RA Nuland 118 Voogdijrekeningen (1751-1777)

 RA Nuland 118 Voogdijrekeningen 1751 – 1777

 

Blz. 1 dd 10 januari 1777

Rekening bewijs en reliqua Francis Ploegmaker voor hetgeen gewezen medevoogd Adriaan van Heesch als beedigd door regenten van Heesch aangesteld dd 9 augustus 1760 over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Aart van de Goor verwekt aan Anna Ploegmakers

(blz. 1 in marge: 10 januari 1777 is deze rekening  door de rendant aan de officier en schepenen van Nuland gepresenteerd om gesloten te worden, compareren Heer en Mr.  J.L. Verster en de Heer Penuin (?) door Aart van de Goor daartoe verzocht (?))

Ontvangsten:

-       verzuimt een staat en inventaris te maken gedaan uit oogpunt van kostenbesparing, deels omdat men van plan was de goederen te verkopen tot contante penningen.

-       Ontvangen van griffier van de Stad Osch TD van Breugel 150-15-0 wegens verkocht paarden en meubilair

-       Verkochte granen en gewas ter velde 164-11-0

-       Ontvangen van secretaris Marcelis van Boxel van land onder Maghelen 450-0-0

-       Van Creque (?)  van Geffen de som van 465-0-0 wegens verkocht hooiland, onder Maggelen, groot 2 mergen.

-       Landhuur Jacob Dirk Coolen 3-15-0

-       Idem van Alie Peters van Erp 3-0-0

-       Idem van de schepenen van Maggelen, 0-16-0

-       Een verkochte hegh aan Barend Groes (?) 3-14-0

-       Van Claas van de Goor een som van 4-15-0 wegens huishuur

-       Verkochte hegh aan van Maaren 0-12-0

-       Hooiland 7-19-0 aan Nol Franse van de Goor

Uitgaven ( blz 19)

-       secretaris L van Nieuwenhuijsen betaald voor acte van voogdij voor schepenen van Heesch 3-8-0

-       idem 6-2-0 wegens acte van autorisatie

-       aan secretaris van Osch de Heer  TD van Breugel, de som van 6-11-0 wegens 4% beurt of ontfang loon der verkoop van meubels en paard ( totale som 164-11-0)

-       idem voor jura van deze verkoop 4-7-0

-       idem voor beurt of ontvang loon wegens verkochte schaar te velde (4% van 150-15-0)  de som van 6-0-6

-       idem jura voor het uitmaken van voorgenoemde penningen 4-15-0

-       voor jura aan de heer officier voor de verkoop voornoemd 1-16-0

-       idem voor liquidatie voor schepenen 1-16-0

-       idem voor de deling met zegels volgens dezelfde liquidatie 20-11-0

-       aan schepenen voor het overstaan 1-16-0

-       voor dezelfde heer voor de deling 14-16-0

-       aan schepenen voor overstaan van de deling 1-10-0

-       voor autorisatie de som van 6-7-0

-       jura voor de schepenen 1-4-0

-       aan Heer Procureur Coetz de som van 3-14 voor presentie bij het request voor de autorisatie

-       aan J van Erp voor gehaalde jenever geschonken op het genoemde erfhuijs 1-1-8

-       aan B Croes wegens vertering bij de verkoping, 5-0-4

-       idem voor publicatie 0-6-0

-       aan Peeter van Lieshout 1-3-0 voor doodschuld voor Maria Hendrik van de Goor

-       idem aan Peter van Lieshout ter zaken als voor 5-15-0

-       aan Gijsbert van Roermond ter zaken voornoemd betaald 3-0-0

-       aan pastoor voor jaargetijden 3-12-0

-       idem 3-0-0

-       idem 3-6-0

-       aan A van Overbeek wegens geleverd bier 4-3-0

-       aan H van der Keer c.s. wegens een schuld: 100-0-0

-       idem 50-0-0 wegens 10 jaar rente

-       aan Adrianus Kippingh de som van 72-0-0, wegsn 6 jaar intrest wegens een kapitala van 300-0-0, over de jaren 1755- 1759, dd 2 april 1760

-       idem wegens wegens een jaar rente dd 2 april 1761

-       aan Pero van Druenen 16-0-0 wegens 2 jaar rente bij een som van 200-0-0, a 4%, dd 4 september 1758 en 1759

-       idem 8-0-0 wegens 1760

-       idem 200-0-0 wegens aflossing schuld

-       aan Dirk Franssen de som van 44-13-0 wegens 10 jaar en 2 maanden achterstallige rente bij een som van 100-0-0 a 4%.

-       Idem 100-0-0 aflossing

-       Aan Cornelis van Schenk 0-7-0 wegens rente

-       Aan de vrouw van Joost Kuijpers de som van 12-17-0 wegens schuld van de ouders wegens landhuur en voor kaas op de begrafenis

-       Aan Mr. van Boxel de som van 1-0-0 wegens verdient aan de dijk onder Maggelen

-       Aan Andries van der Meulen 9-14-0 wegens geleverd rogge en voedermaal

-       Aan Peter Teunis Claassen de som van 5-5-0 wegens een jaar weghuur , schuld van de ouders

-       Aan Vrouw van der Sluijssen 0-6-8

-       Aan Wouter Sibbe de som van 0-4-0

-       Aan Willem van Erp de som van 3-14-10 wegens rekening

-       Aan Hendrik van Hoorn wegens gemaakte doodskist 3-10-0

Uitgaven wegens verachterde verpondingen en andere lasten (56)

-       Aan Adriaan van Heesch reëel betaald 8-19-14

-       Aan Jacob van Straaten 0-5-8

-       Aan Jan Lambers wegens verpondingen over 1757 , beede 1758 en verpondingen 1758  en beede van 1759, de middelen van 1757, 1758 de som van 31-17-6

-       Aan Hendrik van Hees de som van 2-7-4 wegens verpondingen en reëel 1761 en 1-1-0 aan Francis Geert van der Goor en 1-6-4 aan Peternel Aart van der Goor

-       Aan Willem Devermijn 0-5-8 en 0-6-12 wegens reëele lasten ten name van voorgaande, samen 0-12-4

-       Aan Peter Meijs als borgermeester anno 1760 de som van 12-0-0 voor de omgelden van 4 mergen in Maggelen

-       Aan Dielis Blommers de som  van 11-19-8 wegens het personeel over 1759

-       Aan Klaas van Erp betaald het reëel over 1760 de som van 0-5-8

-       Aan Hendrik van Hoorn de som van 1-15-0 wegens verpondingen en beede over 1762

-       Idem 1-15-0 wegens 1763

-       Idem over 1759 de som van 16-7-14 wegens verpondingen en gemene middelen

-       Idem 14-17-2 wegens verpondingen en  gemene middelen over 1760

-       Aan J Marsman de som van 8-7-6 wegens verpondingen en beede over 1759 en 1760

-       Aan F Tabbers wegens verponding en bede 0-18-2 verpondingen 1764

-       Idem 0-15-8 voor het jaar 1765

-       Aan G.H. Vos 0-5-8 wegens reëel 1768

-       Aan Jacob van Straaten 0-6-12 wegens lasten over 1756

-       Aan Hendrik van Hoorn 8-10-14 wegens restant van personeel en reëel over 1757 en 1758

-       Aan GH Vos 0-13-4 wegens reëel over 1764 en 1765

-       Aan W de Wijs de som van 0-5-8 wegens reëel 1762

-       Idem 0-6-14 over het voornoemde jaar

-       Aan GJ van Triest 1-7-6 wegens verpondingen en koningsbede over 1765

-       Idem 0-7-0 verpondingen en koningsbede over 1767

Uitgaven wegens vacatien van de rendanten

-       8 en 9 augustus 1760 vacatie te Heesch om benoemd tot voogd te worden, 1-4-0

-       12 augustus 1760  bij het sterfhuijs om het erfhuijs bij te wonen, 0-12-0

-       20 augustus 1760 reis naar Heesch om request te doen, 0-12-0

-       24 augustus 1760 naar Heesch 0-12-0

-       30 augustus wegens autiorisatie voor de schepenen, 0-12-0

-       1-0-0 wegens verteringen met de schepenen en secr. van Heesch

-       Autorisatie naar den Bosch gezonden, port betaald, van heen en weeder, advies van een advocaat, Herman de Gestel, verteer 0-10-0

-       Tevergeefs naar Megen om het land te vesten , ging niet door, 0-12-0

-       Een dag naar Den Bosch voor de achterstallige interest en lasten te betalen, 0-12-0

-       Verteer toen, 0-2-0

-       Naar Megen wegens transport en opdracht 0-12-0

-       Toen ook naar Maggelen, verteer 0-3-0

-       Betaald te megen voor autorisatie te registreren 0-3-12

-       Request laten opstellen 0-12-0

-       …. Voor het competeren bij het asissteren bij het hoogsel der verkoping 0-12-0

-       Naar Osch wegens naar secretaris TD van Breugel te spreken 0-12-0

-       Naar megen vacatie 0-12-0

-       Verteer 0-3-0

-       Naar Maggelen geweest 0-12-0

-       Verteer 0-3-0

-       2 reizen naar den Bosch om zaken te regelen bij de schuldenaren, met verteering 1-4-0

-       De rendanten voor beurloon van in en uitgaaf, de 20e penning van de ontvangsten in totaal 1255-17-0, dus een som van 62-16-0 ( 1 momboir?)

Uitgaven wegens onkosten deze rekening (95)

-       Aan de officier voor het beleggen van deze comparitie 0-15-0

-       Aan hem en de schepenen voor open en sluiten der rekening 10-10-0

-       Secretaris voor het apostileeren van de rekening 5-5-0

-       Zegel eerste blad, 1-5-0

-       Idem voor duplicaat 2-12-0

-       Zegel op duplicaat 0-7-0

-       Formeren borderel 1-16-0

-       Schrijven van het slot 0-12-0

-       De vorster  voor waarnemen van de comparitie en citatie 0-12-0

-       Secretaris voor vacatie bij het doornemen van de documenten , specificeren rekening, 3-18-0

-       In net schrijven van de rekening 4 stuijvers voor elk blad, 50 blad maakt 10-4-0

-       Voor copieren 0-1-8 voor elk blad. Maakt 4-4-8

Uitgave gehele rekening: 981-17-4.

Ontvangsten: 1255-0-0

Resteert 293-19-6.

Francis Aart van de Goor competeert hierin 1/15e deel = 19-10-0, afgezet tegen de kosten van deze rekening 41-19-0, waardoor Frans aan de rendanten schuldig blijft de som van 22-10-0.

Aldus gesloten in Raadkamer van Nuland, tekenen RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Fransis van de Goor, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz. 106/107/109/109/ 110 leeg

 

Blz. 111 Borderel Francis Ploegmakers

 

Blz. 115 dd 23 juni 1775, copie

Vorster der HH Nuland

Francis Ploegmakers inwoner van Nuland samen met Adriaan van Heesch, gewoond hebbende en overleden te Osch zijn voogd geweest over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Aart van der Goor en Anneke Ploegmakers met name Francis, Peternel en Pieternella, zonder dat ze ooit rekening bewijs hebben gedaan. Francis Ploegmakers blijft in gebreke, nu zal de vorster op verzoek van Francis van de Goor voor zichzefl en als beedigd administrateur voogt van de minderjarige kinderen van de genoemde Peternel van de Goor aan haar verwekt door Jan Hak, en samen als erfgenaam van Pieternella van de Goor ab intestato overleden, en nu moet Francis Ploegmakers binnen 4 weken een rekening presenteren. Exploot getekend Osch 22 juni 1775, tekent Francis Aart van de Goor

 

Blz. 119 dd 18 september 1775

Vorster van Nuland

Verzoek Francis van de Goor voor zichzelf en als beedigd administratief voogd over de minderjarige kinderen van Peternel van de Goor, verwekt door Jan Hack, naast Johannes van Nistelrooij mede aangestelde voogd over bovengenoemde minderjarige kinderen, gerechtelijk dagvaarden Francis Ploegmakers wonend te Nuland, staan op de rol voor woensdag 27 september 1775 om 10 uur, om conclusie van eisen aan te horen, e.e.a. wegens het gedane rekening bewijs, dd 23 juni 1775. Getekent Joh. Francen Pienaer (?) als geloten (?).

Registratie copie Nuland 19 september 1775, tekent J Ackermans.

 

Blz. 121 dd Heesch 9 augustus 1760

Compareert voor schepenen en dingbanck van Heesch Francis Ploegmakers, oom van moederszijde en Adriaan van Heesch als achterneef van vaderszijde van de 3 minderjarige kinderen van wijlen Aart van de Goor verwekt aan Anna Ploegmakers zijn aangesteld tot voogd en hebben de eed afgelegd aan Jan Waterlaat, president van Heesch, tekent L v Nieuwenhuijsen, secr.

Acte van voogdij, staat in protocol van voogdij folio 60 en 61.

 

Blz. 125/126 zeer beschadigd, amper te lezen

Betreft een opsomming van zaken? Stukken uit rekening bewijs?

 

Blz. 127 dd  amper leesbaar

Hendrik Willems van de Goor als principale …..Herman van Drunen, molder te Nistelrode een capitale som van 200-0-0, ……

Getuigen Cornelus Spuls en Hendrik G van Breugel

Blz. 131/132/ 133 leeg

Omslag: Realisatie capitaal voor Hermanus van Druenen te Nistelrode , ten laste van Hendrik Willem van de Goor als principale.

 

 

 

 

Blz. 135 dd 24 december 1760 te Osch ( copie, deels)

Erfdeling kinderen Aart van de Goor

Compareert voor GJ van Triest en Pieter Sterlingh schepenen van Osch:

-       Elias Hendriks van de Goor, inwoner Osch

-       Johannes Ploegmakers man van Johanna Hendrik van de Goor

-       De minderjarige kinderen van wijlen Aert Hendriks van de Goor verwekt bij Anneke Ploegmakers, met als voogden Adriaan Janse van Heesch en Francis Ploegmakers, genaamd Peternel, Pieternella en Franciscus

Genoemd Aart van de Goor en Hendrik van de Goor gehuwd met Maria  Verhoeven

Derde lot:  kinderen Aart Hendriks van de Goor en Anneke Ploegmakers: met name:

  • Johannes van Nistelroij gehuwd met Willemijn Aert van de Goor,
  • Johannes Voets gehuwd met Joanna Aart van de Goor
  • Ariaan Jansen van Heesch en Francis Ploegmakers als voogden over de 3 onmondige kinderen van Aart van de Goor met Anna Ploegmakers

-       7 kleine vatsaeten teulland gelegen alhier aan de heijde, ene zijde erve Dirk Megens, andere zijde erve Francis van Erp, schietende van de heij steegh tot op erve Dirk Megens

-       1 ½ grote vatsaet en 19 roeden teulland gelegen al;hier op den Bikkelcamp, aan de Kant, ene zijde erve Dirk Megens, andere zijde erve Francis Jan Gielens van Amstel, schietende van de Lug steegh tot op de heijsteegh. Belast ,met 0-12-8 in een meerdere pacht van 1-5-0 met Dirk Megens aan Geestelijk comptoir van Tengnagel te Den Bosch

-       2 hond hooiland, alhier op huijsenbeemt, ene zijde de armen alhier, andere zijde erfgenamen Cornelis Joosten, schietende van den Dijck tot op de Weteringh

-       1 ½ grote vatsaet gelegen alhier in de Watelaar (?), ene zijde erve Bartel Schuurmans, andere zijde ( niet ingevuld) schietende van de straat tot op erve Aart Rob Linders

-       1 ½ groot vatsaet en … roeden, gelegen alhier op den Breembes ene zijde erve Hendrik Paulusse, andere zijde erve Willem Claas Dikkens, schietende van de straat tot op erve Jan Aart Geurts

Tekent D van Breugel

 

Blz. 143 dd 12 augustus 1760 te Osch

Condities  verkoop meubelen en beesten  te Osch voor de schepenen en officier door de erfgenamen Hendrik van de Goor en Maria Verhoeven met name: Johannes Janse Ploegmakers gehuwd met Johanna van der Goor, Claas van de Goor., Adriaan Janse van Heesch en Francis Janse Ploegmakers als voogden over de onmondi ge kinderen van Aart van de Goor en Anneke Ploegmakers

Blz. 161 eerste koop

-       hoekhaag in het schuurken (?) ingezet Johannes Ploegmakers 4-0-0, 2 slagen

-       hack in de schuur ingezet 27-0-0 Claas van de Goor, gemijnt Johannes Ploegmakers 30-0-0

-       laagkar ingezet Claas van de Goor, 13-0-0, gemijnt Johannes Ploegmakers 14-0-0

-       korte kar Aart Teunis Arts 5-5-0, gemijnt Johannes Ploegmakers 6-0-0, 3 slagen

-       ploeg ingezet Aart Teunisse 4-0-0, gemijnt Joannes van Erp, 5-5-0, 2 slagen, nog slag Francis van Erp

-       snijback,  Dielis van Lent 0-15-0

-       paar hagten, 1-10-0, Jan Spierings, slaat nog Willem Ploegmakers

-       kopere melkkan Peter Clasen van Geffen, gemijnt Peter van Lieshout 3-0-0

-       kopere melkemmer Jan van Hinthem , 10-13-0 Jan van Hees

-       kopere ketel gemijnt van der Sluijssen 0-19-0

-       koeijketel Gert Jan Gijsberts, gemijnt Sluijs 6-2-0

-       zeijgschotel, 1-4-0 Gert Jan Gijsbers

-       koperen handketel, Gert Jan Gijsbers, gemijnt Giele Ceelen 3-4-0

-       kopere koeijketel Jan van Hinthem 4-10-0

-       12 lepels en een huijs, Claas van de Goor, 1-6-0

-       2 tinne schotels 1-2-0 Jan van Hinthem

-       2 dito Joost Spierings, Jan van Hinthem 2-4-0

-       Kopere theepot Johannes van Nistelrooij 0-19-0

-       Kopere ….. Jan van Esschop  1-6-0

-       Eijsere pot Joost Spierings 1-2-0

-       Dito Joost Spierings 1-4-0

-       Zigt en beerhaak Johannes Ploegmakers 0-19-0

-       Dito Paulus Govers 0-15-0

-       Spinnewiel Jan Spierings 1-2-0

-       Haal en langhaal, Johannes van Nistelrooij 1-0-0, 1 slag

-       Vuureijser Johannes van Nistelrooij, 0-15-0

-       Een deken met roije strepen, Jan Spierings 2-2-0

-       Dito Anneke Joost POulusse, 1-11-0

-       Dito Johannes Ploegmakers 2-0-0

-       Deken, Joost Spierings, Johannes Ploegmakers 1-10-0

-       Dito Giele Ceelen, Catharijn willem Smits, slaat nog een slag, 1-1-0

-       Veren bed en 2 peuluwe Joost Spierings 4-0-0, slagen johannes van Nistelrooij

-       Dito Joost Spierings 2-10-0

-       2 kussens en een peluw 2-6-0 Giele Ceelen

-       Beth, peluw en 2 kussens, Jan Spierings,  Giele Ceelen 14-0-0

-       Scherfbort Johannes van Nistelrooij 1-0-0

-       Tonneke gemijnt door Jan Spierings 0-14-0

-       Stenen pot Jan Peters 0-18-0

-       Kar kistje Ariaan van Heesch 1-4-0 Dielis van Lent

-       Kist Ariaan van Heesch 0-19-0

-       Vlasreep Giele Ceelen 1-4-0

-       Kar zaal Aard Teunis Aarts 1-8-0

-       Leunstoel Giele Ceelen 0-18-0

-       Wan, Jan van Hoy, 0-3-0

-       Zeegt met ijsere pennen Jan van Heesch 1-12-0

-       Ax, Wilbert Schuurmans, 0-15-0

-       Schup Jan Spierings 0-10-0

-       Een kast naast de glazen in de keuken Joost Spierings, 2-16-0

-       Boterschotel, Dielis van Lent 0-3-0

-       Trog, Cornelis van Vugt, 1-10-0, johannes van Nistelrooij

-       Tafel, Dirk Vos te Heesch 1-0-0

Tekent J van Nouhuijs, GJ van Triest

 

Blz. 187 dd 9 januari 1761 te Osch

Deling voor Peerke of Peternel Aart van de Goor

Compareert Johannes van Nistelrooij wonend te Heesch, man van Willemijn van de Goor, Johannes Voets gehuwd met Johanna Aarts van de Goor, Adriaan Janse van Heesch wonend Osch, en Francis Janse Ploegmakers wonend te Nieuwland,  als voogden over de 3 onmondige kinderen van Aart van de Goor en Anneke Ploegmakers, genaamd Peternel, Pieternella en Franciscus. Met autorisatie dd 9 januari 1761, van de goederen van hun grootvader en groot moeder Hendrik van de Goor en Maria van den Hoogen (!), deling alhier te Osch dd 24 oktober 1760, nu deling van de goederen van de goederen die zij van hun grootouders aanbestorven kregen,

4e lot: aan de twee voogden van Peternel Aart Van de Goor

-       het voorste stuk in den Heijcamp, groot 3 kleine vatsaeten, ene zijde Francis van Erp, andere zijde de mededeelders, schietende van de erve de kinderen Jan ariens van Vugt, tot op de straat

-       2/3e deel van het achterste dtuk, in den Heijcamp, andere deel is toegevallen aan Francois van de Goor, ene zijde Dirk Megens, andere zijde de mededeelders, schietende van de erve Francis Aart van de Goor tot op de erve Dirk Megens, met het recht van een uijtwegh over de derde part van het achterste stuk

Te betalen aan 5e lot: 1-5-0

Osch, tekent D van Breugel, secr.

 

Blz. 195 Hesch dd 30 augustus 1760.

Verzoek voogden voor schepenen van Heesch door Adriaan van Heesch en Francis Ploegmakers over de 3 onmondige kinderen van wijlen Aert Hendricx van de Goor en Anna Ploegmakers. Te kennen wordt gegeven dat bij het overlijden van Maria de weduwe van Hendrik van de Goor gewoond hebbend te Osch, dat aan de kinderen volgens recht is gekomen 1/3e deel van de goederen van genoemde Maria  en Hendrik. De nalatenschap was volgens de voogden grootendeels met schulden belast, en de goederen zullen moeten worden verkocht. Ze stellen voor – om als beste keus voor de minderjarigen – enige vaste goederen onder Megen en in de Republiek publiek te verkopen. Om hiermee rente en schulden te betalen.

Genoemd Nicolaas van de Goor oom van vaderswege en Johannes Ploegmakers oom van moeders wege. Schepenen gaan akkoord.

Tekent v Nieuwenhuijsen, secr.

 

Blz. 207

Rekening bewijs

Betreft een copie ( of een ruwe versie?)  van de eerste acte in dit protocol (alleen compacter opgeschreven)

 

Blz. 227 Osch dd 12 augustus 1760

Condities en voorwaarden verkoop voor schepenen en officier van Osch graan gewas erfgenamen van Hendrik van de Goor en Maria Verhoeven: Johannes Janse ploegmakers gehuwd met Johanna van de Goor, Claas van der Goor, Ariaan Janse van Heesch en Francis Ploegmakers als voogden over de onmondoige kinderen van Aard van de Goor verwekt bij Anneke Ploegmakers,

-       stuk rog groot ca. 4 vaetsaten gelegen aan de heijde, ene zijde Dirk Megens, andere zijde de erfgenamen van deze, schietende van de heijsteeg tot op de erve Dirk Megens. Ingezet op 10-0-0 door Giele Ceelen, gemijnt Dirk Megens voor 11-10-0. Borg Giele Ceelen en Frans van Erp

-       4 vaetsaten rogge daar neven aan gelegen, ingezet Giele Ceelen 10-0-0, gemijnt door hem voor 13-0-0. 2 slagen Francis van Erp, borg Dirk Megens en Giele Ceelen

-       4 vatsaet rogge gelegen aan de kant, ene zijde Dirk Megens, andere zijde Jan Gielens, schietende van de landweer tot op de heijsteeg. Ingezet 11-0-0 Johannes Ploegmakers, gemijnt Jan willem Peters op 16-10-0. borg: Piet Jan de Crij en Frans van Erp

-       2,5 vatsaet rogge achter het huijs in de molenstraat, ingezet 6-0-0 door Giele Ceelen, gemijnt door hem op 9-0-0. Borg als voor

-       4 vastaat boekwijt gelegen aan de Heesterenweg, ene zijde Teunis van Erp, andere zijde de armen alhier, schietende van de voetpad tot op Heesterenweg. Ingezet 18-0-0 door Claas Gielens, gemijnt 20-0-0 Ariaan van Heesch.

-       4 vatsaet boekwijt daar nevenaan gelegen, ingezet op 20-0-0 door Dries Paulus Driessen , gemijnt Claas van de Goor 23-0-0,

-       3 vatsaat boekwijt op het heufke bij Crijn van Geffen, ingezet 7-10-0 door Jan Spierings, gemijnt Jacob van den Oever 10-15-0, borg Dirk Megens en Cornelus van Vugt

-       Een hoek tarwe gelegen in den Hoff agter het huijs in de molenstraat, ingezet 5-5-0 door Claas van de Goor, blijft bij hem

-       2 hoekjes somersaad ook in de genoemde hof gelegen, ingezet 2-10-0 door Jan van Erp, gemijnt 4-5-0 door Jan van Erp,

-       Partij vlas, ingezet Johannes Ploegmakers, 3-0-0, gemijnt Jan Spierings, 5-0-0.

-       2 mergen met gras gelegen in het macharense Velt, ingezet Johannes van Nistelrooij 14-10-0, gemijnt 15-0-0 Johannes Ploegmakers, borg Thony Ploegmakers en Johannes van Nistelrooij.

-       Hoek aardappelen inden Hoff, ingezet Johannes Ploegmakers 6-0-0, gemijnt Ariaan Claasse van Geffen, Johannes Ploegmakers, 7-5-0

-       Hoek snijbonen en referuceeren de verkopers de staken, ingezet 0-10-0 Johannes Ploegmakers, gemijnt idem op 2-0-0.  

Tekent D van Breugel, secr.

Overzicht ontvangsten graangewas. 322-14-0

Kosten 64-19-8

Later nog bladzijden moeilijk leesbaar met kostenposten, oa. onderhoud dijk Macharen.

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven