RA Nuland 112 Voogdijrekeningen (1694-1703)

RA Nuland 112 voogdijrekening 1694-1703

blz 1 dd 21 april 1703  ( 60 bladzijden voor 1 akte!!)

Voogden Jacob Jansen van Gogh en Philips Geurts, voogden over de onmondige kinderen van Jan de Wert verweckt bij …….

in marge:

21 april 1703 compareren: Jan Jansen de Wert, Gijsbert Wellens gehuwd met Jenneke Jansen de Wert en Grietjen Jansen de Wert die de rekening voor de schepenen verantwoord krijgen.

 

vanaf 22 mei 1694

 

Ontvangsten:

-       een som van 7-6-10 overgehouden van de laatste rekening, dd 22 mei 1694

-       van Tonis Joosten een huijshuursom van 22-8-4 en 18-0-0, tesamen 40-0-0, dd 25 september 1694

-       voor pacht van 1,5 mergen land achter opt Nuland voor het jaar 1694 een som van 9-0-0

-       van Tonis Joosten voor verkoop van schaarhout, over 1695, 10-0-0.

-       Van de weduwe Tonis Joosten 40-0-0 wegens een jaar huishuur over 1695

-       pacht van 1,5 mergen land achter opt Nuland voor het jaar 1695 een som van 12-0-0

-       idem over 1696, 18-0-0 van Hendrik Huijberts

-       van Rut Gerits de som van 40-0-0 wegens een jaar huijshuur over 1696

-       pacht van 1,5 mergen land achter opt Nuland voor het jaar 1696 een som van 20-0-0

-       van Rut Gerits wegens schaarhout 2-10-0

-       van Rut Gerits wegens huijshuur over 1697, 40-0-0

-       idem 1698, 40-0-0

-       ontvangen van 6 zakken boekweijt, dat op de onmondigen land ten halven is geteult, de som van 57-10-0, in het jaar 1699

-       verkocht schaerhout 1699 de som van 7-10-0

-       ontvangen van 18 vatte rogge de som van 19-10-0, op de onmondigegn lant ten halve geteult

-       van 20 vat rogge de som van 26-12-12, over 1699 op de onmondigegn lant ten halve geteult

-       2 opgaende williegen verkocht 5-0-0

-       Ontvangen van Jenneke weduwe Hendrik de Bye, een jaar huijshuur over 1700, 50-0-0

-       Van Willem van Roij 20-0-0 wegens landpacht van 1,5 mergen over 1700

-       Ontvangen van Jenneke weduwe Hendrick de Bie, de som van 50-0-0, wegens huijshuur over 1701

-       Idem 1702

-       22-4-0 wegens landpacht van 1,5 mergen over 1701

-       Idem, de som van 21-0-0

-       Wegens verschillende verkopen van schaerhout, in 1698, de som van 29-15-0

Totaal 637-18-6

 

Uitgaven:

-       200 nagels de som van 0-8-0

-       28 mei gelevert 9 bossen latten, totaal 1-16-0

-       2 vimmen dakstro op de zelfde dag, totaal 2-16-0

-       Stoft voor een broeck 2-3-0

-       2 vellen tot voerderingen van de broeck 0-18-0

-       Aan Juffr. Coot te Den Bosch op 10 september een som van 12-10-0 wegens een jaar rente van een som van 250-0-0, over jaar 1694

-       Betaald 0-12-8 voor een paar hoeten (?) voor de onmondige

-       Aan de secretaris voor het overzetten van de namen op het nieuw verpondingsboek, de som van 0-11-0

-       10 januari betaalt voor stof voor 2 schorten , samen 0-10-0

-       Aan Jan de Wert 0-5-0

-       Op de 6e betaald voor dekloon voor het huis 0-9-8

-       12 februari betaalt voor deckloon voor het huijs 0-14-15

-       22 februari betaalt in Den Bosch aan Herdje voor groenlaken ende corseij ende stoff voor de onmondige 8-12-0

-       22 februari betaalt aan Flips Gurts voor 2 vimmen dakstroo, 2-16-0

-       22 februari betaalt aan Flips voor 4,5 dagen te timmeren 2-4-0

-       22 februari betaalt aan Flips voor 4,5 ellen Hemdlaken en een paar clompen, 3-2-0

-       22 februari betaalt aan Jan de Wert voor schoolgelt de som van  0-10-0

-       22 februari aan Heer Lintworm te Den Bosch de pacht van 2 jaren de som van 5-0-0 over de jaren 1691 en 1692

-       10 maart betaalt aan Geerit den Snijder (=kleermaker) van Neijloon 1-5-0

-       30 augustus gegeven voor laken voor Jenneken  Jansen voor een rijlijff 1-4-0

-       30 augustus zalf voor de onmondige, 0-6-0

-       Voor schoen voor Jan den Metselaar 1-2-0

-       Voor stoff voor een schort te lengen en een rijlijff, maakloon, 1-1-0

-       Aan Jenneke Jansen 0-8-0

-       22 november aan stoff voor een rijlijff voor Grietjen Jansen 2-10-0

-       22 november aan Goossen van Geffen voor groenlacken tot eenen rock ende geele corsij tot een lijfken, de som van 7-2-0

-       22 november betaalt voor kersij tot wanten ende socken 0-12-0

-       3 januari 1696 voor 2 dagen decken 1-0-0

-       Naegels en  bier voor den decker, 0-13-12

-       Voor bier aan den Decker 0-3-12

-       3 januari betaald aan Juffr. Coolen te Den Bosch 12-10-0 wegens een jaar interest wegens een som van 250-0-0, over 1694

-       3 januari vermaakloon voor een lijfken en een rock 0-11-10

-       3 januari voor 4 bosse latten 0-16-0

-       Aan Heer Lintworm voor 2 jaar pacht van 1693 en 1694 de som van 5-0-0

-       4 maart aan Hijlken Flipsen voor 7 ellen hemdlaecken voor Grietje Jansen de som van 3-4-0

-       Idem aan Hilken Flipsen voor grof laecken en 2 paar clompen, en eergelt de som van 1-9-0

-       Aan Flip Gurts voor 3 dagen timmeren en nagel, 1-16-0

-       Aan Geerart den Snijder voor nijloon 0-18-0

-       12 april aan Grietjen Jansen een paar schoen en een paar kousen, 1-15-0

-       Aan Jan de Wert 0-8-0

-       Aan Geerit Jacob Hens Bosch van verpondingen over 1694 som van 1-17-12

-       Aan Heer Laurens Sijmons verpondingen beurder van 1,5 mergen op Nuland, de som van 1-16-10

-       13 mei aan Jenneke Jansen 0-7-8

-       12 augustus aan Thomas Verhofstad 0-16-8

-       Voor 2 bossen latten, 0-12-0

-       Laecken voor Jan de Wert tot een Zandt met het gereetschap daar toe, som van 9-18-0

-       Hoet voor Jan de Wert, 1-7-0

-       4 december betaalt aan Juffr. Coolen ten Bosch 12-10-0 wegens een jaar rente

-       15 januari 1697 betaald voor stof tot een lijfken voor Grietjen Jansen 3-6-0

-       1 februari voor deckloon en nagels, 0-16-8

-       Voor een neerstjen, eenen neusdoeck, en een paar clompen, en snijders loon 1-18-4

-       20 februari voor 6 ellen hemdlaken aan Hijlken Philips 3-0-0

-       Voor voederlacken onder een rijlijff en snijdersloon, 0-18-0

-       Voor lijnde laecken tot een schort, twee paar klompen, 1-4-0

-       Aan Philips Gurts wegens een halve dag timmeren, 0-5-0

-       14 maart voor blouw laecken voor Jenneken Jansen, tot eenen rock, en stoff voor een broeck voor Jan de Wert, de som van 11-12-0

-       Aan Heer Lintworm voor pacht 2-10-0 over 1695

-       Aan Tomas Verhofstadt 0-12-8

-       25 maart aan Peter Vosch voor eenen rock te maken voor Jenneken Jansen, 0-7-0

-       14 mei aan Jenneke Jansen om mouwen te kopen in een rijlijff, 1-10-0

-       14 juli voor een half el linde laken ende snijders loon 1-0-8

-       Voor hoosen en clompen 1-0-0

-       Houtschadt 0-10-0

-       10 november aan Jan Gijsbertsdochter dat zij Grietje heeft leren neijen de som van 2-0-0

-       Een paar schoenen voor Grietjen Jansen 1-2-0

-       28 november aan Juffr. Coolen Den Bosch 12-10-0 wegens rente over 1696

-       16 januari 1698 voor 4 ellen Wlessen ?  laecken voor Grietjen hemden, 2-0-0

-       2 ellen grof laken voor grietje 0-12-0

-       Voor een hecken aan het huijs van de onmondige 2-5-0

-       Betaalt aan Philip Gurts voor het timmeren 0-7-0

-       Clompen voor grietjen 0-4-8

-       17 maart betaalt voor stoff voor Grietje 2-12-0

-       Aan de vosters van Nuland van het eijken van het hout te vijlen, 0-2-0

-       Betaald aan dekken en nagels 1-0-0

-       Aan Tonis Ermers voor de 5e verhoging van de verpondingen 1-16-0

-       Een Hecken haecken en oogh, 0-10-0

-       Aan de vorster voor een relaas 0-18-0

-       Aan ferseij ende baij voor Jenneke Jansen 2-6-6

-       Aan poldergelt van 1,5 mergen 2-14-0

-       Verpondingen van 1,5 mergen aan Jan Jacobs van het jaar 1679, 2-15-14

-       10 september aan Juffr Coolen wegens rente 12-10-0 over 1697

-       Voor Grietjen Janse hoosen en socken, 1-3-12

-       16 februari aan Jan Verhofstadt 1-4-0

-       6 ellen hemd laecken voor Grietjen Jansen 3-0-0

-       Voor groff laecken 3,5  ellen, 1-1-0

-       4 maart voor een schort ende scholck te verwen, 0-7-0

-       Voor neijloon aan Adriaen Adams, 0-7-0

-       Een paar clompen, 0-4-0

-       Voor heesters 1-10-0

-       Eenen arbeijder om de heesters te zetten, 0-10-0

-       Een onderlijfken, 2-14-0

-       16 september voor een silveren ijserken 4-2-0

-       Een paar schoen 1-2-0

-       24 oktober poldergelt voor 2-14-0

-       2 deelen tot deuren ende nagels, 1-14-0

-       Loon en dekloon, 0-13-0

-       Wegens substitutie van de quitslagh van de verpondinen. 0-3-6

-       5 januari 1700 aan Jan de Smit voor haecken en oogen aan de deur te maken, 0-18-0

-       Aan Aert Hoos voor het maken van de deuren, 0-6-0

-       Naegel 0-4-0

-       Aan Jan Verhofstadt 1-4-0

-       Voor hoosen 0-18-0

-       7 maart voor heesters, 2-17-0

-       20 april voor Juffr, Coolen 12-10-0 wegens rente 1698

-       Aan Heer Lintworm 2-10-0 wegens pacht 1698

-       Heer Lintworm 4 jaar pacht 10-0-0 ( 1697, 1698, 1699 en 1700)

-       Voor stof tot een lijfken voor Grietje, 3-13-0

-       Aan Deurwaarder Donkers 0-12-0

-       27 november voor wanten en laecken tot socken en gallon voor Grietjen, 1-3-4

-       Voor hoosen 0-17-0

-       Deckloon 0-15-0

-       13 december aan Jan Jacob Langens van 1/4e jaar extra verpondingen en verhogingen, de som van 4-7-4 over 1699

-       Aan Tonis Ermers de 5e verhoging over 1698, 1-16-0

-       Aan Jan de Wert voor een nieuwe broeck  3-0-0

-       Aan Juffr. Coolen 12-10-0 wegens rente over 1699

-       De verpondingen van 1,5 mergen en de verhoging, 2-4-12

-       24 januari 1701 houtschadt 0-8-0 van 2 opgaande williege

-       15 februari aan Jan Verhofstadt 1-4-0

-       14 maart aan Jan de Smit voor een slot te maken, 0-8-0

-       28 april leacken voor een rijlijff voor Grietjen 0-19-0

-       4 mei laecken om een rock langer te maken  0-11-8

-       Aan secr. Dirck van Clootwijk 10-9-8 wegens opmaken en uitmaken van 2 huurcedullen , schijrven van de verkoopcondities van het houdt,

-       27 mei een paar clompen 0-5-0

-       18 juni aan Groen Dircx Gelt 1-9-0

-       Aan Willem van Roij verpondingen 2-4-12

-       Aan Jan de Wert 0-15-0

-       24 september voor blouw laecken tot een rock te maken voor Grietjen en stoff tot een lijfken, 12-14-0.

-       Maakloon, 0-12-14

-       Voor coorden en baelienden ende Sij, Galjon etc, 1-15-0

-       9 januari 1702 aan Juffr. Coolen 12-10-0 voor rente over 1700

-       Jan de Wert 0-11-0

-       Aan Jacob Corsten ? wegens Deckloon

-       20 februari aan Jan Verhofstad 1-16-0

-       18 maart aan Philips Gurts voor hemd en voederlaecken tot een schort voederlaecken tot een rijlijff in 1699, 5-1-0

-       9 mei voor 8 vimmen stro, 8-16-0

-       Banden 0-18-12

-       Voor de verhoging aan Willem van Roij 1-16-0

-       14 bossen deckgeerden, 0-17-8

-       Naegels 0-10-0

-       Voor het macken van de oven 0-5-0

-       3 bossen latten 0-14-0

-       10 april aan Cornelis van Coot de verpondingen voor 1701, 2-4-14

-       Hr S Gravensande wegens een jaar pacht 2-10-0 over 1701

-       10 december 4 bosse latten, 0-12-0

-       700 deckbanden, 0-7-8

-       Aan de Decker 0-15-0

-       Aan secretaris van Nuland voor het overzetten van 4 percelen opt nieuwe verpondingsboek, 0-12-0

-       Verhoging van de verpondingen aan van Coot over 1701, 1-8-12

-       10 december aan Juffr. Coolen 12-10-0 wegens rente over 1701

-       Aan Johan Verhofstad 1-16-0

-       Aan de weduwe Willem Emens van Vlijmen in sijn leven borgemeester over 1699, 9-15-6, wegens de reeele en personele omslagh

-       Aan Gijsbert Wellens 50-0-0 als man en momboir van Jenneke dochter Jan Lambers de Wert, bij het sterfhuijs te verrekenen met broer en zus Grietjen

-       Paar nieuwe schoenen en lapgelt 1-8-0

-       Aan Heer officier voor het overstaan, horen en passeeren dezer rekening. PM wegens lange rekening.

-       Schepenen voor het overstaan en sluijten van de rekening 3-0-0

-       Secretaris voor het schrijven 9-12-0

-       Idem voor het segelgelt 0-14-4

-       Idem voor het dubbelt 4-16-0 en zegel 0-7-8

-       Aan Cornelis van Coot, in verschillende keren voor verteeringen 9-0-0

Uitgaaf: 464-9-13

Resteert 173-8-9.

Tekenen G Croon, Jan Jansen van der Ven, Martin Kievit,

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven