RA Nuland 111 Voogdijrekeningen (1696-1702)

RA Nuland 111 Voogdijrekening  1696 - 1702                versie 1.0   

Rekening door Nicolaas aent Hoogh en Joost de Cort momboiren over het onmondige en naargelaten kind van Hendrik aent Hoogh en Neesken de Cort, inwoners van Nuland in hun leven

(marge: momboirbrief dd 9 mei 1696)

(marge: 18 en 19 jan 1702 werd deze rekening gepresenteerd voor drossaert Croon en de commisarissen: Mattijs van Creijl en Sijmen Dircx.

over de jaren 1696-1702

 

Ontvangsten:

- ontvangen van Claas Nelissen en Dierck Jansen van Schijndel, borgemeesters in 1695 60 gulden vanwege een jaarlijkse rente in een capitaal van 1500 gulden ten laste van de gemeente van Nuland

- ontvangen van Willem Geerits van Roeij 7-8-0 vanwege de koop van anderhalve …. boekweijt in 1696

- ontvangen van Adriaen Bernaerts op 17 oktober 1697, wegens landpacht in de Geffense Weijvree de som van 5-0-0

- ontvangen van Peter aent Hoogh op 14 augustus 1697 125-0-0 dat genoemde Peter had geleend van de onmondige, samen met 6 gulden rente.

- ontvangen van Jacob Aerts c.s. als borgemeester op 24 november 1691 ? de som van 60 gulden jaarrente in een capitaal van 1500 gulden ten laste van de corpus van Nuland

- ontvangen op 10 december van hetzelfde jaar voor houtverkoop 13-10-0

- ontvangen op 7 februari 1698 van Adriaan Beerens wegens landpacht van 2 jaar in de Geffense weijvree a 10 gulden

- ontvangen van Willem Gerits van Roeij wegens het land op den Hanssenhoef waarop genoemde Willem voor de helft op teulde in 1702 en een halve zak rogge de som van 30-1-4

- ontvangen op 4 november 1698 van Willem Gerits van Roeij vanwege 2,5 zak boekwijt 23-2-8 voor het gebruik van het land in 1698

- ontvangen in februari 1699 van Jan aent Hoogh 9,5 vadt rogge voor gebruik van het land in 1698, en de rog verkocht aan Ariaentje Dirck Sijmens voor 17-0-0

- van de voorschreven Rendant de som van 283-10-0 wegens de inboedel

- van Willem van Vorstenbosch de som van 5-17-0 voor een jaar pacht geld voor 2 hondt hooiland voor opt Nuland in 1696

- van Willem Tonissen van Roeij een som van 9-11-0 voor een jaar landpacht van 8 hont hooiland mede voor opt Nuland voor 1696

- van Aert Geurts de som van 10-2-0 wegens landpacht van een mergen hooijland voor en midden opt Nuland in 1696

- van Willem de Olislager de som van 21-2-0 wegens 14 hondt landpacht in de gemeene hoeve 1697,

- van Willem Jansen de som van 13-17-0 wegens landpacht van 5 hont "int small heufken " onder Kessel in 1696

- van Joost de Cort de som van 9-4-0 wegens coop van gebonden mitters?

totaal 710-10-12

hierbij gerekent de jaarpacht van huijsinghe en teulland aan de Nulandse straat met 2 mergen aan den Hoogenwegh en het land gekomen van Grietjen Aent Hoogh vervallen St Maarten 1696 en gepacht door Jan Jansen van Creijl voor de som van 40-0-0 en drie vimmen dakstrooij

 

ontvangst

- van Arien Melten som van 16-6-0 wegens de eerste coop voornoemd?

- van Anthonius Ermers 7-8-0 wegens de tweede coop voornoemd

- van Dierck van Clootwijck 15-16-0 wegens den vierden coop

- van Jan de Smit 9-8-0 wegens den 5e coop

- van Antony Ermeers 16-6-0 wegens de 6e coop

- van idem 22-0-0 wegens de 7e coop

- tweede ontvangst totaal  87-4-0

 

3e ontvangst  van de hooilanden van 1697

- van Claas Gerits 14-3-0 wegens pacht mergen hooijland voor en midden opt Nuland

- van Geurt Tonissen tot gestaan segge van Willem Ermers de som van 16-11-0 wegens 8 hondt opt Nuland

- van Hendrick de Mulder tot Geffen de som van 14-16-0 wegens 2 hondt te langst overt Nuland

- van Geerit Bastiaens 4-6-0 wegens twee hondt voor opt Nuland

- van Arien Geurts 36-6-0 wegens 14 hondt hooiland in de gemeene Hoeve

- van Jacob Aerts tot Heesch 16-0-0 wegens in de Kesselschen Heuvel

- van Joost de Cort als mede momboir 5-16-0 wegens 7,5 hondt onder Maeren in de Beempt Leijen (?)

- van Joost de Cort 60-0-0 wegens de uitcoop van een paard door Rut Matijsen van Vlijmen

- van de twee hondt en een half genaamd "de 5 hondt" in de kesselsche hoeve , die in 1699 niet conden verpacht worden som van 15-0-0

- som van 40-0-0 wegens een jaar huijshuer en land aan de Nulandse straat en twee mergen weijland

totaal 212-18-0

 

in de eerste ontvang staat dat sinds de inondatie van 1698 niets heeft connen werden gepresenteert van genoemd huis en land   pro memorie

 

deel 4 ontvangst voor 1699:

- pachtpenningen van genoemd huis en land 40-0-0

- de hooijlanden konden door de inondatie niet verpacht worden, pro memorie

 

deel 5 ontvangst voor 1700:

- huishuur samen met land 40-0-0

- pachtpenningen van 5 hondt in de kesselse hoeve 11-12-0

- van de helft van een halve mergen weij nevens de weijvree met de slagen 8-17-0

- van 6,5 hondt in gen. Weijvree met een slagh 6-16-0

- staat te weten dat de verdere broecklanden vermits inondatie niet verpacht konden worden

totaal 67-5-0

 

deel 6: 1701

- huurpenningen van huis en land 40-0-0

- twee hondt voor opt Nuland met eenen slagh 6-6-0

- twee hondt te langst over tNuland 3-0-0

- pachtpenningen voor 4 hondt voor opt Nuland  met een slagh 9-8-0

- van een mergen midden opt Nuland met eenen slagh 13-16-0

- van 5 hont hooiland onder kessel 11-0-0

totaal 83-10-0

 

totaal 1241-1-12 gulden

 

7e ontvangst:

- wegens een sack boekwijt Jan Tonissen ten halve heeft geteuld in 1701 5-10-0

- wegens slaghgelt van de verpachtingen 1701 1-8-0

- wegens Willem Claessen als gewesene borgemeester 60-0-0 wegens voor het een jaar inzetten van 1200 gulden capitaal

- van de pachtpenningen van 14 hondt hooiland in de gemeene hoeve, vanwege inondatie maar verpacht voor 4-10-0

- van Willem Gerits van Roeij 10-8-0 wegens pacht van Hanssenhoef in 1699

- van dezelfde ontvangen 2 vadt boekwijt voor de helft van het gewas en voor het land in 1700 4-10-0

totaal 86-6-0

 

Totaal 1327-7-12

 

 

 

Uitgaven:

- op 10 mei bestelt aan Joost de Cort het onmondige kind in de kost aan cranck nemende den 2e meij, jaarlijks voor 40-0-0

- aan Cortjen Jan Gerits als gewesene dienstmaagd 8-15-0 wegens restant van haar verdiende huerloon als bij den onmondigen moeder gewoont hebbende

- op 9 mei voor een schrijfboexken 0-3-8

- op de 10e op verzoek van de overledene betaald aan verschillende noodlijdende personen 100-0-0

- op dezelfde dag aan Antony Driessen, vorster op het erfhuis 3-4-0

- aan de knecht betaald voor verdiend huerloon de som van 14-0-0

- voor publikatie van het verkopen van huisraad, verpachtingen van de landerijen, te Rosmalen, Nuland en Geffen de som van 0-14-0

- op de 23e betaald aan Gijsbert de Smit tot Geffen 1-14-0 vanwege arbeidsloon

- op 16 juni betaald aan Recxken Wouters wegens gefaelde waren de som van 1-4-4

- op 21 juni aan Marten Claas Driesen van gehaalden waren de som van 0-12-8

- aan Heer Laurens Simons als het dorpsampt van Nuland bedienende de som van 7-10-0 voor het overstaan van verschillende actens en andere verdiende vacatie

- op 26 juli aan treckgelt in het vercoopen van de schaer in de Nulandse straat de som van 0-11-0

- op 2 augustus 1696 voor een nieuwen hoet voor de onmondige de som van 1-0-0

- op 12 augustus 1696 aan Dierck Jansen van Schijndel en Claas Nelissen, borgemeesters de som van 32-7-2 voor 1695

- aan dezelfde voor drinkgelt de som van 0-10-0

- aan Lijneke Jan Willem Seelen de som van 1-7-8 voor wat Handrick Aent Hoogh aldaar souden hebben gehadt

- aan Dries Wouters wegens dijcken, diepvooren en andere arbeidsloon de som van 7-10-0

- op 17 oktober aan Jan Huijbers tot Nulandt de som van 1-2-0 wegens dat hij een wagen hooij voor de onmondige tot Maaren heeft gehaald

- op 13 augustus aan Jan Sijmens van den Heuvel als in achtenstaat hebben gehadt Neesken aent Hoogh de som van 625-0-0 waardoor de genoemde van den Heuvel was uitgekocht voor alle goederen van de onmondige.

- op 14 november aan Lijneke Jan Willem Seelen de som van 0-4-0 wegens verteeringen int ontfangen van de penningen vant vercogte coorn

- aan de vorster op dezelfde dag voor het publiceren de som van 0-2-0

- op 15 november aan de Heer advocaat Ackersdijck wegens enige adviesen door Handerick aent Hoogh de som van 1-15-10

- op 18 december betaald aan peij, laecken, baeij, knoopen, seij, ….., en gaeren voor de onmondige  7-9-12

- op 12 januari 1697 aan de secretaris van Nulandt en diens vrouw de som van 50-0-0 wegens verteringen, als schrijfloon, en verschieten van zegels,

- op 2 februari aan Dierck Jansen van Schijndel en Claas Nelissen wegens hoorngelt  de som van 0-11-8

- op 9 februari aan meester Geelingh de Booij 2-3-0 wegens gehaalde waeren

- op 7 maart aan Marij Handericx  … op de cruijsstraat  van verteeringen de som van  0-13-0

- aan Jan van der Pol nog een oud restant als borgemeester de som van 0-4-2

- op de 7e dito aan Tomas Maes wegens restant van hoeij land de som van 0-10-0

- op 15 maart aan de Heer Lintworm ende Heer van Deurne in een meedere pacht met Jacob van gogh 4-16-0

- aan Willem Tonissen wegens het hoorngelt van 1696 de som van 0-19-12

- aan dezelfde Willem Tonissen van Rooij gedaan de 5e van de maand, vercooping van 4 hondt bij hem van de onmondige gepacht de som van 0-3-10

- op 29 april betaald wegens verteeringen de som van 0-5-0

- op 30 mei zijn de momboiren geweest naar Zeelandt, Uden, Bedaf om de onmondige op school te bestellen, betaald voor verteeringen en kar vracht de som van 3-0-0

- op 14 mei betaald aan Heer / Lier ? in de Vughterstraat voor laecken tot een hemptrock en zijn toebehooren de som van 2-5-8

- op de 7e aan monsieur Kuijpers de som van 1-6-0 voor het kopen van een nieuwen hoet voor de onmondige

- op de 19e juli 1697 aan Hendrik Franssen van Berghem als collecteur van de voetpadt de som van 2-18-0 wegens het contingent van de onmondige

- op 5 juli 1697 betaald voor de onmondige 0-7-12 voor twee pondt peeperkoeck en een speelfluijt

- op de 14e dito aan Dries Handericx van de Ven 1-9-0 voor verteeringen in het ontvangen van 125 gulden die Neesken Hendricx aent Hoogh in haar leven aan Peter Hendricx hadde geleent

- op 30 sept 1697 betaald voor peeperkoeck 0-4-0

- op 20 oktober betaald 0-18-0 betaald aan Ariaan Ceelen, als collecteur, wegens zijn gemaal

 - op 13 november 1697 aan Antony Ermers  als verpondingen beurder een som van 11-18-14 voor verpondingen …. oortjens gelt

- aan dezelfde 0-16-11 voor de personele quotisatie van de onmondige

- op 2 november voor een stoof voor de onmondige 0-5-0

- op 26 december aan Jan Tonissen van Creijl de som van 3-10-0 dat hij voor de onmondige had betaald voor deckloon

- aan Adriaan Barens hetgeen hij ons kort wegens het vierendeel jaars verpondingen als Groenendijckgelt de som van 0-18-4

- aan Peter Peters, armmeester de som van 5-5-0 voor  drie jaar pacht gaande uit het huijs in de Nulandse straat voor 1693. 1694. 1695

- in januari 1698  aan Willem Gerits van Rooij de rogge wegens de onmondige broght van ronde mast ende wegh  gelt de som van 0-5-8

- op 4 maart gegeven aan de onmondige voor speelgelt 0-8-0

- op 5 maart wegens den onmondige uit geweest op de rechtbank als borgemeester 0-9-0

- op de 15e maart soo vort wijnen Tunis Jacob Aerts wegens het vierendeel jaars verpondingen , vijfde vercoopingen en oortjensgelt van lant van de onmondige gepacht 1-9-10

- aan Jan aent Hoogh op 19 april de som van 6-12-0 wegens de coop van 6 vimmen dakstroij, en aan dezelfde nog 4-10-0 wegens dijcken en ende veegen van  de onmondigen dijken alsmede verschooten van 2 publicatien tot Geffen 0-0-4 , tesamen 11-6-0

- betaalt of bijgeleijdt dat Handrick aent Hoogh in 1691 was borgenmeester geweest, moeten bijleggen en aan rente betaald 10-0-0

- aan rut matijsen van vlijmen die wij het aert hadden gecoght off toebescheiden de som van 1-0-0.

- op 12 mei verteert ten huijse van Lijneke Jan Willem Seelen in het bestellen van de onmondige aan de schoolmeester tot Maegheren verteert 0-8-0

- op de 17e betaald aan de schoolmeester van Maegheren 55-5-0 wegens een jaar costgelt  en verschiedt van een paar schoenen voor den onmondigen

- op 28 mei betaald aan Jan Jacob Langens 9-11-4 wegens wegens de vijfde vercoopingen ende …. verpondingen van de onmondige

- op 26 mei betaalt aan laeckenstoffen tot een kamesael, voederinge, gaeren, knoopen, seij, en ander toebehooren en voort maken van de cleeren te samen 20-7-0

- op de tweeden maandagh in meij 1698 opnieuw bestelt in de cost aan de schoolmeester tot maegharen per jaar 60-0-0 vanaf Pinxteren 1698 pro memorie

- op 14 juni betaald op reeckeninge van voorschreven jaar cost gelt 15-15-0

- op 23 october betaald aan de selven op reckening vant costgelt  30-0-0

- in maart nog betaald aan de schoolmeester 15-0-0 , zo betaald tot meij 1699

- op de 1e juli betaald aan Jan Tonissen 9-15-0 wegens coop van 4 vimmen dackstrooij , dekloon en nagels

- op 12 juli betaald 2-3-12 voor de onmondigen voor ….., een leesboeck, gespen, een peeperkoeck, en meer

- op 14 juli betaald aan de cleermacker van het verwijden van de rock , knoopen seij en gaeren en linden totaal 1-10-0

- …….toebehoorten  1-10-0

- op 8 november gekort door Wandert Huijbert en Nelis Claassen vanwege een biljet dat sij mosten hebben van wegens Rut  Tijssen,  accoord van de vorster van Nuland  0-7-0

- op 23 oktober betaald vanwege voor clompen, socken, want en schaaften, peeperkoeck, 1-8-8

- op 4 november betaald aan Willem Gerits van Roeij de boekwijt bracht soo aan de ronde maat besaeijt als wegh gelt 0-14-0

- op 13 november betaald aan Roelandt Scholt als penningmeester de som van 18 gulden wegens poldergelt van 1698

- aan dezelfde 2-8-0

- op 18 oktober aan de Heer Lintworm en de Heer van Deurne 4-16-0 wegens een meerdere pacht met Jacob van Gogh en Peerken Jan Handrick Melten

- den 27 e september ten huijse van Dries van der Ven betaald aan verteeringen door de rendanten om het land omgebouwt te worden 0-16-0

- op 17 januari aan Roelandt Scholt 0-15-8 wegens polder gelt van 7 hont met de weduwe Peter aent Hoogh te langst overt Nuland in 1698

- op 5 maart betaald aan de heer Johan Blootenburgh als rentmeester van de H Geest te Den Bosch 3-17-0 wegens 2 jaar pacht uit de goederen van de Nulandse straat voor 1697 en 1698

- aan de selven 3-17-0 wegens de jaren 1699 en 1700

- op 16 maart voor twee paar clompen en een paar schoenen en voor een das, die de vrouw van de schoolmeester verschoot en voor speelgelt 2-8-0

- op 13 april aan Korstjen Jansen 60-0-0 tgeen Korstjen aen Neesken ten bewaren hadde gegeven

- in april aan de vorster van Nuland voor publiceren vant houwt van de onmondige, en verteert  0-6-0

- op 23 juni betaald aan Peter Peters en Jacob Geerits, armmeesters 5-5-0 wegens 3 jaar pacht aan de armen jaarlijks 1-15-0 voor 1696, 1697 en 1698

- 3 juni 1698 betaald  en voor de onmondige uitgegeven tot twee wellen (?)  tot een broeck 1-3-0

- op 20 juli betaald te Lith voor een paar goeten hoefen (?) 0-13-0

- op 24 juli betaald voor een paar schoen (?) aan Aert Verweij  tot Alem  0-14-0

- idem voor een bonte das 0-9-0

- op 10 october voor een paar clompen 0-3-0

- op 3 januari betaald voor een paar clompen en wanten 0-6-8

- op 4 april betaald voor stoffmaecken en toebehoorten voor een broeck voor de onmondige 2-13-0

- aan Willem Franssen  voor een paar kousen  0-15-0

- item voor compen en socken 0-6-0

- item betaalt aan de mettress dat sij salff hadde gecoght 0-6-0

- betaald tot een stoeff en podt tot Lith 0-6-8

- voor een hoet voor de onmondige 1-11-8

- aan poldergelt van twee mergen en een half hondt van drie omsaeyende 11-0-0

- op de 29e en 30e juli 1697 aan Ruth Matijssen van Vlijmen 17-5-0 wegens gedaan arrest van het hoeij opt Nuland en affcoopen van een peert en oncosten volgens accoort 17-15-0

- aan Wouter Jansen als Borgemeester van Maeren 1-18-8 wegens jaar mergen gelt van 7,5 hondt onder maeren in 1700

- betaalt aan Jan de Wert als borgemeester tot Maeren 2-12-8 wegens mergen gelt van 7,5 hondt genaamd " de ben leijen" onder Maeren in 1698

- aan Jan Diercx als gewesene borgemeester tot Maeren 5-5-0 wegens mergen gelt van 7,5 hondt genaamd "de Bern heijden" voor 1692 en 1695

- betaald aan Neesken weduwe Handerick aent Hoogh in 1695 gecoght een sack appels die sij aan Peeter Aent Hoogh soude leveren 1-14-0

- aan Neesken voornoemd in 1695 voor verschillende reijsen gelevert twee saecken haever  5-0-0

- voor het schouwen Joost de Cort als het borgemeester ambt onder Maeren bedient in 1694 de som van 2-12-8 van mergen gelt van 7,5 hondt "de Benheijden"

- op 10 november 1701 aan Jan Antonisse van Creijl wegens arbeitsloon voor het graven van slooijen en verschooten van nagels …besaeijt van Hanssenhoef 6-13-0

- aan Dierck Romme wegens verdiende schoenlappen 0-18-0

- op 12 november 1701 aan pampier en pennen voor de onmondige  0-18-0

- op 17 november 1701 aan Dierck Romme op Seelandt 35-0-0 wegens costgelt voor 1701

- op 17 november 1701 aan seij en laecken  en toereijsel tot een nieuwen Jackt (?) voor den onmondigen de som van 10-4-0

- idem voor een paar handschoenen 0-9-0

- aan Jan Lelivelt 2-2-0 voor het coopen van twee een blauwen correijt (?) tot een broeck voor de onmondige

- op 16 december 1701 betaalt voor twee velkens tot voeder (=voering) tot zijn broeck 1-13-0

- voor twee ellen correij, knoopen, seij en gaeren, linnenlaecken en een paar socken 2-14-0

- op 7 october 1699 aan de schoolmeester van Macharen 65-7-0 voor costgelt vanaf 1 juli 1701?

- aan poldergelt 18-0-0 voor 1699 voor 10 morgen lants

- aan de selven 2-8-0 poldergelt

- op 23 oktober 1699 aan Peter Handricx aent Hoogh 9-0-0 wegens dijcken voor de onmondige

dat er een memorie huer  was geleijt

- voor een nieuwe hoet voor de onmondige 1-12-0

- idem voor twee ellen tot een broeck 1-9-0

- idem voor een paar kousen 0-15-0

- voor pampier en pennen 0-16-0

- voor een paar schoen 1-4-0

- voor pampier 0-6-0

- voor t maken van een broeck en repareren van den hemdrock 0-11-0

- betaald aan de roever voor het verdiende meijloon 1-0-0

- aan de Heer van Deurne wegens pacht 3-4-0

- op 4 maart voor knoopen en seij 1-13-4

- aan Jan Lelivelt voor laecken, tot een hemptrock , knoopen en seij 2-17-10

- op 28 april betaalt voor pampier, peeperkoeck 0-9-10

- op 10 meij wegens houwt schadt 0-6-0

- aan de Heer Lintworm  in een meerdere pacht met Peerken Handericx Melten en Jacob van Gogh1-12-0

- aan Jochem Janssens wegens arbeijtsloon vant uijtdoen en roeijen  van dorre posten? 4-0-0

- voor een nieuwe hoet 2-0-0

- voor een halff  …… 0-11-0

- voor schoenen en gespen 1-2-0

- aan Lelivelt voor laecken en repareeren 15-6-12

- voor 4 ellen tot een broeck en een nieuwe te voederen ….. 1-14-0

- voor knoopen en seij 2-0-0.

- wegens maakloon van genoemde cleeren 2-0-0

- voor verweijden van een rock 1-0-0

- betaald voor knoopen, seij 1-1-4

- betaald voor kor…. 0-17-0

- betaald voor een leesboeck 0-12-0

- betaald voor een peeperkoeck 0-4-14

- betaald voor 1 karvracht en een vogelkoeij toen de onmondige naar Seelandt naar school ging 1-12-0

- voor pampier en schaften 0-8-0

- voor schoenen, peeperkoeck etc 1-5-0

- op 28 october 1700 aan de heer Blootenburgh voor rente meester van het Geefhuis te Den Bosch de som van 3-17-8 voor twee jaar pacht 1699 en 1700

- betaald voor pampier, pennen en corseij, wanten en etc 2-10-0

- wegens het besaijen van Hanssenhoef 0-16-12

- voor twee nieuwe dassen 2-10-0

- voor socken en kouden? 1-0-0

- voor …..0-8-8

- op 27 april 1700 betaald aan de borgemeesters van Geffen voor Groenendijck gelt 1-3-0

- betaald op rekening van costgelt van de onmondige 35-0-0

- betaald aan costgelt 35-0-0 voor een jaar costgelt in 1700

- voor schoolgelt 4-0-0

- op 26 maart 1701 betaald aan Jaocb Geerits als Armmeester tot Nulandt 3-10-0 wegens twee jaren pacht voor 1699 en 1700

- aan pampier en pennen 0-8-0

- voor twee cannen / ramen? 0-4-4

- aan de Heeren van Deurne in een meerdere pacht 4-5-6

- speelgelt voor de onmondige 0-10-0

- aan Cornelis van Coot als verpondingh beurder in 1699 de som van 8-1-0

- aan de deurwaarder van Schade (?) 1-5-0

- betaald aan roussen (?) 1-4-0

- speelgelt 2-0-0

- aan schoenen en een mutch (?) 1-11-0

- aan de vorster tot Nulandt voort publiceren van de hooijlanden van de onmondige en aan de schepenen voor het overstaan van de verpachting 0-14-0

- betaalt tot stoff tot een Camisool en toebehoorten de som van 7-1-0

- een nieuwen hoet 2-10-0

- voor karvraght naar Seeland

- aan Willem Claessen als borgemeester van Nulandt 6-0-12 voor mergengelt over 1699

- voor repareeren van cleeren 0-18-0

- voor een boeck en pampier 0-4-8

- wegens groenendijkx gelt de som van 9-15-0

- aan Willem Teunissen van Roeij als verpondingenbeurder 1700 de som van 7-10-0

- aan secretaris Dierck van Clootwijck de  som van 1-10-0 wegens het maken van een nieuw cohier voor 16 van de 10 landerijen

- betaald Juff Clootwijck 3-10-0 wegens verteeringen bij vier verschillende reijsen

- aan Roelandt Scholt  2-2-0 wegens poldergelt wegens twee hondt in den polder van den Eijgen 1698

- aan Joost de Cort, rendant, 3-18-0, wegens betaald aan Marij Wouters wegens gedane diensten in een reis naar Keveler gedaan

- aan dezelfde voor het voederen en weijen van een paart van de onmondigen, en strooij en hooij voor 8 maanden de som van 10-10-0

- voor de officier voor vorster voor passeren van deze rekening 7-0-0 (?)

- aan de schepenen 4-0-0 voor het maken van deze rekening in twee dagen

- aan de secretaris voor werkzaamheden bij uitmaken van deze rekening, voor de verpachtingen, voor het schrijven van 4 publikatie biljetten 6-9-0

- de selfden voor het schrijven van de rekening voor elk bladzijde 6 stuijvers, totaal 42 folia, totaal 12-12-0

- idem … dubbelt van dien 6-6-0

- voor de …daer toe dienende 1-1-0

- betaald in twee dagen in verteeringen bij het passeren van deze acte 14-0-0

- buerloon voor de rendanten, acte deels verscheurd en niet leesbaar

- totale uitgaven ( slechts deels leesbaar )

58-7-10

ontvangst van 1327-7-12

(dus meer uitgegeven dan ontvangen )

430-9-14

 

19 januari 1702 gedateert

Tekenen: G. Croon, Matijs van Creijl, Sijmen dierckx , Clootwijck officier.

 

blz 85 - 91 leeg / beschadigd

blz 92 omslag  van deze acte: reekening voor Claes aent Hoogh en Joost de Cort als momboiren van t onmondige kind van Handrick aent Hoogh te Nuland gepassert den 18 en 19 januari 1702

 

Blz 93

conditie en voorwaarden waaronder Claas aent Hoogh en  Joost de Cort als momboiren van Jan soone Hendrick aent Hoogh verweckt bij Neesken de Cort zaliger in hun leven egtelieden en inwoners van Nuland na de zondagse veiling ten hoogsten veilen verschillende perceelen hooijland gelegen onder Nuland, Maren, Rosmalen en Keesel voor het jaar 1696 eerst half met met de lange seijsie en daarna de eijmet te bescharen met peerden of beesten

ze moeten het heijnen en de vreden  ( meer voorwaarden)

 

- twee hondt hoijland voor opt Nuland teijnde de onmondigen weijcamp, gemeijnt Willem van Vorstenbosch voor 5-5-0, twee slagen borg: Willem Jansen en sijmen Dircx, Willem Jansen voorgenoemd?

- helft van 8 hont ongescheijden met Thomas Maes, mede voor opt Nuland, gemeijnt bij Willem Teunissen van Roij, voor 9-5-0, slaat een slagh Willem de Olislager en sijmen Dirckx

-  een mergen voor en midden opt Nuland aan "de Regenbooghen", gemijnt door Aert Gurts voor 9-10-0, item twee slagen, borg Denis Dircx en Jan Martens

"daer op ontfangen van Denis Dircx op 5 januari 1697 de som van 4-15-0

"daer op ontfangen van Aerdt Geurts  de som van 4-15-0

 

- 14 hont in "de gemeijne of langhoevens" onder Nuland, gemijnt door Aert Geurts voor 19-0-0, drie slagen, Willem de Olislagers 4 slagen, borg Jan Gurts en Willem Teunissen

"op 19 januari ontvangen van Willem den Olislager  de som van 19-0-0

gekort voor extraordinaire verpondingen 0-11-0

 

onder Kessel:

- 5 hont int small heuffken gemijnt door Joost de Cort voor 11-15-0, slaat den slagh, Willem Emonts slaat twee slaeghen, borg Willem Olislagers en Sijmen Diercx,

"den 9e februari 1697 ontvangen van Willem Jansen de som van 11-15-0, gecort vanwege extra verpondingen: 5 stuijvers

 

- item nogh te beurde gestelt enige gebonde musters off rijsbossen met de vim die bij de momboiren moesten gestelt en hier genomineert werden

Peeter Jan Fransse voor 2-2-0

5 slagen, Joost de Cort zes slagen, borg …… Willem Jansen en Willem den Olislagers

tesamen 2-18-0

 

hier moeten in rekening gebracht worden 4 vimmen een vierendeel …… tesamen 9-4-8

 

idem nog verhuurt aan Ariaen Bans door Neesken Aent Hoogh 5 hondt weijland voor 4 jaar vanaf 1695 voor 5-0-0

idem door haar verhuurt de helft van 2,5 mergen weijlandt onder Geffen bij de vreede aldaar jaarlijks voor 9 gulden voor 1695, 1696, 1697, 1698

item 4,5 hondt hooijland onder Maeren voor 11-10-0

 

akte houdt ineens op

 

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven