Print deze pagina

RA Nuland 39 Elders verleende akten (1799-1810)

RA Nuland 39 protocol van elders verleden akten over onroerend goed in Nuland 1799 - 1810

 

Blz 1. dd 18 juli 1799  realisatie kapitaal 3000-0-0, 40e penn: 25-0-0

Jacob van Drunen, molenaar te Nuland en Peeter Verhoeven wonend te Geffen, compareerden op 30 mei 1797 voor Notaris Johan Verster de Balbian alhier, verklaren zich schuldenaar ten opzichte van Willem Hendrik van Kalkhooven, secretaris te Moergestel voor een som van 1000-0-0, a 5%, Wouterus Franciscus Schoenmakers, gezworen klerk van dese stad, getuigen de leden der municipaliteit Gerardus Josephus Deckers, Willem Petrus Wellens, Secretaris G Koppelaars. Registratie Nuland 22 juli 1799, JA Esser.

 

Blz. 6 dd 18 juli 1799 kapitaal 2000-0-0, 40e penn: 50-0-0

Jacobus van Drunen, molenaar wonend te Nuland als schuldenaar principaal, Marcellus Franciscus Johannes van Cattenburg, wonend te Oorschot en Peter Verhoeven wonend te Geffen, borg en mede schuldenaar, op 11e october 1796 voor Notaris Albertus Nahuijs te Oirschot, van Willem Hendrik van Kalkhooven, secretaris van Moergestel, een som van 2000-0-0, a 4,1 %, Wouterus Franciscus Schoenmakers, gezworen klerk van dese stad, getuigen de leden der municipaliteit Gerardus Josephus Deckers, Willem Petrus Wellens, Secretaris G Koppelaars. Registratie Nuland 22 juli 1799, JA Esser.

 

Blz. 10 dd  17 oktober 1796 koop 420-0-0, 40e penn 5-5-0

Wij, Jan Hendrik van der Does, Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch dat compareren Heer Leopold van Limburg Stirum, Raad en rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen gamachtigd door resolutie van de representanten van het volk van Bataafsch Braband dd 19 juli van dit jaar , vanwege 3 mergen land en een slag onder Nuland gehorende aan het beneficien en de kerk van Nuland onder administratie van gem. Rentmeester over 1796  in pacht bij Jan Nelis de Haas, nu overgedragen aan de Heer Antonius Lambertus Roels.

Tekenen: J de Bergh secretaris.

Registratie Nuland 27 juli 1799, JA Esser.

 

Blz. 13 dd 4 september 1799  kapitaal 1100-0-0, 40e penn 27-10-0

Piet van Loon en Geert van Loon wonend te Nuland, Jan Gijsbert de Leest wonend te Geffen, compareren op 24 augustus 1799 voor Rombertus A. Wierdsma, officier en Adriaan van Weert, municipaal te Nuland, waarbij de eerste geld leent met de 2e en 3e als borg van Thomas van den Heesacker, Mr. Smit, te Den Bosch, een som van 1100-0-0, Wouterus Franciscus Schoenmakers, gezworen klerk van dese stad, Getuigen Martinus Wilhelmus Kippins en Louis Florentius van Ruelo, leden der municipaliteit van den Bosch, G Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 19 september 1799, JA Esser.

 

Blz. 18 dd 10 oktober 1799 koop 3000-0-0, 80e penn: 37-10-0

Compareren voor ons, Johannes Josephus van Osch en Louis Florentius van Ruelo schepenen van Den Bosch, Philips Willem Molhuijsen, ingebieder deser stad, geauthoriseerd door Jan Louis Timon van Tengnagel, wonend te St Michielsgestel, dd 21 mei 1799, obtineert van vrijwillige condemnatie van de municipaliteit dd 18 mei 1799, om ten lasten van Arnout Joost Timmermans, secretaris te Meerkerk, volgens verklaring van de municipaliteit dd 13 juni 1799,

De gewesene erfsecretarije en vorsterije van den Dorpe van Nuland, die Arnout Joost Timmermans deze nu heeft, die nu door Molhuijsen openbaar na wettige executie op 11 september 1799, is verkocht aan Pieter Lodewijk Tissor, wonend te Meerkerk, voor 3000-0-0, om daarvan te verhalen de inhoud van de willige condemnatie voornoemd.

Tekenen: G Koppelaar, secr.

Registratie Nuland 14 oktober 1799 JA Esser.

Blz. 21 dd 24 februari 1800 koop 300-0-0, 40e penn: 7-10-0,

Goijert Govers, Dirk Govers, Goijert van de Ven, inwoner deser stad, compareerden 18 april 1796, voor notaris Mr Willem Michiel Althuijsen, alhier te Den Bosch, verklaring zich schuldenaar principaal t.a.v. Johanna Scheij, inwoner van Den Bosch, in een kapitaal van 300-0-0, die de eerste comparant heeft ontvangen, a 4%. Ze wijst de borgen af en dan komen er 2 nieuwe borgen: Gerrit de Haas en Antony van der Heijden, wonend te Den Bosch, en compareerde op 21 september 1797, voor Notaris Althuijsen. Klerk Hendrik de Jong, op de secretarij.

Getuigen: Justinus Hendricus Kivits en Cornelis Leermakers, leden der municipaliteit van  Den Bosch, secretaris J de Bergh

Registratie Nuland 24 februari 1800, JA Esser.

 

Blz. 26 dd 6 augustus 1800 koop 1100-0-0, 40e penn 27-10-0

Francis Strik, wonend alhier, compareerde op 31 juli 1797  voor notaris Adam Schouw alhier, heeft schuld aan Arnolda Schouw, weduwe wijlen Hendrik Palier, mede wonend alhier, een som van 1100-0-0, a 5%, compareert ook Annemie de Leest, weduwe en boedelhoudster van Nicolaas Strik, moeder van de comparant wonend te Rosmalen, en Geert van de Ven, inwoner van Den Bosch, verklaren zich tot borg te stellen. Klerk Wouterus Franciscus Schoenmakers, Getuigen; Martinus Franciscus de Wijs, Johannes Joesephus van Osch, leden der municipaliteit van Den Bosch, dd 4 augustus 1800. Tekent G Koppelaar, secr.

Registratie Nuland 6 augustus 1800, JA Esser.

 

Blz. 30 dd 5 mei 1801  kapitaal 800-0-0, 40e penn: 20-0-0

Ambrosius van Tuijl, Jan van Strijp, en Nicolaas van Zeeland, inwoners van Geffen en Pieter van Loon wonend te Nuland, compareerden op 25 april 1801 voor Notaris Jan de Bergh, te Den Bosch. Schuld van de eerste, met de 3 laatste als borg van Adrianus van den Dungen, inwoner van Den Bosch van een som van 800-0-0, a 6%. Klerk Hendrik de Jong, ter stadssecretarije, getuigen: Justinus Henricus Kivits, Louis Florentius Ruelo, secr. Koppelaars.

Registratie Nuland 6 mei 1801, JA Esser.

 

RA Nuland 39 - Blz. 34 dd 18 mei 1801  kapitaal 200-0-0, 40e penn: 5-0-0

Adriaan Leendert Driessen wonend te Nuland, en de borgen: Jan van Schijndel te Heesch, Everardus Jan van der Heijden te Geffen, compareerden op 12 juni 1795 voor notaris Mr. Willem Hendrik Pels, alhier, hebben schuld aan Christiaan Neerhof inwonend burger en koopman te Den Bosch, van 200-0-0, a 4%. Klerk Hendrik de Jong, getuigen: Louis Florentius van Ruelo en Willem Petrus Wellens, secr. Koppelaars

Registratie Nuland 30 mei 1801, JA Esser.

 

RA Nuland 39 - Blz. 38 dd 21 september 1801 koop 1600-0-0, lasten 49-4-6. Totaal 1649-4-6. 40e penn: 41-4-10.

Heer Gerardus Sterk, lid van de municipaliteit van Den Bosch, wonend alhier,

-       huis, stal en schop met 3 lopens en 47 roeden hooi en teulland met houtwas, gelegen int Vinkel, onder Nuland, ene zijde de straat, andere zijde Adriaan Driessens

-       perceel teulland in zijn hagen, genaamd de Krommenakker, groot 3 lopens en 42 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Ludwich Markgraaf, andere zijde Jan van der Pas.

-       Perceel teulland met zijn hagen, genaamd met Slekvelde, groot 1 lopens en 43 roeden, gelegen aldaar beide zijde Jan van der Pas

-       Perceel teulland met zijn hagen, genoemd de Witte Zijl, groot 4 lopens en 6 roeden, gelegen aldaar, beide zijde Jan van der Pas

-       Perceel teulland met zijn hagen, genaamd de Achterste Akker, groot 3 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Jan van der Pas, andere zijd Ludwich Markgraaf

-       Perceel teulland met zijn hagen, genaamd het Peterselieveld, groot 2 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, beide zijde Ludwig Markgraaf

-       Perceel teulland met houtgewasssen genaamd het Heijvelt, groot 2 lopens en 19 roeden, mede gelegen aldaar, ene zijde het vorig perceel en andere zijde Nicolaas Pels.

Hem aangekomen bij transport van Jan Hendrik Mulders nomine uxoris, volgen schepenbrief van Nuland dd 11 mei 1797. Nu overgedragen aan Marte Gloudemans, wonend te Nuland, te vergelden een rente van 6 stuijvers aan de Kerk van Geffen en een cijns van 1-13-6 aan het comptoir der domeijnen.

Getuigen: Hubertus Boons, Cornelus Leermakers, leden der Municipaliteit Den Bosch.

Registratie Nuland 15 november 1801, JA Esser.

 

Blz. 42 dd 2 december 1801, kapitaal 250-0-0. 40e penn 6-5-0

Tomas van Dieten, wonend te Nuland, compareerde op 2 december 1801. voor Notaris P.D. Zandvoort alhier, gaat een schuld aan van 250-0-0 aan de erfgenamen van wijlen Nicolaas van Tienbergen, koopman alhier, wegens ontvangen gedestilleerde wateren. Lening a 4%, terug te betalen in 3 termijnen: honderd gulden op 1 december 1802 en op 1 december 1803, en de rest op 1 december 1804. Getuigen Louis Florentius van Ruelo en Christiaan Coppens, leden der Municipaliteit, secr. G.Koppelaar

Registratie Nuland 18 december 1801, JA Esser.

 

Blz. 46 dd 11 februari 1802

Compareert voor Jan de Bergh notaris te Den Bosch, Gerardus Antony van Nuland, wonend te Nuland, verklaart verkocht te hebben en over te dragen aan Hendrikus van Boekel wonend te Berchem, al zijn meubilaire goederen en huisraad, hooi, strooij, ploeg, eeg, karren, paarden, koebeesten, kalveren, varkens, en al het andere dat in zijn huis, stal en schuur en op zijn land gevonden wordt, voor een som van 150-0-0. Den Bosch 11 februari 1802, getuigen: Philippus Schouten en Johannes van Cranenburg, beide wonend alhier, Tekent J. de Bergh, notaris.

Registratie Nuland 14 februari 1802, JA Esser.

 

Blz. 48 dd 10 maart 1802  kapitaal 300-0-0, 40e penn: 7-10-0

Dirk van Doorn, wonend te Nuland, borgen: Roeloff van Doorn, wonend te Geffen, Hendrik van Grinsven wonend te Heesch, hebben een schuld aangegaan van Angenita en Maria Christina Flebbe, alhier een capitaal van 300-0-0. Getuigen Johannes Joseph van Osch en Christiaan Koppens, leden der municipaliteit te Den Bosch, tekent G Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 26 maart 1802 JA Esser.

 

Blz. 51 dd 19 augustus 1803  kapitaal 2000-0-0, 40e penn: 50-0-0

Francis Arendt en Anthony Lodewijk Appel, beide wonend te Den Bosch, compareerden op 8 augustus 1803 voor Notaris Jan de Bergh, verklaren een schuld te zijn aangegaan met Anthony Abbema en Johannes Savaer (?) in qualiteit als executeurs van de boedel van wijlen juffr Agnieta Groenenboom, weduwe Gerardus Abbema een som van 2000-0-0, ontvangen op 1 februari 1795 en te voldoen op 1 februari 1804, tegen 5%. Getuigen Jan Hendrik van der Does, Hubertus Petrus Boons, schepenen Den Bosch, secr. G. Koppelaars

Registratie Nuland 5 november 1803 N. Esser Meerman

 

Blz. 56 dd 27 mei 1804 kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Simon Hanegraaf als principaale schuldenaar, Engelbert Timmermans en Jan Jacob Puttekoffer als borgen, wonend binnen Den Bosch, compareerden op 12 oktober 1799 voor Notaris Johan van Bruggen, heeft geleend van Johannes Baptist Bekkers, een kapitaal van 500-0-0. Getuigen Martinus Johannes de Roij en Gerardus van der Horst, schepenen Den Bosch. G. Koppelaar Secr.

Registratie Nuland 9 juni 1804, N. Esser Meerman

 

Blz. 61 dd 26 mei 1804 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Simon Hanegraaf als principaale schuldenaar, Engelbert Timmermans en Jan Jacob Puttekoffer als borgen, wonend binnen Den Bosch, compareerden op 6 mei 1800 voor Notaris Johan van Bruggen, heeft geleend van Johannes Antonius Nuijts, de som van 500-0-0.

Getuigen Martinus Johannes de Roij en Gerardus van der Horst, schepenen Den Bosch. G. Koppelaar Secr.

Registratie Nuland 9 juni 1804, N. Esser Meerman

 

Blz. 66 dd juni 1804 kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Jacob Govers, hovenier wonend te Den Bosch, compareert voor Notaris Antony Bolsius 17 april 1804, heeft geleend van de kinderen van wijlen Heer en Mr. JJ van Willigen, en Vrouwe Maria Cornelia Deckers, in leven echtelieden, een som van 100-0-0, a 6%. Klerk Jan Willem Brocx.

Getuigen: Adam Troost, schout civiel, schepenen van Rosmalen, juni 1804

Registratie Nuland 22 juni 1804, N Esser Meerman.

 

Blz. 70 dd 11 mei 1804 koop 650-0-0, 40e penn 16-5-0

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel hooiland genaamd de Lekkerbeet, groot 2,5 mergen, gelegen onder Nuland, in de benedenste Gemene Hoeve, ene zijde Geert van Creij, andere zijde Hendrik Geerlings, ene eind de Hogenweg, andere eind de Armen van Nuland, hem aangekomen bij erfenisse uit de nalatenschap van zijn ouders en nu overgegeven aan Heer Antony Bolsius, notaris alhier, koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 10 september 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 72 dd 11 mei 1804  koop 155-0-0, 40e penn 3-17-8

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel hooiland groot 5,5 hont onder Nuland, in de benedenste Gemene Hoeve, ene eind de Hoefdijk, andere eind den Agterdijk, aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Johanna van Nuland, volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 74 dd 11 mei 1804  koop 190-0-0, 40e penn 4-15-0

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel hooiland, groot 1 mergen rijdende met Peter van Gestel, gelegen te langst overt Nuland, ene eind de hoefgraaf, andere eind de Neeteringsgraaf,  aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Peter van Gestel, wonend te Nuland, volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

 

 

Blz 77 dd 11 mei 1804 koop 680-0-0, 40e penn: 17-0-0

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel akkerland, genaamd het Lombeboschen Moespotje groot 5 lopens en 18 roeden, rondom beplant met schaarhout, gelegen onder Nuland,

-       schaarbosje genaamd het Moespotje, gelegen als voor, ene zijde en ene eind Maria van Erp, andere zijde de Groenstraat, andere eind Weduwe Johannes Jan Boogers

aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Johanna van Nuland, weduwe Joost van Gestel, wonend te Nuland,te onderhouden de Zomerdijk,  volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 80 dd koop 1385-0-0, 40e penn 34-12-8

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       hoeve en landerijen bestaande in een huizinge, schuur, stal, en verdere getimmerten, hof en akkerlanden, rondsom in schaarhout, en voorpotingen, met opgaande eikenbomen, groot ruim 10 lopens,

-       een schaarbosje en houtwas, alles bij elkaar gelegen, op den Schotsheuvel, ene zijde Nicolaas Pels, de andere zijde en ene eind de Groenstraat, andere eind Aart Kuipers

aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Johanna van Nuland, weduwe Joost van Gestel, wonend te Nuland,te onderhouden de Zomerdijk,  volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 82 dd 10 januari 1805  kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Jacob Govers, hovenier, wonend te Den Bosch, compareert 1 december 1804, voor Notaris Antony Bolsius heeft schuld aan Heer Gerardus van der Horst, bierbrouwer,wonend te Den Bosch, een som van 100-0-0, wegens geleend geld en geleverd bier. Getuigen: Martinus Willem Kippens en Martinus Johannes de Boij, tekent G Koppelaars secr.

Registratie Nuland,  N. Esser Meerman.

 

Blz. 86 dd 25 april 1805 kapitaal 600-0-0, 40e penn: 15-0-0

Hendricus van Rooij, en de borgen: Piet van Empel, Leonardus van Empel, tesamen wonend te Dinther, compareerden 15 februari 1803 voor Piet van den Berk en Dirck van der Doelen, leden der municipaliteit van Rosmalen, en hebben schuld aan Hr. Johannes Antonius Nuijts, koopman te Den Bosch voor 600-0-0, a 5%, wegens betaalde kooppenningen voor huis en land gelegen te Nuland, int Vinkel, geuitgen: Walterus Johannes Heeren en Franciscus van Meeuwen, leden der municipaliteit van Den Bosch, secretaris G Koppelaars

Registratie: 26 april 1805, N. Esser Meerman.

 

Blz. 91 dd 25 oktober 1802 koop 225-0-0, 40e penn:5-12-8

Jan de Bergh secretaris en Peter Hester van Galen, procureur alhier en gemachtigd van Hartog Simon, koopman in dese stad, volgens acte dd 8 augustus 1802 voor notaris Carel Storm van ’s  Gravensande.

Perceel hooiland, groot 1  mergen voor en midden opt Nuland, oost Goijert Heeren, zuid de Neteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, leenroerig aan het ridderhof Ten bogaerde op Avesteijn tot Dinther. Verkoper aangekomen bij koop van RA Wierdsma, volgens Schepenbrief Nuland dd 11 september 1801, nu overgedragen aan Jan Jacob de Suarz, wonend alhier, met het onderhoud van Kepkensdonkdijk perceel onder Paal 222, volgens koopcedulle dd 24 september 1802, door Notaris Carel Storm van ’s Gravensande.

Getuigen Louis Florentius van Ruelo, Christiaan Coppens, leden der municipaliteit Den Bosch. Tekent secretaris G. Koppelaars.

Registratie Nuland 28 mei 1805.

 

Blz. 94 dd 25 oktober 1802 koop 90-0-0, 40e penn: 2-5-0

Jan de Bergh secretaris en Peter Hester van Galen, procureur alhier en gemachtigd van Hartog Simon, koopman in dese stad, volgens acte dd 8 augustus 1802 voor notaris Carel Storm van ’s  Gravensande.

3 hont hooiland opt Agterst Nuland, oost Piet van Loon, zuid den Hoefdijk, west Adriaan van Groenland, noord het middelst Nuland, leenroerig aan het ridderhof Ten bogaerde op Avesteijn tot Dinther. Verkoper aangekomen bij koop van RA Wierdsma QQ, volgens Schepenbrief Nuland dd 11 september 1801, nu overgedragen aan RA Wierdsma wonend te Nuland, onderhoud kepkensdonkdijk onder paal 276, volgens koopcedulle dd 24 september 1802 door Notaris Carel Storm van ’s Gravensande.

Getuigen Louis Florentius van Ruelo, Christiaan Coppens, leden der municipaliteit Den Bosch. Tekent secretaris G. Koppelaars.

Registratie Nuland 28 mei 1805.

 

RA Nuland 39 Blz. 97 dd 11 mei 1804 koop 125-0-0, lasten 312-10-0, totaal 437-10-0, 40e penn: 10-18-12.

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de inboedel van wijlen Heer Leonardus van Herk, volgens testament 30 mei 1803, voor Noytaris Antony Bolsius te Den Bosch,

-       perceel teulland, genaamd den Spellekamp, gelegen onder Nuland groot 6 lopens, en …schaarhout, ene zijde Maria van Erp, andere zijde Groenstraat, ene einde Krijn de Veer, andere einde het perceel op heden aan de weduwe Joost van Gestel getransporteerd.

Van Herk aangekomen bij koop tegens Geerling de Booij QQ volgens schepenbrief Nuland dd 19 maart 1997. Nu overgedragen aan RA Wierdsma, te vergelden 2 zakken rogge aan Aard van Avenne Gasthuijs te Den Bosch, verder onderhoud Somerdijk, volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, voor Notaris Bolsius.

Getuigen Martinus Johannes de Rooij en Gerardus van der Horst, schepenen der stad den Bosch, secr. G. Koppelaar.

Registratie Nuland, 28 mei 1805. N. Esser Meerman.

 

Blz. 100 dd 6 juli 1805  kapitaal 600-0-0, 40e penn 15-0-0

Ermert Hendrik van Nuland, wonend te Nuland, en als borg: Helena Hendrik van Nuland, meerderjarioge dochter wonend te Rosmalen, compareerden op 2 juli 1805 voor Notaris Petrus Hendricus van Fenema alhier, heeft geleend van de Heer Hendrik van den Boogaard, koopman te Den Bosch een som van 600-0-0, a 6%, getuigen: Martinus Johannes de Roij en Gerardus van der Horst, secr. G. Koppelaars.

Registratie Nuland 8 juli 1805, N Esser Meerman.

 

Blz. 105 dd 2 april 1806, realisatiekapitaal 5000-0-0,

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe Heer Mr. Guilielmus Josephus Fenantius van Hagens, wonend te Nuland en als borg:  Heer Jan Willem Frans Joseph van Hagens, thans wonend te Grave, compareerde op 17 maart 1806 voor notaris Petrus Hendricus van Fenema, heeft een schuld aangegaan met Heer Carel Storm van ’s Gravesande , notaris en procureur te Den Bosch, een som van 5000-0-0, a 6%, getuigen: Petrus Josephus van Berkel en Theodorus Sopers, schepenen Den Bosch, secr G. Koppelaars

Registratie Nuland 12 april 1806, N Esser Meerman.

 

RA Nuland 39 - Blz. 110 dd 15 april 1806  koop 400-0-0.

Heer Gregorius Koppelaar secr Den Bosch, als toner van een acte van procuratie door Reinier Driessen luitenant in het tweede regiment Bataafsche infanterie gepasserd op 8 december 1805, voor de Heer Luitenant Collonel David Bruie gelegaliseert

-       perceel heiland, te Vinkel onder Nuland, onder nr. 606, groot 24 roeden

-       een weijcamp waarin 6 roeden hout, onder 607 onder Nuland int Vinkel gelegen, groot 4 lopens en 46 roeden

-       een heiveld waarin 20 roeden hout, onder 608 onder Nuland int Vinkel, groot 2 lopens en 2o roeden,

-       perceel teulland het Mutzert, en 1 lopens en 2 roeden houtonder nr. 631 en 632 gelegen als voor

Reinier Driessen aangekomen van zijn grootvader, en de erfdeling daarvan.

Bu overgedragen aan Anna Maria Driessen wonend alhier, getuigen Theodorus Sopers en Petrus Josephus van Berkel, schepenen van Den Bosch,

Registratie Nuland 23 april 1806, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 113 dd 29 april 1806  realisatie kapitaal 1000-0-0

Marten Gloudemans, wonend te Nuland, borg: Jan Mulders wonend te Geffen, Anthony Gloudemans wonend te Heeswijk, compareerden op 3 september 1801 voor notaris Hendrik Jan van de Pavort, alhier, en heeft een schuld aangegaan met Mej. Berta van der Wiel, weduwe van Pieter van Heeswijk, wonend alhier, a 5%, getuigen Theodorus Sopers en Petrus Josephus van Berkel, schepenen van Den Bosch,

Registratie Nuland 3 mei 1806, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 117 dd 12 mei 1806   realisatie kapitaal 2000-0-0

Vrouwe Agnes Maria de Lepo, weduwe van Mr. Jan Louis Verster, Mej. Florentia Anna Hendrika Verster, meerderjarige dochter wonend te Den Bosch, en Abraham Arnoldus Josephus Verster, meerderjarig jongezoon wonend te Lieshout, compareerden op 11 mei 1806 voor notaris Petrus Henricus van Fenema alhier, vanwege een schuld van de Heer Carel Strom van ’s Gravesande, van een som van 2000-0-0, a 6%, getuigen Franciscus van Meeuwen en Jan Hendrik van der Does, schepenen Den Bosch, secr G. Koppelaars

Registratie Nuland 20 mei 1806 N Esser Meerman

 

Blz. 123 dd 25 maart 1807 realisatie kapitaal 4000-0-0, zegel 60-0-0, verhoging 24-0-0,

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe Heer Mr. Guilielmus Josephus Fenantius van Hagens, wonend te Nuland en als borg: Heer Jan Willem Frans Joseph van Hagens, thans wonend te Grave, compareerde op 20 maart 1807 voor notaris Jan de Bergh, lenen van Vrouwe Petronella Josephina van den Heuvel, huisvrouw van de Heer George Henri Guermonde Petry, een som van 4000-0-0, a 6%, getuigen Jan Hendrik van der Does en Franciscus van Meeuwen, schepenen te Den Bosch, secr. G. Koppelaars.

Registratie Nuland 28 maart 1807 N Esser Meerman

 

Blz. 128/129/130/131 leeg

 

Blz. 132 dd 11 april 1807  realisatie kapitaal 800-0-0,

Hendrik Hoefs wonednd op Bedaf onder Uden, borgen: Aard van der Loop, Hendrikus Looijmans, wonend in Vorstenbosch, onder Nistelrode, compareerden op 10 april 1807 voor notaris Jan de Berg alhier en heeft een schuld aangegaan met Vrouwe Gerritje van Tricht, huisvrouw van Heer en Mr. Herman van Bragt, wonend te Berlicum, een som van 800-0-0, a 6%, getuigen: Gerardus van der Horst en Martinus Wilhelmus Kippens, secr. G. Koppelaars,

Registratie Nuland 24 april 1807 N Esser Meerman

 

Blz. 136 dd 17 april 1807  gelofte kapitaal 300-0-0

Hendrik Antony van Nuland, wonend te Nuland, en borg:  Johannes Giele van Nuland, wonend te Rosmalen, heeft geleend van Thomas van den Heesacker, Mr. Smit wonend te Den Bosch, getuigen: Gerardus van der Horst en Martinus Wilhelmus Kippens, secr. G. Koppelaars,

Registratie Nuland 24 april 1807 N Esser Meerman

 

Blz. 139 dd 6 februari 1808 realisatie kapitaal 5000-0-0, zegel 75-0-0, 2/5 verhoging 30-0-0

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe Heer Mr. Guilielmus Josephus Fenantius van Hagens, wonend te Nuland en als borg: Heer Jan Willem Frans Joseph van Hagens, thans wonend te Den Bosch, compareerde op februari 1808 voor notaris Jan de Bergh alhier, hebben geleend van Hr Carel Storm van ’s Gravesande, notaris en procureur, een som van 5000-0-0, a 6%, getuigen Martinus Wilhelmus Kippens en Theodorus Sopers, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 15 februari 1808 N Esser Meerman

 

Blz. 144 dd 6 maart 1808

Vandaag is ter secretarij van Den Bosch door of van wegens Wilhelmus Govers, wonend alhier, ingevolge notificatie van de minister van financiën dd 27 maart 1807, aangifte gedaan van de koop van denselve van 1/3 deel in een perceel teulland, groot 3 lopens en 19 roeden gelegen te Nuland bij de molen, gekocht van de Heer Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gelaste van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, voor 27-0-0, volgens koopcedulle dd 7 december 1807, door Notaris PH van Fenema, afgegeven een zegel van 1-0-0, tekent J de Bergh

 

dd 27 april 1808

Heer en Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gemachtigde van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, volgens procuratie dd 26 oktober 1807, voor notaris PH van Fenema, wegens perceel ( als hierboven) ene zijde weduwe Jan van der Ven, andere zijde weduwe B Langens, ene eind de weg,  andere eind de gemeentens heide, hem aangekomen bij erfenisse van zijn vrouws ouders.

Nu overgedragan aan Wilhelmus Govers wonend alhier, getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Mr. Peter Josephus van Berkel, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 2 juni 1808 N Esser Meerman

 

Blz. 148 dd 6 maart 1808

Vandaag is ter secretarij van Den Bosch door of van wegens Wilhelmus Govers, wonend alhier, ingevolge notificatie van de minister van financiën dd 27 maart 1807, aangifte gedaan van de koop van denselve van 1/3 deel in een perceel teulland, groot 3 lopens en 19 roeden gelegen op de Bendels  te Nuland bij de molen, gekocht van de Heer Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gelaste van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, voor 22-0-0, volgens koopcedulle dd 7 december 1807, door Notaris PH van Fenema, afgegeven een zegel van 1-0-0, tekent J de Bergh

 

dd 27 april 1808

Heer en Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gemachtigde van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, volgens procuratie dd 26 oktober 1807, voor notaris PH van Fenema, wegens perceel op de Bendels ( als hierboven) ene zijde Christiaan van Groenland, andere zijde weduwe Dirk van Uden, ene eind Jan van der Ven,   andere eind het Heijke, hem aangekomen bij erfenisse van zijn vrouws ouders.

Nu overgedragan aan Wilhelmus Govers wonend alhier, getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Mr. Peter Josephus van Berkel, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 4 juni 1808 N Esser Meerman

 

Blz 152 dd 21 juni 1808 gelofte kapitaal 600-0-0, zegel 9-0-0

Geert van Boxtel, wonend te Nuland, borgen: Sijme van de Wetering, wonend te Nuland, Adriaan van Nifterik wonend te Geffen, heeft geleend van  Heer Cornelis Antonius Gijswijt van der Netten,  en Vrouwe Johanna Jacoba Keuchinius, echtelieden, een kapitaal van 600-0-0, a 6%, getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Mr. Peter Josephus van Berkel, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 30 juni 1808 N Esser Meerman

 

RA Nuland 39, elders verleende akten, Blz. 155 dd 8 juli 1808

Heer Ego de Bergh procureur voor het gerecht van deze stad met  acte van procuratie voor Gijsbert van Vugt, wonend te Lith, dd 24 juni 1808, voor Notaris Jan de Bergh  alhier gepasseerd, een gelofte groot 350-0-0, a 5%, door Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe wijlen de Heer Mr. Guilielmus Josephus Venantius van Hagens, wonend te Nuland, ter zake de koop van 3 percelen land te Nuland, op het Vinkel bij schepenbrief van Nuland dd 8 mei 1805. Deze nu overgedragen aan de Heer Simon Hartog  koopman, wonend alhier, getuigen Martinus Wilhelmus  Kippinx en Mr. Petrus Cornelus van Berkel, schepenen Den Bosch, 4 stuijvers zegel, tekent J de Bergh secretaris.

Registratie Nuland 3 september 1808, N Esser Meerman

 

Blz. 158 dd 20 augustus 1808

Heer Ego de Bergh procureur voor het gerecht van deze stad met  acte van procuratie voor Gijsbert van Vugt, wonend te Lith, dd 26 augustus 1808, voor Notaris Jan de Bergh  alhier gepasseerd, een gelofte groot 382-0-0, a 5%, door Ermert Hendrik van Nuland,  wonend te Nuland, ter zake de koop van 1 perceel teulland te Nuland, genaamd den Lagenhof groot 5 lopens en 2 roeden, gelegen te Nuland bij de Oude Pastorije aan de straat, bij schepenbrief van Nuland dd 8 mei 1805. Deze nu overgedragen aan de Heer Simon Hartog  koopman, wonend alhier, getuigen Martinus Wilhelmus  Kippinx en Mr. Petrus Cornelus van Berkel, schepenen Den Bosch, 4 stuijvers zegel, tekent J de Bergh secretaris.

Registratie Nuland 31 augustus 1808, N Esser Meerman

 

Blz. 161 dd 6e hooimaand 1809

Compareert voor Jan de Bergh, notaris te Den Bosch, Francis Antony van Nuland, wonend te Nuland, borgen: Sijmen van de Wetering ook wonend te Nuland, Jacobus Petrus Bekkers wonend te Rosmalen, heeft schuld aan Mevr. J. M. van den Hoff, weduwe van de Heer N.C. Bielon (?) wonend alhier, een som van 400-0-0, getuigen Willem Peter Hubert en Godefridus van Lanschot, zegel van 6-12-0, tekent J de Bergh, notaris

Registratie Nuland, 13e hooimaand 1809, N Esser Meerman

 

Blz. 165 dd 5e Louwmaand 1810 verpanding hypothecatie 4047-15-0, zegel 60-10-0, verhoging 6-2-0,

Compareert voor Carel Simon ’s Gravesande notaris te Den Bosch Jan Willem Frans Joseph van Hagens, wonend te Den Bosch, verklaart schuldig te zijn aan Jan de Bergh en Petrus Henricus Fenema, notarissen te Den Bosch, een som van 4047-15-0, a 0,5% per maand inzake verkochte bomen, getuigen Mr. Petrus Cornelis van Berkel en Louis Florentius van Ruelo, secretaris G Koppelaar.

Registratie Nuland 9e Lowmaand 1810. N Esser Meerman.

 

Blz. 172 dd 3e van de sprokkelmaand 1810 Verpanding hypothecatie  kapitaal 1200-0-0, zegel 18-0-0, 1/10e … 1-16-0

Compareert voor schepenen van Rosmalen Anthony Hendrik Hanegraaf, wonend alhier, Hendrik Anthony Hanegraaf en Piet Boerdonk wonend te Nuland.

De eerste is schuldig, de 2 volgenden zijn borgen, onder afstand doen den voorrechten, met name uitwinning en schuldsplitsing  in solidum, wel en deugdelijk schudlig te zijn aan Heer Johannes Antonius Nuijts, koopman te Den Bosch, een som van 1200-0-0. De eerste comparant stelt tot pand: perceel teulland den groten Heikamp, gelegen alhier in het Heeseindse Veld, als hij die van Evert van Hassel aangekocht heeft

Was getekent te Rosmalen 3e van de sprokkelmaand 1810, getuigen Piet van den Berk  en Jacobus Bekkers. Op zegel van 20-0-0 met de 10e verhoging daaronder begrepen, tekent N. Esser Meerman, secretaris.

(in marge:  registratie rosmalen in transportregister, dd 3e sprokkelmaand 1810, tekent N. Esser Meerman, secr). Registratie Nuland 4e van de sprokkelmaand 1810, N. Esser Meerman

 

Blz. 177 dd 30e wintermaand 1809 koop 800-0-0, zegels 21-0-0, verhoging 2-8-0

Heer Gregorius Koppelaar, secretaris Den Bosch, als toner acte van procuratie door Hendrik Hoefs, wonend te Bedaf onder Uden, voor zichzelf en als man en voogd van Adriana Arnoldus Haldens, 30e wijnmaand 1809, voor Notaris Jan de Bergh, alhier gepasseerd en op de stadssecretarie geregistreerd. (in marge: De Bergh  folio 421, )

-       Perceel Hooiland groot 2,25 mergen, gelegen te langst overt Nuland,

-       Perceel weiland, groot 2 morgen en 1 hont, gelegen als voor, op het Kerkenhoog

-       Perceel teulland, groot 5 lopens en 29 roeden, gelegen als voor ter plaatse Heuze Hoef.

Aangekomen bij erfenisse en nu overgedragen aan Vrouwe Gennetje Gerritje van Tricht, huisvrouw van de Heer Herman van Bracht, wonend te Berlicum, te vergelden uit het laatste perceel 4 cijnsen te samen 0-14-2, aan de Vrouwe van Geffen.

Getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Antonius Schouten schepenen van Den Bosch

Voor de minute is uit hoofde van de  10e verhoging  gebruikt 26 gulden en 8 stuijvers zegel, tekent: J. De Bergh secretaris

Registratie Nuland: 17e Louwmaand 1810, N. Esser Meerman.

 

 

EINDE