RA Nuland 37 Elders verleende akten (1764-1787)

RA Nuland 37 Elders verleende acten 1764 – 1787

 

Blz. 1 dd 11 maart 1764 koop 3530-0-0, 40e penn: 88-5-0,

Registratie ter instantie van de weduwe van de Heer Dirk van den Huijsbergen

Heer en mr. Abraham Justus Verster, oud schepen en raad van den Bosch, gemachtigd door de Heer Petrus Johannes Josephus van der Vrekken, keizerlijk postmeester, en Petrus Antonius de Limborgh oud pagtmeester, beide te Maastricht, in procuratie aldaar door Notaris Frederix, 31 oktober 1763, als voogden over de minderjarige Eugenius en Paulus, Lambertus, Jacobus,  kinderen van wijlen de heer Petrus Matheas van der Vrekken en Vrouwe Isabella Suijskens, aangesteld bij het testament van Juffr Maria Allegonda Suijskens, der minderjarige moje maternel, volgens authorisatie door Heren en Schepenen van de Hooge Brabantsche Gerechte te Maastricht dd 30 september 1763,

-       een hoeve lands bestaande uit huijs, stal, schuur, karhuijs, voorpotingen van eijken bomen, genaamd de Molengraafsche Hoeve, gelegen te Nuland, groot 56 lopens, zo teul, heij als weijlanden, oost een hoeve van de erfgenamen de Heren de Ghistelles, west de erve Simon Wolffs, zuid erve Adrianus van Herck, noord de erve Peter van de Ven,

-       een jaarlijkse in erfelijke pacht van 8 carolie Gulden losbaar met 200-0-0, gelooft door Jan Hendrik Molengraaf aan vrouwe Theodora de Hee,  weduwe wijlen Heer en Mr. Paulus Suijskens, uit een camp van 13 hont neffens de Goirsteegh onder Nuland, in schepenbrief te Nuland dd 9 juni 1730,

De genoemde minderjarige aangekomen bij deling der boedels van genoemde Vrouwe Maria Allegonda Suijskens voor Notaris Johan Verster de Balbian, dd 26 september 1763, te Den Bosch, nu overgedragen aan Maria Jegers, weduwe Dirk van Huijsbergen, coopvrouw, wonend en borgeresse van Den Bosch,

Getuigen Mr. Stephanus Rosendaal ffz en Carel Hendrik Jacob Sweerts de Lands, schepenen te Den Bosch, dd 26 februari 1764, Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland 11 maart 1764, tekenen Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 6 dd 11 maart 1764 copie van een acte

Juffr Theodora Maria de Hee, weduwe Heer en Mr. Paulus Suijskens, in sijn leven advocaat voor de Raad van Brabant, wonend te Den Bosch, heeft aan mij, Jan Hendrik Molengraaff wonend te Nuland, op 19 juni 1730, voor schepenen van Nuland overgedrageneen stuk weiland groot 13 hont, gelegen te Nuland, neffe de Goorsteegh bovennaast, erve Jan van der Ven benedennaast, ene einde het Bostraatje tot op de erve vant Gemene Land, onder de last hieruit jaarlijks te vergelden zoo veel voeten dijk, en een rente van 8-0-0 per jaar.

Dd 16 november 1730, was getekent Jan Hendrik Molengraaff, tekent J. Quirijns

 

Blz. 8 dd 20 juni 1764 coop 750-0-0, 80e penn: 9-7-8

Registratie voor Schalk van der Ven

Mr. Hieronymus Gerbade en Cornelis de Back, schepenen te Den Bosch, geven aan dat voor hen compareerde Pieter Dirk Santvoort gesubstitueerde voor N. Theusingh, ontfanger generaal der Beursen en andere beneficien, gemachtigd de Hoog Mogende resolutie van 22 maart 1764, (- jvdb-: vervolg van deze acte op blz 13 en 14, dan verder op pag 9) in register van procuratien bij de secretarije van Den Bosch bersutend

- twee kampen bouwland genaamd De Bethmeere, groot 8 mergen, in de Korte Hoeven gelegen, oost de Kerk van Geffen, west Marcelus Quak c.s., noord de Agterdijk, zuid het gemene land zuidwaarts, welke campen aan het genoemd comptoir gehoren, nu wettelijk overgedragen aan Schalk van der Ven wonend te Nuland, voor een erfpacht van 30-0-0, aan het genoemde comptoir der beurse, op 22 maart te vergelden.

 

Tekent Frans van Heurn,

Registratie Nuland 1 augustus 1764, tekent Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 11/12 leeg

 

Blz. 15 dd 12 september 1764 koop 166-0-0, 40e penn 4-3-0

Registratie voor de Heer Nagelmakers.

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornmoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

 

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M’sLeijaarts te Mechelen

-       een stuk lands genaamd het Eeuwsel, groot 5 lopens

-       perceel groot 1 lopens en 34 roeden

Gelegen bij de Pellegromshoeveonder Nuland,

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 22 dd 12 september 1764  koop 91-0-0, 40e penn2-5-0

Registratie voor Heer en Mr. Petrus Nagelmakers

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornmoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M. Steijaarts te Mechelen

- stuk teulland groot 4 lopens gelegen in de Pellegromsche Hoeve,

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 29 dd 12 september 1764  koop 161-0-0, 40e penn 4-0-8

Registratie voor Heer en Mr. Petrus Nagelmakers

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornmoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M. Steijaarts te Mechelen

-       stuk akkerland groot 4 lopens, gelegen bij de Pellegromsche Hoeve, onder Nuland,

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 36 dd 12 september 1764 koop 116-0-0, 40e penn 2-18-0

Registratie voor de Heer Nagelmakers.

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M. Steijaarts te Mechelen

- 5 strepen akkerland samen groot 4 lopens, gelegen bij de Pellegromsche Hoeve

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 43 dd 17 juli 1765

Registratie voor de Heer Arnoldus ter Croije

Jan de Booij wonend te Geffen heeft belooft aan de Heer Arnoldus ter Croije, medic. Doctor alhier, een som van 300-0-0, a 4%.

Den Bosch 9 juli 1765, getuigen: A.J. de Vlieger en W.C. van Heemskerk, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 45 dd 18 maart 1766 koop 395-0-0, 40e penn 9-7-8

Registratie voor Christiaan Godschalk

Hendrik van der Heijden, wonend te Nuland,

-       een huisje rondom in de gemeente van Nulands Vinkel, hem voor de ½ aangekomen als staande huwelijk met zijn eerdere huisvrouw Elisabeth Jan Daandels op de genoemde gemeente gebouwd, en voor de andere ½ bij afgaan van tocht ten behoeve van Wouter Bosmans, zoon van wijle zijn genoemde huisvrouw, gepassert voor heren schepenen van Nuland, dd 17 juni 1765, mitsgaders bij koop van genoemde Wouter Bosmans, gepassert te Nuland dd als voor,

-       1/3 deel in een camp onder het Reebroek onder Berlicum in het geheel groot 2 mergen en 2 hont, 6 roeden, met Jan en Hendrik Jansen Verhagen, ene zijde het Reebroek, andere zijde en ene eind Antony Janse Verhoeven, andere zijde Francijna Jansen Verhagen tegenwoordig huisvrouw van transportant Hendrik van der Heijden

-       1/3e deel in een camp in het Reebroek met Jan en Hendrik Verhagen, groot 1 morgen 3 hond en 17 roeden, ene zijde het Reebroek, andere zijde Jan Peter Smulders, ene eijnde Francijna Janse Verhagen, andere eind weduwe Claas van der Cammen c.s.,

Zijne huisvrouw aangekomen bij de deling jegens Hendricus Janse Verhagen en Jan Jansen Verhagen, volgens schepenenbrief Berlicum dd 26 maart 1764, nu wettelijk overgedragen aan Chrsitiaan Godschalk, wonend te Heesch,

Den Bosch 14 februari 1766 getuigen: A de Vlieger en P van Wullen., tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 48 dd 7 april 1766  coop 1000-0-0, last 2-0-7, 40e penn: 25-1-0

Registratie voor de Heer en Mr. Cornelis van Boxtel

Francis Loomans, inwoner, Coopman en borger van Den Bosch, gemachtigt door Michiel Guilielmo van Boxtel, volgens procuratie voor notaris Samule de Cassemajor te Den Bosch dd 25 maart 1766,

-       een onverdeelde 1/8e deel in zekere zo grove als smalle tienden geheven over Rosmalen en Nieuwland, de constituant aangekomen van zijne moeije Maria Anna van Boxtel, in welke tiende een onverdeelt 1/6 is competerende de weduwe Meerwijk, thans wonend te Megen, waarbij de gehele tiende leenroerig is aan de Leenhoven van Brabant en lande van Overmaze te sGravenhage,

-       een onverdeelde 1/8e deel in zekere hoeve lands te Rosmalen bestaande in huijsinghe, camer, teul en weijlanden, houtgewassen, thans in huur gebruikt door de Weduwe Crijn van Houten.

Nu Wettelijk overgedragen aan Heer Cornelis van Boxtel, practiserend advocaat te Den Bosch, broer van de constituant. Te vergelden een onverdeelde 1/8e deel in 0-12-15 uit genoemde hoeve aan de Domeijnen van Brabant.

Den Bosch26 maart 1766, getuigen: W van der Does, C. M. Juijn, tekent A. Bastide, secr.

Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 37, blz. 51 dd 21 januari 1767 realisatie kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Registratie voor Heer en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, oud schepen en Raad van Den Bosch

“Op 19 maart 1763 is voor Notaris Jan van den Oever te Den Bosch gecompareert Adriaan van Vught, alhier wonend en als borg: Paulus van Grinsven wonend te Nuland, op het Marktveld, die verklaren schuldig te zijn aan Heer en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, een som van 400-0-0, a 4%. Den Bosch 31 december 1766, getuigen Stephanis Roosendaal en Daniel Velters. Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, J. Quirijns, secr.

 

RA Nuland 37, blz. 55 dd 16 feburari 1767 kapitaal 600-0-0, 40e penn: 15-0-0

Registratie voor de Heer Johannes de Vlieger

Cornelia van Vugt weduwe Gerrit van der Poel, en als borgen: Jan van der Poel, beide wonend te Orthen, Paulus van Vugt wonend te Geffen, hebben schuld aan Johannes de Vlieger wonend alhier in de Verwerstraat, volgens acte dd 31 december 1766,  een som van 600-0-0, a 4%. Om een schuld van 500-0-0 aan Jufr, Ruijsch af te lossen, volgens gecasseerde notariële obligatie dd 31 augustus 1764 voor Notaris Everardus van Bruggen.

Den Bosch 21 januari 1767, getuigen: S. Roosendaal en Daniel Velters, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 58 dd 7 maart 1767 capitaal 1200-0-0, 40e penn: 30-0-0

Registratie voor de Heer Willem Cornelis Ackersdijk, oud schepen en Raad van den Bosch

De Heer Johan de Booij, bierbrouwer te Geffen, verklaart een schuld te hebben aan de Heer Willem Cornelis Ackersdijk, oud schepen en Raad van den Bosch, 1200-0-0, a 4%,

Den Bosch 20 januari 1767, getuigen Daniel Velters en A Walravens, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr

In marge: voldaan aan Heer Ackersdijk 17 mei 1776, Nuland, tekent JA Esser

 

Blz. 60 dd 27 juli 1767 kapitaal 1000-0-0, 40e penn: 25-0-0. Acte is doorgestreept.

Registratie voor Mejuffrouwen Cornelia Elisabeth, Maria Eva Paulina, Robbertina Geertruij en Sophia Alida Noortberg.

Corstiaan Boumans en Hendrik Boumans, wonend te Dinther, Matijs van Creij wonend te Nuland, hebben een schuld aan Cornelia Elisabeth, Maria Eva Paulina, Robbertina Geertruij en Sophia Alida Noortberg, meerderjarige dochters wonend te Den Bosch, een som van 1000-0-0,

Den Bosch 16 juni 1767, tekent A Bastide.

Registratie te Nuland. Tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 64 dd 7 november 1767  koop 5700-0-0, 40e penn: 142-10-0

Registratie voor Heer Johan van Bommel

Heer en Mr. Cornelis van Boxtel, praktiserend advocaat te Den Bosch, voor zichzelf en last hebbend voor zijn broeder Heer Rijnier van Boxtel, gepasseert voor Notaris Joachim de la Concha, tot Bilbao in Spanjen, dd 8 juni 1757, item van zijn broer Heer Petrus van Boxtel, bij acte voor Notaris Dominicus Geniets te Amsterdam, dd 23 september 1766, item van zijn broer Heer Johannes van Boxtel bij acte voor schepenen van de stad Wessemdd 19 april 1766, item van zijn broeder Heer Michiel Willem bij acte voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, te Den Bosch dd 2 december 1757, item voor de Heer Jacob Baron de Witte de Lemminghe en Vrouwe Theodora van Boxtel, gepasseert voor Notaris Joseph Simon Hubar te St Truiden dd 13 juni 1767, item van zijn zuster Vrouwe Anna Theresia van Boxtel, weduwe Heer Adrianus Cornelis van Wevelinkhoven, gepasseert voor het gerecht van Sambeek int land van Cuijk, dd 16 mei 1767, en van de Heer Laurens Ignatius Beer, als in huwelijk gehad hebbende Juffr. Catharina van Boxtel, gepasseert voor Notaris Gerardus Leonardus Lenaarts tot Luijk dd 9 mei 1767, de laatste 2 ook gemachtigt door de Raad en Leenhoven van Brabant en Lande van Overmaaze, dd 9 april 1767,

Samen testamentair erfgenaam van wijlen hare moeije Juffr. Maria Anna van Boxtel, gewoond hebbende en overleden in deze stad

-       5/6e deel in 1/3e deel in de Rosmalense Tiendenop het Heeseijnde met de Smal en Havertiende, zoals die van oudsher geheven is geweest, waarvan het resterende 1/6e deel en 1/3 competeert aan de weduwe van Meerwijk, het 2e 1/3e deel competeert aan het gemeene land, en het resterende 1/3e deel aan de Heer Martinus van Hooft, Coopman te Eindhoven,

-       5/6e deel in ½ van de Nulandse straat tiende zoals die van ouds geheven is, en waarvan het resterende 1/6e deel toebehoort aan weduwe van Meerwijk, en de wederhelft aan degenoemde Martinus van Hoofd,

De genoemde tienden zijn deels leenroerig aan de Raad en Leenhoven van Brabant en Overmaaze en deels aan genoemde Martinus van Hoofd

De transport aangekomen na de dood van zijne moeije Maria Anna van Boxtel, mitsgaders bij Koop tegens zijn broeders Petrus en Michiel van Boxtel, volgens testament van genoemde Maria Anna van Boxtel en 2 transporten dd Den Bosch 14 september 1763 en 26 maart 1766, mitsgaders constituanten aangekomen door de dood en volgens testament van haare moeije Maria Anna van Boxtel,

Nu overgedragen aan de Heer Mr. Ignatius Petrus van Kessel, wonend te Den Bosch ten behoeve van de Heer Jan van Bommel, wonend te Leijden.

Den Bosch 28 september 1766, getuigen: N.J. Storm van sGravesande en A Walravens, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Dirk Verstege, merk Jan Spierings, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 70 dd 17 november 1767  realisatie capitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Henricus Mossevelt, Coopman en inwoner van Den Bosch, compareert op 18 oktober 1763 voor Everardus van Bruggen, notaris te Den Bosch, en verklaart schuld te hebben aan Adriaan Swanenberg, Coopman en borger van Den Bosch, de som van 1000-0-0, a 3,75% ontvangen uit handen van Johannes Swanenberg.

Den Bosch 23 oktober 1767, getuigen: C.L. Ackersdijck en D. Jannette, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland. Tekent Dirck Verstege, merk Jan Spierings, J. Quirijns, secr.

In marge: erfgenamen van Adriaan Swanenberg verklaren betaald te zijn, Den Bosch 30 april 1784, Nuland 7 mei 1784

 

Blz. 74 dd 5 februari 1768 coop 300-0-0, 40e penn 10-0-0

Registratie voor Welle Ruijs.

Gerit van Boxtel, wonend te Nuland, man en momboir van Erken van Gogh,

Een perceel teulland, groot 3 lopens en 18 roeden, gelegen te Nuland, oost de erve Adriaan Janse Verstege, west Peter van der Linden, noord Jacobus Langens, zuid de gemeente van Geffen, aangekomen na dood van haar ouders en bij deling tegen de mede-erfgenamen, volgens schepenbrief Nuland dd 10 juli 1700 nu wettelijk overgedragen aan Welle Ruijs, inwoner van Den Bosch.

Den Bosch 30 december 1767, getuigen: SF Saijer, FM Deuti, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Lambert van Bocxtel, Jan Ruijs, J. Quirijns.

 

Blz. 76 dd 13 augustus 1768 koop 600-0-0, lasten 195-0-0, totaal 795-0-0, 40e penn: 19-7-8

Registratie voor Maria van den Heuvel weduwe Leendert van Esch.

Hendrik van Neerven, wonend te Orthen,

-       1/3 deel in een hoeve bestaande in een huijsinge landerijen, platagien, en houtgewassen, gelegen te Nuland op Caathoven, nevens de hoeve van de Heer Willem van Engelen,

-       ½ van 8 hont gelegen aan de Rompert onder Rosmalen

-       4 hont land in het Orthens velt, tot de genoemde hoeve gehorende

Hem aangekomen bij vernadering volgens schepenenbrief alhier, dd 9 januari 1748, nu wettelijk opgedragen aan Maria van den Heuvel, weduwe Leendert van Esch, wonend te Orthen, die ook de andere 2/3 deel competeert. Te vergelden een chijns van 2-8-7,5 aan chijnsboek van de Hertog van Brabant onder Orthen op pag. 2v. uit deze hoeve en die van Willem van Engelen, op 17 maart 1764 afgelost op comptoir van de domeijnen van Brabant. Verder te vergelden 1/3e deel in een rente van 22-10-0 aan het comptoir der Episcopale goederen, en 1/3e in een gebuercijns van 0-18-0 aan de borgemeester van Nuland. Verder te onderhouden 2 vakken Maasdijk onder Orthen. Aan paal 56 7 voeten en aan paal 64 1/3 in een roede en ¾ voet.

Den Bosch 3 augustus 1768, getuigen: Pieter Johan Franken en H. Lormier. Tekent  A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 80 dd 7 september 1768  Koop 950-0-0, 40e penn: 23-18-0

Registratie voor Heer Johan van Bommel

Cornelia van Meerwijk, meerderjarige ongehuwde dochter wonend te Megen,

-       1/6e in 1/3e van de Rosmalense Tienden, op het Heeseind met de Smalle en Havertiende

-       1/6e van de ½ Nulandse straat Tiende, zoals deze van ouds geheven is geweest, leenroerig aan de Heer Martinus van Hooft, te Eijndhoven,

Haar aangekomen bij afgaan van tocht, jegens haar moeder, gelijk in brieven datum vandaag, nu wettelijk overgedragen aan Heer Jan van Bommel, wonend te Leijden.

Den Bosch 29 juli 1768, getuigen: Cornelis Lambert Ackersdijk en Hendrik Lormier, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, loco secr., Hendrik van Gessel, Lambert van Bocxtel.

 

RA Nuland 37 - Blz. 82 dd 11 december 1769  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Registratie voor Mr. Willem Cornelis Ackersdijk

Op 28 oktober 1769 voor schepenen van Geffen waren gecompareert Johan de Booij, en als borgen: Juffr. Helena en Swaantje de Booij, alle wonend te Geffen, de vrouwen met assistente van hun gekozen momboir Johan Vos, hebben een schuld aan Heer en Mr. Willem Cornelis Ackersdijks, oud schepen en Raad van Den Bosch, een som van 500-0-0, a 4%,

Den Bosch 31 oktober 1769, Getuigen: Daniel Velters en Daniel Johan Laajer, schepenen van Den Bosch.  Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland Tekenen: Lambert van Bocxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

In marge: voldaan 17 mei 1776, tekent JA Esser.

 

Blz. 85 dd  20 juni 1770 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Registratie op verzoek van Heer Arnold ter Croije

Johannes Ploegmakers, wonend te Osch, en als borgen: Francis Ploegmakers, wonend te Nuland, Antony Ploegmakers, wonend te Rosmaalen, hebben een schuld aan Heer Arnold ter Croije, medicina doctor wonend te Den Bosch een som van 500-0-0, a 4%,

Den Bosch 6 juni 1770  getuigen N.I. Storm van sGravesande en P van Wullen, schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Hendrick van Bakel, Dirck Verstege, Ja Esser.

 

Blz. 88 dd 12 oktober 1770 kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Registratie voor Allegonda Scholtens

Lambert van Rooij wonend op Nulands Vinkel, als borgen: Jan van der Pas, te Den Bosch wonend, Claas van der Doelen, wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan Allegonda Scholtens, meerderjarige ongehuwde dochter, 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 10 september 1770, getuigen: Daniel Velters en D. de Kempen, tekent A Bastide,

Registratie Nuland, tekent tekent Hendrick van Bakel, merk Jan Spierings, Ja Esser.

 

Blz. 90 dd 29 oktober 1770

Registratie voor Antony van Grinsven en Leonardus van Doorn.

Johannes van Kilsdonk, wonend te Nuland,

-       huijs, hof en aangelag, in eenen bogt, groot 22 morgen en 1 hond, onder de HH Nuland, hem aangekomen van zijn ouders en voorouders en nu wettelijk opgedragen aan Antony van Grinsven en Leonardus van Doorn, beide inwoners en borgers van Den Bosch. Te vergelden aan het Somenarium alhier een rente van 8-0-0 op Ligtmis, aan de Heilige Geest jaarlijks ( lib 1 fol 226)  op St Lambert een rente van 1-8-12, aan onze lieve vrouwe altaar te Dinter fol. 284v, een rente van 1-8-0, verder aan de pastorije van St Jacob, folio 282, een rente van 5-0-0, de 2 laatste aan het comptoir der episcopale goederen alhier. Verder aan hetzelfde nog een erfpacht van 1-8-0, verder aan de armen van Nuland een rente van 1-15-0, en aan de schutterije aldaar een rente van 0-14-0. Tot slot een kapitaal van 800-0-0, schepenen Den Bosch dd 21 juli aan de Heer Major Foreth .

Den Bosch 24 september 1770, getuigen: Daniel Velters en Danker de Kempenaar, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, JA Esser.

 

Blz. 92 dd 2 april 1771 koop 68-0-0, 40e penn 1-14-0

-       Vrouwe Mechtildis van Beugen, weduwe van de Heer Rudolph van Engelen, wonend te Den Bosch, gemachtigd door de Heer Lucas van Engelen, wonend te Looven, in procuratie voor Gerardus Stas, Notaris 24 december 1770 te Loven, voor de ene helft

-       Juffr. Petronella Jacoba Maria van Engelen, meerderjarige dochter wonend te Den Bosch voor de andere ½

Een morgen hooiland, Onder Nuland gelegen opt Agterste Nuland, oost Adriaan van Aelst, west de kinderen Jan van Loon, zuid het Middelst Nuland, noord den hoefdijk,

De Heer Lucas van Engelen en Juffr. Petronella Jacoba Maria van Engelen aangekomen bij afgaan van tocht van hun moeder de eerste comparante, volgens schepenbrief Den Bosch dd vandaag, en van wijlen Rudolph van Engelen hun vader door de dood van zijn vader Willem van Engelen, nu overgedragen aan Willem van der Horst, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 11 maart 1771, getuigen: Jacob de Gijselaar, Hendrik Lormier, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 95 dd 3 augustus 1771 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Op 23 juli 1771 is voor Johan Verster de Balbian verschenen Antony Hanegraaf en Jan Antony Hanegraaf, beide wonend te Nuland, en Hendrik Antony Hanegraaf, wonend te Berlicum, hebben een schuld aan Heer en Mr. Cristoffel Molengraaf Juijn, oud schepen en Raad van Den Bosch, een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 25 juli 1771, getuigen: C.L. Ackersdijk en N.I. Storm van sGravesande, tekent  Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, JA Esser.

In marge: Voldaan 27 oktober 1778. Tekent JA Esser.

 

Blz. 98 dd kapitaal 500-0-0, 40e poenn 12-10-0

Heer en Mr. Sebastiaan Hugo de Goedt, wonend te Nieuwland, compareert op 14 december 1758 voor Willem Hendrik Pels, Notaris te Den Bosch en had gelooft aan de Heer Johannes Petrus Adrianus de Bruijninx (?), wonend te Den Bosch, een som van 500-0-0, a 3%.

Den Bosch 9 september 1771, getuigen: Abraham Verster, NI Storm van SGravesande, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland tekent Hendrik van Bakel, Dirk Verstege, JA Esser.

In marge: Voldaan 17 augustus 1772, tekent JA Esser.

 

Blz. 100 dd 17 september 1771  koop 185-0-0, 40e penn 4-12-8

Registratie voor Jan van Beek

Heer Clemens Keuchenuis, predikant te Vugt, kwartier van Oisterwijk, gemachtigd voor Juffrouw Lena Huijs, wonend te Leijden, procuratie voor Notaris Jan van den Broek te Leijden dd 16 juli 1771,

Heer Robbertus van de Sprenkel als gehuwd met Maria Huijs, wonend te Delft,

Ieder voor 1/3 erfgenaam van wijlen Juffr. Rachel Pinxteren weduwe wijlen de Heer Willem Aenhuijs, in leven drossaard van Nuland volgens testament voor Mr. Willem Hendrik Pels, te Den Bosch dd 27 maart 1768,

-       perceel teulland groot 2 lopens en 2 roeden, in de Loonse straat gelegen, oost en west Gijsbert van Creij, zuid Juffr Lemmingh, noord de weduwe Peter van Creij,

Hen aangekomen in voorgenoemde kwaliteit wegens de dood van Rachel. Nu overgedragen aan Johan van Beek wonend alhier te Den Bosch, dd 17 augustus 1771, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Nuland, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 102 dd 21 december 1771

Registratie voor de Heer Gerardus Cornelis Tillenius Kruijshof.

Op 17 december 1771 compareert voor notaris Peter Dirk Zantvoort, J.G. Baron van Crohnen wonend op Huize Duijnendaal onder Nuland, verklaart en schuld te hebben aan Heer Gerardus Cornelis Tillemus Kruijshof, wonend te Amsteldam als enige erfgenaam van zijn broer Heer Antony Tillenius Kruijshof, een som van 4000-0-0 uitgekeerd op 13 augustus 1770 op wissel door de huisvrouw van de Heer van Crohen, A.J. van Crohnen, geboren van de Wall, en gepasseert Amsteldam voor Notaris Beukelaar dd 27 augustus deses jaar.

Den Bosch 18 december 1771, getuigen Johan Philips van Eijs, Daniel Janette, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, JA Esser.

 

Blz. 105 dd 18 maart 1772 koop 60-0-0. 40e penn:1-10-0

Hendrik Verhagen en Gerart van Uden, wonend te Heeswijk,

-       een perceel hooiland, groot 1 morgen in de gemeene hoeve, onder HH Nuland, ene zijde oost Jenneke van Gogh, west Toni Govers, zuid Den Hoefdijk, noord den Agterdijk, nu ovegedragen aan Hr Jan van Gogh, regerend schepen alhier.

Tekenen Lambert van Boxel, Jan Antony Hanegraaf, Hendrik Gerits Verhagen, Godefridus van Uden, Hendrik van Bakel , loco secr.

 

Blz. 107 dd 7 oktober 1772  kapitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Willem Gielens, en als borgen: Celen Gielen Celen,  beide wonend te Osch, en Nicolaas Gielens wonend te Berchem, verklaren een schuld te hebben aan de Heer Petrus Johannes Muller, sous Luitenant ten dienste deser lande, wonend te Lith, een som van 1000-0-0, a 4,5 %.

Den Bosch 9 september 1772, getuigen AH de Rook en Piter Johan Franken, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

 

Blz. 109 dd 10 oktober 1772  kapitaal 4000-0-0 40e penn: 100-0-0

Willem Gielens, borgen zijn: Celen Gielen Ceelen, beide wonend te Osch en Nicolaas Gielens Celen wonen te Berchem verklaren een schuld te hebben aan Juffrouwen Johanna Elisabeth en Cornelia Johanna Sandvoort, meerderjarige dochteren wonend te Den Bosch een som van 4000-0-0, a4,5 %.

Den Bosch 9 september 1772, getuigen: AH de Rook, Pieter Johan Franken. Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Jan van Nuland, Adriaan van weert, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 111 dd 25 november 1772 coop 1230-0-0, last 18-2-8, totaal 1248-2-8. 40e penn 31-4-2

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       een hoeve lands bestaande in huis, schuur en verdere aangelag, met voorpotingen, en houtwassen, en pantagien, van ouds genaamd de Couwaterse Hoeve, gelegen onder Nuland, oost de gemene weg, zuid de gemeente, west de heijde, noord de soogenoemde Hoeve van Jan van der Poll, groot 28 lopens, zoals nu in huur gebruikt door Giele van Nuland, hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch, te vergelden een grondcijns van 0-16-8 aan de Domeinen van brabant,

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 113 dd 25 november 1772  koop 664-0-0, 40e penn 16-12-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel teulland op de zgn Kleine Hoeve van Couwater, waarop voor dese een huijs gestaan heeft, met zijn houtwassen, groot 12 lopens en 22 roeden, onder Nuland, oost erve Peter Ermert van nuland, zuid en west Jacobus Lange, noord de gemene weg.

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch, te vergelden een grondcijns van 0-16-8 aan de Domeinen van brabant,

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 115 dd 25 november 1772  koop 981-0-0. Last 24-1-4-, 40e penn 25-7-10

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       een hoeve lands bestaande uit huijs, schuur, bakhuijs en verder aangelag vanouds de Hoeve van Oudenhoven en van de Poll, gelegen onder Nuland, de eerste genoemde groot 13 lopens en 41 roeden en de 2e genoemde 13 lopens en 33 roeden, in gebruik door Gerrit van der Horst, met sijn houtwassen en plantagien, buijten de hooijland in de 16e en 17e coop begrepen, tussen oost  erve van de constituant, zuid de Couwaterse hoeve, heden getransporteerd aan de ondergnoemde J.G. Heeren, west en noord de Heijde van Duijnendaal, hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch, te vergelden een nabuercijns van 0-19-0.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 117 dd 25 november 1772  koop 330-0-0, 40e penn:8-5-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel weiland onder Nuland, groot 3 mergen langs overt Nuland, herkomstig vant Cappitel van St Jan, oost Jan Lamberts de Weerdt, zuid het Capitel kampke, west het Kerkeland, noord den Hoefdijk,

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

 

 

Blz. 119 dd 25 november 1772 koop 665-0-0, 40e penn: 16-12-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel hooiland, groot 4 mergen, genaamd den Hoogen Kamp, oost Peter van de Ven, west het Kerkenland, zuid de gemene weg, noord den Hogen weg,

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan de Heer Pastoor Martinus Fransiscus Suijskens

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz 121 dd 25 november 1772  koop 4460-0-0, last 0-18-12, totaal 4460-18-12, 40e penn:

Pieter Dirk Santvoort Notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd volgens acte dd 4 juli deses jaar, voor Jan van den Oever, Notaris alhier, van de Heer Lucas van Engelen, wonend te Vught en van Bernard Half Wassenaar d’onsenoort wonend te Den Bosch, man en momboir van Vrouwe Petronella Jacoba Marieke van Engelen,

-       huijs, schuur, stal, hof en boomgaard, met landerijen en houtwassen, van ouds genaamd Deventershoeve, groot 27,5 lopens en 5,5 roede, gelegen onder de HH Geffen

-       ½ in 10 mergen land op de Beeksche Hoeve

-       2 morgen en een hont op de Gemeente

-       4 morgen en 2 hond en verscheijde percelen in den Oost Akker in voorgenoemde plaats

-       2 vatsaat en 18,5 roede zijn de de ½ in het Crabbers Bosch

-       2 vatsaat en 15 roeden mede in het Crabbers Bosch, gelegen onder stad en Vrijdom van Osch

-       ½ in 2 morgen hooiland in het Rossum, onder Littoijen

-       ½ in 2 morgen hooiland genaamd het Hoefkampken in de sevenviertels in de polder van der Eijgen onder de HH Nuland,

Hen aangekomen na de dood van hun vader Rudolf van Engelen, nu overgedragen aan Willem Gielens Ceelen, wonend te Osch, te vergelden een chijns aan de vrouwe van Geffen van 0-0-6 op St Lambertsdag.

Den Bosch 15 september 1772, getuigen Pieter Johan Franken en AH de Rook, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland tekent Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 124 dd 14 januari 1773  kapitaal 100-0-0, 40e pemm 2-10-0

Gerard van Bakel en als borgen: Jan van Hees, wonend te Nuland, Hendrik van Doorn wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan de Heer Arnoldus ter Croije, med. Doctor wonend te Den Bosch,  van 100-0-0.

Den Bosch 29 december 1772, getuigen: JH van Heurn, CA Lormier, schepenen van Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz. 126 dd dd 27 januari 1773 koop 7000-0-0, 40e penn: 175-0-0.

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- een heere huisjinghe of buijten plaats genaamd Duijnendaal, met de neerhuisinghe Bassecourt, stal, koorenhuijs. Koestal, schure, omwaterden hoff, visvijvers, boomgaart, verscheijden streepen teullands, houtwassen en plantages, gelegen te Nuland, door de verkoper gebruikt, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch. Vertoont een acte dd 27 oktober 1772 voor notaris Jan van Bruggen, waarbij Joseph van Weert borger van Den Bosch, (…)

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 128 dd koop 243-0-0, 40e penn: 5-6-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weijland, groot 2 mergen, te langs overt Nuland, gekomen van de Pastorije, oost de 3 mergen vant Land, zuid het Groote Hoog, west Rut van de Ven, noord de Hoefdijk.

Hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 130 dd koop 480-0-0, 40e penn: 10-10-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, groot 16 hond, gelegen neven het groot hoog, oost het grote Hoog, zuid de gemene straat, west Tomi van Nuland, noord den Hogen weg,

Hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 132 dd 27 janauri 1773  koop120-0-0, 40e penn3-0-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel hooiland, groot 1 morgen, in de gemeene hoeve gelegen, oost en west Pieter Goverts, zuid den Hoefdijk, noord den Achterdijk, hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 134 dd 27 janauri 1773  koop 245-0-0, 40e penn: 6-2-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- de helft na de oosten kant int Agterste Nuland, zijnde een perceel hooiland, groot ca. 2 mergen, gelegen in een eprceel van 9 mergen en 2 hond, te langst overt Nuland gelegen, belending van het grote perceel: oost …wonend te Weert, zuid den Heeken kamp, west Hendrik Joost Hanegraaf, Peter van de Ven c.s., hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 136 dd 27 januari 1773 koop 300-0-0, 40e penn: 7-10-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel hooiland, onder Nuland, genaamd de Heekenkamp, groot 2 mergen,  oost Theijs den Backer, zuid den Hogeweg, west de erfgenamen Ghistelles, noord den Constituant,

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 138 dd 27 januari 1773 koop 265-0-0, 40e penn: 6-12-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- de helft in het laatste agterste Nuland, naast de 2 mergen en 2 hont ten westen, in een perceel van 9 mergen en 2 hont, aldaar langs overt Nuland, oost ….wonend te Weert, weste den Heekenkamp, noord? Hendrik Joost Hanegraaf, Perter van de Ven.

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 140 dd 27 januari 1773 koop 250-0-0, 4e penn 6-5-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel hooiland, groot 2 mergen in de Korte Hoeve, oost Adriaan van Craij, west den Empel Camp, zuid Claas Swanenberg, noord den Agterdijk, aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 142 dd 27 januari 1773  : koop 940-0-0, 40e penn: 13-0-0 ?

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, groot 3 mergen en 2 hont, zijnde het middelste Nuland in een perceel van 9 Mergen en 2 hont, oost …. Wonend te Weert, west Hendrik Joost Hanegraaf, zuid den HoekenCamp, noord Peter van de Ven, c.s., hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 144 dd 27 januari 1773 koop 193-0-0, 40e penn: 4-16-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland te Nuland, groot 3 hont, gelegen midden opt Nuland, oost Heer Speelman, zuid de Wetering, west Arie Aelst, noord de poldersloot, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 146 dd 27 januari 1773 koop 200-0-0, 40e penn: 5-0-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- 9 hont weiland in de gemeene Hoeve, oost Schalk van der Ven, zuid den Hoefdijk, west Toon Peter Govers, noord de Agterdijk, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 148 dd 27 januari 1773 koop 452-0-0, 40e penn: 13-6-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, onder Nuland, groot 9 hont, zijnde het voorste in een perceel groot 9 mergen en 2 hont, gelegen te angst overt Nuland, oost ….. te Weert wonend, zuid de Hoekenkamp, west Hendrik Joost Hanegraaf, noord Pieter van de Ven, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 150 dd 27 januari 1773 koop 406-0-0, 40e penn: 10-3-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, groot 16 hont, opt Nuland, te langst overt de pastorij oost ….., zuid der Heesdonk, west Kees d Eeling, noord de Hoefdijk, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 152 dd 27 januari 1773 koop 7000-0-0, 40e penn: 175-0-0. Acte is doorgestreept: 2 maal geregistreerd.

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- een heere huisjinghe of buijten plaats genaamd Duijnendaal, met de neerhuisinghe Bassecourt, stal, koorenhuijs. Koestal, schure, omwaterden hoff, visvijvers, boomgaart, verscheijden streepen teullands, houtwassen en plantages, gelegen te Nuland, door de verkoper gebruikt, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch. Vertoont een acte dd 27 oktober 1772 voor notaris Jan van Bruggen, waarbij Joseph van Weert borger van Den Bosch, (…)

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 154 dd 4 mei 1773  coop 125-0-0,40e penn: 3-2-8

Wouter Franse van Zutphen, wonend te Heeswijk,

- perceel teulland, gelegen te Nuland int Vinkel, ene zijde de Heer Verkrijger, andere zijde Adriaan van Aalst, groot ca 2 lopens, aangekomen bij huwelijk met zijn huisvrouw Hendrien van der Aa, nu overgedragen aan de Heer Mr. Jacob Speelman, Heer van Nuland.

Tekenen: Wouter Franse van Zutphen, Hendrik van Bakel, klaas Swanenbergh, JA Esser, secr.

 

Blz. 156 dd 29 februari 1775 kapitaal 250-0-0, 40e penn: 6-5-0

Registratie voor Clara Strick

Hendrik Hoeff wonend te Bedaff onder Uden, land van Ravesteijn, en als borgen: Lambert Arien Suijskens, Peter de Garde wonend alhier, zijne vrouws vader mede wonend aldaar hebben een schuld aan Clara Strick, weduwe Hendrik Corstens, wonend te Den Bosch, een som van 250-0-0, a a 4%.

Den Bosch 31 januari 1775, getuigen I Rosendaal en  J de Laijer, schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz. 158 dd 7 maart 1775  kapitaal 100-0-0, 30e penn 2-10-0

Registratie voor Ruth van Vlijmen

Peter Willem Jan Meeuwissen, wonend te Nuland, heeft schuld aan Ruth van Vlijmen, inwoner en borger van Den Bosch, 100-0-0, a 4%.

Den Bosch 9 februari 1775, getuigen: D.J. Saijer, A Walraven, schepenen Den Bosch, tekent A.Bastide

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz. 160 dd 14 maart 1775 kapitaal 150-0-0, 40e penn: 3-15-0

Registratie voor Johan Quirijns, secretaris tot Geffen

Johan de Booij, wonend te Geffen heeft schuld aan Johan Quirijns, secretaris tot Geffen, een som van 150-0-0, a 3%.

Den Bosch 1 februari 1775, getuigen: DJ Laijer, CH Sweet de Lamedas, schepenen Den Bosch

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

In marge: 16 mei 1776, voldaan.

 

Blz. 162 dd 1 september 1775 koop 7800-0-0, 40e penn 195-0-0

Herman Hendrik Cremers bedienaar des goddelijke woordt in de stad Grave, Hendrik Cremers wonend te Amsterdam, Hendrik Kerkhoff, koster en schoolmeester te Rosmalen, voogt over de 5 nog minderjarige kinderen ( 2 broers en 3 zussen) van de 2 eerste Comparanten, alle kinderen van Jacob Dirk Cremers en Juffr. Willemina Peperkoorn, in leven egtelieden gewoond hebbend te Rosmalen, (Kerkhoff gemachtigd door de Raad en Leenhoven van Brabant dd 1 mei van dit jaar), erfelijk vorsterschap binnen de HH Nuland, aan de Raad en Leenhoven leenroerig, hen aangekomen door de dood van hun vader, die het wederom verkregen had van diens vader Herman Cremers, die het bij koop verkreeg tegen Johan Baptista Bonartsdd 30 januari 1715, en de genoemde Bonaarts bij koop van Judith van Beresteijn, dd 5 oktober 1674,

De eerste van 2/8e deel, de 2e voor 1/8e deel en de andere vijf voor ieder 1/8e deel, nu wettelijk overgedragen aan de Heer Johannes Samuel Creutz, philosophia doctor artium leberalium magister tweede directeur van fortificatiën en stadsgebouwen te Amsterdam.

Den Bosch 17 augustus 1775, getuigen: Stephanus Roosendaal en Daniel Johan Laijer, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland: tekent JA Esser.

In marge:brief met advis aan JA Esser, secr. van Nuland en Rosmalen, verzoek om ter secretaije te kanttekenen dat ik van de Heer Mr Thomas van Limburg, in Den Haag hebben te leen ontvangen een som van 3000 a3,75 % voor 4 jaar beginnend 1 oktober 1776 van de erfsecretarij en vorsterij van Nuland en verzoek mij te authoriseren (…) tekent JS Creutz, Haarlem, 6 oktober 1776. Esser heeft dit ingeschreven op 12 december 1776.

 

Blz. 165 dd 25 oktober 1775

Registratie voor Hr Ludwig Markgraaf

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat te Den Bosch, gemachtigt door Heer Franciscus Josephus Bernardus van den Berghe en van Jonkvrouwe Isabella Theodora en Theodora Johanna van den Berghe, enige nagelaten erfgenamen van Vrouwe Allegonda Theodora Suijskens, in leven weduwe van Heer Franciscus Laurentius van den Berghein procuratie dd 10e deser maand, voor Notaris JP Verster te Den Bosch,

-       een hoeve lands onder de HH Nuland, opt Nulands Vinkel, bij Caathoven, met zijne weijde, teul en heijlanden opgaande bomen en schaarhout, bestaande in de volgende percelen volgens het cuohier beschreven:

 • het huijs met vermakelijke kamer en land groot 16 lopens en 13 roeden,
 • perceel teulland genaamd den Els, groot 5 lopens en 8 roeden
 • klaverweijde groot 1 lopens en 8 roeden
 • een broek streepe groot 3 lopens 3 roeden
 • een dito midden in den hoff, groot 5 lopens en 38 roeden
 • een dito op de donken, groot 5 lopens en 5 roeden
 • een dito genaamd de Garst akker, groot 4 lopens en 34 roeden
 • een dito op de Hoeff, groot 5 lopens en 13 roeden
 • een perceel teul, weijde, groes en heijland met houtwas, groot 12 mergen
 • perceel hooiland in de Korte Hoef onder Nuland gelegen, groot 2 mergen
 • een dito in de gemeene hoeve, groot 7,5 hont
 • een dito aldaar groot 1 mergen
 • een dito aldaar, groot 1 mergen

Hem aangekomen bij dood van hunne ouders nu overgedragen aan Ludwig Markgraaf, Koopman en inwoner van den Bosch, te vergelden aan de Kerk van Geffen 0-6-0 waarvoor de hoevenaar het regt heeft om te mogen torven en weiden met schapen.

Den Bosch 30 augustus 1775, getuigen: A Walraven, L. Franken, schepenen Den Bosch. Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz. 169 dd 27 december 1775 capitaal 1600-0-0,  40e penn: 40-2-4

Ten verzoek van Willem Bloncquet is de volgende brief geschreven

“Op de 23e 1774 is voor Notaris Johannes van den Oever gecompareert Leonardus van Doorn, Mr. Horlogiemaker en inwoner en borger van Den Bosch, die verklaart schuldig te zijn aan Willem Bloncquet, mede borger en inwoner van Den Bosch, een som van 1600-0-0, a 3%, Den Bosch 20 december 1775, getuigen: Storm van sGravesande, en Mr. Willem Cornelis Ackersdijks, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland, tekent Dries van Groenlandt, Baltus Langens, JA Esser.

In marge: voldaan dd. 20 mei 1796, schepenen Nuland, tekent JA Esser

 

Blz. 173 dd 12 februari 1771 (?) lijfrente van 100-0-0 per jaar

Registratie voor Antonie van Grinsven

Antony van Grinsven en Leonardus van Doorn, beide inwoners van Den Bosch, zijn een schuld aangegaan op een huijs, hof en aangelag in een bogt groot,  in de polder van der Eijgen, van 22 morgen en een hond, onder de HH Nuland, aan Johannes van Kilsdonk een jaarlijkse lijfrente van 100-0-0 te betalen, tot zijn sterfdag toe.

Den Bosch 24 september 1770, getuigen Daniel Velters en Danker de Kempenaar, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, Ja Esser.

 

Blz. 175 dd 14 februari 1776  koop 50-0-0, 40e penn: 1-5-0

Registratie voor Jan van Gogh

Heer Peter van den Berk, wonend te Uden, procuratie hebbend ( acte te Uden) voor de Eerwaarde Heer Jospehus van Berkel, Rooms Pastoor te Campen, heeft mondeling verkocht en draagt nu wettelijk over aan Heer Jan van Gogh, oudpresident van Nuland, 8 hont hooiland gelegen aan de anderen, opt Groot Hoog, genaamd Den Verlooren Camp, oost Baltus Langens, west Erfgenamen Heer van Hanswijk, zuid de gemene straat, noord Weteringsgraaf of het voorst Nuland, hem aangekomen uit de boedel van zijn vader Jacobus van Berkel en leenroerig in 2 verheffen aan deze leenhoven.

Getuigen waren Hendrikus van der Linden en Willebrordus van Kilsdonk, leenmannen, getekent te Dinther ten Leenhoven Riddershof ten Bogaart, dd 31 mei 1775, getekent door ontfanger W.C. Heemskerk, 30 mei 1775.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Adriaan Hanegraaf, Ja Esser.

 

Blz. 178 dd 5 april 1776 koop 250-0-0, 40e penn: 6-5-0

Registratie voor Jan Bogers

Peter van den Berk, wonend te Uden, proicuratie hebbend ( acte te Uden) voor eerwaarde Heer Jospehus van Berkel, Rooms Pastoor te Campen, heeft mondeling verkocht en draagt nu wettelijk over aan Jan Bogers, wonend te Geffen, 4 hond hooiland, gelegen te Nuland, op het Voorst Nuland, oost Adriaan Wijgergangs, west weduwe Willem van der Ven, zuid de weteringsgraaf, noord het klijn weteringske. Hem aangekomen uit de boedel van zijn vader Jacobus van Berkel en leenroerig in 2 verheffen aan deze leenhoven.

Getuigen waren Hendrikus van der Linden en Willebrordus van Kilsdonk, leenmannen, getekent te Dinther ten Leenhoven Riddershof ten Bogaart, dd 31 mei 1775, getekent door ontfanger W.C. Heemskerk, 30 mei 1775.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, Ja Esser.

 

Blz. 181 dd 19 april 1776 coop 200-0-0, last 197-19-6, totaal 397-19-6, 40e penn 9-19-0

Jacob Dekkers wonend te Empel als een der voogden van de kinderen van Willem Wolfs mede voor Bastiaan Wolfs zijn mede voogd,

-       een perceel land, groot 2 lopens, gelegen in Pelshof, nu overgedragen aan Hendrik Jacobs van Kreij, regerend schepen alhier, belast met een zak rogge op ligtmis aan Magriet Spijkers Vrouwe Gasthuis te Den Bosch in een meerdere pacht, verder 1-14-0 aan Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, in een meerdere rente van 5-0-0,

Tekenen Nuland Jacob Deckers, Hendrik van Kraij, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

RA Nuland 37 - Blz. 183 dd 24 april 1777

Registratie voor Jan Quak

Compareerde voor Gerardus van Grinsven en Jacob van der Sluijs schepenen van Rosmalen, Dirk Takkes wonend alhier, die verklaarde van wijlen de Heer van Kessel en van de Heer van Hooft bijde voor de oogst 1775 te hebben gepacht twee clamp tienden op het Heeseijnd, dat hij die had in  gemeenschap met Johannes Jan Wijnen, die op de verpagt conditie als borg aldaar aaangetijkent is dat genoemde Wijnen voor zijn aandeel daarvan hebben uitgekocht, voor de prijs van 15-15-0, onder voorwaarde dat de comparant hem als gebleven borg wilde indemneeren, , nu compareert hier ook Willem Antony Vorstenbosch en Jan Quak, beide wonend alhier, die zich nu stellen als borg, (..) compareert ook Johannes Jan Wijnen die ervan afziet en met 3 ducaten is voldaan, Rosmalen dd 30 september 1775, getuigen G van Grinsven, J vd Sluijs, JA Esser, secr Rosmalen.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 185 dd 11 september 1776 kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Registratie voor Godefridus Spierings

Gerardt Pieter van Werdt, wonend te Nieuwland compareert op 19 augustus 1776 voor notaris Johan van Bruggente Den Bosch, heeft een schuld aan Godefridus Spierings, wonend te Den Bosch, een som van 100-0-0, a 4%.

Den Bosch 30 augustus 1776, getuigen Jacob van Brandwijk, Stephanus Roosendaal, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, loco secretaris

 

Blz. 187 dd  21 september 1776 Staat en inventaris

Registratie Van Magriet van Loon, weduwe Jan van Gestel

Van wijlen Jan van Gestel, overleden te Nuland, nalatend 4 minderjarige kinderen die het erfrecht van de goederen krijgen, met name Johannes, Willemijn, Peter en Johanna, allen verwekt bij Margriet van Loon. Die gaat nu trouwen met Marten Gerrit Suijskens, en ingevolgde van het 53e artikel van het Echtreglement dd 18 maart 1656, en 3 april 1708, voor Notaris Gerardus Hamers, notaris voor de Raad en Leenhoven van Brabant in Den Haag, te Den Bosch residerende.

-       ½ in een kamp hooiland groot int geheel 2,5 mergen in de Korte Hoeve gelegen.

-       2 lopens teulland genaamd Peter Stijne Heufke, gelegen te Nuland

-       2 lopens en 33 roeden te Nuland neffens het Couwaters Land

-       10,5 hont int Sevenvierendeel

-       4 hont hooiland midden opt Nuland

-       Een mergen hooiland gelegen Agter opt Nuland

-       Een mergen hooiland te langst overt Nuland

-       3 hont hooiland voor en midden opt Nuland

-       2 lopens teulland onder Geffen genaamd de Vinkevlugt

De inventarisante en haar 2 broers bezittende de goederen onverdeeld. Zij heeft dus 1/3e deel ervan.

-       2 veere bedden

-       2 peuluwen

-       3 kussens

-       3 wolle dekens

-       17 slaaplakens

-       10 tafellakens

-       5 oirfluwijnen

-       Karhuijf

-       5 korenzakken

-       2 kasten

-       Een kist

-       Een trog

-       7 stoelen

-       Tafel

-       Kar of tab en 2 kinnekes

-       2 emmers en een kopere zeijg

-       Kopere koeketel

-       Dito handketel

-       Dito roomkan

-       Dito beddepan

-       Dito coffij pot

-       Tinnen schotel

-       Dito waterfles

-       Dito trekpot

-       Dito komke

-       16 tinne lepels

-       Lepelrek

-       schotelrek

-       Coffie moolen

-       Blekke theebusch

-       Spiegel

-       Boterkorf

-       2 manden

-       Korfke

-       2 zeven, een grof en een fijn

-       Eijsere haal en lenkhaal

-       Eijsere koekepan

-       Dito hangeijser

-       Dito schup en tang

-       Dito vuureijser

-       Dito eijsere ketels

-       Bijl en hiep

-       3 schakels

-       Eijsere hamer

-       2 dito lampen

-       2 seijssies

-       2 zigten

-       2 beerhaken

-       Een hairgetouw

-       Hoogkar

-       Aardkar

-       Ploeg met toebehoorten

-       Koorn eegt en pars

-       Sneijbak en mes

-       Greel zaal en ligt

-       Helster

-       Paar eijsere hagten

-       2 schoppen

-       2 rieken

-       2 gaaffels

-       Mest haak

-       Vlag seijssie

-       Blok

-       Paars krib en reep

-       3 koebakken

-       2 leeren

-       Wan

-       Strooijen vat

-       2 braken

-       Kruijwagen

-       Scherfbord of hakbord

-       Mes

-       2 houte boterschotelen

-       Lantaarn

-       Kakstoel, zeij en heck

-       3 mansrokken, 2 lakens en een sersie

-       2 laken camisools

-       Verdere linnen en verdere wolle wordt gebruikt voor de kinderen

-       Paar zilvere schoengespen

-       Dito kniegespen

-       Hemdrock met silveren knopen, gebruikt door de minderjarige Johannes Jan van Gestel

-       Enig aardewerk

 

Compareerde Margriet met Joost van Gestel, oom paternel van de kinderen, wonend te Nuland en Peter van Loon, oom maternel, wonend te Geffen.

Getuigen te Den Bosch: Steven Makaske en Johannes van Neurdenburgh beide inwoner en borgers van Den Bosch, 20 september 1776

Tekent G Hamers, notaris.

Registratie Nuland

 

Blz. 207 dd koop 39-0-0, 40e penn 19-8-0

Registratie voor Hendrik Hanegraaf

Heer en Mr. Bartholomeus Molemakers, wonend te Geel aangesteld door borgemeester en schepenen van de stad en lande van Aarschot, volgens acte dd 15 april en 19 juli dezes jaar,  tot curator in de boedel van wijlen Juffr. Jacoba Leijten, weduwe van de Heer Gerard Abangelis,

-       perseel hooiland, groot 4 hond, onder de HH Nuland, ter plaatse op het Agterste Nuland, nevens erve van der Venaan de ene zijde, andere zijde erve Adriaan Hanegraaf.

De weduwe aangekomen bij koop van Antony van den Boom, volgens schepenbrief te Nuland dd 18 januari 1738. Nu overgedragen aan Hendrik Hanegraaf, wonend te Nuland.

Den Bosch 13 augustus 1776, getuigen NI Storm van sGravensande en Claudius Antonius Lormier, schepenen Den Bosch, tekent KLW v Beusekom

Registratie Nuland Jan van Gogh,. Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 210 dd 19 oktober 1776  realisatie kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0.

Registratie voor Johannes van den Bosch

Op 15 maart 1775 voor Johan van Bruggen notaris compareert Johannes van den Bosch, wonend te Geffen, die verklaard schuldig te zijn aan Juffr Helena de Munnik, weduwe wijlen Hendrik Meurs, Koopvrouwe, en borgeresse van Den Bosch de som van 400-0-0, wegens geleverde winkelwaren en goederen die de weduwe aan hem geleverd had, volgens een gesloten rekening, tegen een rente van 2,1%.

Den Bosch 19 september 1776, getuigen: Jacob den Gijselaar en Carel Jan Bisdom, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh,. Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

RA Nuland 37 - Blz. 213 dd 5 januari 1777 kapitaal 250-0-0, 40e penn: 6-5-0

Jan Quack en Willem Antony Vorstenbosch wonend te Rosmalen, hebben ieder voor de ½ een schuld, als borgen: Jan Heijmans en Eijmert de Leeuw mede wonend te Rosmalen, en compareerde voor notaris Everardus van Bruggen te Den Bosch dd 2 oktober 1776, een schuld aan Ruth van Vlijmen, Koopman, wonend te Den Bosch, een som van 250-0-0, a 4%.

Den Bosch 30 december 1776, getuigen: Adriaan Hendrik de Rook, Melchior van Goens, Schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 217 dd 10 januari 1777  kapitaal 425-0-0, 40e penn: 10-12-8

Huijbert Jan Schel wonend te Nieuwland, borgen: Aart Verhoeven en Jan van Wetten wonend te Heesch, hebben een schuld aan Ruth van Vlijmen, inwonend borger van Den Bosch van 425-0-0, a 4%.

Den Bosch, 30 december 1776, getuigen Adriaan Hendrik de Rook en Melchior van Goens, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Klaas Swanenbergh, JA Esser

 

Blz. 220 dd 10 februari 1778 capitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Claas Nederkoorn, en als borgen: Dirk van der Poorten, beide wonend te Osch, Dirk van Dooren wonend te Nieuwland, verklaren schuld te hebben aan Jean Louis Janette, inwoner en borger van Den Bosch, een som van 400-0-0, a 4%,

Den Bosch, 29 januari 1787, getuigen: Mr. Pieter van Wullen, Abraham Hubert, schepenen den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, JA Esser.

 

Blz. 222 dd 10 februari 1778  kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Antony Maas, inwoner van Rosmalen heeft een schuld op zijn huis en 33 lopens en 4 roeden ingenoomen land, staande en gelegen alhier in de Heijde, aan de Heer JA Esser, secretaris alhier en in Nuland, een som van 100-0-0, a 5%, borgen: Eijmert Maas wonend te Nuland en Peter van der Horst inwoner Rosmalen.

Rosmalen, 20 janauri 1778, getuigen: Hendrik van Nuland, Jacob van der Sluijs, schepenen Rosmalen. Tekent J. Boll, loco secretaris.

Registratie Nuland, tekentn Klaas Swanenbergh, Jan van Kreij, JA Esser.

 

Blz. 225 dd 19 maart 1779 realisatie kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Registratie voor Rut van Vlijmen

Op 11 januari 1779 zijn voor Everard van Bruggen, Notaris te Den Bosch gecompareert Johannes Schel, en als borgen: Jan Schel, zijn vader en Huijbert Schel, zijnen broeder, alle wonend te Geffen, die bekennen een schuld te hebben aan Ruth van Vlijmen, koopman en inwoner van Den Bosch een som van 300-0-0, a 4%.

Den Bosch 25 februari 1779, getuigen: Mr. Willem van der Does, Mr. Arnoud van Teijlingen, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Francis Ploeghmakers, Adriaan ….., Jan van Gogh, loco secretaris.

 

Blz. 228 dd 19 maart 1779 kapitaal 616-0-0, 40e penn: 15-8-0

Op 30 januari 1779 zijn voor Notaris Mr. Willem Hendrik Pels gecompareert te Den Bosch Johanna van Nuland weduwe en erfgenaam van Gerard Smits, wonend te Den Bosch, verklaart schuld te hebben aan Jufr Hendrina Kessel, ook wonend te Den Bosch, wegens verachterde hof en huis huur een som van 616-0-0, ( exceptie van geen genooten waarde).

Den Bosch 5 februari 1779, getuigen: Mr. Willem van der Does, Mr. Arnoud van Teijlingen, schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland: tekent Adriaan Hanegraaf, Francis Ploeghmakers, Jan van Gogh, loco secretaris.

 

RA Nuland 37 - Blz 231 dd5 juli 1779  kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0,

Adriaan Vos, wonend te Rosmalen, compareert op 2 december 1775 voor Notaris Samuel de Cassemajor, en verklaart een schuld te hebben aan Vrouwe Cornelia Kalff, weduwe van eerwaarde Heer Cornelis de Witt, in leven professor alhier, een som van 200-0-0, a 4%, tevens compareren Willem Franken, wonend te Den Bosch en Jan van Dinther, wonend te Nuland, staan borg. Den Bosch 15 mei 1779, getuigen Mr. Willem Cornelis Ackersdijk, en Stephanus Roosendaal, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekenen: RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 234 dd 21 augustus 1779

Is geregistreerd int protocol van transporten folio 126 verso, een realisatie van 800-0-0 capitaal ten laste van Johannes van den Endepoel, ten behoeve van Johan Willem van den Bongart,

 

Blz. 234 dd 4 november 1779  kapitaal 1000-0-0, 40e penn: 25-0-0

OP 7 juli 1779 is voor Hendrik Ter Croije, notaris te Den Bosch gecompareerd Carolus Johannes van Heck, wonend te Meerhout geobtineert hebbend brieven van de Raad van Brabant in Den Haag, dd 9 februari 1779, en verklaart schuldig te zijn aan Vrouwe Helena van Amelsvoort douariere van de Heer Francois Wijnand van Renesse, een som van 1000-0-0, a 3%. Borg: de Eerwaarde Heer Godefridus van Heck, priester en pastoor te Gemonde

Den Bosch 28 september 1779, getuigen: WC Ackersdijk, Stephanus Roosendaal, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

In marge: Den Bosch 19 januari 1782 voldaan, tekentA. Bastide, voor Nuland:  JA Esser

 

Blz. 337 dd 24 december 1779 koop 450-0-0, 40e penn 11-5-0

Dielis Smits en Leonardus Ruel, voogden over de minderjarige Maria Smits, kooplieden en borgers van Den Bosch, geauthoriseerd door schepenen dd 2 september 1779, met hen Albert Smits wonend alhier, Laurens Boeveroe, man en momboir over Jacoba de Gruijter, Peter de Gruijter, de rato caveerend voor Willem de Gruijter wonend te Den Bosch en Albert de Gruijter wonend te Amsterdam,

-       perceel teullands met zijn houtwas, genaamd de Vuijlpoort, groot 3 lopens en 37 roeden, gelegen onder Nuland, oost de steeg naar de Molengraaff, west de erve de weduwe P van de Ven, noord de gemeentens straat, zuid erven Heer Huijsbergen,

Hen aangekomen door de dood van hun ouders, nu wettelijk overgedragen aan Cornelis van Vlijmen, inwonend borger van Den Bosch.

Den Bosch, 19 november 1779, getuigen: Mr. Adriaan Hendrik de Rook, Claudius Antonius Lormier, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent J van Gogh, Tijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 239 dd 1 juni 1780  capitaal 200-0-0, 40e penn: 5-0-0

Registratie voor Heer en M. Gerard Smits

Also Hendricus Mol, wonend te Rosmalen, n als borgen:  Antony Hanegraaf, wonend te Nuland en Hendrik Hubens, wonend te Berlicum, compareerden op 19 mei 1767 voor Notaris Johan van Bruggen, en hebben een schuld aan Johanna Maria Volkert, weduwe van Jan van Loon, en Hendriena Volkers, gezusters beide wonend te Den Bosch, een som van 200-0-0, a 4%.

Den Bosch, 25 april 1780, getuigen: Diederick Huijgens en Jacob Kien, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz 243 dd 12 juli1 1780 capitaal 350-0-0, 40e penn 8-15-0

Registratie voor de Heer J.L. Janette

Hendrik Jan van der Pavoirt gesworen klerk der stad Den Bosch heeft een notariële acte laten zien “compareerde voor mij Johannes Verster de Balbian, Notaris voor de Raad en Leenhoven van Brabant en Lande van Overmaze te Den Haag, residerend te Den Bosch, Mattheus Geert Gloudemans wonend te Nuland, en Jan Quak wonend te Rosmalen, verklaren dat de eersrte comparant van de Heer JL Janette, volgens huurcedulle voor Notaris Mr. Willem Hendrik Pels dd 29 oktober 1774, had gehuurt een hoeve met zijn landerijen staande onder Rosmalen voor 10 jaar en de 2e comparant borg stond. Er is achterstand in betalen over alle jaren 1775-1779 en nu een schuld van 350-0-0, a 4%, getuigen Rut van Lokven en Piet van den Boom, beide te Rosmalen wonend, stellen zich als borg. Den Bosch 3 mei 1780, getuigen Heer Carel Storm van sGravesande en Godefridus Klerx, beide wonend te Den Bosch. Tekent Johan Verster de Balbian.

Acte wordt nu vernieuwd Den Bosch 20 juni 1780, getuigen Claudius Antonius Loomier en Mr. Anthony van Hanswijk, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus, Dirck van de Wetering, JA Esser.

 

Blz. 250 dd 4 oktober 1780  kapitaal 500-0-0, 40e penn:12-10-0, acte is doorgestreept.

Also Jacobus Ackerman Geregtsbode te Nuland, wonend aldaar, Jacobus Aarts en Johannes Brink, wonend en borger van Den Bosch, compareerden op 22 september 1780 voor Notaris Johan van Bruggen, en verklaarden een schuld te hebben aan Bartholomee Dirk van Hooft, koopman alhier, een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch, 25 september 1780, getuigen: Hendrik van Heurn en Mr. Adriaan Hendrik de Rook, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser.

In marge: voldaan en afgelost, dd 5 juli 1786, Rosmalen, tekent JA Esser.

 

Blz. 253 dd 5 oktober 1780 capitaal 200-0-0, 40e penn: 5-0-0,

Peter Bijveld wonend te Geffen heeft geleend van Johannes van Herpen, inwoner en poirter van Den Bosch, een som van 200-0-0, a 4%. Den Bosch 21 september 1780, getuigen Hendrick de Roock en Mr Antony van Hanswijk, schepenen te Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser.

 

Blz. 255 dd 30 mei 1781  koop 50-0-0, 40e penn: 1-5-0

Jan Teunissen van den Boom, wonend te Berlicum,

-       een onverdeelde ½ in een mergen hooijland, waarvan de andere helft competeert Tijs Jakobs van Kreij wonend te Nuland, gelegen opt Middelst Nuland, Marij Mattijs Wellens, huisvrouw van de transportant aangekomen bij dood van haar zuster Hendriena Tijs Wellens, die de helft aankwam bij de koop van Jan hendrik van den Broek, inwoner van Geffen, volgens schepenenbrief Nuland dd 18 mei 1754, nu overgedragen aan Godefridus Heeren borger en kopman te Den Bosch, wonend in  huisinghe de Driesegt opt Hintamereind.

Den Bosch 15 mei 1781, getuigen Stephanus Roosendaal en Mr. Willem Michiel Altenhuijsen, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Geert van Creij, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 257 dd 1 december 1781 koop 3400-0-0, lasten: 29-7-10, 40e penn 85-14-12

Heer Johannes Josephus van Veldriel, coopman en inwoner van Den Bosch, man en momboir van Vrouwe Elisabeth Princen,

-       een hoeve lands bestaande in huijs, schuur, verdere getimmerten, landerijen, gelegen onder Middelrode ter plaatse genaamd den langen Brand of het Laar met de volgende percelen

-       5,5 lopens land aldaar, ene eind het Laar, andere einde Gerrit Teeuwisse Gloudemans, ene eind Aart van Beekveld en de korte Brand

-       Item perceel de korte brand aldaar, groot 5,5 lopens,het einde  tegens de graft, ene zijde  eind de langen brand, andere eind de heele akker

-       Perceel genaamd Jennekens Heufken groot 2,5 lopens, ene eind de korte brand, de andere einde en Jennekens Heufken van den anderen hof, de ene zijde een grasdries, de andere zijde de Heelen akker

-       Perceel genaamd den Hele acker groot 4,5 lopens, ene einde genoemd Jennekens Heufken, andere einde de volgende 3 lopens, ene zijde de Heelacker van den anderen hof, en de andere zijde de korte Brand.

-       Perceel 3 lopens, ene einde Thomas Voets, andere einde de Groten akker, de ene zijde de andere hof en de andere zijde den halven akker Jan van der Kammen,

-       Perceel 2,5 lopens, ene einde de straat, andere eind het voruge perceel, ene zijde Jan van der Kammen en andere zijde Thomas Voets.

-       Weijcamp aan de nieuwe Steeg omtrent 4 mergen groot, ene eind de Werst, andere einde de erve van schouten, ene zijde Willem lamberts van Helvoirt,

-       En turfkampke groot een mergen, ene zijde het Rebroek, ene einde de nieuwe steeg,

Allen gelegen onder Middelrode te Berlicum,

-       perceel hooiland groot 2 mergen onder Nuland, inde polder van der Eijgen, in de lange hoeve schietend op de Hoefdijk,

Hem aangekomen uit de deling van de vader van zijn vrouw, Theodorus Princen, volgens delingsacte dd 15 september 1779, voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, te Den Bosch. Nu overgedragen aan Lambertus Schouten, wonend te Middelrode. Te vergelden 12 stuivers gewinchijns aan het Boek van de Heer van Helmond, 3,5 stuijvers gebuerchijns aan de nabueren van Berlicum, een vat rogge aan de koster van Middelrode.

Den Bosch 23 november 1781, getuigen: Mr. Cornelis Lambert Ackersdijk, Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 261 dd 3 december 1781 koop 3400-0-0,

Lambertus Schouten wonend te Middelrode onder Berlicum heeft belooft op

-       een hoeve bestaande in huijs, schuur en verdere getimmerten, landerijen gelegen onder Middelrode genaamd den Langen Brand off t Laar, met de volgende percelen:

-       5,5 lopens land aldaar

-       Item perceel de korte brand aldaar, groot 5,5 lopens

-       Perceel genaamd Jennekens Heufken groot 2,5 lopens

-       Perceel genaamd den Hele acker groot 4,5 lopens

-       Perceel 3 lopens,

-       Perceel 2,5 lopens

-       Weijcamp aan de nieuwe Steeg omtrent 4 mergen groot

-       En turfkampke groot een mergen

Allen gelegen onder Berlicum,

-       perceel hooiland groot 2 mergen onder Nuland,

Die vandaag aan hem getransporteert zijn.

 

Verder een andere hoeve gelegen ook onder Middelrode in de nabijheid van de eerste hoeve gelegen, hem aangekomen uit de boedel van zijn ouders en thans bij hem bewoond en beteuld geworden,

De Heer Johannes Josephus van Veldriel, coopman te Den Bosch, gehuwd met Juffr Isabella Princen, een som van 4300-0-0, a 3%.

Den Bosch 23 november 1783, getuigen: Cornelis Lambertus Ackersdijk en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen den Bosch.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh,J Sanderus, JA Esser.

 

RA Nuland 37, Blz. 264 dd 6 februari 1782 koop 1800-0-0, 40e penn: 45-0-0

Johannes van den Acker, wonend te Den Bosch

-       een huijs en aangelag, gemeenlijk genaamd Hei en Wei, gelegen te Nuland groot omtrent 8 mergen, oost west en noord de Heijde, zuid de Graafsche Baan, met sijn houtwas en voorpotingen, hem aangekomen bij Koop tegen de Heer Clemens Keuchoneus QQ, , zoals in schepenenbrief Den Bosch dd 27 augustus 1771, nu overgedragen aan Jan Steenbecker, wonend op Nuland.

Den Bosch, 21 januari 1782, getuigen: Jacob Sweerts de Landas en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch,  tekent C van Breugel.

Registratie Nuland tekent J Sanderus en Baltus Langens, JA Esser.

 

RA Nuland 37, Blz. 266 dd 6 februari 1782  koopkapitaal 1400-0-0

Jan Steenbecker wonend op Nuland, heeft een schuld op een huijs en aangelag gemeenlijk genaamd Heij en Weij gelegen te Nuland, groot 8 morgen, oost, west en noord de Heij en zuid de Graafsche Baan, met houtwas en voorpotinge aan Johannes van den Akker, wonend te Den Bosch een som van 1400-0-0, een schuld vanwege de koop van het goed, a 3, 1%.

Den Bosch, 21 janauri 1782, getuigen: Jacob Sweerts de Landas en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch,  tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus en Baltus Langens, JA Esser.

In marge: Nuland, voldaan door Johannes van den Akker op 8 mei 1787, JA Esser tekent.

 

Blz. 268 dd 13 februari 1782 koop 53-10-0, 40e penn: 1-6-12

Willem van der Horst, poirter van den Bosch,

-       een mergen land op het Agterste Nuland, gekocht op 12 december 1781 door de verkrijger voor 53-10-0, nu overgedragen aan Antony Ermers van Nuland, te onderhouden 6 voeten Kepkensdonkdijk onder paal 35.

Den Bosch 9 januari 1782, getuigen Jacob Sweerts de Landas en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch,  tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus en Ra Wierdsma,Joost van Gestel.

 

Blz. 270 dd 13 april 1782 koop 356-0-0, 40e penn 8-16-8

Cornelis van Huijsbergen en Jan van Loon, wonend te Den Bosch als testamentaire executeurs van de boedel van Cornelis van Beijnen, in leven Mr. Loijer (?) alhier, volgens testament voor Notaris van Bruggen dd 8 september 1781, te Den Bosch geregistereerd,

-       perceel teulland, genaamd de Vuijlpoort, met sijn houtwas, groot 3 lopens en 37 roeden, gelegen te Nuland, oost de Steeg naar de Molengraaf, west de erve de weduwe P van de Ven, noord de gemene straat, zuid de erve van Huijsbergen. Hem aangekomen bij koop van Delis Smits c.s., volgens schepenbrief Den Bosch dd 19 november 1779, nu overgedragen aan de Heer en mr. Abraham Bastide, secretairs van Den Bosch, ten behoeve van Cornelis van Huijsbergen, e.e.a. volgens koopcondities voor Notaris van Bruggen dd 7 januari 1782.

Den Bosch 19 februari 1782, getuigen: Nicolaas Jeremias Storm van ’s Gravensande en Jan Dirk van Heemskerk, schepenen Den Bosch

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, Joost van Gessel.

 

Blz. 273 dd 31 juli 1782  afgaan van tocht

Geurt van den Acker, weduwnaar van Jenneke Laurense van Dinther wonend te Nuland,

De tocht hem als langstlevende competerend van alle goederen en schaar te velden van zijn overleden vrouw, haar aangekomen na het overlijden van haar ouders, nu overgedragen aan de 2 kinderen in genoemde huwelijk verwekt genaamd Cornelia Geurt van den Acker gehuwd met Jan Geurt van der Horst wonend te Den Bosch, en Maria Geurt van den Akker, ongetrouwde dochter.

Den Bosch 19 juli 1782, getuigen: Carel Hendrik Jacob Sweerts de Landas en Stephanus Roosendaal, schepenen Den Bosch, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Joost van gestel, JA Esser.

 

Blz. 275 dd 15 december 1782

Raad en Leenhoven van Brabant kreeg verzoek van Jan van Bommel, wonend te Den Bosch, dat de ½ van de thienden inde polder van der Eijgen onder Rosmalen, met de Smalle thienden daartoe behorende, welke ½ in 7 gedeeltens verdeelt is, en waarin hij met 3 delen zit, mitsgaders bij de posseseur de andere helft met de 4 overige porties behoorlijk is verleid, mitsgaders 2 delen tiendens geheven wordende onder St Michielsgestel, op Theden, waarmede de suppliant bij het Leenhof der Graafschap Megen, al meede is verlijt geworden, nimmer in handen van geestelijke personen is geweest en vraagt om een verklaring daarover.

Advies van de Advoicaat Fiscaal van Brabant dd 16 januari 1778, de Raad doet deze verklaring.

Den Haag, 14 november 1782, Nicolaas Hendrik van Hoorn, preces Willem van  Laer,  Frederik Willem Chion, Nicolaas Jacob Buteux, Antony Jan Rijgersbos, Nicolaas Willem Hartman, Paulinus Philippus Hendrikus de Dompieres de Joncqeures, Antony Gerard Drijfhout, Daniel Jan Stijmparve, Raden in de genoemde Raad, Tekent C.A. Maclaine.

Registratie Nuland tekent Joost van Gessel, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 277 dd 15 december 1782

Raad en Leenhoven van Brabant kreeg verzoek van Anna Elisabeth Bols, weduwe Martinus van Hooft, wonend te Eijndhoven, zeggende dat de helft van de Thiende van Rosmalen, van Hese, St Hilpeniks waartoe sijn behorende 4 manschappen of achterlenen van 4/7e deel van de andere helft van de genoemde thiende waartoe zij de tocht en haar kinderen het erfrecht in competeren, zoals verleijd door de Raad en Leenhoven dd 9 november 1774,

Mitsgaders 1/3 in 1/3e deel in de thienden onder St Michielsgestel en Gemonde, ook aan hen verleijd op 15 oktober 1778, zijn nimmer in handen van geestelijken geweest, zoals de Raad en Leenhoven bij deze verklaard.

Den Haag, 13 november 1782, (…) tekent CA MacLaine

Registratie Nuland tekent Joost van Gessel, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz 279 dd 11 oktober 1784  realisatie kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Alsoo Peeter Bijvelt, wonend te Geffen compareerde op 21 september 1784 voor notaris Johannes van den Oever, te Den Bosch en verklaard schuldig te zijn aan de Heeren Franciscus Martinus van de Bichelaar en Willem van Gulick, als testamentaire executeuren van de boedel van wijlen Adriaen Hijacinthus van den Bichelaar volgens testament voor genoemde notaris dd 27 maart 1784, en zulks ten behoeve van de minderjarige kinderen van Willem van Zuijlen bij Juffr Agnees van den Bichelaar een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 22 september 1784, getuigen: Abraham Verster, Mr. Pieter van Wullen. Tekent C. van Breugel.

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 282 dd 11 maart 1785  koop nihil, lasten 225-0-0, 40e penn: 5-12-0

Johan van Bremen, wonend te Den Bosch,

-       perceel teulland, groot 8 vaat saat, gelegen onder Nuland, op de Hoge Hoef, oost en west de straat, zuid de weduwe Willem van Rooij, noord de tafelvan de H Geest, hem aangekomen bij koop van Simon wolfs, QQ, volgens schepenbrief Nuland dd 12 januari 1784, nu overgedragen aan Joseph Groutars woonend te Nieuwland, te vergelden een onlosbare rente van 9-0-0 aan transportant door de verkrijger.

Den Bosch 22 februari 1785, getuigen: Mr. Willem van der Does, Mr. Hugo Bowier, schepenen Den Bosch. Tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus, RA Wierdsma.

 

Blz. 284 dd 11 maart 1785  gelofte ter zaken koopcapitaal 225-0-0,

Joseph Groutars wonend te Nieuwland, heeft verkocht aan Johan van Bremen wonend alhier een jaarlijkse onlosbare rente van 9-0-0, te vergelden uit een perceel teulland, groot 8 vaatsaat, gelegen te Nieuwland op de Hoge Hoef, oost en west de straat, zuid de weduwe Willem van Rooij, noord H. Geest

Den Bosch 22 februari 1785, getuigen : Mr. Willem van der Does, Mr. Hugo Bowier, schepenen Den Bosch. Tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus, RA Wierdsma.

 

Blz. 286 dd 15 april 1785 koop 1300-0-0, lasten 145-1-14,  40e penn: 36-0-10

Antony van Grinsven inwoner en borger Den Bosch,

-       De onverdeelde ½ in huijs, hof en aangelag in eenen bogt, groot volgens het polkderboek 22 mergen en 1 hond lands, onder de HH Nuland in de polder van der Eijgen, de wederhelft compteert de verkrijger, hem aangekomen bij koop van Johannes van Kilsdonk, volgens schepenbrief Den Bosch dd 24 september 1770, nu overgedragen aan Leonardus van Doorn, inwoner en borger Den Bosch, te vergelden  ½ in een rente van 1-8-12 aan het Geefhuijs te Den Bosch, ½ in een  rente van 1-15-0 aan de Armen van Nuland, ½ in 7stuijvers in een meerdere pacht van 0-14-0 aan de gulde of schutterije van Nuland, ½ in 2-9-0 in een meerdere pacht van 4-18-0 aan het Borger Weeshuijs te Den Bosch, de ½ in 1/3 in 1-8-0 aan lieve vrouwe altaar te Dinter, ½ in 1/3 in een rente van 5-0-0 aan pastorije van St Jacob

Den Bosch 26 maart 1785, getuigen Mr. Johan Hendrik van Heurn, Daniel Baert Vlaspijck, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland tekent J Sanderus, RA Wierdsma.

 

Blz. 290 dd 15 apirl 1785 gelofte 1000-0-0,

Leonardus van Doorn, Mr. Horlogemaker, inwoner en borger van Den Bosch, heeft gelooft op een huijs, hof en aangelag, in eenen Bogt ?, groot volgens het polderboek 22 mergen en een hont land, gelegen in de polder van der Eijgen, onder de HH Nuland, vandaag getransporteerd aan Antony van Grinsven, inwoner en borger van Den Bosch, een som van 1000-0-0, a 4%. Getuigen Johan Hendrik van Heurn, Daniel Baart Verspijk, schepenen den Bosch. 26 maart 1785

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 292 dd

Raad en Leenhoven van Brabant laten weten dat Egbertus Bernardus Ten Dall, procureur voor deze raad, compareerde voor onze lieven seer beminde dHeeren Frederick willem Chion, Raad in deze Raad, vervangende Heer Willem van Laer, eerste presiderende Raad en stadhouder van de leenen, mitsgaders Anthonie Jan Reijgerbos, en Paulinus Phillipus Henricus de Dompieres de Joncqueres, vervangende Carel de Verdun, en genoemde Chion insgelijk Raad en mannen van Leen, van de Raad en Leenhoven, (…) acte van obligatie van Jan Louis Janette en Dina Cornelia van Gerwen, egtelieden dd 21 maart 1785, voor Notaris Johannes de Cassemajor, te Den Bosch tren behoeve van Peter Gerard van Esveld, secretaris Eindhoven en HH Woensel, Gestel, Strijp en Straten, wonend te St Oedenrode. Onder verband van de erfsecretarij en vorsterij van dorp en dingbanck van Rosmalen, mitsgaders van de erfsecretarij en erfvorsterij van Nuland, luiddende de acte als volgt: Voor Johannes de Cassemaor compareert de Heer Jan Louis Janette en vrouwe Dina Cornelia van Gerwen, lenen 5000-0-0 a 4% van Heer Esveld (……..).

Den Bosch 21 maart 1785, getuigen Heer Carel Storm van sGravesande en Petrus Vollaarts, schepenen Den Bosch. Tekent Johannes de Cassemajor, notaris.

Registratie Den Haag 6 april 1785, tekent C. MacLaine

Registratie Nuland 23 april 1785, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

In marge: realisatie door G van Esveld dd Den Bosch 18 juni 1786, voldaan. DD Nuland 11 juli 1786

In marge: 21 juni 1786 compareert voor de Raad en Leenhoven Egbertus Bernardus Ten Dall, procureur voor deze Raad, en exhibeerden de obligatie van Heer Jannette, van 5000-0-0,  a 4% realisatie voor deze raad dd 6 april 1785, betaald 18 juni 1786

 

Blz. 306 dd 27 juli 1785  koop 570-0-0, 40e penn: 14-5-0

Juffr. Isabella Helena Josephina van Baalen, weduwe van wijlen de Heer Antony Matthias Suijskens wonend alhier, volgens kracht van mutueel testament voor schepenen van St Michielsgestel, dd 6 oktober 1783 en voor Notaris J van den Oever geopend op 8 december 1782, was aan haar gegeven

-       perceel weiland groot 4 morgen, genaamd den Hogenkamp, oost Peter van de Ven, zuid de gemeene weg, west Kerken …., noord de Hooge Weg, gelegen onder Nuland, haar man aangekomen bij deling uit de boedel van zijn broeder de Heer George Suijskens, in leven Rooms Priester alhier, gepasseert voor Notaris Johan van Bruggen, te Den Bosch 28 oktober 1782, nu overgedragen aan Joost van Gestel wonend te Nuland.

Den Bosch 4 juli 1785, getuigen Nicolaas Jeremias Stoem van ’s Gravesande en Mr. Hugo Bowier, schepenen van Den Bosch, tekent C. van Breugel

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser

 

Blz. 309 dd 9 september 1785  koop 1000-0-0, 40e penn: 25-0-0

Advocaat en Notaris Willem Hendrik Pels, als executeur testamentair van de boedel van wijlen Juffrouw Eva Paulina Noortbergh volgens authorisatie voor Notaris Pieter Dirk Santvoort dd 6 december 1783, geopend op 23 maart 1785,

Een obligatie groot 1000-0-0,  a 4%, gelooft door Corstiaan Bouwmans, en Hendrik Bouwman, woonend te Dinter en Matthijs van Craij wonend te Nuland van Cornelie, Elisabeth, Marie, Eva Paulina, Robertina Geertrui en Sophia Alida Noortbergh,

Nu Eva Paulina aangekomen via de deling en overgedragen aan Hr en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, oudschepen en Raad van Den Bosch.

Den Bosch 29 augustus 1785, getuigen Abraham Hubert en Mr. Arnoud van Teijlingen, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Dirck van de Wetering, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz 312 dd 2 december 1785 kapitaal 300-0-0 40e penn 7-10-0

Compareert van schepenen van Berchem Tonie van der Camp, wonend alhier, die verklaart schuldig te zijn aan Meggilina van de Copp, meerderjarige jonge dochter, wonend te Den Bosch, een som van 300-0-0, a 4%. Borgen: Jan Nollen van den Heuvel en Gijsbert Buuters mede wonend alhier

Berchem 1 december 1785, getuigen: Jan Hendrik Swildens en  Jan van Poppelen, schepenen. Tekent JW van Breugel van Bronkhorstsecr.

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van der Ven, JA Esser.

In marge: Vugt, betaald 1 mei 1801, tekent Gerardus van Dijnsen, JA Esser.

 

Blz. 315 dd 17 februari 1786  1000-0-0

Wouter Hanenberg, inwoner alhier, heeft een schuld aan Johannes Carel van Huijsbergen, inwoner en borger van den Bosch, een som van 1000-0-0 a4%, borgen: Welle Ruijs, wonend te Uden, Hendrik Haanenberg wonend Den Bosch.

Rosmalen, 5 mei 1780, getuigen Adriejaan …. en Antonie van Kardevelt, schepenen Rosmalen, tekent JA Esser.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik vanm Nulant, JA Esser.

 

Blz. 319 dd koop 90-0-0, 40e penn 2-5-0

Johannes van den Akker, borger en koopman alhier.

- twee hont hooiland opt het Nuland gelegen, neevens oost  land van Jan van Grinsven, west Willem de Weert, zuid: de weteringsgraaf, noord Wetering, hem aangekomen bij koop van Johan Willem van den Boomgaart c.s., QQ, volgens schepenbrief alhier dd 230 mei 1772, nu overgedragen aan de weduwe Dielis van Nuland, wonend te Geffen. Onderhoud van 2 voeten Kepkensdonkdijk, paal 85. Compareert ook Peter van Nuland, zoon van  genoemde verkrijger, als borg.

Den Bosch, 12 juni 1786, getuigen: NI Storm van sGravensande, Mr. Willem Michiel Altenhuijsen. Tekent C van Breugel

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 322 dd 20 september 1786  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Johannes van den Endepoel, wonend te Schijndel, Wouterus van de Endepoel, wonend te St Michielsgestel, verklaren schuld te hebben aan Johan Willem van den Bongaart, inwoner en borger Den Bosch een som van 400-0-0, a 3,5 %.

Den Bosch 5 september 1786, getuigen: NI Storm van sGravesande en Dr. Johannes Gijsbertus Hopman, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 324 dd 21 september 1786  kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Hendrik Antony Hanegraaf, wonend te Nuland, compareert 27 augustus 1786, voor Notaris Johan van Bruggen, als schuldenaar en Hendrik Mol en Pieter van Rook als borgen wonend te Rosmalen, een schuld aan Heer Bartholomeus Dirk van Hooft, Koopman in wijnen, een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 29 augustus 1786, getuigen NI Storm van sGravesande en Mr. Gijsbert van Beresteijn, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 329 dd 2 oktober 1786

Raad en Leenhoven van Brabant laten weten dat Carel Storm van s Gravesande procureur der stad Den Bosch compareerde voor onze lieve en beminde  dHeer Carel de Verdun, Raad, vervangende de Heer Willem van Laer  eerste presiderende Raad en stadhouder van de leenen,

mitsgaders Frederik Willem Chion en Nicolaas Jacob Buterix, insgelijk Raden en mannen van Leen van de Raad en Leenhoven, (…) acte van procuratie dd 19 maart 1786, voor Notaris Johan de Cassemajor, voor Jan Louis Janette wonend te Den Bosch, (…)  i.v.m. onterving van de erfsecretarije van Nuland en van de erfvorsterij aldaar, de constituant aangekomen van zijn huisvrouw Dina Cornelia van Gerwen volgens hun mutueel testament dd 10 februari 1786, voor Notaris de Cassemajor te Den Bosch, waarmede Dina Cornelis van Gerwen op 20 december 1782 en de constituant op  28 april 1786 is verheeven geworden, welke erfsecretarij en erfvorsterij zij volgens uitspraak van deze raad op 31 augustus laatstleden is gespleeten van de erfsecretarije en erfvorsterij van Rosmalen. Dat van Nuland mag nu gevest en geerft worden mitsgaders verleijden beleend mag worden Arnold Joost Timmermans, wonend te Tilburgh als die deze kocht op de openbare veiling voor 7450-0-0. Jan Louis Janette als erfgenaam van Dina Cornelis van Gerwen wordt er dus van onterft.

Den Haag, 4 september 1786, tekent P. de Jonquieres

Registratie Nuland tekent: RA Wierdsma, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 335 dd 7 juni 1787  koop 1537-10-0, lasten 23-11-7, totaal 1561-1-7, deze koper competeert 1170-16-1

Laurens van Dinter, Thomas Gloudemans, als in huwelijk hebbende Johanna van Dinter, Cornelis van Dinther, Pieter van Dinther,  wonend te Empel en Rosmalen,

-       2 stukken teulland zijnde 5 en 8 lopens gelegen te Nuland omtrent het Heijke, oost en zuid het gemeen steegje, west Geurt van den Akker, noord de erven Zeger van de Poel,

-       333 mergen en 5 hond hooi en weijland, genaamd de Bigt, gelegen tot Hintham onder Rosmalen benevens erve Hermanus van Leeuwarden, aan de ene zijde, Adriaan van Wamel aan de andere zijde, ene einde Mr. Hubert, andere eind exercitieplaats

-       1,5 mergen hooiland gelegen als voor, ene zijde het voornoemde perceel, andere zijde en ene einde de exercitieplaats, andere eind Hubert , met hout was en de visscherije daar aan behorende

-       5 morgen hooiland onder Den Bosch, buijten Jan Louis Herkel ter plaatse genaamd op de Akant, in het Bosbroek, beide zijde en ene eind Nicolaas van den Heuvel, andere eind de Hintamer steeg

-       Perceel teulland met voorhoofd en houtwas, groot 3 lopens, gelegen als voor op het Hoog, nevens erve de weduwe Staas aan de ene zijde, andere zijde Goijert van der Heijde, strekkende van de gemeene straat tot op de steeg na de Booterweg.

Hen aangekomen van hun vader Poulus van Dinther nu wettelijk overgedragen aan Ragier Roabel en Lourens van Dinther die al ¼ deel bezit, te vergelden uit het eerste perceel een vat rogge en een stuijver voor het gemeene land aan het comptoir der geestelijke goederen.

Den Bosch 8 mei 1787, getuigen: Jacob Kien en Mr. Antony van Hanswijk, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 17 februari 2014 21:09

Geef ons uw mening

Ga naar boven