RA Nuland 36 Elders verleende akten (1724-1764)

RA Nuland 36, protocol van elders verleende acten 1724 – 1764

 

Blz. 1 dd 20 augustus 1724 realisatie kapitaal 350-0-0, 40e penn 8-17-0, 10e penn 0-17-8. Totaal 9-12-8.

Ter instantie van Heer Arnold de Bois de Vrolant, ridder Baronnet.

Aelbert Clasen van Nulande, meester hovenier wonend te Den Bosch, compareerde op 7 maart 1724 voor notaris Johannes van Bruggen, te Den Bosch, verklaart een schuld te hebben aan Heer Arnold de Bois de Vrolant, ridder Baronnet een som van 350-0-0, wegens verschuldigde huurpenningen, voor gebruik van het huijs en hof, a 4%. Den Bosch 18 maart 1724, Registratie Nuland, tekent J v Clootwijck.

 

Blz. 4 dd 21 augustus 1724  koop 295-0-0, 40e  en 10e penn 8-2-8

Ter instantie van Heer Reijnier Plenus

Hendrik de Bie, notaris en procureur, alhier, gemachtigd door Hr en Mr. Gerard en Heer Gerard Hendrik van Santfoort nu wonend tot Antwerpen, volgens acte van porcuratie voor notarisa Florentius van Woerkom te Vught dd 2 december 1723,

-       2,5 morgen weiland, deels met els beplant en enige eiken, genoemd den elsbos, gelegen te Nuland, ene zijde Hermen Cremers, andere zijde convent van de wintmolenbergh, ene einde de gemene straat, andere einde tot op de Haagh van de erfgenamen Herman Cremers.

Mr. Gerard van Santfoort aangekomen door de dood van zijn ouders, nu overgedragen aan Reinier Plenus. Met onderhoud van de straat en het voetpat. Den Bosch dd 7 juli 1724, tekent J. v Heurn. Registratie Nuland, tekent tekent J v Clootwijck, J v Oosterwijk.

 

Blz. 9 dd 29 april 1725 kapitaal 245-8-12, 40e penn 6-2-12

Ter instantie van Jufr Maria van Engelen, weduwe Heer Andries van Emmerik.

Maria Hack, weduwe wijlen Jan van Iperen, wonend te Osch, borg: Piet Hack, rooms priester en deken wonend te Berchem, heeft een schuld aan Jufr Maria van Engelen, weduwe Heer Andries van Emmerik, Koopvrouwe alhier,  van  245-8-12, a 4%. Den Bosch dd 17 maart 1725, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, tekent J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 12 dd 2 mei 1725 koop 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Ter instantie van Johan Baptiste van Niel

Sr. Gijsbertus van Rijn, apothekarus alhier,

-       een kamp weiland, groot 1,5 mergen, gelegen onder Empel, genoemd het Geerken op het Poolsbroeck, ene zijde erven Wolphart  en haar kinderen, andere zijde den grooten donck,

-       6 morgen heivelt onder Nieuwlant in Vinkel, zuid de wetering, west de weduwe Gerrit Jacob Hens Bos, noord de Baron van Mombeeck, noord de kinderen Teunis Arien Martens.

Eerste perceel aangekomen bij koop van Bernardus Judocus van Niel QQ, dd 20 juli 1724, en het tweede idem dd 20 juli 1724. Nu overgedragen aan Johan Baptiste van Niel, wonend te Caathoven. Den Bosch 30 maart 1725, tekent J. van Heurn.

Registratie Nuland, tekent J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 15 dd 13 juli 1725

Ter instantie van Willem van Engelen

Willem van Engelen als gehuwd met Vrouwe Beatrix Tybosch, om met rechte van vernadering te lossen en quijten zekere 6 morgen heiland, in de geannexeerde contracte gementioneert, en heeft het selve gedaan in presentie van de verkrijger, hun daarin wijkende. Den Bosch dd 28 juni 1725, tekent F Chatvelt. Geannexeerd een transportbrief dd  20 juli 1724 te Den Bosch, registratie alhier dd 20 augustus. Registratie Nuland, tekent J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 16 dd 5 september 1725

Ter instantie van de Heer predicant Santfoort

Heer en Mr. Abraham van Mil, advocaat, nu wonend te Den Bosch, heeft belooft aan Nicolaas Santfoort, predicant te Leerdam, een som van 1550-0-0, a 3,5 %. Den Bosch 22 juni 1725, tekent J v. Heurn. Registratie Nuland, tekent, J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 19 dd 28 april 1726  kapitaal 22-50-0, lasten 136-14-6, totaal 2396-1-4-6,

28 april 1726 heeft Heer en Mr. Cornelis speelman, ridder Baronnet Heer van Nuland, liet hij een brief zien waaruit bleek dat Heer Alert Johan Gansneb geheten Tengnagel, raad en rentmeester der geestelijke goederen, na machtiging van de Raad van Staten dd 26 november 1724 en 12 november 1725, aan hem heeft uitgegeven een erfpacht een hoeve lands te Nuland, genoemd de wintmolenberg hoeve, bestaande in huis, schuur, teul, hooi en weilanden, zoals gespecificeerd voor schepenen van Den Bosch dd 28 februari 1726, voor 90-0-0 per jaar. Waaruit te vergelden 7 vaten rogge aan de Armen van Nulant. Registratie Nuland, tekent J v Clootwijck, Zeger Joosten.

In marge: 23 december 1738 gecasseert te Den Bosch, tekent J de Booij.

 

Blz. 20 dd 6 juli 1726

Ter instantie van heer Reinier Plenus

Gerardus van Woestenhof, inwoner en kleermaker te Den Bosch, man en momboir van Anneke, dochter Jan van der Horst en Eijken Thijssen van de Ven,

-       huis, hof, land groot 4 lopens, gelegen tot Nieulant, ene zijde de gemene straat, andere zijde Gerrit Sijmons, ene eind de kinderen Haars Willem Jongmans, andere einde Gerrit Sijmons,

-       6 lopens gelegen aldaar, onder Rosmalen, ene zijde de Heer van Geffen, andere zijde de erfgenamen Jan Willem Celen, ene eind Corstiaen van Bijvelt,

Aangekomen bij afgaan van tocht van hun vader, als weduwnaar van Eijke Thijssen van de Ven, dd Den Bosch 22 juni 1723, nu overgedragen aan Heer en Mr. F Chatvelt, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van de Heer Reinier Plenus, te vergelden een cijns van 6 gulden en een cijns van 0-14-0. Den Bosch dd 8 juni 1726, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, tekent J v Clootwijk, Seger Joosten.

 

RA Nuland 36 - Blz. 23 dd 7 februari 1727

Ter instantie van Adriaan Cornelissen van Aelst.

Florentius van Woerkom, notaris alhier door de schepenen aangesteld als curator van de goederen van Maria van Keulen, te Waalwijk overleden, autorisatie acte dd 3 september 1726.

Wegens een hoeve lants, onder Nuland, in outvinkel,

-       huijs, schuer en hof en aangelag groot 1 lopens en 9 roeden, noord de straat, oost erve Heer Costerius, zuid: weduwe Dirk Vorstenbosch, west idem en de kinderen Teunis Adriaan Martens.

-       Perceel akkerland genoemd het ……., groot 9 lopens en 20 roeden, noord de gemeente van Geffen, oost Heer de Hee, zuid de Heijcamp, en heijnen houtwas aan de hoeve gehorende, west Costerius

-       Perceel land aan de wetering gelegen, groot 9 lopens en 20 roeden, noord erve weduwe Dirk Vorstenbosch en de kinderen Teunis Arien Martens, oost Heer Costerius, zuid de gemene wetering, west de weduwe Jan de Mulder,

-       4 stukken teulland, samen groot 2 lopens en 13 roeden, noord en west de weduwe Dirk Vorstenbosch, en de kinderen teunis Ariaan Martens, oost de weduwe Vorstenbosch, zuid de erve Hendrik Hanegraaf,

-       Perceel de Cromstukken, groot 2 lopens en 38 roeden, noord de erve de weduwe Vorstenbosch, en oost idem en Hendrik Hanegraaf, zuid de erve de weduwe Jan Mulder, west de kinderen Teunis Arien Martens,

-       Het hopvelt, groot 4 lopens, noord de gemene straat en erve de Heer de Hee, noord Heer Costerius, zuid en west de gemene straat

-       De Heijcamp, groot 8 lopens en 35 roeden, noord het Mudsaat hiervoor genoemd, oost het volgend perceel, zuid de wetering, west Heer Costerius.

-       Een houtwas en binnenwei groot 1,5 mergen, het mudsaat hiervoor genoemd, oiost Heer de Hee, zuid de gemene wetering, west het vorige perceel.

De hoeve int geheel groot 43 lopens en 37 roeden, gebruikt door de weduwe Dirk Vorstenbosch. De overleden Maria van Keulen aangekomen bij dood van haar vader Cornelis Ivens van Keulen, volgens testament dd 19 september 1684 voor notaris van Campen, geopend op 15 september 1690, en acte van renunciatie dd 30 augustus 1700, en het vonnis van de heren schepenen van Den Bosch dd 28 december van dit jaar. Het was haar vader aangekomen na koop van de Heer Adriaan Vosch, den doorluchtigsten Pals Neurenburgse drossaard Nutrole (?) Heerlijkheid en lande van Ravesteijn, dd 9 maart 1654, nu overgedragen aan Arieaan Cornelisse van der Aelst, wonende op de genoemde hoeve. Den Bosch dd 6 december 1726, tekent J. van Heurn. Registratie Nuland, tekent J van Clootwijk, Seger Joosten.

 

Blz. 28 dd 27 mei 1727

Johanna Henrietta van den Bergh, meerderjarige Juffr. Wonend te Den Bosch,

-       4 mergen hooiland, genaamd den regenboogh, onder Nuland, zuid de weteringsgraaf, noord de hoefgraaf, oost de Armen van Nuland c.s., west de Armen van Nuland,

Aangekomen bij testament van Jacob van Casteren, oud schepen en Raad van Den Bosch, dd 27 februari 1716, en op 3 april daaraanvolgend geopend door notaris A. de Lepo, nu overgegeven aan Jan Janse van Lith, wonend te Nuland, met onderhoud van 24 voeten Kepkensdondijk, en 18 treden hoefdijk. Den Bosch 25 april 1727, teknt J.v. Heurn. Registratie Nuland, tekent J van Clootwijk.

 

Blz. 30 dd 26 juli 1726 (!)  kapitaal 125-0-0, 40e penn 3-2-8

Ter instantie van de Heer Johan van Oosterwijk,secretaris te Dinther

Aelbert Janse Dortmans, wonend tot Dinteren, heeft een schuld aan ( compareert voor Heer en Mr. Francois Chatvelt, secretaris Den Bosch,) ten behoeve van Heer Johan van Oosterwijk, secretaris te Dinteren, een som van 125-0-0, a 4%. DD Den Bosch 24 juli 1727, tekent T Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan van der Ven, J v Clootwijck, secr.

 

Blz. 32 dd 10 oktober 1727  kopop 37-0-6, 40e penn 0-9-0

Ter instantie van Delis van Meerendonk.

Voor schepenen van Den Bosch compareerde Johan Louis Verster, procureur voor dit gericht, gemachtigd door Hr. Alart Johan Tengnagel, Raad en rentmeester der geestelijke goederen, volgens autorisatie dd 29 september 1725, Tengnagel gemachtigd door de Raad van Staten, dd 16 april 1718, geemploijeert op 28 april daarop volgend,

- 4,5 hont weiland opt Achterste Nuland, ene zijde de Armen van Nuland c.s., ene einde de hoefdijk, andere eind de middelgraaf met het onderhoud van de bijbehorende dijk, welke percelen behoorden aan de weduwe Nicolaas Scheij, openbaar bij executie verkocht te Berlicum, aan van Meerendonk voor 37-0-0. Om hiervan te verhalen een som van 1161 gulden, die Nicolaas Scheij als borg voor Reijnier Scheij, pachter van de lands korenwindmolen tot Rosmalen, wegens verachterde pacht, dd 26 april 1726. Volgens koopcondities dd 22 augustus van dit jaar. Overgedragen aan Dielis van Meerendonk. Den Bosch dd 26 september 1726, tekent J. van Heurn. Registratie Nuland, J v Clootwijk.

 

Blz. 38 dd 7 mei 1728 koop 80-0-0, lasten 100-0-0, 40e penn 4-10-0

Ter instantie van Jan Celen.

Ceel Goijaart van der Stooven, schipperskneght alhier, Jan Goijaart van der Stooven wonend te Driel in Gelderland, broers,

-       8 hont hooiland, te Nuland gelegen,  oost Jacobus van Bladel, west en zuid Heer van Nuland, nooird de agterste Poldergraaf,

Aangekomen bij successie van de ouders, nu overgedragen aan Jan Celen wonend te Rosmalen.

Met de laste van een kapitaal van 100-0-0, in een meerder kapitaal van 300-0-0, aan de erfgenamen van N. van Schijndel. Met onderhoud van 8 hont Kepkensdonkdijk. Den Bosch, 27 maart 1728, tekent J. v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 40 dd 3 augustus 1728

Ter instantie van Erken, weduwe Jan Wllems van Boxtel

Erken Teunisse van Rooij, weduwe Jan Willems van Boxtel, wonend te Nuland, de tocht haar competerend als langstlevende gelegen te Nuland, nu overgegeven aan Heer F Chatvelt, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van haar enig kind Teuniske Jansen van Boxtel, Den Bosch dd 29 juli 1728, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 42 dd 10 januari 1729

Ter instantie van de Heer Willem van Engelen

Heer Johan Francois Thibosch, rentmeester van de Prince de Hornes, wonend te Boxtel, gemachtigd door Heer Jacob Angelus Borret, Koopman te Dordrecht, gehuwd met Anna Maria Catharina van Niel, volgens autorisatie voor notaris Pieter de Ruijter, te Dordrecht, op 14 december van dit jaar. Wegens een som van 400-0-0 gelooft door Teunis Ermers c.s., aan Catharina Johanna Thibosch dd 2 december 1700 alhier, de huidige bezitter aangekomen via deling tegen de vader en schoonvader Johan Quirijn van Niel, voor notaris Johan van Bruggen dd 11 december 1723 te Den Bosch. Nu overgedragen aan Johan Francois Chatvelt ten behoeve van Heer Willem van Engelen, coopman in wijnen te Den Bosch. Den Bosch dd 18 december 1728, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 44 dd 4 februari 1729

Ter instantie van Juff. Kippincx wonend te Den Bosch

Petrus van der Linde als man en momboir van Maria van den Heuvel, dochter Joost van den Heuvel, verwekt in huwelijk met Agnes Wolfs, borger en koopman van Den Bosch,

-       een schepenschuldbrief van 500-0-0, a3% tot laste van het Corpus van Nuland, gelooft ten behoeve van Marieke en Hilleke Dirck Jan Jaspers, volgens de schepenschuldbrief dd 29 februari 1678,

Haar aangekomen als enige erfgenaam van haar grootvader maternel Sijmen Hendricx Sijmens, die hem was aangekomen bij opdracht tegen Sijmon Dircx c.s., dd 10 november 1691, nu overgedragen aan F Chatvelt, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van Juffr. Theodora Steenmans, weduwe Sr. Michiel Kippincx, koopvrouw in wijnen te Den Bosch. Den Bosch dd 17 januari 1729, tekent F. chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 47 dd 25 oktober 1729  koop 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Ter Instantie van Willem van Engelen, koopman in wijnen

Poulus Hendricx Jan Willems, wonend te Deuteren in huwelijk hebbend Maria van Tuijl, voor zichzelf voor 1/20e, peter antonisse van Stratum, ook daar wonend, ook voor 1/20e, als in huwelijk hebbend Maria Lamberts van Uden, gemachtigd door Huibert soone Jacob van Meeusel, verwekt bij Lijske dochter Jan Eliasse van de Laarschot, voor zichzelf en sterk voor Adriaan, Wouter, Jenneke en Maria zijn broers en zussen, als mede voor de kinderen van N. van den Brant, verwekt bij Anneke, insgelijk zijn zuster Ermerijne, dochter Jan van de Laarschot, naargelaten weduwe Jan Peter Roefs. Maria Tonisse van Stratum, naargelaten weduwe van Hendrik van de Laarschot, met haar minderjarig kind, mede sterk voor Adriaantje Elias, Johanna, Jan, Peternel, en Janneke mondige kinderen van Hendrik van Tuijl, verwekt bij Adriaantje Jan van de Laarschot, verder voor de kinderen Poulus Henricx Jan Willems verwekt bij Maria Hendrik van Tuijl. Alle gezamenlijke erfgenamen van Jenneke dochter Jan Eliassen van de Laarschot, verwekt bij Dingena Adriaan van der Dussen, volgens testament van Jenneke voor notaris Willem van Oosterwijk, te Dinter, dd 23 januari 1720,

- een som van 600-0-0 met rente van 5%, gelooft door Antony Ermers en Grietje Hendricx, wonend te Nuland en Jan Rutten wonend te Heesch, aan de Heer Wouter Adriaans van de Dussen, dd 15 december 1692, welke som Jan Eliassen had verkregen bij dood van zijn ouders, die het aanbestorven kregen van Wouter van der Dussen, nu overgedragen aan Willem van Engelen, koopman in wijnen te Den Bosch. Den Bosch dd 16 september 1729, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 50 dd 29 september 1729

Ter instantie van Heer Reinier Plenus, agent en solliciteur, te Den Haag. Had verzocht vanwege 3 percelen teulland gelegen te Nuland, onder de administratie

-       eerste perceel groot 2 morgen

-       tweede groot 16 hont

-       derde groot 3 mergen, gelegen neven de erven van Heer Plenus.

aan hem in koop overgegeven, voor 625-0-0, of wel in erfpacht voor 25-0-0 jaarlijks. De Staten Generaal was niet akkoord, dd 30 mei 1729, volgens bericht in de kantlijn, behalve als het bd verhoogd werd tot 35-0-0 en de dijk te onderhouden. Plenus ging akkoord. Nu compareert Heer Alard Johan Gansneb, genaamd Tengnagel, raad en rentmeester der geestelijke goederen. Den Bosch dd 15 juli 1729, tekent F Chatveld, secr.

Registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 53 dd 16 mei 1729  erfpacht uitgegeven voor 75-0-0, in kapitaal 1875-0-0, 80e penn 23-8-12

Ter instantie van Willem Anhuijs, drossaard van Nulandt

Heer Johan Borst de La Calmette, rentmeester der geestelijke goederen, kwartier van peelland, gemachtigd door de resolutie van de Raad van Staten, “woensdag 9 maart 1729, besloten dat aan de suppliant wordt toegestaan de 22 mergen int Sevenvierendeel en de 13,5 mergen onder rosmalen gelegen, aant convent van de Clarisse behorend, in erfpacht kunnen worden toegestaan, voor de som van 75-0-0 per jaar. Met het onderhoudskosten van 2/3 van de schouwen in clarissenland. Het stuk int sevenvierendeel: noord de gemene achterdijk, oost Kepkensdonkdijk, zuid de gemene hoefdijk, west de erfgenamen Hermen Cremers, de Armen van Geffen en de erfgenamen Hendrik Michiels van denr Bogaart. De 13 morgen onder rosmalen in de hoeven. Noord de gemene achterdijk, oost de H Geest deser Stad, Pardijk en meer anderen, west het gemene lant, onder administratie van rentmeester Tengnagel, en Hendirk Gerits, zuid: de 2 stukken onder administratie van Calmette toebehoort. Borgen: Marten Westerlaken en Hendrik van der Pol, wonend te Rosmalen. Den Bosch 9 april 1729. Tekent J. v Heurn, registratie Nuland, geen handtekening.

 

RA Nuland 36 - Blz. 56 dd 8 december 1729

Ter instantie van Willem Aenhuis, drossard te Nuland

Willem Bijvelt, inwoner en borger van Den Bosch,gemachtigd door Hermannus van Nuland, wonend te Rotterdam, volgens procuratie voor Notaris van Bruggen te Den Bosch dd 3 september 1729,

Geertruij van Nuland, meerderjarige dochter, en zuster van de voorgenoemde,

-       huis, hof em aangelag, groot 2 lopens en 16 roeden, gelegen te Nuland aant Ven, noord het gemene ven, oost Corstiaen Gerits, zuid Jan Jacob Langens, west corstiaen Gerits,

-       3 lopens en 16 roeden teulland op de Ackers, oost de erve Henderken Jan Hendricx, zuid Jacob van Grinsven, west Jan Jacob Langens en Heer Plenus, noord de gemene straat

-       1 lopens teulland gelegen bij het genoemde huis, oost het genoemde huis, zuid Jan Tunnissen,  west Peter Hendrik Peters, noord Hr Plenus

-       4 lopens en 12 roeden op de Ackers, oost de gemene straat, west Jan tunissen van Nuland, zuid Jenneke weduwe Dirk Janse van Schijndel, noord de gemene Santstraat,

-       2 lopens teulland aan het Ven, sijnde de nieuwe streep, ene zijde Jacob Dielis, andere zijde Goort Aarts van Dijk, ene einde de erfenisse van Dijk, tot aan erve Mathijs Slegers,

-       Stuk teulland, groot 3 lopens, gelegen aldaar tussen west:  erve weduwe Haerske Jan Henddriks, oost: Thonis Jan Tonissen, strekkende ene einde erve Lijske Claas rovers, tot op de gemene straat

Alle met zijn opgaande bomen en houtwas, aangekomen van ouders en voorouders, nu overgedragen aan Heer Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland, te vergelden 12 vaten rogge, bossche maat,  aan Rentmeester Tengnagel, 2,5 stuijvers aan Heer Ghistelles, 0-0-10 nabuercijns.

Den Bosch dd 22 novmebr 1729, tekent J van Heurne, secr. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 58 dd 15 juli 1730  koop 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Ter instantie van Adriaan Jan Martens.

Heer Willem van Engelen, koopman wijnen te Den Bosch,

-       een mergen weiland te Nuland, benedennaast de Heer van Nuland,

-       4 hont op het middelst Nuland, bovennaast Heer Cremers, benedennaast Hr Tengnagel als rentmeester van de Salvatoirs

Aangekomen van zijn vrouw Beatrix Tibosch, bij deling tegen zijn zwager Heer Johan Tybosch, wegens de nalatenschap van diens vader Rudolph Tybosch onderhand gepasseerd in 1723, nu overgedragen aan Adriaan Jan Martens, wonend te Caathoven, onder Nuland, met onderhoud van een deel Kepkensdonkdijk. Den Bosch dd 15 juni 1730, tekent F chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 60 dd 15 juli 1730  kapitaal 300-0-0.

Ter instantie van Willem van Engelen.

Adriaan Jan Martens, wonend te Kaathoven onder Nuland, heeft terzaken van bovengenoemde koop een schuld van 300-0-0 aan Willem van Engelen, a 4%. Den Bosch dd 15 juni 1730, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 61 dd 1730 koop 2545-0-0, last 39-10-12, 40e penn 64-12-4

Ter instantie van Heer en Mr. Alexander Berend van Eijbergen, oud schepen en Raad van Den Bosch.

De heer en schepen Hijacinth Callin, griffier van de Heerlijkheid van Londerzeel, als gemachtigd van de Heer Peter Aallert Colen de Toixmooren, Heere van Soetschoove en Spijts, als man en momboir van Vrouwe Maria Gabriele de Seve Lote (?). dochter van wijlen de Heer Carel Hoogeotaris (?) van Sevecoten en van wijlen Maria Johanna de Broeckhooven, die dochter was van wijlen Heer Hijachinth Maria de Broeckhoven in zijn leven president van sijn majesteits groote Baades (?) binnen de stad van Mechelen en van wijlen de Vrouwe Adriana Zwallart, zaliger. De Heer president was zoon van Hoog weledelgeboremn Heer Johan Batista de Broekhooven, Grave van Bergeijk,

De Heer Calis de Fenmore geautoriseert door zijn Vrouwe compagnie, volgens acte van de 27e augustus 1729, voor Notaris Matteau, binnen de stad van Name, en ook gemachtigd door de Heer Carel Fiebalt, Grave van Damgeberge, wonend te Brussel, als man en momboir van Vrouwe Maria Theresia de Broekhooven, en van de Heer Henrik, Baron van Broekhoven, Heer van Linthete, en tot slot van de Heer Johan Janatis Coenen, capitein wonend te Gent, als gemachtigd met de clausule van substitutie van de Heer Joseph Chevalier de Broekhoven, volgens procuratie acte, dd 20 maart 1729, voor notaris Junst en de Bronat, te Parijs, zoals blijkt uit de procuratie van de genoemde heren op 27 augustus 1729 voor Notaris Hendrik Verhulst,  te Brussel, en gepasseert voor de schepenen van Brussel op 1 september daaraanvolgend.

De Heren als kleinkinderen en erfgenamen van Johan Baptista de Broekhooven, in zijn leven Grave van Bergeijk,

-       een speelhuijs, met een stal en aangelag, en half rontom gegraven, met een schone hoeve lants beplant met verschillende opgaande eiken en andere bomen, gelegen op Caatpoven, onder de HH Berlicum en Nulandt, en onder het dorp van Heesch. Bestaande uit de volgende percelen

 • in het speelhuijs een hof,
 • verder huismanshuisinge, stallinge, schuur, bakhuijs met een hop els (?) hof en teullanden, allen aan malkander gelegen, groot met den dries 43 lopensm, gelegn tot Caathoven, ene zijde de erve het Groot Gasthuijs, andere zijde de Vinkelse Wetering, ene einde de straat tot op de andere einde de heijde
 • kamp hooi of weiland, genaamd den voorsten kamp, groot 70 lopens, onder het dorp Heesch, ene zijde de erve van het Groot Gasthuijs, andere zijde het voorgenoemde teulland, ene eind het genoemde Gasthuijs, andere eind het voorgenoemde teulland,
 • een camp weiland, genaamd den Middelste Camp, groot 22 lopens, gelegen te Caathoven, onder Heesch, ene zijde het genoemde teulland, andere zijde erve van het Groot Gasthuijs, ene einde de dwarsstreep tot aan de loopgraaf,
 • camp hooi of weiland, genaamd den Agtersten Camp, groot 38 lopens, op Caathoven onder Heesch gelegen, ene zijde Groot Gasthuijs, andere zijde de vinkelse Wetering, ene eind het navolgende Bosch tot op de loopgraaf
 • een houtbosch genaamd het hoogbosch, dat het volgend seizoen houtbaar is. Groot 36 lopens, op Caathoven onder Nuland, ene zijde het genoemde teulland, andere zijde neffens de streep, ene einde de genoemde campjens, andere eind de middelsten camp.
 • Een houtbosch neffens de achterste camp, groot 15 lopens, te Caathoven onder Nuland, ene zijde de vinkelse wetering, andere zijde de weg naar de genoemde campjens, ene einde de gemene straat, andere eind de agtersten camp.
 • Een Bosch genaamd het Laagbosch, groot 7 lopens, te Caathoven onder Nuland in de voorste campjes rondom in het genoemde teulland,
 • Een houtbosje genaamd het Laagboschjen op de vennekens, groot 13 lopens, op caathoven onder Nuland gelegen, genoemde campjens te eijnde de steegen groot te samen een Bosch 71 lopens grote maet.
 • 1 morgen en 4 hont in 2 percelen, het middelste en het agterste, onder Nuland ene zijde Joost Hendrick Hanegraaf, andere zijde de onmondige kinderen Adriaan Scheupen (?), ene eind de hoofgraaf, andere einde de kleine Wetering,
 • 3 morgen hooiland onder empel in de empelsche hoeven, genaamd den Jeger. Ene zijde erven het gemene land onder administratie van de rentmeester, andere zijde erve Peter Steven Walravens c.s., ene einde het groot gasthuijs, andere einde Hendrik Lammers van Gestel,
 • 2 morgen hooiland, onder Rosmalen in de Block, ene zijde weduwe Hendrik van Sullen, andere zijde Jan Teunis Gerrits, ene einde de kleine wetering, andere eind Hoefgraaf, groot samen in hooiland 6 mergen en 4 hont, groote maat.
 • 2,5 morgen hooikamp, onder Berlicum ene zijde Juffr de weduwe van Niel,  andere zijde het Reepbroeck, ene einde de erve Mr. Adriaan Schoutus,

Speelhuijs en de aparte in gebruik van de weduwe Barend Schaars, de hoeve en landerijen in gebruik door Jan Timmers. Hen aangekomen na de dood van Johan Baptiste Broekhooven, Graaf van Bergeijk, nu overgedragen aan Hr. En Mr. Alexander Berrendt Eijbergen, oud schepen en Raad van den Bosch, te vergelden 0-8-2 aan de gezworenen van Rosmalen, een vat rogge aan de pastorije van Berlicum, 7,5 stuijvers aan het Block van Helmont opgehaald door de borgemeester van Berlicum, verder onder houd van den Halleren of Kepkensdonkdijk agter Geffen 10 voeten, 36 voeten hoefdijk, 36 voeten hoefgraaf, uit het land gelegen onder Nuland, Rosmalen en Empel. Den Bosch 14 februari 1730, tekent J v Heurn, secretaris. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 70 dd 5 juni 1730  belening 90-0-0, 40e penn 2-5-0

Ter instantie van Willem Clasen.

Adriaan Jansen van der Ven, wonend te Nuland,

-       4 hont hooiland gelegen te Nuland, op het Middelst Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hermen Cremers, zuid de weteringh, noord de scheijgraaf tussen het middelst Nuland en het achterst Nuland,

Hem aangekomen bij koop van Hr Johan van Goor, Koopman te Amsterdam, volgens schepenenbrief Nuland dd 28 december 1714, nu beleent en overgegeven aan Willem Clasen wonend te Nuland, met de conditie dat hij het land binnen 4 of 8 jaar mag lossen, na driemaandelijkse vooraankondiging. Met onderhout van 4 voeten Kepkensdonkdijk. Schepenen Den Bosch dd 29 april 1730, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, geen ondertekening.

 

Blz. 72 dd 4 november 1730  erfpacht uitgegeven voor 1-0-0, in kapitaal 25-0-0, 40e penn 0-6-4

Ter instantie van Jan aant Hoog

Johan Louis Verster, notaris en procureur te Den Bosch, met machtiging van Tengnagel, raad en rentmeester der Geestelijke goederen te Den Bosch, volgens autorisatie dd 29 september 1725,

-       2 hont weiland, behorend aan de pastorije van Nulant, in een meerdere camp van de verkrijger, groot 2 mergen en 2 hont, oost het gemene land, west de verkrijger, zuid de gemene straat noord het Nulant,

Eerder gecompeteert aan het gemene land, nu in erfpacht uitgegeven aan Jan aant Hoog, wonend te Geffen, voor 20 stuijvers per jaar. Den Bosch dd 2 oktoner 1730, tekent J van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 74 dd 9 juni 1731   koop 1000-0-0, 40 penn 25-0-0

Ter instantie van de Heer Antonie Paijmans.

Petrus van der Linden, inwoner en borger alhier, heefyt een schuld aan de Heer Antonie v
Paijmans, van 1000-0-0, a 3,5%.

Den Bosch dd 6 maart 1731, tekent J. van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 75 dd 9 juni 1731 koop 550-0-0, 40e penn 13-15-0

Ter instantie van Hendrik, Antonie en Gerritje Gijsberts van Vught.

Hendrik de Bie, notaris en procureur alhier, gemachtigd door Heer Quiliam Poole, oudt borgemeester van Eindhoven, volgens procuratie voor notaris Florentius van Woerkom te Den Bosch dd 27 september 1724.

-       7 mergen weiland, te Nuland, int sevenvierendeel, ene zuijde erve Juffr. Ruijs, andere zijde erfgenamen Cremers, ene einde de Zaarse (?)  wetering

Aangekomen bij deling tegen de andere erfgenamen, uit de nalatenschap van Boudewijn Vlaats, onderhandse deling Den Bosch, dd 17 oktober 1710, nu overgedragen aan Hendrik, Antonie en Gerritje gijsberts van Vught, broers en zus, wonend te Geffen, met onderhoud van 70 voeten Achterdijk en Hoefdijk, Den Bosch dd 19 april 1731, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

 

Blz. 79 dd 7 april 1732 koop 430-0-0, 40e penn 10-15-0

Ter instantie van Reinier Plenus,

Nicolaas Essers, luitenant, in een regiment cavalerie, man en momboir van Johanna Cremers, Mr. Abraham Hubert oud schepen en raad van Den Bosch, man en momboir van Elisabeth Cremers, Mr. David Ragay, secretaris van Grave, man en momboir van Francoise Cremers, acob Dirk Cremers, alle kinderen en erfgenamen van Herman Cremers. Jacob Drik Cremers met autorisatie van de Raad en Leenhoven van Brabant, dd 3 januari 1732,

- een camp van 3 morgen onder Nulandt gelegen, genaamd Papencamp, waarvan 2/3 beplant met essen, voorheen toebehoort hebbend aan Maria Dircx, weduwe Jan de Cock en Hermen Cremers aangekomen tege n Pero de Cassemajor QQ, volgens schepenbrief  Den Bosch dd 9 augustus 1715, nu overgedragen aan Reinier Plenus. Den Bosch 7 maart 1732, tekent J. van Heurn, secr. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 82 dd 7 april 1732 koop 275-0-0, 40e penn 6-17-8

Ter instantie van Antonie Gijsberts Vugts,

Heer Nicolaas Esser, luitenant in een regiment cavalerie, als man en momboir van Johanna Cremers, Mr. Abraham Hubert, oud schepen en Raad van dezer stad,  man en momboir van Maria Elisabeth Cremers, Mr. David Ragay, secretaris van Grave, man en momboir van Francoitia Cremers, Jacob Dirk Cremers, kinderen en erfgenamen van Herman Cremers, in zijn leven wonend te Den Bosch. Jacob dirk Cremers gemachtigd door een open brief voor de Raad en Leenhoven van Brabant te Den Haag, dd 3 januari 1732,

- 2,5 morgen weiland, int Sevenvirdel onder Nuland in een meerdere camp, van 8 morgen. Herman Cremers aangekomen bij koop van Cornelis van Strijp QQ, volgens schepenbrief Den Bosch dd 11 september 1703, nu overgedragen aan Antony gijsbert Vugts. Den Bosch dd 3 maart 1732, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 84 dd 15 november 1732 kapitaal 1500-0-0

Ter instantie van Vrouwe Gratiana Catharina Sweerds de Landas, douariere wijlen Heer Daniel Chambrier.

Heer en Mr. Abraham Hubert compareerde op 9 november 1731 voor Hendrik van Rotterdam, Notaris te Den Bosch, en verklaard een schuld te hebben aan Vrouwe Gratiana Catharina Sweerds de Landas, douariere wijlen Heer Daniel Chambrier, in zijn leven generaal-majoor van een regiment Zwitsers, een som van 1500-0-0, a 4%. Den Bosch dd 10 oktober 1732, tekent J van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 89 dd 15 november 1732

Ter instantie van Vrouwe Gratiana Catrina Sweerds de Landas, weduwe wijlen Heer Daniel Cambrier

Heer en Mr. Abraham Hubert Junior oud schepen van Den Bosch, compareerde op 29 juni 1731 voor Adam van der Horst notaris te Den Bosch, en heeft een schuld aan Vrouwe Gratiana Catrina Sweerds de Landas, weduwe wijlen Heer Daniel Cambrier, in zijn leven generaal majoor en collonel van een regiment Zwitsers, een som van 2000-0-0, a 4%. Tekent Peter van Bruggen, klerck van de secretarije van de stad, getuigen Nicolaas de Blankendaal en Jacob Elsevier, schepenen van Den Bosch, dd 10 oktober 1732. tekent J v Heurn.

Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 94 dd 17 december 1732  kapitaal 600-0-0, 40e penn 15-0-0

Ter instantie van Theodoor van Velp

Marcelis Quak, wonend te Orthen, als borgen: Sijmen Gerit Bosch wonend te Nuland en Geerling Geerit Geerlings wonend te Rosmalen, hyeeft een schuld aan Theodoroor van Velp van 600-0-0, a 4,5 %. Den Bosch 12 november 1732, tekent J. v Heurn, secr. Registratie Nuland, geen handtekening.

In marge: voldaan 26 november 1754, tekent JD Cremers.

 

RA Nuland 36 - Blz. 96 dd 29 mei 1733 kapitaal 225-0-0, 40e penn 5-12-8

Ter instantie van Juffrouw Maria Tybosch, weduwe Gerardus Notelaers.

Gerrit Janse Quak, wonend te Nuland, borg: jan Jacobs van der Velde, wonend te Rosmalen, als momboir van de kinderen Claas Pels, sig met de min fort en sterk makend, heeft een schuld aan Juffrouw Maria Tybosch, weduwe Gerardus Notelaers, wonend te Den Bosch, een som van 225-0-0, a 4%, Den Bosch 2 mei 1733, tekent J v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

RA Nuland 36 Blz. 98 dd 11 maart 1736

Ter instantie van Notaris Johan van Bruggen

Matthijs van Liessent, inwoner en borger, Mr. Beenhouwer alhier,

- een jaarlijkse rente van 18-0-0, nu betaald wordend met 12 gulden gaande uit de ½ van 18 lopens akkerland, met de houtgewassen te Nuland, aan de Wolfsdijk, competerende de andere helft Antony Claasse. En nog uit de ½ van een 10 lopens teulland gelegen te Nuland, op Schotsheuvel, en een akker genaamd de Hoge Hoeve, gelegen als voor, welke cijns Willem soone Marcelis Arent erfelijk had verkocht Jan Ariaanse Strik, timmerman, volgens schepenbrief Den Bosch dd 31 juli 1633, hem aangekomen als enig testamentaire erfgenaam van de weduwe Eijmert van Schaik, nu overgedragen aan Notaris Johan van Bruggen. Den Bosch dd 11 februari 1736, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 100 dd 6 februari 1736  koop 160-0-0, 80e penn 2-0-0

Ter instantie van Jan Louis Versterre.

Willem Roels, gesworene en Peter van Bruggen, notaris en geautoriseerde klerk van Den Bosch, geautoriseerd door de schepenen om een huisje en landerijen staande te Geffen bij evictie te verkopen, na een verzoek door Jan Gilis van Tuijl, Jan Boudewijns van Tuijl, nomine uxoris en Willem Eijmbers van Kessel, alle te Geffen wonend, dd 22 november 1736,

- 7 hont weiland in de Nieulandsche Hoeve, oost weduwe Plenus, zuid de Hoefdijk, west Joost Hendirk Hanegraaf, noord den Agterdijk, toebehoort hebbende, verhandligt hebbend en nu gebruikt door Cornelis Claasse van Nulant, wonend te Geffen, als man en momboir van Peternel Dircx van Thiel, tevoren weduwe van Dirck Peters van Creij, in gevolge acte van verhandligting voor schepenen Den Bosch dd 30 oktober 1736, nu overgedragen aan Jan Louis Versterre notaris en procureur te Den Bosch. Den Bosch dd 10 januari 1736, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 102 dd 5 februari 1738  koop 1500-0-0, lasten 5-0-0, totaal 1505-0-0, 40e penn 31 -12-14

Ter instantie van de Heer van Esch, wonend alhier.

Heer Cornelis Bosmans, gemachtigd door acte van procuratie voor notaris Peter van Bruggen alhier  van Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reijnier Plenus, in leven agent solliciteur,

-       een schone en welgelegen hoeve, met een nieuwe opgeboude stenen kamer, schoone voorhoofden en plantagien, binnen houtwassen, rondom in zijn grachten en wallen, gelegen in de Maliscamp, bestaande in huisinge, stallinge, schuur, hof en teulland, allen aan malkander gelegen, groot 21 lopens en 31 roeden, oost den weijde hier volgende, zuid de weteringh, west en noord de gemene straat.

-       Een weide groot 10 morgen, waarvan ¼ beplant is met een allee en schoone eijken heesters, oost de gemene heijde en weduwe Adriaan Gloudemans, zuid de genoemde hoeve, west de gemene straat, noord de Heij.

-       1,5 morgen hooiland in een meerdere camp van 6 mergen, gelegen aldaar op de Roomput, noord Hendrik Heeren, oost Jan van der Doelen, zuid en west de gemene straat.

-       4,5 hont hooiland, aldaar in den Block, sijnde 1/3e in 2 morgen, 1,5 hont gemeen met de erfgenamen Cremers, zuid en noord de gemene wetering,

-       2 lopens teulland, gelegen aldaar met zijn houtgewassen, oost Corstiaan Jan Meeusen, zuid Francis van den Broeck, west Leendert Smulders, en noord Adriaan den Kuijper

-       3 lopens teulland met sijn houtgewassen, gelegen aldaarm noord Jan Jansen gloudemans, oost Abraham Gloudemans, zuid de gemene wetering, west het kind van Peter Gloudemans,

Heer Plenus aangekomen de hoeve en hooi en weilanden bij koop van Notaris Hendrick de Bie QQ, Den Bosch dd 7 juli 1724. De tweelopens teulland bij koop van Roelof Smulders, te Rosmalen dd 16 december 1726. en de 3 lopens teulland bij koop van Jan Letmers van Helvoet (?) te Rosmalen dd 28 juli 1728. Na de dood van Plenus kwam het aan zijn weduwe volgens testament voor Notaris Jan Louis Verster, Den Bosch dd 7 september 1735. Kinderen uitgekocht in de acte tussen haar en Hendrik Meijer, dd 4 augustus 1737 voor Notaris Arent Lijbreghts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Johan Philip van Eijs wonend te Den Bosch. Te vergelden een nabuurcijns aan de gezworenen van Rosmalen van 0-4-0. Met het onderhoud van 150 roeden halve Wetering. Den Bosch dd 7 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 115 dd 7 februari 1738 koop 83-0-0, 40e penn 2-1-8

Ter instantie van Andries van der Loo.

Heer Cornelis Willem Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

- een jaarlijke erfelijke cijns van 6 gulden nu betaald wordend met 4-10-0, op het feest van Philipus Jacobus Apostelen, uit een onderpand te Nuland, losbaar met 106-0-0, welke cijns Antony soone wijlen Henderik van den Alsfort c.s., hadde verkocht ten behoeve van Ambrosius van Hanenbergh, soone wijlen Wilhelmus dd 2 mei 1525. Aangekomen door Plenus door koop tegen Lodewijk de Leeuw (?), nomine exoris, dd 6 februari 1710, en de vrouw via het testament voor Notaris Jan Louis Versterre dd 1 september 1735. Kinderen uitgekocht in de acte tussen haar en Hendrik Meijer, dd 4 augustus 1736 voor Notaris Arent Lijbreghts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Andries van der Loo. Den Bosch dd 14 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 117 dd 5 februari 1738  koop 121-0-0. lasten 35-0-0, 40e penn 3-18-0

Ter instantie van Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier

Heer Cornelis Willem Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

-       een akker teulland te Nuland, in den Heelsenhoek, genaamd de huisplaats van Haars Willem Jonghmans, groot 4 lopens en 31 roeden, met een schoone houtwas, schoone voorhooft en plantagien, oost weduwe Plenus, west de gemeente, zuid de gemeente, noord Santstraat.

Plenus aangekomen bij executieverkoop tegen deurwaarder Marcus Peeres, dd 17 december 1726,  en de vrouw via het testament voor Notaris Jan Louis Versterre dd 1 september 1735. Kinderen uitgekocht in de acte tussen haar en Hendrik Meijer, dd 4 augustus 1736 voor Notaris Arent Lijbreghts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier. Te vergelden een cijns van 4 pond paeijments met 26 stuijvers aan de kerk van Berlicum. Den Bosch dd 14 janauri 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 120 dd 5 februari 1738 (?) koop 570-0-0, 40e penn 14-5-0

Ter instantie van Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

-       een huijsje en boomgoet, aangelegen landerijen, groot 1 lopens en 15 roeden, met houtgewassen, 190 eijke heesters, gelegen te Nuland, aant Ven, ene einde  het genoemde ven, andere zijde noord Seger van de Poel, eine einde seger van de poel tot op erve Joost Hanegraaf, no mine uxoris.

-       Een anker (?)  lands genaamd het Nulant daar aan gelegen, groot 1 lopens en 16 roeden

-       5 lopens teulland gelegen op de donken aldaar, ene einde Seger van de Poel oostwaarts, Corstiaan Bijvelt westwaarts

Aangekomen door Plenus door koop van Jenneke Brusten weduwe Jacob Gerrits QQ, dd 18 juni 1710, en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sr. Rudolphus van Reijn, wonend te Den Bosch. Den Bosch dd 19 juni 1738, tekent S Groulart. Registratie Nuland.

 

Blz. 123 dd 5 februari 1738

Ter instantie van Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

-       een schoone nieuw opgeboude huisinge, met erve en landerijen, te Nuland bij het Ven gelegen, groot 6 lopens en enige roeden, voorhoofd beplant met 140 eijken heesters. Zuid het Ven, oost de weduwe Adriaan Fransse, strekkende van de erve Corstiean Bijvelt tot op de erve Sijmen Gerit Bosch.

Plenus aangekomen bij koop van Dirck Goossens Dircx, volgens brief Den Bosch dd 5 februari 1707. en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sr. Rudolphus van Reijn, wonend te Den Bosch. T vergelden 2 sester rogge aan de Armen van Nulant, en 5 oortjesn aan de Hertoigh van Brabant. Den Bosch dd 14 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 126 dd 7 februari 1738

Ter instantie van Jan Louis Versterre

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738

-       2 moergen hooiland gelegen te langst overt Nuland, onder Nieuwland, bovennaast Gerrit Quack, Benedennaast Willem Claassen, strekkende van den Etteringsgraaf tot op Hoefdijk,

Plenus aangekomen bij koop van Antony Laurensen Jongers, dd 14 juli 1729, en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Jan Louis Versterre, notaris en Procureur. Met onderhoud van de Kepkensdonkdijk. Den Bosch 14 janauri 1738, tekent Groulaert. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 128 dd 7 februari 1738 koop 124-0-0, lasten 17-10-0, 40e penn 3-10-12

Ter instantie van Sijmen Bosch

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738

-       akker teulland, onder Nuland omtrent Duinendaal, met houtgewas aanhorend, groot 4 lopens, oost Sijmen Gerrit Bosch, west huisplaats van Hars Willem Jonghmans, srtekkende van de straat nevens Duinendaal tot de Santstraat,

Aangekomen bij koop van Gerardus van Woestenhof, nomine uxoris, dd Den Bosch 8 juni 1726, en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sijmen Bosch, te vergelden een rente van 0-14-0 aan Meelmans Gasthuijs te Den Bosch. Den Bosch 14 janauri 1738, tekent Groulaert. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 131 dd 3 maart 1738 koop 340-0-0, 40e penn 8-10-0

Ter instantie van Heer en Mr. Francis Crombach.

Heer Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair in Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen weduwe Reinier Plenus, volgens acte voor notaris van Bruggen dd 6 januari 1738.

- 4 mergen weiland, op het Groot Hoogh, zijnde 6 schare weij, ene zijde bovennaast weduwe Poulus Govers, Heer van Nuland benedennaast, strekkende van de Nulandse straat, tot op het Voorst Nulant. Aangekomen bij koop van Heer Jacobus de Booij, dd 26 april 1728 en hun testament voor notaris Jan Louis Verster, dd 7 september 1735, en overeenkomst tussen haar en Hendrik Meijer als gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1737 voor notaris Arent Sijlregts en getuijgen te Den Haag. Verder een acte van Hr Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange, te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. En een acte van verzoek van Haar en Cornelis Willem Bosmans en juffr Catharina Plenus, egtelieden, voor schepenen van Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Hr. en Mr. Francois Christiaan Chombagh, tekent Den Bosch, 14 januari 1738, J Groulart, registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 133 dd 3 maart 1738 koop 440-0-0, 40e penn 11-0-0

Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland,

Heer Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair in Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen weduwe Reinier Plenus, volgens acte voor notaris van Bruggen dd 6 januari 1738.

-       2,5 mergen land te Nuland, genaamd den Elskamp, beplant met schoone eijke heesters, en bouwaar als else schaarhout, ene kant Vrouwe verkrijgeresse, andere lkant convent van de wintmolenbergh, ene eind de gemene straat, andere eind de steeg

Reinier Plenus aangekomen bij koop van notaris Hendrik de Bie QQ, dd 7 juli 1724, en hun testament voor notaris Jan Louis Verster, dd 7 september 1735, en overeenkomst tussen haar en Hendrik Meijer als gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1737 voor notaris Arent Sijlregts en getuijgen te Den Haag. Verder een acte van Hr Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange, te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. En een acte van verzoek van Haar en Cornelis Willem Bosmans en juffr Catharina Plenus, egtelieden, voor schepenen van Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland. Met onderhoud van straat en voetpad. Den Bosch dd 7 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 136 dd 3 maart 1738

Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland,

Heer Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair in Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen weduwe Reinier Plenus, volgens acte voor notaris van Bruggen dd 6 januari 1738.

-       3 mergen land te Nuland, genaamd den Hoeken of Papenkamp  beplant met schoone eijke heesters, en bouwaar als else schaarhout, west de bovenste kamp, andere kant Teuntje Aant Hoogh, ene eind de gemene straat, andere eind de steeg

Reinier Plenus aangekomen bij koop van erfgenamen Cremers,  dd 7 maart 1732, en hun testament voor notaris Jan Louis Verster, dd 7 september 1735, en overeenkomst tussen haar en Hendrik Meijer als gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1737 voor notaris Arent Sijlregts en getuijgen te Den Haag. Verder een acte van Hr Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange, te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. En een acte van verzoek van Haar en Cornelis Willem Bosmans en juffr Catharina Plenus, egtelieden, voor schepenen van Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland. Den Bosch dd 7 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 139 dd 15 april 1738

Ter instantie van Juffr. Jacoba van Ravesteijn.

Heer Jacobus van der Meulen, wonend te Helvoirt, heeft een schuld aan Juffr. Jacoba van Ravesteijn weduwe Petrus van Beugen, inwoonster Den Bosch van 1000-0-0 a 4%. Den Bosch 28 maart 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 141 dd 22 mei 1738  koop 1000-0-0, 40e penn 25-0-0-

Ter instantie van Pieter van der Linden

Joost van den Heuvel, als grootvader van Jan, Johanna Geertruijt en Martinus van der Linden, minderjarige kinderen van Pieter van der Linden, en Maria van den Heuvel, gemachtigd door schepenen van de stad, dd 3 april van dit jaar,

-       huis en land onder de Papendijk onder Geffen en Nuland, nuy bewoont door Hendrick de Bije, met opgaande eickenbomen,

De minderjarige kinderen aangekomen bij afgaan van tocht, nu overgegeven aan Pieter van der Linde, coopman en inwoner Den Bosch. Den Bosch dd 13 april 1738, tekent J v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekeningen.

 

Blz. 142 dd 22 mei 1738  afgaan van tocht

Ter instantie van Jan, Johanna Geertruijt, Martinus van der Linden

Pieter van der Linden, laatst weduwnaar van Maria van den Heuvel, wonend te Den Bosch,

-       de tocht hem competerend in huis en land onder de Papendijk onder Geffen en Nuland, nuy bewoont door Hendrick de Bije, met opgaande eickenbomen,

Zijn huisvrouw aangekomen van haar moeder, nu overgedragen aan Joost van den Heuvel voor zijn 3 minderjarige kinderen met name Johan, Johanna Geertruijt en Martinus van der Linden. Den Bosch dd 10 april 1738, tekent J v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 144 dd 28 juni 1738  kapitaal 1400-0-0, 40e penn 35-0-0

Ter instantie van Willem van Aken, marktschipper deser stad.

Peter Willem van Balkom, inwoner Geffen, compareerde op 7 juni 1738 voor notaris Peter van Bruggen, en bekende schuldig te zijn aan Willem van Aken, marktschipper deser stad een som van 1400-0-0 a 3-15-0 van elke 100-0-0 te betalen in 4 termijn binnen 8 jaar. Onderpanden:

-       huis en hof aan de papendijkse straat, groot 3 lopens en 21 roeden, zuid Willem Crijnen van Osch, noord Jan Grim, west de straat, oost Hr. De Vlieger,

-       5 lopens en 5 roeden gemeenlijke genaamd Koeckhoeff, noord het Heike, zuid de papendijkse straat,

-       ½ in een stuk land, genaamd den Beselaar, groot 4 lopens en 48 roeden, ( voor de 1/2), noord Jan van den Berck, zuid het volgend perceel, oost de straat, west Gijsbert Crijnen van Osch.

-       3 stukken land, genaamd Jacob Lambert Hof, groot 3 lopens en 48 roeden, ene kant Joost Jansen van Uden, west volgend perceel, noord het vorige perceel, zuid de gemene straat.

-       3 stukken land in Jacob Lambers hof, groot 3 lopens en 29 roeden, oost het vorige perceel, west Joost Jansen, zuid de straat, noord de Beselaar,

-       Een streep land int Creijven, groot 2 lopens, noord Joost Jansen, zuid de straat, … de Beselaar,

-       2 lopens in Creijven, noord Joost van de Goor, zuid de straat, oost Willem Nelissen van der Aelstvoort

-       3 mergen heivelt, zuid de gemeente, noord Peter Haas, west de gemeente, oost Juffr de Leeuw

-       4 hont land in de hooivree, oost de erfgenamen Schalk, west Ariaan Bevers, zuid en noord de Weivree.

-       5 mergen in een meerdere kamp van 55 mergen in de weijvree,

-       2,5 mergen in een meerdere kamp van 55 mergen in de hooivree

-       Huis en hof met 4 stukken land aan de Kerk van Geffen

-       Een afgebrande huisplaats met 6 lopens land inde papendijkse straat,

-       4,5 hont gelegen tot Lith, in Kivitskamp,

-       Een mergen int Osscher Velt op kruijssenbeemd, in een meerdere vlak,

-       Een mergen te Nuland, in de Nulandse straat,

-       Een mergen opt middelst Nuland,

-       Een mergen te Kessel in een meerdere camp op de Breeden Aert.

-       2 hont in een meerdere kamp mede te Kessel aldaar.

Vernieuwing van de acte. Den Bosch 12 juni 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 148 dd 21 januari 1739  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Ter instantie van heer Adriaan Nicols QQ,

Willem van Grinsven, wieldraaijer te Den Bosch, compareerde op 27 juni 1738 voor notaris Hendrik de Bie en heeft een schuld aan Adriaan Nicols QQ, rooms priester te Den Bosch, als testamentair momboir van Johanna Cornelia Nicols, enige dochter van Heer Johan Nicols in wettig huwelijk bij Margaretha van Ravesteijn een som van 300-0-0 a 3%. Den Bosch dd 16 december 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekeningen.

 

Blz. 151 dd 27 mei 1739

Ter instantie van Juffr. Weduwe van de Heer van Aken

Compareert voor schepenen van Geffen, Heer Jacobus de Booij, secretaris van Nuland, belooft jaarlijke te betalenb aan zijn matante Juffr. Johanna van Riemsdijk, weduwe wijlen Heer Jan van Laer, in zijn leven secretaris van Heesch, Berghem en Nistelrode, thans wonend in het huis van de Booij. Wegens ontvangen waarde van 900-0-0, en te betalen een som van 90-0-0 per jaar, gedurende haar leven, ingaande 1 juni 1739 in 4 termijnen, alle 3 maanden 1/4e deel. Geffen 15 mei 1739. tekent J de Booij. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 154 dd 19 december 1739  kapitaal 4500-0-0, 40e penn 112-10-0

Heer en Mr. Antony van Heurn, pensionaris deser stad, als testamentair executeur des boedels van Vrouwe Cornelia Pels, laatst weduwe van Heer Lucas van Eijbergen, Theologie doctor en bedienaar des goddelijke woord te Den Bosch, met autorisatie van de schepenen van Den Bosch dd 13 november van dit jaar,

- een som van 4500-0-0, a 4% belooft door Heer en Mr. Alexander Berent van Eijbergen, oud schepen en raad van Den Bosch, aan Heer en Mr. Antony van Heurn in bovengemelde kwaliteit, ter zake de koop van een huijs en erve bij de oude Diese tegenover de Peper straat, nu overgedragen aan Adriana van Zutphen, weduwe Jan van den Ancker, wonend alhier. Den Bosch 14 november 1739. Registratie Nuland, tekent Jan wolfs, Jan Baers, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

Blz. 155 dd 9 juni 1740  kapitaal 16000-0-0, 40e penn 400-0-0

Vrouwe Maria Dorothea Smidts, weduwe wijlen Heer Hendrick Cramer, Vrouwe van Geffen, geassisiteerd met Heer Johan lodewijk Cramer, haar zoon. Hij ook voor zichzelf. Verschenen op 9 september 1739 verscheen voor Pero de Cassemajor, notaris, hebben een schuld aan Johan Philip van Sijs, een som van 16.000-0-0, a 3%. (….uitgebreidde acte) Den Bosch, dd 18 mei 1740. Registratie Nuland, tekent

In marge voldaan, 6 november 1741 Jan wolfs, Jan Baers, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

Blz. 159 dd 11 maart 1741

Jan Hendricx Verhagen, wonend te Caathoven,

-       een mergen land met houtwassen, en voorpoting, gelegen te Nuland, in de Nieuwe Campen, in den verlooren hoek, west en zuid de gemeente van Nuland, noord de gemene wetering.

Aangekomen bij koop van Hendrik van Aelst, dd 1711, nu overgedragen aan Willem van Engelen, inwoner en borger Den Bosch. Den Bosch dd 18 februari 1741, tekent Groulart. Registratie Nuland, tekenen Jan wolfs, Gerit van Gogh. W Aenhuis, drost en loco secr.

 

RA Nuland 36 - Blz. 161 dd 19 april 1741 koop 150-0-0, lasten 4-8-12, 40e penn 3-17-4

Adriaan Jan en Gijsbert Jansen van der Velden broers, wonend te Heeswijk,

-       ½ van 1/3e deel in een kamp hooiland, groot 5 mergen, te Nuland op Caathoven gelegen,

-       1/3e part in 2 maal 1/3e part van genoemde kamp

Haar aangekomen bij afgaan van tocht tegen hun moeder de weduwe Jan Gijsbert van der Velden, nu overgedragen aan Heer Willem van Engelen, borger Den Bosch, te vergelden een gerechte deel in een cijns van 8 stuivers aan de domijnen van Brabant. Den Bosch 5 april 1741, tekent Groulart. Registratie Nuland, tekenen Jan Wolffs, Gerit van Gogh, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

 

 

 

Blz. 162 dd 8 mei 1741

Adriaan Jacobs van Gogh, wonend te Geffen, heeft een schuld aan Dries Handricx van der Ven, wonend te Nuland, van 500-0-0, a 4%. Den Bosch, 1712. Registratie Nuland, tekenen Jan Wolffs, Hendrik van der Ven, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

Blz. 163 dd 28 augustus 1741  koop 400-0-0, last 5-12-8, 40e penn

Heer en Mr. Johan Lambert van Ravesteijn, wonend te Londerzeel, buijten Brussel,

-       een camp teulland en hooivelt, groot 5 mergen, onder Nuland in de Nieuwe Campen, ene zijde het vinckel, andere zijde de verkrijger, strekkende van de Geercampen tot op de gemijnte van vinckel,

aangekomen na de dood van zijn moeder Juff. Catrina van Geffen, weduwe Andries van Ravesteijn, die het verkregen had bij koop van Hendrik Jansen van Aelst, dd 15 april 1715 en nu verkocht aan Willem van Engelen. Den Bosch 1 augustus 1741, tekent groulart. Registratie Nuland, tekent Jan Wolffs, Hendrik van der Ven.

 

Blz. 166 dd 26 augustus 1742

Hendrik van Rosmalen inwoner van Nuland heeft op zijn hoeve met landerijen en houtwas, staande onder rosmalen op het Heeseind, bij koop aangekomen op 6 juli van dit jaar, en nu een  schuld aan Teunis van Grinsven, wonend en borger Den Bosch, van 442-0-0, a 4%. Rosmalen 6 juli 1742, tekent Jd Cremers. Registratie Nuland, tekenen Jan Wolffs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

RA Nuland 36 - Blz. 169 dd 16 november 1742

Jan Hendrik Martens man van Henderien Nelissen van Alst, Antony van der Spank als man van Jacomeijn Nelisse van der Aelst, Willem Vorstenbosch als man van Alegonda Nelisse van Aelst, beide wonend te Nuland,

Dirk Nelissen van Aelst wonend in Den Dungen, Nelis Claassen Suijskens, wonend te Dinther,

-       een schepen schuldbrief tot laste van het corpus van Dinter groot 400-0-0, belooft aan Aart en Cornelis Jacobs, a 4%. Nu verlaagt tot 3% door de resolutie van de Ho:Mo, dd 20 september 1724, volgens schepenbrief dd 4 juni 1695.

Hen aangekomen van haar moeder bij afgaan van tocht, volgens schepenbrief te Dinter dd 5 juli 1742, nu overgedragen aan Heer Hendrik Corsten als regerend rentmeester van het sinnelooshuijs, voor het genoemde Sinnelooshuijs. Den Bosch dd 26 oktober 1742, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolffs, Hendrick van der Ven.

 

RA Nuland 36 - Blz. 172 dd 13 maart 1743 koop 265-0-0, 40e penn 6-12-8

Johan Ferdinand Schouten, wonend te Berlicum,

-       perceel hooiland, groot 8 hont, op het middelst Nuland, west Lambert Weijgerganx, beide einde het voorst en achterst Nuland,

Aangekomen bij koop van Hr van de Velde dit Honselaar QQ, c.s. in schepenbrief Den Bosch dd 8 februari 1742, nu overgedragen aan Gooijert Swanenberg, wonend te Nuland, met onderhoud van 8 voeten Helderendijk. Den Bosch dd 13 maart 1743, tekent Groulart.

 

RA Nuland 36 - Blz. 174 dd 11 september 1743  vernadering koop 265-0-0, 40e penn 6-12-8

Adriaen Veraelst, man en momboir van Maria Dirk Vorstenbosch, heeft klinkende munt getoond en betaald om te vernaderen een perceel hooiland, groot 8 hont, op het middelst Nuland, west Lambert Weijgerganx, beide einde het voorst en achterst Nuland. Den Bosch dd 23 juni 1743, tekent N. de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Jan Wolfs, JD Cremers, secr.

 

 

Blz. 175 dd 29 mei 1744 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Dirk Danisse en Cornelia Jan Dircx van Schijndel, weduwe van Louwrens Janse van Dinther, beide wonend te Nuland, Peter Maas wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan Hr. Jan Tibos, wonend te Boxtel, en de Heer Willem van Engelen wonend te Den Bosch een som van 200-0-0, a 4%. Den Bosch dd 29 april 1744, tekent Groulart. Registratie Nuland, tekent J. van Nouhuijs, Miggiel van Tuijl.

 

Blz. 177 dd 21 mei 1745

Poulus Geurt Govers, weduwnaar van Beth Ariens Hoes, wonend te Nuland

- de tocht hem als langstlevende competerend in alle goederen van hen samen, waar ook gelegen, nu overgedragen aan Mechteld zijn enige dochter, verwekt in wettelijk huwelijk met Beth Ariens Hoes. Den Bosch dd 23 april 1745, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland Jan wolfs, Adriaen Willems van Creij. JD Cremers.

 

Blz. 179 dd 18 december 1745  koop 700-0-0, 40e penn 17-10-0

Hilleke weduwe Dries Hendricx van der Ven, nu hertrout met Fransis Janse Ploegmakers wonend te Nuland, verleent de tocht haar als langstlevende competerend in

-       huis en land, groot 6 lopens en 14 roeden

-       een mergen en een ½ hont in de Corte Hoeve in een meerdere camp met Corstiaan Bijvelt,

-       verder 3 hont hooiland onder Rosmalen in de Vreeij, met genoemde Corstiaen Bijvelt.

-       2 percelen teulland onder Hees samen 4 lopens,

-       1 mergen weiland te Hees te Monninxvinkel,

Nu overgegeven aan de erfgenamen Dries Hendricx van der Ven. Den Bosch dd 12 oktober 1745, tekent N. de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Hendrik van der Ven,

 

Blz. 181 dd 18 december 1745  koop 1450-0-0, lasten 167-16-4, totaal 1617-16-4, 40e penn 40-9-0.

Hendrik Janse van de Ven wonend te Hees en Jan Hendriks Verhagen wonend te Caathoven, gemachtigd door Zeger van de Poel, voor hemzelf en sterk voor Hendrik van de Ven, Hendrik Willems van de Ven, Pieter Geurt, Govert Goose van der Sande, Hendrik Janse van Gerwen, Dirks weduwe Goijert van Grinsven, Dries Ariens van Grinsven, Eijmert Jan Eijmers, Hendrien weduwe Gerrit van Velthooven, Flooris Adriaanse van Uden, Andries Ariens van Hertumdie zich sterk maakt voor Flooris Ariens van Uden, en Tomas van Nisterick, Jan Tonisse van der Sande, Sijme Janse van Zutphen, Sijme Janse van Driel, Hendrik Janse van Iperen, Seijke Janse van Gerven, Peter van de Ven, Marte van de Wetering, Hendrik van den Broek, Jacob van Caathoven, Jan Bosch, Gijsbert van Grinsven, sterk voor zijn broer Roelof van Grinsven, Johannes van Osch, Jacob Leenders, Art van den Helm, Schalk van der Ven, Jan van Berchem, tevens sterk voor zijn  zwager Pieter van der Camp, Huijbert van Zoggel, Peter Tonisse van der Camp, Hendrik van Rosmalen, alle wonend onder Hees, Rosmalen, Dinther, Nieuland  en Berlicum, volgens acte van procuratie voor Notaris Willem Aanhuijs op 7 oktober van dit jaar te Rosmalen,

-       zeker huijs en land te Nuland, groot 6 lopens  en 14 roeden,

-       een mergen en een ½ hond gelegen als voor, in de Corte Hoeve, in een meerdere camp met Corstiaan Bijvelt

-       3 hond hooiland, onder Rosmalen, in de Vreeij, mede in een meerdere camp met Corstiaan Bijvelt,

-       2 percelen teulland, onder Hees, samen ca. 4 lopens,

-       Een morgen weiland onder Hees ter plaatse genaamd Monnnincxvinkel.

Hen aangekomen door de dood van Dries Hendricx van der Ven, haaren oom en neef, en bij afgaan van tocht dd vandaag, als in schepenbrief alhier door Hilleke weduwe Dries Hendricx van der Ven. Nu overgedragen aan Francis Janse Ploegmakers, wonend te Nuland. Te vergelden uit het huijs een halve zak rogge aan de armen van Nieuwlandt en 2 duijten nabuurchijns, en uit het land te Hees 3-11-8 aan….comptoir van Rentmeester Tengnagel.

Getuigen Hendrik Jan van Breugel, Charles Francois Box de Calamette, schepenen van Den Bosch, dd 12 oktober 1745. Tekent N Blankendaal. Registratie Nuland, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 185 dd 6 april 1746  koop 375-0-0, 40e penn 9-7-8

Peter Hoefs wonend alhier,

-       4 lopens teulland, te Nuland aan de Kerk gelegen, ene zijde Hendrik van der Ven, andere zijde gemene straat, zuid en noord Peter van der Pol c.s.,

-       Campke weiland, groot 8 lopens, opt Heeseind onder Rosmalen, oost de weduwe Gerrits, west de gemene straat, zuid de Heer van Bullesheim, noord de heer Gistel,

Hem aangekomen van zijn ouders, nu overgedragen aan Antony van Grinsven, wonend Den Bosch, met onderhoud van 4 voeten en 8 voeten kepkensdonkdijk. Den Bosch 2 maart 1746, tekent N. de Blankendaal. Registratie Nuland, Jan wolfs, Peter van Boxtel, JD Cremers, secr.

 

Blz. 187 dd 17 december 1746

Dirk Hannisse wonend te Geffen, peter Broekhoek wonend te Hees, sterk voor Maria dochter Jan Huibert Beems,

-       perceel weiland onder Osch, groot 1 lopens, genaamd den Kalvercamp, ene zijde Jan Huibert Beems, andere zijde Hendrik waterlaat, ene einde de gemene steeg,

-       halve mergen hooiland in een meerdere camp, te Nuland genaamd het middelst Nuland, ene zijde Nicolaas Jan Huibers, andere zijde de H. Geest alhier, ene einde Geurt van der Ven, andere eind de togtgraaf.

-       3 lopens onder Hees, genaamd de Heegd, ene zijde Hendrik Ruijs, andere zijde Joost van Eng c.s., beide einde de straat.

-       2 lopens aldara genaamd de Pas, ene zijde de H Geest alhier, andere zijde Johannes Eng, beide einde de straat.

-       Perceel in de Elsen, groot 3 lopens, gelegn aldaar, ene zijde Jan Smits,  andere zijde Joost van Engh, ene einde de straat, andere eind Teunis Jungers.

Hem aangekomen bij verkoping van toicht van Dirk aart Leeijen, wonend te Hees, Nu overgedragen aan Dirk Aart Leeijen, wonend te Hees. Den Bosch 19 november 1746. Registratie Nuland, tekent  Jan wolfs en Miggiel van Tuijl,

 

Blz. 189 dd 17 december 1746

Dirk Aart Leijen, wonend te Hees verschillende goederen hem competerend van zijn vrouw zaliger Pieternel Huijbert Beems,

-       perceel hooiland, groot 1 lopens onder Osch, genaamd den Halver Camp, ene zijde Jan huijbert Beems, andere zijde Hendrik Waterlaat, ene einde de gemene steeg,

-       een halve mergen hooiland, in een meerdere camp, op het Middelst Nuland onder Nuland, ene zijde Nicolaas Jan Huijbers, andere zijde de H Geest alhier, ene eind Geurt van de Ven, andere eind de togtgrave,

-       3 lopens onder Heesch, genaamd de Heegt, ene zijde Hendrik Ruijs, andere zijde Joost van Eng c.s., beide einde de gemene straat

-       Perceel aldaar groot 2 lopens genaamd de Pas, ene zijde de H Geest alhier, andere zijde Johannes van Eng, beide einde de straat,

-       Perceel in de Elsen, groot 3 lopens, ene zijde Jan Smits , andere zijde Joost van Eng, ene einde de straat, andere einde Teunis Jungers,

Nu overgedragen aan Dirk Hannissen, wonend te Geffen, en Maria de dochter van Jan Huibert Beems, Pieter Broekhoek als voogd over de minderjarige Maria Jan Huibers, alle wonend te Hees.

Den Bosch dd 19 november 1746. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Miggiel van Tuijl.

 

Blz. 192 dd 12 februari 1747  koop 700-0-0, lasten 1202-10-0, totaal 1902-10-0, 40e penn 47-11-4

Hendrik Jan Vervenne, inwoner en borger Den Bosch, gemachtigd door procuratie voor notaris Johannes Babtista Gerardi, dd 3 juli 1745, van Franciscus Xaverius Borrens, notaris te Antwerpen, en Elisabeth van de Gevel, zijn huisvrouw, voor de 2/3e delen en Robertus Ignatius van de Geevel inwoner en borger alhier voor 1/3e deel

-       een hoeve bestaande in huijs, landerijen, plantagien, en houtgewassen, te Nuland, onder Caathoven, neven de hoeve van de Heer Willem van Engelen.

-       ½ in 8 hont aan de Rompert te Rosmalen,

-       4 hont land in Orthens veld, alle tot de hoeve behorend

Elisabeth van de Gevel aangekomen van haar ouders en deel broers en zussen. Robertus Ignatius van de Gevel aangekomen deels van ouders en deels van broer. De ouders kwame eraan door koop van wijlen Jonker Jan Antony Spruijt met fideysommisaer retoir op haar kinderen. Nu overgegeven aan Leendert van Esch, wonend te Orthen, te vergelden een rente van 22-10-0 aan het comptoir der Geestelijke Goederen, 2 stuijvers grondcijns, 12 stuivers cijns aan de domeinen alhier, een rente van 0-18-0 aan … wonend te Nuland. Den Bosch dd 9 januari 1747, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 195 dd 7 juni 1747

Monsieur Geerling Heere, inwoner en borger Den Bosch, Vleeshouder, gemachtigd volgens procuratie voor notaris E. van Proijen, dd 29 april 1747, door Juff. Margarita Beek, weduwe wijlen monsieur Wilhelmus Pompe, wonend te Den Bosch

-       een ½ in een cijns van 11-0-0, bij reductie betaald werdende met 8-0-0, wederhelft competeert de genoemde kinderen en erfgenamen, uit huis, erf, schuur, hoff, akkerlant, groot 18 vatsaet, te Nuland aan de Wolfdijk, door Jan soone wijlen Claas Jan Dirks ende Henderske dochter Peter Hendriks alhier dd 5 april 1742, aan Janne Hendricx de Leeuw.

Nu overgedragen aan Francois Beeks, Mr. Knopenmaker, alhier en Juffr. Elisabeth Anna Beeks. Den Bosch dd 1 mei 1747. Tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Hendrik van der Ven.

 

Blz 197 dd 26 februari 1748  koop 69-0-0, last 2-4-7, totaal 71-4-7, 40e penn 1-15-10

Peter Peters Verhoeve,

-       een part in een camp hooiland, met houtwas en voorpotinge, groot voor het part 2 karren hooigewas, gelegen te Nieuwland, ene zijde de Heer Verkrijger, andere zijde de gemeente,

Hem aangekomen van zijn ouders, volgens deling voor schepenen van Schijndel dd 14 oktober 1747, nu overgedragen aan Heer Willem van Engelen, inwoner en borger alhier. Te vergelden 2 stuivers cijns in een meerdere cijns van 8 stuivers aant comptoir der Domeinen. Den Bosch dd 2 februari 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Gijsbert van Craij, Arijaen Willems van Creij.

 

Blz. 198 dd 26 februari 1748  koop 233-6-10, lasten 400-16-5 en 1/3, 40e penn 15-17-2

Hendrik van Neerven, wonend te Orten, heeft blinkende munten getoond en vernadert

-       1/3e part in een camp hooiland, met houtwas en voorpotinge, groot voor het part 2 karren hooigewas, gelegen te Nieuwland, ene zijde de Heer Verkrijger, andere zijde de gemeente,

-       1/3e deel in de ½ van 8 hont gelegen op de rompert te Rosmalen,

-       1/3e deel in 4 hont in Orthens veld.

Te vergelden 1/3e in een rente van 22-10-0 aan het comptoir der Geestelijke Goederen, 2 stuijvers grondcijns, 12 stuivers cijns aan de domeinen alhier, een rente van 0-18-0 aan … wonend te Nuland, met ondrhoud van een stuk Orthense dijk. Den Bosch dd 9 januari 1748, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland tekent Gijsbert van Craij, Arijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 201 dd 25 maart 1748  koop 2400-0-0, last 1000-0-0, 40e penn 85-0-0

Peter van Linden wonend en borger Den Bosch,

- huis en landerijen op den Paoendijk onder Geffen en Nuland, nu bewoont wordend door Heer Jacob van Schaardenburgh en meer andere, met eijken bomen, hem aangekomen bij koop van Joost van den Heuvel QQ,, Den Bosch dd 10 april 1738, nu overgedragen aan Heer en Mr. Johan Frans van Willigen, advocaat viscaal van de stad en lande van Ravesteijn en Graafschap Megen. Met de last van 1000-0-0, aan Joost van den Heuvel, dd 10 april 1738. Den Bosch dd 16 maaty 1748, tekent ND Blankendaal. Registratie Nuland, tekenen Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij.

 

Blz. 203 dd 31 juli 1748 koop 200-0-0, lasten 78-2-8, 40e penn 6-19-2

Johannes van Kilsdonk, inwoner, borger, bierbrouwer alhier, weduwe van Anna Maria Goosens, mede voor zijn 2 minderjarige kinderen, gemachtigd door procuratie voor schepenen Den Bosch dd 15 mei 1748,

-       ½ in een huis en aangelag groot voor de ½ 7 lopens en 15 roeden, gelegen te Nuland, aan de Wolfsdijk, oost Gijsbert Ruijs, west Gijsbert Spierings, zuid en noord  de gemeene straat.

-       ½ in perceel land groot 9 (?) lopens en 23 roeden, genaamd de …. ( niet ingevuld) gelegen als voor, oost Neeske van Boxtel, west de gemene straat, zuid Gerit van Gogh, noord de gemene straat.

Hem voor de 1/2 aangekomen van zijn grootmoeder Allegonda aant Hoog, weduwe wijlen Tomas Maes, en voor de andere helft als erfgenaam van zijn oom Johannes Maes, nu overgedragen aan Anthony Hendricx Hanegraaf, wonend te Nuland, te vergelden ½ zak rogge aan de Heilige Geest alhier. Den Bosch 29 mei 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Gijsbert van Kreij, merk Dirk Spierings, JD Cremers.

 

Blz. 207 dd 1 augustus 1748  kapitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Jan van Kilsdonk inwoner en borger alhier heeft een schuld aan Sr. Gijsbert van Heumen, ook inwoner en borger alhier, een som van 1000-0-0, a 3,5 %. Den Bosch dd 5 juni 1748, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, merk Dirk Spierings, JD Cremers.

 

Blz. 210 dd december 1748  koop 1250-0-0, last 156-15-14, 40e penn 53-3-6

Jan van Veggel als man en momboir van Magriet Peter Bijvelt ( er staat Bijnels), wonend te Nuland,

-       ½ van huis, schuur, hof, groot 12 lopens en 18 roeden, gestaan omtrent Duinendaal, beide zijde Mevrouw Plenus, beide einde de gemeente

-       ½ in 3 lopens en 8 roeden, aldaar, ene zijde Jan Tybos, andere zijde Hars Govers, ene einde Sis Ploegmakersm andere einde Jan Dirks van der Donk,

-       ½ in 3 hont opt Nuland, ene zijde JL Verster, andere zijde de Kinderen Jan van Loon, ene einde de Lottelgraaf (?) andere einde het Agterst Nuland,

-       ½ in de Geercamp, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde den Armen, ene eind Geurt van Grinsven, andere eind de hogenwegh

-       De ½ van de houtwas geringenoot als het eerste perceel

-       De ½ van 8 hont gelegen als voor. Ene zijde Jan Willems van Creij, andere zijde Heer Speelman, ene eind de Wetering, ander eeind Achterst Nuland.

-       ½ in 2,5 mergen in de Corte Hoeve, ene zijde Jan Brouwens van Tuijl, andere zijde Mevr.Plenus, ene eind de Agterdijk andere eind het gemene land

-       ½ van 4,5 hont in de gemene hoeve, ene zijde Mevr. Plenus, andere zijde Jacobus Lambers, ene eind de Agterdijk, andere eind Hoefdijk

Onder Rosmalen:

-       ½ in een morgen in de Rosmalense Hoeve, ene zijde erfgenamen Gijsbert Creijnen, andere zijde de Agterdijk,

Hem aangekomen van zijn vrouws ouders, nu overgedragen aan Adriaan Willems van Creij, wonend te Nuland. Mt de last van ½ van een capitaal van 250-0-0, aan de Heer Willem van Engelen, ½ van 1-8-0 aan de Grote Kerk van Den Bosch, ½ van 2 vat rogge aan comptoir van Tengnagel, ½ van een vat rogge aan de Armen van Nuland. ½ van 2 kannen rogge aan de Armen van Rosmalen, ½ van 0-6-12 aan comptoir van Tengnagel. Den Bosch dd 5 november 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Adriaan van Aelst.

 

Blz. 213 dd 18 december 1748 koop 515-0-0, 40e penn 12-7-8

Sr. Johan van Kilsdonk, inwoner, borger, alhier, weduwe van Anna Maria Goosens, voor de helft en mede voor zijn 2 minderjarige kinderen, gemachtigd door procuratie voor schepenen Den Bosch dd 15 mei 1748, voor de andere helft, gemachtigd door schepenen volgens procuratie dd 25 oktober 1748

-       perceel weiland aan de Nulandse straat, groot 2 mergen en 5 hont, oost mevrouw Plenus, west Cornelis Bijvelt, noord het Bosstraatje

Hem voor de 1/2 aangekomen van zijn grootmoeder Allegonda aant Hoog, weduwe wijlen Tomas Maes, en voor de andere helft als erfgenaam van zijn oom Johannes Maes, nu overgedragen aan Jacobus van Wolfsbergen, inwoner en borger alhier. Den Bosch dd 30 november 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Adriaen van Aelst, Jacobus Langens, JD Cremers, secr

 

Blz. 217 dd 16 januari 1749  koop 415-0-0. 40e penn 20-7-8

Heer en Mr. Francois Christiaan Choonbach oud schepen en Raad van den Bosch,

- 4 morgen weiland opt Groot Hoog, sijnde 6 scharre weide, ene zijde weduwe Paulus Govers, andere zijde Heer van Nuland, ene eind de Nulandse straat, andere eind het voorst Nuland.

Hem aangekomen bij koop van Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair te Den Haag, volgens schepenbrief alhier dd 14 janauri 1738, nu overgegeven aan Jacobus Lange, wonend te Nieuwland. Den Bosch dd 31 december 1748, tekent Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Poulus Govers, Gijsbert van Creij, JD Cremers.

 

Blz. 220 dd 5 februari 1749 koop 525-0-0, lasten 115-14-10, 40e penn 16-0-6

Sinjeur Johannes Kilsdonk, inwoner en bierbrouwer alhier,

-       ½ in een huis en aangelag groot 9 lopens en 27 roeden, gelegen te Nuland, oost de erfgenamen Corstiaen van Gogh, west Gijsbert Ruijs, zuid de gemeene straat, noord het bosstraetje.

-       ½ in perceel teulland, gelegen aldaar, groot int geheel 4 lopens en 5 roeden, oost de erfgenamen Joost Hanegraaf, west de erfgenamen Corstiaan van Gogh, zuid en noord de straat

-       ½ in perceel hooiland, gelegen bij de hogenwegh, met nog 2 hont van de pastorije, oost het gemene land, west Treijntje Peters aant Hoog, zuid het Bosstraatje, noord de Weteringsgraaf,

Hem aangekomen bij deling tegen juffr Maria Clara Aant Hoog, als erfgenaam van Jan aant Hoog, Geffen 6 januari 1749, nu overgedragen aan Juff. Maria Clara aant Hoog, wonend te Uden,

Te vergelden een cijns van ½ van 1-15-0 aan de armen van Nuland, ½ in 1-18-12 aan het Geefhuis te Den Bosch, beide uit het eerste perceel.

Verder uit het 2e perceel de ½ in 1/3 in 8-0-0 aan de Heer Rentmeester Tengnagel, verder de ½ in 1/3e in een pacht van 6-0-0, competerende de beursen alhier. Uit het derde perceel: ( uit de 2 hond) ½ in 1-0-8 aan Rentmeester Tengnagel. Den Bosch dd 8 januari 1749, tekent Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Adriaan van Alst, Poulus Govers, JD Cremers, secr.

Blz. 222 dd 26 februari 1749  vernadering 1250-0-0, lasten 156-13-14, totaal 1406-13-19, 40e penn 35-0-0

Francis Lamberts Weijgergans wonend te Nuland heeft klinkende munt getoond, zijn 2 voorkinderen verwekt bij wijlen Amerens Peter Bijvelt, en wil vernaderen, de helft van huis en land te Nuland en Rosmalen, van de eerste koper Adriaan Willems van Creij ( zie blz. 210). Den Bosch dd23 janauri 1749, tekentChatvelt. Registratie Nuland, tekent Adriaen willems van Creij, Paulus Govers, JD Cremers.

 

Blz. 224 dd 30 juli 1749 koop 75-0-0, 40e penn 1-17-8

Wouter van Gogh wonend te Hees,

-       0,5 mergen hooiland, gelegen te Nuland, ene zijde Cappelle land, de andere zijde de kinderen Teunis Leenders, ene eind de Neteringssloot,andere eind een groot veldt,

Aangekomen van zijn ouders, nu overgedragen aan Jacob van Gogh, wonend alhier. Den Bosch dd 30 juli 1749, tekent Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Adriaen van Aelst, Gijsbert van Creij, JD Cremers.

 

RA Nuland 36, Blz 226 dd 7 oktober 1749  koop 4400-0-0, lasten 39-10-0, totaal 4439-10-0, 40e penn 110-19-19

Hr. En Mr. Alexander Berendt van Eijbergen, Raad deser stad, met autorisatie van de schepenen Den Bosch dd 8 mei 1742,

-       een speelhuijs met omgraven boomgaart, een schone hoeve, schuur, esthuijs, met voorhoofden, teullanden, houtbossen, wijen en beemden,e n heijvelden, met hooilanden, gelegen tot Caathoven, onder Berlicum, Hees, Nuland en Rosmalen, bestaande in de volgende percelen:

-       in het genoemde speelhuis en boomgaert een huismanshuisinghe, stallingen, schuur, backhuijs, met hop est, hof en teullanden, alle aan malkander gelegen, groot met den dries 4,5 lopens gelegen tot Caathoven onder de geneoemde heerlijkheden en dorpen, ene zijde het Groot Gasthuijs te Den Bosch, andere zijde de vinkelse Wetering, ene einde de straat, andere einde de heide.

-       Camp weiland, gemeen met de voorsten camp, groot 20 lopens, onder Hees gelegen, ene zijde het Groot Gasthuijs, andere zijde het genoemde teulland, ene einde het Groot Gasthuijs, andere einde het genoemde teulland,

-       Camp weiland, genaamd den Middelsten Camp, groot 22 lopens, op Caathoven onder Heesch, ene zijde het genoemde teulland, andere zijde groot Gasthuijs, ene einde de dwarse streep, andere einde de Loopgraaf

-       Den Agtersten Camp weiland, groot 38 lopens, op Caathoven onder Heesch, ene zijde Groot Gasthuijs,  andere zijde vinkelse Wetering, ene einde het volgende Bosch, andere einde de loopgraaf,

-       Het Hoogbosch, groot 36 lopens, te Caathoven onder Nuland, ene zijde het genoemde Teulland, andere zijde de Streepen, ene einde de middelste Camp

-       Een houtbosch nevens de Agterste Camp, groot 15 lopens, op caathoven onder Nuland, ene zijde de vinkelse wetering, andere zijde de wegh naar de genoemde Camp, ene einde de gemeene straat, andere einde de Agstersten Camp.

-       Het Laagbosch, groot 7 lopens, op Caathoven onder Nuland, in de genoemde kampkens rondom in het teulland,

-       Laagboschje off de Vennekens, groot 13 lopens, op Caathoven onder Nuland, in de Voorste Campen gelegen, ene zijde de Steegen,

-       1 mergen en 4 hont in 2 percelen, het middelste en het achterste, onder Nuland, ene zijde Joost H. Hanegraaf, andere zijde kinderen Adriaan Schuppens, ene einde de Hoefgraaf andere einde de Clijne Wetering.

-       2 mergen hooiland onder Rosmalen, in den Block gelegen, ene zijde weduwe Hendrik van Rullen, andere zijde Jan Teunis Gerits, ene einde de kleijne Wetering, andere einde Hoefgraaf

Aangekomen bij koop van Joseph Hijacint Collin QQ, dd 14 februari 1731, nu overgedragen aan Anthony en Johan van Hanswijk, borgers alhier, te vergelden 2 oort gebuercijns aan de gwsworenen van Rosmalen, een vat rogge aan de kosterije van Berlicum, aan de Coster aldaar, 7,5 stuijvers gewincijns aan het boek van Helmond, op St dionysusdagh, opgehaald door de borgemeester van Berlicum. 10 voeten van de Halteren of Kepkensdonkdijk, 36 roeden hoefdijk, 36 voeten hoefgraaf, uit het land onder Nuland, met onderhoud hoef en agterdijk uit het land te Rosmalen. Den Bosch 16 augustus 1749, tekent Chatvelt. Rewgistratie Nuland, tekent Adriaen willems van Creij, Paulus Govers. 

 

Blz. 231 dd 12 oktober 1749

Compareert voor schepenen van Geffen, Hendrik en Jan Joosten de Kort, beide wonend te Maaren, Jan Milsdonck wonend te Den Bosch, Juffr Maria Clara Aant Hoogh, wonend te Uden, Land van Ravesteijn, geassissiteerd met haar momboir Matijs van Cleef, wonend te Den Bosch. Zij machtigen Willem de Kort regerend president van Geffen, om aan de armentafel van Geffen over te geven 2 morgen hooiland, onder Nuland, de ene gelegen te langst overt Nuland, de andere gelegen gelegen in een meerdere camp van 4 mergen, op de Hoog Donk, Geffen dd 6 januari 1749, tekent J van Schaardenburg, secretaris. Registratie Nuland, tekenen Adriaan Willems van Creij en Jacobus Langens.

 

Blz. 232 dd 26 januari 1750  kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Lambert Wouters van Rooij, wonend te Nuland, heeft een schuld aan Heer Willem van Engelen, inwoner van Den Bosch, van 250-0-0, a 4%. Den Bosch dd 30 december 1749, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Adriaan Willems van Krij.

 

Blz. 234 dd 11 mei 1750  koop 240-0-0, 80e penn 3-0-0

Compareert voor schepenen van Den Bosch, Heerr Johan Fliph van Eijs, als regent van het Godshuijs, genaamd de Heiligen Geest, gemachtigd door de schepenen dd 21 april 1750, regenten gemachtigd door de Raad van Staten dd 10 januari en 18 november 1749, en de approbatie dd 21 maart 1750,

- 2 mergen was gegeven de Heer Perdijk, wonend te Den Bosch, met onderhoud van 12 voeten Kepkensdonkdijk in paal  902 / 402?. Den Bosch dd 23 april 1750, tekent blankendaal. Registratie Nuland, tekent willem Vorstenbosch, Peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 237 dd 16 juni 1750  koop 120-0-0, 80e penn: 1-10-0

Voor schepenen van Den Bosch compareerde Heer Arnoldus Versfelt, als rentmeester van het Groot Gasthuijs gemachtigd door de schepenen van Den Bosch dd 18 november 1749, en opgevolde approbatie dd 16 maart 1750,

-       perceel hooiland, in de gemenee hoeve, groot 14 lopens, ene zijde Jan vant Hoog, andere zijde Heer van Engelen, ene einde de agterdijk, andere einde Hoefdijk, nu overgedragen aan Hendrik Janse Spierings, wonend ( niet ingevuld).

Den Bosch 14 april 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, gijsbert van Creij, JD Cremers.

 

Blz. 239 dd 26 augustus 1750  koop 82-0-0, 40e penn 2-1-0

Sr Gerardus van Griensven, inwoner en borger alhier, voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige broers en zussen, volgens procuratie dd 2o mei 1750 voor schepenen  van Den Bosch, en autorisatie dd 13 juni 1750

-       een mergen hooiland, genaamd de eijckenman, op het Agterst Nuland, oost Heer costerius, west erfgenamen Willem van Griensven,  zuid het middelst Nuland, noord hoefgraaf.

Aangekomen van hun ouders, nu overgedragen aan Zeger Joosten van der Poel, wonend te Nuland, met onderhoud van 6 voeten Kepkensdonkdijk en hoefdijk. Den Bosch 13 juli 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Jacob Tijssen van Krij.

 

Blz. 241 dd 26 augustus 1750  koop 152-0-0, 40e penn 3-16-0

Sr Gerardus van Griensven, inwoner en borger alhier, voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige broers en zussen, volgens procuratie dd 2o mei 1750 voor schepenen  van Den Bosch, en autorisatie dd 13 juni 1750

-       2 mergen hooiland, op het Agterst Nuland

Aangekomen van hun ouders, nu overgedragen aan Zeger Joosten van der Poel, wonend te Nuland, met onderhoud van 12 voeten Kepkensdonkdijk. Den Bosch 13 juli 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Jacob Tijssen van Krij.

 

Blz. 243 dd koop 152-0-0, 40e penn 3-16-0

Sr. Gerardus van Griensven, mede voogd voor zijn minderjarige broers en zussen, volgens acte voor schepenen van Den Bosch dd 20 mei 1750, gemachtigd door de schepenen dd 13 juni 1750,

-       2 mergen weiland, op het Agterst Nuland, west Lambertus Weijgergancx,

Hen aangekomen van hun ouders, nu overgedragen aan Hendrik Jan Spierings, met onderhoud van 12 voeten kepkensdonkdijk. Den Bosch dd 21 juli 1750, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Jacob Tijssen van Krij.

 

Blz. 246 dd 10 september 1750 koop 64-0-0, 80e penn 0-16-0

Voor schepenen van Den Bosch Arnoldus Versfelt, als rentmeester van het groote gasthuijs, gemachtigd door de schepenen van Den Bosch dd 18 november 1749, en opgevolde approbatie dd 16 maart 1750,

- een halve mergen hooiland, bij de Corte Hoeve, ongedeelt, nu in huur door Willem rut Weijnen, nu overgedragen aan Adriaan van Aelst, wonend ( niet ingevuld). Den Bosch 18 april 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Jacob Langens.

 

Blz. 250 dd 27 december 1750 kapitaal 700-0-0. 40e penn 17-10-0

Peeter van de Ven, wonend te Nuland, als borgen: Schalk van de Ven wonend te Heesch, Paulus Govers wonend te Nuland, compareerden voor notaris Samuel Loeff, op 21 november van dit jaar, en heeft een schuld aan Jonkvrouwe Gijsberdina Diderica, Maria Ruijs, wonend te Den Bosch van 700-0-0, a 4%.

Registratie Den Bosch, dd 23 november 1750, tekent JA Chatveldt, registratie Nuland, tekent: Jan Wolfs, Jacob van Kreij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 253 dd 3 juli 1751  koop 3250-0-0, lasten 45-18-12.

Heer Adriaan van Engelen, werels Rooms Priester wonend te Empel,

Onder Geffen:

-       huis schuur een aangehorende landerijen en houtwas, staande Geffen, groot 26,5 lopens en 0,5 roede.

-       2 mergen op de Beekse Hoeve

-       4 mergen en 2 hont in verrschillende percelen in de oogts akker,

-       ½ van 10 mergen op de Beekse Hoeve,

Onder Osch:

-       2 vatsaat en 15 roeden in Crabers hof,

-       2 vatsaat en 18,5 roeden in de ½ van Crabbers Bosch

Onder Littoijen

-       2 mergen hooiland int Rossum in een meerdere camp,

Onder Nuland

-       ½ van 2 mergen hooiland, int sevenveerels, genaamd het hoefkampke

Alles in huur door Gijsbert Westerlaken

Onder Empel:

-       3 mergen en een half hont genaamd het bovenste Cost verloren

-       ½ van 2,5 mergen int benedenste costverloren

-       Een huijs, hof en bogaart aan de Engelse Diese

In Den Bosch:

-       een huijsje in de Verwerstraat over de Beurse straat

De eerste percelen aangekomen van zijn ouders en het laatste huis bij erfenis van zijn zuster, nu overgedragen aan Willem van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch. (…).

Den Bosch 28 mei 1751, tekent N de Blankeldaal,junior. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 257 dd 22 september 1751 koop 55-0-0, 40e penn 1-7-8

Herberdina Bijvelt, weduwe Leunis Mossevelt, wonend alhier

- een halve mergen hooiland onder Nuland, oost de Heer van Nuland, noord den Hoefgraaf, west Adriaen van Aelst, zuid de sloot van het middelst Nuland, haar aangekomen van haar vader in haar weduwlijken staat, nu overgedragen aan Adriaen van Aelst, wonend te Nulandt. Den Bosch dd 16 augustus 1751, tekent N de blankendaal junior. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 259 dd 17 november 1751  kapitaal 9000-0-0, 40e penn 225-0-0

8 november 1751 compareerde voor notaris Peter van Bruggen, Juffr Geertrui Plenus, vrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duinendaal onder Nuland, genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 23 oktober 1750 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Heeft een schuld aan Heer Johan van Hanswijk, wonend te Den Bosch van 9000-0-0 a 4%. (….)

De n Bosch 15 november 1751, tekent J.C. Chatvelt. Registratie Nuland, Jan Wolfs, Peter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 263 dd 6 oktober 1751  koop 100-0-0, lasten 17-18-2, 40e penn2-19-0

Heer Thomas Kochooven van Houwerda, gepensioneerd … in het regiment van de Heer Generaal Aluwa (?),

Onder Geffen:

-       1/6e deel in een huisje schuur en hof, groot int geheel 7 lopens, gelegen te Geffen

-       Item 1/6e deel in 3 stukken teulland, genaamd de Hoefstukken, ene zijde de Heer Versterre, andere zijde Marte Westerlaken, ene eind ….

-       Een stuk teulland genaamd het Haverkampke, groot voort geheel 6 lopens, groot 2 lopens, ene einde Jan Hermens, andere zijde Johannes Jan Bogaers, andere zijde Pieter van Balcom, andere einde de kinderen Jan Gillis.

-       Item in 3,5 streep teulland genaamd de streepen, groot voort geheel 12 lopens, beide zijde en 1 einde Gijsbert Sigmans, ene einde Heer Versterre.

-       Item in 6 stukken teulland, genaamd de driessen aldaar, groot int geheel 4 lopens, ene zijde Heer Versterre en ene einde, andere zijde Gijsbert Sigmans, andere einde Marten Westerlaken,

-       Item in 3 stukken teulland, aldaar groot int geheel 1,5 lopens, ene zijde Heer Versterre, andere zijde Heer Cremers, ene einde Gijsbert Sigmans, andere eind Willem Hanisse

-       In 4 mergen hooiland, gelegen onder Hees, ene zijde Willem Hanisse, andere zijde Heer Versterre, ene einde Heer Vermeulen, andere einde Peter Hallings,

-       Item in een heiveld te Geffen, bij de strepen, groot int geheel 2 lopens ene zijde Gerit Teunisse, andere zijde de genoemde erve,

Onder Nuland:

-       In 4 hont hooiland gelegen te Nuland, ene zijde Heer Aanhuijs, andere zijde Seger van de Poel.

De verkrijger competeert in 4/6e deel. Aangekomen bij koop van Heer Hendrik Smits, als evicteur dd 17 juni 1749, en het 1/6 deel van zijn ouders, nu wettelijk overgedragen aan Heer en Mr. Ignatius Peterus van Kessel, wonend alhier, te vergelden 1/6e part van ¼ in een zak rogge aan de smeede gilde, verder 1/6e part in een ½ vat rogge aan de leprosen alhier. Den Bosch 10 augustus 1751, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peter van der Ven.

 

Blz. 265 dd 18 maart 1752 kapitaal 1000-0-0,

Roelof Lamberts van Heesch wonend te Geffen, compareerde op 8 januari 1752 voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, en heeft een schuld aan Hr Johan van Hanswijk, wonend te Den Bosch, een som van 1000-0-0, a 4%. Borg Lambert van Zandfoirt, borger Den Bosch. Den Bosch dd 13 janauri 1752, tekent N van blankendaal jr. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs,
Peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 268 dd 7 september 1752  koop 275-0-0, 80e penn 3-8-12

Abraham Verster compareert voor schepenen van Den Bosch, J.L. Verster, zoon en drossaard te St michielsgestel en Gemonde, gemachtigd door Tengnagel, raad en rentmeester der geestelijke goederen, volgens autorisatie dd 28 maart 1752, gemachtigd door de Raad van Staten dd 21 augustus 1752,

-       een malder saaijland, behorend aant convent van Coudewater, ene zijde Jan Philipse, andere zijde kinderen Paulus govers, oost de kinderen Claas van Erp, zuid de gemene Groenstraat, west de kinderen Jan van Loon, nu overgedragen aan Jan Philipse wonend te Nuland,

Datum 1 september 1752, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs,
Peeter van der Ven.

 

Blz 271 dd 7 oktober 1752  koop 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Migiel van Tuijl, wonend te Nuland, met autorisatie van drossaard en schepenen van Nuland, dd 20 juni 1752,

- een halve mergen hooiland, te Nuland, opt Nuland, hem aangekomen van Maria van Gogh, zijn eerste vrouw, nu overgedragen aan Jacob van Gogh, wonend alhier. Getuigen J. van Brandwijk  en NJ Storm van sGravensande, schepenen van Den Bosch, dd 29 juni 1752.

Tekent Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 272 dd kapitaal 2500-0-0, 40e penn 62-10-0

Juff. Geertrui Plenus, vrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duijnendaal onder Nuland,

genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 13 oktober 1751 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Compareerde op 27 februari 1753 voor notaris Hendrik Laurens van Linden, te Den Bosch en heeft een schuld aan Heer Johan van Hanswijk, de som van 2500-0-0, a 3,5 %. Den Bosch 4 maart 1754, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland TekentPeeter van de Ven, Gijsbert van Creij.

In marge, Den Bosch, voldaan 20 januari 1759, registratie Nuland 8 april 1760 tekent Gerit van Gogh en Poulus Govers. .

 

Blz. 277 dd 25 maart 1754  kapitaal 4000-0-0 40e penn 400-0-0

Juffr Geertrui Plenus, vrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duinendaal onder Nuland, genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 13 oktober 1751 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Compareerde op 6 juni 1753 voor notaris Hendrik Laurens van Linden, te Den Bosch en heeft een schuld aan Heer en Mr. Cornelis Ackersdijk, de som van 4000-0-0, a 3,5 %. Den Bosch 16 maart 1754, tekent J Schatvelt. Registratie Nuland Tekent Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

In marge, Den Bosch, voldaan 10 januari 1759, tekent Gijsbert van Creij en Peter van de Ven.

 

Blz. 283 dd 10 juli 1754  koop 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Johan van Gogh, wonend te Heesch,

-       een halve morgen hooiland, onder Nuland, waarvan de andere helft de erkrijger competeert, oost Adriaan Nelissen, west de weduwe Jan Lamberts, zuid de sloot, noord de gemeente,

Aangekomen bij successie van zijn ouders, nu overgedragen aan Jacobus van Gogh, inwoner alhier. Den Bosch dd 5 april 1754, tekent J van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

Blz. 284 dd 2 oktober 1754  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0.

Michiel van Doorn, wonend te Heeswijk, borgen: Leendert van Doorn, horlosiemaker, Hendrik van Doorn, de laatste 2 zonen van de eerste en wonend te Den Bosch, hebben een schuld aan Heer Adriaan Schoonhees/ Schoneus, van 400-0-0 a 4%. Den Bosch 28 augustus 1754, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan wolfs, Hendrik Meijers, JD Cremers.

In marge: voldaan Den Bosch 29 augustus 1768, tekent Frans van Heurn, registratie Nuland, dd 26 oktober 1771, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel.

 

Blz. 287 dd kapitaal 2000-0-0, 40e penn 50-0-0

Op 21 januari 1755 verscheen voor Hendrik Laurens van Linden, Notaris te Den Bosch, Juff Geertruij Plenus, huisvrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duinendaal onder Nuland, genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 23 oktober 1751 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Compareerde op 6 juni 1753 voor notaris Hendrik Laurens van Linden, te Den Bosch en heeft een schuld aan Heer en Mr. Cornelis Ackersdijk, de som van 2000-0-0, a 4 %. Den Bosch, 27 januari 1755, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

In marge: voldaan Den Bosch dd 10 januari 1759, Registratie Nuland, 15 janauri 1759, tekent gijsbert van Creij, Peeter van der Ven.

 

Blz. 292 dd 21 maart 1755  kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Jan Theunis ‘t Hort inwoner alhier, heeft een schuld aan Juffr. Jacoba de Witt, wonend te Den Bosch, van 200-0-0, a 4%. Betaald hij te laat dan wordt de rente 4,5%. Borgen: Jan Ariense van Rooij, wonend alhier en Gerrit Ariense van Rooij, wonend te Nuland, registratie Geffen 12 maart 1755, tekent J van Schaardenburgh, registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Francis Lambers Weijgerganx, JD Cremers, secr.

 

 

 

RA Nuland 36 - Blz. 295 dd 3 november 1756  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Lambert van Rooij, wonend te Nuland op het Vinkel, compareerde op 25 januari 1755 voor Isaac van Rulo notaris te Den Bosch, en heeft een schuld aan Juff Catharina Bruijnincx, van 500-0-0, a 4 % en 25 pond booter per jaar. Borg Hendrik Vorstenbosch wonend te Uden land van Ravesteijn. Den Bosch dd 30 oktover 1756, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, Jan wolfs, peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 299 dd 12 januari 1757  kapitaal 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Jan Gijsbert van Grinsven, wonend te Nuland heeft een schuld aan Heer Willem van Engelen van 100-0-0 a 4%. Den Bosch 23 december 1756, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

RA Nuland 36 - Blz. 301 dd 13 sapril 1758  kapitaal 650-0-0,  40e penn 16-5-0

Claas Vos, wonend te Rosmalen, heeft belooft op een perceel teulland, onder Rosmalen gelegen, op het Heeseind, groot 10 lopens, met eikenbomen en schaarhout, oost Cornelis Sterkman, west erfgenamen Jan de Haas, zuid de vaarwegh, noord de gemene weg., een schuld aan Heer Leonardus Hofmans, koopman tot Aaken, een som van 650-0-0, a 3,5%. Den Bosch 2 maart 1758, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf.

 

RA Nuland 36 - Blz. 303 dd 25 oktober 1758  kapitaal 600-0-0, 40e penn 15-0-0

Willem Dirks Vorstenbosch, wonend te Nulands Vinkel, heeft een schuld aan Adriaan Swanenbergh, koopman en borger te Den Bosch, van 600-0-0 a 4%, Den Bosch 18 september 1758, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Peeter van der Ven, Dirck Verstege.

In marge: Willem van Gerwe als executeur van de boedel van Adriaan Hanegraaf, is voldaan. Dd 29 oktober 1783, tekent JA Esser.

 

Blz. 305 dd 26 februari 1759  koop 4500-0-0, 40e penn 112-10-0

Heer Abraham Arpeau, capitein luitenant  op 26 april 1758  en 15 januari 1759 op de secretarie van Nuland, op verband van een Heerhuizinge, hoeven en landerijen gelegen te Nuland en Rosmalen, heeft belooft aan Mej. Geertruij Plenus, huisvrouw van Hendrik Meijer, een som van 9500-0-0, te weten 5000-0-0 te betalen binnen een maand en 4500-0-0 binnen 4 jaar, a 3,5%. Dit vanwege de koop van de heerhuizinge en hoeve met landerijen. De 5000-0-0 heeft hij inmiddels betaald, resteert de 4500-0-0. De obligatie is gekocht door Johannes van Hanswijk, regerend schepen van Den Bosch. Eerder casseren van 2500-0-0, voor schepenen van Den Bosch dd 4 maart 1754, het quiteren van een andere lening van 9000-0-0 van Juffr Plenus en haar man aan Johannes van Hanswijk, dd 15 november 1751. Item het toetellen van 1000-0-0, en de voorgenoemde 5000-0-0, tot aflossing van 6000-0-0, welke zij schuldig was aan wijlen Heer en Mr. Willem Cornelis Ackersdijk, oud schepen van Den Bosch, tot slot het paijements vanwege de huwelijke voorwaarden van Juff Geertruij Plenus en Hendirk Meijer voor Notaris Willem Ruijbroeck, te Den Haag,

Nu overgedragen aan Johannes van Hansiwjk, genoemde heerhuizinge, hoeve en landerijen. Hoeve blijft bij Arpeau zolang hij het 4500-0-0 kan blijven betalen. (…..)

Tekenen Den Bosch 26 januari 1759, A Bastide. Registratie Nuland Peeter van de Ven, Handrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz. 312 dd 24 oktober 1759  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Gerardus Peters van Wert wonend te Nuland, heeft een schuld aan Antonet van Velp, inwoonster van Den Bosch een som van 400-0-0. Den Bosch dd 9 oktober 1759, tekent A Bastide, registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Jan Jansen van Creij.

 

 

Blz. 314 dd 15 november 1759 koop 700-0-0, lasten 88-11-14, 40 penn 788-11-14

Nicolaas Albers van Nuland, borger en hovenier te Den Bosch

-       huis en land gelegen te Nuland, in den Helsenhoek, in het vinkel, ene zijde Mattijs Ruijs, andere zijde ( niet ingevuld)

-       item een hofke daar over de straat gelegen tussen goederen van Peter van de Ven,

Aangekomen bij deling met zijn zussen Maria en Johanna van Nuland, voor notaris Isaack van Rulo, dd 12 februari 1752. Nu overgedragen aan Gerardus Peter van Weert, wonend te Nuland, te vergelden een halve zak rogge aan de Armen van Nuland, 0-7-0 aan het St Teunis Gilde aldaar, 2 duijten nabuurcijns, 9 duijten grond gewincijns aan de domeinen van Brabant. Den Bosch dd 10 oktober 1759. Registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Poulus Govers.

 

Blz. 317 dd 11 januari 1760

Heer Abraham Verster, drossaard van St Michielsgestel, Heer Jasper Verster notaris en procureur alhier, Willem van Ophuijsen, deurwaarder van de Raad van Staten, gemachtigd door Heeren Mr. Philip Beinlant Vitrianus, grif des kwartiers en secretaris van Oosterwijk, man en momboir van Vrouwe Hendrica Geertrui Verster, procuratie volgens brief voor Notaris Jacob Althosser, te Oisterwijk, dd 27 november 1759. en een procuratie door Heer Pieter Francois Versterre capitein van regiment dragonders, van de collonel Ditfourth voor Jacob de Bruijn, notaris te Breda, dd 27 november 1759. tot slot Heer Daniel Bosch, man en momboir van Johanna Gijsberta Verster, luitenant in het dragonders regiment van de heer generaal Berghe de Trips,

-       ieder voor 1/5e in een hoeve en landerijen gelegen onder Geffen op de papendijk met sijn houtwassen, en opgaande bomen. Bestaande uit huisinge, schuur, hof, de  ½ van de bakest gemeen met de verkrijger, groot 2 lopens en 23 roeden, naast erve de verkrijgers, andere kant Gijsbert Johannes Leesten, ene eind de gemene straat, andere eind de opdragere erve.

-       6 stukken teulland, aan het einde van de grooten hof, groot 4 lopens en 41 roeden, ene zijde en einde de opdragers, andere einde Gijsbert Johannes Leesten

-       8 stukken over den weg, groot 10 lopens en 45 roeden, ene en andere zijde de verkrijger, ene einde de opdrager, andere eind Gerrit van de Graaf,

-       1/3e dele in de driesse, 4 lopens en 6 roeden groot, ene zijde en ene einde de opdragers, andere zijde de verkrijger, andere einde Marte Westerlaken.

-       Het land in de strepen, groot 4 lopens en 47 roeden, rondom in de erve van de verkrijgers, ene einde mede Aart van Hees

-       Het land op het Heijken, groot 1 lopens, ene zijde de verkrijger, andere zijde en ene eind de straat, andere eind Willem van den Bosch.

-       Een heivelt bij de hoeve, ene zijde en einde de opdragers, andere zijde de verkrijger, andere einde Jan Wouters de Haas.

-       Een campke en 8 strepen in de Camp genaamd den Vleckencamp, onder Hees, zoals het van ouds bij de hoeve heeft gehoord,

-       De 1-2 in 1 morgen en 2 hont hooiland onder Nuland op het agterst Nuland, gemeen met de verkrijger, oost Heer Willem Aanhuijs, west en zuid Zeger van de Poel, noord de Hoefdijk.

Aangekomen na de dood van hun moeder, die het evrkreeg uit erfenisse van haar oom de Heer Francois van Grinsven, nu overgedragen aan Heer Ignatius Peterus van Kessel, wonend te Den Bosch. Te vergelden grondcijns aan de domeinen, aan het ambaagt der smeden een sester rogge in een meerdere pacht van 2 sesteren, aan het comptoir der geestelijke goederen een pacht van 3/15/0, zijnde de ½ in een pacht van 7-10-0. Den Bosch dd 1 decemner 1759, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Adriaan Hanegraaf, Paulus Govers.

 

 

 

Blz. 322 dd 16 juli 1760 koop 510-0-0, 40e penn 12-10-0

Heer en Mr. Antony Jan de Vlieger, oud schepen en Raad van Den Bosch, gemachtigde van de Heer Jean Baptiste Lossy de Froienne, wonend te Doornik, volgens procuratie voor notaris Pieter Dirk Zandvoort, te Den Bosch, dd 27 mei 1759,

Gerart Smits advocaat te Mechelen, dd 11 januari 1760, in plaats van de Heer Peter de Lossy

Petrus Nagelmakers, advocaat, ook voor zichzelf. Alle comparanten woonden te Den Bosch.

-       een camp weiland genaamd de Ossecamp, groot 12 morgen, gelegen te Nuland met een voorhooft van eiken bomen, leenroerig aan de Heer van Empel, noord andere erven van de transportanten en de Heer van Nuland, west de Vrouwe van Geffen, en uitwegende met de voorhoofd op de gemene straat, zuid de Roomse Kerk en van de Pol en nevens de Hasekamp, oost Gerard Hoeve en de Heer van Nuland,

Hen aangekomen als erfgenamen van Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bije, douariere van wijlen de Heer Maximilliaan Anthon de Ghistelles, nu overgedragen aan Heer Cornelis Pardijk, architect en inwoner van Den Bosch. Den Bosch dd 9 juni 1760, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peeter van der Ven, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz. 324 dd 18 oktober 1761  kapitaal 800-0-0, 40e penn 20-0-0

Dirk van Vugt, wonend te Nuland, borgen: Paulus van Vugt wonend te Geffen, Adrianus van Vugt wonend te Den Bosch, heeft een schuld aan Willem van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch, van 800-0-0 a 4%. Den Bosch, dd 26 september 1761, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Gerit van Gogh.

In marge: voldaan 24 oktober 1774 aan P. H. Wassenaar, geboren van Engelen, tekent JA Esser.

 

Blz. 326 dd 28 januari 1762

Compareerde voor Notaris Johannes van den Oever te Den Bosch Heer Willem van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch en universele erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Beatrix Tibosch, volgens testament dd 22 april 1749 voor Notaris Isaac van Rulo te Den Bosch, geopent op 16 augustus 1760 voor Notaris van den Oever, machtigt zijn zoon Rudolph van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch, om zijn zaken waar te nemen. Den Bosch 20 augustus 1760, tekent J vd Oever. Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Paulus govers, JD Cremers.

 

RA Nuland 36, Blz. 330 dd 26 april 1762  kapitaal 800-0-0, 40e penn .

Hendrick Heijmans, wonend te Rosmalen, compareerde voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, te Den Bosch dd 17 september 1751 die verklaarde schuld te hebben aan Mej. Catarina  Bruijnings wonend te Den Bosch, een som van 800-0-0, a 4%. En 3 koppels jonge honders op de komende Bossche kermis. Borgen Francis van Hassel en Claas Gloudemans, beide wonend te Rosmalen. Rosmalen, dd 26 april 1762, tekent JD Cremers, secr. Registratie Nuland, tekenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs.

 

Blz. 337 dd 27 april 1762  kaptiaal 50-0-0, 40e penn 1-5-0

Hendrik Huijsman, wonend te Rosmalen, compareerde voor notaris Samuel de cassemajor, te Den Bosch 15 mei 1757, en heeft een schuld aan  Mej. Catharina Bruijnings inwoonster van Den Bosch van 50-0-0, a 4%. Borg Daniel van Hassel, vide president en schepen alhier.

Rosmalen dd 26 april 1762, tekent JD Cremers. Registratie Nuland tekent Hendrik van Bakel, Jan Ruijs.

 

Blz. 341 dd 24 november 1762  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Johan de Booij, bierbrouwer, wonend te Geffen, heeft een schuld aan Heer en Mr.  Willem Lambertus Ackersdijk, oud schepen en Raad van Den Bosch,  van 300-0-0 a 4%. Den Bosch dd 6 november 1762, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, tekent Gerit van gogh, Jacobus Langens.

 

Blz. 343 dd 1 december 1762  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Gerrit van der Poel, als borgen: Dirk van Vugt en Peter Govers, alle inwoner van Nuland, heeft een schuld aan Willem van Engelen, borger en inwoner van Den Bosch, van 300-0-0 a 4%. Den Bosch dd 17 november 1762, tekent A Bastide. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens en Paulus Govers.

 

Blz. 345 dd 31 december 1762 kapitaal 50-0-0, 40e penn 1-5-0

Geert van Bakel, borg: Aart van Hees, beide wonend te Nuland, heeft een schuld aan Catharina Bruijnincx, ongehuwde dochter binnen deze stad, een som van 50-0-0 a 5%. Den Bosch dd 24 december 1762, tekent A Bastide. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 346 dd 2 april 1763 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Geurt Crijnen van Rosmalen, wonend te Nieuland, borgen: Nicolaas van de Grint, Jan van Rosmalen, beide wonend te Orten, heeft een schuld aan Catharina Bruijnincx, ongehuwde dochter binnen deze stad, een som van 200-0-0 a 5%. Den Bosch dd 12 maart 1763, tekent A Bastide. Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendirk van Bakel, loco secr.

In marge: voldaan 22 maart 1771, tekent A Bastide. Registratie Nuland, 21 april 1772, tekent Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 348 dd 12 oktober 1763  kapitaal 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Augustinus Antonisse van der Aa, wonend te Nieuwland, op vinckel, heeft een schuld aan Catharina Bruijnincx, ongehuwde dochter binnen deze stad, een som van 100-0-0 a 5%. Den Bosch dd 4 oktober 1763, tekentFrans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Paulus Govers, Jacobus Langens, Hendirk van Bakel, loco secr.

 

Blz. 349 dd 24 september 1764, koop 875-0-0, lasten 2-14-0, 40e penn 21-18-8

Francis Lomans, koopman en inwoner van Den Bosch, gemachtigd door Peter van Boxtel, wonend te Looven, in procuratie voor Samuel de Cassemajor, te Den Bosch dd 9 augustus 1763,

-       1/8e deel in een hoeve, teulland en landerijen onder Rosmalen genaamd de Huijsberg, nu in gebruik door Crijn van Houtem, hem aangekomen bij transport te Den Bosch dd 30 december 1749 en 14 juni 1753,

-       1/8e deel in 5/6e deel van 1/3e deel in sekere clamp soo coorntiende tot Heese onder Rosmalen, in de Eijgen als smaltiende ende blocken odner Nuland, Zedijck Agter Heese, Nees en Graft (?), lange en korte hoeven, leenroerig aan leenhof van Braband, resterende 1/6e aan de weduwe Meerwijck,

Hem aangekomen bij testament van Maria anna van Boxtel, nu overgedragen aan Mr. Cornelis van Boxtel,  advocaat te Den Bosch. Den Bosch dd 14 september 1763, registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, loco secr.

 

Blz. 352 dd 25 januari 1764  koop 1500-0-0, lasten 1015-12-8, 40e penn 31-9-0

Registratie voor Heer Daniel Janette, oud schepen en Raad van Den Bosch

Voor Schepenen van Den Bosch compareerde Heer Jan Bowier, rentmeester van het Godshuijs genaamd de Heilige Geest te Den Bosch, gemachtigd volgens resolutie dd 26 oktober 1763, door de regenten van het Godshuis, met schepen machtiging dd 16 januari en 18 november 1749, en van 19 oktober 1763,

Onder Heesch:

-       een hoeve en landerijen met zijn potingen, houtwassen, gelegen onder Heesch, genaamd aan den Schutsboom, bestaande in een woonhuijs, schuur, schop, bakhuis, varkenskooij, hoff en aangelag, groot 15 groote vaaten saat en 37 roeden. West Tony Jan Bosch, en voorts rondsom de gemene straat, nu gehuurt door Peter Jansen van Meurs,

-       eeeen perceel genaamd den Leegen Hoff aan de Beemp straat, groot 8 vaaten saat, oost de weduwe Jans van Bakel, west de weduwe Ruth van Hoek, zuid de straat, noord Dirk Aart Leen,

-       een akker in den Beemt, groot 46 roeden, oost Jan van den Boom, west Peter de Laat, zuid dit Godshuijs, noord de straat

-       een perceel genaamd het Klein Hoefken over de straat, groot 2 vaten saats en een roede, oost en zuid Jan Ruijs, west de straat, noord Rijnder van Venrooij.

-       Het eeuwsel aan de heide oostwaarts, groot 3 vaten saats, oost Dirk Aart Leen, west de weduwe Ruth van den Hoek, zuid de straat, noord de weduwe Jan van Bakel,

-       Een perceel aldaar westwaarts groot een vat saats en 41 roeden, oost de weduwe Jan van Bakel, west enm noord Dirk Aart Leen, zuid de straat

-       Aan akker aan de Meurse Maas, groot 12 roeden, oost Peter Jacob Langens, west Peter van Meurs, zuid Roelof Jansen Verstegen, noord de straat

-       Een akker in de buijten pas, groot 1 vat saat en 16 roeden, oost dit Godshuijs, west Dirk Aart Leen, zuid en noord de straat,

-       4 akkerkensin de Volkersen Hoff, groot 3 vaaten en 1 roede, oost Adriaan Hendrik Vos, west de weduwe Hendrik van Bakel, zuid Cornelis van Osch, noord de weduwe Hendrik van Heelwijk,

-       Een akker op den wijstenakker, groot 1 vat saat en 37 roeden, west Jan van den Heuvel, zuid en noord een mestweg,

-       4 akkers aan den Lander, groot 7 vaten saat en 33 roeden, oost de Lander, west de straat, zuid Dries van Venrooij, noord den steegen.

-       Een akker bij de Vlaas, met den Rijswas, groot 4 vaten saats en 31 roeden, oost de straat, west Gerrit Schuurmans, zuid de weduwe Jans van Balkom, noord de erfgenamen Geerits van Roothuijsen c.s.,

-       Een akker op de Santkamp, groot 20 roeden, oost Peter Joost Langens, west Geerit van de Vlaas, zuid Gerrit Schuurmans, noord de straat

-       Een akker bij de moolen nevens den wegh, groot 13 roeden, oost en zuid Hendrik Strik, west de wegh, noord de gemeente,

-       2 akkerkens bij de Braak, nevens de wegh, groot 2 vaten en 12 roeden, oost de straat, west Hendrik Strik, zuid de gemeente, noord Rombout Clingh,

-       Een akker op de Bijlensteel, groot 14 roeden, oost Jan van der Linden, west Peter van Meurs, zuid ddit Godshuis, noord de straat

-       Een akker op de Dommel, groot 22 roeden, oost Jan Greelmakers, west de weduwe Willem Verstegen, zuid de weduwe Jan huibert Beems, noord de straat

-       Een akker op de Heegte, groot 20 roeden, zuid de stegen, noord de gemeente,

-       Item over de Heegte, groot 22 roeden, oost Lambert de Bie, west Jan Greelmans, zuid de straat, noord de gemeente

-       Een akker op de Hongerstukken, groot 1 vat saats en 38 roeden, oost Jan Greelmakers, west de weduwe Willem Verstegen, zuid Jan Smits, noord de gemeente

-       Perceel hooiland, zijnde ¾ gevlagd, in de oude Bleeken, oost de Bleekgraaf, west de Heeswijkse Kampen, zuid Hendirk van der Ven, noord dit Godshuijs,

-       2 Berkstukken in den Berkkamp, Oost Jan van den Bergh, west den Bleekgraaf, zuid de Kerk van Heesch,

-       Den Camp op de Huisdelen, oost de gemeente, west de gesworene steeg, zuid Tony Jan Bosch, noord de gemeente,

-       Een heiveldt, in de Rakt, groot 2 mergen, oost Jan van Baakel, zuid een steeg, noord de gemeente,

-       Een weide eertijds heide, bij de witte Hoeve, groot 3 mergen, oost de straat, west Tomas Versteegh, zuid een steeg, noord Gerrit Ploegmakers,

Onder Nuland:

-       perceel hooiland te langst overt Nuland, groot 4 mergen, oost Huibert van de Pas, west Willem van Engelen, zuid dit Godshuis, noord den Hoefdijk,

Onder Osch:

-       een perceel weiland in de Spellingh, groot 3 hond in een meerdere camp, gecompeteerd hebbende de weduwe Dirk Rijnders,

-       een Hijcamp groot 2 morgen, oost dit Godshuis, west de gemeene heide, zuid Teunis Fransen Jongers, noord de heide

Het Godshuis van onhueglijke tijden aangekomen, nu overgedragen aan Daniel Jannette, oud schepen en Raad van Den Bosch.

Den Bosch, tekent J van Heurn, dd 22 november 1763. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

Blz. 360 dd 25 januari 1764 koop 1575-0-0, last 937-0-0, totaal 25-12-10, 80e penn 31-8-2

Ter instantie van Jan Waterlaat,

Hijeronijmus Gerbode en Daniel Velters, schepenen van Den Bosch, geven aan dat voor hen compareerde Heer Jan Bowier, rentmeester van het Godshuijs genaamd den Heijligen Geest, gemachtigd volgens resolutie dd 26 oktober 1763 van schepenen van Den Bosch, dat de regenten van het Godshuijs gemachtigd zijn ( akte dd 16 januari 1749, 18 november 1749, 19 oktober 1763)  tot verkoop van

-       een hoeve landts gelegen onder Heesch gelegen aan de Schutsboom, bestaande in woonhuijs, schuer, schop, bakhuijs, varkenskooij, hof en aangelag, groot 14 groote vaaten saads en 3 roeden, oost en zuid de straat, west Johannes Buts, noord de weduwe van Tomas van de Camp, nu bewoont en in gebruik door de weduwe Jan Aard Peters,

-       2 ackerkens in de binnepat, benevens de Run, groot 46 roeden, oost de kinderen Claas van Hoogstraten, west een mestwegh, zuid de Kerk van Heesch, noord de straat

-       De pint in de binnenpat, groot 16 roeden, oost een mestwegh, west de kinderen Claas van Hoogstraten, zuid Gijsbert van Grinsven, noord de weduwe Ansem Cuijpers,

-       Het Mengele in den binnenpas, groot 19 roeden, oost de weduwe Ansem Cuijpers, en verder rondsom in de erven kinderen Claas van Hoogstraten

-       2 akkerkens in de Beempt, bij de hoeve, groot 2 vaaten saads en 13 roeden, oost de weduwe Tomas van de Camp, west de kinderen Joost Verbruggen, zuid dit Godshuijs, noord de straat

-       Een akker in de buijtenpas, groot 36 roeden, oost Peter Joost Langens, west Huijbert van de Pas, zuid de straat, noord de weduwe Willem Verstegen

-       2 akkerkens aldaar, groot 3 vaaten saads en 8 roeden, oost de erfgenamen Corstiaan van Gogh, west dit Godshuijs, zuid en noord de straat

-       2 akkerkens aldaar, groot 2 vaaten saads en 12 roeden, oost Hendrik van Rooij, uid de erfgenamen Corstiaan van Gogh, west en noord de straat

-       3 akkerkens in de Volkartsenhoff groot 2 vaaten saads en 27 roeden oost de straat, west en zuid Hendrik van Heelwijk, noord Jan Ploegmaker,

-       Een akker op de Wijste akkers, met de houtwas groot 4 vaaten saads en 30 roeden, oost Adriaan van Overbeek, west Jan Ploegmakers, zuid en noord de straat,

-       De kamp bij de Vlaas, met hen houtwas genaamd de Braak, groot 7 vaaten saads en 22 roeden, oost de straat, west de weduwe Antony Cuijpers, zuid Jan Gareelmakers, noord de weduwe Jan van Bakel,

-       Een akker op de Rul, groot 1 vat saads en 2 roeden, oost en west de straat, zuid Jan van den Heuvel, noord de weduwe Jan Vos,

-       Een akker op de Akkeren Ooostwaarts, groot 29 roeden, oost Johannes van Eijk, west Adriaan Vos, zuid en noord de straat

-       Een akker aldaar, groot 41 roeden, oost de weduwe Hendrik van Bakel, west de Armen van Heesch, zuid en noord de straat

-       Een akker op de Heijacker, groot 44 roeden, oost de kinderen Peeter Deckers, west west Lambert Seben Weijgergancx, zuid de straat, noord Reijnder van Venrooij,

-       Een akker aldaar, strekkende op de Heelwijksche Steegen, groot 2 vaaten en 3 roeden, oost Jan Ploegmakers, west Reijnder van Venrooij, zuid en noord de straat

-       Een akker op de Bijlensteel, groot 26 roeden, zuid de straat, noord Jan Smits,

-       Een akker op de Vrijacker, groot 8 roeden,

-       Een geslagh hooiland in de oude Bleeken, oost de Bleekgraaf, west de Heesewijksche Campen, zuid dit Godshuijs,

-       2 Berckstukken in de Berkcamp, oost de Huijsdeelen, west de Bleekgraaf, zuid Lambert Celen Weijgergancx

-       6 lange roeden op de Roijen in de Bleken, oost Dries van Venrooij, noord de gesworen steegh,

-       De huijsdeelen in de Bleeken

-       Een kort streepken in Rakt, op de korte streepen, oost de weduwe Gijsbert Broekhoek, zuid een steegje, noord de straat,

Allen te Heesch gelegen.

Onder Nuland:

-       4 lopens hooijland, in een meerdere camp in de gemeene hoeve onder Nuland,

-       De ½ in 4 morgen weiland te langst overt Nuland, oost Huibert van de Pas, west Willem van Engelen, zuid dit Godshuijs, noord den Hoefdijk,

Onder Osch:

-       perceel teulland, nevens de witte hoeve, groot 2,5 groote vaaten saads en … roede, oost de straat, west een heijveldt, zuid de erfgenamen Dirk Claasen, , noord de gemeente,

-       perceel weiland, op de Brand, groot 1,5 morgen, in een meerdere camp,

Het Godshuijs aangekomen van over onheuglijke tijden, nu overgedragen aan Jan Waterlaat, wonend te Heesch, met het onderhoud van een half Zeijl liggende in de Hoogstraat, tegenover het huijs van de erfgenamen Joost Rombout Cuijpers, te vergelden 3 mud goede leverbare rogge, en een capitale som van 800-0-0, registratie Heesch 22 november 1763, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven