RA Nuland 35 Elders verleende akten (1716-1724)

RA Nuland 35: Protocol van elders verleden acten over onroerend goed te Nuland  1716-1724                                                                   versie 1.0

 

Blz 1 dd 23 november 1716  registratie te Nuland

Gerrit Peters van Gemonde belooft aan Dries Handericx van der Ven  te betalen 100 gulden, a 4%, voor schepenen van Den Bosch: Jacob van der Hoeve, heer van Dinther, en Francis van Blootenburgh, 25 maart 1704. ( in marge 100 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 1 dd 23 november 1716 registratie te Nuland ( sic)

Gerrit Peters van Gemonde belooft aan Dries Handericx van der Ven  te betalen 100 gulden, a 4%, voor schepenen van Den Bosch: Jacob van der Hoeve, heer van Dinther en Francis van Blootenburgh, 25 maart 1704. ( in marge 100 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 2 dd 19 juni 1717  registratie te Nuland

Op 17 november 1712 compareert voor Theodorus van Asten als Notaris Den Bosch, Corstiaen Jacobs van Gogh, wonend te Nuland, heeft het resterende ¼ deel bij successie van zijn ouders en de genoiemde tweede verkooper voor zijn 4e part, aangekomen door de dood van hun ouders, nu

verkocht aan Jan Lamberts van Boxtel.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven.

 

Blz 3 dd 19 juni 1717 ( acte erg beschadigd) registratie te Nuland

Juffr Maria Cornelia Langhstraten, nagelaten weduwe en erfgenaam van Hr Petrus van Oudenhoven, notaris binnen Den Bosch, volgens testament voor Notaris Daniel Boons, dd 21 juni 1707, 2 hont hooi of weiland, ofte weiland van 4 hont, in een camp van 8 hondt, gelegen te Nuland opt voorst Nuland, oost convent vd Wintmolenbergh, west Nelis Bruijstencamp, zuid de H Geest tot Geffen, noord Dirk Goijers,

De genoemde 2 hont werden Juffr. Margrita van Berlicum, weduwe van Willem van Oudenhoven,  nagelaten, en verkoopt ze nu aan Peter van Oudenhoven, haar zoon. (in marge: 52 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 5 dd 19 juni 1717 (acte erg beschadigd) registratie te Nuland

Thobias van Antwerpen, man en momboir van Allegonda dochter Nicolaus van de Cappelle, borger alhier, verkoopt een mergen hooiland, onder Nuland, genoemd “smallen Mergen” te langst overt Nuland, ene zijde erve van de kooper, andere zijde Heer Gragon (?) met Tunnis Groenendaal, strekkende van de erve Corstiaen van Bijvelt, tot de hoefdijk. Aangekomen van Allegonda, dochter Huijbert van der Cappelle, voor schepenen Den Bosch Jacob Loomans en Cornelis van Clootenburgh, 2 juni 1704, (in marge: 90 gulden)

Tekenen drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits schepen.

 

Blz 7 dd 19 juni 1717 ( acte erg beschadigd)  registratie te Nuland

Eerste deel verdwenen. Voor schepenen te Den Bosch: Abraham Hubert en Gerit van Breugel dd. 23 april 1708 (in marge 500 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 8 dd 23 juni 1717  (acte erg beschadigd) registratie te Nuland    Gaat over Geffen en Nuland?

… advocaat….van de….secretaris… Willem…. Sigh voor… ende mitsdesen…. Over den…..en gemachtigd…. Acte van authorisatie… nog de heeren raden …. 21 september 1703…. Haar daar bij …. Verleent de ….. heerlijkheijt en jurisdictie …. Om aan te stellen …. Schout,schepenen en secretaris, …borgemeesters, kerck en armmeesters……..het recht van de jagt, ende visserij binnen de selve HH, met alle gerechtigheden, appendienten en dependieten, van de genoemde HH van Geffen, leenroerig aan de edele souveraine rade en leenhove van Brabant in Den Haag, en de genoemde middelen en lagere jurisdictie ant Leenhof van Empel.

Item de havertiende, de gruijt, de houtschadt, en een gerechte 1/3 deel in de smaltiende van Geffen ende de groote coorntiende gehoorende. Havertiende en Smalltiende leenroerig aan ….. (niet ingevuld). Blijvende de genoemde Hooge, middelen en lagere heerlijkheijt en jurisdictie van Geffen met de ap- en dependienten van die gelofte, vergelijkck een somme van 3-0-0 jaarlijks t vergelden staande aan de groote Bogijnhoff alhier,

Item een lopende rente van 13-0-0 aan de bare van de gelovige zielen

Item een rente van 14 stuijvers …………………………….

……….. (blz 9) ……boogaert ten noorden……van den olyslagher…..Heer van Geffen….. twee stukken aan de zuidzijde van genoemd molenhuis zuid ende west, de weduwe Claes Ariaens van Bocxtel, ten noorden het molenhuijs, ten oosten den Heer van Geffen selffs,

Item een stuk landaan de suidzijde van de wintmolen met den rosmolense werff daar aan gehorende zuid Jan Joosten de Kort, west Jan Hermen Grimmen, oost de weduwe Neesken Gijsbert van Grinsven, noord de gemene straat en de wintmolen.

Item een groesveltje met een stuck land aan de noordzijde van de molen, oost Dirk Janse Spierinckx, west de Heer van Deurne als rentmeester, zuid de genoemde Wintmolen, sijnde de genoemde molenhuijs ……. Ende de gespecificeerde landerijen leenroerig aan de Leenhoven  tot Nieulant, ende beloft eerstelijk met een sester rogge jaarlijks te vergelden staende aan Jan Hermans van Osch,

item een rente van 6-0-0 jaarlijks aan Jan van Santen alhier, item 3-0-0 jaarlijks aan Gerit Clingh tot Lithoijen,

item een gewinschijns van 3 duijten ?  jaarlijks aen Hermen Pelgrom in welke genoemde lasten de Heer van Geffen betaald ¾ part en en een 1/6 part met 2/3 parten vant resterende 4e part. (blz 10) ….bestaande …. Huis met de …. De landerijen….voorste acker….Willem Cornelissen…….sijde neffens de ….. .. de Heer van……

….den Elshoff, item…..groot 2 lopens….janse van Groenland….zuidwaarts de armen…..

….westwaarts den uijtganck, …..Elshoff,

item het bouland genaamd het p……ckhoff sijnde 3 Geerstucken groot 1 lopens en 25 roeden, noord en oostwaarts de G…..straat, zuidwaarts Claas Willems van de Coeveringh, westwaarts de erfgenamen Gijsbert Reijner van Heumen,

item een stuk bouland genaamd de Strep.. groot 3 lopens en 18 roede,noordwaarts Hendrik van den Bogaert, west de Heer van Geffen selffs, oost de gemene uijtwegh,

item een stuk lands op de Heeyst ?  groot 35 roeden, noord en zuid Hendrik Jacobs van Heesch, west Hendrik van den Bogaert, oost de gemeijne uijtwegh,

item 2 stkken neffens de strepen, genaamd  de Heeghst? Groot 5 lopens 28 roede, oost de gemne uijtwegh, zuid de weduwe Adriaan willems van Vlijmen en Jan Joosten de Cort, west Hendrik Jansen van Berghem, noordwaarts met een einde de Heer van Geffen,

item 2 cleverveltjes achter d’Elst groot 3 lopens en 25 roede, oost de Loopgraeff, zuid en west de Heer van Geffen, noord Willem Cornelissen van der Aalsvoort,

item 10 mergen weiland op de Bleeksche hoeve ….(blz 11) …..brabant….. in qualiteit….. casteel ofte…..van Nuland…..huijs ofte casteel met een toorn, …met grote schoone zalen, salletten, camers, solder, stene en verwulfde kelders, en andere gemacken, neerhuisinghe en stallingen soo als de selve staan ende gelegen zijn,

item een bouwhuijs, pompen en bruggen zijnde mede in de genoemde neerhuisinge …. en stenen poortmet diepe graften, cingels besloten,

item een schone welgroeiende weijde genaamd de Coppel, groot 12 mergen, oostwaarts nevens erve van de weduwe Peter Aent Hoogh, westwaarts het kerksteegsken, de erve van de vrouwe van Nuland, noordwaarts de halven kerkcken voetpat van de Heer Gerrit Croon, drossaard van Nuland ende Aert Jansen van Dijck,

item het campke met de bogaert ende het Leegh Bosch groot 4 mergen gelegen tot Nuland oost het voorgenoemde kerkendijksken ( blz 12) …….leenmannen…..sijnen stadthouder…..opt selve leenhoff…..doet dagen bij be……. Ende wijse leenmannen vonnisse na ’s leenhoffs ende Brabantse leenrechten de defaillanten ende onwilligen tot verhef ende betalingen van hunne ….. ende andere hoff rechten te vorderen aldaar op het genoemde Hoff te komen voldoen en te presenteren, zijnde het voorgenoemde adelijck casteel ofte leenhoff uit het leenboeck en leenregister leenroerig aant Leenhof van Empel

item 1,5 mergen hooiland gelegen onder Nuland voor agter en opt middelst Nuland, leenroerig aan het ridderhof ten Bogart tot Dinther, doch staat te weten dat dese anderhalve mergen door versuijm van 4 verheffen bij de Heer van het ridderhof den Bogarde is aangeslagen ende daarover proces ( blz 13) ………

item een …. Onder Rosmalen… 2 lopens en 13,5 roede, zuid Juffr. Pelgrom, west de Heer van Geffen, oost en noord de gemene straat

item de hoge streepen, mede aant Heeseijndt gelegen groot 24,5 roe west de weduwe Jan Willem Seelen, noord de gemene straat, zuid Corstiaen Gerits, oost de Heer van Geffen.

Item een acker genaamd het Mouwerse, groot 5 lopens en 19 roeden, west Jacob Jansen van Gogh, zuid de gemene wegh, noord Hendrik Jan Hendricx, oost de Heer van Geffen,

Item een acker int Rosmalense velt, gecoomen van Geertrui van Rooij, groot 4 lopens, west Rut Tijssen, oost Jan Gevers, noord Peter Bastiaanen, zuid de gemene wegh,

Item Rut Gerits Berens met nogh een stuck lands in  de volgende hijcampen groot 33,5 lopens,  in welcke Jan Martens heeft een streep, met noch een streep daar nevens aen, Marten Claessen  drie stukken in dezelfde hijcamp, Willem Jonghmans twee streepen, met Aert Haecx en hooftken? Laatselijk Emont Hendrick Emonts twee stukken den voorsten gehele hijcamp,  gelegen onder Rosmalenaent Heeseijnde, tot aan den Bergh, aen den kelder verdeelt, eerst den nieuwen hijcampaan de westzijde van den vaerwegh, groot 19 lopens, item noch het Nieuwland aan de oostzijdevan de vaerwegh, groot 12 lopens, noort en zuid de gemijne wegh, ( blz 14) ..

…..gelegen zijn zonder….te willen sijn….ende met sterkmakinge….erfelijk opgedragen en overgegeven …. Cramer ten behoeve van vrouwe Maria Dorothea Smitborn, weduwe wijlen den Raadsheer Hendrik Cramer, met alle de brieven, titulen, leenboeck, leenregister, menuten van verkochte en andere documenten, stukken ende bescheiden, daar aff sijnde. (…) expresselijk aan Thomas de Leuw blijft het recht tot de drost plaats en ende secretaris ambt der HH Geffen  mitsgaders het stadhouderampt en griffiersambt van de genoemde leenhove ofte leenhuijse . Item gereserveert aan Hendrick van Riemsdijck sijn leven lanck gedurende, het bedienen van van den leenvinder en vorstersambt van Geffen, item gereserveert aan Jonker Hermen Pelgrom sijne erfgenamen en nakomelingen sijne hoeve aan de Runt tot Geffen, de vrijjacht door ende inde HH van Geffen, hetsij met roer of andersints, en op de hoeve te mogen maken en leggen en houden warant, ende met garens  ende met andere Wijman… getuigh te mogen vangen alderhande wilt gelijck in schepenbrieven deser Stadt daar aff gemaakt, dd 20 april 1673 (…) Getuigen in Den Bosch: Giliam van der Helst, en Abraham Hubert, 22 februari 1704, ondertekend van Teffelen.

Geregistreert te Nuland, 23 juni 1707, Gerard Croon, Corstiaen Gerits, schepen van Nuland.

( beide tekenen)

 

RA 35 Nuland - Blz. 16 dd 23 juni 1717 eerste gehele acte!   registratie te Nuland

Juffr Maria Heringhx, gemachtigd door Hr Bastiaan van Sande, weduwe en erfgenaam van Juffr. Helena Doncquers, c.s., in de procuratie voor Jan Francois Issacx, als openbaar notaris, tot Antwerpen, d.d. 16 juni 1682,  

Verder:

Maria Doncquers, Jan Doncquers Louwrenses dochter

Juffr Barbara Hubert, weduwe Christoffel Comminetta (?), in procuratie voor Notaris als voornoemd te Antwerpen d.d. 22 maart 1681, Voor de ene helfte

 

Peter van Dinter als wettige man en momboir van Johan, dochter Willem Donkers bij Geertruijt van Vreeij, voor 1/4/ deel

Geerit Donkers en Adraen Gijselen, als momboir over de drie onmondige kinderen van de genoemde Willem Donkers, voor ¾ part,

(van Dinter gemachtigd voor schepenen Den Bosch d.d. 20 juni 1682)

 

Betreft een schuer met 24 voeten erve volgens de lengte en breedte van de schuer oostwaarts en de 12 voeten erft noordwaarts, en het bovenhuijske met den Hof, singel tot op den Hoek, van den boomgaert, mits den Somerdijck, met drie bomen daarop staande in den gehelen eijgendom, van het water daar om lopende, item het hopstreepken, met de boomen, ende het schaerhout, item het agterste veldeken, met de dijck, bomen en schaerhout, item de helfte van de akker over de straat, westwaarts met schaerhout en den gehele eijgendom van het Bolken gereserveert dat het bolken in geen mate te mogen strekken, item het huisken in de Nulantse straat, met sijn boomen, met schaerhout, belast met 14 stuijvers aan de Armen tot Nuland, en een duijt cijns.

Item 13 hont weilands onder Rosmalen in de Hoeve ten eijnde van de Heer Ruijs aent Noorden,

Item 2 morgen 3 hont onder rosmalen aldaar gelegen

Aangekomen via Erfdeling op 25 juni 1682, nu verkocht aan Hr Pieter van Mil, koopman te Den Bosch, (in marge 2900 gulden)

Jan van den Bergh en Rutger van Berckt, Schepenen van Den Bosch 16 juli 1682.

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits, schepen.

 

Blz 19 dd 26 juni 1717 registratie te Nuland

Juffr. Jacomina en Maria van Veggel, heer Cornelis van Ingen vader van zijn 3 onmondige kinderen bij Juffr Theodora van Veggel, als erfgenamen van Juff Alegonda van Veggel, van een hof groot 8 lopens neffens Erve Hendrik Fransse, akte 1 juli 1681 notaris Simon van Stockum,

voor schepen van den Bosch Hendrik Copes en Rutger van Berckel, dd 1 oktober 1682.

Overdracht aan Hendrik Fransse van Berghem.

Tekenen: Gerrit Croon, Corstiaen Gerits

 

RA Nuland 35 - Blz 20 dd 26 juni 1717 registratie te Nuland

Joost Hendrics Hanegraaf ( in marge 200 gulden)

- perceel teulland groot 1 lopens te Nulant, in Vinckel gelegen, naast de koper aan de ene kant, erfgenamen Juffr Costerius aan de andere kant en ene einde, andere einde de erfgenamen Cornelis Ywens,

- perceel teulland, groot 1,5 lopens, genaamd "het Bosch", gelegen als voor neffens, ene kant de koper, ander kant de weduwe Aert de Mulder, ene einde de Wetering, andere eind Dirck Willems

(in marge 200 gulden)

- stuck hijlants gelegen als voor neffens de koper aan de ene kant, aan de andere kant Jan Ariens, ene einde Dirck willems, andere einde Jonker de Jeger, aangekomen bij successie van zijn ouders, verkoopt en draagt over aan Tunnis Arien Martens,voor schepenen van Den Bosch: Cornelis van Blootenburgh en Hendrik van Berckel dd 27 juni 1701.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits

 

blz 21 dd 27 juni 1717 registratie te Nuland

Compareert voor Notaris Johannes Keijsers, Jenneke Antonis van … , weduwe Cornelis van Bochoven

- een jaarlijkse cijns van 12 gulden, van een uijthuijs erve, hof, te St Michielsgestel "aan de planck", van de hooge straat aldaar, het onderpant groot 6 lopens,

- stuk akkerlant groot 2 lopens en 5 roeije, aldaar op de oude hofstad,

- stuk allerlant of hopland groot 2 lopens en 11 roeije, "int moerschot" aldaar gelegen, geconstitueert door Jan Adriaens van der Ven, inwoner van St Michielsgestel, volgens schepenen brief den Bosch dd 8 maart 1631,

- erfelijke cijns van 6 gulden uit een huis en land te Nuland, aan den ….. tekst verscheurd! ….geconstitueert door Dirck Soone …… tot Nuland, volgens schepenbrief den Bosch  dd 25 feb 1619, voor notaris Udo Melchior Verweij 21 dec 1678, nu overgedragen aan ….Huijgermans, coopman te Den Bosch, voor schepenen Den Bosch Johan Baron van Leefdael en Johan Christoffel Zeits, dd  30 augustus 1690.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz 24 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Joost Hendricx Hanegraaf wonend te Nuland,

- perceel lant te Vinkel genaamd "den Krommenhoek" , naast erve Peter Jacobs aan de ene kant, aan de andere kant erve ene hoeve, ene eind erve erfgenamen Jan Aert de Wert, tot op de erve….

- stuk lant 25? roeije, gelegen aldaar, ene kant Peter Jacobs, andere kant Jan Aerts de Wert, ene einde de straat tot op ….

- het oude hopvelt gelegen als voor, aan de ene kant….., aan de andere kant Jan Ariens, strekkende van de erve Hendrik Hendricx, tot op erve Jan Ariens, aangekomen bij de deling van zijn ouders, voor schepenen den Bosch 23 sept 1700, draagt over aan Jacob Gijsberts Blommers,  zijn swager, wonend te Nuland, belast met een sester aan de armen van Nuland, 50 gulden aan het block van het Hintamereind, voor schepenen Den Bosch Fransois van Blootenburg en Johan Am, dd 11 februari 1713. ( in marge 259 gulden)

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz 25 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Antony Adriaens van Lendt, huijs, hof en aangelag groot 14 lopens, te Nuland gelegen naast Claas Willem Jansen aan de ene kant, andere kant "den Elskamp", als persoonlijke schuldenaar voor Juff Jacomina en Maria van Vechel en Hr Cornelis van Ingen gehuwd met Theodora van Vechel, voogd over zijn minderjarige kinderen, als erfgenamen van Juff Alegonda van Vechel,  de som van 250 gulden, voor schepenen van Den Bosch Hendrick Copes en Rutger van Berckel, dd 1 oktober 1682.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits, ( stuk in de marge verscheurd en niet te lezen)

 

blz 25 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Antony Adriaens van Lendt, 2 mergen hooiland te Nuland, naast de pastorije aldaar aan de ene kant, andere kant weduwe en kinderen Jan Peter Geeraerts, als persoonlijke schuldenaar voor Juff Jacomina en Maria van Vechel en Hr Cornelis van Ingen gehuwd met Theodora van Vechel, voogd over zijn minderjarige kinderen, als erfgenamen van Juff Alegonda van Vechel, de som van 62 gulden, voor schepenen van Den Bosch Hendrick Copes en Rutger van Berckel, dd 1 okt 1682, (in marge afgelost 12 jan 1744, rest grotendeels verscheurd).

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits,

 

Blz 26 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Jan Jansen van der Ven, 8 hont weiland als onderpand, "over den Hogenwegh", naast Jacob Jacob…. aan de ene kant, aan de andere kant erfgenamen Hendrik ….. , als persoonlijke schuldenaar voor Juff Jacomina en Maria van Vechel en Hr Cornelis van Ingen gehuwd met Theodora van Vechel, voogd over zijn minderjarige kinderen, als erfgenamen van Juff Alegonda van Vechel de som van 61 gulden, voor schepenen van Den Bosch Hendrick Copes en rutger van Berckel, dd 1 okt 1682.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits,

Blz 27 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Jan Hendrik Sijmons van de Weerscheut, wonend te Geffen, verkoopt aan Sijmen Dirck Sijmens, wonend te Nuland:

-       huijs hof en drie stukken akkerland aen malkander gelegen, tot Nuland, tijnden de Weerscheut, groot 3 lopensaet, gelegen west: neffens de Weerscheut, andere einde oostwaarts erfgenamen Hendrik Frensen van Rosmalen, ene zijde de heerbaan, andere zijde  de Meulencamp,

-       twee stukken ackerland aen malkander gelegen, als voor, groot 100 roeijen, neffens erve Hendrik Frensen noordwaarts aan ene einde, zuid erfgenamen Adriaan Adriaans, west de molenheij, oost erfgenamen Frens Aert Hendricx.

-       Twee hop hooftkens groot omtrent 50 roeije, gelegen als voor, oost neffens andere erve der vercoopers, west erfgenamen Hendrik Frenssen, strekkende van de halve leemwal ? noordwaarts tot op erve erfgenamen Hendrik Frensse zuidwaarts

Aangekomen na versterven van zijn ouders, voorschepenen Robert de Lobelle en Peter van Teefelen, van Den Bosch dd 11 jan 1690.

Tekenen: Geerit Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz  28 dd  29 juni 1717 registratie te Nuland

Tomas Maes, man en momboir van Aeltje dochter Jan aent Hoogh, Johan, soone Jan Aent Hoogh, 2 stukken teulland met een bosken hout, groot 1,5 lopens, te Nuland, naast ene zijde de erve Jacob van Gogh, andere zijde gemene straat strekkende op de erfgenamen van Wouter Ariens, aangekomen bij successie van haere ouders nu verkocht en overgedragen aan Sijmon Dircx wonend te Nuland, ( in marge 7-0-0.) Voor schepenen van Den Bosch:Cornelis Ackerdijck,  Cornelis t Hooft, 16 mei 1697, secr. Cattenburgh.

Tekenen: Gerrit Croon Corstiaen Gerits

 

Blz 28 dd 29 juni 1717 registratie Nuland

Peter Peter Deckers, 3 stukken teulland aen malkanderen genaamd de agtersten Akker met den houtwas gelegen tot Nuland Jonker Lemme en van Mil aan de ende zijde, andere zijde erfgenamen Peter Aent Hoogh, strekkende van de erve van de verkoper tot op de erve van Mil, bij koop aangekomen van Rut Jan Rutte Lockven en meer anderen, in schepenbreif van Nuland dd .4 maart 1693, nu verkocht aan Symon Diercx, voor schepenen van Den Bosch Johan van der Meulen en Jan Adriaen Ruijs, dd 4 maart 1701,  (in marge 100 gulden).

Tekenen: Gerart Croon en Corstiaen Gerits

 

blz 29 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Juffrouwen Jacomina en Maria van Veggel, Heer Cornelis van Ingen, vader en voogd over zijn onmondige kinderen verwekt bij Theodora van Veggel, zijn huisvoruw, samen erfgenaam van Juffr. Alegonda van Veggel, stuk weijland, genaamd "Kepkensdonk", groot 6 mergen, neffens Dries Jacob Peter Joosten aan de ene kant en den "segendijk" / Legendijk ? aan de andere kant, van welk perseel Symon van Stockum, notaris ende clerck van der stads secretarije den coop  jegens den rechter verkregen heft volgens acte  dd 1 juli 1681,  en 21 juli 1682, nu verkocht en overgedragen aan Mr Geerlingh de Booij, voor schepenen van Den Bosch: Hendrick Copes en Rutger van Berkel,  dd 1 oktober 1682.

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard

 

blz 31 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Johannes, Cornelis,  Jacobus en Johanna Maria desMenschen, broers en zussen alhier

- een huijsinge en landerijen, groes wei en teulland, met houtwassen, groot 5 lopens, gelegen aan het Merkveld te Nuland, ene zijde bovennaast Jacob Jansen van Gogh, benedennaast gemeene straat,

- 6 lopens en 5 roeije, strekkende met de ene einde van de Loje Camp / Coje Kamp , tot op erve Herbert Dirk Denissen aan de andere einde,

- 2 mergen hooilands int sevenvierdeel, andere sijde en ene eind de nieuwen poldergraaf, andere zijde de Hoefdijck,

- camp van 14 hont weijland te Geffen, ene zijde erve Jonker Pelgrom bovennaast, andere zijde Rijnier Schonck benedennaast

- 4 lopens aldaar, tussen erve Jan Peter Sighmans ene zijde, andere zijde Jan Joosten de Cort,

Verkregen voor de helft bij coop van ….Bockely voor schepen van deze stad dd……., voor de andere helft van hun ouders na hun dood, nu verkocht aan Mr Hendrik de Boij,  drossaard van Geffen, Belast met grond en gewincijns, 1,5 mud rogge in speciemate van Den Bosch aan rentmeester Tijgnagel, mud rogge aan juffr  weduwe van de Vliert, 10 vat rogge aan de armen tot Gestel, 2-14-0 aan kerk tot Geffen, voor schepenen van Den Bosch: Fransoijs van Rotterdam en Jacob Mastingh, dd  22 februari 1716 ( in marge 1444 gulden)

Tekenen: Hr Gerit Croon

 

Blz 32 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Dries Wouters, een morgen onder Nuland noord tegen den Agterdijk, zuid de erfgenamen van de heer, aangekomen van zijn ouders, nu verkocht aan Juff Geertruij de Boij, weduwe des secr. Verhijde, voor schepenen van Den Bosch: Cornelis Blotenburg en Jan Adriaen Ruijs, dd 1 dec 1701, ( in marge 150 gulden).

Tekenen: Hr Gerit Croon, drossaard

 

Blz 33 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Hr Johan Quirijn van Niel borger en Coopman Den Bosch,

- de helft van een welgelegen hoeve, met landerije, genaamd de Sijspechse Hoeve, gelegen tot Caathoven, onder HH Nuland, bestaande uit een huijsinge, cameren, boerenhuijs, stallingen, schuer, houtwerck, verkenskot, hof en boomgaarden, 25 lopens Saijlant, een grote en kleine camp hoijlant, leggende aen den anderen, met houtwassen, tot de Weteringe toe, verkregen voor de helft van Juffr Maria de Hont, weduwe Hr en Mr Niclaes van de Gevel, volgens schepenbrief Den Bosch dd 14 juli 1706, nu overgedragen aan Hr Roedolphus Tijbos, mede borger en coopman te Den Bosch, die de wederhelft competeerde, belast met de 1/2 van de 1/2 en de rente van 8 mudde rogge jaarlijks, met 25 gulden jaarlijks te betalen aan Rentmeester Hr van Deurne, 29 juli 1713 voor schepenen Den Bosch: Mathias de Vlamingh en Johan Willem Groulard, (in marge 1239 gulden).

Tekenen: Hr Gerit Croon

 

blz 34 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Hendrik de Decquare, voor zichzelf en namens broers zussen en zwagers, erfgenamen van Maria Florissen van Gemert, weduwe Willem de Decquare

- een stuk land genaamd den Elscamp groot 15 hont, gelegen te Nuland, eerder toebehoort aan Gerrit Croon, drossaard, openbaar verkocht voor Notaris en clerck Theodorus van Asten te Den Bosch, tegen de rechter, dd 21 november 1704, 10 februari 1705, nu overgedragen aan Hr Roelof Tijbos, coopman in wijnen in Den Bosch, voor schepenen te Den Bosch Rutger Tullekens en Mathias de Vlamingh, dd 27 okt 1706, (in marge 240 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon.

 

Blz 35 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Cornelis van Strijp, clerck deser Stad, gemachtigs door schepenen dd 22 maart 1696,

een mergen land op groot Nuland gebruikt door Jan Gijsbert Lent, notaris Willem Vos te Den Bosch kocht het van de rechter na de evictie dd 27 augustus 1694   ( in marge 128 gulden). Overgedragen aan Hr en Mr Johan Van der Meulen secretaris van Den Bosch ten behoeve van Jan Jansen aent Hoogh. Voor schepenen Den Bosch Cornelis Ackerdijk en Gielus van Berckel, dd 22 maart 1696.

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard

 

blz 36 dd 20 aug 1717 registratie Nuland

Willem soone Jacob Willem Driesse, Jenneke, Hijltje en Metjen gesusters , kinderen Jacob Willems, zuster Marike, i.v.m. 1/4 deel in een stuk land genaamd "den langen camp" gelegen "te langs beneven het Nuland"  aan de westkant, strekkende van de Hogenweg tot op de Hoefdijck,  aangekomen via hun ouders, nu overgedragen aan Peter Hendrics Aent hoogh  voor de helft

Jan soone Jan Hendricx aent Hoogh, ook voor Claas,  Hendrik en Aelken (ook kinderen Jan Hendricx aent Hoogh)  voor de andere helft, belast met 6 voeten kepkensdonkdijk,

Voor schepenen van Den Bosch Johan Fransois Balbiaen en Gijsbert van Hamel, 24 juli 1685 Den Bosch.

Tekenen: Gerart Croon en Corstiaen Gerits

 

blz. 37 dd 20 augustus 1717 registratie Nuland

Hendrick Jansen Smits wonend te Rosmalen man en momboir van Eijcken dochter Mathijs Peters van Vlijmen, 8 vaetsaet teulland te Nuland "onder Wielhuijs" op de ackers tussen de erfenisse Baetje, weduwe Adriaen Goijert Cuijpers oostwaarts, en westwaarts: erfenisse Baetje, voornoemd en Elken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven, streckende van het gemene Hijke zuijdwaarts tot op een vaarwegh noordwaarts, aangekomen na dood van zijn vrouws ouders

verkocht aan Mathijs Gerrits van Grinsven ten behoeve van Elken, weduwe Geerit Jacobs van Grinsven, zijn moeder.

Genoemd schepenschuldbrief van 200 gulden, aan de erfgenamen van Jan van Wolfswinckel, tot Den Bosch, voor schepenen van Den Bosch Cornelis t Hooft en Nicolaas de Loobel, dd 20 maart 1683.

Tekenen: Gerart Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz 38 dd 20 augustus 1717 registratie Nuland

Dirck Peters van Tiel, als man en momboir van Hilleken Eijmbers, wonend te Geffen,

een stuk teulland groot 2 vaetsaeten, 27 roeijen, gelegen tot Nuland, ter plaatste genaamd Litterven, neffens erve Tunnis Tunisse aan de ene kant, aan de andere kant de kinderen van Hendrik Peter Broers, strekkende met de ene einde op de erve Jan Jacob Langens, en de andere einde op het Litterven, aangekomen bij successie van zijn vrouws ouders, nu overgedragen aan Peter Aent Hoogh, wonend te Nuland, voor schepenen te Den Bosch Cornelis Ackerdijk en Cornelis van Vrijbergen dd 17 mei 1697  ( in marge 200 gulden)

Tekenen:Geerit Croon, Corstiaen Gerits.

 

Blz 40 dd 20 augustus 1717 registratie Nuland

Jan Jansen van Rosmalen en Joseph zijn broer, Geert Dircxs van Tefelen gehuwd met jenneke jansen van Rosmalen,

- 1/2 van huis hof en boomgaert te Nuland en landerijen, groot 1 lopens, west de verkrijger, oost en noord de gemene straat, zuid het volgende perceel

- 3 lopens nieulant benevens west Hr Pleunus c.s, noord Corstiaen Bijvelt c.s., zuid Litterven, aangekomen via de schoonouders van de ouders, nu overgedragen aan Corstiaen Gerits Bijvelt wonend te Nuland, belast met een cijns van 5 duijten aan de borgemeesters van Nuland, een halve zak rog aan de armen van Nuland, 100 gulden capital aan Juffr Pelgrom alhier, voor schepenen Den Bosch Fransis van Blotenburgh en Mathias de Vlamingh dd  21 juli 1713.

 

 

 

blz 41 dd 13 september 1717 registratie Nuland

Leonardus Corneijts en Joseph Boel, momboiren van de kinderen van Hendrik Hijacinthus van Hoorenbeeck, Genoveva van Tielens, zijn huisvrouw, Adrianus Teulings als man en momboir Aleijda Catharina van Hoorenbeeck, dochter Hendrik Hijancinthus, momboiren gemachtigd door de schepenen van Den Bosch dd 16 juli 1695,

5/6 deel van 1/3 deel in een clamp tiende coorntiende tot Heese onder rosmalen, in d'eigen als Smaeltiende, ende blocken onder Nuland, zeedijck, achterheese, neeffengraaf,  lange en corte hoeve, respectievelijk gelegen, leenroerig aan het leenhof van Brabant, de resterende 1/6 deel gehoort Jan willems van der Aa,

waarvan 2/3 deel na het overlijden van Hendrik Hijacintus van Horenbeek komt  nu toe aan Cornelis Libertus van Hoorenbeeck, sijne oudste zoon, en het resterende 1/3 deel aan zijn drie dochters uit het huwelijk met Genoveva van Tielens,

Nu overgedragen aan Rijnier van Boxtel, inwoner en borger Den Bosch, voor schepenen Den Bosch Hendrik Ackerdijk en Cornelis van Blootenburgh,  dd 12 september 1695

Tekenen: Gerrit Croon.

 

blz 43 dd 19 september 1717 registratie Nuland

Jan, Jan en Joostje alle drie kinderen van Arien Jansen, 3/4 deel in huis schuer en aangelegen land met houtgewas, en een stuk land te Nuland, groot 4 lopens, aangekomen na versterven van de ouders, nu overgedragen aan Hendrik van Aalst, schepen brief 5 mei 1699, Jacob Corsten gehuwd met Anneken Arien Jansen, die vernaderen, voor schepenen Hendrik Hamel en Johan de Caron, van den Bosch 13 maart 1700. (in marge coop 250 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard.

 

blz 43 dd 19 september 1717 registratie Nuland

Jan, Jan en Joostje alle drie kinderen van Arien Jansen, hetzelfde nu verkocht aan Hendrik van der Aelsfoort,voor schepenen Den Bosch Adriaen van Blootenburg en Hendrick Copes, dd 5 mei 1699.

Tekenen: Gerrit Croon.

 

blz 44 dd 23 september 1717 registratie Nuland

Johan van Campen, notaris en procureur binnen Den Bosch, en gemachtighd door Johannes van Breda en Anna Vincx, sijne ouders volgens schepenbrief te Weert dd. 16 mei, goedkeuring van de weeskamer te Antwerpen dd 13 mei.

8 hont achter opt Nuland, overgedragen aan Guiliam van Campen, notaris te Den Bosch,

8 voeten dijcx  wesende 1/2 van 16 voeten dijcx genaamd Zegendijck, ende den Hoefdijck, voor schepenen van Den Bosch: Frederik Hendrik Sweerts de Landas, Hendrik Copes, dd 20 mei 1671.

Tekenen: Gerrit Croon.

 

blz 46 dd 25 september 1717 registratie Nuland

Heer Johan van Goor wonend te Amsterdam,

- een huis en erve, teul en weiland, groot 2 lopens en 9 roeijen, in de Nulandse straat, oost Geerit Bastiaens, west Jan Hendrikck spierings, zuid de nulandse straat, op het Bosstraetje genaamd den Hogen weg,

- halve hof teulland mede aldaar gelegen, genaamd "den Lagen Hoff", groot 2 lopens en 29 roeijen, oost Joostje Dirck Spieringhs, west ….Hoogh, sijnde een gemene weijde, ene einde Nulandse straat, andere eind het bosstraetje

- camp teulland met een half steegske, daer aangehorende, gelegen in den Elst te Geffen, groot 4 lopens en 14,5 roeije, oost lindert van Goor, west Jan van der Steen, ene eind Willem Clasen met de sijne genaamd "den Ham", andere eind de gemeene straat

- een hof teullands met een groesveldje, tot Geffen aan de Goorsteegh gelegen, 4 lopens en 40 roeije, oost de kinderen Willem Udo van Goor, west de HH van Nuland, zuid Jan Quack, andere eind de gemene straat, aangekomen na overlijden van de ouders, nu overgedragen aan Jacob Arts tot Nieuland wonend, belast uit eerste perceel 2 vatten rog aan blok van het Hintamereind,  uit 2e perceel aan de Coster tot Binderen 1-1-0, uit derde perceel: vat rogge aan kerk tot Geffen, uit het geheel een kapitaal van 300 gulden aan juiff Anna van Grave, een kapitaal van 300 gulden aan Hr Advocaat Zandvoort, 200 gulden aan Hr Pieter Abangelis, 100 gulden aan Hr advocaat Coolen te Eindhoven, volgens schepen brief van Den Bosch dd 31 mei 171?

Schepen Jan Dirck Spierings, vernadert , voor schepenen Den Bosch Abraham Daesdonck, Jan Hendrik van der Does, 7 december 1715. ( in marge coop 1234-16-14 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard

 

blz 48 dd 28 september 1717 registratie Nuland

Rijnier Peters van Vlijmen, man en momboir van Maria Claas Adriaens van Boxtel wonend te Cromvoirt, 4 hont land opt Middelst Nuland, ene zijde erve Hendrik van den Boogert, andere kant Antonis gilde tot Nuland, aangekomen bij de deling van zijn moeder tussen de 2 kinderen, voor notaris Petrus van Oudenhoven dd 25 okt 1703, nu overgedragen aan de 8 kinderen van Hendrik van Calcar bij Iken Peters van Vlijmen verwekt, wonend te Deuteren, belast met een rente van 4 gulden te lossen met 100 gulden aan de kinderen van van Summeren, voor schepenen van Den Bosch Tomas Hubert en Jacob Hasevoet, dd 14 juni 1717. (in marge 527 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard.

 

blz 49 dd 28 september 1717 registratie Nuland

Jasper Hendrick Heijnsbergen, 2  morgen weijlands te Nuland, genaamd den Hogenwegh,  ene zijde de pastorije bovennaast, beneden naast Anthony Hendriks aant Hoogh, strekkende van de Hoge weg tot op de etteringsgraaf,  waarvan gebruiker is geweest Jan Udo Jansen, verkregen van Hermen Wijnant van Rossum, volgens schepenbrief Den Bosch dd 4 februari 1679, nu overgedragen aan Jan Hendricx aent Hoogh en Sijmen Claas Colen te samen,

Voor schepenen den Bosch Rovert van Label en Nicolaas Blom,  dd 5 april 1679.

Tekenen: Gerrit Croon,

 

blz 50 dd 28 september 1717 registratie Nuland

Gerart van Noort, Notaris Den Bosch, gemachtigd door Stijntje Cornelissen weduwe Gijsbert Hendricx van der Linden in procuratie voor Gijsbert Bosch openbaar notaris op  9 februari 1689

1/2 in 1/6 deel van seekere tiende tot Rosmalen in t'eijgen St Hilperix sijnde een manschap van twee manschappen leenroerig aan Johan Fabri en genoemde van der Linden

overdracht aan Hr en Mr Cornelis Ackersdijck voor Jan Willems van der Aa wonend te Rosmalen

Gijsbert Hendricx van der Linden had verkregen voor 30 gulden van Jacob Peter Joosten 1/2 in 1/6 deel van seekere tiende tot Rosmalen. Van der Linden onlangs overleden

Notaris Hendrik van Heeswijk, te Den Bosch, Afstand door Stijntje Cornelissen voor Jan willems van der Aa te Rosmalen , in ruil voor elk jaar drie goede zakken rogge, behalve als de oogst door Hagelslagh beschadigd was,

na overlijden van Stijntje Cornelissen zal Antonis Jansen van Overbeek man en momboir van Grietje Poulus van Uden 150 gulden betalen, ook aan Jan Sijmens van den Heuvel als gehuwd met Yken Pouwels van Uden, eveneens 150 gulden, Aan Jenneke Cornelissen, weduwe Johannes van de Lennisheuvel of haar kinderen 122 gulden, en aan de kinderen van Willem Jacobs van der Aa gehuwd met Geertje Cornelissen ook 122 gulden,

Voor schepenen Den Bosch voor de getuigen Dielis van Herpe mr. Kleermaker en Jan Vercuijlen, Mr. Lintwercker, beiden borger en inwoner den Bosch, dd 4 mei 1683,

Voor schepenen Den Bosch Jacob Schuijl de Walhoorn en Willem van Grimbergen, dd 16 april 1689.

Tekenen: Gerrit Croon.

 

Blz 54 dd 29 september 1717 registratie Nuland

Johan Francois Balbiaen, Nicolaas Blom, schepenen van Den Bosch

Compareert Heer Rogier van Leefdael, heer van Liefting, Deurne, Raad en oud president van Den Bosch, rentmeester episcopale goederen,

7 morgen land in sevenvirdel, ene kant erfgenamen Adriaan Goijaerts Cuijpers c.s., andere kant west de Heer Rentmeester Ruijs ende Jenneke Willem Gerits, ene einde gemeene hoefdijk, tot op achterdijk, toebehoorende de Hr en Mr. Jacob Valckenaer, door de deurwaarder  Johan de Cassemajor geauthoriseerd door de Hr van Deurne, nu verkocht aan Hr. Johan van Sutphen, schepen der Stadt voor 925 gulden, wegens een schuld van 30 gulden en 5 gulden jaarlijks in een capitaal van een rente van 4 gulden en 2 stuijvers jaarlijjks, dd 6 juni 1680,

Den Bosch 18 juli 1680.

Tekenen: Drossaard Gerrit Croon.

 

blz 55 dd 29 september 1717 registratie Nuland

Acte wordt geregistreerd: Hr Johan de Cassemajor

Hoeve wordt publiekelijk verpacht, horend onder de Rentmeester, Hr van Deurne,

tweede convent van de fraters, hoeve nu in gebruik door Hendrik Jan Melten ingezet door Claas Jan Huijbers tot Nuland 115-0-0, gemijnt 125 gulden door dezelfde.

21 maart 1704 voor schepenen  Den Bosch  A.N van Schagel en Baron van Redevinkeer van Rijswoude,

Claas jan Huijbers koper van de tweede uitgifte van de Hoeve, belooft de erfpacht van 125 gulden te zullen betalen, aan de Hr van Deurne, de rentmeester,

Borgen: Wellen Jansen wonend te Hees, Willem jan Huijbers wonend te Nuland,

de eerste geeft als borg:

- 2 akkers in den Boonhoff te Hees, groot 1 lopens en 26 roeije, ene kant Willem Roelofs, andere kant weduwe Jan van Hees,

- een akker opt Nuland, over "de koningssteeg" groot 1 lopens 41 roeije, ene kant erfgenamen Jan Joosten de Cuijper, andere kant de erfgenamen Jan Beecken,

- twee akkers opt Nuland, beneffens de Coningsteeg, groot 3 lopens en 13 roeije, ene kant Jacob Hendrik Hermens, andere kant de gemeente steeg,

- een akker als voor, groot 1 lopens 35 roeije, ene kant erfgenamen Rom Bastiaens, andere kant gemeente steegsken,

- een weijcampke in de Elst, groot 1 lopens 36 roeijen onder Hees gelegen, ene kant Jan Willem Meus, ander kant erfgenamen Rom Bastiaens,

- halve mergen hoijland littoijen, ene kant Jan Meusen, andere kant Joost Roelofs,

Hem aangekomen bij scheiding en deling Hees 12 dec 1690

De tweede geeft als borg:

- een akker lants onder Dinter 4 lopens, genaamd Nuijlant,

- een mergen hooijland opt agterste Nuland, rest alles onder zijn persoon

Den Bosch, schepenen Guilam van de Helft en Jacob Lodewijk Swaerts,  3 april 1704

 

blz  59 dd 29 september 1717 registratie Nuland

Peerken weduwe Aert Wouters, als langstelevende de tocht in 2 mergen, ene zijde Claas Aent Hoogh, andere kant west de gemeijne dijk, noord Jacob Peters van Grinsven, overdracht aan minderjarige zoon Wouter Arts, volgens acte voor schepenen van Nuland van 14e deser maand, overdracht aan Peter Jansen, wonend te Nuland, Voor schepenen van Den Bosch Abraham Daesdonk en Jacob Cooijmans, Den Bosch 17 juni 1707.

 

blz 61 leeg

blz 62 dd 11 november 1717  registratie Nuland

Juff Anna Maria van Deursen, erfelijke rente van 6 gulden, uit 4 hont land "opt Nuland" , ene kant conventen van de H maagd Marie tot Rosmalen , andere kant Johannes Wintkens,

onderpanden: Antonius soone wijlen Hendrick van den Aasfoort verkocht voor Ambrosius van Hanenbergh, soone wijlen Wilhelmus, dd 2 mei 1523, te deel gevallen aan Anna Maria van Deursen bij deling van haar ouders aangekomen voor notaris Jacobus de Bie, 23 februari 1692

nu verkocht aan Jacobus Bockelie, wonende alhier te Den Bosch.

voor schepenen van Den Bosch Cornelis van Blootenburg en Hendrik van Berckel, Den Bosch 22 september 1702.

 

blz 63 dd 25 november 1717 registratie Nuland

Hr Pero de Cassemajor, dijckschrijver, penningmeester polder van der Eijgen en den Groenendijck, achterstand in betaling dd 20 maart 1717,  publiek verkopen van

- een mergen aan kepkensdonkdijk

- 8 hont genaamd Schefferscamp

- 1 hont 33,5 roeije, alle te nuland gelegen, op naam van Dielis Huijberts

Door deurwaarder Willem Ginhoven, verkocht aan Hr Theodorus van Lier, wonend te Den Bosch voor 230 gulden, voor schepenen van Den Bosch: Johan van der Helft, Johan Pinxternagel, schepenen van Den Bosch, dd 22 oktober 1717 ( in marge 230 gulden)

 

blz 66/67/68 leeg

 

blz 69 dd 10 mei 1718 registratie Nuland

Willemke Geerit Hendricx weduwe Lambert de Wert, met haar Corstiaen Geerits Bijvelt en antony Ermers, allen uit Nuland , schuld aan :

Hr Norbertus Snelle, advocaat Den Bosch ten behoeve van het onmondige kind van  Johanna van Pullen, verwekt bij Gerrit Haren een som van 200 gulden, voor schepenen van Den Bosch: Johan van der Helft, Johan Pinxternagel, schepenen van Den Bosch, Den Bosch 9 april 1718.

 

blz 70 dd 13 juni 1718 registratie Nuland

Juffr Elisabeth en Hr Johan Francis van Esch 21 feb 1710 compareren voor notaris Theodorus van Asten, voogd over minderjarige broer Jasper Dominicus en Gerardus van Esch

Hr Daniel Hogendoorn, capiteijn int regiment Walon, commandeur fort Isabella een som van 1000 gulden a 4 % , Juffr Micheleth van den Bucker als legaat in haar testament,

Wilhelmis de Wit, procureur en notaris te Eindhoven, voor schepenen van Den Bosch: Pieter S Gravensande en Johan Pinxternakel, dd 16 mei 1718.

 

blz 73 dd 2 juli 1718  registratie Nuland

Dionysius en Seger van Clootwijck

- akkerland "de Corte Stucken" ca 6 vaetsaet te Nuland, oost de twee langen van de eerste opdrager, zuid corstiaen gerits bijvelt , west willemke weduwe lambert de wert,

- de twee lange stucken teulland te nuland met houtwas, groot 8 vaetsaet, oost Jan aent hoogh, andere kant: Evert Gerits van der Putten, ene einde de Santstraat, perceel is leenroerig aan het huis van empel, aangecomen van haar ouders, erfdeling Nuland 2 feb 1718, tegen zijn broer, nu overgedragen aan Joost Hendricx Hanegraaf te Nuland, voor schepenen van Den Bosch: Jacob van der Helft, Johan Pinxternagel, schepenen van Den Bosch, dd 4 juni 1718.

Tekenen: Gerart Croon Gijsbert Wellens schepen Nuland

 

blz 75 dd 10 september 1718 registratie Nuland

Hr en Mr Arnoldus Costerius, schout en rentmeester van de Stad Weert, huis en hof , "van outs genaamd de Stooters poort" in den Bosch in de peperstraat

deling 3 sept 1655, nu aan zuster Willemina Casterius, nu bewoont door Johan van Turnhout schoenlapper, overdracht aan mr. en hr. Johan Testes van Breugel pensionaris van den Bosch,

voor schepenen van Den Bosch Daniel de Lobel en Jacob van Thienen, den Bosch 16 augustus 1718

 

blz 77 dd 26 juli 1719 registratie Nuland

Johan Dumont, rentmeester van het weeshuijs te Den Bosch, camp hoijland 2 mergen gelegen in het seven virdel  onder Nulant, verkocht aan Jan van der Ven, wonend te Nulant, voor schepenen den Bosch: Willem Vinck en Henricus Bernardus Martini, dd 17 juni 1719

 

blz 80 dd 27 augustus 1719 registratie Nuland

Compareert voor Schepenen van Nuland: Mr Abraham van Mil en drossaard Gerard Croon: Dirck Martens van de Verdonk, wonend te Ballikum, borg voor zijn zoon Jan Dircx van de Veerdonk inwoner te Nuland als hij tot armoede mocht komen.

Tekent: Dirk Martens van de Verdonk, Abraham vanMil, Clootwijck secr., G Croon.

 

blz 81 dd  26 december 1719 registratie Nuland

Peter Hendricx Bijvelt, inw Nuland, 3 stukken teulland groot 4 lopens , 40 roeije "opt Heeseijnt" onder de parochie van Rosmalen, oost: Jan Ariens van Nistelrooij, west de verkrijger, zuid gemeen steegske, noord gemeene straat, aangecomen bij erfdeling van zijn zwagers dd 16 februari1704, nu verkocht aan Willem van Grinsven, wonende te Oosterwijk.

Voor schepenen van Rosmalen: Dries Wouters van Grinsven en Jan van der Donck, dd 25 maart 1719

 

blz 82 dd 20 januari 1720 registratie Nuland

Isabelle en Angelina Kuijsten, meerderjairge dochters van Johan Huijsten verwekt bij Juffr Mechtildis van Ancker, wonend te Den Bosch, een stede of geseten in HH Nuland, in het Vinckel, bestaande uit een huijsinge ofte stallingen met den hoff boomgaert en teulland, met Bos, aan elkaar gelegen met opgaande bomen, groot 9 lopens 18 roede, ene kant Erve Johan de Hee, andere kant weduwe Gerrit Hensen, strekkende met ene eind van het Broek tot ……, tegenwoordig gehuurd door Gerrit van den Broeck, aangekomen bij dood van hun ouders, en voor 1/3 deel als erfgenamen van Maria Catharina Kuijsten, nu overgedragen aan Hendrik Wellens wonend te Caathoven. ( in marge 312 gulden), voor schepenen van Den Bosch Johan Adriaan Ruijsch en Hendrik Antoni van de Graaf, dd 21 december 1719.

 

blz 85 dd 10 augustus 1720 registratie te Nuland

Hendrik Jansen Snijders wonend te Den Bosch gemachtigd door Peter Hendrik Snijders van Nuland, wonend te Oirschot, in procuratie brieven van Notaris Heribert van Oudenhoven, dd 5 juni deses jaar, - een heufken teulland  genaamd " het Snijders hoffken", groot 2 lopens, gelegen aan Schotsheuvel, bovennaast: Jan Lambers en Jan Hendrik Melten, convent van de Wintmolenbergh benedennaast, strekkende van erve kinderen Jan Jansen tot op de gemeijne Bosse straat, aangekomen door koop van Jan Jansen van der Ven dd 6 augustus 1686 voor schepenen van Nuland, nu overgedragen aan Hr en Mr. Johan van Hurn, secretaries van Den Bosch, tot behoef van Christina Snijders, des geconstitueerden dochters,

voor schepenen van Den Bosch Abraham Daesdonk en Alexander Bernard van Eijbergen, 6 juli 1720.

 

blz 86 dd 19 november 1720  registratie te Nuland  (slecht leesbaar)

Dirck Crijnen, Nelis Crijnen, Thomas Jansen Crivier (??), alle inwoners van Rosmalen, als schuldenaar principaal, Mr Johan van der Horst, schoolmeester tot Rosmalen,  mede wonend te Rosmalen, de som van 500 gulden, dd 21 aug 1697, mede gemachtigd voor Pieter de Cort, drossaard van Asten, een schepen schuldbrief van 500 gulden aangekomen van zijne ouders na hun overlijden, nu overgedragen aan de kinderen van wijlen Herman Valckhof, wonend te Den Bosch, borgen hiervoor: Claas Jan huijbers wonend te Nuland, en Geerit Jan Huijbers wonend te Alem, voor schepenen van Den Bosch Cornelis van Blootenburgh en Martinus des Tombes, dd 5 oktober 1720.

 

blz 89 dd 16 november 1720 registratie te Nuland. 

Wouter van Geldrop burger en inwoner van Den Bosch, weduwnaar van Maria Seelen Quack, de tocht hem als langstlevende in

- 3 stukken teulland te Nuland, groot 3 lopens en 9 roeije, genaamd "het heufken" omtrent den Schotsheuvel, ene zijde Merieken Joosten van den Heuvel, andere zijde Jacob Tijssen van Crijl, strekkende van de erve Willem Clase, tot op gemeene straat

- 2 stukken teulland aldaar met de potinge en houtwas, groot 1 lopens en 32 roeije, gelegen op de Hoge Hoef, ene kant Jacob Peters van Grinsven, andere kant de gemene straat, strekkende van de erve Wouter Bastiaens, tot op het gemene schotsheuvel, aangekomen staande huwelijk tegens Jacob en Tieleman van Oldenzeel c.s, voor de ene helft volgens schepenbrief  Den Bosch dd 10 maart 1704, en voor de andere helft tegens Peter, Gerrit ende Willemke Arts van Dijck, volgens schepenbrief van Nuland dd 24 maart 1706, nu overgedragen aan Gerardus van Ceulen, als man en momboir van Ida van Geldrop, zijn dochter, bij genoemde Maria Seelen Quack, zijn huisvrouw verwekt. Deze draagt ze over aan Jan Lambers van Boxtel, wonend te Nuland,

voor schepenen Den Bosch Isack Elsevier en Gerardt van Breugel, dd 11 oktober 1720

(in marge 240 gulden)

 

blz 91 dd 18 november 1720 registratie te Nuland

Isabella en Angelina Kuijsten meerderjarige jonge dochters van Johan Kuijsten verwekt in wettige huwelijk bij Juffr Mechtildis van de Anker, wonend te Den Bosch,

2 hont hooiland te Nuland in een meerdere camp van 4 hont, onder malkander gehooijt werdende, het gehele perceel: ene zijde Jan jansen van Weert, andere zijde Armen van Geffen, strekkende van erve Jans van de Ven te Nuland, nu gehuurt door Gerit Henrik van Berchem, aangekomen na overlijden van hun ouders, en voor 1/3 deel als erfgenamen van Maria Catharina Kuijsten, hun zuster zo men verklaarde, nu overgedragen aan Willem Clasen van Nulant wonend te Nulant, voor schepenen Den Bosch: Johan Adriaen Ruijsch en Hein Antony van de Graaf, dd. 21 dec 1719, (in marge 78 gulden).

Tekenen: G. Croon.

 

blz 93 dd 18 november 1720 registratie te Nuland

Cornelis van Bockhoven, borger en inwoner deser stad gehuwd met Josina Snijders,

een stuk teulland, genaamd Peter Stijnen heufken, groot 2 lopens gelegen te Nuland, oost Gijsbert Willems met de zijnde Fraters Hoef, zuid en west de gemene dijk, hem aangekomenvan zijn vrouw bij koop van Peter Hendrick Snijders van Nuland, wonend te Oirschot, dd 6 juli 1720, en heft bij wijze van belening overgegeven voor 6 jaar aan Willem Clasen, schepen tot Nuland, voor 150 gulden, (in marge belening 150 gulden), voor schepenen van Den Bosch: Nicolaas de Gijselaer en Francois Paddenburgh, dd 17 okt 1720.

Tekent: G Croon.

 

blz  94 dd  28 november 1721 registratie te Nuland

Jacobus de Roij/Boij, secretaris van Geffen, aangesteld door de schepenen van Geffen als curator van de vaste goederen van Marijke dochter van Hendrik van Heumen, verwekt bij Joostje Dirck Spierings, volgens acte van Curateel dd 22 juli 1721,

- een campke bouw of teulland met houtwas, te Geffen gelegen agter den Elshof, groot 2 lopens en 20 roeije, tussen oost erve Cornelis van Crijl, west Willem van Aalsvoort, noord de gemeijne leijwegh, tot zuid op erve van vrouw van Geffen,

- een houtveldje of boschken gelegen aldaar oost Martinus de Louw, zuid de kinderen Adriaan Seelen, west Maijke weduwe Jan Bogers, noord den uijtwegh,

- 1,5 mergen hooijland te Nuland voor en midden opt Nuland, tussen aan beide zijde het Geestelijk comptoir van Hr Tijnnagel, noord de middelgraaf zuid etteringsgraaf,

- halve hof of streep teulland onder Nuland aan de Nulandse straat, 5 hont, oost erfgenamen Jan van Yperen tot Osch, west het groot hoog, strekkende van de nulandse straat tot op het Bosstraetje, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Dirk Spierings

deze goederen zijn aangekomen bij successie van haar ouders, nu overgedragen aan Jan en Peter Spierings, wonend te Geffen en Nuland, belast met 1/4 deel in 4 gulden en 5 stuijvers  aan de weduwe  van de Notaris Verweij, item een capital van 284  gulden en 15 stuijvers aan de Hr Abangelis en een sester rogge aan het Sinnelooshuijs te Den Bosch, voor schepenen van Den Bosch Geeraert van Breugel en Herman van Broekhuijsen, dd 6 oktober 1721, ( in marge 560 gulden)

 

blz 96 dd 26 mei 1722 registratie te Nuland

Hr en Mr Abraham van Mil, advocaat wonend te Nuland, en Juffr Helena van Neerven, weduwe wijlen Theodorus van Mil, coopmansvrouw te Den Bosch, compareerden voor Floris van Woercom, notaris te Den Bosch , (…), onderright aan en ten behoeve van Hr en Mr Cornelis van Blootenburgh, advocaat Den Bosch, een som van 300 gulden, voor schepenen van Den Bosch HB Martini en J van Houven, dd 25 april 1722

 

blz  98 dd                       registratie te Nuland

Cornelis Cuijlen als man en momboir van Peternella van den Dungen, te vorens weduwe Marselis van Bergen, …..

 

blz  98 dd 20 juli 1723 registratie te Nuland

ter instantie van de Heer Griffier E Tulleken geregistreerd:De Heer Abraham Vloots,

Johan Lodewijk Cramer, Heer van Geffen, Mr. Cornelis van Speelman, Heer van Nuland, ridder Baronnet, gecommiteerden in de Polder van der Eijgen, volgens resolutie van de 6e van deze maand, ondertekent door P de Cassemajor, griffier en dijkschrijver alhier,

Mr Evert Tullekens, griffier deser stad een som van 1500 gulden, dd 20 juni deser jaar, om een aflossing te doen van de helft van een som van 3000 gulden, aan de erfgenamen van Herman Cremer, dd 15 aug 1684, voor schepenen Den Bosch Willem Vinckx en Johan Libelot, dd 7 juli 1723. ( in marge 1500 gulden)

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

blz 101 dd 20 juli 1723 registratie in Nuland

Ter instantie van Vrouwe Judith du Peijron, huisvrouw van de heer Griffier Tullekens geregistreerd, De heer Adriaan Vloots, Johan Lodewijk Cramer, Heer van Geffen

Mr. Cornelis van Speelman, Heer van Nuland, ridder Baronnet, gecommiteerden in de Polder van der Eijgen, volgens resolutie van de 6e van deze maand, ondertekent door P de Cassemajor, griffier en dijkschrijver alhier, Vrouwe Judith du Peijron, huisvrouw van de heer Griffier Evert Tullekens, een som van 1500 gulden, dd 20 juni deser jaar, om een aflossing te doen van de helft van een som van 3000 gulden, aan de erfgenamen van Herman Cremer, dd 15 aug 1684,

voor schepenen Den Bosch Willem Vinckx en Johan Libelot, dd 7 juli 1723. ( in marge 1500 gulden)

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

Blz 103 dd 20 juli 1723

Ter instantie van Gijsbert van Heumen geregistreerd

Jacobus Spliethof, coopman te Den bosch, voor de helft, Gijsbert van Heumen, mr. Cuijper en borger van Den Bosch, als executeur aangesteld van het testament en sterfhuijs van wijlen Theodora Deckers, laatst weduwe van wijlen Dirk Spliethof, dd 9 dec 1722 voor notaris Florentius van Woercom, te Den Bosch, eerder codicil 9 sept 1719 voor de eerder genoemde notaris, voor de andere helft,

Stuk teulland te Nuland, groot 7 lopens, op “Wilhuijsen”, west een steeg met een eijke heg tot dit land gehorende, oost Adriaan Wouters, noord de Bosse Straat of Santstraat, zuid de weduwe Jan Hendricx, welke land de eerst verkooper grootvader Dirck Spliethof  staande zijn 2e huwelijk met Theodora Deckers, verkregen had via Koop, van Hendrik van Berge, naar afgaan van tocht gedaan bij Cornelis Crijlen/Crijten, als man en momboir van Petronella van den Dungen, te voren weduwe Marcelis van Berge dd 12 nov 1709, en de eerste verkoper aangekomen na successie van zijn grootvader,

De tweede verkoper aangekomen bij testament als gemachtigd, nu overgedragen aan Hr. En Mr Johan van Heurn, secr van de Stad, en draagt het over aan executeur van Heumen, voornoemd, belast met drie parten in een vijfde deel van 3 sesters rogge, item ¾ deel in 1/5 deel van 7 stuijvers jaarlijks aan de huisarmen van Nuland, en 2/3 deel in 5 kannen , etc

Van Heurn draagt het over aan van Heumen, voor schepenen van Den Bosch Jacob van der Helft en johannes Hibelet, dd 17 april 1723.

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

blz 107 dd 3 november 1723 registratie te Nuland

ter instantie van Willem Clasen geregistreerd

- Willem Arts van den Hogenhof, vader en voogd van zijn 3 onmondige kinderen, gemachtigd door de schepenen van rosmalen dd. 2 sept 1723, voor 1/5 deel

- Cornelis van Bokhoven, man en momboir van Josina Snijders, te Den Bosch voor 4/5 deel

Ivm 2 stukken land onder Nulant, “op de hoge Hoef”, 1 lopens en 41 roeije, oost Joost Hendricx, west de Heer Hubert c.s. (doorgestreept Wouter Bastiaens), noord de gemeene straat, zuid wouter Bastianen, de eerste aangekomen bij acte van afgaan van tocht voor schepenen van Den Bosch dd 10 september 1723 en dus als successie van hun moeder, de tweede ( de vrouw)  via testament van Peter Snijders, voor notaris Heribert van Oudenhoven te oirschot dd 5 juni 1720, nu overgedragen aan Willem Clasen, wonend te Nuland, voor schepenen van Den Bosch Jacob van der Helft en johannes Hibelet, dd 24 september 1723 ( in marge 47 gulden)

Tekenen: J. v Oisterwijk, J.D. Clootwijk.

 

Blz 109 dd 20 augustus 1724 registratie te Nuland

Ter instantie van Gijsbert van Rijn geregistreerd

De heer Bernardus Judocus van …… last hebbende voor de heer Jacobus Angelus Borret, als man en momboir van Juffr. Anna Maria Catharina van Niel, wonend te Dordrecht, met procuratiebrieven voor Notaris Jacob van Dijck te Dordrecht , dd 24 jan 1724,

Een heijvelt, groot 6 mergen, onder Nieulant in het vinckel, zuid de wetering, west de weduwe Gerrit Jacob Hens Bosch, noord de erve de Baronesse de Mombeeck, oost de kinderen Teunis Arie Martens, aangekomen bij de boedelscheiding tegen vrouw en broers voor notaris Johan van Bruggen te Den Bosch dd 11 dec 1723, nu overgedragen aan Gijsbert van Rijn, koopman te Den Bosch, voor schepenen van Den Bosch Mathias de Vlamingh en Francois van Paddenburgh, dd 20 juli 1724, (in marge 100 gulden).

Tekenen: J v Oisterwijk, J.D. Clootwijk

 

RA Nuland 35 Blz 112 dd 20 augustus 1724 registratie te Nuland

Ter instantie van Gijsbert Crijnen, Gerit Antonie en Gijsbert Croonen,

Hendrik de Bie, Notaris en procureur voor deze gerechte, gemachtigd door Mr. Gerard en Mr. Gerard Hendrik van Santvoort althans wonend te Antwerpen, bij acte van procuratie voor Notaris Florentius van Woercom, te …., dd 2 dec 1723,

8 hont hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene kant Adriaen Schuppens, andere kant het gemeene land, strekkende van de erve van de Heer Coehoorn en de Wetering tot op de poldergraaf, door Johan van Zutphen, in leven Raad deser Stad, verkregen van Simon van Stockum, dd 8 dec 1683, aangekomen na overlijden van genoemde van Zutphen aan van santvoort, en overgedragen aan gijsbert Crijnen voor de ½ en de andere twee voor de andere helft. Belast met 8 voeten kepkensdonkdijk,

Voor schepenen van den Bosch Francoiis van Paddenburgh en Lodewijk Graham ?,  dd 7 juli 1724. ( in marge 196 gulden)

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

EINDE

 

Geef ons uw mening

Ga naar boven