RA Nuland 64 Allerhande acten 1800- 1803                         versie 1.0       

 

blz 1 dd 8 februari 1800 borg en ontlastbrief

Adriaan Aert Hanegraaf en zijn vrouw Johanna Jan van Vlijmen thans wonend te Berlicum, kinderen met name: Jan, Arnoldus en Neeske, alhier geboren.

Schepenen: M. vd Laar, Peter van Doorn, secr Esser Meerman

 

blz 3 dd 23 februari 1800 , inventaris

Van Geert van Loosbroek, weduwnaar van Hendriena van Deurzen en zijn drie onmondige kinderen met name Jakkemijn, Johanna en Gijsberdina. Geert gaat nu trouwen met Geertruijda Daniel Timmers

- een bed met zijn toebehooren

- twee ijzere keetels

- een koffy pot

- een schup tang

- een ketting

- een bedpan

Tekenen: Merkteken: Geert van Loosbroek, Testus D. Esser, Christiaan van Gogh, Adriaan van Weert, leden der municipaliteit van Nuland , Secr. Esser Meerman

 

blz 6 dd 23 februari 1800 borgbrief

Deris Hendrik Janze van Creij, huisvrouw van Arnoldus van Heesch, thans woonachtig te Geffen, alhier uit wettige ouders geboren.

Schepenen: M. vd Laar, Christiaan van Gogh, secr Esser Meerman

 

blz 8 dd 16 april borgbrief

Jan van Boxtel uit wettige ouders geboren.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, W vd Dungen loco secretaris

 

Blz 9 dd Inventaris

Van Willem van Houtum weduwnaar van Johanna Leonardus Heesakkers en 6 onmondige kinderen met name: Leonaordus, Jan, Hannes, Dirris, Wilhelmijna,  en Martinus van Houtum, in verband met tweede huwelijk met Catharina van Sleeuwen

Vaste goederen:

- huis en land tesamen 17 lopens 6 roeden gelegen in den Helsenhoek , ene zijde mejuffr. de weduwe Bronkhorst, andere zijde de erve Jan Verhoeven, een en ander eind de Heide

Meubilaire goederen, kooper, tin etc:

- twee kasten

- een ijzere keetel

- een moespot

- een koffijpot

- een emmer

- een karn

- een roomton

- een sessie met haargetouw

- een zigt en twee rieken

- een turfschup

- twee gaavels

- een krabzeijssie

- een kruijwagen

- een koeijkuip

- een kribbeke

- een vurpan

- een hangijzer

- een tang en vuurschup

- een vlug

- een boor en een hamer

- een bord en 7 lepels

- 7 vurke

- een kurske, een strijkijzer

- een stoel

- twee haspels

- een tafel

- een moespotje en een lampstok

- een lamp, een bijl

Inventaris wordt geschat de waarde beneden 500 gulden te hebben. Zegel van 6 stuijvers.

Tekenen: merkteken W van Houtum, Adriaan van Weert, W. vd Dungen, secr Esser Meerman

 

blz 13 dd 25 mei 1800 borgbrief

Johannes en Jennemie Aldert van Vugt , onze inboorlingen, thans wonend te Geffen.

Tekenen: Christiaan van Gogh, W vd Dungen, secr Esser Meerman

 

blz 15 dd 16 juni 1800 paspoort

Compareert Peter Lazzaromie de Schwarz, oud 31 jaar, groot circa5 voeten 4 duijm, hebbende ligt bruijn haar, donker blauwen ogen, een aan zijn rechter hoofdschedel een witte streep door zijn haar, thans zich onthoudende alhier en ons te kennen heeft gegeven voornemens te zijn het territoir  van deze republicq te verlaten en zich Zwtiserland te begeven en daartoe paspoort aan het uitvoerende bewind deser republicq verzoekt , er zijn geen redenen bekend dit verzoek te weigeren.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert van Creij, secr Esser Meerman

 

blz 17 dd 12 juli 1800 machtiging

Gemeentebestuur zegt dat uit haar midden de burgers Christiaan van Gogh en Marte van de Laar machtigt op 14 van deser maand om 9 uur naar de gemeente van Osch, ten Raadhuijse naar de generale vergadering van het kwartier van Maasland.

Tekenen: W. vd Dungen,  Adriaan van Weert, Geert van Creij, Geurt Govers, secr Esser Meerman

 

blz 18 dd 22 augustus 1800

Compareren Piet van Loon, Jan Broeksteeg, Frans Gloudemans, Piet Boerdonk, Gijsbert van Vugt,  Jacobus van Drunen, Ermert Hendrik van Nuland, Peter van Stappen, Piet Herme Boerdonk, Antony Thijs van Creij, Marte Pennings, Peter van Boxtel, alle wonend te Nuland, behalve de 7e die woont te Rosmalen.

verklaren op verzoek van Drik van Doorn, Frans Gloudemans, Piet Boerdonk, Gijsbert Jan Ruijs, Antony Jan Bosch,  allen pachters van der nagenoemde Clamp lands tiende geheven wordende onder de jurisdictie van Nuland waar te zijn dat:

- de eerste comparant dat hij over 1797 de pacht heeft gehad de Haagze Tiende en daar van Boekwijt heeft genoten 10 zak en 1 vat.

- de tweede comparant dat hij genoemde tiende heeft gehad in 1796 , van boekwijt genoten 14 sack.

- de derde comparant in 1799 genoten 10 zak en 1 vat

verklaren met zijn drieen dat de meeste boekwijt in dit jaar bevroren is , en er 1 zak van genoten zal worden.

- de vierde comparant dat hij in 1797 en 1798 de grote Heijtiende aan boekwijt genoten resp 8 zakken en 17 zakken.

- de vijfde comparant deze tiende in 1799 en daarvan 20,5 zakken.

Nu alles bevroren: geen boekwijt te winnen.

de tweede comparant verklaart in 1797 de Kleinde Heijtiende en daarvan van boekwijt heeft genoten 9 zak en 4 vat.

de zesde comparant in 1798 : 18 zakken

de zevende comparant in 1799: 23 zakken

Verklaren met zijn drieen dat nu alles bevroren is: geen boekwijt.

- de agste comparant verklaart in 1797 borg te zijn geweest van de Molengraafse Tiende : 10 zakken boekwijt

- de negende comparant in 1796 dezelfde tiende : 12,5 zakken

- de tiende comparant 1799: 19,5 zakken

Verklaren nu dat de meeste boekwijt bevroren was: mogelijk nog 2 zakken

- de 12 comparant 1797 en 1798 borg bij de  Vinkelse Tiende resp 26 en 31 zakken boekwijt

- de 2e comparant in 1799 de pachter: 39 zakken boekwijt

Verklaren nu alles bijna bevroren: mogelijk 3 zakken resteren.

- de 12e comparant in 1797 borg van de  Pastorije of Wolfdijkse Tiende : 4 zakken

- de2 comparant was borg in 1798: 5 zakken

- de 8e comparant 1799: 6 zakken

Verklaren nu: meeste bevroren, misschien nog 1 zak

Tekenen: Peeter van Loon, Frans Gloudemans, Piet Boerdonk, J. v Druenen, Antonius van Kraij, M Pennings, Ermert Hendrik van Nuland, Piet Boerdonk, G van vugt, P. v Boxtel, merkteken Jan Broeksteeg, merk teken Peter Stappen, Christiaan van Gogh, W. vd Dungen,  secr. Esser Meerman

 

blz 23 dd 23 augustus 1800

Schepen verklaren op verzoek van Francis de Kreij wonend te Geffen dat zij in het sevenvierendeel zich begeven hebben en daar in" de drie Morgen" gelegen aan de bovenkant van de Gemeene Hoeve aan den Hoefdijk, uit deze kamp hebben ze deze morgen 16 rundbeesten , die in de haver zaten waarmee het land deels was bezaait , en een schade hebben veroorzaakt van ca. 20 gulden.

Tekenen: Christiaan van Gogh , W vd Dungen,  Adriaan van Weert,  Geert van Creij secr Esser Meerman

 

blz 24 dd 30 oktober 1800

Verzoek door Doremie Goijert van Rosmalen , huisvrouw van Johannes Verhoeven , inwoners alhier, dat hen een rampzalig noodlot is toegevallen dat ze gedurende 20 jaar in een tugt of werkhuis te worden geplaatst om met zijn handenarbeid de kost te winnen en daarom geplaatst is in Breda in het Tugt huis. De vrouw is in armoede blijven zitten met twee nog jonge kinderen, dat zij zonder ondersteuning van de Armenkas zou kunnen leven, dat haar schoonvader en de groot vader van de kinderen Jan Verhoeven is komen te overlijden, achterlatende een perceel teulland , bezwaard met een schepengelofte aan P.E. Wierdsma , groot 150 gulden , op 10 jan 1799,

dat het perceel nu gedevalueert is op hare man voor 1/4 deel met de broers Hendrik en Willem Verhoeven, en hun zus Johanna Verhoeven getrouwd  met Peeter Willem Jan Meeuwsen. De andere verkopen hun aandeel aan Jan Jacob Puttekoffer, zij gaat erin mee, om uit de opbrengst enige gelden te overhouden voor de "naderende wreeden en weinig werk opleverende winter"., zij kan als vrouw echter geen land verkopen en vraagt aan de schepenen toestemming de man als" levend dood "te beschouwen, zodat zij wel tot verkoop over kan gaan.

De vrouw wordt vergezeld vaan broer Pieter van Rosmalen wonend te Berlicum, schoonbroer Willem Verhoeven, zwager Peter Willem Jan Meeuwsen,

Besluit het geld komt terecht bij Drossaart Wierdsma die van tijt tot tijd enige geld aan de vrouw zal kunnen geven.

Tekenen: M. vd Laar, P. van Doorn,  Adriaan van Weert,  W. vd Dungen, Geert van Creij secr Esser Meerman

 

blz 30 15 december 1800

Compareert Lucas Vissers, vorster der Gemeente, geauthotiseert door Jan Jacob Puttekoffer, collecteur der verpondingen te Nuland over 1798, gezien de acte van 2 okt 1800, om in arrest te nemen de vaste goederen van Johanna Antony Croon, weduwe Willem Timmers, om betaald te krijgen de som van 7-18-0, wegens achterstallige betaling

Tekenen: Schepenen: Geurt Govers,  Adriaan van Weert, L. Vissers

 

blz 32 dd 15 december 1800

Compareert Lucas Vissers, vorster der Gemeente, geauthotiseert door Jan Jacob Puttekoffer, collecteur der verpondingen te Nuland over 1798, gezien de acte van 2 okt 1800, om in arrest te nemen de vaste goederen van Peter van Mil, om betaald te krijgen de som van 2-1-8, wegens achterstallige betaling

Tekenen: Schepenen: Geurt Govers,  Adriaan van Weert, L. Vissers

 

blz 34 dd 15 december 1800

Compareert Lucas Vissers, vorster der Gemeente, geauthotiseert door Jan Jacob Puttekoffer, collecteur der verpondingen te Nuland over 1798, gezien de acte van 2 okt 1800, om in arrest te nemen de vaste goederen van Thomas van Dieten, om betaald te krijgen de som van 4-12-2, wegens achterstallige betaling

Tekenen: Schepenen: Geurt Govers,  Adriaan van Weert, L. Vissers

 

blz 36 dd 15 december 1800

Compareert Lucas Vissers, vorster der Gemeente, geauthotiseert door Jan Jacob Puttekoffer, collecteur der verpondingen te Nuland over 1798, gezien de acte van 2 okt 1800, om in arrest te nemen de vaste goederen van de weduwe Frans de Munnik,, om betaald te krijgen de som van 10-2-4, wegens achterstallige betaling

Tekenen: Schepenen: Geurt Govers,  Adriaan van Weert, L. Vissers

 

blz 38 dd 15 december 1800  Authorisatie  ( 15 okt 1800)

Vorster van Nuland, hiertoe verzocht door JJ Puttekoffer, de collecteur van de verpondingen over Nuland 1798, na overleg met de Hr Officier in arrest te nemen de vaste goederen van de ondergenoemde mensen

Joh Ant Croon weduwe W Timmers              twv 7-18-0

Peter van Mil                                                  twv 2-1-8

Thomas van Dieten Bosch tiend                    3-6-0

idem                                                               1-6-2

samen                                                             twv 4-12-2

weduwe Fr de Munnik                                               twv 10-2-4

Tekent: Esser Meerman

 

 

 

blz 40 dd 22 december 1800

Op verzoek van Willem van Houtum, inwoner alhier, dat genoemde de verkoop uit de hand van huis en land, 18 lopens aan de Helsenhoek, aan JJ Puttekoffer voor de prijs van 800 gulden te authoriseren ,

aanwezig bloedverwanten Johannes van Houtum, Jan Verhallen ( van moederswege) en de minderjarige kinderen zijn akkoord , is akkoord.

Eerst aflossing van een lening van 400 gulden aan Willem van der Rijt te Den Bosch

en een van 100 gulden aan Willem Hubert ook in Den Bosch

Tekenen: M. vd Laar, W. vd Dungen, Adriaan van Weert, Geert van Creij, secr. Esser Meerman

 

blz 44 dd 2 januari 1801 Testament

Compareert Willem van Gestel, weduwnaar en erfgenaam van zijn vrouw Anna Lindesmit, wonend alhier, eerder testament te Leijden voor notaris Jozue L'ange, dd 18 maart 1794, aan langstlevende, legateert nu aan de groote plaatselijke Armen alhier de som van 75 gulden, op bepaalde straten die nader benoemt zullen worden. Verder aan de RK pastoor 50 gulden voor kerkdiensten voor de comparanten, 25 gulden aan de kerkmeesters van de RK kerk. Verder aan zijn neefje: Hendricus Joost van Gestel het zakhorloge. Aangesteld als executeurs: om voor de onmondige en uitlandige te zorgen: Hendrik Danisse en nu wijlen Gijsbert van der Maas, (akte 20 nov 1796), die nu niet meer dit hoeven te doen. Nu worden benoemd: de burgers Willem Courten (?) te Leijden, gijsbert van Vugt en Marte Suijskens, wonend alhier , verder Peter Emilius Wierdsma

Tekenen: Merk W van Gestel, Geurt Govers, Geert van Creij secr Esser Meerman

 

blz 49 dd 7 januari 1801 erfscheiding

Compareren Johannes van Gestel, Peeter van Gestel, Peter van Stappen als gehuwd met Johanna van Gestel, allen wonend te Nuland, erfgenamen van hun ouders Jan van Gestel en Margrita van Loon, egtelieden die in Nuland gewoond hebben.

Aan: Johannes van Gestel:

- perceel teulland, groot 2 lopens bekend onder den naam "Peter Stijne hofke" , gelegen aan de Groenstraat , ene en andere zijde weduwe Jan van Gogh, ene eind den dijk, andere eind Jennemie Langens, weduwe Bogers ( in de verpondingen 1-5-0)

Aan Peter van Gestel:

- perceel hooilands, groot 4 hond, "midden opt Nuland", ene zijde de kinderen Hanegraaf, andere zijde Kerk van Geffen, ene eind t agterste Nuland, andere eind het voorst Nuland. Belast met kepkensdonkdijk, paal 82. (in de verpondingen 0-13-4)

- perceel hooiland, 1/2 van een mergen "te langst over het Nuland", gelegen alhier voor en midden opt Nuland, ene zijde de minderjarige spieringh, andere zijde Geert van Loon, ene eind Piet van Loon, andere eind Geert van Creij c.s., be;ast met kepkensdonkdijk, paal 24.

Aan Peter van Stappen:

- perceel hooiland, groot 10,5 hont gelegen alhier int zevenvierendeel , ene zijde Jan Langens, andere zijde x, ene eind de Hoefdijk, andere eind Juffr. Ruijs (in de verpondingen 3-1-4)

Tekenen: Johannes van Gestel, Peeter van Gessel, merkteken Peter Verstappen, Schepenen: Christiaan van Gogh,  Geert van Creij secr Esser Meerman

 

blz 56 dd 7 februari 1801  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Antony Jan de Veer, thans ondertrouwd te Geffen,

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geert van Creij, secr Esser Meerman.

 

blz 58 dd 7 februari 1801  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Maria Dirk Spierings, thans aangetekend, gaat huwen te Geffen 

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geert van Creij, secr Esser Meerman

 

blz 60 dd 16 februari 1801

Compareren Mr. GJV van Hagens, Pastoor Leonardus van Herk, Antony Mathijs van Creij,

die verklaren dat het noodzakelijk is dat er een opening komt om water te kunnen lozen, van een:

- perceel houtbosch en teulland, onbegroot, genaamd "den Houtwasch", gelegen alhier bij Schotsheuvel

- een perceel teulland en houtwasch groot 6 lopens gelegen aldaar en genaamd " den Spellencamp"

- een perceel teulland en houtwasch genaamd " Lombarts Bosch " of "de Moespot", groot 5 lopens, 18 roeden, mede gelegen als voor

- perceel teulland met houtwasch, genaamd "het Eusel"  , groot 15 lopens 27 roeden, ool aldaar gelegen

- perceel teulland en houtwas genaamd "het nieuwland" groot 6 lopens, 8 roeden, ook daar gelegen,

Allen binnen de Zomerdijck

En bij een noodschouw constateren dat er een oude sloot weer opengemaakt moet worden.

Gemeente besluit na advies van rechtsgeleerden , ze mogen voor hun kosten een Buijs of zijl leggen , dwars door de groenstraat , waar eerder een zijl gelegen heeft. De waterlozing volgt dan:  eerst door het zijl dat zich thans onder zomerdijk bevindt, tussen de perceelen genaamd de Moespot en Spellencamp, en vervolgens door te leggen zijl in de groenstraat voornoemd, met interdictie aan allen,

Tekenen: RA Wierdsma, Schepenen; M vd Laar, Peter van Doorn, Christiaan van Gogh, Geurt Govers, W. vd Dungen,  Adriaan van Weert,  Geert van Creij secr Esser Meerman.

 

blz 64 dd 10 maart 1801

Franse akte

compareert RA Wierdsma executeur testamentair van Henrij Casteren van Cattenburgh , voor de burgers Louios Tourton, Pierre Antoine Bavel (bankiers te Parijs)  en Jan Bosch

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geert van Creij secr Esser Meerman, RA Wierdsma

 

blz 66 dd 16 maart 1801 Testament

Compareren op verzoek van Willem van Houtum en Catharina van sleeuwen , egteliden wonend alhier, maken opmerkingen bij eerder testament dat de kinderen in het huwelijk van Willem met Johanna Heesakkers, en de kinderen in het huidige huwelijk ieder een gelijk deel krijgen

Tekenen: Schepenen M. vd Laar, Christiaan van Gogh, Geurt Govers, Adriaan van Weert, Geert van Creij secr Esser Meerman.

 

blz 69 dd 23 maart 1801

Compareert Peter van de Laar gehuwd met Maria Dorothea Jan Ruijs, wonend alhier. Zij machtigen hun zwager Hendrik Zwanenberg woonachtig te Rosmalen om een acte van solemnatiede hoogsels der goederen te tekenen  Genoemd schoonbroer Gijsbert Jan Ruijs, te samen een 4e gedeelde in huis en land te Vinkel, een perceel onder geffen,

Kinderen van wijlen Jan Ruijs en Maria van Aalst, gewoond en overleden te Nuland

Tekenen: Schepenen M. vd Laar, Peter van Doorn, Geurt Govers,  secr. Esser Meerman

 

blz 71 dd 15 april 1801 Testament

Compareert Jan Langens, wonend te Nuland, ziekelijk te bedde, maakt testament..

- aan Neefje Dirk Hendrik Langens uit hoofde van zijn gebrekkelijkheid en om andere redenen , een weijcamp groot 8 mergen en 2 hont gelegen alhier bij den Elsbosch en zijn houthosje, onbegroot, liggende alhier bij den Crommenakker, verder zijn bed en beddegoed, en toebehoren.

Verder erfgenamen: zijn broers Baltus en Hendrik Langens te Nuland wonend en de kinderen van zijn overleden broer Geert Langens verwekt bij zijn huisvrouw Johanna van Balkom, met name Peter en Hendrina , en zijn zus Catharina Langens huisvrouw van Aart Kuijpers, Jennemie Langens, weduwe  Piet Boogers, te geffen wonend.

Stelt voogden aan: Jan Peeter Bogers en neef Peter Langens, beide te Geffen

Testament is minder dan 300 gulden waard

Tekenen: merkteken Jan Langens, Testes Ra Wierdsma, Schepen A van Weert, Secr. Esser Meerman

 

blz 79 dd  30 april 1801 inventaris

Van Jan Hendrik de Visser, Mr. Smit, wonend alhier, weduwnaar van Jacomijna Gerritsen ( de tocht) en de drie onmondige kinderen, genaamd Andries, Theresia en  Helena , met erfrecht. De Visser gaat huwen met Elisabeth Scheek

- bed en peuluw

 - een deeken

- twee paar slaaplakens

- een paar gordijnen

- een tafel laaken

- een tafel

- 6 stoelen

- een ijzere keetel

- een kooperen Te Ketel

- een blekke koffijkan

- een blikke lamp

- 2 vuurschuppen

- een tang en een blaaspijp

- een haal ketting

- een water emmer

- 2 tinne schootels

- zes dito borden

- een trekpot

Tekenen: Jan Hendrik de Visser, Schepenen Christiaan van Gogh, Geurt Govers, W vd Dungen, loco secretaris, in marge: Nihil

 

blz 83 dd 30 april 1801 borgbrief

Uit wettige ouders geboren Dirris Peter Leermans, verhuist naar Berlicum

Tekenen: Schepenen: M. vd Laar, loco secretaris, Christiaan van Gogh, W. vd Dungen.

 

blz 85 dd  4 mei 1801 borgbrief

Uit wettige ouders geboren Jacob Peter van Mil,

Tekenen: Schepenen Geurt Govers, Geert van Creij, secr. Esser Meerman

 

blz 87 dd 17 mei 1801

Francis Willemse wonend alhier

Johannes Giele van Nuland wonend te Rosmalen

verklaren beiden schuldig te zijn aan Willem Hubert wonend te Den Bosch de som van 68 gulden

Tekenen: Merkteken Francis Willemse, testes Johannes van Nuland, Schepenen Geurt Govers, Geert van Creij, secr Esser Meerman, in marge: nihil

 

 

 

blz 89 dd 21 mei 1801

Compareert Gijsbert van Vugt, stelt zich tot borg van alle kosten van de municipaliteit van Nuland voor het sommeren, gijzelen en verdere executie wegens een soms van 1176 gulden voor een geheel jaar verpondingen ingegaan de 1e januari 1799 aan de administratie van de Heer Fransiscus van Landschot, ontfanger der verpondingen over het kwartier van maasland

Tekenen: Schepenen Christiaan van Gogh, Adriaan van Weert,  G. van Vugt,  secr Esser Meerman, in marge: nihil

 

RA Nuland 64, blz 91 d.d. 6 juni 1801

Compareert Johannes van Groenland, Evert van de Laar, Johannes van den Tillaard, Gerardus Geevers, samen wonend alhier

Johannes Donhuizen en Hendrik Roelof van de Ven, beide te Rosmalen, allen van competerende ouderdom en goede naam

verklaren op verzoek van RA Wierdsma , drossaard deser Gemeente , dat ze ten huijse en herberg van Gijsbert van Vugt wonend bij de RK Kerk op zondag zijn geweest, den eersten pinxterdag, 's namiddags tussen 7 en 8 uur, alwaar ook was Antony ….. als knegt wonende bij Adriaan van Erp,  Marte….medeknegt wonend bij Peter Verhoeven, Gerardus van der Sande, Johannes Jan Piet Rutten, Adriaan en Willem Sigmans, Gerardus van Grinsven, allen wonend te Geffen.

Zonder enige aanleiding zochten de Geffense ruzie en vechterijen aangericht hebben, waarvan ieder getuijgenis zal geven:

- eerste verklaart toen gehoort te hebben dat Gerardus van der Sande gezegt heeft "roept schrik van snijden?", zonder te weten wat hij daarmee bedoelde. Dat Marte de knegt van Peter Verhoeven met zijn mes heen en weer snijdende in het genoemde huis stond en ook voor de deur heeft gestaan met genoemd mes drijgende in de hand en aldaar plant van het prieel heeft genomen en in het huis heeft gesmeten, zeggende dat hij zondags tevoren woorden gehad had met Johannes van den Tillaard, en dat hij ook daarna gezien heeft dat iedereen vechtend door elkaar heen liep, waarbij Anthony de knegt van Adriaan van Erp is gevallen voor zijn voeten en dezelfde door de vechtende partijen werd geslagen,

verder dat de tweede deponent een snee over zijn rug en een steek in zijn arm had,

verder dat Johannes Donhuizen eenen snee door zijn arm gekregen heeft zonder gezien te hebben wie wat gedaan heeft.

Den Tweeden deponent dat hij tijdens het gevecht een snee gekregen heeft over zijn  rug , zonder te weten wie die toegebracht heeft en zich toen onder den schoorsteen begeven hebben , zo de tang in zijn hand vattende, gehoord heeft dat genoemde Antony knegt van Adriaan van Erp zeide: "ik wil liever snijen als eten, hebbende een mes in de hand, en ook nog een anderen met een mes in de hand gezien heeft, dat genoemde Anthony als toen na hem heeft gestoken zonder echter te weten of hij hem al of niet geraakt heeft, daarna is hij ( dep)  teruggelopen en over een stoel gevallen, en de ander over hem heen gevallen is, waarop hij zelf weer opsprong, hem met de genoemde tang geslagen heeft en zich daarna heeft gekeerd naar de deur al waar genoemde Marte, knegt van Peter Verhoeven met zijn mes in de hand stond,

en verder dat genoemde Anthony ook weer opgestaan was, en hij hem opnieuw met een hoek en met een plank geslagen heeft en dezelfde toen is weggelopen.

De Derde deponent verklaart dat hij als knecht wonend is bij genoemde van Vugt, op dat moment sprak met Marte…knegt van Peter Verhoeven en van hem heenging door de deur van het klein kamertje naast de stal, en zo inde keuken aldaar zijn mes heeft getrokken heen en wedersnijdende zonder te weten wie hij gesneden heeft maar wel dat hij Evert van de Laar of Johannes Dolhuizen

geraakt heeft,

verder heeft hij gezien dat Anthony, knegt van Adriaan van Erp, ook zijn mes in de hand had, steekende na Dolhuizen en daarna is gevallen zoals de tweede deponent verklaard heeft over eenen stoel, en dat de genoemde Anthony hem mede steekende met de Vuurschup, op hem heeft geslagen,

dat daarna genoemde Marte gelopen is naar de deur en Willem van Kreij die aldaar in huijs stond met zijn mes gedreigd als mede daarop genoemde plank genomen heeft en die het huis heeft ingesmeten, zonder nochtans te weten, wie hij daarmee geraakt heeft.

Den vierden deponent: heeft ook gezien dat Marte, knecht van Peter Verhoeven en Antony, knecht van Adriaan van Erp, allebei messen in hun handen hadden en heen en weder sneeden, dat gen. Anthonij is gevallen en met een stok geslagen is en genoemde Marte de plank nam en in huis smeet , zonder te weten op wie die gericht was of wie geraakt werd.

Den Vijfden Deponent fungeerde als oppasser en daar gezien heeft dat Anthony, knecht van Adriaan van Erp, rusie en gevechte  en hij een stok heeft genomen om het vechten te voorkomen, de genoemde Marte heeft de stok vastgenomen en hij deponent gevallen was, dadelijk weder opgesprongen is, en met genoemde stok in de eerder genoemde geslagen heeft en zag dat hij een grote snee in zijn rechterarm had en de deur is uitgegaan om hem te doen verbinden zonder te weten wie zulks hem gedaan heeft, 

Den zesde deponent heeft gezien dat Marte, knecht van Peter Verhoeven en Anthony knecht van Adriaan van Erp, en Adriaan Sigmans, allemaal een mes in hun handen hadden, en daarmee heen en weer sneden , dat genoemde Marte de stok heeft vastgehouden en die genoemde Dolhuizen in zijn hand had, en gevallen is en dat onder het vallen genoemde Anthony hem de sneden in zijn rechter arm sneede en genoemde Marte op dat ogenblik ook Evert van de Laar over zijn  rug sneed, waarop genoemde Anthony meende weg te komen, maar door de vechtende partijen zodanig geslagen werd dat hij op de grond viel en genoemde Marte inmiddels weggelopen is.

Samen verklaren ze dat de Geffenaren begonnen zijn en aangezien het gevecht algemeen was, zodanig dat ze mochten samenspannen om te keer te gaan, juist niet alles precies weten,

Ze zeggen allemaal de eed  "alzo helpe mij godt almachtig "

Tekenen: Johannes van Groenland, E vd L, merk van Johannes van de Tillaard, Gerardus Gevers, merk van Hendrik Roelof van de Ven, Secr Esser Meerman, A van Weert, G van Creij, Geurt Govers, Esser, secr.

 

blz 100 dd 8 juni 1801 Testament

Compareren de broers Hendrik en  Peeter Hanegraaf, hun zus Josyna Hanegraaf , wonende alhier te samen , verwerpen eerst alle eerdere testamenten,

verklaren elkaar over en weer tot erfgenaam

Tekenen: merkteken Hendrik Hanegraaf, merkteken Peeter Hanegraaf, merkteken Josijna Hanegraaf, testes Esser Meerman, Schepenen Christiaan van Gogh loco secr., W. vd Dungen,  Geert van Creij

 

blz 104 dd  21 juni 1801 Testament

Compareert de Heer Otto de Suarz en Vrouwe Catharina Henrietta Wierdsma echtelieden, wonend op den Kasteel van Geffen , alles aan langstelevende.

Tekenen: Otto de Suarz, CH de Suarz geboren Wierdsma, A. van Weert, G. Govers, secr. Esser Meerman.

 

blz 108 dd 12 juli 1801 Machtiging

Gemeente bestuur machtigd de burgers Adriaan van Weert, president, Willem van den Dungen om naar de kwartiervergadering in Osch te gaan morgen 13 juli

Tekenen: Schepenen M. vd Laar, Peter van Doorn, Christiaan van Gogh, Geurt Govers, Geert van Creij, secr, Esser Meerman

 

 

 

blz 110 dd 17 juli 1801

Compareren Jan Cornelis van Dinther, inwoner Nuland en Helena Hendrik van Nuland wonend te Rosmalen, present alhier

donatie intervivio aan Mevr. Wilhelmijna Charlotte de Suarz, wonend op het kasteel, eenen uijtweg groot ca. 25 roeden, gelegen alhier omtrent de grote kerk, ene zijde Helena Hendrik van Nuland, andere zijde Jan Cornelis van Dinther, strekkende van de zgn Hei of Wei (?) Coppel tot op de Nulandse straat.

Tekent: Jan C. van Dinther, merkteken Helena Hendrik van Nuland, Testes Esser meerman?

Schepenen: W. vd Dungen, M. vd Laar, C. van Gogh, locosecr., Esser Meerman, secr.

 

blz 112 dd 2 september 1801

Compareert Peter Willem Jan Meussen en Johannes van den Tillard en Gijsbert van Vugt, allen te Nuland wonend,

verklaren op verzoek van de pastoor van de RC Kerk

- de eerste dat hij sinds 1765 tot aan 1795 bij wijlen de gewezen pastoor Vogels en op diens opdracht successievelijk alle eiken bomen staande van de grootte Straat af tot de kromte op den Hoeck van de RC Kerk Binnendijks , zoo ook degene die van daar zo verre den Dijk aan de gen. Kerk gehorende buitendijks, gedurende al die jaren gesnoeid heeft en het snoeisel bij de pastoor thuis gebracht heeft.

- de tweede dat hij ook bij de pastoor gewerkt heeft en in 1795 nog de genoemde eiken bomen gesnoeid heeft en de takken voor de pastoor verzameld heeft

- de derde verklaart alles te bevestigen

Tekenen: Peter Willem Jan Meussen, merk Joh van den Tillard, Tester Esser, G. van Vugt,

Schepenen W. vd Dungen,  Adriaan van Weert, secr Esser Meerman, marge: nihil

 

blz 115 dd

Compareert mattheus mattheus Gloudemans wonend alhier verklaart schuldig te zijn aan adriaan gijsbert Smulders wonend te Heeswijk, een som van 100 gulden, vanwege opgehouden erfenis van de vader van de crediteur gekocht paard en gedeeltelijk uitgeleend

compareert Johan Jan Schellings, wonend te Berlicum, stelt zich tot borg.

Acte passeert tot Rosmalen 22 jan 1802

Tekenen: Merkteken MM Gloudemans, en JJ Schillings , testes Esser, Schepenen; G v Creij,  Adriaan van Weert, secr Esser Meerman

 

blz 120 dd 30 januari 1802

Compareert Aard van Nistelrooij inwoner alhier, donatie intervivio aan Marte Suijskens wonend alhier een huis met alles erop en aan en landerijen gelegen aan de Nulandse straat , met een perceel houtbosch, groot 10 lopens en 9 roeden, oost de kinderen Aard Hanegraaf, west de minderjarige Spierings, zuid het Bosch straatje , hem aangekomen bij koop jegens Geert van Loon, 11 febr 1801,

De verkrijger moet:

- een rente van 30 gulden jaarlijks op zich nemen aan dhr van Berkel te Den Bosch

- rente van 2-16-0 jaarlijks aan kontoor van kwartier van Peelland

- een vak kepkensdonkdijk , lang 10 vaten, onder paal 156, op de klopcedulle bekend, en de eed zal afleggen erop

- het land en huis laten taxeren en alle lasten betalen.

Tekenen: Merkteken Aard van Nistelrooij, testes Esser, Schepenen C. van Gogh, W. vd Dungen, Secr. Esser Meerman.

 

 

 

blz 125 dd 30 januari 1802

RA Wierdsma, drossaard, Adriaan van Weert en Christiaan van gogh, leden der municipaliteit, Johan Adriaan Esser, secretaris van Nuland

verklaren op verzoek van de broers Hendrik en Peeter Hanegraaf en zus Josijna zijn voor hun belijding naar het zeekere huis genaamd de oude pastorije staande te Nuland dicht  bij de RC Kerk , hun getransporteert door Jan Hendrik Mulders ter secretarij deser gemeente op 8 juli, na occulaire inspectie hebben bevonden dat genoemd huis de navolgende reparatien moet ondergaan

- alle tien paanentent (?) vant genoemde huis en achterhuis in te voegen, de losse kalk er uit te doen krabben, en met nieuw aan te vullen, en waar stenen manqueren er goede in te laten metselen, bij alle muren.

- de zolder boven de twee vertrekken te laten repareren en digt maken

- de deuren herstellen binnen en buiten het gebouw

- manquerende opleggers en latten van het dak en met stroo te bedekken met banden en gaarden.

- de glasen in de keuken vernieuwen

- de oven geheel te repareren

- vloeren met ontbrekende plavuizen te herstellen

- het schuurke te geheel, dak en wanden te vernieuwen

Wordt het huis vernadert, dan komen alle kosten aan de verkrijger.

Tekenen: RA Wierdsma, Schepenen Christiaan van Gogh, Adriaan van Weert,  JA Esser.

 

blz 129 dd 10 februari 1802 Borgbrief

Op verzoek van Welle Cornelis van der Ven , alhier uit wettige ouders geboren,

Tekenen: G van Creij, A van  Weert,  JA Esser, secr.

 

blz 131 dd 10 februari 1802

Op verzoek van Elisabeth van Thiel weduwe van wijlen Gerardus Suijsen , inwoner alhier, wordt verklaart aan Gemeente bestuur dat zij staande huwelijk met wijlen haar man had gekocht een huisje en lang groot 3 lopens staande alhier, agter Hei en Wei. Het huis is door de jongste stormwind van 9 november 1800 en bevorens door den Watervloed dermate beschadigd en ontramponeerd dat het nu onbewoonbaar is. Ze verklaard geen middelen heeft het huis weer bewoonbaar te maken, zelfs zo arm dat ze zichzelf en hun drie vaderloze kinderen niet kan onderhouden. Ze vraagt nu toestemming met mede weten van naaste bloedverwanten om het huis te mogen verkopen, waarbij de tocht is afgegaan op haar kinderen. Het geld wil ze deels gebruiken om schulden te betalen en voor het onderhouden van de kinderen en voor de andere helft vastzetten voor de genoemde kinderen.

Ze wil zich in den Bosch gaan vestigen, ze denk daar beter de kost te kunnen verdienen.

Bloedverwanten die erbij zijn: Derk Jacob Gijsberts, volle neef via de man, en Jan Willem Gijsberts halve broeder van haar man zaliger, en Rombertus van Thiel en Hendrien van Thiel, ongehuwde jonge dochter (broer en tante van de onmondigen) wonend te Berghem, die zich akkoord verklaren.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, C. van Gogh, G. van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 138 dd  20 februari 1802 borgbrief

Uit wettige ouders geboren: Pieter Thomas Maas

Tekenen: A. van Weert, C. van Gogh, G .van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 140 dd  23 februari 1802 inventaris

Van Elisabeth van Thiel, weduwe Gerardus Suijssen, alhier wonend , bezittend ter tochte en haar drie onmondige kinderen in erfrecht: Dit ivm het aangaan van een huwelijk met Johannes Antonius van Meurs

bestaande uit:

- een ontramponeerd huis en land, groot 3 lopens, staande onder Nuland in den Helzenhoek , ene zijde Hendrik Antonie Hanegraaf, andere zijde en alle einde: wegen.

Losse goederen: staat te weten dat alle deselve van  zo weinig of geen waarde zijn terwijl die meestal oudstukken of door ouderdom zijn vergaan  dat deselve niet waardig zijn om te specificeren en op de inventaris te zetten.

Waarde : beneden de 500 gulden

Tekenen: merkteken Elisabeth van Thiel, testes D.E. Esser, A. van Weert, C. van Gogh, G. van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 145 dd 23 februari 1802 Testament

Adriaan van Schijndel, meerderjarige jongman, inwoner alhier, verklaart tot enige erfgenaam Anthony 't Hort, wonend alhier,

Tekenen: merkteken Adriaan van Schijndel, Schepenen M. vd Laar, Peter van Doorn, secr JA Esser.

 

blz 150 dd 25 maart 1802  borgbrief

Uit wettige ouders geboren: Hendricus de Bruijn en huisvrouw Johanna eijmert Maas, verhuizen naar Rosmalen

Tekenen: Schepenen Geurt Govers, W. vd Dungen, secr JA Esser.

 

blz 152 dd 28 maart 1802

Verzoek aan de Gemeente door Jan van Rosmalen te Orthen en Everardus van Nassau wonend te Osch, aangesteld door de schepenen als voogd over de onmondige zoon van wijlen Bastiaan van Vugt, gewoond hebbende te Nuland, verzoeken tot openbare verkoop van huis en land staande bij het Marktveld, ene zijde de kinderen Anthony van Nuland, de andere zijde en ene en ander eind de heer GJV van Hagens, om een schuld te betalen die op het huis staat van 400 gulden tnv de burger Elso Nannen Addens  ( notaris van Bruggen - den Bosch 6 april 1789, gerealiseert 20 aug 1792). Ondersteunend voor het verzoek: twee naaste bloedverwanten

Tekenen: RA Wierdsma, Christiaan van Gogh, Geurt Govers, W vd Dungen,  secr JA Esser

 

blz 157 dd 12 april 1802  Erfdeling

Compareert Adriaan Aert Hanegraaf wonend te Berlicum, Hendrik Verhoeven gehuwd met Geertruij Aert Hanegraaf, wonednd alhier en Piet van de Lieffort gehuwd met Catharina Aert Hanegraaf , wonend te Rosmalen, maken een erfdeling van hun ouders: Aert Hanegraaf en Petronella Adriaan van Creij, in leven gewoond hebbend te Nuland

Aan: Adriaan Aert Hanegraaf:

- perceel teulland met houtgewassen, groot 2 lopens 42 roeden, gelegen te Nuland aan de Lagen Kant, ene zijde Johannes van der Ven, andere zijde en een eind Marte Suijskens, andere eind de Nulandse straat. ( in verpondingen 1-9-14), te voldoen aan de twee andere loten, elk 47-7-0

Aan: Hendrik Verhoeven:

- 47-7-0

Aan: Hendrik van de Lieffort:

- 47-7-0

Tekenen: Adriaen Hanegraaf, merkteken Hendrik van de Lieffort, merkteken Hendrik Verhoeven, testes Esser, Geurt Govers, W vd Dungen,  secr JA Esser

 

blz 163 dd 21 april 1802   borgbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes Jacob van der Heijden

Tekenen: Peter van Doorn, W. vd Dungen, secr JA Esser

 

blz 165 dd 1 mei 1802

Op verzoek van JWFJ van Hagens, wonend op den Elsbosch,  gaan de schepenen op inspectie naar het huis dat hij gekocht had van Jan van Rosmalen (als voogd over de onmondige zoon van Bastiaan van Vugt) lijst van te repareren zaken:

- een nieuwe stijl, drempel en kelderdeur te maken

- vernieuwen van het venster op de geut

- maken van de zolder van de kelder

- alle muren doorgaans te verbeteren

- een geheel nieuw gespan over de schoorsteen te maken

- de gording ofwel Tobbalk int Achterhuijs te vernieuwen

- een nieuwen stijl int Agsterste Bont te maken

- alle planken int huis te vernieuwen

- het dak met stroo te dekken

- het dak van het varkenshok met pannen vol te leggen

Indien het pand vernadert wordt zal de verkrijger de kosten moeten dragen.

Tekenen: Schepenen M. vd Laar, Peter van Doorn, W. vd Dungen,  Adriaan van Weert,  secr JA Esser.

 

blz 168 dd 7 mei 1802,  borgbrief

Uit wettige ouders geboren Adrianus Adriaan Willem van Strijp, nl Adriaan Willem van Strijp en Petronella Gerardus van Bakel.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert van Creij secr JA Esser

 

blz 170 dd  10 mei 1802,  borgbrief

Uit wettige ouders geboren Anna Maria Maas, huisvrouw van Jan van der Veerdonk en Christina Jan van de Veerdonk

Tekenen: Peter van Doorn, Adriaan van Weert, secr JA Esser.

 

blz 172 dd  20 juni 1802

Compareert Jan Ignatius van Riet, schoolonderwijzer te Nuland, machtigt Mr. LGG van Duren, advocaat voor de rechtbank van Ravenstein, om een procedure aan te spannen tegen de Heer D van London, wonend te Kuijk bij Grave.

Tekenen: JI van Riet, Christiaan van Gogh, W vd Dungen, secr JA Esser.

 

blz 174 dd 20 juni 1802

Schepenen verklaren dat Ignatius van Riet, schoolonderwijzer te Nuland, dat zijn bezittingen zo ver bekend niet voldoende zijn over een rechtzaak aan te spannen, en dus onvermogend genoemd kan worden.

Tekenen: Schepenen M. vd Laar, Geurt Govers, Adriaan van Weert,  Geert van Creij secr JA Esser

 

blz 176 dd 10 juli 1802

Gemeentebestuur vaardigd twee burgers af naar kwartiervergadering in Osch op 12 juli 1802: te weten Willem van den Dungen en Marte van de Laar.

Tekenen: Schepenen Peter van Doorn, Christiaan van Gogh, Adriaan van Weert, Geert van Creij secr. JA Esser.

 

blz 178 dd 31 december 1802 Erfdeling

Compareren de broer Antony en Jan Mathijs van Creij, beiden hier woonachtig

van de goederen van wijlen hun ouders Matthijs van Creij en Hendrien Janse Versteegen, egtelieden die te Nuland woonden.

Aan Anthony;

- een hoeve bestaande uit een huis, stallen, schuur, en getimmerten, met aangelegen land staande aan het Schotsheuvel , groot 38 lopens en 25 roeden

- een mergen te langst over het Nuland

- twee mergen op het groothoog

- het euzel met den houtwasch

- 8 hont opt Groothoog

- een mergen van de pastorije mede opt Groot Hoog

Belast met:

- een erfelijke pacht van 128 gulden aan 's lands comptoir van t kwartier van Maaslant te vergelden

- 50 voeten kepkensdonkdijk of Zeedijck bij de palen zoals bekend in de klopcedule

- aan 2e lot: de som van 1000 gulden over 1 jaar, bij langere tijd 5% rente betalen

Aan Jan:

- perceel hooiland, groot 3,5 mergen gelegen onder Rosmalen in de Hoeve

- perceel teulland met houtgewas genaamd "Klaasakker" , groot 8 lopens, 25 roeden

- 1000 gulden uit eerste lot

Tekenen: Antonius Tijs van Creij, Jan Matijs van Creij, Schepenen M vd Laar, Christiaan van Gogh, secr. JA Esser

 

blz 185 dd  29 augustus 1802

Compareert Peter Teunis, wonend alhier , verklaart dat hij met zijn broers Francis en Gijsbert Teunis Jongers in april j.l. gekocht heeft een paardenkar voor 157 gulden

Tekenen: merkteken Peter Teunis Jongers, Testes N Esser Meerman, Schepenen M vd Laar, Christiaan van Gogh, secr JA Esser.

 

blz 188 dd 1802

Compareert  Wilhelmina de Laat, wonend alhier weduwe van wijlen Hendrik de Bruijn, nu hertrouwd met Piet van Beugen , onmondige kinderen met name Hendrik en Hendrien de Bruijn, van haar zoon Andries de Bruijn en zijn eerdere huisvrouw Johanna van Grinsven. Voogden: Jacobus Schoonwater wonend te Rosmalen en hun vader Andries de Bruijn wonend alhier.

Tekenen: Geurt Govers, Geert van Creij secr JA Esser

 

blz 190 dd 19 oktober1802

Compareert Vrouwe Maria Francisca van Beresteijn, huijsvrouw van van de Heer Rombertus Anneus Wierdsma, drossaard alhier wonend,

broeder Hr Marcelus Albertus van Beresteijn,

broeder Hr. Theodorus Wilhelmus van Beresteijn overleden Den Haag 6e deser maand. Weduwe is Vrouwe J.L. Zeeger Quist, thans aldaar woonachtig 

Tekenen: Wierdsma, geboren van Beresteijn, Ra Wierdsma, Schepenen M vd Laar, Christiaan van Gogh loco secr., Adriaan van Weert.

 

blz 192 dd 24 november 1802

Compareert Lucas Vissers, vorster deser Gemeente, geauthoriseert door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen, te Nuland in 1800, arresteert de vaste goederen staende ten Cohier bekend als Den Hout van Duinendael , waarin gecompeteerd Anthony Jan Bosch, Hendrik Antony Hanegraaf, de Heer Willem Hubert, de weduwe D van Vugt, om de som van 8-11-0 te verhalen wegens de verpondingen.

Tekenen: Lucas Vissers, Schepenen M. vd Laar, Christiaan van Gogh, secr Esser Meerman.

 

 

blz 194 dd 24 november  1802

Vorster van Nuland, hiertoe verzocht, door JJ Puttekoffer, neemt in arrest de goederen van de Hout was Duinendaal

Tekent: Esser Meerman.

 

blz 196 dd 20 december 1802 Testament

Compareert Hendricus Joost van Gestel , "uit zonderlinge geheugenstrijd en uit liefde voor zijn schoonmoeder Jenneke van Nuland, weduwe Joost van Gestel, en uit erkentenisse voor de trouwe diensten en zorg hem zo in ziekte als in gezondheid bewezen, een derde deel van alles wat hij bezit en een gelofte groot 1000 gulden ten laste van het Corpus van Nuland gedateerd 15 sept. 1796. tot verdere erfgenamen worden genoemd zijn zusters Johanna en Ardien van Gestel 

Tekent: Hendricus Joost van Gestel, Schepenen Christiaan van Gogh, W vd Dungen, Johannes van Roij,  secr JA Esser.

 

blz 201 dd 10 januari 1803  borgbrief

Schepenen verklaren dat Catrina Zwanenburg , huisvrouw van Willem Kuipers, uit wettige ouders is geboren, verhuist naar Hees.

Tekenen: Schepenen: M vd Laar, W vd Dungen, secr JA Esser

 

blz 203 dd 27 januari 1803

Compareert Peter van Mil, 63 jaar  en Antony Kwak, 49 jaar, beide van goede naam bekend, verklaren op verzoek van JJ Puttekoffer, wonend te Den Bosch, dat zij tot zeker 30 jaar terug pachter zijn geweest van de Novale Tienden binnen dese Gemeente , waarbij steeds ook het graan getiend werd op het land de "kikvorst" al hetgene daarvan is gekomen van Jan van Gendt, ,  thans aan Puttekoffer behoord, ze hebben nooit geprofiteerd van de Tiendvrijheid, zoals die aan ale Nieuwe Erven behoord

Tekenen: merkteken Peter van Mil, handtekening Toon Quak, N Esser Meerman, Schepenen M.vd Laar, Christiaan van Gogh, secr. JA Esser

 

blz 205 dd 24 maart 1803

Compareert voor schepenen Elisabeth van Thiel, weduwe wijlen Gerardus Ruijssen, wonende te Schiedam, verzoekt authorisatie om huis en land te verkopen aan Peter Go/e/ vers, voor 420 gulden.

Tekenen: RA Wierdsma, Schepenen M vd Laar, Peter van Doorn, Christiaan van Gogh, Geurt Govers, W vd Dungen, Adriaan van Weert, Geert van Creij, secr JA Esser

 

blz 208 dd 3 april 1803

Compareert JJ Puttekoffer wonend te Den Bosch en Jan Mathijs van Creij alhier wonend aan de andere kant. Van Creij huurt van Puttekoffer een huis dat hij binnen 8 weken gaat bouwen , voor pinksteren, alhier bij de Graafse Baan, omtrent de zogenaamde"Groene Kikvorst" , en alle volgende landerijen:

- het land gekomen van Willem van Houtem

- het land gekomen van de Erve Verhoeven

- de zogenaamde morgen

- het land genaamd" den Kikvorst"

- het veldje gekomen van Frans Willemse

 

Puttekoffer neemt voor zijn privaat gebruik:

- al zijn overige landen en Nieuwe Erven welke hij alhier in bezit heeft .

 

In het huis zal Puttekoffer een herberg of tapneering mogen houden

Verder zal hij de beneden kamer ter rechterzijde ( als men de voordeur zal inkomen)  altijd mogen gebruiken en als er veel mensen naar de herberg kwamen het gehele huis.

Ook zal hij de plaats en de kelder van het huis om zoo wel wijn bier en genever als hij nodig zal vinden te mogen inleggen.

Verder een plaats in de stal van het genoemde huis om een paard en een koebeest behoorlijk te kunnen zetten.  (….)

De ene zal de grove Novale en Smalle Thiende genieten.

Tekenen: JJ Puttekoffer, Jan Matijs van Creij, Schepenen M vd Laar, Adriaan van Weert, secr JA Esser

 

blz 216 dd 19 april 1803  borgbrief

Uit wettige ouders geboren Anna Maria H Hanegraaf getrouwd met Johannes Adriaan Gloudemans, verhuist naar Geffen.

Tekenen: Schepenen; M vd Laar, Adriaan van Weert, secr JA Esser

 

blz 218 dd 11 mei 1803  borgbrief

Uit wettige ouders geboren Lamberdien Hendrik van Creij , verhuist naar Heeswijk

Tekenen: Schepenen M vd Laar, Adriaan van Weert, secr JA Esser

 

blz  220 dd 1 juni 1803  borgbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes, Antonia en  Cornelia Sousen (?) , verhuizen naar Schiedam.

Tekenen: Schepenen Geurt Govers, Adriaan van Weert, secr JA Esser

 

blz 222 dd 29 juli 1803

Compareert Jan Cornelis van Dinther, van competerende ouderdom verklaart op verzoek van Hr GJV van Hagens wonend op den Elsbosch dat hij hier meer dan 36 jaar gewoond heeft, waarvan 30 jaar op het Kasteel van Geffen in bedieninge als lijfknegt , koetzier en …..

en meer dan 6 jaar op zichzelfs herberg bij de groote kerk en hij heel goed weet dat een zogenaamde draaiboom welke er thans is hangende op de dreef liggende van de genoemde Elsbosch naar de kasteel van Geffen , waar hij nu nog te vinden is, gehangen heeft, wederzijds met vleugels voorzien, zodat daardoor de passage van alle karren rijtuigen en ander verhinderd werd als hij gesloten was. Terwijl er nog een haspel ernaast gezet was zodat voetgaande menschen konden passeren.

Hij weet nog goed dat de zogenaamde Hooij en Wei Koppel zoals dezelfde staat bij het Kasteel, (…) dat hij 36 jaar in het Casteel gewoond heeft tot het jaar 1801 toen het verkocht werd , nooit gezien heeft dat er hooij of vee door de genoemde draaiboom gekomen of geweegd werd, deze was juist behoorlijk gesloten, waarbij er sleutels waren op den Elsbosch en op het Casteel.

Tekenen: Jan C van Dinther, Schepenen; Geurt Govers, Adriaan van Weert, secr  Esser Meerman.

 

blz 226 dd 29 juli 1803

Compareert Marte Suijskens, van competerende ouderdom en van goede naam, verklaart op verzoek van GJV van Hagens verklaart nu 52 jaar te zijn, en van zijn 9e jaar af, dicht bij de Elsbosch in deze gemeente gewoond heeft en zeker weet dat de draaiboom op de dreef tussen Elsbosch en Casteel altijd daar gehangen heeft, zoals hij er nu nog hangt. Er konden geen rijtuigen door als de draaiboom gesloten was, wel konder er mensen passeren, verder dat de Hooij en Wei Koppel dicht bij het Casteel,  lange jaren daarbij gehoord hebben en erbij in gebruik was, tot januari 1801, toen deze zijn verkocht, maar dat meer dan 40 jaar er geen vee over de dreef geweid werd.

Als een …. door wijlen Joost van Gestel en daarna door Joh. van Gestel,

Tekent: Marte Suijskens, Schepenen: Geurt Govers, Adriaan van Weert, secr  Esser Meerman

blz 230 dd 29 juli 1803

Compareert Maria Jan Bosch wedewe Jan van Gogh, verklaart op verzoek van GJV van Hagens, verklaart nu 63 jaar te zijn, en vanaf haar 27e jaar dicht bij den Elsbosch gewoond heeft, verklaart als de bovenstaande

Tekenen: Weduwe J van Gogh, Schepenen: Geurt Govers, Adriaan van Weert, secr  Esser Meerman

 

blz 234 dd 89 juni 1803

Compareert Willem van den Dungen, van competerende ouderdom, verklaart op verzoek van GJV van Hagens, verklaart nu 48 jaar te zijn en sinds zijn 22e jaar dicht bij de elsbosch gewoond heeft,

gepasseerd te Rosmalen (?)

Tekent: W vd Dungen, Schepenen: Geurt Govers, Adriaan van Weert, secr  Esser Meerman

 

blz 238 dd 25 juli 1803

Compareert  Gijsbert van Vugt, van competerende ouderdom, herberg doende en wonend alhier, verklaart op verzoek van de schout civiel, van het schoolampt, dat zijn  huis en  herberg in december 1801 , zonder de preciese dag te weten, dat er een man met een kar kwam , ongeveer 26 jaar oud, met zwart sluik haar tot op zijn ogen, blauwe ogen, blank van vel, (…) zeggende een brabander te zijn, komende vanaf Hintham, bestelde middageten en een fles wijn, op weg van Rosmalen naar Deurzen, bij Ermert van Nuland een paard hadde besproken, maar dat hij niet thuis was, en nu verlegen zat om een paard, waarop van Vugt hem te goedertrouw -  met presentatie van een redelijke huur - zijn  paard en kar en een paar laarzen, en zo vertrok, achterlatend zijn schoenen en een paar zilveren gespen - die van Vugt nog bij zich heeft. Hij beloofde na 2 of 3 dagen terug te komen, "na 14 dagen vrugteloos gewacht hebbende", zijn spullen niet meer terug kreeg en vervolging in ging stellen. Hij kwam te weten dat de man genaamd was Johannes van Hoogten of Heugten , geboortig van Lierop en dat zijn  ouders te Deurzen gewoond hebben, en daar in het huis van zijn vader is geweest, die er niet was, maar wel zijn  broer, die dacht dat zijn broer naar Roermond ging. Daar ging hij niet naar toe, want hij was bang door de Franschen aangehouden te worden.4 a5 weken later hoorde hij dat genoemde van Hoogten/Heugten het paard te Mijl aan boeren had verhuurd en zelf te Roermond woonde. Daar naar toe gegaan heeft hij het paard daar niet gevonden, naar Roermond gegaan is, en hoorde dat hij bij een blou verwer in de cost was, maar hem daar ook niet aantrof. Van Vugt werd wel duidelijk dat de genoemde van Hoogten/Heugten zijn paard had meegenomen om het niet meer terug te brengen. Verder hoorde hij in alle herbergen onderweg dat de genoemde daar passeerde als een schelm en vermoedde dat hij bij de Bende van den Vermaarde Schilder Hannes hoorde

Tekenen: RA Wierdsma, Schepenen: Geurt Govers, Adriaan van Weert, secr  Esser Meerman

 

blz 243 dd

Schepenen verklaren dat zij op verzoek van Peeter Gooren in diens huis staande in de helzenhoek alhier , door hem gekocht van Elisabeth van tiel , transport 24 maart, en de woning in een zo vervallen toestand hebben gevonden dat hij bijna geheeltelijk moet worden afgebroken om deze bewoonbaar te maken, en in  geval van vernadering zal de verkrijger de kosten dienen te betalen,

acte stopt ineens

 

EINDE 

RA Nuland 65  Allerhande Acten 1803-1806                 versie 1.0                       

blz 1 dd 24 september 1803

Compareren Hendrik Cornelis Geelings ( wonend te Nuland) en Geert van der Eng (wonend te Geffen) beiden als aangestelde voogden over de kinderen van  wijlen Antony Spierings en zijn vrouw Johanna Spierings (acte van voogdij 26 maart 1791)

Hendrik Cornelis Geelings als vader en natuurlijke voogd van zijn onmondige dochter verwekt bij Francijna Peeter van Nuland

Cristina Baltus Langens als moeder van haar minderjarige kinderen bij Ermert Peters van Nuland

Erfscheiding en deling van hun onmondige nicht wijlen Theodora Spierings , dochter van Willem Spierings en Amerens Peter van Nuland, echtelieden en gewoond hebbende alhier

aan Johanna Antony Spierings:

- huis achterhuis, stal met 4 lopens en 44 roe hof en teulland  gelegen aant Marktveld, ene zijde kinderen Ant. van Nuland, andere zijde en ene einde weduwe Jan van Gogh, andere einde de straat

- trekken van de huur van Geert van Hees 30-0-0

Hieruit te betalen :

- aan Johanna Ermert van Nuland (4e lot) 150-0-0

aan Hendrik Antony van Nuland zoon van wijlen antony spierings van Nuland

- perceel teulland met houtgeas, groot 6 lopens, 38 roeden, genaamd "aard jansen hof", gelegen alhier onder Nuland, ene zijde en ene eind weduwe Jan van Gogh, andere eind Piet van Creij, andere eind de straat

- trekken het batig saldo van de som die weduwe Ermert Peeters van Nuland van de rekening over het onmondige Theodora Willem Spierings (dd 5 juli 1795) 100-0-0

- uit de huur die Geert van Hees moet betalen 16-0-0

aan Hendrien Hendrik Cornelis Geelings:

- perceel groesland "de Geer" , groot 2 morgen, gelegen aan de Nulandse Kerkdijk, ene zijde de Armen, andere zijde de dijk, ene eind x , andere eind den hogenweg

- twee capitalen elk 100 gulden ten laste van het Corpus van Nuland, met rente van 5%, ten behoeve van wijlen de onmondige Theodora Spierings  ( brieven 1.2.1797 / 13.12.1798)

aan Petronella Ermert Peters van Nuland:

- perceel Teulland 4 lopens, 8 roeden, gelegen alhier op "de Bendels", ene en andere zijde  de weduwe van Oijen, ene eind Jan van der Ven, andere eind weduwe Ermert van Nuland

- perceel hooiland, groot 1 mergen voor en midden opt Nuland, ene zijde Peeter van Gestel, andere zijde Johannes Ar? Roels,

- van de verkrijger van het eerste lot: 150-0-0

Aan Anneke Antony van Nuland

- perceel teulland "het heufke" groot 1/4 in 8 lopens gelegen a;hier aan de nulandse straat, ene zijde Marte Suijskens, andere zijde weduwe Peter Wijgergans, ene eind de voetpad, andere einde x

- perceel hooiland , groot 4 honden,op het voorst Nuland  , ene zijde de kinderen Peter Langens, andere zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf

- uit de huur van Geert van Hees 9-0-0

aan Johanna Ermert van Nuland

- perceel hooiland , groot 14 hond, gelegen onder Rosmalen, in de eerste Hoef, ene zijde de kerkdijk, andere zijde G Sterk, ene einde de Hoefdijk, andere eind x

- perceel groesland onbegroot, gelegen alhier in t Vinkel, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de erfgenamen Joost van Boxtel, ene eind Andries Govers, andere eind x

- 7 der zwaarste bomen die bij het genoemde huis staan , te kappen binnen twee jaar

aan Adriaan Ermert van Nuland:

- perceel hooiland , de helft van 2,5 mergen en 7,5 hond gelegen alhier in de Korte Hoeven, in den empelschen Kamp, aan de agterdijck, ene zijde Hendrik Baars, andere zijde x

- perceel teulland 2 lopens 10,5 roeden gelegen alhier op de Hoge hoef, ene zijde de kinderen Jan Govers, de andere zijde x, ene eind Schotsheuvel, andere eind Schotsheuvel.

- deel van het batige saldo die weduwe Ermert Peeters van Nuland van de rekening over het onmondige Theodora Willem Spierings (dd 5 juli 1795) 175-0-0

Tekenen: HC Geelings, Geert van den Engh, Cristina van Nuland, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 16 dd  5 oktober 1803  borg en ontslastbrief

Geboren uit wettige ouders: Willem Antony Geeven

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 18 dd 5 oktober 1803

Gerardus Antony van Nuland, wonend te Nuland

Geert van der Graaf gehuwd met Allegonda  Antony van Nuland, wonend te Geffen

Sijmen van de Wetering gehuwd met Adriana Antony van de Wetering, wonend te Nuland in t Vinkel

Jan Jansen van Nuland, te Nuland wonend

Allegonda Jansen van Nuland, te Nuland wonend

Huijbert van Dijk, man en momboir van Aaltje Jansen van Nuland , te Nuland wonend

Hendrik Hanegraag gehuwd met Adriana Jan van Nuland , te Nuland wonend

Geertrui Jan van Nuland, weduwe wijlen Gijsbert van de Wijgert, te Rosmalen

Margaretha van der Ven, te Rosmalen

Hendrik Cornelis Geerlings, te Nuland

Gerardus Cornelis Geerlings , te Rosmalen

Allegonda Cornelis Geerlings , te rosmalen

donatie intervivo / gifte onder den levenden / schenken aan Johanna Aard van Gestel nagelaten huisvrouw van  Jan Hendrik van der Ven , in de wil van de overledene "de helft in een huis, achterhuis, en hof staande in Nuland aan de Kleijne Straat , ene zijde weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Gijsbert van Vugt, ene einde kinderen Adriaan Hanegraaf, andere einde de straat.

Tekenen: merkteken Antony van Nuland, weduwe JH van de Ven, handtekening A van de Graf, sijme van de Wetering, JJ van Nuland,  a v Nuland, H. T Hanegraaff, MGA van der Ven, H v Dijck, GG van de Wijgert, HC Geelings, GC Gelings, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 22/23 leeg

 

blz 24 dd 14 december 1803

Compareert Hendrik Cornelis Geelings en Geert van den Eng, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Anthony Spierings / Hendrik van Nuland bij zijn vooroverleden Huisvrouw Johanna spierings (26.3.1791 acte van voogdij)

Hendrik Cornelis Geelings als vader en natuurlijke voogd van zijn onmondige dochter verwekt bij Francijna Peeter van Nuland

Cristina Baltus Langens als moeder van haar minderjarige kinderen bij Ermert Peters van Nuland

Hebben gezien de rekening bewijs van de nalatenschap wijlen Theodora Spierings  minderjarige dochter van willem spierings en Amerens Peter van Nuland

door Christiaan van Gogh ( aangetselde voogd door schepenen)  en Hendrik Cornelis Geelings

Het batige saldo bestaat uit 74-11-12

Tekenen: HC Geelings, weduwe Ermert van Nulant, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

 

blz 28 dd 16 december 1803

Mr GJV van Hagens wonend op de elsbosch, gelastigde voor zijn neef Francis Andreas Lomans, wonend te Breda, machtigen Willem Everts te Alem om voor het gerecht van Maaren te transporteren aan Jan Everts wonend te Alem tweederde deel en Lomans voor 1/3 deel in een perceel hooiland "Swittencamp" , groot twee morgen gelegen onder Maren, omtrent de Blauw Sluijs , aangekomen voor 1/3  bij coop van de Heer Willem Folkert Frijlinck secretaris van Maren en alem, 1/3 bij erfenis vrouwe van Francios Lomans en Helena van Geelkerken, en 1/3 door F Lomans van zijn vader Zacharias Matheus Lomans

voor de som van 600 gulden

Tekenen: GJV van Hagens , Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 31 dd 16 november 1803

Schepenen verklaren ter instantie van Jacob Goren dat ten zijde Namen als in huwelijk hebbende Petronella van Oijen voor 1/3 in het verpondingsboek  bekend staan:

- 3 lopens, 36 roeden in den Helzenhoek op de Bendels getaxeert op 250-0-0

- 1/2 van 5 lopens gelegen alhier in de Lange hei, gemeenlijk genaamd de Akker getaxeerd op 100-0-0

- 3 lopens en 19 roeden bij het huis van de weduwe D. van Uden , getaxeerd op 125-0-0

De goederen zijn vrij van hypotheek

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 33 dd 21 december 1803

Hr GJV van Hagens geeft aan deze republiek te willen gaan verlaten, stelt tot borg zijn zoon JWFJ van Hagens wonend in den Bosch

Tekenen: M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, GJV van Hagens, JWFJ van Hagens

 

blz 35 dd 21 december 1803

Mr GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier , geeft aan deze republiek te willen gaan verlaten

Tekenen: M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, GJV van Hagens

 

blz 37 dd 21 december 1803

Mr GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier

taxatie van Pelle, linnen, beddegoed, dat gepakt is, met eenige kleederagien daaronder niet begrepen, en 5 kisten of koffers van onderscheidde grootte en soorten.

item zodanige kooper, tin, ijzer en blikwerk als is gepakt in twee manden,

item al zulke dekens als zijn gepakt in een mand

item een boulloin als is gepakt in een mantje

item de overschoty van allerlei goederen die in een mand gepakt zijn

item beddens en toebehoren gepakt in twee ballots

item twee kabinetten , twee pavilloens, en een schrijftafel,

taxatie: 1400-0-0

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 39 dd 28 december 1803

Voor schepenen verscheen Lucas Vissers Vorster alhier , verklaart op authorisatie van Jan Jacob Puttekoffer , collecteur deze gemeente over het jaar 1801 om te arresteren de goederen van de Weduwe Frans de Munnick om te betalen de achterstallige verponding bede twv 10-11-12,

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 41 dd 10 januari 1804

Schepenen en schout civiel op verzoek van Willem van Houtum weduwnaar van wijlen Johanna Heesakkers, nu getrouwt met Catharina van Sleeuwen, alhier wonend, geven te kennen dat hij 3 onmondige kinderen heeft uit eerste huwelijk en zijn vaste goederen bestaande uit een huisje en land heeft verkocht aan Jan Jacob Puttekoffer, vanwege schuld aan weduwe Bronkhorst ? , voor 70-0-0

In tweede huwelijk een huisje verkocht en met het geld een nieuw huis gebouwd op het land dat hij heeft, hij mag het huis niet verkopen, JWFJ van Hagens bood 250-0-0, mag er dan nog 4 jaar wonen, etc.

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 48 dd  11 januari 1804  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Ardien Aard van Grinsven

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 50 dd 11 januari 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Peeter Meulendijk wonend te Rosmalen komen naar zijn huis bij de molen alhier gekocht van Geert Hendrik van de Ven c.s. en getransporteert 11 jan. 1804 , constateren dat het huis noodzakelijke reparatie behoeft:

- gehele dak te repareren en dicht te maken

- den Muurste? langst neffens de geut tot hewt agterhuis af te breken en behoorlijk op te maken

- de muur van de gevel op te maken

- de kelder op te maken

- de schoorsteen rondom dicht te maken

- 4 opleggers boven de stal te leggen

- de muur tussen de keuken en de kamer dicht te maken

- rondom alle deuren en vensters dicht te maken en sluitbaar te maken

- de voorstal behoorlijk op te maken zoo met zulten (?) als met stalrepen

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 53 dd 20 februari 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Geertrui van Grinsven weduwe van Adriaan Adriaan Driessen , nu verhuwelijkt met Anthony Hendrik van Nuland , wonend te Rosmalen

bezit in tocht en dochter uit het eerste huwelijk in erfrecht: huis, schuur en aangelagonbegroot ten quohieren  staande en gelegen in Nuland in de Nieuwe Kampen. Verklaren dat de schuur door de jongste stormwind is omvergeworpen en verbrijzeld, dat hertimmeren grote kosten met zich mee zou brengen, terwijl ook het huis ernaast is ontranponeert en ook grote reparatie behoeft, zodanig dat dit ten nadelen van de onmondige zou zijn. Ze stelt voor het huis en schuur openbaar te verkopen en het geld elders in te steken wat meer zal opleveren, met medeweten van Jan van Nuland, Gijsbert Ruijs, Evert van der Meijden, Anna Maria Driessen, Dorothea Driessen, huisvrouw van Jan van Schijndel

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 58 dd 21 maart 1804

Compareert Geert van der Ven, Geert van Creij, Anthony Hendrik Hanegraaf, Antony Jan Bosch, Johannes Herm Boerdonk, Jan van der Ven, Jacobus van Druenen, Gijsbert van Vugt, Willem van Houtum, Hendrik Cornelis Geelings, Peter Willem Jan Meeuwsen, alle van competerende ouderdom en van goede naam

Verklaren op verzoek van het gemeente bestuur:

dat zij weten, gezien hebben of van ouders of grootouders gehoord hebben dat er omtrent de oude kooij aan de wetering alhier onder Nuland heeft gelegen een steen en dat er heeft gestaan een handwijzer omtrent de hoeve Hei en Wei, en dat er op de Kruijsstraat de kapel onder rosmalen heeft gestaan een torentje  en dat het door hen, hun ouders of grootouders daarvoor altoos is gehouden dat als men stond aan de voornoemde steen omtrent voornoemde oude kooij en men zag verst langs voornoemde handenijzer op het toorntje van opgenoemde kapel zulks de linie der limit op grondscheiding tussen Nuland en rosmalen uitmaakte, en wel van eerdergenoemde oude kooij af tot aan of omtrent het land waar thans de weduwe Ant. Maas woont en waar eertijts een fonteijn was. dat de limit of grondscheiding zich vandaar bepaalde door de Gelderse Heirbaan op den Bosch , welke van gemelde land was lopende langst de zogenaamde PeterHoef tusschen de thans ingegraaven landerijen van de kinderen Herme Boerdonck, Peter willem jan meeusen, antony Jan Bosch, door en vervolgens door de Santstraat tot aan de Klepelstraat welke dan weder de bovengenoemde Scheiding tussen Nuland en Rosmalen bepaalde, zoo als die daarvoor nog gehouden wordt.

Dat zulks temeer bevestigd word, terwijl de van Nuland moeten maken de Graafsche Baan, nog tot aan de plaats alwaar eertijts genoemd Handwijzer heeft gestaan enb dat de afscheiding aldaar is dwars over de baan van 't zuidoosten, naar het noordwesten, zijnde linie waarin de voornoemde steen bij de meergenoemde oude kooij  heeft gelegen, en de gemelde handwijzer heeft gestaan, vast op het bovengenoemde torentje welk voorheen op voorgenoemde kapel stond

en ingeval de limit scheiding was lopende … van voornoemde handwijzer  op de zgn. Pikhoef  aan - zoals die van Rosmalen sustineren - linea recta de scheiding van genoemde  baan niet in voege voornoemd, maar …. het  tegenovergestelde namentlijck van het zuijdwesten naart noordoosten moest bepaaldt geweest zijn, terwijl het hun ook niet wel mooglijk toeschijnde dat dan van Nuland een traject in ….baan zouden moeten maken en de afscheiding daarvan zou zijn, zonder daar voor grond te bezitten, of dat er rede voor zou zijn.

Dat de afscheiding door de opgem. baan bij het ….. van de weduwe Ant. Maas ook te meer duidelijk wordt en dat daar langst de gem. verouderde Bosche Baan liep, en alle landerijen welke aan de noodzijde van dien zijn gelegen onder Rosmalen , terwijl diegene welke aan de zuidzijde liggen, onder Nuland, behoren daarin de lasten te dragen en … geven.

Dat het voornoemde des te meer bewaarheid wordt terwijl de voornoemde Peter Willem Jan Meeuwsen voormalig oppasser van de Jacht voor de Heer van Nuland aldertijd  - zo hij afzonderlijk verklaarde - steeds altoos ordre gehad  heeftom in den kring van de gen. bepaling der limit scheiding te jagen en zulks ook gedaan heeft, zodanig echter dat hem den genoemde heer beval niet verder als de zgn. kom welke zig in gen. omtrek in een berg bevindt, etc etc  ( nog doen)

Tekenen: Merktekens: Geert van der Ven, Willem van Houtum, Handtekening: G van Creij, Jan van der Ven, Peet Boerdonk, Ant J Bosch, Johannes H Boerdonk, J. v Druenen (mooi), H T Hanegraaf, G van Vugt, H C Geelings, Peeter Meeuwsen, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 64 dd 8 april 1804

Vraagpunten voor ondervraging door de schout civiel van Geert Adriaan Koppelaars.

art 1: oud 18 jaar, geboren te Lithoijen, wonende te Osch, is mandemaker.

art 2: kwam naar Nuland om een stuk te vragen

art 3: heeft het nergens gevraagd

art 4: vertrok vanuit osch om 10 uur smorgens

art 5: hij had bij zich Willem Johannes Hartogs zgn den Rooijen en Lammert Cis van Vugt, wonende te Osch

art 6: hij kwam hen tegen te Geffen aan de Papendijk

art 7: ze hielden zich verborgen op het hooi bij Hendrik Jansen van Creij omdat ze vreesden voor den Dienaar van Nuland, die de genoemde Rooijen meende gezien te hebben.

art 8: ze zijn gaan lopen toen degene die hen aangehouden hebben er aan kwamen , Koppelaars liep ook mee, omdat de anderen gingen lopen

art 9: Hij bleef niet staan toen hij achtervolgt werd, omdat de anderen ook wegliepen

art 10: Hij kwam aan het pak of zak met goed die hij bij zich had en wegsmeet , toen van Vugt deze uit een stuk heg haalde bij de boerderij van Van creij en aan hem gaf

art 11: Van Vugt haalde die zak uit de heg, maar eerder was die zak in het Karhuis van genoemde van Creij , er zat wat brood en worst in , hij weet niet hoe het in de zak kwam en hoe het in de heg kwam.

art 12:  dat de zak van genoemde Rooijen was.

art 13: de inhoud : daarvan wist Koppelaars niet van wie dat was

art 14: beantwoord hier naar waarheid

Tekenen: RA Wierdsam, merkteken: Koppelaars, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 69  dd 18 april 1804

Compareert Hendrik Jansen van Creij en dochter Hendrien Janse van creij

Antony de Haas, knecht daar ten huize

Franciscus Jan Broeksteeg

allen van competerende ouderdom en van goede naam

Verklaren op verzoek van Schout civiel RA Wierdsma

Hendrien verklaart dat zij eergisteren namiddag op het hooi boven de paarden liggende in haar vaders stal gevonden heeft twee jongelingen waarvan er een alhier in civiele arrest is, zeggende dat zij gevlucht waren uit vrees voor de Dienaar van Geffen en Nuland en haar vroegen om wat drinken, die ze hun gaf, en zij ging nadien naar haar vader die  aan de Schop werkte bij het huis, waarna de jongelingen vertrokken. Daarna kwam haar zus Anneke bij haar en haar vroeg of de jongens niets bij zich hadden? Wat zij ontkende, dat ze uit vrees bij hen op het hooi gevlucht waren, waarna haar zuster zei dat ze wellicht boven op de zolder geweest zijn, en daar naar toe gegaan merkten ze dat een Sack die daar lag open stond en ze daaruit goederen miste: twee Pelle tafellakens, getekent JVK, slaaplakens, getekent JH, een faille ?  tafellaken en nog een tafellaken , beiden ongetekent, een sloop getekent D, Twee kusjes sloopen getekend JW, een serviet getekend JVK, twee stukken nieuw laken of linnen, een oude voorschoot en een oud serviet,

de ene  zus riep naar de andere  "loop maar je best want ons dingen  ( het genoemde goed) is alles weg , maar dat van Toon niet.( hunne knecht) , ze liepen naar de knecht die achter de jongens aan ging.

Vader Hendrik Jansen van Vreij verklaaarde dat hij aan de schop aan het werken was, door zijn dochter Hendrien werd geroepen en op de misse of werf gekomen zijnde, daar eerst twee jongelingen (waarvan de een nu in arrest zit, zig noemende Geert Adriaan Koppelaars) en bij hen nog een derde kwam bij hem bekend onder de naam De Rooijen, en zij drieen na korte woordenwisselingen vertrokken.

De derde verklaarde door de zuster Anneke geroepen werd om drie jongelingen te vervolgen die iets uit hun huis gesloten hadden, hij arresteerde er een: Geert Adriaan Koppelaars met een pak of sack belast. hij had ondertussen de 4e deponent erbij geroepen, ze arresteerden er een, die een zak al had laten vallen, waarin de eerder genoemde goederen werden gevonden, naast brood en worst, terwijl de twee anderen hen ontvluchtten. De arrestant werd overgedragen aan de schout civiel.

De derde verklaarden nog dat zijn broepgespen uit zijn broek vermist waren.

Tekenen: Merkteken Hendrien H. Jansen van Creij , antony de Haas, Francis J Broegsteeg

Handtekening Hendrik Jansen van Crei, RA Wierdsma, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 74 dd  2 mei 1804   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes Marte Pennings en zijn huisvrouw Adriaantje Peter van Doorn

Tekenen: M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 76 dd  2 mei 1804   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes, Roelof  en Martinus Aard van Nistelrooij

Tekenen: A. v Weert, Geurt Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 78 dd 7 mei 1804

Compareert Jan van Dinther, 73 jaar

Peeter Willem Jan Meeusen, 70 jaar

staande ten goede naam en wonende alhier

verklaren op ver\zoek van Jan Jacob Puttekoffer, wonend in Den Bosch

dat zij altoos hebben gewoond in deze gemeente en weten dat het land van Puttekoffer is gekomen van wijlen Jan Verhoeven, en het land genaamd "den Kikvorst" is gekomen van Dirk van Mil , nog heide wasen door wijlen voornoemden bezitters is ingegraven

Het land en het zogenaamde veldje gelegen bij de genoemde Kikvorst nooit enige tiendvrijheid heeft genoten maar steeds door de resp tiendpachters getiend geworden is.

Tekenen: Jan van Dinther (merkteken), Peter Meusen, M. van de Laar, A v Weert, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 80 dd 2 mei 1804

Compareert Jan van Dinther, 84 jaar en Peeter Willem Jan Meussen oud 70 jaar , staande ten goede naam en wonende alhier, verklaren op verzoek van Peter Govers, wonend alhier voor waar te zijn: dat het land nu in bezit van Peter Govers, eertijts gekomen is van Hendricus Bogers, en toen nog heide was, en door deselve is ingegraven, en nooit de 15 jarige tiendvrijheid heeft genoten, en steeds is getiend geworden.

Tekenen:  Jan van Dinther (merkteken), Peter Meusen, M. van de Laar, A v Weert, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 82 dd 9 mei 1804

Compareert Gijsbert van vugt van competenten ouderdom en staande van goede naam en faam.

verklaart op verzoek van Hendrik Rutte van Rosmalen, thans wonend te Uden,

dat hij samen met Hendrik Rutte van Rosmalen en zeekere Wouter van den Tillard op 9 nov 1781 van Hintham zijn gekomen om zich naar hunne woonplaats Nuland te begeven,

situatie ontstond in de namiddag tussen genoemde van Rosmalen en zeekere wijlen Marten Willem Westerlaken, destijts wonende omtrent de Rosmalense Kerk  ( zoals al eerder verklaard voor de hoogofficier van Den Bosch)

Ze gingen met zijn drieen over de openbare weg gingen dat de genoemde van Roosmalen geen der minste intentie bespeurde  om genoemde Westerlaken op te zoeken, hebben hun piojp aangestoken bij het huis toen ze kwamen bij een binnenpad die naar Rosmalen ging, terwijl hun karren en paarden de grote Weg volgden, die langst de genoemde Rooms Catholieke kerk voerde, waar gen. Westerlaken woonde. Op het voetpad moesten ze Westerlaken passeren die op een stuk land neffens de voetpad, en toen hij Hendrik Rutte van Rosmalen in het zicht kreeg, dadelijk op hem met een riek zodanig in woede is aangevallen, zodat er voor van Rosmalen geen tijd was om te vluchten, en Westerlaken zonder zich aan woorden te storen, naar van Rosmalen toeliep en deze zich trachten te bewaren , en - zo de getuige verteld en waarschijnlijk voorkomt - daar zij te samen voorstelden in zijn mes gevallen moet zijn.

Tekenen: G.. v Vugt, RA Wierdsma, A. v Weert, Geurt Govers, schepenen, Esser  Meerman,secretaris

 

blz 86 dd 16 mei 1804

Compareert Quirinus Johannes Pijnappels en Anna Antony Spierings van Nuland echterlieden, wonende te Rosmalen, schuld aan Heer Johannes Ant Nuijts , koopman te Den Bosch, 200 gulden compareert ook H. M. van der Doelen wonend te Rosmalen en HC Geelings te Nuland als borg

Tekenen: Quirinus Pijnappels, Anneke van Antony van Nuland, merk Hendrik van der Doelen,

HC Geelings, Van de Laar, Schepen Esser Meerman secr.

 

blz 91 dd 18 mei 1804

Gemeente verklaart op verzoek van Machiel Smits, thans in  ondertrouw in Aarle Rixtel, tijdens zijn inwoning in deze gemeente altijd zich goed gedragen heeft.

Tekenen: A. v Weert, Geurt Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 92 dd 2 juni 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Peter Eijmert van Creij, taxeren zijn

- huis en land, groot 7 lopens , 37 roeden, alhier bij den Elsbosch , de ene zijde Weduwe H Schel, andere zijde de onmondige Willem Spierings, ene eind de straat, andere eind de Molengraafse Hoef op een bedrag van 500-0-0 ( belast met een pagt van 6 vaten rogge aan de armen van Geffen op lichtmis, in capitaal 117-3-12

en belast met een pagt van 8 vaten rogge aan de kerk te Geffen op Ligt mis , in capitaal 175-15-10 en een rente van 21 stuijvers aan de Armen van Nuland op Ligtmis, in capitaal 26-5-0

resteert dus 180-15-10

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 94 dd Empel 4 juni 1804

Acte van arrest, 's Lands Deurwaarder Barbie, tot dusverre is niet voldaan door Jan Jacob Puttekoffer, collecteur van lands en dorpslasten over Empel in 1802, 1802

's Land ontvanger F van Landschot, acte 23 mei 1804 neemt alle goederen van Puttekoffer in arrest.

Tekenen: secr Vriezekolk

 

blz 97 dd 5 juni 1804

Caspar Barbie, 's lands deurwaarder wonend in Den Bosch , uit naam van Gemeente empel, in naam van het Bataafsche Volk, goederen alhier gelegen van JJ Puttekoffer.

Tekent: C Barbie, deurwaarder, Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

Blz 99 dd 24 juni 1804

Jan Peters van de Ven wonend alhier gehuwd geweest met Johanna Wijgergans, weduwe van Peter van Nuland, waarbij hij een dochter verwekt heeft, nu meerderjarig, en gehwud zijnde met Derk Gloudemans en ten tweede maal herhuwt met Geertruij Nicolaas Zwanenberg waar hij 4 kinderen heeft, geen meerderjarig,

verzoekt om verkoop van 8 morgen genaamd de "Betmeeren"  gelegen in de korte hoeven, competerende hem ter tochte, bezittende het voorkind van 1/5 en de helft en zijn 4 nakinderen voor de helft en 4/5 , bedoelt om schulden af te betalen en voor zijn bedrijf en huis, aflossen van een capitaal van 600-0-0 aan heer Heemskerck, notaris C.S van sGravensande en een capitaal van 150-0-0 voor Cornelis Blommers voor notaris Bolsius 6 mei 1798. 

verkoop voor 650-0-0 (?)

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 103 dd 30 juni 1804

Compareert Piet van Loon, weduwnaar van Elisabeth Jan van Tuyl.

aanstellen momboiren: zijn oudste zoon Johan Piet van Loon, en schoonzoon Johannes Cornelis van Nuland.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, merkteken Piet van Loon.

 

blz 105 dd 19 juli 1804

taxatie en begroting geformeert door de schout civiel op verzoek van de burger Jan Rochiassen , mede lid en gecommiteerden tot de Tienden Verpachtingen uit het departementale bestuur van Branband bij rondgang en inspectie van de respectieve perceelen, geleegen in de  bij de s Lans Tienden verpachtingen  alhier den 17e juli 1804 opgehouden Clamp,  genaamd het tweede perceel van de Welhuize of kleine Heijtiende

 

Naam van de bezaaiers

Grootte der percelen

Gewas dat

tiendbaar is

    Hoeveelheid graan

    dat er  vanaf kan komen

 

lopens

Roeden

 

vaten

kannen

Tomas Manders

10

 

rogge

12

 

 

5

 

boekweijt

6

 

Franciscus vdHeijden

10

 

rogge

8

 

 

 

25

Spurrie

 

3

 

 

25

rogge

 

6

 

2

 

boekwijt

1

6

 

10

 

Rogge

12

 

Rombertus A Wierdsma

2

 

rogge

1

6

Peeter van Stappen

2

25

rogge

1

6

Andries van Groenland

1

25

rogge

1

6

Hendrik Langens

2

 

Rogge

2

6

RA Wierdsma

1

 

boekweijt

1

 

Jacobus van Druenen

2

 

boekwijt

 

6

 

 

 

erwte

1

 

 

 

 

Rogge

1

 

Johannes Jan v Nuland

1

25

erwten

 

6

 

 

 

Boekwijt

1

6

Aard van Nistelrooij

1

 

boekweijt

1

 

 

2

25

rogge

3

 

Jacobus van Druenen

1

25

rogge

2

 

 

1

25

boekwijt

2

6

Andries van Groensland

9

25

rogge

8

 

Baltus Langens

4

 

rogge

5

 

Aard van Nistelrooij

2

 

Rogge

3

 

Piet Pennings

3

25

rogge

4

 

 

2

 

boekwijt

2

 

Piet Maas

3

 

Rogge

1

 

 

 

 

Èrwten

 

6

 

 

 

spurrie

 

1

Francis J Schel

3

 

rogge

3

 

Andries van Groenland

3

 

rogge

3

 

Hendrik J van Creij

2

 

Rogge

2

6

 

 

 

Erwten

 

6

Andries van Groenland

4

 

boekwijt

3

6

Hendrik Geevers

2

 

Boekwijt

1

6

 

 

 

erwten

 

3

Tomas Manders

2

 

boekwijt

2

 

RA Wierdsma

2

 

rogge

2

6

Wede P Wijgergans

2

25

boekwijt

3

 

Andries van Groenland

2

 

boekwijt

2

 

Ant Matthijs van Creij

6

 

rogge

6

 

Hendrik Leermans

3

 

Erwten

 

9

 

 

 

boekwijt

 

6

 

 

 

spurrie

 

5

Jan Broeksteeg

2

25

rogge

3

 

Wed p Wijgergans

4

 

rogge

1

6

 

 

 

Erwten

 

6

Nicolaas van Uden

2

25

boekwijt

 

6

 

 

 

Erwten

 

6

 

 

 

Rogge

 

6

Hendrik van Doorn

1

25

boekwijt

 

6

 

 

 

erwten

 

6

 

 

 

spurrie

 

2

Willem  vd Hanenberg

1

 

rogge

 

6

Hednrik J van Creij

1

 

Erwten

 

3

 

 

 

boekwijt

 

3

 

 

 

spurrie

 

2

Willem  vd Hanenberg

 

25

rogge

 

niet

 

1

 

rogge

 

6

Johannes Wouter Vos

1

25

rogge

1

 

Hendrik J van Creij

3

 

rogge

2

 

 

 

 

Erwten

 

1

Willem Verstappen

4

 

Rogge

2

 

 

 

 

boekwijt

 

6

Wede L van Uden

6

 

Erwten

 

1

 

 

 

Rogge

3

 

 

 

 

boekwijt

1

 

 

 

 

erwten

 

1

 

 

 

spurrie

 

1

Francis J Schel

1

25

rogge

2

 

Ra wierdsma

1

25

rogge

 

6

Willem Verstappen

3

 

rogge

3

6

Weduwe Fr wijgergans

5

25

rogge

6

 

Geert van Hees

6

 

rogge

5

 

Thomas van Dieten

3

 

rogge

2

6

Fransciscus Jan Schel

4

 

rogge

2

6

 

 

 

Erwten

 

6

 

 

 

Boekwijt

1

6

Hendrik Langens

1

 

rogge

1

6

Wede vd wetering

2

25

rogge

3

 

Jan Broeksteeg

2

 

rogge

2

 

Wede J van Gogh

2

25

rogge

2

6

Wede wijgergans

2

 

Rogge

2

6

 

 

 

garst

1

 

Christiaan vd Aalsvoort

8

 

Rogge

10

 

Hendrik J van Creij

7

 

rogge

7

 

Wede J van Gogh

3

 

Rogge

3

6

Wede D vd Wetering

3

 

Rogge

3

6

Antony Mattijs v Creij

2

25

rogge

3

 

Geert de Bres

10

 

Rogge

13

 

 

 

 

spurrie

1

 

Dirk Hanegraaf

2

25

Rogge

3

 

 

1

25

rogge

1

6

Hendrik Langens

9

 

Rogge

4

6

 

 

 

Spurrie

 

6

 

 

 

Erwten

 

6

Hendrik Langens

4

 

Rogge

5

 

 

1

25

rogge

2

 

 

1

 

f……

1

6

Wede J van Gogh

10

 

Rogge

6

 

 

 

 

Boekweijt

5

 

 

 

 

erwten

1

 

Hendrik Janse v Creij

2

 

Rogge

2

 

Jan Broeksteeg

8

 

rogge

8

 

 

2

25

boekwijt

3

 

Hendrik Janse v Creij

3

 

Rogge

3

6

Hendrik Langens

10

 

Rogge

11

 

 

 

 

Erwten

1

 

Hendrik J Van Creij

4

25

Boekwijt

5

 

Jan Broeksteeg 2

2

25

Rogge

3

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

 

283

5

 

Tekenen: RA Wiedsma, Adriaan van Weert, M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 111 dd 10 juli 1804

Ontslagen uit het arrest s Landsdeurwaarder Casparius Barbie  geauthoriseert door gemeente bestuur van Empel ( 4.7.1804), op de goederen van JJ Puttekoffer

Tekenen: Esser Meerman, secr.

 

blz 112 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802, neemt in arrest alle vaste goederen van Joost Schel om verpondingen van te betalen twv 1-14-0.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 114 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802, neemt in arrest alle vaste goederen van Peeter van Mil om verpondingen van te betalen twv 1-12-0.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 116 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802

neemt in arrest alle vaste goederen van Dirk Hendrik Wellen van der Ven om verpondingen van te betalen twv 3-16-0

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 118 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1800, neemt in arrest alle vaste goederen van de weduwe Frans de Munnik om verpondingen van te betalen twv 5-6-12.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 120 dd 25 september 1804

Compareert Luijcas Vissers geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802, neemt in arrest alle vaste goederen van Lamberdien Gloudemans Wijgergans, weduwe Frans de Munnik om verpondingen van te betalen twv 3-2-12.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 122 dd 25 september 1804   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Jan Gijsbert Brok en Ardien Johannes Gooijers, vertrekken naar Berlicum.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 124 dd 2 november 1804

Compareert Hendrik Cornelis Geelings, Geert van den Engh, voogden van de onmondige kinderen van Antony Hendrik van Nuland en johanna Spierings (Hendrik en Johanna)

Quirinus Pijnappels gehuwd met Anna Antony van Nuland

Verzoeken om toestemming tot scheiding van de gedeelde erfenis, want de onmondige zijn al gekomen tot jaren van onderscheid.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers  M. van de Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

blz 126 dd 2 november 1804  Deling en scheiding

Hendrik Cornelis Geelings, Geert van den Engh, voogden van de onmondige kinderen van Antony Hendrik Spierings van Nuland en Johanna Spierings (Hendrik en Johanna)

Quirinus Pijnappels gehuwd met Anna Antony van Nuland

aan: Hendrik Antony van Nuland

- huis, schuur, bakest, met 3 lopens en 37 roeden land te Nuland aan het Marktveld, ene zijde de straat, andere zijde Heer van Hagens, ene eind t Marktveld, andere eind Heer van Hagens. (2-3-8 inde verpondingen)

- perceel land naast het land van voorgenoemde huizinge  ( staande te quohiere bekend als een huisplaats  en land van Willem de Weert) , groot 3 lopens ( 1-17-4  in de verpondingen)

Belast met:      - rente van 15 gulden per jaar aan s lands comptoir onder de administratie van de Heeren Graven van S…..

- rente van 21 stuijvers jaarlijks aan Blok van de Hinthammerstraat

- perceel teulland op de Hoge Hoef , groot 3 lopens, 6 roeden, ene zijde de weduwe Langens, andere zijde Dirk Goovers, ene eind de weduwe Laurens van Uden, ander eind Schotsheuvel ( 0-16-4 inverpondingen)

- een morgen hooiland op het agsterst Nuland, ene zijde H Langens, andere zijde de Armen van Nuland, ene eind Cornelis Geerlings  andere eind de Hoefdijck ( 1-3-4 inde verpondingen)

belast met 6 voeten Kepkensdonkdijk paal 104

- de last van een moniale obligatie door de eerste twee comparanten belooft aan Geert van Loon, 500-0-0 a5% ( datum 5.8.1801)

- betalen aan verkrijger van het tweede lot Johanna Antony van Nuland 25-0-0

aan Johanna Antony van Nuland

- camp hooi of weiland groot 3 mergen te Rosmalen  tegen de Nulandse Kerkdijck nevens de zogenaamd PiekenKamp  schietende met het ene eind tegen de Erven Aard van Nistelrooij en de andere eind de Heer Meulman. Belast met kerk of kepkendonkdijk paal 373

- 4 hont hooiland gelegen op het middelst Nuland , ene zijde weduwe Baltus Langens, andere zijde Gijsbert Ruijs, ene eind Sijme welle van de Ven, andere eind Antony Goovers ( 0-18-4 inverpondingen)

Belast met 4 voeten kepkensdonkdijk in de paal 259

- 4 hond hooiland op het middelst Nuland  ene zijde gijsbert ruijs, andere zijde Goijert Heeren ene eind Kinderen Adriaan Hanegraaf , andere eind Toon Govers.  ( 0-18-4 inverpondingen) belast met4 voetkepkensdonkdijk paal 180.

- te zijner last een capitaal van 200-0-0 aan de weduwe van de erven van Druenen a 3% bij obligatie d.d. 10 oktober j.l.?

- aan de verkrijger van t tweede lot Johanna Antony van Nuland 25-0-0

aan quirinus pijnappels

- huis en erven staande aan het Martveld en aangehoorende landerijen en houtgewassen, groot 5 lopens, ene eind de straat van Geffen na het Casteel , de andere zijde de weg van het Marktveld naar Schotsheuvel , belast met rogge pacht van 10 vaten rogge aan de Armen van Nuland op Ligtmis en rente van 2-14-0  aan de Kerk van Geffen.

- perceel teulland met houtgewas gelegen bij de Nulandse straat zijnde 3/4 deel van een perceel  (in verpondingen voor het geheel 8 lopens en 15 roeden) ene zijde Marte Suijskens, andere zijde wede Wijgergans, ene eind Boschstraatje, andere eind Nulandse straat. ( doende samen in de verpondingen 4-19-4 , 3/4 deel is 3-12-12. Belast met 15 voeten kepkensdonkdijk onderde paal 279

- 3 hont hooiland op het agsterst Nuland , ene zijde H Langens, ander zijde de Kerk van Geffen, ene eind Hoefdijck, andere eind x ( in de verpondingen 0-11-10) , 3 voeten kepkensdonkdijk in paal 358

- uit eerste en derde lot: elke 25-0-0

Tekenen: HC Geelings, Geert v d Engh, Quirinus Pijnappels, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 137 dd 11 november1804

compareert Luijcas Vissers, voster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 neemt in arrest alle vaste goederen van Willem Timmers  om verpondingen van te betalen twv 6-4-12 

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 139 dd 11 november 1804

Compareert Luijcas Vissers, voster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 neemt in arrest alle vaste goederen van Frens Gloudemans  om verpondingen van te betalen twv 11-0-5. 

Tekent: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 141

Compareert Luijcas Vissers, voster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 neemt in arrest alle vaste goederen van Dirk Hendrik Wellen van de Ven  om verpondingen van te betalen twv 3-12-0

akte niet afgemaakt, niet getekent.

 

blz 143 dd 14 november 1804

Vorster van Nuland verzocht door de collecteur van de verpondingen over 1802 om te arresteren de vaste goederen

Joost Schel                                          1-14-0

Peeter van Mil                                    1-12-14

Dirk Hendrik Wellen vd Ven             3-16-0

Weduwe Frans de Munnik                  5-6-12

Lamberdien wijgergans, weduwe

Frans de Munnik                                3-2-12

Willem Timmers                                 6-4-12

Frens Gloudemans                             11-0-5

Dirk Hendrik Wellen vd Ven             3-12-0

Tekent: Esser Meerman

 

blz 145 dd 6 december 1804

Schepenen verklaren op verzoek van Eijmert de Poorter, wonend te Eeten, dat hen Gerardus van Nuland, woonachtig alhier, goed bekend is en verklaarde dat hij op de 27e november l.l. op verzoek van Eijmert de Poorter een verklaring heeft gegeven voor de schepenen van Bakel en dat gen. van Nuland van goede naam bekend staat.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 146 dd 5 december 1804

comp Luijcas Vissers, vorster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 gaat openbaar verkopen vaste goederen van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik,   

en wel huis en land, 2 lopens en 43 roeden voor 510 gulden en slagen , koper Francis Verhoekx

Tekenen: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

 

 

blz 148 dd 12 december 1804

Compareert Luijcas Vissers, vorster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente in 1802 gaat openbaar verkopen de tweede koop van goederen van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik,   en wel de huisplaats van Jan van Iperen waarin zij 6 lopens heeft twv  210 gulden en slagen , koper Francis Verhoekx.

Tekenen: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 150 dd 29 december 1804

Compareert Luijcas Vissers, vorster alhier, geauthoriseert door Rover van den Groenendaal collecteur deser gemeente om in arrest te nemen goederen van de kinderen Jan van Dinther  om de verpondingen te kunnen betalen twv 1-8-0.

Tekenen: Lucas Vissers, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 152 dd 10 januari 1805   borg en ontlast brief

Uit wettige ouders geboren Johannes Piet van Venrooij , verhuist naar Berlicum.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 154 dd 15 januari 1805

Compareert Caspar Barbie, wonend te Den Bosch als gelastigde van Quirinus van Amelsfoort, rentmeester van het Geefhuis van den H Geest te Den Bosch , authorisatie 14 jan 1805, verklaart ontvangen te hebben van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik, de som van 312-10 gulden  om een pacht af te kopen en de som van 85-13-0.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, C Barbie tekent

 

blz 156 dd 15 januari 1805

Compareert Nicolaas Esser Meerman, secretaris alhier, gelastigde van de Heer JC  van Bommel, wonend Den Bosch. Goederen verkocht van Lamberdien wijgergans, weduwe Frans de Munnik om te betalen 122-2-4 ineen capitaal van 250-0-0 aan Heer Wassenaar van Onsenoort.

som van 28-2-12 te betalen.

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 158 dd 31 januari 1805

Goederen van Jan Adriaan Hoefs worden getaxeerd

- perceel teulland groot 5 lopens 29 roeden genaamd Ropkenhoef  te Nuland,

ene zijde Baltus Langens, andere zijde x ene eind x andere eind x                                       twv 275-0-0

- perceel hooiland, 13 hond op het kerkenhoog, ene zijde de weduwe

 J van Gestel, andere zijde Armen van Nuland, ene eind de straat andere

einde de Hogenweg                                                                                                   twv 250-0-0

- perceel hooiland, 2 mergen in het sevenvierendeel  ene zijde Willem van

den Dungen, andere zijde x, ene eind Jan Langens, andere eind

Wouter Frans Jansen                                                                                                 twv 250-0-0

- perceel hooiland 13 hont te langst over t Nuland , ene zijde Baltus Langens,

andere zijde Johannes van Grinsven, ene eind Hoefdijck, andere eind Neteringsgraaf,twv 300-0-0

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 161 dd 6 feb 1805

Hendrik Frans Gloudemans wonend alhier, diens vader Frans Gloudemans was gehuwd met Maria van de Wijgert , achterlatende 3 kinderen genaamd Maria, Cornelia en Hendriena, zonder momboiren benoemd te hebben, benoemen nu 4 bloedverwanten: Hendrik Frans Gloudemans, Jan van der Doelen uit rosmalen, oom van vaderszijde, Cornelis van Houthem en Herman W. Joppens, neven van moederswege tevens te rosmalen wonend. Benoemd worden: Hendrik Frans Gloudemans en Cornelis van Houthem

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

merkteken Hendr Frans Gloudemans , handtekening Cornelis van Houtum.

 

blz 164 dd 13 februari 1805

Caspar Barbie  op verzoek van de rentmeester van het godshuis den heiligen geest , zie verder aldaar.

Tekenen: Esser Meerman, secretaris.

 

blz 168 dd 26 februari 1805 Staat en Inventaris

Francis Gloudemans, gewoond hebbende alhier, alhier overleden

op verzoek van Hendrik Frans Gloudemans en Cornelis van Houthem als voogden over de onmondige kinderen Maria, Cornelia en Hendriena

- huis en land 1 lopens 33 roeden staande in den Helzenhoek bij de Graafsche baan, ene zijde deselve, andere zijde weduwe Dirk van der Ven, ene eind Geurt van der Ven, andere eind de straat (in verpondingen 1-1-6)

- perceel teulland, groot 47 roeden gelegen aldaar, ene zijde Geurt van der Ven, andere zijde Anthony Kwak, ene eind de Baan, andere eind de volgende perceel.( in verpondingen 0-11-4)

- perceel teulland 1 lopens 6 roeden gelegen aldaar neffens de voetpad, ene zijde Jan Gerrits, andere zijde de weduwe dirk van der Ven, ene eind Jan van der Ven, andere eind: vorige perceel. (in verpond 0-13-4)

- perceel teulland, 2 lopens 13 roeden, gelegen op de hoge hoef, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde weduwe Derk van Uden, ene eind Peter Meulendijk, andere eind Jan Gerrits. ( in verpond 1-5-8)

- perceel teulland, 6 lopens, 25 roeden gelegen aldaar, ene zijde de weduwe Derk van Uden, andere zijde Ant Kwak, ene eind weduwe van der Ven, andere eind Jan van der Ven ( in verpond: 3-6-4)

Belast met een roggepacht van 3 zakken en 3 vaten en 4 kannen aan Groot ziekengasthuis den Bosch

85-0-0 beloofd door Frans Gloudemans aan JJ Puttekoffer ( nu aan Peter Hopmans)

 

bruin merrie paard

zwart bont melkbeest

een vale bonte melkbeest

een hoogkar en driebeen

een laagkar en driebeen

ploeg en toebehoren

een eegde, een kruiwagen

een snijbak

een baktrog

een gelind

twee schuppen

een rijf en kapmes

twee vlegels

een riek snijmes

sijssie hiep

een hangijzer

een wan

een vat

een korf

zaallicht

Haam onderhaam

Torn ?  halsters

een gareel

een onderhaam

een do. licht ?

een paards reep

een paar hachten ?

kom met zijn toebehooren

twee emmers

een melkzijg

twee tonnen

een korf

een tafel

een bank

een kasje

een stoel, nog 4 stoelen

een bedpan

twee koffijkeetels

een schotel

twee tinne schotels

twee rekken

en een lepelbord

met zes lepels

een kooper kookstel

een dito kleijnderen

een moespot, een ketel met dekzels

een dito ketel een ijsere ketel

Haal

vuurschup

een tang

twee ijzers

een balans

schalen en gewicht

een punder

drie kruiken

een vuurpan

een hangijzer

een hoop stroo

een hoop hooi

een partij aardappelen

klederen:

een damaste borstrok

een trijpe komisaal

een bruin lakense rok

Tekenen: C. van Houtum, merk Hendrik Frans Gloudemans, M vd Laar, Adriaan van Weert, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 177 dd 3 april 1805   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hendrik Jan de Kreij en alhier in echte verwekt heeft Piet, Jan, Lourens en Francis Jan de Kreij , vertrekken naar Heesch

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 179 dd 20 april 1805  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Jan Mathijs van Creij en verwekt bij Maria Jan Buters heeft Elisabeth en Evert van Creij, vertrekken naar Rosmalen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geert Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 181 dd 23 april 1805

Schepenen compareren ivm Hoogsel van het gehouden erfhuis van Gijsbert van Vugt, verschenen o.a. Jacobus van Druenen, molenaar alhier, aangevallen . De molenaar noemde de secretaris een Schelm. 

Tekenen: M vd Laar, G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen.

 

blz 183 dd 23 april 1805

Compareren Jan Ignatius van Riet, schoolonderwijzer  alhier

Gijsbert van Vugt, herbergier

verklaren op verzoek van Nicolaas Esser Meerman , secretaris

de eerstgenoemde verscheen in het huis van laatstgenoemde om de verkogte kopen te noteren en wachten op uitgaan van het hoogsel, toen verscheen Evert van Hassel wonend te Rosmalen, om onraad te betalen en borgen te stellen , waarbij genoemde van Hassel de secretaris toeriep dat hij hem een schelm kon noemen en niet zou doen als zijn schoonvader Jacobus van Druenen en dat met getuigen zou bewijzen , maar dat hij dat niet wil doen.

Tekenen: M vd Laar, loco secretaris ,  G Govers, Adriaan van Weert, schepenen, JI van Riet , G v Vugt.

 

blz 185 dd  8 mei  1805  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Johannes Jan de Veer en  Maria Antony van Rooij thans wonend te Geffen alhier geboren, vertrokken naar Geffen.

Tekenen: G Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 187 dd 8 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Maria Christiaan van de Aalsvoort, Maria Anna Christiaan van de Aalsvoort, Johannes Christiaan van de Aalsvoort, Lucia Christiaan van de Aalsvoort, Jan Christiaan van de Aalsvoort en Peter Christiaan van de Aalsvoort, vertrekken naar Geffen

Tekenen: G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 189 dd 8 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Gijsbert van Vugt, vertrekt naar Lith.

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 191 dd 12 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hendriena Antony van Rooij, vertrekt naar Berlicum

Tekenen: G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 193 dd 15 mei 1805

Hendricus van Rooij inwoner van Nuland weduwnaar van Maria Leendert van Zoggel, eerder weduwe van wijlen Jan Geert van Empel, aangekomen van wijlen zijn vrouws ouders:

7 hond hooiland op het voorst en middelst Nuland , in 2 percelen

kocht twee mergen hooiland onder rosmalen op de Blok

geleend van Arnoldus le Ruct wonend te Den Bosch een som van 200-0-0

geleend van Joh Smoors  te rosmalen een som van 200-0-0, openbare verkoop, naaste bloedverwanten: Marte van Rooij en Arnoldus van Beekveldt

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 199 dd  23 mei 1805 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Jan, Christiaan en Jenneke,  kinderen van wijlen Willem Timmers en Geertruij Jan van den Nieuwenhof.

Tekenen: G. Govers, Adriaan van Weert, schepenen. Esser Meerman, secr.

 

blz 201 dd 23 mei 1805

Compereren Peter Govers en Hendrik van Gogh, van comp ouderdom en van goede naam

verklaren op verzoek van Leonardus Paulus van Grinsven mede wonend alhier

dat zij op dinsdag 11 mei bij de Graafsche Baan dicht bij de ? Stoep ? die in den Heidijck is aan de hoek van het land gehorende de heer van Hagens  alwaar Mathijs van Menzel  woonachtig is  en zagen dat de genoemde van Grinsven over de baan kwam langs genoemde van Menzel, en enige woorden wisselenden en een zodanige klap met zijn hand gaf dat van Grinsven zijn hoed op de grond viel, terwijl hij zich niet verweerde.

acte niet gepasseerd, was al afgedaan.

Tekent: Esser Meerman, secr.

 

blz 203 dd 27 mei 1805

Op verzoek van hr. JWFJ van Hagens wonend op den Elsbosch en op de landerijen van zijn moeder weduwe hr GJV van Hagens

- perceel  1 morgen,1 lopens 28 roeden op Nulands Vinkel ene zijde de steeg, andere zijde Gijsbert van Vugt en een volg perceel, ene eind de baan, andere eind de loopgraaf.

- perceel groot 2,5 morgen op het Nulands Vinkel ene zijde een volgend perceel, andere zijde de Ruyterweg, ene eind het Vinkel, andere eind de gemeente.

Aangekomen van de heer WL Boer, secretaris te Geffen

blz 204/205 leeg

- een perceel 15 lopens gelegen als voor, ene zijde een volgend perceel, andere zijde ook volgend perceel, ene eind en andere eind als voor

- perceel 15 lopens gelegen als voor, beide zijde van de genoemde moeder, ene en andere eind als voor

- perceel groot 15 lopens alle zijde als voornoemd

Aangekomen van Gijsbert van Vugt, thans wonend te Lith

- perceel 2 lopens 42 roeden gelegen als voor aan "de oude kooij" ene zijde de heer Jacob WH Wassenaer, andere zijde volgend perceel, ene eind en andere eind als voor

- perceel 15 lopens, gelegen als voor, ene zijde vorige perceel, andere zijde de Heer Jacob WH Wassenaar, ene en andere eind als voor

- perceel 15 lopens, gelegen als voor, ene zijde de Heer Jacob WH Wassenaar, andere zijde het volgende perceel, ene en andere eind als voor

- perceel 15 lopens, gelegen aldaar, ene zijde vorige perceel, andere zijde perceel van de genoemde moeder, gekomen van gijsbert van vugt voornoemd, ene en andere eind als voor gemeldt.

Haar aangekomen bij koop van Jacobus van Druenen, molenaar wonend alhier

Schepenen constateren dat volgens de bepalingen van de verkoop , dat alle slooten nevens het Vinkel en de Slijkvoort, tot een behoorlijke breedte van 8 voeten moeten worden opgehaald, en de dam met rossen moet worden hersteld, dat topt behoudt van een goede vree de binnensloten tussen de dam en het land tot 8 voeten moeten worden verbreed en met rossen na de binnenzijde een behoorlijk nieuwe dam moet worden opgezet. Verder moet er een binnenslootje gegraven worden, waar deze er nog niet ligt.

Verders waren ze op een perceel in den Helzenhoek, groot 10 lopens, ene zijde Antony Jan Bosch, andere zijde en ene eind de Gemeente, andere eind de Weg. ook daar moeten de slooten opgehaald worden, de aarde uit de binnensloten moeten worden geslickt en gescheiden.

De eigenaar beloven de verbeteringen aan te brengen.

Tekenen: M vd Laar, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

Tekent RA Wierdsma

 

blz 210 dd 26 mei 1805

Compareert Gijsbert van Vugt wonend te Lith, hier present, gelastigde van zijn moeder de weduwe Dirk van Vugt, wonend te Dussen aan de ene kant en Hendrik Geene, wonend alhier aan de andere kant, de eerste verhuurt aan de tweede: huis, achterhuis en hof, staande bij de Roomsche Kerk, voor 6 jaar voor 140 gulden per half jaar,

ook compareert Vrouwe Anna Maria Lomans , weduwe van wijlen de heer GJV van Hagens, als borg

Tekenen: G van Vught, H Geene, weduwe van Hagens geboren Lomans, M vd Laar, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 214 dd 16 juni 1805

Compareren Johannes Langens wonend alhier machtigt Hendrikus Langens om hem te vertegenwoordigen voor de dijkstoel  Polder van der Eijgen bij de eerste klopschouw in de loop van deze maand op de dijk van de comparant in Nuland  gelegen.

Tekenen: merk Jan Langens, Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 216 dd 16 juni1805

Gemeentebestuur machtigt RA Wwierdsma, schout civiel, en heemraad van de polder van der eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, over de gemeenten dijk, te Nuland, in juni a.s.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, M vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 217 dd 16 juni 1805

Gemeentebestuur machtigt RA Wierdsma, schout civiel, en heemraad van de polder van der eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen, als proviseur der Armen Tafels alhier, over de gemeenten Armen dijk, te Nuland, in juni a.s.

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, M vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 218 dd 16 juni 1805

Inventaris van Hendrikus van Rooij , weduwnaar van Maria Leendert van Zoggel, eerder weduwe van Jan Geert van Empel , kinderen: Adriaan Geert en Hendrik van Rooij en de voorkinderen van zijn vrouw: Piet en Leendert van Empel.

Wil nu gaan trouwen met Dora Jan Timmers, weduwe van Wiilem van Balkom

- huis, hof boomgaard en teulland en houtgewas, groot meer dan 2 mergen gelegen onder Nuland in de Nieuwe Kampen, oost Marte van de Laar, west en noorde de Gemeente, zuid het steegje. belast met chijns van 5 stuijvers en 6 duijten op Ligt mis aant cantoor van de domeinen. Beslast met kapitaal van 600 gulden aan Joh. Ant Vugts, obligatie te rosmalen 15 feb 1805

- 5 hond hooi of weiland opt middelst Nuland

- helft van 5 hont hooi of weiland gelegen aldaar

- helft van twee hond alhier op t voorst Nuland

- helft van twee hond alhier gelegen aldaar.

Deze genoemde percelen zijn krachtens authorisartie voor de helft al verkocht

- helft in perceel teulland groot 2 lopens 10 roeden gelegen alhier aan de weerscheut.

- helft in perceel teulland groot 3 lopens, 20 roeden gelegen alhier op de hoge hoef

- helft in perceel teulland groot 3 lopens, 32 roeden, gelegen alhier op de Akkers

Al deze genoemde percelen aangekomen in zijn huwelijk via zijn vrouw  ( deling 2 juni 1795)

- perceel hooiland, groot 1,5 mergen "op den Blok"in een meerdere kamp.

- perceel hooiland, groot 1 mergen ? gelegen mede in een meerdere kamp.

Deze genoemde percelen zijn krachtens authorisartie al verkocht

Belast met een capitaal van 200 gulden aan Arn de Raet obligatie rosmalen 30 juli 1799

en een capitaal van 200 gulden aan Joh Smoor, obligatie te Rosmalen

kleederen……  per memorie

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, M vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

Merkteken H van Rooij

 

blz 225 dd 16 juni 1805

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe en boedelhoudster van wijlen heer GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier. Zij magtigt Johan Adriaan Esser Meerman,  heemraad van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen,

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris,

AM van Hagens, geboren Lomans.

 

blz 227 dd 19 juni 1805

PieterLa Tour, wonend te Den Bosch magtigt Johan Adriaan Esser Meerman,  heemraad van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

P la Tour wr Zoon

 

blz 229 dd 19 juni 1805

Compareert JWFJ van Hagens magtigt Johan Adriaan Esser Meerman,  heemraad van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris

JWFJ van Hagens

 

blz 231 dd 19 juni 1805

Compareert de Heer Godefridus Heeren  en Anna Catharinia van Gogh , meerderjarig ongehuwde dochter met als gekzoen momboir de secretaris alhier, beide wonend te Den Bosch en hier present, machtigen de heer Christiaan van Gogh , gecommitteerde van de polder van der Eijgen, om bij de dijkstoel te compareren bij de klopschouw, te verschijnen.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris, Godefriedus Heeren en  Anna Catharina van Gogh.

 

blz 233 dd 25 juni 1805

Willem van den Dungen, Hendrik Antony Hanegraaf, Hendrik Langens, van competenten ouderdom en van goede naam, verklaren op verzoek van de Heer pastoor van de RK kerk

- de eerste, tweede en derde verklaren dat zij goed weten dat het huis van de weduwe Derk van Vugt staande alhier bij de RK Kerk nog niet vertimmert was, dat er toen geen deur aan de kant van de RK kerk was en dus geen uitwegh van het huis over de misse van de kerk , maar dat er een schijsloot was gegraven , waar nu de noordelijke want van het achterhuis zich bevindt. tot aan de koestal toe, die gebouwd was, toen de sloot gedempt was. Bovendien stond er een rij bomen naast de sloot toenbehoorde de roomse gemeente en dus op de grond waar nu het genoemde achterhuis deels in getimmert. Er stond ook nog een boom waar de weduwe Derk van Vugt  thans de noordelijke kamer bij het genoemde huis heeft gebouwd.

Tekenen: Willem van den Dungen, Hendrik Antony Hanegraaf, Hendrik Langens, Adriaan van Weert, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris.

 

blz 236 dd 27 juni 1805

Ermert Hendrik van Nuland wonend alhier, donatie intervivio aan de heer pastoor en de kerkmeesteren ten behoeve van de RK gemeente alhier, de grond voor zover daar lindebomen zijn  geplant gelegen alhier, nevens de uitweg van zijn land genaamd den Haasenkamp, ten zuijde tegen de Kerkmisse, compareren de kerkmeesters Cornelis Geelings en Christiaan van Gogh accepteren de gift.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, , schepenen, Esser Meerman, secretaris, Ermert Hendrik van Nuland, Cornelis Geelings en Christiaan van Gogh

 

blz 238 dd 27 ? juni 1805

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe en boedelhoudster van wijlen heer GJV van Hagens wonende op den Elsbosch alhier.

verklaart op verzoek van de heer …Rijckes, gepensioneert Ritmeester vande Husaren in dienst van het Bataafse gemenebest, waar te zijn dat zij verhuurt heeft den Buitenplaats de Elsbosch te aanvaarden met december.

Tekenen: Adriaan van Weert, M. vd Laar, schepenen, Esser Meerman, secretaris, AM van Hagens, geboren Lomans

 

blz 240 dd 31 juli 1805   borgbrief

Uit wettigen ouders geboren Johannes Pieter van Doorn, vertrekt naar Heeswijk..

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

blz 241 dd 2 december 1805

Piet van Beugen en Mathijs van Menzel wonend alhier

Hendrik de Bruijn wonend te Rosmalen

Andries de Bruijn vorster alhier

verklaren op verszoek van RA Wierdsrma, schout civiel waar te zijn dat op zondag 17 november tussen 12 en 1 uur in het huis en herberg van Hendrik Geene bij de Roomse Kerk alhier

waar ook waren Willem van houtum, wonend te Nuland, die ruzie had met Anthony van der Aa.

Toen kwam hospis Hendrik Geene die bij Evert van Hassel woonde onder rosmalen , hij had een woordenwisseling met van Houtum en gaf hem een klap en nam hij ook een dik hout of stok en genoemde van Houtum verschillende keren met zodanige kracht heeft geslagen , dat er een stuk hout af kwam, waarop van Houtum sprak "ik gellof dat mijn arm nu stuk is"

Tekenen: Adriaan van Weert, G Govers, , schepenen, Esser Meerman, secretaris, RA Wierdsma, Hendrik de Bruijn, Andries de Bruijn, merktekens Piet van Beugen en Mathijs van Menzel

 

blz 244 dd  2 dec 1805 Borgbrief

Schepenen verklaren dat Lamberdien Wijgergans , weduwe Francis de Munnik, hetrouwd met Johannes Herme van Lith, en haar dochter Maria Adriana de Munnik alhier uit wettige ouders geboren, vertrekken naar Den Bosch.

Tekenen: Adriaan van Weert, G. Govers, schepenen, Esser Meerman, secretaris

 

 

Einde

 

blz 1 dd 6 januari 1806

Vrouwe Anna Maria Lomans weduwe wijlen Mr Guilielmus Josephus Vinancius van Hagens, wonend op den Elsbos, machtigd De Heer Eloidus Albertus Rovers, junior procureur in kwartier van Kempenland pm van Willem de Cort wonend te Eersel in te vorderen 20 zakken en 7 vaten rogge, 8 zakken boekwijt,64 pondboter, 25 jonge hoenderen, 35 gulden, vanwege huur hoeve te Heukelom bij Oosterwijk die door hem in gebruik is geweest van mei 1788 tot mei 1794.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman..

 

blz 4 dd 22 januari 1806

Dirk Adriaan Gloudemans gehuwd met Petronella Jan van der Ven, wonend te Nuland aan de ene kant

en aan de andere kant

1)      Hendrik Antony van Nuland

2)      Quirinus Pijnappels gehuwd met Anneke Antony van Nuland

3)      Hendrik Geelings als vader en voogd over natuurlijke dochter Hendrien Hendrik Geelings en als voorgd over Johanna antony van Nuland

4)      Cristina Balthus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland als moeder en voogd over 3 minderjarige kinderen : Adriaan, Johanna en Petronella

Verschil van mening over de successie van wijlen Theodora Willem Spierings

Ze schikken de zaak minnelijk om proces te voorkomen:

De eersten worden erkend als erfgenaam voor de helft door degene van de andere kant, en omgekeerd. De andere kant heeft de boedel ingenomen na het overlijden, de vrucht ervan mogen ze houden, echter Cristina Balthus Langens zal 415 gulden betalen  vanwege verkochte bomen, etc. 230 gulden te betalen aan de eerste comparant. 437 gulden per 1 mei 1806.

Tekenen: Dirk Gloudemans, Hendrik van Nuland, Quirinie Pijnappels, HC Geelings, weduwe ermert van Nuland, Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman..

 

blz 10 dd 2 februari 1806

compareren Willem van Gestel, oud 80 jaar, Jan Cornelis van Dinther, 55 jaren

verklaren voor vrouwe willemiena Charlotte suarz douariere  Mr. Gerbrand  Verster, Vrouwe van Geffen, eigenareese van het kasteel,

de eerste verklaard in de jaren 1744 - 1760 steeds als knecht op het kasteel gewerkt heeft en weet dat Vrouwe de Groulard  Douariere Cramer, in leven Vrouwe van Geffen, toen wonend op het casteel , een nieuw slot en twee sleutels heeft laten maken op de draaiboom staande op de dreef tussen kasteel van Geffen en den elsbosch, en een sleutel heeft laten bezorgen bij Hr Speelman , toen wonend op de Elsbosch . Echter Speelman liet de draaiboom vaak openstaan, klreeg van de Vrouwe het verzoek de draaiboom te sluiten op de sleutel in te leveren.

De tweede verklaart dat hij van 1767 tot 1797 op het kasteel gewoond heeft bij de huidige vrouwe van Geffen en toen dikwijls door wijlen Johannes Baars ( die na de eerste comparant op het kasteen gewoond heeft) verklaarde dat hij diverse keren naar de Elsbosch, ic. Speelman  is geweest om de sleutel terug te halen.

Eed afgelegd aan schout-civiel Rombertus Aneus Wierdsma

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman, tekenen W. van Gestel, Jan C. van Dinther,

 

blz 13 dd 1 maart 1806

Hendrik Geelings als vader en voogd over natuurlijke dochter Hendrien Hendrik Geelings en als voogd over Johanna Antony van Nuland, Cristina Balthus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland als moeder en voogd over 3 minderjarige kinderen : Adriaan,  Johanna en Petronella

Adriaan Gloudemans gehuwd met Petronella Jan van der Ven, tussen genoemde was verschil ontstaat over de erfenis successie van wijlen Theodora Willem Spierings.

(blz 14/15 leeg), overeenkomst tussen beiden.

 

blz 19 dd 10 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier

verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804,

inbeslagname van alle goederen van het Gasthuis te Hees om verpondingen te kunnen innen, twv 2 gulden en drie stuijvers, 2 penningen.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 21 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Theodorus Theulings, om verpondingen te kunnen innen, twv 0-14-11.

Tekenen: Schepenen: Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 23 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Jan Lunenburg om verpondingen te kunnen innen, twv 5-5-7.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 25 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Theodorus Theulings om verpondingen te kunnen innen, twv 2-1-1.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr. Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz.  27 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Willemijna Andries Verhagen  om verpondingen te kunnen innen, twv 2-6-6.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

Blz 29 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van  Peter van Mil om verpondingen te kunnen innen, twv 1-10-8.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

Blz 31 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van  Hednrik van Rooij om verpondingen te kunnen innen, twv 2-2-8 .

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 33 dd 12 maart 1806    

Erfdeling Theodora Spierings dochter Willem Spierings en Amerens Peter van Nuland,

Dirk Adriaan Gloudemans gehuwd met Petronella Jan van der Ven, wonend te Nuland aan de ene kant

en aan de andere kant

  1. Hendrik Antony van Nuland
  2. Quirinus Pijnappels gehuwd met Anneke Antony van Nuland
  3. Hendrik Geelings als vader en voogd over natuurlijke dochter Hendrien Hendrik Geelings en als voorgd over Johanna antony van Nuland
  4. Cristina Balthus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland als moeder en voogd over 3 minderjarige kinderen : Adriaan,  Johanna en Petronella

Dirk Adriaan Gloudemans:

- huis , achgterhuijs, stal , 4 lop, 44 roe hof en teulland te Nuland aant Marktveld , ene zijde kinderen antony van Nuland, ander zijde en ene einde de weduwe Jan van gogh, andere eind de straat

- teulland en houtgewas 4 lop, 38 roe,  "Aard Jansenhof", belend ene kant en ene eind: Erven Jan van gogh, Andre zijde Piet van Creij, andere einde de straat

- perceel teulland,  "het heufke' groot 1/4 in 8 lopens aan de Nulandse straat , ene zijde Marte Suijskens, andere zijde wed. P Wijgergans , ene eind de voetpad,

- perceel teulland 2 lop, 10,5 roe, alhier op de hoge hoef , ene zijde kinderen Jan Govers, ene eind schotsheuvel, andere einde ook schotsheuvel

- perceel groesland alhier te vinkel, onbegroot , ene zijde weduwe D vande Wetering, andere zijde erfgenamen Joost van Boxtel , ene einde Andr. Govers, ander einde

Verkrijger krijgt ook 275 gulden die de weduwe Ermert Peter van Nuland  ( batig saldo dd 5 juli 1795)

Hendrien Hendrik Geelings:

- perceel hooiland, 1/2 van 2,5 morgen dus 7,5 hont "in de korte hoeve"in de empelsche Kamp.aan de achterdijck , ene zijde Hendrik Baars,

- kapitaal van 100 gulden ten laste van corpus van nuland dd 1 feb 1797

Johanna Antony van Nuland:

- perceel groesland "den Geer" groot 2 mergen alhiuer aan Nulandse Kerkdijk, , ene zijde de Armen, ander zijde de genoemde dijk, andere eind de hogenwegh

moet betalen aan Hendrik Antony van Nuland de som van 125 gulden

Adriaan Ermert van Nuland:

- perceel hooiland, groot een mergen, gelegen alhier "voor en midden opt Nuland", ene zijde Peter van Gestel, andere zijde Joh. Ant. Roels ene einde achterst Nuland,

- kapitaal van 100 guldden ten laste van corpus van Nuland dd 13 dec 1798

Betalen aan Petronella Antony van Nuland 25 gulden

Petronella Ermers van Nuland:

- perceel teulland. groot 4 lop, 8 roe, "op de Bendels" ene zijde erven vande weduwe van Oijen, ene eind Jan van der Ven, andere eind Ermert van Nuland.

van het 4e en 6e lot: elk 25 gulden

(blz missen??!!) blz 40

125 gulden.

Dit was het achste lot.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Dirk Gloudemans, HC Geelings, H van Nuland, Wed Ermert van Nuland, Quirinus pijnappels.

 

blz 44 dd 3 april 1806

Compareren in het huijs van Hendrik Langens

aard Kuijpers gehuwd met Catharina Langens

Jan Bogers voor zijn moeder Jennemie Langens, weduwe Peter Bogers

Peter Langens, zoon wijlen Geert Langens

Jan willem van Creij gehuwd met Hendrien dochter wijlen Geert Langens

Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Langens, dochter van Balthus Langens, allen present als erfgenamen van wijlen Jan Langens, gewoond hebbende te Nuland.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Aard Kuuijpers, JP Bogers, P Langens, Jan willem van Kreij, Cornelis van Nuland.

 

Blz 46 dd 3 april 1806

Compareren Hendrik Langens vader en voogd over zoon Dirk Langens, wonend te Nuland

Aard Kuijpers gehuwd met Catharina Langens, Jan Bogers  voor zijn moeder Jennemie Langens, weudwe Peter Bogers, Peter Langens, zoon wijlen Geert Langens, Johannes Langens zoon van Baltus Langens, Cristian Baltus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland, Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Langens, dochter van Balthus Langens, als erfgenamen van Jan Langens,. machtigen Hendrik Langens, de eerste comparant om bewind te voeren over de boedel.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Hendrik Langens, Aard Kuuijpers, JP Bogers, P Langens, Jan Willem van Kreij, Cornelis van Nuland, Johannes Langens,.

 

blz 50 dd 21 apirl 1806

Compareert Johanna Daniel Timmers , meerderjarige ongehuwd dochter wonend alhier, ziek,

aan nicht Johanna Timmers, dochter Daniel Timmers, wonend te Rosmalen,  vooraf  haar beste zwarte jack en rok, goud kruis, knop en slot, haar netten voorschoot.

Verder is broer Jan Timmers haar enige erfgenaam.

Tekenen: merkteken Johanna Daniel Timmers

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman,

 

blz 54 dd 23 april 1806

Compareert Willem van Stappen, en vrouw Allegonda Antony Verhoeven, eerder weduwe wijlen Lambert de Veer, wonend te Nuland, beneden 1000 gulden gegoed, testament , aan haar man het vruchtgebruik van de goederen  (16 feb 1785 en 22 feb 1786)

Vooraf aan haar nichte Clasina Verhoeven, dochter wijlen Hendrik Verhoeven, alle kleren, goud en silver, verder alles aan langstlevende. Enige erfgenaam is Hendrik van der Ven, zoon van wijlen Willem van der Ven , thans wonend te Utrecht en Clasina Verhoeven, dochter van wijlen Hendrik Verhoeven, hun neef en nicht.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman

Tekenen: merkteken Willem van Stappen, Allegonda Antony Verhoeven

 

blz 59 dd 23 april 1806 testament

Geurt, Maria, Elisabeth Govers, wonend alhier, gezond, testament beneden 1500-0-0.

aan de langstlevende,

Tekenen: Geurt, Maria en Elisabeth Govers

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

onder er bij geschreven: 9 feb 1820

8/2/1820 Den Bosch deel 13 fol 135verso

 

blz 62 dd 11 mei 1806 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Elisabeth Jan Jansen van Creij

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman.

 

blz 63 dd 11 mei 1806 borg en ontlastbrief

Alhier geboren Hendrikus en Willemijn Gloudemans, kinderen van Matheus Math Gloudemans

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman

 

blz 64 dd 3 juli 1806  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Franciscus Jan Brok.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman

 

blz 65 dd 11 juli 1806

Compareert Jan Nelis Martens, wonend te Nistelrode alhier present, bij forme van donatus intervivos overgegeven aan Cornelis Jan Jaocbs en Petronella Jan Jacobs , mede te Nistelrode woonachtig zijnde onderdeelde helft van een morgen land "den Hoekkamp" op het achterst Nuland, wederhelft is van Johannes Verstegen en rijdende met een andere mergen gehorende de Armen alhier.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman, testis Puttekoffer

Tekenen: merk Jan Nelis Martens, Cornelis Jansen, J. Jakops.

 

blz 67 dd

Rombertus Anneus Wierdsma schout civiel , Nicolaas Esser Meerman, schepenen, verklaren op verzoek van Cornelis Jan Jaocbs en Petronella Jan Jacobs, taxatie van het geschonken goed  55-0-0.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers

 

blz 68 dd  12 juli 1806  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Adriana Geurt Wijgerganx.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

 

blz 69 dd  20 augustus 1806  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johanna Jan van Gestel, huisvrouw van Peter van der Stappen, benevens hun kinderen Jenneke, Johanna, Mijntje, Joost, Andries, Martinus en Dirris,

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

 

blz 71 dd 8 oktober 1806

Compareert Sijmen van de Wetering, Geurt van de Wetering, Petronella van de Wetering, Maria van de Wetering, Anneke van de Wetering, allen meerderjarig en wonend te Nuland en Geffen,

Scheiding en deling aangekomen bij successie van hun vader Dirk van de Wetering , afstand der tochte door de moeder en weduwe Hilleke Govers

aan: Sijmen:

- huis stallinge en aangelegen hof, groot 6 lop en 6 roe, met 1 lopens Nieuwland , in het Nulands Vinkel, ene zijde de Heer van Onsenoort, andere zijde de Weduwe W. van Schaijk, einde Heer van Onsenoort, andere eind de steeg.

- perceel teulland, groot 3 lop, 2 roe, alhier over de Wetering, ene zijde de Heer van Onsenoort, andere einde de boedelserft, ene einde de Heer van Onsenoort, andere eind de Drummelsteeg

- 2,5 mergen, 1,5 hont zogenaamde  "binnenwei" aldaar, ene zijde de Heer van Onsenoort, andere zijde en een eind: de Wetering, andere einde het Vinkel

Hieruit een kapitaal van 300 gulden ten laste van de boedel

aan de anderen elk 100 gulden

aan Geurt:

- perceel teulland , groot 1 lopens 32 roe gelegen alhier op de Hoge Hoef , ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Langens, ene einde de weduwe Bogers, andere einde Schotsheuvel

- 8,5 hont hooiland op het achterste Nuland, ene zijde Andries Govers, andere zijde Hendrik van Creij, ene eind de hoefdijck, andere eind Middelst Nuland.

- 100 gulden uit eerste lot.

aan: Petronella van de Wetering:

- huis, achterhuis en stallinge en teulland aangelegen, 2 lop, 7 roe, onder Nuland, bij Schotsheuvel, belend ene zijde weduwe Bogers, andere zijde weduwe P Wijgergancx, ene einde de straat, andere eind Jan van Boxtel.

Huis belast met 7,5 vat rogge aan Rooms weeshuis te Den Bosch

Rente van 9 stuijvers land kantoor der geestelijke goederen

- 1/2 in 8 hont hooiland op het voorst Nuland, belend ene zijde Adriaan van Weert,  andere zijde weduwe Joost van Gestel, ene einde  Middelst Nuland, andere eind

- morgen hooiland te rosmalen in de polder van der eijgen in de Hoeven bij Rijnekooi

- 100 gulden uit eerste lot

Maria van de Wetering:

- perceel teulland 1 lop, 35 roe, gelegen bij de Molen, ene zijde Joh. J van Nuland, andere zijde het Heike, ene eind de weg, andere eind Jacob van Druenen, en de daarbij gelegen verpootingen.

- 1,5 morgen onder rosmalen in de Dinterse Hoef, in de polder van der eijgen

- 100 gulden uit eerste lot

Anneke van de Wetering:

- perceel teulland, groot 4 lopens 28 roe, en andere deel 1/2 van 5 lopens , 18 roe bij de "Graafse baan", ene zijde weduwe Jan van Gogh, andere zijde Jan van Creij, ene eind de steeg, andere einde de Graafse baan

- helft in seker hooiland op het voorst Nuland, ene zijde adriaan van Weert, andere zijde weduwe Joost van Gestel, ene eind Middelst Nuland, andere eind …

100 gulden uit eertst lot

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

Tekenen: sijme van de Wetering, Geurt van de Wetering, merk van Anneke, Pitronella en Annemie, testis D. van Dockum.

 

blz 84 dd 10 oktober 1806

Dirk van der Ven, wonend te Nulands Vinkel, wijlen Hendrien Willem van Nuland, onmondige kinderen: Peter, Wilm en Maria van der Ven. Momboir: Piet van der Ven, zijn broer wonend te Hees en Johan Herme Boerdonk, wonend te Nuland, gepassert in het woonhuis te Nulands Vinkel.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman, testis Puttekoffer.

Tekenen: Merkteken Dirk van de Ven, P. vd Ven, Johannes van Boerdonk,

 

blz 86 dd 10 oktober 1806

Geurt van de Wetering, Petronella van de Wetering, Maria van de Wetering, Anneke van de Wetering, wonend te Geffen en Nuland, maken testament onder de 1000 gulden, alles aan langstlevende.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman, testis Puttekoffer.

Tekenen: Geurt van de Wetering, merk van Anneke, Petronella en Maria.

 

blz 89 dd 29 mei 1806

Compareren:

  1. Hendrik Langens, wonend te Nuland
  2. Aard Kuijpers, gehuwd met Catharina Langens
  3. Jan Piet Bogers voor zijn moeder Jennemie Langens, weduwe Piet Bogers
  4. a. Johannes Baltus Langens te Nuland

b. Cristina Baltus Langens weduwe wijlen Ermert Peter van Nuland  te Nuland

c. Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Baltus Langens, te rosmalen

  1. a. Peter Geert Langens, te Geffen

b. Jan willems van creij gehuwd met Hendriena Langens, te Geffen

Erfdeling Jan Langens, hun broer en oom, successie al voldaan

aan: Hendrik Langens:

- perceel teulland, groot 4 lopens, 24 roeijen te Geffen aan de Run, ene zijde weduwe Jan Mulders, andere zijde Christiaan van der Aalsvoort, ene einde de straat, andere einde Adriaan van Niftrik

- obligatie van Cornelis Hendrik van Nuland 200 gulden

aan Aard Kuijpers:

- perceel hooiland , groot 2 mergen, "den Heuvelkamp", alhier in het sevenvierdel, ene zijde Peter Verstappen, andere zijde Antony van der Donk, ene einde den Hoefdijck, andere einde Johannes van Grinsven

- perceel teulland , groot 3 lopens, "op de Ackers", met houtwas, ene zijde weduwe B Langens, andere zijde Johannes van Nuland, ene einde Jacobus van Druenen, andere einde de weg. Belast met de pacht van een halve kop rogge aan de kerk van rosmalen, en rente van 0-3-6 aan weeshuis te Den Bosch

- perceel teulland  groot 2 lop, 22 roe met houtwas gelegen aldaar, bij Heuvelskamp, ene zijde weduwe Derk van Vught, andere zijde  Andries van Groenland, ene einde den zelve, andere einde Zandstraat.

- perceel hooiland onder Rosmalen, groot 1 mergen, "in de Hoeve" ene zijde Peter van Boxtel, andere zijde Jan Strik, ene einde P Wijgerganx, andere einde Antony Vorstenbosch

- schuldbekentenis van Cristina Baltus Langens weduwe wijlen Ermert Peter van Nuland  van 200 gulden

- 1/3 in een obligatie ten laste van Peter en Hendriena Langens ter waarde van 100 gulden (8 dec 1806)

aan: Jennemie Langens, weduwe Piet Bogers

- perceel hooiland, groot 8 hont, op het achterst Nuland, ene zijde Antony van Creij, andere zijde  niet ingevuld,   ene einde Hoefdijk, andere einde Middelst Nuland

- perceel hooiland, groot 4 hont, voor en midden opt Nuland, ene zijde Armen van Geffen, andere zijde niet ingevuld, ene einde  Weteringsgraaf, andere einde Achterst Nuland.

- perceel hooiland groot 4 hont, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Armen van Geffen, andere zijde niet ingevuld, ene einde  Weteringsgraaf, andere einde niet ingevuld

- helft in een schepenschuldbrief ten laste van Hendrik Langens a 1200 gulden ( 13 dec 1797)

- 1/3 in een manuale ten laste van Peter en Hendrien Langens ter waarde van 100 gulden

Aan: Peter Geert Langens, te Geffen en Jan Willems van Creij gehuwd met Hendriena Langens, te Geffen

- 1/2 in een perceel weiland groot int geheel 8 mergen en 2 hont, onder Nuland "den Hazenkamp". ene zijde en andere zijde Vrouwe de weduwe van Hagens, ene einde  Hendrik  Langens, andere einde Willem van den Dungen

Aan: Johannes Baltus Langens, Cristina Baltus Langens weduwe wijlen Ermert Peter van Nuland,  Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Baltus Langens,

- helft in een schepenschuldbrief ten laste van Hendrik Langens a 1200 gulden ( 13 dec 1797)

- schuld ten laste van Jacobus van Druenen, molenaar alhier, 75 gulden,

- 1/3 in een manuale obligatie ten laste van Peter en Hendrien Langens ter waarde van 100 gulden

Tekenen: Schepenen Marte van de Laar, Geurt Govers,  secr Esser Meerman.

Tekenen: Hendrik Langens, Aard Kuijpers, Jan Pieter Bogers, weduwe Ermert van Nuland, Jan Langens, Cornelus van Nuland, Jan willem van Kreij.

blz 101 dd 29 oktober 1806

Adriaan Giele van Nuland gehuwd met Johanna van Gestel wonend te rosmalen, Christiaan van Groenland gehuwd met Ardien van Gestel wonend te Nuland

Donatie intervivio aan hun schoonmoeder Jennemie Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel, te Nuland wonend, perceel hooiland, groot 14 hont, gelegen alhier "op de donken" neffe de Goorsteeg, ene zijde de genoemde steeg, andere zijde  het Nuland,  ene einde weduwe JH van de Ven, andere einde Nicolaus Pels en Jan Carel van den Heijnsbergen

Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman

Tekenen: Adriaan van Nuland, C v Groenland, de W J van Gestel,

 

blz 104, dd 29 oktober 1806

Verklaring over voorgaande acte, taxatie van het land: 225-0-0

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Marte van de Laar, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman

 

blz 106, dd 29 oktober 1806

Compareert Jennemie Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel, Adriaan Giele van Nuland gehuwd met Johanna van Gestel wonend te rosmalen, Christiaan van Groenland gehuwd met Ardien van Gestel wonend te Nuland, contract aangegaan ivm overgegeven land.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

Tekenen: Adriaan van Nuland, C. v Groenland, de weduwe J. van Gestel,

 

blz 108, dd 2 november 1806

Compareert Hendrik Langens, wonend alhier als vader en voogd over zoon Dirk Hendrik Langens, Pieter Geert Langens te Geffe wonend en Jan willem van Kreij gehuwd met Hendrien Langens, wonend te Geffen. Maken scheiding en deling van de erfenis van Jan Langens, overleden en eerder wonende alhier,

aan:  Hendrik Langens voor zijn zoon Dirk Hendrik Langens:

- de voorste helft ( met een sloot afgescheid) van een perceel weiland, groot voor het geheel 8 mergen, 2 hont, genaamd den Hasenkamp gelegen onder Nuland bij den Elsbosch, ene en andere zijde Heer van Hagens, ene eind Hendrik Langens, andere eind de volgende en achterste helft, de verkrijger moet gedogen dat de volgende uit kan wegen over dit perceel, hij zal een hek moeten hangen aan het eind van de vaarwegh en dat moeten onderhouden, samen onderhouden van de Scheisloot.

aan: Pieter Geert Langens te Geffen wonend en Jan Willem van Kreij

- de achterste helft van genoemde weiland, ene einde Willem van den Dungen, samen onderhoud van de scheisloot.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

Tekenen: Hendrik Langens, P.G Langens, Jan willem van kreij

 

blz 115 dd 12 nov 1806

compareert Adriaan Giele van Nuland, man en momboir van Johanna Joost van Gestel wonend te rosmalen, Christiaan van Groenland man van Ardien Josot van Gestel, alhier wonend,

maken een erfdeling en scheiding

aan: Christiaan van Groenland:

- perceel weiland, groot 4 morgen genaamd "den Hogenkamp" aan de Nulandse straatene zijde margriet van der ven, andere zijdeden Armen van Nuland,

- perceel hooiland, groot 3 mergen, gelegen alhier op het middelst Nuland, ene zijde Erven Dirk van de Wetering, andere zijde het Kerkeland, ene einde den Hoefdijk, andere einde: de Neteringhsgraaf

- streep teulland , groot 1 lop, 17 roe, alhier gelegen bij "den Haagzendijk", ene zijde: de Dijk, andere zijde en ene eind Piet Boerdonk, ander eind mevr. de weduwe van Hagens,

- te rosmalen de helft van 4 mergen hooiland,  "in de hoeve" ene zijde weduwe W Baars, andere zijde De Heer Ger. Sterk, ene einde Jan van boxtel, andere eind de Achterdijck

Aan: Adriaan Giele van Nuland;:

 - perceel hooiland, groot 14 honden, op het middelst Nuland, ene zijde Marte van de Laar, andere zijde de kinderen Adr. Hanegraaf, ene eind H. Langens, andere eind Achterste Nuland

- onder rosmalen perceel hooiland, groot 2 mergen, in de polder van der eijgen, 3e hoef, belend ene zijde weduwe Peter Bogers, andere zijde G. Sterk, ene einde den Achterdijck, andere eind De Erven Jan van Gogh c.s.

- helft van 4 mergen hooiland,  "in de hoeve" ene zijde weduwe W Baars, andere zijde De Heer Ger. Sterk, ene einde Jan van boxtel, andere eind de Achterdijck

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Tekenen: Adriaan van Nuland, Christiaan van Groenland

 

Blz 120 dd 8 november 1806

Uit wettige ouders geboren Hendrik Timmers.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr. Esser Meerman

 

Blz 121 dd 8 november 1806

Hendrik Langens, gemachtigd door zijn zoon Dirk, om een houtboije te vermangelen tegen een mergen hooiland, op het groot hoog, van de heer Rit Wierdsma die toe zou geven 25-0-0.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr Esser Meerman

 

blz 122 dd 19 november 1806

Compareert Hendrik Langens, verklaart dat zijn zoon Dirk Hendrik Langens een houtbosje bezit, onbegroot, liggende alhier bij Schotsheuvel in den Krommenakker, gehorende de Heer Rombertus Ann. wierdsma , schout civiel alhier, haalt de vorige acte aan van het vermangelen, etc

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr. Esser Meerman

 

blz 125 dd 19 november 1806

Compareert Anneke Hendrik Jansen van Kreij, meerderjarig ongehuwde dochter, Allegonda Antony Verhoeven, huisvrouw van Willem Verstappen, beide te goede naam alhier

verklaren op verzoek van Johanna van Uden, mede alhier woonachtig,

dat op Kermiszondag in Geffen in de namiddag in het huis van de eerste comparant's vader Hendrik Jansen van Kreij, waar de huisvrouw van Hendrik Langens gekomen is, en daar vertelde dat hare meid de requirante Johanna van Uden haar ontvreemd hade een schepel en een kop boekweijt in de ochtend van die dag, toen de meid onder de mis de koej hoeden, (…) niemand anders kon het gedaan hebben, en dus de meid als een dievegge heeft doen voorkomen.

Tekenen: Merktekens Anneke Hendrik Jansen van Kreij en van Allegonda Antony Verhoeven.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr Esser Meerman.

 

blz 127 dd 25 januari 1807 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren: Jan Willem van den Hanenberg,

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr Esser Meerman

 

blz 128 dd 4 maart 1806

Schepenen verklaren op verzoek van Mevrouw Anna Maria Lomans, weduwe wijlen de heer

Giellielmus Venantius Josephus van Hagens, wonende op de Hofstede de Elsbosch, taxatie

van goederen waarvan de tocht is voor de vrouw en het erfrecht voor de zoon Johannes Wilhelmus

Franciscs Josephus van Hagens

- opstal van de hofstede de Elsbosch bestaande uit een royaal Heren huis , aparte stallingen,

koetshuis, tuinmanswoningen, brandhuis, actehok (?), hoenderhok, varkenskooi, duivenvlucht,

ovenhuisje, hermitagen, kapelletje, staanmde alhier aan de Lagen Kant                  twv 1900-0-0

- opstal van de grootte Pelgrimshoeve bestaande in een bouwmanswoning,

stallingen, schuur, karhuis, varkenshok, ovenhuis, op Schotsheuvel                                    twv 400-0-0

- opstal van de Kleine Pelgrimshoeve bestaande uit een bouwmanswoning,

stallinge en schuur, karhuis en varkjenshok, mede aldaar staande                            twv 300-0-0

- opstal van het slot Pelgrom betaande uit een Huisje, stal, aldaar                           twv 105-0-0

- opstal van een nieuw opgetimmerd huis en stalling en bijenstuin,

alhier in den Helsenhoek bij Hei en Wei,                                                                 twv 600-0-0

- opstal van een bouwmanswoning , stal, (wildrust) aldaar achter den duijn,                       twv 50-0-0

- opstal van een woning aldaar op Hagenswild bij de Graafse baan                         twv 20-0-0

- meer dan 1100 opgaande eikenbomen op de grootte dreef van den elsbosch,

in het oostbosch aldaar als op de voormelde hoeven,                                                          twv 7000-0-0

- grondwaarde van de volgende percelen:

- huisplaats en plein van de Hofstede de Elsbosch , de daarachtergelegen tuin, en zijn grachten,

Hei, Oostbosch, de hermitage daarbij, het sterrebosch en nieuwentuin daartersijde,

de grootte en andere dreven daarlangs, de boerentuin daarneffe, ende notenlaan daar bezijden,

schietenende tot op het Koppeldijken neffens de gemeene straat, allen aan malkander gelegen,

alhier aan de Lagen Kant , groot ca. 136 lopens en 36 roeden,                                twv 1800-0-0

- aangelag en  teulland bij de groote Pelgrimshoeve  bij schotsheuvel,

langst den Dijk, groot 11 lopens,                                                                              twv 190-0-0

- aangelag en  teulland bij de kleine Pelgrimshoeve   aldaar neffe den Zandstraat ,

groot 8 lopens, 33 roe,                                                                                              twv 155-0-0

- aangelag bij het slot Pelgrom aldaar groot in de Akkers daar tegen over neffe den dijk ,

groot 5 lopens en 3 roeden,                                                                                      twv 105-0-0

- Groesland de Hazenkamp aldaar achter het slot Pelgrom, groot 37 lopens en 3 roeden,               twv 500-0-0

- teulland het euzel (?) aldaar groot 1 lopens, 15 roe,                                                           twv 25-0-0

- teulland tegen de zomerdijk in twee strepen daar t einde , aldaar groot 7 lopens, 8 roeden,          twv 190-0-0

- teulland aldaar bij de Haag , groot 4 lopens, 15 roeden,                                         twv 140-0-0

- teulland, 15 akken, de langen en negen dito de korte stukken, alhier op de Akkers,

 groot 29 lopens, 4 roeden, en een houtbosje daarbij groot 1 lopens, 33 roeden,                             twv 1000-0-0

- teulland Jonkersstuk, aldaar groot 1 lopens, 13 roeden,                                         twv 40-0-0

- teulland op de Wolfdijk, aan de Nulandse straat , groot 1 lopens, 35 roeden,                               twv 45-0-0

- item (Vossenbosch) en Teulland ( de Streep) bij Schotsheuvel, omtrent de

Groenstraat, 15 lopens, 4 roeden,                                                                             twv 230-0-0

- item heigrond, deels gewend en gedeeltelijk omplant, aan de huizinge, Bijenstuin,

in den Helsenhoek bij Hei en Wei, groot 52 lopens,                                                 twv 25-0-0

- aangelag en teulland bij de bouwmanswoning (wildrust in Berghof) aldaar groot

13 lopens en 35 roeden,                                                                                            twv 240-0-0

- aangelag en inculte groesgrond, bij het huisje op Hagensvelde, aldaar aan de Graafse baan,

groot 7 lopens en 28 roeden                                                                                     twv 4-0-0

- inculte groesgrond  "den Hazenwind" op het Gemeente Vinkel , groot 14 lopens en 7 roe          twv 7-0-0

- inculte groesgrond in den Helsenhoek, groot 10 lopens                                         twv 5-0-0

- inculte groesgrond aldaar "Snippersveld", groot 90 lopens,                                               twv 50-0-0

- inculte groesgrond "Lijsterveld" aldaar, groot 17 lopens en 42 roeden                  twv 10-0-0

- inculte groesgrond "kivittenveld" aldaar, 7 lopens, 24 roeden,                              twv 4-0-0

- inculte groesgrond "Spreeuwvelde" aldaar 21 lopens, 28 roeden                           twv 13-0-0

- hooiland over den Hogen Wegh neffe den Hek, Kerkencamp , 13 hond `             twv 260-0-0

- hooiland op het achterst Nuland , groot 1 mergen                                                 twv 105-0-0

totaal 15.518-0-0

 

Tekenen: R.A Wierdsma, M v d Laar, Geurt Govers, Esser Meerman,

 

blz 138 dd 6 maart 1807

Schepenen verklaren  op verzoek van JWFJ van Hagens taxatie van de vaste goederen

- de opstal van de hoeve bij de hofstede de Elsbosch bestaande uit huis, stallingen,

schuur, staande bij het Marktveld alhier                                                                   twv  250-0-0

- de opstal van een schuur bij de huizinge (Vrijenstein) alhier in den Helzenhoek

op de grond van Hei en Wei                                                                                     twv 30-0-0

- voorts de grons waarde van de volgende percelen

- de hof en aangelag aan de genoemde hoeve bij het Marktveld

voornoemt, groot 3 lopens en 42 roeden                                                                  twv 200-0-0

- aangelag en teulland ( Hei en Wei) alhier in den Helsenhoek groot 60 lopens 20 roe                    twv 500-0-0

- groesland de Hazenkamp alhier bij den Casteel van Geffen , groot 6 mergen        twv 500-0-0

- hooiland "de kapittelkamp" alhier over den Hogenwegh                                       twv 125-0-0

- hooiland "den Hekkenkamp" alhier mede over den Hogenwegh 2 mergen                       twv 150-0-0

- hooiland op het voorst Nuland, groot 1,5 mergen                                                  twv 350-0-0

- inculte Heigrond "ergen en Dalen" alhier in den Helzenhoekgroot 58 lopens, 27 roeden twv 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan van Weert, Geurt Govers, Esser Meerman, secr.

 

blz 141 dd 25 maart 1807

Johanna Colle, weduwe van Peter van Boxtel, wonend alhier, verklaart over haar onmondige dochter Lambien, in echt verwekt bij haar genoemde man, momboiren worden aangesteld: zoon Giertran (?) van Boxtel , wonend alhier en  schoonzoon Antony Manus van der Doelen, wonend op de Kruisstraat, onder Rosmalen,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Merkteken weduwe van Boxtel.

 

blz 143 dd 8 mei 1807

Compareert Peter Willem Jan Meeuwisse en zij huisvrouw Johanna Verhoeven van competerende ouderdom en van goede naam, wonend te Nuland, verklaren op verzoek van Johannes Meijers wonend alhier, dat zij de ouders van Johannes Meijers zeer goed gekend hebben, nl. Johannes Meijers en Sophia , die vaak te Nuland kwamen, rondreizende nu koopmanschappen, en o.a. in het jaar 1782 toen Johannes Meijer ca. 15 weken oud was en hem in de kost besteld hadden bij de comparanten, voor 60 gulden jaarlijks

Kostgeld werd jaarlijks betaald tot 1785 toen ze aankondigden een verre reis over zee te gaan maken, waarna ze niets meer gehoord hebben en aan moesten nemen dat ze in den vreemde overleden waren.

Ze hadden begrepen dat ze van Maastricht waren, maar de geboorteplaats van de requirant niet wisten en vanaf zijn vroege jaren bij hen gewoond heeft, en hem na het wegblijven van zijn ouders uit meelijden ben hen gehouden hebben, en het verder groot gebracht hebben. Ze hebben nog wel gezocht naar de geboorteplaats van de requirant maar dit - ook door het accent van de ouders - niet hebben kunnen ontdekken.

Tekenen: Merkteken: Peter W. J. Meeuwissen, Johanna Meeuwissen.

Tekenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 146 dd 24 mei 1807

Compareren Geurt van de Wetering, Petronella van de Wetering, Maria van de Wetering, Anneke van de Wetering, meerderjarige jonge dochter, verklaren allen van broer Sijmen van de Wetering wonend alhier ontvangen te hebben de som van 100 guldens, te samen 400 guldens, zoals afgesproken in de erfdeling dd 8 okt 1806,

Tekenen: Geurt van de Wetering, merk van Anneke, Pitronella en Annemie.

Tekenen: Testis D. van dockum, Adriaan van Weert M vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 148 dd 10 juni 1807

Schepenen verklaren voor de Heer Mr. Bernard Jacob H Wassenaar van Onsenoort wonend te Den Bosch geautoriseert door Departementaal Bestuur van Brabant dd 1 nov 1806, het land in de gemeene Hoeve, pplder van der Eijgen, langs de Kesselaken Graaf, etc.

Tekenen: Adriaan van Weert M. vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 150 dd 31 juli 1807 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Catharina Peter Meeuwissen, thans wonend te Den Bosch.

Tekenen: Adriaan van Weert M. vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 152 dd 3 augustus 1807

Gemeente bestuur verklaart voor Mevrouw de Weduwe Mr. Guiliemus Josephus Venantius van Hagens, wonend op den Elsbosch, dat er geen redenen beklend zijn dat de jager Jodocus van Niftrik, het recht om schietgeweer te dragen niet erkend zou zijn

Tekenen: Adriaan van Weert M. vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 153 dd 29 september 1807   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Hendricus van Bergen

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 155 dd 7 oktober 1807

Compareert Francis Schel, oud 52 jaar , van goede naam, wonend te Nuland,

verklaart voor de schout civiel dat hij in de nacht van 22 op 23 augustus l.l. ontstolen zijn 4 bijenkorven , twee stonden bij zijn huis en twee bij het huis van zijn schoonzuster de weduwe Heribert Schel, die naast hem woont, de korven waren in gemeenschappelijk bezit met zijn neef Antony van Vugt, wonend te Oss, en vertelde dat ook bij H. van Wijk en J.K. Krokken bijen gestolen waren, door Toon van Hooft, wonend te Lith (….) die bekend

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr

Tekent: F Schel, RA Wierdsma,

 

 

 

blz 158 dd 27 oktober 1807

Compareert Arie van Drongelen, lands deurwaarder, geauthoriseerd door de heer Johannes B Kilian, Ontvanger der Beschreven Middelen om in beslag te nemen alle onroerende goederen te Nuland van Jacob Govers wegens schuld van 54 gulden en penningen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr, Deurwaarder van Drongelen.

 

blz 160 dd 27 oktober 1807

idem over zelfde zaak

 

blz 164 dd 22 nov 1807

Compareren: Christiaan van Gogh, van competerende ouderdom, verklaart dat hij op 29e september j.l. in zijn huis na betaling van de lands impost op het Bestiaal en na de quitantie van de gaarder gekregen te hebben, en heeft een hokkeling geslacht.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, M.. vd Laar, schepenen en Esser Meerman, secr,

C. van Gogh.

 

blz 167 dd

Compareren: Jan Piet van Loon, Johannes Piet van Loon, Jan Piet van Loon voornoemt en Joh. Corn van Nuland als voogd over Hendrik en Peter van Loon, Johannes Cornelis van Loon gehuwd met Jennemie Piet van Loon, Marianne Piet van Loon, meerderjarige ongehuwde dochter met gekozen momboir: de secretaris deser gemeente, allen wonend te Nuland

Maken erfdeling en scheiding van de goederen van hun ouders Piet van Loon en Elizabeth van Tuyl , beiden eerder wonend te Nuland en overleden voor middernacht 1806 te Nuland

aan: Jan van Loon:

- een hoeve bestaande uit huis, stallingen, schuur en aangehoorende hof , groot tesamen 27 lopens en 24 roeden, staande alhier bij Duinendaal , belend oost de Heer Willem Hubert, west een weg, zuid: Hendrik Antonie Hanegraaf, noord: de straat. In de verpondingen 16-6-12

Ten laste hiervan een capitaal van 1900-0-0 aan de heer WJ Heuren (?) en F van den Heunakkers (?) te den Bosch

aan:Johannes van Loon:

- 8 hond hooiland alhier in de Korte Hoeven, in een meerdere camp van 5 mergen, in de verpondingen 1-9-2

aan Peter van Loon:

- een mergen hooiland alhier op het achterst Nuland , oost Peter van Nuland, west: Geurt Govers, zuid het middelst Nuland, noord; de Hoefdijck. In de verpoindingen 1-3-4

aan Hendrik van Loon:

- een halve mergen alhier op het Achterst Nuland , oost: Cornelis Geelings, west RA Wierdsma, zuid: het Middelst Nuland, noord: den Hoefdijck, In de verpondingen 0-12-10

- soms van 175 gulden

aan Johannes Cornelis van Nuland:

- som van 250-0-0

aan Marianne van Loon:

- som van 250-0-0

Tekenen: merktekens: Johannes Piet van Loon, Jan Piet van Loon, Joh Cornelis van Nuland,

testis D van Dockum, handtekening Marian van Loon,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 176 dd 16 december 1807

Compareert Jan Piet van Loon voornoemt en Joh. Corn van Nuland als voogd over Hendrik en Peter van Loon

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr., RA Wierdsma

 

blz 178 dd  23 december 1807  testament

Hendrik Jansen van Creij en Jenneke Goijert Zwanenberg: langstelevende.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Tekent: HJ van Creij, JG Swanenbergh

 

blz 181 dd  3 januari 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johanna Ant Broeksteegh, wonend te Geffen.

Tekent: Esser Meerman, secr.

 

blz 183 dd 12 januari 1808 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Antony Willem Timmers, thans wonend te Hees.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 185 dd 20 januari 1808   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Tomas Peter van Niftrik zijnde arm en onvermogend wonend te Geffen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 187 dd  3 februari 1808   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes Roelof van de Ven thans in ondertrouw opgenomen te Heesch.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 189 dd 24 februari 1808

Compareert Geert van Boxtel wonend alhier en Antony Manus van der Doelen te Rosmalen, testamentaire voogden over hun zuster en schoonzuster resp Lamberdina van Boxtel, worden geauthoriseerd om de deling te gaan regelen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 191 dd 24 februari 1808   Erfdeling  van Boxtel

compareert

- Geert van Boxtel

- Piet van Boxtel

- Cornelis van Boxtel

- Antony M van der Doelen gehuwd met Dina Peter van Boxtel, wonend te Rosmalen

- Theodorus van Santvoort gehuwd met Erke Piet van Boxtel

- Geert van Boxtel wonend alhier en Antony Manus van der Doelen te Rosmalen, testamentaire voogden over hun zuster en schoonzuster resp Lamberdina van Boxtel,

anderen wonen in Nuland

Erfgenamen van Peter van Boxtel en Johanna Colle , in leven wonend te Nuland,

aan: Geert van Boxtel:

- huis, stal en aangelag, groot 4 lopens, 20 roeden, alhier aan de Lagen Kant, oost en west Willem van den Dungen, zuid: de straat, noord Johannes van den Bosch  ( in dee verpondingen 2-9-10)

- perceel teulland , "de streep" gelegen aldaar , oost   Baars, west antony mathijs van Creij, zuid ( niet ingevuld) noord geert van Creij ( in verpondingen 1-8-14)

- mergen hooiland, onder rosmalen, in de Hoeven, oost: Hendrik Hanegraaf, west Marte Hack, zuid Geurt van de Wetering, noord L. Markgraaf  (verpondingen 1-1-8)

belast: - met een schepel rogge jaarlijks op Ligtmis  aan de Blok van het Hinthamereind, te Den Bosch

- en een rente van 1-10-0 op Ligtmis aan de Armen van Dinther

- te betalen aan de andere loten 610-0-0

aan: Piet van Boxtel:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Cornelis van Boxtel:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Antony Manus van der Doelen:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Theodorus van Santvoort:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Lamberdien van Boxtel:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

Tekenen: merktekens van Geert, Piet, Cornelis van Boxtel, Theod van Santvoort

Handtek: A van der Doelen,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 200 dd 24 februari 1808

Compareert Cristina Baltus Langens weduwe Ermert Peter van Nuland wonende alhier

benoemt de voogden voor de onmondige kinderen: Cornelis Hendrik van Nuland, wonend te Rosmalen en Hendrik Cornelis Geelings wonend alhier, toezioend voogd Johannes Balthus Langens, wonend alhier.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Merkteken Cristina Baltus Langens

 

blz 203 dd 8 maart 1808

Compareert Cornelis Blommers ziek te bed benoemt voor zijn neef Antony Kuijpers , wonend te Rosmalen, zoon van Johannes Kuijpers verwekt bij zijn zuster Allegonda Kuijpers (?) als voogd: Hendrik Swanenberg en Antony Blommers, zijn neef beiden te Rosmalen,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Cornelis Blommers kan vanwege zijn zwakheid niet tekenen.

 

blz 206 dd 21 april 1808

Schepenen en schoutciviel gehoord hebbende de klachten van Heer JWFJ van Hagens, namens mevr. de weduwe GJV van Hagens en andere geerfden in de jaren 1800 gelegen achter den zogenaamde Grint….  alhier te Nuland , dat zij voor dat land geen uitwatering hebben, willen dat zelf mogen regelen,

gronden eerder publiek verkocht, …. naar de kant van het vinkel, geerfden hebben hun plicht niet gedaan, gene buizen gelegd, schepenen geven een waterlozing aan: van den Land (?)oosterlijken hoek der sloots vanhet laatste ….der opgemeten gronden dwars door den weg in den oostelijke sloot van het land gekomen van Peter Govers  en zo door den sloot  vervolgens in den sloot loopende neffe het land gekomen van Hendrik van Gogh, en vandaar door den Heidijk, over de Graafse baan, in de sloot welke moet gegraven worden langst het dara tegen gelegen nieuw erf van den Heer JWFj van Hagens , etc

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 209 dd 29 april 1808 borg en ontlastbrief

Uit wettelijke ouders geboren Geurt en Maria Gevers

Tekenen: Adriaan van Weert, schepen en Esser Meerman, secr.

 

 

 

blz 211 dd 29 april 1808     borg en ontlastbrief

Uit wettelijke ouders geboren Maria Jan van Boxtel,  huisvrouw van Gerard van Hees en hun kind Johannes G van Hees,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr

 

blz 213 dd 29 april 1808 borg en ontlastbrief

Uit wettelijke ouders geboren Roelof van Doorn en Marianna Kuijpers

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 215 dd 20 mei 1808

Comp: Christiaan van Gogh, meerderjarige jonge man, te Nuland

Jacob van Gogh, te Nuland

Adriaan van Erp man van Gerarda van gogh, wonend te Geffen

Arnolda van Gogh, meerderjarig ongehuwde dochter, te Nuland

maken erfscheiding en deling van hun ouders Jan van Gogh  en Joanna Maria Jan Bogers

overleden voor 1806 , gewoont hebbende en overleden te Nuland

aan Jacob van Gogh:

- huis stal en schop met aangehorende hofen teulland, groot 4 lopens, 44 roeden, gelegen te Nulandaan den Lagen Kant, bij het Marktveld, oost: den achtersten hof, zuid de straat, weerszijde Dirk Gloudemans.

- perceel teulland "den Achtersten hof" groot 3 lopens, 49,5 roeden, gelegen aldaar, belend: oost Jan Willems van creij, zuid: de verkrijger, ene eind Piet van Creij, andere eind de straat

- perceel teulland , groot 2 lopens, 34 roeden,  "Ruttekamp", oost: Antonie Tijs van Creij, west de erve Dork van de Wetering, ene eind het steegske, andere eind de Graafse baan

- perceel teulland, groot 6 lopens, 38 roeden, zijn de akker aan de Groenstraat, oost " der Moespot", west Johannes van Gestel, ene zijde Weduwe Piet Bogers, andere zijde Jan van Boxtel

- perceel teulland, "de streep aan de Nulandse straat" , groot 4 lopens, 36 roeden, ene eind het Bosch straatje, oost Johannes van den Bosch, west Jan van Vugt

- perceel teulland, 4 lopens, 3 roede, in de Nulandse straat, oost Aard van Nistelrooij, west Hendricus Langens, ene eind de straat, andere eind het Bosch straatje

- perceel weiland, groot 4 hont "op het groot hoog" schietende van de Nulandse straat tot den Hogen wegh , oost Peter Langens, west Cristiaan van Gogh.

- perceel weiland, groot 2 hont , gelegen aldaar, schietende van den Hogen Wegh, tot de Niteringsgraaf, oost Adriaan van Weert, west niet ingevuld.

- perceel hooiland, 2 morgen  "in de bovenste gemeene hoeve, aan weerszijde Antonie Govers, ene eind den Hoefdijck, andere eind den achterdijck

- perceel hooiland, onder Rosmalen, groot 1 mergen, "in Scheffersvree" , oost Antony Govers, west Jan Toni Wellens op Volker, ene eind den Hoefdijck, andere eind de Paddegraaf.

belast:

- met de helft in een rente van 3 gulden met Jan willems van Creij, aan het Geestelijk Kantoor te Den Bosch op Ligtmis, onder Rentmeester J de Bergh

- rente van 4 gulden , 10 stuijvers aan de Armen van Dinther, op Ligtmis,

- een derde in een rente van 6 gulden, 8 stuijvers met Hendricus Langens en de weduwe P Wijgergans aan het Geestelijk kantoor te Den Bosch op Ligtmis, rentmeester voornoemd

- een derde in een rente van 8 gulden met Hendricus Langens en Jan L van Boxtel aan het kantoor der Buurten te Den Bosch, rentmeester Hubertus Sassen op Ligtmis

aan Arnolda van Gogh:

- huis, stal en schop, hof en aangelegen land , 8 lopens en 30 reoden groot, en nieuw erfgrond groot 6 lopens, 3 roeden, gelegen alhier aan den Hoogen Kant in den Krommenhoek, oost: de straat, west ? Walt Johannes ….., ene zijde Jacobus van Creij, andere zijde de straat neffens de pleijn

- perceel teulland, groot 4 lopens, 44 roede, gelegen op de Akkers, oost Geert van Creij, west Andries van Groenland, ene eind den Middelsweg, ander eind mevrouw de Weduwe Mr GJ van Hagens

- peceel teulland, "het Heufke" groot 1 lopens, 12 roeden, gelegen alhier in "den Windmolenbergh", west de Loonse straat, ene zijde Jan Mattijs van Creij, andere zijde de Kinderen Willem van Creij

- perceel weiland, 6 morgen  gelegen alhier in "de Poolsbroeken", oost: Willem van den Dungen, west het Bosch van het Casteel van Geffen, ene en andere zijde "de Hazenkampen"

- perceel hooiland, groot een mergen , in "het sevenvierendeel" in "de Acht morgen", ene eind de hoefdijck, ander eeind de achterdijck

- perceel hooiland, onder Rosmalen, groot 2 mergen, gelegen "in de derde Hoef" eenen kamp van de Achterdijck, rijdende met de erven Van de Loo te Den Bosch

- een perceel Leegtens onder Heesch, onbegroot in het Heesvinkel genaamd "het Taakven", oost x, west den "Heenkensakker"

- twee strepen houtbosch aan de Berkt mede gelegen in Heesvinkel thans genoegzaam bekend

- Berkstukken min een gr slag op de "berkstukken" gelegen onder Heesch in "de Bleeken"

- perceel hooiland onder Herwaarden "Groot Schend?", gelegen onder Herwaarden "op de Bergen"west den Middelweg, ene zijde de erven Melt Penning, andere zijde de weduwe Derk de Werdt

belast:

- derde in een rente van 15 gulden  met Geert van Creij en Hendricus Langens aan het Geestelijk kantoor Den Bosch Rentmeester J de Bergh. op Ligtmis

- een zogenaamd Krakeelcijns 1-2-0 aan Adriaan van Weert te Nuland op Ligtmnis

- cijns van 0-5-12 genaamd Bavelaars Pacht gaande uit het zgn Takven onder Heesch aan x

aan Cristiaan van Gogh

- perceel teulland groot 6 lopens, 36 roeden, gelegen alhier aan "de Rijt", oost het Vlodderbosch" , west Hendricus Langens, ene zijde "De Rijt", andere zijde Hendricus Langens

- perceel teulland, groot 1 lopens 45 roeden, met houtbosch, "het konijnshol", oost erven Dirk van de Wetering, west de straat, ene zijde Hendrik Hanegraaf, andere zijde x

- 12 morgen land in mindering van zijn lot (?) - blz 224 -  : te weten

   (in marge een perceel hooiland  "het kampke" aan de kerkdijk, groot 2 mergen, oost "het Nuland", west den dijk, ene eind het hoekkampke, andere eind Fr. Ploegmakers

   - perceel hooiland twee mergen groot, "te langst over het Nuland, oost Joost van den Berkt (?) en Huijbert Matheuws, west Heer van Onsenoort  en Jan van Boxtel

   - perceel hooiland, groot 4 hont  op het voorst Nuland, oost de weduwe Johannes van den Boom, west Simon van der Ven, ene eind de Paddengraaf, andere eind de weteringsgraaf.

   - perceel hooiland groot 2 (?) hond, op het middelst Nuland, oost kinderen Willem van Creij, west Simon van der Ven, ene eind de Paddengraaf, andere eind Achterste Nuland

   - perceel hooiland, groot 1 morgen , twee hond, op het achterst Nuland, "in den eijkeman", oost Johannes Langens, west Casterius, ene eind het middelst nuland, andere eind den Hoefdijck

   - perceel hooiland, groot 2 mergen "te langst over het Groot Hoog" oost Jacob van Gogh, west Wouter van der Pas.

   - perceel hooiland, twee mergen, "te langst over het Groot Hoog" in den "korenkamp", oost Aard Kuijpers, west de Weduwe Balt Langens,

  - perceel hooiland, een mergen , 2 hond, te langst over het Groot Hoog", oost weduwe Balt Langens, west de kant van het groot hoog

aan Adriaan van Erp: onder Geffen:

- perceel teulland onder Geffen genaamd "Jan van Harre Kamp" groot 6 lopens, 10 roeden, oost Johannes Joost van Druenen, west Nelis van creij, zuid weduwe Jacob Bogers, noord den Verkrijger

- pewrceel teulland de "binnenstrepen" groot 3 lopens, 20 reoden, gelegen aldaar te Geffen, oost Josijna van Druenen, west de weduwe Piet Bogers, ene zijde weduwe Wouter Baars, andere zijde den verkrijger

- perceel teulland, Arkensland (?), 3 lopens, 38 roeden, gelegen alsvoor, oost  x, west Adriaan van Vugt, zuid, de weduwe wouter baars, noord christiaan van de ven.

- perceel houtwas "het heivelde in den Krommenling"groot 3/4 deel van 33 roeden gelegen aldaar oost den verkrijger, west adriaan van Vugt, noord den selven

- perceel teulland en houtwas, groot 1 lopens, 40 roeden, "Kippestreep?" gelegen aldaar, oost de kinderen adriaan van dijk, west de erven Piet van Heumen, noord Hendrik compeers, zuid Hendrien van Heumen.

- perceel teulland "het hoefke"groot 2 lopens, 26 roe, gelegen aldaar in de Broekstraat oost Nelis van Creij, west Joost van den Bosch, noord de kinderen Dielis van Nuland, zuid de straat

- perceel teulland "den Borsenhof" 1 lopens, 16 roeden, gelegen alsvoor, oost de Lijweg, west de straat, zuid Jan van Erp, noord Nelis van Creij.

onder lithoijen:

- perceel hooiland, 2 mergen, gelegen onder Lit, tegen "Robbershof" schioetende stegen de weerscheut, ene zijde de kerk van Lithoijen, andere zijde Francis van Bergen te Heesch.

- perceel hooiland groot 1 mergen gelegen aldaar in "den Brede Tijssenland" oost en west Roelof van Uden, ene eind de weerscheut, andere eind schietende over den Wegh.

onder Groot Lit:

- perceel bouw of weiland groot 4,5 hond gelegen onder groot Lit in Jans Hoef, neffens den Kesselsen Graaf

- perceel hooiland, groot 1 mergen gelegen aldaar in "de waterzakken" tussen de Adsteeg en de Kersselschen Graaf  in een kamp van 4 mergen zijnde genaamd "de Sleutappel" ?

Tekenen: Jacobus van Gogh, Arnolda van Gogh, C. van Gogh, A van Erp,

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 233 dd 22 mei 1808

Pieter Willem Jan Meeuwisse wonend te Nuland doet verzoek om 12 stuk eiken boomen op het erf waarvan hem de tocht en zij  kinderen het erfrecht , veerwekt in eerste huwelijk met Johanna Gloudemans, te mogen veilen voor zijn onderhoud van zijn kinderen, hij mag tot 50 gulden verkopen.

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 236 dd 23 mei 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Annemie Marte Gloudemans, huisvrouw van Peter van IJperen,

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 238 dd 24 mei 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Adriaan Hendrik van der Donk.

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 240 dd  28 mei ? 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Anna Kwak

Tekenen: Adriaan van Weert, HC. Geelings, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 241 dd 10 mei  1810?   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Hendriena Geert van de Verdonk

Adriaan van Weert, HC Geelings, schepenen en Esser Meerman, secr

 

 

blz 242 dd 23 juli 1810 ?

Gemeente bestuur verklaart op verzoek van  JWFJ van Hagens

geen redenen bekend waarom Judocus van Niftrik, zijn jager, Hendrick Tiebosch en Jan van Nistelrooij, veldwachter het recht om schietgeweer te mogen dragen niet verleend kan worden.

 

 

EINDE

Blz. 1 dd 10 juli 1808

Adriaan van Weert en Hendrik Cornelis Geelings worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering in Osch op maandag 11 juli 1808

Tekenen: N. Esser Meerman, secr.

 

Blz 2/3/4 leeg

 

Blz. 5 dd 11 november 1808  borg en ontlastbrief

Adriaan van Weert en Hendrik Cornelis Geelings, schepenen van Nuland verklaren dat is geboren uit eerlijke ouders Geert Hendrik Jacob van Creij, nu in ondertrouw te Rosmalen opgenomen.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr.

 

Blz 7/8 leeg

 

Blz. 9 dd  29 november 1808  Borg en ontlastbrief

Adriaan van Weert en Hendrik Cornelis Geelings, schepenen van Nuland verklaren dat uit wettige ouders is geboren Hendrika Richard Beutelaar, nu wonend te Dinther ( waar ze gaat trouwen).

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz 11/12 leeg

 

Blz. 13 dd 14 december 1808

Gemeentebestuur verklaart op verzoek van Jan Willem Frans Joseph van Hagens, wonend te Den Bosch, dat er geen redenen bekend zijn dat Johannes Meijer alias de Koopman wonend alhier geen recht heeft om schietgeweren te dragen.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz 14/15/16 leeg

 

Blz. 17 dd 18 december 1808

De eerzame Willem van Gestel verschijnt voor het gemeentebestuur , wonend te Nuland, weduwnaar en erfgenaam van wijlen zijn huijsvrouw Anna Linde Smits

eerder testament voor notaris Josue L'auge, 14 maart 1774, geeft vooruit aan neef Peter van Gestel, wonend te Nuland, 100 gulden.

rest: Peter van Gestel, Johanna van Gestel gehuwd met Peter van der Stappen(of Verstappen) , en de kinderen van wijlen Johannes van Gestel: genaamd: Jan, Anneke,  Marte en Petronella bij zijn vrouw Hendrina van der Zande, en de kinderen van broer Jan van Gestel , Johanna van Gestel gehuwd met Adriaan Giele van Nuland en Ardiena van Gestel , huisvrouw van fr….   van Groenland respectieve voor- , adriana en cornelia respectieve na-kinderen van jongste broer Joost van Gestel, wonende te Nuland en Geffen: huis en hof bij de Roomse Kerk aangekomen bij erfenisse van zus Joanna Aard van Gestel, weduwe wijlen Jan Hendrick van de Ven

Tekenen: W. van Gestel, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz 23/24/25/26/27/28 leeg

 

 

 

Blz. 29 dd 23 december 1808 inventaris

Schepenen vervoegen zich ten sterfhuijse van wijlen Willem van Gestel bij de RK kerk op verzoek van Marte Suijskens, executeur en hebben versegelt een latafel, kist en bureau.

Buiten de versegeling gebleven: diverse zaken opgenoemd ( zie blz 49 de staat en inventaris)

Tekenen: Marte Suijskens, RA Wierdsma, A. van Weert, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 32 leeg

 

Blz. 33 dd 5 januari 1809 certificaat van ontsegeling

Ten sterfhuijse van wijlen Willem van Gestel bij de RK kerk op verzoek van PE Wierdsma en Marte Suijskens executeurs van de boedel, verzoeken en zijn getuige bij de ontsegeling van het bureau en de andere zaken.

Tekenen: PE Wierdsma, Marte Suijskens, RA Wierdsma, A. van Weert, N. Esser Meerman, secr

Blz. 35/36 leeg

 

Blz. 37 dd 18 januari 1809

Cornelis D. Spierings alhier van wettige ouders geboren

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 39/40 leeg

 

Blz. 41 dd 24 januari 1809 obligatie van 500 gulden moeilijk leesbaar

Compareren Hendrik Antony van Nuland (schuldenaar), Cornelis Gerardus van Grinsven ( als borg), beide wonend te Nuland, ten behoeve van Juffrouw Cristina Maria en Johanna Clara Corstens wonend te Den Bosch, een som van 500 gulden.

Tekenen: HA van Nuland, Johannes van Nuland, Cornelis van Grinsven, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 46/47/48 leeg 

 

Blz. 49 dd 24 januari 1809 staat en inventaris

Van Willem van Gestel, weduwnaar van wijlen Anna Linde Smit, gewoond hebbende alhier en overleden den 22 december 1808, executeurs van het testament PE Wierdsma en Marte Suijskens, tevens voogden van de minderjarigen, volgens acte van testament voor Notaris Josua L’Ange te Leijden, 13 maart 1774 en een gerechtelijke acte alhier gepasseerd dd 2 januari 1801, de kinderen wijlen Johannes van Gestel in huwelijk verwekt bij Hendrina van der Zande, waarvan Marte Suijskens en Peter van gestel de voogden zijn, volgens acte dd 18 december 1808, alhier.

Erfelijke vaste goederen:

-          huis, hof en aangelag, groot 47 roeden, gestaan alhier bij de Roomsch Catholieke Kerk, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Ermert van Nuland, ene einde de straat, andere eind de kinderen Adriaan Hanegraaf

Erfhaeffelijke en gereede goederen, goud en silver

-          een paar goude oorringetjes

-          een zilver tabaksdoos

-          twee snuijfdoozen

-          een beugeltas met anhaak?

-          Een dito candela rumdoosje

-          Een dito horloge met een stale ketting en silvere sleuteltje

-          Een dito vingerhoet

-          Een paar dito schoengespen met silveren beugels

-          Een paar dito braakgespen met dito beugels

-          Een paar dubbele hemdknoopen

-          Twee dito grote en 5 dito kleijne borstrok knoopen

-          Een paar dito schoengespen met stale beugels

-          Een dito broekgesp met dito beugels

-          Een dito broekband gesp met dito beugels

-          Een silver deurslot

-          Een bril met silver gemonteert

-          Een silver mutsijzer

-          Twee kerkboeken met silver beslag

Kleeragien:

-          Zwart lakense rok

-          Dito kamisool

-          Dito broek

-          Blauwe lakense rok

-          Dito kamisool

-          Een blauwe duffelse rok

-          Een Swart kamisool

-          Een blauwe jas

-          Een bonte wolle japon

-          Een oud blauw rokske

-          Een oud Swart trijpe kamisool

-          Een oude borstrok en broek

-          Een groene damaste borstrok

-          Een gestreepte borstrok

-          Een katoene dito

-          Een paar swarte kousen

-          Twee witte bordstrokken

-          Een paar rode sayette kousen

-          Een paar swarte dito

-          Een paar oude kousen

-          Een paar wolle kousen en sokken

-          3 hoeden

-          Een groen seije rabat

-          Twee tafelkleeden

-          6 paar handschoenen

-          2 reijszakken

-          2 koornzakken

-          Differente lappen

Bedde, beddegoed, linne en wolle

-          2 bedden

-          2 peuluwen

-          4 kussens

-          2 linde kussens

-          Een katoene deken

-          2 wolle dito

-          Een groene dito

-          2 overtreksel van peuluwen

-          2 groene trijpe stoelkussens

-          2 schoorsteenkleden

-          2 bedgordijnen

-          Een zelfkante vloerkleed

-          17 slaaplakens

-          9 dito

-          13 kussensloopen

-          6 trille tafellakens

-          4 servetten, 9 vrouwe Hembden

-          16 manshembden

-          2 halve hembden

-          11 handdoeken

-          9 ondermutsen

-          2 neteldoekse doeken

-          9 bonte zakdoeken

-          13 nederdoekse dassen

-          4 linnen lange dassen

-          21 stropdassen

-          Een paar haardmoutjes

-          2 blauw kinnen voorschoten

-          Een swarte bonte dito

-          Een grauw mansvoorschoot

-          Een linne sloop

-          2 paar witte katoene koussen

-          18 kovels

-          8 glasgordijnen

-          3 stukken linnen samen 28 ellen

-          2 stukken ongebleekte linnen lang ruim 9 ellen

-          Een pakje oud linnen

Meubilaire goederen en huisraad:

-          Een bureau

-          Laadtafel

-          3 tafels in soorten

-          2 etenskasten

-          Een spiegel met een vergulde lijst

-          13 kleijne schilderijtjes

-          Een rustbank

-          14 stoelen

-          Een stilletje

-          Een koffer

-          Kist

-          2 tinne schotelen

-          13 dito borden

-          Een dito waterfles

-          Een dito bierkan

-          Een dito waterpot

-          Mosterdpotje

-          Een zwitser bakje?

-          Een kommetje

-          18 lepels

-          Kopere wasketel

-          4 dito koffij ketels so groot als kleijn

-          2 dito handketels

-          Dito panneke

-          Dito melkemmer

-          Dito bedpan

-          3 dito busjes

-          Een dito mengelen

-          Een paar schatemmers ?

-          Ijsere balans

-          3 ijsere ketels

-          2 dito lampen

-          Dito ketting

-          Dito vuurijser

-          2 tangen en 2 schuppen

-          Dito strijkijser

-          Een blikke waterfles

-          Een dito gieter

-          2 dito theebussen

-          2 dito trommels

-          2 dito theebusjes

-          Een suijkerbus met koper van boven

-          Mostert pot

-          Peperbus en beker

-          Een kaarsen en Swart bakje

-          Koekpan en hangijser

-          15 postelein kopjes en dito schoteltjes

-          Een roode trekpot met eensilvere kettingske

-          Een witte trekpot

-          Dito melkkanneke

-          Een spoelkom en suiker bakje

-          4 bierglazen

-          3 flessen en 3 roemers

-          3 kwispedooren

-          5 boterpotten

-          Een waskuijp

-          2 wateremmers

-          2 blaasbalken

-          2 koffijmolens

-          Een snaphaan geweer

-          Een houte klok

-          Een rotting met een silver bandje

-          Een swarte stok met een silvere knop en een silver bandje?

-          2 sluijtmantjes

-          Kruijwagen

-          Een vat en wan

-          Een punder en haargetouw

-          Een schup, riek en schoffel

-          Bijl en hiep

-          Lantaarn

-          Een houte boterschotel

-          Doorslag

-          3 beijtels

-          3 booren

-          3 ijsere hamers

-          3 knijptangen

-          2 houtmessen

-         3,5 pondijsergewicht

Contante penningen en acten en credieten:

-          Gereed geld 150-4-0

-          Schuldbekentenis van de weduwe Joost van Gestel van 23 april 1808 groot 475 gulden

-          Een handbreifje ten laste van Willem van Venrooij en zijn vrouw van 100 gulden

-          Idem een som van 54 gulden

-          Van Peter van Gestel 100 gulden

Pretensien van de boedel wegens huur en pachten van de landerijen die de zus van de overledene Johanna Aard van Gestel, weduwe Jan Hendrik van der Ven, ter tochte heeft bezeten,

-          van de weduwe Johanna van Gestel 34-15-0 gulden wegens  de huur van de helft van de Klomp ( teulland) en de 11 hont in de Korte hoeve,

-          van Adr. G van Nuland 26-4-0 wegens van de andere helft van de Klomp

-          Van Francis Schel de som van 12 gulden wegens huur van land op de Akkers,

-          Van Huibert van Dijk 22 gulden wegens pacht van den ….. hooiland voor en midden opt Nuland

-          Van Jan Broeksteegh 6 gulden huur van perceel op de Akkers

-          Van Cristiaan van Groenland 30 gulden wegens een bed en een kast van de overledene gekocht

Schulden ten laste van de Boedel:

-          Geen schulden gevonden, enkel de begrafenis kosten de som van 88-17-2

Tekenen: PE Wierdsma, Marte Suijskens, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 67/68 leeg

 

Blz. 69 dd 9e van de lentemaand 1809 borg en ontlastbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrina Joost Verhagen

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 70/71/72 leeg

 

Blz. 73 14e van de lentemaand 1809 acte van advies

Compareert Hendrik Antony Hanegraaf wonende alhier, i.v.m. zijn voorpotingen staande bij zijne hoeve omtrent Duinendaal alhier tegen de gemeente, tegen 3 gulden per lopens, gelieve uit te geven. Gemeente laat weten dat zij de voorpotingen kunnen missen, als zijnde barren grind,

Tekenen: N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 75/76 leeg

 

Blz. 77 dd 14e van de lentemaand 1809 acte van advies

Renier Timmers, wonende alhier, krijgt toestemming om een perseeltje tegen 5 gulden per lopens te transporteren.

Niet ondertekend.

 

Blz. 79/80 leeg

 

Blz. 81 dd 20e van de lentemaand 1809 advies bericht

Verzoek van de heer H. Rovers wonende te Den Bosch om een voor de heer noodzakelijke waterlozing, wordt erop gewezen niet op een goede manier het gemeente bestuur aangesproken te hebben. Hij heeft onder andere in een herberg gemeenteleden aangesproken, en geen brief gestruurd. Hij heeft onbehoorlijke argumenten erbij gehaald, alsof er koren van hem bedorven zou zijn door het water. Volgens het gemeente bestuur laat de situatie niet toe dat hij zijn waterlozing heeft op de voorgestelde manier. Allereerst is een sloot waardoor eerst de waterlozing ging toe gegraven door hem of een eerdere eigenaar, betreft het huis aan de Graafse baan naar het Vinkel. Rovers wil nu lozen via het Haagzijl, ongeveer een half uur ver, recht door de gemeente van Nuland, die daardoor zouden onderlopen en beschadigd worden, bestuur betoogd dat een afwatering naar het vinkel veel gemakkelijker is. Er zou een kleine sleuf in de Heijdijck gemaakt worden, waardoor de sloot die enkel door een steegje van het erf van Rovers gescheiden is. Gemeente biedt aan een buis te leveren.

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 86 leeg

 

Blz. 87 dd 23 van de grasmaand 1809 borgbrief

uit wettige ouders alhier geboren Willem Jan de Veer

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 88/89/90 leeg

 

Blz. 91 dd 29e van de lentemaand 1809 Testament beneden de 1000 gulden

Compareren Derk van Doorn en Maria Teunis Peter Smits, echtelieden, wonend alhier

Vermaken alles aan de langstlevende.

Tekenen: merk Derk van Doorn, merk Maria Teunis Smits, M. vd Laar, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 94 leeg

 

blz. 95 dd 23e van de grasmaand 1809 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Servaas Hanegraaf, zoon van Hendrik Hanegraaf

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 96/97/98 leeg

 

Blz. 99 dd 23e van de grasmaand 1809 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Marte van de Laar

Tekenen: A. van Weert, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 100/101/102 leeg

 

Blz. 103 dd 29e van de grasmaand 1809

Uit wettige ouders alhier geboren Maria Dirk van de Wetering, huisvrouw van Arn. van Hees

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 104/105/106 leeg

 

Blz. 107 dd  29e van de grasmaand 1809 Huwelijksvoorwaarden

Compareren aan de ene kant Geert Timmermans, meerderjarige jongman, en aan de andere kant

Jenneke Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel, beiden wonend te Nuland.

Tekenen: merk van Geert Timmermans, Jenneke van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 112 leeg

 

Blz. 113 dd 29e van de grasmaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders alhier geboren Jenneke Goijert Zwanenberg, weduwe wijlen Hendrik Jansen van Creij, en haar dochter Anneke van Creij in echte verwekt.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 114/115/116 leeg

 

Blz. 117 dd 29e van de grasmaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders alhier geboren Adriaan van Groenland.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr

 

Blz. 118/119/120 leeg

 

Blz. 121 dd 29e van de grasmaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Allegonda Cornelis Geelings

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 122/123/124 leeg

 

Blz. 125 dd 29e van de grasmaand 1809  acte van voogdij

Jenneke Zwanenberg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Hendrik Jansen van Creij, wonende te Geffen, benoemd als voogden over haar minderjarige kleinkinderen en verdere minderjarige of sogezegd behoevende erfgenamen die op haar overlijden aanwezig mochten zijn,

Hendrik Aert (?) Swanenberg wonend te Rosmalen en Antony Peter Govers wonend te Heesch.

En als toeziende: Nicolaas Baars wonend te Geffen en Antony Jan de Haas ook te Geffen 

Tekenen: de weduwe van Kreij, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr

 

Blz. 128 leeg

 

Blz. 129 dd  29e van de grasmaand 1809 Inventaris  (slecht leesbaar)

Compareert Jenneke Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel die een inventaris maakt van de goederen haar ter toghte staande en haar kinderen ter erfrecht. kinderen: Cornelia en Adriaan Joost van Gestel. Jenneke gaat nu trouwen met Geert Timmermans.

-          Huis met stallingen en backest, varkenskot, met aangelag van Hof en teulland, groot 10 lopens en 40 roeden, gelegen alhier aan de Groenstraat, ene zijde Nicolaas Pels, de andere zijde Aard Kuijpers, ene einde de straat, andere einde Antonie Govers.

-          Perceel teulland genaamd de Moespot, groot 5 lopens en 16 roeden, gelegen aldaar, ene zijde de Singel, andere zijde de Heer van Hagens, ene eind de Heer Rut van Onna ?, andere eind de weduwe Piet Bogers

-          Perceel hooi of weiland genaamd de Donk, groot 14 hont, gelegen neffens de Goorsteeg, andere zijde het voorst Nuland, ene einde Nicolaas Belo???, andere eind weduwe Hendrik van der Ven.

-          Perceel hooiland, groot 5,5 hont gelegen in de ….., ene einde de gemeene Hoeve, andere zijde….

Compareert tevens Hendrik Cornelis Geelings als voogd van de onmondige kinderen.  

Tekenen: De weduwe J van Gessel, HC Geelings, A van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman, secr

 

Blz. 134 leeg

 

Blz. 135 dd 29e van de grasmaand 1809 borg en ontlastbrief

Alhier van wettige ouders geboren Annemie van der Heijden, weduwe Willem Verhoeven

Marie, Petronella, Lourens en Hartmus ? …… , hare kinderen in echte verwekt, mitsgaders

Maria, dochter Willem Verhoeven

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr

 

Blz. 136/137/138  leeg

 

Blz. 139 dd   21 e van de bloeimaand 1809  Staat en inventaris

Compareert Christina Baltus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland, overleden te Nuland.

Door de voogden: Hendrik Cornelis Geelings en Cornelis Hendrik van Nuland (akte 24 feb 1808). Kinderen: Johannes, Adriana en Petronella Ermert van Nuland

-          huis en stallingen met bijstaande schuur en aangelag, groot in 3 stukken: 4 lopens en 14 roeden, 4 lopens en 14 roeden, 4 lopens en 18 roeden, staande alhier in den Helsenhoek, ene zijde Petronella van Nuland, andere zijde de Heide, ene eind Adriaan Kroon, andere einde de straat.

-          Perceel teulland groot 3 lopens en 18 roeden, gelegen aldaar, belend als voornoemd

De roerende goederen, paarden en beestej zullen hier niet opgebracht werden, omdat ze meteen na het overlijden openbaar zijn verkocht, dd 31 mei 1808.

Tekenen: C. van Nuland, HC Geelings, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 145/146 leeg

 

Blz. 147 dd 7e van de zomermaand 1809 borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Annemie Boudewijn van Tuijl

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 148/149/150 leeg

 

Blz. 151 dd 7e van de zomermaand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Hendrina Antony Kwak

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 153/154 leeg

 

Blz. 155 dd 22e van de zomer maand 1809 attestatie

Compareert Dirk Gloudemans wonend alhier, Johanna Giele van Nuland wonend te Rosmalen,  

Antony Govers wonend te Heesch, van competerende ouderdom en goed bekend staande, die

verklaren op verzoek van Gerardus Govers, aannemer van de werken

De 2 eersten waren aanwezig te Geffen in het huis van Jan Strik op de 19e van de grasmaand jongstleden, aangesteld in naam van de 3e comparant, over het opmaken en herstellen van een deel van doorgebroken dijk opt Heeseijnd onder Rosmalen. Van het stuk dijk dat Antony Govers aangaat, ze laten het stuk dijk aansluiten aan de binnenkant, hij moet 3 voeten boven het water en 10 voeten breed, de helft van de aannemingspenningen ter waarde van 250 gulden en twee kannen genever. De derde comparant geeft aan dat de genoemde aannemer Gerardus Govers hem kwam vragen of hij genoegen nam tegen een bedrag van 175 gulden en 5 kannen genever.

Tekenen: Dirk Gloudemans, Johannes van Nuland, Antony Govers, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 159 dd   5e van de hooimand 1809  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders geboren Willem en Peter Geerts van der Aa

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 160/161/162 leeg

 

Blz. 163 dd 9e van de hooimaand 1809

Namens Schepenen gaan Adriaan van Weert en Hendrik Conelis Geelings op 10e hooimaand naar de vergadering in Osch

Tekenen: A. van Weert, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 166/167/168/169/170 leeg

 

Blz. 171 dd  16e van de hooimaand 1809 Huwelijksvoorwaarden beneden de 1000 gulden

Compareert Dirk van Doorn, eerst weduwenaar van Maria van Grinsven en laaste weduwnaar van Maria Peter Smits, bruidegom en Geertruij Cornelis van Nuland , ongehuwde dochter, thans bruid, genoemd zijn voorzoon Roelof van Doorn uit het huwelijk met Maria van Grinsven,

Tekenen: merk Dirk van Doorn, merk Geertrui Cornelis van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 176/177/178 

 

Blz. 179 dd 15e van de oogstmaand 1809

Compareert Ermert van Nuland, van competerende ouderdom en staande tot goede naam, wonend te Nuland,  runder-, paarden- en koemeester, verklaart ter instantie van Francis Slegers wonend te Helvoort, i.v.m. een koebeest, te Empel onder de Koornwaard, leiddende aan een besmettelijke ziekte , nl. miltvuur, gestorven in de stal van Antony Dekkers aldaar

Tekenen: Ermert van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

B1z. 182/183/184/185/186 leeg

 

Blz. 187 dd 15e van de oogstmaand, obligatie langer lopend dan 1 jaar

Inleggende obligatie aan gemeentebestuur door Hendrik Langens, wonend alhier tot Nuland, een som groot 400-0-0

Tekenen: HC Geelings, C. van Gogh, G. Ruijs,  M. vd Laar, A. van Weert, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 192/193/194/195/196/197/198 leeg

 

Blz. 199 dd 23e van de oogstmaand 1809

Compareert Lambertus van de Laar, Andries de Bruijn, wonend te Nuland, Jan van Vugt, wonend te Geffen en Hendrik de Bruijn, wonend te Rosmalen,  allen van competenten ouderdom, verklaren op verzoek van de Heer Johan Willem Frans Josephs van Hagens, wonende op de Elsbos, op zondag 23e van de hooimaand in de Kesselsche Hut, staande tussen Nuland en Kessel, op den Agterdijk te Kessel, in gezelschap van Jan van Nistelrooij, ……. en oppasser der Jagt voor de Heer van Hagens, in kwam een kooiman van de Heer Secretaris Bresi Kolk  te Kessel, zich noemende Leendert Verburgh, die het weer dat Jan van Nistelrooij bij zich hadt ziende staan, dat opname en zeide: ”dat hou ik voor mij, en ik sla u in de boete”. Van Nistelrooij vroeg of hij daartoe bevoegdheid had? Hij antwoordde als ge mee gaat naar Kessel of de Kooij dan kun je mij papieren zien. Nadien vertrok de kooiman met het geweer.

Tekenen: A. de Bruijn, J. v. Vught, A. de Bruijn, M. vd Laar, A. van Weert, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 203/204/205/206  leeg

 

blz. 207 dd 10e van de herfst maand 1809, obligatie langer lopend dan 1 jaar

obligatie van het gemeentebestuur, geautoriseerd door de Landdrost van Brabant dd 12e van de oogstmaand 1809,  aan Jan van Erp wonend te Geffen, 300 gulden

Tekenen: M. vd Laar, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 212/213/214  leeg

 

Blz. 215 dd 13e herfstmaand 1809

Civiele rechtbank en de schepenen van Nuland verklaren dat het verzoek van Coenraad Christiaan Molhuijzen inwoner van Den Bosch, op willige condemnatie van de schepenen van Den Bosch dd 17e oogstmaand 1809,  i.v.m. een verzoek tot een interdicite van zijn hypotheek  van Hendrik Looijmans, Aard van Loop te Nistelrode en Hendrik Hoefs te Uden,

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, C. van Gogh, G. Ruijs, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 218/219/220 leeg

 

Blz. 221 dd 25e herfstmaand 1809 obligatie obligatie langer lopend dan 1 jaar

Door het gemeente bestuur geauthoriseerd door de Landrost van Brabant, dd 12e van de oogstmaand 1809, aan Adriaan Joh. Verhoeven, wonend alhier,  een som van 100 gulden, wegens engagementpenningen om te dienen voor deze gemeente in een der battallions vrijwilliger op te richten in dit department, terug te betalen vandaag over een jaar, a 5%,

Tekenen: C. van Gogh, G. Ruijs, A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 226/227/228 leeg

 

Blz. 229 dd 14e slachtmaand 1809 testament  beneden de 1000-0-0.

Compareert Piet Eijmert van Kreij, wonend alhier, alles naar drie volle neven: Eijmert, Jan en Willem Joh. van der Sande verwekt bij zijn zuster Maria Eijmert van Creij.

Tekenen: merk Piet Eijmert van Kreij, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 232/233/234/235/236 leeg

 

Blz. 237 dd 26e slachtmaand 1809 borg en ontlastbrief, acte van indemniteit

Alhier uit wettige ouders geboren: Annemarie Peter van Niftrik

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 238 leeg

 

Blz. 239 dd 27e slachtmaand 1809 borg en ontlastbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Annemarie Peter van Niftrik

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 241/242/243/244 leeg

 

Blz. 245 dd  6e van de wintermaand 1809 acte van voogdij

Schepenen zijn te kennen gegeven door Hendriena van de Zande, weduwe Johannes van Gestel, wonend alhier, zoon van wijlen Magrieta van Loon,  wonend te Nuland moeder en voogdes over haar kinderen met de namen: Jan, Peternel, Marte en Anneke, zijn nu mede-erfgenaam van hun oud oom Geert van Loon, nu benoeming toeziend voogd Peter van Gestel, naast de moeder als voogd.

Tekenen: merk Hendrina weduewe Johannes van Gestel, P. van Gestel, RA Wierdsma, M. vd Laar, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 248 leeg

 

Blz. 249 dd 20e van de wintermaand 1809

Compareert Jan van Boxtel wonende te Orthen als oom en natuurlijk voogd van de 2 kinderen van wijlen Leonardus Paulus van Grinsven en Willemijn van Vlijmen, overleden alhier. 

Ze zijn van hunne oud moei Tijke van Vlijmen, alhier mede overleden,  mede erfgenaam

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman

.

Blz. 253/254/255/256  leeg

 

Blz. 257 dd 29e wintermaand 1809, acte van voogdij

Compareert Ermert van Nuland wonend alhier, stelt voogd voor zijn oudste maar minderjarige zoon Hendrik van Nuland, zijn broer Jan Hendrik van Nuland en Jan Piet van Dinther als toeziend voogd.

Tekenen: Ermert van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman, Jan Hendrik van Nuland, merk van Jan Piet van Dinther.

 

Blz. 259/260  leeg

 

Blz. 261 dd 29e wintermaand 1809

Verzoek voor de schepenen van Hendrik Ermert van Nuland verzoekt samen met zijn voogden Jan Hendrik van Nuland en Jan Piet van Dinther, vragen authorisatie om den boedel van de vader van Hendrik aan hem te transporteren,

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 263/264 leeg

 

Blz. 265 dd 29e wintermaand 1809, obligatie 1360 gulden groot

Compareert Ermert van Nuland verklaart schuldig te zijn aan de Heer Simon Hartog, Joods Koopman, wonend te Den Bosch, de som van 1360 gulden. Terug te betalen met 100-0-0 per jaar, a 6%,  

Tekenen: Ermert van Nuland, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 269/270  leeg

 

Blz. 271 dd 17e louwmaand 1810 Testament beneden de 1000 gulden

Compareert Judik Kwak, weduwe Lourens van Gestel wonende alhier, universeel erfgenaam wordt haar half broer Antony Kwak, wonend alhier, legateert 20 gulden aan de RK kerk als dat in haar boedel gevonden wordt. Executeur wordt PE Wierdsma.

Tekenen: merk Judik Kwak, weduwe van Lourens van Gestel, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman.

 

Blz. 275/276/277/278  leeg

 

Blz. 279 dd  25e van de louwmaand 1810 obligatie langer lopend dan 1 jaar, 150-0-0.

Compareert voor Heren schepenen van Nuland: Jacobus van Drunen, molenaar alhier, verklaart dat zijn zoon Wilhelmus van Drunen, thans in de theologie studerende te Herlaer, voornemende is den geestelijke staat   als Rooms Catholiek werelds Priester te willen worden, hij staat garant om jaarlijks 150 gulden te betalen en dat zal na zijn overlijden door zijn erfgenamen ook gedaan moeten worden.

Tekenen: J v Druenen, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 280 leeg

Blz. 283/284/285/286  leeg

 

Blz. 287 dd 7e sprokkelmaand 1810 borg en ontlastbrief

Petrus Jacobus van Druenen is alhier geboren.

Tekenen: A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman

 

Blz. 289/290  leeg

 

Blz. 291 dd 1e van de bloeimaand 1810  obligatie 1000-0-0

President en Gemeentebestuur  geauthoriseerd door de landdrost in Brabant dd 16e grasmaand 1810, verklaart ten laste van het corpus schuldig te zijn ten behoeve van Dhr R. Wierdsma, M. vd Laar, J.v. Gogh, G. Ruijs, J. van Drunen, Ant. J. Bosch, C. van Groenland, S. vd Wetering, Ant M van Creij, J.M van Creij, Dirk van Doorn, H. van Nuland, G. Timmermans, Hendrik Ant. Hanegraaf, Hendrik Langens, P. Boerdonk, J. Brok, G. van Creij, Andr. Van Groenland, Johan J. van Nuland, P. Hanegraaf, Joh. van de Tillard, Corn. van Grinsven, weduwe P. Wijgergangs, Hendri Adr Hanegraaf, Bertus van Grinsven, weduwe J Langens, J van der Ven, allen inwoners alhier, 1000 gulden a 6%.

Tekenen: HC Geelings, A. van Weert, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 294/295/296/297/298 leeg

 

Blz. 299 dd 2e van de bloeimaand 1810 obligatie

Compareren Dhr R. Wierdsma, M. vd Laar, J.v. Gogh, G. Ruijs, J. van Drunen, Ant. J. Bosch, C. van Groenland, S. vd Wetering, Ant M van Creij, J.M van Creij, Dirk van Doorn, H. van Nuland, G. Timmermans, Hendrik Ant. Hanegraaf, Hendrik Langens, P. Boerdonk, J. Brok, G. van Creij, Andr. Van Groenland, Johan J. van Nuland, P. Hanegraaf, Joh. van de Tillard, Corn. van Grinsven, weduwe P. Wijgergangs, Hendri Adr Hanegraaf, Bertus van Grinsven, weduwe J Langens, J van der Ven, allen inwoners alhier, schuld aan de Heer HW Loutermans te Den Bosch 1000 gulden

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, C. van Gogh, C. van Groenland, HT Hanegraaf, J. v Drunen,EM van Creij, Ant. J Bosch, Jan Matijs van Creij, merk van de weduwe Pieter Wijgergangs, Lambertus van Grinsven, H.v.Nuland, merk van Johannes van den Tillart, Cornelis van Grinsven, Jan Brok, merk Geurt Timmermans, G. Ruijs, J. van Nuland, P. Boerdonk, Hendrik Langens, Jan van de Ven, S. van de Wetering, merk van Dirk van Doorn, merk weduwe Johannes Langens, merk Hendrik Adriaan Hanegraaf, Geert van Creij, Andries van Groenland, Derk Hanegraaf, A. van Weert, HC Geelings, N. Esser Meerman, secr.

 

Blz. 304/305/306 leeg

 

Blz. 307 dd  6 juni 1810 Scheiding en Deling van groot ouders /ouders: Petronella Adriaan van Creij, weduwe wijlen Balthus Langens: (Deling beneden de 2000 gulden)

Compareren

- Cornelis Hendrik van Nuland  als man en voogd over Maria Balthus Langens

- Maria Hendrik van Nuland weduwe wijlen Johannes Balthus Langens , voogd over haar 5 minderjarige kinderen

- Cornelis Hendrik van Nuland en Hendrik Cornelis Geelings als voogd over minderjarige Adrianus en Petronella Ermert Peter van Nuland

- Anton. Gijsbers van Creij man en voogd over huisvrouw Johanna Ermert Peters van Nuland

1e lot: Cornelis Hendrik van Nuland en Hendrik Cornelis Geelings als voogd over minderjarige Adrianus en Petronella Ermert Peter van Nuland, en Anton.Gijsbers van Creij man en voogd over huisvrouw Johanna Ermert Peters van Nuland

- een schuur  met aangelegen land genaamd "Hansenhoef"groot 3 lopens, 39 roeijden, en een voorpoting daarneffens, groot 1 lop, 14 roe, alhier gelegen, belend: ene zijde Hendrik Hoefs, …. teinde de straat, andere einde Christiaan Groenland,

- perceel teulland "Krakenburg", groot 5 lopens 19 roe, ge;legen alhier: ene zijde Geert Govers, andere zijde: de Loonsche straat, ene einde Jan M van Creij, andere einde Geert H. van Creij

- perceel hooiland , groot een mergen in de benedenste gemeene hoeve , de ene zijde Cornelis Baars, andere zijde Geert van Creij , ene eind de Hoefdijck, andere eind

- perceel hooiland 3 morgen gelegen onder Kessel, genaamd "Kraijenheuvel" ,  ene zijde Peter Langens, andere zijde (niets infgevuld), teinde de tweede steeg, andere eind Jan N (?) van Creij

2e lot: Maria Hendrik van Nuland, weduwe wijlen Johannes Balthus Langens , voogd over haar 5 minderjarige kinderen

- huis, stal, hof gequot no. 63 , gelegen bij het Heike, ene zijde Jan en Allegonda J. van Nuland, ene eind de straat, andere einde Andries van Groenland

- perrceel teulland groot 2 lopens, 2 roe, gelegen op "de akkers", ene zijde volgende perceel, andere zijde willem van den dungen, ene eind de weg, ander einde deheide

- perceel teulland 4 lopens 30 roeden gelegen aldaar ene zijde vorige perceel, andere zijde Aard Kuipers, ene einde de weg, andere einde jacobus van drunen.

- perceel teulland groot 1/2 deel in 12 lopens 33 roeden gelege als voor , ene zijde margriet van der ven, andere zijdejohannes jan van nuland, teinden de weg,  andere einde (niet ingevuld)

- perceel teulland, groot 2 lop, 3 roe, "de negen streepen", gelegen als voor

- perceel teulland, groot 1/3 in 7 lopens en 13 roe , alhier in den helsenhoek, ene zijde peter langens, andere zijde Jacobus van Creij, teinde Hendrik cornelis geelings andere einde huibert van dijk

- perceel weiland 1 morgen alhier op het groot hoog, ene zijde christiaan van gogh , anderezijde niet ingevuld, ene einde voorst nuland,  tandereind de straat.  ( onderhoud deel kepkensdonkdijk)

 3e lot: Cornelis Hendrik van Nuland  als man en voogd over Maria Balthus Langens

- perceel weiland, groot 7 lopens 14 roe aan de lagen kant, ene zijde Jan Brok, andere zijde Johs Giele van Nuland, teinde Peter Dielis van Nuland, andere einde de straat    ( chijns van 7 stuijvers aan armen van nuland op ligtmis)

- perceel weiland, groot 4 mergen, gelegen op het groot hoog, ene zijde christiaan van gogh, andere zijde Ant. M van creij, ende einde voorst Nuland, ander einde de straat. ( belast met 24 voeten kepkensdonkdijk  onder paal nr 16)

- hooiland, groot 13,5 hont, alhier gelegen t langst over t nuland, gemeenschappelijk met de erfgenamen Hendrik Hoefs en erfgenamen Jan van Grinsven, ene zijde antonis Govers, andere zijde   frits (?) Groenland, teinde de Hoefdijk, ander einde Heer Hagens,

- hooiland, groot 1 mergen onder Kessel op den Achtkerk (?), gemeen met Jan W van Creij

- hoooiland, 1,5 lopens ? gelegen aldaar ook gemeen met Jan W van Creij voornoemd

Tekenen: Cornelus van Nuland, merk van de weduwe Johannes Langens, HC Geelings, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 317 / 318 leeg

 

Blz. 319 dd 1 augustus 1810  obligatie

Schepenen geven aan dat het corpus van Nuland schuldig is aan Adriaan Aard Hanegraaf, wonend alhier, dd 15 maart 1810, een som van 300 gulden.

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 322/323/324/325/326 leeg

 

Blz. 327 dd 3 augustus 1810

Compareert voor schepenen van Nuland Heer Johan Willem F.J. van Hagens en vrouwe Jacoba Elisabeth Roda, echtelieden, wonend op de Elsbos, machtigen heeren van Lambargh Roest en van der Est te Rotterdam wonend, om uit zijn naam uit hande van de Heer Marte Meijndert ? van der Loeff te Rotterdam, volgens een procuratie dd 22 maart 1805 voor Notaris Peter Henricus van Fenema te Den Bosch gepasseert, een overgenomen legaat met de verachterde rente in de boedel van Heer Jan van Spijk, gemeenschappelijk aam mevrouw comparante van haar overleden broeder van halve bedde wijlen den Heer Fransois Andreas Lomans, door het overlijden van Jonkvrouwe Hermina Alida Roda toekomende, (…) benevens de effecten over te nemen  en met Vrouwe Antonia Josepha Kerstens bevorens weduwe, enige en universele erfgename van wijlen Franois Andreas Lomans, en thans echtgenote van de Heer Petrus Maximilianus van Dam, om met hem te delen.

Tekenen: JWFJ van Hagens, JE van Hagens geboren Roda,  A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.secr.

 

Blz. 330 leeg

 

Blz. 331 dd 4 november 1810 

Compareert Welle van der Ven wonend te Geffen aan de ene kant en

Tomas van Dieten, Willem van den Dungen, Cornelis Gerard van Grinsven, wonend te Nuland,  

Gevolmachtigd door de geërfden van de lagen kant, d.d. 30 juli 1810, Ze hebben een conctract gemaakt. Wellen van der Ven zal de geerfden bevrijden van het opkomende water over zijn land genaamd Beijers Hof om daar een dijkske te leggen van 10 voeten breedte op de grond, 4 voeten op de kruin,  ruim zo hoog als het koppeldijkje of kerkenvoetpad. Hiervan komt er geen schouw, het blijft in volle bezit van Welle van der Ven, voor onderhoud zal er grond van zijn land gehaald worden. De andere kant betaald hiervoor meteen na de ondertekening 155 gulden.

Tekenen: Welle van de Ven, Thomas van Diete, Cornelius van Grinsven, W. vd Dungen, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 335 dd 19 november 1810

Compareren Hendrik van Erp, Piet Boerdonk, Marte Pennings, wonende alhier, betreft een schuld aan de Heer Marte Bowies advocaat Den Bosch, som van 200 gulden, a 6%,  

Tekenen: Hendrik van Erp, P. Boerdonck, M. Pennings, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 338 leeg

 

Blz. 339 dd 20 oktober 1810

Compareert Tunnis Jansen van den Boom, weduwe Gijsbert Bosch , wonend alhier en Johannes Verhagen  wonend te Berlicum op de Lovert, stellen zich tot borg voor de Armenkas deser gemeente, door de inwoning van Maria Elisabeth Gelekens geboren te … onleesbaar van het kind waarvan deselve zwanger gaat, voor een som van 600 gulden.

Tekenen: merk van de weduwe Gijsbert Bosch, merk Johannes Verhagen, A. van Weert, HC Geelings, N Esser Meerman.

 

Blz. 341/342  leeg

 

Blz. 343 dd 30 december 1810

Compareert Hr. JWFJ van Hagens wonend op de Hofstede de Elsbos machtigd Jan de Bergh Secretaris en Notaris te Den Bosch om een huis, erve en tuin te verkopen gelegen te Den Bosch aan de Markt.

Tekenen: JWFJ van Hagens, A. van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, loco secr.

 

Blz. 345/346 leeg

 

Blz. 347 dd 31 december 1810

Compareert Hr JWFJ van Hagens wonend op de Elsbos, als in huwelijk hebbende Vrouwe Jacoba Elisabeth Roda, die een van de twee nagelaten kinderen is van wijlen Heer Michiel Roda, volgens testament van 1 april 1786 voor Notaris Jacobus Johannes van der Laar te Breda, als enige overgebleven erfgenamen van haar overleden zus Hermina Alida Roda, genoemd rootvader Drik Daniel Roda. Zij machtigt Hendrik Viervant, oudste klerk van notaris van Varik te Amsterdam, haar moeder zag af van de tocht van de goederen, effecten uit handen van de Heer Andries Jacob van Duijden over te nemen,

Tekenen: JWFJ van Hagens, JE van Hagens geboren Roda, A. van Weert, M. vd Laar, N Esser Meerman.

 

Blz. 349 leeg

 

Blz. 350 dd 31 december 1810

Gesloten bij aankomst Monsieur le Prefet du departement des Bouches du Rhin op 21 december 1810.

Tekenen: C. van Gogh

 

EINDE 

Pagina 6 van 6
Ga naar boven