Rechterlijk Archief  Nuland 46 (1708-1709) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd  19 maart 1708   Accoord   - Start midden in een acte

……..Lambert sal mede in eigendom behouden alle effecten, soo van paarden, beesten en andersints,  uitgescheiden een van de beste melckbeesten en een dragende mael, die genoemde Willem Willems van Vlijmen, als hij gaat trouwen tot zich mag nemen. Waarvoor de genoemde Lambert Weijgergancx de genoemde Willem van vlijmen tot zijn volwassenheid zal opvoeden en onderhouden, in coast en kleding naar sijn fatsoen, en ook te laten leesen en schrijven, ( etc, meerdere voorwaarden).

Mocht het gebeuren dat Lambert Weijgergancx of de vrouw die hij mocht trouwen de onmondige niet naar behoren tracteren, dan mogen de momboiren om hem met de helft van de erfgoederen, in munckvinkel, onder Heesch, met alle erfgoederen onder Nuland gelegen, naar har te mogen nemen zonder enige tegenspreken . (…) de resterende cooppenningen van huijs en land te Nuland gelegen gecomen van Geurt Rijcken, betreffend 100 gulden, zullen door de inmondige en Lambert Weijgergancx ieder voor de helft moeten worden betaald. Borgen Zebert Weijgergancx, zijn vader, en dirck Zepers, zijn broer.

Tekenen: Lambert Zepen, merk Zepert Weijgergancx, Dierck Zepen Weijegrgancx, Jan Jacop Langens, Rut van Vlijmen, G Croon, Matijs van Creijl, Jan Jansen Quack, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 3 dd 19 maart 1708 Staat en inventaris

Na overlijden van Willem Emons van Vlijmen en Sijke Jacob Langens, ten erfrechte voor Willem Willems van vlijmen, hun minderjarige soon, voor de momboiren Jan Jacob Langens en Rut Matijs van Vlijmen, ooms van de onmondige.

Door Lambert Weijgergancx, weduwnaar van genoemde Sijke Jacob Langens

Erfgoederen gecomen van Willem Emons van Vlijmen;

-       huijs, hof en land gelegen aan de gemene Zandstraat, groot 9 lopens en 10 roeije, belast met een schepenschuldbrief van 100 gulden aan Jacobus Boeckelie of diens erfgenamen te Den Bosch. Verder een cijns van 7 stuijvers aan jonker Rombout Pelgrom

-       een partij teulland ter plaatse op Arien Lijnsen acker gelegen, groot 5 lopens en 2,5 roeije

-       2 mergen hooiland  in de Corte hoeve, te Nuland, sijnde belast aan Hr. Abangelis met een gerealiseerde schepenschuldbrief van 200 gulden

Erfgoederen gelegen in MunninckVinkel onder Heesch, aangestorven door Sijke Jacob Langens, door dood van Jacob Langens, haar vader, samen met haar broers Peter Jacob Langens en Hendrik Jacob Langens

-       4 stukken teulland op van Breijstaal gelegen, 5 lopens en 38 roeden

-       Het hoofken aan de Vinkelse straat, 1 lopens en 1,5 roe

-       2 strepen in den nieuwen bunthoff, groot 2 lopens en 30 roeije

-       Clijn weijcampken aan de vinkelse straat

-       Akkers op de hijcampen, 2 lopens en 17 roeden

Hieruit te vergleden aan de Heer van Deurne, een pacht van 4-4-0

-       4 stukken teulland op het Stael, 3 lopens en 40 roeden

-       Den halven beemt soo groes als teulland omtrent de heuvelstraat gelegen

-       Een wijstreepken met een steegh beneffens de beemt

-       2 streppen land in Hendirk Melten Bunthof

-       2 ackers op de Heijcampen met aangelegen groesland

Hieruit te vergleden aan de Heer van Deurne 1-9-0

Derde capitel van erfgoederen:

-       een half huijsinge met 30 roeije aangelegen land  in munninck vinkel gelegen gekocht in het huwelijk van Lambert Weijergnacx en Sijke Langens, belast met de helft van 100 gulden restant van cooppenningen.

Meubelen en inboedel:

-       2 kopere melkkannen

-       De beste sopketel

-       Den besten handketel

-       Den beste kopere melkemmer

-       Den beste kopere pot

-       Beste cooperen vuurpan

-       Cleijn kopere hantketel

-       Copere lamp

-       8 van de beste tinne schotelen

-       Tinne waterpot

-       Twee tinne soutvaten

-       Tinne com

-       4 tinne lepels

-       Ijseren rooster

-       Hael

-       Kopere schuijmspaan

-       2 de beste Cleer of Lijvit casten

-       2 de beste kisten

-       Het beste bedde

-       Een gemeen bet waar de onmondige op kan slapen

-       2 hooftpeulinge

-       2 oorkussens

-       4 paer van de beste slaaplakens

-       3 tafellakens

-       Den beste wagen met 4 raden

-       De beste slaapkoets

-       Een kinderdeecken met alderhande kindergoet

-       Een karhuijff

-       Strijkijser

Tekenen: Lambert Sepen, Jan Jacob Langes, Rut Matijsse van Vlijmen, G Croon, Mathijs van Creijl,  Jan Janse Quack, , J. v. Clootwijck, sub. Secr

 

Blz 8 dd

Compareert

-       Eijmert Hendrik Voets, als man en momboir van Neesken Jacob Aert Langens, en dusdanig als aangetrouwde oom van

-       Arien en Hendrik Melten, broers en gerechte neefs van moeders wege

-       Antony Ermers als man en momboir van Aeltje Gerits Bijvelt, als aangetrouwde gerechte neef

-       Corstiaen Gerits Bijvelt, gerechte neef van vaderswege

Van Willem minderjarige zoon van Willem Emons van Vlijmen en Sijke Jaocb Langens, die naar een zeker verzoek hebben gekeken van Jan Jacob Langens en Rut Matijssen van Vlijmen als bloedvoogden over Willem zoon van Willem Emons van Vlijmen en sijke Jacob Langens, inzake een overeenkomst met Lambert Wijgergancx, dat ze ten voordele van de onmondige beoordelen,

Tekenen: Eijmbert Hendrick Voets, Adriaen Jan Melten, Hendrik Jan Melten, Anthonis Ermers, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, Mathijs van Creijl, Peter van Creijl, Jan jansen van der Ven de Jonge, Jan Janse Quack, , J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 9 dd 21 maart 1708

Verzoek van Jan Jacob Langens en Rut Matijssen van Vlijmen als bloedvoogden over Willem zoon van Willem Emons van Vlijmen en sijke Jacob Langens, hoe ze na advies van Hr. En Mr. L. Tullekens, griffier en Hr. En Mr. Bruinincx, advocaten te Den Bosch ten meesten oorbaare en proffijte van de minderjarige hadden goetgevonden een concept contract met Lambert wijgergancx, zijn stiefvader, getrouwd met zijn moeder Sijke, vanwege over en weer pretentie na testament ene huwelijkse voorwaarden, hetgeen de 19e van dese maand zou gebeuren, waarna de schepenen gezien alle adviezen het contract ratificeren.

Tekenen: G Croon, Mathijs van Creijl, Jan jansen van der Ven de Jonge, Jan Janse Quack, , J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 11 dd 26 maart 1708

Kwestie en verschil was geresen tussen Frans Hendricx voorzoon van Hendrik Fransen van Bergem en de drie nakinderen van genoemde Hendrik Fransen van Bergem, verwekt bij Handerske zijn 2e vrouw, in zake de meubelen en inboedel omdat er geen staat en inventaris was gemaakt bij het aangaan van het tweede huwelijk.

De drie nakinderen: Gerit Hendricx, Jan Hendricx en Jan Handricx als man en momboir van Jenneke dochter Hendrik Jansen maken een accoord met de voorzoon:

Frans Hendricx zal behouden:

-       huijs hof en aangelegen land groot 2 lopens en 43 roeije aan de Wolfsdijkse straat

-       een stuk land gelegen opt Maerresent gelegen tot Geffen

-       een stuk land aldaar aan de noordzijde gelegen met een eijke hegge daarbij behorend

-       een campke land gelegen omtrent de Heeght mede te Geffen gelegen

-       een halve mergen opt Middelst Nuland

-       een schepenbrief raeckende den graeff bij het huijs onder Nuland gelegen gecoomen van den drossaard Croon

-       een copere coeijketel uit het sterfhuis van zijn moeder, een bette met toebehoren,

De andere meubels en inboedel zullen hooft voor hooft met zijn 2 broers en zuster worden gedeeld.

Frans Hendrik ziet dan af van alle rechten op de overigen goederen.

Tekenen: merk Jenneke weduwe Hendrik Franse van Bergem, merk van Frans Hendricx, merk van Gerit Hendricx, merk van Jan Hendricx, Jan Hendricx, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen Quack, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 15 dd 28 maart 1708

Compareert Claas Jansen Aent Hoogh als momboir van Jan Hendricx aent Hoogh, die voor de tijd van 6 jaar volgens acte van verhuringen dd 25 juni 1696 aan Hendrik Jan Timmers huis schuur en landerijen te verhuren zoals hij dese nu al in gebruik heeft, borg is Dirck Jansen van Bocxtel en Matijs van Crijl.

Tekenen: Nicolaes aent Hoogh, Hendrik Jansen Timmers, G Croon, Jan Jaocb Langes, Matijs van Creijl, Dirick Jansen van Boxel, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 16 dd 29 maart 1708  ondervraging

Ondervraging ter instantie van Willem van Roij, als gewesene collecteur van de verpondingen, te verhoren Jan van der Ven, gewesen president en Poulus Peters van Osch nu schepen van Nuland,

Vraag 1: of van der Ven niet aanwezig was en gezien heeft dat Willem van Roij op 14 juni 1700 aan wijlen de Heer ontfanger Gijsbert van Berestijn te Den Bosch in zijn huis heeft betaald 50 gulden en enkele stuivers in voldoeninge vant Slot van reckeninge bij de regenten van Nuland  met zijn E. op 7 april 1700 gesloten?

Jan van der Ven, oud omtrent 65 jaar geeft aan dat dit waar is,

Vraag 2: of van Osch op 15 augustus 1704 niet met de drossaard en ander gecommitteerden ten huijse van de heer advocaat van Breugel als curator van den boedel van wijlen Hr. Gijsbert van Berestijn is geweest te Den Bosch  om met sijn Eed. Wegsn het dorp van Nuland te liquideren over de genoemde verpondingen

Van Osch, oud 44 jaar, verklaart dat dit waar is.

Vraag 3: of ten selve tijd ook Willem Tonissen van Roij daar aanwezig was en een quitantie van 50 gulden aan de Heer van Berestijn in voldoeningen van seeker slot  van rekening dd 7 april 1700 hadde voorgebrocht?

Van Osch verklaart hiervan niet te weten,

Hij weet ook niet meer dat hij tegen van Roij had gezegd dat de rekening de gemeente raeckte en dat sij die moesten hebben, en van Roij hem de rekening gegeven zou hebben.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Poulus Peters van Osch, Mathijs van Creijl, Jan Jacob Langes, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 18 dd 16 april 1708

Compareert Mr. Jurrien Everdingh sjurrisijn en vorster alhier, die ter instantie van Willem Tonissen van Roij en verklaart dat hij – mits sijn dispositie door sijn soon engelberth Everdingh – als vorster op de 7 september 1704, ter instantie van Willem voor de volckeren heeft laten publiceeren dat gemelten van Rooij asl gewesene collecteur van de Verpondingen een vijfde verhoginge van de buijtendijkse landen onder Nuland gelegen en bij haar Hoo: Moo:  de genoemde verpondingen van den jaare 1700 hadden gelieven te remitteeren, dat hij alle geïnteresseerden liet bekent macken om een iegelijck contantement te sullen doen binnen den tijt van 2 maar 24 uur, als de Heren regenten zijn rekening soude opgenomen en gesloten hebben.(…). Verklaart verder dat hij enige tijd later aanwezig is geweest toen Willem van Roij ten huijse van Cornelis van Coot, aan vele mensen haar betaalde verpondingen restitueerde wegens het remis, dat hij ( Everdingh) overvallen werd om hun betaling te verkrijgen, en beducht om door hen overvallen te worden dat hij den President Jacob van Gogh tegen van Rooij heeft horen seggen dat hij sigh soude wegh maken gelijck den selve daar naar heeft gedaan.

Tekenen: J Everdinck, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 20 dd 16 april 1708

Compareert  Jan willems van Goor, Jan Gelinghs, beide inwoners van Geffen, alhier gearresteert om een verklaring af te geven ter instantie van Claes de Wert, wonend te Maren, verklaren dat zij op maandag 23 januari 1708 ten huijse van Procureur Theodorus Lemmingh sijn geweest, toen Jan Jan Gerit Berens er ook was. En hebben horen seggen dat hij de schult waar over hij tot Geffen van wegens Claes de Wert aent gerecht was gedaeght, wel schuldigh was, ter sacke van gepacht hooiland voor de helft, versoeken instantelijk dat de genoemde Lemmingh hem uitstel wilde geven tot den eersten Sondagh na het gerecht, en hij de Wert sou betalen als een Eerlijk man. Jan willems van Goor verklaart nog dat Lemmingh tegen hem zei : “Jan sal ik mijn costen dan halen?” en hij tot antwoord kreeg “daat sal ik u een vette hen voor geven, en als ik ze u thuis breng soo sult ghij mij een kan bier geven”. Hetgeen door Lemmingh wiert afgeslagen.

Tekenen: Jan Willems van de Goor, Merk Jan Gelinghs, G Croon, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

 

Blz 22 dd 28 april 1708     Staat en inventaris

Van Rut Gerit Berens nagelaten door Jenneke Willems zijn overleden huisvrouw, voor hun minderjarige kinderen, Rut gaat nu trouwen met Claerken Arts

-       2 slaapkoetse

-       2 bedde met 2 hooftpeulinge

-       2 kussens

-       2 paar slaaplakens

-       Een deecken

-       Een lijvit kast met een deur

-       Een tafel

-       Hael

-       Vuurijser

-       Tangh

-       Ijseren papketel

-       Ijseren moespot

-       Drie houte stoelen

-       2 braecken

-       Ploegh

-       Coopere melckkan en kopere melkemmer

-       Wateremmer

-       Koeckepan met een hangijser

-       Hiep

-       Sijen kove;

-       Eenen blouwen vlessen voorschoot

-       2 copere lampen

-       Een quaije gavel

-       Copere sijghschotel

-       Houtere boterschotel

-       Broot back

-       Ijken kist

-       Een sijsie

Aanwezig was Jan Jan Gerit Berens.

Tekenen: Merck van Rut Gerits, Jan Jansen, G Croon, Matijs van Creijel, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 26 dd 29 april 1708

Gewesene en in de regering sijnde schepenen voor het jaar 1705 verklaren ter instantie van Jacob Jansen van Gogh in die tijd president van Nuland, dat wij op 26 september 1705 vergadet hebben om de rekening van Willem Tunissen van Roij  gewesene collecteur over 1700, op te nemen en te sluiten, leek van Roij te willen heen gaan, en hij kreeg te horen dat hij daar moest blijven tot de rekening gesloten was. Van Roij zei dat hij moest “suijpen gaan eten”, hij kreeg nogmaals te horen dat hij moest wachten. Van Roij wees op de drossaard die zijn medestander zou zijn “soo die het doet, daar ben ik mee tevreden”. Zo hebben ze het gedaan, later heft van Roij niets ingebracht tegen de rekening. Latre kwam hij er op terug en in November 1706 vroeg hij dat zijn rekening opgenomen moest worden, maar de schepenen antwoorden dat dit al gebeurd was. Eind November 1706 vroeg van Roij aan president van Gogh in naam van alle schepenen een insinuatie laten doen welke door van Gogh in de vergadering werd vertoond. Eensgezins besloten zed at de rekening goed afgehandeld was. Van Roij moest maar met bewijzen komen dat er iets verkeerd was, het was de schepenen er niet om te doen hem te benadelen voegden ze er aan toe.

Tekenen: Martin Kievit, Sijmen Diercx, Wouter Joppen, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Mathijs van Creijl als getuige, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 28 dd 2 mei 1708

Schepenen zijn ter instantie van drossaard vandaag gegaan naar het huijs van Claas Jansen van Boeckelt, om als schepenen door Mr. Jurriaan Everdingh schurrisijn, te visiteeren het lichaam van Huibert Jansen van Boekelt ide op 1 mei in de avond binnen dese juridictie op Caathoven moordadelijck omt leven is gebracht, soo gesegt werd. Everdingh constateert dat de aflijvigen was geschoten en gequetst  even beneden de joncktuur van de schouder, in den rechten arm, pnetrerende in de borst, door de longh waar in verscheijde hagel off loot in bevonden is, alsmede verscheijde door het pericardium off het vlies van het hart ende in de lever, waar op de dood noodsakelijk aanstonts heeft moeten volgengelijck ook geschied en gebleeken is, temeer daar het hart door de menichvulligheit vant bloed was overstelpt.

Tekenen: J Everdinck, Matijs van Creijel, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 29 dd 5 mei 1708 ondervraging

Van de volgende personen door drossaard Croon:

1. Dirck Bastiaans

2. Jan Matijssen van Crijl

3. Antony Tunissen

4. Gerit van der Ven,

5. Dirck sijmens

6. Jan wouter Joppen

7. Ermert Tunnis Ermers

8. Jan van Vorstenbosch

Ze verklaren allemaal op de eerste van deze maand met roeren off ander geweer in Vinckel en Kaathoven te zijn geweest op de wolvejaght. Tot zonnenondergang waren ze in huis en herberg van Geurt Westerlaken, aldaar.

Gevraagd of ze niet gehoord en gezien hebben dat er enige kwestie of verschil geresen was tussen enige personen?

Dirck verklaart dat hij wel enige rusie heeft gehoort maar niet te weten tussen wie: hij zag de volgende personen Jan Matijssen van Crijl, Antony Tunissen, Jan Poulisse, Dirck sijmens, Antonis Jacobs, Huibert /Janse van Boeckelt, Emit Geurt Emens, Marten Jan Martens, Mathijs Hendricx, Arien Dirk Ariens en meer anderen. 2 t/m 7 verklaren het zelfde. Jan van Vorstenbosch verklaart de anderen weg te zien gaan, maar zelf gebleven te zijn.

Op de vraag of toen ze gekomen waren bij het vonderken aan het einde van de voetpad, liggende over eenen graeff aan de voorste steegh, Huibert Jansen van Boeckelt hebben horen seggen, “Dirck Bastiaans siet toe, siet toe want het en doogt hier niet, en of ze daarop niet een swaren scheut hebben horen afgaan en meer roeren hebben horen ketsen en fo de de persoon die schoot kennen?

Dirck verklaart dat hij Huibert het heeft horen zeggen, een roet heeft horen ketsen en daarop eenen swaren scheut heeft horen losgaan waarvan hij wel een quartier doof van was, zonder te weten wie geschoten heeft. Hij vond later Huibert Jansen liggen zonder te weten datter noch leven in was.

Jan Mattijssen verklaart de scheut wel gehoort te hebben en zag dat daarop Huibert te neer viel en hem daarop doot heeft gevonden. Hij weet niet wie het gedaan heeft.

Antony weet van niets.

Gerit en Dirck Sijmens en Jan verklaren van niets te weten maar hoorden wel een scheut afgaan, zonder te weten waar hij vandaan kwam.

Ermert heeft een roer horen afgaan zonder te weten waar het vandaag quam.

Jan van Vorstenbosch weet van niets

Op de vraag of ze Huibert Jansen niet dood hebben zien liggen:

Jan wouter Joppen zag hem liggen en riep hem om mee naar huis te gaan.

Jan van Vorstenbosch dacht dat hij dronken was en zag pas daarna dat hij dood was.

Tekenen: Dirck Bastijaens, Jan Tijssen van Creijl, Toni Teunissen, Geeret Jansen van der Ven, Dirck Sijmon, Jan wouters, merk van Ermert Tonies, Jan Willems Vorstenbosch, G Croon, Peeter van creijl, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 33 dd 5 mei 1708

Compareert Goijert Sighmans die verklaart ter instantie van Claas de Wert dat deze hem last gegeven heeft onder een briefje met eigen handt geschreven om van Rut Gerit Berens en van Jan Jan Gerit Berens  in te vorderen ieder voor de helft de som van 15 gulden wegens pachtpenningen van 10 hont hooiland onder Maren, dat Rut Gerit Berens zijn deel heeft betaald op de laatste mercktdag van Nuland 1707. Jan werd gedaagt voor het gerecht te Geffen dd 25 januari 1708 en dezelfde dag bij hem is gekomen ten huijse van de secretaris Hendrik de Boij, verzoekende hem tijd te geven tot de eerst aanstaande zondag en hem dan zou betalen,. Hij zou anders een rijksdaalder geven aan de armen.

Tekenen: Goijert Sighmans, G Croon, Peter Eijmbers van Crijel, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 34 dd 7 mei 1708 ondervraging

Ter instantie van Gerit Croon, drossaard van de volgende personen:

Emit Geurt Emens

Marten Jan Martens

Ariaen Dirck Ariaens

Allen verklaren op 1 mei met roeren en andere geweer in Vinckel te Caathoven sijn geweest op de wolvejacht, en waren tot sonnenonderganck ten huijse van Geurt Westerlaken, herbergier aldaar.

Ze verklaren met Dirck Bastiaans, Antony tunissen, Jan Poulusse, Jan Tijsse van Crijl, Dirck Sijmens, Antony Jacobs, Huibert Jansen van Boeckelt naar huis te zijn gegaan en niet gemerkt te hebben dat er enige ruzie was tussen een aantal mensen.

Op de vraag of toen ze gekomen waren bij het vonderken aan het einde van de voetpad, liggende over eenen graeff aan de voorste steegh, Huibert Jansen van Boeckelt hebben horen seggen, “Dirck Bastiaans siet toe, siet toe want het en doogt hier niet, en of ze daarop niet een swaren scheut hebben horen afgaan en Huibert Jansen dood neer viel, antwoordt

Emit weet niet of hij de scheut heeft gehoord, de andere twee zeggen hem wel gehoord te hebben. Verder weten ze niet van deze vraag, maar zeggen wel dat Mathijs Hendricx onderwegen bij haar quam op het dijkje tijnden den hoef van de Advocaat van de Gevel en hen vroeg of zij niet een scheut hadden gehoort. Zeggende verders “dat heb ik gedaan, ick heb jan poulusse naar sijn been geschoten, maar het kan geen quaat, want hij gaat daar voor ons heenen, ick most mijn leven verweeren overmits hij mij soo hart toeviel en naar mijn aangesight snee”. Aangekomen in het huis van Aert de Wert en na enige tijd hoorden ze zeggen dat Huibert Jansen bij het vonderken lag doodgeschooten.

Tekenen: Ement Geurts, merk Marten Jan Martens, Adriaen Dirckx, G Croon, Matijs van Creijl, Peter eijmbers van Creijl, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 36 dd 10 mei 1708

Drossaart Croon machtigt procureur voor de Raad van Brabant te Den Haag, Arnold de Roij, om te procederen tegen de regenten en schepenen van Nuland om te hebben tauxatie van soodanige overgegeven declaratie van costen ter sake van gewelt spolie, pijn smarten en meesterloon aan sijn persoon door straatschenders op 14 februari 1705 geperpetreert als mede voor de raad te stellen cautie juratoir voor costen van de processen om in de zijle van den constituant te sweeren gene ander borge connen becoomen, en denkend een rechtvaardige zaak te hebben.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 37 dd 28 mei 1708

Compareert Jan Gurts inwoner alhier die verklaart schuldig te sijn aan Jan Jansen van Rosmalen sijn neef 50 gulden wegens geleend geld, belooft binnen een jaar terug te betalen a 4%.

Tekent;  merk Jan Gurts, G Croon, Peter Eijmbers van Crijel, Poulus Peters van Osch, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 38 dd 2 juni 1708

Ingevolg de order van de Vrouwe van Nuland aan de drossaard deser HH overgezonden, so ist dat voort colegie van Schepenen daarom express in de Raatcamer vergadert. Compareren Antony Ermers van Nulant, Wouter Joppen Baers, die aan handen van de drossaard de eed hebben gedaan om voor de tijd van 1 jaar ingegaan 15 mei 1708 getrouwelijk te sullen collecteeren en insamelen de spaanse en franse contributien soo reeelijk als persoonlijk ingevolge de resolutie van de Raad van Staten dd 6 januair 1703, en conform de couhieren die de regenten binnen 8 dagen ter hand sullen stellen. Ze krijgen een tantjema den 20e penning van de penningen die sij sullen comen op te halen. Als er iemand niet kan betalen sullen de collecteurs worden gededomagjeert ende gedischargeert, mits tonende acte van devoor, uijtgenomen het reëel blijft tot laste van de collecteurs van executie en werden deselve boeken van nu en voor als dan tot laste van de gebreeckelijke betaalders verklaart executabel.

Tekenen: Matijs van Creijl, Peeter van Creijl, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 39 dd 2 juni 1708

Ingevolg de order van de Vrouwe van Nuland soo heeft Joost Hendricx en Gijsbert Wellens den eed aan handen van den Drossaard als borgemeesters van Nuland afgelegt voor het jaar 1708, om in te vorderen de reële en personele boecken die haar sullen worden ter hand gestelt welcke boeken van nu en voor als dan tot laste van de gebreeckelijke betaalders verklaart executabel. Met nog 4 stuijvers van den Gulden topt betaling van de Conincxsbeede.

Tekenen: Matijs van Creijl, Peeter van Creijl, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 40 dd 18 juni 1708

Compareert Peter Jansen van Uden, die aan de drossaard verklaart nooit enige opdracht aan den ingebieder Lieffers of aan iemand anders om op de rolle van Den Bosch tegens de 5e juni 1708 in te gebieden: Adriaan Jansen van Heesch en Theodorus Lemmingh, volgens relaas van de ingebieder aan hem vertoont. Er waren op zijn naam nog meer ingesetenen van Nuland ingeboden totaal een 15 tal.

Acte is niet getekend

 

Blz 41 dd 20 juni 1708  rekening bewijs

Van Sijmen Diercx en Aert Adams als beurders van de contributie over Nuland voor het jaar ingaande 15 mei 1707

Ontvangsten:

- de reeele omslagh volgens het quohier haar ter hand gestelt                                  932-8-0

- de personele omslag over de ingesetene gedaan                                                      376-6-0

Totaal                                                                                                                  1308-14-0

 

Uitgaven:

- aan de Heer van Breeij de franse contributien                                                     1091-10-0

- een schrijfboeck                                                                                                     0-8-0

- een cladt boeck                                                                                                      0-6-6

- aan de secretaris voor de regels tot het executoriaal op te schrijven          

en authorisatie van de schepenen                                                                             1-1-0

- aan Cornelis van Coot volgens ordonnantie en quitantie, wegens

verteringen van het ordnonneren en het afnemen van den Eedt van

genoemde rendanten                                                                                                6-0-0

- Aan de Heer Kwartierschout van verschot van een recognies aan

De heer Pesters                                                                                                        14-3-8

- 17 oktober betaald aan de deurwaarder Peter Trapman wegens een

Sommatie aan Jacob van Gogh                                                                                2-0-0

- voor een beschrijfbrief voor de contributie                                                            0-6-0

- voor een zegel tot onse procuratie om gelt op te nemen                                        0-14-0

- aan Notaris de Bie voort maken van een obligatie van de opgenomen penn.         2-10-0

- aan Jan van der Ven de jonge wegens vacatie en verschot                                      3-2-0

- aan de Clerke van de Heer van Deursen wegsn een

extract van onverpacht land                                                                                     0-13-0

- item voor de vereering                                                                                           1-2-0

- aan de Clerken van de Heer Cramer                                                                       0-2-0

- aan van Coot volgens ordonnantie                                                                         2-4-0

- 29 october 2 dagen met ons bij den Bosch geweest

vacatie om geld op te nemen voor de rendanten                                                      2-8-0

- Sijmen Diercx de 8 januari 1708 op order van regenten naar

Den Bosch geweest wegens een beschrijfbrief, vacatie                                             0-12-0

- 25 oktober ook naar Den Bosch geweest op order van de regenten om al                                  

onze quitanties te tonen volgens den beschrijfbrief, vacatie                                     0-12-0

- 18 juni naar Den Bosch geweest met schepenen om te helpen

Liquideren over gijselkosten inden hopwagen geresen, vacatie                                0-12-0

- 2 jaren interest van 600 gulden capitaal opgenomen tot betaling van de

Contributie tegen 5%                                                                                                           31-14-0

- beurloon voor de rendanten de 20ste penning                                                         65-8-12

- drossaard wegens specificatie                                                                                 11-10-0

- aan de secretaris voor schrijfgelt voor het reeel verpondingsboeck                        2-10-0

- idem voor de regels in het schrijven van 3 extracten                                             0-12-6

- voor de offcier voor het overstaan                                                                         6-0-0

- secreatris voor het schrijven en uijtmaken                                                             3-0-0

- voor de zegels hier toe dienende                                                                            1-19-0

- Voor de schepenen als ouditeuren voort overstaan                                                6-0-0

Totale uitgaven                                                                                                     1255-16-0

 

Tegen over de ontvangsten blijven de rendanten schuldig de som van 52-18-0.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Poulus Peters van Osch, Peeter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 46 dd 20 juni 1708

Theodorus Lemmingh heeft ter sacke van gepachte tienden van mevrou van Nuland gepresenteerd aan Jan van der Ven de jonge als beurder in clinkende munt de somme van 6 gulden in voldoening van sijn contingent in de selve tienden verschuldigt. Van der Ven wilde ze niet ontvangen, waarover Lemmingh heeft geprotesteerd dat alle costen die ervan komen te….

Akte houdt ineens op ( tekst sluit niet aan)

 

Blz 47 dd   acte begint ineens

…. En sijn de penningen genamptiseert onder den sub. Secr. van Nuland, en dat op kosten van ongelijcken. Getuigen de drossaard en alle ondertekende schepenen

Matijs van Creijl, Poulus Peeters van Osch, Peeter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr

 

Blz 47 dd 4 juli 1708

Officier en schepenen ordonneeren de borgemeesters Willem Claessen en Adriaan Franse Hoefs als borgemeesters van Nulandvoor den jaren ingaande pinxteren 1707 op te halen 4 seelen parsoneel over de ingestene deser HH ieder naar sijn bedrijf omgeslagen volgens het quohier haer ter hand gestelt welke 4 seelen werden verklaart tot laste van de gebreeckelijke betaalders executabel.

Tekenen: Matijs van Creijl, , Poulus Peeters van Osch, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Peeter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr .

 

Blz 48 dd 4 juli 1708

Op 4 juli 1708 heb ik ondergetekende Drossaard mijnen gedepositeerde specificatiën soo ick tot laste van dese gemeente te pretendeeren heb, wederom van de secretarije van Nuland gelicht en naargenomen. Tekent: G Croon

 

Blz 48 dd 7 juni 1708

Condities waaronder Peter Jansen van Uden en Jan van Lit als hier toe geauthoriseerd door de Vrouwe van Nuland openbaar verpachten de onderstaande clamptiende onder deze heerlijkheid gelegen, voor de oogst en jaren 1708 naar tiendheffersrechtals van ouds gebruikelijk en gewoonlijk.

Akte stopt ineens

 

Blz 49dd 7 juni 1709akte start ineens

…..ende gepassert te Nuland ten overstaan van Jan van Lit, en Jan Jacob Langens, schepenen, den 7e juni 1709.

Tekenen: Willem Tonissen van Roeij, AG van …. C van Coot, G Croon, Jan Jansen van Lith, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr .

 

Blz 49 dd 7 juni 1708

Bastiaan Jansen van Roij en Handerske dochter Adriaan Melisse, echte lieden op 5 juli 1689 voor Notaris Vosch gemaakt testament, was er een lagaat afgesproken aan soon Daniel de som van 125 ineens uit te reiken, en dat deselve daar op hadde betaald voor den genoemde  Daniel aan Peter Bastiaans zijn broederde som van 5 gulden, resteerde de som van 120 gulden, en omdat de genoemde Daniel Bastiaans zijn costen heeft gecogt in het gasthuijs achter de drie mollen tot Den Bosch, voor zijn leven lanck, mits dat daar voor moet worden betaald een som van 150 gulden, so ist dat op instantelijk verzoek van  Daniel, de genoemde testatrice dese som heeft betaald. Na haar dood moet uit de portie van Daniel worden uitgekeerd een som van 30 gulden aan de erfgenamen.

Tekenen: merk Daniel Bastiaens, merk Peter Bastiaens, G Croon, Jan Jansen van Lith, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr .

 

 

 

Blz 51 dd 8 mei 1709

Compareert Vrouwe Johanna Maria Tromp, douariere van wijlen de Heer Cornelis Gans, in sijn leven Heer van Nuland, en geeft te kennen als boedelhoudster van de Heer van Nuland, de heerlijkheid verheven te hebben, toen deze dreigde gedeelt te worden, en nu door het verbaal van de Hoge Raad in Holland de kwestie tussen aan de ene kant haar en aan de andere kant de Heer Johan Willem Groulart c.s. en een akkoord hebben gemaakt, en dat aan haar de Heerlijkheid in volle eijgendom gegeven is. Ze machtigd nu Hermen Cremers om te verschijnen voor de Heren en stadhouder en leenmannen van raden en leenohven van Brabant om de zaak te bevestigen, tot besetman wordt aangesteld Johannis van Clootwijck.

Tekenen: G Croon, J an Janse Quack,  J. van Clootwijck, sub secr.

 

(pm: een tussenblad krijgt nummer 52, daarmee loopt de nummering van de scans en de potloodnummering niet meer synchroon,

Blz 52 leeg

 

Blz 53 dd 11 juni 1709

Claas Jan Huijbers als pachter van de hoeve van het convent van de fraters alhier te Nuland gelegen, in het voorleden jaar 1708 op de klopschouw heeft moeten geloven voor het onderhoud van 9 voeten dijcx op kepkensdonkdijk, wegens een perceel weiland van St Catarina altaar gelegen opt Hoogh, tot de genoemde hoeve gehorende, ende dat iedere voet dijk moet hebben een hont land sijnde 9 hondt, dat gemelten Claas deselve 9 hont oock behoorlijk hadde beschaert, dat Jacob van gogh, door sijnen knegt  met de knegt van Jan Dircx Spierings hadde comen goetvinden op de 10e deser maand vant het genoemde hoogh te laten schutten ende in de kooij van rechte brengen het merypeert  met het vullen van Claas Jan Huijbers, met de pretext dat hij een hondt land meer soude hebben beschaert als hem was competerende. Nu compareert zijn broer Willem Jan Huijbers die zich borg stelt voor zijn broer. Er komt een gesworen landmeeter om het e.e.a. op te meten op kosten van Claas jan Huijbers.

Tekent: Willem Jan Huijbers, Claas Jan Huijpers, G Croon, J an Janse Quack,  J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 55 dd 13 juni 1709

Condities waaronder Tunnis Peeter Decker en Dirck Ariens als oomen van vaders en moederswege van de minderjarige kinderen van Peter Peters Decker ende Marieken Adriaan Aert Celen, als namentlijk Dirck, Grietjen en Maria de Jongsten, geauthotiseert door de schepenen dd 5 juni 1709 , mitsgaders Ariken, Simon en Maria de oudste, de meerder jarige kinderen willen verkopen

-       5 lopensaet en 39 roeije land met den houtwas daar aan gehorende, ter plaatse aan het Molenheijke, naast de gemeene Santstraat c.s. bovennaast, erve van Anneke Weduwe Peter Eijmbers benedennaast, schietende suidwaarts van het molenheijke op de erve van Sijmen Dircx c.s. noordwaarts, gekomen van de erfgenamen Jan Rutten tot Berlicum, hieruit te vergelden aan de gemeente van Nuland 1-7-0 gebuurcijns, en 14 stuijvers jaarlijks aan een gilde of broederschap te Den Bosch.

-       Twee streepen lant aan weerszijden den Streep van Matijs van Crijl, in Pelshof, zuid en noordwaarts met de claverveltjens tot 6 streepkens aldaar oostwaarts ten eijnde aangelegen, samen 2 lopensaet en 16 roeije, met houtwas, hieruit te vergelden aan de weduwe van Campen een malder rogge en aan de lievevrouwenbroederschap tot Den Bosch een rente van 1-13-6

-       Een streep land groot 1 lopens en 8 roeije met houtwas, in Pelshof benevens erve Jacob Peters van Grinsven zuidwaarts, den streep van de vorge koop noordwaarts, oost de genoemde claverveltjens, west: erve Sijmen Dircx, gecomen van de kinderen Jan Frenssen, hieruit te vergelden aan de weduwe van Campen 4 vat rogge en 3 kannen, en aan de lieve vrouwenbroederschap 0-17-0

Ingezet door Theodorus Lemmingh op 150 gulden met 50 slagen, (iedere slag 2 gulden half en half naar ouder gewoonte). Hij blijft koper bij uitgaan van het hoogsel.

Tekenen: Th Lemminck, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 58 dd 24 juni 1709

De Staten Generaal bij resolutie van 3 april 1708, op verzoek van de buijtendijcx ingelanden van der Polder van der Eijgen raeckende het doorsteken van de kepkensdonkdijk en achterdijck onder de jurisdictie van Nuland gelegen, door een grote trop menschen van Osch, gewapent roers, schuppen en spaden, seer fijtelijck geperpetreert aan de supplianten hebben gelaten om de schaden die sij daar door geleden hebben te repeteeren van degene die de dijcken doorgestoken zoude hebben. De staten hebben de zaak gerenvoijeerd aan justitie, zodat de schepenen en drossaard verklaren dat voor hen zijn verschenen de geintresseerde eijgenaars en gebruikers van de ondergelopen landen die verklaren door het doorsteken in 1707 een zodanige schade hebben geleden, meer dan bij ieders naam staat vermelt.

Matijs van Crij – de naschaer van 4 mergen int sevenvierendel                                12-12-0

Jan van der Ven den ouden – de voor en naschaer van een mergen

Idem – de naschaer van 5 mergen                                                                 13-0-0

Idem – de naarschaer van 14 mergen, 1,5 hont met een mergen droog hooi

Verdronken wesende                                                                                    20-5-0

Cornelis van Coot – de naschaer van 13 hont                                                          2-3-4

Idem 16 hont naerschaar                                                                              2-12-12

Sijmen Dircx – 4 mergen 2 hont op de Doncken      , en de naschaer en droog

Hooi van een mergen, en 5 mergen naschaer c.s.                                          9-1-12

Aert Adams – de naar schaer van 2 mergen                                                  2-0-0

Willem van Roij – de voor en naschaer van eenen halven mergen met

de naerschaar van 2 mergen, ½ hont, met nog 7 hont                                              7-8-12

Jan van der Ven de Jonge – de naarschaar van 2 mergen int sevenvirdel

En nog 10,5 hont in de gemeene hoeve, noch 1 mergen en 4 hont

Opt Nuland                                                                                                  8-11-8

Jan van Lit – de naerschaar van 14 mergen en 5 hont                                              15-0-0

Peter eijmbers van Crijl – de naerschaar van 3 mergen en nog 5,5 mergen   11-10-0

Doorgestreept Jan Jacobs 30 juni 1709, omdat hij het moest ondertekenen

                      

Blz 64 dd 28 juni 1709

Schepenen verklaren ter instantie van drossaard Croon dat die van Nulandt, Heeseijnde en Rosmalen te samen in de polder van der Eijgen sijn gelegen en dat volgens de oude repartitie die wij daarop hebben nagesien met de quantiteijt van 2788 mergen en 2 hont land te weten: Nuland met 668 mergen en 2 hont en Rosmalen en Heeseijndt 2120 mergen, te samen met die van Orten moeten met sufficante dijken omringht en beslooten worden en dat op soodanige breedte dat die met wagens en karre malkanderen geladen sijnde connen passeren en speciaal de Kepkensdonkdijk en Agerdijk op de jurisdictie van Nuland gelegen, als mede het Heeseijnde en Rosmalen tot aan de Blauwe Sluijs aan den Maesdijk gelegen, ende wat aanbelangt den schade door het het doorsteken van de kepkensdonkdijk en Agterdijk op 28 augustus 1707, veroorsaakt soo wiert dien aangaande geresureert tot de acte daarvan bij vrscheijde geinterresseerden op den 24e deser lopende maand van  juni gepasseert sonder dat wij toch nogh toe hebben connen weten wat schade de verdere ingelanden die haer nog niet aangegeven. En seer vele hebben daardoor geleden.

Tekenen: Jan Jacob Langes, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 65 dd  

Condities waaronder Corstiaen Gerits Beijvelt en  Adriaen Frans Hoefs geauthoriseerd door de Vrouwe van Nuland willen voor allemaal openbaar verpachten de volgende Clamp tienden voor de oogst en het jaar 1709 naar tiensheffersrecht … acte stopt hiermee

 

Blz 66  dd 8 november 1708  rekening bewijs

Door Jan Jansen Quack als beurder van de franse contributien c.s., over het jaar eindigend op 15 mei 1707, volgens authorisatie dd 4 augustus 1708, van alle sodanige pacht en kooppenningen van de naergespecificeerde verlatene en ledig gelegen hoijlanden in den polder van Nulant, staande te boek ponder naam van de Heer Bemont en Mevrouw van Tienhoven..

Ontvangsten

-       heeft geen betaling ontvangen van de hierna gespecificeerde landerijen, maar heeft deze wel moeten verantwoorden en heeft verzoek aan regenten gedaan deze landerijen te mogen verpachten, zo niet deze te vercoopen. Ze zijn verpacht op 18 augustus 1708, niet meer verpacht konden worden als 16 hont hooijland van mevrouw van Tienhoven voor de pachtpenningen 3-12-0

-       de rest niet kunnen verpachten en deze 5 september 1708 gevijld, 2 mergen hoijland van de Heer Bemont, gelegen in de Hoeve gemijnt door Reijnier Plenus op 12 september 1708, voor 34-0-0

-       een mergen aldaar  gelegen, voor de meest biedende, Reijnier Plenus voor 14-0-0

-       4,5 hont voor deselfde, 9-10-0

-       7 hondt hoijland ter plaatse voorst.  gelegen,  voor Plenus voor 19-0-0

-       8 hont hooijland aldara gelegen, alle te naam staande van de Heer Bemont, nu ook deze gekocht door Reijnier Plenus voor 19-0-0

-       2 mergen hooijland staande te boek onder  naam van mevrouw van Tienhoven, gekocht door Reijnier Plenus voor 66-0-0.

Totaal 161-2-0

Uitgaven van rechtskosten:

Wegens het request de genoemde landerijen te moge n verhuren of verkopen, 1-16-0

-       voor het zegel, 0-4-8

-       officier voor het doen convoceren van de schepenen, 1-4-0

-       aan de vorster voor het doen van de convacatie, 0-12-0

-       voor de rendant voor zijn werk 0-12-0

Den 4e dito de officier en schepenen in de Raatcamer vergadert sijnde het genoemde request overgegeven, voor jura van de selve als extraordinaris om daarop te disponeren, 2-8-0

-       aan de secretaris, 1-4-0

-       voor de rendant voor dierectie en vacatie, 0-12-0

-       den drossaart voor het consipieren en opstellen voor de resolutie van het request, om de landerijen te mogen verpachten of verkopen onder condities dat de eigenaar het nog terug kunnen krijgen onder betaling van achterstallige contributie boinnen een jaar en 6 weken, 1-4-0

-       aan de secretaris voor het registreren en uitmaken van de authorisatie  vanwege grootte en kwaliteit, 1-16-0

-       zegel, 0-7-8

-       zalaris en vacatie van schepenen 1-10-0

-       Jura voor de geauthoriseerden om de landen in arrest te laten nemen door de vorster, 2-10-0

-       Aan de secretaris voor het schrijven en registreren van het arrest van de goederen van de Heer Bemont 0-12-0

-       Voort uijtmaken 0-12-0

-       Voor zegel 0-7-8

-       Den selven voort registreren van het arrest van de goederen van mebvrouw van Tienhoven, 0-12-0

-       Uijtmaken, 0-12-0

-       Zegel, 0-7-8

-       De vorster voor het doen van het arrest, en het te boecjk te stellen, 0-9-0

-       De drossaard voor het opstellen van de acte van publicatie en dubbelt van die om te affigeeren, 1-4-0

-       Voor het zegel daar toe dienend, 0-4-8

-       Voor de vorster voor het publiceren gedaan den 5e dito en t relaas te boeck te stellen, 0-12-0

-       Den 10e dito de drossaard, president van Crijl, Jan Jaocb Langens, en de sub secretaris, en de rendant, ge geauthoriseerde op de verpachtinge gevaceert, omdat de andere schepene niet waren gecompareert om de authorisatie acte te tekenen, zo is de verpachting tot nader order verhouden, voor vacatie, ider een gulden, 4-0-0

-       Op de 12e dito de acte getekent, naaerder acte van puiblicatie opgestelt om de goederen te verpachten, op de 15e dito, , voor de drossaard dubbelt om te affigeeren, 1-4-0

-       Zegel,  0-4-0

-       Vorster voor publicatie en relaas te boeck te stellen, 0-12-0

-       15e dito: drost, poulus peters, jan Jacob Langens, Peter eijmbers, jan van der Ven de jonge, sub secrertaris Clootwijck, en de rendant, op de verpachting gevaceert, maar een perseel kon verpacht worden, goetgevonden de rest op drie achtereenvolgende sondagen te vijlen en te verkopen op 5 september 1709, voor vacatie en jura, 3-10-0

-       Secretaris voor het schrijven van de conditie van de verpachting, 1-4-0

-       De drossaard voor het schrijven van de acte van vijlinge en dubbelt om te affigeeren, van de Heer Bemont, 1-4-0

-       Zegel 0-4-8

-       Idem voor mevrouw van Tienhoven, 1-8-8

-       Den rendant voor sijne vacatie om de goederen op de 5e te verkopen, 1-0-0

-       Comt den vorster voor publicatie van de goederen, van Bemont en relaas, 1-4-0

-       Deselve voor het land van Van Tienhoven, 1-4-0

-       Den rendant en geauthoriseerde den 12e dito op den uijtganck des hoogsel moeten vaceren, 1-0-0

-       Doorgestreept: betaald aan Cornelis van Coot voor wijncoop van het overgedroncken gelagh op de verkopingen en uijtgank  des hoogsel, 10-9-8  ( !) in marge bij specificatie gebleken te betalen bij die het verteert hebben.

-       Secretaris voor het uijtmaken van de verkoopcondities van de Heer Bemont, en Mevr. van Tienhoven, tot naerichtinge van den rendant, 3-10-0

-       Zegel, 0-7-8

-       31e dito voor het overstaan van de opdracht van de goederen, voor jura, 1-16-0

-       Idem voor president van Crijl, Jan Jacob Langens en Jan van der Ven de jonge de juro, 1-16-0

-       De drossaard voor het opstellen van van de acte van publicatie waar de rendant bekent liet maken dat hij van de kooppenningen rekeningbewijs zou doen op 8 november 1708, dat iedereen die een pretensie had, deze over moest brengen naar de secretarije alhier, 0-12-0

-       Aan de Groen Roede te Den Bosch voor de gedane publicatie en relaas, 1-2-0

-       Zegel, 0-4-8

-       Aan den rendant voor het afhalen van hetselve door hem te Den Bosch, 0-12-0

-       Voor het schrijven van de publicatie als voor tot nuland te doen, 0-12-0

-       Vorster voor publicatie en relaas, 0-12-0

-       Drossaard voor het overstaan van dese rekening, 6-0-0

-       Schepenen idem, 6-0-0

-       Secretaris voor het schrijven van en appostilleren deser rekening, 4-0-0

-       Voor het uijtmaken van dien, 2-0-0

-        Zegels, 0-7-8

-       Vacatie van den rendant, 1-0-0

-       Den vorster voor opwachten etc, 1-0-0

-       Den rendant voor het ontvangen en uitgeven van de penningen tegen de penning twintig, 7-17-8

-       De Heer advocaat van de Graeff voor sijn advies om de repartitie van de overschietende penningen te regelen, en de regenten te asissteren, 3-3-0

Totale uitgave: 81-16-0.

Afgezet tegen de ontvangsten resteert een bedrag van 79-17-0

 

Verdere lasten:

-       den rendant voor de franse contributien van de landen van Hr Bemont, 3-12-11

-       idem voor mevrouw van Tienhoven, 2-14-4

-       voor de gemeente wat de regenten aan willem van Roij goet hebben gedaan voor het land van Bemont voor de verpondingen van 1700 over 1 mergen en 4,5 hont, 0-15-8

-       aan Jacob van gogh als beurder der verpondingen over 1702, wegens sollicitatiekosten vant remis, 2-13-8

-       aan Cornelis van Coot, als beurder der verpondingen obver 1701, 1-19-8

-       aan Matijs van Crijl wegens toemaken van den doorgeloopen dijk op order van officier en heemraad, 3-0-0

-       Jacob den Lepper voor arbijt loon aan de dijck mee verdient, 1-0-0

-       Aan Dirck Vorstenbosch als beurder van de franse contributien, oan het jaar evrvallen 1709, van de landen van Bemont, 3-12-11

-       Idem komt roelof Wellens, als beurder van de contributie voor het jaar vervallen  1706, 3-12-11

-       Aan sijmen Diercx c.s. als beurder van de contributien vervallen 1708, voor het land van Bemont, 3-12-11

-       Denselve voor het land van v Tienhoven, 2-14-4

-       Willem Claesse gwesene borgemeester van 1699 wegens reële lasten van een mergen en 4,5 hont van Bemont, 1-12-10

-       Gijsbert Wellens c.s borgemeester voor 1708, reële lasten van land van Bemont, voor ¾ deel 5-16-0

-       Deselfde wegens 2 mergen van v Tienhoven, 1-13-8

-       Jan Jacob Langens als beurder van de contributie voor 1703 en 1704, voor land van Tienhoven, 1-19-0

-       Jan Gijsbers c.s. voort vegen van de hoefgraaf, 0-15-0

-       Antony ermers, c.s. als beurders van de contributien over 1708, van het land van Bemont van 15 mei tot 15 november 1708,  vervallen, 1-16-6

-       Idem 2 mergen van Tienhoven, 1-7-2

-       Den collecteur van 1708 voor Bemont ¾ deel, 5-16-0

-       Idem 2 mergen van Tienhoven, 1-13-0

Tesamen 56-6-6

 

Resteert in totaal 23-0-4

Tekenen: A. van de Graaf advocaat, G Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

In marge: op 1 augustus 1714 zijn van de overige penningen rekening bewijs gedaanin het resolutieboek.

 

Blz 78 dd 9 november 1708

Compareert Willem Tonissen van Roij outschepen en inwoner alhier die ter instantie van drossaars Gerard Croon, verklaart dat hij verscheijde reijsen na dat Jan Jansen van der Ven den Ouden sijn Eed als borgemeester onder de huijsen van Nuland had afgelegt, aanwezig is geweest dat Croon Van der Ven aanmaande tot betaling van sekere penale ordonnantie ter sijner lasten geslagen om ten behoeve van van Roij te betalen een boete van 3 gulden daags, sool lage hij in gebreeke was gebleven, den Eed als borgemeester onder de huijsen en van de polder van der Eijgen als te leggen, dat Van der Ven steesd antwoordde dat hij niet een duijt quijtslagh van de boeten en seggende dat hij een goede acte van indemniteit hadde, en gedekt was door president Jaocb Jansen van Gogh en Martin Kivit. Hij verklaart verder Van der Ven hebben horen zeggen dat hij ten dien tijd de genoemde president van Gogh ook in garant hadden laten sommeren, dat ze dat wedersijds zouden doen.

Tekenen: Willem Tonissen van Roeij, Jan Jaocb Langes, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 79 dd 20 november 1708    bestek kerkreparatie

Bestek van de noodzakelijke reparatie van de buijck van de kerk van Nulant, voor dese lopende jaar 1708 gerequveert werdende opgestelt en gevisiteert door Huibert Jaocbs van Heesch wonend te Geffen ter instantie van kerkmeesters van Nuland,

-       repareren van het dack  en hiervoor te leveren goede lijen, vorstpannen, nagels en kalck

-       de loije geuten waar ze ondicht en verganckelijk zijn met nieuw loot te repareren en dicht te maken

-       de boijems en houtwerck van de geuten met goet eijken hout sonder spijnt te repareren en het ijserwerk met nagels te leveren waar het nodig is.

-       In het cleijn torentje staande op de Buick van de kerk en nu ( nieuw) rat en as, daar de cleijne clock aan hankt te maken en het houtwerk waar nodig te repareren, met ijserwerk en goet eijkenhout

-       De vloer van de buijck van de kerk met goede blauwe stenen plavuizen waar nodig repareren, en de ingesonkene als onder en boven moeten moeten verhogen

-       Afschrabben van de uitgeslagen groenigheijt van de muren en pilaren en de afgevallen kalck aanplijster met goede geprepareerde kalk en de muur doorgaande te witten als naar behoren

Tekenen: Huijbert Jacobs, G Croon, Jan Jansen vand er Ven de Jonge, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 81 dd 9 februari 1709

Schepenen, borgemeesters, armmeesters, gesworene en nabueren van Nuland machtigen Antonis Ermers en Wouter Joppen Baers om als beurders van de franse contributien ten Den Bosch of elders op interesse voor een tijt van  een jaar te mogen negotiëren en opnemen een som van 300 gulden om daarmee de verachterde contributie van dit jaar ingaande 15 mei 1708  te kunnen betalen.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jacob Langes, Jan Jansen van Lit, Jan Jansen Quack, Jan Jansen van der Ven, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 82 dd 3 december 1708

Compareert Jenneke weduwe Jacob Gerits inwoner van Nuland, die ter instantie van Juffr. Weduwe van Esch, door den ingebieder Lieffers ingeboden te wesen op de rolle van 4 deser 1708 in Den Bosch, sonder dat in de biljet van Sitatie staat geexpresseerd over wat saecke sij ingeboden is. Als het is over een rente die van Esch heffende is uit haar goederen, die sij in gebruik heeft te Nuland,  ( 5 lopens land op de Ackers, tussen ene zijde erve Tunnis Tunissen bovennaast, andere zijde Jan Jacob Langes benedennaast. Verder huis en 1 lopens 19 roeije land aant ven bij  de schutsboom, alhier tot Nuland, soo verklaart Jenneke handlichting van dese goederen te doen en constitueert de procureur Grimbergen.

Tekenen: merk Jenneke weduwe Jaocb Gerits, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 83 dd 3 december 1708

Drossaard Croon aan de ene kant en vijf leden en verscheijde ingesetene van van de HH Nuland aan de andere kant op approbatie van de Vrouwe van Nuland ten welstant van de genoemde gemeente, soo ten regarde van het voeren van de schouw op de heerbaene, straten, gemene wegen, waterlopen, en de verminderingen van tractementen en vacaties op 6 april 1707 was aangegaan, gesloten en ten protocolle geregistreerd. De Vrouwe wilde dit accoord niet approberen, nu compareert drossaard Croon die verklaart zich in sijn privé te voegen en te conformeren met de genoemde Vrouwe van Nuland tot vernietiging van het genoemde accoord, ealles bij het oude blijft.

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz  84 dd 8 december 1708

Compareren Jan van der Ven den ouden en Wouter Driessen, inwoners van Nuland die verklaren die een verhuring zijn aangegaan. Namelijk van huijs en land met de streep daar neffens, groot 6 lopens en 18 roeije, gelegen op de Wolfsdijck toecomend aan Jan van der Ven den ouden en in gebruik bij Wouter Driessen, voor 6 jaar, voor 31-10-0.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Wouter Driessen, G Croon, Matijs van Creijl, Jan jansen van der Ven de jonge, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 86 dd 14 december 1708 Huwelijks contract

Compareert Joost Segers wonend te Lit, weduwenaar van Geertruij Denissen aan de ene kant en Meggelt weduwe van Wouter Hendrik Jacobs wonend te Ballicum aan de andere kant, “door sonderlinge liefde verdragen en overcoomen te wesen zich te begeven in de huwelijkse staat, Niet gehuwd in gemeenschap van goederen, behalve de goederen die ze in het huwelijk verwerven,

Tekenen: Joost Segers, merk Meggel, weduwe Wouter Hendrik Jacobs, G Croon, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 87 dd 18 december 1708

Compareert Aert Janse de Wert oud borgemeester, en Antonis Ermers, oud schepen die ter instantie van G. Croon, drossaard, verklaren:

Aert verklaart dat hij in het huijs van Cornelis van Coot metTheodorus Lemmingh, verschillende keren Jan van der Ven den Ouden  tegen Croon hoorde seggen  - toen hij over een penale boete werd aangemaand -  dat hij niet een duijt quit slagh van genoemde boete.

Antonis verklaart het zelfde.

Tekenen: Antonis Ermers van Nulant, Jan Jacob Langes, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

 

 

Blz  88 dd 28 januari 1709

Compareert Adriaentje Geerits tegenwoordig huisvrouw van Peter Peter Deckers, geassisteert door haar man, die ten behoeve van haar zoon Gerrit Jansen de Wert verwekt bij Jan de Wert, af te gaan de tocht van 1,5 mergen hooilands, en 7 hont hooiland gelegen onder de parochie van Maren, met nog 8 hont onder de HH van Kessel, op den voorsten Ert, tussen de vierde en derde steegh, sonder daer aen eeniege actie recht ofte pretensie te reserveeren.

Tekenen: merk Adriaantje Gerits, merk Peter Peters Deckers, G Croon, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 89 dd 9 februari 1709

De Heren regenten vergaderden op 19 september 1708 om te bestellen voor de minste penningen de verpondingen en oortjen per gulden voor het jaar ingaande 1 januari 1708, als mede het hooftgelt, kleijne specien en personele quotatie,  Hooftgelt en kleijne specien : den eersten april, personele quotatie 1 januari 1708, de besaijde landen en bestiael ‘t geslacht en bieraccijns op 1 oktober 1708.

De specie wilde niemand met goede gemoed collecteren, en om dese gemeente niet in ruwine laten komen so hebben regenten goed gevonden met consent van de heer officier te loten om drie schepenen uit haar collegie neffens 3 nabueren de genoemde specien te becollecteren:

Verpondingen en oortjen per gulden: Jacob Jansen van Gogh en Jan van der Ven

Hooftgelt, personele quotatie en clijne specien: Poulus van Os en Dirck willems Vorstenbosch

Besaijde landen, bestiael, geslacht en bieraccijns: Jan Jansen quack en Corstiaen Gerits

Loon is 5%.

De collecteuren van het hoorngelt van ieder beest 12 stuijvers, van iedere lopensaet 1-12-0,

Van het geslacht: 2 stuijvers van de gulden.

Gepand goed zal op een siccure plaats aan de Kerkc gebracht worden, dat de officier en regenten sullen laten slijten en doen verkoopen.

Mocht een collecteur tussentijds sterven of dat de menschen door den oorlogh wierden bedurven off verjaegt, dat sij tot geene de minste betalingconde geraken, (…)

Mocht het komen gebeuren dat een van de collecteuren door kwaadaardige mensen schade werd toegedaan, zonder te weten wie dat gedaan heeft, de schade door de gemeente zal worden vergoed.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan Jansen van der Ven de jonge, Dierck willems Vorstenbosch, Paulus Peters van Osch, Jan Jansen quack, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, Matijs van Creijl, Peeter van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jaocb Langes.  J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz  91 leeg

 

Blz 92 dd 12 oktober 1709

Compareren Jan Jansen Quack en Dries Jansen Quack broers die ter instantie van G Croon, drossaard verklaren dat G Croon op zaterdag 2 maart Jan van den Ven den Ouden in onze presentie sijnde ten huijse van Lijneke weduwe Jan willem Seelen, hun moeder, heeft gevraagd of Poulus Peters van Osch mede schepen alhier in de raatkamer aanwezig is geweest toen van der Ven aan G Croon den eed als borgemeester had afgelegt? Ze verklaren hem aan tafel in de Raatkamer niet gesien te hebben, dat van de schepenen niemand meer aanwezig was, behalve president Jacob van Gogh, Joncker Martinus Kivit, en sijn advocaat Nicolaas van de Gevel,

Tekenen: Jan Jansen Quack, Dries Jansen Quack, Peter Eijmbers van Creijl, Jan jansen van de Ven de Jonge, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.  ( teken gebeurde op 12 oktober)

 

Blz  93 dd 6 mei 1709

Schepenen verklaren op verzoek van Jan Lambers van Bocxtel, slant pachter van het convent van de wintmolenbergh, dat Willem Willems Vorstenbosch gewesene pachter van de genoemde hoeve, in de maand van juli 1706 bij nacht en onty sich met sijn vee en huijsraedt heeft geretireert ende weghgemaakt naar Uden in den Lande van Ravesteijn, hebbende die tijd vervreemdt enige rijpe granen op de landerijen van de genoemde hoeve, en volgens de algemene condities van de verpachtingen artikel 3 is bedongen dat de afgaande pachter de halve schaar op den velde moet laten staan. Jan Lambers van Bocxtel had de hoeve enige dagen tevoren aanvaard en dat door het vervoeren en vervreemden van genoemde granen de nieuw pachter de teullanden niet hebben connen aanvaarden om die te cultiveren en te bemesten als naar behoren. Schepenen oordelen dat de selve het minste daardoor is benadeelt en beschadigd geworden de som van 36 gulden. Verder verklaren de schepenen dat de nieuwe pachter al zijn winterrogge tot twee mouwer teullandt insgelijcx volgens zijn verklaring off 16 vaetsaet in genoemde hoeve besaijt wesende door den voorleden wintergeselle en ongehoorde vorst ten ene maal doot gevroren en door inondatie van het hoge water is vedronken, sonder dat daar van enige spier behouden is gebleven, op welke landerijen sonder de extraordinaire toeval van vorst en inondatie ten minste 16 malder rogge in 1709 had kunnen groeien, waarvan de opbrengst tegenwoordig is 12 gulden het malder.

Tekent: G Croon Matijs van Creijl, Jan Jansen van Lit, J. van Clootwijck, sub secr. 

 

Blz 94 dd 8 mei 1709

Compareert de Heer Aber Crombie wonend tegenwoordig in Den Bosch, die op verzoek van Hendrik Tijssen van de Wetering inwoner van Heeswijk, hoe dat zijn Ed. het drostambt van Berlicum en Middelrode heeft waargenomen in absentie van den Heer drossaard Vlamingen, dat op 7 april 1706 hebbende aan sijn huis in arrest gehad Hendrik Tijsse van de Wetering, die aangeklaagd was dat hij Peter Jan Corsten met een mes hebben swaerlijck gesteeken en gequetst had, dat de schepenen naast de deponent als su. Drossaard daar over genomen informatie ende dat het savons na den Eeten , de Heer Blankendaal als presidentschepen het mes van Hendrik Tijssen hebben afgeeist, date r aan het mes geen bloed zat, maar datter toender tijt 2 Engelse soldaten aan sijn huis waren die het selfde mes van de requirant uit het kastje hebben gehaelt gehadt, en hebben alle bei aan de deponent bekent en verklaart dat ze aan het mes bloed hadden gestreeken, zoals de deponent heeft gesien, hij zag dat de 2 soldaten met een spel haar selver in de vinger staken en het bloed dat er uit kwam aan het mes gestreeken. Het mes was door Blankendaal gelaten aan het huijs van de deponent sonder op te sluijten. De volgende dag vonden ze het mes met bloet besmeert.

Tekenen: Heer Aber Crombie, Jan Jansen van der Ven de Jonge, G Croon, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 96 dd 8 mei 1709

Schepenen verklaren dat Anneke weduwe Denis Dircx binnen dese HH is geboren van eerlijke ouders, van eerlijke gedrag behalve dat ze verklaart heeft  “soude beswangert wesen op schone woorden en troubeloften van Gerrit Senendam, gewesene ruijter en tegenwoordig apoincte en gegageert ten dienste van deser Verenigde Nederlanden.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 96 21 mei 1709

Op het verzoek van Peter den Decker is gestelt dat het wordt gestelt in handen van naaste vrienden om haar advies als dan gehoort hebbende daar op te disponeren als naar behoren.

Geen handtekeningen.

 

Blz  97 dd 17 mei 1709

Compareert Peter Eijmbers van Creijl, schepen en drossaard Croon de Heer Willem Felicx, deurwaarder van de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, die geauthoriseertd doior Hermen Cremers als coillecteur van slands middelen en verpondingen en neemt in arrest alle goederen toebehorend Antony Ermers alhier tot Nulandt gelegen wegens een schuld van 120-19-10 over het jaar 1707.

Tekent: Willem Felicx, deurwaarder, G Croon,

 

Blz 97 dd 30 mei 1709

Compareren Dirck Peter Goosens als man en momboir van Grietje en Jan Janse Martens man en momboir van Maria dochter Dirck Ariens, die verklaren als bloetverwanten in voorgenoemde kwaliteit van vaders en moeders wege van de minderjarige kinderen van Peter Peter Deckers en Marieke Adriaan Aert Celen, sijne gewesene huisvrouw zaliger, die een verzoek van Tunnis Peter Deckers oom van vaderswege en Dirck Ariens, oom van moederswege van deselfde kinderen, samen met Simon, Arieke en Maria meerderjarige kinderen (…) de genoemde ooms worden geauthoriseerd om 3 percelen te Nuland, ingezet door Theodorus Lemmingh aan de meest biedende te mogen verkopen, gezien verzoek van 21 mei 1709. Akkoord wordt gegeven.

Tekenen: Matijs van Creijl, G Croon, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 99 dd 5 juni 1709

Gezien het verzoek van de momboiren wegens Tunnis Peters Deckers als oom van vaderszijde an Dirck Ariens als oom van moederswege van de minderjarige kinderen van Peter Peters Deckers verwekt bij wijlen Marieken Adriaan Aert Celen, genaamd Dirck, Grietjen en Maria de Jongste en de meerderjairge kinderen: Arike, Simon en Maria de oudste, om 3 perselen land te mogen verkopen, ingeset door Theodorus Lemmingh, met positief advies van Arnoldus Hendricx van Heretom, neef van vaders. Peter Goosens als man en momboir van Grietje Dirck Ariens, en Jan Jansen Martens als man en momboir van Maria Drick Ariens, neven van moederswege.Schepenen accoord.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jacob Langes, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 100  dd 6 juni 1709  ondervraging

Ter instantie van Jan Gurts Verhoeven en Geurt Sighmans, wordt verhoord Johannes Clootwijck procureur voor de rechtbank van Rosmalen.

Hij verklaart dat hij voor 22 mei 1708 nooit de requiranten als aanleggers voor de rechtbank van Rosmalen in hun procedure tegen Jan Dercx van de Wetering, gearresteerd en gedaagt en gedient gehad.

Hij verklaart met de requiranten en drossaard Croon ten gerecht van van de 22e mei 1708 ter rolle tot Rosmalen, heeft gecompareert en heeft versogt om opening en pronunciatie van den verhouden advies van rechtsgeleerden, present haar advocaat, dhr van de Graeff.

Hij verklaart op order van de drossaard en advocaat van de Graef op 28 juni 1708 naar Rosmalen is geweest en daar ten gerecht heeft versoght om opening en pronunciatie van den gehaelden advies en heeft mede tussen 22 mei en 26 juni door order van Croon is naar Rosmalen geweest en heeft aan heren schepenen antwoorden gegeven, die op 22 mei aan hem ter hand gestelt waren. Hij voegt eraan toe dat op dezelfde dag het gehaelde advies geopent werd en gelesen, dat aldoende Jan Dircx van de Wetering verzocht aan officier en schepenen vroeg de eed te worden afgenomen, er kwam tussen tussen hem en de schepenen, totdat Johannes Clootwijk uit de raatkamer ging naar zijn vader huis, en seggende tegen zijn moeder en vrouw van Heusden “daar sal Jan Dircx misschien Eedt doen, maar off dien eedt goet sal sijn, dat weet ik niet”. Op advies van zijn vader heeft hij het gehaalde advies ter hand gestelt van Drossaard Croon. ( Inhoud blijft me onduidelijk-jvdB)

Tekenen: J. van Clootwijck, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen quack.

 

 

 

Blz 103 dd   akte houdt ineens op

Compareert Willem Tunissen van Roij, die verklaart deugdelijk schuldig te sijn aan Drossaard Croon de som van 80-2-14, en heeft hiervoor overgegeven de halve schaar staende op Vrouw Maesen acker onder Heeseijndt tegenover het kerckenhuis en daarvan te betalen het geheel besijt zonder meer, item de gehele schaar in den hofflandt aan sijn huis bij hem bewoont, alhier tot Nuland, mits daar uijt te betalen een halve zak rogge aan de armen van Nuland, en daarvan ook de reële dorpslasten en de contributie te betalen staande tot den Hoff voornoemt.

Hij is ook schuldig aan de Hr advocaat van de Graeff een salaris in de zaak tegen Poulus Peters van Osch, de som van 91-12-0. Hiervoor transporteert hij een grou mery pert, 4 melckbeesten, en twee jarige kalveren.

Verder is hij schuldig aan Procureur van Coot, een declaratie van 21-0-0, in de zaak tegen genoemde van Osch, en geeft hiervoor over: een hoge kar, pleogh, eegt, twee bedde en haar toebehoren, aldus gedaan…. (akte stopt op volgende bald een andere acte)

 

Blz 104 dd 26 juli 1709 acte begint ineens  

…de pachters sullen aanstons naar het mijnen moeten slaan 2 slagen doende ieder slagh 1 gulden half en half naar ouder gewoonte, welke slagen en wederslagen, met eenen vrijen slagh van ider perseel aan de secretaris zullen moeten worden betaald, bij het uitgana van het hoogsel met nog 6 stuijvers voor ieder perseel voor de vorster. Hoogsel sal uijtgaan op a.s. vrijdag 6 juli 1709 (..)

De pacxhters moeten hun pachtpenningen voor de eerste helft betalen op 1 oktober1709, en de andere helft op St Maarten of Kersmis.

(..) de pachters sullen van het vlas, saet, spurry en casicken geen tienden mogen nemen, van de inwoonders.

De crijtende smael tiende bestaande uit lammeren, baggen, en bieswarmen ( bijen-jvdb), reserveert de Ho: Ed aan haar selve, om die te laten collecteren zoals afgelopen jaar.

De paxchter sullen van idere 100 kuilen hop niet meer mogen nemen als 4 stuijvers.

Zalaris van officier, schepenen, secretaris en vorster naar ouder gewoonte, de Heer  wil op de tiende geen geen verteeringe gemaakt hebben.

De pachters zullen van iedere clamp tiende zoveel stroij moeten leveren zo als hieronder staat op St maartensdagh.

 1. De Vinckelse Tiend te leveren 800 pond strooij, gemijnt door Hr tijbosch op 525-0-0, 40 en 20 slagen, borgen Corstiaen Gerits Beijvelt en Jan de Wert
 2. De Hijtiende aan de westzijde te leveren 800 pont stroij gemijnt door Jan willems van der Horst voor 490-0-0, 25 slagen, Jan Jacob Langens 10 slagen, nog 5 slagen, nog 5 slagen, Corstiaen Gerits 4 slagen, Hendrik Merckus nog 20 slagen, stelt tot borg: Dirck willems Vorstenbosch, en Jan Jansen de Wert
 3. de derde clamptiende aan de oostzijde, te leveren 600 pond stroij, gemijnt door Jan Jansen Quack voor 370-0-0, 30 slagen, Joost Hendricx 10 slagen, nog 5 slagen, bporg: Peter Eijmbers van Crijl en Hendrick Hendricxs.
 4. de 4e clapmtiende, de grote Tiendt aan de weste kant te leveren 600 pond stroij gemijnt door Peter eijmbers van Creijl voor 285-0-0, 25 slagen, nog 10 slagen, nog 5 slagen, Dirck Vorstenbosch nog 10 slagen, borg: Tunnis Arien Martens en  Hendrick Merckus
 5. de 5e clamp tiende, de grote tiend aan de oost zijde, 600 pond stroij, gemijnt door Willem Jan Huijbers, voor 325-0-0, 20 slagen, Claas Jan Huijbers nog 5 slagen, borg: Dirck Vorstenbosch en Ariaen Jansen van Heesch
 6. Het Boschtiende 200 pond stroij, gemijnt door Claas van Boeckelt, voor 97-0-0, 8 slagen, Lindert Willems 4 slagen, borg: Dirck willems Vorstenbosch en Willem Bijvelt

Tekenen: Handrick Mercus, Dierck Willems, merk van Jan Jansen de Wert, Joost Hendrickx, Peter eijmbers van Creijl, merk van Hendrik Hendricx, Theunis Adriaen Martens, Claas Jan Huijbers, Adriaan Jansen van Heesch, merk Lindert Willems, G Croon, Poulus peters van Osch, Jan Jansen van Lit, , J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 110 dd 26 juli 1709

Condities waaronder Jurriaan Everdingh als vorster van Nuland, geauthoriseerd door G Croon, drossaard, na voorgaande sommatie, renovatie en behoorlijk gedirigeerde executie, voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minste penningen willen bestellen int voer een grou afgepant mery pert oud circa 6 jaar toebehorend Joost Handricx, om een som van 8 gulden te verhalen in voldoening van twee bannen als gelooft hebbende voor Dirck Vorstenbosch op de schouw van 6 junu 1709 met de costen van executie. Door Tonis Arien Martens  =vdBiezen) voor 3 stuijvers.

Tekenen: Mathijs van Creijl, merk van claes Jansen van Boeckelt als getuige, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 111 dd 29 juli 1709

Schepenen,  secretaris Clootwijck, en vorster Everdingh hebben ter instantie van drossaard Croon ten huijse van Cornelis van Coot, omtrent de kerk van Nuland, opgewacht tot sonnenonderganck om het affgepande pert van Joost Hendsricx Hanegraaf bij Antonis Arien Martens voor de tijd van 3 maal 24 uur, op de 26e in het voer aangenomen. De aannemer is in gebreke gebeleven het pert weer te leveren, en heeft de drossaard aan de vorster 9 stuijvers overgetelt om die aan de aannemer voor de voederinge van het genoemde pert volgens conditie te betalen, en die ook de vorster heeft gelast het pert op te halen bij de aannemer, om het norgen met clock slagh te vercoopen, en heeft de drossaard geprotesteerd tegen de gemaakte kosten en die er nog van komen.

Tekenen: G. Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbert van creijl, J. van Clootwijck, sub secr., J Everdinck.

 

Blz 112 dd 30 juli 1709

Condities waaronder Jurriaan Everdingh als vorster van Nuland, geauthoriseerd door G Croon, drossaard, na voorgaande sommatie, renovatie en behoorlijk gedirigeerde executie en de kerkveilinge, aan de meest biedende te willen vercopen een een grou mery pert oud circa 6 jaar toebehorend Joost Handricx Hanegraaf, wegens verschuldigde betaling en executie kosten. Ingezet door Drossaard Croon op 10 gulden en gemijnt op 10 gulden door dezelfde.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbert van creijl als getuige, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 113 dd 31 juli 1709 / 29 oktober 1709  rekening  bewijs

Door Jurriaen Everdingh, vorster van Nuland, van een executie, afpandige van een grou 6 jarig mery pert van Joost Hendrik Hanegraaf, geauthoriseerd door de drossaard deser HH

-       Joost Hendri Hanegraaf had op de schouw van 6 juni 1709 twee maal belooft voor zijn swager Dirck  Willems Vorstenbosch, die in gebreke was gebleven binnen 14 dagen den banm aan Cornelis van Coot te betalen. Drossaard sommeert hem om te betalen de boete off de ban van 4 gulden van iedere beschouwde, voor de acte van authorisatie de som van 0-12-0

-       25 juni de gelover gesommeert tot betaling van genoemde 2 bannen tesamen 8-0-0, binnen de tijd van 3 dagen op peene van renovatie, de som van 0-12-0

-       Voort leveren van de copy, 1-8-0

-       Voort relaeste boeck te stellen, 0-3-0

-       29 juni gerenoveert, 0-12-0

-       Voor de copy, 1-8-0

-       Voort relaeste boeck te setten, 0-3-0

-       11 juli voor de eerste rijs geëxecuteerd, 1-4-0

-       Voor de copy, 0-8-0

-       Voort relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       12 juli deselve weer om in executie gepresenteert, 1-4-0

-       Voort relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       16 juli voor de derde rijs in executie gepresenteert bij Joost Hendricx, en aanwijzinge van goederen versoght, 1-4-0

-       Voort relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       26 juli voor de middag bij Joost Handricx geweest om te haelen pant en mijn geweijgert om te laten volgen, voor vacatie, 1-0-0

-       relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       rapport aan de Heer officier, 0-6-0

-       om een assistent geweest aent huijs van bijde gesworene en geen van bijde thuis gevende, 0-6-0

-       dito na de middag het pert gehaalt en aff gepant, 1-4-0

-       dito de clock getrokken om het pert te bestellen int voedervoor 3 maal 24 uur, 0-6-0

-       voort bestellen,0-6-0

-       aan de secretaris voor het beschrijven van de conditie van het bestellen van het pert en 3 uur gevaceert, 1-4-0

-       voort uitmaken met het zegel, 1-5-8

-       comt matijs van Crijl voor het overstaan van dien, 0-6-0

-       comt Claas van Boeckelt als nabuer, 0-6-0

-       doorgestreept: de 3 dagen van de bestellinge verloopen sijnde soo heeft de declarant met het gelt van den drossaard aaen de aannemer Tunnis Arien Martens betaald, 0-9-0

-       en alsoo den aannemer ingenreeken was gebleven na 3 dagen het pert terug te brengen, waar hij het ontvangen had, soo het de declarant de officier en twee schepenen en secretaris geconvoceert om ordre te stellen wat verder te doen met deselve opgewacht tot sonnenonderganck, voor vacatie van van dese personen, 0-12-0

-       voor vacatie van het opwachten, 0-15-0

-       doorgestreept: den drost voor vacatie van 5 tot 8 uur na de middag, voor ieder uur 10 stuijvers, 1-10-0

-       voor schepenen idem, 1-10-0

-       de secretaris idem, 1-10-0

-       aan de declaraant voor het aanseggen van de aannemer dat hij het pert voor de middag sanderdaags daar aan volgend wederom aan de kerk soude hebben te leverenen aan hem betaald voor 3 dagen voederingh,0-9-0

-       comt voor sijne gedane wete,  0-6-0

-       item het selve pert ten selve dag door de aannemer  naar de middag gelevert sijnde soo ist het selve met clock slagh publiek voor alle man aen de meestbiedende te coop gestelt, comt voor het trekken van de klok, 0-6-0

-       comt de secretaris voor het schrijven van de conditie van de verkoop, als mede van 11 tot 3 uur vacatie en naart pert en vercopinge gewacht, 1-10-0

-       voort uitmaken van het zegel, 1-5-8

-       voor den affhager, 0-6-0

-       voor 2 schepenen voor het overstaan, 0-12-0

-       voort het opstellen van dese rekening, aan de secretaris, 1-10-0

-       voort uitmaken, 0-15-0

-       voort zegel, 0-7-4

-       schepenen voor haar jura, 1-10-0

-       den declarant voor convoceren van schepenen en secretaris, 0-15-0

-       aan de drossaard voor het executeren voor het diriegeren in dese affaire, verschillende keren vaceren, samen 9-6-0

totaal 33-6-4

Waartegen de cooppenningen van het pert, te weten 10 gulden, er blijft een schuld van 23-6-4.

Alles volgens taxatie van de schepenen, met de kans dat er nog meer kosten zullen komen,

 

De som is gemodereert op 19-8-0: te weten den drost Croon daarin 8-6-0, de vorster 6-16-0, secretaris Clootwijk 3-10-0, procureur Coot 0-16-0

Tekenen: J v Clootwijk, sub secretaris, Matijs van creijl, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langes, Jan Jansen Quack.

 

Blz 118 dd 25 augustus 1709

Drossaard en schepenen ter instantie van Hr. Johannes Kuijsten, Coopman en borger te Den Bosch,

als verpachter en Jan Wouters als pachter van huijs en erve gelegen te Vinckel onder Nuland, gecoomen van de Heer Brandijn, getaxeert de quantiteit van de granen die op de navolgende perselen nog ongemaijd staan:

-       op de streep lands westwaarts neffens den hijcamp van mevrouw van Mombeeck hoeve, 2.5 zak boekwijt

-       een clijn streepke land daar neffens, een vat boekweijt

-       nog een clijn streepke land daar neffenbs gelegen, 2 vat boekwijt

-       een half streepken erten, een eindje gierst, en een streepjen boekwijt, samen 3 vat boekwijt

-       nog een streep land ten eijnden voorst. togh aangelegen, 8 vat boekwijt

-       2 dwersstukjes ten eijnden den voorgaande streep, 1 zak boekwijt

-       Nog 2 dwersstukjes ten eijnde de kop, een zak boekwijt

-       Een streepken land neffens den kop westwaarts, 2 vat boekwijt

-       Noch een streepke land, 4 vat boekwijt

-       Een streepke land daar neffens aangelegen, 3 vat rogh

-       Een streepke land tegen het huijs over gelegen, 2 vat rogge

-       Een eindje land op een vat  casaet (?)

-       Een streepke land aldaar gelegen, een vat boekwijt

Tesamen 6 zaken en 7 vaten boekwijt, 7 vaten rogge, en een vat Casaet  / Kasick Saet (staat er later-jvdb)

Borg is Steven Jan Vos. De pachter belooft deze hoeveelheid binnen 8 dagen na de oogst te leveren aan Johannes Cuijsten, om die op de merkt te laten vercopen, en met de penningen de lands en dorpslasten te kunnen betalen.

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbert van Creijl, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 122 dd 1 september 1709

Compareert Joris Jansen van tilborgh, president en Dirck Peters van Crij, schepen der HH Geffen, die evrklaren vandaag ter instantie van de geerfden en ingelanden van den polder van der Eygen onder Nuland hebben geïnspecteerd en bevonden dat de hooilanden in de Corte en Lange Hoeve, het Achterst en het middelst Nulant tegenwoordig zijn geinondeert tot 1,5 en meer voeten waters. Er zal geen profijt van komen en zelfs de dorps en landslasten zullen er niet door betaald kunnen worden. Ze hebben met een schijt de visitatie moeten doen.

Tekenen: Joris Jans van Tilborgh, Dirck Peters van Kreij, G Croon, Matijs van Creijl, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 123 dd 18 september 1709

Dirck Martens wonend te Heeswijk als erfgenaam van Dirck Ariens, als aanlegger heeft doen dagvaarden Jan Jansen van der Ven als vader en voogd van Geerit Jansen zijn zoon, voor de rechtbank van Nuland op de rolle van de 27e februari 1709. Er was geconcludeert dat Jan van der Ven schuldig was voor een 1/3 deel den Heer van Heeswijk ter sacke van het niet afwinnen en boeten van seeker sijns voor de opdrachte van huijs en erve dd 29 april 1693, gevallen soude hebben te contenteren, en alsoo de aanlegger hem qualijck en ten onrechte heeft aangesproken, en dat dit nog een vervolg gaat krijgen, compareert nu Jan Jansen van der Ven, Heemraedt in den polder van der Eijgen, die verklaart en de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerit Geerits en Peter Gerits van Gemonden ter saecke van voorgenoemde procedure  en dat alle acties van Dirck Martens over het verswijgen van genoemde cijns. Er worden 2 procureurs van uit Den Bosch benoemd om de zaak in handen te nemen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 124 dd 23 september 1709

Onder condities wil Mr. Juriaen Everdingh als vorster van Nuland, geaurthoriseert door drossaard Croon, de naarvolgende sommatie, renovatie en behoorlijk gedirigeerde executien voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minsten bestellen een grou affgespant mery pert out ca. 6 jaar, toebehorende Joost Handericx, en een Swart afftans mery pert met een oogh, ook van Joost Handricxs, om daaraan te verhalen een ban van 4 gulden als gelooft hebbende voor Dirck Vorstenbosch  op de schouw van 6 juni 1709 met de costen van executie.

Aangenomen door Hendrik Lambers van Woensel voor 1 gulden en 4 stuijvers.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Hendrik Lamberts, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Bl z 126 dd 2 oktober 1709 rekening bewijs

Naar rekening van Jan Jansen Quack en Jan Dirk spierings als gewesene beurders van de Franse contributien  van het jaar eindigend op 15 mei 1707

Bij het slot van de rekening blijken de rendanten meer hadden ontvangen dat uitgegeven,

nl 93-2-6.

Uitgaven:

-       Aan Jaocb van Gogh 8 stuijvers volgens overgeleverde specificatie    0-8-0

-       Idem aan de heer van Breeij                                                             0-8-0

-       Aan Jan Dirk Spierings wegens gedane karvrachten                         60-0-0

-       Aan matijs van creijl volgens specificatie                                          8-4-0

-       Aan secretaris Clootwijk wegens schrijfwerk                                               2-8-0

-       Aan duerwaarder Vissers wegens executiekosten                             10-0-0

-       Aan Drossaard Croon wegens specificatie                                        9-10-4

-       Idem wegens overstaan en convoceeren van de rendanten               2-2-0

Samen                                                                                                   92-14-4

De schuld van de rendanten bedraagt dus 0-8-2

Tekenen:  G Croon, Matijs van Creijl, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 128 dd 12 oktober 1709

Naer rekening van Sijmen diercx en Aert Adams als gewesene beurders van de Franse contributien  van het jaar eindigend op 15 mei 1708

De rendanten blijken schuldig te zijn bij het slot: 52-18-0

 

Uitgaven:

- aan Drossaard Cron wegens verschot aan een franse partij volgens quittantie       6-0-0

- aan Peter Trapman van gedane executie volgens specificatie                                 4-0-0

- aan Peter eijmbers van Creijl wegens verschot                                                       5-18-0

- Aan Dirck Vorstenbosch wegens ….(?)                                                                 14-5-2

- aan Peter Eijmbers volgens specificatie                                                                 2-17-8

- aan de rendanten wegens betaling door hen van de drossaard wegens het regelen

Van de reeele boecken in 1698                                                                                6-0-0

- aan Sijmen Dircx voor 6 dagen vacatie en een half als schepen in Den Bosch

in gijseling geweest over de verpondingen                                                                     3-5-0

- aan Tunnis Jansen wegens gelevert hooi                                                                1-10-0

- aan Aert Hoos wegens verdient arbeidsloon                                                                      4-11-0

- corting van Rut Geerit Beerens personeel                                                              1-15-0

Totaal                                                                                                                      50-0-0

 

- Cortinge van de Heer Kivits personeel                                                                  0-16-0

- Cortinge van personeel van Adriaan van der Perck                                                2-0-0

- cortinge van 3 hont in den langen camp tgeen niet te vinden is                             0-4-11

- cortinge vant lant van Antonis Ermers tgeen niet te vinden is                               2-12-0

Geen handtekeningen.

 

Blz 129 dd

Schepenen getuigen dat compareert Willem Tonissen van Roij, inwoner alhier,  niet meer bezit dan

-       helft van een huijs met een lopensaet land, belast met een rente van 10 gulden jaarlijks, losbaar met 200 gulden, aan de Weduwe van Herman Pelgrom te Den Bosch,

-       ½ van een quaet eusel wij en teulland genaamd den Hasencamp, groot 2 mergen sijnde verpacht aan Roelof Wellens en Peter eijmbert van Creijl, int geheel voor de som van 8 gulden per jaar, belast met een erfpacht van een Mudde rogge te betalen met 6 gulden jaarlijks aan de H Geest te Den Bosch

-       7,5 hont hooijland in de Corte hoeve, die niets waard zijn vanwege de lage ligging en inondatie

Alle goederen belast met 100 gulden capitaal aan Hr. Plenus, coopman te Den Bosch, zodat alle goederen meer belast dan waard zijn!

Tekenen: Willem Tonissen van Roeij, G Croon, Peter Eijmbers van creijl, Jan Jaocb Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 130 dd 16 oktober 1709

Condities waaronder Mr Jurriaen Everdingh vorster alhier geauthoriseerd door Geerit Bastiaens, borgemeester voor het jaar 1706 van Nuland na voorgaande sommatie voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minste penningen int voer wil bestellen 2 rooije melckbeesten toebehorende Jan Huijbers om daaraan te verhalen een som van 10-0-4, wegens reële en personele lasten met de costen van executie, aangenomen door Cornelis van Coot voor 10 stuijvers, mits genietende de zuijvel.

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbers van creijl, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr

 

Blz 132 dd 1 febr 1710 staat en inventaris Van der Ven

Door Jan Jansen van der Ven, de jonge, weduwnaar van Geritje dochter Hendrick Peters Beijvelt, nu gaat hij trouwen met Hester, dochter Jan Joosten de Cort

grond:

 1. huis, esthuis, hof en aangelegen land op de Wolfsdijck, 11 lopens, 18 roe
 2. hof land daar neffens, "Gijppenhof" geheten, 4 lopens, 16 roe
 3. 8 hont weiland noordwaarts het voornoemde erf
 4. 1 schuer met halven hof op de Wolfsdijck, 3 lopens, 20 roe
 5. 3 lopens en 9 roe teulland, "op de ackers" aan het molenheijken
 6. 2 mergen weiland over den "hoogenwegh" alhier
 7. 4 hont hooiland op het "voorst nuland"
 8. 2 hont lant aan de "doncken" op het voorst nulant
 9. 1 mergen hooiland opt "achterst nulant"
 10. helft van 4 mergen int "sevenvirdel"
 11.  2 mergen int "sevenvirdel" in het "hennelcampken"
 12. 1 mergen hooiland in de Rosmalense Hoeve
 13. 6 en 3 kwartier honthout in de Weijvree te Geffen
 14. 1 hont wei in de "Teurffputte"te Geffen

silver en Gout

1 gout kruijs en een silveren ketting

1 gout kruijs zonder ketting

1 gouden rinck ( "die tot nocg toe is vermist")

1 gebroken silver "vorijserken" (?)

Coperwerck

 1. hopketel
 2. hopketel
 3. moespoth
 4. melckan
 5. hantketel
 6. papketel
 7. doorslagh
 8. seighschotel
 9. panneken
 10. twee lampen
 11. beddepan

Ijserwerk

 1. moespoth
 2. papketel
 3. twee halen
 4. klein haeltjen
 5. rooster
 6. tangh
 7. twee rijken
 8. schup
 9. spaeij
 10. haergetouw
 11. sight
 12. snijmesch
 13. ijsere koeckepan

Tinwerck:

 1. 19 schootelen
 2. fles
 3. waterpoth
 4. 4 selioren
 5. 6 lepels
 6. kom
 7. soutvath

Houtwerck

 1. slaepkoets
 2. drij kisten
 3. twee etenskasten
 4. 6  stoelen
 5. hoogh beslagge kar met raders
 6. twee greels met een karsael
 7. erd karre
 8. ploegh met toebehoort
 9. veijfbalckense eght
 10. quader pertsback
 11. perts reep
 12. twee koe backen
 13. backtrogh
 14. wan
 15. sneijback
 16. taeffel
 17. water emmer
 18. karn
 19. twee melctobben
 20. een emmer voor in te melken
 21. spinnewiel

Bedden Lijwaet en Clederen:

 1. 2 bedden met haar toebehoren
 2. 2 deckens
 3. vier paar slaeplakens
 4. twee tafellakens
 5. vijf saecken voor coorn in te doen
 6. eenen persoon vrouwen rock
 7. een coleurt hesken
 8. twee rijghlienen
 9. eenen seijen schooteldoeck kwast

Getuigen: Gerart Croon - drossaard, Jan Jansen Quaack – schepen.

Was getekent: Jan Jansen van de Ven den Jongen

 

Blz 137 dd …..?

Compareert Johannes Clootwijk, substituut secretaris van Nuland en procureur voor de rechtbank van Rosmalen die “bij nadere recollectie van zijn gegeven verklaring dd 6 juni 1709 ten verzoeke van Jan Gurts Verhoeven en Geurt Jansen Sighmans, verklaart dat hij ten tijde van… acte stopt ineens.

 

Blz 138 dd ?

Ontvangen van Jan Jansen Quack uiit de kooppenningen van de verlaten landerijen van de Heer Beaumont wegens de reële lasten over 1699 van 1 mergen en 4,5 hont hooiland onder Nuland gelegen de som van 1-12-10, voldaan bij mij

Tekent: Willem Klaessen

 

Blz 139 dd 21 december 1708

Ontfangen van Jan Jansen quack uit de kooppenningen van de verlaten landen staande op de naam van Tienhoven, onder Nuland, wegens de reële franse contributie voor 1703 en 1704 de som van 4-14-0 gelijk in de gedane rekening is te zien.

Tekent: Jan Jacob Langes.

 

Blz 140 dd ?

Ontfangen van Jan Jansen quack voor het wegen van de ………landerijen staande op de naeme van de Heer Beaumont en Mevrouw van Tienhoven op den hoefgraeff gedaan voor het jaar 1708 15 stuijvers, bij mij voldaan.

Tekent: Jan Gijsberts

 

Blz 141 14 november 1708

Bekenne ontfangen te hebben van Jan Jansen Quacq van de ….conincx beede en het morent gelt van de Heer Bemondt land de somme van 5-16-0 voor ¾ deel nui vant land van mevrouw van Tienhoven de som van 1-13-8, voor ¾ parten van het jaar 1708.

Tekent: Gijsbert Wellens

 

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 45 (1706-1707) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 13 juli 1706

Compareert voor mij secretaris, Arien Faessen, gesworene en Hendrick Gijsberts de Bie, armmeester van Nuland, als getuige hiertoe verzocht, in plaats van de officier,

Lijneke weduwe Jan Willem Seelen, Geerit Jansen, haar soon, mitsgaders Thoedorus Lemming, om een verklaring af te leggen voor de officier, verklaren dat op zondag 11 juli 1706 aan haar huijs is gecomen Jan Jansen van der Ven, oudt president, zeer beschonken sijnde, Peter eijmbers van Creijl kwam erbij en dhr. Lemmingh, die na enige discussie, waarbij Van der ven Jacob Jansen van Gogh en Poulus Peters van Osch schelmen noemde, in verband met ene (moeilijk leesbare– jvdb) financiele zaak. Van Creijl zei daarop “soo die schelmen zijn zo zal ik komende gerechtsdag daar niet mee gaan zitten, soo ghij sulcx ooit goedmaken kan”, en “Soo ben ick en uwen soon ook schelmen”. Van der Ven zei: ja we zijn allemaal schelmen zo wij daar zitten. Lemmingh zei ”Wat zegt ghij dat mijn schoonvader ( de drost)  een schelm is?” Daar neem ik het voor op,  zei Lemmingh.

Tekenen: J van Clootwijk voor officier, Arijaen Faessen, Merck van Hendrick Gijsberts de Bie.

In marge het antwoord hierop staat …4

 

Blz 4 dd 12 juli 1706

Compareert Willem Jan Huijbers, Jan Jan Geerits, mitsgaders Jan Jansen Quaack den ouden, gewesene gesworenen, door de vorster gedaagt om ene verklaring te geven. De eerste 2 verklaren dat ze in 1703 na half maart als gesworenen, samen met Jan Jansen van der Ven als Heemraad op verzoek van de gesworene hebben gevisiteert de gemeene wetering van de polder van der Eijgen, van boven tot aan beneden bij de sluijs van Orthen, om de staende visnetten als van ouds gebruikelijk wegens de ingelanden van Nuland, daaruin bevonden werden, op te halen en er zagen dat er verschillende sorteringen van netten bij waren.

Allereerst een schut net dat ze op verzoek van de heemraad en met hun goedvinbden niet opgehaald hebben, buiten de sluijs in Orthen in den uijtvliet vonden zij een aelsack staan.

Gesworene zeggen verder dat de Heemraad zei dat hij binde waer. Teon waren er enige vissers bij hen gekomen, zeggende dat zij zouden helpen met net op te halen, toen de staken werden losgemaakt zonk “het net de grond in, zonder het machtig te konnen worden”. Toen ze er naar wilden zoeken zei de Heemraad dat ze zouden worden gecontenteerd en dat hij niet verstond dat de nette opgehaald zouden worden. Ze gingen daarna een van de boerderijen van een van de vissers naar binnen, werden getracteerd en met geen genoegen gecontenteerd.

Tekent: G Croon.

 

Blz 6 dd 21 juli 1706

Corte staat van alle capitale en renten tot last van de corpus van Nuland, volgens aanschrijven van de Heer rentmeester Pieter Verster dd 8 juni 1706, in nnaam van de Hoog Edele Heer Philip Jacob van Borsele, raad en rentmeester generaal van de domijnen:

 1. rente van 100 gulden capitaal opgenomen tegen 5%, dd 8 mei 1673, nu betaald werden aan Handerske, weduwe Jan Hendrick Sijmons, met 4-0-0 gulden jaarlijks
 2. 8 mei 1673 ook opgenomen 100 gulden a 5%, ook aan voorgenoemde weduwe, jaarlijks 4-0-0 gulden te betalen
 3. 2 september 1668 een som van 227 gulden a 5%, ook aan dezelfde weduwe, per jaar te betalen 9-1-14
 4. 20 mei 1676 een som van 500 gulden a 5%, nu betaald werdende aan gosewijnus van Geffen, jaarlijks te betalen 20-0-0 gulden
 5. 30 juni 1689 een som van 500 gulden a 5% nu te betalen aan Anna van Geffen, te betalen 20-0-0 gulden per jaar
 6. 16 maart 1689 een som van 1000 gulden a 5%, nu te betalen aan Maijken van den Ancker 40-0-0 per jaar
 7. 17 mei 1678 een som van 100 gulden a 5%, nu te betalen aan E Tibosch a 4-0-0 jaarlijks
 8. 17 mei 1678 een som van 400 gulden a 5%, aan Maijken van den Ancker, weduwe van Lambert van Geffen, jaarlijks 16-0-0 gulden
 9. 28 februari 1675 een som van 500 gulden a 5%, nu betaald aan Symon Handricx jaarlijks 20-0-0 gulden
 10. 9 oktober 1682 een som van 600 gulden a 5%, nu betaald aan de weduwe Peter van Orten 24-0-0 per jaar
 11. 10 maart 1685 een som van 600 gulden a 5%, nu betaald aan Jan Hendricx aent Hoogh, jaarlijks 24-0-0
 12. 7 maart 1689 een som van 700 gulden a 5%, nu betaald aan Jan Hendricx aent Hoogh, voor 28-0-0
 13. 27 januari 1682 een som van 300 gulden a 5%, nu betaald aan de erfgenamen Antonis aent Hoogh, 12-0-0 jaarlijks
 14. 4 april 1683 een som van 500 gulden a 5%, nu betaald aan de erfgenamen Antonis aent Hoogh, 20-0-0 jaarlijks
 15. 30 juli 1673 een som van 100 gulden tegen 5%, nu betaald aan de erfgenamen Antonis aent Hoogh, 4-0-0 jaarlijks
 16. 21 december 1688, een som van 1000 gulden a 5%, nu betaald werdende aan de erfgenamen Antonis aent Hoogh, 40-0-0 jaarlijks
 17. 14 februari 1689 een som van 600 gulden a 5%, nu betaald werdende aan de erfgenamen Antonis aent Hoogh, 24-0-0 jaarlijks
 18. 6 maart 1688 een som van 400 gulden opgenomen van Mej. Cornelia Tielius, nu getrout met Roeloff van der Keer a 4,1% , aan de zelfde te betalen 16-0-0
 19. den ….1601 opgenomen van Geert Huijbers 300 gulden capitaal a 5%, nu betaald aan Ariaan Huijbers met 12-0-0 jaarlijks
 20. 15 januari 1682 een som van 300 gulden capitaal a 5% van Geerit Huijbers, nu betaald aan Ariaan Huijbers met 12-0-0 jaarlijks
 21. 2 april 1674 een som van 400 gulden a 5% van Antonis aent Hoogh, nu  betaald werdende aan de armen van Nuland, 16-0-0 jaarlijks
 22. 8 mei 1677 een som van 600 gulden a 5% van Antonis aent Hoogh, nu  betaald werdende aan de armen van Nuland, 24-0-0 jaarlijks
 23. 11 juni 1681 een som van 800 gulden a 5% van Jan Hendrik Melten, nu betaald werdende aan Dries van der Ven, betaald jaarlijks 32-0-0
 24. 25 juni 1689 een som van 300 gulden a 5%, jaarlijks te betalen aan Maijken, weduwe Aert Tijbosch 12-0-0
 25. 25 juni 1689 een som van 250 gulden a 5%, betaald aan Goijert van Grinsven met 10-0-0
 26. 12 december 1688 een som van 300 gulden a 5% van antonis aent Hoog, nu betaald aan Grietje, weduwe Jan aent Hoogh, nu getrout met Tonis Jansen Groenendaal jaarlijks 12-0-0
 27. 2 oktober 1683, een som van 300 gulden van antonis aent Hoog, nu betaald aan Grietje, weduwe Jan aent Hoogh, nu getrout met Tonis Jansen Groenendaal jaarlijks 12-0-0
 28. 12 december 1688 een som van 300 gulden van antonis aent Hoog, nu betaald aan de erfgenaem van hem, jaarlijks 12-0-0
 29. opgenomen van claes aent Hoog 600 gulden a 5%, nu te betalen aan Claes aent Hoogh jaarlijks 24-0-0

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martinus Kivit, Poulus peters van Osch, Peeter eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de jonge, J. v. Clootwijck sub secr.

 

 

Blz 13 dd 26 juli 1706

Compareren voor Schepenen ter instantie van de Vrouwe van Nuland Jacob Jansen van Gogh, Jan Huijbers en Antony Ermers die verklaren al lange tijd geleden het Gesworene ampt te Nuland te hebben bedient ( Jacob Jansen van Gogh als geerfde), en in die tijd de gemene wetering hebben gevisiteerd van den polder van der Eijgen, van boven aff tot beneden de sluijs toe, sonder Heemraad, en dat alle de staande netten bevonden hebben opgehaald die de eijgenaren wonend te Rosmalen en Orten wederom hebben moeten lossen onder expresse conditie niet weer voor Bamis in dezelfde wetering zouden setten. De eerste 2 verklaren dat zij in die tijd ook enige opgehaalde netten hebben gebracht aan de Kerck en op de plaats van de hoeve de Elsbos, toecomende de Heer van Nuland, en deze Heer aan Antonis Ermers c.s. de order gaf de genoemde netten te verbranden, maar ze weten niet of dit ook gebeurd is.

Tekenen: merk van Jan Huijbers, Antonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, G Croon,  Peter Eijmbers van Creijll, J v Clootwijck sub secr.

 

Blz 14 dd 20 augustus 1706

Compareert Rut Geerit Berens inwoner alhier die bekent heeft van wijlen Peerken, weduwe Jan Hendrik Melten voor de tijd van 4 jaar gepacht te hebben haar huijsinge met aangelegen land, groot 2 lopens en 34 roeije, met noch 3 lopens en 2 roeije land omtrent Schotsheuvel gelegen, en nog 4 lopens en 27 roeije op den Wolfsdijk, voor de som  van 28-10-0, met een malder rogge jaarlijks en een pachte van 14 stuijvers aan de Armen van Nuland, en betaalt vanwege een eerste jaar pacht aan Adriaan en Hendrik Melten erfgenamen van voornoemde Peerken, omdat hij geen borg wist te krijgen, een mijtjen rogge staande bij de huijsinge van Matijs van Crijl, met een stuk garst en drie stukken boekweijt, met een eindje tarwe, staande op het land aan de Wolfsdijck en op Schotsheuvel, en nog een stuk boekweijt staande op het land, waarmee de pacht van het eerste jaar betaald is en ook daarvan de dorps en landslasten betaald kunnen worden.

Tekenen: G Croon, Poulus peters van Osch, Abraham van Mil, J v Clootwijck sub secr.

 

Blz 15 dd 20 augustus 1706

Compareert Geerit Soone Jan Gerit Berens voor zichzelf en sterk voor zijn broer Jan soone Jan Gerit Berens, en zo erfgenamen abintestato van wijlen Maria en Jenneke dochters Jan Geerit Berens, alhier gestorven en begraven, die onder eede aan de drossaert verklaren dat sijn susters geen andere erfgeoederen hebben nagelaten als:

Maria:

-       het 1/4e part in een campke teulland tot Geffen gelegen int ruijte velt, groot int geheel 1 lopens en 30 roeije

-       ¼ deel in een half heufkken teulland tot Geffen bij het Heppe straatje groot int geheel 2 lopens en 15 roeije

-       ¼ deel van de helft van 5,5 hont inde hooij vree te Geffen

Jenneke:

-       het 1/3 deel van voorstaande 3 erfgoederen

Tekenen: G. Croon, Poulus peters van Osch, J v Clootwijck sub secr

 

Blz 17 dd 23 augustus 1706  rekening bewijs

Door Jacob Jansen van Gogh president en Poulus Peters van Osch schepenen in qualiteit als gecommiteerden tot het repeteeeren van de Beede  van de buijtendijkse landen onder Nulant gelegen bij de borgemeesteren aan slants comptoir te Den Bosch betaald en bij haar hoo: moo: volgens resolutie van …. Voor den jaare 1700, 1701 en 1702 geremitteerd.

Ontvangsten:

-       626-3-8 ontvangen van Hr. Penjevin wegens het comptoir van de beede

Uitgaven:

-       aan Hr Penjevin voor gedane diensten, 57-0-0

-       aan de Vrouwe van Nuland voor verschot, 15-14-0

-       aan de drossaard van Nuland voor vacatie salaris en andersins, 16-17-0

-       idem voor overstaan en passeren, 6-0-0

-       aan de secretaris voor schrijven en dubbelleren van dese rekening, 6-0-0

-       voor zegels daar toe dienende, 1-19-0

-       voor verteeringen op het horen passeren en sluijten deser rekening ten huijse van van Coot gevallen in plaats van salaris van de ouditeuren , 12-0-0

-       aan de vorster voor het convoceren van de ouditeuren en op wachten, 0-16-0

-       aan de rendanten voor het ontfangen en wederom uijtgeven van genoemde penningen volgens accoord met de heren auditeuren, 15-13-0

totaal: 131-15-8

Blijft in grote totaal: 494-8-0. Dit zal aan de eijgenaars en gebruikers pondsgewijs terug betaald worden. De rendanten hebben bij forme van leeninge daar van voor dese gemeente op order van de regenten betaald aan de Deurwaarder Johan Vissers 40 gulden aan Claas Nelissen en Dirck Jansen van Schijndel als gewesene borgemeesters op rekening van tgeene zij meer hadee uitgegeven dan ontvangen, 159-0-8 aan Peter Eijmbers c.s. als gewesene borgemeester mede op cortingen van het gene meer hadde uitgegeven dan ontvangen, 58-17-0 aan Vorster Everdingh, 24-17-0 aan bedraegende t samen de somme van 282-11-8, van welke som ordonn. Op de borgemeesterrekening geslagen en betaald werdende  de pretendenten als doen door de rendanten sullen werden voldaan, en betaald.

Tekenen: G Croon, Martinus Kievit, Peter Eijmbers van creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Willem Tonissen van Roeij, Jan Jacob Langens, J v Clootwijck sub secr.

 

Blz 20 dd 14 oktober 1706

Jan Peter Sighmans, president en Peter Brock, schepenen van Geffen mitsgaders Arien Wouters  en Roelof van der Pol, schepenen des dorpe van Rosmalen, verklaren ter instantie van de buijtendijkse landen onder de dorpe van Nuland gelegen, resorterende onder de polder van der Eijgen, dat deze landerijen in de voorleden jaar van 1705 ter oorsaecke van doorbraack van den Empelschen Dijck sodanigh sijn geinundeert ende geruineert dat daar van geen of seer wijnigh profijt van is gecomen. Ze verclaren dit bij oculaire inspectie te hebben gezien.

Tekenen: merk Jan Peter Sighmans, Peter Brock, merck van Arien Wouters, Roelof van der Pol, G Croon, Jacop van Gogh, Poulus Peters van Osch, j v Clootwijck sub secr.

 

Blz 22 dd 6 november 1706

Compareert Hendrik Jansen van Heesch, Molenaar te Geffen die verklaart ter instantie van Heer Hendrik van Rijp, secretaris van de stad Helmond, als procuratie gehad hebbende van de Heer Luijtenant Tomas de Leuw, dat waar is dat op half jaar pacht van de genoemde molen vervallen den 24 december 1701, door hem, Hendrik van Heesch evectievi is gecort en gevalideert een somme van 55-0-4 gulden, ter zake van levensmiddelen gelevert aan wijlen Jonker Gaspar de Vooght in sijn leven Heer van Geffen, en het volgende half jaar een som van 11-16-10.

Tekenen: Tekenen G Croon, Peter Eijmbers van Creijll , j v Clootwijck sub secr.

 

Blz 23 dd rekening bewijs

Rekening bewijs en reliqua van Willem Tonissen van Roij als gewesene collecteur van de ordinairesse verpondingen vijfde verhoginge en oortje per gulden over de HH Nuland voor het jaar eindigend 31 december 1700

Ontvangsten:

-       ontvangen verpondingen 1776-0-0

-       wegens vijfde verhoging 355-4-0

-       het ortje per gulden 22-4-0

totaal 2153-8-0

 

Ontvangen zaken van het remis van het comptoir en andersints

-       ontvangen door Jacob van Gogh en Poulus Peters van Osch als gecommitterden van het remis vant comptoir van de Heer ontfanger van de verpondingen 511-0-0

-       van de heer advocaat van Breugel wegens het remis gecort de som van 38-13-0

-       wegens de graaf penningen die de Heer advocaat van Breugel als curateur van den boedel van wijlen de ontfanger Gijsbert van Berestijn hadde gecoort om van Borgemeester van der Ven den ouden te ontfangen 115-10-0

-       6 stuijvers per gulden wegens het remis van de verpondingen  en vijfde verhoging aan d eeijgenaars en gebruikers van de buijtendijkse landen ter saecke van sollicitatie costen gecoort gedragende van 1260-6-11  de som van 378-2-0

Totaal 1043- 5-0

Gehele ontvangst 3196-13-0

Uitgaven:

-       5 maart 1701 betaald aan het comptoir 350-0-0

-       12 mei 1701 betaald 251-130

-       6 juni 1701 betaald 205-0-0

-       23 augustus 1701 betaald 275-0-0

-       22 september 1701 betaald 275-0-0

-       22 oktober 1701 betaald 268-0-0

-       1e januari 1702 betaald 220-0-0

Totaal 1844-13-0

Uitgaven rakende het remis:

-       volgens resoluatie van 17 maart  1704 van de Staten Generaal de buijtendijkse landen van de HH, voor het jaar 1700 hebben gelieven te remitteeren de ordinaire verpondingen en en vijfde verhoging die uitbetaald moeten worden aan de ijgenaars en gebruikers, bedragende 1260-6-11

 

Uitgaven van wat de rendanten vanwege de verpondingen niet hebben ontvangen:

-       aan de rendanten wegens de vijfde verhoging van slands tiende als mede de verpondingen vant Wolfsdijk tientje , volgens ordonnantie van de Vrouwe van Nuland, 52-15-8

-       voor cortinge vanwege de 7-1-14 die de rendanten tekort kwamen wegens de verpondingen van de nulandse straat tiende bij Aert Gurts de Cuijper  in pacht gehad die door den deurwaarder borgen daarover is afgepant geweest sonde rtot voldoeninge overmits den insolventie te hebben connen geraken,

-       pro memorie het salaris van den deuerwaarder

-       voor cortingen van 2 perselen van de Heer Bemont die verlaten sijn, wegens de 6 stuijvers per gulden soliecitatiecosten 0-15-8

Deze capitel van cortingen totaal: 60-12-14

 

Uitgaven van den Rendanten:

-       betaald aan de drossaard op rekening van zijn  specificatie gevaseert verdient ende verschoten 41-13-6

-       aan de drossaard betaald het derde deel in 6 gulden in de generale rekening van soliesitatie costen 2-0-0

-       aan de secretaris 2-0-0

-       aan Vorster Everdingh volgens ordonnantie van de heren regenten wegens evrdient salaris 7-10-0

-       aan de heer officier voor het overstaan van de rekening 6-0-0

-       de secretaris voor het protocolleren en uijtmaken 6-0-0

-       idem voor verschot van de zegels van dese rekening 1-15-0

-       verteeringen in het opstellen en passeeren van de rekening

-       de secretaris voor schrijven van een verpondingsboek aan de rendant gelevert 2-10-0

-       item voor de ….. voor publicatie van 7 september 1704 om de betaalde remisse uit de keeren met zegel, 1-2-0

-       de vorster voor het convooceeren van heeren regenten om dese rekening op te nemen en te sluijten

-       aan de rendanten voor tantieme om het remis aan de igenaars en gebruikers uit te keren 31-6-0

Acte houdt ineens op geen hadntekeningen!

 

In marge

Heden 17 november 1706 heeft de rendant deser rekening inde raatcamer gepresenteerd  in aanwezigheid van president Jacob Jansen van Gogh, Poulus Peters van Osch, peter eijmbert van Creijl, jan van der Ven de Jonge, Jan van Lith, Corstiaen Gerits Schepenen, Heer Oudenhoven, Cornelis van Coot, Jan Jaocbs, Jan van der Ven den Ouden, Matijs van Creijl, Sijmon Diercx, Tonis Ermers, Ariaan Faessen, Jan Jansen Quaack geerfden.

 

Blz 36 leeg

 

Blz 37 dd 22 november 1706

Compareert Handerske weduwe Willem Jongmans die ter instantie van Hendrick van Rijp, secretaris van de stad Helmont als procuratie gehad hebbende van de Heer Luijtenant comis de seer waraghtigh te wesendat haar man zaliger en zij volgens quitantie van Jonkheer MPC Vooght voor het jaar corsmis 1702 volgens quitantie 29 januari 1703 heeft betaald en aan levensmiddelen gelevert de som van 11 gulden, aan ons vertoont en dat de kinderen van de Heer van Geffen volgens ordonnantie van de Heer van Rijp dd 30 oktober 1703, en quitantie A de Vooght dd 2 januari 1704, heeft betaald 11 gulden en 2 zakken rogge om in de nieuwe rekening geladen te werden meedoen.

Tekenen: merk Henderske weduwe Willem Jonghmans, G Croon, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 38 dd 3 december 1706

Compareert Jan Jansen van der Ven, oud president en Heemraad en Jan Jaocb Langens, borgemeester  en beurder van de Franse Contributien gedaagt door de vorster ter instantie van  G Croon dorssaard om te verklaren dat

Jan van der Ven verklaart dat weijnigh tijt na de publicatie van de ordre en reglement van de Raad van Staten dd 29 oktober 1696 op het beplanten van de meijerij van Den Bosch is hij met de regenten van Nuland en Heeseijndt, die 1/3 in de gemeente van Vinckel onder dese jurisdictie competeren, de heerbaan lopende over het lanckvelt met Cornelis Krijnen beginnend van den Schijtpael off blauwen steen gestaan hebbende oostwaarts omtrent den Riedkal (-onduidelijk leesbaar jvdb-) tussen de gemeenten

Op het gescheij van Rosmalen en Nuland, tot smallehoefken heeft afgetreeden op verzoek van genoemde wijderzijdse regenten en vele naburen en dat sulcx gedaan wesende die van Nuland aan die van het Heeseijnde de keuze hebben gegeven om voor een derde part hetzij aen den boven ofte benedenkant om de selve Heerbaan te plijnneren en bepooten en beplanten te mogen neemen, dat de regenten en naburen van het Heeseijnde voor een derde part hebben aangenomen aan de beenedenkant tot aan de jurisdictie off scheijtsteen van Rosmalen en Nuland en het selve looth van de genoemde heerbaan met Bercke heesters hebben beplant en de hoogte van de heerbaan geslights. Dat de regenten en naburen van Heeseinde de Heerbaan beginnende aan de Holle Santstraat tot de huijsinge van de weduwe Eijmert Jacobs van Crijll insgelijk voor een derde part omtrent de selve tijt hebben helpen plijneren en beplanten met bercke heesters, sijnde haar looth gevallen int midden tegen over de gedevaliceerde huijsinge van Peter den Decker staande omtrent de molen van Nuland.

Jan Jacob Langens verklaart zich te conformeren met de voorgaande verklaring zonder te weten hoe het sligten en beplanten van de heerbaan tussen de holle straat ende het huijs van de weduwe Eijmert van Creijl, heeft toegedragen, daar is hij niet bijgeweest.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan Jacob Langens, Jacob van Gogh, Peter Eijmbers van Creijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 41 dd 10 december 1706

Compareert Jacob Gijsbers, out borgemeester, Jenneke Arts, Claesken Willems, allen van competerende ouderdom, die verklaren ter instantie van Jan en Lambert de Wert , verklaren dat op den 8e december in het huijs van Lambert Jansen de Wert enige tijd na de middag zijn gekomen Dirck Willems Vorstenbosch, met Handerske zijn vrouw, Hendrick Hendricx Hanegraaf en Tunnis Arien Martens, met Peerken zijn vrouw, waarbij Dirck een aks, Hendrik een schup en Tunnis iet anders in de hand had, vragende aan Lambert Jansen de Wert of hij seekere graeff liggende tussen het land genoemd de peterselie veldekens en de erven van de hoef van Mevrouw van Mombeeck, mee wilde helpen opgraeven, die door Lambert was toegelijt. Lambert antwoordde: van “Neen en soo sij daar toe gerecht waren dat sij dan de clooren costen” waarop beide vrouw ontstelt met woorden tegen Lambert uijtvielen, seggende dat hij de graeff hijmelijk hadde toegemaakt en dat sij hem publiek voor de gemeente weer open souden maken. Handerske schold de Wert uit voor een Schelm, een stuckdief. Lambert zei niets anders als “Jacob Gijsbers dat hoort ghij wel, hou dat in uw kennis”.

Tekenen: G Croon, Jaocb van Gogh, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 43 dd 9 december 1706

Schepenen verklaren dat ze vandaag ter instantie van Lambert Jansen de Wert en Jan Jansen de Wert. Gebroeders, inwoners alhier hebben geïnspecteerd een seekere graeff of sloot liggende tussen erve van de requirant genoemd het petercelieveldeken  en de erve van Mevrouw van Mombeeck, in den geheugte van Vinckel, onder dese jurisdictie gehorende dat aldaar aan de graafkant van den graeff hebben vinden liggen een afgehouwen knootwilligh, waar mede gemelte Lambert aldaer present sijnde verklaarde den selve graeff gestopt te hebbenen met aarden de sloot gevuld te hebben, om daer door het water van de landerijen van Dirck Vorstenbosch c.s. van sijn lant te keeren, verklarende dat Dirck Willems, sijn vrouw Handerske, Peerken Handricx, vrouw van Tunnis Arien Martens, Handrick Handrick Hanegraaf allen present, dat sij den genoemde boom en aarde daar wederom uijt gehaald hadde, bewerende daartoe gerechtigd te zijn, en dat het water daar altijt sijn los soude hebben gehadt.

Tekenen: G Croon, Jacop van Gogh, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 44 dd 15 januari 1707 rekening bewijs en reliqua

Van Willem Tunnissen van Roij, als gewesene collecteur van de verpondingen, en het remis van het ordinare en exrra ordinare verpondingen mistgaders oortjes per gulden over het jaar 1700, over de landerijen der HH Nuland gecollecteert

Ontvangsten:

-       ordinare verpondingen 1776-0-0

-       extraordinare verpondingen ( vijfde verhoging) 355-4-0

-       oortje per gulden, 22-4-0

totaal 2153- 8-0

 

Uitgaven:

-       aan de heer ontvanger Gijsbert van Beresteijn op 5 maart 1701 de som van 350-0-0

-       idem 12 mei de som van 251-13-0

-       6 juni idem de som van 205-0-0

-       24 augustus idem de som van 275-0-0

-       22 september idem de som van 275-0-0

-       22 oktober idem de som van 268-0-0

-       5 januari 1702 idem de som van 220-0-0

Totaal 1844-13-0

 

Blijft over 308-15-0 ( gaat over naar de onderstaande rekening)

 

Rekening van het remis van de voorgaande verpondingen

Ontvangsten:

-       de som van 308-15-0

-       ontvangen van Jacod van Gogh en Poulus Peters van Osch de som van 511-0-0

-       de som van 115-10-0 dat door de ontvanger is ingehouden wegens de Graeff gelden van Meegen tot Oijen, als blijkt bij het slot  van rekening van genoemde Heer Ontfaner van Beresteijn waarvan ordonnantie is geslagen door officier en schepenen van Nuland op de borgemeester  jan jansen van der ven den ouden

-       de som van 50-0-0 wegens dat officier en schepenen ordonnantie hebben geslagen op den borgemeester Willem Claessen, dat in zijn rekening van uijtgaaf werderom moet salideren, alsoo de penningen aan de ontvanger betaald, etc

-       de som van 187-0-0 die de ontvanger ingehouden heeft van de schellingen wegens verdiende sallaris van den advocaat en verschot, etc.

-       de som van 38-0-0 gulden wegens het adviesgelt van het Heeseijndt gelijk als bij slot van de ontvanger of advacaat te zien is,

-       de som van 50-0-0 gulden dat de ontvanger ingehouden heeft wegens slot van de rekening van Anton is Ermers als collecteur van de verpondingen

Totaal 1260-5-0

 

Uitgaven:

-       aan diverse personen uitgekeerd wegens het remis van het jaar 1700 de som van 882-4-0

-       voor uitgaaf van de schellingen  de som van 187-0-0, die den ontfanger heeft ingehouden, die de rendant hier is verantwoordende, zo als bij de ontfanck blijkt

-       de som van 38-0-0 die de advocaat van Breugel in gehouden heeft wegesn advies gelt van Willeken en het Heesijndt

-       de som van 50-0-0 door hem verschoten uit de schellingen voor Antony Ermers gelijk aan den ontvangenaar te sien is,

-       de som van 50-0-0 wegens verschot door den ontfanger ingehouden tot voldoening van het restant dat bij het slot van de liquidatie  gedaan inden jaere etc,

-       de som van 52-15-8 wegens wegens de verpondingen van de tiende voor het voorgaande jaar 1700 volgens ordon. Van de Vrouwe van Nuland, op den tient beurder Peter Peters Bijvelt

Totaal 1259-19-8

 

Narekening door Willem Tunnissen

-       de som van 3-13-6 uitgegeven dat de Heer advocaat van Breugel ingehouden heeft voor het advies gelt van Willeken en het Heeseijndt met approbatie van de drost en genoemde advocaat van Breugel.

-       Betaald aan dezelfde voor het overstaan van de eerste rekening van sollisitatiecosten 2-0-0

-       Idem aan dezelfde voor het overstaan van de rekening 6-0-0

-       Aan de vorster volgens ordonnantie 7-10-0

-       Aan de secretaris van de eerste reekening van sollisitatiecosten 2-0-0

-       Aan dezelfde voor het schrijven van de rekening 6-0-0

-       Idem voor zegels 3-3-0

-       Voor de ouditeuren aan Cornelis van Coot 4-0-0

-       Corting voor de Heer Bemonts land 0-15-0

-       Cortingen van de Nulandse straat tiende 7-1-12

-       Beurloon voor de rendant voor de geremitteerde penningen 31-6-0 ( vervalt, moet gebracht worden op het hele corpus en daar van ordonnantie te slaan).

Totaal 73-9-2 gulden.

Waarvan afgetrokken 5 stuijvers en 8 penningen hier vooren meer ontvangen dan uitgegeven, soo komt den rendant suiver te boven als meer uitgegegeven als ontvangen de som van 73-3-10. waarvan aan de rendant ordonnantie van betaling zal worden gegeven om daar mede zijn crediteuren van te kunnen betalen. Op approbatie van de Vrouwe van Nuland.

Tekent: G. Croon, Mart. Kievit, J. van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 55 dd 27 december 1706

Compareert Jacob Gijsbers out borgemeester die ter instantie van Lambert en Jan de Wert verklaart waar te zijn dat hij als pachter van de hoeve van Mevrouw de Baronessse van Mombeeck  in Vinkel gelegen en als gewesenen knecht van Tunnis Jorisse sedert 1689 tot 1706 heeft helpen cultiveren , dat in die tijd niemand van de naast aangelegen geerfden hun water tussen de erve van de requirant genaamd de peterselie veldekens en van de hoeve van Mevr. Van Mombeek hebben gelost. Hij zou dit in sijn tijd als pachter ook niet goedgevonden hebben omdat de hoeve daardoor seer beschadigd zou worden.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven de jonge, Poulus Peters van Osch, J. v. Clootwijk, sub secr.

 

Blz 56 dd 22 december 1706

Compareert Tunnis Jorissen oud ca. 48 jaar, wonend te Geffen, om ter instantie van Jan en Lambert de Wert te verklaren dat hij op de hoeve van Mevrouw van Mombeeck is geboren, en opgevoet, dat hij de hoeve met sijn ouders heeft bewoont en na de dood van zijn vader zelf heeft bewoont circa 31 jaar achtereenvolgens, en in die tijd heeft er nooit enige waterlossinge gelopen tussen de peter selie veldekens en de erve van Mevrouw van Mombeeck, en dat de sloop daar tussen met hout was toegewassen en op een plaats met aarde was toegelegt, om geen regenwater daar door te kunnen lossen. Dit omdat de hoeve daardoor schade zou lijden.

Verklaart verder dat ene Jan Jan Adriaans de Jongh de genoemde peterselie veldekens die hem toen toebehoorden, de voorstaande toegeleijde sloop  om het water van zijn wijcamp ter plaatse gelegen, daardoor te lossen hadden opgegraven, maar dat hij hem heeft geholpen dit weer toe te leggen en dus de genoemd e Jan Jan Adriaans de Jongh het lossen van sijn water daardoor wierde belet, soo heeft hij daarna een andere wegh van lossingen effens den Schijndelschen camp genaamd den Berckcamp en soo voort naar de nieuwe steegh, van de weduwe Geerit Jacob Hens Bosch uitgevonden, sonder te weten off hij daar toe gerechtigd was.

Tekenen: G Croon, Jacop van Gogh, Poulus Peters van Osch J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 57 dd 31 december 1706

Geerit Bastiaans, tegenwoordig borgemeester van Nuland, heeft verklaart schuldig te zijn aan Bouwen en Jan Gielens een som van 100 gulden, a 4%, over een jaar na vandaag terug te betalen.

Tekent:: merk Gerrit Bastiaans, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J v Clootwijk sub secr.

In marge: betaald aan Jenneke weduwe Boudewijn Gielen, dd 24 april 1727

Blz 58 dd 19 januari 1707

Compareert Jochem Boogaars ca. 60 jaar oud, Claas Aert Herbers omtrent 63 jaar, beide inwoners van Nuland, die ter instantie van Lambert en Jan de Wert het volgdende verklaren:

Jochem dat hij 20 jaar voor kneght heeft gewoond bij Jan Aert De Wert  in den geheugte van Out Vinckel, heeft de peterselieveldekens helpen teullen liggende naast de camp van mevrouw van Mombeek. In die tijd heeft nooit enige water tussen de camp en de peterselie veldekens heeft gelost of connen lossen, omdat de scheijsloot met hout en breemen was toegewassen.

Claas verklaart dat hij ter instantie van Jan Jan Adriaans de Jongh 10 a 11 jaar geleden voor de helft van de posten in de grond staand op de genoemde sloop heeft uitgerooijd , sonder dat daar die tijt enig water door conde lossen.

Tekenen: merk Claas Aert Herbers, merk Joghem Boogars, G Croon, Jacop van Gogh, Poulus Peters van Osch J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 60 dd 19 januari 1707

Compareert Hendriette Chevale, gezond en in leven sijnde, waarvan een acte wordt opgemaakt.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, G Croon, Dirck van Clootwijck, secretaris van nuland, Jacop van Gogh, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 61 dd 26 januari 1707

Compareert Jan Dircx van der Donk, oud ca. 21 jaar en Maria Dircx van der donk, oud ca. 25 jaar, die verklaren ter instantie van Jan en Lambert de Wert dat sij op 8 december laatstleden staende bij een stukske land van Tunnis Arien Martens in vinckel alhier gelegen,  tussen de huisjinge van genoemde Jan de Wert hebben gezien Dirck Willems Vorstenbosch met Handerske zijn vrouw, Hendrick Hendrickx Hanegraaf, Antonis Arien Martens en zijn huisvrouw Peerken, bij de achterdeur van genoemde Lambert de Wert, horende Handerske onder andere seer onstuijmig met scheltwoorden uijtvaerde tegens Lambert de Wert scheldende hem voor een schelm en stuck dief omdat hij haar hijmmelijk met het opstoppen van haar water beschadigde en benadeelt, hadde sij de toegestopte graaf publiek in presentie van de ganse gemeente  weer soude openmaken.

Tekenen: Jan Dircx van der Donk, Marij Hendricx van der Donk, G Croon, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 62 dd 26 januari 1707

Schepenen verklaren dat wijlen Hendrik van Putten in sijn leven coster en  schoolmeester deser HH alhier is gestorven en begraven op 23 december 1706, zonder wettige geboorten nagelaten te hebben,  erfgenaam is zijn weduwe Elisabeth Romijn, die compareert en verklaart volgens het 17e artikel van het placaadt en ordonnantie van den 20e penning  op de successie collateraal dd 24 december 1695, dat haar man zaliger geen goederen of evecte den 20e penn. subject wesende meer heeft nagelaten als een obligaite of schultbrief van 800 gulden, zijnde restant van cooppenningen van vecoste?  huisjinge staande tegen over de nieuwe kerk in sgravenhage.

Tekent: G Croon als drossaard ( boete omdat eerste testament niet was uitgemaakt) Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 64 dd 26 januari 1707

Schepenen verklaren ter instantie van Dirck van Clootwijk secretaris alhier vandaag verzocht te zijn om de eed die Elisabeth weduwe Hendrik van Putten inverband met de 20e penning, waarbij van Clootwijk haar vroeg waarom zij het testament niet heeft gelicht, want die zou tot betaling van het collateraal in den Haag als andersints noodzakelijk van doen had, ze antwoordde dat ze dat morgen zou komen doen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit.

 

Blz 65 dd 28 januari 1707

Vrijdag 28 januari 1707 heeft de drossaard door den vorster hebben doen convoceeren

Jan Jacob Langens, Geerit Bastiaens, Jan Dircx van der Donk, als borgemeesters,

Cornelis van Coot, kerkmeester

Dirck Jan Frenssen en Hendrick Gijsberts de Bie, Armmeesters

Hendrik van den Dungen, Arien Faessen, gesworene

Jan van der Ven, Heemraat

Leendert Willems van Boeckelt, Jan Huijbers, Jan Lamberts van Bocxtel, Mathijs van Crijll, Jacob Joosten, Hr. En Mr, Abraham van Mil, Claes Jan Huijbers, Sijmen Dircx, Antony Ermers, Adriaan Frans Hoeff, Peter Hendricx Beijvelt, Willem van Roij, Dirck Willems Vorstenbosch, Hendrick Hendricx Hanegraaf en Henrdick Merckus, alle van de gequalifiseerdste ingesetene en geerfden.

De drossaard doet een voorstel om daar over te praten, wat het beste is voor dese gemeente.

nl. dat request van wegens dese gemeente aen haar Hoo: Moo: is gepresenteerd , om remis van slandsmiddelen, dat ook aan dese gemeente mocht worden vergoed de karrevrachten in het leger in het jaar 1705 gedaen, bedragende  1860 gulden, met versoeck dat iemand mocht werden gecommandeert om de voorstaande zaken en sollicitatie in Den Haag te vervolgen, dat Heren schepenen op de 24e deser lopende maand van januari daer over sijn vergadert geweest, dat gemelten drossaard  in geschrifte aen haar heeft overgegeven, den persoon van Peter Eijmbers van Crijl, om genoemde zaak waer te nemen, mits voor vacatie en teer costen niet meer te declareren als 1 gulden en 5 stuijvers per dag, boven de verschot van de vracht en passasie gelt,

En alsoo de schepenen haar daar op niet hebben gelieven te declareren, , soo verzoekt gemelte drossaard dat de genoemde aanwezende comparanten, haar gelieven te expliceeren off sij haar met hem ter saecke voorstaande gelieve te confirmeeren off wel dat een ander bequam persoon bij overstemmingen gelieven te committeren, om voorstaande sollicitatie waar te nemen. Na deliberatie wordt Jan Jacob Langens gecommitteert.

Tekenen: Jan Diercx van der Donk, Merck van Hendrik Hendricx de Bie, Hendrik Jansen van den Dungen, Ariaen Fasen, G Croon, merk van Geerit Bastiaens, Jan jansen van der Ven, merk van Lindert Willems, merk van Jan Huijbers, Mathijs van Creijl, Peter Eijmbers van Creijl, Sijmen Diercx, merk Jacob Joosten, Claas jan Huijbers, Anthonis Ermers, Adriaan Frensse, Peter Hendrick Peters, Willem Tonissen van Roeij, Dierck Willems, mrk van Hendrik Hendrickx, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 67 dd         midden in een acte!

…..Ten tweede

Dat gemelten drossaard met grote lankmoedigheid en pasientie aan de schepenen heeft geadresseerd  om seker taucxaet van haar Eerwaarde tot laste van die van het Heeseijnde ter zake van schouwkosten de som van 296 gulden, geoptineert gelieven te verklaren executabel, sonder daar toe te hebben comen geraken, dat des wegen den selven is genootzaakt geweest door de Notaris Oudenhoven aan haar ten fiene voorstaande insinuatie met protest van weijgering van justitie te laten doen, edoch alles te vergeeffs dat den selve sigh daar over bij request aan heeren wethouderen van Den Bosch heeft geadresseerd en brieven van evocatie heeft geobtineert die door de vorster aan haar op den rechtdagh van de 26e van dese maand sijn overgelevert. En alsoo de selve schepenen zijn beschreven om op de jovis rolle van 3 februari aanstaande te compareren, gelijk J Theodorus Lemmingh ter zake van het aannemen van het derde part van de brugge op de Weerscheut insgelijks over weijgering van justitie heeft moeten doen, dat schepenen mede hebben connen goet vinden,  gemelte drossaard bij hunne rescriptie op seker request van dezelfde aan de Raad van Brabant gepresenteerd. Om te hebben mandement van menteniepenaal, mannisieucelijk, te insjurueeren ende dat geschapen staat dat daar door veele onnutte rechtscosten sullen komen te rijsen, soo verzoekt de drossaard dat de aanwijzende Heere comparanten haar gelieven te expliceren of sij soude konnen goetvinden of de procedure van de schepenen tegen hem wordt voortgezet of niet?

Na deliberatie werd goetgevonden dat geen processen tot costen van gemeente ingesetenen gevoerd zullen worden, behalve als alle schepenen en 2 gequalificeerde ingesetene uijt ider rot, dat wel besluiten.

Ten Derde

Dat president Jacob van Gogh en Schepen Poulus Peters van Osch vant comptoir der bede hebben ontvangen de beede van de buijtendijkse landen door de hoo: moo: heren geremitteerd voor de jaren 1700, 1701 en 1702. voor de som van 626 gulden en stuijvers, waarna de drossaard op verzoek van verschillende geinteresseerden en geerfden op 4 november 1705 door den vorster insinuatie met protest aan haar heeft laten doen, om genoemde penningen uit te keren, aan hen die ze betaald hebben, wat ze tot nu toe niet geregelt hebben, wat in strijd is met hun gedane eedt en plicht. En off de comparanten niet zouden goetvinden iemand te committeren om Jacob van Gogh en Poulus Peters van Osch  met ter minne of des noot met middelen van recht tt het doen van rekening bewijs en reliqua van genoemde ontvangen beede te constringeren. Schepenen gaan accoord en benoemen Jan Jan van der Ven den ouden en Jan Jacob Langens.

Tekenen: G. Croon, merk van Jan Huijbers, … claessen? ,,, Ariaan Faesen. J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 70 dd zaterdag 29 januari 1707

De secretaris Dirck van Clootwijck maakt aan de Heren regenten bekent dat de gemeente protocollen en andere procuratiestukken en documenten mitsgaders gemeentens rekeningen in de Raatcamer sijn opgesloten in een kastje met twee deuren waarvan hij en president iedern eenen sleutel is hebbende.

En alsoo enige documenten er zijn vermist en dat het genoemde kastje niet secuur en is dat den selve wert beactumeert (?) om de vermiste pampieren te … woorden soo ist dat den selve ter rete ampshalve om soodanige calangie net seer out en worpen te wesen, asse die selve documenten bestaande in 15 ingebonden boecken of protocolle met eene scheijde reekening en bedingde stukken op huijden dato uit het genoemde kastje naar sigh genomen om die secuer te stellen.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van Lit.

 

Blz 71 dd 2 februari 1707

Heer officier verklaart de reële en personele boecken van Jan Huijbers en Dirck Willems Vorstenbosch als beurders van de Franse en Spaanse contributien voor het jaar ingaande 15 mei 1704 tot laste van de gebrekelijke betaalders van dien executabel.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit,  J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 71 dd 16 februari 1707   ( lastig leesbaar-jvdb)

Schepenen geven op verzoek van Reijnier Plenus, borger en coopman te Den Bosch te kennen

zijn erve gelegen aan de noordkant van het ven op die distantie van 40 voeten de selve gemeente hebben afgepaelt en die volgens de poort haar van den hertog van Brabant te mogen beplanten met nog 5 voeten daar buijten en tot …van het pootelen van een slootjen van 3 a 4 voeten te mogen graven onder die conditie soo op d’een of dander cant getwis meer erfve vereijt wiert (?), als de distantie van 40 voeten, dat gemelten Heer Plenus daar van sal betalen soodanige gebuer cijns overeengekomen sal worden door regenten en geinteresseerden

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, J. van Clootwijck, sub secr.

 

 

 

Blz 72 dd 23 februari 1707

Schepenen verklaren dat er in de gemeente Nuland geen goederen liggen die toekomen aan een persoon die onder de Coninck van Vrankrijck zijn gebied woont.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, Peter Eijmbers van creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit,  J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 73 dd 8 maart 1707

Adriaan Melten, inwoner alhier,  verklaart schuldig te zijn aan Goijert Rijcke, de som van 92 gulden hercomende de genoemde schuld voor de som van 75 gulden vanwege geleend geld en de rest vanwege verdiend huurloon, als kneght bij Arien Melten, die verklaart in 2 termijnen te gaan betalen: 25 gulden in september en de rest tegen 4% in september 1708.

Tekenen: Adriaan Jan Melten, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 74 dd 30 maart 1707 rekening bewijs en reliqua

Van Willem Tonnissen van Roij als collecteur van de verpondingen van 1700

Ontvangsten:

-       ordinare verpondingen 1776-0-0

-       extraordinare verpondingen ( vijfde verhoging) 355-4-0

-       oortje per gulden, 22-4-0

totaal 2193-8-0

 

Uitgaven:

In 7 rijsen betaald aan ontvanger Gijsbert van Berestijn 1844-13-0

De ontvangst hiervoor was 2153-8-0

Blijft over 308-15-0

 

Andere ontvangsten:

-       de som van 308-15-0  ( slot van hierbovenstaande), die wegens de heer Beresteijn op de remisse zijn ingehouden

-       de Heer van Breugel heeft wegens de Heer van Beresteijn met de regenten geliquideert en is na affrekening van oncosten nog schuldig gebleven 510-18-2 die bij de rendant van Poulus van Osch sijn ontvangen

Totaal 819-13-2

 

Uitgaven tegens den voorstaande ontvanck wegens restitutie der geremitteerde penningen aan de ingesetenen”

-       gehele remissie bestaat uit 1260-6-0 waaruit aan ieder sijn contingent is betaald na aftrek van 6 stuijvers van de guldentot verval van de oncosten, bedragende de 6 stuijvers totaal 378-2-0, resteert dus 882-4-0 die aan de ingesetene en geerfden zijn gerestitueerd

-       De ontvanck hiervoor beloopt 819-13-2, waardoor de rendant meer uitgegeven dan ontvangen te hebben en wel 62-9-0

 

Andere ontfang van soodanige 6 stuijvers voor iedere gulden als aan de ingesetene zijn gecort tot verval der oncosten van sollicitatie

-       een som van 378-2-0 sijnde de 6 stuijvers van elke gulden

 

Uitgaven:

-       volgens de ordonnantie van de Vrouwe van Nuland wegens de Wolfdijkse Tiende en vijfde verhoging van alle tiende de som van 52-15-0

-       wegens het remis van de tiende aan de Nulandse straat, 7-1-14

-       den drost 1/3 in 125 gulden hem toegevoegt sijnde (= 41-13-6) dogh daarop bij de rendant ingehouden, 38-0-0 die de Heer van Breugel in de liquidatie van de remissie der verpondingen wegens de heer drost hadde afgetrokken over sulcx nogh 3-13-0

-       gecort wegens Bemont land  0-15-0

-       betaald aan vorster Everdingh volgens ordonnantie 7-10-0

-       aan de drost wegens overstaan van de eerste rekening van sollicitatie costen, 2-0-0

-       aan de secretaris voor het schrijven van de generale rekeningvan sollicitatie costen 2-0-0

-       voor de drost wegens het overstaan van de rekening van de verpondingen, 6-0-0

-       aan de secretaris voor het schrijven van dese rekening, 6-0-0

-       voor de gebruikte zegels, 3-3-0

-       aan de selve voor de zegels tot dese rekening dienende 1-15-0

-       aan den rendant voor beurloon vant distribueren der penningen van 1260-6-0, tegen 5 % = een som van 31-6-0

-       voor de verteeringen van de ouditeurs van dese rekening 4-0-0

-       voor acte van publicatie, 1-2-0

-       betaald aan de Hr van Breugel  offte wel op de remissie gecort wegens sollicitatiecosten, een som van 187-8-4

-       doorgestreept: bij de selve ingehouden wegens het slot van de rekening dat bij Antony Ermers was schuldig gebleven, 50-0-0 ( in marge: gerestitueert bij de borgemeester Willem Claesse )

-       bij de selve ingehouden wegens het slot van de rekening dat bij Antony Ermers was schuldig gebleven, 50-0-0

Totaal 366-8-2

 

De rendant heeft meer uitgegeven dan ontvangen, nl 75-3-0

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Peyter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 88 leeg

 

Blz 89 dd 16 maart 1707 rekening bewijs en reliqua

Door Cornelis van Coot  collecteur der verpondingen over 1701

Ontvangen:

-       gewone verpondingen 1776-0-0

-       vijfde verhoging 355-4-0

-       oortje per gulden 22-4-0

Totaal:  2153-8-0

 

Uitgaven:

-       aan het comptoir van de Hr ontvanger Beresteijn 1025-14-0

-       aan de ingesetenen moeten goed doen het remis van de verpondingen bedragende 1260-6-11 des heeft den rendant ingehouden 6 stuijvers van elke gulden om de sollicitatiecosten uit te vinden die hier na apart werden verantwoord

Totale uitgaaf: 2286-0-11

Er is dus meer utgegeven dan ontvangen, nl. een som van  132-11-11 gulden

 

Andere inkomsten:

-       de 6 stuijvers per gulden totaal 378-2-0

 

Uitgaven in dit kader:

-       betaald met kennis van de regenten aan Beresteijn 22-0-0

-       aan de drost 1/3 van 125 gulden (toegevoegd wegens vacatie de som van 21-13-16?), totaal een som van 41-13-6

-       aan Isaac Oucoop op rekening van executiecosten  de quitt van de vijfde verhoging, de tiende en alsoo hiervoor ten volle is verantwoord den taux 35-16-0

-       de rendant heeft moeten betalen aan oncosten geresen int executeren de pande van de Hr. Beaumont, dat is opgehouden 60-19-0

-       de verpondingen van het zelve 0-15-0

-       betaald aan Hermen Cremers wegens diensten en vacatie voor de regenten gedaan 15-15-0

-       verlooren met het afzetten van de duijten, 7-0-0

-       drost voor het overstaan van dese rekening 6-0-0

-       secretaris voor het schrijven enuijtmaken 6-0-0

-       item voor het schrijven van de rekening van de sollicitatiekosten 2-0-0

-       drost voor het overstaan 2-0-0

-       voor verteeringen gevallen op rekening van de verpondingen 12-0-0

-       voor verteeringen gevallen op rekening van de sollicitatiecosten 4-0-0

-       de secretaris voor de zegels 3-3-0

-       idem voor deze rekening 1-15-0

-       vorster 6-8-8

-       den rendant voor beurloon wegens het remis a 5% (van 1260) bedraagt 31-6-0

Totaal 258-10-4

Totaal meer uitgegeven dan ontvangen de som van 13-1-10

Tekenenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Peyter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, J. van Clootwijk, sub. secr.

 

Blz 95 dd 17 maart 1707

Schepenen verklaren dat de buijtendijkse landen gelegen tussen de somerdijck en de Achterdijck bestaande in Hoij en weij en enige teullanden,  de 6 lopens teulland tegen eenen mergen gerekend, samen groot zijn, volgens het cohier 776 mergen, 228,5  roeije ter goede rekenign ie jaarlijks in de verpondingen betaald moet worden, de som van 1043-12-11 gulden, en het oortje per gulden de som van 13-12-0, tesamen voor het jaar 1705 de som van 1056-13-9 gulden. En sijn de binnendijkse landen bestaande uit teullanden, enige beemden en houtvelden,  groot 250 mergen en 200,5 roeije te betalingen in de verpondingen een som van 732-7-5 gulden, oortjes gelt: 9-3-0, tesamen 742-0-4.

Geen handtekening van de schepenen?!

 

Blz 96 dd 19 maart 1707

Verzoek van Antonis Cornelisse van Altenhuijse als vader en voogt over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Catelijn Jan Frensse, zijn vrouw zaliger, om authorisatie om een lening op te nemen op zijn huis, hof en landerijen alhier gelegen, en land te Loosbroek onder Hees gelegen, een som van 150 gulden, om daarmee een obligatie van 125 gulden af te lossen met interest aan Jan Tunissen van Nuland, tot Den Bosch, mede gezien de appt. van 18 maart 1707 met de instemming van de naaste vrienden Arien Nelissen van Altenhuijse, Dirck Jan Frensen, bijde omen van de kinderen, dd 19 maart 1707, schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 97 dd 20 maart 1707

Compareert Jan Jansen van der Ven den ouden, Heemraad in de polder van der eijgen,  smorgens, omtrent de clocke van 3 uur, die verklaart ten behoeve van zijn zoon Adriaan Jansen van der Ven, verwekt bij wijlen Maria Hendrik Jansen, noch in leven zijnde, afgaan van tochte van 4 lopens en 25 roeije land genaamd den Legen Hoff, ter plaatse op den Wolfsdijck, beneffens erve erfgenamen Heer van Nuland, Schrijver Hoorenbeeck bovennaast, en  de kinderen Gielen Boudwijn benendennaast, strekkende met de ene einde van erve Marike weduwe Peter Jan Claesse, tot op de gemijne straat met de andere eijnde. Verder ook 14 hont wijland op de Doncken alhier gelegen, beneffens de Goorsteegh, bovennaast en de erve van de voornoemde comparant en de kinderen Gielen Bouwens benedennaast, strekkende met ene einde van de erve het convent  van de Tolbrug, tot op de erve Jacob Evers en de kinderen Gielen Bouwens aan het andere eind.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van de Ven de jonge,  J. v. Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 98 dd 30 maart 1707

Schepenen verklaren zich sterk te maken voor Jacob van Gogh als gelover op de Brugh van de Weerscheut in den jaar 1706, voor dese gemeente daar voor gelooft, voor twee parten, geloovende alle de costen en schaden daer over sijn en mochten komen, met hem Jacob van Gogh, neffens hem te sullen afdoen, op verbant van ond persoon en goederen.

Tekenen: Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van de Ven de jonge,  Jan Jansen van Lit,J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 99 dd 2 april 1707

Compareert Matijs van Crijl out schepen, Jan Jaocb Langes, tegenwoordig borgemeester, en Mr. Juriaan Everdingh, mr. Sjurrisijn ende vorster alhier, die ter instantie van Jacob van Gogh, president, hebben verklaart dat op de 16e maart laatstelden ten huijse van Cornelis van Coot, inwoner alhier, Jan Jansen van der Ven, out president en nu heemraad in haar gezelschap sijnde, onder andere discourse hebben horen seggen, dat hij “Jacob van Gogh, was kennende voor een eerlijk man”, die daarop de hand verlangde van Jacob van Gogh. Van Gogh zei daarop een kan genever te geven en die samen geconsumeert hebben.

Tekenen: Mathijs van Creijl, Jan Jacob Langes, J Everdingh, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 100 dd 10 april 1707

Compareert Handerske Jorissen, 40 jaar, wonend te Heesch, en Jacob Jan Timmers, 35 jaar, wonend te Out Vinckel, die verklaren ter instantie van Jan en Lambert de Wert,

Handerske verklaart geboren en opgevoed te zijn op de hoeve van mevrouw de baronesse van Mombeeck, in Vinckel, en dese hoeve heeft bewoont met haar ouders, broer Tunnis Jorrisen en knegt Dirck Willems van der Donck voor de tijd van 28 jaar. In die water was er nooit enige waterlossing heeft gelopen tussen een stukske land genaamd de peterselie veldekens en de erve van de hoeve van mevrouw van Mombeeck, er lagh wel een doode schijtsloop daar tussen, die met hout was toegewassen, sonder daar daar regenwater van den bovenlanden aan de noordkant neffens de vinkelse weteringh gelegen. Jacob Jansen als pachter van de hoeve van de Heer Casterius gelegen aan de noordzijde van de Vinkelse Wetering in Outvinckel verklaart dat het water van het land genaamd het berckvelt en den wijcamp tot die hoeve gehorende noordwaarts neffens de voornoemde wetering aangelegen sijnde sijnen cours en lossinge heeft gehad in de genoemde wetering, sijnde de moeder revier door outvinkcel lopend soo en gelijk alle landerijen van wederzijds de wetering aangelegen insgelijk haar water daar in moeten lossen, en dat soo nederwaarts door rosmalen, neffens het couwaters cloosteren soo in de revier de Aa, lopende soo langs en door de stad Den Bosch in de Dies tot in de Maese.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 102 dd 13 april 1707

Compareert Jan Bastiaans oud 45 jaar wonend te Geffen, om ter instantie van Jan en Lambert de Wert te verklaren dat hij 25 jaar geleden zich voor knecht heeft verhuurt bij Joris Tunnissen, pachter van de hoeve die tijt competerende Jonker de Jeger, en tegenwoordig mevrouw de Baronnese van Mombeek, dat hij 6 achtereenvolgende jaren daar gewoont heeft en de hoeve helpen cultiveren en in die tijt geen water van de naast gelegen landen heeft gelost of konde lossen door een schijtsloop die met houdt toegewassen wa, gelegen seker akkerken de peterselie veldekens en de erve van Vrouwe van Mombeek, voornoemt genaamd de Rijshoeve. Hij is daar in die tijd dagelijks geweest en zag dat er een dam was in die sloop omtrent de hoogte van  de wal van genoemde peterselie veldekens toegemaakt.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 104 dd 2 mei 1707

Schepenen machtigen Poulus Peters van Osch en Corstiaen Gerits Beijvelt, als bedienende het borgemeestersampt over den geheugte van Vinckel, omme tot betaling van deses gemeenten schulden tot Den Bosch op interesse mogen negotieren en opnemen een som van 150 gulden.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, Peter Eijmbers van Creijl,  J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 105 dd 2 mei 1707

Onder condities verpacht Hr. Johan van IJperen voor een jaar aan Willem Jan Huijbers huis hof en aangelegen land met een streep land zuidwaarts daar tegen over gelegen, verder een acker lants aan schotsheuvel genaamd het Mouwerse, voor 42 gulden per jaar, verder een zak rogge aan de H. Geest of de Heer van Deurne te Den Bosch, “in geval van Heer Cracht, hagelslagh  of inondatie”, zal toch betaald moeten worden,

In marge 16 juli 1712 Willem Jan Huijbers laat quitantie zien van het jaar 1708

Tekenen:  J van IJperen, merk Willem Jan Huijbers, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 108 dd 19 mei 1707

Schepenen verklaren dat als Poulus Peters van Osch of Corstiaen Gerits Beijvelt als borgemeesters over Vinckel  in plaats van Jan Dircx van der Donk, daardoor enige bankroete of Schaede mochte comen te rijsen die niet door eigen nonchalantie werd veroorzaakt, dat de schepenen pro quota een deel van de schuld sullen betalen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Poulus Peters van Osch, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 109 dd 25 mei 1707

Questie en proces was geresen tussen Lambert de Wert, Jan Jansen de Wert, en drossaard Croon aan de ene kant als aanleggere, en Dirck Willems Vorstenbosch en Hendrik Hendricx  Hanegraaf c.s. aan de andere kant,

En tevens een proces tussen Lambert de Wert voornoemd aan de ene kant en Handerske, Handricx Hanegraaf en Dirck Willems Vorstenbosch als haren man aan de andere kant in zake insjurie geinthimeerdens, waarvan veel onnutte proces costen stonden te komen. Door tussen spreken van Hr Servaas Verhoffstad en Jan Jacob Langens, verklaart Dirck Willems Vorstenbosch dat hij aanstonts wegens de beide proces kosten zal betalen 70 gulden en dat Dirck verklaart Lambert de Wert te kennen voor een eerlijk man, verder is ieder aansprakelijk voor de verdere eigen proces kosten, ze mogen verder geen water lossen langs de Peter selie veldekens, Drost en officier zullen hun beste doen een goede uitweg te vinden voor het water.

Tekenen: G Croon, voor zichzelf en sterk voor Lambert en Jan de Wert, Dirck Willems voor zichzelf als voor swagers Hendrik Hendricx en Teunis Arijaen Martens, Peter Eijmbers van Creijl, J. v. Clootwijck sub secr.

 

Blz 111 dd 24 juni 1707

De drossaard heeft doen dagvaarden Willem Tonissen van Roij, om den eed als borgemeester af te leggen, die dit opnieuw weigerde te doen, op pretext niet op de lijst van de nominatie bij Heeren Schepenen gestelt geweest, en meer andere redenen hem daartoe moverende, waarover de drossaard heeft geprotesteert van kosten, schade en interesse die dese gemeente daardoor soude mogen overcoomen.

Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 111 dd 24 juni 1707

Drossaard heeft doen dagvaarden Willem Tunnissen van Roij, om de eedt als borgemeester af te leggen, omdat hij dit opnieuw had geweijgert, omdat hij zei niet op de lijst van de Heeren Schepenen had gestaan en meer andere redenen, drossaard protesteert vanwege de costen en schade die hiervan kan komen.

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van Lit, J v Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 112 dd 11 juli 1707

Questie en verschil was geresen voor de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden tussen Schepenen en regenten van Nuland aan de ene kant en Jan van der Ven, gewesene borgemeester en nu Heemraad aan de andere kant, ter zake een executie costen door de deurwaarder De Visser, wegens het comptoir van de bede tot laste van dese gemeente gedirigeert als mede over het remis van de bede van de buijtendijkse groeslanden van den jaare 1700, 1701 en 1702, en om onnutte verdere costen te voorkomen so ist dat Jacob van Gogh en Poulus Peters van Osch geasissteert met de Heer en Mr. Gerard van Breugel, advocaat en Jan van der Ven geasisteert met Hr. En Mr. Everaert Tullekens advocaat en griffier der stad Den Bosch, na dat partijen verscheijde comparitien op den 7,8,en 9e juli voor de heren gedeputeerd sijnde op de verpachtingen der tiende binnen Den Bosch hebben gehadt, door tussenspreken van dhr. G Croon, drossaart van Nulant, met den anderen zijn verdragen dat Jan van der Ven met de executiecosten van genoemde Deurwaarder de Visser, niet sal worden belast en bezwaart. Dat hij van sijn groeslanden egeene remis van de drije jaren beede  en sal pretendeeren ter oorzaake dat bevonden wert dat de ingesetenen van Nuland uijt de personele omslagh de genoemde  3 jaren beede aent comptoir hadde hadden betaald, en tot wiens behoeve en betalinge van gemeene schulden  en lasten deselve penningen volgens gedane rekeninge ook sijn geimplojeert dat voortaan de beede als sijnde een reële last over allen de landen van Nuland verpondingsgewijs sijnde 1/5de part van de verpondingen sullen moeten omgeslagen ende door de borgemeesters gecollecteerd werden. Waarmeede de voorstaande procedure sullen doot off en te niet wesen  ende dat met compensatie van costen van de Vrouwe van Nuland ende dat alles op approbatie van de 5 leden.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, Peter Eijmbers van Creijl als getuijge, Jan Jansen van der Ven de jonge als getuijge, Jan Jansen van Lit als getuige. J v Clootwijck, sub secr.

 

 

 

 

Blz 114 dd 23 juli 1707

Pertinenten staat van alle capitale en renten tot last van de corpus van Nuland, in conformiteit met de resolutie van de Raad van Staten dd 26 januari 1707 en aan het comptoir der domijnen van Brabant overgelevert

 1. 2 september 1668 een som van 227 gulden a 5%, opgenomen van Jan Hendrik Sijmons, nu houdend aan diens weduwe,
 2. 8 mei 1673 ook opgenomen 100 gulden a 5 %, ook aan voorgenoemde weduwe,
 3. rente van 100 gulden capitaal opgenomen tegen 5%, dd 8 mei 1673, nu betaald werden aan Handerske, weduwe Jan Hendrick Sijmons,
 4. 30 juli 1673 een som van 100 gulden tegen 5%, nu betaald aan Claes aent Hoogh  ( in marge voor de armen van Nuland 1725)
 5. 2 april 1674 een som van 400 gulden a 5% van Antonis aent Hoogh, nu  behorend aan Claes Aent Hoogh c.s. ( in marge voor de armen van Nuland 1725)
 6. 28 februari 1675 een som van 500 gulden a 5%, opgenomen van Jan Hendricx, houder nu is Symon Handricx, (in marge het onmondige kind van Joost van den Heuvel 1725)
 7. 20 mei 1676 een som van 500 gulden a 5%, opgenomen van Maijken van Geffen, houder nu is Caterina van Ravesteijn, ( nu desselfs erfgenamen, Catharina van Geffen, weduwe van Ravesteijn, 1725)
 8. 8 mei 1677 een som van 600 gulden a 5% van Antonis aent Hoogh, nu  behorend aan Claes aent Hoogh c.s. ( den armen van Nuland 1725)
 9. 17 mei 1678 een som van 100 gulden a 5%, opgenomen van Roeloff Tibosch nu behorend aan dezelfde
 10. 17 mei 1678 een som van 400 gulden a 5%, opgenomen van de weduwe Lambert van Geffen nu behorend aan Catarina van Ravesteijn, ( nu juff Catarina van Geffen, weduwe van Ravesteijn, 1725)
 11. 11 juni 1681 een som van 800 gulden a 5% van Jan Hendrik Melten, nu behorend aan Dries Hendricx van der Ven,
 12. 15 januari 1682 een som van 300 gulden capitaal a 5% van Geerit Huijbers, nu behorend aan Willem Tunnissen ( afgelost in 1725)
 13. 27 januari 1682 een som van 300 gulden a 5%, opgenomen van Antonis Aent Hoogh, nu behorend aan Claes aent Hoogh c.s.
 14. 8 mei 1682 opgenomen een som van 300 gulden van Geerit Huijbers, nu behorend aan Willem Tunnissen ( afgelost in 1725)
 15. 9 oktober 1682 een som van 600 gulden a 5%, opgenomen van Hendrick van Ballicum, nu betaald aan de weduwe Peter van Orten
 16. 4 april 1683 een som van 500 gulden a 5%, opgenomen van Antonis Aent Hoogh, nu behorend aan Claes aent Hoogh c.s.
 17. 2 oktober 1683, een som van 300 gulden van antonis aent Hoog, nu behorend aan Claes Aent Hoogh, c.s.
 18. 10 maart 1685 een som van 600 gulden a 5%, opgenomen van Antonis Aent Hoogh, nu behorend aan Jan Hendricx aent Hoogh, ( 1725: erfgenamen Claes Aent Hoogh)
 19. 6 maart 1688 een som van 400 gulden opgenomen van Mej. Cornelia Tielius, nu behorend aan  Roeloff van der Keer  ( 1725: afgelost)
 20. 12 december 1688 een som van 300 gulden a 5% van antonis aent Hoog, nu behorend aan  Tonis Jansen (Groenendaal) ( 1725 diens erfgenamen)
 21. 12 december 1688 een som van 300 gulden van antonis aent Hoog, nu behorend aan Claes Aent Hoogh, ( 1725 erfgenamen)
 22. 21 december 1688, een som van 1000 gulden a 5%, opgenomen van Antonis Aent Hoogh, nu behorend aan de armen van Nuland, ( 1725 Claes Aent Hoogh)
 23. 14 februari 1689 een som van 600 gulden a 5%, opgenomen van Antonis anet Hoogh, nu behorend aan Claes aent Hoogh, ( erfgenamen)
 24. 14 februari 1699 (?) opgenomen van Claes aent Hoog 600 gulden a 5%, nu te betalen aan Claes aent Hoogh ( erfgenamen)
 25. 7 maart 1689 een som van 700 gulden a 5%, opgenomen van Antonis Aent Hoogh, nu behorend aan Jan Hendricx aent Hoogh,
 26. 16 maart 1689 een som van 1000 gulden a 5%, opgenomen van Maijken van den Ancker, nu behorend aan Caterina van Ravesteijn,
 27. 25 juni 1689 een som van 300 gulden a 5%, opgenomen van de weduwe Aert Tijbosch, nu behorend aan Aert Tijbosch
 28. 25 juni 1689 een som van 250 gulden a 5%, opgenomen van Elsken weduwe Gerit van Lit, nu behorend aan Goijert van Grinsven ( 1725 Corstiaen Gerits Bijvelt)
 29. 30 juni 1689 een som van 500 gulden a 5% opgenomen van Maijken van Geffen, nu behorend aan Anna van Geffen,

Tekenen: Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Peeter eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, J. v. Clootwijck sub secr.

 

Blz 128 dd 3 augustus 1707

Croon als drossaard uit kracht de 92 artikelen van de ordonnantie van het Clijn Zegel, gevisiteert alle gesloten publieke rekeningen, breeder gespecialiseert in den 20e  artikel , en werd bevonden dat die voor een groot deel niet naar behoren zijn gepasseert. En heeft den substituut secretaris Johannes van Clootwijck, daarover ingevolge artikel 47,  becalangeert, naast ook president en schepenen.

Tekenen: G. Croon, Peeter eijmbers van Creijl, Poulus Peters van Osch, Mart. Kievit, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, Willem Klaessen, Adriaen Franssen, C van Gogh, Derck ter Broeck, Adriaan Faessen, merk Jan Peters, J.  v. Clootwijck sub. Secr.

 

Blz 129 dd 7 augusts 1707

Schepenen en naburen van Nuland machtigen Jan Dirck Spierings en Jan Jansen quack als beurders van de Franse contributien om ergens op te nemen een som van 300 guldenom daarmee – wegens de onmacht van de armen ingesetenen van Nuland- te voldoen de acherstand.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Peeter eijmbers van Creijl, Jan jansen van der Ven de jonge, J. v. Clootwijck sub secr

 

Blz 130 dd 15 augustus 1707

Registratie van een acte luijdende van woort tot woort

“alsoo Jan Jansen van der Ven, oud president van Nuland op 11 juli 1706 in zeker geselschap heeft hij Poulus Peters van Os en Jacob Jansen van Gogh uijtgemaakt voor schelmen. Ze (?) willen niet dat mensen belasterd worden, waarmee de regenten vaak samenwerken. De vorster wordt verzocht naar het huijs van Van der Ven den Ouden te gaan en hem uit naam van de insinuanten aanseggen dat ze hem van der Ven voor een schelm en eerdief, lasteraar en ondeugend mensch,  sullen houden, zolang hij zijn schelden den reghten genoeg sijnde bewesen sal hebben. De vorster moet van den Ven een kopie geven, verder zullen ze de acte in het protocol laten opnemen. De vorster wordt gevraagd wat de reactie van Van der Ven is. Acte dd 1 augustus 1707, tekenen Poulus Peters van Os en Jacob Jansen van Gogh”

Op verzoek van beiden geregistreerd ten overstaan van schepenen.

Tekenen: Martin Kivit, Peter Eijmbers van Creijl, J. van Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 132 dd 17 augustus 1707

Schepenen doen cond dat wij op het te kennen geven van de naaste vrienden van willem, soon van Willem Emons van Vlijmen verwekt bij Sijke Jacob Langens tot voogden hebben aangesteld Jan Jacob Langens oom van moeders wege als administrerende  en Rut van Vlijmen, ook van vaderswege als toensiend voogd.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Peeter Eijmbers van creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz  133 dd 29 augustus 1707  ondervraging

Ter instantie van G. Croon van de volgende personen:

-       Jan van der Ven den Ouden

-       Willem Westerlaecken, Heemraden

-       Hendrik van den Dungen,

-       Antony Peters

-       Jan Cortie

-       Claas Janse van Boeckelt

-       Willem van Roij

-       Matijs van Crijl

-       Jan Poulisse

-       Jan Lambers van Veggel

Ze verklaren allemaal op 28 augustus 1707 met schuppen en spaden op de agterdijk en kepkensdonkdijk onder dese Jurisdictie te sijn geweest met den Stadthouder van Rosmalen om sorge te dragen dat de polderlanden van Nulant, rosmalen en Orten genaamd den polder van der Eijgen niet door het opperwater werden geinundeert.

Dat ze op die dag omtrent 10 a 11 uur een hoop menschen op Kepkensdonkdijk gewapent met roers, schuppen en spaden, als andersints.

Ze hebbemn gezioen dat deze mensen de Kepkensdonksdijk en Agterdijk op verschillende plaatsen met gewelt tegen hun wil en dank hebben doorgesteecken met bedrijgingen haar te willen dootschieten. Matijs van crijl verklaart dat een persoon een blauwen keel aan had, was Swart van haar, geel van verwe, hem dreigende met het roer in de hand hem doot te schieten seggende “gaat weerom off ick sal u doot schieten”en Matijs tegen hem zei: “leg het roer af en defendeert u met het geweer tgeen ick heb. Datter nog meer anderen waren met roers zonder hen gekent te hebben, behalve Bruijst Dirck Gosens en Iwen de Loijer.

Jan van der Ven had herkent een soon van Dirck Gosens, Hendrik van den Dungen herkende hem ook, Antony Peters heeft ook Bruijst Dirck Gosens herkent te hebben, Claas jansen had naast hem ook Hendrik Willem Jan Uijen gekent, verder Jan Willem Jacobs Coren, en een persoon met een blouwen keel, niet beters te weten dan dat die was op de bedelaars gaet te Osch. Willem van Roij herkende ook Bruijst Dirck Gosens, evenals Jan Poulisse, die ook Ijwen de Looijer herkende. Jan Lambers heeft ook de voorgaande herkent maar ook Hendrik Willem Jan Udo.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven de Jonge, Mart. Kievit, J van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 136 dd 31 augustus 1707

Schepenen doen cond dat zij ter instantie van Hendrik de Booij in aanwezigheid van Jan van der Ven Heemraad, zich hebben begeven naar een sekere camp genoemd “de hoge Donk” aan Kepkensdonkdijk toebehorend aan De Booij, en zagen daar dat 6 roeijen eerden en groese is uitgesteecken, ende gebruikt tot den doorgesteken Kepkendonkdijk, naast de Osse brugh, waarvan de aarde is getaxeert op 4-10-0, (inclusief de jura voor officier en schepen, secretaris en heemraad en de vacatie van de requirant.

Tekent: G. Croon, Peeter Eijmbers van creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J van Clootwijck, sub. Secr.

 

 

 

Blz 137 dd 2 september 1707

Compareert voor Schepenen Jan Jansen van der Ven, Heemraad van Nulant in de polder van der Eijgen, die verklaarde met grote bevreemding ondervonden te hebben dat Jacob Jansen van Gogh en Poulus Peters van Osch hebben comen goetvinden een sekere acte van reprosse insjurie aan hem door de vorster laten insinueeren op den 4e augustus ende tot een eeuwige memorie ten protocolle alhier registreren op den 15e laatstleden temeer dat op den 9e juli 1707 door tussenspreken van gen. Drossaard Croon ten huijse van Juffr. Caet de Langh  tot Den Bosch present de Heer advocaat en griffier Tullekens, Heer advocaat van Breugel, van Gogh en van Osch, alle questie en verschil ider met een glas wijn in de hant, en d ‘een dandere toegebrocht en afgedronken hebben.

Van der Ven verzoekt nu de schepenen om ook een eeuwige acte en memorie te maken en te laten registreren. Hij laat een acte woordelijk optekenen waarin hij van Gogh en van Osch Schelmen noemt en MinEdiegen omdat ze bij een straat schouw geen recht deden bij suffisante attestatie, etc etc.

Tekenen: G. Croon, Peeter Eijmbers van Creijl, J. van Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 139 dd 7 september 1707

Alsoo kwestie en proces was ontstaan tussen wijlen de Heer van Nuland Cornelis Gans, als arrestant en aanleggere aan de ene kant en Dirck Claessen van Heesch gearresteerd en verweerder aan de andere kant,

dat Dirk Claessen sich bij request ten siene van relaxatie aan de Raad van Brabant had geadresseert, dat de Heer van Nuland, daar tegen gereschribeert hebbende, de Raad de Heer van Nuland op 21 november 1691 hadde geordonnneert den suppliant cost en schadeloos uit den arrest te ontslaan. De kosten werden getaxeert op 120-1-0 gulden, dd 11 september 1692,

dat schepenen van Nuland als aanleggere ter ene zijnde tot last van genoemde Dirck Claessen c.s. als gedaagden ter andere zijde provisionele sententien van genoemde Raad dd juni 1692 ook hadde geobtineert, waar bij den selve was gecondemneert als erfgenaam van sijn vader Claas Dircx van Heesch proquota aan de gemeente van Nuland te betalen een som van die hij in die tijd als president van Nuland vant comptoir van de Heer van Deurne volgens quitantie over extraordinaire verpondingen van slands tiende hadde ontfangen, gereseveeert de costen, ten uijteinde van genoemde procedure ten principale en alsoo sekere acte van compromis dd 7 december 1692 bij genoemde partijen was gepasseert bij de Heer Gargon ende Petrus Bollen waren gecommiteerd ende tot arbiters geeligeert, om de zaak af te handelen,

dat deselfe daarop hun uitspraak op 22 maart 1694 hadde gedaan , dat gemelten Dirck Claessen sustineerde , dat sijne zaken contra den Heer van Nuland daar niet in gecompreheert sijn geweest,

dat er een nieuw verschil was geresen, tussen hem en mevrouw de Douagiere van Nuland, voor de genoemde raad, en om verdere kosten te voorkomen is het dat genoemde Mevrowu Douagiere met schepenen en regenten aan de ene kant en Dirck Claessen aan de andere kant nu tot arbiters hebben aangewezen Matijs van Crijll, Peter Eijmbers van crijll en Willem Jansen Quack, out president te Geffen,

Tekenen: Dierck Claessen, J Maria Tromp weduwe van de Heer van Nuland, G. Croon, Martin Kievit, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 143 dd 13 september 1707

Schepenen verklaren dat zij ter instantie van verscheijde geïnteresseerde gedijkslaagde van de doorgesteeken dijken van kepkensdonk en agterdijk , onder de jurisdictie van Nuland gelegen, en op den 28e augustus door ingesetenen van Osch op drie verschillende plaatsen, vandaag door de Heemraad van der Ven gevisiteerd en maken van een taxatie van de te maken kosten:

-       12 voeten kepkensdonkdijk naest de Osse brugh noortwaarts gelegen van Dirck Crijnen iedere voet op 2-10-0

-       12 voeten daar naast aangelegen competerende Corstiaen Gerits Beijvelt en merike weduwe Dirck Spierings, elke voet op 2-0-0

-       Hijlken weduwe Bastiaan Peter Rulens vier voeten iedere voet 1-10-0

-       De armen van Nuland 3 voete, iedere voet 1-5-0

-       De weduwe Jan Wouter Aarts de Haas, drie voet, de voet 1-0-0

-       De Kerk van Geffen zuidwaarts neffens de grote Brugh, zes voete, iedere voet 1-0-0

-       De armen van Nuland, 8 voeten daar nevens, iedere voet 1-0-0

-       Jacob van Gogh, 1,5 voet daar nevens, iedere voet 1-0-0

-       De Heer Casteren, westwaarts neffens de grote Brugh 24 voeten, iedere voet 1-5-0

-       Het capitel van St Jan 26 voeten, iedere voet 1-5-0

-       Convent van de clarisse 42 voeten, iedere voet 1-5-0

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven de jonge, J van Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 145 dd 21 september 1707  rekening bewijs

Door Jan Dirck Spierings en Jan Jansen Quack den ouden als beurders van de contributien over dese HH van Nuland voor het jaar eindigend 15 mei 1707

Ontvangen:

-       de reële omslag volgens de cohieren 932-8-0

-       de personele omslagh over de ingesetene gedaan 433-4-0

totaal 1365-12-0

 

uytgaven:

1e capittel: betaald aan het comptoir der contributie

-       aan het genoemde cantoor volgens specificatie van de Heer van Breeij, dd 19 september 1707, de som van 1087-16-0

2e cappitel van uitgaven:

-       aan de Heer van Hesewijck als kwartier schout van Maeslant, 16-10-12

-       aan Cornelis van Coot volgens rekening 6-0-0

-       aan de secretaris volgens quitantie 7-18-14

-       aan Notaris Theodorus van Asten 3-12-0

-       aan notaris Bos, 1-13-0

-       an de clerck van de Heer van Deurne, 0-11-0

-       Jan Jansen quack rendant voor vacatie 1 augustus te Den Bosch  l.l. de som van 0-12-0

-       Idem met de president naar Den Bosch op 6 augustus 0-12-0

-       De drossaard 16-5-4

-       De sub secretaris 9-9-12

-       Drossaard voor het overstaan van de rekening 6-0-0

-       Secretaris voor het schrijven en dubbelleren 6-0-0

-       Zegels 1-15-0

-       Cornelis van Coot voor verteeringen van de heren ouditeuren en rendanten in plaats van vacatie 6-0-0

-       De rendanten voor haar tantieme 68-6-0

-       De vorster voor de daegementen, convocatien, en publicaties, 6-6-0

-       De rendanten wegens een jaar interest van 500 gulden die zij hebben moeten opnemen van de schepenen van Nuland 25-0-0

-       President van Gogh 3-4-0

-       Peter Eijmbers van Crijl voor 2 dagen vacatie 1-4-0

Totaal 1268-9-10

Aan de Heer van Breeij 4-0-0

 

De rendantem blijven schuldig te betalen aan de gemeente de som van 93-2-6

Postia aan de clecrk van de Heer van Breeij 5-0-0

Tekenen: G. Croon , Jan Jansen van der Ven de jonge, Jacob van Gogh, Peter Eijmbers van Creijel, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 151 dd 24 september 1707

Kwestie en vesrchil was geresen tussen Jan van der Ven oudpresident en tegenwoordig Heemraad van de polder van der eijgen aan de ene kant en Jacob Jansen van Gogh  tegenwoordig president en Poulus Peters van Osch, schepenen van Nulant, aan de andere kant,  ter saecke van injurie opgevolghde insinuatien met protest, en registrature ten protocolle van deselve actens vise versa laeten doen en alsoo geschapen, stont daardoor processe in cas van reparatie van injurie te sullen ontstaan, en om soodanige onnutte costen en andere onhijlen te voorkomen, soo ist dat genoemde partijen door tussen spreeken van de Heer drossaard G Croon, zijn verdragen en overeen gekomen dat sij van weder sijde te weten d’een dander te kennen voor eerlijke luijden gelijk doen crachtens deze, consenterende en verzoekende dat gemelte heer officier neffens schepenen dese acte ondertekent, hebbende de geregistereerde actens sullen vermogen in haere presentie te roijeren door te halen en met geplect pampier te bedekkensodanig dat deselve niet en sullen connen gelesen worden, dat ook de originele actens van insinuatie met de copien  d’een dander laten doen ende overgelevert door haar sullen werden gescheurt en verbrant, en dat alles met compensatie van costen, sonder enige pretentie meer op de ander te hebben, onder expresse conditie dat die geene die de genoemde differente wederom sullen comen op te halen, om d’een dander daarmede te beledigen, of te injureeren, sal opleggen en betalen aan de armen van Nulant een boete van 25 gulden.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jacop van Gogh, Poulus Peters van Osch, G Croon, Peter van creijel, Corstiaen Gerits Beijvelt, J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 153 dd 3 oktober 1707

Schepenen verklaren voor de notabelste ingelanden van den polder van der Eijgen dat door het doorsteken vam de kepkensdonkdijk en achterdijcken onder dese HH op de 28e augustus 1707 door een trop menschen van Osch, soo geseght werd, de polderlanden van Nuland en Rosmalen zijn geinondeertdat voor een deel het hooigewas en de gehele naschaer is verloren gegaan.

Tekenen: G Croon, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 154 dd 3 oktober 1707

Questie en proces was geresen tussen de Heer van Nuland als arrestant en aanlegger aan de ene kant

en Dirck Claessen van Heesch gearresteerd als verweerder

dat Dirk Claessen sich bij request ten siene van relaxatie aan de Raad van Brabant had geadresseert, dat de Heer van Nuland, daar tegen gereschribeert hebbende, de Raad de Heer van Nuland op 21 november 1691 hadde geordonnneert den suppliant cost en schadeloos uit den arrest te ontslaan. De kosten werden getaxeert op 120-1-0 gulden,

dat schepenen van Nuland als aanleggere ter ene zijnde tot last van genoemde Dirck Claessen c.s. als gedaagden ter andere zijde provisionele sententien van genoemde Raad dd juni 1692 ook hadde geobtineert, waar bij den selve was gecondemneert als erfgenaam van sijn vader Claas Dircx van Heesch proquota aan de gemeente van Nuland te betalen een som van die hij in die tijd als president van Nuland vant comptoir van de Heer van Deurne volgens quitantie over extraordinaire verpondingen van slands tiende hadde ontfangen, gereseveeert de costen, ten uijteinde van genoemde procedure ten principale en alsoo sekere acte van compromis dd 7 december 1692 bij genoemde partijen was gepasseert bij de Heer Gergon ende Petrus Bollen waren gecommiteerd ende tot arbiters geeligeert, om de zaak af te handelen,

dat deselfe daarop hun uitspraak op 22 maart 1694 hadde gedaan , dat gemelten Dirck Claessen sustineerde , dat sijne zaken contra den Heer van Nuland daar niet in gecompreheert sijn geweest,

dat er een nieuw verschil was geresen, tussen hem en mevrouw de Douagiere van Nuland, voor de genoemde raad, en om verdere kosten te voorkomen is het dat genoemde Mevrowu Douagiere met schepenen en regenten aan de ene kant en Dirck Claessen aan de andere kant nu tot arbiters hebben aangewezen Matijs van Crijll, Peter Eijmbers van crijll en willem Jansen Quack, out president te Geffen, op 7 september 1707, en hebben alle geschriften en bescheijden gezien, inmiddels is de kwestie al 15 /16 jaar oud, is de Heer van Nuland al dood, en moet er opnieuwe gekeken worden naar een rekening van pretentie en contra pretentien, tegen elkaar en verder enige afgekochte boomen met verdere acten van dien, mede gezien advies van Drossaard Croon, besluiten nu dat mevrouw de Douagiere zullen betalen aan Dirck Claessen van Heesch een som van 100 gulden eens, met compensatie van de costen van het laatste proces. Waarmee alle eisen naar elkaar vervallen. Komt er iemand weer op terug dan kost dat een dubbele ducaat aan de Armen van Nuland.

Tekenen: Matijs van Crijll, Peter Eijmbers van crijll, Willem Jansen, G Croon, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijk, sub secr.

In marge: missieve van de Vrouwe van Nuland  die verklaart content te zijn met de uitspraak, het geld kan uit haar tiendpenningen gehaald worden, ze waxcht een specificatie van de costen af, “eersame vroome president en schepenen u edele genegen vrindinne”, was ondertekent J Marie Tromp, weduwe van de Heer van Nuland, 7 dec 1707. Brief was gericht aan eersame vrome president en schepenen van Nuland.

 

Blz 158 dd 14 oktober 1707

Schepenen verklaren dat Staets Jacobs, gegaseert soldaat staande op de repertitie van de stad Schoonhoven, in de provincie van Holland,  soo wij bericht zijn, alhier tot Nuland in hjet huijs van Jan Dircx Spierings op de 12e oktober 1707 deser wereld is overleden, hij is ongeveer 5 jaar terug bij Spierings in de cost gegaan.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen Quack, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  158 dd 20 oktober 1707

De drossaard heeft over gelevert 18 stukken van dezelfde declaratie van verschot, vacatie en zalaris bestaande in 109 folio, aanvank nemend maart 1699 tot 15 juli 1702

Tekent: J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 158 dd 25 februari 1708

Vandaag heeft de Heer Drossaard ter secretarije alhier overgelevert noch 28 stukken van deselfde rekening bestaande samen met de voorige overleverde documenten die op 20 oktober 1707 sijn overgelevert in 278 folio.

Tekent: J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 159 dd 20 oktober 1707

Drossaard, schepenen, kerk en armmeesters, borgemeesters en gesworene van Nuland representeerend de gehele corpus machtigen Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, onze mede schepenen om a.s. maandag om 3 uur de 24e februari 1708 te compareren op de plattelands camer te Den Bosch om samen met andere leden van het kwartier van Maasland in gevolge de  resolutie van 30 september 1707 borge te stellen voor de betalingen van de contributien die wij voor dese lopende jaren aan sijn coninklijke majesteit van Vrankrijck sullen verschuldigt werden  volgens tractaat tot Maabeusen gesloten.

Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jacop Langens, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van Lit, Jan Jansen Quack, Adriaan Frans Hoefs, Willem Claesse,  J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 160 losse aantekening?

Tekenen: Merck Hendrick de Bie, Derck Everts ter Broeck, C van Coot, Wouter Joppen, Gijsbert Wellens, Jacob van Gogh, Claas Jan Huijbers, Th. Lemminck, Corstiaen Gerits Beijvelt, Dierck Willems, Sijmen Diercx, Dirck Jansen van Boxel.

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 44 (1704-1706) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 16 februari 1704

Gerard Croon, Drossaard, Jacob van Gogh en Martinus Kivit, schepenen verklaren dat Corstiaen Gerits Bijvelt en Willem Teunisse van Roij, momboiren zijn op verzoek van de vrienden van Metjen, minderjarige dochter van Hendrick Peters Bijvelt.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh en Mart. Kievit,

 

Blz 2 dd 16 februari 1704 Erfdeling.

Compareren voor Drossaerd Croon en Schepenen Jacob van Gogh en Martinus Kivit

Deling tussen:

 1. Peter soone Hendrick Peters Bijvelt
 2. Jan soone Jan Jansen van der Ven de jonge, man en momboir van Geritje dochter Hendrick Peters Bijvelt
 3. Metje dochter Hendrick Peters Bijvelt, momboiren: Corstiaen Gerits Bijvelt en Willem Tunisse van Rooij

Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik Peters Bijvelt en Grietjen dochter Gerit Jaecobs van Grinsven, tevens zij zijn ook mede-erfgenamen van overleden Peter Peters Bijvelt, hun overleden oom.

1e lot: Peter Hendrick Peters Bijvelt

 1. huijsinge, schuer, hoff en aangelegen akkerlant, houtgewas en plantagien, akkerlant is groot 12 lopens, 44 roe, gelegen aan het "litterven" binnen Nuland. Gelegen tussen oost: Erve van het convent van Couwater, west: gemene straet, zuid: gemene straet, noord: "litterven".
 2. Een acker teullant "het mouwerse"groot 4 lopens, 41 roe op het Heeseind onder rosmalen gelegen tussen oost: Erve Jan Adriaans van Nistelrooij, west: Goijert Geerits van Grinsven, zuid: den vaerwegh, noord: gemene straat
 3. 2 morgen weijlants "het geerkampken"te Nuland tussen bovennaast: erven van de armen van Nuland en Handerske weduwe Jan Handrick Sijmons, benedennaast: kerckdijck, zuid: Rut van Vlijmen, noord: "den hoogenwegh"
 4. 8 hont hooiland "opt middelst nulant" naast bovennaast: erve Mevrouw van Nulant, benedennaast Jan Jacob Bogers, zuid: middelste witteringske, noord: den "graeff van het achterst nulant"
 5. 3 hont hooiland "voor en midden opt nulant" tussen bovennaast: erven van Leendert Hacken en Cornelis van Coot, benedennaast: den smallen mergen van Cappelle, zuid: Netteringsgraeff, noord: graeff van het achterst nuland
 6. 2,5 mergen hoijlants in een meerdere camp van 5 mergen in "de corte hoeve" genaamd "den engelsen camp alhier gelegen tussen: bovennaast: Erve Juffr. Ruijs, benedennaast: erve Jan Boudewijns, zuid: convent van de predikheren, noord: achterdijck

Uit dit lot:

-       pacht van 4-12-8 jaarlijks aan…. ( niet genoemd)

-       aan comptoir van Hr. Van Deurne als rentmeester van de geestelijke goederen der stadt en meierij van den bosch: 2 vaten rogge jaarlijks

-       aan de Domheren van Lith, 1/2 van 14 penningen jaarlijks uit de genoemde mergen in de Geer

2e lot: Jan soone Jan Jansen van de Ven de Jonge

 1. huijsinge, hof en aangelegen land, en houtgewassen teullant =  11 lopens 32 roe en 8 hont weiland aldaar ten eijnde gelegen te Nuland op de Wolfsdijck tussen: bovennaast: erfenisse Jan Huijbers, benedennaast: Willem Tunisse van Roij en Jacob van Gogh, zuid: Wolfdijcxse straat, noord: Nulandse straat.
 2. 3 lopen en derde halve roe teullant "op de ackers" aen de molen tussen benedennaast: erfgenamen Peter Hendricx aent Hoogh, benedennaast: erfgenamen Jan Hendrick Sijmens, zuid: Molenheijke, noord: den middelwegh
 3. 7 hont weiland "in de weijvree" te Geffen tussen: bovennaast: Erve Jacob Gijsselen, benedennaast: Convent van Couwater, noord: den Hooijvree
 4. 4 hont weilants "op het voorst nulant"tussen bovennaast: erfgenamen Jan Roelof van de Pol, benedennaast: Handerske weduwe Jan Handricx Bijvelt, zuid: Neteringsgraeff, noord: "middelste weteringske"
 5. 1 mergen hooiland "achter op t nuland", tussen bovennaast: erfenisse Hendrik Lindert Hacken, benedennaast: "den smallen mergen van Cappelle", zuid: erve Peter Hendrick Peters Bijvelt, noord: Willem Claesen tot op den Hoefdijk
 6. helft van een camp hooiland ongedeeld met Metjen dochter Hendrik Peters Bijvelt "int sevenvirdel" groot in geheel 4 mergen tussen: bovennaast: erfgenamen Heer Colonel Ruijs, benedennaast Roelef van de Keer, zuid: Jacob Peters van Grinsven c.s, noord: Drossaard Croon c.s.
 7. een mergen hooiland in meerder camp van 4 mergen "in den Geer" te Rosmalen gelegen tot op den Achterdijck noordwaarts.
 8. 4e deel van 8,5  hont hoijlant ongedeelt met erfgenamen Geerit Jacob van Grinsven sijnde Uijterwert per plaatse genaemd "op de bergen" in 2 percelen onder Herwaerde gelegen.

Hieruit:

-       aan armen van Nuland: 1 vat en 1/2 kan rogge jaarlijkse in meerdere pacht met Handerske, weduwe Jan Handrick Sijmons met meer anderen

-       aan armen van Nuland: 2 stuijvers jaarlijks in meerdere pacht met voorgenoemde weduwe Jan Hendricx en meer anderen

-       aan comptoir van Heer van Deurne als rentmeester van de geestelijke goederen van de stad en meiereij een rente van 5-0-0 jaarlijks

-       aan H. Geest te Den bosch 8 vat rogge in meedere pacht jaarlijks met Thomas Maes en meer anderen

-       aan cappittel van Luijck als heeren van Lith de helft van 14 penningen jaarlijks

3e lot: Metjen dochter Hendrik Peter Bijvelt

 1. Huijsinghw, hof en 16 loopens en 31 roe, genaamd: "Hansenhoeff"met houtwas te Nuland, tussen, bovennaast: Erve van de Funfatien van Hr. Peter Pelmans, benedennaast: Corstiaen Gerits Bijvelt en "Lillerven", zuid: erfgenamen Peter Hendricx aent Hoogh, noord: gemene santstraat
 2. 2 lopens teullland genoemd "koolkempken"te Nuland, tussen bovennaast erfgenamen Peter Hendricx aent Hoogh, benedennaast Peter Hendricx Bijvelt, zuid: Convent van Couwater, noord: Geerit Peters van Gemonde.
 3. Streep teulland omtrent het "litterven", 1 lopens 45 roe,  zuid en noord: erfgenamen Dirk Jan Goossens, oost: Willem Tunisse van Roij
 4. Een heufken teulland, 2 lopens 28 roe, mede alhier gelegen "opt kerckenhoogh" tussen bovennaast: Handerske wede Jan Handrick Sijmons, benedennaast: Geerit Peters van Gemonde, zuid: Nulantse Straet, noord: Erve Gerit Peters van Gemonde c.s.
 5. Campken wijlant op "het heeseijndt"onder rosmalen, groot 8 hont tussen: bovennaast: erve kinderen Mathijs van Grinsven, benedennaast: Piecken Camp, zuid: gemene straat, noord: Erven mevr. Van den Driessen.
 6. 13 hont wijlants te Nuland "opt kerkenhoogh" tussen bovennaast: erve Adriaan Wouters, benedennaast: "het land den worst "genaamd, zuid: nulantse straat, noord: hooghenwegh.
 7. 2 mergen 1,5 hont hooiland in 6 mergen alhier "te langhs overt nuland gelegen" tussen bovennaast: erve cappittel van St Jan te Den Bosch , benedennaast: Peerken, weduwe Jan Hendrik Melten c.s., zuid: Neteringsgraeff, noord: hoefdijck. "eertijts gecomen van de kerck van nulant".
 8. 1/2 van een camp van 4 mergen ongedeeld met Jan Jan Jansen van de Ven de jonge in het sevenvirdeel te Nulant. Tussen: bovennaast: Ergenamen Hr. Colonel Ruijs, benedennaast: Roelof van de Keer, zuid: Jacob Peters van Grinsven, noord: drossaert Croon

Uit dit lot:

-       Heer van Deurne: pacht van 8 vat rogge jaarlijks

-       Weduwe Jonkheer Hermen Pelgrom: een gewinchijns van 14 stuijvers jaarlijks

-       Pacht of rente van 1-1-0 aan …. (niet vermeld)

Handtekening: Peter Hendrick Peters, Jan Jansen van de Ven de Jonge, Corstiaen Gerits, Willem Tunisse van Rooij, Jacob van Gogh - president, Martien Kivit - schepen, Croon - drossaard, Dirck van Clootwijck, secretaris

 

Blz 20 dd 25 maart 1704

Verklaring door de dienstboden Geerit Jansen, 19 jaar, Jan Jansen Gurts, 19 jaar, Jenneke Tielemans, 20 jaar en Sijken Tielemans, 18 jaar, dienstboden bij Hendrik Melten, pachter van 's lants hoeve van het Convent van de Fraters alhier te Nuland. Verder tevens verklaring door Dirk Peters Westerlaken, Geerit Jan Willem Celen en Lambert Peter Jan Clasen, allen van competente ouderdom en inwoners van Nuland. Verklaring door l.l. vrijdag 21 maart 1704 voor de middag toen hun meester met zijn vrouw naar Den Bosch ging voor de uitganck ders Hooghsles voor het verkopen van de Hoeve.  Engelse Soldaten "met grote furie zijn gecomen invallen. En alsoo sij alles  soo laeckens van de bedde, cussens daer sij de veren uit schudden. Kleeding van de vrouw : een grote coperen ketel, met een seegh schotel, een tinne schootel, een snaphaen met 10  hoenderen, een spiegel met meer goed van boter, brood, meel, Romme en melck en andersinds roofden en met gewelt wegh namen, als mede de silverknopen uijt het hemd van Geerit Jansen voornoemt ende dat sij deponenten  seer om hulp hadde  geroepen, sijn daar op gekoomen, de genoemde laatste 3 deponenten, om haar te seconderen en te ontzetten.

De laatste 3 verklaren op het hulp roepen zijn toegeloopen, met gaeffels en riecken, en op de hoeve gecomen, waar de soldaten haar de roers op het lijf setten drijgende haar doot te schieten, soos ij niet en ritireerden, zoals ze ook genoodzaakt waren te doen om haar leven te houden, nadat zij door heb geslagen en gestoten werden. Dirck Peters was aan zijn ene hant gequetst en bloedende.

Tekenen: G Croon, merk Jan Jan Gurts, merk Jenneke Tielemans, merk sijke tielemans, Dirck Peeters, Gerit Jansen, Lambert Peeters, Martin. Kievit, sijmen Diercx.

 

Blz 23 dd 11 april 1704

Drossaard G. Croon en schepenen: Jacob van Gogh, president, Martinus Kievit, Symen Dircx, Wouter Joppen, Peter Eijmberts, Poulus Peters van Osch

Verklaren dat bij aanvang van de ambten ter instantie van Jan van de Ven, Hendrik Frans  van Berghem en Jan Huijberts c.s. als buitendijkx geerfden van Nuland, dat deze landen volgens het cohier bedraagt de som van 1043-12-11 in  verpondingen.

Tekenen: G. Croon,  Jacob van Gogh, Martinus Kievit, Symen Dircx, Peter Eijmberts van Creijl, Poulus Peters van Osch

 

Blz 23 dd 11 april 1704

Drossaard G. Croon en schepenen: Jacob van Gogh, president, Martinus Kievit, Symen Dircx, Wouter Joppen, Peter Eijmberts, Poulus Peters van Osch, verklaren dat bij aanvang van de ambten ter instantie van Jan van de Ven, Hendrik Frans  van Berghem en Jan Huijberts c.s. als buitendijkx geerfden van Nuland dat de 5e penn. Verpondingen  208-14-08 bedraagt.

Tekenen: G. Croon,  Jacob van Gogh, Martinus Kievit, Symen Dircx, Peter Eijmberts van Creijl, Poulus Peters van Osch.

 

 

Blz 24 dd 11 april 1704

Drossaard G. Croon en schepenen: Jacob van Gogh, president, Martinus Kievit, Symen Dircx, Wouter Joppen, Peter Eijmberts, Poulus Peters van Osch authoriseren Jacob Jansen van Gogh, president en Poulus Peters van Osch om met de Curateuren van de boedel van wijlen de Heer Gijsbert van Beresteijn in sijn leven ontvanger van der verpondingen kwartier van Maasland en met de gecommitteerden van Hr. Slighgelaar, tegenwoordig out ontvanger van de verpondingen van kwartier van Maasland over de jaren 1700, 1701 en 1702, wegesn het remis van de verpondingen en vijfde verhoginge van de buijtendijkse landen onder Nuland volgens resolutie van de staten generaal dd 7 maart 1704. Als mede met de Hr ontvanger van beede of of siens gecommitteerden. Ze moeten de rekening opmaken van het remis, ontvangen geld weer verdelen.

Tekenen: G Croon, Martin Kievit, Sijmen Dierckx, Wouter Joppen, Peter Eijmbers van Creijll.

 

In marge: Willem van Roij als gewesene collecteur van de verpondingen van het jaar 1700 op 2 september 1704 de betaalde geremitteerde penningen van de geconstutueerden overgenomen en worden de geconstitueerden daarvoor ontslagen dd 18 september 1705

Tekenen Sijmen Dierckx, Abraham van Mill, G Croon, Marti. Kievit, Peter Eijmbers van creijll.

 

Blz 26 dd 11 april 1704

Compareert Willem Tonnissen van Roij out schepen en Meriken Peters, diens huisvrouw, die ter instantie van Geurt Rijcken als erfgenamen van Peter Hendrickx ~Boer~, gehuwd met Lijsken Jan Marcelisse, in hun leven wonend te Geffen, onder eed aan de drossaard:

Willem verklaart dat in 1703 toen hij in Den Bosch was om zijn affairen te verrichten kwam ene Jan Dircx, oud Schepen tot Geffen wonende aant Bergeijndt en hem vroeg wat hij daar te doen had en antwoordde dat hij met advocaten en procureuren had gesproken, wegens het evrsterf van Ljisken Jan Marcelissen weduwe van Peter Hendricx Boer, dat de spraak ging dat haar dochters kindt Peterken Claas Gerits enige tijd doot was geweest, eer de genoemde Lijske Jan Marcelissen de tocht van haar goederen hadde afgegaan, dat genoemde Jan Diercx daar op antwoordde dat het genoemde kind, soo onder het volck gezegt werd, voor de afgaan van tocht al enige tijd dood was.

Merieke Peters verklaart dat haar dochter Tonisken zaliger in het jaar 1701 thuis ….van den naeijschool tot Geffen zonde rde precieze dag te weten, tegen haar zei: “Moeder Claas Gerits ander kind namelijk Peerken is ook al een dagh of twee dood geweest en men schrijft en frijssie (?) daar aff soo ouder de menschen werd geseght, en dat het versweegen sal werden.

Tekenen: G Croon, sijmen Diercx en Poulus Peters van Osch.

 

Blz 28 dd 24 april 1704

Compareert Hendrik de Jong, olosie macker te Geemert, niet tegenstaande verscheijde aanmaningen permissieve gedaan in gebrekke is gebleven het oorlosie  ( in de toren van de kerk) alhier bij hem voor enige tijd van jaren aangenomen gaande te houden. Schepenen zijn nu genoodzaakt het onderhoud te laten aan Mr. Jan Gijsbert Smit te Geffen ook het orlosie voor de tijd van 6 jaren gaande te houden voor 7-10-0 per jaar, met een ducaton eens voor het maken avn een nieuwe spil,  en het geen verders anet Slach als gaande werk gerequireert is.

Tekenen: G Croon, Jan Gisjberts van Vucht, Jacob van Gogh, Mart. Kievit.

 

Blz 29 dd 2 mei 1704 Erfdeling Geelinghs

Compareren voor schepenen Jacob van Gogh en Poulus Peeters van Osch

- Jan Gerlinghs

- Geerit Geelinghs den ouden

- Geerit Geelinghs de jonge

Broers en kinderen van Geerlingh Teunisse en Teuniske Jansen en mede erfgenamen van Willem Teunissen ( van Rooij doorgestreept) hun oom.

Aan Jan Geerlinghs

- 5 stucken teullant, groot 7 vaetsaet te Geffen in "Willem Teunis ~Reuis~ Camp, belend: Lijsken weduwe Willem Jan Welten zuid, Jenneke eerst gehuwd geweest met Lambert Hendrix noord, gemeijne Papendijcx oost, noord erve fundatie….waarvan nu Rentmeester is de Hr. Van S:Gravesande. Hieruit: 14 vaten en 3 kannen rog jaarlijks aan Hr. Versteeghen en aan de armen van Geffen 5/7 parten pacht in 30 stuijvers jaarlijks bedragende 1-1-8.

- 2 stukken teullant te Geffen "opt Kreijeven", groot 3 en een half vatsaet, beneffens: Dirck Peters van Crijl west, Busselken gebruikers is Jan Willem van Goor west, Jan Gijsbert Hensen  zuid, Adriaan Brüsten noord. Hieruit last: 5 gulden jaarlijks aan Peter Abangelis te Den Bosch losbaar met 100 gulden Capitaal, item: 00-1-6 chijns aan de kerk van Geffen.

Aan: Geerit Geelinghs den Ouden:

- 2 stucken teullants groot 8 vatsaet mede in "Geerlingh Tunnis ~reüs~ hoff" tot Geffen, naast: erve Gerit Gelinghs de jonge zuid, Tunis Jorissen noord, Jan Herments oost, Papendijkse straet west. Hieruit: 5 gulden jaarlijks aan de minderjarige kinderen van Gijsbert ~Elents~ van Liempt, losbaer met 100 gulden capitaal. Item 3 gulden jaarlijks aan de erfgenamen van Cornelis Jacobs te S:Bosch, losbaer met 60 gulden capitaal.

Aan: Geerit Gelinghs de Jonge:

-  huis, hof en erf en 8 vaetsaet te Geffen in "Geerlings Teunis ~Reuis~ Hoff naast: erve Jan van Tiel zuid, Geerit Gelinghs den ouden noord, Jan Herments oost, Paependijkse straet west. Hieruit: aan het groot gasthuis Den Bosch 2 malder rogge, item 2-10-0 aan de kinderen van Gijsbert Elents van Liempt, losbaer met 50 gulden capitaal.

- inboedel: paarden, beesten, voer en koren

- ½ van 2 hont hoijlant ongedeelt met Jenneke, eerst getrouwd met Lambert Hendricx, "voor opt Nulant" gelegen, belend: erve Hendrick van den Boogaert boven, gildebroeders van St. Anthonis van Nulant, beneden, zuid: Wetteringhsgraaf, noord: erve weduwe Claes Adriaans van Boxtel.

Tekent: G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch.

 

Blz 36 dd 4 mei 1704, kosten reparatie kerk

Compareert Antony Florisse, meester leijdecker te Osch, Johan Himphamp en Jacob Jan van Uden, meestertimmerlieden te Geffen, Zij inspecteren ter instantie van Cornelis van Cooten en Hendrik van Putten als kerkmeesters, de fabrique kercke na de stormwind.  En bezien de noodzakelijke reparaties die nodig zijn voor de Buick van de Kerk. Er zijn minstens 1000 dackleijen nodig voor een bedrag van 112 gulden, met 20.000 nagels per duizend voor 14 stuijvers, tesamen 14 gulden. Verder 50 vorstpannen voor 0-1-4 per stuk, totaal 3-2-8. Verder een zak kalk van 2-10-0. Verder om de loode geuten te rapareeren 7-10-0, arbeidsloon 60-0-0, totaal 189-2-8.

De Meestertimmermannen verklaren dat een las aan een balck onder de geut van het kruijskoor moet worden gemaakt tenminste 6 voet lang, verder 30 opscheuten, d’een door de ander 4 voeten, aan te lassen, 40 voeten nieuwe platen van 5 en 7 duims op de muijr boven het Coor onder de geut. Verder 30 voet eijke plank, boven de gast/geest  kamer onder het dack dienende tot een planken, verder 60 voeten planken tot een geut boijem, kosten totaal 70-10-0. Arbeidsloon, nagels en ijserwerck komt op minimaal 36 gulden. Totaal derhalve 106-10-0.

Tekent: Antony Florissen van Osch, Jacob Jansen van Uden, Jan Jacop Himphamp, G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch.

 

Blz 38 dd  3 mei 1704

Rekening bewijs Willem Teunissemn van Roij collecteur verpondingen 1700

Ontvangsten:

-       gewone verpondingen boven het beurloon tegen de penning 20, de som van 1776-0-0

-       vijfde verhoging 355-0-0

-       oortje per gulden 22-4-0

totaal: 2153-8-0

Uitgaven:

-       betaald aan de ontvanger Berestijn op 5 maart 1701 de som van 350-0-0

-       12 mei de som van 251-13-0

-       6 juni de som van 205-0-0

-       10 juni de som van 50-0-0

-       23 augustus de som van 275-0-0

-       22 september de som van 275-0-0

-       22 oktober de som van 268-0-0

-       5 januari 1702 de som van 220-0-0

Totaal  1894-13-0

 

Bedrag dat overblijft: 258-15- 0

Acte is niet getekend.

 

Blz 41 dd 4 juni 1704

Voor de rechtbank te Nuland: questie tussen Geurt Rijcken, aanlegger en Jan van der Pol, gedaagde.

Beiden maken een accoord om verder onnutte proceskosten te voorkomen, na tussenspreken van goede mannen.

Van der Pol heeft een bedrag van 339 gulden voor schepenen van Den Bosch of Nuland te beuren van genoemde Geurt Rijcken, waarbij van der Pol de beschrijvingskosten zal betalen. Betreft een schultbrief van 150 gulden kapitaal en rente. De 189 gulden zullen in 4 termijnen betaald worden

Tekenen: Jan van der Pol, merck Goijaert Rijcken, G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

 

Blz  43 dd  20 juni 1706

Condities waaronder Cornelis van Coot gewesene collecteur van de verpondingen in 1701, na een .. van de raad van staten dd 27 januari 1703, verpacht voor alle man voor de meest biedende, na voorgaande publikatie een mergen en 4,5 hont ledigh liggend hooiland ter plaatse in de Lange Hoeven, binnen dese HH, in 2 perceelen, om bepaalde kosten hiervan te verhalen. Betreft landen van de Heer Bemont. Ingeset voor Theodorus Lemmingh op 5 gulden, gemijnt op 8 gulden. Tekenen: G Croon, Mart. Kievit.

 

Blz  45 dd  2 juli 1704

Volgens de commisariale appt. van Heeren schepenen dd 27 juni 1704, zi zijn de partijen te weten

Adriaan Fransse Hoefs aan de ene kant en Marija Jan Willems aan de andere kant, nu in de Raatkamer.

Betreft een schuld van 40 gulden vanwege huishuur van het huis van Adriaan Fransse Hoefs en Peter Bijvelt. Ze moet het huijs meteen verlaten.

Tekenen: Adriaan Fransse Hoefs, merk Marie Jan Willems, Mart. Kievit, Paulus Peters van Osch.

 

Blz  46 dd  30 juli 1704

Vandaag heeftJan van de Ven legt de eed als borgemeester af aan de drossaard voor het jaar 1704, ingaande Pinxteren laatstleden, onder voorwaarde dat hij het reëel collect boeck aan hem op heden ter hand gestelt volgens resolutie van de Raad van Staten voor de tijd van 10 jaar ver….ter excentie sal mogen liggen, als naar behoren. Verder verlangt hij binnen twee manden nog andere stukken zodat hij de belasting zal kunnen innen.

Tekent: G Croon, Jaocb van Gogh, Martin Kievit, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 47 dd 2 september 1704

Willem Teunissen verklaart 511 gulden van Poulus Peters van Osch te hebben ontvangen volgens liquidatie van de remisse over het jaar 1700 met de erfgenamen van de ontvanger Beresteijn door de Heer advocaat van Breugel sijn ter hand gestelt.

Tekent: Willem Tonissen van Roeij, G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx, Wouter Joppen, Peeter van Creijl.

 

Blz 47 dd 14 oktober 1704

Vrouwe Maria Dorothea Cramer compareert die verklaart aan de drossaard dat sekere deponentie van 2 brieven, een uit de stad Den Bosch 28 april 1704, geadresseerd aan de Heer Majoor Biekoorts (?), in Den Haag, de andere van de 13e mei daar aan volgend, aan Juffr. van Lourent  aldaar die de Heer van Bree in de procedure tegen de Vrouwe comparante voor de Raad van Brabant hangende ten processe hebben geproduceert, in alle schijn als of de voornoemde mevrouw deponente die met haar eijgen hand geschreven had en ondertekent geene de minste kennisse hebbende … min dat sij die selve geschreven heeft als betuijgende in de nederduijtse taal niet te konnen schrijven of deselve door haar order met een andere mans off vrouwen hand te hebben laten schrijven en ondertekenen. Verder verklaart ze dat ze de zoo genoemde Majoor Behoort (?) nogh ook Juffr Lourent nooit heeft gesien, gekent, gesproken. Ze heeft de naam nog nooit gehoord. Ze stelt vast dat de brieven door een fameuze fassaris sijn gefabriceert.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz 49 dd 16 oktober 1704

Compareert Hendrik de Booij, procureur te Geffen, Hendrik van Putten, schoolmeester te Nuland en Martinus van Eijck, schoolmeester te Geffen. Verkalren dat ze afgelopen zondag 12 oktober 1704 in de gereformeerde kerk te Geffen alwaar de godsdienst wiert geoefend, zagen dat Isack Bovetius – door de Raad van Brabant aangestelt tot het waarnemen van het Drostampt naast sijn hele familei in de kerk zat,  bezit nam van de gestoelte staande aan de linckerhand van den predicant  recht tegen over het gestoelte twelcke geseght wort het des heere gesteolte te wesen.

Hendrik de Boij verklaart dat sinds het schepen en kerkmeester tot Geffen geweest is, mede altijt zijn sitplaats in gemelten gestoelte heeft genoomen. Altijt werd gezegt dat dit de stoel was van de magistraat

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, J v Clootwijk, loco secr.

 

Blz  50 dd  25 oktober 1704

Compareert

- Juffrouw Barbara Anna Keurbeeck, 49 jaar, nu gehuwd met Dirck van Clootwijck, secretaris van Nuland, eerst gehuwd met Johan van der Steen in leven secretaris

- Cornelia Troijen, 56 jaar, weduwe Mr. Johan van Heusen, in sijn leven coster en Schoolmeester te Nuland. Ze maken een verklaring voor de Vrouwe Dorothea Cramer, vrouwe van Geffen en wonend binnen dese HH en de Vrouwe van Nuland over wijlen Dhr. Geeraert Tilius, theologiedocter en predikant van Geffen en Nuland, altijd in respecte van de gereformeerde ledematen  tot Nuland woonend den godsdienst soo met predeken als het uitdelen van het heiligh avondmaal viese versa in genoemde Heerlijkheden tot contentement van de lidmaten heeft waargenomen te weten als wanneer op den sabbath of andere hoge feesdagen voor de middag tot Geffen gepredikt hebbende ten selve dagh na de middagh tot Nuland den kercken godsdienst heeft waargenomen en de week erop voor de middag te Nuland en na de middag te Geffen.

De eerste depontent vanaf 1682 en de tweede vanaf 1667 tot het overlijden van de Heer predicant Tilius binnen dese HH hebben gewoont

Tekenen: Barbara Anna van der Curbeeck, Cornelia Trooij, g Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch.

 

Blz 52 dd 4 november 1704

Compareren Huijbert Jansen van Boeckel en Marija dochter Jan Willem Adriaans, beiden van competerende ouderdom en inwoner van Nuland, die ter instantie van de Heer Croon  een verklaring afleggen, dat afgelopen maandag “den drieden november1704” tussen 5 en 6 uur in de achternamiddag ten juise van Mr. Cornelis van Coot, is gecoomen ene Hendrik …… gewesene muldenaar wonend tot Lith, die o.a. naar veele complementen met het uijtstijken van sijn benen met den hoet aff gemaakt te hebben tegen Johan Theodorus Lemmingh, brouwer alhier, wegesn het leveren van bieren om de Gilde tot Lith – die hij seijde aangenomen te hebben met te tracteeren – verscheijde dronkemans discouren heeft gevoerd, dat den selve nadat Lemmingh vertrokken was, sigh ook met buijten sevierige discoursen heeft geemalleert met Jonker Mart. Kivit seggende onder andere dat hij een …….was dat hij gehoort had dat den borden waarop gemelten Hr Kivit outboorden dat dat hij t vlaet quaen dat den moolder 14 dagen te vooren al was verpacht waarop den genoemde mulder antwoorde wat seijd dat hij daar wel taet toewist dat ze pampier, pen en inckt soude langen…….dat hij Hr Kivit soode schrijven, hij zei dat af te slaan hij was geen secretaris bij was slechts de neef van de Vrouwe van Nuland was. En dat hij ook niet wilde schrijven. Huijbert verklaart dat Hr Kivit hem heeft geroepen om de genoemde mulder wegh te helpen, om alle moeilijkheden voor te comen.

Ende wederom aan den heert sigh op eenen stoel medergezet hebbende soo heeft den selven muldenaer den Hr Kivit seer in pertinent met schockante woorden bejegent waar op de Hr Kivit een tangh in de hand hebbende om een pijp toeback aan te steken van zijn stoel is opgestaan soekende hem met goede redenen te onderrighten, waarop de muldernaar in sijn zak tastte en ….maakte om zijn Ed met mesch te attaqueren, waarna de Edele hem met de tangh heeft geslagen, dat hem t mes uit de hand is gevallen, dat de 2e deponent later opraapte en vandaag heeft overgegeven aan de requirant.

Tekenen: merk Huijbert Jansen van Boekel, merk Maria Jan Willem Adriaans Sijmen Diercx, Wouter Joppen, Peter Eijmbers van Creijll, D van Clootwijck, secr.

 

Blz  56 dd 13 november 1704

Rekening bewijs voor de erfgenamen van wijlen Jan Willem Teunissen en de erfgenamen van wijlen Jan Hendrik Molegraeff als momboiren van Aaltjen dochter van Aert Hendrik Molengraeff.

In marge op heden 13 november 1704 hebben Hendrik Hendriks de Bie en Peter Bastiaans in qualiteit als erfgenaam van Jan Hendrik Molengraaf en de laatste als erfgenaam van Jan Willem Teunissen als gewesene momboiren van het genoemde kind, dese rekening gepresenteerd aan drossard en schepenen in aanwezigheid van de naaste vrinden van het kind: Erbert Jansen, Dirck Tunissen, Cornelis Crijnen en Hendrik Merckus.

Ontvangsten:

-       een som van 34-6-6 die uit het slot van de eerste rekening dd 25.1.1696 meer hadden ontvangen dan uitgegeven

-       volgens authorisatie dd 25 januari 1696 daarna op 8 februari voor de minste penningen voor 8 jaar voor de opkomsten van de goederen omtrent de 30 gulden bedragend in cost en cleding mits aan het kind jaarlijks uit te betalen de som van 2 gulden, maar niemand wilde het daarvoor doen, waarna Jan Hendrix Molegraafs dit gedaan heeft waardoor van de opcomst van de goederen geen ontvangst kan worden gebracht dus hier pro memorie.

-       Jan Molegraaff ontvang van de erfgename van Jan willem Teunissen de som van 10-0-0 wegens verkochte inboedel, gekomen uit de boedel van Jan willem Teunissen.

-       Idem voor verkocht schaarhout, 4-0-0

-       Ontvangen van Geerit Jacobs wegens verschuldigde landhuur de som van 5-2-8

Totaal 62-8-14

Uitgaven:

-       1 maart 1697 betaald aan secretaris Clootwijk tot Roosmalen 1-10-0 voor het uitmaken van de eerste rekening,

-       1 mei 1697 betaald aan de secretaris 1-12-0 voor het uitmaken van de momboir brief

-       1 januari 1704 betaald aan secretaris Clootwijk 5-2-8 voor het uitmaken van een scheiding en deling van de nagelate goederen van Jan willems

-       2 februari 1704  betaald aan de Heer P Versterre sub rentmeester van de domijnen tot Rosmalen, 2-3-0 voor het winnen van een chijns int Roosmaelse Boeck op de naam van Aeleke Aert Molegraaff

-       Aan Peter Bastiaans de som van 20-17-8 omtrent Paessen 1704

-       In de tijd van 8 jaar betaald aan Hr Verhofstad van kerkrechten de som van 6-18-0

-       Aan drossaard Croon voor het overstaan en passeren deser rekening voor expresse saccatie de som van 1-10-0

-       Aan de heren schepenen als voor 1-10-0

-       Aan de secretaris voor het schrijven van dese rekening 3-0-0

-       Zegel 0-7-8

Totaal 44-10-8

Resteert 17-18-6

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kivit

 

Blz 65 dd 13 november 1704:

Vervolg van vorige acte: nieuwe momboiren benoemd voor het zelfde onmondige kind: Hendrick Merckus: aangetrouwde oom en Cornelis Crijnen, neef van vader en moederswege.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kivit

 

Blz  66 dd  18 november 1704

Over schriftelijke acte door Cornelis van Coot, procureur en kerkmeester, aan de schepenen gegeven,  luidende:

“erfgenamen Marija Florisse van Gemert weduwe Hr. Willem ~Decgere~  met vonisse van de schepenen van de stad, gerecht sijn geweest tot een nieuw huis getimmert aan de Wolfsdijck, camp lants "Elscamp"te Nuland, 2 mergen lant in meerdere camp van 4 mergen int sevenvierendeel, huis en hof en land te Nuland ca. 13 lopens, huis en hof 3 lopens te Nuland. Handlichting door Cornelis van Coot en Theodorus Lemmingh wegens gebrek aan betaling van een capitaal van 1000 gulden, welke som G Croom had belooft op verband van zijn persoon en al zijn goederen, en toecomende de genoemde mevrouw Maria Florisse van Gemert weduwe deDecquere, gelijk in schepen brief der stad Den Bosch daar aff gemaakt dd 27 oktober 1694,

Volgende pagina: goede vrienden wij zenden u dese besloten cedule betreffende goederen te Nuland  van G Croon, diens schoonzoon Cornelis van Coot en Theodorus Lemmingh, welke volgens gebruiken van de stad Den Bosch in de jaargedingen gehouden op 8 augustus 1704 te boek gecoomen sijn, gevraagd aan de vorster de goederen elke 14 dagen te publiceeren, eerste publicatie is geschiet op 19 oktober, de 2e op 2 november en de 3e op 16 november 1704,

Tekenen: Jacob van Gogh, Martin. Kivit, Sijmen diercx, wouter Joppen Baers, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 70 dd  2 december 1704  copie

Jurrien Everdingh, vorster te Nulant neemt zaken in beslag ter instantie van Matijs van Crijl als obtinent van vonisse van de schepenen deser HH dd 3 oktober 1703, na voorgaande gedirigeerde executie en enige afpandinge van beesten in arrest genomen

-       in de keuken een wagenschotte renne of block met stene stoop daarboven op met een schotel daar recht boven aan de muur  hangende

-       een rijsack hangende aan de betstede, twee gardijnen met een voor hangsel aan de genoemde betstede

-       in de betstede opt stroij ouden tierentaijen rock en een lakens hemt trock, item een degen met een pistool

-       een eijcken glasen kastje met een stenen biercan, en twee glasen flesjens met een schotel reck daarboven aan de muur hangend

-       een houten block

-       een wagenschotte kast

-       een houten schotel reck met een teljoor

-       2 lanteren, met een strijk ijser, 4 cooperen lampen

-       Een hael met een vuureijseren en een hael, schop en tangh, met twee drie voeten ijseren, een rooster met een oliecan, noch 8 houten drie voet stoelen, een novaelse taefel,

-       Een livate ....gebloempt

In sijde kamerken bevonden:

-       een oudt bet met een oude gelapte deken, met 2 oude lakens, noch een oude deken

-       2 gestriepte stoffen gardijnen met twee livate voorhangsels gebloempt

-       Een handsaegh

-       Ijsere blaaspijp

-       Water emmer

Op de Geut bevonden:

-       een kors met haar toebehoort met een houten stoel sonder bodem

-       een melck tob, een melck emmer, een meeltonneke, een copere sijgh schotel, een koeke pan met een hangijser, ijsere schuimspaan,

-       een hacke bort met een hack mes

-       een mitaele moespot

-       lege bierton

-       een linde gardijn met een voorhangsel

-       een oudt bedt met een peulen, met 2 laeckens, en een oude deken

In de kelder bevonden:

-       melk tonnetje

-       aerde pot , een houter boterschotel

-       houte soutvat, met een lepelhuijs

int achterhuijs:

-       backtrog

-       een halve ton, 2 oude tonnen

-       oude brouwkuijp

-       een mande

-       paerdeback met een rijp

-       3 melckbeesten die Erbert Jansen verklaart de sijne te wesen

-       Een gavel en sijsie

In de moutcamer bevonden

-       een snijback met een mesch, een ton met een bodem

-       op de balcken een partij hooij

int Wagenschop:

-       twee backen van aerde karren

-       een rat en een oud beury  met een as,

-       een leer,

-       een partij hoij en stroij

In de schuer

-       een wijnigh ongedorst cooren

-       een partij stroij en een vlegel

-       op de messingh een partij strou stroij

Geinventariseerd ten overstaan van Croon, drossaard, Peter Eijmbers van crijl, en Poulus Peters van Osch,  schepenen

Acte is niet getekend.

 

Blz 73 dd 15 juli 1705

Rekening bewijs voor Jan Jacob Langens en Lambert Janse de Wert, collecteurs contributie aan de Coninck van Vrankrijck en spanje te betalen voor de tijd van 2 jaar ingaande 15 mei 1702,

Ontvangsten:

-       Ontvangen 1581-8-6 wegens den reële omslagh volgens de resolutie van haar ed: Moo: voor 2/3 reeel omgeslagen als blijkt bij de quohieren

-       Idem 812-9-8 wegens de personele omslagh

Gehele ontvangst: 2393-17-14

Uitgaven:

betaald aan het comptoir van Ignatius van Breeij als gecommitteerde tot het ontvangen van de contributie:

-       31 september 1703 de som van 420-0-0

-       8 maart 1704 de som van 215-0-0

-       3 september 1704 de som van 484-0-0

-       1 oktober 1704 de som van 186-8-0

-       Idem 100-0-0 in volle voldoening van van de 2 jaar contributie wissel sasagarde en bodegelt

Totaal 1405-8-0

Andere uitgaven:

-       Aan de rendanten 2 beurboecken om alles te annoteren 0-15-0

-       12 januari 1704 aan de Heer van Dinter als kwartiermeester van Maaslant in voldoening van het contingent offte quota van Nuland  als in het reguleren van de contributie 38-0-0

-       Op 29 oktober 1704 aan Cornelis van Coot wegesn refrissement van een Spaansche partij gecommandeert door een capiteijn De Amale 9-0-0

-       Idem wegens verteeringen van een franse partij gecommandeert door den partiesaen Baeltjere de som van 5-14-0

-       Op 6 november aan de president Jacob van Gogh wegens verschot aan de Heer Baeltjere de som van 10-0-0

-       Betaald voor verteeringen als wanneer de rendanten met Jacob van Gogh hadden omgegaan om het gelt op te halen, de som van 0-18-0  ( doorgstreept)

-       Verteeringen als wanneer de lijste van slants goederen wierden uitgetrokken omme het gelt aldaar te ontvangen de som van 0-13-0 ( doorgestreept)

-       Aan Lijn Jan Willem Ceelen op 24 september 1704 wegens verteeringen als wanneer den drost en Jacob van Gogh met Willem Teunissen van Roij persineel boeck hadde geresumeert, 0-11-0

-       Wegens verteringen aldaar wanneer de extracte  van slants goederen wierden uijtgetrocken de som van 1-7-0 ( doorgstreept)

-       Aan de Notaris Aelberts als wanneer de rendanten met Jacob van Gogh naar Den Bosch waren geweest om met de Heer van Breeij te liquideren, 0-19-0

-       Aan de clerck van de Heer van Deursen om de rendanten aan gelt te helpen van slants goederen de som van 2-10-0

-       Aan de selve clerck voor een extract  uijt de pactseele van die geene die slants goederen gepacht hebben 0-12-0

-       Op 4 oktober 1704 de rendanten met Sijmen Diercx als gecommitteerde naar Den Bosch gegaan met met den Heer de Breeij in naar de finale liquidatie te maken compt voor vacatie 2-0-0

-       Aan Sijmen Diercx voor sijne vacatie 1-0-0

-       De drossaard voor specificatie van salaris, vacatie en verschot  ( dese post sal tot laste van de beurders van de contributie gebracht worden, dient voor memorie)

-       De drossaard voor het over staan passeeren en sluijten deser rekening 6-0-0

-       De heeren ouditeuren voor het opnemen en sluijten deser rekening 12-0-0

-       De secretaris voor het protocolleren en uijtmaken deser rekening als sijnde een extra ordinaire saecke naar het gemaakte accoord, 9-0-0 ( dese post sal tot laste van de beurders van de contributie gebracht worden, dient voor memorie)

-       Den selve voor het verschot van de zegel  1-15-0

-       De rendanten voor haar tantjeme tegen de 20e penning, de som van 119-13-0

-       Op 4 december 1704 als de rendanten met de drost en Hr. Kivit de contributieboecken voor de 2e keer hadde geresumeert voor verteeringen bij van Coot 1-8-6

-       5 december idem betaald 0-10-0

-       Van Coot volgens rekening van de 21e november 1704 wegesn evrteeringen van een franse partij de som van 8-6-0

-       De president Jacob van Gogh wegens die hij heeft verschoten ter presentie van den drossaard en betaald aan Capiteijn Dammale en sijn manschappen in dienst van de Coninck van Spangien, en dat om een refrissement te voorkomen 25-0-0

-       Aan Adriaan Wouters aan te betalen twee jaar interest van 350 gulden tot betaling van genoemde contributie geimplojeert tegen de penning 20 de som van 35-0-0

-       Aan Jan Jacob Langens rendant in dese wegens 2 jaar interest van een capitaal van 315 gulden capitaal voor betaling van de contributie vervallen augustus 1704 de som van 31-10-0

-       Aan de drost voor het afnemen van de rendanten haar eed als beurders  6-0-0

-       Aan de quartiersbode voor het brengen van de resolutie 1-7-8

-       Peter eijmbers voor 2 dagen vacatie en Jan Jacob met met van Breeij te liquideren., 4-0-0

-       Poulus Peters voor 3 dagen vacatie pm met van Breeij te rekenen, 3-0-0

-       11 juli 1705 president van gogh, Hr Kivit, Wouter Joppens, Jan Jacob Langens voor vacatie om in den Bosch met van Breeij te liquideren, 4-0-0

-       Den secretaris voor het schrijven van 2 extracten  en de resolutie met de zegels  om bij de Heer van Duersen gelt te halen, 2-8-0

Totaal 1736-8-0

Daarbij 2 ordonantien van genegotieerde penningen de ene van 350 gulden opgenomen van Arien Wouters en de andere 315 gulden opgenomen van Jan Jacob Langens, te samen makend de som van 2400-12-0, afgezet tegen de ontvangst van 2393-17-14, is er dus meer uitgegeven dan ontvangen, de som van 9-2-2.

Blijvende aan de rendanten gereserveert de restanten van de onvermoogende personen om daer op te delibereeren en te ordonneeren als naar behoren, als mede vanwege het verlaten land van Bemont.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin Kivit, Sijmen Diercx, Abraham van Mill, Wouter Joppen, Poulus Peters van Osch, Peter eijmbers van creijll.

In marge:10 september 1706  is op de overgegeven penningen van dese rekening ordonantie geslagen op de Heer van Mill en Roelof Wellens.

 

Blz 91 dd  21 februari 1705

Jan Jacob Langens en Lambert Jansen de Wert als collecteuren van de franse en spaande contributien, vanaf 15 mei 1703, worden geordonneert aanstonds te betalen aan Arien Wouters de som van 350 gulden, ter ordonnantie van D v Clootwijck secr.

Ondergeschreven: Adriaen Wouters verklaart betaald te zijn, merk Adriaan Wouters.

 

Blz  92/93/94 leeg

 

 

Blz 95 dd 21 februari 1705

Lambert Jansen de Wert , collecteur Franse en Spaanse contributien, vanag 15 mei 1702 tot 15 mei 1704, wordt geordonneert aanstonds t ebetalen aan Jan Jacob Langens de som van 300 gulden met rente, ter ordonnantie van D v Clootwijck secr

Ondergeschreven: Jan Jacob Langens verklaart betaald te zijn, dd 12 september 1712 (!), tekent Jan Jacob Langes.

 

Blz 96/97/98 leeg

 

Blz 99 dd 5 december 1704 copie

Schepenen en Heemraad Jan van der Ven verklaren dat de dopren van Alem, Maren, Kessel, hunne landerijen in de polder van het Leeghemaal na de tijt van 12 jaar na elkaar en ook nog tegenwoordig sodanigh zijn geinondeert geweest dat de gemeene ingelanden en ingesetenen daar van egeen e of de minste vruchten hebben gehad. Dit heeft de Staten Generaal er toe gebracht hen van alle ordinaire en extraordinaire verpondingen, bede en andere lasten voor enige jaren remissie te geven. Die van Nuland geven aan naast gelegen te zijn, verklaren dit ook gezien en ondervonden te hebben.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Wouter Joppen Baers, Peter eijmbers van Creijll, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 100 dd

Johannes Hesius, president tot Heesch en Aert Peters, aldaar schepen geweest, verklaren dat ettelijke jaren herwaarts de polderlanden onder Nuland sodanige door het overlopen van de rivier de Maas zijn geinondeert, dat de ingelanden daarvan geen profijt hebben gehad, hetgeen de Staten Generaal heeft bewogen hen remissie te verlenen van zekere lasten, zoals als de remissie voor de jaren 1700, 1701 en 1702 van de verpondingen, 5e verhogingen en bede over de buijtendijske landen bedragend per jaar 1252-7-0 gelijk. Zoals hen is gebleken bij het opmaken van de rekening in Den Bosch. Zij verklaren dat de polderlanden in 1703 ook nog geinondeert zijn dat ook daar weinig gewin van is gekomen, waarover ook remissie is aangevraagd bij de Staten Generaal. Verzoek is in handen van preserier Generaal Hop. Zij verklaren de geinondeerde landen met een schuijt te hebben gevisiteert en vonden dese midden in de zomer geinondeeert.

Tekenen: Johannes Hesius, Aert Peters, G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch.

 

Blz 101 dd  22 december 1704

Marieke dochter van wijlen Jan Peters van Kuringe, trouwde eerst met Jan Dircx van Rosmalen en ten tweede met Willem Teunisse van Roij is nu komen te overlijden.

Uit 1e huwelijk laat ze na drie minderjarige kinderen: Jan, Jenneke en Josep. Momboiren worden Jan Gurts van Osch en Erbert Jansen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch

 

Blz 103 dd  22 december 1704

Questie tussen Aart Jansen de Wert aan de ene kant en aan de anders kant: Lambert Janse de Wert en Jan Jansen de Wert, broers, ivm het verdelen van de nagelaten goederen en schulden van de ouders. Tot scheidsrechter zijn benoemd: Roghmans, president, wonend Den Dungen en Notaris Willem Mans namens Aert de Wert en namens de anderen G Croon en Jacob van Gogh. Zo nodig mag er nog een super arbiter aangezocht worden in de persoon van Hr. en Mr. Evert Tullekens, griffier der stad Den Bosch.

Tekenen: merk Aert de Wert, merk Lambert Jansen de Wert, merk Jan Jansen de Wert, Martin. Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll.

 

Blz 104 dd  22 december 1704

Acte over costen van vertering door verscheijde partiesaens en haar manschappen van de Majestiet van Spanje tot Nuland.

-       de partiesaen Baltjaere met manschappen ten huijse van Cornelis van Coot de som van 15-14-0

-       op 25 oktober 1704 door de Heer Schevale Damale, capiteijn van de dragonders onder het regiment van de Heer Serra ten huise van Cornelis van Coot de som van 34-0-0

-       17 november 1704 door een Franse partij bij van Coot, ze quamen om refrissement te hebben de som van 8-0-0

Totaal 57-14-0

Tekenen: Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, sijmen Diercx, Wouter Joppen.

 

Blz 106 dd 23 december 1704

Schepenen verklaren dat de buijtendijkse landen ( bestaande uit hooi, wei en enige teullanden)  gelegen tussen de Somer dijck en de Agterdijck groot zijn 776 mergen en 228,5 roeij ( een mergen gerekent tegen 6 lopens), die samen in de verpondingen moeten betalen de som van 1043-12-11 gulden en ortjens gelt 13-12-0.

Tesamen voor het jaar 1703 de som van 1056-13-9 gulden.

De binnendijkse landen ( bestaande uit teullanden, enige beemden, en houtvelden) zijn groot 250 mergen en 200,5 roeije te betalen in de verpondingen de som van 732-7-5 gulden, oortjens geld 9-3-0, tesamen de som van 742-0-4.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen

 

Blz 107 dd 23 december 1704

Schepenen verklaren dat de buijtendijkse landen ( bestaande uit hooi, wei en enige teullanden)  gelegen tussen de Somer dijck en de Agterdijck groot zijn 726 mergen en een halve roeij ( een mergen gerekent tegen een lopens), die jaarlijks in de beede moeten betalen de som van 208-14-4 gulden en

De binnendijkse landen ( bestaande uit teullanden, enige beemden, en houtvelden) zijn groot 250 mergen en 200,5 roeije te betalen in de beede de som van 95-13-12 gulden.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen

 

Blz 108 dd 19 januari 1705

De erfgenamen de Wert hebben een questie en verschil over de nalatenschap, ze hebben door tussenkomst van arbiters (zie  blz 103) overeengekomen dat Aert de Wert sal renoncieren alle erfhaeve meubels en inboedel, alle gerede effecten, actien en crediten, dese zullen toekomen aan Jan en Lamert de Wert. Deze laatste 2 sullen tot haar lasten nemen om aan Marie van Amerongen te sullen aflossen en betalen het derde deel van Aert de Wert bedragende 600 gulden, dus 200 gulden. Het geld was gebruikt voor de aankoop van het genoemde huis dat door Aert de Wert wordt bewoond. Verder sullen ze aan hem 25 gulden betalen, verder het voldoen van alle lopende en passieve schulden tot laste van de genoemde boedel. De costen van verteringen to de dag van vandaag  in deze zaak gedaan bij Cornelis van Coot zullen ook door Jan en Lambert betaald worden. Elk sal de eigen arbiters moeten betalen.

Tekenen: merk Aert Janse de Wert, merk Lambert Jansen de Wert, merk Jan Jansen de Wert, G Croon, Martin. Kievit, Jacob van Gogh. J van Clootwijck loco secr.

 

Blz 110 dd 29 januari 1705 Deling de Wert

Deling van de goederen van Jan Aerts de Wert gehuwt met Jenneke Lambert Bogaers

Voor de kinderen: Aert, Lambert en Jan

Aan: Aert Jan Aert de Wert

- huis, hof en aangelegen land aan "Helsenhoeck" naast de erve van Jenneke Gerits Bijvelt zuid, Gemeente, noord, erve Antony emberts, west: gemeijnte van Nulant.

Hieruit: last van den uijtwegh noordwaarts neffens de hegh vant land van Antony Ermers. Gecomen van Hendrik Bogaers.

- 4 en een half hont hoijlant "achter opt Nulant": een einde middelste poldergraeff, ander einde: hoefdijck

- perceel "de seeven strepen"met den hijcamp daaraangelegen in "outvinckel"naast: de Vinckelse wetering zuid, Dirk Willem Vorstenbosch noord, Gemene Vinckelsestraat oost, erve Dirck Willems Vorstenbosch c.s.

- busselken in Loosbroek 1,5 vatsaet, naast erve: Antony Ermers zuid, Jan Jansen Bogaers c.s noord, erve Aert de Wert, erve Antony Cornelisse

- hooijbeemd in Loosbroek, 2 mergen in een meerdere camp met Tonis Cornelissen, belnd: zuid erve Antony Ermers, noord: weduwe Jaspert Jan Corsten, Heeschsteegh, Antony Ermers erve

Hieruit te vergelden:

- 4 vat rogge aan armen van Nulant

- 4 vat rogge aan groot gasthuis S:Bosch

- rente van 3 gulden aan H:Geest S:Bosch

- 15 gulden chijns aan Geert van den Berck te betalen

- 6 gulden pacht

Aan Lambert Janse de Wert

- huis, hof en ackerlant in Out vinckel naast: gemeene straet oost, erve Jan Adriaans de Jonge west, gemeene straet zuid, erve gecomen van Weduwe Peter van Lith noord.

- eerste streep in "de hoeve", naast: erve gecomen van Weduwe Peter van Lith en Jan Ariens, zuid, erve gecomen van weduwe Pter Jacobs noord, Joost Hendricx oost, erve Baron van Mombeeck noord.

- streep in "de Hoeve" gelegen tussen: erve weduwe Peter van Lit,  baron van Mombeeck zuid, oost: acker de Crommenhoeck", erve peter van Lith west.

- derde streep in de Hoeve, mede in Vinckel gelegen, naast: erve zuid en noord weduwe Peter van Lith, oost: "Crommenacker", Hijcamp gecomen van Jan Art de Wert west

- een hijcamp so groot als selve affgegraven lijt in Vinckel naast: erve Jan Adriaens de Jongh zuid, erve gecomen van Peter van Lit noord, erve Lambert de Wert, erve Hr Baron van Mombeeck.

- een acker lants "Den Crommenhoeck" mede in vinckel, naast: erve Baron van Mombeeck bovennaast, erve Peter van Lith benedennaast, erve Joost Hendricx Haenegraeff, erve Baron van Mombeeck, met een uijtweg over de erve van Joost Hendricx en de erve weduwe Peter van Lit.

Hieruit te vergelden:

- Aan Rentmeester van de Domeinen chijns van ouds daer toe staande

- 6 gulden aan kerk van geffen

- betalen aan weduwe Peter van Lit, zoals overeengekomen

Aan Jan Jansen de Wert:

- huis en hoff te Vinkel bij coop gecomen van de weduwe Peter van Lit, belend: erve Joost Handericx zuid en Hr Baron van Mombeeck noord, Gemeijne straet, erve gecomen van weduwe Peter van Lit.

- acker lants gelegen tussen: erve Lambert de Wert zuid, Joost Hendricx noord, erve baron van Mombeeck oost, erve Jan Jan adriaens de Jongh west,

- acker lants "het Steckvelt" in Vinkel gelegen naast: erve Jan Artse voornoemd zuid, Lambert zijn broeder noord, Joost Hendricx oost, erve jan jan adriaens west.

- den 2e streep in de hoeve in Vinkel gelegen, naast erve: lamberts de wert zuid, idem noord, Joost hendricx oost, Hr. Baron van Mombeeck west.

- den 4e streep aldaar, naast erve lambert de wert zuid en noord, oost erve lambert de wert, west idem.

- den 6e streep aldaar in de hoeve, naast: erve lambert de wert oost en zuid baron van Mombeeck noord, Jan de Wert west.

- Hijcamp tijnde de voornoemde strepen naast: erve lambert de Wert, Baron van Mombeeck, voornoemde strepen, Baron van Mombeeck.

Genoemd wordt nog dat het goet gecomen is van de weduwe Peter van Lith.

Tekenen: merk Aert Janse de Wert, merk Lambert Jansen de Wert, merk Jan Jansen de Wert, G Croon, Martin. Kievit, Jacob van Gogh, j van Clootwijck loco secr.

 

Blz  121 dd  24 januari 1705

Compareert Jurrien Everdingh, vorster van Nulant, die verklaart ter instantie van drossaard Croon als obtinent van de vonisse en tauxaet van costen tot laste van de schepenen en regenten van het Heeseijndt ter saecke van schouwkosten wegens de Heerbaen op het lanckvelt, onder Nuland gelegen geresen naar voorgaande sommatie en renovatie bij edict gedaan, waarvan de copij bij besloten missieve  aan de vrouw van Adriaan Wouters als schepen van het Heeseijndt overmits niet thuis hebben toegesonden, in arrest genomen te hebben het gerechte 1/3 deel van de gemeente die de ingesetene vant Heeseijndt met die van Nuland gemeen hebben ende gebruikende, om daarvan de kosten ten bedrage van 296-18-14 te verhalen.

Tekenen: G Croon, J Everdinck, Jacob van Gogh, Martin Kievit.

 

Blz 123 dd 29 januari 1705

Drossard en schepenen verklaren dat op 17 november 1704 voor de middag een Franse partij ten huijse van Cornelis van Coot heeft gerefrisseert en na de middag de Heer Marcus Cleeffords Capiteijn van een compagnie dragonders ten dienste van deser lande conschap van genoemde Franse en Spaanse partijen hebbende haar met een partij soldaten uit het garnoseon te Den Bosch, tot alhier heeft vervolgt en met een partij gerefrisseert hebbende, soodanighe goede ordre soo voor zichzelve als sijne bijhebbende manschappen heeft gehouden, dat wij egeene des minste redenen des wegens van misnoegens zijn hebbende.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen

 

Blz 124 dd 29 januari 1705

Compareert Willem Tonissen van Roeij, ou schepen en Hendrik Tomissen, inwoners van Nuland, die ter instantie van Jan Gielen Pels in qualiteit als aannemer van het ordinaris repareren en onderhouden van den Achterdijck ….tot 22 mergen hoeijland vant Convent van de Clarissen onder de HH gelegen, dat de genoemde Achterdijck in het somer saijsoen1703 door het hoge water door quaataardige geinteresseerden mesnchen tot twee distincte reijsen omtrent de langste van de roeije, iedere roeij gerekent op 20 voeten Bossche maat, tot op de diepte van 3 a 4 dalf vervolt onbegreepen is doorgesteecken. Dit doorsteken heeft de aannemers op kosten gejaagd, vanwege hout dat ertoe gebruikt werd, voor een bedrag van 26-10-0.

Tekenen: G Croon, Martin Kievit, Peter Eijmbers van Creijll, Willem Tonissen van Roeij, Handerick Tomussen.

 

Blz  125 dd 29 januari 1705    erfdeling van Rooij, copie

Compareren

- Erken Tonissen van Roij, weduwe Jan Willems van Boxtel, met asisstentie van halfbroer Peter Jansen van Uden en haar gekozen momboir.

- Willem Tunnissen van Rooij.

- Willem Claesse, man en momboir van Jenneke Teunissen van Roij

Betreft de erfdeling van de goederen van Willem Gerits van Roeij en Jenneke Peter Adriaens, hun grootvader en grootmoeder

Aan Erken Tonissen van Roij:

-       hoff teullands groot 2 lopens en 35 roeije, gelegen in de polder van de Wolfsdijk binnen dese HH, bovennaast erve Convent van Couwater, benedennaast Matijs van Creijl c.s., schietende zuidwaarts met de ene einde van de gemene straat tot op erve Dirck Clasen van Heesch c.s., noordwaarts

-       ½ van vier datvier (?)  mergen hooijlants  int sevenvierendeel ongedeelt met Jan Peter Deelissen (?) c.s. bovennaast de Heer Vloots, benedennaast Jan van der Ven c.s., strekkende van de Hoefdijck zuidwaarts tot op erve van de Heer Cornel Ruijs noordwaarts,

-       5 hont weiland ter plaatse opt Kerkenhoog, bovennaast de armen tot Nuland, benedennaast Handerske weduwe Jan hendrick Sijmens, schietende van de Nulandse straat zuidwaarts tot op noordwaarts den Hoogenwegh

-       2,5 hont weiland aldaar, bovennaast niet ingevuld, benedennaast Handerske weduwe Jan Hendrik Sijmens, schietende van ene einde zuidwaarts Arien Fransse Hoefs tot op de Hogenwegh noordwaarts.

Te vergelden aan de armen van Nuland 2 rentjens van ieder 2-10-0 gulden, idem aan Erken Wouters ook 2-10-0, te lossen met 50 gulden capitaal,

Aan Willem Tonissen van Roeij:

-       acker teullands genaamd Gijpenhof, gelegen op de Wolfsdijck, bovennaast Jan van der Ven de Jonge, benedennaast Hr drossaard Croon, schietende zuidwaarts van de Boschdijkstraat, tot op noord de erve Jacob van Gogh,

-       8,5 hont hooiland in den empelschen Camp, groot 5 mergen, ter plaatse in de Corte Hoeve, ongedeelt, bovennaast Juffrouw Ruijs, benedennaast Jan Bouwens c.s., schietenden van het ene eind van het convent van de predikheeren zuidwaarts tot op noordwaarts de achterdijck,

Aan Jenneke Tonissen van Roij:

-       een hoff lands genaamd den Boeren Joncker Hoff, groot 4 lopens en 29 roeijen, in de polder van de Wolfsdijck, zuidwaarts de erve Merike weduwe Peter Jan Clasen, noordwaarts Jacob van Gogh, oost erve Jacob van Gogh, west de gemene straat.

-       8.5 hont hooijland in een meerdere camp van 5 mergen inde Corte Hoeve, bovennaast erve Juffr. Ruijs c.s., Benedennaast Jan Bouwens c.s., schietende zuid van het convent van de predikheeren, tot op de Achterdijck

Tekenen: merk erken weduwe Jan Willems van Boxtel, Willem Tuniissen van Roeij, Willem Claessen, G Croon, Jacob van Gogh, Martin,. Kievit.

 

Blz 131 dd 31 januari 1705

G Croon, drossaard, Martinus Kivit, sijmon Diercx, Wouter Joppen Baers, Peter eijmbers, Poulus Peters van Osch, schepenen, Jan van der Ven, Jan Lambers van Boxtel, Peter Jansen van Uden, borgemeesters, Cornelis van Coot kerkmeester, Willem Claessen Armmeester, beloven binnen 2 a 3 maanden aan de Heer  Ignatius van Bree te Den Bosch de achterstand in contributie die wij aan de majestijt van Vranckrijck en Spangje zijn verschuldigd, vanaf de tijd dat hij kan aantonen bij quitantie van de Heer ontvanger Dury te Antwerpen voorgeschoten en betaald te hebben.

Tekenen: G Croon, Martin Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen Baers, Jan Jansen van der Ven, Cornelis van Coot, Willem Claessen,

 

Blz 132 dd 8 februari 1705

G. Croon, drossaard, Martinus Kivit, sijmon Diercx, Wouter Joppen Baers, schepenen, Jan van der Ven den ouden, Jan Lambers van Boxtel, Peter Jansen van Uden, Jacob Jan Timmers, borgemeesters, Cornelis van Coot en Hendrik van Putten, kerkmeesters, Hendriok Mercksu en Willem Claessen Armmeesters, Willem Jan Huijbers en Jan Jansen quack gesworene, verder Jan Jacob Langens, Lambert Janse de Wert, Corstiaen Gerits Bijvelt, Jan Jansen van Lith, Hendrik Fransse van Bergen, Aert Adams, Jan van Deursen, Adriaan Geerits, Antony Nelissen, Tunnis Arien Martens, Handrik Handricx Hanegraaf, Aert de Wert, Jacob Gijsbers, Hendrik van Alest, Marie Jan Aart de Mulder, Antony Ermers, Sijke weduwe Willem Emons, Jan van der Poll, Willem Tunissen van roij, Tunnis Tunisse Schonck, Handerske weduwe Jan Hendrik Sijmens, Handerske Weduwe Bastiaan van Roij, Arien Melten, Hendrik Melten, Claas Jan Huijbers, Matijs van Crijl, Willem Vostenbosch, Ariaen Frans Hoeffs, Gijsbert Wellens, Roelof Wellens, Handrik Handrick de Bie, Jan van der Ven de Jonge, Claes van Boeckel, Lindert Willems, Geerit Broere, alle inwoners en geerfden van Nuland, machtigen Jan Huijbers van Erp als collecteur van de Franse en Spaanse contributien eindigend op 15 mei 1705, , om samen met Poulus Peters van Osch en Peter eijmbers van Crijl in Den Bosch om een bedrag van 800 gulden op te nemen, waarvoor onse president Jacob van Gogh door de militaire hand is gehaald en tot Antwerpen zit gedetineerd

Tekenen: G Croon, Martinus Kivit, Sijmon Diercx, Wouter Joppen Baers,, Jan van der Ven den ouden, Jan Lambers van Boxtel, Peter Jansen van Uden, Jacob Jan Timmers, Cornelis van Coot en Hendrik van Putten, Hendriok Merckus en Willem Claessen, Willem Jansen en merk Jan Jansen Jan Jacob Langens, merk Lambert Janse de Wert, Corstiaen Gerits Bijvelt, Jan Jansen van Lith, Hendrik Fransse van Bergen, Aert Adams, merk Jan van Deursen, Adriaan Geerits, Antony Cornelissen, merk Willemken Jansen de Wert, merk Handrik de Bie, Handerske Jan Hendrik, Handerske Bastiaan van Roij, Matijs van Crijl, Willem Vostenbosch, Claas Huijpers, Gijsbert Wellens, Gerard Jansen de Mulder in absentie van Arien Jan Melten, merk Jan de Smidt, merk Jan Paulsen, merk Jacob Josten, merk Haersken van Gogh, merk Marie Gerit Bosch, Ariaen Frans Hoeffs, Th. Lemminck, merk van Willem Claessen, merk Erpert Jansen,  merk Tonis Tonissen, merk Marie Jansen van Heesch, merk elsken Bastiaans, merk Tuijn Hermens, merk Elske Tonis Aarts, Hendrik Jan Melten, Klaas van Erp, merk van Huijbert Claessen van Heesch, merk Sijke Willems van Vlijmen, Ariaen Faessen, Dirck Jansen Boxel, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Peeter Vos, Roelof Wellens, merk Claes Jansen, merk Gerit Bastiaans ( = Broere) , Handrick Poulussen, merk Jan Martens, merk Rut Geerits, Hendrik Jansen van den Dungen, merk Aert de Wert, Jan Jansen, Antony Ermers van Nulant, merk Lindert Willems van Boeckel, Willem Tunissen van roij, Jan van der Poll, Tunnis Adrien Martens, merk  Handrik Handricx, merk Hendrik van der Aelst, merk Jacob Gijsbers,

 

Blz 137 dd 16 februari 1705

Compareert Juffr. Barbara Anna van Clootwijck geboren Keurbeeck, is in leven, in kennisse der waarheijd.

Tekenen: Barbara Anna van Clootwijck geboren Carbeeck, Mart. Kiviet, Paulus Peters van Osch.

 

Blz 138 dd  28 februari 1705

Compareren Lijske, weduwe Joris Tunisse aan de ene kant en Jacob Gijsbers, gehuwd geweest met wijlen Jenneke, eerder weduwe van Dirck van der Donck en dochter van Lijske Joris Tunisse. Genoemd verder Jan Dircx van der Donck en Marieke Dircx van der Donck, geassisteerd door naaste vrienden: Tonis Jorisse en Jan Handricx. Betreft een te niet doen van een contract van 26 januari 1698. Jacob Gijsbers ziet af van alle rechten voor 300 gulden met een coppel schapen en een Sock volle (= veulen ?) , out te Mei een jaar, met de beste Coets en een bet, met sijn toebehoort , met de gardijnen die voor de Coets hangen, verder sal Lijske alle schult tot nu toe moeten betalen.

Tekenen: D. van Clootwijck, Jacob van Gogh, Mart. Kievit

 

Blz 140 dd  5 maart 1705

Compareert Willem Jansen, 45 jaar, president van Geffen, ondervraging over een schuld van Dirck Clootwijck, zijn huis te Rosmalen. Willem verklaart op 9 februari 1705 bij de Stadthouder Dirck van Clootwijck aan sijn  huis te Rosmalen te sijn gekomen met Aelbert Claasse, wonend te Den Bosch, op verzoek van Alebert Claesse en Roelof van der Pol. Ze spraken over een obligatie van 100 gulden belooft door Aelbert Claessen te betalen aan Arien Faessen, waarover de stadhoudter met hem uitvoperig had gesproken tijdens het binnen komen. Vraag: of een van de bezoekers de stadhouder verzocht had om  de calangie des wegen bij preventie te willen doen, en of hij dat had afgeslagen en aanbood met hen naar Nulkand te gaan om de zaak in de minne te schikken?

Willem verklaart daarover niet met de stadhouder gesproken te hebben, maar wel van hem hoorde dat Aelbert Clasen en meer anderen de dag tevoren daar over gesproken hadden. De stadhouder vond het niet raadzaam en volgens Willem stemde Aelbert toe. De anderen wilden ook wel naar Nuland om de zaak te schikken.

Willem verklaart niet met de stadhouder richting Nuland te zijn gegaan tot het huis van Adriaen van der Horst waar Willem sprak met Aelbert Claessen.

Willem verklaart dat Aelbert aent huijs van de stadthouder tegen hem zij en onmiddellijk verzocht om met Giele van der Pol naar Den Bosch te gaan naar een advocaat. Hem wordt gevraagd of hij op zaterdag 14 februari met zijn broer Jan Jansen den ouden en ene Gerrit Claessen met de genoemde Aelbert Claessen met het sluijten van de poort  uijt de stad Den Bosch zijn gegaan, bij hen wesende ene Tomus Joosten van Heesch, soldaat onder het regiment van de Walen, in garniseon te Den Bosch, bij genoemde aelbert Claesse ingekwartiert en daarvoor als knefgt gewoond bij Heer Lemmingh?

Willem verklaart dat Geerit Clasen bij het gaan uit de stad is gegaan voor bij het huijs van Gerrit van Wageningen sonder Tomus Joosten of Aelbert Claesse gezien te hebben.

Willem verklaart met Aelbert Claesse gesproken te hebben over de boete.

Tekenen: J v Clootwijck sub secr. Martin Kievit, Poulus Peters van Osch.

 

Blz  143 dd 7 maart 1705

Ondervraging Jan Jansen Quack de Ouden, oud ca. 32/33 jaar. Gevraagd of hij zaterdag 14 februari met sijn borer Willem Jansen tot Den Bosch is geweest? Jan denkt van wel, al weet hij het niet precies. S avonds weer naar huijs, maar hij weet niet meer hoe laat vanwege “sijne onbequamheijt van den Dronck”. Of Gerrit Claesse bij zijn broer Willem was? Hij zegt van wel, maar komend bij het huijs van Geerit van Wageningen zei “daar gaat Geerit Claesse”, die ging de boterwegh in. Hij evrklaart amper met Gerrit Clasen gesproken te hebben.

Tekenen: Jan Jansen Quack, Jacob van Gogh, Martin, Kiviet.

 

Blz 145 dd  

Ondervraging Hendrik Thomissen, oud “in de 50 jaren 1 a 2 onbegrepen”. Ter instantie van Gerard Croon  

1)    of in het jaar 1702 Hendrik Hanegraaf wonend in Vinkel onder Nuland niet een coppel grauwe hanen heeft vereert en gebracht aan de drossaard Croon, waarvan hetene was een krijgel haantje met corte beene. Hendrik beaamt dit.

2)    Of deselve hanen verslooten wesende en verstaan hebbende dat sij waren ten huijse van Gerit en Aelbert Claessen? Hendrikz egt dat de hanen eerst bij Dries Jan Cheelen waren geweest en de selve bij hem thuis gebracht wesende, naderhant kwamen ze aan het huis van Gerit en Aelbert Claassen.

3)    Of hjij niet daar naar toe is gegaan en haar heeft gevraagt off de selve hoenderen aldaar waren aangekomen, en haar had geveaagd waarom ze daar niet waren, en waarom zij dat niet wist. Hendrik zei dat hij naar het huis is gegaan waar de meijt thuis was en zei dat de hanen er wel waren geweest maar allangh weer weg waren.

4)    Of hij niet van de meijt, Lijneke Jansen, gehoord had dat Aelbert Claesse de hanen of hoenderen had opgevangen en gebrocht naar Rosmalen bij Juffr. Clootwijck die hij een koppel hoenderen schuldig was. Hendrik beaamt dit.

5)    Of hij, wonende bij de requirant,  op zaterdag avond 14 februari niet naar het huis van Heer van Coot is gegaan om gemelte requirant met den lantaarn thuis te halen. Hendrik beaamt dit.

6)    Of hij op de kelderkamer bij de drossaard niet heeft gevonden ene Aelbert Claessen ende Willem Claessen zijn broeder met meer anderen? Hendrik beaamt dit

7)    Of hij niet met de wijnkoop heeft helpe drinken wegens zeker accoord tussen Aelbert Claesse wegens fronde van Segel met den drossaart gemaakt ende tot 36 gulden betaald? Hendrik beaamt dit maar wist niet wat er precies beklonken was.

8)    Off Aelbert Claesse om tijt te winne sijn goet op de Wolfsdijk gelegen niet an sijnen broeder Willem Claessen heeft gereght met presentatie dat sij ider een makelaar soude kiesen om het accoord op approbatie van sijnen broeder Gerrit Claesse te sluijten? Hendrik beaamt dit.

9)    Ende daarin overkomen wesende off Aelbert Claessen niet heeft geeligeert den voorn. Drost Croon en Willem Claessen, Jan Crol, ende de uitspraak gedaan vresende en dat op dagh van beraets? Hendrik beaamt dit gehoord te hebben.

10) Off genoemde Willem Claessen ende Huibert Janse van Boekelt sijnde de kneght van Heer van Coot, niet met de drost waren versproken om met hem den eerste naar sijn huijs ende den laatsten naar een spinningh bij Willem Jan Huijbers te gaan? Hendrik: Aelbert Claessen werd geeligeert tot maeklaar door Croon, en Willem Claessen heeft Jan Seelen tot sijn makelaar gemaakt ende de uitspraak gedaan wesende is dagh van beraaet genomen op Vastenavond.

11) Off hij niet gesien heeft dat Aelbert niet meer gelt als besproken wilde geven tot wijncoop en off hij hem niet verscheijde keren van de kamer zag gaan  seggende dat hij meer moest pissen als hij gedronken had? Hendrik beaamt dit.

12) Of hij omtrent de klok van 10 uur de lantaarn ontstoken hebbend niet uit het genoemde huis is vertrocken en omtrent den haspel van het kerkhof gecomen ziende dat Willem Claessen en Huijbert Jansen voornoemden niet en volgden? Hendrik beaamt dit.

13) Of hij op ordre van de requirant niet wederom terug naar de kelderkamer is gegaan seggende dat ick haar ter plaats voornoemd kerkhoffront en waechte. Hendrik geeft aan tegen Willem Claesse gezegd te hebben dat Croon bij het front van het kerkhof wachte

14) Off Willem Claessen haar niet op de stoel ter neder trok en niet wilde laten vertrekken? Hendrik beaamt dit

15) Off hij aan den requirant rapport gedaan had niet alleen met de lantaarn is geaan door de weijde genoemd de Coppel, en vandaar gecomen wesende de inseele erfsteegsken tegens de camp van het convent van de wintmolenbergh? Hendrik beaamt dit

16) Off hij niet een swaere slagh hoorde en de requirant voor doot ter neder viel en dat de persoon niet beter wetende dat het Gerit Claessen broer van genoemde Aelbert Claessen hem ook toe vloog om hem ter neder te slaan, hetgeen hij met sijn linkerarm afhoudde waardoor de lantaarn uit zijn hand in stukken was geslagen? Hendrik beaamt het wel al zegt hij dat het donker was en de aanvallers niet herkende.

17) Off hij nadoien niet zijn best is gaan lopen? Hendrik beaamt dit

18) Off hij niet door Geerit Claessen nog een stuk na is gelopen en met een stuk hout op de rug werd geslagen? Ook hierbij weet Hendrik niet te zeggen wie zijn belager was.

19) Off hij niet naar het huis van Willem Jan huijbers is gegaan en om hulp gevraagd heeft voor de neergeslagen requirant? Ook dit beaamt Hendrik

20) Off hij niet Willem Jan Huijbers met een gavel en reik terug is gegaan en daar de belagers heeft zien staan in de duisternis? Hendrik zegt niemand gezien te hebben door de duisternis.

21) Off ze beijden niet de Heer Requirant ten ene male van sijn selve lagh en de broek met beurse en sacke voor meer dan de helft vant lijf was gesneden, hem hebben opgenomen en naar huis gebracht? Hetgeen zo geschied is aldus Hendrik.

Tekenen: Hendrik Tomassen, Jacob van Gogh, Martin Kievit

 

Blz  151 dd

Compareert Adriaen Faessen verklaart dat hij, gehuwd met Jenneke van der Pol,  op 5 februari 1705,  betreft afrekeing met Albert Claasse de Wit, gehuwd met Marie van der Pol i.v.m. kooppeningen van een huijs aen Heijlsenhoek, verkocht aan de genoemde Marie van der Pol enige jaren geleden onbegrepen verkogt voor de som van….. acte niet afgemaakt

 

Blz 152 dd 29 maart 1705  copie

Schepenen verklaren dat "sinds 1678 toen de kerkgoederen door Heijmerick van Heesch zijn geevinceert ende verkoght, de Raad van Staten op verzoek van de kerkmeesters bij het selve verzoek gedaan, de Heer van Deurne van tijt tot tijt hebben gelieven te ordonneeren een som van penningen aan de kerkmeesters om de buick van de genoemde kerk te kunnen repareren. Uit consideratie dat dat het gemeene land alen de grootte en cleijne clamptiende van nuland gehorende aan het Capitel van de St Jan toit Den Bosch sijn trekkende  t sedert welke tijt de gemeente van Nuland, ook hebben moeten betalen gelijck sij alnogh sijn doende de reparatie van den toornklocken, uurwerck. De kosten werden gehaald uit de inkomsten van de kerkgoederen tot deze verkocht werden. Verder is er de inundatie van de landerijen  en doorbreeken van dijken de goederen toebehorend meesten tijds sijn geinundeert geweest, dat daarvan niet de dorps en landslasten betaald kunnen worden, “veel min de rente tot in de 70 gulden, jaarlijks  daar deselve goederen mede waren belast,  soo dat de kerkmeesters daar over te Den Bosch gegijselt sijndemet goet vinden van de Heer van Nuland, en regenten met den prediekant genootzaakt sijn geweest van de selve goederen handtlichting te doen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Abraham van Mill, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen Baers,

 

Blz  154 dd  1 april 1705

Er werd een huis gekocht op de Cloot te Orthen door Aswerius van de Grint te Orthen van de kinderen Goijert van den Dungen, nu compareren Claas Martens van Swaensbergen en Marten zijn vader, als naaste bloedverwanten van de kinderen van Goyert van den Dungen, die verklaren te cedeeren en transporteren aan Aswerius van der Grint sijn recht van vernaderinge van het genoemde huis en land, gelovende voor goet vast ende van waarde te sullen houden allent geene deselve des noods daar inne  sal coomen te doen off te handelen.

Tekent: G Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz  155 dd 5 april 1704

Schepenen getuijgen dat deBuitendijksland in Nulandse polder:

1)    Sevenvierdeel tot den Heuvelcamp toe sijn groot 42 mergen: jaarlijks verpondingen per mergen: 1,15. Te samen: 73-10-0

2)    Land in Seven vierdel tot Gemeijne hoeve groot 43 nergen per mergen: 1-7-4, samen: 58-11-12.

3)    Gemeene Hoeve 71 mergen en 3 hondt, per mergen 1-3-4, samen: 83-2-6

4)    Corte Hoeve 70 mergen, 2 hont: per mergen: 1-3-4, samen: 81-15-4

5)    Wijlanden genaamd "de Doncken" 33 mergen, 3 en een half hont per mergen: 1-2, te samen: 36-19-0

6)    Campen "over den Hoogen Wegh" 16 mergen, per mergen: 1-1-0. Samen: 17-0-0

7)    Groot Hoogh tot den Kerkdijck, 76 mergen 2 hont, per mergen 18 stuijvers, 12 penn, samen: 71-12-4

8)    Elstcampen: 59 mergen, 2 hont: per mergen: 16-4. Tesamen: 47-9-0

9)    Voorst en Middelst en Achterst Nulant: 205 mergen, per mergen: 1-5-4, te samen: 258-19-4.

10) Polder van de Elsbosch, 46 mergen: te samen: 37-11-14

11) Buitendijkse teullanden: 475 lopens en 8 en een half roeije: te samen: 285-6-11

Alles te samen: hooi-, wei-, teulland: 1052-7-4 uit het verpondingsboek.

Zo ist nagesien uit het verpondingsboek door de schepenen

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Abraham van Mill, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen Baers.

 

Blz 157 dd 11 april 1705  copie

Questie tussen Peter Hendricx Bijvelt J:M en Maria Jan Willem Adriaens, J:D. Ze hebben bij den ander een kind geprocureert genaamd: Hendrik Peters. Om proces kosten te voorkomen volgt een accoord. Maria wordt geassisteerd door Jan Gielen Jansen, zwager en Jan Hendricx, neef. Peter belloft het kind te sullen opvoeden, onderhouden en laten leeren,  soo en gelijck een  vader sijne wettiege kinderen schuldigh en gehouden is te doen. Blijft hij in gebreke dan kan Maria het kind elders in de kost doen, tot last van Peter Hendriks Bijvelt. Bij een huwelijk van Peter moet hij het kind een gelijk erfdeel geven. Verder zal hij aan Maria binnen 8 dagen 250 gulden betalen, en bij het sluijte dese 10 gulden spellegelt. Maria verklaart hiermee dat haar craemcosten, en dotering vanwege haar defloratie voldaan te sijn en stelt hem op vrije voeten te trouwen met haar of een ander. Mocht het kind binnen 10 jaar komen te overlijden dan zal aan Maria 25 gulden betaald moeten worden.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill,

In marge: 25 april 1705, verklaring dat Maria betaald is van het spelle gelt en de 250 gulden voor haar defloratie. Tekent merk Maria Jan willems.

 

Blz  160 dd  15 april 1705

Schepenen verklaren vandaag yer instantie van Gielen Pels, als opsiender van de Agterdijck  van 13 hondt weijland gelegen in de gemene Hoeve, oinder Nuland, competerend het capitel van St Jan, en ondervonden dat de dijk 33 voeten lanck en deurgaans 3 voeten diep door quade en boosaardige mensen is doorgesteecken, hetgeen per voet zeker 12 stuijvers, tesamen 21-12-0.

Tekenen: Abraham van Mil, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 162 dd 17 april 1705

Condities waaronder 3 karren van een goede huijf voorzien met 3 paarden  bestelt worden voor Veldmaarschalk Hr. Van Ouwerkerck, tevens 5 peijoniers  met een leegh part en treckgetuijgh, om zich alle uren gereed te houden op ordre van de regenten te marcheren in dienst van het land.

Binnen 8 dagen na terugkomst, met een goede rekening, zullen ze door de borgemeesters betaald krijgen voor hun diensten. De paarden en karren zullken voor vertrek getaxeerd worden, mochten ze in handen van de vijant vallen, de aannamers moeten goede karren en paarden leveren zouden er onderweg kosten aan komen dan zij deze voor de aannemers, zo ook als er andere paarden en karren in plaats verworven moeten worden.

-       1e kar aangenomen door Mathijs van Crijl voor 7-8-0 per dag, ook nog 2 paarden voor 4-3-0.

-       2e kar aangenomen door Dries Gijsbers van Grinsven voor 7-4-0, gemijnt door Poulus Peters van Osch voor 3-17-0

-       3e kar aangenomen door Jan Poulusse voor 7-3-0 per dag, gemijnt door hem voor 3-15-0

-       Treckpert met trek gereedschap  aangenomen door Poulus Peters van Osch voor 2-4-0 per dag

-       Eerste pieonier aangenomen door Mathijs van Crijl 1-4-0 per dag.

-       Idem Poulus Peters van Osch voor 1-3-0

-       Idem Jan Tunissen van Houtingh voor 1-2-0

-       Idem Poulus Peters van Osch voor 1-1-0

-       Idem Arien Faessen voor 1-0-0

Acte is niet ondertekent.

 

Blz  165 dd  28 april 1705

Schepenen verklaren dat de parochie en dorp van Rosmalen westwaarts naast onse jurisdictie gelegen dat alle militaire troepen van Den Bosch naar de Graeff en omgekeerd moeten marcheeren twee uur door moeten marcheeren waar van de ingesetenen veel dickwijls schade en overlast connen te lijden. Vaak waren er militaire troepen ingekwartiert, vaak met pressingen van paarden en karren om de bagasie en krancken te vervoeren, verder zijn ze in 1703 seer swaerlijk belast met een kampement van ettelijke duizende manschappen en paarden die onder het commando van de Heer Graeff van Albemar le omtrent het convent vant clooster van Couwater om een consiederaal convoij te doen hebben, gecampeert en gestaan. Verder dat wij op dezelfde tijd vermits gebrek van subsistantie van fouderagie op ordre van gemelten Graeff van Albemarle, aan de troepen hebben moeten leveren 20 karren hooij, bovende de costen van transport.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz 166 dd 6 mei 1705

Schepenen machtigen Jan Lambers van Boxtel en peter Jansen van Uden, borgemeesters van Nuland, om 100 gulden op te nemen om gemeente schulden mee te betalen, en “om te verschonen de onnoselen die nog niet in staat en zijn om haar schulden zo pront te voldoen”.

Tekent G Croon, Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Abraham van Mill, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijll, Sijmen Diercx, Wouter Joppen Baers, Peter Jansen van Uden.

Onderschrift: 27 januari 1717 is dese procuratie ingelevert omdat de penningen voldaan waren.

Tekent: J v Clootwijk loco secr.

 

Blz  168 dd 1 mei 1705

Condities waaronder de schepenen voor de minste penningen bestellen

-       350 raetsions hooij, elke met een kruijsbant gebonden wegende 15 pont

-       1000 bosse stroij, naar gewoon gewicht van dakstroij

-       300 piquetpalen met lengte van 6 voet, en voor de borstdick eenen span en twee duijm

-       300 leverbare mutsers

Alles moet om 8 uur klaar staan om vervoerd te worden. Te leveren aan de Cappel van Nistelrooij.

-       Willem Vorstenbosch 42 raetsions hoi voor 2-14

-       Hendrick de Bie aangenomen 42 raetsions hoi voor 2-14

-       Jan van der Horst 42 raetsions hoi voor 2-17

-       Jan Jacob Langens 84 Raetsions voor 6-0-0

-       Jacob van Gogh 84 Raetsions voor 6-0-0

-       Willem Vorstenbosch 56 raetsions hoi voor 4-8-0

-       Willem Jan Huijbers 400 bosse strooij voor 4-8-0

-       Willem Vorstenbosch 600 bosse stroiij voor 6-15-0

-       Willem Vorstenbosch 25 piquet palen voor 14 stuijvers

-       Hendrick de Bie idem voor 0-13-8

-       Jan Peter Tijssen 25 palen voor 0-13-8

-       Hendrick de Bie idem voor 0-13-8

-       Jan Peter Tijssen 50 palen voor 1-6-8

-       Den drost voor 50 palen 1-8-0

-       Peter jansen van Uden 50 palen voor 1-7-0

-       Idem voor 1-17-0

-       Jan Peter Sighmans 3 vimmen rijshout voor 4-10-0

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch

 

 

Blz  171 dd 6 mei 1705, acte is doorgestreept

Volmagt door de schepenen aan Jan Lambers van Boxtel en Peter Jansen van Uden, borgemeesters van Nuland, om 100 gulden op te nemen om gemeente schulden mee te betalen, en “om te verschonen de onnoselen die nog niet in staat en zijn om haar schulden zo pront te voldoen”.

Tekent: J v Clootwijk loco secr.

 

Blz 173/174 leeg

 

Blz 175 dd 5 mei 1705

Compareert Lambert soone Zepert Weijgergancx, meerderjarige jongeman van Berlicum, geassisteert het Zepert Dircx weijgergancx sijen vader, bruidegom aan de ene kant en Sijke dochter Jacob Langens, weduwe van Willem Emons van Vlijmen, geassisteerd met Jan Jaocb Langens, haar broer, bruid aan de andere kant. Maken een huwelijkscontract met elkaar. Er is een voorkind van Sijke: Willem soone Willem Emons van Vlijmen.

Tekenen: Lambert Sepen Weijgergans, merk van Sijke weduwe Willem Emons van Vlijmen, merk Sepert Weijgergancx, Jan Jacob Langes, G Croon, Jacob van Gogh, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 178 dd 7 mei 1705

Schepenen geven eenvolmagt aan Jan Jansen van de Ven, borgemeester alhier om een som van 250 gulden op te nemen wegens de gemeenten schulden.

Tekenen: G Croon, Poulus Peters van Osch, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx, Martin. Kievit, Wouter Joppen Baers, Abraham van Mill, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz  179 dd 11 mei 1705

Huis en 1/5 deel in "een hoeve lants" in beslag genomen van wijlen Jan Jan Adriaens de Jonge, tot duidelijk is wie moet betalen, i.v.m. betalen van een bede van 20 Penn.

Betreft Rooijpoortse Hoeve in Out Vinckel onder Nuland. Huis was op 29 april 1705 in bezit van wijlen Jan Jan Adriaan de Jongh, die het getransporteerd kreeg van zijn oom Hendrick Adriaens, die niet de 40e penninge betaald had. Hendrik overleed op 27 januari 1684 zonder kinderen na te laten. Genoemd diens broer Herbert Adriaens, eveneens overleden, in leven schipper te Dordrecht. Hij kreeg de goederen verstorven, hij had eveneens de 20e penning vanwege de successie collateraal niet betaald.

Jurriaen Everdingh compareet vandaag en neemt het huis in arrest.

Tekenen: J Everdinck, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx, Peeter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 181 dd  14 mei 1705

Schepenen compareren en verklaren dat door het hooge water van de revier de Maes, door opstoppingen van de rivier de Diese de Empelschen dijk is doorgebroken wesende de hoijweij en het meestendeel van de teullanden buitendijcx onder de parochie van Rosmalen gelegen soodanig door het hoge water sijn geinundeert en geinundeert blijven dat daar naar alle apparentie daar van voor dit saisoen van 1705 egeene offte seer wijnigh proffijt van sal coomen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Abraham van Mill

 

Blz 182 dd  19 mei 1705

Compareert Peter Hendrik Peters Bijvelts heeft een kind bij Maria Jan Willem Adriaens, waarover een accoord was gesloten op 11 april 1705,  en gaat trouwen met Piternella Eijmbers, overeenkomst bij huwelijk.

Tekenen: Peter Hendrick Peters, merk Petronella Emmers, G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx. J van Clootwijk, loco secr.

 

Blz 185 dd  21 mei 1705

Schepenen compareren en verklaren dat door het hooge water van de revier de Maes, door opstoppingen van de rivier de Diese de Empelschen dijk is doorgebroken wesende de hoijweij en het meestendeel van de teullanden buitendijcx onder de parochie van Rosmalen gelegen soodanig door het hoge water sijn geinundeert in 1704, dat daar  voor dat saisoen seer wijnigh profijt van sijn gecoomen.

Tekenen G Croon, Jacob van Gogh, Abraham van Mill.

 

Blz  185 dd 18 juni 1705

Compareert Jan Huijbers, outschepen, inwoner alhier, verklaart voor de vorster dat hij op zaterdag 14 februari laatst leden voor de middag aan het huijs van Willem Claessen, alhier, is gegaan alwaar Willem Claessen onder andere discoursen hem vroeg of hij gehoord had dat Aelbert Claessen, zijn broer wonend te Den Bosch zulke ruzie had, zeggende dat men een mensch daarom soude doot off door den kop schieten. Op dezelfde dag in de achternamiddag rond 4 uur kwam hij Aelbert en Willem op straat tegen, verzoekende of hij met hen naar de Kerk naar het huis van Cornelis van Coot wilde gaan waar de drossaard zou wesen, om met hem daarover te accorderen. Dit weigerde hij vanwege de eerdere discourse. Hij is naar sijn eigen huis gegaan, waar hij de volgende dag heeft verstaan dat gemelten drossaard in den gepasseerden avond met sijn kneght van het huis van van Coot naar sijn huis willende gaan onder wegens verraderlijk is te neder geslagen en swaerlijk tot stervens toe aen sijn hooft is gequetst geworden.

Tekenen: merk Jan Huijbers, Abraham van Mill, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 187 dd 28 mei 1705

Kosten inkwartiering militairen, leverantie van fouderagie, pressingh van karren, ten diensten van dese lande moeten furneeren door tochten mitsgaders costen van militaire executie van den vijant wegens de contributie sedert desen oorlogh gehadt en geleden als volgt:

-       op aanschrijven van de Heer van Dinter als kwartierschout van Maeslant bestelt 2 karren met dubbelt gespan om in het leger te Roosendaal ten diensten van desen landen geimplojeert te worden en sijn dese voor de minste penningen bestelt en aangenomen door Willem Emons van Vlijmen en Jan Jansen van der Ven de jonge voor 5-15-0 per dag sijnde van 18 maart tot 14 april in cluijs, in dienst geweest sijnde samen 28 dagen bedragende 322-0-0

-       11 juli de partiesaen Kien met 30 man verteringen ten huijse van de weduwe Jan Willem Seelen de som van 12-2-0

-       Op ordre als voor voor de minste penningen bestelt 2 karren met dubbelt gespan, aangenomen voor de minste penningen door Willem Emons van Vlijmen en Ariaen Faesen om broot te voeren en dat voor 6-10-0 per dag, in de tijd van 14 augustus tot 4 september, sijnde 22 dagen bedragende 286-0-0

-       Op 17 augustus op ordre van de Heer Graeff van Aebemar commanderende het detassiment uijt het leger gelevert 20 karren hoij om te leeveren aan Couwaters Clooster waar de acht aldaar zijn gelost en sijnde de 12 karren mede naar de Graeff genomen, bestelt voor iedere kar hoij 6 gulden, bedragend 120-0-0

-       Item aan de 8 voerlui voor de vracht aan het Couwaters Clooster ider bestelt een halve ducaton, bedragende 12-12-0

-       Aan de 12 voerlui die gedwongen wierde naar de Graeff te vaeren en aldaar 2 dagen hebben moeten blijven, betaald ieder 1 ducaton, bedragend 37-16-0

-       Aan Cornelis van Coot van verteeringen aan sijn huis van de commandeerenden officieren en bij hebbende de ruijters de som van 6-11-0

-       Moeten leveren een pert met een kneght om voor een gelt waegen van het voornoemde convoij te spannen uijtgeweest en gedient den tijt van 9 dagen, daarvoor betaald aan Corstiaen Gerits per dag 3 gulden, maakt 27-0-0

-       Op 12 september op ordre van de Hr Graeff van Attelone bestelt een kar met een kelt gespan aangenomen bij Willem emens van Vlijmen voor 3-9-0 per dag, gedient van 14 dito tot 29 dito, bedragend 37-19-0

-       11 september betaald voor verteeringen van een partij soldaten ten huijse van Cornelis van Coot geresen, sijnde de partij gelijt door den partiesaen Kien de som van 2-13-0

-       14 oktober een partij van 30 man van Den Bosch gelijt door den partiesaen Silvolde betaald aan Cornelis van Coot de som van 2-16-0

-       17 oktober de genoemde partiesaen met een partij soldaten ten huijse van van coot voor verteeringen 2-16-0

-       27 oktober idem de partij van Silvolde ten huijse van van Coot, 1-14-8

-       29 oktober een partij van de Graeff komende ten huijse van van Coot 1-12-0

-       5 december den partiesaen Silvolde ten huijse van de weduwe Jan Willem Ceelen, 1-7-0

-       21 december den selve nog 0-8-0

-       Betaald aan Jan Ceelen op 3 januari 1703 wegens verteeringe van een partij soldaten de som van 1-4-0

-       7 februari 1703 bij ordonnantie moeten betalen aan Sijke, weduwe Willem emons van Vlijmen over karrevrachten ten dienste van den landen gedaan volgens publieke aanbesteding 34-0-0

-       Idem aan de weduwe 4 karren hoij voor het detassement uijt het leger gecampeert omtrent Couwaters Clooster met nog een kar hooij gelevert bij Jan Jaocb Langes 17-10-0 ( doorgestreept)

-       22 maart 1703 volgens ordonnantie laten betalen aan Cornelis van Coot wegens verteeringe in 6 verschillende keeren de som van 18-2-8

-       16 mei 1703 met ordonnantie laten betalen aan Theodorus Lemmingh de som van 8-2-0 over karvracht ten diensten van den lande

-       Met ordonnantie betaald aan Gerrit Bastiaans wegens karvrachten 7-16-0

-       23 september alnogh met ordonnantie betaald wegens commissie gelt om de contributien te reguleeren 23-13-2

-       20 december 1703 op ordonnantie doen betalen aan Gerrit Claessen in voldoende van restant van Karvrachten 41-2-0

-       Betaald aan Poulus Peter Gurts wegens restant van karvrachten de som van 41-2-0

-       20 december laten betalen volgens ordonnantie aan Hendrik Melten in voldoening van karvrachten 55-1-0

-       Idem aan Gijsbert Wellens 55-1-0

-       Op 9 januari 1704 betaald aan de gecommitteerde van het kwartier van Maeslant tot het reguleeren van de contributie 38-0-0

-       1 oktober betaald aan Jacob van Gogh wegens verschot aan een Franse partij gecommiteerd door den partiesaen Baltjere de som van 10-0-0

-       Op 25 oktober aan Jacob Jansen van Gogh 25-0-0 door hem betaald aan Le Chevale Damale Capiteijn van de dragonders van den vijant met een partij alhier

-       Aan Cornelis van Coot wegens verteeringen van genoemde partij tot sijn huis 9-0-0

-       Op 20 november aan Cornelis van Coot bij een partij van desen staat tot sijn huijs 26-4-0

-       21 november aan van Coot bij een Franse partij 8-6-0

-       18 december aan van Coot die een partij van onsen staat met sijn soldaten heeft verteerd 6-6-0

-       29 januari 1705 een franse partij van Antwerpse dragonders de officier en president in de nacht van haar huijs gehaelt ende gebracht ten huijse van van Coot en daar vert. en motten vereeren om den drossaard niet mede in gijselingh te nemen  32-0-0

-       De president meegenomen in gijselingh met Claes van Boeckelt geprest met kar en pert die sij een dag en nacht bij sigh hebben gehouden aan hem moeten betalen 9-0-0

-       De volgende dag voor verteeringen voor een andere Franse partij 7-4-0

-       En is de genoemde president binnen Antwerpen alle daegen aldaar op Steen gedetineert wesende moeten betalen van verteeringen 2 gulden compt per dag voor de tijd van 18 dagen met heen en wederkomen de som van 36-0-0

-       Voor 2 karrevrachten voor het heen en wederkomen moeten betalen 1-4-0

-       De selve voor zijn vacatie en versuijm tgeene de gemeente moet goed doen voor 1-10-0 per dag de som van 27-0-0

-       Aan Poulus Peters Gurts. Matijs van Crijl, Geerit Clasen wegens car vrachten 89-2-0

-       Op 1 mei gelevert op ordre van de generaal Cartiermr. tot Nistelroij 300 rastions hooij, 4 karren strooij, 4 karre brandhout, en 300 peketpaelen, met de vracht 190-10-0

-       Ende wat belangh het recht van de militaire executien om de resterende contributiena en de vijant te betalen connen, de regenten voor alnogh niet uijtrecken voor ende alleer de liquidatie metten ontfanger van de genoemde contributien sal werden gemaakt, dus hier voor memorie

Totaal kosten: fl. 1628-7-2

Schepenen geven aan dat de ingesetenen daardoor sodaenigh als mede door de inundatie van de buijtendijkse landen buijten staat werden gestelt om lands en dorpslasten soo niet te connen betalen als het wel behoort.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx, Wouter Joppen Baers, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 201 dd 30 mei 1705

Ondervraging ter instantie van  Marija weduwe Jan Jan Ariens de Jongh

Vraag 1: of zij sinds 1698 niet in bedieninge van een politieke ampten van Nuland zijn geweest en in welke kwaliteit? En in welke tijd?

Vraag 2: of zij weten dat Jan Jan Ariens de jongh en zijn eerste huisvrouw genaamd Marieken dochter Aert de Wert zaliger een besloten testament hebben laten maken, dat ter rat. In het huijs van Jan vand er Steen zaliger int comptoir in het ebzit heeft gehad?

Vraag 3: of zij direct of indirect weten waar het testament nu is? Of wie het heeft verstompelt en int ongereet  gebracht?

Compareert Gerard Croon, drossaard:

Verklaart het drostampt in 1688 heeft bedient en nog bedient. Hij weet goed dat Jan Ariens de jongh en Merieke Aert de Wert een besloten testament hebben gemaakt en heeft in het jaar 1689 tot conduckteur van slands legerwaegens ge…. hebben, en Jan Ariens heeft aangeraden om het testament voor zijn vertrek in jequesteren hand ter secretarije van Nuland te brengen. Sinds die tijd heeft hij het testament nooijt meer gesien.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz 203 dd 30 mei 1705

Willem Jansen nu president tot Geffen, gedaagt in dezelfde ondervraging als voor, verklaart dat hij de secretarije enige jaren heeft bedient als gesworen clerck. Hij zag opt comptoir van de weduwe Hr van der Steen, gewesene secretaris,  seeker beslooten testament, van Jan Jan Ariens de Jongh, volgens het opschrift dat er op stond, hij weet nu niet waar het is.

Tekenen: Willem Jansen, G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz  204 dd 30 mei 1705

Jan van der Pol, als oudschepenen verklaart in die tijd enige jaren gedient te hebben. Hij kenbt wel het testament van Jan Jan Ariens de jongh en zijn toenmalig vrouw Merike Jan Aerts de Wert, waar het nu is weet hij niet.

Tekenen: Jan van der Pol, G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz  204 dd 30 mei 1705

Compareert Antoni Ermers die voor zijn verklaring copies van de ondervraging wil zien.

Tekenen G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz  205 dd 30 mei 1705

Compareert Aert de Wert die verklaart niet te weten waar het testament is, en heeft de eedt daarop gedaan.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz 205 dd 30 mei 1705

Lambert en Jan de Wert broers verklaren niets van het testament te weten en ook niet van de verblijfplaats. Voordat ze de eedt erop doen, willen ze eerst copy van de intergatorium

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz  206 dd 18 juni 1705

Compareert Willem Jan Huijbers, out gesworene deser HH, die ter instantie van droissaard Croon, verklaart dat hij enige jaren terug met ene Albert Claesse, die toen te Nuland woonde, en zijn gegaan naar Rosmalen, had 2 hoenders bij zich en vertelde onderweg tegen hem dat hij de selve soo veel als een schelm had genomen, en aan den anderen souden geven. Willem vroeg waar hij ze gehaald had en Albert zei: het zijn de hoenders van G Croon, de drost. Gekomen te rosmalen heeft hij ( willem) zich gelangt aan Juffr. Clootwijck. Verder dat in de nacht van 14 februari 1705, zo hij zich herinnert, tussen 10 en 11 uur, aan sijn huis is komen lopen Hendrick Tomussen, knecht van de requirant. Hij vroeg hem mee te komen omdat zijn heer door straatschenders van achteren veradelijk ter aarde neergevallen, ze sloegen de lanteern uijt zijn hand en sloegen hard op zijn arm. Willem en genoemde Hendrik tomusse gingen daarop met een rieck en een gaffel en aangekomen in de erfsteeghsken van de convent van de Wijmelenberg  vonden ze de drossaard daar voor doot tegen de aarde liggen. Broek, zakken en beurs overdwars door en van sijn lijf gesneden. Ze hebben hem ophgenomen en naar sijn huijs gebracht. Daar door Mr Jurriaan Everdingh voor de eerste rijs verbonden.

Tekenen: merk Willem Jan Huijbers, Abraham van Mill, Peeter eijmbers van Creijll.

 

Blz 208 dd 18 juni 1705  copie

Ondervraging ter instantie van de drossaard Croon

 1. Naam en ouderdom
 2. of zij op vrijdag 12 juni niet ten huijse van Thoedorus Lemmingh van St Catarina en St Berberaesgilde was teerende sijn geweest?
 3. Of zij op de achternamiddag in het achterhuis bij de Broukuijp niet hebben sien staan ene Jan Poulusse pratend met Arien van Crij, kneght van Jan Jansen van der Ven, outpresident van Nuland?
 4. of ze daar ook niet een Hendrik Geerits van Crijl  hebben gezien en dat hij sonder enige woorden of questie gahdt met Jan Poulusse hem met een mes of andere geweer door sijn neus of aangezicht heeft gesneden?
 5. Of sij niet hebben gezien dat Hendrik Geerits van Crijl aanstonds daarop is gaan lopen uit het huis, dat Jan Poulusse seer bloedend hem was nageloopen, en of hij niet door iemand op het blijckvelt comend met een slip van sijn rock is vastgehouden  en off  Hendrik Geerits aldaar over de tuijn springend niet in den roghe is te nedergevallen en sich met het weglopen heeft geretireerd en wegh gemaakt?

Adriaen van Crij verklaart 25 jaar oud te sijn, verklaart zoals in de vragen gestelt en voegt eraan toe dat hij Jan Poulusse bij zijn slip heeft vastgepakt, die omkeek een toen besefte te bloeden.

Willemke weduwe Aert Hendricx van der Ven, oud 54 jaar, zag toen ze uijt de kelder kwam waar ze bier was gaan tappen, en bij de put aangekomen hoorde dat er ruzie was, zag dat Jan Poulusse in zijn aangezicht was gesneden en bloeijde en hem heeft helpen afwassen en rijniegen met Peter Vosse horende Jan Poulusse verschillende keren zeggen dat Hendrik van Crij hem sulcx schelmachtig en verradelijk heeft gedaan.

Tekenen: Adriaen Hendricks Creijl, Willemken Arts, Abraham van Mill, Peter Eijmbers van creijl.

 

Blz 211 dd 7 mei 1705

Volmagt voor Jacob Jan Timmers, borgemeester in Vinckel, om een som van 100 gulden op te mogen nemen om gemeenten schulden te kunnen betalen, “en om te verschonen de onnosele die noch niet in staet en sijn om haere schulden soo pront te voldoen”.

Tekenen: Jacob Jan Timmers, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx Wolff, Wouter Joppen Baers, Abraham van Mill, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 213 dd 13 juli 1705     copie

Compareert Jurriaan Everdingh, mr. Sjurrisijn en vorster van Nuland, die ter instantie van G Croon, drossaard, heeft verklaart dat hij op ordre van Aert de Wert is versoght te gaan bij eenen Jan Jansen de Wert omdat hij met sijn slack nette op het Vinckel om wilde gansen te vangen sonder consent van Mevrouw van Nuland was gaan leggen, om hem te gaan calangeren op ordre van de drossaard, en tegen de middag een missie ontvangen te hebben van de Hr. Bovetius, drost van Geffen, waar bij verzocht werd eerst naar het huijs van de drost van Geffen te komen en deselfde missieve aan de drossaart vertoont  en gevraagt off het exploit soo lange geterdeert mocht worden ende tot antw. Becomende dat het selve eerst diende te werden gedaen. Soo heeft Jurriaen aan de brenger van de missive geseght dat sijnen dienst presenterende aan Hr Bovetius dat hij voor eerst genootsaakt was een exploot in Vinckel te doen en dat hij onderwege een pert soude sine te krijgen om soo veel eer te Geffen te connen comen. Hij verklaart aan het huis van Sijmen Diercx wonend op de Weerscheut, die met ene Jacob van Uden, timmerman van Geffen, die met hem in het achterhuijs aan het werk was, waar hij vroeg om een pert om naar de genoemde ganzevanger te rijden en aldus gegaan te zijn naar Geffen. Op de terugweg en weer op de Weerscheut kwam hij Hendrik van Crij tegen, hebbende een haeck met een scherpen pin in de hand, die eerst met zijn linkerhand het pert met de teugel heeft gevat, seggende “ghij sult met mijn hier accorderen tusschen 4 oogen off ghij moet sterven”, waarop Jurriaan antwoordde “Hendrick dat sou te hart wesen” en verzoeken hem met goede woorden het pert los te laten en het pert terug brengen en dan met hem naar Geffen te gaan. Hij zei opnieuw “ghij sult het hier doen off ghij of ick moet hier sterven”.  Jurriaan antwoordde “daar wil ons Godt voor bewaren”. Hendrik begon te vloeken en zei hem 4 ducaten te sullen geven en dan wil ik een quitantie, “ick heb inct, pen en pampier bij me”. Jurriaen probeerde opnieuw hem te bepraten, maar Hendrik zei “Sacrement ghij sult mij hier quitantie geven off ghij sult anders sterven”. Jurriaen stapte af aan de rechterkant van het pert, waarna Hendrik hem in een diepe graeff stootte, hij had een gat in sijn hooft “dat het bloet langhs sijn aangesicht liep”. Hij had hem met den haak geslagen en ook een gat in de rolle van sijn kousen en broeck van sijn linker been gestoten, een gat in sijn  rock gestoten, en de middelsten vinger aan de linkerhant stuk heeft geslagen. Hij sloeg zo dat de haak in twee stukken was gebroken. Jurriaen kwam met veel moeite uit de graeff en riep om hulp. Hendrik volgde hem door de graef en vatte hem bij een mouw en Jurriaen zei “Hendrick gedenckt op u ziel, wat wilt ghij van mijn  hebben, ick sal doen”. Hendrik zei “ghij sult met mijn gaen en en gaet vort met mijn sacrement gij moet anders sterven”. Jurriaen smeekte opnieuw wat hij wilde en zei “laat mijn gaen, ick ben een out man, ick ben nat en sak van kou bederven”. Hendrik zei dat hij mee moest gaan, dat hij hem bij een goed vuur zou brengen, en loop door, anders moet ghij sterven. Jurriaen werd zo meegevoerd een eind over het Vinckel tot een slagh van een Camp aldaar en een eind weeghs in die camp langhs een hegge gelijt weseende bleef Hendrik staen en zei “hier sult ghij mij n quitantie geven dat ghij van mijn voldaen bent en nam pen, inct en pampier uit zijn zak. Jurrien vroeg hoe hij het geschreven wilde hebben “ick sal doen”. Samen hielden ze het papier vast, van Hendrik moest hij schrijf dat Jurriaen zijn meesterloon ontvangen had en ondertekende zoals hij gewend was te doen. Hendrik “wat is dat, ick kan ook lesen, maar dat niet, sacrement, schrijf ter degen dat ick het lesen kan, waarop Jurriaen nogmaals sijn naam schreef  en dat hij het van Hendrik van Crij gekregen had. Zo heeft Jurriaan dat ook gedaan. Hij dreigde tot slot “soo ghij het segt, soo sult ghij sterfen. Ze gingen uit elkaar, Jurriaen kwam aan het huijs van Sijmen Dircx waar alle deuren dicht waren, en werd na cloppen binnen gelaten door Jacob van Uden, vragend of het pert was thuis gecomen. Hij zei van Ja, “we meende off ghij daar af waert gevallen”. Jurriaen vertelde alles aan Sijmen Dircx.

Tekenen: J Everdinck, Martin. Kievit, Peeter eijmbers van Creijl, J v Clootwijck loco secr.

 

Blz  218 dd 10 juli 1705

Compareert Jan van der Pol, oud schepen te Nuland wonend ten behoeve van Aert Jan Teunissen, man en momboir van Jenneken van der Pol, sijn dochter, ivm afgaan van tocht in drie stukken land gelegen te Heesch, genaamd het Beneeschen (?) Heufken, groot omtrent 3 vat lands,  item een acker teullands 8 vaetsaet land, met den houtwas daar aan gelegen met tot Heesch gelegen, een beempt omtrent 3 lopens groesland gelegen te Os, 7,5 hondt hoiland in de Vree tot Geffen, 5 hont lands aldaar, ½ van 4 hond land ongedeelt met Dirck Clasen van Heeschmede aldaar gelegen, onder voorwaarde dat hij lasten ervan zal betalen. Aart Jansen sal verder de opvoeding van zijn dochter Elisabeth moeten betalen de som van 18 gulden per jaar, zo lanf zijn schoonvader leeft.

Tekenen: Jan van der Poll, Aert Jan Tunsen, G Croon, Jacob van Gogh, J v Clootwijck loco secr.

 

Blz  219 dd 13 juli 1705

Schepenen visiteren op verzoek van Aert Jansen de Wert  het huis van Jan Jan Adriaens de Jongh en zijn eerste vrouw Merieke dochter Aert de Wert.

Huis is gebouwd in het leven van zijn eerste vrouw op de Erve van de Roijpoortse Hoeve ter plaate in Vinckel te Nuland gelegen, aanbestorven na overlijden van ouders. Huis moet gerepareert worden: "dack is ten eenemael caduck en veele reparatie aen het hout en muijrwerck en deuren en wanden". Kosten ca. 154 gulden.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Wouter Joppen Baers.

 

Blz  220 dd 15 augustus 1705

Compareert Jan Joosten, te Alem wonend, als knecht van Willem Emons van Vlijmen in april 1700 in het leger in roosendaal geweest, in het regiment van de koningin van Engeland met een kar en twee paarden de officier van het regiment heet gedient wegens den dorpe van Nuland. Hij kreeg dagelijks een rasions hooij, en haver, en 2 gereduceerde schellingen per dag. Hij heeft echter niet meer dan 19 schellingen ontvangen.

Tekenen: merk Jan Josten, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx.

 

Blz 221 dd  21 oktober 1705

Volmagt Jan van Vorstenbosch, burgemeester vinkel om een som van 100 gulden op te nemen om schulden van de gemeente te kunen betalen.

Tekenen:  G Croon, Jacob van Gogh, Martin Kievit, Costiaen Gerits Beijvelt, Peeter Eijmbers van Creijl, Abraham van Mill, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Willems Vorstenbosch.

 

Blz  222 dd  17 november 1705

Compareert Ho.Mo. Vrouwe Alida Maria Kivit, weduwe van Hr. Pieter van de Horst in sijn leven Raad en Fiscael ter admiraliteyt op de Maase: volmagt aan Johanna Maria Tromp, weduwe Cornelis Gans, i.v.m. huwelijk van Colonel Frederik Tomas Yvoy, kolonel en kwartiermeester van de Staten Generaal en Majoor van de stad van Den Bosch,  met Johanna Alida van der Horst, haar dochter.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh

 

Blz  224 dd  2 december 1705

Huwelijkscontract voor Hendrik Jansen Timmers, J:M en Peerken Joosten, weduwe Jan Jansen van Crijl: de voorkinderen krijgen elk 25 gulden. Peerke wordt geassisteert door Mathijs van Creijl, zwager, Jan Gurts, gewesene molenaer en haar aangetrouwde schoonvader en door Dirk Jan Frensen, haar aangetrouwde zwager. Beiden wonend te Nuland.

Tekenen: Hendrik Jansen Timmers, Peerken Joosten, Mathijs van Creijl, merk van Jan Gurts, Dirck Jansen van Boxel, G Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz 226 dd 2 december 1705  

Compareren de schepenen die verklaren dat alle inwoonders van Nuland van ouds herwaarts sijn geobligeert jaarlijks eenmaal den heere of Vrouwe van Nuland met kar en paard, en degene zonder paard met het lijf eenen dagh te dienen, welke dienst in cas van naarlatigheijd  en door den vorster gaags tevoren aangezegd zijnde tot coste van de gebreekige met clock slagh ordinaris werden bestelt voor redenen van welwetenschap allegerende den voorgenoemde drossaard voor 42 jaar het vorster ambt bedient hebbende, sulcx altijt gelijk gebeurde en inusantie is geweest. Hij heeft als officier over verschillende bestedingen van karre diensten diverse keren mensen die in gebreken bleven heeft gestaan.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Martin Kievit, Costiaen Gerits Beijvelt, Peeter Eijmbers van Creijl, Poulus Peters van Osch.

 

Blz  227 dd 10 december 1705 

Compareert Maria weduwe Geerit Jacob Hens Bosch, Peter Jansen van Deurnen,haar knecht, wonen in Vinkel, verklaren dat afgelopen vrijdag 4 december savons aan haar huijs is gecoomen eenen jongen mensch sijnde bruiijn  van haar, hebbende aan een gestrijpte broeck met een paar clompen, aan wie Maria een schotel gekookte melck met een boteram had gegeven, die hij sonder spreken haar afnam en daar een wijnigh van gegeten hebbend heeft hij  melk en boteram int vuur gesmeten, en Maria zag toen dat hij een sleutel van een knuijster  in sijn hant had. De persoon vertrok, sonder spreeken, waarvan ze dacht dat het niet anders kon dat hij “simpel en niet wel bij sijn sinnen is geweest”. Afgelopen dinsdag is een doot verdronken lichaam onder in den toorn van de kerk van Nuland door Croon is laten brengen. Maria kan niet anders verklaren als dat het dezelfde persoon is. Ze voegt eraan toe dat de persoon in haar huis bij het vuur de zakken uit zijn broek trok en om keerde.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan Jansen van der Ven de jonge.

 

Blz 229 dd 23 december 1705

Drossaard en schepenen bijeen in de Raatkamer alhier hebben voorgedragen dat de aannemers van de karren en paarden, op ordre van de gedeputeerden van de Raad van Staten te velden, de voorleden compagn den tijd van 47 dagen gedient hebbende en willen nu hun loon zien om hun schulden daarmee te kunnen voldoen. Voor de 3 karren en 2 losse paarden volgens de condite van aanbesteding de som van 30 gulden per dag, bedragend dus tesamen 1410 gulden, corting van tgeen daar op is betaald dat daar en boven volgens gedane kwartierrekening en repartitie die van Nuland moeten betalen in karren en paarden op ordre als voren tot Hees en Osch voor alleman bestelt de som van 458-6-6. Verder aan drost Croon 21-4-0, aan Nicolaas Jansen 2-12-0, Gijsbert van den Broek tot Berghom 286 gulden, Lambert Willems van Osch 24-19-8, Peter Jansen tot Osch 78-4-8, Aert Hendrick Jacobs 16-18-6, Ruth Jan Rutten tot Geffen de som van 29-8-0.

Deze mensen moeten ook betaald worden, want drijgen anders met recht. De borgemeester kunnen deze sommen niet opbrengen. Na deliberatie is overeengekomen doo regenten en ingesetenen van Nuland dat ze de tegenwoordige borgemeesters te weten Jan van Lith en Hendrik Melten en Jan Willems Vorstenbosch om een som van 600 gulden op te nemen  om de bedragen te betalen uit de verpondingen van Nuland

Tekenen: Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, Mert. Kivit, Peter Eijmbers van creijl, Corstiaen Gerits, Jan Jansen van der Ven de jonge, Handrick Poulusse van Roi, Willem Clasen armmeester, Handrick Marcus, Jan Jansen van Lit, Jan Willems Vorstenbosch, merk Jan van Deurse, Gerard Jan Aerts de Mulder, merk van Jan Gurts, merck van Wouters, Jacob Jan Timmers, merk van Huijbert Jansen, Jan van der Horst, merk van Marieken Dircx, merk van Jacob Helligers, merk van Denis Willems, merk van Geurt Teunissen, Melis Jansen van Heesch, merk van Jan Martens, Peeter Janssen, Roelof Wellens, merk van Erbert Jansen, merk van Jan Beeckman, merk van Handrik Handrik de Bie, merk van Aert Adams, jan van……., merk Marie Geerit Bos, merk van Elsken Hooft, merk van Aert Gurts, merk van Wandert Huijbers, merk van Jenneke Dirck Jansen, merk van Wouter Bastijaens, Matijs van creijl, Hendrik Jansen van den Dungen, J Lemminck, merk van Jan Peter Tijssen, merk Willem Jansen, Willem Vorstenbosch, Willem Tonissen van Roeij, merk van Jan Joste, merk van Jan Willems de Smit, Dirck Janse van Boxel, merk van Handersje Bastiaans van Roeij, merk van Jan Paulus, Dierck Willems van Vorstenbosch, Jan Jacob Langes, merk van Hendrick Hendricks, Adriaan Jan Malten, merk van Tunnis Tunissen, merk van Teun Hermens, Claas (?) Huijpen, ASnthonis Ermers van Nulant, sijmen Diercx, Adriaen Fransse Hoefs, merk van Hendrik van Aelst, merk van Jenneke Jacobs, Adriaan Jansen, Gijsbert Wellens, Adriaen Gerits, Peeter Vos, Peter Hendrick Peters, Jan Jansen Quack, merk van Lijs Huijpers, H van Putten, merk van Claes den Boeckel, merk van Gerit Bastiaens, merk van Leendert Willems van Boeckelt, Jan Diercx Spierings, merk van Jan Peters, Hendrik Jansen Timmers, merk van Rut Gerits, Lambert Peters,

In marge dese procuratie is ingelevert 22 februari 1719

 

Blz 235 dd 29 december 1705

Compareert Rijcxke weduwe Jan Luijcasse, gewesene pachter van de hoeve van de erfgenamen van Hr. Miggiel van de Gevel, genaamd de "Sijspesche hoeve" in Vinkel onder Nuland gelegen, aan de ene kant en Huibert Luijcasse voor hem zelf als voor zijn zuster Marieke Jan Luijcasse ende Rut Willems als getrouwd wesende met Aeleke Jan Luijcasse aan de andere kant, verklaren overeengekomen te zijn dat Rijcxke zal overdragen al haar veeij bestaande in paarden en beesten, bouwgetuijgh, meubelen en inboedel egeene uitgescheijden, waarvoor de andere partij alle  achterstaande lands en dorpslasten van de genoemde hoeve tot vandaag zullen betalen evenals de pachtpenningen, verder zullen ze hun moeder haar leven langh in behoorlijke onderhout van levensmiddelen cledinge en andersints sullen verplegen en onderhouden, als naar behoren en haar na het overlijden eerlijck naar haar fatsoen ter aarde sullen besteden. Na het overlijden zal Rut Willems tot zich kunnen nemen het weefgetouw met toebehoren, zoals hij deze in de hoeve heeft gebracht.

Tekenen: merk van Rijcxke Jan Luijcasse, merk van Huipert Jansen, Ruth Willems, G Croon, Jacob van Gogh, Peeter Eijmbers van Creijll.

 

Blz  238 dd 2 januari 1706

Compareert Hendrik Fransse van Bergem, inwoner van Nuland, hij heeft van 1 oktober 1691 tot  31 december 1698 in Geffen gewoond, was collecteur van de verpondingen, en verklaart dat de Staten Generaal inzake de inundatie van de polderlanden onder Geffen gelegen over 1698 hebben gelieven te remitteren de som van 1017-6-0, waarop hij op ordre van de regenten volgens de lijst van president Willem Jansen aan geïnteresseerde eijgenaars en gebruikers niet meer heeft goed gedaan en laten corten de som van 543-6-8 en dat de overige penningen te weten 473-19-8 door de regenten aan aandere zaken is besteed, o.a. aan Goris Jansen wegens het montant van het gemaal, en boete van verswegen en qualijck aangebrachte personen de som van 93-10-0, en heeft dit overgedragen in aanwezigheid van de president en zoals beschreven door de officier van Geffen Hendrik van Rijp en op 3 mei 1703 gepasseerd.

Tekenen: Hendrik Fransen van Berghen, Peter Eijmbers van creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz  238 dd 12 januari 1706

Volmagt aan Abraham van Mill en Roelof Wellens als collecteur voor de Franse en Spaanse contributien voor het jaar ingaande 15 mei 1705, om 400 gulden ergens op te nemen om de belasting te kunnen betalen aan het kantoor van de Heer Ignatius van Bree tot Den Bosch, om daarmee te vesrchonen de onmachtige mensen die niet in staat zijn te betalen,

In marge op 15 januari 1706 is deze procuratie ingetrokken omdat ze geen gelt konden krijgen.

Tekenen: G Croon, Handrick Marcus, Jacob van Gogh, Martin. Kievit, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Hendrick Jan Melten, Jan Jansen van der Ven, merk van Jan Huijbers, Jan Jansen Quack, Hendrik Jansen van den Dungen, Willem Klasen, Jan willems van Vorstenbosch, borgemeester, H van Putten, merk van Jan van der Ven (?), Adriaan Jansen van Heesch, Anthonis Ermers van Nulant, Gerardt Jan Aerts  den Mulder, Adriaan Jan Melten, Lambert Peters, Adriaan Faessen, merk van Jan Pauls, Margriet Jan Dirkcx, merk van Erke Jan Willems, Willem Toenissen van Roeij, Hendrik Franssen van Berghem, Jan Lambers van Boxtel, Peter Jansen van Uden, merk van Els Bastiaens, merk van Jacob Joosten, merk van Leendert Willems van Boekelt, merk van Jacob Joosten ( 2x), merk Adriaan Gerits, merk Jacob Heijligers, merk Huibert Jansen van Rooij, merk van Wouter Driessen, merk van Aert Adams, merk van Peter Vos, Andries Gijsbers, merk van Aert Goorts, merk van Marie Geerit Hens Bosch, merk van Teun Hermens, merk van Jenneke Dirkcs, Jan Willems van der Horst, Gijsbert Wellens, Merk van Handrick de Bie, Jan Jansen, merk van Gerit Bastiaans , Wouter Joppen, merk Jan Adriaans, Adriaan Fransse Hoefs, Melis Jansen van Heesch, Sijmen Diercx, Lambert Sepen, merk Toni Peter Jan Clasen, Peter Hendrik Peters, merk Wandert Huijpers, merk Tonis Tonissen, merk Claas Jansen, merk van Hendrik van Aalst, merk van Elbert Jansen, Dirck Janse van Boxel, Jan Dircx van der Donk, Hendrik Poulusse, merk van Jan Martens, merk van Jan Josten, Jacob Jan Timmers, Hendrik Jansen Timmers, Claas Jan Huijpers, merk van Ruth Geerts, merk van Wouter Bastiaans, Antonis Melis, merk van Jan Peter Tijssen, merk Jan Beekman, merk van Hendrik Hendricx, merk Willem Jan Huijpers, Dierck Willems van Vorstenbosch, merk Huijbert Claesse, merk Goort Hendrik Westerlaken, Klaas van Erp, Mathijs van Creijl, J Lemminck, merk van Haars Bastiaans van Roij, Jan Jacob Langes.

 

Blz 242 leeg

 

Blz 243 dd 30 januari 1706

Compareren Symen Dircx, oud schepen en Wouter Bastiaans,  inwoners van Nuland, die ter instantie van Theodorus Lemmingh hebben verklaart dat de huijs en de schuur staande op schotsheuvel met aangelegen land groot 3 lopens en 20 roeijen met nog 2 stukken land daaromtrent, groot 1 lopens en 25 roeije, in de tijd dat Lemmingh er door transport meester van is geworden boven de last van 1 malder rogge daar van jaarlijks te leveren aan de armen van Nuland, met nog 1-1-0 aan het comptoir van de Heer van Deurne en 14 stuijvers jaarlijks aan de broederschap van St Antonis te Nuland, niet meer maar eerder minder dan de som van 300 gulden waard was geweest, waarop het bij het kantoor van de 40e penning voor was aangegeven. Sijmen Dircx had het huijs toen in pacht en Woutyer woonde toen voor knecht bij hem. Het huis was toen al bouwvallig en kon niet meer bewoont worden, en bij het minste onweder moest sij het dack met touwwerk moesten onderschragen.

Tekenen: Martin Kiviet, Sijmen Diercx, merk Wouter Bastiaans, Peter Eijmbers van Creijl, J van Clootwijk sub secr.

 

 

 

Blz 244 dd 17 februari 1706

Compareert Juffr. Barbara Anna van de Keurbeeck “de selve in leven sijnde gesont gaande en staande,  in kennisse der waerhijt”, tekenen: Barbar Anna van de Keurbeeck, Jacob van Gogh, Corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz 245 dd 15 februari 1706

Ondervraging van Hendrik Jansen van Nistelroij, 23 jaar. Verklaart op 2 februari in de herberg van Goijert van Westerlaken op Caathoven onder Nuland in gelagh met verscheijde personen te zijn geweest. Aanwezig waren Marten wonend te  Berlicum en Louwrens wonend te Middelrode, verder Johan  van Davervelt uit Middelrode. Deze drie raakten aan het vechten met de 2 zonen van advocaat Nicolaas van de Gevel, Ignatius en Augustinus. Hij trachtte tussenbeide te komen met een stok in de hand en goede woorden sprekend. Maar Igantius schold naar Lourens en gooide een glas naar hem.

Hij zag dat Marten een stok in de hand had en Lourens een schup. Hij zag geen messen bij een van hen. Hij zag dat Augustinus bloedend ter aarde viel en zei “Hendrick ik heb het genoegh”. Augustinus zei dat Johan van Davervelt het had gedaan. Hij heeft niet gezien dat Ignatius van de Gevel Louwrens met een mes of geweer kwetste of stak.

Tekenen: Martin. Kievit, Poulus Peters van Os, Peeter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 247 dd 15 februari 1706

Ondervraging van Goijert Westelaecken, 35 jaar. Hij is herbergier te Vinckel onder dese HH.

Op 2 februari kwamen na de middag Augustinus en Ignatius van de Gevel aan sijn huis om een glaasje te drinken. Ook kwamen daar Marten en Lourens, wonend te Berlicum en ook Johan Davervelt, chirurgijn te Middelrode. Toen Goijert buijten stond  “water te maken”, kwam zijn vrouw hem seggen dat er ruzie was tussen de bezoekers. Terug in huis zag hij Augustinus bloedend op de grond vallen, en diens broer zei dat Johan van Davervelt het gedaan had. Nadien is Goijert snel gegaan naar het huis van de vader, Advocaat Nicolaas van de Gevel om hem te informeren. Hij heeft niet gezien dat Ignatius van de Gevel Louwrens van Berlicom met een mes of scherp geweer heeft geattaqueert en gequetst.

Tekenen: Martin. Kievit, Poulus Peters van Os, Peeter Eijmbers van Creijl.

 

Blz 249 dd 25 februari 1706

Compareert Juriaen Everdingh. Voster alhier die ter instantie van drossaard Croon als obtinent van vonnisse en opgevolgd tauxaat van costen na voorgaande sommatie en renovatie aan de schepenen van het Heeseijnde gedaan, sonder aanwijzingen van goederen te willen doen om het tauxaat bedragende 296-13-14 daarop met de costen te verhalen, in arrest genomen te hebben het gerechte 1/3 deel de gemeente van Heeseijndt competerend in alle sodanige groes en hooiland als de sleve met de gemeente van Nuland onder dese HH gelegen ongedeelt hebben om bij executie te procederen.

Tekenen: J Everdinck, Peteer Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de jonge, Poulus Peters van Osch.

 

RA Nuland 44 ongefol. d.d. 21 februari 1706

Compareren Jan Poulusse en Jacob Luttekens bijgenaamd "den Ruijter", onder de blauwe Garde, Cornelis van Coot, Jan Peter Tijssen, alle van competerende ouderdom en inwoners van Nuland, moeten voor de drossaard een verklaring afleggen.

Jan Poulusse verklaart dat op zaterdag 13 februari voor de middag in zijn huis is gekomen ene Michiel Strik wonend te Osch, met 2 soldaten van het regiment van de walen, waarvan de ene was genaamd Claas Tonissen hebbende een degen aan sijn sijde, en de andere twee geen degens, die vroegen waar Jacob den Ruijter woonde, en eisten enige glazen jenever, waarna Claas Tonissen zijn huis ging doorzoeken en zei de genoemde Strik dat ene Geerit de Groen hem sijn gelt heeft afgenomen, en qualijck hadde getracteerd. Nadat ze twee romertjes hadden gedronken en betaald en zij Claas Tonissen dat hij het huis van Jacob Luttekens wel zou vinden.

Jacob verklaart dat hij die voormiddag thuis in de backtrog stond te treeijen om sijn roghdeeg te kneden, waar de drie personen kwamen en vroegen naar zijn zoon Geerit de Groen. Hij verklaarde niet te weten waar hij was, waarna de drie zijn huijs doorzochten, waarbij Michiel Strik de regiemtnhoed van zijn zoon mee, sijnde een ruijter onder de blauwe garde, die op de slaapkoets of de bedstee lagh. Jacob durfde zich niet te verdedigen. Een half uur later is de gemelte hoed door Peerke Hermens dienstmijt bij genoemde Jan Peter Tijssen teruggebracht.

Cornelis van Coot verklaart gehoort te hebben van het voorval bij Jan Poulusse  en dat de drie op weg waren naar  Jacob Luttekens en vreesde voor enig gewelt, ging naar naar toe. Aangekomen bij het huis van Jan Peter Tijssen zag hij Michiel Strik en de 2 soldaten komen van het huis van Jacob Luttekens, en had Michiel de hoet onder zijn arm. Hij sprak ze aan en vroeg hen of zij wel wisten dat ze in een vrijheerlijkheid waren en dat de officier sulcx wist dat daar over souden doen straffen, waarop Strik aan Peerken Hermesn vroeg de hoet terug te brengen naar Jacob Luttekens.

Jan Peter Tijssen verklaart aanwezig te zijn bij het geval van van Coot en verklaart het zelfde.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan Jansne van der Ven de jonge.

 

Blz 252 dd 27 februari 1706

Ondervraging ter instantie van Gerard Croon, drossaard van Hendrik Sijmens, oud 30 jaar.

Verklaart op 2 februari 1706 in de achternamiddag in het huijs en herberg van Goijert van Westerlaken op Caathoven geweest is en ‘daar sijn gelagh gehad heeft met Hendrik kneght van Metjen weduwe Wouter Bosch, Marten Dircx, en Louwrens Dircx, en tevens Ignatius en Augustinus van de Gevel, soonen van de Heer advocaat Nicolaas van de Gevel. Toen de lamp ontstooken werd kwam Mr. Johan davervelt, chirurgijn, wonend te Middelrode mede in het gelagh is gecoomen.

Op de vraag of hij hoorde dat er krakeel en verschil was gekomen tussen Davervelt met de beiden Dircx, wonend te Berlicum tegen de beide broers van de Gevel, antwoord hij dat hij kort na het binnenkomen van Davervelt is vertrokken naar het huisje van Metjen, dat dicvht daar in de buurt staat, en dat hij na enige tijd hulp hoorde roepen vanuit de herberg en daar naar toe is gegaan, voor de deur vond hij de beiden Dricx’ die erg schelmden en uitdaagden tegen de broers van de Gevel. Samen met Hendrik Jansen heeft de gemoederen weten te sussen met “goede woorden en vermaeningen”, zodat ze vertrokken.

Terug in de herberg – samen met zijn kameraad Hendrik Jansen – vond hij Augustinus van de Gevel, seer gequetst en hevig bloedend, die zei dat Johan van Davervelt dit gedaan had. Samen met Metjen heeft hij de gewonde in de keuken op bedde gelegt.

Tekenen: Merck Hendrik Sijmens, J. Everdinck, Peter Eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz 253 dd 27 februari 1706    copie

Ondervraging van Metjen, weduwe Wouter Bosch, 58 jaar, over dezelfde zaak. Ze verklaart op Lichmisdagh, 2 februari 1706 wonend op Caathoven naast huijs en herberg van Goijert van Westerlaken toen Maria Stoffels, zijn vrouw aan haar huis is gekomen, zeggende dat er ruzie aan haar huijs was en dat ze er heen moest gaan en haar 2 kneghts meebrengen namelijk Hendrik Jansen en  Hendrick Sijmons, ze zag bij de put bij haar huis Johan Davervelt lopen in de richting van de vonder. Op horen van hulp roepen is ze naar de herberg gelopen en zag daar de sonen van de Heer advocaat van de Gevel, waarvan Augustinus in de keuken op de vloer lag te bloeden, met hara kneght Hendrik Sijmens heeft ze van de Gevel opgepakt en op een bed in de keuken gelegd. Ze heeft de wond met een eierplaester en vlas heeft verbonden om het bloeden te stelpen.

Tekenen: merk van Metjen weduwe Wouter Bosch, J Everdinck, Peeter eijmbers van Creijl, Corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz  255 dd    copie

Aert Jansen de Wert, 46 jaar en Marie Antonis Hensen, zijn vrouw, 48 jaar, en Jenneke hun dochter, oud 18 jaar, worden gedaagd om een verklaring aan de drossard te geven.

Aert verklaart dat op 1 januari in de nacht toen zij al twee uren op bed hadden gelegen werd er op de deur van hun huis geslagen, en horende ene Gerrit Hanegraaf roepen dat hij de deur moest opendoen, Aert antwoordde dat hij dat niet soude doen. Er werd toen opnieuw seer hard op de deur en het venster van de camer geslagen, en Aert in sijn hemd van het bed sprong, vattende sijn snaphaen in de hant en het venster opgestoten te hebben en daar Gerrit Hanegraaf, zo hij meende, bij het huis gezien te hebben en hij van plan was vuur te geven. Hij zag echter dat het roer niet geladen was, hij kon dat niet meer doen, omdat er met grote forse op de deur en glasen boven de deur geslagen werd,  zodanig dat de deur uijt de ijsere krammen sprongh. Aert riep om hulp en was genoodzaakt  zich terug te trekken op de kelderkamer horende in de keuken de stemmen van Ignatius en Augustinus van de Gevel, broers en zonen van advocaat Nicolaas van de Gevel, niet beters wetende dat sij per voets minschen van Heesch wilde gewesen hebben waar waren seggende onder anderen den genoemde Augustinus “nu schiet, schiet, dat u de duivel haalt”. Na een groot gerucht in de keuken gehoord te hebben, vernam hij dat de van der Gevel uit huis vertrokken waren en is Aert weer naar de keuken gegaan. Hij hoorde zijn dochter Jenneke zeggen dat zij gekwetst was door Augustinus van de Gevel. Een half uur later kwam Jacob Gijsbers in zijn huijs, met Jan van Vorstenbosch, Jacob Timmers, Tijs Wellens, en een zoon van Jan Driessen en een zoon van Jan Hendrick Ariens, wonende in Munnick Vinckel, waarna de beide broers van de Gevel opnieuw in het huis kwamen, toen hij net weer in zijn bed lag. De broers kwamen ieder met een mes in de hand bij zijn bed snijdende en stekende op de planken van de bedstee en over de muur, zoals de tekenen bewijzen als dat nodig mocht zijn. Hij zei tegen de jongens “wilde ons dan allemaal vermoorden?” Enige tijd later vertrokken ze allemaal uijt het huis. Meester Johan Davervelt, sursijn, wonend te Middelrode het eerste verband  en enige dagen daarna van zijn dochter  in sijn huijsinge heeft gedaan.

Marie verklaart dat toen haar man al 2 uur te bed was er op de deur werd geslagen en dat zij op een gegeven moment de deur geopend heeft en de beide broers van de Gevel zag, die seer vloekten en schelmden op die van Hees die sij der uijt wilde hebben. Zij antwoordde dat er geen mensen uit Hees in haar huis waren. Ze sloot de deur weer, waarna er weer hard op deuren en glazen geslagen werd, de glazen werden ingeslagen en de deur uit zijn krammen geslagen. De van de Gevels kwamen met een bloot mes in de keuken en wilden dat die van Hees eruit zouden komen. Augustinus sneed met zijn mes naar hun dochter Jenneke, waarna Marie verklaarde “tussen bijde gegaan te wesen om hem met goede woorden te onderrichten”, maar hij wilde niet luisteren en stak de dochter rechts in haar zij. Toen ze zagen dat Jenneke bloedde vertrokken de broers van de Gevel. Even latern kwamen Jacob Gijsbers, Jan van Vorstenbosch, Jacob Timmers, Tijs Wellens, en twee knegtjens: een zoon van Jan Driessen en een zoon van Jan Hendrick Ariens. Even daarna stonden de broers van de Gevel ook weer in de keuken en gingen met hun bloot mes naar de bedstee waar haar man lag en maakten met grote onstuijmigheijt stekende bewegignen naar haar man.

Jenneke verklaart met haar moeder Marie Antonisse van de Wetering verklaart als haar moeder.

Tekenen: merk Aert de Wert, merk Marie Antonisse van de Wetering, Jenneke Aerts de Wert, Jacob van Gogh, Jan Jansen van de Ven den jonge.

 

Blz 260 dd 16 maart 1706  (copie) Erfdeling

Compareren

Adriaan Jan Melten,

Antonis Leenders gehuwd met Handerske dochter van Jan Hendrik Melten,

Hendrik zoon van Jan Hendrik Ariens, 

Antonis Schalx gehuwd met Handerske dochter van Jan Hendrik Ariens verwekt bij Joostje Jan Hendrik Melten

Jan Hendrik Ariens voogd samen met Willem Hendrik Ariens over Adriaan en Maria, minderjarige kinderen van genoemde Jan Hendrik Ariens,

Hendrik soone Jan Hendrik Melten

Allen kinderen en Erfgenamen van Jan Hendrik Melten en Peerken Adriaan Wouter Coolen, in hun leven egtelieden, maken een erfdeling

Aan Adriaan:

-       acker teulland, groot 8 vatsaet te Nuland, tussen zuid en noord de kinderen Jan Lambers de Wert, strekkende van ene einde kinderen en erfgenamen van Herbert Dircx van Nuland, tot op het Snijders heufke westwaarts

-       4 hont hooijland opt Middelst Nuland, nasst de erve van de kinderen Jan Udo van Goor bovennaast en Jacob van Gogh, benedennaast

-       ½ van 2 mergen in de gemijne hoeve alhier gelegen, ongedeelt met Mattijs van der Aalsvoort naast erve erfgenamen Peter Aent Hoogh bovennaast en Hr Casteren benedennaast

-       6 vat saet teulland, genaamd den Middelste Acker aan de Nulandse straat, beneffens erve Dirck Janse Spierings bovennaast, Jan soone Jan Hendrik Aent Hoogh benedennaast, schietende zuidwaarts van de erve Hendrik Jan Melten tot op het Bosch Straatje noordwaarts,

Hieruit te vergelden 1/3 deel in een pacht 8 gulden jaarlijks te betalen aan comptoir van de rentmeester Hr S Gravensande te Den Bosch.

-       ½ in 400 gulden capitaal tot laste van de gemeente van Nuland

Aan Antonis Leenders

-       2 mergen weiland op den Wolfsdijck beneffens erve de erfgenamen Cornelis Brusten bovennaast, Tomas Maas c.s. benedennaast, strekkende met de ene einde van de Wolfsdijkse straat zuidwaarts tot op de erve van de kinderen Jan Hendrik Ariens noordwaarts. Hieruit te vergelden aan de H Geest te Den Bosch 2 sester rogge en 7 stuijvers pacht aan de armen van Nuland.

-       4 hont hoijland op het Middelst Nuland, beneffens erve van de erfgenamen Wouter Adriaan Colen bovennaast, Willem Jansen Quack benedennaast, schietende van zuidwaarts de erve Willemke weduwe Jan Lambers de Wert tot op de erve Tunnis Jansen noordwaarts

-       4 hont hooiland mede op het middelst Nuland beneffens de arme bagijnen tot Den Bosch bovennaast, Jacob van Gogh benedennaast, zuid de kinderen Jan Hendrik Ariens, noord Claas Jansen Aent Hoogh

-       ½ van een mergen hooiland ongedeelt met de kinderen Jan Hendrik Ariens op het voorst Nuland, beneffens erve Dries van de Ven c.s. bovennaast en Jacob van Gogh benedennaast.

Aan de Kinderen Jan Hendrik Ariens

-       akker teulland genaamd het Mouwerse groot 8 vat saet gelegen te Nuland, beneffens erve erfgenamen Cornelis Bruijsten bovennaast, Tomus Maes c.s. benedennaast, strekkende met ene einde van Tunnis Linders zuidwaarts  tot op Nulandse straat noordwaarts. Hieruit te vergelden 2 sester rogge aan de H Geest tot Den Bosch en 7 stuijvers pacht aan de armen van Nuland

-       10 hont hooijland te langs overt Nuland gelegen beneffens erve erfgenamen Jan Willem Tunissen bovennaast, Hr Casteren benedennaast, strekkende met de ene einde zuid de Netteringsgraeff tot op de Hoefdijck noordwaards

-       ½ van een mergen hooiland ongedeelt met Teunis Linders op het voorst Nuland gelegen, beneffens erve Dries van der Ven bovennaast en Jaocb van Gogh beneden naast.

Aan Hendrik Jan Melten:

-       huis, hoff,  bogert met een schob en backhuisken, en aangelegen land groot 5 vat saet aan Schotsheuvel gelegen beneffens erve Jacob van Gogh bovennaast, gemene straat benedennaast, strekkende van erve Tomas Maes c.s zuidwaarts tot op het gemeene steegsken noordwaarts, waaruit te vergelden aan de gemijnte van Nuland 2 stuijvers jaarlijks gebuercijns

-       2 hont weijland in een meerdere plackt wijlands met Jacob van Gogh opt Groot Hoogh alhier gelegen,

-       ½ van 2 mergen hooiland ongedeelt met Dirck Claesen c.s. gelegen achter opt Nuland, de erfgenamen van Beelken Joosten de Cort bovennaast, Jan Huijbers benedennaast

-       2 hont hooiland voor opt Nuland gelegen beneffens erve Wouter van Geldrop bovennaast, erfgenamen Wouter Adriaan Colen benedennaast

-       Het voorste ackerken teulland aan de Nulandse straat, groot 3 vat saet beneffens erve Dirck Jan Spierings bovennaast, Jan soone Hendrik Jansen Aent Hoogh benedennaast zuid van de Nulandse straat tot op de erven Adriaan Hendrik Melten noordwaarts, hieruit te vergelden 1/3 deel in een Mudde rogge reductie te betalen aan het comptoir van de Heer van Deursen met 1/3 deel van 5 gulden jaarlijks, item ook 1/3 deel in een pacht van 28 stuijvers mede aant genoemde comptoir

-       ½ van 400 gulden capitaal tot laste van de gemeente van Nuland

Tekenen: Adriaan Jan Melten, Tonis Lenaars, Hendrik Jansen, Tonis Schalx, Jan Hendrikx, Welle Handricx, Hendrik Jan Melten, G Croon, Jacob van Gogh, Martin Kievit, J van Clootwijck Sub secr.

 

Blz 269 dd 20 maart 1706

Compareren Jan van Vorstenbosch, Jacob Timmers, Jaecob Gijsbers, inwoners van Nuland en van competerende ouderdom, gedaagt om ter instantie van drossaard Croon een verklaring te doen dat zij op 1 januari inde avond als de lamp ontstoken was, samen in de huijsinge van Aert de Wert, zagen dat de glazen boven de deur ingeslagen waren, en in de keuken zagen ze Ignatius en Augustinus van de Gevel zitten , zonen van de Advocaat Nicolaas van de Gevel, die vroegen of er geen menschen uit Heesch in het huijs waren, na een pijp taback gerookt te hebben vertrokken de deponenten weer, zonder te weten wie de glazen ingegooid had en en wie de dochter van Aert de Wert gestoken en gekwetst had.

Tekenen: Jan Willems Vorstenbosch, Jacob jan Timmers, Merck Jacob Gijsbers, Abraham van Mill, Peter Eijmbers van Creijl.

 

Blz  271 dd  9 april 7706  Borgbrief   copie

Alleke dochter Jan Willem Ceelen nu getrouwt met Cornelis van Maasbommel te Orthen wonend is geboren te Nuland, moeder leeft nog, de ouders waren te Nuland geerfd, betreft een copie van een acte die op 9 maart al was opgetekent.

 

Blz 272 dd 14 april 1706

De Staten Genraal hebben wegens de inondaties in het jaar 1700, 1701 en 1702 de verpondingen en de 5e verhogingen van de buijtendijkse landen geremitteerd en dat de sollicitatie kosten deswege geresen 6 stuijvers per gulden en authoriseren Willem Tonissen van Roij (1700) , Cornelis van Coot (1701), Jacob van Gogh (1702) en Wouter Joppen, als collecteuren van de genoemde verpondingen, om de 6 stuijvers van ieder te innen en te batlen aan de persoon die in de ordonnantie genoemd is., met de macht de gebrekkelijke betaalders te mogen daegen aan het ordinair gerecht, alhier.

Tekenen: G Croon, Mart. Kievit, Abraham van Mill,  Peter eijmbers van creijl,  Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de jonge.

 

Blz 273 dd  4 juni 1706

Schepenen, Kerkmeesters en Vrouwe van Nuland hebben voor de tijd van 10 jaar het deckloon voor de kerk vanaf 1706 voor toren en kerk bestelt aan Mr. Antony Florisse Keupen, lijdecker wonend te Osch, Hij moet elka jaar de toren en kerk goed onderhouden, de materialen sullen gelevert worden aan hem, en mocht er een storm wind of orkaan aanmnerkelijke schade aan de toren of kerk gedaan hebben ook door hem gedaan moet worden, onder tauxatie van onpartijdige leijdekkers. Voor de gewone werken zal hij per jaar op kersmis de som van 25 gulden, voor dit lopende jaar een som van 10 gulden en een half ton bier.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, Abraham van Mill,  Peter eijmbers van creijl,  Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven de jonge. Antonij Florissen Coppens, leijdecker

 

Blz 274 dd 16 juni 1706   copie

Adriaan van Tilborgh, president en Mathijs van der Aalsvoort schepenen van Geffen, verkalren vandaag ter instantie van de ingelanden van den polder van der Eijgen, onder Nuland gelegen, de polder hebben gevisiteerd aanvanck nemend ostwaarts van Kepkensdonkdijk, en geëindigd westwaarts de gemeijne hoeve, gelegen onder de parochie of polder van rosmalen, en hebben gezien dat de polder landen nog onder water stonden, ongeveer 1 voet water, waardoor de landerijen onbequam sijn om gebruikt te worden.

Tekenen: Adriaan van Tilborgh, Mathijs van der Aalsvoort, G Croon, Jan Jansen van der Ven de jonge, Poulus peters van Osch.

 

Blz 275 dd 19 juni 1706  copie

Compareert Altje Hendricx, jonge dochter van Hardenburgh, oud 31 jaar, voor dienstmijt gewoond hebbende bij de Vrouwe anna Maria Tromp, weduwe van wijlen Hr Barronet Gans, die evrklaart ter instantie van genoemde Vrouwe dat in de tijd dat de Heer Ivoij generaal kwartiermeester en overste van een regiment infanterij , mitsgaders majoor van de stad Den Bosch, in ’s Gravenhage dat onder de gebooden en  trouden met de weledele juffrouw Alida Maria van de Horst, dat in het huijs van de douagiere van Nuland in Den Haag die tijd woonden en alwaar de besoeken en bruiloft wierde gehouden, dat sij comparante komende van beneden naar haar slaapkamer, waar een luijk was, heeft gesien dat Susanna van Elft, die tijt camanier van de Vrouwe, aldaar doende was door het selve op te geven, enige beteljens op de genoemde provisiekamer in bewaringh sijnde onder het comande en de directie van Nicolaes Schop, kneght van genoemde Vrouwe va n Nuland, die altijd de sleutel van de provisiekamer had, welke beteljens  door het luijck werden ontvangen en afgenomen door de cockmijt van de Vrouwe van Nuland, genaamd Alida, sijnde op de solder boven de provisiekamer. Uit vrees en schrik heeft sij had voor de kneght en meijskens, die haar altijt listen en laegen hebben gelijt om haar …. en verdacht te maken en daarom niet aan de Vrouwe eerder heeft bekent.

Akte is niet getekent!

 

Blz 277 dd 30 juni 1706   copie

Alsoo door de gesworene deser HH van Nuland voorleden zondag nachtuit de akkerlanden en koorenvelden, hadde geschut en in de kooij gebracht 2 tweejarige merry peerden het een bruin kolt, het andere roijt en harig en dat deselve niet bij de eijgenaars sijn reclameert en uijt de schutskooij gelost zo heeft de drossaard ten overstaan van de schepenen na voorgaande clockslagh voor de minste penningen voor alleman int voeder bestelt aan Rut van Vlijmen, a 15 stuijvers per dag/nacht.

Tekenen: G Croon, Rud van Vlijmen, Mart. Kievit, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de jonge.

 

Blz 278 dd 6 juli 1706

Compareert Geerit soone Aert Hoos, timmerman, wonend op Heeseijnde en Emit zoon Rut Mathijsen van Vlijmen, die ter instantie van Maria Tromp, de Vrouwe van Nuland en verscheijde ingelanden van de polder van der Eijgen verklaren dat sij op verzoek van Theodorus Lemmingh en geauthoriseerd door de Vrouwe van Nuland, en Adriaan Faessen als gesworene, op donderdag 1 juli voor sonne opganck de gemeene Wetering van de genoemde polder van bovenaf met een schuit hebben gevisiteerd, om de vaststaande visnetten daarin staande op te halen, en gecoomen aan het water genaamd de Meer en vonden daar een schutnet waar e wetering mee door was afgezet, waarvoor soo veel bocht was gedreven dar men er met de schuit niet door kon. Met vele moeite hebben ze het opgehaald, het net was met sware steenen aan de bodem vastgemaakt. Ze hebben het net in de schuit geladen toen bij hen kwam ene Willem de Becker, en de soon van Hendrik Toone, die het net terug wilden hebben, hyetgeen ze geweigert hebben. Ze zijn verder gevaren tot aan de bovenkant van de sluijs van de wetering waar het genoemde net uit de schuit werd genomen en gebracht aan het huiijs van Willem de Becker, herbergier wonend te Orten, waar kort nadien kwam Aswerius van der Grint, Heemraad tot Orten, die vroeg of zij geen Heemraad bij sich hadde, en op wiens orders zij anders aan het werk waren. Lemmingh antwoordde: door de Vrouwe van Nuland, en kon zijn commissie aan van der Grint laten zien. Van der Grint becalangeerde daarop de Vrouwe van Nuland wegens de Hooghschout. Lemmingh vroeg van de Grint naar zijn commissie om dit van de Hoogschout te mogen doen, hetgeen van de Grint niet kon laten zien. Lemmingh zei dat hij dan scheet in hem en in sijn calangie en Van der Grint repliceerde dat de Vrouwe van Nuland de macht niet hadt om sonder een Heemraadde gemene wetering te mogen laten visiteeren. Lemmingh antwoordde dat de Vrouw van Nuland meer macht had dan een Heemraad, ze had immers ook met 80 mergen in de polder geerft was. Verder zei Lemmingh “sout gij ons beletten de visitatie te mogen doen, daar de ingelanden 4 gulden en 2 stuijvers per mergen van polder en groenendijks gelt moeten betalen, en daar en boven de landen onder water houden, en daar en boven nog sulke sware verteeringen maken, daar soude u de duivel over halen”. Van der Grint verklaarde “onnosel in de verteeringen te sijn, dat hij onlangs pas heemraad was geworden.

Tekenen: Gerit Hoos, merk Emit Rut Tijssen van Vlijmen, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch.

 

Blz 282 dd 14 juli 1706

Compareert Adriaan Faessen, gesworene deser HH, die te rinstantie van de Vrouwe van Nuland, na hem de attestatie van Geerit soone Aert Hoos en Emit zoon Rut Mathijsen van Vlijmen, dd. 6 juli 1706, verklaart het eens te zijn met deze verklaring.

Tekenen: Ariaaen Faessen, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch.

 

Blz 283/283/284/285 leeg

 

Blz 286 dd 14 juli 1710

Ik ondergetekende sub secrataris deser HH certifieceren voor de oprechte waarheijt dat Hendrik Melten zijn goederen hem bij deling voor drossaard en schepenen  deser Hh gepasseert op 16 maart 1706, aangecoomen niet met eeniege renten en pachten ten protocolle tot dato deser incluis schabbinaallijk heeft belast of te beswaart.

 

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 43 (1698-1701) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 8 januari 1698

Op de dagh van recht van sHeerenwege, present officier en alle schepenen behalve Jacob van Gogh, compareert Jan Geelinghs voor zijn broer Gelingh Peters sustuneert met de som van 49-0-0 als huurloon alsoo bij de laatste gehouden preferentie op de cooppenningen geprocedeert van de vercogte beeste van Baeltje weduwe van Bastiaan Huijben, uitgevallen is, als nu geprefereert te moeten worden op de cooppenningen van de verkogte granen, onder den secretaris alhier berustende.

Item Tomas Dielissen voor sijne suster Aeltjen Dielissen sustineert om redenen als voor op de voorgenoemde cooppenningen geprocedeeert vant Coorn moet geprefereert te wesen met de somme van 14-16-0

Reijndert Tonissen van Heesch sustineert om redenen als voor wegens zijn dochter Iken Reijnders over verdient huurloon op de genoemde cooppenningen vant coorn, te moeten geprefereert te wesen de som van 7-0-0

Schepenen ordonneren desen eijschen gecommuniceert te werden aan de verkopers van de genoemde granen.

Tekenen: G Croon, Roelof van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Peter Aent Hoogh, Mateijs van Creij, Handrick Merckus.

 

Blz 2 dd

Bestek en condities voor de noodzakelijke reparaties aan het huijs van Geurt Rijcken, nu gekocht door Willem Emons van Vlijmen

-       reparatie van het dack, zodat de huurder droog kan wonen, te leveren latten, gaerden, banden enz

-       vernieuwen van de grote en kleijne achterdeuren met de staldeur en alle het ijserwerk te leveren daartoe

-       de voor en middelste deur te weten van de stal , verwerken van oude planken van de achterdeuren is accoord

acte stopt ineens.

 

Blz 3 dd 6 maart 1698  half vergane pagina.

…Peter Schonck…1 oktober 1697.., seeker hout (veldeken?)… het moespotje liggende…dese heerlijkheid… Herbert Dircx…

Tekenen: Jacob van Gogh, Matheijs van (Creij), D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 4 dd 19 maart 1698 half vergane pagina.

… Ruth Matijs van Vlijmen….voogt van sijne onmondige kinderen met name Emons en Lijske, …bij Geertrui dochter Herbert Adriaens, …uijterhand verkopen…Jan Aent Hoogh acceptant…. Een camp hooiland … gelegen onder dese jurisdictie… ter plaatse genaamd… waarin Ruth …en de kinderen het erfrecht …aangekomen van sijne ouders… verkoop tegen zijn broeders en zusters …450 gulden….

Jan Aent hoog slaat 30 slagen, blijft koper.

Tekenen: Rudt Mathijssen van Vlijmen, Jan Aent Hoogh, G Croon, D. van Clootwijck, Matheijs van Creij.

 

Blz 6 dd 19 maart 1698

- Remmit Cornelissen Brughmans voor 5/8 part

- Jan Dirck Janse en Remmit Brughmans als momboiren over Dirck minderjarige soon van Goossen Dircx en Willemke Cornelis Brughmans voor 1/8e deel

- Dielis Adriaan Melissen voogd over zijn kinderen verwekt bij Jenneke Cornelis Brugmans, met name Adriaan, Johan, Maria en Anna, voor 1/8e deel

- Antonis Aerts van Schijndel voogd en vader over Lijsken dochter uit het huwelijk met Luijtjen Cornelis Brughmans

Op de volgende conditie uijterhand op een verkoping door Ruth Matijssen van Vlijmen als vader en voogd over Emont en Lijske verwekt bij Geertrui dochter Herbert Adriaans, laten inzetten van een:

-       huis, hoff en aangelegn teulland, groot 13 lopensaet, gelegen aan den Helschenhoek te Nuland, naast erve Jan Roelof van der Pol, oost en zuidwaarts, noord en west waarts neffens de gemeente van Nuland.

-       3 strepen land ook gelegen aldaar, naast Convent van Couwater bovennaast, Jan Roelofs vand er Pol benedennaast, strekkende met de ene einde van de gemene straat tot op het convent met de andere einde.

-       Een half busselken ongedeelt met de erfgenamen Dielis Hendrik Cornelissen gelegen groot voor de helft een half vat saet, naast oost Handerske weduwe Handrick Sijmens, en verder romtom  de gemene straat en de gemeene heide van Nuland, ( leter vermeld het busselken int velt van Handerske Geerits)

Op de somme van 464 gulden

Vermeld de pachtpenningen van de genoemde Rootse Hoeve van Aert Gerits a 42 gulden op Sint Maarten 1698,

Uitgaand van Hoogsel op woensdag 19 maart 1698, in de tegenwoordige herberg.

Uit het goed te vergelden een rente van …. Jaarlijks, losbaar met 600 gulden capitaal. Aan Marie van Doorn te Den Bosch. Verder een gebuer chijns van 1-0-0 aan de gemeijnte van Nuland, Koper is Rudt Matijssen van Vlijmen, die eerder 10 slagen sloeg.

Tekenen: Jan Dierck Jansen, Dielis Arijaens, merk van Antonis Aerts, Rudt Matijssen van Vlijmen, Remmit Cornelissen, G Croon, Peter Aent Hoogh, Mateijs van Creij, D van Clootwijck, secr.

 

Blz 10 dd 19 maart 1698

Compareert Hendrik Hendrik Rutten en Lijsbeth Hendrik Rutten kinderen en erfgenamen van Hendrik Rutten zaliger, die verklaren betaald te wesen door Geerit Bastiaens hare monboiren , hij mag ontslagen worden van zijn bewindvoering.

Tekenen: Hendrik Pijnappels, merk van Lissebet Hendrik Rutten, G Croon, D van Clootwijck.

 

Blz 11 dd 26 maart 1698     moeilijk leesbaar

Rut matijs van Vlijmen vader en voogt van sijn onmondige kinderen met naeme Emont en Lijsken, verwekt bij Geertruij dochter Herbert Adriaans van Nuland …………………….

Peter Aent Hoogh slaat 5 slagen en nog 5 slagen,

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol. Anthony Ermers van Nuland, D van Clootwijck secr.

 

Blz 13 dd  26 maart 1698 erg moeilijk leesbaar

Alsoo Jan Gee……….sijn tegenwoordige huisvrouw….Bastiaan Geerits…….laten insetten een hofken teulland groot omtrent 1 lopens, gelegen neffens erve oost en zuid Willem Tonissen van Roeij, noord de gemene straat, westwaarts Corstiaen Gerits, aangecomen van sijn vrouws ouders bij de deling, voor 60 gulden (koopcondities)

Koper blijft Corstiaen Gerits.

Tekenen: G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Jan van der Pol, D vna Clotwijk, secr.

 

Blz 16 dd 2 april 1698

Compareert voor schepenen de Heren Thomas Verhofstad, gedaagt en Lucas Hoebens, gearresteert ter instantie van Hendrik van den Boogaert oud president van de HH Geffen,  verklaren dat zij op 1 februari 1697 voor de heren schepenen van Nuland ter instantie van Jan en Mathijs van der Aelsvoort gepasseert hebben zekere attestatie over een verschil dat voorgevallen was op 13 december 1696 ten huijsen van de voorstaande van Geffen, tussen Hendrik van den Bogaert aan de ene kant en aan de andere kant de beiden van de Aalsvoort waarbij van den Bogaart Jan van de Aalsvoort uitgescholden zou hebben voor een …dief, en Hendrik van den Boogaart op den remonstrantie van haar attestatie en geefdt nu aan alle van de Aalsvoort voor eerlijke mensen te houden, door de dranck was hij gaan schelden, waarna de van der Aalsvoort ook erkennen van de Bogaart voor een eerlijk man te houden.

De eerste deponent verklaart op ordre van Hendrik van den Bogaart tegen de tweede deponent gezegt te hebben dat degene die de koeij in questie gestoolen hadde souden moeten geven aan de armen de som van 20 gulden,

Tekenen: Thomas Verhofstad, Lucas Hoebens, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creij, D van Clootwijck, secr.

In marge: 15 januari 1704 hier uit acte aen van den Bogaart akte gegeven

 

Blz 19 dd slecht leesbaar, akte is doorgestreept

Compareren Jacob van Gogh en Dielis Geurts als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Lamberts de Weert en  Rut Geerit Berens, waarbij de momboirenverklaren verhuurt te hebben aan Rut een huijsinghe en bijhorende teullanden zoals hij nu al in gebruik is door Rut Gerit Berens voor 50 gulden. Acte is niet ondertekend.

 

Blz 21 dd 18 augustus 1698

Drost en schepenen verklaren dat voor hen compareert Rut Matijsen van Vlijmen weduwenaar van Geertruijt Herberts van Nulandt, afgaan van tocht aan zijn minderjarige kinderen, in een camp hooiland groot 5 mergen hier tot Nuland in de Corte Hoeve , en de tocht in 8 hondt hooiland te lansg overt Nuland gelegen,

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, D v Clootwijck secr.

 

Blz 22 dd 18 april 1698

Schepenen en drossaard verklaren dat Jan van der Pol, schepen hier, als geadmitteerde coopbrouwer het peijl van sijn brouwketel heeft aangegeven, om daar op te sullen brouwen iedere Reijs 6 tonnen bier, om het te kunnen verantwoorden vanwege het placaat .

Tekenen G Croon, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nulant, D v Clootwijck secr

 

Blz 22 dd 10 mei 1698

Alsoo Geeritje dochter Hendrick van Liempt hier door de vorster gedaagt hadden doen arresteren Jan Gielen Pels inwoner tot Geffen, en schepen tot Rosmalen ten eijnde sij haar wegens defloratie als van hem beswangert willende soude hebben toe te leggen soo voor craemcosten en reparatie van haar eer zoveel als de Heere schepenen van Nuland soude oordelen te behooren.

Jan Gielen Pels verklaart dat hij en niemand anders vader van het kind was. Compareert nu Geeeritje die verklaart van niemand anders beswangert te sijn dan door Jan Gielen Pels,

Tekenen: merk Geritje Hendrick van Liemt, G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, D. v. Clootwijck, secr.

 

Blz 23 dd

Condities waaronder schepenen en drossaard voor de minste penningen willen bestellen in een openbare veiling het innen van de ordinaire verpondingen met oortjens gelt, met de 5e verhoging, ingaande 1 januari 1698, acte niet afgemaakt, niet getekend.

 

Blz 24 leeg.

Blz 25 dd 28 juni 1698

Condities waaronder drossaard Croon als aangesteld curateur van de insolvente en nagelaten en verlaten boedel van Mathijs van Vlijmen in sijn leven inwoonder van Geffen, is van mening na drie behoorlijke sondaagse veilinge aan de meest biedende te verkopen een morgen hooiland voor en midden opt Nuland, tussen erfenisse Bastiaan Huijbers en Claes ……………………………. tot op de achtersten poldergraaf, hem aangecomen wegens de deling met zijn broeder en zuster voor schepenen van Nuland dd 21 september 1670. Ingezet door Jan van der Ven op 30 gulden, gemijnt op 47 gulden,

Slaat 6 slagen, nog 4 slagen, Hendrik van den Bogaart 1 slag, die blijft koper.

Tekenen: Hendrik van den Bogaert, Anthony Ermers van Nuland, D. van Clootwijck.

 

Blz 28 dd 4 juli 1699

Jan van der Poll en Antonie Ermers als schepenen en gecommiteerden van de plantagie van de HH van Nuland verklaren dat zij op 4 juli 1699 met de heer Gerard Croon en Secretaris van Clootwijk als rentmeester van de Heer van Nuland, op verzoek van de drossaard hebben gevisiteerd en beschouwt de voorhoff van de naar genoemden geerfden en derselve uitgeroeijde bomen en ledige plaatse.volgens ordonantie van de Raad van Staten, op het beplanten van de Meijerei dd 26 oktober 1696, ook waren vervult en wederbeplant en hebben bevonden dat de naargenoemde pesonen hun ledige liggende plaats met het naarvolgende getal sullen moeten vervullen en aanplanten te weten op de straat tegen de erve

-       Evert Robben c.s. 2 eijken poten

-       Op de straat of tegen de erve van Peter Vos 4 eijken of berken pooten

-       Op de erve van Lambert de weert eenen willighen poten

-       tegen de erve van Evert Robben 3 eijken poten

-       tegen de erve van Geerit Jacob Hens Bosch 5 eijken en 17 bercken

-       op de santstraat rut matijsen van Vlijmen 29 eijken poten

-       Jan van der Pol 15 eijken poten

-       Rut matijsen voornoemd nog 6 eijken poten bij sijn huis

-       Den selve c.s. aan den Bergh tegenover sijn huis 8 bercken

-       Haersken weduwe Hendrick Sijmens op haar erf 50 bercken

-       Van Strijp als curateur van de goederen van Juffr Eelkens 24 eijken tegen deselfe verf

-       Gerit Jacob Hens Bosch aent Ven 28 eijken

-       Het onmondige kind van Goossen Dircx 151 eijken langs deselve erve opt ven

-       Willem Tonissen van Roeij tegen sijn erf 57 willige

-       Haersken weduwe Bastiaan van Roij …willighe

-       Secretaris van Clootwijk …santstraat

-       Willem emons van Vlijmen …………..

-       Peter Peters ……………….

-       Corstiaen Gerits …vant ven 16 willige

-       …………….

-       Peter Peters  ….eijken wittbomen off bercken

-       ……………………………..

-        Geerit Jacobs 50 wittboomen

-       Grietje weduwe …..wittboomen of pops.

-       ..couwaters hoeff …. 88 eijken pooten

-       Jenneke Jansen de Weert c.s. 80 bercken en 9 eijken

-       Jenneke Gerits 26 eijken en 4 aldaar

-       Willem Claessen 75 eijken

-       De kinderen Jan Ruelens van der Pol 40 eijken, nogh langs de vinkel rand 30 populen of wittboomen

-       Dielis Tonissen 40 wittbomen, langs de Vinkel rand 55 willigeof wittboomen

-       De kinderen Jan Ruelens van der Pol aldaar 14 idem

-       Dielis Tomassen alnogh 30 pooten

-       Hendrick Mercus aldaar 60 poten

-       Dielis Tomassen alnogh 90 poten

-       Anneke eijmbers 19 Wilighe en nogh 26, nogh 18 eijken, of wittboomen,

-       De kinderen Jan Arien Jan Arien 36 eijken of wittboomen omtrent zijn huis

-       Antony Cornelis van Altenhuijsen 116 bercken

-       Antony Ermers 100 bercken

-       Jan Jacobs 200 idem

-       Antonis Roevers 6 wittboomen off popelen

-       Jan Tonissen 24 idem

-       De weduwe Claas Dircx Wouters 30 idem

-       Jacob van Grinsven 5 eijken aant Heijken

-       Jan Geurts 11 eijken

-       Haarsken weduwe Hendrik Sijmens  27 eijken

-       Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, 11 popelen,

-       Peter aent Hoogh 5 wilighe of popelen

-       Idem nog 10 wilighen

-       Peter Peters bij sijn huis 4 popelen

-       Jenneke Jan Roelofs van der Pol 10 eijken,

-       Jan Jacob Langens 30 bercken of wittboomen

-       Matheijs van Creijl  39 bercken off wittboomen

-       Anneke Eijmberts 40 idem

-       Peter den Decker 120 idem

-       Sijmen Diercx 41 idem

-       Mathijs van Creijl 30 idem

-       Jan van Deursen 15 idem

-       Sijmen Diersc 19 idem

-       Heer Croon drossaard 17 idem

-       Dries Wouters 26 idem

-       Dropssaard Croon 6 idem

-       Jenneke Hendrik Wouters 6 idem

-       Croon 6 idem

-       Luitjen Bastiaens 8 idem

-       Jenneke Jacobs 26 idem

-       Peterken Melten 30 idem

-       Jan Aent Hoogh c.s 4 idem

-       Jacob van Gogh 8 idem

-       Sijmen Diercx 8 idem

-       Mateijs van Creil 24 idem

-       Jan van Deursen 18 idem

-       Sijmen diercx 52 idem

-       Handersken Wouter Ariens 10 idem

-       Aert Frensen 48

-       Peternel Verhofstad 30 idem

-       Inde Fraters hoef langs wortiervelt ? 44 eijken

-       Den papendijkse hoff 18

-       Idem 13 willighe

-       Dierck Peters van Tiel aan den teefelare ? heester

-       Den fratershoeff 41 heesters

-       Dirck Claesen ….

-       Peterken Jan Melten twee heesters

-       Hoogh Hoeff ….

-       Jan willem Ceelen c.s. tot het huijs ….

-       …..claessen 100 wittboomen off heesters

-       De kinderen Evert Claessen 21 idem

-       Jacob Frenssen 18 idem

-       Sijmen Handricx 27 idem

-       Dierck Claessen 30 eijken

-       De wintmolenberg13 heersters

-       Jacob van Grinsven 3 willighe

-       Heer van Nuland 22 heesters

-       Convent van de wintmolenberg 8 idem

-       De heer Santvoort 8 willighe

-       De Vrouw de Goeij 11 pooten

-       Vrouw aent Hoogh 3 pooten

-       De wijmelenberg 5 heesters

-       Jan de Smit 4 heesters

-       Wijmelenberg 9 heesters

-       Peter Sijmens 19 idem

-       De kinderen van Jan Lambers 36 wittboomen

-       Willem Jansen Bijvelt 9 heesters

-       Matijs van Creijl 25 idem

-       Geerit Florissen c.s 5 populieren

-       Willem Jansen Bijvelt 12 idem

-       Claas Jansen 11 idem

-       Convent van Couwater 7 idem

-       Willem Claessen c.s. 4 idem

-       Matijs van Creijl 7 idem

-       Aert van Dijck 5 idem

-       Kinderen Evert Clasen 2 idem

-       Convent van de Fraters 5 idem,

-       Kinderen Jan Lambers de Weert 2 idem

-       Tegens de erve van de weduwe Gijsbert Faessen 18 idem

-       Willem Antonissen van Roeij 2 idem

Geen handtekeningen.

 

Blz 31 dd 9 juli 1698

Rekening bewijs en reliqua van Anthonis Ermers van Nuland als collecteur van de wegens personele quotisatie voor de HH Nuland ingaande 1 januari 1696

Ingekomen:

-       Ontvangen 116-6-9

Uitgaven:

-       uitgaven van 100 gulden voor 12 maanden personele quotatie aan de Heer ontfanger van Bueren 

-       corting van Mr. Hendrik van Putten, wegens niet ontvangen, omdat hij dubbelt op de lijst stond, 0-11-0

-       corting wegens Antony Driessen, 0-5-0

-       idem Mr. Tielemans. 0-5-0

-       beurloon van den rendant 5-0-0

-       Officier en schepen voor het maken van de lijst, voor het overstaan en passeren en sluijten van de rekening, 9-0-0

-       Voor zegels 1-15-0

Totaal 116-17-8

Daarom 11 stuijvers meer uitgegeven dan ontvangen

Tekenen: G Croon, Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 33 dd 9 juli 1698

Rekening bewijs en reliqua door Willem Emons van Vlijmen als collecteur van het hooftgelt over Nuland ingaande 1 april 1696

Ontvangen:

-       Ontvangen 502-14-8 volgens de lijst met daarbij 12 stuijvers van idere gulden

Uitgaven:

-       aan de heer ontfanger van Bueren 150-0-0

-       idem 132-0-0

-       aan het comptoir van de Heer 180-0-0

-       beurloon 25-0-0

-       officier voor het overstaan, sluijten en passeeren 3-0-0

-       jura voor de schepenen 6-0-0

-       zegels 1-15-8

totaal 499-5-8

Resteert 4-14-0

Tekenen: G Croon, Laur. Sijmonts,Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Matheijs van Creij, Handerik Marcus.

 

Blz 36 dd 21 juli 1698

Compareren Juff Pieternelle de Vooght , Jonker Arnold de Vooght, mitsgaders Antonij Geerits sterk voor zijn minderjarige broers en zussen na appt. van de Heeren schepenen van Den Bosch, en beschrijfbrieven dd …juli 1698…………twee affgepande peerden ……….mede compareert Caspar de Vooght, Heer van Geffen, verbindt sijn persoon en goederen (borgstelling?).

Tekenen: MLC de Voochte, Ar. de Voocht, C de Voocht, Inv. Van Geffen, Anthonis Geerits Lammers, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van gogh.

 

Blz 37 dd 23 juli 1698

Condities waaronder dirck van Clootwijck als adminsitratie hebbende voor Cornelis Gans, Heer van Nuland verpachten voor alle man verschillende percelen hooijland van de Heer om te meijen met de lange seijsie voor de eerste aflsagh van 1698

-       de eerste camp naast het Casteel van de Heer van Geffen gemijnt door Dirck van Clootwijk voor 86-0-0, slaat 10 slagen, Jan aent Hoogh 4 slagen, stelt tot borg Dirck van Clootwijk en Dries Handricks,

-       de tweede camp van de Polsbroecken naast den Elsbosch gemijnt door Dirk van Clootwijk, slaat 20 slagen, Jan aent Hoogh nog 4 slagen totaal 170-0-0, borgen als voor

-       Fransmanscampken gemijnt door Jan de Smit op 13-0-0. slaat 6 slagen, borg Willem van Vorstenbosch en Jan van der Poll,

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijk, secr.

Blz 40 dd 18 juli 1698

Condities waaronder Anthonius Driessen van der Horst, vorster van Nuland, na voorgaande sommatie, renovatie ….uit craghte van authorisatie van Willem emens van Vlijmen, als gewesene collecteur van het hooftgelt, voor het jaar eindigend 1 april 1697 in het voeder te bestellen voor drie dagen en nachten 2 bruijne merrypeerden competerende de Heer van Geffen, om daar aan te verhalen een het verschuldigde hooftgelt en de costen van executie daar van.

Ingezet Tonis Driessen voor 3-10-0

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 40 dd 18 juli 1698

Condities waaronder Anthonius Driessen van der Horst, vorster van Nuland, na voorgaande sommatie, renovatie ….uit craghte van authorisatie van Geerit Jacob Dielissen en Peter Peters als armmeesters als obtinent van een vonnisse ten overstaan van schepenen van Nuland voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minste penningen int voeder te bestellen 2 bruijne merrypeerden om daaraan te verhalen den achterstael van 4 sacken rogge jaarlijks aan de armen hier, aangenomen door Tonis Driessen, vorster hier voor 3-10-0

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijk, secr.

 

Blz 41 dd 4 augustus 1698

De hoog edele van Geffen is tot nu toe in gebreke gebleven van Geerit Jacob Dielissen en Peter Peters als Armmeesters van Nuland te voldoende den verpacht roghpacht, soo is Antonis Driessen van der Horst als vorster van Nuland, met voorgaande klokslag uit kracht van vonnisse om voor de meeste biedende te verkopen het int voeder bestelde bruine merrypeerden die behoort aan de Heer van Geffen, om de achterstallige rogpacht te verhalen.

-       bruijn aftands merrypert gemijnt door Antony Driessen voor 7-0-0, 4 slagen, nog 2 slagen, 10 slagen Jan van der Pol,

-       bruijn merrypert ca. 6 jaar oud, gemijnt door Antony Driessen voor 30-0-0, 10 slagen, 4 slagen de secretaris van Clootwijk,

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, D. van Clootwijck

 

Blz 44 dd 18 augustus 1698

Condities waaronder Jacob van Gogh en Philips Geurts als momboiren van de onmondige kinderen van Jan de Weert hebben verhuurt huijs, hof en bijhorende landerijen, groot 5 lopens aan Rut Gerit Berens, voor 1 jaar, voor 19 gulden. Borg: Willem Vorstenbosch.

Tekenen: merk Rut Gerit Berens, Jacob van Gogh, Willem Vorstenbosch, Philips Geurts, Jan van der Poll, Mathijs van Creij, D van Clootwijck

 

Blz 46 dd 2 september 1698

Schepenen en drossaard verklaren ter instantie van Antonie Driessen van der Horst, vorster hier, dat de vorster onmachtig is, hebbende geen middelen of incomsten of seer wijnigh, zodat hij niet in staat is processen te voeren en verzoeken dat anderen voor hem kunnen waarnemen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creij, D van Clootwijck

 

Blz 46 dd 3 september 1698

Compareert Jacob soone Geerit Jacob Dielissen inwoner hier, die verklaart ter instantie van Antony Driessen van der Horst vorster alhier, dat Peter Peters met zijn vader armmeesters alhier op 19 juli l.l. bij hem is gecomen seggende dat de Heer van Geffen 5 zakken rogge aan zijn huis had laten brengen  op cortinge van 13 zakken die hij volgens vonnis van de schepenen van Nuland was veroordeelt was schuldig te sijn aan de Armen van Nuland, waarbij de Zoon van de Heer van Geffen verzocht de Vorster te spreken om hem te verzoeken de executie een dag op te houden, ….dat hij Jonker Pelgroms sanderdaags soude brengen om borg te blijven voor de resterende zakken rogge. Hij evrklaart dit de volgende dag aan de vorster bekend gemaakt te hebben uit naam van de Heer van Geffen en niet uit name van de Armmeesters. De Vorster zei  “als de Heer het niet nakomt, zullen de costen wel doorgaan”.

Tekenen: Jacop Geerits, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijck

 

Blz 47 dd 18 september 1698

Rut Matijsen van Vlijmen ten behoeve van sijn twee minderjarige kinderen verwekt bij Geertrui Herbert van Nuland van Rembout Cornelissen Brughmans c.s. hadde gecoght eene huijsinge ende erve genaamd de Rootse Hoef hier tot Nuland gestaan en deselve heeft nog te betalen heeft van de kooppenningen  de som van 338 gulden en de verkopers door het gebrek van betaling voornemens zijn de genoemde Rootse Hoeve wederom te verkopen, waardoor Rut van Vlijmen en zijn kinderen tottaal geruineert zouden worden, de kinderen hun toevlucht zouden moeten nemen tot de goede luijden en arme middelen te moeten nemen, nu worden voorgden benoemd: Willem Emons van Vlijmen, gerechte neef van vaders wege van de kinderen en borgemeester alhier, en Jan Adriaans de Jongh gerechte neef van moederswege, tot Dordrecht de penningen of goederen van de groot vader van de kinderen zaliger Herbert Adriaan van Nuland, in zijn leven schipper en inwoner van Dordtrecht , onder de achtbare Heeren weesmeesteren of iemand anders berust , allen wordten verzocht de momboiren te helpen.

Tekenen: G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van creijl,

 

Blz 50 dd 30 september 1698

Compareert Haarske weduwe Bastiaan van Roeij die verklaart als koopbrouweresse ieder Reijs 8 aem te sullen brouwen, wiens ketel groot is bevonde volgens de laatste gedane peilinge 12 aem,

Tekenen: Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland

 

Blz 51 dd 30 september 1698

Compareert Dirck van Clootwijck scretaris hier die verklaart in iedere Reijs als coopbrouwer te sullen brouwen 9 aem bier …groot wel voor de 15,5 aem, volgens de laatste gedane peijling.

Tekenen: Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland

 

Blz 51 dd 30 september 1698

Compareert Jan van der Pol, onse mede schepen, die verklaart als coopbrouwer, iedere Reijs te sullen brouwen 6 aem.

Tekenen: Antonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl, D. van Clootwijk, secr.

 

Blz 52 dd 2 oktober 1698

Compareert Jan Jansen van der Ven, gewesene president, oud 5 jaar, en Aert Jansen van Dijck, oud 81 jaaren, beiden geboren en wonend te Nuland, die ter instantie van de geerfden die liggen tussen de Kerken en de Nulandse straat voetpad, mitsgaders den Somerdijck alhier, dat van alle ouden tijden herwaerts in watersnoot de geinteresseerde geerfden de open liggende graven loopende door den kerkenvoetpad sonder enige interdictie van iemandt off oppositie werden toegeleijt, om daar door de inundatie van het somerwater te keeren. Beiden hebben dit verschillende keren gezien,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Aert Jansen van Dijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, D. v. Clootwijk, secr.

 

Blz 53 dd 5 oktober 1698

Antonis Ermers had voor de minste penningen aangenomen te collecteren de verpondingen van onse HH voor het jaar ingaande 1 januari 1698 en de personele quotasie mitsgaders het hooftgelt, ende cleijne specien voor het selve jaar, en verplicht was te stellen twee borgen die binnen dese HH geerfd zijn, nu compareren de Heer drossaard Croon, en Aardt Janse de Weerdt,  die verklaren  borg te sullen zijn.

Tekenen: G Croon, merk Aert Jansen de Weerdt, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 54 dd maandag 6 oktober 1698

Schepenen, regenten, ingelanden van Nuland geven aan een missive ontvangen te hebben van de Heer Lintworm geauthoriseerd door de Hoogschout van Den Bosch en de Ho. edele Heer van der Hoeve, Heer van Dinther, als kwartier schout, en dijkgraaf van Maeslant, waarin ze aangaven een resolutie ontvangen te hebben van de Raad van State, dd 15 augustus 1698, om gezamenlijk naast de Hoogschout en de Heer van Nuland om te overleggen off en wat middelen er is om het arme dorp van Maren te redden en de Empelschen Maesdijck op te maken en te verzekeren tegens gedaerige doorbracken. Na deliberatie is goed gevonden om Mathijs van Creijl en Dirck van Clootwijck wegend de drossaard Croon te committeren om het volgende over te brengen:

-       wat betreft het sologieren van het arme dorp van Maren dat men niet kan begrijpen waar inne de armoede meer bestaat als in de andere tien dorpe van Maeslant, die allemaal subject sijn van de inodatie van het maeswater,

-       of het gelt dient ter beschutting van haar eijgen landen buijten den Maesdijck gelegen off wel tot voordeel van de schans van Sint Andries?

-       Als het dient ter ontlasting van die van Maren zou het onredelijk wesen om andere dorpe daar mee te belasten, omdat sij haar goederen met die last ende serviteijten hebben verkregen

-       Als het dient voor de schans zodat er geen versandingen werden opgeworpen het onder restrentie reedelijk en willigh wesen dat costen van de selve dan werden gedragen bijt gemeene land maar niet bij de dorpe van maaslant, belangende den Empelschen Maesdijck moet mee genomen worden dat de ingelanden van Empel haar landerijen bij coop of anderssints hebben vercregen met de last voor de dijck inclusief, volgens schouw en dijckreght, sonder “ dat iemand ter werelt daer meede magh belast of beswaert worden”.

-       Ze besluiten alleen de dijken van Maren en Empel over te nemen om die voor watersnood te beschermen mits dat de ingelanden van Maren en Empel haar tranporteren en overgeven alle landerijen en goederen tot de dijck gehorende.

-       Ze hopen dat de heren die advies meenemen naar de Raad van State.

Tekenen:  Jan van der Poll, Anthonis Ermers, Jacob van Gogh, merk van Jan Huijbers, …de Vooght, Heer tot Geffen als ingelande, C van Coot, Jan Jansen van der Ven, Hendrik Jan Melten, Peter Eijmbers van creijll, merk Jan willems van Bocxel, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 58 dd 3 oktober 1698

Compareren Jan Antonis Claassen van Nistelrooij en Geurt Antonis Geurts wonend te Geffen die verklaren als naaste vrinden van de kinderen Willem Claessen Bercker verwekt bij eijcken Jan Dielissen gesien en geexamineert te hebben het verzoek van Willem Claessen aan drost en schepenen van Nuland tendeerende authorisatie te vragen om op sijn huis en erve te Geffen en Nuland gelegen een som van 200 gulden op te nemen om een som van 100 gulden en de costen daarvan te kunnne betalen aan Geurt Rijcken volgens vonnis van de Stad Den Bosch

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll.

 

Blz 60 dd 4 oktober 1698

Gezien de voogaande acte, gezien het advies van genoemde naaste vrienden, Schepenen gaan accoord.

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Handrick Marcus, Matheijs van Creijl.

 

Blz 62 dd 4 oktober 1698

Compareert Willem Jansen, president van Geffen en Adriaan van Tilborgh, schepen aldaar, die ter instantie van de Heer Caspar de Vooght, Heer van Geffen, verklaren dat de Heer op 29 september 1698 bij hen is gecomen om de 4 laatste gedane dorpsrekeningen uit de gemeente casten te geven, om ze gereed te leggen tegens de ….. van de Heere van Dinther en Gijsbert van Beresteijn die daartoe speciaal zijn gecommitteerd door de hoge overheid om dese rekening naast de andere te examineeren. Hij heeft dit gedaan sonder enig geweld , maar ze juist uit de kast gehaald te hebben en mee geleijd naar het Raat Huis.

Tekenen: Willem Jansen, Adriaan Jansen van Tilborgh, Jan van der Poll, Mathijs van Creij.

 

Blz 63 dd 5 november 1698

Rut Gerit Bernaerts als schuldenaar principaal, mitsgaders Willem van Vostenbosch, en Handrick Melten, als borgen hebben gelooft de drie minderjarige kinderen van Teunis Joosten en Hendrick Jan Adriaans zaliger de som van 75 gulden a 5%, ….van Peter Eijmbers en Aert Jacobs op cortingen van en schult van 175 gulden, opgenomen voor de kinderen en beloven Rut Berens en Willem van Vorstenbosch

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh,

In marge: 30 november 1709 compareert Hendrik Teunissen van der Doelen, als man en momboir van Jucxken dochter Tunnis Joosten, en Peeter Soone Tunnis Joosten, die verklaren voldaan te sijn van bovenstaande som uit handen van Peter Eijmbers van Creijl en Jacob Aerts van de 3 minderjarige kinderen van genoemde Tunnis Joosten en

Tekenen: G. Croon, J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 64 dd 5 november 1698

Compareren G. Croon en Jan Gelinghs die verklaren zich borg te stellen voor een ordonnantie van Peterus van Oudenhoven tot behoeve van Gelingh Peters en Aaleke Dielissen, ter zaken van verdient arebeijtsloon van 64 gulden dd 15 juli 1698.

Tekenen: Mathijs van Creijl, Handrick Marcus.

 

Blz 65 dd 13 september 1698  ( doorgestreept november)

Competeert Jan Adriaans de Jongh en Willem Emons van Vlijmen, ter instantie van de 2 onmondige kinderen van Rut Mattijsen van Vlijmen, verwetk bij Geertrui Herbert van Nulandt, genaamd Emet en Lijsken, alhier wonend, die op last van Gerard Croon drossaard en schepenen verklaren het momboirschap op zich te nemen.

Tekenen: Antony Ermers van Nuland, Matijs van Creijl, D van Clootwijck, Willem Emonts van Vlijmen, Jan Adriaens de Jongh.

 

Blz 66 dd 1 december 1698

Schepenen verklaren dat de buitendijkse hooi en weilanden groot 625 mergen en een half hondt. Teullanden in de selve polder groot 29 mergen, die op 30 mai 1698 door een ongewoone hooge maas, van de Wael gesterkt sijnde, door de Empelschen Dijck gebrocken en onder water gelopen en het water een weijnigh gezakt sijnde hebben ingeseetene hun teullanden met geleend of gebeden gelt opnieuw ingesaeijt het geen door een tweede ongewoone onverwacht hoogh water, als met de maas nogh gemeen liggende in het laatst van de maand juni de polder geheel is ondergelopen en er geen profijt uit de polder gehaald kan worden.

-       int sevenvierdeel tot den Heuvel comp toe 42 mergen per mergen in de verpondingen 1-15-0, totaal derhalve 73-10-0

-       van de genoemde heuvel tot de gemene hoeve 43 mergen per mergen 1-7-0, samen 58-11-10-0

-       gemeene hoeve groot 71 mergen 3 hondt, iedere mergen 1-3-0, samen 83-2-6

-       de Corte hoeven groot 70 mergen en 2 hondt, iedere mergen 1-3-0, samen 81-15-4

-       de doncken groot 33 mergen en 3,5 hondt, per mergen 1-2-0, samen 33-19-0

-       de campen over den hogenwegh, 16 mergen, per mergen 1-1-0, samen 17-0-0

-       het groot hoogh tot op de kerkdijck, 76 mergen en 2 hondt, per mergen 1-4-0, samen 97-12-2

-       De Elscampen, tussen de Nulandse straat en de Wolfsdijkse straat met de polsbroecken, groot 59 mergen en 2 hondt, iedere mergen 0-18-8, samen 54-7-10

-       Voorst. middelst en achterst Nuland 205 mergen groot, per mergen 1-5-0, samen 258-19-4

-       Een camp groot 6 mergen per mergen 0-15-12, samen 4-14-8

-       De teullanden langs de Nulandse straat en WolfsdijksStraat, en Somerdijk, die zijn verdronken en geinondeert groot 29 mergen per mergen 4-10-0, samen 414 -0-0 (??????)

Totaal: 1181-11-14 jaarlijks in de verpondingen

Tekenen: Jan van der Pol, Anthony Ermers van Nuland, Matheijs van Creijl.

 

Blz 69 dd 1 december 1698

Compareert Jan van der Ven, outpresident die heeft …….sonder persuadatie van iemand, afgaan van tocht van de volgende perselen

-       de schuer met de halven hof, groot ca. 4 lopens gestaan neffens erve Jacob van gogh west, kinderen Gielen Bouwe oost,

-       2 mergen hoeijland int sevenvierdel naast erve Jan Willems van Bocxtel c.s. oostwaarts, west Jacob Peters van Grinsven,

-       2 hondt voor opt Nuland, genoemde Jan van der Ven oost, west het clooster van de Wintmolenbergh,

-       Een houdt busselken te Geffen neffens erve kinderen Gielen Bouwens, west.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan van der Poll, Antthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl.

 

Blz 71 dd 8 december 1698

Ondervraging Vrouwe van Geffen ter instantie van drossaard G Croon

Vraag: of zij niet altijd als er een boete te Geffen viel, neffens de dorssaard met de ….personen geaccordeerd had?

Antwoord: Ze geeft aan nog niet te kunnen antwoorden en vraagt eerst op copij.

Vraag: Er waren enige boeten vervallen waarin den …. Part nog deel hadde en of de Vrouwe van Geffen neffens den drossaard niet altijd vooraf met de selve personen hebben versproken, dat het aan part van den armen in de selve boeten bleef gereduceert om die aan de armen eester en te sullen voldoen  door de personen die in boeten vervallen waren?

Antwoord: verklaart als voor

Vraag: Of zij of de drossaard ooit enige boeten competerende de armen hebben ontvangen en of de selve boete niet alnogh staan te betalen bij de personen geperpeert hebbende voor soo veel sij van gedane betalinghen van de armen meesters geen quitantie of bewijs conden toonen

Antwoord: verklaart als voor

Vraag of de vrouwe voordat Croon naar Den Haag ging in Geffen genoemde Drossaard niet verzocht op bij haar op de kar comen zitten om naar Nuland te varen?

Antwoord: idem

Vraag Of zij niet tegen de drossaard zei en alnogh claagde dat de Heer van Geffen, haar man die aanclaght tegens de drossaard overgegeven hadde aan de Raad van Brabant, door instigatie van Thomas de Leuw hadde gedaan, dat die alleen de oorsaak daar van was

Antwoord als voor

Tekenen: Jan van der Poll, Antonis Ermers van Nuland

 

 

Blz 73 dd 11 december 1698

Dries Gijsberts van Grinsven en Willem Emens van Vlijmen als borgmeesteren deser HH, over het jaar begonnen Pinksteren 1698 maken een contract :Willem heeft aangenomen van Dries de verantwoordelijkheid van het borgemeesterschap, Dries wordt schadeloos gestelt, waarvoor 2 borgen worden gestelt: voor de som van 50 gulden te betalen door Dries. Borgen: Jan Jacob en Corstiaen Gerits Bijvelts,

Tekenen: Andries van Grinsven, Jan Jacob Langes als borg, Willem emont Vlijmen, Jan van der Pol, Costiaen Gerits, anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 74 dd 4 februari 1699

Condities waaronder Jacob van Gogh en Philips Geurts als momboiren van de onmondige kinderen van Jan de Wert verhuurt te hebben aan Jan Meulengraafs ( doorgestreept), Jenneken Handrick Gijsberts (er boven vermeld), van huis hof en land, groot 15 lopens, aan de Wolfsdijck voor 6 jaar. Acker is gelegen bij Schotsheuvel. Prijs 50 gulden per jaar.

Borgen Handerick Marcus en Jenneken Handrick Gijsberts ( erboven: Jan Molengraafs)

Tekenen: Jacob van Gogh, merk Jan Molengraafs, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van nulant, merk Jenneke Hendrik Gijsberts ( bijna niet te lezen)

 

Blz 75 dd 11 februari 1699

Compareert Adriaan Faessen als man en momboir van Jenneke Jan Roelofs van der Pol, verklaart voldaan te sijn door Jan van der Pol en Gielen Jansen van der Pol, als gewesene momboiren van genoemde Jenneke van der Pol. Worden bedankt.

Tekenen: Adriaan Fasen, Jacob van Gogh, Matijs van Creijl, D van Clootwijck secr.

 

Blz 76 dd 13 februari 1699

Compareert Juffr. Berber Anna van der Keurbeeck tegenwoordig getrouwt met Dierck van Clootwijk, secr van het drop van Rosmalen en Nuland, en nogh in leven sijnde, Gezond gaande en staande en in kennisse der waarheit,

Tekenen: Barbar Anna van Clootwijk geboren Cuerbeek, G. Croon, Jacob van Gogh

 

Blz 76 dd 13 februari 1699

Drossaard G Croon transporteert aan Cornelis van Coot, sijn schoonzoon een som geld zoveel als Croon getaxeerd heeft in costen van verschillende processen voor wethouders van de stad den Bosch, het lichten van de condemnatie bedraagt 324-12-0 , tot laste van Gerit Adriaens van Creijl woonend te Geffen te pretendeeren heeft,

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh

 

Blz 77 dd   zeer slecht leesbaar

Rekening bewijs en reliqua in zake verpondingen door Antony Ermers

Inkomsten

-       verpondingen 1776-?-?

-       5e verhoging 377-7-0

Totaal: 2154-1-0.

Uitgaven:

-       verpondingen 400-0-0

-       idem 356-5-0

-       idem 725-0-0

-       idem 485-0-0

-       idem? 209-?-?

totaal 2166-5-0

Meer uitgegeven dan ontvangen 12-4-0

Acte is niet ondertekent.

 

Blz 80 dd 23 februari 1699

Compareert Willem emons van Vlijmen die machtigd hierbij Hr en Mr. Nicolaas van de Gevel advocaat om de Heer van Geffen Caspar de Vooght, drosaard Croon en Hendrik van den Boogaert, Dierck Jansen Spierings, Sijmen Handericx, Gijsbert Jansen Jongers, Peter Brock, Adriaan van tilborg en Hendrik Fransen van Berghem, allen met middelen van recht te dwingen te voldoen aan sekere obligatie van 100 in capitaal, van hem constituant, op 18 juli 1697, tegen de penn. 20, genegotieert en opgenomen ( …) voor de bank van Geffen, etc

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van nulant, D van Clootwijck, secr.

 

Blz 81 dd 23 februari 1699

Compareert Claas Robben van der Heiden J:M wonend in den Heihoeck onder Osch die verklaart door drossaard Croon aangehaalt te zijn met sijn kar en paart met 2 zakken boekwijt die niet met een pas was voorzien, en de goederen daarmee 4 voet verbeurd verklaarde overeenkomstog het placaat dd …..( niet ingevuld),  de waarde van de boekwijt , 8 zakken (?), bedraagt 80 gulden. Nu is Claas Robben en Jan Gerrets Wellens inwoner van Nuland als borg en beloven de 8 zakken aan de drossaard te leveren binnen drie dagen, en de pas om de 2 zakken naar Den Bosch te mogen vervoeren, dan weer in te leeveren.

Tekenen: Jacob van Gogh, Mateijs van Creijl.D. v. Clootwijck secr.

In marge: compareert Croon, die cassattie verklaart in deze. Dd 11 maart 1699 ( tekenen de schepenen en hij)

 

Blz 82 dd 23 februari 1699

Drossaard verklaart in arrest te hebben genomen ½ van een camp weijland, groot 4,5 mergen terplaats de Donck, competerende de zoon van Gijsbert van de Acker, int Lland van Ravesteijn gewoont hebbende, om een boete te verhalen die de erfgenamen schuldig zijn, omdat het recht vant collateraal is gefrondeert .

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, D van Clootwijck, secr.

 

Blz  83 dd 11 maart 1699

Schepenen machtigen Lambert de Weert, inwoner alhier en borgemeester in Vinckel, onder Nuland gelegen, om 150 gulden op te nemen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, D v Clootwijk, secr.

 

Blz 84 dd 11 maart 1699

Schepenen machtigen Willem Emens van Vlijmen en Dries van Grinsven, borgemeesters van Nuland, om 400 gulden op te nemen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, D v Clootwijk, secr.

 

Blz 85 dd 23 maart 1699

Condities waaronder Willem van Onne, inwoonder van Oisterwijck, procuratie hebbende van Meghel Frans Timmermans, laatst weduwe van wijlen Hendrik Steenbackers, mitsgaders Frans en Jenneken Aerts van Hees, kinderen en erfgenamen van Aart van Hees (?), verwekt bij Geertruijt Frans Timmermans, beiden zich sterk makend voor Martinus Caezijbroeder(?) , als erfgenaam van Frans Timmermans, en Jenneke Roevers hare ouders, mede inwoonders van de vrijheid van Oisterwijk, gepasseert voor de notaris Abraham van Rotterdam, openbaar notaris bij de Raad van Brabant, in S Gravenhage, geadmiteerd binnen Oisterwijk, op 8 maart 1699 gepasseert. Verkopen voor de meest bieden een perceel akkerland groot 2 lopens, gelegen te Nuland tussen erfenise Antony roovers aan beide zijden, schietend van de gemeente Heide tot op de weduwe Handerske Jan Hendricx. Hieruit te blijven vergelden aan comptoir van de Heer van Liesselt rentmeester van de geestelijke goederen, te Den Bosch, het 1/6 deel in een Mudde en 5 vat rogge sijnde 3,5 vat rogge en 1/6 part in rente bam 0-21-0 aan hetzelfde comptoir sijnde 0-3-8. Gemijnt op 26 gulden, ingezet door Jochem Jansen van den Boogaart, slaat 10 slagen, stelt tot borg Jan van der Poll, Antony Ermers

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers.

 

Blz 89 dd 23 maart 1699

Condities waaronder Sijmen Diercx en Jan claas Everts als momboiren van de minderjarige kinderen van Evert Clasen en Merieken Dircx, geauthoriseerd door de schepenen van Nuland , willen verkopen voor alleman een huis, hoff en 4 aangelegen stukken land gestaan en gelegen binnen Nuland, gropot 3 lopens en 25 roeije, gelegen aan Schotsheuvel, tussen ervenisse Aert Jansen van Dijck bovennaast, benedennaast Jacob Frenssen, strekkende van de ene einde van de erve Luitjen weduwe Bastiaan wouters, tot op Schotsheuvel. Verder een stukske teulland, groot 33 roeije hier gelegen tussen erve Aert van dijck aan de ene sijde en Jenneke Jacobs de andere sijde, schietende oostwaarts van de erfgenamen van Jenneke willem Geerits tot op west de gemeene straat, gemijnt door Sijmen Diercx op 180 gulden, en 15 slagen, blijft koper, borgen Anthonis Ermers en secretaris van Clootwijck.

Tekenen G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland

Verder: Twee stukken teulland, groot 3 lopensaet, gelegen te Nuland tussen erfenisse Jacob van Gogh c.s. aan de ene sijde, en Jennek Jacobs aan de andere sijde, schietende van de erfenbisse van de erfgenamen Jenneke Willem Gerits, tot op de gemeene straat, Gemijnt door sijmen Handericx op 130 gulden, borg Jan van der Pol en anthonis Ermers,

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers.

 

Blz 95 dd 23 maart 1699

Condities waaronder Dirck Peters van Thiel wonend te Geffen en Jan Tonissen van Nuland wonend te Den Bosch, momboiren van de 2 onmondige kinderen van Peter Jan Willems van Vlijmen, verwekt bij Diersken eijmbers, geauthoriseerd door drost en schepenen, gaan veilen voor de meest biedende koper:

-       3 lopens teulland tussen erve Haarsken weduwe Jan Handericx westwaarts, Tonis Tonissen oostwaarts, schietende met de ene einde tot de erve van Lijsken Claes Roevers, tot op de gemene straat aan het andere eind,

Gemjnt door Jan Tonissen van Nuland voor 24 gulden met 25 slagen, borgen Willem van Vorstenbosch en Antonis Zegers (?).

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 99 dd 25 maart 1699

Schepenen verklaren dat Rut Matijsen van Vlijmen inwoner alhier, is zodanige armoede is vervallen dat hij en sijn kinderen van gebrek sullen moeten vergaan, ten waeren pro deo gedient soude worden, dus door haar momboir Jan Adriaens de Jongh octroij vant Hoff van Holland te besolliciteeren ten einde om geauthoriseert te mogen worden om sekere bestorven erfenisse van des selffs voorkinderen grootvader Herbert Adriaans van Nuland, berustende onder Adriaan Herberts en Seger van Dulver tot Dortrecht, om de penningen bestaande uit 2/3 van 535 gulden so wij bericht werden, voor levensmiddelen van de genoemde kinderen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijll, Handrik Marcus, D. v. Clootwijck.

 

 

 

Blz 100 dd 28 maart 1699

Antony Claas Evers en Sijmen Handericx als naaste vrinden van de 4 onmondige kinderen van Evert Claasse vanwege een request overgegeven door Sijmen Diercx en Jan Claas Evers als momboiren van de genoemde kinderen tenderende tot authorisatie om zoveel goederen te mogen verkopen als nodig om schulden te betalen. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijll.

 

Blz 100 dd 28 maart 1699

Dirck Janse Spierings en Aert de Wert als naaste vrienden van de 2 onmondige kinderen van Peter Jansen van Vlijmen, verweckt bij Diersken Eijmbers, vanwege een request van Dirck Peters van Tiel, wonend te Geffen, en Jan Antonissen wonend te Den Bosch, als momboiren van de kinderen, met een vraag om authorisatie om goederen te mogen verkopen, te weten 2 stukken teulland groot 8 vaetsaeten lands. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijll.

 

Blz 102 dd 28 maart 1699

Geerit Jansen van Dijck en Hendrik Jan Bastianen als naaste vrienden van de minderjarige kinderen van Jan Jaocb Hens Bosch hebben goed gevonden het request aan de schepenen van Nuland, wegens Geerit Jacob Hens Bosch (momboir)  tenderende om geauthoriseert te mogen worden om aan de genoemde kinderen aen partier ? in het seste part van 8 hondt hoijland alhier tot Nuland gelegen, met nog 1 lopens en 13 roeden teulland gelegen in de Lochtse hoeff (?) ………….neffens Dirck Sijmens nomine uxoris en Lijske dochter Jan Jacobs Hens Bosch aan de meeste biedende te mogen verkoopen,

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl.

 

Blz 103 dd 30 maart 1699

Condities en voorwaarden waaronder Aert Frenssen van Bocxtel, voor zichzelf en uit kracht van het testament van Hendrik Frenssen van Bocxtel, sijn broeder zaliger, met approbatie van de naaste vrienden van genoemde Hendrik, wil nu voor alle man verkopen

- een campke weiland van 2 mergen op de Wolfsdijk, tussen erve van Heer van Nuland bovennaast, armen van Nuland benedennaast, strekkende van het convent van de wintmolenberg aan de ene zijde tot op de Nulandse straat met aan de andere einde. Gemijnt door Dirck van Clootwijck op 200 gulden, slaat 30 slagen,

- een ackerken teulland genaamd Brooteven.

De eerste verkoop vanwege een schuld aan Johan van Turnout, boekbinder tot Den Bosch, wegens een rente van 200 gulden. De tweede voor zijn eigen onderhoud. Het teulland wordt verhuurt aan Adriaan Melten.

Gemijnt door Jan van der Pol op 338 gulden, slaat 18 slagen, Hendrik Melten 2 slagen,

Tekenen: G Croon, Mathijs van Creijll, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 110 dd 30 maart 1699

Condities waarna Geerit Jacob HensBosch als momboir van Jacob en Anneke, mitsgader Dirck Sijmens als man en momboir van Maria en Lijsken, alle kinderen en erfgenamen van Jan Jacob HensBosch willen voor alleman verlopen

-       het 1/6 deel in 8 hont hooiland, ongedeelt met Gerrit Jacob HensBosch, gelegen voor en middenopt Nuland, tussen bovennaast de Heer van Nuland, benedennaast idem?, oost waarts de Neteringsgraaff, west de achterste poldergraaf,

-       1 lopensaat en 13 roeije teulland in de Lochtse Hoeve op Kaethoven  onder Belicum gelegen, beneffends erve Wauter Martens oostwaarts, weduwe Jenneke Bosch westwaarts, zuid de erve Peeter Deenen, noord de gemeijnte van Berlicum.

Aangekomen van hunne ouders. Bij de coop te genieten de huur van Jacob Corsten tot 3-7-0.

Gemijnt door Gerrit Jacob Hens Bosch voor 22-0-0, slaat 2 maal 2 slagen. Koper.

Tekenen: G Croon, mathijs van Creijl

 

Blz 115 dd 18 april 1699

Compareert Mr. Hermen van Gastel, die verklaart als molenmeester op verzoek van Dirk van Clootwijck, secretaris en rentmeester van de Heer van Nuland, vandaag gevisiteert te hebben het nieuwe cruijswerck onder den molen van Nuland aangenomen en gemaakt bij Mr. Arnoldus de Jongh, die verklaart ten aanzien van het eerste artikel van het bestek niet naer behoren was nagecomen, omdat het onderstaande cruijsbalk omtrent op de breete van van een half quartier duijm was raeckende die volgens bestek 1,5 of 2 duimen daar van hadde moeten blijven.

Betreffende het tweede artikel van het bestek de cruijsbalken ende aen seedels (?) niet en zijn gebiljoent.

Tekenen: Hermen van Gastel, molenmeester tot Bommel, G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 117 dd 18 april 1699

Condities waaronder Peter van Geldrop man en momboir van Maria Rovers voor 1/6 deel, Antony Rovers voor zichzelf voor 2/6 deel, mede als momboit over Rover Peters voor 1/6 deel, Aert van Diest als man en momboir van Elisabeth Rovers voor 1/6 deel en Jacobus Buijten Aen als man en momboir van Marrejan Rovers voor 1/6 deel gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Rover Claas Rovers te verkopen aan de meestbiedende. Hoogsel op 15 april 1699, in de herberg.

-       een huijsinge met aangelegen 8 lopensaet  teulland gelegen aan het Molenheijke tussen seeker steegsken Jochem Boogers oost en west, schietende van het molenheijke tot op erve anneke weduwe Jan Roelofs van der Poll en Handerkse weduwe Jan Hendricx. Waaruit te vergelden aan de Heer van Liesselt als rentmeester van de geestelijke goederen tot Den Bosch 14 vaten rogge jaarlijks, en aan de zelfde een rente van 1-1-0, en verder een rente van 0-14-0.

Gemijnt door Jan van der Poll voor 50-0-0 met 20 slagen, idem nog 5 slagen, Antonis Ermers nog 1 slag, drost Croon nog 1 slag, Dirck Jansen van Schijndel nog 7 slagen, drost nog 1 slag ten behoeve van Dirck Jansen van Schijndel,

-       en haar Teulland genoemt den Bost/Bolst, groot 1 lopensaat en 45 roeije alhier tot Nuland gelegen tussen ervenisse Hr Drossard Croon, zuid en noord, strekkende met ene einde van de Santstraat tot op de erve van Peter den Decker aan de andere kant. Hieruit te vergelden aan de armen van Nuland 5 vat en 4 kannen rogge , 0-5-12 gebuercijns aan de gemijnte van nuland, ingezet door Jacob Helligers voor 10 gulden (?), 2 slagen, 2 slag Dirck Jansen van Schijndel, Jacob Hellegers een slag voor Jochem Bogers,

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 121 dd 29 april 1699

Cornelis Tonissen, neef van moederswege en Sijmen diercx Wolfs, rechte neef van vaderswege, van Rover, minderjaarige zoon van Peter Josephs, vanwege een verzoek van Antoony Roovers als momboir van genoemde Rover om authorisatie om

-       1/6e in 12 lopens land,

-       6 en een catoil roeije lands

-       1 lopensaat land en 45 roeije genaamd den Bolst, alle alhier tot Nuland gelegen.

Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. v. Clootwijck, secr.

 

 

 

Blz 122 dd 2 mei 1699

Jan van der Pol en Anthonis Ermers schepenen en gesworen pootmeesters, met Pieter le Chevalier, als collecteur van de houtschat, Hendrik Pouwelse en Hendrik Melten als gesworene, verklaren met heer Gerard Croon als drossaard van Nuland  op 1 mei 1699 conform het 15e artikel van het reglemant van de Raad van State  op het beplanten van de Meijerei, dd 26 oktober 1696, na publicatie de schouw op de voorhoofden en ledige plaatsen van de uijtgerooide en gedorde boomen gevoert te hebben in Vinckel, onder Nuland, de volgende personen zijn in gebreken gebleven:

-       erfgenamen van de hoeve van de Jonker de Jeger tijnde de weerscheut: 62

-       en langs de genoemde hoeve aan de vinkelse kant: 85

-       Heer advocaat van den Gevel in de Voortse straat : 6

-       Heer van Begijk aldaar 60

-       Heer Brandijn: 86

-       Gijsbert van der Lijnde c.s op de straat 30

Op 2 mei beschouwt op de Nulandse Straat

-       4 …en drij hont genoemd de Worst competerende 1

-       tegens de erve van de kinderen Geurt Zegers, 13

-       tegens erve van Jan van der Ven, genoemd den Clomp 3

-       tegen de erve van de weduwe van Aert Hendricx van der Ven 20

-       tegens de erve vant Convent van Couwater op de groenstraat 11

-       tegens het land van Luitjen weduwe Bastiaan Wouters aan beide einde 14

-       tegen de erve van Jan Gurts 10

-       tegens de erve van Willem Claesen Bercker 25

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 124 dd 15 mei 1699

Schepenen verklaren dat de polder van der Eijgen bestaat uit Orten, Rosmalen en Nuland, die van Nuland zijn geerfd met 666 mergen land, dat de landerijen door de inondatie, te samen met die van Rosmalen geringht, door de inondatie op 4 april 1697 net zoveel of weinig profijt is gekomen als van die van Rosmalen.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijll, Handerick Marcus, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 125 dd 3 mei 1699

Compareert drossaard Croon, die machtigd de Heer en Meester Nicolaas van de Gevel als wonend binnen dese HH, om namens de constituant Joost Jansen de Kort wonend te Geffen met middelen van Recht om een salaris verschot dat hij aan hem schuldig is.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijll, Handerick Marcus, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 125 dd 3 mei 1699

Compareert Drossaard Croon die machtigd de Heer en Mr. Nicolaas van de Gevel, advocaat wonend binnen Nuland, om met middelen van recht tegen Joost Jansen de Cort te procederen, wegens een niet betalen van Salaris aan hem.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 125 dd 20 mei 1699

Schepenen verklaren dat de landen van Nuland onder de Polder van der Eijgen in 666 mergen, in de jaren 1697 en 1698 sodanige geinondeert sijn geweest dat er geen porfijt van is gekomen, ja zelfs zodanig dat de paarden en beesten door gebrtek aan fouderagie, tot de knieen in het water, ze hebben zich met het gras moeten behelpen om het leven te behouden, maar zijn zo ongans geworden dat bijna de helft is komen te overlijden, ook nu sijn de landerijen nog sodanig geinondeert dat er weer weinig van te verwachten valt, zodat de ingesetene onmachtig zijn de verpondingen en andere dorpslasten te betalen,

Tekenen: Laur. Simonts, president, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijll, Handerick Marcus, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 127 dd

Condities waaronder Willem Tonissen van Roeij als momboir en stiefvader van de 4 onmondige kinderen van Jan Dirck Peters verwekt bij Marieke Jansen van Kuringen, wil hij nu voor alleman in het openbaar verhuren 5 lopens teulland gelegen neffens den Hogen camp, noordwaarts, tegenwoordig in gebruik door genoemde van Rooij, voor de tijd van 6 jaar,

Acte niet afgemaakt, niet ondertekend.

 

Blz 129 dd 3 juni 1699

Compareren Mr. Aert van den Heuvel, wonend te Den Bosch en Mr. Constantinus, wonend tot St Michielsgestel, beide molenmeesteren die verklaren ter instantie van Arnoud de Jongh molenmeester, die een nieuw Cruijswerk gemaakt heeft onder de Nulandse Coorn windmolen, en hebben de molen vandaag gevisiteerd, en verklaren dat alles wel en loffelijk gemaakt is en wat aangaat dat de staander onder op de onder plaat te dicht soude aangewerkt wesen, vinden zij juist het tegendeel : het is beter gemaakt dan het bestek,

Tekenen: Aard van den Heuvel, Constantinus,  molenmakers, Laur. Simonts, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl.

 

Blz  130 dd 9 juni 1699

Willem Claessen aan de ene kant, en Claas Jan Huijbers beide borgmeesters van Nuland, aan de andere kant, hebben verklaart voor het borgermeesterampt ingaande pinxteren 1699, zijn overeengekomen dat Willem Clasen het ampt alleen sal bedienen. Claas Jan Huijbers krijgt wel zijn gewone beurloon, maar Willem zal hem wel 50 gulden betalen, borgen voor Willem Claessen zijn Geerit Claessen en Henderick Poulussen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 131 dd 11 juni 1699

Vandaag heeft deurwaarder Isack Oukoop geauthoriseerd door Heer Baron van Leefdael, Heer van Deurne, en rentmeester Generaal van de episcopale en andere geestelijke goederen van Stad en Meijerei, ten overstaan van drossaard en schepenen in arrest genomen alle goederen van Servaas Hendricx in de HH Nuland om te verhalen een pacht van 3 malder rogge veragtert sedert 1693.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol.

 

Blz 132 dd 12 juni 1699  

Compareert Johan van der Ven, outpresident en tegenwoordig Heemraad van de polder van der eijgen, en laaste weduwe van Maria dochter Hendrik Jansen, aan de ene kant en Arieken meerderjarige dochter van Geurt Zegers, bruid ter andere kant, geassisteert met haar broer Jan Geurt Zegers, maken een accoord voordat ze gaan trouwen. Elke jkind dat gaat trouwen krijgt een paard, 2 melckbeesten en andere noodzakelijkheden, om de akker besaijen en aan de oogst te geraken, mee.

Aan sijn zoon Jan van der Ven overgegeven een schepen schultbrief van 100 gulden tot laste van Dries Gijsberts van Grinsven, hiervan is 92 gulden geprocedeert van verkochte eikenbomen op de Wolfsdijck waarvan de Tocht is van Jan de oude en het erfrecht Jan de zoon. 8 gulden komen uit het sterfhuis van Grietjen Frans Rommen die Jan van der Ven de jonge aan sijn half broer Geerit van der Ven op wie de selve verstorven waren.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, merk Arike Geurt Zegers. G Croon, Jan van der Pol

 

In marge Arieke Geurt Zegers als weduwe van Jan Jansen van der Ven,  verklaart van de kinderen van Jan van der Ven, verwekt bij Merieke Boudewijns en Geritje Gerits van Gemonde 250 gulden ontvagen te hebben zoals afgesproken in dit accoord, dd 9 november 1712.

 

Blz 135 dd 23 juni 1699

Condities waaronder Hendrik Poulussen als gesworene deser HH van Nuland mits het overlijden van den vorster bij provisie bediendende het vorsterampt, geauthoriseerd door de Heer Nicolaas van de Gevel  als gemachtigde van de erfgenamen van Walraven Jan Willems …om voor de minsye penningen int voeder te bestellen 2 affgepande melckbeesten competerend Jan Geerit. Aangenomen voor 2 gulden door Juffr. Mechilina van Coot, voor 3 dagen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 136 dd 26 juni 1699

Alsoo Jan Geerit Bernaert gecondemneerde in gebreken blijvende aan de erfgenamen van Walraven Jan Willems wil verkopen, present Dierck van Nifterick, Peter Willems en Jan Jansen van Grinsven, alle drie mede erfgenamen, de afgepande melkbeesten,

Een rood blaerde melkbeest: koper is gebleven Dirck Toomissen van Nifterick voor 15 gulden

Een rood rugelde blaerde melkbeest koper Juffr Megilina van Coot voor 10-10-0

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 138 dd 11 augustus 1699

Eijmbert soone Willem Eijmberts van Kessel heeft ter instantie van Willem Claessen Berckers als koper en eigenaar van huis, hof en bogaaert met 12 vaetsaet teulland ter plaatse aan de Helsenhoeck te Nuland en verklaart van Willem Claessen ontvangen te hebben 200 gulden, gepasseert op 17 januari 1677, voor schepenen van Nuland, hem tot behoeve van de Heer Michiel van de Gevel, en verklaart zelf dit gelt te Antwerpen bij de heer Michiel van de Gevel gebracht te hebben, en heeft een copij van de acte laten passeeren te Den Bosch door de Clecrk van Stokkum in de jaren 1683 a 1684.

Tekenen: Eijmers van Kessel, G Croon, Jan van der Poll. D van Clootwijck, secr

 

Blz 139 dd 10 augustus 1699

Jan Seijmens van den Heuvel als erfgenaam van Goijert Ploegh, voor zichzelf en sterk voor de verdere erfgenamen heeft bekend een capitaal van 150 gulden den 17e januari 1677 begroot ophuis hoff en boogaert met 12 vaetsaet lands tot Nuland aan de Helsenhoeck, door Willem Clasen Berckers als cooper voldaan te sijn.

Tekenen: Jan Seijmens van den Heuvel, Jan van der Poll.

 

Blz 140 dd 10 augustus 1699

Condities waaronder G Croon en schepenen te bestellen de ordinaire verpondingen met oortjens gelt, met de 5e verhoging, voor het jaar ingaande 1 januari 1699, aangenomen door Pieter Le Chevalier voor 5 gulden van iedere honderd gulden.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Mathijs van Creijll, Handerick Mercus, Laur. Simonts.

 

Blz 141 dd 10 augustus 1699

Condities waaronder drossaard en schepenen voor de mindste penningen willen bestellen het innen en ontvangen van cleijne specien, personeele quotisatie, het hooftgelt over Nuland, ingaande het hooftgelt op 1 april, rest op 1 januari 1699.

Aangenomen door Peter Le Chevalier voor 5 gulden van iedere honderd gulden

Tekenen; G Croon, L Sijmonts, borgemeester, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 143 dd 28 augustus 1699

Compareert Gijsbert en Jan soone Geurt Seegers, inwoners hier gedaagt ter instantie van Hans Jurien Vogelbos als pachter van de besaijde landen over de HH Geffen, voor het jaar ingaande 1 oktober 1698, en verklaren dat toen sij uit craght van vonnisse geoptineert bij Jan Willem Sighmans wierde geeperuteerd en land lighting hadde gedaan van een huisinghe  met aangelegen teullanden, groot 10 lopensaat, gelegen aan de Goorsteegh in de parochie van Geffen, en in die tijd is het land niety besaaijt geweest, welke landen zij een kleine tijd na de landlighting oop het boeck van de besaijde mergens door de pachter Hans Jurgen Vogelbos wederom van haar namen hebben laten affschrijven, ter oorzaken om van de inpost vant besaijt gedeschargeert te wesen,

Tekenen: Gijsbert Geurt Seegers, Jan Geurt Seegers, G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 144 dd 5 september 1699

Alsoo proces was ontstaan voor de Raad van Brabant te Den Haag tussen de Heer Gerard Croon als vader en voogt voor zijn kinderen en Hr. Steven Croon, mede als vader en vooght van sijn kinderen, mitsgaders de Heer Arnold Croon, als impetrant (…) aan de ene kant en Johan van Turnhout als executeur van het testament van wijlen Antony van Remortel gedaagt aan de andere kant, wegens een som van 300 gulden, met 56 gulden rente, als restant van een legaat van 1000 gulden en compareren vandaag Hr Geerit Croon, mede sterk voor zijn 2 broers, ende Johan van Thurnhouwt aan de andere kant, en komen overeen dat de Heer Croon, zijn 356 gulden mag lighten, en authoriseren Mr van Rinshoeve advocaat voor de Hove van Justitie in Den Haag, en de Heer Arnolduis de Roij, procureur voor de Raad van Brabant, in Den Haag, om de verdere zaak zo te regelen dat er verder geen proces meer tussen hen komt.

Tekenen: G Croon, Johan van Turnhout, Jacob van Gogh, Matheijs van Creijll,

 

Blz 147 dd 5 september 1699

Compareert Drossaard Gerard Croon voor hemzelf en zijn kinderen, ook sterk voor Majoor Steven Croon, sterk voor hem en zijn kinderen en Luitenant Arnoldt Croon, die verklaren getransporteerd te hebben aan Arnoldus de Roij procureur voor de Raad van brabant een som van 356 gulden als Johan van Turnhout uijt cracht van provisionele sententie van de Raad tot beheove van de Heren Croon, onder de Heer en Mr. Herman Moerkerk, advocaat in Den Haag, en agent van de Meierij heeft geamplificeert om de penningen te betalen volgens de memorie en onder drossaard Croon berustend,

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Matheijs van Creijll.

 

Blz 148 dd 29 september 1699

Compareert Juffr Christina Croon, out 22 jaar, Johanna Croon, 20 jaar, dochters van de Heer majoor Steven Croon geassisteerd door Cornelis van Coot hun aangetrouwde neef, mede sterk voor hun zuster Lecretia Croon, te ratificeeren voor soveel hen aangaat het accoord tussen Heer drossaard Gerit Croon, hun oom, dd 5 september, met de Heer Johan van Turnhout, als executeur van wijlen Heer Antony van Remortel.

Tekenen: Christina Croon, Johanna Croon, C. van Coot, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nulant, D van Clootwijck, secr.

 

Blz 150 dd 29 september 1699

Lijst van Coopbrouwers en huijsbrouwers voor het jaar ingaande 1 0ktober 1699

-       Jan van der Pol, coopbrouwer, iedere Reijs zes aem (?)

-       Handerske weduwe Bastiaan van Roij, brouweresse, iedere Reijs 8 tonnen

-       Jonker Arnoldus de Vooght, verklaart dat sijn vaders brouwerij onbruikbaar te wesen, als het weer gerepareert is, sal hij als huijsbrouwer sijn peil overbrengen

-       Dirck van Clootwijck verklaart dat sijn brouwerij ook onbruikbaar is, dan zal hij zijn peil als huisbrouwer overbrengen

Tekenen; G Croon, anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mateijs van Creijl, Handrick Mercus, D. van Clootwijk, secr.44

 

Blz 152 dd 10 oktober 1699

Compareert Geraerdt Jan Aartse J:M, inwoner alhier, verklaart ter instantie van drossaard G Croon en aan handen van Anthony Ermers van Nulandt als gecommitteerde dat eenen Joost Hendrick Melten nu omtrent 3 a 4 maanden geleden den deponent met een schup op den gemeijne straat in Out Vinckel heeft geagressseerd ende ter neder geslagen waarbij present  Dierck Willems en Mathijs Willem Ariens ende Hendrick Mercus,

Niet getekend.

 

Blz 153 dd 14 oktober 1699

Compareert Johan Waliens, eerste Deurwaarder  ende Camerbewaarder van de Raad van Brabant, geauthoriseerd door de Raad dd 16 maart 1699 om voor 12 december 1699 executoriaal generaal was verleent na voorgaande insinuatie, sommatie en renovatie aanwijzinge van goederen van de Hoge Overheid in arrest genomen

-       een sekere huis en hoff  en aangelegen land aan de Kerk tot Nuland, groot 1 mergen, tussen erve van de Heer van Geffen zuidwaarts en de Nulandse straat noordwaarts,

-       huis en hoff daar tegenover gelegen groot 1 vat saets tussen erve Armen van Nuland noordwaarts en Nulandse straat zuidwaarts,

alle toecomende de Heer Gerard Croon om hiervan te verhalen

 

Blz 154 dd 27 oktober 1699

Compareert

-       Jan Jansen van der Ven, oud president en Heemraad van de polder van der eijgen,

-       Jan Dirck Jansen, mede oud schepen van Nuland,

die ter instantie van de Heer Drossaard Croon in vaveur van den armen alhier dat sij als gekozen arbiters in het jaar 1696 in december hebben helpen ackerdeeren sekere acte van boeten die de drossaard sustineerden te hebben op Grietjen  weduwe Hendrik Emonts van Vlijmen na dat hij in gebreken was gebleven de nagelaten goederen te laten taxeren en de 20e penn. te betalen op de goederen ter tocht aan haar en ten erfrecht aan hun kind. Afgesproken was dat de weduwe costen van de armen haar daarin competerende apart soude moeten opleggen en betalen,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan Dirck Jansen, Jan van der Pol, Athonis Ermers van Nulandt

 

Blz 156 dd 19 december 1699

Compareren Geerit Soone Bastiaan Broeren aan de ene kant en Hendrik soone Bastiaan Jansen als man en momboir over Lijneke dcohter Bastiaan Broeren, aan de andere kant, die verklaren een erfdeling met elkaar gemaakt te hebben:

Aan Geerit:

-       huis, hoff een een aangelegen acker, groot 1 mergen, gelegen te Nuland tussen erve kineren en erfgenamen Willem van Boeckelt bovennaast en Johan van der Goor benedennaast, strekkende met de ene einde van de Nulandse straat tot op de erve van Jan van Goor voornoemt, hieruit te vergelden een rente van 7-10-0 jaarlijks aan Juffr. van Wamel, losbaar met 150 gulden, verder een rente van 3 gulden aant comptoir van de heer van Deurne als rentmeester generaal van de episcopale goederen.

Aan Henderick:

-       2 stukken teulland groot 7 vaetsaet, met twee einde teulland groot 2,5 vaetsaet, en een bosje Schaarhout, groot 3 vaetsaet, alles aan elkaar gelegen, in de parochie van Heesch, naast erve Jan Luijcasse bovennaast, Jan Hansen benedennaast, zuid: erve Meus Willem Meusen,

Verdere bepalingen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll,

 

Blz 159 dd 23 december 1699

Schepenen verklaren dat alle hooi en weilanden in de polder vand er Eijgen in het voorleden jaar 1698 het gehele somersaijzoen sijn geinondeert geweest, onder welke landen zijn gelegen de ondergenoemde landerijen die behoren onder de administratie van de Heer van Liesselt als Rentmeester van de Episcopale goederen

-       16 hondt hooiland van de pastorije van Nuland

-       2 mergen in 3 parten van de Salvatoiren in pachtinge gehad, het eerste perceel door Dirck Crijnen van Houtingh,

-       Nog 2 mergen mede in 3 perselen, van de Salvatoiren, gepacht door Claas Jan Huijbers,

-       Het Goorcampken weijland, groot 2 mergen en 2 hondt, vant Clooster achter de Tolbrug,

-       2 mergen van de pastorije tot Geffen gepacht door Jan Huibert Goosens,

-       3 mergen hooiland in de slagh van Catalijnen Altaar van Nuland gepacht door Ermert Jansen,

-       3 mergen hooiland vant capitel van St Jan, gepacht door Willem Tonissen van Roeij,

-       8 a 9 hondt weiland, genaamd het capittels campken, met een halve mergen weilands genaamd de Worst, gepacht bij Jan Handericx,

Tekenen: G Croon, Jan vand er Poll.

 

Blz 160 dd 23 december 1699

Compareert Johan van der Ven, Heemraad van Nuland die verklaart ter instantie van jan Huibert Goosens alspachter van 2 mergen en 2 hondt  weiland, genaamd het Goorcampken vant Clooster achter den Tolbrug binnen Den Bosch, int somer saijsoen van het vorige jaar 1698 bij occulaire inspectie hebben gezien en ondervonden dat den dijck tot het selve kampke gehorend omtrent 2 roeije lanck tot 4 distincte reijsen doorgesteecken en verloopen tot de gelijke grondt aff. Elke keer heeft Jan Huibert de dijk na publicatie door Heemraad en Dijkgraaf weer moeten opmaken, waarvan de selve heeft verdient en voorgeschoten voor houtwerk ten minste 15 gulden.

Tekenen: G Croon Jan van der Poll.

 

Blz 161 dd

Alsoo Claes Rovers een rente van 3 gulden uit hof en erfenisse groot een mudsaet, onder de parochie van Nuland ter plaatse genoemd Wilshuijsen, bovennaast Roelof Lambers, Jacob Peter Joosten benedennaast, ene einde Noordwaarts erfenisse Ariaan Jansen en Jan Jacob van den Boogaaert, en zuid de gemene straat, was overdragen aan Neeske weduwe wijlen Wouter Huijbers, wonend te Geffen, losbaar met 50 gulden capitaal, volgens schepenbrieven van Nuland en Rosmalen dd 28 maart 1628, nu compareert Handersken weduwe Claas Adriaan van Bocxtel, die de erfbiref kreeg in een deling met haar broers en zussen die evrklaart betaald te sijn door Dirck Jansen van Schijndel, 28 december 1699

Niet getekend.

 

Blz 162 dd 19 januari 1700

Compareren Gijsbert Geurt Segers en Jan Geurt Segers, broers en inwoners van Nuland, mitsgaders Claas cornelissen inwoner van Geffen, van competerende ouderdom, de eerste 2 door de vorste rgedaagt om ter instantie van Hans Jurrie vogelbosch als pachter van de besaijde landen, over Geffen het jaar eindigend met 1699, verklaren dat al het land gelegen aan het huis gestaan aan de Goorsteegh, , op de jurisdictie van Geffen, competerende de eerste twee comparanten en hun zuster, en daarvan handlighting ten behoeve van Jan Willem Sighmans als actenent van vonnisse van heer wethouderen van Den Bosch, groot 10 a 12 lopensaet onbegrepen is bestaande uitgezondert de kanten en wallen, in teul off akkerland, tgeen niet gehooit of geweijt, maar met graan ordinaires besaijt wierd. Verklaren gezien te hebben dat Geurt soon Jan Willem Sighmans en Jan Jansen getrout met de dochter van Jan Willem Sighmans, bijde bij haar vader en schoonvader inwoonende en in desselfs broode sijn, het genoemde land meyt zijn paarden en de kneght van de Heer de Leuw hebben gemest en getuijlt,

Niet getekend.

 

Blz 163 dd 20 januari 1700

Jan van der Poll, coopbrouwer geeft aan voortaan 8 tonnen te brouwen. Niet getekend.

 

Blz 164 dd 10 februari 1700

Jan Geerit Wellens, oud 40 jaar, ende Meggel Eijmbers Guiliams oud ca. 36 jaar, gedaagt door de vorster, om een verklaring te geven voor drossaard Croon, verklaren dat op maandag 2 februari omtrent de klok van 10 uur met t broot te backen doende wesende een grote confluentie van menschen, met slaende en stekens van horens bij haar huis zijn gekomen, en Meggel uit de backerij komende en vroeg wat sij daar kwamen doen, waarbij ze aanstonts ter aerde neder is geslagen, sonder te weten wie sulcx gedaan had, ze is daarop van de aarde opgecosse door Jan van der Pol en Jan Antonisse van Kessel, die haar in haar huis bracht. Jan verklaart na het gerucht met een riek uit de backerij is gekomen en tegen de menschen, nl Poulus Peters Geurts, alsmede Jacob diens kneght, Geerit Claasen en andere mensen. Hij vroeg wat ze kwamen doen en kreeg te horen dat hij met zijn riek terug moest blijven, waarna hij met stokken door de menigte in swijm te neder is geslagen, en werd wle 7 of 8 keer door zijn kleren gesneden, en werd flink geslagen, hij ziet bont en blauw.  Hij zag o.a. Poulus Peters Geurts met een hout naar hem slaan, Jacob sneed hem in de kleren. Nadien is hij bijgekomen en naar zijn huis gegaan naar zijn vrouw met Jan Antonisse van Kessel,

Acte is niet getekend.

 

Blz 167 dd 10 februari 1700

Geerit Bastiaan Broere oud 35 jaar, en Erken Gerits zijn huisvrouw, mitsgaders Tonis Bruijs Ariens, oud 22 jaar, inwoners van Nuland verklaren ter instantie van Drossaard Croon, dat op maandag 2 februari na sonnenonderganck in haar huijs, bij de hert sittend met Jan Bastiaans, bij hem inwonend en Antonis Bruijsten, hun nabuer, een groot rumoer van menschen slanede op een trom bij het huis hebben gehoord, alsmede steecken van hoorens. Geerit verklaart dat toen hij sijn duer wilde toedoen, hij een steen kreeg toegeworpen en een gat in sijn hoofd had, zag veel mensen die door zijn hooff en ackerlant liepen, sonder hen te kennen, behalve Willem van Vorstenbosch en Willem Tonissen van Rooij staande bij de schuur. Erken verklaart zag een menigte van menschen een ploegh voortrekkend, zonder hen te kennen. Tonis verklaart zag een groep menschen een ploegh voortrekkend. Acte is niet ondertekend.

 

Blz 169 dd 12 februari 1700

Jacob Arts inwoner van Nuland, 26 jaar oud, gedaagt door de vorster ter instantie van drossaard Croon, verklaart dat hij maandag 1 februari op Schotsheuvel gaande naar het huijs van Jan de Smit, zag hij een grote groep mensen en terugkomend zag hij bij zijn eigen huis terugkomend zag hij een grote groep menschen bij het huis van Geerit Bastiaan Broere slaande op een trom, blazend op een horen, die een ploegh op straat voortrokken, Poulus peter Guerts had hem in de hand, Mathijs van Crijl was erbij, hij had iets onder de arm, maar weet niet of het een sweepstock of iets anders was. Hij hoorde peter gijsbers op een hoorn blasen,

Acte is niet getekend.

 

Blz 170 dd , niet gedateerd

Willem Tonissen van Vorstenbosch, oud ca. 56 jaar die verklaart dat hij op maandag 1 februari omtrent het huijs van Willem Tonissen van Roij aan Schotsheuvel, een grote confluentie van menschen heeft gesien aan het huijs van Gerit Bastianen Broeren, in de avond slaande op een trom, en blazend op horens, hebbende bij haar een ploegh die door menschen op de straat wiert voort getrocken, dat ene Poulus Peters Geurts de ploegh staart in de hand hadde. Dat ene Peter Dircx o.a. de ploeg hielp voorttrekken, sonder de anderen gekent te hebben. Hij heeft gehoort en gezien dat op de deur vant huis van Gerit Bastianen met stenen is geworpen, sonder te weten wie dat deden.

Niet ondertekent.

 

Blz 172 dd 7 februari 1700

Schepenen authoriseren Laurens Sjimons en Jacob van Gogh, als schepenen, Jan Jacob Langens, en Willem tonissen van Roeij, als nabueren ten eijnde naar Den Bosch te gaan met met heer gijsbert van Beresteijn de evrpondingen af te rekenen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl, Handrick Marcus.

 

Blz 172 dd 20 februari 1700

Compareert Berber Anna van der Keurbeeck getrout met de Heer dirck van clootwijck, secretarisa en stadhouder van de dorpe en dingbanck van Rosmalen en secretaris hier, nog in leven sijnde gezond gaande en staande en in kennise der waarheijt,

Tekenen: Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl.

 

Blz 173 dd 12 maart 1700

Condities waaronder Mr. Jurrien Everdingh churgigijn en vorster heeft van Dirck van Clootwijck gehuurt een huijs, hoff boomgaert, met aangelegen teulland, groot 10 lopens, gelegen omtrent het Casteel van Nuland, van outs genaamd het Roeijland voor 6 jaar, voor 50 gulden per jaar, waaruit jaarlijks te betalen aan jonker Pellegom 5 duijten gewinchijns.

Tekenen: Jurgen Everdinck, D van Clootwijck, Jan van der Poll, Anthonie Ermers van Nuland.

 

Blz 176 dd 26 maart 1700

Compareert Cornelis van Koot, en Jan Jansen van der Ven, inwoners hier, die ter instantie van Jan Huijbers als pachter van de hoeve genaamd de Molengraaff, alhier tot Nuland gelegen, die in faveur van justitie verklaren dat derequirant op 29 januari l.l. aan haar heeft vertoont een sekere copij acte van opsegging van genoemde hoeve op de naame J Maas  op 10 november 1699, door de vorster deser HH, Jurghen Everdingh

Tekenen: C van Coot, Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 177 dd

Condities waaronder officier en schepenen na sondaagse veiling voor de minste penningen te bestellen het innen en ontfangen van de cleijne specien, personeele quotisatie, het hooftgelt, voor dese HH, ingaande het hooftgelt op 1 april 1700, de anderen op 1 januari 1700.

Akte stopt ineens, niet ondertekent

 

Blz 178 leeg

 

 

 

Blz 179 dd

Condities waaronder drossaard en regenten na sondaagse veiling voor de minste penningen te bestellen het innen van de ordinare verpondingen, met oortjens gelt, met de 5e verhoging, ingaande 1 januari 1700, akte stopt ineens, geen handtekening

 

Blz 181 dd 8 mei 1700

Schepenen verklaren dat Dries Wouters geboren van Nuland lange jaren daar gewoont heeft, sinds  twee jaar in Geffen woont. Dat hij door het verkopen en vervoeren van zijn graan door de borgemeesters van Geffen in het jaar 1699 aan de officier Thomas de Leuw vercoght in sodanige armoede is comen te vervallen en genoodzaakt zijn toevlucht tot de armen alhier te moeten nemen.

Op 30 april hebben ze hem nog twee vaten rogge gegeven en die ontvangen van Piter le Chevalier en Jacob Gerits als armmeesters van Nuland,

Tekenen: Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van creijl.

 

Blz 182 dd 18 mei 1700

Cpompareert Hendrick van Riemsdijck, vorster van Geffen, en Peter Willem Peters, inwoner aldaar, die ter instantie van Hendrik de Joode wonend te Varick verklaren waar te zijn dat Hendrik de Joode met nog 1 of 2 andere personen van 2 verschillende mensen op 28 apirl, Geffense Markt, een partij schapen heeft gekocht, tot 64 int getal, de koper heeft de schapen nog 7 dagen in de schuur van Hendrick laten drijven.

Tekenen: Hendrik Rimdick, Peter Willem Peter, G Croon, Mathijs van Creijl, D van Clootwijck.

 

Blz 183 dd 17 mei 1700

Compareert Jan willems van Bocxtel, als man en vooght van sijn huidige vrouw Erken tonissen van Rooij, machtigd zijn vrouw om uit zijn naam 200 gulden op te nemen om haar tegenwoordige schulden te kunnen betalen,

Tekenen: merk Jan Willems van Bocxtel, G Croon, Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Mathijs van Creijl.

 

Blz 184 dd 29 mei 1700

De staten van Holland hebben op het verzoek van Jan Ariens de Jongh als momboir van Emont en Elisabeth minderjarige kinderen van Ruth van Vlijmen verwekt bij Geertrui Herbers van Nuland, uit soevereine maght en authoriteit na advies van de Heer president en de Raad van den Hoeve (?) seekere 2/3 deel in een som van 554-5-2 gulden de kinderen mits doode van haar grootvader Herbert Adriaana van Nuland in sijn leven schipper en borger der stad Dordrecht aanbestorven van sekere fidescommes ? de selve penningen uit craght van testament subject wesende hebbende ontslagen, mits dat de penningen soude moeten worden aangeleght tot aencoop van stuk lands binnen Nuland …. En het genoemde land soude moeten blijven, als het genoemde gelt voor dato van de ontgeslagen is geweest. En tot meerdere verzekering van dien dat het gelt de drost en schepenen ter condt soude werden gestelt om sorge te dragen dat ten protocolle aan te …werden gehouden van het genoemde te kopen land, met videcomes is beswaert en de revenuen moeten worden bestelt tot sustinentie van de genoemde kinderen. Zoals blijkt uit het octrooij van de Ho: Mo: heren dd 17 maart 1700. Schepenen commiteeren en machtigen Jan van der Pol om te Dordrecht van Adriaan Herberts van Nuland en Heer Seger van Drongelen, Coopman en borgers aldaar, als curateuren van de boedel van genoemde Herbert Adriaan van Nuland te ontvangen de genoemde 2/3 deel.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl, Handrik Mercus.

 

 

Blz 187 dd 21 juni 1700

Alsoo Geeritje weduwe Adriaan Geurts en Jan roelofss haar schoonzoon, wonend te Heesch, hebben samen en ieder voor zich op de 19e januari 1700 getransporteeerd aan Antony Ermers, een som van 200 gulden met de rente, vervallen sedert St Catalijn des jaren 1697, soos ij tot lasten van Antony Tonissen van Nulandt te pretenderen hadden. Nu compareert Anthony Ermers die bekend uit handen van Antony Tonissen voldaan te zijn.

Tekenen: Anthonis ermers van Nuland, G. Croon.D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 188 dd 26 juni 1700

Theodorus Lemmingh inwoner van Nuland, verklaart als coopbrouwer verklaart iedere Reijs 6 tomnnen bier te brouwen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland

 

Blz 189 dd 4 augustus 1700

Compareert Juriaan Everdingh vorster van Nuland, Peter Handericx inwoner van Rosmalen, die op verzoek van Jacob Boeckelij en Jan van Geffen als eigenaren van 2 stukken land tot Geffen gelkegen competerende Juffr Maria van de Coeveringh, verklaren dat zij op donderdag 29 juli 1700 met de requitant zijn gegaan in het woonhuijs van Jan Gerit Berens inwoner alhier, seggende Boeckelij tegens Jan Gerit Berens dat hij geen coorn staande op de 2 stukken, soude hebben aan te vaarden, en hij zijn hand er af soude hebben te houden, als sijn het requirante haar eigen gelt met het gewas van dien, volgens de verkoopconditie, waar Jan Gerit Berens in de keuken van zijn huis tot antwoord gaf :” als gij requirant het coorn hebt laten maijen, soos al ik het selve daar aff laten halen”.

Tekenen: Jurgen (!)  Everdinck, merk peter Hendricx, G Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, mathijs van Creijl.

 

Blz 190 dd 4 augustus 1700

Drossaard en schepenen verklaren dat zij ter requisitie van Jacob Boeckelij en Jan van Geffen als eijgenaren van 2 stukken teulland, groot 5 vatensaeten gelegen te Geffen ter plaatse het Leeckland op dinsdag 3 augustus 1700 ons hebben getransporteerd in het woonhuis van Jan Geerit Berens, inwoner hier en aldaar int achterhuijs hebben gevonden een goede quantiteit ongedorste rogh, en die geweermerkt, 2 a 3 afgeworpen wesende,

Wij hebben bevonden nogh seer vochtig , nadt en onbequaam te wesen , onbequam om ingevoerd te werden.

Verder hebben ze gezien en gevisiteerd al het land bij het genoemde alwaar alleen de rogh eenighe weinighe gemaeijt ende de rest nogh ongemaijt, op den velden was staande.

Tekenen: G Croon, Mathijs van Creijl

 

Blz 192 dd 4 augustus 1700

Compareert Johan Fier, Notaris te Den Bosch, en Jan van Uden wonend te Rosmalen, die ter instantie van Jacob Boeckelij en Jan van Geffen als eigenaren van 2 stukken land te Geffen, competetrend Juffr Maria van de Coevering, verklaren dat zij op disndag 3 augustus 1700 haar hebben getransporteerd op de twee stukken land en hebben gezien dat de rogge die erop stpond was gemaijt en vervoerd, uitgezondert de 10e in 24 hopen, iedere hoop 6 gerven, en 4 gevren erboven,

Tekenen: Merk Jan van Uden, J. Sier, G Croon, van der Poll, Antonis Ermers van nuland, Mattijs van Creijll

 

Blz 193 dd 16 augustus 1700

Alsoo Jan Jansen Hoos laatst inwoner van Nuland, op 5 juli 1700 is komen te overlijden  tot Maartendijk in de provincie van Utrecht, zonder wettige geboorten na te laten, soo ist dat Bastiaan Geerit Hoos en Jan Handrick  Tonissen als man en momboir van Iken Geerit Hoos als testamantaitre erfgenamen van Jan Jansen Hoos, hebben aan de schepenen collateraal hebben verklaart, dat hij geen andere goederen heeft nagelaten de 20e penning betreffende als dan die hier staan gespecificeerd, allen onder Groot Lith gelegen, zoijnde belast met 25 gulden, losbaar aan Gerit Gerits van Hurwenen met 300 gulden capitaal, 1-5-0 jaarlijjks losbaar met 25 gulden, aan Hemndrik van Hooren.

-       huis hof en aangelegen land groot 5 hondt

-       5 hondt opden Heuvel gelegen

-       4,5 hondt opt achterste Heerenland

-       4,5 hondt opt voorste Heerenland

-       3 hondt in de achterste en middelste hoeve

-       3 hondt in Aert Ceelen camp

-       3 hondt en 3 kwartier in de voorste en middelste hoeve

-       ¼ deel van 1,5 mergen in de Leege hoeve te langs deur

-       5 hondt in de leege hoeve

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 196 dd 20 augustus 1700

Schepenen en drossart hebben de schouw gevoerd op de plantagie van de Heerbaen binnen dese HH en aldaar lopend over het langvelt bevonden 24 ledige plaatsen daar de heesters gedort, ende wegh waeren, en op de Heerban van het molenheijke 91, sonder dat de ledige plaatsen wederom met pootien zijn vervuld.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 196 dd 22 augustus 1700

Compareert Willem meerderjarige soone Lambert Tonissen van de Wetering wonend te Middelroij, die machtigt nu drossaard G Croon, en Arnold de Roij, procureur voor de raad van Brabant, uin het proces van Wuillem en zijn vader Lambert tonissen van de Wetering als voogt tegen antonisken, weduwe Antonis Jansen van de Wetering, wonend tot Rosmalen, en de groot vader wil rekeningbewijs doen van een som geld dat hij te Veghel inzake de koop van enige erfgoederen, die Willem competeren. Zaak loopt te Rosmalen, Den Bosch en voor de Raad van Brabant.

Tekenen: Jan van der Poll, antonis Ermers van nuland.

 

Blz 198 dd 25 augustus 1700

Compareert Willem emons van Vlijmen, die machtigd de Heer Arnoldus de Roij, procureur  van de Raad en Leenhoven van Brabant, in S Gravenhage, om een proces voor hem waar te nemen, in een zaak tegen Maria Cuijpers, weduwe wijlen Nicolaas van de Cappelle, wonend te Rosmalen,

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Antonis Ermers van nuland.

 

Blz 200 dd 11 september 1700 Staat en Inventaris

Door Geertruijt Geerits van Grinsven weduwe van Peter Aent Hoogh, waar sij de tocht en haar minderjarige kinderen het erfrecht in hebben

Tinwerck:

-       16 tinne schotels groot en cleijn

-       Een taeffelboort

-       Een sasiercken

-       4 tinne commen

-       Sout vadt

-       8 tinne lepels

-       Een pispodt

-       10 leepels

-       Een alnoghever com ?

-       Een bierbeecker

-       Een flesch

Coperwerck:

-       Een copere lughter

-       Schuijmspaen

-       Twee kopere melckembers

-       4 houdtketels

-       Een ….

-       Een kleijn kenneken

-       Een copere podt

-       Een coperen deurslagh

-       Een copere hantketel

-       Een cleijn ketelken

-       Een podtje

-       Copere melckkan

-       Een vuerpan

-       Een keetel

-       Een seijghschotel

-       Twee lampen

-       Een copere koeketel

-       Een copere moespot

IJserwerck

-       een ruster

-       twee vuurkuijpen

-       drie tangen

-       hael en lanckhael

-       rustel

-       vuer schup

-       tangh

-       twee vuerijsers

-       drie gavels

-       twee hangijsers

-       een rieck

-       een struijfffpan

-       …..

-       Bijl

-       Spaeij

-       Hiep

-       …..

-       …getouw

-       Een schup en turffsschup

Houtwerck

-       Drie kisten

-       Schooldoos

-       Twee linde casten

-       ………..

-       Drie tafelen

-       14 stoelen

-       2 sittens

-       Een carn met haar toebehoren

-       Eenen toij

-       Twee hoge karren sonder beslagen raeijen

-       Aertkar

-       Ploegh

-       Een eeght

-       Een met jaere tanden

-       Een sadel en light

-       3 greels

-       Een schop

-       Twee spaeijen

-       ……

-       3 gavels

-       4 koebacken

-       Paarts reep

-       Was cuijp

-       Een cleijn….

-       3 water emmers

-       Eenen melckemmer

-       Twee snijbacken metten snij messen

-       Een kofferen

Linde en bedde werck

-       3 paar slaaplakens

-       4 tafellakens

-       2 offerwijnen

-       3 servietten

-       Eenen handdoeck met twee ellen teick?

-       3 tafellakens

-       2 gardijnen

-       5 paar slaaplakens

-       Offerwijn

-       3 servietten

-       Wollendeecken

-       3 bedde

-       Een bet

-       Twee hooftpeulings

-       3 kussens met veere, item nog twee

-       Een hoes daer men in slaept

-       Twee deeckens

-       Een decken

-       8 paar slaaplakens

-       4 offerwijnen

-       4 trille tafellakens

-       2 trille hantdoecken

-       2 trille boterdoecken

De kleren van de man sijn – zoals hij op zijn sterfbed vroeg – verdeelt onder de armen nooddruftige mensen

Capitel Gronden van Erven:

-       Huis en land genaamd het Reijen huis, groot 1 lopens en 18 roeije

-       Haar bessaerts acker  groot 5 lopens en 45 roeijen,

-       Haar bossaerts acker groot 5 lopens en 24 roeijen

-       Arien Leijnsen Acker , groot 2 lopens en 15 roeije

-       Het koolkampken groot 1 lopens en 14,5 roeije

-       11,5 hondt neffens den Kerkdijck

-       Twee mergen in den Langencamp

-       2 mergen achter opt Nuland

-       Haar land int kooolkampken, 1 lopens en 15 roeije

-       Een mergen achter opt Nuland

-       Twee hondt opt Groot Hoogh

-       een hondt over den Hogenweg

-       halve mergen in den Langen Camp

-       haar huijs en land op Arien Leijnsen Acker groot 47 roeije

-       Dierck Seepen Stuk, 1 lopens en 34 roeije

-       8 hondt neffens het groot hoogh

-       4 mergen in de Elscampen

-       Haar land in den Smallencamp , 1 lopens en 47 roeden

-       10 hondt in de smallen camp

-       ½ van 4 mergen en 2 hondt in de Corte Hoeve

-       Haar land aent Ven, 3 lopens en 21 roeije

-       Haar land aan de Heij, 4 lopens en 27 roeije

-       Haar land aan de Wolfsdijck, 2 lopens en 46 roeden

-       6 mergen c.s. te langs overt Nuland

-       Een mergen opt Groot Hoogh

-       4 hondt te langs overt Nuland,

-       Een mergen opt Groot Hoogh

-       Een hondt c.s. aldaar

-       Eenen mergen inde gemeene Hoeve

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland

-       Op de bergen 2 hondt …quartiers….

-       ½ mergen aghter opt Nuland,

-       3,5 mergen in de Rosmalense Vree

-       8 hondt te langs overt Nuland,

-       Het huijs en land onder rosmalen

-       Een busken uitgeroeijt land aldaar

-       Onder Osch een halve mergen

Tekenen: Gertruijken van Grinsven, G. Croon, Jan van der Pol, Mathijs van Creijl,

 

Blz 213 dd 11 september 1700

Schepenen en drost verklaren dat 2 mergen te langst overt Nuland gelegen gemiddelt genomen niet meer waard zijn dan de verpondingen, dorpslasten, onderhoudt van dijken, en schouw daar toe gehorend, dan een som van 6 gulden.

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Mathijs van Creijl,

 

Blz 214 dd 13 september 1700

Drost en schepenen verklaren ter instantie van Andries wouters, geboren te Nuland, en inwoner van Geffen, dat hier gebruikelijk is dat als er een executie is wegens achterstallige dorpslasten dat het graan op het land wordt verkocht, de helft volgens ploeghrecht moet gelaten worden voor de gebruiker, te weten soo de schult gemaakt is voordat de schuld gemaakt werd voordat het land is gebruik is genomen door de gebruiker.

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Jacob van Gogh

 

Blz  215 dd 24 september 1700

Lijst van koop en huisbrouwers in 1700 vanaf 1 oktober 1700 door officier en schepenen

-       Jan van der Poll, coopbrouwer iedere Reijs 8 aem, zijn ketel is groot 14,5 aem.

-       Handersken weduwe Bastiaan van Roeij, koopbrouwer, 8 aem iedere Reijs,ketel is groot 12 aem.

-       Jan Lemmingh koopbrouwer iedere Reijs 6 aem, ketel is groot 15 aem.

Tekenen: C van Coot, Jacob van Gogh, Antonis Ermers van Nuland, Mateijs van Creijl, Handrick Marcus.

 

Blz 216 dd 25 september 1700

Compareren Dries Wouters, geboren te Nuland, nu wonend te Geffen, machtigd Arnoldus de Roeij, procureur van de Raad en leenhoven van Brabant, in een procedure tegen Thomas de Leuw, drossaart Thomas dielissen en Geerit Jansen van Rosmalen als gewesenen borgemeesteren van Geffen,

Tekenen: C. van Coot, Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland.

 

Blz 218 dd 8 oktober 1700

Jan zoon Jansen van der Ven als man en voogt over Geertje dochter Handerick Peters, Jan Aent Hoogh i.v.m. een zekre request aan de schepenen deser HH, wegens Geertruit weduwe Peter Handerickx aent Hoogh, en nu getrout met Corstiaen Gerits Bijvelt, om de nagelaten goederen en meublen te laten taxeren.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan aent Hoogh, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 219 dd 14 oktober 1700

Antonie Ermers en Hendrick Peters als momboiren van de kinderen Geerit Handerick Sijmens werwerkt bij Hilleken dochter Willem Dirck Luijken, hebben eerder al rekening bewijs en reliqua gedaan, nu sijn enige kinderen meerderjarig geworden en worden de momboiren bedankt.

Na het sluijten van de rekening heeft Antoe Ermers van Nuland aan Corstiaen zoon Geerit Handerik Sijmons verschillende sommen van penningen had verschoten, en Corstiaen had een aantal pretenties tegen Antonie Ermers, en er was questie en verschil ontstaan.Door tussenkomst van goede mannen willen ze escalatie voorkomen, en sijn overeengekomen. Corstiaen moet 18 gulden betalen aan Antony. Verder dat Corstiaen Gerits naast zijn zus Jenneke Gerits voor genoemde Antony Ermers, hun swager haar als borge principale te Den Bosch of elders te sullen verbinden en obligeren voor een som van 400 gulden. Antony belooft Corstiaen en Jenneke de komende 2 jaar cost ende schadeloos te sullen stellen (….)

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl.

 

Blz 221 dd 25 oktober 1700

Jacob Aert Langens voor zichzelf en sterk voor zijn kinderen heeft bekent tot laste van Corstiaen Gerits laatst weduwnaar van Willemke Jacob Aerts geen actie recht of pretensie meer te hebben, rakende de verkregen erfgoederen op willemke zijn dochter, op sijne kinderen tot erfrechte en Corstiaen Gerits ter toght staande. Hij maakt zich ook sterk voor zijn kinderen om geen pretentie meer te hebben op Corstiaen Gerits.

Tekent: Jacob Aerts Langens, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland

 

Blz 222dd 24 oktober 1700

Het bestellen van de verpondingen, vijfde verhoging en oortjens gelt, is na het bestellen gegaan voor het jaar ingaande 1 januari 1700 naar Willem Tonissen van Roeij, hier volgende de condities waaronder e.e.a. zal plaatsvinden. Borgen: Jan Jacob Langens, Jacob Aerts.

Niet ondertekent

 

Blz  225 dd 25 oktober 1700

Compareert Jenneke van den Boogaert laatst weduwe van Lambert Antonisse van de Wetering in haar zaak voor dese Dinghbanck  van Nuland als gedaagde genoodzaakt was te sustineren tegens de Heer G Croon als aanleggere, Mr Nicolaas van de Gevel, advocaat en borger van Den Bosch,

Tekenen: Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl

 

Blz 226 dd 25 oktober 1700

Drossaart en schepenen hebben het request van Geertruijt dochter Geerit Jacobs van Grinsven, weduwe Peter Hendricx Aent Hoogh, getrout wesende met Corstiaen Gerits aan haar gepresenteerd waarbij ze verzoekt om authorisatie om enige inboedel te mogen taxeren en tot haar te mogen nemen, en een obligatie te maken zo groot als de opbrengst is. Advies van Jan aent Hoogh, neef van vaderswege en Jan van der Ven de jonge als man en momboir van Grietje dochter Handrick peters en sodoende neef van moederswege. Schepenen gaan accoord.

Genoemde de kinderen Tonisken en Hendrik.

- 16 tinne lepels                                             0-15-0

- een tinne comp                                            0-6-0

- copere deurslagh                                          2-10-0

- copere handt ketel                                       2-10-0

- copere potje                                                1-16-0

- copere melckkan                                         1-16-0

- copere ketelken                                           1-5-0

- 2 copere lampen                                          0-6-0

- hael en lankhael                                           0-15-0

- rooster                                                         0-6-0

- vuurschup                                                   0-3-0

- tangh                                                           0-3-0

- 2 vuureijsers                                                0-10-0

- 3 gavels                                                       0-7-8

- riek                                                              0-4-0

- misthaeck                                                    0-3-0

- beijl                                                             0-6-0

- spaeij                                                           0-8-0

- hiep                                                             0-6-0

- seijsingh                                                       0-12-0

- schup en turfschup                                      0-10-0

- 14 stoelen                                                    3-10-0

- corn met toebehoren                                               3-0-0

- wastob                                                        1-5-0

- 2 hoge karren sonder beslagen raden           14-10-0

- Aertkar                                                        4-10-0

- ploegh met toebehoren                                4-0-0

- eegt                                                              0-6-0

- een sael met light                                         2-10-0

- drie greels                                                    1-10-0

- 4 koeijbacken                                                          2-0-0

- pertsreep                                                      0-6-0

- waskuijp                                                      1-5-0

- kleijn kuipken                                             0-6-0

- 3 wateremmers                                            1-10-0

- melkemmer                                                  0-10-0

- 2 snijbacken met 2 messen                           2-0-0

- 3 bedden                                                      20-0-0

- hooftpeuling                                                5-0-0

- 3 hooftkussens                                             1-10-0

- 2 deeckens                                                   2-0-0

- 8 paar slaaplakens                                        12-0-0

- 4 offerwijnen                                              1-4-0

- 4 trille tafellakens                                        1-4-0

- 2 trille handtdoecken                                              0-6-0

- 2 trille boterdoecken                                               0-6-0

Totaal                                                            102-6-0                     

Mochgt zijn vrouw sterven dan sal Corstiaen Gerits dese som binnen 6 weken betalen aan de 2 minderjarige kinderen Toniske en Geerit (!) zie aanhef daar staat Hendrik.                    

Tekenen: Corstiaen Gerits, antonij Ermers van Nuland, G. Croon.

 

Blz 232 dd 3 november 1700

Officier en Schepenen committeren de Heer Lourens Sijmons onse president om op het comptoir van de Heer ontfanger van Beresteijn te passeren quitantie van een som van 1181 gulden wegens het remis van haar Ho: Mo: ter zake van de verpondingen aan die van Nuland voor het jaar 1698 geremitteerd heeft.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl, Handrick Mercus.

 

Blz  233 dd 3 november 1700

Compareert Handerick de Boeij, inwoner van Geffen die ter instantie van Dirck Sterkman Notaris en schoolmeester vant Heeseijnde onde Rosmalen, verklaart dat hij als gewesen pachter van het gemaal voor Heeswijk Dinther en Berlicum nooit enige acte van authorisatie heeft gegeven op de deurwaarder Olivier van Hervelt onder persoon van Wouter Rommen wonend tot Heeswijck op de pachters rolle van de stad Den Bosch te gedagen op vrijdag 19 februari 1701 na de middag om 4 uur te compareren om aldaar te aanhoren soodanige eijsch en …. als  wegens hem pachter souden werden gedaan, sodat de copij autentiek daar van op 12 februari 1700 aan Wouter Rommen gelevert en door de deurwaarder onderteeckent is vals ende versiert.

Tekenen: H de Booij, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl

 

Blz 234 dd 8 december 1700

Condities waaronder drossaad en schepenen voor alleman voor de minste penningen willen bestellen het innen van de kleine specien, personele quotatie ( vanaf 1 januari) , hooftgelt ( vanaf 1 april) voor het jaar 1700. Aangenomen door Cornelis van Coot, voor 6-10-0, van iedere 100 gulden. Borg Jan van der Pol, en Jan Jacob Langens,

Tekenen: C van Coot, Jan van der Poll, Jan Jacob Langens, Antonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh. G Croon.

 

Blz 237 dd 8 december 1700

Registratie van een quitantie: wordt woordelijk benoemd:

“Ondergetekende verklaart geen pretensie te hebben op Jan Jansen van der Ven vanwege een proces voor de Raad van Brabant, de procedure is hiermee dood. Datum 6 december 1700, tekent Hendrik van Boxmeer.

Tekenen: Jan van der Poll, Antonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijck

 

Blz 246 dd 22 december 1700

Officier en schepenen van Nuland hebben de defecten van het orlogie in den alhier voor sijn leven langh aanbesteede te repareren ende te onderhouden door Hendrick de Jongh, dat het sal gaan op secuure uure als naar behoren, waarvoor Hendrik de Jongh, acceptant in dese, zo gauw het gerepaerd is. Voor een som van 18 guldens voor de reparatie en voor het jaarlijks onderhoud de som van 7-10-0.

Tekent: Hendrik de Jongh, G Croon.

 

Blz 247 dd 23 december 1700

Schepenen authoriseren Simon Diercx en Aert Adams, om als borgemeesters van Nuland van het jaar eindigen 1 januari 1698, volgens resolutie van de Staat dd 22 augustus 1699, en andere brieven van de Raad van Staten, dd 12 januari 1700, tot verval van de dorpslasten, reeelijk soo van de eijgenaren van de tienden als gronden van erven met paratie executie te mogen nemen en te doen betalen van 4/5 deel van een verponding, en daarboven in voldoening van de Conincxbeede twee jaren, mits rekening en bewijs.

Tekenen: G Croon, Laur. Simonts, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl.

 

Blz 248 dd 1 februari 1701

De vorster van Nuland heeft op 30 januari 1701 uit de ackeren en coornvelden van den Helschen hoeck heeft geschut en in des Heeren kooij gebracht  een Swart 5 jarig merypert toebehorende ene Geerit…. wonend te Berghem, alwaar het paard drie dagen heeft gestaan. Nu willen ze het paard in het voeder bestellen voor het minste geld voor 3 dagen. Volgen de condities. Aannemer is Handrik Poulusse voor 9 stuijvers.

Tekenen: Jan van der Pol. Matijs van Creijl.

 

Blz 249 dd 5 februari 1701  acte is niet getekend

Condities waaronder G Croon na voorgaande clockslag voor alle man aan de meest biedende wil verkopen een Swart 5 jarig meriepert uijt de schutskoij int voeder bestelt, aangekomen omdat de eijgenaar Geerit Geerits Deenen wonend te Berghem, na behoorlijk geadverteerd te wesen, in gebreke is gebleven het paard te lossen, ingezet door Handrick Poulusse op 6 gulden en gemijnt op 8 gulden door dezelfde. Slaat 1 slag. Blijft koper.

 

Blz  251 dd 21 februari 1701

Compareert voor schepenen Geerit Donckers deurwaarder geauthoriseert door de Heer Sijmon ….. …Lintworm ontfanger generaal van de …….. beurse en andere beneficien, ….heeft in arrest genomen in hande van de hoge overigheid al de goederen van de kinderen van Willem Driessen van der Horst, om daarvan te verhalen een rente van 6 gulden jaarlijks aan de fondatie van de Hr. Peeter van Mil, verachtert sedert 1692.

Tekenen: G Donckers, G Croon, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh.

 

Blz 252 dd 30 maart 1701

Schepenen Antonis Ermers en Jan van der Pol, en Armmeester Jacob Geerits verklaren dat Elsken weduwe Bastiaen Hoes, wonend te Nuland met drie cleijne kinderen belast sijnde alhier op de Armenlijst vermits hij zelfe onmachtig is gebracht om alle half jaar tot haare subsistentie te werden uitgereikt 4 vad rogge, so dat de selve weduwe ten ene maal onmachtig is.

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob Gerits.

 

Blz 253 dd 30 maart 1701

Schepenen verklaren dat in de tijd dat Willem sone Lambert Antonisse van de Weetering wesende den 22 augustus 1700 procuratie …onder andere op de procureur de Roeij van sekere procedure bij sijn vader in sijn minderjarigheid voor de Raad van Brabant uit krachte van mandement tegen Duiffken weduwe van Antonis Jansen van de Wetering….hetgeen ter protocolle is gesteld te Nuland en hem duidelijk voorgelezen, …de naam van Jenneke Boogaers weduwe Jan Aert de Wert wiert genoemd. De Roeij is lange tijd bij de schepenen geweest tijdens het passeeren en heeft amper gesproken met Willem soone Lambert Tonissen van de Wetering.

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh.

 

Blz 254 dd 30 maart 1701

Compareert voor schepenen Iken weduwe Jan Hendricx Tonissen aan de ene kant en Peter Sijmons en Aert Hendrik Jacobs die ook sterk is voor Lambert Handrik willems als erfgenamen van genoemde Jan Hendrik Tonissen, hebben samen een accoord gemaakt over de erve en erfhaefelijke goederen van Jan Hendrik Tonissen, tocht voor de weduwe en  het erfrecht voor de tweede comparanten, ivm 4 hont lands onder Nuland voor en midden opt Nuland een opdracht voor dit gerecht van Nuland op voorwaarde dat de weduwe aan de tweede comparanten zal uitkeren een som van 29 gulden.

Tekenen: Peter Sijmons, merk van Aert Hendrik Jacobs, G Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 256 dd 2 april 1701

Compareert voor schepenen Jonker Arnold de Voogt die verklaart te constitueren de heer …..(niet ingevuld) procureur voor de Raad van Brabant, of wel thoonder deses om in naam van de heer constituant een verzoek voor de Raad te presenteren ten fiene sijne wel edele als naaste in den bloede van sijn heer vader Jonker Caspaer de Vooght, Heer van Geffen, in cas van appositie verclaart magh werden, gequalificeert te wesen om het drost en secretarisampt van Geffen mitsgaders het stadhoudersampt van den Adelijken Leenhoven van Nuland bij Thomas de Leuw in pandschap ……mogen vernaderen en in cas van oppositie van de Heere constituanten ….voor de Raad met middelen van recht te prosequeeren, en waar te nemen, …..

Tekenen: G Croon,  Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz  257 dd 6 april 1701

Ruth van Vlijmen heeft belooft op verband van sijn persoon en goederen schepenen en drost schadeloos te sullen houden, wegens de ontfangen penningen van de curateuren van Herbert Adriaans van Nuland, tot Dortrecht ten behoeve van de kinderen van Rut van Vlijmen ontfangen heeft gedaan op 3 november 1700 en verklaart Rut van Vlijmen zich vrijwillig te onderwerpen aan het gezag van de schepenen van Den Bosch.

Tekenen: Rut Matijsen van Vlijmen, Laur. Simons, President, Hendrik Marcelis

 

Blz 258 dd 8 april 1701

Compareert Jan Jansen van Lith, Mr. Brouwer kneght wonend bij Handerske weduwe Bastiaan van Roij, inwoonderesse alhier, die verklaart dat hij op donderdag 7 april op de barlicomse Merkt als last hebbende van genoemde Handerske aan Adriaan Jan Schellekens wonend te Boxtel present Willem Spierings mede comparant in dese heeft verkocht een Swart en Haerigh Ruijn paert, staende op zijn derde jaar, voor 94 gulden met 2 schellingen holstergelt, welke paard volgens de schepenen jaar en dag bij de weduwe gestalt was geweest.

Tekenen: Jacob van Gogh, G Croon.

 

Blz  259 dd 13 april 1701

Compareert Iken weduwe Jan Hendrik Tonissen die verklaart dat haar man zaliger ter tochte geen goederen meer heeft nagelaten als 1/4e deel van een huisinghe met hof boomgaert en aangelegen land met nogh meer andere perceelen, in de parochie van Lith gelegen getaxeerd….. en 4 hont hooiland hier tot Nuland.

Tekent: G Croon, Antonis Ermers van Nuland.

 

Blz 260 dd

Op de klacht van Antony de Helt als pachter van de vogelcoij van de Vrouwe van Nuland al oof Aert de Wert sijn slaghnet om wilde gansen te gaan vangen te dicht bij de genoemde vogelcoij gelegt zou hebben, en compareren nu voor de schepenen Cornelis Crijnen en Reijnier Wijnants inwoners van Rosmalen, die verklaren op 21 oktober 1700 ter instantie van genoemde Aert de Wert dat ze de netten op de bekende plaats hebben gezien, geven aan dat de vogelkoij bestaat in 450 vadem en de netten liggen 598.

Tekenen: merk Cornelis Crijnen, J. Everdinck, Jan van der Pol, Handrik Marcelis.

 

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 42 (1694-1697) Allerhande Akten          versie 1.0

 

Blz. 1 d.d. 14 april 1694

Overlijden Geurt Hendricx van Volcker  en Barbara Bastiaens, egtelieden inwoners van Nuland, aanstelling momboiren: Frederick Hendricx oom van vaderswege en Daniel Bastiaens van Roij oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Poll, P. le Chevalier, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 1 d.d. 24 april 1694

Lambart Frensse van Boxtel, eerder getrouwd met Teuniske Jan Roelofsen van ….En laatst getrouwd met Rijxken Tonis Rutten, nu overleden, nalatend 2 onmondige kinderen genaamd Catalijn Lambarts en  Jan Lambars van Bocxtel, verwekt bij Toniske Jan Roelofse, momboiren benoemd: Jacob Jansen van Gogh, schepen hier en Sijmen Hendricx, aangetrouwde neef van vaderswege, op den papendijk onder Geffen.

Tekenen: Jan van der Poll, P le Chevalier, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 2 d.d. 28 april 1694

Aert Hendricx Molegraafs, getrouwd geweest met Marie Jan Willem Teunissen van Rosmaelen is overleden en  laat kind na genaamd Aeltien Aert Molegraafs. Momboiren worden Jan Willem Teunissen, grootvader van moederswege en Jan Hendricx Molegraaf, oom van vaderswege.

Tekenen: Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Willem Jansen, loco secr.

 

Blz. 3 d.d. 17 juni 1694

Rekening bewijs door Jacob Jansen van Gogh en Hendrik Willems in plaats van Lambert van Bocxtel zaliger, zijnen schoonvader i.v.m. ontvangen verpondingen 1691 en 1692

Ontvangen:

-       jaarlijks aan verpondingen 1776 gulden en 14 stuijvers = samen: 3553-9-0

-       oortjens gelt 1688-1692, vermindert met wat niet ontvangen was van de Heer van Liesselt en van Heurn van de lands landerijen ( 2-6-12) resteert 108-3-4

Totale ontvangst 3661-12-4

Uitgaven:

-       21 febr. 1692 betaald aan Gijsbert van Beresteijn ontvanger van de verpondingen 531-0-0

-       Idem 1 april 1692 een som van 304-0-0

-       13 juni 1692 de som van 277-10-0

-       22 augustus 1692, de som van 170-0-0

-       26 augustus de som van 416-10-0

-       17 oktober 1692 de som van 294-0-0

-       10 febr. 1693 de som van 327-0-0

-       20 maart 1693 de som van 236-0-0

-       18 juli 1693 de som van 194-0-0

-       25 februari 1693 de som van 332-0-0

-       Dito heeft Daniel de Kesselaar deurwaarder wegens executie de som van 48-0-0

-       15 december 1693 aan de ontvanger betaald 165-9-0

-       Oortjens gelt betaald voor de jaren 1688-1692 de som van 112-10-0

-       20 januari 1694 aan de zelfde de som van 306-0-0

-       Voor cortingen van het merckvelt de verpondingen voor het jaar 1691 en 1692, van 2-4-0

-       Cortingen voor de rendanten wegens een som van 127 gulden die zij onder zich hadden de som van 10-10-4.

-       Secretaris voor het schrijven van de rekening, 1-10-0

-       Idem voor het zegel, 1-10-0

-       Heer officier voor het overstaan en teken 1-10-0

-       Tantième voor de rendanten zal elders uit gehaald worden, pro memorie

Totaal 3730-3-4

Daarom: 68-11-0 meer ontvangen dan uitgegeven.

Tekenen: Jan van der Pol, Geerit Jacob Bosch, Peter aent Hoogh, Laur. Simonts, P le Chevalier, Theodorus van Mil, Jan Jacob Langens, merk van Dirck Jansen, Claas Cornelissen van Rosmalen

 

Blz. 5 d.d. 27 juni 1694

Compareert Eijmbert Willems van Kessel oudschepen en inwoner van Geffen die ter instantie van de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, verklaart dat zijn kinderen en zijn swager Jan van Weert, in dit jaar aan hem bekend hebben gemaakt, dat de kinderen betaald hadden aan  de curatoren van het sterfhuis van Cornelis van Boxmeer in sijn leven penning meester van den Groenendijck en polder van der eijgen, de polder gelden van 14 honts land,

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 6 d.d. 27 juni 1694

Compareert Hendrik Thomasse,  inwoner van Nuland, die ter instantie van de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, verklaart waar te zijn dat de deurwaarder in dit lopende jaar 1694, na executoriale brieven van de Raad van Brabant, heeft gesommeert de erfgenamen van Cornelis van Boxmeer de polder lasten te betalen van 3 mergen land in de polder van der eijgen, en heeft de deurwaarder door absentie van de deponent executie gedaan aan Handeske, weduwe Jan Hendrik Sijmens, die dat ook had bekend gemaakt.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 6 d.d. 27 juni 1694

Compareert Anthonis Driessen van der Horst, vorster, die verklaart in 17694 met deurwaarder de Willem, bij verscheijde inwoners van Nuland en Geffen present te sijn geweest, o.a. bij Handrick Thomassen, en aan de woning van Handerske weduwe Jan Hendricx Sijmens, bij de kinderen van Eijmbert Willems van Kessel, zijn swager Jan van Weert, om hun landslasten te betalen aan de boedel Cornelis van Boxmeer, in sijn leven penning meester van den Groenendijck en polder van der eijgen,

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 7 d.d. 12 juli 1694

Alsoo Dirk Jacob van Bers en Grietje Gurts, in leven egtelieden en inwoners vanNuland, Grietje nu een jaar overleden, Dirk onlangs, laten na een onmondige zoon genaamd Jacob Dircx van Bers, momboiren worden: Jan Gurts, mulder, oom van moeders wege en de heer officier.

Tekenen Jan van der Pol, P le Chevalier, Willem Jansen, loco secr.

 

Blz. 7 d.d. 28 juli 1694

Compareren Melis Jansen van Heesch en Adriaen Jansen van Heesch, broers, machtigen oudste broer Hendrik Jans wonend in Nuland, om in hun naam Peter Philipsen te vesten en gronden van 2 perceelen hoijbeemden gelegen tot de heerlijkheid Oirschot onder de hertgang van Straten, voor haar 4e part gekomen van Matijs Adriaen van Heesch wonend te Den Bosch, hun oom zaliger.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr

 

Blz. 8 d.d. 27 september 1694

Laurents Symons, officier, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Peter le Chevalier, Peter Aent Hoogh, Theodorus van Mil, schepenen HH Nuland

machtigen Antonis Joosten en Jan Gerit Bernarts om 700 gulden op te mogen nemen,

Tekenen: Laurents Symons, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Peter Aent Hoogh, Willem Jansen loco secr.

 

blz. 9 d.d. 27 september 1694

Compareren Antonis Joosten en Jan Gerit Bernarts in verband met bovengenoemde lening. Schepenen geven hen ontlasting van de 700 gulden

Tekenen: Jan Gerit Bernaerts, Jacob van Gogh, Willem Jansen, loco secr.

 

blz. 9 d.d. 27 september 1694

Laurents Symons, officier, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Peter le Chevalier, Peter Aent Hoogh, Theodorus van Mil, schepenen HH Nuland

machtigen Meriken weduwe Hendrik Hendricx en Joost Hendricx haar zoon om een som van 100 gulden te mogen lenen.

Tekenen: Laurents Symons, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Peter Le Chevalier, Willem Jansen loco secr.

 

blz. 10 d.d. 24 september 1694

Schepenen machtigen Gerrit Jacob Hens Bosch en Hendrik Remontes van Vlijmen om voor het jaar beginnen Bamis 1693 om de ordinaire verpondingen te collecteren en het oortje van iedere gulden.

Loon is 5 gulden van iedere honderd gulden.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol

 

blz. 10 d.d. 4 oktober 1694

Vorster geeft aan Jan Adriaans de Jonge op 18 september 1694 gesommeert te hebben door

Jacob van Gogh als collecteur van de verpondingen, op 21 september is dit gerenoveert en op 25 september geëxecuteerd. Op 1 oktober op “peene van executie”. Op 4 oktober zijn de Coeij afgepant, en zijn bestelt in het voer voor 4 dagen voor 2 stuijvers.

Tekent: Anthonis Driessen.

 

blz. 11 d.d. 8 oktober 1694

Vandaag een coeij verkocht voor alleman van Jan Jan Adriaens de Jonghe wegens verachterde verpondingen aan Jacob van Gogh als collecteur over de jaren 1691 en 1692.

Tekenen: Jan van der Pol, Peter aent Hoogh.

 

blz. 11 d.d. 27 oktober 1694

Door het afsterven van Hendrick Jan Adriaens als momboir in sijn leven, met Jan Bouwens,

over de onmondige kinderen van Gielen Bouwens verweckt bij Merieke dochter Jan Adriaens.

Anthonis Joosten wordt nu de mede momboir, als aangetrouwde oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Pol, Peter aent Hoogh.

 

blz. 11 d.d. 8 oktober 1694

Brief aan de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden

Cornelis Gans schrijft dat enige ingesetenen van Nuland onwilligh waren om hun land nevens het kerken voetpad te doen taxeren om het gemelte voetpad te verbreeden ende verhogen, tot het keeren van het water waardoor veele saeijlanden jaarlijks comen te inonderen, waarin volgens de resolutie van de Hoge overheid d.d. 19 oktober 1693, is voorzien. Hij vraag spoeding over te gaan tot het geven van een opdracht daartoe, en de kosten om te slaan, van de kosten voor de eijgenaars en gebruikers die enige roeijen zullen moeten missen. In marge: Raad gaat akkoord de ophoging publiekelijk aan te besteden. Was getekend: Arent Slaghtol.

 

blz. 12 d.d. 10 november 1694 (overgeschreven acte)

Leendert Willems van Boekel en Willemke Willems van Boekel minderjarig kinderen

Dirck Janse Spierings, aangetrouwde neef van vaderswege als opsiender van de kinderen en hun goederen, in plaats van de momboiren die gestorven zijn. Nu is een suster gestorven zonder kinderen na te laten, nu moeten de erfgronden getaxeerd worden om de 20e penning te kunnen betalen, verder om verachterde pacht te kunnen betalen, en voor het onderhoud van de kinderen, genoemde een grote schade vanwege “een grooten en schadelijke hagelslagh die hier gevallen is”, waardoor de kinderen weinig te verwachten hebben van de oogst. Ze vragen authorisatie om grond te mogen verkopen om in het onderhoud te voorzien. Betreft een of meer mergen opt Agterste Nuland.

In marge: vrienden accoord 10 oktober 1694, getekend Willem Jansen, loco secr.

Lager stond: na advies van Jan Jansen van der Ven, rechte neef van de kinderen, authoriseren de schepenen Jan Jansen van de Ven en Dirck Janse Spierings naast Leendert en Willemke Willems van Boekel, om 1 mergen land op het Agterste Nuland te mogen vesten aan Willem soone Jan Willem Ceelen.

Was getekend: Jan Jansen van der Ven, Jacob van Gogh, Geerit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Laur. Simonts, secr.

 

Blz. 13 d.d. 27 oktober 1694

Jan Jansen van der Ven, oud president en Dirck Janse Spierings, schepen, inwoner van Geffen,

als naaste vrienden in plaats van momboiren over Leendert en Willemke, kinderen van Willem Willems van Boekel en Merike Jan Dielissen, verkopen de mergen op het agterste Nuland aan de ene Zijde de Heer van Geffen zuidwaarts tot op de Hoefdijck noordwaarts. Wordt ingeset door Willem soone Jan Willem Seelen inwoner van Nuland op 45 gulden, volgen de condities (…).

Hoogsel op 27 oktober in het huijs van de weduwe van der Steen, Willem Jansen slaat 5 slagen.

Tekenen Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

blz. 14 d.d. 1 oktober 1694 erfdeling

Compareert,

- Lucas van Gerwen, procuratie voor zijn moeder Anetje dochter Aart Mr. Lucas van der Loo, weduwe Christiaan van Gerwen,

- Willem soone Jan Willem Seelen

- Lijsbeth dochter Peter Aarts van der Loo

- Dirsken Gijsberts van Elswijck, met haar gekozen momboir Hendrik Gerits van Elswijck.

Ieder voor een 4e deel als erfgenamen van Jan soone Aerts Mr. Lucas van der Loo.

Aan 1 en 3 en 4:

-       een acker teullands groot 5 lopens gelegen in dorp en parochie van Rosmalen ter plaatse genoemd op het Heeseijnd tussen oost: Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, west Heer van Blaijel, ene eind Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, tot op erve Maria weduwe Jan de Cock, out secretaris van Rosmalen,

Aan 2: Willem soone Jan Willem Seelen:

-       8,5 (?)  hont weiland in een meerdere camp van 10 hont, waarvan de rest competeert de Heer van den Bergh te Den Bosch, (...) in de parochie van Nuland midden en achter opt Nuland, west de erve Lendart Harkes erfgenamen, schietende van zuid de erve Neesken weduwe Handrik Jansen aent Hoogh, tot op de hoefdijck.

Tekenen: Willem Jansen, merk Drieske Gijsberts van Elswijck, Lijsbet Peters van der Loo, merk Anetje van der Loo, Jacob van Gogh, Jan van der Pol

 

blz. 16 d.d. 23 november 1694

Compareren de Schepenen versus Barbera Anna van de Keurbeeck, weduwe Heer Johan van der Steen in leven secretaris deser HH die met elkaar een accoord hebben gesloten waarbij de weduwe door haar gesworen cleck zal laten schrijven of iemand anders die voor de weduwe de secretarije zal waarnemen, alle gemeijntsaffairen, commer ceel, dorprekening, merghen boeck, attestaties, procuratie of andere voorvallen, waarbij de nodige zegels apart betaald moeten worden aan de weduwe. Dit voor een som van 75 gulden per jaar, ene helft op 1 juni, andere helft op Nieuwjaar. Voor een tijd van 6 jaar of eerder als ze daartoe samen besluiten. Start 1 januari 1695. Mocht de secretaris in een of andere commissie moeten zitten dat moet dat apart betaald worden, als mede nieuwe oversettingen van commer ceele, merghen boecken, off ietwils dat op extraordinairs souden mogen genoempt worden moet ook apart betaald worden.

Tekenen: Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe van der Steen, Laur. Simontz, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Peter aent Hoogh, P. le Chevelier.

 

blz. 17 d.d. 20 november 1694

Schepenen, borgemeesters, armmeesters verklaren voldaan te zijn door moderatie van de extraordinaire omslagh die Marcelis Willem Marcelissen heeft ontvangen voor zijn part over tienden, molen etc. van de HH Nuland van de jaren 1675, 1676, 1677, 1678 en 1679 en dat uit handen van de gezamenlijk erfgenamen van Marcelisen Willem Marcelissen: zijn zonen: Adriaan, Willem en Jan, Wouter Hermis van Geldrop, Willem Gerits van Rooij, Goijaert van der Slooven, getrouwd met drie dochters van Marcelis Willem Marcelissen,

Tekenen: Laur. Simonts, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Peter aent Hoogh, P. le Chevelier.

 

blz. 18 d.d. 5 september 1694 ( overgeschreven acte)

Kwartierschout Bressy en sijn  circulaire missive d.d. 9 april laatstleden, om woensdag te compareren in Osch, om een concept reglement te examineeren rakende het bestuur en de 4 kwartieren van de Meierij.

Tekent: Cornelis Gans Heer van Nuland

 

blz. 18 d.d. 24 november 1694 ( overgeschreven acte)

Verzoek van Jacob van Gogh aan de Raad van Staten waarna de Raad aangeeft goed te vinden om het verzoek te geven aan de verpachter van de tienden in de meierij om na verhoor van de Heer van Liessel, rentmeester, d.d. 3 juni 1694, ter ordonnantie van de Raad van Staten was getekend, G van Slingeland, lager stond: bij dese gestelt in handen van de Heer van Liessel, den Bosch 10 juli 1694, was getekend J Schimmelpenninck van der Ooij, nog lager stond:

De gedeputeerde van de Raad van Staten gesien het bericht van de Heer van Liessel en authoriseren hem om het houdt busselen, te inspecteren door onpartijdigen, en te laten taxeren, en bericht te geven, den Bosch 13 juli 1694. was getekend J Schimmelpenninck van der Ooij, nog lager stond:

Houtbussel voor 90 gulden op te dragen met alle bijbehorende chijnsen en lasten, d.d. 20 september 1694.

Er onder stond: drossaard Sijmonts wordt opgedragen het Fraters houtbussel op te dragen ten behoeve van Petronella Verhofstadt, d.d. 24 november 1694 Den Bosch.

Was getekend: JHN Leefdael.

 

Blz. 19 d.d. 2 december 1694

Jan Jansen van der Ven, oud president en Dirck Janse Spierings schepen, inwoner Geffen als naaste vrienden in plaats van momboiren over Leendert en Willemke, kinderen van Willem Willems van Boekel en Merike Jan Dielissen, haar rekening gedaan van een mergen die zij verkocht hebben aan Willem Jansen die betaald heeft en waarvan het gelt is overgedragen aan Lendart en Willemke Willems van Boekel.

Niet getekend.

 

Blz. 20 d.d. 17 december 1694

Also Jan Adriaan Jan Adriaens en Hilleke Gurts, echtelieden in hun leven wonend te Nuland, zijn overleden, momboiren voor de 2 onmondige kinderen: Adriaentje en Adriaentje Jansen worden aangesteld: Matijs van Haaren aangetrouwde oom via vader en Matijs Gurts van Heeswijk, rechte oom via moeder.

Tekenen: Willem Jansen, loco secr. , Jan van der Pol. Peter aent Hoogh.

 

Blz. 20 d.d. 1 februari 1695 erfdeling

Er compareren Peter Peters en Peter Aent Hoogh, met de Heer Laurens Simontz,  officier, als momboiren over de kinderen van Hendrick Peters (overleden) en Grietje Gerits van Grinsven, wonend te Nuland. De (klein) kinderen zijn: Peter, Geritje en Metje. Verder vermeldt wordt de andere zoon van het echtpaar: Peter Peters.

Peter en Hendrik zijn kinderen en erfgenamen van Peter Hendrik Sijmons verwekt bij Metje Willem Gerits van Rooij

1e deel: aan Peter Peters:

 1. huis en lant op "Hansenhoef"groot 10 lopens en 47 roeden te Nuland "aent Ven", tussen de erve oost: Hr. Peelmans, west: het gemeijne ven ofte straet, zuid: erve Peter Aent Hoogh, met anderen, noord: Corstiaen Gerit Handricx. Hieruit jaarlijks sack rogge aan 't Cantoir van de Heer van Kessel in een meerdere pacht. Verder 9 stuivers en 4 penningen ….chijns aan Jonkheer Pelgrom opt Casteel tot Nulandt
 2. Half heuffke groot 1 lopens en 70 roeden, overt ven beneven de Cleijnhoeff tussen erve oostw. Peter aent Hoogh, west: Hendrik Peters erfgenamen, zuid: erve Coudewater, noord: erve Jan Roeloff van der Poll
 3. Heuffken opt kerkenhoogh, tussen oost: erve Jan Handrick Sijmens, noord: erve Jan roeloffs van der Poll, zuid: gemeijne straat, noord: erve Jan Roeloffs van der Pol, met meer anderen
 4. Een Mouwerse lants onder Rosmalen opt Heeseijnt, groot 4 lopens en 40 roeije. Tussen oost: erve Goirt Geurts van Grinsven, west: weduwnaar Aert Tibosch, zuid: erve erfgenamen Aert roeloffs, noord: gemeijne straet. Hieruit jaarlijks aan kerck van St. Jan Den Bosch 17 stuivers, 8 penningen.
 5. Halff huijs en halve hof, groot voor de helft 14 roeije in parochie van rosmalen opt Heeseijnt, tussen erve oost: Convent vant Couwater, west: Dierck Willems erfgenamen, zuid: gemeijne straat, noort: Convent vant Couwater.
 6. Half weijcampken groot voor de helft 4 hont, in parochie rosmalen offte Heese, tussen erve oost: erfgenamen Matijs van Grinsven, west: erve Heer van ……, zuid: gemeijne straat, noord: erve Jonker van der Vries (?)
 7. 8 hont opt middelst Nulant, tussen oost: erve Heer van Nulant, west: Jacob Bogaers, zuid: kleijnen wetering, noord: achterste graeff
 8. 2 mergen drie hont in de "corte hoeve" in een meerdere camp van 5 mergen. Tussen oost…, west: Jan Bouwens c.s., zuid: Predikheren.
 9. 4 hont hoijlant in den "ingebiederen camp"in de rosmalense hoeve parochie rosmalen tussen erve oost Heer van Nulandt, west: Hr. Casteren, zuid: erve Hr. Van de Water, noord: erve Hr. Van Casteren
 10. mergen in de "geeren" in parochie van rosmalen in "rosmalense hoeve", tussen oost: erve Hr. Van Driel c.s., west Jonker Pinck erfgenamen, zuid erve …, noord agterdijck. Hieruit jaarlijks 12 penningen chijns te Lit te betaelen aan Hr. Van Cuijck.
 11. Streep heijlant in "Dirck Jansen velt"groot 1 lopens, 47 roeije te Nuland, tussen oost: Willem Tunisse c.s., west: Gerit Jacob Hensbosch, zuid: Dirck soone Goossen Dircx, noord: Gerit Jacob Hensbosch.

Deel 2: aan momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrick Peters en Grietje Gerit Jacobs van Grinsven, te Nuland wonend

 1. huijs en lant groot 11 lopens en 40 roeije te Nulandt oost: erve Jan Huijbart Goosens, west: erve Willem Tunisse van Roij en Jacob van Gogh, zuid: gemeene Wolfsdijck, noord: weijcampken van de voornoemde kinderen. Hieruit jaarlijks zak rogge in een meerdere pacht aan H. Geest te Den Bosch en 5 stuivers rentmeester van de Heer van Liessel.
 2. Weijcampken: een mergen en twee hont, te Nuland, tussen erve oost: Erve Jan Hyper Goossens, west: Jacob van Gogh, zuid: erve van de kinderen ( zie boven), noord: gemeijne Inlandse straet
 3. 4 mergen int "sevenvirdel" te Nulandt. Tussen: oost: Heer Collonel Ruijs, west: Adriaan van der Keer c.s., zuid: Erve Jacob van Grinsven met meer, noord: erve Dhr. Croon.
 4. 1 mergen achter opt Nulandt (hoijlant) gelegen tussen erve oost: Leenart Harckes/ Hacken erfgenamen, west: "den smaelen mergen", zuid: achterste graeff, noord: poldergraeff.
 5. 4 hont hoijlant voor opt Nulandt gelegen tussen erve oost: Jan Roeloff van der Poll, west: erve Jan Handrick Sijmens, zuid: Etteringsgraeff, noord: Cleijne Wetering,
 6. helft van een vertiendaling (?) hont in de Geffense Hoijvree te Geffen
 7. 1 mergen hoijlant in "de Geeren" te parochie rosmalen, of "rosmalense hoeve", tussen oost: erve Heer van Driel, west: Jonker Piek's erfgenamen, zuid heer Predikant, noord: Gemeijne Achterdijck. Hieruit aan de Heer van Luijck: St. Jan tot Lit 12 penningen jaarlijks

Handtekeningen: Peter Aent Hoogh, Hendrick Emonts als vooght, Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Willem Jansen, loco secretaris.

 

Blz. 24 d.d. 14 februari 1695

Compareert Hendrik van den Boogaert president schepen en Jan Gijsbars Jongers, beiden schepenen van Geffen, verklaren ter instantie van Heer Caspar de Vooght, Heer van Geffen, dat de Heer van Geffen na enige discoursen te houden met de vorster van Geffen, d.d. 6 september 1692, met daarna een relaas op 8 september door de vorster ondertekent. Nieuwe acte waarbij de vorster onder protest de acte voorleest aan Hendrik van den Bogaart, Jan Joosten de Cort, Jan Gijsbars Jongers, Willem Udo van de Goor, Evert van Ravesteijn, Dirck Janse Spierings en Mathijs van der Aalsvoort. DD Geffen 8 september 1692. Was getekend Hendrick van Riemsdijck.

Tekenen: Handrik van den Boogaert, Jan Gijsbers Jongers, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 25 d.d. 15 februari 1695

Johan van der Pol gecommiteerde van de officier en schepenen getuigen dat Barbara Anna van der Keurbeeck hier woont, gezond gaande en staande en in kennis van de Waarheijt.

Tekenen: Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe van der Steen, Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 26 d.d. 2 maart 1695

Schepenen hebben ter instantie van de Heer van Nuland gevisiteerd het einde van den dreef van de Cappel neffens Polsbroecken al waar wij hebben bevonden verscheijde posten daar de boomen seer schandelijk afgehouwen waren.

Tekenen: Laur. Simonts, Jan van der Pol, Theodorus van Mil.

 

Blz. 26 d.d. 8 maart 1695

Compareert Jacobus van Schevelaar (?) kneght van de Heer van Geffen, Jan Adriaens, laatst gewesene kneght geweest van de Heer van Geffen en inwoners van Nuland, die ter instantie van de Heer Gans, Heer van Nuland, dat Jacobus in de maand december 1694 op last van de Heer van Geffen heeft afgekapt verscheijde boomen staande op een steeg hier te Nuland gelegen tussen erve oost het Blou hecken, west de Heer van Nuland’s Polsbroeck, noord Peter aent Hoogh camp en zuid de heer van Nulands Polsbroeck. Beiden verklaren de boomen op last van de Heer van Geffen gehaald te hebben naar zijn Casteel tot Nuland gebracht.

Tekenen: merk Jacobus Schevelaar, merk Jan Adriaans, Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bos, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Peter aent Hoogh. Willem Jansen, loco secr.

 

Blz. 26 d.d. 8 maart 1695

Claas Cornelissen en Zebart Jansen als momboiren van de onmondige kinderen van Hermen Jan Aertssen bestelt een der kinderen genaamd Jan Hermen den selve voor de tijt van een jaar in cost en drank te onderhouden ingaande vandaag, onder conditie dat hij moet schoolen gaan en dat voor een som van 11 gulden, aangenomen door Claas Cornelissen.

Tekenen: Claas Cornelissen van Roosmalen en Jacob van Gogh.

 

Blz. 27 d.d. 14 maart 1695

Compareert Wouter Hermus van Geldrop borger en inwoner van Den Bosch, die authoriseert Adriaan Marcelis inwoner van Nuland, in zijn naam naast Hermen Jan Hermens inwoner van Lidt, beide beëdigde momboiren over Iken onmondige dochter van Aert Gijsbars, de secretaris Nouhuijs van Lidt daarin te vesten erven en gronden, en dat uit craght van authorisatie haar tot Lidt gegeven, van seeker huis, hof, bogaert, met aangelegen land gelegen in de dorpe van Groot Lidt aan de Lidtse Graeff, Aert Gijsbers aangekomen van zijn ouders.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz. 27 d.d. 19 februari 1695

Condities waaronder Sijmen Dircx en Jan Claessen als momboiren van de onmondige kinderen van Evert Claessen openbaar voor alle man verhuren hun huijs gestaan en gelegen te Nuland aent Schotsheuvel groot tsamen soo op de Hooge Hoeff als in beide heufkens op 3 plaatsen groot int geheel 14 vadt saet, voor 4 jaar, gemijnt door Jan Bastiaan Jansen voor 16 gulden sonder slagen, borg Bastiaan Jansen en Hendrick Bastiaans.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz. 28 d.d. 5 maart 1695

Condities waaronder Mathijs Gurts en Mathijs Aerts van Haaren als aangestelde momboiren van de onmondige kinderen van Jan Adriaens, verhuren aan Peter Joosten van Heesch twee huijskens met het teulland daar aangelegen, gelegen te Nuland aant Molenheijke, groot 8 lopens, voor 6 jaar, voor 25 gulden.

Tekenen: Jan van der Pol, Peter aent Hoogh

 

Blz. 29 d.d. 23 maart 1695

Compareert Udo Willems, oud 30 jaar, inwoner van Geffen, die verklaart ter instantie van Jan Joosten de Cort dat hij tot Uden in het land van Ravesteijn is comen gaan op 14 maart 1695, waar hij Antoni van Lent ontmoette, deurwaarder en inwoner van Osch, sittende op het pert wesende het donker grou afftands ruijn paert, of wel dat sijn soon Abraham van Lent met executie heeft doen vercoopen door de deurwaarder Gerit Donckers, en bij hem Antony van Lent ingecoght en nu in voorleden somer toegecomen hebbende Jan Joosten de Cort.

Tekenen: Udo Willems, Jacob van Gogh, Jan van der Pol

 

Blz. 29 d.d. 23 maart 1695

Compareert Jan Adriaen Joris inwoner van Geffen out omtrent 76 jaar, Toniske Willems oud omtrent 36 jaar, nu laatst gewesene dienstmeijt van Jan Adriaens, en nu dienstmeijt van de Heer van Geffen, en verklaren samen dat zij in augustus 1694 en het coorn van Jan afgemeijjt was, in slands tiende onder Geffen waarvan de pachter is Abraham van Lent, voor het jaar 1694, en zij het coorn op het veld nedergelegd hadden met zijn bossen en en volgens oud gebruik tiendbaar gemaakt, em heeft Jan zijn overleden Broeder aangegeven, aan genoemde genoemde collecteur van Lent zijn Tiend die zijn overleden broer geconsenteert heeft, om selve te mogen tienden, soo dat hij collecteur dat met tijts genogfh gedaan zou hebben, zoals de deponentne verklaren waar te zijn, en de broer weinig voor zijn dood hebben horen seggen. Zij hebben het door een ander laten doen en het tiend coorn opgezet op bevel van de collecteur aan de overleden broer, waarna de collecteur met de vorster en de deurwaarder G Donckers en zijn assistent Willem kwamen aan het huis van de deponent smorgens met force de staldeur ingebroken om het vee af te panden wegens executie, en pachter van Lent met een bloten degen het huijs binnenkwam en de stok oude mensen (….), de broer werd in gijselingh genomen en hebben ze een accoord met van Lent.

Tekenen: Jan Adriaens, merk van Teuniske Willems, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz. 30 d.d. 26 maart 1695

Compareren Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694 machtigen Deurwaarder Willem Heringhs vanwege verachterde verpondingen van 4 mergen en 2 hont hooiland competerende de Heer van Breederoij gelegen alhier tot Nuland, waarvan rentmeester is de Heer drossaard van Bochoven.

Tekenen: Jacob van Gogh, als collecteur, Jan van der Pol collecteur, P le Chevalier.

 

Blz 30 dd 2 maart 1695 (overgenomen acte)

Alsoo requeste was gepresenteerd door Peter Peters en Peter aent Hoogh als momboiren van de onmondige kinderen van Hendrick Peters zaliger verwekt bij Gritje Gerits van Grinsven, en hebben het verzoek gesteld in handen van naaste vrinden van de kinderen om advies te vragen. Was getekend: Willem Jansen,

Nog lager stond:

Compareert Jan van der Pol, rechte neef van vaders wege, Willem Gerits ook rechte neef van vaderswege, die verklaren in te stemmen met het verzoek om een som van 125 gulden van de som van 400 gulden, te betalen aan genoemde van Vlijmen, indien hij daarmee volcomen consent is. DD 2 maart 1695.

Was getekend: Jan van der Pol, Willem Gerits, Jacob van Gogh, Gerit Jaocb Bosch, Dirck van der Donck, Peter Le Chevalier, lager stond was getekend Willem Jansen, loco secr.

Nog lager stond: bij mij gezien Acoord door de schepenen. Dd 2 maart 1695.

Getekend: Willem Jansen loco secr.

 

Blz 31 dd 31 maart 1695

Registratie van de verpondingen van het gehele jaar 1693

-       G van Berestijn verklaart 478-6-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 15 december 1693.

-       G van Berestijn verklaart 320-0-0 ontvangen te hebben van Jan Jacob Langens, dd 28 maart 1694

-       G van Berestijn verklaart 377-1-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 11 mei 1694

-       G van Berestijn verklaart 513-0-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 30 september 1694

-       G van Berestijn verklaart 148-0-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 29 maart 1695

-       Ontvangen 2-4-0 voor het oortjens gelt

Tekenen Jacob van Gogh, P. le Chevalier, Gerit Jaocb Bosch, Peter aent Hoogh, Theodorus van Mill.

 

Blz 32 dd 5 april 1695

Compareert Toniske weduwe Peter Rijcken, verklaart af te gaan in tocht van alle erfmeubelen, na gelaten door Peter Rijcken, ten behoeve van Gurt Rijcken of welke daar toe gerechtigd is.

Tekenen: merk Teuniske Peter Rijcken, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 33 dd 6 april 1695

Alsoo questie was ontstaan tussen Tonisken weduwe Peter Rijcken aan de ene kant en Geurt Rijcken met de zijne als erfgenamen van Peter Rijcken aan de andere kant. Zij hebben een accoord gemaakt. Voor het erfrecht sal Toniske van de boedel gecomen van Peter Rijcken en van Maria Jan Rijcken betalen aan Geurt Rijcken een som van 36 gulden eens. De inbegrepen boedel van Maria Jan Rijcken zou 10 gulden waard zijn.

Tekenen: merk Teuniske weduwe Peter Rijcken, Jacob van Gogh, merk Geurt Rijcken, Jan van der Pol.

 

Blz 33 dd 1 april 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven oud president en nu Heemrrad van de polder van der Eijgen, Jacob van Gogh, regerend schepen, een attestatie op 13 augustus 1694 ter instantie van Jan Joosten de Cort, verklaren waar en waarachtig te wesen,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

Blz 34 dd 1 april 1695

Compareert Goris Jansen van Tilborgh, inwoner van Geffen, oud 38 jaar, verklaart ter instantie van Jan Joosten de Cort ook inwoner van Geffen, dat hij op 14 oktober laatst leden op de gemeijne waarheijt voor drosaard Gerrit Croon van Geffen, geciteerd zijn ter instantie van Abraham van Lendt, pachter van de groote landse Tiende te Geffen is gecompareert als wanneer hij door Croon is ondervraagd of hij niet had sien saaijen of maijen de spurrie in de hophof van de requirant waarop hij antwoorde van Neen, maar wel te weten dat de genoemde Hophof bewassen was maar niet te weten met wat. Croon vroeg of hij er geen claver in had gezien? Dat had hij niet, maar wel enige stoppelen geplukt werden door Antony van Lendt. Hij weet niet in welke jaar er gesaeijt en gemaijt was.

Verder zei hij dat de genoemde drossaard gedreijgt had omdat hij niet wilde getuigen, onder de woorden “ick sal u doen sluiten aan handen en voeten omdat gij denoterende hem deponent niet seggen off tuijgen wildt” dat op het genoemde Claverveldeke garst gestaan had.

Tekenen?

 

Blz 35 dd 1 april 1695

Compareert Teunis Peters oud omtrent 42 jaar, en Metjen Floriss huisvrouw van Jan Jansen van Gennip oud omtrent 33 jaar beide wonend te Geffen, en hebben ter instantie van Jan Joosten de Cort, inwoner van Geffen, en verklaren het volgende. Teunis Peters verklaart dat hij dikwijls als een arbeider om daghloon is werkende voor de requirant en in mei 1694 wat cleversaat op en in een hoecxken land gelegen teijnde een lepoeldeken (?) beneffens den huijse van de vorster van Geffen, den voornoemde requirant toebehoorend, en dat hij geen ander zaad of specie van de granen heeft gesaaijt. Metjen verklaart dat Margriet de dochter van de vorster van Geffen alle de speurrie onder de hoeve gewassen op t genoemde lepoeldeken heeft gethient, op eenen saterdagh 27 juni laatsleden, en dat Remmet de soon van de vorster en broer van Margriet daar stond met een kruiwagen die tiende spurrij daar uijt heeft gehaald en in zijn vaders huijs heeft gevoerd.

Tevens compareert Lijsken weduwe Goossen Dircx die genoemde Margriet heeft horen seggen dat zij de spurrij heeft getiend, op de dagh als Peter Ariens bruidegom worden, den 26 juni

Tekenen: merk van Teunis Peters, merk van Lijske weduwe Goossen Dircx, Metje Florisse, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

Blz 36 dd 11 april 1695 Erfdeling

Compareert Willem Emonts van Vlijmen en Handrick Emonts van Vlijmen, kinderen en erfgenamen van Emonts Matijssen van Vlijmen en Cattelijn dochter Willem Dirck Luijcken.

Aan Willem Emonts van Vlijmen:

-       huis hoff en aangelegen teulland groot 14 vaed saet gelegen in de parochie en dingbanck van Rosmalen genaamd den Prathoeck, tussen oost Het groot Gast en Antonis Martens c.s., west de erfgenamen Adriaan Hermus, zuid den Heijacker, noord de gemeijne straat.

-       2 mergen weilands gelegen in de parochie van Rosmalen genoemd In den Els / Esch? Tussen oost Jonker Hermen Pelgrom, west het groot Gasthuis, zuid de gemeijne straat, noord de Predickheeren tot Den Bosch. Hieruit jaarlijks te vergelden 2 stuijvers, 8 penningen aan het comptoir van de domijnen te Den Bosch, te aanvaarden met een staande en lopende pacht.

Aan Hendrik Emonts van Vlijmen:

-       Huis, hof en aangelegen teulland groot 8 vaetsaet, gelegen te Nuland genaamd ter plaatse het Roijland, tussen zuid erfenisseJan Gerit Sijmens, noord Jonker Pelgrom, en einde Jonker Pelgrom en andere zijde gemeijne straat. Dit perceel is leenroerig aan de Heer van Empel ende Meerwijck.

-       Een acker teulland groot 10 lopensaet gelegen te Nuland ter plaatse genoemd op Hans van Spangiens hoeff tussen oost erfgenamen Hendrik aent Hoogh, west Claes aent Hoogh en erfgenamen Hendrick Sijmens c.s, ene einde het genoemde Roijland, andere einde erfgenamen Sijmen Hendrick Sijmens en met twee stukken op de gemeene Santstraat.

-       Campke hooiland, groot 2 mergen gelegen in de Corte Hoeve te Nuland, tussen oost weduwe van der Cappelle, west Ruth Matijssen van Vlijmen, zuid Roelof Jan Thijsse erfgenamen en noord Jonker de Jeger.

-       Hieruit te vergelden 30-15-0 aan het sinnenlooshuis te Den Bosch, 0-3-3 chijns aan Jonker Pelgrom.

Tekenen: Handrick Emonts van Vlijmen, Willem emonts, Jacob van Gogh, Jan van der Pol. Willem Jansen sub secr.

 

Blz 39 dd 5 december 1694 (!)

Hendrik Emonts van Vlijmen verhuurt aan Barbara Anna van der Keurbeeck, weduwe van der Steen seker huis, hof boogaart en aangelegen teulland groot 18 vadt saet, zoals het nu laatst door de weduwe gebruikt is geweest, genoemd het Roeijland , met t land op Hans van Spangienshoeff, voor de tijd van 4 jaar. Voor 30 gulden.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 40 dd 18 april 1689 (!)

Ten overstaan van de schepenen is dit transport onderde hand geregistreerd luidend “ick ondergeschreven drossaard van Nuland verklaar als mijn recht en pretentie ter sake van een bestelling en verkooping uit craght van vonnis van schepenen te pretenderen heb op de huisinge van Anthonis Driessen aan hem over te geven en te cederen. Was getekend G Croon.

Nu getekend: door Jacob van Gogh, Jan van der Pol, P. le Chevalier, Gerit Jacob Bosch, Peter aent Hoogh.

 

Blz 40 dd 6 april 1695

Compareert Willemken Aerts van Dijck voorheen getrout geweest met Gijsbart Faessen zaliger, en nu laatst weduwe van Aert Hendricx van der Ven, verklaart af te gaan de tocht in 2 mergen hooijland gelegen int sevenvierdeel alhier tot Nuland, tussen oost: het smael sevenvierdel, west Hendrik van den Boogaert, zuid de gemeijne Hoefdijck, noord de Heer Hamel, voor hhaar 4 onmondige voorkinderen verwekt bij haar eerste man Zaliger Gijsbart Faessen.

Tekent: Willemken Aerts, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 40 dd 17 maart 1695

Alsoo request was gepresenteerd door Willemke Aerts van Dijck nu laatst weduwe van Aert Hendricx van der Ven, is dit request gestelt in handen van de naaste vrienden van de kinderen, was getekent: Willem Jansen sub secr.

 

Blz 41 dd 17 maart 1695

Compareert Wouter Joppen rechterneef van vaderswege en Jan Handerik Molengraaff achterneef ook van vaderswege, Aert van Dijck, Peter Aerts van Dijck, Jan Marcelis Willems als naaste bloetverwanten van moederswege van de minderjarige kinderen in dit requat vermeld die verklaren na examinatie en stemmen in met het verzoek om de 2 mergen lands te verkopen om de opvoeding van de kinderen te kunnen betalen. Volgens een acte dd 17 maart 1695. Lager stonden de handtekeningen van de genoemde, met Willem Jansen als sub secr. Eronder stond: gezien het advies stemmen schepenen in met het verkopen van 2 mergen int sevenvierendeel. Lager stond Willem Jansen zijn handtekening.

 

Blz 42 dd 12 april 1695

Condities waaronder Willemke Aerts van Dijck, eerst getrout geweest met Gijsbart Fraessen geauthoriseerd door de schepenen dd 17 maart 1695 voor alle man verkopen 2 mergen hooiland int sevenvierendeel tussen erve oost het Smael Sevenvirdel, west Hendrick van den Boogaart, zuid de Hoefdijck, aangekomen bij koop van Cornelis van Boxmeer als procuratie hebbende van de Heer Dijkgraaf  Bressie. Gemijnt door Jan van der Pol op 90-0-0. Slaat 20 slagen. Blijft koper.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh.

 

Blz 43 dd 20 mei 1695

Onder de nalatenschap van de Heer borgemeester Kivit zaliger nog is onverkocht gebleven sekere desteleer ketel staande in sekere vervallen schuer tegenover daar de heer heeft gewoond. De welke prijckel ? mocht lopen van int ongereet te raken waren bij de geinteresseerden souden mogen werden verkocht. Heer van Nuland vraagt de officier en 2 schepenen om de ketel uit het huis te halen en te brengen naar zijn huis (?).

Niet getekend.

 

Blz 44 dd 26 april 1695

Compareert Hendrik Emons van Vlijmen en Grietje Gerits van Grinsven zijn wettige huisvrouw verklaren betaald te zijn van seker gemaakt acoord tussen hen en de momboiren Peter Peters en Peter aent Hoogh van de kinderen Handrick Peters zaliger, met een som van 125 gulden komende uit een som van 400 gulden.

Tekenen: Handrick Emonts, Margrietjen Hendrikcx, Gerit Jaocb Bos, Jan van der Pol.

 

Blz 44 dd 27 april 1695

Claas Gerits van Alem, wonend te Lith, Goossen Evers inwoner van Maren en Mechel Wouter Joosten inwoonster van de Baronije van Hersell (?) hebben gelooft aan Neesken Arien Joosten de Cort weduwe Hendrik Jansen aent Hoogh schadeloos te stellen en te ontlasten van een som van 300 gulden, waarvoor genoemde Neesken naast Goossen evers en Mechel Wouters een voor al vandaag tot behoeve van Jan van der Poll heeft gelloft gelijk haar beloven te ontlasten.

Tekenen: Goossen Evers, Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Claas Gerits van Alem, Mechel Wouters.

 

Blz 45 dd 12 mei 1695

Schepenen verklaren ter instantie van drossaard Croon gevisiteerd te hebben diens huis staande aan de straat omtrent de Kerk van Nuland, gecomen van de kinderen Willem Driessen van der Horst, laatst gebruikt in pacht door de Hr. Kivit zaliger welke huis ze Caduck en niet bequaam om te bewonen hebben bevonden en niet bewoont kan worden aleer de omgevallen muren en kelder opgemetselt, de wanden en meeste plaaten, want stijlen vernieuwd, de deuren gerepareerd en het voorhuis van het achterhuijs gelijk voor heen geweest is affgeschooten met de gelasen gerepareerd. De kosten zijn meer dan 150-0-0, en de olyslagmolen door de Heer Kivit in het huijs gebout , deze wordt door de schepenen onbruikbaar bevonden en ten enemale caduck, die oock enige tijt voor het afsterven van de Heer Kivit heeft stilgestaan.

Tekenen: Laur. Simonts, Jacob van Gogh, Jan van der Poll,

 

Blz 45 dd 14 mei 1695

Schepenen machtigen Mariken weduwe Hendrik Hendricx, Jan Gerit Bernaerts, Handerske weduwe Teunis Joosten, inwoners hier om gezamenlijk of ieder voorzich om een som van 250 gulden op te nemen.

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, P le Chevalier, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 46 dd 26 maart 1695

Compareren Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694, machtigen Deurwaarder Willem Treningh om vanwege verachterde verpondingen in 4 mergen en 2 hont hoijland hier te Nuland, competerende de Heer van Brederoij, waarvan rentmeester is Heer drossaard van Bockhoven

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, P le Chevalier.

 

Blz 47 dd 14 april 1695

Willem Treningh als deurwaarder heeft ten overstaan van schepenen in arrest genomen 4 mergen en 2 hont hooiland van de erfgenamen van de Heer van Breederoij, dit ter instantie van Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694.

Tekent: P. le Chevalier

 

Blz  47 dd 9 juni 1695

Rekening bewijs en reliqua door Jan van der Pol en Jan Jacob Langens collecteurs van de verpondingen over het jaar ingaande 1 oktober 1693.

Ontvangen:

-       de verpondingen som van 1776-0-0

-       oortjensgelt 22-6-0

Totaal 1798-6-0

Uitgaven:

-       15 september 1693 betaald aan ontvanger Gijsbert van Berestijn 478-6-0

-       28 maart 1694 idem 320-0-0

-       11 mei 1694 idem 337-1-0

-       30 september 1694 idem 513-0-0

-       29 maart 1695 idem 148-0-0

-       Oortjens gelt idem 2-4-0

-       Voor cortinge vanwege het mercktvelt over 1693 de som van 2-4-0

-       Aan de secrataris voor het schrijven van de rekening 1-10-0

-       Idem voor het zegel 1-10-0

-       Aan de heer officier voor het overstaan van deze rekening 1-10-0

-       Tanteme voor de rendanten pro memorie

Totaal 1805-5-0

Derhalve teveel uitgegeven: 6-19-0

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch

 

Blz 49 dd 20 mei 1695

Peter Eijmbers van Creijl verhuurt aan Jan Hendricx Molengraaffs huis, hof, schuur, verkenskooij, met aangelegen ( 13 lopens ?)  teulland, uitgenomen de camer daar Handrick Jorissen tegenwoordig in woont, met sooveel plaats tot het setten van een koeij, met het coorn, en hooij als Handrick Jorissen voor zich nodig heeft. Verder een gebruikelijk stukje land als hoff voor hem.

Voor de tijd van 3 jaar, voor 30 gulden met 3 sacken en een vat rogge.

Tekenen: Peter Eijmerts van Creij, merk van Jan Hendrik Molengraafs, Jacob van Goh,. Jan van der Pol.

 

Blz 50 dd 20 meij 1695

Compareren Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694, mitsgaders Jan van der Ven, Adriaan Melten, Jan Gerits, als borgemeesters over de genoemde jaren. Deurwaarder Willem Treningh  heeft de eijgenaar van Breederoij gemaand te betalen, die beidt nu het land te koop aan. Ze manen de deuerwaarder wel aan alles te doen om het geld te innen.

Tekenen: Jan van Gogh, Jan van der Pol, Jan Jansen van der Ven, Adriaan Jan Melten, Jan Gerarts Bans, Willem …, deurwaarder, P le Chevalier

 

Blz 51 dd 20 mei 1695

Geregistreerde acte luidend: De heer Peter Ingenhout geauthoriseerd door de Heer Graaf van der Lip, Vrij Heer van Vianen, verklaart dat de deurwaarder Willem Freric morgen den 21e mei gaat verkopen 4 mergen en 2 hont land gecomen uit de boedel van de executie van de Graaf van Brederode, met uitstel van de verpondingen collecteurs en borgemeesters van Nuland, met een overeengekomen uitstel van 6 en 7 weken, dd 4 meij 1695 te Den Bosch. Bij Notaris Verweij. Tekenen Peter Ingenhout.

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, P. le Chevalier.

 

Blz 51 dd 10 juni 1695

Compareert Jan Adriaens inwoner hier, laatst gewoond hebbende voor dienstkneght bij de Heer van Geffen, en machtigt Willem Jansen om een som geld in te vorderen met middelen van recht, volgens acte dd 18 mei 1695 tegen de voorgenoemde Heer van Geffen.

Tekenen: Jan van der Pol. Peeter aent Hoogh.

 

Blz 52 dd 25 juni 1695

Schepenen verklaren dat dagelijks diverse casse sijn voorvallen (…) die tegen een placaat van de hoge overheid ingaan, so ist dat de schepenen na rijpe deliberaties bij ons dien aangaande hebben goet gevonden ende geresolveert te committeren en aan te stellen tot advocaat van dese HH de Heer en Mr. Cornelis Ackerdijck, advocaat en Raad van Den Bosch om hen van advies te voorzien. Met een voorschot van 50-50-0 boven zijn verschot.

Tekenen: Cornelis Gans.

 

 

 

 

Blz 53 dd 28 juni 1695

Alsoo Hendrick Jan Arijans en Arijaen Jan Adriaens zijn komen te overlijden, waarvan voor de ene helft eigenaar zijn de kinderen Celen Bouwens verwekt bij Mariken Jan Adriaens, hun zuster. Jan Bouwesns de mobmoir van de kinderen heeft ontvangen 150-0-0. 100 gulden op interest uitgezet aan Teunis Joosten en Jan Gerits borgemeesters van Nuland, de andere 50 gulden aan costgelt aan Anthonis Joosten hun oom, mede participant in genoemde erfenisse, volgens acte 29 oktober 1695 (?).

Tekenen: Jacob van Gogh, Peeter aent Hoogh.

 

Blz 54 dd 30 juni 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven, oudt president en Heemraad van Nuland, verklaart dat hij omtrent october of november 1694, een obligatie heeft moeten passeren en tekenen van omtrent 49 gulden met Boxmeer zijn eigen hand geschreven, om op lightmis 1695 aan hem Hendrik van Boxmeer te sullen betalen de inhoud van de obligatie, i.v.m. restant van poldergelt. Deze acte heeft van der Ven met schrik en banck ondertekent omdat Boxmeer hem met executie en andere gerichtsmiddelen wilde overvallen. En aan te tasten zoals hij bij de Heer van Nuland gedaan had. De obligatie word dood en te niet verklaard.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 54 dd 30 juni 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven, oudt president en Heemraad van Nuland, machtigt Arnolud de Roij, procureur voor de Raad van Brabant, in Den Haag, om op te treden voor de Heren Commissarissen op 5 juli 1695, in de zaak tegen Hendrik van Boxmeer, wegens enige verachterde poldergelden.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 55 dd 1 juli 1695

Vandaag heeft de Heer van Geffen formezeell door de deurwaarder Anthony van Lent deurwaarder van de Raad van Brabant, in arrest doen nemen, het hout liggende op en omtrent de Zingel off Casteele, nu cooper een voor all, Heer Roghmans wonend te Middelrode om daaraan te verhalen een pretentie van Roghmans op de Heer van Geffen.

Tekent: Caspar de Vooght, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 55 dd 13 juli 1695

Compareert Geerit Adrijaens van Creijl, voorheen armmeester en inwoner van Geffen, die ter instantie van Peter Jan Schonck verklaart dat hij zeer goed weet dat 50 a 60 jaar voorheen en soo herwaarts altijt continueel in de huisinghe van Peter Schonck van tijt tot tijt gebacken en getapt is geweest, zoals dat vandaag gaande is, voor eigen gebruik en om te verkopen. Schonck heeft voor hem als armmeester het armenbrood gebacken. Verder weet hij goed dat Adriaen Tabbers in 1693 tot Geffen pachter van bieren is geweest, en de brouwers en tappers elkaar qualijck costen verslaan van al sulke pachtpenningen te fourneren. Zo is ten lange lesten drossaard Croon gecomen aent huis van Gerit van Creijl en daar een bulle aan van Creijll verthoont, soo het scheen een gemaakt contract, waarin Croon tegen van Creijl segelt en tekent, waardoor hij in 3 termijnen moest betalen, hetgeen hij heeft gedaan.

Adriaan Tabbers is toen langs gekomen als pachter met een gemaakt accoord van schepenen, brouwers en tappers, “doch den deponent onnosel zijnde alsoo den drost hem niet bekend gemaakt hadde den inhoud van het accoord, dat soodanigh was luijdende” dat als pachter niet betaalden zij iedere dag een boete van een halve rijskdaalder zouden krijgen, vor de helft voor de pachter en de andere helft voor Croon.

Tekenen: Jacob van Gogh, P. le Chevalier, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 56 dd 26 juli 1695

Compareert Jan Jan Arijens de Jongh inwoonder en oudt officier alhier, Jan Willem Arijens, mede inwoner alhier, Jan Jansen van der Ven, oudt president en nu Heemraad om ter instantie van de Heer van Nuland een verklaring af te leggen. Verklaren dat de oude Heer van Geffen, Philip de Cock van Appijnen tussen de 40 en 50 jaar geleden een stuk land heeft doen afgraven van zijn Camp genaamd het Poolsbroeck, en dat aan de noorden kant alwaar hij een steegh of uijtwegh heeft gemaakt om de … naar Geffen te kunnen komen. De weg was niet met kar en paard te berijden. De derde deponent verklaart nog goed te weten dat de sloot nog niet gevult was en datter er ook genen wegh om met kar en paard te gebruiken. Van het afgraven weet hij niet want hij is jonger dan de andere 2. Ze weten niet precies of er eerder “een doije sloot geweest is”.

Tekenen: Jan Adriaens de Jongh, Jan Willems, Jan Jansen van der Ven, Jacob van Gogh, Jan van der Pol. Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 57 dd 27 juli 1695

Gerit Jacob Hens Bosch en Dirck van der Donck (zie ondertekening – jvdb) schepenen verklaren dat Jacob van Goch en Jan van der Pol verschenen zijn die verklaren machtig te maken de heer en Mr. Wilbert Nebelingh advocaat en Hr  Abram Mispelblom procureur voor de Raad van State, in een zaak tegen drossaard Croon.

Tekenen: Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, Dirck van der Donck, Willem Jansen  sub secr.

 

Blz 58 dd 27 augustus 1695

Schepenen machtigen Dirck Jansen van Schijndel en Claas Cornelissen van Roosmalen om in Den Bosch of elderd 200 gulden op te nemen.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll.

 

Blz 58 dd 27 augustus 1695

Schepenen machtigen Aerdt Jansen de Werdt inwoner van Nuland om 100 gulden op te nemen in Den Bosch of elders.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll.

 

Blz 59 dd 12 september 1695

Compareert Jan Dirck Jansen gewesene collecteur van de verpondingen van de jaren 1686, 1687, 1688, 1689 en Jacob van Gogh mede collecteur van de jaren 1691 en 1692, Jan van der Pol van het jaar 1693 en Hendrik emonts van Vlijmen mede collecteur voor hjet jaar 1694, die verklaren ter instantie van de Heer van Nuland verklaren ieder voor zich ontvangen te hebben van het gehele Polsbroeck de verpondingen, het genoemde Polsbroeck gecomen van de Heer van Geffen en nu behorend aan de Heer van Nuland staat voor 6 mergen, i.v.m. een steegsken dat enige jaren geleden afgegraven zou zijn.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Handrick Emonts, Peter aent Hoogh, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 59 dd 9 september 1695

Compareert Metjen weduwe Hermen Handricx die verklaarde af te gaan de tocht in 2/3 deel ( andere derde deel competeert Anthonis Ermers van Nulant), aan de Helschen Hoeck genoemd de Bendels, groot 1 lopens, oost Jenneke Gerits, west Anthonis Ermers, zuid Handrick Thomasse, noord Anthonis Ermers.

Tekenen: merk Metjen Hermens, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

 

 

Blz 59 dd 14 september 1695

Lijst van Brouwketels binnen Nuland geleijlt door Handrick Hoffdijk als gesworen landspeijler in de Meijerij van Den Bosch

-       ketel van Dirck van Clootwijck groot 14,5 tonnen belooft 9 tonnen te brouwen iedere Reijs als coopbrouwer

-       ketel van Bastian van Roij, groot 12 tonnen, 8 tonnen iedere Reijs te brouwen als coopbrouwer

-       de keetel van de Heer van Geffen is onbruikbaar

Tekenen: Laur. Simontz officier, Jacob van Gogh, Willem Jansen, sub secr., Jan van der Pol,  Hendrik Hoffdijk (?)

 

Blz. 60 dd 14 september 1695

Schepenen authoriseren Anthonis Driessen van der Horst, vorster van Nuland, om tot betaling te dwingen met alle middelen van recht, vanwege de verpondingen van 1690 binnen Nuland doenmaals ontvangen van de goede en willige betaalders bij Eijmbert Creijl en Lambert van Bocxtel en wordt nu betaald door Peter Eijmbers Creijl en Handrick Melten.

Tekenen: Laur. Simontz officier, Jacob van Gog, Jan van der Poll, Dirck van der Donck, Peter aent Hoogh.

 

Blz 60 dd 14 september 1695

Compareert Lucas Jansen van Groenland brouwer en oudschepen van Geffen, om ter instantie van Peter Jan Schonck verklaart dat hij op een zaterdag laatstleden in gezelschap bij de vorster van Geffen met Frans Aartsen van Osch, out borgemeester en verpondingsbeurder van Geffen, Hendrik van den Bogaart nu regerend president schepen van Geffen, Dirk Jansen Spierings oud borgemeester en nu schepen van Geffen, en de Heer Gerrit Croon, drossaard en Secretaris van Geffen. Croon had discoursen met het gezelschap en “met een open mont was seggende dese woorden in substantie ick salse tot Geffen bederven”. Boogaart antwoordde “daar sulde veel leets mee hebben als gij het ons t samen hadde”. Croon antwoordde “ick sal den enen voor nemen en den anderen naer “.

Tekenen: Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Jan van der Poll, Frans Aartse van Osch, Lucas van Groenland.

 

Blz 61 dd 14 maart 1695 Staat en inventaris

Door Juffr, Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe weijlen Heer Johan van der Steen, in sijn leven officier en secretaris van Nuland voor de voogden van de onmondige kinderen:

Silverwerck:

- 6 silvere lepels met een kleijn paplepelken, waard      24-0-0

- silvere kinder belle                                                              2-0-0

- een singhnet ?                                                          2-0-0

- een degen met een silvere gevest                             5-0-0

Tinnewerck:

- 4 grote tinne schotelen                                            8-0-0

- 2 kleijnere                                                               2-10-0

- 6 assiette                                                                 3-10-0

- 24 telleworen                                                                     7-12-0

- 3 waterpotten                                                         4-0-0

- 4 tinne comme                                                        1-12-0

- 2 kandelaars                                                            1-10-0

- mosterd pot                                                            0-8-0

- 12 lepels                                                                  1-0-0

- 2 zoutvaten                                                            0-18-0

- peper doosen                                                                      0-6-0

- pindt                                                                       0-8-0

- een maetje en een …..                                             0-10-0

- een con…. Beecker                                                 1-12-0

Cooperwerck:

- koeijketel                                                                7-10-0

- twee handketels                                                      2-18-0

- kleijn keteltje                                                                      0-12-0

- melckkanne                                                             2-0-0

- schuijmspaan                                                                      0-8-0

- koeckpanne                                                             0-5-0

- melckemmer                                                           1-5-0

- 2 coopere snuijters                                                  0-10-0

IJserwerck:

- 3 ijsere potten out                                                   1-5-0

- groot en kleijn braeijpot                                          2-0-0

- ………..                                                                 1-10-0

- druijp leepel                                                            0-2-0

- 2 kettinghe                                                              1-0-0

- haelboom                                                                0-18-0

- 2 vuurijsers                                                             1-0-0

- 3 tangh                                                                    0-15-0

- 4 brantreije (?)                                                        0-10-0

- hangh ijser                                                               0-5-0

- rooster                                                                    0-8-0

- 4 blecke lampen                                                      0-6-0

- een blecke rasp                                                        0-6-0

- blecke suijkerdoos                                                   0-4-0

-8 ijsere assieten                                                        2-9-0

- een schupke daar men pannekoecken mee went     0-3-0

- 4 schoppe (?)                                                                      0-8-0

- een blecke karsloeij?                                                           0-10-0

- een blecke swaenel Doofne ?                                  0-6-0

Houtwerck:

- een cabineth                                                            12-0-0

- 2 kastjens                                                                6-0-0

- 2 taeffels                                                                 1-18-0

- 24 beste stoelen                                                      5-0-0

- karne en melcktobbe                                                          3-0-0

- room tonneke                                                         0-6-0

- booter schootel                                                       0-5-0

- houtte Schaeff                                                        0-2-0

- hacke bort                                                               0-6-0

- 2 emmers                                                                0-12-0

- Vlees tonne                                                             2-0-0

- 2 capstocke                                                             0-12-0

- 6 vlooten                                                                2-0-0

- 20 tonne                                                                 25-0-0

- 20 hal vaten                                                            12-10-0

- hoogh kar met beslaghen raaij                                 10-0-0

- Aert Kar                                                                 4-0-0

- ploegh                                                                     3-0-0

- 2 snijbacken                                                            0-16-0

- 2 wascuijpen                                                           3-0-0

- 1 kannebort (?)                                                       0-16-0

- 2 kleermanden                                                        0-8-0

- een houten kleer bancken                                       0-3-0

- spinnewiel                                                               0-6-0

- een wiegh, kakstoel, en bancken madt (?)               2-10-0

- vuur mande                                                             0-5-0

- kist                                                                          3-0-0

- 3 rekkens                                                                1-4-0

- item …daarmen porselein op seth                           2-0-0

Beddewerck:

- 3 bedde, 2 oude, 3 pullinge                                     28-0-0

- 6 kussens                                                                 3-3-0

- 2 ….. kussens                                                          0-10-0

- 5 deecken soo geoij als quaaij                                  12-0-0

- watte deecken                                                         6-0-0

- twee oude gordijnen en omloop                              1-0-0

- 16 gardijnen soo groot als kleijn                              9-0-0

Lindewerck:

- 12 mans hemden                                                     20-0-0

- 3 paar mouwen                                                       1-4-0

- 8 dasse soo kant als sonder kant                              4-0-0

- 6 slaap mutse                                                                      2-0-0

- 10 paar slaaplakens, soo goet als quaaij                   20-0-0            

- 8 sloopen                                                                2-10-0

- dosijn damasten servetten                                       8-0-0

- dosijn fijne servetten                                                          8-0-0

- 2 dosijngewoner servetten                                      6-10-0

- 11 tafellakens, goed als quaaij                                 25-0-0                       

- 6 handdoeken                                                         2-0-0

- Bijbel met 10 andere boecken                                 6-0-0

Tekenen: Berber Anna van der Keurbeeck, weduwe van der Steen, A Davitson, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

Uitgaande van de voorgenoemde staat en inventaris:

-       aan de erfgenamen Hermen Jan Aartssen een som van 200-0-0, wegens hetgeen haar man zaliger te cort quam wegens verkochte boedel

-       aan de boedel van de weduwe Grinsven 145-0-0

-       aan Mr Roessingh tot Schijndel wegens een schepen schultbrief van 150-0-0

-       aan de boedel van de Heer Borgemeester Kivit 172-15-8.

 

Blz 65 dd 13 maart 1695

Aldus questie en  verschil was ontstaan tussen de momboiren en andere vrinden van vaderszijde van de onmondige kinderen van Johan van der Steen en Dirck van Clootwijk, secretarisa van Rosmalen, tegenwoordig getrout met de weduwe van der Steen, aan de andere kant, waarbij van Clootwijck sustineert dat de genoemde schulden aan den getaxeerde huisraat van de kinderen van Johan van der Steen, af te corten en de momboir sustineert dat sulx niet behoort. Om verder verschil en proces te voorkomen zijn ze nu overeengekomen: dat van Clootwijck al de schulden die zijn huidige vrouw voor mochte betaald hebben, neemt te zijner laste. Hiervoor zal van Clootwijck profiteeren van alle huisraad. Wel in percelen maar niet in geld.

Tekenen: Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe van der Steen, D van Clootwijck, A Davitson, Jacob van Gogh, Jan van der Pol,

In marge: “ick ondergetekende vrijwillige voogd van de kinderen van Dirck van Clootwijck verwekt bij Catharina Emens, verklaart zich te conformeren, met tgeen zijn zoon …Clootwijck bij sijn tweede huwelijk ende als doen (…)

Tekent: Emens, G Croon, Anthony Ermens van Nulant, Jacob van Gogh. D.d. 9 mei 1698

 

Blz 66 dd 29 september 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven, outpresident en regerend Heemraad, die machtigt Maria dochter Hendrik Jansen, zijn vrouw, om in te vorderen, zo nodig met middelen van recht de pretentie die hij volgens dijkrecht.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven als heemraad, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 66 dd 1 oktober 1695   erfdeling

Comparen Adriaan Marcelis Wllems, Willem Marcelis Willems, Jan Marcelis Willems, wouter Hermen van Geldrop als man van Maria Marcelis Willems, Willem Gerits vanb Roij als man van Geertruij Marcelis Willems, Goijaeert van der Slooven als man van Aelken Marcelis willems, allen kinderen en erfgenamen van Marcelis willems in zijn leven sub. secretaris hier, verwekt bij Lijsken Jan Adriaens:

Aan Adriaan Ceelen:

Huis, esthuis, varckenskooij, met aangelegen land genaamd Valckenburgh, groot 5 lopens en ½ roeij. Gelegen te Nuland aan de wolfsdijckse straat, oostwaarts: wolfdijkse straat, west: erfgenamen Peter Gerits van Gemonde, schietende zuidwaarts van erve Jacob van Grinsven tot Uden, tot op erve Willemke weduwe Jan Lambars met de andere eijnde. Hieruit te vergelden een capitaal van 200 gulden aan de fondatie van Hr. Peter Peelmans tot Den Bosch, rente 10 gulden per jaar. Verder 200 gulden van de erfgenamen Jan Roelof van Gerwen, met 10 gulden rente aan diens weduwe Geertruij dochter Juriaen Juriens,

Aan Willem Marcelis Willems:

Een hof lands met een werff (?) daarop genaamd Hendrick Claessen hof, groot 3 lopens en 13 roeije, zoals de hoff met den huis werff (?) gelegen is te Nuland tussen oost Frans Evers van Valkenburgh, west Convent van Couwater, zuid de gemeijne Boschstraat tot op andere einde erve Dirck Clasen tegenwoordig regerend president schepen tot Heesch noordwaarts. Hieruit te vergelden 100-0-0 capitaal aan de Heer Johan van Geffen tot Gestel, met rente van 5 gulden op St Peters Stoel. (=datum?)

Aan Jan Marcelis Willems:

Een campken hooilands voorheen toebehoort hebbende Gerit Willems van Roij, groot 2 mergen, in de Corte Hoeve gelegen, tegen de Agterdijck gelegen, waaruit te vergelden 100-0-0 capitaal aan de Heer Johan van Geffen tot Gestel met een rente van 5 gulden.

Aan: Wouter Hermus van Geldrop

2 Hont hooiland gelegen opt Nuland, oost Handerske weduwe Jan Hendfrick Sijmens, west de weduwe Jan Hendrick Melten, ene einde de Etteringshgraaf, noord gemeijne Cleijne Wetering.

Aan willem Gerits van Roij:

-       3 stukken op de Hoge Hoeff aan het Schotsheuvel, oost de erfgenamen Willem Ceelen, andere zijde Peter Hendricx wonend te Oirschot, zuid de Heer Bastiaan Wouters tot noord het gemene Schotsheuvel.

-       Een heufken teullands genaamd Snijders heufken groot 30 roeije, gelegen tussen Nulandse straat en de Wolfsdijk , oost de gemene straat, west Bastian Huijbers, zuid erve Drossaard Croon, noord Johan van IJperen, hieruit te vergelden aan cantoor van de Heer van Liessel, 2 stuijvers per jaar.

Aan Goijaarts van der Slooven:

-       8 hont hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, oost Jacob van Grinsven, west Heer van Nuland, ene einde Etteringhsgraaf tot op het Salvators land, hieruit te vergelden een capitaal van 100-0-0, aan de Heer Johan van Schijndel (!) tot Gestel, jaarlijks te betalen 5 gulden.

Vermeld de 3 renten ten behoeve van Johan van Schijndel (!)

Tekenen: Adriaan Seelen, Jan Seelen, Wouter van Gelderop, Willem Seelen, Willem Gerits van Roij, merk van Goijaert Laurense van der Stooven, Jacob van gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 69 dd doorgestreepte acte

Compareert Adriaen Tabbers inwoner van de Vrijheid van Osch, commies van de Brabantse Swijgende Land Toll, en heeft ter instantie van de brouwers en tappers te Geffen en verklaart dat hij in het jaar 1693 de pacht heeft gehad van de Wijnen, bieren en brandewijn, (…) conflict met drossaard Gerrit Croon die de pachters en tappers lastig viel.

Niet ondertekend.

 

Blz 70 dd 3 oktober 1695

Compareert Adriaen Tabbers inwoner van de Vrijheid van Osch, commies van de Brabantse Swijgende Land Toll, en heeft ter instantie van de brouwers en tappers te Geffen, verklaart dat drost Croon van hem als pachter van de bieren, wijnen en brandewijn over Geffen, van 2 jaren, beginnend 1 oktober 1692 van haar heeft opvergenomen de gemelte pacht voor een premie van 80-0-0.

Tekenen: Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Willem Jansen sub secr., A Tabbers, PJ Schonck.

 

Blz 70 dd 3 oktober 1695

Compareren Jan Joosten de Cort, Frans Aerts van Osch, Luijcas Jansen van Groenland, allen brouwers en tappers van Geffen die verklaren ter instantie van de Heer Adriaen Tabbers en Peter Jan Schonck als pachter en medestander van de dranken over Geffen, verklaren dat zij ieder har quota volgens de repartitie van de Heer Croon hebben betaald. Croon had de pacht overgenomen van Tabbers en Schonck.

Tekenen: Jan Joosten de Cort, Frans Aartse van Osch, Lucas Groenlant, Jan van der Pas(?), Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh. Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 71 dd 4 oktober 1695

Compareert Jan Joosten de Cort, Frans Aertsen van Osch en Lucas Jansen van Groenland, inwoners van Geffen, machtigen Heer advocaat Willem van Rijnshoven en Johan van Ourijck, procureur beiden residerencde in Den Haag, in een procedure wegens het overnemen off composeren van de impost van de Bieren over Geffen ingaande 1 oktober 1693, tegen Drossaart Geerit Croon,

Tekenen: Jacob van Gogh, Frans Aertsen, Jan Joost de Cort, Lucas Groenland, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz 72 dd 5 oktober 1695

Voorwaarden waaronder voor de minste penningen besteld wordt het collecteren van de ordinaire verpondingen voor 1 jaar beginnend Bamis 1695, gemijnt door Laurens Sijmonts officier hier, voor 4-10-0 voor elke 100 gulden, borg Dirck van Clootwijck, secr. van Rosmalen en Jan van der Poll,

Tekenen: Laur. Simons, D. van Clootwijck, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

 

 

 

Blz 73 dd 5 oktober 1695

Officier en schepenen stellen op ordre van de pachter van het hooftgelt aan tot collecteur Peter Le Chevalier, voor het jaar beginnend april 1695, van ieder persoon boven 16 jaar een gulden en onder 16 jaar 10 stuijvers,

Tekenen: Laur. Simons, P le chevalier, Jan van der Pol, Gerit Jacob Bosch, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Dirkc van der Donck,

 

Blz 73 dd 12 oktober 1695

Compareert Jan Joosten de Cort, Frans Aertsen van Osch en Lucas Jansen van Groenland, inwoners van Geffen, verklaren dat ze elkaar zullen helpen als een van hen wordt aangesproken inzake de procedure tegen Gerard Croon betreffende de ompost van de bieren.

Niet ondertekend.

 

Blz 74 dd 12 oktober 1695

Drossaard Gerard Croon geeft voor enige pretenties te hebben ten laste van de gemeente van Nuland, spruitende uit dier voege, dat de ten dier tijd,  regerend Schepene, borgemeesters en andere leden van de HH van nuland, hem Croon in verscheijde voorvallen hebben gevolmachtigd als sullen blijken bij de specificatie en declaratie. Croon stelt al zijn  pretenties in handen van de Heer van Nuland, zoals de schepenem, borgemeesters en andere leden der HH ook doen, om alle pretenties te taxeren en modereren.

Tekenen: G Croon, d van clootwijck, Jan van der Poll, Dirck van der Donck, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers, Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Peter Peters als armmeester, Gerart Jacobs als armmeester, Adri Jan Jansen, Adriaan Ceelen gesworene, Claas Cornelissen van Roosmalen.

 

Blz 75 dd 28 oktober 1695

Alsoo Jan Aertse Mulders dese wereld is komen te overlijden, laat verscheijde onmondige kinderen na, verwekt bij Marijke Jan van der Velde, aangesteld tot momboir wordt Gijsbart Janse van der Velden, rechte oom van moederswege.

Tekent: Jan van der Poll.

 

Blz 76 dd 28 oktober 1695

Alsoo Jan Peeter Deckers dese wereld is komen te overlijden, heeft verscheijde onmondige kinderen achtergelaten verwekt bij Peternella zijn wetttige huisvrouw, er er is naast Peter Dircx nog een andere momboir nodig, aangesteld wordt: Peeter Peeter Deckers, rechte oom van vaders wege. Ze worden gecommiteerd om goederen van de erfgenamen van Aert de Mulder en dat voor zijn broeders die absent en buiten s lands zijn,

Tekent: Jan van der Poll.

 

Blz 77 dd 2 npovember 1695

Alsoo Jeuxken Jansen van Grinsven is komen te overlijden en heeft achtergelaten een onmondige dochter, met name Jenneke Jansen, verwekt bij Janse Clasen haar wettige man, aangesteld tot momboir worden Huijbert Claassen oom van vaders wege en Jacob Petersen oud-oom van moederswege

Tekenen: D van Clootwijck, Jan van der Pol, Laur. Simontz.

 

Blz 78 dd 2 november 1695

Compareert Janse Clasen verklaart af te gaan de tocht hem competerende in huis hof en aangelegen teulland genoemd de Rootse Hoeff groot 30 lopens en 41 roeije met enighe binnenweije en houtwassen, met de helt van de helft van de Rosmalense Kooij in de Vreij, zoals het selve eerst van Jacob Peter Joosten en nu laatst van Jan Jacobs gecomen is, en dat tot behoeve van zijn dochter Jenneke Jansen van Grinsven.

Tekenen: Jansse Claessen, D. van Clootwijck, Jan van der Poll, Laur. Simontz,

 

Blz 79 dd 19 oktober 1695

Jan Gurtsse Mulders als momboir van het onmondige kind van Dirck van Bers heeft met instemming van dit gerecht laten insetten een huijs met omtrent … roeije land gelegen te Nuland ter plaatse omtrent het Casteel tussen erve oost Hendrik Emonts van Vlijmen, west de gemeijne straat, zuid Claes aent Hoogh, noord: Corstje Jans met haar suster.

Laten inzetten door Hendrik Voss voor 80-0-0, inclusief een capitaal van 50-0-0 waarvan de koper elk jaar de rente moet betalen, Hendrik Voss slaat 25 slagen.

Tekenen: Handrick Vos, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh

 

Blz 82 dd 13 november 1695ooghHoogh

 

 

Compareert Geerlingh Arents de Boij, vorster en schoolmeester te Geffen, die op verzoek van Frans Aertsse van Osch, inwoner van Geffen verklaart in het jaar 1693 is geweest in gelagh off companie ten huijse van Peeter Schonck, alwaar ook present waren Adriaan Tabbers, pachter van de dranken onder Geffen van de jaren 1692 en 1693, en Heer Drossaard Croon, waarbij er discoursen vielen tussen beiden heren, wegens het overnemen van de Verrpachting zijn samen uijtgegaan en binnenkomende heeft Croon gezegd tegen Geerling de Booij “ick heb met hem veraccedeert (?), paep en Custer (?) is nu vrij”.

Tekenen: G.A. de Booij, Laur. Simontz, officier, D van Clootwijck, secr., Willem Jansen sub secr. Jan van der Pol, Anthonis Ermers.

 

Blz 84 dd 23 november 1695

Registratie “aan de Raad van Brabant”

Geven reverentelijk te kennen de gezamentlijke crediteuren van de insolvente inboedel van Mr, Johan Kivit, in sijn leven oud borgemeester der Stadt Rotterdam, dat over den selven boedel tussen de suppl.. voor desen ende Raad gehouden sal moeten werden preferentie en concurentie gelijk dan daar over enig discourse tussen de suppl. op gisteren gevallen zijn, voor de ed: mo Heer Cornelis Gerard Fagel, ende Feltrum de Vries, als commisarissen tot soo verre dat de suppl. metten anderen mondelingh affgesproken zijn ende ende daarinne gesamentlijk geconsenteert hebben dat men bij requeste van des ed. Raad souden verzoeken om authorisatie op Gerard Croon drossaard en gewesene curateur in genoemde boedel, om een olymolen, met een disteleer keetel en de appendentie en dependentie van dien staande in het huis van de genoemde Drossaard en gehorende tot den genoemde boedel, te verkoopen ende te gelden te maken,  (…) was getekend van den Leenweg, 1695, in marge stond dat de Raad acoord ging om het aan de meestbiedende te verkopen. 23 juni 1695”

Ingeschreven Nuland, tekent: Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 86 dd 24 november 1695

Compareert Gerit Adrijaens van Creij, inwoner van Geffen, die op verzoek van Frans Aertsse van Osch verklaart dat hij als borge en medestander heeft gehad de pacht van de drancken onder Geffen, van de jaren 1690- 1691, aan het einde heeft de drost van Geffen een repartitie gemaakt, tussen de tappers aldaar en dat tegen de wil en dank van de attestant, en verklaart dat Adriaan Tabbers in 1693 tot Geffen heeft gehadt ook de pacht van de dranken, en alsoo tappers malcander met veel costen verstaan int fourneren van de genoemde penningen, en so is de drost zonder voorweten van Gerit van Creijl gecomen aan het het huijs van van Creij en kwam met een accoord van de genoemde dranken, off ener accijns, doch gemaakt zonder kennisse van de attestant. Hij vorderde betaling in 3 termijnen zonder verder iets voor te lezen

Tekenen: Gerrit Arijens van Kreij, Jan van der Pol, Peeter Peeters, Willem Jansen, sub secr.

Blz 88 dd 25 november 1695

Compareert Jan Joosten de Cort, tegenwoordig Heemraad en out poresident van Geffen, gedaagt door de vorster om ter instantie van Gerrit Arijaens van Creijll, mede inwoner van Geffen, dat hij op een zaterdag in september laatstleden zonder de precieze dag onthouden te hebben, in gezelschap is geweest bij de vorster van Geffen met de president vand en Boogaart, Dirck Jansen Spierings, tegenwoordig schepen aldaar, mitsgaders drossaard Croon, Lucas van Groenland en Frans Aartse van Osch, waarbij Croon was discooursende met het gezelschap, seggende  “ick salse onder nemen (?)”, waraop Hendrik van den Boogaart tot antwoord gaf, “mijn Heer daar suldij veel leets met hebben, om ons t samen onder te houden, waarop Croon antwoordde: “ick salse een voor een onder nemen”,

Tekenen: Jan van der Poll, Peter aent hoogh, Anthonis Ermers, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 90 dd 25 november 1695 Staat en Inventaris

Van Hendrik Jansen aent Hoogh getrout geweest met Neesken Arijaen Joosten de Cort, voor de langstlevende, te weten Neesken:

Silverwerck:

-       3 silvere lepels

-       2 silvere knoopen om in hemden te dragen

Tinnewerck:

-       9 tinnen schootelen soo groot als kleijn

-       2 tinne pispotten

-       3 komme

-       Een cull (?) en een soutvat

-       12 lepels

Cooper werck:

-       2 coopere melckemmers

-       Een coopere kanne

-       5 koopere keetels

-       Een klein keteltjen

-       2 coopere blaekers

-       1 vuur keteltje

-       1 vuurpan

-       1 lughter

-       2 schuimspaenen

-       1 coopere podt

-       1 sijghschootel

IJserwerck

-       2 roosters

-       2 schuppe

-       2 tang

-       Een vleesrieck

-       1 paptang

-       2 lenckhaelen

-       1 hael

-       Rond vuurijser

-       Strijckijser

-       Een blecke lanteern

-       Ijsere potje

-       Koeckpan

-       Bijl en hip

-       Perts toom met zijn toebehooren

Houtwerck

-       Spiegel

-       Een hoogh beslagen kaar met een kistje

-       Een wagen met zijn toebehoort

-       Een aert kar sonder raeij

-       Een schuijt

-       2 koeijbacken

-       2 gavelen

-       Een rieck

-       Snijback sonder mes

-       4 kisten ieder met een slodt

-       Een sitten

-       Etens kastje

-       Pertsback met een reep

-       2 pertsgreelen met een sael en light

-       2 tafelen

-       1 kreckstoel (?)

-       1 wieg

-       2 kleermanden

-       Boscurff

-       Een krone

-       een lijvaet doos

-       tobbe

-       vleestonne

-       waskuijp

-       half tonne

-       punder

-       scherfburt

-       een recke ?

-       lepelbort

-       7 balckhouten

-       Het schilfsel boven de eren

-       Het schilfsel boven de stal en ganck

-       2 stroijt korve

-       Wastrogh

Beddewerck

-       twee bedde goet

-       twee hooftpullings

-       een mentick met hooftpullingh

-       3 groene deeckens en een wit

-       4 kussens

-       Een paar groene tesse gardijnen met behanghsel

-       Een paar bonte gardijnen met behanghsel

Capitel van Lijwat:

-       24 slaaplakens soo goeij als quaaij

-       12 vierkante tafellakens

-       Een lang taefellacken

-       De helft in een lang tafellaken

-       15 manshemden

-       10 offerwijnen

-       6 servetten

-       Een swarte laecken sandt

-       4 sacken

Tekenen: D. van Clootwijck, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 94 dd 30 november 1695

Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol verhuurt aan Jan Peter Dircx genaamd Valck

-       een huis, hof en aangelegen land groot 14 lopens en 48 roeije met

-       4 stukken int campken aent Hoecken, groot 1 lopens en 32 roeije

-       het Dordel, groot 1 lopens en 7 roeije,

-       met den acker aan Heuvelscamp groot 2 lopens en 22 roeije,

-       het land overt Ven groot 1 lopens en 22 roeije

Nu in gebuik door Jan van der Pol, uitgenomen den Leegen hoff, die sij aan haar selve houdt.

Pachter mag ook het hout gebruik aan beide einde van de Hoogen Hoeck.

Voor 6 jaar, voor 29 gulden per jaar en 2 zakken rogge, 2 zakken boekweijt. En 10 kannen aan de armen van Nuland, 14 stuijvers in een meerdere pacht te betalen.

Borg Willem Willems van Vorstenbosch,

Tekent: merk Jan Peter Dircx, Willem van Vorstenbosch, Anneken Jans, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 97 dd 2 januari 1696

Compareert Catteleijn Jansen wonend te Geffen, transporteert al haar goederen, gelt en pretenties hetgeen zij te pretendeeren heeft van haar oom Handrik Arijen Rutten daar zij tegenwoordig bij woont, aan haar half broer geweest Vrouwe Marija Arijens, mede wonend te Geffen. Om haar kinderen mee op te voeden.

Tekenen: Peeter Peters, D. van Clootwijck

In marge: compareert Marija Arijaens, op 11 februari 1696, en geeft alle zaken weer terug.

 

Blz 98 dd 5 december 1695

Lijst van alle de beampten binnen HH Nuland, volgens placaat van de staten Generaal dd 2 november 1695,

Laur. Sijmontz, drossaard en secretaris zonder tractement

Matteus Gargon, predicant van Geffen en Nuland zijnde Nuland een combinatie van Geffen

Hendrik van Putten, koster en schoolmeester, met tractement

Anthonis Driessen, vorster en gerichtsboden, sonder tractement

Jan van der Ven, Heemraad

Dhr. Tieleman van Breugel, griffier van de leenhuijse van Geffen tot Nuland en stadthouder int selve cas.

Hendrik van Riemsdijck vorster tot Geffen en leenvinders van voorgenoemde huijse

Dirck van Clootwijck, president schepen

Jan van der Poll, schepen

Dirck van der donck, schepen

Peeter aent Hoogh, schepen

Theodorus van Mill, schepen

Peter Peters, schepen

Anrthonis Ermers, schepen

Cornelis Ackersdijk, advocaat deser banck

Laur. Simontz, procureur deser banck

Aert de Wert borgemeester

Dirck Jansen van Schijndel, borgemeester

Claas Cornelissen van rosmalen, borgemeester

Adriaan Jansen van Vechel, gesworene

Adriaan Ceelen, gesworene

Laur. Simonts, kerkmeester

Jan van der Pol,. Kerkmeester

Peter Peters, Armmeester

Gerit Jacob Dielissen, Armmeester

Laur. Simontz, collecteur van de Verpondingen

De ambten veranderen elke 2  a 3 jaren, drost ampt, secretaris ampt, vorster ampt wordt van weinig importantie genoemd alsoo geen rechtzaken er voor vallen.

Tekenen: D. van Clootwijk, Jan van der Poll, Dirck van der Donck, Peeter Peeters, Anthonis Ermers, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 101 dd 25 januari 1696

Rekening bewijs en reliqua van Jan Willem Teunissen en Jan Handrick Molengraeff als beedigde momboiren van Aeleke onmondige dochter van Aert Hendricx Molengraaff verwekt bij Maria Jan Willem Teunissen, in hun leven egtelieden en wonend te Nuland, van het jaar 1795

Ontvangsten:

-       2/3 deel van de erfhuisraad volgens accoord dd 13 mei 1694 een som van 75-0-0

-       Verkocht coorn van het seizoen 1694 de som van 90-0-0

-       Verkochte huisraad dd 17 december 1694 een som van 43-0-0

-       Aan Ariaen Melten uitgeleent ten behoeve van het sterfhuis 50-0-0

-       Ten Bosch bevonden bij de suster van Aert Molengraaff aan de onmondige gehorend een som van 50-0-0

-       In het sterfhuis bevonden 14-0-0

Totaal 322-0-0

Uitgaven:

-       200 gulden die ten interesse uitgezet is tot Schijndel aen de kinderen Willem Fransen 200-0-0

-       Betaald aan de secretaris van Schijndel voort maken van genoemde brief, afgaan van tocht en verteringen de som van 7-5-0

-       Aan Aert Frensen voor landhuur 9-12-0

-       Aan Bastiaan van Roij voor een ton bier tot de uijtvaart gebruikt 4-0-0

-       Aan Hendrik emonts voor de verpondingen 5-9-6

-       Aan de Heer Chevalier het hooftgelt 2-10-0

-       Aan Frans van Valckenburgh een jaar huishuur 18-0-0

-       Aan Willem Clasen, Borgemeester, restant van contributie 8-13-0

-       Aan Jenneke Hendriks van een half jaar kostgeld van genoemde onmondige  13-0-0

-       Aan de offcier voor het tekenen, overstaan etc 3-0-0

-       Schepenen voor hun jura 1-10-0

-       Aan de secretaris voor het schrijven van de rekening 3-0-0

-       Idem voor het uijtmaken 1-10-0

-       Zegel pamper idem 0-7-0

-       Voor het appostileeren van deze rekening 1-10-0

Totaal: 279-6-6.

Resteert derhalve 43-6-6.

Tekenen: Dirck van der Donck, Anthonis Ermers van Nulant.

Blz 108 dd 24 januari 1696  staat en inventaris

Van Antonis Joosten als gehuwd geweest met Handerske Jan Adriaens ten behoeve van Handerske Jans als langstlevende:

Tinwerck:

-       3 schotelen, groot en cleijn

-       2 teloren

-       8 lepels

-       1 com

Coperwerck:

-       2 koeijketels

-       2 hantketels

-       2 copere kannen

-       Een copere melckemmer

-       2 sijghschotels

-       2 vuurpannen

-       4 copere lampen

-       Een blecke lantaarn

-       Een coopere panneke

Ijserwerck:

-       2 moespotten

-       2 koeckpannen

-       Ijsere ketelken

-       3 haele

-       4 lenckhaelen

-       2 tangh

-       1 hanghijser

-       Rooster

-       4 seijsie, so goet als quaat

-       2 sighten

-       Snijback met een mes

-       2 spaeije

-       2 riecke met een quaije

-       2 perts knuijsters

-       2 gavelen

-       3 bijlen en 2 hiepen

-       1 acx met een houeel

-       3 graeffschuppe soo goet als quaat

-       2 vlaghseijsies

-       3 krijgh spille (??)

-       Een vuureijser met een strijkeijser

-       Een schoep

Houtwerck en pertsgetouw

-       een waegen soo die gadt

-       een hooghkar

-       een aert kar sonder raeij

-       een ploegh met toebehoort

-       twee eegde

-       pertsback met een reep

-       3 koeijbacken

-       Een sleghte wan

-       Een vat

-       3 braecke

-       Een taffel

-       11 tehoren (?)

-       4 pertsgreelen , twee saelen met 3 lighten

-       3 grote kisten en een kleijn

-       2 koetsen

-       3 kasten soo goet als quaat

-       2 emmers met een melckemmer

-       Een schelfbort

-       2 tobbe en 2 asbacken

-       Een schael met enigh gewicht

-       Een room tonne

-       Een kors met de schijven (?)

-       Wascuijp

-       7 stoelen

-       3 sporicke met haar toebehoort

-       Een boscorff

-       Een …stock

-       Een nagelboor

-       Een punder

-       Een trogh

-       Een schuijt met sijn toebehoort

Bedde:

-       3 bedde soo goet als quaat

-       3 hooftpeulinge

-       2 kussens

-       2 dekens soo goet als quaat

-       Een paar linde gardijnen

Linde:

-       17 paar slaaplakens

-       8 offerwijnen

-       31 manshemden soo goet als quaat

-       Een trijn sladtplaake (?) en een hempt

-       3 pelle toffellakens

-       6 pelle servetten

-       4 pelle handdoecken

-       19 tafellakens

-       En nog 3

-       10 zakken waaronder 2 kleijn

Wolle kleren:

-       2 rocken van Tonis Joosten

-       Een vlesse wammis met een hemptrock

-       Een paar kleren verkocht voor 12 gulden

 

Genoemd de onmondige kinderen,

Tekenen: merk Harske Jan Ariens weduwe Tonis Joosten, merk Rudt Gerit Berens, D. van Clootwijck, Antonis Ermers van Nulant.

Blz 114 dd 2  februari 1696

De heer Christiaan van Vlierden heeft door de vorster deser HH ten overstaan van schepenen beslagh en arrest gedaan op een rente van 300 gulden capitaal toebehorende Jenneke Lievens, weduwe Abram van der Schelstraten, ten laste van de weduwe van Claes Willem Janssen inwoonster hier, om daaraan te verhalen. De pretensie is door de vorster gedaan aan Willem soon van genoemde Claas Willems.

Tekenen: Peeter Peeters, Peter Aent Hoogh, De Vlierden.

 

Blz 116 dd 11 februari 1696

Ontvanger van de verpondingen verklaart ontvangen te hebben

-       4 juni 1691: van Lambert Frenssen van Bocxtel: 468-0-0

-       3 september 1691: van Eijmbert Jacobs: 230-0-0

-       3 november 1691 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 378-10-0

-       18 december 1691 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 228-0-0

-       28 februari 1692 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 300-0-0

-       23 februari 1692 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 172-0-0

Schepenen verklaren deze informatie van de ontvanger Gijsbert van Beresteijn ontvangen te hebben.

Tekenen: D van Clootwijck, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Peeter Peters, Peter aent Hoogh.

 

Blz 118 dd 27 februari 1696

Schepenen verklaren dat Juffr Berber Anna van der Keurbeeck alhier in dese HH is wonende en nogh in leven, gezond gaande en staande en in kennis der waarheijt.

Tekenen: Berber Anna van Clootwijck, geboren van Kuerbeeck, D. van Clootwijck, Jan van der Pol, Peeter Peters.

 

Blz  119 dd 27 februari 1696

Compareert Jenneke weduwe Jan van Vechel aan de ene kant en Adriaan Jan van Vechel, haar zoon aan de andere kant, die een accoord gemaakt hebben, met consent van Jan Joosten, man en momboir van Arieken van Vechel en Jan adriaans als man en voogt over Cornelia van Vechel, en Maria van Vechel. Jenneke geeft haar hele inboedel over aan haar zoon, en diens vrouw Anneke Florisse, waarvoor beiden haar voor de rest van haar leven zullen onderhouden voor drank, cost, kleding. Maria krijgt een middelbare koeij uit de stal van Adriaan als zij gaat trouwen. Adriaan zal aan Jan Joosten, Jan Adriaans en Maria van vechel 150 gulden moeten betalen bij het overlijden van Jenneke.

Tekenen: merk Jenneke Jansen weduwe Jan van Vechel, merk Maria Jan van Vechel, Adriaan Jansen van Vechel, merk van Anneke Florisse, vrouw vasn Adriaan Jansen van Vechel, merk van Jan Joosten, merk van Jan Adriaans, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 123 dd laatste februari 1696

Rekeing bewijs en reliqua door Hendrik Welten in plaats van zijn schoonvader Lambert Frenssen van Bocxtel, zaliger, en Peter Eijmbers van Creijl in plaats van Eijmbert Jacobs van Creijl zaliger, zijn vader, van de verpondingen van Nuland,  ingaande 1 oktober 1690.

Ontvangen:

-       jaarlijks 1864-26-0 gulden

Uitgaven:

-       4 juni 1691 betaalt aan Gijsbert van Beresteijn ontvanger van de verpondingen 468-0-0

-       7 september 230-0-0

-       3 november 378-10-0

-       18 december 228-0-0

-       28 februari 1692 300-0-0

-       Februari betaald 172-0-0

-       17 december 1691 betaald aan Cornelis van Vlijmen 36-0-0 wegens verteringen in zijn huis toen Jan Diercx en Bastiaen Jansen van Roij in de terten (?) gegijselt waren wegens het restant van de verpondingen

-       18 december betaald aan Willem Freinxc, deurwaarder wegens zalaris 24-0-0

-       Idem betaald aan hem wegens extraordinaire verpondingen, gijseling van regenten 42-0-0

-       29 december betaald aan Cornelis van Vlijmen wegens verteeringen 4-12-0

-       28 februari 1692 expres naar Den Bosch gegaan om gelt op te nemen 1-10-0

-       Verteert bij Lambert Frenssen, Gerit Peters en Jacob van Gogh, dat zij andermaal om gelt zij gegaan maar niets konden uitrichten 1-2-0

-       Secretaris voor het schrijven van de rekening 1-10-0

-       Idem voor het uitmaken 1-10-0

-       Zegelpampier  0-7-0

-       Officier voor het overstaan 1-10-0

-       Tanteme pro memorie, doorgestreept

-       In marge: Beurloon van 2-10-0 van iedere hondert gulden 44-8-0

Totaal 1890-14-0

Meer uitgegeven dan ontvangen: 69-19-0.

Tekenen: D. van Clootwijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Peter aent Hoogh, Jacob van Gogh, Mathijs van creij, Handrick Marcus.

 

Blz 132 dd 9 maart 1696

Compareert Cornelis Gans, Heer van Nuland, getrout hebbende Vrouwe Anna Maria Tromp, en authoriseert N.N. Gerichtsboden van Kralingen om in arrest te nemen alle meubelen die opt slodt van Honnigh (?) gevonden mogen worden, volgens het transport daarvan op 16 oktober 1668, aan Juffr. Margaretha Trompzaliger, zuster van zijn Vrouw.

Tekenen: Cornelis Gans, Laur. Simonys, secr., D. van Clootwijck, Peter aent Hoogh.

 

Bzl 133 dd

Eijmbert Jacobs van Creijll en Willem Willems Vorstenbosch, borgemeesters van Nuland, worden geordonneerd te betalen aan drossaard Croon, 312-14-6 gulden in voldoening van het contingent van die van Nuland wegens de Graafs (?) welke in een som van 15400 gulden en in 8209-14-0 gulden, bedragden tsamen het contingent van Nuland ter somme van 1569-5-8 gulden, mits dat de drost de resterende penningen van de genoemde Graafswercken (?) sal moeten voldoen actum Nuland 22 juli 1689, was getekent Jan Jansen van der Ven, Advocaat van de Grist?, Bastiaen (?) Jansen van Roij, Jan Dirck…Jacob Jansen van Gogh, J van der Steen,

Lager stond: bekenne van dese ordonnantie door handen van de borgemeesters met de som van 312-14-6 ten volle voldaan te zijn, dd 27 juni 1689. Tekent G Croon.

Niet getekend.

 

Blz 134 dd 21 maart 1696

Compareert Rudt Gerit Bernarts aan de ene kant, en Peter Joosten als momboir van de onmondige kinderen van Teunis Joosten zaliger, verwekt bij Harske Jan Arijens, hebben een accoord gemaakt, inzake de inventaris gemaakt op 24 januari 1696: Rudt Gerrits zal alle meubelen en inboedel houden om daarmee te doen wat hij wil, uitgezondert de 3 van de beste kisten, 2 vrouwenrocken, te weten den besten tingteren rock met sartijnen koorden met den besten blouwen rock, en een mans stoffen rock, een broeck, die hij aan de kinderen moet uitkeren samen met 175 gulden ineens.

Tekenen: merk van Rut Gerrits, merk van Peter Joosten, Peeter Peeters, Jan van der Pol.

Blz 136 dd 20 maart 1696

Compareren Gurt van Gelkerken als man en momboir van Meghel Aarts Mulders, Peter Peters Deckers ook sterk voor zijn broers, Willem Peters, Gijsbert Jansen als momboir van de onmondige kinderen van Jan Aarts Mulders, mitsgaders Hendrik van Aalst, als cooper van Andries van Bokhoven zijn part, alte samen testamentair erfgenaam van Jenneke Aarts Mulders zaliger en ieder met voorgenoemde advies hebben een deling gemaakt:

Aan Gurt Jansen van Geelkerken:

-       gerechte 4e part in de grote Donck int geheel groot 5 lopens tussen erve oost Cornelis Ivens c.s., west Maria Janse Hanegraaf, zuid genoemde Ivens, noord idem.

Aan Peter Peters:

-       stuk akkerland gelegen int Hoogbosch, tussen erve oost de weduwe Hanegraaf, west Hendrik van Aalst mededeijlder in deze, zuid Dirk Vorstenbosch en noord de genoemde van Aalst,

Aan Gijsbart van der Velde

-       twee stukken teulland mede gelegen in vinckel genaamd ’t vierde part van de Groote Donck, tussen erve oost Gurt van Geelkerken, west Cornelis Ivens, zuid idem.

Aan Hendrik van Aalst:

-       stuk akkerland int Hoogbosch met twee eindekes klevervelt daar aangelegen, tussen erve oost Maria Hanegraaf, west idem, zuid Dirck van Vorstenbosch, noord idem.

-       Half bussel op de vinckelse wetering tussen erve oost Meriken Hendricx, west de gemene straat, zuid de Wetering, noord Dirck Vorstenbosch,

-       Klein houtveldeken teijne Peter den Deckers stuk, oost Maria Hanegraaf, west genoemde van der Aalst, zuid idem, noord idem.

Bepaald dat de erfgenamen van Aert de Mulder zullen alle de achterste landen moeten uijtwegen

Tekenen: Gurt Jansen van Geelkerken, merk van Peter Peter Deckers, Gijsbert Jansen van de Velde, Handrik Jansen Verhagen voor zijn swager Hendrik van der Aalst, D. van Clootwijck, Jan van der Pol, Willem Jansen, sub. secr.

 

Blz 143 dd 21 maart 1696

Compareert Johan Pels deurwaarder van de gemeene middelen, geauthoriseerd door de Heer Gerard van Roeij, ontvanger van gemeene slands middelen, heeft in arrest genomen de Molengraafse Hoeve, toekomende de Heer Christoffel van Beughem, van met alle haar op en deprendienten, behalve de huurpenningen, om daarvan te halen de achterstallige gelden.

Tekenen: Jan van der Pol, D. van Clootwijck

 

Blz 144 dd  24 maart 1696

Dirck Jansen van Schijndel, Claas Cornelissen van Rosmalen en Teuniske Jan Wouters nu laatst weduwe van Peter Rijcken, verklaren een en voor al, als schuldenaar principaal Dirck van Clootwijck, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Peter Peters en Anthonis Ermers van Nulant, schadeloos te sullen stellen binnen een jaar na vandaag, van een borgtocht die zij hebben gedaan voor Notaris van Heeswijck voor 200-0-0 opgenomen van Maria van Diepenbeeck, weduwe Tibosch, 23 maart 1696,

Tekenen: merk Dirck Jansen van Schijndel, merk van Antoniske Cornelissen

 

Blz 145 dd 24 maart

Compareert Peter Joosten als beeidigde momboir van de onmondige kinderen van Teunis Joosten, zaliger, en verklaart voldaan te zijn, volgens accoord tussen de genoemde kinderen aan de ene kant en Rudt Gerit Bernars aan de andere kant, met de som van 175 gulden, uit handen van Rudt Gerritsen, waarvoor de kinderen wegens den huijsraat is opgedragen, achtergelaten na de dood van Teunis Joosten.

Tekenen: Jan van der Pol, Peeter Peters, merk van Peter Joosten.

Blz 147 dd 1 april 1696

Jan van der Pol, regerend schepen verhuurt aan Denis Dircx Deckers zijn huis, hof en aangelegen land, groot 14 lopens, genoemd de Rootse Hoeff, die al 1 a 1,5 jaar gebruikt wordt door Denis Dircx. Voor de tijd van 4 jaar, voor 42 gulden. Er werd ondersproken dat de …. van tuijnen als andersints sal slaan tot verpachters last, pachter draagt alles dorpslasten. Borgen: Rijckske, weduwe Jan Luijcasse. Bij brand moet er vergoed worden,

Tekenen: merk van Denis Dircx, merk Rijckske Jan Luijcasse, Anthonis Ermers, Peter aent Hoogh, Willem Jansen sub secr.

 

Blz 151 dd 3 april 1696

Compareert Claas Jansen van Boeckel, inwoner hier, gedaagt om een verklaring te geven ter instantie van Jochaem van Sinneren borger en inwoner van Den Bosch, dat hij in mei 1694, heeft aangenomen om te kloven of kort te maken den afval van 4 eijken boomen, offwel hetgeen dat tot geen timmerhout bequaam mochte wesen, alsoo sijn deponenten Mr. Adriaan de Boom, alwaar hij het van aangenomen heeft, en het overschot gebruikt mocht worden voor de Engelandsche brug, welke hout gevallen was op de lants hoeve tot Nuland gehoirende aan het convent van de Fraters, aangenomen voor 12-0-0 gulden, waarvoor hij ten dele betaald is.

Tekenen: merk: Nicolaas Jansen van Boeckelt, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van nulant.

 

Blz 153 dd 5 april 1696

Compareert Willemke Aerts van Dijck, laatst weduwe van Aert Hendricx van der Ven, en Peter Aarts van Dijck haar broer,  verklaren zich borg te stellen voor de verkoop van twee mergen hooiland die Willemke heeft opgedragen aan de 3 kinderen van Adriaan Wouters tot Rosmalen, mocht Mr. Wilhelmus van Lier nog een pretentie hebben.

Tekenen: Peter Aerts van Dijck, Jan van der Poll, Peter Peeters, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 155 dd 5 april 1696

Op het verzoek van Sijmen Dircx en Dirck Jacobs als momboiren van Geritje Adriaen Dircx, zijn de schepenen ermee accoord dat Geritje haar eigen zaken kan behartigen en worden de momboiren bedankt.

Tekenen: Jan van der Poll, Peter Peeters, Peter Aent Hoogh, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 156 dd 9 april 1696

Schepenen Peeter aent Hoogh en Dirck van der Donck, en Jan van der Poll als gecommitteerde van de officier, hebben ter instantie van Laurentz Sijmons, officer van Nuland, hebben het huijs van Lambert Tonis Hensen gevisiteert als soude hebben geperpetreert eenen manslagh op 8 april 1697 in de HH Heeswijk aan een zekre Antony…. ( niet ingevuld) wonend te Schijndel en overmits denselve was fugitiff en Jenneke de huisvrouw van genoemde Lambert becalangeert en alle goederen gearresteert en oock geinventariseerd.

Tekenen: Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 157 dd 9 april 1696

Compareert Cornelis van Coot, in naam van zijn schoonvader Drossaaert Croon, aan de ene kant en de Heer Secretaris Dirck van Clootwijcck aan de andere kant, verklaren dat de eerste twee huisen, hoff en aangelegen land,als mede het costers heufken, gelegn aan de kerk van Nuland,  verhuurt aan de tweede comparant, voor de tijd van 4 jaar, en alsoo de Heer secretaris van der Steen zaliger, de genoemde pachters voorraad aan de groote huisingh een brouwerij op sijn costen heeft doen maken, zo is bepaald dat de genoemde pachter de de brouwerij, mout… en alles wat er bij hoort, na het eindigen van de pachtperiode weer terug sal nemen, zonder het huis te mogen beschadigen, zo niet dan boete of herstel op kosten van de pachter.

De verpachter sal het cleijn huis aanstonts tot een bequame schuer, dack, wande en venster dicht maken rondom naar den eijsch van deuren en binnen een stalling voor paarden, koeibeesten en een dorsdeel maken.

Genoemd de eerste condities van de verpachter en Jonker Mart. Kividt  en genoemde secretaris van der Steen zaliger, wegens het grote huis en het aangelegen land souden mogen gemaakt en opgeinckt hebben.

Pacht van 70 gulden,

Later is overeengekomen dat de termijn verlengd zal mogen worden.

Tekenen: G. Croon, D. van clootwijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 163 dd 2 mei 1696

Alsoo Anthonis Joosten inwoner hier is komen te overlijden, en zijn weduwe Harske Jan Ariens enige maanden later is komen te trouwen met rudt Gerit Bernarts, de erfmeubelen laten inventariseren, op 24 januari 1696, en de momboiren authorisatie hebben gekregen van het gerecht van Nuland, om de huisraad te mogen transporteren naar Rut Gerarts, zoals gebeurt is op 21 maart 1696, voor 175 gulden.

Nu is dat genoemde Handerske laatst huisvrouw van Rut Gerarts onlangs overleden is en 3 onmondige kinderen heeft achtergelaten, verwekt door genoemde Teunis Joosten, woirdt nu gesustineerd dat de helft van de gekochte meubelen versterven op de genoemde kinderen, waarbij er verschil van mening was ontstaan tussen Rut Geritse en Peter Joosten als momboir van de kinderen met zijn medemomboir de officier deser HH, en hebben met instemming van het gerecht hier gemaakt een accoord.

Rudt Gerritse blijft meester van de gekochte huisraad, hij heeft hem gekocht, de kinderen hebben daarop geen pretentie meer. Daarentegen zal Rudt het jongste kind Teunis Teunisse 5 jaar onderhouden in cost en kleding. Mocht het kind binnen 5 jaar overlijden dan zal dat tot profijt van Rudt wesen, dit gedaan sonder argh ende list.

Tekenen: Merk Peter Joosten, merk Rudt Geerits, Jan van der Poll, Laur. Sijmomts officier, Peetera ent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, D. van Clootwijck.

 

Blz 167 dd 9 mei 1696

Compareert Johan Visser Deurwaarder Raad van Brabant, wegens een mandaat van arrest en daaghsel, dd 17 mei 1696, door de Raad gegeven, ten behoeve van Johan Charel de Jeger tot Loghtenburg, Michiel Antony de Jeger en Beatricx Catharina de Jeger, laatst huisvrouw van Philips de Garve?, kinderen van wijlen Wouter Michiel de Jeger, verweckt bij Cathrina van der Linde, allen wonend te Oderoij in de Meijerij vanwege de hoge overheid heeft in arrest genomen een hoeve lants gelegen te Nuland, nu gebruikt door Dirck van der Donck, met de huur en pacht penningen, toebehoorende de Baron van Mombeeck om daaraan te verhalen de inhoud van het mandaat met de costen van dien.

Tekenen: Peeter Peters en Jan van der Pol.

 

Blz 169 dd 9 mei 1696

Alsoo Hendrik Jansen aant Hoogh en Neesken Adriaan Joosten de Cort in hun leven egtelieden, inwoners van Nuland, hebben een onmondig kind nagelaten genaamd Jan Hendrik, nu worden momboiren benoemd: Claes Jansen Aent Hoogh, oom van vaderswege en Joost de Kort oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Pol, D. van Clootwijck

 

Blz 171 dd

Registratie van een acte aan de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden.

“Cornelis Gans vraagt zich af hoe dat de Raad hem beliefde te gratificeren met overlaten van enig land bij resolutie van 6 juni 1692 voor de som van 70 gulden, en de Heer van Liessel als rentmeester op zijn boeck bevondt het selvere groter te zijn als het was opgegeven, soo hebben (…) later getaxeert op 180-0-0 , (…) Heer van Liesselt wordt gevraagd e.e.a. te regelen, … Raad besluit dat de landerijen getransporteerd mogen worden aan Cornelis Gans,

Met nogh:

- 4,5 hont land van het Catarina Altaar

- 3,5 hont en een mergen quaden Groesland

Samen voor de som van 180-8-0 gulden., Getekend 18 februari 1693, Tekenen Arent Flasch (?), Heer van Slingelandt. 

Schepenen verklaren nu dat ter instantie van de Heer Baron van Leefdael, raad en rentmeester generaal van de episcopale goederen, hebben voor de 2e keer de volgende goederen het gemene land competerend, getaxeerd:

-       5 hont in de Elscamp,

-       9 hont quaad groesland opt Groot Hoogh ten eijnde gelegen tot de Etteringsgraeff, gehorende aan het St Catarina Altaar in de kerk van Nuland,

Tesamen 187-18-0

Verder:

-       3,5 hont en een mergen quaad groesland overet Grott Hoogh en de elscampen, tot de Etteringshgraaf  getaxeert op 72-10-0.

Samen derhalve 180-8-0 (???)

27 oktober 1692, was getekend: J van der Steen, secr.

En wordt nu getransporteert aan de Heer Cornelis Gans:

-       5 hont gehorende aan he St Catarina altaar,

-       4,5 hont land gehorende aan Priarije (?)  aldaar samen voor 70 gulden, hetgeen zal worden door gegeven aan de rekenkamer zodat die som aan de rentmeester verrekent kan worden,

Niet getekend.

 

Blz 177 dd 25 juni 1696

Compareert Jan van der Heuvel regerend schepen van Rosmalen aan de ene kant en Claes aent Hoogh en Joost de Cort, regerend schepen van Maren aan de andere kant als momboiren van het onmondige kind van Hendrik Aent Hoogh en Neesken Adriaens de Cort, en hebben een accoord gemaakt: Van den Heuvel heeft getrouwd gehad de genoemde Neesken de Cort, en hebben huwelijkse voorwaarden gemaakt:

De langstlevende zal uit de eerste aflijvigen de gereden middelen zal de genoemde bruid profiteren 300 rijksdaalders, en de tocht in het goed van de bruidegom. Van den Heuvel zal genieten 200 rijskdaalders uit het goed van de bruid en de tocht in haar goederen. Van den Heuvel zal aanstonts uit de penningen van de onmondige 500 gulden eens in volle voldoening van genoemde huwelijkse voorwaarden, en 125-0-0 waarvoor van den Heuvel de tocht heeft afgestaan ten behoeve van het onmondige kind, en 100-0-0 die van den Heuvel tot allemisse gedistribueert als Neesken is gestorven, tesamen 725 gulden, waarmee van den Heuvel geheel consent is. Behalve de halve schaar opt velt die van den Heuvel beseijt heeft, waartegen de momboiren alle schulden op zich nemen ten laste van het sterfhuis van van den Heuvels vrou staan te betalen,

Tekenen: Jan Sijmens van den Heuvel, Claes Jansen aent Hoogh, Joost de Cort, Jan van der Pol, Peeter Peters.

 

Blz 181 dd 20 juni 1696

Claes aant Hoog en Joost de Cort als momboiren van het onmondige kind van Hendrik Jansen aent Hoogh, verhuren aan Jan Jansen van Creij een huis, schuur boogaert, en aangelegen akkerland, aan de Nulandse straat, verder een weijcampke aan den Hogenwegh, groot twee mergen, en het 1/3 deel in Grietje Aent Hoogh acker, voor 6 jaar, voor 40 gulden, borgers: Mathijs Jansen van Creij ende Adriaan Ceel Willems

Tekenen: Jan Jansen van Creij, Mathijs Jansen van Creij, Adriaan Ceelen, Jan van der Pol, Peeter Peters

 

Blz 184 dd

Compareert Cornelis Gans, Heer van Nuland en Vrouwe Alida Gans, weduwe douariere van de Heer Steven Cronbart (?), in leven Heer van …… en hooftbaljuw tot Maastricht, en hebben de drossaart Peter Schoock volgens accoord 30/20 januari 1691 en opgevolgde verkopingen van enige goederen door genoemde Schoock in naam van de comparanten, dd 21 januari 1696, …acte gaat niet verder op de volgende bladzijde

 

Andere akte blz 185 dd 30 juni 1696

…is gekomen den eersten dag van juni om gras te halen, voor de deponenten eerst binnen dese HH omtrent de Heer van Nulands huis, alwaar zij deponente in een zijsloot heeft vinden liggen een jongelingh en de eerste deponent riep de tweede erbij en bevonden dat hij doot was, en zoo het scheen verdroncken was.

Tekenen: P. le Chevalier, merk Willemke weduwe Jan Lamberts, D. van Clootwijk, Jan van der Poll.

 

Blz 186 dd 30 juni 1696

Schepenen verklaren vandaag op de lesten dag van juni zijn gekomen omtrent het huis van de Heer van Nuland en aldaar in een zijslootje int water vinden liggen een jongeling niet anders wetend als daar verdroncken te zijn,

Tekenen: Peter Peters, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh D van Clootwijck, secr.

 

Blz 187 dd 18 juni 1696

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 600-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, 3 september 1695, tekent G van Berestijn,

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 180-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 29 maart 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 257-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 10 juni 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 235-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 7 oktober 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 157-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 22 september 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Hens Bosch  de som van 337-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 8 juli 1696

Ontvangen 22 -0-0 voor oortjen gelt, van 1693, tekent v Beresteijn.

Tekenen: Laur. Simonts, officier, Jan van der Pol, D. van Clootwijck

 

 

 

Blz 191 dd 5 september 1696

Peter aent Hoogh verhuurt 2 stukken teulland gelegen omtrent het huijs van de Heer van Nuland, aan Cattelijn, weduwe Jan Willems, voor 6 jaar, voor 7-10-0 per jaar.

Tekenen: Peter Peters en D.van Clootwijck, secr.

 

Blz 192 dd 5 september 1696

Condities waaronder de schepenen willen bestellen voor de minste penningen het collecteuren van de verpondingen en oortjensgelt van een oortje per gulden, met ingang van 1 oktober 1695, Aannemer is Anthonis Ermers van Nulant voor 4 gulden en 4 stuijvers voor ieder 100 gulden, borgen zijn Gerit Croon en Aert de Weert. 

Tekenen: Anthonis Ermers, G. Croon, merk van Aert de Wert

 

Blz 194 dd 5 september 1696

Compareert Juffr Berber Anna van der Keurbeeck, dochter van wijlen Heer Hendrick  van der Keurbeeck in sijn leven capiteijn ten dienste van dit land, verwekt bij juffr. anna Maria ter Hell, zaliger, nu getrout met Dirck van Clootwijck, president schepen van Nuland en secretaris van Rosmalen, en machtigt haar man om in de stad van Campen als erfgenamen van …. Ter Hell, ongelukkig vant leeven geraeckt, te reclameren

Tekenen: Barbar Anna van Clootwijck geboren van Heurbeeck, Anthonis Ermers van Nulant, G. Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 195 dd 18 september 1696

Compareert de Vrouwe Anna Maria Tromp, Vrouwe van Nulant, uit cracghte van seker acte van Pieter van der Keurbeeck, capiteijn ten dienste deser lande, op 11 oktober 1673, voor Dirk Stapman, notaris binnen den Briel residerende, zoals uit originele acten is gebleken, en heeft aangesteld de Heer Dirck van Clootwijk, gehuwd met Berber Anna van der Keurbeeck, zuster van genoemde Pieter van der Keurbeeck om naar Campen te gaan, voor de erfenisse van Jonker Jan Jurriaen  en Juffr Berber Anna ter Hell nu onlangs te Campen van hun leven berooft

Tekenen: Mari Tromp, vrouw van Nuland, G. Croon, Jan van der Pol.

 

Blz 197 dd  19 september 1696 akte is doorgestreept

Lijst van het peil van de brouwketels;

-       Dirck van Clootwijk: coopbrouwer, iedere Reijs 9 tonnen

-       Bastiaen Jansen van Rooij, of diens huisvrouw vanwege zijn indispositie, ketel is 12 tonnen groot, brouwt iedere Reijs 8 tonnen als coopbrouweresse.

-       Heer van Geffen sijn ketel onbruikbaar

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 198 dd 19 september 1696

Compareert Dirck van Clootwijck coopbrouwer die verklaart dat zijn ketel 15,5 ton groot is en elke Reijs 9 tonnen bier te zullen brouwen.

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 198 dd 19 september 1696

Compareert Bastiaen Jansen van Rooij, of diens huisvrouw vanwege zijn indispositie, ketel is 12 tonnen groot, brouwt iedere Reijs 8 tonnen als coopbrouweresse.

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 199 dd 19 september 1696

Compareert Jonker Rosier de Vooght, in naam van sijn Heere vader, de Heer van Geffen, en formiseel inwoner van Nuland die verklaart als huisbrouwer iedere Reijs 8 tonnen kan brouwen,

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 199 dd  1 oktober 1696 Staat en Inventaris

Voor Emerens Willems, als getrout geweest met Gerit Bastiaans, ten behoeve van Gerit Bastiaans

Tinnewerck:

-       2 tinne schootelen

-       3 tinne lepels

Cooperwerck:

-       copere moespot

-       copere melkkan

-       een sijghschootel

-       coopere hantketel

-       koeijketel

-       copere lamp

IJserwerrck

-       ijsere moespot

-       ploegh en toebehoren

-       2 riecken

-       Hael en lanckhael

-       Een spaeij

-       Tangh

-       Hoijseijssie

-       Vlaghseijsie

-       Sight

-       Gavel

-       Snijback met een mesch

-       Mesthaeck

Houtwerck

-       hoogkar

-       5 drij voet stoelen

-       Een kinder …stoel

-       Kinderstoeltje

-       Tardel?

-       Een sitten?

-       Trogh

-       Etenskastje

-       ….

-       Een sleghte ….

-       Een koets

-       Een korn met haar toebehoort

-       Tobbe

-       Kuijpke

-       2 koeijbacken

-       Een pertback met een reep

-       Sael, light, met een greel

-       …….

-       Boschkorf

-       Wanne

-       Een vat van …..

-       2 emmers

-       Een leerke

-       Een seef

Linde:

-       2 paar slaaplakens

-       Een toffellaken

-       Een bedde met hooftpeulingh en kussen

-       Een blou deken

-       Een geutbanck met een stelling 4 sacken

PM de kleren van Emerens zijn voor de kinderen.

 

Blz 202 dd 15 oktober 1696 Staat en inventaris

Van Peter Joosten nu ter tochte aan Merieke Dielisse, zijn weduwe:

Capittel van Bedde

-       een bed met een koets

-       een hooftpeulingh en een deecken

-       3 paar slaaplakens

Houtwerck:

-       twee kisten, een renneke

-       een backtrogh, een korf, twee tobbe

-       een rossel, twee kuijpkens

-       wateremmer, drie stoelen

-       koeijback

IJzerwerk, Cooper en tinne

- koeijketel, handketel, vuurpan, twee lampen, zes tinne leepels, tinne schotel, ijsere moespot, een koeckpan, een hael, tangh, spaeij, schup, twee riecken, een gavel, bijl, hiep, hoijseijssie met een kargetouw, snijback met een mesch, 3 meelsacken, twee tafellakens, 2 offerwijnen, scherffbort, kruijwagen,

Tekenen: Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 202 dd 17 oktober 1696

Compareert Jan van den Heuvel, oudschepen en inwoner van Rosmalen, die verklaart ten volle betaald te zijn inzake het acoord van 25 juni 1696 door Claas aent Hoogh en Joost de Cort, als momboiren van het onmondige kind van Hendrik aent Hoogh van een som van 725 gulden,

Tekenen: Jan Sijmons van den Heuvel, Jan van der Pol, Mathijs Jansen van Creij, Willem Jansen loco secr.

 

Blz 204 dd 30 oktober 1696

Schepenen verklaren ter instantie van Gerard Croon, drossard zich vervoegt te hebben bij Willem soone Jan Huibert Goosens bij het huijs van zijn vader, gekwetst en te bedde liggend, en hem gevraagd, in het geval dat hij dood mocht gaan, wie hem de kwetsuur hadde toegebracht. Hij verklaart afgelopen zondag in de avond tussen light en donker aan het huijs van Gerrit Adriaens van Creijl, herbergier wonend in de Croon, op den Papendijk tot Geffen, en hoorde dat Gerrit kijffelijcke woorden had tegens iemand en hij aan de dochter Geertruijt en een ander kind wat voor ruzie er aan de hand was, zij zeiden dat het haar vader was. In huis gekomen kreeg hij gevraagd door Gerrit wat hij begeerde, hij vroeg een roomer met hem te drinken. Twee roomerkens brandewijn werden ingeschonken, gedronken waarbij Gerit verschillende inpertinente woorden uitbracht tegen president Hendirk van den Bogaert en advocaat van den Gevel, dat ze schelmen waren, Willem antwoorden dat sulcx hem niet en raakt. Daarna maakte Gerrit hem ook uit voor een schelme en een rekel, en verschillende keren tegen hem opsprong en tegen gehouden werd door de vrouw en kinderen van Gerrit. Toch heeft Gerrit hem met een mesch achter in de rug gestoken,

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Willem Jansen, loco secr.

 

Blz 205 dd 3 november 1696

Alsoo Jenneke Jansen, huisvrouw van Dielis Thomasse op 26 september binnen Den Bosch is komen te overlijden zonder kinderen na te laten en hebben schepenen vanwege de resolutie van collaterale successie d.d. 24 oktober 1695 van de Staten Generaal en hebben de goederen getaxeerd voor haar man:

-       huis en 13 lopens land gelegen aan het gemeen Vinckel , belast met 17 vaten en 4 kannen rogge aant Groot Gasthuis te Den Bosch, en 3 vaten rogge aan de armen van Nuland, en een erfpacht van 3-0-0 aan de Heilige Geest tot Den Bosch, en 1-10-0 aan …. ( niet ingevuld), verder een pacht van 6-0-0 aan ….. ( niet ingevuld) te Den Bosch, de beterschap is gewaardeerd op 45-0-0

-       een mergen hooiland  gelegen opt Nuland 40-0-0

Samen 85-0-0.

Niet ondertekent.

 

Blz 208 dd 27 november 1696

Alsoo Hendrik soone Hendrik Emons van Vlijmen is overleden in 1696 en hebben de schepenen voor zijn moeder Grietje Geerits van Grinsven als tochteresse van de goederen deze getaxeerd:

-       huis, hof en 9 lopens en 41 roeije land, genaamd het Roeijland sijnde leenroerig aan de Heer van Empel, belast met een erfpacht van 225 gulden aan het Sinnelooshuis te Den Bosch, en 0-3-6 gewinchijns jaarlijks aan Jonker Hermen Pelgrom, belast met onderhouden van een ….swaeren somerdijck lanck 337 treden, beterschap getaxeert op 35-0-0

-       twee mergen hooiland in de Corte hoeve getaxeert op 36-0-0

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland

In marge: Grietje verklaart verder geen goederen verzwegen te hebben.

 

Blz 209 dd 28 november 1696

Drossaard Croon machtigt Hr. en Mr. Nicolaas van de Gevel, advocaat en poirter avn Den Bosch, in een procedure tegen Jan Jansen aent Hoogh

Tekenen: G. Croon, Laur. Simonts, Jan van der Poll

 

Blz 210 dd 28 november 1696

Drossaart Croon in aanwezigheid van de schepenen heeft Jan Jansen aent Hoogh een peene  ende boete gegeven, wegens placaat van het kleine zegel,

Tekenen: Laur. Simonts, Jacob van Gogh Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll, Mathijs Jansen van Creij, Handrik Marcus.

 

Blz 211 dd 1 januari 1697

Drost en schepenen aan de ene kant en Dirck van Clootwijk secretaris aan de andere kant verklaren op approbatie van de Heer van Nuland, met elkaar overeengekomen te hebben, dat genoemde secretaris voor de tijd van 6 jaren, met 3 jaar op te zeggen, voor het schrijven van alle schepenacte en andere zaken en alle jaren uit de gemene middelen van Nuland zal voldaan worden een som van 90-0-0. blijft het verschot van zegels, zijn vacatie buijten de gemeente dat hij mag declareren, als hij een verpondingsboek levert aan de schepenen zal hij daarvoor betaald moeten worden, als er een nieuw Commer Ceel geschreven moet worden (…)

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs Jansen van Creij, Handrick Mercus.

 

Blz 213 dd 10 januari 1697

Compareren Aert Jacob Aerts en Jacob sijnen soon, Peter Eimbers en Anneke weduwe Eijmbert Jacobs van Creijl, sijn moeder die gelooft zich als schuldenaar principaal om op te nemen 600-0-0, van drost en schepenen van Nuland, binnen 2 jaar terugbetalen (?).

Tekenen: Jacob Aerts, Peter Eijmers van Creij, merk Anneke weduwe Eijmert Jacobs van Creij, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs Jansen van Creij.

 

Blz 214 dd 9 januari 1697

Schepenen verklaren dat Jan en Willem, zonen van Sijmen Jansen van de Wetering, hier uit eerlijke ouders zijn geboren, en tot 24 maij 1694 zich altijd goed hebben gedragen,

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh

 

Blz 214 dd 16 januari 1697

Compareert Grietje dochter Geerit Jacobs van Grinsven weduwe van Hendrik Emons van Vlijmen, geassisteert met Peter aent Hoogh en Peter Peters haar gekozen momboiren, voor afgaan van tocht voor Willem Emons van Vlijmen in een huis, hoff bogaert met teullanden genaamd het Roeijland , groot 9 lopens en 41 roeije, met noh 2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, en de tocht in het erfhuisraet en meubelen bij genoemde Hendrik emonts ten huwelijk ingebracht, alles achtergelaten behalve het lijwaet waarvoor de selve sal genieten 3 van de beste hemden met een nieuwe snaphaen,

Compareert Willem Emons van Vlijmen, die verklaart als enige universeele erfgenaam van Hendrick Emons, sijnen broeder, verklaart hiermee geheel content te zijn. Te vergelden eruit: een rente van 13-5-0 losbaar met 275 gulden, aan het Sinnenlooshuis te Den Bosch. Verder 0-3-6- gewinchijns aan Jonker Hermen Pellegrom. Genoemd de rechtkosten te Den Haag tegen Juffr. Schui.

Tekenen: Willem Emons van Vlijmen, Margrietjen Hendricks, Peter aent Hoogh, G. Croon, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 216 dd 16 januari 1697

Grietje dochter Geerit Jacobs van Grinsven, getrouwt geweest met Handerick Peters, en nu weduwe van Handrick Emons van Vlijmen, geassisteerd met Peter Aent Hoogh, haar gekozen momboir, verklaart schuldig te zijn aan Peter Peters als momboir van de kinderen van Grietje verwekt bij Handrick Peters voornoemd, een som van 175 gulden, zij stelt in handen van Peter Peters het vruchtgebruik van het huijs en landerijen hier te Nuland, op de wolfsdijk gelegen, waarvan Pachter en gebruiker is Jan Gerit Berens, en het vruchtgebruik van 4 mergen hooiland in het sevenvierendeel, te Nuland gelegen, om dese te mogen verhuren tot het geld met rente is tergubetaald.  

Tekenen: Margarietjen Hendriks, Peter aent Hoogh, G Croon, Mathijs van Creij, Jan van der Poll.

 

Blz 218 dd 16 januari 1697

President Symonts als gewesene collecteur van de verpondingen over Nuland eindigend oktober 1695, en had 3 verschillende quitantie van de Heer van Berestijn ontfanger tesamen een som van 1798-4-0 gulden, waarmee alles voldaan is.

Tekent: G. Croon Jan van der Pol, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs Jansen van Creij.

 

Blz 219 dd 1 februari 1697

Compareert De Heer Thomas Verhofstad en de Heer Lucas Hoeben, om een verklaring af te geven ter instantie van Jan en Mathijs van der Aalsvoort, verklaren dat zij op 26 december 1696 waarbij de eerste deponennt ontboden was in het huijs van de 2e om een verschil te slechten. Op 13 december aan het huis van de voorgenoemde te Geffen waren aan de ene kant Hendrik van der Boogert pesident te Geffen en aan de andere kant Jan en Mathijs van de Aalsvoort, waarbij Hendrik Jan uitgescholden zou hebben voor een kuildief, hij erkent em en al zijn familie voor eerlijke mensen, het was door het drinken gekomen dat hij zoiets gezegd had.

Tekenen: Thomas Verhofstad, Lucas Hoebens, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creij, D van Clootwijck.

 

Blz 221 dd 6 februari 1697 ondervraging

Ondervraging ter instantie van Drossaart Croon van de volgende personen

-       Jan Gurts, pachter van de hoeve van de Heer van Mil wonend omtrent het claphecken alhier tot Nuland, oud 38 jaar

-       Engel huisvrouw van Jan Geurtse voornoemd, 34 jaar ( doorgestreept)

-       Erken Tonissen huisvrouw van Jan Willems van Boxtel

V: of zij op 14 april tegen de klok van 9 uur, een groot rumoer omtrent het claphecken aan haar huis, hebben gehoort, en geroep om hulp?  En of zij Hendrik van den Boogaert, president tot Geffen, niet hoorden hulp roepen?

A: Jan heeft wel hulp horen roepen, hij herkende de stem niet, Gerrit van Creijl zei hem later dat het Hendrik van den Bogaert geweest zou zijn.

Erken: verklaart wel rumoer en hulproepen gehoord te hebben, zij is gaan kijken en zag Hendrik van den Bogert en Gerrit van Creijl die met malkander verschil hadden, ene geerit van creij zei tegen haar dat hij met haar huis zoude gaan, maar zij wilde dat niet, later is ze wel naar huis gegaan.

V: of het kind van Hendrik van den Bogert niet in het huis van Jan Gurts is gekomen, zeggend dat haar vader door Gerrit van creijl, weert in de Croon op de Papendijk aan het genoemde Claphecken, met gewelt wiert gekeert en dat hij met kar en paard er niet door conde en hij vroeg om hulp.

A: Jan verklaart dat van Willem Tonissen in sijn huis kwam de zoon van Hendrik van de Bogaart krijtende zonder gehoort te hebben dat zijn vader Hendrik van den Bogaaert vroeg om hulp, later zei het kind wel dat het haar vader was.

Erken verklaart dat het kind van Hendirk bij haar kwam, haar aant lijf gevat, verzoekende en zeer jammerlijk schrijend, om Geerit van Craij van haar vader aff te helpen.

V: of zij uit hun achterhuis niet Gerrit van Creijl met een mesch in de handt de president daarmee was keerende dat hij met kar en peert niet door het claphecken kon komen, en of zij niet hebben gezien dat een Dries Tonissen van der Horst op de gerucht af is gekomen, en Hendrik van den Boogert door het hecken hielp.

A: Jan verklaart dat van Willem Tonissen van Roeij zijn huis komend zag dat een peert aan een heester omtrent de varckenskooij van Willem van Roeij, gebonden stond, en zag ook Gerrit van Creijl ter zelfder tijd naar het claphecken gaan, en hoorde dat geroepen wierd “schelm, gij sult er niet deur vaeren”, en als antowoord kreeg “dat hebt dij wel meer geseght”. Hij hoorde Gerrit van Creijl verschillende keren dit zeggen, en dat Erken Tonissen, nu getrouwt met Jan Willems van Bocxtel, en Meriken huisvrouw van Willem Tonissen omtrent de deur van zijn huis heeft horen zeggen dat Dries Tonissen van der Horst er aan kwam. Hij zag verder dat Dries meteen naar Gerrit Adriaens van Creijl ging (….).

De getuigen vroegen twee dagen tijd om zich te beraden over hun eed.

Merk: Jan Gurts, merk Erken Tonissen, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs Jansen van Creij, Hendrick Mercus, D van Clootwijck

 

Blz 224 dd 6 februari 1697 ondervraging

Op verzoek van Gerard Croon, drossaard van

- Jan van Lith brouwersknecht wonend bij Bastiaan Jansen van Roij, 30 jaar oud

- Jan Jansen Leunissen, mede knecht van genoemde Bastiaan Jansen van Roij, 24 jaar oud

V: of op zaterdag 14 april in de avond tussen 7 en 8 uur, niet aan het huijs van hun meester is gekomen Hendrik van den Bogaart, president schepen van Geffen bij zich hebbende sijn karre en paard om eenig bier te laaijen, dat hij aldaar had laten brouwen, en of zij hebben helpen laaijen?

A: Beiden bevestigen dit

V: Of terwijl Hendrik nog in het voorhuis was er aan de deur te paard ene Gerit Adriaens van Creijl, herbergier wonend in de Croon onder Geffen, is gecomen en eischende en drinkende een glas jenever?

A: Beiden bevestigen dit

V: Of Gerrit van creijl geen wonderlijke figuren maakte door zijn peert met groote force met den voet op de deure slaan, seggende onder andere “soo manneke clopt nog eens voor die schelm die daar in is”?

A: Beiden zeggen hiervan niet te weten.

V: Off zij Hendrik van de Bogaart, die vertrecken wilde, niet hebben gewaarschuwd en gerecommandeert soo lange te blijven tot Geerit vertrokken was, omdat hij anders veel rusie met hem soude krijgen?

A: Jan van Lith weet er niet van, behalve dat gesegt werd: “Siet nog wat aan”. De andere kneght weet van niets.

V: Off van de Bogaart eer st niet gewacht heeft, maar siende dat Gerrit geen apparentie maakte , maar integendeel meer brandewijn eiste en geraas maakte, dat Hendrik toen toch vertrokken is, van Creijl er achteraan ging en hem voorbij reed?

A: Jan van Lith zag van Creijl de president van den Bogaard voorbij rijden, verder weet hij van niets, waarbij andere Jan zich aansluit.

V: Of van Lith niet snel van den Bogaart is gevolgt en hem een knuppeltje heeft gegeven om in cas van noot de genoemde Gerrit van creijl van het lijf te connen houden. En dat hij daarvan tergu is gegaan?

A: Jan van Lith erkent dit. Jan Jan Leunissen: zag van Lith de knuppel geven aan van den Boogaart.

Tekenen: Jan Jansen van Lith, merk van Jan Jan Leunissen, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 227 dd 1 februari 1697

Schepenen verklaren op 1 februari met drossaard Croon en vorster Antonis Driessen van der Horst , present Melis Jansen den molen hier hebben gevisiteerd  en daar vonden 6 vat molster rogge en 2 vat boekweijt, waarvan molenaar Melis Jansen zei dat dit enige dagen en nachtyen vernaght was geweest, en in de keuken van het molenhuis hebben bevonden een quantitiet broot om te verkopen, waarover de drost de molenaar en diens moeder Catalijn heeft becalangeert en in de boeten van het gemaal geslagen,

Tekenen: Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creij, D. van Clotowijck, secr.

 

Blz. 228 dd 6 februari 1697

Compareert Peter Sijmons inwoner hier, gedaagt door de vorster, die op verzoek van drost Croon verklaart dat hij op 14 april 1696 ( vorig jaar) op de straat tussen zijn huis en Anneke weduwe Jan Peters bij het claphecken bij sonnenonderganck hulp hoorde roepen, sijnde Hendrik van den Boogaart, president van Geffen, hoorend ook de stem van Gerrit Adriaens van Creijl, die van den Bogaart verschillende keren voor een schelm  uitschold, o.a. dat hij hem niet door het hecken sou laten. Ook ene Dries Tonissen van der Horst kwam eraan, die het heck opende en Hendrik doorliet,

Tekenen: Peter Sijmons, Handrick Marcus, Anthonis Ermers van Nulant.D. van Clootwijck, secr.

 

 

 

Blz 229 dd 6 februari 1697

Schepen verklaren dat Dirck van Clootwijk als coopbrouwer aan drossaard Croon een eed heeft afgelegd van slantmiddelen en inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flrondeeren, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.

Tekenen: D. van Clootwijck, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creijl, Hendrick Marcus.

 

Blz 230 dd 6 februari 1697

Schepenen bij elkaar geroepen door de drost in de Raetcamer verklaren dat Haersken weduwe Bastiaan Jansen van Roij als coopbrouweresse aan Drossaard Croon een eedt van slantmiddelen ende inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flronderen, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.

Tekenen: merk Haerske Jan Bastiaans, D. van Clootwijck, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creijl, Hendrick Marcus.

 

Blz 231 dd 6 februari 1697

Schepenen bij elkaar geroepen door de drost in de Raetcamer verklaren dat Lijneken weduwe ……… als coopbrouweresse aan Drossaard Croon een eedt van slantmiddelen ende inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flronderen, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.

Niet ondertekend.

 

Blz 231 dd 8 februari 1697

Schepenen verklaren dat de drost laten arresteren Dierck Ariaans wonend te Gemert, en een tolbriefken luidend “den 8e febr. 1697 laat passeren wegens haar Ho: Mo: Brabantsche landtol,  ende geleijde ….. .Dierck  Arieaens met een Car Turff en was ondertekend PSJ Schonck, op de kant stond No 19 L van Rosmalen solvit”

En heeft Dirck Ariaens  dat de oudste dochter van Peter Jansen Schonck met name Teuntje selffs met haar eijgen hand uitgesondert de gedrukte letters, het genoemde tolbriefken geschreven,

Niet ondertekend

 

Blz 232 dd 16 februari 1697

Con dities waaronder Willem Jansen uit ter hand door Jan Adriaens inwoner uit Rosmalen laten inzetten een huis en aangelegen land groot 30 roeijen, gelegen te Rosmalen opt Heeseindt beneffens erve oostwaarts Convent van Couwater, zuid de gemeene straat, west Zebaert Claessen en noord het convent van Couwater.

Verder een hoff lands aldaar, groot 4 lopens en 41 roeije, tussen erve de weduwe Jan de Cocq in sijn leven secretaris aldaar bovennaast, Peter Peters benedennaast, strekkende met ene einde zuidwaardts de Heer van Blaijel en genoemde Willem Jansen tot op de gemeene straat off het voorgeschreven huis noordwaarts. Aangekomen van Juffr Maria van Diepenbeeck, weduwe Tiebosch, bij schepenbrieven van de stad Den Bosch

Verder een hoff lands teijnde eerder genoemde Hoff lands groot 5 lopens en 26 roeije, gelegen aldaar, tussen erve weduwe Jan Roelofs van der Pol bovennaast, Heer van Blaijel benedennaast, Suijt een gemene wegh tot op de genoemde hoff lands en de weduwe de Cocq noordwaarts,

Aangekomen bij Koop van de erfgenamen Jan Aert Luijken zaliger, volgens schepenbrieven van Rosmalen,

Gereserveert aan de verkoper: 3 eijken bomen, staande aan de west rand van het huijs, di eerder verkcoth zijn aan Cornelis Crijnen, en verder 2/3 deel in een hegge schaarhout in den middelsen hoff, te ruimen voor 1 mei 1697.

Hieruit te vergelden een jaarlijkse pacht van 0-17-8 in een meerdere pacht aan St Jans Kerk te Den Bosch. Onderhoud deel van de Somerdijck hoort erbij.

Hoogsel in huis van Catalijn weduwe Jan Willem Ceelen,

Ingezet Jan Adriaens op 510 gulden en 5 gulden voor de verkopers huisvrouw , met 6 slagen., nog 6 slagen. Blijft koper

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland,

 

Blz 236 dd 5 februari 1697

Leendert en Willemke, kinderen Willem willems van Boeckel willen voor de meeste biedende verkopen  onder de volgende condities: een campken weijland groot 14 hondt, gelegen op de doncken onder Nuland, beneffens de Goorsteegh bovennaast, Jan van der Ven c.s. benedennaast, strekkende van de ene einde van he convent achter de tolbrugh, tot op de kinderen Gielen Boudewijn c.s.  aan de andere kant. Aangekomen van de ouders en Maria hun zuster.

Koper moet bij de veste betalen aan Willem Jansen van Dinther een som van 60 gulden, om binnen 3 maanden na het expireren van het jaar van vernadering aan de Heer Geerit van der Bleij, borger den Bosch een som van 400 gulden, a 4,1 %, ook onderhoud van 14 voeten Seedijck. Gemijnt door Jan van der Ven op 80 gulden, slaat 20 slagen, later nog 15 slagen, nog 15 slagen. Jan van der Ven blijft koper. Borg Jan Jansen van der Ven, zijn zoon en Jan Huijbers.

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs Jansen van Creij.

 

Blz 239 dd 26 februari 1697

Compareert Geerit van Creijl inwoner van Geffen, die machtigd de procureur Anthony van Lendt, residerent te Osch, in een procedure tegen drossaard Geerit Croon.

Tekenen: Gerit Ariens van Kreij, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 239 dd 26 februari 1697

Compareert Geerit van Creijl inwoner van Geffen, die machtigd de procureur Anthony van Lendt, residerent te Osch, in een procedure tegen de momboiren van wegens Bruijst Giliams voor de rechtbank van Geffen.

Tekenen: Gerit Ariens van Kreij, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 240 dd 26 februari 1697

Compareert Geerit van Creijl inwoner van Geffen, die machtigd de procureur Anthony van Lendt, residerent te Osch, in een procedure tegen Antonis Jan Hendricx  wegens een obligatie die door Gijsbert Lamberts sou sijn opgenomen voor de rechtbank van Geffen,

Tekenen: Gerit Ariens van Kreij, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 241 dd 26 februari 1697

Schepenen verklaren dat Juffr. Berber Anna van der Keurbeeck hier is wonende, gezond gaande en staande en in kennis van de waarheijd,

Tekenen: Barbara Anna van Clootwijk, geboren Kuerbeeck, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 242 dd 28 februari 1697 Staat en inventaris

Door Haersken Adriaens, weduwe van Bastiaan Jansen van Rooij, van alle goederen ten erfrtecht van de kinderen van hem en Geertrui Daniels van Osch,

-       huijs, schuur en brouwhuis, brouwketel, kuijp, Caelback, affslager van Coopere en verdere toebehoorten, een backhuijs met een verckenskooij, en aangelegen land, groot ( niet ingevuld) , belast met 4 Smalhoenderen, met 0-2-8 jaarlijks te betalen aan Jonker Hermen van Pellegrom,

-       1/6 deel in een partij teulland genaamd de Hooge Haegh, belast met 1/6 in 10 malder rogge, aan de geestelijke rentmeester Heer van Liesselt.

-       2 strepen land met een hofken teijnden aangelegen, genaamd de lage Haegh, alles hier tot Nuland gelegen.

Tinwerck:

-       tinne schotel

-       vier commen

-       een maetjen

-        

blz 244/245  leeg

 

Cooper werck:

-       koekeetel

-       twee hantkeetels

-       klijn keteltjen

-       coperen panneken

-       luchter

-       4 lampen

-       Melck kan

-       Schuimspaan

-       Copere moespot

-       Copere vuurpan

-       Hooge lampbleck

Ijserwerck:

-       ketel

-       Hael en heere tangh

-       Twee meshaken en een vlaghseijsingh , turfschup

-       Een trifjen

-       Twee tangen

-       Vuurijser

-       Bijl en hiep

-       Een paarts knosteren

-       Twee spaeijen

-       Twee gavelen

-       Drie riecken en een schop

-       Een  eesch riecken

-       Hoeijhaeck

-       Een geestlepel

-       Drie ijsere hagten

-       Schuimspaen

-       Twee helsteren

-       Een quade rijtouw

-       Een peerts keetjen

-       Een ruster

-       Strijkijser

-       Gieter

-       Lanteern

-       Struifpan en een hanghijser

-       Twee quade seijsingh

-       Drie sighten met berhaecken

-       Een haargetouw

Houtwerck

-       cast

-       twee houten coornschoppen

-       4 eijcken kisten

-       Slaepbanck

-       Trogh

-       Lessenaer

-       Glasen kastjen

-       Seventien houten stoelen

-       Een biese stoel

-       Een protter stoel

-        Een tafel stoel

-       Vierkante tafel

-       Twee lange tafels

-       4 bancken

-       Voete banck

-       Een doos daar brieven in sijn

-       Twee coetsen

-       Twee groote leeren, een kleijn

-       Hackbort met een mes

-       Korn met toebehooren

-       Twe melcktobbe

-       Roomtob

-       Kleijn tonneke en vleeschton

-       Boterschotel en lepel

-       Een paartsback en een reep

-       6 koeijbacken

-       2 quaije verckensbacken

-       Quade ton

-       Snijback met 2 messen

-       Twee wannen

-       Twee seven

-       Een schepel

-       Twee heeckels

-       19 tonnen

-       Elff halffaten 4 kinnekens

-       Een melt cuijp

-       Een quade

-       Drie bier stellinge

-       Twee klijmen

-       Hooghkar met beslaghen raeijen

-       Hooghkar sonder beslagh

-       Aert kar

-       Dries eeght en een ander eeght

-       Twee wielen en een spondrick

-       Ploegh met toebehoorten

-       Carhuiftjen

-       een braceken en een Cruiwagen

-       spigeltjen

-       een quaden mostert ….

-       Twee merckt korven, klein korfken

Linnewerck

-       12 paar slaaplakens soo goet als quad

-       5 strille tafellakens

-       2 linnen tafellakens

-       6 overwijnen

-       3 pelle booterdoecken en een servet

-       17 manshemden

-       2 dassen en een muts

-       2 neusdoecken

-       27 coornsacken

-       2 coornsacken

-       6 ellen nieuwe linde lackens hetgeen geern tot een doot kleet souden houden

-       Linnen keel en broeck

Wollewerck

-       Een staartemans rock

-       Eenen ertten (?) Cluerd mans rock

-       Twee quaden broecken

-       Een grooten rock

-       Een camisool

-       Een witten corseijen hemtrock

-       Een quade hemdrock

Beddewerck

-       3 bedde soo goet als quaat

-       Een quaat beddeken

-       3 witte deeckens

-       3 kussens

-       3 hooftpeulinge

-       Twee greels en twee sadels en twee lighten

-       2 gardijnen

Tekenen: Jan van der Pol, Athonis Ermers van Nuland, Matijs Jansen van creijl, G Croon.

In marge:

Quitantie door de erfgenamen van Bastiaan Jansen van Roij luidend: de erfgenamen bekennen voldaan te zijn door de erfgenamen van Handerske Bastiaan van Roij, dd Nuland 6 november 1716, ondertekend: Peter Bastiaans, wouter van Meeuwen, Hendrick Geraerdts, Peter van der Hijden, merk van Peter van Vught, merk Daniel Bastiaans, tekentn J van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 253 dd 12 maart 1697 Staat en Inventaris

Voor de weduwe Bastiaan Huijberts van de goederen die gearresteert zijn door de vorster en drosssaard ter instantie van Ivo Deckers en Adriaen Spijkers als momboiren over de onmondige kinderen van Igrom van Ruermonde om daarvan huurpenningen te verhaelen en coorn boekwijt volgens de achterstand, volgens de cedulle.

-       8 hondt land gelegen tegen het mercktvelt over

-       Een hondt land gelegen voor opt Nollandt

-       Twee paerden

-       6 melckbeesten

-       5 kalveren

-       Kast en kist

-       Taeffel

-       Trogh en van alles

-       Partij stoelen

-       IJsere hael

-       Partij gaeren

-       Partij boerengereedschap

-       Partij lijnvaet

-       Een melck topken, ijsere potjen, koeckepan

-       Koekeetel, aertkar, hooghkar, ploegh, eeght, partij ongedorst coorn, twee bedde, en peuluwe, slaaplakens en lampen,

Tekenen: G. Croon.

 

Blz 255 dd 4 april 1697

Compareert Deurwaarder Geeraerdt Donckers geaurthoriseerd door de Heer SG Lintworm, als ontvanger generaal van de beursen en ander beneficien tot studien gedestineert, dd 2 april 1697 in arrest heeft genomen eens tuk weiland bij Bastiaan Huijbert Bastiaans met de dood ontruijmpt, en achtergelaten  en genaamd den Elscamp, groot 8 lopens, gelegen onder dese HH  in den Elscamp, oost Claes Dircx erfgenamen, westwaarts Cattelijne land, strekkende noordwaarts op de gemene straat, zuidwaarts de erfgenamen van Willem Jansen van Boeckel, tegenwoordig tot het Mercktvelt geapproprieert, om daarvan een rente van 6-0-0 te verhalen , met de achterste van dien verkocht aan de fundatie van Adriaan Appels volgen schepenbrieven dd 18 november 1664.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 256 dd 13 april 1697

Condities waaronder Antony Driessen van der Horst, vorster van Nuland, geauthoriseert door Dierck Clasen out president tot Heesch  en Johannes van IJperen als erfgenaam van Claas Diercx, dd 30 maart 1697, en mede op vonnis van de Schepenen van Nuland dd 16 december 1690, worden de volgende paarden en beesten openbaar verkocht, competerende Baetjen, weduwe Bastiaan Huijbers, om daarvan een som van 80-12-0 te verhaelen,

-       root afftans bruijn merry peert , gemijnt door Jan Geelinghs op 13-5-0

-       een corstaine bruijn merry peert out 4 jaar, gemijnt door de selfde, op 42-0-0

-       een root blaert koeijbeest idem, 9-0-0

-       root melck beest idem 7-10-0

-       roeij melckbeest idem 5-10-0

-       roeij cruijst melckbeest diem 13-0-0

-       Rooij blaart melckbeest idem 8-0-0

-       Een spreidde mael beest, idem 7-0-0

-       Een var colff  ? idem 2-0-0 

-       Een root blaert osrunt idem 2-5-0

-       Root calff idem 2-5-0

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll, D. van Clootwijck

 

Blz 259 dd 18 april 1697

Condities waaronder voor de minste penningen bestelt wordt het collecteren van het hooftgelt van Nuland, het hooftgelt in plaats van t gemaal, beginnend 1 april 1697, verder het collecteren van de kleine specien, met de 10e en 5e verhoging, en de omgeslagen personele quotisatie, ingaande januari 1697, aangenomen door Arien Melten, voor 4-19-0 per 100 gulden, borgen Mathijs van Creijl en Handrick Melten.

Tekenen: Adriaan Jan Melten, Hendrik Jan Melten, D. van Clootwijck

 

Blz 260 dd 18 april 1697

Jan Jansen van der Ven en Aert Jansen de Wert verklaren zich borg te stellen voor de 300 gulden capitaal die Jan Jansen Craaneven, op aflossing van een obligatie vandaag heeft ontvangen van Willem Emons van Vlijmen, volgens contract van Reijnier Aertse gepasseert de Berlicum voor Notaris godert van Ewijck, dd 9 mei 1696, compareren nu Jan Jansen Craneven en zijn vader Jan Craneven, ze zullen de acte te Berlicum en Heeswijk laten protocolleren,

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, D. van Clootwijck

 

Blz 261 dd 22 april 1697

Compareert de Vrouwe Anna Maria Tromp, Vrouwe van Nuland, uit kracht van een procuratie door de Heer Pieter van der Keurbeeck, capiteijn ten dienste van dit land, voor notaris Dirck Stopman te Den Briel dd 11 oktober 1673, en machtigt nu Dirck van Clootwijck, secretaris van Nuland en Rosmalen, als man en momboir van Juffr. Barbara Anna van der Keurbeeck, zuster van genoemde Pieter, beiden kinderen en erfgenamen van wijlen Heer Hendrik van der Keurbeeck, en Juffr Anna Maria ter Hell, om binnen de stad Kampen, en daar met alle middelen uit de boedel  en nalatenschap van wijlen Jonker Jan Juriaen en  Juffr Theodora Berbera ter Hell op de portie van Pieter van den Heurbeek als mede erfgenaam. Erfhuijs staat te Campen.

Tekenen: Mari Tromp, vrouwe van Nuland, G Croon, Jan van der Pol, Jacob van Gogh.

 

Blz 263 dd 23 april 1697

Condities waaronder Antony Driessen van der Horst vorster hier geauthoriseert door Dierck Claessen, out president van Heesch en Johannes van IJperen als erfgenamen van Claes Dierck dd 30 maart 1697, en uit vonnis van de schepenen van Nuland dd 16 december 1690, na executie en afpandinge voor het hoogste bod gaat verkopen allerhande huijsraat, competerende Baetje, weduwe Bastiaan Huijbers om daaraan een som van achterstalling betaling te verhalen.

-       root blaert melckbeest gemijnt door merieken Hendrik Hendricx voor 9-0-0

-       hoogh kar, gemijnt door Jan Hendrick Ariens voor 7-5-0

-       aert kar door Jan Geelinghs voor 2-10-0

-       een koets door Jan van der Pol voor 4-0-0

-       backtrogh door Jan van der Pol voor 2-10-0

-       kastje door deselve voor 2-5-0

-       een kar met haar toebehooren door deselve voor 2-10-0

-       melcktobbe door Geerit Jacob Hens Bosch voor 0-19-0

-       koekeetel door Antony Ermers voor 2-0-0

-       ijserkeeteltjen door Jan Geelinghs voor 0-10-0

-       ijser moespot door Geerit Florisse voor 0-15-0

-       twee tonnen door Jan van der Pol voor 0-10-0

-       paartsback en reep door Antony Ermers voor 1-1-0

-       twee koebacken door Jan Geelinghs voor 0-7-0

-       bedt met twee lackens , deecken, door Jan van der Pol, voor 0-18-0

-       quaat beddeken met sijn toebehoorten, door Antony Ermers voor 0-11-0

-       waterember en twee leeren door Antony ermers voor 1-0-0

-       kist door Joost Handericx voor 1-16-0

-       taeffel met enige quade stoelen door Antony Driesse voor 1-10-0

-       sael met twee greels en light door Antony Ermers voor 0-15-0

Totaal: 42-12-0

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Antony Ermers, Handrick Mercus

 

Blz 266 dd 1 april 1697

Condities waaronder Willem emons van Vlijmen verkoopt zijne huijsinghe en aangelegen teulland groot 10 lopens, gelegen omtrent het Kasteel van Nuland, genaamd het Roeijland, noord Jonker Pellegrom, oost Geurt Rijcken c.s, zuid de Sant straat, west Goijert van Grinsven c.s., ten behoeve van de 3 onmondige kinderen van Dirck van Clootwijck, genaamd Johannes, Dionysius en Seger. Voor 300-0-0 gulden, waaruit te vergelden een rentje van 13-5-0 aan het Sinnelooshuis te Den Bosch, losbaar met 275 gulden, en 0-2-6 aan Jonker Pellegrom op St Martensdagh.

Somerdijck tot last van de Cooper. 

Tekenen: Willem Emonts van Vlijmen, Anthonis Ermers van Nuland, Jan van der Poll,

In marge: Willem Emonts verklaart voldaan te zijn door de drie onmondige kinderen, dd 5 mei 1697.

 

Blz 268 dd 3 mei 1697

Compareert Gerit Willems van Rooij, out president van Nuland, en gewesen Heemraad, voor de heerlijkheid in de polder van der Eijgen, Verder Jan Jansen van der Ven, oud president en nu Heemraad, die ter instantie van de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, in faveur van justitie hebben verklaard Gerit Willems dat hij nog goed weet dat toen De Heer Thomas Voller (?) zaliger kwartierschout was en dijkgraaf van Maasland, Gerrit Croon als drossaard van Nuland, door Andries Peters van der Horst als vorster van Nuland omtrent de 30 jaar geleden protest heeft laten doen tegens soodanige bannen en voeren van de schouw als door ordre van de kwartierschout Voller met hem deponent en meer heemraden, die tijt tot de jurisdictie van Nuland waren voerende, dat Reijnder van Meerwijck, mede Heemraad daarop antwoordde: “Kom laat ons al voortgaan, het sal sich selffs wel vinden”.

Van der Ven verklaart dat hij in 1676 aangestelt werd tot Heemraad in plaats van de eerste genoemde van Rooij, en goed weet dat drossaard Croon tegen de Heere Diederick Bressy na dat in plaast van genoemde Thomas Voller hij tot kwartierschout en dijkgraaf was aangesteld, insgelijks tegen het bannen en voeren van de schouw op de jurisdictie van Nuland verscheijde Reijsen heeft geprotesteerd. Dat ook Drost Croon vanwege de Heer van Nuland aan de ene kant, en Jan de Cock als gecommitteerde van genoemde Bressy aan de andere kant, ongeprejudiceert een ieder recht tsamen de klopschouw hebben gebannen en gevoert, in 1684 op kepkensdonkdijk op de jurisdictie van Nuland nogmaals de Heer van Nuland ook tegen de Heer van der Hoeven, Heer van Dinther als tegenwoordige kwartierschout op het bannen van de schouw ook heeft geprotesteerd.

Tekenen: Gerardt Willems van Roij, Jan Jansen van der Ven, D. van Clootwijck, secr. Antonis Ermers van Nulant.

 

Blz 271 dd 3 mei 1697

Compareert Adriaan Melten neef van moederswege en Gijsbert Jansen Jongen/Jongers als getrouwd geweest met Peerken Jansen van der Pol, en zo aangetrouwde oom van Jenneke, minderjarige dochter Jan van der Pol, van vaders wege, die na examinatie van sekere request van Jan van der Pol als vader en voogt van  genoemd onmondige kind, aan het gerecht van Nuland,  met vraag naar authorisatie om een stuk driesland onder Heesch gelegen te mogen verkopen.

Tekenen: G. Croon, Antonis Ermers van Nulant, Hendrick Mercus, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 271 dd 4 mei 1697

Schepenen gaan accoord met voorgaande verzoek.

Tekenen: G. Croon, Laur. Sijmonts, Antonis Ermers van Nulant, Hendrick Mercus, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 272 dd 18 mei 1697

Compareert Jan Joosten die verklaart voldaan te zijn door Adriaan van Vechel een som van      50-0-0, zijn deel van de erfenisse van Jenneke de weduwe Jan van Vechel, in mnindering van de 150 gulden van het accoord, dd 27 februari 1696.

Tekenen: merk Jan Joosten, Antonis Ermers van Nulant, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijck.

 

Blz 274 dd 5 juni 1697

De rodt meester van de Nulandse straat commandeert van Heeren wegen die op waght niet sijn geweest te weten Dries Gijsberts van Griensven, Jan Handrick Franssen en Willem Jansen van Rooij, om precies voor de klok van 9 uur met geweer in de kerkck de waght te houden bij Lambert Antonis Hensen, op boete bij niet verschijnen.

Tekenen: Geerit Croon.

 

Blz 274 dd 6 juni 1697

Schepenen hebben gisteren vergaderd op verzoek van Drost Croon, dat hij met door de vorster met assistentie van sijnen soon hadden doen approcondeeren de persoon van Lambert  antonis van de Wetering om hem ingevolgde van de vonnisse van de schepenen al voor ettelijke tijd geprominceert (?) andere tot exempel hier te doen straffen dat hij ook den selve die naght tevoren bij previsie met een roth ter huijse van  de weduwe Jan Willem Seelen had doen bewaren, dat sulcx tot grote costen zou leidden, dat hij graag had gezien dat er een ander esecure plaats van detentie tot minder last en ongelegentheijd van de gemeente, maar het zou enkele dagen duren tot de Heer van Nuland nadre ordre sou oversenden, en hebben met de drost een cleijn vertreksken in de kerk besichtigd en ook gevisiteerd den block en kettingh die aldaar om in gelijke voorvall als deze om een crimineele gevangene daar aan te sluijten, en al voor ettelijke tijden is gebrockt. Met een waght sou het moeten gaan, en zo is de gevangenen van het huijs van de weduwe Ceelen met de waght gebracht naar de kerk, en is het block met de kettingh aan het been gesloten. Schepenen hebben vandaga voor de middag weer vergaderd op verzoek van de drost in de raetcamer, hoe hij omtrent middernaght was gerapporteerd door iemand gestuurd door secretarisa van Clootwijck dat de gedetineerde het glas en de spijlen van het clijn vertrek in de kerk had uitgebrocken, en ontvlught. Ze hebben een occulaire inspectie uitgevoerd en zagen dat het slot geforceerd was, en het block van zijn plaats verbroct of gerolt tot onder het uitgebroken glas, en daarop gelegd enige van de sware stenen die in het kamertje lagen, boven op de stenen lagen de twee bossels strooij die men aan gevangen om op te leggen had doen brengen.

Tekenen: Laur. Sijmonts, Antonis Ermers van Nulant, Jan van der Pol, Hendrick Mercus, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh, Mathijs van Creij,

 

Blz 277 dd 7 juni 1697 ondervraging

Ter instantie van Geerit Croon, van:

Willem Jansen van Roeij, 45 jaar

Jan Hendricx van Berghem, 24 jaar

Dries Gijsberts 32 a 33 jaar oud

V: of zij afgelopen woensdag door de Rodt meester van de Nulandse straat op schriftelijke ordre van de requirant zijn gecommandeert om met geweer de naghtwaght te houden bij Lambert Antonisse van de Wetering, die tijt in de geerfden kamer van de kerk van Nuland sittend gedetineert, niet aan haar is overgebracht?

A:

Willem verklaart door de zuster van de Rotmeester genaamd Arieken Bruijsten aangezegt te wesen om de naghtwaght te houden, zonder een schriftelijke ordre gezien te hebben.

Jan verklaart idem, heeft de schriftelijke ordre van arieke gekregen.

Dries weet van niks, hij was rond de klok van 3 uur, naar Osch gegaan. Had niets gehoord van een ordre en kwam pas om 11 uur thuis en van zijn vrouw hoorde dat hij gecommandeert was de naghtwaght te houden.

V: off sij op het kerkhof gecomen en de waght houdend omtrent het glas van de geerfden kamer, tegen 10 of 11 uur in de geerfden kamer geen gerammel van een ketting of ander gesleijp hebben gehoort, en off zij het glas niet hebben horen vallen en clincken?

A:

Willem verklaart wel enig gerammel en enig gecling van het glas gehoort te hebben, maar hij kon niet in de kerk, hij had geen sleutel, de koster ook niet, zo hij verklaarde.

Jan verklaart na het gerammel op verzoek van zijn kameraad Willem van Roeij naar het huijs van de secretaris gegaan te hebben om assistentie te verzoeken, en Claas Nelissen den kneght is mede gegaan, teruggekomen hoorden ze geen rumoer meer en bemerkten ze dat de gedetineerd al ontvlucht was.

V: off ze niet gesien hebben dat genoemde Lambert Tonissen met de voet voorwaarts door het gat daar het glas uitgebroken was, sigh heeft afgelaten en ende is gaan lopen?

A:

Willem dacht wel iets, hij dacht een schoen, gezien te hebben, zonder verder het minste van het lichaam van de gedetineerde gezien te hebben.

Jan weet van niets.

V: off zij wel iets gedaan hebben om de gedetineerde vast te houden?

A:

Willem verklaart zich uit angst en vrees geretireerd te hebben naar het huis van de secretaris om om assistentie te roepen, en terug komend was de gedetineerde al ontvlucht, zonder hem gesien te hebben.

Jan verklaart niets te weten.

V: of zij zich direct of indirect hebben laten corrumpeeren om de gevangen te laten schapperen of door iemand daartoe verzocht zijn?

Beiden verklaren van niet.

Tekenen: Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus.

 

Blz 279 dd 10 juli 1697

Compareert Jan Handricx die verklaart ten volle betaald te zijn door Hendrick Mercus, tegenwoordig regerend schepen van Nuland, wegens coop van huis en hoff, groot 1 lopensaet, aan de Heelsenhoeck, voor 20 gulden,

Tekenen: Jan Hendrickx, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland

 

Blz 280 dd 10 juli 1697

Beleijding van seker huis door Hendrik Mercus gekocht van Jan Handericx, beide inwoners van Nuland, gestaan aan de Vinckelse kant van den Helsenhoeck, om de nodige raparaties te noteren:

-       de middelwant moet worden vernieuwd met platen

-       deuren te repareren

-       het huis deels ontbloot van daklatten en banden

-       geordonneert door de heren schepenen om een cuijl ontrent aant hecken neffens de Heerbaan moeten voor een gedeelte te vullen als oock andere slootjens, hetgeen ca. 15 gulden gaat kosten

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 281 dd 10 juli 1697

Beleijding van seker huis gekocght door Dirck van Clootwijk van Willem Emons van Vlijmen, gelegen omtrent het casteel, genaamd het Roeijland, noodzakelijke reparaties:

-       bijna het gehele dak laten dekken

-       de gehele want naast den dijck met de platen en wandstokken alsmede enige in tengels en worff moet werden besmeurt,

-       reparatie achterdeuren,

-       idem kelderdeur,

-       nieuwe dorstvloer,

-       enige latten

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 282 dd 29 augustus 1697

Drost en schepenen machtigen de Heer Willem van Strijp, procureur van de raad van state te Den Haag, om te procederen tegen de Heer en Mr. Jacob van de Hoeven, als kwartierschout van Maeslant.

Tekenen: G. Croon, Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, Geerardt Jacob Dielissen.

 

Blz 283 dd 10 september 1697

Gerart Croon als drossaart had verscheijde pretenties op de regenten van Nuland

-       vacatie en verschot voor de schepenen dd 31 juli 1690, in aanmanen en vervolg van een procedure tegen Udo Melchior Verweij, notaris te Den Bosch, als cooper van 6 mergen land van de kerkelijke goederen van Nuland, met verdere kosten samen 1150-7-0.

-       Procedure tegen de curateuren van Cornelis van Boxmeer voor de Raad van Brabant, inzake pachtpenningen van de kerk van Nuland, tegen Cornelis van Boxmeer als penningmeester van de Polder van der Eijgen, verpacht aan de drossaard

-       Wegens vacatie en verschot in een procedure die de drost voor de schepenen volgens acte 20 september 1684 voor schepenen van Den Bosch tegen Johan Casmajoor als collecteur van de extraordinare omslagh , kosten van 202-0-0

-       Costen van procedure  die het officy fiscaal tegen de drost voerde, rakende de penningen die de drost van Johan Casmajoor, op ordre van de schepenen heeft ontvangen voor 7 jaar gepretendeerde verachterde emalimenten tot 60-10-0, jaarlijks te weten van de jaren van 1672 tot 1678, incluijs, een som van 60 gulden voor Notaris Verweij. Een som van 423 gulden staat nog open vanwege het voorgaande.

Schepenen hadden eerder aan hem gezegd dat hij tegen de oude schepenen moest gaan procedren niet bij hen. Nu door tussenspreken van Jacob Jansen van Gogh en Mathijs Jansen van Creijl schepenen en de geerfden Jan Diercx en Jan Jacobs Langens hebben een accoord gesloten. Nl. de beslissing wordt in handen van de Heer van Nuland gelegd.

Tekenen; G. Croon, Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van creij, Handrick Marcus, Jan Dirck Jansen en Jan Jacob Langens.

Uitspraak:

Schuld wordt gemiddelt op 750 gulden te betalen binnen 8 dagen. Dd. 16 september 1697. Was getekend: Cornelis Gans, D. van Clootwijck, secr.

16 oktober G. Croon verklaart ten volle betaald te zijn.

 

Blz 290 dd 18 september 1697

Bestellen van de ordinaire verpondingen, oortjens gelt, 5e verhoging, voor de minste penningen voor het jaar ingaand 1 oktober 1696. Aangenomen door Jan Jacob Langens voor 4-16-0 per ieder 100-0-0 gulden. Borgen Willem Emons van Vlijmen en Jan van der Pol.

Tekenen: Jan Jaocb Langens en Willem Emons van Vlijmen

 

 

Blz 291 dd 28 september 1697

Compareert de weduwe van Bastiaan Jansen van Rooij inwoonster alhier, die haar voor koopbrouwter heeft verklaart, iedere reijs 8 aem te brouwen, de ketel is 12 aem groot,

Tekenen: Laurents Sijmonts, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 292 dd 28 september 1697

Compareert Heer Caspar de Vooght, Heer van Geffen, verklaart als huisbrouwer, brouwt ioedere Reijs 8 tonnen.

Tekenen: Laurents Sijmonts, Mathijs van Creij,

 

Blz 292 dd 28 september 1697

Compareert Heer Dirck van Clootwijk, secretaris en inwoner alhier, verklaart dat sijn ketel onbruijkbaar is, ketel is 15 ,5 aem groot

Tekenen: Laurents Sijmonts, Jacob van Gogh

 

Blz 293 dd  10 oktober 1697

Schepenen machtigen Sijmen Diercx en Aert Adams, borgemeesteren van Nuland, om een som van 700 gulden op te nemen,

Tekenen: Laurents Sijmonts, Anthonis Ermers van Nulant. Mathijs van Creij, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx, merk Aert Adams, Peter Aent Hoogh, Hendrick Marcus.

 

Blz 294 dd 12 oktober 1697

Compareert Geelingh de Boij, schoolmeester van Geffen als man en momboir van zijn vrouw Maijken Cornelissen, machtigt de Heer Johan Boon, procureur tot de Raad van Brabant te Den Haag, om namens hem te procederen wegens het arresteren en onmatig visiteeren en injureeren van het doode lichaam van zijn zoon Jacob de Boij, en sustineert tegen de drossaard Gerard Croon, drosaart en secretaris van Geffen,

Tekenen: G. A .de Boij, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 295 dd 16 oktober 1697

Schepenen machtigen Jan Hendrick Tonis, borgemeester te Vinckel, om 150 gulden op te nemen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant. Mathijs van Creij, Jacob van Gogh, Hendrick Marcus.

 

Blz 296 dd 26 oktober 1697

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt, lambert Jansen de weert, als man en momboir van Willem Gertis Handrick Sijmens, mede in naam van Jenneke Gerit Hendrik Sijmons, die verklaren voldaan en betaald te zijn door Ement Tijssen of Floris Gijsberts ten behoeve van de erfgenamen van Geerit Handrick Sijmens, door Willem Emens de som van 200 gulden,

Tekenen: Corstiaen Gerits, merk van Lammert de Weert, Jan van der Poll, Matijs van Creij,

 

Blz 297 dd 27 oktober 1697

Compareert Corstiaen Gerits Hendrik Sijmens Bijvelts, lambert Jansen de weert, als man en momboir van Willem Gerits Handrick, Jenneke Gerit Hendrik Sijmons Bijvelts, die verklaren de procuratie op Anthony Ermers, voor schepenen van Geffen dd 10 oktober 1697, verklaren wegens het ontvangen van de som van 200 gulden uit de vorige acte, deze procuratie voor dood.

Tekenen: Corstiaen Gerits, Anthonis Ermers van Nulant, merk van Lammert de Weert, Jan van der Poll, Matijs van Creij,

 

 

 

Blz 298 dd 13 november 1697

Rekening bewijs door Pieter Le Chevalier, als gewesene collecteur van het hooftgelt, van het jaar eindigend 1 oktober 1696.

Ontvangen: iedere mens boven 16 jaar 1-0-0, onder 16 jaar 0-10-0, samen 438-15-0

Uitgaven:

-       aan de heer ontvanger van Bueren 80-0-0

-       idem 151-3-2

-       idem 182-11-0

-       beurloon van Pieter voor iedere 100-0-0, 5 gulden, derhalve 21-8-0

-       corting vanwege de mensen die niets konden betalen, 4-10-0

-       drost en schepenen voor het overstaan 6-0-0

-       zegel 1-8-0

-       voor de dubbelt een zegel  0-7-8

Totaal 448-17-10

Meer uitgegegven dan ontvangen: 10-2-10

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Mathijs van Creij, Jacob van Gogh, Hendrick Marcus, D. v Clootwijck, secr.

 

Blz 301 dd 20 november 1697

Lijst en staat op ordre van de Heer van Liesselt als raet en rentmeester generaal van de episcopale en andere geestelijke goederen voogens resolutie van de hoge overheid dd 8 oktober 1697, van wat de geestelijke goederen betalen aan verpondingen, vijfde verhoging, conincxbede, gront en andere chijns:

-       Hoeve van t Convent van Couwater, gebruiker Willem Emons van Vlijmen

 • Verpondingen 50-17-12
 • 5e verhoging 10-3-10
 • Oortjens gelt 0-15-4
 • Nabuerchijns 0-13-8
 • Gewinschijns aan de domijne van Brabant 0-14-8
 • Comptoir van de Heer avn Liesselt een rentje van 2-10-0
 • Conincxbede 8-3-0 ( van het totaal 300-14-0)
 • Rente van opgenomen penningen van een capitaal van 677 gulden: 14-10-0
 • In de crackeel van de houtwassen 0-15-0

Totaal 89-1-10

- Hoeve van het convent van de wintmolenbergh, gebruiker Willem van Vorstenbosch

 • Verpondingen 24-4-10
 • 5e verhoging 4-17-0
 • Oortjens gelt 0-7-4
 • Conincxbede 4-7-0
 • Rente van opgenomen penningen 7-15-0
 • In de crack ceel van de houtwas 0-5-10
 • Aan de armen van Nuland 7 vat rogge

Totaal 41-16-8 ( en de rogpacht)

- Hoeve vant convent van de Fraters , gebruiker Hendrik Melten:

 • Verpondingen   29-3-8
 • 5e verhoging  5-17-12
 • Oortjens gelt  0-8-12
 • In de crack ceel van de houtwas 0-14-14
 • Conincxbede 7-12-8
 • Rente van opgenomen penningen 13-14-0

Totaal: 57-11-6

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Peter Aent Hoogh, Jacob van Gogh.

 

Blz 303 dd 20 november 1697

Compareert Jan Paulussen die verklaart coopbrouwer te zijn en elke Reijs op de ketel van de secretaris, 9 aem, ketel is groot 5,5 aem

Tekenen: Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

Blz 304 dd 22 november 1697

Compareert

-       Peter Peters Deckers, neef van vaderswege,

-       De kinderen van Aert Haenegraaf verweckt bij Marijcken Jansen van de Velde,

Die verklaren na examinatie van de inhoud van een request door Gijsbert Jansen van der Velde en Goijert Jansen van Geelkerken als momboiren van genoemde onmondige kinderen met de vraag om authorisatie om een lopens land te mogen verkopen hier in Vinckel, en voor het geld een busken en een heiveldje ook te Vinkel gelegen, en dat te mogen betimmeren en een som van 200 gulden op te nemen.

Tekenen: merk van Peter Peters, merk van Haersken (?) Jans, Gerardt Jansen Hanegraaf, G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 304 dd 22 november 1697

Gezien het verzoek eerst van Gijsbert Jansen van de Velde en Gooijert Jansen van Geelkerken, als momboiren van de kinderen van Jan (!)  Aert Hanegraaf verwekt bij Marijke Handericx (!) vand er Velde met vraag om authorisatie, en nu het advies van Peter Peters Deckers en de onmondige kinderen. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh,

 

Blz 306 dd 22 november 1697

Compareert Goijaert Jansen van Geelkerken, momboir van de kinderen van Jan (!) Aert Hanegraaf en Merijken Jansen van de Velden, over belofte rekening bewijs te doen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 307 dd 22 november 1697

Condities waaronder Jan Diercx in naam van de kinderen van Cornelis Aert Roeloffen verweckt bij Toniske Jan Wouters, uiitterhandt, mont tegen mont verkoght  aan Jan Jansen van der Ven, ten behoeve van Jacob Corsten een huijs, hof en aangelegen land, groot 5 lopens en roeije gelegen beneffens Jacob van Grinsven bovennaast, en Handerske weduwe Jan Hendrik Sijmens benedennaast, strekkende met ene einde van het molenheijke tot op erve Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, waaruit te vergelden aan comptoir van de Heer van Liesselt rentmeester van de geestelijke goederen, 5 vat rogge jaarlijks, en ook een rente van 1-11-8, verder een rente van 5-0-0 losbaar met 100-0-0 aan de Heer van Affvoorde, voor 90 gulden.

Tekenen: Jan Dirck Jansen, Jan Jansen van der Ven, G. Croon, Jacob van Gogh, Jan van der Poll.

 

Blz 310 dd 23 november 1697

Compareert Jan Jansen van der Ven, out president geeft over zijn pretentie aan Dirck van Clootwijck, wegens het aangenomen (?) Hooghe Seijl ter somme van 1000 gulden door de dijkgraaf en heemraden bestelt op 17 augustus 1695, voor een rechte ¼ deel, competerend Geurt Rijcken als mede erfgenaam van de weduwe Peter Rijcken, ingevolgde de gecoghte (…) int voeren van de klopschouw, en op 12 oktober overstaan.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh.

 

Blz 310 dd 28 november 1697

Schepenen verklaren dat Willem Vorstenbosch inwoner hier, aangeeft, conform het 17e artikel van de de collaterale successie, dat zijn zoon Cornelis, alhier is overleden en en geen goederen heeft nagelaten, die onderworpen zouden zijn aan de 20e penning, behalve 1/3 deel in een huis en land, groot 3 lopens tot Rosmalen, en daar op 12 oktober getaxeert.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz 311 dd 29 november 1697

Compareert Jan Poulussen, Jacob Luttekens, Jan Peters, Joost Aerts, Jan Jan Geerits, die gedaagt woerden om een verklaring af te geven ter instantie van drossaard Gerard Croon, verklaren dat ze op zondag 17 november in het huis van Jan Poulussen hier tot Nuland hebben gehoort en gesien dat Joost zoon van Willem Jansen en Hendrick zoon van Jan Diercx, beide J:M en inwoners alhier, elkaar na seer weinig woorden gewisseld te hebben elkaar met blote messen te lijf gegaan, en Jan Poulusse sprong er tussen met een driestapelde houten stoel. Ze zagen dat Joost Willem Jansen in zijn linker hand was gekwetst, en Hendrik Jansen had een kwetsuur in de borst, zeer bloedde en zeggende dat hij het genoegh hadde.

Tekenen: merk Jan Poulussen, merk Jacob Luttekens, merk Jan Peeters, merk Joost Aerts, Jan Jan Geerits, Anthonis Ermers van Nuland, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijck secr.

 

Blz 312 dd 29 november 1697

Gevisiteert door Heer  Hendrik Hamel medicijnendoctor uit Den Bosch en Mr. Willem van Goor, sjurgijn wonend binnen de vrijheid van Osch, het dode lichaam van Hendrik zoon van Jan Diercx en bevonden een steek tussen de 4e en 5e ribben, doorgaande tot in de holligheijt van de borst. Na opening van de borst, bevonden de borst vol bloet, dat de rechtersijde van de longen ten enen malen was verdorven, soo dat wij oordelen dat een longader was doorgestoken. Ten tweede dat door de verotting van de longen dat daar door het bloet in de borst leggende is bedorven. Verder bevonden dat de wonde niet naar de konst is verbonden, waardoor het bloet uit de borst niet is ontlast geweest, waarop de dood heeft moeten volgen.

Tekenen: H Hamel MD, Willem van de Goor, Anthonis Ermers van Nuland, Peter Aent Hoogh, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 313 dd 29 november 1697

Compareren Jan Diercx en Willem Jansen de Smit inwoners hier die verklaren bij handtastinge aan de schepenen ondergenoemd te zullen goetmaken de kosten de gemaakte kosten of toekomende kosten, bij het openen en visiteeren van het doode lichaam van Hendrick Jan Diercx.

Tekenen: Anthonis Ermers van Nuland, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijk, secr.

 

Blz 314 dd 4 december 1697

Condities waaronder Geurt Rijcken heeft verkocht aan Willem Emons van Vlijmen een huis en aangelegen land, groot 9 lopens, gelegen bovennaast Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Rooij, benedennaast onmondige kind van Hendrik aent Hoogh, strekkende van de gemeene Santstraat tot op de erve van Jonker Hermen Pellegrom c.s., waaruit te blijven vergelden:

-       rente van 18-0-0 aan Jacob Bockelij, losbaar met 300 gulden

-       0-6-14 gewinschijns aan Jonker Pellegrom

Voor 100 gulden.

Tekenen: merk Goijaert Rijcken, Willem Emonts, G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijk, secr.

 

 

 

Blz 317 dd 5 december 1697

Compareert Antony Ermers van Nuland, man en momboir van Aleke Gerits, Jenneke Geerits, Lambert Jansen de Wert als man en momboir van Willemken Geerits, Corstiaen Gerits allen kinderen van Geridt Hendrick Sijmens en Hilleke dochter Willem Dirck Luijcken, zaliger in hun leven egteliden, maken erfdeling van de goederen van hun broer Leunis Gerits:

1e lot: Antonis Ermers:

200 gulden te betalen door Corstiaen Gerits

2e lot: Jenneke Gerits:

200 gulden te betalen door Corstiaen Gerits

3e lot: Lambert Janse de Wert:

 1. akkerland 1 lopens, 33 roe gelegen alhier "in den Legenhoff" te Nuland, tussen noord: erve Anneke weduwe Jan Roelofs van der Poll, zuid: Lambert Janse de Wert, gemene straat en erve Peter Vosse.
 2. Teulland 1 lopens 43 roe mede alhier gelegen tussen: zuid: erve Anneke weduwe Jan Roelofs voornoemt, noord: Corstiaen Jan Gerits c.s., Gemene straat en erve van de voorkinderen van Secretaris Clootwijck.

4e lot: Corstiaen Gerits

 1. huis, schuer, hoff en aangelegen akkerland, groot 2 lopens en 14 roeije. Tussen: zuid: erve Corstiaen Jan Gerits c.s., noord: Lambert Janse de Wert, gemene straat, Erve voornoemde Aert Janse van Dijck
 2. helft in 3 lopensaet en 4 roeije lant in "den Asbergh" tussen oost: Erve Lambert Janse de Wert, west: Jan Aent Hoogh, Santstraat, Erve Juffr. Van Mill c.s.
 3. 2 stukken teulland 1 lopens alhier gelegen tussen zuid: erve Aart Jansen van Dijck, noord: erve Lambert Janse de Wert, oost: voornoemde kinderen Dirck van Clootwijck, idem
 4. helft in 1,5 morgen hooiland samen met Willemke Gerits in Rosmalense Hoeve in een meerdere camp van 3 mergen

uit dit lot te betalen:

-       200 gulden aan Jenneke Gerits,

-       200 gulden aan Antonis Ermers

-       malder rogge jaarlijks aan Cantoir van de Heer van Lieselt als rentmeester van de geestelijke goederen tot den Bosch

-       aan erfgenamen van de Heer Machijn (?) een rente van 1 gulden en 16 stuivers jaarlijks.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Mathijs van Creij.

Bijgeschreven: Hendrik Spierings als man en momboir van Jenneke Gerits heeft geld ontvangen Nuland 23 september 1716

 

Blz 319 dd 11 december 1697

Jan Jansen van der Ven bekend betaald te zijn wegens het aangenomen Haeghs Seijl  op de laatste klopschouw gedaan

Tekent: Jan van der Ven, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl, D van Clootwijk.

 

Blz 320 dd 11 december 1697

Verkoping van de inboedel paarden en beesten van wijlen Bastiaan Huijberts en hebben de schepenen de rekening gecontroleert, opsomming van de kosten van de aanwezigen bij de verkoop.

Genoemd Wouter Joppen, gewesene borgemeester van Vinckel, 12-18-0 wegens dorpslasten

Merieke weduwe Handrik Handericx, 25-1-4 verschenen Pinxteren 1695

Aert Jansen de Wert 28-17-4 gulden vervallen pinxteren 1696,

Antony Ermers als collecteur der verpondingen 21-6-0 eindigend 1 oktober 1696

Doorgestreept

-       Jan Gelinghs voor zijn broer Gelingh Peters als gewesene kneght van de overledene

-       Reijnder Tomasse van Heesch wegens Iken sijn dochter wegens sijnde dienstmeijd

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijl, D van Clootwijk.

In marge 19 december 1697: geldeisers verklaren voldaan te sijn.

 

Blz 322 dd 20 december 1697

Condities waaronder Antony Ermers van Nulandt verhuurt als last hebbende van Jenneke Gerits aan Bastiaan Geeris Hoes, huis en bijbehorende landerijen, groot 6 lopens en 10 roeije, gelegen aan den Helsenhoeck, voor 4 jaar, voor 27 gulden, ter vergelden jaarlijks 4 vat rogge aan de armen hier.

Tekenen: Bastijaen Goossen, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, Anthonis van de….., D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 323 dd 20 december 1697

Compareert Geurt Rijcken, eigen broer van Peter Rijcken, Roelof Nelissen, Claas Nelissen, Marij Nelissen en Hilleke Nelissen, alle kinderen en erfgenamen van Peter Rijcken voornoemt, haar schoonvader ende Tunniske Jan Wouters, hare natuurlijke moeder, maken een erfdeling:

Aan Geurt Rijcken:

-       huis met bijbehorend teulland groot 9 lopensaat, gelegen te Nuland, eertijds gecomen van Jan Rijcken, neffens erve Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Roeij bovennaast en het onmondige kind van Hendrik Aent Hoogh benedennaast, strekkende met de ene eijnde van de gemene Santstraat tot op de erve Jonker Pellegrom aan de andere kant, hieruit te vergelden aan Jacob Boeckelij een som van 300 gulden, en aan Jonker Pellegrom 0-6-14 per jaar gewinchijns, met de somerdijck daarbij behorend.

Aan: Roelof, Claas, Marij en Hilleke Nelissen, alle kinderen van Nelis….. en Tonisken Jan Wouters ende erfegnamen van Peter Rijcken:

-       Een huijs en bij gelegen Teulland, groot 5 lopens, neffens erve Jaocb van Grinsven bovennaast, en Handerkse weduwe Jan Handrick Sijmens benedennaast, strekkende met ene einde van het Molenheijke tot op erve Anneken, weduwe Jan Roelofs van der Pol, waaruit te vergelden aan comptoir van de Heer van Liesselt als rentmeester van de geestelijke goederen 5 vat rogge jaarlijks, aan het zelfde compoir een rente van 1-11-8, verder een rente van 5-0-0 aan de Herr advocaat Afferden tot Den Bosch, losbaar met 100 gulden capitaal.

Acte is niet getekend.

 

Blz 325 dd 27 december 1697

Compareert Dirck soone Jan Dirckx die verklaart als bloedverwant van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Aert Roeloffen te vernaderen soodanig huijsinghe met aangelegen land, groot 6 lopens gelegen aant Molenheijke, gelegen bij Jacob Corsten inwoner hier, van genoemde erfgenamen onlangs gekocht hebbende op 24 december aan voorgenoemde koper, ook gerechtelijk wesende insinuatie laten doen om sijne geschootene penningen alhier in de Raatcamer op heden te komen ontvangen, zoals de genoemde Jacob ook bekende ontvangen te hebben.

Tekent: G. Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz 326 dd 24 december 1697

Schepenen verklaren op verzoek van Willem emonts van Vlijmen gevisiteerd te hebben seker huijs staande aan de Santstraat omtrent de Haegh, binnen dese HH, onlangs gekocht van Goijert Rijcken, en bevonden dat het dack grotendeels is vergaan, zodat de gebruiker er niet droog in kan zijn, waardoor het houtwerk komt te verrotten en bederven. De grote en kleine achterdeuren, de voordeur en de staldeur met de plaate naast de deur vergaan, waardoor ze niet gesloten kunnen worden. De stalling is oock te niet alsmede de wande, waardoor de leem….veelal sijn nedergezonken, hetgeen allemala gerepareerd moet worden.

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 41 (1684-1693) Allerhande Akten.         Versie 1.0

 

Blz 1

Inhoudsopgave per folio

Een vest  van Jan Jan Bastiaans op 8 maart 1684                              folio 1

Schultbrief van Aert Louwrense op 27 maart                                              folio 2

Schultbrief Matijs Jansen op 7 juli                                                    folio 3

Een vest van Heer Heijmerick van Heesch op Notaris

Verweij op 26 juli                                                                             folio 4

Idem op Cornelis Gans op 26 juli                                                     folio 5

Een vest op Elske weduwe Matijs van Grinsven op 26 juli              folio 6

Een vest van Heijmerick van Heesch op Tonis Handericx 26 juli    folio 7

Een vest van Geerlingh Arts de Boij op 11 oktober                         folio 8

Vest van Jacobus Emonts                                                                 folio 9

Vest van Jan Peter Vleugels                                                              folio 10

Quitantie registratie                                                                          folio 11

Vest van Jan Willem Marcelissen                                                      folio 12

Vest van Jan Rijcken                                                                        folio 13

Vest van Cuneva dochter Matijs Peters                                            folio 14

Vest van Meester Gerrlof van Geffen                                               folio 15

Schultbrtief van de kinderen Jan Jansen                                           folio 16

Vest van Jan Gurts aan Udo                                                             folio 17

Vest van Wouter Adriaens                                                                folio 18

Vest van Anthonis Hendricx aent Hoogh                                         folio 19

Vest van Derck soone Aert Marcelissen                                            folio 20

Belening van Dilis Huijbertts                                                            folio 21

Vest van Marcelis Willemse                                                              folio 22

Vest van Willem willems van Boeckel                                                          folio 23

Vest van Jacobus de Bree                                                                  folio 24

Schulrbrief van Johan van der Steen                                                 folio 25

Vest van de weduwe Jan Roelofs van Gerwen                                             folio 26

Vest van Jan Jansen van der Ven                                                      folio 27

Vest van Heer Nicolaus van der Cappelle                                         folio 28

Schultbrief van Tonis Handrics                                                        folio 29

Schultbrief van Jan Hendrick Melten en Peter Rijcken                    folio 30

Schultbrief van Jan Jansen van der Ven                                            folio 31

Vest van Geertjen Geridt Jacobs van Grinsven                                folio 32

Vest van Eijmbert Daniels                                                                folio 33

Opdracht van een rente van Heer Jacob Emonts , drost van

Hilvarenbeek                                                                                    folio 34

Vest van Willem Willems van Boeckel                                                         folio 35

Vest van Dilis Huijpers                                                                     folio 36

Vest van de Heer Bernaart Croon                                                     folio 37

 

Blz 3 dd 8 maart 1684             cooppenningen 204-0-0, 40e penn:5-2-0

Compareren Jan Jan Bastiaens en Wouter Joppen als momboiren over de onmondige en onbejaerde kinderen van wijlen Adriaan Jansen van Schijndel en Handerske zaliger, volgens authorisatie dd 8 maart 1684 , i.v.m. een camp hooi of weiland, groot 3 mergen, gelegen onder Nuland in de Nuien ( nieuwen) Camp tussen zuid en noord waarts de genoemde onmondigen en Franck Janssen van der Reijt  tot Schijndel westwaarts, nu verkocht aan Frans Jansen Doreleijer wonend te Schijndel, uit te weghen via een weijcampke aan de westzijde van de genoemde camp tot op het gemeijne Vinckel.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen, secretaris.

 

Blz 4 dd  27 maart 1684

Compareren Aert Laureijsse van Boxtel en Jan Dircx van Heesch, momboiren over de kinderen van wijlen Jan Laureijnsse van Boxtel gehuwd met Merike Dircx. Er is sprake van een obligatie van 100 gulden a 5% aan Jan Hendrik Sijmens terug te betalen op 13 maart 1684 (?). Momboiren verklaren betaald te hebben aan Lambert Frensse van Boxtel een obligatie van 40 gulden, aangekomen bij deling van zijn ouders, verder een obligatie van 63-0-0 aan Floris Gijsberts 

Tekenen: Jan Jansen van de Ven en Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

Bijgeschreven: Sijmon Hendricx als erfgenaam van Jan Hendrick Sijmens verklaart dat de Schuld is voldaan, 29.8.1710. (handtekening Sijmon Hendricx.)

 

Blz 6 dd 7 juli 1684

Compareert Matijs Jansen van Creijl en Simon Dircxs hebben gelooft aan  Handerske, weduwe Jan Handricx Sijmons, fl 200 gulden a 5%, op 7 juni 1685 te betalen.

Tekent: Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen.

 

Blz 7 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Udo Melchior Verweij, …., wonend te Den Bosch, 6 mergen hooiland gelegen te langs overt Nuland, oostwaarts het Capitel van St Jan, westwaarts Jan Hendrik Melten c.s., strekkende van de Etteringsgraaf tot op de gemene Hoefdijck, toebehoort hebbende aan de Kerk van Nuland, waarvan Udo Melchior Verweij de coop tegens de reghten en de vonnissen van de schepenen van Nuland tot behoeve van genoemde evicteuren genomen heeft. Dd 25 maart 1684, onderhoud van 36 voeten Kepkensdonkdijk tot het genoemde land gehorende beneden aan, te weten naast de Groote Brugh.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse ( =Laurense) van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 9 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Heer Cornelis Gans van:

- 6 hont hooiland te Nuland, tussen erfenisse Peter Jacobs van Grisnven c.s. oostwaarts, westwaarts de erfegnamen Antonis Jansen in Vinckel, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de Hoefdijck,

 - twee mergen hooiland gelegen te langs overt Nuland, tussen erfenisse Jan Jansen aent Hoogh oostwaarts, Peter Jacobs voornoemt c.s. westwaarts, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de gemene Hoefdijck,

- 8 hont hooiland ter plaatse overt Nuland gelegen tussen erfenisse Jan Anthonisse oostwaarts, het convent van de Fraters westwaarts, strekkende met de ene einde van de Etteringsgraaf tot op den Hoefdijck,

- 8 hont weiland, gelegen in de Couwaterse Camp, genoemd de Schaapenkamp, tussen erve het Coudewaterse land aan beide zijden gelegen, strekkende van de Nulandse straat tot op de Etteringsgraaf,

- een mergen weilands opt Groot Hoogh, tussen erve de H. Geest te Den Bosch oostwaarts, Erve Dirck Jan Dircx westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot op de Etteringsgraaf,

- 4 hont weiland gelegen als voor, tussen erve Claas Dircx c.s. oostwaarts, Erve van de Fraters westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot op de Etteringsgraaf, zoals het gehoort heeft de Kerk van Nuland, waarvan Udo Melchior Verweij de coop tegens de reghten en de vonnissen van de schepenen van Nuland tot behoeve van genoemde evicteuren genomen heeft. Dd 25 maart 1684, onderhoud van 54 voeten Kepkensdonkdijk.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 12 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Geridt ( doorgestreept Matijs)  van Grinsven wonend binnen de parochie van Rosmalen, een camp weilands groot 3 mergen gelegen te Nuland, genaamd Kerken kooikamp, gelegen tussen erfenisse Baetken weduwe Adriaan Gurt Kuijpers oostwaarts, Elsken weduwe Geridt van Lieth (?)  westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot de Hoogenwegh, toebehoort hebbende de Kerk van Nuland, waarvan Udoi Melchior Verweij de Koop tegens de richter en vonnisse van heren schepenen van Nuland, tot behoeve van de evicteuren genomen en verkregen heeft, volgens de verkoop dd 25 maart 1684, onderhoud van 22 voeten kepkensdonkdijk te weten in hondert voeten aent Suijdeneind naast den Osserwiel, verder te vergelden een chijns van 0-17-0 te betalen aan de Boonisfant (?)  te Den Bosch.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 14 dd 26 juli 1684

Compareert Lambert Lamberts, Jan Lamberts, Aert van de Water gehuwd met Altijen Peters en Peter Roelofs gehuwd met Handerske Dirck Handricx, alleen uit Wychen in het Rijk van Nijmwegen, als naaste vrienden en erfgenamen van Heer Heijmerick van Heesch, pastoor, toen hij leefde, voor zichzelf en als mede in naam van hunne mede erfgenamen zich sterk makende mits desen als evicteuren, verkopen aan Anthony Hendricx aent Hoogh wonend te Nuland:

- 8 hont weiland gelegen in de Wintmolenbergh convent Kamp c.s. oostwaarts, westwaarts het genoemde Convent, strekkende van de Erve van de Heer van Nuland, tot op de Nulandse straat, toebehoorde hebbende de Kerk van Nuland, waarvan Udo Melchior Verweij de coop tegens rechter en met vonnisse van de schepenen van Nuland, ten behoeve van genoemde evicteuren genomen heeft. Volgens de verkoop dd 25 maart 1684,

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 16 dd 11 oktober 1684               geen 40e penn. verschuldigd.

Compareert Geerlingh Aertse de Booij schoolmeester te Geffen, in een derde deel in een land met met Willem Willems van Boekel onder Nuland genaamd "de Donck", neffens de Goorsteegh oostwaarts, Jan Jansen van der Ven, westwaarts, strekkende met het ene eind van het Convent van de Tolbrugh zuidwaarts tot op de erve van Michiel Bouwens en Jacob Evert van Ravesteijn noordwaarts, welke genoemde 1/3 deel van 14 hont heeft de Booij verkregen in coop van de erfgenamen van Willem Jansen van Boeckel, verweckt bij Heijmeriken Jansen sijne huisvrouw, en nu verkocht aan Marcelis Willems, waaruit de vergelden 1/3 deel in 8 gulden jaarlijks aan de weduwe Jan Tielemans.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij.

Blz 17 dd 4 november 1684             cooppenningen 75 gulden, 40e penn: 1-17-8

Compareert Jacob Emeijnts, wonend te Den Bosch en clerck op het comptoir van de Heer van Deursen, i.v.m.

-       een huis, hoff en aangelegen land, groot 1 hont, gelegen genoemd omtrent de Nulandse Kerck, tussen erfenisse de Armen van Nuland oostwaarts, Anthonis Driessen van der Horst westwaarts, strekkende van de Nulandse straat tot op de erven van de Armen voornoemd.

-       Het derde deel in 4 hont land gelegen voor opt Nuland, tussen erfenisse erfgenamen van Adriaen Meussen tot Geffen oostwaarts, westwaarts de Armen tot Geffen, strekkende met het ene einde van de Etteringsgraaf tot op het Weteringske, welk land Jacob Emonts in koop verkreeg van de Heer Johan van Zutphen als evicteur van de goederen van de erfgenamen van Adriaan Peeters van der Goor, zoals blijkt uit schepenbrief van Den Bosch.

Nu verkocht aan Willem Driessen van der Horst, voor zijn 3 kinderen verwekt bij Anneken dochter Leendert Rutten zijne gewesene huisvrouw, met naam Peter, Jan en Andries. Hieruit te vergelden 6 gulden jaarlijks aan Rentmeester Lintworm en onderhoud van de zeedijck die bij het land gehoort.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 19 dd 28 juli 1684     geen 40e penning verschuldigd.

Compareren Jan Peter Vlueghgeuls/ Vleugels gehuwd met Aleken dochter Bastiaan Jansen van Rooij, i.v.m. de gerechte helft in 3 lopens land gelegen te Nuland beneffens het gemeijne steegsken bovennaast, de erfgenamen Roover Klaessen benedennaast, met de andere einde van de genoemde gemeijne steegsken tot op de erve van de erfgenamen van Eijmbert Dirck Luijken land, in haar huwelijk aangekomen via coop van Adriaen van Bommel, nu verkocht aan Antonius Roevers wonend te Den Bosch, waaruit te vergelden een sester rogge aan het kantoor van de Heer van Deursen, met 4,5 stuijver chijns aan e Heer van Deursen. Afgaan van tocht van Aleke op erfegenamen van roever Klaessen wordt ook geregeld.

Tekenen: G. Croon, Bastiaan Jansen van Roij, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 21 dd 24 augustus 1684

Quitantie wordt geprothocolleert: Ik ondergetekende bekenne ontvangen te hebben 5 gulden, gestaan op de Lotdijck (?) op Kepkensdonck, tegenwoordig aangaande Peeter Peters en Jan Udo Jansen.

Tekenen: J. van der Steen, secr.

 

Blz 22 dd 20 september 1684

Jan Willem Marcelissen uit kracht van vonnis van de schepenen van Nuland, dd 19 juli 1684, i.v.m. 4 hont weiland gelegen opt Groot Hoogh, beneffens erve Dirck Jan Dericx oostwaarts, de erfgenamen van Peeter Jacobs van Grinsven westwaarts, strekkende van de Nulandse straat zuidwaarts tot op de Hogenwegh met de andere kant, zijnde leenroerig aan de Heer van Avestijn tot Dinther, eertijts gecompeteerd Geridt Willems van Rooij, nu verkocht aan Willem soone Geridt Willems van Rooij, te onderhouden 4 voeten Kepkensdonkdijck.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 24 dd 19 november 1684      cooppenningen 138-0-0, 40e penn: 3-9-0

Compareert Jan Rijcken weduwnaar van Lijneke dochter Jan Jansen van Schijndel, geauthoriseerd door drost en schepenen, Dirck Rijck, mitsgaders Wouter Jan Woonders, weduwenaar van Eijcken Rijcken, Peter Peters van de Sande als man en momboir van Meeriecken Rijcken, Goijaert Rijcken, alle kinderen en erfgenamen van Rijck Jansen en Heijlke sijne huisvrouw, betreffende 1/6 deel in huis met 5 vatsaet land gelegen te Nuland beneffens erve Handerick van Mill oostwaarts, en westwaarts Handerske weduwe Jan Handrick Sijmons, strekkende met het ene einde van de erve Anneke Weduwe Jan Roelofs van de Pol noordwaarts tot op het Gemeijn Heijke zuidwaarts, aangekomen van hunne ouders, nu verkocht aan Peter Rijcken hun broer, waaruit te vergelden 5/6 deel in 5 vat rogge, en ..gulden en 11 stuijvers aan de Heer van Deursen, verder 5/6 deel in 5-0-0 aan de erfgenamen van de Heer van Affvoorde, te Den Bosch. Tot slot 2 duijten gebuerchijns.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 26 dd 12 december 1684                cooppenningen 148-0-0, 40e penning: 3-14-0

Compareert Quneva, dochter van Matijs Peters van Vlijmen, weduwe van wijlen Geridt Adriaens, wonend in de parochie te Rosmalen, geassisteerd met Rutger Mattijssen van Vlijmen, haar broer en gekozen momboir, na afgaan van tocht, betreffend 8 hont hooiland, gelegen te Nuland, ter plaatse voor en midden opt Nuland, beneffens erve ….Handerick van Mil c.s. bovennaast, Heer van Nuland benedennaast, strekkende met het ene einde van de Etteringsgraaf tot op de Achterste Poldergraaf, geauthoriseerd door drost en schepenen dd vandaag, nu verkocht aan Marcelis Willems, schepen alhier. Onderhoud 8 voeten Kepkensdonkdijk.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen, secr.

 

Blz 29 dd 17 februari 1685                                            cooppenningen 60-0-0, 40e penn: 1-2-8

Geerlingh Aertse de Booij, schoolmeester te Geffen i.v.m. een mergen hooiland, leenroerig tot Dinther, gelegen achter opt Nuland, tussen erve Willem Jansen van Boeckel bovennaast, Jan Peter Jan Hendericx wonend tot Heesch benedennaast, strekkende van de erve van Cornelis Handericx van Creijl, tot op den Hoefdijck, het land werd verkregen volgens de oude …brief dd 21 juli 1677 voor Heren Schepenen van Den Bosch, van de erfgenamen Willem Jansen van Boeckel verwekt bij Lijske Jansen sijne huisvrouw, nu verkocht aan Frans Aertse van Osch

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 30 dd 10 maart 1685       doorgestreepte acte

Anthonis Hendricx aent Hoogh en Jan Handerick Melten voor zichzelf en uit kracht van procuratie van drost en schepenen van Nuland, dd 10 maart 1685, luidende: Schepenen aurthoriseren Anthonis Hendricx aent Hoogh en Jan Hendrick Melten om geld te lenen te Den Bosch of elders voor de tijd van 1 jaar, een som van 1600 gulden. En te zullen betalen aan Jan, Nicolaas, Aleke, en Handerick, kinderen en erfgenamen van Jan Hendrick  aent Hoogh een som van 1200-0-0,  a 4%.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van de Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J van der Steen, secr.

In marge: kinderen en erfgenamen van Jan jansen aent Hoogh verklaren betaald te zijn, dd 10 december 1686, tekenen Handrick Jan, G. Croon, Jan Jansen van de Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J van der Steen.

 

Blz 33 dd 13 april 1685      cooppeningen 145-0-0, 40e penn: 3-12-8

Compareren Jan Guerts van Uden en Jacobus Louwerensen, momboiren over Heijmericken en Marije, oud bejaerde dochteren van Heijmerick Gurtsen gehuwd met Merike Louwerensen, in hun leven egtelieden, geauthoriseerd door drost en schepenen, op dato van vandaag, betreft

-       een huisinghe met 3 lopens en 20 roeijen land gelegen aant Schotsheuvel, beneffens erve Simon Handericx bovennaast, gemeijne straat benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve Bastiaan Wouters tot op het Schotsheuvel.

-       2/3 deel, naast Emont Wouters die ook 1/3 deel heeft, in 2 stukken teulland groot 3 vatsaet gelegen als voor beneffens erve Jacob Frensse bovennaast, Sijmen Handrricx benedennaast, strekkende met het ene einde van de erve Bastiaan Wouters tot op het Schotsheuvel.

Nu verkocht aan drossaard Gerard Croon. Waaruit te vergelden een malder rogge aan de armen van Nuland, verder 1-1-0 aan de Heer van Deursen, 0-14-0 aan de broederschap van het St Antonius Gilde van Nuland.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambart Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 36 dd 23 april 1685                     cooppenningen 163-0-0, 40e penning: 4-1-8

Compareren: Wouter Adriaan Colen, Jan Hendrick Melten man en momboir van Peerken Adriaan Colen, Jacob Jansen van Gogh, man en momboir van Grietken Adriaan Colen. Vanwege:

-       7 hont hooi en weiland gelegen te Nuland opt Hoogh en te langs overt Nuland, beneffens erve Jan Jansen van der Ven c.s bovennaast, de Kerk van Geffen c.s. benedennaast, strekkende met het ene einde van de Hoogen Wegh, tot op de Hoefdijck

-       2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, beneffens Wouter Adriaan Colen bovennaast, Anthonis Handericx aent Hoogh benedennaast, strekkende met het ene einde van de Etteringsgraaf tot op de Roompotsche Weteringh.

Nu verkocht aan Willemke Claesse. Te onderhouden 9 voeten Zeedijck.

Tekenen: G. Croon, Lambart Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 38 dd 25 juli 1685                   cooppenningen 460-0-0, 40e penn: 11-10-0

Compareren Antonis Hendricx aent Hooh voor 1/4, Jan Hendrik Melten man en momboir van Peerken Adriaan Wouter Colen voor 1/4, Claas,  Jan, Handrick en Aleke gehuwd met Tomas Antonis Maes ieder voor 1/8, de laatste 4 als kinderen en erfgenamen van Jan Handricx aent Hoog. Betreft de verkoop van een Bosch of Houtvelt gelegen te Nuland aan de Wolfsdijck, beneffens erve Willem van Boeckelen, Art Jansen van Dijck c.s bovennaast, Heer van Nuland benedennaast, strekkende met de erve van Handrick van Mil zuidwaarts tot op het erfsteegsken noordwaarts met het andere eind.  Land kwam van Jan Jan Peters Aent Hoogh, hun oom voor wat betreft Antonis hendricx aent Hoogh en Jan Hendrik Melten en de andere erfgenamen van Jan Hendricx aent Hoogh is aan gekomen van Griet Claas Wouter Colen, de huisvrouw van Jan Jan Peters aent Hoogh. Volgens erfdeling voor schepenen van Nuland dd 24 april 1685, nu verkocht aan Heer Cornelis Gans.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 40 dd 23 oktober 1685

Compareert Dirk zoon van Adriaen Aert Marcelissen als man en momboir van Meghtelt Jacobs, i.v.m.

-       een acker teulland,  gelegen op de Hooge Hoeff, groot int geheel 4 vatsaet, beneffens erve Aert Jansen van Dijck oostwaarts, Jacob Louwrense westwaarts, strekkende met de ene einde van Bastiaan Wouters tot op het schotsheuvel,

-       een stuk akkerland mede aldaar gelegen, groot 33 roeije, aan de wolfsdijck beneffens erve Aart Jansen van Dijck zuidwaarts, Jenneke Jacob Reijnders noordwaarts, strekkende van de ene zijde van de kinderen Geridt Willems van Rooij tot op de andere einde de gemijne wolfsdijck westwaarts, aangekomen van zijn ouders volgens deling voor schepenen deser HH,

Nu verkocht aan Evert Claesse en zijn erfgenamen.

Tekenen: G. Croon, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz 42 dd 10 november 1685

Compareert Dielis Huijberts wonend op Quaethoeven, i.v.m. een gereghtre 1/6 deel in 8 hont hooiland gelegen voor opt Nuland ongedeelt, aangekomen door koop van zijn broer Bastiaan Huijpers, gelegen tussen erve convent van de Wintmolenbergh bovennaast, Armen van Nuland benedennaast, strekkende met het ene einde van Etteringsgraaf tot op de Roopotsche Weteringh, en heeft dit 1/6 deel tot onderpand gestelt aan Jan Dirck van Heesch wonend te Geffen, voor 40 gulden, voor de tijd van 2 jaar,

Tekenen: G. Croon, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

 

Blz  44 dd 13 januari 1686                                     kooppeningen 30-0-0

Compareert Marcelis soone Willem Marcelissen als man en momboir van Lijske Jansen, i.v.m. een derde part in een camp weiland groot 14 hont, ongedeelt met Willem willems van Boeckel, gelegen tot Nuland op de Donkt beneffens de Goor steegh oostwaarts, Convent van de Tolbrugh zuidwaarts, Gielen Bouwens westwaarts, noordwaarts Jacob Everse en Gielen Bouwens, in coop verkregen van Gerlingh Aertse de Boij, schoolmeester tot Geffen volgens opdracht voor schepenen van Nuland, nu verkocht aan Willem soone Willem Jansen van Boeckel, belast met het 1/3 deel in 400 gulden, te belaen met 18 gulden per jaar, aan Gerart Reijnders van drr Cleijn wonend te Den Bosch,

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambet Frensse van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 46 dd 31 januari 1686

Willem soone Willem Jansen van Boeckel nagelaten weduwnaar van Meriken Jan Dielissen, i.v.m. 2 hont hooiland gelegen voor opt Nuland, tussen erenisse Handerske weduwe Jan Hendricx oostwaaarts, Jan Hendrick Melten westwaarts, strekkende met het ene einde van de Weteringh noordwaarts tot op de Etteringsgraaf zuidwaarts, het land is hem aangekomen van zijn ouders en nu verkocht aan Marcelis Willems, te onderhouden 2 voeten kepkensdonkdijk,

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frensse van Bocxtel, J, van der Steen, secr.

 

Blz 47 dd 6 april 1687

Compareert Jacobus van Bree, borger en inwoner van Den Bosch en procuratie voor Jan Thomasse van de Sande gehuwd met Maria de dochter van Peter Gijlens ( voor notaris Huijbert van Bree te Schijndel d.d. 9 mei 1686). I.v.m. huis en hof en twee lopensaet aangelegen teulland, gelegen aan de Helsenhoeck tussen erve Antoni Ermers zuidwaarts, Jenneke dochter Geridt Handerick Sijmons noordwaarts, strekkende met de ene einde van de erfgenamen Tomas Handricx oostwaarts,  tot gemeene straatwestwaarts, koper is Antony Ermers. Genoemd een rente brief van1 50 gulden, aan Cornelia Louwrens, weduwe van Pieter van Bree, moeder van genoemde Jacobus van Bree. Verder te vergelden een vat rogge aan de armen van Nuland, verder een staande en lopende pacht.

Tekenen: G. Croon, Marcelis Willems, Lambert Frenssen van Bocxtel, J. van der Steen, secr.

 

Blz 50 dd 9 juli 1686:

Borgemeester Johan van der Steen en Handerick Peeters, compareren samen met de schepenen: Jan Jansen van de Ven, president, Peter Handrickxs aent Hoog, Marcelis Willems, Lambert van Boxtel, Jan Jan Adriaens de Jonge, Bastiaen Jansen van Rooij, Peter Peeters. Drossaard is Gerardt Croon. Bijeen op 21 juni 1686 maken een verklaring, luidende: zij machtigen J van der Steen en Handrick Peters als borgemeesters van Nuland om een som van 300 gulden op te nemen voor de gemeente, en beloven binnen een jaar terug te betalen aan Barbera Divietson, wonend te Den Bosch, een som van 150 gulden, a 5%.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Lambert Frenssen van Bocxtel.

 

Blz 52 d 10 juli 1686:        kooppenningen 850 gulden, 40e penn: 21-5-0

Compareert Geertje dochter Jurriën Jurriëns, weduwe van wijlen Jan Roelofs van Gerwen, heeft huis, esthuijs, hoff boomgaert, en aangelegen teulland, groot 11 vaetsaet, aan Wolfsdijck genaamd"Valleken Borghe", belend westwaarts erfgenamen Peeter Geridts, oost de gemene straat, strekkende zuidwaarts van de erve Hendrik van Mil, noordwaarts erve Peter Peters. Huis en land aangekomen bij dood van haar man zaliger, en nu verkocht aan Marcelis Willems. Te vergelden 20 gulden jaarlijks aan Lijsbeth van Oldenzeel, te Den Bosch, losbaar met 400-0-0 kapitaal. Verder 10-0-0 jaarlijks aan Daniel van der Meulen, te Den Bosch losbaar met 200-0-0. Verder een rente van 10 gulden losbaar met 200 gulden, als restant van cooppeningen te voldeon aan de verlooperesse.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven.

In marge: compareert Mary weduwe van Peter Jan Claesse, dochter van Geertruijt, dochter Jurrien Jurriens,  mitsgadewrs Jan Lambers van Bocxtel, Handrik Melten als man en vooght van Catalijn Lamberts van Bocxtel en Jan Lamberts van Bocxtel die verklaarde sterkt te zijn voor voorgenoemde Geertruijt dochter Jurien Jurriens, die evrklaren van de laatste 200 gulden betaald te wesen door Ariaen Marcelissen, dd 28 maart 1699. Tekenen Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 55 dd 6 augustus 1686

Compareert Jan Jansen van de Ven, president en  "gewesene collecteur van de verpondingen van Nuland" volgens vonnis van de schepenen van Nuland dd 27 februari 1686,  i.v.m. een heufken teulland genaamd het snijders heufken groot 2 lopens, gelegen aant Schotsheuvel, beneffens erve Jan Lambarts en Jan Hendrik Melten bovennaast, convent van de wintmolenbergh benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van de kinderen Jan Frensse tot op de gemeijne Boschstraat. Nu verkocht aan Peter Hendrick Peters.

Tekenen: G. Croon, Lambert Frensse van Bocxtel, Sebastiaen Jansen van Roij.

 

Blz  57 dd  20 oktober 1686:     kooppeningen 850-0-0, 40e penning 21-5-0

Compareert Nicolaas van Capell, borger en inwoner van Den Bosch, is gehuwd met Maria dochter van Adriaan Gerridt Kuijpers i.v.m.

-       de helft in een huijsinghe, hoff, boomgaert, met aangeklegen land, houtwas en potingen, groot 11 lopens en 46 roeije, met het ¼ part in een schuer bij het genoemde huis, gestaan aan het Litterven te Nuland, beneffens erve de Gemeijnte van Nuland, zuid, noord en westwaarts, en de erve van het convent van Couwater c.s. oostwaarts,

-       de helft in een acker teullands in het geheel groot 3 lopens en 2,5 roeije, gelegen op de Ackers, beneffens erve Elsken weduwe Gerrit Jacob van Grinsven bovennaast, Handersken weduwe Jan Hendrick Sijmens benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van de Heer van Nuland tot op de erve van Handerske voornoemt,

-       de ½ in een camp Weilands genoemd den Geer mede alhier gelegen beneffens erve Handerske weduwe Jan Hendrick voornoemt en de armen van Nuland bovennaast, en de Nulandse Dijck benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve Anthonis Driessen tot op den Hoogen wegh met de andere einde

-       ½ in 2 mergen hooiland gelegen in de Koorte Hoeve, beneffens erve vant Capittel van St Jan bovennaast, Roelf Jan Tuniissen van Nistelrooij benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van het genoemde Capitel, tot op den Hoefdijck,

-       Het 1/3 deel in een mergen hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, beneffens erve Antonis Martens tot Dinther c.s. bovennaast, Allegonda van Cappelle benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de achterste Poldergraaf,

Ongedeelt met Elske Weduwe Geridt Jacobs van Grinsven, sijnde het erfrecht van alle genoemde de genoemde Nicolaas van de Cappelle nomine uxoris met de dood van Grietjen Goijart Cuijpers zaliger aangekomen, waarin Metje weduwe Geridt Geurts gedurende haar leven lankt ghet gebruik is competerende, mits dat door Nicolaas van der Cappelle Elsken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven jaarlijks moet uitkeren een som van 50-0-0 gulden, volgesn accoord voor heren schepenen van Den Bosch dd 18 me 1668.

Het wordt nu verkocht aan elsken Weduwe Geridt Jacobs van Grinsven. Te vergelden een helft in een sester Rogge aan de kerk van Nuland, verder de ½ in 16 kannen en een ….koorn te weten rogge jaarlijks aan de Armen van Nuland, item de helft in een jaarlijkse chijns van 2-10-0 aan het cantoir van de Clarissen, verder de ½ in een pond payments te betalen met 1-8-0 aan de Kerk van St Jan te Den Bosch, verder onderhoud van 15 voeten dijk.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G. Croon, Lambert Frensen van Bocxtel.

 

Blz 61 dd 10 februari 1686

Anthonis Hendrik aent Hoogh en  Jan Hendrik Melten als procuratie hebbende voor drost en schepenen van Nuland dd 10 maart 1685, hebben uit crachte van authorisatie en beloven te betale over een jaar na dato aan Hendrik Jansen aent Hoogh, inwoner alhier, een som van 600 gulden, a 4%, dit om een schuld te voldoen, de ene van 500-0-0 aan Jacobus Ements, drossaard van Helverenbeeck, en de andere van 267 gulden aan de kinderen Jan Tielemans van Oldenseel.

Tekenen: Anthonis Henricx aent Hoogh, Jan Hendrick Melten, G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen.

 

Blz 62 dd 10 december 1686    acte is doorgestreept

Jan Hendrik Melten en Peter Rijcken, inwoners alhier, beloven over een jaar na dato te betalen aan Jan Jansen aent Hoogh een som van 600-0-0 a 5%.

Tekenen: Jan Hendrik Melten, merk van Peter Rijcken, G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen.

(in marge: januari 1688 Jan Jansen verklaart 300-0-0 ontvangen te hebben, 20 december ontvangen 100-0-0, 23 december 1695 is de schepenschuldbreif ingelost en betaald aan Jan Hendricx aent Hoogh betaald, tekent: Willem Jansen sub secr.))

 

Blz 63 dd 10 maart 1686 doorgestreepte acte

Jan Jansen van der Ven belooft om over 6 weken te sullen betalen aan Hendrik Jansen aent Hoogh een som van 200-0-0,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Sebastiaan Jansen van Roij, J van der Steen, G. Croon,

( in marge: Handerick Jansen aent Hoog verklaart betaald te zijn vande 200 gulden, dd 10 december 1687 – tekent Hendrik Jansen aent Hoogh.)

 

Blz 64 dd  2 juli 1687:                           kooppenningen 400-0-0, 40e penn: 10-0-0

Compareert Geertjen dochter Peeter Jacobs van Grinsven, gehuwd met Handrick van Mil, Coopman van Wijnen wonend te Ravesteijn, vermeld de huwelijksvoorwaarden voor Notaris Cornelis van Boxmeer te Den Bosch 31 maart 1674, i.v.m. een campke weiland, groot 16 hond,  gelegen "achter opt groot hoogh" tussen de erven van Nicolaas Dircks van Heesch bovennaast en de Heer van Nulant benedennaast, strekkende van de ene einde van den Hogewnweg tot op de andere einde de Etteringhsgraaf, gekregen uit de erfdeling tegen haar broer Jacob Peters van Grinsven d.d. 5 oktober 1678. Koper is Bastiaen van Rooij, brouwer te Nuland. Erbij hoort het onderhoud van 16 voeten Kepkensdonckdijk.

Tekenen: G.Croon, Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen.

 

Blz 66 dd 20 juni 1687

Eijmbert en Daniel Sanders van Osch broers beijde wonend binnen Den Bosch, de gerechte helft van ene mergen hooiland ongedeeld met Jan Joosten den Kuijper tot Heesch gelegen binnen Nuland Achter opt Nuland, beneffens erve Jan Udo Jansen bovennaast, de kinderen Willem Ardt Hendrickx benedennaast, strekkende met de ene einde van de poldergraaf tot op den Hoefdijck aan de andere einde, aangekomen bij dood van Jan Driessen tot Heesch, hunne oud oom. Nu verkocht aan Gijsbert Fraessen inwoner alhier, onderhoud van 3 voeten kepkensdonk.

Tekenen: Lambert Frenssen van Bocxtel, Jan Jansen van der Ven, J. van der Steen, G. Croon

 

 

 

Blz 68 dd

De Heer Jacobus Eemens, drossaard van Helverenbeeck voor Tielman Lemnius en Geraert van Luijnen, schepenen der selver HH, op 17 oktober 1687 hadde getransporteerd ten behoeve van de Heer Steven Croon, majoor sodanige schultbrief van 150-0-0, van Jan soone Jan Ariens de Jonge en Handrick Jan Ariens de genoemde Jan Jan Ariens oom zaliger, voor schepenen van Nuland ten behoeve van genoemde Heer Eemonts hadden gelooft dd 8 maart 1683, en gevende heer Emonts alle macht om het te transporteren voor de schepenen van Nuland, compareert nu Jan Jansen van der Ven die ten behoeve van genoemde Heer Croon en de brief te transporteren aan Elsken weduwe Gerit Jacobs van Grinsven ende matijs van Grinsven haar zoon, en is mede gecompareert Jan Jan Adriaens die verklaarde de schult te kennen en te zullen voldoen.

Tekenen: Jan Dirk Jan (Goossens), G. Croon, Bastiaan Jansen van Roij, J. van der Steen.

 

Blz 70 dd 13 december  1687                                295 gulden, 40e penn: 7-7-8

Compareert Willem Jansen van Boeckel, weduwnaar van Marike dochter Jan Delissen, volgens testament voor schepenen van Nuland op 1 maart 16.. verkoopt aan Peter Hendricx aent Hoogh, schepen alhier, 2 stukken teulland, groot 2 lopens en 16 roeije, met houtwas, canten en wallen gelegen op de Wolfsdijck, belend: Heer van Nuland aan de ene zijde, Aart Jansse van Dijck aan de andere zijde, schietend van seker erfsteegsken tot op de erve van de Heer van Nuland, Willem Willems van Boeckel en heeft genoemde Willem Willems (!) van Boekel tot gekregen Jan Jansen van der Ven.

Tekenen: Bastiaan Jansen van Roij, Jan Dirck Jansen, J van der Steen, G Croon.

Ondergeschreven: ondertekende verklaart betaald te zijn door Peter Hendricx aent Hoogh. Tekent: Willem van Boeckel, 2 maart 1688.

 

Blz 72 dd 10 januari 1688

Compareert Dillis soon Huijbert Bastiaens uit Geffen, heeft 1/6 deel van 8 hont hooiland gelegen voor opt Nuland ongedeelt met Handersken Cornelissen en Grietje Claessen van Ballecom en meer anderen, gelegen tussen de erve van de wintmolenberghsland bovennaast, de amren van Nuland benedennaast, strekkende met de ene einde van de Etteringsgraaf tot op de Roompotse Wetering, welke deel hij van zijn broer Bastiaan Huijbers in koop heeft verkregen volgens schepen brief te Nuland, nu verkocht aan Jan Diricx Aarts (?) , te ondehouden het 6e deel in 8 voeten kepkensdonkdijk.

Tekenen: J van der Steen, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 73 dd 15 februari 1688

De Heer Bernart Croon, Capiteijn ten dienste deser Lande, i.v.m. 4 stukken teullands, groot 8 vaetsaet, gelegen op de Hoog Hoeff, Emont Wouters zuidwaarts, Handrick Wouters noordwaarts, strekkende met het ene einde van de Vinkelse Santstraat tot op de Wielshuijse Santtraat met de andere einde. Op 16 oktober 1681 aangekomen bij Coop voor schepenen van Nuland van de Heer Gerardt Croon, drossaard van Nuland, en nu wederom verkocht aan de Heer Gerardt Croon, sijnen soon.

Tekenen: J van der Steen, Jan Jansen van der Ven, Bastiaan Jansen van Roij.

 

Blz 74 dd 16 februari 1688

Compareert Handrick Pouwelse wonend te Den Bosch, i.v.m. de helft in 4 hont hooiland gelegen voor Opt Nuland, beneffens erve Anthonis Handricx aent Hoogh bovennaast, de erfgenamen Baetjen weduwe Adriaan Gurts c.s. benedennaast, strekkende met de ene einde Netteirngsgraaf tot op het klein Weteringske, aangekomen van zijn ouders, zoals zij het verkregen hadden van Jan Corsten en Handrick Peeters, en heeft nu 2 hont verkocht aan Bernaert Croo,  Cat (?) ten dienste deser lande,

Tekenen: G. Croon, J van der Steen, Jan Jansen van der Ven, Bastiaan Jansen van Roij.

Blz 75 dd 16 februari 1688

Compareert Matijs soone Matthijs Peters van vlijmen, wonend te Geffen verklaart schuldig te sijn aan drossaard Croon van Nuland en Geffen, een som van 105-0-0, eb heeft hiervoor verpacht voor 3 jaar een mergen hooiland gelegen tew Nuland ter plaatse genaamd Voor en midden opt Nuland, de lasten blijven bij van Vlijmen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Sebastiaen Jansen van Roij, J van der Steen.

 

Blz 77 dd 4 maart 1688                              uitgemaakt 10 april 1688

Willem Willems van Boekel belooft te zullen voldoen op de eerste dag van augustus 1688 een som van 60-0-0 aan Hendrik Jansen aent Hoogh, a 5%.

Tekent: Willem Willems van Boekel, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 78 dd 29 juni 1688

Compareren Gerritje dochter Peter Jacobs van Grinsven, gehuwd met Handerick van Mill, volgens approbatie voor schepenen van Nuland dd 28 juli 1687, hadden verkocht aan Bastiaan Jansen van Rooij, brouwer en inwoner van Nuland, een kampken weiland, groot 16 hont, gelegen aan de Hogen Wegh, en Claas Driks van Heesch gehuwd geweest met Neeske dochter Jacob Peters van Grinsven, op 27 juni hadden gedaagen om op …huijse van Jan Willem Marcelissen te komen sien vernaderen het genoemde campken, en zijn verschoten penningen zou kunnen komen ontfangen, nu compareren Bastiaan van Rooij, die verklaart het huis verkocht te hebben aan Claas Dircx.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 79 dd 9 augustus 1688                                                 85 gulden, 40e penn 2-2-8.

Compareert Dominicus van Nunen, borger Den Bosch, nu inwoner van Tongelre,

-       2 stukken teullands met den houtwas, gelegen aant Litterven, beneffens de erve van de erfgenamen Dirk Jan Goosens oostwaarts, Jan Jansen van Schijndel zuidwaarts, Dillus soone Ardt Claassen noordwaarts, Gerrit Gijsbers westwaarts, land gekomen van Jan Handericks gehuwd met Handerske  Aertsen volgens schepenbrieven deser HH dd 14 februari 1683/1663? , aangekomen van sijne ouders volgens de deijling voor Notaris Hendrick van Eindhoven te Den Bosch dd 27 juni 1670

-       De greghte ½ van 2 stukken teullands neffens  malkanderen gelegen ongedeelt met Juffrouw Eelkens groot int geheel 2 lopens aan het voornoemde Litterven gelegen aan beide zijden, strekkende met het ene einde oostwaarts van de kinderen van Hendrik van Nunen, en met de andere einde de erve van Gerit Gijsbers de Bie, hergekomen van Jan Jansen van Schijndel gekocht volgens schepenbrieven, in Den Bosch dd 27 april 1673, verkocht aan Gerit Jacob Hens en Handerick sijne …. Inwoner alhier

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen

 

Blz 81 dd 22 oktober 1688

Compareert Adriaan Cornelissen, nu inwoner van de parochie van Rosmalen, i.v.m. een huijs, hof met alnog de gerechte 1/3 deel in 4 lopens land gelegen te Nuland, beneffens erve Jan van Deurssen aan de ene zijde, het gemene plijn aan de andere zijde, strekkende met de ene einde van de erve Ardt Adams tot op de erve van Handrick …. Boogers met de andere einde, aangekomen bij dood van zijne ouders en deling met zijn zussen en broeders voor schepenen van Geffen en alhier getoont van dato den 3 april 1686, nu verkocht aan Antonis Cornelissen, zijn broeder. Waaruit te vergelden een rente van 1-5-0 aan het Sinnelooshuijs te Den Bosch, en 0-7-0 aan van Berinkomt (?) te Den Bosch.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

 

Blz 83 dd 13 september 1688, doorgestreepte acte

Compareert Peter Handrickx aent Hoogh en Rutger Matijssen van Vlijmen, nu borgemeesteren van Nuland geauthoriseerd door G Croon de drost, Jan Jansen van der Ven, president, en de schepenen: Mr. Abraham van de Graeff, Johan Fabre, Jan Adriaens de Jonge, Bastiaan van Roij, Jan Derick Jan Goossens en Jan Udo Jansen, volgrns prothocolle dd 10 september 1688 en beloven over een jaar te betalen aan Antony Hendricx aent Hoogh, inwoner alhier, een som van 400 gulden a 4%, wegens de  Nulandse polder in de laatste 2 termijn van 12.000-0-0 Bij de Raad van Staten in het jaar 1684 uit het cantoor van Gijsbert van Berestijn ontfangen van de verpondingen over Maeslant verschoten.

(in marge: 21 december 1690 is de som van 400-0-0 betaald aan Tonnis Handricx aent Hoogh, door Roelant Scholt uit een extraordinaire omslagh van 1 gulden, 4 stuijvers, tekent Jan Jansen van der Ven, dd 20 maart 1692.)

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen.

 

Blz 84 dd 25 september 1688   doorgestreept        50 gulden, 40e penn 3-15-0, uitgemaakt voor Remortel 20 oktober 1688, wederom door de armen overgenomen mits dood van Remortel

Compareren i.v.m. een premisse: Gerart Croon Drossaard, Jan Jansen van de Ven, schepen,

Mr. Abraham van de Graeff, Johan Fabre, Jan Jan Adriaens de Jonge, Bastiaan Jansen van Rooij, Jan Udo Jansen, Jan Dirck Jan Goosens, schepenen, Peter Handerick Aent Hoogh, Rutger Mathijs van Vlijmen, borgemeesters, Hendrik Marcussen, Jan Roelofs van de Poll, Hendrik Jansen Aent Hoogh, gesworenen, Johan van der Steen, Armmeester , Jan Jan Adriaens voornoemt, armmeester. Verklaren na toestemming van de Heer Cornelis Gans, ten erfcijns of pacht uitgegeven te hebben ten behoeve van de Heer Antony van Remortel, matematicus en gesworen landmeeter, desselfs huisvrouws eenen oude huisstat met een hof lands genaamd den Armen hoff, gelegen naast den costers huisinghe en de kerckmuur van Nuland aan de ene zijde en De Heer van Geffen aan de andere zijde, strekkende van de gemene Kerkstraat, tot op het kerkenvoetpad van de Drossaard Croon met de andere einde, mits Remortel en diens huisvrouw hieruit blijven vergelden een chijns van 6-6-0 gulden aan de armen van Nuland, na 10 jaar te lossen met 150-0-0, verder is bepaald dat Remortel tegen de muijt of gevel van het Costershuijs en op de kerkck muijr zal mogen bouwen naar sijn wel gevallen, mits die goed onderhouden worden en geen huis met stroijen dack maar met leijen of pannen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 86 dd 26 juli 1689

Hr Dominicus van Nunen uit krachte van vonnisse voor schepenen van Nuland dd 25 mei en daaraan volgende authorisatie op diens verzoek verleent op 8 juni 1689 i.v.m. 4 stukken geabandonneert teulland en verlaten teulland groot 7 vaetsaet ter plaatse aan de Loonsche straat, beneffens erve Jan Teunissen aan de ene zijde, Anneke weduwe Jan Roelofs aan de andere zijde, strekkende van de Loonsche straat tot op erve kinderen Emont Matijssen van Vlijmen, gecompeteert hebbende de kinderen Sijmen Gerits,  nu verkocht aan Elsken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven,

Gestelt een waarborg een erffelijke rente van 18 gulden uit seekere huisinge en aangelegen land groot 16 vaetsaet, gelegen aldaar genaamd het Roijland , neffens erve Willem Jansen de Wint aan de ene zijde, andere zijde Erve Sijmen Claas Wouters, strekkende van de gemene straat tot op de erve van de Heer van Geffen, tegenwoordig competerende Jan Rijcken, te vorderen en te pretenderen heeft volgens de constitutiebrief daarvan voor schepenen van Den Bosch dd 26 juli 1667, alhier getoont en gebleken,

 

Blz 87 dd                                 2 januari 1690 uitgemaakt,  185 gulden. 40e pen: 4-12-8

Compareert Jan Wouters gehuwd geweest met Handerske Antonisse zaliger, vader en voogd van Mariken, geauthoriseerd door schepenen van Nuland, dd vandaag, na advies van naaste vrienden Adriaen Wouters en Corstiaen Sijmens, i.v.m. huis en hof en aangelegen land, gelegen, groot 16 vaetsaet, aan het Heijken, belend: Gemeijnte van Nuland zuidwaarts, erve erfgenamen Hendrik Peter Broeren c.s. noordwaarts, westwaarts Convent van Coudewater, oostwaarts de gemene straat. Koper is Jan Jacob Langens. Te vergelden een rente van 10-0-0 aan het comptoir van de Heer van Deurne, met alnogh aan het selve… acte gaat niet verder op volgende bladzijde…

 

Blz 89 dd 10 februari 1690

Compareert Handerske Gerrit Gijsbers de Bie, weduwe van Hendrik Sijmens, competerende in een halve hoef groot int geheel 16 lopens, met nog een streep lands gelegen beneffens de Somerdijck, zoals als haar man zaliger aangekomen van de kinderen en de erfgenamen van Willem de Wind, nu verkocht aan Drossaard Gerard Croon, vermits zij de achterstallige roggepacht aan de Heer van Deursen over 1690 zal betalen en zal lichten een behoorlijke authorisatie voor haar onmondige kinderen.

Tekent: Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 90 dd  27 mei 1690:                                           600 gulden, 40e penn, 15 gulden, 30 juni 1690

Adriaen, Willem, Jan, Maria gehuwd met Wouter Hermus van Geldrop, Geertruij en Aleke (meerderjarige kinderen), kinderen en erfgenamen van wijlen Marcelis Willems gehuwd met Lijsken Jan Adriens na afgaan van tocht door Lijske d.d. vandaag verkopen ze nu

-       een streep teulland, groot met canten, wallen en houtwas 21 roeije, aan de Wolfsdijck beneffens een seekere erfsteegh van de Heer van Nuland oostwaarts, Peter Hendricsx aent Hoogh westwaarts, noordwaarts erve van het convent van de fraters, zuidwaarts Heer van Nuland.

-       Een afgebrandde huisplaats met steenwerck, hoff bogaert en aangelegen teulland groot 114 roeije gelegen aldaar neffens erve gekomen van de pastory van Nuland oostwaarts, de voorgenoemde erfsteegh van de Heer van Nuland westwaarts, strekkende noordwaarts van de erve van de weduwe Marcelis Willems c.s. tot op de erve van de Heer van Nuland c.s. zuidwaarts,

-       Een Geer campken weiland gecomen van de convent van de fraters, groot 1 mergen, gelegen ter plaatse voornoemt, de erve van de Heer van Nuland westwaarts, de kinderen Willem Willems van Boeckelt oostwaarts, ene einde de Nulandse straat, tot op de voornoemde kinderen van Marcelis Willems aan de andere einde,

-       Een stukske teulland groot 22 a 23 roeije, gekomen van de pastory van Nuland, mede aldaar gelegen, naast erve van het Catarina Altaar tot Nuland oostwaarts, kinderen Marcelis willems westwaarts, schietende met de ene einde van de genoemde pastory van Nuland tot op de erve van  Aert Jansen van Dijck zuidwaarts.

Nu verkocht aan de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, hij zal de 2 laatste percelen moeten aannemen zoals die door de Raad van Staten verkregen zijn.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G. Croon.

 

Blz 92 dd 14 juni 1690:

Compareert Maria, weduwe Jan Jan Bastiaens, geauthoriseerd door drost en schepenen van Nuland dd 14 juni 1690, na advies van de naaste vrienden van de minderjarige kinderen, i.v.m. de gereghte ½  in 5 hont hooiland ongedeelt in een meerdere camp van 3 mergen Lambert Thonis Hensen c.s. toebehorende gelegen op t agterste Nuland, bovennaast Anthonis Jorissen, benedennaast den Armen van Nuland, strekkende met het ene einde de erve van de kinderen van Peter Broeren, tot op de Hoefdijk, nu verkocht aan Dirck Willems van der Donck

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

 

 

Blz 94 dd 29 juni 1690

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690, verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven, vanwege een streep land met sijne houtwas en potingen, gelegen te Nuland aan de Woilfsdijck, bovennaast de gemeijne straat, benedennaast de Erve Bastiaan Huibars, strekkende van de ene eind van de erve de weduwe Marcelis Willems, tot opt Merktvelt , aangekomen van hun  ouders en nu verkocht aan Drossaard G Croon, waaruit te vergelden 8 stuivers jaarlijks in een meerdere chijns aant Cantoir van de Heer van Deurne,

Tekent: Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 95 dd 29 juni 1690

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690,

verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven, i.v.m. 8 hont weiland en houtwas gelegen te Nuland in een meerdere camp genoemd den Elscamp, tussen erve van de erfenisse van de pastortij tot Nuland bovennaast, Heer van Nuland benedennaast, strekkende van de Nulandse straat noordwaarts tot op erve Heer van Nuland zuidwaarts. Aangekomen na dood van hun ouders, nu verkocht aan De Heer Cornelis Gans voor 140 gulden.

Tekent: G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz  97 dd 29 juni 1690

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690, verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven, i.v.m een mergen hooiland voor en midden opt Nuland gelegen, bovennaast Anthonis Ermers, benedennaast de weduwe Jan Hendrick Melten, strekkende van de agterste Poldergraaf, tot op de Etteringsgraaf, aangekomen bij dood van hun ouders, nu verkocht aan Frens Willems, met het onderhoud van 6 voeten kepkensdonkdijk.

Tekent: G Croon, Jacob Jansen van Gogh

 

Blz  99 dd  29 juni 1690:

Compareren Willem Jan Udo en Delis Jan Delissen, curatoren over de boedel van Willem Willems van Boekel gehuwd met Merike Jan Delissen geauthoriseerd door de schepenen dd. 21 mei 1690, verder genoemd 2 meerderjarige kinderen: Geertruij en Maria, gekozen momboir is Jan Jan van der Ven. Betreft de verkoop van 2 streepkens teulland, groot 1 vaetsaet, gelegen aan het Merktvelt bovennaast, erve van het Catharina altaar van Nuland benedennaast, strekkende van erve Bastian Huijbers noordwaarts tot op erve Jan Willem Marcelissen zuidwaarts, aangekomen bij dood van hun ouders, verkoop aan de heren regenten en de gemijene ingesetenen van Nuland, om het Mercktvelt te vergroten.

Tekenen: Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 100 dd  4 augustus 1690:

Compareren Willem, Hendrik, Aert, Angeneeske, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Erken Aerts, ieder voor 1/6e part in 2 stukken teulland, groot 2 vaetsaet gelegen te Nuland beneffens erve ene zijde Bastiaan Jansen van Roij, andere zijde Jan Theunissen, strekkende ene einde de kinderen en erfgenamen van Emont Matijssen van Vlijmen, tot op de gemeijne Loonsche Straat, aangekomen bij dood van hun ouders en grootouders. Verkopen het aan Bastiaan Jansen van Roij, te vergelden een halve gulden (?) gewinschijns  en een oort jaarlijks aan Jonker Hermen Pelgrom.

( in marge: transport gedaan 13 september 1690, verkopers sterk voor Angeneesken, Hendrik is dood)

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 102 dd 5 augustus 1689 (!)

De selve de gereghte ½ in een acker teulland genoemd de Hooge Haegh, groot voor de ½ 8 lopensaet, gelegen beneffens de Santstraat aan de ene zijde, Erve Bastiaan Jansen van Roij c.s. aan de andere zijde, strekkende van de ene einde van de erve Jonker van den Driess tot op erve Jan Peters en Bastian van Roij met het andere eind. Het land wrodt nu gebruikt door Hendrik Sijmens en de weduwe Hendrik Gijsberts de Bie,

Item 2 strepen land daar over den Somerdijck gelegen, groot 3 vaetsaet, beneffens de Somerdijck zuidwaarts, en seecker half erffsteegh van de genoemde opdragers noordwaarts, schietende van de ene einde van de erve Jonker van den Driess tot op de erve van de opdragers, samen met de genoemde steegh om daar samen met de opdragers gebrui van te maken, als mede den Haesencamp. Nu verkocht aan Hendrik Sijmens. Uit het eerste perceel te blijven vergelden 5 sacken rogge aan het cantoir van de Heer van Deurne, te aanvaarden met een lopende pacht.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

 

Blz 103 dd 13 september 1690

Compareren Willem, Aert, Angeneeske, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, sterk voor Hendrik en Angeneesken, hun broeder en zuster, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Eijcken Aerts ieder voor 1/6 deel in een camp weiland met sijne houtwas, groot 2 mergen gelegen te Nuland, genaamd den Haesencamp, beneffens erve kinderen Hr. Peter van Mil bovennaast, Jonker Hermen Pelgrom benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve Hendrik van Mil, tot op seekere erfsteegh van Jonker Pelgrom, aangecomen bij dood van hun ouders en grootouders, met de uijtwegh als van ouds gebruikt werd, nu verkocht aan Willem Antonissen van Roeij.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

 

Blz 105 dd 13 september 1690

Compareren Willem, Aert, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, sterk voor Hendrik en Angeneesken, hun broeder en zuster, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Eijcken Aerts ieder voor 1/6 deel in een 2 stukken teulland met een heufken teulland aan de genoemde 2 stukken aan de westzijde gelegen, gelegen te Nuland, ter plaatse genaamd de Leegh Haegh, beneffens erve Jonker van den Dries bovennaast, Somerdijck benedennaast, ene einde erve Willem Jan Willems  en de Somerdijck zuidwaarts, tot op de erve Jonker Hermen Pelgrom noordwaarts, aangekomen van ouders en grootouders, met den uitwegh als van ouds de helft van een klein steeghsken zuidwaarts met Willem Jansen voornoemt gemeijn, nu verkocht aab Bastiaan Jansen van Roij

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 107 dd 13 september 1690

Compareert Willem Jansen van Dinther i.v.m. het gerechte ¼ part in een hoff ackerland genoemd den Hogencamp aan de Noordzijde, groot omtrent 10 vaetsaet gelegen te Nuland, beneffens erve Frans Evers van Valckenburgh zuidwaarts en  noordwaarts Frans Evers voornoemt en Floris Gijsbars, strekkende van de ene einde van de erve weduwe Herbart Dircx, tot op de erve van de weduwe Bruijst Adriaans off het Zelants steeghsken, aangekomen voor de helft in een deling tegen zijn zuster en broeder en de andere helft bij coop van Adriaan Willems van Creijl, verkoopt het nu aan Frans Evers van Valckenburgh, waaruit te vergelden een zak of 8 vat rogge op OLV Lightmis aant Cantoor van de Heer van Deurne, als rentmeester van de geestelijke goederen, met de conditie dat ze beiden over de hoff lands over de voren aan de oosten cant vant malcanderen als mede wegens de Spellencamp, competerende Frans Evers sullen moeten uijtweghen,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

 

Blz 108 dd 19 januari 1690

De gedeputeerde uit de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden volgens appostille van 25 maart 1690, alhier ter secretarije voorgelesen hebben geauthoriseerd de rentmeester de Heer van Deurne, om aan de regenten van Nuland op te dragen sekere stukken lands geexpresseerd in de requeste aan de Ho Ed Heren, na taxatie en betaling, mitsgaders nog een stukje land genoemd het Costers Heufken, ook vermelt in het request, nu compareren De Heer Johan van Leefdael Heer van Liessel, en president van Den Bosch, als gevolmachtigde voor zijn vader,  Rogier van Leefdael, als Raad en Rentmeester der Geestelijke Goederen, in procuratie brieven dd 18 januari 1691, ten behoeve van de gemeijnte en dorpe van Nuland, twee stukjes land t eene genoemd een half hont lands met een vlas veldeken, en het andere genoemd het costers Heufken,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz  109 dd 2 juni 1690

Aan de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden

Regenten van dorp en parochie van Nuland hoe dat het plein of merktvelt al waer de geoctrooijde jaar merkten worden gehouden, die echter veel te klein wordt bevonden tot ongerief van de Coopluijden, en kunnen het niet anders vergroten dan met een stukje land daar aan gelegen groot 21 roeijen, sijnde 1,5 hont met een vlasveldeken, gehorende aan het St Catarina Altaar van de Kerk aldaar, gestelt onder de administratie van de Heer van Deurne, waarbij het land zo slecht was dat er niet meer dan 5 a 6 stuijvers pacht aan verdient kon worden, en verzoeken het land en het Costers Heufken te mogen kopen. Verzoek dateerde van 29 oktober 1689. Ze gaan acoord. Dd 25 maart 1690. lager stond Evert van Ravesteijn schepen tot Geffen en Mathijs van Grinsven, schepen van de parochie van Rosmalen, zij taxeren het land bij het merktvelt, groot 21 roeijen op een waarde van 16 gulden en het costers heufken, groot 14 roeden op 5 gulden.

Tekent: J van der Steen.

 

Blz  111 dd 15 maart 1691

Compareert Peter meerderjarige zoon van Jan Peters van Roij, verder Jan Martens en Jan Gurts, momboiren over Ermert en Jan, minderjarige kinderen van Jan Peters van Roij, geauthoriseerd door schepenen op 7 maart laatstleden, willen een huis, hof en 1 vaetsaet land gelegen aan het Ven, beneffens Jan Gurts benedennaast, gemeijnte van Nuland bovennaast, zuidwaarts de erve Willem Teunissen van Roij, tot op de gemeijne straat noordwaarts, aangekomen door de dood van hun ouders in een deling tegen Willem Teunissen van Roij, nomine uxoris en Jan Gurts mede nomine uxoris, voor schepenen alhier dd 16 februari 1689. Nu verkocht aan Willem Teunissen van Roij.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 113 dd 21 maart 1691

Drossaard Gerard Croon een streep clavervelt met zijn houtwassen groot 3 vaetsaet, gelegen in de Leeghe Haegh, beneffens de Somerdijck van de Hoogh Haegh zuidwaarts, Bastiaan van Roijn noordwaarts, oost de erve Jonker van den Drisse, tot op de erve Bastiaan van Roij westwaarts, aangekomen bij opdracht van Henderske Gerit Gijsbars de Bie, weduwe Hendrik Sijmens, voor schepenen van Nuland dd 10 februari 1690, nu verkocht aam Willem Jansen

Tekent: Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 114 dd 4 juli 1691

Compareert Peter Peters, armmeester i.v.m. een halve streep teulland met houtgewas, groot 46 a 47 roeijen, gelegen te Nuland, beneffens erve Gerrit Jacob Dielissen, zuidwaarts, Beelken Claas Driessen noordwaarts, ene einde Elsken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven, tot op de erven Beelken voornoemt, aangekomen bij koop voor heren schepenen van Den Bosch dd 16 januari 1691 van Peter Jansen van Vlijmen, vandaag door Willem Emonts van Vlijmen als bloetverwant vernadert.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 115 dd  6 juli 1691:

Compareert Anneke, dochter Lambert Gijsbarts, weduwe van Jan Peters van Uden en haar broer Gijsbert Lamberts, na afgaan van tocht geauthoriseerd voor schepenen van Nuland dd 4 juli 1691, wegens een gerecht helft in een hof met Adriaan Willem Hendricx van Creijl, groot met hjet aangelegen groesland en houtgewas 5 lopens en 38 roe aan het Geffens Vinkel zuidwaarts,  Papendijkse straat noordwaarts, het ene eind van het Vinkels steeghsken oostwaarts tot op erve Dick Claas Dircx van Heesch westwaarts,  koper is Gerart Adriaens van Creijll, haren zwager. Waaruit te vergelden een rente van 5-10-0 aan Jenneke van Bochoven, tot Den Bosch, losbaar met 100 gulden, en de ½ van 3,5 Stuivers chijns aan de kerk van Geffen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 117 dd 26 januari 1692

Willem Jansen van Goor en Dielis Jan Dielissen, momboiren van de kinderen Willem Willems van Boekel verwekt bij Meriken Jan Dielissen, en in die qualiteit evicteuren van een geheel huijsinghe met de helft

van een hof aangelegen akkerland groot int geheel 12 vaetsaet gelegen aan de Boschstraat  tussen erfenisse Dirck Denissen oostwaarts, convent van couwater aan de andere zijde, strekkende van de gemeijne straat tot op de erve van Jacop Peter Joosten aan de andere einde. Drossaard Croon heeft huis en land tegen de rechter met vonnisse van heren schepenen van Nuland tot behoeve van de genoemde evicteuren, het genomen heeft, volgens schepenbrief dd 18 oktober 1690. Drost Croon bleef de meest biedende volgens instrument van evictie dd 15 augustus 1691, en nu overgedragen aan Frans Evers van Valkenburgh. Hieruit te vergelden 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 5 malder rogge aan cantoir van de Hee rvan Deurne.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 119 dd  19 maart 1692

Extract uit de resolutie van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden:

Zaterdag 10 november 1691

Gelezen een request van Cornelis Gans, Heer van Nuland, verzoekende dat zij aan hem overlaten en door de rentmeester Hr. van Deurne op te dragen

- een stuk hoogh groesland, groot 17 roeije beplant met 79 middelbare en kleijne eijckenbomen, gehorende aan het clooster van de Wintmolenbergh, binnen Den Bosch, gelegen aan de Wolfsdijk erve Peter Hendricx aent Hoogh bovennaast, benedennaast het gemeijne land, strekkende van erve Heer van Nulant tot op de erve van de …… gemeijne land aldaar noordwaarts.

- neffens noch den Elscamp of Buscamp, groot 2 mergen, gehorend aan het clooster van de fraters, gelegen te Nuland, beneffens Heer van Nuland bovennaast, Peter Hendricx benedennaast,  ene eijnde de Heer van Nuland, tot op de gemijne Nulandse straat,

en dat voor 276-10-0 gulden, gaan akoord, was getekend H van Breedenhoff Hr. van Oosthuijsen, Hr van Slingelandt.

Tekent J van der Steen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, president, G Croon, drossaard, Jacob Jansen van Gogh.

 

Blz 121 dd 8 mei 1692

Compareert Peter Peter Decker te Nuland, gehuwd met Meriken, dochter van Adriaan Aert Marcelissen, i.v.m. huis, hof en bogaart,  en land aan Wolfsdijck, groot 3 lopens en 36 roeije, tussen de gemeijne straat oostwaarts, erfgenamen Peter Gerits westwaarts, strekkende van de ene einde van de erfgenamen Marcelis Willems zuidwaarts tot op de erve van de erfgenamen Jan Willem Ceelen noordwaarts, aangekomen van de nalatenschap van wijlen Adriaan Aert Marcelissen, volgens deling voor de schepenen van Nuland dd 15 maart 1682. Nu verkocht per opbod aan Willemke weduwe Jan Lambarts de Wert, inwoonster alhier, waaruit te vergelden de ½ in 15 gulden in een meerdere pacht met de erfgenamen Jan Willem Ceelen, aant cantoir van de Heer van Deurne, en ½ in 21 stuijvers met de erfgenamen Jan Willem Celen aan de armen Block vant Hintamereind.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 123 dd 3 juli 1692

Willem Jansen van Goor als momboir van de minderjarige kinderen van Willem Willems van Boeckel geauthoriseerd door schepenen van Geffen van vandaag, mitsgaders Maria meerderjarige dochter Willem Willems van Boeckel, i.vm. 4 hont weiland over den Hoghenweg binnen Nuland gelegen, oostwaarts Capitel van St Jan te Den Bosch, westwaarts Jonker Rombout Pelgrom, zuidwaarts van den Hogenwegh, tot op de Etteringsgraaf noordwaarts, aangekomen na overlijden van hun ouders, nu verkocht aan Antony Ermers.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon

 

Blz 124 dd 14 juli 1692:

Compareren Jan Henricx van de Ven, man en momboir van  Joostjen, Antonis Leenders gehuwd met Handersken,  Adriaen en tot slot Hendrik, allen kinderen van Jan Hendrik Melten zaliger en Peerken, dochter Adriaan Wouters, na voorgaande afgaan van tocht,  zij verkopen de 1/2  van de ½  van huis en land genaamd de Rootse Hoeff  gelegen aan het Litterven, uit de nalatenschap van Peter, zoon van Peerken Adriaan wouters in haar eerste huwelijk met Joost Jacobs van Grinsven. Verkoop aan Rombout Cornelisse Brughmans te Den Bosch. Hieruit te vergelden 15 gulden jaarlijks in een meerdere pacht van 60 gulden te betalen aan van Doorne te Den Bosch, verder 0-9-14 gebruikschijns aan de gemeijnte van Nuland.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven

 

blz 125 dd  4 maart 1693

Compareert Anthonius Driessen van der Horst, vorster Nuland, geauthoriseerd door Jan Jansen van der Ven, president van Nuland, en Peter Hendricx aent Hoogh als collecteur van de extraordinaire verpondingen voor het jaar 1690, over de generaliteits landen uitgeschreven, en volgens placaat van de Raad van Staten, dd 6 april 1680, na voorgaande sommatie een publieke verkoping van een huis, hof met 5 stukken aangelegen land gelegen bij de molen, gelegen op de Hoge Hoeff naast erve Emont Wouters zuidwaarts, Drossaard Croon cs. Noordwaarts, schietende met beide einde van de gemene straat, nu verkocht aan drossaard Croon, te betalen aan Ruth Jansse Lockven en Peter Hendricx, beijde kinderen inwonend van Jan Rutten tot Berlicum, per mei aanstaande voor 150 gulden, en 100 gulden te betalen in de komende jaren volgens het accoord.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Peeter Peeters.

In marge 15 juli 1708: Rut van Lokven verklaart betaald te zijn. Registratie Nuland 3 juli 1709, ook gezien een quitantie van Peter Hendrik Willems consent in de obligatie dd 3 maart 1693. Tekenen: Jan Jansen Quack, Mathijs van Creijl.

 

Blz 128 dd januari 1693

President schepen: Jan jansen van der Ven, Mr. Abraham van de Graeff, schepen, Jacob Jansen van Gogh, schepen, Geert Jacob Hens Bosch, schepen, Willem Teunisse van Rooij, borgemeester Hendrik Marcusse, borgemeester, Jan Jansen, gesworene, Jan Gurts, gesworene, Peter Peeters, armmeester, Peter Aent Hoogh, armmeester vertegenwoordigend het corpus van Nuland i.v.m. een stukje Teulland voorheen behoort hebbende aan den altaar avn het St Catharina Gilde in de kerk van Nuland, groot 21 roeden, gelegen te Nuland beneffens het Merktveldt aan de ene kant en de Heer van Nuland aan de andere kant, ene einde de erve van Geerit Peters zuidwaarts. De gemeente aan gekomen van de Heer Baron van Leefdael, Heer van Liessel, president van Den Bosch als gevolmachtigde van zijn vader de Heer Rogier van Leefdael, Heer van Deurne, raad en rentmeester der Geestelijke goederen, gepassert dd 18 januari 1691, geauthoriseerd door de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, dd 25 maart 1690. Nu verkocht aan de Heer Cornelis Gans.

Tekent: Gerit Jacob Hens Bosch

 

Blz 130 dd 27 juli 1693registratie van een acte

“Wij Constantinus van Zutphen officier, Peter Wouters van Zon, en Mr. Zeger de Smit, schepenen Berlicum en Middelrode tuijgen dat compareert  Jan Rutten Lockven weduwnaar van Merike Claes Peters, betreffendeafgaan van tocht in een huis omtrent de molen, groot 11 lopens land, naast ene zijde de erve Eijmbert Molengraeffs, andere zijde de gemeene straat, aangekomen van zijn overleden vrouw, voor zijn kinderen: Rut en Stijntje.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 131 dd  4 maart 1693

Compareren Ruth Jan Rutten Lockven en Peter Hendricx gehuwd met Crijntje, beiden kinderen van Jan Rutten Lockven en Meriken Claas Peters zaliger, in hun leven echteleiden na voorgaande afgaan van tocht voor wethouders van Berlicum dd 27 februari 1693 . Betreft huis en land van ca. lopensaet  aan de "molenhei" bij de molen, naast ene zijde erve Eijmbert Jacobs van Creijll, andere zijde de gemeijne straat, noordwaarts de erve Jonker van den Dries, het land is hun aangekomen bij dood van hun moeder Merike Claas Peters, en nu verkocht aan Peter Peters Deckers inwoner alhier, waaruit jaarlijks te vergelden 27 stuijvers nabuerchijns, 14 stuijvers aan Capitel van St Jan,

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Peeter Peeters.

 

Blz 132 dd 1 april 1693

Compareert Peter Peter Deckers, inwoner van Nuland, daar toe van ouds rechtens als gewoonte weghen staande en gehoorende.

Tekent: Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 133 dd 1 april 1693

Heer Cornelis Gans i.v.m. een camp weijlands groot 4 mergen gelegen te Nuland tussen erfenisse weduwe Jan de Cock bovennaast, Heer van Geffen benedennaast, strekkende van de erve van de Heer van Nuland genoemd den Elsbosch tot op de gemeijne Nulandse straat, aangekomen bij koop d.d. 2 september 1681 van Mathijs soone van Mathijs Peters van Vlijmen en heft deze nu opgedragen aan Peter Hendricx aent Hoogh,

Tekenen: Jan van der Pol, J van der Steen.

 

Blz 136 dd 1 april 1693

Compareert Peter Hendricx aent Hoogh, betreffende huis, hof en bogaert, aangelegen land. Groot 3 morgen en 2 hont aan de "wolfsdijck"naast: Heer van Nuland bovennaast, Gemeijne land van het convent van de Wintmolenbergh c.s. benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve van de Heer van Nuland genaamd de Elsbosch tot op de Nulandse straat, aangekomen bij deling met broeders en anderen na overlijden van Grietje weduwe Jan Peters aent Hoogh. Nu opgedragen aan Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland.

Tekenen: Willem van Vorstenbosch, J van der Steen.

 

Blz 136 dd 1 april 1693 ????

Compareren Peter Hendricx aent Hoogh, mitsgaders Claas, Jan en Aeltjen, gehuwd met Thomas Maas

Claas Jansen Aent Hoogh en Joost Ariens de Cort als momboiren van het onmondige kind Jan zoon van Hendrik Jansen aent Hoogh, allen kinderen van Jan Hendricx Aent Hoogh, broer van Peter Hendricx aent Hoogh en van Anthonis Hendricx aent Hoogh, nu deling tussen de neven en erfgenamen van wijlen  Anthony Hendricx Aent Hoogh:

Aan Peter Hendricx aent Hoogh:

-       een wijcampke gelegen neffens het Hoogh, bovennaast Neesken weduwe Hendrik Jansen, zuid den Hoogen Wegh, noord de Etteringsgraaf.

Tekenen: G Croon Jan jansen van der Ven

 

Blz 137 dd 15 april 1693,

Com pareren Jan Jansen van der Ven, Mr Abraham van de Graaf, Jacob Jansen van Gogh, Gerit Jacob Hens Bosch, schepenen, Willem Thonissen van Roij, Hendrik Marcusse, borgemeesters, Jan Jacob en Jan Gurts, gesworene, Peter Peters en Peter aent Hoogh, Armmeesters, als vertegenwoordigers van het Corpus van Nuland, ivm een cleijn vierkant veldeke genoemd het Costers heufkens, groot 14 roeije, beneffens erve Aert Janssen van Dijck aan de ene zijde, drossaard Gerard Croon aan de andere zijde, schietenende met de ene einde van de erve van de Heer van Geffen, tot op de gemeijne straat, de gemeijnte aangekomen op 19 januari 1691 van de Heer Baron Johan van Leefdael, Heer van Liessel en President van de stad Den Bosch, als gevolmachtigde van zijn vader Rogier van Leefdael, Heer van Deurne, als raad en rentmeester der geestelijke goederen, geauthoriseerd door de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, dd 25 maart 1690, en hebben het nu overgedragen aan drossaard Gerard Croon, acte stopt ineens

 

Blz 139 dd erfdeling gaat verder ( zie 136)

…..samen groot 8 hont, gelegen als voor

-       een mergen weiland opt groot hoogh bovennaast  st Catharina Gilde broeders van Nuland, benedennaast het gemijene stuck, strekkende van de nulandse straat aan de ene einde tot op Etterignsgraaf met de andere einde.

-       1/3 deel in 7 hont hoij en weiland, strekkende met de eene einde van de Hogen Weg, t langs overt Nuland tot op den Hoefdijck met de andere einde, bovennaast Jan Jansen van der Ven en de Kerk van Geffen c.s  ongedeelt in een meerdere stuk lands van 14 hont.

-       Een mergen lants op het Groot Hoogh, Willem Gerits Bovennaast, Dirk Jan Dircx benedennaast, strekkende met de ene einde van de Nulandse straat tot op Etteringsgraaf met de andere einde.

-       2 hont weijland strekkende met de ene einde van de Hogen wegh tot op de Etteringsgraaf, bovennaast Dirk Jan Dircx, benedennaast Peter aent Hoogh.

-       Een halve mergen hooiland voor opt Nuland, Aleke Hendrik Sijmens bovennaast, Joostjen Dirck Gielens benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de wetering met de andere einde.

-       Een halve mergen achter opt Nuland, Heer van Geffen bovennaast, gildebroedersland tot Nuland benedennaast, strekkende van de Poldergraaf met de ene einde tot op de Hoefdijck met de andere einde.

-       Een mergen hooiland, in de gemeijne hoeve, bovennaast de kinderen Thomas Hendricx, Peerken Jan Hendricx Melten benedennaast, strekkende met de ene einde van de Hoefdijck, tot op de erve van de erfgenamen van Willem Aerts tot Nistelroij.

-       Halve mergen hooiland onder de Vrijheid van Osch gelegen, genoemd den Cruijssen beempt in een meerdere stuck land van 2 mergen met Floris Gijsbars  ende de Kinderen van Jan Peter Jan Heijmericx tot Heesch.

-       Stuk akkerland te Nuland op de Ackers genaamd Dirck Sepen stuck, bovennaast de kinderen Hendrik Peters Broeren, het armen stuk benedennaast, strekkende met de ene einde van een vaerwegh, tot op de Heuvelscamp met de andere eijnde.

-       Verder is Peter Aent Hoogh ten deel gevallen een rentebrief van 600-0-0, tot last van het corpus van Nuland, dd 31 januari 1691

-       Verder een rente brief van 300 gulden mede tot last van het corpus van Nuland, dd 2 februari 1682

Aan de Kinderen Jan Hendricx aent Hoogh

-       een geheel huisinghe met aangelegen ackerland, groot 3 mergen, gelegen aan de Wolfsdijck, oost de erve Peerken Jan Hendrick Melten, west de kinderen Willem van Boekel, strekkende met de ene einde zuidwaarts van de Wolfsdijckse straat tot op de andere einde de gemeijne Nulandse straat, waaruit te vergelden een zak rogge aan den H Geest te Den Bosch.

-       Een stuk teulland in Conijnshol met den houtwas daar bij gelegen, te Nuland bovennaast Wouter Ariens, west de gemeijne straat, zuid en noord erve Jacob Jansen van Gogh.

-       Stuk teulland int Conijnshol boven en benedennaast Jacob Jansen van Gogh, ene einde de gemene straat, andere einde Wouter Ariens.

-       1/3 deel in een meerdere acker in de Nulandse straat, Peerken Jan Hendrik Melten bovennaast, Jacob van gogh sijn land benedennaast, strekkende van de Nulandse straat aan de ene kant tot op het Bosch steegsken, hieruit te vergelden aan het cantoir van de Heer Lintworm 4-0-0, Verder aan de Heer van Deurne, rentmeester van de geestelijke goedern 13 stuijvers per jaar.

-       ½ van 8 hont hooiland gelegen Voor opt Nuland, ongedeelt met Thomas Maes, beneffens erve Thonis in Vinckel c.s  bovennaast, kinderen Elske van Thiel benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op Weteringh met de andere einde.

-       2 hont hooiland gelegen Voor opt Nuland, bovennaast Wouter Ariens, benedennaast de erfgenamen Leendert Harkes/Hacken? Strekkende van de Etteringsgraaf tot op Weteringh.

-       Twee mergen Agter opt Nuland, in een meerdere camp met Willem Jansen van Ballecum, Peter Hendricx c.s. benedennaast, strekkende van de poldergraaf tot op de Hoefdijck.

-       Rentebreif van 500-0-0 tot last van de corpus van Nuland, dd 4 april 1683. Verder een brief van 300-0-0, ten laste van de corpus dd 19 februari 1681.

-       Ontvangen van Peter aent Hoogh 50-0-0, zijnde de helft van 100 gulden die vanwege ongelijke brieven niet verdeeld kon worden.

Tekenen: Jacob Jansen van Gogh, J van der Steen.

 

Blz 144 dd 15 april 1693 Erfdeling

Compareren Gerrit meerderjarige soon van Floris Gijsberts, Peter Jansen van Roij als man van Jenneke, Huijbert Gijsberts als man en momboir van Adriaentje, allen kinderen van Floris Gijsberts en Jenneke Dirck Peters, aan de ene kant en aan de andere kant:  Jan Rijcken en Willem Anthonissen van Roij als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Dirck Peters, broer van Jenneke Dirk Peters. Jan en Jenneke zijn komen te overlijden. Nu ook Floris en Jenneke zijn overleden komt het tot een erfdeling.

Aan: kinderen van Floris Gijsberts:

-       huis met den hoff en 3 lopensaet ackerland, gelegen te Nuland aan de Bosch straat, neffens erve Hendrick Ariens zuidwaarts, gemijne Boschstraat noordwaarts, strekkende met de ene einde van de Rungraaff tot op de erve Hendrik Laurense. Dit lot zal het twee lot moeten uijtwegen op den oudenwegh waar het altijt uitgeweeght is geweest.

Aan Jan rijcken en Willem Antonissen van Roij voor de onmondige Jan Dirck Peters

-       5 lopensaet Teulland gelegen als voor, tussen erve Jan Peter Veraalstfoorts zuidwaarts, Hendrik Ariens noordwaarts, ene einde de Rungraaf en andere einde erve Peter Jansen c.s.

-       Alle opgaande essen en eijcken boomen op beiden loten, ver,mits ze voor 31 mei 1693 van de plaast geruijmd zijn. De wortels moeten afgehouwen worden maar ze mogen niet uitgeroeijd werden. Verder de zaak te effenen.

Tekenen: Jan van der Pol, J van der Steen.

 

Blz 147 dd 15 april 1693: Erfdeling

Deling tussen de neven en erfgenamen van wijlen  Anthony Hendricx Aent Hoogh:

Genoemd de kinderen van Jan Hendricx Aent Hoogh:

- Claas,

- Jan

- Aeltien gehuwd met Thomas Maas

- Hendrik Jansen overleden, het nagelaten kind heet Jan: momboirs zijn: Claas Jansen Aent Hoogh en Joost Ariens de Cort

Allen als erfgenamen en gerechte neven van Anthonis Hendricx aent Hoogh, haar oom zaliger.

Aan de momboiren van Jan Hendrik Jansen aent Hoogh:

-       acker teullands te Nuland in de Nulandse straat zijnde een gerechte 1/3 deel in een meerdere acker met Peerken Jan Hendrik Melten bovennaast en Jacob van Gogh benedennaast, ene einde de Nulandse straat en de andere eind het Bosch Steegsken. Hieruit te vergelden aan de Heer Lintworm jaarlijks 4 gulden, verder aan het contoir van de Heer van Deurne 13 stuijvers per jaar,

-       gerechte ½ in 8 hont hooiland, gelegen te Nuland, voor opt Nuland, ongedeelt met Thomas Maes, beneffens erve Thonis in Vinckel bovennaast, kinderen elsken van Thiel benedennaast, ene einde de Etteringsgraaf, tot op de weteringh met de andere einde,

-       2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, Wouter Ariens bovennaast, erfgenamen Leendert Hacken benedennaast, ene einde de Etteringhsgraaf tot op Wetering met de andere einde.

-       20 gulden die Thomas Maes en Jan aent Hoogh betaald hebben aan de onmondige.

-       Neesken de weduwe Hendrik Jansen is toebedeeld  een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Aan Claes Jansen

-       2 mergen hooiland agter opt Nuland, in een meerdere camp met Willem Jansen van Ballecum, bovennaast,  de erve Peter Hendricx c.s benedennaast, strekkende van de poldergraaf tot op de hoefdijk met de andere einde

-       50 gulden uit het lot van Thomas Maes en Jan aent Hoogh.

-       een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Aan Thomas Maes:

-       Een gerechte helft in huis en land samen groot 3 mergen, gelegen op de wolfsdijck, oost de erve Peerken Jan Handericx Melten, west de erve van de kinderen van Willem van Boeckel, ene eind de Wolfsdijck, andere eind de Nulandse straat, ongedeelt met Jan Jansen mededeelder in deze.Hieruit te blijven vergelden samen een sack rogge aan de H Geest te Den Bosch

-       ½ in een stuk teulland int Conijnsholl gelegen te Nuland naast erve Jacob van Gogh bovennaast, idem benedennaast, strekkende ene einde de gemene straat tot op de erve van Wouter Ariens

-       ½ in een stuk teulland ook in Conijnsholl gelegen met de houtwas, beneffens erve Wouter Ariens bovennaast, benedennaast de gemene straat, zuid en noord de erve Jacob van Gogh.

-       een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Aan Jan soone Jan Hendricx aent Hoogh

-       Een gerechte helft in huis en land samen groot 3 mergen, gelegen op de wolfsdijck, oost de erve Peerken Jan Handericx Melten, west de erve van de kinderen van Willem van Boeckel, ene eind de Wolfsdijck, andere eind de Nulandse straat, ongedeelt met Thomas Maes, mededeelder in deze.Hieruit te blijven vergelden samen een sack rogge aan de H Geest te Den Bosch

-       ½ in een stuk teulland int Conijnsholl gelegen te Nuland naast erve Jacob van Gogh bovennaast, idem benedennaast, strekkende ene einde de gemene straat tot op de erve van Wouter Ariens

-       ½ in een stuk teulland ook in Conijnsholl gelegen met de houtwas, beneffens erve Wouter Ariens bovennaast, benedennaast de gemene straat, zuid en noord de erve Jacob van Gogh.

-       een onverdeelde som van 200-0-0, haar competerende in 2 schultbrieven van 800 gulden, tot last van het corpus van Nuland, dd 4 april 1683, en 19 februari 1681.

Tekenen: Jan van der Pol, J van der Steen.

 

Blz 151 dd 31 mei 1693

Compareert Gijsbart Adriaens van Creijll, procuratie hebbende voor Adriaan Adriaans van Creijll, gepasseert voor de schepenen van Nuland dd 20 februari 1691, vanwege 2 hont hooiland ter plaatse opt Middelst Nuland, Handerske weduwe Jan Hendricx benedennaast, zuidwaarts de Clijne Wetering tot op de poldergraaf aan de andere einde noordwaarts. Aangekomen bij de deling voor de broers en zussen d.d. 3 maart 1691 voor de schepenen van Geffen. Nu verkoop aan Drossaard Gerard Croon,

Tekenen: merk Jan Huijbers, J van der Steen.

 

Blz 152 dd 2 juni 1693:

Jan Hendrik Melten sterk voor het Corpus van Nuland dd 18 mei 1677 hadden belooft aan Antonis Hendricx aent Hoog een som van 300-0-0, a 4 gulden en 10 stuijvers rente mer 100-0-0, op 26 januari 1682 te voldoen. Verder zal Jan Hendrik Melten uit nama van het corpus volgens accoord 4 april 1683 aan Anthonis Hendricx aent Hoogh een som van 100 gulden, en dat beide schuldbrieven bedragened beide de som van 800 gulden door de dood en overlijden van Antony Hendricx aent Hoogh  en bij de deling dd 15 april 1693 tegen Peter Hendricx aent Hoogh zijn gedevolveert op Claas en Jan, broers en  kinderen van Jan Hendricx aent Hoogh, Thomas Maes als man van Aeltje dochter Jan Hendricx aent Hoogh en Neeske weduwe Hendrik Jansen aent Hoogh, en zijn de 4 condividenten alhier gecompareert waarbij is overeengekomen dat ze allemaal zullen profiteren van de 2 capitalen van 800 gulden.

Tekenen: Willem van Vorstenbosch, J van der Steen.

 

 

 

Blz 154 dd 26 november 1693

Compareren Jan en Dries, zonen van Willem Driessen van der Horst, betreffende een huis en hof, en een hont aangelegen land, tusen erfenissen Armen van Nuland bovennaast, benedennaast: Antonis Driessen van der Horst, strekkende met de ene einde van de Nulandse straat tot op de erve van de voorgenoemde  Armen, met alle rechten volgens conditie voor schepenen van Nuland dd 22 februari 1690, tussen Jan Willem Marcelissen in naam van zichzelf en Jan en Dries van der Horst aan de ene kant en aan de andere kant: Jonker Martinus Kivit in naam van zijn vader zaliger de Heer en Mr.  Johan Kivit, opgericht tot laste van de zelfde boedel, ter zake van 2 jaar verlopen en alnogh te verlopen pahtpenningen, mitsgaders op den "olyslagmolen" daarin door de Heer Johan Kivit gebouwd met hetgene daar inne staat, en wordt nu opgedragen en verkocht aan Drossaard Gerard Croon, zoals het eerder is aangekomen bij koop van Jacobus Ements dd 4 november 1684, waaruiit nog te vergelden een rente van 6 gulden, aan de Notaris van Heeswijck, losbaar met 100 gulden capitaal.

Tekenen: Willem van Vorstenbosch, in aanwezigheid van Mr Abraham van de Graeff.

 

Blz 155 dd 26 november 1693  

Drossaard Croon gelooft aanstaande pinxteren te betalen aan Jan en Dries van der Horst, soonen Willem Driessen van der Horst, een som van 80 gulden wegens restant van Cooppenningen, van huis en aangelegen land aan de Nulandse Kerk gelegen.

Niet getekend.

 

Blz 156 dd 2 december 1693

Compareert Johanna Peregrinus, weduwe van de Heer Gerard Thilius, in sijn leven Doctor Theologie, en predicant te Geffen en Nuland, uit kracht van testament op 3 augustus 1687 door haar en haar man gemaakt ten overstaan van drossaard en schepenen van Geffen, vanwege de gerechte helft van een camp hooilands groot int geheel 4 mergen ongedeelt met Dries Wouters en Dirk Thonissen gelegen int Sevenvierendeel onder Nuland, tussen erfenissen erfgenamen van de Heer Colonel Ruijs bovennaast en het smael sevenvierdel aan de andere kant, benedennaast, strekkende met de ene einde van de erve weduwe Hendrik Peters tot op de Agterdijck of Hertogenwetering. Aangekomen door Coop op 3 februari 1656 van Hendrik soone Aert Hendricx, en wordt nu wettelijk verkocht aan Drossaard G Croon, waaruit te vergelden  jaarlijks 10-10-0 aan Jan Dirck Leenders losbaar met 200-0-0 Capitaal.

Getuigen Mr. Abraham van de Graeff, Dirkc van der donck, Jan Huijbers, schepenen.

Niet getekend.

 

Blz 157 dd 1 oktober 1693

Beeltjen Claes Driessen,

-       een huis, hoff, boomgaert, en aangelegen land, gelegen te Nuland, aant ven, bovennaast Dirck Peters van Tiel, Peter Handricx opt Hoogh benedennaast, ene einde het genoemde Ven en de andere eind erve Jan Jacob Langens zuidwaarts, aangekomen bij dood en aflijvigheid van haar ouders.

-       Een streep teullands gelegen aldaar, bovennaast de vorige erve, westwaarts Geritje Hendricx, noordwaarts Gerit Jacob Dielissen, zuidwaarts erve Willem Emonds,

-       Een mouwerse land op de Ackers, bovennaast Handerske weduwe Jan Hendricx, benedennaast Geridt Jacobs, noordwaarts de Santstraat en zuidwaarts Jacob van Grinsven.

-       10 stuks teulland mede gelegen alsvoor, groot omtrent 4 lopens, neffens het Molensteegske bovennaast, benedennaast erve Dirske weduwe Peter Jan Willems westwaarts, zuidwaarts erve Antoni Roovers, noordwaarts de Santstraat. Nu overgedragen aan  Anthonis Tunnissen inwoner alhier.

Waaruit te vergelden 12 vat rogge aan Contoir van de Heer van Deurne, 4 stuijvers aan de kerk van Geffen, 5 oortjens nabuerchijns.

Tekenen: Jan van der Pol, Jacob van Gogh, J van der Steen, officier.

 

einde

RA Nuland 60 Allerhande acten 1782 - 1786                                 versie 1.0

 

Blz 1 dd 24 juli 1782

Verzoek van Piet van Venrooij wonend te Heesch, in zijn huwelijk met wijlen Maria Janse Versteeg, had hij geleend voor de opvoeding van de kinderen uit het huwelijk een som van 500 gulden a 4 % van Juffr. Gijsberdian DM Ruijsch, verder nog een som van 100 gulden van dezelfde, en van Hr de Bruijn een som van 200 gulden, zijn vaste goederen hebben dus een hypotheek. Goederen bestaan uit een huisje en land te Nuland en vinkel, vanwege huwelijk is het erfrecht overgegaan op de kinderen en de tocht berust bij de vader. Hij moet nu de 500 gulden aflossen voor 31 oktober 1782, is nu gedwongen zijn goederen te verkopen, vraagt hiervoor toestemming van de schepenen van Nuland. Naaste vrienden Sis van Venrooij, oom van vaderswege, en Thijs Jacobs van Creij, oom van moederswege. Schepenen authoriseren drosaard Wierdsma om de goederen publiek te verkopen,

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gessel, Dirck van de Wetering, J Handerus, JA Esser, secr.

 

Blz 6 dd 7 aug 1782

Schepenen geven aan op verzoek van Goijert van den Akker, inwoner alhier, dat zij goed weten dat hij “tijde sijner decadentie van de Armen Tafelen de uitdelingen benevens de verdere behoeftigen is gealimenteerd,

Tekenen: Francis Ploegmakers, Dirk van de Wetering, Ja Esser.

 

Blz 7 dd 4 sept 1782

Compareert dirk van Vugt, wonend alhier, stelt zich tot borg voor Jacobus Blom, wonend te Den Bosch, jegens Jacobus Akkermans, vorster alhier, ivm met een vernadering van een huijs en erve alhier,

Tekent: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Ja Esser,

 

Blz 8 dd 11 sept 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Marthinus van Dinther, woont nu te Rosmalen,

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gestel, JA Esser,

 

Blz 10 dd 24 september 1782

Compareert Maria Francoise Bihain, op verzoek van RA Wierdsma, dat zij op 19 februari 1773 met Simon Joseph Grootaart voor de pastoor van de commanderije Gemert in de huwelijkse staat is bevestigd, waarna drie kinderen werden verwekt

En dezelfde zich hier te Nuland getrouwd is door de predikant onder de naam Joseph Groutars

Tekenen: Joost van Gessel en Francis Ploegmakers. JA Esser.

 

Blz 12 dd  3 sept 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob Hanegraaf en zijn huisvrouw Annemie van Tuijl, nu wonend te Rosmalen.

Tekent: RA Wierdsma, Joost van Gessel en Baltus Langens, JA Esser

 

Blz 14 dd 6 sept 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van Creij, huisvrouw van Daniel Gloudemans, nu naar Rosmalen,

Tekent: RA Wierdsma, Joost van Gessel en Baltus Langens, JA Esser

 

 

 

 

Blz 16 dd 12 oktober 1782

Compareert Jan Aart van Schaijk, wonend te Berchem, machtigd RA Wierdsma, procureur van de dingbank van Maasland, vanwege enkele schulden ten lasten van Heer Jurriaan Gustaaf Lindenberg, om deze te liquideren,

Tekenen: Jan Aart van Schaijk, Matijs van Craij en Jost van Gessel, JA Esser

 

Blz 18 dd 13 nov 1782  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peeter van Uden, nu wonend in Den Bosch, samen met zijn twee kinderen  genaamd Hendrien en Geert, verwekt in het huwelijk met Johanna Piet Kerkhof,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus,  JA Esser

 

blz 20 dd 13 nov 1782

Verzoek van Philip van der Heijden, wonend alhier, verklaart dat hij in het jaar 1767 een som van 300 gulden had geleend van Heer Johannes de Vlieger wonend te Den Bosch, a 5%, volgens schepenacte Nuland 20 okt 1777, onderpand zijn de goederen zoals huis en hof en land gelegen alhier in de Groenstraat, vraagt nu toestemming om deze goederen publiek te mogen verkopen, het huis werd in zijn tweede huwelijk aangekocht, zijn zoon bezit de helft ervan.

Authorisatie versoht door Philip, zijn zoon, Jan van Bakel en  Jan Brox, naaste vrienden van de tweede vrouw van Philip.

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, Matijs van Creij, Johannes Ploegmakers, Jost van Gessel, Dirk van de Wetering.

 

blz 24 dd 13 november 1782

Verzoek van Marte Suijskens getrouwd met Magriet van Loon, eerder weduwe van Jan van Gestel, wonend alhier, verklaart dat zijn vrouw 3 nog in leven zijn deminderjarige kinderen had uit haar eerste huwelijk, en bij hem een zoon, dat de grootmoeder van deze voor en nakinderen is overleden, achterlatend een huis  en land te Nuland, waarvan de tocht voor 1/3 bij zijn vrouw berust ( en 2/3 bij Piet en Geert van Loon, broers) , ze moeten tot deling komen van de goederen te Nuland en Geffen, er is echter een moeilijkheid: het aandeel van zijn zoon is dermate gering dat dit moeilijk maakt te delen, derhalve het voorstel dat de drie voorkinderen zullen genieten het aandeel in het genoemde huis en land, en het nakind de gehele inventaris en een som van 60 gulden.

Schepenen gaan na over leg met Piet van Loon en Joost van Gestel, ooms van de kinderen,  akkoord

Tekenen: Jan van Gogh, Josua Sanderus, Johannes Ploegmakers, Jost van Gessel, Dirk van de Wetering. JA Esser,

 

blz 29 dd 20 december  Testament

Compareert Jacobus Ackermans, en Alida Gelderblom, echtelieden, wonend alhier,

aan nicht Maria Cornelis Gelderblom een gouden ring, Alles aan langstlevende.

Ten woonhuijse, tekenen: J Ackermans, A Gelderblom, J Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser.

 

blz 32 dd laatste woensdag van januari 1783  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Toni Vorstenbosch, gaat naar Rosmalen,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 34 dd 5 feb 1783

Compareert Johanna Dekker weduwe van Antony van Laarhoven, en tevoren van Willem Wolfs, verklaart dat haar laatste man enige jaren terug in Nuland heeft verkocht een perceel land genaamd Pelshof , dat dit perceel eigenlijk van haar voorkinderen was, zoals Jan van Gogh beaamt, die dit ook nog tegen de van Laarhoven gezegd had toen die een ander perceel kocht zei: waarom heb je dat nu op uw en niet op uw vrouwsvoorkinderen laten vesten, dan had je er geen moeijte meede

en verklaart verder dat wijlen haar man op 23 februari 1774 gekocht heeft van Mathijs Adriaan van Creij, nomine uxoris, twee perceelen land voor 250 gulden, voor geld van de twee voorkinderen Jan en Willem Wolfs, maar gevest werd op haar laatste man, gevraagd wordt in het verpondingsboek de percelen anders te verboeken,

Tekenen: teken Johanna Dekker, Johannes Ploegmakers, Baltus Langens, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 36 dd 5 maart 1783

Verzoek van Jan arnoldus van den Heuvel en Leendert van den Heuvel beiden als voogd over de minderjarige dochter van Hendrik Brands, genaamd Maria Brands, in huwelijk verwekt bij Ardina van den Heuvel, en hier te Nuland het erfrecht heeft over huisinge en land in de Nulandse Straat. waarvan de tocht is voor haar moeder , de weduwe van Wouter van Berghem, goederen belast met een som van 800 gulden, ten behoeve van Jan Adriaan van den Heuvel, die het geld nu terug wil. De suppl heeft geen geld, wil toestemming het puibliek te mogen verkopen, met positief advies van wouter Arnold van den Heuvel, Roelof Meegens en Roelof Dirk Horks, alle naaste bloedverwanten van de minderjarige.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, J Sanderus, Joost van Gessel, Jan van der Ven,

 

blz 39 dd  2 april 1783  Erfdeling

Comperen Geert van Loon, Piet van Loon, beide wonend alhier,

Piet van Loon en Joost van Gestel als voogd over de drie nagelaten en minderjarige kinderen van Jan van Gestel in huwelijk met Magriet van Loon, genaamd Johannes, Peeter en Johanna van Gestel, (benoemd de eerdere acte over marte suijsken etc zie 18 nov 1782)

Komen nu tot erfdeling van de goederen van wijlen Jan van Loon en Jenneke Spierings

eerste lot: Geert van Loon.

- huis en landerijen te Nuland, met perceel houtbos groot 10 lopens en 9 roeden, oost Aart Hanegraaf, west de weduwe Spierings, zuid de Nulandse straat, noord het Bossestraetje (in de verpondingen 5-10-4)

- perceel hooi of wijland groot 1/2 mergen gemeen met Peter Weijgergans gelegen voor en midden opt Nuland, oost de weduwe Willem Vorstenbosch, west de erfgenamen, zuid de Neeteringhsgraaf, noord het agterst Nuland, (in de verpondingen: 0-13-10)

- perceel akkerland onder HH Geffen, gelegen "op den Dam", 2 lopens en 16 roeden, oost de weduwe Jan van Erp, west en zuid Delis van Nuland, noord Lambert van Boxtel.

Huis en land belast met een rente van 13 gulden, 10 stuijvers aan de Heer van Bakel te Den Bosch , de helft van 6 voeten Kepkensdonk of Zeedijk, de andere helft is van Peeter Wijgergans, paal 130, verder 10 voeten kepkensdon of zeedijk in paal 156,

Tweede lot: Piet van Loon

- perceel hooi of weiland 7,5 hont in een meerdere camp genaamd den Empee camp alhier in de Corte Hoeve, oost Heer Hanswijk, west Adriaan Hanegraaf, zuid gemeene land, noord den agterdijk  in de verpondingen 1-9-2

- perceel akker of teulland, 2 lopens en 33 roeden, gelegen neffens het Couwaters land ,  oost weduwe Jacobus Langens, west Hendrik Jansen van Creij, zuid de Groenstraat, noord Toni Peter Govers, in de verpondingen 1-8-0

- mergen hooiland agter opt Nuland, oost Hendrik van Nuland, west weduwe Poulus Govers, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, in de verpondingen 1-3-4

- 1/2 van een mergen hooiland, voor en midden opt Nuland, oost Cornelis Geelings, west de Heer van Geffen, zuid het middelst Nuland, noord hoefdijk, andere helft gehoord aan het derde lot.

Deze goederen belast met 1/2 van 6 voeten kepkensdonk of zeedijk, paal 24, andere helft van het 3e lot, nog met 6 voeten kepkensdonkdijk paal 341,

3e lot: Magriet van Loon , huisvrouw van Marte Suijskens, eerder weduwe van jan van gestel, haar drie voorkinderen hebben het volgende in erfrecht:

- perceel akker of teulland genaamd Peter Stijnen hofke, groot 2 lopens, oost weduwe Jacobus Langens, west Vrouwe van Nuland, noord de gemeene straat , in de verpondingen 1-5-0

- 10,5 hont hooi of weiland, int Sevenvierendeel, oost Jan Delissen van den Akker, west weduwe Toni van Grinsven, zuid hoefdijk, noord erfgenamen Juff Ruijs, in de verpondingen 3-1-4

- 4 hont hooi of weiland, midden opt Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hendrik Haanegraaf, zuid het voorst Nuland, noord het agterst Nuland, in  de verpondingen 0-18-4

- 1/2 in een mergen hooi of weiland , voor en midden opt Nuland,oost een vorig perceel van het eerste lot, west weduwe Dirk Spierings, zuid de Weteringsgraaf noord agterst Nuland,

Belast met de 1/2 van 6 voeten kepkensdonkdijk in paal 24, samen met vorige lot, verder nog 4 voeten kepkensdonkdijk in paal 82,

Tekenen: Geert Janse van Loon, Peeter van Loon, merk Magriet van Loon,

Maart Suijskens, J Sanderus, loco secr. Baltus Langens, Jan van der Ven , JA Esser

 

blz 49 dd 10 april 1783 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabet Jan Bosch,

Tekenen: Jan van der Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

Blz 51 dd 28 mei 1783

Compareren Jan en Leendert van den Heuvel, wonend te Berchem, hebben verhuurt aan Geert de Haas, wonend te Geffen, een huis, stal en schop en verdere getimmerten, met aangelegen land, groot 7 lopens en 47 roeden, gelegen aan de Nulandse straat, voor 6 jaar, voor 28 gulden per jaar, de huurder zal een rogpacht moeten leveren van 4 vat rogge aan de rentmeester Grave van Stirum te Den Bosch, en een rente van 4-7-8 aan de armen van Dinther, en 14 stuijvers aan de armen van Nuland, meer bepalingen nog in de tekst, borg is Johannes van Bergen te Geffen, en Peter Hendrik van Nisterooij te Nistelrooij,

Tekenen Jvd Heuvel, merk Leendert van den Heuvel, Geerit de Haas, Merk Johannes van Bergen, merk Peter Hendrik van Nistelrooij, Baltus Langens, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 57 dd 1 aug 1783 testament

Compareert Dirk Versteegen, oud schepen alhier, ziekelijk maar verstand nog in orde, alvoreens lichaam toe te vertrouwen aan de buijck van de aarde,  eerder testament voor Notaris Hendrik Jan van den Pavort,dd 17 maart 1774,  te Den Bosch,

- aan de 7 kinderen van Maria Janse Verstegen uit huwelijk met Piet van Venrooij, ieder 50 gulden, en aan Pieternella van Venrooij, een van de 7 kinderen, een som van 100 gulden eens,

- aan de twee kinderen van Teuniske Janse Verstegen verwekt bij Corstiaen Bouwmans, ieder 50 gulden,

- aan de armen van Nuland 50 gulden

- aan dienstmaagd Maria Janse van Berghem 200 gulden, of aan haar erfgenamen

- universele erfgenaam is: Hendrien Janse Verstegen huisvrouw van Mathijs van Creij

Tekenen: Merk Dirk Verstegen, kan door zwakte niet tekenen, J Sanderus, Baltus Langens, JA Esser,

 

blz 61 dd 7 aug 1783

Schepenen committeren Nicolaas Swanenberg om naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen op 16 aug 1783

Tekenen: Matijs van Creij, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Baltus Langens, Joost van Gestel.

 

 

blz 63 dd 9 aug 1783

Compareert Hendrik Witzel, jaager van de Vrouwe van Nuland die op verzoek van drossaard RA Wierdsma verklaart dat hij enige jaren geleden op jagt was voor de Heer, zoals zijn  dagelijkse plicht was, en om hem te beschermen tegen stroperij en roverij, hoe hij hoorde dat ene Peter van Mil onbevoegt maar er dagelijks gebruik van maakte, en trachte van Mil te calangeren, maar deze wist zich steeds zo te verschuijlen of te ontvlughten, dat hij geen kans had hem te pakken te krijgen. Hij heeft hem eens ter jagt gevonden en heeft nageweest tot op de scheiding van Rosmalen, alwaar de genoemde Peter van Mil, met zijn snaphaan onder zijn arm gaande ( zoals men meesttijds ter jagt gewoon is) maar niet goed kan onderscheiden of hij nog op de jagt in Nuland was, over een sloot sprong en vervolgens de jagt van Rosmalen die aangrenzend en daar met jagen doorging,

Tekenen: Johan Hendrik Witzel, J Sanderus, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 66 dd 9 aug 1783

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat zij goed kennen Peter van Mil, toegenaamd Peer Denissen, inwoonder alhier en in eigendom heeft:

- huis en land in de hutstraat

- een stuk land gekomen van Peter Dekkers, volgens coop dd. 23 feb 1782, zoals in verpondingen boek staat van Adriaan Wijgergans,

- op de gemeente alhier heeft hij een huijsje staan en daarbij heeft geïncorporeerd 4 morgen land,

Tekenen: Klaas Swanenberg, J Sanderus, Jan van der Ven Dirk van der Wetering, JA Esser.

 

blz 68 dd  10 sept 1783 Staat en Inventaris

Van de goederen van Hendrik de Bruijn als in huwelijk gehad hebbende Willemijn Driesse de Laat, aan sijne drie onmondige kinderen Johanna Hendrik en Andries. Willemijn, in de 40 jaren,  gaat huwen met Piet van Beugen.

- een huis, stallinge en schuur met aangelegen land, groot 10 lopens, 12 roeden, en een perceel houtwas, daarbij behorend, gelegen aan Schotsheuvel, ene kant Vrouwe van Nuland, andere kant Heer Nagelmaakers, strekkende van de straat tot op erve Vrouwe van Nuland, belast met een rente van 2-17-0 aan het geestelijk comptoir te Den Bosch , en met een capitaal van 1000 gulden voor de schepenen van Nuland, dd 25 aug 1779, aan Jacobus en Cristiaan van Drunen a 3 %,

Capitel van linnen wollen en beddegoed

- een veere bed getaxeerd op 2-10-0

- een veere bed  getaxeerd op 0-12-0

- idem

- een veere peuleuw getaxeerd op 0-10-0

- idem

- idem

- drie wolle dekens gewaardeerd op 3-0-0

- 8 paar slaaplakens 3-10-0

- veere kussen 0-2-0

- 2 paar tafellakens 0-10-0

- 2 schoukleden 0-6-0

- 2 paar gordijnen 1-0-0

Coper, tin, eijser, hout en overigen:

- koperen ketel, 4-0-0

- idem 1-10-0

- idem 1-0-0

- eijsere potje 1-0-0

- idem 0-10-0

- 2 kopere schaaltjes 0-10-0

- koopere doorslag 1-4-0

- een schop 0-2-0

- tang 0-2-0

- eijseren ketting 0-3-0

- koperen lamp  0-2-0

- idem

- 2 tinne maaten 0-6-0

- dosijn tinne lepens en bord 0-12-0

- kastje 2-0-0

- kastje 0-14-0

- tafel 0-18-0

- tafel 0-3-0

- 6 stoelen  0-12-0

- koffijmolen 0-6-0

- 2 manden 0-1-0

- 2 rekjes 0-4-0

- 6 kopjes en schoteltjes en verdere rommel, samen 2-10-0

De kleren van de man zijn nu in gebruik door de kinderen of vermaakt,

Vanwege de jonge leeftijd van de vrouw - inde 40 jaar - zijn de prijzen erbij gezet, sommige zaken zouden versleten kunnen zijn tegen de tijd, totale som 32 gulden en 3 stuijvers.

Tekenen: merk Willemijn Andries de Laat, merk Piet van Beugen, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser,

 

blz 88 dd 24 sept 1783

Compareert Ra Wierdsma, drossaard op verzoek van de Hoofd Officie te Den Bosch dat tussen 9 en 10 februari snacht sin zijn huis is ingebroken , zijnde het houten venster van de kelderkamer buijten geforceert, en opengebroken, en 12 ruijten in het lood staande uit het venster gehaald, en een gat in de binnen blind geboort, ten lengte van 1,5 en ter breedte van 1/2 voet, verder waren er in de back die voor de blind sloot twee gaten geboord, en clampen van die blind afgeslagen, wat gehoord werd door de vrouw des huizes , die haar man wakker maakte, die daarop met een geladen snaphaan naar die kamer ging, maar daar geen man meer zag, en op gissing door het gat geschooten heeft. Vermist werd een man's blauwe lakense rok, met witte spinsbekke knoopen, verder een rood en groen geruijt kinder wambuisken uit een spaane doos, een stuk van het deksel afgebroken zijnde, en daaruit genomen een seije gaase muts, met een lind daarop alsmede een seije gaase garnituur bestaande uit een tabeeje slabbe en Four de Gorges en manches. 

Tekenen: RA Wierdsnma, Baltus Langens, Joost van Gessel. JA Esser

 

blz  91 dd 25 septe 1783

Compareert Lambert de Bie, ca. 71 jaar, wonend te Heesch, Paulus van Vugt, oud 67 jaar,  wonend te Geffen, Willem Jan van den Dungen, oud ca 30 jaar, wonend alhier, verklaren op verzoek van Jacobus Blom als in huwelijk hebbende Jennemie van Vugt, wonend te Den Bosch, "op 13 juni 1782 alhier voor geregt gestaan - akte wordt herhaald -

- de eerste 2 zeggen dat zij Jennemie of Johanna Maria van Vugt goed kennen, haar moeder heette Johanna van den Boom, getrout geweest met Gijsbert van Vugt, gewoond hebbende en overleden alhier, en ook haar vader hebben ze goed gekend: Anthony of Teunis Peters van den Boom, die getrout was met Lijske, gewoont hebbende en overleden alhier. Ze geven verder aan dat de genoemde van de Boom een broer had Lambert Peters van den Boom, die getrout was met Willemijn, gewoond hebbende en overleden alhier. Ze "kregen de naam omdat ze bij de schutsboom woonden". Uit het huwelijk van Lambert Peters is geboren een zoon genaamd Jan Lammers, bijgenaamd Jan Lammers van den Dungen, deze naam gekregen omdat hij seer jonk  ouderloos geworden zijnde was groot gebracht bij oom Hendrik van den Dungen, en dat hij zelf getrout is geweest met Anneke Vos, beide gewoond hebbende en overleden alhier, dat uit dit huwelijk is vorotgesproten een dochter met name Petronella, die trouwde met Adriaan Johan wijgergancx, beiden gewoond hebbende en overleden alhier, die een dochter nalieten genaamd Annemie Weijgerganx nog in leven en wonend alhier,

- de derde verklaart bovenstaande personen niet gekent heeft , maar dat hij het vernomen had van zijn vader Jan Lammers, bijgenaamd van den Dungen, die een volle neef was van Johanna van den Boom, een half zuster van Petronella van den Dungen,

- de eerste verklaart een zustersoon te zijn van Antony en Lambert van den Boom, en verklaart dat hij zijn moeder dikwijls heeft horen spreken over zijn oom Lambert, en de begravenis van genoemde Antony van den Boom, van Lijske en van Johanna van den Boom bijgewoond heeft,

- de 2e verklaart dat hij naast de deur van Jan Lammers gewoond heeft en meer dan 10 maal uit de mond van hem heeft gehoord dat zijn vader Lambert Peters geheeten had, en dat die een eigen broer was van Antony van den Boom, en weet nog goed dat de genoemde Antony dikwijls hem oom genoemd heeft, zoo dat Jan Lammers een volle neef was van Johanna van den Boom, elkaar als zodanig erkenden en door de anderen ook.

De comparanten blijven bij hun eerdere verklaring,

Tekenen: merk Lambert de Bie, Paulus van Vugt, Willem Jan van den Dungen, RA Wierdsma, Baltus Langens, J van der Ven, Klaas Swanenberg, loco secr.

 

blz 99 dd 25 sept 1783

Compareert Schalk van der Ven, oud burgemeester en wonend alhier, Lammert van Boxtel, oud Schepen mede wonend alhier, Hendrik van Bakel oud president, mede wonend alhier,

op verzoek van Jacobus Blom, als in huwelijk hebbende Jennemie van Vugt, wonend te Den Bosch, doen een attestatie dd 13 juni 1782 "compareren voor Johua Sanderus en Mathijs van Creij, schepenen van Nuland, Schalk van de Ven , oud ca. 71 jaar, verklaard op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch dat hij goed gekend heeft Lijske Weduwe Antony van den Boom, gewoond hebben en overleden alhier, bij haar als knegt gewoond heeft , en aldaar goed gekend heeft Jan van den Dungen, die daar mede verkeert heeft en gras met hem gemaaijd heeft en tegen Lijske Moeije of LijsMoeije zei, verder dat hij ook goed Johanna van den Boom, dochter van genoemd Lijske gekend heeft, die kort er na uitgetrokken is en gediend heeft als meijd en later getrouwd is met Gijsbert van Vugt

Hendrik van Bakel, oud president schepen alhier oud omtrent 65 jaar, die ook verklaart Antony van den Boom goed gekent te hebben,  en diens overleden vrouw Lijske, en in het huis van genoemde van den Boom geweest is samen met Lambert van Boxtel en daar hoorde zeggen dat genoemde Antony van den Boom een broer gehad heeft, genaamd Lambert en dat Antony en Lijske een doichter hadden genaamd Johanna van den Boom, die getrout is met Gijsbert van Vugt. 

Jan Lambert van den Dungen is getrouwt met Anneke Vos, uit welk huwelijk geboren is een dochter genaamd Petronella die getrout is geweest met Adriaan Johan Wijgergans , uit welk huwelijk nog in leven is Annemie wijgergans

Verder dat uit het huwelijk van Gijsbert van Vugt en Johanna van den Boom is gesproten een dochter Jennemie van Vugt getrout met den Requirant"

Tekenen: Voorgelezen voor de schepenen Baltus Langens, Jan van der Ven, Klaas Swanenberg, loco secr, RA Wierdsma, Schalk van de Ven, Hendrik van Bakel,

 

blz 106 dd 30 sept 1783

Compareert Jan Toon Hanegraaf oud 46 jaar ,

Jenneke Paulus Geurts weduwe Adriaan Gloudemans, oud 45 jaar, beide wonend te Nuland,

Willem van Doorn , oud 36 jaar, wonend te rosmalen,

verklaren op verzoek van de Justitie Militair van het Garnizoen te Den Bosch

- de eerste verklaart als knegt heeft gewoond bij Hendrik Meijer alhier op Duijnendaal, die een dochter had met de naam Truij Meijer, die getrouwd was met een kleermaker Willem, zonder zijn naam verder te weten, en Trui vertelde dat haar man een deserteur was van de Fransen

- de tweede verklaart ook goed deze Willem gekent heeft, getrouwd met Trui Meijer, weet verder dat genoemde Willem9 a10 jaar terug heeft ingewoond in een kamer bij Francis Ploegmakers , oud schepen alhier, waarvan zij in die tijd de rest van het huijs in huur had, en in die jaren verschillende malen gezien heeft dat zij anderhande sleght volk en landloopers, die zij niet kende, daar logeerden en zich ophielden, en zij vaak beducht en bevreesd is geweest dat het huijs in brand soude geraaken, alsoo sij in alle hoeken van de kamer alwaar zeer vuurvattende en brandagtige stoffe laagen, vuur stookten,

- de derde verklaart ook goed deze Willem en zijn huisvrouw Trui Meijer gekend heeft, en in die tijd zijn broer Johannes van Doorn soldaat was ten dienste van deze staat, hem verscheijde reijsen verhaalt heeft dat genoemde Willem en zijn  vrouw Trui Meijer in de tijd dat zij in het huijs van Francis Ploegmakers woonden , zij hem vberzochten na Uden, naar de territoir van den Pruijs te gaan, wat hij deed, en in een herberg met genoemde Willem en zijn huisvrouw, alwaar ze twee Pruisense Warvers ontmoeten, wat dronken in een gelag en de genoemde broer Johannes van Doorn trachte te werven voor Pruisen, waarop hij antwoorde: niemand kan 2 heeren dienen, de Pruisen bleven aanhouden, en gaven hem zeer veel te drinken, om hem te verleiden dienst te nemen, hij kreeg het erg benauwd en vreesde dat zij hem zou Joxesse (?) en met geweld meenemen, en trachte van hen weg te gaan, ging seer stil op een stoel zitten met geslooten ogen alsof hij slaapte, met insight om het discours of gesprek tussen de wervers en Willem en zijn huisvrouw aan te horen en hoorde dat de wervers tegen Willem en Trui sijden  "hij moet ons niet bedriegen" waarop Willem en Trui antwoorden "zo veel is er niet bij" . waarop van Doorn wist dat ze hem bedoelden,  en hij niet wist hoe uit het huis te kunnen komen en zich te redden, de wervers waren zeer bezorgd dat de deur van de kamer van de herberg gesloten was , toen de hospes of iemand van hen met een soepje jenever in de kamer wilde komen , en toen de deur open ging de gen. van Doorn en de ober een slag gaf  en de deur uit liep, en gevlucht is in het klooster aldaar, en vreesde dat de wervers hem zouden achterhalen,

alle drie verklaren dat Willem en zijn vrouw Trui hier niet meer geagt als fatsoenlijke lui werden, omdat ze sich met allerhande slegtigheden ophielden en uit Nuland zijn vertrokken , s nachts met zijn huisgezin vertrokken is zonder een van de buren in te lichten,

Tekenen: Jan Antonie Hanegraaf, merk Willem van Doorn, Merk Jenneke Paulus Geurts,

RA Wierdsma, Matijs van Creij, Jan van der Ven en Klaas Swanenberg, loco secr.

 

blz 114 dd 4 nov 1783 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Piet van Venrooij, gaat trouwen te Schiedam,

Tekenen: J Sanderus, Klaas Swanenbergh, Dirck van de Wetering, JA Esser

 

blz 116 dd 4 nov 1783

Compareren Peter van Vugt, 56 jaar,

Mechilina van Hout, weduwe Gijsbert van Vugt, oud 69 jaar, wonend Den Bosch

Dirk Verstegen oud 84 jaar

Adriaan Hanegraaf, oud ca. 70 jaar,

verklaren op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch,

"dat zij kennen Annemie Weijgerganx wonend alhier, geweest zijnde eigenares van huis en land alhier, bij de Roomse Kerk staande, aangekomen van haar grootvader Jan Lambert Peters, dat zij de moeder van Annemie goed gekend hebben met naam: Petronella Jan Lamberts, getrout geweest met Adriaan Johan Weijgerganx,  mede gewoond hebbende en overleden alhier,

dat ze de vader van Petronella met name Jan Lambert Peters goed gekend hebben, bijgenaamd van den Dungen, deze bijnaam had ontvangen omdat zijn vader Lambert Peters vroegtijdig was gestorven en hij grootgebracht was bij zijn oom Hendrik van den Dungen,

ze weten ook goed dat de vrouw van Jan Lamberts,  Anneke Vos heette , uit welk huwelijk Petronella was geboren.

Ze vertellen de vader van Jan Lambert Peters, genaamd Lambert Peters niet gekend te hebben,

Ze vertellen goed gekent te hebben Teunis Peters bijgenaamd van den Boom, gekregen omdat hij bij de Schutsboom woonde, de eerste verklaart niet alleen in zijn jeugd gehoort te hebben dat Teunis Peters een broer was van Lambert Peters. Hij hoorde Antonie Peters en zijn vrouw Lijske vaak spreken over hun overleden broer Lambert Peters

de 2e verklaart dat Lijske dikwijls in haar huisje in Den Bosch is geweest, en dat Jan L:amberts dan sprak over Lijske als zijn moeije, en haar dood bij haar in Den Bosch kwam, en vroeg om een strik of floss? met bijvoeging "hij moet over zijn moeije rouwen" .

Ze verklaren dat dit echtpaar een dochter had: Johanna van den Boom die getrout was met Gijsbert  van Vugt,

Tekenen: merk Dirk Verstegen, Adraan Hanegraaf, Peeter van Vugt, merk Meggilina Hout, weduwe Gijsbert van Vugt, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Baltus Langens, JA Esser

 

blz 122 dd 4 nov 1783

Compareert Hendrien van den Dungen wonend alhier, die een eerdere verklaring dd 13 juni 1782 krijgt voorgelezen  ( zie ook blz 99!!) Hendrien herbevestigd de verklaring.

Compareert Lambert van Boxel, wonend alhier, verklaart op 25 sept onpasselijk geworden was en daarom toen zijn verklaring niet heeft afgemaakt,

Tekenen: merk Hendrien van den Dungen, Lambert van Boxtel, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Baltus Langens, JA Esser

 

blz  127 dd 5 nov 1783 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren: Cornelis Peter van Dinter, gaat trouwen te Schiedam,

Tekenen: Klaas Swanenberg, J Sanderus, loco secr, Jan van der Ven,

 

blz 129 dd 4 nov 1783

Op verzoek van Dirk van de Wetering en Goiert Govers, beide wonend te Nuland,  als voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Govers in huwelijk verwekt bij Hendrien Hanegraaf, met name Geurt en Dirk.

Verder als voogd over de minderjarige dochter van wijlen Poulus Govers verwekt in echte bij Seijke Ploegmakers, met name Johanna, dat haar Moeije Maria Geurt Govers onlangs is komen te overlijden, en heeft nagelaten enige vaste goederen

- 1/2 van 5 lopens 5 roeden teulland genaamd "de Lange Heij",

- 8,5 hont hooiland opt Agterst Nuland , beiden gelegen onder Nuland,

waarvan de eerste twee 1/5 hebben en de laatste 1/5.

en er is nog een stuk overerft nl 3 lopens en 36 roeden, op de Bendels en 7 hond hooiland in de gemeene hoeve , beiden te Nuland, waarin hun moeije Maria Geurt Govers erfgenaam was van haar zuster Agnes Govers,

de erfgenamen van de overige 4/5 deel min 5/7 deel voornemens zijn publiek te verkopen, nu vragen de voogden of ze de stukken ook mogen verkopen, anders zouden er alleen maar problemen uit voort kunnen komen, toestemming komt er van naaste vrienden Jan van de Ven en Geurt van de Ven, Schepenen gaan akkoord

Tekenen: J Sanderus, Joost van Gessel, JA Esser, RA Wierdsma

 

blz 135 dd 13 jan 1784

Compareren Peter van Hogten, gerichterbode te Berghem, Christiaan van Hoeij en Machiel Wijs, beide wonend te Rosmalen, verklaren op verzoek van dhr. en Mr Isaac Verster stadhouder van het kwartier van Maasland,

de eerste verklaart dat hij een authorisatie dd 12 april 1783 door RA Wierdsma van Mr. Carel Jan Bisdom heeft gekregen, oud schepen van Den Bosch, volgens vonnis van de schepenen van Berghemd d 9 nov. 1780,   ten laste van Willem Dupree, wonend te Berghem,

dat hij samen met 2e en 3e comparant in het huijs van Willem Dupree op 7 jan 1784 en de goederen in arrest nam van de vrouw van Willem Dupree, daar Willem weg was. S avonds om 8 of 9 uur kwam Jan of Johannes Boeijens die zei dat hij zijn zwager ging halen, bedoelde daarmee Willem Dupree, die aan de 2e en 3e comparant wat ze kwamen doen in zijn huis, die hem zeiden op authorisatie van een heer uit Den Bosch en de drossaard van Nuland, en dreigde daarop de 2e en 3e comparant met een eijseren tang te vermoorden, als ze niet meteen uit het huis gingen, waarna de eerste comparant weer in het huijs verscheen, en alle deponenten verklaarden dat Dupree hen allen met sterke vloeken met sodanig geweld om  hen te vermoorden, waarop zij de vlucht namen,

de eerste verklaart dat op de volgende dag, bij zijn huis zijn  gekomen Willem Dupree met zijn zwager, die zei " je kunt versichtig zijn van niet geen dienders meer in zijn huis te komen, want je kunt oppassen want ik sal alle doodslaan,

Tekenen: P van Hogten, Christiaan van Hoeij, M. Weijs, Klaas Swanenberg, J Sanderus, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 139 dd 20 april 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Margrietje van Os, weduwe Derk van Venrooij, gaat trouwen te Druenen.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Baltus Langens, JA Esser

 

blz 141 dd 21 april 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Roovers, weduwnaar van Johanna Dirk van Elsen, gaat trouwen te Den Bosch

Tekenen: Klaas Swanenberg, J Sanderus, JA Esser

 

blz 143 dd 1 mei 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien van der Velden, gaat wonen te Os en trouwen aldaar,

Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

bzl 145 dd 22 juni 1784

Compareren voor RA Wierdsma, drossaard Francis Steenbergen en Jaocb van Grinsven, beide van competente ouderdom en wonend te Geffen, ze verklaren beide goed te weten dat Hendrik Witzel, jager van de vrouwe deser HH op 25 mei heeft doodgeschoten op het gebied van de HH Nuland een wolf, zijnde een reu,

Tekenen: Jacob van Grinsven, Francis Steenbergen, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus, bz

 

147 dd 22 juni 1784

Compareert Hendrik Witzel jager van de vrouwe van Nuland, en Jaocb van Grinsven, wonend te Geffen van competente ouderdom, dat zij samen met Francis Steenbergen, de jager van de Heer van Geffen, dat zijn op de 20e pasjato op wolvenjacht zijn geweest waarbij van Steenbergen een wolf schoot, zijnde een teef.

Tekenen: J H Witzel, Jacop van Grinsven, Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg en J Sanderus, loco secr.

 

blz 149 dd  22 juni 1784

Compareren Jan van de Ven, regerend schepen van Nuland en Hendrik Jacob van Creij , wonend alhier, verklaren dat hun door Peeter van Houtum en  Laurens Janse van Dinter beide alhier wonend is vertoond zes jongen wolven , die zij gevonden hadden onder jurisdictie van Heesch in het zogenaamde Dominiale Bosch gevangen hadden op de 21e juni 1784  zijnde alle jaren van de groote van een volwasse Kat.

Tekenen: Hendrik van Kreij, Jan van der Ven, Klaes Swanenbergh, Baltus Langens, J Sanderus, loco secr.

 

blz 151 dd 17 juli 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Diena Hendrik van Creij,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, JA Esser.

 

blz 153 dd 28 juli 1784

Staten Generaal verpachten op zaterdag 14 auf 1784 de gemene sLandsmiddelen voor een jaar vanaf 1 oktober a.s. Nicolaas Swanennerg wordt gemachtigd om namens de HH naar Den Bosch te gaan.

Tekenen: Joost van Gessel, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Matijs van Creij en Baltus Langens

 

blz 155 dd 28 sept 1784  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Toon Hanegraaf en Maria Cobus van der Heijden, echtelieden, nu wonend te Rosmalen, en hun kinderen genaamd Tomas,Willem, Toon

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 157 dd 7 okt 1784

Compareert Johannes van Drunen, weduwnaar van Maria Kuijpers, wonend alhier, en stelt tot voogd van zijn minderjarige zoon Christoffel aan: zoon Jacobus van Drunen, Jacob Antony van de Veerdonk, Jan van Gogh, zijne neeven,

Teken: Jan van Drunen, kan door lichamelijk zwakheid niet anders tekenen, Klaas Swanenberg, Baltus Langens en J Sanderus, loco secr.

 

blz 162 dd 17 nov 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Petronella van Berkel,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Baltus Langens en JA Esser

 

blz 164 dd decienlente ? december 1784

Op verzoek van de officier verklaart Marte Hak, wonend te Dinter dat hij getrouwd was met Peeternel van de Laar, waarbij twee kinderen verwekt waren, en van hun grootvader Geert van der Laar waren aanbestorven 1/4 in een perceel in land onder Berlicum en 1/4 in paarden, koeijbeesten, bouwgereedschappen, meubilair en ander gereedschap, nu wil Marte weer gaan trouwen en worden momboiren voor de kinderen aangesteld: Aart Hak, broer, en Dirk van Uden, oom via moeder.

Tekenen: Dirk Geerts van Uden, Aart Hak, Klaas Swanenberg, J Sanderus, Baltus Langens,

 

blz 167 dd 1 nov 1784

Compareert Matijs Adriaan van Creij, die constitueert Johan Adriaan Esser, secretaris alhier, om publiek te verkopen een morgen hooiland int Sevenvierdel in een meerdere camp, aangestorven van zijn broer Cornelis van Creij, om een capitale som van 75 gulden af te lossen, aan Juffr de Hee, en betaling van de collaterale successie,

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenberg, J Sanderus,

 

 

 

blz 169 dd  15 dec 1784   Erfdeling collaterale succesie voor een broer en zus

Hendrik Joost Hanegraaf in twee loten

1e lot: aan  ( Hendrien- niet ingevuld-) …. Hanegraaf, weduwe Jacobus Langens,

- onverdeelde 1/2 in perceel hooi of weiland, voor het geheel groot 2 mergen en 3 hont gelegn op het groothoog, de andere helft is van de weduwe Jan Jooste Hanegraaf ( bekend in de verpondingen  F 132)

- perceel teulland mede gelegen alhier, 4 lopens en 29 roeden, bij het conijnshool, oost de weduwe van de Ven, west Dirk van de Wetering, zuid idem, noord de straat ( verpondingen: F 152)

- perceel alhier genaamd Snijdershofke 14 roeden, in quohier van de verpondingen F 152)

- perceel land alhier aan het marktveld, 1 lopens 10 roeden volgens verpondingen F 152 , oost de gemene straat, west de vrouw van Nuland, noord….Hanenberg,

- perceel hooij of weiland alhier op het groothoog 8 hont, inde gemeene wijde, bekend F 152,

- perceel hooiland gelegen onder Rosmalen, 2 morgen, in de 3e hoef , cohier F 265.

2e lot: Adriaan Jooste Hanegraaf , oudpresident en schepen

- perceel teulland op de hooge hoef , 2 lopens en 20 roeden, volgens quohier F 152, oost de weduwe Spierings, zuid Markgraf, Noord Schotsheuvel.

- perceel hooi of weiland, alhier op het Nuland,  2 morgen te langst overt Nuland

- perceel hooi of weiland, 3 hont in 3 mergen en 4 hond op het agterst Nuland , quohier F 152 , 6

- perceel hooi of weiland, 2 hont, op het voorst Nuland, gekomen van Creemers, quohier 152vs.

- 1,5 mergen of 3 hont hooi of weiland gelegen op het agterst Nuland,  in de Polder van der Eijgen, onder nuland, quohier  F152,6 ?

- perceel hooiland onder Rosmalen,  2 mergen,  in de Polder van der Eijgen, in de hoeve bij Rijne  Kooij, qouhier F 265

Voor Hendrik Hanegraaf wonend alhier als gelaste voor zijn vader Adriaan Hanegraaf, en Dirk Langens, wonend alhier mede als gelaste voor zijn moeder Hendrien Hanegraaf, weduwe Jacobus Langens,

Tekenen: Dirk Langens, merkteken Hendrik Hanegraaf, Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel.

 

blz 178 dd 6 jan 1785 Staat en Inventaris

Staat en inventaris Geert van der Laar,  weduwnaar van Lamberdien van der Cammen, voor de voogden van de kinderen: Aart Hak en Dirk van Uden, aangesteld 1 dec 1784 over de kinderen van Marte Hak verwekt bij Peternel van der Laar, dochter van Geert van der Laar,

- de genoemde minderjarige kinderen maar voor 1/4 van de goederen van hun grootvader

perceel teulland , 5 lopens, onder Berlicum genaamd "de horst", ene eind en ene zijde Adriaan van der Biesen, andere zijde Mons. Louis Langelaar, andere einde de Beek

Havelijke goederen:

- paard

- 6 koebeesten

- 4 kalveren

- 37 schapen

- 4 varkens

Koper, Tin en ijserwerck

- 2 kopere koeketels

- 2 kopere handketels

- kopere papketel

- kopere koffijketel

- kopere vuurpan,

- tinne schotel

- tinne kommeke

- 9 tinne lepels en negen vorken

- 4 eijsere koeschakels

- 2 eijsere lampen

- een koekepan en hangeijser

- een haal, vuurtang, schop

- twee eijsere ketels

- groote kast

- een kleine kast

- een kist

- 5 stoelen

- 3 banken

- tafel

- 2 spinnenwielen en toebehoren

- lampstok,

- waskuijp

- een sluijt en twee andere maanden

- naaijmand

- een trog,, enig aardewerk

Paardegetuig en bouw en melkgereedschappen:

- korn

- 2 tonnen

- een top

- 3 emmers met eijsere banden

- boskorf

- 5 koebakken

- paardenbak en reep

- 3 dorsvlegels

- wanmoolen

- ploeg

- eegd

- twee saale en twee ligten

- een gareel

- een toom

- twee sigten

- twee seijsien

- drie mesthaken

- twee schuppen en een tuf schup

- twee vlagseijsien

- een mesthak en haak

- 2 schaapsbenne schelfhouten ?

- kruiwagen

- paar haagte

- 2 wanne

- partij boonstaken

- hoop brandhout en torf

Linnen en wollen:

- 2 veere bedde

- 2 veere peuluen

- een kussen

- 2 dekens

- 5 lakens

- 2 tafellakens

- karhuijf

Granen en veldgewasse:

- enige gedorste en ongedorste rog

- een hoop gedorste boekweijt

- een hoop haaver

- een hoop tarw

- een hoop garst

- een hoop olij en lijnsaet

- een partij boonen en erte

- een hoop hooi in de schuur

- een mijt buiten

- een hoop roggestrooij

- een hoop boekweijde strooij

Geld en tegoeden:

gereed geld:                                                                                                               4-0-0

tegoed van Peeter van der Cammen op 1 jan 1785 wegens 5 maanden kostgeld      20-17-0

idem wegens 4 maanden kostgeld van diens dochter  op 1 jan 1785                                    15-7-0

idem wegens restant cooppeningen                                                                          100-0-0

idem wegens voorgeschoten hoofdgeld voor hem en zijn dochter                            2-8-0

tegoed van Evert van der Pas voor 4 maanden kostgeld op 1 jan                            13-7-0

tegoed van Peeter van der Cammen geleend geld                                                     6-12-0

tegoed van Adriaan van der Biesen de huur van het land onder Berlicum ,

kerstmis 1784                                                                                                           19-0-0

Schulden:

aan Evert van der Pas wegens geleend geld                                                              69-10-0

aan Drik van Pinxteren voor geleverde jenever                                                        5-6-0

aan Guiliam Werelds voor winkelwaren                                                                   2-0-0

aan de weduwe Dielis Godschalx te Middelroij voor geleverd bier                          5-10-0

aan Sis van Heedel voor 2 paar schoenen                                                                 2-10-0

aan Jan van der Pas te Den Bosch voor geleverde winkelwaren                               12-9-0

aan juff Sopers te Den Bosch voor stoffasie van een trijpe broek                            7-7-0

aan Johannes Jan Gooijers voor 8 weken arbeidsloon, per week 18 stuijvers                       7-4-0

aan Mie Dori Jan Ruijs als dienstmaagd wegens huur                                                           1-8-0

aan Jenneke van de Ven voor 8 weken huur als dienstmaagd                                              2-10-10

wegens restant cooppenningen van 10 schapen                                                        14-0-0

aan Heijn van de Ven als schaapherder zijn huur                                                     1-10-0

aan Adriaan van Kreevel te Maren voor pagt van hooiland                                      11-0-0

aan Drossaard Wierdsma wegens gepacht hooiland van de vrouwe van Nuland      61-0-0

aan Francis Ploegmakers voor hooiland                                                                   6-0-0

aan Secr JA Esser voor pagtpenningen van hooiland                                                           12-15-0

aan de erfgenamen de weduwe van Esch de huishuur                                              120-0-0

aan de heer pastoor voor kerkgeld                                                                            0-12-0

aan Geert van der Pas voor het slaan van de olie                                                     2-0-0

komt peeter van der Laar, soon van wijlen Geert van der Laar en dus mede erfgenaam die alle kinderen kregen als uitzetsel bij het aangaan van het huwelijk                                         100-0-0

Tekenen: Derck Geert van Uden, Aart Hak, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gestel,

 

blz 197 dd 27 januari 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Toon van der Poel,

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus

 

blz  199 dd 7 februari 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Allegonda Johannes van den Bogert

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus

 

blz 201 dd 10 febr 1785

Verzoek van Aart Hack en Dirk van Uden beide wonend alhier, als wettige voogden over de 2 minderjarige kinderen van Marte Hack bij Petronella van der Laar, opmerkende dat hun grootvader Peter van de Laar alhier abintestas was komen te overlijden, de kinderen zijn voor 1/4 erfgenaam,

- perceel teulland 5 lopens onder HH Berlicum, genaamd "de Horst" . De andere erfgenamen willen hun 3/4 deel nu verkopen en de voogden vragen toestemming dit 1/4 deel ook te mogen verkopen, dit om praktische redenen: het deel kan er niet zomaar uit gehaald worden en is bovendien extra belast met jet leggen en onderhouden van een brug.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus. Matijs van Creij, Jan van der Ven, JA Esser.

 

blz 204 dd 16 feb 1785

Geert Crijne van Rosmalen verzoekt toestemming om een huisje en stukje land, gelegen alhier, groot 1 lopens en 20 roeden , beide zijden Willem van Creij, voor van de dijk tot op de erve Markgraaff, het erfrecht behoort aan zijn kinderen en kindskind,

voor 1/3 aan zijn kindkind verwekt door dochter Crijneke bij Dirk Gloudemans, die nog in leven is.

overige 2/3 voor zijn meerderjarige kinderen

om het uit de hand te verkopen aan Lambert de Veer voor 250 gulden, om hiermee een schepenbrief aan Juffr Ruijs van 200 gulden te kunnen lossen, Schepenen gaan akkoord

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Matijs van Creij, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Peter Weijgergans, J Sanderus.

 

blz 207 dd 6 april 1785

Hendrik van Nuland, een van de voogden over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Peter Ermers van Nuland, is komen te overlijden, en nu wordt een nieuwe voogd aangesteld nl Antony Hendrik van Nuland, die samen met Peeter Weijgergans voogd is.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Matijs van Creij, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Peter Weijgergans, JA Esser, Antony Hendrik van Nuland tekent ook

 

blz 209 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Piet Johannes Verhaagen, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 211 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Delis Johannes Verhaagen, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 213 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Cornelis Johannes Verhaagen, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 215 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Antony Piet van Venrooij, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft, alhier geboren uit wettige ouders.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 217 dd 9 april 1785 testament

Compareren Gerardus van Weert en Geertruij Zedendam, echtelieden wonend alhier, "uit conjungaale liefde  die zij den anderen zijn toedraagende, maken de langstlevende tot erfgenaam.

Tekenen Gerardus van Wert, Geertrui Sedendam, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, J Sanderus loco secr.

 

blz 221 dd 4 mei 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Catharina Rombouts.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser

 

blz 222 dd 14 juni 1785

Schepenen committeeren RA Wierdsma en JA Esser voor de kwartiervergadering te Osch op 29 juni a.s.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Joost van Gessel, J Sanderus, Peeter Weijgergans,

 

blz 223 dd 15 juni 1785

De naaste vrienden van Jacob de Vos, minderjarige zoon van wijlen Anna Maria van Mil, in huwelijk verwekt aan Hendrik Vos, onvoorsien van voogden, een half jaar geleden aanbestorven van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel in leven weduwe van Dirk van Mil, naaste vrienden wonen in Holland, laten tot nu toe de erfportie beheeren door Jan van Gogh, aangesteld worden nu JA Esser.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, J Sanderus, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans,

 

blz 225 dd 15 juni 1785

Compareert JA Esser al;s curator van Jacob de Vos, ivm 1/4 in de nalatenschap van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel, weduwe Dirk van Mil, te beheren. Bestaande uit een klein perceeltje van 2 lopens 30 roeden, alhier op de Ackers. Omdat er niet gedeelt kan worden, en de andere erfgenamen geresolveert waren, wordt het goed  nu verkocht om de penningen te verdelen.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans,

 

blz 227 dd 21 juni 1785  Staat en inventaris

Voor Jacob de Vos van de goederen die hem te deel vielen uit de erfenis van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel:

- 2 kopere keetels

- tafel,

- een delfse pot met lenige snuijf

1/4 deel in onroerend goed is publiek verkocht.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, J Sanderus, loco secr.  Jan H van der Ven, JA Esser.

 

blz 229 dd 24 juli 1785 Testament

Compareert Francis Ploegmakers weduwnaar van Hilleke Lamberts de Weert, inwoner alhier,

in plaats van eerder testament met zijn vrouw dd 2 mei 1763,

- aan dienstmaagd Sofia van Vlijmen  250 gulden

- laat verder alles na aan de kinderen van zijn broers en zussen

Tekenen: merkteken Francis Ploegmakers  ( zwakheid van lichaam), Klaas Swanenbergh,Jan H van der Ven, JA Esser.

 

blz  232 dd 3 aug 1785

Schepenen committeren Nicolaas Swanenberg voor de verpachting van de gemene lasten te Den Bosch op vrijdag de 19e a.s.

Tekenen: Joost van Gessel, Dirck van de Wetering en Matijs van Creij , JA Esser.

 

blz 234 dd 3 aug 1785

Francis Ploegmakers is komen te overlijden, onder de erfgenamen bevindt zich een minderjarige kind, nl. Johanna Goovers, als voogden worden nu aangesteld Peter en Geurt Goovers, haar broers, wonend alhier,

Tekenen: Peter Govert, Geurt Govers, RA Wierdsma, J Sanderus, Jan hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 236 dd 15 aug 1785 Staat en inventaris

Na overlijden van Johanna Weijgergans, laat na haar man Jan van der Ven, die de goederen in tochte bezit, haar kind in erfrecht, Jan gaat nu huwen met Geertrui Swanenberg

- perceel teulland te Vinkel, groot 6 lopens 26 roeden, genaamd den Leege Hoef, onder Nuland,

- 1/3 in 8 lopens en 46 roeden, teulland onder Nulandm, genaamd Willemsveld

- 2 hond hooiland gelegen opt Voorst Nuland

Koperwerk

- kopere koeketel, groot ca 12 emmers

- idem, 9 emmers groot

- idem ca5 a6 emmers groot

- kopere handketel groot 3 kannen

- idem groot ca 2 emmers

- idem 1 emmer

- kopere melkkan

- kopere melkemmer

- 2 kopere melkseijge

- 2 kopere vuurpanne

- kopere braaijpanneke

- 2 koffij ketels

- kopere lepel met een eijsere steel

Tin:

- tinne waterpot

- rek met 8 tinne schotels

- idem met 5 tinne schotels en 8 tinne borden

- idem met 6 schotels en 6 borden

-2 tinne jeneverkommekes

- tinne mosterdpot

- tinne peperbus

- tinne bierkan

- tinne trekpot

- drie tinnen lepelborden ieder met 12 lepels

- idem met 10 lepels

- tinne soutvat.

- tinne beeker

Blek en eijser

- strijkeijser

- blekke lantaarn

- drie eijsere lampen

- 2 lankhaalen, 2 haalen

- vuureijser

-  vuurschup

- tang

- idem met kopere knoppe

- hangeijser

- koekpan

- 13 staale vroken

- 2 snaphaanen

- een koppel pistoolen

- een vlijs kroon

- 2 eijsere potten

- eijsere moespot

- een mostert kogel

- een blekke emmer

Houtwerk en meubels

- 2 grote opgeleijde eijke kasten

- 2 onopgeleijd

- 3 eijke kisten

- 2 neerslaande tafels

- 10 stoelen

- koffymolen

- een punden

- een staande klok

- 2 spiegels

- twee rekken

- een schooldoos

- kleermand

- een bos met nog drie andere korde schaalen met ontaan15 pondgewicht

- een scherp bord met een mes

- een wieg

- een muurmand ?

- 2 banken

- een houte deurslag

- grote en kleine waskuijp

- een sluijtmand met slot en sleutel

- 3 spinnewielen

- een heekel

Linne wol en beddegoed

- 3 veere bedden

- 3 veere peuleuwen

- 4 veere kussens

- 3 dekens

- 18 slaaplakens

- 8 hooft flewijnen

- 3 paar bedgordijnen

- 10 tafellakens

- wolfijn vlasse laken ?

- schoorsteen kleed

- karhuijf

Bouw en melkgereedschappen:

- een korn met een eijsere band, staf en scheijf

- twee roomtonnen

- melkton

- melkemmer met koopere banden

- 2 wateremmers met eijsere banden

- varkenston met 2 eijsere banden

- een reijsaal

- 2 toomen en een frens

- baktrog met toebehooren

- 2 axen met een botax

- kortsaagh

- hand saagh

- bijl

- 2 hiepen

- een dek leer haak en twee ringen

- 2 effens

- een dissel

- 3 veijlen

- 3 haargetouwen

- 4 seijsien

- 2 sigten

- twee beerhaaken

- twee vlagseijsies

- krookstoel

- twee karkistjes

- een koolton

- een houten en strooijen vat

- snijback met twee messen

- 2 turfschuppen

- een leer

- 2 wannen

- 6 maal sakken

- een kroonschup

- 4 Gaafels

- twee seeven

- 2 rieken

- mesthaak

- 2 spaaijschuppen

- 4 braaken

- twee gereelen

- twee saalen

- twee ligten

- een eijsere helster

- idem

- een hoogkar met beslag

- een laagkar

- een paar hagten

- ploeg met toebehooren

- drie koekuijpen

- 3 varkensbakken

- een eegd

- een eegdpars

- paarde bak en reep

- 2 swong staapels en 3 swongsels

- 2 baggerbeugels

- karreepen

- kruijwaagen met rat en spil

- een korn sleijp

- een seel voor de paarden

- 4 beijdels

Tekenen: Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz  250 dd 31 aug 1785 Staat en Inventaris

Jacobus van Uden overleden laat na weduwe Johanna Jan Bosch, 2 kinderen in de echt verwekt hebben erfrecht,  Johanna gaat trouwen met Johannes Helliggers:

- twee eijken kasten

- kist

- 2 houte en een bieze stoel

- tafeltje

- schootelbank

- 2 schotelrekken

- een lampstok

- 2 kopere keteltjes

- 2 koffijpotten

- beddepan

- kopere teebus

- 2 tinne schotels

- 5 tinne borden

- tinne trekpot

- 5 lepels

- een tinne kommeke

- 2 eijsere keetels

- een haal,

- een tang

- vuurschup

- lamp

- spiegel

- coffijbus

- zeef

- veere bed

- veere peuleuw

- deeken

- 2 paar lakens

- een paar gordijnen en roeij

- wateremmer

- koekpan

Tekenen: Joost van Gessel locosecr, Johanna Jan Bosch, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, Peeter Weijgergans, JA Esser.

 

blz 254 dd 10 sept 1785

Schepenen commiteren RA Wierdsma en JA Esser voor de buitengewone kwartiervergadering op de 21e deser maand in Osch, over de bouw van een Tugthuis

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peeter Weijgergans, Matijs van Creij, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 256 dd 10 sept 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Adriaan van Venrooij,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 258 dd 23 sept 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johannes van der Heijden,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz 260 dd 23 sept 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens van Dinter

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 262 dd 25 sept 1785

Verzoek van Peter en Gerit Goovers, als voogden aangesteld over hun minderjarige zus Johanna Goovers, vanwege de erfportie van haar oom Francis Ploegmakers, van wege de ongelijke percelen en de menigte van erfgenamen wordt besloten de vaste goederen publiek te verkopen. Schepenen geven toestemming na gehoord te hebben de moeder en naaste vrienden van de vaderszijde

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Peeter Weijgergans, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 266 dd 24 okt 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Aart Hack, thans wonend te Heeswijk,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 268 dd 18 nov 1785

Jenneke Jansen van Boxtel, weduwe wijlen Cornelis van Gemonde, wonend alhier met assistentie van haar momboir, heeft geld geleend aan Jan van Boxtel, wonend alhier, een som van 100 gulden, a 3%,

( in marge geld is betaald dd 29 juli 1790)

Tekenen: merkteken Jenneke Jansen van Boxtel, Klaas Swanenbergm Jan hendirk van de Ven, Dirk van de Wetering, loco secr.

( deze acte had in protocol van vaste en hypothecatien goederen moeten staan)

 

blz 270 dd 21 nov 1785 Staat en Inventaris

Van de boedel van wijlen Francis Ploegmakers gewesene weduwnaar van Hilleke Lambert de Weert, door Peter en Geurt Govers als voogden over hun minderjarige zuster Johanna Govers, mede erfgenaam voor 1/7 deel van haar oom.

* gereed geld     15-12-0

* alle vaste goederen zijn publiek verkocht en hebben opgebracht: niet ingevuld

* het provenu van alle losse goederen bedraagt: niet ingevuld

* tegoeden:

            - wegens restant huurpenningen die nog niet werden opgegeven: pro memorie

* Schulden:

            - aan Seijke van Vlijmen voor een legaat 250 gulden

            - loslopende schulden die nog niet werden opgegeven: pro memorie

Tekenen: Peter Govers, Geurt Govers, RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven

 

blz 274 dd 22 november 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens Hendricus Bogers, momenteel wonend in Swijndregt,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, JA Esser.

 

blz 276 dd laatste woensdag van 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria Jan Hack, huisvrouw van Peter Broeksteeg, momenteel wonend te Heeswijk,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, J Sanderus, loco secr.

 

blz 278 dd  28 dec 1785

Compareert J Ackermans, vorster gemachtigd door Willem Wolfs collecteur der lands en dorpslasten der HH Nuland, arresteert 3 lopens en 31,5 roeden land op de Hoge Hoef toebehooren Dirk Dielissen wegens een schuld van 5-2-8, wegens de verpondingen, beede  over 1782 en 1783

J Ackermans,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel loco secr. , J Sanderus,

 

blz 280 dd 30 jan 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Adriaentje Geurt Crol, nu wonend aan de Schans St Andries,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel loco secr, Jan Hendrik van der Ven

 

blz 282 dd 11 febr 1786 Staat en Inventaris

Na overlijden van Johanna Piet Wijnen, tocht aan haar man Marte van Dinter, en haar kind Maria in dit huwelijk verwekt, heeft het erfrecht. Marte wil gaan trouwen met Helena Jansen van Uden,

Houtwerk:

- hoog kar

- aard kar

- twee kasten

- 4 stoelen

- kist

- eijken tafel

- 2 roomtonnen

- 2 rekken

- spinnewiel

- spiegel

eijserwerk

- hael

- tang

- schup

- vuureijser

- graafschup

- mestriek

- 6 vorketten

- eijsere pot groot ca 5 kannen

- 2 emmers

- scherfmes

Koperwerk:

- 2 koffijpotten

- koper keteltje, groot ca 2 kannen

- bedpan

- zeijgschotel

- tabakx comfoor

Tinnegoed

- lepelbord met 16 lepels

- jeneverkom

- peperbus

- zuijkerbakje

beddegoed en linnen

- een veere bed en peuleuw

- kussen

- wolle deken

- 2 paar slaaplakens

- 2 tafellakens

Goud en silver

- een goud kruijs en knop

- een gouden vingerring

geen silverwerk

Paartsgetuijg:

- een gereel

- een saal

- een ligt

pm de kleren reeds tot kleren van het kind gebruikt.

Tekenen: Marten van Dinter, Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 288 dd 11 febr 1786 borgbrief

De opperprovisoren van de Armentafel staan in voor de alimentatie van het kind van Anthony Makke, genaamd Antthony Makke, alhier geboren, als het tot armoede mocht vervallen, woont nu te Rosmalen,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Joost van Gessel, loco secr

 

blz 289 dd 11 febr 1786

Compareert Sophia van Vlijmen ongehuwde meerderjarige dochter wonend alhier geassisteert met haar momboir Joost van Gestel, en machtigd nu RA Wierdsma drossaard om in te vorderen van de erfgenamen van wijlen Francis Ploegmakers, in leven gewoond hebbende alhier, te samen of ieder afzonderlijk voor een som van 235 gulden voor schriftelijke verklaring te leen geschooten,

Tekent: Sophie Willems van Vlijmen, Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 292 dd 17 febr 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna Geurt van Dinter, nu wonend te Osch,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peeter Weijgergans, JA Esser

 

blz 294 dd 22 febr 1786

Op verzoek van Jan van der Ven gaan de schepenen naar zijn  huis in den Helsenhoek onlangs van de erfgenamen van Francis Ploegmakers en Hilleke Lambert de Weert, indertijt echte lieden, gekocht en tans bewoont door Paulus Jansen, maken een verklaring van noodzakelijk onderhoud:

achter de stal aan de oost, west en zuidzijde zeer uijt malkanderen gezakt, op te winden en rontom de buijten wanden Plaaten en stijlen geheel te vernieuwen,

de paarden en koeijenstal op te maken,

de zolder boven de keuken onrepareerbaar, geheel te vernieuwen,

de kelder boven af te breeken en opnieuw te vendulven en bevloeren,

de muur in de westhoek van het huijs uitgevallen , in te metselen

in het kosijn van de keuken onder twee nieuwe glaase raamen te plaatsen

den rok van den oven te repareeren ,

de binnenmuur boven de kamerdeur uitgevallen, in te metselen,

de binnen en buitendeuren alle te verstellen en sluijtbaar maken

het gehele dak te repareren

Tekenen: Matijs van Creij, Tonie Hendrik van Nuland locosecr, Peeter Weijgergans.

 

blz 297 dd 5 april 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Annemie van der Heijden,

Tekenen: Ra Wierdsma, Jan Hendrik van de Ven, Tonie Hendrik van Nuland, Peeter Weijgergans

 

blz 298 dd 26 april 1786

Compareren Peter van de Laar, Wouter Hanenberg, Hendrik van Schijndel, Hendrik Jan Peters, Willem Jan Ariaens, Willem Peerboom, Toni Kuijpers, Hendrik Swanenberg, sterk voor de absente, wonend alhier, te Rosmalen en het Land van Ravesteijn,

Alle erfgenamen van Welle Ruijs, overleden te Uden, die verklaarden dan Jan Ruijs als executeur testementair hen heeft voldaan en betaald ieder voor hun 1/13 deel een som van 179- 11-2 en 3/5

Tekenen: Peter van de Laar, Wouter Haenebergh, Hendrik van Schijndel, merk Hendrik Jan Peters, merk Willem Peereboom, merk Hendrik Peereboom, merk Toon Kuijpers, Merk Hendrik Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

EINDE 

RA Nuland 61 Allerhande acten 1786-1790                                    versie 1.0

 

 

Blz 1 dd 3 mei 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Lambertus Jan de Creij,

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

Blz 2 dd 3 mei 1786

Verzoek vanwege Hendrik Hanegraaf, inwoner alhier, vader en voogd van zijn zes minderjarige kinderen verwekt bij Hendrien van den Broek, met name Marie, Catrien, antoni, Steeven, annemie en Servaas Hanegraaf, tevens verzoek door Goiijert van den Broek, wonend te rosmalen,  als toeziend voogd, aangesteld door zijn moeder Meggel Verhoeven, en dus grootmoeder van de kinderen, weduwe Steven Faase van den Broek, volgens testament voor schepenen van Berlicum d.d. 16 juni 1785, de pupillen hebben 1/6 deel in de vaste goederen van hun grootvader en grootmoeder, bestaande uit een hoeve en erve te Rosmalen in Maaliscamp, een huis en land te Berlicum, en percelen land aldaar en onder empel, en publiekelijk te rosmalen te verkopen ( daar liggen de beste goederen)

Verder compareren Jacob Hanegraaf, oom via vader, Peter van den Broek, oom via moeder, zijn akkoord.

Ze worden gemachtigd om het 1/6 deel te Rosmalen publiekelijk te verkopen, met de opbrengst de schuld te voldoen aan Willem van Gerven op de Papendijk van 2500 gulden en aan Goijert Heeren een bedrag van 250 gulden,

Tekenen: RA Wierdsma, Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz 6 dd 4 mei 1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Daniel Timmers en Diena van Uden, met hun kinderen genaamd Dora, Lena en Johanna,

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz 8 dd 5 mei 1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Peeter Goovers,

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz  9 dd dd 31 mei 1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hendrik Paulus Geerts

Tekenen: Joost van Gessel, Peeter Weijgergans, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 11 dd 24 juni 1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Lamberdien Toon Piet Coenraade

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Peeter Weijgergans, Tonie Hendrik van Nuland, Jan H. van der Ven, JA Esser

 

Blz 13 dd 6 juli 1786

Compareert Vrouwe Geertruijde Helena Speelman, met haar momboir Hr Willem Folkert Frijlinck, wonende alhier, en machtigd RA Wierdsma betreffende het sterfhuis van Vrouwe Beatrix Susanna van der Meer, in leven vrouwe deser HH, om de goederen te inventariseren en taxeren, de schulden te vereffenen, om een deling mogelijk te maken

Tekent: GH Speelman, W Frijlinck, Klaes Swanenbergh, Matijs van Craij, Joost van Gessel,

 

 

 

blz 16 dd 12 aug 1786

Schepenen committeren Klaas Swanenberg om naar Den Bosch te gaan op zaterdag 19 augustus voor de verpachting van de gemeene middelen.

Tekenen: Tonie Hendrik van Nuland, Jan H van der Ven, Peeter Weijgergans, ,JA Esser

 

blz 18 dd 30 aug  1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Allegonda van Nuland.

Tekenen: Tonie Hendrik van Nuland, Klaes Swanenbergh, JA Esser

 

blz 20 dd 28 september 1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Adriaan van Grinsven,

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz 22 dd 28 september 1786 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Maria van Berghem, verhuist naar Rosmalen,

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

Blz 24 dd 17 december 1786

Compareert Adriaan Hanegraaf inwoner alhier weduwnaar van wijlen Martijn Westerlaken, en stelt tot voogd over de 2 minderjarige kinderen van wijlen zijn dochter Hendrien Haanegraaf, in echt verwekt aan Jan Goovers, met name Geurt en Dirk Goovers, zijn zoon Hendrik Hanegraaf en schoonzoon Peeter Weijgergans, beide wonend alhier en verder zijn schoonzoon Cornelis Baars wonend te Geffen.

Tekenen: merk Adriaan Hanegraaf, Matijs van Creij, Joost van Gessel, JA Esser.

 

blz. 27 dd 8 mei 1787

Compareert Johannes van den Akker, wonend te Den Bosch, als houder van een gelofte ter Saake de koop van een Hoeve genaamd Hei en Wei, gelegen alhier aan de Graafse Baan, groot in capitaal 14oo gulden, ten laste van Jan Steenbekkers die bekende dat Dirk van Hassel, wonend te Rosmalen, als gelast van Jan Steenbekkers, aan Van den Akker heeft betaald een som van 1310 Gulden, zijn de volle kooppeningen en slagen, etc.

Tekenen: Joh van den Acker, Dirk van de Wetering, Klaas Swanenberg,

 

blz 29 dd 18e januari 1787 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hendrik Guldemans,

Tekenen: Joost van Gessel, Dirk van de Wetering, Klaas Swanenberg,

 

blz  31 dd 28 februari 1787 ondervraging

Van Hendrik van Nuland, Gerardus van Nuland, beiden in de 20 jaren, doende boerenwerk alhier te Nuland wonend,  op verzoek van Jan Franciscus van Straalen wonend te Os,

verklaren dat ze op 23 oktober 1786 op de  Markt te Herpen in het Land van Ravesteijn te zijn geweest, en zagen daar de Requirant en Jan Aarts van Schaijk wonend te Berghem, en zagen dat ze samen uit een glas dronken en elkander verscheijde reisen over en weeder hebben toegebracht, en zagen dat ook anderen er aan het drinken waren,

Tekenen Hendrik Antoni van Nuland, merkteken Gerardus van Nuland, "beide van goede naam en faam zoals de schepenen onderschrijven",

Tekenen: Klaas Swanenberg, loco officier, Matijs van Creij, Jan H van der Ven.

 

blz 34 dd 28 febr 1787 verklaring

Compareert Johanna Willem van Loon, wonend te Os, oud ca. 36 jaar, verklaart op verzoek van Franciscus van Stralen, wonend te Os, dat zij op Herpen markt is geweest op 23 oktober 1786, en zag dat de Requirant en Jan Aarts van Schaijk verscheijde reisen uit een glas gedronken en malkander toegebracht hebben, in aanwezigheid van de huisvrouw van Franciscus van Stralen,

Tekenen: merkteken Johanna Willem van Loon, Klaas Swanenberg, loco officier, Matijs van Creij, Jan H van der Ven.

 

blz 36 dd 12 maart 1787 Erfdeling Hanegraaf

Compareert Peter Weijgergans, gehuwd met Jenneke Hanegraaf,

Peter Hanegraaf,

Hendrik Hanegraaf,

Dirk Hanegraaf,

Josina Hanegraaf, wonend allen alhier

Cornelis Baars wonend te Geffen als voogd samen met Peter Weigergans en Hendrik Hanegraaf van de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Goovers en Hendrien Hanegraaf,

Maken nu een erfdeling van hun grootvader en grootmoeder Adriaan Hanegraaf en Martijn Westerlaken,

aan Peeter Weijgergans:

- huis met stal en met hof groot 1 lopens en 30 roeijen, alhier te Nuland, oost de weduwe Piet van de Ven, zuid Handrik Hanegraaf, West  en noord de straat, in de verpondingen 1-7-10, belast met een jaarlijkse pacht van 6,5 vat rogge en 0-9-6 aan comptoir der Geestelijke goederen, Den Bosch , en grondchijns

- 2 stukken teulland aan de Nulandse straat, 1 lopens 11 roeden, oost Willem spierings, west Leonardus van Doorn, zuid de straat, noord Jan van Vugt, in de verpondingen 0-14-14, belast met een jaarlijkse rente van 2-2-12

- 2 morgen hooiland in de Rosmalense Hoeve, oost Juffr van Warmond, west weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de weduwe Ploegmakers, noord weduwe Jan Hanegraaf

aan Josina Hanegraaf:

- 2 morgen opt Agterst Nuland, oost Anthony van Rooij, west Corstiaan Bouwmans, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, in drie percelen in de verpondingen: 2-8-10.

- perceel teulland onder Geffen 5 lopens, 5 roeden, oost de erfgenamen Aart van Heesch, west Peter Verhoeven, zuid Paulus van Grinsven, noord Peeter Hanegraaf

Aan Peeter Hanegraaf

- 4 hond hooi of weiland opt middelst Nuland, oost Marte Suijskens, west De Heer Onsenoort, in verpondingen 0-16-14

- mergen hooi of weiland op het agterst Nuland, oost Paulus van Grinsven, west van Doorn, noord den Hoefdijk , in de verpondingen 1-3-4.

- perceel teulland onder Geffen groot 5 lopens en 5 roeden, oost erfgenamen Aart van Heesch, west Peeter Verhoeven, noord Johannes van Niftrik

aan Hendrik Hanegraaf:

- perceel teulland onder Nuland bij de Roomse Kerk, 5 lopens en 25 roeijen, sijnde korte en lange stukken, oost Geert Geerlings, west en zuid Adriaan van Weert, in de verpondingen 2-10-12

- een halve morgen hooi of weiland op het middelst Nuland, oost de Heer van Herk, west van Doorn,

- een halve morgen hooi of weiland onder Littoijen, tussen de erve oost weduwe Christiaan van Rooij, west Anthony Bastiaans, zuid de sloot, noord den Polderdijk

aan de onmondige Geurt en Dirk Goovers

- perceel teulland gelegen alhier genaamd "den Akker" , oost de weduwe Jacobus Langens, west Heer van Nuland, zuid de straat, noord Leonardus van Grinsven, in de verpondingen 1-3-10.

- perceel teulland op "de Hoge Hoef " oost Anthony van Nuland, west Willem Spierings, zuid Laurens van Uden, noord Schotsheuvel, in de verpondingen 0-15-0

- 4 hond hooi of  weiland opt Voorst Nuland oost Cornelis van de ven, west Sijmen Wolfs, zuid Peter van Sleeuwen, noord de weetering

- een hond voor en midden opt Nuland oost de gemeene land, west weduwe Geert van de Poel, zuid weduwe Piet van der Ven, noord Willem van Creij,

- halve mergen opt Agterste Nuland, oost Heer van Herck, west de Kerk van Geffen, zuid het middelst Nuland, noord de Hoefdijk

aan Dirk Hanegraaf

- perceel teulland gelegen alhier genaamd het Fratersbos, groot 1/3 van 8 lopens, oost Paulus van Grinsven, west de weduwe Jacobus Langens, zuid het Vinkel en noord de Herbaan,

- 2 mergen hooiland, in de korte hoeve , oost Peter Weijgergans, west Peter van de Ven, zuid Heer van Nuland, noord Agterdijk

Tekenen: handmerk Hendrik Hanegraaf, Cornelis Baars, Derck Hanegraaf, Peeter Weijgergans, handmerk Peeter Hanegraaf, idem Josina Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, loco secr, Jan H van der Ven.

 

Blz 48 dd 7 maart 1787

Compareert Toon Lambert van Rooij inwoner alhier verklaart machtig te maken Philip Vriezekolk, procureur van het kwartier van Maasland, en dese HH van Nuland, wonend te Den Bosch, om namens hem in regten te roepen Leonardus Poulus van Grinsven, wonend alhier, tot gestand doen der ruiling op 18 februari in het huis van de weduwe Dirk van Vugt van paard tegen paardmet toegeving aan van Rooij van twee Zeeuwse Rijksdaalders

Tekent Antonie Lambertus van Rooij, Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven, JA Esser.

 

blz 51 dd 10 maart 1787

Compareren Hendrik Toon van Nuland en Gerardus Toon van Nuland, wonend alhier, beide in de 20 jaren, staande ter goede naam en faam, verklaren op verzoek van Toon Lamberts van Rooij, wonend alhier, dat zij op zondag 18 februari l.l., smiddags waren ten huijse en herberg van de weduwe Dirk van Vugt, waarbij er tussen Toon Lamberts van Rooij en Leonardus Poulus van Grinsven, wonend alhier, is aangegaan een ruiling van paard tegen paard, vermits de paarden gesond en fris bij de leverantie souden moeten sijn, waarbij Van Rooij tegen van Grinsven zei, dat als hij er berouw van kreeg, hij er met een kan bier vanaf kon. Er werden nog meer beloovingen gedaan, er zou ook geld bij komen, verder zouden ook het gereel mee geruild worden. De ruiling zou geschieden bij het huijs van Jan van Vugt aan het Marktveld, etc

Tekenen: Hendrik Toni van Nuland, merk Gerardus Toon van Nuland, Klaes Swanenberg loco officier, Jan Hendr van de Ven, Matijs van Creij, JA Esser.

 

blz 55 dd 12 maart 1787

De weduwe Welle van de Ven geeft te kennen dat haar swager Cornelis van de Ven en Johanna Siermans, eerder gehuwd, nu zijn overleden, nalatende 2 minderjarige kinderen: Amerens en Walterus van de Ven. Schepenen stellen aan tot voogden: Hendrik van der Ven, oom en Sijmen van de Ven, neef.

Tekenen: Hendrik van de Ven, Sijmen van de Ven, RA Wierdsma, Klaes Swanenberg, Jan Hend van de Ven, Joost van Gessel, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 58 dd 29 maart 1787  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Agata van den Bloemenberg

Tekenen: Klaes Swanenberg, Jan Hend van de Ven, Matijs van Creij JA Esser

 

blz 60 dd 29 maart 1787 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Geertrui van Dijk, weduwe Antonie Coenraade en haar twee kinderen, Leendert en Maria,

Tekenen: Klaes Swanenberg, Jan Hend van de Ven, Matijs van Creij JA Esser

 

blz 62 dd 8 april 1787

Compareert Seijke Janse Ploegmakers weduwe Paulus Govers, wonend alhier, verklaart tot voogden te benoemen van de nagelaten kinderen:  Geurt Goovers wonend te Nuland en Peter Govers, wonend te Rosmalen Dirk van de Wetering, wonend te Nuland,

Tekenen: merk Seijke Janse Ploegmakers, Klaes Swanenberg, Jan Hend van de Ven, Tonie Hendrik van Nuland, loco secretaris

 

blz 64 dd 25 april 1787 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Anneke Steenbekkers, dochter van Jan Steenbekkers en Elisabeth de Leest.

Tekenen: Klaes Swanenberg, Jan Hend van de Ven, JA Esser

 

blz 66 dd 8 mei 1787  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Goijert Swanenberg

Tekenen: Jan H van der Ven, Joost van Gessel, Dirk van der Wetering,

 

blz 67 dd 17  mei 1787  borgbrief

Alhier uit wettige ouders Peter Adriaan Gloudemans, verhuist naar Rosmalen,

Tekenen: Jan H van der Ven, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

blz 69 dd

Alhier had moeten volgen een procuratie gepasseerd door de Heer  Coenraad Willem. Baron van Haarsollte en de Vrouwe Maria Sophia Honnetian, echtelieden op de Heer V van Maanen te Elburg tot tranporteren van het landgoed genaamd Zwaluwenberg aan de Heere Jan van der Polder Senior, maar omdat dit boek niet voorhanden was, in het gezet in het transportboek, dd 25 mei 1787,

 

blz 70 dd 23 mei 1787  borgbrief

Alhier uit wettige ouders Nelis Geert van Bakel, woont nu in Leijden,

Tekenen: Tonie Hendrik van Nuland, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 71 dd 27 juni 1787 Erfdeling Goovers

Comparereren Geurt Goovers en Peter Goovers, en Dirk van de Wetering, als voogden over hun minderjarige zuster Johanna Goovers, Elisabeth Govers, Maria Goovers, Jacob Goovers en Andries Govers, kinderen en erfgenamen van Paulus Goovers  en Seijke Janse Ploegmakers, wonend te Nuland, Rosmalen en Den Bosch.

Erfdeling van de goederen van hun ouders en grootmoeder Aartje (?) Goovers

1) Aan Johanna Goovers:

- huis met stal en 10 lopens en 18 roeijen hof, boomgaard en teulland, staande in Nuland aan de Krommenhoek, ene zijde de straat, andere zijde Baltus Langens c.s., ene eind Papenakker, andere eind Margriet van der Ven, (in de verpondingen 5-2-0) , belast met erfelijke en jaarlijkse pacht van een zak rog Bossemaat aan comptoir des kwartier van maasland te Den Bosch op Lighmis. Verder 2 kannen en een pintje rogge, in een meerdere pacht aan de Kerk van Rosmalen, verder 1/3 deel van  een rente 1 gulden aan de leprosen te Den Bosch, te betalen aan de boedel: 450 gulden ter egalisatie,

2) Aan Elisabeth Goovers:

- perceel teulland genaamd  "den Krakenburg " gelegen aan de Leege Kant, zijn de 1/2 van 5 lopens en 9 roeden, wederhelft is van Anthony Goovers, ene einde Tijs van Creij, andere einde Hendrik van Creij,  (voor het geheel in de verpondingen 2-7-14)

- morgen hooijland op t Agterst Nuland, ene zijde Piet van Loon, andere zijde kinderen willem Vorstenbosch, ene eind hoefdijk, andere eind middelst Nuland, (in verpondingen 1-3-4) ,

Te betalen aan het 4e lot: 100 gulden

3) Aan Maria Goovers:

- perceel teulland genaamd "het heufken" te Nuland, "aan het Ven" gelegen, ene zijde Jan Heeren, andere zijde weduwe Welle van de Ven, ene eind Jacobus van Creij, andere eind Peeter van Nuland, (0-13-8 inde verpondingen)

- 7 hond hooijland in de gemeene hoeve onder Nuland, ene zijde Anthony Goovers, andere zijde Willem Wolfs, ene eind de Hoefdijk, andere eind den Agterdijk, in de verpondingen: 1-7-2

Te betalen aan 5e lot: 50 gulden

4) Aan Peeter Goovers:

- 1/2 morgen hooijland onder litthoijen in het Broek in Palkenhoef, naast een Kamp van Jan Ruijs,

- perceel teulland en groes gelegen onder Heesch teijnde de erve van Johannes van der Eng

- 100 gulden van het 2e lot

5) Aan Andries Goovers:

- perceel teulland genaamd "den Haag" groot 1 lopens 44 roeden, gelegen te Nuland, "over het ven", ene zijde Heer Hubert, andere zijde weduwe van de Ven, ene eind Hendrien de Creij, andere eind weduwe Welle van der Ven, in verpondingen 1-2-0,

- perceel hooi of weiland te Nuland in het vinkel, ene zijde dirk van de wetering, ene eind erfgenamen Joost van Boxtel, andere eind kinderen Peeter van Nuland,  0-12-2 inde verpondingen

- gekregen van 3e lot 50 gulden

6) Aan Jacob Govers

- de drie strepen teulland onder Heesch int Vinkel ene zijde Cornelis van Rooij, ene eind weduwe Christ van Rooij, andere eind Jan van Boxtel, belast met erfelijke chijns en pacht van 3 gulden 3 stuijvers in meerdere pacht van 10 gulden Baaselaarspacht (?),

- 2 morgen hooiland onder rosmalen in de Vree, ene zijde Jan van Helvoirt, andere zijde Heer van Herk, ene eind Wetering, andere eind Hoefdijk, in verpondingen 1-7-0 ?

7) Aan Geurt Govers:

- huisplaats en teulland "aan het Heijke", groot 6 lopens , ene zijde Willem Timmers, andere zijde weduwe van Oijen, ene eind gemeene straat, andere eind kinderen Peeter van Nuland, in verpondingen 3-10-12 (?) ,

- morgen hooiland onder Littoijen in het broek tegen een camp van de weduwe Hendrik Waterlaat, belast met twee vaate rog aan de armen van Nuland, item 6 gulden aan Staplert van der Wielen te Den Bosch, op lighmis. Verder nabeurschijns van 0-4-5.

Tekenen: Geurt Govers, Peter Govers, Jacob govers, Elisabeth govers, andries Govers, Maria Govers, Dirk van de Wetering, Matijs van Creij, Peeter Weijgergans, Jan teunis van Roij (?) JA Esser

 

blz 84 dd 29 augustus 1787  Erfdeling van Boxtel

Compareren

Jan van Boxtel

Leonardus Paulus van Grinsven gehuwd met Meijntje van Boxtel

Aan Jan van Boxtel:

- morgen hooiland, in twee morgen onder Rosmalen, in de hoeve gelegen, andere helft behoort aan Peter van Boxtel, zuid weduwe Cornelis van Gemonde, noord Jan Ruijs, west weduwe Jacobus Langens

- perceel teulland onder Heesch, genaamd Bichthofs streep , tegen de gemene weg

- 2 streepkes land aldaar genaamd de Greefkens, komende met de zuidzijde tegen de gemene weg

- 5 stukken teullland aldaar "de heykempkens" , noord tegen de geffense Gemeente

Aan Leonardus Paulusvan Grinsven:

- huis, schop en aangelegen land, groot 2 lopens 7 roeden, gelegen alhier tegen de gemeene straat en tussen de erve van de Heer van Nuland , belast met jaarlijkse pacht van 6,5 vat rogge en 0-9-12 aan slands comptoir kwartier van Maasland te Den Bosch

Tekenen: Jan Peeter van Boxtel, handmerk Leonardus van Grinsven, Klaes Swanenberg, Joost van Gessel,  JA Esser

 

blz 90 dd 29 aug 1787 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Verhoeve en Geertje Hanegraaf , echtelieden thans wonend te Rosmalen

Tekenen: Joost van Gessel, Toni Hendrik van Nuland

 

blz 91 dd 19 september 1787

Compareert Maria Beeterams weduwe Dirk van Vugt, inwoner alhier , verklaart dat haar zoon Christianus van Vugt, Theologant tot Loven (leuven?) voornemens zich te begeeven tot de geestelijke staad als wereldlijk priester , en vanwege eeen gebrek aan een titel ecclesiasticq, noodig is een titel patrimonieel randeerende jaarlijks een somme van 150 gulden Hollands gelt, om in geval van nood door onderhouden te worden. Zijn moeder belooft dat jaarlijks te betalen, ook na haar dood.

Medecomparanten: Peeter van Vugt, Meggilina van Hout weduwe Gijsbert van Vugt, wonend te Den Bosch, Jan van vugt, wonend alhier, zie zich borg stellen.

Tekenen: de weduwe Dirk van Vugt, Peter van vucht, de weduwe van vucht, jan van vugt,

Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Peeter Weijgergans, Jan Hendr van de Ven, loco secr.

 

blz 94 dd

Hier had moeten staan een procuratie door Leonardus Paulus van Grinsven, op de bouwen van der Meer ?, is geschreven in register van transport dd 18 okt 1787

 

blz 95 dd 17 oktober 1787  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Anthony van der Aa en Hendrien van der Ven, egtelieden, met dochter Cristina, wonen te Berlicum nu.

Tekenen: Joost van Gessel, Toni Hendrik van Nuland , JA Esser

 

blz  97 dd 26 december 1787

Jacobus Akkermans, vorster verschijnt op authorisatie van Willem Wolfs collecteur van lands en dorpslasten, en arresteert de vaste goederen van Josep Grouters binnen dese HH , vanwege een achterstand in betaling,

Tekenen: J Akkermans, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 99 dd 26 december 1787

Jacobus Akkermans, vorster verschijnt op authorisatie van Willem Wolfs collecteur van lands en dorpslasten, en arresteert de vaste goederen van … Mijntje van Boxel, vanwege een schuld van 1-19-2, over het jaar 1785,

Tekenen: J Akkermans, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 101 dd

Acte op basis waarvan 2 bovenstaande acte berusten

Tekent: W. Wolfs,

 

blz 102 dd 16 jan 1788  Erfdeling

Tussen

- Ermert Peter van Nuland,

- Willem Spierings als in huwelijk hebben Amerens Peter van Nuland

- Peter Weijgergans en Anthony van Nuland als voogd over de minderjarige Francyna Peter van Nuland , alle inwoner van Nuland, goederen aangekomen bij erfenis en via coop van Anthony van Nuland

Aan Ermert Peter van Nuland:

- huis en land 4 lopens en 14 roeden, te Nuland aan de Helsenhoek, oost deze boedel, west gemeene straat, zuid Jan van der Ven, Noord  "den Berg"

- perceel teulland gelegen als voor, 4 lopens en 14 roeden, van Hendrik Lambert Bogaars, oost en zuid deze boedel, west de straat, noord "den Berg"

- den Houtwas met Antony Ermers te langs voorgenoemd perceel

- perceel teulland 4 lopens 18 roeden van Hendrik Boogers, gelegen als voor, oost Adriaan Kroon, zuid deze boedel, Noord "den Berg",

- den houtwas te langst voorgaande perceel

- perceel teulland groot 3 lopens, 18 roeden, genaamd de Bendels, zijnde drie stukken, gelegen als voor

Belast met een halve zak Rog aan het Groot Gasthuis Den Bosch op Lighmis, en een halve zak rog aan de Armen van Nuland, item een vat rog aan de armen van Nuland, item een vat rog aan de armen van Nuland, item een pacht van 2 vaate rog aan het lands  comptoir

- de twee eijke boomen staande aan de noordzijde van het huijs om binnen 10 jaar te ruijmen

Aan Francijna Peter van Nuland

- huis en land aan het Ven, groot 12 lopens, 18 roeden, oost Jan Heere, west de straat, zuid de Gemeene Berg, noord het Ven met den hout daar aangehorende

- perceel land van Jan van den Berk, voor 2/3 deel, groot 5 lopens en 47 roeden en 1/3 roede, met de houtwas gelegen onder Nuland het Helsenhoeks Rot, oost de gemeene straat, west Jan van der Ven, zuid de weduwe Gerardus van Weert, noord de gemeene straat

Belast met 1-8-0 aan Kerk van Den Bosch, 3-0-0 aan de H Geest tot Den Bosch op Lighmis, idem 3-0-0 aan de selfde, 1/2 van 15 stuijvers aan Juffr van den Berk, en nog met 15 stuijvers met Antony Ermers aan dezelfde, 5 Stuijvers aan de armen van Nuland, 0-6-12 ineen meerdere rente, 0-2-0 aan het comptoir der Domeinen, alle drie jaren met een halve vat rogge,

- Aan het 3e lot: 400 gulden binnen 14 dagen als het gevraagd wordt.

Aan Willem Spierings

- 400 gulden van 2e lot

- 2 morgen weiland "den Geerkamp" te Nuland aan de Kerkdijk, oost de Armen, west de Kerkdijk, zuid Toon van Nuland, noord den Hoogenweg

- perceel teulland 3 lopens en 8 roeden, "op de Bendels" oost en zuid de weduwe van Ooijen, noord Ermert van Nuland

- perceel hoojland onbegroot in het Vinkel onder Nuland, oost Dirk van de Wetering, westen zuid erfgenamen Joost van Boxtel, noord Goovers

- den hout was aldaar

Tekenen: Klaas Swanenberg, Matijs van Creij, Tonie Hendrik van Nuland, Peeter Weijgergans, Willem Spierings, Ermert Peeter van Nuland, JA Esser

 

blz 111 dd 23 jan 1788

Competeren Hendrik Toon van Nuland en Gerardus Toon van Nuland, hen is de eerdere attestatie voorgelezen en voorgehouden ter instantie van Toon Lambert van Rooij, op 10 maart 1787, waarna de acte opnieuw wordt opgescrheven, de beide van Nuland verklaren onder eede dat het zo is gegaan,

Tekenen: Hendrik Toni van Nuland, handmerk Gerard Toni van Nuland, Dirk van de Wetering schepen en loco officier, Jan Hendrik van de Ven, Peter Wijgergans, Joost van Gessel, secretaris

 

 

blz 117 dd 23 jan 1788 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Sepert Jan Weijgergans, nu wonend te Leidschendam,

Tekenen: Jan Hendr van de Ven, loco secr. Klaas Swanenberg, Joost van gessel,

 

blz 119 dd 24 jan 1788

Compareren Gerardus Toon van Nuland  en Jan van Vugt, verklaren op verzoek van Toon Lambert Van Rooij,

de eerste dat hij op 18 febr 1787 de dag der ruiling van paarden, tussen van Rooij en van Grinsven dat hij op verzoek van van Rooij zijn paard van zijn huijs in het Vinkel heeft gehaald en gebracht naar  het huijs van Jan van Vugt, op het Marktveld alhier,

de tweede bevestigd dat van Nuland het paard heeft gebracht,

Tekenen: merk Gerardus Toon van Nuland, Jan van Vugt, Toni Hendrik van Nuland, loco secr., Matijs van Creij, Jan Hendr van de Ven

 

blz 121 dd 22 feb 1788

Verzoek van Jenneke de Leest, weduwe van Mattheus Gloudemans, inwoner alhier, en vraagt approbatie/ toestemming voor de onderhandse verkoop aan Mathijs van Meijnsel van een huis en ca 6 lopens aangehorende nieuwe erve staande alhier agter de hoeve Hei en Wei voor 150 gulden, dat zij in cultuur hebben gebracht in het huwelijk met haar man, het erfrecht is bij hun beide kinderen. Schepenen stemmnen toe als de opbrengst voor de kinderen en huishouden worden gebruikt,

Tekenen: Matijs van Creij, Peeter Weijgergans, Jan Hendr van de Ven, klaas Swanenberg, Ja Esser

 

blz 124 dd

Hier had moeten staan een authorisatie aan Willemijn Poulus de Vries weduwe Geert Verhoeve tot verkoping van een huisje aan Hendrik van Gogh voor 35 gulden, staat in protocol van opdrachten dd 26 maart 1788

 

blz 125 dd 4 juni 1788 Testament

Compareert RA Wierdsma en mevr Maria Christina van Beresteijn echtelieden, wonend alhier,

eerdere dispositie op 17 mei 1764, nu nietig verklaart, alles gaat naar de langstlevende die er vrij over mag beschikken !, aan de kinderen de legitieme portie,

Tekenen:  RA Wierdsma, MT Wierdsma, geboren van Beresteijn, Matijs van Creij, Peter Weijgergans , JA Esser.

 

blz 130 dd 25 juni 1788

Schepenen committeren Ra Wierdsma en JA Esser voor de kwartier vergadering te Osch. op 2 juli 1788.

Tekenen: Matijs van Creij, Peter Weijgergans, Toni Hendrik van Nuland, Jan Hendr van de Ven, Joost van Gessel, JA Esser.

 

blz 131 dd 9 aug 1788 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabeth van Creij huisvrouw van Joost de Bruijn, wonend nu in Rosmalen

Tekenen: Klaas Swanenberg, Dirk van de Wetering,  JA Esser

 

blz 133 dd 9 aug 1788

Schepenen committeren Nicolaas Swanenberg vanwege verpachting van de gemeene middelen van imposten op de consumptie voor het jaar vanaf 1 okt 1788, plaatsvindend te Den Bosch 20 aug a.s.

Tekenen: Jan Hend van de Ven, Tonie Hendrik van Nuland, Dirk van de Wetering, JA Esser

blz 134 dd

Hier had moeten staan de attestatie door Hendrik Toon Hanegraaf op verzoek van het hoog officie, staat in het transport boek dd 22 augustus 1788

 

blz 135 dd 29 aug 1788  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Dirk van Mil

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hend van de Ven  JA Esser

 

blz 137 dd  26 september 1788 Erfdeling van Boxtel

Compareren

- Geert van Boxtel

- Peeter van Boxtel

- Johannes van Boxtel, allen te Nuland wonend

1e lot: Peeter en Johannes van Boxtel

onder Nuland:

- huis stallingen met 4 lopens en 20 roeden aangelegen hof en teulland, ene zijde Johannes van den Bosch, andere zijde Weduwe van de Ven,

- den houtwas daarbij gelegen tijnde den hof

Belast met jaarlijkse rente van 1-10-0 aan de armen van dinther

- de helft van een perceel teulland genaamd "den Leegen Hoff"  groot 2 lopens, 29 roeden gelegen neffens het groot hoog , de andere helft behoort aan de weduwe Jan Rutte van Erp

Belast met 1/2 zak rog aan het blok van het hintamereind

onder Rosmalen:

- morgen hooijland in de hoeve in een meerdere camp van 2 mergen

onder Heesch:

perceel teulland in het vinkel groot 4 vaaten,

2e lot: Geert van Boxtel

- een eijke boom die nu omgevallen ligt op het erf van het eerste lot

- 200 gulden

Tekenen: Johannes Lammers van Boxtel , geert lammers van Boxtel, P van Boxtel,

Klaas Swanenberg, Jan Hend van de Ven  Tonie Hendrik van Nuland, loco officier

 

blz 142 dd 31 okt 1788  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan van Vugt , met 2 kinderen verwekt bij Willemina van der ven, genaamd Dirk en Johanna van Vugt

Tekenen: Jan Hend van de Ven,  Dirk van de Wetering, JA Esser

 

Blz 144 dd 6 nov 1788

Competerende Jan Broeksteeg en Jacob van der Heijden beide van competerende ouderdom , wonend alhier en verklaren op verzoek van Antony Lambert van Rooij, dat zij present waren op 3 februari in het huis van Leonardus Poulus van Grinsven alhier, bij het accoord bij een ruiling van paarden, waarbij alle kosten door van Grinsven betaald zouden worden,

Handmerk Jan Broeksteeg, Jaocb van der Hijde,

Tekenen: Jan Hend van de Ven, Klaas Swanenberg Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 147 dd 12 nov 1788

Compareert antony Lambert van Rooij, machtigd de Heer Willem Folkert Frijlinck  procureur van Nuland, met goedkeuring van de Heer advocaat Losecaat te Den Bosch in het proces tegen Leonardus Paulus van Grinsven, in de paardruil kwestie,

Tekent: Antony Lammert van Rooij, Joost van Gestel , Jan Hend van de Ven, JA Esser

 

blz 149 dd 19 november 1788 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Johannes van Houtem,

Tekenen: Klaas Swanenberg , Jan Hend van de Ven, JA Esser

 

blz 151 dd 24 jan 1789

Schepenen verklaren op verzoek van Hendrik Witzel dat hij de jager van Nuland is geweest bij de Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland,

Tekenen: Klaas Swanenberg, loco secr , Jan Hend van de Ven, Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 152 dd 26 jan 1789

Compareert Anthony van Nuland, schepen en wonend alhier aan de ene kant en Johannes Giele van Nuland, als in huwelijk hebbende Hendrien van Nuland, wonend te Rosmalen aan de andere kant

hebben samen 3 morgen hooi of weiland, onder Rosmalen tegen de Nulandse Kerkdijk, en 600 gulden gereed geld hen aangekomen bij versterf van hunne ouders en komen overeen dat Anthony de 600 gulden zal krijgen en Johannes de 3 morgen.

Tekenen: Tonie Hendrik van Nuland, Johannes van Nuland, Klaas Swanenberg, Matijs van Creij, Jan Hend van de Ven, loco secr.

 

blz 154 dd 26 jan 1789

Compareert Gerardus Toon van Nuland en Jan Tijs van Creij, wonend te Nuland en verklaren op verzoek van Toon Lambers van Rooij dat zij het paard van Leonardus Poulus van Grinsven dat hij geruild had tegen het paard van Anthony Lambers van Rooij, war het proces over ging en nu het paard zijnde van van Rooij, hangende de procedure, verscheijde keren met veulen hebben gezien in de weijde op het groot hoogh, en verklaart de eerste dat van Grinsven het paard daarop verruild heeft  dat het een merriepaard was,

Tekenen: Merk Gerardus Toon van Nuland, Jan Tijs van Creij, Tonie Hendrik van Nuland, Jan Hend van de Ven.

 

blz 156 dd 15 feb 1789

Compareert Joost van Gestel regerend schepen wonend alhier, geeft aan dat zijn vrouw Catharina Jan van der Ven overleden is en hem achtergelaten heeft met 4 minder jarige kinderen, benoemt nu voogden: Jan Hendr van der Ven en Jan Strik, mitsgaders Cobus van Drunen en Johannes van Gestel tot toeziend voogd,

Tekenen: Joost van Gessel, Klaas Swanenberg, Peter Weijgergans, Tonie Hendrik van Nuland, loco secr.

 

blz 159 dd 18 feb 1789

Compareert de Heer Marcelis Franciscus Johannes van Cattenburgh capiteijn in het regiment infanterie van de heer generaal Grave de Mallebois, in garnizoen te Franeker, nu hier present , gehuwd met Jacoba Agatha Speelman, en machtigen RA Wierdsma, drossaard te Nuland om te verkopen, samen met Cornelis Jacob Speelman , heer van Heeswijck en Dinther,  en de jonkvrouwe Geertruijda Helena Speelman, alle goederen die zij gezamenlijk hebben in Holland als elders, alle schulden te voldoen,

Tekenen: HFJ van Cattenburgh, Matijs van Creij, Peeter Weijgergans, JA Esser.

 

blz 162 dd 4 maart 1789

Compareert JA Esser die verklaart dat Jacobus Akkermans, vorster alhier in zijn comptoir namesn Hendrik Witzel heeft geconsigneert een som van 22-2-0 over een som die tegen hem was ingedient door RA Wierdsma.

Tekent: Tonie Hendrik van Nuland, Jan H van der Ven, Matijs van Creij,  Ja Esser secr.

in marge betaald volgens RA wierdsma 4 mei 1791

 

blz 163 dd 25 maart 1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Cornelis van Rooij, nu wonend te Rosmalen,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 165 dd 25 maart 1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Zwanenberg, nu wonend te Rosmalen

Tekenen: Klaas Swanenberg, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 167 dd 29 april  1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Joost van Dinter, nu wonend te Rosmalen

Tekenen: Jan H van der Ven, Peeter Weijgergans, JA Esser

 

blz 169 dd 27 mei 1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik van der Heijde

Tekenen: Jan H van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser

 

blz 171 dd 24 juni 1789

Schepenen commiteren RA Wierdsma en JA Esser, Secretaris voor de kwartiervergadering in Osch op 29 juni 1789.

Tekenen: Matijs van Creij, Jan van der Ven, Peeter Weijgergans, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 173 dd 11 dec 1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johannes Jan van Bakel en Hendrien Tijs van Creij, wonen nu in Rosmalen,

Tekenen: Jan van der Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 175 dd 11 dec 1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Riet en Hendrik Timmermans, gaan naar Rosmalen.

Tekenen: Jan van der Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 177 dd 19 dec 1789 borgbrief

Alhier uit wettige ouders Dirk Jan Goijers

Tekenen: Klaas Swanenberg, Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 179 dd 30 dec 1789

Compareert Christiaan van Gogh, wonend alhier, geeft te kennen dat zijn moeder Maria Jan Bogers weduwe van Jan van Gogh, heden ter secretarij als langstlevende haar competerende de Togt van 8 percelen hooiland in mindering van zijn portie wil hadde gecedeert, maar verklaart van die acte geen gebruik zal maken, en na overlijden van zijn moeder die landerijen in de boedel zal brengen,

Tekenen: Christiaan J van Gogh, Matijs van Craij, Tonie Hendrik van Nuland, Jan van der Ven, JA Esser.

 

blz 180 empel  dd 24 dec 1789

JJ Puttekoffer, collecteur der verpondingen 1786 en 1787 en bede  aurthoriseert de vorster om zonodig landerijen te arresteren vanwege achterstand in betalingen

Tekent: JJ Puttekoffer

 

blz 181 dd 30 dec 1789

Vorster J Akkermans geaurthoriseert door JJ Puttekoffer neemt in arest  de vaste goederen van de

- weduwe Johannes van den Boom wegens een schuld van 2-17-2.

- Frans Glaudemans wegens 14-7-2

- Weduwe Peter Hendricx wegens 0-19-0

Tekenen: J Akkermans, Matijs van Craij, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 183 dd 15 jan 1790 borgbrief

Alhier uit wettige ouders Jan van den Bosch

Tekent: Tonie Hendrik van Nuland, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser.

 

blz 185 dd 20 jan 1790

Schepenen verklaren dat Poulus van Grinsven en  zijn zoon Leonardus van Grinsven inwoners alhier in bezit hebben:

- 1/3 in 4 hond hooiland, op het voorst Nuland, door Poulus van Grinsven aangekocht voor 61 gulden in 1763

- streep land in de Leege Haag, 1 lopens en 17 roeden, door Poulus van Grisnven gekocht in 1763 voor 146 gulden

- perceel teulland groot 8 lopens en 11 roeden, "den Papendijkse Hof",  waardig boven de rente van 11 gulden wegens een schuld van 350 gulden.

- perceel teulland genaamd "den Groote Akker" door Poulus van Grinsven in 1789 gekocht voor 945 gulden

- huis en land groot 2 lopens 7 roeden, tegen de gemeene straat, aangekomen bij Deling van de boedel van zijn vrouws ouders dd 29 aug 1787, belast met 6 vat rogge en 0-9-12 jaarlijks slands comptoir te Den Bosch , bovendien waardig te zijn 350 gulden

- 8 hont hooi of weiland, gelegen in de Couwaterse Camp, aan den Hoogen Weg, door Leonardus Poulus gekocht in 1788 voor 280 gulden

- mergen weiland op het groot hoog, door Leonardus Poulus gekocht in 1788 voor 135 gulden

De secretaris heeft op verzoek van de Heer Notaris en procureur Adrianus van der Meer uit Osch, nagekeken in hoeverre de goederen reëel belast waren in de tijd tussen 30 maart 1763 toen Poulus het eerste perceel verkreeg en 4 juni 1788 en heeft bevonden

- een obligatie van 400 gulden a 4 %, samen met Ariaan van Vugt, aan Hr en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, notaris van den Oever den Bosch 19 maart 1763 en 31 de 1766, en 31 jan. 1769 geregistreert in de secretarij alhier.

- schepenschuldbrief van 300 gulden a 4%, 7 feb 1787 schepenen van Nuland

- obligatie van 600 gulden a 4%, door Poulus van Grinsven, Leonardus Poulus van Grinsven en Willem Poulus van Grinsven ten laste Notaris Adriaan van der Meer voor notaris Mr. Willem Michiel Althuizen, den Bosch 23 maart 1788 en 4 juni daarna hier geregistreerd.

Tekenen: Tonie Hendrik van Nuland, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser.

 

blz 191 dd 27 jan 1790 Erfdeling Hanegraaf

Compareert

- Hendrien Joost Hanegraaf weduwe Jacobus Langens, inwoner alhier, voor 1 staak

- Kinderen en kindskinderen van Wijlen haar broer Adriaan Joost Hanegraaf in echt verwekt bij Martijn Dirk Westerlaken, met name Hendrik Hanegraaf, Peeter Hanegraaf, dirk Hanegraaf, Josina Hanegraaf, Peter Weijgergans gehuwd met Jenneke Hanegraaf, allen te Nuland wonend, ieder voor 1/6 deel, verder Dirk Jan Govers wonend te Liemt, Hendrik Hanegraaf, Peter Weijgergans, beiden voornoemd en Cornelis Baars wonend te Geffen als voogden over de onmondige broer Geurt Jan Govers, kinderen van wijlen Jan Govers bij Hendrien Adriaan Hanegraaf voor het andere 1/6 deel in de 2e staak

Erfdeling van hun broer, oom en oudoom Jan Joosten Hanegraaf volgens testament dd 11 oktober 1771 te Geffen

Aan Hendrien Joost Hanegraaf, weduwe Jacobus Langens

- onverdeelde helft van 2 mergen 3 hond weiland gelegen alhier op het Groot Hoogh, wederhelft aan de andere staak, oost Hr Wierdsma, west weduwe Jan van Gogh, zuid de straat, noord Neeteringsgraaf, in de verpondingen 2-7-8, belast met kepkendsdonkdijk paal 101.

- mergen hooi of weiland op het Agterst Nuland, oost mevr van Hanswijck, west Tonie van Nuland, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, 1-3-4 inde verpondingen, belast met kepkensdonkdijk, paal niet vermeld

- 3 hond achter opt Nuland, oost Juffr de Booij, west weduwe Gerardus van Weert, zuid middelst Nuland, Noord den Hoefdijk, in de verpondingen 0-11-10, kepkensdondijk paal 64,

onder Geffen:

- perceel teulland groot 4 lopens, oost dirk van Niftrik, west gemene straat, zuid huijbert de Weert , noord christiaan van de Aalsvoort,

- perceel teulland groot 2 lopens en 10 roeden, in de Runsehoek op het Hoogveldt, oost juff de wed de Booij, west en noord Joost van Drunen, zuid de Vrouwe van Geffen, belast met jaarlijkse rente van 5 gulden aan Vrouwe Gasthuijs van St Elois, in Den Bosch vervallend op Lighmis,

onder Kessel:

- 1,5 hond hooiland "den breede eert", oost Jan van Balkom, west kerk van Geffen, zuid de Steeg, noord Dirk van Uden, Belast met Kesselse Graaf

Aan de kinderen en kindskinderen Adriaan Joost Hanegraaf:

- 1/3 deel in perceel land genaamd Fratersbos, groot 8 lopens onder Nuland, gelegen neven de Rijt, zuid en oost de weduwe Jacobus Langens, west de weduwe Jan van Gogh, noord Poulus van Grinsven, in de verpondingen 1-0-0

- perceel teulland ter plaats op het "Hoogbos ", in Nulands Vinkel, groot 1 lopens 25 roeden, oost Huerdemans, west en noord Jan van der Pas, zuid weduwe Augustinus van der Aa, in de verpondingen 0-10-0

- 7 hond hooi of weiland, te Nuland, "over den Hogenweg", oost Leonardus Poulus van Grinsven, west het gemeene land, zuid den Hogenweg, noord den Neeteringsgraaf, in de verpondingen 1-2-12, belast met 7 voeten kepkensdonkdijk paal 268,

- 1/3 van 4 hond hooi of weiland op het Voorst Nuland, oost Geert Langens, west kerk van Geffen, zuid Neeteringsgraaf, noord Weetering, in de verpondingen 0-6-4, belast met kepkensdondijk, paal ?

onder Rosmalen:

- mergen hooiland, in de hoeve, oost juffr van Warmond, west Peter van Boxtel, zuid Peter Weijgergans, boord weduwe Hendrik Vorstenbosch, in de verpondingen 1-1-8.

onder Littoijen:

- 3 hond in een halve mergen, in het Broek, genaamd de Parsik oost de weduwe Dries van Rooij, west Tonie van den Berg, zuid Tonie Govers, noord Polderdijk,

Tekenen: merk Hendrick Hanegraaf, merk Peter Hanegraaf, Dirk Hanegraaf, handmerk Josina Hanegraaf, Dirk Govers, Peeter Weijgergans, merk Hendrina Joost Hanegraaf weduwe Jacobus Langens, C Baars, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 200 dd 7 april 1790 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geurt Jan Govers,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven.

 

blz 202 28 april 1790 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Deris Swanenberg huisvrouw van Jan Huismans, en haar zoon Roelof Huismans, in echt alhier verwekt,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 204 dd 6 juni 1790

Compareert Maria van Gogh, weduwe Peter van den Ven, inwoner alhier, machtigd Willem Jan van den Dungen, wonend alhier om te compareren bij de klopschouw op dinsdag 22 juni en volgende dagen, op Kepkensdonkdijk, voor de Heer Dijkgraaf en Heemraden, van de Polder van der Eijgen, voor de palen 55, 61, 97, 114, 140, 193, 264, 356 ( geheel of deels).

Tekenen: Maria van der Ven, Ra Wierdsma, Matijs van Craij, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 206 dd 16 juni 1790

Schepenen machtigen RA Wierdsma voor de klopschouw voor het stuk van de Armen van Nuland,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Matijs van Craij, Joost van Gessel, Jan van der Ven

 

blz 207 dd 16 juni 1790

Schepenen authoriseren RA Wierdsma en JA Esser voor de kwartiervergadering in Osch op woensdag 30 juni 1790,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Matijs van Craij, Joost van Gessel, Jan van der Ven

 

blz 208 dd 17 juni 1790

Schepenen authotiseren JA Esser voor de klopschouw op dinsdag 22 juni op de Kepkensdonkdijk of Zeedijk, voor het vak 362 van de gemeente,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peter Weijgergans, Jan van der Ven,

 

blz 209 dd 25 aug 1790 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendricus Bogers, woont nu in Littoijen,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Dirk van de Wetering, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 211 dd 5 nov 1790

Compareert de Heer Marcelis Albertus van Beresteijn Lt. Kolonel van het Regiment Grave Maülleboir, laat een testament zien ondertekend door de secretaris Esser.

Tekent: van Beresteijn, Peter Weijgergans, Tonie Hendirk van Nuland, JA Esser.

 

blz 214 dd 5 nov 1790 Testament

Compareert Heer Piero Batista Baronne, wonend alhier, maakt testament, en benoemt tot erfgenaam degene waar hij bij zijn sterven kost, inwoning en drank heeft, maar niet toevallig voor enige dagen logeerde,

Tekenen: PB Barrony,Peeter Weijgergans, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 217 dd 6 nov 1790 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Allegonda en Gerardus Geerlings

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 219 dd 6 nov 1790 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Catharina Hanegraaf, huisvrouw van Piet van de Lieffoort

Tekenen: Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 221 dd 6 nov 1690 Testament

De Heer Marcelis Albertus van Beresteijn Lt. Kolonel van het Regiment Grave Maülleboir, in garnisoen in Leeuwarden, tans alhier present.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 223 dd 13 dec 1790

Maria van Bergen is komen te overlijden, heeft goederen nagelaten, voor de helft Hendrik van Berghe, zoon van Wouter van Berghe  in echt verwekt bij Hendrina van den Heuvel, heeft nog geen voogden: nu benoemd: Willem Hendrik Boeije, gehuwd met Maria van Berge,  en Wouter van den Heuvel, oud oom.

Tekenen: Willem Hendrik Boeijen, W vd Heuvel, RA Wierdsma, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 225 dd 31 dec 1790

J Ackermans, vorster gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen en beede over het jaar 1788 en arresteert de vaste goederen van Geurt Weijergans, wegens een schuld van 0- 19-4 over 1788.

Tekenen: J Ackermans, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, Klaas Swanenberg.

 

blz 227 dd 31 dec 1790

J Ackermans, vorster gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen en beede over het jaar 1788 en arresteert de vaste goederen van Peeter van Mil, wegens  een schuld van 1-1-10.

Tekenen: J Ackermans, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, Klaas Swanenberg.

 

EINDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA Nuland 62 Allerhande Acten  1791 - 1795                           versie 1.0

 

blz 1 dd 5 jan 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gerdien van Rooij, thans wonend te Drunen,

Tekenen: Tonie Hendrik van Nuland, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 3 dd  21 jan 1791 Erfdeling

Compareert Christiaan van de Ven, wonend te Osch,

Hendrik van den Braak wonend te Driel, als in huwelijk hebbende Maria van der Ven,

mede als gelaste voor zijn zwager Geert van der Ven, wonend te Rotterdam

Dominicus Luijpen wonend te Den Bosch, gehuwd met Martijna van der Ven.

Eijmert van Tuijl te Geffen en  Jan hendrik van de Ven, regerend schepen te Nuland als voogden over de onmondige Peeter van de Ven,

Kinderen van Jan van der Ven en Cornelia van der Aalsvoort, voor 1e  staak

Geertrui van der Ven, wonend te Nuland, meerderjarig en ongehuwd, met haar momboir voor de 2e staak

Eijmert van Tuijl gehuwd met Erke van der Ven, voor de derde staak

 

Maken erfdeling van de goederen van hun ouders, grootvader en grootmoeder Peter van der Ven en Maria Corstiaan van Gogh, geleefd en overleden te Nuland. Testament Den Bosch Notaris Leonard van Beusekom, 7 sept 1780,

eerste staak:

onder Nuland

- schuur met 3 lopens en 25 roeden, met houtgewassen, aan de Wolfdijkse straat, ene zijde Boudewijn van Tuijl, andere zijde het volgend perceel, ene eind de straat, andere eind Piet van Crij ( verpondingen 2-2-10) , belast met erfelijke rente van 3-0-0 aan Armen van Dinther op lighmis.

- perceel teulland met houtgewassen, volgens verpondingen 2 maal een vierde, dus de helft van 7 lopens en 49 roeden, genaamd "de Agterste Hof" , gelegen als voor aan Wolfsdijkse straat, ene zijde weduwe Jan van gogh, andere zijde vorige perceel, ene eind de straat, andere eind Piet van Crij ( in verpondingen: 2-6-4, belast met erfelijke chijns van 1 gulden, 10 stuijvers aan rentmeester Heer Grave van Stirum,  rentmeester Geestelijke goederen,

- perceel teulland op de Akkers, 3 lopens, ene zijde Jan van Nuland, andere zijde Baltus Langens, ene einde de straat, andere eind Jacobus van Drunen, (2-9-10 inde verpondingen), belast met 3 stuijvers en 6 penningen in een meerdere rente, en een kan rogge in een meerdere pacht aan de Kerk van Rosmalen, op Lighmis

- perceel weijland, genaamd "Mie Quakke kamp" , groot 6 morgen, gelegen achter den elsbosch, oost de weduwe Jacobus Langens, west de weduwe Jan van gogh, Zuid Johannes van den Endepoel, in de verpondingen 4-17-6.

- een morgen hooijland, op het Agterst Nuland, den beneedenste, ene zijde Schalk van der Ven, andere zijde Jan Molle, ene eind e Hoefgraaf, andere eind het Middelst Nuland, in de verpondingen 2-3-4. Belast met6 voetKepkensdonkdijk , paal 97.

- een morgen en 2 hont hooiland, gelegen midden opt Nuland, ene zijde Willem Hubert, andere zijde …., ene eind voorst Nuland, andere eind het Agterst Nuland, 1-16-8 inde verpondingen, belast met 8 voeten Kepkensdonkdijk, in de paal 61 en 4 voeten in de paal 112.

- 10,5 hond hooiland in de beneedenste Gemene Hoeve, ene zijde Heer Leonardus van Doorn, andere zijde Heer van Herck, ene eind Hoefdijk, andere eind Agterdijk, 2-0-10 inde verpondingen,

onder Geffen

- 2 morgen en een halve hond in de Weijvree, ene zijde Eijmert van Tuijl, andere zijde het gemeene land, ene eind de Hooijvree, andere eind "de Dussencamp" in de verpondingen in 2 percelen 2-7-4.

- een morgen hooiland in de Geffense Hooivree, ene zijde Ariaan Verhoeven, ene eind Varsegraaf, andere eind de Weijvree, 2-4-0 inde verpondingen, .

- perceel teulland, sijnde 3 stukken met houtwas, gelegen "op den Ham, in de Bleezenbeek", groot 3 lopens en 1 roe, ene zijde Cornelis van Krij, andere zijde Geertrui van den Ven, enen eind Hendrik van Nuland, andere eind Armen van Nuland, in de verpondingen 1-6-4.

- een schaarhoutenboske "in den turfput" , 45,5 roeden, ene zijde Willem van Kessel, ene eind Joost van Drunen, 0-5-12 inde verpondingen.

Onder Hees

- perceel teulland met houtgewassen, "in de Groes" ene zijde Toni Peter Govers, andere zijde Hendrik Ploegmakers, ene eind de Straat,

- perceel teulland met houtgewas, "aan de Weijst", oost de Weg, zuid de Melksteeg, noord Adriaan Ploegmakers,

- perceel teulland, in "de Weijst" , oost de weg, west en Noord Peter Langens, Zuid Peter van Os

onder Osch

- 11 hond hooijland, "de huijsenbeemd" ene zijde gemeene Land, andere zijde de kinderen Geert Verstegen, ene eind de Weetering, andere eind de huijsenbeemsdijck

- 3 hond hooijland, "in de Veecijns Camp", in een meerdere camp, rijdende met Baltus van Hoogstraten, aan beide zijde de weduwe Meeuwis Vos.

2e staak: Geertrui van de Ven

onder Nuland

- huijsinge stal en karhuis, 7 lopens en 10 roeden land, met houtgewassen staande aan De Wolfsdijk, ene zijde de Heer Huijsbergen, andere zijde Eijmert van Tuijl, ene eind Hr Huijsbergen, andere eind Wolfsdijkse straat, 4-2-10 inde verpondingen, belast met chijns van 1 gulden, 11 stuijvers, 8 penningen, verder een vat en 3 kannen rogge aan de Armen van Nuland, op Lighmis.

- perceel teulland aan de Nulandse Straat, 4 lopens en 5,5 roe, ene zijde Peeter van Boxtel, andere zijde Dirk van Doorn, ene eind Nulandse straat, andere eind den Hogen weg, in de verpondingen: 2-6-0. Belast met rente van 1-10-0 aan de Armen van Dinther. 7 Voeten Kepkensdonkdijk, paal 150.

- 8 hont weijland, over den Hogenweg, ene zijde de Heer Huijsbergen, andere zijde Wouter van Grinsven, ene eind Hogenweg, andere eind sLands Donk, in de verpondingen: 1-8-4. Belsat met 8 voeten kepkensdonkdijk, paal 140.

- 2 mergen weijland, aan den Hogenweg aldaar, ene zijde Hendrien van Heumen, andere zijde Wouter van Grinsven, ene eind Voorst Nuland, andere eind Hogenweg, in de verpondingen: 2-2-0. Belast met 12 voeten Kepkensdonkdijk,

- 2 morgen hooijland, int Sevenvierendeel, ene zijde het smal Sevenvierendeel, andere zijde weduwe Jan van Gestel, ene eind de kinderen Dirk van Niftrik, andere eind Gijsbert van den Velden, in de verpondingen 2-14-8.

onder Geffen

- perceel teulland met zijn houtgewassen, zijnde de helft van de Kerkcamp, groot 2 lopens, 31 roeden, ene zijde Christiaan van de Aalsvoort, andere zijde  erfgenamen Willem van Gerwen, ene eind Juffr. van Kessel, andere eind kinderen Quirijn de Veer, in de verpondingen 0-18-0,

- perceel teulland aldaar op den Ham in den Bleersenbeek, groot 2 lopens, 43 roeden, ene zijde kinderen Jan van der Ven, andere zijde volgend perceel, ene eind Hendrik van Nuland, andere eind den uijtweg over de.., in de verpondingen 1-5-0

- een perceel teulland aldaar in den Bleersenbeek met houtgewassen, 1 lopens 16 roeden, ene zijde Hendrik van Nuland, andere zijde vorig perceel, ene eind den uijtweg , in de verpondingen 0-12-4.

onder Littoijen:

- 3 mergen hooijland, gelegen boven int Littoijens Broek, in Heijnenhoef, ene zijde erfgenamen Geert Seijmens, andere zijde erfgenamen Joost van der Eng,  ene eind den Polderdijk, andere eind de Broekgraaf.

- een mergen en 4 hont hooijland, in de Kriggem, met een zijde en een eind tegen de Littergraaf.

- twee hond hooijland aldaar, waarvan 1 hond is vergraven, gelegen in de Steelo ?

onder Rosmalen

- een morgen in 4 morgen, hooijland, in "de Geer", aan de beneedense kant, te hooijen met Peeter Weijgergans, komende met het ene eind tegen de Agterdijk, in de verpondingen 1-1-0

onder Hees:

- stuk teulland onder Heesch, "in de Pas", oost Jan Vos, west Tonie Verstegen, zuid de Straat,

- twee stukken aldaar in de Pas, oost Augustinus Waterlaat, west Wouter van Oort, zuid de straat, noord de Kerkweg.

- drie stukken teulland, met houtgewassen in de Zeeris, west Hendrik Hanegraaf, zuid de Zeerissteeg, noord de weduwe Peter van Grinsven.

- perceel teulland, aldaar, "de Santcamp", met een houtboske, daar tijnde gelegen, oost Sis van Dijk, west Piet van Erp, noord de Weg,

3e Staak: Eijmert van Tuijl:

onder Nuland:

- huijsinghe bakest, 11 lopens 22 roeden land, aan de Wolfsdijkse straat, ene zijde Jan Brock, andere zijde volgende perceel, ene eind de weg, andere eind de Wolfsdijksestraat, in de verpondingen 6-2-6. Belast met een zak in een meerder pacth van 4 zakken en 4 vaten aan Geefhuis de H Geest te Den Bosch, op Lighmis, en een rente van 5 gulden aan de Heer Graaf  van Stirum, rentmeerster der episcopale goederen, ten behoeve van het gemene land

- perceel teulland met houtgewas gelegen als voor, 4 lopens en 19 roeden, genaamdt  "Geijpen hof", ene zijde tegen het land van het huis, andere zijde weduwe van de Tillart, ene eind de Wolfdijkse straat, andere eind "den Bloeijman" of het volgend perceel , in de verpondingen 2-6-4

- 9 hond weijland aldaar genaamd "den Bloeijman", ene eind het vorige perceel,  andere eind De Nulandse straat, ene zijde weduwe van de Tillaart, andere zijde volgend perceel, in de verpondingen 1-13-4

- 8 hond weijland, aldaar gelegen aan de Nulandse straat, tegen het vorige perceel, in de verpondingen 1-1-10.

- perceel teulland met houtgewassen 2 lopens en 34 roeden, gelegen bij het "konijnshol" , ene zijde Peter Weijgergans, andere zijde weduwe Jacobus Langens, ene eind Hendrik Hanegraaf, andere eind de steeg, in de verpondingen 1-7-10

- 4 hont hooijland, voor opt Nuland, ene zijde weduwe Geert van der Poel, andere zijde weduwe Anthony van Grinsven, ene eind middelst Nuland, andere eind Hendrina van den Heuvel, in de verpondingen 0-18-4, belast met 4 voeten kepkensdonkdijk, paal 193

- twee mergen hooijland, te langst overt Nuland, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Schalk van der Ven en den armen van Geffen, ene eind de hoefdijk, andere eind de Weteringsgraaf, in de verpondingen 2-10-8.Belast met 12 voeten Kepkensdonkdijk, paal 114

- 4 hond hooijland, midden opt Nuland, ene eind het voorst Nuland, andere eind het agterst Nuland, ene zijde Dries van Groenland, andere zijde Heer Hanswijk, in de verpondingen 0-18-4, belast met 4 voeten kepkensdonkdijk, paal 356

- een mergen agter opt Nuland, de bovenste, aan de ene zijde weduwe Jan van Weert, andere zijde Meelmans Gasthuijs, ene eind de Hoefgraaf, andere eind middelst Nuland, verpondingen 1-3-4, belast met 6 voeten kepkensdonkdijk, paal 264

- een hond weijland, over den Hogenweg, ene zijde weduwe Jan van Gogh, ene eind de Neteringsgraaf, in de verpondingen 0-3-4.Belast met 1 voetkepkensdonkdijk geen paalnummer vermeld.

Onder Heesch:

- 3 stukken teulland, met houtgewassen, "op den Weijste Akker" oost de kinderen Peter Heijmans, west Joost van Drunen, beide zijde de weg,

- 2 stukken teulland aldaar aan "Dirk Janse steeg", Zuid Joost Timmermans, noord Hendrik Ploegmakers.

- een schaar houtbosjes aldaar aan de "Else Steeg" aan beide zijde Geurt Beems.

Tekenen: Eijmert van Tuijl, Jan van der Ven, merkteken Geertrui van der Ven, Christiaan van der Ven, Dominicus Luijpen, H vd Braak, RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser

 

blz 24 dd 23 jan 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacobus Crol,

Tekenen: Klaes Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 25 dd 26 maart 1791

Compareert Tonie Hendrik van Nuland, schepen alhier, weduwnaar van Johanna Spierings, ziek te bed, stelt aan tot voogden van zijn minderjarige kinderen: Willem Spierings, zwager en Hendrik Cornelis Geerlings, neef. Reserves: Geert van der Eng, neef en Cornelis Hendrik van Nuland, zijn neef.

Tekenen: TH van Nuland, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven en Peeter Weijgergans, JA Esser.

 

Blz 27 dd 27 april 1791 Staat en Inventaris

Tonie Hendrik van Nuland, weduwnaar van Johanna Spierings , met voogden Willem Spierings en Hendrik Cornelis Geerlings over zijn 3 minderjarige kinderen: Hendrik, Anneke en Johanna,

- Contant geld: 6 gulden, 15 stuijvers

- een beslagen hoogkar

- een eegd

- een gereel, zaal, ligt, hagte en helsters

- drie veere bedden

- drie dito peulingen

- een wolle deken

- een reijzaal

- een schup en riek

- twee koffijpotten

- een klein koper keteltje

- 7 tinnen borden

- een vuurpan

- twee tinne kommetjes

- een dito pintje

- een kopere thee bus

- een kist

- een kast,

- een spiegel

- een klok

- een paar gordijnen en rabat

- een haal, tang en vuurschup

- een vuureijser

- de kleren en linnen zullen voor de minderjarige worden gebruikt

De overledene heeft in compagnie met Johannes Ploegmakers de paarden handel gedaan, deze moet nog verrekend worden.

Tekenen: Willem spierings, Hendrik Cornelis Geerlings, Klaes Swanenbergh, Jan van der Ven, JA Esser.

 

blz 30 dd 27 april 1791   Staat en Inventaris

Hendrik Wouter van Bergen als erfgenaam van wijlen sijne Moeije Maria Jansen van Bergen en zulks bij deling tegen Johannes Hanegraaf als erfgenaam voor de andere helft.

- een veere bed , peuleuw

- 4 lakens

- 4 hemden

- een kist

- een koekeetel

- een bedpan

- een tinne zoutvat

- een blaaspijp

- 4 dito leepels

- een tafel

- een vatje

- een jak

- drie schorte

- 2 borstrokken

- een paar silvere schoengespen

- agt silvere borstroknopen

- enige mutsen en kovels?

- enige scholken ?

- een stikkelijf?

- enige neusdoeken

- nog een jak

- contant geld: 36 gulden en 8 penningen

- 1/2 van een perceel land onder Geffen

compareert Willem Hendrik Boeijen wonend te Berghem als een van de voogden van de minderjarige, verklaart dat alle goederen van zijne moeije er op staan.

Tekenen: Willem Hendrik Boeijen, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 33 dd 4 mei 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsberdien Jeroon van Grinsven

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 34 dd 7 mei 1791 borgbrief

Alhier enige jaren gewoond hebben Peter van der Laar, vertrekt naar Den Bosch,  met zijn drie kinderen alhier verwekt aan Maria Dora Ruijs, genaamd Geert, Christiaan en Johanna Maria,

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 36 dd 7 mei 1791 borgbrief

Anthony Gloudemans geboren van Berlicum en Mijntje Janse Hack, geboren van Dinther , en alhier enige jaren gewoond hebben, zonder borgbrieven te hebben, en nu naar Heeswijk gaan , alhier drie kinderen verwekt genaamd Hendrik, Adriaan en Johannes. Kinderen krijgen een borgbrief mee.

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz  38 dd 7 mei 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Mijntje Handerinus Jan Bosch, vertrekt naar Osch om te trouwen,

Tekenen: Klaes Swanenberg, president Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 40 dd 18 mei 1791

Compareren

Tomas van Dieten, hospes aan het Marktveld alhier,

Giele Gloudemans, oppasser op de laatste gepasseerde marktdag , de 9e van de lopende maand, aan het huijs van gen. van Dieten gefundeert.

Catharina van Crij en Johanna van Tilburg, dienden op die dag in het huijs van van Dieten,

Geert van Boxtel

Piet Boerdonk

Peeter van Stappen

Jacobus van Crij

Geert van de Graaf ( wonend te Geffen)

Verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard

de eerste verklaart dat op die dag zonde precies het uur te weten aan zijn huijs kwam Jan Dozy alias Jan Biesen, diender der justitie deser gemeente, wonend onder Rosmalen, en bij hem een soepje heeft gedronken, en het leek dat hij wat dronken was, hem zei dat hij naar huis moest gaan, wat hij deed na een pijp aangestoken te hebben. Eveneens was aanwezig Laurens van Dinter, wonend op de Cruijsstraat onder Rosmalen. Van Dieten heeft niet gehoord dat er enige ruzie of woordenwisseling is geweest tussen beiden. Laurens volgde Jan Dozy en van dieten zag door een venster dat van Dinter Jan Dozy sloeg met een stok op het marktveld.

2,3 en 4 verklaren dit ook gezien te hebben, zonder gehoord te hebben dat er ruzie was.

5,6,7,8 en 9 verklaren dat zij op de merkt zijn geweest en zagen dat Laurens van Dinter, Jan Dozy sloeg met een stok.

Compareert ook Valentijn Nolt, dienaar der justitie te Geffen, die verklaart ook gezien te hebben dat Laurens van Dinter Jan Dozy sloeg met een slok en hem zodanig kwetste dat het bloet langs zijn hoofd liep en als zijn vrouw hem niet weerhouden had, zou van Dinter hem meer aangedaan hebben.

Tekenen: Tomas van Dieten, Gielen Adriaan Gloudemans, Catharina Hendrik van Creij, Joanna van Tilburgh, Piet Boerdonk, Jakobus Adriaan van Creij, handmerk Peeter van Stappen, idem Jacobus van Crij, idem Valentijn Nolt, Klaes Swanenberg, president Joost van Gessel, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 45 dd 18 mei 1791

Compareeren Peter van Niftrik, Peeter Quak, Hendrien Kreijnen weduwe wijlen Bastiaan van Vugt, wonend alhier

Martinus Osewoldt, wonend te Rosmalen, lijfknecht van de Heer Captein Hoogenhuijzen,

verkalren op verzoek van RA Wierdsma,

Peter van Niftrik verklaart op maandag 9 mei, de marktdag te Nuland, op het marktveld staande heeft gezien dat Jan Dozy, alias Jan Biesen, uit de herberg en huijs van Tomas van Dieten, zag komen, evenlater gevolgd door Laurens van Dinter, en hoorde dat Jan Dozy zei tegen van Dinter: "ik doe u immers geen leed, wat zou je mij slaan?", en dat Van Dinter vervolgens zonder woordewisseling Jan Dozy tegen de grond sloeg, en op de grond liggende nog enkele slagen gegeven heeft, zodat het bloed langs zijn hoofd liep,

Hij verklaart verder dat evenlater de Drosssard en zijn zoon PE Wierdsma en zag gaan in het huijs van Ermert van Nuland, en evenlater met Laurens van Dinter daar uijt zag komen, tot over het bruggetje leggende aan de groote  laan van den elsbosch en daar zag dat Laurens van Dinter zijn mes trok tegen de drossaard en diens zoon, waarbij de drossaard terug wijkende (van het snijden) is gevallen, waarop van Dinter met het mes naar hem liep en zijn zoon van Dinter vastpakte en in de sloot gestooten heeft, waarna drossaard en zijn zoon zijn gaan lopen en gevlucht in het nabijgelegen huijs van de weduwe Bastiaan van Vugt, Van Dinther klom uit de sloot en ging de beiden achterna met het mes in de hand,

Peter Quak verklaart het zelfde en pakte van Dinther vast toen hij bij het huijs aankwam en zei" Jonge wat doelde ". Zonder te weten wat hij antwoorde. Waarna Quak hem op geroep van zijn zuster heeft losgalaten, en van hem afgegaan , zonder verder iets meer van dit voorval te kunnen zeggen.

Hendrien Kreijnen, weduwe van Vugt verklaart dat de drossaard en diens zoon haar huijs in vluchtte en de deur en de vensters sloten, en vervolgens achteruit haar huijs zijn gegaan, een half uur later kwam Laurens van Dinter bij haar aan t huijs, vragende of de drost daar nog was, waarop zij neen antwoordde. Van Dinter ging daarop weer weg.

Martinus Osewoldt  verklaart met vrouwe Hoogenhuijzen op martdag bij het huijs van drossaard Wierdsma was, en later naar de markt ging en zag dat van Dinter Jan Dozy sloeg met een stok. Daarna gegaan naar het huijs van Wierdsma, Jan Dozy bloedde ijselijk, en Martinus samen met Drost en diens zoon naar het Marktveld teruggingen en daar Laurens van Dinter uit het huijs van Ermert van Nuland haalden, en bij het bruggetje zag dat van Dinter het mes trok tegen de drost en diens zoon en agtervolgde tot het huijs van Bastiaan van vugt, verder heeft hij weinig gezien, door al het geloop en gewoel van het volk dat daar present was.

Tekenen: Peter Quak, Peter Osewoldt, handmerk Peter van Niftrik, handmerk weduwe Bastiaan van Vugt, Klaas Swanenberg, Dirk van de Wetering, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 52 dd 21 mei 1791

Compareert RA Wierdsma, drossaard, en zijn zoon Peter emilius Wierdsma, wonend te Nuland, die verklaren op verzoek van het Hoofd officie te Den Bosch, dat op de laatste jaarlijkse voorjaarsmart dd. maandag 9 mei dat om ca. 6 uur in de namiddag bij hen aan huis kwam Jan Dozy, alias Jan Biezen, dienaar der justitie deser HH, die zich op de mart begeven had, bij opdracht van de Drossaard, om alle disorders voor te komen, aankwam en wel zeer gequetst en zwaar bebloed op verschillende plaatsen aan zijn hoofd, zeggende dat Laurens van Dinter hem goed sMoeds op de markt zoo geslagen had, en zij tegen hem zeiden naar huis te gaan. Vervolgens gingen de beiden , de eerst ex officio en de tweede als assistent , benevens de lijfsknegt van de Hr Capiteijn Hoogenhuijzen, die bij hen aan huis was, naar de markt, ten eijnde dien vrijwilliger de mart af te brengen, tot voorkoming van verdere vrijwillige daaden en vegterijen, ze vonden van Dinter in het huijs van Ermert van Nuland, wonend aan het Marktveld, en de drost hem vroeg waarom hij den dienaar zo geslagen had, waarop van Dinter antwoorde dat Jan Dozy eerst geslagen had, waarop de drost antwoordde: " dat weet ik beter, en sulke vluggen moeten de heerlijkheid uit", hem bij de arm pakte en hem samen het huijs hebben uitgekregen, en hem wegbrachtten tot over het bruggetje aan de laan van de Elsbosch, dat nog al redelijk gewillig ging , dog met sterke vloeken.

Daar zag de zoon Wierdsma dat van Dinter zijn mes trok, zeijde"vader hij trekt het mes", waarop van Dinter zich omdraaide en zei: " komt er maar uijt, Schelmen, ik wil niet als een schelm uit de HH gebracht worden", en sneed al heen en weer, waarop beiden hem afhielden met hun stok, waarop de drost in het terugwijken struikelde en viel, op zijn rug lag en van Dinter woedend op hem af liep en hem een snee of steek zoude hebben toegebracht als de zoon niet toegeschooten was, van Dinter vastpakte en in de sloot stiet, waarop de zoon zei dat ze maar in het huijs van Hendrien, de weduwe Bastiaan van Vugt, want mijn stok is in stukken, en ze beiden het huijs in vluchten en de deur hebben toegemaakt. Van Dinter kwam uit de sloot en kwam met het mes in de hand naar het zelfde huijs, waarop de drost en zijn zoon achter het huis uit vluchten en naar huis gingen,

Tekenen: RA Wierdsma, PE Wierdsma, Klaes Swanenberg, Dirk van de Wetering, Hendrik T Hanegraaf, JA Esser

 

blz 56 dd 6 juni 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Joost van der Heijde, nu wonend te Rosmalen.

Tekenen: Klaes Swanenberg, Dirk van de Wetering, JA Esser.

blz 58 dd 23 juni 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren het kind van Jacob van der Ven, genaamd Dirk, nu wonend te Rosmalen,

Tekenen: Klaes Swanenberg, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

blz 59 dd 22 juni 1791

Schepenen machtigen RA Wierdsma en secretaris Esser voor de kwartiervergadering in Osch op maandag 27 juni,

Tekenen: Klaes Swanenberg, Dirk van de Wetering, Jan van der Ven, Peter Weijgergans.

 

Blz 61 dd 20 juli 1791

Taxatie vaste goederen van Klaes Swanenberg op verzoek van zichzelf.

- huis en stal en 2 lopens hof en teulland aan de Santstraat, oost de kinderen Hendrik Hanegraaf, west Dirk van Beekveld, zuid de Santstraat, noord Dirk van Beekveld            450,-.

- perceel teulland en houtgewassen , genaamd "de Haag ", gelegen als voor, oost Adriaan van Weert, west Dirk Weijgergans, zuid Santstraat, noord volgend perdeel              950,-.

- perceel teulland gelegen achter den Dijk, genaamd "de Leege Haag", groot 2 Lopens en 36 roeden, oost Hr Hagens, west Dirk Weijgergans, zuid vorig perceel, noord ….van den Endenpoel,   150,-.

- twee morgen hooijland opt Agterst Nuland, oost weduwe Hendrik van Nuland, west Peter Weijgergans, zuid "Teunis Morgen" en noord den Hoefdijk,           120,-.

- onverdeeld 1/3 deel in 13 hont hooijland gelegen voor en midden opt Nuland, oost Joost Timmermans, west Heer Costerius, zuid Cornelis Geerlings, noord Heer Hanswijk,    100,-.

Totaal: 1770,-.

Tekenen: Dirk van de Wetering, Jan van der Ven, Peter Weijgergans. JA Esser.

 

blz 64 dd 10 aug 1791

Schepenen commiteren Nicolaas Swanenberg, mede schepen, om op zaterdag 27 augustus naar Den Bosch te gaan ivm het verpachten van de gemeene middelen voor het jaar vanaf 1 okt 1791 tot /met september 1792.

Tekenen: Klaes Swanenberg, Herndrik T Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 65 dd 10 aug 1791 Erfdeling

Compareren:

- Jan van der Ven, schepen , wonend alhier, voor 1/7 deel

- Johannes van der Ven, wonend te Den Bosch voor 1/7 deel

- Cornelia van der Ven, weduwe Toon van Grinsven, wonend alhier, ook een lot, 1/7 deel

- Margriet van der Ven, meerderjarige ongehuwd dochter, wonend te Rosmalen, 1/7 deel

- Toni van Nuland als vader en voogd over Johannes van Nuland, Hendrik van Nuland, Gerardus van Nuland, Geert van de Graaf  wonend te Geffen als gehuwd met Alegonda van Nuland, Jan van Vugt, ook wonend te Geffen als gehuwd met Amerens van Nuland, Sijme van de Wetering, wonend alhier,  als gehuwd met wijlen Adriaantje van Nuland, alle kinderen van Jan van Nuland en Geertruij van de Ven, samen voor 1/7 deel

- Allegonda van Nuland ongehuwd meerderjarige dochter, wonend alhier, Johannes van Nuland, wonend te Nuland, Adriaantje van Nuland gehuwd met Johannes van Creij, wonend te Nuland, Huijbert van Dijk, gehuwd met Aaltje van Nuland, wonend te Nuland, Gijsbert van de Wijgert wonend te Rosmalen gehuwd met Geertruij van Nuland, voor 1/7 deel

- Cornelis Geerlings en Johannes van der Ven, de eerste als vader en samen als voogd over Allegonda Geerlings, Gerardus Geerlings en Hendrik Geerlings , alle kinderen van Hendrien Hendrik van de Ven voor 1/7 deel

Maken nu een erfdeling van de goederen van Peeter van der Ven, overleden alhier, volgens testament voor Notaris Samuel de Cassemajor te Den Bosch 18 maart 1773,

1e lot Jan van der Ven:

- onder Nuland een perceel land in de korte hoeve, groot 11 hond, ene zijde het gemeene land, andere zijde Jan van Boxel, het ene eind de Kooij, het andere eind kinderen Adriaan Hanegraaf,

- item 3 hond voor en midden opt Nuland ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Cornelis Geerlings, ene eind Agterst Nuland, andere eind Neeteringsgraaf, belast met 3 voeten kepkensdonkdijk, onder paal 37.

- som van 50 gulden

2e lot: Johannes van der Ven:

- onder Rosmalen perceel hooij of weiland, gelegen in de Hoeve, groot 3,5 morgen, oost de Kooij, west Gerardus Herk, zuid "de kwaade kamp"noord weduwe Mathijs van Creij

- 25 gulden

3e lot: Cornelia van de Ven, weduwe Toon van Grinsven:

- onder Nuland, de 1/2 van 4 morgen en twee hond aan de Nulandse straat, ene zijde Adriaan van Weert, andere zijde Joost van Gestel, ene eind den Hoogen weg, ander eind de Nulandse straat,

- 25 gulden. Belast met de 1/2 van de 1/2  onderhouden van het seijl aan de Nulandse straat , item voor de 1/2 in 1/4 deel aan de Hoogenweg, speciaal met de 1/2 in 2 voeten Maasdijk te Orthen en 1/2 van 26 voeten in de kepkensdonkdijk , in paal 51

4e lot: aan margriet hendrik van de Ven

onder Nuland, de 1/2 van 4 morgen en twee hond aan de Nulandse straat, ene zijde Adriaan van Weert, andere zijde Joost van Gestel, ene eind den Hoogen weg, ander eind de Nulandse straat,

- 25 gulden. Belast met de 1/2 van de 1/2  onderhouden van het seijl aan de Nulandse straat , item voor de 1/2 in 1/4 deel aan de Hoogenweg, speciaal met de 1/2 in 2 voeten Maasdijk te Orthen en 1/2 van 26 voeten in de kepkensdonkdijk , in paal 51

5e lot: aan de kinderen, met name Johannes, Hendrik, Gerardus, geert van de Graaf, Jan van Vugt en sijme van de Wetering, van Toni van Nuland in huwelijk verwekt bij wijle Maria van de Ven ? zie boven?

- 13 hond opt Kerken hoog, ene en andere zijde Seeger Smits, ene eind den Hogenweg, andere eind Nulandse straat, belast met 13 voeten kepkensdonkdijk in 3 vakken,

6e lot: kinderen Jan van Nuland verwekt bij Geertruij van de Ven

- 300 gulden contant

7e lot: kinderen Cornelis Geerlings verwekt bij Hendrien Hendriks van de Ven

- onder Nuland, perceel groesland "over den Hogenweg", ene zijde gemeene land, andere zijde Hr Hanswijk, ene eind Hogenweg, andere eind Neeteringsgraaf.,

- 4 hont daaraan gelegen, belast met 1/4 in het Zijl aan den Hogenweg en 14 voeten kepkensdonkdijk in twee palen.

Tekenen: Jan van der Ven, Cornelis Geelings, Johannes van der Ven, Hendrik Cornelis Geelings, Hendrik Toni van Nuland, Kornelia Antoni van Grinsven, Margrita van der Ven, Johannes Jan van Nulandt, Huijbert van Dijck, Alegonda Jan van Nuland, merk adriaantje van Creij, Gijsbertus van de Wijgert, merk van Tonie Hendrik van Nuland, merk Gerardus van Nuland, Merk Hendrik van der Graaf (?), Jan van Vugt, Sijmen van de Wetering, Klaes Swanenberg, Herndrik T Hanegraaf, JA Esser

 

blz 73 dd 12 oktober 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Emerens Jan van der Ven,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 75 dd 21 november 1791   Erfdeling

Compareren

Hendrik Hanegraaf

Peeter Hanegraaf

Dirk Hanegraaf

Josijn Hanegraaf geassisteeerd door de secretaris

Peter Weijgergans gehuwd met Jenneke Hanegraaf , te samen voor 5/6 en

Geurt Govers en Dirk Govers voor 1/6 deel, allen wonend te Nuland

deling van de goederen van hun oom en oudoom

Aan Hendrik Hanegraaf:  onder Littoijen, perceel hooijland, groot 1,5 mergen, ene eind de polderdijk, andere eind de Graef, ene zijde kinderen Nelis Ruijs, andere zijde Toni Baars

Aan Peeter Hanegraaf: - onder rosmalen, perceel hooijland, gelegen in de Hoeven, bij Rijne Kooij, ene eind Jan Ruijs, andere eind Peeter Weijgergans, - onder Nuland, 1 en 1/3 in 4 hond op t Voorst Nuland, belast met kepkensdonkdijk met een voet per hond, - onder Nuland, een houtbosken zijnde 1/3 in Fratersbosch

aan Dirk Hanegraaf: onder Nuland, 2 stukken teulland in Fratersbosch, sijnde 1/3 in 1/3 van 8 lopens met de omliggende houtwassen,

aan Josijn Hanegraaf: onder Nuland, 2 stukken teulland in Fratersbosch, sijnde 1/3 in 1/3 van 8 lopens met de omliggende houtwassen,

aan Peeter Weijgergans: perceel hooijland, sijnde 7 hont gelegen aan den Hoogen Weg, ene zijde Leonardus Poulus van Grinsven, andere zijde Neteringsgraaf, belast met 7 voeten Kepkensdondijk.

Geurt en Dirk Govers: onder Nuland, een schoon perceel land, in het Vinkel, genaamd "den Streep", met houtwassen, doende in de verpondingen 10- stuijvers gelegen tegen het erf van de Heer Huerdemans,

Tekenen: merk Hendrik Hanegraaf, idem Peeter Hanegraaf, idem Jozijn Hanegraaf, Derk Hanegraaf, Peeter Weijgergans, Geurt Govers, Dirk Govers

Tekenen Nicolaas Swaanenberg en Hendrik T. Hanegraaf Schepenen commissarissen, JA Esser.

 

blz 82 dd 30 november 1791

In de nacht van donderdag op vrijdag den 10 en 11e deser maand november 1791 te Nuland bij ongeluk afgebrant de huijsinghe en stallinge van de weduwe Welle van de Ven, gestaan hebbende bij den Duijnendaal.

De schepenen taxeren het huijs op een som van 525 gulden. E.e.a volgens de resolutie van 14 jan 1765, die bepaalde dat als de eigenaar het huijs binnen twee jaar herbouwd en dan van dezelfde klasse is, en onder ede wordt verklaard een bezit onder 4000 gulden te hebben, dan wordt 1/4 deel van de schade betaald door de dorpskas,

Tekenen: Nicolaas Swaanenberg en Hendrik T. Hanegraaf, Jan H van der Ven, Joost van Gestel,  Schepenen, JA Esser.

in marge 8 juni 1792: de weduwe Welle van der Ven verlaart onder de 400o gulden te bezitten en wenst 1/4 vergoeding

 

blz 84 dd  30 november 1791 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gerardus en Johanna van Venrooij, verhuizen naar Rosmalen,

Tekenen: Nicolaas Swaanenberg en Hendrik T. Hanegraaf Schepenen , JA Esser.

 

blz 86 dd 14 december 1791

Competeren

Piet van Loon, wonend alhier

Huijbert de Weert, wonend te Geffen, van competente ouderdom,

verklaren op verzoek van Jan van der Ven , dat Sijmen van de Ven wonend alhier en Toni Hendrik van Nuland, wonend op t Heeseind onder Rosmalen, Dekenen van St Catharina en St Barbara gilde alhier, in presentie van bovengenoemden aan het huijs van Johannes Hanegraaf op de laatste marktdag alhier, Jan van der Ven en zijn Camerate weegens de Saake tussen hem en de dekenen in verschil, van alle kosten tot agt dagen daarna , vrijhielden.

Tekenen: Huijbert de Wert, Peeter van Loon, Klaes Swanenbergh, Jan van der Ven, Joost van Gessel, JA Esser secr.

 

blz 88 dd 14 jan 1792

Ermert Peter van Nuland en zijn swager Willem Spierings weduwnaar van Annemarie (?) Peter van Nuland, deze wereld is komen te overlijden, nalatende een minderjarige dochter Deris , zonder dat er voogden benoemd waren, benoemd worden nu Ermert Peeter van Nuland, oom via de moeder, en Christiaan van Gogh, schoon niet van de vrienden,

Tekenen: Ermert Peter van Nuland, Christiaan v Gogh, Ra Wierdsma, Klaes Swanenbergh, Jan van der Ven, Hendrik T Hanegraaf, Ja Esser

 

blz 91 dd  21 jan 1792

Verklaring voor Geert Dirks van de Wetering, zoon van onze mede schepen, Dirk van de Wetering, en van goede naam,

Tekenen: Joost van Gessel, Klaes Swanenbergh, Jan van der Ven, Hendrik T Hanegraaf, Ja Esser

 

blz 92 dd 23 jan 1792 borgbrief

uit wettige ouders alhier geboren Jenneke Dirk van Venrooij, thans wonend te Drunen,

Klaes Swanenbergh, Jan van der Ven, Ja Esser

 

blz 94 dd 1 februari 1792

Staat en Inventaris van wijlen Willem Spierings weduwnaar van Emerens Peter van Nuland, overleden te Nuland  13 januari j.l. voor de voogden Ermert Peter van Nuland en Christiaan van Gogh, aangesteld alhier, voor de dochter Deris Spierings,

vaste goederen

- huijs, agterhuijs en schop met 4 lopens en 44 roeijen hof en teulland, gelegen bij het Marktveld, ene zijde de kinderen Tonie Hendrik van Nuland, andere zijde en ene eind Weduwe Jan van Gogh, andere eind de straat

- perceel land, thans genaamd "Aart Janse Hof"  met zijn houtgewassen, 4 lopens, 38 roeijen, gelegen kort bij het genoemde huijs, ene zijde en ene eind weduwe Jan van Gogh, andere zijde Piet van Crij, andere eind de straat, staande ter cohier bekend voor de "Boerenjonkerhoff".

- 1/2 van 2,5 morgen hooijland, in de korte hoeve, in " den empelcamp", aan den Agterdijck

- twee hond hooijland ophet voorst Nuland

- item 2 hond hooijland, naast elkaar gelegen., belast met 4 voeten kepkensdonkdijk in paal 187 en 188

- stuk teulland en houtgewassen aan de Nulandse straat, zijnde 1/4 deel van Akker Teuuland, in t geheel groot 8 lopens en 15 roeden in de verpondingen, de andere 3/4 is van Toni Hendrik van Nuland, die moet uitwegen over de eerste 1/4 deel, belast met 3 voeten kepkensdonkdijk in paal 278

- perceel teulland  op de Hooge Hoef , groot 2 lopens en 10,5 roeijen, ene zijde kinderen Jan Goovers, andere zijde het volgend perceel, ene eind Schotsheuvel, andere zijde Laurens van Uden

- perceel teulland aldaar neven het vorige perceel, ene zijde Willem wolfs, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden

- een morgen hooijland, voor en midden opt Nuland, ene zijde het gemeene land, andere zijde kinderen Jan van Gestel, ene eind Dina van Crij, andere eind Dries van Groenland, belast met 6 voeten kepkensdonkdijk, paal 177

Deze goederen aangekomen via erfenis van haar vaders ouders, volgens deling d.d. 25 maart 1789, uitgenomen een halve mergen  of de helft van van het laatste perceel, voor en midden opt Nuland, welke de vader gekocht heeft van Leonardus van Doorn, d.d. 19 maart 1788

- 2 mergen weiland  "den Geerkamp" , aan de Nulandse Kerkdijk, oost den Armen, west den Kerkdijk, zuid Toon van Nuland, noord den Hogenweg, belast met 12 voeten Kepkensdonkdijk,

- perceel teulland, groot 3 lopens en 8 roeden, op "de Bendels", oost en zuid, de weduwe van Oijen, west Jan van der Ven, noord Ermert van Nuland,

- perceel hooijland, "in t Vinkel", onbegroot in het qouhier, oost Dirk van de Wetering, west en zuid Erfgenamen van Joost van Boxtel, noord Dries Govers

- item den houtwas daar aan

Aangekomen via haar moeders ouders, bij de deling dd. 16 jan 1788

- 14 hont hooijland, in de rosmalense Hoeve, in de eerste Hoef, oost de Kerkdijk, west G Sterk, zuid den Hoefdijk, noord , de 3,5 morgen aangekomen bij koop en opdracht tegens drossaard Wierdsma, d.d. 30 juli 1788

Capitel van contante penningen

- 31 gulden en 2 stuijvers

Beddegoed:

- 3 veere bedden

- drie dito peuluen

- twee veere kussens

- 8 slaaplakens

- 3 wolle dekens

- een paar groene gordijnen en rabat

Kleeragie en Linnegoed

- 12 manshemden

- drie bruijne lakense mannenrokken een Swart stoffe camisool

- een dito stoffe broek

- een Swart trijpen camisool en dito broek

- een seemanbroek

- een damaste borstrok met silvere knoopen

- een dito witte met silvere knoopen

- een dito caleminke borstrok met silvere knopen

- een dito blauwe borstrok met silvere knoopen

- drie paar kousen

- drie witte dassen

- drie sijen dassen

- twee hoeden

- een voorschoot en sloof

- een paar silveren schoengespen

- een paar broekgespen

- een paar schoenen

- een schouwkleed

- twee bruijne schorte

- een blauwe stroffe jak

- 6 vrouwe voorschooijen

- een stikkelijf

- een spaane doos met 28 vrouwe noovels en 5 neusdoeken

- een vrouwe hoed

- een tralie

- een silver kuireijser

- een kerkboek met twee silvere slooije

- een dito met een silvere slot

- een goudkruijs, knop en slot

- twee gouden ringen

Huisraad koper tin eijser, houtwerk

- een kopere koeketel

- dito keetel

- kopere roomkan

- kopere emmer

- 4 kopere handketels

- kopere bedpan

- kopere melkzeijg

- drie blinkende koffijpotten

- een dito swarte

- een tabakscomtoir

- drie tinne schootels

- 22 tinne borden

- drie tinne geneverkommekes

- twee tinnen waterpotten

- tinne suijkerbakje

- tinne pintje

- tinne trekpot

- lepelbord met 12 lepels

- lepelbord met 10 lepels

- een bierpintje en twee schalen van bierkannen

- een soutvat

- een haal en lankhaal

- twee kettingen

- twee haining schalen ?

- twee vuurschuppen

- twee tangen

- blaaspijp

- vuureijser

- koekpan en hangeijser

- strijkeijser

- twee eijsere keetels

- lantaarn

- theebus

- twee lampen

- een opgeleijde kast

- een dito onbeleijd

- een etenskasje

- een kist

- twee tafels

- agt stoelen

- twee schooldoozen

- twee spinnewielen

- boskorf

- een handkurfke

- een scherpbord

- drie rekken

- koffijmolen

- snaphaan

- een klok

- spiegel

- twee steene potten, 4 aarde schootels, 6 borden, twee telen ? en roompot

de havelijke goederen:

- een bruijn merriepaard

- een Swart bont melkbeest

- een dito rooijbonte

- een byeste bonte dito

- een swart bonte dito

- een Swart bonte maal

- een Swart bonte dito

- een Swart bonte dito

- drie verkens

Paardgetuijg

- twee saalen

- een ligt

- een gereel

- twee paar eijsere hagten

- een rijtoorn en trens?

- twee eijsere helsters

- een vliegennet

- een paarden deken

Bouw en melkgereedschappen:

- een beslaage hoogkar

- een aardkar

- een kakisje , …. huijf, rosdoeck, en twee Peelhekkens ?

- ploeg met toebehoorten

- eegd

- karn met toebehoorten

- melktop

- roomtop

- ton met suurkool

- twee wateremmers

- wan

- wanmolen

- een schuijt

- baktrog

- drie koeijbakken

- een verkensbak

- een punder

- drie schuppen en 2 rieken, mesthaak

- twee eijsere koeijbeugels

- een sigt en beerhaak

- een seijssie

- hairgetouw

- een paardsbak en keep

- pak brandhout en turf

- een vlug, bijl, hiep, handzaag en boor

Granen en veldgewassen:

- partij boekweijt

- partij aardappels

- enige haver

- partij ongedorste rog en tarwe in de schaar

Tegoeden:

Van Dirk van Doorn, 3-6-8

van de weduwe Gijsbert Brock 4-0-0 wegens landhuur

Schulden:

aan de weduwe van Gogh: 13-0-0 wegens landhuur

aan Peter Weijgergans 8-0-0 wegens weijhuur

aan de weduwe Jacobus Langens 10-10-0 wegens weijhuur

aan dina van der Zanden , gewese dienstmaagd van de vader van de pupil 16-0-0 wegens haar huur

aan Rut van Erp te Heesch voor een ton bier 5-0-0

aan Piet van der Ven te Heesch 12-0-0 voor het wasseligt in de kerk voor het lijk van wijlen des pupils vader

Aan Sis van den Boom te Dinter 2-18-0 voor bier en gest, gelevert op de gravenis van de vader

aan de weduwe Dirk van Vugt voor een halve ton bier op de begravenis 3-0-0

aan de Heer pastoor Vogels wegens kerkdiensten , ze weten nog niet hoeveel, pro memorie

aan de weduwe van Vugt te Den Bosch wegens geleverde winkelwaren , onbekend hoeveel, pro memorie

De pupils vader was samen met Hendrik Cornelis Geerlings voogd over de kinderen van Tonie Hendrik van Nuland

Tekenen: C van Gogh. Ermert Peeter van Nuland, Klaes Swanenberg, loco officier, Jan H van der Ven, Hendrik T Hanegraaf, JA Esser, secr.

 

blz 121 dd 10 februari 1792

Compareert Jan Manus Driessen en Sis Jan Manis Driessen, Heijn Jan Manus Driessen, Johannes Jan Manus Driessen,  , en Gert van der Heijden als gehuwd met Catharina Hermanus Driessen, swager van Jan Manus Driessen, allen wonend te Rosmalen

geven te kennen dat Andries Jan Manus Driessen , hun zoon en broeder en neef, op 3 november 1791 is komen te overlijden , na het bekomen van een wonde, in een zijnder armen, hem op de 23 oktober 1791 toegebracht door Geurt Dirk van de Wetering wonend alhier ,

aan de naaste vrienden ( zie boven) zoude competeren de zoen en vergoedinge van kosten en schaden en hebben door Dirk van de Wetering vader van Geurt die nog minderjarig is, ten volle verzoent en te vreden gestelt zijn 

Tekenen: Jan Hermanus Driessen, merk Sis jan Hermanus Driessen, merk Johannes Jan Hermanus Driessen, merk Ike Jan Manus Driessen, Gert van der Heijden,

Schepenen: Jan H van der Ven, Hendrick Janse van Creij, Kleas Swanenbergh loco secr.

JA Esser.

 

blz 123 dd 10 febr 1792 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendricus van der Vondervoort, nu wonend te Rosmalen,

Tekenen Jan H van der Ven, Kleas Swanenbergh, JA Esser.

 

blz 125 dd 15 feb 1792 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Mijntje van Dinter, huisvrouw van Hendrik van Gogh, en haar drie kinderen: Johanna, Peternel en Johannes van Gogh

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 127 dd  18 feb 1792  Taxatie

Van de vaste goederen van Dirk van de Wetering, mede schepen alhier, op verzoek van hemzelf,

- huis stal en aangelag 6 lopens en 6 roeden, een lopens nieuwland in het Vinkel      525,-.

- perceel teulland , aldaar over de Wetering, groot 3 lopens, 2 roeden,                                   200,-.

- 2 morgen  en 1,5 hont binneweij, aldaar,                                                                      75,-.

- perceel teulland aldaar, 4 lopens en 28 roeden,                                                         400,-.

- perceel teulland bij fratershoef , de 1/2 van 5 lopens 18 roeden,                             250,-.

- perceel teulland op de hoge hoef, 1 lopens 32 roeden                                                           100,-.

- 4,5 hont hooijland op t agsterst Nuland                                                                     65.-.

- 4 hont op t agterst Nuland                                                                                         60,-.

- 4 hont op het voorst Nuland                                                                                                  130,-.

- pervceel teulland aan het Heike bij de Moolen,                                                          250,-.

totaal                                                                                                                          2055,-.

secretaris heeft schepen boeken vanaf 1765 nagezien en geen schepenschuldbrieven heeft aangestroffen op deze goederen,

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf , Jan H van der Ven, Kleas Swanenbergh, JA Esser

 

blz 132 dd

Compareert Peter Quack wonend alhier verklaart op verzoek van RA Wierdsma , "wegens een accident  aan zijn rechterhand tot het presteren van Eede buijten staat is", verklaart onder ede dat hij lange jaren als arrebeider en naderhand als tuijnman heeft gediend bij wijlen Jacob Speelman, in leeve Heer van Nuland, en heel goed weet dat de weg lopend van het Marktveld tot den Draaijboom van de Vrouwe van Geffen altoos is geweest en gehouden voor een uijtweg van de landerijen die aldaar geleegen zijn, en van den Casteele van Geffen , dat die weg bij den Arme Kamp met een draai of bogt heeft geloopen, en dat enige jaren terug de Heer van Nuland aan de regenten heeft verzocht en gekregen om een weinig van de Arme Kamp ten zijnde kosten te mogen afgraven om die weg recht door te trekken , zoals hij ook de Heer ook voor zijn rekening de sloot heeft laten graven, en de voorpotingen weder laten opplanten, ten voordele van den Armen, zoals die ook altijd de voordeel daarvan getrokken hebben, verder verklaart hij in voorjaar 1790 bij opdracht van Wierdsma als executeur van den boedel van Jacob Speelman, Heer van Nuland en secretaris van Leidsendam , de opgaande bomen welke in en aan de plantagien van den elsbosch stonde, heeft geteld, en desgevraagd ook de bomen aan de voorpotingen na het Casteel ook geteld heeft, "die aan de kant van het Sterrebos en niet die aan de overkant staan, want die horen aan de landerijen van de overkant , nl die thans van de heer Luitenant Colonel van Beresteijn, de Heer Hagens, en Wierdsma toebehoren.

Akte niet getekend en gepassert vanwege tussenkomst.

 

blz 136 dd 28 maart 1792

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma dat de weg lopend van het Marktveld na het Casteel van Geffen, van het Markt veld tot het hekke of draaijboom toebehoort aan de Vrouwe van Geffen, altijd is geweest en nog is, den uijtweg van alle landerijen die daar gelegen zijn. President Swanenbergh verklaart dat de genoemde weg bij de weijcamp van de Armen van Nuland  met een bogt of draai heeft gelopen, en dat enkele jaren terug de Heer Speelman in leven Heer van Nuland, en de schepenen verzocht de sloot lopende langs de bossen en nevens de armencamp regt door te mogen graven, om de weg daardoor regt te maken, en dat de Heer voor zijn rekening de voorpotingen weer geplant heeft tot voordeel van de armen, en dat het hout op de voorpotingen altijd is gehalt en genoten door de armen , zonder dat de Heer ooit enige pretentie daarop gemaakt heeft.

Tekenen: Hendrik J van Creij, Hendrik T Hanegraaf , Jan H van der Ven, Klaes Swanenbergh, Joost van Gestel, Peeter Weijgergans, JA Esser

 

blz 138 dd 15 mei 1792  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Mie Baltus Langens,

Tekenen: Jan H van der Ven, Kleas Swanenbergh, JA Esser

 

blz 139 dd 1 juni 1792

Compareert Voster Jacobus Akkermans, die verklaart op authorisatie van JJ Puttekoffer, als collecteur van slands lasten over 1790 en arresteert de vaste goederen van Leonardus van Grinsven, vanwege een schuld van 8-3-4.

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser

 

blz 140 dd 8 juni 1792

Compareert Paulus van Grinsven wonend te Geffen die transporteert aan de Secr Esser de oogst die staat op het land "den Papendijkse Hof" om uit de opbrengst van de openbare verkoop te betalen de verschuldigde verpondingen.

Tekenen: Paulus van Griensven, Klaes Swanenbergh, Joost van Gestel, Hendrik J van Creij JA Esser

 

blz 142 dd 13 juni 1792  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johannes Geurt Weijgergans,

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz 143 dd 13 juni 1792

Schepenen authoriseren RA Wierdsma en JA Esser voor de kwartiervergadering te Osch op maandag 25 juni 1792 om 10 uur in de ochtend. (opmerkingen die er steeds bij staat: de punten waren tijdig toegezonden!)

Tekenen: Hendrik J van Creij, Hendrik T Hanegraaf , Jan H van der Ven, Klaes Swanenbergh, Peeter Weijgergans, JA Esser

 

blz 144 dd 27 juni 1792

compareert Johannes van Boxtel wonend te rosmalen, verklaart dat hij opden 26e maart 1792 's avonds om circa 6 uur in het huijs van Joost van Gestel, en bij de meid van Joost van Gestel stond te praten, genaamd Jennemie Cornelis van Nuland, en dat om 8 uur Geurt Timmermans, wonend als knegt bij Joost van Gestel, thuis is gekomen met de andere knegt, en tegen van Boxtel zei "Gij moeten tegen mij snijden"waarop van Boxtel zei "dat is slecht weten?", waarop Geurt Timmermans zijn mes trok en naar van Boxtel sneed waar hij maar kon, die twee sneden door zijn hoofd en een door de hand kreeg, waarop Jennemie hem vastgreep of tegenhield, en zei "scheid er uit, want den mens is beschonken", waarop Timmermans zei: "laat mij los of ik zal u zo wel snijden als hem ", en hij weer sneed naar van Boxtel, die op de grond viel, en veel sneden kreeg toegebracht, maar alle in de kleeren, zodanog dat de Rok niet meer goed was. Daarop kwam Joost van Gestel erbij en zei "is het nu haast niet lang genoeg", waarop Timmermans ophield en weg ging. Van Boxtel ging in het huijs van Joost van Gestel die tegen hem zei " mens gaat naar huijs, hij zal uw kapot maken", waarop van Boxtel weg ging.

Tekenen: Jan H van der Ven, Klaes Swanenbergh, JA Esser

 

blz 148 dd 29 juni 1792 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Leonardus van Grinsven en Mijntje van Boxtel, echte lieden, gaan wonen te Rotterdam, met hun drie kinderen met name: Mijntje, Peter en Arnuldos van Boxtel (??!!)

Tekenen: Jan H van der Ven, Klaes Swanenbergh, JA Esser

 

 

blz 150 dd 16 juli 1792  onduidelijke acte voor mij

De Heer Abraham Verster, schepen en Raad van Den Bosch, ivm geloften aan Paulus van Grinsven, wonend te Geffen, betreffende bepaalde perceelen, te Nuland gelegen, nu getransporteert aan Peter Weijgergans, Joost van Gestel en weduwe Jacobus Langens, nl 8 hont aan den Hoogenweg, onder den derde koop, 1 lopens en 17 roeden in de Leegen Haag in de 5e koop en een perceel genaamd "den Grooten Akker, groot 16 vaaten onder de 9e koop, in juni publiek verkocht,

Compareert tevens heer Leonardus van Herck, wonend te Den Bosch en de Heer Willem Leendert Brocx wonend te Geffen, etc etc

Tekenen: A Verster, WL Brocx, Leonardus van Herck, Klaes Swanenberg HT Hanegraaf JA Esser.

 

blz 153 dd 29 aug 1792

Nicolaas Swanenbergh wordt gemachtigd door de medeschepenen om  op 6 september 1792 naar Den Bosch te gaan ivm verpachting gemeene middelen over 1792

Tekenen: Jan H van der Ven, H.T. Hanegraaf, Joost van Gessel, Peeter Weijgergans

 

blz 154 dd 19 sept 1792 borgbrief

Uit wettige ouders geboren Agnees van den Stoven, verhuist naar Rotterdam,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz 155 dd 29 september 1792

Staat en inventaris van Joost van Gestel, weduwnaar van Catharina van der Ven, gaat hertrouwen met Jenneke Cornelis van Nuland,

- perceel hooijland in de Hoeve onder Rosmalen, groot 2 morgen in een meerdere camp van 4 morgen

- 4 morgen hooijland onder Nuland in de Nulandse straat, genaamd "den Hoogencamp"

- 3 morgen hooijland gelegen te langst overt Nuland

Koperwerk:

- koperen koeketel, ca 10 emmers groot

- idem, groot ca. 6 emmers

- handketel groot ca 3 emmers

- dito van 2 emmers

- dito van 1,5 emmers

- dito van 1 emmer

- dito van 3 kannen

- dito van 2 kannen

- dito van 1,5 kan

- dito van 1 emmer

- dito 3/4 emmer

- dito van 0,5 emmer

- dito 1,5 emmer

- dito van 1 emmer

- drie kopere roomkannen

- drie  melkemmers

- een gieter

- een  deurslag

- een koffijkan

- een  theebus

- twee  kandelaars

- een  trefter

- een braaijpanneke

- twee  bedpannen

- een schuijmspaan en lepel

- twee melkseijgen

- 5 dito grootte en 1 kleine koffijpot

- een  weijwatervat

Tinnegoed:

- 16 tinnen schotels

- 23 borden

- 4 waterpotten.

- een bierkan

- twee  mengelen

- twee dosijn ? jenever kommekes

- twee mostert potten

- peperbus

- pintje

- roomkanneke

- 3 trekpotten

- een do? soutvat

- drie lepelborden ieder met 12 lepels

Ijserwerk of Blekgoed

- blekke koffijbus

- blekke thebus

- blekke pint

- blekke mengele

- blekke koffijketeltje

- gieter

- 3 ijsere halen met 3 lankhalen

- 2 tangen

- 3 schuppen

- blaaspijp

- vuureijser

- 3 egtere ketels

- 4 lampen

- een eijser, schoorsteenhaakkens

- koekepan en hangijser

- elf vorken

Houtwerk

- een opgeleijde kleerkast

- een opgeleijde kast

- een opgeleijd potenskastje

- een dito onopgeleijd

- twee kisten

- een kangein tafel (?)

- een theetafeltje

- negen biesen stoelen

- 2 biesen klein kinderstoelen

- een dito prette (?)  stoel

- 4 houten stoelen

- drie groote borden en schotel rekken

- een theerekske

- drie schooldoozen

- een houten kandelaar

- een melkemmer met kopere banden

- drie wateremmers met eijsere banden

- een baktrog

- een grote en kleijne waskuip

Bouw en melkgereedschappen , en paardengetuigen

- twee beslagen hoogkarren

- twee aardkarren

- twee eegden

- een ploeg

- een wortelploeg

- een wanmolen

- een sneijback

- drie schuppen

- drie rieken

- drie gavelen

- twee saalen

- drie helsters

- een rijsaal en een rijtounne?

- een kom met eijseren banden en toebehoorten

- een roomton

- een melktob

- een kleijn tobbeke

- twee varkensbakken

- drie seysies en twee sigten en een mesthaak

Linnen en beddegoed

- 4 veeren bedden

- 4 veeren peuluen

- twee veeren kussens

- vijf wolle deekens

- 47 stuks beddelakens

- 10 stuks tafellakens

Kleren en linnegoed, en goud en zilver behoort aan de vrouw, en al deels gebruikt om de kinderen te kleden.

Overigen:

- een vrieze klok

- een snaphaan

- twee papzeeven

- drie dopzeeven

- een spiegel

- twee nagelbooren

- een Esser

- twee nagelhamers

Tekenen: Joost van Gessel, Ra Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Jan H van der Ven, loco secr.

 

blz 168 dd 29 sept 1792 huwelijksvoorwaarden

Compareert Joost van Gestel, regerend schepen , wonend alhier, weduwnaar van Catharina van der Ven, en Jenneke Cornelis van Nuland, meerderjarig jonge dochter, wonend alhier met haar verkozen momboiren, voornemend met elkaar te trouwen, als de man eerder overlijdt krijgt Jenneke 300 gulden van de voorkinderen.

Tekenen: Joost van Gestel, Jenneke Cornelis van Nuland, RA Wierdsma, Klaes Swanenberg, Peter Weijgergans, loco secr.

(in marge: akte te niet verklaart op 11 oktober1796 ineen nieuw testament)

NB: zie blz 144

 

blz 175 dd 3 oktober 1792

Compareert

Roelof van den Dungen, oud circa 30 jaar, wonend te Gewande onder Empel,

Hermanus Meerwijk, oud in de 40 jaar, wonend te Orthen, vrijdom van Den Bosch

verklaren op verzoek van RA Wierdsma, Drossaard van Nuland,

de eerste dat hij op zondag 2 september l.l. uit zijn weide heeft gemist, een Swart bonte hokkeling, met een bles voor op de kop, en na lang zoeken hetzelfde beest gevonden heeft in de weijden van de tweede genoemde, die hem vertelde het beest gekocht te hebben voor 16-3-0 en naar zijn huijs heeft gehaald, zonder Meerwijk geld te hebben gegeven.

De tweede verklaart op zaterdag 1 september de hokkeling bij het huijs van johannes Gloudemans in den Roode Leeuw te Orte, te koop is gepresenteerd, en gekocht heeft van een man, hem onbekend, voor een som van 16-3-0 en dat enige dagen later Roelof van den Dungen bij hen is gekomen en het beest geeigent heeft, en later mee genomen heeft zonder te betalen, later hoorde hij dat de man Jacob van Crij van Nuland geweest is .

Tekenen: Roelof vd Dungen, H van Meerwijck, Klaes Swanenberg, Peter Weijgergans, Jan H van der Ven,

 

blz 179 dd 31 oktober 1792

Memorie: alhier had moeten geschreven staan, seker contract tussen Christiaan van Gog en Ermeert Peter van Nuland, als voogden over Deris Spierings met borgtocht voor de administratie den 31 oktober 1792 gepasseert, in register van opdrachten en hypotheken, no 49, B 1790, fol 85 en 86.

 

blz 180 dd 26 november 1792  testament

Sijke van Vlijmen huisvrouw van Geert van Loon, wonend alhier, ziek te bed,

benoemt tot enige erfgenamen de kinderen van Lambert van Vlijmen, haar broer in echt verwekt bij Mieke Leermakers, voor de ene helft

en de kinderen van Peter van Boxel verwekt bij Mijntje van Vlijmen, haar overleden zuster, voor de andere helft.

Tekenen: merk Sijke van Vlijmen, Klaes Swanenberg, Jan H van der Ven, JA Esser

 

blz 184 dd 19 dec 1792 Testament

Compareert

Geert Adriaan van Creij

Jacobus Adriaan van Creij

Johanna Adriaan van Creij

Hendrien Adriaan van Creij,

broers en zussen tesamen wonend alhier , en maken een testament, tot erfegnaam wordt de langstlevende benoemd en anders de kinderen van hun zus Peternel Adriaan van Creij, in echt verwekt bij Baltus Langens, item bij de kinderen van Geert Geelings, verwekt bij Maria adriaan van Creij, en de kinderen van zus Geertruij  van Creij verwekt bij Andries van Groenland,

Tekenen: Geert Adriaan van Creij, Hendrien Adriaan van Creij, Johanna Adriaan van Creij, Jacobus Adriaan van Creij, Klaes Swanenberg en Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

 

 

blz 188 dd 22 dec 1792

Compareert Cobus van den Bergh wonend te Berlicum, weduwenaar van wijlen Lamberdina Corstiaan Gloudemans, van plan is opnieuw te gaan trouwen en vanwege het kind verplicht is vanwege allerlei publicaties, meld nu dat zij "niets hoegenaamd besitten als een huijsje en aangelegen land onder Berlicum, ca 4 lopens en 10 roeden,

Acte niet gepaseert, vanwege een andere verklaring te Rosmalen?

 

blz 190 dd 21 dec 1792

Compareert Leonardus Paulus van Grinsven, en Mijntje van Boxtel, egtelieden wonend te Nuland, doen afstand van alle erfenissen zoals die zij kregen na de dood van Geert van Loon, die de goederen in tocht bezit  van Sijke van Vlijmen, hun Muije en de goederen van zijn vader Poulus van Grinsven,

ten behoeve van de Heer RA Wierdsma, vanwege een schuld van 366 gulden en 7 stuijvers, vanwege een procedure tussen Wierdsma en de erfgenamen  van de weduwe Piet van der Ven,

Tekenen: merkteken Leonardus Paulus van Grinsven, handtek Willemijna Leonardus Poulus van Grinsven, HT Hanegraaf, Hendrik J van Creij en Jan H van der Ven, loco secr.

 

blz 195 dd 27 december 1792

Jacobus Akkermans, vorster in opdracht van JJ Puttekoffer, collecteur der verpondingen, arresteert de vaste goederen van Geurt van den Acker, vanwege een schuld van 1-4-8, wegens achterstallige betalingen over het jaar 1790.

Tekenen: J Ackerman, Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven JA Esser

 

blz 197 dd 27 dec 1792

Jacobus Akkermans, vorster in opdracht van JJ Puttekoffer, collecteur der verpondingen, arresteert de vaste goederen van Geert Weijgergans, wegens een schuld van 2-12-14, wegens achterstallige betaling.

Tekenen: J Ackerman, Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven JA Esser

 

blz 199 dd 27 dec 1792

Jacobus Akkermans, vorster in opdracht van JJ Puttekoffer, collecteur der verpondingen, arresteert de vaste goederen van Toni van Nuland, wegens een schuld van 19-3-4.

Tekenen: J Ackerman, Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven JA Esser

 

blz 201 dd 27 feb 1793 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien van Rosmalen, weduwe Bastiaan van Vugt, thans herhuwd met Teeuwe de Laat, twee kinderen uit het eerste huwelijk Nicolaas en Maria

Tekent: Klaes Swanenberg, HT Hanegraaf, JA Esser, secr.

 

blz 203 dd 27 maart 1793  Erfdeling

Compareert Hendrien Joost Hanegraaf, weduwe Jacobus Langens, staat alle losse goederen af aan haar kinderen, behalve contante penningen, obligaties en te goeden, wat de vaste goederen betreft is Hendrien tevreden met de deling van deze goederen voor de kinderen behalve een perceel hooijland onder Heeswijk genaamd Kolverskamp,

Compareren tevens Jan Langens, Baltus Langens, Hendrica Langens, Geert Langens, Jennemie Langens, weduwe Peter Bogers, Aart Kuijpers gehuwd met Catharina Langens,

alle kinderen van Hendrien Joost Hanegraaf gehuwd met Jacobus Langens

Aan Jan Langens:

onder Nuland:

- een huijsinghe met 15 lopens en 40,5 roeden, item 25 roeijen het klavervelt, gelegen aan de Loonse straat, west weduwe Hendrik de Bruijn, zuid Hr Wierdsma, noord Heer Hagens.

in marge: op de meetlijst: nr 187 - 190.

- item een hout bos, aldaar gelegen tussen erve van Hr Wierdsma, ( in marge nr. 196)

Huis en land is belast met een erfelijke pacht van een zak rogge in een meerdere pacht van 4 zakken, item met 5 gulden in een meerdere pacht van 15 gulden, aan sland comptoir te Den Bosch, item met 10 kannen rogge aan de Armen van Nuland, een nabuerchijns van 2 stuijvers aan de nabueren van Nuland,

- een stuk teulland, gelegen op de hooge hoef, groot 44 roeden, met den houtwas, belend oost Dirk van de Wetering, west de kinderen Tonie van Nuland, zuid de heer Markgraaf, noord Schotsheuvel.

( in marge nr. 388)

- 8 morgen en 2 hond weijland, "den Hasenkamp" gelegen achter den Elsbosch bij het genoemde huis (in marge Nr 146 - 154)

- een hond weijland gelegen voor en midden opt Nuland, (in marge nr 1098 en 1190), belast met een voet Kepkensdonkdijk in het vak paal 157.

onder Rosmalen:

- een morgen in twee morgen hooijland, gelegen in de "elfde Hoef" in de vierde camp van de hoefdijk.(in marge nr. 2407)

Aan Baltus Langens

onder Nuland:

- een huijsinge en aangelag, aan de Krommenhoek, oost Jan van Nuland, west de straat, zuid de Plein, noord Dries van Groenland, (in marge nr 457)

- 10 stukken teulland aldaar, genaamd "den Agtersten Akker", oost Aart Kuijpers, west Griet van der Ven, Noord Aart Kuijpers, zuid Jacobus van Drunen, groot met het aangelag aan het huijs 14 lopens en 48 roeden, in marge nr. 447-449.

- twee stukken teulland, gelegen aan de Heij, op de Akkers, groot de helft van 5 Lopens en 5 Roeijen, schietende tegen de weg, in marge nr. 423

- een perceel teulland, genaamd den streep, groot 1 lopens en 16 roeden, oost Huijbert van Dijk, west Hendrik Geerlings, zuijd Jacobus van Kreij, Noord Geert Langens, in marge 1/2 in 554 en 555

- 5 lopens teulland  genaamd "den Krakenburg" aan de Loonse straat, oost de kinderen Poulus Govers, west de straat, zuid de weduwe Matijs van Crij, noord de Weduwe Hendrik van Crij, in marge 274 en 275

- 4 morgen weijland op het groot hoog, oost de weduwe Jan van Gogh, west Cornelis Baars, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, in marge 931 tot 933. Belast met 24 voeten kepkensdonkdijk in de paal 16

onder Kessel:

- 3 morgen hooijland, gelegen aan de Tweede steeg, oost Geert Langens, west Hendricus Hack, zuid de steeg.

Aan Geert Langens

onder Nuland

- een huijsinge met 1 lopens en 15 roeden aangelag, item 2 lopens en 33 roeden, den Streep, aan den anderen gelegen, aan het ven" oost Huijbert van dijk, west Hendrik Geerlings, zuijd Baltus Langens ( in marge 2/3 in 554 en 555)

- 4 lopens en 12 roeden en 3 lopens en 16 roeden, teulland, aan den anderen gelegen, op de Akkers aan het Steegsken, west Geert van Crij, zuid Geert van der Ven, noord de Santstraat (in marge 445 en 446)

- 3 lopens teulland gelegen bij den Smit, oost Hendrik Hanegraaf, west de straat, zuid Dirk van Beekveld, noord adriaan van Weert, in marge nr. 491

- 4 lopens en 29 roeden teulland, genaamd "het maarsend" oost Dirk van de Wetering, west en zuid Eijmert van Tuijl, noord het steegske, in marge: nr. 333 en 334

- 3 lopens en 27 roeden teulland "den streep" aan de Nulandse straat, oost Leonardus van Doorn, west Frans de Munnick, zuid de straat, noord het Bosstraatje, in marge nr. 15 en 16

belast met kepkensdonkdijk in de paal 113

- 8 hond weijland, op het groothoog, oost de weduwe van Crij, west de weduwe Jan van Gogh, zuid de straat, noord de Wetering. Belast met kepkensdonkdijk in de paal113. Inmarge nr. 927.

- 4 hond weijland  op t Groot Hoog, oost de Heer Abraham Vester, west…van der Pas, zuijd de straat, noord den Hoogen weg. in marge nr. 922 Belast met kepkensdondijk in paal 230.

onder Rosmalen:

-  2 morgen hooij of weijland, nevens de Kerkdijk, tussen erve van Jan Donkers en de weduwe Hendrik van Nuland, in marge nr. 1643 en 1644

onder Kessel:

- 2 morgen en 3 hond hooijland, in het Kessels Veld, oost Geert Langens, west en zuid Baltus Langens, noord de Wetering.

- 1,5 hond hooijland, gelegen aldaar, "op de Eest?", oost de kinderen Adriaan van Alem, zuid de tweede steeg, noord de Armen van Kessel,

Aan Jenniemie Langens

Onder Nuland

- een perceel teulland, genaamd "den Grote Akker" gelegen aan het Schotsheuvel, oost de weduwe Jan van Gestel, zuid Poulus van Grinsven, in marge: 295 en 296

- 6 lopens en 1,5 roeden teulland aan Schotsheuvel, langs de Groenstraat, oost de Heer van Herk, west weduwe Jan van Gogh, zuid de weduwe Jan van Gestel, in marge 298

- 2 morgen en 5 hond hooijland, op het middelst Nuland,  genaamd "de Heuvels", west de Heer van Hanswijk?, noord Nicolaas van Gerwen, oost de Donken, zuid den Wetering, belast met kepkensdondijk in paal58, inmarge nr. 1194 en 1195

Onder Rosmalen:

- 2 morgen in 4 morgen hooijland, gelegen in de Derde Hoeve, aan den Agterdijk, oost Joost van Gestel, west De Heer Verhellouw, zuid de wed Jan van gogh.in marge nr. 2269 tot 2271.

Onder Kessel

- 4 morgen hooijland, gelegen in het Strooijbroek, oost Hendrik van de Ven, west de Heer Abraham Vester, zuid den Agterdijk, noord de Heer van Kessel.

Onder Littoijen:

- een halve mergen hooijland gelegen "in het Broek" aan de polderdijk, oost Johannes Ruijs, zuid Tonie Govers, west Tonie van den Berg.

Aan Hendricus Langens

Onder Nuland

- 6 lopens teulland genaamd "het Broodken", gelegen aan de Hoolstraat, oost Dirk Hanegraaf, zuid de Weduwe Jan van Gogh, west Willem Wolfs en  noord de Hoolstraat, in marge: nr. 363, 364 en 365.

- 1/3 in 8 lopens teulland en Bosch, genaamd "Fratersbosch", gelegen aan de Rijt, oost Heer Abraham Vester, zuid de kinderen Adriaan Hanegraaf, west de weduwe Jan van Gogh, Noord Dirk Hanegraaf,

- 1/2 van 2 morgen "het hoefkampken" andere helft is van Cornelis Geerlings, oost Kepkensdonkdijk, west Peter Verhoeven, zuid de Donke, noord den Hoefdijk, in marge 1003, belast met kepkensdonkdijk in paal 49.

- een morgen hooijland, op het Agterst Nuland, oost Heer Hanswijk, west de kinderne Tonie van Nuland, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, bel;ast met Kepkensdonkdijk in paal104, inmarge nr.1250

- een morgen op het Agterst Nuland, oost de kinderen Tonie van Nuland, west het gemeene Land, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, in marge nr. 1285, belast met kepkensdonkdijk, in paal 181.

- een halve morgen opt Agterst Nuland oost weduwe Jan de Booij, west de weduwe Gerardus van Weert, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, in marge nr 1247, belast met kepkensdonkdijk in paal 64

Onder Rosmalen

- twee morgen, in de derde hoev, in den voorste kamp, aan den Hoefdijk rijdende, in marge nr 2289 en 2290,

Onder Geffen:

- perceel teulland, aan de Runse straat, , groot 4 lopens, oost Dirk van Niftrik, west de straat, zuid Huijbert de Weert, noord Kristiaan van der Aalsvoort,

- twee lopens aldaar, op het Hoogveld, oost de Vrouwe van Geffen, west en noord Joost van Drunen, zuid Juffr. de Booij,

Aan Aart Kuijpers

Onder Nuland

- een huijsinge met 3 lopens , 24 roeijen, en 3 lopens aangelag, item een huijsinge met 3 lopens en 2 roeden, neffe den andere gestaan, aan de Groenstraat, oost de Heer van Berlo, west de kinderen Willem van Crij, zuid de straat, noord Tonie Govers, in marge 261 en 262 en 263. Belast met een jaarlijkse pacht van een halve zak rogge in een meerdere pacht aan het Geefhuijs te Den Bosch.

- 2 lopens, 24 roeden teulland "den halven Akker" aan het Schotsheuvel, oost de weduwe Tijs van Crij, west Peter Weijgergans, zuid het Steegsken, noord Poulus van Grinsven, in marge nr. 318,

- 40 roeden en 1 lopens met 30 roeden, teulland, twee heufkens, aan den straat, bij het Marktveld, oost de straat, west de Heer Hagens, noord Wouter Hanenberg, in marge nr. 84

- 5 lopens, 3 lopens en 12 roeden, op de akkers aan de Santstraat, zijn de de twee lange en 5 korte stukken, oost Geert van Crij, west Hendrien van Crij, zuid Baltus Langens, noord den Santstraat, ,in marge nr. 447, 448 en 449,

- 2,5 morgen weijland, op het groot hoog, oost heer Wierdsma, west de weduwe Jan van Gogh, zuid de straat, noord neeteringsgraaf, belast met kepkensdondijk, in paal101, inmarge nr. 936, 937 en 938,

- 3 hond aldaar, oost de weduwe Jan van Gogh, west Geert van Boxtel, zuid den Hoogenweg, noord neeteringsgraaf, in marge 947,

- 2 hond aldaar, oost de weduwe Jan van Gogh, west Heer Abraham Vester, zuid den Hoogenweg, noord neeteringsgraaf, in marge 947, belast met kepkensdonkdijk, in paal 28.

- 4,5 hond hooijland opt Agterst Nuland, oost Dries Govers, west Armen van Nuland, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefdijk, in marge nr. 1226, bel;ast  met kepkensdonkdijk in paal 117

- 4,5 hond hooijland, in de gemeene hoeve, oost Peter Weijgergans, west Tonie Govers, zuid den Hoefdijk, noord Agterdijk,  in marge nr. 1360,

onder Littoijen:

- een morgen hooijland, in "Heijne Hoef", oost Palke Hoef, west de kinderen Hendrik van Geffen, noord den Broekgraaf,

Tekenen: Merkteken Hendrien Hanegraaf, idem Jan Langens, wegens gezichtszwakheijd, Baltus Langens, G Langens, Hendriekus Langens, Jennemarie  Langens, Arnoldus Kuijpers.

Peter Weijgergans, Hendrik van Crij, schepenen, JA Esser, scr.

 

blz 227 dd 1 juni 1793   Inventaris

Voor Hendrik Toon Hanegraaf, weduwnaar van Hendrien Steeven van de Broek, gaat nu trouwen met Adriaantje Jan van Nuland, weduwe Johannes van Crij,

vaste goederen

- perceel teulland op de Ackers,

Koperwerk:

- koeketel, groot ca 12 emmers

- 2 handketels, groot ca 2 emmers

- 2 melkseijgen

- een vuurpan

- een melkkan

- twee koffijketels

Tinnegoed:

- waterpot

- rek met 4 tinne schotels

- kommeke

- trekpot

- mostertpot

- mengelen

- pint

- soutvat

- tregter

- lepelbord met 12 lepels

- nog 9 lepels

Eijserwerk en Blekkegoed

- strijkeijser

- gieter

- lantaarn

- drie eijsere lampen

- haal en lankhaal

- blaaspijp

- vuurschup

- tang

- vuureijser

- twee schaapsscheeren

- een houtketting

- koekpan

- hangeijser

- 2 eijsere ketels,

- blekke pint en tregter

- snaphaan

Houtwerk en meubilaire goederen

- grote effe dennekast

- eijke kast wat kleijnder

- versleeten oud kastje

- twee kisten

- lange kist

- baktrog met toebehooren

- schootelrek

- 2 tafels

- 8 stoelen

- koffijmolen

- punder

- klok

- spiegel

- kleermandje

- boskurf en 2 seelen

- een scherpbord

- grote en kleijne waskuijp

- klein kofferke

- drie spinnewielen

- dubbele heekel

- twee manden

Linnen wollen en beddegoed

- 2 veere bedden

- twee veere peuluen

- veere kussen

- linnenbed zonder veeren

- 3 dekens

- 12 slaaplakens

- 2 paar bedgordijnen

- 4 tafellakens

- 2 schoorsteenkleeden

- een karhuijf

- 5 maalsakken

- 2 reijssakken

Bouw en melkgereedschappen

- een korn met 2 eijsere banden, staf en schijf

- roomton

- melktob

- melk emmer met eijsere banden

- dito met houten banden

- 2 wateremmers met eijsere banden

- boterschotel met een boterlepel

- varkenston met eijsere band

- melktonnetje met 2 eijsere oire

- twee kooltonne

- een acx en een vlug

- handzaag

- 2 dekleeren

- 2 eijsere dekringen

- een dessel

- een Esser

- een eijsere hamer en eijsere blekstok

- 2 haer getouwen

- 3 seijssien

- 3 sigten

- 3 berhaaken

- 3 vlagsessien

- 3 turfschuppen

- 3 spaeijschuppen

- een peelspaaij

- een bultmes

- mesthaak

- twee mesthakke

- 4 gaavels

- 4 rieken

- slijpsteen met een eijsere spil en draaijer

- koornschepel

- koornseef

- wanmoolen

- 2 seeven

- 3 braken

- een schaapsgelent met een hekkantje

- 2 biervaaten ieder met 2 eijsere banden

- 4 koeijbakken

- 2 varkensbakken

- een paardbak en een keep

- een beslagen hoogkar

- een onbeslagen

- twee aerdkarren

- ploeg met toebehooren

- eegd met een pars

- kruijwagen

- 2 swongstaapels met twee swongtels

- een baggerbeugel

- 5 eijsere koeijschakels

- 3 bijlen

- 4 hiepen

- houtmes

- schaapsbank

- 2 paar hagten

- 2 eijsere helsters

- 2 saalen

- 2 ligten

- 3 haamen

- een seel daar de paarden in trekken

- circa 20 vadem kleerlijne of touwen

- een paar voorstrenge

- 4 kar reepen

- twee leeren een lange en een korte

- asbak

- twee asijn vatjes

- 2 baggebakken

- een bank

- vogelkooij

- 3 Wlamen ?

Capitel van goederen in de boedel van de voorkinderen komend van hun grootmoeder Meggel Hendrik Verhoeven, weduwe Steeven van de Broek, die bij huwelijk of meerderjarigheid worden uitgekeerd:

- eijke kast

- grote koeketel

- 14 emmers

- 2 tinne schootels

- hoogkar

- 500 gulden contant

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, Ermert Peeter van Nuland, Hendrik Janse van Creij

 

 

blz 242 dd 1 juni 1793 Inventaris

voor Adriaantje Jan van Nuland, weduwe Johannes van Crij, gaat nu trouwen met Hendrik Toon Hanegraaf,

Koperwerck:

- handketel groot ca 1 emmer

- bedpan

- koffijketel

Tinnegoed

- rek met 10 tinnenborden

- waterpot

- trekpot

- lepelbord met 12 lepels

- kommeken

Eijserwerk en blekkegoed

- eijsere ketel

- haal en lankhaal

- vuurschup

- tang

- vuureijser

- strijkeijser

- blekke theebus

Houtwerk

- groote opgeleijde kast

- kist

- twee spinnewielen

- wateremmer met eijsere banden

- drie stoelen

- thee rek

Linnen wollen en beddegoed

- een bed,

- een peuluw

- twee dekens

- 8 slaaplakens

- 4 tafellakens

- 4 maalsakken

- paar bedgordijnen

- schouwkleed

Na overlijden van haar man de rest publiekelijk verkocht voor 113-10-0 , "wanneer zij met huishouden is uitgescheden",

Verscheen Hendrik Jansen van Crij, grootvader van vaderszijde en Jan van Nuland, grootvader van moeders wege, beide te Nuland wonende,

Tekenen: Handmerk Adriaantje Jan van Nuland, Hendrik Jansen van Creij, Jan van Nuland,

Klaes Swanenberg, Ermert Peter van Nuland.

 

blz 248 dd 13 juni 1793

RA Wierdsma drosaard en Johan Adriaan Esser, secr. worden gemachtigd om naar Osch te gaan voor de kwartiervergadering op woensdag 26 juni 1793 om 10 uur,

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ermert Peeter van Nuland,

 

 

 

blz 250 dd 26 juni 1793 Staat en Inventaris

Voor Marte van de Laar vanwege zijn overleden vrouw Johanna Gloudemans, gaat nu trouwen met Jenneke van der Ven,

vaste goederen:

- morgen hooij of weijland in de polder van der Eijgen onder Rosmalen "op Mulders camp", ene zijde Heer van Goens, ene eind tegen de kamp van Francis van Hassel,

Losse goederen:

- 2 hoogkarren

- 2 aardkarren

- 2 gareelen

- 2 saalen

- 2 ligten

- paardbak en reep

- schup

- 3 rieken

- 1 vlagseijsien

- een seysie en haar getouw

- 2 zigten

- 5 koebakken

- sneijbak

- 3 vleegels

- ploeg

- eegd

- kruiwagen

- baktrog

- kist

- karkisje

- 3 tafels

- 2 kasten

- 6 stoelen

- 2 banken

- waskuijp

- 3 emmers

- 3 braaken.

- stand

- 2 medetobben

- 3 tonnekes

- 3 koeketels

- 3 handketels

- moespot

- 2 koffijpotten

- boterschotel

- 10 vorken

- 12 lepels

- klok

- haaltang en vuurschup

- trekpot

- seeg

- drie potlepels

- 2 tinnen schotels

- 3 tinne borden

- 2 rekke

- spiegel

- wan

- 3 zeeven

- koekpan

- bedpan

- twee tinne halfepinten

- een dito maatje

- een dito halfmaatje

- tinne kommeke

- 2 spinnewielen

- 2 heekels

- drie bedden

- 4 peuluën

- 3 dekens

- 9 lakens

- huijf

- 3 tafellakens

- paar gordijnen

- boskorf

- 2 manden

- tinne kom

- vat

- twee paar hagten

De kleren van de vrouw zijn gebruikt voor de kinderen,

Tekenen: Marte van de Laar, Klaes Swanenberg, Peter van Doren, JA Esser

 

blz 258 dd 1 aug 1793 borgbrief

Uit wettige ouders geboren Adriaan Weijgergans,

Tekenen: Klaas Swanenbergh, H. T. Hanegraaf, Ermert Peeter van Nuland

 

blz 260 dd 18 aug 1793  Staat en Inventaris

Voor Wouterien Gloudemans, weduwe van Dirk van der Ven, gaat nu trouwen met Peter van Mil,

- eijke kist

- 2 eijsere ketels

- 8 tinne lepels

- vuurschup en 2 tangen

- boterschotel en boskorf

- koeijkuijp

- sigt en beerhaak

- seijssie

- groote kast

- klijne kast

- kopere keetel groot 5 kannen

- vuureijser

- koffijpot

- meelton

- seijg

- ketting

- 2 stoelen

- taafel

- paardsbak

Tekenen: handmerk wouterien Gloudemans, Klaas Swanenbergh, Peter van Doren,  Ermert Peeter van Nuland,

 

blz 265 dd 18 aug 1793  huwelijkscontract

Compareert Peter van Mil, weduwnaar van Neeske Pennings en Wouterien Gloudemans, weduwe van Dirk van der Ven,

Tekenen: handmerk Peeter van Mil, handmerk Wouterien Gloudemans, Klaas Swanenbergh, Peter van Doren,  Ermert Peeter van Nuland,

 

Blz 268 dd 18 aug 1793  Inventaris

Peter van Mil, weduwenaar Neeske Pennings, gaat nu trouwen met wouterien Gloudemans,

- 2 veere bedden

- 2 veere peuluën,

- 2 veere kussens

- 4 slaaplakens

- 3 dekens

- 6 vorken

- 8 tinnen lepels

- 2 bedpannen

- kopere ketel

- kopere roomkan

- koekpan

- koperen seijg

- 2 kasten

- 2 kisten

- 2 tonnen

- ploeg

- eegd

- 2 rieken

- 4 gavels

- 2 schuppen

- vuurschup

- tang

- sigt

- seijssie

- drie tinnen kommen

- 3 tafels

- 4 stoelen

- 2 boter doozen

- boterschotel en lepel

- aardkar

- eijsere ketel

- eijsere moespot

- 4 sakken

- 2 koffijmolens

- trog

- 2 koeijbakken

- paardsbak en reep

- lantaarn

- lamp

- bijl

- hiep

- ax en vlug

- peelspaan

- turfschup

- vat

- wan

- asbak

- koffijpot

Tekenen: handmerk Peeter van Mil, Klaas Swanenbergh, Peter van Doren, Ermert Peeter van Nuland.

 

blz 274 dd 20 aug 1793 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Annemie Hendrik Bogers

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ermert Peeter van Nuland, JA Esser, secr.

 

blz 276 dd  20 januari 1794 testament

Compareert Hendrien Versteege, weduwe Matthijs van Creij,   (=7.23)

als voogden worden aangesteld voor haar kindskinderen: Johannes Corst Bouman, wonend te Dinter, Jan Mathijs van Creij, Johannes van Boxtel, beide wonend te Nuland, Daniel Gloudemans, wonend te Den Bosch, vooral over het kind van Joost de Bruijn verwekt bij Lisabet van Creij, haar dochter, ook als voogden over de kinderen van haar uitlandige zoon Jacob van Creij, in echte verwekt bij Catharina Jan van Doorn,

Tekenen: merkteken Hendrien Versteege, weduwe Mathijs van Kreij, Klaas Swanenbergh, H. T. Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 279 dd 20 jan 1794 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Hilleke Jan van Uden, vertrokken naar Rosmalen,

Tekenen: Klaas Swanenbergh, H. T. Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 280 dd 16 feb 1794 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Adriaan Dirk Spierings, vertrokken naar Geffen,

Tekenen: Klaas Swanenbergh, H. T. Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 282 dd 17 febr 1794 Testament

Compareert Antony Tijs van Creij, gehuwd met Catharina Dirk van Venrooij,

stelt voogden aan: zijn vrouw, Jan Tijs van Creij te Nuland, en  Johannes Dirk van Venrooij wonend in den Elshout

Tekenen: Handmerk Antony Tijs van Creij, Hendrik J van Creij, H.T. Hanegraaf, JA Esser,

 

blz 285 dd 19 febr 1794  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Mieke Geurt van der Akker,

Tekenen: Klaas Swanenbergh, H. T. Hanegraaf, JA Esser

 

blz 287 dd 28 febr 1794  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Johanna, Elisabeth, Adriana, Jan, Hendrik, Meggel, en Antony van Creij. Met hun vader Jan Jansen van Creij gegaan naar Uden in het Land van Ravesteijn  (=7.27)

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ermert Peeter van Nuland, JA Esser, secr.

 

blz 290 dd 12 maart 1794 Erfdeling van Creij

compareert

- Jan Tijs van Creij

- Jan Tijs van Creij metJohannes van Boxel, Johannes corst Bouman en Daniel johannes Gloudemans als voogden over Hendricus Joost de Bruijn

- Jan Tijs van Creij metJohannes van Boxel, Johannes corst Bouman en Daniel johannes Gloudemans als voogden over Johannes en Hendrien Jacob van Creij

- Daniel Johannes Gloudemans als gehuwd met Maria Mathijs van Creij

- Geert Heijmans gehuwd met Johanns Mathijs van Creij

- Toon Mathijs van Creij

Alle kinderen en kindskinderen van Mathijs van Creij en Hendrien Janse Versteegen, egtelieden, gewoond hebbende te Nuland

aan Jan Mathijs van Creij

- 1/2 van een hoeve: huijs, schuur, stallingen en getimmerten met aangehorende teulland , gelegen bij Schotsheuvel alhier, in het oud verpondingscohier groot 38 lopens en 35 roeden, en "Klaas Acker", groot 8 lopens en 25 roeden.

- 4 mergen te langst over t Nuland

- 2 morgen op het Groot Hoog

- het eeuwsel met den Houtwas

- 8 hont op het groot hoog

- 1 mergen van de Pastorij op het groot hoog

- 3,5 mergen hooij of weiland onder Rosmalen, in de Hoeve,

Belast met een jaarlijkse en erfelijke pacht van 128 gulden, op s Lands comptoir va het kwartier van Maasland, en een schuld van 350 gulden, aan Jacobus van Druenen, dd 12 april 1777.

Belast met 50 voeten Kepkensdonkdijk of Zeedijk,

Verder 1/6 in een capitaal van 1000 gulden van zichzelf en het 2e lot

Aan Toon Mathijs van Creij:

1/2 van een hoeve: huijs, schuur, stallingen en getimmerten met aangehorende teulland , gelegen bij Schotsheuvel alhier, in het oud verpondingscohier groot 38 lopens en 35 roeden, en "Klaas Acker", groot 8 lopens en 25 roeden.

- 4 mergen te langst over t Nuland

- 2 morgen op het Groot Hoog

- het eeuwsel met den Houtwas

- 8 hont op het groot hoog

- 1 mergen van de Pastorij op het groot hoog

- 3,5 mergen hooij of weiland onder Rosmalen, in de Hoeve,

Belast met een jaarlijkse en erfelijke pacht van 128 gulden, op s Lands comptoir va het kwartier van Maasland, en een schuld van 350 gulden, aan Jacobus van Druenen, dd 12 april 1777.

Belast met 50 voeten Kepkensdonkdijk of Zeedijk,

Verder 1/6 in een capitaal van 1000 gulden van zichzelf en het 1e lot

Aan Hendrik Joost de Bruijn

- 1/6 deel van 1000 gulden ten laste van 1e en 2e lot

Aan Johannes en Hendrien Jacob van Creij

- 1/6 deel van 1000 gulden ten laste van 1e en 2e lot

Aan Daniel Johannes Gloudemans

- 1/6 deel van 1000 gulden ten laste van 1e en 2e lot

Aan Geert Heijmans:

- 1/6 deel van 1000 gulden ten laste van 1e en 2e lot

Tekenen: Jan Tijs van Creij, Johannes van Boxtel, Johannes Boumans, Daniel Gloudemans, merk Geert Heijmans, handmerk Toon Tijs van Creij ( vanwege lichamelijke krachten niet kunnen schrijven) HT Hanegraag, EP van Nuland, JA Esser

blz 301 dd 12 maart 1794

Op verzoek van Juffr Anna van Breugel, weduwe wijlen de weleerwaarde heer Gerard van Bronkhorst , naar het huis genaamd de Groene Kikvors staande alhier aan de Graafse Baan, publiek verkocht op 13 november 1793 , waarbij de schepenen constateren dat er noodzakelijk reparaties nodig zijn:

- de solder met enige ribbe en planken te voorzien en met planken te beleggen,

- al de deurvensters en glazen te vernieuwen

- het gehele dak doorgaans slecht en noodwendig te repareren.

- de muure en sulte ? te vernieuwen 

- de deurgebontens daar tegenstaande stijlen te vernieuwen

- den bakoven te vernieuwen,

- de vloer heel slecht, behoort vernieuwt te worden

Tekenen: H.T. Hanegraaf, Ermert Peeter van Nuland, JA Esser, secr.

 

Blz 303 dd 12 maart 1794 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Marte en Doris  Willem van Houtum,

Tekenen: H.T. Hanegraaf, Ermert Peeter van Nuland, JA Esser, secr.

 

blz 305 dd 12 mei 1794

Hendrik Piet Coenraade, wonend te Rosmalen, thans ziek te bedde alhier ten huijse van Jacobus van Dieden, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij gisteren op zondag 11 mei in het huijs van Jacobus van Diete in gezelschap was van verschillende mensen waaronder Gerardus Toni van Nuland, en zijn broer Hendrik Toni van Nuland, en de genoemde Hospis Tomas van Diete.

Coenraade ging zonder enige ruzie of verschil weg om "voor het huijs zijn water te gaan maken" en daar stond of kwam bij Gerardus van Nuland, die hem vroeg: "Wilde mij eens snijde of Vegte ", waarop Coenraade vroeg "heb je dan haat op mij" , waarna zij aan het vechten zijn gegaan , waarbij ondertussen Hendrik van Nuland wonend te Geffen, die Gerardus van Nuland  van Coenraade terugtrok, en tegens de grond smeet, waarop Coenraade het vertrouwen had en van opinie was die ruzie daarmeede zoude berusten en hem niets meer soude overkomen, dan schielijk weder opkomende bevoelende dat Gerardus van Nuland hem een steek in zijn regter zijde had toegebracht, en hij in het huijs van genoemde van Dieten is binnengegaan

Tekenen: handmerk Heijn Piet Coenraade, Hendrik J van Creij, Peter Piet van Doren. Ja Esser.

 

blz 309 dd  15 mei 1794 ondervraging

Op verzoek van RA Wierdsma wordt ondervraagd

Tomas van Dieten, 28 jaar, hospes

zijn huisvrouw Maria van Vugt, 34 jaar, hospezin

Jan Tijs van Creij, 33 jaar en bouwman

Johannes Cees van den Tillaard, wonend alhier, 29 jaar arrebeider

Johannes Geert Schepens wonend te Schijndel, 25 jaar en klompemaker

Op zondag 11 mei 1794 waren ze in de herberg van Tomas van Dieten, alwaar Hendrik (Heijn)  Piet Coenraade, wonend te Rosmalen en  Gerardus toon van Nuland, wonend alhier,  waren, naast Dirk Toon van Nuland, wonend te Geffen, waarbij er questie en verschil is geweest tussen Coenraade en Gerardus Toon van Nuland, zonder te weten waarover dat ging.

Ze zagen niet dat beiden het huijs uit gingen, maar dat ze heb wel uijt de keuken, waar zij waren,  hadden gemist . Ze weten ook niet wie het eerst naar buiten gegaan is. De eerste verklaart wel enige woorden gehoord te hebben van een ruzie buiten, de anderen verklaren hetzelfde. Ze hebben ook niet gezien dat Gerardus Toon van Nuland een steek toebracht aan Heijn Piet Coenraade. De 4 eersten verklaren niet gezien te hebben ze ze met messen elkaar bevochten, de 5e verklaart dat wel gezien te hebben. 1,2 en 5 verklaren Hendrik Toon van Nuland naar buiten te hebben zien gaan, 3 en 4 misten hem alleen uit de keuken.

1,2,4 en 5 verklaren gezien te hebben dat Hendrik Toon van Nuland, zijn broer Gerardus Toon van Nuland tegen de grond smeet, om de vechtersbzaen te scheijden. Nadien waren beiden weer in de keuken zoals ze allemaal zagen en verklaren.

1,3,4 en 5 verklaren gezien te hebben dat Heijn Piet Coenraade geblesseert was. Ze zagen ook dat er bloed zat aan de handen van Gerardus Toon van Nuland. Eenmaal binnen heeft niemand gehoord dat er woorden waren tussen beiden, de eerste heeft wel wat gehoord maar geen duidelijke woorden, maar wel een hout gezocht heeft waarmee hij hen zou kunnen scheiden,

Tekenen: Tomas van Diete, de vrou van Tomas van Diete, jan Matijs van Creij, handmerk Johannes Cees van den Tillard, idem Johannes Geert Schepens, Handrik J van Creij, Klaes Swanenberg, JA Esser

 

blz 319 dd

Hier had een attestatie moeten staan gegeven door Heijn Verhoeven, 15 mei 1794, geschreven in register der Tiend, bij gebrek aan dit register, als niet voorhande sijnde geweest,

en een attestatie door Johannes Verhoeven.

 

blz 320 dd 21 mei 1794 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Joost van Houtem,

Tekenen: Handrik J van Creij, Klaes Swanenberg, JA Esser

 

blz 322 dd 22 juni 1794

Authorisatie van RA Wierdsma en JA Esser, voor de kwartiervergadering te Osch 25 juni 1794

Tekenen: Handrik J van Creij, Klaes Swanenberg, E P van Nuland, PP van Doren, HT Hanegraaf

 

blz 323 dd 21 juni 1794

Schepenen stellen voor twee jaar aan RA Wierdsma drossaard als rentmeester deser kwartier van Maaslant, Nuland is aan de beurt.

Tekenen: Handrik J van Creij, Klaes Swanenberg, E P van Nuland, PP van Doren, HT Hanegraaf

 

blz 324 dd 13 augustus 1794

Compareert Maria Swaanenberg, huisvrouw van Toni van Rooij, wonend alhier en verklaart op verzoek van RA Wierdsma dat bij haar was ingekwartiert een drijver van artillery paarden genaamd Johannes Hermans en dat op den dag van de Berlicumse markt 7 april 1794 s avonds tussen 9 en 10 uur in haar huijs zijn gekomen 3 personen, 2 te paard en 1 te voet, waarvan Gerardus Toon van Nuland, te voet was gekomen in haar huijs, de langste van de twee andere kende ze niet, de andere was Paulus Roovers, welke tans te Den Bosch gevangen zit, en verklaart dat nadat de lui een pijp tabak hadden aangestoken, de genoemde drijver de paarden heeft omgekeerd en de paard het huis uit geleid heeft , zeggende dat "het hier geen stal was",

Tekenen: Handmerk Maria Swaanenburg, Handrik J van Creij, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

blz 327 dd 22 aug 1794 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Dirk Palmer, Klaes Swanenberg, Peter Piet van Doren, JA Esser

 

blz 329 dd 8 nov 1794 (oude stijl) en 18e brumaire 3e jaar der Franse Republiek,  staat en inventaris

Leonarodus van Grinsven met wijlen zijn huis vrouw Mijntje Peter van Boxtel, 3 kinderen hebben het erfrecht ervan, Leonardus gaat hertrouwen met Johanna Toon Manders.

- hoogkar met beslag

- ploeg

- eegt

- paards getuijg : een haam, saal,  ligt

- een korn met toebehoorend staander en tobbe

- kist en kast

- kopere ketel inhoudend 4 emmers

- idem inhoudende 6 emmers

- kopere koffy ketel

- kopere ketel inhoudende 6 kannen

- 6 tinne lepels

- tinne schotel

- eijsere moespot

- koorn wan

- 2 rieken

- spinnewiel

- tafel

- 4 stoelen

- paar gordijnen

- 4 slaaplakens

- 2 veere bedden

- twee dekens

Tekenen: Leonardus Paulus van Grinsven, Klaes Swanenberg, Hendrik T Hanegraaf, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

blz 336 dd 28 januari 1795

Is komen te overlijden Ermert Peter van Nuland, eerder aangesteld als voogd over Dirk zoon van Willem Spierings verwekt bij Amerens van Nuland, Nu nieuwe voogd nodig naast christiaan van Gogh, en benoemen nu Hendrik Geerlings 

Tekenen: Hendrik Cornelis Geelings, H T Hanegraaf, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

blz 338 dd 25 maart 1795

Schepenen verklaren dat door het laatste Hooge Waater alhier de muur in de Raadkamer ten zuijde is ingestort  en zoodanig heeft ravage gemaakt dat de Boeken kast is ter neder gestort, waardoor de papieren en boeken door nat zijn geworden, dat dezelve sijn gebragt op den zolder booven de Raadkamer om aldar te droogen en te herstellen,

Tekenen: H T Hanegraaf, Hendrik J van Creij, JA Esser

 

blz 339 dd 25 maart 1795

Compareert Johan Adriaan Esser, secretaris alhier voor een beloning van 300 Gulden, de vorige eijgenaar van de secretarie woonde bij het aangaan van het contract te Rosmalen zijnde geweest Jean Louis Jannette, die hem verkocht aan Joost Timmermans wonend te Thiel in Gelderland, etc

Tekenen: JA Esser, H T Hanegraaf, Hendrik Janse van Creij, Dirk vd Wetering

 

blz 341 dd 25 maart 1795

Compareert Johannes Ploegmakers wonend alhier, heeft in de herfst van het verleden jaar verkocht aan Willem de Garde een rood grijs mijn paard, bovenjarig, dat men hem elders niet kent, welke persoon den declarant is, maken de schepenen nu een akte waarin ze aangeven dat Ploegmakers een eerlijk man is,

Tekenen: Johannes Ploegmakers, Ermert Hendrik van Nuland, Peter Piet van Doren, JA Esser

 

 

blz 342 dd 13 april 1795 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johannes Vorstenbosch, gaat nu naar Rosmalen

Tekenen: H T Hanegraaf, Hendrik Janse van Creij, JA Esser.

 

blz 343 dd 15 april 1795 borgbrief

Uit wettige ouders geboren Mijntje van Houtum,

Tekenen: Hendrik Janse van Creij, H T Hanegraaf JA Esser.

 

blz 344 dd

Franse acte 3 pagina's

RA Wierdsma, geboren te Leeuwarden, executeur testamentair van de burgers Henriette Cristina en Sophie Jacobine Leonarda van Cattenburg, kinderen van Henri Casteren van Cattenburg

 

 

 

EINDE 

 

RA Nuland 63 Allerhande acten 1795-1800                                  versie 1.0

 

blz 1 dd 18 juni 1795

Compareert Piet van Loon, van goede naam, inwoner Nuland, sijn paart een Swart kolt ruijn, oud ca. 15 jaar is vermist, zonder het aan iemand te verkopen, of daartoe opdracht heeft gegeven, en het lang lang omvragen heeft gevonden op de stal van Bart van Remunt te Gemonde onder Boxtel, compareren ook Toon Jan Bosch en  Sijmen van de Ven, ook van goede naam, buren van van Loon, en met hem mee naar Gemonde zijn geweest en daar het paard gezien hebben,

Loco officier Geert van Creij.

Tekenen: Peter van Loon, Antony Jan Bosch, Sijmen van de Ven, G van Vught, Dries van Groenland, secretaris Esser.

 

blz 4 dd  24 juni 1795

Jacobus Ackermans, vorster van Nuland, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van Nuland, over 1793 der verpondingen, arresteren de goederen van Nicolaas Swanenberg om daaruit een som te verhalen van 207-5-8, over voorgaande jaren.

Tekenen: J Ackermans, Geert van Creij, Marte Suijskens, Esser secr.

 

blz 6 dd  Rosmalen 1 juli 1795

Willem Gerard van Grinsven als aangetrouwde zoon van wijlen Toon Jan Wijnen en Jenneke van der Sluis, hebben alhier nagelaten een zoon genaamd Hendricus Wijnen, nu moet een voogd benoemd worden, volgens de reglementen, (naaste vrinden van de laatst overledene) , voorgesteld worden Gerard Jan Wijnen en Johannes Smoors.

Tekenen: J van Doorn, G van der Heijde, Esser, secr.

 

blz 9 dd 23 juni 1795

JJ Puttekoffer arresteert goederen van Nicolaas Zwanenberg, ivm achterstallige betalingen bij de verpondingen van1793 a207-5-8

 

blz 10 dd 30 sept 1795

Vorster Ackerman gemachtigd door JJ Puttekoffer vrkoopt in het openbaar goederen van Nicolaas Zwanenberg voor een bedrag van 1852 gulden.

Tekenen: JA Esser secr., G van Vugt, C van Gogh, J Ackermans, W vd Dungen.

 

blz 12 dd 30 sept 1795

Ondervraging door drossaard RA Wiedsma van de volgende personen: Johannes en Willem van Groenland, bouwmannen tussen 20 en 30 jaren oud,

dat zij in de nacht tussen 24 en 25 augustus zij op de Ackers waren, dat er op de Acker gemaaijde rogge stond, niet wetende van wie die was, dat ze daar waren om de rogge te bewaken, en dat zij daar Willem van den Hanenberg zagen op de weg van het steegske lopende naar de straat, het was toen middernacht, dat ze hem tegen kwamen met enkele gasten Rogge op zijn schouder, en hem daarop aanhielden, ze riepen geen hulp in van anderen en zagen ook niemand op dat tijdstip, en hem dwongen de rogge weer terug te zetten op de acker, en hem dreigden naar de drossaard te zullen brengen,

Tekenen: : Johannes en Willem van Groenland, Geert van Creij, loco off. Marte Suijskens, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

blz 17 dd 12 nov 1795

Jacobus Ackermans voster, als deurwaarder van de Raad van Brabant en gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verpondingen over 1793 arresteerd de eerste Clamp tiende genaamd de Hijtiende in pacht bij Johannes Herme Boerdonk om een som van 30-19-0 te verhalen.

Tekenen: J Ackermans, W vd Dungen, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

blz 19 dd 12 nov 1795

Jacobus Ackermans voster, als deurwaarder van de Raad van Brabant en gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verpondingen over 1793 arresteerd de tweede   Clamp tiende genaamd de Hijtiende in pacht bij Sijmen van de Wetering  om een som van 30-19-0 te verhalen.

Tekenen: J Ackermans, W vd Dungen, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

Blz 21 dd

algemene verklaring over de arrestatie van de goederen, zonder namen,