RA Nuland 56 Allerhande Acten 1767-1773

Blz 1 dd 9 februari 1767 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peter Jansen van Vugt. Tekenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, merk Jan Spierings, J. Quirijns secr.

Blz 3 dd 16 febr 1767

Compareren Peter van Mil, Peter Hendrik Rovers, inwoners alhier, verklaren op verzoek van RaA Wierdsma, Peter van Mil verklaart eerder voor Wierdsma verklaart te hebben op 2 april 1766 dat hij op zaterdag 8 maart 1766 in gezelschap met verschillende personen was in de herberg en huijs van Antony Hanegraaf en zag dat Antony en zijn zoon Jan en Francis van Berchem , allen inwoners alhier, daar in de keuken om ca. 6 uur met knuppels of andere zaken op Peter Rovers sloegen zodat hij op de grond viel, hij blijft bij deze verklaring. Hij voegt eraan toe duidelijk gezien te hebben dat Francis van Berchem met een knuppels genoemde Rovers sloeg op het hoofd zodat het bloed ervan af liep.Peter Hendrik Rovers verklaart op die tijd gewaar werd dat enige gevegt of krabbelvuijsten tussen 2 personen, die hij niet kende omdat de kamer zo vol was, maar kreeg later te horen dat dit Jan Evers was, knegt van zijn broer Jan Rovers, en Peter Bogers, en dat hij en zijn broer zijn toegeschoten om de vechters te scheiden, dat dit gebeurde in de kamer en dat hij (PH Rovers) nadien naar de keuken ging en daar Hendrik Hanegraaf zoon van Antonie Hanegraaf tegen kwam en hem vroeg wat er in de kamer aan de hand was, en hij antwoordde dat ze er krabbelvuijsten en Hanegraaf zei, waarom gaan ze dan niet aan de deur? Rovers antwoordde dat kun je ze zelf gaan zeggen “ik moeij mij niet met die affaire”,  Hanegraaf riep daarop sla, sla, waarna Francis van Berchem en anderen kwamen toeschieten, en Francis van Berchem hem met een stuk hout een slag toebracht, op de grond viel en een zware wond in zijn hoofd had, hij kreeg nog verscheijde andere slagen. Tekenen: Merk Peter van Mil, Peter Hendrik Rovers, Hendrik van Bakel, Lammert van Boxtel, J Quirijns secr.

Blz 8 dd 10 maart 1767

Compareren Adriaan Hanegraaf en Cornelis van Gemonde, armmmeesters van de Grooten of Gemeentens Armen van Nuland, en verklaren dat aan hen betaald is 220 gulden , 11 stuijvers en 5 penningen in mindering op een lening van 300 gulden ten laste van Corpus van Nuland, volgens schepen schuldbrief voor schepenen van Den Bosch ten behoeve van Jan Jansen aent Hoogh,  dd 14 febr. 1689. Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Cornelis van Gemonde, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

Blz 11 dd 7 mei 1767

Compareert Francis van Berchem, zoon van wijlen Jan van Berchem, en Arieke wouter Baars, wonend alhier aan de ene kant, aan de andere kant Wouter van Berchem,  Jacomeijn van Berchem, Maria van Berchem en Maria van Berchem,  ook kinderen van Jan van Berchem en Arieke Wouter Baars, woonachtig alhier. De vrouwspersonen geassisteerd door Hendrik van Bakel, hun gekozen momboir, hebben nu een accoord gemaakt over de nalatenschap van hun ouders. De eerste zullen in eigendom krijgen een perceel teulland gelegen te Geffen, aan den Breeden weg, groot 25 roeden, ene zijde Juffr de Booij, andere zijde weduwe Jacob van der Ven, ene einde weduwe Jan van Creij, andere einde de straat. De anderen zullen blijven bezitten perceel teulland te Geffen, op de heegd, groot 1 lopens en 13,5 roeden, ene zijde weduwe Frans Daandels, andere zijde Jan van weert, ene einde de straat. Verder perceel teulland gelegen aldaar te Geffen, aan de cruijsweg , groot 2 lopens 33 roeden, ene zijde Gerit Verhoeven, andere einde de straat, ene eind Wouter van Grinsven. Zij zullen ook de schulden op zich nemen en de tegoeden van de genoemde boedel. Tekenen: Francis van Bergen, merk jacomeijn van Bergen, wouter van Bergen, merk Maria van Berchem , Anna Maria van Berghem, Hendrik van Bakel, RA wierdsma, Gerit van Gogh, J Quirijns, secr.

Blz 14 dd 12 mei 1767 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Tonie Vorstenbosch, gaat wonen te Orthen. Tekenen: Lambert van Boxtel, Dirck Verstegen, Hendrik van Gessel, Gerit van Gogh, J Quirijns, secr.

Blz 16 dd  25 mei 1767  doorgestreepte acte

Compareert Hendrik Soetens, vorster van Geffen, gemachtigd door de Heer Zacharias de Febre drosssaard van Geffen, dd 23 mei 1767, om in arrest te nemen de goederen van Cornelis van Berlicum in dese HH, te weten een streep teulland gelegen aan de Nulandse straat , 2 lopens en 42 roeden groot. Tekenen H Soetens, Gerit van Gogh, Dirck Verstegen, J quirijns, secr.

Blz 17 dd 5 juni 1767

Verzoek door Roelof Hendriks van de Ven inwoner alhier, verzoekt authorisatie om de erfhaefelijke meubelen die hem te toght staand en de drie minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw Jenneke van der Pol ten erfrecht, openbaar te mogen verkopen, met advies van Marcelis quack en Wellen Hendriks van de Ven, als naaste bloedverwanten via vader en moeder. Tekenen: RA Wierdsma, Dirck Verstegen, Hendrik van Bakel, Hendrik van Gessel, merk Jan spierings, J Quirijns.

Blz 19 dd 5 juni 1767

Compareert Peter wijergangs, Peter Ermers van nuland, gehuwd met Johanna Wijgergangs, maken deling van de goederen van hun ouders Francis Wijgergangs

Aan: Peter wijgergangs

-       3 hont hooiland voor en midden opt Nuland, gemeen met de kinderen Jan van Loon, oost willem Vorstenbosch, west kinderen Jan van Loon, zuid de Neteringsgraaf, noord agterst Nuland

-       8 hont hooiland agter opt Nuland, oost Heer van Nuland, west Jan Bogers, zuid voorst Nuland, noord Agterst Nuland,

-       2,5 mergen in de Korte Hoeven alhier gemeen met de weduwe Dirk spierings en anderen, oost Heer van Crohnen, west Adriaan Hanegraaf, zuid het gemeene land, noord Agterdijk

-       4,5 hont land in Gemeene Hoeve, oost Hendrik Prince, west Jacobus Langens, zuid Hoefdijck, noord den agterdijk

-       Een mergen achter opt Nuland gekomen van Jan Teunissen in den eijkenman

-       Een mergen agter opt Nuland, gekomen van deselve

-       Een mergen onder Rosmalen in de Hoeven, gemeen met Peeter van de Ven , zuid Johannes Gloudemans, noord de Agerdijk, belast met ½ van 0-1-8 aan de Heeren van Lith

-       2,5 hont onder Teefelen, in een meerdere camp tegen de weerscheut

-       1,5 Berkstuk hooiland, onder Heesch in de Bleeken

-       Perceel teulland onder Dinther met een steegske ten westen daarvan

-       2 stukken teulland onder Berlicum aan de Groenstraat oost Jan wolfs, west Sijke Vercuijlen, zuid een Run, noord de Groenstraat. Belast en halve zak rogge in een  meerdere  pacht

-       2 stukskes teulland onder Berlicum aan de Veedijk belast met een overwegh van aangelegen land

-       Een zaksaet teulland onder Berlicum aan de Werststeeg genaamd Himphamp camp, oost een weijcamp, west de straat

Ten laste van dit lot ½ van een capitaal van 800 gulden volgens acte voor schepenen alhier dd 30 jan 1760, verschuldigd aan de nakinderen van Francis Wijgergangs.

Aan Peter Ermers van Nuland

-       Huis en land gelegen alhier aan t Ven, groot 12 lopens en 18 roeden, oost de Heer van Crohnen, west de straat, zuid de gemene Bergh, noord het Ven, met de houtwas, belast met de pacht van 2 vat rogge aan t Comptoir van de Heer Tengnagel, en 1-8-0 aan de Kerk van Den Bosch

-       2 mergen weiland genaamd de Geerkamp, gelegen alhier aan de Kerkdijk, oost de Armen alhier, west de Kerkdijk, zuid weduwe Ermert van Nuland, noord den Hogenwegh

-       3 lopens 8 roeden teulland gelegen alhier op de Bendels, oost Gerit van Uden c.s., west Francis Ploegmakers, zuid de weduwe Govers, belast met een vat rogge aan de armen alhier.

Ten laste van dit lot ½ van een capitaal van 800 gulden volgens acte voor schepenen alhier dd 30 jan 1760, verschuldigd aan de nakinderen van Francis Wijgergangs. Tekenen: Peter Francis weijgergans, Peter ermers van Nuland, RA Wierdsma, Dirck Verstegen, J Quirijns, secr.

 

 

Blz 26 dd 13 augustus 1767

Jan van Grinsven en Hendrien Blommers zijn overleden en voor hun 4 nagelaten kinderen zijn geen voogden benoemd, stellen tot voogden Adriaan Hanegraaf en Antonie Hanegraaf, die al enige administratie van de goederen hadden gedaan. Tekenen: Toon Hanegraaf, Adriaan Hanegraaf, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, merk Jan Spierings,  J Quirijns, secr.

Blz 28 dd 13 augustus 1767

Verzoek van Hendrik Hanegraaf  en Adriaan Hanegraaf  als voogden over de 4 minderjarige kinderen van wijlen Jan van Grinsven, verwekt bij Hendriena Blommers, goederen belast met een capitaal van 100 gulden ten behoeve van de Heer Willem van Engelen, a 4%  sinds 1757.De Heer Rudolph van Engelen, gemachtigd door zijn vader Willem van engelen, heeft verzocht om aflossing van de schuld, de minderjarigen zijn verder schuldig vanwege huijshuur aan de erfgenamen van Jan Clasen Verstegen een bedrag van 103 gulden met het aanbod dat ze genoegen namen met 75 gulden als er binnen 8 weken betaald zou worden, er zijn nog andere schulden waarover de supplianten van tijd tot tijd worden gemolestreerd. Ze voelen zich nu genoodzaakt om tot openbare verkoop van vaste goederen over te gaan, te weten

-       2 mergen hooiland onder Rosmalen in de Hoeven

-       2 mergen hooiland onder Nuland in de korte Hoeve

e.e.a. met schriftelijk advies van Peter van Grinsven en Antonie Blommers als naaste bloedverwanten van vaders en moederswege. Schepenen gaan accoord. Tekenen Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, merk Jan Spierings,  J. Quirijns, secr.

Blz 34 dd 17 oktober 1767

Compareert De heer Mr. Jacob Speelman, heer van Nuland, raad in de vroedschap van Gouda , verklaart verhuurt te hebben aan Johannes van Drunen, inwoner alhier, de koorn wintmolen met huijsinghe, schuur, en aangelag gelegen aan het zgn Vinkel, voor 12 jaar m.i.v. 12 mei a.s. , maalloon als vanouds: het 20e deel, etc meer bedingen, voor een huurbedrag van 525 gulden, borgen zijn Peter van Drunen en Pero van Drunen beide wonend te Den Bosch , Teunis van de Veerdonk, schepen en wonend te Dinter, willem van Gerwen, oud schepen te Geffen. Tekenen: J. Speelman van Nuland, Joannes van Drunen, merk Pero van Drunen , Peter van Drunen, H vd Veerdonk, W v Gerwen, Dirk Verstegen, merk Jan spierings , J Quirijns.

Blz 44 dd 20 oktober 1767

Marten Boerdonk en Mechel Laurense van Dinther binnen deze HH zijn  komen te overlijden met agterlating van een minderjarig kind , tot voogden worden benoemd Herme Boerdonk en Jan van Dinther. Tekenen: merk Herme Boerdonk, merk Jan van Dinther, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, Hendrik van Bakel, lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, Jan Ruijs,  J Quirijns, secr.

 

Blz 46 dd 20 oktober 1767

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, dat wanneer het zeijl in den hoogenweg  gelegen tussen de erve tussen de erve van Heer J.G. van Crohnen en Peter van de Ven, aan de zuidzijde en de heer JG van Crohnen en Matijs van Overbeek aan de Noordzijde, bij de schouw in 1766 was afgekeurd en geordonneert een ander behoorlijk zeijl in de plaats te leggen ten laste van de gebrekkigen. Nu wordt er bemiddeld en worden door de schepenen Cornelis van Gemonde armmeester en schepen Hendrik van Gestel aangezocht en officieel aangesteld, e.e.a. om verdere proces te voorkomen. Zij verklaren van sommigen wel geld te hebben ontvangen, maar van anderen niet, die verklaren dat ze nog nooit daarvan gehoord hadden en dus niet betalen. De bemiddelaars geven het dan op en geven het reeds gegeven geld terug. Tekenen: Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, merk Jan spierings, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, Cornelis van Gemonde,  J Quirijns, secr.

Blz 50 dd 20 oktober 1767

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, dat het Haagse Zeil is een stenen zeijl met een deur daar in, gelegen in de Zomerdijck die niet alleen dient tot een waterlossing maar bij hoog water ook moet dienen als waterkering. Tekenen: Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, merk Jan spierings, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, Jan Ruijs, J. Quirijns, secr.

Blz 51 dd 22 oktober 1767

Hendrik Joosten Hanegraaf verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij zeer wel weet dat een zeker zeijl gelegen in de weg genaamd de Wolfsdijk door hem als in huwelijk hebbende Agnes van Grinsven als weduwe en tochteresse van Adriaan van den Brand aan de zuijdzijde daar tegens geerfd en door Antonie Spiering stans wonend te Heeswijk aan de noordzijde daar tegens geerfd , ieder voor de helft moet worden onderhouden, zonder dat anderen daar iets in moeten bijdragen. Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

Blz 53 dd 28 november 1767

Ondervraging op verzoek van de Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland, eigenaar en bezitter van de Wiltbanen en waranda aldaar , van Roelof Hendrik Welles van de Ven, oud 39 jaar , wonend te Nuland bij zijn broer Welles Hendrik Wellens van de Ven, van beroeps dat hij bij menschen voor een daggelt te gaan werken, verklaard soms te werken voor een daggeld voor de Heer van Crohnen, wonend op duijnendaal, maar niet in brooddienst van hem is. Op 21 november 1761 was hij in het huis van de Heer Crohnen en werd aangenomen om voor hem te gaan dorsen.Hij werd gevraagd of hij daar gevraagd was of er Jagers in de strepen genaamd het Hemelrijk waren. Van de Ven verklaart dat de knegt van de Heer Capiteijn Crohne bij hem in de schuur is gekomen en tegen hem en de koetsier van de Capiteijn en vroeg om bij de capiteijn te komen zonder de reden daarvan te vragen. hij verklaart door de lijfknegt van de Heer van Crohnen samen met de Koetsier en lijfknacht van de Capiteijn van Crohnen, diens broer, naar de Strepen genaamd het Hemelrijk is gegaan, waar de beide Heren van Crohnen hen stonden op te wachten waarna ze samen de strepen binnengingen zonder te weten wat de bedoeling was, aldus Van de Ven die antwoordde dat hij niet wist dat ze jagers weg gingen jagen.

Hij hoorde de eijgenaar van Duijnendaal zeggen toen ze door de hekken van de strepen gingen dat ze ieder een knuppel of stuk hout moesten nemen, behalve van de Ven die er geen pakte.

De lijfknegt van de eijgenaar van Duijnendaal heet Andries, Van de Ven kent geen verdere naam, de lijfknegt van de Heer van Crohnen werd Armknecht genoemd, meer weet van de Ven niet, de koetsier van de heer Capiteijn heet Jacob Strikker. De beide laatsten zijn soldaat in het regiment van de Heer Prince van Nassau Weijlburgh. Hij vrklaart dat ze met zijn allen voor de middag de strepen genaamd Hemelrijk binnengingen, verklaart niet te weten of de Heer Capiteijn van Crohnen    een rotting of stok in de hand had. Ze vonden daar een zoon van de Heer van Heeswijk, zonder te weten of hij de oudste of de jongste was, als mede Coenraad Keijser, jager en Geurt Crijnen oppasser van de Jagt van de Heer van Nuland. De capiteijn sprak de zoon van de Heer van Heeswijk aan, en vroeg wat komt ghij hier doen en hoe durft ghij hier te komen? Van de Ven verstond blijkbaar alleen de eerste vraag. De jonge Heer antwoordde: om te jagen. De Capiteijn vroeg op orders van wie zij kwamen jagen? Hij antwoordde op order van zijn oom de Heer van Nuland. Hij hoorde vervolgens vragen wie de jongen was, zonder verder iets van het antwoord te horen, de ondervrager meende dat Crohnen gezegd zou hebben “waar is uw oom, laat hem selve komen?” De capiteijn vroeg de jagers te vertrekken. Van de Ven hoorde niet dat de jongeling zei dat ze kwamen om te jagen. De Capiteijn zei tegen de jongeman “het is gelukkig dat ghij er bij bent”, van de /Ven hoorde niet dat hij ook gezegt zou hebben “anders zou het er lelijk uitgesien hebben”. Van de Ven weet dan ook niet wat er dan gebeurd zou zijn. Gevraagd werd of van de Ven niet gehoord had dat Capiteijn van Crohnen met luide stem zei tegen hen dat ze iedereen iemand moesten pakken, bedoelend de Jager en geurt Crijnen, maar dat zij stil beleven staan en hun knuppels lieten vallen.
Van de Ven zegt wel gehoord te hebben dat Capiteijn dit zei maar niet gesien te hebben op wie de Capiteijn wees, verder weet hij geen antwoord op de vraag. Gevraagd werd of hij niet gehoord had dat de jonge heer zei” pkat mij ook maar aan”, en weet dat deze mensen zijn gebrode dienaars en liverijen bedienden van de Heer van Nuland. Van de Ven had het eerste deel niet gehoord, het twede deel wel. De Capiteijn beviel zijn kneght om de pistolen te halen, waarop de Jonge Heer zei”doet dat mijn Heer”. De jager zei vervolgens tegen de jonge Heer “laat ons maar voort jagen”zoals ook geschiedde. De Heer van Crohnen van Duinendaal zei tegen zijn broer “laat hun maar gaan, zonder de jonge Herr zou het er anders uitgezien hebben”, echter van de Ven heeft dit niet gehoord. Daarna ging van de Ven weg met de koetsier en heeft niet gehoord wat de Heren van Crohnen tegen elkaar gezegd hebben. Tekenen: Roelof van de Ven, merk Jan Spierings, Hendrik van Bakel, J. Quirijns, secr. Kosten: secr 7-17-0, Schepenen 1-4-0, Eed 0-12-0, Zegel 0-7-0, Totaal 10 gulden !

Blz 70 dd 28 november 1767

Verzoek van roelof van de Ven, inwoner alhier, verzoekt om 47 roeden land te mogen verkopen, nu met eijkelen besaijt, gelegen onder Geffen in den Litbergh met 11,5 roeden houtwas daaraan, be;last met 5,5 vat rogge jaarlijks in een meerdere pacht aan Heer Tengnagel, in toght bij hem en in erfrecht in bezit van zijn 2 kinderen verwekt bij wijlen Jenneke van der Pol, op onse approbatie gedaan aan Jan Teunissen van niftrik, wonend te Geffen, voor een pachtsom van 13 gulden, vraagt nu het land te mogen transporteren, om kleding voor zijn kinderen te kunnen kopen, mede gezien schriftelijk advies van Marcelis Quack en Geerit Geelings, Wellen Hendriks van de Ven en Gerit van de Ven, als naaste bloedverwanten.

Tekenen: RA Wierdsma, Dirk Verstegen, merk jan spierings, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 73 dd 23 maart 1768

De Armmeesters Adriaan Wijgergans en Johannes Verstegen verklaren dat de schepenen deser HH hebben betaald:

- de som van 79-8-11 ter voldoening van een gehele schuld van 300 gulden, volgens schepenschuldbreif voor schepenen Den Bosch dd 14 februari 1689 tnv. Jan Jansen aant Hoog, in comptoir der bede nr. 1

- de som van 300 gulden volgens een schuld volgesn schepenschuldbreif voor schepenen van Nuland dd 31 december 1747 , in comptoir der beden no 47

- som van 25-13-8 in mindering op schuld van 500 gulden volgens schepenschuldbrief dd 20 maart 1747, geregistreerd in comptoir der bede no. 16.

Tekenen: Adriaan Wijgergans, merk Johannes Verstegen, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 77 dd 31 maart 1768

Compareert Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland, mnachtigd de heer Bastian Nederburg, procureur van de Leenhove van Brabant te Den Haag, om waar te nemen en gade te slaan de procedure die hij als impetrant van mendement in maintenu voor die Leenhove te voeren tegen Jean Georg van Crohnen, eigenaar van het goed Duijnendaal. Tekenen: J Speelman van Nuland, merk Jan Spierings, Hendrik van Bakel, J Quirijns

Blz 79 dd 13 april 1768

Compareert Jan van der Velden, thans wonend op Schaijk, land van Ravesteijn, bij de schepenen welbekend, die op verzoek van Pieter van Oploo thans wonend alhier, verklaart dat hij goed weet dat toen Pieter van Oploo trouwde met Maria van der Velden, zus van Jan, al eigenaar was van een huijsplaats en hoff in de HH Groot Lith aan de Bandijk, waarop door hem een huijs is gebouwd, waardoor deze huisplaats door van Oploo is aangebracht in het huwelijk. Geeft verder aan dat van Oploo al voor het huwelijk met zijn zuster had geconverseert, en dat de besitting van het selve goed heeft aanleijding gegeven dat het selve huwelijk te gemakkelijker is doorgegaan. Tekenen: Jan van der Velde, Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, J Quirijns, secr.

Blz 81 dd 2 mei 1768

Compareert de Heer Sebastiaan Hugo Guth, inwoner alhier, machtigt Cornelis van Son, wonend te Engelen, om voor het gerecht aldaar te verklaren dat wijlen zijn huisvrouw Amalia van Hoornbeek , overleden te Nuland, geen anderen goederen die onder de collaterale successie vallen bezit dan ½ van 6,5 hont hooiland, gelegen onder Engelen, genaamd Hoge Velt, waarvan de Togt aan hem komt. Tekenen: SH Guth, schepenen Lambert van Boxtel, Hendrik van Gessel, J Quirijns secr.

Blz 83 dd 5 mei 1768 borgbrief 

Alhier uit wettige ouders geboren Geurtje van Vugt, gaat wonen te Rotterdam. Tekenen: Dirk Verstege, Hendrik van Bakel, Hendrik van Gessel, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 85 dd 18 mei 1768 borgbrief 

Alhier uit wettige ouders geboren Pieternel van der Sanden, gaat wonen te Dinther. Tekenen Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, , merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 87 dd 11 aug 1768 Staat en Inventaris

Voor Jacobus Ackermans nu weduwnaar van zijn vrouw Maria Cathaina Sits, ten togte van hem en ten erfrecht aan hun 3 minderjarige kinderen, (in marge de goederen en de kleeren zijn vermeld in de inventaris door Jacobus Ackermans en Dirk Akkermans, de groot vader van de kinderen, RA Wierdsma en Gerit van Gogh, in plaats van bloedverwanten van moederswege die absent zijn en niet te bereiken aan de ene kant en Jenneke Modders aan de andere kant, getaxeert op 100 gulden.

Erfhaeffelijke goederen:

-       Een veere bed, peuluw en kussens,

-       3 dekens

-       4 paar slaaplakens

-       4 kussenslopen

-       14 servetten

-       Drie witte tafellakens

-       2 bonte dito

-       Een sitsen kinderdeken

-       Een roode seijen doopdoeck

-       2 wollen kinderdekens

-       2 katoenen dito

-       Eenig klein kindergoed

-       Een kast met 3 deuren

-       Een kleijnder dito met 2 deuren

-       3 tafels

-       8 stoelen

-       Een kackstoel

-       Een wieg en een vuurmand

-       Een wascuijp

-       2 tinnen bierkannen

-       2 dito kandelaars

-       9 tinnen borden

-       2 dito achetten

-       2 dito schotels

-       2 dito trekpotten

-       Een dito peperbus

-       Een dito roomkanneke

-       2 dito jeneverkommen

-       Een gescheelde kan en pintje

-       Een rek met 12 tinnen lepels

-       Coffijmolen

-       Kopere koffij kan

-       Een klijne dito

-       3 kopere theeketels

-       Een dito theebus, twee strijkeijsers

-       Een metalen vijzeltje met een eijsere stamper

-       Een tinne inktkoker

-       Koekpan en hangeijser

-       Tinnen waterpot

-       15 porcelijne kopjes

-       20 dito schoteltjes

-       3 dito spoelkommen

-       2 glazen bekers

-       Een spiegel

-       2 blikken bussen, een tregter, 2 wordthorentjens

-       Een kopere rasp

-       Tinnen soutvat

-       2 bijbels

-       Een nieuw testament met een silveren slot

-       Thee rek en twee banden handkorven

-       2 groote rocken

-       6 voorschoten

-       Een coffer en 4 stoven

-       2 kleine kastjens ?

-       2 haakjes om eijser werck aan te hangen

-       Een haal en ketting en 2 tangen

-       Twee schuppen en een blaaspijp

-       Vuureijser

-       Rooster

-       Klompen slagt gereedschap

-       2 lampen

-       Een houten en een blikken emmer

-       Een lantaarn

-       2 eijsere potten

-       4 gordijnen en 2 schouwkleden

-       3 eijsere gardijnroeden

-       2 witte kleermanden en een luer mandje

-       De meeste kleren zijn  verkocht voor een om van 55 gulden.

-       Geen vaste goederen.

Tekenen: J. Ackerman, schepenen: merk Jan Spierings, Hendirk van Gestel, J Quirijns, secr.

Blz 94 dd 5 oktober 1768 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Antonis Hanegraaf, gaat wonen te Berlicum. Tekenen: Schepenen: Gerit van Gogh, Dirck Verstege, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 96 dd 10 oktober 1768 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peter Adriaans van Schijndel, gaat wonen te Haarlem. Tekenen Schepenen: Dirck Verstege, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrik van Gestel, J Quirijns, secr.

Blz 98 dd 19 oktober 1768

Compareert Maria van Erp, weduwe Adriaan van Schijndel die toestemming geeft voor het huwelijk van zoon Peter met Catharina van der Wal, wonend te Haarlem. Tekenen: merk Maria van Erp, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, J Quirijns, secr.

Blz 99 dd 2 janauri 1769

Compareert J. Ackermans, geauthoriseert door J. Marsman, collecteur der verpondingen en bede, over het jaar 1765, arresteert de goederen van Nicolaas Swanenberg wegens een achterstand in de betaling van 4-7-4. Tekent J Ackerman, Dirck Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 100 dd 13 januari 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens Dirks van Mil, gaat wonen te Vechel. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrik van Gessel, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 102 dd 1 februari 1769

Compareren Hendrik van Bakel, regerend presidentschepen alhier en Antony van Nuland, wonend alhier, die verklaren op verzoek van Johanna Michiels van Tuyl dat Dirk van Doorn laatst voor knegt heeft gewoond bij haar en tegen allen heeft erkend vader te zijn van het kind waarvan zij verlost is op 20 januari 1769 en toen heeft aangenomen van de ondertrouw met Marie Roelfos van Groenevelt  - voor schepenen van Heesch aangegaan - af te zien, en te trouwen met Johanna. Tekenen: Hendrik van Bakel, Antony van Nuland, Jan Ruijs, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

Blz 104 dd 20 maart 1769

Compareren Adriaan Weijgergangs en Johannes Verstegen als Armmeesters van Nuland, verklaren dat de regenten aan hen hebben betaald een som van 417-5-4 in mindering op een schuld van 500 gulden volgens schepen schuldbrief dd 20 maart 1745 geregistreerd in comptoir der bede onder nr. 16. Tekenen: Adriaan Weijgergangs, merk Johannes Verstege, Hendirk van Bakel en Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

Blz 107 dd 20 april 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geertruij Cornelis Bans, gaat wonen te Berlicum. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Dirck Verstege, Lambert van Boxtel, J Quirijns secr.

Blz 109 dd 1 mei 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Jacobs van der Heijden, gaat wonen te Orten. Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Dirk Verstegen, J Quirijns, secr.

Blz 111 dd 1 mei 1769 Staat en Inventaris

Door Marie Hendrik van der Horst, weduwe Hendrik Jan Bosch, ten erfrecht van hun twee kinderen.

- huis hof aan t Ven, groot 1 lopens en 25 roeden

Erfhaeffelijke goederen:

-       kleerkast

-       kleijn kastje

-       2 kisten

-       Karn en tob

-       Groote waskuijp

-       Kuijpke met een bakje

-       Kruijwagen

-       Tafel

-       Spinnenwiel

-       6 stoelen

-       Copere koeijketel groot ca. 6 emmers

-       Idem een kleijne ketel groot 7 kannen

-       Dito groot 5 kannen

-       Copere bedpan en seijgschotel

-       Eijsere ketelke

-       Vuureijser, tang en ketting

-       Koekpan en hangeijser

-       Lepelbord met 5 tinne lepels

-       Een tinne kompke

-       Kopere theeketel en een trekpot

-       Strijkeijser

-       Riek met een graafschup

-       2 emmers

-       2 koornzakken

-       Vere bed en toebehoorten

-       2 wolle dekens

-       3 paar slaaplakens

-       2 tafellakens

-       Silver oireijser

-       Kleren van haar man zijn verkocht, a 25 gulden,

Tekenen: merk Marie van der Horst, Schepenen Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 116 dd 4 juli 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Leunisse van Dijck, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Lambert van Bocxtel, dirk Verstege, J. Quirijns, secr.

Blz 118 dd 12 oktober 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria en Franciscus, kinderen van  Hermanus Vermeulen en Elisabeth Stelland, gaan wonen te Rijswijk, borgbrief voor de kinderen. Tekenen: Dirck Verstege, Lamberts van Bocxtel, merk Jan Spierings, J Quirijns secr.

Blz 120 dd 13 oktober 1769

Compareert Sebastiaan Hugo Guth, wonend alhier, machtigt de Heer G Lieshout, schout en secretaris van Engelen en Vlijmen, om ter secretarie te transporteren aan de Heer Franciscus van Orsouw, woonachtig te Osch, ½ van 6,5 hond onder Engelen in een blok genaamd Het Hooge veld, voor 300 gulden. Tekenen SH Guth, dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

------------------------------------------------wisseling van secretaris ------------------------------------

Blz 122 dd 24 oktober 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna Cornelis Rut Bans, gaat wonen te Berlicum ( doorgestreept een kind verwekt genaamd Willem den Haan bij dhr. Franciscus de Haan) Tekenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Dirk Verstege, JA Esser, secr.

Blz 124 dd 28 oktober 1769 Staat en Inventaris

Alle boeken overgedragen door J Quirijns vanwege de secretary in Nuland,

Capitel van ingebonden boeken:

-       transportboek beginnende 1732 – 1753

-       idem 1753 – 1764

-       idem 1764 – lopend

-       protocol van scabinale actens 1747-1753

-       idem 1753 – 1760

-       idem 1760 – 1764

-       idem 1764-1767

-       lopend register vanaf 1767

-       protocol van registratieve wegens transport en geloftens van Heeren schepenen van Den Bosch 1724- 1764

-       lopend boek vanaf 1764

-       protocol taxatien 1697 – 1724

-       idem 1724-1747

-       idem 1747 – 1769

-       lopend begonnen 1769

-       testamenten 1694 – 1743

-       idem vanag 1746

-       dingrolle vanaf 1749 –

-       idem 1694– 1748

-       idem 1756 – 1757

-       lopende civiele dingrolle begonnen 1758

-       een lopens resolutie in commissie boek begonnen 1758

-       register placaten 1761 – 1766

-       idem vanaf 1766 tot nu

-       lopend register op het voeren der schouwen vanaf 1765

-       lopend register van gemeentens zaken vanaf 1764

-       lopend protocol van Armen zaken vanaf 1762

-       lopend boek van minderjarigen vanaf 1768

-       lopend protocol van verkopingen en verpachtingen van af 1767

-       een oud verponding boek

-       quohier der verpondingen van 1753

-       dito vernieuwd in het haar 1761

-       idem 1769

-       enige collect lijsten van protocollen en gemeene middelen in een oud bantje

-       trouwboekje vanaf 1742 tot 1756

-       een lopend begonnen 1742

-       een partij oude protocollen en papieren die verdrinken zijn en onleesbaar

-       29 dorpsrekeningen te weten over de jaren 1738 –totmet 1766

-       Een pakket quitantien specterende tot gemeente rekeningen

-       9 arme rekeningen 1738 – 1769 en uittreksel over de jaren 1744/1745 en 1746, en een bijbehorend pakket rekeningen

-       10 rekeningen van voogdij en van bij executie verkochte goederen, een bussel quitantien van Antoni A. Hanegraaf

-       Een rekening van … vercogte goederen gewassen op de landerijen van de kinderen Peeter van de Ven, in huur gebruikt door Jan Janse Gloudemans, 15 febr 1768

-       Pakket documenten over crimineele procedures

-       Een pakket van de Dhr Crohnen contra Mannaarts

-       Een partij collect boeken hooftlijsten en van besaaijt

-       4 lijsten der huijsen

-       Een Lias Verkoopscondities vanaf 1763 -1769

-       Nog een bundel losse vercoop en verpachte condities

-       Lijste weegens den hagelslag van 1767

Overdracht van de gegevens aan Johan Adriaan  Esser. Tekenen: J Quirijns, JA Esser, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Dirck Verstege, loco secr.

Blz 130 dd 23 november 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Leendert Janse Verhoeven. Tekenen Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Dirck Verstege, Jan Ruijs, JA Esser, secr.

Blz 132 dd 31 januari 1770

Compareert Giele van Nuland en Goijert van der Horst van competente ouderdom, naburen van de Heer van Crohnen, die verklaren dat een quantitiet toebak, die staat versonden te worden van hier over Den Bosch naar de provincie Holland, alhier op het land van de Heer van crohnen is gewassen, zij hebben hem mede bewerkt. Tekenen: RA Wierdsma, Giele van Nuland, merk Goijert van der Horst. Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, JA Esser, secr.

Blz 133 dd 21 maart 1770

Compareert Adriaan Weijgergans, armmeester van Nuland , bevestigd dat de regenten van Nuland hebben betaald een som van 57-1-4 wegens een restant in een capitaal van 500 gulden, volgens schepen schuldbrief dd 31 december 1747, geregisteerd onder de beede nr. 16. Tekenen: Hendrik van Bakel, Adriaan Weijgergangs, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 136 dd

Compareert de weleerwaarde heer Schoute van Spranghuijsen, predicant binnen Geffen en Nuland, bevestigd dat de regenten aan hem hebben terugbetaald de som van 250 gulden, volgens schepenschuldbrief dd 8 oktober 1755, comptoir der bede nr. 8secundo. Akte hoefde niet te passeren vanwege….

Blz 138 dd 21 maart 1770

Compareert Jan van Gogh, administrateur van de Huijsarmen van Nuland 122-14-18 vanwege twee rentes, een van 2 april 1674, en de 2e van 8 meu 1677, samen losbaar met 1000 gulden, gelageteerd door Antony Hendriks aant Hoogh, volgens testament dd 24 november 1691, geregistereerd bij de beede onder nr. 5. Tekenen: Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 140 dd 19 april 1770 Borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren: Johanna Janse Weijgergangs gehuwd met Geert Tony Dielisse gaan wonen in Vechel. Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Lambert van boxtel, Jan van Nuland, dirck Verstege, JA Esser secr.

Blz 142 dd 19 april 1770

Jan van der Velde en Jenneke Pieters zijn komen overlijden, laten 3 minderjarige kinderen na, waarvoor nu de voogden worden benoemd: Paulus van Grinsven ( gehuwd met Elisabeth van der Velde)  en Paulus van Thiel, volle neef via moeder. Tekenen: Paulus van Griensven, Poulus van Thiel, Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Dirck Verstege, Lambert van Boxtel, Hendrik van Gestel, merk Jan Spierings, JA Esser, secr.

Blz 145 dd 25 april 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Dieliske Lambert van Rooij, gaat wonen te Den Bosch. Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 147 dd 14 mei 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrina Peter Wellens, gaat wonen te Lithoijen. Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, merk Jan Spierings, JA Esser, secr.

Blz 149 dd 15 mei 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Vos, gehuwd met Anna Maria Dirk van Mil, gaan wonen in de provincie Holland. Tekenen: Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 151 dd 24 mei 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan van Bakel, bruijdegom geboren te Nuland, en Catharina Willems van Rosmalen, geboren van hier, gaan wonen te Nuland (!) Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, JA Esser, secr.

Blz 153 dd 21 juli 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrina Lambers van Rooij, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Hendrik van Gestel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 155 dd 28 november 1770

Er was verschil geresen tussen Dirk en Joost Verstegen, inwoners alhier, erfgenamen van wijlen hun broer  Johannes Verstegen, gehuwd gehad Adriaantje van der Velden, aan de ene kant, en aan de andere kant: Jenneke Jan Willem Peters, weduwe Jan Jansen van der Velden, die broer was van Adriaantje van der Velden voornoemt,  Paulus van Grinsven en Paulus van Thiel als voogden over de minderjarige kinderen van Jenneke Jan Willem Peters bij Jan Janse van de Velden, omdat Peter Adriaans van der Velden bij zijn testamentaire dispositie voor notaris Willem Aenhuijs dd 29 juli 1733 te Rosmalen, legateerde een som van 150 gulden aan Adriaantje van der Velden, en maakte tot zijn erfgenamen genoemde Adriaantje van der Velden en haar broer Jan Jansen van der Velden. Na de dood van Peter Adriaans van de Velden kwam aan Adriaantje de som van 150 gulden en bovendien de ½ van een som van 1oo gulden en in een capitaal van 180 gulden. Adriaantje van der Velden is gehuwd geweest met Jan Verstegen, overleden zonder kinderen na te laten, waardoor de drie bedragen door Johannes Verstegen overgedragen had moeten worden op Jan Jansen van de Velden als langstlevende van de 2. Jan Verstegen heeft dit niet gedaan, sinds het overlijden van Adriaantje op 22 januari 1760. Nu is ook Jan jansen van der Velden overleden en zouden de sommen aan zijn weduwe of hun kinderen vermaakt moeten worden?

De medestanders van Jan Verstegen brengen hier tegen in dat

-       het legaat van 150 gulden door Adriaantje was ontvangen voor haar huwelijk met johannes Verstegen en bedoeld was voor haar onderhoud en kleding.

-       De andere bedragen kunnen niet bewezen worden en verder heeft Jan Jansen van de Velden nooit moeite gedaan om dat geld te verkrijgen.

Alle erfhaefelijke goederen van Adriaantje van der Velden komen nu aan ter tocht aan Johannes Verstegen en ten erfrecht aan de kinderen van Jan Jansen van de Velden, (ete etc, een heel verhaal). Nu compareren Dirk Verstegen voor zichzelf en sterk voor broer Joost, als erfgenamen van Johannes Verstegen aan de ene kant, en aan de andere kant Jenneke Jan Willem Peters, weduwe Jan Jansen van de Velden en de beiden voogden Paulus van Grinsven en Paulus van Thiel maken nu een accoord om verdere procedure te voorkomen: De comparanten aan de ene kant zullen betalen aan de andere kant een som van 480 gulden eens zonder meer, waarop de andere kant zal afzien van verdere acties. Jenneke krijgt van het geld 100 gulden en de kinderen de som van 380 gulden. Tekenen: Dirck Verstege, merk Jenneke Jan Willem Peters, weduwe Jan Janse van de Velde, Paulus van Griensven, Paulus van Tiel, Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs loco officier,  Lambert van Bocxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 162 dd 17 dec 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabeth van der Velden, vrouw van Paulus van Grinsven, kinderen Willem en Leonardus, gaan wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen Hendrik van Gestel, Jan van Nuland, Lambert van Boxtel, JA Esser, secr.

Blz 164 dd 30 januari 1771 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Antony Peeter Govers, gaat wonen te Heesch. Tekenen Schepenen: RA Wierdsma, drosaard, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 166 dd 30 januari 1771

Verzoek van Paulus van Grinsven en Paulus van Thiel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan jansen van der Velden en Jenneke Jan Willem Peters, met advies van Jan van der Velden en Hermen van Lith naaste vrienden via vader en van Gijsbert van Thiel en Matijs van Dinther, naaste vrienden via moeder, nemen de schepenen het advies over. Tekenen: Schepenen Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

 

Blz 169 dd 9 februari 1771 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Hanenberg, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Jan van Gogh, Jan Antony Hanegraaf,  JA Esser, secr.

Blz 171 dd 19 februari 1771

Compareren Paulus van Grinsven, wonend te Rosmalen,  en Paulus van Thiel, wonend te Geffen,  als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan jansen van der Velden en Jennek Jan Willem Peters, verklaren dat Dirk Verstegen 300 gulden heeft betaald – mede voor zijn broer Johannes, en een rente brief van 180 gulden heeft afgegeven, om aan een accoord te voldoen. Tekenen Paulus van Griensven, Paulus van Tiel, Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 173 dd 27 maart 1771

Compareert Jan van Gogh, administrateur van de Armen van Nuland, dat de regenten een som van 420-13-7 gulden hebben betaald, in mindering op 2 rente, de ene van 2 april 1674 en de andere van 8 mei 1677, samen losbaar met 1000 gulden, gelegateert door Anthony Hendriks aent Hoogh, volgens zijn testament dd 24 november 1691, geregistreerd bij de Beede onder nr. 5. Aangekomen via zijn vader Geert van Gogh, Tekenen: Jan van Gogh, Schepenen: RA Wierdsma, drossaard, Hendrik van Berkel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 175 dd 24 april 1771

Hier had moeten volgen acte van indemniteit voor Jan van Schijndel, zie transport boek

Blz 176 dd 8 mei 1771 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Adriaan Jan Weijgergangs en zijn huisvrouw Peternella Lambert Peters, mitsgaders hunne 2 kinderen genaamd Anna Maria en Johanna, gaan wonen te Rosmalen. Tekenen Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 178 dd  8 mei 1771 Staat en Inventaris

Door Roelof van de Ven, weduwnaar Jenneke Jansen van der Pol, hun twee kinderen,

Vaste goederen:

-       huis en land gelegen te Nuland op Vinkel, met 3 lopens en 6 roeden land, ene zijde Dirk van de Ven, andere zijde west Weduwe Sijmen Bosch, strekkende van het Vinkel tot op zuid Hendrik van de Ven

-       8 lopens en 12 roeden neffens de Santstraat, oost Adriaan van Creij, west weduwe Sijmen Bosch, noord de Sant straat

-       De houtwas horende bij het voorgaande land,

-       Perceel land agter opt Nuland, groot 4 hond, oost t Kerkenland, west Juffr. Bangelis, zuid het middelst Nuland, noord Hoefdijck

-       Een mergen voor en midden opt Nuland, oost Toon van Grinsven, west Schalk van de Ven, noord het Agterst Nuland, zuid Groot Hoogh off Neeteringsgraaf

Erfhaefelijke goederen:

-       veere bed

-       2 hooft peuleuwen

-       Een kussen

-       3 slaaplakens

-       4 tafellakens

-       3 servetten

-       2 tinne schootelen

-       Tinne waterpot

-       Tafeltje

-       3 stoelen

-       Koornsak

-       Kist

-       Eijser potje

-       Paar gordijnen en een schoorsteenkleed

-       Kleren van de overledene gebruikt voor de kinderen

-       Verdere meubilaire goederen met goedkeuring dd 5 juni 1767 verkocht voor 143-7-0. Minus de kosten van de verkoop: 21-17-0, resteert dus 121-10-0.

-       Hieruit nog betaald 100 gulden in mindering op een schuld van 200 gulden aan Laurens van Gestel, obligatie dd 20 mei 1767, resteert 21-10-0.

-       Blijft staan een schuld van 160 gulden aan de Heer van Herk te Den Bosch en de eerdergenoemde schuld aan Laurens van gestel die voorgeschoten is door Welle en Hendrik van de Ven.

Tekenen: Roelof van de Ven, Schepenen Hendirk van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz 187 dd 13 mei 1771

Hendrik Spierings van Nuland is overleden, nalatend 2 nog minderjarige kinderen, compareert Helena Peter Dielisse weduwe Ermert van Nuland, grootmoeder van de genoemde kinderen, tot voogden worden aangesteld Hendrik van Nuland  en Johannes van der Ven, (ooms van vaders en moederswege). Tekenen: Hendrik van Nulant, Johannes van der Ven, Schepenen: Hendrik van Bakel loco officier, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 189 dd 13 mei 1771 Staat en Inventaris

Van de goederen nagelaten door Helena Peter Dielissen weduwe Ermert van Nuland, en zoon Dirk van Nuland, gedaan door de voogden van de minderjarige kinderen: Hendirk van Nuland en Johannes van der Ven. Kinderen van Hendrik Spierings van Nuland en Anneke van den Eng.

Onder Berlicum:

-       een huijs tevoren est met ¼ in een acker neven den hoff, groot 1,5 Lopens aan de Werst ene zijde Jan Teunisse Ermers, andere zijde weduwe Lambert Toone van Zoggel, ene eijnde de weduwe Piet Willemse van Rosmalen, andere eijnde Hendrik van Houtum,

Onder Heesch:

-       1 lopens teulland onder Heesch, ter plaatse genaamd Loosbroek, tussen de erve van de koper aan beide zijde, strekkende van de ene eijnde het erve van de Heer Simon van der Putten , andere eijde de erfgenamen van de Heer Noorbergen

-       Een hof teulland in Loosbroek onder Hees, met het houtvelt en aangelegen land, groot 7 lopens en 26 roeden

-       2 strepen teulland onder Heesch in den Agtersten Landen en voorste landen, groot 5 vaetsaet en 19 roeden, met het gedeelte in den Heijcamp

Onder Nuland:

-       huis, hof en Bogert aan de Kerk, groot 3 lopens en 10 roeden, oost Welle Ruijs, west het volgend perceel, zuid de Vrouw van Geffen en noord den straat

-       de schuur over de straat , oost den Armen van Nuland, west en zuid de gemeene straat, noord Peter van Nuland,

-       perceel land gelegen als voor genaamd Ruth Thijssen hofke, oost de Armen van Nuland, west een vorig perceel, zuid de straat, noord Francis Weijgergangs QQ,

-       een houtbosje gelegen als voor genaamd Kosters hofke, groot 14 roeden, oost een voetpat, west een vorig perceel, zuid den voetpad, noord de straat

-       perceel hooi of weiland , groot 2 mergen en 5 hont, van Vrouw van Cappelle aan de Nulandse straat, oost de Heer Crohnen, west Adriaan van Weert, zuid de straat en noord de Hooge wegh

-       3 lopens en 18 roeden aan den Helsenhoek, oost de weduwe Paulus govers, west en noord deze boedel, zuid Peter van Nuland.

-       Een huisinge en land groot 4 lopens en 14 roeden in den Helsenhoek, oost dese boedel, west gemene straat, zuid Ploegmakers en noord den Bergen

-       Perceel 4 lopens en 14 roeden van Hendrik Lambert Bogers, oost en zuid deze boedel, west de straat, noord den Berg

-       Den houtwas samen met Antony Ermers te langs voornoemd perceel

-       4 lopens en 18 roeden van Hendrik Bogers, oost Antony Wanders, west en zuid deze boedel, noord den Berg

-       Den houtwas langst voornoemd perceel

Onder Rosmalen

-       een huisinge groot 19 lopens en 4,5 roeden, bij Hendrik van Doorn tans in gebruik, oost de straat, west Cornelis Geelings, zuid en noord Adriaan van weert

-       een huijsinge tans in gebruik bij Geert Damen, oost Mevrouw Renesse, west  Jonkers, zuid de straat, noord den somerdijck

-       een huijsinge groot 2 lopens en 30 roeden tans in gebruik bij Jan Donkers, oost en noord de straat, west en zuid de Vrouw van Geffen

-       8 lopens en 35 roeden genaamd Heerooms hof, oost de Kerkdijk, west de weduwe Croonen, noord Jacobus Langens en zuid de gemeene straat

-       1 lopens en 24 roeden van Maria Quack, oost de Vrouwe van Geffen, west de Heer van Rijn, zuid Adriaan van Weert, noord de gemene wegh

-       Perceel gelegen als voor groot 1 lopens en 24 roeden, gequoteerd als het vorige

-       3 mergen aant Somerland, oost de Kerkdijk, west Jan Ruijs, zuid de Heer van Berkel, noord van Doorn c.s.

-       Perceel tot Rosmalen voort en moldercamp op den Rompert, groot 1 mergen, achtergelaten bij de hiervoor in het hooft deezes gemelten Dirk van Nuland,

Gereed geld en pretencies

-       364-15-0 gevonden in de boedel

-       798-16-0 in bewaring gegeven te Den Bosch

-       Bij genoemde Dirk van Nuland in bewaring gegeven 75-0-0

-       Van diverse personen op Bamis 1771een som van 500 gulden wegens openbaar verkocht koorn

-       4 mudde rog

-       3 mudde boekweijt

-       Zak garst

-       Swart merriepaard, out ca. 8 jaar

-       Swart blaarte melkkoe

-       Een vaal dito spreeuwt

-       Een blauw beijst dito

-       Een Swart dito

-       Een Swart bonte maal

-       Een Swart dito

-       Een vaalbont dito

-       Een vaal spreeuwt kalf

-       Een speenvarken met 8 baggen

-       6 stukken linnen en een lapje dito

-       Ca. 10 …vlas en 5… gesponnen garen  ( soort maat)

Linnen, wollen en meubilaire goederen:

-       4 veere bedde

-       4 dito peuleuwen

-       2 kussens en 3 wolle dekens

-       10 paar slaaplakens

-       6 paar dito

-       3 paar gordijnen en 3 valle

-       2 kussensloopen

-       2 tafellakens

-       Enige kleijne stukjes van linnen

-       Groote eijken kast

-       Een spint

-       Een klein kasje

-       Een groote kist

-       Een hang oor tafel

-       9 goede als kwade stoelen

-       Een huijsorlogie

-       2 kopere melkkannen

-       2 dito melkemmers

-       8 dito ketels,. Groot en klein

-       3 dito koeijketels

-       4 dito bedpannen

-       Een paar dito schalen

-       Een dito deurslag

-       Twee copere koffijpotten en een dito pannetje

-       2 dito schuijmspaanen en lepel

-       Een blaker en dito veger

-       Eijsere ketel

-       Eijsere pot

-       Kleijn keteltje

-       4 dito tangen, 2 vuurschuppen

-       Dito blaaspijp, een dito rooster, 2 dito haakskes

-       Dito hal en vuureijser

-       24 tinnen schootelen

-       24 dito borden

-       2 dito bierkannen

-       4 dito kommetjes

-       Een dito steckbekke

-       3 dito theepotten

-       Een dito soutvat en mosterd pot

-       Een dito waterpot

-       6 porselijnen kopjes en schoteltjes

-       Seven rekken

-       Coffijmolen en strijkijzer

-       33 tinne lepels

-       2 fourchette

-       2 kopel pistoolen en een zak pistool

-       2 spiegels

-       Een karn en tob

-       1 wastob en 2 wateremmers

-       1 roomtob

-       2 steene potten

-       1 spinnewiel

-       2 hooge karren en een leege dito

-       Ploeg

-       Igt

-       Eenig paardgetuijg

-       Een wanmeulen

-       Eenige rieke akse, zeissies

-       3 maal sakken

-       Een huijf

-       Een koeijback

-       12 stokke bijen waarin de voorse dirk van Nuland en zijn genoemde  moeder ider voor de helft in competeren

-       Enige hooi en strooi voor de beesten

-       Enige rommelderij

-       Enige kleren van de overleden Dirk van Nuland, waar in de minderjarige …..voor 1/36 in competerende

-       2 rokke

-       2 broeke

-       2 camisoole

-       2 hoede

-       Een kist

-       12 hembden

-       4 dasse

-       2 paar kousen

-       2 hembdrokken met silvere knoopen

-       Een paar broekgespen

-       Enige rommelderij

Tekenen: Hendrik van Nulant, Johannes van der Ven, Schepenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 209 dd 18 juni 1771

Compareren Dielis van Nulandt, Antony van Nuland, Jan Donkers gehuwd met Jenneke van Nulandt, Hendrik van Nuland voorzichzelf en samen met Johannes van de Ven als voogden over 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrik spierings van Nuland en Anneke van der Eng.  Maken nu een deling van de vaste goederen nagelaten door Helena Peter Dielisse, weduwe Ermert van Nuland, Ze zijn wonend te Rosmalen, Nuland en Geffen.

1e lot: Hendrik van Nuland

-       Onder Berlicum: een huijs te voore est met ¼ in een acker neven den hoff, groot 1,5 Lopens aan de Werst ene zijde weduwe Jan Teunisse Ermers, andere zijde weduwe Lambert Toone van Zoggel, ene eijnde de weduwe Piet Willemse van Rosmalen, andere eijnde Hendrik van Houtum, belast met 0-6-4 in een meerdere pacht aan comptoir van Tengnagel te Den Bosch

-        1 lopens teulland onder Heesch, ter plaatse genaamd Loosbroek, tussen de erve van dese boedel aan beide zijden, strekkende van de ene eijnde het erve van de Heer Simon van der Putten , andere eijde de erfgenamen van de Heer Noorbergen

-       Een hof teulland in Loosbroek onder Hees, met het houtvelt en aangelegen land, groot 7 vaetsaeten en 26 roeden, tussen erve Ruth Ariens van Gogh, ene eijnde de straat, andere einde tot aan erve weduwe Heer Simon van der Putten

-       2 strepen teulland onder Heesch in den Agtersten Landen en voorste landen, groot 5 vaetsaet en 19 roeden, met het gedeelte in den Heijcamp, tussen erve Adriaan Nelissen aan de ene kant, aan de andere kant Ruth Jansen van den Bogert, strekkende van de straat tot aan erve van het volgen perceel

-       Perceel hooi of weiland gelegen als voor tussen de erve van Antony Huibers, strekkende van de geswoorensteeg tot op het vorige parceel

2e lot: Peter van Nuland

-       Een huisinge en land groot 4 lopens en 14 roeden in den Helsenhoek, oost dese boedel, west gemene straat, zuid Ploegmakers en noord den Bergen/ den Bergh

-       Perceel 4 lopens en 14 roeden van Hendrik Lambert Bogers, oost en zuid deze boedel, west de straat, noord den Berg

-       Den houtwas samen met Antony Ermers te langs voornoemd perceel

Deze 3 percelen belast met 3 gulden aan de Heijlige Geest te Den Bosch, een halve zak rogge aan het groot gasthuijs te Den Bosch, halve zak rogge aan de armen van Nuland, aan Juffr. Van den Berk jaarlijks 15 stuijvers met Atony Ermers c.s. , 5 stuijvers aan de armen van Nuland

-       4 lopens en 18 roeden van Hendrik Bogers, oost Antony Wanders, west en zuid deze boedel, noord den Berg

-       Den houtwas langst voornoemd perceel

Belast met 3 gulden aan het Geefhuijs te Den Bosch, ½ van 15 stuijvers aan Juffr. Van den Berk,

3e lot: Dielis van Nuland

-       een huisinge groot 19 lopens en 4,5 roeden, bij Hendrik van Doorn tans in gebruik, oost de straat, west Cornelis Geelings, zuid en noord Adriaan van weert, belast met 5-10-0 jaarlijks aan Juffr. Maria Catharina van Ingen op 30 april. Te betalen aan 4e lot: 100 gulden en de halve oogst aan het 5e lot, eens zonder meer.

4e lot: de onmondige kinderen van Hendrik Spierings van Nuland

-       een huijsinge tans in gebruik bij Geert Damen, oost Mevrouw Renesse, west  Jonkers, zuid de straat, noord den somerdijck

-       3 mergen aant Somerland, oost de Kerkdijk, west Jan Ruijs, zuid de Heer van Berkel, noord van Doorn c.s.

-       3 lopens en 18 roeden aan den Helsenhoek op de Bendels, dit voorste perceel belast met een vat rogge jaarlijks in een meerdere pacht aan de armen van Nuland

-       100 gulden van het 3e lot, 50 gulden van het 6e lot

5e lot: Jan Donkers

-       een huijsinge onder rosmalen op het Heeseind groot 2 lopens en 30 roeden tans in gebruik bij Jan Donkers, oost en noord de straat, west en zuid de Vrouw van Geffen, belast met een vat  rogge aan de Kerk van Rosmalen, 7 stuijvers aan het weeshuijs te Ben Bosch

-       8 lopens en 25 roeden genaamd Geerooms hof, oost de Kerkdijk, west de weduwe Croonen, noord Jacobus Langens en zuid de gemeene straat, elast met een gewinchijns van 9 stuijvewrs aan het chijnsboek van mevrouw de weduwe de Heer du Gistel op St Maarten, en een rente van 10 stuijvers aan het weeshuijs te Den Bosch

-       De helft van de oogst van het derde lot

6e lot: Antony van Nuland

-       huis, hof en Bogert aan de Kerk, groot 3 lopens en 10 roeden, oost Welle Ruijs, west het volgend perceel, zuid de Vrouw van Geffen en noord den straat

-       de schuur over de straat , oost den Armen van Nuland, west en zuid de gemeene straat, noord Peter van Nuland,

-       perceel land gelegen als voor, groot 2 lopens en 26 roeden genaamd Ruth Thijssen hofke,

-       een perceel gelegen als voor genaamd Kosters hofke, groot 14 roeden,

Belast met een nabuurchijns van 4 penningen aan de gemeente van Nuland, rente van 3 gulden aan de Armen van Nuland, rente van 1-10-0 aan het Geefhuijs te Den Bosch

-       perceel hooi of weiland , groot 2 mergen en 5 hont, van Vrouw van Cappelle aan de Nulandse straat, oost de Heer Crohnen, west Adriaan van Weert, zuid de straat en noord de Hooge wegh

-       te Rosmalen: 1 lopens en 24 roeden van Maria Quack, oost de Vrouwe van Geffen, west de Heer van Rijn, zuid Adriaan van Weert, noord de gemene wegh

-       Perceel gelegen als voor groot 1 lopens en 24 roeden, gequoteerd als het vorige

Tekenen: RA Wierdsma, Johannes van der Ven, Dielis van Nulant, merk antony van Nuland, Jan Donkers, Peeter Ermers van Nuland, Hendrik van Nulant, Schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 223 dd 25 juli 1776

Compareert Jan Sijmen Wolfs, inwoner alhier, machtigt Antony van Laarhoven, wonend te Empel en  Bastiaan Sijmen Wolfs wonend te Engelen, om al zijn zaken te behartigen. Tekent Jan wolfs, schepenen: Dirck Verstege en Jan Antoni Hanegraaf, secretaris Esser.

Blz 226 dd 26 juli 1771

Francis Wijgergans en Cristien Jan Hendrik zijn komen te overlijden, nalatend 3 nog minderjarige kinderen, tot voogden worden aangesteld Adriaan Wijgergans, oom via vader en Peter Wijgergans, halfbroer. Tekenen: Adriaan Weijgergans, Peter Francis Weijgergans, RA Wierdsma, schepenen: Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Jan van Nuland, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 228 dd  24 oktober 1771 Staat en Inventaris

Van de goederen van wijlen Hendriena Jan van Vinkel, op verzoek van Willem Janze van Rooij, haar weduwnaar, die nu gaat trouwen met Hendrien Jacob Peer Roelofs, voor zijn 3 kinderen uit het eerdere huwelijk,

-       2 bedde

-       Hooft peuleuw

-       2 deekens

-       5 beddelakens

-       2 tafellakens

-       2 booterdoeke

-       Groote kopere ketel

-       Kopere koffyketel

-       Koppere zijghschootel

-       Kopere vuurpan

-       Tinne schotel

-       Tinne trekpot

-       Twee leepelhuijskens

-       10 tinne lepels

-       Eijsere ketel

-       Eijsere pot

-       Een haal en een lenkhaal

-       Tang en vuureijser

-       Axt en hamer

-       Bijl en hiep

-       2 kockbijle

-       Handzaag

-       Zeijsje

-       Een hair getouw

-       Vlagseijsie en drie gavels

-       Kalkhouw

-       Schup

-       Riek

-       Hooijhaak

-       Moesmes

-       Kern met haar toebehooren

-       Melktob

-       Eekvat

-       Melkemmer

-       Boterschotel

-       Boterlepel

-       Steene pot

-       Koekpan

-       Groote kast

-       Een kist

-       4 stoelen

-       Tafel en een houten blok

-       Bosch korf

-       2 spinnewielen

-       Trog en wan

-       Vat en een punder

-       2 leere

-       Coffymolen

-       Een opstal van een huijs staande op de arme grond alhier.

Tekenen Willem van Rooij, Schepenen Lambert van Boxtel en  Dirk Verstege, secretaris JA Esser.

Blz 241 dd 3 januari 1772

Compareert de Heer Lucas van Engelen, fort en sterk voor zijn swager de Heer Baron Half Wassenaar, wonend te Den Bosch aan de ene kant en aan de andere kant de Weduwe Jan Hack, wonend te Nuland, maken huurovereenkomst van Hoeve en aangelegen landerijen te Caathoven binnen dese HH Nuland, van ouds genaamd Heijsigt, bestaande uit huisinge, schuur, stallinge, schaapskooijberg, hof met zijn teul, hooi en weilanden daar aan gehorende en nog 16 hont hooiland aan de Kesselse Graaf gelegen, verder 10 hont op het voorst en middelst Nuland, nog 2 morgen in de Beek onder Heeswijk, hooiland in de Geerkamp alhier, voor de tijd van 10 jaar, voor 60 gulden per jaar op St Marten, 8 zakken rog, 8 zakken boekweijt, 2 zakken haver, een goed varken van 125 pond, 60 pond meijerijse boter, 6 vimmen dakstrooi voor de boerderij. Verder een suijglam als er schapen gehouden worden, 20 karre mist, ( … vele andere bepalingen), Borgen zijn Aart Hack en Martinus Hack beijde wonend te Nuland. Tekenen: Lucas van Engelen, Merck Hendrina van Aalst, weduwe Jan Hack, Aart Hack, merk Martinus Hack, schepenen Klaas Swanenberg. RA Wierdsma, JA Esser, secr.

Blz 247 dd 14 januari 1772

Compareert Aart van Gastel, inwoner alhier,  die transporteert aan zijn 3 kinderen genaamd Joost, Hendrik en Johanna van Gestel (meerderjarig en ongehuwd), allen inwoners van Nuland, alle goederen die hij bezit met wijlen zijne huisvrouw Jenneke Willems en dit in ruil voor kost en inwoning. Tekenen Aart van Gestel, Jan van Gestel, Hendrik van Gastel, merk Johanna van Gestel, schepenen: Jan van Nuland en Jan van Gogh, JA Esser secr.

Blz 250 dd 27 maart 1772

Compareert Jan van Gogh, administrateur van de huijsarmen, Andries van Groenland, Armmeester, en bevestigen dat de de regenten van het dorp aan haar hebben betaald:

1)    434-12-2 gulden ter voldoening van twee rentes samen groot 1000 gulden, de eerste dd 2 april 1674, de 2e dd 8 mei 1677 ten laste van de huisarmen aan het Corpus, gelegateert door wijlen Antony Hendrik Aent Hoog, in zijn testament voor schepenen van Nuland dd 24 november 1691, en ingeschreven int comptoir der bede onder nr. 5, de eerste comparant aangekomen van zijn vader Geert van Gogh

2)    21-6-14 gulden aan de tweede comparant in mindering op een capitaal van 100 gulden ten laste van het corpus, volgens verklaring voor schepenen alhier dd 1 november 1727, voor het jaar 1695 van den armen ten lasten deser gemeente opgenomen , geregistereert onder nr. 8 in comptoir der bede

Tekenen Jan van Gogh QQ, Andries van Groenland, schepenen Hendrik van Bakel en Lambert van Bocxtel. JA Esser, secr.

Blz 254 dd 2 april 1772

Adriaan Wijgergans, gehuwd geweest met Johanna van der Kamme, haar erfhafelijke goederne bestaan uit: kleederen, wollen en linnen, een goud kruijs, een silver eijser, kar, ploeg, eegde en verdere bouwgereedschappen, ter toght aan Adriaan Wijgergans en ten erfrecht aan zijn vrouw,  nu compareren Piet van der Kamme voor zichzelf en sterk voor zijn moeder Allegonda Jan van der Kamp, inwoner tot Berlicum, Lamberdien van der Kamme gehuwd met Geert van der Laar, den welke volgens verklaaring van schepenen ondergenoemt is buijten sijn verstand en sinnen, verklaren de schepenen nu dat Adriaan Wijgergans aan hen heeft overgegeven de bovengenoemde lijfsieraden en een som van 17 gulden, voor de verdere meubilaire goederen,  zoals zij werden waardig geschat door de schepenen, verder een som van 50 gulden, derhalve tesamen een som van 67 gulden totaal. Tekenen: Peeter Jansen van der Camme, merk huisvrouw Geert van der Laar, RA Wierdsma, schepenen: Dirck Verstege, Jan Antoni Hanegraaf, JA Esser secr.

Blz 257 dd 8 april 1772

Compareert Jacob Speelman, Heer van Nuland, verhuurt aan Martinus Pennings, inwoner van Berlicum, zijn Hoef, schuer en stallinge,  gelegen binnen Nuland, int Vinkel, voor 10 jaar, huurder moet 10 stuks rundvee houden, zonder paarden of ander vee, voor 100 gulden per jaar, borgen Aart Lambert Pennings te Berlicum en Hendrik van woensel wonend te Geffen. Tekenen: J Speelman van Nuland, merk Dirk van Woensel, Martinus Lambertus Pennings, Arnoldus Lambert Pennings, RA Wierdsma, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

Blz 263 dd 11 mei 1772 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Lambert van Schijndel, gaat wonen te Empel. Tekenen: schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Klaas Swanenberg loco secr.

Blz 265 dd 4 juni 1772

Cornelis van Gemonde is komen te overlijden nalaten enige lijfsieraden, en karre, ploeg huisraad, bouwgereedschap, ter tochte aan zijn weduwe Johanna van Bocxtel, en in erfrecht bij Jan, Roelof, Geert, Cornelis, Dirk en Heijn van der Ven. Accoord:  de lijfspullen worden afegegeven bij van der Ven, de rest wordt publiek verkocht, compaereren nu Jan, Roelof, Geert, Cornelis, Dirk van der Ven, inwoners van Nuland, sterk voor broer Heijn te Orten die verklaren genoegen te nemen met de helft van de verkooppenningen. Tekenen: merk Jan van der Ven, Roelof van de Ven, Geert van der Ven, Cornelis van der Ven, …….Schepenen Hendrik van Bakel en Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 268 dd 20 juni 1772

Heer Jacob Speelman verhuurt aan Hendrik Janse van Creij, inwoner alhier, zijn hoef, schuur en stallingen en aanhorende landerijen gelegen alhier in Schotsheuvel, voor 10 jaar. Huurder moet het dak dekken met stro, minstens 10 rundbeesten houden, naast de paarden. Hij mag schaarhout ouder dan 5 jaar hakken, moet 2 maal per jaar de biesen die er groeien te maaien en de sloten te onderhouden, huurprijs is 190 gulden, te beginnen op kerst 1773. Huurder moet leveren 4 koppels bequame hoenders. De verhuurder betaald de onderhouds kosten aan het huis, vermits de huurde ordentelijk het huijs bewoont. Borgen: Nicolaas Zwanenbergh en Hendrik van Creij. Tekenen RA Wierdsma, Speelman van Nuland, Hendrik Janse van Creij, Hendrik van Kreij, Klaas Swanenbergh, Schepen Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 273 dd  11 augustus 177 2

Compareert JG van Crohnen, heer van Duijnendaal, machtigt de Heer Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, om voor de schepenen van Den Bosch, twee hoeven Landerijen, hooi en weivelden onder Rosmalen en Nuland, waarvan het hoogsel zal plaatsvinden op 25 juni a.s., met de koopennningen schulden te voldoen, aflossing van 2 erfpachten van 170 en 35 gulden, en de rest in mindering van een capitaal aan Vrouwe Weduwe wijlen de Heer Johan van Hanswijk in een capitaal van 4500 gulden, aflossing van 1000 gulden aan Heer gerardus Cornelius Tilenus Kruijthof wonend te Amsterdam, als enige erfgenaam van zijn broer. Hij wordt ook gemachtigd om publiek te verkopen Huize Duijnendaal inclusief stallingen, koetshuijs, schuur, hof en aanhorende landerijen, verder om voor de schepenen van Nuland te verklaren dat de staat of memorie wegens de nalatenschap van Vrouwe Johanna van der Wal, oprecht en naar waarheijd is opgegegeven. Tekenen: JG v Crohnen, Jan van Nuland, Klaas Swanenberg, JA Esser, secr.

Blz 276 dd 29 augustus 1772

Compareert JG van Crohnen verklaart zich gegraveert te vinden met de zodanige executie door Josep van Weert, meerster loodgieter binnen Den Bosch, wegens een pretentie van 111-8-8 gulden en stelt zich als opposant voor deze executie. Tekenen: Baron van Crohnen, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, R van den Bloemenberg, loco secr.

Blz  278 dd 3 oktober 1772

Verzoek van Hendrik Momberg, om admissie prodeo tegen de Heer JG van Crohnen te mogen ageeren. Schepenen gaan accoord. Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, R van den Bloemenberg, Johannes van der Ven, loco secr.

 

Blz 280 dd 3 oktober 1772

Verzoek van Dirk van Houtem, omdat zijn Zwager Dirk Adriaan Spierings en Helena van Houtem zijn komen te overlijden, nalatend  kinderen en schulden die de boedel niet kunnen dragen, terwijl ook de familie niet kan bijspringen, heeft zijn broer Gijsbert van Houtem een van de kinderen uit mededogen  bij zich genomen, vragen toestemming de schamele meubeltjes te mogen verkopen en verder moet er iemand zijn die naar de kinderen kijkt. De drost wordt aangesteld de boedel te verkopen. Tekenen Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, Adriaan van weert, JA Esser, secr.

Blz 283 dd 3 en 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Achtergelaten door Deris Adriaan van Nuland, ter instantie van Piet van Boerdonk, nagelaten weduwnaar, gata nu trouwen met Johanna Jansen van den Bogaart, heeft 2 minderjarige kinderen uit zijn huwelijk.

Sieraden en kleeragie

-       goud kruijs met knop

-       silver eijser met hairpin

-       een boek met silverslot

-       een bruin jack en dito rok

-       Swart jack

-       Roode voorschoot en een Swart bonte dito

-       Roode rok

-       Bruijn scholk en enige kleeragien niet waard verder te specificeren

-       Twee gouden oorringen en een silver haakpenoog

-       Enige hembden voor de kinderen

Roerende goederen:

-       3 veere bedde met 2 dito peuluws

-       Een dito kussen

-       2 wolle dekens

-       9 slaaplakens

-       Een kast

-       Een kleijnder dito

-       Een kist

-       Baktrog

-       Fijn en een grof zeef

-       7 stoelen

-       2 wateremmers

-       Houte melkemmer

-       2 koeijkuipen

-       Paardsbak met een reep

-       Hoogkar

-       Aardkar

-       Ploeg met toebehoorten

-       2 eegden met een paars

-       Een gereel met een zaal

-       Een zigt

-       Een eijsere helster met een paar hagten

-       2 grasseijsies

-       2 koornzigte

-       2 beerhaaken

-       2 hairgetouwen

-       2 schuppen

-       2 rieken en een gavel

-       2 bijls met een iep

-       Een wan met een vat

-       Saaijkorf

-       3 koornzakken

-       2 paar gordijnen met een schoukleed

-       Een karn en een half ton

-       2 kinnekens

-       Een scher bort

-       Boskorf en een kleermand

-       Snijback met een mes

-       Tafel

-       5 tafellakens

-       Kopere ketel

-       Dito handketel

-       Kleijn dito keteltje

-       Eijsere ketelt

-       Moespot

-       2 coffypotten

-       Trekpot

-       Strijkeijser

-       Een bedde pan

-       Koekpan

-       Hangeijser

-       Haal en lenkhaal

-       Tang en vuurschop

-       Vuureijser

-       Leepelbort met 12 lepels

-       7 lepels

-       Zes fourchette

-       Seijgschotel

-       Brootbak

-       2 boterdoecken

-       2 eijsere lampen

-       Kleijn hengelkorfke

-       Kruijwagen

-       Tinne commetje

-       Boterschootel

-       Spinnewiel

-       Vlas sasie

-       Meshak

-       Meshaak

Tekenen Piet Boerdonk, RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, schepen, JA Esser, secr. In marge: Giele van Nuland en Jan van Nuland, oomen van de minderjarigen hebben het goud en zilver opgegeven, geschatte waarde 100 gulden,

Blz 292 dd 3 oktober 1772

Jan Govers en Hendrina Hanegraaf zijn komen te overlijden, nalatend 3 minderjarige kinderen, voogden worden nu aangesteld: Dirk van de Wetering en Adriaan Hanegraaf. Tekenen: Dirck sijmens van de Wetering, Adriaan Hanegraaf, RA Wierdsma, schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, R van den Bloemenberg, JA Esser, secr.

Blz 294 dd 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Van alle goederen nagelaten door Dirk Adriaan Spierings en Helena van Houtem zijn huisvrouw, op verzoek van drossaard Wierdsma, als curator van de goederen

-       een zwart spreeuw melkkoeij

-       tafel

-       4 gansen

-       2 ganse netten

-       2 ganse leijnte en toebehoort

-       Kast

-       Kopere ketel

-       Ketting en vuureijser

-       Een ton

-       Een karn

-       Enige rommelderij

Tekenen: RA Wierdsma, schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 297 dd 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Van de goederen achtergelaten door Jan Govers en Hendrien Adriaan Hanegraaf , nalatend 3 minderjarige kinderen, op verzoek van de voogden Dirk van de Wetering en Adriaan Hanegraaf, dd 3 oktober 1772,

Geen contante penningen

-       Swart merriepaard

-       Een Swart spreeuw melkkkoeij

-       Een roode blaarde dito

-       Een Swart bonte dito

-       Een rood spreeuw kalf

-       Een Swart spreeuwt dito

-       Een Swart dito

-       2 varkens

-       Enig koorn in de last

-       Een hoop gedorsen boekwijt , ca 9 zakken

-       Enige ongedorse erten

-       Eni tarwe ongedorsen

-       Een last hooi

-       Een stuk aardappelen

-       Zaal, gereel en haagte

Meubilaire goederen:

-       een veere bed en dito peuluew

-       een kafse bed

-       een wolle deken

-       6 slaaplakens

-       Tafellaken

-       Kast

-       Kleijne kast

-       2 tafels

-       Kist

-       4 stoelen

-       Groot kopere koeijketel

-       Kleijnder dito keteltje

-       Koopere bedpan

-       Eijsere haal en lenkhaal

-       Vuureijser en schup

-       Gordijnen, een val en schoorsteenkleed

-       4 tinne tafelborden

-       2 dito trekpotten

-       Eijsere koekpan en blekke theebus

-       2 eijsere lampen

-       Trog

-       Wan en ertenzeef

-       Een schaal en blans

-       2 spinnewielen en een boskorf

-       Eijsere ketel en moespot

-       Een kribbeke en blok

-       Een korn en toebehoorten

-       Een zigt en zeijs

-       Schup en riek

-       Gavels

-       Sneijback en mes

-       Een reep en paardsbak

-       3 koeijbakken

-       Een oude hoogkar in stukke

-       Een aardkar

-       Ploeg en igt

-       Kopere zeeg  en 2 wateremmers

-       Een mijt droog hout

-       Kruijwagen

-       Nog enig droog hout

-       Eenig aardewerk

-       Een hoogkar bevonden waarop tien gulden door de overleedene waar geavanteert , nu weer terug gegeven

Kleeren en sieraaden

-       een goud kruijs en knop

-       dito ring

-       paar silvere schoengespen

-       een paar dito vrouwengespen met staale beugels

-       2 hembrokken met silvere knoopen

-       Bruijn jack en schort

-       Bruijne rok, camisool en broek

-       Enige kleeren niet te specificeren te gebruiken voor de minderjarigen

-       Enige rommelderij

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Dirck Sijmens van de Wetering, RA Wierdsma, Schepen Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 309 dd 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Van de goederen achtergelaten door wijlen Jenneke Modder, huisvrouw van Jacobus Ackermans, die nu gaat trouwen met Alida Gelderblom, ivm een minderjarig kind

Meubilaire goederen:

-       bed en peuleuw

-       een kleijnder dito

-       kleerkist

-       tafel

-       kopere wasketel

Kleren worden gebruikt voor de minderjarige

Tekenen: J Ackerman, RA Wierdsma, Schepen Jan van Nuland, JA E$sser, secr.

Blz 312 dd 18 november 1772

Compareert Hendrik van Croonenburg slands deurwaarder van de Raad van State, geauthoriseerd door Johannes Marsman, collecteur der Verpondingen en beede, over 1770 en op 16 november 1772 aan ons vertoont, arresteert de goederen alhier van Hendrik van Vugt wegens een schuld van 19-10-2. Tekenen: H van Croonenburg, Schepenen Hendrik van Bakel en Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 314 dd 9 december 1772 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hermen van Lith, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen Klaas Swanenberg, Adriaan van Weert, Johannes van der Ven, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 316 dd 25 november 1772

Verzoek van Adriaan Weijgergangs en Peter Francis Weijgergangs als voogden over de minderjarige kinderen van Francis Weijgergangs en Cristina Jan Hendriks, dat ze met z’n 3-en hebben aangekomen: - een 1/18 deel in 2 perceelen land te Berlicum aan de Groenstraat, met sijne houtwassen.

-       een perceel aan de verre steeg

-        4 hond onder Nuland opt Voorst Nuland,

-       2 stukken teulland op Martens akker

-       4,5 hont hooiland onder Engelen, genaamd het hoenderland

Voogden vragen toestemming dit deel te mogen verkopen, komend uit de erfenis van de vrouw van Jan Sijmen Wolfs. Tekenen: Schepenen: Klaas Swanenberg, Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, Johannes van der Ven, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser, secr.

Blz 319 dd 9 december 1772

 Compareren Adriaan Weijgergangs en Peter Francis Weijgergangs, voor zichzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van Francis Weijgergangs en Cristina Jan Hendriks, Jan dirk Weijgergangs, ook voor zijn zuter Fijke Dirk Weijgergangs, woonachtig tot Heeswijk en Berlicum, Geert Weijgergangs, Peeter van Nuland gehuwd met Johanna Francis Weijgergangs, sterk voor Amerens, Maria en Jenneke Weijgergangs en voor Jan van Heesch gehuwd hebbende Petronella Weijgergangs, aan de ene kant ( voor 1/3 deel)  en Bastiaan Sijmen Wolfs, wonend te Engelen, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Sijmen Wolfs en Johanna Antony Dekkers, Nicolaas gloudemans, wonend te Rosmalen, Sijmen Dirk Wolfs wonend te Den Bosch, aan de andere kant (voor 2/3 deel) Maken een minnelijke scheiding en deling van de goederen van Jan Sijmen Wolfs en Engelina Sebert Weijgergangs, volgens testament voor Notaris P van Bruggen 10 november 1749 te Den Bosch.

1e lot: aan de comparanten ter ene zijde

-       perceel hooi of weiland onder Engelen, groot 4,5 hont, in een meerdere camp van 6 morgen van ouds genaamd het Hoenderland, rijdende alle jaren, oost den Nieuwendijk, west den endelpoelsCamp, zuid den Commersteeg, noord Juffr. Van Zutphen,

-       4 hont hooi of weiland , zijn de de ½ van 8 hont, onder Nuland opt Voorst Nuland de benedenste, oost Heer van Nuland, west Jacob van Berkel, zuid de Neteringsgraaf, noord de Wetering

-       Land op Martensacker, teulland, met zijn houtwassen, groot 2 lopens en 20 roeden, oost de straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers

-       1/3 deel in schepenschuldbrief groot 150 gulden gelooft door Mathijs Adriaan van Creij voor de schepenen alhier

2e lot: Comparanten ter andere zijde

-       7 hond hooi of weiland in de gemeene hoeve onder Nuland, oost mevrouw van den Berk, west Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijck

-       4 hont hooi of weiland ( 2 percelen van 2 hont) opt Voorst Nuland, de bovenste, west President van Nistelrooij, oost Hendrik Hanegraaf, zuid Neteringsgraaf, noord Wetering

-       De 2 sandstukken gelegen als voor, teulland, oost Jacobus Langens, west de gemeene straat, zuid mathijs van Creij, noord Bastiaan Wolfs,

-       Obligatie van 50 gulden ten laste van Antony Hanegraaf a 4 %

-       2/3 deel in een schepenschuldbrief van groot 150 gulden gelooft door Mathijs Adriaan van Creij voor de schepenen alhier.

3e lot: Comparanten ter andere zijde

-       10 hont hooi of weiland opt Middelst Nuland, ( 2 percelen van ieder 5 hont), oost de weduwe Sijmen Bosch, west Jan van Strijp, zuid de Wetering, noord Agterst Nuland

-       Perceel teulland de Lochtenburg, gelegen alhier in 4 stukken, oost de weduwe Spiering, west de Heer van Willigen, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel

-       Perceel teulland gelegen als voor op de Hoge Hoef, zijnde 2 stukken, oost en wets de gemeene straat, zuid Lambert van Rooij en noord Jacobus van der Heijden,

Tekenen: Adriaan Weijgergangs, Peeter Francis Weijgergangs, Jan Weijgergangs, Peeter van Nuland, merk Geert Weijergangs, Bastiaan Sijmon wolfs QQ, Sijmen Wolfs, Klaas Gloudemans, RA wierdsma, schepenen: Klaas Swanenbergh, Adriaan van Weert, JA Esser, secr.

Blz 329 dd 9 dec 1772

Compareert Bastiaan Wolfs wonend te Engelen, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Sijmen Wolfs in huwelijk verwekt bij Johanna Antony Dekkers, Nicolaas Gloudemans wonend te Rosmalen en Sijmen Dirk Wolfs wonend te Den Bosch, maken de erfdeling van de vaste goederen van Jan Sijmen Wolfs en Engelina Sebert Weijgergangs

1e lot: Jacob Antony Dekkers en Bastiaan Wolfs als voogden van de kinderen Willem Sijmen Wolfs

-       huis, schuur, hof teijnde de Weerscheut gelegen onder Nuland met houtgewassen en voorpotingen, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de erfgenamen Jacob van Creij, west de Molenheij, zuid de Weerscheut, noord de gemeene straat,

-       2 akkerkens teulland gelegen als voor met sijn houtgewassen, “in Pelshof”, groot 2 lopens en 16 roeden, oost de Molengraafse Hoeve, west de gemeene straat, zuid Jacobus Langens, noord de erfgenamen van Gijsbert Ruijs, belast ,et de pacht van 1 zak rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan Margriet Spijkers Vrouwengasthuijs te Den Bosch, verder belast met chijns van 1-13-5 in een meerdere chijns van 5 gulden aan Lieve Vrouwe Broederschap op Ligtmis verscheijnende.

2e lot: Bastiaan Sijmen Wolfs

-       perceel teulland met houtgewassen alhier op de Hoge Hoef, genaamd Lochtenburgh, groot 3 lopens en 20 roeden, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel

-       7 hond hooiland gelegen in de bovenste gemeijne hoeve  west mevrouw van den Berk, oost Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord Agterdijk

-       50 gulden in een schepenschultbrief van 150 gulden ten laste van Matijs Adriaan van Creij

3e lot: Claas Janse Gloudemans

-       perceel teulland op de hoge hoef met zijn houtwas, groot 3 lopens en 31 roeden, oost en west de gemene straat, zuid Lambert van Rooij, noord Jacob van der Heijden

-       perceel hooiland ( 2 percelen van ieder 5 hont) groot 10 hont, opt Middelst Nuland, oost weduwe Sijmen Bosch, west Jan van Strijp, zuid de Wetering, noord t agterst Nuland

-       50 gulden in een schepenschultbrief van 150 gulden ten laste van Matijs Adriaan van Creij

4e lot:  Sijmen Dirk Wolfs

-       perceel teulland met houtgewassen, gelegen als voor onder Nuland, genaamd de Zandstukken, groot 2 lopens en 20 roeden, oost Jacob Langens, west de gemeene straat, zuid Mathijs Adriaanse van Creij, noord Bastiaan Sijmen Wolfs

-       perceel hooiland, groot 4 hont ( percelen van ieder 2 hont) , gelegen boven op het voorst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west de president van Nistelrooij, zuid de Neteringsgraaf, noord de Wetering,

Tekenen: Bastiaan Sijmen wolfs QQ, Sijmen Wolfs, Klaas Gloudemans, RA Wierdsma, schepenen: Klaas Swanenberg, Adriaan van Weert, JA Esser secr.

Blz 338 dd 9 dec 1772

Compareren Adriaan Weijgergangs en Peter Francis Weijgergangs voor zichzelf en als voogden ( 26.7.1772) over de minderjarige kinderen van Francis Lambert Weijgergangs en Cristina Jan Hendriks, Jan Dirk Weijgergangs , ook voor zijn zuster Fijke Dirk Weijgergangs, weduwe Antony Verkuijlen wonend te Heeswijk en Berlicum, Geert Weijgergangs, Peter van Nuland gehuwd met Johanna Francis Weijgergangs, sterk voor Amarens, Maria en Jenneke Weijgergangs, en voor Jan van Heesch gehuwd met Petronella Weijgergangs. Zij machtigen bij deze de Heer Johan Adriaan Esser, secretaris alhier en Bastiaan Wolfs wonend te Engelen om te compareren voor het gerecht van Engelen of Heusden, ook voor die van Berlicum, en het gerecht van Nuland, om vaste goederen over te dragen die te koop worden voorgedragen binnnen de diverse dorpen.

Tekenen: Adriaan Weijgergangs QQ, Jan Weijgergangs, Peeter Francis Weijgergangs, Peeter van Nuland, merk Geert Weijgergangs, RA Wierdsma, schepenen: Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, loco secr.

Blz 341 dd 24 maart 1773

Compareert Geert Welles van der Ven, inwoner alhier, van goede naam, van competente ouderdom, verklaart goed te weten dat Pieter van Mil,  pachter der novalia tienden onder Nuland anno 1772 op 11 augustus 1772 naast het huijs van Van der Ven, met zijn kar is komen rijden, en hem vroeg wanneer hij het koorn ging halen, waarop Van der Ven zei, dat het weer zo veranderlijk stond om te reegenen , waarop van Mil vroeg “is het koorn wel klaar?” Heeft zaterdag al opgezet geweest, zei Welles, waarop van Mil zei dat hij er naar toe zou vaaren. Tekent Geert Welle van de Ven, Schepenen Jan van Gogh, Johannes van der Ven, JA Esser, secr.

 

Blz 343 dd 26 maart 1773

Compareert Andries van Groenland, armmeester, bevestigd dat de regenten aan hem betaald hebben een som van 78 gulden ter voldoening van een som van 100 gulden, ten laste van het corpus, dd 1 november 1727, voor het jaar 1695 van den armen opgenomen ten laste van de gemeente. Registratie comptoir der bede onder nr. 8. Tekenen Andries van Groenlandt, Schepenen Hendirk van Bakel, Jan van Gogh, R. van den Bloemenberg.

EINDE

RA Nuland 55 Allerhande acten 1764- 1767                                       versie 1.0

 

Blz 1 dd 20 maart 1764

Compareert

Wouterina dochter Bertus Gloudemans,

Geurt Crijnen

Bertus Gloudemans

Allen inwoners van Nuland en van competenten ouderdom, verklaren op verzoek van Hendrik Mannaerts, coopman in koperwerk

1e verklaart dat op 27 oktober 1761, daags na de Nulandse Markt in het huijs van haar vader is gekomen Gerard van Senderen, vorster alhier commanderen aan wijlen haar moeder een half soopje, zeggende dat hij naar Duijnendaal moeste gaan, en na het drinken daar naar toe ging, en een tijdje later terug kwam, en met haar moeder sprak en beide keren niet gezien heeft dat de Vorster dronken was. Verder dat de Heer Crohnen in de maand november van 1761 en toen omdat haar vader weg was, tegen haar moeder zei : Vrouw Gloudemans komt eens hier. Ze gingen beiden voor de deur, even later kwam haar moeder weer naar binnen en de dochter vroeg haar wat hij wilde, waarop zij antwoordde dat  Crohnen wilde dat zij een verklaring wou geven dat Van Senderen dronken was ten tijde van het dagement, maar dat ze dat niet kon verklaren, want ze had dat niet gezien.

2e verklaart dat hij op 27 oktober, smorgens om 8 uur de vorster van Senderen heeft gesproken, voor het huijs van Peter Quack, herbergier alhier, waarbij van Senderen zei: Jongens ik zou u beschenken, maar daar is geen drank meer”. Even later kwam van Senderen en zijn vrouw bij Geurt Crijnen, waarbij Geurt Crijnen vertelde geen van beide keren iets van dronkenschap gezien te hebben bij genoemde vorster.

Ze verklaren alle drie goed Josina Coenen gekend te hebben toen zij bij de Heer van Duijnendaal woonde, en haar altijd voor een ordentelijke vrouw hebben gehouden en nooit hebben gezien of gehoort dat zij aan de jenever of sterke drank was overgegeven.

De 3e verklaart bij zijn eerdere verklaring van 14 september 1763 te blijven.

Tekenen: RA Wierdsma, merk wouterina dochter Bertus Gloudemans, merk Bertus Gloudemans, Geurt Crijnen, Jacobus Langens, Adriaen Weijgergans, J Quirijns secr.

 

Blz 6 dd 20 maart 1764

Compareren

Peter Marcelus Quack,

Hendrik Hanegraaf

Antony Spierings en

Antony Blommers,

Allen inwoners van Nuland, van competente ouderdom, verklaren op verzoek van Hendrik Mannaertys, coopman in Koperwerk, dat zij blijven bij hun verklaring van 14 september 1763

De 1e verklaart dat het onwaarsachtig is dat hij jegens de Heer van Duijnendaal gezegt zou hebben “het volgende insubstantie dat op de Nulandse Markt den vorster van Senderen bij hem uit huijs zoude sijn  gekomen, en dien nagt paarde in straat (?) gehad, en den gehele nacht5 bij hem deponent geweest en aldaar zoveel jenever gedronken te hebben als er in huijs was, dat hij daarna met de anderen die bij hem waren nog zonde hebben laten halen dat hij zeer beschonken zoude sijn geweest, dat sijn vrouw hem nog coffij zouden hebben gegeven om nugteren te worden, dat de deponent vroeg te bed en vroeg op was gestaan, na zijn werk na de Elsbosch soude zijn gegaan, als de vorster nog aan sijn huijs soude zijn geweest, ( volgens de bewering) en van zijn werk thuis gekomen de vorster was al weg, zonder hem gezien te hebben, maar naar Duijnendaal soude zijn gegaan.

Hij zegt verder dat onwaarachtig is dat hij tegen de Heer van Duijnendaal gezegt zou hebben

-       dat hij omdat hij niet te huijs was, hij geen verklaring over de dronkenschap kon geven, want dat so lang men op de been kon houden, sonder vallen, men niet konde zeggen, die geen is dronken, (etc). Hij zal echter ook niet verklaren dat de vorster nugteren is, maar hij is de gehele nacht aan mijn huijs geweest en had redelijk wel jenever gedronken, zolange er wat in huijs was en zij nog meer hadden laten halen.

-       Dat het onwaarachtig was dat hij tegen zijn vader gezegd zou hebben dat hij geen verklaring aan de drost durfde te doen, die hem verboden had bij de Heer van Duijnendaal te komen, en dat hij hem in de thuijn van de Heer Speelman van Nuland hadde geroepen en hem daarnaar gevraagd had, sijn vader was boos op hem, en hem gezegd de volgende dag naar zijn huijs te komen, wat hij beloofde te doen, dat daarna de Heer van Nieuwland toen hij in de thuijn met de drost had gesproken, bij hem kwam en hem vroeg wat hij met de drost te doen had. Hij antwoordde van niets, waarna de Heer zei: ik zal jouw leren als ghij om een heer een ander zou onderdrukken, ik zal jouw uit het dorp jagen, als ghij de waarheijt niet en segt

-       En dat hij weijders tegen zijn vader sou hebben gezegd : zeg aan mijn heer ( van Duijnendaal) dat ik daar bij blijven, dat ik bij mijn Heer uijtgelegd heb, dat ik daarop mijn eed zal doen, als mijn heer mij dagvaard

-       Dat het wel waar is dat hij op de Nulandse markt  wel een vaatje genever heeft opgedaen, van ongeveer 14 kannen min een kwart, maar daarvan 1 en ¾ kannen aan een andere heeft overgegeven, verder is het waar dat hij op Nulandse markt voor 3 a 4 stuijvers genever bij Antony spierings is gehaald, toen de jenever bij hem op was. Dat de gearresteerde paarden op de 26e oktober zijnde Nulandse martkdag omtrent de avond in zijn huijs sijn in arrest gebracht en de vorster zei ”ieder de commandeert moet voor sijn eigen betalen”

De 3e Antony Spierings verklaart dat op de avond van 26 op 27 oktober door Peter Quack voor 3 a 4 stuijvers jenever is gehaald, dat hij de volgende oggens zonder de tijd te weten met de vorster op het marktveld alhier heeft gesproken, zonder aan hem enige dronkenschap te hebben bespeurt,

De 1e en 2e verklaren samen dat op 4 september 1763 Lammert Jan Maas gewesene arbeijder van de Heer van Crohnen in het huijs van Hendrik van der Aa te Geffen in bijwesen van de beiden heeft gezegd dat de vorster van Senderen, bij het doen van het dagement niet dronken was geweest, dat hij deze verklaring voor de Heer van Crohnen had gegeven, omdat hij daar werkte en zijn  kost moet winnen, en om aan sijn verdiend gelt te komen,

De 4e Anthony Blommers verklaart dat hij in de maand december 1761 bij de heer van Duijnendaal ontboden werd, waarbij de Heer van crohnen trachtte hem te overtuijgen om voor hem getuijgenis te doen, dat de vorster van Senderen op 27 oktober dronken zou zijn geweest, en dat Anthony in het dorsen der tarwe zoude hebben gezegt “het is hier niet regt, hier is tweederleij tarw, dan dat hij zulks heeft geweijgert omdat hij de vorster had gesproken die niet beschonken was.  Hij weet in het geheel niet dat hij in het dorsen der granen in de schuur van  genoemde van Senderen, zoude hebben gezegd “dat is hier niet klaar, dat is twederleij tarwe.

Hij verklaart verder dat het onwaarschijnlijk is dat hij in de maand november aan de Heer van Duijnendaal zoude hebben gezegd dat hij daags na de Nulandse markt – werkende met andere arbeijders aan het ophalen van de gragt  aan de seijde van het huijs, gezien zou hebben dat de vorster er erg beschonken aankwam , dat hij nauwelijks kon lopen en hij op zijn zak geslagen en van verre een papier gewesen, waarna hij in het huijs ging en Marcelis Quack tegen hem en de andere arbeijders zei “hoe durft het dronken beest nog in het gezicht van Mijn Heer komen? Mijn Heer zal hem zekerlijck de kamer uitschoppen, de kerel is niet bequaam de minste te doen.

Het was wel waar dat hij tegen de Heer van Duijnendaal zoude hebben gezegd dat hij met de andere arbeiders bij Gerardus van Senderen hadden 8 grote bedde tarwe gedorst, zonder precies te weten hoeveel garven het waren. Ze hadden vooral het laatste bedde zo groot gemaakt zodat er wel ruim 41 garven op een bedde konden rekenen, om zo veel eerder daar van af te komen, daarna zei Anthony: het deugd hier niet, het is hier niet klaar, ik heb van senderen zijn tarwe gemeijt en weet wel hoeveel het was, het mogt op zijn hoogste 200 garven zijn en daar moest de tiende nog af, het is Goddeloos hoe die keerel zijn Heer bedriegt. Hij verklaart verder dat de arbeiders de tarwe niet gewand hadden maar na gissing ruijm twee zakken zoude sijn geweest die nzij uijt de 8 bedden gedorst zouden hebben en dat het al te wel te zien zoude zijn geweest aan veranderingen van banden en strooij dat het niet eenderleij tarwe soude zijn en dat sij van Senderen toen hij in de schuur kwam aan hem vroegen”hoe kom je aan zoveel tarwe” en of er ook niet tarwe van de Heer bij zou zitten, van Senderen antwoord dat niet al het tarwe van de Heer naar Duijnendaal , ze hadden geschat dat ze er zes vat van konden dorsen dat hij dan gelukkig was, waarop van Senderen zei: wel 7 vat!

Het is daarentegen waar dat de Heer van Duijnendaal aan hem een geschrift toonde zonder te weten wat er stond, en de heer hem verzocht getuijgenis te doen , maar dat hij dat weigerde. Eindigende.

Tekenen: Peter Quack, Hendrik Hanegraaf, Antoni Blommers, Antoni Spierings,

RA Wierdsma, Schepenen: Jacobus Langens, Adriaan Weijgergans, J Quirijns, secr.

 

Blz  20 dd 10 april 1764

Koopvoorwaarden voor Augustinus van der Aa, inwoner van Nuland, die publeik zal verkopen

-       perceel teulland met houtwas, genaamd de Donk, gelegn te Nuland int Vinkel, ene zijde Pieter van Venrooij, andere zijde  erfgenamen Dirk Peter van der Aa, ene einde Adriaan van Aalst, andere einde de Weteringh, in de verpondingen 1-10-0, recht van uijtwegh neven Pieter van Venrooij van de Donk tot op de gemeene straat, ingezet door de Heer Speelman op 390-0-0 en 2 slagen van 2-0-0. Borg zijn de Drost en de Secretaris.

-       Streep teulland met houtwas genaamd het Hoogbos, groot 1,5 lopens, oost Piet van Venrooij, west Antonie Vorstenbosch, zuid het bosken en noord Willem Dirk Vorstenbosch, in de verpondingen 0-10-0, recht van overwegh neven Lammert van Rooij tot op de gemene straat, ingezet Jan Joosten Hanegraaf op 64-0-0, en 10 slagen totaal 10-0-0, borgen Hendrik van der Aa, Paulus Govers

-       Perceel teulland genaamd het Geercampke gelegen als voor groot 2 lopens met zijn houtwas en voorpotingen, oost Antonie Vorstenbosch, west de straat, zuid den Verkoper en noord Lammert van Rooij, ingezet door Hendrik van der Aa op 190-0-0 , afgehangen op 206-0-0, nog 10 slagen en nog 15 slagen, borg Jan Joosten Hanegraaf en de secretaris?

Tekenen: Augustinus van der Aa, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J. Quirijns, secr,

Op 25 april uitgaan van het hoogsel

Tekenen: merk Jan Joosten Hanegraaf, Hendrik van der Aa, RA Wierdsma – op verzoek Hr Speelman, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

Blz 36 dd 25 april 1764

Gerart Jan Aart de Mulder wonend binnen Nuland,  had overgegeven alle onroerende goederen die hem toebehoorden, ten behoeve van Jan en Augustinus van der Aa, onder voorwaarde, dat ze hem zijn hele leven lang zouden onderhouden, in kost, drank en kleederen, huisvesting. Zouden ze in gebreke blijven dan zou hij de goederen weer naar zich kunnen nemen, volgens akte voor de schepenen alhier dd 29 september 1752, en nu Augustinus enige van de genoemde goederen publiek heeft verkocht en waarvan het hoogsel vandaag zal uitgaan, zo compareren nu Augustinus van der Aa, wonend te Nuland en Hendrik van der Aa, zijn broeder, wonend te Geffen die beiden verklaren Gerart Jan Aart den Mulder zijn leven lang te zullen onderhouden, en verklaren zich persoonlijk daarvoor verantwoordelijk met al hun goederen.

Tekenen: Hendrik van der Aa, Augustinus van der Aa, Gerit van Gogh, Paulus Govers, Geerardt Jan Aart De Mulder, J Quirijns secr.

 

Blz 39 dd 18 mei 1764   borgbrief

Allegonda Jansen van Nuland gaat wonen te Berlicum is geboren uit een wettig huwelijk te Nuland.

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Jacobus Langens en J Quirijns, scre.

 

Blz 41 dd 18 juni 1764

Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland, verpacht aan de meest biedende verschillende percelen hooiland voor het jaat 1764 met de eijmet die de pachters zullen moeten weijden maar niet hooien, gevolgd door alle condities en voorwaarden.

-       15 hont op het voorst, achterst en middelst Nuland gepacht bij Peter Quack 25-15-0 en 2 slagen 0-10-0, Borgen: Cornelis van de Tillart en Dirk van Venrooij

-       8 hont te langst overt Nuland gepacht bij Cornelis van de Tillart 14-0-0, 2 slagen 0-10-0, Borgen: Peter Quack en Dirk van Venrooij

-       2,5 mergen, den Roosdomp , den bovenste gepacht bij Jacob Tijssen van Creij 23-5-0, 6 slagen 1-10-0, Borgen: Hendrik van Creij en Matijs van Creij

-       2,5 mergen, den Roosdomp , den benedenste gepacht bij Jan van Nuland, 25-5-0, 8 slagen 2-0-0, Borgen: antonie van Nuland, Antonie Hanegraaf

-       6 mergen in de 3e  camp van de Hoefdijk gepacht door Jan Leenders Verhoeven voor 41-10-0, 4 slagen 1-0-0, Borgen: Jan van Dinter, weduwe Dirk van Mil

-       14 hont in de eerste Hoef, aan de hoefdijck gepacht door Augustinus van der Aa, voor 26-5-0, 4 slagen 1-0-0, Borgen: Jan van Sleuwen, Adriaan Willems van Schijndel

-       3,5 mergen naast de 14 hont gepacht door Willem Dirk Sm its voor 37-0-0, 8 slagen en 3 slagen 2-15-0, Borgen: Nicolaas Bunthoff en Peeter van den Acker

-       3,5 mergen aldaar gepacht door Dirk Ermers van Nuland voor 36-10-0, 4 slagen 1-0-0, Borgen: Antonie van Nuland en …

-       4 mergen 4 hont aldaar op volgend gepacht door Antonie van Nuland 42-10-0, 8 slagen 2-0-0, Borg: Dirk van Nuland

-       4 morgen aldaar aan de agterdijck gepacht door Dirk Ermers van Nuland, voor 36-0-0, 2 slagen 0-10-0, Borgen: als voor

Totaal: 320-15-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quirijns.

 

Blz 49 dd 18 juni 1764

Op voorgaande voorwaarden van de Heer van Nuland zal Antonie Hanegraaf  de volgende hooilanden verpachten

-       2 morgen in de Korte Hoeven aan de Hoefdijck gepacht door Dirk Ermers van Nuland 23-10-0, 2 slagen 0-10-0, Borgen: als voor

-       2 morgen in de Rosmalense Hoeven benevens Reijne Cooij, op den bovenste lant gepacht door Antonie van de Wetering voor 16-0-0, 2 slagen 0-10-0, borgen Jacob van Stiphout en Nicolaas Bunthof

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quirijns.

 

Blz  51 dd 18 juni 1764

Op voorgaande voorwaarden van de Heer van Nuland zal Peeter van de Ven de volgende hooilanden verpachten:

-       3 mergen en 4 hont teijnde de Nulandse Cooij aan de noorden kant gapacht door Jacob van Creij voor 34-10-0, 2 slagen 0-10-0, borgen: Hendrik van Creij en Matijs van Creij

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quirijns.

 

Blz 52 dd 19 juni 1764 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jenneke van der Aa, gaat wonen te Heesch

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns.

 

Blz 54 dd 22 sept 1764 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Catharina Dirks van Mil,

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns.

 

Blz 56 dd 17 oktober 1764

Voorwaarden waarna Jan, Peter en Dries Marcelusse Quack, Evert Lathouwers als gehuwd met Anna Maria Marcelusse Quack, tesamen voor 4/5 deel en dezelfde – gemachtigd door de schepenen alhier dd 17 oktober 1764 – voor hun minder jarige zuster Judik Quack, verkopen openbaar een huis en land alhier, aan het Marktvelt van ouds genaamd In den goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, oost Dirck Spierings, west en zuid de Heer van Nuland, de straat. Belast met 2-10-0 jaarlijks in een meerdere pacht aan comptoir van de Heer Tengnagel, ingezet door Mathijs Adriaans van Creij op  180-0-0. Afgehangen tot 181-0-0 door dezelfde, nog 10 slagen en nog 7 slagen.

Tekenen: Jan Ceele Quack, Peter Ceele Quack, Andries Quack, Evert Lathouwers, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J. Quirijns, secr.

Op heden 23 oktober slaat de drossaard voor de Heer Jacob Speelman nog 13 slagen a 1-0-0. Borgen RA Wierdsma en J Quirijns,

Tekent RA Wierdsma, J Quirijns.

24 oktober uitgaan van de kaarsen: blijft hetzelfde,

Tekenen: RA wierdsma als gelastigde voor de Heer Jacob Speelman, RA Wierdsma, J Quirijns, Gerit van Gogh, Jacobus Langens.

 

Blz 68 dd 24 oktober 1764 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Roelof antony Kroon, gaat wonen te Delft.

Tekenen: Gerit van Gogh, Lambert van Bocxtel, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, J Quirijns, escr.

 

Blz 70 dd 26 oktober 1764 Staat en Inventaris

Door Johanna Dirks van de Goor, weduwe Jan Timmers wonend te Nuland van alle erfelijke en erfhafelijke goederen, ter erfrecht van de drie kinderen

Vaste goederen:

-       huis, akkerland en heijvelt, gelegen te Nuland iut Vinkel, oost de Heer van Engelen, west de Steegh, zuid de weduwe Sijmen van de Weteringh.

Meubilaire goederen en erfhafelijke goederen:

-       twee kisten

-       2 kasten

-       baktrogh

-       bed met toebehooren

-       tafel,

-       2 spinnewielen

-       een kopere koeijketel

-       kopere handketel

-       eijsere pot

-       eijsere ketel

-       eijsere haal

-       eijsere tangh

-       vuur schup

-       vuureijser

-       een kern

-       emmer

-       6 tinne lepels

-       tinne schotel

-       seijgschotel

-       2 houten stoelen

-       schup en een riek

Tekenen: RA Wierdsma, merk Johanna van de Goor, weduwe Jan timmers, Gerit van Gogh, J. Quirijns, secr.

 

Blz 74 dd 11 maart 1765

Compareert Jan van Gerwen wonend te Rosmalen, van competente ouderdom, verklaart over verzoek van RA Wierdsma, dat hij gehoort en gezien dat Gerrit Teunis Crol en Francis van Berchem, wonend alhier, op zondag 3 maart 1765 ’s avonds tussen 6 en 7 uur in huijs en herberg van Lourens van Gestel in het dorp van Rosmalen tegen elkaar kwestie en verschil kregen en Jacob Teunis Crol, broeder van Gerrit Teunis Crol het mes heeft uitgetrokken en Francis van Berchem die de vlugt had genomen, heeft nagelopen, maar de ruzie werd gestilt door tussenkomst van Jan van Gerwen en anderen, maar dat kort daarna Hendrik Antonie Hanegraaf, mede wonend te Nuland, daar ook present, zijn mes heeft uitgetrokken en daar mede over de muur gesneden heeft, waarna Gerrit Teunis Crol, Jacob Teunis Crol, Francis van Berchem en Wouter van Berchem – ook wonend te Nuland - ook hun mes uittrokken  en onder elkaar en met Hendrik Antonie Hanegraaf aan het vechten zijn geraakt. Van Gerwen zag na het gevecht dat beide broders Crol gequetst waren, maar niet gezien te hebben wie dat gedaan had.

Tekenen: merk Jan van Gerwen, Dirck Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

 

Blz 77 dd 15 maart 1765

Compareren de armmeesters van de gemeentens of Groote Armen:  Adriaan Hanegraaf en Cornelis van Gemonde, verklaren dat de Regenten van het dorp aan hen betaald hebben:

- som van 300 gulden , volgens schepenschuld boref voor schepenen van Den Bosch dd 25 juni 1689, ten behoeve van Maria van Diepenbeeck, weduwe Aart Tijbosch, de Armen aangekomen van de erfgenamen van Claas Verstege,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz 80 dd 3 april 1765

Compareert Adriaan Wijgergans, weduwnaar van Jenneke Gerits van Venrooij,  verklaart afstand te doen ten behoeve van Antony Gerits van Venrooij, dirk Gerits van Venrooij, Roelof Verstege als gehuwd met Quirina Gerits van Venrooij en Francis Jansen van de Bogaart als gehuwd met Elisabeth Gerits van Venrooij, halfbroers en zusters van resp  zijn overleden huisvrouw Jenneke Gerist van Venrooij van het recht van Toght en de helft van de meubilaire en erfhafelijke goederen die zij samen bezaten, en verder de kleren van zijn vrouw, waarvan het erfrecht berust bij hun enig kind dat nu zelf is overleden waardoor het erfrecht nu op de aankomende verkrijgers terecht gekomen is

Tekent:  Adriaan Wijgergans, RA wierdsma, Hendrik van Gestel, J Quirijns secr.

 

Blz  82 dd 3 april 1765

Door het overlijden van Jenneke Gerits van Venrooij …. Gehele vorige acte….geven de verkrijgers nu  over – ook namens de absente Antonie Gerits van Venrooij  - nu aan Adriaan Weijgergans: de helft van alle meubilaire en erfhafelijke goederen en de kleren, voor een som van 50 gulden

Tekenen: merk Roelof Verstege, merk Dirk van Venrooij, merk Teunis Jansen van den Bogaart,

Hendrik van Gessel, RA Wierdsma, J Quirijns, secr.

 

Blz 86 dd 3 april 1765

Compareren Geurt van Kessel gehuwd met Dina van Osch, Gerit van der Louw als gehuwd met Johanna van Osch, beide kinderen van wijlen Jan van Osch, die een broer was van wijlen Geurt van Osch,

Johannes van Berlicum gehuwd met Johanna van Osch, Dirk van Venrooij gehuwd met Willemijna van Osch, en Gerit Sanders gehuwd met Francijna van Osch, zijnde alle kinderen van Peeter van Osch die ook een broer was van wijlen Geurt van Osch,

Gesamenlijk erfgenamen van Geurt van Osch, verkopen de vaste en erfelijke goederen, volgen de condities (…)

-       huijs, hoff en teulland gelegen alhier aan de heij, 5 lopens en 6 roeden, oost Jacobus van Berkel, west Jan van Nuland, zuid de gemeente, noord Jacobus Langens. Belast met 1-11-0 aan het comptoir van de heer Tengnagel en een pacht van 5 vaten rog aan het selve comptoir. Het huis wordt nu nog gehuurd door Jan Adriaan van Schijndel voor 20 gulden, ingezet door Dirck Sijmens van de Weeteringop 205 gulden , 2 slagen 2-0-0, borgen Lammert van Rooij en Lammert van Boxtel

-       streep teulland gelegen te Rosmalen op het Heeseijnt, groot 3 lopens en 38 roeden , oost RJ Aarts, west de Vrouw van Geffen, zuid van der Meulen en noord den Wegh, belast met een mud rogge met 6 gulden betaald aan Adam van Mierde Gasthuijs, perceel wordt nog gehuurt door Antonie Hanegraaf voor 12 gulden per jaar, ingezet door Johannes van Berkum op 70 gulden, opgehouden

-       8 hont hooi of weiland, te langst overt Nuland gelegen, oost Johannes van Berkum, west Heer van Nuland, zuid de Neteringsgraaf, noord den hoefdijck, ingezet bij Johannes van Berkum 151-0-0, afgehangen voor 162-0-0 door Lammert van Rooij en 10 slagen 10-0-0, Borg: Dirk van de Wetering en Gerit van Gogh.

Tekenen: merk johannes van Berkum, merk Gerit van de Louw, merk Geurt van Kessel, merk Dirk van Venrooij, merk Gerit Sanders, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz 107 dd 17 april 1765

Uitgaan van het hoogsel

Tekenen: Dirck sijmens van de Wetering, Lambert van Roij, Lambert van Bocxtel, Dirck Verstegen, Gerit van Gogh Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz 108 dd 6 april 1765

Compareren Godschalk van de Ven en Jan Toon Hanegraaf, inwoners van Nuland en van compatenten ouderdom, verklaren voor de stadhouders der 4 kwartieren van de Meijerij waar te zijn:

De 1e verklaart dat hij op 7 december 1752 verhuisde van Heesch naar Nuland en op de kar van de 2e had geladen een kist met de kleeren en lijnwaet tot zijn lichaam behorende, een veren bed met toebehooren, leggende in een sak op de genoemde kist, zonder iets mee geladen te hebben, aangekomen op de Creemers dijck onder Heesch , alwaar hij 5 commiesen van de tol tegenkwam, alle te paard, namenlijk Willem Tabbers, commies van de Tol te Osch, Van de Vlaas, commies te Goirle, van Rijn, commies te Maarhees, van der Werken commies te Erp, en de commies van Oisterwijk, wiens naam hij niet kent. Hij moest vertellen wat hij bij zich had en zei “mijn kist met mijn goed, mijn bed met toebehooren niet anders al voor mijn eigen  lighaam, er op en er om, en wildet proberen, ik sal het laten sien. Een van de commiesen zei: dan slaan wij u aan over de pluijmen (?) en ghij moet mede naar Osch, naast het comptoir en zei tegen Jan Toon Hanegraaf de kar om te draaien om naar Osch te gaan, alhoewel hij dacht en vond dat hij geen tol verschuldigd was, maar om geen costbare procedures te krijgen, ging hij maar mee, en ging mee getieden in  accord en de zaak werd afgemaakt voor 10 gouden  ducaten, die hij ging lenen bij Christiaan Godschalx te Heesch en gaf dit aan de commiezen. Hij kreeg een tolbriefje, waarop hij het bedrag wilde hebben, waarop een van de commiezen zei: “soek je schelmen van ons te maken”. Hij ging naar Nuland en 2 dagen later naar Den Bosch op 9 december 1752 bij de Heer Antonie van Hansewijk, dei hem zei: “wat komt ge hier doen, ghij hebt geaccordeert, waarop hij zei, “dat is waar”, maar ik wilde slecht weten of sulcx regt of onregt was? Hansewijk antwoordde dat het regt was, maar omdat hij hem goed kende zou modereren bij zijn broer Johan van Hansewijk, waar Van de Ven de volgende dag naar toe moest gaan. Na verschillende pogingen kreeg hij 6 ducaten terug, zeggende “sie daar dat heb je weder, swijgt nu maar stil”.

Hij hoorde van zijn broer Peeter van de Ven, die nu overleden is, dat hij voor dezelfde affaire bij de Commies Willem Tabbers  te Osch, alwaar een seker persoon kwam vragen om een tolbriefje voor ene Jan Ploegmakers om een bed te verhuijsen van Heesch naar Nuland, en Tabbers zei: daar is geen tol voor nodig. Hij heeft er geen attestantie van laten maken, want wilde geen kostbare procudures krijgen.

De 2e Jan Toon Hanegraaf verklaart en ondersteunt het bovenstaande verhaal geheel!

Tekenen: Godschalk van de Ven, Jan Toon Hanegraaf, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocstel, J Quirijns, scer.

 

Blz 118 dd  22 mei 1765 borgbrief

Alhier geboren uit wettig huwelijk Cornelia van Vugt, weduwe van Gerrit van der Poel, geboren alhier te Nuland, voornemens te gaan wonen te Orthen met haar 7 kinderen

Tekenen: Lambert van Bocxtel, Dirck Verstegen, Gerit van Gogh Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz 120 dd 25 mei 1765

RA Wierdsma ondervraagt Hendrik Hanegraaf, inwoner van Nuland, oud 40 jaar, verklaart dat er op 13 mei 1765, zijnde Nulandse Markt, in zijn huijs en herberg is geweest Gijsbert Toon Leermans, wonend voor knegt bij Giele van Nuland, te Nuland, en Joost Jan Harre, wonend als knegt bij Lammert van Rooij alhier te Nuland. Zij kregen een questie met elkaar, er waren verder in huis: Paulus en Hendrik Aart Driessen van Grinsven die voor oppassers in zijn huijs hebben geageert.

Ze trokken messen tegen elkaar en begonnen te vechten. Dit gebeurde buiten het huijs, hij liep er met een stuk hout tussen om hen te scheiden. Hij zag niet dat Leermans aan Harre een kwetsuur over zijn aangesicht kreeg

Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Hendrik van Bakel, merk Jan Spierings, J Quirijns secr.

 

Blz 124 dd 11 juni 1765 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willemijn Paulus de Vries en heeft gediend te Rosmalen en Berlicum

Tekenen: Gerit van Gogh Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz 126 dd 28 juni en 3 juli 1765

Voorwaarden voor de openbare verpachting door De Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland, van verschillende percelen hooiland voor het jaar 1765 met de eijmet die de pachters zullen moeten weijden maar niet hooijen.

-       16 hont op het voorst, achterste en middelst Nuland gepacht door Jan van Sleuwen, voor 24-5-0, 4 slagen tesamen 1-0-0, borgen Augustinus van der Aa, Willem Jan Peters,

-       8 hont te langst overt Nuland door Hendrik Dirks van der Loop voor 14-0-0, 2 slagen samen 0-10-0, Borg Jan Ruijs

-       2,5 mergen den Roosdomp, den bovenste, gepacht door Johannes Gloudemans voor 22-10-0, 1 slag 0-5-0, borg Bertus Gloudemans en Antonie Leermans

-       2,5 mergen aldaar de benedenste, gepacht door Antonie Leermans voor 19-10-0, 4 en 2 slagen 1-10-0, borg Johannes Gloudemans en Bertus Gloudemans,

-       6 mergen in de 4e camp van den Hoefdijck gepacht door Aart van Heesch voor 38-5-0, 4 slagen 1-0-0, borg Gerit van Uden en Gerit Hendriks van de Ven,

-       14 hont in de eerste hoef aan den Hoefdijck gepacht door Marcelis van Dongen voor 19-15-0, 6 slagen 1-10-0, 2 slagen Claas Bunthof, borgen Marcelus van Dongen en Willem Smits

-       3,5 mergen naast de 14 (?) hont gepacht door Antonie Hanegraaf 30-10-0, 3 slagen en 2 slagen 1-5-0, borg Francis van Berchem, Johannes Verstegen

-       3,5 mergen aldaar door Hendrik van Creij voor 29-5-0, 3 slagen 0-15-0, borg Piet van Venrooij en Aart Hanegraaf,

-       4 mergen en 1 hont aldaar volgend gepacht door Adriaan van Schijndel 30-10-0, 5 slagen 1-5-0, 2 slagen 0-10-0, borg Dirk Verstege, Johannes Verstegen

-       4 mergen aldaar aan de agterdijck, door Marcelus van Dongen voor 24-15-0, 10 slagen 2-10-0, 2 slagen 0-10-0, 2 slagen 0-10-0, 2 slagen Adriaan Hendriks van Nistelrooij 0-10-0, borg Antonie Hanegraaf en  Hendrik van Schijndel.

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns, secr.

 

Blz 136 dd 28 juni 1765

Antonie Hanegraaf verpacht onder dezelfde condities hooiland:

-       2 mergen in de Korte Hoeve aan den Hoefdijck gepacht door Jan Ruijs op 18-5-0, 4 slagen 1-0-0, 2 slagen 0-10-0, 4 slagen weduwe Ermert van Nuland 1-0-0, borg Jan Ruijs, Dirk Verstegen

-       2 mergen in de Rosmalense Hoeve in 4 mergen bij Reijne Cooij, aan de benedenste Cant, gepacht door Gerit van den Acker 12-5-0, 1 slag 0-5-0, borg Jan van Hees, Gerit van Uden

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns

 

Blz 138 dd 28 juni 1765

Jan Joosten Hanegraaf als voogd over het onmondige kind van Hendrik Spierings verpacht onder dezelfde condities hooiland:

-       1 mergen  den bovenste in den eijkeman, opt Agterste Nuland, gepacht door Hendrik van Nuland, 9-5-0, 2 slagen 0-10-0, borgen Jan Ruijs en Dirk Verstege

-       1 mergen aldaar de benedenste, gepacht door Hendrik van Nuland 11-5-0, 1 slag 0-5-0, borg als voor

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns

 

Blz 140 dd 28 juni 1765

Dirk van Vugt ten behoeve van de Weduwe Gerit van de Poel verpacht op voorstaande condities hooiland, den eijmet gereserveert

-       1 mergen voor en midden opt Nuland gepacht door Antonie Leermans voor 12-5-0, 1 slag 0-5-0, 1 slag Jan Ruijs 0-5-0, dezelfde 1 slag 0-5-0, borgen Dirk Verstegen en Gerit van Gogh,

-       1 mergen daar teijnde opt Agterste Nuland gepacht door Gerardus van Senderen op 10-5-0, 1 slag 0-5-0, 1 slag Jan Ruijs 0-5-0, 1 slag deselve 0-5-0, borg als voor

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns

 

Blz 142 dd 3 juli 1765

Schalk van de Ven verpacht onder voorwaarden stukken hooiland

-       2 hont voor opt Nuland gepacht door Gerardus van Senderen voor 6-0-0, 1 slag 0-5-0, borg Willem Smits , Antonie Leermans,

-       1 mergen te langst overt Nuland, gepacht door Jan Klaas Palsmans, voor 8-5-0, 2 slagen 0-10-0, borg Francis van den Acker en Piet van Soggel

-       10 hont te langs overt Nuland, gepacht door Bartel Jansen van de Ven voor 14-0-0, 2 slagen 0-10-0, borg Claas Bunthof, Marcelus van dongen,

-       8 mergen in de Corte Hoeven, 2 mergen daarvan in de voorste Camp aan den bovenste kant, door Adriaan Hendricks van Nistelrooij voor 21-15-0, 4 slagen 1-0-0, borg Antonie Hanegraaf en Hendrik van Schijndel

-       2 mergen daarvan aan de benedenste kant door Adraan Hendriks van Nistelrooij voor 23-0-0, 4 slagen 1-0-0, borg als voor

-       2 mergen daarvan in de agsterste camp aan de bovenste kant, gepacht door Heijmerick Aarts tot Uden, voor 19-10-0, 2 slagen 0-10-0, borg Jan van Nuland, Gielen van Nuland

-       2 mergen daarvan aan de benedenste kant door Heijmerick Aarts tot Uden voor 22-0-0, 2 slagen 0-10-0, 1 slag Jan Langens 0-5-0, 2 slagen Heijmerick Aarts tot Uden 0-10-0, borg  als voor

-       0,5 mergen onder in Lithoijen in Nelis Hoeff den bovenste gepacht door Pieter van Soggel op 8-15-0, 1 slag 0-5-0, borg Antonie van Hees en Claas Palsmans

-       0,5 mergen den benedenste gepacht door Willem Huijbers op 8-10-0, 1 slag 0-5-0, borg Piet van soggel en Claas Palsmans

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns

 

Blz 152 dd 30 juli 1765

Compareert Vrouwe Josina Catharina de Swart, huisvrouw van Mr. Diderick Swavingh, advocaat voor de Hove van Utrecht, machtigd Mr. Carel Philip van Cuijlenborgh, advocaat voor eerder genoemde Hove, om alle kleren zo van zijde, linnen en wol, beneffens de meubels en huisraad over te dragen ( onduidelijke inhoud aan wie het overgedragen wordt?)

Tekenen: JC de Swart gehuwd met Swavingh, Hendrik van Bakel, merk Jan Spierings, J Quirijns , secr.

 

Blz 155 dd 31 juli 1765

Compareert

Juffr. Hendrina Adrietta Crollius Piek, huisvrouw van de weleerwaarde heer Joachem Fernandus Schouten a Sprenkhuijsen, predicant van Geffen en Nuland, wonend te Geffen,

Elisabeth Stellart huisvrouw van Hermanus Vermeulen wonend alhier die op verzoek van de Heer Diederick Swavingh, advocaat van de Hove van Utrecht, verklaren waar te wesen:

Dat zij s nacht tussen de 19e en 20e juli 1765 in het woonhuijs van de Heer RA Wierdsma, drossaard alhier, hebben geassisteert bij de verlossing van Vrouwe Josina Catharina de Swart, huisvrouw van de Requirant, en zij is bevallen rond de klok van 2 uur van een zoon

Tekenen: Hendriena A Crollius Piek, gehuwd met Schouten , elisabeth Stellart gehuwd met Vermeulen, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz 157 dd 23 augustus 1765

Compareert Wilhelmina Peperkoorn, weduwe wijlen Jacob Dirk Cremers, in leven erfsecretaris en eigenaar van de erfvorsterij alhier, als moeder en voogdesse over haar 8 onmondige kinderen, die nu eigenaar zijn van de erfvorsterij, geeft aan haar vertrouwen te stellen in Jacobus Ackermans, zijnde van de ware gereformeerde religie, en stelt hem aan als vorster en gerechtsbode van de HH Nuland, vacant door de vrijwillige afstand door Gerardus van Senderen, met tractement zoals gebruikelijk, na toestemming van de Staten Generaal, etc.

Tekenen: merk Willemijna Peperkoorn, weduwe Jacob Dirk Cremers, Hendrik van Bakel, Dirk Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz 159 dd 16 september 1765 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Christiaan Jan Bosch, gaat wonen te Voorburg,

Tekenen: Lambert van Bocxtel, Gerit van Gogh, Dirk Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

 

Blz 161 dd 10 november 1765

Compareert Jacobus Ackermans, door wijlen Juffr willemijna Peperkoorn, in haar leven weduwe van Jacob Dirk Cremers, aangestelt tot vorster  deser HH, geeft dat hij dit ambt gekregen heeft onder de volgende condities:

-       dat hij jaarlijks betaald de som van 18 gulden

-       is in dienst getreden op 16 september j.l., als er achterstand van 3 of meer jaren in betaling ontstaat zijn de erfgenamen vrij de vorsterambt van hem af te nemen

Compareren hier mede Dirck Akkermans, wonend te Berlicum en Jacob van der sluijs, wonend te Rosmalen, die zich tot borg stellen.

Tekenen: Jacobus Ackermans, D. Ackermans, J vd Sluijs, RA wierdsma, merk Jan Spierings, j Quirijns, secr.

 

Blz 165 dd  23 december 1765

Compareert Jan van Beresteijn, gepensioneert Major vant regiment van heer generaal majoor Baron van Holsten, en commandeur vant gedemolieerde fort St Antonie, wonend alhier, verklaart op zijn woord van eer, dat zijn dochter vrouwe Maria Francisca, thans getrout met de Heer RA Wierdsma, drossaard deser HH, is geboren te Menen op 1 januari 1731,

Tekenen: J van Beresteijn, Dirk Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

 

Blz 166 dd ondervraging , niet gepasseert

Door RA Wierdsma van Jan Hendrik Rovers, 49 jaar oud, diens huisvrouw Jenneke van der Donk, ruim 40 jaar, hun knegt Jan Everts, 36 jaar en Peter Adriaan Hanegraaf, oud 25 jaar, alle inwoners alhier,

Peter Adriaan Hanegraaf verklaart dat hij op zaterdag 28 december is geweest in het huijs en herberg van Jan Hendrik rovers, hij kwam om ca. 4 uur en vertrok om 6 uur.

Jan Hendrik Rovers en diens vrouw verklaren dat Gijsbert Cobus van der Heijden, wonend voor knegt bij de oudpresident Jan wolfs,  en Cornelis Adriaans van Creij, wonend voor knegt bij Jan Tijsse van Creij, kwamen om 3 uur en gingen op 7 uur.

De eerste 3 comparanten verklaren niet gehoord te hebben dat er kwestie of verschil geresen was tussen de aanwezigen.

Op de vraag of ze niet gezien hadden dat Gijsbertus Cobus van der Heijden zijn mes trok tegen Cornelis Adriaans van Creij, verklaren Jan Hendrik Rovers en zijn knegt dat ze zagen dat Van der Heijden zijn mes trok, maar niet gezien te hebben dat Van Creij ook zijn mes trok, de vrouw heeft niets gezien.

Rovers en hun knecht verklaren dat Van der Heijden uit de herberg te hebben gezet en dat van Creij binnen is gebleven.

Jan Hendrik Rovers verklaart dat Van der Heijden weer naar binnen kwam en van Creij uitmaakte voor een schelm en dat er tussen hen wat woorden vielen, de vrouw van Rovers heeft niets meer gehoort en de knecht was de beesten gaan voederen.

Jan Hendrik Rovers zag dat Van Creij aan vd Heijden een klap in zijn gezicht gaf, maar heeft niet gezien dat van Creij zijn les trok en van der Heijden een snee toebracht in zijn aangesight.

Rovers verklaart dat vdHeijden een kwetsuur in zijn aangesight had, maar dat was enige tijd nadat hij een klap van Van Creij had gekregen, de knegt zag bij terugkomst dat van der Heijden een kwetsuur in zijn gezicht had.

Einde acte.

 

Blz 174 dd 13 januari 1766

Compareert Gijsbert Cobus van der Heijden wonend te Nuland oud ca. 21 jaar, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op zaterdag 28 december 1765 met Cornelis Adriaans van Creij inwoner alhier, in het huijs en herberg van Jan Hendrik Rovers te Nuland, en met van Creij ruzie kreeg, waarop van der Heijden zijn mes uittrok, en vervolgens door Rovers buiten werd gezet, dat hij enige tijd later weer binnenkwam en weer ruzie kreeg met genoemde van Creij, die hem een slagh op het hoofd gaf met de hand, en meeteen een kwetsuur of snee in het aangezicht toebracht.

Tekenen: merk gijsbert Cobus van der Heijden, merk Jan spierings, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz 176 dd 13 janauri 1766

Compareert Johannes Cobus van der Heijden oud ca. 12 jaar wonend te Nuland verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij samen met zijn broer Gijsbertus Cobus van der Heijden en Cornelis Adriaan van Creij , en ondersteunt de verklaring van zijn broer met zelfde woorden,

Tekenen:  merk Johannes Cobus van der Heijden, merk Jan spierings, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr

 

Blz 178 dd 22 januari 1766

Ondervraging door RA Wierdsma van Jan Hendrik Rovers, 59 jaar, beide ruziemakers waren bij hem vanaf 3 uur in de middag tot 7 uur in de avond. Van der Heijden was door hem buiten gezet en daarna vielen er enige woorden tussen hen, verklaart dat van der Heijden zijn mes trok en hij hem toen heeft buiten gezet. Van der Heijden kwam weer binnen, waarna van Creij naar buiten of uit de kamer ging. Van der Heijden had toen geen kwetsuur aan zijn aangezicht. Toen van Creij weg was, maakte van der Heijden hem uit voor een schelm, waarna er woorden vielen toen van Craaij weer terug was in de kamer. Rovers zag dat van Creij een slag gaf op het hoofd van Van der Heijden, maar heeft niet gezien dat hij mes een mes een snee toebracht aan het gezicht van Van der Heijden. Hij zag het niet want hij zat naast van Creij bij het vuur. Van der Heijden sprong op en voor het ligt buiten de schouw kwam, en toen pas zag dat hij in het gezicht gekwetst was. Hij heeft de wond uitgewassen en gevisiteert, beginnend bopven op het voorhoofd tot ter zijde de neus, Van Creij was meteen na de slag uit het huijs gegaan. Hij verklaart opnieuw niet te weten van de woordenwisseling tussen de 2. Hij heeft ook niet gezien dat er iemand anders de snee toegebracht had.

Tekenen: Jan Rovers, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns

 

Blz 189 dd 27 januari 1766

Ondervraging door RA Wierdsma van Peter Adriaan Hanegraaf, 25 jaar, hij was op die dag om 4 uur in de herberg van Jan Hendrik Rovers, en vertrok tussen 6 en 7 uur. Hij kwam en ging  samen met Cornelis Adriaan van Creij, hij heeft niet gehoort van een ruzie tussen beiden. Bevestigd dat Vander Heijden het mes trok en buiten werd gezet door Rovers, kwam weer terug, waarna van Creij uit de kamer ging. Van der Heijden had toen nog geen wond, heeft niet gehoord dat van der Heijden van Creij een Schelm noemde en er vielen ook geen woorden tussen de 2. Hij heeft ook niet gezien dat van Creij aan van der Heijden een slagh op zijn hoofd gaf en met een mes een snee toebracht. Hij heeft geen snee of wonde gezien bij Van der Heijden. Hij verklaart tot slot dat hij geen samenspraak met van Creij heeft gehad over het geval.

Tekenen: merk Peter Adriaan Hanegraaf, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns

 

Blz 200 dd 29 januari 1766

Ondervraging van Jenneke van der Donk, huisvrouw van Jan Rovers, oud 40 jaar, en Jan Everts hun knecht, oud 36 jaar.

De vrouw heeft Van der Heijden niet meer terug zien komen, want zij was het huis uit gegaan, Everts heeft dat wel gezien en ook gehoort dat Van der Heijden smeelde over van Creij, maar niet dat daar ruzie van was gekomen.

De knegt zag de wond van Van der Heijden pas toen hij voor het ligt kwam,

Tekenen: merk Jenneke van der Donk, merk Jan Everts, Hendrik van Bakel, Gerit van Gogh, J Quirijns

 

Blz 209 dd 29 januari 1766

Compareert Jacobus van der Heijden, inwoner alhier van competente ouderdom, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op die avond hoorde dat zijn zoon Gijsbertus een wond had gekregen, en die avond verhaal ging halen bij Rovers die het bekende verhaal vertelt, dat Vander heijden na buitengezet te zijn, weer binnenkwam en ging zitten bij het vuur en er woorden waren tussen hem en van Creij, waarop van Creij sloeg en er meteen een wond was, “het was er meteen deur”

Tekenen: Merk Jacobus van der Heijden, Hendrik van Bakel, Gerit van Gogh, J Quirijns

 

Blz 212 dd 6 februari 1766

Verklaring op verzoek van willemijn de Vries, dochter van Paulus de Vries, gewesen soldaat in dienst van dese staat, dat zij met haar ouders hier woonachtig is geweest, te Rosmalen en Berlicum heeft gediend, en zich altijd goed heeft gedragen,

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz 213 dd 26 februari 1766

Verzoek van de gezamenlijke meerderjarige erfgenamen van wijlen Antonet aent Hoogh, dat de minderjarige kinderen Peter en Willemijn kinderen van wijlen Gerardus Bijveld en Hendrien Adriaans van Creij, van voogden moeten worden voorzien, voorgesteld worden Adriaan Willems van Craaij en Francis Ploegmakers,

Hendrien van Craaij is de dochter van genoemde Adriaan van Craaij en Elske Bijvelt.

Tekenen: Adrijaen van Creij, Francis Janse Ploegmakers, RA wierdsma, Gerit van Gogh, Dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, Jan Ruijs, Hendrik van Gessel, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

 

Blz 217 dd 2 april 1766

Staat en Inventaris van Teuntje Peters aant Hoogh geformeert naar de opgave van Adriaan Willems van Creij,

Vaste en onroerende goederen en rente staan vermeld in protocol van taxaties dd. 26 februari 1766,

Meubilaire goederen:

-       5 kasten

-       3 kisten

-       tafel

-       7 stoelen

-       klein schouwkleet

-       twee bedden met toebehooren

-       twee gardijnen

-       3 moespotten

-       een naaijkussen

-       3 handketels

-       kopere koeijketel

-       koekepan en hangeijser

-       vuurpan

-       2 vuurschuppen en 2 tangen

-       eene russel

-       2 spiegels

-       2 vleijsgavels

-       2 stoven

-       2 kopere kannen

-       een lijvit mandje

-       2 kopere melkemmers

-       een theebus

-       een half dosijn kopjens en schoteltjens

-       kopere deurslagh

-       tinnen pintje

-       13 tinnen schotels

-       tinnen beker

-       lepelbord met 10 tinnen lepels

-       2 sout vaten

-       tinnen waterfles

-       coffijpot

-       trekpot

-       twee komkens

-       schuimspaan

-       spinnewiel

-       4 tafellakens

-       blaaspijp

-       haal en lankhaal

Kleren, goud en silverwerck:

-       12 hemden

-       2 gouden vinger ringen

-       2 gouden oorringen

-       een boek met een silveren slot

-       een silver eijser

-       2 stikleijven

-       2 paar kousen

-       2 paar klompen

-       een paar muijlen

-       een paar schoen

-       3 stoffen schorten

-       2 jacken

-       2 tipmutsen

-       een falie

-       3 servetten

-       3 voorschoten

-       2 sije kovels

-       2 borstrokken

-       1 paar handschoen

-       4 witte neusdoeken

-       6 witte kovels

Tekenen: Adrijaen Willems van Creij, RA wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Gerit van gogh, loco secr.

 

Blz 222 dd 25 maart 1766

Compareert Jan Hendrik Rovers, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op zaterdag 8 maart 1766 met verschillende mensen was in het huis en herberg van Antonie Hanegraaf, te Nuland, waarbij zijn knecht Jan Evers met Peter Bogers bezig was met krabbelvuijsten of met de handen te vechten. Met zijn broer Peter Rovers heeft hij de vechtenden gescheiden, waarna zijn broer naar de keuken ging en hij hem kort daarna volgde, alwaar hij zag dat zijn broer afgeslagen werd met knuppels door Hospis Antonie Hanegraaf, zijn twee zoons Jan en Hendrik en Francis van Berghem, alle inwoners alhier. Hij wilde zijn broer ontzetten maar kreeg ook klappen met de knuppels, o.a.op zijn hoofd had hij twee kwetsuren, slagen op zijn hand, rug en in zijn rechter zijde, waaraan hij nog veel pijn heeft, terwijl hij niet weet wie de klappen uitgedeelt hebben.

Tekenen: merk Jan Hendrik Rovers, Dirck Verstegen, merk Jan Spierings ( eigen gestelt), J Quirijns.

 

Blz 226 dd 2 april 1766

Compareert Peeter van Mil wonend alhier, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op zaterdag 8 maart 1766  in de herberg was, hij bevestigd het bovenstaande verhaal geheel, weet verder er niet van.

Tekenen: merk Peter van Mil ( eigen gestelt), Gerit van Gogh, Lambert van Bocxtel, loco secr. Hendrik van Bakel.

 

Blz 229 dd 14 april 1766

Voor waarden voor de openbare verpachting van Juffr Maria van Heesch van enige hooilanden en een perceel teulland,

-       perceel teulland onder Nuland genaamd den LegenHoff  gepacht door Francis de Haan voor 18-10-0, 4 slagen idem, 1-0-0, 2 slagen Dirk van Vugt 0-10-0, 20 slagen Hendrik Brok, borgen Dirk van Vugt, Antonie Hanegraaf,

-       11 hont hooiland neffens de kerkdijck genaamd Bakkerscamp, gepacht door Jan jansen van Helvert op 26-10-0, 3 slagen 0-15-0, borg Dirk van Nuland en Antonie Hanegraaf,

-       ½ mergen weiland zijnde de Langencamp gepacht door Adriaan van Creij op 4-6-0, 3 slagen 0-15-0, borg Jacobus en Adriaan  van Creij

-       2 mergen hooiland in den langencamp gemeen met de erfgenamen Teuntje Peters Aent Hoog, door Antonie van Nuland 22-6-0, 2 salegn 0-10-0, borgen Dirk en Hendrik van Nuland

-       14 hont hooiland in de gemeene Hoeve, door hendrik Brok op 27-18-0, 25 slagen, borgen als voor

-       ½ van 5 mergen hooiland in de korte hoeve door Hendrik van Nuland, 26-2-0, slagen 0-10-0, borgen Dirk van Nuland, Gijsbert van Houtem

-       7 hont hooiland opt Agterste Nuland, in den afgegraven Camp, door Dirk van Vugt 11-0-0, 1 slag 0-5-0, borg Antonie Hanegraaf en Hendrik Brok

-       2 mergen hooiland aldaar door Dirk van Vugt op 22-0-0, 1 slag 0-5-0, borg als voor

-       3,5 mergen voor en midden opt Nuland door Wouter van Sleuwen, voor 41-4-0, 4 slagen 1-0-0, 2 slagen 0-10-0, borg Welle van de Ven en Hendrik van Nuland

-       onder Rosmalen 2 mergen hooiland neven de kerkdijk, door Antonie van Nuland 16-15-0, 2 slagen 0-10-0, borg als voor

-       10 hont hooi of weiland neven de kerkdijk, genaamd de Spellenmaker door Dirk van Nuland, 15-0-0, 4 slagen 1-0-0, borgen Hendrik van Nuland en Gijsbert van Houtum,

-       4 hont hooiland in een meerdere camp genaamd den ingebieder, door Gijsbert van Houtem op 5-6-0, 1 slag 0-5-0, borg Dirk en Hendrik van Nuland

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, merk Jan SpieringsJ Quirijns, secr.

 

Blz 239 dd 30 april 1766

Compareren

- Gerardus Bijvelt

- Jan van Grinsven, gehuwd met Maria Bijvelt

- Adriaan van Creij en Francis Ploegmakers als voogden over Peter en Willemijn Bijvelt

(alle 4 kinderen van wijlen Gerardus Bijvelt, die een halfbroer was van wijlen Antonet aent Hoog,

-       Gerrit van Creij, Jacobus van Creij, Anna Geertruij van Creij, Johanna van Creij, Baltus Langens gehuwd met Pieternel van Creij, Geerit Geelings als gehuwd met Maria van Creij,

-       verder Adriaan van Creij en Francis Ploegmakers als voogden over Hendrien van Creij,

-       allen kinderen van Adriaan van Creij en Elske Bijvelt, half zuster van genoemde Antonet aent Hoog,

ieder voor 1/11 erfgenaam van Antonet aent Hoog, volgens testament dd 14 mei 1764 voor schepenen van Nuland, en maken nu een erfdeling:

eerste lot: Anna Geertruijda van Creij

-       een huis genaamd het Leijenhuisken met schuur, hof en ackerland , groot 1 lopens, gelegen in de Crommenhoek, oost Grietje van de Ven, west de gemeene straat, zuid Jacobus Langens, noord Paulus Govers

-       morgen hooiland agter opt Nuland, oost het Gasthuis achter de drie mollen te Den Bosch, west de armen van Heesch, zuid het agterst Nuland, noord Hoefdijck

-       3 hont hooiland, op het agterst Nuland, oost de kinderen Jan van Loon, west de Vrouw van Geffen, zuid het middelst Nuland, noord de Hoeffdijck, belast met 9 voet zeedijck, paal 9.

Tweede lot: Jacobus van Creij

-       huis en land daaraangehorende groot 47 roeden, alhier gelegen op Adriaan Lensen Acker, oost de Straat, west Dirkske van Vlijmen, zuid Gerit van Gogh, noord den verkrijger.

-       2 lopens en 27 roeden teulland gelegen alhier aant Ven, oost Dirkske van Vlijmen, west Jacobus Langens, zuid Gerit van gogh, noord het Ven

-       perceel teulland, genaamd het Coolcampke, groot 1 lopens en 14 roeden, gelegen alhier aant Ven, oost en noord Jacobus Langens, west Paulus Govers, zuid Heer van Crohnen,

-       perceel teulland, mede genaamd het coolkampke, groot 1 lopens en 15 roeden, gelegen nevens het voorgaande perceel

-       3 en ¼ hond hooiland, gelegen onder Osch op cruijsenbeemd, ene zijde Jan Teunis Cocken, andere zijde de Armen van Geffen te samen omrijdende, schietende van de Ossche Wetering tot op den Kruijssenbeemdse dijck

Belast met 2-16-0 jaarlijks aan het comptoir van de Heer Rentmeester Tengnagel, gaande uit de Koolkampkes

Derde lot: Hendrien van Creij

-       stuk teulland genaamd Bollers Acker, groot 5 lopens en 28 roeden gelegen alhier aan de Santstraat, oost en zuid Jacobus Langens, west de Heer Peelman, noord de Santstraat

-       8 hont weiland, neffens het Groot Hoog, oost de erfgenamen Marie van Heesch, west het groot hoog,  zuid het Bosstraatje, noord de Weteringsgraaf, belast met 8 voet Zeedijck , paal 144

Vierde Lot: Jan van Grinsven, gehuwd met Maria Bijvelt

-       huis en aangelag groot 5 lopens en 36 roeden onder Rosmalen op het Heeseind, oost de gemeene straat , west Hendrik Joost Hanegraaf, zuid de weduwe Ermert van Nuland

-       perceel teulland gelegen als voor genaamd Heservelt, groot 2 lopens 25 roeden, oost de Weduwe van Nuland, west de Vrouw van Geffen, zuid de weduwe van Nuland,

-       perceeltje teulland eertijds een houtbosje, oost de verkrijger, noord Van rijn, zuid Adriaan van Creij

Te samen belast met rente van 2-10-0 in een meerdere pacht van 8 gulden aan het Weeshuijs te Den Bosch, item 1-3-0 aan net zelfde weeshuijs, een half vat rog aan de kerk van Rosmalen.

Vijfde lot: Peter Bijvelt

-       4 lopens en 27 roeden teulland gelegen alhier aan de heij, oost Jacobus Langens, west Peeter van de Ven, zuid de Heer van Nuland, noord de Middelwegh.

-       2 mergen hooiland, gelegen alhier in de afgegraven Camp, oost en west de erfgenamen Marie van Heesch, zuid het middelst Nuland, noord den hoefdijck,belast met 12 voet zeedijck, paal 100

Zesde lot: Johanna van Creij

-       perceel teulland genaamd Bellers Acker, groot 5 lopens en 45 roeden, gelegen alhier op de Ackers, oost en noord de Heer Nagelmakers, west Gerit van Gogh, zuid den Middelwegh

-       2 mergen en een hond hooiland alhier in de Korte Hoeven, oost de kinderen Jan van Grinsven, west Heer van Nuland, zuid den Hoefdijck, noord de erfgenamen Marie van Heesch

Zevende lot: Gerit van Creij

-       perceel teulland gelegen alhier aant Ven, groot 6 lopens en 21 roeden, oost de Straat, west Dirkske van Vlijmen, zuid Jacob van Creij, noord ’t Ven. Belast met 5 gulden jaarlijks aan Rentmeester Tengnagel

-       8 hond hooiland, gelegen te langst overt Nuland, oost den Armen van Nuland, west Gerit Geelings, zuid de Neteringsgraaf, noord de Hoefdijck, belast met 9 voeten dijk, paal 258

-       perceel teulland genaamd Dirk Sepen streep alhier op de Ackers, groot 1 lopens en 43 roeden, oost Claas Gloudemans, west den Armen alhier, zuid de Middelwegh, noord Heer Nagelmakers

Achtste lot: Gerit Geelings

-       2 mergen hooiland gelegen alhier inden langen camp, west Adriaan van Creij, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefdijck

-       3 hond weiland daar teijnden aan, noord de Neteringsgraaf

Beiden percelen samen belast met 7 stuijvers rente aan St Teunis Gilde alhier, verder 2-9-0 aan het weeshuijs te Den Bosch

-       11,5 hond weiland neffens de Kerkdijck , oost en noord de erfegenamen Juffr. Van Heesch, west de Kerkdijck, zuid Adriaan van Creij, belast met 14 voet zeedijck paal 109, 6 voeten in paal 204, 6 voeten paal 232

Negende lot: Willemijn Bijvelt

-       1 lopens en 17 roeden weijland in den Smallencamp, oost  de verkrijgeresse, west Peter van de Ven, zuid de Nulandse straat, noord het Bosstraatje.

-       10 hond weijland in de voorgenoemde camp geringenoot als voor

-       een mergen alhier op het Groot Hoog , oost Johannes Verstege, west de gemeente, zuid de Nulandse straat, noord de Neteringsgraaf . Voorgaande percelen belast met 6 voeten zeedijck in paal 194, 14 voet in paal 318.

-       2 lopens en 6 roeden teulland alhier op de Wolfsdijck, rondom de Heer van Nuland

Tiende Lot: Gerardus Bijvelt

-       3,5 mergen land onder Rosmalen in de Vreij, oost Francis Ploegmakers, west Willem van Zoggel, noord de Hoefdijck, zuid van Warmond, belast met 21 voet zeedijck paal 338

-       3 hond hooiland op het voorst Nuland, oost Hendrik van Zutphen, west erfgenamen Marie van Heesch, zuid de Neteringsgraaf, noord de Wetering, belast met 3 voeten Zeedijck, paal 6

-       2 hond weiland alhier opt Hoog, oost de Heer Perdijck, west Baltus Langens, zuid den Hoogenwegh, noord de Neteringsgraaf, belast met 2 voet zeedijk, paal 231

Elfde Lot: Baltus Langens

-       2 mergen 1,5 hond hooiland te langst overt Nuland , oost de Heer van Crohnen, west Peter Hoefs, zuid de Neteringsgraaf

-       1 mergen hooiland in de gemeene hoeve , oost Adriaan van Creij, west Job Baars, zuid den Hoefdijck

-       1 mergen weiland ,  de benedenste gelegen alhier opt Groot Hoog , oost Jenneke van Rooij, west Jacobus van Berkel, zuid de Nulandse straat, belast met 6 voet zeedijck paal 45, 13,5 voet in paal 109.

Tekenen: Gerardus Bijvelt, Geert Geelings, Baltus Langens, Jacobus Adriaans van Creij, merk Anna Geertruijda van Creij, Jan van Grinsven, Johanna van Crij, Geert van Creij, Adriaan Willems van Creij, Francis Ploegmakers,

Gerit van Gogh, loco officier, Dirk Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns secr.

 

Blz 258 dd 30 april 1766

Compareert Jan van Sleeuwen aan de ene kant en Marie Hendrik Hanegraaf (2/5e deel) , weduwe Willem van Schijndel aan de andere kant, naast haar zoon Adriaan van Schijndel, maken deling van de goederen van Hendrik Hanegraaf, vader van genoemde Marie Hanegraaf en grootvader van Jan van Sleuwen (1/5e deel) en Adriaan van Schijndel

Aan: Jan van Sleeuwen: ( 1/5e deel)

-       perceel teulland in de streepen, groot 1 lopens en 25 roeden, oost de Heer Casterius, west Adriaan van Aalst, zuid Matijs van Creij, noord Lammert van Rooij

-       1/4e deel in de grote Garstakker gelegen alhier in het Vinkel, groot voor dit gedeelte 1 lopens en 12,5 roeden, oost de straat, west het volgende lot, zuid Jan Ruijs, noord Heer van Nuland,

-       1/5 deel in een heijcamp gelegen alsvoor groot in het geheel 7 lopens, oost Willem Vorstenbosch, west het volgende lot, met een vaarwegh daar over en met de last van overwegh, van de andere 4/5 delen.

Aan: Marie Hendrik Hanegraaf ( 2/5e deel in eigendom en 2/5 deel in tocht voor zoon willem van Schijndel) 

-       perceel land genaamd de Kromstukken gelegen alhier int Vinkel, oost en west Lammert van Rooij, zuid Willem Vorstenbosch, noord Adriaan van Aalst, groot 1 lopens en 47 roeden

-       ¾ deel van de grote Garstakker gelegen alhier in het Vinkel, met het huijs daar op staande, groot 3 lopens en 37,5 roeden, oost het vroige lot, west en zuid Willem Vorstenbosch.

-       4/5 deel in een heijcamp gelegen alsvoor groot in het geheel 7 lopens, oost vorige lot, west Piet van Venrooij, zuid Lammert van Rooij, noord de Heer van Nuland.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeden teulland alhier bij de molen, oost Juffr. Lemmingh, west Cornelis van Gemonde, zuid de heij en noord een wegh, belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuijs te Den Bosch

-       perceel teulland onder Geffen in den Litbergh, groot 47 roeden, oost de weduwe Jan van Creij, zuid de straat, noord Leendert van der Goor c.s.

-       ½ van 1/4  deel van  een houtvelt aldaar groot voor dat part 11,5 roeden, west weduwe Jan van Creij, zuid de straat

Deze beide percelen belast met 5,5 vat Rogge jaarlijks aan Rentmeester Tengnagel

-       5 hont hooiland onder Teeffelen, land van Megen,

Dit lot belast met 2 vaten rog aan de armen alhier. Item: Rente van 4 gulden aant Blok van het Hinthamereind beiden uit het huis en ¾ deel van de Garstakker.

Tekenen: merk Jan van Sleeuwen, merk Marie Hanegraaf, Adriaan Willems van Schijndel, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr

 

Blz 265 dd 30 april 1766

Compareert Marie Hanegraaf, weduwe Willem van Schijndel, geassisteerd door Jan van Sleeuwen. Machtigd haar zoon Adriaan van Schijndel om over te dragen aan Antonie Leenders wonend te Osch van 5 hond hooiland gelegen onder Teefelen in het Graafschap Megen. Voor de som van 75 gulden.

Tekenen: merk Jan van Sleeuwen, merk Marie Hanegraaf, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr

 

Blz 267 dd 3 juni 1766

Compareert Jan Wolfs oud president van Nuland, oud omtrent 76 jaar, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat de groote en gemene heerbaan binnen dese HH van ouds heeft gelopen door de straat genaamd de Sant straat en dat de passagie aldaar door het verstuijven der duijnen  aan en bij deselve straat gelegen belemmert sijnde geworden, de selve herbaan verlegt door de straat alwaar jegenswoordig aan de zuijdzijde jegens gelegen en geerft is het gemeentens ven benevens de Huijsinge Duinendaal en aan de noordzijde De Heer van Rijn en de weduwe Sijmen Bosch en dat deselve herbaan alsdaan heeft gelopenb door de HH Geffen ter plaatse genaamd het Geffens Velt, verder door de Groenstraat en vervolgens ter plaatse voornoemd en voorts voorbij den Rosmalense Molen na Den Bosch, dat vervolgens de selve Herbaan na enige jaren in voegen voornoemd te hebben gelopen eijndelijk is verlegd per plaatse alwaar deselve alsnog is leggende dog dat de voornoemde straat schietende langs Duijnendaal egter sedert die tijd alteid is gebleven een gemeene weg waardoor een ider gepermitteert is geweest met kar en paard en ander rijtuijg te rijden en alteid zonder verhindering is gebruikt geworden. Toen hij in de regering alhier zat over dezelve straat de schouw op diffrente reijsen heeft gevoerd, hij voegt eraan toe daar vaak te zijn geweest, de schapen er heeft gehoed, en de weg met karren  en andere rijtuigen heeft zien gebruiken en passeren,

Tekenen: Jan wolfs, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz 270 dd 9 juni 1766

Compareert Anneke Gerit Bosch wonend alhier en in haar 82e jaar en Isabella Adriaan Spierings wonend alhier, oud 77 jaar, verklaren voor drossaard RA Wierdsma, dat zolang zij weet de straat waar jegenswoordig jegens aan de zuidzijde gelegen en geerft is het gemeentens ven en de huisinghe nu genaamd Duijnendaal toebehorende aan de Heer van Crohnen, en aan de noordzijde de Heer van Rijn en de weduwe Sijmen Bosch, is geweest een een gemeene baan of wegh na Den Bosch of elders waardoor het een ider gepermiteert is geweest en nog is met kar en paard en ander rijtuigen te varen of te rijden, zonder dat imand haars wetens zulx ooit is belet geworden. Ze hebben ook horen zeggen dat bevorens ook zoodanige wegh off baan is geweest nu genaamd de Santstraat dog dat deselve aldaar door het verstuijven der duijnen is belemmert geworden. Ze hebben beiden meer dan 40 jaar aan de genoemde straat schietende nevens Duijnendaal gewoond .

Tekenen: merk Anneke Gerit Bosch, merk Isabella Adriaan Spierings, Hendrik van Bakel, merk Jan Spierings, J Quirijns

 

Blz 272 dd 21 juni verpacht, getekent na het hoogsel 26 juni 1766

Op de condites van het jaar 1765 staande op folio 65v, zal de Heer en Mr Jacob Speelman openbaar verpachten hooilanden voor het jaar 1766

-       16 hont op het voorst en middelst en agterst Nuland  door Dirk van Vugt op 32-10-0, 2 slagen 0-10-0, borgen Willem Compeers en Peeter Quack.

-       3 hont te langs overt Nuland door Jan van Houtum 16-0-0, 3 slagen 0-15-0, borg Gerit Suijskens en Jan van Dinter

-       2,5 mergen genaamd de Roosdomp, de bovenste door Hendrik Vorstenbosch op 17-10-0, 3 slagen 0-15-0, 1 slag 0-5-0, 4 slagen Peter van Boxtel, 1-0-0, borgen Francis van Berghem en Jan van Gestel

-       2,5 mergen aldaar de benedenste door Gerit Suijskens op 20-5-0, 1 slag 0-5-0, 2 slagen Jan Jansen van Creij 0-10-0, 2 slagen Hendrik Vorstenbosch 0-10-0, borg Gerit van Bakel en Jacobus van der Heijden

-       6 mergen in den eerste camp aan de hoefdijck door Jan Lammert Peeters 43-0-0, 2 slagen 0-10-0, 2 slagen idem 2-0-0, 3 slagen Antonie Hanegraaf 0-15-0 , 1 slag Jan Lammert Peeters 0-5-0, 2 slagen Jan Lammert Peters 0-10-0, boirg Herme van Lith en Dirk van Venrooij

-       14 hont in de eerste hoef aan de hoefdijck gepacht aan Peeter van den Bogaart 20-5-0, 2 slagen idem 0-10-0, 4 slagen Jan van sleuwen 1-0-0, borg Adriaan Willems van Schijndel en Piet van Venrooij

-       3,5 mergen naast de 14 hont door Herme Boerdonk op 35-0-0, 4 slagen 1-0-0, 2 slagen 0-10-0, borg Jan Lammert Peters en  Peeter van Meurs

-       3,5 mergen aldaar door Aart van Heesch 33-0-0, slagen 0-15-0, borg Gerit van de Ven, Gerit van Uden

-       4 mergen en 4 hont aldaar daar op volgende, door Jan van Houtum op 39-0-0, 2 slagen 0-10-0, borg als voor

-       4 mergen aldaar aan de agterdijck door Bastiaan Dirks 40-0-0, 2 slagen 0-10-0, 3 slagen Willem van der Leest 0-15-0, borgen Bastiaan Dirks en Peeter Quack

-       totaal 309-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Lambert van Bocxtel, J Quirijns

Blz 277 dd 21 juni 1766 getekent na het hoogsel 26 juni 1766

Op dezelfde condities verpacht Antonie Hanegraaf

-       2 mergen in de Korte Hoeve aan den Hoefdijck door Hendrik van Creijvoor 17-0-0, 2 slagen 0-10-0, 2 slagen Matijs van Creij 0-10-0, 2 dlagen Hendrik van Nuland, borgen Antonie van Nuland en Hendrik van Creij

-       2 mergen in de Rosmalense Hoeve in 4 mergen bij Reijne Cooij, aan de bovenste Cant, door Antonie van Nuland 13-5-0, 2 slagen 0-10-0, 1 slag Hendrik van Creij 0-5-0, borg Matijs van Creij en Hendrik van Nuland

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Lambert van Bocxtel, J Quirijns

 

Blz 279 dd 30 juli 1766

Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, Jan Spierings, Handerik van Bakel, Lammert van Boxtel, Jan Ruijs en Hendrik van Gestel , schepenen, Jan van der Ven en Jan van Gogh,

Adriaan van Creij, kerkmeester  ( kerkmeester Jan Wolfs absent)

Adriaan Joost Hanegraaf en Cornelis van Gemonden, Armmeester

Jan van Boxtel gesworene  ( gesworene Roelof Hendrik van de Ven absent)

Uitmakende de 5 leden deser HH Nuland, verklaren op verzoek van de Heer Speelman, dat door zijn jager of het gezelschap dat hij bij zich had of door de jagt honden ooijt ofte ooijt wat teide van het jaar het ook was geweest, enige schaden aan ons coorn ofte veltgewassen hebben toegebracht, ze hebben ook van anderen geen klachten gehoord, wij waren zelfs blij door het jagen van de Heer.

Tekenen: Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, Jan Spierings, Handerik van Bakel, Lammert van Boxtel, Jan Ruijs, Hendrik van Gestel, Jan van der Ven en Jan van Gogh, Adriaan Willems van Creij, Adriaan Joost Hanegraaf, Cornelis van Gemonden,

Jan van Boxtel, J Quirijns secr.

 

Blz 281 dd 31 juli 1766

Compareren Giele van Nuland, ca 42 jaar zijn huisvoruw Marie Zegers oud 40 jaar, bewonende en gebruikende de Couwaterse Hoeve, behorende aan de Heer van Crohnen

En Roelof Hendriks van de Ven bewonende en gebruikende de Hoeve van Oudenhoven, mede toebehoorende aan de Heer van Crohnen, eijgenaar van de huisinge  Duijnendaal en verklaren voor de Heer Jacob Speelman

Dat de eerste 2 op de genoemde hoeve ruim 8 jaar hebben gewoont

De derde dat hij bij pinxteren 1765 op de Hoeve van Oudenhoven is komen wonen,

Verklaren beide nooit enige schade door de jagt van de Heer gehad te hebben, en zeker niet door de Jager Koenraad Kijser, de Heer Ernst  en de Heer Beresteijn in het afgelopen jaart 1765. Ze hebben nooit klachten geuit aan iemand en ook niet aan de Heer van Crohnen. Roelof Hendricx van de Ven verklaart dat hij rond 14 september wel jager srond het huijs Duijnendal gezien heeft en heeft horen schieten, maar niet dat ze door schieten en schreeuwen zodanig rumoer hebben gemaakt dat iemand daar last van kan hebben gehad. Ze hebben ook niet gezien dat de jagers zo dicht bij het huijs en de schuur of strooij mijten hebben geschoten dat er brand zou kunnen ontstaan, hij is ook niet naar Duijnendaal toegelopen maar heeft rustig zijn werk gedaan.

De eerste twee hebben wel gehoord dat de jager een endvogel kreupel hadden geschoten, maar ze hadden zeker geen rumoer gemaakt. Giele verklaart dat hij door Willem Wellens wonende voor koetsier bij de Heer van Crohnen en Cornelis van der Ven wonende voor knegt bij dezelfde, dat dei end al lang tevoren kreupel was

Tekenen: Gielen van Nulant, merk Maria Zegers, Roelof van de Ven, merk Jan Spierings, Lambert van Bocxtel, J Quirijns

 

Blz 285 dd 31 juli 1766

Compareren Peeter van de Ven, oud president van Nuland, Jan Hendrik Rovers, Johannes Verstege, Peeter van Bocxtel, Schalk van der Ven, Jacobus Langens, Hendricus Jacobs van Creij, alle inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van Heer Speelman, Heer deser HH, dat ze nooit last hebben gehad van het jagen en ook nooit van anderen klachten hebben gehoord.

Tekenen: Peeter van de Ven, Jan Hendrik Rovers, merk Johannes Verstege, Peeter van Bocxtel, Schalk van der Ven, Jacobus Langens, Hendricus Jacobs van Creij, merk Jan Spierings, lambert van Boxtel, J Quirijns

 

Blz 287 dd 4 aug 1766

Compareert Lourens van Gestel, wonend te Rosmalen, oud 50 jaar, verklaart op verzoek van Jacob Speelman, Heer van Nuland, dat Willem Wellens wonend voor koetsier bij de Heer van Crohnen, en Cornelis van de Ven wonend voor knegt bij deselfde, tegen hem gezegt hebben dat de end al enige dagen kreupel was voor de jagtpartij. Dat hij kort daarna sprak met de Heer Capiteijn van Crohnen, broer van de eijgenaar van Duijnendaal , en zie tegen hem: “je bent kwalijk onderrigt want de beide knegt hebben het al vertelt”, waarop de Capiteijn zei:  - met zijn hoofd schuddend: “ja Lourens wij zijn ook die mensch niet die rusie off actie zoeken”,

Tekenen: merk Lourens van Gestel, merk Jan Spierings Lambert van Boxtel, J Quirijnen

 

Blz 290 dd 27 augustus 1766

Compareert Bartus Gloudemans wonend te Nuland op de Hoeve van de Heer van Rijn, gelegen omtrent de huisinge Duijnendaal, oud ca. 59 jaar,  verklaart op verzoek van de Heer Jacob Speelman dat hij ruim 16 jaar op die hoeve heeft gewoond ( schuin tegenover Duijnendaal) en in die tijd nooit last heeft gehad van de jacht door de Heer van Nuland, hij heeft wel last gehad van de hoenders en kalkoenen van de Heer van Duijnendaal, en vorig jaar last van enkele varkens van Duijnendaal die in de boekweijt werden gevonden en dat hij daarop riep “als de hoender en kalkoenen geen schade genoeg konnen doen , dan stuurde de varkens en gij zult ten laatste de paarden en beesten nog wel sturen”, waarop de meijd van de Heer kwam en de varkens van het land haalde.

Op 14 september kwam hij met paard en kar van den Bosch langs Duijnendaal en zag de jager van de Heer Speelman, de swager van de Heer drossaard en nog een Heer ruzie maken met de Heer van Crohnen, zijn broer de Capiteijn, terwijl ze samen op de straat stonden onder voorpotingen van de Heer van Rijn, hij reed door en hoorde niet wat er gezegd werd.

Hij heeft geen schoten gehoord, en ook niet zo dicht bij de gebouwen dat er gevaar voor brand was, ook niet dat menschen troepsgewijs na Duijnendaal zijn gelopen om te sien wat daar gaande was, dat de hoeve en Duijnendaal in brand zou zijn geschoten of geweld werden aangedaan.

Hij heeft Jan Gerits van Bakel wonende voor knegt bij Jan Gloudemans, zijn broer, hoorde zeggen “ik geloof dat de Heer van Duijnendaal de jagers wil betichten dat zij een endvogel kreupel zouden geschoten hebben, maar die endvogel heeft wel 14 dagen gehinkt, want ik heb ze self met een klomp gegooid omdat ze op een gast Boekwijt zat.

Enige dagen daarna zag hij de jager met anderen jagen in de Strepen genmaamd Hemelrijk van de Heer van Crohnen, schietende en roepende niet anders als ordinair op de jagt gebruikelijk is. ( De domistuijnen van de Heer van Crohnen ). Met zijn huisjgezin keek hij steeds naar de jagers uit vrese dat er weer wat aan de selve zoude geschieden

Tekent: merk Bartus Gloudemans, Dirck Verstege, Hendrik van Bakel, J Quirijns

 

Blz 297 dd 2 september 1766

Compareert Jan Gloudemans, inwoner alhier, oud ca. 62 jaar, verklaart op verzoek van de Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland dat hij 7 jaar heeft gewoond op de Hoeve van Oudenhoven toebehoorende aan JG van Crohnen, eigenaar van de huijsinghe Duijnendael, en daarvan scheidende van het huijs Pinxteren 1765  en van het teulland in het najaar, bloot aan de stoppelen, dat hij in de jaren dat hij de Hoeve gebruikte nooit last heeft gehad van de jagt van de Requirant, van zijn gezelschap, nocht van zijn jagthonden en geen schade aan het koorn is toegebracht, en zelfs het goed vond dat er gejaagd werd, want hoe minder wild ( konijnen, hasen en patrijsen) des te beter voor het gewas op het veld, hij zou zelfs de heer gevraagd hebben als hij wild zou bespeuren. Hij heeft nooit de Heer van Crohnen lastig gevallen met klachten over schade bij de jagt. Hij voegt eraan toe dat hij in de jaren dat hij de hoeve bewoonde vaak last had in koorn en veldgewassen die veroorzaakt werd door de paarden, varkens, schapen, eenden, hoenders van de genoemde Heer van Crohnen.

Tekenen: Jan Jansen Gloudemans, Gerit van Gogh, Hendrik van Gestel, J Quirijns, secr.

 

Blz 300 dd 18 september 1766

Compareert Cathaleijn Jansen van der Biesen, huisvrouw van Jan Gloudemans, woonachtig alhier, oud ca. 48 jaar, die verklaart op verzoek van de heer Jacob Speelman, Heer deser HH, dat Jan Gerrits van Bakel in september 1765, in die tijd voor knecht wonend bij hen, en haar vertelde dat hij een ongeluk had gehad met de enden van de Heer van Duijnendaal, zittende op de boekweijt garsten van ons, en heb met een bijhaak onder hen geworpen en er een geraakt, en heb hem onder de boekweijt gezet zodat de Heer Crohnen hem niet zou zien, en zij zei: zeg dat nooit tegens mijn man, omdat ik vreesde dat er enige verschil met de Heer van Duijnendaal kon van komen. ’s Avonds bleek de end verdwenen en aangenomen werd dat de end weer bekomen was, terwijl hij gevreesd had dat hij hem gedood had.

Tekent: merk Catelijn Jansen van der Biesen, Gerit van Gogh, merk Jan Spierings Hendrik van Gestel loco secr.

 

Blz 302 dd 18 sept 1766

Compareert Jan Gloudemans, inwoner  alhier, oud ca. 62 jaar, verklaart op verzoek van Mr Jacob Speelman, heer van Nuland, dat op 13 september 1766 in zijn huijs is gekomen Jan Gerits van Gerwen, zijnde een arbeider van de Heer van Duijnendaal dat ik om half elf uur bij de Heer van Crohnen moest komen,  en daar aangekomen in zijn eerste kamer op de straat uitkomend, zaten de Heer en Mevr. Van Crohnen, eigenaars van het huijs Duinendaal. De heer zei “gaat daar zitten maar doe eerst de deur in het slot en vragend “wel Gloudemans wat heb ik gehoord, zedert dat ik van huijs ben geweest, heeft uw Speelman menende daar door de Heer van Nuland, niet ontboden? Waarop ik antwoordde: “ja, mijn Heer”. En vertelde dat hij niets dan de opreghte waarheijd gezegd had, “dat de burgemeesters mij laten betalen de last ghij mijn Heer betalen moest, en dat ghij den wallen van mijn land hetwelke ik van u gehuurd had, door uw arbeiders rondsom met aardappels heb laten setten, en dat ghij mijn heer uw schapen in den Hoeff van mij alwaar maar gras was, en dus mij beroofde van van het gene ik in huur had. De Heer van Crohnen vroeg wat ik nog meer gezegd had, maar ik heb niets meer willen zeggen. Daarop liep de Heer van Crohnen met een kwaadaardigheid naar hem is toegeloopen, hetgeen hem deed verschrikken en hem deed opstaan, met intentie om naar huijs te gaan, maar zodra ik de deur van het slot had en in de gang komende liep de Heer van Crohnen mij so sterk op het lijf dat ik meende op de grond te vallen, maar ben op de been gebleven omdat ik mijn hand op de deurstijl had. Daarop zei ik tegen van Crohnen: slaat of stoot mij niet, waarop van Crohnen mij weer in de kamer stiet en tegen mij met quadaardigheijd zei “ Gij oude Schelm, gij oude schurk, gij hebt wel meer gesegt”, waarop Gloudemans zei dat Crohnen eerder had gezegt de schriften van de Heer van Nuland te zien te krijgen en dat hij dan wel zou zien wat ik verklaart had. Gloudemans wilde weer naar huijs gaan, maar Crohnen stiet hem in zijn  gezicht, en mevrouw trok hem aan de kleren weer de kamer in. Maar toen ik niets meer wilde zeggen ging de Heer naar een andere kamer en ging ik naar huis , waarbij Crohnen hem toeriep “ik zal u oude schelm wel doen toekennen”.

Tekent: Jan Jansen Gloudemans, Gerit van Gogh, merk Jan Spierings hendrik van Gessel, loco secr.

 

Blz 307 dd 18 sept 1766

Compareert Jan Gerits van Bakel, wonend onder Rosmalen, 18 jaar oud, verklaart 2 jaar voor knecht te hebben gewoond bij Jan Gloudemans, in 1766 bij St Pieter afgegaan. Hij heeft in de oogst Boekwijt gemaijt voor zijn baas Jan Gloudemans op een stuk land tussen de hoeve door Giele van Nuland bewoont wordende en de Middeldreeff van de waranda van de Heer van Crohnen, eijgenaar van Duijnendaal en daar een geheel partij eenden gezien toebehorende aan Heer van Crohnen zittend op de Boekweijt gasten en daarmee de granen van zijn baas benadeelden en voelde me verplicht hen te verjagen, ik raakte er een die ik onder een gast Boekwijt verstopte, vertelde het aan zijn vrouw, die me vroeg het niet tegen haar man te zeggen, bang dat er een kwestie met de Heer van Crohnen van zou komen. ‘s Avonds was de eend weg, terwijl “ik meende dat ik de vogel hartstekende dood gegooijt hadde”.

Tekent: Jan Geerts van Bakel, Gerit van Gogh, merk Jan Spierings, Hendrik van Gessel, loco secr.

 

Blz 310 dd 2 okt 1766

Voorwaarden voor de openbare verkoop door Judocus van der Sande van goederen voor zijn vader  Peeter van de Sande, weduwnaar van Agnes Govers, voor zichzelf en zijn broers Peter en Johannes van der Sande en voor Peter Nijmans gehuwd met zijn zuster Cornelia van de Sande, volgens authorisatie te Gelder 27 sept 1766

-       2 mergen 3 hond weiland op het Groot Hoog, oost Heer van Nuland, west Jacobus Langens, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, belast met 15 voet kepkensdonkdijk, ingezet door Hendrik Hanegraaf voor 334 gulden en daarop afgehangen met 10 slagen , komt op 10-0-0. Hendrik Hanegraaf verklaart deze koop gedaan te hebben voor hemzelf en Jan Joosten Hanegraaf. Borg Jan van Vugt en Gerit van Gogh.

-       8 hont hooiland onder Lithoijen in Stekkamp, belend oost Antonie van Gerwen, west den nieuwen Steeg, zuid Jan Waterlaat c.s., noord den Broekgraaf, gemeen en onverdeelt met Adriaan van de Rakt, ingezet door Gerardus van Leuken op 150 gulden, gemijnt door de selve op 155 gulden, 20 slagen van 1 gulden. Borgen Jan van Vugt en Hendrik Hanegraaf.

-       1 mergen hooiland onder Lithoijen in Hillen Hoef, oost Peter van de Laar, west Pieter Timmermans, zuid de Weerscheut, noord de weduwe Peter Langens, ingezet door Jan van Vugt op 150 gulden afgehangen tot 160 gulden en het is opgehouden,

Tekenen: Judocus van der Sanden, RA Wierdsma, Dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, J Quirijns secr.

 

Blz 327 dd

Definitieve verkoop,

Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Gerardus van Leuken, Jan van Vugt, Dirck Verstege,Gerit van Gogh, Hendrik van Gessel, J Quirijns secr.

 

Blz 328 dd 6 december 1766

Johanna van den Bosch, alhier in ondertrouw met Peter van Boxtel, zegt geen borgbrief van haar schepenen in Den Bosch te verkrijgen, compareren nu Lammert van Boxtel als tochtenaar, Gerit van Boxtel en Paulus van Vugt, gehuwd met Magrita van Boxtel, verklaren haar te zullen onderhouden als ze tot armoede komt te vervallen, voor 300 gulden.

Tekenen: Lammert van Boxtel, Gerit van Boxtel, Paulus van Vugt,

Dirk Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns secr.

 

Blz 329 dd

Voorwaarden voor de openbare verkoop door Hendrien van Gestel, weduwe en erfegenaam van Hendrik van der Aa, geassisteerd door Augustinus van der Aa, haar gekzoen momboir, van een perceel teulland genaamd het Geercampke, gelegen te Nuland in t Vinkel, groot 2 lopens met zijn houtwas en voorpotinge, oost Antonie Vorstenbosch, west de straat, zuid Augsutinus van der Aa, noord Lammert van Rooij, uitwegh mag niet meer over het erf van Augustinus van der Aa mogen zijn, hij moet een nieuwe uijtweg zoeken, ingezet door Jan Joosten Hanegraaf voor 146 gulden, en afgehangen tot 170 gulden opgehouden.

 

Blz 339 dd 8 januari 1767

Verzoek van Geurt Crijne wonend alhier om een perceel teulland onder Rosmalen in Kattenbosch, groot ca. 5 lopens, in tocht van hem, zijn broer en zuster en zijn dochter ten erfrecht, om redenen dat de verkoper al meer dan 20 jaar geen voordeel van het land heeft genoten en er nu een kans zich voordeed om het te verkopen, en mede gezien het schriftelijk advies van de naaste vrinden van vaders en moeders kant, schepenen gaan acoord als het meer dan 17 gulden opbrengt voor de dochter,

En de opbrengst voor haar te besteden.

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Hendrik van Gessel, merk Jan Spierings, Lambert van Boxtel, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz 341 dd 27 jan 1767

Compareren Peter van Mil en Peter Hendrik Rovers, inwoners alhier, verklaren op verzoek van RA Wierdsma, de eerste herhaalt zijn verklaring van 2 april 1766 , hij voegt eraan toe dat hij duidelijk heeft gezien dat Francis van Berchem met een knuppel of ander instrument aan Peter Rovers een slag toebracht op het hoofd, dat het bloed langs het aangezicht naar beneden liep.

Peter Rovers verklaart dat hij daarbij was en gewaar werd enig gevecht of krabbelvuijsten tussen 2 personen die hij niet kende omdat de kamer zo vol was. Later hoorde hij dat het Jan Evers, knegt van zijn broeder Jan Rovers en Peeter Bogers. Samen met zijn broeder zijn ze toegeschoten om de vechtende te scheiden, nadien kwam hij in de keuken Hendrik Hanegraaf tegen, zoon van Antonie Hanegraaf, die hem vroeg waarom ze aan het vechten waren, maar Rovers verwees hem naar de vechtende in de kamer. Daarop zei Hanegraaf “Sla, sla”en dat Francis van Berchem en anderen kwamen toeschieten en van Berchem hem sloeg en een zware wond toebracht en hij op de grond liggend nog verschillende slagen kreeg van anderen die hij niet weet te onderscheiden.

Akte is niet getekend!

 

EINDE

RA Nuland 54 Allerhande acten 1760 – 1764   296 pagina’s                versie 1.0

 

Blz 1 dd 17 april 1760

Compareert Peter Govers en Marcelis Driesse Quack, inwoners alhier, verklaren op verzoek van Hendrik Hanegraaf , dat zij op eind november, begin december van het gepasseerde jaar waren in het woonhuis van Jan van den Dries gepensioneert Sergeant en herbergier tot Rosmalen in gezelschap van Hendrik Hanegraaf eigenaar van het genoemde huis die vroeg of van den Dries het huis niet had gehuurd in 1757 voor de tijd van 4 jaar met na 2 jaar te mogen scheiden, diegene moet dan 3 weken voor kersmis opzeggen. Hanegraaf wil van den Dries eruit, hij wil er zelf gaan wonen.

Tekenen: Peter Govers, Ceel Quack, Schepenen: Peter van de Ven en Gerit van Gogh, JD Cremers secr.

 

Blz 3 dd 21 april 1760

Schepenen verklaren op verzoek van Rombout Jacob Dorde, tans inwoner alhier, dat zijn huis gestaan heeft in rosmalen , op 3 mei 1759 door een opkomende brand aan zijn naast geburige huis ontstaan waardoor zijn huis en 4 naastaangelegen huizen door de vlam in het geheel verteert en tot de grond toe afgebrant sijnde. De brand was zo vrament dat alle de hulp en bijstand van honderde mensen daar bij coomende geen de minste blussinge hoeveel moeite en iverde selve aanwenden niet het minste conde verhinderen of blussen. Rombout is in uijterste armoede geraakt en dus gans buijten staat om het afgebrande huijs werderom op te bouwen, en versoekt goedhertige menschen om bijstand, en ondersteunen de schepenen dit verzoek, mede omdat hij en zijn ouders altijd zich goed gedragen hebben. Hij heeft vrouw en 4 kinderen, vorig jaar de pestziekte van de rundbeesten zijn beesten verloren.

Tekenen: Schepenen Peter van de Ven, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde, JD Cremers secr.

 

Blz 6 dd

Compareren Marcelis Quack en Willemijna van der Pol, zijn huisvrouw, inwoners alhier en verklaren op verzoek van Jan van den Dries, gepensioneert sergeant te Rosmalen, dat zij op 14 mei 1757 ’s avonds waren in zijn woonhuijs en herberg en zagen daar Hendrik Hanegraaf inkomen, inwoner alhier en door hem o.a. discoursen hebben horen seggen  (akte stopt ineens zonder ondertekening)

 

Blz 7 dd 14 juni 1760

Compareert Heer Jan Gorge van Crohnem, heer van Duijnendaal, die machtigt Gerardus van Senderen inwoner alhier om uit zijn naam om op 19 en 23 juni voor de Heemraad …….van de Polder van der Eijgen onder Rosmalen, …Somerdijck en ? Komelsdonckdijck onder dese HH, om gelofte te doen zoals hij verplicht is te doen, hij zal alle beloften nakomen.

Tekent: JG van Crohnen, Schepenen: Gerit van Gogh en Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 8 dd 19 juni 1760

Schepenen machtigen Francis Ploegmakers, regerend armmeester, om naar de Kepkensdonkdijk te gaan alhier, op maandag de 22 juni en opvolgende dagen, om te compareren voor de dijkgraaf en Heemraden der polder van der Eijgen op de Clopschouw, en geloften te doen voor de dijkvakken die behoren aan de Armen.

Schepenen: Gerit van Gogh, Peeter van de Ven, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs en Paulus Govers.

 

Blz 9 dd 21 juni 1760

Schepenen machtigen Peter van de Ven, mede schepen alhier, voor de klopschouw, zoals boven omschreven.

Schepenen: Gerit van Gogh,Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde en Paulus Govers.

 

Blz 11 dd 30 juni 1760

Schepenen machtigen W Aenhuijs, drossaert alhier en Peter van de Ven, onze president, om op dinsdag 1 juli 1760 naar de kwartier vergadering in Osch te gaan.

Schepenen: Gerit van Gogh, Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde, Jan Ruijs en Paulus Govers, JD Cremers

 

Blz 12 dd 30 jun i 1760

Schepenen machtigen Willem Aenhuijs, drost om dat er een gecommiteerde gevonden moet worden, volgens de tourbeurt, tot waarneming van alle kwartierzaken,

Schepenen: Gerit van Gogh, Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde, Jan Ruijs en Paulus Govers, JD Cremers

 

Blz 13 dd 30 juli 1760

Schepenen verklaren op verzoek van Zeger Joosten van der Poel, dat hij het ongeluk heeft gehad op 22 juni 1760, door een onweer van donder en weerligt dat het huis waar hij in woonde naast zijn schoonzoon Claas Swanenberg en de Coster Gerardus van Sinderen, in de brand geraakt en tot asse verteert, er is weinig gered kunnen worden van de inboedel, ondanks alle hulp en ook door de weerligt in de stal 4 a 5 schapen sijn gedood, ze zijn allemaal buiten staat geraakt de kost te verdienen. Het afgebrande huis met sijn land groot 18 lopens en 16 roeden genaamd de Haag , is belast met een jaarlijkse rogpacht van 10 sacken rog aan het gemeene land ten comptoir van de Heer Rentmeester Tengnagel, Van der Poel is niet in staat het huijs weer op te bouwen, had nog enige vaste goederen aangekomen die ook belast zijn met capitaal en rogpachten, waardoor openbare verkoop weinig zoude opleveren,

Tekenen: Schepenen Gerit van Gogh, Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde.

 

Blz 16 dd 30 juli 1760

Verklaring dat Rijk van den Blommenberg koster en schoolmeester alhier dat bij de examinatie van de conclusieve rekeningen over Nuland over de jaren 1694 tot 1756 is betaald een som van 48 gulden voor corporeele diensten, 

Tekent: W Aenhuijs, Peter van de Ven en Gerit van Gogh, Poulus Govers, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde, Jan Ruijs, JD Cremers secr.

 

Blz 17 dd 6 aug 1760

Gerrit van gogh wordt gemachtigd om op donderdag 7 augustus te gaan naar de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden tot het doen der verpachtingen der Gemeene middelen

Tekenen: Peter van de Ven, Gerit van Gogh, Poulus Govers, Hendrik van Bakel, merk Johannes Verstege, Cornelis van Gemonde.

 

Blz 19 dd 25 februari 1761

Compareert Hendrik Ermert van Nuland, inwoner alhier, verklaart dat hij in 1759 heeft gehuurd van de Heer Arpeau een perceel hooi of weiland, groot 4 morgen genaamd den Hoogen Camp tans toebehorende de Heer Jean Gorge van Crohnem, die het kocht van Arpeau met de heerhuijsinge genaamd Duijnendaal , voor de som van 24-0-0 en 4 coppele hoenders, sonder dat hij enige lasten hoefde te betalen,

Tekenen: Hendrik van Nuland, Schepenen: Gerit van Gogh, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 20 dd 25 februari 1761

Compareert Schalk van de Ven die verklaart op verzoek van JG van Crohnem dat hij in 1759 van de Heer Arpeau heeft gehuurd een perceel hooi of weiland groot 9 mergen, 3 hont hooiland, 8 hont weiland allen gelegen te Nuland en dorpe van Rosmalen, voor 80 gulden en van iedere mergen een coppel hoenders en het mergengelt van voor lant, zonder enige verpondingen te hoeven betalen,

Tekent:  Schalk van der Ven. Schepenen: Gerit van Gogh, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 21 dd 14 april 1761 / 29 april 1761

Hendrik Janse van Rosmalen, Antony van de Mortel als gehuwd met Johanna Jansen van Rosmalen, Jan Arien Raaijmakers als gehuwd met Maria Janse van Rosmalen, kinderen en erfgenamen van Jan van Rosmalen, wonend te Vechel, ….. en Litthoijen, verkopen perceel teulland met opgaande bomen en houtwas, groot 4 lopens en 37 roeden, genaamd den Hoogen Camp, oost de Armen van Geffen, west Jan van Erp, zuid idem, noord Creijn de Veer, hoogsel gaat uit in herberg van Toon Hanegraaf, belast met ¼ deel in capitale last van 600 gulden aan de erfgenamen van de Heer Suijskens, vergolden werdende met Creijn de Veer, aan de armen van Geffen een schepen en een kom rogge, 0-15-4 aan de kerk van Geffen, beiden in een meerdere pacht met de Veer. Hij zal profiteren van de huur van het land 2-10-0.

Ingezet door Creijn de Veer voor 5-5-0, afgehangen tot 7-0-0 door Jan Arien Raaijmakers, inwoner van Vechel, stelt nog 2 slagen, 1 slag Crijn de Veer en nog 3 slagen,

Merk Creijn de Veer,

Tekent: Jan Adriaens Rademakers, merk Hendrik Jansen van Rosmalen, merk Hendrik Antony van de Mortel,

Schepenen: Gerit van Gogh en Paulus Govers

 

Blz 35 dd 6 mei 1761

Compareert JG van Crohnen, Heer van Duijnendaal, en Mevrouw Aletta Johanna van der Wall, zijn huisvrouw, die machtigd haar broer Jan Jacob van der Wall, om in haar opdracht te verkopen een stuk grond in de provincie Uijtregt, bestaande uit Huisinge, landerijen, hoeve hooi en weilanden, verkregen uit erfenis van mejuffrouw  Alletta Johanna van Noortweijk,

Tekenen: JG van Crohnen, AJ van Crohnen geboren van der Wall.

Schepenen: Paulus Govers en Gerit van Gogh.

 

Blz 37 dd 11 mei 1761

Compareert Hendrik van de Ven, inwoner van Nuland, benoemd tot voogden na zijn overlijden van de onderste drie kinderen Hendrina, Megteldje en Margaritha van der Ven, de onmondige broeders Peeter en Johannes van der Ven.

Tekent: Hendrick van der Ven.

Schepenen: Gerit van Gogh, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 38 dd 27 mei 1761

Compareert Gerardus van Sinderen, vorster die geauthoriseert door de collecteur Johannes Marsmand d.d. 20 mei 1761

-       huijs en land groot 2 lopens en 16 roeden aan het Ven,

-       3 lopens en 36 roeden op de Ackers

-       4 lopens en 12 roeden aldaar

-       Zijn nieuwland

-       1 lopens bij het huijs

-       3 lopens en 12 roeden op de Ackers

-       3 lopens bij de Smit

-       ½ van 13 hont

-       ½ van 13 hont

Staande ten name van Zeger van de Poel, vanwege een schuld bij de bede en verpondingen over het jaar 1759,

Tekenen: Gerardus van Sinderen.

Schepenen: Peeter van de Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers secr.

 

Blz 41 dd 24 juni 1761

Schepenen machtigen Willem Aenhuijs drossaard van Nuland en Peeter van de Ven, onze president voor de kwartiervergadering te Os op 25 juni 1761

Schepenen: Gerit van Gogh, Hendrick van Bakel.

 

Blz 42 dd 21 juli 1761

Ondervraging op verzoek van de Heer Advocaat Fiscaal C.T. Kleenefelt NO voor zijne vorstelijke doorluchtigheid van Pals,

 1. Hendrik Janse van Creij,
 2. Jenneke Swanenberg, zijn vrouw
 3. Jan van Sleeuwen
 4. Peternella Dirk van Vlijmen

Allen van boeren afkomst wonend te Nuland

Ze verklaren dat er een diefstal is gepleegd in de nacht van 26 op 27 mei 1761 in het huis van Hendrik van Creij, en het huis van Jan van  Sleeuwen, buurman van van Creij. Van Creij verklaart dat er die middag twee jonge mannen aan zijn huis kwamen, die vroege of hun pijp aangestoken kon worden.

De een van middelmatig postuur en blond van haar, met een wit camesooltje aan,  en de ander zwart van haar  en kort van postuur, met een donker grauw rokje, ongeveer 20 jaar oud.

1, verklaart dit en 3 en 4 verklaren dat sij een pijp toeback aangestoken hadden en na weijnig vertoeven weggegaan zijn.

1 verklaart dat de blonde tot in huijs bij de vuurhert is gekomen, middelerweijlen tijts bleef de andere met swarte haaren staan aan de middeldeur van de woning van Hendrik van Creij.

De blonde had een linde zakje bij zich op zijn schouder, 1, 3 en 4 hebben dat gezien, maar weten niet wat erin zit.

De nacht daarop zijn beide buurmannen bestolen, doordat er door de muuren van het huijs door gebrooken was. ’s Morgens vonden ze de gaten in de muren en de deuren open, al weten ze niet hoe het gedaan is.

Gestolen was er bij van Creij:een ledige kist, 3 broecken (waaronder 1 van de knecht), 2 vrouwenrocken, een scholks een hoet toebackdoos, 11 stuijvers en enige duijten gelt. Geschatte waarde: 15 gulden

Bij van Sleeuwen: uit haar kist gehaald 8 hemden, 3 slaaplackens, een gestreepte en een witte das, 3 treekmutse, 3 voorschooten, 1 stoffe rock, 1 jack, 2 witte neusdoecken, enig kindergoet, een stuck speck en een sack. Geschatte waarde: 25 gulden.

Toon van Erp de knecht van Hendrik van Creij had verschillende goederen van de personen die daags tevoren in de huizen waren geweest, afgenomen en gerestitueerd.

Tekenen: Hendrick van Kreij, Jenneke Swanenbergh, merk Jan van sleuwe, merk Peternella Dirks van Vlijmen,

Schepenen: Gerit van Gogh, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 55 dd 18 augustus 1761

Schepenen machtigen de president Peeter van de Ven, om op donderdag 21 augustus te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen,

Schepenen: Peeter van de Ven, Gerit van Gogh, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, merk Johannes Verstegen,

Blz 56 dd 17 augustus 1761

Schepenen verklaren op verzoek van Jan van Vugt, inwoner van Rosmalen, dat onlangs te Nuland zijn moeder Elisabeth Govers is overleden, in leven weduwe van Jan van Vugt. De boedel is met verscheijde schulden belast

Nagelaten goederen:

-       huijs met een halve hof binnen Nuland

-       akker teulland met houtwas te Osch gelegen

-       4,5 hont gelegen aldaar genaamd de Langendonck

-       5 hont onder Kessel aan de derde steeg

Er wordt aangemerkt dat er een zus is, Geurtje van Vugt, 23 jaar maar niet voor meerderjarig kan aangemerkt worden, verzoek toestemming om haar 9e part mede publiek te mogen verkopen, met positief advies van Hendrik van Vugt en Gerardus Adriaan Hoefs, naaste vrienden, zo wordt Paulus Govers aangesteld om haar te vertegenwoordigen.

Schepenen: Peeter van de Ven, Gerit van Gogh, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs. JD Cremers, secr.

 

Blz 59 dd 26 augustus 1761 / 9 september 1761

Condities waarop Adriaan van Vugt, Gijsbert van Vugt, Jan van Vugt, Dirk van Vugt, Maria van Vugt, Gerrit van de Poel als gehuwd met Cornelia van de Poel, johannes Marsman procuratie hebbende voor Peter van Vugt volgens authorisatie voor Notaris Cornelis Brouwenaar, binnen Den Haag, dd 17 juli 1761, Paulus Govers geauthoriseert voor de onmondige dochter Geurtje van Vugt, volgens acte dd 17 augustus 1761, allen kinderen en erfgenamen van Jan van Vugt verwekt bij elisabeth Govers, en inwoners van Den Bosch, Geffen, Rosmalen en Nuland. Volgende de diverse condities.

Verkopen de volgende perceelen land:

-       Huis en aangelag, groot ca. 47 roeden, thans gereserveert de Smits, met opgaande bomen, en houtwas, oost Adriaan Hanegraaf c.s., west de straat, zuid Jan Lammert Peters, noord de Roomse Gemeente, ingezet door Dirk van Vugt voor 540 gulden, afgehangen tot 576 gulden doorde inzetter. Nog 25 slagen, later nog 5 slagen.

-       14 vaate Teulland binnen Osch genaamd de Vlashoeck, oost Dirk van Heumen, noord de Gemeene straat. Ingezet door Johannes Marsman op 830 gulden, afgehangen tot 872 gulden door Huijbert Gijsbert Spierings, nog 20 slagen, nog 4 slagen.

-       4,5 hont weiland gelegen te Osch genaamd Langendonck, oost de Osse Wetering, west de Langendonkse dijck, ingezet door Huijbert Spierings op 92 gulden afgehangen op hetzelfde bedrag. Verklaart de koop gedaan te hebben voor zijn vader Gijsbert Speirings,

-       5 hont hooi of weiland onder Kessel, genaamd van ouds de Breeden Aart, oost Jan Blankers, west Joost van de Eng, noord de Derde steeg, ingezet door Paulus van Vugt inwoner van Geffen op 60 gulden en afgehangen tot 62 gulden door de inzetter, bog 10 slagen.

Tekenen: Poulus van Vugt, Gijsbert van Vucht, Jan van Vught, Adriaan van Vugt, Dirk van Vugt, Marie van Vugt, Geerit van de Poel, Paulus Govers, J Marsman,

Schepenen: Peeter van de Ven, loco officier Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel.

 

Blz 83 dd 2 september 1761

Compareert Jacob Dirk Cremers, erfsecretaris van Nuland, verklaart uit handen van Jacobus Langens, als coper van een deel van de geexecuteerde verkochte goederen door duerwaarder Gerardus van Senderen, ontvangen te hebben 730 gulden. Van Zeger van de Poel 375 gulden,

Tekenen: JD Cremers,

Schepenen: Peter van de Ven loco secr, Gherit van Gogh, Hendrick van Bakel.

 

Blz 84 dd 19 maart 1762

Compareert Hendrik van de Ven, weduwnaar van Aaltje Jansen van Lith, inwoner van Nuland, die verklaart tot voogden van zijn 3 onmondige kinderen te benoemen zijn zonen Peter en Johannes van der Ven.

Tekenen: Hendrick van de Ven,

Schepenen: Gerit van gogh, Paulus Govers, JD Cremers, secr

 

Blz 85 dd 24 maart 1762 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Dirks van Mil, gaat trouwen in Schiedam,

Tekenen: schepenen Gerit van Gogh, Jacobus Langens

 

Blz 86 dd 1 mei 1762

Compareert Jenneke Lambert de Wert, weduwe Willem van Vlijmen, inwoner van Nuland, die verklaart tot voogden over

Haar 2 onmondige kinderen te benoemen Lambert van Vlijmen ( zoon)  en Peter van Bocxtel (schoonzoon)

Tekenen: merk Jenneke Lambert de Wert

Schepenen: Jacobus Langens, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 88 dd 27 mei 1762

Compareert de Heer Rudolf van Engelen, procuratie hebbende voor zijn vader de Heer Willem van Engelen, inwoner van Den Bosch, verhuurt aan Jan Hack wonend te Dinther, zijn hoeve en landerijen te Caathoven, van ouds genaamd Heijsigt, bestaande uit huisinge, stalingen, schuur, schaapskooij, berghof met teul, hooi en weiland, daar aan gehorende en nog 16 hont hooiland aan de Kesselse Graaf, 10 hont hooiland opt voorst en middelst Nuland, 2 mergen hooiland inde Bleek onder Heeswijck, hooiland in de Geercamp onder Nuland. Dit voor de tijd van 8 jaar, voor 60 gulden op St Maartendag, 8 zakken leverbare rogge, 8 zakken boekwijt, 2 zakken haver, alles te Den Bosch, vrij op de solder of op de mart te brengen, verder een goed verkens van 125 pond zwaarte in november 1762 en 60 pond meijereijse boter in mei 1763, 6 vimmen dakstro tot 2000 pond te verdekken op het genoemde huijs, met betaling van de dakdekker door de Heer, maar de cost door de huurder, als hij schapen gaat houden elk jaar een suijglam, met de zorg dat het houit en het plantsoen geen schade lijdt door de schapen. Verder te leveren 20 karren mest, verder blijft het schaarhout aan de verhuurder en een streep land in de Vogelsangh, jegenswoordig met eijkelen besaijt of met jonge eijke bepoot.

Idem de kelderkamer beneede Caamer zo onder als boven, ook huijshof en duijvenhuijs met de duijven en mist, het cleijn soldertje boven de keldercamer met het kookhuijs, verder het Coetshuijs en stallingen, de binnenhof met de vrugten vandien, sullen de vrugten van beijde bogars half en half genoten en geprofiteerd werden, hij mag in geen geval den berg of een van de landerijen door een andere laten beleggen of gebruiken, de hoevenaar zal genieten het schaarhout beginnende achter de schuur neffens de buijten poterije in den Hogen acker, het hout in den eijkenwal en in de Vogelsangh, rondsom den bogaart.

En sal alle jaren 1/5e deel mogen cappen – waarvoor de hoevenaar sal moeten graven alle slooten rondom de hoeve - .

De huurder betaald alls dorps en lanfslasten ook de buitengewone. Bij scheiding zal de huurder het land moeten besaaijen met 2/3 deel wintertarwe, 1/3 zomercoorn, de groes mag niet gebroken worden van de drie strepen, de eerste beneffens de Havercamp, de tweede sijnde de derde streep van den somerdijck en de derde of voorste in de 7 strepen, zo ook niet van de voorste dreef.

Tekenen: Rudolph van Engelen, Merk Jan Hacken,

Schepenen: Jan Ruijs en Paulus Govers

 

Blz 95 dd 22 juni 1762

Schepenen authoriseren Willem Aenhuijs en Gerit van Gogh, om op zaterdag 26 juni de kwartiervergadering te Osch bij te wonen.

Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Jan Ruijs, Adriaan Weijgergans, Jacobus Langens en Paulus Govers.

 

Blz 96 dd 22 juni 1762

Schepenen verklaren dat omdat het rentmeesterampt deses kwartier bij toerbeurt aan dese HH competeerd voor de tijd van 2 jaar, ingaande 1762 en committeren daarvoor Willem Aenhuijs, drossaard deser HH.

Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, Adriaan Weijgergans, Jacobus Langens en Paulus Govers.

 

Blz 97 dd 24 juni 1762

Compareren Marcelis Quacq, Piet Coenrade, Jan Lavoir, Adriaan Peter Beckers, Hendrik den Oetelaar, Noorbertus Cluijtmans, Piet Hoos, alle rotmeesters – afgetreden en in functie zijnde – van Rosmalen, verklaren dat de bediening van een rotmeester alleenleijk daarin bestaat om als aan de soogenaamde gemeene Heijdijck die het dorp Rosmalen tegen het afcoomende Peel en ander water deckt en tot het schoonhouden van gemeene wetering tussen Berlicum en Rosmalen loopende van Nieuwland af nederwaars en waarvan de ene helft door Berlicum en de andere helft door Rosmalen moet worden onderhouden, en de gemeene heerbaan moet worden gearbeijd , daarvan de lieden van het rot waarschouwen en of sij met hun paard of in persoon met een schup tot het gemene werk moeten komen. Als het uur van werken is gekomen blaast de rotmeester op zijn hoorn. Bij niet komen staat er een boete zoveel als iemand met kar en paard of een arbeider op een dag zal kunnen verdienen. Verder bij Brand en als er vagebonden mochten worden ontdeckt en dus noodzakelijks is dat er werd gewaakt, de rotmeester geeft de wachttijden aan. Iedere rotmeester heeft alleen in zijn rot iets te zeggen. Het dorp Rosmalen is verdeelt in 6 rotten: Heesend, Kerkenhoeck, Sprokkelbosch, Meulenhoeck, Hintum, Kruijsstraat.

Ze verklaren nooit een reglement van de huidige regering of hun voorsaten hebben gekregen, geen authorisatie of order tot het doen van geloften voor deijken of andersinds. Verder dat de dijk van Orten onder Vrijdom van Den Bosch – waarover tans questie is geresen – tussen de gecommitteerden van de polder van der Eijgen en de regenten van Rosmalen, allenig de dorp van orten en de landerijen in de polder van der eijgen voor het overlopende water bevrijdt en dat het dorp van Rosmalen selfs een dijck heeft welke dat dorp tegens het water van de polder deckt. En door de daaraan geërfden werd onderhouden.

Tekenen: Norbertus Kluijtmans, Marcelis Quack, Peter Coenraat, merk Adriaan Peter Beckers, merk Jan Lavoir, merk Hendrik van den Oetelaar, merk Piet Hoos,

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, JD Cremers, secr.

 

Blz 102 dd 14 juli 1762

Onder condities volgt een openbare aanbesteding door de schepenen, waarvan publicatie wordt opgehangen in Den Bosch, Rosmalen, Berlicum en Nuland het collecteren van slands verpondingen, beede en gemeene middelen, voor 3 jaar , ingaande de verpondingen en beede 1 jan 1762 en de gemeene middelen op 1 oktober 1761,

-       hij zal bij een executie de vorster moeten gebruiken

-       een deurwaarder krijgt niet meer dan een vorstersalaris en met goedkeuring van de regenten

-       8 sitdagen per jaar om de penningen ineen te innen

-       goede administratie voeren en gelden overdragen aan slands Regering

-       de betalers moeten een goede rekenign krijgen

-       eventuele schade door onjuist betalen aan het comptoir wordt verhaald op de collecteur

-       geen executie zonder dat er eerst een lijst aan de regenten gegeven is

-       etc, etc

ingezet op collecte voor 5-10-0 door Jacob Dirk Cremers en 2 slagen.

13 juli: 2 slagen door Johan Hendricks Moren

14 juli 1 slag Johannes Marsman

idem 2 slagen Adriaan van Alst

1 slag Johannes Marsman

2 slagen Adriaan van Alst

1 slag Johannes Marsman

Lambert van rooij 1 slag

1 slag Johannes Marsman

Lambert van rooij 1 slag

1 slag Johannes Marsman, stelt tot borg Heer Willem van der Horst, Johannes Marsman, inwoners den Bosch

Tekenen: J. Marsman. J Marsman, W van der Horst

 

Blz 113 dd 25 augustus 1762

Schepenen machtigen Gerrit van Gogh onze president, om op donderdag 26 augustus 1762 voor het verpachten van de gemeene middelen.

Schepenen: Paulus Govers, Lambert van Boxtel, Adriaan Weijgergans, Hendrik van Bakel, Gerit van Gogh, Jacobus Langens.

 

Blz 114 dd 8 september 1762

Compareren Lambert Willems van Vlijmen,

Peter van Boxtel, gehuwd met Willemeijn Willems van Vlijmen,

Seijke Willems van Vlijmen,

Dirs Willem van Vlijmen, inwoners van Nuland en Rosmalen, kinderen van Willem van Vlijmen en Jenneke Lambers de Wert, in leven inwoners van Nuland, komen tot een erfdeling:

Eerste lot: Lambert Willems van Vlijmen

-       Huijs en aangelag in Heesvinckel onder het dorp van Hees, oost , zuid en noord de gemene straat, west de Heer Johannes van Keulen,

-       3 strepen gelegen over de straat oost Willem Janse, west Peter van de Wetering, zuid de Wetering, noord de straat

-       4 stukken gelegen als voor genaamd op het Groot Staal, oost Antony Bunthof, west de Heer Johannes van Keulen, zuid Cornelis van Rooij, noord Marcelis van Dongen,

-       4 stukken gelegen als voor genaamd opt Kleijn Staal, oost de gemeene weg, west Cornelis van NN, zuid Peter van den Acker, noord Leendert van den Acker,

-       Perceel hooi of weiland gelegen als voor oost en zuid Heer Johannes van Keulen, noord de gemene weg, west Bartel van der Ven,

Hieruit jaarlijks 6 gulden Baselaarspagt, 8 stuijvers St maartens chijns, aan 3e lot 100 gulden en aan 4e lot 100 gulden,

2e lot: Peter van Boxtel

-       perceel teulland onder Hees genaamd Bunthofsstreep, oost Marcelus van Dongen, west Toon van de Wetering, zuid de Gemeene weg, noord Aart Verhoeven

-       2 streepkens teulland genaamd de Greefkens, oost Peter van den Acker, west Bartel van der Ven, zuid en noord de gemene weg

-       5 stukken gelegen als voor genaamd de Heijkomkens oost Adriaan van der Rat, west de gemene weg, zuid Peter van de wetering, noord Geffense gemeente

Te betalen aan 4e lot: 50 gulden,

3e lot: Seijke Willems van Vlijmen

-       huis en aangelag groot 40 roeden te Nuland, oost Jan Lambert Peters, west gemeene straat, zuid Francis Ploegmakers, zuid weduwe Hendrik van de Ven

-       3 lopens en 40 roeden teulland gelegen alhier aan den Asberg oost de Heer Nagelmakers, west erfgenamen Gerardus Beijvelt, zuid de straat,

-       Den houtwas gelegen aldaar

-       4,5 hont hooi of weiland te rosmalen in de Rosmalense Hoeve, oost en noord de Heer Pardijks, west de erfgenamen Mevrouw van den Berg, zuid Vosbergen Campen,

Hieruit een coornpagt van 1 zak rogge aan Geestelijk comptoir van Tengnagel

Van het eerste lot 100 gulden.

4e lot: Dirske Willems van Vlijmen

- 5 lopens en 7,5 roeden  teulland te Nuland, oost Adriaan van Creij, west idem, zuid Gerit van Gogh, noord het Ven

- van het eerste lot 100 gulden en van het 2e lot 50 gulden

Tekenen: Lambert Willems van Vlijmen, Peeter van Boxtel, Sophia Willem van Vlijmen, Dirs van Vlijmen

Schepenen: Jacobus Langens en Paulus Govers

 

Blz 125 dd 25 augustus 1762

Compareert Gerit van Gogh, regerend president schepen

Hendrik van Bakel, Jan Ruijs en Lambert van Boxtel , regerend schepenen alhier

Jan van Creij, Antonie Vorstenbosch, oud schepenen

Adriaan willems van Creij, oud president

Verklaren dat Andries Voets voor de tijd van 5 jaar in deze HH gewoond heeft en nooit rusie gemaakt heeft, etc.

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Adriaan willems van Creij, Jan Jansen van Kreij, Antonie Vorstenbosch,

Schepenen: Jacobus Langens en Paulus Govers, JD Cremers secr.

 

Blz 126 dd 12 oktober 1762

Verzoek van Pieternella Roelof Jongens? Weduwe van Welle van der Poel, inwoner van Geffen, voogd van haar minderjarige kinderen wil publiek verkopen het aandeel van de kinderen aangestorven van hun grootvader Zeger van de Poel, vraagt nu toestemming met positief advies van Roelof Lambers van Hees en Welle Hendrik van de Ven, inwoner van Nuland en Geffen, en naaste bloedverwanten,

Schepenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Jacobus Langens en Paulus Govers.

 

Blz 130 dd 27 oktober 1762

Condities voor de verkoop door Gerrit van der Poel, Jan van der Poel, Joost van der Poel, Antony Blommers gehuwd met Maria van der Poel, Hendricus Spierings gehuwd met geertruij van der Poel, Claas Swanenberg gehuwd met Hendrina van der Poel, Peternella Jangens weduwe Welle van der Poel, gemachtigd door de Schepenen alhier dd 10 oktober 1762 , alle kinderen en kindskinderen van Zeger van der Poel, alle inwoners alhier, Geffen, Orthen , volgen de condities (…)

Verkopen percelen land alhier onder Nuland.

Eerste coop:

-       een van nieuws opgetimmerte huijsinge met een schuur daarbij staande en aangelegen land , groot 18 lopens en 16 roeden, alhier te Nuland genaamd de Haage , met sijne opgaande eijken en andere bomen en houtgewassen.

-       Perceel teulland, 2 lopens en 36 roeden, gelegen als voor, en genaamde de Lage Hagen, met sijne eijke en andere bomen en houtgewassen. Koper moet de huurder aanvaarden: Gerrit van der Poel, Te vergelden 2 stuijvers tot St Maarten –chijns aan het chijnsboek van de Vrouwe van Geffen , ( overdrachtkosten 31-1-0), Ingezet door Gerrit van der Poel op  950 gulden, afgehangen tot 980 gulden door Claas Swanenberg inwoner alhier, doet nog 50 slagen, later nog 15 slagen, tekent Klaas van Swanenbergh

Tweede coop:

-       huijs en aangelag groot 1 lopens en 25 roeden staande bij het voornoemde huis met sijn bomen en houtgewas, nu in gebruik door Antony Blommers, koper moet de huurder aanvaarden, (overdrachtskosten 10-6-8), ingezet door Gerrit van der Poel op 174 gulden met 4 slagen, verklaart deze koop gedaan te hebben voor Hendricus Jan Bos, inwoner alhier.

Derde Koop:

-       13 hont hooiland voor en te midden opt Nuland, te vergelden een coornpacht van 2 vaten rogge aan het geestelijk comptoir van Tengnagel, in een meerdere pacht met Leendert van de Goor, aan wiens huis hetzelve moet worden gebracht (overdrachtskosten 16-10-8), Ingezet door Gerit van der Poel op 312 gulden, gemijnt op 314 gulden door Hendrik Jansen van Creij, ten behoeve van Goijert Swanenberg, inwoner alhier, nog 10 slagen, tekent Hendrik Jansen van Kreij

Vierde Coop:

- 2 mergen hooiland te langs overt Nuland, 280 gulden afgehangen, door Geerit van der Poel, 

Vijfde Koop

- 3 mergen hooiland gelegen opt Agterst Nuland, genaamd Eijkeman, ingezet door Gerrit van der Poel, 205 gulden, gemijnt op 220 gulden door Hendrik Ermert van Nuland, nog 15 slagen

Zesde Coop:

-       7 hont hooi of weiland in de gemeene hoeve onder Nuland, ingezet door Gerrit van der Poel op 65 gulden , gemijnt op 72 gulden door Paulus Govers, en 2 slagen,

Zevende Coop:

-       3 hont hooi of weiland opt Agterst Nuland, ingezet door Gerrit van der Poel op 30 gulden, gemijnt door Jan Joosten Hanegraaf op 34 gulden, 2 slagen

Tekenen: merk Jan Hanegraaf, Geerit van der Poel, Jan van der Poel, Joost van der Poel, Antoni Blommers, Hendrikus Spierings, merk peternella van der Poel,

Schepenen: Gerit van Gogh, loco officier, Jacobus Langens, Paulus Govers.

 

Blz 162 dd 25 oktober 1762

Schepenen verklaren op verzoek van Johan Francis Verbeek, mr. Chirugijn en inwoner alhier, heeft hier een 6 tal jaren gewoond en “in sijne ….sig treffelijck gequeeten heeft en aan vele personen soo uijterlijk als innerlijck gebreecken en siekten geneesinghe heeft toe gebracht als mede verscheijde die in groote nood van baaren waren en niet verlossen konde, door sijn hulpmiddelen een spoedige verlossing heeft gebracht

Tekenen: Schepenen Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Lambert van Bocxtel, Hendrik van Bakel, Adriaan weijgergans,  JD Cremers, secr.

 

Blz 163 dd  29 januri 1763

Schepenen verklaren op verzoek van JG van Crohnen dat alhier geen register of cohier der beede gehouden werd, maar dat voor beede werd geheven 1/5 van een verponding en dat over alle de vaste goederen in de verponding contribuerend uitgenomen van den molen die geen beede en tienden betaald

Tekenen: Schepenen Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Lambert van Bocxtel, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Adriaan weijgergans.

 

Blz  164 dd 12 februari 1763

Compareren Paulus Govers, regerend schepen en Adriaan van der Rakt, ooms en naaste bloedverwanten van een onmondige zoon, genaamd Antony Govers, zoon van Peter Govers in wettige huwelijk verwekt bij Anneke Teunissen van der Putten, in leven inwoners van Nuland, aangesteld tot voogd.

Tekenen: Adriaan van der Rakt, Paulus Govers,

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Jan Ruijs, loco secr.

 

Blz 166 dd 24 februari 1763

Condities waaronder Marcelis Quack, Paulus van Grinsven, Willem Vorstenbosch, Claas Rijken, Jennemie Quack, weduwe Christiaan van den Bosch, sterk voor de absenten, erfgenamen van Maria Quack in leven inwoner van Nuland, verkopen nu publiek,

 

Eerste koop:

-       huis, schuer, backest, bogaert, angelegen teulland, groot 6 lopens en 37 roeden, gelegen aan het Marktveld, oost de gemeene straat, noord idem, zuid Heer van Nuland, west Marcelus Quack.

-       Perceel land groot 3 lopens, binnen Nuland, genaamd de Hoge Hoeff aan Schotsheuvel, oost Jacob Langens, west Hendrik Hanegraaf, zuid de Heer Markgraaf, noord Schotsheuvel, met zijn voorpotingen en houtwas,

Hier uit te vergelden aan comptoir van Tengnagel een rente van 15 gulden per jaar en 21 stuivers aan het blok van Hinthammereind, ingezet bij Marcelis Quack, 485 gulden, 15 slagen na het afhangen door de inzetter,

Willem Dirk Spierings slaag nog 15 slagen, later nog 2 slagen.

Tweede Koop:

Huis en land aan Schotsheuvel met voorpotingen en houtwas, oost en west de Heer van Willigen, zuid de Heer Markgraaf, noord het Schotsheuvel, jaarlijks te vergelden 14 stuijvers aan het St Teunisgilde alhier, ingezet door Paulus van Grinsven op 108 gulden, na afhangen nog 20 slagen door de inzetter, die de koop heeft gedaan voor Goijerd Crijnen. (tekenen beide)

Derde Koop:

1/3 in 4 hont voor opt Nuland met Juffr Ermers en Jan Meesters te Geffen, oost de Heer van Nuland, west den Armen van Geffen, zuid de Etteringsgraaf, noord de Wetering, voor elke hont 1 voet Kepkensdonkdijk onderhouden, ingezet door Paulus van Grinsven voor 56 gulden, 5 slagen na het afhangen door de inzetter,

Vierde Koop:

2 hont hooi of weiland gelegen voor opt Nuland, oost Peter van de Ven, west Hendrik Hanegraaf, zuid de Etteringsgraaf, noord de Wetering, onderhoud 2 voeten kepkensdonkdijk, ingezet door Dries van Groenland op 83 gulden, gemijnt door Hendrik Hanegraaf op 85 gulden, nog 10 slagen,

vijfde Koop:

2 hont hooi of weiland voor opt Nuland, oost Neerven c.s., west Schalk van de Ven, suid de Etteringsgraaf, noord de Wetering, onderhoud kepkensdonkdijk, ingezet door Willem Aenhuijs voor 80 gulden, nog 2 slagen na het afhangen,

zesde Koop:

8 hont hooi of weiland midden opt Nuland gelegen, oost Johannes Peer Teunissen, zuid de Neteringsgraaf, west Willem Vorstenbosch, noord het Agterste Nuland, onderhoud kepkensdonkdijk, ingezet door Cornelis van Tillart, voor 181 gulden, gemijnt door Jan Joost Hanegraaf voor 182 gulden, nog 10 slagen, Peter van de Ven slaat nog 5 slagen.

Zevende Koop:

1 mergen, de benedenste agter opt Nuland, beneden Schalk van de Ven, oost idem, west Heer Adrianus van Herck, zuid en noord hoefgraaf en agsterste graaf, ondrhoud Kepkensdonkdijk, ingezet door Adriaan Weijgergans, op 50 gulden, gemijnt door Dirk Spierings op 60 gulden, nog 10 slagen, Peter van de Ven nog 5 slagen

Achtste Koop:

1 mergen de bovenste agter opt Nuland, beneden Hendrik Tijssen, oost de kinderen Jan van Loon, zuid het Middelst Nuland, West Hendrik Hanegraaf, noord Den Hoefgraaf, ingezet door Hendrik Hanegraaf voor 57 gulden, gemijnt voor 61 gulden door Paulus Govers, met nog 9 slagen,

Negende Koop:

1 mergen hooiland, onder de Baronie van Kessel, int Veld genaamd Stroobroeck, met Jan Wouter de Haas, west Hendrik van Vugt, ingezet door Jan van Streijp op 26 gulden, nog 6 slagen na het afhangen,

Tiende Koop:

-       1 lopens en 24 roeden teulland gelegen te Rosmalen opt Heeseijnd oost Mevrouw van Geffen, west de Heer van Rijn, zuid Teuntje aant Hoog, noord een vaarweg,

-       item perceel alsvoor 1 lopens en 24 roeden, zelfde ringenoten, met houtgewas, maar het schaarhourt blijft aan de verkopers,

ingezet door Paulus van Grinsven, op 133 gulden , gemijnt op 146 gulden door de Weduwe Ermert van Nuland, nog 20 slagen. Tekent Helena Ermert van Nuland.

Elfde Koop;

Perceel teulland, groot 1 lopens en 17 roeden, genaamd “de streep in de Haag” oost de Heer Nagelmakers, west, zuid en noord Claas Swanenbergh. Ingezet door Paulus van Grinsven voor 142 gulden, nog 4 slagen na het afhangen door de inzetter,

Tekenen: merk Dirk Spierings, Paulus van Griensven, Hendrik Hanegraaf, Peeter van de Ven, Paulus Govers, merk Jan van Streijp, Helena Ermert van Nuland, Marcelis Quack, Merk Claas Rijken, merk Jennemie Quack, Willem van Vorstenbosch,

Schepenen: Jacobus Langens, Hendri van Bakel, loco secr. Gerrit van gogh

 

Blz 196 dd 21 april 1763

Schepenen verklaren op verzoek van de heer ontvanger generaal Theussinck, of zijn gecommiteerde Dhr. JD Santvoort, dat ze een stuk weiland, in 2 percelen genaamd De Bethmere, gehorende aan het comptoir der Beurse als boven genoemd, groot 8 mergen taxeren op 50 gulden bij opkomst doch onder water blijvende , kon men de waarde er niet van opgeven. Is gelegen in de Korte Hoeve, onder Nuland, alwaar het door de lage ligging verscheijde jaren onder water is gelopen, en de pachters er weinig of geen nut van hebben gehad, aan jaarlijkse lasten een bedrag van 24-19-12, verder onderhouden van Agterdijck en Hoefdijk, die momenteel slecht onderhouden zijn.

Tekenen: schepenen: Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr., Gerrit van Gogh, Paulus Govers.

 

Blz. 197: dd 21 mei 1763

Compaereert Marcelis Qauck, Jan Bosch, Johannes Gloudemans die een eerdere verklaring voorlezen, dat ze 4 a 5 weken geleden hebben gedorsen in de schuur van van Sinderen, vorster 8 grote bedden met tarwe, ieder tussen de 30 a 40 gerwen. De 2e verklaart dat hij ook met de vorster gedorsen heeft ten tijde van de Nulandse Kermis, in 1761, 4,5 klein bedde tarwe,  alle voor van Sinderen.

De 1e verklaart dat de tarwe die ze dorsten van verschillende grootte was en gebonden was en dat het hem voorquam dat de tarwe op eenen acker niet gewassen was.

Ze verklaren samen dat de garwe verschillende gebonden waren, sommige in een draaibant en sommige in een ondersteek band, ze hebben de dors niet opgemaakt en zeiden tegen elkaar “daar konden wel 2 zakken uitkomen” , bedoelt werd uit de eerste 8 bedde.

De 2e verklaart ui de 4 kleine beddenm 1,5 vat gedorst te hebben.

De eerste twee verklaren tegen van Sinderen gezegd te hebben “is hier geen tarwe van de Baron, hoe komt gij aan zoveel tarwe? Waarop de vorster zei dat alle tarwe naar Duijnendaal was.

De 1e verklaart dat van Sinderen hem gevraagd had te helpen dorsen, dat hij maar 200 gerwen te dorsen had waar de tiend nog af moest.

De eerste 2 verklaren dat op 27 oktober de vorster naar het huijs van de Baron kwam en zei: “ik ben te nacht van pikken en snijden wel afgecomen” en zagen hem met een papier in het huis van de Baron gaan. Hij was zeer beschonken en dronken, want hij strampelde en swijmelde zo. De eerste zei tegen de tweede”hoe durft een zo dronken beest bij mijn heer te gaan, die zal hem de kamer uitschoppen.

De 3e verklaart dat op verzoek van de Baron zich vervoegt heeft bij Hendrik Mannaerts Cooperslager te Lommel, die zijn optrek vaak had bij Aart van Gestel, zijn vrouws vader  te Nuland, en tegen Mannaerts zei: de ketel die je aan de baron verkocht hebt, nu kun je je geld halen bij de Baron en heeft dit gezegd voor 1 oktober 1761 en kreeg tot antwoord “ik heb het den procuereur gegeven, ik kan daar niet meer aan doen. Gepasseert Rosmalen 28 december (?) 1761 in presentie van Abraham de Bock en willem Quack, getekent W Aenhuijs, Notaris.”

Na voorlezen blijven de mensen bij hun verklaring, tekenen Marcelis Quack, merk Jan Bosch, Jan Jansen Glaudemans,

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz 202 dd

Schepenen authoriseren W Aenhuijs drossaard alhier en Gerit van Gogh, onze president schepen, voor de kwartiervergadering op 22 juni 1763 te Osch

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Bocxtel, Adriaan Weijgergans, Hendrik van …. Loco secr.

 

Blz 203 Nieuwland dd 18 juni 1763 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Rogien Jan Nies van Gent, gaat wonen te Schiedam bij haren man Piet Palmers, met drie van haar kinderen met name Dirk, Dirris en johannes.

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Jan Ruijs, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz 204 dd 20 juli 1763

Schepenen machtigen Gerit van Gogh, onse president schepen, op 27 juli 1763 tegaan naar de verpachting van de lands middelen,

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Jan Ruijs, Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Adriaan Weijgergans, Lambert van Bocxtel.

 

Blz 205/206 leeg

 

Blz 207 dd 14 september 1763

Compareert Jan Tonie Hanegraaf, oud gesworene deser HH, Peter quack, herbergier, Hendrik Hanegraaf, Bertus Gloudemans, Antonie Blommers, Jan van der Dries en Elsje Nonnecamps zijn huisvrouw, verklaren op verzoek van Hendrik Mannaerts coopman in coperwerck,

1e: in de nacht tussen 26  ( Nulandse Marktdag) en 27 oktober 1761 als gesworene de vorster Gerard van Senderen geassisteerd heeft in het huijs van Peter Quack, in het bewaren van een gearresteerd paard, het welk de volgende ochtend uit arrest in ontslagen. Hij is de gehele nacht met de vorster daar gebleven, die smorgens tussen 8 en half negen vertrok, hij was toen zeer wel present. Ze hebben met 3 andere mensen de gehele nacht niet meer dan voor 2 a 3 stuijvers genever gedronken, ze hebben coffij of thee gedronken,

Peter Quack onderschrijft dit gehele verhaal en voegt eraan toe dat hij 2 verschillende keren verzocht is door de Heer Baron van Crohnen, Heer van Duijnendaal, te verklaren dat de vorster dronken was, dat hij daarop door wijlen de vorster W.  Aenhuijs verzocht werd bij hem te komen die hem een concept verklaring heeft voorgehouden waarin stond , dat de “vorster dronken was geweest”. Hij heeft steeds geweigert dit te tekenen, hij is steeds present geweest.

Hendrik Hanegraaf verklaart van Senderen op de ochtend van de 27e tegen te zijn gekomen, hij was present, sonder enige schijn van dronkenschap.

Bertus Gloudemans gehuwd geweest met Jennemie Tonis van Zoggel, dat hij vaak van zijn overleden huijsvrouw heeft gehoord dat van Senderen die 27e om 10 uur bij hun in huis is geweest en daarna ging naar het Casteel van Duijnendaal, en daarvan teruggekomen weer aangekomen is bij Gloudemans. Van Senderen had geen spoor van dronkenschap bij zich zei zijn overleden vrouw altijd. ( doorgestreept: van Crohnen zou zijn vrouw aangesproken hebben om een verklaring over dronkenschap van van Senderen af te geven)

Antonie Blommers verklaart dat hij op 27 oktober werkte op Casteel van  Duijnendal, en sprak met een presente van Senderen, die daarna het huijs binnenging, Even later naar buijten gekomen had hij een neusdoek voor een van zijn ogen. Blommers was graan aan het dorsen in de schuur van Duijnendal zoude gesegt hebben “dat is hier niet klaar, daar is tweeerleij tarwe”.

Jan van den Dries en zijn vrouw verklaren dat op 27 oktober in hun huijs kwamen de procureur Hendrik van Schaardenbergh en de Vorster Gerard van Senderen, en hebben gesproken over het doen van een dagement aan de Heer van Duijnendal, van Senderen ging met enige papieren in zijn hand naar Duijnendal. Teruggekomen deed hij verslag aan de procureur. Hij was beide keren zeer present.

Tekenen: Jan Antony Hanegraaf, Peeter Marcelus Quack, Hendrik Hanegraaf, merk Bertus Gloudemans, Antony Blommers, Jvd Dries, merk Elsje Nonnecamps,

Schepenen: Gerit van Gogh, president, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz 214 dd Nieuwland  7 oktober borgbrief

Alhier van wettige ouders geboren Peter van Veggelen, gaat trouwen in Schiedam. De helft van zijn kinderen komt ook in aanmerking voor de armenkas, als ze tot armoede mochten komen te vervallen.

Schepenen: Gerit van Gogh, president, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz 215 dd 7 oktober 1763

Compareren Quirijn de Veer en Hendrik van Gestel inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van Hendrik Mannaerts, koopman in coperwerck,

De Veer verklaart dat Mannaerts van Lommel naar Nuland is geretourneerd op 11 oktober 1761, en heeft met Ruth van den Broek wonend te Geffen hem wesen verwelkomen, waarbij aan Mannaerts een glaasje jenever off sterke drank werd toegebracht, dat hij weigerde , omdat hij het “door zijn ziekte niet kon gebruiken”,

Van Gestel verklaart dat hij in de maand juni 1761 uit het woonhuijs van zijn vader  - waar Mannaerts residentei hield – naar Lommel is vertrokken vanuit Nuland, dat op de 20e september daarop volgend een bode naar zijn vader was gesonden met bekendmaking van de doodelijke ziekte van Mannaerts. Van Gestel vertrok naar Lommel en verbleef enige dagen in het huijs van Mannaerts, hij liet hem ziek achter in Lommel. In Nuland was hij eerder niet ziek. Op 11 oktober kwam hij terug.

Tekenen: Merk Quirijn de Veer, Hendrick van Gestel,

Schepenen: Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz 218 dd 7 oktober 1763

Compareert Hendrik van Schaardenbergh procureur voor dit gereght te Nuland, Gerard van Senderen, vorster alhier, Maria Peperkoorn huisvrouw van Gerard van Senderen, verklaren op verzoek van Hendrik Mannaerts

-       Schaardenbergh verklaart op 27 oktober naar het huijs van van Senderen te zijn geweest en een dagement heeft afgegeven om ter instantie van Hendrik Mannaerts te dagvaarden de Baron van Crohnem. Van Senderen ging er naar toe, bleef lang wegm de vrouw van van Senderen werd er achteraan gestuurd en kwam met hem terug, klagende dat hij door de Heer van Duijnendal was mishandeld. Van Senderen was niet dronken aldus van Schaardenbergh. Verder dat hij op 17 december 1761 aan van Senderen een opgaaf met kosten van requisitie van voldoeningen binnen 8 dagen heeft gegeven op Poene van rechtsmiddelen.

-       Van Senderen verklaart eerst snacht een gearresteerd paard te hebben bewaart, dat hij na acht uur was ontboden door de Heer van Schaardenbergh, en aldaar een dagement overhandigd kreeg in het huijs van Jan van den Dries en met de copie is gegaan naar Duijnendal, waar na een paar regels voorgelezen te hebben, het papier door de Baron af werd genomen en op de grond gegooid, dat het in zijn oog kwam, dat daarvan traande, van Crohnen ging vervolgens weg en de meijd Josijntje tegen hem zei” Mijn God, wat schort u van Senderen”.  De Heer heeft de copie van den Ketelbuter op de grond geworpen en ik kreeg het in mijn oog, terwijl hij weet dat ik dit niet zou doen als ik niet gezonden was. Zijn vrouw kwam hem halen, maar nam hem niet bij de arm en zei niet “komt voort, gij bent dronken, gij weet niet wat gij zegt, doet het op een ander tijd”. De vrouw pakte het dagement op en stak het in haar zak? Hij verklaart verder in het geheel niet dronken te zijn geweest. Op 17 december 1761 werd hem een memoritje ter hand gesteld door van Schaardenberg voor de Heer Baron met verzoek binnen 8 dagen te voldoen. Toen hij het de Baron gaf, zei deze: moet gij het niet voorlezen? Hij antwoordde dat hij het alleen hoefde af te geven met verzoek te betalen binnen 8 dagen, hij legde het op tafel. De Baron zei: men zal nog eerst met andere menschen daarover spreken, dat van Senderen in het jaar 1761 wel enig koorn van de Heer van Crohnen in zijn schuur heeft gehad, die door de bedienden van de Baron dar uijt zijn  gehaald, verder dat hij in 1761 meer dan 1 stuk land met tarwe geeft gehad,

-       Maria Peperkoorn, vrouw van van Senderen, verklaart het bovenstaande als waar en geeft ook aan dat zij hem niet aan de arm heeft meegenomen en dat hij dronken zou zijn geweest. Ze heeft het dagement niet in haar zak gestoken. Van Crohnen zei tegen haar “ben ik een man om zulke dingen t Huis te krijgen?  En zij antwoorden “neem het hem niet kwalijk hij moet het doen voor groot en klein”. Verder dat ze in 1761 wel enige granen van de Baron in de schuur hebben gehad, die er door de bedienden uit zijn gehaald, etc.

Tekenen: H van Schaardenbergh, G van Sinderen, merk Maria Peperkoorn,

Schepenen: Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz 228 dd 7 dec 1763

Compareren Welle van de Ven, Jan van der Ven, Roelof van de Ven, Gerit van de Ven, Hendrik van de Ven, Cornelis van de Ven, Dirk van de Ven maken erfdeling van de goederen van hun vader Hendrik Wellens van de Ven en eijmertje Gerits van Gemonde gewoond hebbende en overleden te Nuland

1e lot: Welle Hendriks van de Ven:

-       1/3 deel in 8 hont hooi of weiland onder Kessel in de Kesselse Hoeve gemeen met de erfgenamen Adriaan Bunthof, oost Joost Blankers, west de Armen van Maren, zuid Gerit Hak, noord de Tienwegh

-       4 hont hooi of weiland alhier opt Agterst Nuland, oost de Armen van Nuland, west de Heer van Crohnen, noord de Hoefdijk,

2e lot; Jan van der Ven:

-       2 lopens en 22 roeden Teulland, gelegen alhier op de Ackers, oost De Heer Nagelmakers, west Francis Ploegmakers, noord de Santstraat, zuid Gerit van Gogh,

-       1 lopens en 7 roeden Teulland, gelegen als voor, genaamd Dorde, oost en zuid Miggiel van der Ven, west en noord van Wiermont,

-       perceel houtwas gelegen alhier, in de goede coop, oost, west en zuid Heer van Nuland, noord Gerit Hanegraaf

3e lot: Roelof van de Ven:

-       huis en land onder Nuland, in t Vinkel, 3 lopens en 6 roeden groot, oost Dirk van de Ven, west weduwe Simon Bos, noord het Vinkel, zuid Hendrik van de Ven.

-       Perceel teulland gelegen te Geffen in de Litbergh, 47 roeden groot, met 11,5 roeden in het houtvelt aldaar, zijnde gemeen en onderdeelt met Gerit Hanegraaf

Belast met een jaarlijkse pacht van 5,5 vat rogge in een meerdere pacht aan Tengnagel.

4e lot: Gerit van de Ven:

-       1 lopens en 23 roeden teulland alhier aant Ven, oost Teuntje aant Hoog, west de kinderen Sis Weijgerganks, noord Jacobus Langens, zuid Paulus Govers,

-       2 mergen land onder Heeswijk, west de Heer van Hanswijk, noord Claas Heijmans, zuid Jacob France

5e lot: Hendrik Hendriks van de Ven:

-       perceel teulland alhier in de Nieuwe Kampen, oost de erfgenamen Juffr. Suijskens, west de Weduwe Simon Bosch, noord roelof van de Ven.

6e lot: Cornelis van de Ven:

- huis en land groot 1 lopens 45 roeden alhier in het  Helsenhoeks rot, oost Adriaan Hanegraaf, west de Gemeene straat, noord Francis Ploegmakers, zuijd Willemijn Gerits Bijvelt

- Perceel teulland alhier in den Leegen hoff, oost Jan Lammert Peters, west de gemeene straat, noord Niclaas aan t Hoog, zuid sijke van Vlijmen,raat, ers, west

Te vergelden 4 vaten rog in een meerdere pacht aan Tengnagel. en L:ee

 

 

erits Bijveljn oegmakers, groot 1 lopens 45 roeden alhier in Helsenhoek7e lot: Dirk van de Ven:

-       perceel teulland groot 3 lopens en 6 roeden in den NieuwCampen, oost Juffr Suijskens, west Roelof van de Ven, noord het Vinkel, zuid Hendrik van de Ven.

Tekenen merk Welle van de Ven,  

n, ert van de Ven, Roelef van de Ven, Geert van de Ven, Hendrik van de Ven, Cornelis van de Ven, dirk van de Ven,

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quirijns secr.ot an Tengnagel.

 

blz 236 dd 5 december 1763 Testament

compareren Maria Theodora Lemmingh, meerderjarig ongehuwde dochter, ziek te bed,

Johanna Christina Lemmingh, haar zus en huisvrouw van Lodewijk Markgraaf, ziek te bed

Vermaken alles aan de langstlevende.

Genoemd broer Gerardus Lemmingh ( of diens dochter Maria verwekt bij zijn eerste vrouw Geertruij NN), zus Lucretia Lemmingh, huisvrouw van Christiaan Lans, en huisvrouw van arig ongehuwde dochter  eren k Welle

Tekenen: Maria Lemmingh, Johanna Lemmingh,

Schepenen: Gerit van Gogh, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

Blz 241 dd 25 januari 1764

Compareren Godschalk van der Ven en Giele van Nuland, die een eerdere verklaring opnieuw afgeven, akte woordt woordelijk herhaald, betreft acte dd 28 december 1761 voor Notaris Aenhuijs te Rosmalen waarin getuigenis gegeven wordt door Marcelus Quack, Antony Blommers, Jan Bosch, inwoners van Nuland en Lambert Jan Maas, inwoner van Rosmalen, allen arbeiders bij Baron van Crohnen, Heer van Duijnendaal, verklaren op verzoek van de Baron:

(doorstreept stuk over Jan Gloudemans, dat hij op verzoek van Crohnen naar Lommel zou zijn gegaan, over Mannaerts de ketelbuter die vaak zijn optrek had bij Aart van Gestel, zijn vrouws vader en tegen Mannaerts zei op verzoek van Crohnen: dat hij zijn gelt voor de ketel, die hij verkocht had aan de Baron, terug kon halen bij de Heer van Crohnen, hij heeft dit gezegd voor 1 oktober 1761, Mannaerts antwoordde ik heb het in handen van de procureur gelegt en kan het niet meer veranderen, verder dat hij uit de Schuur van Van sinderen een hoopje Tarwe heeft geladen, voor de last leggende en nog 49 Gerwen uit de schuur, en naar de heer van Crohnen gebracht,

Compareert ook Bartus Gloudemans, koetsier bij de Baron, die bij van Sinderen kwam vragen of er nog Tarwe van hem in de schuur lag, Gloudemans en zijn vrouw antwoorden van niet, die is al weg naar Duijnendaal en als de Baron mij niet vertrouwd dat moet hij het weghaalen.)

Compareert Godschalk van de Ven, wonend bij de Baron, verklaart dat hij op verzoek van de Baron is gegaan naar Mannaerts 2 a 3 dagen na het dagement, en hem de betaling van de ketel aangeboden, die het echter niet wilde aannemen, want hij had al kosten gemaakt voor het dagement. Hij bood nogmaals het geld aan, maar mannaerts bleef bij zijn standpunt.

Hij verklaart verder op 27 oktober 1761 naar het huis van Louwrens van Gestel te Rosmalen is gegaan en daar Procureur van Schaardenberg, wonend te Geffen, die tegen hem zei dat hij de vorster van Sinderen naar de Baron had gestuurd met een dagvaardiging, en zei erbij: “Hoe zal hij nu laggen?”, zeggende ik heb met de vorster gedronken, maar ik heb teveel jenever gedronken, ik moet coffij drinken”.

Verklaart verder dan Vorster van Sinderen tegen hem gezegd had een 3tal weken terug dat hij 2 zakken aan tarwe geteelt had, dat hij met Jan Lammert Peeters, inwoner van Nuland,  heeft gesproken over de tiendtarwe van de Baron, in zijn hofje van genoemde Jan Lammert Peters gewassen, heeft daarvan de vrouw van de vorster ingelicht, die zei”tiende gij het maar, en vat er het uwe uijt, en brengt de tiend hier in de schuur van de Baron.

Verklaart verder dat hij op 17 december 1761, door de Baron geroepen en werd, die tegen hem zij, jij zult hier bij mij in de kamer blijven, daar is de vorster van Sinderen en de procureur van Schaardenberg. De vorster kwam binnen en gaf hem een papier, de Baron zei dat hij hem voor moest lezen als vorster zijnde, die deed dit niet en liep de deur uit, en weer naar de procureur liep. Hij kwam even later terug en smeet het papier met een brutaliteit op de tafel, en zij daar ligt het op uw tafel en als gij niet betaald binnen de termijn van 8 dagen, dat zult gij geëxecuteerd worden. De baron zei dat er eerst nog met andere mensen gesproken moest worden. Hij zag als lezend dat het een rekening was van de procureur wegens onkosten van de procedure.

(doorgestreept: compareert Jan Scherf dienstknegt bij de Baron, capitein in het regiment van de Prince van Nassau Weilborgh, tans in garnisoen te Maastricht, verklaart op verzoek van de Baron, dat hij op 27 oktober 1761, op Duinendaal is geweest, en daar de zeer beschonken vorster van Sinderen zag, die kwalijk kon staan, smorgens om 11 uur, en het papier aan de Baron op de grond gooide, waarop de vrouw van Van Sinderen het oppakte en in haar zak stopte, en tegen haar man zei: je bent dronken, kom mee, gij weet niet wat gij zegt, en hem aan de arm meenam. Dit alles gebeurde op 17 december 1761, toen de vorster uit de kamer van de Baron kwam en zei “ik heb het papier op zijn tafel gelegd, nu kan hij niet meer zeggen dat ik het op de grond heb gesmetem, blijvende daar staan sprekende vele brutale redenen, tot de Baron kwam en tegen de vorster zei: Gij hebt u dingen gedaan, ge kunt nu henen gaan”, waarop de vorster zei: “dat zal ik doen, slaat of stoot mij maar niet”. )

Compareert Giele van Nuland, wonend op de hoeve van de Baron, verklaart dat hij in twee reijsen tarwe in de schuur van van Sinderen heeft gebracht, samen ongeveer een karre. Van senderen heeft het zelf opgestoken en op de garste gelegd, en enige boven de Dorsdeel,

Getuigen  Abraham de Bok en Willem Quak, beide inwoners van Rosmalen,

Tekenen: Ceel Driesse Quack, Antonus Blommers, handmerk Jan Bosch, Lambertus Jan Maas, merk Jan Bertus Gloudemans, Godschalk van de Ven, Jan Scherff, Gielen van Nuland, A Bok, Willem Marcelus Quack,

W Aenhuijs, notaris

Johannes AD Gloudemans, schepen en locosecretaris.

 

Vandaag blijven ze bij de getuigenis, Schalk van de Ven corrigeert: van Schaardenburg zou niet gezegd hebben “ik heb teveel genever gedronken, maar ik heb genoeg jenever gedronken”.

Tekenen: Schalk van de Ven, Gielen van Nulandt,

Schepenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

Blz 255 dd 25 januari 1764

Compareert

 1. Godschalk van der Ven,
 2. Marcelis Quack, en
 3. diens vrouw Willemijna van der Pol,
 4. Maria Flammans, wonend voor meid bij de Heer JG van Crohnen,
 5. Pieter van den Boom,
 6. Hendrien Wens,
 7. Johannes Gloudemans,
 8. Giele van Nuland,

Allen inwoners van Nuland, die onder ede verklaren op verzoek van de Baron JG van Crohnen:

(1)  verklaart dat hij in november 1761 toen hij nog werkte voor de Baron, en daar woonde, gevraagd werd om binnen te komen om in bijzijn van de vrouw van de Baron en diens broer Baron Carl Ludwig van Crohnen, capitein in het regiment van de vorst van Nassau Weijlburg, om te luisteren naar het voorlezen door de Baron aan Antonie Blommers een dispositie die luid als volgt: “ (…) daags na Nulandse Kermis was Antonie Blommers met anderen werkzaam aan het opmaken van de Gragt aan de zijde van het huijs gezien, en zag de vorster aankomen die zoo beschonken was, dat hij nauwelijks gaan konde, sloeg op zijn zak, wees op een papier, sprak met andere arbeiders zonder gehoord te hebben wat ze bespraken, het huis binnen ging en Marcelis Quack tegen hem zei: ”hoe druft het dronken beest nog in het gesight van mijn Heer te komen, mijn Heer zal hem zeker de kamer uitschoppen, dese keerel is niet bequam het minste te doen. Verder dat hij met andere arbeiders bij Gerardus van Sinderen 8 grote bedde tarwe heeft gedorst, zonder precies te kunnen zeggen hoeveel garwen het waren, te reeken op wel 40 garwen per bed. Van der Ven zei tegen de anderen”het deugt hier niet, het is hier niet klaar, ik heb van Senderen zijn Tarwe gemeijt en weet wel hoeveel het was, het mocht op zijn hoogst 200 garwen zijn, en daar moesten de tienden nog aff, het is goddeloos hoe die kerel zijn Heer bedriegt, ze verklaren verder het tarwe niet gewand te hebben, maar na gissing zou het bijna 2 zakken geweest zijn, verder dat er aan veranderingen van banden en stro te zien was, dat het geen eenderleij tarwe was. Ze verklaren verder van Senderen aangesproken te hebben en gevraagd hoe hij aan zoveel tarwe kwam en of er tarwe van de Heer van Crohnen bij zat, Van Senderen zei dat dit tarwe al terug was naar Duijnendaal. Toen van de Ven en van Senderen diens tarwe meijten, schatte Antonie Blommers die op 6 vat, als hij gelukkig was, van Senderen dacht wel 7 vat”. Blommers werd dit opnieuw voorgelezen en hem werd door de Baron op het hart gedrukt de waarheijd te zeggen. Erbij aanwezig was ook Jan Bertus Gloudemans, koetsier van de Baron, overleden in de zomer van 1763. Van de Ven verklaart dat hij bij de Baron is komen wonen omtrent 10 november 1761, en uit dienst is gegaan februari 1763, in die tijd werd in het hele dorp gezegd dat de Ketelbuter Hendrik Mannaards te Lommel heel gevaarlijk ziek lag, het was toen in de zomer 1762. Voordat hij bij de Baron ging wonen had hij Mannaards al het geld gepresenteerd, en kon aan hem geen ziekte of overblijfsaken bespeuren. Hij ontmoette hem wel in najaar 1762 op het land van Hendrik van de Ven te Rosmalen, Mannaards zei pas net terug van Lommel te zijn gekomen en nog niet geheel hersteld was, “zijn haaren waren uitgegaan van de ziekte, zoals te zien was”. Schak verklaart dat hij voor de 10e november 1761 heeft gewoond bij Louwrens van Gestel, waar Hendrik Mannaards die zomer vaak was geweest,

(2)  Verklaart dat de Hoevenaar Johannes Gloudemans gehoort hebbende dat Hoevenaar Giele van Nuland verschillende keren tarwe in de schuur van van Sinderen gebracht had, tot Quack en Hendrik Maas gezegd hadden dat zeiden ook een kar tarwe in de schuur gebracht te hebben. Verder dat hij tevoren hij de verklaring afgaf voor de drossaard en Notaris Aenhuijs, voor schepenen van Nuland beedigd, was gekomen in het huijs van de gepensioneerde Sergeant Van den Dries en daar Procureur van Schaardenberg met den Ketelbuter Hendrik Mannards en de procureur tegen Quack zei dat hij hen kon helpen, met een attestatie. Quack antwoordde dat hij niets ten nadele van de Ketelbuter gezegd had, wel van van Sinderen die zo dronken was dat hij heen en weer swierde. De procureur zei dat dit toch ten nadele was van Heintje den Ketelbuter, en dat hij wel een andere attestatie kon geven. Quack zei al een verklaring gegeven te hebebn voor zijn Heer Baron en dat dat ze waarheid was, waarop van Schaardenburg zijn schouder optrok en verder geswegen had. Zegt verder dat zijn zoon Pieter Quack verklaart in zijn aanwezigheid aan de Baron: “dat vorster van Senderen op Nulandse markt in zijn huis gekomen was en paarden in arrest had, en daar zoveel genever gedronken had als er in huijs was. Daarna met de anderen nog drank liet halen en zeer beschonken was en Quack vrouw hem nog koffie gaf om nuchter te worden. Quack was vroeg te bedde gegaan en vroeg naar zijn werk op de Elsbosch, de vorster was er toen nog. Na zijn werk was de vorster er niet meer, die naar hij gehoord had naar Duijnendaal was gegaan. Zijn zoon heeft dit bevestigd aan de Heer Baron zeggend “ dat hij van de dronkenschap geen attestatie kon geven, want hij was niet thuis toen de vorster ging en als je nog kon gaan en niet viel, kon je niet spreken van dronkenschap. Hij zal evenwel ook niet verklaren dat de vorster nuchter was. Hij had redelijk wel genever gedronken en geproeft, zolang er iets in huis was. Hij zou dit met een eed willen bekrachtigen als de Baron dat wilde. Toen Marcelus Quack zijn  zoon vroeg met de Baron naar de drost te gaan zei de zoon: “dat hij dat bij de drost niet durfde omdat de drost hem verboden had bij de Baron te komen. De drost had hem geroepen in de tuijn van Hr Speelman, en zei dat hij boosch op hem was en hem opdroeg de volgende dag aan zijn huis alleen te komen, dat heeft hij ook gedaan, De Heer vroeg nadien aan hem wat hij besproken had met de Drost. Pieter zei: niets, de drost had mij maar iets gezegd”, waarop de Heer zei “ik zal jouw leeren als gij om een Heer een andere zoude onderdrukken, ik sal jouw uit het dorp jagen als gij de waarheijt niet en segt. Pieter zegt bij zijn verklaring aan de Baron te blijven en dat hij gedagvaardigd moet worden, anders mag hij niet komen. Verklaart verder dat hij gezien heeft dat Van Senderen met de hoed in zijn  hand een papier in zijn hoed gooide, waarna de Baron wegging en Van Sinderen het in zijn zak deed en de weg naar Bertus Gloudemans opging. Kort daarna kwam de vorster en zijn vrouw weer en dat Jan Scherp tegen hem zei: “dat de vorster die zeer dronken was een papier in de keuken op de grond had laten vallen en de vrouw van de vorster weer had opgeraapt en bij zich gestoken, en haar man mee nam “want hij was dronken”. Marcelus Quack verklaart verder gehoort te hebben dat Hendrik Mannaarts te Lommel heel ziek gelegen had, dat was in de zomer van 1762, zo hij zich herinnerde.

Drie en vier verklaren  beiden dat ze daags na Nulandse markt 1761 benevens Josina Coens, toendertijd meid bij de Baron, de gehele dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in het waschhuis met de was zijn bezig geweest, toen vorster van Sinderen ( alsdoen nog tuinier bij de Baron), om 11 uur achterom het huijs in de keuken kwam, na eerder in de gang een brief aan de Baron gegeven te hebben, en – omdat de voordeur opstond  - konden ze horen dat ze samen keven en spreeken “gij bent alle dagen besopen en voert niets uijt gij bent het broot niet waard en gaat mij het huijs uijt”. Ze zeiden tegen elkaar van Senderen zal wel weer dronken zijn geweest, laat ons hier blijven en stil zijn, zodat we er niet bij betrokken worden. Ze zagen – toelopend naar het gesloten eijsere hek -  dat de vorster naar het huijs van Bartes Gloudemans liep, die aan zijn gang te zien dronken was, vermits hij van de ene zijde naar de andere zijde swierde”, ze zeggen beiden dat het onwaarachtig is dat Josina Coens met de vorster gesproken kan hebben – zoals ze onder ede verklaart - . Ze voegen er aan toe dat Josina Coens een slecht vrouwsmens is, die weijnig navraagt naar wat ze doet, want dat ze smorgens bij het wasschen een weddenschap deed dat ze 6 romers genever achtereen zoude uijtdrinken, zonder dronken te worden. Dat ze daarop een fles nam en ook 6 volle roomers uitgedronken hadde, dat zij daarna als rasende werd, alle mannen bij de kop vatte en soende en ze tegelijk krabde en beet dat het bloed ervan af liep. Ze had ook een jongeling die op Duijnendaal verwde op de grond gegooijd, gebeten en gekrabt, dat hij schreidde en dat zij boven op hem was gaan liggen en allerlei vuijle zaken had voorgenomen, strijdende tegen de eerbaarheid die te melden, dat ze zoveel moeijte hadden haar van de jongeling af te trekken. Ider die het heeft gezien moet bekennen nooit een zo slecht vrouwsmens gezien te hebben”.

(3)  Willemijna van der Pol verklaart dat ze op een dagm weijdende in de tuijn van de Baron hoorde dat genoemde Josina Coens, een vreselijk leven en misbaar maakte, ze had zich op de grond nedergeworpen, met de tanden geknarst, gevloekt en geraast, omdat andere boden haar om een andere zaak de waarheid hadden voorgehouden, ze was niet tot bedaren te brengen. Maria Flammans had haar klomp gepakt en haar ermee geslagen, dat alle meiden en knegten wegliepen, ze wilden niets met haar van doen hebben. De baron zaf opdracht haar met gewelt naar de keuken te dragen, en de deuren toe te maken, omdat alle passanten stilhielden en daar na hoorden. Het hielp niet en de vorster kwam uit naam van de Baron dreigde haar dat als ze niet stil was, hij enige boeren zou halen om met gewelt haar het huijs uijt te slepen en vast te zetten. De Baron zou haar dan in een verbeterhuijs laten plakken, daarna werd ze stil en lagte alsof er niets aan de hand was. Toen de anderen haar voorhielden wat ze had gedaan werd ze weer kwaad, zeijde “swijgt, swijgt, maar, ik wilde om veel wel dat sulx niet was voorgevallen”.

(4)  Maria Flamans verklaart dat Josina Coens toen ze op Duijnendaal woonde altoos een fles genever in haar kist bewaarde, dikwijls zat was geweest, op zekere dag waren ern verscheijde meijsjens in de tuijn van Duijnendaal hadden geweijt, die haar ’s avonds met de Domestique in het washuijs vrolijk maakten, Josina had een manslevrije aangedaan, zij zich door de knegts publieke hadden laten ontkleden tot op het hemd toe, en zich de broeh door de knechten liet aandoen, en voor toeknoopen, waarbij slechte en onordelijke zaken waren voorgevallen, die haar vermaakte, schoon zij somswijlen wel de vrome en schijnheiligen wilde spelen,

Drie en vier verklaren verder dat op een dag de vrouw van van Senderen bij hen in de keuken kwam, na eerder 4 arbeiders die de sloot ophaalden, een vreeslijk leven hadden gemaakt, vloekend en hen uitmakend voor alles wat lelijk was. De arbeiders lagten, ze werd nog kwader en Antonie Blommers zei tegen de anderen “het is een quaad weijff”.

In de keuken gekomen maakte ze weer en leven en de Baron die erop af kwam zei “wat maakte voor een leven en dacht dat ze in een herberg was? Ze sloeg op de tafel en zei het is geen herberg maar ik zal er blixems een herberg van maken. Ze werd buiten gezet en raasde naar hoevenaar Johannes Gloudemans toe, waar ze bleef vloeken en tieren, zoals ze later hoorden – en later naar Hoevenaar Giele van Nuland ging waar ze ook zo bont maakte dat die haar ook buijten zette.

(3) verklaart verder dat zij najaar 1762 de ketelbuter Mannaards in de heijde had zien gaan naar de Duijnsche Hoeve, en zij thuis komend tegen haar man zei, wat ziet hij er naar uijt, “hij gaat regt alsof hij meijmert, hij sal zich de zaak zo aantrekken?”. Haar man zei dat hij heel ziek was geweest, en nu pas teruggekomen is. Ze heeft ook gezien dat de vorster het papier wat hij aan de baron had voorgelezen in zijn  hoed gooide en later in zijn zak stak alvorens hij naar Bartes Gloudemans liep.

(5) Pieter van den Boom verklaart dat hij bij Pieter Quack aan het huijs is geweest, toen er paarden in arrest stonden, en dat het een grote onwaarheid is, dat er maar voor 2 a 3 stuijvers verteerd zou zijn, onder de vele mensen, zoals beweerd wordt. Hij zelf was om 10 uur naar huijs gegaan en had al voor 6 a 8 stuijvers gecommandeert, en hoorde van Bartel Verhagen dat er toen al veel was verteert en Bartel bij Ermert Spierings een rijpaard heeft geleent en dat Seger Hendrik Segers nog een 28 aan hem heeft gegeven, en het ook niet denkbaar weas dat hij zonder geld op zak naar een markt zou gaan. Hij had gehoort dat er een accoord was, maar er niet bij is geweest, dat ider een rijksdaalder zoude betalen,

(6) Hendrien Wens verklaart dat ze de gehele markt dag in het huijs van Pieter Quack is geweest toen de paarden er de gehele dag en nacht stonden. De vorster was er, naast Jan Tony Hanegraaf, Hendrik Hanegraaf en  twee die de wagt hadden bij de paarden, zogauw de paarden er waren werd er gezegd dat iedereen zoveel kon commanderen als hem lusten, tot dat de paarden gelost waren, dat sulcx bij accoord was geschied.

Bartel Verhagen gaf een rijksdaalder, Hendrik Segers ook, Pieter Quack kreeg een rijskdaalder voor de verteeringhe, er was een vaatje genever van 15 kannen opgegaan, daarna was nog bij Antony Spierings een mengel genever gehaald. Ze voegt eraan toe dat Pieter Quack niet anders dan schade had, als hij het geweten had zou hij de paarden niet ingenomen hebben, omdat alle mensen zijn huis schouden en met de ruzie niet wilde te doen hebben.

(7) Johannes Gloudemans verklaart dat hij al een verklaring voor drost en Notaris heeft afgegeven. E.e.a. word kort samengevat (…) hij had voor 1 oktober 1761 tegen Mannaards gezegd dat hij zijn  gelt kon halen voor de ketel, terwijl hij later hoorde dat Msannaards toen al ziek te Lommel te bedde lag. Hij blijft bij de eerdere verklaring en voegt er nog aan toe dat “lang voor de quasi dagvaardiging hij ter plaatse op de Schans

was tussen het land van Roelof Hendrik Wellens en de heg van den Brouwer, alwaar hij een half uur sprak met Mannaards die zei dat hij het gelt niet meer ontfangen derfde en dat de procurerur de zaak in handen had. Verder kwam het hem voor dat Mannaards in de zomer van 1761 niet ziek te Lommel heeft gelegen, maar dat hij verschillende keren hoorde dat zulx was geweest in de zomer van 1762, zoals het in het hele dorp van Nuland werd gezegd.

Verder dat Mannaaerds hem vaak heeft nagelopen en een glas genever heeft aangeboden, ook de dag dat hij een eed op de notariële acte moest geven, hij heeft het steeds geweigerd, maar sinds de eed werd hij niet meer gevraagd.

Op de dag na Nulandse Kermis stond Procureur van Schaardenburg voor het huis van Bartes Gloudemans rond 11 a 12 uur en wandelde voor het huijs onder de boomen heen en weer.  De vorster kwam erbij toen hij terug kwam van de Baron, en beiden gingen het huis van Bartes Gloudemans binnen.

In de zomer van 1761 heeft hij Mannaards verschillende keren aan het huijs bij Bartel Gloudemans heeft gesproken, en aan hem vroeg wat zegt uw dochtertje Annemie ervan dat zij het keteltje nog niet heeft. Daarop antwoordde hij”als zij het keteltje niet krijgt, krijg jij je gelt niet”. Hij verklaart verder dat zij dochter de ketelbuter voor gelevert coperwerk op Bamis / 1 oktober 1761 betaald had. En het dus onwaarheid is dat Mannaards de gehele zomer ziek te Lommel was, en pas op 11 oktover was teruggekomen.

(8) Giele van Nuland

Verklaart dat in het dorp Nuland gezegd werd dat Mannaards bijna de hele zomer 1761 in Lommel gevaarlijk ziek te bed lag, hij heeft echter gehoord dat dit in de zomer van 1762 was. Hij zegt niet beter te weten dan dat hij Mannaards in zomer 1761 gezien heeft te Nuland.

(9) doorgestreept, de negende comparant Jacob de Gruijter dat hij daags na de Nulandse Markt 1761 bij Bartes Gloudemans aan het huijs was gekomen, en daar  Procureur van Schaardenburgh in het hekkegat zag staan, die hem vroeg naar de vorster, ze gingen samen naar binnen en de procureur commandeerde een romertje Genever en met hem gedronken. Toen de vorster kwam kreeg hij van de procureur een adres dat hij naar Duijnendaal moest brengen, de vorster zei dat niet gaarne te doen, het is iets van te voren van tarwe, trekkende tegelijk zijn schouders op en draaide zijn lichaam door vrees. De procureur zei dat hij hem ervoor zou betalen zowel als een ander, en zal jouw wat voor de alteratie geven, hebbende daarop soopjes laten geven die ze samen dronken, te lange leste ging de vorster toch maar.  Teruggekomen van Duijnendaal zei hij tegen van Schaardenburg: mijn Heer wil het niet vatten, maar ik heb het mijn Heer voor de voeten gelegd en ben weggegaan.

Tekenen: Schalk van der Ven, Marcelis Quack, Gielen van Nuland, Jan Jansen gloudemans, merk Pieter van den Boom, merk Hendrien Wensch, merk Maria Flammans, merk willemijna van der Pol,

Schepenen: Gerit van  Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns secr.

 

Blz 292 dd 28 februari 1764

Compareert Willem Vorstenbosch gehuwd met Johanna Claas Pels,

Antonie van Grinsven, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij Lijsbeth van der Velden

Adriaan gloudemans, vader en voogd van zijn kinderen bij Jacomeijn van der Velden

Tesamen als naaste vrienden van Pieternella Pels, verklaren ontvangen te hebben uit handen van Juffr. De weduwe JD Cremers voor rekening van Pieternella Pels, een som van 94-16-o zijn de quota die Pieternella competeerde in 1/6 deel van de meubilaire goederen van Maria Quack, en belovende de gelden goed te beleggen voor haar.

Tekenen: Willem Vorstenbosch, antoni van Grinsven, Adriaan Gielen Gloudemans,

Schepenen: Gerit van Gogh, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

Blz 294 dd 6 maart 1764

Drossaard en schepenen verklaren dat ze op 6 maart 1764 op verzoek van Maria Jegers, weduwe Dirk van Huijsbergen, coopvrouw uit Den Bosch gegaan zijn naar de Molengraafse Hoeve te Nuland, in eigendom van de weduwe, om inspectie te doen vanweg een nodige reparatie

-       de solder op de voorhuisinge is seer slecht en ondigt, dient vernieuwd te worden

-       een nieuwe stenen vloer op de geut, de ouden is versleten

-       in de zuidzijde van het Agterhuis de worm is gekreukt of gebroken, en het dak dreigt verder te verzakken, een nieuwe worm ofwel een last aan de oude dient in gestoken te worden

-       de schuur is geheel aan het versakken aan de westelijke wand, reeds een groot gedeelte naar buiten toe was overgezakt, opwinden en ondermetselen van de stijlen is nodig, de overgezakte wand moet weer regt gezet worden.

-       Het dak op de schuur aan de zuidzijde dient een nieuw strooijen dak te krijgen, het oude was ondigt en geheel versleten.

-       Aan het steenwerck van de put zijn verscheijde defecten, o.a. stenen uitgevallen,

Tekenen: RA Wierdsma, schepenen: Paulus Govers en Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

EINDE

RA Nuland 53 Allerhande Acten 1753 – 1760                versie 1.0

 

Blz 1 dd 21 maart 1753 borgbrief

Alhier uit wettige ouder geboren Jan van Grinsven, gaat wonen te Berlicum en trouwen.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon van de Wetering, JD Cremers, secr.

 

Blz 2 dd 19 mei 1753 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peter Hendrik Janse, gaat elders trouwen

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx (van de Wetering), Gijsbert van Creij,  JD Cremers, secr.

 

Blz 4 dd 14 mei 1754

Compareeert Juffr. Geertrui Plenus, huisvrouw van Hendrick Meijer, Heer van Duijnendaal, verhuurt

-       haar hoeve bij het genoemde huis staande, bestaande uit een huijsinge, aangelegen teulland, 13 lopens en 33 roeden, genaamd de Hoeve gecomen van Oudenhoven. Verhuurder reserveert stukje wei en perceeltje teulland achter de huisinghe.

-       16 hont weiland op het groot hoog

-       3 mergen hooiland te langst overt Nuland

-       Een morgen sijnde de ½ van 2 mergen genaamd de pastorijCamp

Aan Jan den Blommer voor 6 jaar, voor 65 gulden te betalen op derde kersdag, eerste keer in 1754, verder te leveren 3 zakken rogge, 3 zakken boekwijt, bij misoogst te vervangen door 12 cq 10 gulden, verder 3000 pond dakstroo, etc etc

Tekent: Geertruide Meijers, geboren Plenus, ……Hendrik…………..

Schepenen Peeter van de Ven, Adriaan Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 8 dd 10 juli 1753

Schepenen committeren Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland, en Hendrik Meijer, Heer van Duijnendaal, om op 13 juli 1753 naar de kwartiervergadering te Osch te gaan.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx (van de Wetering), Gijsbert van Creij.

 

Blz 10 dd 4 augustus 1753

Compareert Cornelis Sterkman, voster van Nuland, geauthoriseert door Johan Hendrik Mooren als collecteur van de verpondingen en de beede, dd 3 augustus 1753, arresteert de goederen van

-       Jacobus van Berkel, wegens achterstand in betalen over het jaar 1750 een som van 8-18-14 gulden,

-       Het manhuis achter de 3 mollen, wegens een schuld van 1-8-0

-       Dries Reijders van Venrooij, wegens een schuld van 1-10-6

-       Teunis Leenders, wegens een schuld van 1-2-0

-       Steve Dirks van Grinsven, wegens schuld van 1-8-0

-       De kinderen van Peter Leendert Haake wegens een schuld van 0-14-0

-       Jan Aardt Potters, wegens een schuld van 0-15-6

-       Weduwe Peter Aarts van den Berck, wegens een schuld van 2-1-14

Tekenen: Adriaan Verstegen, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 13 dd 21 augustus 1753

Schepenen committeren president Jan Wolfs om op vrijdag 24 augustus naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen

Tekenen: Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx van de Wetering, Gijsbert van Creij.

 

Blz 15 dd 1 oktober 1753

Schepenen authoriseren Geerit  van Gogh en Adriaan Verstegen om te gaan naar PW de Smeeling, Raad en rentmeestergeneraal der domeinen, om geld te ontvangen wat 7 ingezetenen van Nuland verdient hebben met kar en paard van Den Bosch naar Maastricht, vervoer van monitie en viveres, volgens resolutie van 22 augustus 1753,

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx van de Wetering, Gijsbert van Creij.

 

Blz  16 dd 13 januaru 1754

Verzoek van Antony Hanegraaf en Gerrit van Gogh, inwoners alhier aangestelde administrateurs over de legaten van Antony Hendricx aent Hoogh aan de huisarmen van Nuland, volgens testament dd 24 november 1691, bestaande in o.a. 8 hont land in den wintmolenbergsen  Camp, waarvan de andere landerijen toebehoren aan de Heer van Nuland. De 8 hont brachten bij jaarlijkse verpachting 3-15-0  gulden op. De Heer van Nuland biedt nu 150 gulden voor de camp, ze willen het wel verkopen, al gaan ze dan in tegen de laatste en uiterste wil van Aent Hoogh, die wilde dat het gerecht van Nuland over dit land ging.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan wolfs, Peeter van de Ven, Adriaan Verstegen, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 19 dd 30 januari 1754

Compareren Jan Wolfs, presidentschepen en zijn huisvrouw Engel, en Schalk van der Ven, alle inwoners van Nuland, die verklaren op verzoek van Antony Hanegraaf, herbergier alhier, na door de voster geciteert te zijn geweest, dat zij op donderdag 17 januari 1754 voor de middag uit de kerck komende en gingen naar de herberg van Antony Hanegraaf, en na enige tijd gezeten te hebben kwamen er drie manspersonen binnen, commanderende een glas bier, na dat geproef te hebben, seggende dat is bier van  Hees, mogen wij dat vat in de kelder eens zien, waarop devrouw zei, ik ben geen baas, maar mijn man ploegt daar voor de deur roerende aan het huijs, ik sal hem roepen. Zij deed dat maar een van de 3 mannen zei wij hebben geen tijd te wagten, gingen de deur uit en zeiden “IK slaa u in de boeten van 50 gulden omdat gij ons weijgert de kelder te visiteren”terwijl ze naar het rijtuig voor het huis liepen, waarin 2 juffrouwen zaten. Terwijl antony binnenkwam klommen de anderen op hun rijtuig en reden weg zonder te zeggen wie ze waren en in welke qualiteit zij kwamen. Antony kende een van hen: N. Monck pepercoekenbaaker tot Den Bosch in de Hinthamerstraat,

Tekenen: Jan wolfs, Engel Seben Weijgergangs, Schalk van der Ven

W Aenhuijs, Gerit van Gogh, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 22 dd 4 april 1754

Compareert Antony Hannegraaf inwoner alhier,

De eijkmeester van de Meijerij Willem van Broekholt had Marcelis Mastenbroek geaurthoriseert zodat deurwaarder Pmans aan Antony Hannegraaf executie dirigeerde wegens een pretentie van een boete van 50 gulden op vandaag 4 april 1754. Antony Hannegraaf verzet zich hiertegen,

Tekenen: Gerit van Gogh, Adriaan Verstegen, JD Cremers

 

In marge 16 april 1754 antony Hannegraaf verklaard een kwitantie voor de 50 gulden te hebben ontvangen van de secretaris Cremers.

 

 

 

Blz 23 dd 14 mei 1754

Compareert De heer Christiaan Paulus Smitsbergen medicine doctoor, wonend te Os die op verzoek van Willem Aenhuijs dat hij op 12 mei 1754 op verzoek van Peeter van de Ven, hem bezocht heb in zijn huis en hem op bed liggende heb gesproken, die vertelden op 10 mei van de Schaijksen Hoeck uit het land van Rabesteijn komende met kar en paard, het paard wat haastig liep , zijn hant aan het karbord vasthoudende , ze ter aarde vielen en hij zich beseert vond en op de 14e is komen te overlijden, waarop hij op verzoek van vrouw en naaste vrienden het lichaam gevisiteerd heeft , en geen uitwendige kwesturen gevonden heb, dat de dood door de val veroorzaakt is

Tekenen: Jan Wolfs president, Hendrik Meijers, CP Smitsbergen.

 

Blz 25 dd 1 juli 1754

Schepenen committeren Jan wolfs en W Aenhuis voor de kwartiervergadering te Os op 3 juli 1754,

Tekenen: Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, Gijsbert van Creij.

 

Blz 26 dd 17 augustus 1754

Compareert Cornelis Sterkman, vorster, die geauthoriseert door Johan Hendirk Mooren, collecteur der verpondingen, bede en gemeene middelen dd 13 aug 1754, in arrest te nemen de vaste goederen van dd gezamenlijke erfgenamen van Claas van Grinsven, wegens een schuld over het jaar 1752,

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, C Sterckman.

 

Blz 27 dd 20 augustus 1754

Schepenen committeren Jan wolfs, president, om op woensdag 21 augustus 1754, te gaan naar den Bosch voor de verpachting der gemeene middelen,

Tekenen: Hendrik Meijers

 

Blz 29 dd 6 septemner 1754

Compareert vorster C Sterkman, geauthoriseert door JH Mooren, collecteur, dd 5 sept 1754, om in arrest te nemen de goederen van de volgende personen:

-       een mergen te langst overt Nuland  van Dries Reijnders van Venrooij

-       1,5 mergen op de gemeene hoeve van de weduwe Peter Aarts van den Berk

-       3 hont in de gemeene hoeven van Huijbert Aarts

-       4,5 hont in de gemeene hoeve van Hendrik van Os

-       De goederen van Fransciscus van der Reijd

In verband met de verpondingen etc van 1752.

Tekent: C Sterkman, J Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers.

 

Blz 31 dd 25 september 1754

Compareert Peternella Geurt Govers, weduwe van Peeter van de Ven, kiest tot voogden voor haar 4 onmondige kinderen de personen van Paulus Govers en Schalk van de Ven, haar broer en swager.

Tekent: merk Peternella Geurt Govers, Jan wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 32 dd ondervraging

Door W Aenhuijs van

1)    Gielle van Nuland

2)    Zijn  vrouw Maria Claas Zegers

3)    Harske weduwe Geurt Govers

4)    Hilleke Geurt Govers

5)    Seijke Jan Ploegmakers huisvrouw van Jan Govers

Ze verklaren alle Peternella Goverts, weduwe van Peeter van de Ven gekent te hebben, die woonden te Nuland. Dat Peternella is komen te overlijden op zondag 22 september 1754 smorgens om 4 uur, allen waren erbij present.

Kort na het overlijden is het doode lichaam opengesneden door Anneke Teunisse van der Putten, verklaren de eerste 4 deponenten, huisvrouw van Peter Govers, wonend te Rosmalen, zonder dat ze zagen wie erbij aanwezig waren. Er is niemand van het gerecht bij geweest en ze wetn niet of er permissie hiervoor was van drost of schepenen. Uit het doode lichaam werd een kind gehaald, zeggen de eerste 4. De 2e en 5e verklaren dat het kind een half uur geleefd heeft. Er is geen doctor of chirurgijn aanwezig geweest.

Tekenen: Haerske Geurt Govers, Hilleke Geurt Govers, Sijken Jansen Ploegmakers, merk Maria Claas Zegers,

Jan Wolfs, Gerit van Gogh, JD Cremers

 

Blz 38 dd 25 september 1754

Compareert Dirk van Vugt en Tomas Adrianus Bouselie beide meester sirursijns, inwoners van Os, die op verzoek van W Aenhuijs het dode lichaam van Peternella Geurt Govers, weduwe Peter van de Ven,  onderzocht hebben, en ondervonden dat het lichaam opengesneden was te langs over den buijk, en geene partijen geraakt, ook niet het doode kind, als ze het zelf hadden gedaan hadden ze het niet beter gekunt,

Tekenen: Jan wolfs, Gerit van Gogh, JD Cremers, Thomas Adriaan Boselie, Dirk van Vught

 

Blz 40 dd 23 oktober 1754

Compareert Lodewies van Weijk, inwoner van Breugel, heeft een accoord gemaakt met de schepenen over het leijde dack aan de toor, het pannedack van het schoolhuijs, de glasen van het schoolhuijs en raadkamer als volgt:

-       hij moet de toren goed onderhouden en elk jaar een keer erop klimmen,

-       het pannendak deugzaam repareren, zoals aansmeren,

-       de glasen in schoolhuis en raadkamer deugdelijk repareren

-       het glas moet hij zelf meebrengen de andere zaken zullen door de schepenen geregeld worden.

-       Ingaande 1754 voor de tijd van 12 jaar voor de som van 8 gulden

Merkteken: Lowies van Weijk ( mooi!), Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Gerit van Gogh, Adriaan Verstegen, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 42 dd 27 november 1754

Compareert Adriaan van der Straate drosaart van de HH Kessel, Empel en Meerwijck, als testamentair erfgenaam van wijlen Juffr Jacoba van Essen, en verklaart dat Cornelis Sterkman de vorster van Nuland aan hem heeft betaald 292 gulden, ivm huis, schuer en bogert en aangelegen landerijen, onder Nuland, genaamd Aen de Kerk, toebehoort hebbend eerst Gijsbert van Grinsven, en nu de erfgenamen Claas van Grinsven, op wiens naam het verkocht is.

Goederen zijn verkocht op authorisatie van de Heer JH Mooren als collecteur van de verpondingen, dd 5 sept 1754, wegens achterstallige verpondingen. De opbrengst wordt in mindering gebracht van een capitaal van 600 gulden met rente door Gijsbert van Grinsven gelooft aan Mej. Van Essen, volgens schepenbrieven alhier te Nuland dd 6 juni 1740.

Tekenen:  AvdStraate, Jan Wolfs, Adriaan Verstegen, JD Cremers,secr.

 

Blz 45 dd 4 juni 1755

Compareert Pieter Vissers, deurwaarder van de Raad van Staate der Verenigde Nederlanden, geauthoriseert door Hr en Mr. Antony Versfelt, penningen meester van de polder van der Eijgen, en de executitoriaal van 23 aug 1754 en neemt in arrest de goederen van Jan Ruijs, gelegen in de gen. Polder, om polderlasten van 1752 en 1753 te verhalen van 2-11-0,

Tekent: P Vissers, Jan Wolfs, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 47 dd 4 juni 1755

Compareert Dirk van Venrooij, gesworene deser HH, Laurens Hendrik van Gestel, Catheleijn weduwe Peter van Os, allen inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van W Aenhuis dat Dirk van Venrooij op 4 mei 1755 kwam in Nuland in het Molengraafsstraatje en daar gevonden heeft Adriaan Janse Scheeper van Jan Eijmerde inwoner van Geffen, met de schapen van genoemde Jan Eijmerde, waarop Dirk van Venrooij een schaap genomen heeft uit de Cooij of hoop schapen om het selve na de schutskooij te brengen, waarop Adriaan Jansen zei “Gij hebt het hart niet dat gij het schaap na de kooij brengt”, waarop hij zijn Scheeper schup neemende en daarmee van Venrooij sloeg op zijn hoofd, zodanig dat de schup van de steel geraakte en in de sloot vloog, waarop hij zijn mes uittreckkende en heeft van Venrooij daarmee een steek in de rug bij het schouwerblat toegebracht.

Van gestel had nog gezien dat Adriaan Jansen met zijn schup sloeg op het lijf of hooft van Van Venrooij en dat Adriaan Jansen een bloot mes in de hand had.

Catelijn verklaart dat Adriaan Jansen een bloot mes in  de hand hebbende en daarmee een steek in de rug toebracht van Dirk van Venrooij, en bij haar een gat in het hooft heeft geslagen door de steel van de schup, wat Dirk van Venrooij ook gezien heeft.

Tekenen: merk Dirk Versteegen, merk lijn weduwe Peter van Os, Laurens Hendrik van Gessel, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers.

 

Blz 51 dd 25 juni 1755

Schepenen authoriseren W Aenhuijs en President Jan Wolfs voor de kwartiervergadering te Os op 3 juli 1755

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Weijgerganx, Adriaan Hanegraaf

 

Blz 52 dd 4 aug 1755

Schepenen committeren PresidentSchepen Jan Wolfs om naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen op 5 aug 1755.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Francis Weijgerganx, Francis Ploegmakers, Hendrik Meijers.

 

Blz 53 dd 15 augustus 1755

Compareert Arnoldus G van Grinsven gehuwd met Mej. Anna Maria Rimakers (?), wonend te Meegen, heeft bekend dat Pieter Vissers landsdeurwaarder aan hem betaald heeft 955-14-0 gulden, verkregen na de executionele verkoop van de goederen van Jan Ruijs,

Tekenen: AG van Grinsven, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 55 dd 8 oktober 1755

Schepenen verklaren op verzoek van Herme Janse Boerdonk inwoner van Nuland, dat hij hier met zijn ouders meer dan 30 jaar gewoont heeft, en zich altijd goed gedragen heeft.

Tekenen: Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, Francis Lambert Weijgerganx, Francis Jansen Ploegmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 56 dd 18 november 1755  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanne Jansen van Gent, gaat elders wonen en trouwen.

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Hendrik Meijers, Francis Lambert Weijgerganx, Francis Jansen Ploegmakers.

 

Blz 58 dd 14 april 1756 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsbertus Jan Gijsbertus van Vugt,

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Hendrik Meijers, Francis Lambert Weijgerganx, Francis Jansen Ploegmakers, Adriaan Hanegraaf .

 

Blz 60 dd 2 juni 1756 Erfdeling

Tussen Johannes Claas Verstegen, Dirck Claas Verstegen, Joost Claas Verstegen, Jan Claas Verstegen, kinderen en erfgenamen van Claas Verstegen en Maria Heijmans, in leven egteliedeen en inwoners van Nuland, nu inwoner van Hees en Nuland,

Eerste Lot: Johannes Claase Verstegen

-       huisinge of hoef met aangelegen teulland, houtwas en voorpotingen, groot 30 lopens en 25 roeden gelegen alhier op Schotsheuvel, oost Jan van Erp, west Hendrik van Gestel, zuid de straat, noord Heer van Nuland,

-       perceel teulland 8 lopens en 25 roeden gelegen als voor en genaamd Claas Acker,oost de kinderen Jan Willem van Loon, west Gemeene Straat, zuid Geerit van Gogh, noord Hendrik van de Ven c.s

-       6 mergen hooi of weiland, gelegen als voor, schietende van de Nulandse straat tot aan den Hoefdijck, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid Nulandse straat, noord Hoefdijck

-       14 hont hooi of weiland, gelegen als voor opt Groot Hoog, oost Lambert van Bocxtel, west  de weduwe Gerardus Beijvelt, zuid de Nulandse straat

Te vergelden een rente of erfpacht van 128-2-8 aan ……

Verder: aan Hendrik Verstegen een rente van 3 gulden, zolang hij leeft

Tweede lot: Dirk Claase Verstegen

-       huis en land, 3 lopens en 9 roeden, met houtwas en voorpotingen, gelegen te Nuland aan de Wolfsdijck, oost de Heer van Engelen, west en zuid de Heer Goet, noord gemeene straat

-       sijnen hof aldaar groot 9 lopens en 35 roeden, met houtwas en voorpotingen, oost Gijsbert Spierings, west Peeter van de Ven, zuid wolfsdijkse straat, noord Nulandse straat

Te vergelden: jaarlijks 4 vat rog aan Geefhuijs te Den Bosch

Verder 2 vaten rogge aan comptoir van Tengnagel

4-7-1/2 aan de armen van Dinther

3 gulden aan Hendrik Verstegen zolang hij leeft

Derde Lot: Jan Claase Verstegen

-       1 mergen hooiland te Nuland, oost Jacob van Gogh, west St Antonie Gilde, zuid de Netering, noord den sloot

-       1 mergen hooiland opt Agterst Nuland oost Gerardus Hoeks, west Jan Hendrik van den Broek, zuid den sloot, noord den Hoefgraaf

-       1,5 mergen hooiland gelegen opt Nuland, oost gemeene lant, west Hendrik van den Broek, zuid middelste weteringske, noord den sloot

Te vergelden 3 gulden aan Hendrik Verstegen zolang hij leeft

Vierde lot: Joost Claase Verstegen

-       2 maldersaat land gelegen te Hees, genaamd den swarten camp, oost van dijck, west Peter Jacob Broeks, zuid Huijbert van der Pas, noord de steeg

-       Een steepke in den elsen, groot 1 lopens, oost Elisabeth Geerit Wellens, west Peter ….mans, noord Hendrik van Rooij, zuid Rombout van Grinsven, mede gelegen tot Hees met houtwas en voorpotingen

Te vergelden 3 gulden aan Hendrik Verstegen zolang hij leeft

Tekenen: Dirk Verstegen, merk Joost Claase Verstegen, merk Johannes Claas Verstegen, Jan Verstegen, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, W Aenhuijs.

 

Blz 69 dd 16 juni 1756

Condities waaronder het collecteren van de verpondingen, bede en gemeene middelen, zal geschieden na publikatie te Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Geffen. Bestaande uit Hooftgeld besaaijde landen, geslagt en accijns, alles voor de tijd van 3 opeenvolgende jaren, vanaf januari 1756. ( etc)

Ingezet Heer Johannes Marsman op 6 gulden,

Een slag Lodewijk Markgraaf ( tekent Ludwig Marggraaf)

Een slag Johannes Marsman,

Een slag Lodewijk Markgraaf

2 slagen Johannes Marsman. Stelt tot Borgen Jan Marsman en Willem van der Horst

Tekenen: Johannes Marsmans, J Marsmans, Willem van der Horst, Jan Wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Francis Weijgerganx, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer.

 

Blz  78 dd 21 juni 1756

Schepenen authoriseren Willem Aenhuis, drossaard en Jan Wolfs, president, voor de kwartiervergadering te Osch op 28 juni 1756,

Tekenen:Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Francis Weijgerganx, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer.

 

Blz 79 dd 31 juni 1756

Compareren Antony Hannegraaf, Jan Toon Hannegraaf, Jacob Crol, Gerrit Welles van de Ven, Antony Coenraden, Schalk van der Ven, van competenten ouderdom en inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van Willem Aenhuijs, drossaard, dat zij op zondag 12 oktober 1755 in de avond omtrent de klok van 8 uur zijn geweest, in huis en herberg van Antony Hannegraaf, toen er binnen kwamen Lambert Cuijpers, Wouter Job Baars, Jan van Balcum, Nelis van Balcum, Pieter de Haas, Toontje Hannussen, Piet Gerrit Teunissen, alle inwoners van Geffen, waarbij door een van de Geffenaren een glas bier geeist werd aan de herbergier, en gevraagd werd “waar zijn de vluggen van Nuland?” Daarop zei Antony Hanegraaf, dat als zij op iemand pretentie hadden, dat zij dit dan buijten souden leijden. Dat zij geen molest in zijn huis moesten doen, waarop een of meer van de Geffense zeiden ” in huijs of niet in huijs wat soude dan doen?”. Hannegraaf zei “dan soude het niet wel zijn, want gij hebt mij ontbooden of laten weten dat gij mijn met mijn gasten uijt mijn huis soud jaagen”, daarbij voegende dat hij sulcx niet gern soude hebben of laten geschieden. Alle Geffense trokken hun mes, en vielen aan op Antony Hanegraaf,  zijn zoon Jan, Hendrick Jacob Tijssen, en Jacob Crol, zo vaak dat deze om hun leven te salveren uijt het huijs hebben moeten vlugten. Antony Hanegraaf kwam door het achterhuijs weer naar binnen, waarbij een riek had meegebracht en tegen de Geffense zei “nu sult gij mij mijn huijs niet meer uitjagen”. Ze vielen hem weer aan, Antony was genoodzaakt te retireren tot in de gang van het Agterhuijs, waar bij hem kwamen Hendrik Jacob Tijssen, Jacob Crol, Jan Toon Hanegraaf. Daarna gooiden verschillende Geffenaren de messen tegen de grond, pardon versogten en sommige van hen door de kamervensters gevlugt zijn.

Tekenen: Antony Hendrik Hanegraaf, Schalk van der Ven, Jan Antony Hanegraaf, Antonie Coenraat, merk Jacob Teunis Crol, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, JD Cremers

 

Blz 84 dd 14 augustus 1756

Schepenen authoriseren President Jan Wolfs om op 18 augustus 1756 naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen.

Tekenen: Jan wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer, JD Cremers, secr.

 

 

Blz 86 dd 11 december 1756  borgbrief

Alhier uit wettige huwelijk geboren Jan Quacq, gaat trouwen en wonen in Schijndel

Tekenen: Jan Wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer.

 

Blz 87 dd 8 januari 1757 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Angenees van der Hoeve, wiens vader was geweest Adriaan Janse van Hove, moeder Peternella Jan van Bergen, gaat nu trouwen met Lendert Reijsbergen, en wonen te Delft.

Tekenen: Jan Wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Adriaen Hanegraaf, Hendrick Meijer.

 

Blz  88 dd 8 januari 1757

Compareren Adriaan Weijgergangs en Hendrik Joost Hannegraaf inwoners alhier en naaste bloedverwanten van de 2 onmondige kinderen van Francis Weijgergangs verweckt bij Emerens Peter Beijvelt, worden aangestelt tot voogd.

Tekenen: Peter van der Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr

 

Blz 90 dd 30 maart 1757

Schepenen verklaren op verzoek van Hr en Mr. Jeremias Storm van sGravenlande ontvanger generaal van de beursen en beneficien over stad en meijerij, ivm 8 mergen hooiland, genaamd Betmeeren, onder Nuland, in den polder van der Eijgen, tans in pagt bij erfgenamen Peeter van de Ven, gehorende aan het comptoir der beursen, bijna de gehele somer of saisoen onder water is blijven staan, en kon door de pachters niet gebruikt worden, en hebben er geen vruchten van kunnen plukken.

Tekenen: Peter van der Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr

 

Blz  91 dd 8 juni 1757

Compareren Adriaan Weijgergangs en Hendrik Joost Hannegraaf inwoners alhier en voogd van de 2 onmondige kinderen van Francis Weijgergangs verweckt bij Emerens Peter Beijvelt, verhuren aan Christiaan Jan Hendricx, weduwe van Francis Weijgergangs huis en aangelegen landerijen gelegen alhier aant Ven, met nog 5,5 mergen hooiland voor 40 gulden per jaar.

( andere condities)

Te vergelden aan de Heer van Engelen een rente van 10-0-0 en nog 1-8-0 aan …., een vat rogge aan de armen van Nuland, een vat rogge aan de kerk van rosmalen, 

Tekenen: Adriaan Lambert Weijergangs, Hendrik Hanegraaf, merk Cristina Jan Hendriksx,

Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 95 dd 10 mei 1757

Compareert Johan Francis Verbeeck mr. Chirurgijn, wonend te Nuland, en Johan Goozen Reijers, chirurgijn te Osch, die op verzoek van Willem Aenhuis die ten woonhuijse van Jan van Grinsven en daar zijn doode lichaam hebben gevisiteerd een wonde tusschen de heupen en de knien, groot 6 vingers breed, boven de knie aan de buijtenzijde van het been ter hoogte van 2 handen breed, veroorzaakt door een scheut met hagel, waardoor een extra vascitis nervixterx en een bloedvat geledeert met een bloedstorting tot gevolg en kort daarna de dood, verder een fractuur ossa famoris. Geen andere kwetsuren aan het lichaam gevonden,

Tekenen: JF Verbeeck, JG Reijers, Hendrik Meijers, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 97 dd 16 mei 1757

Compareert Gijsberdina Hanegraaf, oud 18 jaar door de vorster gevraagd getuigenis af te leggen en verklaart aan drossaard Willem Aenhuijs, dat zij op 9 mei savonds bij haar moeder thuis zijnde, opgedragen werd eens naar haar vader te gaan kijken die op de Nulandse Markt was gegaan.

Ze ging op weg en kwam bij het huis van Jan van Vugt, alias van Ijperen, de smid, waar haar vader was in gezelschap van Jan van Grinsven, Toon Ermert van Nuland, Hendrik van Creij en haar broer Jan Tony Hanegraaf. Op weg gaande zag zij Geurtje van vugt, zus van Jan van Vugt met stenen gooien naar het gezelschap, al staande naast het genoemde huis. Haar broer Jan liep naar Geurtje toe, Geurtje liep het huis binnen, haar zus Maria bleef staan. Zeggende dat zij sulcx niet deedde. Ene Dorus van de Zande, neef van Jan van Vugt hoorde ze roepen: “Wat moey gij heden hebben”, waarop Jan zijn mes trok en tegen zijn vader zei “ik sal die wel keeren” en hem vervolgde. Ondertussen kwam Francis de Haan ertussen, waarop haar broer hem vervolgde tot in de hof van Laurensken, en Jan van Grinsven ter zelver tijd met een stok in de hand ook Francis de Haan vervolgde. Francis riep tegen haar broer “Jan, ick hebbe het niet gedaan”, die antwoordde: “ick wist niet gat gij het was, ick worde met steene gegooijd “. Gijsberdina heeft niet gezien dat Francis door haar broer of Jan van Grinsven is mishandelt of geslagen geworden. Het gezelschap ging naar het huis van Hanegraaf, na een half uur vertrok Jan van Grinsven en ene Lambertus de Kessel. Gijsberdina vervolgde hen en bij het huis van Van Vugt hoorde zij enige woordenwisseling, zij meende te horen dat Van Grinsven aan van Vugt vroeg “Smit kende dat woord nergens wel staan”, daarop hoorde zij een scheut uit het huis van Van Vugt, zonder te weten wie dat gedaan had. De schot ging op Jan van Grinsven, die 3 a 4 treden van het huis af stond, Jan viel ter aarde, dn riep “oh Godt, ick moet sterven, ister geen raad om de pastoor voor mij te krijgen, ick vergeef het hem gaarne. Ze zag niemand uit het huis komen, na korte tijd kwam haar moeder en broer Jan Hanegraeff. Hem hoorde ze roepen ” Smit mijn oom leit daar nou, Jan van Ijperen, schiet er mij maar bij. Haar moeder riep tegen van Vugt niet te schieten, ze hoorde toen ook Jan van Vugt om hulp roepen. Inmiddels was ook haar vader gearriveerd en is zij naar huis vertrokken. Ze vertelt nog dat er voor het schot geen hulp geroepen werd uijt het huis waar het schot uitkwam.

Tekenen: Gijsberdiena Anton Hanegraaf, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 102 dd 16 mei 1757

Compareert Jan Lambert Peters en zijn vrouw Jenneke, wonend alhier, verklaren op verzoek van drossaard Aenhuis dat

-       de eerste dat hij op 9 mei 1754 s avonds  tussen 10 en 11 uur thuiskomend door de vrouw van Antony Hanegraaf verzocht werd mee te komen naar Jan van Grinsven, gekwetst liggend voor de deur en het huijs van Jan van Vugt, alias van IJperen, smit alhier. Hij vond van Grinsven zwaar gekwetst liggend op de grond, buijten spraak, kort daarop stierf van Grinsven, de klok had nog geen 11 geslagen

-       de tweede verklaart dat zij op 9 mei om negen uur was in het huijs van Jan van Vugt, alias van Ijperen, en zag dat van Vugt en zijn knecht Jan Jan Martens het huis uitgingen, kort erna was er een groot rumoer. Daarna kwamen van Vugt en zijn knecht weer naar binnen en sloten de deur achter zich. Ze zag dat Jan van Grinsven en Jan Thoon Hanegraaf en anderen voor het huis stonden, allemaal met bloote messen in de hand, en veel lawaai makend. Ze zag verder dat Jan van Vugt zijn snaphaen laadde, en dreigde te schieten op de mensen die buijten stonden, als ze niet vertrokken, seggend dat den duvel hem den hals mochte breken, als hij niet zou schieten. Zij ging naar haar huis en de moeder van Jan van Vught ging mee, hoorde een half uur later een schot, en daarna toe gaande zagen ze Jan van Grinsven liggen een paar stappen van het huis af, dood ter aarde en zeer bebloeijt.

Tekenen: Jan Lambert Peters, merk Jenneke huisvrouw Jan Lambert Peters, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 104 dd 16 mei 1757

Compareert Jan Antony Hanegraaf, oud ca 20 jaar, verklaart dat hij op 9 mei tussen 8 en 9 uur van de Nulandse markt afkomende in gezelschap van zijn vader Antony Hanegraaf, Jan van Grinsven, Ermert van Nuland en zijn zoon, Hendrik van Creij, en bij het huijs van Jan van Vugt ontmoette hij zijn zuster Gijsberdina Hanegraaf, terwijl ze daar stonden werden er enige stenen in het gezelschap gegooid. Hij zag toen Geurtje en Maria, zusters van Jan van Vugt. Hij liep naar hen toe, vroeg wei er met stenen gooide. Marie wist het niet en Geurtje liep weg. Teruglopend zag hij Jan van Vugt en diens knecht die riepen dat het gezelschap maar “ apen en esels waren”. Jan zei daarop “dat heeft mij nooit een fatsoenlijk mensch gezegt”, waarna zijn vader hem bij de mouw greep en meetrok. Ondertussen kwam Dorus van der Zande, een neef van Jan van Vugt, erbij, greep Antony Hanegraaf bij de mouw en zei “watter te doen was”? Jan zei tegen zijn vader dat ze maar naar huis gingen, hopende dat van de Zande zou keeren, en vervolgens zijn mes heeft uitgetrokken ( van de Zande of Hanegraaf?)

Van de Zande lieo wat weg en Jan volgde hem een weinig, keerde om met de intentie naar huijs te gaan. Even later meende hij gevolgd te worden door Dorus van de Zande, naar hem toeliep en tegen hem zei “komt gij nu wederom op mij toe”. Jan vervolgde de ander, die ter aarde viel, roepend dat hij hem geen kwaad hadde gedaan. Jan zag dat het Francis de Haan en niet Dorus van de Zande was,  en tegen hem zei “Cis bende gij het, dan sal ik u ook geen quaad doen”. Met zijn vader en Jan van Grinsven zijn ze thuisgekomen, even later ging hij naar Duijnendaal, waar hij als knecht dient bij Heer Meijer. Hij wilde tevoren nog eens langs gaan bij Marie van Vugt, daar heeft aangeklopt, Marie liet hem niet binnen. Ondertussen kwam Jan van Grinsven ook langs het huijs van Van Vugt en riep : Van Ijperen ik zal u gaan beklagen, dat gij met stenen geworpen hebt. Gijsberdina Hanegraaf nam Jan mee, zij hoorden even later een scheut uijt het venster van Jan van Vugt, waarop Jan van Grinsven neer viel, 2 a 3 treden van het venster af, op Nulandse grond, zeer kermende, en seggende dat genoeg hadde, en dat moeste sterven, roepende meer off geen pastoor konde komen. Jan Hanegraaf liep er naar toe, zag de ernst van de letsels en riep tegen Van Ijperen/Van Vugt: “Jan van Ijperen, daar leit er nu eene, schiet er mij bij neder. Jan van Vugt/Ijperen riep om hulp. Jan Hanegraaf werd door zij toegesnelde moeder meegenomen.

Tekenen: Jan Antoni Hanegraaf, Peeter van der Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 109 dd 16 mei 1757

Compareren Laurens van Gestel en Lambert Jan Maas, inwoners van Rosmalen die verklaren op verzoek van de drossaard Aenhuis, dat ze beiden wonen tegenover het huis van Jan van Vugt, meestersmit, zijnde de straat maar tussenbeide, op 9 mei hoorden ze s avonds om 10 uren een schot afgaan, maar hebben niet gehoord van eerder molest of gewelt aan het huis van van Vugt/van Ijperen. Een half uur na het schot vonden ze voor het huijs Jan van Grinsven liggen en zagen hem sterven, en gingen daarna naar hun eigen huis. De 2e verklaart tijdens het schot buiten te staan, zijn water te maken en duidelijk zag dat het schot kwam uit het venster van het huis van Jan van Vugt.

Tekenen: Lambert Jan Maes, Merck Laurens van Gestel, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 111 dd 16 mei 1757

Compareert Maria huisvrouw van Antony Hanegraaf, die verklaart als hiervoor door haar zoon verklaart is. Zij geeft aan dat Jan van grinsven - een half uur na het thuiskomen van man, zoon en Jan van Grinsven – met ene Lambert de Keerselaer wederom is vertrokken. Haar man bleef thuis. Haar dochter ging weg en zij ging er achteraan. Maria kwam Jan van Grinsven en Lambert de Keselaer tegen. Ze volgde hen naar het huijs van Jan van Vugt, hoorde een schot en vond Jan van Grinsven Zwaar gekwetst op de grond, zeggende mijn been in afgeschooten, nu moet ik sterven, vragende om of geen kans was ene pastoor te krijgen. Zoon Jan kwam erbij en riep tegen van Vught, “ik heb niet als in vriendschap gesegt, dat gij de deur soude opendoen, nu ligt er een, en schiet er mij bij neer, dan leggen er twee”. Daarna werd er uit het huijs van van Vugt zeer sterk  om hulp geroepen, even later stierf Jan van Grinsven in de armen van Jan Lambert Peters, Ze voegt er nog aan toe voor het schot geen gewelt of molest aan het uis van van Vugt heeft gehoort of gezien

Tekenen: Marie Hanegraaf, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 113 dd 18 mei 1757

Compareert Francis de Haan, inwoner alhier, verklaart aan drossaard Aenhuis dat hij op 9 mei was in de herberg van Laurens van Gestel, onder Rosmalen op de grens met Nuland. Hij hoorde rond 9 uur een gerugt, en uit de herberg komend zag hij Jan Toon Hanegraaf, Toon Hanegraaf en Jan van Grinsven. Hij zag dat Jan Toon Hanegraaf met een uitgetrokken mes Dorus van der Zande heeft aangerand, Dorus vluchte en Jan Hanegraaf ging hem na. De drie zijn hem even later op straat aangevallen, waarbij Jan Hanegraaf een mes in de hand had, Jan van Grinsven had een stok en sloeg Francis verschillende keren zodanig dat zijn linker schouder is gezwollen. Tijdens het vluchten viel Francis ter aarde, Jan van Grinsven gaf hem nog 3 slagen terwijl Jan Hanegraaf het mes boven zijn hoofd hield. Francis zei : “Jan ik heb u geen kwaad gedaan”, die antwoord, Sis ik wist niet dat jij het was”. Vader Hanegraaf zei tegen Sis dat hij mee moest gaan en een glas bier zou krijgen. Maar hij ging niet mee, ging naar het huijs van Jan van Vugt. Hoorde later dat er op de deur werd geslagen en gestooten, zonder te weten wie dat deed. Jan van Vugt zei tegen de anderen: Vrienden gaat naar huis toe. Francis ging weg en hoorde een half uur later buijten het huijs van van Vugt heeft horen roepen “Hier ben ik wederom Jan van Vugt’ of soortgelijke woorden, waarop Jan van Vugt de personnen die voor zijn deur stonden vriendelijk aanmaande naar huijs te gaan, met bedreiging dat hij anders op hen soude moeten schieten. De mensen voor de deur vloekten en tierden, maar hoorde niet dat er op de deur werd geslagen of gestoten. Jan van Vugt heeft 3 keer hulp geroepen, niemand hielp.

Jan van Vugt heeft nogmaals gemaand dat de mensen zouden gaan, had een snaphaen in de hand. Enige tijd later hoorde hij een schot, maar zag hem niet afgaan, omdat hij in het agterhuisinge was gegaan.

Tekenen: Francis de Haan, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers

 

Blz 118 dd 29 juni 1757 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jenneke Dirk Denisse, gaat elders trouwen en wonen

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Adriaan Hanegraaf, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 120 dd 12 juli 1757

Schepenen authoriseren drossaard Willem Aenhuis en Peter van de Ven, presidentschepen voor de kwartiervergadering in Osch op woensdag 13 juli 1757

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 121 dd

Condities waaronder Peter van der Smisse, wonend te Maren, enige percelen land onder Nuland en Geffen publiek zal verkopen

Het hoogsel gaat uit in de herberg van Marie Quacq,

-       perceel hooi of weiland , groot 6,5 hont, in een meerder camp van 26 hont, gelegen “in den Nulandsen Camp”,

Omdat het niet genoeg opbracht is de koop niet doorgegaan

 

 

Blz 131 dd 6 september 1757

Compareren Jan Wolfs oudpresident, Antony Hanegraaf, oud borgemeester, Jan Toon Hanegraaf, knecht bij de heer Meijer, verklaren op verzoek van Gerardus Pennings, rooms priester tot Erp, dat zij verschillende keren met de Heer Meijer en zijn vrouw redeneerende over de retraite van hun dochter Geertrui Meijer, na Ude en de detentie van hunne pastoor Willem Pennings althans op de gevangenpoort tot Den Bosch zijn geweest, zeggende de retraite ongelukkig was, ze hadden er geen schuld aan. Meijer en zijn vrouw zeiden meermalen dat ze de pastoor er niet van konden beschuldigen, maar het was het naaste middel om hun doghter weerom te krijgen,

De 2 eerste verklaren op 28 augustus van dit jaar op het huis van Meijer zijn verzocht om te praten. De pastoor zat nog steeds vast en dat deed Meijer leed en hij zou hem met het ruijtuig naar huis brengen, ook al was dat 16 uur van hier.

Tekenen: Jan Wolfs, Antony Hanegraaf, Jan Antony Hanegraaf, Peeter van de Ven, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 135 dd 31 augustus 1757 Erfdeling

Tussen Jacob Janse Verstegen ( onmondig) , Mattus van Creij, gehuwd met Hendrina Janse Verstegen, Corstiaan Bouwens gehuwd met Teunisque Janse Verstegen, Peter Janse van Venrooij gehuwd met Maria Janse Verstegen, alle erfgenamen van Jan Claasse Verstegen verwekt bij Maria Teunis van der Biesen, in leven egtelieden en inwoners van Nuland

1e lot: Corstiaan Bouwmans

-       mergen hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, oost de Heer Casterius, west Gerrit van Os, zuid de Neteringsgraaf, noord het agterst Nuland

-       2 strepen teulland met de Geer, gelegen onder Nuland, int vinkel, oost Gerrit Hendrickx, west Piet van Venrooij, zuid Lambert van Rooij, Noord Heer van Nuland,  (in marge Piet van Venrooij)

2e lot: drossaard Willem Aenhuis voor Jacob Janse Verstegen

-       mergen hooiland onder Nuland voor en midden opt Nuland, oost Jacob van Gogh, west de mergen van St Teunis, zuid de neteringsgraaf, noord agterst Nuland,

-       streep teulland onder Nuland int Vinkel, te langs deur opt Hoogbosch, oost Piet van Venrooij, west en zuid Gerrit Jan Aarts, noord Willem Vorstenbosch

3e lot: Peter Janse van Venrooij

-       mergen hooiland gelegen binnen Nuland op het Agterst Nuland, oost Gerardus Hoefs, west Jan van Wert, zuid middelst Nuland, noord den Hoefdijck( in marge Corstiaan Bouwmans)

-       streep teulland binnen Nuland, in het Vinkel op het Hoogbosch te langs deur, oost Gerrit Jan Aarts, west Jan Verstegen, zuid de Wetering, noord Willem Vorstenbosch ( in marge Peter Janse van Venrooij)

-       perceel land gelegen als vorig perceel, zijnde de derde streep in den Camp, oost Corstiaan Bouwmans, west Tijs Jacobs van Creij, Zuid Lambert Wouters, noord den vaarwegh, ( in marge Peter Janse van Venrooij)

4e lot: Matijs Jacobs van Creij

-       1,5 mergen hooiland in het Middelst Nuland, oost het gemeene land, west Hendrien Tijs Wellens, zuid het weteringske, noord Agterste Nuland

-       Perceel teulland opt Vinkel, van ouds genaamd de Doncken en streepkens daarbij, groot 5 vat lands, oost en noord De Heer Costerius, west en zuid Adriaan van Alst,

-       Perceel teulland gelegen als voor sijnde de 4e streep in den Camp, oost Peter Janse van Venrooij, west de erfgenamen Adriaan van der Biesen, zuid Lambert Wouters van Rooij, noord den vaarwegh.

Tekenen: merk Corstiaan Bouwmans, W Aenhuijs, Matijs Jacobs van Kreij, Piet Janse van Venrooij, Peter van de Ven, Drick Verstegen, JD Cremers, secr.

Blz 146 dd 20 september 1757

Schepenen committeren President Peeter van de Ven voor de verpachting der gemeene middelen op donderdag 22 september 1757 in Den Bosch.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Peeter van de Ven, Dirck Verstegen, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, Hendrik Meijers, JD Cremers, secr.

 

Blz 148 dd 29 november 1757

Schepenen verklaren op verzoek van Johan de Lauwere, geheimraad van de kuurvorstelijke doorluchtigheid van de Pals, en erfdorssaard over den lande van Ravesteijn, dat hij vandaag den 29 november 1757 heeft overgebracht Juffr. Geertrui Meijer, die omtrent 1,5 jaar geleden uit haar ouders huis zich haar geretereert naar Uden, land van Ravesteijn, en haar nu onder de macht van haar ouders heeft gesteld, in haar huize genaamd Duijnendaal.

De schepenen zullen er op toezien dat de vrouw wegens haar retraite en wegens wat er tot nu toe gebeurd is, niet opgesloten zal worden mits ze zich gedraagt zoals een gehoorzame dochter betaamt.

Tekenen: W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Dirck Verstegen, JD Cremers,

 

Blz 150 dd 9 december 1757

Compareert Isaack van Cleef, slands deurwaarder geauthoriseert door Johan Hendrik Mooren als collecteur der verpondingen en bede en gemene middelen, en neemt in arrest wegens een schuld over de jaren 1754 en 1755 de goederen van

-       Marcelis Quacq voor 1-15-6

-       Jan Gijsbert Ruijs voor 3-15-8

-       Mevrouw Gistel: voor 5-6-10: een perceel hooi of weiland, groot 4 mergen en 3 hont,

-       Jan Peter Dirks voor 1-3-8

-       Claas van Nuland voor 6-17-12

-       Het manhuijs agter de 3 mollen, voor 1-8-0

Tekenen:: J vKleef, deurwaarder, Gijsbert van Creij, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz. 152 dd 28 december 1757  Erfdeling

Tussen Jan Tijsse van Creij als voogd over de onmondige kinderen van Adriaan Tijsse van Creij verwekt bij Gerritje van der Leege, met name Tijs Adriaan Tijsse van Creij en Cornelis Adriaan Tijsse van Creij, Aart Hannegraaf gehuwd met Peternelle Adriaan Tijsse van Creij, alle inwoners van Nuland, goederen aangekomen bij overlijden van Emerens van de Leege, haren vader en schoonvader.

Eerste lot:  Aart Hannegraaf

-       huis en aangelag groot 2 lopens en 42 roeden, gelegen in de Nulandse straat, oost Hendrik van der Ven, west erfgenamen Jan van Loon, noord idem, zuid de nieuwlandse straat, met opgaande bomen en houtwas, voorpotingen, gekomen van Emerens van de Leege, te vergelden hieruit: 3 gulden rente aan comptoir van Tengnagel, 2 gulden aan de Heer de Hee tot Den Bosch, is de rente van een capitaal van 50 gulden,

Tweede lot: Cornelis Adriaan Tijsse van Creij

-       perceel hooi of weiland, groot 2 mergen, int sevenvierendeel, oost Juffr. Van der Keer, west Handrick de Bie, zuid de Goet, noord den Agterdijck

-       ½ van perceel teulland of houtbos, groot int geheel 3 lopens en 20 roeden, gelegen alhier aan de Reijd, oost Adriaan Versteeg, west Bastiaan Wolfs, zuid Jan Tijsse van Creij, met houtwas en voorpotingen

Te vergelden aan de Heer de Hee jaarlijks 3 gulden als interest voor een capitaal van 75 gulden, in een meerder capitaal van 200 gulden, met de verdere condividenten

Derde lot: Tijs Adriaan Tijsse van Creij

-       4 lopens en 34,5 roeden teulland gelegen op de Ackers te Nuland, oost Cornelis Gerrit Eijmonds ?,  west Jacobus Langens, zuid de Heij, noord den vaarwegh

-       ½ van perceel teulland of houtbos, groot int geheel 3 lopens en 20 roeden, gelegen alhier aan de Reijd, oost Adriaan Versteege, west Bastiaan Wolfs, zuid Jan Tijsse van Creij, met houtwas en voorpotingen

-       Te vergelden een coornpacht van 3 vaten rogge aan het Geefhuis te Den Bosch, in een meerdere pacht, 10 stuijvers nabuurchijns, 1-0-0 aan de Heer de Hee wegens een capitaal van 25 gulden,

Tekenen: Jan Tijssen van Creij QQ, merk Aart Adriaan Hanegraaf, W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Francois Ploeghmakers,

 

Blz 161 dd 10 maart 1758

Schepenen verklaren op verzoek van Jan Francois Verbeeck, meester sirusijn, inwoner van Nuland, dat hij hier gewoont heeft ca. een jaar, en alhier heeft genezen diversche been en armbreuken, en verschijde luijden heeft genezen van verscheijde innerlijke qualen, en zich goed heeft gedragen, hij gaat nu naar het buijtenland en vroeg om dit bericht.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, dirck Verstegen , JD Cremers, secr.

 

Blz 163 dd  18 april 1758 Erfdeling

Tussen Adriaan willems van Creij als gehuwd met Elsque Corstiaen Beijvelt en Francis Ploegmakers en Jan Willems van Creij als voogden over de onmondige kinderen van Gerardus Beijvelt, verwekt bij Catharina Willems van Creij, met name Gerrit, Maria, Willemina en Peter Gerardus Beijvelt, alle inwoners van Nuland, alle kinderen en kindskinderen van Corstiaen Beijvel verwekt aan Geertrui Jacobs van Grinsven, van goederen te Nuland, Herwaarden, Rosmalen gelegen.

Eerste lot: aan de 4 kinderen van Gerardus Beijvelt

-       huis, schuur en aangelag, groot 2 lopens en 14 roeden, gelegen in den Helsenhoeck, oost Adriaan Hannegraaf, west de straat, zuid en noord Francis Ploeghmakers.

-       Perceel teulland gelegen te Nuland, aan den asberg genaamd, groot 3 lopens en 40 roeden, met een bosken of streepken, oost weduwe van Vlijmen, west Zeger van der Poel, zuid de straat en noord mevrouw Ducastel

-       4 lopens en 19 roeden teulland te Nuland, oost Adriaan Hannegraaf, west de straat, zuid Zeger van der Poel, noord de weduwe Hendrik Welles van de Ven

-       Perceel teulland te Nuland, gelegen aan den voetpad, groot 1 lopens en 34 roeden, oost den verkrijger, west de straat, zuid Francis Ploegmakers, noord den verkrijger

-       2 stukjens samen groot 42 roeden, ringenoot als voorgaande

-       3 mergen en 2 hont hooiland of weiland, gelegen te Nuland aan de Nulandse straat, oost de Heer Wolfsbergen, west Mej. Antonetta Aent Hoog, zuid de straat, noord den Hogen weg,

-       Perceel hooi of weiland te Nuland, in de Corte Hoeve, groot 2 mergen, oost de Perscampen, west de weduwe Jan van Grinsven, zuid den Hoefgraaf, noord Hendrik van der Ven

-       1,5 mergen hooi of weiland te langs overt Nuland, oost Heer Meijer, west Dirk Spierings, zuid Neteringsgraaf, noord Hoefgraaf

-       4 hont hooi of weiland, voor opt Nuland gelegen, oost Sijmon Bosch, west Gijsbert de Wert, zuid de Weteringsgraafm noord het weteringske

-       Halve mergen hooi of weiland, gelegen onder Herwaarde oost den Ham, west …, zuid Francis van der Velde, noord ….

-       3 lopens en 2 roeden teulland onder Rosmalen, en houtbosch van Kilsdonck, oost en noord Ermert van Nuland, west Hendrik van der Ven, zuid de straat

Hieruit te vergelden:

-       1-1-0 rente  aan Comptoir der beurse te Den Bosch,

-       1-0-0 rente aan het weeshuis te Den Bosch

-       Coornpagt van 1 zak rogge aan comptoir van Tengnagel

Tweede lot: Adriaan Willems van Creij

-       huis en aangelag, groot 4 lopens en 36 roeden, gelegen aan den Helsenhoeck, oost, zuid en noord de Straat, west de Heer van Reijn,

-       5 lopens en 19 roeden teulland, genaamd Hansenhoef, binnen Nuland, oost Jan Hoefs, west het Ven, zuid Paulus Govers, noord de straat

-       Perceel teulland gelegen als voor, zelfde ringenoot, genaamd het land van Aart van Dijck

-       1 lopens en 44 roeden gelegen in de Santstraat en legt in het gemeen

-       2 mergen hooi of weiland, te Nuland genaamd het Hoekcampke, oost en noord Antonetta Aent Hoog, zuid de Kerkdijk, west den Hoogenwegh

-       2 mergen hooi of weiland, te Nuland, in de gemeene hoeve, oost de erfgenamen Hendrik de Cort, west Antonetta Aent Hoog, zuid den Hoefgraaf, noord …

-       Perceel hooi of weiland, groot 4,5 hont onder Herwaarden gelegen oost den Ham, west Francis de Groot, zuid de weduwe Jan de Groot, noord Hendrik Haecks Ertgen

-       Houtbosje gelegen onder Rosmalen, oost Ermert van Nuland, west Hendrik van der Ven, zuid Ermert van Nuland, noord Antonetta Peters aent Hoog,

-       Perceel hooiland onder Rosmalen in de Rosmalense Hoeve, groot 5,5 hont, in de sevende hoef, zuid Toon Wanders, noord de Heer Pardijk,

 Te vergelden hieruit:

-       halve zak coornpagt aan de armen van Nuland,

-       een cijns van 2 taxe van 4 stuijvers en 10 penningen aan mevrouw de weduwe Gistel,

-       nabuercijns van 1 black aan dese heerlijkheid

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Francis Ploeghmakers, Jan van Kreij, Peeter van der Ven, Adriaan Hanegraaf, JD Cremers, secr. W Aenhuijs

 

Blz 176 dd 18 april 1758

Compareert Jacobus Verstegen wonend te Hees geeft volmagt aan Corstiaen Boumans inwoner te Hees, om de goederen en landerijen van hem onder Nuland en Berlicum te verkopen,

Tekent: Jacobus Verstegen, Peeter van der Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 178 dd 4 juli 1758

Schepenen authoriseren Willem Aenhuijs, drossaard en Peeter van de Ven, presidentschepen, voor de kwartiervergadering te Osch

Tekenen: Peter van de Ven, Jan Jansen van Creij, Dirck Verstegen, Adriaen Hanegraaf, Francis Ploeghmakers

 

Blz 179 dd 8 augustus 1758

Peter van de Ven wordt gecommiteerd door de schepen voor de verpachting der algemene middelen op vrijdag 11 augustus in Den Bosch

Tekenen: Peter van de Ven, Jan Jansen van Creij, Dirck Verstegen, Adriaen Hanegraaf, Francis Ploeghmakers

 

Blz 181 dd 9 augustus 1758

Compareren Symon van de Wetering en Hendrik Jansen van Creij beide inwoners alhier, verklaren op verzoek van drossaard Willem Aenhuijs, dat zij op 27 mei 1758 waren in het woonhuijs van Antony Hanegraaf, herbergier alhier, in de namiddag met verschillende andere lieden, ze zagen Jan Geurt Govers en Francis van Berchem hare messen trokken tegen elkaar, dat Francis aan zijn  hand bloeijde

Tekenen: Sijmen van de Weterin, Hendrik Jansen van Kreij, Peeter van de Ven, Dirck Verstege, JD Cremers, secr.

 

Blz 183 dd 4 december 1758

Verzoek van Antony Hanegraaf als aangestelde voogd en Jan Claase Verstegen is geruime tijd geleden is overleden, over de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen, in wettig huwelijk verwekt bij Maria Pels, in leven gewoond hebbende en overleden alhier, met name Lijsbet en Bertus van der Biesen, competeren in een stukje land onder Berlicum aan de Werressteeg, groot met zijn houtwas ca. 5 vatsaet met Hendrik Verstegen die voornemens is zijn deel te verkopen, vragen toestemming het aandeel meede te mogen verkopen en daarvan in te kopen een perceel onder Nuland in het Vinckel digt bij het huis dat den onmondigen toebehoort, tans in eigendom competerende  Jacob Janse Verstegen, betreft een ruiling met gesloten beurs, na advies van Antony Blommers en Willem Vorstenbosch, ooms van de onmondigen.

Tekenen: Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 186 dd 6 en 20 december 1758

Condities waaronder Antony Hanegraaf als voogd over de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen en Hendrik Claase Verstegen inwoner van Uden, land van Ravesteijn,

-       een perceel teulland, groot ca 5 vatsaet / ofwel 3 lopens gelegen te Berlicum aan de Werres, met houtwas en voorpotingen, in gebruik bij Peter van den Broeck, oost Lodewikus van Delft, west de kinderen Goijert van den Braak, zuid Jan van den Heuvel, noord gemeene straat,

-       0,5 lopens teulland, aan den Heijcamp, oost Corstiaen Meeuwisse, west willem Lambers van Helvoort, Zuid heer en Mr. Abraham Versterre, noord de Heer van Galen.

Openbaar gaat verkopen.

Ingezet Lucas Spierings op 335 gulden , gemijnt door Hendrick van Hedel op 342 gulden en nog 10 slagen,

Tekenen: Hendrik Jacobs van Hedel, Hendrik Verstegen, Toon Hanegraaf, Peter van de Ven loco officier, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 196 dd 27 december 1758

Schepenen ordoneren Johan Hendrick Mooren collecteur van de verpondingen te betalen aan Jan Marsman, zijn succesor een som van 375-19-5 gulden om zijn rekening te sluiten, over 1755

Tekenen: W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Dirck Verstege,  Francis Ploeghmakers, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 198 dd 15 januari 1759

Compareert Heer Abraham Arpeau Capiteijn-Leutenant ten dienste deser lande tans ingarnisoen in Den Bosch, heeft gelooft op generaal en speciaal verbant van zijn Heer Huijzinge Duijnendaal, hoeve en landerijen, zoals aan hem zijn getransporteerd op 28 april 1758 voor de schepenen van Rosmalen en alhier, gelegen binnen de HH Nuland en binnen de dorpe van Rosmalen, een som van 4500 gulden, over 4 jaren te betalen en intussen rente blijft betalen aan Juffr. Geertrui Plenus, huis vrouw van Hendrik Meijer, tegen 3,1 % . Eerste rente verschuldigt op 26 april 1759. Kan hij niet in 4 jaar betalen, dan blijft de rente gehandhaafd. De koper mag ook eerder aflossen.  

Tekenen: Arpeau,capiteijn-lt, Gijsbert van Creij, Peeter van de Ven, JD. Cremers, secr.

 

Blz 202 dd 26 februari 1759

Verzoek van Willem Vorstenbosch gehuwd met Johanna Pels, inwoner van Rosmalen, en Antony Hanegraaf, inwoner alhier als momboiren over de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen verweckt aan Maria Pels, in haar leven alhier gewoont en overleden. Rekening van de voogdij werd gedaan door Gerrit Quack c.s. over de goederen der 4 kinderen van Claas Pels en Elisabeth Quack in huwelijk verwekt, genaamd Johanna, Maria, Peternella en Jan Pels, een som te boven gecomen van 258-19-12 , waarin de in leven zijnde kinderen van Claas Pels en de 2 gemelde kinderen van Adriaan van der Biesen ¼ in de 1/8 part, en Peternella Pels en Willem Vorstenbosch voor samen ¾ , die ook gehouden zijn ¼ in genoemde som te voldoen met de achterstallinge interest daar op verlopen. De kinderen competeren in huis en land te Nuland en Rosmalen, vanwege haar moeder en grootmoeder, te samen 1/8 part en Maria Quacq de resterende 7/8 part. De genoemde 8 delen zijn belast met de volgende renten:

-       aan comptoir van Tengnagel 7-10-0

-       aan blok van t Hinthamereind 0-10-8

De verzoekers werd door Maria quack gemaand tot het slot van de rekeing, onder bedreiging van gebruik van rechtsmiddelen, de verzoekers zijn nite in staat tot een slot te komen en komen nu overeen dat zij het 1/8 deel opdragen aan Maria Quack, en daarbij betalen een som van 50 gulden eens. Verzoek de schepenen om instemming met deze regeling en authorisatie om hetgeen de uitlandige en innocente Peternella Pels en de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen competeren aan Maria Quack te mogen overdragen. Advies van Antony Blommers en willem van Grinsven als naaste vrienden van de 2 onmondige kinderen, en van de innocente uitlandige Petronella Pels.

Tekenen: Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Gijsbert van Creij.

 

Blz 208 dd 28 februari 1759

Schepenen gaan op verzoek van Cornelis Wouters van den Tillart naar zijn huis dat bewoont wordt door Derk Teunisse van Nifterick, gestaan alhier opt Marktvelt om het dack te visiteren, en zien dat het dak zijn zuid westen en oosten geheel versleten is, uitgezondert de vorst en boven de groote deuren van het achterhuijs,

Tekenen: Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Gijsbert van Creij. JD Cremers, secr.

 

Blz  209 dd 9 april 1759

Compareert Floores Oucoop, landsdeurwaarder die geauthoriseert dd 8 april 1759  door Johan Hendrik Mooren, als collecteur der verpondingen en bede in arrest neemt de goederen van Wouter Driessen, te weten

-       3 lopens en 16 roeden teulland te Nuland op de Hoge Hoef,

-       1 mergen hooiland Agter opt Nuland

Wegens een schuld over de verpondingen van 1755.

Tekenen: Oucoop, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz  211 dd 9 april 1759 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrikus Spierings en Truijke Zegers van der Poll, gaan wonen te Orte.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Gijsbert van Creij,  Hendrik van Bakel.

 

Blz 213 dd borgbrief 11 mei 1759

Alhier uit wettige ouders geboren Marie van Velthove, gaat wonen en trouwen te Ammelrooij,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Gijsbert van Creij,  Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, JD Cremers, secr.

 

Blz 214 dd 22 mei 1759

Compareert Floris Oucoop, deurwaarder die geauthoriseert door Johan Hrendrik Mooren en Wouter van Wolfbergen gewesene collecteurs van Nuland der verpondingen, bede en gemeene middelen over de jaren 1755 en eerder in arrest neemt de goederen van

Marcellus Driessen Quacq, 23-7-2 schuld

Tekent: F Oucoop, Adriaan Hanegraaf, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 216 dd 20 juni 1759

Condities van openbare aanbesteding van de collecteur van de verpondinge, bede en gemene middelen, voor 3 jaar, ingezet door Antony Hanegraaf op 6 gulden, afgemeijnt op 5 gulden en 10 stuivers, slaat nog 2 slagen. 1 slag J Marsman, 1 slag A Hanegraaf, 1 slag J Marsman, borgen : J Marsman en Willem van der Horst.

 

Blz 223 dd 27 juni 1759

Schepenen committeren Peter van de Ven en Willem Aenhuis voor de kwartiervergadering te Osch op 2 juli 1759,

Tekenen: Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf, Gijsbert van Creij,  Jan Jansen van Kreij, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel.

 

Blz 225 dd 30 juli 1759

Verzoek van Hendrik Hanegraaf en Adriaan Weijgergangs als aangestelde voogden over de minderjarige Johanna en Peter Weijgergans door wijlen Francis Weijgergangs verwekt in eerste huwelijk met Emerens Peter Beijvelt, later hertrouwd met Christina Jan Hendricx, en heeft Francis in naam van de 2 onmondigen op 23 janauri 1749 ten overstaan van de schepenen in Den Bosch, vernadert een huis, hof schuur en verscheijde percelen land, te Nuland en Rosmalen , die Jan van Vechel als man en momboir van Margriet Peter Beijvelt voor heren schepenen van Den Bosch had verkocht en opgedragen aan Adriaan willems van Creij op 5 november 1748, voor 1250 gulden. De penningen voor de vernadering zijn genomen met den onraat zijn genomen uit de gereedde goederen des boedels die Francis Lambert Weijgergangs en zijn 2e vrouw waren bezittende. Daarbij zijn enige penningen uit de boedel van de 2 voorkinderen erbij gekomen. Er moet nog 800 gulden betaald worden. Ze vragen tot een accoord te mogen komen, na advies van naaste vrienden: Hendrik van de Ven en  Gerrit Weijgergangs,

Tekenen: Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel,

 

Blz 230 dd 30 juni 1759

Schepenen verklaren op verzoek van Aart van Gestel, gebruiker van een hoeve en landerijen alhier te Nuland, gemeenschappelijk genaamd de Molengraafse Hoeve, toebehorende Mejuffrouw Allegonda Maria suijskens, inwoonster van Den Bosch, dat in de hoeve is gelegen een perceel land, groot 1,5 mergen, die zolang hen heugt altijd met gagel was gewast en voor heijde gelegen heeft en nooit is besaaijt geweest , dan in voorleden jaar voor de helft en nu dit jaar voor de rest door de verzoeker met haver is besaaijt

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 231 dd 30 juli 1759 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willemeijn Willems van Rosmalen, gaat trouwen te St Michielsgestel

Tekenen: Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Creij, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 233 dd 4 augustus 1759

Schepenen authoriseren Peter van de Ven om op donderdag 9 augustus naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de algemene middelen

Tekenen: Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Creij, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 235 dd 29 augustus 1759

Compareren de 4 dochter van de Capiteijn Arpeau te weten Maria Dorethea Lowise, Susanna Sophie Anna, Sophie Anna Elisabeth en Margaretha Alexandrie, inwoonsters alhier, en omdat er hier geen resident van Vranckrijk zich onthoud krijgen ze nu deze verklaring van de schepenen,

Tekenen: W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Paulus Govers

 

Blz 236 dd 22 januari 1760 borgbrief

Alhier uit wettig huwelijk geboren Francijn Peters van Os, gaat trouwen en wonen met Jan Vogels te Berlicum

Tekenen: Peeter van de Ven, Jan Jansen van Creij, Paulus Govers.

 

Blz 238 dd

Condities waaronder publiek verkocht wordt goederen te Rosmalen en Nuland door

Jan van der Ven, Geert van der Ven, Creijn van Houtem gehuwd met Maria van der Ven, allen inwoners van Rosmalen, alle erfgenaam van hun vader Adriaan van der Ven

-       perceel teulland 4 lopens, op den Wolfsdijck onder Nuland, sijnde een huisplaats met sijn houtwas, voorpotingen, oost Heer de Guth, west Michiel van Tuijl, zuid Jan van der Velde, noord de gemeene straat, aangekomen van hun ouders en vrouwsouders

Akte stopt zonder gepasseerd te zijn en zonder ondertekening

 

Blz 249 dd 8 december 1759 Staat en Inventaris

Van de goederen nagelaten na de dood van Marten Boerdonk voor Megtel Laurens van Dinter, zijn weduwe, gaat nu trouwen met Toon Jan Hendrik Timmers,

-       bed met toebehoorten

-       een kist

-       2 kasten

-       Een sopkeetel

-       Een handkeetel

-       Een bedpan

-       Een tinnen kom

-       10 tinne lepels

-       2 lampen

-       1 tafel

-       6 stoelen

-       Een corn met haar toebehoorten

-       Een roomtop

-       Hoogkar

-       Ertkar

-       Ploeg

-       Greel

-       Saal

-       Ligt

-       Een paar hagten

-       haal

Tekenen: merk Megtel Laurens van Dinter, Peeter van de Ven, Paulus Govers

 

 

 

 

Blz 252 dd 30 januari 1760

Compareren Hendrik Hanegraaf en Adriaan Weijgerganx als aangestelde voogden over Johanna en Peter Weijgergans, onmondig kinderen van Francis Lambers Weijgergangs en Emerens Peter Beijvelt

Geaurthoriseert door de schepenen alhier dd 30 juli 1759

En Cristina Jan Hendricx weduwe van Francis Lambers Weijgergangs, inwoonster alhier, hebben een accoord gemaakt vanwege een capitale som van 800 gulden, die de eerste schuldig zijn aan Cristina Jan Hendriks, ten behoeve van de 7 kinderen die zij in hun huwelijk verwekt hebben. Uitbetaald wordt bij het bereiken van de jaren van mondigheid, verder betalen ze rente van die som ofwel 24 gulden aan de 2 voorkinderen. Cristina neemt hiermee genoegen.

Tekent: Merk Christina Jan Hendriks, Hendirk Hanegraafm Adriaan Weijgergangs

Paulus Govers en Cornelis van Gemonde.

 

Blz 255 dd 16 februari 1760  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willem van Vechelen, gaat wonen en trouwen te Rotterdam.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jan Jansen van Kreij, Hendrik van Bakel, Paulus Govers, JD Cremers,

 

Blz 256 dd 27 februari 1760 borgbrief

Geboren te Heeswijk uit wettige ouders Michiel Daan Timmers  en Annemie Aart Venrooij / van Rooij? Is geboren van Den Dungen, zijn drie jaar hier woonachtig geweest,

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Kreij, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde.

 

EINDE

RA Nuland 52 Allerhande Acten 1743 - 1753                     versie 1.0

 

Blz 1 dd 22 augustus 1743

Authorisatie Presidentschepen Jan Wolfs voor de verpachting der gemene middelen te Den Bosch op 23 augustus 1743.

Tekenen: Jan wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van der Ven, Adriaan van alst, Lambert van Roij, Adriaan Willems van Creij

 

Blz 2 dd 28 augustus 1743 borg brief

Wouter Hendrick Bosch van eerlijke ouders geboren , vertrokken naar St Michielsgestel

Tekenen: Jan wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van der Ven, Adriaan Willems van Creij

 

Blz 5 dd 11 september 1743

Willem aenhuijs, drossaerd machtigd Hr en Mr Antony Versfelt , griffier en dijckschrjver polder van der Eigen, voor de clopschouw op 12 september door de dijkgraaf en Heemraden, over de watering

twee loten 259 en 261 die ten name staan van Willem Aenhuijs

nr. 14 sijnde 4,5 mergen; nr. 21 sijnde 4 mergen; nr. 36 sijnde 7 hont; nr. 40 sijnde 2 mergen; nr 78 sijnde 3 mergen; nr. 86 sijnde 1 mergen alle ten name van convent van de kruijsbroeren, Rentmeester Heer Tengnagel

alsnog nr. 137 sijnde 3 mergen staande te name van convent der fraters ofwel fraters hommelen bos, door W Aenhuijs aangekomen van het gemeene land, dd 7 juli 1738.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Lambert van Rooij, JD Cremers, secr.

 

Blz 7 dd 17 oktober 1743

compareert Gerrit van de Ven, littoijen, gewesene president, verhuurt aan adriaan van den Brand te Nuland: huis en hof aan de wolfsdijck tussen erve Aelbert Claessen aan ene kant, Jan Giele van Tuijl aan de andere kant, item 2 stukken land  te Geffen "den halven kerkenkamp" , nu in gebruik door Jan Baars voor 31 gulden per jaar.

Tekenen: G van der Ven, merk Adriaan van der Brand, Jan wolfs, Hendrik van der Ven.

 

Blz 12 dd 22 oktober 1743

Jan Wolfs regerend president alhier compareert op verzoek van Willem Pennings,  Rooms Priester alhier, dat hij blijft bij zijn eerdere verklaring op 8 juni 1743 voor schepenen alhier,

Jan Harlager, om zijn kinderen terug te krijgen op Nestelrooijs of Vechelse bodem, dan zou hij aan Harlager een jaar kostgelt geven voor hem en zijn 2 kinderen, of wel 200 gulden gelds, die weijgerde dit te doen,

Tekent: Jan Wolfs, Hendirk van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers

 

Blz 13 dd 20 november 1743 Erfdeling van Creij

Erfdeling voor Eijmert Peters van Creij en Willem Peters van Creij, minderjarige zoon met momboir Hendrik van de Ven, Ceele Driessen Quack gehuwd met Anneke Peters van Creij,allen inw van Nulant, Dirck Claasse van der Smissen te Maren, weduwe van wijlen Hendrien Peters van Creij, voogd over hun kinderen, allen erfgenamen van Peter Eijmers van Creij, hun vader en grootvader, goederen te Nulant en Geffen.

eerste lot: Willem Peters van Creij

- helft van huis en land groot int geheel 7 lopens en 27 roeden, oost: erfgenamen heer en meester Suijskens, west gemene straat, zuid: gijsbert Ruijs, noord: Dirk spierings

hieruit te vergelden:

- helft van 9 vaten rogge aan de kerk van Geffen

- heflt van 6 vate rogge aan armen van geffen

- helft van een gulden, 3 stuijvers of drie ponden peyments aan de armen van Nuland

- helft in 200 gulden capitaal aan Juffrouw  Becks te SBosch

Tweede lot: Eijmert Peters van Creij

- helft van huis en land groot int geheel 7 lopens en 27 roeden, oost: erfgenamen heer en meester Suijskens , west gemene straat, zuid: gijsbert Ruijs, noord: Dirk spierings

hieruit te vergelden:

- helft van 9 vaten rogge aan de kerk van geffen

- heflt van 6 vate rogge aan armen van geffen

- helft van een gulden, 3 stuijvers en drie pnden peyments aan de armen van Nuland

- helft in 200 gulden capitaal aan Juffrouw  Bex te SBosch

derde lot: Ceele Driessen Quack

- twee lopens 12 roeden te Nuland "in den Goeden Coop" oost: Maria quack, west: mej de weduwe Hr de Booij, zuid: erfgenamen Claas van Gerwen, noord: gemene straat

hieruit:

- 2 gulden, 10 stuijvers aan het geestelijk comptoir Rentmeester Tengnagel in een meerdere pacht van 5 gulden met mej. de Booij voorschreven

vierde lot: Dirk claasse van der Smissen

- 6,5 hont hooiland  sijnde de helft van 13 hont met Peter van der Linden te Nuland "in de Nulantse Campen", oost: Peter van der Linden, west: De Heer Jan Lowies Versterre , zuid: t middelst Nulant , noord: Heer Willem Aenhuijs, drost van Nulant

- perceel teulland/weiland te Geffen "den Ligt berg" oost : weduwe Gerrit van Gemonde, westw: kinderen Claas van Gerven, zuid: gemeene straat, noord: den Loopgraaff

Hieruit te vergelden: 50 gulde kapitaal aan Hendrik en Peter van de Ven, 50 gulden aan de Heer Giestel tot SBosch, 5,5 vat rogge aan geestelijk comptoir van Tengnagel

Tekenen: merck van Eijmert van Creij, Dirk van der Smissen, Ceel Quacq,

Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen van Alst.

 

Blz 25 dd 8 januari 1744  borgbrief 

Geertje Claassen, gaat elders trouwen.

Tekenen: Jan wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen van Alst, Lambert van Rooij, Willem van Vlijmen, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 27 dd 22 augustus 1744

Authorisatie Jan Wolfs, president schepen voor de verpachting der gemeene middelen te Den Bosch dd 24 augustus 1744

Tekenen: Jan wolfs, Hendrik van der Ven, Lambert van Rooij, Willem van Vlijmen, Adriaen Willems van Creij, J v Nouhuijs, Miggiel van Tuil (?)

 

Blz 28 dd 11 januari 1745

Ondervraging door W Aenhuijs drossaard alhier

geerit van de Leege, 85 jaar, outschepen

Corstiaan van gogh, 70 jaar, oud president

peter van der Ven, oud schepen en Heemraad

michiel boudewijns van tuijl, regerend schepen

hendrik teunisse van gestel, regerend gesworene

willem jan  peters bastiaansen

allemaal inw van Nulant

ivm De Heer Hugo Guet , wonend te Nuland, die ze allemaal goed kennen.

Hij heeft een duijfhuis of duijven Tille. Over duiven weet de eerste en tweede niet, de anderen hebben wel eens duijven op het huiske gezien of zien vliegen. Het staat  bij zijn huis en is opgericht in aug/sept 1744 , de 3e en 4e deponent hebben mee helpen bouwen, eerder heeft er niet een ander duijfhuijs gestaan.

Tekenen: Merk Gerit van de Leege, Corstiaen van Gogh, Peeter van de Ven, Miggiel van Tuil, merk Hendrik Jan Bastiaans, Hendrik van Gessel, Willem Jansen van Rooij,

Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Willem van Vlijmen, Adriaen willems van Creij.

 

Blz 35 dd 27 januari 1745

Peter Crijne van der Lee heeft uit gezonde stallen 50 schapen gekocht, alwaar geen sieckte of besmetting is gewaar geworden.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Adrijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 36 dd 10 februari 1745

Collecteren van de verpondingen, bede en gemeene middelen eindigen december 1744 en wordt overgegeven aan Willem Aenhuijs

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Willem van Vlijmen, Lambert van Roij, J v Nouhuijs, Miggiel van Tuijl, Adriaen willems van Creij, W Aenhuijs, J.D. Cremers, secr.

 

Blz 38 dd 21 mei 1745

Gekochte beesten door Antonius Tijckens die gaan naar Oudewater, hebben met haar en teijken hebben gehad de sieckte die hier te lande vengeneert, waarvan zij zijn hersteld, zoals de buren verklaren.

Jan Nies en adriaan willems van Creij, regerend schepen,

-       een rundbeest, oud 5 jaar, van haar Swart spreeuwt, drie calveren al gehad,

-       een Swart speeut hockeling

-       een rood bonte hockeling

-       een rood blaarte coeij oud 8 jaar, 6 kalveren gehad

Geurt van Osch en Gijsbert Ruijs

-       een rood spreeut, oud 4 jaar met drie calveren

-       een rood bont beest, oud 5 jaar, 3 kalveren gehad

Lambert van Rooij en Geurt van Osch

-       een beest Swart spreeut, oud 3 jaar, 2 kalveren gehad

Sijmen Gerrit Bosch en Zeger van de Poel

-       een beest rood blaart, oud 12 jaar, 7 kalveren gehad

Tekenen: Geurt van Os, Lambert van Roij, Gijsbert Ruijs, merk Welle van der Poel (?), Adriaen Willems van Creij, Jan wolfs president schepen.

 

Blz 40 dd 4 juli 1745

Monsieur Peter Boudewijns van Davervelt, meersterchirurgijn  te Berlicum visiteert, op verzoek van W. Aenhuijs, het doode lichaam van Megilina Bol, gewesene dienstmaagt mevrouw de weduwe Bosman, verongelukt door het omvallen van een car bij huijsinghe duijnendaal te Nuland en na 5 dagen overleden. Neusbeen gefractureerd en was gepentreerd door de deuremater en gepassert door de sinus sagitalis, bevonden enige sangues tussen het cerebellum en de deuremater.

Tekent: PB van Davervelt, Hendrik van der Ven, Adriaen willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 41 dd 24 augustus 1745

Authorisatie jan Wolfs, president, voor de verpachting der gemeene middelen op 21 augustus 1745 te Den Bosch.

Tekenen : Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Thijs Ruijs, Adriaen willems van Creij, Miggiel van Tuijl, J v Nouhuijs, Peeter van Bocxtel.

 

Blz 43 dd 17 januari 1746 

verpondingen  ( lange actie, alle bepalingen )

ingezet lambert van Rooij, oud schepen alhier, op tegen het beursloon van iedere hondert gulden 6 gulden, gemijnt door Willem de Kort, inwoner van Geffen,  op 5-6-0,

2 stuijvers minder door JH Mooren.

2 stuijvers minder door Lambert Sepe Weijgerganx

2 stijvers minder Willem de Kort

2 stuijvers minder door JH Mooren. ( dus 4-18-0), heeft het gekregen stelt als borg Heer Sebastiaan Hugo de Goet, inwoner alhier.

Mooren blijft in gebreken een borg te leveren,

Kortom Willem Joost de Kort voor 5-0-0 voor elke 100 gulden, stelt tot borg Adriaen Willems van Creij en Hendrik van der Ven, tekenen: W d Kort, Adriaen Willems van Creij, Hendrik van der Ven

 

(in marge: collecteren zal in 1746 geschieden als in 1745 worden veraccordeert.

22 febr 1746, tekenen Jan Wolfs, Adriaen Willems van Creij, Hendrik van de Ven, Tijs Ruijs, Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Johan Hendrik Mooren, W.v. Wolfsbergen) )

( in marge: continueren in 1746 en 1747 – niet getekent)

( in marge: continueren in 1749 en 1750- voor 5-15-0, tekenen 27 mei 1750 door JH Mooren, Wv Wolfsbergen, Jan Wolfs, Gijsbert van Creij, )

( in marge continueren in 1751 – dd 9 mei 1752, tekenen JH Mooren, Jan wolfs, Peeter van de Ven, Jacop van Creij, Gerit van Gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaen Verstegen,

( in marge: continueren voor 1752, 1753, 1754 en 1755 – voor de som van 6-10-0, dd 14 januari 1755, tekenen: JH Mooren, W. v Wolfsbergen, Peeter van de Ven, Gerit van gogh, Adriaen Verstegen, Gijsbert van Creij, Simon van de Wetering, )

 

Ook worden te beurde gebracht: het hoofgelt, besaijt, geslagt en accijns, uitmakende slands middelen over 1745 ingezet door Lambert van Rooij, voor 6-10-0. Gemijnt door Willem de kort op 5-4-0.

2 stuijvers minder door JH Mooren.

2 stijvers minder Willem de Kort

2 stuijvers minder door JH Mooren. Gebleven aan 4-18-0. Borgen Heer Sebastiaan Hugo de Goet en Claas Verstegen.

Mooren blijft in gebreken een borg te leveren,

Kortom Willem Joost de Kort voor 5-0-0. Borgen Adriaen Willems van Creij, Hendrik van der Ven

tekenen: W d Kort, Adriaen Willems van Creij, Hendrik van der Ven

( in marge: 18 mei 1746: protest door JH Mooren die het alsnog krijgt.

tekenen: JH Mooren, W. v Wolfsbergen, Jan wolfs, Hendirk van de Ven,  Adriaen Willems van Creij,

Gehele acte wordt ondertekent door Jan Wolfs, Hendrik van de Ven - schepen, Adriaan Willems van Creij – schepen, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs. JD Cremers, secr.

 

Blz 54 dd 26 januari 1746

Jan Wolfs over afrekening van 1742

Op 17 november 1745, zijnde reght dag, waarbij verschillende mensen aanwezig waren in de raadkamer, waarop Johan Theodorus Lemmingh mede inwoner alhier, seer scheldende en onbehoorlijke woorden tegen Jan wolfs uitte “Bent gij president, gij bent een dief, gij hebt de gemeente en anderen mijn grond ontstoolen”. Lemmingh betoogde dat Wolfs voor enige jaren hout had gekocht van de Heer Gistel, dat hebt gij uw grond ingeleijd, en so de erf van die Heer de uwe gemaakt, en ten tweede zo hebt gij mijn land, neffens jou in Pelshof gelegen, van het mijne tot het uwe meer als een ingetreede of voore afgebout, en mijn grond so ontstoolen, totdat ik het van u gecogt het, ten derde so hebt gij de gemeijnte ontstoolen door afgraaven van de Endepoel voor jouw huijs en groote voorpotingen die gij gedaan hebt op de gemeijnte – is dat niet de gemeijnte bestelen?” en dergelijke woorden.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Adriaen Willems van Creij, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs, Peeter van Bocxtel.

 

Blz 57 dd 7 maart 1646

Compareren Crijn Gerrits de Veer en Beelke Aarts J:D , beiden te Nuland wonend die verklaren ter instantie van Willem Aenhuijs, drossaard , naar daartoe door de vorster verzocht te zijn, dat zij op vrijdag 25 februari 1746 na de middag samen uit de stad gekomen, bij de steenweg van Hintum kwam hen tegemoet Johan van Nauhuijs slands deurwaarder, inwoonder van Nuland , op weg naar Den Bosch.

Tekenen: merk Creijn Gerits de Veer, merk Ceelke Arts,

Adriaen Willems van Creij en Miggiel van Tuijl, schepenen.

 

Blz 59 dd 7 juni 1746

Compareren Jan Leenders Verhoeven en diens huisvrouw Clara Boerdonk, Marten Boerdonk, alle van competerende ouderdom, verklaren voor drossaert Aenhuijs dat op 3 juni 1746 kwam een groep Hongarise militairen door Nuland, met witte rocken met rooij opslaggen en groen en andere kleeasie,

Zoals gezegd werd een vrije compagnie van de Hertog van Cumberland. In de herberg van de eerste twee commanderden ze om bier en jenever die ze kregen voor 2-10-0, niets betaald, gingen verder op weg naar den Bosch. Later nog drie mannen van dezelfde troep , ook niet betalen, brutaal en gewelddadig. Een schoot met een snaphaan de derde in zijn been, die bang was zijn been te verliezen, ze hebben de kogel er niet uitgekregen. Het schot werd gedaan in het agterhuis, dat wonder boven wonder geen vlam vatte. Hij dreigde weer te schieten, laadde zijn geweer. Hij werd tegen gehouden door iemand die te hulp was geroepen en te paard aan kwam rijden. De militairen trokken zich terug.

Tekenen: merk Jan Leenders Verhoeven, merk Clara Boerdonck, merk Marte Boerdonck.

Hendrik van de Ven, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers.

 

Blz 63 dd 20 augustus 1746

Authorisatie om op 22 augustus te gaan naar Den Bosch voor de verpachting der gemeene middelen, akte niet met naam ingevuld, wel ondertekent door Hendrik van de Ven, Tijs Ruijs, Jan Wolfs, Peeter van Bocxtel,

 

Blz 64 dd 20 september 1746

Ondervraging op verzoek van Willem Aenhuijs van Jacob Blommers, 70 jaar, oud schepen, Jan van Grinsven, 30 jaar ( hospis van het huijs Hei en Wei) en Antony van Nuland , 25 jaar.

Op 9 sept 1746 in huijs Hei en Wei alhier, dat toebehoort aan de drossaard; de eerste verklaard er niet te zijn geweest, heeft van zonneopkomst tot ondergang gewerkt. De twee anderen verklaren er te zijn geweest. De tweede verklaart dat er soldaat binnenkwam met blauwe monteering, samen met Evert Boerdonck uit Geffen. Hij weet van welk regiment, en dus ook niet of de soldaat van het regiment van de heer generaal de Guy was. De derde heeft hen ook gezien.

De soldaat vroeg een glas bier en gaf een Sestalven en kreeg daarvan niets terug van den hospes.

De hospes verklaart dat hij geen bier gevraagd had, geen geld gegeven heeft maar al snel in het agterhuijs is gaan liggen en zijn degen in bewaring heeft gegeven aan Evert Boerdonck. De derde verklaart hem uit het agterhuijs in de keuken hebben sien aankomen. Aanwezig waren ook Marten jan Martens en diens zoon uit nistelrode, en Huijbert Aarts uit Hees

De soldaat zou uijt het huijs zijn gegaan om zijn water af te staan, samen met Evert Boerdonck,  met enig verschil in woorden. Evert zei dat de Soldaat de kan bier moest betalen zo hij in Hintem beloofd had, toen Evert voor de soldaat betaald had. De soldaat zei “ik betaal voor geen hondtsvot of gij liegt als een hondsvot, waarop Evert Boerdonk geld vattende uit zijn sack om het verteerde te betalen zonder enige quade woorden tegen de soldaat te zeggen.

Drie andere buijtenluiden zijn ook naar buijten gegaan en hebben de soldaat een snee over zijn rechter arm,  en de tweede een snee onder het kaakbeen toegebracht door de montering heen, en een derde onder de linker arm, toen de soldaat zijn mes pas trok, en gingen de drie boeven lopen? was de vraag van Aenhuijs.

2 en 3 verklaren dat zodra de soldaat en Evert ( die de boterkorf nog op zijn rug droeg)  buiten waren, zij meteen met messen tegen elkaar gingen snijden en zij trachtten hen te scheijden, Evert riep dat de soldaat het eerst het mes had getrokken. Toen kwam de soldaat met mes in de vuijst op hen toelopen, om de hospes te steken of te snijden. De vrouw van de Hospes begon te “krijten en lamiteeren “, waarop Antony van Nuland toeschoot om te helpen de hospes te ontzetten. De soldaat werd tot stilstaan gebracht en vroeg om een emmer water, die hij kreeg van de hospes, die toen zag dat hij gekwetst was en bloeijde. De vraag van Aenhuijs of de drie daders van het fijt niet weer binnen zijn  gekomen en zeiden: “Slaat den hondsvot maar dood”?

2 en 3 verklaren dat er niemand het huis is binnengekomen als Evert Boerdonk.

Gevraagd werd of de soldaat niet gevraagd had in huis te mogen blijven, maar dat de hospes dat weigerde en – nadat het meijsje hem de degen had gegeven – 5 uren bleef liggen buijten het huis. 

Van Grinsven verklaart dat de soldaat dit niet heeft gevraagd, wel een andere soldaat vroeg hem naar de gekwetste te kijken. De tweede soldaat zette de eerste recht tegen een boom en ging zelf richting Den Bosch, na een uur ging de eerste soldaat de Graafse baan op naar Hees

Tekenen: merk Jan van Grinsven, Antoni van Nulant, Adriaen Willems van Creij, Thijs Ruijs.

 

Blz 77 dd 1 dec 1746

Jan Claase Verstegen inwoner van Hees en Antony Hannegraaf inwoner van Nuland, als naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen en Maria Pels, in leven wonend te Nuland, stellen zich tot voogden aan en worden benoemd.

Tekenen: Jan Verstegen, Antoni Hanegraaf, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs, JD Cremers, secr.

 

blz 79 dd 3 dec 1746 Borgbrief

Jenneke Maria van der Sluijs, geboren te Nuland, gaat trouwen en wonen te Groot Lidt

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Adriaen Willems van Creij, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs, Peeter van Bocxel, JD Cremers, secr.

 

blz 81 dd 23 maart 1747

Compareert Deurwaarder Johan van Nouhuijs, wonend te Nuland, verklaart zich ten uijtersten gegraveert te vinden dat de schepenen ten nadelen van hem hebben kunnen goedvinden en ten voordele van Willem Aenhuijs, drossaard alhier, op het op 18 maart appel aan de leenhoven van Brabant en lande van Overmaase in Den Haag, en verklaart het appel binnenkort te behandelen. Hij commiteert de vorster van Nuland, die de macht heeft om exploiten te doen en hiervan behoorlijke insinuaties te doen aan de heren schepenen van Nuland,

Tekenen: J v Nouhuijs, Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij,  JD Cremers, secr.

 

blz 84 dd 10 juli 1747 Erfdeling

Erfdeling voor Gerrit Corstiaen van Gogh, Peter van der Ven x Maria corstiaen van gogh, Adriaan janse verstegen x Eerken corstiaen van gogh, Jenneke corstiaen van Gogh en haar momboir, allen erfgenamen van Corstiaen van Gogh

eerste lot: Gerrit Corstiaens van Gogh

-       huis, schop, backhuis, boomgaert, met opwassende boomen en houtwas, groot 4 lopens en 44 roeden, oost Peeter van de Ven c.s., west gemene straat, zuid en noord Dirk Spierings, aan de Loonse straat

-       perceel teulland, gelegen te Nuland tegenover de windmolenberg, groot 1 lopens en 7 roeden, oost en noord de Fratershoef, west gemeene straat, zuid Peter van der Linden

-       perceel teulland onder Rosmalen, genaamd den Schild, groot 3 lopens en 33 roeden, oost mevrouw van Geffen, noord Willem Bijvelt

-       een mergen hooi of weiland, onder Rosmalen, genaamd Scheffelscamp, oost Matijs Jan Bos, west Lambert Hendricx van Hees, zuid strekkende van de Wetering , noord tot op de Hoefgraaf,

Te vergelden uit dit lot elk jaar bij lighmis 1/3 deel van 8 gulden met Adriaan van der Ven en Jan Aent Hoog, aan het geestelijk comptoir der beursen en benificien der studenten tot den Bosch onder administrtatie van de Heer S Gravensande, verder 1/3 deel in rente van 6-8-0 aan geestelijk comptoir van Tengnagel, verder 0-1-12 aan nabuurcijns aan Nuland

tweede lot: Peeter van de Ven

-       perceel teulland gekomen van Hilleke Adriaan Wouters, groot 2 lopens en 34 roeden, oost en west Joost Hannegraaf, strekkende van de gemene straat ten noorden tot op de erve van Tomas Hendricx Hanegraaf c.s. ten zuijden, onder Nuland

-       perceel weiland groot 1,5 mergen te Nuland, aan de Nulandse straat, oost den verkrijger, west de Heer Gistel, zuid Jan Ruijs, noord de straat

-       een mergen weiland gelegen opt Agterst Nuland, oost Jan van den Broeck, west het groot gasthuijs tot Den Bosch strekkende van den agterste Graaf zuid, tot op hoefdijk noord,

Te vergelden: een rente van 1-10-0 in een meerdere pacht van 3 guldens met Gerrit Jan Spierings aan de armen van Dinther,

derde lot: Adriaan Jansen Verstegen

-       perceel teulland binnen Nuland, groot 3 lopens en 18 roeden, met den houtwas, oost de verkrijger, west Peter van der Linden, zuid gemeente van Geffen, noord Joost Hannegraaf, de houtwas ongedeelt en ongescheiden met Willemke, weduwe Jan Lambers de Wert

-       8 hont weiland onder Nuland, op het Groot Hoog, oost Joost Hannegraaf c.s, west Heer van Nuland, zuid de Nulandse straat, noord neteringsgraaf,

-       2 hont hooiland gelegen tot Herwaarden, “op de bergen”, in een meerdere camp van 4 hont, met Jenneke Corstiaens van Gogh, ongedeeld, noord Gerrit Melte tot Heeswijk, zuid de erfgenamen Peter Hoecken, oost tot op den Middelgraaf

Te vergelden rente van 0-1-12 in een meerdere pacht van 0-3-8 stuijvers aan de kerk van Geffen, met de weduwe van Jan Lambers de Wert.

vierde lot: Jenneke Corstiaens van Gogh

-       perceel teulland onder Nuland, aan de Nulandse straat, groot 4 lopens en 5,5 roeden, oost en west Jan Aent Hoog, zuid de Nulandse straat, noord Bosstraatje

-       perceel teulland aan de Nulandse straat, gecoomen van Rut Wouters, groot 4 lopens en 3 roeden, oost de weduwe Jan Wouter Baars, west Gerrit Spierings, zuid de Nulandse straat, noord Bosstraatje.

-       2 hont hooiland te Herwaarden, “op de bergen”, in een meerdere camp van 4 hont, samen met Adriaan Jansen, noord Gerrit Melte tot Heeswijk, zuid de erfgenamen Peter Hoecken, oost Hamgraaf tot op den Middelgraaf

Tekenen: Gerit van Gogh, Peter van de Ven, Adriaan Janse Verstegen, Jenneken van Gogh,

Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

blz 95 dd 14 aug 1747

Compareert Harske Jan Jacob Langens weduwe van Geurt Paulus Govers te Nuland, geassisteerd door 2 verkozen momboiren en verklaart dat na haar dood haar 2 oudste zonen ( paulus geurt govers en peter geurt govers ) voogd worden over de  4 onmondige kinderen. Allemaal kinderen van Geurt Paulus Govers, niet getekende akte.

 

blz 97 dd 15 aug 1747

Compareert Harske jan Jacob Langens weduwe Geurt Paulus Govers zelfde akte als hierboven nu wel getekend door Haerske Jan Langens, de weduwe Geurt Govers, Jan Wolfs, Jacobus Langens JD Cremers, secr.

 

blz 98 dd 2 sept 1747

Authorisatie Adriaan van Alst , schepen om op 5 augustus 1747 te gaan naar dn Bosch voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Adriaen Willems van Creij, Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij, Tijs Ruijs, JD Cremers, secr.

 

blz 99 dd 4 november 1747

Lijst om over te geven aan de ontvanger van de verpondingen verpondingen van het kwartier van Maasland ivm de resolutie van 13 juni 1747 waarin landerijen bij opdracht geinundeert werden, gelegen onder Nuland in de Polder van der Eijgen, in 1746, met aangeven hoeveel deze landen bijdragen aan de beede en verpondingen

Onder Nuland in de polder van der Eijgen 238 mergen en 3,5 hont gelegen in verschillende blokken, streeken, gehorende genaamd de Corte Hoeve, Gemeene Hoeve, Heuvelcampen, Agterst Nuland en enige percelen van het middelst Nuland, samen in de verpondingen 286-8-0

In de beede 1/5 van de verpondingen zijnde 57-13-12

Tesamen 344-1-12

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij, Tijs Ruijs.

 

blz 102 dd 4 november 1747

Compareren Joos Hannegraaf, oud 76 jaar, Gijsbert Ruijs oud 70 jaar, beiden out president

Corstiaan Bijvelt, lambert Weijgergangs , beiden ca 76 jaar oud en oud schepen, antony van Nuland, 66 jaar, allen inwoners van Nuland, verklaren dat bij inkwartiering van soldaten, haar palen vertoont hebbende het huijs of casteel van Geffen staande te Nuland onthoudende dat huijs van de biljetering

Nie meer als de andere ingeseetene is verschoont geworden, ze verklaren allen meermalen met debiljeteering te maken te hebben gehad, samen met hun medeschepenen. Verklaren verder dat de Heer of Vrouw van Geffen op het kasteel verscheijde dienstboden heeft tot de bouwerij, zodat er een ingesetende van kan bouwen.

Verder over de aanslag aan de bewoners van het casteel in personele lands en dorpslasten werden ze als andere ingeseetene aangeslagen. Ze hebben nooit gehoord of gezien van een privilentie op dit gebied. Verder geven ze aan dat er nooit een gevangene van Geffen op het Casteel in Nuland gezeten.

De laatste crimineel van Geffen is door drost de Booij naar SBosch gebracht naar de Gevangenpoort.

Tekenen: Joost Hanegraef, Gijsbert Ruijs, Corstiaen Beijvelt, Lambert Seepen, Antoni van Neulant, Hendrick van der Ven, Gijsbert van Kraij.

 

blz 106 dd 7 november 1747

Compareren Antony Hanegraaf en Jan Claas Verstegen als momboiren van de minderjarige kinderen van Adriaan van der Beysen, verpachten een huijs en land te Nuland in Vinckel, nu gebruikt door Gerrit Jan Aarts den Mulder, ingezet Jan van Grinsven te Nuland  74 gulden, afgemijnt op 86 gulden, 20 slagen. Borg Gijsbert van Grinsven te Nistelrooij  en Gerardus van Wert.

Te vergelden uit het goed:

-       aan de armen alhier een schepel rogge

-       schepel rogge aan geestelijk comptoir van Tengnagel

Tekent: merk Jan van Grinsven, Jan Claas Verstegen, Antoni Hendrick Hanegraaf, merk Gijsbert van Grinsven, Gerardus van Wert, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

blz 115 dd 13 januari 1748 voogdenbenoeming

Compareert Jan Tijsse van Creij inwoner van Nuland als naaste bloedverwant van de onmondige kinderen van Adriaan Tijsse van Creij inwoner van Nuland, en Adriaan willems van Creij, regerend schepen alhier als mede momboir.

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaan (?) Adriaan van Alst.

 

Bblz 117 dd 19 februari 1748

Schepenen verklaren dat Jan Huijbers van Zochel,  inwoner van Hees,  pachter is van een perceel hooijland te Nuland  "in de gemene hoeve", groot 13 hont staande , in het verpondingsboek ten naam van de kerk van St. Jan , geen genot in de jaren 1746 en 1747 heeft gehad vanwege de inundatie.

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaan van Alst.

 

Blz 118 dd 23 maart 1748

Compareert Johannes van Nauhuijs, deurwaarder van de Raad van staten van de Verenigde Nederlanden wonende te Nuland, verklaart sig ten uijterste beswaart te vinden, vanwege een appointment ten nadeel van hem en ten voordeel van Willem Aenhuijs drossart alhier, dd 15 maart 1748, hij gaat protesteren voor de Raad van Brabant en lande van Overmaase te Den Haag. De schepenen beloven met de uitvoering geruime tijd te zullen wachten. Hij stelt de vorster aan tot zijn gemachtigde.

Tekenen: J v Nouhuijs, Gijsbert van Kraij, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 119 dd 7 juni 1748

Compareert Adriana genaamd van Genderen/ van Gelderen (in marge), meerderjarige jonge dochter wonend te Nuland, draagt over aan Gerrit Lemmingh, heer van Herpen , coopman te Amsterdam

voor honderd gulden een perceel hooijland van 3 mergen te Zuijlecom in Bommeler wert omtrent het casteel aldaar, aangekomen via besloten testament van de Heer Arnoud van Gendere.

Tekent: merk Adriana van Genderen, Gerrit Lemmink, Adriaen Willems van Creij, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 121 dd 28 augustus 1748 borgbrief

Anna Maria van alst alhier geboren, gaat elders trouwen en wonen.

Tekenen: Jacobus Langens, Adriaen willems van Creij, Gijsbert van Craij, Willem Vorstenbosch, merk Dirk Spierings, JD Cremers, secr.

 

Blz 123 dd 9 september 1748

Authorisatie Adriaan Willems van Creij , president van Nuland voor de verpachting der gemeene middelen in Den Bosch op donderdag 10 september 1748.

Tekenen: Adrian van Alst, Willem Dirks Vorstenbosch, Paulus Govers, merk Dirk Spierings, JD Cremers, secr.

 

Blz 125 dd 30 december 1747 ( sic)

Compareert Corstiaen Beijvelt, heeft ontvangen 300 gulden en rente, uit een schuld aan Antony Hendriks aant Hoogh dd 2 februari 1683 ( comptoir der beede nr. 15 geregistreerd).

Tekenen: Corstiaen Beijvelt, Adriaen Willems van Creij, Adrian van Alst.

 

Blz 126 dd 25 september 1748 Erfdeling  Hanegraaf

Erfdeling tussen Adriaan Hannegraaf, Jacob Langens x hendrina hannegraaf en Jan hannegraaf

alle inwoners van Nuland, kinderen van Joost Hannegraaf.

Betreft goederen te Nuland, Hees, Berlicum, Middelrode, Rosmalen en Littoijen

Eerste lot: Adriaan Hannegraaf

- huis en land oost peter van der Ven, west: straat, zuid: toon hannegraaf, noord de straat te Nuland

- perceel daarbij "den halven Acker van Lambert Frensse”, groot 2 lopens en 24 roeden, oost en noord de weduwe Lambert van Boxtel, west de Vrouwe van Nuland, zuid de straat.

- 1/3 deel in perceel teulland, groot in het geheel 6 lopens gelegen als voor en genaamd "fraters bos", oost de weduwe Paulus Govers, west de weduwe Jan Lambers c.s., zuid de Geffense gemeente, noord de straat.

- 1 lopens en 11 roeden teulland gelegen als voor in de Nulandse straat, oost dirk Spierings, west erfgenamen Jan aent Hoog, zuid de straat, noord Adriaan van der Ven,

- 5 lopens en 25 roeden teulland gelegen als voor en genaamd “zijn korte en lange stukken”, oost de erfgenamen Jan Aent Hoog, west Zeeger van de Poel, zuid de gemeene straat, noord het kerckenhuijs

- een mergen hooi land opt agterst Nuland, oost mej. Abangelis, west Juf Maria Aent Hoog, zuid de middelste graaf, noord den Hoefdijck

- 2 mergen hooiland gelegen onder Rosmalen, in de Rosmalense hoeve, oost de Heer Pardijk, west de weduwe van Boxtel, zuid de erfgenamen van der Doelle, noord Jacob Langens,

- perceel weiland gelegen onder HH Berlicum en Middelrode, oost Antony Goodschalk, west de Aa,

- 1/3 deel in perceel hooiland onder Litthoijen, groot 1,5 mergen, oost de erfgenamen Peter Huijbers, zuid de weduwe van Joost Rom, noord den Polderdijck.

Te vergelden uit de lot jaarlijks:

-       6,5 vat rogge als de halve acker van Lambert Frensse metr 9 stuijvers geld aan geestelijk comptoir van Tengnagel in een meerdere pacht met de weduwe van Boxtel

-       2 guldens aan Tengnagel, in een meerdere pacht met de erfgenamen aent Hoog en de erfgenamen Corstiaen van Gogh, uit het land in de Nulandse straat

-       Uit het middelrooise perceel 18 stuijvers aan het chijnsboeck van Monsieur Godschalx

-       15 duijten nabuurcijns aan Nuland

Eerste lot moet wegen Jacob Langens en weduwe de Wert.

Tweede lot: Jacob Langens

- perceel teulland, groot 6 lopens, onder Nuland, genaamd het broot ven, oost den verkrijger, west Jan Wolfs, zuid de weduwe Jan Lambers, noord de gemeente

- 1/3 deel in perceel teulland, groot in het geheel 6 lopens gelegen als voor en genaamd "fraters bos", oost de weduwe Paulus Govers, west de weduwe Jan Lambers c.s., zuid de Geffense gemeente, noord de straat.

- perceel hooi of weiland onder Nuland, opt groot hoogh, groot 2 hont, oost de Vrouwe van Nuland, west Corstiaan Beijvelt, zuid den Hogenweg, noord de Neeteringsgraaf

- hooiland, gelegen als voor, groot 3 hont, oost de weduwe Jan Lambers, west Adriaan Verstegen, zuid den Hogenweg, noord de Neteringsgraaf.

- 4 hont hooi of weiland, gelegen als voor, oost de Vrouwe van Nuland, west west de erfgenamen Adriaan Gerits van Rooij, zuid de straat.

- mergen hooiland Agter opt Nuland, oost Dirk Spierings, west gemeene land, zuid de middelgraaf, noord den Hoefdijck

- 1/3 deel in perceel hooiland onder Litthoijen, groot 1,5 mergen, oost de erfgenamen Peter Huijbers, zuid de weduwe van Joost Rom, noord den Polderdijck.

- perceel hooiland, onder Heeswijk in een meerdere camp, oost Willem Vorstenbosch, west de erfgenamen Adriaen Weijne Spierings, noord de Aa.

- hooiland onder Rosmalen in de Rosmalense Hoeve, in een meerdere camp met Joost Hannegraaf, oost de Heer Pardijk, west de weduwe van Boxtel, zuid Adriaan Hanegraaf, noord Hendricus Vorstenbosch.

Derde lot: Jan Hannegraaf

- 1/3 deel in perceel teulland, groot in het geheel 6 lopens gelegen als voor en genaamd "fraters bos", oost de weduwe Peter Govers, west Jacob Langens, zuid de Geffense gemeente, noord de straat.

- 7 hont hooi of weiland gelegen onder Nuland en genaamd over den hogen weg , oost Vrouwe van Nuland, west Dirk Spierings, zuid Hogenweg, noord Neeteringsgraaf,

- mergen hooi of weiland op t Agterst Nuland, gekomen van Ceele Gijsbert, oost Heer Eijbergen, west Dirk Spierings, zuid de Middelgraaf, noord den Hoefdijck,

- 4 lopens teulland onder Geffen, oost Teunis van Nifterick, west de gemeene straat, zuid Jan Lambers de Wert, noord Peter Bruijste

- 1/3 deel in perceel hooiland onder Litthoijen, groot 1,5 mergen, oost de erfgenamen Peter Huijbers, zuid de weduwe van Joost Rom, noord den Polderdijck.

- mergen hooiland onder Rosmalen, in de Rosmalense Hoeve, in een meerdere camp met Jacob Langens, oost de weduwe van Boxtel, west Adriaan Hannegraaf, zuid Heer Pardijk, noord Hendrick Vorstenbosch.

- akker teulland onder Berlicum en Middelrode, oost west en noord Hendrik van Gerwen, zuid Juff Abangelis,

Tekenen: merk Jan Joost Hannegraaf, Jacobus Langens, Adriaen Hannegraaf,

Adriaen Willems van Creij, Gijsbert van Craeij

 

Blz 143 dd 25 september 1748 Erfdeling Ruijs

Erfdeling tussen Jan Gijsbert Ruijs, Wellen Gijsbert Ruijs, Gijsbert van Creij gehuwd met lucretia gijsbert ruijs, Johannes Coppens gehuwd met Hendriena Gijsbert Ruijs, allen kinderen van Gijsbert Wellen Ruijs en Jenneke Jansen de Wert, wonende te Den Bosch en te Nuland, betreft goederen te Nuland en Littoijen

Eerste lot: Gijsbert van Creij

-       huis met aangelegen landerijen en een houtbosje, gelegen aan Loonse straat, groot 4 lopens en 4 roeden, oost Heer Willem Aenhuijs, west de straat, zuid Joncker Lemmings c.s., noord weduwe Eijmert van Creij

-       teulland van 2 lopens, sijnde een streep gelegen als voor en genaamd zijn streep over de straat, oost straat, west Vrouwe van Nuland, zuid erfgenamen Joost Hannegraaf, noord gemeene straat, hieruit te vergelden aan de Heer Ewout Schravesande als rentmeester der beursen een rente van 2-10-0, aan het geestelijk comptoir van Tengnagel een zak rogge coornpacht met een rente van 10 stuijvers, 0-1-7 aan de nabueren.

Tweede lot: Jan Gijsbert Ruijs

-       4 lopens en 27 roeden teulland, genaamd wolfsdijck, oost Jan Tijsse van Tuijl, west Toon Hannegraaf, zuid mej. Weduwe de Booij, noord de straat,

-       4,5 hont hooiland gelegen onder Littoijen, in het Littoijens Broek, bovennaast oost weduwe Paulus Govers, zuid den Broekgraaf, noord den Polderdijck

Hieruit te vergelden: coornlacht van halve zak rogge aan het Geefhuijs te Ben Bosch.

Derde lot: Welle Gijsbert Ruijs

-       een huijsplaats met land daaraan van Jan van Iperen aan de nulandse straat, groot 9 lopens en 27 roeden, oost de erfgenamen Jan Aent Hoog, west weduwe Peter Spierings, zuid de straat, noord het Bosstraatje

Hieruit te vergelden een rente van 2-10-0 aan aan de Armen van Orthen.

Vierde  lot: Johannes Coppen

-       4 lopens en 11 roeden teulland gecomen van de Drossaard Croon, oost de straat, west weduwe Adriaan Gloudemans, zuid Joncker Lemmings, noord Jan Nolle

-       Perceel teulland, groot 3 lopens, gelegen aan Schotsheuvel, oost de erfgenamen Willem Beijvelt, west Vrouwe van Nuland, zuid Jan van Boxtel, noord Claas van Erp.

Te vergelden 6 vat rogge aan de lieve vrouwe Broederschap te Den Bosch

Tekenen: Gijsbert van Craeij, Wellen Ruijs, Jan Ruijs, Johannes Koppens, Adriaen Willems van Creij, Jacobus Langens.

 

Blz 154 dd 1 oktober 1748

Lijst gemaakt door de schepenen en gegeven aan de ontvanger der verpondingen van het kwartier van maasland, ivm resolutie van 13 juni 1747 die bij opdracht van het land geinundeerd werden,

in de polder van der eijgen 238 mergen en 3,5 hont in de corte en gemeene hoeve, heuvelcampen, agterste Nuland, en einige percelen van het middelst Nuland, doende in de verpondingen te samen 286-8-0

De beede is 1/5 hiervan dus 57-13-10

Tesamen 344-1-12

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaen van Alst, merk Dirk Spierings, Jacobus Langens, Willem Dirks Vorstenbosch, Gijsbert van Kreij, JD Cremers, secr.

 

Blz 157

Compareert Cornelis Sterckman, voster van Nuland die geauthoriseert is door Johan Hendrik Mooren als collecteur van slands verpondingen en beede, betaald voor het arresteren van goederen derhalve geen doorgang gevonden.

 

Blz 158 dd 16 mei 1749

Compareren Geurt Croone van Grinsven, Teunis Croone van Grinsven, Jan van Creij allen inwoners van Den Bosch en Rosmalen, die verhuren aan Gerrit van Rooij te Nuland:

Huijs, schuur, hof een boomgaart, met het land over de straat, en behalve de groote camer ten oosten, en het land aan de overkant van de straat ten oosten ter breete van de schuur, voor 30 gulden per jaar te betalen op kermis, jaarlijks betalen  aan Jan Tunissen van Creij. Voor de tijd van 4 jaar. Ook de helft van de appelen uit de boomgaart zijn voor de verhuurder. Bepaald wordt dat de huurder geen koebeesten in het huijs mag zetten, wel in de schuur. Borgen Jan Teunis het hort en Jacob Ariens van Rooij.

Tekenen: Geurt Jeroone van Grinsven, Antonie van Grinsven, merk Jan van Creij, merk Gerit van Rooij, merk Jacob van Rooij, Jan Tinus Thort.

Adriaan Willems van Creij, Jacobus Langens, JD Cremers Secr.

 

Blz 163 dd 22 augustus 1749

Compareert Jan van Nouhuijs inwoner alhier, voelt zich erg gegraveert door de acte van de Heren schepenen van Nuland in de zaak tussen verweerder en  Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland, dd 9 augustus 1749, op de 15e augustus aan de comparant geinsinueert, en appeleert voor de Heren schepenen van Den Bosch, belovende het vonnis te prosequeeren.

Tekenen:  J van Nouhuijs, Jacob Langens, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

 

 

Blz 164 dd 2 september 1749

Authorisatie Adriaan Willems van Creij, presidentschepen, voor de verpachting der algemene middelen in Den Bosch op donderdag 4 september.

Tekenen: Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Gijsbert van Creij, Willem Dirks Vorstenbosch, merk Dirk Spierings, Paulus Govers.

 

Blz 166 dd  ( niet afgemaakt)

Mej. Sara Spillenaar weduwe Jacobus de Booij, in leven secretaris van HH Nuland, Heer Christiaan de Booij pesenter van de tweede school tot Den Bosch,

Heer Adriaan Bronck, gehuwd met Maria de Booij,

Juffr Willema de Booij

allen wonend te Den Bosch en erfgenaam van Jacobus de Booij, willen te beurde brengen om te verkopen een weldoortimmerte huijsinge bij het marcktvelt,  met hof en aangelegen landerijen en nog wat verschijde percelen land, allen gelegen onder Nuland, hoogsel zal plaats vinden over 14 dagen in de herberg van Maria Quaacq op 3 december 1749. Volgen dan de coopcondities. Te vergelden een rente van 3 gulden aan Tengnagel, idem een rente van 1 gulden,

Ingezet Antony Spierings voor 260 gulden, opgehouden.

 

blz 183 dd 19 november 1749 en  3 december 1749

Onder voorgenoemde condities wordt verkocht:

-       Eerste koop: 1 lopens en 10 roeden land genaamd den nieuwen hof aan het markt velt, ingezet Adriaan Willems van Creij voor 126 gulden, gemijnt Hendrik Hanegraaf 135 gulden met 15 slagen. Tekenen: Hendrik Haanegraaf, Adriaan willems van Kreij, Paulus Govers, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck.

-       Tweede koop: 8 hont weiland gelegen op Wolfsdijk. Ingezet Adriaan willems van Creij op 364 gulden, daarop afgehangen voor de inzetter die nbog 10 slagen geeft. Tekenen Adriaan willems van Kreij, Paulus Govers, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

-       Derde koop: 3 lopens en 39 roeden teulland aan de wolfsdijck genaamd Baijens hof, ingezet door Adriaan Willems van Creij op 252 gulden, afgehangen op 292 gulden door Heer Willem Joost de Cort, regerend president tot Geffen, met 10 slagen, Hendrik Bruijste van Creij slaat nog 14 slagen op het hoogsel. Hij verklaart het voor de helft gekocht te hebben voor Peter Bruijste van Creij. Tekenen Hendrik Bruijste van Creij, Peeter Bruijste van Creij, Adriaan van alst, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

-       Vierde coop: 2 lopens en 10 en ¾ roede teulland genaamd de hoge hoef,  ingezet door Jan Ruijs op 162 gulden en afgehangen op 172 gulden, door Dirk Spierings geeft nog 8 slagen. Tekenen: merk Dirk spierings, Adriaen van Alst, Paulus Govers, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

-       Vijfde Koop: perceel teulland genaamd in den goeden Coop, met een houtbosje daar aan gelegen, te vergelden een rente van 2 gulden aan Tengnagel, in een meerdere paht met Marcelus Quack, ingezet door antony Spierings op 250 gulden en afgehangen op 300 gulden door Jan Ruijs, slaat nog 10 slagen. Verklaart de koop gedaan te hebben voor Hr Speelman van deze HH Nuland, tekenen: Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

 

Blz 203 dd 26 november 1749

Lijst gemaakt door de schepenen en gegeven aan de ontvanger der verpondingen van het kwartier van maasland, ivm resolutie van 13 juni 1747 die bij opdracht van het land geinundeerd werden,

in de polder van der Eijgen: 485 mergen en 2 en 1/3  hont in de corte en gemeene hoeve, sevenvierendeel, heuvelcampen, agterste Nuland, alsmede het land over den Hogen weg genaamd, doende in de verpondingen te samen 590-8-1

De beede is 1/5 hiervan dus 118-1-10

Tesamen 708-9-10

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaen van Alst, merk Dirk Spierings, Jacobus Langens, Willem Dirks Vorstenbosch, Gijsbert van Kreij, JD Cremers, secr.

 

Blz 206 dd 29 april 1750

Compareren Elisabeth Govers, weduwe Jan van Vught , die een verzoek doet. Ze is blijven zitten met 9 kinderen, waarvan drie de kost nog niet kunnen verdienen. Diverse schulden belasten haar boedel,

Zoals aan juff Meerendonk te SBosch 125 gulden, aan Faaze een som van 75 gulden voor geleverde wijnen brandewijnen en bieren, aan ene Hack een som van 66 gulden, aan baas Sneijders voor geleverde steenen voor reparatie van het huijs een som van 18 gulden, 30 gulden aan Francis Ploegmakers wegens geleend geld, verder nog dorps en landslasten die ze nog moet betalen.

Om proceskosten te verkomen wil ze van Wijnand Wanders altans wonend te Rosmalen een som van 200 gulden leven tegen 4 %, omdat ze nu de goederen alleen in tocht bezit na dood van haar man vraagt ze toestemming om de lening te mogen doen, positief advies werd gegeven door Jan van Vugt, Paulus van Vugt, Gerrit van der Poel gehuwd met Cornelia jan van Vugt, allen meerderjarige kinderen van Jan van Vugt.

Tekenen: Jan Wolfs, Jacobus Langens, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jacob Tijssen van Creij, Willem Dirks Vorstenbosch, merk Adriaan van Rosmalen, JD Cremers, secr.

 

Blz 211 dd 29 april 1750

Authorisatie Jan Wolfs, Gijsbert van Creij, Jacob langens, om op 1 mei 1750 naar Den Bosch te gaan om te ontvangen de gelden voor karvrachten die inwoners gedaan hebben op verzoek en opdracht van dit land gedaan.

Tekenen Jan Wolfs, Jacobus Langens, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jacob Tijssen van Creij, Willem Dirks Vorstenbosch, JD Cremers, secr

 

Blz 213 dd 29 juli 1750 (moet zijn juni)

Schepenen authorisatie Willem Vorstenbosch mede schepenen om op vrijdag 31 juli 1750 te gaan naar Den Bosch voor de verpachting der algemene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Jacobus Langens, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jacob Tijssen van Creij, merk Adriaan van Rosmalen, JD Cremers, secr.

 

Blz 214 dd 11 september 1750

Lijst gemaakt door de schepenen en gegeven aan de ontvanger der verpondingen van het kwartier van maasland, ivm resolutie van 13 juni 1747 die bij opdracht van het land geinundeerd werden in 1749,

in de polder van der Eijgen: 563 mergen en 5 en 1/3  hont in de corte en gemeene hoeve, sevenvierendeel, heuvelcampen, agterste Nuland, alsmede het land over den Hogen weg genaamd, middelst Nuland, doende in de verpondingen te samen 638-19-?

De beede is 1/5 hiervan dus 127-19-10

Tesamen 766-14-12

Tekenen: merk Dirk Spierings, Jacobus Langens, Jan Wolfs,  Willem Vorstenbosch, Peeter van de Ven, Gijsbert van Kreij, merk Adriaan van Rosmalen

 

Blz 217 dd 19 oktober en 4 november 1750

Koopcondities voor Lowies Versterre oud-schepen den Bosch voor publieke verkoping van land te Nuland. Het hoogsel vindt plaats in de herberg van Maria quack op 2 november 1750 alhier te Nuland,

-       2 mergen hooiland te langst overt Nuland gelegen, aangekomen van de erfgenamen van de Heer Reijnier Pleenus, volgens transport te Den Bosch dd 14 januari 1738. Ingezet door Adrian van Alst op 310 gulden, afgehangen op hetzelfde bedrag, slaat nog 10 slagen, op het hoogsel: 1 slag Willem Vorstenbosch, wordt dus de koper, tekent LW Versterre.

-       7 hond hooiland inde gemeene hoeve, aangekomen van Willem Roels QQ volgens transportbrief 10 januari 1737 schepenen Den Bosch. Ingezet door Seger Joosten van de Poel op 84 gulden, afgehangen en gemijnt door de inzetter, maakt nog 2 slagen, tekent LW Versterre.

 

Blz 237 dd 18 november 1750

Hermen Boerdonk inwoner van Nuland, op last van Gijsbertus van den Boerdonk volgens akte voor Notaris PH Claasens binnen de stad Gelder (Hertogdom Gelre,  land der Pruissen), dd 7 oktober 1750, (dan volgt deze akte woordelijk ) om te verkopen

-       een welgelegen huisinge met aangehorende landerijen, opgaande boomen en voorpotingen, groot 1 lopens en 33 roeden, gelegen te Nuland genaamd den Helsenhoek, het hoogsel vindt plaats op 18 november in de herberg van Antony Hannegraaf.

-       6 lopens en 25 roeden teulland gelegen aan het vinckel

-       47 roeden teulland gelegen als voor

-       2 lopens en 13 roeden teulland

-       6 lopens en 25 roeden gelegen als voor

-       1 lopens en 6 roeden onder Nuland, genaamd het Pat Stuck,

De verkopers aangekomen van hunne ouders en via vernadering.

Hieruit de vergelden

-       een coornpacht van 5 vat en 4 kannen aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, in een meerdere pacht met de weduwe Geurt Paulusse

-       rente van 3 vat rogge aan armen van Nuland

-       coornpacht van 2 zakken en 6 vat aan groot gasthuijs te Den Bosch, in een meerdere pacht met Cornelis van Gemonde,

-       coornpacht met genoemde Cornelis van Gemonde van een vat rogge aan Heer Tengnagel

-       rente van 3 gulden aan Geefhuijs te Den Bosch

Inzet door Peter Adriaan van der Ven op 460 gulden, afgemijnt op hetzelfde bedrag, inzetter slaat nog 25 slagen. Blijft aan de inzetter,

Tekent: merkteken Hermen Boerdonck,. Peeter van der Ven, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gijsbert van Creij.

 

Blz 252 dd 2 december 1750

Condities waaronder Willem van Engelen zijn hoeve op caathoven verpacht, nu gebruikt door Adriaan van Rosmalen. Termijn 6 jaar. Te leveren elk jaar:

-       8 zakken welgewande rogge

-       8 zakken welgewande boekweijt

-       Varken van 125 pond

-       60 pond meij of spurrieboter

-       20 karre mest te brengen zoals de verpachter het wenst

-       Uitgezondert is de kleijne perdestal om het paard te zetten en erboven hooij op te slaan, de hof met de vruchten, en de streep in de Vogelsangh, het duijvenhuijs en het mest der duiven, verder de camer met het Cort Stukje in de Deurgang na de put, de eerste streep en mastveldje.

-       Schapen mogen geen schade toebrengen aan het plantsoen en eijke heesters, en dan een vet lam leveren.

Ingezet door Marcelis Quacq op 50 gulden, afgehangen en bij de inzetter gebleven, slaat nog 3 slagen. Op het hoogsel slaat Jan van Grinsven nog 1 slag. Blijft aan hem, stelt tot borg Gijsbert van Grinsven wonend te Nistelrooij en Aart van Grinsven wonend te Nuland.

Tekenen: merk Jan van Grinsven, merk Aart van Grinsven, merk Gijsbert van Grinsven.

Jan Wolfs, Jacob van Krij.

 

Blz 261 dd 7 december 1750

Schepenen visiteren op verzoek van Peter van der ven het gekochte huis aan helsenhoeck. Reparatie die nodig zijn:

-       het huijs is aan de oosten kant geheel ontramponeert

-       de suijd kant is geheel onbequam op dack wande en plaaten.

-       Aan de west kant zijn de deuren gans onbequam om te sluijten, de wande, het dack en de opleggers alleen gans onbequam.

-       Idem aan de noordkant

-       2 gebonte van het huijs zijn onbequam,

-       De voorpotingen is niet bevonden op het placaat op de voorpotingen geemaneert

Tekenen: Jan Wolfs, loco officier, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, JD Cremers.

 

blz 263 dd 28 januari 1751 Erfdeling Van der Biesen.

Erfdeling voor:

1) Jan Claassen Verstegen te Hees en Antony Hanegraaf te nuland als aangestelde voogden

2) Jan Claassen Verstegen te Hees  als aangestelde voogd met Jan Wolfs over de kinderen adriaan van der biesen x Maria Pels

Kinderen en kindskinderen van Antony van der Biesen x Petronella Handrick Hannegraaf  met goederen op het vinckel.

eerste lot: Jan Wolfs voor Bartus en Elisabeth van der biesen

- huijs, schuer, bogaart , en land daaraan gelegen, oost adriaan van alst, west lambert van roeij, noord gemene straat

- 5 strepen in de camp naast het Cruijsbos van de Heer van Engelen, oost: den verkrijger, west: heer van engelen, zuid: lambert van roeij, noord de heer de Hee.

- item de steeg die op het genoemde Cruijsbos uitschiet , waarover het Cruijsbos moet wegen, zelfde omliggende als voorgaande

Hieruit te vergelden:

- 2 vatte rogge aan armen van Nuland

- schepel rogge aan Rentmeester Tengnagel

- jaarlijks aan de verpondingen de helft van 5-2-2 gulden, item voor de heycmap 0-12-10

De verkrijger hebben ook de helft van 2 percelen te Berlicum waarvan de andere helft behoort aan Claas Verstegen

tweede lot : Jan Clasen Verstegen

- perceel teulland ," de donck" met nuland daar aan gelegen, met het hoog en laag bos daaraan gelegen ook te vinkel onder Nuland gelegen, oost de Heer Casterus, west Adriaan van alst, zuid Lambert van Rooij, noord erfgenamen hendrick hanegraaf

- 4 strepen teulland gelegen als voor "in den hoeck", naast Gerrit Hannegraaf, belend oost gerrit hannegraaf, west en noord: de erve van adriaan van der Biesen, zuid Lambert van Rooij.

Hieruit - verpondingen 3-4-4

Tekenen: Jan Claas Verstegen, Toon Hendrik Hanegraaf, Jan Wolfs loco officier, Peeter van de Ven, Jacop van Kreij.

 

Blz 270 dd 20 januari 1751 en 27 januari 1751

Jan Claassen Verstegen te Hees en Antony Hanegraaf te Nuland als aangestelde voogden over de kinderen van Adriaan van der Biesen, verpachten openbaar huis, hof, bogaart en 5 strepen land naast de kruijsbossesteegh en de steeg die op het kruijsbos schiet van de heer van Engelen, voor 6 jaar, in de verpondingen 3-3-14 te betalen door de pachter, en een schepel rogge aan de armen van Nuland, een schepel rogge aan Comptoir van Tengnagel. Het hoogsel gaat uijt op 27 januari 1751

ingezet Piet janse van Venrooij 20 gulden afgemijnt tot 33 gulden en 10 stuijvers , 10 slagen geeft hij nog. Het blijft bij hem, hij stelt tot borg: Tijs van Creij en Joost Verstegen.

Tekenen: Piet Jansen van Venrooij, merk Joost Verstegen, Tijs van Crij, Anthony Hendrik Hannegraaf, Jan Verstegen, Jan wolfs, president en loco officier, Jacobus Langens, Jacop van Creij, JD Cremers, secr.

 

blz 278 dd  10 mei 1751  borgbrief

Francis Sterkman, soldaat onder de  garde en dienste van dit land, is een zoon van Cornelis Sterkman en hendriena verhoeven, ouders en voorouders zijn alhier geboren, hebben ambten bekleed als Heemraden, Schepenen, Schoolmeesters, rigterboden of alhier genaamd vosters.

Tekenen: Jan Wolfs president, Peter van der Ven, Adriaen Verstegen, Willem Vorstenbosch, JD Cremers.

 

blz 280 dd 30 juni 1751 Erfdeling Blommers

Erfdeling tussen Antony Blommers, Jan van Grinsven gehuwd met Hendriena Blommers, Antony Hannegraaf x Maria Blommers, allen erfgenamen van Jacob Blommers en Peternella Hannegraaf, in leven egteliden wonend te Nuland, betreft goederen te nuland en rosmalen.

Eerste lot: Antony Hannegraaf

-       perceel teulland te Nuland in het Vinckel, 1 lopens en 37 roeden, eerder genaamd het Hopland, oost de gemene straat, west en noord Heer van Nuland, zuid de erfgenamen Gerrit Hannegraaf. Hieruit te vergelden: een schepel rogge aan de armen van Nuland, een som van 50 gulden aan het block van het Hintemmereind met 2 gulden rente per jaar.

Tweede lot: Antony Blommers

-       2 lopens en 28,5 roede teulland gelegen te Vinckel van ouds genaamd den Crommenhoeck, oost de Heer de Hee, west Lambert Wouters van Rooij, zuid Adriaan van Aalst, noord Jan de Wert,

-       Perceel weijvelt, groot 1 mergen in een meerdere camp van 2 mergen gelegen in de Korte Hoeve onder Nuland, oost en west de erfgenamen Corstiaen Beijvelt, zuid de Hoefdijck, noord Lambert Weijgergancx.

Derde lot: Jan van Grinsven

-       een mergen hooi of weiland gelegen in de Korte Hoeve onder Nuland, ongedeelt met voorgaande mergen, met de zelfde grenzen als voorgaand.

-       Twee mergen hooiland, gelegen binnen sorpe van rosmalen, in de Rosmalense Hoeve, oost en west het gemeene Land, zuid de weduwe Jan Lambers van Boxtel, noord Heer Wijnans,

Tekenen: Ton Hendrick Hanegraaf, Antonius Blommers, merk Jan van Grinsven,

Jan wolfs president en loco officier, Peter van der Ven, Jacob van Creij, JD Cremers.

 

Blz 287 dd 7 juli 1751

Schepenen authoriseren Willem Aenhuijs drossaert en Jan Wolfs, president schepen voor de kwartiervergadering op donderdag 8 juli te Osch.

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Creij, Gerit van gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaen Verstegen, JD Cremers

 

blz 289 dd 23 juli 1751  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren: Christianus van Velthoven , gaat trouwen in den Bosch.

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Adriaen Verstegen, JD Cremers

 

blz 291 dd 24 juli 1751 Erfdeling Govers

Erfdeling tussen de kinderen Geurt  Govers: Lijsbet paulus Govers, weduwe Jan van Vugt, Gerardus Hoefs gehuwd met Johanna Paulus Govers, kinderen Aert van Grinsven gehuwd met Maria paulus Govers, kinderen Hendrik van der Sanden gehuwd met Adriana paulus Govers, Peeter van de Sanden gehuwd met Neesque paulus Govers, wonend te Nuland en Weert, over goederen te Nuland, Osch Teefelen en Littoijen.

Eerste lot: Gerardus Hoefs

-       huijs en aangelegen landerijen, te Nuland aan Schotsheuvel, met houtwas, voorpotingen, groot 10 lopens en 12 roeden,

-       3 hont hooi of weiland, gelegen Agter opt Nuland,

Te vergelden uit dit lot: rente van 2-17-0 aan comptoir van Tengnagel, capitale som van 300 gulden aan dhr. de Leeuw in Den Bosch,

Tweede lot: de twee kinderen van aart van Grinsven

-       8 lopens en 11 roeden teulland, te Nuland genaamd den Papendijksen hof met houtwas en voorpotingen,

-       4 hont hooi of weiland gelegen voor opt Nuland

-       Een vat saat land te Os gelegen op Ussen

-       ½ mergen hooiland gelegen aldaar te Os, genaamd housenbemt

-       Perceel teulland te Hees

Te vergelden uit dit lot: rente van 11 gulden aan comptoir van Tengnagel, som van 200 gulden aan Hendrick Hanegraaf,

Derde lot: Lijsbet Paulus Goversm, weduwe Jan van Vugt

-       perceel teulland te Os genaamd den Hof

-       4,5 hont weiland te Os gelegen,

Te vergelden: 14 stuijvers aan lieve vrouwe broederschap te den Bosch, 105 gulden aan Gerardus Hoefs,

Vierde lot: de 7 kinderen van Geurt Govers verwekt bij Haarske Jan Langens

-       5 lopens en 9 roeden teulland te Nuland in den Krakenburg gelegen, met houtwas

-       Mergen hooiland te Nuland neffens de kerkdijk gelegen, sijnde de ½ van 2 mergen

-       7 hont hooi of weiland te Nuland in de gemeene hoeve

-       5 hont hooiland gelegen onder Teefelen, genaamd den Cleeverbeemt

Te vergelden: rente van 14 stuijvers aan Tengnagel, 100 gulden aan Hendrik Ruijs tot Heesch,

Vijfde lot:  Peeter van de Sanden

-       4 schaare min een hont weiland te Nuland opt Groot Hoog en coorncamp bovennaast, sijnde in mergentalen 2 mergen 3 hond

-       Een mergen in Hille hoef  onder Littoijen

-       8 hont in sleckkamp onder Littoijen

Zesde Lot: de 4 kinderen van Hendrik van der Sanden met name Paulus, anna Maria, peternel, Jacomeijn.

-       4 schaare weiland onder Nuland, op het Groot hoog, en coorncamp benedenaan, in mergentaal 2 mergen en 4 hont

-       1,5 mergen en 0,5 mergen in Littoijens broek in Pelkenhof .

Tekenen: Gerardus Hoefs, Paulus Arts van Grinsven, merk Angenees Arts van Grinsven, Elisabeth Paulus Govers, Peter van de Sande, Hendrik van der Sande, Peeter van de Ven, Peeter Govers, Maria Goovers, merk Paulus Hendrik van der Sanden, Neeske govers, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Adriaen Verstegen, JD Cremers.

 

 

 

Blz 304 dd 3 september 1751

Authorisatie Willem Vorstenbosch, mede-schepen om op 4 september 1751 te gaan naar den Bosch voor de verpachting der Gemene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Kreij, Gerit van gogh, Adriaan Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 305 dd 15 september 1751

Schepenen verklaren dat alle vaste goederen van Antony Ermers van Nuland en Altje Bijvelt, in leven wonend te Nuland, zijn openbaar verkocht om schulden te betalen, waarvan afrekening heeft plaatsgevonden op 11 september 1743.

Penningen zijn toegewezen aan:

-       Margareta de Raad, wegens een erfelijke chijns van 6-16-0, losbaar met 113-6-10, volgens schepenbreif Den Bosch dd 16 april 1712, en 3 jaar rente

-       Willem van Engelen, 600 gulden, volgens schepenbrief dd 5 december 1685, en 3 jaar rente

-       Juffr. Van de Keer 125 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 20 april 1686, 3 jaar rente

-       Juffr. Van Boxtel 200 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 29 juni 1689, 3 jaar rente

-       Heer van Engelen, 125 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 1 april 1693, 3 jaar rente

-       Heer van Engelen, 400 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 1700, er kon maar betaald worden 296-3-12, en dus nog tekort 103-16-4.

Tekenen: Jan Wolfs, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

Blz 308 dd 10 december 1751

Hendrik van der Sanden, weduwnaar van Jenneke Govers met 3 onmondige kinderen, 1 mondig.

Hij heeft nu teveel schulden. Hij heeft verscheijde droevige rampen van den Hemel gehad, had veel van de oogst nodig om in leven te blijven en te weinig om het land mee te bezaaien, wacht op arrestatie van zijn goederen vanwege niet betaald hebben van de land en dorplasten,

Hij wil nu verkopen aan Hendrik huijbert Ruijs met goedkeuring van zoon Paulus van de Sande van een halve mergen onder Littoijen, zojuist van grootvader geerft, voor 168 gulden en 10 stuijvers.

Na schriftelijk advies van Jan Jacobs van der Sande en Aart Driesse van Grinsven, wonend te Geffen. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Gerit van gogh, Adriaan Verstegen, Antoni vorstenbosch, JD Cremers, secr.

 

Blz 313 dd  9 februari 1752  borgbrief

Alhier van wettige ouders geboren Peter Janse van Lith, nu te Empel, gaat er trouwen.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Creij, Gerit van gogh, Adriaan Verstegen, Antoni vorstenbosch, JD Cremers, secr.

 

Blz 314 dd 18 maart 1752 en 29 maart 1752

Sara Spillenaar, weduwe heer Jacobus de Booij, in sijn leven secretaris van Nuland,

Christiaan de Booij, preseptor van de tweede school te Den Bosch

Heer Adriaan Pronck gehuwd met Maria de Booij

Mej. Willemina de Booij, allen erfgenamen van Jacobus de Booij en inwoners van Den Bosch.

Hoogsel in de herberg van Maria Quack.

-       perceel hooiland , groot 1 ? morgen, in een meerdere camp van 4 morgen, int Sevenvierendeel, oost mej. Ruijs, west de volgende 2 mergen, noord den agterdijck, aangekomen van haar man zaliger. Ingezet door Hendrik Wouters van Zutven, inwoner van Heeswijk, afgehangen tot 210 gulden door Hendrik Hanegraaf regerend borgemeester, slaag 10 slagen en nog eens 10 slagen. 20 Slagen Christiaan de Booij,

Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Sara Spillenaar, Hr Bronck, W de Booij. C de Booij tekent. Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Gerit van Gogh.

 

Blz 326 dd 20 juni 1752

Michiel van Tuijl inw Nuland, eerste vrouw Maria van Gog overleden, nu 4 onmondighe kinderen, besmettelijke veeziekte, misoogst, verarmd, vraagt toestemming voor verkoop 3 hont land aangecomen van zijn eerste vrouw gelegen hier opt Nuland, en een lening aan te gaan van 100 gulden, positief advies jan van Gogh en Gijsbert van Creij, naaste bloedverwanten van de kinderen. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacob van Krij. Gerit van Gogh, JD Cremers.

 

Blz 329 dd 20 juni 1752

Antony hendriks aant Hoogh heeft in zijn testament dd 24 november 1691 twee sommen voor de huisarmen van Nuland, 1000 gulden en 8 hont lands in een meerdere camp genaamd de Wintmolenberghsen Camp,

Jan aent Hoogh was de rekeningbwijs maker, nu overleden, beneoemd wordt een nieuwe: Gerrit van Gogh, regerend schepen en Antony Hannegraaf , oud borgemeester.

Tekenen: Toon Hendrik Hanegraaf, Gerit van Gogh, W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen. JD Cremers, secr.

 

Blz 332 dd 28 juni 1752

De schepenen in algemeen overleg, overwegende de resolutie van 3 december 1751 vande staten generaal, ontvangen ivm het onderwater zetten van de landerijen:

Voor de verpondingen 450-0-0, voor de beede 75-0-0, inde landsmiddelen 175-0-0, tesamen 700-0-0. Voorstel tot regeling om e.e.a. af te werken.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Gerit van gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen. JD Cremers, secr.

 

Blz 334 dd 3 juli 1752

Authorisatie Willem Aenhuijs, drossaard en  Jan wolfs, president Schepen voor de kwartiervergadering in Osch op donderdag 6 juli 1752.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Gerit van Gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen.

 

Blz 335 dd 25 augustus 1752 

Authorisatie Jan wolfs presidentschepen door de schepenen voor de verpachting der gemeene middelen in Den Bosch op zaterdag 26 augustus 1752.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Gerit van gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen. JD Cremers, secr.

 

Blz 337 dd 29 september 1752

Gerrit Jan Aarts den Mulder draagt alle goederen over aan Jan en Augustinus van der Aa inwoners van Nuland,  in ruil voor levenslang onderhoud in cost, dranck en kleeren, huisvesting.

Tekenen: Gerart Jan Aarts den Mulder, Jan van der Aa, Augustinus van der Aa, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 339 dd 28 sept 1752

Compareren Hendrik van der Aa en Sijmen Ariaan van Rosmalen gehuwd met Jenneke van der Aa, alle goederen hen aangestorven of nog te erven van hun vader en vrouwevader Antony van der Aa en  Gerrit jan Aarts den Mulder zijn voor hun broers en zwagers Jan en Augustinus van der Aa.

Tekenen: Hendrik van der Aa, Sijmen Ariaan van Rosmalen, Jan wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 340 dd 11 okt 1752 en 25 oktober 1752

Jan van Houtum, Johanna van Houtum, Jan Gerits van Maren, Eijcke gerrits van Maren, Gerrit gerrits van Maren, Johannes gerrits van Maren, alle inwoners  van Groot Lidt, alle kindskinderen van Jan Jansen de Wert verweckt aan Willemke van Nuland. Hoogsel vindt plaats in de herberg van Antony Hannegraaf

Verkoop in het openbaar onder condities:

- eerste koop: 3 lopens, 18 roeden teulland "aan de Rijd" te Nuland met houtwas en eiken bomen, verkopers aangekomen van hun grootmoeder, te vergelden hieruit: 0-1-12 aan de kerk van Geffen, met Adriaan Verstegen,

ingezet Welle Ruijs op 300 gulden, inwoner den Bosch, afgemijnt voor hem voor 305 gulden, 15 slagen. Tekenen met merk veel van de verkopers: Jan Gerits van Maren, Jan Janse van Houtum, eijke Gerrits van Maren, Geuret van Maren, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

- tweede coop: perceel houland, groot 1 mergen gelegen "te langst over het Nuland"

inzet Schalk van der Ven 110 gulden, afgemijnt op hetzelfde, stelt nog 15 slagen, tekent Schalk van der Ven

- derde coop: 2 hont hooijland onder nuland "op het voorst nuland"

inzet Schalk van der Ven 150 gulden, 10 slagen, aan hem gebleven.

Tekent Schalk van der Ven, merktekens Jan van Houtum, Johanna van Houtum, Jan Gerits van Maren, Geurt van Maren, Johannes van Maren, Eijke van Maaren, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers,

 

Blz 358 dd 20 januari 1753

Mej. Getruij Pleenus, huisvrouw van de heer Hendrick Meijer, Heer van Duijnendaal, verpacht in het openbaar

-       een hoeve, schuur met 28 lopens land "de couwaterse hoeve",

-       een hoeve "de kleijne hoeve" 12 lopens, 12 roeden gelegen bij het heeren huis Duinendaal

-       2 mergen gelegen in de Corte Hoeve onder Nuland

-       8 mergen binnen dorpe van Rosmalen van ouds genaamd de Beurg

-       4 mergen hooiland aldaar gelegen over de weetering

Voor de tijd van 4 jaar, boven de pachtpenningen te leeveren 8 sacken goede welgewande rogge, 6 zakken boekweijt, mede wel gewant en gesuivert, in geval van misoogst kan de pachetr betalen met 12 gulden voor de rog en 10 gulden voor de boekweijt.

( verdere condities). Alle vruchten uit de boomgaart zijn voor de eigenaresse, zo ook van de nooteboomen, en drie strepen gelegen tussen de vijver en de tuijn liggen. Verplicht te onderhouden de Somerdijck tussen Michiel Esseng of Cornelis Sterkman en de erve van Marthijs Jan Bos.

Bepaald wordt dat Peter Govers niet als pachter en als borg wordt geaccepteerd.

Genoemde ingezet door Leendert de Leeuw voor 51 gulden, daarop ook gemijnt bij het afhangen. Slaat nog 2 slagen, borgen: Hendricus Droote te Hees en Meeuwis Hoof te rosmalen.

Tekenen: Leendert de Leeuw, Geertrui Meijer, geboren Pleenus, merk Meeuwis Hoof, Hendricus Drooth…, Jan Wolfs, Jacop van Kreij,

(akte stopt ineens??)

EINDE

RA Nuland 51 Allerhande Acten 1736 - 1743                             versie 1.0

 

blz 1 dd 29 mei 1736

ondervraging door Willem Aenhuijs, drossaard alhier van

1) Gijsbert Ruijsch, president schepen alhier, 2) Lambert Weijgerganx, schepen alhier, 3)Joost Hanegraaf, 4) Sijmen Bos, 5) Jacob Tijssen van Creijl, allen inwoners van Nuland

of zij op 7 oktober 1735 waren in het huijs van Gerrit Quack, herbergier, waar Collecteur Wijnants  zitdag hield, Claas Verstegen en Jacob Tijssen van Creijl waren ook daar.

Jacob Tijssen van Creijl zou verkocht hebben aan Claas Verstegen diens huis en land te Nuland op Schotsheuvel voor de som van 750 gulden, wijnkoop zoals armengeld gegeven en erop gedronken.

2,3 en 5 verklaren dat dit waar is, dat ze samen gedronken hebben tot 12 of 14 stuijvers,

Verstegen werd gevraagd de koop over te laten aan Jan Tijssen van Creijl vanwege vernadering ( broer), 

1 en 2 weten niet van de vraag om het ongedaan te maken, de 3e verklaart dat hij erbij was toen enige dagen later het huis terug werd overgedragen en Jan Tijssen van Creij werd geluk gewenst door Claas Verstegen. Hij zag geen bedank geld, maar Jan Tijssen van Creij gaf wel enig gelt aan Verstegen.

De 4e verklaart een paar dagen later geweest te zijn in het huijs van Jan Nollen alhier, die Claas Verstegen sprak die zei dat hij het huijs graag zou overdragen, hij hoefde alleen maar te komen.

De 5e verklaart er niet van te weteb, zij zegt dat zijn broer bij hem kwam en zei op Nulandse Marktdag dat het huis op hem gevest moest worden, hij had het overgenomen van Claas Verstegen.

Geen van de deponenten geeft aan te weten dat Claas Verstegen in het huijs van Gerrit Quack, ten dage der Weth verandering 16 januari 1736 en zei dat hij het huis niet gekocht had voor Jan Tijssen van Creij maar voor zichzelf en het wel aan hem overliet voor 2 rijskdaalder.

Het transport was gedaan aan Jan Tijssen van Creij en niet aan Claas Verstegen, dat wist de 5e nog wel, de anderen hadden ervan gehoord.

De eerste verklaarde nog dat Claas Verstegen enige dagen na de coop aan hem zei dat Jan Tijssen van Creij het huijs had en hem een ducaat had gegeven.

Tekenen: Peeter van de Ven, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 6 dd 10 mei 1736

Elske Jansen Quack wonend te Amsterdam, maar nu te Nuland, machtigt haar broer Marcelis Jansen Quack, en Willem en Jan haar verdere broeders, om te verkopen - aangekomen van oom Willem Jansen Quack-

- een mergen onder Kessel,

- 2 hont op t Nuland.

Tekent: Gijsbert Ruijsch, president, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 8 dd 13 juni 1736 borgbrief

Johanna Jacobs Dorde thans bruijt en wonend te Heesch, is te Nuland van eerlijke ouders geboren.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Lambert Weijgergancx, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Gerit Quack

 

blz 9 dd 23 juni 1736

Schepenen verklaren op verzoek aan Mr Ewout Hendrick van 's Gravensande ontvanger der beurse der stad en Meijerij dat Willem Antonis Bouwens, Jan Willems, Tonis Bouwens, Andries Peters, Aeltien Aert Molengraefs, Jan Dirck Jacobs geene de minste vaste goederen te Nuland hebben bezeten of bezitten.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Geurt Govers, Peeter van de Ven, Lambert Weijgergancx, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 11 dd

Mr Cornelis Speelman, ridder, baron, oud schepen en Raedt der Stadt Den Bosch, Heer van Nuland, verpacht onder condities het ontvangen van de gruijtrechten voor een jaar, ingaande augustus 1736. Gemijnt door Gijsbert Croonen van Grinsven voor 16-0-0, borg Antonie Croone van Grinsven en Zeger van de Poel. Acte is niet getekend.

 

blz 15 dd 3 september 1736 authorisatie

Machtiging Jan Wolfs, mede schepen, om 1 september 1736 naar Den Bosch te gaan i.v.m. de Raad voor verpachtingen gemene middelen. Niet getekend

 

blz 16 dd 26 oktober 1736

Juff. Johanna van Riemsdijck, weduwe van Heer Johan van Laer, wonende alhier, ziekelijk te bed,

Ze heeft een schuld van 300 gulden, na een mondelinge overeenkomst, nu cedeert ze al haar meubilaire goederen aan hem, ten laste van haar neef Jacobus de Booij , secretaris alhier

(in marge: 12 febr 1737: beiden komen overeen elkaar te ontslaan van deze eerdere verplichting)

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Geerit Quack, Peter van de Ven, loco secretaris

 

blz 17 dd 17 december 1736, verhuring

Heer Sebastiaan Hugo Goet, inwoner alhier, verhuurt aan Jacobus de Booij al sijn teullanden gehorende aan zijn hoefje aan de Wolfsdijck. Uitgezondert blijft het huis, de boomgaart daaraan gelegen tot het teulland toe, het hofje daar nevenaan gelegen bij de Elst, en het groes of blijckvelt achter of neven de vijver. Verhuurt worden ook: 2 mergen hooiland in de Empelse Hoeve aen den hoefdijk. Huurder mag geen schaarhout gebruiken of eijken bomen beschadigen, het bosken bij de Molengraaf mag hij te zijnder tijd wel hacken, en verder de heggen en schaerhout zoals eerdere hoevenaars als Dries van Grisnsven en Hendrik Jan Bastiaens hebben vermogen te hacken. Voor de tijd van 12 jaar voor 30 gulden, verder dakstroo te leveren, de lasten van het geheel te betalen uitgezonderd de polderlasten.

Tekenen: Geerit Quack, SH Goeth, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 19 dd 7 januari 1737, verhuring

Nicolaes Verstegen inwoner alhier verhuurt aan Jacobus de Booij secretaris alhier, dd  18 maart 1732, Wegens het huijs van Verstegen aan de Wolfsdijk, met aangelegen hof. Gelevert moet worden de helft van alle boomvruchten.

Tekenen: Peter van de Ven en Gerrit Quack.

 

blz 21 dd 8 februari 1737, verhuring

Geerit van de Ven Heemraed, inwoner Littooijen verhuurt aan Jan Wouters Baars , inwoner van Nuland:

-       huis en hof aan de Wolfsdijck tussen de erve Aelbert Claessen en Jan Gielens van Tuijl aan de andere kant,

-       2 stukken land te Geffen gen: "den Halven Kercken kamp"

-       een mergen hooijland te Rosmalen aan de Kerkdijck

Voor 42 gulden per jaar op Kersmis voor 16 jaar , na 8 jaar te mogen scheijden. De huurder mag geen hout kappen behalve in de heg neven de Vuijlpoort.

Tekenen: Peter van de Ven en Gerrit Quack, Jan van Loon (mooie handtekening!), J d Booij, secr.

 

 

blz 24 dd 27 februari 1737

Schepenen verklaren de remissie der verpondingen volgens resolutie dd 18 mei 1735 over Nuland in 1734 verleent, nu alle eigenaars hebben gevalideert en er vrij van gestelt.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Lambert Weijgergancx, Jan Wouter Baars, Willem van Vlijmen,  J d Booij, secr.

 

blz 25 dd 1 maart 1737 Verhuring

Mevrouw Maria Dorothea Cramer, vrouwe van Geffen , verhuurt aan Gijsbert Jansen van Creijl,

-       hoeve en landerijen gelegen alhier en te Rosmalen zoals het thans bewoont wordt door Lunnis van Dijck : huis, schuur en stallingen met den hof, liggende aen de dijck, groot 1 lopens en 33 roeden, het claverstreepken lopende langs den dijck, van het huijs tot aan de dreef van het casteel, 28 roeden in het heufken aent velthecken onder Rosmalen, 2 stukken neven den Staertacker, groot 3 lopens, acker teulland genoemd het mouwerse groot 5 lopens en 19 roeden, den hogen streep groot 44 roeden, 16 lopens en 25 roeden in de 33,5 lopens aan of omtrent de kelder gelegen, alles zo als eerder gebruikt door Lunnis van Dijck.

-       gebruik van het land genaamd het Bos, lopende langs de erve van mevrouw, buijten de graft tot aan de cingel, met het schaarhout daar op staande, mits niet jonger dan 5 jaar te kappen,

Voor 10 gulden voorlijf voor het bos, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweijt, 3 koppelse goede hoenderen. Voor de tijd van 6 jaar, verder te betalen de lands en dorpslasten van de landerijen onder Rosmalen, hij mag geen schapen houden, wanneer hij dat wel doet, moet hij een lam leveren.

Tekenen: Jan Baers, Jan van Loon, J d Booij, secr.

 

blz 29 dd 6 juni 1737  borgbrief

Leonardus van Dijck, heeft hier 20 jaar gewoond op zichzelf en bij zijn ouders, geen klachten, thans getrouwd met Marie Melis Huvenaars, geboren te Dinther. Ze willen in Heeswijk gaan wonen, de helft der kinderen zal door Nuland onderhouden worden, bij armoede. (?)

Tekenen: W Aenhuijs, Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Lambert Weijgergancx, Jan Baers, Willem van Vlijmen. J d Booij, secr.

 

blz 30  dd  4 juli 1737 openbare verkoop van Nuland

Willem Aenhuijs, drossaert Nuland als curateur van de vaste goederen van Antonie Ermers van Nulant en Aeltje Geerits Bijvelt, volgens de acte van 15 mei 1737 om drie huijsen te veilen en enige parceelen van landerijen onder Heesch en Nuland, toebehoorende aan de erfgenamen maar geabandondeerd vanwege schulden. Diverse koopcondities, elke slag is 2 gulden.

Hoogsel in herberg Hei en Wei sight staande aan het Lanckvelt bewoont door Willem Boerdonck

Eerste koop:

-       Een welgelegen huijsinghe met den erf en dependentiën in den helsenhoeck met hof en landerijen en houtgewassen , groot 1 lopense en 27 roeijen tussen zuid: erve Weduwe jan van Boerdonk, noord erve Dries Hendrik van de Ven, west: gemeene straat, oost: erve volgende parceel

-       een acker gelegen aldaar, groot 2 lopens, 6 roe gekomen van Antonis Ermers zijn vrouws ouders, tussen zuid: de erve Willemke Boerdonk, noord: idem, west: den hof aan het huijs.

-       acker teulland , mede in de helsenhoeck gelegen , 4 lopens, 38 roe, tussen zuid:  erve Weduwe Boerdonk, noord: Wandert Huijberts, west: erve Dries Hendrik van de Ven, oost erve Willemke Boerdonk.

doorgestreept want naar 2e coop: perceel teulland , ook daar gelegen, groot 4 lop, 18 roe, gekomen van Hendrik -

-       item een perceel teulland op de voorgen. plaats, 3 lopens, 36 roe, gelegen tussen :noord erve kinderen Peter Bijvelt, zuid: Wandert Huijbers, west: Dries van den Ven, oost: derde coop

Alles in gebruik door Johan antonissen van Nuland

hieruit te vergelden:

- jaarlijks 0-2-12 in twee texten aan t comptoir van de domeinen

- een derde deel in een pacht van 2 sacken rogge aan het Groot Gasthuis te Den Bosch

- een vat rogge aan de armen alhier

- twee vaten rogge aen geestelijk comptoir van Hr Tengnagel

kosten 36 gulden

kosten acte: 11-8-0

ingezet door Johannes van Nuland voor 450 gulden

gemijnt bij Geurt Poulisse Govers voor 515 gulden en 30 slagen, nog 20 slagen, nog 10 slagen

Johannes van Nuland nog 1 slag!

Borgen: Corstiaen Bijvelt en Ermert Antony van Nulant

Tweede coop

4 lopens en 18 roeden teulland gekomen van Hendrik Boogers met de houtwas eraan, gelegen te Nuland, in den Helsenhoeck, tussen erve Heer van Lier zuidwaarts, gemene heide noordwaarts, oost de erve Antonie Wanders, tot op erve Ermert van Nulant. Hieruit te vergelden 3 gulden in een meerdere pacht aant Geefhuijs te Den Bosch, samen met Ermert van Nuland, verder ½ van 15 stuivers aan Juffr. Van den Berk te Den Bosch,

Ingezet door Ermert van Nuland, op 50 gulden, gemijnt op 70 gulden door dezelfde, stelt tot borgen: Geurt Govers en Jacobus de Booij

Derde Coop:

huisjinge met aangehorende landerijen, gekomen van Jan Ariens, groot 7 lopens 38 roeden, gelegen te Nuland tussen erve Mathijs Ruijsch noordwaarts, weduwe Gerit van Gemonde zuidwaarts, oost het molenheijke, west erven eerste Coop. Thans bewoont door Jan Dircx van der Donk

Te vergelden: 2-10-0 aan Geestelijk Comptoir van Compenaer, 3-10-0 aan Juff van den Berck in een meerdere pacht,

Ingezet door Jan Dircx van der Donk op 200 gulden, gemijnt door dezelfde op 230 gulden, plus 30 slagen, stelt tot borg: Geurt Govers en Corstiaen Beijvelt.

Vierde Coop: 

4,5 hont hooiland, in de gemeene hoeve onder Nuland, tussen erve kinderen Peter Bijvelt oostwaarts, Mevrouw Plenus westwaarts, land nu nog gebruikt door Johannes van Nuland,

Ingezet door drosaard Aenhuijs, op 50 gulden, gemijnt door Jan Sijmen Wolfs op 60 gulden, plus 6 slagen, Jacobus Langens slaat nog 4 slagen, heeft het dan, borgen: Joost Hanegraaf en Geurt Govers.

Vijfde Coop:

Huisje met aangelegen land en houtgewassen, onder dorp van Heesch op Sochel, groot 3 mauwerse land, met de heijcamp daar aan gehorende, thans bewoont door Roelof Huijbers van Sochel.

Te vergelden 2-5-0 aan Armen van Heesch,

Ingezet door Johannes van Nuland 350 gulden, Gemijnt door Adriaan Willems van Kreijl op 430 gulden, met 30 slagen, vijftig slagen door Nicolaas van Erp, die het kocht voor Jan Roelofs Verstegen, borg: Claas van Erp, Adriaan Willems van Creij.

Zesde Coop:

-       Hof teulland in Loosbroek onder Heesch, met houtvelt en aangelegen land, groot 7 lopens 26 roeden, gebruitk door Ruth van den Boogert,

-       2 strepen teulland in den agstersten landen en in de voorste landen groot 5 vatsaet en 19 roeden, met het gedeelte in de heijcamp gebruikt werdende door Adriaan Melisse

Ingezet door Ermert van Nuland op 260 gulden, gemijnt door de zelfde op 310 gulden, met 40 slagen, borgen als bij 2e coop.

Tekenen: W Aenhuijs, Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, Jan Baers, ?

 

blz 57 borgbrief

Teuniske Antonie Teunissen  getrouwt met Peter Gielens van den Boogaart wonend te Empel, is alhier van eerlijke ouders uit een wettig huwelijk geboren. Niet getekende akte.

 

blz 58 dd 28 augustus 1737

Corstiaen van Gogh, president schepen moet op 2 september 1737 naar S:Bosch namens de schepenen vanwege de verpachtingen der gemene middelen aldaar.

Tekenen: Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Lambert Weijgergancx, Jan Baers, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 60 dd 11 oktober 1737

Jacobus de Booij, secretaris alhier, geeft te kennen dat wijlen Maria Dorothea Smidborn, weduwe Hendrik Cramer, heer van Geffen, vanwege de indispositie van zijn vader Hendrik de Booij, aangesteld tot provisioneel drossaard, dijkgraaf,  en secretaris der HH Geffen en ook tot stadhouder en griffier van de Leenhoven van Geffen te Nuland, nu wordt gemachtigd Abraham Cortebrand, clerck der griffie.

Tekenen: Lambert Weijgergancx, Jan Baars, Jan Wolfs, schepen en loco secr.

 

blz 62 dd 23 oktober 1737 borg en ontlastbrief

Jan Claesse Vestege en Maria Teunisse van de Biese, thans wonend te Heeswijck, beiden te Nuland van eerlijke ouders geboren , "onse inboorlingen"

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, merk Jaocb Blommers, Jan Baers.

 

blz 64 dd 23 november en 30 november 1737 verhuring

Mevrouw de weduwe van de Heer agent en solliciteur Reinier Plenus verpacht publiek een schone hoeve te Nuland, thans bewoont door Adriaan van der Ven, groot 13 lopens, plus ook daar 10 lopens teulland daarnevens die Willem Ruijsch in gebruik heeft, gelegen op duinendael.

Item 8 mergen hooiland  "in de Corte hoeve", samen in gebruik door bovengenoemde gebruikers.

Voor de tijd van 6 jaar. Veiling in de tegenwoordige herberg "den Samson" bewoont door Cornelis Sterckman. Ingezet door Jacobus de Booij op 50 gulden, gemijnt door Adriaan Tijssen van Creijl voor 70 gulden, inwoner van Nuland, nog 3 slagen. Borgen: Lambert Sepen Weijgergangs en Adriaan Dirk Jan Denen.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, president en loco officier, Jan wolfs, Jan Baers, J de Booij secr.

 

blz 72 dd 4 december 1737

Voor schepenen compareert Willem Aenhuijs, drossaert, verklaring over de vergadering op 13 november in de raetkamer om de lijsten van te bezaaien, hoorn en hoofdgelden, om uit te zoeken wat iedereen moest betalen. Toen verscheen Catoleijn weduwe Hendrik Jansen Hanegraaf . Zij kwam niet met een briefje met de opgaven, zoals aangekondigd was en ook door de rotmeesters om gezegd was. Jan Wolfs zei: "gij sijt een ondeugend vercken van een wijf". Blijkbaar had eerder Catoleijn gezegt dat zij teveel moest betalen, toen kwam er een systeem met briefjes die iedereen moest invullen. Zij antwoord "ik sou u voor uw backes slaan" en sloeg Jan Wolfs de vice president in zijn gezicht.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Lambert Weijgergancx, Willem van Vlijmen, J d Booij, secr.

 

 

blz 74 dd 13 januari 1738 machtiging

Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe Hr. Reinier Plenus, in zijn leven agent en soliciteur militait in S Gravenhage, machtigt Petrus van Bruggen, notaris te Den Bosch om te transporteren 3 mergen land te Amelrode, publiek verkocth 3 januari 1738.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Baers, J d Booij, secr.

 

blz 76 dd  23 januari 1738 verhuring

Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe Hr. Reinier Plenu , in zijn leven agent en soliciteur militait in S Gravenhage, verhuurt aan Geurt Govers , inwoner van Nuland de hoeve en aangelegen landerijen, genoemd de Couwaterse Hoeve, die de hoeve nu ook gebruikt , voor de tijd van 6 jaar, uitgezondert de ½ van 9 mergen hooiland  opt Nuland, en de houtwassen in de hoef,  de huurder krijgt het schaarhout in de Clijne Hoef, mist op tijd gekapt, huurder krijgt de vruchten van de boomgaard mits hij de beukenhegh scheert, voor 100 gulden per jaar, 7 bosse malder rogge, 5 malder boekweijt.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Gerit Corstiaen van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 79 dd 13 februari 1738

Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe Hr. Reinier Plenu , in zijn leven agent en soliciteur militait in S Gravenhage, verklaart dat Sijmen Gerrit Bos en Sijmen Dirks van de Weteringh, inwoners te Nuland, hebben 40 gulden betaald.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Gerit Corstiaen van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 80 dd 24 maart 1738

Jacobus de Booij, drossaert van Geffen die kwam in het huijs van Jan Francis Verbeeck, mr. chirurgijn wonende alhier, waar te bed lag: Antony, soone Gerrits van de graaf , wonend tot Geffen, oud 24 jaar, zwaar gewond, gisteren op 23 maart met meer andere jongeren op het Marckvelt, ordinair genoemd den Heuvel te Geffen, spelende met de Looten (?), mede aanwezig: Jacob soone Gijsbert Crijnen van Osch, die stak Antony in rug en lendenen, zonder dat er enige woordenwisseling aan vooraf was gegaan. De chirurgijn verklaart dat de steek is schuins over tosilium gegaan, en gekwetst de arteulle iliaca.

Tekent: Jan Wolfs, loco offfico, Jan Baers, Lambert Weijgergancx.

 

blz 82 dd 31 maart 1738

Compareert Jan Francix Verbeeck, mr. chirurgijn, verklaart voor drossaert Aenhuijs, visiteerde op 13 maart het doode lichaam van Marten Poot, gegaseert soldaat dragonder, gewoond hebbende bij Gijsbert van Grinsven, die lag op het kerkenvoetpat alhier, zonder kwetsuren te zien die de dood veroorzaakt zouden kunnen hebben.

Tekent: JF Verbeeck, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 84 dd 12 april 1738  huwelijksvoorwaarden

Hr. Pieter Dandridge ( handtekening), meerderjarige jongeman te Gouda wonende, bruidegom aan de ene kant en Juff Lucretia Lemmingh, jongedochter, wonende alhier geassisteert door haar vader Johan Theodorus Lemmingh, bruid aan de andere kant.

Tekent: P. Dandridge, merk Lucretia Lemmingh, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 87 dd 30 juni 1738 staat en inventaris

Lambert Jansen van Boxtel, weduwe van Maria Janse Spierings, nu bruidegom met Geurtje Gerits/Geurts. Drie onmondige kinderen.

Vaste goederen:

-       camp teulland te Geffen gelegen in d’Elst, groot 4 lopens en 15 roeden

-       ½ van eenen hof ook te Geffen gelegen aan de Goorsteegh, 4 lopens 32 roeden

-       3 hont hooiland, in de hooivree te Geffen

-       7 hont in de Watersacker onder Lith

Meubilaire goederen:

-       swarte mantel

-       stoffen jack

-       een gouden trouw rinck

-       vijf vrouwen hemden

-       een stoffe schort

-       een tierenteije schort

-       een lakens stuck lijf met 6 silvere knopen, en een silvere haeck?

-       2 blauwe rocken

-       2 borstrocken

-       Een silvere haerpin en een silvere eijsere

-       8 silvere knoopen

-       Een striepe voorschoot

-       Een bastel boomen voorschoot en 2 linde dito

-       Een sijde voorschoot

-       5 dimede mutsen

-       22 treck mutse

-       Een falie, 4 witte hemsdoecke

-       Een bonte dito

-       Een kinder ..ul of tuijt

-       4 neerstiens met eenigh kindergoet

-       Een bed met zijn toebehoren, met peuleuwen, kussen en deken

-       Nog een bed met een deken

-       12 slaaplakens.

-       5 tafellakens

-       7 offerwijnen

-       Een servet en 2 boterdoecken

-       Een linde kast en een klein etenskastje

-       Een grote kist, een cleijn kistje

-       Een borstel

-       Eenen trogh met een scheel

-       Een halve bedstede

-       Een tafel

-       Een kleermande een boskorf, met nogh een kleijn korfke

-       6 houtere stoelen

-       Eenen koeck ketel

-       Een kleijn kopere keteltje

-       Eenen moespot van metaal

-       Een eijsere ketel

-       Een kopere melkkan,

-       een kleijne dito die niet digt is

-       spiegel

-       koekpan met een hangeijser

-       een haal met een lengkhaal

-       een vuurschup met een tangh,

-       2 kopere lampen

-       Eenen rooster

-       Een beddepan

-       Een vuureijser

-       Een korn en 2 tobbe

-       2 meel tonnekens

-       Een wan een een koornvat gekuijpt

-       6 koornsacke

-       Strijkeijser

-       Mostert pot tin

-       Brootback

-       Soutvat tin

-       Geutbanck

-       Boterschotel en lepel

-       Wateremmer

-       houten melkemmer

-       zijghschotel

-       schuijmspaan koper

-       vleesrieck eijser

-       bier kinneke

-       een wiegh

-       8 tinne lepels, drie vorcke

-       Een scherf bord , eenen asback, en een sout doos

-       Een hoogkar met blockraeij

-       Een eertkar met raeij

-       Ploegh met toebehoren

-       Eegt met een pars

-       Een greel, een sael en een ligt

-       Een snijback met 2 messen

-       Schup en een torfschup

-       2 riecken en 2 gavels

-       2 koeijbacken en een verckensback

-       Een braeck

-       Eenen swongtistapel met een swengiel

-       Een spinnewiel met toebehoren

-       Een seef

-       2 tinne schotelen

-       Een seijsie en een haargetouw

-       Eenen zigt werf en een beerhaeck

-       Eenen kruijwagen

-       Een vlaghseijsie

-       Een peerdsback en reep

-       Een eijsere helster en twee holsters

-       Een heringhs ton

-       Een kleijn ehoute kribbeke

-       Een schooldoos

-       Eenen misthaeck

-       Een houten plancke leunstoel

-       Een solder leer

-       Een houweel en een paar hagten

-       Een paar silvere vrouwe gespen.

-       Een paar gordijnen

-       Een bijl

Tekenen: Lambert Janse van Boxtel, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 94 dd 26 juli 1738

Jan Francis Verbeeck, inwoner van Nuland voor Drossaert Aenhuijs naar het huis van Jan Nies, inwoner van Nuland, alwaer gisteren een jongen van 3 jaar verongelukt is en in een sandbergh versmoort. De chirurgijn vond geen wonden, kwetsuren of dislocaties en men moet aannemen dat het kind onder het zand is gesmoort.

Tekenen: JF Verbeeck, Willem van Vlijmen, Gerit van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 96 dd 6 september 1738 authorisatie

Jan Wolfs wordt door de medeschepenen gemachtigd voor verpachting gemene middelen op 9 september 1738 te Den Bosch.

Tekenen: Jan Baers, Willem van Vlijmen, Hendrik Wellens

 

blz 97 dd 12 en 22 december 1738 verkoop

Koopvoorwaarden van Jacobus van Berkel, bierbrouwer te Ravestein, gehuwd geweest met Margaretha van Grinsven, gemachtigd volgens acte voor schepenen van Uden op 5 september 1730, en testament voor de schepenen van Uden op 1 januari 1737. Toestemming van ondergenoemde familieleden.

Door Reijnier van Grinsven en Hendrik Joseph van Berkel, oomen en momboiren van de kinderen.

Openbare verkoop van  een schoone en welgelegen hoeve te Nuland, bewoont door weduwe Antony Jorissen van Gestel (?)

Hoogsel in de herberg van Gerrit Quack.

Eerste coop

-       Hoeve aan de Loonse straat, met schuur, esthuijs, hof, boomgaart, en schoone plantagien, en aangelegen bouwland, groot 15 lopens en 40 roeden

-        het claverveldje agter d’est daar aangelegen, leggende tusschen de erve van de 2e coop ende erve van de Heer van Nuland aan de ene kant westwaarts en oost: gemeene straat, noord Heer van Nuland, zuid de Wintmolenberghse Hoeve mede aan de Heer van Nuland competerende.

-       Houtveldje daaraan gelegen, groot 2 lopens, beginnende aan d’est va het genoemde huis tot op erve Heer van Nuland, beide zijde de Heer van Nuland

-       teulland  op de hoge hoef, groot 44 roeden, tussen erve Jan Lambert van Boxtel oostwaarts, west: Gerit Quack, strekkende van Schotsheuvel tot op de erve van Jacobus de Booij.

Goederen bij succesie aangekomen van Jacob Peter van Grinsven, vader van zijn gewesene huisvrouw. Te vergelden: 15 duijten gebuercijns aan de borgemeesters alhier, staande in 2 texten.

1-5-0 jaarlijks aan de kerck van St Jan te Den Bosch. Deze coop zal de tweede coop moeten laten wegen over de missen van deze coop en door het hecken aan de Haag uijt te wegen. Gereserveert worden 8 Elsenboomen staande achter het huijs, en 3 eijken en 2 essen bij de schuer, ten keuze van de verkooper. Kosten van de verkoop 11-10-0

Ingezet door Joost Hanegraaf inwoner van Nuland 750 gulden, gemijnt op 800 gulden, en 125 slagen.

Jan Joost Hanegraaf nog 25 slagen voor zijn vader. Koop is gedaan ten behoeve van Jacobus Langes, inwoner alhier.

Tweede coop

- weiland achter het huijs van de eerste coop, groot 8 mergen, tussen noord: den Elsbos van de Heer van Nuland, zuid de Heer Ghistelles, oost de erve van de eerste Coop, west de Poolsboerken of erve van de Heer de Ghistelles, los ende vrije. Verkooper reserveert 7 eijken boomen die het naeste bij het huijs staan. Uit te wegen door het hekken van de eerste coop aan de Loonse straat. Kosten 13-10-0

Ingezet:  Hendrik van de Ven, 600 gulden, afgemeijnt 870 gulden door Jan Steenbergen wonend te Geffen, 60 slagen, 40 slagen Cornelis Speelman, heer van Nuland.

 

Derde coop:

teulland met sijne schoone heggen, potingen en houitgewassen te Nuland in "de Krakenburgh ",  groot 5 lopens. Gelegen tussen de Loonse straat westwaarts, oost Lijsbet weduwe Poulus Govers, streckende van de erve Nicolaas Verstegen tot op Pelshof. Hieruit te vergelden 5 duijten gebuercijns aan de borgemeesters, aangekomen als bij de eerste coop. Kosten 6-19-0

Ingezet Hendrik van de Ven 300 gulden, Hendrik van de Ven gemijnt op 400 gulden, 40 slagen.

Vierde coop:

4 hont hooijland  "op het voorst Nuland" sijnde de ½ van een stuck van 8 hont, de andere helft houdt de verkoper aan zichzelf, leenroerig aan het ridderhof ten Boogert te Dinter. Leggende deze allodiale 4 hont tussen, de niet verkochte 4 hont benedennaast, bovennaast: Heer van Nuland, aangekomen als bij eerste coop. Kosten 6-18-0. Ingezet door Jacobus de Booij op 200 gulden, gemijnt door Jan Sijmen Wolfs voor 260 gulden en 25 slagen

Tekenen: Jacobus van Berkel, Jacobus Langes, W Aenhuijs, gelaste van Heer van Nuland, Hendrik van der Ven, Jan Wolfs, W Aenhuijs, Lambert Weijgergancx, Willem van Vlijmen, Gerit van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 120 dd 1 januari 1739 verkoop

Juffrouwen Elisabeth, Catharina en Johanna Maria de Waal, allen meerderjarig wonend te Geffen

dragen zaken over aan Juff Johanna Maria van Wingerden

4 kleine profijt obligatien ten laste van Holland en West Friesland op t comptoir Generaal te Den Haag, alle uit de loterij van 12 miljoen van 1 maart 1712, ieder groot in capitaal 200 gulden, naamloos, in de 19e classe, f 6208, numero 620, op 19 juni 1716, no 624 Ra f. 67, waarvan de augmentatie is betaald, 1 in de 21e klasse  f 6208, numero 645, 24 juni 1716, no 645, Ra f 68, augmentatie is afgelost, 1 in de 22e klasse f 6208 nr. 656, dd 24 juni 1716, no 656, Ra f 70, augmentatie afgelost, 1 in de 27e klasse f 6208, nr. 701, 10 juli 1716, nr. 701 Ra f 74, augmentatie van 90 gulden nog te goed, aangekomen na succesie van Juff Maria de Waal. Cooppenningen bedragen 914 gulden.

Tekenen: Elisabeth de Waal, Catharina de Waal,  Johanna Maria de Waal, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 123 dd 12 januari 1739 verhuring

Cornelis Sterkman, vorster verhuurt aan Jan Sijmen Wolfs, president alhier,

een emoliment der vosterij voor 10 jaar, voor 150 gulden, die Sterkman al ontvangen heeft.

Tekenen: C Sterckman, Jan Wolfs, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 125 dd. 13 januari 1739

Lambert Wouters van Rooij inwoner van Nuland,  van competerende ouderdom, geeft verklaring af voor de hoge offcieren der stad en Maeijerij over Joost Jan Joosten Timmers als naast hem enige tijd gewoont hebbende, maar vanaf palmsondagh of de dag erna hem niet meer gezien, en wetende dat in het jaar 1737 te Geffen een paard van Peter van Berlicom vermist was, dat Peter Verhagen en Peter van Berlicom, hem tegemoet kwamen bij het gereght van Nuland met het vermiste of so gesegd weer gestolen paard, seggende tegen hem: daer hebben we het paard wederom, het was op de mart van Tilburg verkocht, en tot Turnhout hebben wij het wederom gehaald. Verder verklaart hij de verdachte enige dagen niet gezien te hebben, bij hem en zijn vader kwam, seggende “hoe kan gylie dan so werken en slaaven , ick werk niet en leef als de vogelen der hemelen en heb …. en geld genoeg”, halende volle hant met gelt uijt zijn zak.

Tekenen: Lambert Wouters van Roij, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 127 dd 22 januari 1739

Compareert Gerrit Willem …. Cronenburg deurwaarder van de Raad van State, geauthoriseert door collecteur Wijnands, dd 20 januari 1739, arresteert de vaste goederen van de kinderen Peter Aent Hoog, wegens een schuld van 0-3-10, verder de vaste goederen van Johannes van Clootwijck, in huis en land genaamd het Rooijland, groot 4 lopens en 36 roeden, idem houtwas gelegen als voor en 2 stukken nevens de kerkvoetpad, groot ca. 42,5 roeden wegens een schuld van 3-15-12.

Verder de goederen van Aert Cleijne Willems bestaande uit 2 mergen en 4,5 hond gelegen in de gemeijne hoeve, wegens een schuld van 3-16-14.

Alles wegens de verpondingen van 1736

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, G v Cronenburg, J d Booij, secr.

 

blz 128 dd 7 februari 1739

Compareert Willem Aenhuijs, drossaert wegens terugbetaling van 150 gulden die zijn vader Jan van der Ven had geschoten en gesteld aan Matijs Wellens en zijn  borgen op 27 juni 1720 (borgen: Roelof en Gijsbert Wellens), voor Notaris Johannes van Prooijen.

Tekent: Hendrik van de ven, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 131 dd 25 maart 1739 verhuring

Compareert voor schepenen van Nieuwland Juff jacoba van Essen verhuurt aan  pr. Jan Francis Verbeeck, wonende te Nuland huis, hoff boomgaert en schuur staande aan de kerk voor 4 jaar , voor 54 gulden. Uitgesloten van de verhuur is de zij kamer, de boomgaard en de schuur voor een jaar, door de huidige huurder voor 22 gulden.

Tekenen: Jacoba van Essen, JF Verbeeck, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, J.d Booij, secr.

 

blz 134 dd  19 mei 1739 borgbrief

Hendrik Jansen Vorstenbosch, thans residerende te Delft, zoon van Jan Willems Vorstenbosch en Maria Hendricx van der Heijden, zijn moeder, is alhier geboren van wettige en eerlijke ouders.

Tekenen: Jan Baers, Gerit van Gogh, Jan van Creij, Joris van Gestel.

 

blz 135 dd 17 juni 1739

Schepenen verklaren op verzoek van Jan Verbeet, inwoner van Helmont dat Joost Jansen Joosten Timmers in het begin van dit jaar 1739 in Den Bosch met de koorde gestraft is, dat de doodt nagevolgd is, dat hij eerder woonde te Nuland, maar de laatste twee jaar geen vaste woonplaatrs heeft gehad, gezworven heeft, bezit verder geen goederen in Nuland.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Baers, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Hendrick Wellens, Jan van Creij, Joris van Gestel, J d Booij, secr.

 

blz 137 dd 20 juni 1739

Compareerrt Jacobus de Booij, drossaert Geffen en secretaris alhier, en zijn huisvrouw Zara Spillenaar  machtigen Johannes Aen Sorgh, procureur tot Bommel om voor de schepenen  van Tuyl ivm een coopaan Steven van de Bergh te Heessel vanwege de coop van de 30e maart, betreft een uiterwaartje met enige fruitboomen, genaamd den Dunnigen, groot 2,5 mergen, te Heessel.

Tekenen: J d Booij, Sara Spillenaer, Jan Wolfs, Jan Baers, Joris van Gessel

 

blz 138 dd  24 juni 1739

Lijsbet van Roothuijsen wonende te Den Bosch verkoopt publiekelijk voor iedereen een huisje met aangelegen land, groot een lopense, 25 roeijen, bewoont en gebruikt door Jan Bosch te Nuland op Schotsheuvel tussen erve Pieter van der Linde, oost en westwaarts strekkende van den soomerdijck of Schotsheuvel tot op de erve van Jacobus de Booij, wegens acte van afgaan van tochte (Schepenen  den Bosch 18.6.1739) van haar moeder Catharina van der Plas en vader Jan van Roothuijsen staende het huwelijk met voornoemde haar moeder. Ingezet Arjaan Tijssen van creij 50 gulden, afgehangen gemijnt bij Gerrit Quack 108 gulden en 8 slagen. Hoogsel in huis van Cornelis Sterckman.

Tekenen: Gerrit Quack, Jan Wolfs, loco officier, Jan Baers, Hendrik van de Ven, Joris van Gestel,

 

blz 142 dd 25 juni 1739

Schepenen van Geffen : Jan Dricx van Creij, Jan Lambert de Weert, Schepenen van Rosmalen: Dirck van der Sluijs, Marten Westerlacken verklaren dat ze op verzoek van de regenten van HH Nuland een inspectie hebben gedaan van de teul en hooiland en zelfs er dagelijks last van hebbende, want door hoog water zijn ze sinds begin 1739 tot ver in de maand meij ondergelopen en verdroncken gebleven, dat jet gezaaide winterkoren is bedorven, sommigen landen zijn opnieuw bezaaid, anderen zijn helemaal niet bezaaid kunnen worden, het herbezaaid is door droogte, coude en vorst weder is verdort, en verdorven, dat daarvan geen profijt te verwachten is.

Tekenen: Jan Dircx van Kreij, Jan de Wert, DvdSluijs, merk Martinus Westerlaken

 

blz 143 dd 14 augustus 1739

Compareert Arike weduwe Antonis Jorisse van Gestel bekent schuld aan Jacobus van Berkel, bierbrouwer en inwoner van Uden in land van Ravesteijn van 238 gulden, uit achterstallige huur voor een hoeve en land tot 1739. Aart, Joris, Hendrik zonen, Jan Jansen van Volker gehuwd met Catholeijn, dochter en Adriaentje dochter verklaren samen met hun moeder alsnog te betalen op 1 januari 1740 bij van Berkel te Uden aan huis.

Tekenen: Arike weduwe Antonis Jorisse van Gestel, Aart van Gessel, Joris van Gessel, Hendrik van Gestel, Jan Jansen van Volcker, merk Adriaantje van Gestel, Jan Wolfs, Jan Baers.

 

blz 145 dd 12 september 1739

authorisatie Jan Wolfs, presidentschepen, om op 18 september 1739 te gaan naar de verpachting der gemeene middelen te Den Bosch

Tekenen: Jan Baers, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Hendrick Wellens, Jan van Creij, Joris van Gestel.

 

blz 146 dd 22 september 1739

Compareert Gijsbertje Friek, huisvrouw van Gijsbert van Vliet inwoner van Nuland, verklaren voor de hoogofficie van de Stad en Meijerij dat zij gisteren 21 september waren in het huijs van de vorster van Rosmalen, dhr Wensch. Er waren twee manspersonen, de vrouw van de vorster riep "gaat voorbij of god help u". Ze gingen niet weg, spraken brutaal en quadaardig met de vrouw van de vorster, een onverstaanbare taal, de drossaard kwam aanrijden en zei tot hen, "wat doet ghij hier, hebbe ick u niet gesegt ge magt hier niet gaen schoeijen en gij geloofde door te sullen gaen”. (…onduidelijk vervolg)

Tekenen: Gijsbertje Frick, W Aenhuijs, Jan Baers, Jan van Creij

 

blz 148 dd 27 september 1739

Jan Francis Verbeeck, mr chirurgijn te Nuland, schouwt, op verzoek van Willem Aenhuijs, het dode lichaam van een kind van Willem Vorstenbsoch genaamd Dirck Willem Vorstenbosch, wonend te Nulands Vinke , gevonden in een sloot bij het huijs van Willem Vorstenbosch verdronken, geen andere quetsuren gevonden aan het kind, het moest zeker verdronken zijn.

Tekenen: JF Verbeeck, Jan Wolfs, Hendrick van der Ven, Jan van Creij, loco secr.

 

blz 149 dd   Staat en inventaris

van dingrolle, protocolle, …. en documenten van de gemeente en secretarije van Nuland

Jacobus de Booij, in leven secretaris van Nuland, gevonden bij zijn vrouw en weduwe.

-       dit protocol van acten beginnende maart 1736

-       transportboek beginnende 12 april 1732 – 16 oktober 1739

-       verpondingsboek no. 3

-       trouwboek no. 4

-       protocolle van deserte resolutien no. 5

-       een van verscheijde rekeningen 1698- 1704

-       een van alderhande schepinale acten no 7

-       een van registratie no. 8

-       een van testamenten o. 9

-       een van testamente codicille 1684, no. 10

-       protocolle 1672 – 1683

-       outprotocol van transporten no. 12

-       protocolle beginnende 1718 no. 13

-       idem beginnende 1704, no. 14

-       registratie van placaten resolutien begint 1720, no. 15

-       transporten en geloften 1694, no. 16

-       resoluties beginnend 1711, no. 17

-       coopcondities beginnend 1719, no. 18

-       actens beginnen 1695, no. 19

-       protocol beginnend 1711, no 20

-       allerhande saaken beginnend 1729, no. 21

-       collatrale successie beginnend 1697, no. 22

-       protocol begint 1706, no. 23

-       dingrol 1711, no. 24

-       protocolle van leijstte, ….besaijt vanaf 1732, no. 25

-       protocolle van spullijste diversen, no. 26

-       protocol transporte , no 27

-       dito begint 1718, no. 28

-       criminele rolle, no. 29

-       nieuwe protocolle zonder ingeschreven, no. 30

-       registratieboek, no. 31

-       verpondingsboek, no. 32

-       alderhande actens, no. 33

-       notitieboek begint 1722, no. 34

-       verpondingsboek, no. 35

-       clatboek no. 36

blz 152/153/154/155 leeg

 

blz 156 dd 27 februari 1740 Staat en inventaris Jan Willems van Loon

Staat en inventaris Jan Willems van Loon, regerend schepen te nuland, weduwe is Jenneke Spierings

kinderen: jan, pieter, grietje, gerardus.

Vaste goederen:

-       huis aan nulandse straat, 10 lopens, 9 roeden en losse goederen

-       den houtwas aldaar en alvoor gelegen

Meubelen en klederen:

-       2 hollenincke hemdrocken met silveren knopen

-       Een rock kamesool en broek

-       Een kettingfersieliep (?)

-       Een leesboek item 2 paar silvere gespen

-       4 dassen

-       3 hemden

-       Een hoet

Beddegoedt

-       2 veere beddens

-       2 puluwen

-       2 kussens

-       2 wolle dekens

-       11 slaaplakens

-       5 tafellakens

-       3 paar hooftfluwijnen

-       4 korenzakken

Koperwerk

-       Koeketel

-       Dito houtketel

-       Klein dito keteltje

-       Een kan en seijghschotel

-       Deurslagh

-       Beddepan

-       Vijsel

-       Lamp

Tinwerk

-       schootel met een tafelbort

-       soutvat

-       8 lepels

-       Kom, kleijn kommetje

-       Waterpot

Ijserwerck

-       koekepan en hangijser

-       haeltje en langhaal

-       tang en schop

-       lamp

-       houten schaal en 6 pont gewicht

-       4 koekschotels

Houtwerk:

-       2 kastjes en 2 kisten

-       Tafel en 6 stoelen

-       een pretvloer?

-       een hackbort

-       backtrogh

-       korn met toebehoorten

-       melcktob en waskuijp

-       2 wateremmers

-       Geutbanck

-       Een axhooft met een stelling

-       Een braak

-       Een bos of martkorf

-       Een boon tonnetje

Paardsgetuig en bouwgereedschap:

-       Hoogkar sonder beslagh , ertkar met haar toebehoorten

-       Zaal, greel en ligt

-       Ijsere helster

-       Snijback en mes

-       Een wan, een vat

-       Ploegh met toebehoorten

-       Koeback en 2 kuijpen

-       Een berken back / verken back?

-       Gafel , een torfschop

-       Mesthaak

-       Schup en een haargetouw

-       Hiep en een bijl

-       Een touw gespil (?)

-       4 bolckhouten

-       8 stalhouten

Tekenen: Jenneke Spierings, Jenneke van Loon, Jan van Creij, Joris van Gessel, W Aenhuijs, drossardt en loco secr.

 

blz 160 dd 3 mei 1740

lijst voor de schepenen:

Verpondingen zoals elk jaar met buerloon er onder gebracht:    1881-11-10

De molengelt in de verponding niets als sijnde naar den opheef der verpond gebouwt (?)

De tienden  in de verponding jaarlijkx     192-11-0

De huijsen staan hier niet als met haar aangelagh van landerijen so dat de selve niet specifiek gebracht connen worden, werdende geconsidereert het cressent leggende landt soude de selve gecomen connen worden op ca. 70-0-0

2 en 3 worden afgetrokken van getal 1: 1698-17-10

Tekenen: Jan Wolfs, Jan Baers, Hendrik van de Ven, Gerit van Gogh, Hendrik Wellens, Jan van Creij, Joris van Gestel.

 

blz 161 dd  11 augustus 1740

Compareert Lijneke Jansen, weduwe Hendrik Tomasse inwoner van Nuland, met haar momboir,  

Ivm huis en landerijen tans bezeten door de weduwe van Jan Boerdonk, te wonen Jacob Arts Dorde (??), aan helsenhoeck neffens het vinckel groot samen 18 lopens , 48 roeden, beneffens west: erve van het gemeene vinckel, noord: gemeijne straat, oost: Antony Ermers mee Geurt Govers weduwe. Pretentie van 574 gulden volgens coopconditie volgens transportbrief voor dese HH dd 17 augustus 1716, aangekomen vanwege het testament van haar en haar man Hendrik Tomasse dd 15 augustus 1716 voor schepenen van Nuland, er staat nu nog een restant van 150 gulden, a 4%, zij transporteert dit capitaal aan Hr. Gerardus Deckers, coopman en inwoner van Den Bosch,

(in marge: 11 augustus 1740 alles betaald – 150-0-0)

Tekenen: merk Lijneke Jansen weduwe Hendrik Tomasse, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, W Aenhuijs loco secr.

 

blz 163 dd 21 september 1740

Authorisatie Jan Tijssen van Creij, mede schepen, om 24 september naar S:Bosch te gaan voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Jan Baers, Hendrik Wellens, Jan van Creij, Joris van Gessel.

 

Blz 165 dd 26 september 1740

Comparen Hugo Guet, Gerit Lambers van den Bosch, Leijneke weduwe Hendrik Hanegraaf

Tomas Hanegraaf, Mijntje weduwe de Haes, allen inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van Cornelis Sterkman, vorster alhier, nadat ze eerder al door Eijmert van Creij, geswooren alhier, geregtelijk waren geciteert.

De eerste verklaart dat Gijsbertje Frick, huisvrouw van Gijsbert van Vliet wonende te Geffen, dat ze enige tijd geleden bij zijn woonhuis kwamen, om hem te spreeken.

Ze (?)  zaten bj Sterkman wat te drinken en Sterkman zei “kom Gijsbert ick sal u te huis brengen”, hem vattende, en op den rug schortend ingelaath van naar huijs. Soo bragt hij hem naar de dreef  van de Heer van Nuland, en daarna werpende hem allnog braaf afslaende, en voorts zijn gelt of ….. omtrent 200 gulden dewelke hij van zijn moeder met zijn  gehaald heeft den zoon Jan Sterkman, daar bij sijnde zeide: “vader laat hem nog wat behouden, doen liet hij hem nog 28 overig. En ging weg met zijn zoon. Wat zullen wij daar mee doen? Hugo Guet antwoordde “een man behoeft dan om niet bij mij te komen, want beter steelen als aantijen, als men geen bewijs heeft”, zegt het spreekwoord. Ik kan u daarin niet helpen.

De tweede verklaart dat de requirant hem wel vertelt heeft dat Gijsbert van Vliet zijn vrouwe hem beschuldigde uijt zijn huis gedragen te hebben en op de dreef gebracht, zoals al gezegd, het gelt afgenomen en ….

De 2 laatste deponenten verklaren dat Gijsbert van Vliet hen heeft verteld dat Sterkman aan hem gedaan heeft hetgeen de eerste verklaart heeft. De laatste vertelde dat Gijsbert van Vliet eens aan haar vertelde dat Sterkman zijn gelt had afgenomen.

Tekenen: SH Guet, merk Gerit van den Bosch, merk lijneke weduwe Hendrik Hanegraaf, Thomas Hanegraaf, merk Mijntje de Haas, Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

blz 167 dd 21 oktober 1740

Jan Francis Verbeeck en zijn vrouw Johanna Catharina, chirurgijn en inwoner van Nuland, maken een

Verklaring op verzoek van Cornelis Sterkman, vorster, dat 6 maanden geleden Gijsbert van Vliet aan zijn huis kwam met zijn vrouw gijsbertje, inwoners van Nuland, om te vragen “weet gij niet van Beek wie mij mijn gelt heeft afgenomen. Hij zei wel te weten wie het gedaan had, nl. Sterkman. Van Vliet was in Holland bij een waarzegger geweest, die zij dat het “een swarte kerel en een vreje die het gedaan had”. Verbeeck vroeg of de waarzegger ook niet seijde dat hij een snede over de neus had. Maar dat had de waarzegger ook al gezegd. Verbeeck zei tegen van Vliet : gij bent al een braaf man  dat gij door een waarzegger de waarheijt wilt ondecken, (of andere woorden van berisping), ge moet een dendrast of geregt doen, maar waarom al so lange gewacht? Van Vliet zei maar gezegd te hebben dat hij zijn gelt had uitgezet te Haren, want hij durfde de waarheit niet te seggen, want Sterckman soude mij slaan, zoals hij gedaan had toen hij hem naar de dreef van de Heer van Nuland gebracht had en gelt afnam. Want hij wilde mij vermoorden, als ik er iets van sprak, maar sijn zoon Jan die er bij was zei, vader Laat hem gaan. Laat hem nog de 28 houden en liet mij daar liggen,

De vrouw van Verbeeck was bij dit gesprek en bevestigde wat Verbeek zei.

Tekenen: JF Verbeeck, merk Johanna Catrina Internes (?), huisvrouw van Verbeek, Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

 

blz 170 dd 26 oktober en 9 november 1740 verkoop

Condities waaronder de kinderen van Peter Willem Peters openbaar willen verkopen een perceel met spienhoutwas daaraan gehorende te Nuland aan de Loonse straat in erven van Gijsbert Welle Ruijs, groot ca. 2 lopens en 2 roeijen, hoogsel in herberg hei en weisight,

ingezet Willem Aenhuijs, drossaert van Nuland, 174 gulden, nog 10 slagen.

Tekent: Willem Compers, Merck Poulus Brock, merk Willem Bordonck, W Aenhuijs, Johannes Roefs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh

 

blz 178 dd 13 februari 1741

Compareert Andries Amsom wonend te Erp en  Peter Peters van Gogh te Dinther, naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Jan van Gemonden gehuwd met Maria Hendricx van Dommelen, stellen zich voor als momboiren over deze kinderen.

Tekent: merk Andries Ansom, Peter Peters van Gogh, W Aenhuijs, Jan Wolfs.

 

blz 180 dd 13 februari 1741

Compareert Andries Amsom wonend te Erp en  Peter Peters van Gogh te Dinther, naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Jan van Gemonden gehuwd met Maria Hendricx van Dommelen, stellen zich voor als momboiren over deze kinderen. Het echtpaar woonde te Berlicum en Nuland. Betreft  een zaak met bovenstaande aan de ene kant en Joris dircx van der Donk, inwoner van Nuland, weduwnaar van Maria Hendrics van Dommelen, aan de andere kant. Maken een accoord dat de inboedel opgeschreven voor de gerechte van Berlicum zal blijven aan Joris Dirx van der Donk, en betaald daarvoor ten behoeve van de onmondige kinderen de som van 30 gulden.

Tekenen: merk Andries Aussom, Peter Peters van Gogh, Joris Dircx van der Donk, Gerit Bants, Adriaan Cornelissen van Alst, Jan Wolfs

 

blz 182 dd 7 maart 1741 en 14 maart 1741 verkoop

Willemde weduwe Jan Lambers de Wert publiek verkoop van een ledige huijsplaats met den ouden tuinen (?)daar op sijnde met aangelegen land houtwassen en voorpotinge, groot 3 lopens aan de Loonse straat. Eruit te vergelden:

-       7-10-0 aan Tengnagel Comptoir in een meerdere pacht, van 15 gulden met Geurt Quack op St Jan.

-       0-10-8 aan het block van hintemmerend, in meerdere pacht van 21 stuijvers met Geurt Quack

Uitgezonderd de essenboom uitgedaan leggende met al het hackbaar schaarhout staande te mogen hacken naar haar genoegen. Hoogsel in herberg van Pieter de Haas.

Voor 56 gulden gemijnt door Gijsbert Ruijs, oud president, inwoner van Nuland, stelt nog 10 slagen, Gerrit Quack nog 4 slagen.

Tekenen: merk Willemke weduwe Jan Lambers de Wert, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Joris van Gessel.

 

blz 193dd 15 april 1741 verhuring

Willem Aenhuijs verhuurt aan Jochem Boeijen, Adriaen van Heumen, Jan hendricx van Erp, Leendert Megens, allen inwoner tot Berghem 

in een clamp tienden gelegen te Berghem toebehorenden aan de hr. en mr.  Willem hendrik van Cattenburch, regerend borgemeester tot Gouda, zijnde een 6e part der tienden aldaar, rijdende met de gemene landstienden en de apdy van Ceulen, laatst gebruikt door Claas van den Heuvel, voor 4 jaar, tegen de prijs van 400 gulden in het eerste jaar en 380 in de laatste 3 jaar aan de Heer van Cattenburg binnen Rosmalen.

Tekenen: merk Jochum Boeijen, merk Adriaan van Heumen, Jan Hendrick van Erp, Lindert Peter Meegens, Jan Wolfs, Gerit Bants, Gerit van Gogh, loco secr.

 

blz 198 dd 20 april 1741 momboiren benoeming

Compareren Hendrik van de ven, regerend schepen alhier, Willem hendrik van creij, regerend schepen te Geffen, als naaste bloedverwanten van de 4 onmondige kinderen van Adriaen Fransse Hoefs en Metje Hendrik Bijvelt, in leven egtelieden, benoemt tot momboiren.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Willem Hendrik van Creij, Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

blz 199 dd 19 juni 1741

Compareert Simon Verhellouw, schoolmeester te Caathoven onder de HH van Berlicum en Jan Hendricx Verhagen, woont op grond van Berlicum op grens van Nuland, beiden wonend te Berlicum op Kaathoven. Verklaren op verzoek van drossaard Willem Aenhuijs dat een half jaar geleden de gerechtsdienaar van Berlicum omtrent het huis van Verhagen 2 manspersonen /bedelaars voor zich uit voerde, hij vroeg om touw of koorden. De eerste vond na geroep van naburen de diender van Berlicum, die beide mannen vastgebonden had en mee genomen had naar de kerk, alwaar ze enige dagen opgesloten zaten.

Tekenen: S. v. Hellouw, Jan Hendrick Verhagen, Jan Baers, Hendrik van der Ven.

 

blz 201 dd 25 juli 1741 contract

Op verzoek van Hendrik van de Ven en Willem van Creij, momboiren over de kinderen van Adriaan Fransse Hoefs, verwekt aan Metje Bijvelt, vragen om authorisatie om met de meerderjarige kinderen een contract te mogen aangaan, dat de nagelaten boedel en hoplanden blijven zoals ze nu zijn, tot de onmondige kinderen mondig zijn geworden. Genoemd: advies van Pieter van de Ven en Willem Sijmons van Kessel.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers, Joris van Gessel, Gerrit Bants

 

blz 202 dd 26 juli 1741

Op verzoek van Hendrik van de Ven en Willem van Creij, momboiren over de kinderen van Adriaan Fransse Hoefs, verwekt aan Metje Bijvelt,  over de 4 onmondige kinderen maken een contract met de mondige kinderen: Hendrik, Gerardus en Elisabeth Ariaansen Hoefs  aan de andere kant. Boedel blijft in de staat zoals na overlijden van de moeder als langstlevende ouder, tot alle onmondigen 25 jaar zijn.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Willem Hendrik van Creij, Hendrick Adriaan Fransse Hoefs, Gerardus Adriaans Hoes, Elisabeth Adriaans Hoes, Jan Wolfs en  Gerrit Bants

 

blz 206 dd 14 augustus 1741

Authorisatie van Jan wolfs, presidentschepen, om op 16 augustus 1741 naar den Bosch te gaan voor de verpachting van gemeene slants middelen.

Tekenen: Jan Baers, Jan Wolfs Joris van Gessel, Hendrik van der Ven.

 

blz 207 dd 1 september 1741

Compareert Johanna Joris van der Donck, ongehuwde dochter, verklaart op verzoek van Hendrick de Booij drossaert te Geffen, dat zij 2 maanden geleden, onbegrepen bezwagert, een dochter heeft gekregen en verklaart voor vader: Willem Seebe van Strijp inwoner van Geffen. Ze zegt met niemand anders vleselijke conversatie te hebben gehad.

Tekenen: merk Johanna Joris van der Donk, W Aenhuijs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Jan Wolfs, loco secr.

 

blz 208  dd 13 januari 1742  borgbrief

Schepenen verklaren dat Pieter van Boekel, geboren alhier, diens vader van Hees afkomstig was, zijn moeder van Nuland afkomstig, gaat nu trouwen te Hees.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Gerit Bans, Adrian van Alst, Hendrik van der Ven, Joris van Gessel.

 

blz 210 dd 23 april 1742

Door aflijvigheid van Jan Willems van Loon, laat hij na 4 kinderen bij Jenneke Jansen Spierings

verder overleden: Willem Clasen van Loon en Jenneke Teunis van Rooij, diens vrouw, als grootouders van de 4 genoemde kinderen. Momboiren: Gerrit Spierings (littoijen)  en Adriaan Willems van Creij (nuland), naaste bloedverwanten.

Tekenen: Geridt Spierins, Adriaen Willems van Creij, W Aenhuijs, Gerit Bans, Jan Wolfs, JD Cremers, secr.

 

blz 213 dd 22 mei 1742

Gerrit Spierings en Adriaan Willems van Creij, naaste bloedverwanten en momboiren over de kinderen van Jan Willems van Loon en Jenneke Jansen Spierings verzoeken om authorisatie om met en neffens de erfgenamen van Jan Jansen van Uden te mogen verkopen 1/4 deel in een huis te Nuland gelegen

advies werd gevraagd aan: Jenneke Janse Spierings, de moeder van de onmondige en  Hendrik van Bakel, dezelfs stiefvader en Derk Spiering , bloed oom, (gehuwd met Teuniske Willem Clasen van Loon).

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adrian van Alst, Gerit Bans, Hendrik van der Ven, Jan Baers, Joris van Gessel, JD Cremers, secr.

 

blz 215 dd 8 juni 1742

- Gerrit Spierings en Adriaan Willems van Creij, naaste bloedverwanten en momboiren over de kinderen van Jan Willems van Loon en Jenneke Jansen Spierings

- Derk Spierings, (gehuwd met Teuniske Willem Clasen van Loon)

- Hendrik van Rosmalen gehuwd met Jenneke Peters van Uden

- Gerrit Peters van Uden

allen erfgenamen van Jan Willems van Boxtel gehuwd met Erke Teunissen van Rooij, inwoners van Nuland in hun leven, verkopen een wel doortimmert  huis en aangelegen land te Nuland, houtwas, groot 11 lopens, 25 roeijen, aan de Nulandse straat, oost de gemeene straat,west Corstiaan van Gogh, zuid de Nieulandse straat, noord het Bosch straatje. Hieruit te vergelden: 4-10-0 aan de Armen van Osch, 0-7-0 aan de armen van Nuland. Hoogsel in de herberg van Gerrit Quack.

Ingezet Derk spierings 550 gulden, Gemijnt door Jan wouter Baars, 642 gulden, 50 slagen.

Tekenen: Geeridt Spierins, Adriaan Willems van Creij, merk Dirck Spierings, Geert Peters van Uden, Hendrik van Rosmalen, Jan Baers, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr

 

blz 230 dd 29 mei 1742

Verzoek van Heer Cornelis de Back, rentmeerster der geestelijke goederen van Kempenland en oosterwijck, in het huijs van de Heer Jan Nauwhuijs alhier te Nuland, inspectie van noodzakelijke reparatie:

-       dack van de schuur aan de noordkant geheel nieuw op te decken

-       de schilt langs de oostzijde geheel nieuw op te decken

-       de deuren van de stal geheel ontramponeert

-       een venster naast de straat

-       een venster naast de kerkmuur

-       de muur naast den hof aan de straat tot de agter deur toe,

-       de 2 vensters naast de oostzijde in de agterste kamer naast de straat,

-       het schilt aan de oostzijde van het huis geheel nieuw op te decken

Tekenen: Jan Wolfs loco officier, Hendrik van der Ven, Joris van Gestel, JD Cremers.

 

blz 232 dd 29 mei 1742

Jan van Uden, molenmeester,  op verzoek van de Heer en meester Christiaan Paulus van Beresteijn, heer van Maurick, in de jaren 1738 en 1739 gewerkt aan het kleijn molentje onder Den Dungen van de erfgenamen van de Heer en meester Martinus Cornelis van Beresteijn, verschillende dagen op Casteel Maurick te Vught, hout uit Vught naar de molen laten halen. Christiaan van Beresteijn wees aan van Uden verscheijde balken en steijlen aan, naast een stert, die naar het molentje zijn vervoerd.

Tekent: Jan van Uden, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

blz 234: dd 20 juni 1742 Erfdeling van Loon

 1. momboiren Gerrit spierings en Adriaan Willems van creij over de kinderen van  Jan Willems van Loon en Jenneke jansen spieirngs : te weten jan, peter, gerrit en margariet.
 2. Dirk Spierings x Teuniske willems van loon

Erfgenamen van Willem clasen van loon en jenneke van Rooij.

eerste lot: aan de 4 onmondige kinderen van Jan Willems van Loon.

-       perceel land genaamd Peter Steijnen hofke, groot 2 lopens, oost Claas v Erp, west Heer van Nuland, noord de gemeene straat, gelegen te Nuland,

-       het hofke van Erke Jan Willems van Boxtel, groot 2 lopens en 33 roeden, gelegen als voor, oost het gemeene land, west Jan van Creij, zuid de gemeene straat, noord weduwe Paulus Govers,

-       perceel land te Geffen op den Ham genaamd, oost de weduwe Peter Spierings, west en zuid Gemeene land, noord Lambert van Boxtel, groot 2 lopens en 16 roeden

-       10,5 hont in het sevenvierendeel onder Nuland, oost Dielis van den Acker, west Hendrik van der Ven, noord erfgenamen Juff Ruijs te Den Bosch, zuid den Hoefdijck

-       ¼ deel in een camp genaamd den Empel camp, groot int geheel 5 morgen, gelegen als voor, oost weduwe Plenus, west Jan Boudewijn van Tuijl, zuid gemeene land, noord Agterdijck.

-       4 hont opt Middelst Nuland, gekomen van Adriaan van der Ven, oost de Kerk van Geffen, west Joost Hanegraaf, noord Wouter Driessen, zuid Gerrit Quacq

-       1 mergen agter opt Nuland, oost Heer Cremers tot den Bosch, west Gerrit Quacq, noord de Hoefdijck, zuid het middelst Nuland

-       1 mergen achter langs overt Nuland, oost Joost Hannegraaf, west Dirk Spierings, noord den Hoefdijck, zuid Neeteringsgraaf

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland met Joost Hannegraaf, ongescheijden, oost Heer Jan Louis Verster, west de kinderne Jan Willems van Loon, zuid de Neeteringsgraaf, noord Agterst Nuland,

tweede lot: Dirk Spierings

-       huis, met land groot 4 lopens en 44 roeden, gelegen te Nuland, oost en zuid Corstiaan van Gogh, noord de heer de Booij, drossaard van Geffen, west gemeene straat.

-       Perceel land genaamd Aart Jansen hof of boerenjonker, groot 4 lopens en 38 roeden, gelegen als voor, oost en noord Corstiaan van Gogh, zuid de weduwe Peter van Creij, west gemeene straat

-       2 stukken gelegen op de Hoge hoef, ter plaatse voorschreven, oost Joost Hannegraaf, west en zuid Weduwe Jacobus de Booij, noord Schotsheuvel.

-       Stukje land genaamd het coor, oostweduwe Jacobus de Booij en eijmert van Gerwen, west Heer van Nuland, zuid Jacobus Langens

-       ½ van 8 hont gelegen voor opt Nuland oost Heer van Nuland, west de armen van Geffen, zuid de neeteringsgraaf, noord het weteringske

-       4 hont opt Middelst Nuland, oost de arme bagijne tot Den Bosch, west de verkrijger, zuid het weteringske, noord het agterst Nuland,

-       ¼ deel in een een camp genaamd den Empel camp, groot int geheel 5 morgen, gelegen als voor, oost weduwe Plenus, west Jan Boudewijn van Tuijl, zuid gemeene land, noord de verkrijger,

-       1,5 mergen op het agterst Nuland, oost Armen van Geffen, west Joost Hannegraaf, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijck

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland met Clara aent Hoog, ongescheijden, oost onmondige voorschreven kinderen Jan van Loon, west gemeene land,  zuid de Neeteringsgraaf, noord Agterst Nuland,

Tekenen: Gerridt Spierins, Adriaen Willems van Creij, merk Dirk Spierings, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

blz 247 dd

Authorisatie jan wolfs, om op 5 september te gaan naar Den Bosch voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit Bans, Gerit van Gogh, Adrian van Alst, Hendrik van der Ven, Jan Baers, Joris van Gessel, JD Cremers, secr.

 

blz 249 dd 28 september 1742 borgbrief

Elegonda Arts de Wert alhier van wettige ouders geboren, gaat elders wonen en trouwen.

Tekenen: Jan Baers, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

blz 251 dd 21 november 1742 openbare verhuring

Condities waaronder Juff Sara Spillenaar, weduwe Jacbus de Booij , in leven secretaris van Nuland

verhuurt

- olijmolen, schuer en en landerijen gelegen op het marcktvelt

- perceel teulland teijnde het huijs langs de straat gelegen

- helft van den Bogert, langs de schuur van de voetpat  of hecken tot aan een perceel teulland genaamd den boegman,

- perceel teulland genaam den boegman,

- den nieuwenhof aent marktveld, groot 1 lopens en 24 roeden

- een ackerken genaamd baijenhof,

- een weijcamp gelegen aan wolfsdijck, groot 8 loopens en 4 roeden

- stukje teulland strekkende van de gemeene weg tot erve van de Heer van Nuland,

- streep teulland nevens de vorige gelegen

- perceel teulland gelegen op de hoge hoef, groot 2 lopens en 10 roeden

- een cleijn hofken gelegen als voor

Het schaarhout blijft aan de verhuurdster, voor de tijd van 6 jaar, de molen vanaf 1 mei 1743,

Te vergelden:

-       2 zakken rogge aan het Geefhuijs te Den Bosch

-       1,5 zak aan de verhuurdster

Hoogsel in herberg Peter de Haas op 21 november 1742

ingezet door de Heer Georging Hendrics de Booij, drost van geffen voor 100 gulden, gemijnt op 130 gulden door Wouter de Looijer wonende tot Osch, met 70 slagen. Jan steenbergen nog 4 slagen, Wouter de looijer nog 2 slagen: Borg: Antonis peters Mulders te Osch en Jan Steenbergen inw oner van geffen, schepen.

Tekenen: Sara Spillenaar, weduwe de Booij, Wouter de Looijer, Anthonie Peter Mulders, J Steenbergen, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers, JD Cremers, secr.

 

blz 263 dd 29 maart 1743 verkoping

Condities waaronder

Ceele Quack, Sijmen Gerrit Bos gehuwd met Adriaentje Quack, Hendrik Gerrit Bos gehuwd met Lijske Quack, Geerling gerrit Geerlings gehuwd met Jenneke Quack, Laurens van der Stoove en Lijsbet peter Vorstenbosch, allen erfgenamen van Willem Ceele Quack, ook sterk voor Jan Ariaanse Quack, die uijtlandig, of aflijvig is. Hoogsel is op 29 maart 1743 in herberg van Gerrit Quack.

Verkopen aan meestbiedende perceel teulland te Nuland, groot 3 lopens, 33 roeijen  genaamd "couwaters land", oost Claas Jan van Erp, west convent van het couwater, zuid gemene straat, noord weduwe Poulus Peter Geurts.

Hieruit te vergelden:

- rente van 4-10-0 in meerdere rente van 13-1-0 gulden, met Ceele Quacq en Seijme Gerrit Bosch aan de Baronesse du Scharp losbaar met 100 gulden, de rente moet betaald worden door de huurder, de koper zal profiteren de halve schaar die die aan hem door Jan van Creij zal worden gelevert in coorn.

Ingezet: door Jan van Creij op 170 gulden, gemeijnt door Claas jansen van Erp wonend te Geffen op 182 gulden, slaat 10 slagen, 4 slagen Heer Georgius Hendrick de Booij, drost van Geffen, 1 slag Claas van Erp.

Tekenen: Marcelus Quack, Sijmen Gerrit Bosch, Klaas van Erp, Hendrick Gerrit Bos, Gerlin Gerit Gerlin, Lauwrens van de Stoove, merk Lijsberth Peter Vorstenbosch,

Hendrik van der Ven, Adrian van Alst, JD Cremers, secr.

 

blz 279 dd 11 april 1743

Compareren Seijmen gerrit Bosch gehuwd met adriaantje quack, hendrik gerrit Bosch gehuwd met leijsque quack, geerling gerrtis geerling gehuwd met jenneque quack, laurens van der stooven en lijsbeth peter vorstenbosch, alle erfgenamen van Willem Ceelen Quack, verklaren dat Jacob Dirk creemers heeft betaald 298-3-0 gulden, die de erfgenamen op 9 april aan hem hadden geconsigneert.

Tekenen: Marcelus Quack, Sijmen Gerrit Bosch, Klaas van Erp, Hendrick Gerrit Bos, Gerlin Gerit Gerlin, Lauwrens van de Stoove, merk Lijsberth Peter Vorstenbosch,

Willem van Vlijmen, Adriaen Willems van Creij, Adrian van Alst, loco secr.

 

blz 281 dd 15 mei 1743

Compareren

weduwe Jan Gloudemans, Claas Gloudemans, Hendrik Hendricxs, Wouterien Claassen, allen wonend te rosmalen

Hendrik Jacob Bosch en Hendrien zijn vrouw, Goijert Swanenbergh  en zijn vrouw, Adriaan van Aalst, gijsbert Ruijs en Gijsbert van Vught.

1e en 2e deponent verklaren dat Jan Harlager met zijn twee kinderen is komen wonen bij de weduwe Gloudemans in oktober 1739 te Rosmalen, gingen met zijn toestemming naar de roomse kerk

De 3e en 4e verklaren dat Jan bij hen heeft gewoond in de jaren 1740 aan de Nulandse gereformeerde kerk en heeft de kinderen naar de roomse kerk gezonden  - op dezelfde tijd als de predicasie in de gereformeerde kerk begon - met de deponenten met de woorden:  "ik zal wel thuis blijven en het huis bewaaren",

5e en 6 verklaren dat Harlager op de 7e november van vorig jaar bij hen is komen wonen en ook daar de kinderen naar de Roomse kerk stuurde behalve op de laatste morgen toen de kinderen vermist werden, toen ze dat niet meer mochten, in plaats daarvan werden ze naar de school in Caathoven gestuurd, een gehucht in de HH Berlicum,

7e verklaart dat Goijert Swanenberg de kinderen heeft verboden niet naar de Roomse kerk te gaan, omdat Harlager ze zelf daar naar toe stuurde.

De 8e verklaart: dat in 1741 voor meijd heeft gewoond bij Goijert Swanenberg en heeft gehoord dat Harlager zijn kinderen van het bed heeft geroepen om naar de Roomse Kerk te gaan, en de kinderen vanuijt het veld van agter de koeijen heeft geroepen om te komen eeten opdat zij niet te laat in de roomse kerk zouden komen. Ze heeft ook Swanenberg heeft horen praten met zijn huisvrouw en seggende tegen Harlager: “Neemt uw kinderen meede naer de gereformeerde kerk”, waarop hij antwoordde “ laatse maar naar uw lieden kerk gaan , ick sal zelfs kattolijck werden”.

9e, 10e en 11e verklaren: dat Harlager op de 28e april 1743 heeft bekend zijn kinderen selfs weggestuurd te hebben naer de school of om haar boecken te halen,  op het Berlicums en zijn als doende weggebleven.

Tekenen: merk weduwe Jan Gloudemans, Hendrick Bos, merk Hendrien Hendrik Bos, Claas Janse Gloudemans, merk Dierske Swanenberg, Gijsbert Jansen van Vucht, G v Swanenbergh, merk Wouterinen Claassen, merk Hendrik Hendrick, Adriaen van Alst, Gijsbert Ruijs,

Hendrik van der Ven, Adriaen Willems van creij, Gerit van Gogh, loco secr.

 

blz 286 dd 22 mei 1743 Erfdeling Hoefs

erfdeling hendrik van der Ven en Willem hendriks van Creij als momboiren over het onmondige kind van adriaan hoefs en Metjen hendricx Beijvelt. genaamd jan adriaan Hoefs aan de ene kant,

aan de andere kant: Hendrik Adriaans Hoefs, Gerardus Adriaan Hoefs, Peter adriaan Hoefs, Poulus Govers x Elisabeth adriaan Hoefs, Adriaan van den brand gehuwd met Margarietje adriaan Hoefs

alle erfgenamen van hun vader en schoonvader Adriaan Hoefs

Goederen te nuland, geffen en berchem

Eerste lot: Paulus Govers

- huis hof en erf, groot 10 lopens en 18 roeije te Nuland, oost: Papenacker, west: Corstiaen Beijvelt, zuid: Hendrik van de Ven, noord: Santstraat

- een streep teulland oost: corstiaen beijvelt, west Sijmen Bosch, zuid: van Reijn, noord hendrik Bosch

- een stuk teulland over het ven: oost corstiean bijvelt, west: Joost hannegraaf, zuid: mevr Plenis, noord: weduwe van gemonde

Hieruit: - een zak rogge aan comptoir van Tengnagel

            - een rente van 2 kanne en een pintje in een meerder pacht van een half vat aan de kerk van rosmalen

            - aan Hendrik adriaan Hoefs een som van 50 gulden

            - 250 gulden aan Hester van de ven

            - een derde part in eenen gulden samen met Corstuaen Beijvelt aan de leprosen van den bosch

Tweede lot: momboiren voor Jan Adriaan Hoefs

- perceel teulland te Nuland groot 5 lopens en 29 roeijen, oost: papenacker, west: corstiaen beijvelt, zuid: Paulus Govers,

- 13 hond weijland op het kerckenhoog oost: Peter Janse de Klomper, west gemeene land, zuid: gemene straat, noord: het Boschstraatje

- 2 mergen int sevenvierdel te Nuland, oost Joost Ruijs, west: Hr de Wael, zuid : het sevenvierendeel, noord: juffr de weduwe de Booij,

hieruit: jaarlijks: een chijns van 13 stuijvers en 14 penn. aan de heer Gistel

Derde lot: Peter Adriaan Hoefs

-       perceel teulland te Nuland, groot 2 lopens en 27 roeden op het Kerkenhoog, oost Hendrik van der Ven, west Peter Jansen Clumper, zuid de gemeene straat, noord Hendrik van der Ven,

-       perceel wei of hooiland gelegen in het kerkeland, groot 2 mergen en 1,5 hont, oost Peter Janse de Clumper, west gemeene land, zuid gemeene straat, noord Bosstraatje

-       perceel hooi of weiland, te Rosmalen, groot 8 hont, oost Couwenberg, west Heer Cnus, zuid gemeene straat, noord Heer Schiftel,

Vierde lot: Gerardus Adriaan Hoefs

-       huis en aangelag, groot 1 mergen te Berghem, oost Willem Coolen, west Gemeene straat, zuid gemeene voetpat, noord Jan Willems, hieruit 1,5 vat rogge aan de armen van Berghem

-       te betalen aan 150 gulden van Claas van Erp

Vijfde lot: Adriaan van de Brand gehuwd met Magrietje Adr. Hoefs

-       perceel teulland 1 mergen te Berghem, oost de loopgraaf, west de molenweg, zuid Huijbert den Coopman, noord de weduwe Eijken Zanders,

-       perceel teulland, 2 vat groot te Berghem, oost Jan Willems de Hoevenaar, west Jan Gerit Boters, zuid Daniel Jan Ceele, noord Deursense camp,

-       2 stukken teulland groot ½ mergen te Berghem, oost neffens Willem van Poppel, west Jochem Boeijen, zuid de Donck, noord Molenweg

-       ½ mergen hooiland te Berghem, oost Coningscamp, west Perenbosch, zuid Claas Zanders, noord Hooijcampke

-       Mergen hooiland te Berghem, oost Arnoldus Jacob Aarts, west Schouwland, zuid Cleijne Geer, noord Adriaan Aarts

Zesde lot: Hendrik Adriaan Hoefs

-       5 hont hooi of weiland te Berghem, oost Jan Cornelissen, west Heer Breugel tot Osch, zuid Hoogcamp, noord Groote Wetering,

-       4,5 hont hooiland te Berghem, oost gemeene straat, west Ceele Jan Hoefs, zuid Loopgraaf, noord den tussenreete

-       1 mergen hooiland te Berghem, oost adriaan van Heumen, west Adriaan Aarts Jan Lambers, zuid Spieringsteeg, noord Clinge geer

-       4,5 hont hooi of weiland te Berghem, oost Claas van den Heuvel, west Lambert Hoefs, zuid Togtgraaf, noord Dirk Akkermans,

-       1 mergn hooiland te Berghem, oost Gabriel van Heumen, west Hendrik van den Heuvel, zuid Spieringssteeg, noord Metselaarsgeer

-       9 vat teulland te Geffen, oost gemeene weg, west Cornelis Hack, noord Jan Bogers,

-       13 hont weiland te Geffen

Tekenen: Hendrik van der Ven QQ, Poulus Geurt Govers, Gerardus Adriaan Hoes, Peeter Adriaan Hoefs, merk Adriaan van den Brand, Hendrik Adriaan Hoefs,

Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

blz 299 dd  8 juni 1743  ondervraging

van

 1. Marte Westerlaken,
 2. Adriaan van Nuland,
 3. Adriaan willems van Creij,
 4. Joost hannegraaf,
 5. jan wolfs

allen inwoners van Nuland en op het Heeseind, allen van goede naam

verklaren voor Willem Pennings roomspriester te Nuland,

vraag 1: of de 2 kinderen Harlager niet net als andere kinderen door de priester geleerd en gecathegiseert zijn:

1: heeft pastoor horen zeggen dat hij de kinderen niet mag leren

2, 3 en 4: : weten er niet van

5: heeft gezien en gehoort dat hij de kinderen in het kerckenhuis geleert heeft

6, 7, 9 en 10: weten van niets

Vraag 2: door wie zijn de kinderen in roomse kerk gebracht en of dat niet door Swanenberg, zijn vrouw of hun boden gedaan is?

1, 2,4  en 6: weten van niets

3: heeft haar (?) wel op de weg gezien, maar weet niet met wie ze was

5: zag de kinderen met de kinderen van Goijert Swanenberg naar de kerk gaan

 1. zag de kinderen met haar en meer anderen naar de kerk gaan

9 en 10. zeggen hiervan niet te weten

 

 (bladzijde kloppen niet)

 

Tekenen: merk Marte Westerlaken, Adriaen van Neulant, Adriaan Willems van Creij, Jan Wolfs, Joost Hanegraaf, Gerit van Gogh, Lambert van roij, JD Cremers, secr.

 

blz 303 dd 12 juni 1743

ondervraging door drossaert W Aenhuijs

van:

1. Joost Hannegraaf

2. Corstiaen van Gogh

3. Hendrik Jacob Bosch

4. diens huisvrouw

5. Gerardus van Werd

6. Adriaan Verstegen

7. Dirs Jan Nies dienstmaagd bij Goijert van Swanenberg

8. Claas Damen

9. Jan Wolfs, president

10. Marten Westerlaken, regerend president te Rosmalen

Vraag 1: allen van competente ouderdom

Vraag 2: of Jan Harlager een gegaseert soldaat sijnde van de gereformeerde religie, enige jaren met zijn 2 dochter in Nuland heeft gewoond? De eerste negen weten dat, de 10e heeft er over horen praten.

Vraag 3: of ze 2 jaar bij Goijert Swanenberg op Nulands Vinckel woonden?

Allen weten hiervan, of hebben ervan gehoord.

Vraag 4: of de dochters in die tijd niet in de roomse kerk kwamen?

1: wel gehoord dat ze in de kerk kwamen, maar kende ze niet, 2/3/4/5/7/8: hebben ze daar gezien, 6 meent ze niet in de kerk te hebben gezien, 9: heeft gehoord dat dit gebeurd was, 10: weet er niet van

Vraag 7: of de huisvrouw van gemelde Swanenberg of andere personen niet bij de pastoor gerecommandeert hebben om de kinderen te leren en wie dat zijn geweest?

1: heeft horen zeggen dat Goijaert van Swanenberg met de pastoor in woordenwisseling soude geweest sijn, eng gesegt tegens hem pastoor dat als hij de kinderen gemelt niet en leerde aan sijn geestelijke overheid soude beklaagen, sonder te weten van wie hij het gehoord had.

2/3/4/5/6/79/10: hebben hiervan niets gehoord

Vraag 8: Of zij niet weten dat de vrouw van Swanenberg, genaamd Dirx niet 2 a 3 maanden geleden gezegt heeft die kinderen moeten geleert werden, het gaat hoe het gaat en rooms sijn, al soude ik haar selfs met een kar wegbrengen buijtenlands daar sij van niemand geweten sullen worden?

1/2/3/5/6/7/9. weten van niets

4: weet dat enige tijd voordat de kinderen van hier geraakt zijn de vrouw de swanenberg haar tegemoet quam, omtrent het kerckenhuis alhier, en seijde tegen haar “ik heb de pastoor soo menigmaal aangeweest om de kinderen te leren en wil het niet doen. Dog zij zullen en moeten geleerd worden, al sou in haar stel op een kar leggen buijtenlands voeren.

10: heeft er van horen zeggen.

Vraag 9: of ze niet weten dat de kinderen op 2 april 1743 wegegevoerd of verleijd zijn naar Uden lande van Ravesteijn?

1e hoorde zeggen dat de kinderen ui t de school van Caathoven wegegaan zijn en heeft de kinderen naderhand te uden gezien.

2/3/4/5/6/7/ 9hebben gehoord dat de kinderen weggegaan zijn, maar weten niet hoe

10e weet er niets van maar heeft de kinderen wel in Uden gesproken.

Vraag 10: of ze weten door wie dit gedaan is?

Niemand weet er iets van.

Vraag 11: Of ze weten dat de kinderen nog in Uden zijn en door wie ze onderhouden worden?

1e had van de man waar ze eerst gehuisvest waren hoorde dat de bagijnen van Uden hen gespijst hadden.

2e was in Uden geweest en hoorde dat ze bij de bedeljager waren

3/4/5/6/7/ weten van niets

9e verklaart dat hij de kinderen te uden gezien heeft, het ene was woonachtig bij Frens Wijtjens (?) en de andere bij de bedelvoogd, weet niet wie ze dara besteld heeft.

10e is de paasdagen in Uden geweest en heeft de kinderen gevonden in het huis van een cuijpers weduwe bij het Bagijneklooster, en dat de kinderen door pastoor of desselfs kapelaan Pater Pijnenburg aan haar huis gebracht en besteld was voor enige dagen en daarna door de bagijnen de kost kregen.

Vraag 12: Of zij niet bij de drossaard van Ravesteijn te Uden zijn geweest of bij de pastoor om de kinderen wederom te bekomen en onder de magt van de vader te brengen te Nuland en of sulks niet vrugteloos is geweest?

1e is er geweest, maar er kwam veel gepeupel van menschen op de been om het meebrengen te beletten,

2e is geweest bij pastoor, kapelaan en koster, maar het was vrugteloos

3/4/5/6/7/ 9 weten van niets

10e is tot Uden geweest bij de pastoor en dat hij met Adriaan van Nuland en meende de kinderen magtig te zijn en mee te nemen naar Nuland, er kwamen veel gepeupel van menschen met houten gavels, riecken en haar dreigde hen dood te slaan, en de kinderen te ontweldigen, ze waren genoodzaakt de vlucht te nemen en de kinderen te verlaten.

 

blz 315/316 leeg

 

Vraag 13: Heeft de drossaard van Uden toen niet gezegt “ick soude mijn inprijkel van mijn leeve stellen en selfs niet levendigh uijt uden komen indien ick de kinderen uijt uden wil brengen of permissie daar toe gaf?

Allen weten hiervan niet behalve 9, die het dat het was zoals in de vraag.

Vraag 14: of de pastoor van Uden genaamd van Deuren ende capelaan genaamd Pijnenburg tegen hen gezegd hebben “die kinderen sullen wel wederkomen maar gij wordt nog niet geslagen , laat de kerk eerst gesloten werden.?

Allen weten hiervan niet behalve 9, die het dat het was zoals in de vraag.

 

Vraag 15: of zij niet na het sluijten van de Roomse kerk alsnog naar uden zijn gegaan naar de pastoor en de kapelaan om de kinderen te besorgen?

1/ 3/4/5/6/7/ 10weet van niets

2e is met Jan Wolfs, president alhier, naar Uden geweest en heeft gevraagd zoals in de text staat.

9e verklaart zoals in de text staat.

 

Vraag 16: Of na veel woordewisselingen de pastoor en kapelaan niet seijden de kinderen zijn vrij konnen gaan dog als zij gaan willen dan sullen wij anders praten en sorg dragen dat sij niet weg koomen?

1/3/4/5/6/7/10 weet van niets

2e en 9e: verklaart als in de text staat.

 

Vraag 17 en of de geestelijke daar niet bij voegden als de kinderen wederom quamen wat raad dan met den man of hoevenaar daar de kinderen gewoont hebben?

1/3/4/6/7 weet van niets

2e verklaart dit van de koster en andere personen in het huijs gehoort te hebben, zonder hen te kennen.

5e verklaart dit van andere mensen gehoort te hebben, maar er niet te zijn geweest

9e verklaart hiervan niet van de geestelijke gehoort te hebben

“melt van den kuster en desselfs huisvrouw  als ook van meer andere mensen die daar in huis waren en mede van mensen van Uden, ten huijse van den deponent gecomen die seijde sulks gehoort te hebben,

10e verklaart zoals in de text gevraagd

 

Vraag 18: en of de schoolmeester tot Uden niet ook zulke woorden gezegt heeft? En van welke personen zij dit nog meer gehoord hebben?

1/3/6/7 weten van niets

2e/5e/9e verklaart als in vorige artikel

4e verklaart dat ca. 3 weken geleden een man van Uden bij haar aan huis kwam, en seijde, is de kerk hier gesloten, om de kinderen die te uden zijn? De deponent zei van ja, de man zei: daar hoeven zij niet blijde om te weesenofte verlangen van wederomme te komen, want dan soude in het Vinckel alhier veel naacke op straat geset worden

10e verklaart: de schoolmeester en meer andere luijden

 

Vraag 19:  of zij gesien of gehoort hebben dat hoevenaar Swanenberg en zijn vrouw sedert dat de 2 kinderen weg zijn geweest voort meer naar Uden zijn geweest als wel voor dato?

1e verklaart gehoort te hebben dat de vrouw van Swanenberg enige dagen in Uden zou zijn geweest voor dat de kinderen weg waren en snel nadat de kinderen weg waren, en gezegt heeft daar te hebben weesen bigten, want ik kan mijn hier niet bigten,

2e weet van niets, behalve dat ze van tijt tot tijt in Uden kwamen

3e /4e / 6e/10e  weten van niets

5e weet wel dat de vrouw naar Uden is gevaren met de kar enige dagen nadat de kinderen weg waren,

7e verklaart dat den baas eenmaal en de vrouw tweemaal naar Uden zijn geweest

9e verklaart dat te hebben horen zeggen, ook van de vrouw van Goijert Swanenberg, en wel omdat zij haar hoogtijd voor paasen hier niet kon houden, en zij wilde bigten en dat bij de pastoor niet konde doen

 

Vraag 20: of er mensen uit uden aan het huijs van Swanenberg gekomen zijn en daar bericht brachten hoe het met de kinderen ging?

1e / 2e / 3e / 4e / 7e/ 10e weet bvan niets

5e heeft wel gehoort dat er van tijt tot tijt menschen kwamen sonder te weten wat die daar kwamen doen,

6e verklaart aan het huijs van Swanenberg onlangs er een man met kar en paard langs kwam en met de vrouw over de kinderen sprak, en zei ze zijn gekleden. Straks zal ik seggen waarom ik hier kom. De man werd met veel genegentheijd ontvangen door de vrouw. Verzocht werd het paard goed te verzorgen, naderhand heeft hij gehoort dat de man uit Uden kwam, waar toen de kinderen in huijs waren.

9e verklaart alleen te hebben horen zeggen dat er nu en dan menschen van Uden kwamen, die rapport zouden brengen, hoe het met de kinderen geleegen is. Zonder die menschen te kennen.

 

Vraag 21: of zij niet gehoord hadden dat er uit het huijs van Swanenberg klederen en goed naar de kinderen was gebracht?

Ze weten er allemaal niets van behalve een enkeligng die had horen zeggen dat ze kleren hadden gekregen.

 

Vraag 22:  of ze weten wie de klederen gemaakt had?

Ze weten er allemaal niets van

 

Vraag 23: Of ze verder nog iets weten?

1e verklaart te hebben horen seggen dat de kinderen in Uden onderhouden werden door Goijert Swanenberg of door de Heer de Hee

2e heeft er alleen maar van gehoort

3/4/5/6/ 7/9/10 weten niets verder

8e verklaart bij zijn verklaring op de eerste 4 artikelen te blijven, hoorde wel seggen dat als de kinderen terugkwamen het slecht met Goijert Swanenberg zou aflopen,

Tekenen: Joost Hannegraaf, Corstiean van Gogh, Jacob Bos, Gerardus van Wert, merk van Hendrien huisvrouw van Hendrik Jacob Bos, Adriaan Jansen Verstegen, merk Dirs Jan Nies, merk Claas Dame, Jan Wolfs, merk Marte Westerlaken,

Hendrik van der Ven, W Aenhuijs, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

Blz 328    zie verder blz 336!

Akte zonder begin??

1743 handtekeningen van Wijnand Wanders, merk van Dirs, huisvrouw van Goijert van Swanenberg, Gerit van gogh, Adrijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

blz 328 dd 22 juni 1743

Compaereren Gijsbert van Grinsven, Willem Dirks vorstenbosch wonend te Nuland op het Heeseind te rosmalen verklaren op verzoek van de roomse ingezetenen van Nuland

1e vrklaart dat hij op 21 juni 1743 smorgens om 5 uur in het huijs van goijert van Swanenberg is geweest om strooij te halen, Swanenberg lag nog te bedde, toen hij om 11 uur terug kwam voor de rest van het strooij heeft hij Swanenberg niet gesien, en zag dat alle meubels weg waren en alle spullen, kwam hem tegen met een kar vol huijsraad dat uijt het huijs van Swanenberg kwam,

2e verklaart dat hij van Swanenberg hoorde seggen dat zijn huisjvrouw hem bangmaakte, dat hij beticht zou worden van valse attestatie, en sij hem souden vatten. En hij om die reden uit de HH Nuland vertrok.

Tekenen: Gijsbert van Grinsven, Willem Dirks Vorstenbosch, Adrian van Alst, Lambert van Roij, Jan wolfs, loco officier, JD Cremers, secr.

 

blz 331 dd 12 juli 1743

Schepenen verklaren dat Goijert van Swanenbergen woont sinds 17/18 jaar te Nuland

op een hoeve van de Heer Hee in het Vinckel, een van de grootster boerderijen/bouwerijen te Nuland

3 weken terug met het gehele gezin en goederen vertrokken naar Ude , waar hij nu nog is.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Adrian van alst, Willem van Vlijmen, Lambert van Roij, JD Cremers, secr.

 

blz 332 dd 18 juli 1743

Voor schepenen Hendrik van de Ven, Gerrit van Gogh, compareert Jan Wolfs, regerend president, vermaakt in testament van 31 maart 1743 aan de algemene armen van Nuland 4 hont land  - aangekomen door koop van Joost hendrik hannegraaf en hendrik van rosmalen - nu hersteld van een dodelijke ziekte. Hij maakt er een gift en schenking van 250 gulden, waarvan hij jaarlijks 7 gulden en 10 stuijvers zal betalen, na zijn dood zal het geld betaald worden door de erfgenamen.

Tekenen: Jan Wolfs, merk van Johannes van Nuland, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

(in marge compareert Jan Hendrik Spierings 8 dec 1745, alle gelden zijn betaald – Tekent Jan Hendrik Spierings, W Aenhuijs, Hendrik van der Ven, Adriaan Willems van Creij)

 

blz 336  ……. 1743

Compareren Weijnand Wanders en Dirs huisvrouw van goijert van swanenberg

verklaren vanwege de RK prietser Willem Pennings

Wanders heeft Pennings horen zeggen tegen de 2 dochters van Harlager dat zij zouden vertrekken uit de kerk en heeft dat afgewezen en en met de andere kinderen van zijn roomse gemeente niet willen opschrijven of aantekenen

Dirs verklaart dat Pennings in haar huijs is gekomen in het begin van de Vasten en haar heeft verboden de kinderen van Harlager nog meer in de kerk te brengen, want dat hij daar niet meede van doen wilde hebben.

1743,  handtekeningen van Wijnand Wanders, merk van Dirs, huisvrouw van Goijert van Swanenberg, Gerit van Gogh, Adrijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

EINDE

RA Nuland 50  Allerhande Acten ( 1729 - 1736 )                       versie 1.0

 

blz 1/2 leeg

 

blz 3: eerste acte slecht fragmentarisch aanwezig.

 

blz 3 dd 15 juni 1729 inventaris

staat en inventaris van … ter Bastiaense, 2 dochters, (…) goederen op de 13e van deze maan naar het gevangenhuijs gebracht    ( jvdb zie RA49)

-       2 bedden met 2 dekens en 2 paar lakens

-       Kopere bedtpan

-       Vier kopere lampen

-       1 koeijketel en een hant ketel

-       Schuijmspaan

-       Een zijghschotel

-       Een tinnen ….

-       …

-       …

-       3 haelen

-       Blaes pijp

-       Hanghijser

-       Rooster

-       Ijsere ketting

-       Vuurschup

-       Ijsere potje

-       Ijsere ketel

-       Strijkijser

-       Koeckpan

-       Snaphaan en een pistool

-       1 cuijster slot

-       Timmergereedschap

-       Een denhaeck ?

-       Een kastje met lege sacken toegesegen?

-       Kist met hoeden en klede daar in y toe gesegelt

-       Een dito kistje met ….

-       Een toom

-       5 schuppen en spaden

-       Een heeckel

-       Een kast met 4 deuren toegesegelt

-       Een kist

-       Een boterkorn met staf en schijf

-       Bijl en hack mes

-       Een melcktob

-       Snijback met een mes

-       2 spinnewielen

-       Wolrat met enig gereedschap

-       Enige vlegels

-       Een wan, nog een tob ?

-       Twee gavels

-       Braak

-       Lijn

-       Een hooghkar

-       Een eert kar

-       Een ploegh

-       Eenen backtrogh

-       Een seijsie

-       2 eegden

-       Kruijwagen

-       Leer

-       2 koeijbacken

-       Kuijp

-       6 houte stoelen

-       3 paar schoenen

-       2 boecken, doorgestreept

-       Schooldoos

-       Een paar wulle gordijnen, en een rabat

-       Een linde dito

-       3 wateremmers, 2 melckemmers

-       Staende lamp

-       Een langijseren

-       Vuureijser

-       2 leeren

-       Sight en beerhaeck

-       2 koornsacke

-       Ex en een vlugh

-       Boskorf met wat oude prullen

-       Kistje met out ijser

-       Een lampstock

-       Mand met oude prullen

-       Kistje met oud ijser, doorgestreept

-       Schup en een rieck

-       Ijseren bal

-       Boterschotel en lepel

-       Brootback

-       Sporrick kruijs

-       Vlaghseijssie en een rieck

-       Viskuijl

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, H van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Peeter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, ….Jansen van der Ven

 

blz 9 dd 24 juni 1729 Inventaris

Inventaris van Neesken Willem Hendrik Aerts gewesene huijsvrouw van Gerrit Jan Gerrits, inwoner van Nuland, laat na 2 onmondige kinderen

vaste goederen:

-       5,5 hont hooiland in de Geffense Hooivree

-       1 lopens en 7,5 roeije op de Engh tot Geffen

-       1/3 deel in 4 hont op t Middelst Nuland

-       1/3 deel in 3 hont in smitshoef onder Littoijen

Houtwerck:

-       een hoogkar met blockraaij en een karkistje

-       eert kar

-       ploegh met toebehoorten

-       eeght

-       kruiwagen

-       peertsback en reep

-       4 koeijbacken

-       Greel, saal en ligt

-       Ijsere helster

-       3 braecken

-       Kom met een tob

-       Waskuijp

-       Half bier kinneke

-       Scherfbort

-       2 boterschotelen

-       Linde kast met 2 deuren

-       Kastje

-       Eetenskastje

-       Trogh

-       11 stoelen , nl 1 pretter stoel, 4 biese en 6 houte stoelen

-       Bos korf en kleermand

-       Koornvat en een wan

-       2 eijcken kisten

Koper en eijser werk:

-       kopere melkkan

-       kopere vuurpan

-       kopere melkemmer

-       koeijketel groot ca. 8 emmers

-       2 kopere handketelen

-       Kopere zijghschotel

-       2 ijsere ketelen

-       Ijsere moespot

-       3 lampem, een ijsere en 2 kopere

-       Hael met een tangh,

-       Koekpan en hangeijser

-       Rooster met vuureijser

-       Bijl met hiep

-       Een knuijstere en een ijsere spanseel?

-       Spaeij en schup

-       2 rieken en 2 gavelen

Tinwerk:

-       2 tinne schotelen

-       10 tine lepels

-       Tinne komke

-       Tinne beker

Bed en linden:

-       2 bedden met veeren

-       2 peuluwen met veren

-       3 kussens met veren gevuld

-       2 paar gordijnen

-       4 koornsacken

-       3 wolle dekens

-       Kinderdeken

-       Paar vlesse slaaplakens

-       5 paar dito ouborste

-       3 paar offerwijnen

-       3 handdoecken

-       3 linde servetten

-       Karhuijf

-       Tafellaken

-       Tafel

-       Sight en beerhaeck

-       Seijsie met haar getouw

-       Snijback met mes

-       Vlaghseijsie

-       3 water emmers

-       Strijkijser

-       2 seven

-       5 houten tafelborden

-       2 oude heringstonne

-       Een meelkorf met een spilkorf

-       Een oude wiegh

-       Spinnewiel

-       2 sporcken met spinhekels

Kleren van Neeske Willem Hendrik Aerts

-       2 lakense vrouwen rocken, een blauwe en een zwarte

-       Zwarte stoffen mantel

-       Lakens sticklijf met 2 silvere knoopen

-       Nog een kalemuncken dito

-       Stoffe lijfke

-       Blauwen gestriepten voorschoot

-       Een blauwen dito

-       Swarte sijden dito

-       Falie

-       29 treckmutsen

-       Negen half neusdoecken

-       7 witte neerstiens

-       2 hembden

-       Borstrock met 4 silvere knoopen, en een silveren haeck

Tekenen: SH Guth, H van der Ven, Peter van Crijl, H Jansen Hanegraaf, j de Booij, secr.

 

blz 16 dd 29 juni 1729

Jan Jansen Bans en Gerrit Verhagen, bloetvrinden van vaders en moeders wege van de onmondige kinderen van Gerrit Jan Gerrits en Neeske Willem Hendrik Aerts, schatting inboedel, 75 gulden, 12 stuijvers. Aan de kinderen blijven de 2 kisten en de kleren, die ze mogen gebruiken als ze ze nodig hebben. Compareert ook: IJken jansen van der Ven, nu gehuwd met Gerrit jan gerrits

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Gerits Beijvelt, H Jansen Hanegraaf, Claas Jansen ….

 

blz 18 dd 13 juli 1729

Antonie Louwrensen Jongers te Dinther  verkoopt onder condities 2 mergen hoojland, "te langst over het Nuland", tussen bovennaast erfgenamen Cremers, Gerrit Quack en Jan Bos aan de ene zijde, benedennaast: Willen Clasen en Hendrik van de Ven, strekkende van de Etteringsgraaf tot op hoefdijck, aangekomen bij successie van zijn ouders.

In de herberg van Gerrit Quack. Ingezet Reijnier Plenus agens en solliciteur militair in den Haag 180 gulden, 60 slagen.

Tekenen: Reijnier Plenus, W Aenhuijs, SH Guth, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 22 dd 25 juli 1729

Francis van Gemert, Jan van Gemert, johannes Schuller in naam van de kinderen Arnoldus van Gemert, Jacomina van Gemert, Maria van gemert, Hendriena van Gemert, allen kinderen en erfgenamen van Goijert van Gemert en Adriaantje Dirck Wolfs, in leven inwoners van Den Bosch

verkopen 2 stukken teulland te Nuland "op de bendels", 2 lopens 6 roeden, gelegen tussen weduwe Antonie Ermers, andere kant weduwe Jan van Boerdonck, west: Dries Hendricx van der Ven. Hieruit te vergelden:

-       aan groot gasthuijs te Den Bosch, 5 vat en 4 kannen rogge in een meerdere pacht van een mud met de weduwe Antony Ermers en de weduwe Jan van Boerdonck.

-       Aant comptoir der swartsusterscloosters 0-1-12

-       4 pennn. Gebuer cijns

Ingezet: Hendrick Melten, 25 gulden, afgemijnt op 25-10-0 , met 6 slagen,door Wijnand Huijbers inw Nuland, gekocht voor Geurtje zijn dochter.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij

 

blz 30 dd 25 juli 1729

Ondervraging voor Willem Aenhuijs, drossaert van Nuland: van

Jacobus de Booij, secretaris Nuland

Jan sijmen dircx

Eijmbert peters van creijl

Dirris jansse van Schijndel

ivm Wouter Bastiaansen, eerder inwoner van Nuland, voor en sedert zijn fugities ( vlucht?)   heeft anderen de schuld gegeven dat hij wegh moest, en dreigde zich te vreeken,

1 en 2 hebben geen dreigementen ontvangen,

3 vertelt dat Bastiaens tegen hem gezegt heeft: “Jan Sijmens sal nog leren”.

4 vertelt ook hem tegen gekomen te zijn, waarbij hij te horen kreeg: “uwen baas ( i.c. Jan Sijmens) heeft mij daer een papke gekookt, ick sal het hem vergelden al was nog over 10 jaar”

Ze weten geen van allen dat er enige jaren terug een persoon uit Geffen afkomstig komend uit het huijs van Wouter Bastiaens bij zich hebbende een eegt en andere goederen, zeggende “dat heeft hij bij ons gestolen en weggenomen”.

Of ze niet weten dat Wouter Bastiaens een stel boonstaken gestolen heeft bij Jan Sijmens en in zijn tuin heeft gezet?

De eerste en 3e weten van niets. 2 verklaart ca. 6 weken terug zijn boonstaken te hebben vermist en ze zag staan in de tuin van Wuter Bastiaens. 4 verklaart te weten dat de staken van haar eester vermist waren.

Alle vier geven aan al langer gehoord te hebben dat Wouter Bastiaans niet eerlijck was.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij,secr.

Blz 34 dd 25 juli 1729

Ondervraging voor Willem Aenhuijs, drossaert alhier, van

Claas Jansen verstegen, schepen alhier

Job wouters ( herbergier)

Antonia Wandert Huijbers

Zondags 10 juli kwamen 1 en 3 om 12 uur in de herberg van Job en zagen daar Corstiean Bijvelt en Goijert van Swaenbergen, beiden wonend te Nuland. Ze bleven daar tot een uur of 4 a 5 . Antonia was al eerder naar huis. Bijvelt en Swaenbergen maakten veel getier en woorden over de verkoop van een hengst, hetgeen tegen 4 uur gebeurde. Claas hoorde van de verkoop, was niet bij de palmslagh, Job weet nog dat er wijnkoop is gedronken, Antonia weet er niet van. Bijvelt vroeg waar het paard gelevert moest worden, Swaenbergen zei: “aan mijn huijs int Vinckel en zegt dat mijn vrouw het in de stal set”.

Ïck sal u betalen (..) ik heb gelt genoegh in wat voor specie dat gij wilt betaalt zijn”. De eerste beaamt dit, 2 en 3 weten er weinig van.

Of Bijvelt diens zoon Gerardus niet opdroeg het paard om 5 uur weg te brengen zodat de koop gesloten was? Claas en Job hoorden dat de hengst gelevert was, Job wist ook te zeggen dat die de volgende dag weer teruggebracht was.

Toen was ook Jan Raijmakers aanwezig uit Dinter, zeggende in het egselschap: de president van Nuland is de beste te Nuland, waarop Swaenbergen opsprongh en hem een vuijstslag voor de kop gaf, Raijmakers viel op de grond en bloeijde uit neus en mond. Dit wordt door alle drie bevestigd.

Daarna kreeg iedereen rusie, kijvend, dreigend met bierkannen te gooien en dat ook deden? Claas verklaart dat Ermert Antonisse van Nuland ruzie met hem zocht te maken, Job bevestigd dit, Antonia heeft niets gezien.

Ermert eist Jan Raijmakers voor de deur. Job Wouters hoorde dat Raijmakers verschillende keren Ermert uitschold, waarop Ermert zei “swijgt, stil, ik wil u liever beschenken, en gij bent droncken”. Raijmakers bleef doorgaan, waarna Ermert zei “ick moet voor mijn eer spreken, en ik wou dat er iemand was die het voor hem op zou nemen”. Daarna nam Joost Hanegraaf een tinne kommeke met jenever in de hand en dat tegen de grond gooide en zei: “ik zal het voor hem opnemen” waarna beiden voor de deur gingen. Antonia heeft alleen de kom tegen de gornd zien liggen.

Niet getekend!

 

blz 41/42/43/44/45/46 leeg 

 

blz 47

halverwege schuldverklaring?

Goederen ten name van de kinderen Jan Dircx, wegsn een schuld van 3-4-2 over 1727

Goederen ten name van Henderske weduwe Hendrik Franssen, wegens schuld van 6-7-4 over 1727

Goederen ten name van Hendrik van den Boogart, wegens schuld van 7-14-6, over 1727

Goederen ten name van Adriaan Floorisse, wegens schuld van 3-7-0, over 1727

Goederen ten name van Adriaan Peter Adriaan Bevers, wegens schuld van 1-18-0, over 1727

½ van 10 hont te langs overt Nuland, staande ten name van Adriaan Jansen, wegens een schuld van 2-10-8, over 1727

½ van  genoemde10 hont te langs overt Nuland, staande ten name van Jacob Dircx

Stopt zonder handtekeing of dagtekening.

 

blz 49 dd 20 augustus  1729

Gerrit Willem van Cranenburgh, deurwaarder Raad van Staten

op last van Willem Wijnants collectuer verpondingen Nuland dd 25 aug 1729

arresteert de goederen van onderstaande personen:

Maria weduwe Wouter Joppen          2-14-10 vanwege verpondingen 1727

Anneke Jacob Corsten                        2-15-0   idem

Jan Poulissen                                      0-16-6  idem

Emit rutten van vlijmen                    2-11-4  idem , van hem ook 11 hont  in de korte hoeve voor 2-11-2

~blad ontbreekt?~

…..                                                     2-10-8, wegens 1726 en 1727

Wijn Rutten `                                     1-8-0    idem

Willemke weduwe jan lambers                      6-11-10   idem

kinderen Matijs van creijl                   2-13-0    idem

Jacob Joosten                                     2-5-6   idem

weduwe Poulus peters van os                        9-18-14 idem

kinderen Peter aent hoogh                 4-4-10   idem

Cortstiaen gerits  huis en land 2 lopens, 14 roeden en land 1 lopens 44 roeden, op Hansenhoef

                                                           3-13-4

erfgenamen Goijert van Grinsven      2-8-4

Tekenen: H Jansen Hanegraaf, SH Guth.

 

blz 53 dd 3 september  1729

Ondervraging door Adriaan van Tongeren, president van Berlicum op verzoek van de krijgsraad van den Bosch van:  

Willem Peters Tibos, oud 26 jaar

Cornelis Rutten, 23 jaar

Peter Jansen van Heesch, 22 jaar

inwoners van Nuland

Zij waren op 24 aug 1729 in het huijs van Marten Smoors, herbergier te Berlicum, bij het rooms kerkenhuis. Er was ruzie tussen Geurt Jansen Meulenbroek uit Den Dungen en Jan Corstiaen van Gogh uit Nuland, maar geen van de drie heeft dat gezien. Buiten stond een soldaaat Albert van Vreede  uit Den Dungen, soldaat met witte montering, met een blote degen dreigend naar Jan Corstiean van Nuland, stak hem in lijf en buik, tot verschillende keren toe.

Willem verklaart dit gezien te hebben, dat de ruziemakers buiten ruzie kregen en dat toen de soldaat naar buiten sprong – samen met een andere soldaat -  en aanviel op Van Gogh. Willem pakte de soldaat bij zijn arm en zei hem “Aelbert, siet wat ge doet”, waarna Aelbert weer aanviel. Van Gogh trachtte te vluchten, viel tegen de grond en rolde in een sloot. De omstanders droegen de zwaar gewonden op een stoel naar binnen, hij was in zijn buik gestoken, maar weet niet wie hem gestoken heeft,

Cornelis zag twee mannen met messen vechten en later van Gogh het huis binnen werd gedragen, zwaar gewond. Peter Jansen bevestigt het verhaal.

Alle drie kunnen niet zeggen dat daarna Jan Corstiaen van Gogh in een messengevecht is geraakt met Geurt Jansen Meulenbroek. Ze weten ook niet of hij gestoken is voor of na het gevecht met Meulenbroek. Ze hebben wel gehoord dat van Gogh kort daarna is overleden.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Hendrik Jansen Hanegraaf, Claas JanseVerstegen, j de Booij.

 

blz dd 3 sept ember1729

Reijnier Plenus machtigt Johan Louis Verster, notaris te den Bosch, om voor de wethouders van Den Bosch aan te gaan, dat hij 2 amen Rijnse Wijn heeft besteld, en gezonden aan de Heer Lokburn.

Tekenen: Hendrik Jansen Hanegraaf, Claas JanseVerstegen, j de Booij.

 

 

blz 63 dd 13 september  1729 erfdeling  De Wert

Jan lambers de Wert wonend te Geffen, Andries Hendricx van de Ven x Hilleke Lambers de Wert,

Willem Willems van Vlijmen x Jenneke Lambers de Wert, kinderen en erfgenamen van Lambert Jansen de Wert en Willemke Gerrits Bijvelt

1e lot: Jan Lambers de Wert

- huis, hof, boomgaaert, houtwas en potingen, groot 11 loopens in Outvinckel in enkele percelen,  belend : oost: gemeene straat komende van de Weerscheut, zuid: gemeene vinkelse straat , west: huis en erve Marieke weduwe Aert de Wert, noord: weduwe Dierck Willem vorstenbosch, de andere percelen liggen veelal tussen de Heer de Hee en weduwe Dirck Vorstenbosch

- helft van een perceel "peterselie veldekens" (ander helft is van Marieke, weduwe Aert de Wert), tussen de Donck van de Heer de Hee oostwaarts, weduwe Aert de Wert westwaarts, van de heijcampke van de verkrijger tot de erven van Hendrik Hendrick Hannegraaf.

hieruit:

- gewinschijns op St maarten aan comptoir van de domeinen te Den Bosch 1-13-0

- 300 gulden capitaal Jasper van Gemonde te Den Bosch

- 150 gulden aan Juffr de weduwe Notelaers te Den Bosch

2e lot: Andries Hendrickx van de Ven

- huis, hof boogaaert plantagien, 2 lopens 13 roeden, langs het rooms kerckenhuis alhier, met de kerk misse, belend de erve Corstiaen Gerits Bijvelt zuidwaarts, stuk int derde lot noordwaarts, strekkende van de kerkmisse tot op Joost Hannegraaf aan de andere kant.

- perceel teulland bij de heuvelscamp , 2 lopens, 22 roeden, tussen erve Gerrit van Gemonde oostwaarts, west: Willem van Grinsven, zuid: Willem van Grinsven, noord: Santstraat

- perceel alhier "bij de Smith", tussen erve Cortstiaen Bijvelt noord, zuid: gerrit van gemonde, gemeente straat tot op erve Joost hannegraaf

hieruit:

- 300 gulden aan erfgenamen Heer Petrus Abangelis

- 200 gulden aan Hr. Blankers gehuwd met Juff. Kars te Gemert

3e lot: Willem Willems van Vlijmen

-       huiske met huisplaats gelegen aan het westeijnde van het kerkenhuijs, vrij van verpondingen en reeele lasten, tussen erve noord waarts het volgende stuk, oost en zuid het kerckenhuijs, west de gemeene straat. Betalen aan 2e lot: 4 stuijvers voor het mede gebruik der kerkmissen.

-       Stuk land in den Legenhof  , groot 48 roeden, tussen erve het kerckenhuis en hof int 2e lot aan de ene kant zuidwaarts, erve Gerrit Peters van Gemonde andere zijde noordwaarts, strekkende van de gemeene straat tot oost op erve Metje weduwe Peter Vos.

-       Perceel teulland alhier ordinaer genoemd in den Asbergh , groot 3 lopens en 40 roeden, gelegen tussen erve Corstiaen Gerits Bijvelt ene zijde westwaarts, Heer de Ghistelles oostwaarts andere zijde, strekkende zuidwaarts van de Santstraat tot op de erve Heer de Ghistelles.

-       ¼ deel in 3 mergen in de Rosmalense Hoeve met Jan Jacob Langes, en Corstiaen Gerits Bijvelt, leggende 2 hoeve aan dees sijde van Reijne Kooij.

Te vergelden:

-       malder rogge aan Rentmeester Tengnagel van Geestelijk Comptoir

Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt, Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 71 dd 15 september 1729

Schepenen verklaren op verzoek van Reijnier Plenus, woonde op de hofstede Duinendaal, en hebben zelf gezien dat binnen de graften (=grachten) in een der hoven waarbij sprake was van gestolen pruimen en vernielde bomen, afgehackte kronen lagen op de grond.

Compareert ook Jan Hasselmans, hovenier van de Heer Plenus aldaar, hij ontdekte vanochtend de schade.

Tekenen: SH Guth, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

blz 72 dd 24 september 1729

Staat en inventaris Grietje Heijmans Dobbelsteen gewesene huisvrouw van Jan Tijssen van Creijl, hebben 1 onmondige dochter: Catherina

Vaste goederen:

-       1/3 deel int land aan de Rijt gekomen van Matijs van Creijl, groot 3 lopens en 10 roeden

-       Een mergen int sevenvirdel in een meerdere camp gekomen van dezelfde

-       Een hooivelt onder Schijndel en betalende zijn lasten onder Dinter,

-       2 stukken teulland onder Dinter “op den hogen acker”.

-       Een streep land onder Dinter

-       Een hoexken hooiland onder Dinter in een meerdere camp

-       2 stukken teulland onder Berlicum op de Hooge ackers sijnde de 5 laatste percelen gekomen van Heijmen Cornelisse Dobbelsteen

Meubilaire goederen:

-       2 greels met een sael en een ligt

-       Een hoogkar met blockraaij

-       Een ert kar

-       Een kleijn eegt en een pars

-       Snijback en mes

-       Ploegh met volle toebehoren

-       Een peerts back

-       Drie koebacken en een kuijpke

-       2 riecken

-       Misthaeck

-       Een spaeij met een schup

-       Turfschup

-       Kopere melckkan

-       Kopere hantketel, groot ca. 10 kannen

-       Kleijn kopere keteltje

-       Kopere zijgh

-       Kopere koeijketel, groot omtrent 8 emmers

-       Ijseren ketel

-       Korn met toebehoren

-       2 tobben

-       Boterschootel met lepel en boterpot

-       Kast met 5 deuren

-       Een broot renneke met drie deurkens

-       Trogh en werkpost

-       Eijke kist

-       Veeren bed,  peuluw en verder toebehoren met 2 dekens en gordijnen

-       7 paar slaaplakens

-       2 drille tafellakens

-       Een langh en een kort linde tafellaken

-       2 tinne schotelen

-       3 tinnen tafelborden

-       Een tinne komke

-       Strijckijser

-       Tinnen beker

-       11 tinne lepels

-       Hael en een lankhael

-       2 tangen met een vuurschup, en een vuureijser

-       Koeckpan met hangijser

-       Bijl en hiep

-       3 houtere stoelen

-       Kleijne stoel met een kroockstoel

-       2 wateremmers met ijser beslag

-       Houten melkemmer met ijser beslag

-       Een ….reep

-       Een hooijseijssie met haar getouw

-       Tafel

-       2 kopere lampen

-       Moesmes

-       Een linde huijf

-       Wan

-       2 gavels

-       2 swongsels

-       5 koornsacke

-       Vlaghseijssie

-       Zigt met 2 beerhaecken

-       Een orsback ?

-       Een peerts reep

-       Boskorf met een messeel

-       Een scherfbort

Kleren van Grietje worden gebruikt voor dochter Catharina.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf,

 

blz 79 dd 24 september 1729

Hr Plenus compareert en verklaart quijt te slaan Adriaan Gerits van Rooij, zijn hoevenaer, wegens alle agterstallinge schulden  e.e.a. in verband met een liquidatie tussen beiden dd 20 januari 1729,  schuild was groot 404-17-8 gulden, nog resterende 284-17-8 gulden, deze schuld wordt opgeschort tot na het overlijden van Van Rooij, dan gaan ze over op diens Jongste dochter Geertruij uit het huwelijk met Maria Adriaens. Het gebruik van de hoeve door Adriaan Gerits van Rooij: afgesproken wordt dat van Rooij op Kerstmis 1729 een vol jaar huur zal betalen, voor de huur van 1730 zal hij de hoeve ten halve besaijen, waarvan Plenus de schaar zal hebben voor de helft, in 1730 zal van Rooij de hoeve verlaten.

Tekenen: Reinier Plenus, Adriaen Gerits, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, J de Booij, secr.

 

blz 82 dd 11 okt 1729

Compareert monsieur Assuerus van de Grient te Orthen wonend, heemraat polder van der Eijgen, de Heer Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland. Van der Griendt wordt ondervraagd door Aenhuis op verzoek van Reijnier Plenus

Van de Griendt verklaart dat hij op 20 september 1729 gereden is naar de Elsbos alhier. Kwam onderweg de Heer Perdijk tegen, die in zijn japon in sijnen hof stond, die vroeg of hij eens aankwam.

VdGriendt zei naar de Heer van Nuland te gaan om het capitaal dat geschoten moet worden aan de erfgenamen van de Heer Breugel. Zeggende verders “ick kan met Draeck niet verder over een komen wat de polder aangaat”, waarop Perdijk zei: “wat bruijt uw dien kerel, het is een schurk en bedrieger, zeg hem dat ick dat segge”. Verder “dat de staat het wist soals ik souden hem voor den duijvel jagen, en hij heeft mij schemachtig bedrogen”.

Op zaterdag 24 september is hij met Aenhuijs gekomen aan het huijs van Perdijk, die wandelend buijten den dijck, met hen in huis is gegaan, en samen onder het roken van een pijp tabak, handelend van polderaffaires, o.a. van de Heer Hendrick Draeck, en Perdijk zei met hem te willen scheijden en delen wat ze samen in de polder van den Eijgen hadden gekocht.

Hr Aenhuijs verklaart op de 24e september met van der Griendt bij Perdijk te zijn geweest en Perdijk hoorde zeggen dat hij wilde scheijden van Draeck, zo ook van Warmont, ( blijkbaar ook mee gekocht)

Tekenen: SH Guth, Corstiaen Beijvelt, J de Booij, secr.

In marge: 4 januari 1730 compareert Cornelis van Warmont, vanweg Heer Nicolaes Perdijk, liet een document zien, ondertekent door Perdijk, dat als er iets ten nadele van Hr. Draeck gezegt mocht hebben, waarvan hij geen de minste kennis of geheugen heeft, door sieckte en ijlhoofdigheijt veroorzaakt moet zijn, getekend Den Bosch 17 oktober 1729

 

blz 86 leeg

 

blz 87 dd 15 oktober 1729

Ondervraging door Otto Juijn, drossaard van Loon op Zant, tijdelijke drosaard van Berlicum en  Middelrode, verhoren Goijert van Swaenbergen en Jacobus Jan Jacob Langens, inwoners van Nuland.

Beiden waren op 24 augustus 1729, in huis en herberg van Marten Smoors te Berlicum, aant rooms kerken huijs aldaar. Ze zeggen er niet te zijn geweest tijdens de ruzie tussen Geurt Jansen Meulenbroek van Den Dungen en  Jan Corstiaen van Gogh van Nulant. Langens heeft niets gezien, Swaenbergen wel enige oploop onder het volk, maar weet niet wie aan het vechten waren.

Ze hebben dan ook Aelbert van Vrede niet gezien, soldaat met witte montering en rode opslag, met zijn blote degen in de hand. Ze zagen dan ook niet dat Willem Peters Tibosch inwoner van Nuland, de soldaat vasthield, toen hij van Gogh naliep, etc. Ze hebben wel allebei geholpen de zwaargewonde op een stoel de herberg in te dragen. Ze hoorden van Gogh niet vragen wie de steek had toegebracht. Ze bleven bij hem tot hij 2 a 3 uur later overleed.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, J de Booij, secr.

 

blz 92 dd 15 oktober 1729

Op 15 juni 1720 waren gecompareert Peter Jacobs van der Aa (gehuwd met Henderske Claas Bastiaans) en Jan Bastianen de Haas, geswagers, beiden woonden toen in Dinter, waarbij Jan Bastiaens de Haas een stuk land kocht van Peter Jacobs van der Aa, en bij het passeeren overgaf het volle recht van eijgendom van sijn heele besit en alle gereede effecten en allent gene daar den selve meester van was, en in eigendom was competerend, met nog den timmer van een huijsken mede tot Dinter staende. Nu zijn opnieuw gecompareert Jan Bastiaens de Haas, thans wonend te Rosmalen, verklaart buijten de overgegeven goederen van Peter Jacobs van der Aa, verklaart voldaan te zijn en en geeft de acte van afstaan over aan Henderkse Claas Bastiaens, weduwe van Peter Jacobs van der Aa.

Tekenen: SH Guth, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 94 dd 28 oktober 1729

Nicolaas Hendricx van Grinsven inwoner van Nuland, maakt zijn testament, herroept een eerder testament dd 19 april 1729, legaten die genoemd worden: 125 gulden aan Willem Hendrik van Creijl,

Zijn bed aan weduwe Antonis Joorisse, rock aan Joris Tonissen van Gestel, ook het legaat van de bijen moet verworpen worden, evenals de eerder genoemde legaten.

Tekenen: Claas Hendricx van Grinsven, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf. J de Booij, secr.

 

blz 95 dd 22 december 1729

Compareert Willem van Nes, kapiteijn compagnie dragonders int regiment van de Bregardier van der Duijn, garnizoen houdende te Breda, Hr Johan de Bruijn, mej Martina Gloudina de Bruijn, beide te Den Bosch wonend. Beiden logeerden enkele dagen bij eerst genoemde te Nuland, verder compareert

Agata van der Linden, dienstmaagd van de eerste comparant. Zij verklaren voor Aenhuijs,  de drossaert dat op dinsdag de 20e van deze maand om 7 uur, klopt aan: Gerrit Rut Tijsse met een medeplichtige aan de deur, dienstmaagd Agata riep wie daar? Gerrit drong de keuken in en wilde de Heer alleen spreken, waar van Nes in den hoeck van den Haart sat te spelen, met de beiden De Bruijn, gans ontkleet in zijn overrock, met hangende kousen en losse schoenen, terwijl zijn medehandlanger voor de deur op schiltwacht bleef staan. Gerrit schold enorm tegen van Nes, lasterwoorden uitsprekend, en zei “gij voert uw koeij van mijn hooij”, De kapitein zei “dat kan wel sijn, dan sal ik het u betalen”. Gerrit wilde zijn geld meteen en zei gij doet als een oneerlijk man of kerel. De kapitein eist dat Gerrit uit zijn huis ging, die weigerde waarop de kapitein een stoel greep, er ontstaat een vechtpartij, waarbij de medeplichtige naar binnen kwam lopen “quasie om te scheijden”. De kapitein wist Gerrit de deur uit te krijgen, die alleilei verwensingen uitte als “Gij Blixems kint ick sal u nog wel anders krijgen. Hij wilde weer naar binnen dringen, maar dat lukte niet. Hij trachtte 2 maal de keel van de kapitein dicht te drukken en de mont op te scheuren, waaraan de Kapitein verschillenmde verwondingen overhield bij keel oog en voorhoofd.

Tekenen: SH Guth, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 100 dd 26 januari 1730 / 9 februari 1730 verkoop

Condities waaronder W. Aenhuis, drossaard aangesteld als curator over de goederen van de insolvente en geabandonneerden boedel van Wouter Bastiaens en zijn dochter Elisabeth en Jenneke, gewesene inwoners alhier. Volgens resolutie dd 17 december 1729 verkoopt nu openbaar een huiske met 3 lopens en 16 roeden land staande aan "de hooge hoef" tussen erve Johan Theodorus Lemmingh c.s. noord, Jenneke Claessen zuid, strekkende van de gemeene straat tot op de andere gemene straat met voorpotingen. Kosten van de acte: 12-0-0. ingezet door Willem Aenhuijs op 25 gulden, op 40 gulden afgemijnt door Aenhuijs, slaat 10 slagen, later nog 5 slagen. Twee slagen Jan Sijmen Wolfs. Jacobus de Booij 6 slagen, stelt tot borgen Sebastiaan hugo Guth en Dirk van der Sluijs,

Tekenen: W aenhuijs, Jan Sijmen wolfs, loco secretaris, Joost Hanegraaf, Peter van Creijl.

 

blz 110 dd 31 januari 1730 ondervraging

Door Otto Juijn, drosaard van Loon op Zand, tijdelijk drossaard van Berlicum en Middelrode van: 

 1. Willem Dirks Vorstenbosch, 25 jaar
 2. Hendrik Dirk Vorstenbosch, 21 jaar
 3. Adriaan Teunissen, 24 jaar, allen wonend te Nuland in t Vinckel

Ze waren op 24 augustus de ‘dag dat de vogel geschoten wiert”bij huis en herberg van Marten Moors bij het rooms kerckenhuis aldaar. Ze liepen er naar toe na gehoord te hebben dat er gevochten werd.

Willem en Adriaan zagen dat er rusie en krakeel was tussen Jan Corstiaan van Gogh en een sekere soldaat, waarbij Jan een mes in de hand had en de soldaat een degen. Ze kunnen niet bevestigen dat Willem Peters Tibos uit Nuland nog geprobeerd heeft de soldaat te stoppen, maar die trok zie los en viel weer aan. Willem en Adriaan bevestigen dat de soldaat aanviel en Van gogh, zich terugtrok en zijn mes voor zich hield om de degen te ontwijken. Door de afstand en het vele volg dat er was hebben ze niet gezien dat Aelbert van Gogh in zijn buick stak. Hendrik hoorde van omstanders dat de soldaat de buikwond had toebracht. Ze zagen dat van Gogh zijn mes al in zin zak gedaan had voordat hij struikelde en viel.  Hendrik had aan het mes van van Gogh geen bleod gezien. Adriaan heeft dit ook gezien. De soldaat had een witte kleeren aan, ze kunnen niet zeggen dat het Aelbert Goijaart van Vreede uit Den Dungen was. Door omstanders werd de degen uit de hand van de soldaat geslagen, toen daarna een andere onbekende persoon met een mes voor Jan van gogh ging staan, Van Gogh, struikende en viel. Ze zagen dat hij in zijn buick gekwetst was. Hendrik heeft dit niet gezien. Ze kunnen niet bevestigen dat de ruzie was tussen Geurt Meulenbroeck en Jan Corstiaan van gogh en dat beiden met messen vochten. Het mes van Van Gogh was een gewoon boerenmes, aan 1 kant scherp.

Tekenen: W Aenhuis, Joost Hanegraaf, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, J de Booij, secr.

 

blz 117 dd 9 februari 1730

Schepenen verklaren dat ze op 18 januari 1730 op verzoek van Gerrit Rutten van Vlijmen en Johan Theodorus Lemmingh gegaan zijn naar het huis van de Heer van Nes, capiteijn van een compagnie dragonders int regiment van de Bregadier van der Duijn, garnisoen houdend te Breda. Ze werden door de meijt in huis gebracht, om de Heer te spreken. Lemmingh vroeg hem uit naam van van Vlijmen, of hij zijn hooij uit de schuur belieft te laten volgen t welk van Nes weijgerde. Lemmingh zei dat hij protesteerde en dat alle kosten op hem terecht zouden komen. De kapitein ging naar binnen, de anderen gingen naar huis,

Tekenen: Corstiaen Beijvelt, Claas Verstegen, j de Booij, secr.

 

blz 119 dd 28 februari 1730 borgbrief

Adriaan Adriaens van Rooij is alhier van wettige en eerlijke ouders geboren.

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H. Jansen Hanegraaf, merk Antonie van den Boom.

 

blz 120 dd 1 april 1730 

compareert Cornelis Sterkman, vorster, gemachtigt door Cornelis Speelman, heer van Nuland op 9 maart 1730, en het vonnis van dit gerecht op 11 januari 1730, heeft na genoeg tijd in arrest genomen de goederen van Antony Ermers van Nuland, volgens een schuldbrief van 23 maart 1723 van de volgende percelen te Nuland gelegen:

- huijs, hoff, boogaart aant vinkel groot 16 lopens en 25 roeden

- huijsken met 7 lopens, 38 roeden omtrent de molen gelegen aent Heijke

- 4,5 hont hooiland in de gemene hoeve

- en alle andere goederen te Nuland gelegen

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Peter van Creijl, J de Booij

 

blz 122 dd 14 april 1730  borgbrief

Harske Jan Poulusse vrouw van Francis Peter Wouters wonend te Nuland alhier van eerlijke en egte ouders geboren, de armenkas zal haar en de helft van haar kinderen onderhouden als ze tot armoede vervallen.

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H Jansen Hanegraaf, merk Antonie van den Boom.

 

blz 124 dd 16 april 1730

W Aenhuijs, drossaard, Joost Hanegraaf, president,  Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H Jansen Hanegraaf, Jan sijmen wolfs en Antonie van den Boom, schepenen van Nuland,

Hebben op verzoek van Jacobus de Booij, secretaris een bezoek gebracht aan een perceel door hem gekocht van wouter Corstiaens en diens dochters ( moet dus zijn wouter Bastiaens!!), om het land af te palen. Aanwezig zijn: Johan Theodorus Lemmingh, Jan sijmen wolfs in naam van zijn vader Sijmen Dircx Wolfs, Handrick Gijsberts de Bie in naam en van wege Joost van den Heuvel, Andries Janse Quack in naam en van wege .. acte houdt ineens op

 

Blz 125 dd 15 februari 1723 (!)

andere acte begint ineens

Tekenen Corstiaen van Gogh, J v Clootwijck, j de Booij, secr.

 

blz 125

Schepenen verklaren dat Cornelis van Coot en Meghel Croon, beiden overleden,  achtergelaten 6 kinderen , genaamd Cornelis, Alida, Francisca, Bernardus, Johanna, Arnoldus en Andries Cornelissen, waarbij gemelde Barnardus vele jaren naar Oost Indien is gevaren, alwaar hij zou zijn overleden,

Acte stopt ineens, geen dagtekening en handtekening.

 

Blz 126 dd  9 december 1720 (!)

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lith, merk Hendrik Hanegraaf, Hendrik van den Dungen, Jan Dirck Spierings, Gijsbert Wellens, Sijmen Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

blz 126 dd

Schepenen verklaren dat juff Berberanna van Heurbeeck, weduwe Dirck van Clootwijck, imn sijn leven secrretaris van Nuland en Geffen, acte stopt ineens

 

blz 127 ineens weer 1730     vervolg van acte van blz 124 !!

Jenneke Clasen zijn gewesene suster, allen geerfd zijnde om het genoemde land van secretaris de Booij, en hebben gezamenlijk de scheijdspalen ingegraven. ( deels beschadigde acte)

Tekenen: W. Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H Jansen Hanegraaf, merk Antonie van den Boom.

 

blz 128 dd 9 april 1730

Schepenen verklaren op verzoek van Rent meester Tengnagel, dat er geen erfgenamen van Nicolaas van Cappelle bekend zijn, mede ook geen goederen, wel hebben horen seggen dat die voor lange jaren van evictie gesleten sijn. E.e.a. vanwege een rente van 3,5 vat rogge en 1-11-8, beiden niet meer betaald sinds ligtmis 1703.

Tekenen: Joost Hanegraaf en Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 128 dd 9 april 1730

Schepenen verklaren op verzoek van Rentmeester Tengnagel dat Willem Jan Huijberts, gewesene pachter van slandshoeve alhier en zijn borg Hendrik Gijsbers alhier tot Nuland of elders geen goederen bezitten.

Tekenen: Joost Hanegraaf en Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 129 dd 25 april 1730

Schepenen van Geffen: Cornelis van Creijl, President, Hendrik van Creijl, schepen

Schepenen rosmalen: Jan van den Bos, Marten Westerlaken dat zij op heden 25 april 1730 op verzoek van de ingezetene van Nuland, en hebben geïnspecteerd de ingesaijde landen door het hoge water in 1729 en 1730 en nopg steeds geinundeert zijn. Al het ingezaaide graan is bedorven, daar komt niets meer van terecht, ze merken op dat de meeste van de landerijen en huijsen buijten de Somerdijck ligge, en door de grote doorbraken van de maasdijken en andere dijken, die deze zomer niet meer hersteld kunnen worden.

Tekenen: Cornelis van Creij, Hendrik van Creij, Jan van den Bos, merk Marten Westerlaken, J de Booij, secr.

 

blz 131 dd 10 mei 1730

Cornelis Sterkman, vorster,  lasthebbend voor de Heer Cornelis Speelman, Heer van Nuland, dd 9 maart 1730, volgens vonnis te Nuland dd 11 januari 1730, ten laste van Aeltje Gerits Bijvelt, weduwe van Antony Ermers van Nuland, publiek gaan verkopen, om te betalen een schepen schuldbrief van 215 gulden,  na betaling van 50 gulden dd 11 oktober 1720,

-       Huijs in Heelsenhoek omtrent het Vinckel, huis, hof boomgaeert en land, groot  ca. 14 lopens belend weduwe Jan Gijsbers van Boerdonk zuid, Joost hanegraaf en juffr van Ravensteijn noordwaarts, strekkende van de gemeene straat tot op de erve van Weduwe Jan Gijsbers van Boerdonk.

-       akker teulland in Heelsenhoeck, groot  4 lopens 14 roeden, tussen erve Juff van Ravesteijn zuid, gemeente aan de andere zijde noordwaarts, west Ermert van Nuland, oost Roelof Wellens,

Te vergelden: aan geestelijk comptoir van Tengnagel een sester rogge  en  idem 1/3 deel van 2 zakken rogge in een meerdere pacht met de weduwe Jan Gijsbers van Boerdonk en Wijnant Wanders, verder pacht van 0-7-8 aan juffr. Van den Berck te Den Bosch, vat rogge aan huisarmen van Nuland.

Verkoop werd opgehouden, niet getekend.

 

blz 140 dd 12 mei 1730 ondervraging

Op verzoek van de Heer van Nuland, van

 1. Heer en meester Abraham van Mil poirter en borger Den Bosch, 70 jaar oud
 2. Jan Jacob Langes, 40 jaar te Nuland gewoont
 3. Jan van lith, oud 65 jaar, 30 jaar te Nuland gewoond
 4. Jan hendrik peters, 24 jaar te nuland gewoond
 5. Willem Clasen van Loon, 62/63 jaar oud
 6. Jan van Boxtel, 52 jaar oud
 7. Gerrit janse quack, 46/ 47 jaar oud, alle laatste drie te Nuland geboren en opgevoed.
 8. Jan Wouter baars, 50 jaar, 20 jaar gewoont op hoeve de Molengraaf van de Heer de Hee en diens erfgenamen poirters en borgers van den Bosch, in die tijd.
 9. Cornelis Sterkman, 9 jaar verster te Nuland

Al vele jaren werd door borgers en inwoners van Den Bosch en vanuit de HH schaer of hout gekocht, bij de verkoop moesten ze ook altijd het recht van de houtschat betalen.

 1. Van Mil verklaart vaak zelf hout of schaer binnen Nuland verkocht te hebben, onder voorwaarde dat de kopers de houtschat betaalden aan de Heer of Vrouwe van Nuland.
 2. Jan Langens verklaart dat de houtschat altijd door de kopers moest worden betaald. Bij verkoop van hout is er nooit verkocht zonder houtschat te moeten betalen, terwijl dit onlangs is gedaan door Heer Willem van Engelen, Heer Plenus en Heer Ijbergen.
 3. Jan van Lith verklaart als nr. 2
 4. Jan Hendrik Peters verklaart als 2.
 5. Willem Clasen van Loon, Jan van Boxtel en Gerrit Janse Quack verklaren als 2.
 6. Willem Clasen van Loon geeft aan een jaar als collecteur van de houtschat voor de Vrouwe van Nulant te hebben gebeurt. 
 7. Jan Wouter Baars, bij verkoop van schaerhout werd bedongen dat de koper de houtschat moest betalen. In het jaar 1700 heeft Jan of zijn ouders op die hoeve van de Heer de Hee een partij schaerhout gekocht en moesten toen ook de houtschat betalen.
 8. Sterckman geeft aan dat in zijn tijd als Verster er verschillende verkopen waren van schaarhout, van borgers van Den Bosch of anderen, nooit is er houtschat vrij hout verkocht. Zoals door de bovengenoemde Heren gedaan is.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, merk Antonie van den Boom, J de Booij.

 

Blz 145 dd 12 mei 1730

Schepenen verklaren op vraag van Philips Jacob van Borsele, van de Hoge Raadt en Rentmeester der domeinen, volgens reglement dd 27 oktober 1729, hebben onderzocht wie gelders zou zijn van een chijns van 7 stuijvers aan comptoir der domeinen uit huis, hof en land, groot 10 lopens onder  nuland in "wilthuijsen", ten name van de 5 kinderen van Toniske Dirk Willems van Rooij. De schepenen hebben alles uitgezocht, protocollen, oude ingezettenen gesproken, maar weten niet wie deze 5 kinderen zijn, nogh ook niet weten waar de onderpanden van gelegen zouden zijn in Nuland, en nog meer wie het nu gelders is ( wie het in bezit heeft?)

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, merk Antonie Peters van den Boom, J de Booij, secr.

 

blz 146 dd 5 juni 1730

Schepenen verklaren op verzoek van Jacobus de Booij, gegaan naar zijn huis hier te Nuland,  toebehoort hebbende de heeren Hubert en Pinxternakel tot Den Bosch, compareert ook Peter Hanenberg, meester timmerman alhier, hebben de nodige reparaties gevisiteert: dak boven de keuken “is ingezonken en gans ontrepareert”, er moeten 2 gebinte geplaatst worden, 2 gordinge te langs over neven het dak vastgemaakt worden, ook boven het kleijn keukentje, vermits de naels  (?) gebroken is, het dak helemaal veranderen, 2 nieuwe soldervensters aanleggen, in de schuer moet de middelste stijl opgewonden worden, omdat hij verzonken is, met behoorlijke spreijbanden. Het dak op het westen zij aan de schuur, want meer dan de helft gans ontrepareert, 2 nieuwe dorpels in de keukengang, raming volgens Hanenberg 150 gulden.

Tekent: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf..

 

blz 148 dd 14 jun i 1730

Compareert heer Maximilian de Ghistelles majoor te paard ten dienste deser Lande, machtigt Peter van Creijl ivm klopschouw in de polder van der Eijgen.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf., J de Booij, secr.

 

blz 149 dd 17 junu 1730

Compareert Jenneke Weduwe Delis van de Meerendonck, wonende op den Dungen, ivm afgaan van tocht - dat ze haar hele leven al competeerde -  in 4,5 hont hooijland  "agter opt Nuland", tussen west erve Armen van Nuland, oost erfgenamen Willem Jan Gooijers, strekkende van het Middelst Nuland tot op de Hoefdijck, zij en haar overleden man aangekomen via coop van de deurwaarder Ginhoven bij executie uit de boedel van de weduwe Nicolaas Scheij en sulcx voor en tot behoef van de armen van Nuland.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf., J de Booij, secr.

 

blz 151 dd 26 juni 1730

Condities van de verkoop door de heer Gerard de Jong, erfsecretaris van veghel, van wegen

Juff Maria de Jong,  weduwe de heer Johan van Oosterwijck, in zijn leven drossaert van Nuland, gemachtigd volgens testament dd 29 augustus 1723 voor Notaris Louis Verster publiek te verkopen 11 hont grasland "in de corte hoeve", sijnde de ½ van 3 mergen en 4 hont, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan van Lith, gelegen tussen oost Erve Willem Clasen van Loon, west en zuid Heer van Nuland, noord Jan Jansen Boudewijns van Tuijl. Aangekomen door de drossaard via coop tegen de deurwaarder Reijnier Pauw uit de executie van de goederen van de weduwe Emidt Rut Tijssen van Vlijmen. Ingezet Hendrik de Booij, drossaard tot Geffen op 45 gulden. Gemijnt op 70 gulden door Lambert Sepen Weijgergancx inwoner alhier, met 10 slagen. Later 4 slagen Hendrik van der Ven.

Tekenen: H van der Ven, Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

 

blz 156 dd 8 augustus 1730

Compareren Jan van den Bosch, Marte Westerlake, schepenen van Rosmalen die verklaren op verzek van de ingezetenen van Nuland dat ze vandaag de hooi en weiland van Nuland in de polder bezichtigd hebben en zagen dat het grootste gedeelte van de polder nog diep onder water staat. Het gras nog ongemaait onder water of al bedorven, ze zijn met een schuijt met 4 menschen geladen over het hooiland heen gevaren, verder staan de meeste wegen nog onder water, akte stopt ineens,

Vervolg staat op bladzijde 163!

Tekenen: Jan van den Bosch, merk van Marten Westerlaken, Claas Verstegen, Jan Sijmens Wolfs, J de Booij, secr.

 

Blz 157 dd 20 september 1730

Akte begint ineens

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar de Booij, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Joost Hanegraaf, secr.

 

blz 157 dd 17 okt 1730 Huur

Compareert Jacobus van Berkel wonend te Uden, weduwnaar van Margriet dochter Jacob Peters van grinsven aan de ene kant en Adriaantje weduwe Antonis Jorisse van Gestel aan de andere kant  en haar zoon Aert Teunissen, maken samen een huurcedulle ivm hoeve land door de laatste in gebruik, voor 4 jaar. Buiten de verhuur blijft een kamp van 4 mergen int Sevenvirdeel, voor 125 gulden per jaar. Verder te vergelden

–      pacht van 2 malder en 5 vat  rogge  aan geestelijk comptoir van Rentmeester Tengnagel.

–      1-5-0- aan het doncker ligt van St Jan tot Den Bosch

–      7-10-0 aan armen van Dinter,

Deze mogen van de huur afgehouden worden, na vertoon van de quitantie

Tekenen: J van Berckel,  merk Arike, weduwe Antonis Jorissen van Gestel, Joost Hanegraaf, Claas Verstegen, J de Booij, secr.

 

blz 161 dd 22 november 1730 ( zie blz 175)

Compareert Jan Hendrik Geurts, oud borgemeester en inwoner tot  Rosmalen, oud  45 jaar

verklaart op verzoek van de Heer Cornelis Speelman, dat zijn vader Hendrik Geurts en andere inwoners van rosmalen in de jaren 1712 en 1713 schaerhout kochten van de Heer advocaat van Mil, borger van Den Bosch, dat stond stond op zijn land te Nuland, onder conditie dat hij het verkocht vrij van houtschat, omdat hij van Mil borger van Den Bosch was. Toen ze het hout kwamen ophalen werden ze door drossaard Croon aangeslagen en gearresteerd omdat de houtschat niet was betaald, waarvoor ze een behoorlijke boete moesten betalen, waarvan de Heer van Nuland een deel betaald heeft, om hen tegemoet te komen. (zie blz 175 voor rest van de akte!)

 

Blz 163 dd 8 aug 1730

 

Akte begint ineens?

 

blz 163 dd 19 september 1730 deling Vorstenbosch

Compareren

1. Adriaan Cornelissen van Aalst gehuwd met Maria dircx vorstenbosch

2. Willem dircx Vorstenbosch

3. Hendrik en Megtelt Dirckx vorstenbosch: voogden: Joost Hanegraaf en Hendrik Hendrick Hanegraaf, kinderen en erfgenamen van Dirck Willems vosrtsnebosch en Henderske Hendrik Hanegraaf

1e lot: voogden Hendrik Dirk vorstenbosch

- Huis schuer, boomgaeert, hof land esthuijs, landerijen teijnde de missen en ruijter….teijnden den hof

in dese HH in outvinckel met pootingen, houtwas, belend Erve jan peter berkers e.a.zuidw, noord: gemeene vinkelse straat, oost: erve kinderen Antonis Arie martens , west: erve weduwe antonie van der aa.

- perceel teulland te vinkel "het nieuwland in den camp" tussen erve de garstakker en de 7 strepen in het vierde lot oostwaarts, Hr Adriaan van Engelen westwaarts, zuid: vinkelse wetering en de weduwe aert de wert, boord weduwe hendrik hendrik hanegraaf

Te vergelden uit huijs en land jaarlijks 2 gulden 7 stuijvers in verpondingen boek

- campke groes/hooijland, gelegen in sijn graven in Geffens Vinkel ( sijnde dit het tweede campke van het heike, welk uit sal wegen door de voorste camp van het tweede lot, oost: camp in 4e lot, zuid: geffens vinkel, west: den voorstencamp in het 2e lot, noord de smalle striem in her derde lot

hieruit in verpondingenboek: 1 gulden en in de beede na advenant

- een mergen hooijland in de rosmalense hoeve in een meerdere camp met Jacob Gijsbert Blommers en het tweede lot.

hieruit:

- jaarlijks rente van 5 gulden aan tengnagel

- item 2 gulden 10 stuijvers aan groot gasthuijs Den Bosch

- vatten rogge aan de armen van Nuland

2e lot: Adriaan Cornelissen van Aelst

- Huijs, esthuijs, boomgaert, erven, hof plantagien, houtgewassen, en aangelegen akkers, aangekomen van Willemke, weduwe lambert de Wert, gelegen tussen de erve de Heer Jacob gijsbert Blommers en anderen noordwaarts, zuidwaarts: erve jan lambers de wert langsneven, oost: gemeene straat, west: erve Marieke Aert de Wert

- een streepke land "in de sleckveltjens" in vinkel gelegen, tussen streepke in het derde lot zuidwaarts, noord: jan lambers de wert, oost Jacob Gijsbert blommers , west: Marike wed aert de wert

- perceel teulland "de twee nieuwe agterste strepen" mede in vinkel gelegen, tussen erve Heer de Hee aan twee kanten, erve jan lambers de wert, achtersten acker in het vierde lot

hieruit: verpondingen: 2-15-0

- mergen in rosmalense hoeve met het eerste lot

- campke groes hooij land op geffens vinkel sijnde het eerste campke

hieruit: verpondingen een gulden en beede na advenant

3e lot: megtelt dirk vorstenbosch

- perceel teulland "den acker"gelegen te vinkel met het nieulant daar neven aangelegen,tussen erve kinderen Teunis Arie Martens noordwaarts, zuiid, weduwe Hendrik Hendrik Hanegraaf , oost en west: adriaan cornelissen van Aelst e.a.

- twee streeepkens land in vinkel gelegen tussen zuid en oost: erve adriaan cornelissen van aelst, noord kinderen teunis arie martens, west: jan peter berkens

- perceeltje land te vinkel "sleckvelt" tussen den acker en streepke in het tweede lot

- perceel teulland te vinkel  "de brede flads" tussen erve Jan lambers de wert aan alle kanten, aan verondingen hieruit: 3-14-4

- campke groesland in geffens vinkel sijnde de agterste camp , verpondingen:2-2-0

hieruit te betalen een som van 40 gulden aan Gooijert Hendrik willems

4e lot: Willem dirx vorstenbosch

- perceel teulland te vinkel "de cromstukken" tussen erve hendrik hendricx hanegraaf noord, jan peter berkes e.a. zuidwaarts, west: de acker in het derde lot, uit te wegen over de missen in het eerste lot

- acker : "garstakker " tussen wede hendrik hanegraaf oost en noord, zuid: campo in eerste lot.

- perceel teulland "in de 7 strepen" tussen erve wede Aert de Wert zuid en west,  oost gemeene straat, noord: campke eerste lot.

- streep teulland aldaar tussen erve Jan lambers de wert aan beide zijden, oost: erve Jacob gijsbert blommers, west: erve heer de hee

-perceel teulland aldaar  "den agstersten acker" , noord: heer de hee, zuid en oost: jan lambers de wert, west: het nieuwlant in het tweede lot , verpondingen 3-9-0

- campke groesland geffens vinkel "den derde camp" en helft van de striem, verpondingen 3-5-0

hieruit te betalen 35 gulden aan Gooijert Hendrik Willems

Tekenen: P van Creijl, loco officier, H Jansen Hanegraaf, Jan Sijmen Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 174 dd  20 september 1730   ( zie 157!)

Compareert Jacobus de Booij, en zijn vrouw Sara Spillenaar hebben schuld aan juff Johanna Aensorgh, weduwe heer Jacob Dijkshoorn wonende tot Bommel, 1000 gulden a 4%

In marge: mijn neef Jacobus de Booij heeft 500 gulden terugbetaald, dd 2 juli 1753

Dagtekening staat op blz 157 s

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar de Booij, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Joost Hanegraaf, secr

 

Blz 175 dd 20 november  1730 ( zie blz 161)

De deponent heeft ook met de kar een deel van het hout gehaald, maar dit horende is hij terug naar Rosmalen gegaan.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, P van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 175 dd 1 december 1730

Schepenen en Jacobus de Booij verklaren dat zij tot voldoening van de apostillen bij de Edelachtbare Heeren der Leen en Tolkamer van Den Bosch, gestelt op de borgemeesters rekening van 1727, dat de nagenoemde posten aangetoond moeten worden, en geven aan dat dese 25 jaar achtereenvolgens zijn betaald, na de gesloten rekeningen gesien te hebben, aan de Heer of Vrouwe van Nuland is jaarlijks betaald 25 gulden + 2 posten van reële en personele lasten, samen met eerdere som maakt het een bedrag van 60 gulden. Het traktement van de schepenen, 15 gulden en 15 stuijvers is ook steeds betaald, vanaf het jaar 1703, als ook aan de jager van de gouverneur van den Bosch, alsmede aan de bode van het kwartier van Maasland, aan de dienders van de Heeren hoofdschout van Den Bosch, ter somme gelijck in hier bij overlegh de rekening van 1728, voor betaling van ieder van de selve.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, merk Toni Peters, Jan Sijmen Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 178 dd 23 december 1730

Schepenen verklaren op ampliatie van van de attestatie dd 10 april 1730, op verzoek van Rentmeester Tengnagel over een jaarlijkse pacht van 3,5 vat rogge en rente van 1-11-8, schepenen kunnen herkomst niet vaststellen.

Tekenen: Joost Hanegraaf, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen.

 

blz 179 dd 6 januari 1731

Compareren  Jacobus de Booij in naam van Reinier Plenus, verhuurt aan Joost jan Joosten , thans wonend te Rosmalen, sekere hoeve lants te Nuland in Heelsenhoeck, eerder gebruikt door Adriaan Gerits van Rooij, inclusief de huisplaats en land gekocht door Heer Plenus van Jan van der Horst. Voor 4 jaar, 80 gulden per jaar, borg Adriaan van Veggel  en Roelof Adriaans van Son, inwoners van rosmalen. De huurder mag aan Plenusmaximaal  4 zakken leverbare Rogge , die hij mag korten van zijn huur, vooor 12 gulden voor iedere mud.

Tekenen: J de Booij, merk Joost Jan Joosten, Arijaen van Veggel, merk Roelof Adriaens van Son, Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 185 dd 26 januari 1731 erfdeling Spierings

compareren

Willem Claessen gehuwd met Jenneke dirk spierings

Gijsbert jan dirk Spierings

Dirk jan dirk Spierings

Gerrit jan dirk Spierings

Maria Spierings

kinderen en erfgenamen van Jan Dirk Spierings en Magrietje Gerrits van Schaijk, in leven egtelieden en inwoners van Nuland,

1e lot: Gijsbert Jan Dirck Spierings

Huijsinge met de insta…de bedtsteeden, den  hof, boomgaart, en landerijen , groot 7 lopens en 47 roeden, gelegen aan de nulandse Straat, noord de Nulandse straat, suid de wolfsdijkse straat, oost Hendrik Janse Hanegraaf c.s., west Nicolaas Jansen Verstegen. Belast met een pacht van 4-7-8 aan de armen van Dinter, verder 4 vaten rogge in meerdere pacht aan Geefhuijs te Den Bosch, 14 stuijvers aan Armen van Nuland. Te betalen aan Hendrik Jansen van der Ven een som van 300 gulden in een meerder capitaal van 400 gulden, rest te betalen door laatste lot. ( Dirck Spierings)

2e lot: Jenneke Jan Dirck Spierings

- huijs, hof boomgaeert, en land, groot 10 lopens en 9 roeden, met houtwas, gelegen aan de Nulandse straat, aangekomen bij koop van Jan van Goor, zuid Nulandse straat en erve Gerrit Bastiaans, noord Bosstraatje, oost erve Gerrit Bastiaans en Hendrik van der Ven, west: erfdeel van Dirck Spierings (8 lopens en 15 roeden) , belast met 2 stuijvers jaarlijks voor Tengnagel, 14 stuijvers aan comptoir van rentmeester Cempenaar van de Clarissen, 2-2-0 aan aan dezelfde. Verder een capitaal van 650 gulden aan Dhr Willem van der Meulen, die dit is aangekomen als in huwelijk hebbende een dochter van de Heer Petrus Abangelis. Jenneke Spierings moet jaarlijks 10 stuijvers meer geven als de weduwe van Peter Spierings aan wie de helft van dit kapitaal tot schuld staat.

3e lot: Gerrit Jan Dirck Spierings

-       Huisijge hof en boomgaart, land gelegen aan Nulandse straat, groot 4 lopens en 20 roeden, zuid de Nulandse straat, noord Bosstraatje, oost erve Corstiaan van Gogh, west Jacobus van Berkel, met de houtwas, belast met 1-10-0 aan Armen van Dinter.

-       ½ van den Legen hof , goort voor de ½ 2 lopens en 29 roeden, gelegen neven het Groot Hoog, leggende aan de benedenste rij, namelijk neven het Groot Hoog, oost Gijsbert Wellens, west Groot Hoog, strekkende van de Nulandse straat, tot op het Bosstraatje, hieruit jaarlijks te vergelden 2 vaten rogge aant zinnelooshuis te Den Bosch in een meerdere pacht van 4 vaten rogge met de weduwe Peter Spierings

-       1,5 mergen hooiland te Nuland voor en midden opt Nuland tussen oost het gemeene land, west kinderen Adriaan Schippers c.s., beneden naast de Etteringsgraaf, tot aan Agterst Nuland,

Te betalen 200 gulden aan Gerardus Abangelis wonend te Megen

4e lot: Maria Jan Dirck Spierings:

-       Kamp teulland onder Geffen, in d ‘elst, groot 4 lopens en 15 roeden, tussen erve oost Leendert van Goor, west steegske, strekkende van den Ham tot op Elst straat, te vergelden vat rogge aan de kerk van Geffen.

-       Campke teulland aan de Goorsteegh te Geffen, groot 4 lopens en 32 roeden, oost Aert Willems c.s., west Goorsteegh, strekkende van de erve de weduwe Geurt Sighmans, tot op gemene Elststraat

-       1/2 van een mergen hooiland onder Geffen gelegen, in de grote Hooivree, ongedeelt met Jan Lammers van Bocxtel, tussen erve convent van de Clarisse bovennaast, gemene land met 10 hont benedennaast,

-       ½ van een camp hooiland onder Groot Lith, gelegen in de Watersacken, groot 14 hont, andere helft is van Gerrit Hendricx van Berchem, tussen noord erve Jan Gijsbers van Creijl, oost de Litteren graaf, zuid den Catholieken kamp, west d ‘Atsteegh, hieruit een chijns van 8 stuijvers en enige duijten aan de Heer van Luijck, ofwel aan de Heer Johan Clingh, rentmeester van hem.

5e lot: Dirck Jan Dirck Spierings

-       perceel teulland te Nuland, aan de Nulandse straat, groot 8 lopens en 15 roeden, tussen erve Jenneke Spierings met het huijs en land int 2e lot oostwaarts, west Joost Hanegraaf en de erfgenamen Nicolaas Gerits van Osch, strekkende van de Nulandse straat, tot op het Bosstraatje

-       een mergen hooiland te Nuland, op het agterste Nuland, tussen erve Joost Hanegraaf bovennaast, beneden naast de armen van nuland,

Te betalen 100 gulden aan Hendrik van der Ven,

Tekenen: H. Jansen Hanegraaf, loco officier, Willem van Vlijmen, j de Booij, secr.

 

blz 198 dd 12 februari 1731

Compareert Abraham Dekelingh, borger Utrecht, machtigt de heer Johan Spillenaar wonend Ophemert,

Tekenen: H. Jansen Hanegraaf, loco officier, Willem van Vlijmen, j de Booij, secr.

 

blz 200 dd 23 feb 1731

Peter van Creijl, Hendrik Jansen Hanegraaf, Jan Sijmen Wolfs, Antonie van den Boom, Geurt govers, Gooijert van Swaenbergen en Willem van Vlijmen, schepenen van Nuland,

Jan van Boxtel, borgemeester 1730, Jan van Vught, regerend kerkmeester, Simon Gerrits Bosch, oud schepen, heelmeester van paarden en beesten, Jacob Gijsbert Blommers, oud borgemeester, Adrian Cornelissen van Aelst, ingesetene, Hendrik van der Heijden, gesworene, allen wonend te Nuland

verklaren op verzoek van Gerrit Bastiaens c.s.mede  inwoners alhier, dat de meeste binnedijkse land onder water stond in 1730 door het hoge Vinkelse water, komende uit de Peel en heijde. Dat in het gehucht Vinkel de Watering aldaar genaamd de Vinkelse Wetering door het hoge Heij water in den oogst van 1729 en 173 sodanig was overstroomd dat het weinige koren dat nog op het land stond werd overstroomt en bedorven. Door de overstroming van de binnendijkse landerijen is daar geen profijt van te verwachten, en hebben de beesten het weinige dat nog te bekomen was, tot de buick toe in het water moeten soecken. Door de inundatie van de buijtendijkse landen er weinig hooi of voeder gewonnen kon worden, waardoor de runderen en schapen sieckelijk zijn en veele daaraan dagelijks sterven, waardoor sommige stallen alhier al ledig hem uitgestorven zijn.

Sijmen Gerrit Bosch, heelmeester van paarden en beesten verklaart dat hij sinds enige tijd vele malen door ingezetenen bij kranck vee is geroepen, de dieren sterven door ongansigheijt en zgn watersucht, voortkomende niet alleen omdat ze voorleden jaar in het water hebben moeten weijden, maar ook omdat ze met verdronken hooi moeten worden onderhouden. Ze verklaren verder geen voer voor hun vee te kunnen kopen en de weinig die nog vermogend zijn het voor geld niet kunnen kopen/aankomen. Laat staan dat ze hun schulden kunnen betalen.

Tekenen: Peter van Creijl, Hendrik Jansen Hanegraaf, Jan Sijmen Wolfs, merk tonie van den Boom, Geurt govers, Gooijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, Jan van Boxtel, Jan van Vught, Simon Gerrits Bosch, merk  Jacob Blommers, Adrian Cornelissen van der Aelst, merk Hendrik van der Heijden.

 

blz 204 dd 5 april 1731

Compareert Reijnier Plenus verhuurt aan Geerlingh Geerit Geerlinghs een hoeve of erve op het heeseijndt, onder rosmalen, bestaande uit huijsinge en schuer, en ca. 25 lopens land, 5 mergen weiland, en 1,5 mergen hooiland inde Rosmalense Hoeve, aangekomen van Dirk Teunissen, Peter van Helmont en Dirck Adriaens, voor de tijd van 6 jaar, 80 gulden per jaar.,

Tekenen: Geurt Govers, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 207 dd 9 april 1731

Compareert Reijnier Plenus verhuurt aan Jan Jan Wijnen, een hoeve onder rosmalen in "Malis Camp" met huijs en schuer, land naast de heide, uitgezondert een stuk land naast de heide die reeds door de verhuurder is beplant, aangekomen via koop uit de boedel van de heer Santvoort, Verhuurt wordt ook een stukje land dat onlangs door Plenus is aangekocht, voor 21 gulden voorlijk 6 zakken goeden leverbaren rogge en 4 sacken boekwijt. Verhuurder reserveert voor zich de nieuwe aangetimmerte kamer onder en boven en vrije ingang, voor de tijd van 6 jaaren.

Tekenen: Gooijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 212 dd 28 april 1731

Compareren:

Jan Hendrik Peters Spierings en

Adriaan matijssen van Creijl, beiden inwoners van Nuland, hebben borgemeesterschap overgenomen van Hendrik van de Ven over het jaar 1731.

Tekenen: Gijsbert Wellens en Jan Sijmens Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 213 dd 1 mei 1731 ondervraging

voor Cornelis Speelman

Hendrik van Creijl schepen Geffen, 52 jaar

Berent Lomans, jager heere graaf van Lompesch, gouverneur van den Bosch, 55 jaar

Willem van Vlijmen, regerend schepen, 33 jaar

Hendrik van der Heijden, 39 jaar

Andries Quack te Rosmalen, 60 jaar

Zij kwamen op de voormiddag van 13 april 1731 over de Nulantse Weerscheut, gelegen onder HH Nuland, beginnend van de molen tot Nulants vinkel.

Daar was Reijnier Plenus, met zijn knegt genaamd de Wijs, Pieter zijn hovenier, Jan van de Loght zijn Cooijman, met een grouw paard en kar en visgetuig of zegen. Hendrik can Creijl heeft van der Loght niet gezien, Berent, van der Heijden en Andries hebben Plenus niet gezien. Ze waren vissende en trekkende in een wiel of waterpoel, sijnde onder de houten brugge, daar over leggende, en het neth aan land trekkende op het Nulantse Vinkel, en een menigte vis eruit haalden, verzamelt in een kuijp of ton en daarmee naar huijs zijn  gegaan? Berent, Willem en Andries hebben dit allemaal gezien.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Jan sijmons wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 217 dd 15 mei 1731  Erfdeling

Jan Sijmens, Willem Sijmens, Bastiaen Sijmons, Jan Arien Gloudemans gehuwd met jacomijn Sijmens tot Rosmalen, Hendriena Janse van de Rijt, weduwe van Dirk Sijmens  ( met voogd Peter van de Rijt uit Deursen), erfgenamen Sijmen Dirk Wolfs en Marike Dirk Jan Jaspers, in leven egtelieden en inwoners van Nuland

Erfdeling

1e lot: Jan Sijmens Wolfs

- huijs, hof , schuer aangelegen lanmd, groot 2 lopens en 35,5 roeijen ten Nuland "Teijnde de Weerscheut of aan het vinkel" belend oost: Jan Hendrik Peters, west en noord Molenheijde, zuid: de weerscheut , in verpondingenboek 1-10-12

- teulland in "pels hof", groot 2 lopens en 16 roeden, tussen Johan Theod. Lemmingh aan ene kant, andere kant de straat.

hieruit: 50 gulden aan het vijfde lot, 76-16-0 gulden aan achterstallige pacht en rente, een malder en 1,5 kan rogge aan "Spijkers Gasthuis te Den Bosch", in een meerdere pacht met jonker Lemmingh en Jan Gooijers. Verder een pacht of chijns van 1-14-8 aan LivrouwenBroederschap in een meerdere pacht met genoemde personen.

2e lot: Bastiaen Sijmen Wolfs

- de "hopheufkens" met het land genoemd de "sand stukken" te Nuland tussen de Herbaan en het Vinkel ,groot 3 lopens,  in verpondingeboek 1-10-12.

- teulland "int conijnhol" groot 1 lopens en 40 roeijen, en een houtbosken daar teijnde. Aan de ene kant Corstiaen van Gogh noord,  zuid: de herbaan, west: gemene straat, oost: erve jan lambers van boxtel.

hieruit: 0-4-8 aan de kerk van geffen.

3e lot: Willem Sijmen Wolfs

- perceel teulland te Nuland "op de hooge …", groot 3 lopens en 8 roeden, tussen Johannes van der Linde westwaarts, oost jacobus de Booij, schotsheuvel tot Jacobus de Booij.

vergelden aan 5e lot: 20 gulden.

4e lot: Jan Arien Gloudemans gehuwd met Jacomeijn Sijmens

- perceel teulland "op de Ackers" gekomen van Peter den Decker, groot 3 lopens 32 roeden, Belend: Heer de Ghistelles  oostwaarts en een kant, west: Corstiaen Bijvelt, strekkende van ene eind Heer Ghistelles, tot op erve van Johannes Theodorus Lemmingh

Te betalen aan 5e lot 25 gulden.

5e lot: kinderen Dirck Sijmen wolfs verwekt bij Hendriena Jansen van de Rijt

-       95 gulden van de andere loten.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Goijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 228 dd 21 mei 1731 Inventaris

Inventaris gevonden in de slaapkamer van Rudolphus Hendrick Rijken, gewese jager  van Cronelis Speelmann en volgens gebleken verklaringen voor het gereght van Gogh en het ampt Asperden, dd 18 mei 1731, erfgenaam in halfbroer Jan Peter Rijcken, die nog onmondig is.

Kleren:

-       4 broecke, 3 groene en een witte

-       2 hoede, een met een boort en 1 sonder

-       Een slegte groene rock

-       Een witte rock en camisool met vertinde knoopen

-       Nogh een rock en een camisool, groen met Swart afgezet

-       2 paar oude schoenen

In zijn kist gevonden:

-       10 witte en een bonte das

-       12 hembden

-       5 halve hembden

-       9 paer dubbelde mouwen

-       7 paar enkelde mouwen

-       Eenen swarten rouwbant

-       Eenen reijssack met 3 paar kousen en enige lappen

-       Eenen hartsvanger en een groene porte pee

-       Een banjenet en porte pee

-       Een koopere tabaksdoos

-       4 silvere lepels

-       2 silvere tressen

-       Een salmboeck met silvere slootjens

-       Nog 3 dassen

-       Nog een hartsvanger

-       4 hembdrocken, 3 gestriepte en een wolle

-       Gereed gelt een som van 200-12

-       Een getrocke snaphaens of een bucx

-       Eenen snaphaen

-       Een sack pistool

-       Wat hij nog te goed heeft van de Heer van Nuland

Compareren ook:

Diericus Versteegh en Anna Margrieta Manne te vooren (?), weduwe van Johan Rijcke desselfs huisvrouw, welke laatste de vader is van Jan Peter Rijcken, erfgenaam. Verklaart alles ontvangen te hebben.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Goijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 231 dd 19 juli 1731

Compareren Ijken Peters van Vlijmen, weduwe van Hendrik Joordesn van Calcker wonende tot Deuteren ivm afgaan tocht in 4 hont hooijland te Nuland  "opt middelst Nuland", haar man zaliger aangekomen bij Koop van Reijnier Peters van Vlijmen ten behoeve van haar dochters Pieternel, Anna Maria, Agnees. Doel was om het land te verkopen en het geld te gebruiken om een schuld te betalen aan degene die de meubilaire goederen uit het eerste huwelijk van haar man hadden gekocht, bedrag van 50 gulden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, president.

 

blz 234 dd 20 augustus 1731

Compareren Jan Iwens van Nunen en Leendert Peter Megens, beide van competente ouderdom, inwoners van Osch, alhier gedaagt ter instantie van Antonie Aert rovers ook wonend te Osch verklaren dat  Jan Jansen Rovers bij erfenis is aangekomen 3 mergen broeckland gelegen onder Osch ter plaatse op Franke Beem (?), verder nog 2 hont in dezekfde camp, verder een campke teulland mede onder Osch gelegen, genaamd Teunis Martens campke, groot 5 vaetsaat van Adriaan Goosens die getrout was geweest met met de zuster van genoemde Jan Jansen Rovers, goederen bij coop aangekomen in sijnen weduwlijken staat en als deselfs huisvrouw Neesken Goossens. Zij hebben Jan Jansen Rovers en diens vrouw goed gekend.

Tekenen: Gijsbert Ruijs en Jan Baars, J de Booij, secr.

 

blz 236 dd 13 september 1731

Ondervraging voor Willem Aenhuijs op verzoek van Adriaan van Straten drossaert van Empel en Kessel, om te verhoren Claas Verstegen wonend te Nuland

“op maandag 10 september was Verstegen in het huijs van Hr. Asseurius van de Grient, heemraed polder van der Eijgen, wonende te Orthen, nuttigde het middagmaal in de nieuwen Camer. Binnen kwam Bernard Vogels, inwoner van Empel met een snaphaen, stak zijn hand in de pan met baljou en greep een stuk vlees, van de Grient zei: eet fatsoenlijk, Vogels nam het eten uit zijn mond en smeet het weg, een deel op de tafel een deel op het aangelight, en zei “ dat is het venijn dat ik tegen u uijt spou. Van der Grient stoof op, omdat Vogels naar zijn snaphaen greep, en raakten in handgemeen.

Marge:: Op 1 november geeft Verstegen nog een aanvullende verklaring: dat Van der Grient voor het hantgemeen zijn snaphaan naar Vogels stiet en hem raakte.

Vogels zei “Ik geeft den duijvel lijff en ziel of diergelijcke vloeck, ik sal van de Grient dood schieten”, ging het huis uijt naar den Bosch.

Tekenen: Gijsbert Ruijs en Jan Baars, J de Booij, secr.

 

blz 241 dd

Doorgestreepte acte Jacobus de Booij en twee personen uit Maastricht te weten Johannes Freints en Johannes Rocx, verklaren betaald te zijn door de Booij.

 

blz 241 dd 14 november 1731 ondervraging

Door W Aenhuijs, van

Peter van de Leemput, 30 jaar,

Pero de Booij, 22 jaar

Jan den Backer, 22 jaar, allen inwoner van Schijndel ,

Op zondag 30 september waren zij in hert huijs van Willem Wouters van Sutphen , herbergier te Heeswijk, alwaar ook waren Hendrik Vorstenbosch en Willem Vorstenbosch uit Nuland. Peter en Jan verklaren deze laatste niet te kennen.

Hendrik Vorstenbosch daagde Peter uit, om te gaan dansen, “comter maar uijt en Speelman, speel opwij sullen om ee kan bier dansen”, Hendrik bleef bezig tot de Peter zei “com ik wil wel met u een deuntje dansen maar het moet in vriendschap sijn en om geen wijn en u moet het uijt geen kwaad doen, want daar ben ik van bedugt”. Nog voor deze woorden waren uitgesproken had Hendrik Vorstenbosch zijn mes in zijn hand en stak Jan den Backer in het aangesight, zodat de tongh uijt de kwetsuur hing, de snee was 3 duijmen lang. Peter heeft niet gesien wie het gedaan heeft, Pero heeft de tong er niet uit zien hangen. Jan verklaart dat er geen enkel verschil van woorden aan vooraf ging en dat hij nergens op bedacht was. Meteen erna is Hendrik Vorstenbosch met meer anderen uit het huijs en uijt het dorp gelopen.

Tekenen: Gijsbert Ruijs en Jan Baars, J de Booij, secr

 

blz 247 dd 3 december 1731

Willem Aenhuijs verkoopt openbaar een rood spreeut hokkeling alhier in de kooij van reghte gestaan, waar van men de eijgenaar niet heeft weten te ontdecken. Als de eijgenaar binnen 4 achtereenvolgende dagen nog komt zal de koper het beest terug moeten geven, waarbij hij 12 stuijvers voor de moeite en voor voeder gelt krijgt, ingezet door Cornelis Sterckman op 1-2-0, afgehangen tot 2-0-0 door Joost Janse Timmers, inwoner alhier.

 

blz 24 dd 11 januari  1732

Compareren Joost Jansen van Seelant uit Geffen, bruidegom, eerder gehuwd met

Antoniske Jan Welle, ook wonend te Geffen, bruid met Vader Jan Wellens uit Hees, betreft huwelijkse voorwaarden. Genoemd een schuld aan Joost jansen en diens eerste vrouw Frederick Willems van Heesch en door Gijsbert Wilbers  van Heesch of zijn ouders (?)

Tekenen: Joost van Zeelandt merk Jan Wellens, merk Antoniske Jan Wellens, Gijsbert Ruijs, Jan Baers, J de Booij, secr.

 

blz 252 dd 30 januari 1732 Voogden benoeming

Compareren Gerrit van Dintheren, wonend te Berlicum en  Jan Lambers de Wert wonend te Geffen

bloedverwanten van de onmondige kinderen van Antonie Aerts de Wert, verwekt bij Gosewina Stockmans, nog in leven.

Tekenen: W Aenhuis, Gijsbert Ruijs, Peeter van der Ven, J de Booij, secr.

 

blz 254 dd 6 februari 1732

Compareert Jacobus de Booij op procuratie van Adriaan Bax schepen tot Littooien, volgens acte dd 31 mei 1731, machtigy Hendrik van Rotterdam, procureur binnen Den Bosch, ivm met een zaak te Den Bosch van Adriaan Bacx, voor de wethouders in appel, tegen Herbert van Maren wonend te Teefelen.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Peeter van der Ven.

 

blz 256 dd 22 januari 1732 ondervraging

voor Drossaert Aenhuijs van Jan Tonies Driessen vorster te Heeswijk, op zondag 30 september (Heeswijkse kermis zondag)  is er gevochten in huijs van Willem Wouters van Sutphen, herbergier te Heeswijk, door Hendrik Vorstenbos inwoner van Nulands Vinkel, waarbij Vorstenbosch Jan den Backer in het aangesight heeft gestocken zonder dat Jan den Backer sijn mes uit hadt, of enige rusie hadt gemaakt, direct daarna is Hendrik Vorstenbosch en zijn medemakkers vertrokken uit het huis, zodat hij niet meer te Heeswijk te vinden was. De vorster heeft hiervan gehoord, maar heeft het niet gezien.

Op zondag nog maandag is drost Rademaker ( drost van Heeswijk en Dinter)  niet in Heeswijk geweest verklaard de Vorster. Hij was al enige dagen in Gelderland, en wel te Bommel aldus de vragensteller, pas 3 dagen later kwam hij ter plaatse. De vorster zegt hem op maandag 1 oktober te Bommel gesproken te hebben, waar hij zei zo snel mogelijk naar huis te komen.

Vorstenbosch heeft zich bij de terugkomst van de drost te Heeeswijk laten vinden om het gevecht met de drost af te maken, dat was wel 3 dagen na het gevecht. De Vorster weet hier niets meer van te zeggen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Sijmon wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 260 dd 13 februari 1732

Compaereren de schepenen die verklaren dat ze op verzoek van de drost hebben nagezien de protocolle en chartres van dese gemeente, dat de drost al lange jaren, meer dan 25 jaar, in gelt en veldvruchten een tractement van 190 gulden, en vanwege de resolutie van 25 juni 1727 van de Ho: Mo: dat een vast tractement vereist, zoals hier al eens is vastgelegd in 1729.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, G van Swaenbergen, Peeter van de Ven, Willem van Vlijmen, Jan Baers.

 

blz 262 dd 16 februari 1732 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van Michiel van Doorn inwoner van Heeswijk, president van Heeswijk, die verklaart niet te weten van de vechtpartij van Hendrik Vorstenbosch te Heeswijk op 30 september, kermis te Heeswijk. Hij kan ook niet bevestigen dat Vorstenbosch met een mes Jan den Backer uit Schijndel met een mes zwaar gekwetst heeft. Op de vraag of hij niet weet dat enige dagen later Hendrik Vorstenbosch en zijn broer Willem Vorstenbosch niet bij hem zijn gekomen om te vragen om voorspraak in die kwestie, “omdat met de drossaard in alle sivilijteijt van genoemd verzoek, wie wie zulk verzoek gedaan heeft, antwoord van Doorn: dat Hendrik Vorstenbosch bij hem is geweest, maar hij weet niet meer op welke dag, dat het verzoek door een ander is gedaan die hij niet kent.

Op de vraag of Claas Suijskens uit Dinter het verzoek niet heeft gedaan antwoord hij: dat hij met Vorstenbosch van Heeswijk naar Dinter is gegaan ten huijse van vorster Rijtserbergh en daar Suijskens hebben gevonden. Hij verklaart geholpen te hebben bij het maken van een accoord over de verbeurde boete voor Vorstenbosch. Van Doorn verklaart dat hij dit gedaan heeft. Het is geschied in het huijs van Vorster Rijsterbergh tot Dinter, waar Hendrikus Vorstenbosch en Claas Suijskens bij waren. Hij weet niet welke discoursen daarover gedaan zijn in die dagen. Hij heeft niet gehoord dat de genoemde Vorstenbosch door de drossaard van Nuland al was becalangeert geworden, maar hij weet zeker dat het accoord niet is gesloten om van de drossaard van Nuland af te wesen. 

Tekenen: Jan Baers, Peeter van der Ven, J de Booij, secr.

 

blz 267 dd 2 maart 1732 openbare verkoop

door Hilleke Aartsen de Weert, Gerrit van Pinxteren gehuwd met  Maria Artsen de Weert, Peternella Aert de Weert, verder: doremie, jenneke , hendrien en aert, kinderen van Antony Aerts de Weert bij Gosewina Stockinge (voogden Gerrit van Pinxteren en Jan Lammers de Wert), verder Hendrik Wouters gehuwd met Jenneke Aert de Weert: kinderen : met name: Cornelis en johanna (voogden Gerrit van Pinxteren en Jan Lammers de Wert), allen kinderen en erfgenamen van Aert Jansen de Weert en Merike Teunis Hensen, verkopen samen goederen die door Aert de Wert zijn nagelaten:  huis hof, boomgaert land  in "outvinckel " met de peter celie veldekens en het land in de strepen.  

Inzet door Jan Lamers de Weert op 500 gulden, gemijnt op 542 gulden door Aenhuijs, slaat 50 slagen, nog 50 slagen, koper voor de heer Speelman. Tekent W Aenhuijs,

Verder verkocht:

- 4,5 hont opt agterste Nuland, leggende omtrent de Nieuwendijk, beneden naast de erve Jan Jacob Langens, Ingezet door Jan Lamers de weert op 40 gulden, gemijnt door Geurt Poulus Govers op 50 gulden, met 5 slagen, Tekent Geurt Govers,

- 4,5 hont hooiland onder Kessel op de Ert, aan de tweede steegt, dit perceel moet onderhouden het den kesselsen graaf, ingezet door Jacobus de Booij, op 25 gulden, gemijnt op 58 gulden door dezelfde, met 10 slagen. Blijft koper. Tekent.

Tekenen: W Aenhuijs, J. de Booij, secr, twee handtekenen niet leesbaar. (papier deels stuk)

 

blz 277 dd 21 april 1732

Compareren,

Dierck Adriaens, Dirck Peter Goosens, Emont Verhagen,  Peter Dielissen, inwoners van Rosmalen alle van hoge leeftijd, verklaren op verzoek van Cornelis Sterckman, dat Dirck Sterkman, vader van de requirant, was vele jaren ouder als zijn broer Benjamin Sterkman, in zijn leven vorster te Mierlo.

De genoemden hebben beiden goed gekent, hun vader was schoolmeester op de kruijsstraat,  

Benjamin was 8 a 10 jaar toen hij bij zijn broer Dirck te Rosmalen woonde.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, G van Swaenbergen, J de Booij, secr.

 

blz 278 dd 26 april 1732

Compareren Hilleke Aartsen de Weert, Gerrit van pinxteren gehuwd met Maria Aertsen de Weert, petronella aertsen de weert, Jan lambers de Weert en Gerrit van Pinxteren als momboiren van de kinderen tonie aerts de weert, en als momboiren voor de kinderen Hendrik Wouters gehuwd met Jenneke aerts de Weert, allen kinderen Aert Janse de Weert x Marike Teunis Hensen, zij machtigen Jan Lambers de Weert te Geffen, om voor het gerecht van Kessel te transporten goederen te Kessel , 4.5 hont hooijland "op de Eert", aan Jacobus de Booij, secretaris alhier. Goed was gekocht op 15 maart 1732.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs.

 

blz 281 dd 28 april 1732

Compareert Lucas Rijsterborgh inwoner van Dinther, gearresteert om getuigenis af te leggen voor Aenhuis, verklaart dat op maandag 1 oktober 1731 rond 5 uur in de namiddag in zijn huijs kwamen Hendrik Vorstenbosch en Nicolaas Jansen Suijskens. Vorstenbosch vroeg naar de Drosaard die echter over enige dagen zou komen, want “ik hebbe tot Heeswijk een abuijs gehadt, namelijk iemand door zijn aangezicht gesneden en dat wil ik met hem afmaken. Rijsterborgh zei dat boetens afmaken bij hem niet kon, hij kon het met provisie voor aangegeven houden. Drie dagen later op woensdag kwam de drossaard van Heeswijk en Dinther aan zijn  deur met iemand in naam van Hendricus Vorstenbosch, om de boete af te maken, onder wisseling van vele woorden, o.a. als wij het voor een bagatel konden afmaken, souden wij het doen, ook met het gevaar het gelt weg te smijten. Het afmaken is geschiedt in aanwezigheid van de President van Heeswijk, waarbij de gemachtigde voor Hendricus Vorstenbosch een acte van calangie liet zien van dr drossaard van Nuland, zonder te weten van welke datum die was.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gooijert van Swaenbergen, J de Booij, secr.

 

blz 283 dd 29 april 1732

Compareert Juffr Jacomina Dijkshoorn, wonend alhier,  machtigt Johannes Aensorgh junior procureur tot Bommel, om als mede erfgenaam van haar moeder Juffr Johanna Aensorgh, weduwe en boedelhoudster geweest van wijlen den Wijnkooper Jacob Dijkshoorn, om te ontvangen het erfdeel en tevens gemachtigd om van schepen Johan Spillenaar om 2198 gulden te transporteren aan Rentmeester Christiaan Spillenaar en sijn weduwe Juffr. Maria Aensorgh.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr

 

blz 285 dd 4 mei 1732

Hendrikus van de Leur meester chirurgijn te Berlicum onderzocht op verzoek van Schepenen en drost W Aenhuis het dood kind Cornelia van Adriaan Cornelissen van der Aelst, op de 3e mei verdronken in watertuijl, zo ook de nabueren verklaarden, de chirurgijn zag geen kwetsuren, en dat het zeker verdronken was.

Tekenen: Hendricus van der Leur, Jan Sijmen Wolfs, G van Swaenbergen, J de Booij, secr.

 

blz 287 dd 12 mei 1732 borgbrief

Adriaan Jacob Korsten en zijn huisvrouw Aertje Teunissen van Altenhuijsen

beiden alhier geboren uit wettige ouders

Tekenen: W Aenhuis, Gijsbert Ruijs, Peeter van der Ven, Jan Wolfs, Geurt Govers, Willem van Vlijmen.

 

blz 288 dd 5 juni 1732 Inventaris

Van Maria Jan Baesse gewesene huisjvrouw van Antonie Teunisse van Nuland, nu getrouwt met jenneke jansen van volcker, 5 kinderen uit eerste huwelijk

Erfhaeffelijke goederen:

-       2 kisten met slooten

-       Een lijnwaet kast

-       Nog een Ren met 3 deuren

-       2 beddekoetsen

-       Een hoogkar met blockraeij

-       Een eert kar

-       Eenen peertsback

-       Een grote en 2 kleine koebacken

-       Greel, sael en ligt, met een ijseren helster en een paar ijsere hagten

-       2 riecken

-       1 gavel

-       1 vlaghseijsie

-       2 hooiseijsies

-       Een sight en 2 beerhaecken

-       Waskuijp

-       Tafel

-       6 houte stoelen

-       Eenen backtrogh

-       Korn met haar toebehoren

-       Spinnewiel

-       Melkemmer en wateremmer

-       Schotelbanck

-       Houte boterschootel met een lepel

-       Een hekel

-       Een graafschup

-       Eenen quaaijen spaaij

-       Een braeck

-       2 spinhekel

-       Een kopere bedpan met een ijsere steel

-       Een kopere braeijpanneke met een ijsere steel

-       Kopere lugter

-       Tinne komke

-       10 tinne lepels met een lepelhuijs

-       Een tinne bekertje

-       Eenen koeijketel

-       hantketel

-       kopere zijghschootel

-       een lanckhaal

-       een rooster

-       2 kopere lampen

-       Een vuureijser

-       Een tangh

-       Een koeckpan met een hangeijser

-       Ijseren ketel

-       3 korensacke

-       Een tiecken bed en hooftpeuluw met veren met een wolle deken

-       een linde bed zonder veeren

-       2 paar auborste slaaplakens

-       Nog een paar slaaplakens

-       Hackmes

-       Een snijback met een mes en nog een quaat snijmes

-       Spiegel

-       Paar sleghte gordijnen

-       Een deck leer, een rinck, eenen haeck en eenen deck haeck

-       Ijsere vuurpotje

-       Een haar getouw

-       Eenen nagelhamer

-       Eenen kruiwagen

-       Een tinne waterpot

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Baers, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 293 dd 7 augustus 1732 Machtiging

Compareert Cornelis Sterkman, vorster, machtigt Michael van Nieuwstadt, procureur wonend te Helmont, mede postulerende voor de leenhoven van Gemert, in een zaak tegen Helena, weduwe Benjamin Sterkcman wonend tot Mierlo, in verband met goederen die na overlijden van Catharina Sterkman, zaliger, aan hem zouden toekomen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr

 

blz 296 dd 13 augustus 1732 borgbrief

Maria Janse Heere gehuwd met Peter Jan Broere, thans wonend tot Berlicum, geboren te Nuland van eerlijke en wettige ouders.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, loco officier, Jan Wolfs, Geurt Govers, Willem van Vlijmen, Jan Baers, Joost Hanegraaf als armmeester.

 

blz 297 dd 16 augustus 1732 borgbrief

Hendrien Janse Heeren gehuwd met Willem Willems van Gestel, thans wonend te Berlicum, geboren te Nuland uit wettige ouders.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, loco officier, Jan Wolfs, Geurt Govers, Willem van Vlijmen, Jan Baers, Joost Hanegraaf als armmeester.

 

blz 298 dd 18 augustus 1732 erfdeling

Compareren

Corstiaen Jacob van Gogh vader, Gerrit Corstiaen van Gogh, Peter van de Ven gehuwd met Maria corstiaen van gogh, Jenneke Corstiaens van Gogh (haar vader is sterk voor haar), erfgenamen voor de zoon en broer Jan Corstiaens van Gogh, aangekomen van zijn grootvader Johannes Hesius

1e lot: Corstiaen Jacobs van Gogh:

4 hont hooiland gelegen op de Bergen onder Herwaarden tussen ene zijde erve weduwe van Melt Penninxc tot Heeswijk, andere zijde erfgenamen van Peter Hack tot Kessel aan de andere zijde

2e lot: Jenneke Corstiaens van Gogh:

-       een acker teulland gelegen op den Wijstenacker onder Heesch , groot 1 lopens en 25 roeden, tussen erve Jan Corsten ene zijde en aan de andere zijde Antonis Huijbers

-       campken teulland onder Heesch gelegen teijnden Rul, groot 1 lopens en 4 roeden, ene zijde Augustinus Nieukerck, andere zijde Claas Gerits

-       mergen hooiland onder Geffen in de hooivree, ene zijde erve Hendrik Ruth Joosten, andere zijde erfgenamen Heijmen Cornelissen

3e lot:Peeter van de Ven:

-       2 ackers teulland tot Heesch gelegen opden Wijstenacker bovennaast Schalk Adriaans, benedennaast de kinderen Jacob van Drunen

-       Het hoeksken aan de Wijst gekomen van den Capiteijn, groot 33 roeden, oost de armen van Heesch, noord Gerrit Adriaans tot Heesch

-       2 hont hooiland in de Crichem onder Littoijen tussen west erve Sijmen Adriaan tot Osch, oost Jan Jacob Leeijen.

-       ½ van 5 hont gelegen in de Bruel onder Huisseling, in den landen van Ravesteijn, ongedeelt met Hermen van Drunen mulder tot Nistelrode,

-       ½ van 10 hont in de Crichem onder Littoijen, ongedeelt met de weduwe Huibert Jansen tot Heesch

-       ¼ van een akker teulland binnen Nuland omtrent de Wolfsdijks genaamd Jan Lambers hof, tussen erve van de verkrijger en die van Drossaard de Booij, strekkende van de Wolfsdijk , tot op de erve  van Willem Clasen van Loon, hieruit 5 stuijvers jaarlijks aan comptoir van Tengnagel te Den Bosch

4e lot: Gerrit Corstiaen van Gogh:

-       een eeusel in de Wijsteusels, met den houtwas, en verdere landerijen daar teijnde gelegen , boven naast Roelof Joost, benedennaast kinderen Jacob van Drunen..

-       mergen hooiland onder Littoijen in den Benedenste Robbers Hoef, ongedeelt met Hendrick van der Poel tot Heesch, zuid Peter Hendruik Poulsen tot Osch, noord Rentmeester Clingh tot Lith, 

Tekenen: Jan Wolfs, Jan Baers, J de Booij, secr.

 

blz 303 dd 8 september 1732

Compareert Carel van Hollebeeq, Catrina van Oosterhout, weduwe Hendrik van Hanswijk,

Johannes Eenius(?),  rentmeester van de Hertog van Ursel, allen inwoners te Den Bosch, die ter instantie van heer Gerrit van Riemsdijck aandachtig kregen voorgelezen de verklaring die ze voor hem hebben gegeven, de eerste de verklaring te Den Bosch voor Notaris Hendrikus van Rotterdam op 23 augustus 1732, die van de 2e voor dezelfde notaris op 26 augustus, en die van de derde op de 29e augustus, en bevestigen hier met hun eed deze verklaring,

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Willem van Vlijmen, Jan Baers, J de Booij.

 

blz 304 dd  29 september 1732  Erfdeling Langes

Compareren Jacob Langes, Gerit Corstiaen van Gogh gehuwd met Aertje Langes

Willem Jan Willems van den Bogaart gehuwd met Jenneke Langes, Gerrit Govers gehuwd met Handerske Langes, Catharina Langes met haar verkozen momboir, Adriaan Bunthof , weduwnaar van Maria Langes vader en voogd over hun 6 onmondige kinderen: jan, claas, peerke, Maria, willemke, neeske. Bunthof geauthoriseert door schepenen van Nuland dd 3 november 1731.

Kinderen en erfgenamen van Jan Jacob Langes en Hilleke Dirckx, egtelieden en inwoners van Nuland

1e lot: Jacobus Langes:

- huis, schuer en hof , land, groot 14 lopens , 47 roeden, gelegen aan "het Plein", oost: seger van de poel, west: hendrik van de ven, strekkende van de erve Hendrik Jan Geurts van Os e.a.tot op de erve heer Plenus en anderen.

- helft van 4 mergen hooijlant te Rosmalen in de hoeve in een meerdere camp met juffr. Casterius in de derde hoef, het parceel van ouds rijdend ene zijde de Heer Thibos, andere zijde de erfgenamen Cremers, ene eijnde: gemeene hoefdijck, tot erve van het onmondige kind van Nelis Crijne van Houtem

- weijcamp in het Vinckel onder de parochie van Hees, oost: weduwe Jan Hendrik Ariens, west: jan Driessen van der Ven, strekkende van de gemene straat tot op de Weteringhe.

Uit dit lot te vergelden:

- een zak rogge in een meerdere pacht van 4 zakken met Willem van Vlijmen, Ariaen Fransse en  Corstiaen Bijvelt aan Tengnagel.

- halve zak rogge aan Leendert van de Goor te Geffen

- 5 gulden jaarlijks aan Tengnagel, in een meerdere pacht met Gerrit Corstiaen van Gogh, Teuntje Peters aent hoogh.

- 10 kanne rogge aan de armen van Nulant te leveren met Hendrik van de Ven

2e lot: Gerrit Corstiaen van Gogh

- huijs en hof en land "aan het plein ", groot 8 lopens en 30 roeden met houtwas en potingen, noord: Teuntje peters aant Hoogh c.s., zuid: het zgn. " gemene plein oft bergen", oost: gemeene straat, west: Heer Plenus.

- hooijcamp genaamd: Tackven onder Hees in het vinckel, het houtwas en potingen, oost Peter Jan Ariens, west: den vinkelsen acker , ene eind zuid: weijsteegh, ander eind: weduwe Jan Hendrik Ariens

- twee mergen hooijland in Rosmalense Hoeve ( andere helft van eerste lot, omliggers aan de beide zijden de zelfde als uit eerste lot, ene einde: Mevrouw Karmans, andere einde onmondige kind van Claes Aent Hoogh.

hieruit:

-       6 vaet rogge

-       5 gulden gelt, samen met Jacob Langes en Teuntje peters aent Hoog

-       0-5-12 samen met Hendrik Jan Geurts van Osch c.s., allen voor Tengnagel.

3e lot: Willem van den Boogaart; alle percelen gelegen onder Heesch.

-       huijs en hof in het Vinkel  onder Hees, oost Teunis Leenders, west Willem van Vlijmen, strekkende van de gemeene straat tot op de erve van Teunis Schalcx

-       222 steepen genaamd de Bemt, oost de weduwe Jan Jansen, west Willem van Vlijmen, strekkende van de gemene straat tot op de Wetering

-       3 stukken teulland op het Groot Stael, oost en west: de Heer de Vien te Den Bosch.

-       4 stukken teullands op het kleijn Stael, zuid en noord Teunis Lenders, strekkende van de gemene Staelsteegh tot op de erve Joost Romme ten westen.

-       2 stukken teulland genaamd het eijkelveldeken, oost Teunis Leenders, west Peter Jan Ariens

-       2 strepen teulland in den nieuwen bunthof, oost Jan Driesse, west Peter Jan Ariens

-       Stuk teulland op de agterste acker oost peter Jan Ariens, west Jan Driessen, ene einde de vinckelse weij en andere eind de gemeijnt van Geffen

-       6 stukken teulland met de agterste weij genaamd de Heuvel, oost de weduwe van Os, west Joost Hille,

-       Een half geslagh in de Bleken, met Peter Jan Ariens.

Verder: onder Nuland 8 hont hooiland op het Agterst Nuland, oost Heer Plenus, west Heer Casterius, ene eind de Hoefgraaf, andere eind agterste Graaf

Te vergelden uit dit lot: 8 gulden aan Groot Gasthuijs te Den Bosch in een meerdere pacht met Piet Jan Ariens c.s., verder St Maartenchijns 2-8-0 op de tolcassier te Den Bosch

4e lot:  Geurt Govers:

-       4 stukken teulland op het groot Stael onder Heesch met de paalen getekend, met den vrijen uitwegh door het land van den onmondige door het hecken. Oost De kinderen Adriaan Bunthof, west Willem van Vlijmen,

-       3 stukken teulland onder Hees in het vinckel, genaamd in de heijstrepen, oost peter Gijsbers, west Peter Jan Ariens,

-       Campke teulland gelegen onder Nuland omtrent de Molen, groot 2 lopens en enige roeij, oost Hendrik van der Ven, west de gemeene Heij, ene einde de Heer van Nuland, andere eind Louwrens van Dinter,  met sijn potingen daar voor staande

-       12,5 hont hooiland op het Agterst Nuland, west de erfgenamen de Wert,  strekkende van de agterste Graaf tot op de Hoefdijck, hieruit te vergelden jaarlijks 3-3-0 aan Tengnagel samen met Willem van Vlijmen in een meerdere pacht.

5e lot: Catrina Langes

-       4 stukken teulland gelegen onder Nuland op de Ackers aende hei, oost Adriaan van Creij, west Teuntje Peters Aent Hoogh, strekkende van de middelwegh tot op de heij

-       4 stukken teulland gelegen aldaar, oost Teuntje peters aent Hoog, west Willem van Grinsven, ene eind het eerste perceel, andere eind de Heer Gijstel

-       1/2 van 3 mergen onder Rosmalen in de Hoeve, sijnde de 7e hof, andere helft competeert Willem van Vlijmen c.s., zuid de erfgenamen Cremers, noord de Clarissen

Uit dit lot: jaarlijks aan het weeshuis te Den Bosch 1-10-0 in een meerdere pacht met Teuntje peters Aent Hoog.

6e lot: kinderen Adriaan Bunthof

-       een leeg huisplaats met een bogaaert en den vrijen uitwegh

-       4 stukken teullands genaamd den Hof,

-       4 strepen teulland met een halven beemt, alle daar aangelegen, onder de Parochie van Hees, oost jan Driessen, west Geurt Govers, ene einde Petr Jan Ariens

-       Streep teulland in den nieuwen bunthof, oost Peter Jan Ariens, west Aert Willems, mede te Hees gelegen

-       5 hont hooiland op de Kruijsenbeemt onder de stadt en vrijheit van Osch, oost de weduwe Jan Aarts van Dijk, west het gemeene land, strekkende van de gemene wegdijk tot op gemene graaf.

-       ½ van 8 hoint hooiland gelegen voor ene midden opt Nuland, andere helft is van Hendrik gerrit Bosch, oost de Heer van Nuland, west Jan Maes c.s., strekkende van de Weteringsgraaf tot op Agterste Nuland

-       Een schuur staande op het erve van Willem van den Bogaert vermits dat deze ervan gehaald wordt voor de som van 10 gulden

Te vergelden 3-9-0 in een pacht aan het gemene land van Tengnagel. Verder 142-7-0 gulden die door de vader van Adriaan Bunthof van de onmondige zijn berustende uit gerede en erfmeubilaire goederen.

Tekenen: W Aenhuis, Jan Wolfs, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 315 dd 19 oktober 1732

Onder de volgende condities heeft de Hr en Mr Jacob van der Houven, heer van Heeswijck en Dinther verhuurt aan Geerling de Booij, thans wonend te Veghel, een hofstede genaamd Swanenburgh gelegen aant Beugh onder Dinter met alle landerijen in groesland, akkerlant, hooilant, met de visserije aan Swaenenburgh gehorende voor 12 jaar, voor 175 gulden per jaar. De verhuurder zal in de schuur aan het genoemde huis zetten een brouerije, soo ketel, kuijpen, koelbacken, ondercuijp, pomp, meltcom, een est, etc. De huurder zal naast het bedrag betalen de rente van het bedrag dat de inrichting van de brouwerij kost.

Compareert ook Hendrik de Booij, drossaard van Geffen, en Gerard de Booij, secretaris alhier, stelt zich tot borg voor zijn broer, de huurder. Compareert ook Cornelis Speelman, Heer van Nuland, reden voor mij onduidelijk.

Tekenen: C Speelman van Nuland, G de Booij, H de Booij, J de Booij, Jan Baers, P van der Ven,

 

blz 320 dd 24 oktober 1732 en 7 november 1732

Condities waaronder het komt tot een openbare verkoop door

- Nicolaas Essers, luitenant in een cavalerie regiment, gehuwd met Johanna Cremers

- Mr. Abraham Hubert oud schepen en Raedt der Stad Den Bosch gehuwd met Maria Elisabeth Cremers

- Mr. David Ragay, secretaris van Grave gehuwd met Francoise Maria Cremers

- Jacob Dirk Cremers

allen erfgenamen van Herman Cremers, in leven wonend te Den Bosch.

Jacob Dirk Cremers geauthoriseert volgens acte dd 3 januari 1732 voor Raad en Leenhoven van Brabant, openbare verkoop van goederen te Nuland, hoogsel in herberg aan het Marktveld te Nuland.

1e coop: perceel teulland binnen Nuland "op de hooge hoef", nu gebruikt door Gerrit, groot 3 lopens en 30 roeden, tussen de erve Wouter Driessen van Rooij aan ene kant, weduwe Hendrik sijmens aan de andere kant, gemijnt door Willem Clasen van Loon voor 40 gulden, nog 2 slagen door de koper Jan Sijmen Wolfs.

2e coop: perceel teulland genaamd  "op marten acker", nu gebruikt bij Ceel Quack , groot 2 lopens en 20 roeden, belend erve aan de ene kant Gijsbert Ruijs, president alhier, aan de andere kant: Hr Gistel, Gemijnt door Jan Sijmen Wolfs,  4 slagen Gerrit Corstiaen van Gogh, 2 slagen door de koper Jan Sijmen Wolfs

3e koop een mergen agter opt Nuland gekomen van Wellen Jan Huijbers, bovennaast: Jan Bosch c.s., benedennaast: Jan van Strijp. Gemijnt door Willem Clasen van Loon, nog 6 slagen, nog 6 slagen idem, 5 slagen claas Verstegen: koper Claas Verstegen

4e coop: 4 hont hooijland "op t middelst Nuland", gecomen van Cooten, tussen erve van de arme bagijnen bovennaast, teunis leenders c.s. beneden naast, gemijnt Joost Hanegraaf op 76 gulden, 4 slagen, 4 slagen en 4 slagen door Willem Clasen van Loon, koper Willem Clasen van Loon.

5e coop: 2 mergen hooijland "te langst overt Nuland", verdeelt in 2 hont voor en 1o hont achter en mideen opt Nuland, gekomen van Hendrik en Arie Melten, tussen erve Gerrit Quack bovennaast en Joost Hanegraaf, benedennaast, gemijnt door Joost Hanegraaf op 240 gulden, slaat nog 2 slagen, slaat nog 2 slagen, koper Joost Hanegraaf .

6e koop: 2 hont hooilant op "het voorst nuland", gecomen van Coot, tussen erve Johannes Aent Hoogh bovennaast, Heer Plenus Benedennaast. Gemijnt door Gerrit Quack, op …tig gulden, slaat 5 slagen, koper Gerrit Quack.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 336 dd 18 november 1732

Nicolaas Verstegen,  inwoner van Nuland verhuurt aan Jacobus de Booij, secretaris alhier een huijs hof en land, groot 3 lopens en 9 roeije, aan de Wolfsdijck voor 4 jaar, voor 20 gulden, en betaling van alle lasten van dorp en land.

Tekent: Peeter van der Ven, J de Booij, secr.

 

blz 338 dd 18 november 1732

Compareert Jacob van der Clocken, mr. chirurgijn te Den Bosch, visiteert voor drossaert Aenhuijs het dode lichaam van Gerrit den Hollander, in de kost gegaan hebbende bij Jacob Tijsse van Creijl, gevonden bij het hecken bij Seger van de Poel in een sloot "door koude verstijft " en zo gestorven.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Willem van Vlijmen.

 

blz 339 dd 15 januari 1733

Compareert Juff Anna Maria Coolen, weduwe wijlen Gerrit van Denne/Deure, wonend te Stratum bij Eindhoven, last voor Hr. Johannes Coolen wonend te Eijndhoven, haar half broer, volgens procuratie dd 3 januari 1733, voor notaris Constantijn van Sutphen, en heeft ontvangen van Gijsbert Wellen Ruijsch 1/6 deel in een rente van 12-10-0 gulden, losbaar met 250 gulden,  en op 5 november 1666 voor Heren Schepenen van Den Bosch, door Dirck Ariens als man en momboir van Lijsken Lammert Jansen c.s., wettelijk verkocht aan Hr Hendrick Coolen, coopman tot Den Bosch, Gijsbert Wellens heeft inmiddels de helft betaald.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, J de Booij.

 

blz 341 dd 25 februari 1733

Compareert Bernardus Judocus van Niel, drossaert van Ravensteijn machtigt Cornelis van Creijl, president schepen van Geffen om te verschijnen voor schepenen van Geffen, om over te geven de

helft van een hofland te Geffen "in de Elst" aan Jacobus de Booij. Ze hebben samen de hele hof gekocht, uit de boedel van Antonis van de Poel.

Tekenen: Bernardus van Niel, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven.

 

blz 343 dd  4 maart 1733  Deling

Compareren

Marcelis Quack, Sijmen Geerit Bosch gehuwd met Adriaantje Quack, Hendrik Gerit Bosch gehuwd met Elisabeth Quack, Geerling Gerit Geerlings gehuwd met Jenneke Quack, alle erfgenamen van Jan Seelen Quack en Metje Jansen van Creijl, egtelieden en in leven gewoont hebben tot Heese onder Rosmalen.

1e lot: Marcelus Quack:

-       een plaxke teulland gelegen tot Geffen, genaamd de Geer, met den houtwas daaraan, noord Adriaan van den Broeck, oost Jan Willems Compeers, zuid de gemene weg.

-       2 mergen hooiland tot Nulant gelegen, in de Corte Hoeve, oost convent van de Betmeren, west Heer Plenus, schietende van agterdijck tot op de erve van de erfgenamen van Bladel.

Te vergelden 4-10-0 jaarlijks in een meerdere rente te lossen met 100 gulden capitaal

2e lot: Sijmen Gerrit Bosch

-       2 stukken teulland gelegen tot Geffen, genaamd in den Ceelkamp, groot 2 lopens en 40 roeden, tussen erve Cornelis Willems van Dinter aan de ene zijde noordwaarts en zuid de Kerk van Geffen, schietende oostwaarts van de erve van de erfgenamen Luijcas van Groenlandt, tot west Lambert van Bergem.

-       8 hont hooiland opt voorst en middelst Nuland, bovennaast Jacobus van Berkel tot Uden c.s., benedennaast de Heer van Nuland, schietende van de Etteringsgraaf tot op de agterste poldergraaf.

Te vergelden 4-10-0 jaarlijks in een meerdere rente te lossen met 100 gulden capitaal

3e lot: Hendrik Gerrit Bosch

-       een hofke of perceeltje gelegen te Geffen aan de Vlijntse groot 2 lopens en 7 roeden, tussen noord erve Peter Willems van Berlicom, zuid Nicolaas Gijsbert van Grinsven, strekkende oost van erve Willem de Kort tot op west de gemeijne straat. Belast met 6 vaten rogge aan Tengnagel te Den Bosch

-       mergen hooiland te Nuland, voor en midden opt Nuland, tussen bovennaast erve Maria Clara aent Hoog, benedennaast erfgenamen Jan Hendrik van Ven tot Hees, schietende van de Etteringsgraaf tot op Agterste Poldergraaf

4e lot Geerling Gerrit Geerlings

-       een hof land gelegen tot Geffen, in de Broeckstraat, groot 2 lopens en 30 roeden, tussen oost erve Geefhuijs te Den Bosch, west Jan Willem Compeers, schietende noord van de Gemeijnte of drankput tot noord de broeckkstraat, hieruit 2 zakken rogge te betalen met 10 gulden aan Catharina Altaar

-       ½ van een hoeff campke te Nuland gelegen, ongedeelt met de weduwe Gerrit Peters van Gemonde, groot int geheel 2 mergen, oost Kepkensdonkdijk, zuid Kepkensdonkdijk gehorende aan drossaard van Geffen, West Maria de Cort, noord den Hoefdijck.

-       4 hont hooiland tot Kessel gelegen, in Leukenshoef, tussen erve Jacobus Hak, aan beide zijden, noord de erve van de erfgenamen Jan Hak, zuid de gemeene Wegh,

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 349 dd 18 maart 1733

Compareert Nicolaas Verstegen inwoner van Nuland, verhuurt aan Jacobus de Booij, secr alhier,

huis, hof, met land, groot 3 lopens en 9 roeden aan de wolfsdijk voor 4 jaar, voor 20 gulden.

Tekent: Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 352 dd 2 april 1733

Compareert Jacobus de Booij, secretaris alhier, als vader en voogd van Christiaan de Booij die een acte liet zien van de Ho: Mo: die woordelijk wordt overgeschreven, betreffende een fundatie / beurs van Peter van Grinsven, voor Christiaan de Booij die professie doet in de ware christelijke gereformeerde religie, hij heeft de beurs gekregen, zonder daarvoor iemand gunsten te hebben gegeven(..)

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Jan Wolfs loco secr.

 

blz 355 dd 21 april 1733

Compareert Juffr Jacoba Leijten, huisvrouw van Hr Gerardus Abangelis, wonend te Megen

machtigt  procureur Jacobus de Booij wonend alhier tot Nuland, om te vorderen een schepenschuldbrief van 100 gulden beloofd door Gerit Gerits hoevenaar van de wintmolenbergse hoeve volgens schepen brief den Bosch 7 november 1670, laatste betaalder is geweest Dirk Jan de Kreij, veragtert sinds 1710.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven.

 

 

 

blz 256 dd 13 juni 1733

Voor Gijsbert Ruijsch, president en Jan Wouter Baers, schepen compareert Benjamin van Wel, wonend te Empel, gedaagd op verzoek van Hendrik van de Pol, te rosmalen wonend. Van wel was present toen van de Pol en Aart van den Dungen op de 14e september van vorige jaar paarden ruilden aan het huis van Leendert Kalf te Empel, waarbij Hendrik hoorde zeggen door Aart van den Dungen “mijn paart gaat op de 10 hont en daar kan je dat krijgen en het uwe sal ik op de 12 mergen wel vinden, dog soo het in de kooij staat, moet gij het buijten mijnen last lossen”.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Baers, J de Booij, secr.

 

blz 358 dd 1 augustus 1733

Compareert Willem Aenhuijs als aangesteld executeur overde boedel van Juffr Jannetje Wildenraet, weduwe de Klopper, in haar leven gewoond hebbende in Leijden, volgens testament te Leiden voor Notaris Pieter van Dieningen, dd 9 juni 1730, machtigt zijn broeder Monsieur Pieter Huijs wonend te Delft om bij de Heer van Alphen boedelmeester der stadt van Leiden, de penningen te gaan ontvangen bij de Heer Phelix de Klopper en te distribueren.

Tekent: Gijsbert Ruijsch

 

blz 360 dd 3 september 1733

Compareert Hendrik Wensch, voster van Rosmalen, die op verzoek van Hendrik Gielens van der Pol verklaart dat hij vandaag is geweest bij Reijnier van Heumen, herbergier te Geffen, en daar heeft gesien een bruijn jongh merriepaard, die toebehoorde Poulus Lucas Smits te Erp, dat hij voorleden zomer 1732 uit de rechtenskooij gekocht had, en verklaart de vorster verder dat dit paard hetzelfde was, dat hij aan Hendrik Gielens van der Pol op order van Aert van den Dungen had verkocht in het laatst van September vorig jaar heeft thuis gebracht, verder dat hij aan het paard geen de minste kreupelheijt nogh hincken heeft gesien.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 361 dd 20 november 1733

Compareren Willem Gerits van Gerwe en Maria Geurt Emons, oude luijden en wonend te Rosmalen, die op verzoek van Cornelis Sterkman een verklaring geven. Ze zeggen Catharina Sterkman goed te hebben gekent, die in haar leven woonde te Velthoven, ze was een zus van Mr. Jan Sterkman, gewesene schoolmeester tot Veghel en tante ( moetje)  van Dirck Sterkman, schoolmeester op de Cruijsstraat, en ook moetje van Cornelis Sterckman, de requirant. Willem verklaart haar vaak gesproken te hebben aan het huijs van Dirck Sterckman, Maria bevestigd dit en zegt dat zij wel 3 nachten te Velthoven geslapen heeft.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 364 dd leeg

 

blz 365 dd 9 februari 1734

Compareert Peter Hendrik de Haas, oud 40 jaar en Jan Hendrik de Haas, oud 37 jaar, beiden inwoners van Geffen en Jan Verstegen, president van Heesch, die verklaring afleggen op verzoek van de weduwe Thomas Dirckx, wonend op Vorstenbosch onder Dinther.

De twee eersten vertellen dat zij zagen dat op 16 januari 1734 op Geffens Vinckel een kar voor de Sochelse steeghske lag omgevallen, het paard lag en spartelde, de kar was beladen met zakken coorn , en met verschrikking vonden dat er “onder de sakken een mensch lag, dood en versmoort”, ze zeggen verder dat ze Jan Verstegen en meer mensen van zijn familie geroepen hebben, ze hebben samen

Het paard weer ingespannen. Er lagen zoveel zakken op het lichaam dat niemand daar zonder hulp uit had kunnen komen, ze hoorden naderhant dat het betrof het lichaam van Thomas Dirckx uit Vorstenbosch. Jan Verstegen bevestigd dit verhaal.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerrit Quack,  J de Booij, secr.

 

blz 368 dd 18 februari 1734 verkoop 24 februari 1734

Condities waaronder Antony Aert Rovers wonend te Osch als man en momboir van Leendertje Jansen van Rosmalen verkopen publiekelijk 2 percelen hooijland "opt Nuland" aangekomen vanwege de moeder van zijn vrouw, bij de deling met haar broers. Hoogsel op St Matthijsdag sijnde 24 februari.

- Een mergen opt agterst Nuland: tussen benedennaast erve Gerrit Quack, bovennaast Dominicus van Lier, strekkende van het middelst Nuland tot op den Hoefdijck.

Ingezet door Willem Clasen van Loon op 85 gulden, gemijnt door Jacobus de Booij op 100 gulden, slaat 5 slagen, die verklaart gekocht te hebben voor Willem Clasen van Loon.

-       een halve mergen voor en midden opt Nuland tussen bovennaast erve Willem Clasen van Loon, benedennaast het gemene lant, strekkende vant Groot Hoog off Etteringhsgraaf tot opt Agterst Nuland, ongedeelt in een mergen met Claas Aent Hoogh, ingezet door Jan Steenbergen, op 30 gulden, gemijnt op 40 gulden door Jacobus de Booij, slaat 2 slagen, verklaart gekocht te hebben voor Willem Clasen van Loon.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch loco officier, Peeter van de Ven,

 

blz 374 dd    moeilijk leesbaar

machtig maken van Johannes Aensorgh junior procureur binnen Bommel, …. Dorp van Driel … 2000 gulden ….12 april 1730…

Tekenen: Peeter van de Ven, Willem van Loon, J de Booij, secr.

 

blz 376 dd mei 1734 ondervraging

door Adriaan van Straten drossaert van Kessel om te verhoren Jacobus de Booij. Hij was op 19 december 1733 te Kessel, het was “de gewone rechtdagh te Kessel”, “de banck was gespannen”, alle schepenen waren present. Jacobus was er omdat hij als procureur verschillende dagementen had laten doen en zo aan de rolle compareerde. Hendrik Wemmers was ook in de raetkamer, hij was zeer brutaal tegen de president en schepenen, “vloeckende met afgrijselijcke vloecken en zeer groot geraes makende”. Verschillende keren werd Wemmers verzocht naar buiten te gaan. Met gelijke brutaletijdt weijgerde Wemmers  zeggende “ick wil biet buijten gaan”en “ick geeft den buick van dalle, doet wat gij wilt”. De president zei “wij zitten hier in een gespannen banck en in onse ordinaire regtplaats, wij moeten onse vrijheit hebben. Ick verzoeck dat gij buijten gaat off ik becalangere u van sHeeren wege”. Verschillende keren probeerde de president hem buijten te krijgen.

Wemmers brutaliseerde, scheldende en vloekende steeds meer, hij ging er niet uijt, viet een stoel en ging zitten, stak een pijp taback aan, en ging door met vloeken en schelden. Wemmers zei tegen de president: “jou kerel wil ik geen president noemen, ick agt u soo veel als mijn scheper. Ick ben soo goet als den besten in dit collegie en ik scheijt in u”. Ze waren genoodzaakt de vergadering op te schorten. De schepenen zeiden nog tegen de Booij “is het niet bedroefd dat men voor soo een baldadigh mensch uijt de raatkamer moet gaan, maar wat sal men doen?”

Tekenen: Peeter van de Ven, Willem van Loon, Gerit Quack

 

blz 380 dd  zeer moeilijk leesbaar

Compareert Jenneke Jansen, huisvrouw van Geert van Berchen, Maria Jan Geerlings,  Jan Antonies van Tuijl, inwoners van Geffen

Wouter Driessen van Rooij, inwoner van Nuland, allen van competente ouderdom,

…. Huis van Peter Jan Gerits, inwoner alhier, … droevigh ongeluk geschiet was.. haeck die per ongeluk van het huijs kwam afgeschoven en datr gemelten Peter Jan Gerits boven opt ligt lagh….

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij

 

blz 382 dd 25 mei 1734

Compareert Elisabeth Govers, huisvrouw van Jan van Vught, Smith alhier tot Nuland, die op verzoek van Dionysius van Clootwijck getuigenis dat seekere Jan Cornelissen van Uden, meesterradenmaker wonend te Geffen, wiens huisvrouw is Anneke van Sleeuwen, 3 a 4 maanden geleden, aan haar huis te Nuland kwam en tegen haar verschillende woorden zei dat de Heer Predikant de Waal seer bedroefd  was over het geval van de Juffr. De weduwe Clootwijck, die toen de bruid was van sekere Naerendonck (?) waar mee ze thans getrout is, seggende “want hij heeft je soo wel mede gemeent want sij trock hier soo veel uijt de diels.. en uijt Den Bosch heeft haar mijnheer de Waal ook al wel gelt besorgt. Verder verklaart ze naderhant gepraat te hebben met Dionysius van Clootwijk en heeft aan hem dit ook vertelt, eenvoudig en sonder de minste gedachten te hebben, daar iemand door benadeelt zou kunnen worden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsc, Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij

 

blz 383 dd 25 mei 1734 getuigschrift

Schepenen verklaren dat Dionysius van Clootwijck thans substituut schoolmeester alhier, is een man van eer en staande van goede naam en faam, hij heeft het schoolmeester en kosters ampt goed uitgevoerd en waargenomen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Gerit Quack.

 

blz 385 dd 23 juli 1734 Staat en inventaris

Door Joris dircx van der Donk, laatst weduwe van hendrien hendricx, 3 onmondige kinderen,

- een eijcke kist,

- een spinnewiel,

- twee ganse netten met twee lijnden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij.

 

blz 386 dd 29 juli 1734

Compareert de Heer Matthias Musch wonende tot Middelrode, machtigt Isaac Verster te Den Bosch

om in Ammersoden in de Bommelrwert om over te dragen aan Hr. Reijnier  Plenus, een uijterweert van 3 mergen, gelegen op de Welderweert, aan de zuidzijde van de Maas, onder de HH Amersode, in een meerdere wert van 16 mergen, aangekomen als enige erfgenaam van zijn vader Hendrik Mus, die erfgenaam was van zijn vrouw Margreta van der Sanden, enige dochter en erfgenaam van Juffr. Maria Snell, weduwe van wijlen Mathijs van der Sanden, die het verkregen had bij coop van Jan Louis van Cattenburch, secretaris van Den Bosch, als lasthebbende van Vrouwe Maria Ernestina de Merode, douariere en boedelhoudster van de Edele Heer van Poelgeest, als breeder bij schepenbrief te Ammersode dd 14 januari 1684. Compareert ook Heer Plenus, die constitueert de Heer Louis Verster

om het selve te accepteren.

Tekenen: Geurt Govers, Sijmen gerit Bosch, J de Booij.

 

blz 389 dd 4 augustus 1734

Compareren:

Dries Handricx van der Ven, Hillegonde de Wert, zijn huisvrouw, , Willem Boerdonk, allen te Nuland wonend, Willemijntje weduwe Jan de Haas, wonend te Rosmalen.

Verklaring voor Willem Aenhuijs: op afgelopen maandag 26 juli om 10 uur smorgens uit hun huis kwamen en de deuren rontom toegeslooten hebben, teruggekomen van zijn bien, aangekomen bij de middeldeur hoorde Dries een gerucht en er uijt uit sijn huijs was gesprongen, waarop hij zei “ogh dan sal ik bestoolen zijn”, dat hij in de keuken een kast open zag staan en miste daaruijt een gouwe ringetje, waarvan hij dacht dat zijn vrouw het aan de hand zou hebben in het hooijvelt, hetgeen niet bleek te zijn. De ring werd de nacht erna teruggebracht door Willem Boerdonk, inwoner alhier, zonder te zeggen op wienst last hij dit deed.

Willem Boerdonk verklaart op die dag bij de kerk aan het  woonhuis van Dries hendricx van de Ven te zijn gekomen, dat er een mensch kwam springen bovenuijt het huis van Dries van de Ven, met een bruine camisool die stilletjes langs het huijs wegkroop, Cornelis Geerits van Gemonde kwam er bij en zei daar kwam een dief uitgesprongen, Dries zal bestolen zijn.

Jan Willems van Dijk verklaart dat in de nacht tussen maandag en dinsdag bij het huis van de Roomspastoor heeft ze ontmoet de huisvrouw van Adriaan van der Hove. De vrouw van van der Hove gaf aan haar  een gout ringetje dat haar man de dagh tevoren uit get huijs van Dries van de Ven genomen had. Zij vroeg aan Mijntje om het terug te brengen, zij durfde het niet. Mijntje heeft lang geweijgert dit te doen, maar door al het smeken en bidden heeft ze het toch gedaan. Thuis had van der Hove het ringetje verstopt tussen het volder van zijn hoet. Hij wilde het graag stil houden en zou dat ook aan Dries van de Ven vezoeken.

Willemijntje verklaart dat op die maandag avond bij haar huis aankwam Adriaan van den Hove, en Peternel zijn huisvrouw, die tegen haar man “met krijtende oogen”: “Adriaan wat hebt gij gedaan”die antwoordde: “Wat heb ik dan gedaan?” Adriaan bleef lang ontkennen het gedaan te hebben. Tot hij wel bekende alleen een ringetje meegenomen te hebben dat hij aan zijn vrow gaf. Peternel verzocht Willemijn om mee te gaan de ring terug te brengen. Ze gaven het aan Willem Boerdonk die het terug ging brengen. Hij gaf het ringetje aan Hilleke de vrouw van Dries.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 397 dd 23 augustus 1734

Compareert Willem Pennincx, inwoner van Nuland machtigt Pieter Hooijer, procureur voor de Leenhoven van Brabant, te Den Haag, om te verschijnen voor het Leenhof van Brabant ivm een

perceel weiland onder Beers in Peelant, waarvan de laatste verheffer is geweest Jan Pennincx, en daarvan hergewade en hofrechten te betalen, en het land te verheffen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 398 dd 22 september 1734

Compareert Gielen Gielens van de Graaf wonend te Berchem machtigt procureur jacobus de Booij, wonend te Nuland, in een procedure van van der Graaf tegen Cornelia en Anna Ginhoven, wonend te Den Bosch.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack,

 

blz 400 dd 11 november 1734

Compareert Gerrit van der Ven, president littooijen, verhuurt aan lambert Wouters van Rooij inwoner van Nuland, een huis aan de Wolfsdijck met den Hof en land en den halven Kerkencamp onder Geffen, eerder gehuurd door zijn vader Wouter Driessen van Rooij, verder een campke weijland te Nuland groot 8 hont "aan den hoogen wegh", huur 43 gulden, voor 8 jaar,

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 404 dd 17 november 1734

Compareert Jan Gielens van Tuijl president Geffen, Bartholomeuis van Tilborgh schepen geffen

Hendrik van de Ven, Adriaan Bunthof, schepenen van Heesch die verklaren op verzoek van de geerfden in de polder van der Eijgen te Nuland, de hooilanden stonden de hele zomer 1734 onder water, de dijken en wegen zijn onbruikbaar, weinig profijt te halen uit deze landen.

Tekenen: Jan Gielens van Tuijl, Barthel van Tilborgh, Hendrik van de Ven, Adriaan Bunthof

blz 405 dd 1 december 1734

Compareert Gerrit Willem van Cranenburgh, deurwaarder Raad van Staten, geauthoriseert door

Willem Wijnands, collecteur verpondingen over 1732, 1733 neemt zaken in beslag de goederen van

Aert Cleijne Willems, wegens een schuld van 7-13-12

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 406 dd 13 december 1734 testament

Jenneke Claas Aerts, bedaegde jonge dochter te Nuland, benoemt haar nicht tot universeel erfgenaam: JenneMaria Driessen Quack, weduwe Christiaan Eversou.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 409 dd 20 januari 1735

Compareert Jacobus de Booij, secretaris alhier, die op verzoek van Hendrik Wemmers inwoner van Kessel verklaart dat hij nog goed weet dat hij als procureur ter instantie van Herman van Nauhuijs een requirant had laten dagvaarden, voor het gereght van Kessel, dd 19 december 1733, deze compareerde ook mqar leek seer droncken, sotte manieren van doen, strommelingen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven

 

blz 410 dd 14 februari 1735 verhuring

Compareert Jacobus de Booij verhuurt aan Antonie Leermans, wonend alhier een perceel teulland "op de hooge hoef ", groot 3 lopens en 16 roeden, tussen erve Jennemie Christiaans aan ene zijde en Gerit Quack c.s. aan andere zijde, strekkende met beide einde op de gemene straat, aangekomen van Wouter Bastiaans, voor 28 jaar voor 9 gulden.

Tekenen: Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 412 dd 17 maart 1735

Compareert Hr. en Mr. Abraham van Mil, inwoner alhier, aan de ene kant en aan de andere kant

Lijsbeth weduwe Poulus peter Govers maken een accoord, waarbij Lijsbeth van alles te goed heeft vanwege kostgelt, verschoten penningen, van van Mil, dat Lijsbet van Mil tot zijn dood toe zal onderhouden,  zoals een fatsoenlijk man toekomt, en na zijn dood een eerlijke begrafenis, in ruil daarvoor geeft van Mil al sijn erfhaeffelijke en meubilaire goederen ( contanten, boecken, kisten, kasten), zonder enige uitzondering.

Tekenen: Abraham van Mil, Lijsbeth Paulussen, Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij, secr.

in marge: 30 maart 1735: acte wordt door de partij te niet gedaan.

 

blz 415 dd 25 maart 1735

Abraham van Mil, advocaat en inwoner alhier, machtigt Jan Louis Verster, notaris en procureur in Den Bosch, om een huis te verkopen in Den Bosch "den gulden Appel" aan de grote markt tussen huis "het vercksken" aan de ene zijde Tolburgh straat en  "het suijker huis" , aan de andere zijde, strekkende  van de markt tot aan de Diese met een brugh over de Diese uitkomende in de Tolbrugh straat aangekomen in de deling met zijn broer Theodoor van Mil  op 21 juni 1713 voor Notaris van Woerkom, voor 1500 gulden.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 418 dd 27 maart 1735

Compareert Abraham van Mil advocaat en inwoner alhier, verklaart dat Pieter Verster, coopman in wijnen, heeft betaald 1200 gulden in mindering op een som van 1500 gulden ivm zijn huis  "den gulden appel" op de 26e maart. Machtigt verder Peter van Bruggen, clerk ter secretarij van Den Bosch, om te verschijnen voor de schepenen en de zaak te regelen.

Tekenen: Gerit Quack, sijmen Bosch, J de Booij, secr.

blz 419 dd 7 april 1735 Borgbrief

Compareert Johannes Antonissen van Nulant gehuwd met  Jenneke Clasen van de Wijgaert wonen nu te Berlicum, alhier van eerlijke en wettige ouders geboren.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Gerit Quack, Willem van Loon. Corstiaen Beijvelt, armmeester en H van der Ven, armmeester.

 

blz 421 dd 20 april 1735

Compareren Hendricus van Mil inwoner van Den Bosch , 28 jaar en Arnoldus Meerkerk, dragonder onder de compagnie van de Heer Baron Hevelenbergh onder het regiment van de Heer Generaal Duportaal in garnizoen liggend te Den Bosch, 26 jaar, die op verzoek van Thomas Gerbrants vorster te Schijndel verklaren dat sij in de maant februari waren in het huijs van de vorster, waar ook present was

Lambert Verweij, die in  gesprek was met de vorster om enig land te coopen van de vorster voor 30 gulden, waarna Verweij braaf bier en wijn commandeerde, sonder dat de vorster daartoe verzocht, de vorster heeft ook geen scheldwoorden geuit tegen Verweij. Juist Verweij kwam met vloecken en sweeren, maakte ruzie, wilde dat de vorster mee naar buijten kwam om te snijden. Verweij vroeg aan Hendricus van Mil om een rijskdaalder te lenen, later 10 stuijvers tegen een pant, en gaf tot pant een reissack, een slaapmuts, en een das, en gaf in retour de 10 geleende stuijvers. Verweij vertrok kort daarop. Ze comparanten hebben niet gehoord dat de Vorster Verweij arresteerde.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, namens de officier, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 425 dd 27 april 1735

Compareert Hendrik van der Sant,  inwoner van Nuland, verklaart tot voldoening van een afspraak met

Helena van Neerven, weduwe Theodorus van Mil en van  Hendrikus van Mil, wonende te Den Bosch zich te verklaren als erfgenaam van Abraham van Mil in sijn leven gewoont hebbende te Nuland

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 426 dd 31 mei 1735

Compareren Christoffel de Looijer, voor zichzelf en procuratie voor zijn broer Cornelis de Looijer, wonend te Deurne, Wouter en Francis de Looijer beiden uit osch wonend. Samen sterk voor hun zus Judith de Looijer. Allen samen met Jan de Looijer kinderen en erfgenamen van Ivoo Jansen de Looijer en jenneke van Heumen, in leven egtelieden, die hebben Jacobus de Booij, procureur te Nuland sterk gemaakt om voor de schepenen van Osch. Ze willen Jan de Looijer dwingen mee te gaan in een deling. Hij moet rekening bewijs overdragen.

Tekenen: Willem van Loon, Gerit Quack, Sijmon Bosch, loco secretaris

 

blz 428 dd 24 juni 1735

Compareert Peter Aert Poulsen inwoner van Dinter gehuwd met Maria Willems, eerder gewoond te Nuland, verklaren dat Aert Driessen van Grinsven te Geffen  heeft 100 gulden betaald, van een obligatie die Aert Driessen, samen met Dries Gijsberts van Grinsven, en Jacob Driessen van Grinsven, ten name van Maria Willems, voor notaris Willem Aenhuijs, dd Rosmalen 25 mei 1729.

Tekenen: Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 429 dd 23 juli 1735

Compareert juff Johanna Langenbergh, weduwe van de Heer Henricus Leonardus Charlois, die verklaarde haar in kost, drank, slapen, wassen, een fatsoenlijke huisvesting bestelt te hebben ten huijse van Jacobus de Booij, voor een jaar, voor 150 gulden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Gerit Quack.

 

blz 431 dd 28 juli 1735

Compareert mr. Pieter egidius gerbrandt Daunis te utrecht wonend en Johanna Langenbergh weduwe van de Heer henricus leonaridus Charlois, wonend te Nuland, willen ingescrheven worden in de ondertrouw, echter geen consent van de vader van Pieter, die nog in leven zou zijn,

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Willem van Loon, Gerit Quack, j de Booij, secr.

 

blz 432 dd 13 augustus 1735

Compareren Jacobus de Booij, secretaris alhier en Zara Spillenaar, zijn huisvrouw, verklaren 1000 gulden schuldig aan Juff. Anna van Gulick weduwe van de heer Poulus Ponsaer  te Grave.

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar, Geurt Govers, sijmen Bosch.

 

blz 434 dd 27 augustus 1735

authorisatie Gijsbert Ruijsch door de schepenen om op 1 september 1735 naar Den Bosch te gaan voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Geurt Govers, Peeter van de Ven, Willem van Loon, Sijmen Bosch, merk Gerrit van de Leege, Gerit Quack, j de Booij, secr.

 

blz 435 dd 13 sept 1735

Compareert Mr. pieter egidius gerbrandt Daunis als bruijdegom aan de ene kant en Johanna Langenbergh weduwe van de Heer Henricus Leonaridus Charlois, wonend te Nuland, aan de andere kant, maken huwelijkse voorwaarden voor dat ze gaan trouwen, genoemd broer Justus Lodewijk Daunis, zuster Alleta Catharina Everarda Daunis,

(laatste stuk op blz 441)

Tekenen: Mr. Pieter egidius gerbrandt Daunis, Johanna Langenbergh  weduwe van de Heer Henricus leonaridus Charlois, Peeter van de Ven, merk Gerrit van der Leege. J de Booij, secr.

 

blz 439 dd 15 september 1735

( begint op 441)

Compareert Jenneke Jan Joosten, weduwe Claas Damen inwoner alhier, gedagvaart op verzoek van Corstiean Bijvelt inwoner alhier, en verklaart onder ede dat zij kent Neeltjen Jansen , waarvan de stiefvader is Joost Jansen Timmers, mede wonend alhier, die heeft gekraampt een jonge dochter. Ze weet niet of Neeltje meer kinderen heeft gehad. Of Joost Timmers onder Uden of elders haar een aantal jaren terug niet heeft gevraagd enige tijd te blijven, en om te kramen? Ze weet niet van de bestelling, maar wel dat zij samen met Neeltje en Joost Timmers naar Uden is gegaan, waarna zij naar huijs is gegaan, en Neeltje ( terug naar blz 439!!)  daar is gebleven aan het huijs van Willem Peter Jochems, ze weet niet of Neeltje vaker gekraamd heeft of miskramen heeft gehad.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven.

 

blz 440 dd

Condities waaronder de heer de heer en meester Espeman (??) heer onder dese HH van Nuland verpacht een huijs te vinkel, thans in gebruik bij Willem Jan Meeus , akte stopt ineens ook geen uijtmaak.

 

Blz 443 dd 13 februari 1736

Einde van een acte?

Tekent: Peter van der Ven en Gerrit Quack

 

 

 

blz 443 dd 24 maart 1736

Compareert Abraham Dekelingh thans residerende alhier, machtigt zijn schoonzoon Johan Spillenaaer wonend te Varick om voor het te onderhandelen over 2000 gulden tegen een zo laag mogelijke rente,

ivm seker huijs te Utrecht op de oude graft op den Hoeck van de hoge Jacobinnestraat naastgelegen m.n snoeckbacken aldaar.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack J de Booij, secr.

 

blz 445 dd 29 november (?)  1736

Compareren Jacobus de Booij, als vader van Christiaan de Booij ( van de ware christelijke religie), die een acte toonde van de Staten Generaal, die laat weten op verzoek van Jacobus de Booij, op de collatie van een beurs van 50 gulden

Jaarlijks uit de fundatie van Pieter van Grinsven 50 gulden voor Christiaan door Andries Gijsbert van Grinsven als collator van 1/3 van voorgenoemde beursen volgens acte dd 1 december 1735 , pleiten ervoor dat de Booij zijn beurs krijgt, akte stopt ineens?? Vervolg op 455!!  15 maart 1736, Jacobus verklaart de beurs te hebben gekregen

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Jan Wolfs schepen en loco secretaris.

 

blz 447 dd 24 januari 1736

einde van een akte, begin??

Tekenen: Gerit Quack, Lambert Weijgergancx, J de Booij, secr.

 

Blz 447 dd   …….  verhuring

Compareert Johanna van Riemsdijck,  weduwe Johan van Laar wonend te Nuland,  verhuurt aan Anneke van Koukerken, weduwe van Jacobus Ackermans, wonend te Berchem, huis, hof en land te Berchem beneven de Haarsteegh, voor 6 jaar, voor 36 gulden, einde acte ontbreekt??

 

blz 449 dd        24 januari 1736

acte begint ineens       

……Schrijver Hoorenbeeck getuigenis te geven. De eerste verklaart dat de hoeve van de requiranten zo lang hij weet gelegen te Geffen aan het Bergeijndt nu bewoont door Jan Sigman, al langer dan 40 jaar zijn uijtweg heeft gehad over de missen en neven het huijs thans behorende Dirck van den Bos, en zo verder over nog andere luijden erve van de Berghstraat tot in den Bredenwegh. De uijtwegh werd ook gebruikt voor het rijden van mist en vredelijck is gebruikt, zonder enig belet van iemand, tot nu Dirck van den Bos dit heeft willen beletten.  De deponent is te Geffen geboren en groot gebracht, zijn thans levende huijsvrouw is geboren en opgegroeid op de genoemde hoeve.

De tweede deponent verklaart dat zij een suster is van de eerste deponent, en bevestigd het verhaal van haar zus. Tot haar trouwdag 37 jaar geleden heeft ze op die hoeve gewoont heeft en staande haar huwelijk er gewoond heeft. Vervolg zie hierobven blz 447!

Tekenen: Lambert Weijgerganx en Gerit Quack, J de Booij

 

blz 451 dd 6 juli 1736 

Compareert Jan van Vught, inwoner alhier verklaart dat Johanna Poulse Govers, zuster van zijn vrouw

Lijsbet Poulsen van Os, heeft 200 gulden betaald, uit een obligatie, dd 15 april 1732, geeft de obligaite over aan Johanna Govers.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Willem van Loon, J de Booij, secr.

 

 

 

blz 452 dd

Compareert Jan Jan Jorissen, oud omtrent 68 jaar (?), Marike Jansen van Leent, Vrouw van Steven Peters, oud 64 jaar, beiden inwoner van Geffen, om voor de erfgenamen van … akte stopt ineens

 

blz 453 dd 13 dec 1735 akte start ineens vervolg van 440

de verhuurder reserveert voor hem de appelbomen uijt te doen en jonge in de plaast te zetten, de vruchten zijn voor de huurder. De Verhuerder reserveert voozicht zelf de camer voor int huijs. Ingezet voor Lambert Wouters van Rooij op 45 gulden, slaat 2 slagen, stelt tot borg: Willem Aenhuijs, drossard alhier, Gerrit Quack.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack, j de Booij, secr.

 

blz 455 dd  29 nov 1736

( andere acte?)  vervolg van 445!

 

blz 456 dd 7 …. 1736

Compareert de Heer Abraham Dekelingh  inwoner alhier, machtigt schoonzoon Johan Spillenaar te Varick om te onderhandelen over 2000 gulden met het onderpand van een nieuwe moderne en wel ter neeringe staande huijsinge erve en bodem en boort, met sijn kelders, en… tot drie woningen, binnen de stadt Utreght, aan de oostzijde van de oude Gragt op de noordhoeck van de hooge Jacobine straat,

Snijdende de succerrije van Dirk Jansen van Schorrenbergh, noordwaarts naastgelegen zijn, strekkende voor met de Werf en Cluijs, uijt de stadtgraft aldaar tot agter aan de huijsinge van de nakomelingen van Maeijgje Jacobs toe.

Tekenen: A Dekelingh, Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 49 (1723-1729) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd register

…….onleesbaar….

Acte van arrest op een huis van Merike Aert de Wert                                              fol. 4

Beleijdingen tussen land van de Heer de Hee en Dirk Vorstenbosch                                    fol 4v

Afgaen van tocht van de weduwe Hendrik Marcus en accoort                                fol 5

Procurassie van de Heer Frans Rudolph van Schmitz op zijn vrouw                                   fol 6

Verclaring van Seger van de Poel c.s. voor de  officier                                             fol 7

Heer Hendirk van de Gevel verklaart gecalangeert te sijn overt collateraal              fol 8v

Acte van eed van de weduwe Hendrik Marcus                                                        fol 9

Verclaring van Gerrit Senendam c.s. voor officier                                                    fol 9

Conditie van verkoop van een mergen hooiland van Jan Hendricx                          fol 10

Verklaring van regenten en nabueren over de staat van de gemeente                                   fol 12

Verklaring van regenten van 2 nabuer plaatsen dat de landerijen hier

Onvruchtbaar liggen                                                                                                 fol 14

Acte van beleijdingen ter requisitie van Willem Jan Huijbers                                               fol 14v

Verklaringen van enige deponenten voor de officier                                                fol 15v

Verklaring van Hendrik Jan Timmers voor officier                                                  fol 17v

Verklaring …..                                                                                                                     fol 18v

Verklaring ….secretaris de Booij                                                                              fol 18v

Verklaring van …voor drosaard van oosterwijck                                                     fol 19

Accoord tussen de drossaard deser HH en de drossaard over tractement                 fol 19v

(1724) Attestatie voor juff Barbara anna vd Heurbeeck                                          fol 20v

Schepen verklaring voor deurwaarder Pauw                                                            fol 21

Arrest op de goederen van verschillende inwoners door de deurwaarder                 fol 21v

Attestatie voor verschillende personen door Johan Theod Lemmingh                      fol 22

Verklaring van 2 buurgemeenten overt bevriezen van t coorn                                 fol 22v

Schepen verklaring voor Willem Jan Huijbers over hetzelfde                                              fol 23v

Huur conditie tussen Heer Plenus en Joost de Smith                                                           fol 24

Ondervraging en verclaring voor heer Capiteijn Louwrens spengler                         fol 26

Obligatie van Sijmon dirks van 150 voor Heer Plenus                                             fol 27v

Verklaring van Jan Steenbergen c.s voor hoog officie van Den Bosch                      fol 29

Nog verklaringen van verschillende personen over het zelfde                                              fol 30v

Procuratie van Huijbert Jansen en zijn vrouw voor Andries Popelmo                     fol 32

Momboir brief over de kinderen Leendert Jan Teunissen                                         fol 33v

Attestatie van Roelof Wellens c.s. voor de officier                                                  fol 34

Schepenquitantie van Johannes van Clootwijck voor Heer van Nuland                   fol 35v

Acte van beleijding voor Heer van Nuland                                                              fol 36

Momboirbrief voor Corstiaen Bijvelt over Jenneke Lambers de Wert                                  fol 37

Huurcondities tussen Heer van Nuland en Marcelis Driessen Quack                                   fol 37v

Resolutie op een request door Corstiaen Bijvelt als momboir over Jenneke

Lambers de Wert                                                                                                      fol 39v

Inventaris Willemke, weduwe Lambert de Wert                                                      fol 40

Verpacht condities van de teullanden van de kinderen Leendert Jan Teunissen       fol 44

(1725) Inventaris van de goederen van Leendert Jansen van Os overgegeven

Bij Dirske Jansen                                                                                                      fol 46v

Approbatie van de schepenen taxact van vorige acte                                                           fol 49v

Schepenquitantie van de momboir over de onmondige kinderen Leendert

Jan van Os voor deselfde Dirske Jansen                                                                   fol 50

Huurcondities tussen Heer van Nuland en Adriaan van Heesch over de     

Wintmolen                                                                                                               fol 51

Registratie van vorige priseering in de molen                                                           fol 54

Registratie van een quitantie in dier natuer                                                              fol 55v

Idem                                                                                                                         fol 56

Certificatie voor Aaltje Geurt Rijcken                                                                                 fol 56v

Verkoopcondities van 2 mergen in de hoeve verkocht door Catelijn,

Weduwe Cornelis Altenhuijsen                                                                                fol 57v

Beleijding van de teullanden alhier wegens een hagelslagh                                        fol 59

Certificatie voor Adriaan dinessen van Mil                                                               fol 60

Procuratie van Herrie Tonstelopop huisvrouw van Jan de Smith                             fol 60v

Verclaring van chirurgijn Johan Davervelt wegens verongelukt kind van Tijs

Wellens                                                                                                                    fol 62

Idem kind van Peter Jansen                                                                                      fol 62v

Schepenverklaring voor Jenneke Hendrik Melten                                                    fol 63

Coopconditie van 7,5 hont van Erke van roij gekocht door Jan Bos                                    fol 64

Procuratie van Jan Bos op procureur van der Steen                                                 fol 66v

Verclaring van chirurgijn Jan Davervelt wegens een verongelukt kind van

Jacobus                                                                                                                     fol 67v

Inventaris van de goederen van Adriaan Gielens van Schijndel voor weduwe

Jenneke Peter Jan Clasen        `                                                                                 fol 68

Borgbrief voor Maria dochter Hendrik Poulusse, huisvrouw van Jan Gielens

Van Schijndel                                                                                                           fol 75v

Heer Abraham Hubert als lasthebbende stelt Jacobus de Booij aan als

Secretaris van Nuland                                                                                              fol 76v

Verklaring van Ruijstenberg voor de heer Drost tegens Corstiaen Bijvelt

Wegens het klippelen van den hont                                                                          fol 131v

Heer Abraham Hubert als lasthebbende stelt Cornelis Sterckman aan als

Vorster tot approbatie volgt                                                                                     fol 132

Verklaring van Van Mil  c.s. dat Johannes van Tuijl heeft afgelost                           fol 144.

Schepenen verklaring voor JohanTheodorus Lemmingh dat de granen

Door de koude vorst zijn bevroren in t jaar 1709?                                                   fol 81

Gerardus Woestenhof als man van Anneke van der Horst verkocht aan Heer

Plenus huis en land in de helsenhoeck                                                                                  fol 82

Jan van der Horst afgaan van tocht van houtwas tbv dochter getrouwt met

Gerardus Woestenhof                                                                                              fol 84

Ondervraging door J ooosterwijck tegen de kinderen Jan D Spierings                      fol 85

Nog een ondervraging over hetzelfde                                                                       fol 89v

Idem                                                                                                                         fol 91

Idem                                                                                                                         fol 92

Idem                                                                                                                         fol 93v

Heer van Nuland verhuurt hoeve vaan Lambert Zepen                                           fol 94v

Verklaring van Wouter van Meeuwen en Hendrik van de Heijen voor

De heer van Nuland ivm de jacht                                                                             fol 97

Marcus Peeris, deurwaarder en als kerkmeestervan Berlicum neemt in arrest

De goederen van Haars Willem Jan Mans / Emons                                                  fol 98

Jan ant hoogh als administratuer van Antony Ant Hoog wegens gemaakt

Legaat aan de armen                                                                                                 fol 99

Peter eijmbers en Jan van vugt verklaren aan de armen Silva…                               fol 100

Corstiaen Bijvelt heeft pretentie van 150 gulden ten laste van dese gemeente                     fol 101

Koopconditie van Antony peter Jan Clasen verkocht huis door Peter van Creijl     fol 102

Scheiding en deling tussen Jan van Lit, Hendrik van de Ven, Jan Bos,

Willem van Grinsven etc                                                                                          fol 107v

Verklaring Roelof Vos en zijn vrouw voor Willem Heijkams                                              fol 118

Willem van Grinsven en Jan Bos hebben goederen van grootmoeder gedeelt                       fol 119v

Gerrit Peters van Gemonde verkocht 14 hont land aan Jan Bos                              fol 123

Jan van Lit is betaald wegens een obligatie                                                               fol 125v

Idem                                                                                                                         fol 127

Peter eijmbers en Jan van vugt als armmeesters voor Johanna Clasen van Erp         fol 128v

Contract Huijbert Aansom en zijn vrouw                                                                fol 129v

Verklaring Jan Davervelt voor de Heer Plenus wegens kwetsuur van

De draeck                                                                                                                 fol 131v

Ondervraging Plenus wegens vorige                                                                         fol 132

Arrest op de goederen van Johan van Clootwijck door Jan van Prooijen                 fol 144

Memorie voor de regenten wegens de heer officier wat te doen staat                                  fol 144v

Verklaring van schepenen dat Gerrit Rut Thijssen van Vlijmen hier is geboren       fol 150

Accoord tussen Jan van der Ven en sijn vrouw Hester off testament                                   fol 151

Schepen verklaring voor Heer Regay voor taxatie van het huijs aan de kerk                       fol 152

Sterkman geeft procuratie over van Van der Sluis zijn zwager                                 fol 153v

Willem Jan Huijbers doet afstand van het erfdeel van Rut Wouter Coolen

Tbv broers en zussen                                                                                                fol 154

Joost Jan Kusters geeft procuratie op Jacobus de Booij                                            fol 154

Momboiren aanstelling voor de kinderen van Jan Peters van Hees                           fol 155

Deling Hendrik en Piet van der Ven wegens de goederen van hun vader                 fol 156

Deling van de vaste goederen                                                                                   fol 158

Verhuring door Plenus aan Sijmen Dirk de Wolf                                                     fol 159v

Idem verhuurt hoeve aan Geurt Poulus Govers                                                       fol 16.. v

Rklaring voor de erfgenamen Rut Wouter Coolen                                                   fol …

Verklaring voor Huijbert Clasen wegens de dood van Juff van Bruggen                  fol 172v

Inventaris van Juff van Bruggen door Huijbert Clasen                                             fol 174 v

Heer van Nulant stelt Hendrik van de Ven aan als Heemraad polder                      fol 175v

Verhuurcondities door Cornelis Antonisse van Creijl                                                           fol 178v

Ondervraging W. Aenhuijs van Willem Cranenburgh                                                           fol 181

Jan van Lit is betaald door de schepenen                                                                  fol 182

Juff van Ravesteijn idem                                                                                          fol 184

Commissie van de drost willem Aenhuijs                                                                 fol 185v

Procuratie van Jac de Booij en vrouw op hun swager                                                          fol 186

Ondervraging W Aenhuijs van Heer van Engelen                                                    fol 187

Contract Dries Handricx en vrouw Hilleke de Wert , testament                             fol 188

Peter Wouters gearresteerd wonend te Maren door Martinus de Wert                    fol 189

Margriet weduwe Jan Driessen van der Loo verkoopt aan Heer van Nuland                       fol 189v

Van Tongeren bekend gelt ontvangen te hebben van Marcus Peeres voor

De armen van Berlicum          van het goed van Willem Jonghmans                                   fol 192v

Willem Clasen c.s. armmeesters geld ontvangen van Marcus Peeris                          fol 193

Ondervraging door Aenhuijs van Corstiaen Bijvelt, zijn zoon en Sterckman                        fol 194

Idem                                                                                                                         fol 200 v

Hendrik Coolen verkocht aan Jan Jacob Langens                                                     fol 204v

Maria van Alphen heeft verkcoth aan Jan Lambers van Boxtel                                fol 207

Momboiraanstelling over kind van Jenneke Jan Teunisse, Jan Hendrik

Leenders c.s.                                                                                                             fol 210

Juxken Jansen machtigd Jan Hendrik Leenders         over kinderen

broer Jacob Jansen                                                                                                    fol 211

Ondervraging D van Clootwijck                                                                              fol 212

Vernadering Hendrik Hendrik van Mensel                                                               fol 217

Hendrik Melten Hanegraaf kocht huijs van Jan Wouter Baers                                 fol 218

Jan Poulisse verklaart dat Antony Aert de Wert een eerlijk man is                           fol 218v

Dries Quack geeft procuratie op Pieter van Seghvelt                                                           fol 219v

Verklaring Sterckman wegens het schieten                                                               fol 220

Testament Claas Hendrics van Grinsven                                                                  fol 221

Verklaring Jan Jaocb Langens voor Heer Plenus                                                      fol 223v

Ondervraging Heer Plenus jegens den Draeck                                                          fol 225

(Blz 19)

Verklaring van Aert Hoos dat alhier aan de kerk eijken bomen hebben gestaan       fol 226v

Jan de Haas doet afstand van de goederen van zijn vrouw                                       fol 227v

Ondervraging door W Aenhuijs tegen Wouter Bastiaens                                          fol 228v

 

Blz 11 dd 10 februari en 17 februari 1723

Condities waarop kinderen en erfgenamen Rudolph Thibos, in leven president deser HH, en Koopman binnen Den Bosch, verhuren/verpachten een schone welgelegen hoeve lants gelegen in Nuland in OutVinckel, genaamd de Sijsperse Hoeve, of Heijsight, bestaande uit huisinghe, schuer, stallingen, schaapskooij, bergh, hof etc, en aangehorende landerijen, en 16 hont hooiland aan de Kesselsen NieuwenDijk, 10 hont hooiland op het voorste en middelst Nuland, nu bewoont werdende door Antonie Jan Hoeven. Voor 6 jaar,

Te leveren aan de verpachters

-       3 mudde rogge op kersmis

-       2 mudde boekweijt

-       1 mud haver

-       Een vet varcken van minstens 125 pond in november

-       60 pont meijerijese boter elk jaar in meij

-       Te doen 10 karvrachten naar Den Bosch of elders, zo de verhuurder het wil, max 3 uur afstand

-       10 dagen werken voor de verhuurder door huurder of knecht

-       2000 musters hout maken, de helft voor de verhuurder

-       Elke keer als de verhuurder bij de hoeve komt moeten de paarden goed verzorgd worden

-       Op alle hoeve te leveren behoorlijke mist en die om te spaaijen

-       Een streep land in de Vogelsangh blijft aan de verhuurder, nu besaaijt met eeckelen,

-       Niet verhuurd worden de solderkamer,  boven en benedenkamer, huishof en duijfhuis, met de duiven , helft van de boomvruchten in de nieuwen boogaaert, helft van de noten, helft van de qree peeren

Huurder moet de dorpslasten en landslasten betalen, verpondingen, beede, koningsbeede, reelen omslagh, mogengelt, de poldergelden blijven betaald worden door de verhuurder

Hoogsel in herberg van Jan Quack.

Gemijnt door Antonie Jan Jan Hoeven op 26 gulden, met 4 slagen. Bij het hoogsel verscheen antonie Jan hoeven niet, waartegen de verhuurder protesten

Tekenen: J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J d Booij, secr.

 

Blz 17 dd 22 februari 1723

Compareert voor Johannes van Clootwijck als gelaste van de Heer Drossaard Hendrik van den Dungen en Simon Gerit Bosch schepenen der HH Nuland, Reijnier Pauw,  Deurwaarder geauthoriseert door Johan van Prooijen, collecteur der verpondingen en gemene middelen deser HH, heeft in arrest genomen de vaste goederen bestaande uit een huijs en landerijen groot 8 lopens, in den Helsenhoeck gelegen, competerende Merike weduwe Aert de Wert, wegens een schuld van 57-12-12 wegens achterstallige betalingen over 1720 en 1721

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch, J d Booij, secr.

 

Blz 18 dd 1 maart 1723

Compareren Johannes van Clootwijck, mede gecommiteerd voor de officier, Hendrik van den Dungen, schepenen van Nuland, dat zij vandaag op verzoek van de Heer de Hee, wonend te Den Bosch, zijn gegaan naar zijn hoeve, in out vinckel gelegen, en zagen dat tussen een acker teulland behorende aan deze hoeve aan het westeneind van het huis,

 

Blz 19 = deel van het register, zie boven

Blz 20 = leeg

 

En een stuk teulland competerende Dirck Willems Vorstenbosch een kleijn slipgraefke is gegraven, separerende die 2 akkers van den anderen, verder dat de opgaande eijkenbomen van gen. Vorstenbosch naast het gen. Slipgraefke, niet boven de voet van het slipgraefke af staan,

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J. d Booij, secr.

 

Blz  21 dd 8 maart 1723

Compareert Anneke Hendricx, weduwe van Hendrick Marcus, inwoonster alhier, afgaan van tocht in de vaste goederen die Hendrick Marcus heeft achtergelaten, te Nuland, Berlicum en andere plaatsen, ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen. Comnpareren eveneeens Peter Dirkxc wonend te Middelrode, mede fort en sterk voor Hendrick Jan Jochems, wonende te Osch, Deelis van den Acker wonend te Berlicum, Peter Schr..der man en momboir van Meghtel Kappen, sich mede fort en sterk makend voor zijn swager Jan Kappen, wonend te Rosmalen, Lucas van Rosmalen als man en momboir van Maria Kappen, zich mede fort en sterk makend voor Cornelia Cappen, zijne vrouwe suster , allen tesamen erfgenamen ab intestato van Hendrick Mercus, welke verklaarden af te staan en in volle eigendom aan de bovengenoemde Anneke Hendricx, weduwe van Hendrick Mercus alle meubilaire en erfhaeffelijke goederen.

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrick van den Dungen, Simon Gerit Bosch, J d Booij secr.

 

Blz 23 dd 15 maart 1723

Compareert de weledelgeboren Heer Frans Rudolph van Schmitz etc, heeft een volmacht van beide zijn heeren swagers en voor zichzelf de Heer Johan Maurits van der Pol en Justus Fleming, Heer van Swolgen etc, Vrouwe Isabella van der Pol, etc zijne weledelgeboren Vrouwe om hem in alles waar te nemen.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Symon Gerit Bosch, J d Booij, secr.

 

Blz 25 dd 17 april 1723

Compareert Zeger Joosten van der Poel, Geertruij huisvrouw van Zeger, en Johanna Gerrits deselfs dienstmeijd, verder Peter Jan Geurts, naaste nabuer, alle inwoners van Nuland die verklaren op verzoek van drossaard Johan van Oosterwijck

Zeger verklaart dat hij op 14 februari 1723 ’s avonsds om 7 of 8 uur in zijn huis zijn gekomen Gerrit Rut Tijssen en Hendrik Jan Timmers om een pijp aan te stoken, en nadien weer zijn vertrokken, even nadien kwam er weer iemand aan het huijs, smijtende op de deur, seggende doet open om een pijp toeback aan te steken, waarop Zeger zei: “begint soo niet foeij, dat is geen fatsoen”, waarna er weer op de deur werd geslagen. De volgende dag zag hij dat zijn asback voor de deur in stucken lag, dog de daders aan hun stem niet vast te hebben gekent, maar hij meent dat Gerrit Rut Tijssen en Hendrik Jan Timmers diegene waren die de selve folie aan sijn huijs aanvingen,

Geertrui verklaart hetzelfde als haar man en voegt toe dat haar man om hulp riep toen er op de deur werd geslagen. ( vervolg op blz 28)

Johanna verklaart hetzelfde gezien en gehoort te hebben. Ze meende Hendrik Jan Timmers herkent te hebben aan zijn stem.

Peter verklaart het rumoer gehoort te hebben aan het huijs van Zeger, waarvan gezegd werd dat de daders de bovengenoemden waren.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, J v Clootwijck, J d Booij, secr.

 

Blz 27 dd 1 april 1723

Compareert Hendrik van de Gevel, om te tauxeren de naargelaten goederen van de Heer Jan Antonie van der Spruijt, overleden 11 februari 1723 te Antwerpen, zoals Hendrik vertelde, sonder wettige geboorten na te laten, gesommeert door de drossaard heeft hij de calange aangenomen.

Tekenen: Corstiaen van gogh, Gijsbert Wellens, J d Booij, secr.

 

Blz 29 dd  10 april 1723

Compareert Anneke Hendricx, weduwe van Hendrik Marcus, verklaart aan v Clootwijck gecommitteerde van de officier, niet beswangert te zijn.

Tekenen: J v Clootwijck, Corstiaen van Gogh, Jan Dirck Spierings, J d Booij, secr.

 

Blz 29 dd 13 mei 1723

Compareert Gerrit Senendam en diens huijsvrouw Anneke Huijbers en Peter Jansen van Uden, alle inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van de officier

Gerrit verklaart dat ca. 17/18 dagen geleden Hendrik de Bie riep of verzocht in het huijs van Johannes Makaeij, om het beest te bekijken dat hij gekocht had. Johannes Makaeij zei tegen Gerrit Senendam “gij hebt gezegd dat ik olie bij u heb gehaeld, waarop Gerrit zei dat dit een leugen en onwaarheid was” Daarop wilde Makaeij Senendam aanvallen, maar dat wer belet door Hendrick de Bie, waarop Makaeij buitenshuis het mes trok en Senendam naar buiten riep.

Anneke Huijbers dat zij op die tijd vanaf haar nabeurhuijs kwam en woordewisseling hoorde. In huis vond ze de drie genoemde mannen, zij vroeg “wat is hier te doen”, waarop Makaeij met zijn hand naar haar sloeg. Uit vrees voor rusingh deed ze haar man naar binnen gaan, waarna ze bij de agterdeur Makaeij met een bloot mes zag staan.

Peter Jansen van Uden verklaart dat hij Makaeij met een bloot mes buiten zag staan

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan jansen van Lit, j d Booij, secr.

 

Blz 31 dd 1 juni 1723

Verkoopcondities van Jan Hendricx wonend te Heeswijk man en momboir van Teunisken dochter Wijn Rutten van 2 halve mergen hooiland te Nuland in 2 plaasten opt Agterst Nuland, de bovenste tussen erve van Wouter Driessen bovennaast en de erfgenamen van Heer Cremers, benedennaast, aangekomen van de ouders van zijn vrouw. De benedenste mergen: bovennaast Joostje van der Aalsvoort en benedennaast Antonie Louwrense. Gemijnt door Jan Bos op 25 gulden, slaat 10 slagen.

Tekenen: J v Clootwijck, Corstiaen van Gogh, Sijmon Gerit Bosch,  J d Booij, secr.

 

Blz 35 dd 16 juni 1723

Corstiaen van Gogh, president, Jan van Lit, Johannes van Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Dirk Spierings, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch, schepenen, mitsgaders Corstiaen Gerits Bijvelt, Willem Clasen, Jan van de Ven, Jan Jaocb Langens, Hendrik Hanegraaf, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan Jansen Quack, Simon Diercx nabueren en inwoners van Nuland, verklaren dat in de jaren 1697, 1698 en 1699 er in Nuland 3 voorname coopbrouwers woonden die de brouwneeringe florisant excerceerde, hare bieren debiterende binnen als buijten de Heerlijkheid, sijnde ter zelfder tijd ook de tapneeringen alhier florerende, vanwege de sterke passagie,  waardoor hier veel tapneeringen zijn. In die tijdt werd de accijns der bieren, wijnen en brandewijnen , van het besaaijt hoorngelt en bestiaal, hoogh opgejagen wiert, en de Raad van State bepaalde dat er 33% moest worden betaald over de inkomsten over de genoemde jaren. Bij het sluiten van de rekeningen over 1717, 1718 en1719 is de schepenen duidelijk geworden dat er aan slands comptoir meer is betaald dat ontvangen van de ingesetenen, en wel 497 gulden, welke som nog over de ingezetenen zal moeten worden omgeslagen, verder woont er momenteel nog maar 1 brouwer, die weinig omzet heeft. De schepenen moeten jaarlijks een som van 200 gulden contribueren, daarnaast heeft er gedurende 2 jaar een zeer besmettelijke ziekte rond gewaard onder het runtvee, waardoor veel rundvee moest worden afgemaakt. Verder zijn de teullanden hooge, schrale en sandige gronden, waarop gezaaide granen waren vergaan en opnieuw besaaijt moesten worden. Door de droogte is het koorn van het land verbrant en verdroogd. Door het opperwater zijn veel landen langdurig geïnundeerd.

Schepene benoemen de slechte toestand van de gemeente van jaar tot jaar en dat al verschillende ingezetene al bankroet zijn gegaan, en de goederen bij executie verkocht moesten worden

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan van Lit, Johannes van Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Dirk Spierings, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch, schepenen, mitsgaders Corstiaen Gerits Bijvelt, Willem Clasen, Jan van de Ven, Jan Jaocb Langens, merk Hendrik Hanegraaf, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan Jansen Quack, Simon Diercx, J de Booij.

 

Blz 39 dd 29 juni 1723

Compareren Willem Aenhuijs en Gerrit Peters van Gemonde, schepenen des dorpe en dingbanck  van Rosmalen, Gooris van Tilburgh en Jan van Groenland, schepenen van Geffen, verklaren op verzoek van de Nulandse schepenen dat zij op vandaag hebben gezien en geïnspecteerd en bevonden hebben dat: de granen er door de extraordinaire droogte er miserabel slecht te velde staan, zodanig dat gevreesd moet worden dat het niets zal opbrengen, veel minder dan de lasten die jaarlijks opgebracht moeten worden. Verder dat de hooij en weiland zodanig zijn verdort, verdroogt en verbrant, dat er verschillende hooicampen gevonden zijn, waarvan het hooi niet gemaaijt kan worden, staande deselve als een heide.

Tekenen: Willem Aenhuijs, Gerrit Peters van Gemonde, Gooris van Tilburgh, Jan van Groenland, J. d. Booij, secr.

 

Blz 40 dd 29 juni 1723

Schepenen verklaren op verzoek van Willem Jan Huijbers, inwoner alhier, dat zij de landerijen van de hoeve van het Convent van de Wintmolenberg hebben gevisiteerd, die door Willem bewoont wordt, en zagen dat de granen door de droogte er zeer slecht bijstaan, veel akkers zijn verdroogt, de opbrengst zal veel minder zijn dat de lasten die eruit betaald moeten worden. De hoevenaar is door de misgewassen en andere problemen erg verarmt en ten agteren geraakt, en zijn lasten niet kan betalen.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan van Lit, Johannes van Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Dirk Spierings, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch.

 

Blz 42 dd 16 juli 1723

Ondervraging door drosaaard van Oosterwijck van Hendrik van der Heijden, zijn vrouw Elisabeth en van Peter van Lamperen.( die het gestelde maar deels bevestigd – veel weet hij niet )

Op 17 meij zaten aan de deur van de eerste 2 deponenten Peter van Lamperen en Hendrik soone Jan Timmers een kommeke jenever zitten drinken. Bij de voort kwamen toen: Joannes Arien Willems en Gerrit Hendrik Hendricx Hanegraaf. Hendrik Jan Timmers ging van de deur af naar de poort om te kijken wie er was, dacht dat er jonge vrijers of vrijsters waren. Timmers kwam meteen terug en zei “het zijn Joannes Arien Willems en zijn swager Gerrit Hendrik Hendricx”, en de eerste snijd een poot of witboom af van ons die in de voort staat. Hendrik Jan Timmers bracht hen een kommeke jenever, die het aannamen, waarbij Hendrik tegen Joannes – die de poot in de hand had -  zei: toen ik die de laatste keer zag, toen kwam hij ons toe en dij hebt gij afgesneden.

Timmers wilde daarop de poot uit de handen van Joannes nemen, waarbij Joannes een bloot mes in zijn had had en Joannes zei “siet toe, treck het mes door mijn loonden niet”.

Gerrit Hendricx maakte woorden tegen Hendrik Jan Timmers, die Gerrit Hendrics een klap tegen zijn hoofd gaf, waarna Joannes Adriaens, Gerrit Hendricx en Hendrik Janse bloote messen trokken en naar elkaar staken tot ze gescheiden werden? Hendrik van der Heijden zag wel de klap, maar werd daarna door zijn vader het huijs in getrokken en zag het vervolg niet. Diens vrouw zag ze niet naar elkaar steken en heeft ze niet uit elkaar gehaald.  Peter van Lamperen dat hij dit alles wel gezien heeft.

Alledrie weten verder niets, ook niet wie de glazen heeft ingegooijd bij Joannes Arien Willems

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J. d. Booij, secr.

 

Blz 46 dd 8 september 1723

Compareert Hendrik Jan Timmers, oud 20 jaar, verklaart op verzoek van drossaard Jan van Ooosterwijck, dat op 2e pinxterdagh, dd 17 mei 1723, dat hij bij het huijs van Hendrik van der Heijden met meer ander gezelschap een kommetje jenever gedronken heeft, en toen in de wegh, genaamd de Voort, heeft horen aankomen “singende menschen”, en zag dat het Joannes Arien Willems en Gerrit Hendrik Hendricx Hanegraaf, die op de sijde van de hoef waar de vader van Hendrik Jan Timmers woonde aankwamen. Achter een hegh staande hoorde en zag hij de mannen bewegingen maken, hoorde een poot kraken, die afgesneden werd. Timmers ging terug en wachtte de komst van de mannen af. Joannes Arien Willems had de poot, sijnde een wit boompke onder zijn arm. Deze was door Timmers zelf geplant. Timmers wilde de poot afpakken, het mes van Willems staks er onder in, en Willems zei: siet toe, treckt mijn mes door mijn handt niet, en ze kregen woorden.

Tekent: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 48 dd 15 september 1723

Schepenen verklaren onder eede op verzoek van drossaard Johan van Oosterwijck, dat zij hebben besightigd, gevisiteerd en geëxamineerd een zekere stoel of afgesneden stronck van een poot sijnde geweest een wit boomke, staande in de wegh genaamd de voort, naast de hoeve die nu bewoont wordt door Jan Tmmers, wiens zoon het aan ons heeft getoond en hem bevonden een halve voet boven de grond afgesneden.

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 48 dd 21 september 1723

Schepenen hebben op verzoek van Jacobus de Booij, secretaris alhier, een bezoek gebracht met hem aan het huis van Simon Dircx, inwoner alhier, alwaar ze vonden dat Notaris Aenhuis bezig was met het maken van een inventaris van genoemde Simon Dircx, omdat hij in trouw is gegaan. De Booij protesteerde tegen deze gang van zaken, benadrukkend dat de notaris in zijn functie viel. De renovatie van de Hoge Mogendheden dd 3 april 1708 werd voorgelezen, maar Aenhuijs wilde het protest niet aannemen, voor dat hij copy gelevert was.

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 49 dd 24 november 1723

Schepenen verklaren dat de akte van 1 april 1723 van de heer Hendrik van de Gevel, van woord tot woord is voorgesproken aan de schepenen, en is binnen een half uur ter protocolle gestelt.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, j d Booij, secr

 

 

 

Blz 50 dd 8 december 1723

Er zou een kwestie of verschil kunnen ontstaan tussen Joan van Oosterwijck, drossaard alhier aan de ene kant en de gezamenlijke regenten als representanten van het corpus aan de andere kant, of ter zaken van de leges, jura, valantien en besoignes die de drossaard competeerde, zo willen ze een goede intelligentie onder drossaard en regenten houden en om verdere escalatie en geschillen te voorkomen, komen ze tot een accoord:

De drossaard zal de leges, jura, valantien en besoignes die hij zal hebben met de zaken die hem toekomen, zonder uitzondering als schouwen, rekeningen etc, ingaan 1 januari 1723. tot 1 januari 1724, hij zal genieten voor verteer een som van 180 gulden. Dit akkoord zal elk jaar vervolg worden tenzij een van de partijen een kwartaal te voren aanzegt te willen stoppen.

Tekenen: Joan van Oosterwijck, Corstiaen van Gogh, Jan jansen van Lit, J v Clootwijck, Jan Dirk Spierings,  Gijsbert Wellens, j d Booij, secr

 

Blz 52 dd 14 februari 1724

Jan van der Ven, president en Johannes van Clootwijck, schepen alhier,  verklaren dat Juffr. Barbara Anna van de Heurbeeck, weduwe van de Heer Dirck van Clootwijck, in sijn leven secretaris van Nuland en Rosmalen, vandaag voor hen gecompareert is, en hebben het protocol ondertekent: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J d Booij, secr.

 

Blz 53 dd 14 februari 1724

Reinier Pauw, deurwaarder geauthoriseerd door Johan van Prooijen, collecteur der verpondingen te Nuland, en heeft op de 27e in arrest genomen een streepke land aan de Nulandse straat en de ½ van een mergen hooiland opt middelst Nuland, competerende Meggel Verhagen tot Geffen wegens een schuld.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J d Booij, secr.

 

Blz 54 dd 13 maart 1724

Compareert Reinier Pauw, deurwaarder geauthoriseerd door Johan van Prooijen, collecteur der verpondingen te Nuland, en heeft op de 27e in arrest genomen de goederen van Erken Jan Willems, Joost Hendrik Hanegraaf, Johan Theodorus Lemmingh, Geurt Teunissen, Simon Dircx, Johan van Clootwijck, Weduwe Aert de Wert, Jan Poulusse, Peter Jansen van Uden, Emit Rutten van Vlijmen, wegens schuld.

Tekenen: Tekenen Jan van der Ven, Seger Joosten van der Poel, J d Booij, secr.

 

Blz 55 dd 25 maart 1724

Compareren Jan van der Ven, president, mede in naam van de heer officier, Hendrik van den Dungen, schepen, Johannes van Clootwijck, schepen, Jan van Vught Armmeester, Joost Hendrik Hanegraaf out schepen, Willem Jan Huijbers, slants hoevenaer, inwoners alhier, die op verzoek van Johan Theodorus Lemmingh verklaren dat Johan van Prooijen, collecteur, een publikatie bekend had laten maken van het houden van een sitdag in zijn huis te Den Bosch, in de laatste week van januari 1724, van maandag tot zaterdag beginnend op de 24e. en dat van Prooijen door de deurwaarder hen heeft laten executeren.

Tekenen: Jan van der Ven, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 56 dd 22 mei 1724

Peter van Heumen en Jan van Groenland, schepenen van Geffen, Gerrit van Gemonde en Nicolaas Cornelissen van Rosmalen, schepenen van Rosmalen hebben op verzoek een inspectie gedaan van de teullanden van Nuland en constateren dat de meeste rogh, garst  erten, vlas en boonen gansch sijn verdort, waarvan weinig meer te verwachten valt als wat voer voor de beesten. Droogte is ingevallen na de extraordinaire vorst in de nacht tussen de 17e en de 18e van deze maand.

Tekenen: Peter van Heumen, Jan van Groenland ( ernstig schrijfprobleem), Gerrit Peters van Gemonde, Claes Nelissen van Rosmalen, J d Booij, secr.

 

Blz 58 dd 27 mei 1724

Schepenen verklaren op verzoek van hoevenaar Willem Jan Huijbers op hoeve van t convent van Wintmolenbergh dat ze gezien hebben dat al het coorn, rogh, erten, boonen, bevroren zijn geweest en nu verdort door de grote droogte, zodat er geen profijt van kan komen. De vorst viel in in de nacht van 17 op 18 mei 1724.

Tekenen: Jan van der Ven Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, J v Clootwijck, Simon Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz 59 dd 17 juli 1724

Condities van verhuring door Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair aan Joost Jansen de Smith inwoner tot Rosmalen van

-       een huijsinge met 4 lopens, gelegen op t Heeseijnd,

-       een weijcamp groot derdehalve mergen opt Heeseijnd voor en agter den dijck

-       1,5 mergen hooiland in Rosmalense Hoeve

Goederen hergekomen van Elbert en Dirck Teunissen voor 6 jaar, voor 32 gulden per jaar

Te leveren aan de verhuurder op Duijnendaal

-       3 vat en 3 kannen rogh

-       20 pond goede boter

Borgen zijn: Jan Dirck Jan Denen en Giele Jansen, inwoners van Rosmalen. 

Tekenen: Reijnier Plenus, merk Joost de Smit, merk Jan Dirk Jan Denen, Seger Joosten, merk Giele Jansen, J v Clootwijk, J de Booij, secr.

 

Blz 63 dd 25 juli 1724 Ondervraging

Door de Heer  Louwrens Spengler, Capiteijn in het regiment van de Prins van Oranje, om te verhoren Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair en Johannes Bosse, thans alhier residerende en gedaagt door de vorster

Vraag 1: of Spengler niet op 18 juli 1724 in het huijs van Plenus is gekomen met de vraag of Plenus enige penningen op wissel wilde avanceeren, om weder te ontvangen van zijne solliciteur van Arnhem, te Nimwegen, die hij nodig had om Jan van Lith te betalen voor een paard dat hij gekocht had?

Beiden verklaren dat dit zo is.

Vraag 2: Dat Plenus akkoord ging en Spengler zijn wissel ter hand stelde?

Beiden: Plenus ontving de wissel die door Spengler zelf geschreven was

Vraag 3: op die dag kwam ook Jan van Lith met zijn paard op Duijnendaal

Ja

Vraag 4: Of Plenes niet zei : “Jan van Lith ick sal u betalen” en hij daarop hem het emport niet in gon.. heeft gepresenteerd t welke Jan van Lith seijde niet te kennen?

Plenus zegt dat het klopt, Spengler zegt niet alles gehoort te hebben, hij liep af ten toe weg.

Vraag 5: Of Plenus niet zeij nu geen silver gelt te hebben, maar deze week naar Den Bosch zou gaan en dan van Lith zou betalen?

Beiden zeggen ja, Plenus zei vrijdag of zaterdag te zullen betalen.

Vraag 6: Of Jan van Lith dit accepteerde en dezelfde dag het paard leverde en hem geluk wenste?

Beiden: Ja

Vraag 7: Of ze niet gezien hebben dat Plenus het helstergelt en het armengelt tot 26 stuijvers aan Jan van Lith betaalde en met het paard wegreed en Jan van Lith tevreden naar huis ging?

Beiden: Ja

Tekenen: J v Oosterwijck, Seger Joosten, J v Clootwijck.

 

Blz 66 dd 19 augustus 1724     doorgestreept

Simon Dircx tot Rosmalen, Jan Sijmens en Willem Sijmens, diens egte en mondige soonen, inwoners van Nuland, verklaren schuldig te zijn aan de Heer Plenus een som van 150 gulden, a 5%.

Tekenen: Hendrik van den Dungen, Zeger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 69 dd 22 augustus 1724

Compareert Beatricx van Heumen, oud 30 jaar, Johan Steenbergen, 34 jaar, haar man, beide wonend te Nuland, die op verzoek van het Hoog Officie te Den Bosch om voor justitie getuigenis te geven

 1. dat op 25 of 26 november 1722 aan haar huijs is gekomen 2 vrouwspersonen met een jongh meisje ongeveer 12 jaar oud, beide cloeck en sterk van postuur, de ene wat groot als andere gekleet op sijn Duits en ook niet hooghs of op zijn Kleefs sprekende, de ene had een roode neusdoeck om het hooft gewonden, alsof sij een kwetsuur in het aangezicht hadde, seggende dat sij enige visch gekocht hebbende , die ze aan haar huijs wel wilden kooken. Dit werd geoed gevonden en zij hebben aan haar huijs verteert 5 stuijvers. Ze gaven haar een 3 gulden stuck om te wisselen, zeggende geen kleijngelt bij te hebben. Ze heeft het aan enige mensen laten zien, die zeiden dat het geld goed was, waarop zij het gelt wisselde en de vrouwen verder gingen naar Eindhoven.
 2. Vertelde die nacht thuis gekomen te zijn, en meteen zag dat het geldstuck vals was, omdat het zo glad was, en er met zijn mes in  snijdend, zag dat het geen silver maar tin was. Hij is voor zonsopgang van huijs gegaan om te kijken of hij de vrouwen nog zag, en vernam bij de Nulandse Molen dat ze op weg naar Den Bosch waren gegaan. Hij had het geluk ze in de Hintamerstraat te zien, omtrent de gevangenpoort, de ene stond in een hantschoenmakerswinkel en de andere voor de deur en eiste zijn goede gelt terug en anders zou hij hen aangeven bij de heren van Den Bosch. De vrouw was eerst weijgerachtig, nam het valse stuck weer aan en gaf 2-28-4 terug toen Steenbergen harder begon te spreken.

Tekenen: Jan Steenbergen, Beatricx van Henbergen (?), Jan van der Ven, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 72 dd

Compareert Elisabeth Jansen, huisvrouw van Hendrik van der Heijden, out 30 jaar, Henderske Hanegraaf, huisvrouw van Dirck Vorstenbosch, out 52 jaar, beide wonend te Nuland, in de gehuchte van outvinckel, verklaren op verzoek van de Hoog Officie te Den Bosch,

1)    verklaart dat ca. een half jaar geleden bij haar huis zijn gekomen 2 vrouwspersonen, beide kloeck en sterk van posture, d’een wat groter dan de andere, met hier ongewone kleding, ieder met een strooijen hoet op het hoofd, die schier haer aangezicht bedeckte, die zij gestadig ophielden, sprekende enigszins op haer Hoogduits, die van haer enig broot kocht, en enig bier en jenever ten haere huijse consumeerden, ze hadden verbruikt voor 4 d’alve stuijvers, een van de vrouwen haalden een enkele rijskdaalder uit haar sack, waarop Elisabeth antwoordde niet zoveel kleijn gelt in huijs te hebben, de vrouwen vroegen het bij de buren te wisselen, en zij ging naar het huis van Henderske, die dat niet wilde doen, want de rijksdaalder “zag er te slecht uijt”. Ze gaf de vrouwen de rijksdaalder terug, dat hij mogelijk niet goed was. De vrouwen zeiden “Kennen de donderse boeren dan geen gelt”, weer in haar sack tasten en eruit kwam met een driegulden stuk. Dit wilde de buurvrouw wel wisselen en gaf klein geld terug. De vrouwen zeiden : “nu schenkt ons nog een rommerken”. Dat werd gedronken, betaald en de vrouwen gingen weg op weg naar Vechel zo ze zeiden,

2)    Henderske vertelt het 3 gulden stuck zo mooi en glad te vinden, maar later er achter kwam dat het vals was. Ze heeft dit geld stuck nu overgegeven aan de regenten,

Tekenen: merk Elisabeth huisvrouw Hendrik van der Heijde, Henderske Dierck Vorstenbosch, Jan van der Ven, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 75 dd 19 september 1724

Compareert Huijbert Samson en Catharina van der Plas, echtelieden en inwoners van Nuland, zij machtigen Andries Poplosno (?) wonende tot Eengien, onder de banck van Bergen in Henegouwen, om van wege hun en haar broers en zussen een erfenis in te vorderen van haar overleden vader Jan van der Plas, overleden tot Wageninge, 26 augustus 1721.

Tekenen: ( speciaal) merk Huijbert Samson, merk Catharina van der Plas, J v Clootwijck, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 78 dd 27 september 1724

Leendert Jan Teunisse ende Jenneke van der Sande in haar leven egtelieden en inwoners alhier, zijn komen te overlijden, laten 4 onmondige kinderen na, als voogden worden nu benoemd Jan Hendricx, inwoner alhier, oom van vaderszijde, en Cornelis Antonisse van Creijl, neef van moederswege.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, J v Oosterwijck, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 79 dd 11 oktober 1724

Compareren Roelof Wellens, Gerrit Janse Quack, Jan Gijsberts van Vught en Zeger van de Poel, inwoners alhier, die verklaren op verzoek van Joan van Oosterwijck, drossaard alhier,

Roelof verklaart dat hij op 15 augustus s avonds omtrent 9 uur in het huijs was van de kinderen Jan Willem Seelen, waar hij zag dat Geurt Poulusse van Os ende Wilhelmus Beumer rusingh ende krakeel met malkanderen hadden, Geurt sloeg Wilhelmus met de vuist, maar na dat het rusingh gedaan was, zag Wilhelmus dat zijn kleren onstuck waren, maar niet te weten of de selve gesneden of gescheurt waren.

Gerrit verklaart ook aanwezig te zijn geweest en zag dat Geurt wel iets in de hand had, maar niet te weten of het een mes was, hij zag Beumer staan in de middeldeur met de blooten degen.

Jan zag het gewoel, zag ook Beumer met de degen in de middeldeur staan, en dat Geurt Poulusse met een bloot mes in de hand stond, zonder gezien te hebben dat ze weerachtig tegen elkaar waren.

Zeger verklaart gezien te hebben dat Geurt Poulusse werd terug gestoten en verders niets gezien te hebben.

Tekenen: Jan van der Ven, Simon Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz 82 dd 25 oktober 1724

Compareert Johannes van Clotwijck, gewese sub. Secretaris, verklaart voldaan te zijn door Hr Cornelis Speelman, Heer van Nuland, voor wat hij in welke qualiteit dan ook gedaan heeft, en bedankt hem daarvoor.

Tekenen: J v Oosterwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 83 dd 25 oktober 1724

Schepenen verklaren dat zij vandaag op verzoek van de Heer Speelman, naar een weijland van hem zijn gegaan, schietende van de moestuijn, ordinair genoemd den boerenhof tot op de kerckenvoetpad, waar ze gemeten hebben de sloot aan de zijde oostwaarts van genoemde weijcamp, die 6 voeten breed was over het algemeen genomen, waarvan de eene helft behoort aan de Heer Speelman en de andere helft daar oostwaarts neven gelegen. Verder hebben ze de gehele sloot opgemeten zoals die uitgezet is door de Heer om uitgegraven te worden, hij is breed:

-       tegen het erf van Gijsbert Wellens aant noordereind van de selve erve te weten aan het voornoemde kerkenvoetpad 26 voeten

-       aan het zuideneinde van het selve erve en en de weijcamp 16 voeten

-       tussen de erve van Joost Hanegraaf en de voornoemde weijcamp aan de noordkant 16 voeten

-       aan de zuidkant 14 voeten

-       tussen erve van de Heer Hubert en voornoemde weijcamp in het noorden 14 voeten,

-       bij het markt velt 11 voeten

Van de hele sloot is volgens de 3 geerfden maar drie voeten aan hen toekomend, de rest is ingestoken in het land van de Heer Speelman.

Tekenen: J v Oosterwijck, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 85 dd 29 november 1724

Willemke Gerits Bijvelt, weduwe van Lambert Janse de Wert is komen te overlijden, na latend een onmondige dochter genaamd Jenneke. Aangesteld tot momboiren Corstiaen Gerits Bijvelt, inwoner alhier, oom van moederszijde.

Tekenen: J v Oosterwijck, Jan van der Ven, Gsijbert Wellens, J v Clootwijck, Hendirk van den Dungen, sijmon Gerit Bosch, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 86 dd 6 december 1724

Johan van Oosterwijck op last van Heer Cornelis Speelman, verhuurt aan Marcelis Driessen Quack, tegenwoordig wonend te Hese onder Rosmalen, van een huijs, esthuijs, hof en aangelegen land, groot 6 lopens, aan de Schotheuvelse straat met de houtwas daar aan gehorende, voor de tijd van 4 jaar voor 37 gulden en 4 koppele jonge hoenderen. Nu gebruikt door Jan Roelofs van der Pol. Inclusief het gebruik van 10 hont hooiland op het groot Hoog van de Heer Speelman. Borgen Peter Eijmbers van Creijl en Dries Jansen Quack.

Tekenen: J. v. Oosterwijck, Marcelis Driessen, J v Clootwijck, Peter van Creijl, Dries Jansen Quack, Hendirk van den Dungen, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 90 dd 6 december 1724

Verzoek van Corstiaen Gerit Bijvelt, beedigde momboir over Jenneke onmondige dochter van Lambert Janse de Wert, verwekt bij Willemke Gerits Bijvelt, waarin staat dat er naast Jenneke, nog 2 meerderjarige kinderen zijn genaamd Jan en Hilleke. Gebruik is het om meeteen de vaste goederen en meubilaire goederen te delen, echter nu wordt verzocht, nu Jenneke inmiddels al 20 jaar is, was er overeengekomen te wachten met de deling, zij met zijn drie het volle bezit hebben, en wachten met delen tot Jenneke mondig geworden is. Dit om extra kosten te voorkomen. Er moet wel een inventaris gemaakt worden.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Sijmon Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz 93 dd 27 december 1724    inventaris De Wert

Voor Jan, Hilleke de wert en Corstiaen Gerits Bijvelt als voogd over Jenneke de Wert, kinderen van Lambert Jansen de Wert en Willemke Gerits Bijvelt

Vaste goederen te Nuland

 1. te Nuland:
 1. huis en 2 lopens, 13 roeden gelegen in Helsenhoexrot, tussen erve oost: gemeene straat, west: Joost Hanegraaf, zuid: Corstiaen Gerits Bijvelt, noord: Gerrit Peters van Gemonde
 2. 3 lopens 40 roe, te Nuland "in de Asberg". Tussen erve oost: de Heer Advocaat, west: Corstiaen Gerits Bijvelt, Santstraat, erve de heer Majoor de Ghisselles
 3. 2 lopens 23 roeden en houtwas daargelegen  te nuland "bij heuvelscamp", tussen erve oost: Gerrit Peters van Gemonde, west: Jan van Lith, noord: Santstraat
 4. 48 roeden teullant in Nuland "den Legenhoff" tussen noord: Gerrit van Gemonde, oost: Joost Hendriks, zuid: eigen kinderen, west: straat
 5. 1 lopens, 34 roe gelegen "bij de smith" tussen noord: corstiaen bijvelt, oost: Joost Hanegraaf, zuid: Gerrit Peters van Gemonde, west: Gemeene straat
 6. een huijsinghe en aangelagh groot 3 lopens 33 roeden, in "out-vinckel" die in het verlondigsboek bijeengetrokken zijn, gelegen tussen: zuid: gemeene straat, west: erve weduwe Aert de Wert, noord en nevenlangs: Dirck Willemse Vorstenbosch
 7. helft van stuk teulland te Nuland in "out-vinckel" ordinair genaamd: “Petercelie veldekens", tussen west: weduwe Aert de Wert, oost: Heer de Hee
 1. goederen te rosmalen:
 1. 4,5 hont in "rosmalense hoeve"in een meedere kamp van 3 mergen waarvan de rest behoord aan Corstiaen Gerrits Bijveld en Jan Jacob Langens

Meubilaire goederen:

Koper: een koeijketel, twee kopere melckkannen, eenen hantketel, eenen uier pan, een zijghschotel, een kleijn ketelken, twee lampen.

Tin: twee schotelen, twee tafelborden, een komken, eem dosijn lepels, een soutvat, eenen waterpot

Ijzerwerk: een hael,  twee roosters,  een koeckepan met een hangijser, een vuerijser, een tangh, een vuerschup, eenen ijseren ketel, twee riecken, een spaeij, een schup.

Houtwerk: twee ateremmers, een eijcke kast, drie kisten, een hangh renneke (?), een tafel, een wascuijp, ses houtere stoele, een asbach, een karn met haar toebehooren, eenen melcktob, eenen boskorf, drie andere manden.

Bed en lindewerk: twee bedden, twee hoofpeuluwen,  vier hooftkussens, twee wollen dekens, 8 paar slaaplakens, 6 offerwijnen, 2 gordijnen, 2 voorhangsels, een of twee schouwkleetjens, 4 rafellakens, 4 korensacken.

Tekenen: J. v. Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J de Booij.

( tussengevoegd een kladblaadje met de zelfde tekst)

 

Blz 103 dd 4 januari 1725

Condities waaronder Cornelis Antonissen van Creijl en Jan Hendricx Molegraefs als momboiren over de kinderen van Leendert Janse van Os, verwekt bij Jenneke van der Sande, egtelieden en inwoners alhier in hun leven, publiek zullen verpachten een camp teulland te Geffen gelegen aan de Leijwegh, groot 3 lopens en 21 roeden, voor 6 jaar, ingezet door Goijert van Swaenbergen op 6 gulden, gemijnt op 7 gulden, door dezelfde. Slaat 2 slagen. Blijft aan hem

Borgen: Johannes van Clootwijk en Cornelis Sterckman,

Tekenen: Goijert van Swaenbergen, C Sterckman, J v Clootwijck, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 108 dd 23 januari 1725

Inventaris Leendert Jansen van Os, voor zijn weduwe Dirriske Jansen, ten erfrecht voor de 2 onmondige kinderen van hen beiden in huwelijk verwekt

Kleden, linden en wolle

bruijnen rock, laken kamisool, seemse broeck, 3 hembden, 5 paar slaaplakens, 5 offerwijnen, een hoet die de weduwe gegeven heeft aan tonie de oudste zoon van Lindert van Os, de andere aan de Armen gegeven, een wolle deken

Koper, tin en ijserwerck:

Tinne kom, 2 kleijne komkens, 9 tinne lepels, ijsere pot, 2 eijsere lampen, 2 riecke, 2 schuppe, 2 turfschuppen, misthaeck, een ploegh houter?

Houtwerck en andere boerengereedschap:

Greel, saal en light, eijke kist, dito, spinnewiel, 2 houte stoele, 2 voorste wagenraden, een kar met haar toebehoorte maar sonder beslagh, snijback met een mes, 2 kleijne koeijback, grof seef, fijn seef, 2 wateremmers met eijsere banden, 2 melckemmers, kleijn etenskastje, twee schaapsscheere, kopere vuerpan, een quaeij koekpan, hangheijser, punder, arx, 2 vlashekelen.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens.

 

Blz 113 dd 24 januari 1725

Dirriske Jansen weduwe Leendert Jansen van Os, vermeldt dat Leendert Jansen eerst weduwnaar was van Jenneke van der Sande, waarbij hij een staat en inventaris had laten opmaken bij het aangaan van het  huwelijk met van der Sande, (inventaris dd Nuland 25 november 1716), en er was ook een accoord ( zelfde dag) gemaakt dat na overlijden van Leendert van Os, de onmondige kinderen een uitkering van 125 gulden zouden ontvangen. Dirriske wil weer trouwen maar weet nu niet goed vwat ze aan de kinderen moet uitkeren, maar wil wel van de inventaris ontlast worden, met advies van de momboiren, Cornelis van Creij en Jan Hendricx Molengraafs. Schepenen oordelen dat de kinderen de som van 125 gulden uitgekeerd moeten krijgen.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 116 dd 27 januari 1725

Compareren Cornelis Antonisse van Creijl en Jan Hendricx Molengraafs, momboiren over de kinderen van Leendert Jansen van Os, verwekt bij Jenneke van der Sande, verklaren 125 gulden ontvangen te hebben van Dirriske Jansen, laatst weduwe van Leendert Jansen van Os,

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 117 dd 28 februari 1725

Joan van Oosterwijk, last hebbend voor Cornelis Speelman, Heer van Nuland, verhuurt onder (uitgebreide) condities de windmolen alhier aan Adriaan Jansen van Heesch, inwoner en molenaar alhier, gelegen omtrent het Vinckel, voor de tijd van 6 jaar, voor 600 gulden, borgen Jan Luijcas van Groenland en Cornelis Antonisse van Creijl, beijde zijn zwagers, en inwoners van Geffen.

Tekenen: J v Oosterwijk, Cornelis Antonisse van Creij, Adriaan Jansen van Heesch, Jan van Groenland, Jan Jacob Langens, Joost Hendrik Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 123 dd 28 februari 1725

Compareert Adriaan Jansen van Heesch vertoont aan de regenten een seeker instrument om te registreren, luiddende woordelijk “priseeringe gedaan op den 1 juli 1688 op de coornwintmolen tot Nuland, door de onderschreeve weerde molenmeesters:

-       de as met haar banden en de stenen op                                             34-0-0

-       de buijten bost met hare lassen, bouten en banden               18-0-0

-       idem de binnenbost                                                              32-10-0

-       de camprade met banden en ijserwerck                                            25-15-0

-       de rontsels met haar banden en bouten                                            7-0-0

-       het winals onder en boven                                                    6-0-0

-       de groote spil en de clauw                                                    26-0-0

-       de cleijne spil, pan en spoor                                                  8-10-0

-       het  …   of den Rijn                                                             12-0-0

Item den loopersteen sijnde een breukelin in een bant gaande, op alle de 4 cartieren gemeten, en dick bevonden 7 duijm en een kwartier rijnlantse maet

Oook de liggersteen gemeten zijnde in 2 stukken, dick 2 duijmen en 3 kwartier

Tekenen: de molenmeesters Willem Scheffers, Willem Jacobs.

Getekent: 13 februari 1719. J v Clootwijck

Tekenen nu: J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

 

 

 

Blz 126 dd 28 februari 1725

Compareert Adriaan Jansen van Heesch laat een eerdere acte opnieuw registreren: “in maart 1715/1719? Verkocht aan Adriaan Jansen van Hees, mulder van Nuland, 2 molenstenen, voor 130 gulden, gelevert door Claes Scheij, mulder tot Middelroij,

Tekenen nu: J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

Blz 127 dd 28 februari 1725

Compareert Adriaan Jansen van Heesch laat een eerdere acte opnieuw registreren “Bosch 16 november 1715, ondergetekende bekend ontvangen te hebben van de mulder van Nuland, de somme van 128-0-0, voldaan voor het eijswerk, was getekend de huisvrouw van Jan Venrooij, voor haar man.

Tekenen nu: J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

Blz 128 dd 2 maart 1725

Schepen tuijgen dat Aeltje dochter Geurt Rijcken, nu getrout met Jan Peters, wonend te Uden, alhier is geboren uit wettige en eerlijke ouders. “dat den hemel haar heeft verzien van met een huijske vol kleijnerkinderen soo ons beright wert”waartoe zij geen middelen heeft, dat “het hem al belieft heeft haar te besoecken met het afsterven van haar runderbeesten, en is nu afhankelijk van de armenkassen.

Alle lezers van deze brief worden verzocht haar waar mogelijk te ondersteunen.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 130 dd 20 maart 1725

Voorwaarden voor Catholeijn Jansen eerst weduwe van Hendrik Tomassen en nu van Cornelis van Altenhuijsen, inwoonster alhier, om 2 mergen grasland in de gemeene hoeve, tussen oost erve van Goor Gasthuijs en west de verkoopster, aangekomen bij successie van haar eerste man,  de openbaar te verkopen.

Hoogsel in huis van Johannes van Clootwijck op maandag 26 maart 1725.

Ingezet Jan Gijsbert van Vught, Smith alhier op 18 gulden. Slaat 14 slagen. Hendrik Verhoeven 1 slag,

Tekenen: J v Clootwijck, Joost Hendrik Hanegraaf, J de Booij, secr

 

Blz 133 dd 26 maart 1725

Peter van Heumen en Cornelis Antonisse van Creijl, president en schepen van Geffen, Nicolaes Cornelissen van Rosmalen en Adriaan Jansen van Vechel, schepenen van Rosmalen, verklaren op verzoek van de Nulandse regenten dat het coorn in 1724 geruineert en bedorven was door de vorst in de nacht van 17 op 18 mei 1724, door de hagelslag op 25 juni daarna, en verdere onheijten. Zo ook in het gemeen Broeck, genaamd het Vinckel. De gemeente van Nuland en Rosmalen liggen zo dicht tegen elkaar dat een “van de naeste huijsen aan de parochie kerk van Nuland behoort onder de jurisdictie van Rosmalen. Zelf hebben ze evenveel last van de droogte etc.

Tekenen: Peter van Heumen, Cornelis Antonisse van Creijl, Claes Nelissen,  Adriaan van Vechel, J de Booij, secr.

 

Blz 135 dd 14 april 1725 borgbrief

Adriaan Dinnese van Mil is alhier van wettige ouders geboren.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

 

Blz 136 dd 16 april 1725

Compareert Herrie Tonstel, oud negentig jaar, gegaseert soldaat van de artillerie uit de compagnie van de Capiteijn Willem Eersel, woonachtig alhier bij Jan Gijsbert de Smith, en thans zieckelijk , bepaald dat ene Gerrit Willemsoon tot Naerden, waar hij zijn comptoir heeft gehad, enige tijd geleden gedurende zijn zwakkelijkheid zijn penningen of gagement heeft ontvangen en dat hij het laatste half jaar van 1724 apparentelijk ook ontvangen hebben, maar niet aan hem heeft overhandigd, is hierdoor in verlegenheid geraakt, en machtigd hiermee Elisabeth van Os, huisvrouw van genoemde Jan Gijsberts de Smith, om haar te begeven naar ’s Gravenhagen alwaar de Naerdense gegageerdens thans door de overheid betaald worden, om daar zijn pensioen te ontvangen, etc.

Tekenen: J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 139 dd 28 april 1725

Op verzoek van drossaard en voor de schepenen heeft Johan van Davervelt, meesterchrirurgijn uit Berlicum, gevisiteerd het dood lichaam van het kind van Matijs Wellens, inwoner alhier, en bevonden dat het kind was verdronken en tot omtrent de middelt verschroeit en verbrant, waarschijnlijk in heet water, met de dood tot gevolg,

Tekenen: Joannes van Davervelt, Jan Jacob Langes, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 140 dd 29 april 1725

Op verzoek van drossaard en voor de schepenen heeft Johan van Davervelt, meesterchrirurgijn uit Berlicum, gevisiteerd het dood lichaam van het kind van Peter Janse van Uden, bevonden dat het tegen het hart en aan het hoofd was gequetst, dat ook de hals was gebroken, waaruit nootsakelijk de doot heeft moeten volgen.

Tekenen: Joannes van Davervelt, Jan Jacob Langes, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 141 dd 31 mei 1725

President Jan van der Ven, schepenen en Peter van Creijl, armmeester van Nuland, verklaren dat Jenneke dochter Hendrik Melten alhier uit eerlijke echte ouders is geboren, gaat trouwen met Adriaan Janse Wolfs, en wonen te Hedikhuijsen.

Tekenen: J van Oosterwijck, Jan van der Ven ,J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Peeter van Creijl, J de Booij, secr.

 

Blz 143 dd 12 juni 1725

Voorwaarden waaronder Erke Teunissen van Rooij, weduwe van Jan Willems van Boxtel, inwoonster alhier, gemachtigd door de schepenen alhier dd 7.6.1725, publiek te verkopen 8,5 hont weijland te Nuland opt Kerkenhoog gelegen, schietende van de Nulandse straat tot op den Hoogenwegh, ene zijde oost Armen van Nuland, west Henderske weduwe Jan Hendrik Simons. Hoogsel in huijs van Johannes van Clootwijck. Ingezet door Jan van den Bos, brouwer en inwoner tot Heese onder Rosmalen, op 140 gulden, met 35 slagen.

Tekenen: J van Oosterwijck, Jan van der Ven ,J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, J de Booij, secr.

 

Blz 148 dd 22 juni 1725

Compareert Jan van den Bosch, bierbrouwer te Heese onder Rosmalen, machtigd de procureur Pieter Gerrit van de Heer, wonend tot Kessel, van alle gelden die Dirk Ruelens van der Kallen wonend te Gewande onder Empel aan hem schuldig is, wegens geleverde bieren, sedert het jaar 1724, gelevert in zijn eerste huwelijk en in zijn 2e huwelijk en daarna, tesamen 72-5-0.

Tekenen: Jan van den Bosch, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

 

 

Blz 150 dd 3 juli 1725

Johan van Davervelt heeft op verzoek van drossaard en schepenen gevisiteerd het dode lichaam van een kind van Jacob Vos, genoemd Hendrick, dat op de 27 juni l.l. te Geffen door een kar is overreden, en heeft bevonden dat de blaas gebarsten waswaaruit nootsakelijk de doot heeft moeten volgen.

Tekenen: Joannes van Davervelt, J v Clootwijck, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 151 dd 4 juli 1725

Staat en inventaris door Jenneke Peter Jan Clasen weduwe Adriaan Gielens van Schijndel, inwoonster van Nuland, ten erfrecht aan 2 onmondige kinderen

Koperwerck:

Kopere melck kan,                 waarde 4-0-0

Kopere hantketeltje,               waarde 1-10-0

Koeijketel,                              waarde 5-0-0

Metalen pot,                           waarde 2-10-0

Een suipens keteltje,               waarde 1-5-0

Zijghschootel,                                    waarde 0-10-0

2 koopere lampen,                  waarde 0-6-0

Tinwerk:

Tinne schotel,                                     waarde 0-10-0

Tinne komke,                         waarde 0-6-0

7 tinne lepels,                         waarde 0-12-0

Ijserwerck:

Koeckpan,                              waarde 0-8-0

Vuureijser,                              waarde 0-10-0

Moespotje,                              waarde 0-15-0

Snijmes,                                  waarde 0-15-0

Spaeij,                                                waarde 0-8-0

2 riecken,                                waarde 0-9-0

Bijl en een hiep,                      waarde 0-10-0

Vlagseijsie,                              waarde 0-12-0

Schelfbort met een mes,         waarde 0-4-0

Een quade walseijse,               waarde 0-6-0

Een quade sight,                     waarde 0-10-0

2 tuijer schakel,                      waarde 0-2-0

Houtwerk en boerengereedschap:

Een korn met haar toebehoort, waarde 2-0-0

Een tob,                                 waarde 0-15-0

Heringston,                             waarde 0-5-0

Melckemmer,                          waarde 0-6-0

Wateremmer,                          waarde 0-6-0

Trogh en scheel,                      waarde 2-10-0

Tafel,                                      waarde 0-16-0

3 houtere stoelen,                   waarde 0-15-0

4 biese stoelen en een kinderstoel, waarde 0-12-0

Een hooge kar met blockraeij, waarde 5-0-0

Een eertkar,                            waarde 2-0-0

Ploegh met verder toebehoort, dogh sondr hant knuppels, waarde 4-0-0

Waskuijp,                               waarde 1-2-0

3 koeijkuipkens,                     waarde 0-10-0

Een slechte pertsback en reep, waarde 0-6-0

Een verckensbackske, met een asback, waarde 0-6-0

Een eegt met een eijsere pars,            waarde 0-15-0

Kruijwagen,                            waarde 0-6-0

Solderleer,                              waarde 0-8-0

Karkist,                                  waarde0-5-0

2 sporricke en koppe met een spinketel, waarde 0-8-0

Greel, sael en light,                 waarde 1-16-0

Ijsere halfster en een holster, waarde 0-8-0

Een eijsere kuijstere,               waarde 0-10-0

Snijback met een moesmes,    waarde 1-5-0

Boskorf met een melck zeel,   waarde 0-4-0

Meelkorf met een wan,          waarde 0-15-0

Een strooije vat en 3 strooije korfkens, waarde 0-6-0

Een wiegh,                             waarde 0-10-0

Boterschotel met een lepel,    waarde 0-7-0

Bedde, linde en wolle werck

Bed met sijn toebehooren,      waarde 8-0-0

Wolle deken,                          waarde 1-10-0

Een slechte tiecq met 2 afgesleten kussens, waarde 0-4-0

9 slaeplackens,                        waarde 5-0-0

2 offerwijnen                          waarde 0-8-0

3 tafellakens                           waarde 0-15-0

2 boterdoecken                      waarde 0-8-0

2 koornsacken met een slaghsack, waarde 0-12-0

Paar gordijnen                                    waarde 0-10-0

 

Tesamen 68-17-0

 

Oom van vaderszijde: Adriaan Gielen van Schijndel, Antonie Peter Jan Clase, oom van moederswege

In marge: Behalve een groote kist, een dito kleijnder, een bedde koets,nog een kastje met het deck getouw met sijn toebehoren : deze worden voor de kinderen gereserveert.

Compareert tevens Matijs Wellens, bruijdegom van genoemde Jenneke, belooft het accoord uit te voeren, ook als Jenneke mocht sterven.

Tekenen: Jan Jacob Langens, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 166 dd 24 augustus 1725

Schepenen verklaren dat Maria doghter Hendrik Poulusse, huisvrouw van Jan Gielens van Schijndel, alhier uit eerlijke en wettige ouders is geboren, gaat wonen te St Michielsgestel. De helft van de kinderen zullen door de armenkasse van Nuland onderhouden worden als ze tot armoede vervallen.

Tekenen: Jan van der Ven ,J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 168 dd 27 augustus 1725

Abraham Hubert als voogt over Jacob Dirk minderjarige zoon van wijlen Herman Cremers, in sijn leven erfelijck beset, en hebbende de erfsecretarije van Nuland  en door de dood van zijn vader, ab intestato overleden, de enige zoon en leenvolger, geauthoriseert door Schepenen van Den Bosch, dd 13 juni 1725, is nu aangestelt Jacobus de Booij, sijnde een litmaat van de ware gereformeerde christelijke religie, tot secretaris van de voornoemde HH onder het tractement, emolument, baten en profijt daar toe staande, voor sijn leven mits hij zich wel en lofelijck quijte zoals een goet en getrouw secretaris betaamd, de reglement stipt naleeft, etc, etc. Brief aan Staten Generaal.

Tekenen: J van Oosterwijck, Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 173 dd 7 september 1725

Compareert Lucas Rijsterborgh, inwoner van Dinter, die op verzoek van Johan van Oosterwijk, drossaard alhier, dat op 18 augustus l.l. na de middag met de drossaard is komen rijden, naast het huijs van Corstiaen Gerits Beijvelt, inwoner alhier, en op straat de hond van Beijvelt gesien te hebben ongeknuppelt en ongejuckt. De drossaard zei tegen de zoon van Corstiaen dat hij de hond 14 dagen terug ook al zo had gezien, en hem daarover becalangierden,

Tekenen: J v. Clootwijck, Jan Jacob Langes, J de Booij, secr.

 

Blz 175 dd 7 november 1725

Abraham Hubert als voogd over Jacob Dirk Cremers zoon van wijlen Herman Cremers, en zodoende het recht van collatie hebbende van de vorsterije van de HH en stellen aldus aan Cornelis Sterckman, zijnde een litmaat van de ware gereformeerde religie, tot vorster. Tegen betaling van 10 gulden per jaar, en het gratis werken voor de familie Cremers. Brief van Staten Generaal over de benoeming.

Tekenen: J de Booij, secr.

 

Blz 177 dd 11 mei 1726

Compareert Hr. En Mr. Abraham van Mil, advocaat alhier, en Hr. En Mr. Thomas van Mil, medicine doctor wonend te Den Bosch, verklaren dat Johan Tonies van Tuijl heeft afgelost een jaarlijkse pacht van 1,5 sack rogge gaande uit zekere perceel hier te Nuland, gelegen op de Wolfsdijck, genoemd den Clamp.

Tekenen: Abraham van Mill, Thomas van Mill, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 179 dd 20 mei 1726

Schepenen verklaren op verzoek van Johan Theodorus Lemmingh, Simon Diercx en  Jan Gooijers, eigenaren van enige percelen land genaamd Pelshof te Nuland in de buijtendijkse landen, dat in de jaren 1709 de meeste granen door de harde vorst en groot water zijn bedorven, de landrijen opnieuw besaeijt sijn moeten werden, en dat mede in de jaren 1720 en 1721 door de Ho: Mo: aan de ingezetene kwijtschelding van verpodningen en beede door de overloop van het water, verder dat er door de groote droogte en vorst van de jaren 1723 en 1724 de verpondingen opnieuw zijn geremmiteerd, dat in die jaren door het onmachtig zijn te betalen, afgeschaft is de betaling der personele quotisatie, tiende verhoging, oortjens per gulden op de verpondingen, idem voor de tijd van 10 jaar de helft van het hooftgelt, met den impost op de kleijne specien, dat in het huidige jaar 1726 door het langdurige hoge water het gesaeijde winterkoren op de buijtendijkse landerijen is verdronken en vergaan, moest opnieuw besaeijt worden,

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 181 dd 4 juni 1726  verkoop

Onder deze voorwaarden heeft Gerardus van Woestenhof als wettig man van Anneke van der Horst, wonend binnen Den Bosch, op een verhoging doen inzetten seker huijsinge met 4 lopens land in de Heelsenhoek tussen west  erve Henderske weduwe Willem Jonghmans of haar kinderen, oost Simon Gerits Bosch strekkende van de gemene Santstraat tot zuidwaarts op de straat van het gemeene ven.

Verder 4 stukken land onder Rosmalen, opt Heeseijndt, ter plaatse genoemd opt Sant., groot 7 lopens, oost de kinderen Jan Willemse, west Vrouwe van Geffen, strekkende van de gemeene straat tot op de erve Corstiaen Bijvelt. Hieruit te vergelden allerlei lasten van 6 gulden en nog 14 stuijvers per jaar aan degene die er recht op heeft en nog aan de Heer Hibelet restant schuld van 30 gulden.

Ingezet door Reinier Plenus voor 125 gulden, met 125 slagen, hij heeft het.

Tekenen: Seger Joosten, Jan Jacob Langes, J de Booij, secr.

 

Blz 185 dd 20 juni 1726  afgaan van tocht

Compareert Johan van der Horst, weduwnaar van Ijken van der Ven, wonend te Esch, afgaan van tocht in 1/3 van 4 hont te Nuland gelegen opt Voorst Nuland, de andere delen competeren de erfgenamen van de Heer van Lier, en van de weduwe Jan van Weert, bovennaast de Heer van Nuland, benedennaast de Armen van Geffen, schietende van de Etteringsgraaf tot het Weteringske voor zijn dochter Anneke thans getrout met Gerardus van Woestenhof, wonend te Den Bosch.

Tekenen: Jan van der Horst, Jan van der Ven, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 187 dd 27 juni 1725 ondervraging

Door drossaard Johan van Oosterwijck,

 1. Pieter van de Ven, 21 jaar
 2. Hendrick Tunnis Jorissen, 22 jaar
 3. Willem Dircx Vorstenbosch, 21 jaar
 4. Adriaen Ariens van Roij, 22 jaar
 5. Adriaan Tunnissen, 20 jaar
 6. Geertruij Melissen, 23 jaar
 7. Lambert Wouter Driessen, 26 jaar
 8. Geerit Corstaen van Gogh, 22 jaar
 9. Jan Tonisse, 24 jaar
 10. Gerardus Corstiaen Bijvelt, 23 jaar
 11. Willem Sijmen Dircx, 24 jaar

Alle 11 mensen waren afgelopen zondag de 23e j.l.  in de herberg Job Wouters alhier.

Ze hebben allemaal in het gezelschap te hebben gezien de beide zonen Gijsbert en Geerit van Jan Dirck Spierings, Gijsbert Soone Andries Gijsberts, Gerrit Lemme, alle inwoners alhier.

De laatst genoemde 4 zouden woorden en krakeel gekregen hebben

1e was in de keuken hoorde wat rumoer, zonder te weten wat er speelde.

2e stond voor de deur, idem

3e zag dat Gijsbert Jan Dirck Spierings en Gerrit Lemme kwestie en krakeel kregen overt dansen, Gijsbert sloeg Gerrit Lemmingh tegen zijn hoofd. Verder weet hij van niet want hij liep de kamer uit.

4e zag bovenstaande ook, dat na de klap Gijsbert Driesen van Grinsven de kamer binnenkwam met Geerit Lemmingh met de messen in de hand heeft sien vechten, waarop Adriaan weg ging uit het huis

5e verklaart als 3e

6e zag dat Lemmingh een mes in de hant had, wie er verder een mes had weet hij niet

7e, 8e en 10e weet van niets

9e verklaart als voorgaande, had hen met messen gezien

11e verklaart van niets te weten, hij was door zijn arm gesneden, maar weet niet door wie.

De zonen Spierings en Gijsbert van Grinsven zouden met Lemmingh gevochten hebben, de vraag is wie Lemmingh verwond heeft?

1e zag alleen dat Lemmingh gekwetst was

2e stond met Lemmingh in de gang van het huijs te praten toen Gijsbert van Grinsven met het mes in de hand uit de keuken kwam en twee keer Lemmingh aanviel, naar hem sneed en later in het licht zag dat Lemmingh in zijn aangezicht en over zijn hand gekwetst was. In huijs hoorde hij gewoel en gevecht, er werd over de vloer gesneden dat de voncken er vanaf vlogen

3e tot en met 11e weten van niets.

Wat weten ze verder nog?

1e hoorde vertellen dat Gijsbert van Grinsven Lemmingh gekwetst had

2e wist dat Lemmingh zich met zijn bloot mes verweerde tegen van Grinsven en Gijsbert Spierings en dat de vechtende werden gescheiden

3e Ging weg bij de ruzie en zag later dat Lemmingh gekwetst was

4e hoorde dat er ruzie was en de messen tegen de solder vlogen, zag later de gekwetste Lemmingh

5e, 6e idem

7/8 idem

9/10 en 11 hadden gehoord dat Lemmingh gekwetst was door 2 of 3 mensen

Tekenen: Jan Jacob Langes, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 194 dd 7 juli 1726 Ondervraging

Door Johan van Oosterwijck drossaard, van

 1. Lambert Jansen van Bocxtel, 23 jaar
 2. Jan Jansen van Crijl, 28 jaar
 3. Adriaan Jansen Heeren, 26 jaar
 4. Jan Gijsbers van Vught, 45 jaar
 5. Jan Lambers de Wert , 26 jaar
 6. Simon tunnisse van Nulant, 18 jaar

Ze waren allemaal j.l. zondag in huis en herberg van Job Wouters

Ze hebben allemaal in het gezelschap te hebben gezien de beide zonen Gijsbert en Geerit van Jan Dirck Spierings, Gijsbert Soone Andries Gijsberts, Gerrit Lemme, alle inwoners alhier. De 4e heeft niet Geerit Spierings gezien.

De laatst genoemde 4 zouden woorden en krakeel gekregen hebben

1e zag dat Gijsbert Jan Dirck Spierings en Gerrit Lemme kwestie en krakeel kregen, Gijsbert sloeg Gerrit Lemmingh tegen zijn hoofd.

2e hoorde rumoer en zag later Lemmingh met een mes uit het huijs komen, hij was gekwetst.

3e en 5e weten van niets

4e hoorde de ruzie en gijsbert Spierings zeggen tegen Lemmingh “ick sou met u wel dansen wasset achter den dijck”, waarop Lemmingh antwoorde “en ick met u wel”. Toen sloeg Gijsbert Lemmingh voor zijn kop.

6e zag ze ruzie krijgen en met de messen naar elkaar snijden

De zonen Spierings en Gijsbert van Grinsven zouden met Lemmingh gevochten hebben, de vraag is wie Lemmingh verwond heeft?

1e verklaart als anderen hiervoor

2e weet van niets

3e zag Gijsbert van Grinsven met het mes in de hant

4e zag ze vechten, maar weet niet of hij messen gezien heeft, hij vluchte de kamer uit kwam gijsbert van Grinsven tegen, tegen wie hij zei “overvalt hem (=Lemmingh) met u bijdeoff met den hoop niet, verders weet hij van niets

5e zag dat Gijsbert Spierings in het backamerken getrokken werd om de vechtende te scheijden, en zag hem daar met het mes in de hant.

6e zag alleen de gekwetste Lemmingh.

Verder weten ze van niets.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 199 dd  24 juli 1726 ondervraging

Van Jacob Driessen van Grinsven inwoner alhier, oud 25 jaar, door Drossaard Johan van Oosterwijck, verklaart op zondag 23 jun i in de herberg van Job Wouters te zijn geweest, zag daar de beide zonen van Jan Dirck Spierings en Gerrit Lemmingh. Hij was buiten de kamer, hoorde enig gewoel maar wist niet wat er aan de hand was. Hij is op het rumoer de kamer ingegaan en zag Lemmingh met een bloot mes staan, later stonden Lemmingh en Gijsbert Spierings in de keuken met messen in de hand. Om ongelukken te voorkomen is hij tussenbeide gekomen,

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Joost Hanegraaf J de Booij, secr.

 

Blz 201 dd 24 juli 1726  ondervraging

Van Jan Willem Clasen, oud 22 jaar,  doorJohan van Oosterwijck, drossaard, verklaart op zondag 23 juni in de herberg van Job Wouters te zijn geweest, en zag daar ook de 4 mannen, waarvan Gijsbert Spierings en Johan Lemmingh ruzie kregen, zonder te weten waarover. Gijsbert van Grinsven en Gerrit Lemmingh stonden met messen tegenover elkaar en naar elkaar sneden, hij zag nog anderen mensen met messen staan, zoals Hendrick Teunis Jorissen.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 204 dd 24 juli 1726 Ondervraging

Van Gerrit Lemmingh, oud 19 jaar, was dus ook in de herberg, in gezelschap van 2 broers Spierings en Gijsbert van Grinsven. Verklaart dat hij verzocht te mogen dansen in de herberg, waarop Gijsbert Jan Dirck Spierings zei “ick wou met u agter het somerhuijs of achter de somerdijck wel eens dansen” en hij antwoordde “als gij wilt”. Daarop sloeg Gijsbert Spierings hem voor zijn kop. Daarna werden de vechtende gescheiden, waarop Gijsbert van Grinsven met zijn bloot mes in de kamer kwam, en op Lemmingh aanviel, maar door het gezelschap werd tegen gehouden, ging weer uit de kamer en stond in de gang te praten met Hendrik Teunis Jorissen en van Grinsven hem weer aanviel met zijn mes en hem sneed in aangezicht en hand, waarna hij in de keuken opnieuw werd aangevallen door Gijsbert van Grinsven en Gijsbert Spierings, ook daar kwam het bijzijnde gezelschap tussen beide.

Tekent: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Joost Hanegraaf J de Booij, secr

 

Blz 206 dd 25 september 1726 verhuring

Condities waaronder Johan van Oosterwijck lasthebbende voor Hr Cornelis Speelman, Heer van Nuland, verhuurt aan Lambert Sepen Weijgergancx van een sekere hoeve en landerijen gelegen binnen Nuland bestaande uit:

-       huis, schuur, verkenskot en bijgelegen teulland

-       acker teulland aan schotsheuvel

-       een acker ook daar gelegen

-       acker teulland met een houtbosje bij de hoef

-       4 lopens en 5 roeden op de Wolfsdijk

-       Mergen weiland op het Groot Hoog

-       2 mergen weiland gekomen van Aert Franssen

-       Den elscamp neffens de steegh en voornoemde 2 mergen , de heer laat wel het schaerhout in de Elscamp kappen(…), in ruil mag hij een weijcamp naast de kerkenvoetpad een jaar gebruiken

-       2 mergen te langst overt Nuland

-       8 hont te langs overt Nuland

Voor de tijd van 6 jaar, voor 122 gulden, met 4 koppelen hoenderen,

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Jan Jaocb Langens, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

 

Blz 211 dd 23 oktober 1726

Compaereren Wouter van Meeuwen, Hendrick van der Heijden, deze laatste is particulier geauthoriseert om op sight en sorge tegen het violeeren en stroopen der jagten van de Heer van Nuland, en die beide hier op verzoek van Johan van Oosterwijck, drossaard, verklaren dat zij op 17 oktober 1726, op order van de Vrouwe van Nuland op jacht zijn gegaan, om een schotel wild te schieten voor haar. Komende in de hooi of grasvelden gelegen onder Heesch Vinkel, sijnde de jagt van de Heer van Nuland, kwam bij hen de Heer Johan Baptistus van Niel, die vroeg of de jacht goed was, en seggende ook dat de Heer van Heeswijk dit kwalijk zal nemen, dat gij hier jaagt. Wouter van Meeuwen antwoordde “dit is de jagt van mijn Heer en daar laat ik mijn meester voor sorgen”. Van Niel vertrok en kwam kort erna terug met een snaphaan. De beiden mannen zeiden “dat is niet te lijden” en Van der Heijden zei “ik sal hem na sijn acte vragen of hij mag jagen en anders hem becalangeeren”. Van Niel zei nog tegen van der Heijden: “kom met mij alleen”, die echter zei “Ick heb met geen rusingh van noode, daer laat ik mijn heer en meester voor sorgen”.

Tekenen: Jan van der Ven Seger Joosten j de Booij, secr.

 

Blz 213 dd 28 october 1726

Compareert Marcus Peeres, deurwaarder, geauthoriseert door de Staten Genraal en door Schepenen van Berlicum dd 3 juli 1726 en nemen in arrest alle goederen van Henderske weduwe Willem Jonghmans, inwoonster alhier, om een jaarlijkse erfelijke chijns van 4 ponden tot 28 stuijvers op te verhalen, gelooft bij de erfgenamen van Peter Eijmgaerts van Nuland en veragtert sinds 1685, inclusieve met de kosten daaromme gedaan.

Tekenen: Jan Jaocb Langes, Joost Hendrick Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 214 dd 1 november 1726

Compareert voor schepenen Joan aant Hoogh als administrateur van de legaten van Antonis Aent Hoogh, aan de armen van Nuland, volgens testament voor schepenen van Nuland dd 24 november 1691, waaronder twee capitale lasten ten laste van de gemeente van Nuland, de ene van 400 gulden dd 2 april 1674 en de andere van 600 gulden dd 8 mei 1677. Hij kan de brieven niet meer vinden en heeft aan de schepenen een verklaring gevraagd en gekregen. De secretarije is in de jaren 1689 afgebrant, waarbij veel papieren afgebrant zijn.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jaocb Langens, Seger Joosten, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

Blz 217 dd 1 november 1726

Compareren Peter van Creijl en Jan van Vugt, Armmeesters van Nuland, dat de gemeente een schuld van 100 gulden heeft, kunnen ook de constitutie brief niet meer vinden, waarop de schepenen de borgemeesterrekeningen hebben onderzocht en bevonden dat de rente elk jaar betaald werd vanaf 1695 en het kapitaal nog intakt is.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jaocb Langens, Seger Joosten, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

Blz 219 dd 1 november 1726

Compareren Corstiaen Gerits Bijvelt, verklaart dat de gemeente een schuld van 250 gulden heeft, waarvoor de rente door de borgemeesters werd betaald, hij kan ook de constitutie brief niet meer vinden, waarop de schepenen de borgemeesterrekeningen hebben onderzocht en bevonden dat de rente elk jaar betaald werd vanaf 1695 en het kapitaal nog intakt is.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jaocb Langens, Seger Joosten, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

 

Blz 221 dd 14 december 1726

Condities waaronder

- Antonie Peter Jan Claesen, wonend alhier,

- Jan Heesackker als man en momboir van Geertruij Peter Jan Claessen,

- Deelis Claassen wonend te Lith, gehuwd geweest met Jenneke Peter Jan Claessen, ook voor zijn kinderen,

- Hendrick de Bie wonend te Geffen gehuwd met Henderske Peter Jan Claessen,

- Jan Adriaan de Jongh in huwelijk hebbende Catholeijn Peter jan Claessen

- Matthijs Wellens gehuwd met Jenneke Peter Jan Claesse

- Hendrik van den Dungen als moedelijke oom en momboir van de kinderen van Lambert Peter Jan Claessen verwekt bij Willemke van den Dungen

Om te verkopen, geauthoriseert door drossaard en schepenen van Nuland dd 10 december 1726 van goederen en land te Nuland en Geffen

 1. huijsinge, hof met 7 lopens en 27 roeden aangelegen land met voorpotingen en houtgewassen, gelegen te Nuland aan de Loonse Straat, noord: Willem Clasen, zuid Gijsbert Wellens, strekkende oostwaarts van de Molengraafse Hoeve tot west de Loonse straat. Te vergelden hieruit 9 vaten rogge aan Kerk van Geffen, 6 vaten aan de armen van Geffen, 1-1-0 aan de Armen van Nuland, een capitale som van 200 gulden aan NN Pompe, capitaal van 100 gulden aan Juffr. Van Berckel tot Den Bosch. Laatste huurder was Antonie Teunissen. Ingezet door Hendrik van den Dungen op 60 gulden, gemijnt op 81 gulden door Gerrit Jan Quack met 15 slagen. 10 slagen Peter Eijmbers van Creijl, koper!
 2. 2 hont hooiland te Geffen in de groote Hooijvree, sijnde de helft van eens tuk van 4 hont, ongedeelt met Jan Lambers van Boxtel, bovennaast Convent van de Clarisse, benedennasst het gemeene land, strekkende van erve Jan Dirck Spierings,  tot op de varsengraaf. Ingezet door Antonie Peter Jan Claessen op 20 gulden, gemijnt op 26 gulden door Jan Lambers van Bocxtel, met een slag. 2 Slagen Jan Dirk Spierings, die aangeeft het gekocht te hebben voor hemzelf en voor Jan Lambers van Boxtel.
 3. Meubilaire goederen:

-       een beddekoets staande in de keuken van het huis, naast de gang, gemijnt door Claes Vos op 2-12-0  ( betaald aan Antonie Peter Jan Claessen)

-       een beddekoets op de geut, met een kast staande in de keuken, gemijnt door Cornelis Sterckman op 1-2-0

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Joost Hanegraaf, J de Booij.

 

Blz 232 dd 26 januari 1727, fol 107v.

Erfdeling (copie) voor schepenen Jan van der Ven, president en Johannes van Clootwijck.

Compareren

-       Willem Bijvelt, borger en Coopman te Den Bosch,

-       Jan van Lith gehuwd geweest met Maria Bijvelt, Hendrik van de Ven gehuwd met Aeltje dochter Jan van Lith en genoemde Maria Bijvelt

-       Willem van Grinsven inwoner en borger van Den Bosch en Jan van den Bosch gehuwd met Jenneke van Grinsven, bierbrouwer te Heese onder Rosmalen, beiden kinderen van Mathijs Gerrits van Grinsven en Aeltjen Bijvelt 

Kinderen en kindskinderen van Jan Hendrik Simons Bijvelt en Henderske Willem Gerits van Rooij, in leven egtelieden en inwoners van Nuland,

Lot  1: Willem Janse Bijvelt:

 1. huijsinge en hof onder rosmalen, nu bewoont door Jan Seelen, gelegen tussen erve noord: Annabel van der Cappelle, zuid: Corstiaen Bijveld, oost: Gemene straat, west: erve Corstiaen Bijveld
 2. half stuk teulland ongescheiden en ongedeeld met Adriaan Roelof Gloudemans, ook onder rosmalen, groot 2 lopens, 33 roe gelegen tussen erve oost: Corstiaen van Gogh, west: Metje Peter Vosse, "wilhelmense wegh" en gemeene weg
 3. helft in perceel teulland onder Rosmalen "den Bies" groot in geheel 6 lopens ( andere helft van Jan van de Bosch, gelegen tussen erve Jan van den Bos, Zomerdijk "in gedeelte binnen de somerdijck tussen denselve en hof van Gerrit Pels met de eijcken bomen op den somerdijck, welke dijck ook onderhouden moet worden.
 4. Weijcamp te Nuland "Leckerenbeet" groot 2,5 mergen gelegen tussen erven oost: kerkenhoogh, west: kinderen Peter Hendrick Bijveld, hoogenwegh en Armencamp, ten laste hiervan 15 voeten kepkensdonck
 5. Mergen hooij of graslant te Nuland "te langst over 't nuland gelegen" tussen erve west: Corstiaen Gerrits Bijvelt, oost: Kerk van Geffen, Etteringsgraaf, hoefgraaf. Hieruit onderhoud: 6 voeten kepkensdonckdijk, waaraan het gelegen is.
 6. Halve mergen "achter opt nuland" gelegen tussen erve oost: Heer van Nulant, west: Adriaan Florisse van Uden, middelst Nuland, hoefgraaf: hieruit onderhoud 3 voeten kepkensdonckdijk
 7. mergen hooijlant "onder rosmalen gelegen in de bagijnevree" sijnde het ooste walstuk in camp van 4 mergen gelegen tussen erve west: Heer Mus, oost Geefhuijs van Den Bosch, oost den hoefgraaff, weteringhske, hieruit onderhoud 6 voeten kepkensdonkdijk
 8. 7 lopens, 3 roeden binnen Nulant "op de ackers" gekomen van Gerrit Willems van Rooij, gelegen tussen de erve : oost en west: erve Antony van Nulant, noord: gemene straat, zuid: erve Lourens Janse van Dinther.
 9. Schepen schuldbrief fl 350,-. Opgenomen door Jan Hendrik Lambers te Schijndel
 10. 100 gulden contant

uit dit lot: jaarlijks fl 6,-. aancomptoir van rentmeester Tengnagel, een gewin en St Maartenchijns van 0-10-0 aan de Heer Ghistelles,

 

Lot 2: voor Jan van Lit en diens dochter Aaltje nu gehuwd met Hendrik van de Ven

 1. Huijsinghe, hof en land, groot 12 lopens 41 roe te Nuland omtrnet "molenheijtje", gelegen tussen erve oost: Hendrik Jan Geurts, west: Jan Jacob Langens en Corstiaen Bijvelt, zuid: het heijken, noord: erve Adriaan Franssen en gemeene weg
 2. Perceel teulland te Nuland "Heesenwerf"groot 3 lopens, 10 roeden gelegen tussen erve oost: Jan van der Ven, west: Jan Jacob Langens, zuid: Heer van Nuland, gemeene steegske
 3. 2 lopens en 30 roe teullant te Nuland, gelegen "op de ackers" gekomen van Adriaan Wouters, gelegen tussen erve oost: perceel teullant derde lot, west: juffr. Splieshof, zuid: rijweg, noord: santstraat
 4. Houtbusseltje te Geffen "Bergeijnt" tussen erve zuid: gemeene bredenweg, noord: kinderen Jeroon Gerrits, west: armen van Geffen, oost: uijtwegh
 5. 13 hont weijlant te Nuland "op kerkenhoog" tussen erve oost: Jan van den Bos, west: Gerrit Peters van Gemonde, zuid: Nulantse straat en erve Adriaan Fransse Hoecx, noord: Hoogenwegh: Hieruit onderhoud betreffende stuk kepkensdonkdijk
 6. 8 hont hoijlant te nuland "voor en midden opt nuland" tussen erve bovenwaarts Jan van der Ven, benedenwaarts: Maria Quack, Etteringhsgraeff, Achterst Nulant: hieruit onderhoud 8 voeten kepkensdonkdijk
 7. halve camp hooijlant in de "korte hoeven "te Nuland, "tende de nulantse kooij"genaamd den "bouwencamp" Andere helft is van Dhr. Johan van Oosterwijck, drossaard van Nuland tussen erve west: Heer van Nulant, oost: Erfgenamen Heer Casterius, zuid: Nulantse Kooij, noord: erfgenamen Jan Boudewijns van Tuijl
 8. fl 427,-, ten laste van Corpus van Nuland

Uit dit lot:

-       zak rogge aan armen van Nulant

-       vat en drie kannen rogge uit den "Heesenwerf" in een meerdere pacht aan de armen van nuland

-       aan armen van nulant 2 stuijvers en 12 penningen in een meerdere pacht

-       aan de armen: vat rogge uit land van Adriaan Wouters.

-       14 stuivers aan het H. Antoniusgilde te Nulant

 

3e lot Willem van Grinsven en Jan van den Bos:

 1. perceel teullant te Nuland " op de ackers" 7 lopens en 9 roeden, gelegen tussen erve west: Jan van Lith, oost: Jan Jacob Langens, noord: Gerrit Peters van Gemonde en gemeene Santstraat, zuid: gemeene weg
 2. camp weijlant te Nulant , 4 mergen en 2 hont gelegen tussen erve oost: Corstiaen Gerrits Bijvelt, west: Heer Plenus, zuid: Nulantse straat, hoogenwegh Hieruit onderhoud 26 voeten kepkensdonkdijk en 1.5 voet ortense maasdijck
 3. 5 mergen hooijlant te Nulant "den eijckenman" opt "agterst nuland" gelegen tussen erve oost: Heer Casterius, west: Weduwe Antonie van Nulant, zuid: middelst nulant, noord: hoefgraeff. Hieruit: onderhoud 30 voeten kepkensdonkdijk en hoefdijk
 4. fl 600,-. Contant

 

Ongedeeld blijft

-       som van fl 700 ten laste van corpus van Alem

-       som van 150,-,. Ten laste van Symon Dircks en Matijs Wellens

Handtekeningen: Willem van Bijveldt, Jan Jan Jan van Lit, Willem van Griensven, Jan van den Bos, Jan van der Ven voor de Hr Officier

 

Blz 253 dd 28 januari 1727

Compareert Roelof Vos en zijn vrouw Maria Hendrik Jansse, wonend te Heese onder Rosmalen, die op verzoek van Willem Heijkants, wonend te St Oedenrode, verklaren dat zij ca. 3 jaar geleden voor knecht en meijd hebben gewoond bij Heijkants, in die tijd werd er door Jan Meijs, meester timmerman wonend te Halder een back trogh gelevert en hoorden ze Meijts zeggen tegen Heijkants dat als hij de woning door hem liet optimmeren, dat de trogh niet betaald hoefde te worden, waarop de vrouw van Heijkants op de wijcoop nog enige kannen bier tapte.

Tekenen: Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Andries van Grinsven, J de Booij

 

Blz 256 dd 5 februari 1727

Compareert Willem van Grinsven, inwoner en borger van Den Bosch en Jan van den Bosch, bierbrouwer wonend te Heese onder Rosmalen, als man en momboir van Jenneke van Grinsven, kinderen van Matijs Gerarts van Grinsven en Aeltje Bijvelt, en kindskinderen van Jan Hendrik Sijmons Bijvelt en Henderske Willem Gerits van Rooij, hare grootvader en grootmoeder, en maken deze erfdeling, volgend op de eerdere deling dd 26 januari 1727 ( zie boven),

Eerste lot: Willem van Grinsven

-       perceel teullant te Nuland " op de ackers" groot 9 lopens den, gelegen tussen erve west: Jan van Lith, oost: Jan Jacob Langens, noord: Gerrit Peters van Gemonde en gemeene Santstraat, zuid: gemeene weg

-       5 mergen hooijlant te Nulant "den eijckenman" opt "agterst nuland" gelegen tussen erve oost: Heer Casterius, west: Weduwe Antonie van Nulant, zuid: middelst nulant, noord: hoefgraeff. Hieruit: onderhoud 30 voeten kepkensdonkdijk en hoefdijk

-       Capitale som van 200 gulden aan contanten uit het capitaal van 600 gulden.

Tweede lot: Jan van den Bos:

-       camp weijlant te Nulant , 4 mergen en 2 hont gelegen tussen erve oost: Corstiaen Gerrits Bijvelt, west: Heer Plenus, zuid: Nulantse straat, hoogenwegh Hieruit onderhoud 26 voeten kepkensdonkdijk en 1.5 voet ortense maasdijck

-       een som van 400 gulden uit het capitaal van 600 gulden,

Tekenen: Willem van Grinsven, Jan van den Bosch, Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 263 dd 25 februari 1727 verkoping

Condities waaronder Gerrit Peters van Gemonde man en momboir van Aeltje Jansen van der Pol heeft laten inzetten 13 hont weiland gelegen op het Kerckenhoog te Nuland, tussen oost Erve Jan van den Bos, west Arien Franse, schietende van de erve Adriaan Franse tot op den Hoogenwegh. 

Hoogsel in huijs van Johannes van Clootwijck. Ingezet door Jan van den Bos op 290 gulden, met 60 slagen, gebleven aan Jan van den Bosch.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 268 dd 24 april 1727

Compareert Jan Jansen van Lith inwoner van Nuland, verklaart dat de regenten van Nuland aan hem hebben betaald 150 gulden, ten laste van het corpus gestaan, volgens schult brief voor de schepenen alhier ten behoeve van Jan Hendrik sijmens dd 10 april 1652, registratie comptoir der bede no. 28, aangekomen uit de boedel van  de weduwe Jan Hendrik Sijmens,

Tekenen: Jan Jansen van Lith, Jan van der Ven, j v Clootwijck, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Gijsbert Wellens, J de Booij.

 

Blz 271 dd 24 april 1727

Compareert Jan Jansen van Lith, inwoner van Nuland, verklaart dat de regenten van Nuland aan hem hebben betaald 74-16-14 in mindering op een schuld van 77-7 gulden, ten laste van het Corpus van Nuland, volgens schepen schuldbrief ten behoeve van Jan Hendrik Sijmens, dd 15 november 1668, comptoir der bede onder nr. 29 ingeschreven. Aangekomen uit de deling van Jan Hendrik Sijmens,

Tekenen: Jan Jansen van Lith, Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij

 

Blz 273 dd 10 mei 1727

Compareren Peter van Creijl en Jan van Vught, Armmeesteren der HH Nuland, hebben belooft aan de armen tafels van St Michielsgestel, dat als Jacomeijn Claessen van Erp, geboren alhier of haar kinderen uit het huwelijk met haar tegenwoordige man Matteeus Handrick Teeuwens, binnen de 5 eerstkomende jaren tot armoe mochten komen, dan zal de helft van de kinderen onderhouden worden door Nuland, met een totaal van 100 gulden,

Tekenen: Peter van Creijl, Jan Gijsberts van Vught, Joost Hendrick Hanegraaf, Andries van Grisnven, J de Booij.

 

Blz 275 dd 3 juni 1727

Compareren  Huijbert Samson en Catharina van der Plas, egtelieden, wonend te Nuland, geven te kennen dat per contract dd 1 (?)  juni 1725 hebben verkocht en op 2 april 1726 voor borgemeester, schepenen en Raad van de Stadt Wageningen hadden gecedeert en getransporteert de som van 250 gulden aan Rutger van der Plas, procureur binnen Wageningen, half broer van Catharina, alle hunne goederen, rente, actien en crediten gedevolveert ende gesuccedeert aan Catharina vand er Plas, uit hoofde van Joan van der Plas en Margaretha van Zwijsen (?), haar vader en moeder, o.a. de partijen van rente hier na verclaert, te weten het negenste  of sulcx part die haar competeert, in een rente van 38 ponden schuldig bij Steven Lemoisne, op een bunder lants gelegen tot ’t Maercke palende aan den Bos van Enghien aen Nicolaes Laureijs en Marten Paternoster

Item in een andere rente van 22 ponden, 17 grooten, ses penningen, schuldig bij Hubert Hamijs, op sijnhuijs en erve gelegen tot Leckenaije binnen Maercke palende met 2 zijden aen Francissius le Clerck en aan de Heeren Straten

Item in een rente van 17 ponden, 18 grooten en 9 penningen schuldig bij de Heer de Bus op een bunder land te Leckernaeije onder Maercke, palende a Carelsoil  ende aan de Herenstraten. De gelden zijn genampteert aan handen van Paul Martill, maijer van Maercke. Zij machtigen nu Heer Leverd  Advocaat van de souvrainent Raede van Bergen ende griffier van zijn koninklijke majesteit llenhoven van de provincie van Henegouwen, en Adriaan van Droogenbroeck officiael van den Heer Leverd om zicht ecompareren voor de Maijer van Maercke. Etc. Met goedkeuring van de broers en zussen Nicolaas, Hendrick, Geertruijde van der Plas.

Tekenen: merk Huijbert Samson, Merk Margaritha van der Plas

J v Clootwijck, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 280 dd 9 juni 1727

Compareert Jan van Davervelt, meester chirurgijn tot Berlicum, die op verzoek van Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair, wonend alhier, verklaart dat op 2 juni tegen den avond per expresse is gehaald geworden ten eerste aan het huijs Duijnendael, en daar Plenus gekwetst heeft gevonden, die een steek onder zijn rechter oog had, opt oogbeen, omtrent een vinger breet onder het oog, deze verbonden heeft en hoorde zeggen dat de Heer Ingenjeur Draeck dat hem toegebracht had, daags erna kwam er een gezwel bij het gekwetste oog, dat Swart werd en zich van tijt tot tijt vermeerderde,

Tekenen: Jan van der Ven, loco officier, Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf, J de Booij.

 

Blz 281 dd 18 juli 1727 ondervraging

Op verzoek van de Heer Plenus van de Heer Johan van Davervelt, meesterchirurgijn tot Berlicum, schepen van Berlicum, gearresteert op de waarheijt te geven

Verklaart dat hij op 3 juni op de middag gegeten heeft op huize Duinendaal, waar ook aanwezig waren de Heer Rooijers, luijtenant in t regiment van haers holte guarnisoen houdende te Den Bosch, de Heer Nicolaas Perdijck, en de Heer Johan Winterrooij luijtenanten in het regiment van Volckershove.

Ze werden ingehaalt en verwelkomt door Plenus aan tafel en hebben daar lange tijd gediscoureert over seeckere kwestie en voorval dat daags tevoren gepasseert was, tussen de heer Hendrickus Draeck, ingenjeur ende capiteijn van de pontons, en Plenus aant huijs van de Heer Pardijck.

Rooijers zei daarbij “dat geval is nog al redelijk gelukkig afgelopen, want soo ick het niet hadde gedaan en den degen van Draeck omhoog hadde geslagen met mijn arm, hij hadde u naar alle apperentie dood gestoken”.

Tekenen: J v Clootwijck, Andries van Grinsven, J de Booij

 

Blz 285 dd 21 juli 1727

Compareert Cornelis Sterckman, vorster alhier die geauthoriseert door Johan van Prooije, collecteur der verpondingen in arrest te nemen de goederen

1)    van Johannes van Clootwijck, wegens een schuld aan de verpondingen en koningsbede over 1723, 1724 en 1725 tesamen 7-2-2,

2)    ten name van Anneke Jacob Corsten competerende Jan Poulusse int vinckel vanwege een zelfde schuld over de jaren 1722/1723/1724 en 1725 van 6-17-14

Tekenen: Jan van der Ven, Andries van Grinsven, J de Booij, secr.

 

Blz 286 dd 14 augustus 1727

Memorie van de regenten van Nuland ter obedientie van de resolutie dd 25 juni 1727 van de Hoge Overheid ter weering der excessen welke begaan worden door de officieren in het declareren ten laste van de gemeentens, … waarbij oordelen den officieren niet meer te competeren voor het tractement als hier onder is staande:

-       de officieren moeten beleggen en sorgdragen dat alle dorpsrekeningen behoorlijk worden gepubliceert

-       ze zijn ook verplicht het passeeren en overstaan der selver als die der borgemeesters, collecteurs der verpondingen, beede, hooftgelt, besaijt, hoorngelt, weijnen, bieren, geslaght, cleijne specien, en personele quotisasie, docht ter opzichte deser laatste alle middelen, wanneer weder sullen worden introduceert en vervolgens alle andere bij welke van gemeentes wegen enige ontfang en uitgaaf is gedaan, en daarvoor moesten verrichten waartoe hij gerequireert wordt

-       alle van wegens de gemeente gedane verkopingen van turf vlaggen, hout en verpachtingen der landerijen ordentelijk gepubliceert, de condities goed worden gevolgt, overstaan en assisteren.

-       Het leggen der ordinair rechtdagen

-       Het banck spannen

-       Het eligeeren, verenderen en beedigen van schepenen, borgemeesters, sesters collecteuren, reekenmeesters, geswoorens, en alle andere die in dienst van de gemeente komen

-       Het leggen en begaan van alle schouwen en daarvoor in gevolg geen bannen zijn, het sij door vacatien, ofte wagenvragt of soo gemeente beschouwt werde, niets te declareren dragende egter meede zorg dat gemeen werk niet wel bevonden sijnde ten spoedigsten wierd opgemaakt en gerepareert

-       Assisteren van alle publicatien, resolutien, en alle wat van de koning moet worden afgekondigd (…)

-       Het canvaseeren van leden der regering om gemeentens zaken te verhandelen (…)

-       Het slaan en steken van alle ordonnantiën, examineeren van specificatiën, waartoe hij gevraagd wordt

-       Het formeeren afdoen van alle personele sittingen  en omslaagen en reguleeren en behandelen van alle taxatien die vanwege de gemeente vereijst worden

-       Het dresseeren en overstaan van conditiën van bestedingen van collecteurs

-       Afnemen van alle eden

-       het reguleren van inkwartieren

-       iten doormarscheren van troepen en beraling des wegen te verzorgen en alles wat in tijden van oorlog en vreede nodig is

-       het vigileeren tegens vagebonden, moetwilligers knevelaars, roovers, en brantstigters

-       het order stellen in geval van brant

-       het reguleeren en orderstellen tot bewaring van doorbraken van dijken in hoge watersnood, zoals in voorleden jaar 1725 is voorgevallen

-       het reguleeren en orderstellen van pooten en planten op de gemeentens en daarover de schouwen te doen

-       compareren als er gemeentens zaken behandeld worden door president of regenten in de Raatkamer

-       (etc)

Tekenen: J v Oosterwijk, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan van Boxtel, Jan Hendrik Peters, Geurt Poulus Govers, G van Swaenbergen, Jan Gijsberts van Vught, Geurt Jan Gerits, merk Hendrik van der Heijden, J de Booij, secr.

 

Blz 298 dd 10 september 1727

Schepenen verklaren op verzoek van Maria, dochter Rut Matteijsen van Vlijmen, dat haar broer Gerrit Rutten van Vlijmen inwoner te Rosmalen, opt Heeseind binnen dese HH  is geboren van eerlijke ouders, diens vader is borgemeester geweest, en diens grootvader Matijs Peters lange tijd president en schepen. Gerrit heeft lange tijd in Nuland gewoont.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lambers van Bocxtel, Andries van Grinsven.

 

Blz  299 dd 13 september 1727 testament

Compareert de eersamen Jan van der Ven, president van Nuland, en Hester de Cordt, diens huisvrouw. Jan ligt ziek te bed, onder advies van Gerrit van de Ven, president van Littoijen, broer van Jan van der Ven, Hendrik van der Ven, zijn zoon, Verder Jan aent Hoogh, zijn zwager en Gerrit Verhoeven, zijn neef aangetrout ingezetene van Geffen. Mocht Jan komen sterven dan zal Hester de hele boedel overgeven aan diens kinderen, Hester zal alleen de goederen die van haar kant zijn gekomen kunnen hebben, en de huisraat die zij heeft ingebracht, alle rente die ze op het corpus van Geffen hebben staan, of een som van 15oo gulden ineen. (…)

Tekenen: Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, .. De Booij secretaris van Geffen

In marge heden 19 februari 1728 compareert Hester de Cort, weduwe Jan van der Ven die verklaart betaald te zijn door de kinderen en erfgenamen

 

Blz 301 dd 1 oktober 1727

Schepenen verklaren dat zij op verzoek van de Heer David Ragaij secretaris van de stadt Grave, namens de erfgenamen van de Heer Cremers, hebben gevisiteert en getaxeert de huisjinge, schuer en landerijen van Herman Cremers

 1. een huijs ten oosten van de Kerk met sijn timmerasien, gelinten heijmtingen, en hof daer aan gelegen, met de boomen en plantagien op 450 gulden
 2. een speel of somerhuijs tussen de hof en boomgaert daar ten oosten aangelegen met de boomen, potingen en plantagien op een som van 280 gulden
 3. een klijn bosje ten oosten aan genoemde boomgaart genoemd Costers hoofken, groot 14 roeden op een waarde van 14 gulden
 4. de schuer ana het genoemde huijs over de straat met den Bergh daer aan staende, item het land daar aan gehorende met de huijsplaats van Rut Tijssen met sijne potingen en houtwassen, op een waarde van 275 gulden

Tekenen: J v Clootwijk, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters, J de Booij,

 

Blz 304 dd 25 oktober 1727

Compareerde Cornelis Sterkman, voster gehuwd met Hendriena van Hoeven, machtigt zijn zwager Dirck van der Sluijsen regerend schepen te Rosmalen, gehuwd met Pieternella van Hoeven, beide gesusteren van Gerardus van Hoeven, die onlangs te Den Bosch overleden is, in leven leven woonde te Rotterdam, om te gaan naar Rotterdam en daar namens alle andere swagers en zusters, genaamd Dirck en Johanna van Hoeven,  om alle goederen in te vorderen, van goud of zilver, kleren, gemunt gelt, niets uit te sluiten, die Gerardus heeft naargelaten.

Tekenen: C Sterckman, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr

 

Blz 305 dd 3 november 1727

Compareert Willem Jan Huijbers wonend te Teefelen die verklaart af te zien van zijn erfdeel in de goederen van Rut Wouter Coolen die onlangs te Heesch is overleden, verklaart geen erfgenaam te willen zijn. Hij geeft alles over aan zijn zusters en broeders.

Tekenen: Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 306 dd 15 november 1727

Compareert Joost Jansen Custers, oud borgemeester en inwoner van Heesch, machtigt Jacobus de Booij, procureur tot de Dingbanck tot Heesch, omme alle schulden te innen het zij van zijn borgemeesterboecken dan wel andere.

Tekenen: Jan van Bocxtel, Andries van Grisnven, J v Clootwijck sub. Secr.

Blz 308 dd 19 november 1727

Alsoo Jan Peters van Heesch, inwoner van Nuland, hier onlangs overleden is, nalantende onmondige kinderen genaamd Jan,  Peter, Catharina, Dirriske en Maria, alle verwekt bij Maria Jansen Bosch, benoemen tot voogden Matijs Peters van Heesch, oom via vader, Jacob Jansen Bosch, oom via moeder, wonend te Berlicum

Tekenen: J v Clootwijk, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters.

 

Blz 310 dd  19 november 1727

Onlangs is op 15e november Jan van der Ven overleden, heemraat en president van Nuland, nalatend benevens een andere seekere zoon genaamd Pieter, nog minderjarig, nu heeft zijn broer Hendrik, wilde eigenlijk zaken gaan verhuren, maar dat kan en wil hij niet, nu zijn broer nog onmondig is. Volgens gebruik kan dat pas als hij 2 momboiren heeft en 14 jaar is (?), stelt voor als momboiren Gerrit van der Ven, oom van vaderswege en president tot Littoijen en Adriaan Franse Hoecx, aangetrouwde oom van moederswege, om daarna tot scheiding te kunnen overgaan.

Tekenen: J v Clootwijk, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters, J de Booij

 

Blz 313 dd 19 november 1727 Erfdeling Van de Ven

Compareren

 1. Hendrik van der Ven, inwoner alhier,
 2. Gerrit van der Ven en Adriaan Fransse Hoecx, momboiren over Pieter van der Ven,

Kinderen van Jan van der Ven in leven president en heemraad te Nuland, verwekt aan Geertje Hendrik Bijvelt

1e lot: Hendrik van der Ven

-       huisinghe aan de Nulandse straat met een schop, boomgaertje en 7 lopens en 3 roeden land, met pootingen, houtgewassen, plantagien, gelegen tussen west erve Peter van Berlicum en Gerrit Bastiaens, oost Juffr. Van Esch, schietende van de Nulandse straat tot op den Hogen wegh

-       perceel tuelland, genaamd den halven clomp, 6 lopens en 14 roeden, met potingen en houtgewassen, gelegen tussen west erve Jan Tonies van Tuijl, oost de Clompstraat, strekkende van de wolfsdijk tot op de Nulandse straat

-       streep teulland te Nuland,  2 lopens en 42 roeden west erve Gerrit Bastiaans, oost Peter van Berlicum, strekkende van de Nulandse straat tot op een campke teulland behoorende aan de hof van het genoemde huis

-       perceel teulland onder Rosmalen, groot 5 lopens, genaamd Hillen land, west de Heer Plenus, oost de gemene voetpad, strekkende van de erve van Vrouwe van Geffen tot op de Santstraat

-       campke weilant te Nuland omtrent de Goorsteegh gelegen, groot 14 hont noord de erve Jenneke Weduwe Boudewijn Gielens van Tuijl en Francis van Ravensteijn, oost de Goorsteegh en de seedijck, zuid gemeente land, west ’t Nuland.

-       6 en ¾ hont gelegen te Geffen, in de Weijvree, ene zijde Jan aent Hoogh, andere zijde het gemeene land

-       2 hont hooi of grasland op t Voorst Nuland, bovennaast erve Joost van Goor, benedennaast Erke Jan Willems, strekkende van de Etteringsgraaf tot opt Weteringske

-       ½ van 4 hont hooi of grasland mede opt Voorst Nuland, andere helft behoort aan Jenneke, weduwe Baudewijn Gielen van Tuijl, tussen de Doncken oostwaarts, west de Heer van Nuland

-       Een mergen Agter opt Nuland, oost Antonie Louwrense, west Willem Claesse, strekkende van het middelst Nuland tot op den Hoefdijck

-       Campke hooiland int Sevenvierdeel, groot 2 mergen, genoemd het heuvelcampke, tussen erve oost Erken Jan Willems, west Jacobus van Berckel, strekkende van de hoefdijck tot op erve Mathijs van de Aalsvoort,

-       Campke hooiland te Nuland int sevenvirdel, genaamd het Hamelscampke, gelegen tussen oost Erve van der Keer, west west erfgenamen Jan van Iperen, zuid drosaard de Booij, noord Heer Adriaan van Engelen c.s.

-       14 hont hooiland onder Rosmalen, in de hoeve, oost Heer van Mil c.s., west Heer Pardijk, strekkende van noerd Reijne Kooij tot zuid erve Gerrit van der Ven.

-       Obligatie of schepen schultbrief van 400 gulden, ten laste van Jan Dirk Spierings inwoner alhier voor schepenen van Den Bosch dd 3 december 1715

-       Obligatie van 150 gulden ten laste van Matijs Wellens, dd 7 januari 1720

-       50 gulden ten laste van de erfgenamen Leendert Compeers tot Geffen

Te vergelden uit dit lot:

-       sack rogge aan geestelijk comptoir te Den Bosch van Tengnagel

2e lot: Pieter van de Ven

-       huisinge met aangelegen land, voorpotingen en houtgewas, groot 11 lopens en 22 roeden, gelegen onder Nuland, aan de Wolfsdijck, tussen oost erve Claes Jan Huijbers, west Gijpen hof, strekkende van de Wolfsdijckse straat tot op het weijcampke later genoemd

-       een schuur tegenover het genoemde huijs aan de wolfsdijkse straat, met potingen en houtgewas, 3 lopens en 25 roeden land, oost weduwe Boudewijn Gielen van Tuijl, west Corstiean van Gogh, noord Wolfdijkse straat, zuid erve Peter Eijmbers van Creijl

-       perceel teulland te Nuland, gelegen neven den hof van het genoemde huis, ordinair genoemd Gijpenhof, groot 4 lopens en 18 roeden, met houtgewassen, gelegen tussen oost genoemde huijs en hof, west erve Heer Hubert c.s., strekkende van de Wolfdijkse straat tot op weijcamp van Corstiaen van Gogh.

-       Perceel teulland te Nuland aan de heij, groot 3 lopens, tussen erve west Jan van Lit, oost Corstiaen Bijvelt, strekkende zuid van de erve Heer van Nuland, tot noord op de vaerwegh

-       Een campke binnenweij tenden den hof van het genoemde huis, aangelegen, groot 8 hont, met houtwas en potingen, tussen oost erve Claas Jan Huijbers, west Corstiaen van Gogh, noord de Nulandse straat

-       ½ van een weijcamp van 4 mergen gelegen bij de Hogenwegh, de andere helft behoort aan Wouter van Grinsven, oost Gerrit van der Ven, west Matijs van de Aalsvoort, zuid den Hogenwegh, noord Etteringsgraaf

-       4 hont hooiland opt voorst Nuland, oost erfgenamen Adriaan Wouters, west Jan van Lith, strekkende van de Etteringsgraaf tot op middelst Nuland,

-       2 mergen hooiland te langst overt Nuland, oost erve van het gemeene land, west Jan aent Hoogh, strekkende van de etteringsgraaf tot op hoefdijck

-       ½ van een camp hooiland int sevenvirdel groot int geheel 4 mergen, andere helft aan Adriaan Franse Hoecx, oost Juffr. Ruijs, zuid Matijs van de Aalsvoort, west Arnoldus van de Keer, noord Heer Hubert c.s.

-       Een mergen, 4,5 hont in de gemeijne hoeve te Nuland, tussen oost erve onmondige kint van Claes aent Hoogh, west Willem Bijvelt, strekkende van de Hoefdijck tot op de Agterdijck

-       Mergen hooiland in Rosmalense Hoeven, genaamd  in de Geeren, in een meerdere camp van 4 mergen, noord den agterdijck, west de empelse hoeve.

-       Houtbuske gelegen onder Geffen gelegen in de turfput, groot 45 roeden, west en noord Jan jansen van Tuyl, zuid de Loopgraaf, oost Jenneke weduwe Boudewijn Gielen van Tuijl

Te vergelden:

-       malder rogge aan het Geefhuis genoemd den Heiligen Geest te Den Bosch

-       5 gulden op Geestelijk comptoir van Tengnagel

-       3 gulden aan de armen van Dinther

-       Vat en drie kanne rogge aan de armen van Nuland

-       0-1-8 aan de armen van Nuland

-       Chijns van 6 duijten aan de domeinen tot Lith

Onverdeeld gehouden

-       een schepenschultbrief van 1100 ten laste van Adriaan Cornelissen van Aelst, inwoner alhier, dd 7 december 1726.

-       Obligatie van 500 gulden ten laste van Adriaan Franse Hoecx, inwoner alhier, voor notaris Sterckman dd 12 augustus 1718

Tekenen: J v Clootwijk, loco officier, Joost Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters, J de Booij, secr.

 

Blz 332 dd 28 november 1727

Compareert Reinier Plenus verhuurt aan Simon Dircx

-       seekere hoeve en landerijen gelegen onder Rosmalen genaamd de Malliscamp met huijsinge, schuur, hooilanden, etc. Gereserveert blijft een stuk land naast de heijde aan de hoeve gelegen, reeds door de verhuurder beplant, verkregen uit de boedel van de Heer Santvoort

-       stukje teulland dat hij onlangs bij de hoeve heeft aangekocht, voor 15 gulden, 6 zakken rogge, 4 sakken boekweijt, gereserveert door de heer:  de nieuwe aangetimmerte camer, onder en boven, en de vrije ingang sonder de minste dispositie.

Voor de tijd van 4 jaar.

Tekenen: Sijmen Diercx, Reinier Plenus, Gijsbert Wellens, Andries van Grinsven, J de Booij.

 

Blz 336 dd 5 december 1727

Compareert Reinier Plenus verhuurt de Couwaterse Hoeve bestaande uit huijs, schuur schop, teulland, gelegen te Nuland en Rosmalen, aan Geurt Poulusse Govers, die de hoeve nu al huurt en gebruikt. Voor 6 jaar,

Gereserveert werd ½ van 9 mergen hooiland te langs overt Nuland gelegen. Tevens het stuc klant achter de thans beplante en tot hof gemaakt gelegen achter de huisinge van Duijnendaal, waarvoor de huurder mag gebruiken 4 a 5 strepen land gelegen naast de genoemde hof. Mag tevens gebruiken 2 mergen genoemd het Hesken campke en het agterste campke in de rosmalense Camp, ( meerdere bepalingen….)

Mocht het gebeuren dat de huurder enigh hout moet hebben voor het onderhout van de Kepkensdonkdijk (dat tot de hoeve behoort) dan zal de verhuurder dat hout leveren.

Kosten: 100 gulden, en te leveren elk jaar 8 zakken rogge, 6 zakken boekweijt, 50 pond boter, 12 karren koeijmest. Borg: Jan Jacob Langes.

Tekenen: Rijnier Plenus, Geurt Poulussen Govers, Jan Jacob Langes, Gijsbert Wellens, Andreis van Grisnven, J de Booij, secr.

 

Blz 343 dd 13 december 1727

Schepenen verklaren dat competeert aan de erfgenamen van Ruth Wouters Koole:

-       geregte ¼ deel van 2 capitale sommen van samen 800 gulden ten laste van de gemeente van Nuland, een van 500 gulden dd 4 april 1683, de andere van 300 gulden dd 2 febru 1683.

Ene helft competeert aan het onmondige kind van Claes aent hoogh, en de resterende 200 gulden Hendrik van der Ven.

Tekenen: J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, andries van Grinsven.

 

Blz 344 dd 16 december 1727

Compareert Huijbert Claesen die verklaart dat afgelopen zaterdag in zijn huijsje is overleden Catharina van Vlijmen, weduwe van Arnoldus van Bruggen, dat hij het lichaam niet graag langer in huijs heeft en het graag vandaag wil doen begraven, maar laat weten van haar geen erfgenaam te willen zijn, en dat al haar goederen mag worden geinventariseert

Tekenen: Jan van Bocxtel, Andreis van Grinsven, J de Booij, secr.

Blz 346 dd 16 december 1727

Inventaris van alle goederen door Huijbert Claessen die waren van Catharins van Vlijmen, weduwe Arnoldus Verbrugge

-       een japon met root afgeseth

-       2 catoene voorschoote

-       Een bondeltje met prullen

-       Een stick lijf

-       Schoorsteenkleet

-       2 sleplackens

-       2 hembden

-       Een servetje

-       2 cornet mutsjesen

-       Een partijtje linde prullen

-       Een lamp met een kandelaartje

-       Een paar katoende gordijnen met een rabbat

-       Drie vrouwe rocken

-       Een manteltje

-       Een quaden vrouwen borstrock

-       2 stoelkussens

-       Een bed peuluw met 5 kussens met 2 dekens een wolle en een catoene

Tekenen: Jan Van Bocxtel, Andries van Grinsven, J de Booij, secr.

 

Blz 348 dd 1 december 1727

Nu Jan van der Ven, Heemraat polder van der Eijgen, is komen overlijden moet er een nieuw aangestelt worden tot Heemraet, zo stelt de Heer van Nuland, (zoals zijn recht en taak is) en stelt aan Hendrik van der Ven, zoon van genoemde Jan van der Ven. Actum Den Bosch 1 december 1727, was getekend C Speelman, Heer van Nuland. Daarna heeft Hendrik van de Ven de eed afgelegd,

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 350 dd 14 januari 1728

Condities waaronder Cornelis Antonisse van Creijl ende Hendrik Molengraafs als momboiren van de onmondige kinderen van Leendert Janse van Os, verwekt bij Jenneke van de Sande in leven egtelieden en inwoners alhier, publiekelijk voor alleman verpachten

- een camp teulland binnen de HH Geffen aan den Leijwegh, groot 1 (?) lopens en 21 roeden, voor de tijd van 6 jaar, ingezet door Jan van Groenland op 2-10-0, gemijnt door Willem Eijmbers van Kessel op 5-0-0, en 1 slag. Hoogsel: blijft aan de koper. Borgen Jan Steenbergen en Jacob van Uden.

Tekenen: W Aenhuijs, Andries van Grinsven, J de Booij.

 

Blz 357 dd 11 februari 1728 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van Rudolph Hendrick Rijcke, 28 jaar,  jager van de Heer van Nuland, en Willem Dircx Verhage, 23 jaar, beide wonend te Nuland.

Beiden verklaren dat op 26 januari 1728 ene Gerrit Willem van Kranenburgh, deurwaarder van haar Ed: Mo: met een schuijt vergezelschapt met de tweede comparant is komen varen, verbij den Elsbos competerende De Heer van Nuland, bij sigh hebbende een snaphaan. Kranenburgh testte ter hoogte van het Sterrebos van de Heer zijn snaphaan en heeft een schot gelost. Rijcke is daarop met een schuitje naar hem toe gevaren en vroeg hem wie hem hadde gepermiteert daar te mogen schieten.

Kranenburgh zei daarop dat hij een persoon is die een snaphaan dragen mag en mag schieten.

Rijcke zei daarop “gij moogt het al evenwel hier onder het huis van den Heer van Nuland niet doen. Kranenburgh nam zijn snaphaan op en zei Gij zult mijn snaphaen niet krijgen.

Rijcke antwoordde: “ik heb u snaphaan niet nodig, ik heb genoeg aan u persoon, maar ick calangeere u uijt naam van de Heer van Nuland”.

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, Hendrick Jan van der Ven, J de Booij

 

Blz 360 dd 21 februari 1728

Compareert Jan Jansen van Lith, inwoner die verklaart dat de regenten van Nuland aan hem betaalt hebben een som van 3-0-2, volgens schepen schult brief voor Schepenen van Nuland ten behoeve van Jan Hendrik Sijmon, dd 15 november 1668, het restant van een capitaal van 77-7-0, rest al eerder betaald dd 24 april 1727.

Ook hebben zij betaald aan hem een som van 100 gulden, volgens schepenschuldbrief te Nuland ten beheove van Henderske, weduwe Jan Hendrik Sijmons, dd 6 juli 1673,

Beiden aangekomen bij erfdeling uit de boedel van Henderske, weduwe Jan Hendrik Sijmons

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Lambers van Boxtel, Jan Hendrick Peters, SH Guth, Hendrik Jansen van der Ven

 

Blz 363 dd 22 februari 1727

Compareert Catharina van Geffen weduwe Andries van Ravesteijn, wonend te Den Bosch, verklaart dat de regenten van Nuland aan haar hebben betaald de som van 22-7-11, in mindering van een capitaal van 500 gulden ten laste van het corpus van Nuland, volgens schepenschultbrief voor schepenen van Den Bosch ten behoeve van Maaijcken van den Anker, weduwe van Lambert Goossens van Geffen dd 5 mei 1674, ( no 7 comptoir der beede) aangekomen bij successie van genoemde maaijken van den Ancker, haar moeder.

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Lambers van Boxtel, Jan Hendrick Peters, SH Guth, Hendrik Jansen van der Ven

 

Blz 366 dd 23 februari 1728

Staten Generaal der Verenigde Nederlanden laten weten dat zij op het te kennen geven van Willem Aenhuijs, notaris te Rosmalen en president te Rosmalen, sijnde van de ware christelijke gereformeerde religie, en door Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland, volgens zijn commissie dd 1 november 1727, aangestelt tot drossaad der HH Nuland, dd 9 februari 1728.

Tekenen: S Fagel en B Rijnder. Drossaard legt zijn eed af voor de schepenen. Tekenen J de Booij.

 

Blz 367 dd 19 april 1728

Compareert Jacobus de Booij, secretaris van Nuland en Sara Spillenaar, zijn huisvrouw, inwoners alhier, machtigen Johan Spillenaar, schepen in de bank van Tuyl, om nevens haar moeder, broer en zuster, erfgenamen van de rentmeester Christian Spillenaar, om haar rechten waar te nemen. Genoemd wordt een transport op 16 maart 1728 aan Nicolaas Visser, van een obligatie van 300 gulden tot laste van Rijnier van Genderen.

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar, Joost Hanegraaf, SH Guth, J v Clootwijck, loco secr.

 

Blz 369 dd  28 april 1728 ondervraging

Door Willem Aenhuijs, drossaard, van de volgende personen:

 1. Hendrik van der Heijde, gesworene
 2. Gerrit van Velthoven, inwoner alhier
 3. Cornelis Sterckman, vorster alhier

Vraag: Of Willem van Engelen, Coopman, wonend te Den Bosch niet verleden week vesrchillende bomen heeft doen omhakken, staande op het Heerenstraat te outVinckel in dese HH omtrent de (Voorste) Weteringh aldaer?

Ze weten ervan het was vrijdag 23 april, de bomen werden gehakt voor de erve van de Heer van Engelen en weggevoerd. Gerrit heeft geholpen de bomen te vervoeren.

Vraag: waar zijn ze naar toe gebracht?

2 en 3 weten en hoorden dat ze naar de hoeve van de Heer van Engelen gebracht waren.

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Hendrick,  Hendrik Jansen van der Ven, J de Booij, secr,

 

Blz 371 dd 3 mei 1728

Compareren Dries Hendricx van der Ven, bruijdegom en Hilleke Lambers de Wert, bruijd  geassisteerd met Willem van Vlijmen haar swager, willen gaan trouwen, accoord voor het huwelijk. (…)

Tekenen: Dries Hendricx van der Ven, merk Hilleke Lambert de Wert,

Joost Hanegraaf, J v Clootwijk, J de Booij, secr. Willem Willem van Vlijmen.

 

Blz 375 dd 4 mei 1728

Compareert Peter Wouters inwoner van Maren alhier gearresteert en Johan Theodorus Lemme, procureur die op verzoek van Mathijs de Wert wonend te Kessel

Peter Wouters verklaart dat hij op 24 oktober 1722 door ene Jacob Dielissen van Crijl, wonend te Alem, is gearresteerd geworden tot Kessel over een pretensie van 100 gulden, die zijn vader zaliger van hem van Crijl in zijn 2e huwelijk hadde opgenomen, over welke pretensie proces voor de rechtbank van Kessel is gevoerd.

Johan verklaart als procureur voor de eerste dat over de pretensie van hem Jacob Dielissen, Peter Smits en Jan Dircx van de Wetering als schepenen hebben gegeven attestatie tot saveur van hem van Crijl, dat hij eerste comparant en sijn broers kinderen hadde getrokken de erfmeubelen en de gerede goederen van zijn vader zaliger die hij in tochte bezat, welke attestatie in rechtens is overgegeven op 12 februari 1724 met attestatie contrarie hebben bewesen, dat zijn halve broeder Hendrick Wouters en zijn moeder deselfde gereede goederen hebben getrokken en genoten van zijn vader zaliger, over welke verklaring hij Peter Smits en Jan Dricx van de Wetering door haren pastoor sijn onderricht geworden, zodanig dat sij in hare gegevene attestatie ter secretarije van Kessel alwaar het proces was hangende, het woort van gerede goederen hebben door laten schrappen en van de erfhaeffelijke meubelen laten staan,

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij.

 

Blz 376 dd 5 mei 1728

Onder de voorwaarden wil Magrieta van Gogh, weduwe van Jan Driessen van der Loo, wonend te Rosmalen verkopen een acker binnen Nulant ordinair genoemd den Crommenacker , met houtwas, uitgezondet sekere eijkenboom daarop staande, die reeds verkocht is, groot 4 lopens en 22 roeden, ene zijde Jacobus van Berckel en Heer van Nuland, andere zijde weduwe Poulus van Os, nu nog gehuurt door Jan van Bocxtel voor 1o gulden voor de resterende tijd, ingezet door de Heer van Nuland op 240 gulden met 42 slagen, blijft koper.

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, J de Booij.

 

Blz 382 dd 5 mei 1728

Compareert Adriaan van Tongeren, president van Berlicum en Middelrode, verklaart van deurwaarder Marcus Peres ontvangen te hebben voor de kerk van Berlicum een som van 18-7-8, vanwege de geëxecuteerde goederen van Henderske, weduwe Willem Jonghmans, in mindering op een chijns van 4 ponden paijments of 28 stuijvers.

Tekent: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, J v Clootwijck

 

 

 

Blz 383 dd 5 mei 1728

Compareert Willem Claessen en Jan Dirck Spierings armmeesters der HH Nuland verklaren ontvangen te hebben van deurwaarder Marcus Peres voor de armen een som van 78-15-0 vanwege de geëxecuteerde goederen van Henderske, weduwe Willem Jonghmans in mindering op een capitaal van een malder rogge

 

Blz 385 dd 22 mei 1728 ondervraging

Door drossaard Aenhuijs van de volgende personen

 1. Gijsbert Driessen van Grinsven, 32 jaar
 2. Jan Corstiaen van Gogh, 27 jaar
 3. Gerrit Quack, 44 jaar
 4. Jan Jacob Langes, 70 jaar
 5. Huijbert Huijbers, 20 jaar
 6. Gerrit van Gogh, 25 jaar
 7. Arien Janse Heere, 28 jaar
 8. Jan Willem Clasen, 24 jaar
 9. Jacobus Jacob Langens, 22 jaar
 10. Gerardus Corstiaen Bijvelt, 26 jaar
 11. Gerrit Tonis Ermers, 28 jaar
 12. Ermert Tonis Ermers, 37 jaar
 13. Johannes Claes Jan Huijbers,
 14. Dirck Jansen
 15. Peter Jan Peters, 21 jaar

Ze waren allemaal aanwezig in huijs en herberg van Job Wouters op woensdag 17 mei 1728, alwaar ze allemaal Corstiaen en Gerardus Bijvelt  inwoners alhier en Cornelis Sterckman, vorster alhier.

Er was ruzie ontstaan over de samen gekochte eijken bomen, beschuldigen elkaar van liegen en eijste dat de ander naar buiten kwam om daar die woorden opnieuw uit te spreken, waarna ze samen naar buiten gingen.

5e wist dat Corstiaen Bijvelt en Cornelis Sterckman hadden gevochten en dat Bijvelt Sterckman geslagen had met een vuijst.

7e wist dat ze woorden hadden en over en weer zeijden “Gij lieget” en daarbij gehoort te hebben “Slaet of ick slaeij”.

10e weet van niets

12e beaamd dit, zag dat Bijvelt Sterckman sloeg op het lijf, toen Sterckman gezegd had “gij bent een schelm”.

13e wist te zeggen dat Bijvelt tegen Sterckman zei “wat hebt gij gaan seggen, dat Gerardus en Willem Peters de beste bomen hebben opgeladen, en sulcx hoeft gij niet te seggen want ick heb wel 50 gulden voor u verschooten”, waarop Sterckman antwoordde “die sal ick u betalen”

De meesten volgden de vechtenden naar buijten, behalve 3, 4, 13. 12 is alleen buiten gaan wateren.

Vraag: Voor de deur had Bijvelt een hout in de hand en Sterckman op het hoofd sloeg zodat hij viel.

1,3,4,5,8,11,12 weet van niets

2 zag hem slaan maar weet niet waarmee

6 zag ze voor de deur staan, dat Sterckman zijn bloot mes in de hand had,

7 Zag Sterckman met hout en mes voor de deur staan, Hendrick Claasen van Boekel met hout en mes, nog meer anderen met houteren, en onder malkander sloegen, maar niet te weten wie dat waren.

14 heeft alleen gehoort dat Bijvelt Sterckman had geslagen

15 zag Bijvelt met hand of vuijst Sterckman voor zijn kop slaan

Vraag: De anderen trokken daarop hun messen en sneden naar elkaar?

1,3,4,5,11,13 heeft niets gezien

2,6,8,12,14 zag Sterckman met een bloot mes

7 zag Sterckman Hendrik Claessen van Boekel te snijden in zijn zijde, dat sijn hemdrock bebloeijt was,

15 zag Sterckman en van Boekel met messen staan, maar niet dat ze naar elkaar sneden.

Vraag: meerdere trokken hun messen, wie waren dat?

1,5,6,12 alleen Hendrik Claessen van Boekel

2,3,4, 11,13  weten van niets

7 zag Sterckman Hendrik Claessen van Boekel te snijden in zijn zijde, dat sijn hemdrock bebloeijt was,

6, 8,14, 15 alleen Sterckman

Vraag: of niet verschillende personen sigh in postuer stelden seggende wat ick neem ’t voor Corstiaen Bijvelt op, welke dat geweest zijn?

1,2,3,4,5,6, 8,11,12,13, 14,15 hebben dit niet gehoord

7 zag Hendrik Clasen van Boekel bij Corstiaen Bijvelt staan met het mes in de hand

Vraag wie waren gequetst en wie had dat gedaan?

1, 11,15  hoorde dat hendrik clasen van Boekel gesneden was, maar dat niet gezien te hebben

2,3 zag dat van Boekel gekwetst was maar niet wie dat gedaan had

4,12,13 en 14 weet van niets

5,6 hoorde dat Sterckman het gedaan had bij van Boekel

7, 8 verwijzen naar eerdere antwoorden

Verder weet niemand nog iets

Tekenen: J v Clootwijck, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 398 dd 9 en 14 juni 1728 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van de volgende personen

 1. Hendricus Vorstenbosch, 19 a 20 jaar
 2. Adriaan Jacob Gijsbers, 19 a 20 jaar
 3. Geurt Poulusse, 
 4. Willem Jansen Vorstenbosch

Job Wouters, herbergier alhier

Vraag: of zij maandag 17 meij niet waren in de herberg van Job Wouters?

Allen: Ja

Vraag: Of zij niet zagen Corstiaen Bijvelt, met zijn zoon Gerrit en Cornelis Sterckman, vorster alhier en wie nog meer?

Antwoord: de genoemde en meer anderen

Vraag: Of de genoemde 3 geen ruzie kregen over gekocht hout?

1, 2 zeggen van ja

De derde zei dat Zoon Gerrit eerst ruzie had met Sterckman.

Vraag: Waarover het ging?

1 en 2 verklaren gehoort te hebben dat Gerardus zei tegen Sterckman: hebt gij gaan zeggen dat wij het beste hout hebben wegh gehaalt en nog zei: Gij lieget als een schelm, zoals Sterckman ook aan Gerardus verweet

De 3 verklaart dat Gerrit den soon, bij Sterckman kwam seggende “Sterckman seght gij dat ick poeste van u geladen heb, dat liegt gij”. Corstiaen kwam erbij en en zei: “Sterckman gij hebt het tegen mij geseght”.

Vraag: Of ze niet hoorde dat er gescholden werd

1 en 2 verklaren als in vorige vraag

3 weet van niets

Vraag: of zij niet gehoorddat de Bijvelts Sterckman voor de deur daegden, wie dat deed of of ze elkaar niet verwonden vanwege hun eerm, naam en faam?

1 verklaart dat voor de deur Corstiaen zei “Slaet of ick slaa”, waarna Sterckman slaag kreeg, maar hij weet niet van wie, heeft gehoort dat het Corstiaen was.

2 Hoorde alleen het schelden voor de deur

3 Zag hen alleen naar buiten gaan vanwege de kwestie

Vraag of ze niet gezien hebben dat de Bijvelts en Sterckman te samen in de collair uijt den huijse zijn gegaan en daar op niet sijn  gevolgt om voor te komen van verdere omheijle als ander swarigheden?

Allen drie zijn naar buijten gegaan.

Vraag of ze niet zagen dat Corstiaen een stok in de hand had en daarmee Sterkman op zijn hoofd sloeg of tussen hoofd en hals , dan wel met hand of knuijst, zodat Sterckman ter aarde viel?

1 en 2: er waren verschillende personen met houter die Sterckman sloegen om te scheijden over de kwestie die hij tegens Corstiaen hadde, als alleen Gerrit den zoon die met een hout naar Sterckman sloeg, maar niet weet of hij hem geraakt heeft.

3 weet van niets

Vraag: of zij in de collair of haastigheijt niet gezien hebben dat Corstiaen, Gerrit en Sterckman de messen trokken tegen elkaar, wie raakte gewond?

Alledrie zagen alleen Sterckman met een mes in zijn hand.

Vraag: wie van de omstanders ook hun messen trokken, seggende het voor Corstiaen op te nemen, en of Hendrik Claessen van Boekel niet zei “sta vast Sterckman”

1 en 2 verklaren dat Hendrik den boerkelner zijn mes trok, seggende “gaet wegh, ick sal Sterckman eens over zijn kont snijden”, waarop beiden met messen naar elkaar sneden, ze zagen niet of Hendrik gequetst was, wel dat door zijn hemd was gesneden en hij riep “het bleot loopt in mijn schoene”.

1 en 2 verklaren dat Ermert Tonis Ermers met een mes en een tangh in de hand stond, de derde weet van niets.

Vraag: wie gewond werd door wie?

1 en 2 verklaren als vorige antwoord.

3 zag dat Hendrik Claessen van Boekel was gesneden en gekwetst, dat Sterckman dat gedaan had.

Vraag of de herbergier niet getracht heeft de ruzie te stoppen

Vertelt dat Sterckman geslagen was en door de ruzie met Bijvelt, iedereen naar buijten ging , maar daar is hij niet bij geweest.

Vraag 14 Of ze nog meer wetebn?

1 en 2 niet,

3 heeft horen zeggen dat Bijvelt Sterckman voor zijn kop sloeg, maar weet niet van iwe ihj het gehoort heeft.

Tekenen: J v Clootwijck, SH Guth, J de Booij

 

Blz 406 dd 10 juli 1728

Condities waaronder

- Koen Hendrik Koolen wonend te Littoijen, man en momboir van Jenneke Bastiaens Hoos,

- Gerritje Bastiaens Hoos

Openbaar gaan verkopen 4 hont hooiland gelegen te Nuland voor en midden opt Nuland, sijnde de ½ van een stuk van 8 hont, ongedeelt met Hendrick Gerrit Bosch, tussen bovennaast erve Heer van Nuland, benedennaast weduwe Peter Westerlaken. Ingezet door Corstiaen Bijvelt op 101 gulden, gemijnt door Joost Hanegraaf op 111-10-0 met 4 slagen, 2 slagen Jan Jacob Langens, nog 2 slagen,

Blijft koper.

Tekent: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf.

 

Blz  411 dd 6 augustus 1728

Condities waaronder Anna Maria van Alphen weduwe van Antony Hendriks van Bocxtel, wonend te Teefelen in het graafschap Megen, voor haarzelf en voor haar als voogd over haar kinderen  - geauthoriseert door Schepenen van Nuland dd 24 juli 1728, verkoopt een mergen hooi of grasland te Nuland int Sevenvierendeel, sijnde de ½ van een camp van 2 mergen, ongedeelt met Matijs van der Aalsvoort, gelegen tussen noord en zuid: erfgenamen van de Ven, oostwaarts Erken Jan Willems van Rooij c.s., west Jacobus van Berckel.

Ingezet door Zeger van de Poel op 101 gulden, gemijnt door Joost hendrik Hanegraaf voor 113-0-0, met 5 slagen, koop gedaan voor Jan Lamberts van Bocxtel.

Hij is koper gebleven.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf

 

Blz 418 dd 15 november 1728

Compareert Jennek Jan Teunissen weduwe van Jan Hendrick Molengraefs, eerder weduwe van Jacob Jansen, is in Nuland komen te overlijden, nalatend 7 kinderen waarvan 4 onmondig. Tot voogden worden aangesteld: Jan Hendrik Leenders en Christoffel van Heumen, beiden wonend te Osch, bloetvrinden van de genoemde kinderen.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Hendrik Jansen van der Ven, J de Booij, secr.

 

Blz 419 dd 15 november 1728

Compareren Jucxken Jansen wonend binnen de vrijheid van Osch, met Willem Hermens, haar verkozen momboir, machtigt Jan Hendrik Leenders en Christoffel van Heumen, voogden over de onmondige kinderen van haar broeder Jacob Jansen, om haar goederen sijnde de weder helft der goederen van genoemde onmondigen,

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Hendrik Jansen van der Ven, J de Booij, secr.

 

Blz 421 dd 21 december 1728

Ondervraging door W Aenhuijs van

 1. Hermanus Driessen, wonend te Rosmalen,
 2. Petronella Jacobs zijn vrouw
 3. Elisabeth Quack, weduwe Claas Pels, wonend te Rosmalen,
 4. Willemijn Jan Willems, wonend te Rosmalen,
 5. Jacob Vos wonend te Nuland

Of de eerste 2 en de laatste niet nog weten dat omtrent een jaar geleden van Dionisius van Clootwijck, subst. schoolmeester alhier, niet een som geld van hem tegoed hadden wegens verrichte arbeid, en wassen alsook gedronken jenever, brandewijn en scheerloon

Hermanus en zijn vrouw beamen dit voor het omkeren van kleren, wassen van hemdendassen.

Jacob Vos verklaart geld te goed te hebben wegens gedronken jenever, brandewijn en scheerloon.

Clootwijck had de vorigen beloofd te betalen uit de penningen die hij zou verdienen met zijn schoolmeesterampt op de Cruijstraat.

De eerste 2 verklaren dat Clootwijk inmiddels de 8 gulden schuld betaald heeft. Vos verklaart 3 maanden terug betaald te zijn.

Vos is 5 maanden geleden door Clootwijck opgedragen een som van 2-2-0 gulden te betalen. Clootwijck beloofde later te betalen, en schreef op een briefje dat hij later zou betalen.

Vos verklaart van Clootwijck een schuld brief je van 4 gulden gekregen te hebben en kreeg beloofd dat de andere gelden (…) verwarrende acte, genoemd nog Antonie Hoos, Hemanus Driessen: daar moesten schuldeisers maar geld zien te krijgen (?). Verder Lunnis van Dijck,

Tekenen: Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel.

 

 

 

Blz 429 dd 1 januari 1729

Compareren Hendrik Hendrik van Mensel wonend te Geffen die verklaart had te vernaderen, van een koop van een half huijs en de helft van de landerijen erbij, samen 7 lopens, helft van de houtwas en een perceel int Conijnshol, getransporteerd door de kinderen Jan Huijbers aan Jan Wouter Baers, aan Hendrik Jan Melten Hanegraaf, die terwijl van Mensel nader in het bleod was, toch vernaderde, om vandaag toch zijn koopsom te ontvangen. Hanegraaf weigert het geld te ontvangen.

Tekenen: Gijsbert Wellens, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 433 dd 1 januari 1729

Compareert Hendrik Jan Melten Hanegraaf, inwoner van Nuland, die verklaart vanmiddag op schriftelijk verzoek moest komen om te ontvangen penningen van een ½ in een seecker huijs, dat op de tweede januari van voorleden jaar was getransporteerd  door de Kinderen Jan Huijbers aan Jan Wouter Baers, en door hem reeds genaast, dat hij op de gestelde tijd gecompareert was, en als gerequireert in den Coop te wijcken, mits dat Hendrik Hendrik van Mensel, insinuatie en requirant in dezen aan het gerecht presteerde en afleijden, den eedt en sweer, ingevolge die wetten (…)

Tekenen: Gijsbert Wellens, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 434 dd 1 februari 1729

Compareren Jan Poulusse, Nicolaes Dame en Henderske weduwe Dirk Vorstenbosch, inwoners alhier, die verklaren Antonie Aertse de Wert mede inwoner alhier goed te kennen van jomnghs af aan, dat hij een eerlijk persoon is,

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 436 dd 7 februari 1729

Compareert Andries Jansen Quack wonend tot Heese onder Rosmalen machtigt Pieter van Segvelt, wonend te Amsterdam, om namens hem zich te vervoegen op de Oost-Indien kamer binnen Amsterdam, en voor hem gagien van drie maanden wegens een transport, te ontvangen zoals hem te goede komt, jaarlijks gegeven en gepasseert door Jan Driesen Quack van Nuland, voor de Amsterdamse kamer afgevaren zijnde,

Tekenen: Hendrik Jan Melten Hanegraaf, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz  437 dd 1 maart 1729

Compareert Cornelis Sterckman, vorster, die op verzoek van Antonie Aertse de Wert, dat hij op 29 mei 1722 geweest sijnde ten huijse van Merike weduwe Aert de Wert, als doen in out vinckel alhier wonend, om ter executie te leggen seker vonnis van den gereghte alhier, door Jan Dirk Spierings geobtineert, dat de comparant naar huijs gaande en omtrent het huijsje van Dirk Vorstenbos gekomen sijnde, aldaer is gekwetst en geschoten geworden, zoals hij al eerder hier verklaart heeft op 30 mei 1722, voegt er nu wel aan toe door de donkerheijt van den avond den persoon die hem dit heeft toegebracht niet gesien of gekent te hebben, dat hij vanwege de voorvallen eerder aannam wie de dader was.

Tekenen: C Sterckman, Joost Hanegraaf, Hendrick Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 439 dd 19 april 1729 Testament

Nicolaes Hendrik van Grinsven, jonghman , zieck te bedde ten huijse van de weduwe Antonie Jorisse, wil dat na zijn dood zijn oom Jan Jansen van Schijndel, thans wonend in het huis van Adriaan van Uden tot Geffen, de enige erfgenaam sal weesen. Hierbij zal Willem Hendricx van Creijl, mede wonend te Geffen, de goederen moeten administreren zo lang Jan Jansen van Schijndel leeft. Als hij sterft gaat alles naar de naaste vriende. Mocht een of meer kinderen van Jeroon Geurts sterven, dan komen de kinderen in plaats van de ouders. Van Creijl krijgt 125 gulden om die te distribueren zoals hij met van Creijl heeft besproken. Zijn bed schenkt hij aan de weduwe Antonie Jorisse, zijn beste Rock aan Joris Teunissen van Gestel, alle bijen aan het huishouden van de weduwe Tunnis Jorisse, met de kurven en hoofjes. Jan jansen van Schijndel compareert ook en neemt de nalatenschap op zich.

Tekenen: Claas Hendrickx van Grinsven, Jan jansen van Schijndel, SH Guth, Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

Blz 444 dd 23 april 1729

Compareren Jan Jacob Langes outschepen en borgemeester, oud ca. 70 jaar, en Jan Poulusse, out geswoorene, oud ca. 60 jaar, beide hier wonend, die beide op verzoek van Reijnier Plenus getuigen:

 1. Jan Langes, dat hij met Willem Emonts van Vlijmen in huur heeft gehad, sind 1693 of 1694 tot dese dag toe, een hoeve lants genaamd De Couwatershoeve gelegen ten dele hier tot Nuland als doe aan het gemeene lant, en nu aan de requirant in erfpacht toebehorende, dat bij de hoeve en de pacht was inbegrepen een een campke land genaamd het haverkampke, gelegen  te Nuland tussen de Nulandse straat en het Coppeldijkje, strekkende van erve Corstiaen Gerits Bijvelt tot op de erve of hofke land ordinaer genaamd Aert Floxen hof , en wordt nu door de erfgenamen van de Heer Herman Cremers gepossedeert, en door haar met elsen beplant. Jan verklaart dat hij het cmapke verhuurd had aan Aart Jansen van Dijck, die hier woont, voor verschillende jaren
 2. Jan Poulusse verklaart dat Aert Jansen zijn stiefvader is, het genoemde cmapke gehuurt heeft van de hoevenaars en het gebruikte so lang hij bij hem inwoonde en dat hij nu maar omtren 26 jaar geleden van hem afgetrocken, maar nadien het Aert van Dijck het land nog langer gehuurt.

Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt, Peter van Crijl, J de Booij, secr.

 

Blz 447 dd 27 april 1729

Onder vraging van de Heer Reinier Plenus om te verhoren de volgende personen:

-       Adriaan van Tongeren, president van Berlicum, alhier gerechtelijk gearresteerd

-       Jan van den Bos., bierbrouwer en schepen tot Rosmalen ook gearresteerd

-       Jan Jacob Langes

-       Jan Gijsbers van Vught

-       Elisabeth Goovers, huisvrouw van Jan Gijsbers van Vught, de laatste 3 wonen te Nuland.

Zij verklaren niet aanwezig te zijn geweest, maar wel hebben horen zeggen van het gebeuren van 2 juni 1727 toen Plenus op een minnelijk verzoek te eten is geweest op de buijten plaats van de Heer Nicolaas Perdijk, genaamd Langenhuijsen, waar ook was Hendricus Draeck, capiteijn van de pontons

En ingenjeur in dienst van dese staat. Ze weten alleen van zeggen dat Draeck met een degen – zonder een reden te hebben  - toegevallen op het lichaam van Plenus dat hij gekwetst was in zijn aangezicht.

Op de vraag hoe lang Plenus er last van had en niet uit huis kongaan, zegt van Tongeren dat hij de kwetsuur gezien heeft, onder het rechteroog, het werd dick en Swart.

De anderen hebben Pleunus vaak gezien met zijn verwondde hoofd, met een dick en Swart aangezicht, hij had een plaester leggen onder zijn rechter oog, ze weten niet precies hoe lang het geduurt heeft.

Tekenen: W Aenhuijs, SH Guth, Hendrick Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 450 dd 11 mei 1729

Compareert Aert Hoos, meestertimmerman wonend alhier, oud omtrent 74 jaar, en legt een verklaring af voor den drossaard dat in den Fransen tijd (?) of jaren 1671 of 1672 voor het kerkhof alhier, gestaan hebben opgaende eijken boomen, enige tijd later werden ze door de regenten verkocht , waarna de kerkhof door de gemeente door linde bomen opnieuw is beplant, die daar nog opstaan. Dat plantsoen en de kosten van pooten ten laste van de gemeente kwamen.

Tekenen: W. Aenhuijs, Joost Hanegraaf, ….. J de Booij, secr.

 

Blz 452 dd 20 mei 1729

Compareert voor de Heer Sebastiaan Guth en hendrik Jansen Hanegraaf, schepenen alhier Jan Bastiaens de Haas wonend te Hese onder Rosmalen man en momboir van Willemijntje Jacobs van der Aa, verwekt aan Danieltje Wijn Goossens, die verklaart afstand te doen van de erfenisse van sijne vrouwe en van Adriaan Wijnand Goossens, wil van zijn vrouws ouders geen erfgenaam zijn. Compareert ook Peter Jacobs van der Aa wonend te Dinter, ziet verder af van alle percelen van land die zijn oom Goossen Wijnand Goossens heeft achtergelaten in Heeswijk en Dinter, (…)

Tekent: SH Guth, Hendrik Jansen Hanegraaf, J de Booij,

 

Blz 454 dd 9 juni 1729 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van

 1. Huijbert Samson, 67 jaar
 2. Catharina van der Plas, diens huisvrouw, 50 jaar
 3. Johan Theodorus Lemmingh, procureur alhier voor het gereght, in de 50 jaar
 4. Maria Lemmingh, dochter, 17 jaar
 5. Johanna Lemmingh, dochter, 15 jaar
 6. Elisabeth Geven Govers, huisvrouw van Jan van Vught, 33 jaar
 7. Jan Willem Wouters, dienstknacht  van Jan van Vught, 19 jaar
 8. Jacob Tijssen van Creijl, van competerende ouderdom
 9. Maria vrouw van Gerart Teunissen, ca. 67 jaar

Vraag: Of ca. 2 jaar geleden Wouter Bastiaans, inwoner alhier met zijn dochters Elisabeth en Jenneke, gekomen zijn in het huijs van Huijbert Samson, gegaseerde, en mede inwoners alhier, met boos en kwaadaardige opzet, nemende de tangh in de hand dreijgende Samson dood of de kop in te slaan

1 en 2 zeggen van ja

Vraag: of in die zelfde tijd Wouter Bastiaens niet gekomen is in het huijs van Jacob Tijssen van Creijl, wonend alhier en ook daar dreigementen geuit heeft?

Jacob verklaart dat ca. 5 a 6 jaar geleden toen hij geswoorene was op een morgen Wouter Bastiaans in zijn huis kwam met bijzondere scheltwoorden, kijvasien, en dreigementen Jacob aanviel, om dat enige tijd tevoren het paard van Wouter Bastiaans geschut was. Jacob riep om hulp en Wouter ging weg.

Vraag: of Wouter Bastiaan en zijn 2 dochters afgelopen maandag 16 juni 1729 s avonds om 10 uur is gekomen van agteren doot gesloten deuren in het huijs van Huijbert Samson met een bloot mes in de hand, seggende “Sa gij geusen duijvel, gij moet er nu aan”en met het mes hem aanviel en stak. Samson en zijn familie riepen om hulp

Huijbert geeft aan dat dit klopt, hij heeft zich verweerd met een stoel, voor de deur stonden de 2 dochters waarvan hij nog een klap kreeg. Ze sloten de deur weer, waarna Wouter heel had op de deur bonste. Door de toeloop van nabueren, ging Bastiaanse weg, nadat ze eerst de heimtingen, staande voor de deur hadden verbroken en verstrapt en met aarde tegen de ruiten wierpen. Catharina geeft dit ook aan. Lemmingh hoorde het hulp roepen en zag uijt zijn venster Wouter Bastiaans en zijn 2 dochters voor de deur staan schelden en bonzen op de deur.

Maria Lemmingh hoorde ook het roepen en ging er naar toe, en zag Wouters en dochters staan schelden en slaan tegen de deur. Johanna Lemmingh zag naast dit ook de afloop: het stuk maken van de heimtingen. 6 en 7 hoorden het ook en zagen het kind van Samson circa 6 a 7 jaar oud hun huis zeer verbaasd in kwam lopen, zeggende “Wouter Bastiaens wil met een mes mijn vader vermoorden”.

Ze gingen kijken en zagen wat de anderen al beschreven hebben.

Vraag: dat de volgende dag de vrouw van Samsonrond 7 a 8 uur met haar koeijbeesten is komen drijven langs het huijs van Wouter Bastiaens en daar opnieuw werd overvallen door dochter Elisabeth die haar tegen de grond wierp en haar keel dichtdrukte. De vrouw werd na hulproepen ontzet door de buren.

1)    heeft het alleen gehoort

2)    bevestigd het

3)    en 4) en 5) hebben het niet gezien, wel rumoer gehoort, zagen Catharina wel blootshoofs terug komen van Wouter Bastiaans en daarbij bloeide aan keel en hoofd

9) zag het en trok de dochter weg van Catharina, zag dat haar muts was afgetrokken en zij bloeijde

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, Claas Jansen van .., Corstiaen Gerits Beijvelt, J de Booij.

Einde

Rechterlijk Archief  Nuland 48 (1718-1722) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 31 januari 1718

Compareert Jurriaen Everdincq, vorster deser HH, op last van drossaaert Croon, heeft in arrest genomen het geregte 6e deel van alle goederen  in deze HH, achtergelaten door Adriaen soone Mathijs van Crijl, overleden, om bepaalde boeten te betalen.

Schepenen: Gijsbert Wellens, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers, 31 januari 1718, tekenen: Jurriaen everdingh, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Corstiean Jacob van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J. v. Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 1 dd 3 februari 1718  

Jan van der Ven en Jan ( Lambers - doorgestreept) van Boxtel, schepenen HH Nuland: compareert Juffr. Berberanna van der Keurbeeck, weduwe van wijlen de Heer Dirck van Clootwijck, in leven secretaris alhier, die verklaart nog gezond te zijn ( onleesbaar)3? datum februari 1718

Tekent: ? Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 2 dd 23 februari 1718

Drossaert, schepenen en armmeesters der HH van Nulant verklaren dat Lammertje, dochter van Jan Lambers de Wert te Nuland is geboren en opgevoet van eerlijke ouders…altijt eerlijk heeft gedragen.. en nu getrouwt is met Geerit Gurts wonende tot Maren. Ontlastbrief …met de helft van haar kinderen….

Ondertekent door velen (G. Croon, Hr. Tybosch, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Corstiaen …(onleesbaar), Jan van ….(idem), Hubertus van ….(idem), Jacob….(idem)

 

 

Blz 3 dd 19 maart 1718.

Wij, Jan van der Ven, Gsijbert Wellens, Hr. Abraham van Mil, Peter Eijmbers van Crijl ende Jan van Bocxtel, Schepenen der HH nuland, getuigen voor waarheid dat Hr. Cornelis Speelman, ridder baronet, Heere deser HH, dat ze gevisiteerd en gemeten hebben hoever het huijsken of boeijken (?), alwaer ene Jan Philips in woont staet van deerve van de Hr Reinier Plenus. Het staat ongeveer 45 voeten van de oever van derve van genoemde Hr Plenus, genaamt het hemelrijck, naast het westen vant selve huisken gelegen.

Tekenen: Jan van der Ven, Abraham van Mil, Peeter van Crijel, Jan van Bocxtel, J. v. Clootwijkck sub. secretaris.

 

Blz 4 dd 25 maart 1718

Compareren voor drossaard en schepenen der HH Nuland Hendrik Steenbergen, Francis Smits, wonende tot Dinther, verklaren onder ede dat zij op woensdag 9 maart in de raetcamer van Dinther, alwaar ook Jan Geerts van den Broek, inwoner van Dinther, aanwezig was, alwaar deze verklaarde al zijn goederen aan de armen van Dinther te schenken als hij als de andere arme mensen “mocht genieten en gespeend worden gelijk hij alberijts van de armenmeesters geassisteert is  geweest in de genotenheid”Akte in aanwezigheid van Gerrit Croon, drossaert, Peter van Crijl, schepen.

Tekenen: Hendrik Steenbergen, Merck van Francis Smits, Croon, Peeter van Crijl, J v. Clootwijk, sub. secretaris.

 

Blz 5, dd. 29 maart 1718 Erfscheiding en Deling van Crijl

Compareren voor drossaart en schepenen: Jan, Jacob en Ariaen, gebroeders, Johanna en Margarita Matijsen van Crijl, geassisteert door momboiren Jan Ceelen, Jan Peters van Schijndel gehuwd met Haersken Mathijssen van Crijl, alleen kinderen en erfgenamen van Mathijs Jansen van Crijl verweckt bij Peerken Hendricks Louwrensen van Rosmalen, in leven inwoners van Nuland.

1e lot: Jacob Mattijsen van Crijl

- huis, hof boogert en aangelegen teulland met zijn houtgewassen, groot 4 loopens en 4 roeijen,  gelegen te Nuland oostwaarts: Erke Jan Willems, zuid en west: gemene straat, noord: wouter van Geldrop.

- 1 morgen hooiland, gelegen alhier int Sevenvierdel, in twee mergen samen de helft van 4 mergen, west: dezelfde camp, deze mergen met de mergen van het derde lot, tot de 2 mergens van het 4e en 5e lot.

Hieruit jaarlijks rente van 28 gulden, beginnende kerstmis 1719 aan de Hr. de Leuw, tot S:Bosch, losbaar met 600 gulden kapitaal.

2e lot: Margrieta Tijssen van Crijl

- 2 kleine pat stucken met het heufken gelegen aan de Rijt kant, noord: neffens Jan van Deursen, en den voetpat zuidwaarts, ene einde erve Joost Hendricx oostwaarts, tot op de gemene heide. Groot 8 Vat saet land. Hieruit betalen: derde deel van alle lands en dorpslasten van  de gehele acker van 9 lopens en 30 roeije.

- helft van een houtbosken aldaar gelegen, andere helft is van het 6e lot, waarvan de helft van de lasten, naast de erve noordwaarts Joost van den Heuvel, zuidw: het 6e lot, Jan Peters van Schijndel.

- 2 stukken teullants gelegen in Pelshoff, groot 1 lopens en 8 roeijen, naasst erve noordw en zuid w: Theodorus Lemmingh, westw: Sijmen Dircx, oost: Joncker Lemmingh voornoemd.

Hieruit: - halve zak rogge aan de erfgenamen Juffr. van Campen.

            - jaarlijks 17 stuivers aan de Hr. Rentmeester Scharvelt, rentmeester van de lieve vrouwe broeders.

3e lot: Jan Matijssen van Crijl

- 2 zandstukken gelegen neffens de Hoolstraet noordwaarts gelegen onder den acker van 9 lopense, 30 roeije aen de rijt, zuidw: Sijmen Dircx,

- het groot pat stuck mede onder den voorn. akker behorende, noordw: den voetpat, zuidw: Joost van den Heuvel, groot tesamen 10 Vat Saet lands. Hieruit derde deel van alle dorps en lands lasten van de gehele acker.

- een mergen hooiland, gelegen mede int sevenvirdel, in 2 mergen, zijnde samen de helft van 4 mergen, aan den westen kant te rijden met het eerste lot, tegens het 4e en 5e lot.

Hieruit: - jaarlijkse rente van 5 gulden, losbaar met 110 gulden

            - jaarlijks 9 stuivers aan de kerck van Geffen.

4e lot: Ariaen Tijssen van Crijl

- 4 stukken teulland gelegen alhier op de Ackers , groot 4 lopens en 34,5 roeijen, naast de erve oostw: erve Eijmbert Jacobs van Crijl, westw: Jan Jacob Langens, noordw: de kinderen Peeter aent Hoogh, zuidw: de gemene hei. Hieruit:    - jaarlijks 3 vat rogge aan H:Geest van S:Bosch in een meerdere pacht met de weduwe ijmbert Jacobs,         - 9 stuivers, 14 penningen gebuercijns

- een mergen hooiland , gelegen mede int sevenvirdel, in 2 mergen, zijnde samen de helft van 4 mergen, gelegen oostwaarts van den selve camp, dese mergen zal samen met het 5e lot samen rijden tegen het 1e en 3 lot.

5e lot: Johanna Mattijsen van Crijl

- Een stuk teullands gelegen onder Geffen, op den Solder, groot 26 roeijen, oost en zuidw: Adriaen van Uden, noordw: Baetje Nelis Bruijsten, westw: den Vaerwegh.

- 3 stukken teulland mede aldaer gelegen genaampt de haverstreepkens , groot 1 lopens en39 roeijen, oostw: Joost Tunissen van Uden, zuidw: Willem Ariens, Westw: Jan Rombouts, noordw: Hr. Sloots te S:Bosch.

- een houtbosken achter den elshoff mede tot Geffen, 19 roeijen, oostw: de kinderen Jan Joosten de Cort, zuidw: Peter Rijnen (?), westw: den Armen tot Nuland, noordw: de armen van Geffen.

- 4 hondt en nog 1 hondt weijlant gelegen tot Geffen op de gemeijnte.

- een mergen hooiland gelegen tot Nuland int Sevenvirdel in 2 mergen, zijnde samen de helft van 4 mergen, gelegen oostwaarts in dezelfde camp, dese mergen moet met het 4e lot rijden tegens het 1e en 3e lot.

6e lot: Jan Peters van Schijndel

- 3 stukken teulland gelegen te Nuland in den acker van 9 lopense (Blz 9) en 30 roeijen aen de rijt, met een streepken teulland ter sijde aangelegen, groot 9 vat saet land tussen erve oostw: Jan Tijssen van Crijl en Joost van den Heuvel, westw: Sijmen Dircx, noordw: de heide, zuidw: de Rijt. Hieruit: derde deel van alle dorps en lands lasten van de gehele acker.

- helft van een houtbosken, andere helft Grietjen Tijssen in 2e lot, oostw: dezelfde grietje tijssen, zuidw: de Rijt, Hieruit:           onderhoud vreeij daartoe gehorende, en de helft van de dorps en landslasten tgeen van het selve bosken voort geheel moet worden betaalt

Tekenen: Jacob Tijssen van Krij, merk Margriet Tijssen van Crijl, Jan Seelen, Adriaan Tijssen van Crij, merk Johanna Tijssen van Crijl, Jan Peters van Schijndel, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl, J. v Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz 12 dd 30 maart 1718

Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens en Jan Lambers van Bocxtel, schepenen van Nuland, verklaren onder Ede dat zij met enige inwoners van Geffen sijn geweest in seekere polder van enige landerijen onder de jurisdictie van Nuland, in welke polder die van Geffen in de voorleden maand van December tot weringe van het opcomende Vinkelse water, over den papendijxen  hoff teulland, competerende Elisabeth weduwe Poulus van Osch, verscheijde dijken en dammen hebben geleght, waarbij de comparanten verklaren dat haar landerijen door het overstromen van het Vinkelse water noijt onvruchtbaar en sijn geweest, veel mm bedorvens (?). De eerste verklaart meer dan 30 jaar hier gewoond enn verkeert te hebben, de tweede ongeveer 15 jaar en de derde omtrent de 40 jaar.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens en Jan Lambers van Bocxtel, J v. Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz 12 dd 5 april 1718

Willemke, weduwe Lambert de Wert vraagt authorisatie om 200 gulden op te nemen wegens rechtskosten aan de advocaat procureur, die haar bijgestaan heeft in een procedure tegen Dirk Willems van Vorstenbosch, over het hakken van een hegge hout, waarbij Vorstenbosch met advies van 2 onafhankelijke rechsgeleerden zijn eis en conclusie is ontsijt met condemnatie van 1/3 deel in de kosten  en de resterende 2/3 deel om redenen gecompenseert. Er volgt een advies van bloetoom via moeder van de 3 onmondige kinderen: Corstiaen Gerits Bijvelt, en Antony Ermers, neef van vaderswege. Onderpand zijn alle goederen van de 3 onmondoge kinderen.

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 14 dd 27 april 1718

Het heeft den albesturende Godt almachtig behaeght op den 23 deses hetzij door ongeluk, off door vagebonden, soo het waarschijnlijkste is aangestoken en laten verbranden het huijs van Dirck Jacobs van Vlijmen, inwoner van Nuland, welke brand door de sterke wind soo schielijck vechement is geweest dat door den selven alles tgeene int selve huijs was is verbrant, mitsgaders 7 koebeesten.

In het selve huijs was logerende een gegageerde met de naam Thomas Waly, een gereformeert man, die ook alles heeft verloren, met sijne acte waarop hij is gegageert en zijn tractement is trekkende, zo hij verklaarde. Hij zal voor een nieuw acte naar Den Haag moeten gaan soliiciteren, alle lezers van deze acte worden gevraagd hem te assisteren en te helpen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Peeter van Creil, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 15 dd 23 mei 1718

Antony Ermers machtigd Hr. Dirk Koets, procureur voor de rechtbank en parochie van Hees, in een zaak tegen Jacob Antony Huibers.

Tekenen: Anthony Ermers van Nulant, G Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz  16 dd 23 mei 1718

Compareert Jan Huijbers, oud schepen, i.v.m. afgaan van tocht voor 2/7 deel van huijs en hof en aangelegen teulland, groot 3 lopens en 9 roeden en nog een acker teulland groot 9 lopens en 35 roeden, beiden gelegen tot Nuland op de Wolfsdijk, ten behoeve van zijn 2 kinderen:

-       Grietje gehuwt met Jan Gielens en

-       Hilleke, weduwe Arien Bans

En tevens de inboedel die zij ook in tocht bezitten.

Tekenen: G Croon, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens,  J v Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz 17 dd 7 juni 1718

Verzoek van Erke Tunissen, weduwe Jan Willems van Bocxtel, om authorisatie om enige goederen te mogen verkopen die zij in tocht bezit, om haar huijs weer op te kunnen timmeren dat op 3 juni j.l. is afgebrant. Haar verzoek wordt gesteund door Antony Ermers, Jochem Bogaarsm Jan van Boxtel, Willem Tunissen van Roij, Peter Jansen en Willem Claessen, alle bloetvrinden van de kinderen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Peeter van Creil, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 18 dd ondervraging

Door Gerard Croon, drossaard

Compareren:

Geurt Teunissen, ca. 50 jaar

Seger Joosten van der Poel, 40 jaar

Hendrik van der Ven, 17 jaar

Ze waren op zondag 19 juni in het huis van Jan Poulissen, herbergier, waar de broederschap van Catarina en Berbera Gilde vergaderde.

Zij zagen niet dat Antony Aarts de Wert uit baldadigheid een mes in de schouwmantel van het backkamertje stak, zeggende “daar steekt het nu, die daar van wat wil hebben, kant daar aff halen: waarop Jacob Driessen van Grinsven het mes eruit trok en op de vloer neer gooide, seggende “daar lijt het nu”.

Nadien kwam er ruzie tussen hen beiden en gingen in de keuken elkaar met messen te lijf, totdat ze door de wert en anderen werden gescheiden. Geurt wist niet wie er ruzie hadden, Seger zag ze wel met meesen vechten maar wist niet waarom en had geen ruzie gehoord, Hendrik vertrok toen er ruzie ontstond en de Wert van Grinsven buiten de deur eiste.

Ze weten geen van allen wie het eerst het mes trok.

Acte is niet getekend, stop ineens.

 

Blz 21 dd 23 augustus 1718

Compareert Hendrik Clasen van de Camp, wonend te Dinter, doet afstand van tocht van al zijne erfgoederen ten behoeve van zijn 4 kinderen: Adriaantje, Hendrik, Peter en Johannes Hendricx, verwekt bij Geertrui Hendricx zijn huisvrouw zaliger,

Tekenen: J. v. Clootwijk, sub officier, Peeter van Creil, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

 

Blz 22 dd 8 september 1718, doorgestreepte acte

Jan Hermens, onvermogend schaapsherder, 25 jaar, wonend bij Andries Habracken te Handel onder de jurisdictie van Gemert, transporteert aan procureur Johan Theodorus Lemmingh, alle acte en pretensien als deselve ter zake van het leeveren en verkopen van 12 schapen tot lasten van Peter van Doesburgh, wonend tot Wijk bij Veen, tot de som van 32 gulden en 8 stuivers te vorderen inzake het arresteren van 24 schapen die competeren de genoemde van Doesburgh, en int voeder bestelt bij Lindert Jansen van Osch, inwoner van Nuland,

Tekenen: merk Jan Hermes, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijel, J v Clootwijck, sub secr.

Postia compareerde Lemmingh , (…) het transport wordt door Jan Hermens gecassert en te niet gedaan. Tekenen de bovenstaande opnieuw, evenals JT Lemmingh,

 

Blz 23 dd 8 september 1718

Compareert Cornelis Gijsbert van Vught wonend te Geffen, om getuigenis af te leggen over Jacob Driessen van Grinsven, i.v.m. de vechtpartij op zondag 19 juni. In het backkamertje waren Antony Aarts de Wert, Jacob Driessen en Marieken dochter Poulus Peters van Osch aan het drinken. Antony stak een mes in het mantelbord van de schoorsteen zonder de reden te zeggen.

Tekent: J v Clootwijk, sub officier, Jan van der Ven, Peeter van Creil, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 24 dd 8 september 1718

Compareert Jan Hermens, onvermogend schaapsherder, machtigd procureur Johan Theodorus Lemmingh om voor de rechtbank van Nuland of elders als dat nodig is, om een procedure te hebben, pro deo, vanwege 24 schapen van Peter van Doesburgh te vorderen, berustend onder Lindert Jansen van Osch, tevens omdat deze de schapen verstompelt of niet naar behoren bewaart heeft.

Tekent: merk Jan Hermens, J v Clootwijk, sub officier, Abraham van Mill, Peeter van Creil, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 26 dd 24 september 1718

Jan Hermens, schaapsherder tot Handel onder Gemert, heeft 24 schapen, bij Lindert Jansen van Osch  int voeder bestelt, laten arresteren competerende Peter van Doesburgh, wonend te Wijk in het land van Altena, om te verhalen een som van 32 gulden uit een schult van 12 schapen aan Peter van doesburg herlost en gelevert, waarbij Lindert Jansen van Osch dezlefde schapen 10 dagen eerder heeft laten arresteren om een som van 54-14-8 gulden te verhalen, waarop Jan Hermens zo ver had geprocedeert, dat Lindert gedwongen was het arrest te gedogen. Lindert werd opgedragen door de vorster om binnen 24 uur de schapen te leverenm etc. Om verder porces kosten te voorkomen compareert nu Jan Hermens en zijn procureur Lemmingh, aan de ene kant en Lindert Jansen van Osch met Mr. Poulus Suijskens aan de andere kant en verklaren overeengekomen te zijn dat de eerste verklaart uit handen van de tweede ontvangen te hebben de som van 20 gulden, de tweede verklaart de proces kosten van 32-5-0 gulden betaald te hebben, waarmee het geschil is opgelost.

Tekent: G Croon, Hr. Tijbosch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 28 dd ondervraging

Door de vorster op verzoek van drossaard Gerard Croon van de volgende personen:

Jan Cornelissen van Uden, 40 jaar

Wouter van den Tillaart. 30 jaar beiden te Geffen wonend

Beiden waren op 30 juni 1719 in de hut teinde de Kesselse Graaf, noordwaarts de brug liggende over de Hertogswetering, alwaar eene Peter ….den Huttenaer de tapneering van bier en andersins was doende. Daar was ook ene Hendrik van Mierlo, gewesene molenaar en tegenwoordig inwoner van Maren. Tevens was er Pieter de Kesel, deurwaarder van de Raad van Staten.

Ze hebben beiden niet gehoord dat van Mierlo aan Kesel vroeg wanneer hij naar Den Bosch ging. Hij was van plan de volgende ochtend te gaan. Ze weten beiden ook niet dat van Mierlo zei” soo gij gaat naar Cremers, die schelm, en gij bent ook een schelm, honsvot, reeckel met meer andere scheltwoorden. Ze hoorden van Mierlo niet vragen waarom Cremers een schelm zou zijn volgens van Mierlo. Die zou daarop geantwoord hebben – hetgeen beiden verklaarden niet gehoord te hebben – “hij wil gelt hebben, en ick kan mijn peerden niet vercoopen, en ghij schelm, loopt daar gedurigh naar toe om mijn ende meer anderen haar goet te vercoopen, en mijn te bederven.

Kesel stak met een vonkende tocht zijn pijp tabak aan, naar de genoemde van Mierlo, waarna de Kesel vanaf de hut over de brug de Nulandse achterdijck is uitgereden. De beiden verklaren dat ze Kesel wel zagen stoten met het vuur, maar niet te weten naar wie. Ze zagen wel dat van Mierlo’s gezocht vol asse zat.

Of ze niet gehoord hadden dat van Mierlo veel scheltwoorden uitsprak tegen Kesel? Hem achtervolgde en achterhaalde een scheut weeghs op de Nulandse Agterdijck?

Beiden hoorden dat ze woorden hadden maar weten niet welke woorden. Van Mierlo is de Keseler nagevolgd in de Nulandse Agterdijck?

Acte stopt ineens, geen dagtekening, geen handtekening.

 

Blz 30 leeg

 

Blz 31 dd 21 oktober 1718

Compareert Peter Claassen wonend te Deursen, die machtigt Johannes Theodorus Lemmingh, procureuer voor de rechtbank van Nuland, om Leendert Jansen van Osch inwoner alhier te bedwingen, om aan hem te leveren: 3 eenschariege en 2 tweeschariege hamelen, waarvoor Peter Claassen in mangelinge een bruin mery pert aan hem heeft geleverd.

Adriaan van Veggel, wonend te Heese onder Rosmalen, ook met middelen van recht te bedwingen tot betaling van in de dertig schapen door Peter Claassen gekocht van Hr. Pardijck, en aan genoemde Adriaan van Veggel overgelaten, mits aan hem te betalen tot winst op de letsten dag van de oostmaand in 1717, de som van 14 gulden. Bij in gebreke blijven te betalen 2 stuiijvers per dag

Tekenen: Peter Claessen, G Croon, Peter van Creijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 32 dd 5 december 1718

Compareert Theodoris soone Hans Hendrick Lemmingh, inwoner van Nuland die machtigt de Heer W. van Steenler, rechtendoctor, wonend te Arem, om wegens de comparant mandaat van arrest en daeghsel vant hoff des Vorstendomp Gelder en Graafschap Sutphen te lichten en ter excutie te leggen op soodanige som van 499 gulden als de heer Frans Rudolf Smits, als man van volgens de uitspraak van het hoff schuldig was aan Hollingh en van Genderen. Dit speelt in verband met een hereditaire  potie en een vonnis van de hooftbank van Driel, dd 12 maart 1696, tot laste van genoemde Hollingh en van Genderen, zijn Swager te vorderen heeft.

Tekenen: Lemmingh, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 33 dd 9 februari 1719 Staat en Inventaris

Door Geerit van Empel, nu bruidegom met Jenneke Jansen, ten behoeve van zijn kinderen verwekt bij Heijltje Jansen van der Sante, zijn gewesene huisvrouw zaliger.

Capitel van Cooperwerck

-       koeijketel

-       hantketel

-       cleijn keteltjen

-       sijgh schotel

-       melck kan

-       twee hanglampen

-       vuurpan

Capitel van Tinwerck:

-       8 tinnen lepels

Capitel van Linde, en wollen, bet en bult:

-       bet met twee deeckens

-       4 paar slaaplakens

-       6 tafellakens

-       4 meelsacken

Capitel van houtwerck

-       cast

-       etens renneken

-       kist

-       koets

-       trogh

-       taeffel

-       een korne met toebehoorte

-       2 melktobben

-       Spinnewiel

-       6 houten stoelen

-       2 wateremmers

-       Twee hoge karren zonder beslagh

-       2 aert karren

-       Ploegh en eegt en toebehoorten

-       Twee snijbacken met messen

-       Wan, saykorf, stroije vat met twee seven

-       2 koeybacken

-       3 braken

-       Stalleer

Capitel van ijserwerck

-        2 ijsere ketels

-       Strijk ijser

-       Twee schuppen en een spaey

-       Riek en twee gavels

-       Hael en vuurijser

-       Ijseren ketel

-       Sijsie en sight

-       1 Kargetouwe

-       Bijl en hiep

-       Paar hachten

-       Koekepan met hangijser

-       Tangh

-       Sael, greel en light

-       Nog een quade saal, greel en light

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

In marge: postia is gecompareert Jenneke Jansen die verklaart dat aan de kinderen 140 gulden voor deze inventaris zal worden uitgekeerd na de dood van haar man Gerit van Empel.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven en Abraham van Mill.

 

Blz 36 dd 13 februari 1719

Compareert Juff BerberAnna van de Keurbeek, weduwe wijlen Dirck van Clootwijck, in sijn leven secretaris alhier. Ze is nog in leven, maar wel bedlegerig, haar verstand, memory en 5 sinnen nog machtig.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 37 dd 13 februari 1719

Cornelis Speelman, Heer van Nuland, verhuurt aan Adriaan Jansen van Heesch een coorn wintmolen alhier omtrent het Heijke en de gemeente genaamd het Vinkel, Mette huijsinge en beijhorende landerijen gelegen binnen HH Nuland, voor 6 jaren. Hierna volgen alle bepalingen.

De pachter zal genieten het twintigsten molsters. Huurprijs 600 gulden in 2 termijnen per jaar en een vet verreken of 15 gulden, aan te leveren te Nuland of Den Bosch. Verder te betalen een cijns van 6 gulden aan de rentmeester van de domeinen. Aanvaarding 1 juli 1719 (St Jansdag)

Borgen: Jan Luijcasse van Groeland, Cornelis Tunnise van Crijl, bijde zijn swagers en inwoners te Geffen.

Tekenen: C. Speelman van Nuland, Adriaan Jansen van Heesch, merk Jan Luijcasse van Groeland, Cornelis Tunisse van Creijl, G.Croon, Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 43 dd 19 februari 1719

Compareren Willem Arts van Hogenhoff, machtigt procureur Theodorus Lemmingh wegens een procedure wegens een som van 10 gulden berustende bij Cornelis van Altenhuijse en competerende Claas van Erp.

Tekenen: J. v. Clootwijk voor de officier, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

Blz 44/45/46/47/48 leeg

 

Blz 49 dd 8 maart 1719 ondervraging

Ter instantie van Willem Arts van Hogenhoff, om de volgende personen te verhoren: Wouter Bastiaens, 44 of 45 jaar oud, en Lijneke weduwe Hendrik Tomassen. Oud 46 of 47 jaar,, nu getrout met Cornelis van Altenhuijsen, verder Cornelis van Altenhuijse, oud 30 jaar, ook zelf.

Of zij niet in gebruik en pacht  hebben gehad twee stukken land, groot 5 vaet saet, gelegen op de Hooge Hoeff, te weten voor 4/5 deel of voor het geheel? Van wie ze het pachten? Hoeveel jaar ze het in gebruik hebben gehad? Hoe hoog de pachtsom en aan wie betaald?

Wouter verklaart het ongeveer 6 jaar in gebruik te hebben gehad tot 1714 incluis, voor het geheel gepacht van Claas van Erp, tegenwoordig wonend te Geffen, voor 5 gulden per jaar,.

Lijneke verklaart dat haar eerste man Hendrik Tomassen heeft het in gebruik gehad voor 4 jaar (1715-1718 incluis) , de eerste 2 jaar voor 5 gulden per jaar, de laatste 2 jaar onder haar huidige man voor 10 gulden per jaar, betaald aan Claas van Erp. Deze moeten nog betaald worden vanwege het gearresteerd zijn voor Willem Arts van Hogenhoff.

Cornelis verklaart dat toen de som van 10 gulden door van Hogenhoff werden gearresteert hij dit bekend heeft gemaakt aan Claas van Erp, die verklaart dat hij aan hem moest betalen.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 51 dd 17 maart 1719

Compareert Geurt Poulussen van Osch, Jan Simons voor de vorster die op verzoek van de drossaard Gerard Croon hebben bevestigd dat zij op 1 juli 1718 tegen het vallen van de avond bij het huijs van procureur Lemmingh bij de Heer Croon zagen staan de gewesene molenaar Geurt van Mierlo, met sijn swager Geurt Sighmans, waarbij de genoemde van Mierlo zei dat hij daags van te voren op de Nulandse Agterdijk crakeel had gehadt met de Duerwaarder Pieter de Kesel, verzoekende daarover wegens de boeten te accorderen met G Croon. Daarop sloeg Croon van Mierlo in de boeten

Tekenen: Jan v Clootwijk voor de officier, Jan van Bocxtel, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 52 dd 19 maart 1719

Compareert Geerit Jacobs, inwoner van Heeze onder Rosmalen, om getuigenis te doen in de zaak van Willem Aarts van Hogenhoff, en verklaart dat Claas van Erp, wonend te Geffen, in het leven van zijn eerste vrouw zaliger Elisabeth Jansen, ettelijke jaren voor haar dood aan hem comparant heft betaald de pachtpenningen van 1/5 deel  van 2 stukken land op de Hooge hoeff, waarvan de resterende 4/5 deel competeerde Peter van Nuland, wonend te Oirschot, en dat na de dood van zijn eerste vrouw dit 1/5 deel is verstorven op de kinderen van Willem Arts van Hogenhoff.

Tekenen: G Croon, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 53 dd 23 maart 1719

Condities waaronder Peter Hendricx Bijvelt, inwoner alhier op een verhogen uitterhand heeft laten insetten 3 stukken teulland gelegen opt Heeseinde, onder Rosmalen, genaamd het Mouwerse, groot 4 lopens en 44 roeden, gelegen tussen erve oost Jan Ariens, west Willem van Grinsven, schietende met ene einde zuidwaarts van een gemeijne vaarwegh tot op gemeene straat noordwaarts. Jaarlijks hieruit te vergelden de ½ van 1-15-0 aan de Kerk van St Jan tot Den Bosch, in een meerdere pacht met Jan Ariens. Ingezet  door Willem van Grinsven op 200 gulden, slaat 70 slagen, is koper.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill,, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 56 dd 26 april 1719

Condities waaronder Reinier Plenus, solliciteur militair wonend te Den Haag, verhuurt aan Jan Philips, inwoner van Nuland, een schuur of huijsinge gestaan alhier bij Jan Peters aant Ven, met alnoch een vierkant akkerken teulland gelegen opt Heeseinde onder rosmalen, groot 3 lopens en 27 roeden, gelegen omtrent den Kerckenbergh aen de Santstraat, voor 10 gulden per jaar, voor 12 jaar.

Tekenen: Reijnier Plenus, merk Jan Philips, G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  58 dd 26 april 1719

Compareert Mechilina Croon, weduwe van procureur Cornelis van Coot, heeft de schepenen geadresseerd om van Mr. Jurriaan Everdingh, zaliger, gewesene Schurrisijn en vorster van Nuland, om te verlangen dat zekere rekeningen betaald worden, ten bedragen van 31-1-0, het geen haar man zaliger als procureur verdient heeft zoals op de rol gezien kan worden. Op 7 september hebben de schepenen de Heer Everdingh opgedragen om de schuld binnen 8 dagen te voldoen. De kinderen van Everdingh kwamen met een tegen rekening ten waarde van … ( niet ingevuld), om verdere kosten te voorkomen, compareren nu drossaard Geerit Croon, grootvader van de kinderen van Coot, en Engelbert Everdingh voor zichzelf en sterk voor zijn beide zusters, kinderen van Jurriaan Everdingh, en zijn overeengekomen dat ze de kosten tegen elkaar wegstrepen als Engelberth de specificaties van de vorster salarissen kan overhandigen.

Tekenen: G Croon, Hr. Tijbosch ( president), Engelberth Everdingh, Abraham van Mill, Corstiaen van Gogh, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 60 dd 4 mei 1719

Compareert Heer Hermen Creemers, erfsecretaris van deze HH, die authoriseert Johannes van Clootwijck tot het waarnemen van de secretarije in zijn absentie.

In marge den 17e spetember 1721 afge..door de Heer Hubert op behoorlijk zegel.

Tekenen: J van Clootwijck, Hermen Cremers, G Croon, Hr Tijbosch, Jan van der Ven.

 

Blz 61 dd 4 mei 1719

Compareert Heer Hermen Creemers, erfsecretaris en vorster van deze HH, authoriseert David van der Hansen, om de vorster ambt in zijn afwezigheid waar te nemen.

Tekenen: David van der Hans, H Cremers, G Croon, Hr. Tijbosch

 

Blz 62 dd 8 mei 1719

Compareert Antony Ermers, Dirk Jan Frensen, benoemt tot voogden over Mariek en Aertje, kinderen van Tunis Nelissen, gehuwd met Catalina Jan Frensen, tot het huisj en land te Nuland gelegen is verkocht, haar van 2/5 competerende, neffens haar broer en zusters.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 62 dd 18 mei 1719

Schepenen verklaren dat ze met de drossaard G Croon op order van de Heer van Nuland vandaag enige weiland onder Nuland hebben gevisiteerd off daar geen beesten van ingesetenen van Geffen in waren. Alwaar onlangs de besmettelijke ziekte onder het rundvee sterk gegrasseert heeft.

In den camp van Mathijs van den Aalsvoort bevonden ze geschaart 7 runder beesten,

In den camp van Jan en Ambrosius van Tuijl 5 runderbeesten,

Onderweg in de steegh lopende van het markvelt langs de hoeve van den Elsbosch, kwamen ze Jacob Arts tegen, inwoner van Geffen, die verklaarde in de camp van Joncker Pelgrom genaamd Poolsbroek, geschaart te hebben 6 beesten, waarop de drossaard hem gecalangeert heeft en beboet, volgens de resolutie van 13 oktober 1716, rakende het weren van de genoemde bemettelijke ziekte.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, Jan van der Ven, Corstiaen van Gogh, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 64 dd 30 mei 1719

Compareert Jan Peter Vos, inwoner van Nuland, gedaagt om getuigenis af te geven op verzoek van de Heren Regenten van Rosmalen, verklaart aan de drossaard dat hij op 1 januari l.l. ;s avonds gecomen bij Hendrik Kouwenberg, brouwer in den Boerendans te Den Bosch en in die brouwerij heeft helpen brouwen voor een tijd van 5 a 6 weken en dat in die tijd zijn schoonvader, Geerit van Grinsven, wonend te Hintam onder Rosmalen tot borgemeester van Rosmalen is gedaagd om zijn Eed als borgemeester te doen, en dat op die dag ook de stoockbiljetten van de brouwerij sijn gebracht op de naam van Hendrik Kouwenberg en daarna is veranderd op de naam van Geerit van Grinsven.

Tekenen: Jan Vos, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 65 dd 3 juni 1719

Compareert Teunisken dochter Geurt Tunnissen, wonend te Maren, oud 22 jaar, om getuigenis te geven voor Geurtjen Hendrik Vos. Ze verklaard voor dienstmaagd gewerkt te hebben bij Gijsbertje weduwe Adriaen…….tot Alem op 4 september 1718 bij sonneonderganck bij de Alemse wert gekomen te zijn om haar meesteresse koeijbeesten te melcken, en ziende dat Aeltje de Wert, de vrouw van Jan Joosten, en de voornoemde Geurtje, die tijt voor dienstmaagd wonend bij Geurt Ariens, schepen tot Alem, op de wert met elkaar aan het vechten waren. Ze is er met ene Frens Jansen naar toe gelopen en zagen dat de genoemde Geurtje seer bloeijende en op verscheijde plaatsen gequetst was, dat de voornoemde Frans Jansen een bloot mes in de hand had en omhoog stak, seggende “daer is het mes daer die donder het mede gedaan heeft”.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 66 dd 8 juni 1719

Schepenen verklaren dat ze op verzoek van de vrouw van Jan Hendrick Spierings vandaag hebben gevisiteerd den vreeij of sloot liggende tussen den streep van Jan van Iperen, die in gebruik is hebbende Jan Ariens, gelegen aan de Nulandse straat, en de weijcamp toebehorende  aan de Heer van Nuland, die in gebruik is hebbende voornoemde Jan Dirk Spierings, en aldaar bevonden, dat de sloot of vreeij van beiden kanten onvreeijbaar was, doch op den kant nacht den streep hier en daar den sloot wat opgetrokken was, alwaar het scheen beesten door geloopen hadden.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 67 dd 8 juni 1719

Schepenen verklaren ter instantie van Jan Ariens, inwoner alhier, hebben gevisiteerd de weij en de schade die de beesten van Jan Hendrik Spierings hebben toegebracht, op een seekere streep lands toebehorende Jan van Iperen, liggende oostwaarts naast den wijcamp van de Heer van Nuland, die door de genoemde Jan Dircx is gebruikende, welke streep teulland was besaijt voor het grootste deel met garst  en een eindje met erten. Schade wordt geschat op 2 gulden

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 68 dd 12 juni 1719

De schepenen zijn met de drossaard op verzoek van de Heer van Nuland vandaag enige weijlanden gaan visiteren om te kijken of daar geen beesten van ingesetenen van Geffen in liepen. In Geffen heerste de besmettelijke ziekten onder het rundvee.

In de camp van Mathijs van de Aalsvoort vonden ze een roode ruggelde, twee colde, een roijvalle voltants, een roijspeure , out twee jaren, een roij ruggelt oud 2 jaar, een Swart speuret kalf, een roij best kalf.

In de camp van Bruijst en Jan van Tuijl, wonend te Geffen: een roij blaerde, een roij spreuwde, een blaerde biijst voltants, een roode spreude mael, een Swart bonte mael, een beijst  eenjarig, een Rooij blaert melck kalf, een Swart spreut osch kalfeen roij bont off kalf,

In de camp genaamd het Poolsbroeck: een roij spreude, een roij bleeckachtige, een roij blaer met enige witte plakken voltans, een roij blaerde osch, op sijn derde jaer, een Swart bont kalf out 2 jaar, een vael kolt kalf toebehorende Jaecob Arts, mede wonend te Geffen.

Alle beesten zijn door de drossaard gearresteerd, waar op dag van recht is gelegd op aanstaande woensdag.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 69 dd 10 juni 1719 Erfdeling

Compareren Gerrit Peters van Gemonde, Hendrik Hendricx Haenegraaf als gehuwd met Mechteld Peters van Gemonde, kinderen van Peter Gerits van Gemonde in huwelijk met Anneke Tunissen van Crijl. Verder Peter Eijmbers van Crijl en Claas Gerits als vader en voogd over de 3 onmondige kinderen bij Tuniske Eijmbers van Crijl, mede kinderen van Eijmbert Jacobs van Crijl verwekt vij Anneke Teunissen van Crijl, in leven egtelieden en inwoners van Nuland. Eerder accoord gemaakt voor Notaris Melchior Verweij dd 29 september 1687 tussen de 2 voorkinderen van genoemde Anneke Tunissen van Crijl verwekt bij Peter Gerits van Gemonde en Eijmbert Jacobs van Crijl.

1e lot: Hendrik Hendricx Haenegraeff

-       ½ van 4 lopens 36 roeden, gelegen te Nuland aan de Hij, sijnde 5 stukken land met een hegh int geheel, waarvan de andere helft is competerend Gerit Peters van Gemonde, deijlder in dese, dogh de hegh houts blijft bij dit lot, tusschen oost  erve Theodorus Lemmingh, west de genoemde Gerrit Peters, schietende van den Armen alhier c.s, tot op het Heijken. Deze 5 stukken zijn breet aent suijden eind 9 roeijen en 14 voet, en aant noorden eind 9 roeijen en 8 voeten. Hieruit te vergelden 1,5 vat rogge aan de H Geest tot Den Bosch, in een meerdere pacht van 6 vat rogge met Arien Tijsse van Crijl en Gerit Peters voornoemt.

-       5 hont hooijland gelegen onder Teeffelen int Graafschap Meegen, in een meerdere camp van 5 mergen benevens de ene sijde de Weteringe , de andere sijde Peter Megens c.s., schietende van de Erve Jan Ceelen Coolen tot op de Weteringe.

-       ¼ deel van 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegengenaamd het Litbergh met drie eijken boomen, tussen erve oost Jan Gijsbers van Crijl, west Gerit Peters mede deelder in dese, zuid de gemene straat, noord op het wijken. Vergelden uit dit lot 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge.

-       ½ van 23 roeije Bosch gelegen mede te Geffen ter plaats in de Litbergh, de andere helft is van Gerrit Peters voornoemt, ongescheijden, tussen erve west Jan Gijsbers, oost Claas Gerits erfgenamen, schietende van de straat  tot op Jan Gijsbers voornoemt.

-       Een houtbosch genaamd het Hooghbosch gelegen alhier tot Nuland tussen erve Peter Eijmbers van Crijl deelder in deze westwaarts, willemke Jan Lambers oostwaarts, noord Peter Eijmbers met den halven sloot, zuid  tot op de halve sloot van den striem , met de last van 8 penningen in de verpondingen.

-       Een schuur zoals die staat alhier te Nuland aent Molenheijke met alle de eijken boomen staande op het molenheijken en herbaen, die geruijmt moeten werden binnen nu en een jaar

-       Van Gerrit Peters van Gemonde 60 gulden te betalen voor het ruijmen van de schuur

2e lot: Geerit Peters van Gemonde

-       ½ van 10 hont hooilands genaamd het Hoeckkampken gelegen alhier tot Nuland, ongedeelt met Jan Ceelen, tussen oost den Zeedijck, west de kinderen Jan Joosten de Kort, noord de Hoefdijck, zuid drost de Boij, met het onderhouden van 6 voet Kepkensdonkdijk, en de hoefdijk en hoefgraaf daartoe behorend.

-       ¼ deel in 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegen, genaamd het Litbergh met drie eijken boomen, tussen erve oost de genoemde Hendrik Hendricx, west Peter eijmbers voornoemt,  strekkende van de gemene straat, noord op het wijken. Vergelden uit dit lot 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge.

-       ½ van 23 roeije Bosch gelegen mede te Geffen ter plaats in de Litbergh, de andere helft Hendrik Hendricx ongescheijden, tussen erve west Jan Gijsbers, oost Claas Gerits erfgenamen, schietende van de straat  tot op Jan Gijsbers voornoemt. Uit deze beiden te vergelden 5,5 vat rogge aan slant cantoor tot Den Bosch, in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge.

-       ½ van 4 lopens 36 roeden, gelegen te Nuland aan de Hij, sijnde 5 stukken land met een hegh int geheel, waarvan de andere helft is competerend Hendrik Hendricx, tusschen oost  erve Hendrik Hendricx, west Arien Tijssen van Crijl, schietende van erve Jonker Pelgrom c.s.,  tot op het gemene Heijken. Deze 5 stukken met de hegh zijn breet aent suijden eind 9 roeijen en 14 voet, en aant noorden eind 9 roeijen en 8 voeten. Hieruit te vergelden 1,5 vat rogge aan de H Geest tot Den Bosch, in een meerdere pacht van 6 vat rogge met Arien Tijsse van Crijl en Hendrik Hendricx voornoemt.

-       Een houtbosch genaamd het Hooghbosch tegen de dammen off wel het Leeg Bosch gelegen alhier tot Nuland, beginnende aan de sloot van het noorde einde vant Leeg Bosch, tot op de sloot aant suijden eind vant lant int voorste Coor gelegen, met de last van 8 penningen in de verpondingen, neffens oost de kinderen Arien Seelen.

-       Huijs hof, backest verkenskooij en bijbehorende teullanden, groot omtrent 13 Lopens, gelegen aant Molenheijke, neffens oost en zuid de gemijnte, noord Antony Ermers, zuid Gijsbert vand en Boerdonck, verder te betalen aan het ruijmen van de schuur van Hendrik Hendricx een som van 60 gulden, verder krijgt dit lot de huur van het huijs op kerstmis aanstaande, Hendrik Hendricx krijgt de bomen op het heijken en herbaan, die binnen een jaar geruimd moeten zijn. Dit zal moeten vergelden aan het Groot Gasthuijs in Den Bosch in een meerdere pacht met Gijsbert van den Boerdonck twee sakken rogge en 6 vat, met dezelfde aan slands kantoor een vat rogge. Verder een schepen schuldbrief van 200 gulden, jaarlijkse interest 10 gulden  aan Jacob van Grinsven tot Uden op 8 april.

3e lot: Peter Eijmbers van Crijll

-       Den voorsten Goeden coop met het agterste Coor, alhier tot Nuland gelegen, groot 2 lopens en 12 roeden, met den striem en leegh Bosch off genaamd de Damme, tussen erven west Hr. Pinxternakel, oost weduwe Jan Willem Ceelen c.s. Hendrik Hendricx c.s. en de kinderen Arien Ceelen  tegens het agterst Coor, schietende van het gemeijne merkvelt  tot op de erve het bosken van de kinderen Claas Gerits voornoemt, alles op den halven sloot. Hieruit te vergelden met de Hr Pinxternakel aent slands kantoor 2-10-0

-       ½ van 13 hont hooilands gelegen in den Nulandsen Camp, ongedeelt met Joost van den Heuvel  en de kinderen Claas Gerits, samen groot 4 mergen, 2 hont, oost Bruijst Jan Nelissen, west Hr. Koeijhoorn c.s., ene einde noord erve erfgenamen Juffr. Nuhoff, zuid Middelst Nuland, met 7 voet  Seedijck.

-       ¼ deel van 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegengenaamd het Litbergh met drie eijken boomen, tussen erve oost Gerrit Peters, west kinderen Claas Gerits, zuid de gemene straat, noord op het wijken.

-       1/6 deel in acht hond weijland gelegen tijnde het voorgaande stuk land gelegen mede te Geffen, ongedeelt met Lindert van de Goor c.s., tussen oost Lambert Hendrik Jacobs, west Dries Gijsberts van Grinsven, zuid alle de mededeelders, noord Jonker Pelgrom c.s. Vergelden uit dit lot 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge met alle mede deelders

4e lot:  De kinderen Claas Gerits

-       ½ van 13 hont hooilands gelegen in den Nulandsen Camp, met 5 of 6 voet Seedijck, ongedeelt met Joost van den Heuvel  en Peter Eijmbers, samen groot 4 mergen, 2 hont, oost Bruijst Jan Nelissen, west Hr. Koeijhoorn c.s., ene einde noord erve erfgenamen Juffr. Nieuwenhoff, zuid Middelst Nuland.

-       ¼ deel van 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegen, genaamd het Litterbergh, tussen erve oost Peter Eijmbers, west Jan Gijsbers van Crijl, zuid de gemene straat, noord op het wijken

-       1/6 deel in acht hond weijland gelegen tijnde het voorgaande stuk land gelegen mede te Geffen, ongedeelt met Lindert van de Goor c.s., tussen oost Lambert Hendrik Jacobs, west Dries Gijsberts van Grinsven, zuid alle de mededeelders, noord Jonker Pelgrom c.s. Deze twee percelen moeten vergelden 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge met alle mede deelders

-       2 lopens en 6,5 roeije teullands, gelegen te Geffen, in dElst, met een erfsteeghsken, oost Jaocb van Uden, west Tunnis Jacobs van der Poel, zuid de gemeijne straat, noord de kinderen Jan Jansen Grimmen, hieruit te vergelden aan slands cantoor op Paesschen 1-15-0.

-       Een bosken int Coor gelegen tegenover dest  van de kinderen Adriaan Seelen, west Willem Claessen met den helen sloot, zuid Jacob van Grinsven tot Uden, noord Peter Eijmbers van Crijl, in de verpondingen te betalen 8 penningen.

-       ¼ deel in een camp hooijlands van 4 mergen ongedeelt met N. van Kessel tot Den Bosch, gelegen in de Hoeve onder Empel, beneffens erve oost Peter Faessen c.s., west de H. Geest tot Den Bosch, Zuid van Lier, noord het convent van Couwater.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Corstiaen van Gogh, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 82 leeg

 

 

Blz 83 dd 13 juni 1719

Compareren Jan Ariens en zijn vrouw Catalijna Peeters, Reinier Wijnants en diens vrouw Jenneke Jansen geven een verklaring op verzoek van Gerard Croon als drossaard

De eerste verklaren op 6 juni j.l van andere mensen gehoord te hebben dat de beesten van Jan Dirck Spierings in sijn garst gongen, zijn gaan kijken en hebben de gesworene Reinier Wijnants gaan roepen, om de beesten in de schutskooij te krijgen, maar toen zij op de streep kwam, was daar Gijsbert Soone Jan Dirck Spierings die de beesten uit de garst en van de streep joeg.

De derde verklaart dat toen hij aankwam er geen beesten meer in de garst liepen, maar dat de vrouw van Jan Ariens woorden had tegen Gijsbert Jan Dirck Spierings, die een stok in de hand had en dreigde haar met de stok de kop in te slaan. Waarop Wijnants zei “Daer sou u schelm de duijvel overhaelen, sout ghij de luijden noch schade doen en dan nog dreigen de kop in te slaan”. Gijsbert daagde daarop Wijnants uit “dat hij met hem eens alleen soude gaan”.

De vierde kwam uit haar huis toen ze hoorde dat er woorden vielen tussen haar man en Gijsbert  en op het Merckvelt komend zag ze dat Gerrit Jan Drickx, broeder van genoemde Gijsbert aen haar rijsmijt stond  en in de hand hebbende een groote knuppel, en dat haar man en genoemde Jan Ariens en diens vrouw het straetje kwamen uitgaan  en zei tegen Geerit “siet wat ghij doet, slaat soo licht niet, want daer sal geen goet aff komen, want ghij slaet. Want den heer van Nuland is gisteren aan ons huis geweest en order gegeven dat mijn man naar de beesten soude sien, en in de kooij brengen soo se int velt liepen”. Daarop zei Geerit “dat kunde ghij wel liegen, ick heb den bruij van uwen man en van de Heer van Nuland oock”.

De eerste verklaart verder dat hij de dag erop door zijn erten liep en dat er toen een beestje van Jan Dirck Spierings op de streep quam. Hij heeft het gevat en “in de koij van rechten” gebracht.

De derde verklaart dat Jan Ariens, nadat hij het beestje in de koij had gebracht bij hem is gekomen en verzocht om den vreeij langs den selven streep  van Jan van Iperen te visiteren off die vreeijbaar was off niet, en bevonden aldoen vreeijbaar te zijn. Maar de dag erop op 8 juni is hij weer de vreeij op verzoek gaan visiteren op verzoek en bevonden dat de vreeij niet vreeijbaar was, datter verscheijde aerden en vuijlighijt van de kanten in de sloot was gesmeten.

Tekenen: merk Jan Ariens, merk Lijneke Peters, merk Rijnier Wijnants, merk Jenneke Jansen, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 86 dd 15 juni 1719 Staat en Inventaris

Voor Catharina van der Plas, weduwe wijlen Mr. Jan van Roothuijsen, timmerman alhier, van alle goederen die hij achtergelaten heeft voor zijn onmondige kind, zijn vrouw is nu in ondertrouw met Huijbert Samson

-       Huisj, hof en aangelegen land , zijnde belast met een capitaal van 75 gulden aan de Hr Cremers.

-       7 lepels

-       Een cooper keteltjevan 6 kannen

-       Ijsere potje

-       Een coopere staande lamp en een hangende lamp

-       Een hangend etenskastje

-       Een cleerkast

-       Een eijken kist

-       Een asback onbruijckbaar

-       3 bercke balckhoutere

-       Een spiegel

-       8 else gesaagde ribben tot de schoorsteen

-       Een taeffel

-       Een kackstoel

-       Melckemmer

-       Een korn met toebehoorte

-       Een clijn melcktonneke

-       9 stoelen, groot en clijn, sijnde oud

-       Spinnewiel

-       Schotelrek

-       Een seeft

-       2 quade camme huijskens

-       Een denneleer

-       Een betsteede nagelvast int huijs

-       Een scherff mes

-       Bijl

-       Schup en rieck

-       Hael, tangh en vuurschup

-       Een bet met twee kussens, met veeren gevult

-       Een deecken

Tekenen: G Croon, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 89 dd 24 juni 1719

Compareert Nicolaas van Erp, inwoner van Geffen, ter instantie van Willem Arts van Hogenhoff gearresteerd waarvoor dagh van rechte is belegd op aan staande woensdag 28 juni a.s., en heeft verklaard dat aanwezig te zullen zijn of een gevolmachtigde te zullen sturen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 89 dd 11 juli 1719

Schepenen hebben op verzoek van Robbertus Roomers te schade getaxeerd die de paarden van Willem Jan Huijbers en Jacob Tijssen van Crijl – zo ons bericht werd – aangebracht zouden hebben in een camp haverlants toebehorende de Heer Hermen Cremers, liggende tussen den weijcamp van de Heer Santvoort en de kinderen Peter Aent Hoogh, de schade wordt door ons getaxeerd op 2-10-0 gulden off wel 6 vat hee.. haver naer keur van de Heer Cremers, de drie paarden zijn al eerder in de koij van rechte gebracht.

Tekenen: G. Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  90 dd 12 juli 1719

Compareert voor de schepenen Hr Geerit Croon, drossaard en schout, die verklaart met goed vinden van de Heer Speelman, Heer van Nuland te machtigen zijn schoonzoon Johannes Theodoris Lemmingh om de voorgenoemde ampten als gesubstitueerde uit te oefenen in zijn afwezigheid, met als betaling 1/3 van alle boeten die hij kan ontdekken,

Tekenen: G. Croon, Abraham van Mill, Peeter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel,  J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 91 dd 12 juli 1719

Postia is gecompareerd Dhr. Johannes Theodorus Lemmingh heeft de eed afgelegt aan de handen van J van Clootwijk, sub. secretaris

Tekenen: Abraham van Mill, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 91, dd 20 juli 1719

Schepenen hebben een sekere missieve gezien geschreven door de Heer van Nuland, aan Sub Secr. J v Clootwijck, dd 18 juli 1719, behelsende dat hij als Heer door de vorster gerechtelijk uit zijn naam aan alle schepenen zoude aanseggen, dat sij den voornoemde Theodorus Lemmingh in geenderlij manieren zullen hebben te erkennen, als gesubstitueerde drost, en de acte daarvan ten protocolle geregistereerd te doen annuleeren en vernietigen vermits deselve onwettelijk als sijnde sonder zijn Ho Edele weten en ordere was gepasseerd, want dat den drost daarvan nooit den minste kennisse aen sijn Ho Edele Heer hadde gegeven dat zijn schoonzoon wilde substitueren, derhalve verklaren de Heeren Schepeenen dat ze de genoemde Johannes Theodorus Lemmingh – in vervolg op de missieve van de Heer – noijt voorgenoemde gesubstitueerde drost van Nuland te sullen erkenen, en de acte daarvan voor de schepenen gepasseerd te zullen annuleren.

Tekenen: Jan van der Ven, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Peter van Crijl, Jan van Bocxtel.

 

Blz 93 dd 11 augustus 1719

Compareert Geerit Jacobs, inwoner van Heeseijnde, onder de banck van Rosmalen, alhier gearresteerd door de procureur Johannes Theodorus Lemmingh als procuratie hebbende voor Willem Arts van Hogenhoff en heeft verklaart op 19 maart laatst leden een verklaring gegeven te hebben die hij nu wil bevestigen. Hij verklaart verder bij nadere recoloment dat zijn eerste vrouw Elisabeth Jansen zaliger, ter tochte heeft beseten het gerecht 5e deel in 2 stukken land op de hooge hoeff, en dat de pachtpenningen van dat deel tot haar dood altijd aan hem en zijn vrouw zijn betaald, dan eens met 7 stuivers, acht stuijvers, oock minder en meer , waar over hij enen Claas van Erp wonende in die tijt tot Nuland, verscheijde rijse (=keren, jvdb) over hadde gemaand tot de voldoeningen van de selve. Ook het laatste jaar heeft hij betaald en gaf hem een schootsvel waarop Geerit Jacobs nog enige stuijvers terug gaf , zodat het selve veel meer bedroeg dan een jaar huur. Hij verklaart verder dat Claas van Erp aan hem heeft verteld ten tijde dat hij gearresteerd werd door Willem van Hogenhoff  ten huijse van Jan Poulisse dat Peter Hendricx van Nulant, hem het schootsvel had laten falideren aan sijne huurpenningen.

Tekenen: merk Geerit Jaocbs, G Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 95 dd 24 augustus 1719 Borgbrief

Dirck soone Peter Peters is alhier geboren, nu getrout met een vrouw uit Osch genaamd Jacomeijn Evers, zo hij verklaarde, en woont nu in Kessel.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel, Hubertus van der Cappelle, Jacob Aerts Dorde, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 96, dd 30 augustus 1719

Schepenen hebben op verzoek van Peter Eijmbers van Crijl een vreeij of sloot gevisiteerd, schietende van den Hoefdijk tot op de Nulandse Achterdijk oostwaarts neffens het breet Sevenvierdeel competerende aant Convent van de Clarissen, alwaar de schepenen de sloot voor het meesten gedeelte onvreeijbaar hebben gevonden, dat men op verscheijde plaatsen uit het genoemde land door den sloot op den Kepkensdonkdijk met een pert en kar met hoij soude konnen varen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 97, dd 30 augustus 1719

Compareert Johannes van Clootwijk die verklaart te blijven als borge voor soodanige Schotgelt als op het peert van Peter Eijmbers is gezet, met de costen van beleijdinge door hem te doen, en in de kooij van rechte is gebracht door de knecht van Maria Ariens, weduwe Gerrit Arts van Hees tot Geffen hetgeen soude geschut sijn deze voorleden nacht, uijt het breet sevenvierdeel competerende aant convent van de Clarisse, welk paard de genoemde Peter Eijmbers belooft altijd – als hij daartoe verzocht wordt- weeder in de koij van rechte te sullen brengen, in cas deselve int ongelijk wert gestelt, op welk schot den selve van horen zeggen dagh van rechte heeft laten leggen tegens vrijdag smorgens den 1e september 1719, om te sien of het genoemde schutten te recht  off onterecht is geschiet.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

Blz 98, dd 6 september 1719

Schepenen verklaren dat de Heer Geerit Croon, drossaard alhier, vandaag Claas van Erp, inwoner van Geffen, heeft gecalangeert en in de boeten geslagen van 200 ponden van 40 groot en het pont, en alnogh in 50 der gelijke ponden, ter oorzake dat de selder op de 10e augustus l.l. aan de Heer Abraham van Mill ende Peter Eijmbers, schepenen en Sub secr v Clootwijk cc als commissarisse in plaats van accoord selffs in persoon heeft overgegeven een seer prolicx schrifture antwoort sonder met een slands zegel gemunieert te wesen, geintituleert memorie voor Nicolaas van Erp gearresteerde contra Willem Arts van Hogenhoff, arrestant, waarin werd geconcludeerd dat den arrestant sijnen eijs tegens den gearresteerde qualijck en te onrecht heeft geprocedeeert, hem mede condemnerende in de kosten welke schrifture antwoord, gemelten drossard ter saecke van genoemde Contraventie , oock heeft gesaiseerd, ende na sich genomen, om des wegens letteren executoriael , tot laste van voornoemde Claas van Erp van haar Ed Mo Heren Raad van Staten te lichten, soo sijn Edele verklaarden

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 99 dd 4 oktober 1719

Gerrit Croon machtigd Johan Theodorus Lemminck, om als procureur voor de rechtbank van Nulant, tot uiteinde te procequeren een sodanige procedure tegen Jan en Ambrosius van Tuijl, vanwege gearresteerde koeijbeesten.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 100 dd 6 december 1719

Schepenen verklaren dat ze op verzoek van Mathijs van der Aalsvoort c.s., wonend te Geffen, op hun eigen verzoek, en onze drossaard Gerard Croon, op 15 of 16 mei j.l. naar de Heer van Nuland zijn gegaan, die was op de hoeve de Elsbosch te Nuland, en vroegen hem permissie voor de Geffenaren om hun beesten te mogen inscharen in weijcampen gelegen onder Nuland. Cornelis Speelman antwoordde dat dit niet kon vanwege de resolutie. Ze konden wel gaan procederen en vragen om een juiste interpretatie van de resolutie.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz. 101 dd 11 december 1719

Schepenen verklaren dat zij nooit in het jaar 1719 enige consent hebben gegeven aan een inwoner van Geffen om haar runderbeesten te Nuland te laten weiden, waarover onze drossaard Gerard Croon proces heeft gevoerd. Matijs van der Aalsvoort, Jaecob Arts Dorde en Jan en Ambrosius van Tuyl, inwoners van Geffen, hebben goed gevonden op eigen authoriteit tegen onze willen en tegen de wil van de Heer van Nuland hebben toch hun beesten hier laten weiden, comende uit een besmet dorp waar volgens eigen verklaring de ziekte en sterfte onder rundervee nog binnen de 5 weeken was geweest. Ze hadden een paar dagen tevoren nog toestemming gevraagd aan de Heer van Nuland die dit geweigerd had, volgens resolutie en placcaten van het land. Ook op 23 mei van 1719 heeft hij dit niet toegestaan, wel alleen het weijden van den eijmmit in de maand augustus en september 1719.

Ten dage van de resolutie werd van der Ven gevraagd door de drost van Geffen, Hendrik de Booij, of die van Geffen zouden mogen blijven weijden. Er werd geantwoord dat dit mocht voor de tijd van 1 maand, op approbatie van de Heer van Nuland, waarop de Booij zeer brutaal sprak tegen de Heer van Nuland.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel. .

 

 

Blz 103 dd 11 december 1719

Compareert Dries Gijsbert van Grinsven om een verklaring te geven op verzoek van de Heer van Nuland, verklaart dat hij present is geweest op 15 of 16 mei j.l. op de Elsbosch, bij de Heer van Nuland, als Jan van der Ven en Peter van Crijl, naast drossaard Geerit Croon, en Mathijs van der Aalsvoort present waren. De heer stond het niet toe vanwege een resolutie, verklaart verder dat op de 20e ….. drost de Booij vraagde aan Jan van der Ven of die van Geffen met hun beesten te Nuland mochten weijden, die antwoorddde dat sulcx was toegestaan voor een maent, en dat op approbatie van de Heer van Nuland.

Tekenen: Andries van Grinsven, G Croon, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel.

 

Blz 103 dd 28 december 1719

Schepenen verklaren op verzoek van de drossaard dat voor de maand september 1719 nooit een besmettelijke ziekte onder het runtvee er is geweest, en pas de afgelopen maand zich hier geopenbaard heeft, in de stal van Andries van Grinsven inwoner dese HH wonende een muschet schoot van de inwoonderen van de HH Geffen, waar de besmettelijke ziekte ook is grasseerende.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 105 dd 1 januari 1720

Compareren David van der Hans, vorster dezer HH, die verklaart geauthoriseert door Willem Arts van hogenhoff dd 31 december 1719, in arrest te nemen de huur of pachtpenningen die Jan Hendricx van Schijndel schuldig zou zijn aan Peter Hendricx van Nuland, overt gebruik van 2 percelen teulland te Nuland op de hoge hoeff, competerende Peter Hendricx, en het tweede genaamd het Snijdershooffken, om daaraan te verhalen de proceskosten voor van Hogenhoff tegen Claas van Erp, welke dag van gerecht sal worden woensdag 24 januari 1720.

Tekenen: David van der Hans en G Croon.

 

Blz 106 dd 1 februari 1720

Compareert Geerit Croon, machtigs Johan Roscam de jonge, procureur voor de Raad van Brabant in Den Haag, in een procedure tegen Mathijs van de Aalsvoort en Jaocb Arts Dorde, wonend te Geffen,

Tekenen: G Croon, Hubertus van der Cappelle.

 

Blz 107, dd 13 februari 1720

Compareert Berber Anna van der Keurbeek, weduwe wijlen Dirck van Clootwijck, in sijn leven secretaris alhier, nog in leven, gezond van lichaem, gaende en staende, soo ons gebleken is,

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lith, Jan van Bocxtel.

 

Blz 108 dd 23 februari 1720

Compareren G Croon, Corstiaen Gerits Bijveld, oud schepen en regerend borgemeester, Jan van Clootwijk, sub secretaris, verkalren op verzoek van Govert van Steenbergen, dat ene Roelof de Heer, wonend te Lith een rente of schepenschultbrief heeft gehad van 400 gulden capitaal, hij was gehuwd met Cornelia Tielius, welke rente was opgezegd, met gebruik van rechtsmiddelen

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 109 dd 25 februari 1720 Staat en Inventaris

Voor Mathijs Wellens, weduwnaar van Jenneke Aart Adams, ten behoeve van de 2 onmondige kinderen, genaamd Marij en Hendrien Tijssen, gaa nu trouwen met Aertje Jan Dircx, geassisteerd met haar broer Jan soone Jan Dircx en zwager Roelof Wellens

De goederen die aan de kinderen blijven

-       4 silvere haakjes om op lijfkens te zetten

-       Silvere ijserken

-       2 silvere kruiskens

-       3 tinne schootelkens

-       Tinne tafelbort

-       8 tinne lepels

-       Tinne soutvat

-       Tinne beecker

-       Tinne comken

-       2 eijken kisten zijnde de beste van de 4

-       2 etenskasten of rennekens

-       Solderleer

-       Een korn gemack blijft in huis

-       2 betstede of koetsen die daar nu in staan

-       4 paar van de beste slaaplakens

-       8 de beste vrouwe kovels

-       3 kante neusdoeken met nogh een grote

-       2 boterdoecken

-       2 van de beste tafellakens

De kleren die voor de kinderen blijven:

-       een roijen baijen rock

-       eenen blauwen laken rock

-       een swarten laken rock

-       een trichteren rock

-       eenen stoffen farsie mante

-       een gecleurt rijlijff sonder mouwen

-       een stoffen lijfken met mouwen

-       drie sije neusdoecken

-       een Swart stoffe lijfken

-       twee swarte sije kovels

-       2 blaue linde voorschooten

-       Een swarte en bruijne stoffe voorschoot

-       Een roij stoffe neersjen

-       Twee stoffe schorten

-       2 tierentaije schorten

De goederen die gewaardeerd zijn op 69-18-0. De bruid zal dit aan de kinderen betalen als haar man eerder komt te overlijden

-       koeijketel

-       melckkan met sijghschotel met kanscheel

-       papketelken

-       schuijmspaan

-       twee coopere lampen

-       copere betpan

-       ijsere moespot

-       tangh, hael en vuurijser

-       oude hale en vuurschup

-       ketel

-       lamp

-       ijsere moespot

-       bijl en hiep

-       nagelboor

-       nagelhamer en dijstelhamer

-       3 riecken

-       Gavel

-       Hoijseijsie met een sight

-       Kargetouw

-       Schup, spaij en torfschup

-       Ijsere helster

-       2 snijmessen met 2 snijbacken

-       Koeckepan en een hang ijser

-       Wan en vat

-       2 quade eijken kisten

-       Eijke ronde tafel

-       Melck ember met ijser banden

-       4 houte stoelen

-       2 biese stoelen

-       Bosch korff

-       Naijmantjen

-       Water ember

-       Korn met sijn vol toebehoort

-       Melck ton

-       Roomtob

-       Halff bier kijnneken

-       Plancke wiegh

-       Scherff bort

-       Een quad spinnenwiel

-       2 sporreken

-       Booterschootel met een lepel

-       Hooghkar sonder beslagh

-       Aert kar

-       Een vierkante eegt

-       Halve ploegh met haar toebehoorte

-       Een persreep en back

-       Sael, greel en light

-       Koeijback met 2 cleijne

-       Twee sopkuijpkens

-       2 quade balckhouteren

-       Een leer

-       Eenen eijcken trogh

-       3 braecken

-       Twee bedde  met twee hooftpeulinge

-       Twee dekens

-       Acht paar slaaplakens

-       4 offerwijnen

-       2 bedde kussens

-       Een kinderkusse

-       18 vrouwe hemden

-       38 vrouwe kovels

-       21 vrouwe neersjens

-       10 neusdoecken

-       8 boterdoecken

-       4 handt doecken

-       10 tafellakens

-       6 koorensacken

-       Kinderdeecken

-       Melck seel

-       Twee gardijnen

-       Twee lanterije

-       Noch een vrouwen hemt

-       Ses kindermutsen

Bepaald is verder dat als een der kinderne mocht gaan trouwen zij ieder 25 gulden uitzetsel zullen ontvangen.

Getuigen waren Melis Jansen van Hees, neef van de kinderen en Peter Bastiaens ook aangetrouwde neef en Gijsbert Wellens, oom van vaderswege.

Tekenen: Aertje Jansen, Melis Jansen, merk Jan Jan Dircx, merk Peter Bastiaens, Gijsbert Wellens, G Croon, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel, Hubertus van der Cappelle, Jan Jansen van Lit, Peter Hendrikcx Bijvelt, Willem Claesse (?), J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 115 dd 4 maart 1720

Compareert Jan Huijbers, oud schepen i.v.m. afgaan van tochte die hem is competerende in een acker teulland gelegen alhier tot Nuland, op de wolfsdijck, groot 9 lopens en 35 roeijen, ene zijde erve Jan van der Ven, andere sijde Jan Dirck Spierings, beide einde de gemeijne straat, ten behoeve van zijn kinderen: Claas, Willem, Geerit, Maria weduwe Dirk Crij.., en Hilleken gehuwd met Hendrik Gijsbers.

Tekenen: merk Jan Huijbers, J v Clootwijck last hebbende van de officier, Jan van Bocxtel, Willem Klaessen,J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 116 dd 20 maart 1720 Borgbrief

Jacob Jansen van Geffen, is te Nuland geboren (extract uit het doopboeck) van eerlijke ouders, nu getrout met Maria van Schijndel en wonend te Empel.

Tekenen: G Croon, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel, Jan Jansen van Lith, Peter Hendricx Bijvelt, Hubertus van der Cappelle, Willem Klaesse, Jan Jaocb Langes.

 

Blz 117 dd 28 maart 1720

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt, oud schepen en nu borgemeester, Jan van Lit, schepen, Jan van de Veerdonk, diens buren, alle inwoners van Nuland, gedaagd door de vorster ter instantie van Jan Poulisse en verklaren dat Jan Poulisse desen voorleden somer, ja selver in geen jaer en geen dagh op sijn stal heeft gehad een swart kalf tgeen hem in eigendom was competerende, wel heeft hij dese zomer een root maal kalf met enige wit voort Hofft, oud werdende St jan in de somer 1720 een jaar oud, dat gestaan heeft toen Jan Poulisse de ziekte en sterfte in sijn stal onder zijn runder beesten heeft gehad, recht tegenover dezelfde beesten waarvan den dorsteere maar alleenlijk tussen bijden is liggende , te weten de siecke beesten in den pers stal en het genoemde kalf in den koeijstal, waar het heeft gestaan tot tijt en wijlde de secretaris Jacobus de Boij het selve heeft gekocht en uijt de stal gelijt.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Corstiaen Gerits Bijvelt, Jan Dircks van de Veerdonk, G Croon, Hubertus van der Cappelle, J v Clootwijck, sub secr.

 

 

Blz. 118

Compareert Hr. Jacobus soone Gerit Hendricx van Kessel, bijgenaamd van Osch, inwoonder van Meegen, machtigd Johannes Theodorus Lemmingh om ten behoeve van Hr. Aelbertus Varsevelt. Schout te Alem, als executeur van den… (acte stopt ineens aan einde van het blad)

 

De volgende acten uit 1722 !!!

 

Blz. 119 dd 25 februari 1722 Start midden in een ondervraging over het hoeden van koeijen

De 1e,2e en 3e comparant verklaren dat de inwoners van Hees Einde onverhindert hun paarden en beesten mogen laten weiden op de genoemde gemeente van Nuland, en daar op haar hei en groestorf neffens die van Nuland mogen steken.

Zij geven tevens aan dat het Hees Einde bestaat uit 2 rotten, ten minste bestaande in 50 huisgesinne die lant onder de ploegh hebben.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Dirk Spierings, J v Clootwijck, sub secr

 

Blz 120 dd 10 april 1722

Compareert Jenneken Jan Franssen van Doorn, wonend op Heeseind onder Rosmalen, gassisteerd met haar swager Peter Dirck Tunissen aan de ene kant en Coenraat Tijssen mede inwoner aldaar aan de andere kant die een huurvoorwaarde maken met elkaar. De eerste verhuurt een huisinge, schuer, backest, schob, en hoff, bogaert, en landerijen, groot 15 lopens, nu in gebruik door Jan Dirck Jaocbs, en nog de helft in 6,5 mergen hooijland in de Rosmalense Hoeve. Voor de tijt van 6 jaar, voor 36 gulden per jaar.

Tekenen: merk Jenneke Jansen van Doorn, Peter Dirk Tonissen, merk Coenraat Tijssen, Hendrik van den Dungen, J v Clootwijck, sub secr

 

Blz 123 dd 20 april 1722 ( strekking is me niett geheel duidelijk – jvdb)

Compareert Pieter Gerardus van der Steen, sub secr en dijkschrijver der HH of Baronije van Kessel en Seger van Clootwijck, borger van Den Bosch, die verklaren borg te blijven voor soodanige froudatie als de erfgenamen van wijlen Heer Hermen Cremers, erfsecretaris deze voorgenoemde HH van Nuland hebben gepredenteert en geeijst, van Johannes van Clootwijck als sub secr. van Nuland bij

continuatie van dien over en ter sacke van fraudatie van sLands zegel waar inne hij als secretaris hem in alle die gevallen buijten slans ordonanntie vant Kleijn Zegel, enigsins moghte te buijten gaan, etc . Beiden eisen dat ze geen enkele schade mogen krijgen door de invulling van het secretariaat door Johannes van Clootwijk.

Van der Steen verbind zijn jaarlijks tractement van 72 gulden,

Johannes van Clootwijk compareert ook en verklaart zijn persoon en goederen te verbinden hebbende, etc.

Tekenen: PG van der Steen, S. van Clootwijck, J van Clootwijck, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen.

 

Blz. 125 dd 20 april 1722

Compareert Johannes van Clootwijck, secretaris van Nuland, maakt machtig N. Hoijer, procureur voor de Raden en Leenhoven van Brabant in een zaken tegen de erfgenamen van wijlen Hermen Cremers, erfsecretaris van de HH Nuland, in verband met zijn aanstelling tot secretaris, etc

Tekenen: J v Clootwijck, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen

 

Blz 126 dd 23 april 1722

Compareert voor Johannes van Clootwijck, gecommiteerde voor de Heer officier en Schepen Jan van Lith: Dries Jansen Quack inwoner alhier, gedaagt om getuigenis af te geven voor drossaard G Croon, dat hij als knecht bij de drossaard gewoond heeft zo’n 28, 29 of 30 jaar en toen het land heeft beteult van Luitjen Bastiaans tegenwoordig is het huis en land in gebruik van Wouter Bastiaans, zonder enige beletsel voor Dries Quack, en hij heeft het koren dat hij teulde en heeft dat gebracht in de schuer van de drossaard.

Tekenen: Dries Jansen Quack, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijck

 

Blz 127 dd 8 mei 1722 Staat en Inventaris

Voor Handerske Matijs van Crijl, weduwe van Jan Peter Roeffe tot Dinter en nu getrout met Jan Hendrik Peters, inwoner alhier,

Goederen ingebracht in het huwelijk door Handerkse:

-       3 stukken teulland met een klein streepken gelegen te Nuland aan de Weerscheut, groot 3 lopens

-       Een ploegh met haar volle toebehoort, doch sonder raijen

-       Twee eegde

-       Coopere moespot

-       Tinne mengelen en soutvat

-       Tinnen schotel

-       3 tinne lepels

-       Ijsere strijkijser

-       2 houte stoelen

-       Een braeck en een melcktob

-       Snijback en mes

-       Houte boterschotel

-       Eenen coorensack

-       Twee paar slaaplakens

-       Een trille tafellaken

-       Hael en een klein hael

-       Twee gardijnen  met een voorhangsel

Goederen staande het huwelijk gekocht: totale kosten 31-5-0, sommige staan nogh te betalen

-       coopere hantketel

-       eijke hooge kast

-       een denne coets

-       eijken backtrogh

-       snijback en mes

-       korn met haar toebehoort

-       tob

-       meeltonneke

-       houtere melkemmer

-       water emmer

-       twee driekantige houten stoelen

-       een quaet tafelken

-       coecke pan en hanghijser

-       tangh en schup

-       bet met veeren en toebehoort

-       paar slaaplakens

-       scherfbort

-       rieck en schup

-       quaijen ijseren pot

Goederen ingebracht door Jan Peter Roeffe

-       5 slaaplakens

-       2 tafellakens

-       2 tinne lepels

-       Eenen quaijen sack

-       Een stuck van een hooftpeuling sonder veeren

-       2 henne zonder haen

-       Eenen laken mans rock en stoffe cammesool

Tekenen: merk Handerske Tijssen van Crijl, Jan Hendrik Peters, Jan Jansen van Lit, Sijmon Geerit Bosch, J van Clootwijck, secr.

 

Blz  131 dd 9 mei 1722 Staat en Inventaris

Door Elisabeth Jansen, weduwe van Hendrik Wouters, die nu gaat trouwen met Hendrik Hendricx van der Heijden, er zijn 1 onmondige kinderen, in aanwezigheid van 2 aangetrouwde oomen van de kinderen: Joris Dircx en Goijert van Doorn:

Tinwerck:

- 2 tinne kompkens                                        0-5-8

- 8 tinne lepels                                                           0-10-0

Coperwerck

- clijn papketelken en sijghschotel                  1-10-0

- Bet pan                                                        0-15-0

- hanghlamp`                                                  0-1-8

Ijserwerck

- hael, tangh, langhael, ketting, ruster, vuerijser        1-10-0

- Ijseren pot en ketel                                      1-10-0

- quaet kargetouw                                          0-1-8

- hoijseijsie                                                     0-12-0

- rieck, schup, bijl en hiep                              1-0-0

- strijkijser                                                      0-3-0

                                                                      7-18-8

Houtwerk:

- denne taeffel en 4 houte stoelen                  1-16-0

- denne kastje en hanghkastje                        2-0-0

- 2 eijken kisten                                                         5-0-0

- korn, tob en stander                                    1-16-0

- geutbanck                                                    0-5-0

- meeltonneken melckemmer en Boterschaal 0-15-0

- scherfbort                                                    0-8-0

- betstede                                                       1-10-0

- eenen quaden sporrick                                            0-2-0

- korff                                                            0-1-0

- strooijen cop                                               0-1-8

- waterember                                                 0-5-8

- clijn sopkuijpken                                         0-2-0

- quaijen koeijback                                        0-2-0

- back trogh                                                   0-12-0

- wiegh en een mantje                                    0-6-0

- seeft                                                            0-4-0

                                                                      15-6-0

Belt, bult, linde en wollen:

- hooftpeulingh                                                         0-8-0

- 3 paer slaaplakens                                        3-0-0

- 3 tafellakens                                                0-12-0

- schoorsteenkleet                                          0-3-0

- korensack                                                    0-8-0

- 3 hantdoecken                                                        0-3-0

                                                                      4-14-0

 

De kleding van de vader wordt gebruikt voor de kinderen.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, merk Hendrik Hendricx, Hendrik van den Dungen, J van Clootwijck, secr.

 

Blz 134 dd 11 mei 1722

Compareert Hendrik Jan Martens van Rosmalen en Aart Fransse van Hasselt wonend te Rosmalen, aan de ene kant en aan de andere kant: Aelbert van der Graaff als man en momboir van Maria Peters van Rosmalen, inwoner van Rosmalen, geven aan alle vormen van proces op te geven voor de bank van Rosmalen en Berlicum over de zaken van het doen van rekening als momboir in verkopingen van erfgoederen onder Berlicum, volgens gemaakte afspraken voor advocaat Schoonhees en A. Vloots en de heer en meester Croll, pensionaris tr Stadt van Den Bosch, ende Heer Thomas van Erp.

Tekenen: Hendrik van Rosmalen, merck Aart Fransse van Hasselt, Aelbert van de Graaf,  J van Clootwijk, Jan Jansen van Lit en Sijmen Geerit Bosch

 

Blz 136 dd 30 mei 1722

Schepenen getuigen dat ze op verzoek van drossaard Croon hebben getransporteerd ten huijse van Sijmen Dircx, inwoner van Nuland, alwaar onze vorster Cornelis Sterckman te bedde was liggende, en zwaar gekwetst in zijn duime (?) en beide zijn handen door een muschet schoot, soo ons gezijt was, door 2 dienaars van den Hoogschout van Den Bosch, die met den selven als assistent waren geweest aent huijs van Merieke weduwe Aert de Wert in Vinkel, op vrijdag 29 mei 1722, om af te panden over een vonnis van 1-2-9 gulden het geen door Jan Dirck Spierings ten haren laste hadden. Drie keer heeft secretaris Clootwijck aan Sterckman gevraagd wie geschoten heeft en hij antwoordde Antony Aerts de Wert, omtrent het hecken vant huijsken van Dirck Vorstenbosch en indien hij oock daarvan comt te sterven dat hij niemand anders in den dootslagh lijt als genoemde Antony Aerts de Wert.

Compareren tevens de 2 dienaren Cornelis Beser en Thomas Gerbrans, die verklaren met Sterckman de zaak in de minne was geslecht en ook met vriendschap van Antony Aerts de Wert en diens moeder en zuster geschijden zijnde, in de herberg van Joannes Arien Willems. Tomas Gerbrans zag dat Antony Aerts een snaphaen vattende in die herberg vanaf de bedstede en heeft samen met Cornelis Beser en Cornelis Sterckman van Toon Aerts schijdde. Even later ging een schot af en Gerbrans en Sterckman gekwetst werden. Beide dienaren verklaren dat Antony Aerts de Wert zei dat hij 6 snaphaens had en overal stonde.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Hendrik van den Dungen, J v Clootwijck, Cornelis Beser, Thomas Gerbrands.

 

Blz 138 dd 15 juni 1722 ondervraging

Op verzoek van Gerard Croon, drossaard van de perxoon van Corstiaen Gerits Bijvelt, oud schepen en borgemeester alhier.

Hij verklaart 50 jaar oud te zijn, en dat op donderdagavond 28 me j.l. kwam Antony Aerts de Wert langs. Hij vroeg Anthony “hoe loopt ghij”? Er werd hem gevraagd of Antony niet bij hem is gekomen, seggende ik kom van de secretaris om te accorderen met de vorster Sterckman wegens het vonnis van Jan dirck Spierings tgeen hij tot mijn moeders last heeft verdient over de executie, en hij eist van mijn 4 gulden? Bijvelt beaamt dit. En of de Wert daarop niet zei”Eer ick sulcx zoude geven, ick woude Jan Dirck Spierings liever door zijn backes snijden?”Bijvelt vertelt dat de Wert zei dat hij de verdienste van de vorster, 4 gulden, noijt soude geven, en “soo ras als ik bij Jan Dircx kom, soo sal ik hem door sijn backes snijden” en “ick sal sien wat die vogels sullen doen”

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, J van Clootwijck, secr.

Erbij geschreven “eenige oningebonden origineele acte van het jaar 1720 tot 1722”

 

Blz 139 dd 5 juni 1722 ( acte begint ineens midden in een ondervraging)

Vraag 5: of sij deponenten daarop antwoorden om dit geschil bij te leggen, den voorn. Heer Hubert niet wederomme repliceerde mette zeggen “laat hem denoterende den requirant in dezen, maar afstand doen, en laat hem maar borgen stellen, dan zal ik hem weer aanstellen”

De deponenten verklaren dat de Heer Hubert dese woorden hier heeft geavanceert “dat de Kerel of Clootwijck eerst en vooral afstand deedt van alle prothocolle papieren en effecten tot de secretarije behorende en in onze handen levert en dan behoorlijke en siefficante borgen stelden, dan sal ick d erfgenamen spreecken en sien te bewegen.

Vraag 6: Of zij een paar dagen later niet zijn geweest te Den Bosch in het huijs van de Heer Hubert  om het accomodement te vervorderen, en aldaar opnieuw is gesproken over de vereiste borgtochte?

Ze beamen naar  het huis van Hubert te zijn geweest. Hubert vroeg wie de borgen waren. Ze kwamen dat juist bespreken maar Hubert vrak dat gesprek af, maar bij het afscheid nemen zei Hubert “als ghij borgen hebt soo schrijft mij maar een brief, dan sal ik tot Nuland komen en wij elkaar nader spreken.

Tekenen: L(?)  van Wijdeven, Jan jansen van Lit, G Croon, Hendrik van den Dungen

 

Blz 140 dd 2 juni 1722

Compareert Johan Davervelt, Mr. Chirurgijn te Berlicum, die verklaart op zaterdag 30 mei smoregsn om 8 uur te hebben verbonden Cornelis Sterckman, vorster der HH Nuland, die was gequetst door een musschet schoot, off schietgeweer, met grooven hagel, in sijn buijck, tusschen den avel en sijn schamelhijt, mitsgaders in zijn linker sijde, in de dunne (?) linkeren arm van boven tot de vingers toe, en in sijn rechter arm, hetgeen gedaan zou zijn door ene Antony Arts de Wert, de avond tevoren, welke quetsuur tot nu toe niet staen buijten prijckel , om van deselve te konnen sterven.

Compareert ook drossaard Croon, uit naam van zijn functie, verklaart te interdiceeren  en verbieden dat Hr. Secretaris  en schepenen van Nuland, mitsgaders  heren secretaris van Den Bosch en schepenen aldaar, en alkanderen over geene affganck van tochte bij de moeder van genoemde Antony Arts de Wert ten sijne behoeve mochte komen te doen, noch over geene transporte ofte belastinge die de Wert des wegens alsdan mochten komen te doen, sullen mogen staan of passeren voor en aleer alle misen van executie en costen  des wegen comen te rijsen sullen sijn voldaan en betaalt.

Tekenen: G Croon, Johannes van Davervelt, Gijsbert Wellens, Sijmon Gerit Bosch, J van Clootwijck, secr

 

Blz 142 dd 4 juni 1722

Compareert voor Corstiaen van Gogh, president en schepenen Hendrik Hendricx Hanegraaf, mede schepen te Nuland, Jan Gielens gesworen, die verklaren dat zij op woensdag 27 mei zijn geweest en verzocht door vorster Sterckman om als assistentie meede te gaan om de goederen van Merieke, weduwe Aert de Wert  in arrest te nemen wegens een vonnis van 1-2-9, bij Jan dirck Spierings geobtineerd. Ze kwamen bij het huis van de weduwe toen haar soon Antony zei “gaat maar naar huis toe, ick sal hem betalen” en verder “dat ick wist wie oorsaack daarvan was, ick soude hem ter neer schieten”.

Compareert Deborah van der Steen, huisvrouw van secretaris Clootwijk en Margrieta huisvrouw van Jan Dirck Spierings de welke verklaarden onder eede dat Antony Aerts de Wert is gekomen ter secretarije op de 28e mei met de vrouw van Jan Dirck Spierings om de sacke af te doen. Ze konden het niet eens worden over de kosten die Sterckman gemaakt sou hebben. De wert zei tegen Sterkman “ ick sal u allemaal evenveel geven, en ghij heft het hart niet off niemand al comde met sessen, dat ghij aen mijn huijs komt om ietwis daer uijt te haelen,

Tekenen: merk Hendrik Hendrickx, merk Jan Gielens, Debora van Clootwijck, Margriet Jan Dirck, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, sijmen Gerit Bosch, J van Clootwijck, secr

 

Blz 144 dd 15 juli 1722

Verzoek van Merieke weduwe Aert Jansen de Wert om authorisatie om te mogen verkopen, huis, hof en land, groot 8 lopens, gelegen aan de Helsenhoeck, waarvan zij de tocht heeft en haar kinderen het erfrecht. Dit om haar schulden te kunnen betalen. Goedvinden van kinderen en naaste vrienden. Bij geen toestemming vraagt ze om met onderpand van haar goederen 250 gulden te mogen opnemen.

Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: G Croon, merk hendriks ( Hendrik Hendrik Hanegraaf-jvdb), Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Jan diercx Spierings, Gijsbert Wellens, sijmen Gerit Bosch.

 

Blz 145 dd 3 augustus 1722 Staat en inventaris

Door Jan Philips van der Heijden, weduwnaar van Gijsbertje Jacob Luttekens, nu getrout met Maria Jan Adriaan Clasen, J:D,  inwoner van Schijndel, er zijn 2 inmondige kinderen.

Coperwerck:

- koperen koeijketel                                       5-0-0

- koperen hanglamp                                       0-2-8

Ijserwerk:

-       ijseren ketel, ijsere pot                                   0-15-0

-       lanckhael, korthael, vuureijser                       0-15-0

-       koeckepan                                         0-8-0

-       bijl en hiep                                         0-10-0

-       gevale en rieck                                               0-6-0

-       koeijschakel                                       0-1-8

-       een goei en een quaij hoijseijsie                     1-0-0       (en toebehoort)     

-       sight en beerhaeck                             0-10-0

-       spaij en schup                                    0-4-0

-       8 tinnen lepels                                               0-11-0

-       Naijscheer                                          0-2-0

Houtwerck:

- 2 eijken kisten met slooijen                         3-10-0

- vierkante denne tafel                                              0-6-0

- etensrenneke                                               0-6-0

- 2 quaije stoelen , geutbanck                        0-3-0

- water emmer                                                           0-3-0

- 4 houte haspels                                            0-2-0

- een quaij korn met een quaij schijf              0-8-0

- melck tob                                                    0-4-0

- quaat kuijpke, asback, meeltonneke                        0-5-0

- spinnewiel en sporocken ketel                                0-10-0

- quaijen kruiwagen                                       0-6-0

- 2 quaijen stroijen korven, een mant            0-3-0

- een swongstaepel                                         0-5-0

- lepelhuijsken                                               0-2-0

 

- een campstock en 2 slap schootelen            0-3-0

Bet, bult linnen en wol

- een matte bet en een hooft peuling             0-8-0

- twee quaije deekens                                    0-15-0

- een paar grove slaaplakens                           0-10-0

- eenen linnen hantdoeck                               0-0-8

- een trille tafellaken                                      0-6-0

- een bouwen voorschoot, twee kapsanteeijen , een swart stoffen lijfken, stoffe schort, drie neusdoecken, eenen met kant, een bonte neusdoeck                     3-10-0

- een wiegh, verlkensback en vlegel               0-3-0

Totaal                                                            22-13-8

Naaste vrienden: Adriaan Dircx, oom  en Adriaen Jan Martens, neef van de onmondige kinderen.

Tekenen: G Croon, merk Jan Phi;lips van der Heijden, merk Maria Jan Adriaan Clasen, Sijmen Gerit bosch, J van Clootwijck, secr.

 

Blz 148 dd  23 augustus 1722 Staat en inventaris

Door Joris Dircx van der Donk, weduwnaar van Elisabeth Wouters, en nu bruidegon met Hendriena Hendricx, voor zijn 3 onmondige kinderen

Cooperwerk

- sopketel                                                       1-10-0

- ijsere papketelken                                        0-12-0

- copere sijghschotel                                      0-8-0

- copere hanghlamp                                       0-2-8  

- 6 tinne lepels                                                           0-9-0              

Ijserwerck

- langkhael, tangh en bijl                                1-0-0

- hoijseijsie                                                     0-10-0

- kargetouw                                                   0-6-0

- ijsere moespot                                                         0-15-0

- sight en beerhaack                                       0-11-0

- vlaghseijssie en rieck                                    0-15-0

- hamer                                                                      0-4-0

Houtwerk

- water emmer                                                           0-3-0

- eijke kast                                                     0-15-0

- houte stoel, twee quaije met een denne tafel          0-15-0

- twee quaije eijken kisten                             2-10-0

- eijken backtrogh                                          1-10-0

- sporick en heekel                                         0-6-0

- stroije vat en 3 kuijpkens                            0-4-0

- spilkorff en leer                                           0-4-0

- korn tob met haar toebehoort                                 2-0-0

- kruijwagen, vlegel en asback                                   0-10-0

- quaij wiegh en boskorff                               0-6-0

- lampstock                                                    0-1-0

- booterschootel, 2 papschotels                                 0-6-0

Bet, bult, linnen en wol

- bet en peulingh                                            2-0-0

- deecken                                                       0-15-0

- 2 paar slaaplakens                                        1-13-0

- tafellaken                                                    0-2-0

- 2 booterdoecken                                         0-2-0

- cleeragie van den vrouw op                         1-0-0

Totaal                                                            22-4-8            

Tekenen: G Croon, merk Hendrik Hendricx, Hendrik van den Dungen, J van Clootwijck, secr.

 

Blz 150 dd 30 augustus 1722

Compareert Johannes van Clootwijck, secretaris alhier, machtigt N. Muller, procureur voor de Raden en Leenhoven van Brabant in Den Haag, in een proces tegen de erfgenamen van Hermen Cremers. Acte is niet getekend?

 

Blz 151 dd 26 augustus 1722

Compareert Johannes van Clootwijck, secretaris alhier, revoceert een procuratie die gedaan was op20 april 1722, voor de schepen alhier, op de persoon van N Hoijer, procureur voor de Raden en Leenhoven van Brabant in Den Haag, in een proces tegen de erfgenamen van Hermen Cremers. Hoijer wordt bedankt.

Tekenen: G Croon, drost

 

Blz 152 dd ondervraging

Door Gerard Croon, drossaard van Jan van Lit, regerend schepenJan van der Ven, outschepen, Arien Franssen.

Zij waren op 24 augustus met Petronella Eijmbers , huisvrouw van Joost Hendricx Hanegraaf geweest ten huijse van Jonker Lemme, om hem te spreken.

Onderstaande vragen zijn gesteld maar niet beantwoord:

Petronella deed haar beklag aan de drost over de bequade mishandelinge, sonder wettelijcke reden en drijgementen die haar man deden. Ze vertoonde diverse blouwen placken aen haer lijff die haeren man haer soude geslagen en gestooten hebben, mitsgaders het haar uit hara hooft getrokken te hebben. Peternelle versoght met krijten en lamenteren  aan de drost om verder onhijl en ongemak te voorkomen van bet en tafel van haar man gescheiden te willen sijn.

De drost zei haar de klachten en het verzoek te richten aan de schepenen van Nuland. Peternella heeft dit gedaan en het in handen gestelt heeft van haar man, door procureur de Boij gepresenteerd. De comparanten werden door Pieternella gevraagd haar te assisteren, zij hebben haar geraden om haar klachten niet aan de drost te doen. Niet getekend.

 

Blz 154 leeg

 

Blz 155 dd 2 november 1722

Johannes van Clootwijk heeft op speciale authorisatie van 4 mei 1719 van wijlen de Heer Hermen Cremers als erfsecvretaris van dese HH, heeft gehad de administratie van dese secretarije tot wederseggen toe, en vervolgens door het overlijden van Hermen Cremers, is de authorisatie komen te cesseren, en de genoemde Clootwijck echter sub en opretievelijk heeft weten te obtineren haar Ho:Mo: approbatie om was het mogelijk te continueren in de administratie van genoemde secretarije, omme het welke te stuijten, de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers genoodzaakt waren tegen van clootwijck te ligten mandement van daegsele en de zaak is gebracht voor de Raden en leenhoven van Brabant en is hangende voor heren commisarissen van deze raad en genoemde van Clootwijck het ongelijk van deselfs gesustineerde commende  t’ondervinden, en daar omme genegen zijnde van die procedure af te zien, en de de administratie der secretarije te quitteren, zo compareert nu Johannes van Clootwijck, en geeft de administrait eover aan de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers, doet afstand van alle rechten en pretenties, in welke vorm dan ook. Hij geeft alle papieren over. Hij geeft aan door quade raadslieden misleid te zijn. Hij betaalt de proces kosten van de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers a 250 gulden.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, in naam van de officier, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Gijsbert Wellens, loco secr.

Johannes van Clootwijck legt de vereiste eed af.

 

Blz 158 dd 8 november 1722

Compareert Jacobus de Booij, die authorisatie kreeg van de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers als sub secretaris van de HH Nuland en doet de eed als secretaris.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lit, Gijsbert Wellens, loco secr.

 

Blz 159 dd 3 december 1722

Schepenen zijn op 30 november op verzoek van Joost Hendrik Hanegraaf , inwoner alhier, man en momboir van Petronella van den Bogaert zich hebben vervoegt aan sekere sloot hier teijnden den acker van de weduwe Poulus Peters van Os gelegen, alwaar zij hebben gezien en bevonden dat seeker kind van de huisvrouw van de requirant in voorgaand huwelijk met Peter Hendricx Bijvelt verwekt, op den slootkant dood lagh, verdonken in die sloot zoals verscheijde personen die er bij stonden verklaarden. De kleren en het hair waren nog nat. Op verzoek van de president Corstiaen van Goh, last hebbende voor de drost zijn de schepen weer naar het woonhuis van Hanegraaf geweest, waar mr. Johan Davervelt, chirurgijn tot Berlicum, die het lichaam visiteerde en daaraan geen de minste wonden of quetsuren hebben bevonden.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Gijsbert Wellens. J de Booij secr.

 

Blz 160 dd 21 november 1722

Cornelis Speelman, Heer van Nuland, geeft aan dat met het overlijden van Gerard Croon, de drossaard en warantmeesterampten der HH Nuland, dat wederomme een bequam persoon is komen te overlijden,

En er een nieuwe drossaard en arantmeester sal dienen te worden aangesteld, nu stellen ze hun  vertrouwen in de getrouwigheijt, de neerstigheijt en bequamheijt van Johan van Oosterwijck.

Tekenen: C Speelman van Nuland, drukt met zegel in roode lack.

 

De staten generaal der verenigde Nederlanden stellen aan tot drossaard Johan van Oosterwijck, wonend te Dinter, sijnde van de ware gereformeerde religie, door de Heer Speelman, aangestelt tot Drossaard. DD 4 december 1722. Tekend S v Goslinga,

Acte houdt ineens op in de aftiteling?

 

Blz 163 dd 15 februari 1723

Acte begint ineens.

“van welke Bernardus Koot de naaste erfgenamen zijn zijn 5 susters en broeders”.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, J v clootwijck, J d Booij, secr.

EINDE

Rechterlijk Archief  Nuland 47 (1711-1716) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 11 februari 1711

Compareert Claas Jansen van Boeckelt, opsiender van de wiltbaan van de jacht, die op verzoek van Mr. Geerit Croon, drossaard,  verklaart dat hij in zijn kwaliteit op 22 januari j.l. op een sekere wijcamp genaamd de Donk onder Nuland, heeft geatroppeerd en gecalangeert Jacob soone Hendrik de Booij en  Dirck soone Cornelis de Booij, die een snaphaen bij zich hadden, die haar afgenomen en na veel bidden en lammitteren weer heeft gegeven.

Tekenen: Poulus Peeters van Os, president, merk Claes van Boekelt, Jan jansen van de Ven den Jonge, J v Clootwijk, sub. Secretaris

 

Blz 2 dd  25 februari 1711

Compareert Jan Tunissen van Nulant, Antony Jansen van Nulant, Antonis Ermers van Nulant, die verklaren als naaste vrienden van Jan soone Tunnis Tunnissen van Nulant geexamineert te hebben het verzoek van Jenneke weduwe Tunnis Tunnissen, om als moeder en voogdesse van haar minderjarige zoon, vraagt om authorisatie om goed te mogen verkopen, naast Antony, Jenneken en Marie, haar meerderjarige kinderen, om publiek te verkopen een huis en land om een schepenschultbrief te kunnen betalen, van 200 gulden, opgenomen door hun vader zaliger als borgemeester van Nuland.

Tekenen: merk Jan Tunissen, Anthony van Nieulant, Anthonis Ermers van Nulant, G Croon, Poulus Peters van Os, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub. Secretaris

 

Blz 4 dd 31 oktober 1711

Compareert Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, als moeder en voogdesse, van haar minderjarige kinderen verwekt bij Lambert de Wert, als testamentaire erfgenamen van wijlen Jan Jansen de Wert, hun oom, geaurthoriseert door de schepen verhuurt nu aan Peter Dircx Valcx een huisinghe hoff en landerijen, gelegen in den gehooghten van Vinkel, haar naargelaten bij Jan Jansen de Wert, en tevens de ½ van de vruchten van de boomgaert, alles wat er afwaaijt is voorbehouden, voor 4 jaar, voor 40 gulden per jaar, als borg: Ariaen Jansen van Uden

Tekenen: merk Peter Dricx Valcx, merk Ariaen jansen van Uden, merk willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, C. van Coot, G Croon, J v Clootwijk, sub. Secretaris

 

Blz 7 dd 11 maart 1711

Condities waaronder Antony, Jenneken en Marie, meerderjarige kinderen van Tunnis Tunnissen van Nulant, naast Jenneke weduwe Tunnis Tunnisen van Nulant als moeder en voogdesse over haar onmondige zoon Jan Tunissen, geauthoriseert door de schepenen, verkoopt voor de meest biedende :

-       een huijsinge, hof en land, groot 2 lopens en 16 roeden, gelegen binnen dese HH aen het ven, beneffens erve noord  het gemene ven, oost Corstiaen Gerits en Jan Jacob Langens, west Corstiaen Gerits c.s.

-       een stuk teulland, groot 3 lopens en 16 roeden gelegen op de Ackers, oost Handerske Jan Hendricx, zuid Jacob van Grinsven, west Jan Jaocb Langens en de Heer Plenus, noord de gemeene straat

-       een streep teulland groot 1 lopens, bij het voornoemde huis, oost het voornoemde huis, zuid Jan Tunissen, west Peter Handrick Peters, noord Hr. Plenus.

-       4 lopens en 12 roeije op de Ackers, oost de gemene steegh, west Jan Tunissen van Nulant, zuid Jenneke weduwe Dirck Jansen van Schijndel, noord de gemeene Santstraat.

-       7 hont hooijlandin de gemijne Hoeve, bovennaast de erfgenamen Peter Peelmans, benedennaast de vrouw van Mombeeck, schietende met de een einde zuidwaarts van den Hoefdijck tot op achterdijck noordwaarts,

-       4 hont hooijland agter opt Nulant, bovennaast Handerske weduwe Jan Hendricx, benedennaast Hr. Casteren, schietende zuid van erve Jan Hendriocx aent Hoogh tot op den Hoefdijck met den andere einde

Hieruit te blijven vergelden 12 vat rogge aan de Heer Rentmeester van Deurne , 4 stuijvers aan de kerk van Geffen, 10 duijten nabuercijns aan gemeijnte van Nuland.

Ingezet door Jan Tunissen van Nulant op 460 gulden, met 45 slagen, blijft koper.

Tekenen: merk Jan Tunissen van Nulant, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub. Secretaris, Anthonus van Nieulant, Herbertus van Nulant,

 

Blz 13 dd 10 maart 1711

Compareren voor drossard en secretaris bij absentie van schepenen “die met het hooghe water niet waren te becomen”, Hendrik Wouters wonend te Maren die machtig maakt de procureur Cornelis van Coot, om voor de rechtbank van Nuland de procedure als aanleggere tegen Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, in die qualiteit uit crachte van het testament van Jan Jansen de Wert  erfgenaam van de erfhaeffelijke meubelen en  inboedel, mitsgaders gerede effecten, ende mede als moeder en voogdesse van haar kinderen verwekt bij Lambert de Wert, als testamentaire erfgenamen van de gronden van erven van genoemde Jan Jansen de Wert.

Tekenen: Hendrik Wouters, G Croon, j van Clootwijck.

 

Blz 14 dd 10 maart 1711

Speelman, Heer van Nuland, echtgenoot van de Vrouwe van Nuland, out moeije in amodiatie hebbende de wiltbane van de HH Nuland, verklaart tot opsiender van de wiltbaan te authoriseren Jan van Lijnsingh (?), mijnen wijman en Jan Heurskens, mijn hovenier om alle contraventeurs van dese wiltbaan gezamenlijk of ieder apart te calangeren en in gijselingh te nemen volgens het jacht reglement te corrigeren en mulckteren,

Tekenen: C Speelman, G. Croon, drosaard, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 15 dd 10 maart 1711

Compareren voor drossard en secretaris bij absentie van schepenen “die met het hooghe water niet waren te becomen”, Goosen Jansen van Geffen inwoonder tot Maeren, die machtig maakt de procureur Theodorus Lemmingh om voor de rechtbank van Geffen te procederen tegen Peter Dircx, inwoner van Geffen, voor de rechtbank van Geffen.

Tekenen: Goossen Jansen van Geffen, G Croon, drosaard, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 16 dd 21 maart 1711

Compareert Gerit Jansen van Rosmalen, en Elske weduwe Leendert Jansen van Osch, beide wonend te Geffen, alhier gearresteerd om getuigenis af te leggen voor Geerit Geelings en verklaren dat een zeker bleecke rode blaerde melckbeest, die door de deurwaarder van Lent in de week van Kersemis door order van de Heren Regenten van Geffen als obtinent van van tauxcaet van costen tot lasten van Jan Geelings voor de Raden van Brabant geobtineerd verkocht toebehorende Geerit Geelings verklaart de eerste deponent dat hij als naaste nabuer van Gerit Geelings dat deze beesten zijn gekomen uit het sterfhuis van de moeder van Gerit Geelings, verklarende ook gezien te hebben dat de genoemde beesten in het jaar 1708 met een biljet aan de regenten van Geffen zijn overgeboekt op de lijst van de hoornbeesten op den naam van genoemde Geerit Geelings. De tweede deponent verklaart dat zij voor dienstmeid in 1702 heeft gewoond bij de moeder van Geerit Geelings dat de genoemde roijde bleecke bloaerde melckbeest die tijt noch een kalff was en genoemde Geerit Geelings tegen woordig noch toebehoort.

Tekenen: merk Gerit Jansen van Rosmalen, merk van Elsken weduwe Leendert Jansen van Os, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 18 dd 21 maart 1711

Compareert Claas de Wert, wonend te Maren, alhier gearresteerd om te getuigen op verzoek van Hendrik Wouters  en verklaart dat toen Hendrik Wouters in ondertrouw was opgenomen met Jenneke dochter Aert De Wert sijnde ten huijse van Theodorus Lemmingh , dat Jan Jansen de Wert toen tegen hem over het huwelijk discourde en heeft gezegd en belooft dat hij aan Hendrik Wouters ten huwelijk soude geven een van sijn beste beesten uijt den stal, waarop Wouters vroeg “is dat u woord?”, De wert zei van ja en gaf een hand erop.

Tekenen: Claas de Wert, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 19 dd 30 maart 1711

Compareert Jenneke weduwe Tunnis Tunnissen van Nuland, verklaart af te gaan van tocht ten behoeve van haar kinderen in een huis en hof en land, groot 2 lopens en 16 roeden, ter plaatse aan het ven alhier, eenen streep teulland daarlangs aangelegen groot 1 lopens, een stuk teulland alhier op de Ackers groot 3 lopens en 16 roeden, en nog 4 lopens en 12 roeden ook op de ackers gelegen, 7 hont hooiland in de gemeijne hoeve alhier, 4 hont achter opt Nuland gelegen.

Tekent: merk Jenneke weduwe Tunnis Tunissen, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 19 dd 31 maart 1711

Condities waaronder Jan van der Ven, out president en Heemraad inden polder van der Eijgen, aan de ene kant en Wouter Driessen aan de andere kant, dat Wouter Driessen voor de tijd van 6 jaar een huis, hoff, backuijs, en 6 lopens land, zal gaan bewonen aan de wolfsdijk van Jan van der Ven, voor 31 gulden en 10 stuijvers per jaar. De verpachten laat aan de pachter om tot cultivering te laten behouden  een Swart blest 4 jarige merrij pert, 4 melckbeesten, 2 hockelinge, en al het bouwgereedschap, met de inboedel van beddinghe, kist en kasten, stoelen en bancken, verkocht en overgegeven aan de pachter voor 150 gulden. En dat in voldoeninghe van verschuldigde en en verachterde pachtpenningen. De pachter zal de beesten goed moeten onderhouden en alleen genieten de suijvel met de helft van het verweij  en zullen de beesten en inboedel na 4 jaar weer aan de verpachter teruggegeven moeten worden, behalve wat met gewelt gerooft of bij ongeluk mochten coomen  te sterven.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Wouter Driessen, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, Jan Jansen van den Ven den jongen, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 22 dd 15 april 1711

Compareren Aert Jansen de Wert aan de ene kant en Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert las moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen aan de andere kant, ze hebben met elkaar een accoord gesloten om een seker stuk land genaamd de petercelieveldekens ter plaatse in Vinkel, die beide partijen ieder voor de helft competeren, om het land bij loting te scheiden en delen, en dus is aan Aert Jansen te deel gevallen het hoge ackerland groot 4 vaetsaet met een geer hoeckigh hout veldeke ter plaatse als voor  gelegen benevens de erve van de minderjarige kinderen bovennaast en de mevrou van Mombeeck benedennaast, zuid zeker erfsteegske en den halven graaf  lopende rondom het selve lot, hieruit te betalen aan het tweede lot wegens de beterschap binnen 4 weken een som van 25 gulden.

Aan de minderjarige kinderen komt het andere deel: twee strepen land waarvan de ene is besaijt met claver, groot 6 vaetsaet tesamen, benevens erve Mevrou van Mombeek bovennaast, Aart Jansen de Wert benedennaast, zuid Hendrik Hendricx Hanegraaf, tot op de erve kinderen Lambert de Wert, noordwaarts. Met recht van uitwegh over het genoemde steegsken en de halven sloot lopende rondom het selve lot. De dorpslasten die beide delen moeten betalen zullen bepaald worden door president Poulus Peters van Os en Joost Hanegraaf.

Tekenen: merk Aert de Wert, merk willemke, weduwe Lambert de Wert, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, R . Tijbos, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  24 dd 15 april 1711

Questie en proces was ontstaan tussen Willem Tunissen van Roij  over het opnemen en sluijten van zijn rekening als gewesene collecteur van de verpondingen van Nuland over het jaar 1700 en costen deswege gehad zoals hij voorgeeft aan dr. Aan de ene kant en Jacob Jansen van Gogh als gewesene president aan de andere kant, het proces was voldongen na advijs van onpartijdige rechtsgeleerden, dat daarna van Gogh was komen te overlijden, waarna zijn weduwe Handerske de boedelhoudster werd. Beiden kregen steun vanuit het dorp, om verdere porces kosten te voorkomen werd een accoord gesloten.

Tekenen: Jan Jansen van de Ven de Jonge, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 26 dd 6 mei 1711

Condities waaronder Jan Driessen van der Loo, brouwer en inwoner  te Rosmalen, verschillende percelen land gaat verkopen voor de hoogste bieder. Land komt van zijn vrouws ouders, volgens deling voor schepenen van Nuland dd 25 januari 1711.

 1. Streep teulland gelegen tot Geffen, groot 1 lopens en 18 roeden, gelegen boven en benedennaast Jan van der Ven den ouden. Ingezet door Ariaan Jaocbs van Gogh op 100 gulden, slaat 15 slagen, borg Jan Driessen van der Loo en Corstiaen Jacobs van Gogh.
 2. Campke weiland groot 7 hont gelegen alhier tot Nuland over den Hogen Wegh, bovennaast de vrou van Nuland, benedennaast het Cappitelskampken, schietende van het Bosstraatje tot op het voorst Nuland, gemijnt bij Willem Claessen  voor 174 gulden, slaat 10 slagen, borg Jan van der Ven de Jongeen Gijsbert Wellens. Joost Hendricx twee slagen, borg Gijsbert Wellens en Poulus van Osch.
 3. 3 hont wijland in 2 percelen, op het groot hoogh, 2 hont: bovennaast de H Geest tot Den Bosch, benedennaast de Vrou van Nulant. 1 hont: bovennaast erfgenamen Wouter Arien Coolen, schietende van de Nulandse straat tot op het bosstraatje. Gemijnt bij Willem Claessen op 40 gulden, 4 slagen, ten behoeve van Willemke Jan Lambers, Claas Jan Huijbers twee slagen, Joost Hendricx twee slagen, borg als voor

Tekenen: G Croon, Poulus Peters van Osch Jan jansen van de Ven de Jonge, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 32 dd 13 mei 1711

Compareert Antonis Jorissen, oud schepen en inwoner van Geffen, alhier gearresteerd om getuigenis af te geven tegen Jan Jansen Pasnagel, wonend te Ammelroij in Gelderlant, en verklaart dat Augustijn Hoevenaars ongeveer 5 jaar geleden in sijn leven aan hem ten halven heeft gedaan 32 of 33 stocken bijen. Hoevenaars woonde als Wijman bij de Heer Speelman, Heer van Nuland, in het jaar 1710 tot Den Bosch overleden, wesende sijnen broeder Francis Hoevenaer, brouwer wonend in het Hinthamer straat in de Kersboom, de helft van de genoemde bijen die tijt in wesen en aangevolt waren bestaande tot in de 70 stocken, als erfgenaam van zijn broeder augustijn heeft gereclameert dat hij sijn helft van de bijen wederom aan hem Antonis Jorissen op een en dezelfde conditie heeft gelaten, en dat deze voor de helft nog bij hem, Antonis Jorissen, zijn. Hij heeft de brouwer betaald voor het profijt van de genoemde bijen, tot het afsterven van zijn broer gecomen de somme van 11 gulden,

Tekenen: Anthonis Jorissen, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 33 dd 13 mei 1711

Compareert Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Roij aan de ene kant en Jenneke Bastiaans, weduwe van Rut Dielissen, Peter Bastiaens, zich sterk makend voor Aeleke weduwe Jan Peters, Hendrik en Geertrui kinderen van Gerit Hendricx van Volcker, de kinderen van Arien Lambers woonend tot Vught, ter andere zijde, willen een einde maken aan een vesrchil van mening over de tocht die Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Roij competeert, en komen over een dat Handerske nooit enig recht sal maken op alle erfgoederen die zij in tocht bezit, behalve het recht van tocht dat ze nu nog bezit.

De twee in ordine comparanten verklaren na de dood van Handerske zullen genieten een derde part van alle de goederen en gerede effecten, die Handerske nalaat, om onder haar verdere erfgenamen verdeelt te worden, waarmee alle pretenties vervallen die deze 2 comparanten haddeb op Handerske. Onder conditie dat de kinderen Wellen Hendriks zullen blijven behouden al de erfgoederen die van haar kant gecoomen zijn, en de twee resterende derde parten,

Tekenen: merk Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Roij, Wouter van Meenneen voor Dandel Basijaans ende voor de kinderen Arijaen Lambers, merk Peter Bastiaens, merk Aelken huisvrouw van Jan Luijcasse, merk Arien Lambers, merk Ariaentje Ariens, merk Hijltje Ariens, merk Jenneke Rutten, Geertrui Gerrits van Volcker, Hendrik Geraerts van Volcker, merk Daniel Bastiaens, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 35 dd 14 mei 1711

Compareert Aert Jansen de Wert als geauthoriseerde van de Heer Cornelis Speelman, Heer van Nuland, tot het opsicht van de wiltbaen, voogelscoij en visserij van Nuland, en ter instantie van G. Croon, drossaard, verklaart dat hij in sijn qualiteit op 7 juli 1710 gaende naar de vogelcoij van Nuland, gelegen inden polder van der Eijgen, eenen Claas Driessen in den broode wesende van Marten Claes Driessen wonende op het Heeseijndt, komende met een schuijt gras gevaren bij het eerste brugsken van de Kerkdijk present Peter Arts van Dijk, die daer omtrent was vissende heeft aangehaalt en gevisiteert en vond onder het gras zoveel vis als een mensch bij naer soude konnen dragen, die hij hem heeft afgenomen, omdat hij deselve vis uit sijn vuijcken,  gelijck hij niet en onkende, gelight ende gehaelt hadde. Hij is naar de plaats gegaan waar de vuijcken waren, en daar zag dat alle vuijcken gelicht en in het water dreven. In het terugkeren van de vogelkooij en aangekomen bij het achterste kerkbrugske , zei eenen Emont Rutten tegen hem dat als hij Claas Driesen gevisiteerd had hij een partij jonge entvogels in zijn broeck soude gevonden hebben. Daarop is Aert Jansen naar diens meester Marten Claas Driessen en hem datgene heeft voorgehouden, die vervolgens Claas Driessen riep en hem vroeg waar hij de volgels gelaten had, om ze terug te geven aan Aert Jansen de Wert. Maar hij wist te vertellen dat hij die aan de sub. secr. Van Clootwijck had verkocht en ze dus niet terug kon geven.

Tekenen: merk Aert de Wert, Poulus Peters van Osch, Joost Hendricx Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijk, sub secr.

 

Blz 36 dd 16 mei 1711

Compareert Adriaen Hendricx van Aken, Cledermaker die op verzoek van de kwartierschout van Maeslant een getuigenis afgeeft en verklaart aan de drossaard dat hij op 1 mei j.l. ten huijse van Dries Rijnders, herbergier te Hees, alwaar de broederschap van St Caterina gilde was terende, en op de achternamiddag zag dat 2 a 3 personen die hij niet kende Johan Vos, president van Hees in de keuken met blote messen in de hand, hem aanvielen en tegen hem snijden en omdat Vos niet kon wijken heeft hij zich met een mes in de hand gedeffendeert. Van aken trok zich terug en zag niet of Vos iemadn verwondde.

Tekenen: merk Arien Hendricx van Aken, G Croon, Jan Jansen van de Ven de jonge, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 37 dd 20 mei 1711

Compareert Peter Hendrik Jansen, oom van moederswege van de Arien soone Jan Jansen van de Ven, en Arien Frans Hoefs, neef van vaderswege. Zij hebben een verzoek gedaan aan de drossaard voor Jan en Gerrit soone Jan Jansen van der Ven, tenderende om haar jongste halven broer Arien Jansen van der Ven, over de 20 jaren oud zijnde, geauthoriseert te mogen worden om een accoord te bevestigen gemaakt in het sterfhuis van hun vader. Mocht Arien tot de huwelijkese staat komen dan zullen zijn beide half broers aan hem leveren: ieder een leverbaar melckbeest ( of 25 gulden) , en een jonck pert oud sijnde op sijn tweede jaar, te kunnne betalen met 36 gulden.

Schepenen gaan accoord

Tekenen: Merk Peter Hendrik Jansen, Adriaan Fransse Hoefs, Jan Jansen van der Ven, Geret Jansen van de Ven, G Croon, Poulus Peters van Osch, R Tijbosch, Corstiaen Gerits Beijvelt,  Joost Hendricx Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 39 dd 21 mei 1711

Compareert Geurt Tunissen, wonend te Geffen, verklaart ter instantie van Jan Jansen Pasnagel, wonend te Ammelroij, en verklaart aan drossaart Croon dat wijlen Augustijn Hoevenaar in het begin van 1710 in sijn leven aan hem ten halve heeft gedaan 37 stocken bijen. Hoevenaar woonde als wijman bij Cornelis Speelman, heer van Nuland, en overleed in den Bosch in 1710. Zijn broer Francis, brouwer in Den Bosch heeft hij gevraagd wat te doen met de bijen, die zeij dat hij ze kon houden.

Tekenen: merk Geurt Teunissen, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 40 dd  28 juni 1711 Deling

Compareren:

- Jan soon van Jan Jansen van de Ven, oudpresident en Heemraat, verweckt bij Marieke Bouwens

- Geerit Jan Jansen van der Ven, verweckt bij Geertije Geerits van Gemonde (2e vrouw van Jan Jansen van de Ven)

Aan: Jan Jan Jansen van de Ven

- huis, hof, bogaert en aangelag "waar sijn vader in is overleden"gelegen aan de Nulantse straet alhier, groot 7 lopens en 3 roeije en het campke daarachter, belend: oost: Juffr. Van Es erfgenamen, west: Jan van de Goor c.s., Nulantse straet tot op het Bosch straetje

- acker "den Clomp" alkhier gelegen, 6 lopens en 14 roeije, belend: oost: Clompsteegske, west: kinderen Jan Nelis Bruijsten, Nulandse straat, Wolfsdijkse straat.

- akker teulland op het Heeseindt onder Rosmalen, groot 5 lopens en 24 roeije, beneffens oost: weduwe Tomas Maes, west, weduwe Johan de Cock, zuid: Zandstraat, noord: Erve Vrouwe van Geffen c.s.

- 2 mergen hoijlant "te langst overt Nulant" belend: oost: pastory tot Nulant, west: weduwe Peter aent Hoogh c.s., zuid: Etteringsgraeff, noord: hoefgraeff.

- 11,5 hont hooijlant in gemeijne hoeve, belend oost: Claes aent Hoogh, west: vrouwe van Mombeeck c.s., zuid: Hoefdijck, noord: Achterdijck.

- halve mergen hoilant in meerdere camp onder Rosmalen gelegen in "Scheffelscamp" belend: oost: Gerit van de Ven (mededeelder), west: Scheffelscamp, zuid: Weteringske, noord: kinderen Eijmbert Willems Eijmbert

-14 hont hoijlant in rosmalense hoeve onder rosmalen, belend: oost: advocaat van Mil, west: erfgenamen Jan Roelofs van de Pol. Zuid: Gerrit van de Ven, noord: Rijnen Koij.

Hieruit: jaarlijks aan Hr. Van Deursen

- Te vergelden hieruit aan cantoor van  Hr van Deursen: 1 sack rogge  en 1-6-8.

Aan Gerrit Jan Jansen van de Ven:

- huis, hof lant , groot 6 lopens….roeije, gelegen tot Nulant aan de Wolfsdijckse straet, beneffens: oost: kinderen Claas Willem Jansen, west: kinderen Giele Boudewijns, zuid: de Huijshoef, genaamd "Meulegraeff", noord: Wolfsdijckse straet.

- Acker teulland "Kerkcamp"onder Geffen, groot 2 lopens en 31 roeije, belend: oost: weduwe Dirck Jacob Jan Harcx, west: Jan Bastian Joppen c.s., zuid: De Heer de Vlieger, noord: weduwe Jan Hermens c.s

- 2 stukken teulland en 1 stuck te Geffen in de "Bleersenbeeck" groot 3 lopens, 1 roe, belend: oost: Armen van Nuland, west: Jan Jan Willem Ceelen, zuid: Arien Jacobs van Gogh, noord, Armen van Geffen.

- Campke teulland te Geffen "Jaecobsackerken" groot 2 lopens en 44 roe, belend: oost: Hendrik Peter van Dinther, west en zuid: Jan Jan Willem Seelen, noord: Arien Jacobs van Gogh.

- 8 hont weijlant aan de Bosstraatje" onder Nulant, belend: oost: Heer de Heeij, west: Wouter Wouters van Grinsven, zuid: Bosstraatje, noord: Convent Achter de Tolbrugh off de Etteringsgraef.

- 10,5 hont hooiland in de Litse Hoeve onder Lith, bij de Tient weg.

- 1 mergen hooiland onder Rosmalen: belend: oost: kinderen Dirk Jan Dricx, west: kinderen Eijmbert Willem Eijmberts c.s., zuid: Gemene weteringske, noord: kinderen Eijmbert Willem Eijmberts

- 4 hont hooilant "opt middelst nulant" belend: oost: convent van couwater, west: kinderen Eijbert Gielians, zuid: weteringske, noord: erfgenamen Arien Drickx Symons.

- 4 mergen hoilant onder Rosmalen "in de Hoeve" belend: oost: Hr. Wonders, west: Hr. Van Deurne, rentmeester, zuid: Hpefdijck / Hoefgraeff, noord: Erve Jan van de Ven, mededeelder

Hieruit:

- aan erfgenamen Aeltje van Veggel tot Den Bosch: 18-18-8, losbaar

- aan armen van Nuland: 1-10-0

- nabuercijns tot Lit: 0-0-10

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Geerit Jansen van der Ven, G Croon, Poulus Peters van Osch, R Tijbosch, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 49 dd 1 juli 1711

Compareert Jan Jansen Quack, oud schepen van Nuland, die ondervraagd ter instantie van Mr. Jurriaan Eveding, vorster van Nuland, en verklaart dat hij ten behoeve van zijn moeder Lijneke weduwe Jan Willem Selen, van zijn broer Dries Jansen voor het gehele jaar van 1709  in huur en pacht heeft gehad 2 mergen hooiland, ter plaatse in het sevenvierdeel, alhier tot Nuland, competerende Jacob Boeckelie en Jan van Geffen, QQ als borgers en inwoners van Den Bosch.

Tekenen: Jan Janse Quack, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 50 dd 2 juli 1711

Schepenen verklaren ter instantie van Jan Dircx Spierings het huis gevisiteert hebben van Lindertt Willems van Boeckelt aan hem verkocht en bij occulaire inspectie hebben vastgesteld dat het noodzakelijk moet worden gerepareerd, de helft van het gehele strooijdak, met enige opleggers die doorgezonken zijn, dat de backoven met nieuwe plavuijzen moet worden belijt, die ook verder moet gerapareerd, verder een nieuwe want in de oostzijde van het huis.

Tekenen: G Croon, Jan jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 50 dd 10 juli 1711

Compareert Marieke Hendrik Wouters, van competente ouderdom die gedaagt is ter instantie van vorster en mr. jurrisijn Jurrien Everdingh, en verklaart dat zij ten behoeve van haar moeder Jenneke weduwe Hendrik Wouters voor de saisoenen en jare 1709 van Dries Jansen heeft gepacht een halve mergen hooiland gelegen op het agterst Nuland, die competeerde Jacob Bockelie zoals haar gezegt werd, waarvan haar moeder het mergengelt heeft betaald aan Hendrick Melten.

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 52 dd 15 juli 1711 Staat en inventaris

Door Peerken, weduwe Tunnis Arien Martens, met 2 onmondige kinderen. Peerken gaat nu trouwen met Jacob Gijsbers

Capitel van Silver:

2 silveren knoopen om in hemden te dragen

Tinwerck:

3 tinne schotels

6 tinne lepels

2 soutvaten

Cooperwerck

Eenen koeijketel

Eenen hantketel

Een hant keteltje

Een bet pan

Een sijgh schotel

Een luchter

Twee lampen

Ijserwerck:

Moespot

Koekepan

Reuster

Schup en spaij

Twee riecken

Een tangh

Een vuureijser

Lanckhael en kort hael

Moesmes

Snijmes

Twee sijsien

Sight en beerhaeck

Kar hamer

Bijl en hiep

Ijsere helster

Een vlugh

Bet bult wollen en linnen

Twee bedde

Twee hooftpeulinge en een kusse

Een deecken

6 paar slaaplakens

Twee offerwijnen

Een paar gardijnen en een behangsel

De hemden van hare man zaliger zijn aan sijn broer gegeven en aan andere arme menschen, voor memorie

Een mans sant

Een hemt rock

Drie tafel lakens trille

5 coorensacken

Drie linnen hantdoecken

2 booterdoecken

3 mans dassen

Houtwerck

Een wageschotte kast

Een quaije kast

Een sitte

Twee eijken kisten

Een ronde denne tafel

Een koets of betsteeij

Een betstal

7 houte stoelen

Een scherbierton

Een korn en haar toebehoort

Twee tobbe

Een schooldoos

Een houte stooff

Een boskorff

Een water ember en melck ember

Een seeft

Trogh en deegspaij

Een wiegh

Een hoge kar sonder beslagh

Een aertkar

Een ploegh met haar toebehoort

Een dries eeght en een ijsere pars

Een persback en reep

Twee koeijbacken

Snijback en wan

Twee houtere posten met 3 beener?

Kuijpken

Saijkorff en een spilkorff

Grote stroije korff

5 eijke balck houtere soo dick als dunne

Een williege leer

Twee posten onder de persback

Twee lievet mantjes

Twee spoerken

Geutbanck

Cleerborsel

Een int kookeren

4 leesboecken

Een verkensback

Een sael greel en licht

Leepelhuijsken

Een garendoosken

Tekenen: Peerken Hendrickx, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 60 dd 15 juli 1711

Compareren Jacob Gijsbers, bruidegom met Peerken, weduwe Tunnis Arien Martens, aan de ene kant en Joost Handricx Hanegraaf, Philips Arien Martens, en Dirk Willems Vorstenbosch aan de andere kant, als naaste bloedverwanten van de kinderen Tunnis Arien Martens en maken een accorrd met elkaar. Als Peerken eerder sterft zal hij de kinderen 132 gulden betalen. Als de kinderen in huwelijkse staat geraken zullen zij de 132 gulden genieten

Tekenen: merk Jacob Gijsbers, Flips Arien Martens, Peerken Hendricx, Joost Hendrik Hanegraaf, Dierck Willem Vorstenbos, G Croon, Jan Jansen van de Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 61 dd 29 augustus 1711

Compareert Dirck van Clootwijck, secretaris, en Barbara Anna van der Keurbeeck, verklaren dat de kooppenningen voor het huis en land van ouds genaamd het roeijland gecoght van Willem Emmens van Vlijmen ten behoeve van Johannes, Dionysus en Seeger van Clootwijck, kinderen van Dirck van Clootwijck zijn gecomen uit het verkoop van huis en land staande tot Hintham onder Rosmalen, aen Jan Driessen van Sandtvoort, dat Dierck van Clootwijck competeerde voor zijn genoemde voorkinderen.

Tekenen: Dierck van Clootwijck, Barbara Anna van Clootwijck geboren Cuerbeeck, G Croon, Poulus Peters van Osch

 

Blz 62 dd 29 augustus 1711

Compareren Dionysius en Seger van Clootwijck, broers en beiden verklaren hun broer Johannes van Clootwijck machtig te maken als den oudsten, (..) vanwege het land genaamd  het Roeijland gelegen te Nuland, het erfrecht bekomen van Willem Emons van Vlijmen, volgens opdracht voor schepenen van Nuland dd 29 april 1697, tocht behorende aan Dirck van Clootwijck, en vragen hem alles af te handelen.

Tekenen: D v Clootwijck, S v Clootwijck, G Croon, Poulus Peters van Osch

 

Blz 64 dd 23 september 1711

Condities waaronder Jan Driessen van der Loo, man en momboir van Grietjen dochter Jacob Jansen van Gogh, brouwer, wonend te Rosmalen, een mergen hooiland voor alleman wil verkopen, gelegen te Nuland, beneden naast de Vrouwe van Nuland. Verder het verkopen van 4 hont hooiland opt middelst Nuland, benevens erve Heer Cremers bovennaast, de salvatooren, rentmeester de heer van Deurne benedennaast. E.e.a. volgens deling voor schepenen van Nuland dd 25 januari 1711.

Ingezet door Cornelis van Coot op verzoek van Hr. Roeloff Tijbosch, Koopman te Den Bosch, op 225 gulden, met 30 slagen, nog 20 slagen. Blijft koper bij uitgaan van het hoogsel,

Tekenen: R Tijbosch, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaff, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 67 dd 30 september 1711

Compareren Merieke weduwe Aert Adams, Theodorus Lemmingh, en Geerit Bastiaans, om getuigenis af te leggen ter instantie van Mr. Jurriaen Everdingh en verklaren dat als iemand teulland pacht om t stoppelijt te aanvaarden en verlaten, en dat geen men sie in de pacht ceel of mondelinge conditie vant aanveerden en aanvaarden van de groescanten en wallen tot het land gehorende wert gemaakt dat in soodanige geval de selve kanten en wallen tegelijk met het teulland zullen worden aanvaard en verlaten. De deponenten verklaren verschillende jaren land in huur en gebruik hebben gehad sonder dat de eijgenaren enieg actie hebben gepretendeert, maar ook niet conden pretenderen, omdat sulcx in usantie is. Daarbij hebben de huurder alle dorps en lands lasten betaald, terwijl dat anderes was beschreven en afgesproken,

Tekenen: Merk Gerrit Bastiaens, Meriken Aert Adams, T Lemmingh, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 68 dd 20 oktober 1711

Comparteert Dries Jansen Quack, Adriaan Denissen, gedaagt ter instantie van Juriaen Everdingh, mr. Sjurrisijn en vorster alhier, en verklaren:

Dries verklaart dat hij op 22 april 1709 aan Jurriaen Everdingh voor het saijsoen onder ander eniet heeft verpacht een deel van een streep in den hoff aan de huisinge die tijt toebehorende Jacob Bockelie c.s., westwaarts naast de gemeene straat, aanstons te aanvaerden, die er geen eed op af willen leggen want hij heeft voor schepenen van Geffen dd 29 januari 1711 in een verklaring voor Marie van Asten voor drossaard de Boij die het laten zien van de acte niet nodig vond.  Adriaan Denissen verklaart in 1710 op order van Aert Gijsbers en diens vrouw, twee van haar melckbeesten met de hand aan een tou vest hebbende dagelijks op den wal van het gedeelte van genoemde streep, dat Everding met tarwe had laten besaijen, gehuet en het gras afgeweijt te hebben, tot de requirant samen met gezworene wijlen Lambert Peters deze beesten hem heeft afgenomen en in de schutskooij laten brengen, en het daarna niet meer gedaan heeft.

Tekenen: Dries Janssen, merk Adriaen Denissen, G Croon, Poulus Peters van Osch, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 70 dd 20 oktober 1711

De Heer G. Croon, tot last van de schepenen en regenten van Heeseijnde onder de banck van Rosmalen volgens vonnisse dd …. Heeft te pretendeeren een som van 296-13-14  gulden en heeft nu overgedragen aan de volgende personen de Heer Roedolphus Tijbos, coopman en borger van Den Bosch de somme van 100 gulden, op rekening van tgeene aan sijn edele verschult is aen Hr Johan Lelivelt van verschulde winkelwaren 60 gulden, den deurwaarder Ijsack Oucoop, ter zake van verschoote penningen 40 gulden, en zijn schoonzoon Theodorus Lemmingh wegens costgelden de resterende som van 96-13-14 gulden. Hij verzoekt de regenten en schepenen van Heeseinde deze penningen te voldoen aan de voorgenoemde personen. Zo niet dan zal hij het aanhangig maken voor het gerecht.

Tekent: G Croon, Poulus Peters van Osch als getuige mits daer uijt mede belast ofte beswaert te mooge worden ofte geen gementte, Gijsbert Wellens ad ididem, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  72 dd  28 oktober 1711

Willem Tunisse van Roij verkoopt zijn huis en hof en bogaert gelegen "aan t Ven", te weten het erftecht van het genoemde huis, hof en bogaert voor de helft en de andere helft de Tocht die hem daar innen is competerende gedurende zijn leven, groot 1 lopens, belend: west Corstiaen Gerits, oost en noord: Gemeene straet, zuid: eene vierkantiege plack teullant daar voorneomde de Roij de tocht in is hebbende.

Item:

- de tocht in een vierkantige ackerlant en erfrecht na zijn dood: de kinderen Jan Dircx van Rosmalen, alhier gelegen groot 3 lopens, belend: west Hr. Plenus, noord: Corstiaen Gerits c.s., oost en zuid: Het Litterven

Uit het huis:

- 0-0-5 nabuercijns

- Hr. Rijnier Plenus koopman en borger Den Bosch: 4-0-0 losbaer met 100 gulden capitaal

- 10-0-0 Juff. Pelgrom te Den Bosch, losbaar met 200 gulden

- 1/2 zak rogge uit de akker aan de armen van Nulant.

Ingezet: Corstiaen Gerits bijvelt 57-10 en 70 slagen.

Tekenen: G Croon, Poulus Peters van Osch Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 77 dd 25 oktober 1711

Compareert Claes Arts gedaagt om getuigenis te geven voor Jurriaen Everding, mr churrisijn en vorster van Nuland, verklaart dat hij op ordr van zijn schoonzoon Dries Jansen Quack in 1709 de groeskanten en wallen van enige stukken land in den hoff aen het huijs alhier tot Nuland in die tijt competerende Jacob Bockelie, in gebrui heeft gehad, die hij met sijn beesten heeft laten afweijen, tot Everding dit niet langer wilde gedogen dat hij met zijn beesten over het groesland in den hof dat hij ook van Dries Jansen in pacht hadde, Hij heeft later met zijn vrouw het gras aldaar afgesneden en aan zijn beesten tot de stoppeltijt van 1709.

Tekenen: merk Claes Arts, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 78 dd 4 november 1711

De ingelanden en geerfden van den polder van den Elsbos, tussen de zomerdijck en kerkenvoetpad of dijcken van Nuland zuijd en westwaarts gelegen, nu ettelijke jaren herwaerts hebben gezien en ondervonden dat het zijl of rejool, lopende langs de muur van den Kerkhof van Nuland en  zo verder onder eennen hoeck van het huijs van den Heer Substituut ontf. Hermen Creemers en door de gemeene straat van geen vrucht of oorbaar is, om het bovenwater daar door te kunnen lossen, ten oorsaecke dat den grondslag van het gen. rejool en Aart rijck aldaar te hoogh is gelegen, en dat het genoemde water nievers bequamer van de landerijen wel een a twee voeten lager kan gelost en afgetrocken worden. En wel door sekere schougraaf gelegen tussen de weijde genaamd de Coppel en den camp van de kinderen Peter Hendricx aent Hoogh, en zovoorts door den geneodme kerkenvoetpad offte dijcken alwaar het genoemde water nu enige jaren herwaarts in tijt van watersnoot bij gedoge en oogluijckinge sijnen koers en loop gehadt heeft, en verklaren de schepenen nu dat ze de voornaamste ingesetene van de genoemde polder gehoord hebben op verzoek van de Vrouwe van Geffen, Dorothea Cramers, en hebben toegestaan dat de Heer Hermen Cremers en de Vrouwe van Geffen het genoemde rejool sullen mogen stoppen en dempen, mits dat de graaf tegen de kerkhof muur met aarde aangevuld wordt, met de uitdrukkelijke condities dat de Vrouwe van Geffen verplicht zal zijn en blijven een ander bequam rejool of sijl in de aankomende somer met een drijf..deur (?)  2 voet vierkant ten hare kosten te laten leggen en onderhouden, voor nu en in ewigen dagen, door het genoemde kerkdijcxsken, ten eijnden den gen. Tocht en schouwgraaf , soo en gelijck den contract van 29 maart 1668, naar der accoord en uitspraken van geauthoriseerde heren arbiters van 29 november 1683, acte van approbatie van de geerfden van den 16e maart, mitsgader de acte van approbatie van de Raden van Staten van 3 mei 1684, daar aan volgende int regarde van het genoemde zijl, lopende langs de kerkhofmuur wel uitdrukkelijk is gestipuleert met evrdere permissie en consent dat de Vrouwe van Geffen de Steene vant genoemde zijl lopende door de gemeene straat ten allen tijde sal vermogen te laten opnemen, mist dat zij de straat wederom moet repareren, naar behoren.

Tekenen: Maria Dorothea Cramer, vrouwe van Geffen, G Croon, Poulus Peters van Osch, Reijnier Plenus, J v Clootwijk, sub secr.

( in marge: afschrift in 4 bladzijden 16 juni 1841)

 

Blz 80 dd 9 november 1711

Schepenen hebben op verzoek van Aert Janse de Wert vandaag een bezoek gebracht aan Willemke weduwe Lambert Janse de Wert, wonend in den gehuchte van Outvinckel, waarbij de drossaard de weduwe woordelijk heeft voorgelezen een copij acte van arbitrale rechtspraak, getekent door J van clootwijck, sub secr. En door de Hr Tijbosch, Hr Plenus, president Poulus van Osch en Corstiaen Gerits Beijvelt, als gecoozen arbiteren in de zaak op 12 mei 1711 uitgesproken en op 10 juni geratificeert door genoemde partijen, en werd de weduwe gevraagd of zij de uitspraak na zou komen. Zij geliefde daarop niet positievelijk te expliceeren, als alleen haar broer daar over te spreken, en heeft de requirant de vorster opdracht gegeven haar te dagvaarden, zoals hij ook deed, te verschijnen voor het eerstkomende gerecht. De weduwe verklaart wegens Jan soone Aert de Wert, bekend gemaakt te hebben dat hij alle uren en stonde daarvan geadverteert zijnde berijt was den Eedt hem in voornoemde uitspraak rakende de 14 stocken bijen  te lasten gelegt waarvan hij der tot noch toe maar twaalf hadde aan handen van ons te sullen afleggen tot hare kosten te weten dat de selve hem toebehooren.

Tekenen: G. Croon, Joost Hendrik Hanegraaff, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 82 dd 15 november 1711

Compareert Jan Bastiaens weduwenaar van Arieke Bruijsten, bruidegom aan de ene kant en Maria dochter Jan Heijmens, weduwe Jan van der Pol, bruid aan de andere kant maken een huwelijks accoord.

Tekenen: merk Jan Bastiaans, merk Maria, weduwe Jan van der Pol, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 83 dd 15 november 1711 Staat en inventaris

Door Maria Jan Heijmens, weduwe Jan van der Pol, voor hun gezamenlijke kinderen,

-       een huijsken staande in vinckel, een deel gebout op de gemeente en ten deele op den halven graef van de weduwe Maria Jan Aart de Mulder

-       wat betreft de erfhaeffelijke meubelen van Jan van der Pol, haar eerste man zaliger, weduwnaar sijnde van Maria Hendrik Roelofs daar van t sijnder tijt behoorlijk staat en inventaris heeft gelevert, hier dus voor memorie

Tekenen: merk Maria weduwe Jan van der Pol, G. Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 85 dd 23 november 1711

Condities waaronder willemke weduwe Lambert Janse de Wert, als tochteresse en mede in qualiteijt als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen, en geauthoriseert door de schepenen van Nuland, voor de tijt van 4 jaar te verhuren aan Arien Jansen, een huis, hof en bogert met een esthuijs, met aangelegen en ander land, zoals aangekomen door haar man zaliger bij de deling van zijn ouders, en in gebruik door de genoemde weduwe, gelegen te Vinckel, ( groesvelde naast den bogert genaamd de ganseweij), voor 48 gulden per jaar met 6 stuijvers cijns aan de kerk van Geffen, op St Martensdag aan de rentmeester van de domeinen 1-16-0 per jaar. Als borgen worden genoemd Jan Aart Leeste en jan Jansen,

Tekenen: merk Arien Jansen, Jan Aarts Leeste, Jan Janse, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 88 dd 25 november 1711

Compareert Jan soone Aert de Wert, aan de ene kant en Willemke Weduwe Lambert Janse de Wert aan de andere kant, waarbi de eerste vrklaart altijd te willen verklaren dat de tweede comparant dat de 14 stocken bijen in questie volgens uitspraak van de heren arbiters hem toebehoren met 2 biekleeren die zijn oom zaliger Jan de Wert hem heeft gegeven, en heeft de genoemde weduwe hem daarop bij provisie van den Eedt ontslagen, om deselve bijen te kunnen behouden onder reserve van de gedane presentatie.

Tekenen Jan soone Aert de Wert

Postia heeft de weduwe Jan geheel van het doen van de Eedt ontslagen en deselve bijen bij hem te mogen behouden,

Merk: Willemke weduwe Lambert de Wert, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 90 dd leeg

 

Blz 91 dd   ( kleiner formaat papier)

Schepenen hebbe het verzoek gezien van Hendrik Jan Timmers, als in huwelijk hebbende Peerken Joosten, weduwe Jan Jansen van Crijl, met de vraag om authorisatie om 4 perselen teulland te mogen verkopen, gelegen te Kessel, Geffen en Nuland, welke erfrechtcompeteren de voorkinderen van Peerken, en bij geen verkoop het te mogen belenen om verachterde huishuur te kunnen betalen, aan Jan Aent Hoogh, die Jan Jansen van Crijl schuldig is gebleven. Genoemd Jan Ceelen als aangetrouwde oom. Akte verder gescheurd en niet compleet,

Genoemde het accooord dd 22 juni 1713, schepenen ratificeren het accoord dat wel in Den Bosch geregistreerd moet worden,

Geen dagtekening, geen handtekening

 

Blz 93 dd 25 november 1711

Compareert Aert Jansen de Wert aan de ene kant als aanleggere tegen Willemke weduwe Lambert de Wert aan de andere kant, zijn met elkaar overeengekomen zijn punktueel de arbitrale uitspraak zullen uitvoeren dd 12 mei 1711, en zullen geen pretensies meer op elkaar hebben, de weduwe zal enige kosten betalen bedragende 2-10-0, zoals ze doet.

Tekenen: merk Aert de Wert, Merk Willemke weduwe Lambert de Wert, G Croon, Poulus Peters van Osch, R Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  94 dd november 1711

Compareert Adriaan Denissen, gaande in sijn 16e jaar, Aaltje dochter Cornelis van Coot, gaande in haar 13e jaar, en Juffr. Mechilina huisvrouw van genoemde van Coot, die ter instantie van Mr. Jurriaen Everdingh hebben verklaart dat Adriaan zijn attestatie van 20 oktober j.l. heeft voorgelezen ter instantie van Everdingh voor drost en schepenen, en daarbij te blijven. Aaltje verklaart dat op 19 juni 1710 terwijl haar ouders absent waren de genoemde Everdingh met wijlen Lambert Peters als gesworene 2 beesten in de schutskooij staande aan haar ouders voorhuijs heeft gebracht toebehorende Aart Gijsbers met speciale last en order van genoemde Everdingh die niet sonder zijn consent te ontslaan, dat daags erna de vrouw van Aart Gijsbers aan haar huijs is gekomen seggende dat ze Everdingh had gesproken en deze toestemming had gegeven, waarop haar moeder de beesten heeft laten volgen. Juffr Mechilina verklaart dat ze op de 20 thuis kwamen van Den Bosch de procureur Hendrik de Boij met genoemde Aart Gijsbers bij haar is gekomen, om de beesten uit de schutskooij te lossen en swaerigheijt maakte om voor verhaalde redenen van haar dochter deselve te laten volgen dat sij eindelijk na veele wijfelingen van woorden sonder consent van Everdingh gehad te hebben, de beesten onder expresse protestatie en aan haar betaald hebben 13 stuijvers Cooijgeldt, en de beesten ter goeder trouw heeft meegegeven, niet beter wetend dan dt het ordinaire schutsgelt verschuldigt was.

Tekenen: merk Arien Denisse, Aletta Coot, Mechilina Croon nu Coot, G Croon, Poulus Peters van Osch J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 96 dd 28 december 1711

Conditie waaronder Geerit van der Ven, wonend te Litthoijen verklaart verhuurt te hebben zijn huijs hof en aangelegen landerijen groot omtrent 11 lopens alhier te Nuland en Geffen gelegen aan de Wolfsdijck, gecomen van sijn ouders zaliger, aan Wouter Driessen, voor 4 jaar, a 42 gulden per jaar,

Tekenen: Geret Jansen van der Ven, Wouter Driessen, G Croon, Poulus Peters van Osch J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 98 dd 28 december 1711

Condities waaronder Jan van der Ven, tegenwoordig schepen alhier, zijn huis, hoff, bogert en land gelegen in de Nulandse straat  en een acker in Rosmalen genaamd Hilleland gekomen van zijn ouders zaliger, verhuurt aan Claes Jansen van Boekel voor 4 jaar voor 43 gulden per jaar, verder te leveren elk jaar een zak rogge aan het comptoir van de Heer van Deurne,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven,  merk Claes Jansen van Boekel, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  102 dd 3 februari 1712 staat en inventaris

Door Corstiaen Jacobs van Gogh, weduwnaar van Erken Johannes Hesius, ten behoeve van zijn 4 onmondige kinderen. Corstiaen gaat nu trouwen met Jenneke Adams

-       6,5 hont hooiland onder Littoijen genaamd in den Eers eter,

Een silveren beecker, groot 1 half kan

Drie silveren lepels

Tin:

-       12 tinne schootelen

-       4 tinne tafelborden

-       2 soutvaten

-       Een voete fles

-       Een grote com

-       Twee cleijne comme

-       Twee water potte

-       Tweaalf tinne lepels

Coperwerck:

-       twee copere moespotten

-       twee kannen

-       drie sijghschotels

-       eenen melck ember

-       5 ketels

-       4 lampen

-       Drie luchters

-       Eenen koeijketel

-       Coopere vuureijser

-       Twee copere vuurpannen

IJserwerck:

-       Twee paar hachten, drie ijsere helsters

-       Vlaghseijsie

-       2 rieken en 5 gavels

-       Een meshaeck, spaij en clijspaij

-       Torffschop, 2 graeffschuppen

-       Een schoep

-       Drie snijbacken met messe

-       Een acx, een hack, een bijl, en hiep

-       Twee knuijsters

-       Twee sijsien, twee sichten, een kargetouw

-       Coeckepan

-       Twee halen en twee lenghhaelen

-       3 tangen, 2 vuerschuppen

-       Twee hanghijsers

-       Een reustel  en een vuurijsere

-       Stirjkijser

-       Snaphaen

-       Twee heeckels

-       Een hantsaegh met een hamer

-       Ijseren ketel

Houtwerck:

-       twee wagens met haar toebehoort

-       een ploegh

-       twee hoge karren sonder beslagh

-       een eert kar

-       eenen cruijwagen

-       een eventer

-       een dries eeght met een pars en een clijn eeght

-       een eeght met ijsere tanden

-       drie braecken

-       drie swongstaeppels

-       een reep daar men vlas op reept met een ploegh pars toebehorende voor de helft Arien van Gogh

-       twee greels, twee faels, twee lichten met een saal

-       een korff

-       4 tobben, twee heeringhtonnen,

-       2 waskuijpen, en een bierton

-       Drie persreepen

-       Een meeltobbeken

-       Een sout ton

-       Een water ember, een vlees ton

-       Twee melck embers

-       Een korregemackt

-       Twee vaten en saijkorff

-       Twee backtrogge

-       Twee tafels

-       Een koets

-       Sestien stoelen

-       Een peter stoel

-       Een stoel met stof bekleet

-       Twee kleermanden

-       Boskorff

-       Een wiel en twee sporreken

-       4 kisten

-       Twee kleerkasten

-       Twee etenskasten

-       Een lessenaer

-       Twee boterschotelen

-       Een broot back

-       Twee wannen

-       Een smeervat

-       Een seeff

-       Een achterste cleijploegh met een pars die den voorn. Bruidegom en Jacob Lambers samen toekomen

-       Trwee coren casten

Bet bult wollen en linnen

-       4 bedden met 5 hooftpeulingen, 5 deekens en 8 kussens

-       Een tieck tot een bet met een hooft peulingh

-       15 paer slaaplakens

-       6 paar offerwijnen

-       2 paar Pelle tafellakens

-       7 tafellakens

-       4 servetten

-       6 hantdoecken

-       Een huijff

-       4 fijne slaaplakens

-       4 pelle tafellakens

-       6 pelle servetten

-       4 paar slaaplakens

-       Twee trille tafellakens

-       6 trille hantdoeken

-       12 korensacken

-       De kleren van de vrouw worden aangewend voor de kinderen

Tekenen: Corstiaen van Gogh, G Croon, gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

In marge: op 24 februari heeft Corstiaen nog aangebracht: een gout cruijs, een boeck met silver slooten, een silver ijserken, twee silveren pinnen, een silver haer naelt, 6 silveren knoopen, een silver cruijs met een haeck, te samen waard 30-4-0.

Noch twee swarte Vrouwe stoffen mantels, een grouwen mantel, drie vrouwe rocken, twee swarte stoffe schorten, twee sijde koffelen, een sije voorschoot, twee bast van boomen, en een blauwen voorschoot, dertien neusdoecken, 12 hemden, 6 neelsjens met kanten  en 6 zonder kanten, 15 slaapkovels.

 

Blz 108 dd 25 februari 1712

Jan Peters van IJperen voor zichzelf en procuratie hebbende voor sijnen swager Jan Stoffels van Bunthof hier present, Hijlken Dircx huisvrouw van Martens Teuwens allen erfgenamen van Geurt Rijcken zaliger die verklaaren betaald te wesen van alle pretensie die er waren op Lambert Zepen Wijgergancx als boedelhouder van Sijken weduwe Willem Emens van Vlijmen, o.a. als restant van kooppenningen van huis en land alhier tot Nuland door Willem Emons van Geurt Rijken zaliger gekocht met de rente van dien, in ruol daarvan betaald Lambert Zepen alle geresen gerechtskosten voor de schepenen van Nuland en voor de procureur, waarmee alle questie verdwenen is.

Tekenen: Jan Peters van IJperen, merk Hilleken Dircx vrouw van Marten Teuwens, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 110 dd 29 februari 1712

Drossaard heeft op verzoek van de Vrouwe van Nuland aan laten slaan en in gijseling genomen drie karren met schaerhout geladen, toekomende Dries Lambers tot Rosmalen, sonder alvorens de houtschat aangebracht of betaald te hebben, en dat volgens de ordonnantie van de houtschat, op verbeurte van de paarden, karren en het hout, en wil de drossaard de paarden in de cost bestellen bij de minst biedende. Aangenomen bij Cornelis van Coot ieder pert voor 4 stuijvers alle 24 uren overgenomen bij Jan Poulisse op conditie als voor.

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 111 dd 3 mei 1712

Compareren Jan van Lijnsinghe en Jan Hoffkens, dienaren van de Heer Speelman, en zodanig geauthoriseert opzienders van de wiltbaan, en geven nu een verklaring aan drossaard Croon dat zij op 19 december 1711 in de nacht rond de klok van 9 a 10 uur gaande naar de Warande, int velt alhier hebben geatrappeert en in gijseling genomen, nadat ze ssn scheut van een roer hebben horen losgaan, enen Hendrik Jochems, schaapherder die tijt in den brode wesende van Corstiaen Gerits Beijvelt, schepen, en ene Geurt Jansen, schaapherder in den brode bij Jan Gurts, zijn vader, alle inwoners alhier. Beiden hadden een snaphaen bij zich. Beiden werden gebracht naar de hoeve van de Vrouwe van Nuland, de Elsbos.

Tekenen: Jan Hofkens, merk Jan van Lijnsinghe, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 112 dd 14 maart 1712

Condities waaronder Hr Rijnier Plenus, borger en Coopman der stadt Den Bosch verhuurt zijn hoeve genaamd Couwaters Hoeff bestaande in huis, schuer, schob, teulland, hooiland en weiland, gestaan en gelegen te Nuland en Rosmalen, nu in gebruik bij Lambert Seben, huurder en acceptant in dese, voor 6 jaar, huurder mag geen hout gebruik dan alleen voor de hoeve en op aanwijzen van de verhuurder. Ook als het nodig is voor onderhoud van de Kepkensdonkdijk mag hij hout kappen, reparatie van hoeff en huijsinge blijft aan de verhuurder. Huurder moet elk jaar 50 pond boter leveren en 12 karren koeijmest, de verhuurder moet elk jaar een weij leveren voor een paard. De huurder is opnieuw Lambert Seben Weijgergancx voor 180 gulden, borgen zijn Jan Jaocb Langens.

Tekenen: Rijnier Plenus, Lambert Sepen, Jan Jaocb Langens, G Croon, R Tijbosch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 117 dd 20 mei 1712

Compareert Aert Janse de Wert gedaagt door de vorster  ter instantie van de drossaard als geauthoriseerd opziender van de wiltbaan, visserij en de vogelskoij, deser HH van Nuland van de Edele Vrouwe van Nuland, verklaart dat hij afgelopen vrijdag 13 mei 1712 op den achternamiddagh varende met zijn schuijt naar de genoemde vogelskooij en daar zag dat ene Aert wonende bij sijn broeder Hermen Jacobs op Heeseijnde sijnde in een aeck vast onder de genoemde vogelskooij, aan de westen kant, het gras met een sight was afsnijdende in de camp van de Vrouwe van Nuland. Hij zag verder ook dat ene Crijn soone Dirk Crijne  en Mattijs Wellens, knecht van Peter Jan Fransen met nog een manspersoon, samen in een aeck mede onder de genoemde vogelskooij gevonden en gezien dat sij het gras in een andere camp teijnde de eerdergenoemde camp, mede van de vrouwe van Nuland, met een sight waren afsnijdende.

Tekenen: merk Aert Janse de Wert, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 118 dd 20 mei 1712

Compareert Jenneke huisvrouw van Jan Beeckman, als geauthoriseert opsiender van de wiltbaan van de vrouwe van Nuland die verklaart voor de drossaard dat zij op vrijdag 6 mei heeft gezien Willem, soone en schaapherder van Sijmon Dircx, en Geurt Willems, schaapherder van Jan Gurts, die bijden bezig waren omtrent haar woning in de heij, op een heuveltje aan de noordzijde om uijt te graven een conijnsnest met 6 jongen, heeft hen met woorden bestraft en gingen zij met de schapen de hij in.

Tekenen: merk Jenneke Huisvrouw van Jan Beeckman, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 120 dd 18 juni 1712

Compareert Aert Jacobs wonend op Heeseijndt onder Rosmalen, alhier gearresteert om verklaring af te leggen aan de drossaard, dat hij op vrijdag 13 mei j.l. met een schuijt of een aeck naar de Nulandse Kooij is gevaren, en daar naar heeft horen seggen. Dat Crijn soone Dirck Crijne  en Tijs Wellens, sijnde de knecht van Peter Jan Fransen, en nog een onbekend persoon in een camp van de Vrouwe van Nuland bezig waren met een sigh het gras af te snijden  en in haren aeck te laden, welke mensen en aeck hij ook gezien, maar niet gekent heeft.

Tekenen: Aert Jacobs, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 121 dd 23 juni 1712

Jan Joseph Tiebos en Claes Claas van Tienbergen, schepenen van Berlicum verklaren dat ze vandaag op verzoek van de ingelanden en geerfden van de polder van der Eijgen onder de HH Nuland hebben

Gevisiteerd de polder en hebben gezien dat alle hooilanden en vele weijland nog zo diep onder water staan, sodanig dat voor het lopende sasoen er geen profijt van te verwachten is,

Tekenen: Jan Josep Tiebos, Claas Claas van Tienbergen, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 122 dd

Registratie van zekere acte als volgt

"Dierck willems woonende in het Vinckel onder Nulant, Tunnis Arien Martens ende Hendrik Hendricx, medewonende aldaar hebben ter griffie van de leen en tolkamer der Stadt ende Meijereije van S:Bosch bekent gemaakt, hoe dat sij in het Oudt Vincel hebben leggen eenen hijcamp groot 4 mergen belend: Hoeve van de Hr. Van Mombeeck, Wetering, Erf van de kinderen van Aert de Wert, Erve Jan Ariaens de Jonge, die sij van meniege waren, metter eersten ter culture te brengen, omme te mogen genieten de vrijdomme en de gerechtigheden bij het placaat van de Edele Moo. Heeren Raaden van Staeten der Ver. Nederlanden van 17 november 1660 op het stuck van de nieuwe in te gravene en ten culture te brengene landen gemaekt versoekende dat dese hare bekent makinge aldaar geregistreert ende haar daer van acte gelevert moghte weorden onder het zegel van deze kamer,

Actum in Leen en Tolkamer S:Bosch 9 juli 1703.

 

Blz 123 dd 10 augustus 1712

Jooris van Tilborg, president en Peter Brock schepen van Geffen verklaren op verzoek van de ingelanden van de polder van der Eijgen onder Nuland, met een schuijt hebben gevisiteerd de genoemde landen en zagen dat de hooilanden en de meeste weilanden tegenwoordig nog zo diep onder water liggen dat daarvan geen profijt valt te verwachten in dit seizoen.

Tekenen: Jooris van Tilborg. Peter Brock, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijk, sub secr

 

Blz 124 dd 2 september 1712

Compareert Jan Hermens van Lith die op verzpoek van G Croon, drossaard verklaart dat hij op 30 augustus in de voormiddag tussen 11 en 12 uur op het blaffen van zijn hontje uijt zijn huis voor de deur gaande om te vernemen wat daar te doen was, en in de bogert onder de appelboomen heeft gezien ene Gijsbert Jan Joosten wonend voor schaapherder bij Arien van Veggel,  ende Adriaan sone Dirk Jan Dene schaapherder wonend bij Dirck Crijnen, opt Heeseijndt onder de banck van Rosmalen, en sij doende waren de appels af te smijten toebehorende de heer Reijnier Plenus. Als toeziender liep hij hen na en achterhaalde hen, waarbij Jan tegen Adriaan – ieder met een schaapschup in de hand – zei “Sa set u”, waarna Gijsbert hem met de schup een paar zware slagen op het hoofd gaf, zodat hij seer bloeijende was, toch wist hij een schup te pakken te krijgen en gaf klappen terug, daarna gingen beiden lopen, waarbij ze Maria de vrouw van Antony Schonck toeriepen “dat sij het in kennis souden houden”. Gijsbert liet nog 2 appels uit zijn broek vallen. Samen met de schup heeft hij deze overhandigd aan de drossaard.

Tekenen: merck Jan Hermens van Lith, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 125 dd 2 september 1712

Compareert Maria Jansen, huisvrouw van Antony Tunissen Schonck en Maria weduwe Jan Willems de Smit die op verzoek van drossaard Croon verklaart Maria dat zij op dinsdag 30 augustus op het velt bij haar huijs aan het werk Jan Hermens met een seer bebloeijt hooft zag, zeggende dat de schepers den Arien van Veggel en Dirck Crijnen hem dat hadde geslagen, en vroeg haar dat in kennis te houden. Ze zag van verre een jongen lopen zonder hem herkent te hebben.

Maria verklaarde dat Jan Hermens bij haar aant huis van Tony Tunissen kwam en hetzelfde tegen haar zegde.

Tekenen: merk Maria huisvrouw Tony Tunissen, Marieken Janse, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 127 dd  13 september 1712  akte is doorgestreept

Compareert Roeloff van der Keer, weduwnaar en erfgenaam van Juffr. Cornelia Tielius wonend tot Groot Lit, die verklaart op order van de regenten van Nuland uit handen van de Heer en Mr. Piter Verstern, substituut Rentmeester van de domeinen van Brabant ontvangen te hebben een som van 400 gulden wegens geremitteerde landsmiddelen in aflossing van een rente van 400 gulden die de rentmeester had op de Corpus van Nuland, volgens schepenbrief te Nuland 6 maart 1688,

Niet getekend.

 

Blz 128 dd 13 september 1712

Compareert Roeloff van der Keer, weduwnaar en erfgenaam van Juffr. Cornelia Tielius, overleden 24 januari 1709, sonder kinderen na te laten, in gebreke was gebleven om de 20e penning te betalen aan het comptoir der collaterale successie, van een rente van 400 gulden capitaal, en heeft drossaard Croon, haar bij preventie volgens placcaat en ordonnantie van de collaterale successie gecalangeert in een boete van 200 gulden boven de boete van het generaal placaat

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 129 dd 27 november 1712

Compareert Jan Marcelissen als aangetrouwde oom en Peter Eijmbers van Crijl als grechte neef van vaderswege, mitsgaders Jacob Frenssen, oom en Sijmen Hendricx, neef van moederswege van de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs van Crijl en Peterken Hendricx in hun leven egtelieden, die kennis hebben genomen van het verzoek van Handerske, Jan en Jacob, meerderjarige  kinderen van Matijs van Crijl met het verzoek om authorisatie met haar minderjarige broeder en 2 zusters, met name Ariaan, Johanna en Grietje in gemeenschap van den boedel bij haar ouders achtergelaten te mogen blijven zitten tot de minderjarigen de kost kunnen verdienen, met den appt van de 23 november van de voorleden maand. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: Jan Ceelen, Peter Eijmbers van Crijel, Jacob Fransen, Sijmen Hendricx, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 131 dd 7 november 1712

Registratie van een request van de meerderjarige kinderen van Matijs van Crijl, luidende van woort tot woort:

(…) hun vader onlangs op 28 october 1712 is komen te overlijden, met de plicht binnen 15 dagen te komen met 4 bequame personen, twee van vaderswege en 2 van moederswege, om darauit twee personen te benoemen tot momboiren, waarbij ze opmerken dat de minderjarige met hun portie niet de kost sullen kunnen verdienen en tot miserabelen staat sullen komen, hetgeen zij uit broederlijke en susterlijke liefde niet graag souden zien, en vragen permissie bij elkaar te mogen blijven sitten. Handmerk van Handerske Tijssen van Crijl, Jan tijsen van Crijl en Jacob Tijssen van Crijl, dd 23 november 1712. Ondertekent Reijnier Plenus, en secretaris Clootwijk.

Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: G. Croon, R Tijbos, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr

 

 

 

Blz 134 dd 8 december 1712

Compareert Drossaard Croon die verklaaryt contradictie te doen tegen een vonnis als wijlen Jan van der Ven in sijn leven heemraad van Nuland in de polder van der eijgen, tot sijn voordeel en tot nadeel van de drossaard soude geoptineerd hebben, 9 december 1711

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 135 dd 3 januari 1713

Ruth Matijjsen van Vlijmen krank te bedde liggend heeft een schepen schultbrief van 150 gulden volgens deling van zijn ouders, door handen van de secretaris en Corstiaen Gerits Beijvelt betaald. Verklaart in bijzijn va Maria zijn vrouw en  Emont sijn zoon, en Maria zijn dochter.

Tekent: merk Rut Matijssen van Vlijmen. Merk Emont Rutten, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, J v Clootwijk, sub secr, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens.

 

Blz 136 dd 9 februari 1713

Compareert Emit Rutten van Vlijmen voorzichzelf en sterk voor zijn zuster Lijke, aan de ene kant en Maria weduwe Rut Matijssen van Vlijmen aan de andere kant, komen overeen dat het accoord voor schepenen dd 21 februari 1710, zal worden vernietigd. Ze maken een nieuw akkoord : de genoemde voorkinderen zullen aan hun schoonmoeder uitkeren de som van 15 gulden en bij de oogst nog eens 5 gulden, indien de kinderen zullen genieten alle naargelaten effecten. De voorkinderen zullen de schulden en lasten van de boedel moeten voldoen.

Tekenen: Emit Rutten van Vlijmen, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 138 dd 14 maart 1713

Compareert Joost Hoeven, gewesene ruijter onder de compagnie van Hr Rit