RA Nuland 103 collaterale successie 1779 - 1795

 

Blz. 1 dd 25 augustus 1779

Juffr. Elisabeth de Waal overleden en begraven Geffen 5 augustus 1779, bezit te Nuland:

-       perceel hooiland gelegen alhier “op de Donken”, groot 4 morgen en 5 hond, oost en west de Heer Gualtherie, zuid de Kepkensdonkdijk, noord een volgend perceel, waarde 600-0-0

-       3,5 mergen hooiland aldaar, oost de Heer Gualtheri, west de Kerk van Geffen, zuid het vorig perceel, noord: Peeter Verhoeven, waarde 500-0-0

-       Perceel int Sevenvierendeel, groot ½ van 4 mergen, oost het Smal Sevenvierendeel, west Johannes Vervoort, zuid den Hoefdijk, noord Magriet van der Ven, waarde 210-0-0

-       (in marge: bovengenoemde 2 percelen behoren toe aan Johanna Maria de Waal en horen hier niet te staan)

-       Perceel dito gelegen, groot een morgen, oost Comptoir der Beurzen, west Catharina Adriana van Merefoort, zuid den Hoefdijk, noord den Achterdijk, waarde 95-0-0

20e penning: 30-0-0

Tekenen: Josua Sanderus, loco officier, schepenen: Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz. 5 dd 29 september 1779

Josephus van Berkel, overleden Campen 14 augustus 1779, bezit te Nuland

-       huis en verder getimmerten, hof en aangelegen teullanden, gelegen aan de Heij, groot 9 lopens, waarde 450-0-0. Belast met 21 vaeten rogge Bosch maat, aan slands comptoir, in kapitaal 410-3-0. Resteert 39-17-0.

20e penn: 2-0-0.

Tekenen: Adriaen Hanegraaf, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser, secr.

 

Blz. 8 dd 29 september 1779

Josephus van Berkel, overleden Campen 14 augustus 1779

-       huis en verder getimmerten, hof en aangelegen teullanden, gelegen aan de Heij, groot 9 lopens, waarde 450-0-0. Belast met 21 vaeten rogge Bosch maat, aan slands comptoir, in kapitaal 410-3-0. Resteert 39-17-0

Johannes van Berkel als voogd van een van der erfgenamen verklaart dat er geen andere goederen zijn de onderhevig zijn aan de 20e penn.

Tekenen: Joannes van Berckel,  Adriaen Hanegraaf, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser, secr.

 

RA Nuland 103, Blz. 12 dd 3 mei 1780

Overeenkomstig het placaat dd 17 januari 1765, op het afbranden van huijzen in de Meijerij, verklaren de schepenen dat op 19 januari 1780 is het huis van Huijbert Jan Schel afgebrant , getaxeert op een waarde van 380-0-0. Schel verklaart beneden de 4000 gulden gegoed te zijn.

Tekenen H.J. Schel, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Jost van Gessel, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 14 dd 31 mei 1780

Hendrien Tijssen Ruijsch, overleden en begraven Geffen 25 april 1780, bezit te Nuland:

- perceel hooi of weiland opt Midde van Nuland, groot 3 hond, ene zijde Vrouwe van Geffen, andere zijde Tijs van Creij, waarde 50-0-0. 20e penn: 2-10-0,. Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 16 dd 31 mei 1780

Hendrien Tijssen Ruijsch overleden en begraven Geffen 25 april 1780, bezit:

-  perceel hooi of weiland opt Midde van Nuland, groot 3 hond, ene zijde Vrouwe van Geffen, andere zijde Tijs van Creij, waarde 50-0-0. 20e penn: 2-10-0. Jan van den Boom, gehuwd met Maria Ruijsch, als universele erfgenaam. Tekenen: Jan van den Boom, Ra Wierdsma, Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 20 dd 8 juni 1780

G. D. Maria Ruijsch, overleden en begraven Den Bosch 23 mei 1780, bezit te Nuland:

- 3,5 morgen hooiland gelegen int Sevenvierendeel, over den Zeedijck of Kepkensdonkdijk gelegen, waarde 400-0-0. Tekenen: J Sanderus, Jan van Gogh, Jost van Gestel, JA Esser.

 

Blz. 22 dd 3 juli 1780

Gijsberdina Diderica Johanna Ruijsch, weduwe Meijer en erfgenaam van Gijsberdina Diderica Maria Ruijsch, overleden Den Bosch 23 mei 1780, bezit

- de lijftocht van 3,5 mergen hooijland onder Nuland, gwtaxeerd op 400-0-0, waarvan de revenuen zijn jaarlijks 25-0-0, dat de requirante 56 jaar berijkt heeft……… (?) 125-0-0

Tekenen: J Sanderus, Jan van Gogh loco officier, Geert van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 24 dd 7 december 1780

Adriaan Wijgergangs overleden en begraven Nuland 13 november 1780, bezit te Nuland

-       huis, schop en aangelegen land, groot 9 lopens en 10 roeijen in den Helschenhoek, oost Nicolaas Swanenbergh, west Geert Geerlings, zuid de gemeene straat en in het noorden den Zomerdijck, waarde 430-0-0.

-       2 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, oost Cornelis Geerlings, west Jacob Bogers, zuid  Jacobus van der Mei (?),noord den Achterdijk, waarde 140-0-0

-       4 hont hooiland, zijnde de ½ van 8 hont, oost de Heer Onsenoort, west Jan Bogers, zuid Neteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 225-0-0

Tekenen: Jan van Gogh loco officier, Matijs van Creij, Geert van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 27 dd 9 december 1780

Adriaan Wijgergangs overleden en begraven Nuland 13 november 1780

-       schepeenschuldbrief van 175-0-0, a 4%, ten laste van Antony Broeksteeg, gepasseert voor schepenen van Nuland dd 30 november 1774

-       schepenschuldbrief van 225-0-0 a 4%, tot laste van Hermannus de Waal, gepasseert te Rosmalen, dd 2 mei 1774

-       huis, schop en aangelegen land, groot 9 lopens en 10 roeijen in den Helschenhoek, oost Nicolaas Swanenbergh, west Geert Geerlings, zuid de gemeene straat en in het noorden den Zomerdijck, waarde 430-0-0.

-       2 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, oost Cornelis Geerlings, west Jacob Bogers, zuid  Jacobus van der Mei (?),noord den Achterdijk, waarde 140-0-0

-       4 hont hooiland, zijnde de ½ van 8 hont, oost de Heer Onsenoort, west Jan Bogers, zuid Neteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 225-0-0

Een der erfgenamen is Jan van der Ven.

Tekenen: Jan van de Ven, Jan van Gogh loco officier, Matijs van Creij, Geert van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz. 31 dd 30 augustus 1781

Hr en Mr.  Jacob Speelman, heer van Nuland, overleden Nuland, begraven te Nuland 9 juli 1781. bezit aldaar:

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 7000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 6200-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 600-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geem huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp, ( zo bekend in de cuohieren), oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 3 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Bogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 dond hooiland genaamd den Roosdomp, oost Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 460-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Dirk Versteegen, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 180-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 350-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Dirk Verstegen, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Heegh (?), in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, oost den Anderen elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 960-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 150-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 175-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weg, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 625-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Heer Suijskens en het Hekken van de Groote Laan, waarde 280-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerart van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       Perceel houtbosch, ene zijde Heer Suijskens, andere zijde de Armen van Nuland, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 150-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 960-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 450-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind Adriaan van Aalst, waarde 300-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 106-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 120-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

Totaal 34.461-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

totaal 623-18-2

Resteert 33.837-1-14

20e penning: 1691-17-2

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103Blz. 55 dd 19 september 1781

Hr. en Mr. Jacob Speelman, heer van Nuland overleden Nuland, begraven 9 juli 1781

goed onder Rosmalen

-       6 morgen hooiiland in de Hoeven, oost Flip van Gogh, west weduwe Jacobus Langens, zuid deze boedel, noord den Achterdijk. Waarde 275-0-0

-       4 mergen aldaar, aan den Achterdijk, oost Adriaan Hanegraaf, west Hendrik Hanegraaf, zuid de 5 morgen en noord den Agterdijk, waarde 190-0-0

-       14 hond gelegen aldaar, in de Eerste Hoeff, oost den Kerkdijk, west Flip van Gogh, zuid den selven, noord  een volgend perceel, waarde 150-0-0

-       3,5 morgen gelegen aldaar, oost den Roosdomp, west Flip van gogh, zuid het vorig perceel, noord de 4,5 morgen, waarde 175-0-0

-       3,5 mergen gelegen aldaar, tegen de kooij, oost de Kooij, west Flip van Gogh, zuid en noord deze boedel, waarde 200-0-0

-       4 mergen en 5 hond gelegen aldaar,  oost Jocker  van de Ven, west Flip van gogh, zuid en noord deze boede;, waarde 220-0-0

Onder Nuland:

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 7000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 6200-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 600-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geem huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp, ( zo bekend in de cuohieren), oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 3 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Bogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 dond hooiland genaamd den Roosdomp, oost Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 460-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Dirk Versteegen, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 180-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 350-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Dirk Verstegen, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Heegh (?), in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, oost den Anderen elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 960-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 150-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 175-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weg, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 625-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Heer Suijskens en het Hekken van de Groote Laan, waarde 280-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerart van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       Perceel houtbosch, ene zijde Heer Suijskens, andere zijde de Armen van Nuland, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 150-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 960-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 450-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind Adriaan van Aalst, waarde 300-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 106-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 120-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

Totaal 35.047-1-14

Mr. Cornelis Jacob Speelman, procuratie voor Beatrix Susanna van der Meer, douariere van de Heer Jacob Speelman, als enige geïnstitueerde erfgenaam

Tekenen: C.J. Speelman, Jan van Gogh, loco officier, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

Blz. 80 dd 25 oktober 1781

Cornelis van Beijnen overleden en begraven Den Bosch 11 oktober 1781, bezit te Nuland:

-       perceel teulland met zijn houtwas, 3 lopens en 37 roeden groot, oost de steeg, west de weduwe Peter van der Ven, zuid de Heer Huijsbergen, noord de gemene straat, genaamd de Vuijlpoortwaarde 350-0-0.

Tekenen: Jost van Gessel, Matijs van Creij, Geert van Creij, JA Esser.

 

Blz. 82 dd 14 november 1781

Agnees Govers overleden en begraven Nuland 14 oktober 1781, bezit aldaar:

-       3 lopens en 36 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, ene zijde Peter van Uden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind de genoemde van Uden, andere eind van Berkel, waard 200-0-0

-       7 hond hooiland in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde de weduwe Jan de Creij, ene eind de Agterdijck, andere eind den Hoefdijk, waarde 80-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Josua Sanderus, Matijs van Craij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 85 dd 14 november 1781

Agnees Govers overleden en begraven Nuland 14 oktober 1781, bezit te Nuland:

-       3 lopens en 36 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, ene zijde Peter van Uden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind de genoemde van Uden, andere eind van Berkel, waard 200-0-0, Jaarlijkse revenuaen 8-0-0, en dat de lijftochteresse bijna 56 jaar berijkt heeft, dus het vruchtgebruik taxeerend over 5 jaren op 40-0-0,

-       7 hond hooiland in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde de weduwe Jan de Creij, ene eind de Agterdijck, andere eind den Hoefdijk, waarde 80-0-0, revenuen jaarlijks 3-10-0, Voor 5 jaar dus: 17-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Josua Sanderus, Matijs van Craij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 88 dd 28 november 1781

Agnees Govers, overleden en begraven Nuland 14 oktober 1781, bezit te Nuland:

-       3 lopens en 36 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, ene zijde Peter van Uden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind de genoemde van Uden, andere eind van Berkel, waard 200-0-0

-       7 hond hooiland in de gemeene hoeve, ene izjde Antony Govers, andere zijde de weduwe Jan de Creij, ene eind de Agterdijck, andere eind den Hoefdijk, waarde 80-0-0

Totaal 280-0-0. 20e penn: 14-0-0.

Dirk van de Wetering, een der erfgenamen verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Dirk van de Wetering,  RA Wierdsma, Josua Sanderus, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 92 dd 28 november 1781

Francis van Drunen, overleden Haarlem, begraven Haarlem 31 oktober 1781, bezit te Nuland:

2 morgen hooiland, gelegen aant Sevenvierendeel, ene zijde Juffr. van de Keer, andere zijde Piet van Loon, ene eind de Hoefdijk, andere eind Peter van der Ven, waarde 250-0-0.

Tekenen: Dirk van de Wetering, RA Wierdsma, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 94 dd 16 januari 1782

Clasina van Schijndel overleden en begraven Rosmalen 3 december 1781, bezit te Nuland:

-       3 lopens en 31,5  roeijen teulland gelegen op de hoge hoeff alhier, oost en west de gemeene straat, zuid Zobes van Jan van der Heide, noord Heer Markgraaf, waarde 110-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Craij, Jan van Gogh.

 

RA Nuland 103 - Blz. 96 dd

Hendrien Driessen, weduwe Hendrik Vorstenbosch overleden en begraven Rosmalen, bezit te Nuland:

- huis en land groot 2 lopens in het Heikensrot gelegen, oost Jan Laurens van Uden, west Melis van Heesch, zuid de Heijde, noord Geert van Creij, waarde 136-14-12, waarvan de overledene ½ competeert dus 68-7-6. Huis en land is belast met 3,5 stuiijvers in een rente van 1-1-0 aan aan slands comptoir, in kapitaal 4-7-8. Verder 3,5 vat rogge in een pacht van een Mudde  en 5 vaten aan het genoemde comptoir, in kapitaal 68-7-4. Totale lasten 72-14-12, waarvan zij de ½ = 36-7-6. Resteert 32-0-0.

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Creij, Joost van Gessel, Baltus Langens, loco secr. JA Esser.

In marge geen collaterale erfgenamen, maar wel opgesteld.

 

RA Nuland 103 - Blz. 99 dd 28 februari 1782

Hendrien Driessen weduwe Hendrik Vorstenbosch overleden en begraven Rosmalen in 1782,

Bezit te Nuland huis en land groot 2 lopens in het Heikensrot gelegen, oost Jan Laurens van Uden, west Melis van Heesch, zuid de Heijde, noord Geert van Creij, waarde 136-14-12, waarvan de overledene ½ competeert dus 68-7-6. Huis en land is belast met 3,5 stuiijvers in een rente van 1-1-0 aan aan slands comptoir, in kapitaal 4-7-8. Verder 3,5 vat rogge in een pacht van een Mudde  en 5 vaten aan het genoemde comptoir, in kapitaal 68-7-4. Totale lasten 72-14-12, waarvan zij de ½ = 36-7-6. Resteert 32-0-0.

Toon Lambert van Rooij als een der erfgenamen verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Niet getekend, doorgesteeept

 

Blz. 103 dd 20 april 1782

Adriaantje Zegers, weduwe Anthony van Grinsven, overleden en begraven Rosmalen op 28 maart 1782, bezit te Nuland

-       een morgen hooiland, in de gemeene Hoeve, oost Cornelis Baars, west Aart Langens, zuid de hoefdijk, noord de Achterdijk, waarde 70-0-0, de overledene voor de ½ = 35-0-0

-       2 lopens en 27 roeden teulland, alhier int Kerkenhoog, oost en noord Peeter Thijs Zeegers, zuid de gemeene straat, west Peter Govers, waarde 150-0-0/

Tekenen: Matijs van Creij, schepen en loco officier, Francis Ploegmakers, Jost van Gessel, JA Esser.

 

RA Nuland 103 - Blz. 105 dd 10 juli 1782

Agnees van Grinsven, weduwe Adriaan van den Brand , overleden en begraven Nuland 1 juni 1782, bezit te Nuland:

-       ½ in 7,5 hont hooiland alhier op het Groot Hoog, oost de Vrouwe deser HH, west Jan van gogh, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, waarde 70-0-0

-       ½ van 0,5 mergen op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Christiaan Bouwens, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 18-0-0

-       ½ van 3 hond hooiland op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west de weduwe Willem Vorstenbosch, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 18-0-0

-       ½ van 4 hont gelegen als voor, oost de weduwe Welle van de Ven, west adriaan Hanegraaf, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 25-0-0

-       ½ in 8 lopens en enige roeden teulland, genaamd den Papenhof, oost Willem van Gerwe, west Paulus van Grinsven, zuid het Rijt, noord de straat, waarde 300-0-0

Percelen zijn belast met de ½ van 11-0-0 van het Lands Comptoir in capitaal 137-10-0, resteert 293-10-0.

Tekenen Jan van Gogh. J Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz. 109 dd 9 juli 1782

Agnees van Grinsven, weduwe Joannes van den Brand, overleden en begraven, Nuland 1 juni 1782 bezit te Rosmalen:

-       ½ in 2 mergen hooiland, in de Rosmalense Hoeve, oost Rijne Kooij, west W. van de Wetering, zuid de weduwe Ploegmakers, noord de weduwe Jan Hanegraaf, waarde 40-0-0

Onder Geffen:

-       ½ in perceel teulland in het Elst, groot 1 lopens en 43 roeden, ene zijde Jan van Creij, andere zijde de straat, ene eind de weduwe Eijmert van Uden, andere eind de Armen, waarde 52-10-0

Onder Nuland:

-       ½ in 7,5 hont hooiland alhier op het Groot Hoog, oost de Vrouwe deser HH, west Jan van gogh, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, waarde 70-0-0

-       ½ van 0,5 mergen op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Christiaan Bouwens, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 18-0-0

-       ½ van 3 hond hooiland op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west de weduwe Willem Vorstenbosch, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 18-0-0

-       ½ van 4 hont gelegen als voor, oost de weduwe Welle van de Ven, west adriaan Hanegraaf, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 25-0-0

-       ½ in 8 lopens en enige roeden teulland, genaamd den Papenhof, oost Willem van Gerwe, west Paulus van Grinsven, zuid het Rijt, noord de straat, waarde 300-0-0

Percelen zijn belast met de ½ van 11-0-0 van het Lands Comptoir in capitaal 137-10-0, verder met een rente van 18 stuijvers aan het comptoir van de heer Heemskerk, waarvan de ½ in capitaal = 11-5-0. Resteert 374-15-0. 20e penn: 18-14-12

Hendrik Hanegraaf, weduwnaar en erfgenaam verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Jan van Gogh, loco officier, J. Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz 114 dd 24 juli 1782

Dirris Willem van Vlijmen, huisvrouw van Huibert van Dijk, overleden en begraven Nuland 6 juni 1782, bezit te Nuland:

-       huis en aangelag, groot 2 lopens en 16 roeden in den Helsenhoek, oost Jacobus van Creij, west weduwe Langens, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 300-0-0, waarin de overledene de ½ = 150-0-0.

-       5 lopens en 7,5 roeden, gelegen als voor, oost Geert van Creij, west Jacobus van Creij, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 275-0-0

Totaal 425-0-0. Huis is belast met 1,5 stuijvers chijns aan Casteel van Geffen, een nabuurchijns van 0-1-4,  in capitaal samen 4-13-14, de overledene voor de ½ = 2-6-15. Resteert 422-13-1.

Tekenen: Joost van Gessel, Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz. 116 dd 24 juli 1782

Dirris Willem van Vlijmen, huisvrouw van Huibert van Dijk, bezit alhier:

-       huis en aangelag, groot 2 lopens en 16 roeden in den Helsenhoek, oost Jacobus van Creij, west weduwe Langens, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 300-0-0, waarin de overledene de ½ = 150-0-0.

-       5 lopens en 7,5 roeden, gelegen als voor, oost Geert van Creij, west Jacobus van Creij, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 275-0-0

Totaal 425-0-0. Huis is belast met 1,5 stuijvers chijns aan Casteel van Geffen, een nabuurchijns van 0-1-4,  in capitaal samen 4-13-14, de overledene voor de ½ = 2-6-15. Resteert 422-13-1.

Huibert van Dijk, weduwnaar als erfgenaam verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Huijpert van Dijk, Jan van Gogh, loco officier, Matijs van Creij, Joost van Gessel, JA Esser.

 

Blz. 119 dd 28 augustus 1782

George Suijskens, overleden en begraven Den Bosch 6 augustus 1782, bezit te Nuland

-       een houtbosch achter de Groote Kerk tegen de kerken voetpad, genaamd den elscamp, waarde 125-0-0

-       4 mergen hooiland genaamd de Hoogen Camp, waarde 500-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Baltus Langens, Matijs van creij, JA Esser.

 

Blz. 121 dd 10 september 1782

Johannes van Creij, overleden en begraven Nuland 8 augustus 1782, bezit te Nuland:

-       4 hont opt Voorst Nuland, waarde 275-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Baltus Langens, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 123 dd 18 september 1782

Johannes van Creij, overleden en begraven Nuland 8 augustus 1782, bezit:

-       4 hont opt Voorst Nuland, waarde 275-0-0

-       Onder Geffen een perceel hooiland groot 3 hond, waarde 80-0-0

Totaal 355-0-0, 20e penn: 17-15-0

Jacob Janse van Creij een der erfgenamen, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Jacob Janse van Kreij, Jan van Gogh, loco officier, Baltus Langens, Matijs van Craij, JA Esser.

 

 

 

Blz. 126 dd 22 oktober 1782

Maria Gijsbers, weduwe wijlen Peter Bogers, overleden Heesch, begraven te Heesch op 22 augustus 1782, bezit te Nuland

-       ½ in 0,5 mergen in de gemeene Hoeve oost Aart van den Berk, west Heijn van Nuland, zuid hoefdijk, noord de Agterdijk, waarde 15-0-0

Tekenen: Jan van Gogh, loco officier, Baltus Langens, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 128

links boven in de hoek: in protocol van veste staat abusievelijk: land achtergelaten door Peter Bruijste van Creij, 19 maart 1783. Had hier moeten staan.

 

Blz. 128 dd 29 oktober 1783

Maria Geert Govers, overleden en begraven Nuland op 30 september 1783, bezit te Nuland:

-       8,5 hond hooiland, op het Agterst Nuland, oost Dirk van de Wetering, west Kobes Langens, zuid het Middelst Nuland, waarde 115-0-0.

-       ½ van 5 lopens en 5 roeden, genaamd de Lange Heij, oost Jan van de Ven, west, de weduwe Langens, zuid de weg, noord Jan van Gogh, waarde 105-0-0

Tekenen Klaas Swanenbergh, Baltus Langens, Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, blz. 131 dd 29 oktober 1783

Maria Geert Govers , overleden en begraven Nuland 30 september 1783

-       8,5 hond hooiland, op het Agterst Nuland, oost Dirk van de Wetering, west Kobes Langens, zuid het Middelst Nuland, waarde 115-0-0.

-       ½ van 5 lopens en 5 roeden, genaamd de Lange Heij, oost Jan van de Ven, west, de weduwe Langens, zuid de weg, noord Jan van Gogh, waarde 105-0-0

Een der erfgenamen is Dirk van de Wetering, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen Klaas Swanenbergh, president en loco officier,  Baltus Langens, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 135 dd 26 november 1783

Nicolaas Gloudemans, overleden Zeeland, land van Ravesteijn, op 4 november 1783

-       3 lopens en 32 roeden teulland, op de ackers, oost en noord de Heer Nagelmaekers, west Dries van Groenland, zuijd Hendrik Janse van Creij, waarde 110-0-0

-       3 lopens en 31 roeden teulland, op de hooge hoeff, oost de Hoolstraat, west de Hutstraat, zuid de weduwe Lambert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 40-0-0

-       1/3 in perceel van 3 lopens en 10,5 roeden, gelegen aan de Weerscheut, genaamd de hopheufkens. Oost en noord Willem van Creij, zuid Hendrik Janse van Creij, waarde 30-0-0

Tekenen: Klaas Swanenbergh, loco officier, Jan van der Ven, Matijs van Craij,  J Sandersu, loco secr.

 

Blz. 138 dd 16 april 1784

Cornelis van den Huijsbergen, overleden en begraven te Den Bosch 16 maart 1784, bezit te Nuland

-       huisinghe, schuur en landerijen genaamd de Molengraafsche Hoeve, groot 38 lopens en 2 roeden, ene zijde de Geffense Somerdijck, andere zijde Hendrik van Creij, waarde 1800-0-0.

-       Perceel binnenweij en houtveld, groot 4 mergen, dicht bij de hoeve gelegen,waarde 200-0-0

-       Perceel land genaamd de Hoge Donk, groot 4 morgen en 2 hond, inde polder van der Eijgen, waarde 425-0-0

-       3 lopens en 37 roeden teulland, genaamd de Vuijlpoort, dicht aan de genoemde hoeve gelegen, waarde 300-0-0

-       3,5 lopens teulland, in het Vinkel gelegen naast het volgende perceel, waarde 150-0-0

-       6 lopens teulland, waarde 375-0-0

-       13 hont hooiland, ene zijde de weduwe van de Ven, waarde 125-0-0 ( in marge: dit perceel heeft de overledene niet gecompeteerd)

Totaal 3375-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, loco officier, Joost van Gessel, J Sandersu, loco secr.

 

Blz. 141 dd  vermelding

Hier had de nalatenschap van Hendrik Jooste Hanegraaf, begraven 11 mei 1784, moeten staan. Staat in protocol van transporten, dd 8 juni/ juli 1784.

 

Blz. 142 dd 1 december 1784

Cornelis van Creij, gewesene soldaat, overleden Schiedam en daar begraven op 1 juni 1784, is pas bekend geworden op de laatste oktober, bezit te Nuland:

-       2 mergen hooiland, int Sevenvierendeel, oost de Heer Advocaat Smits, west Willem van Creij, zuid Heer Hornbeek, noord de Achterdijk, waarde 170-0-0. Belast met 3-0-0 jaarlijks in een rente v1n 12-0-0, gereduceert op 8-0-0, losbaar met 200-0-0, gepasseert voor schepenen van Den Bosch dd 27 februari 1636 (!) thans houdend Juffr. de Hee in capitaal 75-0-0, resteert 95-0-0

-       Houtgewas aan de Rits? Onbegroot waarde 10-0-0

Totaal 105-0-0. 20e penn: 5-5-0. Enige erfgenaam is Mathijs van Creij.

Tekenen: Math van Kreij, Klaas Swanenberg, J Sanderus, Baltus Langens, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 145 dd 6 augustus 1785

Francis Ploegmakers, overleden Nuland begraven aldaar op 30 juli 1785, bezit te Nuland:

-       ½ in Huis en aangelag in den Helsenhoek, groot 6 lopens en 14 roeden, waarde 215-0-0, belast met de ½ van een rente aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4.

-       ½ in 1 mergen en 1 ? hond in e korte hoeve, in een meerdere camp,  waarde 35-0-0.

Totaal 210-18-12.

Tekenen: RA Wierdsma, Dirck van de Wetering, Joost van Gessel, Matijs van Creij, Ja Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 147 dd 31 augustus 1785

Francis Ploegmakers, overleden Nuland begraven aldaar 30 juli 1785

Onder Heesch:

-       2 lopens teulland op de Wijst, waarde 75-0-0

-       1 lopens teulland gelegen aldaar, waarde 45-0-0

-       1 lopens teulland gelegen aldaar, waarde 45-0-0

-       2 lopens op den Hegakker, waarde 50-0-0

-       1 lopens op de Heegt, waarde 40-0-0

-       Perceel weijland 2 lopens gelegen aldaar genaamd De Schoote, waarde 75-0-0

-       Perceel weiland aldaar, groot 2 lopens, waarde 70-0-0

-       0, 5 lopens houtbosch gelegen in de Seris, waarde 12-0-0

-       2 lopens houtgewas gelegen bij Jan Geerts Bosch waarde 10-0-0

-       2 lopens weijland genaamd de Braak gelegen aldaar, waarde 104-0-0

-       ½ in 3 akkers int Binnenveld, groot 1 vatsaet en 18 roeden, waarde 25-0-0

-       ½ Campke genaamd Willems land, benevens het Calverveldgroot 1 vatsaet en 24 roeden, waarde 15-0-0

-       ½ in 4 hoekkens weijland, groot 17 roeden, waarde 38-0-0

-       ½ in 3 weiveltjens, strekkende op de Bunthof, groot 1 vatsaet en 43 roeden, waarde 30-0-0

-       ½ in Perceel genaamd Willemkens Camp, gelegen als voor, waarde 25-0-0

Onder Rosmalen:

-       perceel land in de Vree, 0,5 mergen in een meerdere camp waarde 30-0-0

Onder Osch:

-       3 hont in de koolbeemden, waarde 140-0-0

Onder Lithoijen:

-       op de Polaers 4,5 hont, waarde 180-0-0

-       1 mergen in Hille hoef, waarde 150-0-0

Onder Nuland:

-       ½ in Huis en aangelag in den Helsenhoek, groot 6 lopens en 14 roeden, waarde 215-0-0, belast met de ½ van een rente aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4.

-       ½ in 1 mergen en 1 ? hond in e korte hoeve, in een meerdere camp,  waarde 35-0-0.

totaal 1369-18-12. 20e penn: 68-10-0

Een der erfgenamen: Peter Goovers, wonend alhier.

Tekenen: Peter Govers, Klaas Swanenbergh, loco officier, Dirck van de Wetering, Joost van Gessel, Jan Hendrik van der Ven, loco secr.

 

Blz. 157 dd

Hier had moeten staan de nalatenschap van Johanna van der Camp, overleden Berlicum, begraven aldaar op 29 september 1785. Staat nu in protocol van transporten fol 101.

 

Blz. 158 dd 22 februari 1786

Dirk Verstegen, overleden en begraven te Nuland, bezit te Nuland:

-       hoeve aan Schotsheuvel, ene zijde Willem/Welle? Ruijs, de andere zijde de hof gekomen van de Heer van Willigen, waarde 2200-0-0,

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, ene zijde de kinderen Jan van Loon, andere zijde de straat, waarde 450-0-0

-       4 morgen te lansgt overt Nuland, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde de Heer Costerius, waarde 400-0-0

-       Perceel opt Groot Hoog, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde (niet ingevuld), het ene eind de Neeteringsgraaf, waarde 275-0-0

-       Perceel houtwas gelegen in de hoef, waarde 125-0-0

-       8 hont opt Groot Hoog, ene zijde ..van Boxel, andere zijde A van Weert, waarde 170-0-0

-       1 morgen hooiland op het Groot Hoog tegen de Neteringsgraaf aan het ene eind en tegen de straat aan het andere einde, waarde 125-0-0.

Totaal: 3745-0-0.

Belast met een erfpacht van 128-2-8 aan het gemeene land comptoir kwartier van Maasland, in capitaal 3203-3-8. Resteert 541-16-8

-       4 hond opt Nuland, ene zijde het Anthonis Gilde, andere zijde Jaocb van Gogh, waarde 60-0-0

-       2 hond aldaar, ene zijde Jacob van gogh, andere zijde St Antonis Gilde, waarde 50-0-0

-       8 hont hooiland opt Achterst Nulanfd, ene zijde Jan van Gogh, het eind de Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       Huis en land aan de Wolfsdijk, ene zijde Heer van Onsenoort, andere zijde de Molegraaf, het eind de straat, waarde 350-0-0

-       De hof aan de Wolfsdijk, groot 9 lopens en 35 roeden, ene zijde de weduwe van de Ven, andere zijde ….van Berkel, waarde 400-0-0. speciaal belast met 4 vaate rog aan het Geefhuijs in kapitaal 78-2-8, 2 vatte rogge aan het geestelijk comptoir van t kwartier van Maasland, in kapitaal 39-1-4. Verder 4-7-8 aan de Armen van Dinther.

Totaal 1280-11-8. 20e penning 64-0-10

Tekenen: RA Wierdsma, Joost van Gessel, Jan hendrik van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 167 dd 13 maart 1786

Dirk Verstegen overleden en begraven Nuland 1 februari 1786, bezit te Nuland

-       - hoeve aan Schotsheuvel, ene zijde Willem/Welle? Ruijs, de andere zijde de hof gekomen van de Heer van Willigen, waarde 2200-0-0,

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, ene zijde de kinderen Jan van Loon, andere zijde de straat, waarde 450-0-0

-       4 morgen te lansgt overt Nuland, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde de Heer Costerius, waarde 400-0-0

-       Perceel opt Groot Hoog, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde (niet ingevuld), het ene eind de Neeteringsgraaf, waarde 275-0-0

-       Perceel houtwas gelegen in de hoef, waarde 125-0-0

-       8 hont opt Groot Hoog, ene zijde ..van Boxel, andere zijde A van Weert, waarde 170-0-0

-       1 morgen hooiland op het Groot Hoog tegen de Neteringsgraaf aan het ene eind en tegen de straat aan het andere einde, waarde 125-0-0.

Totaal: 3745-0-0.

Belast met een erfpacht van 128-2-8 aan het gemeene land comptoir kwartier van Maasland, in capitaal 3203-3-8. Resteert 541-16-8

-       4 hond opt Nuland, ene zijde het Anthonis Gilde, andere zijde Jaocb van Gogh, waarde 60-0-0

-       2 hond aldaar, ene zijde Jacob van gogh, andere zijde St Antonis Gilde, waarde 50-0-0

-       8 hont hooiland opt Achterst Nulanfd, ene zijde Jan van Gogh, het eind de Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       Huis en land aan de Wolfsdijk, ene zijde Heer van Onsenoort, andere zijde de Molegraaf, het eind de straat, waarde 350-0-0

-       De hof aan de Wolfsdijk, groot 9 lopens en 35 roeden, ene zijde de weduwe van de Ven, andere zijde ….van Berkel, waarde 400-0-0. speciaal belast met 4 vaate rog aan het Geefhuijs in kapitaal 78-2-8, 2 vatte rogge aan het geestelijk comptoir van t kwartier van Maasland, in kapitaal 39-1-4. Verder 4-7-8 aan de Armen van Dinther.

Totaal 1280-11-8. 20e penning 64-0-10

Erfgenaam is Mathijs van Creij.

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenbergh, Tonie Hendrik van Nuland, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 173 dd 13 maart 1786

Welle Ruijs overleden Uden, begraven Uden 27 februari 1786, bezit te Nuland:

-       9 lopens en 27 roeden teulland, aan de Nulandse straat gelegen, de ene zijde de Heer (?) van Doorn, andere zijde de weduwe Jan van Erp, ene eind de Hogen Weg, de andere eind de straat, waarde 300-0-0

-       4 lopens teulland gelegen in de Hutstraat, ene zijde Willem Wolfs, de andere zijde Hendrik van Creij, schietende van de straat, waarde 180-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, genaamd den Akker, groot 2 lopens en 24 roeden, de ene zijde Tijs van Creij, andere zijde Adriaan Hanegraaf, waarde 200-0-0

-       ½ in 2 mergen hooiland int sevenvierendeel, (andere helft is van Dirk Tomes van Niftrik, waarde 80-0-0

-       Houtbosch gelegen tussen de straat en den Voetpad, aan de ene zijde Toon van Nulandt, de andere zijde de gemeene armen, waarde 180-0-0

Belast met een rente van 2-10-0 aan de Armen van Orthen, in capitaal 62-10-0. Verder met 6 vatten rogpacht, aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, in capitaal 117-3-12. Totaal 179-13-12. Resteert 760-6-4

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 177 dd 29 maart 1786

Vrouwe Diena Cornelia van Gerwe, vrouw van hr. Johan Louis Jannette, overleden den Bosch en begraven te Leijden op 16 februari 1786, bezit te Nuland:

-       de erfsecretarie en vorsterie van Nuland, leenroerig aan de leenhoven van Braband, waarde 6000-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, op het Voorst Nuland, waarde 45-0-0

Tekenen: Dirk van de Wetering, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 179 dd 29 maart 1786

Welle Ruijs overleden Uden, begraven Uden 27 februari 1786, bezit te

Te Den Bosch

-       perceel land genaamd de Streep, gelegen ter plaatse genaamd den Bult achter huis van Jan Vissers, waarde 180-0-0

Onder Rosmalen:

-       1 morgen hooiland genaamd den Booterdag, gelegen in de Vree, waarde 70-0-0

-       8 hont hooiland in de Vree voornoemt, waarde 85-0-0

Onder Nuland:

-       9 lopens en 27 roeden teulland, aan de Nulandse straat gelegen, de ene zijde de Heer (?) van Doorn, andere zijde de weduwe Jan van Erp, ene eind de Hogen Weg, de andere eind de straat, waarde 300-0-0

-       4 lopens teulland gelegen in de Hutstraat, ene zijde Willem Wolfs, de andere zijde Hendrik van Creij, schietende van de straat, waarde 180-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, genaamd den Akker, groot 2 lopens en 24 roeden, de ene zijde Tijs van Creij, andere zijde Adriaan Hanegraaf, waarde 200-0-0

-       ½ in 2 mergen hooiland int sevenvierendeel, (andere helft is van Dirk Tomes van Niftrik, waarde 80-0-0

-       Houtbosch gelegen tussen de straat en den Voetpad, aan de ene zijde Toon van Nulandt, de andere zijde de gemeene armen, waarde 180-0-0

Belast met een rente van 2-10-0 aan de Armen van Orthen, in capitaal 62-10-0. Verder met 6 vatten rogpacht, aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, in capitaal 117-3-12. Totaal 179-13-12.

Totaal 1095-6-4. 20e penning: 54-15-10.

Jan Ruijs is executeur van het testament.

Tekenen: Jan Ruijs, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 184 dd 27 februari 1786  ( copie van een acte)

Hr. Jan Louis na Janette, wonend den Bosch, wonend te Den Bosch en weduwnaar van wijlen vrouwe Dina Cornelia van Gerwe compareert voor Notaris de Cassemajor te Den Bosch, volgens testament voor Notaris Cassemajor op 10 februari 1786, waarbij machtig is gemaakt Carel Storm van S Gravensande, procureur te Den Bosch, om de 20e penning te betalen, om zijn  goederen / een hoeve te Rosmalen en de 2 hond onder Nuland te verkopen, getuigen waren Johan Jacob Maat en Petrus Vollaars, tekent Johan de Cassemajor. (Inhoud mij niet helder-jvdb)

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 190 dd 20 september 1786

Gijsbert Jan Timmers, overleden Schiedam, daar begraven, de eerste zondag in mei 1784,

Getuigen Willem van Schaijk en Johannes van Krieken, die niet eerder een verklaring van zijn dood hebben kunnen bekomen, bezit te Nuland

-       1/3 deel in een huijsje  met aangehorende hof en teulland, groot vate, staand een gelegen int Vinkel onder Nuland, waarde 35-0-0

-       1/3 deel in een camp hooiland, aldaar, groot 4 hond, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de Steeg, waarde 3-0-0

-       1/3 deel in een perceel teulland, aldaar, groot 10 vaate, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de steeg, waarde 45-0-0

Totaal 83-0-0. 20e penn: 4-3-0

Een der erfgenamen is Willem van Schaijk, wonend alhier, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: merk Willem van Schaijk, Dirk van de Wetering, Klaas Swanenberg, Ra Wierdsma, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 195 dd 20 september 1786

Pieternel Jan Timmers overleden en begraven Geffen 9 augustus 1786, bezit te Nuland:

-       1/2 in huis en aangelegen hof te Vinkel onder Nuland, groot 6 vaate, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de weduwe van Gemert, ene einde de Heer Markgraaf, andere einde de steeg, waarde 52-0-0,

-       ½ in camp hooiland, aldaar, groot 4 hond, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de steeg, waarde 5-0-0

-       ½ van perceel teulland, aldaar, groot 10 vaate, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de steeg, waarde 67-0-0

Totaal 124-0-0, 20e penn: 6-4-0.

Weduwnaar is Johannes van Krieken, woont te Geffen.

Tekenen: merk Johannes van Krieken, RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Dirck van de Wetering, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 198 dd 20 september 1786

Beatrix Susanna van der Meer, douariere Speelman vrouwe van Nuland, overleden aldaar en begraven 8 juli 1876, bezit te Nuland

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 6000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 5500-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, sijnde houtbosch, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreeff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 700-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geen huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp daar onder begrepen, oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 2 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Boogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 hond hooiland genaamd den Roosdomp, oost een perceel gekomen van Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 400-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Matijs van Creij, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 140-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 310-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Tijs van Creij, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Wegh, in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, sijnde een houtbosch, oost den Anderen Elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde 700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 950-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 120-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 200-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weij, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 525-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Weduwe van Nuland en het Hekken van de Groote Laan, waarde 250-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerrit van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 350-0-0

-       Perceel houtbosch aan de Nulandse straat, ene zijde de weduwe van Nuland, andere zijde de gemeene Armen alhier, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 120-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west de erfgenamen Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 800-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 350-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den Endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind erfgenamen van Adriaan van Aalst, waarde 310-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 100-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 110-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

Totaal 32.240-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

-       schepen schuldbrief van 3000-0-0 voor de schepenen gelooft dd 11 oktober 1784, aan de Heer J.G. Blisting

Totaal 3623-18-2

Resteert 28.616-1-14

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 223 dd 21 september 1786

Beatrix Susanna van der Meer douariere Speelman vrouwe van Nuland overleden aldaar en begraven 8 juli 1876.

Onder Rosmalen:

-       6 morgen hooiiland in de Hoeven, oost Flip van Gogh, west weduwe Jacobus Langens, zuid deze boedel, noord den Achterdijk. Waarde 300-0-0

-       4 mergen aldaar, aan den Achterdijk, oost Adriaan Hanegraaf, west Hendrik Hanegraaf, zuid de 5 morgen en noord den Agterdijk, waarde 200-0-0

-       14 hond gelegen aldaar, in de Eerste Hoeff, oost den Kerkdijk, west Flip van Gogh, zuid den selven, noord  een volgend perceel, waarde 150-0-0

-       3,5 morgen gelegen aldaar, oost den Roosdomp, west Flip van gogh, zuid het vorig perceel, noord de 4,5 morgen, waarde 175-0-0

-       3,5 mergen gelegen aldaar, tegen de kooij, oost de Kooij, west Flip van Gogh, zuid en noord deze boedel, waarde 190-0-0

-       4 mergen en 4 hond gelegen aldaar,  oost Peter  van de Ven, west Flip van gogh, zuid en noord deze boedel, waarde 240-0-0

Onder Nuland:

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 6000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 5500-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, sijnde houtbosch, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreeff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 700-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geen huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp daar onder begrepen, oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 2 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Boogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 hond hooiland genaamd den Roosdomp, oost een perceel gekomen van Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 400-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Matijs van Creij, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 140-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 310-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Tijs van Creij, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Wegh, in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, sijnde een houtbosch, oost den Anderen Elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde 700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 950-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 120-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 200-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weij, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 525-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Weduwe van Nuland en het Hekken van de Groote Laan, waarde 250-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerrit van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 350-0-0

-       Perceel houtbosch aan de Nulandse straat, ene zijde de weduwe van Nuland, andere zijde de gemeene Armen alhier, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 120-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west de erfgenamen Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 800-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 350-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den Endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind erfgenamen van Adriaan van Aalst, waarde 310-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 100-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 110-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

Totaal 33.495-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

-       schepen schuldbrief van 3000-0-0 voor de schepenen gelooft dd 11 oktober 1784, aan de Heer J.G. Blisting

Totaal 3623-18-2

Resteert: 29871-1-14

Cornelis Speelman te Gouda, voor hem: Rombertus Wierdsma drossaard, als erfgenaam.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

RA Nuland 103 collaterale successie, blz. 253 dd 20 september 1786

Cornelis Speelman te Gouda, erfgenaam van Beatrix Susanna van der Meer

taxatie van de tocht. Omdat hij de ouderdom van 67 jaar bereijkt heeft en wordt zijn leeftijd nog op 3 jaar gerekend in gevolge de de Hollandse ordonnantie .

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 110-0-0, dus voor 330-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 375-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 30-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, sijnde houtbosch, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreeff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde nihil ( want net gehakt?)

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 96-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geen huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 24-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp daar onder begrepen, oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 75-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 2 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Boogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 75-0-0

-       5 morgen en 2 hond hooiland genaamd den Roosdomp, oost een perceel gekomen van Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 48-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Matijs van Creij, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 30-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 36-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 39-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 9-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Tijs van Creij, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 150-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Wegh, in een meerdere camp, waarde 18-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, sijnde een houtbosch, oost den Anderen Elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde nihil (is in 1785 gehakt en kan pas weer over 4 jaar gehakt worden, dus waarde voor 3 jaar nihil)

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 66-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 12-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 36-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 18-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 180-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weij, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 30-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 60-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 75-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 15-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Weduwe van Nuland en het Hekken van de Groote Laan, waarde nihil ( zie eerder opmerking)

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerrit van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 42-0-0

-       Perceel houtbosch aan de Nulandse straat, ene zijde de weduwe van Nuland, andere zijde de gemeene Armen alhier, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde nihil (zie eerder opmerking)

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west de erfgenamen Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 96-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 57-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 18-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 24-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den Endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 90-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind erfgenamen van Adriaan van Aalst, waarde 27-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 12-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 3-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 6-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 3-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 12-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 15-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 12-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 111-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 480-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 12-0-0

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 3-15-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 39-4-4

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 15-0-0

-       schepen schuldbrief van 3000-0-0 voor de schepenen gelooft dd 11 oktober 1784, aan de Heer J.G. Blisting, waarde 315-0-0

Totaal: 385-9-4

Derhalve totale lijftocht op 2314-10-12. 20e penn: 115-14-10.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

RA Wierdsma verklaard dat er geen andere goederen zijn.

 

Blz. 292 dd 16 juli 1788

Antoinette Jansen van Deurzen overleden en te Heeswijk 26 mei 1788 begraven, bezit te Nuland

-       1 morgen in 3 morgen hooiland onder Nuland, int Seevenvierendeel, oost Margriet van der Ven, west Geurt van der Ven, zuid Johannes Vervoort, noord Willem van Crij, waarde 115-0-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Matijs van Craij, Jan Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 294 dd 23 september 1788

Hendrien Meeuwis van Gestel, vrouw van Johannes Huibert Vervoort, eerder weduwe van Hendrikus van der Aa, overleden Geffen begraven aldaar op 20 augustus 1788, bezit te Nuland

-       ½ van 3 morgen hooiland, gelegen int Sevenvierendeel, ene zijde Joost van Drunen, andere zijde Geurt …., ene eind de kinderen Jan Hendrik van Deursen, andere einde de Hoefdijck, waarde 160-0-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, loco secr.. Jan Hendrik van Nuland, Peter Wijgergans.

 

Blz. 296 dd 10 december 1788

Wilhelmina Jan Lambers de Weert, overleden en begraven te Geffen 12 november 1788, bezit te Nuland

-       perceel hooiland, groot 4 hond gelegen opt voorst Nuland, in de polder van der eijgen, waarde 50-0-0. Belast met Maasdijk

-       den halve "Tesselaar " gelegen aan de Papendijk, groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 197-0-0

-       de houtwas, waarde 29-10-0

-       perceel genaamd den Tesselaar groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 192-0-0

-       perceel houtgewas, aldaar aangelegen, waarde 31-10-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van Nuland, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 300 dd 17 december 1788

Wilhelmina Jan Lambers de Weert, overleden en begraven te Geffen 12 november 1788, bezit te Nuland, de lijftocht competerend Huijbert de Weert, erfgenaam. De lijftochter heeft de leeftijd van 56 jaar bereikt en wordt op nog 5 jaar gerekend ingevol;ge de Hollandse ordonnantie…..

-       perceel hooiland, groot 4 hond gelegen opt voorst Nuland, in de polder van der eijgen. Belast met Maasdijk. Jaarlijkse revenuen 6-0-0. Lijftocht dus 30-0-0

-       den halve "Tesselaar " gelegen aan de Papendijk, groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 30-0-0

-       de houtwas, waarde 10-0-0

-       perceel genaamd den Tesselaar groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 30-0-0

-       perceel houtgewas, aldaar aangelegen, waarde 10-0-0

Totaal voor de lijftochter 110-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van Nuland, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 305 dd 16 april 1789

Mr. Jacob Speelman, Heer van Nuland, overleden te Leiden en begraven Nuland 13 november 1788 en bijgezet in de graftombe te Nuland,

-       De Heerlijkheid van Nuland bestaande uit de Hoge, Middelbare en Lage Jurisdictie, het recht tot vergeven van het drostampt, aanstellen van schepenen, borgemeesters, armmeesters, gesworens, den houtschat, biergruijt, visserij en de jagt, waarde 8000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, bestaande in een Heerhuizinghe, tuijnmanhuijs, koetshuijs, stallinge, moestuijnen, visvijvers, lanen en boschen, een genaamd het Sterrebos, het Eijcke bos, de poolsbroecken, de dreef  in het Bosch neffe de Elsbosch, doende in de verpondingen 13-15-12. waarde 6000-0-0

-       Een moestuijn aan de oostzijde van de Groote laan, ten quohiere bekend van den boerenhof, doende in de verpondingen 2-6-0, waarde 200-0-0

-       Perceel teulland aan de westzijde van de Groote Laan, ten quohiere bekend van het huijs van Jan van Osch of Jan aant Hoogh, groot 3 lopens en 35 roeden, doende in de verpondingen 2-2-10, waarde 200-0-0

-       Een gedeelte in een houdbosch aan de oostzijde van de Elsbosch, 6 lopens, aan de Loonse straat, verpondingen 2-15-0, waarde 400-0-0

-       Houtgewas daar aan en in gelegen, waarde 200-0-0

-       Het land nu bosch in voornoemd bosch gelegen, genaamd het land in den Goeden Koop, gekomen van Juffr. de Booij, groot 5 lopens en 30 roeden, in de verpondingen 2-5-12, waarde 175-0-0

-       ½ van de houtgewas en de wederhelft in het Hoogbosch, genaamd den houtwas in den goeden koop, doende in de verpondingen 0-1-2, waarde 120-0-0.

-       Een perceel aldaar genaamd het Choirgroot 25 roeden, in de verpondingen 0-0-8, waarde 106-0-0.

Totaal 15401-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenberg, loco officier, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 310 dd 16 april 1789

Jacob Speelman, overleden te Leiden en begraven Nuland 13 november 1788 en bijgezet in de graftombe te Nuland,

-       De Heerlijkheid van Nuland, volgens taxatie, waarde 8000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, taxatie waarde 6000-0-0

-       Een moestuijn  den boerenhof, taxatie waarde 200-0-0

-       Perceel teulland aan de westzijde van de Groote Laan, taxatie  waarde 200-0-0

-       Een gedeelte in een houdbosch aan de oostzijde van de Elsbosch taxatie waarde 400-0-0

-       Houtgewas daar aan en in gelegen, taxatie waarde 200-0-0

-       Het land nu bosch in voornoemd bosch gelegen, taxatie waarde 175-0-0

-       ½ van de houtgewas en de wederhelft in het Hoogbosch, taxatie waarde 120-0-0.

-       Een perceel aldaar genaamd het Choir  taxatie waarde 106-0-0.

Totaal 15401-0-0. 20e penning: 770-1-0

Tekenen RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 314 dd 30 september  1790

Delis Jan van den Acker overleden en begraven Berlicum 17 augustus 1789, bezit te Nuland:

-1/2 in een onverdeelde campke hooiland, met den dijk daar toe gehorende, de wederhelft behoort aan Dirk Wouter Dirks, groot 10,5 hond, waarde 125-0-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 315 dd 30 september 1790

Delis Jan van den Acker, overleden en begraven Berlicum 17 augustus 1789, bezit:

Onder Schijndel:

-       ½ van een hooicamp, wederhelft behoort aan de weduwe Joostinus Peter Vogels, groot int geheel 1,5 mergen, waarde 125-0-0

-       1.2 van een camp hooiland, wederhelft behoort aan Hendrik Peter van Heeswijk, genaamd de Ceeris (?), groot 1,5 mergen, waarde 125-0-0

Onder Nuland:

-       1/2 in een onverdeelde campke hooiland, met den dijk daar toe gehorende, de wederhelft behoort aan Dirk Wouter Dirks, groot 10,5 hond, waarde 125-0-0

Goijert Jan van den Acker, enige erfgenaam

Tekenen: Goyaert Jan van den Akker, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 317 dd 30 september 1790

Maria Janse Spierings, weduwe Jan Hanegraaf, overleden en begraven Geffen 8 oktober 1789, bezit te Nuland

-       ¼ deel in 2 mergen en 3 hond op het Groot Hoog, ene eind de Neeteringsgraaf, andere eind de straat neffens de weduwe Langens, waarde 60-0-0

-       ½ in een streeop opt Hoogbosch groot 1 lopens en 25 roeden, neffens Hurdemans en Huijsbergen, t eijnde weduwe van de Aa, waarde 60-0-0

-       ½ van 4 hont hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 50-0-0

-       ½ van 3 hont opt Nuland, ene zijde Juffr. de Booij, andere zijde het Middelst Nuland, waarde 30-0-0

-       ½ in 1/3 part in 4 hond opt Nuland, tegen de wetering aan de ene zijde en de Neeteringsgragt aan de andere zijde, waarde 25-0-0

-       1 morgen opt Achterst Nuland, ene zijde de weduwe Jan van Gogh, andere zijde Jan Ruijs, ene einde de Hoefdijck, andere einde de Heer van Half Wassenaar, waarde 102-0-0

-       ½ morgen opt Achterst Nuland, ene zijde het Gemene land, andere zijde Gerardus van Weert, ene eind Huijbert van Dijk, andere eind Roelof van de Ven, waarde 45-0-0

Totaal 372-0-0

Tekenen: Jan van der Ven, Matijs van Craij, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 320 dd 24 februari  1790

Johannes Huerdeman, overleden Den Bosch begraven 15 februari 1790

Broer: Frederik Huerdeman, erfgenaam, die verklaard dat de goederen vrij en allodiaal en onbezwaard zijn:

-       onverdeelde helft in huis en land groot 4 lopens en 25 roeden, staande in Vinkel, oost Jan  Ruijs, west en zuid Jan van der Pas, noord de gemeene straat, waarde 175-0-0. Belast met 2 vaten rogge aan de Armen van Nuland, in kapitaal 39-1-4, voor de ½ = 19-10-10. Verder n0g 2 vaten rog aan het geestelijk comptoir, eveneens 19-10-10, resteert 135-18-12.

-       Onverdeelde helft van een ½ in een perceel teulland, gelegen als voor, groot 6 lopens en 13 roeden, waarde 110-0-0

-       Onverdeelde helft in een perceel teulland met houtgewas, gelegen als voor, groot 3 lopens, waarde 105-0-0

-       Onverdeelde helft in een perceel gelegen als voor groot 3 lopens en 25 roeden, waarde 55-0-0.

-       Onverdeelde helft in een perceel teulland, met houtgewassen, gelegen als voor, groot 3 lopens, waarde 110-0-0

-       Onverdeelde helft in perceel teulland, genaamd de Cromstukken, groot 6 vaaten, gelegen als voor, belend oost en west de Heer Huijsbergen, noord Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Onverdeelde helft in huis en land gelegen als voor, groot 5 lopens en 4 roeden, de ene zijde een volgend perceel, andere zijde en ene einde het Geffens Vinkel, andere eind Markgraaf, waarde 200-0-0. Belast met een rente van 7-0-0 aan slands comptoir in capitaal voor de helft: 97-10-0. En een rente van 0-10-0 aan het Groot gasthuis te Den Bosch, in capitaal voor de ½ = 6-11-4. Resteert 105-18-12

-       Onverdeelde helft in perceel teulland groot 3 lopens, gelegen als voor, genaamd de Donk, waarde 102-0-0

-       Onverdeelde helft in perceel teulland, groot 1 lopens en 22 roeden, gelegen als voor, waarde 62-0-0

-       Onverdeelde helft in perceel teulland, groot 1 lopesn en 12 roeden, gelegen als voor, waarde 62-0-0.

Totaal 952-17-8.

Tekenen Jan van der Ven, Klaas Swanenbergh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 327 dd 31 maart 1790

Johanna van Boxtel, weduwe van wijlen Cornelis van Gemonde, overleden en begraven Nuland 18 maart 1790, bezit aldaar:

-       3 lopens en 9 roeden teulland en houtgewas gelegen aan de Loonse straat, oost Piet van Loon, west de gemene straat, zuid Hendrik van Crij, noord de Weduwe Willem van Crij, waarde 400-0-0

-       1/2 van 4 lopens en 35 roeden, teulland en houtwal, gelegen bij de molen, oost Hendrik van Creij, west Roelof van de Ven, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 70-0-0. Belast met ½ van een jaarlijkse rogpacht van 2 vaaten, aan slands comptoir, in kapitaal 19-10-10. Resteert 50-9-6, waarvan de ½ voor de overledene: 25-4-11.

Totaal 425-4-11.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 330 dd 31 maart 1790

Johanna van Boxtel, weduwe van wijlen Cornelis van Gemonde, overleden en begraven Nuland 18 maart 1790, bezit:

Onder Rosmalen:

-       een morgen hooiland, gelegen in de hoeve, waarde 45-0-0

Onder Nuland:

-       3 lopens en 9 roeden teulland en houtgewas gelegen aan de Loonse straat, oost Piet van Loon, west de gemene straat, zuid Hendrik van Crij, noord de Weduwe Willem van Crij, waarde 400-0-0

-       1/2 van 4 lopens en 35 roeden, teulland en houtwal, gelegen bij de molen, oost Hendrik van Creij, west Roelof van de Ven, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 70-0-0. Belast met ½ van een jaarlijkse rogpacht van 2 vaaten, aan slands comptoir, in kapitaal 19-10-10. Resteert 50-9-6, waarvan de ½ voor de overledene: 25-4-11.

Totaal: 470-4-11.

Geert Lambers van Boxtel, wonend te Nuland, een der erfgenamen.

Tekenen Geert van Boxtel, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 333 dd 28 juni 1790

Taxatie van de lijftocht competerende Johanna Hendrik Spierings - innocent -  erfgenaam van wijlen Jan Hanegraaf en Maria Janse Spierings, na dood van de langstlevende volgens testament voor schepenen van Geffen dd 11 oktober 1771, langstlevende is overleden en begraven te Geffen dd 18 oktober 1789, bezit:

- lijftocht van 1 morgen hooiland, op het voorst en middelst Nuland, en de lijftochteresse de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt en haar leeftijd moet gerekend worden op 9 jaar, de revenuen bedragen van de 2 (?) morgen 6-0-0, dus totaal 54-0-0.

Voogd is  Nicolaas Swanenberg vanwege innocentie van de Johanna.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Peter Wijgergans, JA Esser.

 

 

Blz. 336 dd 28 juni 1790

Johanna Hendrik Spierings, erfgenaam van wijlen Jan Hanegraaf en Maria Janse Spierings is overleden en begraven op 28 mei 1790, bezit

-       twee morgen hooiland op het Agterst Nuland, waarde 101-0-0

-       ½ morgen hooiland, op het Agterst Nuland, oost Willem Strik, west Jan Ruijs, noord den Hoefdijk, waarde 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van der Ven, Peter Wijgergans, JA Esser.

 

Blz. 338 dd 28 juni 1790

Johanna Hendrik Spierings, erfgenaam van wijlen Jan Hanegraaf en Maria Janse Spierings is overleden en begraven op 28 mei 1790, bezit

Onder Berlicum:

-       haar land gekomen van Jacob Gijsbert Aalberts, ene zijde Arien Heijmes, andere zijde Geert van Balkum, ene eind de steeg, andere eind Jacob Frens  Daandels, waarde 104-0-0

-       haar land op de Logte hoeve van Jan Hendrik Pepes (?), ene zijde Jacob Frens Daandels, andere zijde Geert van Balkum, ene eind de steeg, andere eind Jacob Frens Daandels, waarde 175-0-0

-       Haar huijs en scvhuur van Van Niel, ene zijde Jacob Frens Daandels, andere zijde en een eind Geert van Balkum, andere eind de straat, waarde 105-0-0

-       3 stukken teulland lang de kanten en heggen, ene zijde en ene einde Jacob Frens Daandels, andere zijde Geert van Balkum, ene eind de straat, waarde 250-0-0

Onder Geffen:

-       perceel teulland genaamd de Dieweg, groot 4 lopens, ene zijde Johannes van Groenland, andere zijde …., ene eind Jan G. Leesten, andere eind de straat, waarde 275-0-0, belast met een zak rog bossche maat, aan het comptoir van de Heren Greve van Stroum (?), ten Den Bosch, waarde 156-0-0, resteert 118-15-0.

Onder Nuland:

-       twee morgen hooiland op het Agterst Nuland, waarde 101-0-0

-       ½ morgen hooiland, op het Agterst Nuland, oost Willem Strik, west Jan Ruijs, noord den Hoefdijk, waarde 10-0-0

Nicolaas Swanenberg, erfgenaam.

Tekent Klaas Swanenbergh, RA Wierdsma, Jan van der Ven, Peter Weijergans, JA Esser.

 

Blz. 343 dd laatste woensdag van de wijnmaand 1790

Taxatie van het op 29 mei 1790 afgebrandde huis van Willem van Schaijk twv 150-0-0, compareert weduwe Deris Jan Timmers, die verklaarde beneden 4000-0-0 gegoed te zijn.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, merk Willem van Schaijk, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

Blz. 345 dd 11 april 1791

Peter van de Ven, overleden en Nuland begraven 12 maart 1790, bezit

-       4 morgen en 2 hond hooiland, aan de nulandse straat, ene zijde Ariaan van Weert, andere zijde Joost van Gestel, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 450-0-0

-       13 hond hooiland op het Kerkenhoog, ene zijde Zeger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg,  andere eind de Nulandse straat, waarde 150-0-0

-       11 hond hooiland in de Korte Hoeve, ene zijde het gemeene land, andere zijde de kooij, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 105-0-0

-       3 hond hooiland, voor en midden opt Nuland, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Cornelis Geerlings, ene eind het Agsterste Nuland, andere eind de Neeteringsgraaf, waarde 45-0-0

-       10 hond hooiland, gelegen over den Hoogenweg, ene zijde het gemeene land, andere zijde Heer Hanswijk, ene eind den Hoogenwegm andere eind Neeteringsgraaf, waarde 125-0-0

-       4 hond hooiland, gelegen aldaar, waarde 55-0-0

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Dirck van de Wetering, Klaas Swanenberg, loco officier, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 349 dd 11 april 1790

Peter van de Ven, overleden en begraven 12 maart 1790, bezit

Onder Rosmalen:

-       3,5 morgen hooiland, gelegen in de hoeve,  oost de Kooij, strekkende zuid van den Kwaede Kamp tot op noord de weduwe Matthijs van Creij, waarde 175-0-0

Onder Nuland:

-       4 morgen en 2 hond hooiland, aan de nulandse straat, ene zijde Ariaan van Weert, andere zijde Joost van Gestel, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 450-0-0

-       13 hond hooiland op het Kerkenhoog, ene zijde Zeger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg,  andere eind de Nulandse straat, waarde 150-0-0

-       11 hond hooiland in de Korte Hoeve, ene zijde het gemeene land, andere zijde de kooij, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 105-0-0

-       3 hond hooiland, voor en midden opt Nuland, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Cornelis Geerlings, ene eind het Agsterste Nuland, andere eind de Neeteringsgraaf, waarde 45-0-0

-       10 hond hooiland, gelegen over den Hoogenweg, ene zijde het gemeene land, andere zijde Heer Hanswijk, ene eind den Hoogenweg, andere eind Neeteringsgraaf, waarde 125-0-0

-       4 hond hooiland, gelegen aldaar, waarde 55-0-0

totaal 1105-0-0.

Johannes van der Ven, te Den Bosch wonend, executeur van het testament, dd 18 maart 1773.

Tekenen: Johannes van der Ven, Peeter Weijgergans, Hendrik T Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 354 dd 6 mei 1791

Hendrik van der Ven, overleden Nuland, begraven 19 april 1791, bezit:

-       Bouwmanshuisijnge met 13 lopens en 7,5 roeden land, met houtgewassen en hof, gelegen in Heikensrot, oost de Gemeente, west Jan van der Ven, zuid de Heerbaan en noord Peter van Uden, belast met de ½ van 2 mud en 12 vaate aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, dus met 2 zakken en 6 vaten, in kapitaal 429-13-12, verder aan comptoir der geestelijke goederen ½ in een meerdere rogpacht van 2 vaten, voor de ½ dus een vat, in kapitaal 29-10-12, totale lasten 449-4-8. Totale waarde nihil, zoals ook het geen duijt waard was in de publieke veiling in 1790, hebbende de overledene daar voor 1/3 in toebehoort

-       ½ van 4 lopens en 25 roeden, teulland, zijnde 2 stukken, gelegen op de Akkers, bij de Moolen, oost Peter Weijgergans, west Hendrik Janse van Creij, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 55-0-0. Belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis te Den Bosch, in kapitaal 29-6-2, resteert 25-13-14.

-       Perceel teulland en zijn houtgewassen, groot 3 lopens en 6 roeden, gelegen int Vinkel, oost Adrianus van den Dungen, west weduwe Welle van der Ven, zuid Johannes van Kessel, noord Roelof van de Ven, waarde 215-0-0

Tekenen: Jan van der Ven, Peeter Weijgergans, Hendrik T Hanegraaf, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 358 dd 6 mei 1790

Hendrik van der Ven, overleden Nuland, begraven 19 april 1791, bezit

-        Bouwmanshuisijnge met 13 lopens en 7,5 roeden land, met houtgewassen en hof, gelegen in Heikensrot, oost de Gemeente, west Jan van der Ven, zuid de Heerbaan en noord Peter van Uden, belast met de ½ van 2 mud en 12 vaate aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, dus met 2 zakken en 6 vaten, in kapitaal 429-13-12, verder aan comptoir der geestelijke goederen ½ in een meerdere rogpacht van 2 vaten, voor de ½ dus een vat, in kapitaal 29-10-12, totale lasten 449-4-8. Totale waarde nihil, zoals ook het geen duijt waard was in de publieke veiling in 1790, hebbende de overledene daar voor 1/3 in toebehoort

-       ½ van 4 lopens en 25 roeden, teulland, zijnde 2 stukken, gelegen op de Akkers, bij de Moolen, oost Peter Weijgergans, west Hendrik Janse van Creij, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 55-0-0. Belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis te Den Bosch, in kapitaal 29-6-2, resteert 25-13-14.

-       Perceel teulland en zijn houtgewassen, groot 3 lopens en 6 roeden, gelegen int Vinkel, oost Adrianus van den Dungen, west weduwe Welle van der Ven, zuid Johannes van Kessel, noord Roelof van de Ven, waarde 215-0-0

Totaal 223-11-5, 20e penn: 11-3-10

Een der erfgenamen is Roelof van de Ven, wonend te Nuland,

Tekenen: Roelof van de Ven, Jan van der Ven, Peter Weijgergans, Hendrik T. Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 362 dd 22 juni 1791

Vrouwe Geertruijda Helena Speelman, vrouw van Jacob Maximiliaan Wobma, overleden Oirschot, begraven 22 april 1791, bezit te Nuland

-       4 morgen en 2 hond hooiland, zijnde de gedemoljeerde Endvogelkoij in de korte hoeve, oost de weduwe van Vugt, west erfgenamen Peter van de Ven, zuid de Heer Cattenburg, noord de kinderen van de Ven, waarde 725-0-0. Belast met een rente van 13-0-0 aan de armen van Dinther, in kapitaal 325-0-0, resteert 400-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 364 dd 10 augustus 1791

Jacoba van der Smissen overleden en begraven Den Bosch 27 december 1788, bezit te Nuland

-       perceel hooiland, sijnde de helft van 13 hont, gemeen met Klaar Klomp, waarde 110-0-0, belast met 5,5 vat rogge aan het geestelijk comptoir van kwartier van Maasland, in kapitaal 107-8-7.

Resteert 2-11-9.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 365 dd 10 augustus 1791

Pieter van der Smissen, overleden Maaren begraven 28 juni 1791, bezit te Nuland

-       - ½ van een perceel in de ½ van 13 hond gemeen met Klaar Klomp, waarde 55-0-0, belast met ½ in 5,5 vat rogge aan het geestelijk comptoir van kwartier van Maasland, in kapitaal 53-14- 3,5,

Resteert 1-5-12,5

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 366 dd 10 augustus 1791

Johannes van Nuland, overleden en begraven Nuland 11 juni 1791, bezit te Nuland

-       1/6 deel in 13 hond hooiland, gelegen opt Kerkenhoog, ene zijde Seger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 25-0-0

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103 collaterale successie, blz. 367 dd 10 augustus 1791

Johannes van Nuland, overleden en begraven Nuland 11 juni 1791, bezit

-       - 1/6 deel in 13 hond hooiland, gelegen opt Kerkenhoog, ene zijde Seger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 25-0-0

-       20e penn: 1-5-0.

vader Toni van Nuland als erfgenaam.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 369 dd 8 juni 1792

Johanna Wilhelmina van den Endepoel, overleden en begraven Schijndel 8 mei 1792, bezit te Nuland

-       een weijcamp groot 6 morgen, leenroerig aan het leenhof van Empel, gelegen in den HeesenCamp, achter den Kasteel van Geffen, waarde 450-0-0, overledene competeert hierin voor ¼ = 112-10-0

-       perceel hooiland groot 6 morgen, leenroerig aan het leenhof van Empel, den Hase kamp achter het Kasteel van Geffen, waarde 450-0-0, overledene competeert hierin voor ¼ = 112-10-0

Samen 225-0-0.

Tekenen: Joost van Gestel, Klaas Swanenbergh, Jan H. van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 372 dd 27 juni 1792

Sijmen Wolfs, overleden Berlicum en begraven 2 juni 1792, bezit te Nuland

-       5 hond hooiland op t Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       5 hond hooiland, gelegen als voor, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland, gelegen opt Voorst Nuland, waarde 60-0-0

-       2 hond gelegen als voor, waarde 60-0-0

-       Perceel teulland aan de Weerscheut groot 2 lopens en 10 roeden, waarde 40-0-0

-       Perceel teulland op de Hoge Hoef, groot 3 lopens en 20 roeden, waarde 125-0-0

-       Perceel teulland gelegen op de ackers, groot 3 lopens en 32 roeden, waarde 80-0-0

totaal 515-0-0.

Tekenen: Dirck van de Wetering, Klaas Swanenbergh, JanH. van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 376 dd 14 november 1792

Peter Geurt Beems, overleden en begraven Heesch 29 september 1792, bezit te Nuland

-       ½ mergen hooiland opt Middelst Nuland, waarde 40-0-0

Tekenen: Peeter Weijgergans, Klaas Swanenbergh loco officier, JanH. van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, blz. 378 dd 30 januari 1793

Frijke van Vlijmen, huisvrouw van Geert van Loon, overleden en begraven Nuland 12 december 1792, bezit aldaar

-       huisje met een streepke daar neven gelegen teulland, aan de klepelstraat, schietenmde achter op de Erve Jan van der Ven, ene zijde kinderen Cornelis van de Ven, andere zijde Jan Hendrik Mulders, waarde 300-0-0

-       perceel teulland genaamd de asberg aan de santstraat, waarde 200-0-0. Belast met een pacht van 1 zak rogge in een meerdere pacht, aan het Geefhuijs in kapitaal 156-5-0, resteert 43-15-0.

Totaal 343-15-0.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, RA Wierdsma Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 381 dd 30 januari  1793

Frijke van Vlijmen, huisvrouw van Geert van Loon overleden en begraven Nuland 12 december 1792, bezit aldaar

Onder Rosmalen:

-       4,5 hont hooiland, in de 7e hoef, in een meerdere camp, den 5e van de hoefdijk, waarde 40-0-0

Onder Nuland:

-       huisje met een streepke daar neven gelegen teulland, aan de klepelstraat, schietenmde achter op de Erve Jan van der Ven, ene zijde kinderen Cornelis van de Ven, andere zijde Jan Hendrik Mulders, waarde 300-0-0

-       perceel teulland genaamd de asberg aan de santstraat, waarde 200-0-0. Belast met een pacht van 1 zak rogge in een meerdere pacht, aan het Geefhuijs in kapitaal 156-5-0, resteert 43-15-0.

Geert van Loon, weduwnaar, erfgenaam

Totaal 383-15-0

Tekenen: Geert van Loon, Klaas Swanenbergh, Dirck van de Wetering, HT Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 384 dd 3 april 1793

Adriaan Geurt Beems, overleden en begraven Heesch 23 februari 1793, bezit alhier

-       3 hont hooiland op het middelst Nuland waarin de overledene voor ¼ in competeert, waarde 10-0-0

 Tekenen: Klaas Swanenbergh, Pieter van Doorn, HT Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 386 dd 26 juni 1793

Elisabeth van Schijndel, weduwe Jan van Boxtel, overleden en begraven Maren 7 mei 1793, bezit alhier

-       huis en aangelegen land te vinkel, groot 5 lopens en 40 roeden, waarde 290-0-0

-       ½ van 7 hond in de gemeene hoeve, waarde 42-0-0

Totaal 332-0-0, overledene competeert 3/5e deel= 199-4-0. 20e penn: 9-19-4

Johannes van Zuijlekom, in huwelijk hebbende Dina Wijnraads wonend te Maren, testamentaire erfgenaam van de overledene.

Tekenen merk Johannes van Zuijlekom, Klaes Swanenbergh, Peter van Doren, Hendrick J. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 389 dd 8 september 1793

Helena de Booij overleden en begraven Geffen 10 augustus 1793, bezit te Nuland

-       perceel teul land aan Groenstraat genaamd Spellekamp, groot 6 lopens, ene zijde de Somerdijck, ene eind Krijn de Veer, andere eind Heer van Herk, waarde 575-0-0,. Belast met een erfelijke pacht van 2 zakken rogge Aart van Avenne Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 31210-0, resteert 262-10-0

-       2 morgen hooiiland int Sevenvierendeel, in een meerdere kamp van 4 mergen, andere helft is van Joost van Drunen, waarde 215-0-0

-       ½ mergen hooiland, op t Agterste Nuland, ene zijde de weduwe Gerard van Weert, andere zijde weduwe Jacobus Langens, waarde 30-0-0

-       1/2/ mergen hooiland, op het agterst Nuland, ene zijde Jan Lambert van Boxtel, ander3e zijde Willem Strik, waarde 30-0-0

Totaal 537-0-0

Tekenen: Ermert Peter van Nuland, Klaas Swanenbergh, HT Hanegraaf, JA Esser

 

 

 

Blz. 393 dd 30 oktober 1793

Volgens de resolutie van 24 juni 1793 moet betaald worden de 20e penning over het land toebehorende aan de Roomse ingesetene:

-       de Roomse Kerkschuur, annes pastorije huijsinge, en aparte woning met aangelag, groot 4 lopens en 26 roeije, zijnde hof en teulland, met houtgewassen, staande langs de Zomerdijck, tussen erve van de weduwe Dirk van Vugt en ….van den Endepoel, waarde 830-0-0, belast met een jaarlijkse chijns van 0-2-8, in kapitaal 3-2-8, resteert 826-17-8.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, HT Hanegraaf, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 397 dd 29 november 1794

Johanna Piet van der Camp overleden en begraven Berlicum 28 oktober 1794, vermeld erfgenaam Johanna Peter Smulders, bezit te Nuland

- perceel teulland int Vinkel, groot 3 (?)  lopens en 31 roeden, de streep in groes met houtgewas, waarde 110-0-0

Tekenen: Klaas Swanenbergh, HT Hanegraaf, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 399 dd 31 december 1794

Wouter van Zutphen overleden begraven Dinter 11 oktober 1794, bezit te Nuland

-       1 morgen op het Middel en Agterst Nuland in 2 meerdere campen, waarde 75-0-0,

Tekenen: RA Wierdsma, EH van Nuland, HT Hanegraaf.

 

Blz. 401 dd 4 januari 1795

Johannes van Boxtel, overleden en begraven Nuland 29 november 1794, bezit aldaar

-       huis en land 4 lopens en 10 roeije, aan de lage kand, waarde 265-0-0

-       item de houtwas en binnenweide, waarde 10-0-0

-       ½ van de laage hof achter gelegen, groot 2 lopens en 29 roeden, waarde 50-0-0

Belast met een schepel rogge aan het Block van het Hintamereind  in kapitaal 39-1-4, resteert 248-12.

Hierin competeert de overledene voor de ½ = 124-4-6.

Tekenen: RA Wierdsma, E.H. van Nuland, H.T. Hanegraaf, JA Esser

 

Blz. 404 dd 25 januari 1795

Nicolaas van Heesch overleden en begraven Geffen 5 jan 1795, bezit alhier

-       2 morgen land, int sevenvierendeel, waarde 140-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, E.Hendrik van Nuland, H.T. Hanegraaf, JA Esser

 

Blz. 406 dd 16 januari 1795

Johannes van Boxtel, overleden en begraven Nuland 29 november 1794, bezit

Onder Heesch

-       perceel teulland gelegen aldaar, in het Vinkel, zijnde een akker van drie akkers  op den achterste akker benevens de Greefkens, waarde 10-0-0

Onder Nuland

-       huis en land 4 lopens en 10 roeije, aan de lage kand, waarde 265-0-0

-       item de houtwas en binnenweide, waarde 10-0-0

-       ½ van de laage hof achter gelegen, groot 2 lopens en 29 roeden, waarde 50-0-0

Onder Rosmalen

-       perceel hooiland, gelegen in de hoeve, zijnde de ½ van een morgen, waarde 25-0-0.

Belast met een schepel rogge aan het Block van het Hintamereind  in kapitaal 39-1-4, en 1-10-0 in capitaal 37-10-0, totaal 248-8-12, hierin competeert de overledene voor de ½ = 124-4-6. Totaal 1594-6. 20e penn: 7-19-4

Een van de erfgenamen is Geert van Boxtel.

Tekenen: P van Boxtel, HT Hanegraaf, EH van Nuland, Hendrik J. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 411 dd 28 januari 1795

Jan van Balkum, overleden en begraven Geffen 14 oktober 1794, bezit te Nuland

-       perceel teulland gelegen op den Hoove, ene zijde Johannes van de Ven, andere zijde Toon van Nuland, waarde 105-0-0

genoemd  Johanna van Balkum, weduwe Geert Langens, Pieter Langens

Tekenen: H.T. Hanegraaf loco officier, E.H. van Nuland, Hendrick van Creij, JA Esser.

 

Blz. 413 dd 15 mei 1795

Lambert de Veer, overleden en begraven Nuland 29 oktover 1794, bezit aldaar

-       ½ in huis en aangelegen land bij Schotsheuvel, onder nr. 382, groot 1 lopens en 27 roeden, ene zijde Heer van Hagens, andere zijde weduwe Willem van Creij, waarde 105-0-0.

-       ½ in 3 streepen, onder nr. 392, groot 3 lopens en 25 roeden, ene zijde de Armen, andere zijde Markgraaf, waarde 10-0-0

Onder Geffen

-       3 stukken teulland, gelegen aldaar aant Kerkenhoog, waarde 200-0-0, belast met 3-9-12, in kapitaal 87-3-12, resteert 112-16-4

Totaal: 227-16-4

Weduwe Gonda Toon Verhoeve

Tekent: merk Gonda T. Verhoeven, weduwe Lambert de Veer, RA Wierdsma, P.v.Vugt, JA Esser

 

Blz. 415 dd 15 mei 1795

Johanna van Creij overleden en begraven Nuland 20 april 1795, bezit

-       5 stukken land bij Hagens hoef den Bellard, onder nr. 428, groot 3 lopens en 27 roeden, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 120-0-0

-       Perceel hooi land in de gemeene hoeve, nr. 1381, groot 11 hond en 3 roeden, ene zijde Jan van der Putten, andere zijde Baltus Langens, waarde 105-0-0

-       Perceel hooiland in de Korte Hoeve, of Roosdomp, onder nr. 1428 gemeten groot 14 hond en 36 roeden, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Dries Paulus Gevers, waarde 85-0-0

-       ¼ deel in 5 morgen, neven den Hogenweg, bij de Kerkdijk, waarde 70-0-0

Belast met 2-9-0 pacht  aan sland comptoir en 0-7-0 aan St Teunis Gilde van Nuland, samen 2-16-0, in kapitaal 37-6-14. Resteert 342-13-2

Tekenen: RA Wierdsma, Willem van den Dungen, G van Vugt, JA Esser.

 

Blz. 418 dd 15 mei 1795

Johanna van Creij overleden en begraven Nuland 20 april 1795, bezit:

Onder Nuland:

-       5 stukken land bij Hagens hoef den Bellard, onder nr. 428, groot 3 lopens en 27 roeden, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 120-0-0

-       Perceel hooi land in de gemeene hoeve, nr. 1381, groot 11 hond en 3 roeden, ene zijde Jan van der Putten, andere zijde Baltus Langens, waarde 105-0-0

-       Perceel hooiland in de Korte Hoeve, of Roosdomp, onder nr. 1428 gemeten groot 14 hond en 36 roeden, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Dries Paulus Gevers, waarde 85-0-0

-       ¼ deel in 5 morgen, neven den Hogenweg, bij de Kerkdijk, waarde 70-0-0 ( dit is perceel nr. 896)

Belast met 2-9-0 pacht  aan sland comptoir en 0-7-0 aan St Teunis Gilde van Nuland, samen 2-16-0, in kapitaal 37-6-14. Resteert 342-13-2

Onder Heesch:

-       teulland, nr. 2218, in den Soggelse Steeg, 4 lopens en 12 roeden, waarde 175-0-0

-       teulland, nr. 2250, gelegen op de Lang Streepen, groot 1 lopens en 16 roeden, waarde 75-0-0

-       perceel teulland, nr. 2274, groot 1 lopens en 36 roeden, waarde 50-0-0

totaal 642-0-0, 20e penn: 32-2-12

Geert van Creij een der erfgenamen

Tekenen: Geert van Creij, Ra Wierdsma, Willem van den Dungen, G. van Vugt, JA Esser.

 

Blz. 422

Schalk van de Ven begraven 1795.

einde protocol

 

EINDE

RA Nuland 102 collaterale successie 1769 - 1775

 

Blz. 1 dd 1 september 1769

Quirina Grem, weduwe Willem Verhagen, overleden Nuland 18 augustus 1769

-       Huis, hof en teulland aan de  Nulandse straat, groot 11 lopens 19 roeden, oost en zuid de straat, west Jenneke Corstiaen van Gogh, noord het Bosstraatje, waarde 750-0-0, belast met 4-10-0 aan aan de Arme tafelen van Osch, in kapitaal 112-40-0, resteert 637-10-0

-       2 mergen hooiland, genaamd "hoekcampken" aan de kerkdijk, oost Geert Geelings, west en noord de straat, zuid Jacobus van Berkel, waarde 120-0-0

Overleden heeft hierin ½ = 378-15-0

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 5 dd 1 september 1769

Quirina Grem, weduwe Willem Verhagen, overleden Nuland 18 augustus 1769, bezit

Onder Geffen:

-       3 mergen weiland in de Rijt gelegen, oost Joost van Drunen, west Jan van Heumen, zuid Willem van de Goor c.s., noord Hendrik van Vugt, waarde 375-0-0

-       Perceel teulland aan de molen, groot 1 lopens en 20 roeden, oost de Vrouw van Geffen c.s., west de weduwe Jan Rutten van Erp, zuid Gerrit Verhoeven, noord den Molenstraat, waarde 35-0-0

-       Een hofken nevens de Vlijmtse straat, groot 1 lopens en 13 roeden, oost Bartel van Tilborgh, west de Somerdijck, zuid de straat en noord Juffr. de Booij, waarde 60-0-0

-       ½ in een Perceel teulland, genaamd den heijcamp, groot 6 lopens en 9 roeden, oost de Heer van Rijn, west Jan de Wert c.s., zuid Peeter van der Ven, noord de straat, waarde 145-0-0

-       ½ in 3 lopens en 22 roeden teulland, gelegen op de Heegd, oost de weduwe Gijsbert  van Grinsven, west Melis van der Boom, zuid de Rungraaf, noord Melis van den Boom, waarde 62-10-0

-       ½ in een perceel teulland aldaar genaamd den Oven groot 1 lopens en 18 roeden, oost de weduwe Roelof van Heesch, zuid Wouter Baars, noord de Heer van Kessel, waarde 27-10-0

Onder Lith:

-       perceeltje land in den Waterzak, oost Jacob Grem, west Peter van Craij, strekkende van de Kesselschen Graaf tot op de steegh, waarde 25-0-0

-       7 hont land gelegen aldaar in de Waterzak, west Peter van Kreij, oost Jacob Grem, strekkende van de Kesselsen Graaf tot op de Art steegh, waarde 25-0-0

Onder Nuland:

-       Huis, hof en teulland aan de  Nulandse straat, groot 11 lopens 19 roeden, oost en zuid de straat, west Jenneke Corstiaen van Gogh, noord het Bosstraatje, waarde 750-0-0, belast met 4-10-0 aan aan de Arme tafelen van Osch, in kapitaal 112-40-0, resteert 637-10-0

-       2 mergen hooiland, genaamd "hoekcampken" aan de kerkdijk, oost Geert Geelings, west en noord de straat, zuid Jacobus van Berkel, waarde 120-0-0

Overleden heeft hierin ½ = 378-15-0

Totaal 1133-15-0

Jan Grem, een der erfgenamen, verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Jan Gremme, RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, president, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 14 dd 13 oktober 1769

Jacob Grem, wonend te Geffen, perceel te Nuland wordt getaxeerd, schenking voor de armen van Nuland. In verband met betaling van de 80e penning.

-       ½ van 2 mergen hooiland, genaamd het Hoekkampken, aan de kerkdijk, oost Gerit Geelings c.s.,  west en noord de straat, zuid Jacobus van Berkel, waarde 60-0-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, president, Lambert van Boxtel, Dirck Verstegen, J Quirijns, secr.

 

Blz. 16 dd 3 januari 1770

Mechel van der Ven, begraven Nuland 28 november 1769, bezit

-       5 lopens teulland gelegen alhier genaamd Krakenburg, oost weduwe Geurt Govers, west de gemene straat, zuid Johannes Verstegen, noord Jan Wolfs, waarde 250-0-0

-       2 lopens en 30 roeden teulland, op de Akkers alhier gelegen, oost Adriaan van Creij, west weduwe van Wormans?, zuid Jan van Nuland, noord de straat, waarde 75-0-0

-       2 lopens teulland op het Voorst Nuland, oost L. Land (?),west de Kerk van Nuland, zuid de weteringsgraaf, noord middelst Nuland, waarde 125-0-0

Totaal 450-0-0, 20e penn: 22-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Jan Ruijs, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 19 dd 17 januari 1770

Mechel van der Ven, begraven Nuland 28 november 1769, bezit:

Onder Geffen:

-       ½ van een houtveldje gelegen aan het Bergeijnd, ongemeten, oost en noord Jan van Niftrik, west de armen van Geffen, zuid den Breeden Wegh, waarde 70-0-0

-       1 morgen en ¾ hond gelegen in de Weijvree, oost, west en zuid de Elscamp, noord de Hooivree, waarde 180-0-0

Onder Nuland:

-       5 lopens teulland gelegen alhier genaamd Krakenburg, oost weduwe Geurt Govers, west de gemene straat, zuid Johannes Verstegen, noord Jan Wolfs, waarde 250-0-0

-       2 lopens en 30 roeden teulland, op de Akkers alhier gelegen, oost Adriaan van Creij, west weduwe van Wormans?, zuid Jan van Nuland, noord de straat, waarde 75-0-0

-       2 lopens teulland op het Voorst Nuland, oost L. Land (?),west de Kerk van Nuland, zuid de weteringsgraaf, noord middelst Nuland, waarde 125-0-0

Totaal 575-0-0, 20e penn: 28-15-0

Erfgenaam Jan van Nuland

Tekenen: Jan van Nuland, RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 23 dd 17 januari 1770

Cornelis Pardijk, overleden en begraven te Den Bosch 30 december 1769, bezit  

-       6 morgen weijland gelegen alhier genaamd de "ossecampe", oost Heer Vitiriarius c.s., west het volgend perceel, zuid Claes Swanenbergh, noord Heer van Nuland, waarde 250-0-0

-       6 morgen gelegen als voor naast oost het vorige perceel, west de Vrouw van Geffen, zuid de Roomse Ingezetenen alhier, noord de Heer van Nuland, waarde 250-0-0

Totaal 500-0-0, 20e penn: 25-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Jan Ruijs, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 26 dd 31 januari 1770

Geurtje Wanders, overleden Rosmalen 17 januari 1770, begraven Nuland, bezit alhier

- perceel op de Beijndels, oost en noord de weduwe Antony Ermers, west de kinderen Peter van der Ven, zuid Francis Ploegmakers, waarde 116-0-0, belast met 5 vaten en 4 kannen rogge in een meerdere pacht, van een mud rogge aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, en een chijntje van 0-2-0 aan rentmeester Tengnagel, in kapitaal 106-13-6. Resteert 9-6-0. 20e penn: 0-9-6.

Broer en erfgenaam Wijnand Croonen.

Tekenen Wijnant Kroone, RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

Blz. 29 dd 20 februari 1770

Anneke Geerts Bosch, overleden Nuland 15 december 1769, bezit

Onder Berlicum:

- haar land op de Logte Hoeff drie stukken belent: ene zijde Adriaan Heijmis Verhaagen, andere zijde Jenneke van Dijk, ene einde de Gemeente, andere einde de weduwe Frans Daandels, waarde 140-0-0, 20e penn: 7-0-0

Erfgenaam Welle van de Ven.

Tekenen: Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland,  JA Esser, secr.

 

Blz. 32 dd 21 maart 1770

Jan Ariaans de Creij, overleden en begraven te Geffen op 22 februari  1770, bezit:

-       ½ van 7 hond hooiland in de gemeene Hoeve, oost de weduwe Govers, west Japik van der Linden, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 35-0-0

20e penn: 1-15-0

Tekenen: Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland,  JA Esser, secr.

 

Blz. 34 dd 21 maart 1770

Johannes Verstegen, overleden Nuland en begraven 22 januari 1770, bezit

-       huis of hoeff met aangelegen land, aan Schotsheuvel, oost de Heer van Willigen, west Welle Ruijs, zuid de gemeene straat, noord Lambert van Boxtel, waarde 2100-0-0

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, oost de kinderen Jan van Loon, west de gemeene straat, zuid Jan van Gogh, noord Jacobus Langens, waarde 500-0-0

-       Perceel hooiland gelegen te langst overt Voorst Nuland, groot 4 mergen, oost Heer van Nuland, west Heer Costerius, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 375-0-0

-       Perceel hooiland opt Voorst Nuland of Groot Hoog, groot 2 mergen, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid de gemeene straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 300-0-0

-       Perceel houtwas gelegen aldaar, oost Jan Claas van Erp, west idem, zuid Heer van Nuland, noord een vorig perceel, waarde 125-0-0

-       Perceel hooiland opt Groot Hoog, groot 8 hondt, oost Lambert van Boxtel, west Adriaan van Weert, zuid de gemeene straat, noord den Hogenweg, waarde 200-0-0

-       Perceel hooiland, opt Groot Hoog, groot 1 mergen, oost en west Jan Jooste, noord den Neeterinsggraaf, zuid de gemeene straat, waarde 100-0-0

Totale waarde 3700-0-0. Deze landen aangekomen in erfpacht tegen het gemeene land, a 128-2-8 per jaar, in kapitaal 3203-3-8. Resteert 496-17-8

-       perceel hooiland groot 2 hond gelegen midden opt Nuland, oost St Anteunis Gilde, west Japik van Gogh, zuid de Neeteringsgraaf, noord het middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, oost Japik van Gogh, west St Antonis Gilde, noord Middelst Nuland, zuid de neeterinsggraaf, waarde

-       8 hont op het Middelst Nuland, oost het vorige perceel, west Jan van Gogh, zuid het Middelst Nuland, noord Hoefdijk, waarde 110-0-0

Totaal 756-17-8, 20e penn: 37-16-14

Erfgenaam broer en erfgenaam Dirk Verstegen.

Tekenen Dirk Verstege, RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 42 dd 14 augustus 1770

Hr. Antony van Hanswijk, overleden Den Bosch 14 juli 1770, bezit:

-       perceel houtbos genaamd het Hoogbos, groot 36 lopens, ene zijde oost een ander bos van deze boedel en percelen teulland onder Heesch, andere zijde west de gemeene straat, zuid volgende perceel, noord de Wetering, waarde 720-0-0

-       een houtbosch groot 15 lopens, zuid de voorste streep, oost enige volgende percelen, west de Dreef, noord voorgaand perceel, waarde 280-0-0

-       een Bosch genaamd het Hoogbosch groot 7 lopens, rondom in de volgende percelen, waarde 104-0-0

-       een Bosch genaamd het Leegbosch gelegen bij de Vennekes, groot 13 lopens, oost de Steege, west de … Campe, zuid de Dreef, waarde 60-0-0

-       10 hont hooiland op het middelst en achterst Nuland, west de weduwe Zeegers, zuid de weterings, noord de Hoefdijck, waarde 170-0-0

-       Het land aan de Vinkelse Wetering, sijnde teulland onbegroot, oost de Dreef, west de straat, noord en zuid de busselen, waarde 116-0-0

-       Perceel teulland met houtwas, genaamd het Haselaars streepke, groot volgens verpondingscohier van Berlicum 4 lopens en 8 roeden, oost den Boogaart, west de straat, zuid erve onder Berlicum en noord het volgend perceel, waarde 50-0-0

-       Den tweede streep groot 2 lopens en 45 roeden, west de straat, oost den Bogaart, zuid het vorige perceel en noord het volgende, waarde 112-0-0

-       De derde streep teulland, groot 26 roeden, oost de groes of de dries, west het Nieuwland, zuid het vorig perceel, noord het Bos, waarde 50-0-0

-       Perceel teulland genaamd nieuwland, groot 1 lopens en 21 roeden, oost het groes, west de steeg, zuid vorig perceel, noord het volgend perceel, waarde 70-0-0

-       De eerste moorse streep teulland, 1 lopens en 18 roeden, oost het groes, west de steeg, zuid het vorige perceel, noord het volgend perceel, waarde 106-0-0

-       De 2e streep teulland, 1 lopens en 22 roeden, oost het groesveld, west de steeg, zuid het vorige perceel, noord het volgend, waarde 110-0-0

-       De derde streep groot 35 roeden, oost het volgend perceel en groes, west tegen de steeg, zuid het vorige perceel, noord het volgend perceel, waarde 30-0-0

-       De vierde streep, groot 1 lopens en 1,5 roeden, oost het groesveld, west de dreef, zuid het vorig perceel, noord het volgend, waarde 106-0-0

-       De 5e streep, groot 1 lopens en 26 roeden, oost het groesveld, west de dreef, zuid het vorige perceel en noord het volgend perceel, waarde 116-0-0

-       Den streep t’eijnde het Henkelsveld, groot 20 roeden, oost het …. Teulland, west de busselen, zuid en noord het groesveld, waarde 2-0-0

-       Enige percelen busselen of houtbouw, groot 3 lopens en 13 roeden, oost het groesveld, west de dreef, zuid het vorig perceel, noord het volgend, waarde 112-0-0

-       Perceel dries of groesveld, groot 43 roeden, oost enige goederen onder Heesch, west de Vennekes, zuid den Bogaart, noord het groesveld, waarde 10-0-0

-       Den bogaart, groot 15 roeden, oost de Dreef, west het vorige perceel, zuid het huijs en Berlicum, noord het groesveld, waarde 64-0-0

-       Perceel bogaart groot 1 lopens en 22 roeden, oost het volgend percee, west de streep, zuid de Capelacker, noord den Bogaart, waarde 140-0-0

-       Het groesveld tussen het land en de steeg, groot 3 hont en 11 roeden, oost de steeg, west het vorig perceel, zuid …… en noord de strook strepe, waarde 104-0-0

-       Het Heesterveld, groot 1 lopens en 16 roeden, oost het vorig perceel, west de dreef, zuid den derde streep, noord het volgend perceel, waarde 50-0-0

-       Haar busselen en landerijen groot 1 mergen en 25 roeden, oost en west de dreef, zuid het vorig perceel en noord den houtwas, waarde 250-0-0

-       Perceel houtwas groot 1 hond en 2 roeijen, oost en west de dreef, zuid het vorig perceel, waarde 60-0-0

Totaal: 2986-0-0, waarin de overledene de ½ competeert = 1493-0-0, 20e penn: 74-13-0

Tekenen: Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco offcier,  JA Esser.

 

 

Blz. 52 dd 12 december 1770

Engel Sebert Wijgerganks, overleden Nuland, begraven 2 november 1770, bezit

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 24-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, op Voorst Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jaocb Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

Totaal 466-10-0. 20e penn: 23-6-8.

Tekenen: Jan van Nuland, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco offcier,  JA Esser.

 

Blz. 58 dd 12 december 1770

Engel Sebert Wijgerganks, overleden Nuland  begraven 2 november 1770, bezit

Onder Berlicum:

-       zijn akker aan de misse, 1 lopens en 8 roeden, voor 1/3, belend ene zijde Adriaan Heijmis Verhagen, andere zijde Peeter Francis Weijgergancx, ene einde de Groenstraat, andere einde de Beek, waarde 225-0-0, belast met 0,5 zak rogge aan Heer van Balen te Den Bosch, in kapitaal 78-2-8, resteert 146-17-8

-       zijn streep op de Wersteeg, groot 21 roeden , item de 2e streep groot 21 roeden, ene zijde de Wersteeg, andere zijde Jan Hendrik Verhoeven, ene eind Johannes Adriaan de Cuijper, andere eind Lucas van Beugen, waarde 120-0-0

-       zijn streep neven de steeg, groot 47 roeden, item de streep daar nevens, groot 40 roeden, ene zijde Aard van den Berg, andere zijde Johanna Goverts van den Braak, ene eind Johannes Adriaan de cuijper, andere eind Lucas van Beugen, waarde 230-0-0

-       zijn gedeelte in Himphamps camp voor 1/3 belend, ene zijde Dirk Driese Walravens, andere zijde Peter Francis Weijgergancx, ene eind idem, andere eind Dirk Dries Walraven, waarde 40-0-0

Onder Nuland:

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 24-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, op Voorst Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jaocb Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

Totaal: 1003-7-8, 20e penn: 50-4-6

Erfgenaam Jan Simon Wolfs.

Tekenen: Jan Wolfs, RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, JA Esser.

 

RA Nuland 102 - Blz. 67 dd 18 januari 1771

Mej. Johanna Rachel Pinxteren, weduwe Hr Willem Aenhuijs, overleden Rosmalen en daar begraven op 12 december 1770, bezit

-       22 mergen hooiland int Sevenvierendeel, oost de Kepkensdonk, west Hendrik van Vugt, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 1700-0-0. Deze 22 mergen en 13,5 mergen in de Rosmalense Hoeve hem aangekomen tegens het gemeene land volgens de resolutie dd 9 maart 1729, onder een erfpacht van 75-0-0 aan het comptoir van het convent van de Clarisse, voor de 22 mergen in capitaal 1575-0-0, resteert 125-0-0

-       2 lopens en 2 roeden in de Loonse Straat, west Gijsbert van Craaij, zuid Juffrouw Lemming, noord weduwe Jenneke van der Velde, waarde 105-0-0

-       Clamp hooi of weiland, groot 4 mergen en 2 hond genaamd de Donk, oost Geurt (?) Verhoeven, west Heer van Kessel, zuid Heer van Willigen, noord Hoefdijk, waarde 350-0-0

-       2 hond weiland gelegen opt Nuland, oost van Neerven, west Schalk van der Ven, zuid de Meeringgraaf, noord de Wetering, waarde 70-0-0

-       Huis en aangelegen land groot 8 mergen gemeenlijk genaamd Hei en Wei, in de Heijde ter plaatse omtrent het gerecht in de Heijde, rontsomme de gemeente waarde 450-0-0

Totaal 1100-0-0, 20e penn: 55-0-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Lambert van Boxtel, Jan van Nuland, Ja Esser, secr.

 

Blz. 73 dd 18 mei 1771

Maria Catharina Aangevaren, overleden en begraven Den Bosch 16 april 1671, bezit:

-       2 mergen hooiland in de Korte Hoeve, oost de Betmeeren, west Heer van den Bergh, zuid kinderen Hendrik van der Ven, noord Jan Quack, waarde 120-0-0

-       4,5 hont hooiland, in de gemeene Hoeve, oost Peter van der Ven, west de Kerk van Geffen, zuid de Hoefdijck, noord den Agterdijck, waarde 50-0-0

Totaal 170-0-0, 20e penn: 18-10-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Lambert van Boxtel, Jan van Gogh, Ja Esser, secr.

 

Blz. 76 dd 30 oktober 1771

Jan Jooste Hanegraaf, begraven Geffen 17 oktober 1771, bezit

-       1/4e deel van 2 mergen en 3 hont opt Groot Hoog, oost Heer van Nuland, west Jacobus Langens, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       2 hont in 4 hont hooiland, oost de Kerk van Geffen, west Geert van der Poel, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 105-0-0

-       1 mergen hooiiland op het Agterst Nuland, oost Heer Hanswijk, west weduwe Spierings, zuid Middelst Nuland, noord Hoefdijk, waarde 65-0-0

-       1/3e deel in Fratersbosch groot 8 lopens, zuid en west Jacobus Langens, oost Papendijkse Hoff, noord Adriaan Hanegraaf, waarde 230-0-0

-       7 hopnt hooiland gelegen over den Hogenweg, oost Heer van Nuland, west Gemeene land, zuid den Hogenweg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 150-0-0

-       ½ in een streep opt Hoog Bosch groot 1 lopens en 25 roeden, oost Piet van Venrooij, west en noord Lammert van Rooij, zuid Augustinus van der Aa, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 hont hooiland gelegen achter opt Nuland, oost Juffr de Booij, west en zuid het Middelst Nuland, noord Hoefdijk, waarde 12-0-0

-       ½ in 1/3e deel in 4 hont hooiland opt Nuland, oost en west de weduwe Spierings, zuid de neeteringsgraaf en noord de wetering, waarde 27-10-0

-       ½ van de  ½ van 8 hont hooiland voor en midden opt Nuland, oost de Kerk van Geffen, zuid de neeteringsgraaf, west Geert van der Poel, noord het Agterst Nuland, waarde 70-0-0

Totaal 757-0-0, 20e penning: 37-17-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Lambert van Boxtel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz. 83 dd 26 januari 1772

Adriana de Cort, weduwe Hendrik van Neerven, overleden Orthen, begraven Rosmalen 29 januari 1772, bezit

-       3 lopens en 9 roeden teulland, alhier op Hensenhoef, oost Geert Weijgergangs, west Adriaan Hanegraaf, zuid de Zandstraat en noord den Dijk, waarde 125-0-0

-       1 mergen hooi of weiland, voor en midden opt Nuland, oost St Anteunisgilde, west den armen van Geffen, zuid de neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 160-0-0

-       4 hont hooiland, opt Nuland, oost Jan van Grinsven, west Willemijn de Weert, zuid de neteringsgraaf, noord de wetering, waarde 140-0-0

-       Perceel hooiland groot 2 hont, voor opt Nuland gelegen, oost Schalk van der Ven, west van Heck, zuid de neteringsgraaf, noord de wetering, waarde 85-0-0

-       1 hont hooiland, gelegen over den Hogenweg, oost Dirk Verstege, west weduwe Geert van Gogh, zuid den Hogenwegm noord de neteringsgraaf, waarde 20-0-0

Totaal 530-0-0, 20e penn: 26-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 87 dd 26 januari 1772

Jan Wolfs, begraven Empel 17 januari 1772, bezit-

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 25-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, opt Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jacob Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

-       Een huijsinghe en hof op het einde van de Weerscheut, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de Kinderen Jacob Tijsse van Creij, west de heij, zuid de Weerscheut en noord de straat, waarde 400-0-0

-       2 lopens en 16 roeden in Pelshof alhier, oost de weduwe Huijsbergen, west de gemene straat, zuid Jacob Langens, noord Gijsbert van Creij, waarde 200-0-0, belast met een zak rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan Magriet Spijker Vrouwe Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 156-5-0, en een chijns van 1-13-5 aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Boschin kapitaal 41-14-6, resteert 2-0-10

-       Een schepen schuld brief in kapitaal 150-0-0 gelooft door Matijs Adriaan van Creij  voor schepenen van Nuland dd 1 februari 1766

Totaal 1014-10-10, 20e penn: 50-14-10.

Tekenen: RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

 

Blz. 95 dd 26 februari 1772

Jan Wolfs, begraven Empel 17 januari 1772, bezit

Onder Nuland:

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 25-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, opt Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jacob Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

-       Een huijsinghe en hof op het einde van de Weerscheut, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de Kinderen Jacob Tijsse van Creij, west de heij, zuid de Weerscheut en noord de straat, waarde 400-0-0

-       2 lopens en 16 roeden in Pelshof alhier, oost de weduwe Huijsbergen, west de gemene straat, zuid Jacob Langens, noord Gijsbert van Creij, waarde 200-0-0, belast met een zak rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan Magriet Spijker Vrouwe Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 156-5-0, en een chijns van 1-13-5 aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Boschin kapitaal 41-14-6, resteert 2-0-10

-       Een schepen schuld brief in kapitaal 150-0-0 gelooft door Matijs Adriaan van Creij  voor schepenen van Nuland dd 1 februari 1766

Bastiaan Wolfs: een der erfgenamen

Tekenen: Bastiaan Sijmons Wolfs, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

RA Nuland 102, collaterale successie, blz. 106 dd 20 februari 1772

Hendrik van Vught, overleden Geffen 16 januari 1772, bezit

-       perceel hooiland groot 7 mergen int Sevenvierendeel, oost een volgend perceel, west de kinderen Jan van Loon c.s, zuid de Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 875-0-0

-       2,5 mergen hooiland, gelegen aldaar, oost Heer van Heck, west het vorig perceel, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 310-0-0

Totaal 1185-0-0, 20e penn: 59-5-0.

Tekenen: : RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr

 

Blz. 109 dd 29 april 1772

Joost Verstegen, overleden en begraven Nuland 17 maart 1772

-       Huis of hoef met aangelegen landerijen ter plaatse genaamd Schotsheuvel oost de Heer van Willige, west Welle Ruijs, zuid de gemeene straat, noord Lambert van Boxtel, waarde 2100-0-0

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, oost de kinderen Jan van Loon, west de straat, zuid Jan van Gogh, noord Jacob Langens, waarde 500-0-0

-       4 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west de Heer Costerius, zuid de neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 375-0-0

-       Perceel van 2 mergen hooiland opt Voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 300-0-0

-       Perceel houtwas gelegen aldaar, oost en west Jan Claas van Erp, zuid Heer van Nuland, noord een vorig perceel, waarde 125-0-0

-       8 hont hooiland opt Groot Hoog, oost Lambert van Boxtel, west Adriaan van Weert, zuid de gemeene straat, noord de neteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen als voor, oost en west Jan Joosten c.s., zuid de gemeene straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 100-0-0

Deze hoeve en landerijen belast met een erfpacht tegen het gemeene land van 128-2-8, in kapitaal 3203-2-8. Resteert 496-17-8

-       2 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost St Toonis Gilde, west Jacob van Gogh, zuid de neeteringsgraaf, noord  het Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland gelegen als voor, opt Middelst Nuland, oost Jacob van gogh, west St Toonis Gilde, zuid de neetringsgraaf, noord Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       8 hont hooiland opt Agterst Nuland, oost het vorig perceel, west Jan van Gogh, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 110-0-0

Totaal 756-7-8, Overleden heeft hierin de ½ = 378-8-12, 20e penn: 18-18-7

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 117 dd 29 april 1772

Joost Verstegen, overleden en begraven Nuland 17 maart 1772

Onder Nuland:

-       Huis of hoef met aangelegen landerijen ter plaatse genaamd Schotsheuvel oost de Heer van Willige, west Welle Ruijs, zuid de gemeene straat, noord Lambert van Boxtel, waarde 2100-0-0

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, oost de kinderen Jan van Loon, west de straat, zuid Jan van Gogh, noord Jacob Langens, waarde 500-0-0

-       4 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west de Heer Costerius, zuid de neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 375-0-0

-       Perceel van 2 mergen hooiland opt Voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 300-0-0

-       Perceel houtwas gelegen aldaar, oost en west Jan Claas van Erp, zuid Heer van Nuland, noord een vorig perceel, waarde 125-0-0

-       8 hont hooiland opt Groot Hoog, oost Lambert van Boxtel, west Adriaan van Weert, zuid de gemeene straat, noord de neteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen als voor, oost en west Jan Joosten c.s., zuid de gemeene straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 100-0-0

Deze hoeve en landerijen belast met een erfpacht tegen het gemeene land van 128-2-8, in kapitaal 3203-2-8. Resteert 496-17-8

-       2 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost St Toonis Gilde, west Jacob van Gogh, zuid de neeteringsgraaf, noord  het Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland gelegen als voor, opt Middelst Nuland, oost Jacob van gogh, west St Toonis Gilde, zuid de neetringsgraaf, noord Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       8 hont hooiland opt Agterst Nuland, oost het vorig perceel, west Jan van Gogh, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 110-0-0

Totaal 756-7-8, Overleden heeft hierin de ½ = 378-8-12, 20e penn: 18-18-7

Erfgenaam Dirk Verstegen.

Tekenen: Dirck Verstege, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 126 dd 29 april 1772

Johanna Jan Paulusse van Schijndel, overleden en begraven Nuland 3 april 1772

-       huis en aangelegen land, groot 5 lopens en 40 roeden gelegen int Vinkel, oost Dirk van de Wetering, west de weduwe Daniel Timmers, zuid de wetering, noord  het vinkel, waarde 105-0-0

-       ½ van een perceel hooiland groot 7 hond in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 40-0-0

Totaal 145-0-0, de weduwe competeert 1/5e deel = 29-0-0, 20e pen: 1-9-0

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 129 dd 29 april 1772

Johanna Jan Paulusse van Schijndel, overleden en begraven Nuland 3 april 1772, bezit:

-        huis en aangelegen land, groot 5 lopens en 40 roeden gelegen int Vinkel, oost Dirk van de Wetering, west de weduwe Daniel Timmers, zuid de wetering, noord  het vinkel, waarde 105-0-0

-       ½ van een perceel hooiland groot 7 hond in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 40-0-0

Een der erfgenamen Joost van Boxel verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Merk Joost van Boxel, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr

 

Blz. 133 dd 4 juni 1772

Cornelis van Gemonde, overleden en begraven te Nuland 13 mei 1772, bezit

-       Huis en land in het Heikens rot, groot 13 lopens en 7 roeden, oost de heijde, west de kinderen Pieter van de Ven, zuid de gemeene straat, noord Geert van Uden, waarde 610-0-0

-       perceel teulland op de ackers, oost Jonker Lemming, west de kinderen van Toni van Nuland, zuid de heijde, noord en gemeene voetpad, groot 2 lopens en 17,5 roeden, sijnde de helft van 4 lopens en 35 roeden, waarde 75-0-0

-       5 hont genaamd het hoekkampken bij kepkensdonksdijck, oost Kepkensdonkdijk, west Geert Verhoeven, zuid Heer de Booij, noord den Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       ½ in perceel teulland bij de moolen, groot 4 lopens en 35 roeden,  belend oost Juffr. Lemmink, west de kinderen Toni van Nuland, noord de gemene voetpad, zuid de heide, waarde 37-10-0

Goederen belast met een mud en 6 vaten rogge aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, in kapiotaal 429-13-12. En een rog pacht van 2 vaten aan het sland comptoir onder de administratie van Tengnagel, in kapitaal 39-1-4. Verder een rogpacht van 4,5 vat in een meerdere pacht van 3 sester rogge aan het Godshuijs der H Geest te Den Bosch in kapitaal 87-17-4, totale lasten 556-12-14, resteert 270-17-2. 20e penn: 13-10-14.

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, JA Esser.

 

Blz. 138 dd 4 juni 1772

Cornelis van Gemonde, overleden en begraven te Nuland 13 mei 1772

-       Huis en land in het Heikens rot, groot 13 lopens en 7 roeden, oost de heijde, west de kinderen Pieter van de Ven, zuid de gemeene straat, noord Geert van Uden, waarde 610-0-0

-       perceel teulland op de ackers, oost Jonker Lemming, west de kinderen van Toni van Nuland, zuid de heijde, noord en gemeene voetpad, groot 2 lopens en 17,5 roeden, sijnde de helft van 4 lopens en 35 roeden, waarde 75-0-0

-       5 hont genaamd het hoekkampken bij kepkensdonksdijck, oost Kepkensdonkdijk, west Geert Verhoeven, zuid Heer de Booij, noord den Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       ½ in perceel teulland bij de moolen, groot 4 lopens en 35 roeden,  belend oost Juffr. Lemmink, west de kinderen Toni van Nuland, noord de gemene voetpad, zuid de heide, waarde 37-10-0

Goederen belast met een mud en 6 vaten rogge aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, in kapiotaal 429-13-12. En een rog pacht van 2 vaten aan het sland comptoir onder de administratie van Tengnagel, in kapitaal 39-1-4. Verder een rogpacht van 4,5 vat in een meerdere pacht van 3 sester rogge aan het Godshuijs der H Geest te Den Bosch in kapitaal 87-17-4, totale lasten 556-12-14, resteert 270-17-2. 20e penn: 13-10-14.

Johanna van Boxtel, erfgenaam van de overledene.

Tekenen: merk Johanna van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, JA Esser.

 

Blz. 144 dd 11 augustus 1772

AJ van der Wal, huisvrouw van Baron van Crohnen, overleden en begraven te Nuland 2 juli 1772

-       1/2 deel in een huis en land, groot 13 lopens en 41 roeden met een herenhuis met de stallingen, staande "bij het gemeente ven"  oost de gemeenten, west een volgend perceel, zuid de toebaksstreepen, waarde 2750-0-0

-       ½ in 4 toebakstrepen land met zijne houtwassen, gelegen als voor, tegen erve gekomen van de hoeve Coudewater, waarde 150-0-0

-       ½ in 2 strepen teulland, met een daarop staande schuur, de ene zijde de Heerenhuizinge, de andere zijde de landerijen gekomen van de hoeve van Oudenhoven, waarde 120-0-0

Totaal 3020-0-0, 20e penn: 151-0-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 148 dd 26 augustus 1772

AJ van der Wal, huisvrouw van Baron van Crohnen, overleden en begraven te Nuland 2 juli 1772, bezit

Onder Nuland

-       1/2  in een huis en land, groot 13 lopens en 41 roeden met een herenhuis met de stallingen, staande "bij het gemeente ven"  oost de gemeenten, west een volgend perceel, zuid de toebaksstreepen, waarde 2750-0-0

-       ½ in 4 toebakstrepen land met zijne houtwassen, gelegen als voor, tegen erve gekomen van de hoeve Coudewater, waarde 150-0-0

-       ½ in 2 strepen teulland, met een daarop staande schuur, de ene zijde de Heerenhuizinge, de andere zijde de landerijen gekomen van de hoeve van Oudenhoven, waarde 120-0-0

-       ½ in De couwaterse hoeve gelegen als voor, op 11 en 25 juni 1772 in den Bosch publiek verkocht voor 1230-0-0

-       1/2 in de kleine Hoef gelegen aldaar eveneens verkocht voor 664-0-0

-       9 hont op het Voorst Nuland in 9 mergen, verkocht voor 452-0-0

-       3 mergen en 2 hont gelegen int Middelst Nuland, verkocht voor 440-0-0

-       2 mergen hooiland, sijnde de ½ naast de ooste kant, verkcoth voor 245-0-0

-       De wederhelft gelegen ten westen verkocht voor 265-0-0

-       3 hont midden opt Nuland, verkocht voor 193-0-0

-       9 hont in de gemene hoeve verkocht voor 200-0-0

-       1 mergen in de gemeene hoeve verkocht voor 120-0-0

-       4 morgen genaamd den Hogen Camp gelegen als voor, verkocht voor 665-0-0

-       2 mergen genaamd den HekkeCamp gelegen als voor, verkocht voor 300-0-0

-       3 mergen te langst overt Nuland, verkocht voor 330-0-0

-       16 hont gelegen te langst over de Pastorij opt Nuland, verkocht voor 406-0-0

-       2 mergen in de Korte Hoeve, verkocht voor 250-0-0

-       16 hont neffens het Groot Hoog verkocht voor 420-0-0

-       2 mergen te langst overt Nuland, verkocht voor 239-0-0

Onder Rosmalen:

-       9 mergen op de Rompert verkocht voor 1130-0-0

-       4 mergen gelegen als voor over de Wetering, verkocht voor 298-0-0

-       14 hont hooiland opt Heeseind verkocht voor 197-0-0

-       8 hont gelegen als voor in Scheffers Vree, verkocht voor 79-0-0

-       8 mergen hooiland, genaamd de Burry, gelegen als voor verkocht voor 815-0-0

-       3 mergen naast Pieke Camp, gelegen als voor, verkocht voor 445-0-0

Totaal 16.404-0-0. Overledene competeert hierin de ½.

De goederen zijn belast met

-       een erfpacht van 175-0-0 aan het Geestelijk comptoir van Tengnagel, in kapitaal 4240-0-0.

-       Erfpacht van 35-0-0 aan dezelfde in kapitaal 875-0-0.

-       Een chijns van 0-14-8 aan de domeijnen van Brabant , in kapitaal 18-2-8

-       Een chijns van 0-19-14 aan de naburen van Nuland, in kapitaal 24-16-14

-       Een koopgelofte van Vrouwe de weduwe Hanswijk van 4500-0-0

Tesamen 9667-19-6

Resteert 67360-10, daarvan de ½ = 3368-05. 20e penn: 168-8-2

Hr Johan de Gier, procuratie voor Johan Georg, baron van Crohnen volgens acte van procuratie voor gerecht van Nuland dd 11 augustus 1772.

Tekenen: Jan van Nuland, loco officier, Adriaan van weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

Blz. 158 dd 26 december 1772

Taxatie goederen die Claas Gloudemans wonend te Rosmalen, bij wijze van erfmangeling staat te transporteren aan Sijmen Wolfs te Den Bosch, de goederen zijn vrij allodiaal en niet leenroerig

-       10 hont hooiland opt Middelst Nuland, oost weduwe Sijmon Bosch, west Jan vanm Streijp, zuid wetering, noord het Agterst Nuland, waarde 230-0-0, 40e penn: 5-15-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 160 dd 27 januari 1773

Pieter Bogers, overleden, begraven Heesch 10 december 1772, bezit:

-       ½ van 3 hond hooiland, in de gemeen hoeve, oost Heer en Mr. Anthony van Hanswijk, west Jan van Gogh, zuid hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 15-0-0, 20e penn: 0-15-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, Adriaan van Weert,  Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 162 dd 12 februari 1774

Maria Jansen van Bakel, vrouw van Philips van der Heijden, overleden en begraven Nuland 14 januari 1774, bezit

-       ½ in een huis en aangelag groot 3 lopens aan de Groenstraat, oost de weduwe van Schijndel, west weduwe Hendrik van Bakel, zuid de gemene straat, noord de weduwe Aard Geurde, waarde 102-0-0, 20e penn: 5-2-0

Tekenen meek Philips van der Heijden, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Johannes van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 165 dd 10 maart 1774

Catharina Magarita van der Keer, overleden en begraven Den Bosch, bezit:

-       ¼ in 5 mergen hooiland int Sevenvierendeel, waarde 113-0-0, 20e penn: 5-13-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Johannes van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 167 dd 29 juni 1774

Hendrik van der Heijden, overleden en begraven Nuland 4 juni 1774, bezit:

- ½ in 2 lopens teulland genaam de Geercamp, onder Nuland ter plaatse int Vinkel, oost en noord Lammert van Rooij, west de gemene straat, zuid idem, waarde 67-10-0, 20e penn: 3-7-8.

Fransijn Jan Hendrik Verhagen, zijn huisvrouw, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Francijn Verhagen, RA Wierdsma, Dries van Groenland, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

Blz. 170 dd 30 november 1774

Geert Weijgergangs, overleden en begraven Nuland 22 oktober 1774, bezit

-       huis en 9 lopens en 10 roeden teulland, oost Gooijert Swanenberg, west Adriaan van Creij, zuid de Sandstraat, noord den Dijk, waarde 455-0-0

-       2 mergen hooiland, in de Corte Hoeve, oost Cornelis Geelings, west A van Grinsven c.s, zuid Baaijens, en noord erfgenamen mevrouw Smits, waarde 110-0-0

Totaal 565-0-0. Belast met een chijns van 0-6-0, aan de Vrouw van Geffen in kapitaal 8-8-4, resteert 556-11-4.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 173 dd 30 november 1774

Geert Weijgergangs, overleden en begraven Nuland 20 oktober 1774, bezit

-       huis en 9 lopens en 10 roeden teulland, oost Gooijert Swanenberg, west Adriaan van Creij, zuid de Sandstraat, noord den Dijk, waarde 455-0-0

-       2 mergen hooiland, in de Corte Hoeve, oost Cornelis Geelings, west A van Grinsven c.s, zuid Baaijens, en noord erfgenamen mevrouw Smits, waarde 110-0-0

Totaal 565-0-0. Belast met een chijns van 0-6-0, aan de Vrouw van Geffen in kapitaal 8-8-4, resteert 556-11-4. 20e penn: 27-16-9.

Catharina Jan Peters van Bakel, nagelatene weduwe

Tekenen: merk Catharina van Bakel, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 177 dd 4 januari 1775

Christina Lemming, overleden en begraven Nuland op 10 december 1774, bezit:

-       huizinge, hof en teulland, gelegen aan Schotsheuvel, groot 3 lopens en 20 roeden, oost Heer van Willigen, west en noord de straat, zuid Anthony Leermans, waarde 525-0-0, belast met 0-14-0 aan de Kerk te Den Bosch in kapitaal 57-10-0, verder een zak rogge aan de armen van Nuland in kapitaal 156-5-0. resteert 351-5-0

-       5 lopens en 40 roeden, teulland en houtveld genaamd de plaats van Peeter Dekkers, oost den Armen alhier, west de weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de heijde, noord een weg, waarde 250-0-0

-       40 roeden teulland, op Martensacker gelegen, oost de straat, west Claas Gloudemans, zuid de armen van Nuland, noord Welle Ruijs, waarde 8-0-0

-       2 lopens en 16 roeden, teulland in Pelshof, de ene zijde van Laarhoven, andere zijde volgend perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 232-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teullland, in Pelshof, ene zijde van Laarhoven, andere zijde vorig perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 116-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teulland, gelegen in Pelshof, ene zijde Jacob Langens, andere zijde Jacob van Creij, ene eind van Laarhoven, waarde 116-0-0

Totaal 1073-5-0, belast met 1 mud rogge in een meerdere pacht aan Magriet Spijkers Vrouwe Gasthuis te Den Bosch, in kapitaal 312-0-0. Verder 3-6-11 in een meerdere pacht aan Onze Lieve Vrouwen Broederschap, in kapitaal 83-7-3, resteert 677-7-13. Overledene competeert in 1/3 deel = 225-15-15, 20e penn: 11-5-14.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz. 182 dd 4 januari 1775

Christina Lemming, overleden en begraven Nuland 10 december 1774, bezit

-       huizinge, hof en teulland, gelegen aan Schotsheuvel, groot 3 lopens en 20 roeden, oost Heer van Willigen, west en noord de straat, zuid Anthony Leermans, waarde 525-0-0, belast met 0-14-0 aan de Kerk te Den Bosch in kapitaal 57-10-0, verder een zak rogge aan de armen van Nuland in kapitaal 156-5-0. resteert 351-5-0

-       5 lopens en 40 roeden, teulland en houtveld genaamd de plaats van Peeter den Dekker, oost den Armen alhier, west de weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de heijde, noord een weg, waarde 250-0-0

-       40 roeden teulland, op Martensacker gelegen, oost de straat, west Claas Gloudemans, zuid de armen van Nuland, noord Welle Ruijs, waarde 8-0-0

-       2 lopens en 16 roeden, teulland in Pelshof, de ene zijde van Laarhoven, andere zijde volgend perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 232-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teullland, in Pelshof, ene zijde van Laarhoven, andere zijde vorig perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 116-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teulland, gelegen in Pelshof, ene zijde Jacob Langens, andere zijde Jacob van Creij, ene eind van Laarhoven, waarde 116-0-0

Totaal 1073-5-0, belast met 1 mud rogge in een meerdere pacht aan Magriet Spijkers Vrouwe Gasthuis te Den Bosch, in kapitaal 312-0-0. Verder 3-6-11 in een meerdere pacht aan Onze Lieve Vrouwen Broederschap, in kapitaal 83-7-3, resteert 677-7-13. Overledene competeert in 1/3 deel = 225-15-15, 20e penn: 11-5-14.

De Heer Jan Post als vader en voogd van zijn minderjarige zoon en voogd van Clara Gerarda Cunicham als mede-erfgenamen.

Tekent J.Post, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 189 dd 25 januari 1775

Pieternel Jansen van Schijndel, vrouw van Joost van Boxtel, overleden en begraven Nuland op 23 december 1774, bezit:

-       huis en aangelegen land, 5 lopens en 40 roeden, int Vinkel gelegen, oost Dirk van de Wetering, west weduwe Daniel Timmers, zuid wetering, noord het vinkel, waarde 110-0-0

-       7 hond hooiland, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 40-0-0

De overledene competeert hierin voor 6/20e deel = 45-0-0, 20e penn: 2-5-0.

Tekenen: Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 192 dd 25 januari 1775

Pieternel Jansen van Schijndel, vrouw van Joost van Boxtel, overleden en begraven Nuland op 23 december 1774, bezit:

-       huis en aangelegen land, 5 lopens en 40 roeden, int Vinkel gelegen, oost Dirk van de Wetering, west weduwe Daniel Timmers, zuid wetering, noord het vinkel, waarde 110-0-0

-       7 hond hooiland, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 40-0-0

De overledene competeert hierin voor 6/20e deel = 45-0-0, 20e penn: 2-5-0.

Joost van boxtel, huisman van de overledene.

Tekenen: Merk Joost van Boxel, Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 195 dd 22 februari 1775

Elisabeth weduwe Hendrik Wouters van Zutphen overleden Heeswijk begraven 11 februari 1775, bezit

-       ½ van 4 mergen hooiland int Sevenvierendeel, ene zijde het Smal Sevenvierendeel, andere zijde Juffr. Ruijs, ene eind de weduwe van de Ven, andere einde Agterdijck, waarde 195-0-0

-       1 mergen te langst overt Nuland, ene zijde Gerardus opt Hoog c.s., andere zijde Kerke goederen van Geffen, ene eind hoefdijck, andere eind de neeteringsgraaf,  waarde 80-0-0

Totaal 275-0-0. 20e penn: 13-15-0.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, Peeter van Boxtel, JA Esser.

Blz. 197 dd 31 mei 1775

De vrouw van Gerardus Hoefs overleden en begraven Nuland 30 maart 1775, bezit:

-       huis en aangelag groot 10 lopens en 40 roeden, oost de Heer van Nuland, west Heer Nagelmakers, zuid de straat, noord Heer van Nuland, waarde 525-0-0

-       perceel houtwas groot 10 roeden, oost het genoemde huis, west Heer Nagelmakers, zuid het genoemde huis, noord Nagelmakers, waarde 10-0-0

-       3 hont hooiland agter opt Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Corst Boumans, zuid den sloot, noord de Loopgraaff, waarde 36-0-0

Belast met een schepen gelofte van 300-0-0 van Peter van de Ven, verder een rente van 2-17-0 aan het geestelijk comptoir van het kwartier van Maaslant, in kapitaal 71-5-0, totale lasten 371-5-0, resteert 199-15-0

Tekenen: Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 200 dd 31 mei 1775

De vrouw van Gerardus Hoefs, overleden en begraven Nuland 30 maart 1775, bezit:

-       huis en aangelag groot 10 lopens en 40 roeden, oost de Heer van Nuland, west Heer Nagelmakers, zuid de straat, noord Heer van Nuland, waarde 525-0-0

-       perceel houtwas groot 10 roeden, oost het genoemde huis, west Heer Nagelmakers, zuid het genoemde huis, noord Nagelmakers, waarde 10-0-0

-       3 hont hooiland agter opt Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Corst Boumans, zuid den sloot, noord de Loopgraaff, waarde 36-0-0

Belast met een schepen gelofte van 300-0-0 van Peter van de Ven, verder een rente van 2-17-0 aan het geestelijk comptoir van het kwartier van Maaslant, in kapitaal 71-5-0, totale lasten 371-5-0, resteert 199-15-0, 20e penn: 9-19-12.

Gerardus Hoefs, huijsman van de overledene

Tekenen: Gerardus Hoefs, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 204 dd 31 mei 1775

Adriaan van der Ven, overleden en begraven Den Bosch 16 maart 1775, bezit:

-       huis en land groot 1 lopens en 33 roeden aan de Heerbaan, oost weduwe Cornelis van Gemonde, west de straat, zuid de Heerbaan, noord de weduwe Govers, waarde 300-0-0

-       6 lopens en 25 roeden teulland, gelegen alhier aant Vinkel, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west Wijnand Croon, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 160-0-0

-       47 roeden teulland gelegen aldaar, oost de eerdere percelen, west, zuid en noord de weduwe Govers, waarde 12-0-0

-       1 lopens en 6 roeden teulland, oost Wijnand Croon, west Gerardus van Weert, zuid Heerbaan, noord de vorige percelen, waarde 30-0-0

-       2 lopens en 13 roeden, oost het vorige perceel, west een vorige perceel, zuid Wijnand Croon, noord een vorig perceel.

-       6 lopens en 25 roeden teulland, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west eerdere percelen, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 180-0-0

-       0,5 mergen in de gemeene hoeve oost het Sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 25-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar. Oost het sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijck, waarde 55-0-0

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz. 209 dd 31 mei 1775

Adriaan van der Ven, overleden en begraven Den Bosch 16 maart 1775, bezit:

-       huis en land groot 1 lopens en 33 roeden aan de Heerbaan, oost weduwe Cornelis van Gemonde, west de straat, zuid de Heerbaan, noord de weduwe Govers, waarde 300-0-0

-       6 lopens en 25 roeden teulland, gelegen alhier aant Vinkel, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west Wijnand Croon, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 160-0-0

-       47 roeden teulland gelegen aldaar, oost de eerdere percelen, west, zuid en noord de weduwe Govers, waarde 12-0-0

-       1 lopens en 6 roeden teulland, oost Wijnand Croon, west Gerardus van Weert, zuid Heerbaan, noord de vorige percelen, waarde 30-0-0

-       2 lopens en 13 roeden, oost het vorige perceel, west een vorige perceel, zuid Wijnand Croon, noord een vorig perceel.

-       6 lopens en 25 roeden teulland, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west eerdere percelen, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 180-0-0

-       0,5 mergen in de gemeene hoeve oost het Sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 25-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar. Oost het sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijck, waarde 55-0-0

Totaal 857-0-0. Belast met 3 vaten rogge aan de armen alhier, in kapitaal 58-14-14. 2 zakken en 6 vaten rogge aan het Sieken Gasthuis te Den Bosch,  in kapitaal 429-13-12. Verder 5 vaten en 4 kannen rogge aan het geetselijk comptoir van het kwartier van Maasland, in kapitaal 104-3-6. Item 1 vat rogge in kapitaal 19-10-12. Verder een rente van 3-0-0 aan het Geefhuijs te Den Bosch in kapitaal 75-0-0. Totaal 626-19-12. Resteert 170-0-4.

Geurt van de Ven, broer en erfgenaam

Tekenen Geurt van der Ven, RA Wierdsma, Cornelis Geelings, Klaas Swanenberg. JA Esser, secr

 

Blz. 215 dd 10 juli 1775

Jacob Dirk Cremers, overleden op Batavia 20 mei 1774, brief van weduwe Batavia dd 24 oktober 1774, ontvangen 16 juni 1775 door Hendrik Kerkhof zijn gewesene voogd en voogd van zijn erfgenamen.

Taxatie van de erfsecretarij van Nuland ter waarde van 6500-0-0 en de erfvosterij ter waarde van  400-0-0. Beiden voor 1/8e deel = 862-10-0.

Samen 6900-0-0. Belast samen met de erfsecretarij en de erfvosterije van Rosmalen voor een bedrag van 4700-0-0.

Tekenen: RA wierdssma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 217 dd 21 augustus 1775

Geert van de Ven, overleden Nuland begraven 24 juli 1775, bezit:

-       huis en aangelegen land groot 7 lopens en 4 roeden, oost de kerkevoetpad, west een volgend perceel, zuid de straat en noord de santstraat, waarde 375-0-0

-       de huisplaats van jan van der horst, gelegen aldaar,m oost het vorige perceel, west Rudolf van Rijn, zuid het Ven, noord de straat, waarde 110-0-0

-       ½ in 1 lopens en 16 roeden in juffr. Elskenshof, met Hendrik Gerits gelegen aldaar, oost deze goederen, west Rudolph van Rijn, noord deze erve, waarde 20-0-0

-       5 lopens en 11 roeden, gelegen in Vinkel het land van Christoffel van Calthuijsen, oost Roelof van de Ven, zuid Willem Sassen, west de Romersteeg, noord de Gemeente, waarde 105-0-0

-       2,5 mergen binnenweij gelegen aldaar, oost Roelof van de Ven, west de steeg, waarde 50-0-0

-       Perceel houtwas, gelegen int Vinkel rontsomme de voogaande landerijen, waarde 30-0-0

-       8 hont hooiland midden opt Nuland, oost van Berkel, west Heer van Nuland, zuid de Weteringsggraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 125-0-0

-       4 hont hooiland gelegen opt Nuland, oost Baltus Langens, west Juffr. van Paulussen, zuid de poldersloot, noord den Hoefdijk, waarde 50-0-0

-       ½ in 1 lopens en 16 roeden in elskenhof belend als voor, waarde 20-0-0

-       4 hond voor en midden opt Nuland, oost Heer van Nuland, west Sijmen Wolfs, zuid de Weteringsgraaf, noord de poldersloot, waarde 65-0-0

Percelen zijn belast met

-       6 vat rogge aan comptoir van de Heer Kempenaar in kapitaal 117-3-12

-       3-0-0 aan blok vant Hintamereind, in kapitaal 75-0-0

-       Gewinschijns van 12 stuijvers en 8 penningen aan de domeijnen van Brabant in kapitaal 15-12-8

-       Rente van 0-14-0 aan Meelmans Gasthuis te Den Bosch in kapitaal 17-10-0

-       Kapitaal van 150-0-0 aan Godefridus Spierings als in huwelijk hebbende Netta van Velp.

Totaal 375-6-4, resteert 574-13-12.

Hierin competeert de overleden voor de ½ = 287-6-14. 20e penn: 14-7-6.

Tekenen: RA wierdssma, Cornelis Geelings Peeter van Boxtel, JA Esser.

 

Blz. 223 dd

Geert van de Ven, overleden Nuland begraven 24 juli 1775, bezit

Onder Geffen:

-       2 lopens en 40 roeden teulland in de Keelcamp, waarde 104-0-0

Onder Rosmalen:

-       perceel hooiland, in de hoeve aldaar, waarde 10-0-0

Onder Nuland

-       huis en aangelegen land groot 7 lopens en 4 roeden, oost de kerkevoetpad, west een volgend perceel, zuid de straat en noord de santstraat, waarde 375-0-0

-       de huisplaats van jan van der horst, gelegen aldaar,m oost het vorige perceel, west Rudolf van Rijn, zuid het Ven, noord de straat, waarde 110-0-0

-       ½ in 1 lopens en 16 roeden in juffr. Elskenshof, met Hendrik Gerits gelegen aldaar, oost deze goederen, west Rudolph van Rijn, noord deze erve, waarde 20-0-0

-       5 lopens en 11 roeden, gelegen in Vinkel het land van Christoffel van Calthuijsen, oost Roelof van de Ven, zuid Willem Sassen, west de Romersteeg, noord de Gemeente, waarde 105-0-0

-       2,5 mergen binnenweij gelegen aldaar, oost Roelof van de Ven, west de steeg, waarde 50-0-0

-       Perceel houtwas, gelegen int Vinkel rontsomme

 

Akte eindigt ineens 

EINDE

RA Nuland 101 collaterale successie 1747  - 1768

 

Blz. 1 dd 10 november 1747

Weduwe Jan Cornelisse, overleden Geffen 30 september 1747, bezit te Nuland

-       ½ van een ledige huisplaats groot int geheel 1 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van Geurt Sigmans, zuijd Juffr. De Booij, noord de gemeene straat, waarde 25-0-0

Tekent Willem Aenhuijs, officier.

 

Blz. 3 dd 30 november 1747

Jan Aent Hoogh, overleden Geffen 18 oktober 1747, bezit te Nuland

-       Huis en aangelag, groot 9 lopens en 27 roeden aan Boschstraatje, oost erfgenamen Corstiaan van gogh, west Gijsbert Ruijs, zuid de gemeene straat, noord het Boschstraatje, waarde 690-0-0. Belast met rente van 1-15-0 aan de Armen van Nuland, in kapitaal 43-15-0, resteert 646-15-0

-       4 lopens en 5 roeden teulland, gelegen als voor, oost Joost Hannegraaf, west de erfgenamen Corstiaan van Gogh, zuid en noord de straat, waarde 125-0-0. Beslast met een 1/3 pacht in 8-0-0 aan het geestelijke comptoir van Tengnagel, doende 2-13-8. Verder aan de beurze 1/3 deel zijn 6-8-0 zijnde 2-10-0, doende samen in kapitaal 120-0-0, resteert 5-0-0

-       3 lopens en 9 roeden teulland, gelegen als voor, oost Lambert Seepen, west Joost Hannegraaf, zuid de gemeene straat, noord het gemeents zaaijland, waarde 65-0-0

-       2 mergen hooiland, gelegen alhier ter plaatse de Hogen weg, met nog 2 hont van de pastorije, oost het gemeene land, west Treijntje Peters aant Hoog, zuid het Bosstraatje, noord de Neeteringsgraaf, waarde 225-0-0

-       1 mergen voor en midden opt Nuland, oost St Anthonis Gilde, zuid de Neeteringsgraaf, west Gijsbert de Wert, noord het Achterst Nuland, waarde 110-0-0

-       4 hond hooiland opt Achterst Nuland, oost Jan van Kilsdonk, west Gijsbert de Wert, zuid de neeteringsgraaf, waarde 110-0-0

-       2 hont hooi land voor opt Nuland, oost de weduwe Jan de Wert, west Maria Quacq, zuid de Neeteringsgraaf, noord de Wetering, waarde 72-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen te langst overt Nuland, oost Peter van de Ven, west de weduwe Jan de Wert, zuid de Neeteringsgraaf, noord de hoefdijck, waarde 60-0-0

-       14 hont hooiiland in de gemeene hoeve oost Hendrik Gerrit Bosch, west Corstiaen Beijvelt, zuid hoefdijck, noord de Agterdijk, waarde 28-0-0

-       4 mergen hooiland genaamd ter plaats de Hoog Donk, oost de erfgenamen Marte de Kort, west Heer Aenhuijs, zuid Johannes van Rosmalen, noord de Hoefdijck, waarde 90-0-0

-       1 hont hooiland gelegen als voor, oost Kostiaan Beijvelt, west de weduwe Jan de Wert, zuid het gemeene stuck, noord de Weeteringgraaf, waarde 4-0-0

Totaal 1415-5-0

Tekent Willem Aenhuis, officier.

veel meer . >1300-0-0

 

Blz. 12 dd 31 januari 1748

Toomas Hannegraaf overleden Nuland 28 december 1747, bezit alhier

-       1/2 van een huis aan de wolfsdijk, oost Gijsbert Ruijs, west Gijsbert Spierings, zuid en noord de gemeene straat, waarde 225-0-0. Belast met een half vat rogge aan het Geefhuijs te Den Bosch in kapitaal: 78-2-8, resteert 146-17-8

-       ½ van perceel teulland, groot 1 lopens en 23 roeden gelegen in het Conijnshol, oost Neesque van Boxtel,  west de gemeene straat, zuid Gerrit van Gogh, noord Joost Hannegraaf, waarde 25-0-0


Erfgenaam: Antony Hannegraaf, broer van de overledene

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert van Kreij, Adrijaen Willems van Creij.

 

Blz. 16 dd 31 januari 1748

Jan Geerit Geerlings, overleden Nuland 30 december 1747, bezit

-       ¼ deel in 5 hont hooiland, genaamd het Hoeckampken, gelegen, oost Kepkensdonkdijk, west de erfgenamen Jan Joosten de Cort, zuid erfgenamen Heer de Booij, noord den Hoefdijck, waarde 20-0-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert van Kreij, Adrijaen Willems van Creij.

 

Blz. 18 dd

Jan Geerit Geerlings, overleden Nuland 30 december 1747, bezit

Onder Kessel;

-       ¼ deel in perceel gelegen in de agterste Luijckens, groot 4 hont, waarde 45-0-0

Onder Nuland:

-       ¼ deel in 5 hont hooiland, genaamd het Hoeckampken, gelegen, oost Kepkensdonkdijk, west de erfgenamen Jan Joosten de Cort, zuid erfgenamen Heer de Booij, noord den Hoefdijck, waarde 20-0-0

Marcelis Quack is voogd van de overledene. Niet getekend

 

Blz. 21 dd 10 mei 1749

De erfgenamen van Jan aent Hoogh doen een vrijwillige gifte aan de huisarmen van Geffen, taxatie van het goed:

-       1 mergen gelegen op de Hoge Donck , oost erfgenamen Willem Joost de Cort, west Heer Willem Aenhuijs, zuid de erfgenamen Jan aant Hoog, waarde 50-0-0

-       1 mergen gelegen te langst overt Nuland, oost Peter van de Ven, west de weduwe Jan de Wert, zuid de neteringsgrsaaf, noord de Hoefdijck, waarde 90-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Adriaen Willems van Creij, Jacobus Langens, Jacob Dirk Cremers, secr

 

Blz. 23 dd 11 maart 1750

Hr Maximilian Antoin Barron de Gestel, overleden Den Bosch 12 februari 1750, bezit te Nuland:

-       ½ in een huis ofte hoeve met landerijen,  groot 8 lopens, oost de eijgenaar, west Corstiaan Beijvelt, zuid den Somerdijck, noord den Eijgenaar, waarde 312-10-0

-       ½ in een perceel bij het huis gelegen, oost en noord de eijgenaar, west Zeger van de Poel, zuid Corstiaen Beijvelt, waarde 75-0-0

-        ½ in 9 lopesn en 22 roeden genaaamd de Heuvelcamp, oost en west de eijgenaar, zuid Jan Wolfs, noord de Santstraat, waarde 190-0-0

-       ½ in een Perceel land gelegen als voor, oost en west het vorige en komende perceel, zuid …., noord de Heer van Nuland, waarde 45-0-0

-       ½ in een een hofken groot 23 roeden, oost, west en zuidwaarts de eijgenaar, noord de Heer van Nuland, waarde 55-0-0. Belast met de 1/32 van een rente van 0-14-0 aan de Armen van nuland, in kapitaal 8-15-0, resteert 46-5-0

-       ½ in 13 hont hooiland gelegen over den Hogenweg, oost erfgenamen Mevrouw Plenus, west Corstiaen Beijvelt, zuid den Hoogenweg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 150-0-0

-       ½ in 2 morgen, een weijcamp genaamd den Hasencampen gelegen  in de Polsbroeck, oost, west, zuid en noord de Eijgenaar, waarde 125-0-0. Belast met een rente van 6-0-0 aan het Geefhuijs te Den Bosch, in kapitaal voor de helft 75-0-0, resteert 50-0-0

-       ½ in een perceel teulland, genaamd het eusel achter het slotje omringd door de eijgenaar, waarde 25-0-0

-       ½ in een steene huijske of slotje met den hof en bogaart, , oost de weduwe Paulus Govers, west, zuid en noord de eijgenaar, waarde 165-0-0

Tekenen:Willem Aenhuis, Gijsbert van Creij, Jacobus Langens, JD Cremers, secr.

 

Blz 32. dd 13 mei 1752

Maria Michielse van der Putten, huisvrouw van Aert Arien van Geffen, overleden Hees 21 januari 1752, bezit te Nuland

-       1/3 deel in 4 hont hooiland, op het middelst Nuland, oost Joost van de Goor, west Adriaan van alst, zuid en noord Hendrik van de Ven, waarde 36-0-0

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven.

 

RA Nuland 101 - Blz 34. dd 6 november 1752

Heer Johan de Hee, overleden Berlicum 2 oktober 1752, bezit te Nuland

-       hoeve en aangelegen landerijen op het vinckel, groot 16 lopens en 3 roeden, oost de straat, west Hendrik van de Ven, zuid Heer van Engele, noord het vinckel, waarde 1800-0-0

-       5 lopens en 18 roeden teulland gelegen als voor, genaamd Agter den Els, omringd door de eigenaar, waarde 450-0-0

-       1 lopens en 8 roeden genaamd de Clavervelden, omringd door de eijgenaar, waarde 110-0-0

-       3 lopens en 3 roeden teulland, genaamd de Broekhoeipen, oost, west en zuid de eigenaar, noord het Vinckel, waarde 250-0-0

-       5 lopens en 5 roeden, teulland ter plaatse genaamd Op de Doncken,  oost, west en noord Jan Lambers, zuid Lambert van Rooij, waarde 350-0-0

-       Perceel teulland genaamd "het land in de hoef", oost, west en noord de eijgenaar, noord Willem Vorstenbosch, waarde 350-0-0

-       4 lopens en 34 roeden aldaar genaamd den Garstakker, oost, west en zuid Heer Costerius, noord de straat, waarde 250-0-0

-       Perceel teulland gelegen als voor genaamd "in den hoef" groot 5 lopens en 13 roeden, oost Adriaan van Alst, west Heer Costerius, zuid de Vinkelse Wetering, noord de gemeente van Geffen, waarde 350-0-0

-       12 mergen gelegen aldaar genaamd de Binnenweij, oost en noord de Geffense Gemeente, west de Weerscheut, zuid Adriaan van Alst, waarde 300-0-0

-       2 mergen hooiiland in de Corte Hoeve, oost Heer van der Meulen, west Heer Costerius, zuid Lambert Weijgergangs, noord Heer Meijer, waarde 125-0-0

-       7,5 hont hooiland in de gemeene hoeve oost Heer van der Meulen, west Kerk van Geffen, zuid de Hoefdijck, noord den Agterdijck, waarde 70-0-0

-       1 mergen inde gemeen Hoeve, oost en west Maria Aant Hoog, zuid de Hoefdijk, noord den Agterdijck, waarde 50-0-0

-       1 mergen in de lange hoeve, oost Jan Wolfs, west Heer Cassemajoor, zuid de Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 50-0-0

Goederen belast met 1-15-1 aan het comptoir van de domijnen van brabant, in kapitaal 43-16-9, en 0-6-0 aan de Kerk van Geffen in Kapitaal 7-10-0, totaal 51-6-9, resteert 4453-13-7

Tekenen Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz.  41 dd 8 december 1752

Hendrik de Cort, overleden te Grave, 9 november 1752, bezit te Nuland:

-       ½ in een perseel teulland groot 3/7/8? Lopens en 9 roeden genaamd Hansenhoef, oost Lambert Weijgergangs, west Adriaan Hannegraaf, zuid het gemene land, noord het Rooijland, waarde 57-10-0. Belast met 0-3-6 chijns, aan het chijnsboek van Mevrouw Gistel, in kapitaal 2-2-3, resteert 55-7-13

-       ½ in een 1 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost Jacob Ariens van Gogh, west St Anthonis Gilde, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 78-0-0

-       ½ in 4 hont hooiland gelegen opt Nuland, oost Sijmen Bosch, west de erfgenamen Corstiaen Beijvelt, zuid de Neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 90-0-0

-       ½ van een Perceel hooiland, groot 2 hont gelegen als voor opt Nuland, oost Schalk van de Ven, west Maria Quacq, zuid de Wetering, noord het Weteringske, waarde 65-0-0

-       ½ van 14 hont hooiland, in de gemeene hoeve oost Hendrik Janse Spierings, west erfgenamen Corstieaen Bijvelt, zuid den Hoefdijk, noord Agterdijck, waarde 65-0-0

-       !/2 in 1 hont hooiland, gelegen over den hoogen weg, oost Gerrit van Gogh, west Cobus Langens, zuid den Hogenweg, noord de neeteringsgraaf, waarde 8-0-0

Tekenen Willem Aenhuijs, Jan Wolfs

 

Blz. 46 dd 28 februari 1753

Jan Tomas Strick, overleden Hees 14 januari 1753, bezit te Nuland

-       3 hont hooiland, gelegen achter op Nuland, oost Heer Meijer, west Adriaan van Alst, Zuid het Middelst Nuland, noord de hoefgraaf,  waarde 40-0-0

Willem Tomas Strick als erfgenaam.

Tekenen: Willem Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven

 

Blz. 49 dd 13 februari  1753

Maria Jan Potters, overleden Schijndel 9 januari 1753, bezit te Nuland

-       ½ in een perceel hooiiland, ongedeeld, groot ca 2 karre hooi, oost Sijmen van de Wetering, west de weduwe van de Reijt, zuid de weduwe Dorelijers, waarde 12-0-0

Tekenen: Jan Wolfs, president schepen en loco officier, Peter van de Ven, Adriaan Verstegen.

 

Blz. 51 dd 29 maart 1753

juffr Maria Anna van Boxtel, overleden Den Bosch , begraven 22 februari 1753, bezit te Nuland

- ½ in 1/6 deel van de Nulandse straattiende waarde 750-0-0

Tekenen Jan Wols, Peeter van de Ven

 

RA Nuland 101 - Blz. 53 dd 2 oktober 1753

Jan van Loon, overleden Nuland 16 augustus 1753, bezit alhier

-       ¼ deel in ½ van perceel hooiland groot int geheel 2,5 morgen, in de Corte Hoeve gelegen, oost Heer Meijer, west Adriaan Hannegraaf, zuid gemeene land, noord den agterdijck, waarde 12-10-0

-       ¼ deel in 2 lopens teulland van ouds genaamd Peter Steijne Hofken, oost Adriaan van Schijndel, west Heer van Nuland, zuid Heer van Nuland, noord de Somerdijck, waarde 30-0-0

-       ¼ deel in 2 lopens en 33 roeden teulland gelegen als voor, beneffens Coudewaters land, oost Jan Philipse, west Jan Teijsse van Creij c.s., zuid gemeene straat, noord de weduwe Govers, waarde 40-0-0

-       ¼ deel in 10,5 hont hooiland, int Sevenvierendeel, oost Hendrik van Vugt, west Hendrik van der Ven c.s., zuid de Hoefdijck, noord Juffr. Ruijs, waarde 50-0-0

-       ¼ deel in 4 hont hooiland gelegen als voor op het middelst Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hendrik Hanegraaf, zuid Maria Quacq, noord het Agterst Nuland, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland, gelegen als voor Agter opt Nuland, oost Juffr. Ermers, west Maria Quacq, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt Nuland, oost een volgend perceel, west Dirk Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel in 3 hont hooiland, gelegen als voor voor en midden opt Nuland, oost Willem Vorstenbosch, west een vorig perceel, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 10-0-0

Tekenen Jan Wolfs, Peeter van de Ven

 

RA Nuland 101, collaterale successie, blz. 59 dd 3 oktober 1753

Jan van Loon, overleden Nuland 16 augustus 1753, bezit alhier

Onder Geffen

-       1/4e deel in 2 lopens en 16 roeden teulland gelegen te Vinkel, waarde 7-10-0

Onder Nuland

-       ¼ deel in ½ van perceel hooiland groot int geheel 2,5 morgen, in de Corte Hoeve gelegen, oost Heer Meijer, west Adriaan Hannegraaf, zuid gemeene land, noord den agterdijck, waarde 12-10-0

-       ¼ deel in 2 lopens teulland van ouds genaamd Peter Steijne Hofken, oost Adriaan van Schijndel, west Heer van Nuland, zuid Heer van Nuland, noord de Somerdijck, waarde 30-0-0

-       ¼ deel in 2 lopens en 33 roeden teulland gelegen als voor, beneffens Coudewaters land, oost Jan Philipse, west Jan Teijsse van Creij c.s., zuid gemeene straat, noord de weduwe Govers, waarde 40-0-0

-       ¼ deel in 10,5 hont hooiland, int Sevenvierendeel, oost Hendrik van Vugt, west Hendrik van der Ven c.s., zuid de Hoefdijck, noord Juffr. Ruijs, waarde 50-0-0

-       ¼ deel in 4 hont hooiland gelegen als voor op het middelst Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hendrik Hanegraaf, zuid Maria Quacq, noord het Agterst Nuland, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland, gelegen als voor Agter opt Nuland, oost Juffr. Ermers, west Maria Quacq, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel van 1 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt Nuland, oost een volgend perceel, west Dirk Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefgraaf, waarde 20-0-0

-       ¼ deel in 3 hont hooiland, gelegen als voor voor en midden opt Nuland, oost Willem Vorstenbosch, west een vorig perceel, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 10-0-0

Totaal 210-0-0. 20e penn: 20-10-0

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven

 

Blz. 65 dd 4 januari 1754

Hendrik Gerrit Bosch, overleden Nuland 17 november 1753, bezit aldaar

-       8 lopens en 12 roeden teulland, gelegen neffens de Santstraat, oost de erfgenamen Corstiaen Beijvelt, west Sijmen Bosch, zuid Paulus Govers, noord den Houtwas, waarde 400-0-0

-       Den houtwas rontom het vorige perceel, waarde 20-0-0

-       4 hont hooiland, Agter opt Nuland gelegen, oost Juffr. Abangelis, west ….., zuid den Agterste Graaf, noord den Hoefgraaf, waarde 50-0-0

Totaal 470-0-0, belast met een gereduceerde rogpacht te betalen met 3-0-0 aan het geestelijk comptoir van Tengnagel in kapitaal 75-0-0, verder een coornpacht van 6,5 vat rogge aan het ggeestelijk komptoir van de Heer Kempenaar, in kapitaal 126-19-2, een nabuurchijns van 0-2-10 in kapitaal 3-5-10. Verder een kapitaal van 160-0-0 sijnde een schepen schuldbrief of realisatie aan de weduwe van Lodewicus Mosselvelt,in totaal 365-4-12, resteert 104-15-4.

Lijsbet Jans Quack, als weduwe en erfgename.

Tekenen: Jan Wolfs en Peter van de Ven.

 

 

Blz. 71 dd 2 april 1754

Harske weduwe Jan Hendrik Spierings, overleden 15 februari 1754 te Nuland, bezit:

-       3 lopens en 10 roeden gelegen aan de reijd, oost Bastiaan Wolfs, west Jan Wolfs, zuid de Reijt, noord de Heijde, waarde 200-0-0

-       Zijn houtwas aldaar gelegen omringt als vorige perceel, waarde 40-0-0

-       1 mergen hooiland op het Achterst Nuland, oost Adriaan van Alst, west erfgenamen Cremers, zuid het Middelst Nuland, noord Hoefgraaf, waarde 110-0-0

Jan Tijsse van Creij als neef en een der erfgenamen verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen Jan Wolfs president en loco officier, Hendrik Meijers, Peeter van de Ven.

 

Blz. 75 dd 12 augustus 1754

Johannes Jansen van Rosmalen, taxatie van zijn goederen te Nuland

-       3,5 mergen hooiland gelegen op de Doncke, oost Juffr. de Waal, west Heer van Nuland, zuid Hendrik van der Ven, noord Kerk van Geffen, waarde 150-0-0, belast met een kapitaal van 150-0-0 door Willem de Cort, op 6 april 1750. Verder op 13  maart 1752 met een kapitaal van 150-0-0. Totaal 450-0-0.

Tekenen: Jan Wolfs president en loco officier

 

Blz. 77 dd 27 november 1754

Jan Hendrickx, begraven Nistelrode 4 oktober 1754, bezit alhier

-       ½ mergen hooiland in de benedenste Gemeene hoeve, oost den Kesselschen Nieuwendijk, west het gemeene land, zuid Adriaan van …., noord den Agterdijk, waarde 30-0-0

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan Verstegen.

 

Blz. 79 dd 30 juli 1755

Jan van der Aa, overleden en begraven Nuland 9 juni 1755, bezit alhier

-       ½ in een huis en land neffen het bosken op de Donken, oost Dirk…… (niet ingevuld), west Jan Claas Verstegen, zuid de Wetering, noord Adriaan van der Aalst, waarde 175-0-0

-       ½ in 2 lopens teulland genaamd de Geerkamp, oost het Kempke, west de straat, zuid het vorige perceel, noord Lambert van Rooij, waarde 60-0-0

Belast met de ½ van eem kapitaal van 500-0-0, aan Mej. Catharina Bruinings, volgens schepen schuld brief te Nuland dd 28 september 1752, waarde 250-0-0

Tekenen Jan Wolfs president en loco officier, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij.

 

RA Nuland 101 - Blz. 83 dd 15 december 1755

Juffr Anna Barbara Costerius, overleden te Weert den 9 november 1755, bezit alhier

-       hoeve 6 lopens en 2 roe op het vinckel, met zijn houtwas, oost Toon Vorstenbosch, zuid de straat, west Adriaan van der Alst, noord Heer Costerius, waarde  600-0-0

-       4 lopens en 46 roeden teulland gelegen als voor, oost Lambert van Rooij, west Heer Suijskens, zuid Heer Costerius, noord de heijde, waarde 175-0-0

-       2 lopens en 14 roeden teulland genaamd het Akkerken, met zijn houtwas, oost Adriaan van Alst, west Heer Suijskens, zuid de Wetering, noord de heijde van Geffen, waarde 200-0-0

-       2 lopens en 14 roeden teulland, met zijne houtwas, gelegen als voor, zelfde ringenoten als vorige perceel, waarde 125-0-0

-       48,5 roeden teulland genaamd in den Heijcamp, gelegen als voor, zelfde ringenoten als voor, waarde 25-0-0

-       ½ mergen voor opt Nuland, oost Johan Versteegen, zuid het Geefhuijs tot Den Bosch, west de Neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 150-0-0

-       8 hont te langst overt Nuland, oost Zeger van der Poel, west Heer Meijer, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefgraaf, waarde 175-0-0

-       1 mergen hooiland, achter opt Nuland, oost Gerrit van gogh, west Hendricus Spierings, zuid den Agterdijck, noord Hoefgraaf, waarde 50-0-0

-       Den houtwas en binneweij groot 1 mergen en 1,5 hont in het Vinckel gelegen, oost het HeesVinckel, west Heer Suijskens, zuid Heer Costerius, noord de eijgenaar, waarde 50-0-0.

Belast met een chijns aan de domeijnen van Brabant, groot 12,5 stuijvers, in kapitaal 15-12-0, resteert totaal 1534-7-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 89 dd 25 februari  1756.

Cornelia Tijsse van der Alstvoort, overleden Geffen, bezit alhier:

-       1 mergen hooiland int sevenvierendeel, oost erfgenamen Jan van Loon, west Juffr. de Waal, zuid Hendrik van den Ven, noord Peeter van der Ven, waarde 120-0-0.

Tekenen: Jan Wolfs president loco officier, Peeter vd Ven, Francis Ploegmakers, JD Cremers.

 

Blz. 91 dd 25 februari 1756

Jan van Os, overleden Maren 6 februari 1756, bezit:

-       8 hont hooiland, te langst overt Nuland, waarde 150-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 93 dd 16 juni 1756

Christoffel van Heumen overleden Den Bosch 8 mei 1756  en Hermina van Heumen , huisvrouw van Cornelis van Wermont begraven 21 mei 1756, bezitten te Nuland:

-       4 lopens en 44 roeden teulland op de Ackers, oost Hendrik van de Ven, west een steegje, zuid Hendrik van der Ven, noord de gemeene straat, waarde 250-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 95 dd 4 september 1756

Amerens Gerrit Bastiaens overleden Nuland 29 juni 1756, bezit aldaar

-       2/3e deel in huis en land, groot 2 lopens 42 roeden aan de Nulandse straat, oost Hendrik van der Ven, west en noord de weduwe van Loon, zuid de Nulandse straat, waarde 200-0-0. Belast met 2/3 deel in een rente van 3-0-0 aan het geestelijk comptoir van de Heer Tengnagel, in kapitaal 50-0-0. Verder een 2/3 deel in een  kapitaal som van  150-0-0, dus 100-0-0 aan de Heer de Hee,

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 99 dd 26 juni 1757

Catharina Langens, overleden Nuland 14 januari 1757, bezit aldaar

-       5 lopens en 5 roeden teulland, gelegen aan de heijde, oost de arfgenamen van Adriaan Tijsse van Creij, west de erfgenamen Peter aant Hoog, zuid het Heijke, noord het volgen perceel, waarde 225-0-0

-       4 lopens en 44 roeden gelegen als voor, oost de erfgenamen Peter aant Hoog, west Adriaan willems van Creij, zuid het vorige perceel, noord mevrouw Ducastel, waarde 225-0-0.

Belast met een rente van 1-10-0 aan het weeshuisj tot Den Bosch, en een rente van 0-1-0 aan de armen van Nuland, 0-0-4 nabuerchijns aan de borgemeesters alhier., totaal in kapitaal 39-1-4.

Resteert 420-18-12.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

 

Blz. 102 dd

Catharina Langens , overleden Nuland 14 januari 1757, bezit aldaar

Onder rosmalen:

-       perceel hooiland,  groot 1,5 mergen,  acte stop ineens en gaat over in:

 

akte 31 januari 1748

Tekenen: W Aenhuijs, Adrijaen Willems van Creij, Gijsbert van Kraij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 104 dd 27 maart 1748   (!!)

Johan Maas overleden Nunen 5 maart 1748, bezit te Nuland  

-       ¼ deel in een huis en land, groot 9 lopens 27 roeden te Nuland aan het Bos straatje, oost de erfgenamen Corstiaan van Gogh, west Gijsbert Ruijs, zuid de gemeene straat, noord de Bosstraatje, waarde 172-10-0, Belast met een rente van 1-15-0 aan de armen van Nuland, in kapitaal 43-0-0, hiervan 1/4 e deel = 10-18-18, resteert 161-11-4

-       1/4e deel in 4 lopens en 5 roeden teulland gelegen als voor, oost Joost Hannegraaf, west de erfgenamen Corstiaan van Gogh, zuid en noord de straat, waarde 31-5-0. Belast met 1/3e deel in een rente van 8-0-0 aan rentmeester Tengnagel, sijnde 2-13-8, en 1/3e deel in een rente van 6-8-0 aan de Beurse, sijnde 2-2-10, samen 4-16-2 in kapitaal 120-0-0, waarin de overledene 1/4e deel = 30-0-0 competeert. Resteert 0-15-0

-       1/4e deel in 3 lopens en 9 roeden teulland gelegen als voor, oost Lambert Seepe, west Joost Hannegraaf, zuid de gemeene straat, noord het gemeene saaijland, waarde 16-5-0

-       1/4e deel in 2 mergen hooiland aan den Hogen weg, met nog 2 hont van de pastorije, oost het gemeene land, west trijntje Peters aant Hoog, zuid Bosstraatje, noord neeteringsgraaf, waarde 56-5-0

-       1/4e deel in 1 mergen voor ene midden opt Nuland, oost Antonius Gilde, west Claas Versteege, zuid de neeteringsgraaf, noord het achterst Nuland, waarde 27-10-0

-       1/4e deel in 4 hont hooiland op het voorst Nuland, oost Jan van Kilsdonk, west Gijsbert de Wert, zuid neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 27-10-0

-       ¼ deel in 2 hont hooiland op het voorst Nuland, oost de weduwe Jan de Wert, west Maria Quacq, zuid de neteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 18-0-0

-       ¼ deel in 1 mergen hooiland te langst overt Nuland gelegen, oost Peter van de Ven, west de weduwe Jan de Wert, zuid de neeteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 15-0-0

-       ¼ deel in 14 hont hooiland in de gemeene hoeve, oost het groot gasthuijs, west Costiaan Beijvelt, zuid den Hoefdijk, noord den agterdijck, waarde 7-0-0

-       ¼ deel in 4 mergen hooiland op de Hoge Donck, oost de erfgenamen Willem de Cort, west Heer Aanhuijs, zuid Johannes van Rosmalen, noord den Hoefdijck, waarde 22-10-0

-       ¼ deel in 1 hont hooiland gelegen als voor, oost Corstiaan Beijvelt, west de weduwe Jan de Wert, zuid het gemeene stuck, noord de neteringsgraaf, waarde 1-0-0

-       1/4e deel in huis en aangelag, groot 1 lopens en 15 roeden, aan de Wolfsdijck, oost Gijsbert Ruijs, west Gijsbert Spierings, zuid en noord de gemeene straat, waarde =  1/4e deel van 225-0-0

-       ½ van 1 lopens en 23 roeden teulland, in het conijnshol, oost Neesque van Boxtel, west de gemeene straat, zuid Gerrit van Gogh, noord Joost Hannegraaf, waarde 12-10-0

-       De ½ in 41 roeije land genaamd den Asberg, Zeger van der Poel, zuid de gemeene straat, noord de Heer Gestel, waarde 15-0-0

Het voorgaande huis is belast met de ½ van een halve zak rogge aan den Heijligen Geest te Den Bosch, in kapitaal 39-1-4

-       ½ in 2 mergen hooiland gelegan aan de Kerkdijk, oost Corstiaan Beijvelt, west den Kerkdijk, zuid Maria aant Hoog, noord Willem de Kort, waarde 112-10-0

-       ½ in 4 hont hooiland gelegen voor opt Nuland, oost Hendrick Bosch, west erfgenamen Jan aant Hoog, zuid de neteringsgraaf, noord de wetering, waarde 112-10-0

-       ½ deel in 2 mergen en 5 hont aan de Nulandse straat, oost Mevrouw Plenus, west Corstiaan Bijvelt, zuid de gemeene straat, noord het Bosstraatje, waarde 112-10-0

Totaal 791-15-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert van Kraij, Adriaan Willems van Creij.

 

Blz. 119 dd 20 april 1748

Elisabeth Gerrit Bastiaens overleden Nuland 1 februari 1748, bezit alhier

-       1/3e deel in huis en land groot 2 lopens 42 roeden, oost Hendrik van der Ven, west Jan Willems van Loon, zuid de gemeene straat, noord Jan van Loon, waarde 92-0-0. Belast met een rente van 6-0-0 aan Tengangel, en een rente van 3-0-0 aan de Heer de Hee, in kapitaal een som van 225-0-0, daarvan 1/3e deel = 75-0-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert van Kraij, Adriaan Willems van Creij.

 

Blz. 121 dd 23 april 1748

Elisabet Gerrit Bastiaans, overleden Nuland 1 februari 1748, bezit

Onder Hees:

-       5 hont hooiland, waarde 16-0-0

-       2 lange roede hooiland, waarde 10-0-0

Onder Nuland:

-       - 1/3e deel in huis en land groot 2 lopens 42 roeden, oost Hendrik van der Ven, west Jan Willems van Loon, zuid de gemeene straat, noord Jan van Loon, waarde 92-0-0. Belast met een rente van 6-0-0 aan Tengangel, en een rente van 3-0-0 aan de Heer de Hee, in kapitaal een som van 225-0-0, daarvan 1/3e deel = 75-0-0.

Erfgenaam Emerens Geerit Bastiaans

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert van Kraij, Adriaan Willems van Creij.

 

Blz. 125 dd 5 augustus 1748

Jan Cornelisse van Uden overleden Geffen 21 juni 1748

-       1/2 van een ledige huisplaats groot 1 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen Geurt Sigmans, zuid Juffr. de Booij, noord de gemeene straat, waarde 37-10-0

Niet getekend.

 

blz 127 dd 14 december 1762  !!!!

halverwege een acte???

neef Paulus van Grinsven en een der erfgenamen.

Tekenen: Jacobus Langens, Hendrik van Berkel,

 

Blz. 128 dd 16 december 1762 !!!

Antony van Grinsven, overleden Den Bosch 30 november 1762, bezit:

-       ¾ deel in een perceel hooiland, groot 1 mergen, in de gemeene hoeve, oost Job Wouter Baars, west Jan dirk Jacobs, zuid den hoefdijk, noord den agterdijk, waarde 36-0-0

-       ½  in 2 lopens en 27 roeden teulland, oost, west en noord de erfgenamen Peter van der Pol, zuid de straat,  waarde 56-5-0

Tekenen: Jacobus Langens en Gerit van Gogh.

 

Blz. 131 dd 31 december 1762

Juffr. Maria Allegonda Suijskens, overleden Den Bosch 30 november 1762

-       een hoeve bestaande in huisjinge, stallinge, schuur, karhuijs, groot 38 lopens en 2 roeden, genaamd de Molengraafse Hoeve, oost Jan Joost Hannegraaf, west Jan Wolfs c.s., zuid de gemeene straat, noord Heer de Goeth c.s., waarde 2250-0-0

-       4 mergen weiland, gelegen als voor, in de genoemde hoeve gelegen, waarde 225-0-0.

Tekenen Jacobus Langens, Hendrik van Bakel.

 

RA Nuland 101 - Blz. 134 dd 18 juni 1763.

Bartel van der Biesen, overleden Dinther 6 juni 1763, bezit:

- afgebrandde huisplaats, groot 4 lopens 25 roeijen op het Vinkel, oost Arjaan van Aalst,  suijd: Lambert van Rooij, noord: de straat, waarde 230-0-0.

- 1/2 van een perceel land, groot 6 lopens, 13 roeden  aldaar gelegen "in den heijcamp"

oost: Tijs van Craij, zuid: Lambert van Rooij, west: dhr van Engelen, noord: erfgenamen mevrouw van den Berg, waarde 125-0-0

- een perceel groot 3 lopens, genaamd "de streepen" en het land in het Bosch, gelegen alhier, oost: Piet van Venrooij, west: Augustinus van der Aa, zuid: de weteringh, noord: Willem Vorstenbosch, waarde 130-0-0

Totaal 485-0-0.

Hieruit een coornpacht van  twee vat jaarlijks aan Tengnagel in kapitaal 39-1-4, en twee vat rogge aan armen van nieuwland waarde 39-1-4, resteert 406-12-8

Tekenen: W Aenhuijs, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 136 dd 18 juni 1763

Jan Roelof Bevers, begraven Nistelrode 19 mei 1763, bezit:

-       ½ mergen in 1,5 mergen in de gemeene hoeve, oost den Armen van Geffen, west Aart van Grinsven c.s., zuid Adriaan van Creij, noord den Agterdijck, waarde 30-0-0, belast met een rente van  1-2-8 aan Tengnagel, in kapitaal 28-2-8.

Resteert 1-17-8.

Tekenen: W Aenhuijs, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 138 dd 6 juli 1763.

Bartel van der Biesen, overleden Dinther 6 juni 1763, bezit:

Onder Nuland:

- afgebrandde huisplaats, groot 4 lopens 25 roeijen op het Vinkel, oost Arjaan van Aalst,  suijd: Lambert van Rooij, noord: de straat, waarde 230-0-0

- 1/2 van een perceel land, groot 6 lopens, 13 roeden  aldaar gelegen "in den heijcamp"

oost: Tijs van Craij, zuid: Lambert van Rooij, west: dhr van Engelen, noord: erfgenamen mevrouw van den Berg, waarde 125-0-0

- een perceel groot 3 lopens, genaamd "de streepen" en het land in het Bosch, gelegen alhier, oost: Piet van Venrooij, west: Augustinus van der Aa, zuid: de weteringh, noord: Willem Vorstenbosch, waarde 130-0-0. Totaal 485-0-0.

Hieruit een coornpacht van  twee vat jaarlijks aan Tengnagel in kapitaal 39-1-4, en twee vat rogge aan armen van nieuwland waarde 39-1-4, resteert 406-12-8

Onder Rosmalen:

-       ¼ deel in huijs schuer en aangelegen land "op de Kruijsstraat", groot 1 lopens en 6 roeden, te Rosmalen op 2.6.1763 getaxeerd op 85-0-0. Hieruit een rente van 1-8-0 aan het Groot Gasthuijs Den Bosch, in geld waarde 35-0-0. Verder een rente van 14 stuijvers aan Blok van Hinthamereind, waarde 17-10-0. Van beiden ¼ deel = 13-2-8.

-       ¼ deel in een perceel teulland 4 lopens 24 roeijen "die geeracker" gelegen als voor, waarde 30-0-0

-       1/4e deel in 1 lopens 19 roeijen genaamd "Cappelle stuck" gelegen als voor ter plaats genaamd het Heeseijndt twv 7-0-0

onder Empel:

-       1/4e deel in 10 hondt land "in de hoeve" op 24/6 getaxeerd op 15-0-0

Totaal 530-15-0.

Een van der erfgenamen: Thijs Jacobs van Craaij verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 143 dd 19 september  1763

Arjaan van den Brand, begraven Nuland 22 juli 1763, bezit

-       Huis, hof en land alhier, groot 5 lopens, "aan het marktveld" gelegen, oost Peter van der Ven, west Gerrit van Gogh, noord de straat, zuid Dirk Spierings, waarde 530-0-0, belast met een koornpagt van 10 vaten rog aan de Armen van Nieuwland, in kapitaal 195-7-8, en een rente van 2-14-0 aan de kerk van Geffen, in kapitaal 67-10-0, resteert 267-2-8.

Tekenen: Gerit van Gogh, president en loco officier, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

RA Nuland 101 Collaterale successie, blz. 145 dd 6 oktober 1763

Arjaan van den Brand, begraven Nuland 22 juli 1763, bezit:

Onder Nuland:

-       Huis, hof en land alhier, groot 5 lopens, "aan het marktveld" gelegen, oost Peter van der Ven, west Gerrit van Gogh, noord de straat, zuid Dirk Spierings, waarde 530-0-0, belast met een koornpagt van 10 vaten rog aan de Armen van Nieuwland, in kapitaal 195-7-8, en een rente van 2-14-0 aan de kerk van Geffen, in kapitaal 67-10-0, resteert 267-2-8.

Onder Rosmalen:

-       4 morgen hooiland in de Rosmalense Hoeve, waarde 110-0-0

-       2 mergen gelegen als voor, waarde 55-0-0

Onder Berchem:

-       1 morgen teulland, ter plaatse genaamd Vosters (?), waarde 125-0-0

-       2 lopens gelegen als voor genaamd Watselaar, waarde 50-0-0

-       0,5 mergen gelegen als voor op het Velt, waarde 75-0-0

-       2 hond en 3 kwartier hooiland in den Beemden gelegen waarde 40-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen als voor genaamd de Meer, waarde 60-0-0

Onder Osch:

-       2,5 hondt op Crijsenbeemd waarde 40-0-0

-       0,5 mergen in de Spelling, waarde 106-0-0

-       In de witte Hoeff 3 kleijne vat vaden, waarde 30-0-0

-       Item aldaar 7 kleijne vat vaden, waarde 60-0-0

Totaal 1018-3-12, 20e penn: 50-18-4.

Weduwe Agnees van Grinsven verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: merk Agnees van Grinsven, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

RA Nuland 101 Collaterale successie Blz. 151 dd 6 oktober 1763

Willem Aenhuijs, drossaert, begraven Rosmalen 9 september 1763, bezit:

-       22 mergen hooiland int Sevenvierendeel, oost Kepkensdonkdijk, west de erfgenamen Hermen Cremers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 1760-0-0, staat te weten dat deze 22 mergen en de 13,5 mergen in de Rosmalense hoeve hem zijn aangekomen tegens het gemeene land, volgens resolutie dd 9 maart 1729, onder de erfpacht van 75-0-0 te betalen aan comptoir van het Convent der Clarissen in Kapitaal voor de 22 mergen 1575-0-0, resteert 185-0-0

-       2 lopens en 2 roeden in de Loonse straatoost en west Gijsbert van Craaij, zuid Juffr. Lemmingh, noord de weduwe Eijmert van Creij, waarde 100-0-0.

-       4 morgen, 2 hond, genaamd de Donck, oost Gerrit Verhoeven, west Heer van Kessel, zuid Heer van Willigen, noord den Hoefdijck, waarde 300-0-0

-       Een jaarlijkse rente van 6-0-0 nu bij reductie met 4-10-0 betaald wordende uit 4 hond land genaamd opt Nuland, en uit huisplaats hof en aangelegen erfenisse groot 20 lopens te rplaatse genaamd Wilshuijsen, waarde 112-10-0. Hem aangekomen volgens transport te Nuland 30 oktober 1740, aangekomen voor 80-0-0.

-       2 hont hooiland gelegen op Nuland, oost Neerven c.s.s, west Schalk van der Ven, zuid de Etteringsgraaf, noord de wetering, waarde 70-0-0

-       Huijsinghe en aangelegen land groot 8 mergen genaamd Heij en Weij, in de Heijde gelegen, waarde 500-0-0.

Totaal 1267-10-0, waarin hij voor de ½ competeert = 633-15-0

Tekenen: Gerrit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 156 dd 29 oktober 1763

De Heer Petrus Albertus Lotti, overleden Mechelen, begraven Antwerpen 23 september 1763, bezit te Nuland:

-       4 lopens teulland, oost en west een volgend perceel, noord en zuid de Heer Nagelmakers, waarde 110-0-0

-       4 lopens teulland in 5 stukken, oost de Heer Nagelmakers, west vorig perceel, zuid en noord Heer Nagelmakers, waarde 130-0-0

-       4 lopens teul en weijland, oost Heer van Nuland, west het volgend perceel, zuid de Heer Nagelmakers, noord Heer van Nuland, waarde 135-0-0

-       Perceel weiland genaamd het eusel gelegen aant Hekken groot 5 lopens, oost het vorig perceel, west en zuid Heer Nagelmakers, noord Heer van Nuland, waarde 140-0-0

-       1 lopens en 34 roeden teulland, oost een vorig perceel, west Paulus van Grinsven, zuid en noord Heer Nagelmakers, waarde 50-0-0

Tekenen: Gerit van Gogh, president en loco officier, Jacobus Langens, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 160 dd 28 december 1763

Lambert Adriaan Wijgergangs, overleden Nuland 13 oktober 1763, bezit

onder Hees:

-       1 lopens en 18 roeden teulland, in Heelwijk genoemd, beide zijde Jan Willems de Laat, ene eind Johannes te Boekhorst, andere eind Leunis van der Donk, waarde 50-0-0

-       1 lopens teulland, gelegen als voor op de Sandcamp, ene zijde Jan van Osch, andere zijde Lammert van den Bogert, beide einde een wegh, waarde nihil

-       1 lopens gelegen aan de Lander, ene zijde Gijsbert van Grinsven, andere zijde Johannes van Drunen, ene eind Jan van Bakel, andere eind een wegh, waarde 25-0-0

-       1,5 lopens teulland liggend in Lijssenveld, beide zijde het kind van Francis van Zeeland, ene eind de kinderen Jan Verstegen, andere eind Roelof Verstegen, waarde 20-0-0

-       3 lopens teulland leggende als voor, ene zijde en beide einde Roelof Verstegen, andere zijde Gemeente van Geffen, waarde 50-0-0

-       1 lopens weiland, leggende als voor aan de wijst, ene zijde Jan van Heelwijk, andere zijde Adriaan Wijgerganx, ene eind de gemeente, andere einde de straat, waarde 20-0-0, belast met 0-0-8 chijns aan comptoir der domeijnen in kapitaal 0-12-8. Resteert 19-7-8

-       1,5 lopens gelegen in de Nieuwe Buunders, ene zijde de kinderen Hendrik van der Poel, andere zijde Jan van Heelwijk, ene eind de heijde, andere einde den Beunder steegt, waarde 20-0-0. Belast met 0-0-12 chijns aan Rentmeester van de domeijnen in kapitaal 0-18-12, resteert 19-1-4.

-       1,5 lopens teulland leggende als voor, ene zijde Jan van den Bergh, andere zijde Jan van Heelwijk, ene eind weduwe Peter van den Berk, andere eind de Beundersteegh, waarde 25-0-0, belast met 0-0-12 chijns aan Rentmeester van de domeijnen in kapitaal 0-18-12, resteert 24-1-4.

Onder Litthoijen:

-       3 hont land in Smitshoeff tussen erve erfgenamen Willem Colen bovennaast, strekkende van Jan Jansen van Vugt, tot op den Hooftgraaf, waarde 45-0-0

Totaal 252-10-0. 20e penn: 12-12-8.

Adriaan Wijgergans, vader van de overledene, en tochtenaar van de goederen, verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Adriaan Wijgergans, Gerit van Gogh, president en loco officier, Jacobus Langens, Paulus Govers, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 167 dd 14 april 1764

Taxatie van land van Teuntje Peters Aent Hoogh, dat zij schenkt aan de armen van Nuland:

-       perceel hooi of weiland, neven die Coppel, groot 4 mergen, oost Heer van Nuland, west de Vrouw van Geffen, zuid en noord een straat, waarde 300-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Jacob Quirijns, secr.

 

Blz. 169 dd 26 september 1764

Willemiena Adriaan Martens, overleden Nuland 7 september 1764, bezit alhier

-       huis, hof en houtwas aan het marktveld , groot 1 lopens, oost Pieter van de Ven, west en zuid de straat, noord Cornelis van den Tillard, waarde 580-0-0, belast met een rente van 3-0-0 aan Heer Tengnagel, in capitaal 75-0-0, en een rente van 1-0-0 aan de zelfde, in kapitaal 25-0-0. Resteert 480-0-0.  Overledene competeert hierin voor de ½ = 240-0-0, 20e penn: 12-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Jacob Quirijns, secr.

 

Blz. 171 dd 8 november 1764

Willemina Adriaan Martens,overleden Nuland 7 september 1764, bezit 

Onder Berlicum:

-       haar huis en hof groot 1 lopens en 41 roeden, ene zijde Matheus Geert Gloudemans, andere zijde den Onderstal, ene einde de weduwe Adriaan Schuers, andere eind de straat, waarde 280-0-0, belast met een zak rogge aan de kinderen Geert Mattheus Gloudemans, in kapitaal 156-5-0, resteert 123-15-0

-       haar part in Steven Joosten Heijcamp, ongemeten, belend ene einde Wilhelmus Jacobus Schouten, andere zijde Heer Prince, ene einde het Rebroeck, andere eind Adriaan Smulders,waarde 1-0-0

-       Haar Donk op de Wessel Akkers, groot 1 lopens en 17 roeden, ene zijde weduwe Hendrik van der Ven, andere zijde Dirk Leijtens, ene eind Mr. Couwenbergh, andere eind erfgenamen Hendrik van Hedel, waarde 120-0-0

Onder Nuland:

-       huis, hof en houtwas aan het marktveld , groot 1 lopens, oost Pieter van de Ven, west en zuid de straat, noord Cornelis van den Tillard, waarde 580-0-0, belast met een rente van 3-0-0 aan Heer Tengnagel, in capitaal 75-0-0, en een rente van 1-0-0 aan de zelfde, in kapitaal 25-0-0. Resteert 480-0-0.  Overledene competeert hierin voor de ½ = 240-0-0, 20e penn: 12-0-0

Totaal 484-15-0, 20e penn: 24-4-12.

Erfgenaam Antonie Spierings

Tekenen: Tonie Spierings, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quirijns, secr.

 

Blz. 177 dd 6 maart 1765

Geurt van Osch, overleden Nuland 23 februari 1765, bezit alhier

-       huis hof en teulland, gelegen aan de Hei, groot 5 lopens en 6 roeden, oost Jacobus van Berkel, west Jan van Nuland, zuid de gemeente noord Jacobus Langens, waarde 355-0-0, belast met 1-11-0 aan Rentmeester Tengnagel in kapitaal 38-15-0, en een pagt van 5 vaten rogge aan de zelfde, in kapitaal 97-13-2, resteert 218-11-14

-       8 hont hooiland te langst overt Nuland, oost Johannes van Berkum, west Heer van Nuland, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 145-0-0.

Totaal 363-11-14.

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 180 dd 6 maart 1765

Geurt van Osch, overleden Nuland 23 februari 1765, bezit

Onder Rosmalen:

-       3 lopens en 38 roeden teulland, opt Heeseind, oost RJ Aarts, west de Vrouw van Geffen, noord de wegh, zuid Willem van der Meulen, waarde 181-0-0, belast met een mud rogge met 6-0-0 betaald aan Adam van Mierden Vrouwen Gasthuijs, in kapitaal 150-0-0, resteert 31-0-0

Onder Nuland:

-       huis hof en teulland, gelegen aan de Hei, groot 5 lopens en 6 roeden, oost Jacobus van Berkel, west Jan van Nuland, zuid de gemeente noord Jacobus Langens, waarde 355-0-0, belast met 1-11-0 aan Rentmeester Tengnagel in kapitaal 38-15-0, en een pagt van 5 vaten rogge aan de zelfde, in kapitaal 97-13-2, resteert 218-11-14

-       8 hont hooiland te langst overt Nuland, oost Johannes van Berkum, west Heer van Nuland, zuid de Neteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 145-0-0.

Totaal 394-11-14. 20e penn: 19-14-10.

Een der erfgenamen Johannes van Berkum verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Johannes van Berkum, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 185 dd 5 juni 1765

Taxatie van de tocht die Hendrik van der Heijden, inwoner alhier, heeft in de ½ van den opstal van een huisje in het Vinkel op de gemeentens grond, afgaan t.b.v. bezitter Wouter Bosmans, waarde 5-0-0. 20e penn: 0-2-8.

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 187 dd 17 juni 1765

Peter Jansen Verhagen, overleden Schijndel 28 mei 1765, bezit alhier

-       1/5e deel in een camp hooi of weiland met houtwas ongemeten gelegen int Vinkel, oost de gemeene steegh, west Heer van Engelen, zuid de Heijde, noord de Weteringh, waarde 15-0-0

Tekenen: Gerit van Gogh, RA Wierdsma, Hendrik van Gessel, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 101 - Blz. 189 dd 17 juli 1765

Gerrit Hendrik Hanegraaf, overleden Nuland 12 juni 1765, bezit

-       perceel teulland gelegen alhier in de Streepkens, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Heer Costerius, west Adriaan van Aalst, zuid Matijs van Creij, noord Lammert van Rooij, waarde 50-0-0

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen alhier int Vinkel, groot 1 lopens en 47 roeden, oost en west Lammert van Rooij, zuid Willem Vorstenbosch, noord Adriaan van Aalst, waarde 120-0-0

-       huis met 5 lopens land te vinkel, oost de straat, west Willem Vorstenbosch, zuid Lammert van Rooij, noord Jan Ruijs, waarde 250-0-0, belast met 2 vaten rogge aan de armen alhier in kapitaal 39-1-4, verder een rente van 4-0-0 aan het Blok vant Hintamereind, in kapitaal 100-0-0, resteert 110-18-12.

-       Heijcamp en weiland, samen 7 lopens, oost Willem Vorstenbosch, west Piet van Venrooij, zuid Lammert van Rooij, noord Jan de Wert, waarde100-0-0

-       ½ van 4 lopens en 35 roeden gelegen alhier bij de molen, oost Juffr. Lemmingh, west Cornelis van Gemonde, zuid de hei en noord een wegh, waarde 70-0-0, belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis in kapitaal 29-6-2, resteert 40-13-14

-       ½ van den houtwas ongemeten gelegen alhier int Hoogbosch, oost de weduwe Dirk Spierings, west en noord Heer van Nuland, waarde 6-0-0

Totaal 427-12-10. Hierin 2/5 = 171-1-2.

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Ruijs, J Quirijns, secr.

 

Blz. 194

Gerrit Hendrik Hanegraaf, overleden Nuland 12 juni 1765, bezit

Onder Geffen:

-       47 roeden teulland in de Litbergh, oost de weduwe Jan van Creij, zuid de straat, noord Leendert van der Goor, waarde 15-0-0

-       ½ van ¼ deel van een houtvelt groot voor dat part 11,5 roeden, west de weduwe Jan van Creij, zuid de straat, waarde 9-0-0

Belast met 5,5 vat rogge aan Tengnagel in kapitaal 107-8-8, tekort: 83-8-8.

Hierin 2/5e deel = 33-7-6 tekort

Onder Nuland:

-       perceel teulland gelegen alhier in de Streepkens, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Heer Costerius, west Adriaan van Aalst, zuid Matijs van Creij, noord Lammert van Rooij, waarde 50-0-0

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen alhier int Vinkel, groot 1 lopens en 47 roeden, oost en west Lammert van Rooij, zuid Willem Vorstenbosch, noord Adriaan van Aalst, waarde 120-0-0

-       huis met 5 lopens land te vinkel, oost de straat, west Willem Vorstenbosch, zuid Lammert van Rooij, noord Jan Ruijs, waarde 250-0-0, belast met 2 vaten rogge aan de armen alhier in kapitaal 39-1-4, verder een rente van 4-0-0 aan het Blok vant Hintamereind, in kapitaal 100-0-0, resteert 110-18-12.

-       Heijcamp en weiland, samen 7 lopens, oost Willem Vorstenbosch, west Piet van Venrooij, zuid Lammert van Rooij, noord Jan de Wert, waarde100-0-0

-       ½ van 4 lopens en 35 roeden gelegen alhier bij de molen, oost Juffr. Lemmingh, west Cornelis van Gemonde, zuid de hei en noord een wegh, waarde 70-0-0, belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis in kapitaal 29-6-2, resteert 40-13-14

Akte stopt ineens zonder handtekening

 

Blz. 199 dd 26 februari 1766, Akte start ineens..

-       …..schietende van de Ossche Wetering tot op den Kruijssenbeemdsen Dijck, volgens taxatie dd 14 februari 1766,  waarde 103-0-0

Onder Rosmalen:

-       een huis en aangelag groot 5 lopens en 36 roeden op het Heeseijde gelegen, oost de gemeene straat, west Hendrik Joost Hanegraaf, zuid de weduwe Eijmert van Nuland, waarde 490-0-0

-       perceel teulland gelegen als voor genaamd Heeserveld, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de weduwe van Nuland, west de Vrouw van Geffen, zuid de weduwe van Nuland, waarde 65-0-0

-       3,5 mergen in de Vreij oost J Ploegmakers, west van Soggel, noord de Hoefdijck, zuid van Warmont, waarde 210-0-0

-       Een houtbosje aan de ene zijde oostwaarts deze boedel, west van Rijn, zuid schietende op het Grootbosch van de Vrouw van Geffen, waarde 6-0-0

Belast met een rente van 2-10-0 in een meerdere pacht van 8-0-0 aan het Weeshuijs te Den Bosch in kapitaal 62-10-0, resteert 708-10-0

Onder Nuland:

-       Huis, schuur en 1 lopens land, gelegen in de Crommenhoek, waarde 500-0-0

-       5 lopens en 28 roeden teulland, genaamd Bollers Acker, gelegen aan de Santstraat, waarde 200-0-0

-       5 lopens en 46 roeden teulland, genaamd Bellers Acker, gelegen alhier op de Ackers, waarde 200-0-0

-       1 lopens en 14 roeden teulland genaamd het Coolkampken, gelegen alhier aant Ven, waarde 55-0-0

-       1 lopens en 15 roeden teulland mede genaamd het Coolkampken, gelegen nevens het voorgaande perceel, waarde 55-0-0

-       Beide voorgaande percelene belast met een rente van 2-16-0 aan rentmeester Tengnagel in kapitaal 70-0-0.

-       11,5 hont weiland, nevens de Kerkendijck, waarde 210-0-0

-       2 mergen hooiland in den Langencamp, waarde 155-0-0

-       3 hont weijland gelegen daar ten eijnde aan, waarde 40-0-0

-       Beide bovenstaande percelen belast met een rente van 0-7-0 aan St Anteunis Gilde, verder met 2-9-0 aan het Weeshuijs te Den Bosch, in kapitaal samen 70-0-0

-       2 mergen hooiland in den afgegraven camp, waarde 130-0-0

-       1 mergen hooiland Agter opt Nuland, waarde 65-0-0

-       2 hont hooiland gelegen opt Hoog, waarde 30-0-0

-       Een huis en land gelegen op Adriaan Lensen Acker, groot 47 roeden, waarde 125-0-0

-       Dirk Seepenstreep alhier op de Ackers groot 1 lopens en 43 roeden, waarde 50-0-0

-       8 hont weijland, neffens het Groot Hoog waarde 150-0-0

-       1 lopens en 17 roeden weiland, in den Smallencamp waarde 50-0-0

-       10 hond weiland, in de voorgenoemde camp, waarde 150-0-0

-       Perceel teulland gelegen alhier aant Ven, groot 6 lopens en 21 roeden, waarde 220-0-0, belast met 5-0-0 aan Rentmeester Tengnagel, in kapitaal 125-0-0, resteert 95-0-0

-       4 lopens en 27 roeden gelegen alhier aan de heij, waarde 180-0-0, belast met 1-3-0 aan het Weeshuijs te Den Bosch in kapitaal 28-15-0, verder 0,5 vat rogge aan de Kerk van Rosmalen, in kapitaal 9-15-4, totale lasten 38-10-4, resteert 141-9-12

-       2 lopens en 27 roeden teulland, gelegen alhier aant Ven waarde 75-0-0

-       2 lopens en 6 roeden teulland, gelegen op de Wolfsdijk, waarde 90-0-0

-       2 mergen en 1,5 hond gelegen te langst overt Nuland, waarde 215-0-0

-       1 mergen weiland, opt Groot Hoog, waarde 90-0-0

-       1 mergen weijland gelegen aldaar, waarde 90-0-0

-       1 mergen hooiland in de gemeene hoeve, waarde 60-0-0

-       3 hond hooiland opt Voorst Nuland, waarde 105-0-0

-       3 hond hooiland opt Agterst Nuland, waarde 35-0-0

-       8 hond hooiland gelegen te langst overt Nuland, waarde 125-0-0

-       2 mergen en 1 hond hooiland in de Korte Hoeve alhier, waarde 105-0-0

-       1/3e deel in een restant kapitaal van 554-11-15 int geheel groot geweest 600-0-0, ten alste van het Corpus van Nuland, voor Hendrik Jansen aant Hoog, dd 10 december 1686, waarde 184-17-5.

Totaal 4247-16-1

Erfgenamen: o.a. Gerit Bijvelt, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Geert Bijvelt, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 217 dd 2 juli 1766

Nicolaas van Nuland, overleden Den Bosch 27 mei 1766, bezit:

-       perceel teulland aan de Wolfsdijk genaamd de Vuijlpoort, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de straat, west Peeter van der Ven, zuid de weduwe Dirk van Huijsbergen, noord de straat, waarde 206-0-0, hierin competeert hij voor de ½ = 103-0-0, 20e penn: 5-3-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 101 - Blz. 219 dd 2 oktober 1766

Hendrik van der Aa, overleden Geffen 11 september 1766, bezit

-       ½ in 3 morgen hooiland int Sevenvierendeel, oost Roelof van Heesch, west de gemeene Hoeve, zuid den Hoefdijck, noord Jan van Deursen, waarde 125-0-0

-       ½ in een Campke teulland, groot 2 lopens, in het Vinkel gelegen, oost Antonie Willem Vorstenbosch, west de straat, zuid Augustinus van der Aa, noord Lammert van Rooij, waarde 90-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirick Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 221 dd 2 oktober 1766

Willem de Kort, overleden Geffen 28 augustus 1766, bezit

-       2 mergen hooiland neffens de Kerkdijk, oost Gerit van Creij, west den Kerkdijk, zuid Adriaan van Creij, noord de weduwe Geurt Govers, waarde 150-0-0

-       1 lopens en 31 roeden teulland, aan de Nulandse straat, oost de Loopgraaf, west Johannes van Berchem, zuid Peeter van Creij, noord de straat, waarde 105-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirick Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 223 dd 24 oktober 1766

Mattheus van Hoofd, overleden Rotterdam 13 september 1766, bezit:

-       2/3 deel van 1/2 van de Nulandse straat tiende, waarde 350-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Jan Spierings, Hendrik van Gessel, loco secr.

 

Blz. 225 dd 25 oktober 1766

Hr. en Mr. Carolus van der Meulen, 3 september 1766 overleden Den Bosch, bezit

-       2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, oost de Betmeren, west Heer van den Bergh, zuid de kinderen Hendrik van der Ven, noord Marcelus Quack, waarde 150-0-0

-       4,5 hont hooiland, in de gemeene Hoeve, oost Peter van de Ven, west de kerk van Geffen, zuid Hoefdijk, noord den Agterdijck, waarde 65-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J. Quirijns secr.

 

Blz. 228 dd 7 november 1766

Weduwe Nicolaas van Nuland, taxatie tocht van de goederen  

-       perceel teulland aan de Wolfsdijk genaamd de Vuijlpoort, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de straat, west Peeter van der Ven, zuid de weduwe Dirk van Huijsbergen, noord de straat, hierin competeert zij voor de ½ = 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J. Quirijns secr.

 

Blz. 230 dd 23 april 1767

Juffr. Catharina van Gulick, overleden Den Bosch 2 april 1767, bezit

-       1/2 deel "in den ossencamp" groot 6 mergen, oost het volgend perceel, west de vrouw van Geffen, zuid de Roomse Gemeente van Nuland, noord de Heer van Nuland, leenroerig aan de Leenhof van Empel, waarde 118-0-0

-       ½ in 6 mergen aldaar, oost Heer Nagelmakers, west het vorige perceel, zuid Nicolaas Swanenbergh, noord Heer van Nuland, waarde 118-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirick Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 233 dd 22 oktober 1767

Cornelis van Warmond, overleden Den Bosch 16 september 1767, bezit

-       4 lopens en 44 roeden teulland gelegen op de Ackers oost Mechel van de Ven, west Jacobus Langens, zuid Jan van Nuland, noord de Santstraat, waarde 205-0-0, belast met 1 vat en 8 kannen rogge aan de Armen van Nuland, in kapitaal 32-11-1. Verder 0-1-12 aan de zelfde Armen, in kapitaal 2-3-12, totaal 34 -14-13, resteert 170-5-3

Tekenen: Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J. Quirijns secr.

 

Blz. 235 dd 30 maart 1768

Juff Amelia Hoornbeeck, overleden Nuland 18 februari 1768, bezit alhier

-       huis en land aan de Wwolfsdijck, groot 15 lopens 16 roeden, oost Dirk Verstegen, west Heer van Bommel, zuid de weduwe D. van Huijsbergen, noord de Wolfsdijk, waarde 1100-0-0,

-       een euwsel met den houtwas groot 2,5 hont, oost de Heer van Engelen, west het vorige perceel, zuid de weduwe dirk van Huijsbergen en noord het vorige perceel, waarde 25-0-0

Beide stukken belast met een rente van 11-10-0, aan het geestelij comptoir van Maaslant,  in kapitaal 287-10-0. Verder 4-0-0 aan het comptoir van de Beurse in kapitaal 100-0-0, verder 4-10-0 aan Aart van Avenne Gasthuis te Den Bosch, in kapitaal 112-10-0. Verder 0-7-0 aan St Anthonis gilde te Nuland, in kapitaal 8-15-0, totale lasten; 508-15-0, resteert 616-5-0

-       ½ in een mergen in den  heuvelscampen, oost de erfgenamen van der Keer, west Jan van Deursen, zuid Magriet van der Ven, noord Jan Tijssen van Creij c.s.,  waarde 40-0-0

Totaal: 656-5-0.  20e penn; 32-16-4

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrick van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 101 - Blz. 238 dd (1768)

Juffr Amelia Hoornbeeck, bezit:

Onder Den Bosch:

-       2 mergen en 1,5 hont met anderen in een perceel hooiland in het Bossch velt, genaamd den eersten camp, groot 6 mergen, ene zijde Arnoldus Rijkers, andere zijde de Diese, waarde 400-0-0

Onder Litthoijen:

-       ½ van een mergen land gemeen met de Heer van Hoorenbeeck tot Megen, aldaar in het Rosmut, bovennaast de Heer van Breugel, benedennaast De Heer van Engelen, strekkende van de Kruijssenbeemden tot op de Hertogswetering, waarde 20-0-0

Onder empel:

-       2 mergen in de Empelschen hoeve, oost Van der Putten, west Toon Jansen Gloudemans, zuid den hoefdijk, waarde 150-0-0

Onder Osch:

-       ½ van het land benevens de streepen, een vat saat 7,5 roeij, ene zijde erve Teunis van Erp, andere zijde erven van de Heer van Engelen, schietende van de erve Teunis van Erp, tot op de erve van de verkrijger, waarde 116-0-0

-       Krabbers Bosch ene zijde erve Teunis van Erp, andere zijde Heer van Engelen, schietende van de erve Jan van Erp tot op erve Teunis van Erp, waarde 105-0-0

Onder Sint Michieslgestel:

-       5 lopens teulland, op de Molenackers, aan de twee heckens, noord de weduwe Doctor van der Borcht, andere zijde Jan van der Velden, ene eind west Hendrik Couwenberg, andere eind oost Hr. En Mr. Boddickhuijsen, waarde 250-0-0

-       Perceel teulland de Venacker, groot 2 lopens, gelegen als voor, noord Johannes van der Rijt, zuid wilbert van der Leur, oost de Broekstraat, west Hr. En Mr. Boddickhuijsen, waarde 110-0-0

De overleden competeert hierin voor de helft dus 180-0-0, aldus de Heer S.H. Guth als tochtenaar.

Onder Heesch:

-       huisjinge en hof, groot 13 roeden, gelegen in de gehuchte van Vinkel, ene zijde Gerrit van Krieken, andere zijde en ene eind de overledenen, andere eind een wegh, waarde 120-0-0

-       3 lopens gelegen als voor, een zijde en beide einde een wegh, andere zijde de erfgenamen van d eoverledene, waarde 45-0-0

-       1 lopens en 11 roeden teulland gelegen als voor beide zijde de erfgenamen, en beide einden een wegh,

 (akte stopt ineens ) Blz 244 totaal 971-0-0

 

EINDE

 

RA Nuland 100  collaterale successie 1724 - 1747

(nb. van de goederen moest de 20e penning afgedragen worden)

 

Blz. 1 dd 8 november 1724

Joostje van der Aelsvoort, weduwe Willem jansen Quack, overleden Geffen 30 september 1724

Bezit een helft in een derde half hont midden en agter opt Nuland, getaxeert op nihil.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz. 2 dd 4 december 1724

Jan Jansen Quack, overleden Nuland 26 oktober 1724, bezit

-       1/3 deel in 7/8 deel van huis en land aan het Marktvelt, groot 3 lopens en 37 roeden, is gewaardeerd boven de belastingen van 7-10-0 aan het comptoir van Heer Tengnagel, en 1-0-0 aan het Blovk van het Hintamereind waarde 58-0-0.

-       1/3 deel in 7/8 deel in haar land op de Hoge Hoef, groot 3 lopens, waarde 4-0-0

-       1/8 deel in 8,5 hont midden en agter opt Nuland, waarde nihil

-       1/8 deel in 1 mergen agter opt Nuland, waarde nihil

-       1/8 deel in 1 lopens en 17 roeden, in de Leege Haegh, waarde 8-0-0

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz. 4 dd 4 december 1724

Jan Jansen Quack, overleden Nuland 26 oktober 1724, bezit te Rosmalen en Geffen:

Te Rosmalen: ( aldaar getaxeerd)

-       1 lopens en 24 roeden , waarvan 1/3 in 7 parten, waarde 6-0-0

-       1 lopens en 24 roeijen, waarde 6-0-0

Te Geffen:

-       1/8 deel van de helft van een huijs met 7 lopens en 43,5 roeije land, waarde 12-0-0

-       1/8 deel van de helft een stuk land aan de Engh, groot 1 lopens en 7 roeden, waarde nihil

-       1/8 deel van de helft van een campke land over den Bredenwegh, waarde 2-0-0

-       1/8 deel van de helft  van eens tuk land op de Rabalik, waarde nihil

Te Nuland, ( zie boven)

Gerrit Jansen Quack, broer van de overledene, inwoner van Nuland, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 9 dd 2 mei 1725

Hendrik Peter Beckers, 19 jaar lang verdwenen uit Berlicum, zonder te weten of hij nog leeft.

Nu compareert zijn broer Jan Peter Beckers, verzoekt taxatie van de achtergelaten goederen,

-       helft van een huis met 5 lopens en 4 roeden land, gelegen te  Out Vinckel, onder Nuland, waarde 120-0-0, belast met 7-10-0 jaarlijks aan het comptoir der geestelijke goederen, item 0-11-8 aan Caters? Vrouwe Aan Huis ? , tot Den Bosch voor de helft in capitaal  62-11-4, resteert derhalve 57-8-12.

-       1 lopens en 22 roeden, genaamd nuland, daar neven aan gelegen, voor de helft: 10-0-0.

-       1 lopens en 12 roeden, genoemt nuland, mede aldaar gelegen, voor de helft: 8-0-0.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 11 dd 26 november 1725

Peerke Huijbers, vrouw van Dirck Aerts, overleden Heesch 27 oktober 1725, bezit te Nuland:

½ van een mergen hooi of grasland, gelegen midden opt Nuland, de wederhelft komt toe aan de kinderen Adriaan Adriaens te Heesch, waarde 26-0-0.

Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 14 dd 9 februari 1726

Maria van Keulen overleden te Waalwijk op 26 december 1725, bezit te Nuland:

-       huis, schuer en aangelegen land, groot 1 lopens en 9 roeden, in Out Vinckel, waarde 275-0-0.

-       Het land daar gelegen, genaamd het Mutsen, groot 9 lopens en 20 roeijen, waarde 320-0-0

-       Het land aldaar aan de Wetering,groot 6 lopens en 20 roeden, waarde 130-0-0

-       Een perceel genaamd de Vier Stucken, groot 2 lopens en 13 roeijen, waarde 120-0-0

-       Een perceel aldaar gelegen, groot 2 lopens en 38 roeijen, genaamd de Cromstucken, waarde 130-0-0

-       Perceel teulland, aldaar, genaamd het Hopvelt, waarde 250-0-0

-       Het land aldaar genaamd in de Hijcamp, groot 8 lopens en 35 roeijen, waarde 50-0-0

-       De houtwas en binnenweij mede aldaar gelegen, waarde 70-0-0

Tekenen: Joost Hendrik Hanegraaf, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 18 dd 10 augustus 1726

Hendrik van Geffen, overleden Teefelen 10 juli 1726, bezit te Nuland een plaxke teulland groot 1 lopens en 31 roeijen, gelegen omtrent de Nulandse straat, Geurt Sigmans bovennaast en Geerit Hendricx van Berghem benedennaast, waarde 86-0-0. Belast met een rente van 1-1-0 aan de armen van Nuland, in capitaal 26-5-0. Resteert: 59-15-0.

Tekenen: Jan van Bocxtel, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 20 dd 28 december 1726

Dirck Peters van Creijl, overleden te Geffen in  november 1726, bezit te Nuland 7 hont hooiland, in de gemeene hoeve, tussen erve weduwe Antonie van Nuland benedennaast, Heer Plenus bovennaast, waarde 6-0-0. Tekenen: Jan van der Ven, J. van Clootwijck, J de Booij, secr

 

Blz. 22 dd 21 oktober 1727

Maria Jansen, huisvrouw van Hendrik Jan Geurts, overleden Nulant 15 september 1727, bezit in de Meijerije

Te Nistelroij:

-       helft van een perceel teulland gelegen int Erp, groot 1,5 vatsaet, ene zijde Hendrik Willems, andere sijde Dries Peters, getaxeert door schepenen aldaar op 13 oktober 1727, op 20-0-0.

Te Heesch:

-       helft van een huijs en land in Heesch Vinkel, groot 3 lopens, west Jan Janse, oost Horenbeecx goed, zuid Rut Wouters, noord de Geffense Gemeint, taxatie 30 september 1727 door Schepenen van Heesch op 27-10-0

-       ½ van een acker op de Acker zuid weduwe Jan Hendrik Ariens, Noord Horenbeekcx goed, west de kinderen Teunis Jan Ariens, waarde 15-0-0. Hieruit te vergelden 12 en ¼ stuijver Baselaar pacht aan de Heer Tengnagel, in capitaal 15-0-0. Derhalve Nihil.

-       ½ van een perceel hooiland, groot 2 berckstucken en ¼ part ene zijde Michiel Schalx, andere zijde Jan Broer tot Heeswijk, waarde 10-0-0

-       Half perceel groesland, met den Rijs, groot 1 lopens genaamd Den Bunthof, in Munnicx Vinkel, ene zijde Jan Jansen, andere zijde Peter Hendrik Willems, waarde 3-0-0.

Totaal: 60-10-0. 2oe penning: 3-0-8

Tekenen: Gijsbert Wellens, Jan van Boxtel, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz. 27 dd 14 november 1727

Anneke Hendrik Jacobs, overleden Geffen 9 oktober 1727, bezit 2 hont hooiland, haar en haar broer ieder voor de helft gehorend, gelegen opt Middelst Nuland, tussen erve Jan van Lith ene zijde westwaarts, …. Mist een of twee  pagina?? ….

westwaarts op Caathoven aan de andere zijde oostwaarts, schietende zuid van de erve Jan van Lith, tot noord op erve Jan Dirck Spierings, waarde 12-10-0.

Tekenen J v Clootwijck, Joost Hanegraaf, Andries van Grinsven, J. de Booij, secr.

 

Blz. 30 dd 14 november 1727

Ruth Wouters Koole, overleden Heesch 30 oktober 1727, bezit te Nuland:

-       ½ van een huis en land met potingen, groot 7 lopens en 15 roede, tussen erve de Heer Hubert c.s. aan de ene zijde, Jan Dirck Spierings aan de andere zijde westwaarts, schietende van de Wolfsdijk zuid tot op de Nulandse straat noordwaarts, waarde 250-0-0. Belast met een malder rogge, voor de helft in capitaal 78-2-8, aan de H. Geest tot Den Bosch, resteert 171-17-8

-       ½ van een perceel int Conijnshol alhier gelegen , groot 1 lopens en 23 roeijen, tussen erve Corstiaen van Gogh zuid en noord, gemene straat westwaarts, oost de selve, waarde 10-0-0

-       ½ mergen hooiland, in de gemeijne hoeve, tussen erve Hendrik Hack aan de ene zijde oost, west de Heer Plunus, schietende van de hoefdijk tot op de agterdijk, waarde 6-0-0.

-       Perceel teulland, gelegen bij het Fraters Hoef, 5 lopens en 18 roeijen, oost erve Claas Jan Huijbers, zuid Joost Hanegraaf c.s., schietende van het steegske tot op de Hoolstraat, waarde 180-0-0.

-       2 hont hooiland op het Voorst Nuland, tussen erve weduwe Jan van Rosmalen west, erfgenamen Cremers oostwaarts, schietende van de Etteringsgraaf tot op het Middelst Nuland, waarde 102-0-0

-       Mergen hooiland, voor en midden opt Nuland, tussen erve Erke weduwe Jan Willems oost, Willemke Jan Lambers west, schietende van den Etteringsgraaf tot op het Agterst Nuland, waarde 110-0-0

-       ½ van 5 mergen in de Corte Hoeve met het kind van Claas aant Hoog, tussen erve noord Heer Costerius, oost Lambert Zepen, zuid Dries Hendricx, west Heer van Nuland, waarde 40-0-0

-       ½ van een mergen voor en midden opt Nuland, tussen erve het gemeene land aan de ene zijde westwaarts, Willem Claassen aan de andere kant oost, waarde 20-0-0.

-       4 lopens en 3 roeden teulland aan de Nulandse straat gelegen, Erken Jan Willems oostwaarts, west Jan Dirck Spierings, schietende van de Nulandse straat op den Hooge Wege, waarde 175-0-0, belast met een 1-10-0 aan de armen van Nuland, in kapitaal 37-10-0, resteert 137-10-0

-       Den houtwas teijnde het voorgaande perceel, waarde 1-0-0

-       Een mergen hooiland agter opt Nuland, tussen erve van Lier oost, en Gerrit Quaak west, schietende van het middelst Nuland, tot op de hoefgraaf, waarde 50-0-0.

-       8 hont weiland opt Groot Hoog tussen de armen van Nuland oost en Joost Hanegraaf westwaarts, waarde 102-0-0.

-       Een mergen tot Nuland gelegen in de gemeene hoeve, tussen erve Hendrik Hack oost, Heer Plenus west, schietende van de hoefdijk tot op de agterdijk, waarde 12-0-0.

-       Perceel aan schotsheuvel tussen erve Heer van Nuland oost, Schotsheuvel zuid, weduwe Paulus van Os west, Jacobus van Berckel noord, waarde 150-0-0.

Waarde totaal  1092-7-8.

Niet getekend!

 

Blz. 41 dd

Willem Seelen, overleden Den Bosch 1 november 1727, bezit te Nuland: perceel teulland te Nuland, omtrent Schotsheuvel, groot 3 lopens en 33 roeden, tussen erve Claas van Erp aan de ene zijde oost, en het gemene land aan de andere zijde westwaarts, strekkende van de Groene straat tot op den Krakenburgh, waarde 50-0-0. 20e penn = 2-10-0. Akte niet afgemaakt.

Blz. 43 leeg

 

Blz. 44 dd 6 april 1728

Dieles Hendricx van de Meerendonck, overleden Den Dungen op 20 maart 1728, bezit te Nuland ½ van 4,5 hont hooiland op het agterst Nuland, ene zijde de armen van Nuland, strekkende van de middelgraaf  tot op den hoefdijck, waarde 13-0-0, 20e penning: 0-13-0

Tekenen: W. Aenhuijs, J. van Clootwijck, SH Guth, J. de Booij, secr.

 

Blz. 45 dd 16 juni 1728

Joostje Adriaen Jan Hendricx, overleden Heesch 29 mei 1728, bezit te Nuland:

-       ¼ deel van een mergen hooiland, in de gemeijne hoeve, aan de ene kant het sevenvierendeel bovennaast, de volgende halve mergen benedennaast, waarde 3-0-0.

-       ¼ deel in een halve mergen in de gemene hoeve tussen de vorige mergen bovennaast en Heer Plenus benedennaast, waarde 1-10-0

-       ¼ deel in de ½ van een perceel teulland aan de Fratershoef gelegen, groot 5 lopens en 18 roeden, Fratershoef oostwaarts, Jan labers van Bocxtel met de andere helft westwaarts, strekkende van de gemene straat tot op de herbaen. Waarde 22-10-0

-       ¼ van 5 hont te langs overt Nuland, tussen erve Jan Seelen bovennaast, de volgende 5 hont benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijk, waarde 16-10-0.

-       ¼ deel in 5 hont te langs overt Nuland daar benevens aan gelegen, tussen erve benedennaast de Heer Costerius, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijck, waarde 16-10-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert Wellens,, SH Guth, J. de Booij, secr.

 

RA Nuland 100 - Blz. dd 24 juni 1728

Willem sone Adriaan Gerrit Jan Heijmens, overleden Nuland 21 mei 1728, bezit in de Meijerije:

Onder Rosmalen:

-       1/6 deel in 9,5 mergen genoemd de Haren ?, ene zijde van Bruckurn?, andere zijde Hendrik Franders, ene einde de erfgenamen Jan van der Horst, andere eind de selve, waarde 100-0-0. Belast met een capitaal van 300-0-0 op 12 september 1691, voor schepenen van Den Bosch aan Jan van der Horst. Voor 1/6 deel = 50-0-0. Resteert dus 50-0-0.

-       1/6 deel in 2/5 parten van 3 lopens en 44 roeden, genaamd de Malliscamp, ene zijde Jan Leenders, andere zijde Aelbert Claasse, ene eind Jan Leenders, andere eind de gemene straat, waarde 12-0-0.

-       1/6 deel van 3,5 hont in dánderhalve mergengelegen in malliscamp, ene zijde Joseph Pieter, andere zijde Jan Leenderts, ene eijnde de selve, ander eind Jan Jansen van Schijndel, waarde 5-0-0.

Onder Berlicum:

-       1/6 deel in een halve camp hooi, zijnde de helft groot 4 hont en 6 roeden, gelegen alhier op Beeckvelt, ene zijde Hendrik van den Broek, andere zijde De Heer van Mierlo, ene eind Adriaan Cuijpers, andere eindde revier. Waarde 8-0-0

-       1/6 deel in een perceel teulland op de Donckersteeg , groot int geheel 3 lopens en 23 roeden, ene zijde Jan Leenderts Smulders, andere zijde Jan Gijsberts, ene eind Goijert van Helvoirt, andere eind de Loopgraaf, waarde 16-10-0

-       1/6 deel in ¼ deel in een hegt hout busselken, het vierde part is groot 27 roeden, ene zijde en ene eind Hendrik van Pullen, andere zijde de Wetering, andere eind de gemene straat, waarde nihil

Totaal 91-10-0, 20e penn: 4-11-8.

Maria Adriaan Gerit Jan Heijmans erfgenaam van de overleden. Tekenen W. Aenhuijs, SH Guth.

 

Blz. 55 dd 2 september 1728

Antoniske Jansen van Boxtel, overleden Nuland 8 augustus 1728, bezit te Nuland:

-       een huis en hof en 11 lopens en 19 roeije land, omtrent de Nulandse straat gelegen, tussen erve Jan Dierck Spierings westwaarts, oostwaarts de gemene straat, schietende van de Hoge Wegh tot op Nulandse straat, waarde 300-0-0, belast met een pacht van 4-10-0 aan de Armen van Osch, in capitaal 112-10-0, en een pachtje van 0-7-0, in capitaal 8-15-0, totaal 121-5-0, resteert derhalve 178-15-0

-       2 mergen hooiland, leenroerig aan het leenhof  Ten Bogert van Dinther, gelegen te langst overt Nuland, tussen erve Pieter van de Ven c.s. bovennaast, secretaris de Booij benedennaast, waarde 110-0-0.

-       3 hont hooiland, agter opt Nuland, tussen erve Dirk Teunis Jansen bovennaast en Joost Hanegraaf benedennaast, waarde 10-0-0.

-       ½ van een campke hooiland, int sevenvierendeel, groot voor de helft 10,5 hont, tussen erfgenamen van de Heer Vloots aan de ene zijde en Hendrik van de Ven aan de andere zijde. Waarde 110-0-0.

Totale waarde: 408-15-0. 20e penn: 20-8-12

Erken van Rooij, weduwe Jan Willems van Boxtel als erfgenaam en moeder. Tekenen W. Aenhuijs, Gijsbert Wellens,, Hendrik Jansen van der Ven, J. de Booij, secr.

 

Blz. 59 dd 8 december 1728

Josephus van de Gevel, overleden Antwerpen 9 november 1728, bezit te Nuland:

-       ¼ deel in een huis en aangelegen land, groot 2 lopens en 2 roeden in Out Vinckel, oost de Heer Willem van Engelen, west de Gemeene Heijde, waarde 40-0-0

-       ¼ deel in een acker teulland genaamd den hogen Acker, groot 2 lopens en 19 roeden, waarde 20-0-0

-       ¼ in de ronde veldekens met de streepkens, groot 5 lopens en 19 roeijen, waarde 45-0-0

-       ¼ in 1 lopens en 47 roeijen achter de schuer plaats, waarde 20-0-0

-       ¼ in de Verloren Kost, groot 1 lopens, waarde 10-0-0

-       ¼ in het land in het besloten campke, groot 37 roeden, waarde 5-0-0

-       ¼ in den broeckakker groot 7 lopens, waarde 60-0-0

-       ¼ in 3 lopens en 34 roeden teulland genaamd den Vogelsangh, waarde 22-0-0

-       ¼ in land genoemd de Keel, groot 1 lopens en 8 roeden, waarde 8-0-0

-       ¼ in de houtwas en binnenweij, groot 7,5 mergen, waarde 45-0-0.

Totaal  275 -0-0. Hoeve is belast met een erfelijke pacht van 22-10-0 jaarlijks, aan het comptoir van Tengnagel, in capitaal 562-10-0, voor ¼ dus 140-12-8. En een St Maartenchijns van 1-4-0 jaarlijks aan de rentmeester de domijnen, in capitaal 30-6-4, voor ¼: 7-11-8. Resteert in totaal 126-16-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Jan Hendricx, J. de Booij, secr.

 

Blz. 64 dd 10 december 1728

Hendrik van Iperen, overleden Iperen 2 november 1728, bezit te Nuland:

-       1/5 deel in 3 mergen hooiland gelegen int sevenvirdel, tussen erve Hendrik van der Ven aan de ene zijde en de erfgenamen Rut Coole aan de andere zijde, waarde 30-0-0

-       1/5 deel in een weijcamp van 3,5 mergen genaamd de Donck, ene zijde drost de Booij, andere zijde de Kerk van Geffen, waarde 40-0-0.

Tekenen: Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens, SH Guth, J. de Booij.

 

Blz. 66 dd 10 maart 1729

Jacob Jan Bogaerts, overleden Nuland 27 januari 1729, bezit te Nuland,

- 4 hont hooiland, op het middelst Nuland, aan de ene zijde Erve Willem Adriaans van Creijl, ander zijde de kinderen Peter aent Hoogh, leenroerig aan het leenhof Ten Bogaert te Dinther, waarde 6-0-0. Tekenen: Joost Hanegraaf, Hendrik Jansen Hanegraaf, S.H. Guth, J. de Booij

 

Blz. 68 dd 10 maart 1729

Jacob Jan Bogaerts, overleden Nuland 27 januari 1729, bezit in de Meijerije

Onder Groot Lith

-       een perceel in Jans Hoef, groot een hont en een quartier, boven belent de kinderen Peter Dircxs, beneden belent Heesken Wouters, strekkende van Gruetelaars Campke tot op Agterste Jans hoeve, waarde 30-0-0

-       3 hont in de achterste Jans hoeve boven belent Neesken Wouters, beneden Meggel Dielis Coolen, strekkende van de voorste omslagh tot op de tient wegh, waarde 100-0-0

Onder Kessel:

-       een perceel genaamd den breden eert, boven de Kesselse Graaf, beneden het Groot Gasthuijs van Den Bosch, zuid de gemene straat en noord Jacob van Grinsven, waarde 55-0-0

Onder Geffen:

-       camp teulland genaamd Jan van Haren Camp, ene zijde Dirske Peters van Creijl, andere zijde noordwaarts de kinderen Hendrik van Calckar, groot 6 lopens en 10 roeden, waarde 155-0-0

-       een mergen en 5 hont weiland, in den Wijcxen Camp, Adriaan Compeers aan de ene kant benedennaast, Jan Jan Bogaerts bovennaast, waarde 114-0-0

Onder Nuland:

-       4 hont hooiland, op het middelst Nuland, aan de ene zijde Erve Willem Adriaans van Creijl, ander zijde de kinderen Peter aent Hoogh, leenroerig aan het leenhof Ten Bogaert te Dinther, waarde 6-0-0.

Jan Jan Bogaers genoemd als erfgenaam. Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth.

 

blz. 74 dd 3 oktober 1729

Jan Corstiaen van Gogh, overleden Berlicum 26 augustus 1729, bezit te Nuland voor ¼ deel in

in een hof teulland aan de Wolfsdijk, 7 lopens en 49 roeden, drost de Booij aan de ene zijde, andere zijde Pieter van de Ven, waarde 110-0-0, belast met 0-15-0 jaarlijks aan het Geestelijk Comptoir van Tengnagel, in ene meerdere pacht, in kapitaal 18-15-0, resteert 92-5-0.

Tekenen Hendirk van de Ven als gecommitteerde van de officier, SH Guth, H. Jansen Hanegraaf, J. de Booij.

 

Blz. 76 dd 13 oktober 1729

Jan Corstiaen van Gogh, overleden Berlicum 26 augustus 1729, bezit in de Meijereije

Onder Heesch:

-       een hofken teulland een vatsaet groot, Lambert Sepen Weijgergancx aan de ene zijde, Armen van Heesch aan de andere zijde, waarde 10-0-0

-       een euwsel lant, mede aan de Wijst aldaar, ene zijde de erve de kinderen Jaocb van Drunen, andere zijde erfgenamen Joost Roelofs. Waarde 30-0-0

-       een stuck teulland op de Wijstenacker groot 4 vatsaet, tussen erve Tonis Huijbers aan de ene zijde, aan de andere zijde de weduwe Jan Corsten, waarde 25-0-0

-       nog 2 stukken op de wijstenakker, groot 1 malder saet, ene zijde erfgenamen Schalk Adriaan Bevers, andere zijde kinderen Jacob van Drunen, waarde 40-0-0

-       een plaxken teulland teijden de Rul, groot 3 vat saet, tussen ene zijde Augustus Nieuwkerk, ander zijde de melck steegh, waarde 10-0-0

-       een stuk teulland gelegen in de Kevie groot 3 vatsaet, ene zijde kinderen Jacob van Drunen, andere zijde erfgenamen Schalk Adriaan Bevers, waarde 20-0-0. Belast met ¾ deel van een vat rogge aan de Grote Bagijn te Den Bosch, in capitaal 14-13-1, en verder een half hoen aan de hoef genaamd het Duijfhuijs, waarde in capitaal 2-10-0, resteert derhalve 2-16-15

Onder Lithoijen:

-       een mergen in de agterste Robbershoef, bovennaast Peter Hendrik Paulussen, benedennaast Heer Clingh, waarde 104-0-0

-       2 hont Broeck lants  gelegen in de Crichem, Sijmen van Meurs bovennaast, benedennaast Jan Jacob Leijen, tot Nistelrooij, waarde nihil

-       2,5 hont mede in de Crichem gelegen bovennaast de erfgenamen Schalk Adriaan Bevers, , andere zijde de schouwgraaf van de Littere Graaf, waarde nihil

-       2,5 hont mede aldaar in de Crichem gelegen, ene zijde Schalk Adriaan Bevers, andere zijde de Litteren Graaf, waarde nihil

Onder Geffen:

-       mergen hooiland, in de groote Hooivree, ene zijde erve Hendrik Rut Joosten bovennaast en Heijmen Nelissen benedennaast aan de andere zijde, waarde 50-0-0.

Onder Nuland:

-       voor ¼ deel in in een hof teulland aan de Wolfsdijk, 7 lopens en 49 roeden, drost de Booij aan de ene zijde, andere zijde Pieter van de Ven, waarde 110-0-0, belast met 0-15-0 jaarlijks aan het Geestelijk Comptoir van Tengnagel, in ene meerdere pacht, in kapitaal 18-15-0, resteert 92-5-0.

Totaal 363-1-15, 20e penn: 18-3-2. Corstiaen van Gogh is vader en erfgenaam.

Tekenen Hendrik van de Ven, SH Guth, H. Jansen Hanegraaf, J. de Booij.

 

Blz. 84 dd 29 december 1729

Adriaen Teunis Jansen, overleden Dinter 13 oktober 1729, bezit te Nuland ½ van een mergen teulland, midden en aghter opt Nuland, Willem Clasen aan de ene zijde benedennaast en Cirk Westerlaken bovennaast, waarde 25-0-0.

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, Hendrik Jansen Hanegraaf, J. de Booij.

 

Blz. 85 dd 6 januari 1730

Adriaen Teunis Jansen, overleden Dinter 13 oktober 1729, bezit in de Meijerije

Onder Nistelrode:

-       een weijveltje in Loosbroek, onder Nistelrode, groot 1 lopens, ene zijde Peter Jaspers, andere zijde den selve, ene eind Dirck Teunissen, andere eind Peter Jaspers, waarde 12-0-0

-       3 perceelen teulland mede aldaar, groot 1,5 lopens, ene zijde Peter Japsers, andere zijde Gerrit Clasen van Deursen, ene eind Hendrik van Gogh, andere eind Meggel Croonen, waarde 15-0-0

-       Een stuk gelegen aldaar, groot 0,5 lopens, ene zijde Adriaan Melis, andere zijde Gerrit Claesse van Deursen, ene eind Peter Jaspers, andere eind Heer van Baerschot, waarde 7-0-0

Onder Heesch:

-       een perceel sijnde een Biesveltje, ene zijde enige weinige eijcken struijcken, groot een lopens, ene zijde Hendrik Elens, andere zijde Peter Jaspers, ene eind Toni Huijbers, andere eind op de Steegh, waarde 5-0-0.

Onder Nuland:

-       ½ van een mergen teulland, midden en aghter opt Nuland, Willem Clasen aan de ene zijde benedennaast en Cirk Westerlaken bovennaast, waarde 25-0-0.

Totaal 64-0-0, 20e penn: 3-4-0. Genoemd als erfgenaam Adriaan Melissen via moederswege

Tekenen: Joost Hanegraaf, Hendrik van de Ven, Claas Verstege, J. de Booij.

 

Blz. 91 dd 21 juni 1730

Arike Geurts Segers, weduwe Nicolaas Gerits van Os, overleden Geffen 26 mei 1730, bezit te Nuland

-       ½ van een perceel teulland, aan de Nulandse straat gelegen, groot 2 lopens en 45 roeijen, ene zijde Corstiaen van Gogh, andere zijde Jan Dirk Spierings, strekkende van de erve Joost Hanegraaf tot op het Bosstraatje, waarde 50-0-0. Belast met een erfelijke rente van 1/3 part van 8 gulden aan de fundatiën te Den Bosch, ten comptoir van rentmeester ’s Gravensande,  in Capitaal voor de ½: 33-6-13, resteert 16-3-4

-       ½ van een mergen hooiland, tussen erve Mathijs van der Aalsvoort bovennaast en Heer de Hee benedennaast, waarde 40-0-0.

Totaal 56-13-3, 20e penn: 2-16-12. Mede erfgenaam is Geurt Croonen van Grinsven

Tekenen: H. Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, J. de Booij.

 

Blz. 94 dd 17 januari 1731

Juffr Helena Cremers, overleden Iperen 18 september 1730, bezit te Nuland: (1/5 doorgestreept)

-       huis, boomgaaert en hof, grrto 3 lopens en 10 roeijen, gestaan bij de Kerk van Nuland, tussen de gemene straat noordwaarts, andere kant het Nulands Kerkdijkje, waarde 400-0-0, belast met een rente van 3-0-0 jaarlijks aan de armen van Nuland, in capitaal 75-0-0, resteert 325-0-0

-       haar schuer en land over de straat, tegenover het huijs, waarde 48-0-0, belast met een rente van 1-11-0 aan het Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 38-15-0, resteert 9-5-0

-        Het Costershofke, groot 14 roeije, de daar teijnde aangelegen is, waarde 3-0-0

-       2 hont hooiland voor opt Nuland, waarde 70-0-0

-       Een hont in de Elskampen, waarde 2-10-0

-       ½ hont in de Elscampen, waarde 1-5-0

-       Den Verloren Hont aan de Nulandse straat, waarde 5-0-0

-       Een mergen hooiland Agter opt Nuland, gekomen van Frans Aerts, waarde 50-0-0

-       3 mergen in de Elscampen, gekomen van Vrouwe de Cocq, tussen erve Heer Plenus oostwaarts en Corstiaen Bijvelt aan de andere kant west, waarde 150-0-0

-       2,5 mergen hooiland in een camp van 8 mergen int Sevenvirdel, waarde 230-0-0

-       De huisplaats van Rut Thijssen met het land daar aan gehorende leggende tegenover de Nulandse kerk, waarde 55-0-0

-       4 hont hooiland opt Middelst Nuland, waarde 50-0-0

-       2 hont in de Elskampen, gekomen van Juffr. Becx, waarde 5-0-0

-       Het land genoemd de huisplaats van Aert van Dijck, aan de Nulandse straat, waarde 3-0-0

-       2 mergen hooiland te langst overt Nuland, gekomen van Hendrik Melten, waarde 200-0-0

-       3 lopens en 31 roeden, op de Hoge Hoef, beneffens de erve Wouter Driessen, waarde 20-0-0

-       2 lopens en 22 roeije aldaar genoemd de Mugheuvel, waarde nihil

-       2 lopens en 20 roeije op Martens acker alhier gekomen van de drost Croon waarde 20-0-0

-       Een mergen hooiland op het Agterst Nuland, gekomen van Willem Jan Huijbers, waarde 60-0-0

Totaal 1259-0-0, Overledene kompeteert maar 1/5 hierin, dus 251-16-0. Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Claes Verstege,  J. de Booij.

 

Blz. 100 dd 28 mei 1731

Catoleijn Jan Tijsse van Creijl, overleden Nuland 6 maart 1731, bezit:

Onder Berlicum:

-       1/3 deel van een perceel sleght teulland, met ene cleijn houtbussel, groot int geheel 4,5 lopens, gelegen op de Westelackers ene zijde Adriaan Claas Cuijpers, andere zijde Peter Zeben, ene eind Rogier van Oosterwijck, andere eind Flips van der Biesen, en de binnenwegh. Waarde 53-0-0

Onder Schijndel:

-       campke hooiland met zijn houtwassen, groot omtrent 2 karren hooi, gelegen int Wijbosch, aan de Kilsdonkse Watermolen, ene zijde Juffr. van Ravesteijn, andere zijde Gooijert van der Schoot, aan de ene eind Geerit Jaocbs, andere eind Teuntje Jans van den Bogaert, waarde 39-0-0

Onder Dinter:

-       1,5 lopens teulland, gelegen op de Haselbergh, rontsomme gelegen in de goederen van Juffr. Catharina van Geffen, weduwe van Hr. Andries van Ravesteijn, waarde 15-0-0

-       1/3 deel in een hooibeemd gelegen aldaar, dit gedeelte groot een kar hooijgewas, ene zijde Jan Aert Hanenberg, andere zijde en ene einde Juffr, van Geffen, weduwe van Ravesteijn, andere einde Jacob Jansen van Schijndel, waarde 6-0-0

-       Een streepke teulland, een half lopens groot, gelegen aldaar, ene zijde Juffr, van Geffen, weduwe van Ravesteijn, andere zijde de Kinderen Elen Jan Hendrik Geerits, ene eind Frans Wilbers, andere eind den Haselberghsen dijck, waarde 5-0-0

Onder Heeswijk:

-       1/5 deel ongedeeld in 2 stukken teulland, met houtwas, groot int geheel 3 lopens, onder Heeswijk gelegen int Hof ten Broeck,  beijde zijde Cornelis Gerits Dobbelsteen, ene einde de Sleebos, andere einde Hendrik van den Boogaert, waarde 10-0-0

-       1/5 deel in een veltje groet hof als bogert, groot int geheel een lopens, gelegen aldaar, ene zijde Hendrik Teunis Bogers, andere zijde sekere steegh, toebehorende de kinderen Deelis Peter Dobbelsteen, ene eind Hendirk Jansen Dobbelsteen, andere eind de gemene weg, waarde 15-0-0

-       1/5 deel in 3 stukken teulland, int gheel groot 3 lopens, gelegen op de Hoogen Padt, ene zijde de middelwegh, andere zijde Maria Pennincx, ene eind Heer Herman van Broeckhuijsen, andere eind Heer van Heeswijk. Waarde 15-0-0

Totaal: 158-0-0, 20e penn: 7-18-0. Jan Matijsen van creij, vader en erfgenaam geeft aan dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Sijmen Wolfs, Geurt Govers, J de Booij.

 

Blz. 106 dd 6 juni 1731

Helena Cremers, overleden Iperen 18 september 1730, bezit te Nuland:

-       "de secretarije van Nulant,met het reght van collatie, waarde 3000 gulden, haar 5e deel = 600-0-0

-       de vosterije deser HH waarde 250-0-0, haar 5e deel: 50-0-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Sijmen Wolfs, Gijsbert Wellens, J de Booij.

 

Blz. 109 dd 13 juni 1732

Gerardus Valckhof overleden Den Bosch 6 maart 1732, bezit te Nuland ½ van een scheutjens tiende gelegen te Nuland en genaamd de "nulandse straat tiende”, waarde  590-0-0. Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Willem van Vlijmen, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 111 dd 3 juni  1732

Brief aan de Raad van Staten: Margreta Elisabeth Valckenhof, wonend te Den Bosch, zus van Gerrit Valckenhof, begraven 6 maart j.l., dat er aangifte van de collaterale successie gedaan had moeten worden maar dese "eenvoudige vrouw" wist niet waar de goederen allemaal waren, ze vraagt 3 maanden uitstel. Getekend 12 mei 1732. Raad is accoord. Registratie J. de Booij.

 

 

 

 

Blz. 114 dd 17 december 1732

Margreta Elisabeth Valckenhof, overleden Den Bosch 25 november 1732, bezti te Nuland een clamp tiende genaamd het Nulandse straat tient, waarde 1180-0-0. Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Baers, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 115 dd 15 januari 1733

Maria de Kort, huisvrouw van Jan aent Hoogh, overleden te Geffen op 13 december 1732, bezit te Nuland:

-       ¾ deel in een camp groesland, gelegen op de Hoog Donck, groot 4 mergen, liggende tussen de grote mil/mie ? de Kort bovennaast, en Juffr. Nieuwhof benedennaast, waarde 103-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen over den Hogen Wegh, waarde nihil

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 117 dd 22 april 1733

Jan Peter Basteers/ Barkers ?  overleden Heeswijk 28 maart 1733, bezit te Nuland:

-       Huis en land gelegen in Out Vinckel alhier, groot 5 lopens en 4 roeden, ene zijde t Vinckel, andere zijde de Hoef van Costerius, waarde 200-0-0. Belast met 7-10-0 per jaar aan het comptoir der Geestelijke goederen te Den Bosch, waarde in capitaal 187-10-0, resteert 12-10-0.

-       Het nieuwland daar neffens, groot 1 lopensen 22 roeden, waarde 16-0-0

-       Nog 1 lopense en 12 roeden aldaar gelegen tussen erve Mevrouw Costerius Hoeve en de gemeene heijde aan de andere zijde, waarde 14-0-0

-       Het land neffens het bos ende donk, groot 5 lopens en 25 roeden, tussen Adriaan Cornelis van der Aalst, en aan de andere zijde Ale Gerit Jan Aerts, waarde 110-0-0

Totaal 152-10-0. Tekenen W Aenhuijs, Gijsbert Ruisch, Peeter van de Ven, J. de Booij.

 

Blz. 119 dd 17 maart 1734

Theodorus van Lier, overleden Den Bosch 16 februari 1734, bezit te Nuland 1/3 deel in de ½ van 3 lopens en 18 roeden teulland, gelegen in de Heelsenhoeck, tussen erve de kinderen Peter Bijvelt zuidwaarts aan de ene zijde, en noord Ermert van Nuland, waarde 10-0-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, J. de Booij, secr.

 

RA Nuland 100- blz. 121 dd 20 januari 1735

Catholeijn Adriaan Tijssen van Creijl, overleden Nuland 11 december 1734, bezit aan goederen:

Onder Littooijen:

-       een halve mergen gelegen in de Geer, bovennaast de Weerscheut, benedennaast Jenneke Jansen van Vinckel, schietende van de erve van de 7 hont van de 4 Hemalen, tot op erve … ( niet ingevuld) waarde 35-0-0

Onder Heesch:

-       ½ in een buender zo heij als teulland, groot int geheel 6 lopens, gelegen te Heesch aan de Heij, tussen erve Hendrick Jan Tijssen aan de ene kant en Hendrik van der Poel aan de andere kant, ene einde de steegh, tot op de Heijde, waarde nihil

-       1 lopens en 11 roeden gelegen op Heelwijck, tussen erve Hendrik van Heelwijk aan de ene kant, Pieternel Lammert Weijgergancx aan de andere kant, ene einde erve weduwe Jan Reijnders, andere einde Adriaan Hendrik Vos c.s., waarde 22-0-0.

Totaal 57-0-0, 20e penn: 2-17-0. Erfgenaam is Hendrik Peter van Heelwijk. Tekenen: Willem van Loon, Gerrit Quack, J. de Booij.

 

 

 

Blz. 125 dd 10 maart 1735

Jenneke Claes Aerts, overleden Nuland 27 december 1734, bezit: ½ van een stuk teulland gelegen op de hoge hoef, groot int geheel 3 lopens en 31,5 roeijen, tussen erve Jacobus de Booij noordwaarts, zuid Maria, weduwe Hendrik Sijmens, schietende met beide einde op de gemene straat. Waarde 25-0-0. 20e penn: 1-5-0. Jennemarie Driessen Quack, weduwe Christiaan Eversouw als erfgenaam. Tekenen: Peter van de Ven, loco officier, Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

Blz. 127 dd 14 september 1735

Hendrik Jansen van Osch, overleden Nuland 6 augustus 1735, bezit te Nuland:

-       huis, hof en aangelegen land te Nuland, gelegen aan het Heike tussen erve Jacobus van Berckel aan de ene zijde en Hendrik van de Ven aan de andere zijde bovennaast, zuid het gemeen heijke tot op noord erve Jacobus Langens, waarde 225-0-0, belast met 5 vat rogge jaalrijks aan Tengangel, in kapitaal 97-13-2, en een rentje van 1-11-8 aan de zelfde, in waarde 39-7-8, resteert 98-19-6

-       16 hont hooiland, te langs overt Nuland gelegen, bovennaast Gijsbert Gijsbert de Wert, benedennaast Heer van Nuland, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijk, waarde 250-0-0

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack

 

Blz. 131 dd 14 september 1735

Hendrik Jansen van Osch, overleden Nuland 6 augustus 1735, bezit

Onder Heesch;

-       huis, hof en aangelegen land, groot 2 lopens, gelegen op het Vinckel, tussen erve van de weduwe Jan Schippers aan de ene kant, en aan de andere kant de Heer Hugo de Goeth, strekkende van de Geffense gemeente tot op de straat, waarde 60-0-0, belast met een rente van 1-5-0 jaarlijks aan Tengnagel in kapitaal 31-5-0, resteert 28-15-0

-       1,5 lopens teulland gelegen als voor, tussen erve Hugo de Goeth aan de ene zijde en weduwe Jan van der Ven aan de andere zijde, strekkende van de erve Marten van de Wetering tot op de erve Gerrit van Gogh, waarde 30-0-0,

-       1 lopens teulland tussen erve Heer Goeth  en Marten van de Wetering aan de andere kant, strekkende van de straat tot op erve Willem van Vlijmen, waarde 10-10-0

-       1 lopens teulland gelegen alsvoor, tussen erve weduwe Jan Schippers aan de ene kant en de kinderen van Michiel Schalx aan de andere kant, strekkende van de erve Marten van de Wetering tot op de wegh, waarde 5-0-0

-       8 hont weijvelt gelegen op de Bleecken, naast erve de kinderen Michiel Schalx en met beide einde de waterloop, waarde 20-0-0.

Onder Nuland:

-       huis, hof en aangelegen land te Nuland, gelegen aan het Heike tussen erve Jacobus van Berckel aan de ene zijde en Hendrik van de Ven aan de andere zijde bovennaast, zuid het gemeen heijke tot op noord erve Jacobus Langens, waarde 225-0-0, belast met 5 vat rogge jaalrijks aan Tengangel, in kapitaal 97-13-2, en een rentje van 1-11-8 aan de zelfde, in waarde 39-7-8, resteert 98-19-6

-       16 hont hooiland, te langs overt Nuland gelegen, bovennaast Gijsbert Gijsbert de Wert, benedennaast Heer van Nuland, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de hoefdijk, waarde 250-0-0

Totaal 443-4-0, 20e penn: 22-3-4, genoemd Peter Jansen van Osch, mede erfgenaam. Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack

 

 

 

Blz. 138 dd 12 oktober 1735

Maria de Cort, overleden Geffen 16 september 1735, bezit 3,5 mergen hooi of weiland, gelegen op de Doncken, tussen erve westwaarts Jan aent Hoogh, oost Geerlingh Teunis Geerlings, zuid Hendrik Hack, noord Hoefdijk, waarde 160-0-0

Niet getekende acte.

 

Blz. 140 dd 7 augustus 1737

Johan Plenus, overleden den Haag 17 mei 1737, bezit te Nuland

-       een buijtenplaats genaamd Duijnendaal, bestaande in een Heerenhuijs, thuijn, stal en koetshuijsen, met de aangelegen hoven, en verdere aangelegen landerijen, groot 13 lopens en 41 roeden, gelegen in de Heelsenhoeck, omsingelt met de west en zuid de volgende parcelen en noord en oost de gemeente deser HH, waarde 18.000-0-0. De overledene competeert hierin 1/24e deel = 750-0-0

-       Den houtwas en binnen weijde daar aangelegen, waarde 48-0-0, 1/24e deel = 2-0-0

-       Een hoeve bestaande in huisjinghe, Schuer, 13 lopens en 33 roeden land, mede in de Heelsenhoek, oost, noord en west de gemeente, zuid nog een hoeve tot dese boedel horende, waarde 450-0-0, 1/24e deel = 18-15-0

-       Den houtwas en binnenweij daar aan gelegen, waarde 24-0-0, 1/24e deel = 1-0-0

-       Een houtvelt of Bosch bij Henderske Willem Jongmans liggende, westwaarts de gemene heijde, waarde 12-0-0, 1/24e deel = 0-10-0

-       2 mergen hooiland, gelegen in de gemeene hoeve, tussen erve de Couwaters hoeve bovennaast en Aert van den Berckt benedenaan, waarde 144-0-0, 1/24e deel = 6-0-0

-       1 mergen in de genoemde hoeve, tussen erve Aert van de Berckt bovennaast en Couwatershoeve benedennaast, waarde 72-0-0, 1/24e deel  = 3-0-0

-       4,5 hont in de selve hoeve tussen erve Jacob Langens bovennaast en Jenneke van Gogh, benedennaast, waarde 60-0-0, 1/24e deel = 2-10-0

-       8 hont in de selve hoeve, tussen erve Jan Pennincx bovennaast, en Heer Verster benedennaast, waarde 96-0-0, 1/24e deel = 4-0-0

-       7 hont in de selve hoeve, Heer Cassemajor bovennaast, Dirck Bants benedennaast, waarde 84-0-0, 1/24e deel 3-10-0

-       2 mergen in de Corte hoeve tussen Marcelus Quack bovennaast en Willem Claesse benedennaast, waarde 144-0-0, 1/24e deel = 6-0-0

-       Perceel teulland in de Heelsenhoek genoemd de huisplaats van Hars Willem Jongmans, groot 4 lopens en 31 roede, tussen de volgende percelen oostwaarts en erve van de Gemeente aan de andere zijde westwaarts, strekkende van de gemeente tot Noordwaarts tot op de Santstraat. Waarde 102-0-0, 1/24e deel = 6-5-0.

-       Den houtwas aan het selve velt aangelegen, waarde 18-0-0, 1/24e deel = 0-15-0

-       Een camp lant met Elsen beplant gekomen van de Heer Vloot, groot 2,5 mergen waarde 288-0-0, 1/24e deel = 12-0-0

-       2 mergen hooiland te langhs overt Nuland, gekomen van Antonie Louwrensen, tussen erve Gerrit Quack bovennaast en Willem Claesen benedennaast, waadre 192-0-0, 1/24e deel = 8-0-0

-       4 mergen opt Groot Hoog tussen erve Weduwe Poulus Govers bovennaast en Heer van Nuland benedennaast, waarde 300-0-0, 1/24e deel = 12-10-0

-       3 mergen, den Elscamp genoemd Kocke Camp gekomen van de erfgenamen Cremers, waarde 312-0-0, 1`/24e deel = 13-0-0

-       Een huijs en landerijen in den Heelsenhoek  gekomen van Dirck Goosens, groot 6 lopens en 1 roede, zuidwaarts het Ven, noord de Weduwe Adriaan Fransen, waarde 450-0-0, 1/24e deel = 18-15-0

-       Een huisplaats met het land daar aan gelegen gekomen van Jan van der Horst, tussen erve Sijmen Gerit Bosch oostwaarts, westwaarts een vorig perceel, waarde 102-0-0, 1/24e deel = 6-5-0.

-       Een huisjinge, boomgaert en aangehorende houtwassen gekomen van Jacob Dielissen, groot 1 lopens en 15 roeijen, gelegen aant Ven, noordwaarts het Ven, en zuid Zeger van de Poel, waarde 168-0-0, 1/24e deel = 7-0-0

-       Een streep groot 1 lopens en 16 roeijen, neven aan gelegen, waarde 72-0-0, 1/24e deel = 3-0-0.

-       5 lopens op de Ackers, tussen Zeger van der Poel oostwaarts en Corstiaen Bijvelt westwaarts, waarde 120-0-0, 1/24e deel = 5-0-0

-       Een hoeve lants mede in Heelsenhoek, genaamd Couwaters Hoeve, groot 28 lopens, de gemeente oost, zuid en westwaarts, waarde 1400-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       Perceel land aldaar genaamd de Cleijne Hoef, groot 12 lopens en 22 roede, de gemeente aan de ene zijde, Corstiaen Bijvelt met meer anderen aan de andere zijde, waarde 420-0-0, 1/24e deel = niet ingevuld

-       9 mergen en 2 hont gelegen te langs overt Nuland, , Heer Costerius bovennaast, Geerit van de Ven benedennaast, waarde 1000-0-0, 1/24e deel =  niet vermeld

-       3 hont midden opt Nuland, Heer van Nuland bovennaast, Juffr. Heesacker benedennaast, waarde 48-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       9 hont in de gemeijne hoeve, ene zijde Schalk Adriaens bovennaast, benedennaast een vorig perceel, waarde 120-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       1 mergen in de selve hoeve, vorig perceel bovennaast, Erve Aerdt van de Berckt benedennaast, waarde 90-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       4 mergen weiland, genoemd den Hoogencamp,  tussen erve de Kinderen Jan Bosch, kerkenhoog aan de andere zijde, waarde 200-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       Kampke weiland, genoemd het Kerkencampke, groot 2 mergen, tussen de Heer Ghistelles aan beijde zijden, waarde 150-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       16 hont neven het Groot Hoogh tussen het Groot Hoog aan de ene zijde en de kinderen Tomas Maas aan de andere zijde, waarde 220-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       De houtwas tot de genoemde hoeve gehorende, waarde 102-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

De genoemde hoeve met de 10 percelen zijn belast met een jaarlijkse erfpacht aan het gemene land ten comptoir van Rentmeester Tengnagel, van 170-0-0, in capitaal 4250-0-0, dit terwijl de hoeve en de parcelen maar waard zijn 3750-0-0, derhalve waarde nihil

-       3 mergen hooiland te langs overt Nuland, bovennaast Jan Grem, benedennaast Corstiaen Bijvelt, waarde 350-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       16 hont hooiland te langs overt Nuland, bovennaast Dries Renders, benedennaast Joost van Goor, waarde 300-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

-       2 mergen te langs overt Nuland, bovennaast het gemeene land, benedennaast Peter van de Ven, waarde 249-0-0, 1/24e deel = niet vermeld

De drie voorgaande percelen zijn belast met een jaarlijkse erfpacht aant gemene land aan Tengnagel in kapitaal 875-0-0, bij de taxatie samen een waarde van 899-0-0, derhalve aan waarde van 24-0-0, 1/24e deel = 1-0-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Corstiaen van Gogh, Lambert Weijgergancx., j de Booij.

 

Blz. 163 dd 17 januari 1739

Dominicus van Lier, overleden den Bosch 13 december 1738, bezit  

-       een mergen hooiland op het agterst Nuland, tussen erve …. Van Rooij bovennaast en Willem Claessen benedennaast, strekkende van het middelst Nuland tot op de hoefdijck. Waarde 108-0-0.

-       1/3 deel in 4 hont hooiland gelegen opt Nuland, tussen erve Willem Clasen van Loon bovennaast en Heer van Nuland benedennaast, waarder 50-0-0.

Tekenen: Jan Baers, Hendrik van de Ven, Gerit van Gogh, J. de Booij, secr.

 

Blz. 165 dd 4 juni 1740

Jan Ariens van de Ven, overleden Hees 6 mei 1740, bezit te Nuland

-       ½ mergen hooiland in de gemeene hoeve, oost Pieter van der Linden, zuid de hoefgraaf, west Mevrouw Plenus, noord de achterdijk, waarde 24-0-0, 1/3e deel = 8-0-0

-       Een mergen hooiland belent als voor, waarde 48-0-0, 1/3e deel = 16-0-0

-       10 hont hooiland gelegen als voor te langst overt Nuland, oost Hendrik Geerit Bos c.s., zuid de Etteringsgraaf, west Heer Costerius, noord de Hoefgraaf, waarde 174-0-0, 1/3e deel = 58-0-0

-       2 lopens en 34 roeden teulland gelegen omtrent den papendijk, genaamd Fratersbos, oost Claas Verstegen, zuid de gemene straat, west Jan Lambert van Bocxtel, noord het gemeene streegje, waarde 150-0-0, 1/3e deel = 50-0-0.

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van de Ven, loco secr.

 

Blz. 167 dd 15 januari 1741

Erken Jan Willems, overleden Nuland, december 1740, bezit te Nuland

-       een huijs en aangelegen land, groot 11 lopens en 19 roeden, oost zuid en noord de gemene straat, en west Corstiaen van Gogh, waarde 320-0-0, belast met een rente van 4-10-0 jaarlijks aan de armen van Os, in kapitaal 112-10-0. Verder een rente van 7 stuijvers aan de armen van Nuland, in kapitaal 8-15-0,

-       2 mergen hooiland, op het achterst Nuland, erfgenamen Pieter van de Ven bovennaast, Zeger van de Poel benedennaast, strekkende van de Etteringsgraaf tot op de Hoefgraaf, waarde 120-0-0. Leenroerig aan het leenhof ten Bogaert te Dinter.

Totaal 318-15-0, 20e penn: 15-18-12. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van de Ven, loco secr.

 

Blz. 171 dd 9 maart 1741

Juffr Isabella Francoise Ingenrae, overleden Vugt 16 februari 1741, bezit te Nuland een camp hooiland, groot 4 mergen en 2 hont, gelegen op de Donck, tussen noord den Hoefdijk, oost Jan aent Hoog, zuid Peter van der Linden, west de Heer Verster, waarde 320-0-0.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van de Ven, loco secr.

 

Blz. 173 dd 19 juni 1741

Jacobus van Drunen, overleden Geffen 5 april 1741, bezit te Nuland een mergen hooiland gelegen op het agterst Nuland, noord den Hoefgraaf, oost de erfgenamen Cremers, zuid de poldergraaf, west het gemeene land, waarde 106-0-0, leenroerig aan leenhof ten Bogaert te Dinter. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, loco secr.

 

RA Nuland 100 - Blz. 174 dd 19 oktober 1741

Peter Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 3 oktober 1741, bezit te Nuland:

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/3e deel = 25-0-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 21-0-0, 1/3e deel is 7-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/3e deel = 58-0-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/3e deel = 12-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 51-0-0, 1/3 deel = 17-0-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/3e deel = 0-8-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/3e deel = 13-0-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/3e deel = 9-15-6. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/3e deel = 33-6-10.

In totaal 163-9-10.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 179 dd 19 oktober 1741

Peter Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 3 oktober 1741, bezit

Onder Geffen:

-       1/3e deel in een perceel, 47 roeden, waarde 35-19-8, belast met 5,5 vat rogge aan Tengnagel, in waarde voor 1/3e deel 35-19-8, resteert nihil.

-       1/3 deel in een houtboske, groot 11 roeden, waarde 6-0-0, 1/3e deel = 2-0-0

Onder Nuland

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/3e deel = 25-0-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 21-0-0, 1/3e deel is 7-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/3e deel = 58-0-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/3e deel = 12-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 51-0-0, 1/3 deel = 17-0-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/3e deel = 0-8-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/3e deel = 13-0-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/3e deel = 9-15-6. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/3e deel = 33-6-10.

Resteert totaal 48-8-2. 20e penn: 2-8-8

Geerit Hendricx Hanegraaf, inwoner tot Nuland, een der erfgenamen. Tekenen:  W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

 

Blz. 185 dd 25 oktober 1741

Hendrik Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 16 september 1741 en bezit aldaar:

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/4e deel = 18-15-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 20-0-0, 1/4e deel is 5-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/4e deel = 43-15-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/4e deel = 9-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 50-0-0, 1/4 deel = 12-10-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/4e deel = 0-6-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/4e deel = 9-15-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/4e deel = 7-6-8. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/4e deel = 25-0-0..

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 189 dd 25 oktober 1741

Hendrik Hendricx Hanegraaf, overleden Nuland 16 september 1741 en bezit

Onder Geffen

-       1/3e deel in een perceel, 47 roeden, waarde 35-16-2 en 1/3, belast met 5,5 vat rogge aan Tengnagel, in waarde voor 1/3e deel 35-16-2,5, resteert nihil.

-       1/3 deel in een houtboske, groot 11 roeden, waarde 6-0-0, 1/3e deel = 2-0-0

Onder Nuland:

-       perceel teulland genaamd de Cromstukken, gelegen te Vinckel, groot 1 lopens en 25 roeden, oost Lambert Wouters, zuid Willem Vorstenbosch, west Hendricus Vorstenbosch, noord Adriaen van Alst, waarde 75-0-0, waarin 1/4e deel = 18-15-0

-       perceel teulland genaamd in de Streepkens gelegen als voor, 1 lopens en 47,5 roeden, oost Heer Costerius, zuid Jacob Blommers, west Lambert Wouters, noord Adriaan van Aelst, waarde 20-0-0, 1/4e deel is 5-0-0

-       Groten Garstakker aldaar gelegen, groot in totaal 3 lopens en 37 roeden, oost de gemeene straat, zuid Heer van Nuland, west Willem Vorstenbosch, noord Heer de Hee, waarde 175-0-0, 1/4e deel = 43-15-0.

-       Den Heijcamp gelegen als voor, oost het vorige perceel, zuid Jacob Blommers, west Hendrik Vorstenbosch, noord Heer van Nuland, waarde 36-0-0, 1/4e deel = 9-0-0.

-       ½ van 4 lopens en 35 roeijen ge;egen als voor omtrent de molen, oost Jonker Lemming, zuid de gemene heijde, west de weduwe Peter van Gemonde, noord Heer Gistel, waarde 50-0-0, 1/4 deel = 12-10-0

-       Een kleijn quaat houtbosje gelegen als voor, oost Gerit Quack, zuid de weduwe Peter van Gemonde, west de weduwe van de Heer Geerets de Booij, noord weduwe Peter van Creij, waarde 1-4-0, 1/4e deel = 0-6-0

Land is belast met een rente van 2 vatten rogge aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, 1/4e deel = 9-15-6. Verder nog 1,5 vat rogge aan de H. Geest tot Den Bosch, in capitaal 29-6-2, 1/4e deel = 7-6-8. Nog een rente van 4-10-0 jaarlijks aan het sinnelooshuijs te Den Bosch, in capitaal 100-0-0, 1/4e deel = 25-0-0..

Geert Hendricx Hanegraaf, broer en inwoner te Nuland, verklaard dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaan van Aelst, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 194 dd 13 decemer 1741

Juffr Cornelia Ruijsch, overleden Den Bosch13 november 1741, bezit te Nuland: een camp hooiland, groot 3,5 mergen, int sevenvirdel gelegen, noord den Agterdijck, oost Hendrik van Vught c.s., zuid de weduwe Willem van Loon, west juffr de weduwe Jacob de Booij, waarde 340-0-0. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, loco secr.

 

Blz. 196 dd 26 juni 1742

Dries Hendricxs van der Ven, overleden Nuland 2 juni 1742, bezit te Nuland

-       huis en aangelag groot 6 lopens en 14 roeijen, gelegen alhier in de heesenhoek (!), oost en zuid weduwe Geurt Govers c.s., west de gemeene straat, noord Ermert van Nuland, waarde 350-0-0, belast met een rogpacht van 4 vatte aan de armen van Nuland, in capitaal 78-2-8, en een nabuurcijns van 0-0-4, in capitaal 0-6-4,  resteert dus 271-11-4.

-       2 mergen en een hont hooiland gelegen als voor in de Corte Hoeve, oost Jacob Blommers, west Heer van Nuland, zuid de hoefdijck, noord Maria Clara Aent Hoog c.s, waarde 130-0-0

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven.

 

Blz. 199 dd 4 juli 1742

Dries Hendricx van der Ven, overleden Nuland 2 juni 1742, bezit

Onder Rosmalen:

-       een camp hooiland, groot 3 hont in een meerdere camp, waarde 10-0-0

Onder Hees:

-       perceel weijvelt, groot 1 mergen, gelegen op Vinckel, waarde 10-0-0

-       perceel teulland, genaamd Willemsland, groot 4 vatsaet, waarde 25-0-0

-       perceel teulland, groot 5 vatsaet, gelegen als voor, waarde 36-0-0, belast met een pacht van 2-1-4, aan Tengnagel jaarlijks, in Kapitaal 51-11-4,

Onder Nuland:

-       huis en aangelag groot 6 lopens en 14 roeijen, gelegen alhier in de heesenhoek (!), oost en zuid weduwe Geurt Govers c.s., west de gemeene straat, noord Ermert van Nuland, waarde 350-0-0, belast met een rogpacht van 4 vatte aan de armen van Nuland, in capitaal 78-2-8, en een nabuurcijns van 0-0-4, in capitaal 0-6-4,  resteert dus 271-11-4.

-       2 mergen en een hont hooiland gelegen als voor in de Corte Hoeve, oost Jacob Blommers, west Heer van Nuland, zuid de hoefdijck, noord Maria Clara Aent Hoog c.s, waarde 130-0-0

Hilleke Lambers de Wert, weduwe, verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaen van Aelst.

 

Blz. 206 dd 8 november 1742

Jennemarie Adriaan Franse Hoefs, overleden Nuland 2 oktober 1742, bezit te Nuland:

-       1/7e deel in huis, hof en aangelegen land 15 lopens en 47 roeijen, oost de Papenacker, west Corstiaen Beijvelt, zuid Hendrik van der Ven en noord de Santstraat. Waarde 325-0-0, haar deel = 46-8-10. Belast met 0-13-14 aan de Heer Ghistelles, in kapitaal: 17-6-14, haar deel  = 2-9-8. Verder aan de leprosen te Den Bosch 1-0-0, in kapitaal 8-5-10, haar deel = 1-3-10. Verder 1 zak rogge aan Tengnagel, in kapitaal 156-5-0, haar deel = 22-6-6. Verder een rente van 2 kannen en 1 pintje in een meerdere pacht van 0,5 zak rogge aan de kerk van Rosmalen, in kapitaal 3-13-14, haar deel = 0-10-8.

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 16 roeijen, oost Corstiaen Beijvelt, west Joost Hannegraaf, zuid Nelleke van Gemonde, noord de Heer van Reijn, waarde 35-0-0, haar deel = 5-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 2 lopens en 27 roeden, gelegen oost Hendrik van der Ven, west Peter Janse Clumper, zuid de gemeene straat, noord Hendrik van der Ven, waarde 42-0-0, haar deel = 6-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, oost Corstiaen Beijvelt, West Sijmen Gerrit Bosch, zuid Heer van Reijn, noord Hendrik Gerrit Bosch, waarde 49-0-0, haar deel = 7-0-0

-       1/7e deel in 13 hont hooiland, oost Peter Janse de Clomper, west het gemeene land, zuid gemene straat, noord Boschstraatje, waarde 140-0-0, haar deel 20-0-0.

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen en 1 en 1/8e hont, gelegen te ;angs overt Nuland, oost Mevrouw Plenus, west Dirck Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord de Hoefdijck, 203-0-0, haar deel = 29-0-0

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen int sevenvierendeel, oost Juffr. Ruijs, west Heer De Wael, zuid het Sevenvierendeel, noord weduwe de Booij, waarde 161-0-0, haar deel = 23-0-0

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers.

 

Blz. 213 dd 16 november 1742

Jennemarie Adriaan Franse Hoefs, overleden Nuland 2 oktober 1742, bezit

Onder Berghem:

-       1/7e deel in huis hof en aangelegen erve, groot 1 mergen, waarde 42-0-0,

-       1/7e deel in teulland groot int geheel 0,5 mergen, waarde 15-0-0

-       1/7e deel in teulland groot 1 vatsaet, waarde 7-0-0

-       1/7e deel in teulland groot int gheel 3 vatsaet, waarde 21-0-0

-       1/7e deel in perceel weiland, groot int geheel 1 mergen, waarde 10-0-0

-       1/7e deel in perceel hooiland, groot int geheel 2 en ¾ hont, waarde 21-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 4,5 hont, waarde 6-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 4,5 hont, waarde 6-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 4 en ¾ hont, waarde 23-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 1 mergen, waarde 1-0-0

-       1/7e deel in perceel weijvelt, groot int geheel 1 mergen, waarde 1-0-0

Onder Geffen:

-       1/7e deel in 2 hont grasland, waarde 0-11-0

-       1/7e deel in 2 hont grasland, waarde 0-11-0

-       1/7e deel in 1 mergen aldaar, waarde 1-13-0l

-       1/7e deel in 3 hont land, waarde 0-16-0

-       1/7e deel in de helft van Jan Hendricx camp, waarde 7-0-0,

Onder Rosmalen:

-       1/7e deel van 8 hont land, waarde 12-0-0, taxatie 30 oktober 1742 aldaar

Onder Nuland:

-       1/7e deel in huis, hof en aangelegen land 15 lopens en 47 roeijen, oost de Papenacker, west Corstiaen Beijvelt, zuid Hendrik van der Ven en noord de Santstraat. Waarde 325-0-0, haar deel = 46-8-10. Belast met 0-13-14 aan de Heer Ghistelles, in kapitaal: 17-6-14, haar deel  = 2-9-8. Verder aan de leprosen te Den Bosch 1-0-0, in kapitaal 8-5-10, haar deel = 1-3-10. Verder 1 zak rogge aan Tengnagel, in kapitaal 156-5-0, haar deel = 22-6-6. Verder een rente van 2 kannen en 1 pintje in een meerdere pacht van 0,5 zak rogge aan de kerk van Rosmalen, in kapitaal 3-13-14, haar deel = 0-10-8.

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 16 roeijen, oost Corstiaen Beijvelt, west Joost Hannegraaf, zuid Nelleke van Gemonde, noord de Heer van Reijn, waarde 35-0-0, haar deel = 5-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 2 lopens en 27 roeden, gelegen oost Hendrik van der Ven, west Peter Janse Clumper, zuid de gemeene straat, noord Hendrik van der Ven, waarde 42-0-0, haar deel = 6-0-0

-       1/7e deel in perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, oost Corstiaen Beijvelt, West Sijmen Gerrit Bosch, zuid Heer van Reijn, noord Hendrik Gerrit Bosch, waarde 49-0-0, haar deel = 7-0-0

-       1/7e deel in 13 hont hooiland, oost Peter Janse de Clomper, west het gemeene land, zuid gemene straat, noord Boschstraatje, waarde 140-0-0, haar deel 20-0-0.

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen en 1 en 1/8e hont, gelegen te ;angs overt Nuland, oost Mevrouw Plenus, west Dirck Spierings, zuid de Neteringsgraaf, noord de Hoefdijck, 203-0-0, haar deel = 29-0-0

-       1/7e deel in perceel hooi of weiland, groot 2 mergen int sevenvierendeel, oost Juffr. Ruijs, west Heer De Wael, zuid het Sevenvierendeel, noord weduwe de Booij, waarde 161-0-0, haar deel = 23-0-0

Geradus Adriaan Hoefs, broer en erfgenaam, verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaen van Aelst, JD Cremers, secr.

 

Blz. 223 dd 21 oktober 1743

Gerrit Quack, overleden Nuland 24 september 1743, bezit te Nuland

-       huis en land aan het marktveld te Nuland, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de gemene straat, west de erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord het Marktvelt, waarde 510-0-0, zijn deel de ½ van 7/8 part 223-2-8

-       3 lopens teulland genaamd de Hooge Hoef, oost Jacobus Langens, west Joost Hannegraaf, zuid juffr weduwe de Booij, noord het gemeene schotsheuvel, waarde 56-0-0, zijn deel = 24-10-0

Belast met 7-10-0 aan Tengnagel rentmeester der geestelijke goederen, in kapitaal 187-0-0, zijn deel 182- 0-10. Verder een rente van 0-10,5-0 aan het Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel = 5-14-14. Rente van 12-0-0 aan de Heer van Engelen, in kapitaal 300-0-0, zijn deel 161- 5-0.

-       mergen hooi of weiland, oost Hendrik Tijssen van Bakel, west erfgenamen van Jan Bos, zuid het middelst Nuland, noord de hoefdijck, waarde 72-0-0, zijn deel = 31-10-0

-       perceel hooi of weiland, midden opt Nuland gelegen, oost weduwe Lambert de Wert, west Hendrik Wouters, zuid middelst Nuland, noord den Hoefdijck, waarde 128-0-0, zijn deel is 56-0-0

-       perceel teulland, 1 lopens en 17 roeden groot, gelegen als voor, oost Heer Gistel, west zuid en noord Zeger van der Poel, waarde 110-0-0, zijn deel  = 55-0-0

-       4 hont hooi of weiland gelegen opt middelst Nuland, oost Jenneke Adriaan Heymis, west idem, zuid Jan aant Hoogh, noord erfgenamen Jan Bos, waarde 120-0-0, zijn deel = 60-0-0

-       1/3 deel in perceel hooiland, groot 4 hont int geheel, voor opt Nuland gelegen, oost Heer van Nuland, west Peeter van de Ven, zuid kerk van Geffen en noord het weeteringske, waarde 50-0-0, zijn deel = 25-0-0

-       2 hont hooi of weiland gelegen als voor, voor opt Nuland, oost Jan aant Hoog, west Heer Verster, zuid neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 110-0-0, zijn deel = 55-0-0

-       Een ledige huisplaats groot 3 lopens, gelegen als voor oost de gemeene straat, west erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord de selve, waarde 170-0-0, zijn deel = 85-0-0. Belast met een rente van 7-10-0 aan Tengnagel, in kapitaal 187-0-0, zijn deel  = 93-15-0. Rente van 10,5 stuijvers aan Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel is 6-11-4.

-       Huis en land gelegen als voor oost en west Peter van der Linden, zuid Juffr. de Booij, noord den Gemeene Schotsheuvel, waarde 65-0-0, zijn deel  = 32-10-0

De goederen algemeen belast met de ½ in een som  van 225-0-0 volgens schepenbrief van Den Bosch dd 2 mei 1733, aan Willem van Engelen, te Den Bosch. Met interest is zijn deel 112-10-0.

Tekenen: W Aenhuijs,

 

Blz. 233 dd 20 november 1743

Gerrit Quack, overleden Nuland 24 september 1743, bezit:

Onder Kessel:

-       een halve mergen hooiland, waarde 25-0-0

Onder Rosmalen:

-       ½ in 7/8 deel in een perceel teulland, groot int geheel 1 lopens en 20 roeden, waarde 48-2-8,

-       ½ in 7/8 deel teulland, groot in t geheel 1 lopens en 20 roeden, waarde 48-2-8

Deze percelen belast met een rente van 6-0-0 jaarlijks aan de Heer Tieleman Ermers, in kapitaal 140-0-0, voor dit deel 61-5-0

Onder Nuland:

-       huis en land aan het marktveld te Nuland, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de gemene straat, west de erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord het Marktvelt, waarde 510-0-0, zijn deel de ½ van 7/8 part 223-2-8

-       3 lopens teulland genaamd de Hooge Hoef, oost Jacobus Langens, west Joost Hannegraaf, zuid juffr weduwe de Booij, noord het gemeene schotsheuvel, waarde 56-0-0, zijn deel = 24-10-0

Belast met 7-10-0 aan Tengnagel rentmeester der geestelijke goederen, in kapitaal 187-0-0, zijn deel 182- 0-10. Verder een rente van 0-10,5-0 aan het Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel = 5-14-14. Rente van 12-0-0 aan de Heer van Engelen, in kapitaal 300-0-0, zijn deel 161- 5-0.

-       mergen hooi of weiland, oost Hendrik Tijssen van Bakel, west erfgenamen van Jan Bos, zuid het middelst Nuland, noord de hoefdijck, waarde 72-0-0, zijn deel = 31-10-0

-       perceel hooi of weiland, midden opt Nuland gelegen, oost weduwe Lambert de Wert, west Hendrik Wouters, zuid middelst Nuland, noord den Hoefdijck, waarde 128-0-0, zijn deel is 56-0-0

-       perceel teulland, 1 lopens en 17 roeden groot, gelegen als voor, oost Heer Gistel, west zuid en noord Zeger van der Poel, waarde 110-0-0, zijn deel  = 55-0-0

-       4 hont hooi of weiland gelegen opt middelst Nuland, oost Jenneke Adriaan Heymis, west idem, zuid Jan aant Hoogh, noord erfgenamen Jan Bos, waarde 120-0-0, zijn deel = 60-0-0

-       1/3 deel in perceel hooiland, groot 4 hont int geheel, voor opt Nuland gelegen, oost Heer van Nuland, west Peeter van de Ven, zuid kerk van Geffen en noord het weeteringske, waarde 50-0-0, zijn deel = 25-0-0

-       2 hont hooi of weiland gelegen als voor, voor opt Nuland, oost Jan aant Hoog, west Heer Verster, zuid neeteringsgraaf, noord het weteringske, waarde 110-0-0, zijn deel = 55-0-0

-       Een ledige huisplaats groot 3 lopens, gelegen als voor oost de gemeene straat, west erfgenamen van Creij, zuid Heer van Nuland, noord de selve, waarde 170-0-0, zijn deel = 85-0-0. Belast met een rente van 7-10-0 aan Tengnagel, in kapitaal 187-0-0, zijn deel  = 93-15-0. Rente van 10,5 stuijvers aan Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, zijn deel is 6-11-4.

-       Huis en land gelegen als voor oost en west Peter van der Linden, zuid Juffr. de Booij, noord den Gemeene Schotsheuvel, waarde 65-0-0, zijn deel  = 32-10-0

De goederen algemeen belast met de ½ in een som  van 225-0-0 volgens schepenbrief van Den Bosch dd 2 mei 1733, aan Willem van Engelen, te Den Bosch. Met interest is zijn deel 112-10-0.

Maria Quack, zus, verklaard dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: merk Maria Quacq, W Aenhuijs.

 

Blz. 244 dd 1 oktober 1744

Maria van de Gevel, overleden Antwerpen 27 februari 1743, bezit te Nuland,  

-       huis en land groot 2 lopens en 26 roeijen, oost en noord de Heer van Engelen, zuid de gemeente, waarde 275-0-0, 1/3e deel = 91-13-6

-       den Hoogen acker, groot 2 lopens en 19 roeden, oost en zuid Heer van Engelen, west en noord de eigenaar, waarde 110-0-0, dit deel = 36-13-6

-       5 lopens en 19 roeden genaam de ronde veldekens met de streepkens, oost en west de eijgenaar, zuid de gemeente, noord Heer van Engelen, waarde 185-0-0, dit deel = 61-13-6

-       1 lopens en 27 roede teulland, omringt door land van de eigenaar, waarde 84-0-0, dit deel dus 28-0-0

-       1 lopens genaamd de verloren kost, oost en zuid de eigenaar, west en noord Heer van Engelen, waarde 50-0-0, dit deel = 16-13-6

-       Perceel land int besloten campke, groot 37 roeden, oost, zuid en noord de eigenaar, west Heer van Engelen, waarde 24-0-0, dit deel 8-0-0

-       Perceel van 7 lopens, genaamd de Braackacker, oost en zuid de gemeene straat, west van Engelen, noord de eigenaar, waarde 252-0-0, dit deel = 84-0-0

-       1 lopens en 8 roeden genaamd de Keel, oost Heer van Engelen, andere zijden de eigenaar, waarde 42-0-0, dit deel 14-0-0

-       Perceel genaamd de Vogelsangh, 3 lopens en 34 roeden, oost  de straat, west Heer van Engelen, zuid en noord de eigenaar, waarde 170-0-0, dit deel 56-13-10

-       De houtwas en binnenweg, groot 7,5 mergen, oost de gemeente, west en noord Heer van Engelen zuid eigenaar, waarde 114-0-0, dit deel 38-0-0

Belast met een erfelijke pacht van 22 -10-0 aan Tengnagel, in capitaal: 562-10-0, dit deel = 187-10-0. St martenscijns van 1-4-4 aan de rentmeester der domeijnen in kapitaal 30-6-4, dit deel 10-2-2. Resteert in totaal 237-15-2. Tekenen Jan Wolfs en Hendrik van der Ven.

 

Blz. 250 dd 11 januari 1745

Willem Peters van Creijl, overleden 25 november 1744, bezit te Nuland de helft in huis en aangelegen land, groot 7 lopens en 27 roeden, oost de erfgenamen Heer Suijskens, west gemene straat, zuid Gijsbert Ruijs, noord Dirck Spierings, waarde 280-0-0, belast met de helft van een coornpacht van 9 vatten rogge aan de kerk van Geffen, in kapitaal 175-15-10, voor de ½ = 87-17-14. Verder ½ van een coornpacht van 6 vaten aan de armen van Geffen, in kapitaal 117-0-0, dit deel 58-11-14, een rente van 1-1-0 aan de armen van Nuland, ik kapitaal 26-5-0, dit deel 13-2-8. ½ in een capitaal van 200-0-0 ten gunste van Juffrouw Bex tot Den Bosch, dit deel 100-0-0.

Ermert Peters van Creijl is de erfgenaam, verklaard dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: Jan Wolfs en Hendrik van de Ven.

 

Blz. 254 dd 19 maart 1745

Jenneke Adriaans van Grinsven, weduwe Delis van de Merendonk, overleden Den Dungen 19 februari 1745, bezit te Nuland: ½ van 4,5 hont hooiland gelegen op het Agterst Nuland, oost Willem Jan Goijarts, west armen van Nuland, zuid Hoefdijck, noord het middelst Nuland, waarde 15-0-0, tekenen: Jan Wolfs, Micgiel van Tuijl, JD Cremers

 

Blz. 256 dd 20 mei 1745

Meclina Paulus Govers, overleden Nuland 8 mei 1745, bezit te Nuland

-       huis en aangelag, groot 10 lopens en 18 roeden, gelegen aant Ven, oost Papenacker, west gemeene straat, zuid Hendirk van der Ven, noord Corstiaen Beijvelt, waarde 525-0-0, belast met een zak rogge in een meerdere pacht van 4 zakken, aan Tengnagel, in kapitaal 156-6-0, 1/3 deel in een pacht van een half vat rogge aan de kerk van Rosmalen in kapitaal 4-1-8, verder ¼ deel in een rente van 1-0-0 aan de leprosen te Den Bosch, in kapitaal 8-5-10, resteert 356-7-10

-       perceel teulland groot 1 lopens en 16 roeden, gelegen over het Ven, oost Corstiaen Beijvelt, west erfgenamen Peter Beijvelt, zuid Mevrouw Plenus, noord de weduwe van Gemonde, waarde 110-0-0

-       1 lopens en 44 roeden teulland genaamd den streep in Jan Jan Goosens velt, oost Corstiaen Beijvelt, west Simen Bos, zuid Heer van Reijn, noord Hendrik Bos, waarde 105-0-0

Genoemd Paulus Govers als vader en erfgenaam. Tekenen: Paulus Govers, W. Aenhuijs, Jan Wolfs, JD Cremers, secr.

 

Blz. 259 dd 17 juni 1745

Claas van Grinsven, overleden Rosmalen 14 mei 1745, bezit te Nuland:

-       huis en bogaert, groot 3 lopens 10 roeden gelegen te Nuland, oost volgende perceel, west de Kerkmuer, zuid den voetpad, noord de straat, waarde 615-0-0

-       de schuer over de straat, oost het derde perceel, west en zuid de straat, noord den Armen, waarde 150-0-0.

-       Rut tijssen hofken, gelegen als voor, oost den Armencamp, west vorige perceel, zuid de straat, noord den Armen, waarde 30-0-0

-       14 roeden land, genaamd Costers hofken gelegen als voor, oost den voetpad, west het eerste perceel, zuid voetpad, noord de straat, waarde 5-0-0

Belast met een jaarlijkse rente van 1-11-0 aan de H. Geest of Geefhuijs te Den Bosch, in kapitaal 38-15-0, verder een rente van 3-0-0 aan de armen van Nuland in kapitaal 75-0-0, verder een jaarlijkse chijns aan de gemeente alhier van 0-0-2, in kapitaal 0-3-2, een som van 600-0-0, aan Mej. Jacoba van Es tot Kessel, resteert 86-1-14.

Tekenen: W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 264 dd 11 februari 1746

Jan Pels overleden Kromstat 13 september 1745,  volgens D. van der Vlies, kapitein onder kolonel Smit dd 30 december 1745, bezit te Nuland

-       huis en land aant Marktvelt gelegen, groot 3 lopens en 37 roeden, oost de gemene straat, west de erfgenamen van Creij, zuid de Heer van Nuland, noord het Marktvelt, waarde 504-0-0, waarin hij competeert voor 1/4 deel van 1/8 deel, dus 15-15-0, belast met een rente van 7-10-0 aan Tengnagel, in capitaal 187-10-0, een rente van 10,5 stuijvers aan het Block vant Hintamereind, in kapitaal 13-2-8, verder van 12-0-0 aan de Heer van Engelen tot Den Bosch, in capitaal 300-0-0, totale kosten 512-12-8, waarvoor zijn deel 15-12-1, resteert derhalve in totaal 1-17-?

-       perceel teulland aldaar genaamd de Hoge Hoef, oost Cobus Langes, west Joost Hannegraaf, zuid de weduwe van Jacobus de Booij, noord Schotsheuvel, waarde 56-0-0, voor zijn deel 1-15-0

-       een mergen hooiland aldaar gelegen, oost Hendrik Tijsse van Bakel, west erfgenamen Jan Bosch, zuid het middelst Nuland, noord de hoefdijck, waarde 72-0-0, zijn deel = 2-5-0

-       perceel hooiland te midden opt Nuland gelegen, groot 10 hont, oost de weduwe Lambert de Wert, west Hendrik Wouters, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijck, waarde 128-0-0, zijn deel  = 4-0-0.

Totaal: 8-2-2.

Tekenen:Jan Wolfs en Hendrik van der Ven.

 

RA Nuland 100- Blz. 269 dd 8 september 1746

Jan Claas Bastiaans, overleden Heeswijk op 31 juli 1746, bezit te Nuland

-       ½ in huis en aangelag gelegen te Vinckel, groot 5lopens en 4 roeijen, oost het vinckel, west Heer Costerius, zuid gemeene straat, noord het vinckel. Waarde 190-0-0. De overledene voor de ½ = 95-0-0. Belast met een rente van 7-10-0 jaarlijks, in capitaal 187-10-0, voor ½ = 93-15-0. Resteert 1-5-0

-       Het nieuwland daar aangelegen, groot 1 lopens en 22 roeijen, belendingen als vorgaande perceel, waarde 20-0-0, voor de ½ = 10-0-0

-       Perceel nieuwland gelegen als voor, groot 1 lopens en 12 roeijen, oost voorgaande perceel, west erfgenamen Mevrouw Costerius, zuid en noord de gemene heijde, waarde 10-0-0, ½ = 5-0-0.

-       Perceel land alhier nevens het bos en de donck, groot 5 lopens en 25 roeijen, oost Adriaan van Aelst, west erfgenamen Gerit Jan aerts, noord Hendricus Vorstenbosch, waarde 112-0-0, ½ = 56-0-0

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 273 dd 7 juni 1747

Hr. Lodewijk Cramer, overleden Nuland, begraven te Geffen 14 april 1747

-       het leenhuis zijn kasteel , schuur, leegbos, groot 4 mergen gelegen alhier, ost de Heer van Nuland, west een volgend perceel, zuid Heer Gistel, noord een volgend perceel, waarde 2250-0-0

-       perceel hooi of weiland, genaamd den coppel, bogaert en campken neffens de Kerkstraat, groot 16 mergen, oost Teuntje Peters aent Hoog, west de gemene straat, zuid vorige perceel, noord den kerkenvoetpad, waarde 2100-0-0

-       Huijs en land gelegen aan den dijck, groot 1 lopens en 34 roeijen, oost het Casteel/eerste perceel, west de somerdijck, noord de dreef van het vorige perceel, waarde 500-0-0

-       Mergen hooiland, voor en midden opt Nuland, oost Jan Hendrik Aarts, zuid de Neteringsgraaf, noord de graaf van het agterste graaf (Nuland), waarde 200-0-0

-       3 hont hooiland, op het Agterste Nuland, oost Kinderen jan van Loon, west Corstiaen bijvelt, zuid de graaf van het agterste Nuland, noord de Hoefgraef.Waarde 30-0-0.

Casteel en percelen belast met een rente van 120-0-0 jaarlijks aan het Gasthuijs van Hester van Grinsven, inb Den Bosch, in capitaal 3000-0-0. Rogpachjt van 4 malder of 2 mudde aan de armen van Nuland, waarde 625-0-0.

Resteert in totaal 1455-0-0.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 278 dd 3 augustus 1747

Wouter Baars te overleden Nuland op 24 mei 1747, bezit aldaar:

-       huis en aangelegn landerijen, groot 11 lopens en 25 roeden, oost de gemene straat, west Corstiaen van Gogh, zuid Nulandse straat, noord het Bostraatje, waarde 700-0-0, ½ = 350-0-0. Belast met een rente van 4-10-0 jaarlijs, aan de armen van Osch, in kapitaal 112-10-0, ½ = 66-12-8. Verder 0-7-0 aan de armen alhier, in capitaal 8-15-0, ½ = 4-7-8, resteert in waarde voor de 20e penn: 289-7-8

-       perceel hooiland opt Agterste Nuland, genaamd het Hoeckkamp, groot 2 mergen oost Maria Clara aant Hoog, west den Hoefdijk, zuid Cobus van Berker ?, noord hoefdijk, waarde 80-0-0, ½ = 40-0-0

Compareert Crijneke Grimme, weduwe van de overledene verklaart dat er geen andere goederen zijn. Niet getekend.

 

RA Nuland 100 Collaterale successie, blz. 282 dd 7 september 1747

Geurtje Gijsbert van Vught, overleden Geffen 8 augustus 1747 , bezit te Nuland: 1/3e deel in 7 mergen hooi of weiland gelegen te Nuland, int Sevenvirdeel, ene zijde Juffr. Ruijsch, andere zijde Tooni Gijsberts van Vught, ene einde de Hoefdijck, andere einde Agterdijck, waarde 160-0-0, Tekenen Jan Wolfs en Hendrik van der Ven.

EINDE

 

RA Nuland 99 collaterale successie 1697 - 1724       143 pag.     versie 1.0

 

Nb: de bedoelde waarde is de waarde boven de dorps en landslasten en de dijken.

 

Blz. 1 dd 28 maart 1697

Hendrik Adriaan Rutten te Geffen sonder wettige geboorten na te laten overleden op 10 maart 1697 en aldaar is begraven, taxatie van het goed te Nuland: een mergen hooiland op het voorst en middelste Nuland, voor 110-0-0. Schepenen: Mathijs Jansse van Creijll en Jacob Janse van Gogh, G. Croon.

 

Blz. 1 dd 11 april 1697

Rutger Mathijs van der Meulen te Schijndel overleden op 7 maart 1697 aldaar begraven,  zijn weduwe is Willemke Jansen, en wordt het 1/6 deel in een hijcamp groot in het geheel 8 mergen en 3 hondt gelegen in OutVinckel  op 28-0-0 getaxeerd. Schepenen: Peter Aent Hoogh en Anthonis Ermers van Nuland, drossaard G. Croon.

 

Blz. 2 dd 9 juli 1698

Maria Jacobi van Berghem, weduwe van Aert Jansen Dubbeler is overleden op 17 juni 1698 te Osch, ter instantie van Arike Jacobs van Berghem getaxeerd een halven mergen hoiland gelegen in een meedere camp omtrent de Achterdijck ter plaatse genaamd het Sevenvirendeel op 31-0-0, gevolgd hebbende het 11e en 14e artikel van het collateraal. Schepenen: Jan van der Poll en Mathijs van Creij. Drossaard G. Croon.

 

Blz. 3 dd 26 augustus 1698

Willemken Jacob Langens, weduwe Corstiaan Gerits, overleden 16 juli 1698 te Nuland, sonder kinderen na te laten, taxatie voor Corstiaen van de helft van een lopens teulland in den hoff van Willem Antonissen van Roij, tussen erve Willem tonissen voornoemd aan de ene zijde en Corstiaen Gerits aan de andere zijde, op de som van 30-0-0, waarbij de stiptelijk gevolgd hebben het elfde artikel van de laatste ordonnantie vant Klein Zegel. Schepenen: Jan van der Poll en Jacob Janse van Gogh, Drossaard G. Croon.

 

Blz. 4 dd 26 augustus 1698

Corstiaan Gerits, weduwnaar van Willemke dochter Jacob Langens, verklaart dat zijn huisvrouw zaliger geen goederen der twintigsten penning heeft als in de vorige acte benoemd. Tekenen Corstiaen Gerits, G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz. 4 dd 22 oktober 1698

Jenneke van der Kleij, overleden 30 september 1698 in Den Bosch, ter instantie van zus Marike van der Kleij, gaan de schepenen taxeren 2 stukken land op de hooge hoef, groot 1 lopens en 32 roeijen, op een som van 30-0-0. Verder 1 lopens teulland gelegen op Schotsheuvel op 25-0-0. Schepenen: Jan van der Poll en Mathijs van Creijll. Drossaard G. Croon.

 

Blz. 6 leeg

 

Blz. 7 dd 9 oktober 1699

Heer Cornelis Gans overleden 21 september 1699 te Deurne, te Nuland in de tombe bijgezet op de 26 september. Schepenen taxeren zijn bezittingen:

-       Hoge, middelste en Lage Heerlijkheid van Nuland met de houtschat, biergruijt een som van 2500-0-0

-       Een coornwintmolen op 2850-0-0, belast met een cijns van 6-0-0 aan de Hertog van Brabant.

-       Een hoeve lands genaamd den Elsbos met het houtveldt, neffens de oostzijde van de dreef, gecomen van Jan Jan Peeters, samen groot 12 mergen op een som van 2675-0-0

-       Een houtveldeke groot 2 mergen voor de helft op een som van 125-0-0.

-       6 mergen weijlandt in 2 campen genaamd het Polsbroecken, 0- een som van 600-0-0.

-       Een vogelscooij, groot 4 mergen en 2 hont,                                     pro memorie

-       5 mergen en 2 hont genaamd den Roerdomp    pro memorie

-       50 roeijen land gecomen van de wintmolenbergh op een som van 35-0-0.

-       2 mergen aan de westzijde van de dreef gecoomen vant convent van de fraters voor de ½ op een som van 75-0-0.

-       Item 8 hondt gecomen van Bastiaan Huiberts voor de ½ op 30-0-0.

-       4 hont gecomen van viicarij voor de ½ op 15-0-0

-       Item 8 hondt gecomen van Willem van Boeckel voor de ½ een som van 30-0-0

-       Een mergen van St Catarina altaar tot Nulandt voor de ½ op een som van 20-0-0

-       5 hondt gecomen van Marcelis Willems voor de ½ op 25-0-0

-       Een halve mergen gecomen vant convent van de fraters op een som van 65-0-0

-       Doorgestreept: 2 mergen vant convent van de fraters voor de ½  op een som van 66-0-0

-       Een huijs met 3 mergen 2 hondt voor de ½ op een som van 250-0-0.

-       Doorgestreept: 2 mergen aldaar voor de ½ van 75-0-0 ( in cijfers 65-0-0)

-       16 hondt te langs overt Nuland voor de ½ op een som  van 48-0-0

-       8 hondt aldaar voor de ½ op een som van 24-0-0

-       2 mergen aldaar voor de ½ op een som van 36-0-0

-       Een mergen weijland opt Groot Hoogh voorde ½ op een som van 30-0-0.

-       4 hondt aldaar voor de ½ op een som van 20-0-0.

-       8 hondt in de Couwaterscamp voor de ½ op een som van 60-0-0

-       2 mergen land gecomen van Aert Fransse voor de ½ op een som van 100-0-0.

Schepenen: Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijll. G. Croon.

 

Blz. 11 dd 24 december 1700

Handersken Jansen gehuwd geweest met Claes Cornelissen overleden 9 november 1700 op het Heeseijndt onder Rosmalen waarvoor schepenen taxeren het 1/3 deel in 3 lopens land op de Groote Donk, in Out Vinckel, gewaardeert op 25-0-0. Schepenen: Jacob van Gogh, Handrick Marcus. G. Croon.

 

Blz. 12 dd 22 februari 1701

Jan Hendrik Tonissen is te Nuland overleden ( doorgestreept IJken Janse weduwe van Jan Hendrik Tonissen), schepenen taxeren 4 hondt hooiiland gelegen voor en midden opt Nuland op 45-0-0. Schepenen: Anthonis Ermers van Nulandt, Jacob van Gogh, Handrick Marcus, Mathijs van Creijll. G. Croon.

 

Blz. 13 dd 13 april 1701

Specifieke lijst ofte memorie der goederen het recht der collaterale successie subject achtergelaten door  Jan Hendrik Tonissen, overleden Nuland 31 januari 1701,

-       400 hoeij land onder Nuland getaxeerd op 45-0-0

-       ¼ deel in huis, erf en hof, groot

-       Item ¼ in 5 hondt gelegen op den Heuvel,

-       3 hondt in de achterste en middelste hoeve

-       3 hondt in Jan Aert Ceelen campke

-       3 hondt en ¾ in de voorste en middelste hoeve

-       ¼ deel van 5 hondt land in de genoemde laage hoeve

Alle percelen te Lith zijn door schepenen aldaar getaxeert op 146-10-0, plus uit akte 22 februari 45-0-0. Samen 191-10-0. 

20e penning  = 9-11-8, 10e verhoging: 0-19-2. Samen 10-10-10.

 

Blz 14 dd 13 april 1701

Ijken de weduwe Jan Hendrik Tonissen verklaart geen andere goederen te hebben dan de genoemde. Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz. 15 dd 16 juni 1701

Ons werd bericht dat Adriaan van den Burgh is overleden op 13 mei 1701 en in Den Bosch begraven. Voor Guilliam van Breugel wordt de goederen getaxeerd: een gerechte ¼ deel in 10 hondt hooiland ongedeeld met Willem Jansen, gelegen midden en achter opt Nuland, op 5-0-0. Schepenen Hendrik Fransen van Berghem, Sijmon Dierckx.

 

Blz. dd 28 september 1701

Wouter Jansen aent Hoogh begraven 1 september 1711 te Nuland,

-       een stukjen land genaamd den Asbergh groot 41 roeijen, getaxeerd op 20-5-0

-       ½ van huijs en land op den wolfsdijk op 200-0-0, belast met een zak rogge aan de H. Geest te Den Bosch

-       ½ van een stuk land in conijnshol op 10-0-0

-       7 hondt achter opt Nuland 55-0-0

-       Een mergen voor en midden opt Nuland voor de ½ op 40-0-0

-       De ½ van 5 mergen hooiland in de Corte hoeve bevonden boven de gewonen lasten niets waardig  - pro memorie

-       ¼ deel in 300-0-0 kapitaal gecomen van Anthonis aent Hoogh tot last van de corpus, 75-0-0.

-       Item nog ¼ deel van een schepenschultbroef van 500-0-0  tot laste van corpus als voor, dd 4 april 1683, een som van 125-0-0

-       ¼ deel in een schepenschultbrief van 600-0-0 als voor, de som van 150-0-0

-       Schepen schuldbrief van 300-0-0 dd 14 februari 1689

-       Idem van 300-0-0 dd 2 oktober 1683

Schepenen Mart. Kivit, Willem Tunnissenvan Rooij, Secr. D van Clootwijck, drost Croon.

 

Blz. 19 dd 12 oktober 1710

Willem Gerits van Roeij is overleden en begraven op 4 september 1701, schepenen waarderen 4 hondt op het Groot Hoog op 40-0-0. Schepenen: Mart. Kievit, G. Croon, Willem Tonissen van Rooij.

 

Blz. 20 dd 30 november 1701

Diersken Jan Dircx is overleden en begraven op 28 oktober 1701 en op verzoek van Mariken, voorheen getrouwd geweest met Jan Diercx, moeder van de overledene, en schepenen waarderen 1 lopens en 10 roeije in een acker  teulland genaamd het Akkerken, neffens den ………, groot 4 lopens en 38 roeije. Gewaardeerd op 55-0-0. Schepenen: Jonker Mart. Kievit, G. Croon, Mathijs van Creijll.

 

Blz. 22 dd 7 januari 1702

Jonkheer Sevolt uit Den Bosch volgens een missieve van 5 januari 1702, over de goederen van de Heer Herbert van Beaumont, in sijn leven commandeur tot SHeerenbergen, aldaar overleden op 6 november 1701, heeft land in de polder van der Eygen,

-       1/6 deel van een mergen hooiland gelegen in de Hoeve, 2-10-0

-       1/6 deel in 4,5 hondt aldaar gelegen, 2-10-0

Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Willem Tonissen van Rooij. Drost G. Croon.

 

 

 

Blz. 23 dd 10 mei 1702

Hendrik Olyslagers is overleden op 13 april 1702 te Bael. Goederen bestaande 1/9 deel van een halve mergen hooiland ter plaatse voor en midden opt Nuland, gewaardeert op 5-0-0. Schepenen:

Jan Jansen van der Ven, Willem Tonissen van Rooij, Mathijs van Creijll. Drost G. Croon.

 

Blz. 24 dd 17 mei 1702

Jan Claes Lammers overleden op 19 april 1702 te Berlicum, goederen te Nuland: 3 hondt hooiland op het Agterste Nuland, voor 1/5e  deel gewaardeerd op 3-0-0. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mathijs van Creijll .Drost G. Croon.

 

Blz. 25 dd 20 juni 1703

Claas Driessen is overleden te Berlicum op 16 mei 1703. Goed op het Agterst Nuland neffens den slootcant van Peeter Handricx camp. Een 15e deel van een halve mergen hooiland bevonden boven de lasten niets waard te zijn. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mart. Kievit. Drost G. Croon.

 

Blz. 26 dd 20 juni 1703 ( zie blz 31)

Jan Claessen overleden te Alhem op 24 mei waarvan de naargelaten goederen bestaan uit:

-       huis en aangelagh 4 lopens en 44 roeijen groot, voor 1/5e deel, waarde 50-0-0.

-       Het land aan de Reit, met de houtwas groot 3 lopens en 18 roeije, voor 1/5e deel, 18-0-0

-       Het land genaam de Vuijlpoort groot 3 lopens en 37 roeije,, voor 1/5e deel waarde 30-0-0

-       Zie verder bladzijde 31

 

Blz. 27 dd 2 augustus 1703

Juffr Allegonda van Cappelle is op 27 juni 1703 in Den Bosch overleden, schepenen waarderen een mergen land genaamd "den smallen mergen" op 36-0-0 gld. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mart. Kievit. Drost G. Croon.

 

Blz. 28/29/20 leeg

 

Blz. 31 dd = vervolg van blz 26

- een hof veldeke gelegen int koor achter de …. van Ariaen Seelen, groot 30 roeijen, voor 1/5e deel, waarde: 5-0-0. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mathijs van Creijll .Drost G. Croon.

D. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 32 dd 7 augustus 1703

Jan en Dries  van der Horst hadden in 1693 een huis en land tegenover de kerk verkocht aan Gerard Croon drossaert, met de last daaruit te blijven vergelden een rente van 6-0-0 jaarlijks losbaar met 100 gulden en dat later ondervonden werd dat het niet losbaar was, waarna de drost hen voor de Raad van Brabant had gedagvaard, en besloten werd dat van der Horst moest zorgen dat de rente lsobaar werd en dat anders de koop ongedaan werd gemaakt. De schepenen verklaren dat het huis ten ene male caduck geworden is en waarderen het op 90-0-0.

Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Willem Tonissen van Roij.

 

Blz. 34 dd 13 oktober 1703

Peeter Peeters Bijvelt is overleden en op 14 september 1703 begraven. Goederen:

-       huis en aangelag , groot 16 lopens en 31 roeden, gelegen aant Ven, waarde 500-0-0.

-       2 lopens en 34,5 roeije genaamd het koolheufken, waarde 71-0-0

-       1 lopens en 45 roeije, waarde 38-0-0

-       Een hoefken aan de Nulandse straat groot 2 lopens 48 roeije, waarde 90-0-0

-       8 hpndt opt Midden van Nuland, waarde 65-0-0

-       3,5 mergen aan de Agterdijck vanwege de inundatie niets waard

Tekenen: C. van Coot, Mart. Kievit, Willem van Roij

 

Blz. 35 dd 9 oktober 1794

Lijntje Everts de Bever overleden 7 september 1704 te St Michielsgestel, laat goederen na te Nuland, 1/10e deel in een morgen hooilandachter opt Nuland, waarde 5-0-0. Tekent drost Croon.

 

Blz. 37 dd 23 mei 1705

Catalijn Melis (?) Rijckaertsen is overleden en begraven op 19 april 1705 te Schijndel, na latend goederen te Nuland, ¼ deel van een camp hooiland int Sevenvierendeel, groot 3,5 mergen, waarde 30-0-0. Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 38 dd 27 mei 1705

Ijken Dielis Hendrickx, huisvrouw van Aelbert Ruelens, begraven te Rosmalen op 26 april 1705 heeft land te Nuland na gelaten:

-       ¼ deel in 3 lopens en 8 roeije teulland gelegen in de Helsenhoeck, waarde 15-10-0

-       Een houtveldeke vergeldende in de verpondingen 0-1-8, dat voor 1/4e gewaardeerd werd op 2-10-0

Tekenen: G. Croon, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, loco secr.

 

Blz. 39 dd 13 juli 1705

Jan Jan Adriaens de Jongh, op 9 mei 1705 begraven te Nuland, bezit de tocht in verschillende goederen, ter instantie van Peerke, dochter wijlen Aert Jansen van Schijndel, genaamd de Wert, weduwe van wijlen Gijsbert Hendricx wonende tot Dinther. Bestaande uit een caduck en vervallen huijs en landerijen in drie percelen te Vinkel, sijnde het 1/5 part van een hoeve land genaamd de Roijpoortse hoeve t.w.v. 450 gulden. Tekenen G. Croon, Jacob Jansen van Gogh, Wouter Joppen Baers, J van Clootwijk, loco secr.

 

Blz. 41 dd 2 oktober 1705

Heer Michiel Ernst, baron van Mombeeck, heer van Terlanen, overleden te Laemen in het land van Luik op 28 augustus 1705

-       huijs, schuer, cruijthof achter de biehal en twee hopveldekens achter het huijs en de grooten acker bij het huijs gelegen, groot 16 lopens en 39 roeden, waarde 595-0-0 gulden

-        5 strepen achter de est gelegen, groot 5 lopens en 8 roeden, waarde125 gulden

-       Cleverveltje tijnden het mouverse, groot 1 lopens en 8 roeijen, waarde 24-10-0

-       De Broeckstrepen, groot 3 lopens en 3 roe, waarde 63-0-0 gulden

-       Het teulland gelegen midden in den hoef, groot 6 lopens en 47 roeden, waarde 160-0-0

-       Het teulland genaamd de donck in de Hoeve gecomen van Maijken Aert de Wert, groot 5 lopens en 5 roeijen, waarde  125 gulden

-       De garstakker, groot 4 lopens en 34 roeijen, waarde 135 gulden

-       Een heufken land aan de Geffense heiden, groot 5 lopens en 13 roeijen, waarde 105-0-0.

-       Een camp hoijlant neffens de Geffense gemeijnt oostwaarts, groot 6 mergen, waarde 110 gulden

-       hijcamp noordwaarts nevens de Nulantse gemijnte en houtwas, groot 6 mergen, waarde 160 gulden

-       1 mergen hoijlants in de gemijne hoeve, waarde 10 gulden

-       1 mergen hoijlants in de voorste hoeve, waarde 10 gulden

-       7,5 hont hoojjland mede aldaar, waarde 12 gulden

-       2 mergen hooijland in de Corte hoeve, waarde 16 gulden.

Totaal 1650-10-0. Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, J v Clootwijck, secr.

Blz. 44/45 leeg

 

Blz. 46 dd 27 januari 1706

Dierck Bastiaens alhier begraven op 30 december 1705, goederen te Nuland: 3 lopens en 16 roeije met een quaat huisken alhier tot Nuland gelegen, voor de ½ gewaardeerd op 26-0-0. Erfgenaam is broer Wouter Bastiaens. Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 47 dd 24 september  1706

Compareert Ghijsbert Wellens, man en momboir van Jenneke dochter Jan Lambers, die verklaart dat Jan Lambers zijn zwager in de Litsert in Beijerland, coetsier van de Vrouw van Nuland, is gestorven aldaar en op 20 augustus 1706 begraven, dat hij geen gronden of vaste goederen heeft dan de onderstaande:

-       1/3 deel in huis en aangelegen land, groot 4 lopens

-       1/3 deel in 6 lopens en 1.5 roeije aan Schotsheuvel gelegen

-       1/3 deel in 3 lopens ook aldaar gelegen

-       1/3 deel in 1,5 mergen midden en agter opt Nuland

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 49 dd 24 september 1706

Taxatie van de goederen van Jan Lambers, zie vorige acte:

-       1/3 deel in huis en aangelegen land, groot 4 lopens, waarde 75-0-0

-       1/3 deel in 6 lopens en 1.5 roeije aan Schotsheuvel gelegen, waarde 70-0-0

-       1/3 deel in 3 lopens ook aldaar gelegen, waarde 21-0-0

-       1/3 deel in 1,5 mergen midden en agter opt Nuland, waarde 22-0-0.

De goederen zijn belast met 1/3 deel in 7-10-0 jaarlijks aan Rentmeester Schravensande.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 51 dd 22 november  1706

Gosewinus van Geffen gestorven en begraven Den Bosch op 28 oktober 1706, laat te Nulandn goederen na, te weten: 1/6 deel in 3 lopens en 11 roeijen, gelegen in de Helsenhoek, ter waarde van 17-7-0. Ter instantie van Juffr Catarina van Geffen, c..s. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van Lith, P. Mixop ? loco secretaris.

 

Blz. 52 dd 20 november 1708

Willem jansen Quack is gestorven en begraven te Geffen op 24 oktover 1708, laat te Nuland na:

-       8,5 hont land achter en midden opt Nuland, 51-10-0

-       2,5 hont aldaar voor de helft getaxeert op 8-15-0

-       Een mergen achter opt Nuland, 20-0-0

-       Een streep in de Leegh Haegh, groot 1 lopens en 17 roeden, 36-0-0

Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 53 dd 6 maart 1709

Hr Boudewijn Vloots overleden en begraven Den Bosch 19 januari 1709, laat te Nuland na 7 mergen hooiland int Sevenvierendeel, waarde 315-0-0. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, Peeter van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

 

 

Blz. 54 dd 3 februari 1710

Geurtjen Hendricx is op 20 januari 1710 begraven te Nuland, laat man na: Hendrick Merkus en een huis, hof en land groot 1 lopens en 20 roeden, gelegen aan de Helsenhoek, getaxeert voor de helft op 42-10-0. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 55 dd 22 april 1710

Peter Jan Rulens begraven Nistelroij op 12 februari 1710 voor de momboiren: Jan Renders en Jacob Tunnissen als momboiren over de onmondige kinderen van Roelof Tunissen ivm goederen te Nuland, nl. de helft van een halve mergen gelegen in de hoeve, en is vanwege de lage situatie en continueele inondatie niets waard te zijn boven de landslasten. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen quack, J. v. Clootwijck, sub secr. Ondergeschreven ze krijgen een boete omdat ze niet binnen 6 weken het land hebben laten taxeren.

 

Blz. 56 dd 28 november 1710

Jan Jansen de Wert, jonckman begraven op 8 november 1710 te Nuland, voor Aert Jansen de Wert, zijn erfgenaam. Goederen: ½ van een akkerken teulland, genaamd de peterselie veldekens, gelegen te Vinkel. Groot 1 lopens en 22 roeden, gewaardeerd op 50-0-0. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, Jan Jacob Langens, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 57 dd 4 december  1710, doorgestreepte acte

Jan Jansen de Wert, jonckman begraven op 8 november 1710 te Nuland, voor Willemke. weduwe Lambert Jansen de Wert moeder en voogdesse van kinderen bij Lambert de Wert, testamentair erfgenaam van: huis, hof bogaert, opstal, en landerijen bestaande in 7 perselen, gelegen in Out Vinckel, doende jaarlijks in de verpondingen 5-17-0, gewaardeerd op 950-0-0. Belast met een capitaal van 600-0-0, over restant van cooppenningen, aan de erfgenamen Peter Jacobs van Lith, volgens arbitrale uitspraak 19 januari 1705, te Nuland gepasseerd, resteerd derhalve 350-0-0.

Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, Jan Jaocb Langens.

 

Blz. 58 dd 4 december 1710

Compareert Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, moeder en voogdesse van kinderen bij Lambert de Wert en testamentair erfgenaam van Jan Jansen de Wert, oom zaliger  van de kinderen, verklaart dat hij nioets meer achtergelaten heeft dan:

-       huis en land in 7 percelen te Vinkel

-       helft van een akkerken land genaamd de peterselieveldekens,

-       4,5 hont hooiland onder Kessel

Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, Jan Jacob Langens. J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 59 dd 4 december 1710

Jan Jansen de Wert is begraven op 8 november 1710 te Nuland ter instantie van Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert moeder en voogdesse van kinderen bij Lambert de Wert, de goederen worden nu getaxeerd:

-       huis, hof, bogaert, opstal en aangelegen land, groot 28 roeijen, gelegen in Out Vinckel, genaamd de Roijpoortse hoeve, waarde 310-0-0.

-       Een akker, groot 4 lopens en 6 roeden teulland aldaar, waarde 210-0-0

-       Een acker genaamd het sleckveldeke, aldaar gelegen, groot 2 lopens, waarde 105-0-0.

-       3/6 deel in een acker teulland genaamd den Hou groot 5 lopens, waarde 125-0-0

Totaal 750-0-0.

Goederen zijn belast met een capitaal van 1000-0-0 te betalen aan Maria van Amerongen, weduwe van Peter van Lit, in zijn leven borger van Den Bosch, of diens erfgenamen, volgen schepenbrieven uit 1701, Hiervan is 400-0-0 betaald en resteert 600-0-0. De beterschap bedraagt derhalve 150-0-0. Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, Jan Jacob Langens. J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 61 dd 6 januari 1711

Dirck Goosens, jonckman in het leger van de staat, overleden in de laatste campagne, onbekend waar hij begraven ligt. Erfgenaam is Jan Dirck Jan Goosens van een goed te Nuland, nl. 4 hont hooiland gelegen opt Nuland, waarde 20-0-0. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr. Bijgeschreven boete vanwege te late taxatie.

 

Blz. 62 dd 6 januari 1711

Compareert Jan Dirck Jan Goosens, als naaste erfgenaam, die verklaart dat Dirck Goosens, niet meer goederen bezit als de genoemde in de vorige acte. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz 62 dd 6 januari 1711

Schepenen verklaren dat Jan Dirck Jan Goosens de naaste erfgenaam is van Dirck Goosens die in de laatste campagne overleden is. Tekenen G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 63 dd 16 juni 1711

Welt Jansen overleden te Nistelrode op 8 mei 1711, laat te Nuland na: 1,5 hont hooiland in de Corte Hoeve in een meerdere camp van 2 mergen, bevonden niet waardig te zijn. Niet getekend.

 

Blz. 64 dd 23 juni 1711

Jan van der Ven oud heemraed is begraven op 12 mei 1711 , voor zijn weduwe Arike Geurts,

-       stuk teulland aan de Nulandse straat, groot 2 lopens en 45 roeden, belast met 1/3 deel van 8-0-0 jaarlijks aant cantoir van de Heer Sgravensande, taxatie 40-0-0.

-       Mergen hooiland in de gemene hoeve, is niets waardig.

Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 65 dd 23 juni 1711

Compareert Arieke Geurts weduwe Jan van der Ven, oud heemraed, verklaart geen andere goederen te Nuland te bezitten als de bovengenoemde. Tekenen: Merck Arieke Geurts, G. Croon, Paulus Peters van Osch, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 66 dd 18 november 1711

Mevrouw Isabella Maria Pellegrom, weduwe heer Maximiliaan van den Driesse overleden  te Mechelen op 17 Oktober 1711, goederen te Nuland:

- een huijsinghe, backhuijs, hoff, bogaert, en aangelegen landerijen, van wederzijds de gemene straat, en een stuk land op d’Akkers, met nog een eusel groesland, en houtgewassen, groot omtrent 27 lopens, getaxeert op 1097-0-0 gulden, belast met een nabuerscijns van 0-2-8 per jaar en onderhoud van 1260 voeten Somerdijck. Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 67 dd 2 januari 1712

Jan Dirck Jan Goosens is te Rosmalen overleden, begraven te nuland op 27 november 1711,  zijn

weduwe is Anneke. Goederen: 4 hont hooiland te Nuland gelegen, getaxeerd op 15-0-0. Tekenen: G. Croon, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 68 dd 28 oktober 1712

Goijert Gerits van Grinsven, begraven Nuland op 4 oktober 1712, laat na:

-       een camp weijland, 3 mergen en 2 hont aan de Nulantse straat, waarde 250-0-0.

-       3 stukken teulland bij de smit, groot 4 lopens en 19 roeden, waarde 135-0-0.

-       Een campke hooiland, in de Corte Hoeve, groot 2 mergen, op niggel, dient ter memorie

-       Een rente tot last van het corpus van 250-0-0. Jaarlijkse rente is 10-0-0.

Goederen zijn belast met 1-1-0 aan de Heer rentmeester Sgravensande, een half vat rogge aan de Kerk van Rosmalen, 1-0-0 in een meerdere pacht aan de leprosen te Den Bosch.

Tekenen: G. Croon, Joost Hendrick Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 69 dd 28 oktober 1712

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt man en momboir en erfgenaam van Geertruij Gerits van Grinsven, verklaart dat ze broer van zijn overleden vrouw Goijert Gerits van Grinsven, begraven op 4 oktober 1712, geen andere goederen in Nuland dan de onderstaande:

-       een camp weiland tot Nuland aan de Nulandse straat, groot 3 mergen en 2 hont

-       3 stukken teulland 4 lopens en 19 roeijen groot, gelegen tot Nuland bij de Smit

-       Een campke hooiland, in de Corte Hoeve, groot 2 mergen

-       Een rente tot last van het corpus van 250-0-0

-       1/4e deel in 8,5 hont hooiland gelegen op de Bergen onder Herwaerden in Gelderland

-       Een acker teulland genaamd het Mouwerse, gelegen onder Rosmalen, groot 5 lopens en 2 roeijen.

Tekenen: G. Croon, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 71 dd 2 november 1712

Geertruij de Boij,  weduwe van de secretaris van der Heijden, begraven Geffen 10 september  1712, voor de erfgenamen worden de goederen getaxeerd: een mergen hooiland in een meerdere camp van 4 mergen gelegen int Sevenvierendeel, waarde 30-0-0. Belast met 9 treden Achterdijck.

Tekenen: G. Croon, Hr. Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 72 dd 11 maart 1713

Jan Willem Huijbers, overleden te Hees 5 februari 1713, goederen worden getaxeerd voor broer Aert Willem Huijbers, 2 mergen hooiland, in de Gemene Hoeve gelegen, is boven de dorps en landslasten en onderhoud van de dijken niets waardigh. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 73 dd 4 juli 1713

Fransis van Grinsven, overleden te Waalwijk juni 1713, heeft goederen te Nuland, ter instantie van juffr. Geertruijt Gast, als erfgenaam, de ½ van 8 hont hooiland op het Agterst Nuland, waarde 35-0-0. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 74 dd 9 juli 1713

Jan van Tiel, overleden Geffen en begraven op 7 juni 1713, ter instantie van de weduwe Jenneke Geerits, 4 hont hooiland, op het voorst Nuland, waarde 66-0-0. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gertis Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 75 dd 10 juli 1713

Compareert Jan Poulissen, inwoner alhier, die verklaart dat Hijlke Poulussen, zijn zuster op 27 april 1713 is begraven te Nuland, heeft geen goederen te Nuland, wel 2 stukken op Heeseindt, aldaar gewaardeerd op 5-0-0. Tekenen: Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 75 dd 20 oktober 1713

Hilleke Aert Adams is op 8 oktover 1713 begraven te Nuland, ter instantie van zus Jenneke Aert Adams, helft van een huijs en hof en aangelegen land, groot 3 lopens en 19 roeden, zijnde belast voor de helft aan de huisvrouw van Cornelis de Leuw, 1met 100-0-0 capitaal, aant Sinneloosheuijs een rente van 3-2-8, 0-15-0 aan de weduwe van Van den Berck, aent contoir van de domeinen 1-9-0. Waarde 40-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gertis Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 76 dd 20 oktober 1713

Compareert Jenneke dochter Aert Adams, verklaart dat zus Hilleke geen andere goederen dan genoemd heeft te Nuland. Tekenen: Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 77 dd 14 november 1713

Juffr Anna van der Meulen, wedewe van monsieur Jacobus van Bladel, overleden den Bosch, goederen te Nuland;

-       2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, 40-0-0

-       4,5 hont gelegen in de gemijne hoeve, boven de lasten niets waard

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 78 dd 23 oktober 1714

Juffr Isabella Clara Ruijsch, overleden en begraven Den Bosch op 20 september 1714, ter instantie van Juffr Cornelia Ruijsch, 3,5 mergen hooiland int sevenvirdeel, waarde 175-0-0.

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 79 dd 9 maart 1715

Handerske Handerickx van Tien, begraven te Nuland op  13 februari 1715, voor weduwnaar Hendrik Merkus, goederen: ¼ deel in huis, hof en aangelegen land. Groot 1 lopens en 17 a 18 roeijen, waarde 15-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 80 dd 9 maart 1715

Handerske Handerickx van Tiel, overleden Nuland 13 februari 1715, goederen:

-       ¼ deel in huis, hof en aangelegen land. Groot 1 lopens en 17 a 18 roeijen, waarde 15-0-0.

-       ½ mergen hooiland te Littoijen, in de Geer, aldaar taxatie: 45-0-0

-       1/3 deel in 3 hont land te Geffen gelegen, op den oosten acker, waarde 1-0-0.

-       1/3 deel in huis en land te Geffen aant Bergheind, 2 lopens en 15 roeijen groot, waarde 30-0-0

-       1/3 deel in een hoff lands aldaar gelegen, groot int geheel 3 lopens en 38 roeijen, waarde 25-0-0.

-       1/3 deel in een heufken gelegen aldaar op den Papendijck, groot int geheel 1 lopens en 10 roeijen, waarde 40-0-0

-       1/3 deel in een plack lands daar een huis placht te staan, tot Geffen, groot 2 lopesn en 31 Roeijen, waarde 10-0-0.

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 82 dd 13 maart 1715

Jan Peters, jongman op15 februari 1715 te Hees begraven, ter instantie van Johannes Hesius, van een mergen hooiland, op het Agterst Nuland, leenroerigh aan het leenhof van Avesteijn tot Dinther, waarde 25-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 83 dd 30 september 1715

Mariken Jansen van Tuijl, jongedochter begraven te Geffen op 16 september 1715, ter instantie van de erfgenamen voor 1/5e deel van een camp hooiland in de Corte Hoeve, groot 4 mergen, belast met Agterdijck en Hoefdijck, waarde 10-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

Blz. 84 dd 27 januari 1716

Peeter Jansen Verwetteringh, geboortig van Schijndel , 22 december 1715 te Breil in land van Gulick en zijn zijn goederen getaxeerd voor Hermen Tunnis Voets c.s. als erfgenamen, 1/4e deel van een camp groes en weiland te Vinkel onder Nuland gelegen genaamd den Berckkamp, groot 6 mergen en 2 hont, waarde 30-0-0. Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz. 85 dd 6 mei 1716

Hr Jacob van Casteren, in leven raad van de stad Den Bosch, overleden Den Bosch, voor Balthasar van Kessel als executeur, goederen te Nuland: 4 mergen hooiland, te langhs overt Nuland, waarde 190-0-0, belast met 24 voet Kepkensdonkdijk. Tekent G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf.

 

Blz. 86 dd 11 mei 1716

Mariken Adriaens is overleden te Geffen op 16 april 1716, goederen voor haar weduwnaar Jan Remmits, te weten: 4 hont hooiland te midden opt Nuland, belast met 4 voeten kepkensdonkdijk, waarde 90-0-0. Tekenen: . Tekent G Croon, Jan Jansen van der Ven. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 87 dd 23 september 1716

Hendrik Tomassen is 31 augustus 1716 begraven te Nuland, weduwe is  Lijneke Jansen, goederen te Nuland:

-       2 mergen hooiland in de gemijne hoeve belast met 18 treeijen Achterdijck, waarde 25-0-0,

-       Een mergen opt Nuland, belast met 6 voeten kepkensdoinkdijk, waarde 20-0-0.

Tekenen:G Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrick Hanegraaf, Gijsbert. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 88 dd 23 september 1716

Lijst van de goederen van Hendrik Tomassen, voor diens weduwe Catelijneke Jansen, die verklaart geen andere goederen te bezitten in Nuland als de onderstaande:

-       2 mergen hooiland in de gemijne hoeve belast met 18 treeijen Achterdijck, waarde 25-0-0,

-       Een mergen opt Nuland, belast met 6 voeten kepkensdoinkdijk, waarde 20-0-0.

Tekenen: merk Catalijneke Jansen, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 89 dd  23 oktober 1716

Handerske weduwe Bastiaen Jansen van Roij  is op 13 oktover 1716 begraven te Nuland en laat ter instantie van haar kinderen en erfgenamen van Bastiaen jansen van Roij na in Nuland:

-       huijs, hoff, schuur,  brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen,  belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.

-       2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0

-       ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)

-       2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 91 dd 23 oktober 1716

Handerske Jansen,  weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land

-       1/3 deel in 8 hont land gelegen onder Kessel, waarde 35-0-0

-       2 huisdelen, met een 6e part van een huisdeel, gelegen in de Bleeken onder Hees, waarde 5-0-0.

Compareert Hendrik Wellens, (zwager?) verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 92 dd 23 oktober 1716

Goederen van Handerske Jansen,  weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land

-       huijs, hoff, schuur,  brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen,  belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.

-       2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0

-       ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)

-       2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.

Compareert Peter Soone Bastiaan Jansen van Rooij, mede last hebbende van de verdere erfgenamen, verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 94 dd 26 december 1716

Margrita Coolen is begraven te Den Bosch op 27 november 1716, weduwnaar is Tunnis Jansen van Groenendaal, laten te Nuland na:

-       ½ van 5 mergen in de Corte hoeve, waarde 25-0-0

-       ½ van 5 mergen voor en midden opt Nuland, 25-0-0

-       4 lopens en 3 roeden aan de Nulandse straat, belast met 1-10-0 gulden aan de armen van Dinther, waarde 110-0-0

-       1 mergen achter opt Nuland, waarde 30-0-0

-       8 hont opt Groot Hoog, waarde 105-0-0

-       1 mergen in de gemeijne hoeve, waarde 10-0-0

-       4 lopens en 22 roeden aan Schotsheuvel, waarde 175-0-0

-       ½ in een huis en land op de Wolfsdijk,groot voor het geheel 7 lopens, belast met een ½ zak rogge aan de Hijliegen Geest, waarde 175-0-0

-       De ½ van een stukske land int Conijnshol, waarde 10-0-0

-       1/8e deel in schepen schultbrief van 300-0-0, tot laste van de gemijnte van Nuland, waarde 37-10-0

-       1/8e deel in een schepen schultbrief van 300-0-0, als voor, waarde 37-10-0

-       1/8e in een schepen schultbrief van 500-0-0, ten laste van gemeijnte van Nuland, waarde 62-10-0

-       1/8 deel in een schepenschultbrief van 600-0-0, idem als voor, waarde 75-0-0

-       Een schepenschult brief van 300-0-0, als voor, waarde 300-0-0

-       Een schepenschult brief van 300-0-0, als voor, waarde 300-0-0

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 97 dd 1 februari 1717

Johanna Maria Tromp, weduwe van Cornelis Gans, overleden op 6 januari 1717 snachts om 12 uur, te Bijnderen onder de jurisdictie van Helmont, voor de executeurs Caspar van Kinschot en Heer Ivoy, generaal majoor en commandant van de stad den Bosch.

-       de Hoge, middele en lage heerlijkheid met de houtschat en de biergruijt, waarde 6500-0-0

-       een coornwintmolen belast met een cijns van 6-0-0 aan de hertog van Brabant, en aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch 60-0-0 jaarlijks, waarde 4850-0-0.

-       Hoeve lands genaamd de Elsbos, groot 12 mergen, waarde 4200-0-0.

-       Een houtveldeke groot 2 mergen voor de helft op een som van 200-0-0.

-       6 mergen weijlandt in 2 campen genaamd het Polsbroecken, op een som van 600-0-0.

-       Een vogelscooij, groot 4 mergen en 2 hont, niets waard     pro memorie

-       5 mergen en 2 hont genaamd den Roosdomp, waarde 25-0-0

-       50 roeijen land gecomen van de wintmolenbergh op een som van 30-0-0.

-       2 mergen gecoomen van de fraters aan westzijde van de dreef  voor 100-0-0.

-       Item 8 hondt gecomen van Bastiaan Huiberts, op 50-0-0.

-       4 hont gecomen van St Catarina altaar, op 25-0-0

-       Item 8 hondt gecomen van Willem van Boeckel voor een som van 50-0-0

-       Een mergen van St Catarina altaar tot Nulandt voor 36-0-0

-       5 hondt gecomen van Marcelis Willems voor 30-0-0

-       1,5 mergen gecomen vant convent van de fraters op een som van 55-0-0

-       Een bouvalligh huijs met 3 mergen 2 hondt voor 300-0-0.

-       16 hondt te langs overt Nuland voor 80-0-0

-       8 hondt aldaar voor 40-0-0

-       2 mergen aldaar voor 60-0-0

-       Een mergen weijland opt Groot Hoogh voor 50-0-0.

-       4 hondt aldaar voor 33-0-0.

-       8 hondt in de Couwaterscamp voor 80-0-0

-       2 mergen land gecomen van Aert Fransse voor 130-0-0.

Int geheel 17.324-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 101 dd 30 april 1718

Jan Willems van Dinther, jonckman, te Geffen begraven 14 april 1718, voor zijn broers en zussen worden zijn goederen getaxeerd:

-       2/3 deel in een huisplaats en land groot 1 lopens en 31 roeijen, belast met 21 stuijvers jaarlijks aan de armen van Nuland, waarde 65-0-0.

-       2 lopens en 25 roeije in de Hoogen Camp

-       1 lopens en 12,5 roeije, dese 2 percelen belast met een Mudde rodde aan Rentmeester Tengnagel, waarde samen 55-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Peeter van Creijl.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 102 dd 3 februari 1719

Gerardus Brandijn, overleden of begraven te Antwerpen op 28 december 1718, voor de kinderen van Jan Kuijsten, in leven Coopman te Den Bosch worden de goederen getaxeerd:

-       een huis en aangelegen land te Vinkel, groot 9 lopens en 18 roeijen, waarde 310-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland gelegen opt Nuland, waarde 25-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Peeter van Creijl.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 103 dd 3 maart 1719

Claas Hendrik Wouters Nuland is op 30 januari 1719 begraven te Nuland, en laat voor de armen van Nuland zijn goederen taxeren:

-       ½ van een huisken en land groot int geheel 2 lopens, belast voor de ½ met een pacht van 4,5 vat rogge, en de ½ van 3,5 stuiijvers, waarde 10-0-0

-       ½ van 2 lopens en 36 roeijen op de Hooge Hoef, belast voor de ½ met een pacht van 1-4-0, en een 1/10 deel in een lightmis cijns van 1 stuijver.

Compareren Huijbertus van Cappelle en Jacob Arts den Dorde, armmeesters, dat er geen anderen goederen te Nuland zijn.

Tekenen: G. Croon, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 105 dd 17 mei 1719

Hendrik Ariens Vriens, jonkman te Hees overleden en aldaar op 17 april 1719 begraven. Voor de erfgenamen worden de goederen getaxeerd: ½ van een mergen hooilan gelegen op het middelst Nuland, waard 36-0-0. Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Peeter van Creijl, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 106 dd 21 juni 1719

Maria Catharina Kuijsten, overleden Den Bosch op 20 mei 1719 taxatie voor de erfgenamen, een derde deel van:

-       een huijs, hof en aangelegen land, groot 9 lopens en 18 roeijen, waarde 103-0-0.

-       1/3  in 2 hondt hooiland gelegen op het voorst Nuland, waarde 8-7-0

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 107 dd 7 november 1719

Rombout Pelgrom, overleden te Geffen 28 september 1719, taxatie voor Heer Antony Maximilian Gijstellis, gewesene majoor van een regiement Cavalerij, ten dienste van dese landen en als man van Mevrouw Maria Pelgrom, goederen:  

-       een huijsinghe met opgaande eijcken bomen, een backhuijs, met den bogart, een acker teulland daar tijnde gelegen, een houtbosken, van wedersijden den Somerdijck, den acker bijt huis, met noch de acker lands over de Santstraat gelegen, met noch een eusel groesland, met de houtwassen, samen 25 lopens en 1,5 mergen, belast met een nabuerchijns van 0-2-8, verder 1260 voet Somerdijck te onderhouden, waarde 1050-0-0.

-       Een stuck teullands op d’Ackers 1 lopens en 34 roeijen, 75-0-0

-       10 hont wijlant overden Hogen Wegh, 104-0-0, belast met 1o voet kepkensdonk dijk,

-       4 hont wijlant aldaar, belast met 4 voet kepkensdonkdijk, waarde 41-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Peter van Creijll.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 109 dd 12 januari 1720

Cornelis van Rijt is overleden te Schijndel op 12 december 1719, laat na in goederen te Nuland eenen camp soo hoij als weijland in OutVinckel, groot 3 mergen, waarde 90-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van Bocxtel.

 

Blz. 110 dd 17 februari 1721

Schepenen taxeren op verzoek van Lambert Sepen Weijgergancx om daarvan de 40e penning te betalen en de tiende verhogingen.De goederen worden verkocht aan Willem Willem Willems van Vlijmen:

-       een quaet huijs en 9 lopens teulland, gelegen alhier, belast met 50 roeijen Somerdijck,

-       2 mergen hooiland in de hoeve, belast met 36 treeijen achterdijck en Hoefdijk.

De percelen zijn belast met een capitaal van 200 gulden, en een wincijnske van 0-6-12 jaarlijks. De waarde boven de lasten is 150-0-0. Tekenen: Jan Jansen van Lith, Hendrik van den Dungen, J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 111 dd 22 september 1721

Maria Jansen, huisvrouw van Peter Bastiaens, is begraven Nuland op 29 augustus 1721 en laat goederen na: 2 lopens en 20 roeijen teulland met een houtbosken samen 2 lopens en 20 roeijen, gelegen aan de Weerscheut alhier, belast met een rente van 3-0-0 aan Claes Aent Hoogh, alhier, waarde is 15-0-0. Tekenen: G. Croon, Hubertus van der Cappelle, Jan Jansen van Lit.

 

Blz. 113 dd 9 oktober 1721

Jan Jacob Corsten, jonckman te Nuland  op 2 september 1721 begraven ter instantie van Corstiaen, Ariaen en Haarsken, broers en zus, goederen te Nuland:

-       een quaat vervallen huijs met hoff en bogaert, en bijbehorende landerijen, groot 2 lopens en 36 roeijden, in OutVinckel aan de gemijnte gelegen onder Nuland, waarde voor ¼ deel is 28-0-0.

-       Een stuk teulland aldaar gelegen, neffens de Weteringh, groot 4 lopens en 47 roeijen, waarde voor ¼ deel is 22-0-0

Corstiaen Jacob Corsten doet de eed dat er geen andere goederen zijn in Nuland.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van Lit, Willem Klaesse. J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 115 dd 29 september  1721

Maria Jansen, huisvourw Peter Bastiaens overleden en begraven op 29 augusuts 1721, laat na:

-       2 lopens en 20 roeijen teulland met een houtbosken samen 2 lopens en 20 roeijen, gelegen aan de Weerscheut alhier, belast met een rente van 3-0-0 aan Claes Aent Hoogh, alhier, en een rente van 2-10-0 jaarlijks aan de kerk van Geffen, verder in een meerdere pacht aan NN 0-5-8,  waarde is 10-0-0.

-       Een houtbosken, groot 12 roeijen, aldaar gelegen, waarde 5-0-0.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Hubertus van de Cappele.

 

Blz. 116 dd 29 september 1721

idem

Compareert Peter Bastiaans, als man van de overledene, die verklaart dat zij geen andere goederen hebben. Tekenen: Jan Jansen van Lit, Hubertus van de Cappele.

 

Blz. 117 dd 2 februari 1722

Bruijst Jan Gerit Wellens, te Rosmalen op 29 december 1721 begraven ter instantie van broers en zussen: Maria, Elisabeth, Aleken, Gerit en Hendrik. 1/6e deel in 8 hont land op het voorst en middelst Nuland, waarde 20-11-14, belast met de ½ van een rente van 3-10-0 aan de Heer Peter Abangelis, daarvan zesde part, waarde 12-0-0. Tekenen: Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 119 dd 5 februari 1722

Achtergelaten door Bruijst Jan Gerit Wellens:

-       3 ackers in de Stock Haagh? onder Hees, groot 2 vatsaet en 36 roeijen, 2 ackers op de Cromstucken groot 1 vatsaet en 33 roeijen, Een streepken in Sleutelsbos groot 33 roeijen, een berckstuck in de Bleecken, allen gelegen onder Hees, voor 1/6 deel waard 9-0-2

-       Teulland onder Osch neffens Neel Denissenhoff, groot 5 kleijne vatsaeten waarde voor 1/6 is 5-0-0

-       Een campken teulland onder Geffen aan de Leijwegh, , groot 3 loopens en 14 roeije, waarde is 7-0-0

-       8 hont onder Nuland voor en midden opt Nuland, 1/6 deel is waard 12-0-0.

Compareren Maria dochter Jan Gerit Wellens en Huijber Jacobs, meerderjarige  dochter en verklaren dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: J van Clootwijck, voor de officier, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen.

 

 

 

Blz. 121 dd 21 oktober 1722

Juffr Anna van der Meulen, weduwe Jacobus van Bladel, overleden Den Bosch op 21 september 1722, laat na

-       2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, waarde 25-0-0.

-       4,5 hont in de gemijne hoeve, zijn niets waard

Tekenen: J. van Clootwijck, Sijmon Gerit Bosch, Hendrik van den Dungen. J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 123 dd 31 oktober 1722

Dirske Decker, weduwe van Dirck Splitthoff, overleden Den Bosch 15 oktober 1722, goederen te Nuland: 4 lopens en 44 roeije teulland op de Ackers gelegen waarde van 60-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Jan Jansen van Lit. J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 124 dd 8 maart 1723

Hendrick Marcus, overleden en  begraven te Nuland op 1 februari 1722, laat goederen na te Nuland: ¾ deel in een huis, hof en aangelag, groot 1 lopens en 17 a 18 roeije, waarde 50-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Sijmen Gerit Bosch, J. de Booij, secr.

 

Blz. 125 dd 9 maart 1723

Hendrick Marcus, overleden en  begraven te Nuland op 1 februari 1722, laat goederen na te Berlicum: stukske teulland 40 roeden gelegen aan het Laar, verder een stukske teulland groot 25 roeije sijnde seer slecht land gelegen op d’ Ackers aldaar, waarde 6-0-0. Nuland: ¾ deel in een huis, etc, waarde 50-0-0. Samen 56-0-0. 20e penning: 2-16-0, 10e verhoging: 0-9-10. Totaal 3-1-10.

Peter dircx wonend te Middelrooij dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Sijmen Gerit Bosch, J. de Booij, secr.

 

Blz. 127 dd 1 april 1723

Jonkheer Jan Antony Spruijte, overleden te Antwerpen op 11 februari 1723, laat goederen na te Nuland:

-       huis en aangelegen teulland gelegen in OutVinckel, groot 2 lopens en 2 roeden, waarde 210-0-0.

-       Akker teulland, genaamd den Hogen Akker, groot 2 lopens en 19 roeijen, waarde 120-0-0

-       De ronde veldekens met de streepkens, groot 5 lopens en 19 roeijen, waarde 240-0-0.

-       1 lopens en 27 roeijen achter de schuur plaats, waarde 135-0-0.

-       “den verloren kost”, groot 1 lopens, waarde 45-0-0.

-       Het land int besloten campke, groot 37 roeijen, 25-0-0.

-       Den Braeck akker, groot 7 lopens, waarde 325-0-0

-       3 lopens en 34 roeijen, teulland genoemd de Vogelsangh, waarde 105-0-0.

-       Het land genoemd de Keel, groot 1 lopens en 8 roeijen, waarde 35-0-0

-       Den houtwas en binnenweij, groot 7,5 mergen, waarde 205-0-0.

Totaal 1245-0-0. Tekenen: J. van Oosterwijck, Sijmen Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz. 130 dd 10 april 1723

Ambrosius van Tuijl is overleden te Geffen op 19 maart 1723, laat goed te Nuland na:

- ½ van 2 mergen hooiland int sevenvierdel in Nuland, waarde 21-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, J. de Booij, secr.

 

Blz. 132 dd 19 november 1723

Anneke Hendrikx, weduwe Dries Wouters van Grinsven, overleden te Nuland op 21 oktober 1723, laat te Nuland na:

-       ½ van een mergen hooiland opt Agterste Nuland, waarde 10-0-0

-       ½ van 3 hont aldaar, waarde 5-0-0

Tekenen: J. van Clootwijck, Jan Jansen van Lit, J. de Booij, secr.

 

Blz. 133 dd 19 november 1723

Anneke Hendrikx, weduwe Dries Wouters van Grinsven, overleden te Nuland op 21 oktober 1723, laat te Berlicum na:

-       ½ in een slecht huijs en aangelegen hof, groot 3 lopens, gestaan tot Caethoven, waarde 105-0-0. Belast met een pacht van 0-16-8, sijnde de genoemde helft in capitaal 11-3-8, resteert daarom: 93-16-8.

-       ½ in perceel teulland groot 1 lopens, gelegen aldaar, waarde 14-0-0

-       ½ in 3 stukken teulland, groot 4 lopens, waarde 41-0-0

-       ½ van een perceel seer slecht teulland groot int geheel 2 lopens, waarde 17-6-14.

-       De Nulandse goederen: ½ van een mergen hooiland opt Agterste Nuland, waarde 10-0-0

-       ½ van 3 hont aldaar, waarde 5-0-0

Jan Hendrik Peters inwoner van Nuland, erfgenaam,

Tekenen: J. van Clootwijck, Jan Jansen van Lit, J de Booij, secr.

 

Blz. 137 dd 28 januari 1724

Neeske Clasen, huisvrouw van Dirck Conincx  is overleden te Osch  op 18 december 1723, heeft goed te Nuland: 1/3 deel in een halve mergen hooiland opt Agterste Nuland, waarde 2-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J de Booij, secr.

 

Blz. 138 dd 8 juni 1724

Gerrit van Grinsven, overleden Den Bosch op 30 april 1724, laat te Nuland na: 1,5 mergen te langs overt Nuland, waarde 60-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Jan vand er Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz. 140 dd 18 juni 1724

Anna van Nieuland, overleden den Bosch 3 juni 1724, laat goederen te Nuland na:

-       huis en land in de Groenstraat, groot 10 lopens en 40 roeijen, waarde 350-0-0.

-       Sijnen houtwas, 5-0-0.

-       5,5 hont in de Corte hoeve, waarde nihil

-       5 lopens en 18 roeijen Lommershof en moespotje, waarde 115-0-0.

-       Sijn houtwas, aldaar, waarde 2-0-0.

Tekenen: Jan van der Ven, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz. 141 dd 15 juli 1724

Andries Jansen schoenmakers, overleden te Schijndel op 5 juni 1724, heeft 1/6 deel in een camp hooiland, in OutVinckel, groot int geheel 8 mergen, waarde 3-0-0. Tekenen Jan van der Ven, Sijmen Gerit Bosch.

 

Blz. 143 ( kladbriefje?)

Taxatie van de goederen van Peter Peeters Bijvelt,

-       huis en land groot 16 lopens en 31 roeijen, gelegen aant Ven te Nulland, waarde 350-0-0

-       akkerken genoemd het Koolkemken, gelegen naast de erve van de erfgenamen van Handrick Peters tot Nullandt, groot 2 lopens en 34 roeijen, waarde 54-0-0

-       de streep gelegen tussen Dirck Jansen velt tot Nuland, groot 1 lopens en 45 roeijen, 38-0-0.

-       Een hooftken opt Kerkcken hoog aan de Nulandse straat, groot 2 lopens en 8 roeijen, 60-0-0.

-       8 hont midden opt Nuland, 65-0-0

-       3,5 mergen aan de agterdijck, in de Corte hoeve, voor niemendal overmits daar vele jaren daer niets van compt.

-       Samen 577-0-0.

EINDE

NULAND - Geboorte, Huwelijk, Huwelijksafkondigingen en Overlijden 1817 – 1821

GENVER6744287, 176 afb.  ( datum  = datum van de gebeurtenis)

 

Scan no.

Akte

no

Datum

Namen

1 - 2

 

1817

Geboorten 1817

3

1

1 feb

Maria van Pinxteren, dochter van Hendrik van Pinxteren, landbouwer, 34 en Anna Maria van Grinsven, get: Cornelis Appel, 33 jaar, Hendrik van Gool, 44

 

2

8 feb

Hendrina Pijnappels, dochter van Joost Pijnappels, landbouwer, 32 en Maria van Uden. Get: Andries de Bruijn, 40, Johannes van Groenland, 36. Vader kan niet schrijven

4

3

14 feb

Jacobus van der Laar, zoon van Lambertus van der Laar, herbergier, 33 en Maria Hendrika van den Heuvel. Get: Hendrikus Wijhers, broodbakker, 39, Cornelis Appel, 33 jaar. Vader kan niet schrijven

 

4

18 mrt

Peter Ruijs, zoon van Gijsbert Ruijs, landbouwer, 43 jaar en Johanna van Nuland. Get: Antonie van Kreij, landbouwer, 47 jaar, Jacobus van Druenen, 61 jaar, molenaar

 

5

11 apr

Elisabeth de Klein, dochter van Martinus de Klein, schoenmaker, 37 jaar en Hendrina van den Bosch. Get: Simon van de Ven, landbouwer, 53 jaar, Hendrik Geelings, landbouwer, 48 jaar. In kantlijn: rechtbank 8 mei 1838: namen: Martinus de Kleijn en Hendrina Bosch

5

6

24 apr

Catharina Boerdonk, dochter van Cornelis Boerdonk, landbouwer, 34 jaar en Hendrina Kuijpers. Get: Nicolaas Baars, landbouwer, 54 jaar, Hendrik van Nuland, landbouwer, 35 jaar. Vader kan niet schrijven

 

7

1 mei

Johanna van Groenland, dochter van Christiaan van Groenland, landbouwer, 36 jaar, en Ardina van Gestel. Get: Adriaan van Weert, 79, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 34 jaar

 

8

6 mei

Peter van Loon, zoon van Jan van Loon, landbouwer, 40 jaar, en Anneke van Weert. Get: Simon van de Ven, landbouwer, 53, Martinus de Klein, schoenmaker 35 jaar. Vader kan niet schrijven

 

9

28 mei

Catharina van Langenhuizen, dochter van Aart van Langenhuizen, landbouwer, 31 jaar en Geertrui Gloudemans. Get: Eijmert Schel, landbouwer, 36 jaar, Johannes de Veer, landbouwer, 39 jaar.

 

10

9 jun

Christina van Nuland, dochter van Adriaan van Nuland, landbouwer, 30 en Anna Margaretha Janssen, getuigen: Hendrik Hanegraaf, rentenier, 73 jaar, Adriaan van Weert, landbouwer, 79 jaar.

6

11

12 jun

Lambertus van Boxtel, zoon van Cornelis van Boxtel, dagloner, 43 jaar en Maria de Veer. Get: Cornelis Appel, 33, Hendrik van Gool, 45 jaar, partikulier.

 

12

6 jul

Peter Rooijakkers, zoon van Christiaan Rooijakkers, 31, landbouwer en Huberdina van Doren, get: Francis van Pinxteren, landbouwer, 36 jaar, Christiaan van Groenland, 36 jaar, landbouwer.

 

13

24 jul

Geertruij van Grinsven, dochter van Adriaan van Grinsven, landbouwer, 25 jaar en Hendrina van de Ven. Get: Jan van de Ven, landbouwer, 64 en Lucas Vissers, schoenmaker, 60 jaar. Vader kan niet schrijven

 

14

25 jul

Willemijna van Tuijl, dochter van Peter van Tuijl, landbouwer, 25 jaar en Christina van der Heijden.Get: Adriaan van der Zande, landbouwer, 50 jaar, Gerardus van Heesch, landbouwer, 35.

7

15

6 sep

Quirinus van Nuland, zoon van Hendrik Antoniezoon van Nuland,  landbouwer, 36 jaar en Theodora Manders. Get: Adriaan van der Zande, landbouwer, 50 jaar, Michiel Sigmans, landbouwer, 37 jaar

 

16

12 sep

1817

Johannes Gloudemans, zoon van Johannes Gloudemans, landbouwer, 30 jaar  en Hendrina Brok. Get: Willem Mulder, kuiper, 26 jaar en Hendrik van Gool, 45 jaar, partikulier. Vader kan niet schrijven

 

17

12 nov

Lambertus Janssen, zoon van Gerardus Jansen, landbouwer, 30 en Hendrina van Nuland. Get: Cornelis Appel, 34, Hendrik van Gool, 45 jaar, partikulier. Vader kan niet schrijven

 

18

14 nov

Adriana Sigmans, dochter van Machiel Sigmans, 37, landbouwer en Anna van Nuland. Get: Tomas van Dieten, grutter, 52 jaar. Hendrik Antonie van Nuland, landbouwer, 36 jaar.

8

19

27 nov

Antonet van Venrooij, dochter van Louwrens van Venrooij, timmerman, 23 jaar, en Petronella van Nuland. Eijmert Schel, landbouwer, 37 jaar, Johannes van Nuland, dagloner, 26 jaar.

 

20

28 nov

Antonie van Nuland, zoon van Johannes van Nuland, dagloner, 26 jaar en Johanna Rooijakkers. Eijmert Schel, landbouwer, 37 jaar, Johannes de Veer, bouwman, 39 jaar.

 

21

12 dec

Hendrikus Gevers, zoon van Lambertus Gevers, dagloner, 32 jaar en Johanna van Oudveld. Get: Adriaan Kroon, dagloner, 72 jaar. Geert van Krieken, dagloner, 24 jaar. Vader kan niet schrijven

9

 

 

Alfabetische lijst van geboorten 1817

 

10/11

 

 

Huwelijken 1817

12

1

26 jan

Adriaan van Nuland, weduwnaar van Johanna van Gestel, 48 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Nuland 2 juni 1768, zoon van wijlen Giel van Nuland en wijlen Maria Zegers, trouwt met Johanna van de Ven, weduwe Marten van de Laar, 59 jaar, geboren Nuland 22 februari 1756, dochter van wijlen Roelof van de Ven en wijlen Johanna van de Pol. Getuigen Dirk Smits, landbouwer, 54, Evert Verhallen, landbouwer, 31 jaar, Johannes van Ravesteijn, kleermaker, 33 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 33 jaar.

Bruid kan niet schrijven.

13

2

26 jan

Gijsbert van Krij, jongman, 31 jaar, landbouwer te Rosmalen, geboren Nuland 2 mei 1785, zoon van Gijsbert van Kreij en Petronella Gloudemans, trouwt met Hendrina de Haas, weduwe van wijlen Geert van de Ven, 43 jaar, geboren Geffen 30 september 1773, dochter van wijlen Geert de Haas en wijlen Anna Maria van der Zande. Getuigen: Dirk Smits, landbouwer, 54, Evert Verhallen, landbouwer, 31 jaar, Johannes van Ravesteijn, kleermaker, 33 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 33 jaar. Bruidegom en bruid kunnen niet schrijven.

14

3

26 jan

Jan van Grinsven, jongman, 45 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Heesch 6 augustus 1771, zoon van wijlen Francis van Grinsven en wijlen Petronella Maas, trouwt met Francijna Schoenmakers, jonge dochter, geboren Osch, 22 juni 1797, dochter van Hermen Schoenmakers en Willemijna Bosch. Getuigen: Dirk Smits, landbouwer, 54, Evert Verhallen, landbouwer, 31 jaar, Johannes van Ravesteijn, kleermaker, 33 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 33 jaar. Bruidegom en bruid en vader van de bruid kunnen niet schrijven.

15

4

2 feb

Johannes van Nuland, jongman, 25 jaar, geboren Heesch 31 oktober 1791, wonend te Nuland, landbouwer, zoon van wijlen Antonie van Nuland en Willemijna van der Heijden trouwt met Johanna Roijackers, jongedochter, 21 jaar, geboren Beek en Donk 2 maart 1795, dochter van wijlen Johannis Roijackers en wijlen Pieternella van Beek. Getuigen Dirk van Venrooij, dagloner, 25 jaar, Willem van Venrooij, timmerman, 63 jaar, Peter van Tuijl, dienstbode, 25 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 33 jaar. Bruid en moeder van de bruidegom kunnen niet schrijven

16

5

15 jun

1817

Peter Kijsers, jongman, 26 jaar, geboren Berlicum 4 februari 1791, landbouwer te Berlicum, zoon van Peter Kijsers en Petronella Christiaanse van Schaijck, trouwt met Maria de Haas, jongedochter, 30 jaar, geboren Nuland 9 september 1786, dochter van wijlen Geert de Haas en Hendrika Peterse van Nistelrooij, getuigen Cornelis van Dinther, landbouwer, 33 jaar, Mathijs van Dinther, 23 jaar, Hendrik van Gool, 45 jaar, Cornelis Appel, 33 jaar.  Bruid en moeder der bruid kunnen niet schrijven.

17 /18

6

23 nov

Gijsbertus Brok, jongman, 18 jaar, dagloner te Nuland, geboren Nuland 6 mei 1799, zoon van wijlen Jan Brok en Willemijna Wijgergans, trouwt met Johanna de Valk jongedochter, 22 jaar, geboren Heesch, 18 juni 1795, dochter van Wouter de Valk en Maria van Zeeland, wonend Nuland. Getuigen: Hendrik van Erp, landbouwer, 50 jaar, Johannes van Nuland, laudbouwer, 26 jaar, Peter van Tuil, landbouwer, 26 jaar, Hendrik van Dieten, dagloner, 21 jaar. Moeder van de bruid kan niet schrijven.

19

 

 

Alfabetische register huwelijken 1817

 

20/21

 

 

Overlijden Nuland 1817

 

22

1

13 jan

1817

Antonie Gevers, oud 1 jaar, geboren Nuland, zoon van Gerardus Gevers en Theresia Gloudemans, aangevers: nabuur Gerardus van Heesch, landbouwer, 34 jaar, Francis van Pinxteren, landbouwer, 35 jaar, bekende.

 

2

15 jan

Lamberdina van Boxtel, oud 9 maanden, geboren Nuland, dochter van Cornelis van Boxtel en Maria de Veer. Aangevers: Gerardus van Heesch, landbouwer, 34 jaar, Francis van Pinxteren, landbouwer, 35 jaar, bekende.

23

3

17 jan

Geertrui van Vegchel, 76 jaar, geboren Nuland, dochter van Geert van Vegchel en Anna Pels, weduwe van Mattheus Vellings. Aangevers: Jan Wijgergans, landbouwer, 40 jaar, Andries de Bruijn, 40 jaar, verwer.

 

4

18 jan

Megchel Joosten, 76 jaar, geboren Nistelrode, dochter van wijlen Adriaan Joosten en Elisabeth Jansen, weduwe van Geert van de Oetelaar. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, 35 jaar, Dirk van Venrooij, dagloner, 25 jaar, beiden naburen.

 

5

22 jan

Peternel van Krieken, 8 jaar, geboren Nuland, dochter van Peter van Krieken en Johanna van Dinther. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, 35 jaar, Dirk van Venrooij, dagloner, 25 jaar, beiden naburen.

 

6

25 jan

Peternella van Nuland, oud 5 weken, geboren Nuland, dochter van Hendrik Ermerts van Nuland en Johanna Wijgergans. Getuigen: Cornelis Appel, onderwijzer, 33 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 44 jaar, beiden nabuur.

24

7

11 feb

Peternel Gloudemans, 2,5 jaar, geboren Nuland, dochter van Hendrik Gloudemans en Willemijna de Klijn. Getuigen Jan van der Ven, 64 jaar, landbouwer, Hendrik Hanegraaf, 73 jaar, landbouwer. Beiden naburen

 

8

11 feb

Martinus van Houtem, 3 jaar, geboren Nuland, zoon van Leonardus van Houtem en Johanna van der Heijden. Getuigen; Jan van der Ven, 64 jaar, landbouwer, Hendrik Hanegraaf, 73 jaar, landbouwer. Beiden naburen

 

9

14 feb

Jan van Dinther, 68 jaar, geboren Geffen, zoon van wijlen cornelis van Dinther en wijlen Jenneke Peters, weduwnaar van Deliana Evertsou. Getuigen: Cornelis Appel, onderwijzer, 33 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 44 jaar, beiden nabuur.

 

10

17 feb

Antonia Broeksteeg, 9 maanden oud, geboren Nuland dochter van Francis Broeksteeg en Lamberdina van Rooij. Getuigen: Johannes de Veer, landbouwer, 39 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 44 jaar, beiden nabuur.

25

11

20 feb

Dirk Nicolaas Appel, oud 3 jaar, zoon van Cornelis Appel en Johanna van Gool, getuigen: Cornelis van Dinther, 33 jaar, landbouwer en nabuur, Johannes van Ravensteijn, kleermaker, 33 jaar en nabuur.

 

12

11 mrt

1817

Antonie Broeksteeg, 67 jaar, geboren Nuland zoon van wijlen Jan Broeksteeg en wijlen Mechilina van den Oever, man van Maria Vorstenbosch, getuigen: Adriaan Wijgergans, landbouwer, 36, Hendrik van Dieten, 21 jaar,bouwman.

 

13

8 mei

 

Catharina van Craij, 2,5 jaar, geboren Nuland, dochter van Hendrik van Craij en Maria van der Zande, getuigen: Johannes van Groenland, landbouwer, 48 jaar, Peter Govers, dienstbode, 23 jaar, beiden naburen

 

14

3 jun

Johannes van Creij, 23 jaar, ongehuwd, zoon van wijlen Jan van Kreij en Hendrina Joosten. Getuigen: Jacob van Nuland, landbouwer, 23 jaar, Joost van Nuland, landbouwer, 21 jaar, naburen.

26

15

6 jul

Peter Rooijakkers, oud 3 uur, geboren Nuland zoon vanChristiaan Rooijakkers en Huberdina van Doren, getuigen; Francis van Pinxteren, landbouwer, 36 jaar, Christiaan van Groenland, landbouwer, 36.

 

16

16 jul

Judith Geelings, 44 jaar, geboren Nuland, dochter van Jan Geelings en Maria van Tuijl, ongehuwd. Getuigen: Gerardus van Venrooij, timmerman, 26 jaar, Adriaan van der Zande, landbouwer, 50 jaar. Naburen.

 

17

28 aug

Johannes van Boxtel, 2 jaar, geboren Nuland, zoon van Geert van Boxtel en Hendrina van de Kamp, getuigen: Cornelis van Dinther, 33 jaar, landbouwer en nabuur, Eijmert Schel, 37, landbouwer, naburen.

 

18

7 dec

Lambertus van Boxtel, 6 maanden oud, geboren Nuland, zoon van Cornelis van Boxtel en Maria de Veer, getuigen: Johannes de Veer, landbouwer, 39 jaar, oom, Johannes van Nuland, 26 jaar, nabuur.

27

19

20 dec

Elisabeth Adriaans, 57 jaar, geboren Deursen, wonend Nuland, dochter van wijlen Johannes Adriaans en wijlen Johanna van Baal, huisvrouw van Hendrikus Langens. Aangevers: Johannes de Veer, landbouwer, 39 jaar, Johannes van Nuland, 26 jaar, nabuur.

28

 

 

Alfabetische lijst van overledenen 1817

29/30

 

1818

Geboren 1818

 

31

1

8 jan

Francijna van Loon, dochter van Peter van Loon, landbouwer te Nuland en Johanna van de Ven. Getuigen: Jan van de Ven, landbouwer, 65 jaar en Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 44 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

2

21 jan

Antonie Broeksteeg, zoon van Francis Broeksteeg, landbouwer en Lamberdina van Rooij. Getuigen: Hendrik A van Nuland, landbouwer, 37 jaar, Gerardus van Venrooij, 27 jaar, timmerman. Vader kan niet schrijven.

32

3

8 feb

Cornelis van Grinsven, zoon van Lambertus van Grinsven, landbouwer en Johanna van Nuland. Getuigen: Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 44 jaar. Cornelis Appel schoolonderwijzer,34 jaar.

 

4

20 feb

Alegonda van Nuland, dochter van Hendrik Ermerts van Nuland, landbouwer en Johanna Wijgergans. Getuigen: Cornelis van Dinther, landbouwer, 34 jaar. Francis Kuijpers, timmerman, 45 jaar.

 

5

4 mrt

Maria van de Ven, dochter van Simon van de Ven, landbouwer en Francijna Gloudemans, getuigen: Dirk Hanegraaf, landbouwer, 65 jaar, Andries de Bruijn, Verwer en Glazemaker, 42 jaar.

 

6

5 mrt

Geertrui van Schaijk, dochter van Peter van Schaijk, landbouwer en Lamberdina Gloudemans, getuigen: Cornelis Appel schoolonderwijzer,34 jaar. Dirk Gloudemans, landbouwer, 45 jaar.

33

7

28 mei

Paulus van Vlijmen, zoon van Jan van Vlijmen, landbouwer, en Hendrina van Nistelrooij, getuigen: Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer,34 jaar

 

8

20 jun

Petronella Pennings, dochter van Andries Pennings, landbouwer en Maria van den Akker, getuigen: Aart van Langenhuizen, landbouwer, 31 jaar, Eijmert Schel, landbouwer,37 jaar.

 

9

29 juni

1818

Gerardus van de Pas, zoon van Martinus van de Pas, landbouwer en Alegonda Pennings, getuigen: Aart van Langenhuizen, landbouwer, 31 jaar, Eijmert Schel, landbouwer,37 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

10

18 jul

Christina de Kleijn (Klijn), dochter van Martinus de Kleijn, schoenmaker te Nuland, en Hendrica (van den) Bosch, getuigen: Simon van de Ven, landbouwer, 54 jaar, Cornelis Appel. Naamsverandering, rechtbank 1838

34

11

20 aug

 

Johanna van Boxtel, dochter van Peter van Boxtel, landbouwer en Maria van de Kamp, getuigen: Jan van Weert, landbouwer, 34 jaar, Hendrik van Kreij, landbouwer, 30 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

12

22 aug

Theodorus van Dinther, zoon van Roelof van Dinther, landbouwer en Judith Dan, getuigen: Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

 

13

28 aug

Wilhelmus van Nuland, zoon van Adriaan Ermerts van Nuland, landbouwer en Anna Margrieta Jansen, getuigen: Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

 

14

10 sep

Arnoldus van Zandvoort, zoon van Johannes van Zandvoort, landbouwer en Maria van Nuland, getuigen: Hendrik van Craaij, landbouwer, 30 jaar en Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

35

15

14 sep

Cornelis van Craaij, zoon van Hendrik van Craaij, landbouwer, en Maria van de zande, getuigen: Johannes van Zandvoort, landbouwer, 38 jaar en Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

 

16

23 sep

Hendrik van den Bosch, zoon van Johannes van den Bosch, timmerman en Willemijna van Rooij, getuigen: Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

 

17

9 okt

Johanna van Balkom, dochter van Cornelis van Balkom, landbouwer en Catharina van den Boom, getuigen: Gerardus van Heesch, landbouwer, 36 jaar, Adriaan Wijgergans, landbouwer, 39 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

18

30 okt

Antonie van Boxtel, zoon van Geert Peterzn van Boxtel, landbouwer en Hendrina van de Kamp, getuigen: Johannes van Nuland, landbouwer, 27 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar. Vader kan niet schrijven.

36

19

11 dec

Martina van de Laar, dochter van Lambertus van de Laar, herbergier en Maria Henrica van den Heuvel, getuigen: Andries de Bruijn, verwer en glazenmaker, 42 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar. Vader kan niet schrijven

 

20

20 dec

Gerardus Rooijakkers, zoon van Christiaan Rooijakkers, landbouwer en Huiberdina van Doorn, getuigen: Lambertus van Grinsven, landbouwer 36 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar.

 

21

21 dec

Arnoldus van Venrooij, zoon van Gerardus van Venrooij, timmerman en Adriana Broeksteeg. Getuigen: Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

37

 

 

Alfabetische lijst geboorten 1818

38/39

 

 

Huwelijkafkondigingen 1818

40

1

24 mrt

1818

Gerardus Gloudemans, jongman, 35 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van wijlen Martinus Gloudemans en Adriana Gevers, gaat trouwen met Francisca van Dijk, jonge dochter, 25 jaar, geboren en wonend Nistelrode dochter van wijlen Leonardus van Dijk en Jacoba van Gerven. Huwelijk te Nistelrode 5 april 1818

 

2

12 apr

idem

41

3

5 apr

Johannes van de Leest, landbouwer, 29 jaar, geboren en wonend te Geffen, zoon van Johannes van der Leest en wijlen Geertrui van Tuijl, gaat trouwen met Elisabeth van Creij, jonge dochter, 24 jaar, geboren Nuland, wonend te Geffen, dochter van Antonie van Creij en Catharina van Venrooij, huwelijk te Geffen 19 april 1818

 

4

12

idem

 

5

12 apr

1818

Albertus Langens, jongman, 21 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van wijlen Johannes Langens en Maria van Nuland, gaat trouwen met Henrica Gelings, jongedochter, 26 jaar, geboren en wonend te Nuland, dochter van Hendrik Gelings en wijlen Francijna van Nuland. Huwelijk 26 april te Nuland

 

6

19

idem

42

7

19 apr

 

Johannes Langens, jongman, 22 jaar, wonend te Nuland, zoon van Hendrik Langens en wijlen Elisabeth Adriaans, gaat trouwen met Cornelia van Gestel, jongedochter, 23 jaar, wonend te Nuland, dochter van wijlen Joseph van Gestel en Johanna van Nuland. Huwelijk 3 mei te Nuland

 

8

26 april

idem

 

9

6 sep

Leonardus van Schijndel, jongman, 30 jaar, wonend te Nuland, zoon van Jan van Schijndel en Dorothea Driessen, gaat trouwen met Helena Blankers, jongedochter, 19 jaar, wonend te Geffen, dochter van Nicolaas Blankers en wijlen Maria van Strijp. Huwelijk 20 september te Geffen

 

10

13 sep

idem

43

 

 

Alfabetisch register huwelijksaankondigingen 1818

44/45

 

 

Huwelijken 1818

 

46

1

26 apr

Albertus Langens, jongman, 21 jaar, geboren Nuland 28 oktober 1796, en wonend te Nuland, zoon van wijlen Johannes Langens en Maria van Nuland, trouwt Nuland 28 april 1818 met Henrica Gelings, jongedochter, 26 jaar, geboren 28 augustus 1791, en wonend te Nuland, dochter van Hendrik Gelings en wijlen Francijna van Nuland.

Getuigen: Johannes van Nuland, landbouwer, 57 jaar, Cornelis van Dinther, Landbouwer, 34 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar

47/48

2

3 mei

Johannes Langens, jongman, 22 jaar, geboren Nuland 14 juli 1795, wonend te Nuland, zoon van Hendrik Langens en wijlen Elisabeth Adriaans, gaat trouwen met Cornelia van Gestel, jongedochter, 23 jaar, geboren Nuland 19 september 1794, wonend te Nuland, dochter van wijlen Josef van Gestel en Johanna van Nuland. Huwelijk 3 mei te Nuland.

Getuigen: Johannes van Groenland, landbouwer, 49 jaar, Stefanus Hanegraaf, landbouwer, 42 jaar, Christiaan van Groenland, landbouwer, 37 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 46 jaar.

49

 

 

Alfabetisch register huwelijken 1818

 

50/51

 

 

Overlijdens 1818

 

52

1

2 jan

1818

Hendrikus Gevers, oud 20 dagen, geboren Nuland, zoon van Lambertus Gevers en Johanna van Oudvelt. Aangevers: Adriaan Kroon, dagloner, 72 jaar. Johannes van Den Bosch, 21 jaar, nabuur

 

2

8 jan

Lambertus Jansen, oud 7 weken, geboren Nuland, zoon van Gerardus Jansen en Hendrina van Nuland. Getuigen: Pieter Gloudemans, landbouwer, 27 jaar, nabuur, Peter van Grinsven, kan niet schrijven, landbouwer, 40 jaar, nabuur.

53

3

26 jan

Marten van der Linden, man van Allegonda van der Aa, 63 jaar, geboren Berlicum, zoon van wijlen Jan van der Linden en wijlen Adriana van Zoggel. Aangevers: Dirk Gloudemans, landbouwer, 44 jaar, nabuur, Peter van Schaijk, landbouwer, 30 jaar, nabuur

 

4

19 feb

Quirina van Mensel, weduwe Albertus van Erp, 79 jaar, geboren Geffen, dochter van wijlen Hendrik van Mensel en wijlen Allegonda van Houtem. Aangevers: Hendrik van Pinxteren, landbouwer, 34 jaar en nabuur.  Cornelis van Dinther, 34 jaar, landbouwer en nabuur

 

5

27 feb

1818

Quirina van den Berk, huisvrouw van Pieter Pennings, oud 72 jaar, geboren Geffen, wonend te Nuland, dochter van wijlen Antonie van den Berk en wijlen Maria Bosmans, aangevers: Tomas van Dieten, kleintapper, 52 jaar, nabuur, Adriaan van der Zande, landbouwer, 53 jaar, nabuur.

 

6

13 apr

Anna Maria Boerdonk, ongehuwd, 67 jaar, geboren en wonend te Nuland, dochter van wijlen Hermanus Boerdonk en wijlen Anna Buuts, aangevers: Welle van de Ven, landbouwer, 21 jaar, nabuur en Hendrikus Oudenhoven, schoenmaker, 26 jaar, nabuur

54

7

19 apr

 

Karel Nicolaas Willem Josef Venance van Hagens, oud 6 jaar, geboren Nuland, zoon van Johan Willem Frans Josepf van Hagens en Jacoba Elisabeth Roda, aangevers: JH van Hoorn, burgemeester van Geffen, 57 jaar, bekende, Hendrik van Gool, particulier, 46 jaar, bekende

 

8

10 jun

Margrieta van de Laar, laatst weduwe van Hendrik Gevers, 71 jaar, geboren Berlicum, wonend te Nuland, dochter van Geert van de Laar en Lamberdina van der Kammen, beide overleden. Aangevers: Laurens van Venrooij, timmerman, 24 jaar, nabuur, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar, nabuur

 

9

6 okt

Francis Willemse, gehuwd met Maria van der Pol, 53 jaar, geboren te Sneek, provincie Vriesland, wonend te Nuland, zoon van Coenraad Willemse en Dirkje Jan Gielissen, beiden overleden, aangevers: Willem van Venrooij, timmerman, 69 jaar, nabuur, Hendrik Wijhers, broodbakker, 40 jaar, nabuur.

 

10

14 okt

Andries Pennings gehuwd met Maria van den Akker, 41 jaar, geboren Berlicum, wonend Nuland, zoon van wijlen Jan Pennings en wijlen Elisabeth van Gerven, aangevers: Francis van Pinxteren, landbouwer, 37, nabuur en Willem van Venrooij, timmerman, 69 jaar, nabuur,

55

11

9 nov

Johanna Timmers, ongehuwd, 64 jaar, geboren en wonend te Nuland, dochter van wijlen Daniel Timmers en wijlen Petronella van Gent, aangevers: Francis Broeksteeg, landbouwer, 35 jaar, kan niet schrijven, nabuur, Frans van Uden, dagloner, 19 jaar, nabuur.

56

 

 

Alfabetisch register overledenen 1818

57/58

 

1819

Geboorten 1819

59

1

2 jan

Johannes van Rosmalen, zoon van Martinus van Rosmalen, 33 jaar, landbouwer te Nuland en Agnes van Rosmalen. Aangevers; Lucas Vissers, 61, schoenmaker en Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar. Vader kan niet schrijven

 

2

11 jan

Hendrikus van Langenhuijzen, zoon van Aart van Langenhuijzen, 32 jaar, landbouwer, en Geertrui Gloudemans. Aangevers: Eimert Schel, 38, landbouwer, Peter van Gestel, 50 jaar rentenier

60

3

11 jan

Petronella Gooijers, dochter van Jan Gooijers, landbouwer, 38 jaar, en Johanna Boerdonk, aangevers: Cornelis van dinther, 34, landbouwer, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar. Vader kan niet schrijven

 

4

3 feb

Lambertus van Boxtel, zoon van Cornelis van Boxtel, 46, landbouwer en Maria de Veer, aangevers: Andries de Bruijn, 42, verwer en glazenmaker, Cornelis Appel schoolonderwijzer, 35 jaar.

 

5

11 feb

Adriaan Boerdonk, zoon van Cornelis Boerdonk, 39, landbouwer en Hendrina Kuijpers, aangevers, Jan de Veer, 78 jaar, landbouwer, Adriaan van Gestel, 22 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven.

 

6

19 feb

Antonia van Gog, dochter van Jan van Gog, 27, landbouwer en Mechel Broeksteeg. Aangevers: Eijmert Schel, 38 jaar, landbouwer, Geert van Krieken, 28 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven.

61

7

27 feb

Elisabeth Langens, dochter van Johannes Langens, 23 jaar, landman, en Cornelia van Gestel, aangevers: Peter van Gestel, 50 jaar rentenier, Eijmert Schel, 38 jaar landbouwer

 

8

1 mrt

1819

Elisabeth Janssen, dochter van Gerardus Janssen, 31 jaar, landbouwer en Hendrina van Nuland, getuigen: Mathijs van Dinther, 24 jaar, landbouwer, Christiaan van Groenland, 37 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven

 

9

2 mrt

Ruth Bijveld, zoon van Francis Bijveld, 36 jaar, landbouwer en Catharina de Goei, getuigen: Mathijs van Dinther, 24 jaar, landbouwer, Andries de Bruijn, 42 jaar, broodbakker.

 

10

12 mrt

Martinus Gloudemans, zoon van Gerardus Gloudemans, 36 jaar, landbouwer en Francijna van Dijk, aangevers: Christiaan Rooijackers, 34 jaar, landbouwer. Antonie van Nuland, 48 jaar, landbouwer.

62

11

17 mrt

 

Johannes Brok, zoon van Gijsbertus Brok, 19 jaar, landbouwer en Johanna de Valk, aangevers: Francis Bijveld, 36 jaar, landbouwer, Gerardus van Heesch, 36 jaar, landbouwer.

 

12

23 mrt

Johanna Langens, dochter van Albertus Langens, 22 jaar, landbouwer en Hendrina Geelings, aangevers: Simon van de Ven, 55 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 35 jaar, schoolonderwijzer.

 

13

13 apr

Hendrikus Maas, zoon van Marten Maas, 38 jaar, landbouwer en Maria Anna van Loon, aangevers: Simon van de Ven, 55 jaar, landbouwer, Antonie Jan Bosch, 70 jaar, rentenier. Vader kan niet schrijven

 

14

3 mei

Adriaan Gevers, zoon van Bartel Gevers, 33 jaar, slachter en Johanna van Oudveld, aangevers: Adriaan Kroon, 73 jaar, strodekker, Geert van Krieken, 25 jaar, landbouwer, vader kan niet schrijven.

63

15

4 mei

Christina Gloudemans, dochter van Johannes Gloudemans, 32 jaar, landbouwer  en Hendrina Brok, aangevers: Cornelis van Dinther, 34 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 35 jaar, schoolonderwijzer.

 

16

7 mei

Martina van de Kamp, dochter van Johannes van de Kamp, 31 jaar, landbouwer en Johanna van de Laar, getuigen: Lucas Vissers, 62 jaar, schoenmaker, Cornelis Appel, 35 jaar, schoolonderwijzer. Vader kan niet schrijven.

 

17

25 jun

Hubertus Schel, zoon van Jacob Schel, 36 jaar, landbouwer, en Christina Buuts, aangevers: Gerardus Janssen, 31 jaar, landbouwer, Cornelis van Dinther, 34 jaar, landbouwer, Vader en eerste getuigen kunnen niet schrijven

 

18

11 juli

Johanna Timmers, dochter van Antonie Timmers, 45 jaar en landbouwer en Gerardina Peters, getuigen: Adriaan van Weert, 82 jaar, landbouwer, Johannes Jan van Nuland, 59 jaar, landbouwer, vader kan niet schrijven.

64

19

14 aug

Elisabeth Hanegraaf, dochter van Stefanus Hanegraaf, 42 jaar, landbouwer en Willemijna Langens, aangevers: Hendrik Cornelis Geelings, 50 jaar, landbouwer, Albertus Langens, 22 jaar, landbouwer,

 

20

18 aug

Gijsberdina Ruijs, dochter van Gijsbertus Ruijs, 46 jaar, landbouwer, en Johanna van Nuland, aangevers: Christiaan Rooijakkers, 34 jaar, landbouwer, Gerardus Gloudemans, 36 jaar, landbouwer,

 

21

31 aug

Adriana van de Wetering, dochter van Dirk van de Wetering, 18 jaar, landbouwer, en Petronella de Haas, aangevers: Jan van de Ven, 66 jaar, rentenier, Johannes Jan van Nuland, 60 jaar, rentenier

 

22

14 okt

Evert van Pinksteren, zoon van Francis  van Pinksteren, 36 jaar, landbouwer en Antonia Gevers, aangevers: Gerardus Gloudemans, 36 jaar, landbouwer, Dirk Smits 54 jaar, landbouwer,

65

23

28 okt

Willemijna van den Bosch, dochter van Willem van den Bosch, 44 jaar landbouwer en Johanna van Schaijk, 34 jaar, getuigen: Dirk Gloudemans, 45 jaar, landbouwer en Cornelis Appel, 36 jaar, schoolonderwijzer. Vader kan niet schrijven.

 

24

29 okt

 

Willem van Venrooij, zoon van Lourens van Venrooij, 25 jaar, timmerman, en Petronella van Nuland, 28 jaar, aangevers; Geert van Krieken, 26 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 36 jaar, schoolonderwijzer.

66

25

19 nov

1819

Hendrina van Loon, dochter van Peter van Loon, 34 jaar en landbouwer en Johanna van de Ven, 32 jaar, aangevers: Gijsbert Ruijs, 46 jaar, landbouwer, Jan van de Ven, 66 jaar, rentenier. Vader kan niet schrijven

 

26

2 dec

Antonie van Grinsven, zoon van Adriaan van Grinsven, 28 jaar, landbouwer en Hendrika van de Ven, 28 jaar, aangevers: Jan van de Ven, 66 jaar, rentenier, Hendrik Geelings, 50 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven.

67

27

16 dec

Peter van Nuland, zoon van Hendrik Ermert van Nuland, 29 jaar, landbouwer en Johanna Wijgergans, 33 jaar, aangevers: Francis Kuijpers, 45 jaar, timmerman en Cornelis Appel, 36 jaar, schoolonderwijzer

68/69

 

 

Alfabetisch register

70/71

 

1819

Huwelijksafkondigingen 1819

72

1

 

17 jan

 

Peter Gloudemans, jongeman, oud 28 jaar, zoon van wijlen Marten Gloudemans en Adriana Gevers, wonend te Nuland, gaat trouwen met Anna Maria van der Zande, jonge dochter, 26 jaar, dochter van wijlen Peter van der Zande en Petronella van Zeeland, wonend alhier.

 

2

24 jan

idem

73

3

7 feb

Jan van Uden, jongman, 24 jaar, wonend Nuland, zoon van Johannes van Uden en wijlen Johanna van Heesch, gaat trouwen met Erke van Rijswijk, jonge dochter, 22 jaar, dochter van Adriaan van Rijswijk en Elisabeth Rovers, wonend alhier.

 

4

14 feb

Idem

 

5

21 feb

Marcus Philip van Son, jongman 28 jaar, wonend Nuland zoon van Philip Marcus van Son wonend Oisterwijk en wijlen Maria Samuel, gaat trouwen met Mietje Salomon Hofstede, jonge dochter 30 jaar, wonend Amsterdam, dochter van Salomon Josef Hofstede en Krijntje Meijer

 

6

28 feb

idem

74

7

25 apr

Antonie Verhoeven, 32 jaar, wonend Nuland, weduwnaar van Johanna Timmers, zoon van Adrianus Verhoeven en wijlen Petronella Maas, wonend te Heesch, gaat trouwen met Johanna ’t Hort, oud 29 jaar, wonend Nuland, jongedochter van wijlen Antonie ’t Hort en Maria van Sleeuwen wonend te Nuland

 

8

2 mei

Jacobus van Nuland, 25 jaar, wonend Den Bosch, zoon van Ermert van Nuland en Hendrina Ruijs, wonend Den Bosch gaat trouwen met Maria Antonia van Druenen, 22 jaar, wonend Nuland, jongedochter van Jacobus van Drunen en Maria van Gerven, wonend te Nuland

 

9

2 mei

Zie 7.

 

10

9 mei

Zie 8.

75

11

9 mei

Huibert van den Hanenberg, oud 41 jaar, wonend Rosmalen, weduwenaar van Hendrina van de Vliert, zoon van Willem van den Hanenberg en Elisabeth van Elswijk gaat trouwen met Barbara van Bon, 39 jaar, wonend Rosmalen, weduwe van Johannes Kerkhof, dochter van Johannes van Bon en wijlen Hendrina van den Bosch, wonend Rosmalen.

 

12

9 mei

Adriaan van den Broek, jongeman, 35 jaar, wonend Rosmalen, zoon van wijlen Goijert van den Broek en Maria Segers wonend te Rosmalen, gaat trouwen met Wouterina Baars, jongedochter, 24 jaar, dochter van Nicolaas Baars en wijlen Maria van Nuland

 

13

9 mei

Peter Meulendijk, 24 jaar, wonend Rosmalen, zoon van wijlen Jacobus Meulendijk en Johanna van Nuland, wonend Rosmalen, gaat trouwen met Francyna van de Ven, jonge dochter, 23 jaar, wonend Nuland, dochter van Jan van de Ven en wijlen Geertrui Swanenberg

 

14

16 mei

Zie 11

76

15

16 mei

Zie 12

 

16

16 mei

Zie 13

 

17

23 mei

Dirk van de Wetering, jongeman, 18 jaar,wonend te Nuland, zoon van wijlen Simon van de Wetering en wijlen Adriana van Nuland, gaat trouwen met Petronella de Haas, jongedochter, 23 jaar, dochter van wijlen Hendrik de Haas en wijlen Johanna van Veggel

77

 

 

Alfabetisch register huwelijksafkondigingen 1819

 

78/79

 

1819

Huwelijken 1819

 

80

1

31 jan

Peter Gloudemans, jongeman, doop Geffen 27 mei 1790, zoon van wijlen Marten Gloudemans en Adriana Gevers, wonend te Nuland, gaat trouwen met Anna Maria van der Zande, jonge dochter, doop Geffen 21 februari 1792, dochter van wijlen Peter van der Zande en Petronella van Zeeland, wonend alhier. Huwelijksafkondiging ook in Geffen. Getuigen: Francis van Pinxteren, landbouwer, 37 jaar, Lambertus J. van Grinsven, landbouwer, 36 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 33 jaar, Hendrik van Gool, particulier, 46 jaar, allen wonend te Nuland

81

2

21 feb

Jan van Uden, jongman, 24 jaar, wonend Nuland, gedoopt Nuland 21 juli 1794, zoon van Johannes van Uden en wijlen Johanna van Heesch,  trouwt met Erke van Rijswijk, jonge dochter, 22 jaar, doop Nuland 4 juli 1796, dochter van Adriaan van Rijswijk en wijlen Elisabeth Rovers, wonend alhier. Getuigen: Gerard van Venrooij, timmerman, 30 jaar, Dirk van Venrooij, landbouwer, 27 jaar, Christiaan Rooijakkers, landbouwer, 34 jaar, Peter van Schaijk, landbouwer, 32 jaar, allen te Nuland wonend. Echtgenoten en vaders kunnen niet schrijven.

82

3

9 mei

Antonie Verhoeven, 32 jaar, wonend Nuland, weduwnaar van Johanna Timmers, doop Heesch 23 februari 1787, zoon van Adrianus Verhoeven en wijlen Petronella Maas, wonend te Heesch, gaat trouwen met Johanna ’t Hort, oud 29 jaar, wonend Nuland, doop Nuland 8 maart 1790, jongedochter van wijlen Antonie ’t Hort en Maria van Sleeuwen wonend te Nuland. Getuigen Francis Kuijpers, timmerman, 45 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 34 jaar, Cornelis Appel. Onderwijzer, 35 jaar, Hendrik van Gool, particulier, 47 jaar. Echtgenoten en ouders kunnen niet schrijven.

83

4

16 mei

Jacobus van Nuland, 25 jaar, wonend Den Bosch, doop Nuland 24 februari 1794, zoon van Ermert van Nuland en Hendrina Ruijs, wonend Den Bosch trouwt met Maria Antonia van Druenen, 22 jaar, wonend Nuland, doop Nuland 22 september 1796, jongedochter van Jacobus van Drunen en Maria van Gerven, wonend te Nuland. Getuigen: Hendrik Cornelis Geelings, landbouwer, 50 jaar, Tomas van Dieten, herbergier, 53 jaar, Johannes van Nuland, landbouwer, 58 jaar, Hendrik van Gool, particulier, 47 jaar. Echtgenoten en ouders kunnen niet schrijven. Huwelijksafkondigingen ook in Den Bosch.

84

5

23 mei

Peter Meulendijk, 24 jaar, wonend Rosmalen, doop Rosmalen 7 april 1795, zoon van wijlen Jacobus Meulendijk en Johanna van Nuland, wonend Rosmalen, gaat trouwen met Francyna van de Ven, jonge dochter, 23 jaar, wonend Nuland, doop Nuland, 24 januari 1796, dochter van Jan van de Ven en wijlen Geertrui Swanenberg. Getuigen: Dirk Gloudemans, landbouwer, 47 jaar, Eijmert Schel, landbouwer, 38 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 34 jaar, Cornelis appel. Onderwijzer, 35 jaar, Hendrik van Gool, particulier, 47 jaar. Huwelijksafkondigingen ook in Rosmalen.

85

6

23 mei

Adriaan van den Broek, jongeman, 35 jaar, wonend Rosmalen, doop Rosmalen 18 januari 1784,  zoon van wijlen Goijert van den Broek en Maria Segers wonend te Rosmalen, gaat trouwen met Wouterina Baars, jongedochter, 24 jaar, doop Rosmalen, 30 september 1794, dochter van Nicolaas Baars en wijlen Maria van Nuland. Getuigen: Dirk Gloudemans, landbouwer, 47 jaar, Eijmert Schel, landbouwer, 38 jaar, Cornelis van Dinther, landbouwer, 34 jaar, Cornelis appel. Onderwijzer, 35 jaar. Huwelijksafkondigingen ook in Den Bosch.

86/87

7

6 juni

Dirk van de Wetering, jongeman, 18 jaar,wonend te Nuland, doop Nuland, 27 oktober 1800, zoon van wijlen Simon van de Wetering en wijlen Adriana van Nuland, gaat trouwen met Petronella de Haas, jongedochter, 23 jaar, doop Geffen 3 maart 1796, dochter van wijlen Hendrik de Haas en wijlen Johanna van Veggel. Getuigen: Peter van Gestel, rentenier, 50 jaar, Jan Wijgergans, landbouwer, 41 jaar, Cornelis Appel. Onderwijzer, 35 jaar, Hendrik van Gool, particulier, 47 jaar. Bruid kan niet tekenen.

88

 

1819

Alfabetisch register huwelijk 1819

 

89/90

 

1819

Overlijdens

91

1

14 jan

Pieter Pennings, 70 jaar, geboren Rosmalen, weduwnaar van Quirina van de Berkt, zoon van wijlen Adriaan Pennings en wijlen Hillegonda Tiebosch, aangevers: Christiaan van Groenland, 38 jaar, nabuur, Simon van de Ven, 55 jaar, nabuur.

 

2

15 feb

Johannes van Rosmalen, oud 6 weken, geboren Nuland, zoon van Martinus van Rosmalen en Agnes van Rosmalen, aangevers: Lucas Vissers, 62, nabuur, Cornelis Appel, 35 jaar, nabuur.

92

3

25 mrt

Allegonda van Nuland, 13 maanden oud, geboren Nuland, dochter van Hendrik Ermertszoon van Nuland en Johanna Wijgergans, aangevers: Francis Kuijpers, 45 jaar, nabuur, Cornelis Appel, 35 jaar, nabuur

 

4

3 apr

Arnolda van de Ven, 8 jaar oud, geboren Nuland, dochter van Simon van de Ven en wijlen Johanna van Langenhuijzen, aangevers: Simon van de Ven, 55 jaar, vader en Hendrik van Gool, 47 jaar, nabuur.

 

5

11 apr

Johanna Langens, oud 3 weken, geboren Nuland, dochter van Albertus Langens en Hendrina Geelings, aangevers: Hendrik van Gool, 47 jaar, nabuur, Cornelis Appel, 35 jaar, nabuur.

 

6

14 mei

Willemijna van den Bosch, 55 jaar, geboren Nuland, dochter van wijlen Hendrikus van den Bosch en wijlen Maria van den Dungen, huisvrouw van Eimert Schoenmakers, aangevers Johannes van Nuland, 58 jaar, nabuur, Evert Verhallen, 32 jaar.

93

7

9 jun

Pieter Boerdonk, ongehuwd, 64 jaar, geboren Nuland, zoon van wijlen Hermanus Boerdonk en wijlen Anna Buuts, aangevers: Hendrik van Gool, 47 jaar, nabuur, Cornelis Appel, 35 jaar, nabuur.

 

8

13 jun

Lucia van Zeeland, ongehuwd, 65 jaar, geboren Gemert, dochter van wijlen Adriaan van Zeeland en wijlen Maria Willems, aangevers: Johannes Cornelis van Nuland, 45 jaar, nabuur, kan niet schrijven en Dirk Smits, 56 jaar, nabuur

 

9

24 jul

Hendrikus van Rooij, 67 jaar, geboren St Michielsgestel, zoon van wijlen Hendruikus van Rooij en wijlen Pieternella van Overbeek, laatst gehuwd met Theodora Timmers, aangevers: Dirk Gloudemans, 47 jaar, nabuur. Cornelis Appel, 36 jaar, nabuur

 

10

5 sep

Arnoldus van Zandvoort, 1 jaar, geboren Nuland, zoon van Johannes van Zandvoort en Maria van Nuland, getuigen: Johannes van Zandvoort, 39 jaar, vader, Hendrik van Nuland, 30 jaar, oom.

94

11

16 okt

 

Antonie van Nuland, landbouwer, 49 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, zoon van wijlen Hendrik van Nuland en wijlen Allegonda van Creij, man van Geertrui van Grinsven, getuigen: Gijsbertus Ruijs, 46 jaar, behuwd broeder, Lambertus van Grinsven, landbouwer, 36 jaar, nabuur

 

12

11 nov

1819

 

Johannes van Gog, landbouwer, 28 jaar, geboren Nuland, zoon van Hendrik van Gogh, landbouwer te Rosmalen en wijlen Willemijna van Dinther, man van Mechel Broeksteeg, getuigen: Jan van de Ven, rentenier, 66 jaar, nabuur, Johannes van Nuland, rentenier, 58 jaar, nabuur

 

13

11 nov

Mechelina Gloudemans, 62 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Johannes Gloudemans en wijlen Amerens van der Aa, weduwe van Francis Verhallen, aangevers: Johannes van Nuland, rentenier, 58 jaar, nabuur, Evert Verhallen, landbouwer, 32 jaar, zoon.

 

14

5 dec

Antonie Quak, landbouwer, 63 jaar, geboren Nuland, wonend Nuland, zoon van wijlen Marcelus Quak en wijlen Willemijna Kuipers, weduwnaar van Jenneke Kroon, aangevers: Adriaan Kroon, landbouwer, 73 jaar, zwager, Jan van de Ven, rentenier, 66 jaar, nabuur.

95

15

13 dec

Adriaan van Nuland, landbouwer, 50 jaar, geboren Nuland, wonend Nuland, zoon van wijlen Machiel van Nuland en wijlen Maria Zegers, aangevers: Dirk van Kreij, dagloner, 52, nabuur, Gijsbertus Brok, landbouwer, 21, nabuur

 

16

17 dec

 

Adriana van Nuland, 71 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van Nuland en wijlen Geertrui van de Ven, huisvrouw van Hendirk Hanegraaf. Aangevers: Jan van de Ven, rentenier, 66 jaar, nabuur, Albertus Langens, landbouwer, 23 jaar, nabuur

 

17

22 dec

Gerardus van Boxtel, dagloner, 78 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Lambertus van Boxtel en wijlen Geertrui Geurts, weduwnaar van Anna Maria van Strijp, aangevers: Hendrik van Erp, landbouwer, 52 jaar, nabuur, Johannes de Veer, landbouwer, 41 jaar, nabuur

96/97

 

 

Alfabetische lijst overledenen 1819

98/99

 

1820

Geboorten 1820

100

1

11 jan

Willem van der Pas, zoon van Martinus van der Pas, 37 jaar, landbouwer, en Allegonda Pennings, 28 jaar, getuigen Eijmert Schel, 39 jaar, landbouwer, Aart Langenhuijzen, 33 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven

 

2

11 jan

Peter van der Pas, zoon van Martinus van der Pas, 37 jaar, landbouwer, en Allegonda Pennings, 28 jaar, getuigen Eijmert Schel, 39 jaar, landbouwer, Aart Langenhuijzen, 33 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven

101

3

17 jan

Elisabeth de Klijn, dochter van Martinus de Klijn, 34 jaar, schoenmaker, en Hendrina Bosch, 38 jaar, getuigen: Welle van de Ven, 22 jaar, landbouwer, Hendrik de Bruijn, 22 jaar, verwersknecht.

 

4

23 jan

Geertrui van der Aa, dochter van Jan van der Aa, 33 jaar, landbouwer, en Adriana van de Ven, 31 jaar, getuigen: Jan van de Ven, rentenier, 67 jaar en Hendrik Cornelis Geelings, rentenier, 50 jaar. Vader kan niet schrijven

 

5

2 feb

Adriaan van Meurs, zoon van Johannes van Meurs, 26 jaar, landbouwer, en Hendrina Gloudemans, 23 jaar, getuigen: Welle van de Ven, 22 jaar, landbouwer, Johannes van den Bosch, 3 jaar, dagloner. Vader kan niet schrijven

 

6

15 feb

Cornelis van Uden, zoon van Adriaan van Uden, 38 jaar, dagloner, en Hendrina van Rosmalen, 43 jaar, getuigen: Hendrik de Bruijn, 22 jaar, verwer, Cornelis Appel, 36 jaar, schoolonderwijzer. Vader kan niet schrijven

102

7

5 mrt

 

Jacoba Meulendijk, dochter van Peter Meulendijk, 24 jaar, landbouwer en Francijna van de Ven, 24 jaar. Getuigen: Jan van de Ven, rentenier, 67 jaar, Eijmert Schel, 39 jaar, landbouwer.

 

8

22 mrt

 

Lambertus van Uden, zoon van Johannes van Uden, 25 jaar, landbouwer, en Eerken van Rijswijk, 22 jaar. Getuigen: Dirk van Venrooij, 28 jaar, dagloner, Hendrik de Bruijn, 22 jaar, verwer. Vader kan niet schrijven

 

9

30 mrt

1820

Johannes Sigmans, zoon van Machiel Sigmans, 38, landbouwer en Anna van Nuland, 37 jaar. Getuigen; Cornelis van Dinther, landbouwer, 37 jaar, Johannes de Veer, 42 jaar, landbouwer.

 

10

30 apr

Johannes van Nuland, zoon van Johannes van Nuland, 28, landbouwer, en Johanna Rooijakkers, 24 jaar. Getuigen: Laurens van Venrooij, 26 jaar, timmerman, Cornelis Appel, 36 jaar, schoolonderwijzer.

103

11

6 mei

Antonie Janssen, zoon van Gerardus Janssen, 32 jaar, landbouwer en Hendrina van Nuland, 26 jaar. Getuigen: Cornelis van Dinther, landbouwer, 37 jaar, Cornelis Appel, 36 jaar, schoolonderwijzer. Vader kan niet schrijven

 

12

9 mei

Hendrina van Grinsven, dochter van Lambertus van Grinsven, 37 jaar, landbouwer en Johanna van Nuland, 31 jaar. Getuigen: Gijsbertus Ruijs, 47 jaar, landbouwer, Aart van Langenhuijzen, 33 jaar, landbouwer. Vader kan niet schrijven

 

13

8 jun

Johannes van Rooij, zoon van Hendrikus van Rooij, 31 jaar, landbouwer, en Anna Maria Heesakkers, getuigen: Hendrikus van Dijk, 45 jaar, dienstbode, Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer. Vader kan niet schrijven

 

14

4 jul

Martinus van Nuland, zoon van Adriaan van Nuland, 32 jaar, landbouwer en Margaretha Janssen, 31 jaar. Getuigen: Marten van de Wetering, 27 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 37 jaar, onderwijzer.

104

15

9 jul

 

Ardina van Zantvoort, dochter van Johannes van Zantvoort, 39 jaar, landbouwer en Maria van Nuland, 29 jaar. Getuigen: Hendrik van Nuland, 30, landbouwer, Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer

 

16

10 jul

Willem van Grinsven, zoon van Johannes van Grinsven, 47 jaar, dagloner en Francijna Schoenmakers, getuigen: Adriaan van Nuland 32 jaar, Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer. Vader kan niet schrijven

 

17

3 nov

Johanna van Venrooij, dochter van Gerardus van Venrooij, 31 jaar, timmerman, en Adriana Broeksteeg, 29 jaar. Getuigen: Christiaan van Groenland, 38 jaar, landbouwer, Johannes van Groenland, 50 jaar, landbouwer.

 

18

8 nov

Hendrik de Bruijn, zoon van Hendrik de Bruijn, 23 jaar, verwer en glazenmaker, Helena van Dinther, 25 jaar. Getuigen: Hendrik van Gool, 48 jaar, Provisioneel onderwijzer, Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer.

105

19

12 nov

Adriana van Craaij, dochter van Hendrik van Craaij, 33 jaar, landbouwer en Maria van der Zande, 30 jaar, getuigen: Christiaan van Groenland, 38 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer.

 

20

22 nov

Maria Gloudemans, dochter van Johannes Gloudemans, 34 jaar, landbouwer en Hendrina Brok, 33 jaar. Getuigen: Joost van Nuland, 24 jaar, landbouwer en Hendrik van Gool, 48 jaar, provisioneel onderwijzer. Vader kan niet schrijven

 

21

3 dec

Johanna Langens, dochter van Johannes Langens, 25 jaar, landbouwer en Cornelia van Gestel, 26 jaar. Getuigen: Adriaan van Gestel, 24, landbouwer en Adriaan Sigmans, 36 jaar,  landbouwer.

 

22

5 dec

Johanna Maria van de Ven, dochter van Simon van de Ven, 57 jaar, landbouwer, en Francijna Gloudemans, 39 jaar. Getuigen: Hendrik van Pinxteren, landbouwer, 32 jaar, Albertus Langens, 24 jaar, landbouwer.

106

23

12 dec

Maria van Vlijmen, dochter van Jan van Vlijmen, 31 jaar, herbergier, en Hendrina van Nistelrooij, 32 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 48 jaar, provisioneel onderwijzer

 

24

15 dec

Adriaan van den Akker, zoon van Adriaan van den Akker, 28 jaar, landbouwer en Jakomijna van den Broek, 24 jaar, getuigen: Cornelis van Dinther 38, landbouwer, Mathijs van Dinther, 26 jaar, dagloner. Vader kan niet schrijven.

107/108

 

1820

Alfabetische lijst 1820, geboorten

 

109/110

 

 

Huwelijksaankondigingen 1820

 

 

111

1

16 jan

Hendrikus van Rosmalen, jongman, 25 jaar, geboren en wonend te Rosmalen, zoon van Pieter van Rosmalen wonend te rosmalen en wijlen Willemijna van Rosmalen gaat trouwen met Arnolda Verhoeven, jongedochter, 25 jaar, geboren Nuland, wonend Rosmalen, dochter van Hendrik Verhoeven en Geertrui Hanegraaf, wonend te Nuland, huwelijk Raadskamer te Rosmalen 30 januari 1820

 

2

23 jan

idem

112

3

23 jan

Antonie Hanegraaf, weduwnaar van Johanna Boerdonk,  geboren te Berlicum, herbergier, wonend te Rosmalen, oud 25 jaar, zoon van Hendrik Hanegraaf, bouwman en wijlen Hendrina van den Broek gaat trouwen met Mechelina Broeksteeg, jonge dochter, 34 jaar, geboren Nuland, wonend Rosmalen, dochter van wijlen Jan Broeksteeg en Maria Wijgergans, gewoond hebbend en overleden te Nuland. Huwelijk 6 februari Raadskamer te Rosmalen

 

4

23 jan

Hendrik de Bruijn, jongman, 22 jaar, verwer, geboren en wonend Nuland, zoon van Andries de Bruijn, verwer, wonend Nuland en wijlen Johanna van Grinsven, gaat trouwen met Helena van Dinther, jongedochter, 24 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van Dinther en wijlen Theodora Eversou. Huwelijk 6 februari RaadhuisNuland

 

5

30 jan

Zie 3

 

6

30 jan

Zie 4

113

7

30 jan

Johannes van den Berck, jongman, 24 jaar, landbouwersknecht, geboren te Uden, wonend Nuland, zoon van wijlen Gerardus van den Berk en Elisabeth van Nisselrooij, wonend te Uden gaat trouwen met Johanna Maria van den Ekker, weduwe van Andries Pennings geboren te Rosmalen, landbouwster, wonend Nuland, dochter van Gerardus van den Ekker, zonder beroep, wonend alhier en wijlen Maria van Nassau, oud 40 jaar. Huwelijk 13 februari Raadhuis te Nuland

 

8

6 feb

idem

 

9

16 apr

Adrianus Driessen, jongman, dagloner, 24 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van wijlen Adrianus Leonardus Driessen en Geertrui van Grinsven, wonend te Nuland gaat trouwen met Henrica van Herpen, jongedochter, dagloonster, 25 jaar, geboren en wonend te Geffen, dochter van wijlen Wilhelmus van Herpen en wijlen Maria van Veggel. Huwelijk 30 april te Geffen

 

10

23 apr

idem

114

11

23 apr

Theodorus van Dueren, jongeman, dagloner, 30 jaar, geboren Uden, wonend te Berchem, zoon van wijlen Johannes van Dueren en wijlen Anna Maria Dielisse, gaat trouwen met Johanna de Haas, jonge dochter, dienstmeid, 25 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland, dochter van wijlen Hendrik de Haas en wijlen Johanna van Veggel. Huwelijk Nuland 7 mei

 

12

30 apr

idem

 

13

30 apr

 

Dirk Langens, jongman, landbouwer, 23 jaar, geboren en wonend Nuland zoon van Hendricus Langens en wijlen Elisabeth Franssen, wonend Nuland, gaat trouwen  met Henrica van Creij, jongedochter, 25 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van Antonie van Creij en Catharina van Venrooij. Huwelijk 14 mei te Nuland

 

14

7 mei

idem

115

15

28 mei

1820

Jero van den Acker, weduwnaar van wijlen Anna Maria Buts, dagloner, 31 jaar, wonend Geffen, geboren Geffen, zoon van wijlen Adriaan van den Acker en Margaretha van Grinsven, dagloonster te Geffen wonend, gaat trouwen met Petronella Timmers, jonge dochter, geboren en wonend te Nuland, 23 jaar, dochter van Johannes Timmers, landbouwer te Nuland en wijlen Mechtildis van Sleuwen, huwelijk Nuland 11 juni

 

16

4 juni

idem

 

17

4 jun

Stefanus Vos, jongman, dagloner, 25 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van Johannes Vos, dagloner te Nuland, en Jenneke van de Ven, wonend te Nuland, gaat trouwen met Nicolazina Verhoeven, jongedochter, geboren te Osch, wonend Nuland, dienstmeid, 30 jaar, dochter van wijlen Hendrik Verhoeven en Nicollazina van der Donk, overleden. Huwelijk Nuland 18 juni

 

18

11 juni

idem

116

19

11 jun

Francis van Uden, jongman, 23 jaar, boerenknecht, wonend Nuland, geboren Nistelrode, zoon van wijlen Johannes van Uden en wijlen Johanna Franssen, gaat trouwen met Willemijna van Rijswijk, jonge dochter, 26 jaar, geboren en wonend te Nuland, dochter van Adriaan van Rijswijk, landbouwer te Nuland en wijlen Elisabeth Rovers, huwelijk Nuland 25 juni

 

20

18 jun

idem

 

21

15 okt

Martinus Maas, landbouwer, weduwnaar van Maria Anna van Loon, geboren Rosmalen, wonend Nuland, 40 jaar, zoon van wijlen Antonie Maas en wijlen Petronella van der Horst, gaat trouwen met Mechtildis Langenhuijsen, geboren Berlicum, wonend Nuland, 27 jaar, dochter van Hendrik Langenhuijsen, wonend Berlicum en wijlen Johanna Verhagen, huwelijk Nuland 29 oktober.

 

22

22 okt

idem

117

23

19 nov

 

Jacobus de Veer, jongman, strodekker, geboren en wonend te Nuland, 44 jaar, zoon van Jan de Veer en wijlen Johanna Verhoeven, gaat trouwen met Geertrui van de Wijgert, landbouwster, weduwe van Evert van de Laar, geboren en wonend te Rosmalen, 37 jaar, dochter van wijlen Gijsbert van de Wijgert en Geertrui van Nuland, wonend Rosmalen. Huwelijk Raadhuis Nuland,

 

24

26 nov

Idem

 

118

 

 

Alfabetisch register huwelijksaankondigingen

 

119/120

 

 

Huwelijken 1820

121

1

6 feb

Hendrik de Bruijn, jongman, 22 jaar, verwer, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 12 april 1797, zoon van Andries de Bruijn, Verwer, wonend Nuland en wijlen Johanna van Grinsven, trouwt met Helena van Dinther, jongedochter, 24 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 24 september 1795 dochter van wijlen Jan van Dinther en wijlen Theodora Eversou. Huwelijk 6 februari Raadhuis Nuland. Getuigen Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 47 jaar, Hendrik van Nuland, landbouwer, 30 jaar, Antonie van der Heijden, dienstbode, 25 jaar. Allen wonend te Nuland.

122

2

13 feb

 

 

 

 

 

1820

Johannes van den Berck, jongman, 24 jaar, landbouwersknecht, geboren te Uden, wonend Nuland, doop Uden 14 mei 1795, zoon van wijlen Gerardus van den Berk en Elisabeth van Nisselrooij, wonend te Uden trouwt met Johanna Maria van den Ekker, weduwe van Andries Pennings ( overleden 14 oktober 1810) geboren te Rosmalen, landbouwster, 40 jaar, wonend Nuland, doop Rosmalen 1 januari 1780, dochter van Gerardus van den Ekker, zonder beroep, wonend alhier en wijlen Maria van Nassau, oud 40 jaar. Huwelijk 13 februari Raadhuis te Nuland  Getuigen: Antonie Jan Bosch, schoenmaker 71 jaar, Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 46 jaar, Francis van Pinxteren, landbouwer, 38 jaar, Christiaan Rooijakkers, landbouwer, 35 jaar, allen wonend te Nuland. Huwelijksafkondigingen ook te Uden. Beide echtgenoten en moeder van de bruid, vader van de bruid kunnen niet schrijven.

123

3

7 mei

Theodorus van Dueren, jongeman, dagloner, 30 jaar, geboren Uden, doop Uden 14 juni 1789, wonend te Berchem, zoon van wijlen Johannes van Dueren en wijlen Anna Maria Dielisse, gaat trouwen met Johanna de Haas, jonge dochter, dienstmeid, 25 jaar, geboren Geffen, doop Geffen 6 maart 1795, wonend Nuland, dochter van wijlen Hendrik de Haas en wijlen Johanna van Veggel. Getuigen Hendrik van Craaij, landbouwer, 32 jaar, geen bloedverwant, Dirk van de Wetering, landbouwer, 22 jaar, behuwd broeder van de bruid, Gerardus van Heesch, landbouwer, 37 jaar, geen bloedverwant, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar, geen bloedverwant, allen te Nuland wonend. Huwelijksafkondiging ook te Berghem.

124

4

14 mei

Dirk Langens, jongman, landbouwer, 23 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 31 januari 1797, zoon van Hendricus Langens en wijlen Elisabeth Franssen, wonend Nuland, trouwt Nuland met Henrica van Creij, jongedochter, 25 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 22 augustus 1794, dochter van Antonie van Creij en Catharina van Venrooij. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, 37 jaar, Peter Meulendijk, landbouwer, 26 jaar, Cornelis van Dinther, 36 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar

125

5

18 jun

Jero van den Acker, weduwnaar van wijlen Anna Maria Buts ( overleden 17 augustus 1818), dagloner, 31 jaar, wonend Geffen, geboren Geffen, doop Geffen 12 augustus 1788, zoon van wijlen Adriaan van den Acker en Margaretha van Grinsven, dagloonster te Geffen wonend, trouwt met Petronella Timmers, jonge dochter, geboren en wonend te Nuland, 23 jaar, doop Nuland 25 november 1796, dochter van Johannes Timmers, landbouwer te Nuland en wijlen Mechtildis van Sleuwen. Getuigen: Peter van Gestel, rentenier, 50 jaar, Johannes van Nuland, landbouwer, 28 jaar, Hendrik de Bruijn, 23 jaar, verwer, Mathijs van Dinther dagloner, 25 jaar, allen te Nuland wonend. Huwelijks afkondigingen ook te Geffen. Certificaat Geffen, behoeftige toestand van de bruidegom. Echtpaar, moeder bruidegom en vader van de bruid kunnen niet schrijven.

126

6

25 jun

Francis van Uden, jongman, 23 jaar, boerenknecht, wonend Nuland, geboren Nistelrode, doop Nistelrode 7 september 1796, zoon van wijlen Johannes van Uden en wijlen Johanna Franssen, trouwt met Willemijna van Rijswijk, jonge dochter, 26 jaar, geboren en wonend te Nuland, doop Nuland, 24 september 1793, dochter van Adriaan van Rijswijk, landbouwer te Nuland en wijlen Elisabeth Rovers. Getuigen: Stefanus Hanegraaf, landbouwer, 44 jaar, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar, Dirk van Venrooij, dagloner, 29 jaar, Arnoldus Hanegraaf, landbouwerszoon, 23 jaar, allen wonend te Nuland.

Genoemd Johannes van Uden en Johanna Francen zijn overleden, grootouders van vaderszijde Adriaan van Uden en Elisabeth Raaijmakers, zijn overleden. Grootouders van moederszijde van de bruidegom: Francis Huijbert Hermens en Megchel Roelofs zijn  overleden. Echtpaar en vader van de bruid kunnen niet schrijven.

127

7

10 aug

 

1820

Stefanus Vos, jongman, dagloner, 25 jaar, geboren en wonend te Nuland, doop Nuland 24 mei 1795, zoon van Johannes Vos, dagloner te Nuland, en Jenneke van de Ven, wonend te Nuland, gaat trouwen met Nicolazina Verhoeven, jongedochter, geboren te Osch, wonend Nuland, dienstmeid, 30 jaar, doop Oss 22 januari 1797, dochter van wijlen Hendrik Verhoeven en Nicollazina van der Donk, overleden. Huwelijk Nuland 18 juni  Getuigen: Jan Wijgergans, 42, landbouwer, Cornelis van Dinther, landbouwer, 37 jaar, Mathijs van Dinther, dagloner, 25 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 48 jaar, allen te Nuland wonend. Certificaat van onvermogen voor de bruid te Nuland afgegeven 10 juni 1820. Bruidegom en vader kunnen niet schrijven.

128

8

2 dec

Jacobus de Veer, jongman, strodekker, geboren en wonend te Nuland, 44 jaar, doop Nuland 15 oktober 1776, zoon van Jan de Veer en wijlen Johanna Verhoeven, gaat trouwen met Geertrui van de Wijgert, landbouwster, weduwe van Evert van de Laar ( overleden 2 augustus 1819), geboren en wonend te Rosmalen, doop rosmalen 27 november 1782, 37 jaar, dochter van wijlen Gijsbert van de Wijgert en Geertrui van Nuland, wonend Rosmalen. Huwelijk Raadhuis Nuland. Getuigen Cornelis van Dinther, landbouwer, 37 jaar, Mathijs van Dinther, dagloner, 25 jaar, Hendrik van Gool, partikulier, 48 jaar, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar, allen te Nuland wonend. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen. Echtpaar en moeder van de bruid kunnen niet schrijven.

129

 

 

Alfabetisch register huwelijken 1820

 

130/ 131

 

 

Overlijden 1820

 

132

1

7 jan

Megchilina van Sleeuwen, huisvrouw van Jan Timmers, 57 jaar, geboren Nuland, dochter van wijlen Jan van Sleeuwen en Peternella van Vlijmen, aangevers: Jan Timmers, landbouwer, 59 jaar, echtgenoot, Johannes Corneliszoon van Nuland, landbouwer, 47 jaar, nabuur. Aangevers kunnen niet schrijven.

 

2

15 jan

Willem van der Pas, oud 5 dagen, zoon van Martinus van der Pas, landbouwer en Allegonda Pennings, beide wonend te Nuland, aangevers: Eijmert Schel, landbouwer, 39, nabuur, Aart van Langenhuijzen, landbouwer, 33 jaar, nabuur.

133

3

16 jan

Peter van der Pas, oud 6 dagen, , zoon van Martinus van der Pas, landbouwer en Allegonda Pennings, beide wonend te Nuland, aangevers: Eijmert Schel, landbouwer, 39, nabuur, Aart van Langenhuijzen, landbouwer, 33 jaar, nabuur.

 

4

17 jan

Elisabeth de Klijn, oud 1 uur, dochter van Martinus de Klijn, schoenmaker, 34 jaar, en Hendrina Bosch, wonend Nuland, aangevers: vader en Welle van de Ven, landbouwer, 22 jaar,

 

5

15 feb

Cornelis van Uden, oud 1 uur, zoon van Adriaan van Uden, dagloner, 38 jaar, en Hendrina van Rosmalen, wonend Nuland, aangevers: vader en Hendrik de Bruijn, verwer, 22 jaar, nabuur, kan niet schrijven.

 

6

24 feb

Anna van Boxtel, oud 5 jaar, dochter van Pieter van Boxtel, dagloner te Nuland, en Anna Maria van de Kamp, getuigen Dirk van Venrooij, dagloner, 28 jaar, nabuur, Peter Flamans, dienstbode, 23 jaar, nabuur, kan niet schrijven.

134

7

3 mrt

 

Megchilina Vissers, oud 11 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland, dochter van wijlen Johannes Vissers en Adriana van Nuland, wonend te Geffen. Getuigen: Jacob de Veer, strodekker, 42 jaar, nabuur, Cornelis Boerdonk, landbouwer, 38 jaar, nabuur, kunnen beiden niet schrijven.

 

8

21 mrt

 

Catharina van Nuland, 14 jaar, geboren Nuland, wonend Nuland dochter van wijlen Adriaan van Nuland en wijlen Johanna van Gestel. Aangevers: Hendrik van Diete, dienstbode, 24 jaar, nabuur, Martinus Vos, dienstbode, 21 jaar, nabuur.

 

9

7 apr

1820

Anna Maria van Doren, 50 jaar, dochter van wijlen Peter van Doren en Maria van den Broek, wonend Berlicum, huisvrouw van Dirk Smits, landbouwer, 56 jaar, aangever echtgenoot en Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar

 

10

29 apr

Johanna van Oudveld, 34 jaar, geboren Berlicum, wonend Nuland, dochter van wijlen Johannes van Oudveld en wijlen Adriana van Oss, huisvrouw van Bartel Gevers, aangevers: Adriaan Kroon, strodekker, 74 jaar, nabuur, Lourens van Venrooij, timmermansknecht, 26 jaar, nabuur

135

11

1 jun

Adriaan Boerdonk, oud 1 jaar, geboren Nuland, wonend Nuland, zoon van Cornelis Boerdonk, landbouwer en Hendrina Kuijpers, te Nuland. Aangevers: Jacob de Veer, strodekker, 42 jaar, nabuur, kan niet schrijven en Jan van Krieken, dagloner, 23 jaar, nabuur.

 

12

5 jun

Willem Verstappen, echtgenoot van Alegonda Verhoeven, 62 jaar, geboren Aarlebeek, wonend Nuland zoon van wijlen Arnoldus Verstappen en wijlen Jenneke Tonies / Fenies??. Aangevers: Jan Wijgergans, landbouwer, 42 jaar, nabuur, Andries de Bruijn, verwer, 43 jaar.

 

13

14 jul

Johanna van der Heijden, 72 jaar, geboren Berlicum, wonend Nuland, dochter van Hendrik van der Heijden, overleden en wijlen Francijna Verhagen, weduwe van Hendirk van Pinxteren, aangevers: Francis van Pinxteren, 38 jaar, zoon, Christiaan van Groenland, landbouwer, 35 jaar, nabuur.

 

14

5 sept

Christiaan van Druenen, ongehuwd, oud 61 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van wijlen Johannes van Druenen en wijlen Maria Kuijpers. Aangevers: Lourens van Venrooij, timmerman, 26 jaar, nabuur, Geert van Krieken, dagloner, 27 jaar, nabuur

136

15

11 okt

Jan van Dinther, 51 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland, zoon van wijlen Pieter van Dinther en wijlen Margaretha van Ravesteijn, man van Helena van Nuland. Aangevers: Francis Kuijpers, timmerman, 46 jaar, nabuur, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 36 jaar

 

16

11 dec

Johanna van den Bosch, ongehuwd, 53 jaar, dochter van wijlen Hendrik van den Bosch en wijlen Adriana van Oss, aangevers: Johannes Jan van Nuland, rentenier, 62 jaar, nabuur, Willem van Venrooij, timmerman, 68 jaar nabuur.

137

 

 

Alfabetisch register overlijdens 1820

 

138/139

 

 

Geboorten 1821

 

140

1

1 jan

1821

Peter Gloudemans, zoon van Peter Gloudemans, 30 jaar en Anna Maria van der Zande, oud 29 jaar, aangevers: Francis van Pinxteren, landbouwer, 39 jaar, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 37 jaar

 

2

31 jan

Antonie van Schijndel, doodgeboren zoon van Johannes van Schijndel, 28 jaar, landbouwer, wonend te Nuland en Anna Maria Voets, 32 jaar. Aangevers; vader, kan niet schrijven, Gijsbertus Ruijs, 47 jaar, landbouwer en Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 37 jaar

141

3

31 jan

Adriaan van Schijndel, doodgeboren zoon van Johannes van Schijndel, 28 jaar, landbouwer, wonend te Nuland en Anna Maria Voets, 32 jaar. Aangevers; vader, kan niet schrijven, Gijsbertus Ruijs, 47 jaar, landbouwer en Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 37 jaar

 

4

15 feb

 

Lambertus Brok, zoon van Gijsbertus Brok, 21 jaar, landbouwer en Johanna de Valk, 25 jaar, getuigen: Cornelis Geelings, 40 jaar, landbouwer, Francis Bijvelt, 38 jaar, landbouwer.

 

5

19 feb

 

Johannes Bijvelt, zoon van Francis Bijvelt, 38 jaar, landbouwer, wonend te Nuland en Catharina de Goeij, 29 jaar. Getuigen Cornelis Geelings, landbouwer, 40 jaar en Gijsbertus Brok, 21 jaar, landbouwer.

 

6

26 feb

1821

 

 

Johanna van Nistelrooij, dochter van Johannes van Nistelrooij, 23 jaar, landbouwer te Nuland en Anna Maria Schippers, 24 jaar. Aangevers: Eijmert Schel, landbouwer, 40 jaar, Dirk  Gloudemans, 47 jaar, landbouwer,

142

7

9 mrt

Catharina van Schaijk, dochter van Peter van Schaijk, 34 jaar, landbouwer te Nuland en Lamberdina Gloudemans, 33 jaar. Getuigen Christiaan van Groenland, 39 jaar, landbouwer en Simon van de Ven, 57 jaar, landbouwer.

 

8

11 mrt

Johannes Maas, zoon van Martinus Maas, 40 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland en Megchelina Langenhuijzen, 27 jaar. Aangevers: Martinus de Klijn, 38 jaar, schoenmaker, Roelof van Dinther, 30 jaar, dagloner

 

9

3 apr

Francis Langens, zoon van Albertus Langens, 23 jaar, landbouwer te Nuland en Hendrina Geelings, 29 jaar. Aangevers: Hendrik Geelings, 52 jaar , rentenier, Simon van de Ven, 57 jaar, landbouwer.

 

10

8 apr

Gerardus van Boxtel, zoon van Cornelis van Boxtel, 48 jaar, dagloner te Nuland en Maria de Veer, getuigen: Johannes Langens, 25 jaar, landbouwer, Adriaan van Gestel, 24 jaar, landbouwer,

143

11

19 apr

Maria Driessen, dochter van Adriaan Driessen, 25 jaar, landbouwer te Nuland en Hendrika van Herpen, 26 jaar. Getuigen: Adriaan Sigmans, 39 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 37 jaar, onderwijzer.

 

12

21 apr

Adriana Boerdonk, dochter van Cornelis Boerdonk, 44 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland en Hendrina Kuijpers, 33 jaar. Aangevers: Johannes Langens, 25 jaar, landbouwer, Adriaan van Gestel, 24 jaar, landbouwer.

 

13

11 mei

Hendrina Vos, dochter van Stefanus Vos, 25 jaar, kan niet schrijven, dagloner te Nuland en Nikolazina Verhoeven, 31 jaar. Getuigen: Jan Wijgergans, 43 jaar, landbouwer, Antonie de Haas, 41 jaar, landbouwer,

 

14

6 juni

Maria van der Laar, dochter van Lambertus van der Laar, 37 jaar, kan niet schrijven, herbergier te Nuland en Maria Hendrika van den Heuvel, 36 jaar. Aangevers: Cornelis appel, 37 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 49 jaar, provisioneel onderwijzer.

144

15

17 jun

Lamberdina van Dinther, dochter van Roelof van Dinther, 30 jaar, dagloner, te Nuland en Judith Dan, 28 jaar. Aangevers: Jakob Boerdonk, 43 jaar, dagloner, Cornelis Appel, 37 jaar, schoolonderwijzer

 

16

22 jun

Martinus van Grinsven, zoon van Lambertus van Grinsven, 38 jaar, landbouwer te Nuland en Johanna van Nuland, 33 jaar. Aangevers: Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 48 jaar en Jan Voets Antoniuszooon, 33 jaar, landbouwer.

 

17

30 jul

 

Willem van Nuland, zoon van Joost van Nuland, 26 jaar, landbouwer te Nuland en Hendrika Verhoeven, 22 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 38 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 49 jaar, provisioneel onderwijzer.

 

18

10 aug

Jakobus de Haas, zoon van Antonie de Haas, 41 jaar, landbouwer te Nuland en Hendrina van Creij, 44 jaar. Aangevers; Antonie M. van Creij, 50 jaar, landbouwer, Johannes van den Bosch, 52 jaar, timmerman.

 

145

19

18 aug

 

Albertus van Uden, zoon van Francis van Uden, 24 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland en Willemijna van Rijswijk, 28 jaar. Aangevers: Hendrik Meulendijk, 24, landbouwer, Arnoldus van Dijk, 25, dienstbode

 

20

22 aug

 

Wilhelmus van Groenland, zoon van Christiaan van Groenland, 39 jaar, landbouwer te Nuland en Ardina van Gestel, 32 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 38 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 49 jr. onderwijzer.

 

21

18 sep

1821

Anna van Boxtel, dochter van Pieter van Boxtel, 39 jaar, dagloner te Nuland en Johanna Maria van der Kamp, 30 jaar, aangevers: Christiaan van Groenland, 39, landbouwer, Cornelis Appel, 38 jaar, onderwijzer

 

22

29 sep

Cornelia Rooijakkers, dochter van Christiaan Rooijakkers, 35 jaar, landbouwer te Nuland en Huiberdina van Doren, 45 jaar, aangevers: Lambertus van Grinsven, 38 jaar, landbouwer, Martinus van de Wetering, 27 jaar, landbouwer,

146

23

19 okt

Hendrika Hanegraaf, dochter van Stefanus Hanegraaf, 44 jaar, landbouwer te Nuland en Willemijna Langens, 28 jaar. Aangevers: Hendrik Geelings, 53 jaar, landbouwer, Christiaan van Groenland, 40 jaar, landbouwer.

 

24

21 okt

Johanna van Kreij, dochter van Antonie van Kreij, 26 jaar, landbouwer  te Nuland en Hendrika van der Wielen, 22 jaar. Aangevers: Francis Kuijpers, 48 jaar, timmerman, Cornelis Appel, 38 jaar, schoolonderwijzer

 

25

30 okt

Johanna van de Wetering, dochter van Dirk van de Wetering, 21 jaar, dagloner te Nuland en Petronella de Haas, 23 jaar. Aangevers: Andries de Bruijn, 45 jaar, verwer, Cornelis Appel, 38 jaar, schoolonderwijzer

 

26

11 nov

Hendrina Gooijers, dochter van Johannes Gooijers, 40 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland en Johanna Boerdonk, 36 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 38 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 49 jaar, provisioneel onderwijzer.

147

27

17 nov

Johannes van der Zande, zoon van Eijmert van de Zande, 41 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland en Johanna van der Ven, 30 jaar. Aangevers: Eimert Schel, 41 jaar, landbouwer, Johannes van Nistelrooij, 24 jaar, landbouwer.

 

28

6 dec

Adriana van de Wetering, dochter van Martinus van de Wetering, 28 jaar, landbouwer te Nuland en Peternella van Kreij, 26 jaar. Aangevers: Johannes van Nuland, 66 jaar, rentenier, Hendrik van Craaij, 34 jaar, landbouwer.

148/149

 

 

Alfabetische lijst geboorten 1821

150/151

 

 

Huwelijksafkondigingen 1821

152

1

11 feb

Martinus Zegers, jongman, landbouwersknecht, 33 jaar, wonend te Nuland, geboren Nistelrode, zoon van wijlen Cornelis Zegers en wijlen Johanna Dirks gaat trouwen met Willemijna Quak, jongedochter, 31 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Antonie Quak en wijlen Johanna Kroon

 

2

11 feb

Lambertus Gevers, weduwnaar van Johanna van Oudveld, daglooner, 35 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van wijlen Hendrik Gevers en wijlen Maria van Venrooij, gaat trouwen met Cornelia Gloudemans, dienstmeid, 28 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Francis Gloudemans en wijlen Maria van de Wijgert

153

3

18 feb

Zie 1

 

4

18 feb

Zie 2

 

5

18 feb

 

Peter van Venrooij, jongman, 41 jaar, geboren Heesch, landbouwerknecht, wonend Nuland, zoon van wijlen Gijsbert van Venrooij en wijlen Maria van den Akker, gaat trouwen met Maria van Uden, weduwe Joost Nelen, geboren en wonend te Heesch, 43 jaar, dochter van wijlen Francis van Uden en wijlen Teun van Grinsven

 

6

25 feb

idem

154

7

6 mei

Adriaan Sigmans, landbouwer, geboren Geffen, wonend Nuland, jongman, 39 jaar, zoon van wijlen Jan Sigmans en wijlen Adriana Eversou gaat trouwen met Lamberdina van Boxtel, jonge dochter, 35 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Geert van Boxtel en wijlen anna Maria van Gestel

 

8

6 mei

1821

Peter Hermes, jongman, 29 jaar, landbouwer, geboren en wonend Heesch, zoon van wijlen Antonie Hermes en Petronella Ploegmakers, gaat trouwen met Antonia Sigmans, jonge dochter, 34 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland dochter van wijlen Jan Sigmans en Adriana Eversou (ov)

 

9

6 mei

Jacobus van Druenen, weduwnaar van Petronella van Druenen, herbergier, 38 jaar, geboren Nuland, wonend te Geffen, zoon van Jacobus van Druenen korenmolenaar en Maria Wilhelmina van Gerwen, beide wonend te Nuland, gaat trouwen met Alegonda van Grinsven, jonge dochter, 21 jaar, geboren Nuland, wonend Geffen, dochter van wijlen Paulus van Grinsven en Joanna Antonia Manders, wonend Nuland

 

10

13 mei

Zie 7

155

11

13 mei

Zie 8

 

12

13 mei

Zie 9

 

13

20 mei

Cornelis Gelings, landbouwer, weduwnaar van Johanna van Tuijl, 40 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, zoon van wijlen Dirk Gelings en wijlen Maria van Rosmalen, gaat trouwen met Theodora Pijnappels, jongedochter, 29 jaar,geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Johannes Pijnappels en wijlen Honoria van Houtum

 

14

27 mei

idem

156

15

19 aug

Jakob Boerdonk, jongman, 44 jaar, landbouwer, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Johannes Boerdonk en wijlen Maria van Creij, gaat trouwen met Petronella van den Besselaar, jongedochter, 31 jaar, geboren Veghel, wonend Nuland dochter van wijlen Johannes van den Besselaar en wijlen Anna Maria van der Zanden

 

16

27 aug

idem

 

17

16 sept

Cornelis van Dinther, jongman, landbouwer, 38 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland zoon van wijlen Johannes van Dinther en wijlen Deliana Evertsou, gaat trouwen met Megchelina van Tuijl, jonge dochter, landbouwster, 29 jaar, geboren en wonend Rosmalen, dochter van wijlen Johannes van Tuijl en wijlen Adriana Donkers

 

18

23 sept

idem

157/158

 

 

Alfebetisch overzicht huwelijksafkondigingen

 

159/160

 

 

Huwelijken 1821

 

161

1

28 jan

Martinus Maas, landbouwer 40 jaar, wonend te Nuland, doop Rosmalen 4 augustus 1780, zoon van wijlen Antonie Maas en wijlen Petronella van der Horst, weduwnaar van Maria Anna van Loon overleden 2 februari 1820, gaat trouwen met Mechtildis Langenhuijsen, dienstmeid, 28 jaar, wonend te Nuland, doop Berlicum 23 oktober 1792, dochter van Hendrik Langenhuijsen, landbouwer te Berlicum en wijlen Johanna Verhagen, weduwe van Hendrik van Loon, overleden 18 augustus 1810. Getuigen: Antonie Jan Bosch, leerlooijer, 71 jaar, Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, Hendrik van Gool, provisioneel onderwijzer, 48 jaar, Cornelis Appels, onderwijzer, 37 jaar, allen te Nuland wonend. Huw afkondigingen ook te Berlicum. Echtgenoten en vader bruid kunnen niet schrijven.

162

2

25 feb

 

Lambertus Gevers weduwnaar van Johanna van Oudveld, daglooner, 35 jaar, geboren en wonend te Nuland, doop Nuland 31 januari 1786, zoon van wijlen Hendrik Gevers en wijlen Maria van Venrooij, gaat trouwen met Cornelia Gloudemans, dienstmeid, 28 jaar, doop Nuland 26 juli 1792, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Francis Gloudemans en wijlen Maria van de Wijgert. Bruidegom is onvermogend.

Getuigen: Johannes van Meurs, landbouwer, 27 jaar, zwager van de bruid, Hendrik Meulendijk, landbouwer, 23 jaar, geen familie, Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, zwager van de bruid, Marten van de Wetering, landbouwer, 26 jaar, geen familie. Allen wonend te Nuland. Beide echtgenoten en eerste getuige kunnen niet schrijven.

163

3

25 feb

1821

Martinus Zegers, jongman, landbouwersknecht, 33 jaar, wonend te Nuland, geboren Nistelrode, doop Nistelrode 28 augustus 1787, zoon van wijlen Cornelis Zegers en wijlen Johanna Dirks gaat trouwen met Willemijna Quak, jongedochter, 31 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 23 februari 1789, dochter van wijlen Antonie Quak en wijlen Johanna Kroon. Getuigen: Johannes van Meurs, landbouwer, 27 jaar, Hendrik Meulendijk, landbouwer, 23 jaar, Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, Marten van de Wetering, landbouwer, 26 jaar. Geen bloedverwanten, wonen te Nuland. Bruidspaar en eerste getuigen kunnen niet schrijven.

164

4

20 mei

Adriaan Sigmans, landbouwer, geboren Geffen, wonend Nuland, jongman, 38 jaar, doop Geffen 17 januari 1783, zoon van wijlen Jan Sigmans en wijlen Adriana Eversouw trouwt met Lamberdina van Boxtel, jonge dochter, 35 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland, 28 november 1785, dochter van wijlen Geert van Boxtel en wijlen Anna Maria van Gestel. Getuigen: Michiel Sigmans, landbouwer, 38 jaar, broer van bruidegom wonend te Nuland, Mathijs van Dinther, dagloner, 25 jaar, neef van bruidegom te Nuland, Johannes van Nuland, landbouwer, 29 jaar, geen familie, Hendrik van Gool, provisioneel onderwijzer, 49 jaar, geen familie. Huwelijksafkondiging ook te Geffen. Bruid kan niet schrijven.

165

5

27 mei

Peter Hermes, jongman, 29 jaar, landbouwer, geboren en wonend Heesch, doop Heesch 18 augustus 1791, zoon van wijlen Antonie Hermes en Petronella Ploegmakers, trouwt met Antonia Sigmans, jonge dochter, 34 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland, doop Geffen 11 november 1786, dochter van wijlen Jan Sigmans en Adriana Eversou (ov)

Getuigen: Michiel Sigmans, landbouwer, 38 jaar, broeder der bruid, Cornelis van Dinther, landbouwer, 38 jaar, neef van de bruid, Mathijs van Dinther, dagloner, 25 jaar, neef van de bruid, Hendrik van Gool, provisioneel onderwijzer, 49 jaar, geen familie, allen te Nuland wonend. Huwelijksafkondigingen ook te Heesch. Bruidegom en diens moeder kunnen niet schrijven.

166

6

3 jun

Cornelis Gelings, landbouwer, weduwnaar van Johanna van Tuijl (overleden 20 februari 1818), 40 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, doop Rosmalen 29 augustus 1780, zoon van wijlen Dirk Gelings en wijlen Maria van Rosmalen, trouwt met Theodora Pijnappels, jongedochter, 29 jaar,geboren rosmalen, wonend Nuland, doop Rosmalen 6 juni 1791, dochter van wijlen Johannes Pijnappels en wijlen honoria van Houtum

Getuigen: Michiel Sigmans, landbouwer, 38 jaar, geen familie, Cornelis van Nuland, landbouwer, 57 jaar, geen familie wonend Rosmalen, Stefanus van Dieten, dagloner, 30 jaar, geen familie, Gerardus van Venrooij, timmerman, 31 jaar, geen familie, wonend te Nuland. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen.

167

7

2 sep

Jakob Boerdonk, jongman, 44 jaar, landbouwer, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 2 november 1777, zoon van wijlen Johannes Boerdonk en wijlen Maria van Krij gaat trouwen met Petronella van den Besselaar, jongedochter, 31 jaar, geboren Veghel, wonend Nuland, doop Vegchel 21 februari 1790, dochter van wijlen Johannes van den Besselaar en wijlen Anna Maria van der Zanden

Getuigen: Hendrik van Erp, landbouwer, 54 jaar,  zwager van de bruid, Jacob van Mil, landbouwer, 50 jaar, Francis Kuijpers, timmerman, 45 jaar, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38 jaar. Allen te Nuland.

Bruid en 2e getuigen kunnen niet schrijven.

168

169

8

30 sep

1821

Cornelis van Dinther, jongman, landbouwer, 38 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, doop Rosmalen 31 juli 1783, zoon van wijlen Johannes van Dinther en wijlen Deliana Evertsou, gaat trouwen met Megchelina van Tuijl, jonge dochter, landbouwster, 29 jaar, geboren en wonend Rosmalen, doop Rosmalen, 27 november 1791, dochter van wijlen Johannes van Tuijl en wijlen Adriana Donkers

Getuigen: Mathijs van dinther, dagloner, 26 jaar, broer van de bruidegom, Hendrik de Bruijn, verwer, 25 jaar, wonend rosmalen, Zwager van de Bruidegom, Joost van Nuland, landbouwer, 26 jaar, Johannes van Nuland, landbouwer, 29 jaar, 2 laatsten te Nuland wonend, geen bloedverwanten. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen.

170

 

 

Alfabetisch register huwelijken 1821

 

171-173

 

 

Overlijden 1821

 

174

1

23 jan

(akte !)

(verandering datum op last rechtbank van eerste aanleg Den Bosch)

Maria Anna van Loon, 38 jaar, overleden 2 februari 1820 (sic), geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Peter van Loon en wijlen Elisabeth van Tuijl, huisvrouw van Martinus Maas. Aangevers: Antonie Jan Bosch, leerlooijer, 71 jaar, nabuur, Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, nabuur.

 

2

1 feb

Antonie van Schijndel, doodgeboren kind van Johannes van Schijndel, landbouwer, 28 jaar, en anna Maria Voets. Aangevers: vader, kan niet schrijven en Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 47 jaar, nabuur

175

3

31 jan

Adriaan van Schijndel, doodgeboren kind van Johannes van Schijndel, landbouwer, 28 jaar, en Anna Maria Voets. Aangevers: vader, kan niet schrijven en Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 47 jaar, nabuur.

 

4

3 feb

Anna Maria Voets, echtgenoot van Johannes van Schijndel, landbouwer alhier, 32 jaar, geboren Schijndel, dochter van wijlen Antonie Voets en Antonetta van den Bogaard, wonend Berlicum. Aangevers: Gijsbertus Ruijs, landbouwer, 47 jaar, nabuur, Lambertus van Grinsven, landbouwer, 38 jaar, nabuur.

 

5

11 feb

Jan Sigmans, weduwnaar van Adriana Eversou, oud 80 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland zoon van wijlen Willem Sigmans en wijlen Adriana van Kreij, aangevers: Antonie Geelings, landbouwer, 45 jaar, nabuur, Johannes Langens, landbouwer, 25 jaar, nabuur.

 

6

9 mrt

Catharina van Schaijk, oud 1 uur, geboren Nuland, dochter van Peter van Schaijk, landbouwer en Lamberdina Gloudemans, wonend te Nuland. Aangevers: Christiaan van Groenland, landbouwer, 39 jaar. Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, nabuur.

176

7

13 mrt

Adriaan van Uden, echtgenoot van Hendrina van Rosmalen, 38 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Laurens van Uden en Amerens Wijgergans, dagloonster te Nuland, aangevers: Cornelis van Boxtel, dagloner, 48 jaar, nabuur, Jan Vos, dagloner, 30 jaar, nabuur, kan niet schrijven

 

8

10 apr

 

Geert van Houtem, echtgenoot van Anna Maria Geelings, oud 54 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, zoon van wijlen Dirk van Houtem en wijlen Agnes van Vegchel. Aangevers: Adriaan Sigmans, landbouwer, 39 jaar, nabuur, Machiel Sigmans, landbouwer, 40 jaar, nabuur.

 

 

9

16 apr

1821

Francijna Gloudemans, oud 7 jaar, geboren Nuland, dochter van Hendrik Gloudemans, landbouwer en Willemijna de Klein, beide wonend te Berlicum. Getuigen: Nikolaas Vos, landbouwer, oom, 50 jaar, kan niet schrijven, Peter Keijzers, landbouwer, 30 jaar, nabuur.

 

10

5 mei

 

Francis Langens, oud 4 weken, geboren Nuland zoon van Albertus Langens, landbouwer en Hendrina Geelings, beide wonend te Nuland. Aangevers: Hendrik Geelings, landbouwer, 52 jaar, grootvader en Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, nabuur

 

NULAND - Geboorte, Huwelijk, Huwelijksafkondigingen en Overlijden 1811 – 1816

GENVER6744285, 198 afb.  ( datum  = datum van de gebeurtenis) Akten zijn tot 1814 franstalig!

(geheel verwerkt in gezinslijsten)

Scan no.

Akte

no

Datum

Soort

akte

Namen

 

 

4

1

13 jan. 1811

Geb

Anne Maria van Nuland, dochter van Johan van Nuland en Clara van der Doelen

 

1

03 feb.

Overl

Elisabeth Maas, dochter van Martinus Maas 

5

1

10 feb

Huw. Aank

Everardus van de Laar, 31 jaar inw. Nuland, zoon van Martinus vd Laar en Johanna Gloudemans en

Gertrudis van de Wijgert, 28 jaar, dochter van Gijsbert vd Wijgert en Gertrudis van Nuland, wonend Rosmalen

 

2

10 feb

Huw. Aank

Pieter van Loon, 26 jaar, wonend te Nuland, zoon van Peter van Nuland en Beatrix van Tuijl en

Joanna van de Ven, 24 jaar, dochter van Jan van de Ven en Gertrudis Zwanenberg

6

3

17 feb

Huw. Aank

Everardus van de Laar, 31 jaar inw. Nuland, zoon van Martinus vd Laar en Johanna Gloudemans en

Gertrudis van de Wijgert, 28 jaar, dochter van Gijsbert vd Wijgert en Gertrudis van Nuland, wonend Rosmalen

 

4

17 feb

Huw. Aank

Pieter van Loon, 26 jaar, wonend te Nuland, zoon van Peter van Nuland en Beatrix van Tuijl en

Joanna van de Ven, 24 jaar, dochter van Jan van de Ven en Gertrudis Zwanenberg

7

1

24 feb

Huw.

Everardus van de Laar, 31 jaar inw. Nuland, geboren Berlicum 7 juni 1779, zoon van Martinus vd Laar en Johanna Gloudemans en Gertrudis van de Wijgert, 28 jaar, geboren Rosmalen 27 november 1782, dochter van Gijsbert vd Wijgert en Gertrudis van Nuland, wonend Rosmalen

8

2

24 feb

Huw.

Pieter van Loon, 26 jaar, wonend te Nuland, geboren Nuland 2 augustus 1784,  zoon van Peter van Nuland en Beatrix van Tuijl en Joanna van de Ven, 24 jaar, geboren Nuland 26 maart 1786, dochter van Jan van de Ven en Gertrudis Zwanenberg

10

2

23 feb

Overl

Gerardus van de Ven, oom van aangever Simon van de Ven.

 

3

04 mrt

Overl

Antonetta van den Boom, weduwe van Gijsbert Bosch, aangever Gerard Bosch

11

2

09 mrt

Geb.

Jan van Nuland, zoon van Hendrik Antonius van Nuland en Anna van der Doelen

 

3

11 mrt

Geb.

Joanna Maria Meulepas dochter van Antonie Derks Meulepas en anna Maria Gilis

12

4

30 mrt

Geb.

Gerard van Grinsven zoon van Lambert Antonius van Grinsven en Joanna van der Doelen

 

4

05 apr

Overl

Hendrik Smits, zoon van Dirk Smits, Nulands Vinkel

13

5

21 apr

Geb.

Matthijs van Creij, zoon van Jan van Creij en Marie Butters

 

5

21 apr

Overl.

Jan Hendrik Smeets, zoon van Jan Hendrik Smeets, wonend Den Bosch, woont Marktstraat

14

6

09 mei

Geb.

Johanna Maria van Boxtel dochter van Cornelis van Boxtel en Maria Jan de Veer

 

7

19 mei

Geb.

Eijmert van Creij zoon van Antonius Gijsbert van Creij en Joanna Eijmert van Nuland

15

6

26 mei

Overl

Gertrudis van Nuland dochter van Eijmert van Nuland (49 jaar)

 

7

27 mei

overl

Joanna Maria van Boxtel dochter van Cornelis van Boxtel (40 jaar)

16

8

30 mei

1811

geb

Michelle Frenssen dochter van Antonius Frensen  landbouwer, 36 jaar en Henrica Vos.

 

8

30 mei

overl

Jan Geelings, wonend bij Johan Jan van Nuland, 51 jaar, arbeider. Aangever ook Jacobus van Druenen, 54 jaar, molenaar

17

8  

30 mei

 

Herhaling 8.

 

30 mei

 

Herhaling 9

18

9

6 juni

Overl

Jan van Boxtel overleden, wonend op Schotsheuvel, (schoon)vader van Gerard van Heesch, arbeider 28 jaar, mede aangever: Tomas Manders, arbeider, 50 jaar,

 

10

29 juni

overl

Adriana Rovers, vrouw van Antonius Gevers (dagloner, 65 jaar)

19

11

8 juli

overl

Christina van Houtum, echtgenote van Mathijs van Mensel (dagloner, 60 jaar)

 

9

8 juli

geb

Albert van Nuland zoon van Jan Cornelis van Nuland (arbeider) en Johanna Maria Peter van Loon

20

12

26 juli

overl

Albert van Nuland, zoon van Jan Cornelis van Nuland, arbeider, 38 jaar wonend te Vinkel

 

13

10 aug

overl

Martien Suijskens, wonend Lage Kant, aangevers: Gerard Peter van Boxtel, 40 jaar, Jan van der Kamp, 25 jaar, arbeiders, neef van overledene?

21

10

11 aug

geb

Antonius Maas, zoon van Martinus Maas en Maria Anna van Loon. Mede-aangevers: Antony Jan Bosch, Sijmen van de Ven (handtek)

 

14

19 aug

overl

Jan Broeksteeg, wonend aan de Weerscheut, aangever zoon Francis Broeksteeg, arbeider, 32 jaar,

22

15

22 aug

overl

Peter Meulendijk, wonende Bruijere (?); aangevers: neef Hendrik Gevers, 56 jaar, Adriaan Kroon, 64 jaar, beide arbeiders.

 

16

22 aug

overl

Henrica van der Sande, weduwe van Jan van Gestel, wonend aan de Markt (Marche), aangever: Peter van Gestel, arbeider, 42 jaar, Jan van den Tillaard, dagloner, 51 jaar.

23

17

23 aug

overl

Nicolaas van Uden, wonend Hutstraat, schoonvader van aangever Antonius van Rooij, dagloner, 58 jaar. Aangever ook: Hendrik Gevers, arbeider 56 jaar 

 

18

8 sept

overl

Deliana Evertsou, echtgenote van Jan Cornelis van Dinther, tuinman, 62 jaar, medeaangever Cornelis Appel, schoolmeester, 28 jaar

24

11

11 sept

geb

Karel Nicolaas Willem Joseph Venantius van Hagens, zoon van Jan Willem Franciscus Joseph van Hagens, rentenier wonend op de Elsbosch, en Jacoba Elisabeth Roda. Getuigen: RA Wierdsma, 75 jaar, rentenier, JH van Hooren, burgemeester, 50 jaar.

 

19

19 sept

overl

Adriaan Boeren, wonend Putterhoek, schoonzoon van Jacobus van Drunen, aangever, molenaar, 55 jaar,

25

20

21 sept

overl

Martinus Boerdonk, zoon van Cornelis Boerdonk (30 jaar, arbeider) wonend aan de Groenstraat.

 

12

2 okt

geb

Hendrik van Dinther, zoon van Jan Peter van Dinther, arbeider, en Helena van Nuland

26

21

6 nov

overl

Dirk van het Sant, wonend Vinkel,aangevers: neef Joris van de Donk, dagloner, 47 jaar, Gijsbert Ruijs, arbeider, 38 jaar

 

5

3 nov

 

Huw afk

Jozef (?) Pijnappels, 30 jaar, zoon van Jan Pijnappels en Joanna Hellings gaat trouwen met Maria van Uden, 30 jaar, dochter van Nicolaas van Uden en Adriana van Rooij, wonend te Nuland

27

6

10 nov

 

Herhaling akte huwelijksafkondiging 5

 

13

17 nov

 

geb

Joanna van der Kamp, dochter van Jan van der Kamp, arbeider te Nuland, en Joanna van der Laar,

28

3

17 nov

1811

huw

Jozef (?) Pijnappels, geboren 28 maart  1781, zoon van Jan Pijnappels en Joanna Hellings gaat trouwen met Maria van Uden, geboren 23 augustus  1781, dochter van Nicolaas van Uden en Adriana van Rooij, wonend te Nuland. Voorouders overleden te Schijndel

29

14

28 nov

geb

Elisabeth van Loon, dochter van Peter van Loon, dagloner, en Joanna van de Ven

 

15

30 nov

geb

Johannes van Grinsven, zoon van Lambert Jan van Grinsven, arbeider en Joanna van Nuland

30

16

11 dec

geb

Lambert van Heesch, zoon van Gerardus van Heesch, arbeider,  en Maria van Boxtel.

 

17

14 dec

geb

Gertrudis van Schijndel, dochter van Jan van Schijndel, arbeider,  en Theodora Driessen,

31

22

19 dec

overl

Gertrudis van Schijndel, dochter van Jan van Schijndel, arbeider,  en Theodora Driessen, wonend Helsenhoek

 

18

22 dec

geb

Hendrika Glaudemans, dochter van Hendrik Glaudemans en Willemijna de Kleijn

32/33

 

 

 

Alfabetische tafels 1811

34

 

1812

 

 

35

1

19 jan

geb

Johannes van Creij, zoon van Antonius Mathijs van Creij, arbeider, en Catharina van Venrooij, handtek. Antonius Mathijs van Creij en Jan Matijs van Creij

36

1

2 feb

huw

Stephanus Hanegraaf, arbeider, 37 jaar, doop Berlicum 21 december 1775, zoon van Hendrik Hanegraaf en Henrica van den Broek, gaat trouwen met Jacoba Langens, 17 jaar, doop 15 februari 1794, dochter van Hendrik Langens en Elisabeth Adriaans ( handtekeningen)

37

1

8 feb

overl

Margaretha van Boxtel, weduwe van Paul van Vught, schoonmoeder van Thomas van Dieten, cabaretier, 46 jaar. Adriaan van der Sanden, landbouwer, 47 jaar,

 

2

9 feb

geb

Huberdina Dingena Appel, dochter van Cornelis Appel, onderwijzer, en Joanna van Gool

38

3

25 feb

geb

Christiaan van Uden, zoon van Adriaan van Uden, dagloner, en Henrica van Rosmalen

 

2

27 feb

Overl

Hendrik Gevers, vader van aangever Bartholomeus Gevers, kan niet schrijven, 26 jaar, en Adriaan Kroon, 74 (?), dagloner, overleden op het Heike.

39

4

27 feb

geb

Antonius de Kleijn  en Joanna de Kleijn, kinderen van Martin de Kleijn, tuinman, en Everdina Antonius Bosch.

In kantlijn: rechtbank eerste aanleg Den Bosch 8 mei 1838: echte namen van de ouders zijn Martinus de Kleijn en Hendrica Bosch

 

5

28 feb

geb

Joanna van de Laar, dochter van Lambert van de Laar, cabaretier,  en Hendriena Jacobus van den Heuvel,

40

6

13 mrt

geb

Agnes Willemse, dochter van Franciscus Fr. Willemse, dagloner, en Jacomijna Gloudemans. Getuige Andries de Bruijn, schilder, 35 jaar wonend te Rosmalen,

 

3

14 mrt

overl

Joanna Martin de Klein, dochter van Martin de Klein, cordonier, 28 jaar, wonend op Duinendaal.

41

7

24 mrt

geb

Eimert van Beugen, zoon van Peter van Beugen, dagloner, kan niet schrijven en Cornelia Maas,

 

8

30 mrt

geb

Wilhelmina van Schaijk, dochter van Peter van Schaijk, arbeider, en Lamberdina Glaudemans

42

9

30 mrt

 

geb

Catharina van Groenland, dochter van Christiaan van Groenland, landbouwer, en Ardina van Gestel

 

4

1 apr

overl

Maria van der Donk, wonend in de Helsenhoek, bij het Ven, nicht van de aangevers Simon van de Ven, 48 jaar, en Dirk Hanegraaf, 59.

43

10

13 apr

 

geb

Peter van Hoek zoon van Franciscus van Hoek, landbouwer, en Joanna Rovers

 

5

18 apr

overl

Gautiere Glaudemans, vrouw van Peter van Mil, 70 jaar, dagloner, kan niet schrijven, wonend Helsenhoek

44

2

26 apr

1812

huw

Jan Gooijers, arbeider, 31 jaar, kan niet schrijven, geboren 27 september 1780, zoon van Dirk Gooijers, overleden Berlicum en Petronella Jan van Uden, overleden Berlicum, trouwt met Joanna Boerdonk, 27 jaar, geboren 25 juni 1780, dochter van Jan Boerdonk en Maria van Creij, wonend te Rosmalen.

 

3

26 apr

huw

Martin Boerdonk, arbeider, 23 jaar, gedoopt Rosmalen 20 juni  1788, zoon van Jan Boerdonk en Maria van Creij trouwt te Nuland met Petronella van Nuland, 21 jaar, kan niet schrijven, geboren 12 juli  1790, dochter van Ermert van Nuland en Christina Langens, beiden overleden (?)

45

4

10 mei

huw

Jan van Loon, arbeiders, 37 jaar, geboren 24 augustus 1775, zoon van Peter van Loon en Beatrix van Tuijl, trouwt met Antonetta van Weert, 33 jaar, geboren 3 september 1778, dochter van Adriaan van Weert en Wilhelmina Bijveld

46

11

10 mei

geb

Anna Maria van de Ven, dochter van Gerard van de Ven, arbeider, en Henrica de Haas,

 

6

11 mei

overl

Huibert van Dijk, neef van de aangevers: Willem van Venrooij, timmerman, 58 jaar, en Michiel Gloudemans, 57 jaar, dagloner

47

12

30 mei

geb

Adriana Ruijs dochter van Gijsbert Ruijs, landbouwer en Joanna van Nuland

 

13

13 juli

geb

Lambert van Nuland, zoon van Jan van Nuland, landbouwer en Jennemie Jan van Loon,

48

14

17 jul

geb

Joanna Maria van Boxtel, dochter van Cornelis van Boxtel, dagloner, en Maria de Veer,

 

7

19 jul

overl

Godefridus Timmermans, echtgenoot van Joanna Maria van Nuland, wonend Groenstraat. Neven: Aangevers Peter van Gestel, 43 jaar, Jan de Veer, 71 jaar, arbeider.

 

15

21 jul

geb

Maria Boerdonk, dochter van Cornelis Boerdonk, arbeider en Henrica Kuijpers, getuigen Hendrik Antonius Hanegraaf, rentenier, 68 jaar, Adriaan Kroon, arbeider, 64 jaar.

49

5

21 jul

huw

Lambert Willem Lamerts, aubergiste, 31 jaar, geboren Bergharen  januari 1781, register is verbrand, te Hernen (?), zoon van Willem Lamerts, begraven Bergharen 27 augustus 1800, en Gertruda Gerrits Blom, begraven Bergharen 23 september 1808, trouwt met Petronella van Druenen, 31 jaar, weduwe van Adriaan Boeren, geboren 4 mei 1781, dochter van Jacobus van Druenen en Maria van Gerwen.

50

16

26 jul

geb

Gerard Timmermans, zoon van Gerard Timmermans, arbeider, kan niet schrijven, en Petronella van Gog

51

17

2 aug

geb

Peter van Boxtel, zoon van Peter van Boxtel, arbeider, kan niet schrijven en Joanna Maria van de Kamp

 

18

10 sep

geb

Joanna van de Laar, dochter van Everardus van de Laar, arbeider, en Gertrudis van de Weijgert

52

19

21 sep

geb

Henrica van der Donk, dochter van Joris van der Donk, dagloner, kan niet schrijven, en Anna van het Sant

53

8

28 sep

overl

Hendrik van der Donk, wonend te Vinkel, aangevers: neven: Gerardus Glaudemans, 30 jaar, Lambert Pennings, 38 jaar

 

20

17 okt

 

geb

Henrica Verhoeven, dochter van Antonius Verhoeven, dagloner, kan niet schrijven, en Joanna Timmers

 

21

17 okt

 

geb

Lambert van Grinsven, zoon van Lambert van Grinsven, arbeider, en Joanna van der Doelen,

54

22

23 okt

 

geb

Jan van Houtum, zoon van Leonardus van Houtum, dagloner, kan niet schrijven, en Joanna van der Heijden,

55

6

1 nov

 

 

1812

huw

Hendrik van Kreij, dagloner, 25 jaar, geboren 25 februari 1787, zoon van Jan van Kreij en Adriana van Nuland trouwt met Anna Maria van der Sanden, 23 jaar,  geboren 14 december 1788, dochter van Antonius van der Sanden en Cornelia van den Akker, beiden overleden. Huwelijksaankondigingen te Rosmalen en Geffen. Tekent als Hendrik van Kraaij. Overlijden te Heesch van Jan van den Akker en Petronella Timmermans, grootouders.

56

23

9 nov

geb

Maria Gevers, dochter van Lambert Gevers, arbeider, kan niet schrijven, en Joanna van Outvelt

57

24

9 nov

geb

Gerard van Grinsven, zoon van Cornelis van Grinsven, arbeider,  en Anna van Nuland,

 

25

17 nov

geb

Jan Maas, zoon van Peter Maas, dagloner, kan niet schrijven en Allegonda ……

58

9

17 dec

overl

Maria van der Ven, dochter van Simon van de Ven, 49 jaar,

 

26

29 dec

geb

Gerard Gloudemans, zoon van Dirk Gloudemans, en Petronella van de Ven

59-60

 

 

 

Alfabetische tafels 1812

 1812

61

 

1812

Huwelijksafkondigingen 1812 !!

Scan no.

Akte

no

Datum

namen

62

1

9 jan

Etienne Hanegraaf, 37 jaar, zoon van Hendrik Hanegraaf en Henrica van den Broek, trouwt met Jacqueline Langens, 17 jaar, dochter van Henricus Langens en Elisabeth Adriaans

63

2

26 jan

Idem 1

 

3

12 apr

Jan Gooijers, 31 jaar, zoon van Dirk Gooijers en Petronella van Uden, trouwt met Joanna Boerdonk, 27 jaar, dochter van Jan Boerdonk en Maria van Creij, wonend te Rosmalen.

 

4

12 apr

Martin Boerdonk, 23 jaar, zoon van Jan Boerdonk en Maria van Creij, trouwt met Petronella van Nuland, 21 jaar, dochter van Ermert van Nuland en Christina Langens,

 

5

12 apr

Hendrik van Grinsven, 27 jaar, zoon van Antonius van Grinsven en Catharina Smulders, wonend te Rosmalen, trouwt met Gertruda van Creij, 27 jaar, dochter van Hendrik van Creij en Adriana van Nuland

64

6

12 apr

Hendrik van Pinxteren, 29 jaar, zoon van Hendrik van Pinxteren en joanna van der Heijden trouwt met Anna Maria van Grinsven, 22 jaar, dochter van Antonius van Grinsven en Catharina Smulders, wonend te Rosmalen

 

7

25 apr

Jan van Loon, arbeider, 37 jaar, zoon van Peter van Loon en Beatrix van Tuijl, gaat trouwen met Antonetta van Weert, 33 jaar, dochter van Adriaan van Weert en Wilhelmina Bijveld

 

8

12 juli

Lambert Willemse Lamerts, aubergiste te Nuland, 31 jaar, zoon van Willem Lamerts en Gertrude Blom, gaat trouwen met Petronella van Druenen, 31 jaar, weduwe van Adriaan Boeren, dochter van Jacobus van Druenen en Maria van Gerwen.

65

9

18 okt

 

Hendrik van Kreij, dagloner, 21 jaar, zoon van Jan van Kreij en Adriana van Nuland trouwt met Maria van der Sande, 23 jaar, dochter van Antonius van der Sanden en Cornelia van den Akker

 

10

25 okt

Idem 9

 1813

66

1813

Geboorten 1813

 

 

67

10 jan

Gerard de Haas, zoon van Antonius de Haas, dagloner en Henrica van Creij

68

1 feb

Martinus van de Ven, zoon van Simon van de Ven, arbeider en Joanna Langenhuijsen

 

9 feb

Theodorus Flamans, zoon van Hendrik Flamans, dagloner, kan niet schrijven en Clasina Jan van Dinther

69

22 feb

1813

Wilhelmina van Pinxteren, dochter van Franciscus van Pinxteren, arbeider, en Antonetta Gevers

 

25 feb

Gertruda van Druenen, dochter van Jan van Druenen, arbeider en Henrica Heijmans

70

8 mrt

Henrica van Pinxteren, dochter van Hendrik van Pinxteren, arbeider en Anna Maria van Grinsven

 

12 mrt

Gerard Gevers, zoon van Gerard Gevers, arbeider en Theresia Glaudemans

 

71

24 mrt

Francisca Glaudemans, dochter van Hendrik Glaudemans, arbeider, kan niet schrijven en Wilhelmina de Kleijn.

 

31 mrt

Johannes van Creij, zoon van Hendrik van Creij, arbeider, tekent als H van Craaij, en Marie van der Sanden

72

15 apr

Maria van Boxtel, dochter van Gerard van Boxtel, arbeider, kan niet schrijven en Henrica van der Kamp.

 

30 apr

Allegonda Pennings, dochter van de overleden Albert Pennings en  Huberdina van Doorn.

73

6 mei

Adriaan Willemse, zoon van Lambert Willemse, cabaretier, en Petronella van Druenen. Aangever Luc Vissers, savetier ?

 

5 juni

Joanna de Klijn, dochter van Martinus de Klijn, tancicus ? en Henrica Bosch.

In kantlijn; rechtbank 8 mei 1838: echte namen zijn: Martinus de Kleijn en Hendrica Bosch. Tekent als Martinus de Klijn.

74

7 juni

Petronella van Creij, dochter van Antonius Gijsbert van Creij, arbeider en Joanna van Nuland

 

18 juni

Michelle van Doorn, dochter van Dirk van Doorn, arbeider en Gertruda van Nuland

75

24 jun

Antonius van Bakel, zoon van Peter van Bakel, dagloner, kan niet schrijven, en Joanna van Nuland

 

27 jun

Hubertus van Krieken, zoon van Peter van Krieken, dagloner, kan niet schrijven,  en Joanna van Dinther

76

15 jul

Cornelia de Bruijn, dochter van Andries de Bruijn, schilder, en Maria Loijens

 

29 jul

Hendrik van Creij, zoon van Jan Mathijs van Creij, arbeider en Maria Buters

77

6 aug

Gerard van Loon, zoon van Peter van Loon, arbeider, kan niet schrijven, en Joanna van de Ven

 

6 aug

Joanna van Schaijk, dochter van Peter van Schaijk, dagloner, en Lamberdina Glaudemans.

78

16 aug

Jan Broeksteeg, zoon van Franciscus Broeksteeg, arbeider, kan niet schrijven, en Lamberdina van Rooij,

 

15 sep

 

Anna Maria van der Pas, dochter van Martinus van de Pas, dagloner, kan niet schrijven en allegonda Pennings.

79

23 sep

Wilhelmina van Boxtel, dochter van Cornelis van Boxtel, arbeider en Maria de Veer

 

2 okt

Antonetta Bosch, dochter van Gerard Bosch, arbeider en Clara van der Doelen

80

26 okt

Willem Smits, zoon van Dirk Smits, arbeider,  en Anna van Doorn

 

27 okt

Cornelis Pijnappels, zoon van Joseph Pijnappels, arbeider, kan niet schrijven en Maria van Uden,

81

16 nov

Joanna van Nuland, dochter van Hendrik van Nuland, arbeider en Henrica Smulders

 

16 nov

Jacomina van Grinsven, dochter van Lambert van Grinsven, arbeider en Joanna van Nuland

82

28 nov

 

Albert van Dinther, zoon van Jan Peter van Dinther, dagloner, kan niet schrijven en Helena van Nuland

 

7 dec

Cornelia van Nuland, dochter van Hendrik Antonius van Nuland, cabaretier en Anna van der Doelen

83

7 dec

Joanna de Veer, dochter van Hendrik de Veer, arbeider en Allegonda de Haas

 

20 dec

Peter Maas, zoon van Martinus Maas, arbeider, kan niet schrijven en Maria Anna van Loon,

84

1813

Huwelijken 1813

 

85

14 feb

1813

 

Hendrik de Veer, arbeider, 26 jaar, geboren Nuland 15 augustus 1790 zoon van Jan de Veer en Joanna Verhoeven trouwt met Allegonda de Haas, dagloonster, 29 jaar, geboren Nuland 26 november 1783, dochter van Gerardus de Haas en Henrica van Nistelrooij, beiden overleden te Geffen.

86

14 feb

Peter van Tuijl, arbeider, 21 jaar, geboren Nuland 26 mei 1791, zoon van wijlen Boudewijn  van Tuijl en wijlen Maria Koenraet trouwt met Christina van der Heijden, dagloonster, 26 jaar, geboren Geffen 29 maart 1786, dochter van Francis van der Heijden en Maria Jongers

87

9 mei

Martinus van de Pas, 24 jaar, dagloner, geboren Berlicum 6 maart 1790, zoon van Godefridus Wilhelmus van de Pas en Maria Nicolaas van Gerwen, beiden overleden,  trouwt met Allegonda Pennings, 22 jaar, huisvrouw, geboren Heeswijk, 9 september 17… (?), dochter van Peter Lambert Pennings en Arnolda Stephani van Deursen, beiden overleden

88

27 jun

Hendrik van Nuland, arbeider, 23 jaar, geboren te Nuland 13 februari 1790, zoon van Ermert van Nuland en Henrica Ruijs, trouwt met Joanna Wijgergans, 28 jaar, geboren Nuland 21 april 1785, dochter van (Peter = vergeten) Francis Wijgergans en Joanna Hanegraaf.

89

31 okt

Jan Gloudemans, arbeider, 21 jaar, geboren 12 mei 1792 zoon van wijlen  Marten Gloudemans en Adriana Gevers, trouwt met Maria van de Ven, 21 jaar, geboren Heesch 29 juni 1792, dochter van wijlen Peter van de Ven en Elisabeth van der Mark. Peter van de Ven is kind van wijlen Peter van de Ven en Hendrina van Kaathoven. Elisabeth van de Mark is dochter van Wilhelmus van der Mark en Maria van der Mark, overleden te Zeeland

90

14 nov

Jacobus van Mil, arbeider, 44 jaar, geboren Nuland 17 december 1769, zoon van Peter van Mil en Agnes Pennings, eerder weduwe van Joanna Maria Gooijers,  trouwt met Christina Broeksteeg, 38 jaar, geboren Dinther 7 juni 1775 dochter van Jan Broeksteeg en Marie Wijgergans.

91

14 nov

Jan van Santvoort, arbeider, 33 jaar, geboren 8 september 1781, zoon van Jan van Santvoort en Joanna van der Doelen, wonend te Rosmalen, trouwt met Maria van Nuland, 22 jaar, geboren Nuland 7 augustus 1781, dochter van Ermert van Nuland en Henrica Ruijs.

92

93

29 nov

Johannes Glaudemans, 27 jaar, geboren Nuland 30 oktober 1786 zoon van Martinus Glaudemans en Adriana Gevers, trouwt met Henrica Brock, 26 jaar, geboren Nuland 12 augustus 1787, dochter van Johannes Brock en Wilhelmina Wijgergans

94

1813

Acten van overlijden 1813

 

 

95

24 jan

Cornelis van Nuland, zoon van Johan Cornelis van Nuland, arbeider, 40 jaar, kan niet schrijven, en Anna Maria van Loon, oud 5 jaar, geboren Rosmalen,

96

26 jan

Jenneke Hanegraaf, weduwe van Peter Wijgergans, dochter van Adriaan Hanegraaf en Martina Westerlaken, 69 jaar, geboren Nuland. Aangever Zoon: Jan Weijgergans, arbeider, 35 jaar.

 

5 feb

Joanna Langenhuijsen, 38 jaar, geboren Berlicum, dochter van Johannes Langenhuijsen en Catharina van Overbeek, en echtgenote van Simon van de Ven, 49 jaar, arbeider

97

9 feb

 

Herman Wielie, zoon van Hendrik Wielie en Alemie van Wiegen, 26 jaar, geboren te Dreumel. Aangevers: degene die haar gevonden hebben: Gerard van Kreij, dagloner, wonend te Geffen, 58 jaar, Adriaan Cornelis de Jong, dagloner, 21 jaar, wonend te Geffen

 

11 mrt

Joanna Maria Gooijers, 36 jaar, echtgenote van Jacobus van Mil, arbeider, 43 jaar, kan niet schrijven, dochter van Dirk Gooijers en Anna Maria Glaudemans

98

16 mrt

Albert Pennings, 39 jaar, arbeider, wonend te Vinkel, geboren Nuland, zoon van Marten Pennings, 66 jaar, en Guirina van Mensel,

 

5 apr

Peter van Beugen, 58 jaar, man van Cornelia Maas, zoon van Cornelis van Beugen en NN, geboren Oirschot. Aangever: naaste: Andries de Bruijn, schilder, 36 jaar te Nuland, Tomas Manders, arbeider, 49 jaar.

99

23 apr

1813

Gerard van Nuland, zoon van Adriaan van Nuland, arbeider, 42 jaar, en Joanna van Gestel, oud 4 jaar, geboren te Geffen,

 

4 jul

Hendrik Langens, zoon van wijlen Johan Langens en Maria van Nuland, 19 jaar, geboren te Nuland, wonend te Rosmalen. Aangever oom Andries van Groenland, arbeider, 80 jaar.

100

18 jul

Johannes van Houtum, 18 jaar, wonend te Nuland, zoon van Willem van Houtum en Joanna Heesackers, overleden,

 

3 aug

Arnoldus van Venrooij, zoon van Willem van Venrooij, timmerman, 60 jaar, en Anna Ackermans, 28 jaar, geboren te Nuland,

101

15 aug

Willem Smits, zoon van Dirk Smits, 52 jaar, wonend te Nuland en Anna van Doorn, 30 jaar, geboren te Nuland.

 

23 aug

Catharina van Grinsven, dochter van Cornelis van Grinsven, 32 jaar, arbeider,  en Anna van Nuland

102

1 sep

Johannes Brok, zoon van Hendrik Brok en Theodora van Bakel, geboren Nuland, 60 jaar oud, wonend aan de Lage Kant

 

10 sep

Johannes Maas, zoon van Peter Maas, arbeider, 36 jaar, kan niet schrijven, en Allegonda Boerdonk, 10 maanden oud, geboren te Nuland

103

11 okt

Cornelis van Grinsven, 32 jaar, geboren Rosmalen, man van Anne van Nuland, zoon van Gerard van Grinsven en Gertruda van der Doelen. Wonend aan de Lage Kant

 

4 nov

Gerard van Grinsven, oud 1 jaar, dochter van Cornelis van Grinsven, 32 jaar, arbeider, en Anna van Nuland

104

10 nov

Allegonda van Nuland, 51 jaar, dochter van Johannes van Nuland en Gertruda van de Ven. Aangever broer Jan Jan van Nuland, 53 jaar

 

14 nov

Mathijs van Creij, 75 jaar, geboren te Nuland, echtgenoot van Anna Boogers, zoon van Adriaan van Creij en Adriana Hack, wonend in de Groenstraat.

105

4 dec

Gijsbert Flamans (Macon), zoon van Antonius Flamans en Maria den Dekker, 66 jaar, geboren te Nuland, woonde bij Johannes Cornelis van Dinther, dagloner, 64 jaar, bekende van de overledene. Medeaangever is Hendrik Wijhers, bakker, 36 jaar

 

4 dec

Antonius t Hort, dagloner, geboren te Geffen, wonend te Vinkel,  man van Anna Maria van Sleuwen, zoon van Johannes t Hort en Gertruda van Rooij,

106

4 dec

Herhaling 105

 

 

 

Herhaling 105

 

107

12 dec

Anna Maria van der Pas, oud 3 maanden, dochter van Martinus van der Pas, arbeider, 32 jaar, kan niet schrijven,  en Alegonda Pennings

 

14 dec

Wilhelmina van Venrooij, dochter van Peter van Venrooij en Joanna van Uden, oud 14 jaar, geboren Geffen, wonend aan de Groenstraat

108

16 dec

Albert van Dinther, zoon van Jan Peter van Dinther en Helena van Nuland, oud 2 weken, geboren te Nuland,

 

17 dec

Jacobus van Kreij, zoon van Adriaan van Kreij en Elisabeth Bijveld, oud 74 jaar, geboren te Nuland, overleden in huis van zijn broer Gerardus van Kreij, 77 jaar, arbeider

109

110

1814

 

Geboorten 1814; vanaf hier Nederlands talig

 

 

111

16 feb

Hendriena Hanegraaf,  dochter van Stephanus Hanegraaf, bouwman, en Willemijn Langens.

 

18 feb

Dirk Nicolaas Appel, zoon van Cornelis Appel, onderwijzer der jeugd en Johanna van Gool. Medeaangever Rochus Rees, hervormd predikant, 57 jaar, en Gerrit van Woelderen, onderwijzer, beiden wonend te Rosmalen.

112

21 mrt

Maria Hendrika van Nuland, dochter van Adriaan van Nuland, bouwman te Nuland en Johanna van Gestel. Medeaangever Andries de Bruijn, verwer, 36 jaar

 

2 apr

Willem van Loon, zoon van Jan van Loon, bouwman te Nuland, kan niet schrijven, en Anna van Weert, medeaangevers: Martinus de Kleijn, schoenmaker, 32 jaar. Antony J. Bosch, rentenier., 60 jaar.

113

11 apr

1814

Adriana Gevers dochter van Geert Gevers, bouwman te Nuland en Theresia Adriaan Gloudemans,

 

12 apr

Martinus van de Kamp, zoon van Johannes van de Kamp, bouwman te Nuland, kan niet schrijven en Johanna van de Laar, mede aangever Thomas van Dieten, herbergier, 50 jaar

114

23 mrt

(sic)

Geertrui van Pinxteren, dochter van Hendrik van Pinxteren, herbergier te Nuland en Anna Maria van Grinsven

 

28 apr

Maria Hendrika van Druenen, dochter van Jan van Druenen, bouwman te Nuland en Hendrina Heijmans,

115

4 mei

Adriaan van Grinsven zoon van Lambertus Antony van Grinsven, bouwman te Nuland en Johanna van der Doelen

 

21 mei

Martinus van Houtum, zoon van Leonardus van Houtum, dagloner te Nuland, kan niet schrijven, en Johanna van der Heiden, aangevers mede Adriaan Kroon, dagloner, 66 jaar en Dielis van den Bosch, 50 jaar, dagloner.

116

14 jun

Peternel Gloudemans, dochter van Hendrik Gloudemans, landbouwer te Nuland, kan niet schrijven en Willemijna de Kleijn.

 

21 jun

Boudewijn van Tuijl, zoon van Peter van Tuijl, landbouwer te Nuland, en Christina van der Heijden.

117

26 jul

Johannes van der Laar, zoon van Antonie van der Laar, landbouwer te Nuland, kan niet schrijven, en Jenneke van der Asdonk

 

14 aug

Jan Maas, zoon van Pieter Maas, landbouwer te Nuland, kan niet schrijven, en Alegonda Boerdonk, medeaangevers Geert van Kreij, landbouwer, 78 jaar en Adriaan van Weert, 77 jaar.

118

4 okt

Wilhelmina Ruijs, dochter van Gijsbertus Ruijs, landbouwer te Nuland en Jenneke van Nuland

 

8 okt

Johanna Maria van Nuland, dochter van Hendrik Ermert van Nuland, landbouwer te Nuland en Johanna Wijgergangs. Mede aangevers: Frans Willemse junior, 28 jaar, dagloner en Hendrikus Wijhers, boordbakker, 37 jaar

119

25 okt

Wijnandus van Rooij, zoon van Hendrik van Rooij, bouwman te Nuland, kan niet schrijven, en Anna Maria Heesakkers

 

28 okt

Alegonda van Zandvoort, dochter van Johannes van Zandvoort, landbouwer te Nuland en Anna Maria van Nuland. Mede-aangever Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar. Adriaan van Weert, 76 jaar, landbouwer

120

25 nov

Catharina van Kreij, dochter van Hendrik van Kreij, bouwman te Nuland en Maria van der Zanden ( tekent H. van Kraaij)

 

29 dec

Johanna Maria Pijnappels, dochter van Joost Pijnappels, bouwman te Nuland en Maria van Uden

121

122

1814

Huwelijken 1814

 

 

 

 

123

30 jan

Antony van Boxmeer, wonend te Rosmalen, 27 jaar, geboren te Nistelrode 25 augustus 1786, zoon van wijlen Johannes van Boxmeer en wijlen Anna Maria Boekers,  trouwt met Henrica Pijnappels, 25 jaar, wonend te Nuland, geboren Rosmalen op het Heeseind 11 september 1788, dochter van wijlen Johannes Pijnappels en wijlen Honoria van Houtum

124

13 feb

Adriaan van Schaick, dienstbode, 33 jaar, kan niet schrijven, geboren Nuland 9 juli 1780, zoon van wijlen Willem Johannes van Schaik en Theodora Joannes Timmers, trouwt met Maria van den Ecker, dienstbode 23 jaar, geboren Rosmalen op het Heeseind, 12 mei 1790, dochter van Godefridus van den Ecker en Hendrina van der Horst. Medeaangever Hendrik van Gool, assistent onderwijzer, 41 jaar te Nuland.

125

13 feb

Hendrikus van Loon, dienstbode te Nuland, 27 jaar, geboren Nuland 19 juli 1786, zoon van wijlen Pieter Johannes van Loon en wijlen Beatrix Johannes van Tuijl,   trouwt met Mechtildis van Langenhuizen, dienstbode, 21 jaar, gedoopt Berlicum 23 oktober 1792, dochter van Hendrik van Langenhuizen en Johanna Verhagen. Bruid kan niet tekenen.

126

8 mei

1814

Wilhelmus van Rooij, dienstbode, 38 jaar, kan niet schrijven,  geboren Uden  27 januari 1776, zoon van wijlen Johannes van Rooij, overleden te Uden,  en Anna Maria Arts, kan niet schrijven, trouwt met Johanna Maria Roovers, dienstbode, 45 jaar, kan niet schrijven, geboren Nuland 31 oktober 1768, dochter van wijlen Bartel Roovers en wijlen Peternel Spierings

127

14 aug

Michiel Sigmans, bouwmanszoon, 32 jaar, geboren Geffen 16 november 1781, zoon van Jan sigmans en Adriaantje van den Bosch, trouwt met Anna van Nuland, geboren Nuland, 4 maart 1783, dochter van wijlen Antony van Nuland en wijlen Johanna Spierings, weduwe van Cornelis van Grinsven, 31 jaar, overleden Nuland 11 oktober 1813. .

128

129

25 sept

Hendrikus van Roij, bouwmanszoon, 30 jaar, geboren Nuland 24 mei 1784, zoon van Antony van Roij en Maria Swanenberg,  trouwt met Anna Maria Heesackers, dienstbode, 25 jaar, geboren Rosmalen21 februari 1789, dochter van wijlen Wijnand Heesackers, overleden Rosmalen 5 september 1805 en Maria van der Burgt

130

131

1814

Overledenen 1814

 

 

132

4 jan

Pieter de Haas, zoon van wijlen Gerardus de Haas en Hendrina van Nistelrooij, oud 32 jaar, geboren te Geffen, wonend in het huis van Gerardus Gevers, landbouwer te Nuland, 31 jaar

 

13 jan

Hendrik Gevers, zoon van Lambert Gevers en Johanna van Oudtveld, oud 3 jaar, geboren te Nuland,

133

10 feb

Geertrui Flamans, dochter van Hendrik Flamans en Christina van Dinther, oud 12 jaar, geboren te Nuland, wonend te Nulands Vinkel.

 

18 feb

Johanna Maria de Veer, dochter van Hendrik de Veer en Alegonda de Haas, geboren te Nuland,

134

24 feb

Cornelia van Nuland, dochter van Hendrik Antony van Nuland en Anna van der Doelen, oud 2 maanden

 

1 mrt

Jan Flamans, zooon van Hendrik Flamans en Clasina van Dinther, oud 5 jaar, geboren te Nuland.

135

12 mrt

Hendrik Flamans, zoon van wijlen Peter Flamans en wijlen Hendrien Rovers, oud 54 jaar, geboren te Nuland en aldaar wonend aan de Weerscheut.

 

23 mrt

Maria Hendrika van Nuland, dochter van Adriaan van Nuland en Johanna van Gestel, oud 2 dagen, geboren Nuland, wonend aan Schotsheuvel.

136

5 apr

 

Johanna van Gestel, huisvrouw van Adriaan van Nuland, dochter van Joost van Gestel en Catharina van der Ven, oud 32 jaar, geboren te Nuland, wonend aan Schotsheuvel.

 

13 apr

1814

Johanna ’t Hort, dochter van wijlen antony ’t Hort en Maria van Sleeuwen, oud 22 jaar, geboren te Nuland, wonend aldaar in Nulands Vinkel

137

1 jul

Andries van Groenland, weduwnaar van Geertruij van Kreij, zoon van wijlen Jan van Groenland en wijlen Willemijna Driessen, oud 81 jaar, geboren te Geffen,

 

1 nov

 

Hendriena van der Ven, huisvrouw van Antony van der Aa, dochter van wijlen Roelof van der Ven en wijlen Jenneke van der Pol, oud 59 jaar, geboren te Nuland,

138

6 nov

 

Everardus van de Wetering, overleden Den Bosch, wonend te Nuland, landbouwer, ongehuwd, 24 jaar, zoon van wijlen Sijmen van de Wetering.

 

28 nov

Marten van de Laar, echtgenoot van Jenneke van der Ven, zoon van wijlen Geert van der Laar en wijlen Lamberdien van der Kamme, oud 68 jaar, geboren Berlicum,

139

9 dec

Antonie van der Kamp, zoon van wijlen Hendrik van der Kamp en wijlen Meggel antonie Lamers, man van Hendriena van der Donk, oud 70 jaar, geboren te Berchem, overleden in huis van Geert van Boxtel te Nuland

 

30 dec

Adriana van Nuland, huisvrouw van Simon van de Wetering, dochter van wijlen Antony van Nuland en wijlen Maria van de Ven, oud 47 jaar, geboren te Nuland, overleden te Nuland.

 

1815 vanaf scan 167 !!!

 

140

141

142

Akte

Nr.

1816

 

Geboorten 1816   (allemaal wonend te Nuland, tenzij anders vermeld)

 

 

 

143

1

3 jan

Johannes Brok, zoon van Adriaan Brok, landbouwer, kan niet schrijven, en Johanna Broeksteeg

 

2

10 jan

Catharina van Nuland, dochter van Hendrik Johanneszn van Nuland, landbouwer, en Hendrina Smulders

144

3

11 jan

Johanna van Ravesteijn, dochter van Johannes van Ravesteijn, kleermaker en Maria van Berloo. Medeaangever Hendrik van Gool, kantoorklerk

 

4

1 feb

Hendrina Verstappen, dochter van Peter Verstappen, landbouwer, kan niet schrijven en Johanna van Gestel

 

5

6 feb

Antonie Gevers, zoon van Geert Gevers, landbouwer en Theresia Gloudemans.

 

6

9 feb

Willemijna van Gog, dochter van Johannes van Gog, landbouwer, kan niet schrijven en Meggel Broeksteeg,

145

7

12 feb

Maria van Venrooij, dochter van Gerardus van Venrooij, timmerman, en Adriana Broeksteegh.

 

8

15 feb

Francijna van Tuijl, dochter van Peter van Tuijl, landbouwer en Christina van der Heijden

 

9

12 apr

Lamberdina van Boxtel, dochter van Cornelis van Boxtel, landbouwer en  Maria de Veer

 

10

28 mei

Antonia Broeksteeg, dochter van Francis Broeksteeg, landbouwer, kan niet schrijven, en Lamberdina van Rooij

146

11

8 jun

Cornelis Johannes Appel, zoon van Cornelis Appel, schoolonderwijzer, en Johanna van Gool.

 

12

20 jun

Elisabeth Maas, dochter van Martinus Maas, landbouwer, kan niet schrijven, en Maria Anna van Loon.

 

13

13 aug

Peter van Berlicum, zoon van Cornelis van Berlicum, landbouwer, kan niet schrijven, en Catharina van den Boom.

 

14

25 aug

Johannes van de Ven, zoon van Simon van de Ven, landbouwer en Francijna Gloudemans.

147

15

30 aug

Antonie van Kreij, zoon van Hendrik van Craij, landbouwer en Maria van der Zande.

 

16

9 sep

 

Hendricus van der Aa, zoon van Jan van der Aa, landbouwer, kan niet schrijven, en Adriana van de Ven

 

17

12 sep

Antonia van de Kamp, dochter van johannes van de Kamp, landbouwer, kan niet schrijven, en Johanna van de Laar. Mede-aangever: Lucas Vissers, schoenmaker, 60 jaar. Lambert Willemse herbergier, 40 jaar.

 

18

4 okt

Antonie van Pinxteren, zoon van Francis van Pinxteren, landbouwer,  en Antonia Gevers

148

19

18 okt

Peter van Houtum, zoon van Leonardus van Houtum, dagloner, kan niet schrijven, en Johanna van der Heijden.

 

20

1 nov

Johanna van Zandvoort, dochter van Johannes van Zandvoort, landbouwer en Maria van Nuland. Medeaangever Hendrik Wijhers, boordbakker, 39 jaar.

 

21

7 dec

Theodora de Haas, dochter van Antonie de Haas, landbouwer, kan niet schrijven en Hendriena van Kreij

 

22

18 dec

Peternella van Nuland, dochter van Hendrik Ermert van Nuland en Johanna Wijgergans

149

23

21 dec

Maria Hendrika Verhallen, dochter van Evert Verhallen, landbouwer en  Adriana Kwak

150

 

 

Alfabetische lijst der geborenen in 1816

151/152

 

1816

Huwelijken 1816

 

153

1

25 feb

1816

Willem van den Bosch, jongeman, 41 jaar, geboren Geffen 2 februari 1775, dagloner, wonend te Rosmalen, zoon van wijlen Hendrik van den Bosch en wijlen Adriana van Osch, trouwt met Johanna van Schaik, jonge dochter, 31 jaar, geboren Nuland 8 december 1784, dochter van wijlen Willem van Schaik en Theodora Timmers. Beide echtgenoten kunnen niet schrijven.

154

2

5 mei

Antonie Visschers, jongeman, 28 jaar, geboren te Herpen 18 juli 1787, landbouwer te Nuland, zoon van wijlen Wilhelmus Visschers en wijlen Johanna Ariens, trouwt met Peternella van de Laar, jongedochter, geboren Nuland 4 maart 1791, dochter van wijlen Marten van de Laar en wijlen Johanna Gloudemans. Beide echtgenoten kunnen niet schrijven.

155

3

26 mei

Adriaan van Grinsven, jongman, geboren Rosmalen 30 augustus 1791, landbouwer te Rosmalen, zoon van Antonie van Grinsven en Catharina Smulders trouwt met Henrica van de Ven, jongedochter, 25 jaar, geboren Nuland 3 maart 1791, dochter van Jan van de Ven en Geertrui Swanenberg. Bruid kan niet schrijven.

156

157

4

15 sep

Hendrik van Nuland, 36 jaar, geboren Nuland 13 september 1780, landbouwer, zoon van wijlen Antonie van Nuland en wijlen Johanna Spierings, weduwenaar van Johanna van der Doelen, trouwt met Theodora Manders, jonge dochter, 23 jaar, geboren Rosmalen 30 mei 1793, dochter van Hermanus Manders en wijlen Antonia Wijnen. De bruid kan niet schrijven.

158

 

 

Alfabetische lijst huwelijk 1816 ( aantal: 4)

 

159-160

 

 

Overledenen 1816

161

1

8 jan

Johannes Brok, oud 8 dagen, zoon van Adriaan Brok en Johanna Broeksteeg. Naburen Adriaan van Weert, landbouwer en willem van Venrooij, timmerman,  wonen in wijk C.

 

2

11 jan

 

Johanna van Ravesteijn, oud 1 uur, dochter van Johannes van Ravesteijn en Maria van Berloo. Aangevers/naburen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer en Hendrik van Gool, kantoorklerk, wonen in wijk A.

162

3

6 feb

 

 

Dirk van de Ven, ongehuwd, 32 jaar, zoon van wijlen Dirk van de Ven en wijlen Wouterina Gloudemans. Aangevers/naburen Simon van de Ven, landbouwer en Jan van de Ven, landbouwer wonen in wijk D.

 

4

13 feb

 

Geert van de Ven, man van Hendrina de Haas, 39 jaar, zoon van wijlen Dirk van de Ven en wijlen Wouterina Gloudemans. Aangevers/naburen Simon van de Ven, landbouwer en Jan van de Ven, landbouwer wonen in wijk D.

 

5

21 feb

Frans Willemse, man van Willemijn Gloudemans, 29 jaar, zoon van Frans Willemse en Maria van der Pol. Aangevers/naburen: Adriaan van Weert, landbouwer, 79 jaar, Hendrik wijhers, broodbakker, 36 jaar. Beiden wonend wijk C.

 

6

13 mrt

 

Elisabeth de Kleijn, oud 5 maanden, dochter van Martinus de Kleijn en Hendrina van den Bosch. Aangevers/naburen: Hendrik Geelings, landbouwer, 47 jaar, Simon van de Ven, 51 jaar, landbouwer. Wonend wijk D.

163

7

27 mei

 

Antonie van Bakel, 2,5 jaar, zoon van Peter van Bakel en Johanna van Nuland, aangevers/naburen: Tomas van Dieten, herbergier, Hendrik Antonie van Nuland, landbouwer, wonend wijk A.

 

8

18 jun

Hendriena Verstappen, oud 3 maanden, dochter van Peter Verstappen en Johanna van Gestel. Aangevers/naburen: Andries de Bruijn, verwer en glazemaker, wonend wijk B, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, wonend wijk A.

 

9

20 jun

Jenneke Kroon, huisvrouw van Antonie Kwak, 72 jaar, dochter van wijlen Antonie Kroon en wijlen Hendrina Ruijs. Aangevers/naburen: Jan van der Ven, landbouwer, en Adriaan van Nuland, lanbouwer, beiden wonend wijk D.

 

10

5 jul

Maria Hendrika van Druenen, oud 2 jaar, dochter van Jan van Druenen en Hendrina Heijmans. Aangevers/Naburen: Christiaan van Groenland, landbouwer, wijk C, Andries de Bruijn, wijk B.

164

11

21 jul

1816

 

Hendricus Gevers, oud 1 jaar, zoon van Lambertus Gevers en Johanna van Oudvelt. Aangevers/naburen: Christiaan van Groenland, landbouwer, wijk C, Adriaan Kroon, strodekker, wijk C.

 

12

13 aug

Johannes de Haas, ongehuwd, 23 jaar, geboren Geffen, zoon van wijlen Geert de Haas en Hendrina van Nistelrooij. Aangevers/naburen: Stefanus van Dieten, landbouwer, Adriaan van der Zanden, landbouwer, beiden wijk A wonend.

 

13

3 sept

Catharina Langens, weduwe Aart Kuijpers, 66 jaar, dochter van wijlen Jacobus Langens en wijlen Hendrina Hanegraaf. Aangevers/naburen: Jan de Veer, landbouwer, Nicolaas Baars, lanbouwer, wijk B.

 

14

8 sept

Elisabeth Rovers, huisvrouw van Adriaan van Rijswijk, 67 jaar, geboren Nuland, dochter van wijlen Peter Rovers en wijlen Bernardina Arts. Aangevers/naburen: Christiaan van Groenland, landbouwer, Willem van Venrooij, timmerman, wonend wijk C.

165

15

23 nov

Lambertus Jansen, oud 4 weken, geboren Rosmalen, wonend Nuland, zoon van Gerardus Jansen en Hendrina van Nuland. Aangevers/naburen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, partikulier, wonend wijk A

 

16

9 dec

Allegonda van Tuijl, ongehuwd, 60 jaar, dochter van wijlen Machiel van Tuijl en wijlen Hendrina van Tilburg. Aangevers/naburen: Stefanus van Dieten, landbouwer, Gerard van Venrooij, timmerman, beiden wijk A wonend.

166

 

 

Alfabetisch register overledenen 1816

 

167-168

 

1815

Geboorten 1815

 

169

 

15 jan

 

Anna van Boxtel, dochter van Pieter van Boxtel, bouwman te Nuland, kan niet schrijven en Jennemie van de Kamp. Aangevers Geert van Kreij, landbouwer, 79 jaar, Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar.

 

 

25 jan

 

Floris Johan Nicolaas Ignace Quirin van Hagens, zoon van Johan Willem Franciscus Josephus van Hagens en Jacoba Elisabeth Roda. Aangever: Jan Hendrik van Hoorn, burgemeester van Geffen, 54 jaar, wonend te Geffen en Sigmund Friederich Hartog, 50 jaar, wonend Geffen,

170

 

9 feb

 

Gijsberdina van Schayck, dochter van Peter van Schayk en Lamberdina Gloudemans Aangevers: Marten van der Linden, bouwman, 57 jaar, Dielis van den Bosch, dagloner, 51 jaar.

 

 

11 feb

Martinus Bosch, zoon van Geert Bosch, bouwman, en Clara van der Doelen. Aangevers: Johannes van Groenland, bouwman, 47 jaar, Adriaan Kroon, bouwman, 67 jaar.

 

 

16 feb

 

Christiaan van Kreij, zoon van Antonius Gijsbert van Kreij en Johanna van Nuland. Aangevers: Jan van de Ven, bouwman, 64 jaar en Stefanus Hanegraaf, bouwman, 37 jaar.

 

 

18 feb

Geertruij Willemse, dochter van Frans Frans Willemse, bouwman te Nuland en Jacomijna Gloudemans. Aangevers: Ermert van Nuland, bouwman, 53 jaar, Hendrikus wijhers, broodbakker, 37 jaar.

171

 

27 mrt

Theodora Gloudemans, dochter van Dirk Gloudemans, landbouwer en Peternel van de Ven, getuigen: Lambertus Jan van Grinsven, landbouwer, 34 jaar, Geert Gevers, landbouwer, 33 jaar.

 

 

7 apr

Geertruij Willemse, dochter van Lambertus Willemse, herbergier en Petronella van Druenen. Getuigen: Lucas Vissers, dagloner, 50 jaar, Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar

 

 

1 mei

Johanna van Uden, dochter van Adriaan van Uden, dagloner en Hendrina van Rosmalen. Getuigen: Andries de Bruijn, verwer, 40 jaar, Jan Wijgergans, landbouwer, 38 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

 

30 mei

Johannes Hendricus Philippus Claassen zoon van Jan Claassen, particulier, en Hendrika Josepha de Meulder, getuigen: Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar, Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar

 

172

 

31 mei

1815

Cornelis Sigmans, zoon van Machiel Sigmans, landbouwer en Anna van Nuland, getuigen: Hendrik antonie van Nuland, landbouwer, 34 jaar, Lambertus van Griensven, landbouwer, 33 jaar.

 

 

16 jun

Peternel van Houtem, dochter van Leonardus van Houtem, landbouwer, en Johanna van der Heijden. Getuigen: Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar, Hendrik antonie van Nuland, landbouwer, 34 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

 

1 jul

Martinus van der Donk, zoon van Joris van der Donk, landbouwer, en Anna van het Zand. Getuigen: Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar, Adriaan Kroon, dagloner, 62 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

 

4 jul

Johanna de Haas, dochter van Antonie de Haas, landbouwer en Hendrina van Kreij. Getuigen: Jan M. van Kreij, bouwman, 56 jaar, Antonie M. van Kreij, bouwman, 46 jaar.

173

 

4 jul

Theodora van Groenland, dochter van Christiaan van Groenland, landbouwer en Ardina van Gestel. Getuigen: Peter van Gestel, rentenier, 46 jaar en Willem van Venrooij, timmerman, 62 jaar

 

 

8 jul

Johannes Boerdonk, zoon van Cornelis Boerdonk, landbouwer en Hendrina Kuijpers. Getuigen: Jan M. van Kreij, bouwman, 56 jaar, Antonie M. van Kreij, bouwman, 46 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

 

25 jul

Hendricus Gevers, zoon van Bartel Gevers, landbouwer en Johanna van Oudvelt. Getuigen: Adriaan Kroon, bouwman, 67 jaar, Dielis van den Bosch, dagloner, 52 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

 

17 sept

 

Lambertus van Druenen, zoon van Jan van Druenen, landbouwer en Hendrina Heijmans, getuigen: Johannes van Groenland, landbouwer, 47 jaar en Cornelis appel, schoolonderwijzer, 32 jaar

174

 

12 okt

 

Johanna Maria van Grinsven, dochter van Lambertus van Grinsven, landbouwer en Johanna van Nuland. Getuigen: Tomas van Dieten, herbergier, 50 jaar, Adriaan van der Zande, landbouwer, 51 jaar

 

 

13 okt

Maria Hanegraaf, dochter vanStephanus Hanegraaf , landbouwer enwillemijna Langens, getuigen; Hendrik Geelings, landbouwer, 47 jaar, Jan van de Ven, landbouwer, 62 jaar

 

 

15 okt

Maria van Nuland, dochter van Adriaan van Nuland, landbouwer en Anna Margriet Jansen, getuigen: Hendrik Geelings, landbouwer, 47 jaar, Jan van de Ven, landbouwer, 62 jaar

 

 

20 okt

 

Elisabeth de Kleijn, dochter van Martinus de Kleijn, schoenmaker, en Hendrina van den Bosch, getuigen: Simon van de Ven, landbouwer, 52 jaar, Dirk Hanegraaf, 63 jaar, landbouwer.

175

 

20 okt

 

Mechtilda van Heesch, dochter van Gerardus van Heesch, landbouwer en Maria van Boxtel, getuigen; Simon van de Ven, landbouwer, 52 jaar, Dirk Hanegraaf, 63 jaar, landbouwe

 

 

28 okt

Elisabeth Janssen, dochter van Gerardus Janssen, landbouwer en Hendrina van Nuland, getuigen: Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar, Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar. Vader kan niet schrijven.

 

 

19 nov

Petronella van Loon, dochter van Peter van Loon, landbouwer en Johanna van de Ven, getuigen: Gijsbert Ruijs, landbouwer, 42 jaar, Francis van Pinxteren, landbouwer, 34 jaar. Vader kan niet schrijven

 

 

28 nov

Peternel Rooijakkers, dochter van Christiaan Rooijakkers, landbouwer en Huberdina van Doren, getuigen: Gijsbert Ruijs, landbouwer, 42 jaar, Francis van Pinxteren, landbouwer, 34 jaar.

176

 

2 dec

Johannes van Boxtel, zoon van Geert van Boxtel, landbouwer en Hendrina van der Kamp, getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 32 jaar,  Hendrik van Gool, klerk, 43 jaar. Vader kan niet schrijven

 

 

13 dec

Martinus Gloudemans, zoon van Johannes Gloudemans, landbouwer en Hendrina Brok, getuigen: Andries de Bruijn, verwer, 40 jaar, Dielis van den Bosch, dagloner, 52 jaar. Vader kan niet schrijven

177-178

 

 

Huwelijken 1815

179

 

15 jan

Gerardus van Venrooij, 25 jaar, geboren Nuland 2 januari 1789, timmerman, zoon van Willem van Venrooij en Anna Akkermans, trouwt met Adriana Broeksteegde, 23 jaar, geboren Nuland 27 juli 1791, dochter van wijlen Jan Broeksteegde en wijlen Maria Wijgergans. Ouders te Nuland overleden. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, Peter van Gestel, rentenier, Johannes van Ravesteijn, kleermaker, Cornelis appel, onderwijzer

180

 

15 jan

Francis Kuijpers, 42 jaar,geboren Rosmalen 9 oktober 1772, zoon van wijlen Jan Kuijpers en wijlen Ida van der Zande, beide te Rosmalen overleden, trouwt met Helena van Uden, 27 jaar, geboren Nuland 16 april 1786, dochter van wijlen Laurens van Uden, overleden te Nuland en Emerentia Wijgergans. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, Peter van Gestel, rentenier, Laurens van Venrooij, dagloner, Gerardus van Venrooij, timmerman

181

 

15 jan

Johannes van Ravesteijn, 30 jaar, geboren Heesch 9 september 1784, zoon van wijlen Jan van Ravesteijn, overleden te Heesch en Petronella Wijgaars, trouwt met Maria van Berlo, 27 jaar, geboren Nuland 5 maart 1787, dochter van Arnoldus van Berlo en Louisa van Wetten. Huw. Proclamatie te Geffen en Nuland. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, Peter van Gestel, rentenier, Laurens van Venrooij, dagloner, Gerardus van Venrooij, timmerman., Bruid en haar vader kunnen niet schrijven.

182

 

22 jan

 

Christiaan Roijackers, 29 jaar, geboren Beek en Donk 3 maart 1785, landbouwer te Rosmalen, zoon van wijlen Jan Roijackers en wijlen Petronella van Beek, trouwt met Huiberdina van Doren, weduwe van Albertus Pennings, 38 jaar, geboren Nuland 12 oktober 1776, dochter van Peter van Doren en Maria van den Broek. Getuigen: Gijsbert Ruijs, bouwman, Francis van Pinxteren, bouwman, Hendrik van Pinxteren, bouwman, Cornelis Appel, schoolonderwijzer. Bruid kan niet schrijven.

183

 

23 apr

 

Adriaan Brock, 32 jaar, geboren Nuland 23 januari 1783, zoon van wijlen Jan Brock, overleden te Nuland en Willemijna Wijgergans, trouwt met Joanna Broeksteeg, 39 jaar, geboren Heesch 28 november 1775, wonend te Nuland, dochter van wijlen Pieter Broeksteeg, overleden te Heesch en Maria Hanegraaf. Getuigen: Cornelis van Dinther, bouwman, Mathijs van dinther, dagloner, Cornelis Appel onderwijzer, Hendrik van Gool, klerk. Bruid, bruidegom en hun moeder kunnen niet schrijven.

184

 

23 apr

 

Gerardus van Houtem, 46 jaar, geboren Rosmalen op het Heeseind, doop 23 maart 1768, zoon van wijlen Dirk van Houtem en wijlen Agnes van Veggel, beiden te Nuland overleden, trouwt met Anna Maria Gelings, 40 jaar, geboren Nuland 9 juli 1774, dochter van wijlen Jan Gelings en wijlen Maria van Tuijl, beide te Nuland overleden. Getuigen: Cornelis van Dinther, bouwman, Mathijs van Dinther, dagloner, Cornelis Appel onderwijzer, Hendrik van Gool, klerk. Bruid kan niet schrijven.

185

 

30 apr

Johannes van Gogh, 24 jaar, geboren Nuland 19 april 1791, zoon van Hendrik van Gogh, wonend te rosmalen en wijlen Willemijn van Dinter, trouwt met Meggel Broeksteeg, 32 jaar, geboren te Nuland 17 mei 1782, dochter van Antonie Broeksteeg en Maria Vorstenbosch, beiden wonend te Nuland. Proclamaties te Nuland en Rosmalen. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, Peter van Gestel, rentenier, Johannes Jan van Nuland, bouwman, Johannes van Groenland, bouwman. Echtgenoten en hun vaders kunnen niet schrijven.

186

 

11 jun

Jan van der Aa, jongman, 28 jaar, geboren Berlicum 3 mei 1787, landbouwer te Nuland,  zoon van wijlen Antonie van der Aa  en wijlen Hendrica van de Ven, trouwt met Adriana van de Ven, jongedochter, 26 jaar, geboren Nuland 15 juni 1788, dochter van Jan van de Ven en wijlen Geertrui Swanenberg. Getuigen Dirk Gloudemans, bouwman, Johannes Jan van Nuland, bouwman, Hendrik J van Kreij, bouwman, Cornelis Appel, onderwijzer. Bruid, bruidegom en haar vader kunnen niet schrijven

187

 

22 okt

1815

 

Antonie Timmers, 42 jaar, geboren Nuland 17 december 1772, landbouwer,  zoon van wijlen Willem Timmers en wijlen Johanna Kroon, beiden te Nuland overleden, trouwt met Gerardina Peeters, 41 jaar, geboren Nistelrode 23 juni 1774, wonend te Nuland, dochter van wijlen Wilhelmus Peeters en wijlen Johanna Verhoeven, beiden te Nistelrode overleden. Getuigen: Jan de Veer, landbouwer, Willem van Venrooij, timmerman, Jan Cornelis van Dinther, Landbouwer, Cornelis van Dinther, landbouwer.

188

189

 

26 nov

Simon van der Ven, 52 jaar, geboren Nuland 3 november 1763, landbouwer te Nuland, zoon van wijlen Welle van der Ven en wijlen Maria Bosch, weduwenaar van wijlen Johanna Langenhuizen, overleden te Nuland, trouwt met Francijna Glaudemans, jongedochter, 33 jaar, geboren Rosmalen 4 augustus 1782, wonend te Nuland, dochter van wijlen Francis Gloudemans, en wijlen Maria van de Wijgaart. Grootouders allemaal overleden te Nuland.

Getuigen: Hendrik Antonie Hanegraaf, rentenier, Hendrik Geelings, landbouwer, Dirk Hanegraaf, landbouwer, Martinus de Kleijn, schoenmaker. Bruid kan niet schrijven.

 

190-191

 

 

Overledenen 1815

 

192

 

17 jan

 

Johanna van der Doelen, oud 34 jaar, geboren Rosmalen, vrouw van Hendrik Antonie van Nuland, dochter van Pieter van der Doelen en wijlen Lamberdien Antonie van Grinsven. Aangever: Adriaan van der Zande, bouwman, 51 jaar, Tomas van Dieten, herbergier, 49 jaar.

 

 

21 jan

Johanna van de Wetering, 18 jaar, geboren Nuland, dochter van Simon van de Wetering en wijlen Adriana van Nuland. Aangevers: Leendert van Empel, bouwman, 44 jaar, Marten van der Linde, bouwman, 54 jaar

193

 

10 feb

 

Giele Gloudemans, 59 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, eerder man van Hendrina van Kreij, zoon van wijlen Adriaan Gloudemans en wijlen Jacomina van der Velden. Aangevers: Ermert van Nuland bouwman, 52 jaar, Frans Willemse junior, bouwman, 28 jaar

 

 

8 mrt

Geert van Creij, 79 jaar, geboren te Nuland, wonend te Nuland, ongehuwde zoon van Adriaan van Creij en Erke Bijveld. Aangevers: Pieter Boerdonk, rentenier, 76 jaar, Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar.

 

 

25 mrt

 

Pieter Boerdonk, 76 jaar, geboren Nuland, wonend Nuland, weduwnaar van wijlen Johanna van den Bogaart, zoon van wijlen Willem Boerdonk en Peternel Compeers. Aangevers: Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar. Adriaan van Weert, bouwman, 78 jaar.

 

 

1 apr

Simon van de Wetering, 52 jaar, geboren Nuland, wonend Nuland, weduwnaar van Adriaantje van Nuland, zoon van wijlen Dirk van de Wetering en wijlen Hillegonda Govers. Aangevers: Leendert van Empel, dagloner, 35 jaar en Pieter van Schaik, dagloner, 28 jaar.

194

 

2 apr

Johannis Boerdonk, oud 62 jaar, geboren en wonend te Nuland, ongehuwd, zoon van wijlen Herman Boerdonk en wijlen Anna Buts. Aangevers: Antonie J. Bosch, landbouwer, 67 jaar. Simon van de Ven, landbouwer, 51 jaar.

 

 

22 apr

Peter van Mil, 79 jaar, geboren en wonend te Nuland, laatst weduwnaar van Woudrien Gloudemans, zoon van Dirk van Mil en Agnes Dienesen, beiden overleden. Aangevers: Antonie J. Bosch, landbouwer, 67 jaar. Simon van de Ven, landbouwer, 51 jaar.

 

 

30 apr

Peter van der Aa, 7 jaar, zoon van wijlen Geert van der Aa en Lucia van Rosmalen. Aangevers: Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar, Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar.

 

 

7 mei

Willem Smits, oud 1,5 jaar, zoon van Dirk Smits en Anna van Doren. Aangevers: Gijsbert Ruijs, bouwman, 42 jaar. Francis van Pinxteren, 34 jaar, bouwman.

 

195

 

12 mei

1815

Adriaantje Eversou, oud 63 jaar, huisvrouw van Jan Sigmans, geboren Geffen, wonend te Nuland, dochter van wijlen Michiel Eversou en wijlen Antonia van den Bosch. Aangevers: Gerardus van Heesch, bouwman, 32 jaar, Geert Gevers, bouwman, 33 jaar.

 

 

18 mei

Coenraad Loijens, 79 jaar, geboren Maseijk, wonend Nuland, weduwnaar van wijlen Francis Carnondus, zoon van wijlen Nicolaas Loijens en wijlen Petronella Berben. Aangevers: Jan Wijgergans, landbouwer, 38 jaar, cornelis appel, schoolonderwijzer, 31 jaar.

 

 

5 aug

Geertruij van Kessel, oud 40 jaar, geboren St Michielsgestel, weduwe van Paulus van Os, dochter van wijlen Eimert van Kessel en wijlen Johanna den Hertog. Aangevers: Gijsbert Ruijs, bouwman, 42 jaar. Francis van Pinxteren, 34 jaar, bouwman.

 

 

3 okt

Peternel van Houtem, 15 weken oud, dochter van Leonardus van Houtem en Johanna van der Heijden. Aangevers: Tomas van Dieten, herbergier, 50 jaar en Adriaan van der Zanden, landbouwer, 51 jaar.

196

 

15 nov

 

Elisabeth Janssen, 2 weken oud, dochter van Gerardus Janssen en Hendrina van Nuland. Aangevers: Gijsbert Ruijs, bouwman, 42 jaar. Francis van Pinxteren, 34 jaar, bouwman.

 

 

15 nov

Francis van der Heijden, 70 jaar, geboren Heesch, man van Marie Jongers, zoon van wijlen Hubert van der Heijden en wijlen Johanna van Venrooij. Aangevers: Cornelis Appel, 32 jaar, schoolonderwijzer. Dielis van den Bosch, dagloner, 52 jaar.

 

 

22 dec

 

Johanna van der Donk, 74 jaar, geboren Den Dungen, wonend Nuland, huisvrouw van Antonie van den Bosch, dochter van wijlen Jan van der Donk en wijlen Alegonda van Breda. Aangevers: Simon van de Ven, landbouwer, 52 jaar. Dirk Hanegraaf, landbouwer, 63 jaar.

 

 

26 dec

 

Jan van de Kamp, 82 jaar, geboren te Berghem, wonend Nuland, weduwnaar van Anna van Uden, zoon van wijlen Hendrik van de Kamp en wijlen Megchel Lammers, aangevers: Christiaan van Groenland, bouwman, 34 jaar, Willem van Venrooij, timmerman, 61 jaar.

197

 

26 dec

 

Hendrina Schoenmakers, 20 jaar oud, geboren te Oss, wonend te Nuland, ongehuwde dochter van Eijmert Schoenmakers en Willemijn van den Bosch. Aangevers: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 32 jaar, Simon van de Ven, landbouwer, 52 jaar.

198

 

 

einde

 

 

 

 

RA Nuland 59 Allerhande acten  1777-1782                                  versie 1.0

 

Blz 1 dd 19 september 1777

compareert

Jacobus Akkermans, vorster van Nuland,

Bartel van Venrooij en Antonie Broeksteeg, beide gesworene der HH Nuland, verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard

- de eerste dat hij op 14 september een brief ontving van dhr. Gualtheri, wonend te Den Bosch, die versoght om de mensen die met karren met hooij over zijn donk alhier te Nuland reden, te arresteren, omdat de donk erdoor bedorven werd. Hij verzocht de twee gesworene om hem te assisteren, ze gingen toen naar het bedoelde land de zgn Toortsdonk / Voorst donk? en zich daar echter een huisje in het veld staande hebben verschuild en zagen dat er 18 1 19 karren met hooi aan kwamen rijden, en er twee mensen voorop liepen en toen die hen zagen tegen de anderen riepen links af te gaan, en braken een gat in de tuin die op dat land stond, zodat ze over de donk van Juffr de Waal reden. De eerste zei dat ze maar naar huis konden gaan,

- de tweede zag dat er een peerd in zijn weij liep en hen vroeg: "kom laat ons dat paard in de kooij brengen" en toen kwamen drie mensen die bij de karren geweest waren te weten Aart van Os en Jacobus Barenden uit Heesch en Geert Tonie van de Graaf wonend te Geffen, allen met gavels op de schouders en attaqueerden hen en vloekten en scholden hen uit voor alles wat lelijk was en onder het vloeken sloeg van de Graaf de derde attestant Antonie Broeksteeg met de gavel op de arm dat deze bont en blauw was en niet in staat was om te werken en dat de twee anderen de vlucht namen, en een eind verder weg zagen de Antonie Broeksteeg weer, die zo vlug hij kan uit de handen van de anderen gevlucht was, en zij gedrieën vluchten door struijken en heggen omdat ze achtervolgd werden,

Tekenen: J Ackerman, Bartel van Venrooij en merkteken van Antonie Broeksteeg, Adriaan  Hanegraaf, Jan van Gogh, Jacob van de Ven loco secr., schepenen

 

blz 5 dd  23 september 1777 benoeming voogden

Compareert Maria Sijmen Bosch weduwe Welle Hendrik van de Ven, wonend te Nuland, stelt "tot voogden aan Geert Hendrik van de Ven te Nuland en Jan Marcelis Quack wonend te Rosmalen, over haar nog minderjarige zoon Sijmen.

Tekenen: merkteken Maria Sijmen Bosch, weduwe Welle Hendrik van de Ven, Adriaan Hanegraaf, president schepen, Klaas Swanenberg, schepen, …Ploegmakers, loco secr.

 

blz 8 dd   testament

Registratie ter instantie van Hendrik Zigmans wegens een perceel teulland te Nuland te verboeken,

"Compareert voor Jan de Booij en Jacob Bogers, schepenen van Geffen

Anneken van den Eng, eerder weduwe van Hendrik Spierings van Nuland, en nu huisvrouw van Hendrik Sigmans, wonend te Geffen, met Jan de Booij als haar verkozen momboir, en verklaren dat er op 15 juni 1775 een testamentaitre dispositie was opgenomen, waarbij aan haar man Hendrik Sigmans werden vermaakt 2 percelen - door Anneke in haar huwelijk aangekocht - en toebedeelt aan haar man, waarbij ze vergat een legitieme portie voor haar kinderen te maken van de kinderen bij Hendrik van Nuland en bij haar man Hendrik sigmans, en verklaart nu dat de percelen aan de kinderen toekomen na de dood van Hendrik Sigmans, dd 19 juni 1775"

Nu compareert Anneke van den Eng, vermaakt aan haar man 2 percelen: perceel hooiland, groot 1,5 mergen onder Nuland, en een perceel teulland, groot 2 mergen en een hond, met houtgwassen, gelegen onder Nuland, genaamd "de Klomp", dd 15 juni 1775 voor Schepenen Jan de Booij en Jacob Bogers, secr. WL Brocx.

 

 

blz 13 dd 30 oktober 1777 borgbrief

Anneke Dirk van Gent, nu wonend te Schiedam, gaat daar trouwen, is geboren te Nuland.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, president en Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 15 dd 20 november 1777 borgbrief

Schepenen verklaren dat Hendrien Driessen, weduwe Hendrik Vorstenbosch, geboren te Rosmalen, alhier zonder borgbrief heeft gewoond en zich hier altijd goed heeft gedragen, gaat nu trouwen te Rosmalen,

Tekenen: Schepenen Jan van Gogh en Peeter van Boxtel, JA Esser, secr.

 

blz 17  dd 20 november 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Clasina van Schijndel, gaat trouwen in Rosmalen,

Tekenen: Schepenen Jan van Gogh en Peeter van Boxtel, JA Esser, secr.

 

blz 19 dd 2 december 1777 borgbrief

Compareert Peter van Veghelen wonend te Schiedam, staat borg te zijn voor het kind dat geboren gaat worden bij Maria van Veghelen, voor een som van 300 gulden,

Tekenen: Peter van Veghelen, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van gogh, locosecr.

 

blz 21 dd 7 jan 1778 borgbrief

Wouter Hanenberg inwoner en geboren uit wettige ouders te Nuland, nu in ondertrouw in Rosmalen.

Tekenen: RA Wierdsma, officier, Jan van Gogh, schepen,  JA Esser, secr.

 

blz 23 dd 7 jan 1778

Compareert Hr. en Mr. Jacob Speelman, Heer van Nuland, raad in de vroedschap, en oud burgemeester van de stad Gouda, en de Vrouwe Beatrix Susanna Speelman, geboren van der Meer,

ivm de verkoop van Mr. Johan de Roo, Heer van Westmaas ? en Groep, Raad in den Oudraad en secretaris van de weeskamer der stad Dordreght

- verkoop van een woning en landerijen gelegen in Zuid Beijerland anders genaamd den Hitsert, bestaande in een huis, schuur beneden de nombre van 68 mergen , weij en saaijland, aan Heer Mr,. Theodorus Johannes Roest d'Allekemade, ten behoeve van mevrouw de douariere van wijkersloot, geboren van Vuijkhooven voor 15.500 gulden,  (koop gesloten 17 dec 1777)

 - verkoop van 1/28 portie in de AmbachtsHH van Zuid Beijerland, genaamd den Hitsert, voor WHr Johan de Roo, Heer van Westmaas voor 4000,-.

Tekenen: J. Speelman van Nuland, BS Speelman geboren van der Meer, Ra Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 28 dd 25 febr 1778 borgbrief

Compareert Johannes van Tuijl, gaat trouwen te Rosmalen, alhier uit wettige ouders geboren.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

blz 30 dd laatste woensdag van februari 1778

Compareren RA Wierdsma, drosaard van Nuland en Heer Adriaan Boll, schepen van Nuland, verklaren op verzoek van JA Esser, secretaris van Nuland en dorp van rosmalen, dat hij op de laatste woensdag op weg naar Nuland met zijn Chais, door eens chok uit de chais is gevallen, en sodanig beseert en zo niet in staat was naar Nuland te gaan. Schepenen geven aan dat er die dag geen zaken te verrichten waren in Nuland,

Tekenen: RA wierdsma, A Boll, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Peeter van Boxtel, Jan van Kreij, Jacob van der Ven, loco secr.

 

blz 31 dd 11 april 1778 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren juffr. Willemijn de Booij, vader is Jacobus de Booij, in leven secretaris van Geffen, en moeder Juff Sara Spillemaker, is gaan wonen in Gorinchem

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, schepen,  JA Esser, secr.

 

blz 33 dd 16 april 1778

compareert

Paulus van Vugt, voor zichzelf en voor zijn kinderen,

Dirk van Vugt, voorzich zelf en voor zijn kinderen

idem sterk voor Mechel Wiette ? , weduwe Gijsbert van Vugt, en de drie kinderen uit dat huwelijk

idem sterk voor Cornelia van Vugt weduwe Geert van de Poel en hun kinderen

idem voor de weduwe Adriaan van Vugt en haar twee kinderen

idem voor Peeter van Vugt en diens kinderen

idem voor Maria van Vugt en haar kinderen uit huwelijk met Francis de Haan

idem voor Petronella Geurts dochter Jan Jansen Geurts in huwelijk verwekt bij Goverdina van Vugt

idem voor Cornelia van der Sande en haar kinderen in huwelijk verwekt met Peeter Nijmants, wonende te Gelder,

idem voor de kinderen Judocus van der Sande

idem voor Helena van Gemert weduwe Jan van Vugt als moedr van haar 5 kinderen

Geurt Poulus Govers, meerder jarige jongman, voor zichzelf en sterk voor zijn broers en zussen en als voogd over de kinderen van wijlen Jan Govers

Antonia Peeter Govers

Dirk van de Wetering gehuwd met Hilleke Govers en hun kinderen

idem voor Neeske en Maria Govers zusters van Hillek

Jan van der Ven voor zichzelf en voor zijn zuster en broeder instaande : Geurt en Maria van de Ven

Paulus van Grinsven , voorzichzelf en voor zijn kinderen

Hendrik Hanegraaf, als man en momboir van Agnes van Grinsven,

Paulus van der Sanden voor zich zelf en zijn kinderen

idem voor Annemie van der Sanden , huis vrouw van Geert de Haas en hun 4 kinderen

Peeter van der Aa als vader van zijn 3 kinderen verwekt bij Petronella van der Sande

Johannes van Bergen gehuwd  met Jacomeijn van der Sande en hun kind

 

Alle kinderen en kindskinderen van Lijsbet, Paulus, Geurt, Maria, Agnes en Adriaantje Govers , en erfgenaam van wijlen Gerardus Hoefs en Johanna Paulus Govers, volgens testament voor schepenen van Nuland dd 6 juni 1763,

zij machtigen RA Wierdsma om intrede te doen in de boedel en nalatenschap van gemelde Gerardus Hoefs en Johanna Paulus Govers en de nalatenschap in het Collateraal tot taxatie aan te geven en een specifieke lijst aan te leggen, de lasten te betalen en de boel publiek te verkopen, en de boel af te wikkelen.

Tekenen: Paulus van Vugt, Dirk van Vugt, Hendrik Hanegraaf, Dirk sijmens van der Wetering, Jan van der Ven, Geurdt Paulus Govers, Antony Peter Govers, Peeter van der Aa, Paulus van Grinsven, merk Paulus van der Sande, merk Johannes van Bergen,

Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

in marge: hier had moeten staan de acte van weduwe Welle van de Ven en Roelof van de Ven, staat in het vorige boek fol 113 v

 

 

blz 40 dd 29 april 1778

Schepenen verklaaren dat Isaac Sanderus door de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden aangesteld is tot schoolmeester alhier.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Peter van Boxtel, JA Esser

 

blz 41 dd 4 mei 1778 testament

Compareert Hr en Mr Jacob Speelman, Hr van Nuland , eerder testament voor Notaris Hendrik Jan van de Pavort te Den Bosch dd 12 nov 1772, verklaart dit nog steeds geldig en voegt er aan toe: prelegateren

- aan zijn neef Jacob Speelman, secretaris van den Leijsendam, Stompwijk  etc, een som van 3000 gulden,

- de HH Nuland en alle goederen te Nuland en Rosmalen aan zijn Vrouw,

- na dood van zijn vrouw alles aan zijn broer Mr. Cornelis Speelman, ridder baronet heer van Heeswijk en Dinter,

- als hij eerder overlijdt alles naar zijn neef Jacob Speelman,

Tekent: J Speelman, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, loco secr.

 

blz 45 dd 24 juni 1778

RA Wierdsma en Adriaan Hanegraaf presidentschepen worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering in Osch dd 29 juni 1778,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Peter van Boxtel, Jan van Kreij, JA Esser

 

blz 47 dd

Memorie alhier had moeten staan een deling van een stuk land genaamd de Geer tussen de Heer Wassenaer d'onsenoort en Adriaan van der donk, dd 1 juli 1778, staat in het verkoop register fol 148.

 

blz 48 dd 3 aug 1778

Compareert Hr en Mr Jacob Speelman, Heer van Nuland, enz, die volmachtigd de heer Casparus Kelderman, procureur voor verschillende rechtbanken wonend te Putterhoek, speciaal om van Maarten Verrij wonend te Zuid Beierland, gezegd den Hitsert, te vorderen een pacht van de huur van 18 mergen en 90 roeden, gelegen in de Eendrachtspolder op de grond van 's Lands Gors onder den Koorndijk, volgens huurcedulle dd 15 dec 1771,

Tekent: J Speelman van Nuland, Ra Wierdsma, Peeter van Boxtel, Jan van Gogh, loco secr.

 

blz 50 dd 5 aug 1778

Compareert Jan van gogh, schepen alhier die verklaart op verzoek van Dirk van Vugt, mr. Smit alhier, dat hij op donderdag 9 juli 1778, 's avonds om ca. 10 uur, was in het huijs van Jacobus Ackermans, waar Dirk van Vugt ook was, en aldaar hoorde dat er enige kijvagien tussen van Vugt en de vrouw van Jacobus Ackermans met name Alida Gelderblom, voorgevallen zijn. Van Vugt werd door haar uitgescholden voor een overdrager, kakmaker en verklikker

Tekenen: Jan van Gogh, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz 51 dd 5 aug 1778

Compareert Hendrik Jooste Hanegraaf, heemraad der polder van der eijgen, verklaart op verzoek van Dirk van Vugt, mr. smit wonend alhier, verklaart dat hij op 9 juli savonds om ca. 11 uur was in het huijs van Jacobus Ackermans, waar ook dirk van Vugt aanwezig was, (enz, zie voorgaande verklaring)

genoemde scheldwoorden: Overdrager, overbrenger,

Tekenen: Tekenen Hendrik Hanegraaf, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz  52 dd 9 oktober 1778

Compareren Jacobus Ackermans, vorster alhier en Alida Gelderblom, egtelieden,

Piet van Venrooij, gewesene gesworene der HH Nuland, verklaren op verzoek van RA wierdsma,

- de 2 eersten verklaren dat snachts tussen 3 en 4 juli van dit jaar, bij hun huis is gekomen Piet van Venrooij, seggende "nu sullen wij die twee guldens opdrinken, dat is al wat ghij hebben sult". Toen beiden voor de deur kwamen zagen ze aankomen den Jager Hendrik en lijfknegt Pieter van de Heer Jacob Speelman, die samen met Piet van Venrooij in hun huijs kwamen, terwijl de jager knorrende en morrende tegen Piet van Venrooij tot de vriendschap werd gemaakt, docht daarna zij de lijfknegt tegen Piet van Venrooij, dat hij vals geweer droeg, waarna Piet zijn mes uit zijn sak trok, en op de tafel wierp, dat door Alida op het bed gesmeten werd, waarna de jager is weggegaan, en nadat de lijfknegt nog een fles wijn had gedronken, is deze met Piet van Venrooij ook weggegaan. Omdat Piet van Venrooij zijn zweep miste kwam hij terug, haalde deze op en vertrok weer. Toen zagen Ackermans en zijn vrouw dat de lijfknegt zich verstopt had en bij hen komen met zijn knuppel in zijn hand en zo Piet van Venrooij volgde.

Ze verklaren dat van tijd tot tijd twee knuppels in hun voorhuis hebben gestaan, die de een steeds weggezet heeft, maar steeds werden er andere gebracht, zonder te weten of de jager of de lijfknegt dat gedaan had.

de Derde verklaart dat er op 3 juli in een groter gezelschap een wolf - die de dag tevoren geschoten was - naar osch gebracht had en hem terugbracht en naar het huis van de Heer van Nuland en daarna naar het huis van Jacobus Ackermans, waarbij hij gevolgd werd door de jager en de lijfknegt van de Heer, die hij daar tracteerde, waardoor hij beschonken werd, maar nog goed weet dat er enige woorden tussen hem en de jager, maar niet wetende waarover.

Hij is daarna naar huis gevaren en aangekomen bij het bos van de Heer van Nuland enige slagen met een knuppel op armen en lichaam heeft gekregen, "selfs zo dat hij om zijn leven heeft moeten bidden" en zag dat het de knegt genaamd Pieter van de Heer was die hem bont en blauw sloeg , zodanig dat hij zijn armen 8 dagen niet kon oplichten en gevoerd moest worden als een kint.

Tekenen: J Ackermans, merk Alida Gelderblom, Piet van Venrooij, Klaas Swanenberg, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz 56 dd 24 okt 1778 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Geert van Bakel, gaat wonen in Sasheim in Holland,

Tekent: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 58 dd 10 nov 1778 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geertruij Ruijs, gaat trouwen in Den Bosch

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz  60 dd 23 dec 1778

Gijsbert Leermans, wegens den opstal van een huijs staande tot Nuland in de Hutstraat op de Hoge hoef, ene kant straat, andere kant de Armen alhier, noord de Heer Drosaars Wierdsma. Het huijs werd eerst bewoond  en de grond beteuld door zijn vader Antony Leermans, verkoopt en draagt nu over aan Laurens van Uden wonend alhier,

Tekenen: merk Gijsbert Leermans, Jan van Gogh, Peeter van Boxtel, JA Esser

 

blz 62 dd 4 jan 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willem van Houtem, gaat trouwen te Rosmalen

Tekenen: Tekent: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

 

 

blz 64 dd 14 jan 1779

Verzoek van Lambert van Schijndel en Johannes van Erp als voogd over de minderjarige Jan van Schijndel, die is aanbestorven na overlijden van zijn zus Maria van Schijndel 1/7 deel in perceel teulland gelegen alhier aan de Groenstraat , de andere aandeelhouder willen nu verkopen, voogden vragen toestemming om hun deel ook te mogen verkopen,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz  67 dd 28 jan 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Teuniske eijmert van Gerwen, gaat in ondertrouw te Geffen,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 69 dd 5 feb 1779

Laurens van Uden wonend alhier verklaart schuldig te zijn aan Adriaen Wijgergans een som van 100 gulden, a 3,5 % ,

Tekenen: merk Laurens van Uden, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 71 dd 25 feb 1779

Francis Ploegmakers en Peter Lambers van Boxtel geven aan naaste bloedverwanten te zijn  van de kinderen van wijlen Peter van Boxtel en Willemijn van vlijmen, in leven egtelieden, overleden te Nuland, zo worden bovengenoemden tot voogd benoemd.

Tekenen: Francis Ploegmakers, Peter van Boxtel, Klaas Swanenberg, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 73 dd 25 feb 1779

Benoeming van voogden voor de drie minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Croon en Fransijnke van den Hoek, die voor 1/6 deel hebben in de boedel van hun grootvader Toon Wanders Croon, benoemen nu Adriaan Kroon en Wandert Kroon

Tekenen: Wandert Kroon, Adriaan Kroon, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 75 dd 1 maart 1779

Op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen van Huijbert Croon, te weten Adriaan en Wandert Croon, als erfgenamen van hun grootvader Antony Kroon, 1/6 deel van de erfenis voor hen en mag nu mede verkocht worden

Tekenen: RA Wierdsma, Francis Ploegmakers, Jan van Gogh, locosecr.

 

blz 76 dd 25 febr en 3 maart 1779  Staat en Inventaris

Achtergelaten goederen na overlijden van Antony Wanders Croon, door Wandert Croon en Adriaan Croon, aangesteld als voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Huibert Croon en Francijntje van den Hoek, de kinderen delen voor 1/6 in de deling.

Gereedde penningen en effecten:

- geen contant geld

- obligatie van 200 gulden a 4 % voor notaris Samuel de Cassemajor, den Bosch dd 6 mei 1773, ten laste van de weduwe Welle van de Ven,

- obligatie van 100 gulden a 4% ten laste van Eijmbert Maas, voor notaris Samuel de Cassemajor, den Bosch dd 11 mei 1770

- notariële obligatie van 225 gulden a 4%, ten laste van Dirk Geert van Uden ? voor notaris Everardus van Bruggen

Tegoeden:

- weduwe Gijsbert Claas Damen         1-10-8

- Toni van der Aa                                4-0-0

- Jan Peter Dircx                                 7-16-0

- Jan Teunissen van Creij                     8-6-8

- Eijmert van den Bogert tot Orten  14-0-0

- Marten en Antony van Houtem       5-7-0

- Adriaan Jan Peter Dircx                   4-8-12

- Hendrik van der donk                      91-5-0

- Peter Hendrik Rovers                                  0-11-4

- Jan Frensen Timmers                                   0-2-0

- Lambert Jan Nolle Maas                  1-16-0

- Matijs van Creij                               0-5-8

- Piet van den Boom                          2-10-0

- kinderen Melis van Hees                  8-6-4

- Peter van dinter                               1-6-8

- Roelof van de Ven                           5-15-8

- Kobus Jan Flipse                             0-6-0

- weduwe Welle van de Ven

wegens restant van interest                26-5-0

- idem Geert van Uden

de interest bij hem te quaad               9-0-0

- Eijmert Maas wegens als voor                     4-0-0

Vaste goederen onder Nuland

- huis en aangelegen land aan het Heike 4 lopens 14 roeden, oost Willem Timmers, west weduwe Paulus Govers, zuid Jan Peter van de Ven, noord Het Heike

- huis en land gelegen als voor In den helsenhoek 1 lopens 21,5 roeden, oost Jan Piet van de Ven, west het Vinkel, zuid Peeter van Uden, noord de zelfde

- twee stukken teulland ook in de Helsenhoek 2 lopens, 6 roeden, oost Dirk van Uden, west Francis Ploegmakers, zuid de minderjarige kinderen van Jan Govers, noord Neeske Govers.

onder Rosmalen

- 1,5 morgen hooiland in de polder van der eijgen in de rosmalense hoeve , in een meerdere camp van 3 mergen

- 1,5 mergen in de Empelse Hoeve , in de polder van der Eijgen, gemeen met Jan Luiken als gebruiker van het land van de minderjarige van Toon van Grinsven

Havelijke goederen en stalgereedschappen

- bruijn paard

- een vaal blaarde melkkoe

- een dito zwartbonte

- een dito vaak gespikkelt

- een dito blauw bijst

- een varken

- hoogkarren sijnde onbeslagen

- een aard karre

- ploeg en eegd

- saal , gereel en ligt

- een paar hagten

- een kruijwagen

- snijback

- schup en 3 rieken

- een seijsie,  een sigte en een beerhaak

- vat, wan en drie dorsvlegels

- paardsbak en reep

- koeijbak en een koeijkuijp

- 3 a 400 pond hooi, 40 boissen strooij

Meubelen, kleren en linde:

- 2 bedden

- 3 dekens

- 7 slaaplakens

- 18 hemden

- tafellaken

- 16 ellen grouwe of ongebleekte linden

- 2 bruine lakense rokken en een bruijn dito kamisool en 2 dito broeken

- 2 hoeden

- een paar schoenen

- een paar kousen en een borstrok, 4 witte dassen

- een tierentijnen rok

- een paar roode gordijnen en zijn val rabat

- een paar groene dito

Koper en tin:

- 4 kopere ketels

- 2 dito koeijketels

- 2 dito koffijpotten

- kopere seijg

- 2 tinne trekpotten

- tinne schootel

- 4 tinne maaten

- 10 tinne lepels

- 4 eijsere potten

- 2 tangen en 2 vuureijsers

- een ketting

- schup en een strijkijzer

- koekpan en hangijser

Aardewerk

- 5 aarden schotels

- 14 borden

- 7 paar kopjes en schotels

enige rommel niet waard te specificieren

Houtwerk

- 3 eijken kasten

- etenskasje

- 3 kisten

- 4 tafels, 6 stoelen

- trogh

- korn en toebehoorten

- 2 tonnen

- winkelbank

- ywee koffijmolens

- paar schalen en enig gewicht

- een ponder

- 2 kledermanden

- 3 spiegels

- 2 korven

- lantaarn

- 10 pond gesponnen garen en enig vlas

- snaphaan

- een rijssak

- 4 haspels

- 2 sakken

- 5 stokken bijen

- 2 stukken spek

wat rommelerij

Lastige schulden

- antony van Laarhoven                                                                    2-12-0

- het ligt naar ouder gewoonte of voor kaarsbranding                                  8-6-0

- weduwe de Booij te Geffen een halve ton bier op de begrafenis                2-0-0

- Hendrik Hanenberg voor de doodkist                                                        2-10-0

- Johannes van dinter                                                                        1-10-0

- Peter van Vugt voor verscheijde van de begrafenis                                    7-15-0

- Dirk van Vugt verteer voor de luijers (van de klok)                                  6-6-8

Tekenen:  Adriaan Kroon, Wandert Kroon, RA Wierdsma, drossaard, Jan van Creij en Adriaan Hanegraaf Schepenen, Klaas Swanenberg, schepen en loco secr.

 

blz 114 dd 4 maart 1779 Erfdeling Kroon

Compareren

- Adriaan Croon en Wandert Croon, wonend te Nuland, aangestelde voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Kroon verwekt in huwelijk bij Francijntje van Hoek, met name Aaltje, Piet en Huijbert, volgens acte 25 febr 1779, voor 1/6 deel

- Roelef Kroon wonend in Alkmade in Noord Holland voor 1/6 deel

- Adriaan Kroon voor zichzelf voor 1/6 deel

- Wandert Kroon voor zichzelf voor 1/6 deel

- Jenneke Kroon, meerderjarig jonge dochter, wonend alhier voor 1/6 deel, geassisteerd door JA Esser

- Willem Timmers gehuwd met Johanna Kroon wonend te Nuland voor 1/6 deel

Erfdeling van de goederen van hun vader Antony Kroon en moeder Hendrien Ruijs.

1e lot: Adriaan Kroon

- huis met agterhuijsinge, stallinge en aangehorende landerijen, 4 lopens 14 roeden, gelegen te Nuland aan het Heijken, oost Willem Timmers, west weduwe Paulus Govers, zuid Jan Peeter van de Ven, noord het Heijken, belast met jaarlijkse rente van 7,5 stuijver aan Sinnelooshuijs te Den Bosch, op St Jan in een meerdere rente van 6 gulden met Willem Timmers c.s. Verder een rente van 1-5-0 aan Juffr. van den Bergh, te Den Bosch, Te betalen aan 2e lot: 300 gulden.

2e lot: de 3 minderjarigen

- 300 gulden, in vorm van schepenschuldbrief

3e lot: Jenneke Kroon

- huijs met achterhuijs.stal en aangelegen land, 1 lopens en 21,5 roeden, gelegen in den Helsenhoek, oost Jan Peeter van den Ven, west het Vinkel, zuid Peter van Uden, noord Peter van Uden. Te betalen aan 6e lot: 50 gulden.

4e lot: Willem Timmers

- 2 stukken teulland te Nuland, in den Helsenhoek, 2 lopens en 6 roeden, oost Dirk van Uden, west Francis Ploegmakers, zuid de minderjarige kinderen van Jan Govers, noord Neeske Govers bagijntje tot Turnhout,  belast met jaarlijkse rogpacht van 5 en 1/3 vat bossche maat aan het Groot gasthuis te Den Bosch, op ligtmis, in een meerdere pacht van 2 zakken. Item een jaarlijkse rente van 0-1-12 aan de domeinen van Brabant, op ligtmis, in Den Bosch.

- een obligatie van 200 gulden a 4% volgens acte voor notaris Samuel de Cassemajor, dd 6 mei 1773, ten laste van de weduwe Welle van de Ven,

5e lot: Roelof Kroon

- perceel hooi of weiland onder Rosmalen gelegen in de polder van der eijgen genaamd in de Rosmalense Hoeve,sijnde 1/2  in een meerdere campvan 3 mergen samen met Jan Strik,

- obligatie van 225 gulden a 4% ten laste van Dirk Geert van Uden volgens acte voor notaris Everardus van den Bruggen in Den Bosch. Te betalen aan het 6e lot: 25 gulden

6e lot: Wandert Kroon

- een schoon perceel hooi of weiland, groot 1,5 mergen onder Rosmalen in de Polder van der Eijgen, in de Empelse Hoeve, in een meerdere camp met de minderjarige kinderen van Antony van Grinsven.

- obligatie van 100 gulden a 4% ten laste van Eijmert Maas, volgens acte voro notaris Samuel de CasseMajor te Den Bosch dd 11 mei 1770,

- 50 gulden van het tweede lot

- 25 gulden van het 5e lot

Tekenen: Adriaan Kroon, Wandert Kroon, Roelof Kroon, merk Willem Timmers, merk Jenneke Kroon, RA Wierdsma, drossaard, Jan van Gogh en Adriaan Hanegraaf Schepenen, JA Esser.

 

blz 145 dd 12 maart 1779 Staat en Inventaris

Na overlijden van Peter van Boxtel, op verzoek van Francis Ploegmakers en Peter Lamberts van Boxtel, als voogden over de twee minderjarige kinderen verwekt in huwelijk met ….. van Vlijmen, genaamd Jan en …… van Boxtel, dd 15 feb 1779

Onder Heesch:

- perceel teulland, sijnde 2 strepen, met houtgewassen, groot 3 vaaten, gelegen te Heesch te Vinkel,

- item perceel teulland aldaar zijnde de 2 strepen met zijn houtgewassen, goort ca 3 vaaten,

- perceel akkerland aldaar, zijn de 4 stukken groot ca. 7 vaaten

Onder Rosmalen:

- perceel hooi of weiland gelegen te Rosmalen "in de Rosmalense Hoeve", groot ca. 1 mergen, samen met Lambert van Boxtel, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde het gemeen land, zuid Dirk van de Wetering c.s., noord Jan Ruijs c.s.

Onder Nuland:

- huis en schop en appendependentien, gelegen aan Schotsheuvel, groot 2 lopens 7 roeden, oost Lambert van boxtel, andere zijde west Schotsheuvel, ene eind zuid de Hei van Nuland, belast met een jaarlijkse rogpacht van 6,5 vat rogge bosche maat in een meerdere pacht van 13 vat, samen met Adriaan Joost Hanegraaf, aan Rentmeester Tengnagel op Lighmis, rente van 0-9-6 in een meerdere rente van 0-18-12 samen met Adriaan Joost Hanegraaf aan dezelfde als voor,

Have

- goed zwart merry paard, oud 12 jaar

- goede melkkoe zwart speeuwd van hair

- idem, blauw bijst van hair

- idem, witte buijsde melkkoe

- idem een dito jaarig kalf swartbont van hair

- idem een dito kalf oud omtrent een jaar vaalbond van hair

- idem een dito jaarig kalf zwart bond van hair

- idem

- idem

Bouwgereedschappen:

- een bolt hoogkar

- aardkar

- ploegh

- eegd

- saal, greellight en een paar hagten

- 2 schuppen

- 2 rieken

- snijback

- 2 vleegels

- wan

- vat

- 2 koebakken

- mesthaak

- krabseijsien

- seijsie

- zigt en een beerhaak

- haargetouw

- 2 gavels

- paardsbak en reep

- een weinig koorn en boekwijt die nog gesaaid moet worden

Schulden die te goed zijn:

- 10 gulden van de weduwe Peter van de Weeteringh te Heesch,

- van huijbert van Soggel te Heesch 10 gulden en 10 stuijvers

Schulden:

- aan weduwe Paulus Govers 13 gulden wegens landhuur

- aan de gezamenlijke erfgenamen van Maria van Schijndel 6 gulden en 10 stuijvers landhuur

- idem aan Welle Ruijs 13 gulden

- aan Lambert van Boxtel 3 gulden 12 stuijvers wegens restant cooppenningen van een rundbeest

- aan Sophia van Vlijmen 64-8-0 wegens geleend geld

- aan Dieris van Vlijmen 50 gulden geleend geld

Bedde Linden en Wol

- 2 bedden

- 2 peuluwen

- 3 hoofdkussens

- 2 deekens

- 6 slaaplakens

- 4 hoofdfluwijnen

- paar gordijnen en rabad

- bruijnen rok en camisool

- zwarte broek

- een Firenleijen ? rok

- hoed

- 6 hemden

- borstrok

- paar kousen

- paar schoenen

- paar silveren schoengespen

Meubilairen:

- 2 kasten

- kist

- etenskasje

- 2 kopere keetels

- kopere koeketel

- koperen melkkan

- kopere bedpan

- 4 tinne schotels

- eijsere pot

- tafel

- bank

- 4 stoelen

- spinnewiel

- snaphaan

- lantaarn

- twee haalen

- tang en een schop

- aarden teijl

- 2 aarden borden

- tinne trekpot

- kopere koffijpot

- korn met toebehoorten

- tobbe

- baktrog

- 10 pond gesponnen garen

- half dozijn etens vorken

- 5 tinne lepels

- enige slechte rommelarij, niet waard om te specificeren.

Tekenen: Johannes Ploegmakers, Peter van Boxtel, Schepenen Jan van Gogh, Klaas Swanenberg

RA Wierdsma, JA Esser.

 

blz 176 dd 12 maart 1779

Compareert

Paulus van Vugt, voor zichzelf en sterk voor zijn kinderen

Dirk van Vugt, voor zichzelf en sterk voor zijn kinderen

Mechel Witlox , weduwe Gijsbert van Vugt, en hun drie kinderen

Cornelia van Vugt, weduwe van Geert van de Poel, en de kinderen in dat huwelijk

weduwe Adriaan van Vugt en haar twee kinderen

Peter van Vugt en diens kinderen

Maria en haar kinderen uit het huwelijk met Francis de ….

Peternella Geurts dochter van Jan Jansen Geurts in huwelijk verwekt bij Goverdina van Vugt

Cornelia van der Sanden en haar kinderen uit huwelijk met Peter Wijnands

Kinderen wijlen Judocus van der Sanden

Helena van Gemert weduwe Jan van vugt, als moeder en voogdesse over haar kinderen

Geurt Poulus Govers meerderjarie jongeman, voor zichzelf , sterk voor zijn broers en zussen

en als voogd over de kinderen van wijlen Jan Govers, voor Antony Peter Govers, Berk van de Wetering als in huwelijk hebbende Hilleke Govers en hun kinderen

gelovende indemniteit voor Maria en Neeske Govers, Jan van der Ven voor zichzelf en voor zijn broer en zus Geurt en Maria van de Ven, Paulus van Grinsven voor zichzelf en voor zijn kinderen, Hendrik Hanegraaf als man en momboir van Agnes van Grinsven, Paulus van de Sanden voor zichzelf en voor zijn kinderen, en Geert de Haas  voor Annemie van der Sanden, sijne huisvrouw en de 4 kinderen in dat huwelijk, Peter van der Aa als vader en voogd over zijn kinderen in het huwelijk met Petronella van der Sanden, Johannes van Bergen als in huwelijk hebbende Jacomijn van der Sanden als vader en voogd over het kind uit dat huwelijk,

alle kinderen en kintskinderen van Lijsbet, Paulus, Geurt, Maria, Adriaantje en Agnes Govers volgens hun testament voor de schepenen dd. 6.6.1763,

Johanna Raijmakers, verlate huisvrouw van Peter Hoefs, en haar zoon Hendrik Hoefs, ter andere zijde, te kennen gevend dat Jan Hoefs zich van hier geabsenteerd heeft en vermoedelijk overleden zal zijn, dat Gerardus Hoefs en zijn huisvrouw Johanna Paulus Govers elkaar hebben benoemd tot erfgenaam, Jan Hoefs heeft nagelaten 3 percelen land, dat vervolgens Gerardus Hoefs die in  bezit heeft genomen, de lasten betaald en geprofiteerd van de revenuen, dat eerst is overleden de testatrice en later Gerardus Hoefs,

dat over het eigendom van de 2 percelen gelegen te Nuland en afkomstig van Jan Hoefs en wie tot de penningen gerechtigd is, verschil van mening is ontstaan, waarbij de erfgenamen van Gerardus Hoefs  verklaren dat deze zaken aan hen behoren, dat zij immers niet verplicht konden worden de penningen uit te reijken,

Beweert Hendrik Hoefs dat hij als presumptief erfgenaam van Jan Hoefs alleen gerechtigd was, dat hij als naaste bloedvriend van Jan Hoefs alleen gerechtigd was om de goederen te administreren en de revenuen daarvan te trekken, en komen ze allen nu overeen om verdere kosten te voorkomen

- dat de tweede comparant ter andere zijnde de perceeltjes zal hebben en houden en dat de anderen de penningen zullen behouden, zonder tegenspraak van iemand,

Tekenen:  Dirk van Vugt, Hendrik Hanegraaf, Poulus van Vugt, P vd Aa, Jan van de Ven, dircd Sijmens van de Wetering, Geurdt Govers, Poulus van Grinsven, Geert de Haas, merkteken Johannes van Bergen, merk Paulus van der Sanden, merk Johanna Raaijmakers, merk Hendrik Hoefs, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 181 dd 13 maart 1779

Adriaan Croon wonend te Nuland, belooft  300 gulden over een jaar te betalen aan Aaltje, Piet en Huijbert Croon, a 4%.

Tekent Adriaan Kroon, RA Wierdsma, Jan van gogh, JA Esser, secr.

 

blz 183 dd 31 maart 1779

Compareert Dieris Janse van Schijndel, weduwe van Mil en Laurens van Mil, haar zoon die overeenkomen dat Dieris aan haar zoon een opstal van een huijsje overgeeft, staande alhier aan de Heerenweg van Den Bosch naar de Grave, gemeenlijk genaamd Graafse Baan, alhier in den Helsenhoek, waarvoor Laurens verklaard haar d'r leven lang te zullen onderhouden, en oppassen in siekte en gezondheid, en haar een fatsoenlijke begrafenis zal geven, verder ziet hij af van zijn aandeel in twee  stukken landerijen op de Ackers. Merkteken Diris Jan van Schijndel, handtek: Laurens van Mil

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Ja Esser

 

blz 185 dd 8 mei 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsbert Leermans, gaat trouwen en wonen in Delft in de provincie Holland.

Tekenen: Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz 187 dd 14 mei 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob Govers, gaat trouwen in Den Bosch

Tekenen: Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 189 dd 26 mei 1779

Verklaring op verzoek van Raad en Rentmeester Gansneb, genaamd Tengnagel van Luttenberg,

Nulandse straat tiende competeerd voor de ene helft De heer Johan van Bommel, de andere helft de weduwe van Hoofd en haar zwager,

onder Rosmalen op het Heeseind zijn ook enige Tiendheffers ,

in de toorn hangt de Tiendklok die gebarsten is, daar het uurwerk op slaat en nog een klijden klok , dus aldaar een gaande klok gevonden werd, dat de gemelde tiendklok gedient heeft tot het overluijden van overleden personen, en bij de aanvang van de dienst in de gereformeerde gemeente , met schouwen of noodschouwen, met brand, bij afleesen van placaten van de Souverain, bij het doen van publieke rekeningen, enz.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz 191 dd 9 juni 1779

Drossaard Wierdsam en JA Esser, secr. worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering in Osch op 23 juni 1779,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Jan van Kreij, Francis Ploegmakers, Matijs van Creij, J. Sanderus.

 

blz 193 dd 9 juni 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Craij, nu wonend te Rosmalen,

Ra Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 195 dd 25 juni 1779

Compareren Hendrik Wirzel en Geurt Quirijnen, wonend alhier, van competente ouderdom, die verklaren dat Jacobus van Drunen begin september 1778 op wolvenjacht met hen, op de jagt van de Heer van Nuland, een wolfteef heeft doodgeschoten,

Tekent: Jager van Nuland, merkteken Geurt Quirijnen, RA Wierdsma, Jozua Sanderus, JA Esser

 

blz 196 dd 25 juni 1779

Compareert Hendrik Witzel, jager van de Heer van Nuland, verklaart dat hij op dinsdagavond 15 juni sijnde op de Jagt van de Heer van Nuland, oppassende dat er geen wild gestoort zouden worden, in het Vinkel onder genoemde Jagt horende, een snaphaan schot hoorde losgaan, en zich aldaar tussen 2 wallen in een steegje bevond, en zag een persoon sterk gebukt lopende agter een haas, die gewond leek te zijn, in een sloot liep en daar door Antony van der Aa gegrepen werd, waarop Witzel "inmediaat als kort bij sijnde" Antony van agter bij het hooft greep, waardoor de haas loskwam. hij vroeg Antony wie de haas geschoten had en kreeg als antwoord Lambert de knegt van Jacob Frensse, die hem ook vroeg hem te halen. Antony werd meegenomen naar het huis van Johannes Verhagen, waar hij Antony op dezelfde vragen antwoord liet geven.

Compareert Joannes Verhagen die bovenstaande bevestigd.

Tekenen: Jager Johan Hendrik Witzel, Jan Verhagen, Ra Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 200 dd 8 juli 1779

Compareert Goijaart van der Horst, wonend alhier die overdraagt aan Johannes van de Acker te Den Bosch: rog, boekweijt en erten, die staan op de landerijen genaamd Heij en Weij van de verkrijger, nu gehuurt en gebruikt door Goijaart, deze publiek te verkopen om een schuld van 10 gulden restant huur 1777 te kunnen betalen, en twee jaar huur van 1778 en 1779 van 110 gulden,

Adriaan Boll, procureur deser HH en gelaste van gen. van den Acker,

Tekent: merkteken Geert van der Horst, Boll, RA wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 202 dd 30 juni 1779

Schepenen gaan op verzoek van Jan Brock naar het huis dat hij kocht van Jacob Hanegraaf, alhier aan de Wolfsdijck staande, taxatie en visitatie

- dak moet opgeheven worden op de plaatsen waar het verzakt is, nieuwe plaat erin

- een nieuwe wand maken, ook de wanden in het oosten.

- de stijle van de gebonte overgezakt, moeten opgewonde en nieuw ondermetselt worden.

- aan de stal twee nieuwe durpels

- in het noorden is de muur bouvallig in het kamertje moet gerepareert worden, de glazen zijn uit het lood

- 5 glasraame moete vernieuwt worden, en enige glazen mankeeren.

- de waterput is heel gevaarlijk , moet ontruijmt worden

- aan de kelder moet een nieuw durpel gemaakt worden

- de muur neffens de ingang van de kelder moet vernieuw worden

- het turfschobje is heel bouwvallig, moet opgewonden worden, en in dak en vorst te rapareren.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf. Ja Esser.

 

bzl 204 dd 7 aug 1779

Adriaan Hanegraaf, mede schepen wordt afgevaardigd naar den Bosch op zaterdag 21 aug naar de verpachting van de gemeene middelen. en zich te stellen tot pachter en de schepenen als borg.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, matijs van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 206 dd 7 aug 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jochem Jansen van Uden, gaat naar Schiedam in Holland verreijsen.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, J van Gogh, JA Esser, secr.

 

blz 208 dd 25 aug 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gerardus van der Poel, gaat trouwen te Rosmalen,

Tekenen: Jan van gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 210 dd 7 sept 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geert Suijskens en zijn drie kinderen met name Leendert, Yda en annemie, uit het huwelijke met Anneke Peter Verstegen, gaan wonen te Schijndel,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Johannes Ploegmakers, JA Esser, secr.

 

blz 212 dd 12 okt 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van der Heijden, gaat in ondertrouw en wonen in Den Bosch.

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 214 dd 18 okt 1779 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Petronella Jan van Uden, gaat in ondertrouw te Berlicum,

Tekenen: RA wierdsma, J Sanderus, JA Esser

 

blz  216 dd 17 jan 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Antony Willem van Rooij, gaat trouwen te Rosmalen,

Tekenen: Tekenen Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 218 dd 26 jan 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Theodora Jan Ruijs,

Tekenen: RA wierdsma, Jan van Gogh loco secr, Matijs van Creij

 

blz 219 dd 26 jan 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren  Anneken Peter den Haas,

Tekenen: RA wierdsma, Jan van Gogh , Matijs van Creij loco secr,

 

blz 221 dd 26 jan 1780

Compareert Bertus Gloudemans, inwoner alhier, van goede naam, van competente ouderdom, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat op zondag 21 november 1779, in zijn woonhuis hier aan Schotsheuvel even na de middag is ingekomen Zepert Jan Wijgergangs, wonend alhier die op hem begon te vloeken en te rasen, en hem voor een schelm uitscholdt, hem bij de haren heeft gevat, en tegen de grond getrokken, hem naar de eeren sleepte , alwaar hij met hem worstelde, en doen verschrikkelijk op hem trapte en sloeg, zodat de twee middelste vingers van zijn linker hand zo gekwetst werden dat ze bloeijden, daarna is Wijgergangs met hem weer naar de keuken gegaan en in de hoek van den haart op een stoel gaan zitten en toen een mes trok, en op de rechterwang van hem heeft gestoken, zodanig dat het bloed eruit liep.

compareert ook Paulus Jansen, Geert Verhoeven, Jan van den Acker, alle woonden alhier tot Nuland, die verklaarden dat zij op zondag 21 januari 1779 (sic)zijn geweest in het woonhuis van de Bertus Gloudemans, en daar Zepert Jan Wijgergangs zagen inkomen, die sterk vloekte en raasde, hem voor een schelm uitscholdt, hem bij de haren trok, hem tegen de grond smeet, naar de eeren sleepte, daar met hem worstelden, nadien in de keuken terugkwamen, waarna Wijgergangs zijn mes trok en op de steene sneed onder het uitbraken van verscheijde vloeken en scheldwoorden,

Tekenen: Jan van Gogh Presidentschepen, Matijs van Creij, J Sanderus, merk Bertus Gloudemans, Paulus Jansen, merk Geert Verhoeven, merk Jan van den Acker, Geert van Creij schepen en loco secr.

 

blz 225 dd 9 febr 1780

Helena de Mul, weduwe Jacobus Vosch, wonend alhier

wegens een opstal van een huisje of getimmerte staande op de Nulandse Gemeente achter dat van Laurens van Mil, heeft zij dese opgedragen aan Geert Verhoeven, mede wonend alhier, met alle rechten, heeft grond om het huis van de gemeente gecultiveerd,

Tekenen: merkteken Helena Mul, weduwe Jacob Vosch, RA Wierdsma, Jost van Gessel, Geert van Creij, Jan van Gogh locosecr.

 

blz 227 dd 10 mrt 1780 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren  Pieter van Loon,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 229 dd 12 mei 1780 huurcedulle

Compareren

Johanna van Boxtel, weduwe Cornelis van Gemonde

Geert van Boxtel, wonende beiden alhier, maken huurcontract ivm een

- huijs van Johanna met schop en aangelegen land gelegen bij het Vinkel aan de Graafse Baan,

- 3 lopens en 9 roeden aan de Loonse straat ,

- 4 lopens en 35 roeden op de Ackers

- 5 hond hooi of weiland genaamd het hoekcampke,

Thans nog in huur door Anthony Manders,

- 1 mergen in de Rosmalense Hoeve

Voor de tijd van 4 jaar, voor 50 gulden

Vermeld staat in de marge: "de weduwe Gemonde is in de kost bij van Boxel voor 44 gulden jaars"

Tekenen: merkteken Johanna van Boxel,  Geert van Boxtel, Matijs van Creij, dirck van de Wetering, Ja Esser.

 

blz 234 dd 12 mei 1780 testament

Compareert Johanna van Boxtel, weduwe Cornelis van Gemonde, wonend alhier, benoemt tot algemeen erfgenaam

- Lambert van Boxel, haar broeder, of anders zijn kinderen, voor 1/3

- Dirk van de Wetering, zoon van Hendrien van Boxel, verwekt bij Sijme van de Wetering , voor 1/3

- Jan en Mijntje van Boxel, kinderen van Peter van Boxel,

Tekent: merkteken Johanna van Boxel, J van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 239 dd 31 mei 1780

Compareren Hendrik Witsel, jager van de Heer van Nuland en Geurt Quirijnen, wonend alhier, van competenten ouderdom, verklaren dat Hendrik Witsel in het begin van de maand mei op Wolvenjacht zijnde, en heeft doodgeschoten een wolf zijnde een teef,

Tekent: Johann Heinrich Witzel, Gurt Crijnen, J Sanderus, Francis Ploegmakers,

 

blz 240 dd 21 juni 1780

Jan van Gogh presidentschepen en JA Esser worden afgevaardigd naar de kwartiervergadering te Osch.op 28 juni 1780,

Tekenen: Francis Ploegmakers, Matijs van Creij, Dirk van de Wetering, jost van Gessel, Geert van Creij, J Sanderus.

 

blz 242 dd 8 aug 1780

Jan van Gogh medeschepen wordt gevolmachtigd om naar de verpachting van de gemeene middelen in Den Bosc te gaan op de 19e deser maand,

Tekent: Matijs van Creij, Geert van Creij, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers

 

blz 244 dd 8 aug 1780

Verzoek van Ariaan Vosch en Willem Jan Lammerts geven te kennen dat Jan Lambert Peters is komen te overlijden, achterlatende een huisje en wat land, wat losse goederen waarvan de erfgenaam is: Annemie wijgergangs, dochter wijlen Pieternel Jan Lammerts bij Ariaan Wijgergangs, die nog minderjarig en onvoorzien van voogden, haar vader is enige jaren terug van hier vertrokken , zonder dat men weet waar naar toe, nu aangesteld Ariaan Vosch en Willem Jan Lammerts, oom en neef.

Tekenen: Adriaan Vos, Willem jan Lammers, Jan van Gogh, president, loco off, Matijs van Creij, Francis Ploegmakers, Geert van Creij, loco secr.

 

blz 247 dd 12 aug 1780

Jan Lammert Peters eerder weduwnaar van Anneke Peeter Vos, waaruit een dochter met naam Pieternel, is opnieuw getrouwd met Jenneke Dielessen, waarbij verwekt 2 kinderen met name: Willem en Hendrien.

Pieternel trouwde Ariaan Wijgergangs, waaruit een dochter Annemie, daarna is komen te overlijden.

Nu is Jan Lammert Peter overleden, die gedurende zijn leven genoodzaakt was de erfenis van zijn voordochter aan te spreken en te verteeren behalve de vaste goederen en bovendien en nog enige schulden te maaken, uit hoofde van zijn hoge ouderdom en onmagt om te kunnen arbeiden, daarbij het onderhouden van zijn gen. kleindochter, die door haar vader was verlaten, en heeft nu achtergelaten:

- een melkkkoeij,

- enige meubilaire goederen

- enige gereedschappen, waarvan de waarde niet toereikend is voor de schulden.

De twee nakinderen voor 3/4 van de schulden aansprakelijk? echter daartoe niet in staat vanwege niets hebbende dan t geene met hun handenarbeid te winnen

nu compareren Ariaan Vos, wonend te Rosmalen, voogd van de genoemde kleindochter en aan de andere kant Willem en Hendrien Jan Lammerts kinderen van de selve uit het tweede bedden , maken nu samen een akkoord

de eerste krijgt de gehele nalatenschap van de overleden grootvader en zal daarvoor al diens schulden betalen voor de 2e en 3e comparant.

Tekenen: merkteken Hendrien Jan Lammerts, Willem Jan Lammerts, Adriaan Vos, Jan van Gogh, Matijs van Creij, Francis ploegmakers, loco secr.

 

blz 251 dd 14 aug 1780

Staat en inventaris van de goederen van Jan Lammert Peters voor Willem Jan Lammerts en Ariaan Vosch, aangestelde voogden over het kleinkind van  wijlen zijn dochter Pieternel bij Ariaan wijgergangs, genaamd Annmie

Vaste goederen:

- huijsje en aangelegen land groot 47 roeden, gelegen bij het Rooms Kerkhuis, ene zijde Dirk van Vugt, andere zijde Hr van Grinsven c.s., strekkende van de straat tot op de erve van Francis Ploegmakers,

Havelijke goederen

- een blauw grijsde melkkoe

Meubilaire goederen en koehoudersgereedschap:

- 2 kasten ieder met 2 deuren

- grijne kist

- grijne tafel

- een kwade kist

- een ton

- korn met toebehoorten

- water emmer

- eijsere ketel

- eijsere pot

- kopere bedpan

- leepelrek met 5 tinne lepels

- eijsere rooster

- eijsere lamp

- tinne trekpot

- theerakje

- eijsere ketting

- tang en vuureijser

- kopere seijg

- olykan en 4 flessen

- vlagseijsie , twee rieken , 2 schuppen

- eenige rommelarij

Veldvruchten:

- een stuk aardappelen

- eenige nooten en appelen

Linden en wollegoed

- een kaffebed en kussen

- een wolle deeken

- 2 paar gordijnen

- 4 slaaplakens

Schulden des boedels:

- obligatie van 100 gulden aan Francis Ploegmakers

- 60 gulden rente aan deselfde

- aan Peter van Vugt wegens geleverde winkelwaren 4-10-0

- aan Jan Ruijs voor begrafenis kosten 5-8-8

- aan Dirk van Vugt voor smee loon en winkelwaren 14-8-0

- doodskist  2-10-0

- aan de meester voor t recht van begraven 0-14-0

- aan johannes van drunen voor geleverd brood en meel  33-0-0

- Tesamen 220-10-8

Tekenen: Ariaan Vos, Willem Jan Lammers, Jan van Gogh, loco officier, Joost van Gestel, Geert van Creij

 

blz 259 dd 14 aug 1780

Verzoek van Ariaan Vos en Willem Jan Lammers als voogden over de minderjarige kleindochter van wijlen Jan Lammert Peters, vragen toestemming om het huijsje te mogen openbaar verkopen, met positief advies van Jan Wijgergangs, grootvader via vader en Wouter Vosch, neef van de moeder.

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gestel, Geert van Creij.

 

blz 262 dd 14 aug 1780 borgbrief

Schepenen verklaren dat alhier enige jaren zonder borgbrief van Rosmalen heeft gewoond Geertruij van Nuland, en volgens de wetten van het land tot last van Nuland gekomen, gaat nu weer te Rosmalen wonen en vraagt om  een borgbrief,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 264 dd 30 oktober 1780

Op verzoek van Jacobus Ackerman vorster alhier, hebben een huijsje geexamineert , staande naast het erve van Dirk van Vugt en van de heer van Grinsven, constateren

- dat 1 gebont is doorgezakt, en de balk eruit is geschoten, moet nodig opgewonden en hersteld worden

- schoorsteen is heel bouwvallig, moet vernieuwd worden,

- de wanden zijn zo slecht moeten hersteld worden

- de plaatsen van den afhangen zijn heel bouwvallig, moeten verbeterd worden

- de schuurdeuren moeten geheel vernieuw worden

- het deurtje voor aan de straat moet een nieuw aangemaakt worden

- van het dak makeeren 12 opleggers,

- in het zuid was het glasraam slecht , er moet een nieuwe in

- dak moet belegd worden met stro, met latten, banden en gaarden en nagels

De eiken boom mag gebruikt worden om het huijs te repareren.

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gestel, Dirk van de Wetering, JA Esser

 

blz 266 dd 13 november 1780

compareert Peter van Vechelen wonend te Schiedam aan de ene kant en Lammert van den Bogert wonend alhier aan de andere kant

de eerste verklaart op 2 december 1777 voor drost en schepenen alhier hadde gecaveert en borg gebleven voor het kind dat geboren stond te worden van zijn  zuster Maria van Vechelen, en een som van 300 gulden hiervoor gereserveerd. Nu een contract tussen de eerste en de tweede: de tweede zal het kind Hendrien onderhouden, in ordentelijke kost, daagse kleeren, voeding, oppassing, ordentelijke te laten onderwijsen, tot de leeftijd van 15 jaar, of tot het zelf de kost kan verdienen, voor de som van 30 gulden per jaar. De tweede moet ook de moeder, Maria van Vechelen goed verzorgen, etc, tot haar kind 15 jaar is. Waarvoor Maria in het huishouden van Lammert van den bogert zal moeten werken, zoals spinnen, naijen, stoppen, als ander huiswerk en ook boerenwerk. Voor zolang zij in staat is tot werken, daarna hoeft hij haar niet meer te onderhouden,

Tekenen: Pieter van Veggelen, merk lammert van den Bogert, merk Maria van Veggelen,

Geert van Creij, Joost van Gestel, Joannes Ploegmakers, loco secr.

 

blz  270 dd 13 jan 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Andries Goovers, gaat trouwen in Den Bosch,

Tekenen: Jan van Gogh, Geert van creij, JA Esser.

 

blz 272 dd 17 jan 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Wandert Croon, gaat wonen te Schiedam,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van craij, JA Esser.

 

blz 274 dd 10 februari 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabeth van Rooij,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 275 dd laatste woensdag in februari 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Gestel tans huisvrouw van Jan van de Ven,

Tekenen: Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser

 

blz 276 dd 30 maart 1781

Schepenen vervoegen zich in het woonhuijs van Antony Makke, inwoner alhier, alwaar in de kost en logeering is geweest , en vanochtend overleden om 7 uur, de Heer Jan Pijll, gewesene Gaarde  du corps van de heer prins van orange, en zijn nalatenschap hebben gecacheteerd en verzegeld, in  een sluijtmanden, en daarvoor een slot gehangen, met rood lint en twee cachetten. Er buiten bleef een hoed met een Cocarde, , een afgesneden ronde hoet , een paar oude leren schoenen, een paar zwart leren muijlen, een hemd, een bonte zakdoek, een hemd en witte muts,

Sibil Chateau, vrouw van Antony Makke, verklaart dat er niets anders is achtergelaten.

Tekent: Jan van Gogh, president, loco officier, Matijs van Craij, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 278 dd 11 april 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van Creij, gaat wonen te Herpen, Schaijk.

Tekenen: Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, Joost van Gestel, Dirk van de WeteringMatijs van craij, Geert van Creij.

 

blz 280 dd 25 april 1781 Staat en Inventaris

bij de dood ontruijmt van Marie Janse Verstegen aan haar man Pieter van Venrooij, aan haar 7 kinderen ter erfrecht, genaamd: Toon, Jan, Ariaan, Bartel, Johannes, Marie en Peternel. Pieter gaat een twqeede huwelijk aan met Beth ….., weduwe van Willem Smits

Vaste en onroerende goederen:

onder Nuland

- een huijs, achterhuijs, stallen met aangelegen land, gelegen in het Vinkel alhier, groot 25 roeden, huis en land gekomen van Hendrik Hendriks, oost Adriaan van Aalst, west en zuid de weduwe Lammert van Rooij en noord de gemeene straat

- 1/2 van een perceel teulland, groot 6 lopens en 13 roeden, sijnde de helft van het land in den Hijcamp, gelegen alhier in het Vinkel, oost Adriaan van Schijndel, west de weduwe Lammert van Rooij, zuid de Heer Onsenoort, noord de Heer Markgraaff,

- 1/2 van een perceel teulland gelegen alhier in het vinkel, groot 3 Lopens, sijnde de Strepen en het land in het Bosch , oost Heer van Nuland, west gemeene Wetering, zuid de weduwe Jan Hanegraaf, noord de weduwe Willem Vorstenbosch,

- 3/4 van de 1/2 van een perceel teulland, gelegen alhier in het Vinkel, groot 3 lopens en 25 roeden, aldaar bekend voor gemelten gedeeltes van het land in den Hijcamp met dezelfde ringenooten als het tweede perceel,

- 1/2 van perceel teulland , alhier in het Vinkel, groot 3 lopens, zijnde de wederhelft van het land in het Bosch, geringenoteerd als 3e perceel

Bouwgereedschappen:

- een botte Hoogkar

- een aardkar

- een ploeg

- haam, zaal en ligt

- wan

- vat

- snijback

Meubilaire goederen en koehoudersgereedschap:

- kast

- kist

- een eetensrenken

- kooperen koeketel

- 2 kopere handketels

- eijsere ketel

- eijsere pot

- tafel

- kopere koffijpot

- tinne schotel

- kopere bedpan

- kopere melkkan

- houten emmer

- 4 stoelen

- een zeef

- haal, tang en asschup

- 6 lepels

- 2 lampen

- korn

- 2 tonnekes

- seijgschotel

- strijkeijser

Bed en Beddegoed:

- een bed

- wolle deken

- 3 paar slaaplakens

Tekenen: Piet van Venrooij, merk sis van Venrooij, Jan van Gogh, president en loco officier , Francis Ploegmakers, schepen, Matijs van Creij, JA Esser.

 

blz 295 dd 30 april 1781 borgbrief

Staat voor memorie dat borgbrief van Pieter van Venrooij, die hier had moeten staan, staat in het register van Armenzaken, van Nuland, folio 21v, dit was echter niet voorhanden

 

blz  296 dd 17 mei 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Cornelis Hendrik Guldemans, gaat trouwen te Heesch

Tekenen: Joost van Gessel, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 298 dd 30 mei 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan van Uden,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 300 dd 20 juni 1781

Schepenen vaardigen RA Wierdsma en Jan van Gogh af naar  de kwartiervergadering in Osch op 27 juni a.s.

Tekenen: Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, J Sanderus, Dirck van de Wetering, Joost van Gestel, Geert van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 302 dd 20 juni 1781

Compareert Dionysius van Tilburg, Jager van de Vrouwe van Geffen, Pieter van Heumen, beide wonend te Geffen, verklaren dat zij met Jacobus Akkermans op 14 aug 1780 te saamen met meer anderen waren ter jagt, in het Groot Bosch van de Heer Wassenaar tot Onsenoort, en aldaar is door Jacobus Akkermans is geschooten dat er de dood na volgt, een wolf sijnde een teef,

Tekenen: P van Heumen, Dionysius van Tilburg, Ra Wierdsma, Matijs van Craij, JA Esser, secr.

 

blz 303 dd 27 juni 1781

Compareren Geurt Crijne en  Teeuwe de Laat, van competerende ouderdom en van goede naam, verklaren dat ze samen met Johan Hendrik Witzel en Jacobus van Drunen op jagt waren in 1780 in augustus op de wiltbaan van Nuland en op die dag werd door Johan Hendrik Witzel en Jacobus van Drunen tesamen een wolf doodgeschoten, sijnde een reu.

Tekenen: Geurt Crijnen, Mateus de Laat, Matijs van Craij, Joost van Gestel, JA Esser.

 

blz 304 dd 25 juli 1781

Compareert Vrouwe Beatrix Susanne van der Meer, douariere van de Heer van Nuland Hr en Mr. Jacob Speelman en machtigd de heer Mr. Cornelis Jacob Speelman , secretaris van Oegstgeest om alle goederen van haar in Holland en in de Meijerij te taxeren, aangekomen bij successie van wijlen haar man, de collaterale successie te regelen en betalen, de leengoederen te verheffen en zich als bezetman daar voor te stellen, de goederen te laten verboeken,

Tekenen: BS van der Meer, douariere Speelman, Ra Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 306 dd 6 aug 1781

Compareert Hendrik Witzel, jager van de Vrouwe van Nuland en Peter Willem Jan Meeuwsen, oppasser van de jagt aldaar, verklaren op verzoek van de drossaard dat zij op zondag 29 juli zijn gekomen alhier in het veld bij Duijnendal en aldaar hebben gevonden Dirk van Mil inwoner alhier met een snaphaan, dat de eerste hem achtervolgde om de snaphaan af te nemen en deswegens becalangeerden, maar kon hem niet inhalen.

Tekenen: Johann Hendrik Witzel, Peter Willem Jan Meeuwsen, Ra wierdsma, Jost van Gestel, Jan van Gogh loco secr.

 

blz 308 dd 22 aug 1781

Mede schepen Jan van gogh wordt afgevaardigd om naar Den Bosch op de 25e van dese maand te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen

Tekenen: Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, Joost van Gestel, Geert van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 309 dd 24 aug 1781

Johannes Ploegmakers wonend te Osch als vader en Jan Broeksteeg als oom van de minderjarige Aart Ploegmakers in egte verwekt bij Krijnene Broeksteeg, geeft te kennen dat zijn grootmoeder Mechel van den Oever, weduwe Jan Broeksteeg is overleden deze maand, nalatende enige vaste goederen, enige meubels en kleeragien, waarvan de minderjarige voor 1/4 erfgenaam van is, nu worden voogden benoemd: Johannes Ploegmakers en Jan Broeksteeg, voornoemd.

Tekenen: Johannes Aert Ploegmakers, merk Jan Broeksteeg, Jan van Gogh, loco officier, Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, Geert van Creij loco secr.

 

blz 311 dd 25 aug 1781

Voogden uit vorige akte verzoek om toestemming om het onverdeelde 1/4 deel in 2 perceelen teulland, gelegen te Heesch en Osch, aanbestorven van de weduwe Jan Broeksteeg, om het samen met de verdere erfgenamen te verkopen, waarbij de naaste bloedverwanten Antony Broeksteeg en  Willem Broeksteeg. Schepenen accoord.

Tekenen: Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, Matijs van Craij, Geert van Creij

 

blz 313 dd 28 aug 1781

Compareert Vrouwe BS van der Meer, douariere van de Heer Jacob Speelman, en enige erfgenaam volgens testament voor de schepenen dd 4 mei 1778, verzoekt tot authorisatie van RA wierdsma, om te compareren voor de Schepenen van de Stad Gouda, en aldaar te transporteren aan de Heer Samuel Gideon Wobman een herenhuis binnen de stad Gouda aldaar op het Galgenveld over de Potterspoort, voor 2500 gulden,

Tekent: BS van der Meer, douariere Speelman van Nuland, Jan van Gogh, Joos van Gessel, JA Esser

 

blz 315 dd 28 aug 1781

Compareert Johan Hendrik Witzel, jager van de Vrouwe van Nuland, en Peter Willem Jan Meeuwisse , oppasser van de Jagt, verklaren op verzoek van de drosaard waar te wezen dat "zij op donderdag 23 aug 1781 met de drossaard en 2 heren schepenen zijn gegaan in het huijs van Geurt van den Acker, inwoner alhier, de eerste vond in een bedstede op den turf, 12 koopere strikken. Die heeft hij eruit gehaald.

Tekenen Johann Henrich Witzel, Peter Willem Jan Meeuwsen, Jan van gogh, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 317 dd 5 sept 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van Boekel, gaat wonen te Heesch,

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gessel, JA Esser

 

Blz 319 dd 24 aug 1781 Staat en Inventaris

Van Mechel van den Oever, weduwe van Jan Broeksteeg, overleden te Nuland, voor Johannes Ploegmakers en Jan Broeksteeg als aangestelde voogden over de minderjarige Aart Ploegmakers , kind van Johannes Ploegmakers en Crijneke Broeksteeg, die voor 1/4 erfgenaam is van de boedel

Vaste goederen:

- perseel akker of teulland in zijn houtgewassen gelegen onder Heesch "in den Groes", groot ca 1 zak lands, oost en west den gemeene weg, zuid de weduwe Jan Ruijs, noord den waterloop

- streep teulland mede aldaar gelegen, groot 2 vaaten lands genaamd het forsven, oost de erfgenamen Geert Ploegmakers, west de weduwe Rombout van Grinsven, zuid Antony van den Berg, noord den Waterloop

- akker of teulland gelegen onder den dorp van Heesch en Osch rondsomme in sijne schone houtgewassen, groot 2 vaaten lands , genaamd Nulkenshoef, oost en west Klaar van Gogh, zuid arnoldus Smits, noord den Gemeene wegh,

Meubilaire en andere goederen:

- veeren bed, peuluw  en hoofdkussen

- 3 slaaplakens

- wolle deken

- tafellaken

- kist

- spinnewiel met toebehoorten

- twee haspels

- tonneke

- mandje

- stoof

- kopere bedpan

- koekpan

- haal en tang

- twee aarde potten

- koperen keteltje

- Eijseren pot met deksel en lepel

- een fles

- 2 planken stoelen

Kleeragien

- 6 hemden

- 12 ondermutsen

- 12 koovels

- 2 witte neusdoeken

- 2 bonte dito

- een paar kousen en sokken

- een rijglijf

- een jak

- borstrok

alle drie van bruijne sersie

- 2 tierentaijen schorten

- een rooije baaijen rok

- een swarte sersien dito

- een Swart sersien jak

- 3 blauwe scholken

- sersie stoffagien tot een nieuwe borstrok en toebehoorten

Tekenen: Johannes Aert Ploegmakers, merk Jan Broeksteeg, Jan van Gogh, Matijs van craij, JA Esser

 

blz 335 dd 19 sept 1781

Compareert BS van der Meer, douariere van de heer Jacob Speelman, en enige erfgenaam, dispositie in den Bosch voor Notaris Hendrik van de Pavort dd 12 nov 1772, en machtigd nu de Heer Joan Boers Jansz, Notaris en procureur te Gouda om te compareren voor schepenen van Gouda en te transporteren aan heer Samuael Gideon Wobma, een herenhuis met stal gelegen binnen Gouda op het galgenveld , over de potterspoort , voor 2500 gulden

Tekent: BS van der Meer douariere Speelman, RA Wierdsma Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 337 dd 19 sept 1781

Compareert de heer en mr. Cornelis Jacob Speelman, secretaris van Oegstgeest, als enig erfgenaam gesteld, dispositie in den Bosch voor Notaris Hendrik van de Pavort dd 12 nov 1772, opgezegd op 25 juli 1781, machtigd nu de Heer J. de Roo, Heer van Westmaas en Group, oudraad en schepen van Dortrecht, secretaris van de weeskamer aldaar, om alle goederen in Holland te taxeren, van wijlen haar man Jacob Speelman, waarvoor recht van collaterale successie verschuldigd is.

Tekenen: CJ Speelman, RA Wierrdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 339 dd 25 sept 1781

Schepenen verklaren dat de Heer Jacob Speelman is overleden op 3 juli 1781 en de 9e van dezelfde maand in begraven in zijn eigen graftombe

Tekenen: Matijs van Craij, Geert van Creij, JA Esser

 

 

 

blz 340 dd 14 november 1781

Compareert Peter van Mil, inwoner alhier van competente ouderdom, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op zondag 14 oktober , komende uijt de mis, is ging naar het huijs van Dirk van Vugt, waar ook was Johannes Boerdonk, wonend te Rosmalen, en daar in onderhandeling ging wegens het verhuren van een ram. Ondertussen kwam Johannes Verhoeven erbij, wonend alhier, die dronkemanwoorden uitten tegen de twee anderen. Waarop Peeter van Creij , inwoner alhier is gekomen en Verhoeven verzocht om naar huijs en voorts naar de kermis te gaan, wat van Mil hem ook aanraadde, om van denselven ontslagen te weezen, en Verhoeven tegen hem zei: "dat raakt u niet", waarop van Mil zei: "dat is waar, maar ik rade om bestwillen", waarop Verhoeven Van Mil zei: "gij bent maar een luisert, als ik uw op den kaart had , zoo zoud gij zoveel praats niet hebben"

Van Mil antwoorde: "dat zoude ik wel durven, maar zulks zijn mijn dingen niet", waarop Verhoeven zijn mes trok, waarop een vrouwspersoon, genaamd Mieke van Vugt, is toegeschoten en Verhoeven de deur uit zette.

Enige tijd later ging van Mil de deur uijt met de intentie om naar huijs te gaan, toen Verhoeven nog aan de deur van Dirk van Vugt stond , Van Mil opwachtend, en aanstonts het mes trok, en van Mil door een nieuwe tierentije kiel sneed, waarop van Mil zijn mes trok om zich te redden, en hem af te keeren, waarop Verhoeven ging lopen, waarop van Mil naar het huijs van de weduwe Antony Ploegmakers onder Rosmalen ging , die hem raade om naar huijs te gaan, en dat ook deed, maar onderweg Verhoeven in een droge sloot vond staan, hem weer opwachtende, waarop van Mil hem vroeg of hij mee naar huijs ging, waarop hij Ja antwoordde. Samen gaande begon Verhoeven vuur te slaan, en dat niet konde krijgen en aan van Mil dat vroeg, die dat niet kon maken, waarop Verhoeven dat kwalijk opnam en zei: "Ghij soekt het niet", waarop van Mil hem vroeg wat van hem af te gaan staan omdat hij het niet vertrouwde, denkend aan wat er eerder gebeurd was.

Verhoeven trok voor de derde keer het mes, en van Mil overdwars door het gesight sneed, sodanig dat het bloed langs zijn kleren tot op de grond needer liep, en Verhoeven de vlucht nam. Van Mil ging terug naar het huijs van dirk van Vugt, en zijn wonden met jenever liet uijtwassen, vervolgens naar Berlicum is gevaeren, naar de chirurgijn Samion, die zijn wonden verbond,

Tekenen: merk Peeter van Mil, Jan van Gogh, presidentschepen, Joost van Gestel, loco officier, J Sanderus, JA Esser.

 

blz 344 dd 15 nov 1781

Compareert Wouter van den Tillard inwoner alhier, van competerende ouderdom, verklaart op verzoek van het hoog officie van de stad Den Bosch dat hij op vrijdag 9 november in Den Bosch is geweest, voor aan in de Hintamerstraat, waar Hendrik Rutte van Rosmalen zich mede bevond, samen met Piet van den Berk inwoner van Rosmalen. Na enige woorden met genoemde van Rosmalen ging van den Tillard samen met de twee anderen naar Hintham ging, naar de herberg van Geert Vink, daar wat bier dronken, toen daar naar binnen kwamen Francis de Wit, Marten Westerlaken, inwoners van Rosmalen. Tussen genoemde van Rosmalen en Westerlaken ontstond hoge woorden - die van den Tillard niet verstond - , en daarop met de anderen rusie maken. Van Rosmalen ging naar buiten en had een mes in de hand, en enige woorden tegen Westerlaken zei, die uit de herberg kwam met een aldaar staande blaaspijp. Deze werd hem afgenomen. Westerlaken kreeg daarop een houweel, waarmee hij van Rosmalen dreigde te slaan. Van den Tillard trachte hen te sussen, waarop Westerlaken hem zei: "ik sal je ook slaan". Waarna Westerlaken en de Wit met hun karren vertrokken.

De andere drie bleven nog een lutsken tijd in de herberg, toen Jacob van der Heijden en Gijsbert van Vugt met hun karren voorbij kwamen. Van den Tillard, van Rosmalen en van den Berk reden mee naar Rosmalen.

Van den Tillard, van Rosmalen, van Vugt en van den Berk gingen bij Claas Strik te Rosmalen een pijp tabak aansteken, waarna van den Tillard, van Vugt en van Rosmalen de binnenpad naar de Rosmalense Kerk ingingen en kwamen door het bosje aan het land daar de genoemde Westerlaken ploegde, die daar op het eind stilhield met zijn ploegpaarden, hen toesprak en genoemde van Rosmalen weer ruzie kreeg met Westerlaken, zonder dat van de Tillard weet waarover het ging, of welke redenen zij tegen elkaar hebben. Westerlaken nam een riek af van een jongen die daar stond en naar van Rosmalen afliep, hem ermee sloeg, zodat de riek van de steel viel, waarna van Rosmalen Westerlaken aanvatte, beide ter aarde vielen en worstelden. van den Tillard hoorde een van hen zeggen " laat mij op" , waar ze lekaar op lieten staan, waarop Westerlaken ging zitten en tegen van Rosmalen zei "Heijn ge hebt mij gestoken ". Van den Tillard had geen mes gezien.

Daarop liep van Rosmalen naar Westerlaken, zei iets dat van den Tillard niet verstond, waarop Van Rosmalen, van den Tillard en van Vugt zijn weggegaan en op liepen. Van den Tillar liep vooruit om zijn korf op de vooruitrijdende karren te zetten, ondertussen sprekend over het voorval en van den Tillard zei tegen van Rosmalen of hij de steek van Westerlaken gegeven had?  Van Rosmalen zei dat niet te weten. Ze kwamen toen op de kruisstraat en gingen in het huijs van Emond de Leeuw, waar van Rosmalen naar zijn oom Jan Strik vroeg en daar alleen mee sprak.

Van den Tillard en van Rosmalen gingen daarop naar het Heeseind, naar het huis van de moeder van genoemde van Rosmalen, waar hij bij  inwoonde. Hij sprak enige woorden met zijn moeder, die hij niet gehoord heeft,

Tekenen: handmerk Wouter van den Tillard, RA Wierdsma, Johannes Ploegmakers, Geert van Creij, J Sanderus locosecr.

 

blz 347 dd 15 november 1781

Compareert Gijsbert van Vugt inwoner alhier, oud 16 jaar, verklaart op verzoek van het hoog officie van de stad Den Bosch

hij bevstigd en herhaald het verhaal, voegt eraan toe dat bij de worsteling tussen Westerlaken en van Rosmalen , waarbij de eerste tegen de tweede zei: " Als ik u oplaat, zult gij mij dan met vreede laten?" Van Rosmalen zei ja, Westerlaken vroeg wat hij dan zou krijgen? Drie kannen bier antwoordde van Rosmalen.

Vervolgens bevestiging van eerder verhaal. Ook van Vugt zegt niet te weten waar het allemaal over ging.

Tekenen: Gijsbert van Vugt, RA Wierdsma, Johannes Ploegmakers, Geert van Creij, J Sanderus locosecr.

 

Blz 349 dd 17 dec 1781 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van der Poel,

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 351 dd 16 jan 1782

Akte begint ineens, halverwege blad?

de welke verklaren ter instantie van Jacobus Blom, wonend te Ben Bosch dat zij goed kennen Jennemie van Vugt, sijnde de vrouw van de requirant, dat zij de moeder van haar goed gekend hebben. nl Johanna van den Boom die getrout was met Gijsbert van Vugt, enz enz zie bladzijde 410 en verder.

op het einde: deze acte is niet getekend uit redenen dat zij geen condschap meer dragen en is die geroijeert, tekenen Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz  354 dd 30 jan 1782

Alsoo Adriaan van Aalst weduwnaar van Maria Vorstenbosch is overleden, nalatende 4 minderjarige kindskinderen bij zijn dochter Cornelia van Aalst in leven huisvrouw van Leendert Driessen in egte verwekt, aangesteld tot voogd: Leendert Driessen, wonend te Den Bosch en Jan Ruijs, oom via moeder, wonend alhier.

Tekenen: Jan Ruijs, Lendert Driessen, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser

 

blz 356 dd 30 jan 1782

Leendert Driessen weduwnaar van Cornelia van Aalst, machtigd zijn zwager Jan Ruijs, voor de erfdeling van de goederen van grootvader Adriaan van Aalst, weduwnaar Maria Vorstenbosch,

Tekenen:  Leendert Driessen, Jan van Gogh, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 358 dd 30 aug 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria Gloudemans,

Tekenen: Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser

 

blz 360 dd 6 febr 1782  Erfdeling

Compareren

Jan Ruijs gehuwt met Maria van Aalst, inwoner alhier

Jan Ruijs en Leendert Driessen als voogd over de 4 minderjarige kinderen van Cornelia van Aalst, eerder gehwud met Leendert Driessen

Johan van Aalst wonend te Dreumel

Erfdeling van de goederen van hun ouders Adriaan van Aalst en Maria Vorstenbosch

1e lot: Jan Ruijs

- huis, schuur en verdere zaken, groot 1 lopens en 9 roeden, gelegen in het Vinkel, oost de gemeene straat, west de vrouwe van Nuland, zuid weduwe Jan de Weert, noord de weduwe Lammert van Rooij, in de verpondingen 0-16-0

- perceel teulland gelegen als voor genaamd het mutsen , groot 4 lopens in een meerdere perceel van 9 lopens, 20 roeden, de rest komt aan het tweede lot, oost Hr Markgraaf, west het andere deel, zuid de erve van deze boedel, noord de heijde , in verpondingen 2-2-0

- 1/2 van perceel akkerland met aangehorende houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, bij de condividenten genaamd het heijveld, zijnde de hoogste 2 stukken, groot 8 lopens en 35 roeden, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Weetering, voor t geheel in de verpondingen 3-1-0, andere helft is van derde lot

- 1/2/ van perceel akkerland met houtgewassen, alhier in het vinkel sijnde het hoogen bij de condividenten genaamd het land aan de weetering, groot in het geheel 6 lopens en 20 roeden, oost Hr Costerius, west deze boedel, zuid weetering, noord Mathijs van Kraij , in de verpondingen voor het geheel 3-7-12, wederhelft aan 2e lot

- perceel akkerland met houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, van ouds genaamd de vier stukken groot 2 lopens 13 roeden, oost de weduwe Jan van Sleeuwen, west Pieter van Venrooij, zuid de vrouwe van Nuland, noord de weduwe Willem Vorstenbosch, in de verpondingen 1-6-0

- perceel akkerland gelegen als voor in het vinkel met houtgewassen , groot 4 lopens, bij de condividenten genaamd het hopveld, oost Hr Costerius, west  en zuid gemeene straat, noord Hr Markgraaf, in de verpondingen 2-2-0

- perceel heijveld gelegen als voor in het vinkel, bekend  voor houtwas en binneweg, groot 1,5 mergen, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Wetering, in de verpondingen 0-13-0

2e lot: kinderen Leendert Driessen

- huis, schuur etc, gelegen in het vinkel, gekomen van Dirk Vorstenbosch, bij de condividenten genaamd het kleijn huijs, groot met de 2 naast gelegen percelen 6 lopens, oost de gemene straat, west en zuid deze boedel, noord Hr Markgraaf, in de verpondingen ( met de twee percelen) 2-15-12.

- perceel akkerland, in het vinkel, met aangehorende houtgewassen , groot 1 vat lands , bij de condividenten genaamd de Slekvelden, in de verpondingenbekend als de strepen in de veltjes aldaar volgend op voorschreven huis, oost en zuid weduwe Lammert van Rooij, west de Vrouwe van Nuland, Noord de weduwe Jan de Weert,

- perceel akkerland met sijn houtgewassen, gelegen als voor in Vinkel, bij de condividenten bekend als de Kluis, in de verpondingen bekend als de twee nieuwe achterste strepen , en aldaar volgend op het laatsgemelde huis, de perceel belend oost de weduwe willem Vorstenbosch, west en noord Hr Markgraaf, zuid weduwe Jan de Weert.

- perceel akkerland gelegen als voor in het Vinkel, genaamd de Kromstukken, groot 2 lopens en 3 roeden, oost en west weduwe Lammert de Rooij, zuid Adriaan van Schijndel, noord Pieter van Venrooij,

- 1/2 van een perceel akkerland gelegen als voor te Vinkel, bij de C. genaamd het land aan de Weetering, ofte de laage velden , zijnde dit de lage helft voor voorschreven perceel, groot voor het geheel 6 lopens en 20 roeden, oost deze boedel, west Vrouwe van Nuland, zuid de Weetering, noord de weduwe Lammert van Rooij , in de verpondingen voor het geheel 3-7-12 ( rest bij eerste lot)

- perceel akkerland gelegen alsvoor in het vinkel, groot 5 lopens en 20 roeden, bij de C. genoemd het Mutsen, in een meerder perceel groot in het geheel 9 lopens en 20 roeden, de andere 4 lopens in het eerste lot. oost: andere deel, west Hr Costerius, zuid deze boedel, noord de heijde, in de verpondingen 2-16-8

3e lot: Johan van Aalst

- perceel hooij of weiland onder Dreumel, groot 2 morgen en 2 hont, oost Goosen van der Sant, west Heer van Druten, zuid de gemeene straat, noord Daan Willemsen,

- perceel hooi of weiland onder Druemel van ouds genaamd de Pars, groot 4 hond, oost Allegonda van Helmont, west idem, zuid weduwe Albert van Heesch, noord de weetering

- perceel hooi of weiland onder Nuland, opt middelst Nuland, groot 8 hond, oost Hr van Hanswijk, west het gemeene land, zuid het weteringkse, noord de Nulandse Camp, in de verpondingen 1-16-8

- perceel hooiland onder Nuland, te langst overt Nuland groot 2 morgen, oost weduwe Jan Joost Hanegraaf, west Toon van Nuland, zuid Neeteringsgraaf, noord den hoefdijk, in de verpondingen 2-10-8

- perceel hooiland op het agterst Nuland groot 1/2 mergen in een perceel van een mergen, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk , in de verpondingen 0-11-10

- perceel hooiland op het agterst Nuland, groot 1/2 mergen in perceel van 1 mergen, wederhelft van het laatst genoemde perceel, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk , in de verpondingen 0-11-10

- perceel hooiland onder Rosmalen, in de hoeve, 1 morgen in een meerdere camp , oost het gemeene land, zuid de weduwe Jacobus Langens, in de verpondingen 1-1-8

- perceel hooiland onder Geffen op het Vinkel, groot 1 mergen, oost weduwe Hendrikus Vorstenbosch, west Nulandse Weerscheut , zuid het Geffens Vinkel, noord weduwe Lammert van Rooij

- perceel Teulland in het Vinkel onder Nuland, genaamd het Heijveld, groot 4 lopens en 17,5 roeden, sijnde 1/2 van een perceel groot 8 lopens en 35 roeden, wederhelft bij het eerste lot. sijnde dit de laage helft, oost en noord deze boedel, west Hr Costerius, zuid de Wetering, in de verpondingen voor het geheel 3-1-0

- perceel teulland in het vinkel alhier aldaar in den Camp, groot 1/4 deel van de 1/2 van het land in de Heijcamp, 1 lopesn 35 roeden, andere deel aan Pieter van Venrooij, oost, west en noord genoemde van Venrooij, zuid Adriaan van Schijndel, in verpondingen 0-3-6.

Tekenen: Jan Ruijs, J van Aalst, RA Wierdsma. Jan van gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

blz 375 dd 6 febr 1782  Staat en Inventaris

Bij de dood ontruijmt van Adriaan van Aalst weduwnaar Maria Vorstenbosch

4 minderjarige kinderen nemen deel als 1/4 in de nalantenschap

- huis, schuur en verdere zaken, groot 1 lopens en 9 roeden, gelegen in het Vinkel, oost de gemeene straat, west de vrouwe van Nuland, zuid weduwe Jan de Weert, noord de weduwe Lammert van Rooij

- perceel teulland gelegen als voor genaamd het mutsen , groot 9 lopens, 20 roeden, oost Hr Markgraaf, west Hr costerius, zuid de erve van deze boedel, noord de heijde

- perceel akkerland met aangehorende houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, bij de condividenten genaamd het heijveld, groot 8 lopens en 35 roeden, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Weetering,

- perceel akkerland met houtgewassen, alhier in het vinkel bij de condividenten genaamd het land aan de weetering, groot in het geheel 6 lopens en 20 roeden, oost Hr Costerius, west deze boedel, zuid weetering, noord Mathijs van Kraij .

- perceel akkerland met houtgewassen gelegen als voor in het vinkel, van ouds genaamd de vier stukken groot 2 lopens 13 roeden, oost de weduwe Jan van Sleeuwen, west Pieter van Venrooij, zuid de vrouwe van Nuland, noord de weduwe Willem Vorstenbosch

- perceel akkerland gelegen als voor in het vinkel met houtgewassen , groot 4 lopens, bij de condividenten genaamd het hopveld, oost Hr Costerius, west  en zuid gemeene straat, noord Hr Markgraaf

- perceel heijveld gelegen als voor in het vinkel, bekend  voor houtwas en binneweg, groot 1,5 mergen, oost Hr Markgraaf, west en noord deze boedel, zuid de Wetering,

- huis, schuur etc, gelegen in het vinkel, gekomen van Dirk Vorstenbosch, bij de condividenten genaamd het kleijn huijs, groot met de 2 naast gelegen percelen 6 lopens, oost de gemene straat, west en zuid deze boedel, noord Hr Markgraaf,

- perceel akkerland, in het vinkel, met aangehorende houtgewassen , groot 1 vat lands , bij de condividenten genaamd de Slekvelden, in de verpondingenbekend als de strepen in de veltjes aldaar volgend op voorschreven huis, oost en zuid weduwe Lammert van Rooij, west de Vrouwe van Nuland, Noord de weduwe Jan de Weert.

- perceel akkerland met sijn houtgewassen, gelegen als voor in Vinkel, bij de condividenten bekend als de Kluis, in de verpondingen bekend als de twee nieuwe achterste strepen , en aldaar volgend op het laatsgemelde huis, de perceel belend oost de weduwe willem Vorstenbosch, west en noord Hr Markgraaf, zuid weduwe Jan de Weert.

- perceel akkerland gelegen als voor in het Vinkel, genaamd de Kromstukken, groot 2 lopens en 3 roeden, oost en west weduwe Lammert de Rooij, zuid Adriaan van Schijndel, noord Pieter van Venrooij,

- perceel hooij of weiland onder Dreumel, groot 2 morgen en 2 hont, oost Goosen van der Sant, west Heer van Druten, zuid de gemeene straat, noord Daan Willemsen,

- perceel hooi of weiland onder Druemel van ouds genaamd de Pars, groot 4 hond, oost Allegonda van Helmont, west idem, zuid weduwe Albert van Heesch nu getrouwd met Willem Smulders, noord de weetering

- perceel hooi of weiland onder Nuland, opt middelst Nuland, groot 8 hond, oost Hr van Hanswijk, west het gemeene land, zuid het weteringkse, noord de Nulandse Camp.

- perceel hooiland onder Nuland, te langst overt Nuland groot 2 morgen, oost weduwe Jan Joost Hanegraaf, west Toon van Nuland, zuid Neeteringsgraaf, noord den hoefdijk,

- perceel hooiland op het agterst Nuland groot 1/2 mergen in een perceel van een mergen, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk.

- perceel hooiland op het agterst Nuland, groot 1/2 mergen in perceel van 1 mergen, wederhelft van het laatst genoemde perceel, oost Vrouwe van Nuland, west Hendrik van Creij, zuid middelst Nuland, noord hoefdijk.

- perceel hooiland onder Rosmalen, in de hoeve, 1 morgen in een meerdere camp , oost het gemeene land, zuid de weduwe Jacobus Langens.

- perceel hooiland onder Geffen op het Vinkel, groot 1 mergen, oost weduwe Hendrikus Vorstenbosch, west Nulandse Weerscheut , zuid het Geffens Vinkel, noord weduwe Lammert van Rooij

- perceel teulland in het vinkel alhier aldaar in den Camp, groot 1/4 deel van de 1/2 van het land in de Heijcamp, 1 lopens 35 roeden, andere deel aan Pieter van Venrooij, oost, west en noord genoemde van Venrooij, zuid Adriaan van Schijndel, in verpondingen 0-3-6.

Kleeragien:

- een blauwe lakense rok, camisool en broek

- een oude hemdrok met 10 silvere knoopen

- een bed

- een deken

- een waspers

Contante penningen:

- geen

In te manen pretensien:

- geen

Schulden:

- geen

Tekenen: RA Wierdsma, Jan Ruijs, Geert van Creij, Jan van gogh, JA Esser

 

blz 393 dd 28 feb 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren het kind van Giele Gloudemans en Johanna van Nuland met name Geertruij, is in Rosmalen gaan wonen.

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser

 

blz 395 dd 20 april 1782 Staat en Inventaris

Van de goederen van overleden Willemijn Jan Smulders in leven vrouw van Jan Toon Hanegraaf, en drie minderjarige kinderen: Martinus, Thomas en Willem. Hanegraaf gaat nu trouwen met  Maria Kobus van der Heijden

Bouw en melkgereedschappen

- een hoogkar zonder beslag

- een laagkar zonder beslag

- ploeg

- haam

- saal

- beerhaak

- 2 mestrieken

- 2 gaffels

- 2 koeijbacken

- schup

- wan

- kruijwagen

- 2 dorsvleugels

- een korn

- melkton

- melkseijg

- 2 emmers

- bijl

- hiep

- paardsbak

- een reep

- een snijback met een mes

- vlagseijsie

- een seijsiesight en haar getouw

Meubilaire goederen huissieraden en beddegoed:

- veere bed peuluw en kussen

- 2 wolle dekens

- 4 slaaplakens

- paar gordijnen

- een eijke kast

- etenskastje

- trog

- 2 tafels

- 6 stoelen

- theerek

- lampstok

- schouwkleet

- mardkorf

- voetbank

- kopere koeijketel groot ca. 5 emmers

- kopere handketel

- kopere bedpan

- 2 kopere koffijketels

- 2 eijsere kettings

- haal

- vuurschop

- tang

- vuureijser

- hangeijser

- koekpan

- 2 eijsere lampen

- hamer

- boor

- tinne trekpot

- 12 tinne lepels

- spinnewiel

Gedaan in presentie van Jaocb Hanegraaf oom via vader en Peter Janse Smulders, oom via de moeder.

Tekenen: Jan Hanegraaf, Jacob Hanegraaf, merk Peter janse smulders, matijs van Craij schepen en loco officier, Francis Ploegmakers, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 408 dd 2 mei 1782 borgbrief

Compareren Cornelia Geurt van den Akker, alhier uit wettige ouders geboren, gaat trouwen te Rosmalen met Jan van der Horst en daarna wonen in Den Bosch,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Craij, JA Esser.

 

blz 410 dd  13 juni 1782

Compareert

Lambert de Bie, oud ca. 71 jaar, wonend te Heesch

Paulus van Vugt, oud 67 jaar, wonend te Geffen

Dirk van Vugt, oud 50 jaar wonend alhier

Willem Jan van den Dungen, 30 jaar wonend alhier,

Hendriena van den Dungen, 34 jaar wonend alhier

die verklaren op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch

- de eerste drie verklaren goed te kennen Jennemie of Johanna Maria van Vugt, zijnde de vrouw van de requirant, en goed haar moeder gekend hebben:  genaamd Johanna van den Boom, getrouwd geweest met Gijsbert van Vugt, getrouwd hebbende en overleden alhier,

dat zij ook van zeer wel nabij gekend hebben de vader van Johanna van den Boom, met name Antony of Teunis Peter van den Boom, wiens vrouw genoemd was Lijske, mede gewoond hebbende en overleden alhier,

dat genoemde Antony een broer had genaamd Lambert Peeters,

ze kregen de naam van den Boom, omdat ze bij de Schutsboom woonden,

dat Lambert Peters getrouwd was met Willemijn, mede gewoond en overleden alhier, dat uit dat huwelijk is geboren Jan Lambert Peters ofwel Jan Lambers van den Dungen, welke bijnaam hij ontfangen heeft, omdat hij zeer jong ouderloos was en grootgebracht werd door zijn oom Hendrik van den Dungen, die getrout was met Anneke Vos, beide mede gewoond en overleden alhier, en dat uit dat huwelijk is voortgesproten een dochter genaamd Petronella die trouwde met Adriaan Jan Weijgergans beide mede gewoond en overleden alhier, Ui t dast huwelijk een dochter Annemie Weijgergans nog in leven en wonend alhier,

de 4e en 5e ondersteunen deze verklaring, ze kennen de genoemden niet, maar hebben wel van  hen gehoord.

 

De eerste verklaart een zusterszoon te zijn van Antony en Lambert van den Boom, enz ens, zie eerdere precies gelijkluidende akte eerder in dit protocol

Tekenen: handmerk Lambert de Bie, Paulus van Vugt, Dirk van Vugt, Willem Jan Lammers, merk Hendrien Jan Lammers, Jan van Gogh, loco officier, J Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 415 dd 10 juni 1782

Compareert Schalk van de Ven, oud ca 71 jaar, oud burgemeester, wonend alhier, die op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch  verklaart dat hij goed gekend heeft Lijkse weduwe Antony van den Boom, heeft daar als knegt bij gewoond, en bij dat huis goed gekend heeft Jan van den Dungen , en gras met hem gemaaid heeft, die tegen Lijske zei Leijs Moeije.

Hij kende ook goed lijskes dochter Johanna van den Boom, die kort erop er uit getrokken is, en als meijd is gaan dienen, later trouwde ze met Gijsbert van Vugt.

Compareert Lambert van Boxtel, oud schepen, ruijm 80 jaar,

Hendrik van Bakel, oud president schepen, 65 jaar

verklaren beide goed Antony van den Boom gekent hebben, hem thuis hebben bezocht, hij is borgemeester alhier geweest, gelijk met de vader van Lambert van Boxtel, enz enz, ondersteunen het eerder al beschreven verhaal.

Tekenen: Schalk van der Ven, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, loco offcier, Matijs van Craij, J Sanderus

 

blz 419 dd  19 juni 1782 testament

Compareert Hendrik de Bruijn en  Willemijn Driesse de Laat  egtelieden, wonend alhier, de eerste ziek te bedde, alles aan langstelevende,

Tekenen: Merk Hendrik de Bruijn, merk Willemijn Driesse de Laat, Matijs van Craij, Joost van Gessel, Jan van Gogh, president loco secr.

 

blz 423 dd 22 juni 1782 borgbrief

Compareert Kreen van Houtum die gaat trouwen te Rosmalen met Tijs van Mensel, en gaat daar wonen,  alhier uit wettige ouders geboren.

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, secr. Esser?

 

blz 424 dd 22 juni 1782 Staat en Inventaris

Van de goederen van Agnees van Grinsven aan haar man Hendrik Hanegraaf, met haar dood ontruijmt, door Paulus van Grinsven, broer en naaste bloedverwant

Goud en zilver werk

- een goud kruis

- een gouden sloth

- een gouden knop

- een gouden ring

- een gouden oirringske

- een silver LoddeLaraindooske

- een silvere vingerhoet

- een paar silvere schoengespen

Kleeragien en linnen:

- swarte japon

- een Swart jak en rok

- groen stoffe jak

- een bruijn stoffe jak

- een bruijn sersi en jak en rok

- een bruijne stoffe rok

- een gestikte rok

- een flemme rok

- een Swart bonte rok

- een roije baaije rok

- een dito tirrentaine

- een bruijn damast stikkelijf en borst

- een dito blauw stikkelijf

- 6 neeteldoeken neusdoeken

- een feijne halsdoek

- 6 mutse met kante en een met een reepke

- 6 fijne trekmuts met kante

- 15 groffe dito

- 5 nusten

- een paar handmouwen

- 6 ondermutse

- een paar gebreide handschoenen

- een rooijse bonte Catoene voorschoot

- een bruijne friese voorschoot

- een dito blauwe

- een Swart bonte catoene dito

- 5 blauwe 1,5 baanse flesse dito

- 2 grauwe dito

- 9 hemden

- een schouwermantel

- 2 pelle tafellakens

- 2 servetten

- 4 kusse sloopen

- een paar kousen

- een paar schoenen

- een paar klompen

- 9 slaaplakens

- 2 falien

Beddegoed

- een veere bed

- een dito

- 2 dito kussens

- een dito peuleuw

- twee gordijnen en rabat

Koper, tin, eijser en houtwerk

- 5 tinne schootels

- een dito aschet

- 24 dito borden

- 5 dito kommetjes

- een dito pint

- een dito halfpintje

- een dito drostaart pot

- een dito peperbus

- een rek met 12 lepels dito

- een dito met 7 lepels

- 2 kopere melkkannen

- een dito koeketel

- een dito bedpan

- 2 dito blackers

- een dito vuur Komfoir

- een dito kandelaar

- een eijsere ketel

- een dito blaaspijp

- een dito vuurschop

- een dito ketting

- een lantaarn

- een wekker

- een rek met 12 kopkens en negen schoteltjes

- een eijke kist

- een dito eijken

- een dito grijnen

- 2 kasjes

- een korn

- een rek

- 2 tafels

- 5 bruijne stoelen

- een voetbankje

- spiegel

- spinnewiel

- een stulphoed

- een snaphaan

Vaste Goederen:

- 1/2 in 7,5 hont hooi of weiland alhier op het groot hoog, oost Vrouwe van Nuland, west Jan van Gogh, zuid de straat, noord de Neeteringhsgraaf

- 1/2 in een perceel hooi of weiland op het agterst Nuland, groot 1/2 mergen, oost Hendrik Haannegraaf, west Christiaan Bouwmans, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefgraaf

- 1/2 in perceel hooi of weiland groot 3 hond, op het agterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west weduwe Willem Vorstenbosch, zuid het middelst Nuland, noord den hoefdijk

- 1/2 in perceel hooi of weiland gelegen als voor groot 4 hont, oost weduwe Welle van de Ven, west Ariaan Hanegraaf, zuid het middelst Nuland, noord hoefdijk

- 1/2 in 8 hont en enige roeden, teulland gelegen alhier genaamd den pastenhof ? , oost Willem van Gerwe, west Paulus van Grinsven, zuid de Rijt en noord de straat

- 1/2 in de 1/2 in van 1 lopens en enige roeden teulland, gelegen onder Geffen oost den Armen aldaar, west eijmert van Uden, zuid Johannes van Creij, noord gemeene straat

- 1/2 in 2 mergen hooi of weiland, gelegen in de Rosmalense Hoeve, oost rijne Kooij, west W van de Wetering, zuid de weduwe Ploegmakers, noord weduwe Jan Hanegraaf

Hendrik Hanegraaf,

Tekenen: RA Wioerdsma drossaard, Jan van Gogh, schepen, JA Esser.

 

blz 442 dd 22 juni 1782

Compareert Aartje van den Brand , weduwe Peter van Heumen, wonend te Lith, machtigd RA Wierdsma om de volgende goederen publiek te verhuren of verpachten of verkopen

- huis hof en land aan het Marktvelt

- 6 morgen in de Rosmalense Hoeve

- 1,5 mergen in de Brandt aan de Kemp gelegen te Osch

- 2,5 hond mede aldaar gelegen

Tekenen: handmerk aartje van den Brand, J Sanderus, Jan van Gogh, Ja Esser

 

blz 444 dd 22 juni 1782

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard van Nuland, dat gecompareert is Mathijs van Creij en Joost van Gestel, mede schepenen, die verklaarden op 23 aug 1781 op verzoek van Wierdsma hebben vervoegt om de hoeve te visiteeren van Geurt van den Akker, en in een bedsteede aldaar 12 koopere strikken bevonden hebben, waar meede haase en konijnen gevangen kunnen worden,

Tekenen: Mathijs van Creij en Joost van Gestel, J Sanderus, Jan van Gogh, Dirk van de Wetering,  JA Esser

 

blz 445 dd 4 juli 1782

Schepenen verklaren op verzoek van Jacobus Blom, inwoner en borger Den Bosch, dat de publieke veiling en verkoping van vaste goederen, hier in de namiddag geschieden tussen 3 en 5 uur, en dat 14 dagen daarna tijd en uur voort hoogsel daarna van uijtgaan

- van huis  en erve, staande en gelegen alhioer nabij de Roomse Kerk, door de voogden van AnneMie Weijgergans op 30 aug 1780 verkocht en bij Jacobus Ackermans gekocht werd, het hoogsel is uitgegaan 14 dagen daarna op 13 sept 1780, en wel snamiddags of tegen de avond, tussen 4 en 5 uren.

Tekent: Jan van Gogh, Josot van Gestel, JA Esser.

 

blz 446 dd 28 febr 1781 (!)

Schepenen verklaren op verzoek van Jacobus Ackermans , aan en in een huijs gestaan alhier bij de smit Dirk van Vugt, bij nadere examinatie bevonden dat de stal te laag van de grond was uitgevaare en dat er drie opleggers op het getimmerten  moesten gelegd worden en op het dak verscheijde gaate te repareren enb verdekken minstens 800 .. dakstro , voorts twee appelboomen die omgewaijt sijn moeten geruijmd worden,

Tekenen: RA Wierdsma, J Sanderus, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

EINDE

RA Nuland 58 Allerhande acten  1775 - 1777

 

blz 1 dd 28 december 1775 Erfdeling

compareert

Geurt van der Ven, Jan van de Ven, beide wonend alhier

Adriaan Driesse Malland, gehuwd met Maria van de Ven wonend in het land van Heusden

Erfdeling van de goederen van vader Peeter van de Ven

1e lot: Adrianus Malland ( huis en land nu nog in gebruik aan Geurt van de Ven)

- huis en aangelegen land groot 1 lopens en 33 roeden, staande alhier in den helsenhoek, oost Gerardus van Weert, west gemeene straat, zuid de graafse baan, noord de weduwe Govers.

- stuk teulland genaamd de hoge hoef , groot 6 lopens en 25 roeden, oost weduwe van Gemonde, west  weduwe Govers, zuid de lage hoef en noord de kinderen Geert van Uden,

- 47 roeden aldaar

- perceel teulland gelegen alhier neven de voetpad , groot 1 lopens en 6 roeden, oost de hoge hoef, west Francis Ploegmakers, zuid en noord de weduwe Govers

- perceel teulland gelegen alhier genaamd den Hoek, groot 2 lopens en 13 roeden, oost de Lage Hoef,  west de weduwe Govers, zuid Gerardus van Weert en Noord de weduwe Govers

Belast met 2 zakken en 6 vat rogge aaan het Groot Gasthuijs in een meerdere pacht met de weduwe van Gemonde. Item 5 en 1/3 vat aan het groot gasthuijs in een meerdere pacht met de Weduwe Govers en Wijnand Cronen

Huis en land nu nog in gebruik aan Geurt van de Ven, die er pacht voor betaald en de lasten draagt.

2e lot: Geurt van de Ven

- perceel hooiland, in de gemeene hoeve, groot 1 mergen, oost het sevenvirdeel, west ….., zuid hoefdijk, noord den Agterdijck.

- perceel hooiland gelegen en belend als voor, 1,5 mergen

3e lot: Jan van der Ven

- perceel teulland groot 6 lopens en 25 roeden gelegen alhier, belent oost de weduwe van Gemonde, west wijnand croonen, zuid de graafse baan, noord de Hoge hoef

Belast met 3 vat rog aan de armen van Nuland, een vat rog in meerdere pacht aan slands comptoir

en 3 gulden aan het Geefhuis te Den Bosch

Land in gebruik door Geurt van de Ven tot oogst aan de stoppelen in 1776

Tekenen: Geurt van de Ven, Adriaan Driessen Mallant, Jan van de Ven, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 7 dd 10 jan 1776 staat en inventaris

Na de dood van Maria Roelof van Grinsven gemaakt door Dirk van Doorn, weduwnaar van genoemde van Grinsven, vader van drie kinderen, gaat hertrouwen,

Vaste goederen

- drie stukken land in Heesch genaamd onder Vinckel, groot 1 sak lands, oost Huijbert van Soggel, andere zijde Jan van der Putten, ene eind Antony van Stiphout en Hendrik van den Akker

Roerende goederen:

- hoogkar

- laagkar

- ploeg en eegt

- paardsgetuijg

- kast

- kist

- trogh

- karn

- tob met seijg en toebehoorten

- koeijketel

- 3 kopere keteltjes

- vuurpan

- koffijketel

- mostert pot

- sigt

- seijssie

- 2 wateremmers

- 2 bedde met haar toebehoorten

- een greel, tang en eijserhaak

- lantaarn

- tafel

- 4 stoelen

- paardsbak

- tinne soutvat

- 8 tinne lepels

- schop

- riek

- 2 wielen met haar toebehoorte

- paardsreep

Erfhafelijke goederen getaxeert op 40 gulden die de vader bij meerderjarigheid zal uitkeren aan zijn kinderen.

Aanwezig ook: Hendrik van Doorn, grootvader via de vader van de kinderen, Hendrik van Grinsven, oom via de moeder.

Tekenen: Merk Dirk van Doorn, merk Hendrik van doorn, Hendrik van Grinsven, Klaas Swanenberg loco officier, Gerardus van Weert, Baltus Langes, JA Esser.

 

blz 12 dd 10 januari 1776

Compareert Adriaan Driessen Malland wonend te Herp bij Heusden, aan de ene kant

aan de andere kant Peter van Uden wonend alhier, hebben contract van koop aangegaan: huis en land gelegen alhier

Tekenen: Adriaan Driesse Mallant, Peter van Uden, Klaas Swanenberg loco officier, Baltus Langes, JA Esser.

 

blz 14 dd 10 januari 1776 staat en inventaris

van de goederen achtergelaten door Anneke Jansen van de Velde, door Paulus van Grinsven en Paulus van Tiel, als momboiren over de minderjarige kinderen van Anneke Jansen van de Velden.

- huis en aangelag 7 lopens en 27 roeden, behoort aan de voorkinderen

Roerende goederen en contanten:

- Twee melkbeesten voor 2/3 aan de voorkinderen

- ploeg

- vlasreep

- partij hooi

- partij aardappelen

- koeijketel

- handketel

- wateremmer

- kopere kan

- seijgschotel

- koffijpot

- moespot

- eijsere ketel

- twee halen

- rooster

- schop en tang

- vuureijser

- 3 tinnen schotelen

- 2 kopere schalen

- tinne pot en zoutvat

- mortert pot

- strijkijser

- 2 kasten

- tinnen waterfles

- een karn met toebehoorten

- 2 tafelen

- koekpan

- een half varken

- twee lampere

- een seijsie en haargetouw

- drie haele

Tekenen: Paulus van Grinsven, Paulus van Tiel, Baltes Langes, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, Ja Esser.

 

blz 19 dd  10 januari  1776 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsbert Cobus van der Heijden, gaat in ondertrouw,

Tekenen: Baltes Langes, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, Ja Esser.

 

blz 21 dd 12 februari 1776 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Rooij, tans huisvrouw van Johannes van der Biesen, gaat wonen te Berlicum.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 23 dd   legaten  Niet gepasseerd

Compareren Peeter Coenraede en Anneke Dirk Crijnen van Houtem, egtelieden wonend alhier

beloven aan zoon Hendrik Coenrade en dochter Dieris Coenraede: twee paarden of zoveel er nog is na hun overlijden, verder twee melkbeesten die ze uit mogen kiezen voor de deling, verder: hoogkar, ploeg en eegd met sijn toebehoorten, een kopere melkkan, kist en een kast, twee bedde met haar toebehoorten en twee paar slaaplakens, een spinnewiel en een kopere koeijketel,

Verder legateren zijn aan dochter Maria Coenraade getrout met Baudewijn van Tuijl, een melkbeest uit te kiezen als de vorige uitgekozen zijn… akte stop

 

blz 25 dd 14 februari 1776

Compareren Peeter Coenraede en Anneke Dirk Crijnen van Houtem, egtelieden wonend alhier

dragen over aan zoon Hendrik en dochter Dieris alle gereede en erfhafelijke goederen , behalve de bouwgereedschappen als kar, ploeg, eegd en de meubilaire goederen, en in plaats van kooppenningen moeten de kinderen afzien van huur of boodeloon, vanwege de ziekte en hoge ouderdom van de comparanten, waardoor ze de huishouding niet meer kunnen voeren, en meerendeels bedlegerig zijn, en moeten de comparanten hun leven land onderhouden,

Tekenen: Peeter coenraet, merk anneke dirk crijnen van Houtem, merk Heijn Coenraede, merk Dieris Coenraede .

Tekenen: RA wierdsma, H. van Kraij, loco secr.  Jan van Gogh.

 

blz 28 dd 14 februari 1776

compareert Johannes Boerdonk die verklaart ter instantie van RA Wierdsma, drossaard alhier, dat hin op zondag 4 (?) februari 1776 in de namiddag is geweest in het huijs en herberg van Dirk Tukke wonend op de Kruijsstraat onder Rosmalen, alwaar drie ? in het huijs van genoemde Tukke is ingekomen Johannes en Willem Verhoeven beide inwoner alhier, en na enige uren woordewisseling kregen met Dirk Manders en de attestant om ruzie te voorkomen wegging, maar werd gevolgd door beiden Verhoeven en bij het huijs van Dirk Claas Zegers en samen gingen naar het huijs van Piet van den Boom, wonend onder Rosmalen in de Duijnen, toen Willem Verhoeven tegen Boerdonk zei "alsoo goddome hier moet er aan" zonder van tevoren enig e ruzie met hem te hebben gehad. Waarna beide Verhoeven tegen hem het mes trokken en Boerdonk, om ongelukken te voorkomen, is gaan lopen, en onder het lopen is komen struijkelen, warna hij door de beide Verhoeven verschillende sneden door de kleren kreeg, alsmede een snede aan zijn biul toebracht, en tijdens het liggen enkele zware stampen en schuppen op het lichaam toebrachten, zodat hij dacht dat zijn ribben gebroken waren, waarvan hij nu nog laboureerende is, en hebben hem met de haeren omhoog getrokken, en verder lopende naar zijn huis bnog verschillende slagen tegen zijn hoofd toegebracht, en willem Verhoeven tegen hem zei: "Zoo zij een woord van het geval spreekt, dan zult ghij er nog eens aan moeten", en hem anders geen leed meer zouden doen.

Willem Verhoeven zei nog tegen hem toen hij op de rond lag "ghij zult ons nou niet zoo ontlopen, als ghij de ander keer gedaan hebt en lopend naar zijn huijs verschillende keren tegen hem zei"Gij  hebt de andere reis niet geweeten wie u geslagen heeft maar dat heb ik gedaan

Compareert ook Hendrik van Rooij inwoner alhier verklaren dat zij zijn geweest in de maand november 1775 ten huijse van Lourens van Mil wonend onder Rosmalen, en vandaar vertrokken sijnde om naar zijn huijs te gaan toen ook Gerardus van Weert uijt het huijs ging, inwoner alhier , gaande door de binnenpad langs de heg teijnde Hille land alwaar uijt deselfe heg enige personen zijn  gesprongen , waarbij genoemde Hendrik van Rooij te hebben gezien 3 personen , zonder een van hen te kennen.

Tekenen  Johannes Boerdonk, merk Hendrik van Rooij, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, Jan van Gogh, loco secr.,

 

blz 32 dd 13 april 1776 Testament

Compareren Nol van der Vleut en Johanna Toni van Nuland inwoners van Nuland, egtelieden en de laatste ziek te bed, alles naar de langstlevende.

Tekenen: merk Nol van der Vleut, merk Johanna van Nuland, RA wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

Blz 36 dd 24 april 1776 Erfdeling 

Compareert

Jan van gogh, regerend schepen

Maria corstiaens van gogh, weduwe Peeter van de Ven

Erfdeling Jenneke corstiaen van Gogh, overleden te turnhout ; 2 loten

1e lot: Jan van Gogh.

Onder Nuland

-       perceel teulland, oost, west en zuid de gemene straat, noord het bosstraatje , groot 4 lopens en 3 roeden

-       ¼ deel in de hof aan de wolfsdijk gelegen als voor, in het geheel groot 7 lopens en 49 roeden, oost de weduwe Peeter van de Ven, west de weduwe Geert van gogh, zuid de kinderen eijmert van Kreij, noord de gemeene straat

-       Perceel hooiland gelegen als voor in de gemeene hoeve, groot 1 mergen, oost anthony Govers, west Jan van Gog, zuid den Hoefdijck, noord de agterdijck

Onder Heesch:

-       perceel teulland, geroot 1,5 vaatsel

-       perceel hooiland, groot 4 Berkstukken, met een gesmet (?) gelegen als voor in de Bleken

-       perceel weiland gelegen als voor in de Schoten, groot 3 strepen , ene eind de Heij, andere eind de Heuvels.

Onder Eerwaarden:

-       perceel land op de Bergen, groot 2 hont,

Belast met rente van 15 stuijvers aan het Geestelijk comptoir van Rentmeester Tengnagel,

2e lot: Maria corstiaen van Gogh

Onder Nuland:

-       perceel teulland, 4 lopens en 5,5 roeden, oost Jacob Bogers, west Lambert van bocxtel, zuid de gemeene straat, noord het boschstraatje

Onder Geffen:

-       perceel hooiland, groot 1 mergen, ene zijde Johannes Joost van den Eng, ene eind de vaartegraaf, andere eind de Weijvree

Onder Heesch:

-       perceel teulland, 2 vaatsel, achter Dirk Jansen Hekken, ene zijde Joost Timmermans, ene eind de steeg

-       perceel teulland,, 2 vaatsel en 27 roeden, gelegen als voor, beide zijde Jan Waterlaat, ene eind de kerkweg, andere eind de Buijten pas

-       perceel teulland, 41 roeden, gelegen als voor, ene zijde Jan Vos, andere zijde antony Verstegen, ene eind Antony van Gerwen, andere eind de Buijten pas

-       perceel teulland , 3 vaatsel en 17 roeden, gelegen als voor, ene zijde de weduwe Roelof van Nistelrode, andere zijde christiaan godschalx, ene eind Peter van …., andere eind de weg

-       perceel teulland, 1 vaatsel en 14 roeden, gelegen als voor, op de Rul,

Onder Littoijen:

-       mergen land in hijnen hof , bovennaast Jan Vos, benedennaast den sloot, strekkende van de polderdijk tot op de Hooftdijk

Tekenen: Maria van der Ven, Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, klaas Swanenbergm Ja Esser

 

Blz 44 dd 24 april 1776

Compareert Hendrien Brok, huisvrouw van Jan Hermens, die ca. 60 jaar wonende te Osch, verklaart

Op verzoek van RA wierdsma, dat zij 36 a 37 jaar geleden op aansoek van Gerardus van Weert tans wonend alhier verscheijde malen met hem, vleselijk te hebben geconverseert, zodanig dat zij daardoor door hem beswangert is geworden, terwijl van Weert op het punt stond te trouwen, en Hendrien genoodzaakt was dat huwelijk tegen te spreken, en zijn huwelijksafkondiging te stuijten.
Waarna van Weert voor de regering van Nuland verklaarde nooit vleselijk geconverseert te hebben met Hendrien. Daarna kreeg van Weert de zgn kinderpokjens en daardoor doodelijk ziek is geworden, zodanig dat hij pastoor Pennings bij zich liet roepen en vertelde de eerdere eed valselijk te hebben gesworen, en verklaarde vader van het gebaarde kind te zijn, en vroeg de pastoor bij Hendrien om vergeving te vragen, dat hij het kind soude kleeden en verders een present van een paar silvere gespen zoude geven als zij die valse eed wilde vergeven.

Hendrien had het er moeilijk mee, maar op aandrang van de pastoor  die zei “ hij sal er niet van opkomen, wat kan het uw dan helpen, en er dan geen saligheijt voor hem was. Daarop vergaf Hendrien hem.

Tekenen: Hendrien Brock, Jan van gogh, loco officier, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

 

Blz 47 dd 24 april 1776

Compareert Anna Magrieta Kooijmans, oud 33 a 34 jaar, geboren te Altena bij Hamburg int Keizerrijck, heeft zich gedurende een jaar alhier en in Rosmalen opgehouden, en in 1765 met Frederik Bode tot Rensburg is getrout en staande het huwelijk met haar heeft dienstgenomen als soldaat onder een regiment Keizerlijke Troepen in de Compagnie van de Majoor Pasou en in 1771 is komen te overlijden, waarna Anna Magrieta naar Den Bosch is gegaan en zich daar enige jaren heeft opgehouden om het brood voor haar en haar twee kinderen,  uit het genoemde huwelijk, bij de goede lieden te vragen, zoals zij zich als voorgemeld, zich binnen dese plaats en Rosmalen heeft opgehouden, dat seekere Gerardus van Weert, kledermaker van sijn ambacht, ten huijse van Piet van den Boom, alwaar zij haar opgang en intrek had en haar verscheijdene malen versocht met haar vleselijk te willen converseren, dat sij sulks aan hem altoos heeft geweigerd, dog dat Gerardus van Weert sij gekomen van aanhoudentheijd aan het huijsje van genoemde Piet van den Boom, en dat hij aldaar enige jenever met stroop had doen halen, en daarvan de gemeldde van den Boom en diens huijsvrouw zowel van had gegeven, om te drinken, dat zij als beschonken daar van wierden, en nadien jenever gedronken te hebben, vroeg gij aan Piet van den Boom om nog meer jenever te halen en aan zijn vrouw om ondertussen salade te halen, om alsoo tot sijn belang te komen, en het huijs alleen te hebben, dat hij in de tussentijd dat hij Anna Magrieta soo verre had weten te deduceeren, om met hem na de schuur van Van den Boom te gaan en zich heeft laten overhalen en door hem heeft laten beswangeren, in welke staat zij zich stand zegt te bevinden, en niemand anders als vader van haar dragend kind te kennen, en buijten haar man, nooit of te nimmer met iemand van doen heeft gehad, te weeten geen de minste vleselijke conversatie. Zweert de Eed

Tekent merkteken Anna magriet Kooijmans, Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.  

 

Blz 51 dd 8 mei 1776 Staat en Inventaris:

Van de goederen van Jan van Vinkel, na zijn dood, door Johannes van Grinsven en sterk voor Dirk van Geenen

Vaste goederen onder Geffen:

- den Hoff aan den Berg

- campke aan de leijweg

- 2 stukken in de Geirkens

- 2 mergen op de Bekkehoeve

- ½ mergen in het littoijens broek

- Weltenhof

Meubilaire goederen:

- 3 kasten

- een kleine kast

- 4 kleine kisjes

- een dito

- 2 bedde

- 2 peuleuwen

- 2 kussens

- een bedde tiek

- een deken

- een paar bedgordijnen

- een kistje

- een saije falie  ( zijden)

- 4 slaaplakens

- 4 of 5 hemden

- kopere koeijketel

- een dito hand ketel

- 2 dito kleijne

- eijsere ketel

- eijsere potje

- twee dito halen

- een schop en tang

- kopere kan

- kopere schuijmspaan

- lepelbord met 6 tinne lepels

- 3 tafels

- 3 stoelen

- een tafel voet

- 2 seven

- eijsere lamp

- 3 braken

- een paar bedgordijnen

- 2 siepe?

- een rok

- een broek

- een paar klompen

- een paar sokken

- een paar kousen

- een oud lidikant

- koffijpot

- een kleijne koffijpot

- turfschup

- kastje

- sak

- baktrog

- deegspaan

Tekenen: merk Johannes van Grinsven, Adriaan Hanegraaf, Jan van gogh, JA Esser.

 

Blz 59 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Aart Driessen van Grinsven, wegens een schuld van 1-11-0 van de verpondingen van 1772 en 1774.

Tekenen: J. Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 60 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van weduwe Jan rutten van Erp, wegens een schuld van 1-17-11 van de verpondingen

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 61 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jan van Strijp, wegens een schuld van 2-15-2 van de verpondingen

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 62 dd 3 juni 1776

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Johan van Nistelrooij, wegens een schuld van 2-8-10 van de verpondingen

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

Blz 63 dd 5 juni 1776

Compareert

Leena Mils, weduwe Jacob Vos,

Mie Hendriks van der horst, huisvrouw van dirk van Beekveld

Ammerens Weijgergans, huisvrouw Laurens van Uden,

Allen inwoners alhier, van goede naam, die verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat Magriet Cooijmans, op 4 juni in barensnood sijnde, waar te zijn dat Gerardus van Weert de vader is van het kind, al eerdere verklaring op 24 april j.l.

Tekenen: merkteken Lena Mils, merk Ammerens Weijgergans, merk Mie Hendriks van der Horst,

H. van Kreij, Adriaan Hanegraaf, president, Klaas Swanenberg, loco secr.

 

Blz 64 dd 8 juni 1776

Compareert Claudius Samion, meester chirurgijn wonend te Berlicum, die op verzoek van President Adriaan Hanegraaf, dat hij op verzoek naar het huis van Nol van der Vleut is gegaan waar het lijk van Nol lag, bevindende een dwarse snee aan den hals, die drie maal aangelegd scheen te zijn, en een steek door de strot, waardoor de tak van de Vena Cava en van Arteria Horta geraakt was, en een aangelegde steek op de borst, die niet doorgegaan is. De halswond is de oorzaak van het overlijden

Tekenen: C. Samion,  Adriaan Hanegraaf, Peter van Boxtel, jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz 66 dd 8 juni 1776

Schepenen verklaren dat zij naar het huijs van Nol van der Vleut gegaan zijn op verzoek van Adriaan Hanegraaf, president, bij afwezigheid van de drossaard Wierdsma, en hebben daar met rood lack versegelt en cachet erin geprent

-       een grote kast

-       een kist

-       een kist

Verder na de visitatie van Claudius Samion in aanwezigheid van de schepenen

Buiten de versegeling gebleven:

enige stoelen, bed, tafel, enige meubilaire goederen.

Als bewaarders zijn aangesteld: Jacobus van der Heijden, Geert van Boxel, en de meid die daar in huijs was, die op het vee moeten passen en het huishouden zoals ze gewend was te doen.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peter van Boxtel, jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 68 dd 12 juni 1776

Compareren Peter Quack, Geurt Crijnen en Boudewijn van Tuyl, inwoners van Nuland, van competente ouderdom en van goede naam, die verklaren op verzoek van drossaard RA Wierdsma, dat zij goed hebben gekend Nol van der Vleut, gewesene arbeider van de Heer deser HH, en samen met de deponente arbeider voor de Heer deser HH, verklaren met hem daar dagelijks te hebben gewerkt en ommegang gehad, dat Nol van der Vleut een man was van onbesproken gedrag, bedaart van humeur, dat zij op zaterdag 8 juni in de voormiddag met hem nog op de Elsbosch hebben gewerkt.

De tweede verklaart dat hij nog aan Nol heeft gevraagd: "wat scheelt eraan, maalde ook ergens over?", waarop Nol niets antwoordde en zei "ik wou dat ik een drupke had", waarop zij samen een jenever uit een fles dronken, dat ze vervolgens naar zijn huijs zij gegaan,

De eerste verklaart op vrijdag tevoren met Nol in  de oude bogert  koolplanten heeft gezet, dat hij gedurig in de rij planten oversloeg te leggen, seggende "wat is het dog dat ik gedurig er oversla?", waarop de deponent zei: "dat is dat je niet wel en ziet, kom je ziet er uijt of je dood bent, je kunt met geen doode huijshouden" erop doelende dat Nol zijn vrouw enige weken tevoren was komen te overlijden, en "hij die dood niet zo moest aantrekken", waarop Nol zei" ik kan het maar niet vergeten". Ze zijn zaterdagsnamiddag toen de klok van de Elsbosch geslagen had gegaan naar het huijs van Nol van der Vleut, die hen gevraagd had te komen als de klok geluid had, zouden ze hem oproepen, want hij wilde wat tussen de hooftijd wilde gaan leggen (?). Daar aangekomen riepen ze hem verschillende keren, waarop de derde deponent op de leer ging kijken op de Schilft dat er hoog op de stal op was en keek of hij sliep of iets mankeerde, na enkele sporten zag hij bloed liggen en riep naar de anderen "ik geloof dat Nol dood ligt", de tweede klom ook naar boven en zag Nol daar liggen op zijn buijk  en zei "ik ga iemand roepen die assuranter is als ick" en toen Peter Quack geroepen heeft, de eerste deponent, die op de leer geklommen het lijk van Nol op het hooij zag liggen, terwijl de omstanders tegen hem zeijden "wat hebt gij erbij te doen , gaat eraf". Quack kwam er af en naar boven ging Cobus van der Heijden, swager van de overledene, die zei "ick wil hem zien en visiteren" , naar boven klom en constateerde "Het is er dood", bedoelende "dat hij Nol een lijk was".

Tekenen: Peter Quack, merk Geurt Crijnen, merk Boudewijn van Tuijl, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 72 dd 12 juni 1776

Compareert Anna Maria van Berchem, weduwe Johannes Janse Smits, van goede naam, verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat zij zaterdags na de begrafenis van de overleden huijsvrouw van Nol van der Vleut als dienstmeid bij deselve is komen wonen, ca 5 weken geleden, en Van der Vleut leerde kennen als een braaf, eerlijk inwoonder, goedaardig van luimen, hebbende geen onbescheijden woord van van der Vleut gehad in die tijd, dat Nol als een arbeider van de Heer van Nuland, aldaar dagelijks werkte en laatst nog zaterdag den agste van dese maand, voormiddags tuiskomende, vroeg of het eten klaar was, en dat sijnde, smiddags nog enkele aardappelen gegeten hebbende, en zij tegen Nol zei "gaat wat leggen", zoals hij gewoon was, waarna Anna maroa naar de vlas ging om te wieden. Teruggekomen riep ze hem op, maar ze scheen hem niet wakker te kunnen krijgen, en hem boven gekomen op het hooij boven de schilft zag liggen, hem schudde om te zien of hij levend of dood was, en toen vol verbazing zag dat Nol zeer sterk in het bloet lag en onder de keel geblessert was.

Tekent: Anna Maria van Bergen, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 74 dd 8 juni 1776

Schepenen verklaren dat Nol van der Vleut op zaterdag de 8 deser maand gewond was en daaraan overleden is , en naar het huijs zijn gegaan en Nol vonden op het hooij boven de stal, hij was onder de keel gesneden of gestoken, waarbij een hoed voor hem lag en een bebloed mes 13 voet agter hem, waarna Chirurgijn Samion werd ontboden en het lijk doen visiteren. De schepenen verklaren hem altijd als een goed mens te hebben gekend en naar het hen voorkwam "enig verdriet of maal in het hoofd had".

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 76 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jan Peter Dirks, wegens een schuld van 9-11-8, wegens de verpondingen van 1774,

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 77 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Marselis Quack, wegens een schuld van 3-6-1 van de verpondingen van 1773.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 77 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jan Lambert Peters  wegens een schuld van 2-17-8 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 79 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Augustinus van der Aa wegens een schuld van 10-19-8 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 80 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Gijsbert Klaas Dame wegens een schuld van 9-10-5 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 81 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Dieris van Dinter weduwe Dirk van Mil wegens een schuld van 6-1-10 van de verpondingen van 1774.

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 82 dd 14 juni 1776

compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door Johannes Marsman, verpondingen beurder alhier volgens acte 25 mei j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van het kind van Marten Boerdonk  wegens een schuld van 1-7-0 van de verpondingen, bede

Tekenen: J Ackermans, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 83 dd 14 juni 1776

Alsoo Hendrik Pennings man van Maria van der Vleut, wonend te Rosmalen, vraagt om ontzegeling van de goederen van wijlen Nol van der Vleut, versegeld op de 8e deser maand door de schepenen, ontzegeling op 15 juni

Tekenen:RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz  84 dd 15 juni 1776

Hendrik Pennings man van Maria van der Vleut, wonend te Rosmalen

Gijsbert van der Heijde neef van Johanna van Nuland

machtigen JA Esser om publiek te verkopen twee percelen teulland te Nuland, van Nol van der Vleut en Johanna van Nuland

Tekenen: Hendrik Pennings, merk Gijsbert van der Heijden, Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg.

 

blz 86 dd 15 juni 1776

Hendrik Pennings verzoekt toestemming om het gevonden dode lichaam van Nol van der Vleut op de gewone wijze ter aarde te mogen bestellen, en laten begraven, volgend op het pre advies van een rechtsgeleerde. Akkoord mits alle kosten van visitatie etc betaald worden.

Tekenen: Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Gerardus van weert, JA Esser

 

Blz 88 dd 19 juni 1776

Nol van der Vleut is komen te overlijden, nalatende goederen voor de erfgenamen:

1/2: Kinderen Jacobus van der Heijden gehuwd geweest met Maria van Nuland, waar er nog 2 minderjarige kinderen zijn. aanstelling tot voogd: vader en Gijsbert van der Heijden, broer en oom van de kinderen,

Tekenen: merk Johannes (sic) van der Heijden, merk Jacobus van der Heijden, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 90 dd 20 juni 1776

Verzoek van Jacobus en Gijsbert van der Heijden om het aandeel van de kinderen in twee percelen teulland te mogen verkopen,

Tekenen: Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Jan van Kreij, JA Esser

 

Blz 93 dd 20 juni 1776

Compareert Magriet van Vinkel, weduwe Gijsbert van de Goir, wonend alhier, ziek te bedde, stekt Hendrik Compeers te Geffen en Lambert van de Goir, haar zoon aan tot voogden over de minderjarige zoon Hendrik van de Goir

Tekenen: merk Magriet van Vinkel, Jan van gogh, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 95 dd 2 juli 1776 Staat en Invantaris

Van de goederen bij dood achtergelaten door Nol van der Vleut en diens vrouw Johanna van Nuland, voor Jacobus en Gijsbert van der Heijden, aangestelde voogden over de kinderen van Jacobus van der Heijde bij Maria van Nuland,

Vaste goederen:

- 1/12 deel in perceel teulland te Nuland op de Ackers, groot 2 lopens en 17 roeden. oost het volgend perceel, west weduwe Govers, zuid de Heijde , noord de vaarweg

- 1/12 deel in perceel teulland groot 2 lopens en 17 roeden, oost de weduwe C van Gemonde, west vorige perceel, zuid de Heijde , noord de vaarweg

Goud en zilver:

geen goud, zilver publiek verkocht

Contante penningen

5 a 14 gulden = 70 gulden

8 a 5 gulden en 5 stuijvers  = 42 gulden

4 a 3 gulden = 12 gulden

1 a 2 gulden en 12 stuijvers = 2-12-0

2 a 3 gulden en 3 stuijvers = 6-6-0

2 a 1 gulden en 10 stuijvers = 3-0-0

1 a 1 gulden  = 1 gulden

Tesamen: 136-18-0

hiervan 1/12 deel  = 11-8-3

Kleeragien:

- kleren en meubels publiek verkocht

Have en bouwgereedschappen

melkbeesten, paard, varkens, karren, ploeg, eegd etc zijn publiek verkocht

In te manen pretensien:

zijn niet juist bekend

Meubilaire goederen en huijssierraden

allemaal op 19 juni publiek verkocht voor 56-14-10, waarvan de kinderen 1/12 deel

Lasten van deze boedel komen nog!

Tekenen: merk Jacobus en Gijsbert van der Heijde, Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, JA Esser.

 

blz 110 dd 16 juli 1776 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Swanenbergh, tans wonend te Rosmalen.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Gerardus van Weert, JA Esser

 

blz 112/113 dd

leeg

 

blz 114 dd 20 juli 1776

Michiel Boudewijn van Tuijl  is komen te overlijden alhier te Nuland, acgterlantende 3 mindejarige kindskinderen van wijlen zijn dochter Maria van Tuijl bij Jan Geerlings, zonder voogden te hebben benoemd. Nu worden benoemd: Johannes Geerlings vader der minderjarigen en Johannes van Tuyl als oom van de minderjarigen, beiden wonend alhier,

Tekenen: Jan Geelings, merk Johannes van Tuijl, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Kraij, JA Esser

 

blz  116 dd 20 juli 1776

Compareert

- Cornelia van Vugt weduwe van Geert van der Poel,  wonend alhier

- Hendriena van Dijk, huisvrouw van Piet van den Boom, wonend te Rosmalen,

verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard,

- eerste verklaart op een zondag aan het huijs van Piet van den Boom om aldaar salade te halen, daarbij passerende en door een reet in de achterdeur gekeken hebben en zagen dat Gerardus van Weert inwoner alhier met seeker vrouwspersoon genaamd Margaretha aldaar in het achterhuijs bij de andere was, waardoor Cornelia erg ontstelt was, en vervolgens zeer schielijck naar haar huijs gegaan is, zonder salade mede te nemen.

- de tweede zegt gepassseerd jaar dat in dat jaar een persoon genaamd Gerardus van Weert in haar huijs kwam, toen een zekere vrouwspersoon genaamd Margriet er ook was, Gerardus kreeg Thee van haar man, terwijl ze bezig waren met drinken, waarbij van Weert aan haar man vroeg om een pint Jenever, tot drie reijsen toe! Toen zij Piet van den Boom: "ghij moet sla halen". Gerardus kreeg een laatste pint, Cornelia vergat het halen van de sla, waarbij van Weert tot wel drie maal toe zei dat Piet had gezegd: Ghij moet sla plukken! Waarop zij naar haar hof ging om sla te halen,  waarna Margriet met Gerardus van Weert alleen in haar huijs is gebleven. Teruggekomen zagen ze niemand meer en zei Waar is dat volk? Margriet kwam op dat roepen uit het agterhuis en zei "hier ben ik", waarna Gerardus van Weert enige tijd later ook uit het agterhuijs kwam

Tekenen: merk Cornelia van Vugt, merk Dien van den Boom, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Kraij, JA Esser

 

blz 119 dd 2 augustus 1776

Verzoek van Jan Geerlings en Johannes van Tuijl als voogden over de kindskinderen van Jan Geerlings, willen nu het aandeel van hen in 2 stukken teulland onder Litthoijen, item 6 perselen onder Geffen, mitsgaders huis en land en 2 perceelen land te Nuland, samen met de andere erfgenamen van Michiel van Tuijl publiek te mogen verkopen, verschijnen tevens Gijsbert van Houtem als in huwelijk hebbende …. van Tuijl, en Johannes Geerlings, oom van vader en moederszijde,

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Kraij, Peeter van Boxtel, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 123 dd  19 augustus 1776 Staat en Inventaris

Van de naargelaten goederen van wijlen Michiel van Tuijl, op verzoek van Jan Geerlings en Johannes van Tuijl, als beedigde voogden, van de minderjarige kinderen van Jan Geerlings bij Maria van Tuijl, dd 7 juni 1764,

Vaste goederen:  land onder Nuland, Geffen en dorp van Lithoijen

- huijs en land onder Nuland, groot 3 lopens en 25 roeden, dat door Michiel van Tuijl achtergelaten is

- perceel land onder Nuland, groot 2 hond, gelegen voor opt Nuland ,

- perceel land gelegen alhier, groot 8 hont, gelegen op de doncken

- twee stukken land onder Geffen, groot 2 lopens en 31 roeden, gelegen op de Doelen

- perceel land te Geffen, groot 45.5 roeden, gelegen op den Turfput

- stuk land te Geffen, groot 1 lopens en 33 roeden, gelegen op de Eng

- perceel land te Geffen, groot 2 mergen, gelegen op de Beekse Hoeve

- een halve hoff gelegen onder Geffen, groot 3 lopens en 15 roeden, gelegen in de Elst

- perceel land onder Geffen, groot 1 lopens en 16 roeden, gelegen in den bleersen beek

- perceel in een meerdere camp onder Lithoijen, groot 2,5 hont, gelegen in Lithoijens Broek

Meubilaire goederen

hebben toebehoort aan zijn eerste vrouw Anna Maria van Gogh, volgens inventaris voor Willem Aenhuijs, te  Rosmalen 4 juni 1750, voor 1/4 deel

Schaar te velde: 1/4 deel pro memorie

Verkochte bomen: als voor pro memorie

Tekenen: Jan Geelings, merk Johannes van Tuijl, RA Wierdsma, Jan van Gogh,  Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 151 dd 20 augustus 1776

Compareert Maria van Erp weduwe Adriaan van Schijndel wonend te Nuland, ziek te bed, stelt aan tot voogden: Antony van Laarhoven wonend te Empel en Johannes van Erp wonend te Geffen.

Tekenen: merk Maria van Erp, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Boxtel, JA Esser

 

blz 154 dd 21 augustus 1776

Adriaan Hanegraaf, mede schepen,  wordt gecommitteerd om naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de algemene middelen op zaterdag 31 augustus

Tekenen: Peeter van Boxtel, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, Jan van Kreij,  JA Esser

 

eronder vermeld:

Hier had moeten staan de attestatie gegeven door Peeter Roovers ter instantie van Gerardus van Weert, dd 29 aug 1776, is geplaatst in een ander register, eindigend 24 maart 1773 achter de index

 

blz 156 dd  12 september 1776

Antony van Laarhoven aangesteld tot voogd door Maria van Erp, maar omdat hij ver van de familie woont en niet van de familie is, en er bequame familieleden zijn en zo wordt Lammert van Schijndel benoemd

merk Johannes van Erp, Lambertus van Schijndel, RA Wierdsma , Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg.

 

blz 158 dd 12 september 1776

Gezien de remonstrantie aan de heer eerwaarde met 5 annexen overgegeven door RA Wierdsma, verzoekt dagement in persoon op de crimineele rol met de clausule van edicte in cas van fugitiefschap ten laste van Gerardus van Weert wonend alhier en het verzoek van genoemde Gerardus van Weert aan hunne eerwaarde gepresenteerd en met 2 annexen overgegeven , etc etc

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Hendrik van Kreij, Jan van Gogh, Peeter van Boxtel, JA Esser.

 

blz 160 dd 24 september 1776 Staat en Inventaris

Van Maria van Erp weduwe van Adriaan van Schijndel, voor Johannes van Erp en Lammert van Schijndel als aangestelde en testamentaire (johannes van erp) voogd, volgens akte dd 12 sept 1776 voor het onmondige kind

Vaste goederen:

- huijs en land gelegen onder Nuland aan de Groenstraat, west Filips van der Heijden, oost Heer van Heck, zuid de gemeene straat, noord de weduwe Govers,

- stuk land groot 3 lopens 38 roeden aan Schotsheuvel alhier

- stuk land, groot 3 lopens, oost Heer van Eck, west kinderen Jan van Loon, zuid Wellen Ruijs, noord Kobus Langens

- stuk teulland op de hoge hoef groot ca 3 lopens, oost en west de gemene straat, zuid de Armen van Nuland, noord Hr Markgraaf

- stuk akkerland onder Geffen groot 7 lopens oost Willem van de Graaff, west het kerkesteegske, zuid Heer van Kessel, noord Adriaan Hanegraaf

- stuk teulland aldaar 1/2 lopens, oost Nelis de Haas, west Jan de Weert, zuid Jan Hanegraaf,

- morgen hooiland in de Geffense Hooivree, oost Klaas van Grinsven, west Jan van Tuijl, zuid de Waaijvree, noord de Vaarse Graaff

- perceel weiland, genaamd den Biescamp, groot 8 hont, oost Vrouw van Erp, west Jan van der Aalsvoort, zuid de zelfde, noord de Mulder van Geffen Joost van Drunen.

Havelijke goederen, huijssieraden etc

- een vast merriepaard

- zwartbonte melkkoe

- een blauw beijst dito

- een swart ruggelt hokkeling

- een Swart spreeuwd gebeterd hokkeling

- idem een dito gebeterd hokkeling

- een zwart kalf

- een varken

- een hoogkar

- een aard kar

- een ploeg

- twee eegden

- twee raaij

- een saal

- een greel

- twee haagten

- snijback

- dorsvlegel

- een schudgavel

- twee wannen

- paardbak

- een reep

- schop

- riek

- 4 blanken / planken?

- een groot koekketel

- een kleijne dito

- idem

- idem

- idem

- kopere kan

- kopere melkemmer

- kopere vuurpan

- lantaarn

- 16 tinne lepels

- 11 aarde borden

- 8 vorken

- tinne kommeke

- tinne zoutvat

- twee koffijpotten

- koffijmoolen

- trekpot

- 10 theekopjes en schoteltjes

- strijkeijser

- tregter

- bierkan

- pintje

- theebas

- 2 houten melkemmers

- een peunder

- 2 lampen

- een haal

- twee kleijne dito

- tang

- schop

- boschkorf

- 3 kisten

- kast

- een dito

- 2 schooldoosen

- 2 emmers

- kaars

- tob

- baktrog

- platte eijsere pot

- een steijle dito

- 2 olykruiken

- een pijppot

- een steene pot

- seijg

- boterschootel

- saag

- 2 seven

- een seijsie

- 2 sigten

- waskuijp

- twee hieppe

- bijl

- turfschop

- 3 spinnewielen

- 2 koornvaten

- een koornschop

- spiegel

- rak

- tafel

- vier stoelen

- bed en peuleuw

- dito

- dito

- 2 dekens

- 8 slaaplakens

- 7 hemden

- 2 schorten

- 2 rokken

- 2 klokken

- 2 jakken

- 2 borstrokken

- een rijglijf

- 2 paar hoosen

- 1 paar sokken

- 8 ondermutsen

- 6 kovels

- 5 bovenmutsen

- 3 neusdoeken

- koekepan

- hangeijser

- 5 tafellakens

- 3 sakken

- 3 schotels

- asbak

- kruijwagen

- een bad en vet

- een last met rig

- een dito met tarwe

- een dito met erten

- een dito met hooi

- een hoopje vlas

- partij boekweijt staande te velde

- stuk met aardappelen

- een hoop mutsers

- een partij hoffgoed

Tekenen: merk Johannes van Erp, Lambers van Schijndel, Klaas Swanenberg, Peeter van Boxtel, H van Kreij. 

 

 

 

blz 187 dd 27 september 1776 staat en inventaris

Van Jan van Gestel, overleden te Nuland aan zijn naargelaten weduwe Margriet van Loon voor de 4 minderjarige kinderen met name Johannes, Willemijn, Peter en Johanna.

Magriet gaat nu trouwen met Marten Gerrit Suijskens.

vaste goederen:

- 1/2 camp hooiland, groot int geheel 2,5 mergen alhier in de Korte Hoeven

- perceel teulland, groot 2 lopens, genaamd Peter Heijne Heufken,gelegen alhier te Nuland

- 2 lopens en 33 roeden teulland, gelegen alhier neven het Kouwatersland

- 10,5 hont hooiland int sevenvierendeel

- 4 hont hooiland, midden opt Nuland

- mergen hooiland agter opt Nuland

- mergen hooiland te langst overt Nuland

- 3 hont hooiland, voor en midden opt Nuland

- 2 lopens teulland onder Geffen genaamd De Vinke Vlugt

De inventarisante en haar twee broeders de genoemde goederen onverdeeld bezit, dus voor 1/3

Meubilaire goederen:

- twee veere bedden, twee peuluwen en 3 kussens

- 3 wolle deekens

- 17 slaaplakens

- 5 oirfluwijnen

- 10 tafellakens

- een karhuijff

- 5 koornsakken

- 2 kasten

- kist

- trog

- 7 stoelen

- tafel

- een kar, een tob en 2 kinnekes.

- 2 emmers een kopere sijg

- kopere koeketel

- dito handketel

- dito roomkan

- dito beddepan

- dito koffijpot

- tinne schotel

- tinnen waterfles

- dito trekpot

- dito komke

- 16 tinne lepels

- lepelrek

- dito schotelrek

- koffijmolen

- blekke theebus

- spiegel

- boterkorf

- 2 manden

- korfken

- 2 zeven, een grof en een fijn

- ijsere haal en lenkhaal

- ijsere koekepan

- dito hangeijser

- dito schup en tang

- dito vuureijser

- drie dito ijsere ketels

- bijl en hiep

- 3 schakels

- eijsere hamer

- twee dito lampen

- 2 seijssies

- 2 zigten

- 2 beerhaken

- 1 hairgetouw

- hoogkar

- aardkar

- ploeg met toebehoren

- koorn, eegt en pars

- sneijbak en mes

- greel, zaal en ligt

- helster

- een paar eijsere hagten

- twee schoppen

- 2 rieken

- 2 gaffels

- mesthaak

- vlagseijssie

- een blak

- paars krib en reep

- 3 koebakken

- 2 leeren

- een wan

- een strooije vat

- 2 braken

- kruijwagen

- een scherfbort of hakbord

- mes

- houten boterschotels

- lantaarn

- kakstoel, leij en heck

- 3 mansrokken, 2 lakens en een sersie

- 2 lakens camisools

Het linnen en wol wordt gebruikt voor de kinderen, zoals een paar silveren bloemgespen en een paar dito kniegespen, en hemdrock met silvere knoopen, gebruikt door de minderjarige Johannes Johannes Jan van Gestel

- aardewerk niet waardig te specificeren

Compareren ook Joost van Gestel, oom paternel wonend te Nuland en Peter van Loon oom maternel , wonend te Geffen,

Tekenen: merkteken Magriet van Loon, Jost van Gestel, Peter van Loon, Adriaan Hanegraaf, Gerardus van Weert, Hendrik van Kraij, loco secretaris.

 

blz 196 dd 10 oktober 1776 Erfdeling

Compareren

 1. Johannes van Erp als testamentair en Lambert van Schijndel als aangestelde voogd over het minderjarige kind Jan verwekt in huwelijk van Adriaan van Schijndel en Maria van Erp
 2. Lambert van Schijndel
 3. Jan van Schijndel
 4. Paulus van Grinsven last en procuratie  hebbende van Peter van Schijndel, volgens acte 3 september 1776
 5. Cornelis van Schijndel
 6. Maria van Schijndel
 7. Hendrien van Schijndel
 8. Clasina van Schijndel

Wonend te empel, Orten, Haarlem, Nuland, Rosmalen en Berlicum. Maken erfdeling van de goederen van Adriaan van Schijndel en Maria van Erp, hun ouders

1e lot: Cornelis van Schijndel

- huijs en land gelegen onder Nuland aan de Groenstraat , ene zijde de condividenten, andere zijde Heer van Heck, ene eind e gemeene straat, groot 3 lopens en 24 roeden, belast met 4 vaten rog aan het Geefhuis te Den Bosch, in een meerdere pacht

- te betalen 100 gulden aan het tweede lot

2e lot: Maria van Schijndel

- 2 stukken teulland met voorpotingen, gelegen tot Nuland, in genaamd het Couwaterland , groot ca. 2 lopens, ene zijde de condividenten, andere zijde idem, ene eind Groenstraat, andere eind , weduwe govers

- 100 gulden van eerste lot

3e lot: Clasina van Schijndel

- twee stukken teullandgenaamd in Couwatersland ,

- mitsgaders het land op de Hoge hoef, waarin Jacobus Akkermans 1/4 in competeerd groot voor het geheel 3 lopens, 31,5 roeden

4e lot: Jan van Schijndel

- perceel akkerland onder Nuland, ene zijde Jacob Langens, andere zijde Welle Ruijs, ene eind Heer van Herk, andere eind kinderen Jan van Loon, groot 3 lopens en 2 roeden

- betalen aan 5e lot: 75 gulden

5e lot: Lambert van Schijndel

- 3 stukken teulland onder Geffen, ene zijde de condividenten, andere zijde Piet van de Graaff, ene eind de condividenten, andere eind het kerkensteegje, groot …, belast met 3-9-12 aan aan Comptoir van Tengbagel

- 75 gulden van 4e lot

6e lot: Hendrien van Schijndel

- drie stukken land onder Geffen, 2 neffens elkander, en het 3e tegen het kempke aan de driesse,

- stuk land onder Geffen, aan de Drieweg groot 44 roeden, ene zijde weduwe Hanegraaf, andere zijde de weduwe de Weert, ene eind

7e lot: Peter van Schijndel wonend te Haarlem

- drie stukken land sijnde het kempke aan de driessen, ene zijde Adriaan Hanegraaf, andere zijde deze boedel, groot 4 lopens en 3 roeden

8e lot: Johannes van Erp en Lambert van Schijndel als voogden over Jan Adriaan van Schijndel

- morgen land onder Geffen in de Hooijvree

- item den Biescamp groot 8 hont gelegen aldaar

Tekenen:  merk Johannes van Erp, Lambert van Schijndel, merk Jan van Schijndel, Paulus van Griensven, merk Maria van Schijndel, merk Hendriena van Schijndel, Clasina van Schijndel, merk Cornelis van Schijndel, Hendrik van Kraij, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

 

blz 206 dd Den Bosch 3 september 1776

Registratie van voorstaande deling voor Gerardus Hamers, openbaar Notaris te Den Bosch ivm Pieter Adriaan van Schijndel, wonend te Schijndel,  die voor 1/8 erfgenaam was van Maria van Erp, weduwe wijlen Adriaan van Schijndel, en machtigd Paulus van Grinsven, wonend te Nuland om de inboedel publiek te verkopen, en machtigd om het 1/7 deel van den Biescamp groot 8 hont gelegen te Geffen over te dragen aan Jan Adriaan van Schijndel, groot 7,5 hond,

Getuigen: Steven Makaske, Johannes van Neurdenberg, beide inwoners en borgers Den Bosch,

was getekend Notaris Hamers.

 

blz 210 dd 12 februari 1777  Staat en Inventaris

Van de naargelaten goederen van wijlen Margriet van Vinkel, weduwe Gijsbert van der Goor/Goir, geformeert door Lambert van de Goir en Hendrik compeers, beide wonend te Geffen, volgens testament op 20 juni 1776, voor schepenen alhier, aangesteld als voogd over de minderjarige zoon Hendrik Gijsbert van de Goor

- een hoog beslag kar

- een laag kar of aard kar

- een ploeg met sijn toebehoorten

- een eegt

- een greel saal en ligt

- een halster

- een paar hagten

- een eegt pars

- een krab of vlag seijsie

- een hooij seijsie

- twee schuppen

- twee rieken

- een sigt

- een beerhaak

- een eijken kast

- een denne dito

- een kist

- een tobbe en een melkemmer

- een water emmer en 2 braken

- een korn met sijn toebehoorten

- 4 stoelen

- een snijback een mes en een meshaak

- waskuijp

- vuurpan

- koekpan

- twee eijsere potten

- een copere seijg

- een haal, vuureijser en tang

- een koper roomkan houdende circa 12 kan nat

- een kopere koeijketel houdende 7 emmers

- idem houdende 1,5 emmer nat

- een eijser keteltje

- 6 tinnen lepels

- een lantaarn

- een eijsere lamp

- twee veere bedden met een veere en een kaffe hooft peuluw

- twee dekens, een met linde bezet

- 4 paar slaaplakens

- 2 tafellakens

- een zeef

- een paarde bak

- een wan

- een koeijbak

- een vat

- een spinnewiel

- 4 maalzakken

Geen vaste goederen in de boedel gevonden.

Geen contanten gevonden.

Tekenen: Lambert van der Goor, Klaas Swanenberg, merk Hendrik Compeers, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 222 dd 29 februari 1777

Magriet van Vinkel, weduwe Gijsbert van de Goir is komen te overlijden, nalaten 4 kinderen, waarvan 1 minderjarig ja schier onnosel zijnde, benoemt tot momboiren: Hendrik Compeers en Lambert van der Goir, haar zoon, vragen advies hoe voor elkaar te zorgen en voor de onnozele, uit de schamele bezittingen van Magriet, bepalen nu:

- dat het huishouden in staat zal blijven tot de meerderjarigheid van de onnozele. Huishouden door Jan van der Goir en Elisabeth van de Goir, en de minderjarige Hendrik van der Goir.

- dat de inboedel en de beesten voor de 3 minderjarige kinderen is, behalve dat Lammert van de Goir, zelfstandig te Geffen wonend, krijgt vooraf een maalkalf, een stierke en een kopere kan, en ziet daarvoor af van de boedel.

Iedereen akkoord

Tekent: merk Hendrik Compeers, Lambert van der Goor, Jan van der Goor, Elisabeth van der Goor, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 226 dd 29 april 1777

Enige kwestie en verschil was geresen tussen Maria Sijmen Bosch, weduwe Wellen van de Ven, en Roelof van de Ven in huwelijke hebbende gehad Jenneke Jansen van de Pol, over de nagelaten goederen van Hendrik Gerrit Bosch gehuwd geweest met Lijske Jansen, die het in tochte bezat na overlijden van man Hendrik.

Maria Sijmen Bosch beweerde dat alle goederen op haar naam kwamen, en komen voor de schepenen overeen dat Roelof van de Pol aan Maria Sijmen Bosch zal overdragen:

- perceel 8 lopens en 12 roeden gelegen neffens de Santstraat

- een hout gewas aan dat land gehorende

- 4 hont mede alhier gelegen opt Nuland , oost het Kerkenland, west Juffrouw Bangelis, zuid het middelst Nuland, noord Hoefdijck

 

Aan de andere kant zal Maria tot haar last nemen een lening van 100 gulden ( restant van een lening van 200 gulden) , staande het huwelijk met Jenneke Jansen van de Pol opgenomen van Laurens van Gestel, volgens obligatie dd 20 mei 1767 voor de schepenen alhier, verder een capitaal van 160 gulden aan de Heer van Herck tot Den Bosch

(in marge: copie voor weduwe Welle van de Ven 30 mei 1801, copie voor M van de Laar dd 25 aug 1803)

Tekenen: Roelof van de Ven, merk Maria Sijmen Bosch, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 231 dd 20 mei 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Adriaan van Schijndel, nu wonend te Berlicum

Tekent: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, loco secr.,  Francis Ploegmakers,

 

blz 233 dd 20 mei 17777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Leendert Zwanenberg en Pieternella Jansen van Creij, egtelieden en hun kind Johannes Zwanenberg, wonen nu te Berlicum,

Tekent: RA Wierdsma, Peter van Bocxtel, loco secr.,  Francis Ploegmakers,

 

blz 235 dd 20 mei 1777

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door de vrouw van Johannes Marsman, verpondingen beurdster alhier volgens acte 30 april j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van de weduwe Johan Jan Vos  wegens een schuld van 3-5-12 van de verpondingen, bede 1775

Tekenen: J Ackermans, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, J Ploegmakers, loco secr.

 

blz 236 dd dd 20 mei 1777

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door de vrouw van Johannes Marsman, verpondingen beurdster alhier volgens acte 30 april j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van Jacobus van Ravesteijn, wegens een schuld van 6-6-12 van de verpondingen, bede 1774 en 1775

Tekenen: J Ackermans, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, J Ploegmakers, loco secr.

 

blz 237 dd dd 20 mei 1777

Compareert Jacobus Ackermans, vorster deser HH, die gemachtigd door de vrouw van Johannes Marsman, verpondingen beurdster alhier volgens acte 30 april j.l. alhier om in arrest te nemen de goederen van de kinderen Peter Leendert Hacke, wegens een schuld van 9-8-14 van de verpondingen, bede 1775.

Tekenen: J Ackermans, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxtel, J Ploegmakers, loco secr.

 

blz  238 dd 17 juni 1777

RA Wierdsma machtigt Heer Johan Fransis Pansier, procureur van kwartier van Maasland, om bepaalde personen op te roepen, die aan hem hun constituant schuldig zijn

Tekent: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Jacob van de Ven, JA Esser.

 

blz 240 dd 20 juni 1777

Schepenen machtigen RA Wierdsma en Adriaan hanegraaf om naar de kwartier vergadering te Osch te gaan op woensdag 25 juni 1777,

Tekenen: Jan van Gogh, Jacob van de Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

blz 241 dd 23 juni 1777 borgbrief

alhier uit wettige ouders geboren Marten Maas, nu gaat hij trouwen te Rosmalen.

Tekent: Jacob van der Ven, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 243 dd 21 juli 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Tijs van Creij en zijn huisvrouw Adriana Hack, geboren van Dinther, alhier zonder borgbrief heeft gewoond en hun kind  Geertruij geboren van Rosmalen,  even eens hier zonder borgbrief gewoond, verder Clasina van Creij, alhier geboren,

Tekent: Jacob van der Ven, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 245 dd 6 aug 1777 Staat en Inventaris

Aa de dood van Harske Jan Langens, weduwe van wijlen Geert Govers, overleden te Nuland, op verzoek van Dirk van de Wetering en Geurt Paulus Govers, als aangestelde voogden door Harske Jan Langens, dd 11 februari 1775, voor schepenen van Nuland, over de kinderen van wijlen Jan Govers en Hendrien Hanegraaf. Ook over de minderjarige kinderen van wijlen Paulus Govers en Sijke Ploegmakers, en over de minderjarige kinderen van wijlen Peeter van de Ven gehuwd geweest met Pieternel Geurt Govers

Vaste goederen onder Nuland:

- huijs, stallingen, en aangelag, groot 1 lopens en 27 roeden, gelegen den Helsenhoeks Rot, ene zijde Peeter van Uden, andere zijde idem, ene eind de straat, andere eind Jan van de Ven

- perceel akkerland, groot 2 lopens en 6 roeden, gelegen als voor, ene zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders Croon, andere zijde en een einde Peter van Uuden, ander eind Francis Ploegmakers, - perceel akkerland , groot 4 lopens en 38 roeden, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders Croon, ene eind Dirk van Uden, andere eind Francis Ploegmakers

- perceel akkerland gelegen als voor in den Helsenhoek groot 3 lopens en 36 roeden, ene zijde Peter van Uuden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Peeter van Uden, andere eind …..van Berkel.

- perceel hooi of weiland, 4,5 hont gelegen opt Nuland , ene zijde deze boedel, andere zijde Jacobus Langens, ene eind de Hoefdijk, andere eind het middelst Nuland,

- perceel akkerland gelegen alhier bij den Moolen,groot 1 lopens en 32 roeden, ene zijde de Heijde, andere zijde Jan van Nuland, ene einde Heer van Nuland, andere eind den Wegh

- perceel hooi of weiland groot 2 mergen en 0,5 hond, gelegen Agter opt Nuland, ene zijde deze boedel, andere zijdeHeer van Nuland, ene eind Hoefdijk en andere eind het middelst Nuland ,

- perceel akker land groot 5 lopens en 5 roeden, genaamd de lange Heij, ene zijde de wegh, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Jacobus Langens,

- perceel hooi of weiland, groot 1 mergen zijnde 1/2 van een 2 mergen gelegen onder Nuland aan de Kerkdijk, ene zijde het agterste Nuland, andere zijde de kerkdijk, ene eind Jan van gogh, andere eind Jan Bogaarts,

- perceel hooi of weiland, 7 hond in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde weduwe Jan de Creij, ene eind de agterdijk, andere eind Hoefdijck

- perceel akkerland groot 5 lopens en 9 roeden genaamd den Krakenburg, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde Hr van Eck, ene eind Hendrik van Creij, andere eind Philip van der Heijden, dus groot 2 lopens en 29,5 roeden,

- Houtwas in den Krakenburg alhier, in de verpondingen aangeslagen voor 6 stuijvers en 6 penningen.

Onder Teefelen in Land van Ravesteijn:

- perceel hooi of weiland gelegen onder Teefelen bij den dam geheten,

Onder Heesch:

- perceel akkerland onder Heesch genaamd de Heijstreepen, in drie stukken met houtgewas, belast ,et jaarlijkse rente van 3-3-0 aan het geestelijke comptoir van Tengangel,

Belast met

- 5 vaten en 5 kannen rog aan het groot gasthuis te Den Bosch ,

- een vat aan de armen van Nuland.

- 2 vaten rog aan het geestelijk comptoir van het kwartier van maasland van dhr. Tengnagel, verder - - - jaarlijkse rente van 14 stuijvers aan eerdergenoemd comptoir,

- verder rente of chijns van 2 stuijvers en 12 penningen op Lighmis.

- jaarlijkse rente van 3-3-0 aan het geestelijke comptoir van Tengangel,

- een manueel obligatie ten laste van dese boedel, dd 1 mei 1766, aan Agnes Geurt Govers, bagijn te Turnhout,

- 30 gulden aan genoemde Agnes Geurt Govers voor geleverd rogge

- 112 gulden aan Maria Govers wegens haar uijtsetsel en geleende penningen

doodschulden en andere lasten: 

- begrafeniskosten 70 gulden

- dorpslasten etc

Contante Penningen:

- geen

In te manen pretentien:

- 30 gulden van diverse personen

- wat ze op kersmis 1777 moet invorderen van diverse personen  50 gulden

Granen te velde

- een stuk met rogge

- 1/2 van 2 stukken rogge

- 1/2 van een stuk garst

- stuk boekweijt

- stuk met aardappelen en bonen etc

- stuk met rog

- stuk met erten

- stuk met rogge

- stuk mety boekweijt

- stuk met rogge

- stuk mety boekweijt

- portie boekweijt en knolgroen

Have:

- melkkoeij oud circa 6 jaar , Swart kol van hair

Meubilaire goederen, bouwgereedschappen en huissieraden:

- een veere bed

- dito

- deken

-2 paar slaaplakens

- 9 hembden

- enige slechte kleederen, niets waard

- grote kast met 4 deuren

- een dito kast

- klijn kastje met 2 deuren

- grote eijken kist

- dito kist wat klijnder

- 3 stoelen

- kopere bedpan

- eijsere pot

- kopere ketel

- 2 gordijnen en een rabet

- 3 tinne schotels

- 2 tinne borden

- lepelbord met 7 tinne lepels

- lantaarn

- trekpot.

- strijkijser

- kopere kan

- trog

- kruijwaagen

- karkistje

- 8 staele friketten ?

- hangeijser

- koekpan

- kopere kopffijketel

- een korn met toebehoorten

- zeijgschootel

- een heel tafeltje

- een halve tafel

- haal

- schup

- tang

- mestriek

- 2 wateremmers

Tekenen: Geurdt Govers, Dirck sijmons van de Wetering, Adriaan Hanegraaf, Jan vam Goghm loco secr.

 

blz 296 dd 27 augustus 1777 Erfdeling

Compareert

 1. Dirck Sijmens van de Wetering en Geurt Paulus Govers als aangestelde voogden door Harske Jan Langens, weduwe Geurt Paulus Govers (sic) over de minderjarige kinderen van Jan Govers bij Maria Hanegraaf, genaamd Geurt, Dirk en Jan Govers, voor 1/7 deel
 2. idem over de minderjarige kinderen van Paulus Geurt Govers in egte verwekt bij Seijke Ploegmakers, met name Jacob, Dries en Johanna Paulus Govers, volgens acte dd 11 febr 1775, en de meerderjarige kinderen van dezelfde Paulus Geurt Govers, met name Geurt , Peter, Beth, en Maria Paulus Govers, voor 1/7 deel,
 3. De meerderjarige kinderen van Peeter van der Ven in egte verwekt bij Peternella Geurt Govers, met name Geurt, Jan en Maria van der Ven, voor 1/7 deel
 4. Dirk sijmens van de Wetering als gehuwd met Hilleke Geurt Govers voor 1/7e deel
 5. Agnees Geurt Govers Bagijntje op het Bagijnhof te Turnhout, voor 1/7 deel
 6. Maria Geurt Govers, meerderjarige jonge dochter, voor 1/7 deel
 7. Antony Govers, meerderjarige zoon van Peter Geurt Govers verwekt bij Anneke Teunis van der Putten, voor 1/7 deel

Allen woonend te Nuland, Turnhout en Heesch. Erfdeling van de goederen van hun vader en grootvader Geurt Paulus Govers en moeder en grootmoeder Harske Jan Langens

1e lot: kinderen Peeter van der Ven

- huijs, stallingen, en aangelag, groot 1 lopens en 27 roeden, gelegen den Helsenhoeks Rot, ene zijde Peeter van Uden, andere zijde idem, ene eind de straat, andere eind Jan van de Ven

- perceel akkerland, groot 2 lopens en 6 roeden, gelegen als voor, ene zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders, andere zijde en een einde Peter van Uuden, ander eind Francis Ploegmakers, belast met 5 vaten en 5 kannen rog aan het groot gasthuis te Den Bosch , en een vat aan de armen van Nuland. Verder 2 vaten rog aan het geestelijk comptoir van het kwartier van maasland van dhr. Tengnagel, verder jaarlijkse rente van 14 stuijvers aan eerdergenoemd comptoir, verder rente of chijns van 2 stuijvers en 12 penningen op Lighmis.

- krijgt van ieder der andere loten 15 gulden, samen 90 gulden.

2e lot: kinderen van Jan Govers

- perceel akkerland , groot 4 lopens en 38 roeden, gelegen als voor aan den bospat, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde erfgenamen wijlen Wijnand Wanders Croon, ene eind Dirk van Uden, andere eind Francis Ploegmakers,

- perceel hooi of weiland, groot 1 mergen zijnde 1/2 van een 2 mergen gelegen onder Nuland aan de Kerkdijk, ene zijde het agterste Nuland, andere zijde de kerkdijk, ene eind Jan van gogh, andere eind Jan Bogaarts,

- betalen aan eerste lot 15 gulden, verder aan Agnes Geurt Govers de som van 100 gulden, wegens de 1/2 van een manueel obligatie ten laste van dese boedel, derde lot moet de andere helft betalen

3e lot: Agnes Geurt Govers

- perceel akkerland gelegen als voor in den Helsenhoek groot 3 lopens en 36 roeden, ene zijde Peter van Uuden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Peeter van Uden, andere eind …..van Berkel.

- perceel hooi of weiland, 7 hond in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde weduwe Jan de Creij, ene eind de agterdijk, andere eind Hoefdijck

- betalen aan eerste lot 15 gulden, aan Agnes Geurt Govers 100 gulden, zie vorige lot

4e lot: Dirk Sijmens van de Wetering

- perceel akkerland gelegen alhier bij den Moolen,groot 1 lopens en 32 roeden, ene zijde de Heijde, andere zijde Jan van Nuland, ene einde Heer van Nuland, andere eind den Wegh

- perceel hooi of weiland, 4,5 hont gelegen opt Nuland , ene zijde deze boedel, andere zijde idem, ene eind de Hoefdijk, andere eind het middelst Nuland,

- de benedenste 4 honden in perceel hooi of weiland groot int geheel 2 mergen en 0,5 hond, gelegen Agter opt Nuland, ene zijde deze boedel, andere zijdeHeer van Nuland, ene eind Hoefdijk en andere eind het middelst Nuland , overige 8,5 hond aan het 5e lot

- betalen aan eerste lot 15 gulden,

5e lot: Maria Geurt Govers

- perceel akker land groot 5 lopens en 5 roeden, genaamd de lange Heij, ene zijde de wegh, andere zijde Jan van der Ven, ene eind Jacobus Langens,

- 8,5 hond in een camp groot int geheel 2 mergen en 0,5 hond, gelegen Agter opt Nuland, ene zijde deze boedel, andere zijdeHeer van Nuland, ene eind Hoefdijk en andere eind het middelst Nuland

- betalen aan 1e lot 15 gulden,

6e lot: kinderen Paulus Geurt Govers

- 1/2 perceel akkerland groot  int geheel 5 lopens en 9 roeden genaamd den Krakenburg, sijnde dit

de voorste helft, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde Hr van Eck, ene eind Hendrik van Creij, andere eind Philip van der Heijden, dus groot 2 lopens en 29,5 roeden, andere helft aan 7e lot

- perceel akkerland onder Heesch genaamd de Heijstreepen, in drie stukken met houtgewas, belast met jaarlijkse rente van 3-3-0 aan het geestelijke comptoir van Tengangel,

- betalen aan 1e lot 15 gulden,

7e lot: Antony Peter Govers

- 1/2 perceel akkerland groot  int geheel 5 lopens en 9 roeden genaamd den Krakenburg, sijnde dit

de achterste helft, ene zijde Jacobus Langens, andere zijde Hr van Eck, ene eind Hendrik van Creij, andere eind Philip van der Heijden, dus groot 2 lopens en 29,5 roeden

- perceel hooi of weiland gelegen onder Teefelen bij den dam geheten,

- betalen aan 1e lot 15 gulden,

Tekenen: dirck Sijmens van de Wetering, Geurdt Paulus Govers, Antony Govers, Agnes Govers, merk Maria Govers, Geurt van de Ven, Jan van der Ven, Adriaan Malland, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser.

 

blz 346 dd 28 aug 1777 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren, Jacob Vos, oud omtrent 7 jaar, gaat wonen te Delft in provincie Holland.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser

EINDE

RA 57 Nuland Allerhande Acten 1773 - 1775                                          versie 1.0

 

blz 1 dd 9 april 1773

Compareert Dirk van Vugt, inwoner alhier die ter securiteiten van de Heer Jan de Gier, notaris te Den Bosch. stelt zich tot borg voor alle namaningen uit hoofde van een hypotheek waar een zeker huijs gelegen te Orthen zou kunnen zijn belast en door de comparante Zuster Cornelia van Vugt, weduwe Gerardus Zegers van de Poel, volgens authorisatie van de schepenen van Den Bosch dd 5 januari 1773 publiek aan voorgenoemde de Gier verkocht. In geval zal de Gier schadeloos gesteld worden.

Tekenen: Dirck van Vught, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, loco secr.

 

blz 3 dd 9 april 1773

Verzoek door Mr. Gerard Smits als momboir over de minderjarige kinderen van wijlen de Heer Franciscus Hyacinthus van den Berg en vrouwe Theodora Allegonda Suijskens, dant op hun hoeve gelegen te Nuland in het Vinkel en bewoond door Nicolaas Swanenberg zijn een partij abeele willige en soortgelijke uijtgewassen boomen mitsgaders enige eijkenboomen door den hagelslag soo beschadigd dat ze niet meer sullen aanwassen, dus nu nuttiger zijn om te verkopen dan te blijven staan, te meer dat in Perykel is dat ze worden gehakt en weggeroofd, en verzoeken daar toe worden gemachtigd. De naaste vrinden wonen in het buijtenland en kunnen niet beright worden, schepenen gaan akkoord na inspectie.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Jan van Nuland, JA Esser.

 

blz 5 dd 20 april 1773 borgbrief

alhier uit wettige ouders geboren Tijs Geert van Bakel,

Tekenen: Ra Wierdsma, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser

 

blz 7 dd 22 april 1773

Verzoek van Arieke Quack, laatst weduwe van Sijmen Bosch dat ze door sekere Peeter van Mil, pachter van de Novalia tienden is beschuldigd, en aangebracht aan het comptoir der domeinen, van het land van Arieke in Vinkel geen tienden in het voorleden jaar 1772 te hebben aangebracht, zij heeft daar tegen geen partij kunnen stellen, aangezien haar hooge ouderdom en zelfs niet meer het nagaan van haar teuling zich niet meer kan onderwinden, maar sulks door haar kinderen en dienstboden moet na laten gaan, sulks zonder voorweten van haar en haar kinderen, maar de pachter niet in sijn recht is geturbeert, want er is aangeving van gedane tienden gedaan, echter het frivole bewijs van de pachter kwam niet meer boven water. Om verder proceskosten te voorkomen wordt overeengekomen te betalen, maar ze heeft geen geld, ze vragen enig geld - 200 gulden - uit haar tochtrecht te mogen halen, gezien eerder verzoek dd 20 april 1773 en gezien het schriftelijk bericht van Jan quack en Geert Geerlings als naaste vrinden van de minderjarigen van beide kanten, die opmerken dat ze niet sterk staat. De schepenen gaan accoord.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, JA Esser.

 

blz 11 dd 23 mei 1773 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob van der Heijden, gaat te Rosmalen wonen.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Adriaan van Weert, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

blz 13 dd 26 mei 1773

Geert Peters van Uden en Hendrina Jan Dirks deser wereld onlangs sijn overleden, nalatende een minderjarig kind dat geen voogd heeft, aangesteld worden Dirk en Pieter Geert van Uden, broers.

Tekenen: Derck Geert van Uden, Peeter Geert van Uden, Hendrik van Bakel loco officier,Jan van Gogh, Jan van Nuland, JA Esser.

 

blz 15 dd 26 mei 1773 staat en inventaris

Van de goederen van Geert Peters van Uden en Hendrina Jan Dirks, onlangs overleden op verzoek van voorgenoemde voogden

Vaste goederen:

- huis en land, groot 7 lopens 38 roeden, gelegen in de Helsenhoek, oost de weduwe Govers, zuid de weduwe Cornelis van Gemonde, west Weduwe Govers, noord Antony Wanders,

Geen contante penningen

Onroende goederen:

- twee bedden met haar toebehoorten

- kist

- twee kasten

- tafel

- 4 stoelen

- karn

- tob en melkemmer

- water emmer

- seegh

- hael en koijketel

- trog

- 5 tinne lepels

- lamp

- riek en schup

- moespot

- eijsere ketel

- kopere keetel

- lamp

- vuurpan

- koekpan

- hangeijser en vuureijser

- 5 fourchetten

- ploeg met toebehoorten

- eegd

- hoogkar

- aardkar

- kruijwagen

Levende have:

- een grauw paard 13 jaar oud

- rundbeest wit van hair oud 8 jaar

- een dito swartbont oud 6 jaar

- een dito bijsde oud 2 jaar

- een dito sijnde een Swart bont kalf

- een dito

Tekenen: Derck Geert van Uden, Peeter Geert van Uden, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh,. JA Esser/

 

blz 21 dd  30 juni 1773 borgbrief

Jenneke de Haas, uit wettige ouders alhier geboren, gaat trouwen te Osch.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Jan van Nuland, JA Esser

 

 

 

blz 23 dd 30 juni 1770

Compareert Geert Suiskens, wonend alhier en Jan Lambers, wonend te Geffen, die verklaren borg te blijven voor het onderhoud als de H. Geest of Groote Armen hier of elders, voor Cristina Amerens Wijgergangs, geboren te Uden. Niet getekend

 

Blz 24 dd 11 september 1773 (!) Staat en Inventaris

Voor Antony van Nuland, weduwnaar van Maria van der Ven, voor de 6 kinderen van de overleden vrouw. Antony gaat trouwen met Elisabet van Hoek.

Vaste goederen:

-       huisinghe en aangelag groot 7 lopens en 3 roeden gestaan alhier, ene zijde Jan van Gogh, andere zijde Willem van Balkum, strekkende van de straat tot den Hogenwegh.

-       10 hont hooiland gelegen midden en agter opt Nuland, genaamd den Reegenboog, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde den Armen, ene einde de Hoefdijk tot op de Weteringh.

-       Perceel teulland genaamd den Lagencamp gelegen onder Geffen, groot 4 lopens.

Meubilaire en andere goederen:

-       2 veere bedden met sijn toebehoort

-       9 paar slaaplakens

-       3 paar hoofd fluwijnen

-       7 servetten

-       3 paar tafellakens

-       Een leijvit kast

-       Eetenskast

-       Kist

-       Grote pretter stoel

-       6 dito stoelen

-       Tafel

-       Een korn

-       Tob

-       Roomtob

-       2 oxhoofden

-       Waskuijp

-       5 emmers

-       1 boterkorf

-       Een kleijn dito kurfken

-       Kleermant

-       Naaijmantje

-       2 kopere koeijketels

-       Kopere kan

-       1 koopere emmer

-       Kopere hantketel

-       Kopere bedpan

-       2 kopere zeege

-       Een metaale pot

-       12 tinne schootels

-       6 tinne borden

-       Tinne kan

-       Tinne waterpot

-       Tinne kannetje

-       26 tinne lepels

-       Tinnen soutvat

-       Tinne mosterd pot

-       9 bonte schotels

-       12 bonte borden

-       2 slenk haele

-       2 lange

-       Schup

-       Koekpan

-       Hangijser

-       Vuureijser

-       3 lepelborden

-       Lantaarn

-       2 eijsere ketels

-       Eijsere etenspot

-       Een punder

-       3 eijsere lampen

-       Kopere lamp

-       2 vaspen ?

-       Een stenen bierkruijk

-       Een eijser strijkeijser

-       2 blekke bussen

-       2 hoogkarre

-       2 aardkarre

-       Ploegh met sijn toebehoort

-       Een eegt

-       Een pars

-       Een kar kistje

-       Kopere koffijpot

-       Een koffijmeulen

-       2 paar hagten

-       2 gereele

-       Twee saalen en twee lighten

-       2 helsters

-       2 wannen

-       Koore vat

-       Seijsie

-       2 sigten

-       2 hairgetouwen

-       Sneijback

-       Sneijmes

-       2 schuppen

-       2 rieken

-       2 gaavels

-       Turfschup

-       Mesthaak

-       Paardsbak

-       Een reep

-       3 kleijn varkensbacken

-       Een gouden ring

-       Een goud kruijs, gouden slot en knop

-       Kerkboeck met 2 silveren slooten

-       Paar silveren schoengespen

-       Een huijf

-       Een vlasheekel

-       3 braake

-       Een swarte Japon

-       Roode rok

-       Bruijne stoffe schort

-       Een iep, 2 bijle en een axt

Tekenen: merk Antony van Nuland, Jan van Nuland, Johannes van der Ven, Jan van Gogh, loco secr.

 

Blz 49 dd 14 september 1773 borgbrief

Giele van Nuland, Maria Claas Zeegers, en hun 7 kinderen met name Gerardus, Diris, Johannes, Adriaan, Adriana, Aaltje en Claas, verklaart alhier gewoond te hebben, zijn nu in Rosmalen gaan wonen.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaen van Weert, Jan van Nuland, Rijk van den Bloemenberg, loco secr.

 

blz 51 dd 11 december 1773 borgbrief

Op verzoek van Maria van der Poel, weduwe Antony Blommers, en haar kinderen met name: Allegonda, Hendrik en Cornelis, hebben alhier geruime tijd gewoond,   met goede naam, gaan nu wonen te Rosmalen,

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

blz 53 dd 11 december 1773 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: de weduwe Jooris van Gestel, gaat wonen te Rosmalen,

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

blz 55 dd 11 december 1773 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Johannes van der Ven, gaat wonen te Rosmalen,

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

blz 57 dd 19 januari 1774

Compareert de weledel geboren Vrouwe Alida de Groulard, douariere van wijlen de heer L. Cramer, vrouwe der HH Geffen, die machtigt maakt haar zus Magdalena de Groulard, weduwe wijlen de heer Suarts, in overleg met de Heer Jacob Quirijns, gewesene secretaris van Geffen, nu een vacature te Geffen, en verzoekt een nieuwe secretaris te zoeken, met alle rechten en plichten die daarbij horen,

Tekenen: A. de Groulard,

tekenen: Hendrik van Bakel, Johannes van der Ven, Jan van Gogh, locosecr,

 

blz 59 dd 26 januari 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Jacob den Hagenaar, gaat trouwen en wonen te Dinter. 

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, Jan van Nuland, JA Esser

 

blz 61 dd 3 februari 1774

Compareert Antony Leermans, wonend te Nuland, die verklaart een hutje in eigendom te hebben, staande alhier in de hutstraat, op de erve van de Heer Markgraaf, welke tans door den wind ten eenen maelen is gedenoljeert en Leermans, door armoede en  gebrek aan middelen niet in staat is de genoemde hut op te bouwen, maar nu heeft Gijsbert Leermans, zoon zich gemeld heeft de hut op te bouwen en in voorgenoemde staat te brengen, waarna Gijsbert zijn vader Antony zijn leven lang zal moeten onderhouden, compareren nu eveneens Peter, Jan en Maria Leermans, en in staande voor hun zus Hendriena Leermans, allen kinderen van Anthony, die hierbij afzien van alle rechten die op de hut stonden.

Tekenen: merkteken Antony Leermans, merk Gijsbert Leermans, Jan Leermans, merk Peter Leermans, merk Maria Leermans,

Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 63 dd 13 april 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Maria van Rooij, gaat wonen te Den Bosch 

Tekenen: Dries van Groenland, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 65 dd 25 mei 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Annemarie van der Heijden, huisvrouw van Jan de Leest, gaat wonen te Rosmalen

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Cornelis Geelings, JA Esser

 

blz 67 dd 9 juli 1774

Verzoek door Willem Antony Vorstenbosch geeft te kennen dat zijn vader Antony Vorstenbosch is komen te overlijden nalatend een minderjarig kindskind uit het huwelijk van Catharina van Endhuijsen met Jan Vorstenbosch, zonder een voogd te hebben, eveneens Geertruij Vorstenbosch die eveneens minderjarig is. Voogden aangesteld: Willem Vorstenbosch wonend alhier en Laurens van de Veerdonk, wonend te Orthen,

Tekenen: Willem Vorstenbosch, L vd Veerdonk,

RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz 69 dd 9 juli 1774 Staat en Inventaris

Van Antony Vorstenbosch en Clara Peters van der Aa, eerder egtelieden, voor de voogden van Geertruij en het kind van Jan, genaamd Claas Vorstenbosch

Vaste goederen:

- huis en land, groot 8 lopens gelegen alhier in het Vinkel, ene zijde Cristeereris van Orts (?) de gemeente ?

- 5 stukken aan malkanderen teulland met den houtwas, groot 5 lopens gelegen alhier int Vinkel, ene zijde Augustinus van der Aa, andere zijde Lambert van Rooij, ene einde Willem Dirk Vorstenbosch, andere einde Augustinus van der Aa

- 7 stukken teulland en 2 veldjes daaraan gelegen met den houtwas, gelegen te Heeswijk, groot ca. 7 lopens, ene zijde Gijsbert van der Velden, ene einde de Heijde, andere einde de meer (?)

- twee Berkstukken onder Heesch, ene zijde de Armen van Heesch, andere zijde Jan Dirk Seebert Weijgergangs,

- 2,5 Bergstuk gelegen aldaar, ene zijde de erfgenamen van Jan Dirk Slenders, andere zijde weduwe Dirk Vos

- perceel teulland en een heij kampke, groot ca. 5 lopens, gelegen te Hees, ene zijde Peter van den Acker, andere zijde Lambert van Rooij, ene eind de gemeente van Geffen, andere einde Christiaan van Rooij,

- een perceel Nulandt met den houtwas, groot ca. 4 lopens, gelegen te Heeswijck, ene zijde de kinderen Jochem van Houtem, andere zijde de kinderen Lammert Vos, beide einde de gemeente

Geen contante middelen

Paard en Hoornvee

- een paard sijnde een bruijn bles, oud 6 jaar

- een gespreend beest oud 9 jaar

- een roode dito oud 4 jaar

- een blouw Bijest, oud 2 jaar

- een swarte gespreende os, oud 1 jaar

- een Swart kalff, oud 1/2 jaar

- 2 varkens

Roerende goederen:

- een bed met toebehoorten, doch dit bovenste bed is al reeds voor een uijtsetsel voor Willem en Maria Vorstenbosch

- kast

- kast

- kist

- tafel

- 6 stoelen

- een groote koperen wasketel

- dito

- 2 kleijne dito

- een dito vuurpan.

- een dito seijgschotel

- koperen teeketel

- 2 tinne schotels

- tinne bord

- 7 lepels

- enig aardewerk

- ijsere haal

- dito schop

- dito tang en blaaspijp

- 7 dito vurken

- een dito lamp

- dito koeke pan

- 2 mandens

- baktrog

- coffiemoolen

- een carn

- melkton

- dito ton

- 2 emmers

- boterschootel en lepel

- eijsere ketel

- hoogkar

- aardkar

- eegt

- ploeg

- snijback met toebehoorten

- 2 schoppen

- 2 rieken

- 1 gavel

- 2 koeijkuijpen

- een paardsbak en reepen

- partij hout en takkebossen

- lantaarn

- een saal en ligt

- een greel en hagten

- een braak

- een vlagseijsie

- een sigt

- een seijsie

- een haargetouw

- tafel

Nadelige Schult

onbekend

In te maanen pretentien:

onbekend

Tekenen: Willem Vorstenbosch, L. vd Veerdonk, RA Wierdsma, Gerardus van Weert, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 98 dd  4 augustus 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Coenraad van den Bloemenbergh , gaat wonen te Rotterdam

Tekenen: Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg, Baltes Langes, Dries van groenlandt, Cornelis Geelings, JA Esser

 

blz 100 dd 5 augustus 1773

Compareren

Laurens van de Veerdonk wonend te Orten en Willem Vorstenbosch als aangestelde voogden over het minderjarig kind genaamd Nicolaas zoon van wijlen Jan Vorstenbosch en Catharina van de Veerdonk (sic)

Beiden ook als voogd over Geertruij Vorstenbosch , minder jarige dochter van Antony Willem Vorstenbosch

Willem Vorstenbosch, voor zichzelf

Toni Broeksteegh gehuwd met Maria Vorstenbosch

Johannes van Nistelrooij als gehuwd met Pieternel Vorstenbosch

allen wonend te Nuland,

erfdeling in 5 loten

1e lot: Willem Toni Vorstenbosch

-       2,5 lopens akkerland gelegen onder Heesch, op “den Heesenakker”, oost Peter van den Akker, west 2e lot, zuid Cristiaan van Rooij, noord de gemeente van Geffen

-       5 streepen akkerland gelegen alhier in het Vinkel gelegen, met zijn houtwassen, groot 2,5 lopens, oost: het land bij het huijs in het 3e lot vermeld, rondsom de gemeente van Nuland.

-       Van het 4e lot: 25 gulden

2e lot: Johannes van Nistelrooij

-       akkerland op den Heesenakker, groot 2,5 lopens, oost het eerste lot, west Lambert van Rooij, zuid Cristiaan van Rooij, noord de Gemeente

-       2,5 lopens teulland te Nulandn naast het Hoogbosch, oost Jan Jooste Hanegraaf, west de 6 lopens in het 4e lot, zuid Augustinus van der Aa, noord Willem Dirk Vorstenbosch.

-       3 perselen Berkstukken onder Heesch, ene zijde de erfgenamen Jan Dirk Slenders, andere zijde weduwe Dirk Vos.

-       25 gulden van het 5e lot

3e lot: Antony Broeksteegh

-       huis, esthuijs, hoff en aangelegen land, met houtwas en voorpotingen, groot 6 lopens, gelegen te Nuland, in het Vinckel, ene zijde de gemeente van Geffen, west de 5 streepen, zuid de straat, noord de gemeene van Geffen.

-       1,5 Berkstuck onder het dorp van Heesch, gelegen in den Blijken,

-       Hieruit te vergelden 7-10-0 aan het Geestelijk Comptoir van de Rentmeester Tengnagel, en 0-10-8 aan het Casterius Gasthuis te Den Bosch, dit loth sal den uijtwegh moeten gedulden langs het huijs van de eigenaar van de 5 streepen.

4e lot: Geertruij Vorstenbosch

- 6 lopens akkerland onder Nuland in het Vinckel, oost de 2,5 lopens naast het Hoogbosch, west de weduwe Dirk Vos, te vergelden hieruit: 6-0-0 aan de groote Armen van Berlicum, en 1-8-0 aan het geestelijk comptoir van de Heer Rentmeester Tengnagel, verder te betalen 25-0-0 aan het 1e lot.

5e lot: Jan Vorstenbosch

- 7 stucken teulland met de veldjes daaraan gelegen en de houtwas, groot 7 lopens, gelegen te Heeswijk ter plaatse genaamd Bakkersveld, ene zijde Gijsbert van der Velde, andere zijde het tweede stripke, ene einde de Heide, andere einde de Meer, waaruit te betalen een rente of chijns aan het Chijnsboek van Heeswijk, verder 25 gulden te betalen aan het 2e lot.

Tekenen: Willem Vorstenbosch, Johannes van Nisselroij, merk Anthony Broeksteegh, RA Wierdsma, Baltus Langes, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz 121 dd 22 augustus borgbrief

Johanna Gijsbert van Boekel, alhier van wettige ouders geboren.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Dries van Groenland, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 124 dd 31 september (!) 1774

Verzoek van Willem Vorstenbosch als een der voogden van de 2 minderjarige kinderen van Jan Vorstenbosch en Anthony Vorstenbosch aangesteld, dat de suppliant had ontdekt in den boedel van Anthony Vorstenbosch, de vader en groot vader van de pupil, dat de boedel met verscheijde schulden was bezwaart, en dat het niet mogelijk was dat de suppliant met de andere erfgenamen de boedel tot liquiditeit kon brengen, of enige deiling der goederen te doen, voor en alleen de schulden waren voldaan, dat het de suppliant voorkwam dat er geen bekwame middelen waren dan in een perceel land gelegen onder Heeswijk, zijnde een perceel genaamd Nuland, publiek werd verkocht voor alleman, en met die penningen, de meubilaire goederen en de granen te velde de schulden te betalen, maar nu zijn de meerderjarige kinderen van Antony Vorstenbosch niet genegen het stuk te verkopen, en heeft de voogd de toestemming en authorisatie van de schepenen nodig voor de minderjarige om het te mogen verkopen. Schepenen authoriseren Willem Vorstenbosch en Laurens van de Veerdonk als voogd over de minderjarige zoon van

Jan Vorstenbosch en de minderjarige dochter van Anthony Vorstenbosch, om het genoemde stuk land te mogen verkopen, onder voorwaarden.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, JA Esser.

 

Blz 128 dd 31 augustus (!) 1774, borgbrief

Schepenen en drost getuigen op verzoek van Migiel van Tuyl, dat hij alhier uit wettige ouders is geboren.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, JA Esser.

 

Blz 131 dd 21 september 1774

Verzoek van Jeroon van Grinsven dat hij in tocht en zijn 2 minderjarige kinderen in erfrecht competeren in ¼ in een perceel groot 1 mergen, onder Rosmalen gelegen, dat de suppliant een accident heeft aan zijn arm, en met zijn handenarbeijt de kost moet verdienen, maar hierin is gefrustreerd om enige arbeijt te kunnen verrighten, hij verzoek toestemming het land te mogen verkopen, waarbij een advies van Claas van Grinsven, Jan van Grinsven en Marte van de Wetering. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Peeter van Bocxsel, Baltus Langens,  JA Esser.

 

Blz 134 dd borgbrief 19 september 1774

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob Fres Dandels.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Dries van Groenlandt, JA Esser.

 

Blz 136 dd 6 november 1774

Compareert Herman Boerdonk, wonend alhier, een der voogden van het onmondige kind van wijlen Marte Boerdonk en diens vrouw Meggel van Dinther, verklaart heel goed te weten dat bij het overlijden van Meggel,, laatst huisvrouw van Toon van der Aa, geen goederen ten behoeve van zijn nu nog minderjarige dochter Martijn van der Aa, niet is overgeschooten, aangezien de goederen die zij bezat, door het overlijden van haar man Marte Boerdonk bij welke zij een zoon had verwekt, en ten wiens behoeve allent geene publiekelijk is verkocht, en dus het kind zij zonder iets te kennen hebben  off pretendeeren aan de voorgenoemde Toon van der Aa, niets over aan het selve kind kan bewijsen

Tekenen: merk Herme Boerdonk, Klaas Swaenenbergh, Cornelis Geelings,  JA Esser

 

Blz 138 dd 1 december 1774

Alsoo dese wereld is komen te overlijden Johanna van Osch, weduwe van Jan van Berkel, nalatend drie nog minderjarige kinderen, aangesteld tot voogd: Wouter van Berghem wonend alhier en Jacob Frensen, wonend te Berlicum.

Tekenen: Wouter van Berghem, Wouter Frens Daendels, RA Wierdsma, Dries van Groenlandt, Baltus Langens, Cornelis Geelings loco secr.

 

Blz 140 dd 1 december 1774 Staat en Inventaris

Door Jacob Frensen en Wouter van Berghem als voogden over de minderjarige kinderen van Jan van Berkel en Johanna van Osch, diens weduwe.

- Geen contante penningen

- Geen in te manen pretensien

Vaste goederen:

-       huis en land groot 2 lopens en 13 roeden, alhier gelegen oost Peeter van Creij, west Johannes van Berchem, noord Jan Bogers, zuid de straat, belast met 2 zakken rog aan de Heer Tengnagel te Den Bosch.

-       Perceel hooiland, groot 8 hont gelegen te langs overt Nuland, oost Corstiaan Bouwmans, west Lambert van Osch, zuid de Meringsgraaf, noord den Hoefdijk

Meubilaire goederen:

-       een gebetert rundbeest Swart bont van hair

-       een dito ongebetert Swart bont van hair

-       een kalf

-       2 varkens

-       Een kist

-       3 kaste zoo goed als quaad

-       2 kopere ketels

-       Een eijsere ketel

-       Kopere vurpan

-       Een kopere seijghschotel

-       Koekpan, haal en tang

-       Kopere theeketel

-       3 bedde met haar toebehoort

-       Een korn en haar toebehoort

-       3 spinnewiele

-       Enige ongedorste tarwe en garst

-       Enig hooi

-       2 kuijle met aardappelen

-       Rommelerij

-       Een silvere ring en 6 silvere knoopen

-       Enige kleren die voor de minderjarigen zullen worden gebruikt

Tekenen: Jacob Frens Daendels, Wouter van Berghem, RA Wierdsma, Andries van Groenlandt, Baltus Langens, loco secr.

 

Blz 143 dd 7 december 1774

Compareert voor schepenen de Heer medicinaal doctor Florentius Verster, wonend te Den Bosch en Claudius Samion,  chirurgijn te Berlicum die op verzoek van drost Wierdsma, hebben gevisiteerd het dode lijk alhier liggende ten huijse van de erfgenamen van Jonker Lemmink zijnde een vrouwspersoon, waaraan geen wonden, kneuzingen of ontwrightingen gezien werden, die de doot hadden kunnen veroozaken.

Tekenen: F Verster, C. Samion, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 144 dd 4 december 1774

Compareert Dirk van Vugt, meester Smid, alhier, die verklaarde op verzoek van drost Wierdsma dat hij zich met zijn gereedschap heeft vervoegt ten huijse alhier staand ein het Schotsheuvel, van de erfgenamen Jonker Lemminck, bewoont werdende door Juffr Johanna Cristina Lemminck, weduwe Markgraaf, en op ordre de groot voordeur heeft geforceerd om toegang tot het huijs te verschaffen, en bevonden dat de groote opkamer was gesloten met een dubbele stok en ook dit slot opengebroken te hebben.

Tekenen: Dirk van Vught, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxsel, Cornelis Geelings loco secr.

 

Blz 146 dd 4 december 1774

Schepenen hebben zich vervoegt in het huis alhier op Schotsheuvel toebehorende de erfgenamen van Jonker Lemmink, bewoond werde bij Juffr. Johanna Cristina Lemmink weduwe Markgraaf, en aldaar de juffrouw dood te hebben gevonden, dood te bedde leggend en aller deuren en vensters  in een behoorlijke ordre bevonden gesloten of gegrendelt te zijn. En heeft de secretaris met zijn cachot verzegelt eerstelijk een vierkante kast staande op de groote kamer, met twee roode lakken, nadat er een doodshemd uitgenomen was en er een paar oorbellen van e Juffr. in gelegd waren, naast een voorhande liggende snuijfdoos met enige duijten.

Ook een andere kast met 2 lakken verzegelt, verder een daar staande kist, en een koffer. Verder hebben ze de volgende goederne in deze kamer gebracht, die anders buijten de verzegeling in de grote keuken hadden moeten blijven, die niet versegelt kon worden.

Te weten: 12 tinne borden, 5 tinne schotelen, 3 dito kommen, een mostertbak en rasp, een tinne schenkbord, een dito kan, een kopere kofkan, 2 tinne ponten ?, een toebaksconfoir, een tregter, vuurpan, koffijmolen, lepelbord met 12 tinne lepels, dito, een kopere koffij en thee bus, een pak vlees, een tinne inkpot, 5 theebussen, 5 maatjes, 2 peperbussen, tinne soutvat, strijkijser, 8 delfse borden, 2 kopere schalen met enig gewicht, een houte dito en balans, een handzesse? met kluwen stopsaijer, een pot met snuijf, een pak met gort, een dito met steijsel, een laijke met rommelerij niet waardig te specificeeren, 2 bleke tee bussen, 4 pakjes toeback, een dito met spaanse seep, een mandje met hake oogen en naalden, een potje met suijker, strijkijser, een pak heele peepers, doosje met koffijbonen, een vaatje …vol seep, een gewight punder, kopere ketel, een kopere schuimspaan, een dik panneke, een spinnewiel, een handveger en blik in een dito, een tranne met sipt ?, een kisje met lind garen en band, een trommel met pruijmensuiker, korente en beschuijt., 4 haspels met garen, een halve ton met sout, pot met siroop, twee gordijn roijen, 4 kopere blakers, een extra grote tinne schotel, twee kleijne dito, een kopere lamp, 2 kandelaars, twee kopere dito, een tinne schotel, een taardpan van koper, een deken, een hemd, 2 lakens, 2 zakken, 2 kussens, een wolle deken, een bed en hooft peuluw, zak met bonen, drie bakken met rommelerij, een mandje met enige …., een ton met assen, een mandje met korte pijpen, 1 tafellaken, een ijser confoir, koffijketel, een haal en schalm, een koekpan, haag, rijs en rooster, 1 tinne waterpot, 1 schuijmspaan, 2 tinne schotelen. Ook de kamer werd met lakken gesegelt. Verder ook nog de deur met een lind van de ene naar de andere kant met het cachet van de secretaris versegelt.

Item is het kelderkamerke versegelt.

Buiten de versegeling bleven in de keuken:

Een kasje aldaar hangende nadat het was versegelt, 2 tafelen, een kleijder dito, spiegel, 2 sakken, een winkelbank, 7 stoelen, een hoop raapkoeken, 2 glasgordijnen, 2 bedgordijnen.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz 154 dd 4 december 1774

Alsoo Johanna Cristina Lemmink, weduwe … Markgraaf ( niet ingevuld)  alhier is overleden en niet bekend is of enige van haar bloetverwanten in de nabijheid wonen, zij begraven moest worden en er ordre in het sterfhuis gehouden moest worden, de naaste familie ingelicht moest worden, dus authoriseren de schepenen RA Wierdsma om haar te laten begraven, de familie in te lichten en zorg te dragen voor de goederen.

Tekenen: Klaas Swaenenbergh, Andries van Groenlandt, Baltus Langens, Gerardus van Weert, JA Esser.

 

Blz 156 dd 12 december 1774

Compareren Geurt Crijnen, Dirk van Doorn, Maria Gloudemans, van goede naam en nabueren van Juffr. Johanna Cristina Lemmink, de eerste 2 verklaren haar op vrijdag den 2e december nog rondsom de selve huisinghe nog hebben sien treden, tegen de avond. Geurt Crijnen is de 3e december nog rond het huis gelopen, heeft geroepen, maar alles was dicht, en dacht dat ze van huijs was gegaan, vermits de comparanten dochter luiden welke deselve voor eenige heeren wast op de solder van de genoemde Juffr te drogen had hangen gong sien waarom het venster van de solder niet open was, dat anders dagelijks open stond, waarop zij aan de andere buren vroeg of ze haar hadden zien uitgaan, en van niemand hiervan onderrigtig kreeg. Daarna is de comparant op zondag 4 december naar het Casteel van de Vrouwe van Geffen gegaan om te informeeren of deselve Juffr.Lawijck aldaar wel enige verrichtingen deed,  daar mogte zijn, dan vernemende in het aldaar na te gaan van de Damistique dat deselve daar niet was, welke bij de Smit alhier waren, hem sulcx sijde, soo dat den comparant seide “ik weet er dan niet mee te doen”, maar mogelijk mag ze naar Geffen gegaan zijn? En de vorster Akkermans, daarbij staande zeide “neen daar is zij niet, want daar heb ik geweest”. De vorster zei dat de comparant het aan de president bekend moest maken, of ik sal het doen. De deponent ging naar Dirk de Smit alwaar al de schepenen in de Raadkamer bijeen waren.

Tekenen: merk Geurt Crijnen, merk Dirk van Doorn, merk Mie Gloudemans, Adriaan Hanegraaf, Baltus Langens, Cornelis Geelings. JA Esser.

 

Blz 159 dd 27 december 1774

Schepenen bevestigen dat Jan van Klaveren, wonend te Reeuwijk als procuratie hebbende voor Lucretia Lemming, weduwe van Pieter Dandridge, gepasseert voor notaris Pieter de la Coste dd 23 december 1774 te Gouda, Jan Post als procuratie hebbende van Christiaan Lans, gepassert voor schepenen van Montfoort dd 19 december 1774, van de procuratie van Cornelia Lemming, huisvrouw van genoemde Lans, acte gepasseert te Zwolle dd 10 december 1774, Jan Post ook als vader en voogd van Daniel Hermen Post, mitsgaders als voogd over Clara Gerarda Cueningham, dochter van Robbert Cueningham en Masja Lemming, in der tijd egtelieden, en vragen nu ontsegeling van de gordinen van wijlen Juffr Markgraaf, geboren Lemminck, op 4 december versegelt. Schepenen constateren dat de versegeling van de cabinetten, kaste, kiste, kamers en kelder in deselfde goede orde waren als bij de versegeling.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Baltus Langens, Cornelis Geelings. JA Esser.

 

Blz 161 dd 23 december 1774

Geregistreerd deze en nog 2 akten van procuratie ten bewijs van sekere qualificatie bij de gesubstitueerden alhier verrigt en nog te doen

Eerste luid:

“huijden 23 december 1774 compareert voor mij Pieter de la Coste, notaris bij de Hove van Holland geadmitteerd in Gouda residerende van Lucretia Lemming, weduwe van Pieter Dandridge, in zijn leven hoedemakersbaas binnen deze stad. De comparante woont in Gouda en is bekend bij de notaris. Zij machtigt Jan van Claveren, bouwman wonend onder Reeuwijk, getrouwd met haar dochter Sara Dandridge. Ze zijn beiden medeerfgenaam van Johanna Cristina Lemming gewoont hebbende en overleden te Nuland en verzoekt van Claveren naar Nuland te gaan en haar te vertegenwoordigen, de boedel tot liquiditeit te brengen, de vaste goederen te verkopen.

Ondertekent door de notaris.

 

Blz 165 dd 19 december 1774

Geregistreerd als voor, nummer 2

“Herman de Leuver, schout, Willem Noteboom en Jan de Beus, schepenen van de stad Montfoort geven te kennen dat compareert Christiaan Lans, wonend te Zwolle als gemachtrigde van zijn huisvrouw Cornelia Lemming, om de nalatenschap van haar zuster Johanna Cristina Lemming, weduwe Markgraaf  waar te nemen, te Nuland in de Meijerrij van Den Bosch overleden, volgens een procuratie voor de heren borgemeesters van de stad Zwolle dd 10 december 1774, en stelt nu in zijn plaats de Heer Jan Post aan.

Tekent: secretaris H.A. Gobues.

 

Blz 167 dd 10 december 1774

Geregistreerd als voor, nummer

“borgemeester en schepenen van de stad Zwolle geven aan dat compareert Cornelia Lemming, huisvrouw van de oud president Christiaan Lans, wonende alhier, zij machtigd haar man om de erfnalatenschap van haar zus Johanna Cristina Lemming te gaan regelen,

Tekent: H Roijer, secretaris.

 

Blz 169 dd 4 januari 1775 Staat en inventaris

Achtergelaten door Juffr. Johanna Christina Lemmingh overleden te Nuland

Eerste kapitel van onroerende goederen:

-       huis hof en erve staande en gelegen alhier aan Godsheuvel, groot 3 lopens en 20 roeden, west de straat, zuid Antonie Leermans, noord de straat.

-       Perceel teulland genaamd Peter Deckers huisplaats, groot 5 lopens en 40 roeden, oost den Armen c.s., west de weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de straat, noord Geert van Creij c.s.

-       3 percelen teulland genaamd Pelshoff, groot 4 lopens en 32 roeden, oost en west Toon van Laarhoven, zuid Cobus Langens, noord Gijsbert van Creij c.s.

-       Perceel houtbosch met het land daar aan gehorende genaamd van ouds Jonkersbergh, oost de straat, west andere landerijen, zuid de straat, noord Jan Peter Dirks

Effecten:

-       een notariële obligatie ten laste van Theodorus Johan Lemmingh van 400-0-0, voor notaris van Bruggen dd 22 december 1744.

-       tegen een rente van 4% bedraagt 480-0-0

-       een manuale obligatie ten laste van de Heer en Juffrouw De Vlieger, te Den Bosch dd 29 juni 1772 groot 800-0-0, op 28 juni 1772 betaald 100-0-0 aan dezelfde, en nog 25-0-0, volgens e ondertekening van wijlen Juffrouw Lemmingh, weduwe Markgraaff, dd 18 januari 1773 , dus resteert 675-0-0

-       een los obligatie ten laste van Aart Frans Bogers c.s., wonend te Geffen van 100-0-0, dd 1 mei 1771, a 4%

-       ten laste van Tijs Jacobs van Creij te Nuland, een capitaal van 100-0-0, dd 30 april 1771, a 4%

-       contant geld 13-11-0

-       in den boedel van Mathijs Ente te Den Bosch wegens een verkochte ketting en andere kleinigheden een som van 43-0-0

Capitel van goud en silver:

-       een goude singteur geps

-       item een goude ring met steentjes

-       item een geladde dito

-       item een gewerkt dito

-       een paar gouden oorringetjes met kleine bellen

-       een par goude hake en ooge

-       een silveren beugel met een tas

-       een silvere snuijfdoos

-       een silvere vingerhoet

-       item een dito met een vingerhoetkasje

-       een silvere candelareijne doosje

-       een silveren Singteur geps

-       een lorgnet

-       een stuk vreemd gelt

-       item een klein stuk dito

-       twee singteus bande

-       een paar kleine silveren gepsen

-       een silvere gebroken kruijs

Capitel van linde, wolle, kleren en bedde

-       6 linde hemden

-       5 dito

-       19 dito

-       2 linne lakens

-       10 dito

-       4 linde slopen

-       Item 22 dito

-       Een tafellaken

-       3 servetten

-       1 tafellaken

-       3 servetten

-       1 tafellaken

-       6 servetten

-       1 tafellaken

-       6 servetten

-       1 tafellaken

-       6 servetten

-       3 tafellakens

-       1 servet

-       4 witte voorschoten

-       12 dito

-       2 catoene voorschoten

-       2 bonte dito

-       6 mutsen

-       19 dito

-       12 dito

-       14 dito

-       Een kante neusdoeck

-       Een paar lobben

-       6 nagtcapjes

-       6 dito

-       12 ondermutsen

-       12 paar handschoenen

-       4 paar lobben

-       5 sakken

-       4 borsten

-       Een paar mouwen

-       6 paar dito

-       Idem dito

-       Idem dito

-       3 sakdoeken

-       10 oude doekjes

-       5 dito

-       7 neteldoekse doeken

-       5 bonte doeken

-       Idem

-       Een pakje kastdoeken

-       5 sakken met een borst

-       8 ondermutsen

-       7 neeteldoekse doeken

-       7 zakdoeken

-       3 broeke

-       3 dito

-       3 witte borstrokken

-       Een blauwe dito

-       2 witte dito

-       Een witte rok

-       4 dito

-       Een witte rok

-       Een dito

-       Een broek

-       Een blauwe gestreepte rok

-       Een roije katoene dito

-       Een engelse sitten dito

-       Een gekeperde greijne dito

-       Een roije dito

-       Een dito

-       Een gestreepte kalleminke dito

-       Een bruijne seijde dito

-       Een bruijne seijde damasten dito

-       Een leverkleurde seije rok

-       Een bruijne sije gestikte dito

-       Een leverkleurde dito

-       Een gele dito

-       Een silte juke

-       Een katoene dito

-       Een witte sitse jak

-       Item een daale dito

-       Een rood dito

-       Een katoene jakke

-       Een katoene dito

-       Een dito

-       Item een witte diemit dito

-       Een rooije katoene schouwermantel

-       Een groenachtige dito

-       Een rooijlakense dito

-       Een swarte seije dito

-       Een blauwe seije denetten japon

-       Een swarte sije dito

-       Een bruijne dito

-       Een leverkleurige dito

-       Een blauwgreijne dito

-       Een gestreepte dito

-       Een witte engelsche zitse dito

-       Een groene dito

-       3 zeije kappen

-       Een hoed

-       Een doek

-       Een fruweele neusdoek

-       2 fruwele kappen

-       Een lap gaas

-       Een paar fruwele moffen

-       Een lap seij

-       3 kleijne rokken

-       Een pakje met lappen

-       Twee keursleijnen

-       Een lap linnen groot 8,5 el

-       Een swarte kap

-       Een dito hoed

-       Een veere bed

-       Een peuluw

-       2 kussens

-       2 dekens en een spreij

-       3 witte glasgordijnen

-       2 bedgordijnen

-       2 rabatte

-       Een paulanus met 2 cussens

-       2 hooft kussentjes

-       2 schoorsteenkleden

-       2 bedgordijnen en rabat

-       Een veere bed

-       Item een paulauw

-       2 kussens

-       Een spreij

-       2 wolle dekens

-       2 bedgordijnen

-       Een rabat

-       2 glasgordijnen

-       8 linne ……

-       2 lakens

-       9 lakens ( opgeteld-jvdb)

-       8 slopen

-       3 roostekosten ?

-       3 schoorsteenkleden

-       1 tafellaken met 6 servetten

-       1 paar mouwen

-       4 jakken

-       2 borstrokken

-       Een baije rok

-       Een dito

-       Een blauwe striepte dito

-       2 dito

-       Een dito en een baije dito

-       2 hemden

-       10 dito

Meubilaire goederen:

-       Een grote opgeleijde kast

-       Een dito

-       Een houte kist

-       Een coffer

-       Een tafel onder een spiegel

-       Eenige stoelen

-       Een neerslaande tafel

-       Een hang oir dito

-       Een spiegel

-       2 capstokken

-       Een groot rak

-       Een kleijn dito

-       Een thee rak

-       Een lepelbord met 12 lepels

-       Een scherm met 6 stukken

-       6 postelijne borden en een schaaltje

-       6 delfse dito

-       6 postelijne boterschoteljes

-       3 roede trekpotten en melkpotje

-       6 postelijne schoteljes en 5 copjes

-       5 copjes en 9 schoteljes

-       4 copjes en 4 schoteljes

-       Een rakje met 5 eijjer lepeljes

-       Een theebos

-       Een kopere lamp

-       Een dito

-       Een glase kann

-       6 copjes en 6 schoteljes

-       Een postelijne com

-       7 delfse borden

-       4 postelijne commetjes

-       2 bruijne dito

-       Een sak met enige ponden tabak

-       Een spinnewiel

-       Een blek met rijst

-       Een ton met sout

-       Een naaijdoos met linne

-       Een matje met pijne

-       Een mantje met naalden

-       Eenig gaarn en vlas

-       Een sak met witte bonen

-       Een blekke trommel

-       2 thee bossen

-       Een tonnetje met cookasse

-       Een dito met seep

-       Een pot met stroop

-       Een blek met suijker

-       Een pot met snuijf

-       Eenige sakken met winkelwaare

-       Een kleerborstel

-       Een sluijtmant met lappen

-       Eenige rommelerij

-       Een rijssak

-       een sakje met raapsaat

-       een nieuw Testament

-       2 dito

-       Een avondmaalsboekje

-       Een houte rak

-       Een oude kast

-       Een sluijtmande

-       Eenige gemene matten

-       Een riek, schoffel en klauw

-       Een partij bouquet ongemeete

-       Een partij rog ongemeete

-       Een partij tarwe ongemeete

-       Een partij groen erte

-       Eenige drooge witte bonen

-       Eenige roomse boonen

-       Eenige luijker boonen

-       Een paar vuureijsers

-       Een spinnewiel

-       Eenige latte en een ladder

-       Enige rommelerij

-       Een partij onuitgedorse rog

-       Een cruij wagen

-       Een partij hooi en strooij

-       2 ladders

-       Een partij brandhout

-       Een stilletje

-       Een tonnetje

-       Een seef

-       Een vaatje met asijn

-       Een kleermande

-       Een steene pot met ingemaakt goed

-       Eenige flesse

-       Een kopere ketel

-       Een stenen cruijk

-       Een kopere ketel

-       Een kleijne dito

-       Een kopere coffijpot

-       2 dito schalen

-       2 dito klijnder

-       Een dito thee kistje

-       Een dito coffijketeltje

-       Een dito coffijkannetje

-       Een dito blaker

-       Een dito lepel

-       4 dito ….lepels

-       3 dito blakers

-       Een dito deksel

-       Een was tobbe

-       3 eijsere potten

-       Een hangijser

-       Koekepan

-       Een tinne secoep?

-       Nog een kopere keteltje

-       Een blek

-       2 water emmers

-       2 stooven

-       Enig aardwerk niet waard gespecificeerd te worden

-       Een spiegel met een swarte lijst

-       Een wekker

-       Een borde rak

-       Een thee rak

-       Een dito blaatje

-       Een casje

-       Een scheon?

-       Een trog

-       een winkelbank

-       3 tafels

-       10 stoelen

-       Een kopere ketel

-       Een dito bedpan

-       Een dito taaste pan ?

-       2 dito theeketels

-       Een kopere veijsel

-       2 dito kandelaars

-       Een dito Thebos

-       Een dito tabakskonfoor

-       Een dito raps

-       Een kopere kannetje

-       Een coffijmolen

-       Een grote tinnen schotel

-       9 dito

-       2 dito waterpotten

-       12 dito borden

-       Een dito waaterfles

-       2 dito kandelaars

-       Een dito mostertpot

-       3 dito trekpotten

-       2 dito commetjes

-       Een dito tregter

-       2 dito soutvatten

-       2 dito suijkerschoteltjes

-       4 dito maatjes

-       Een dito peperbosch

-       Een eijsere haal

-       Een gemakhaal

-       Een dito roostel

-       Een dito hakmes

-       Een dito strijkijser

-       Een dito vork

-       Een paar schale met de evenaar

-       Een partij gewight

-       En bijbel

-       Een tinne bierkan

-       2 tange

-       Een blaaspijp en schop

-       Een ijsere comptoir

-       2 blikke lampen

-       Een eijsere ketting

-       Een wafeleijser

-       2 seije spek

-       2 hamme

-       2 kinnebakshammetjes

-       Eenige rommelerij

-       Een partij droge boonstaken

-       Een cuijl met aardappelen

-       Een lantaarn

Compareert de Heer Jan Post wonend te Amsterdam, tans present alhier in qualiteit als vader en voogt van Daniel Hermen Post, sijnen zoon in huwelijk verwekt bij Maria Lemmingh mitsgaders als voogt over Clara Gerarda Cunninckham, doghter van de Heer Robbert Cinnickham en Juffrouw Maria Lemmingh in der tijt egtelieden.

Tekenen: J Post, RA Wierdsma, Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 228 dd

Schepenen gezien het verzoek van Jan Post als vader en voogd over zijn zoon Daniel Hermen Post en als voogd over Clara Gerarda Connincham dat de eerste 1/9 deel heeft inde vaste goederen gelegen alhier nagelaten bij wijlen Juffr. Johanna Christina Lemmingh, en voor 1/3 deel in de meubilaire goederen, en de tweede minderjarige  voor 2/3 in de eerstgemelde goederen, al alsoo de afgelegenheijt des woonplaats van de suppliant en desselfs pupil niet toelaten de administratie van de goederen gade te slaan, met advies van Jan van Claveren, schepenen gaan akkoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxsel, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 231 dd 4 januari 1775

Schepenen gezien het verzoek van Wouter van Berchem en Jacob Frens Daandels als voogd over de 3 onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Berkel en Johanna van Osch, dat aan de minderjarige een huis toebehoort en 4 hond land staande in de Wolfdijkse straat, belast met een rogpacht van een Mudde rog aan het geestelijke comptoir. De momboiren zien niet dat het bezit hen enig voordeel opleverd gezien de reparaties die geregeld nodig zijn, en het aan vele gevaren blootstaat, zeker gezien de zware last van de coornpacht, dat ze er geen heil in zien, ze willen het graag publiek verkopen, maar vrezen dat het door de genoemde lasten weinig of niets zal opbrengen. Ze willen een bedrag van 3 of 5 ducaten tot conditie van de koop stellen, gezien ingekomen bericht van Marcelis Servaasse van Berkel, en de weduwe Dirk van Venrooij, als naaste bloedverwanten, die accoord gaan. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Boxsel, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 234 dd 23 januari 1775

Compareert de Heer Jan Post, wonend te Amsterdam, als vader en voogd van sijn minderjarige zoon Herman Post, in egte verwekt bij wijlen Juffr. Maria Lemmingh en als voogd over Clara Gerarda Cunnekam, dochter van wijlen de Heer Robbert Cunnekam en Juffr. Matje Lemmingh,

In der tijt egtelieden, volgesn acte van curatele daarvan, en verder als gevolmachtigde van de Heer Cristiaan Lans als in huwelijk hebbende Juffr. Cornelia Lemmingh, zoo voor zichzelf als gevolmachtigde van zijne genaamde huisvrouw bij procuratie voor borgemeester en schepenen van Zwolle, op 13 december 1774, vermoogens volmacht voor schepenen der stad Montfoort, mitsgader monsieur Jan van Claveren, en Juffr Sara Dandrigo egte lieden wonend te Reiswijk, geassisteerd door haar man, beide als gemachtigde van juffr. Lucretia Lemmingh weduwe van Peter Dandrigo, wonend te Gouda, bij procuratie op den 23e voor notaris Pieter de La Coste te Gouda. Ze zijn de enige erfgenamen ab intestato van Juffr. Johanna Cristina Lemming, onlangs overleden binnen dese HH, ze constitueren de heer RA Wierdsma, drossaard alhier, om in te vorderen en te ontvangen een restant obligatie van 675-0-0, in het geheel groot geweest 800-0-0, op den 29e Junij 1772 , gelooft bij de Heer Louwries de Vlieger en Ludith van den Oudenhoff egtelieden wonend te Den Bosch. Item een obligatie van 100-0-0, op 1 mei 1771 belooft bij Aert Brans Bogers c.s., wonend te Geffen.

En tot slot een obligatie van 100-0-0 gelooft en bekend schuldig te zijn op 30 april 1771 bij Tijs Jacobs van Creij, wonend te Nuland.

Tekenen J. Post, Jan van Klaveren, Sara Dandricd, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 238 dd 15 maart 1775 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens van Gestel en Judik Marcelis Quak, gaan wonen te Rosmalen.

Tekenen: Gerardus van Weert, Klaas Swanenbergh, Cornelus Geelings, Andries van Groenlandt.

 

Blz 240 dd 8 mei 1775 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Tuijl.

Tekenen: Gerardus van Weert, Klaas Swanenbergh, Adriaan Hanegraaf, Andries van Groenlandt.

 

Blz 242 dd 31 mei 1775

Compareert Gerardus Hoefs wonend te Nuland, verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Hanegraaf een som van 75-0-0.

Tekenen: Gerardus Hoefs, Gerardus van Weert, Dries van Groenlandt.

 

Blz 244 dd 8 juni 1775

Compareert Dirk van Vugt, mr. Smit en herbergier te Nuland, die op verzoek van Willem Blouket, pachter van de grote Brabantse swijgende Landtol geleijde en paardegelt, verklaart dat op dinsdag 28 maart van dit jaar ter zijner huijse is gekomen Levy Soetman, sijnde van de Joodsche Natie en wonend te Osch, dat gemelde jood aan hem comparant verhaalden dat hij enige  ( en welke) materialen ( en tot wat prijs) op Duijnendal daags te voren hadden gekocht, dat hij comparant over die koop met den jood gesproken heeft, dat vervolgens genoemde Levy Soetman, die nacht tussen 28 en 29 maart ten huijse van hem heeft gelogeert, en op woensdag morgen den 29e met de jood weer in gesprek is gekomen en hem in het vriendelijke onderrigte en waarschouwde, seggende “bent soo goet en vailleert het land niet en haald dog fol van het goed derioteeren (?) daarmede voorgenoemde materialen, waarop Levy antwoordde: “als ik met het goed op het water ben, dan scheijt ik se de neck vol, ik geef daar niet om”.

Tekenen: Dirk van Vught, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, loco secr.

 

Blz 246 dd 12 juni 1775

Schepenen geven procuratie en authoriseren Adriaan Hanegraaf, president schepen alhier, om op donderdag 22 juni 1775 zich te vervoegen op de Kepkensdonkdijk, gelegen onder dese HH van Nuland, om daar te compareren voor de Heer Dijkgraaf en heemraden van de polder van der Eijgen, op de clopschouw, om te geloven voor de dijkvakken van de gemeente en de Grote Armen alhier.

Tekenen: Gerardus van Weert, Baltus Langens, Cornelis Geelings, Dries van Groenlandt, JA Esser.

 

Blz 248 dd 10 juni 1775 staat en inventaris

Van de goederen achtergelaten door Hendrik Brandt door zijn weduwe Ardeijn van den Heuvel, voor het kind uit haar huwelijk en gezien aanstaande 2e huwelijk:

Vaste en onroerende goederen en effecten:

-       een huijsinghe, hoff en erve gestaan in de Nulandse straat, groot 7 lopens en 47 roeden, oost Antony Hanegraaf, west Dirk Versteegen, zuid de gemeene straat, noord de selve, belast met een rogpacht van 4 vat aan den Rentmeester Tengnagel, en een rente van 4-7-8 gulden aan de Armen van Dinter, rente van 0-14-0 aan de armen van Nuland, verder een schuld van 800-0-0 aan Lambert van Erp, a 4%, volgens de schepenschuldbrief dd 28 oktober 1772 voor schepenen alhier.

Meubilaire goederen:

-       een bed met zijn toebehoren

-       een groote kast

-       een kleijne kast  ( is verkocht)

-       een kastje

-       een kist

-       een baktrog ( verkocht)

-       een bedpan

-       grote kopere ketel

-       een kleijnen dito

-       dito

-       eijsere moespot

-       eijsere ketel

-       kopere theeketel

-       een kopere seegschotel

-       3 houte wateremmers ( verkocht)

-       Tinne schotel

-       10 aarde borden

-       Een rak

-       Een rak

-       Koffijmolen

-       Eijsere ketting

-       Tang

-       Schop

-       Trekpot

-       Lamp ( verkocht)

-       Theebosch

-       Tinne  bierkan

-       Roostel

-       Een hangeijser

-       2 eijsere lampkens

-       Een tafel ( verkocht)

-       Twee stoelen

-       Een korn ( verkocht)

-       Een tob ( idem)

-       Twee koeijkuijpe (idem)

-       Een hoogkar (idem)

-       Een laagkar (idem)

-       Een ploeg ( idem)

-       Een eengt (idem)

-       Paardsbak ( idem)

-       Een pab seef (idem)

-       6 vurken

-       6 tinne lepels

-       Een riek (idem)

-       Een grasseijsie (idem)

-       Een sight ( idem)

-       Een gavel (idem)

-       Een vlagseijsie (idem)

-       Een schop (idem)

-       Torfschop (idem)

-       6 linnen slaaplakens

-       4 tafellakens

-       Een lakense rok, broek en camisool

-       Een hemdrok met kleijne silveren knopen

-       Item 10 hemden

Tekenen: Ardijn van den Heuvel, Weduwe Brans, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, Gerardus van Weert.

In marge: de bovenstaande posten die verkocht zijn hebben opgebracht 64-2-0

 

Blz 262 dd 21 juni 1775

Compareert den eersamen Adriaan van Creij inwoner van Nuland, die machtig maakt zijn soon Geert van Creij, om te compareren voor de heer Dijkgraaf en Heemraad van de polder van der Eijgen, op donderdag 22 juni 1775, en volgende dagen op de Kepkensdonkdijk, als de klopschouw gehouden word, en op de 28e daarna op de Somerdijck alhier, om voor de dijkstoel de plichten te beloven.

Tekenen: Adriaen van Creij, Dries van Groenlandt, Baltus Langes, Cornelis Geelings loco secr.

 

Blz 264 dd 28 juni 1775 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Maria Peters van de Ven, wonend alhier, dat zij alhier van eerlijke ouders is geboren.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Dries van Groenlandt, Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz 266 dd 28 juni 1775 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Maria Francis Weijgergangs dat zij en haar kind met name Maria Broeksteeg, alhier uit wettige huwelijk is geboren, gaan wonen te Heeswijk.

Tekenen: Dries van Groenlandt, Klaas Swanenbergh, Baltus Langes, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz 268 dd 26 juli 1775

Alsoo Toon Hanegraaf en Mie Blommers alhier zijn komen overlijden, met achterlating van een minderjarig kind met naam Annemie, als voogden worden benoemd: Jan Hanegraaf en Jacob Hanegraaf.

Tekenen: Jan Hanegraaf, Jacob Hanegraaf, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, Baltus Langes, Gerardus van Weert, JA Esser, secr.

 

Blz 270 dd 5 september 1775

Schepenen verklaren gezien het verzoek van Maria Bosch, weduwe van Welle van der Ven, dat haar soon Geert van de Ven is komen te overlijden, achterlatend verschillende vaste goederen, te Nuland, Geffen en Rosmalen, en de enige eigenaar is broeder Sijmen van de Ven, en hiervan het collateraal moet worden betaald, die echter geen penningen voorhanden heeft en geen geld wil opnemen, maar nu competeert aan Maria het vruchtgebruik van een perceel teulland onder Berlicum op de Logte, groot een sak land, het erfrecht berust bij haar zoon. Ze wil dit nu verkopen om daarmee de penningen te kunnen betalen, het land ligt ook wel afgelegen.

De naaste bloedverwanten Geert Hendrik van de Ven en Cornelis Geerlings gaan akkoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, Baltus Langes, Dries van Groenland, Peter van Boxsel, JA Esser, secr.

 

Blz 273 dd 23 september 1775

Compareren Antony Makké en Jacobus Akkermans, vorster alhier en beide wonend alhier, die op verzoek van drost RA Wierdsma verklaren dat zij op de 16e van deze maand op de Goorsteegh zagen aankomen Jan Goijert Sigmans, bij zich hebbende 2 kooijbeesten, hij kwam van het Geffens teritoir en was op Nulandse grond, waarop de vorster vroeg van waar hij met die beesten kwam en Sigmans antwoordde: “van huis”. De vorster vroeg of hij met een behoorlijk certificaat van die beesten voorzien was? Sigmans had dat niet en werd becalangeert door de vorster, in de boete van 100 gulden, volgens het placaat van 17 februari 1745 door de hoge overheid. Sigmans ging wegm de beesten werden gearresteerd en gebracht naar het huis van Jacobus Akkermans.

Tekenen: merk Antony Make, J Ackermans, Cornelis Geelings, Dries van Groenlandt, JA Esser.

 

Blz 275 dd 29 december 1775 Staat en inventaris

Van de goederen nagelaten door Peter Ermert van Nuland, voor diens weduwe Johanna Francis Wijgergangs, die gaat trouwen met Jan Peters van de Ven, voor haar 3 minderjarige kinderen.

Vaste en ontroerende goederen:

-       Goederen onder Nuland;

 • Huis en aangelegen land gelegen aan het Ven, groot 12 lopens en 18 roeden, oost de goederen van Duinendal c.s., west de straat, zuid de gemene Bergh, noord het Ven.
 • Den houtwas daar aan gelegen
 • 2 mergen weiland genaamd den Geercamp gelegen alhier aan de Kerkdijk, oost den Armen alhier c.s., west de Kerkdijk, zuid toon van Nuland, noord den Hogenwegh.
 • 3 lopens 8 roeden teulland gelegen op de Bendels, oost Gerit van Uden c.s., west Francis Ploegmakers c.s., zuid de weduwe Govers.
 • De goederen van de weduwe van haar zijde aangekomen pro memorie
 •  Het land van Willem Doorleijers voor de helft onbegroot, oost dirk van de Weteringh, west en zuid Joost van Boxel, noord de weduwe Daandel Timmers, aangekomen bij transport dd 3 juni 1770,
 • Het land van Jan van den Berk c.s. voor 2/3 deel groot 5 lopens en 47 en 1/3 roeden, oost de gemeene straat, west Antony Peter Govers, zuid Gerardus van Weert,  noord de gemeene straat, aangekomen bij transport dd 26 september 1770
 • Een huis en land groot 4 lopens en 14 roeden, oost des boedels erven, west de gemeene straat, zuid Ploegmakers, noord den Bergh.
 • Een perceel gelegen als voor, groot 4 lopens en 14 roeden, van Hendrik Lambers Bogers, oost en zuid des boedels erven, west de straat en noord den Bergh
 • Den houtwas met Antony Ermers te langs voorgenoemde goederen
 • Perceel teulland, groot 4 lopens en 18 roeden, van Hendrik Bogers, gelegen als voor, oost Antony Manders, west en zuid des boedels erven, noord den Bergh.
 • Den houtwas langs genoemde percelen.

Goud en silver:

-       2 kerkboeken met silver sloten

-       3 hemdrokken met silveren knopen

-       Een paar silveren schoengepsen

-       2 paar broekgepsen dito

-       Een paar silveren dito

Wolle, linnen en beddegoed:

-       3 veere bedden

-       3 cussens

-       3 puluwe

-       Nog een cussen

-       3 dekens

-       28 slaaplakens

-       10 tafellakens

-       22 hemden

-       Een lakense rok, camisool en broek

-       Een Swart treijpe camisool en broek

-       Een blauw camisool

-       Een bruijne broek

-       3 paar vbedgordijnen

-       10 kussenslopen

-       14 witte dassen

-       2 dito

-       Item een met silver ring en een rak met silvere plaaten

-       2 swarte camisoolen

Meubilaire goederen:

-       een eijke grote opgelegde kast

-       een dito

-       een kleijne dito

-       nog een dito

-       3 eijken kisten

-       3 neerslaande tafels

-       12 stoelen

-       Een kopere koeijketel houdende ca. 12 emmers.

-       Een dito houdende ca. 10 a 11 emmers

-       Een dito van 5 a 6 emmers

-       Een kopere handketel van 2 emmers

-       Item 3 van 1 emmer

-       Een kopere melkkan

-       Een kopere melkemmer

-       4 kopere melkseegen

-       2 kopere vuurpannen

-       Een kopere braaijpanneke

-       Een koffijmolen

-       Eene gewijt ponder

-       Een tinne waterpot

-       Een rak met 8 tinne schotelen

-       Een dito met 5 tinne schotelen en 6 tinne borden

-       Een dito met 6 tinne schotelen en 8 tinne borden

-       2 tinne genevercommetjes

-       Een tinne mosterdpot

-       Een tinne peperbosch

-       Een tinne waterpot toebehorend aan het kind Francijntje

-       Een tinne bierkan

-       2 tinne trekpotten

-       3 tinnen lepelborden, een met 11 en 2 met 12 tinne lepels

-       Een dito met 10 tinne lepels

-       Een staande orlogie off klok

-       Een eijser strijkijser

-       Een blekke lantaarn

-       3 eijsere lampen

-       Een lankhaal

-       Een dito

-       Een schop, tang en 2 lankhalen

-       Een tang met kopere knoppen

-       Een hangijser en koekepan

-       Een zak met enige gelijne schotelen

-       2 spiegeltjes

-       Een theerekje met enige kopjes en schoteltjes

-       Een bleke emerke met een half dosijn kopjes en schoteltjes

-       30 stalen vurken

-       2 schooldoosen van de kinderen

-       Een snaphaan

-       Een coppel pistoolen

-       2 vogelkooijen

-       Een blekke theebos en een roompotje

-       2 blekke lugters

-       Een schoorsteenkleed

-       Een Postel jous muts

-       2 slaapmutse

-       Een korn met een eijsere reep en staff en scheijff

-       Een roomton

-       Een melkton

-       Een melkemmer met eijsere banden

-       2 wateremmers met eijsere banden

-       Een slegte varkens ton

-       3 steene potten

-       3 grootte oliekruijken

-       4 kleijndere dito

-       3 aarde kannen

-       3 spinnewielen met haar toebehoren

-       Een vlaskeekel

-       Een paar laarsen

-       Een paar nieuwe schoenen

-       Een reijsaal

-       Twee toome en een frens

-       Een paardsdeken met een cingel

-       Een baktrog met toebehoren van deegspaij etc.

-       Twee akxen en een bot akx

-       Een kort saag

-       Een handzaag

-       2 beijle

-       Twee hiepe

-       2 dekleeren

-       Een haak en 2 ringen

-       5 essers in soorten

-       Een destel

-       3 veijlen in soorten

-       Twee haargetouwen

-       Vier seijsjes

-       2 sigten

-       2 beerhaken

-       Een vlagseijsie

-       Een krookstoel

-       2 kisjes zonder scheele

-       2 koornkurven van strooij

-       Een karkisje

-       Een vierkant eijken koffertje

-       2 boontonnetjes

-       Een koolton

-       Een bierkinnetje

-       Een stroijen en een houten vat

-       Een sneijback en 2 messen

-       2 turfschoppen

-       2 leere

-       Een meelton

-       2 wannen

-       6 maal sakken

-       Een koornschop

-       Een slag zak

-       5 dorsgaavels

-       Een seeff

-       4 rieken

-       Een mesthaak

-       2 spaijschuppen

-       4 braken

-       4 paardsgreelen

-       2 salen

-       2 ligten

-       2 eijsere halsters

-       Een hoogkar met een huijf

-       Een aardkar

-       2 paardshagten

-       Een ploegh met toebehoorten

-       Een ploegschaar en een bijtel

-       4 koeijkuipen

-       3 verkesbakken

-       Een eegt met een eegtpas

-       Een paardsbak en reepen

-       2 kledermanden

-       2 hengelkurfjes

-       Een boschkurf met 2 seelen

-       2 schaalen met balans met 15 pond gewicht

-       Een schreene ? bord met een mes

-       3 zwingstapels en 4 zwingels

-       Een wieg

-       Een vuurmand

-       Een naaijkisje

-       2 naaijmantjes

-       2 banken

-       Een sout tonneke

-       Enige aardewerk niet waard te specificeren

-       Een vlijs kroontje

-       Een houten deurslagh

-       Een boterbak en lepel en boterdos

-       Een coffijpot

-       2 eijseren potten of keetels

-       Eijsere moespot

-       2 polleepels en twee roe ? lepels

-       Een mosterd koogel

-       Een waskuijp

-       Een tinne beker

-       Een tinne soutvat

-       Een viskuijl

Tekenen: Johanna Francis Wijgergans, RA Wierdsma, Baltus Langens, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 317 dd 11 oktober 1775 testament

Johannes Janse Smits en Annemie Jan Franse van Bergen, vermaken alles aan de langstlevende.

Tekenen Johannes Janse Smits, Annemarie van Bergen, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser, secr.

 

Blz 321 dd 13 september 1775

Gezien verzoek van Jan Hanegraaf en Jacob Hanegraaf, als momboiren over hun zuster Maria Hanegraaf, die competeert een zesde deel in huis en land gelegen, waarbij de andere 5/6 eigenaars hun deel te verkopen, omdat ze belast zijn met 750-0-0, en de vader van de minderjarige heeft naargelaten een met verdere schulden belaste boedel, ze hebben de meubilaire goederen en schaar te velde al verkocht, het was niet toereikend om de schulden te betalen, daarom nu het verzoek om het 1/6 deel te mogen verkopen samen met de andere 5/6 delen. Naasten vrienden Hendrik Hanegraaf en Hendrik van Mill gaan ermee accoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Cornelis Geelings, Dries van Groenland, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz 324 dd 11 oktober 1775

Alsoo Peter Ermert van Nuland is komen te overlijden, achterlatend 3 minderjarige kinderen, en zijn weduwe Johanna Francis Wijgergangs, is nu hertrouwd met Jan Peters van de Ven, waarvoor er een staat en inventaris is opgemaakt voor de weduwe, waarvan de goederen door haar huidige man zijn gekocht voor een penning, behalve de kleren en het silver. Aangesteld tot voogd worden Hendrik Ermers van Nuland en Peter Francis Weijgergans.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Baltus Langes, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz 326 dd 11 oktober 1775

Compareren Hendrik Ermers van Nuland en Peter Francis Weijgergans als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Ermert van Nuland en Johanna Francios Weijgergans, aan de ene kant en Jan Peter van de Ven aan de andere kant maken een accoord dat de goederen die in de acte van inventaris passeerde voor schepenen dd 27 september 1775, alle goederen blijven in eigendom van Jan Peter van de Ven die daarvoor 500-0-0 betaald in vorm avn een obligatie ( uitgezonderd waren de kleren en het silver). Als de minderjarige gaan trouwen op meerderjairg worden zullen zij 100-0-0 samen krijgen.

Tekenen: Jan Peeter van de Ven, Hendrik van Nulant, Pieter Francios Weijgergans, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 329 dd 11 oktober 1775

Compareert Jan Peter van de Ven, die belooft te betalen aan de drie minderjarige kinderen een som van 500 gulden, tegen een rente van 3%.

Tekenen: Jan Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 331 dd 25 oktober 1775

Compareren Hendrik van Bakel en Jacobus Akkermans inwoners alhier, van goede naam, weten heel goed dat de ondergenoemde Runderbeest van de besmettelijke ziekte is gebetert, tijde in het jaar 1770, toen de ziekte onder rundvee was , oa. in de stal van de weduwe Spierings alhier te Nuland. Beschrijving van het rundbeest: oud 6 jaar, vaalblont van haar, het rundbeest is nu gesond en komt uit een stal waar geen smettelijke ziekte is.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jacobus Akkermans, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 333 dd 29 dag van de slagmaand 1775  erfdeling

Compareert Jacobus Adriaan van Kreij, meerderjarige jongeman, Hendrina van Kraij, meerderjarige jonge dochter, Baltus Langes als gehuwd met Pieternel van Kraij, Geert Geerlings als gehuwd met Maria Adriaan van Kraij, Johanna Adriaans van Kraij, meerderjarige jonge dochter, Dries van Groenland gehuwd met Anna Geertruijt Geert Adriaan van Kraij, Adriaan van Kraij. Betreft de goederen van hun vader en schoonvader Adriaan van Kraij:

1e lot: Jacobus Adriaan van Kraij

-       huis en aangelegen land op Zoggel onder Heesch, met sijn houtgewassen, 7 vaats en 15 roeije,

-       een streep neffens den hof, 1 vat en 10 roeije,

-       den 2e, 3e, 4e en 5e streep aldaar,

-       een streep nevens den hof, 13 roeden,

-       Kivietshof, 2 vaad en 19 roeijen

-       Een akker aldaar van 2 vaad

-       Het dwarsland teijnde de streepen, 1 vad en 29 roeije,

-       4 akkers teijnde den Hof, 4 vaads,

-       Op Kraaksel (?) de 6e streep met de huijsplaats,

-       Een halve mergen in de rak

Te vergelden: 3-0-0 aan de grote Armen van Heesch.

2e lot: Hendrien Adriaan van Kreij

-       huis, stallinge en getimmerden, met zijn voorpotingen, staande te Nuland, met den hof groot 4 lopens en 36 roeijen, en het land van Aart van Dijk, groot 1 lopens en 12 roede, samen groot 5 lopens en 48 roeijen, oost de gemeene straat, west de Heer Rudolf van Rijn, zuid het Ven en noord de Santstraat

-       den houtwas genoemd den Bergh, oost Hr Rudolf van Rijn, west de Heijde,

-       4,5 hont in de gemeijne hoeve te Rosmalen,

-       1 lopens en 44 roede aan de Santstraat

Belast met een halve zak rogge aan de Armen van Nuland, 0-0-12 nabuerchijns aan de borgemeesters alhier

3e lot: Baltus Langens gehuwd met Peternella van Creij

-       een schuur met zijn aangelag in Hansenhoef, groot 5 lopens en 19 roeden, oost Gerardus Hoefs, west het Ven, zuid weduwe Paulus Govers, noord de Santstraat.

-       De weijde op de Wolfdijk, groot 8 hont, oost Hendrik Sigmans, west Jacobus Hanegraaf, zuid de gemene straat, noord Dillis van Nuland.

-       Seveneneenhalf hont land onder Kessel, in een meerdere camp, oostwaarts Eijmit van Tuijl, zuid de tweede steeg, west Joost Ruijs, noord de Derde steegh.

Belast met een St Martenchijns aan de Vrouwe van Geffen van 0-5-12, verder een rente van 0-7-0 aan de Armen van Nuland.

4e lot: Geert Geerlings gehuwd met Annemie Adriaan van Creij

-       2 mergen in de weijcamp, oost de Heer Nagelmaker, west den Kerkdijk, zuid den Hogenwegh, noord Geert Geerlings

-       Een halve mergen genaamd werst alhier

-       Een perceel teulland genaamd Hansenhoef groot 3 lopens en 9 roeden, van Van Neerven, oost Adriaan Weijgergangs, zuid de Santstraat, west Adriaan Hanegraaf, noord de gemeentens hof

-       Een houtbosch onder Rosmalen, groot 25 roeden, oost Adriaan van Weert, west Cornelis Geerlings, noord Adriaan van Weert, zuid Dielis van Nuland,

-       Den Heijcamp beneffens de Berck onder Heesch, aan sijne Veld, groot 2 vaats en 11 roeden.

Belast met 3 stuijvers St Martenchijns aan de Vrouwe van Geffen op het Casteel aldaar.

5e lot: Johanna Adriaan van Kreij

-       4,5 hont op de Bergen onder Gelderland te Herwaarden, oost den Haam, noord Severijn van Krevel,

-       2 mergen onder Nuland in de gemene Hoeve, oost de weduwe Vos, west Baltus Langens.

-       Perceel teulland te Heesch genaamd Kempkens streep, groot 1 vaat, 25 roeijen.

-       2 ackers in Lijs Jan Densen hof, groot 1 vaat en 13 roeden.

-       2 akkers teijnde de voorschreven hoef, groot 2 vaat en 15 roeden

6e lot: Dries van Groenland gehuwd met Annemie Geertruij van Creij

-       perceel akkerland, groot 7 lopens en 27,5 roeden, gelegen op de Akkers, oost Jan van Gogh, zuid de weg, west de weduwe van Mil, noord de Santstraat.

-       2 mergen over het voorste brug, oost Geert Geerlings, west den poldergraaf, zuid de Neeteringsgraaf,

-       De voorste helft van Jan Lenzen camp, oost het Geffens Vinkel, west en noord idem, zuid Willem van de Ven.

7e lot: Geert Adriaan van Kreij

-       perceel akkerland te Nuland groot 7 lopens en 5 roeden, oost en west Jacobus Langens, zuid Hendrik Vorstenbosch, noord de Santstraat.

-       2 mergen land in de Corte Hoeve, oost Schalk van der Ven, west de Heer Hanswijk.

-       Perceel akkerland sijnde de helft van Jan Lenzencamp, oost Willem van de Ven, zuid de straat, west het Geffens Vinkel, noord Dries van Groenland.

Tekenen: Jakobus Adriaan van Creij, Hendrien Adriaan van Creij, Baltes Langes, Geert Geelings, Johanna Adriaan van Creij, Dries van Groenlandt, Geert Adriaan van Creij, RA Wierdsma, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 352 dd 10 december 1775 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Marten Hack.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Gerardus van Wert, Peter van Bocxel, Cornelius Geelings, JA Esser.

 

Blz 354 dd 14 december 1775 geregistreerd

Schepenen getuigen dat Geert van der Laar, geboren te Nuland, en Lamberdina Jansen van der Cammen, zijn huisvrouw, alhier van eerlijke ouders is geboren, willen in Nuland gaan wonen, was getekend JJ Rubertus

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Gerardus van Weert, JA Esser.

 

Opmerking: de 28e is nog een deling gepasseerd die in het register van 1776 omdat hier geen plaats meer was,

 

EINDE

Pagina 3 van 6
Ga naar boven