( 9.7.1694) momboirrekening voor Jenneke Gerits, 1694, door Antonius Ermers van Nulant en Hendrik Emonts van Vlijmen ( eed gedaan 16 juli 1689), in plaats van Handrick Peters, als momboiren over de onmondige kinderen van Gerit Handrick Sijmense en Hilleke dochtere Willem Dirck Lucasse, te Nuland. Betreft uitgaven / ontvangsten  over de jaren 1689 t/m 1693 voor Jenneke de jongste dochter. Genoemd worden de andere kinderen: Corstiaen en Willemke. In de akte wordt vermeld de overleden broer Leunis Bijveld . Vermeld werd een eerdere rekening d.d. 15 juli 1689.

Betreft de jaren 1689, 1690, 1691, 1692 en 1693

Ontvangsten:

-       momboiren hadden meer ontvangen dan uitgegeven : fl 214,-.

Aan jenneke 1/4 = 53-11-12

En 1/4 deel van overleden broer Leunis    13-7-8

Tesamen:                                                                                                :    66-19-4

-       1/4 deel van fl 268 en deel van Leunis =                                               :    86-12-0

-       interest van Som ( 200 gulden)  aan erfgenamen Emont Matijsse          :    15-12-8

-       interest van schuld aan Aert Tijsse van Gogh                                         :      7-11-4

-       interest ……………..                                                                            :    17-13-2

-       halve mergen hooijland gelegen onder Rosmalen in de kleine Vreij,

door "hoogh water en merckelijkcke bederf”: geen gelt                         :       0- 0-0

-       Gebruik van huis en hof en lant verpacht aan Rut Matijsse v. Vlijmen :   143-4-0

-       Pacht van Willem Gerits van Roy, perceel gekomen van

broer Leunis Geerits                                                                               :     36-13-4

 

Tesamen:                                                                                                      :    374-5-0

 

Uitgaven:

-       3 malder rogge  fl 28,-. Voor 4 kinderen:                                                           :        7-  0-0

-        Jacob den Ruijter  fl 10,-. Voor 4 kinderen:                                          :        5-10-0

-       Jan Jan Bastiaans                                                                                    :        3-13-12

-       Juffr. Schuijll  "copije"                                                                                       :        0-15-0

-       Reparatie  "over inwonen vrouw??"                                                       :       16-0-0

-       Strooij                                                                                                    :         2-12-8

-       Tien "bossen catten"                                                                              :         0-10-0

-       Reparatie aan het huijs                                                                           :     143-4-0

 

laatste pagina is maar voor de helft bewaard gebleven.

Tekenen: P. le Chevalier, Peeter Peeters, Jacob van Gogh, merk van ….., merk van ….., merk van ……Willem Jansen secr.

 

Einde

RA Nuland 39 protocol van elders verleden akten over onroerend goed in Nuland 1799 - 1810

 

Blz 1. dd 18 juli 1799  realisatie kapitaal 3000-0-0, 40e penn: 25-0-0

Jacob van Drunen, molenaar te Nuland en Peeter Verhoeven wonend te Geffen, compareerden op 30 mei 1797 voor Notaris Johan Verster de Balbian alhier, verklaren zich schuldenaar ten opzichte van Willem Hendrik van Kalkhooven, secretaris te Moergestel voor een som van 1000-0-0, a 5%, Wouterus Franciscus Schoenmakers, gezworen klerk van dese stad, getuigen de leden der municipaliteit Gerardus Josephus Deckers, Willem Petrus Wellens, Secretaris G Koppelaars. Registratie Nuland 22 juli 1799, JA Esser.

 

Blz. 6 dd 18 juli 1799 kapitaal 2000-0-0, 40e penn: 50-0-0

Jacobus van Drunen, molenaar wonend te Nuland als schuldenaar principaal, Marcellus Franciscus Johannes van Cattenburg, wonend te Oorschot en Peter Verhoeven wonend te Geffen, borg en mede schuldenaar, op 11e october 1796 voor Notaris Albertus Nahuijs te Oirschot, van Willem Hendrik van Kalkhooven, secretaris van Moergestel, een som van 2000-0-0, a 4,1 %, Wouterus Franciscus Schoenmakers, gezworen klerk van dese stad, getuigen de leden der municipaliteit Gerardus Josephus Deckers, Willem Petrus Wellens, Secretaris G Koppelaars. Registratie Nuland 22 juli 1799, JA Esser.

 

Blz. 10 dd  17 oktober 1796 koop 420-0-0, 40e penn 5-5-0

Wij, Jan Hendrik van der Does, Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch dat compareren Heer Leopold van Limburg Stirum, Raad en rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen gamachtigd door resolutie van de representanten van het volk van Bataafsch Braband dd 19 juli van dit jaar , vanwege 3 mergen land en een slag onder Nuland gehorende aan het beneficien en de kerk van Nuland onder administratie van gem. Rentmeester over 1796  in pacht bij Jan Nelis de Haas, nu overgedragen aan de Heer Antonius Lambertus Roels.

Tekenen: J de Bergh secretaris.

Registratie Nuland 27 juli 1799, JA Esser.

 

Blz. 13 dd 4 september 1799  kapitaal 1100-0-0, 40e penn 27-10-0

Piet van Loon en Geert van Loon wonend te Nuland, Jan Gijsbert de Leest wonend te Geffen, compareren op 24 augustus 1799 voor Rombertus A. Wierdsma, officier en Adriaan van Weert, municipaal te Nuland, waarbij de eerste geld leent met de 2e en 3e als borg van Thomas van den Heesacker, Mr. Smit, te Den Bosch, een som van 1100-0-0, Wouterus Franciscus Schoenmakers, gezworen klerk van dese stad, Getuigen Martinus Wilhelmus Kippins en Louis Florentius van Ruelo, leden der municipaliteit van den Bosch, G Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 19 september 1799, JA Esser.

 

Blz. 18 dd 10 oktober 1799 koop 3000-0-0, 80e penn: 37-10-0

Compareren voor ons, Johannes Josephus van Osch en Louis Florentius van Ruelo schepenen van Den Bosch, Philips Willem Molhuijsen, ingebieder deser stad, geauthoriseerd door Jan Louis Timon van Tengnagel, wonend te St Michielsgestel, dd 21 mei 1799, obtineert van vrijwillige condemnatie van de municipaliteit dd 18 mei 1799, om ten lasten van Arnout Joost Timmermans, secretaris te Meerkerk, volgens verklaring van de municipaliteit dd 13 juni 1799,

De gewesene erfsecretarije en vorsterije van den Dorpe van Nuland, die Arnout Joost Timmermans deze nu heeft, die nu door Molhuijsen openbaar na wettige executie op 11 september 1799, is verkocht aan Pieter Lodewijk Tissor, wonend te Meerkerk, voor 3000-0-0, om daarvan te verhalen de inhoud van de willige condemnatie voornoemd.

Tekenen: G Koppelaar, secr.

Registratie Nuland 14 oktober 1799 JA Esser.

Blz. 21 dd 24 februari 1800 koop 300-0-0, 40e penn: 7-10-0,

Goijert Govers, Dirk Govers, Goijert van de Ven, inwoner deser stad, compareerden 18 april 1796, voor notaris Mr Willem Michiel Althuijsen, alhier te Den Bosch, verklaring zich schuldenaar principaal t.a.v. Johanna Scheij, inwoner van Den Bosch, in een kapitaal van 300-0-0, die de eerste comparant heeft ontvangen, a 4%. Ze wijst de borgen af en dan komen er 2 nieuwe borgen: Gerrit de Haas en Antony van der Heijden, wonend te Den Bosch, en compareerde op 21 september 1797, voor Notaris Althuijsen. Klerk Hendrik de Jong, op de secretarij.

Getuigen: Justinus Hendricus Kivits en Cornelis Leermakers, leden der municipaliteit van  Den Bosch, secretaris J de Bergh

Registratie Nuland 24 februari 1800, JA Esser.

 

Blz. 26 dd 6 augustus 1800 koop 1100-0-0, 40e penn 27-10-0

Francis Strik, wonend alhier, compareerde op 31 juli 1797  voor notaris Adam Schouw alhier, heeft schuld aan Arnolda Schouw, weduwe wijlen Hendrik Palier, mede wonend alhier, een som van 1100-0-0, a 5%, compareert ook Annemie de Leest, weduwe en boedelhoudster van Nicolaas Strik, moeder van de comparant wonend te Rosmalen, en Geert van de Ven, inwoner van Den Bosch, verklaren zich tot borg te stellen. Klerk Wouterus Franciscus Schoenmakers, Getuigen; Martinus Franciscus de Wijs, Johannes Joesephus van Osch, leden der municipaliteit van Den Bosch, dd 4 augustus 1800. Tekent G Koppelaar, secr.

Registratie Nuland 6 augustus 1800, JA Esser.

 

Blz. 30 dd 5 mei 1801  kapitaal 800-0-0, 40e penn: 20-0-0

Ambrosius van Tuijl, Jan van Strijp, en Nicolaas van Zeeland, inwoners van Geffen en Pieter van Loon wonend te Nuland, compareerden op 25 april 1801 voor Notaris Jan de Bergh, te Den Bosch. Schuld van de eerste, met de 3 laatste als borg van Adrianus van den Dungen, inwoner van Den Bosch van een som van 800-0-0, a 6%. Klerk Hendrik de Jong, ter stadssecretarije, getuigen: Justinus Henricus Kivits, Louis Florentius Ruelo, secr. Koppelaars.

Registratie Nuland 6 mei 1801, JA Esser.

 

RA Nuland 39 - Blz. 34 dd 18 mei 1801  kapitaal 200-0-0, 40e penn: 5-0-0

Adriaan Leendert Driessen wonend te Nuland, en de borgen: Jan van Schijndel te Heesch, Everardus Jan van der Heijden te Geffen, compareerden op 12 juni 1795 voor notaris Mr. Willem Hendrik Pels, alhier, hebben schuld aan Christiaan Neerhof inwonend burger en koopman te Den Bosch, van 200-0-0, a 4%. Klerk Hendrik de Jong, getuigen: Louis Florentius van Ruelo en Willem Petrus Wellens, secr. Koppelaars

Registratie Nuland 30 mei 1801, JA Esser.

 

RA Nuland 39 - Blz. 38 dd 21 september 1801 koop 1600-0-0, lasten 49-4-6. Totaal 1649-4-6. 40e penn: 41-4-10.

Heer Gerardus Sterk, lid van de municipaliteit van Den Bosch, wonend alhier,

-       huis, stal en schop met 3 lopens en 47 roeden hooi en teulland met houtwas, gelegen int Vinkel, onder Nuland, ene zijde de straat, andere zijde Adriaan Driessens

-       perceel teulland in zijn hagen, genaamd de Krommenakker, groot 3 lopens en 42 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Ludwich Markgraaf, andere zijde Jan van der Pas.

-       Perceel teulland met zijn hagen, genaamd met Slekvelde, groot 1 lopens en 43 roeden, gelegen aldaar beide zijde Jan van der Pas

-       Perceel teulland met zijn hagen, genoemd de Witte Zijl, groot 4 lopens en 6 roeden, gelegen aldaar, beide zijde Jan van der Pas

-       Perceel teulland met zijn hagen, genaamd de Achterste Akker, groot 3 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Jan van der Pas, andere zijd Ludwich Markgraaf

-       Perceel teulland met zijn hagen, genaamd het Peterselieveld, groot 2 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, beide zijde Ludwig Markgraaf

-       Perceel teulland met houtgewasssen genaamd het Heijvelt, groot 2 lopens en 19 roeden, mede gelegen aldaar, ene zijde het vorig perceel en andere zijde Nicolaas Pels.

Hem aangekomen bij transport van Jan Hendrik Mulders nomine uxoris, volgen schepenbrief van Nuland dd 11 mei 1797. Nu overgedragen aan Marte Gloudemans, wonend te Nuland, te vergelden een rente van 6 stuijvers aan de Kerk van Geffen en een cijns van 1-13-6 aan het comptoir der domeijnen.

Getuigen: Hubertus Boons, Cornelus Leermakers, leden der Municipaliteit Den Bosch.

Registratie Nuland 15 november 1801, JA Esser.

 

Blz. 42 dd 2 december 1801, kapitaal 250-0-0. 40e penn 6-5-0

Tomas van Dieten, wonend te Nuland, compareerde op 2 december 1801. voor Notaris P.D. Zandvoort alhier, gaat een schuld aan van 250-0-0 aan de erfgenamen van wijlen Nicolaas van Tienbergen, koopman alhier, wegens ontvangen gedestilleerde wateren. Lening a 4%, terug te betalen in 3 termijnen: honderd gulden op 1 december 1802 en op 1 december 1803, en de rest op 1 december 1804. Getuigen Louis Florentius van Ruelo en Christiaan Coppens, leden der Municipaliteit, secr. G.Koppelaar

Registratie Nuland 18 december 1801, JA Esser.

 

Blz. 46 dd 11 februari 1802

Compareert voor Jan de Bergh notaris te Den Bosch, Gerardus Antony van Nuland, wonend te Nuland, verklaart verkocht te hebben en over te dragen aan Hendrikus van Boekel wonend te Berchem, al zijn meubilaire goederen en huisraad, hooi, strooij, ploeg, eeg, karren, paarden, koebeesten, kalveren, varkens, en al het andere dat in zijn huis, stal en schuur en op zijn land gevonden wordt, voor een som van 150-0-0. Den Bosch 11 februari 1802, getuigen: Philippus Schouten en Johannes van Cranenburg, beide wonend alhier, Tekent J. de Bergh, notaris.

Registratie Nuland 14 februari 1802, JA Esser.

 

Blz. 48 dd 10 maart 1802  kapitaal 300-0-0, 40e penn: 7-10-0

Dirk van Doorn, wonend te Nuland, borgen: Roeloff van Doorn, wonend te Geffen, Hendrik van Grinsven wonend te Heesch, hebben een schuld aangegaan van Angenita en Maria Christina Flebbe, alhier een capitaal van 300-0-0. Getuigen Johannes Joseph van Osch en Christiaan Koppens, leden der municipaliteit te Den Bosch, tekent G Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 26 maart 1802 JA Esser.

 

Blz. 51 dd 19 augustus 1803  kapitaal 2000-0-0, 40e penn: 50-0-0

Francis Arendt en Anthony Lodewijk Appel, beide wonend te Den Bosch, compareerden op 8 augustus 1803 voor Notaris Jan de Bergh, verklaren een schuld te zijn aangegaan met Anthony Abbema en Johannes Savaer (?) in qualiteit als executeurs van de boedel van wijlen juffr Agnieta Groenenboom, weduwe Gerardus Abbema een som van 2000-0-0, ontvangen op 1 februari 1795 en te voldoen op 1 februari 1804, tegen 5%. Getuigen Jan Hendrik van der Does, Hubertus Petrus Boons, schepenen Den Bosch, secr. G. Koppelaars

Registratie Nuland 5 november 1803 N. Esser Meerman

 

Blz. 56 dd 27 mei 1804 kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Simon Hanegraaf als principaale schuldenaar, Engelbert Timmermans en Jan Jacob Puttekoffer als borgen, wonend binnen Den Bosch, compareerden op 12 oktober 1799 voor Notaris Johan van Bruggen, heeft geleend van Johannes Baptist Bekkers, een kapitaal van 500-0-0. Getuigen Martinus Johannes de Roij en Gerardus van der Horst, schepenen Den Bosch. G. Koppelaar Secr.

Registratie Nuland 9 juni 1804, N. Esser Meerman

 

Blz. 61 dd 26 mei 1804 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Simon Hanegraaf als principaale schuldenaar, Engelbert Timmermans en Jan Jacob Puttekoffer als borgen, wonend binnen Den Bosch, compareerden op 6 mei 1800 voor Notaris Johan van Bruggen, heeft geleend van Johannes Antonius Nuijts, de som van 500-0-0.

Getuigen Martinus Johannes de Roij en Gerardus van der Horst, schepenen Den Bosch. G. Koppelaar Secr.

Registratie Nuland 9 juni 1804, N. Esser Meerman

 

Blz. 66 dd juni 1804 kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Jacob Govers, hovenier wonend te Den Bosch, compareert voor Notaris Antony Bolsius 17 april 1804, heeft geleend van de kinderen van wijlen Heer en Mr. JJ van Willigen, en Vrouwe Maria Cornelia Deckers, in leven echtelieden, een som van 100-0-0, a 6%. Klerk Jan Willem Brocx.

Getuigen: Adam Troost, schout civiel, schepenen van Rosmalen, juni 1804

Registratie Nuland 22 juni 1804, N Esser Meerman.

 

Blz. 70 dd 11 mei 1804 koop 650-0-0, 40e penn 16-5-0

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel hooiland genaamd de Lekkerbeet, groot 2,5 mergen, gelegen onder Nuland, in de benedenste Gemene Hoeve, ene zijde Geert van Creij, andere zijde Hendrik Geerlings, ene eind de Hogenweg, andere eind de Armen van Nuland, hem aangekomen bij erfenisse uit de nalatenschap van zijn ouders en nu overgegeven aan Heer Antony Bolsius, notaris alhier, koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 10 september 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 72 dd 11 mei 1804  koop 155-0-0, 40e penn 3-17-8

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel hooiland groot 5,5 hont onder Nuland, in de benedenste Gemene Hoeve, ene eind de Hoefdijk, andere eind den Agterdijk, aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Johanna van Nuland, volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 74 dd 11 mei 1804  koop 190-0-0, 40e penn 4-15-0

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel hooiland, groot 1 mergen rijdende met Peter van Gestel, gelegen te langst overt Nuland, ene eind de hoefgraaf, andere eind de Neeteringsgraaf,  aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Peter van Gestel, wonend te Nuland, volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

 

 

Blz 77 dd 11 mei 1804 koop 680-0-0, 40e penn: 17-0-0

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       perceel akkerland, genaamd het Lombeboschen Moespotje groot 5 lopens en 18 roeden, rondom beplant met schaarhout, gelegen onder Nuland,

-       schaarbosje genaamd het Moespotje, gelegen als voor, ene zijde en ene eind Maria van Erp, andere zijde de Groenstraat, andere eind Weduwe Johannes Jan Boogers

aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Johanna van Nuland, weduwe Joost van Gestel, wonend te Nuland,te onderhouden de Zomerdijk,  volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 80 dd koop 1385-0-0, 40e penn 34-12-8

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de boedel en nalatenschap van wijlen Heer Leonardius van Herk, volgens testament dd 30 mei 1803, voor Notaris Anthonie Bolsius, alhier,

-       hoeve en landerijen bestaande in een huizinge, schuur, stal, en verdere getimmerten, hof en akkerlanden, rondsom in schaarhout, en voorpotingen, met opgaande eikenbomen, groot ruim 10 lopens,

-       een schaarbosje en houtwas, alles bij elkaar gelegen, op den Schotsheuvel, ene zijde Nicolaas Pels, de andere zijde en ene eind de Groenstraat, andere eind Aart Kuipers

aangekomen uit erfenis van zijn ouders, nu overgedragen aan Johanna van Nuland, weduwe Joost van Gestel, wonend te Nuland,te onderhouden de Zomerdijk,  volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, getuigen Gerardus van der Horst en Martinus Johannes de Rooij, schepenen Den Bosch. Koppelaars, secr.

Registratie Nuland 20 oktober 1804. N Esser Meerman.

 

Blz. 82 dd 10 januari 1805  kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Jacob Govers, hovenier, wonend te Den Bosch, compareert 1 december 1804, voor Notaris Antony Bolsius heeft schuld aan Heer Gerardus van der Horst, bierbrouwer,wonend te Den Bosch, een som van 100-0-0, wegens geleend geld en geleverd bier. Getuigen: Martinus Willem Kippens en Martinus Johannes de Boij, tekent G Koppelaars secr.

Registratie Nuland,  N. Esser Meerman.

 

Blz. 86 dd 25 april 1805 kapitaal 600-0-0, 40e penn: 15-0-0

Hendricus van Rooij, en de borgen: Piet van Empel, Leonardus van Empel, tesamen wonend te Dinther, compareerden 15 februari 1803 voor Piet van den Berk en Dirck van der Doelen, leden der municipaliteit van Rosmalen, en hebben schuld aan Hr. Johannes Antonius Nuijts, koopman te Den Bosch voor 600-0-0, a 5%, wegens betaalde kooppenningen voor huis en land gelegen te Nuland, int Vinkel, geuitgen: Walterus Johannes Heeren en Franciscus van Meeuwen, leden der municipaliteit van Den Bosch, secretaris G Koppelaars

Registratie: 26 april 1805, N. Esser Meerman.

 

Blz. 91 dd 25 oktober 1802 koop 225-0-0, 40e penn:5-12-8

Jan de Bergh secretaris en Peter Hester van Galen, procureur alhier en gemachtigd van Hartog Simon, koopman in dese stad, volgens acte dd 8 augustus 1802 voor notaris Carel Storm van ’s  Gravensande.

Perceel hooiland, groot 1  mergen voor en midden opt Nuland, oost Goijert Heeren, zuid de Neteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, leenroerig aan het ridderhof Ten bogaerde op Avesteijn tot Dinther. Verkoper aangekomen bij koop van RA Wierdsma, volgens Schepenbrief Nuland dd 11 september 1801, nu overgedragen aan Jan Jacob de Suarz, wonend alhier, met het onderhoud van Kepkensdonkdijk perceel onder Paal 222, volgens koopcedulle dd 24 september 1802, door Notaris Carel Storm van ’s Gravensande.

Getuigen Louis Florentius van Ruelo, Christiaan Coppens, leden der municipaliteit Den Bosch. Tekent secretaris G. Koppelaars.

Registratie Nuland 28 mei 1805.

 

Blz. 94 dd 25 oktober 1802 koop 90-0-0, 40e penn: 2-5-0

Jan de Bergh secretaris en Peter Hester van Galen, procureur alhier en gemachtigd van Hartog Simon, koopman in dese stad, volgens acte dd 8 augustus 1802 voor notaris Carel Storm van ’s  Gravensande.

3 hont hooiland opt Agterst Nuland, oost Piet van Loon, zuid den Hoefdijk, west Adriaan van Groenland, noord het middelst Nuland, leenroerig aan het ridderhof Ten bogaerde op Avesteijn tot Dinther. Verkoper aangekomen bij koop van RA Wierdsma QQ, volgens Schepenbrief Nuland dd 11 september 1801, nu overgedragen aan RA Wierdsma wonend te Nuland, onderhoud kepkensdonkdijk onder paal 276, volgens koopcedulle dd 24 september 1802 door Notaris Carel Storm van ’s Gravensande.

Getuigen Louis Florentius van Ruelo, Christiaan Coppens, leden der municipaliteit Den Bosch. Tekent secretaris G. Koppelaars.

Registratie Nuland 28 mei 1805.

 

RA Nuland 39 Blz. 97 dd 11 mei 1804 koop 125-0-0, lasten 312-10-0, totaal 437-10-0, 40e penn: 10-18-12.

Heer Theodorus Sopers, koopman te Den Bosch, als executeur testamentair en administrateur van de inboedel van wijlen Heer Leonardus van Herk, volgens testament 30 mei 1803, voor Noytaris Antony Bolsius te Den Bosch,

-       perceel teulland, genaamd den Spellekamp, gelegen onder Nuland groot 6 lopens, en …schaarhout, ene zijde Maria van Erp, andere zijde Groenstraat, ene einde Krijn de Veer, andere einde het perceel op heden aan de weduwe Joost van Gestel getransporteerd.

Van Herk aangekomen bij koop tegens Geerling de Booij QQ volgens schepenbrief Nuland dd 19 maart 1997. Nu overgedragen aan RA Wierdsma, te vergelden 2 zakken rogge aan Aard van Avenne Gasthuijs te Den Bosch, verder onderhoud Somerdijk, volgens koopcedulle dd 21 februari en 6 maart 1804, voor Notaris Bolsius.

Getuigen Martinus Johannes de Rooij en Gerardus van der Horst, schepenen der stad den Bosch, secr. G. Koppelaar.

Registratie Nuland, 28 mei 1805. N. Esser Meerman.

 

Blz. 100 dd 6 juli 1805  kapitaal 600-0-0, 40e penn 15-0-0

Ermert Hendrik van Nuland, wonend te Nuland, en als borg: Helena Hendrik van Nuland, meerderjarioge dochter wonend te Rosmalen, compareerden op 2 juli 1805 voor Notaris Petrus Hendricus van Fenema alhier, heeft geleend van de Heer Hendrik van den Boogaard, koopman te Den Bosch een som van 600-0-0, a 6%, getuigen: Martinus Johannes de Roij en Gerardus van der Horst, secr. G. Koppelaars.

Registratie Nuland 8 juli 1805, N Esser Meerman.

 

Blz. 105 dd 2 april 1806, realisatiekapitaal 5000-0-0,

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe Heer Mr. Guilielmus Josephus Fenantius van Hagens, wonend te Nuland en als borg:  Heer Jan Willem Frans Joseph van Hagens, thans wonend te Grave, compareerde op 17 maart 1806 voor notaris Petrus Hendricus van Fenema, heeft een schuld aangegaan met Heer Carel Storm van ’s Gravesande , notaris en procureur te Den Bosch, een som van 5000-0-0, a 6%, getuigen: Petrus Josephus van Berkel en Theodorus Sopers, schepenen Den Bosch, secr G. Koppelaars

Registratie Nuland 12 april 1806, N Esser Meerman.

 

RA Nuland 39 - Blz. 110 dd 15 april 1806  koop 400-0-0.

Heer Gregorius Koppelaar secr Den Bosch, als toner van een acte van procuratie door Reinier Driessen luitenant in het tweede regiment Bataafsche infanterie gepasserd op 8 december 1805, voor de Heer Luitenant Collonel David Bruie gelegaliseert

-       perceel heiland, te Vinkel onder Nuland, onder nr. 606, groot 24 roeden

-       een weijcamp waarin 6 roeden hout, onder 607 onder Nuland int Vinkel gelegen, groot 4 lopens en 46 roeden

-       een heiveld waarin 20 roeden hout, onder 608 onder Nuland int Vinkel, groot 2 lopens en 2o roeden,

-       perceel teulland het Mutzert, en 1 lopens en 2 roeden houtonder nr. 631 en 632 gelegen als voor

Reinier Driessen aangekomen van zijn grootvader, en de erfdeling daarvan.

Bu overgedragen aan Anna Maria Driessen wonend alhier, getuigen Theodorus Sopers en Petrus Josephus van Berkel, schepenen van Den Bosch,

Registratie Nuland 23 april 1806, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 113 dd 29 april 1806  realisatie kapitaal 1000-0-0

Marten Gloudemans, wonend te Nuland, borg: Jan Mulders wonend te Geffen, Anthony Gloudemans wonend te Heeswijk, compareerden op 3 september 1801 voor notaris Hendrik Jan van de Pavort, alhier, en heeft een schuld aangegaan met Mej. Berta van der Wiel, weduwe van Pieter van Heeswijk, wonend alhier, a 5%, getuigen Theodorus Sopers en Petrus Josephus van Berkel, schepenen van Den Bosch,

Registratie Nuland 3 mei 1806, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 117 dd 12 mei 1806   realisatie kapitaal 2000-0-0

Vrouwe Agnes Maria de Lepo, weduwe van Mr. Jan Louis Verster, Mej. Florentia Anna Hendrika Verster, meerderjarige dochter wonend te Den Bosch, en Abraham Arnoldus Josephus Verster, meerderjarig jongezoon wonend te Lieshout, compareerden op 11 mei 1806 voor notaris Petrus Henricus van Fenema alhier, vanwege een schuld van de Heer Carel Strom van ’s Gravesande, van een som van 2000-0-0, a 6%, getuigen Franciscus van Meeuwen en Jan Hendrik van der Does, schepenen Den Bosch, secr G. Koppelaars

Registratie Nuland 20 mei 1806 N Esser Meerman

 

Blz. 123 dd 25 maart 1807 realisatie kapitaal 4000-0-0, zegel 60-0-0, verhoging 24-0-0,

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe Heer Mr. Guilielmus Josephus Fenantius van Hagens, wonend te Nuland en als borg: Heer Jan Willem Frans Joseph van Hagens, thans wonend te Grave, compareerde op 20 maart 1807 voor notaris Jan de Bergh, lenen van Vrouwe Petronella Josephina van den Heuvel, huisvrouw van de Heer George Henri Guermonde Petry, een som van 4000-0-0, a 6%, getuigen Jan Hendrik van der Does en Franciscus van Meeuwen, schepenen te Den Bosch, secr. G. Koppelaars.

Registratie Nuland 28 maart 1807 N Esser Meerman

 

Blz. 128/129/130/131 leeg

 

Blz. 132 dd 11 april 1807  realisatie kapitaal 800-0-0,

Hendrik Hoefs wonednd op Bedaf onder Uden, borgen: Aard van der Loop, Hendrikus Looijmans, wonend in Vorstenbosch, onder Nistelrode, compareerden op 10 april 1807 voor notaris Jan de Berg alhier en heeft een schuld aangegaan met Vrouwe Gerritje van Tricht, huisvrouw van Heer en Mr. Herman van Bragt, wonend te Berlicum, een som van 800-0-0, a 6%, getuigen: Gerardus van der Horst en Martinus Wilhelmus Kippens, secr. G. Koppelaars,

Registratie Nuland 24 april 1807 N Esser Meerman

 

Blz. 136 dd 17 april 1807  gelofte kapitaal 300-0-0

Hendrik Antony van Nuland, wonend te Nuland, en borg:  Johannes Giele van Nuland, wonend te Rosmalen, heeft geleend van Thomas van den Heesacker, Mr. Smit wonend te Den Bosch, getuigen: Gerardus van der Horst en Martinus Wilhelmus Kippens, secr. G. Koppelaars,

Registratie Nuland 24 april 1807 N Esser Meerman

 

Blz. 139 dd 6 februari 1808 realisatie kapitaal 5000-0-0, zegel 75-0-0, 2/5 verhoging 30-0-0

Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe Heer Mr. Guilielmus Josephus Fenantius van Hagens, wonend te Nuland en als borg: Heer Jan Willem Frans Joseph van Hagens, thans wonend te Den Bosch, compareerde op februari 1808 voor notaris Jan de Bergh alhier, hebben geleend van Hr Carel Storm van ’s Gravesande, notaris en procureur, een som van 5000-0-0, a 6%, getuigen Martinus Wilhelmus Kippens en Theodorus Sopers, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 15 februari 1808 N Esser Meerman

 

Blz. 144 dd 6 maart 1808

Vandaag is ter secretarij van Den Bosch door of van wegens Wilhelmus Govers, wonend alhier, ingevolge notificatie van de minister van financiën dd 27 maart 1807, aangifte gedaan van de koop van denselve van 1/3 deel in een perceel teulland, groot 3 lopens en 19 roeden gelegen te Nuland bij de molen, gekocht van de Heer Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gelaste van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, voor 27-0-0, volgens koopcedulle dd 7 december 1807, door Notaris PH van Fenema, afgegeven een zegel van 1-0-0, tekent J de Bergh

 

dd 27 april 1808

Heer en Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gemachtigde van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, volgens procuratie dd 26 oktober 1807, voor notaris PH van Fenema, wegens perceel ( als hierboven) ene zijde weduwe Jan van der Ven, andere zijde weduwe B Langens, ene eind de weg,  andere eind de gemeentens heide, hem aangekomen bij erfenisse van zijn vrouws ouders.

Nu overgedragan aan Wilhelmus Govers wonend alhier, getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Mr. Peter Josephus van Berkel, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 2 juni 1808 N Esser Meerman

 

Blz. 148 dd 6 maart 1808

Vandaag is ter secretarij van Den Bosch door of van wegens Wilhelmus Govers, wonend alhier, ingevolge notificatie van de minister van financiën dd 27 maart 1807, aangifte gedaan van de koop van denselve van 1/3 deel in een perceel teulland, groot 3 lopens en 19 roeden gelegen op de Bendels  te Nuland bij de molen, gekocht van de Heer Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gelaste van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, voor 22-0-0, volgens koopcedulle dd 7 december 1807, door Notaris PH van Fenema, afgegeven een zegel van 1-0-0, tekent J de Bergh

 

dd 27 april 1808

Heer en Mr. Jan Schouten, practiserend advocaat te Den Bosch, als gemachtigde van Jacob Govers, als man en momboir van zijn huisvrouw Petronella van Oijen, volgens procuratie dd 26 oktober 1807, voor notaris PH van Fenema, wegens perceel op de Bendels ( als hierboven) ene zijde Christiaan van Groenland, andere zijde weduwe Dirk van Uden, ene eind Jan van der Ven,   andere eind het Heijke, hem aangekomen bij erfenisse van zijn vrouws ouders.

Nu overgedragan aan Wilhelmus Govers wonend alhier, getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Mr. Peter Josephus van Berkel, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 4 juni 1808 N Esser Meerman

 

Blz 152 dd 21 juni 1808 gelofte kapitaal 600-0-0, zegel 9-0-0

Geert van Boxtel, wonend te Nuland, borgen: Sijme van de Wetering, wonend te Nuland, Adriaan van Nifterik wonend te Geffen, heeft geleend van  Heer Cornelis Antonius Gijswijt van der Netten,  en Vrouwe Johanna Jacoba Keuchinius, echtelieden, een kapitaal van 600-0-0, a 6%, getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Mr. Peter Josephus van Berkel, schepenen Den Bosch, secr. G Koppelaars.

Registratie Nuland 30 juni 1808 N Esser Meerman

 

RA Nuland 39, elders verleende akten, Blz. 155 dd 8 juli 1808

Heer Ego de Bergh procureur voor het gerecht van deze stad met  acte van procuratie voor Gijsbert van Vugt, wonend te Lith, dd 24 juni 1808, voor Notaris Jan de Bergh  alhier gepasseerd, een gelofte groot 350-0-0, a 5%, door Vrouwe Anna Maria Lomans, weduwe wijlen de Heer Mr. Guilielmus Josephus Venantius van Hagens, wonend te Nuland, ter zake de koop van 3 percelen land te Nuland, op het Vinkel bij schepenbrief van Nuland dd 8 mei 1805. Deze nu overgedragen aan de Heer Simon Hartog  koopman, wonend alhier, getuigen Martinus Wilhelmus  Kippinx en Mr. Petrus Cornelus van Berkel, schepenen Den Bosch, 4 stuijvers zegel, tekent J de Bergh secretaris.

Registratie Nuland 3 september 1808, N Esser Meerman

 

Blz. 158 dd 20 augustus 1808

Heer Ego de Bergh procureur voor het gerecht van deze stad met  acte van procuratie voor Gijsbert van Vugt, wonend te Lith, dd 26 augustus 1808, voor Notaris Jan de Bergh  alhier gepasseerd, een gelofte groot 382-0-0, a 5%, door Ermert Hendrik van Nuland,  wonend te Nuland, ter zake de koop van 1 perceel teulland te Nuland, genaamd den Lagenhof groot 5 lopens en 2 roeden, gelegen te Nuland bij de Oude Pastorije aan de straat, bij schepenbrief van Nuland dd 8 mei 1805. Deze nu overgedragen aan de Heer Simon Hartog  koopman, wonend alhier, getuigen Martinus Wilhelmus  Kippinx en Mr. Petrus Cornelus van Berkel, schepenen Den Bosch, 4 stuijvers zegel, tekent J de Bergh secretaris.

Registratie Nuland 31 augustus 1808, N Esser Meerman

 

Blz. 161 dd 6e hooimaand 1809

Compareert voor Jan de Bergh, notaris te Den Bosch, Francis Antony van Nuland, wonend te Nuland, borgen: Sijmen van de Wetering ook wonend te Nuland, Jacobus Petrus Bekkers wonend te Rosmalen, heeft schuld aan Mevr. J. M. van den Hoff, weduwe van de Heer N.C. Bielon (?) wonend alhier, een som van 400-0-0, getuigen Willem Peter Hubert en Godefridus van Lanschot, zegel van 6-12-0, tekent J de Bergh, notaris

Registratie Nuland, 13e hooimaand 1809, N Esser Meerman

 

Blz. 165 dd 5e Louwmaand 1810 verpanding hypothecatie 4047-15-0, zegel 60-10-0, verhoging 6-2-0,

Compareert voor Carel Simon ’s Gravesande notaris te Den Bosch Jan Willem Frans Joseph van Hagens, wonend te Den Bosch, verklaart schuldig te zijn aan Jan de Bergh en Petrus Henricus Fenema, notarissen te Den Bosch, een som van 4047-15-0, a 0,5% per maand inzake verkochte bomen, getuigen Mr. Petrus Cornelis van Berkel en Louis Florentius van Ruelo, secretaris G Koppelaar.

Registratie Nuland 9e Lowmaand 1810. N Esser Meerman.

 

Blz. 172 dd 3e van de sprokkelmaand 1810 Verpanding hypothecatie  kapitaal 1200-0-0, zegel 18-0-0, 1/10e … 1-16-0

Compareert voor schepenen van Rosmalen Anthony Hendrik Hanegraaf, wonend alhier, Hendrik Anthony Hanegraaf en Piet Boerdonk wonend te Nuland.

De eerste is schuldig, de 2 volgenden zijn borgen, onder afstand doen den voorrechten, met name uitwinning en schuldsplitsing  in solidum, wel en deugdelijk schudlig te zijn aan Heer Johannes Antonius Nuijts, koopman te Den Bosch, een som van 1200-0-0. De eerste comparant stelt tot pand: perceel teulland den groten Heikamp, gelegen alhier in het Heeseindse Veld, als hij die van Evert van Hassel aangekocht heeft

Was getekent te Rosmalen 3e van de sprokkelmaand 1810, getuigen Piet van den Berk  en Jacobus Bekkers. Op zegel van 20-0-0 met de 10e verhoging daaronder begrepen, tekent N. Esser Meerman, secretaris.

(in marge:  registratie rosmalen in transportregister, dd 3e sprokkelmaand 1810, tekent N. Esser Meerman, secr). Registratie Nuland 4e van de sprokkelmaand 1810, N. Esser Meerman

 

Blz. 177 dd 30e wintermaand 1809 koop 800-0-0, zegels 21-0-0, verhoging 2-8-0

Heer Gregorius Koppelaar, secretaris Den Bosch, als toner acte van procuratie door Hendrik Hoefs, wonend te Bedaf onder Uden, voor zichzelf en als man en voogd van Adriana Arnoldus Haldens, 30e wijnmaand 1809, voor Notaris Jan de Bergh, alhier gepasseerd en op de stadssecretarie geregistreerd. (in marge: De Bergh  folio 421, )

-       Perceel Hooiland groot 2,25 mergen, gelegen te langst overt Nuland,

-       Perceel weiland, groot 2 morgen en 1 hont, gelegen als voor, op het Kerkenhoog

-       Perceel teulland, groot 5 lopens en 29 roeden, gelegen als voor ter plaatse Heuze Hoef.

Aangekomen bij erfenisse en nu overgedragen aan Vrouwe Gennetje Gerritje van Tricht, huisvrouw van de Heer Herman van Bracht, wonend te Berlicum, te vergelden uit het laatste perceel 4 cijnsen te samen 0-14-2, aan de Vrouwe van Geffen.

Getuigen: Louis Florentius van Ruelo, Antonius Schouten schepenen van Den Bosch

Voor de minute is uit hoofde van de  10e verhoging  gebruikt 26 gulden en 8 stuijvers zegel, tekent: J. De Bergh secretaris

Registratie Nuland: 17e Louwmaand 1810, N. Esser Meerman.

 

 

EINDE

RA Nuland 38 - Elders verleende akten 1787 – 1798

 

Blz 1 dd 20 april 1787  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Anna van Grinsven, weduwe wijlen Gerrit van de Ven, wonend te Rosmalen, compareerde op 17 februari 1787 voor Notaris Jan de Gier, te Den Bosch, en verklaard een schuld te hebben aan de Heer Hendrik de Moole, 500-0-0, a 3,1%. Borgen: Johannes van de Ven, wonend te Rosmalen en Hendrik Jansen van Grinsven, wonend te Den Dungen, Den Bosch 20 maart 1787, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 4 dd 25 februari 1788 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Adriaan Giele Gloudemans, wonend te Rosmalen, borg: Toon van der Doelen te Rosmalen, compareerden op 12 februari 1788, voor Notaris Carel Storm van sGravesande alhier en heeft een schuld aan Willem van den Rijk, wonend te Den Bosch een som van 200-0-0, a 4%, Den Bosch 16 februari 1788, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 7 dd 27 augustus 1788  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Leonardus Paulus van Grinsven en als borgen: Poulus van Grinsven, wonend te Nuland, en Geert de Haas wonend te Geffen, compareerden op 18 augustus 1788 voor Notaris Adrianus van der Meer, te Osch, en hebben een schuld aan Heer Abraham Verster oud schepen en Raad van Den Bosch, van 500-0-0, a 4,5%. Den Bosch 21 augustus 1788, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 38 - Blz. 12 dd 17 januari 1789 ( er staat 1788)  kapitaal 225-0-0, 40e penn 5-12-8

Lourens Jan van Dinther, en als borgen: Jan van Dinther wonend te Nuland, mitsgaders Wouter Claas Vos, wonend te Rosmalen, compaeereden op 27 december 1788 voor notaris Carel Storm van sGravesande alhier en hebben een schuld aan Willem van den Rijk en Arie Uijtterwijk, dekenen van de Schipperskneghtsgildebus, een som van 225-0-0, a 4%, den Bosch 2 januari 1789.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, P Weijgergans, JA Esser.

 

Blz. 16 dd 21 januari 1789  kapitaal 850-0-0, 40e penn 21-5-0

Aaltje van Kreij, weduwe Hendrik van Nuland, wonend alhier, benevens Jan en cornelis van Nuland, haar meerderjarige kinderen mede alhier wonend, heeft een schuld aan Mevrouw de weduwe De Heer Johan van Hanswijk, te Den Bosch, een som van 850-0-0. Als borg compareert Johannes Boerdonck wonend alhier. Rosmalen 20 januari 1789.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, P Weijgergans, JA Esser.

 

Blz. 19 dd 28 januari 1789  koop 4600-0-0, lasten 167-10-0, 40e penn 119-3-12

Petrus van Orten, koopman te Den Bosch, als procuratie hebbend voor Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, wonend te Brussel, volgens procuratie brief voor notaris Nicolaes van Cauwelaert en getuigen te Brussel dd 29 juni 1788,

-       een slotje of heerehuisinghe onder Nuland, gebruikt wordende door Bastiaan van Vugt

-       twee hoeve lands aldaar waarvan de ene betaald wordt door Norbertus Gloudemans en de andere door Hendrik van Creij, met alle bijhorende landen,

Hem aangekomen als mede-erfgenaam van wijlen de douariere de Ghistelles geboren Pelgrom, bij delingsacte voor notaris de Cassemajor  Den Bosch dd 3 november 1759

Verder 4 percelen lands onder Nuland

-       4 lopens teulland gelegen aldaar

-       5 streppen of stucken teulland, groot 4 lopens,

-       Stuk akkerland groot 4 lopens, gelegen aldaar,

-       Stuk land genaamd het Eeuwsel groot 5 lopens, en Stuk land groot 1 lopens en 34 roeden

Aangekomen in 4 verschillende kopen, van de Heer en Jkr. Gerard Smits, volgens transportbrieven voor schepenen van Den Bosch, dd 24 augustus 1764.

Verder:

-       een erfelijke pacht van een Mudde rogge Bosse maat vanuit onderpanden te Middelrode   geconstitueert dd 27 maart 1516, waarvan de laatste herbrenger en betaalder is Wilhelmus Jacobus Schouten, mede aangekomen uit de boedel van de Ghistelles, volgens eerder genoemde scheidingsacte. Nu overgedragen aan Guilielmus Venantius Josephus van Hagens, wonend te Den Bosch,

Te vergelden aan het Godthuis genaamd de H Geest te Den Bosch een rente van 6-0-0 en 0-14-0 aan de armen van Nuland.

Den Bosch 29 augustus 1788, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, RA Wierdsma, JA Esser.

 

RA Nuland 38 - Blz. 24 dd 10 april 1789  kapitaal 650-0-0, 40e penn 16-5-0

Gerrit de Haas, wonend te Nuland, en als borgen Paulus van Grinsven en Jacob Brok beide wonend te Nuland, compareerden op 31 maart 1789 voor Notaris Johan van Bruggen alhier en hebben een schuld aan Heer Elso Nannes een som van 650-0-0 a 4%. Den Bosch 7 april 1789, tekent WC Ackersdijk. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh JA Esser.

 

Blz. 28 dd 4 mei 1789  kapitaal 1200-0-0, 40e penn 30-0-0

Paulus van Grinsven, te Nuland, als borgen: Hendrik van Grinsven te Geffen, Huijbert Jan Schel wonend te Nuland, hebben een schuld aan Hr Abraham Verster schepen en raad van Den Bosch een som van 1200-0-0, a 4%. Den Bosch 27 april 1789.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 30 dd 13 oktober 1789  koop 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Heer Rombertus Anneus Wierdsma, drossaard der HH Nuland, procuratie hebbend voor

-       Heer Mr. Cornelis Jacob Speelman, Heer van Heeswijk en Dinther, Secretaris van de HH Oegstgeest en Poelgeest,

-        Jacob Speelman, Heer van Nuland, secretaris van de ambachtsheerlijkheden van Stompwijk, Wilmsveen, Fedingerbroek, en den Lijdse Dam,

-       Geertruijda Helena Speelman

-       Jacoba Agatha Speelman

Gepasseert voor Notaris Hermanus van Waalwijk, te Leijden, dd 10 december 1787,

-       een schoon perceel goed weiland, genaamd de Poolsbroecken, groot 6 mergen, te Nuland, Agter den Elsbos, oost de zgn Mie Quakke Kamp, west en noord de Vrouwe van Geffen, Zuid Johannes van den Endepoel, leenroerig aan de leenhove deser HH laast verheven bij Heer Wierdsma QQ 5 september 1782,

Hen aangekomen als erfgenamen van hun oom Mr. Jacob Speelman, in leven Heer van Nuland, gepasseert te Nuland dd 4 mei 1778, door de dood van hun tante Beatrix Susanne van der Meer en door aflijvigheid van hyn vader Heer en Mr. Cornelis Speelman, die de goederen door de voorgenoemde dispositie in tocht heeft bezeten. Nu publiek verkocht aan Jan van Gogh, wonend te Nuland, voor 1000-0-0, volgens verkoopsconditie dd 15 juli 1788. De koper zal het verhef moeten doen voor zijn kosten.

Aldus op den Huise te Meerwijk dd 6 oktober 1788, ten overstaan van stadhouder en leenmannen.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van der Ven, JA Esser.

 

 

 

Blz. 34 dd

Johan Willem Hannes, Heer  van de HH en Leenhoven van Meerwijk en Empel, schrijven dat Jan van Gogh wonend te Nuland, onlangs door koop eigenaar was geworden van een kamp weiland genaamd den Polsbroek, groot ca. 6 mergen, gelegen omtrent de Elsbroek ( bedoeld wordt de Elsbosch - jvdB) in een meerdere kamp van 50 mergen omtrent dat Huijs van Nuland, nadat van Gogh behoorlijk verhef had gedaan, naar leenhofs rechts, aan ons te kennen heeft gegeven, dat hij het land graag allodiaal wilde maken, tot commoditiet, voor zijn kinderen en erfgenamen, en de vasalagie te remiteren en tot vrij eigen en allodiaal land te muteren, en dit tegen de som van 200-0-0, alle aan het goed gehorende hulde, mandschappen, verleij en betaling van heerlijke rechten waar hij tot dese dag aan ons en onse leenhoven verbonden was, stopt hiermee. Huize te Meerwijk, dd 10 november 1788.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 37 dd 17 november 1789  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Johannes Giele van Nuland, wonend te Rosmalen compareerde voor notaris Johan de Cassemajor alhier op 4 oktober laatstleden, en heeft een schuld aan Heer Johannes Pieter Siegle, gepensioneert Luitenant, wonend alhier, een som van 400-0-0, a 4%. Borgen Antony van Nuland en Jacobus van der Biezen,  wonend alhier, Den Bosch 27 oktober 1789, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

In marge: 150-0-0 en 6-0-0 rente  betaald op 4 oktober 1800

 

Blz. 41 dd 17 november 1789  kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Johanna Hendrik Strik weduwe Ruth van Rosmalen en haar kinderen

Peter Govers gehuwd met Adriana van Rosmalen

Lourens van Dinther als gehuwd met Catrina van Rosmalen

Jan Rutte van Rosmalen, alle wonend te Rosmalen, compareerden voor notaris Johannes de Cassemajor, alhier dd 27 september laatst leden, verklaren schuldig te zijn aan Johannes Pieter Siedler, gepensioneert luitenant wonend alhier, een som van 250-0-0, a 4%. Borg: Johannes Giele van Nuland, wonend te Rosmalen, Den Bosch 27 oktober 1789, tekent C van Breugel. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

In marge: voldaan 5 september 1800

 

Blz. 47 dd 27 november 1789 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Cornelus Geerlings wonend te Nuland, compareerde op 24 augustus 1789 voor Notaris Johan de Cassemajor alhier, en heeft een schuld aan Johannes van Luijdt, koopman en borger, inwoner van Den Bosch, een som van 500-0-0, a 4%.Borgen Peter van de Ven, wonend te Nuland en Johannes van der Ven wonend alhier. Den Bosch 24 oktober 1789.

In marge: 15 oktober 1798: voldaan.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 53 dd 18 maart 1790 kapitaal 2000-0-0, 40e penn 50-0-0

Hendrik Zwanenberg, wonend te Rosmalen, Jan Ruijs en Peter van de Laar, wonend in het Vinkel onder HH Nuland, hebben een schuld aan Heer Abraham Verster oud schepen gen gesworene deser Stad, een som van 2000-0-0, a 4,5%. Den Bosch 4 maart 1790, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Mattijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 56 dd 19 maart 1790 kapitaal 550-0-0, 40e penn 13-15-0

Hendrik Janse van Craaij, en als borgen: Jan van der Ven en Matijs van Creij, alle wonend te Nuland, compareerden op 8 maart 1790 voor notaris Johan van Bruggen, en hebben een schuld aan Jacobus Palier en Hendrik Palier en Gerard van Dieden in qualiteit als voogd over de minderjarige Hendrik Palier, een som van 550-0-0, a 4%. Den Bosch 9 maart 1790, tekent WC Ackersdijk. Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Mattijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 60 dd 25 maart 1790  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Cornelis van Dinther wonend te Rosmalen compareerde op 3 juni 1787 voor notaris Johan van Bruggen, alhier, en heeft een schuld aan Johannes van den Akker wonend alhier, een som van 300-0-0, a 3,5%. Den Bosch 18 maart 1790, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van de Ven, JA Esser.

In marge: weduwe Johanna van den Akker verklaard betaald te zijn, dd 2 juni 1790, tekent JA Esser. 21 augustus 1793(?)

 

RA Nuland 38, Blz. 64 dd 1 juni  1790 kapitaal 191-14-4, 40e penn 4-15-6

Hendrikus van Gogh, wonend  te Nuland, Johannes van Gogh, en Antony Maas wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan de 2 minderjarige kinderen van Maria Heijmans, huisvrouw van Gerardus van Alem, in eerder huwelijk verwekt bij wijlen Lambertus Vincent, met name Jan Willem Vincent en Catharina Vincent, wonend alhier een som van 191-14-4, a 4%. Den Bosch 6 juni 1789, tekent C van Breugel. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

In marge: voldaan dd 20 november 1798, JA Esser tekent

 

Blz. 66 dd 19 juli 1790  koop 260-0-0, 40e penn 6-10-0

Jan Huijsmans wonend te Rosmalen

-       een perceel weiland genaamd Aart Fransse Campke, met de kerke voetpad, zo verre als bijhorend, met opgaande eijkenbomen, en schaarhout, groot 10 hont, gelegen onder Nuland bij de Elsbosch, oost en zuid de Heer Hagens, west Heer Wierdsma, Noord Kerkpad,  hem aangekomen bij koop van Heer Wierdsma QQ in schepenbroef Nuland dd 30 juli 1788, nu overgedragen aan Christiaan van Bergen, wonend alhier, met onderhoud van het voetpad,

Den Bosch 14 juli 1790, tekent C van breugel

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser,

 

Blz. 68 dd 26 juli 1790  kapitaal 700-0-0, 40e penn 17-10-0

Cornelis Poulus van Dinther, Lourens van Dinther en Thomas Gloudemans, alle wonend onder Hintham te Rosmalen, compareerden op 27 april 1790 voor notaris Mr Willem Hendrik Pels, alhier, hebben een schuld van 700-0-0 aan Archibald Douglas, kapitein in regiment mariniers van Heer Generaal majoor Douglas en Vrouwe Juliana Maria Salonthay van Salonthay egtelieden wonend alhier, een som van 700-0-0, a 4%, of 4,5 % bij latere betaling. Den Bosch 5 mei 1790, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser,

In marge voldaan 21 augustus 1793, JA Esser

 

RA Nuland 38, blz. 72 dd 25 oktober 1790 realisatie 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Voor schepenen van Geffen compareert Margaretha van Boxel, weduwe van Paulus van Vugt, en haar 2 kinderen: Jan van Vugt, en Thomas van Dieten gehuwd met Maria van Vugt, alle wonend te Geffen en Nuland, verklaren een schuld te hebben aan Vrouwe Johanna Maria Catharina Heijszel, weduwe de Heer Johannes van Hanswijk, wonend te Den Bosch, een som van 400-0-0, a 4%. Borgen: Peeter van Boxel, wonend te Geffen en Aart van Dieten, wonend te Nuland. Geffen 22 oktober 1790, registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser.

 

 

RA Nuland 38 - Blz. 75 dd 19 maart 1791 kapitaal 225-0-0, 40e penn5-12-8

Boudewijn van Tuijl wonend te Nuland, en als borgen Jan Hendrik Brok en Hendrik Pieter Coenraad, beide wonend te Nuland, compareerden op 26 februari 1791 voor notaris Johan van Bruggen, alhier en heeft een schuld aan Heer Bartholomi Diers van Hooft als voogd voor de onmondige Raijmondiese Marinus Laserre (?) , een som van 225-0-0 a 4%. Den Bosch 28 februari 1791, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas van Swanenbergh, JA Esser.

 

RA Nuland 38 - Blz. 78 dd 10 juli 1791 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Boudewijn van Tuijl wonend te Nuland, en als borgen Jan Hendrik Brok en Hendrik Pieter Coenraad, beide wonend te Nuland, compareerden op 23 juni 1791 voor notaris Johan van Bruggen, alhier en heeft een schuld aan Juffr Olijnpia Jacoba La Serve, Jeanne Madelon Lesserre, de Heer Isaac van Sprang als in huwelijk hebbende Maria Petronella Leserre en de Heer Bartholemi Dirk van Hooft als voogd over de nog minderjarige Raijmondis Marinus Lesserre, a;;e wonend binnen dese stad, een som van 200-0-0, a 4%. Den Bosch 1 juli 1791, tekent C van Breugel. Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan H van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 82 dd 30 juli 1791  realisatie kapitaal 800-0-0, 40e penn 20-0-0

Leendert Swaanenberg wonend te Berlicum compareerde op 21 juli 1791 voor Notaris Johan de Cassemajor, en verklaart schuldig te zijn aan Catharina Schoonhuijzen weduwe van Andries Schalk, wonend alhier, een som van 800-0-0, a 4%. Borgen Klaas Swanenberg wonend te Nuland.

Den Bosch, 20 juli 1791. Tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 87 dd 1 maart 1792  koop 7450-0-0, 40e penn 186-5-0

Heer Matteus van Hoof wonend te Eindhoven, en Johan van Bruggen notaris en procureur alhier procuratie hebbend van Norbertus van Hoof, medicine Doctor, Heer Martinus Franciscus van Hooff en Antony Janssen als in huwelijk hebbende Mej Johanna van Hoof, mitsgaders Mej Henderica van Hoofmeerderjarige dochter, de genoemde Heer Martinus Franciscus van Hooff procuratie hebbend voor Jacobus de Kuijper, als in huwelijk hebbende Mej. Elisabeth Maria Theresia van Hooff bij acte op 9 september 1790, voor notaris Hermannus Adrianus Schade, e Rotterdam, gepasseert te Eindhoven dd 15 december 1791. Verder nog als gemachtigde van de Heer Antonie Johannes van Hooff, medecine doctor te Erssel (?), volgens procuratie acte dd 2o december 1791 te Erssel, en tot slot als gemachtigde voor de Heer Johan Antony Pacque, …. In het eerste battallion van het regiment infanterije van de heer luitenant Generaal Baron van Dopff te Breda, en Vrouwe Theresia Joseph van Hoof, egtelieden, volgens procuratie voor de auditeur militair Mr Jan Adriaan van Goor den Oosterling te Bred , op 2 decembr 1791

-       de ½ van de tienden van Rosmalen, van Heese, en van St Hilperix geheeven wordende onder Rosmalen en Nuland, met de smaltiende daartoe gehorende soo als die van ouds getiend is geworden, thans bekend en verpacht wordende voor een der 3 clampen  opt Heeseindt onder Rosmalen, de andere helft competeert de vrouwe verkrijgeresse en de overigen aan het gemene land, welke 3 clampen jaarlijks zijn rijdende door elkandere door het lot,

-       ½ van de Nulandse straat tiende werdende om den elfden garst getiend

-       En zulks met de 4 manschappen of achterlenen, tot voorgenoemde tiende behorende van 4/7e gedeelte van de wederhelft competerende de vrouwe verkrijgeresse

Hen aangekomen bij afgaan van tocht van hun moeder Juffr Anna Catharina Bols, weduwe van wijlen Martinus van Hooff, volgens acte voor schepenen van Eindhoven dd 16 augustus 1790, Nu overgedragen aan Vrouwe Maria Agnes Veramp, weduwe van wijlen de Heer Johan van Bommel, wonend alhier. Den Bosch, 27 februari 1792, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Jan H van der Ven, Claas Swanenbergh, JA Esser,

 

Blz. 92 dd 30 april 1792  koop nihil, last in kapitaal 838-13-7, 40e penn 20-19-6

Leonardus van Grinsven wonend te Nieuwland,

-       een huis en land onder Nuland, aan de Schotsheuvel, groot 2 lopens en 7 roeden, ene zijde Peter Wijgergans, andere zijde Paulus van Grinsven, ene eind Jan Lamberts van Boxel,

-       perceel teulland met houtgewassen, onder Nuland, groot 3 lopens en 9 roeden, ene zijde Hendrik van Krij, andere zijde en ene eind de weduwe Willem van Creij, andere eind de straat

-       perceel weiland, onder Nuland aan de Loonse straat, groot 8 hont, ene zijde het groot hoog, andere zijde Peter Weijgergans, ene eind het Voorst Nuland, andere eind de Loonse weg, belast met onderhout van 8 voeten kepkensdonkdijk, in paal 171

-       perceel weiland opt Groot Hoog, groot 1 morgen, ene eind het Voorst Nuland, andere eind de straat, belast met 6 voeten kepkensdonkdijk in paal 171

Hem aangekomen uit de erfenis van zijn vrouws ouders en deels bij koop, nu overgedragen aanPaulus van Grinsven, mede wonend te Nuland,een kapitaal van 700-0-0 aan rentmeester Abraham Verster,  a 4%, op deze goederen staande en een pacht van 6,5 vaten rogge in een meerdere pacht van 13 vaaten aan het comptoir der geestelijke goederen, en een chijns van 0-9-3 aan het zelfde comptoir. Den Bosch 27 maart 1792, tekent WC ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Jan H van der Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 96 dd 21 juni 1792 kapitaal 135-0-0, 40e penn 3-7-8

Poulus van Grinsven en Leonardus van Grinsven wonend te Nuland, compareerden op 1 februari 1792 voor schepenen van Geffen en hebben een schuld aan Willem Leendert Brocx, secretaris aldaar een som van 135-0-0, Den Bosch 11 juni 1792, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Jan Hendirk van de Ven, … van creij, JA Esser.

 

Blz. 99 dd 23 juni 1792  koop 325-0-0, 40e penn 8-2-8

Paulus van Grinsven wonend in de Groenstraat, onder Nuland, compareerde op 8 februari 1792 voor Notaris Mr. Wilhelm Hendrik Pels en getuigen alhier, heeft gelooft op zijn persoon en goederen, aan de Heer Leonardus van Herk, Rooms Priester alhier de som van 325-0-0 terzake leverantie van boekwijt en rog wegens een hoeve met landerijen gelegen onder Nuland, door Paulus van Grinsven sinds 1788 tot dit jaar 1792 aan de stoppelen deugdelijk verschuldigt en belooft de som uiterlijk 8 dagen na Pinxteren a.s. te zullen betalen in deze stad met de rente van 4%. Den Bosch, 21 juni 1792. Tekent C van Breugel

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenberg, EP van Nuland, JA Esser.

 

RA Nu8land 38, elders verleende akten, Blz. 103 dd 22 augustus 1792  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Bastiaan van Vugt, wonend te Nuland, en als borgen Jacobus van Druenen en Jan van Gogh, compareerden op 6 april 1789 voor notaris Johan van Bruggen, en hebben een schuld aan Elso Nannes een som van 400-0-0, a 4%. Den Bosch 20 augustus 1792, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenberg, EP van Nuland, JA Esser.

In marge: ontvangen 29 april 1802, tekent JA Esser.

 

Blz. 107 dd 19 november 1792

Acte van realisatie geregistreertd alhier op verzoek van Johan de Cassemajor.

Raad en Leenhoven van Brabant geven aan dat Egbertus Bernardus ten Dall procureur voor deze Raad compareerde voor de Heer en Mr. Willem van Laar, eerste president en stadhouder van de lenen, Frederik Willem Chion, Nicolaas Jacob Berteux eveneens Raden en mannen van leen, volgens een acte van procuratie dd 2 november 1792 voor Arnold Joost Timmermans en Adriana Maria Gerdessen, echtelieden wonend te Thiel, voor Notaris Johan de Cassemajor, te Den Bosch. In verband met hypothecatie van de erfsecretarije en vorsterije van Nuland door Arnold Joost Timmermans en Adriana Maria Gerdessen ten behoeve van Petronella van Laar, Maria van Laar, Cornelia van Laar, hele zusters en Clara de Maten halve zuster, alle meerderjarige jonge dochters wonend te Den Bosch, ( …acte wordt herhaald) een som van 2000-0-0 a 4%.

Den Haag 7 november 1792, tekent CA Maclaine

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenberg, EP van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 118 dd 9 juli 1793 kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Rombout van Tiel, wonend te Hees, als borgen: Hendrien van Tiel, meerderjarige jonge dochter te Hees en Gerardus Soueen (?) wonend te Nuland, compareerden op 24 juni 1793 voor notaris Johan van Bruggen, alhier, en hebben een schuld aan Joffrouw Helena Smits, wonend alhier een som van 250-0-0, a 4%. Den Bosch 26 juni 1793.

Registratie Nuland, tekent EP van Nuland, Dirck van de Wetering, JA Esser.

 

Blz. 123 dd 22 november 1793 kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Willem van Houtum, als borgen:  Antony Maas, wonend te Rosmalen, Jan Hendrik van Tiel wonend de Maaren, compareerden op 5 november 1793 voor Notaris Carel Storm van sGravesande, en hebben een schuld aan Willem van der Rijck, wonend en borger van Den Bosch, een som van 400-0-0, a 4%. Den Bosch 6 november 1793.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 129 dd 2 januari 1794  koop 190-0-0, 40e penn 4-15-0

Heer en Mr. Bernardus Storm in qualiteit als procuratie hebbend voor Mej. Isabella Theresia Finoulst, meerdrjarige jonge dochter, en de Heer Franciscus Ludovicus de Ter Zenden als man en momboir  van zijn huisvrouw Susanna Maria Finoulst, wonend te Luik, voor notaris Johannes Zevenus van Langenakker, dd 29 januari 1793 te Luik, het tweede jaar van de franse Republiek. Beide kinderen van Renius Finoulst  en Catharina Reas.

Verder nog last hebbend voor Catharina Vereijcken weduwe van Andreas Lauwers en Isabella Vereijcken, bejaarde dochters wonend te Antwerpen, beide kinderen van wijlen Johannes Vereijcken en Susanna Maria Reas, zich ook sterk makend voor hun uitlandige broer Eduardus Vereijcken, voor Notaris Johannes Michael Funck op 8 februari 1793, te Antwerpen. Tot slot nog last hebbend voor Juffr Anna Isabella Mathijsen geassisteerd met haar man Jacobus de Groot mede wonend te Antwerpen, voor notaris Johannes Michael Funck op 5 juni 1793

Alemaal erfgenamen in testato van wijlen Jr. Cornelis van Warmont, gewoond hebben en overleden alhier,

-       7 lopens teulland te Nuland ter plaatse genaamd Welhuijsen, aan de ene zijde nevens het schaarhout een mistweg, aan de andere zijde Jacobus van Drunen, ene eind de Zandstraat, andere eind een steeg of mistweg.

Cornelis van Warmont aangekomen als erfgenaam van zijn eerste vrouw Juffr. Hermina van Heumen die het verkreeg als successie van haar ouders

Nu overgedragen aan Theodorus Gast, borger van Den Bosch,

Den Bosch 14 oktober 1793.

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, EH van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 133 dd 14 maart 1794

Compareert voor Notaris Willem Michiel Althuijsen, notaris voor de leenhoven van brabant gevestigd in Den Bosch, Mej. Helena en Zwaantje de Booij, wonend te Geffen, bekrachtigen een testament dat eerder voor deze notaris werd opgesteld dd 16 september 1783, en trekken nu een disposite in die ze twee jaar terug maakten voor schepenen van Geffen. Nu wordt tot executeur benoemd neef Geerling de Booij, wonend te Geffen, mochten ze eerder al zwak worden dan wordt deze neef ook benoemd als gevolmachtigde. Den Bosch 12 juli 1788, tekent WM Althuijsen. Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 136 dd 30 oktober 1795 koop en kapitaal 4600-0-0

Petrus Josephus van den Endepoel, op verband van

-       huis en goederen in deze stad op de Kruijsstraat, van ouds genaamd de Nobel , G 287 en 288, met ene barhuijs,

-       een doorgang met een kamertje en zijnde bovenvertrekken voorheen geweest de huisinge de Morgen Ster, nr. 286, ene zijde Heer Deutz, andere zijde huis St Jan, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uitgang op de uijlenbergh,

en leent op basis van zijn persoon en goederen van de Heer Jacob Marten Deutz, een som van 4500-0-0, a 4%, vanwege de koop van het goed. Borgen Jan van den Endepoel te Schijndel.

Den Bosch 10 oktober 1795, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Marte Suijskens, JA Esser.

 

Blz. 140 dd octoberer 1796

Johan de Cassemajor, notaris te Den Bosch, geeft deze acte uit ter registratie:

Op 30 november 1795 compareerde voor Mr Jan van Heurn, eerste Raad en stadhouder van de lenen van de hove van justitie over Bataafsch Brabant, en voor Mr. Bernardus Storm en Cornelis Wijgaarts, leenmannen, in de leenhoven, Johan de Cassemajor, notaris te Den Bosch, vanwege een acte dd 2 november 1792, door Arnold Joost Timmermans en Maria Gerdessen, wonend te Tiel, groot 2000-0-0, ten behoeve van Petronella van Laar, Maria van Laar, Cornelia van Laar en Clara de Maten, alhier woonend, die volgens resolutie van de staten generaal dd 3 september 1795, is overgebracht onder de genoemde Hove van Justitie van Bataafs Brabant, den 7e november 1792, betreft de erfsecretarije en erfvorsterij van Nuland. Raad hernieuwd de acte?

Den Bosch 30 november 1795, tekent WH Pels.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 144 dd 10 mei 1796  kapitaal 3000-0-0, 40e penn 75-0-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, Hoog en Laag schout van den Bosch, en als borgen: Heer Stephanus Rosendael, oudpresident en Raad van Den Bosch en Bouwe Wilhelmina van Hanswijk, echtelieden, compareerden op 30 april 1796 voor Notaris Carel Storm van sGravensande alhier en hebben een schuld aan Heer Jacque Fabriie van Breugel wonend te Kuiijlenberg, een som van 3000-0-0, a 6%. Den Bosch 30 april 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

In marge: 18 oktober 1796 voldaan.

 

Blz. 150 dd 20 mei 1796

Voor schepenen van Den Bosch compareerde Heer Willem Blonket, wonend alhier, die heeft bekend dat de kinderen en erfgenamen van wijlen Leonardus van Doorn aan zijn handen hebben afgelost de som van 1600-9-0, met achterstallige rente, volgens schepenbrief dd 23 november 1774, waarvan de origineele brief int ongereede is geraakt. Den Bosch 22 april 1796, tekent J de Bergh. Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 152 dd 21 augustus 1796 koop, 98-0-0, 40e penn 2-9-0

Jan Ruijs, wonend te Nuland,

-       perceel teulland, te Nulands Vinkel, groot 1 lopens, oost en west den verkrijger, noord Heer Markgraaf, zuid Jan van der Pas, aangekoemn bij koop van Johannes van Aalst, volgens schepenbrief Nuland dd 12 juli 1783.

Nu overgedragen aan Frederik Hurdemans, borger en koopman te Den Bosch. Den Bosch dd 15 juli 1796, tekent G Koppelaar. Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 154 dd 17 september 1796 kapitaal 4000-0-0, 40e penn 100-0-0

Heer Willem Blonket wonend alhier, compareerde op 25 augustus 1796 voor notaris Carel Storm van sGravensande en heeft een schuld aan Mej. Catharina van den Heuvel, huisvrouw van Adrianus Franciscus Mulders mede wonend alhier een som van 4000-0-0, a6%. Den Bosch 20 augustus 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent G van Vugt, C van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 158 dd 18 oktober 1796  registratie van een actevan ontslag uit het reel verbandder goederen toebehorendHr en Mr. A van Hanswijk,alhier gelegen en in Den Bosch publiek verkocht.

Schepenen van Den Bosch geven aan dat compareerde Mr. Caspar van Breugel, wonend alhier, gemachtigt door zijn broer Jacque Fabrie van Breugel, wonend te Cuijlenburg, bij procuratie van Notaris Hendrik Jan van Setten dd 10 oktober deses jaar, en heeft afgezien van zgn reëel recht zoals hij competeerde als houder van de obligatie groot 3000-0-0 dd 30 april deses jaar ter secretarije deser stad gerealiseerd en ter secretarije van Rosmalen en Nuland de 9e mei geregistreerd, op de vaste goederen gelegen te Rosmalen en Nuland, toebehorend aan Heer en Mr Antony van Hanswijk, volgens de publieke verkoop dd 9 augustus laatstleden zijn verkogt, Den Bosch 7 oktober 1797

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 161 dd 10 november 1796  koop 320-0-0, 40e penn 8-0-0

Heer Mr. Antonie van Hanswijk, hoofdschout van Den Bosch,

-       perceel hooiland, groot 3 morgen in een perceel groot 9 morgen en 2 hond, zijnde jet Middelst Nuland, belent zuid den Hekkenkamp, den transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Heer Jan de Bergh, secretaris van Den Bosch, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 163 dd 10 november 1796 koop 180-0-0,40e penn 4-10-0

Heer Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       2 morgen weiland te langst overt Nuland, gekomen van de Pastorije, belend ten noorden de hoefdijk,

Hem aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Heer Jan de Bergh, secretaris van Den Bosch, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

 Blz. 165 dd 10 november 1796, koop 48-0-0, 40e penn 1-4-0

Heer Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       3 hond weiland opt Middelst Nuland, ten noorden de poldersloot,

Hem aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Heer Jan de Bergh, secretaris van Den Bosch, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 167 dd koop 550-0-0, 40e penn 13-15-0

Heer Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       5 morgen en 2 hond weiland, genaamd Kremerscamp, oost den Hekkenkamp, zuid en west de Rompart, noord een sloot.

Hem aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Drik Hanegraaf, Hendrik Hanegraag, Peeter Hanegraaf, Josyn Hanegraaf, wonend te Nuland, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 170 dd 10 november 1796 koop 190-0-0, 40e penn 4-15-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, 2 morgen en 1,5 hont groot, in een meerdere camp van 9 morgen en 2 hond, zijnde de ½ in het laatste agterste Nuland naast het perceel dat vandaag getransporteert werd aan H Langens, ten zuiden ligt de Hekkencamp.

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Johannes Baltus Langens, wonend te Nuland,  met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 173 dd 11 november 1796  koop 3100-0-0, 40e penn 39-10-10

Heer Mr. Anthony van Hanswijk hoogschout van Den Bosch voor zichzelf en gemachtigt van

-       vrouwe Wilhelmina van Hanswijk, huisvrouw van Mr Stephanus Rosendael,

-       en Heer en Mr Johannes Wilhelmus van Hanswijk, beide wonend alhier, volgens procuratie dd 17 augustus 1796, voor Notaris Carel Strom van sGravesande,

-       Heer Nicolaas Johannes van Hanswijk, wonend te Amsteldam, bij procuratie dd 13 augustus 1796voor Notaris Paulus Huntum (?) te Amsterdam,

-       Heer Wilhelm Petrus van Hanswijk, wonend te Rotterdam, bij procuratie voor Notaris Storm van sGravesande

-       Als voogd over de 4 kinderen van wijlen Vrouwe Johanna Margaretha van Hanswijk in huwelijk verwekt met wijlen Heer Jan Dirk van Heemskerk, Gemachtigd bij testament van wijlen Vrouwe Johanna Maria Catharina Hijssel (?), weduwe wijlen Heer Johannes van Hanswijk, voor Notaris Johan van Bruggen alhier dd 6 augustus 1786,

Tesamen erfgenamen van wijlen Vrouwe de weduwe van Hanswijk

-       een hoeve lands bestaande in huijs, stal, schop, bakhuijs, twee schuren, hof en boomgaard, aan elkander gelegen, met beuken en eijken dreeven, heesters, en mastbomen, groot 43 lopens gelegen tot Caathoven onder Berlicum, Nuland en Heesch met voorpotingen, opgaande bomen,

-       een camp hooiland,  gemeen met de voorsten camp, groot 20 lopens gelegen onder Heesch,

-       een camp hooiland, genaamd den Middelsten camp, groot 22 lopens gelegen te Caathoven onder Heesch

-       een camp hooiland,  genaamd den Agtersten camp, groot 38 lopens gelegen als voor

-       een houtwas genaamd het Hoogbosch, groot 37 lopens gelegen tot Caathoven onder Nuland

-       een houtbosch neven den achtersten Camp groot 15 lopens gelegen als voor

-       een Bosch genaamd het Hoogbosch, groot 7 lopens gelegen als voor,

-       een Bosch genaamd met Laagbosch op de vennekes, groot 13 lopens  gelegen als voor

-       een morgen en 4 hond hooiland in 2 percelen het middelste en achterste onder Nuland

-       2 mergen hooiland gelegen in den Blok onder Rosmalen

Hen aangekomen als erfgenaam van vrouwe de weduwe van Hanswijk, volgens genoemd testament. Nu overgedragen aan Heer Bernard Wassenaar van Onsenoort wonend alhier.

Te vergelden een chijns aan de inwoners van Rosmalen …., aan de Heer van Helmond een chijns van 0-7-8, aan de Katterij van Berlicum een vat rogh bossche maat.

Den Bosch 18 oktober 1797.

Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 181 dd 17 november 1797  koop 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Heer Mr. Anthony van Hanswijk hoogschout van Den Bosch

-       perceel weiland, groot 16 hond, gelegen nevens het Groot Hoog, oost het Groot Hoog, zuid de gemeene straat, noord den Hogenweg

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Jan Willems van Hagens, wonend alhier, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 183 dd koop 351-0-0, 40e penn 8-15-8

Heer Mr. Anthony van Hanswijk hoogschout van Den Bosch

-       9 hond weiland, gelegen onder Nuland, in een perceel groot 9 morgen en 2 hond, gelegen langs overt Nuland, ten zuiden ligt den Hekkenkamp,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Jan Willems van Hagens, wonend alhier, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 185 dd 17 november 1796 koop 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, genaamd den Hekkenkamp groot 2 morgen belend ten zuiden den Hogenweg,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Jan Willems van Hagens, wonend alhier, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 187 dd 17 november 1796  koop 380-0-0, 80e penn 4-10-0

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       2 morgen land in de Broekstraat onder Nuland gehorende aan de Pastorije van Geffen, verpacht van 1792 tot 1797 aan Johannes Jan Janse van Creij, nu overgedragen aan Jan Willem van Hagens, wonend alhier. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent Ja Esser.

 

Blz. 190 dd 17 november 1796  koop 125-0-0, 80e penn 1-8-4

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       Een beemd onder Nuland, groot 8 of 9 hond en met het onderhoud van den Dijk, gekomen vant Capitel van St Jan, onder administratie van de Heer rentmeester voornoemd, over 1792 tot 1797 verpacht aan Hendrik Toon van Nuland, nu overgedragen aan de Heer Jan Willem van Hagens, wonend alhier,

Den Bosch 16 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz. 193 dd 18 oktober 1796  koop 160-0-0, 40e penn 4-0-0        

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, groot 1 morgen, in de gemeene Hoeve, zuid den Hoefdijk, noord de Agterdijk,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Rover van den Groenendaal, wonend te Loosbroek, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 195 dd 28 november 1796  koop 265-0-0, 40e penn

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       10 hond land in de Korte Hoeve, gekomen vant Convent van de Predikheeren, onder de administratie van de Heer rentmeester voornoemd, in 1797 verpacht aan Antony van der Poel,  nu overgedragen aan de Gijsbert Ruijsch, wonend te Heesch.

Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz. 198 dd 28 november 1796 koop 220-0-0, 40e penn 3-10-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       8 hond weiland, voor en midden opt Nuland gelegen, over de Pastorije, noord den Hoefdijk,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Gerrit van den Boogaard, wonend te Heesch, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 200 dd 28 november 1796 koop 188-0-0, 40e penn 4-14-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       8 hond weiland, opt Achterst Nuland, noord den Hoefdijk,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Hendrik Cornelis Peters, wonend te Nistelrode, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 202 dd 28 november 1796 koop 285-0-0, 40e penn 7-2-8

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       2 morgen weiland in de Korte Hoeve, noord den Agterdijck,

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Johannes Roelof en Geertruij van de Leest, wonend in Loosbroek, met onderhoud van den Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk zoals van ouds her. Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 204 dd 15 februari 1797 koop 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Geurt van de Ven, wonend te Den Bosch

-       perceel hooiland onder Nuland, in de gemeene Hoeve, groot 1,5 morgen, oost de weduwe Willem van Creij, west Adriaan van den Dungen, zuid de Hoefdijk, noord Achterdijk,

Hem aangekomen uit erfenisse van zijn ouders, nu overgedragen aan Peter, Cornelis en Maria Waterlaat, wonend te Hees. Den Bosch, 21 januari 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 206 dd 20 februari 1797 koop 355-0-0, 80e penn 4-8-12

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch verklaren dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       14  hond land in de Geerkampen, onder Nuland, gekomen vant Convent van de Tolbrug, en nu onder de administratie van de Heer rentmeester voornoemd, in 1797 verpacht aan Antony van Nuland, nu overgedragen aan Joost van gestel, ten behoeve van zijn minderjarige kinderen, in eerste huwelijk verwekt met name Johanna, Ardina, Jan en Hendricus van Gestel. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz 209 dd 16 maart 1797  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Peeter van de Laar, wonend te Den Bosch, compareerde op 21 april 1792 voor notaris Johan Versfelt, heeft een schuld aan Mej. Godefrida van Esch, weduwe wijlen Heer Mattheus Loopes, wonend alhier van 300-0-0, a 4%. Borgen: Jan Ruijs, Hendrik Zwanenburg, Marte van de Laar, wonend te Rosmalen, en Nulands Vinkel. Den Bosch 18 februari 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent G van Vugt, C van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 214 dd  25 maart 1797 kapitaal 2000-0-0, 40e penn 50-0-0

Compareert voor officier en schepenen van Berlicum en Middelrode Jan Hendrik Spierings en Hendrik Spierings, beide wonend alhier, die verklaren schuld te hebben aan Godefridus Heeren, inwoner, koopman en borger van Den Bosch, een som van 2000-0-0, a 4%. Berlicum 6 maart 1796, tekent Middelkoop.

Registratie Nuland, tekent G van Vugt, Marte Suijskens, JA Esser.

 

Blz. 218 dd 1 september 1797

30 november 1795 compareerde voor Mr Jan van Heurn, eerste Raad en stadhouder van de lenen van de Hove van Justitie over Bataafs Brabant en voor Mr, Bernardus Storm en Cornelis Wijgaarts, leenmannen in de gen. Leenhove, Johan de Cassemajor Notaris te Den Bosch, een acte obligatoir dd 2 november 1792, voor hem notaris gepasseert bij Arnold Joost Timmermans en Maria Gerdessen, wonend tot Thiel, in kapitaal 2000-0-0, ten behoeve van Petronella van Laar, Maria van Laar, Cornelia van Laar en Clara de Maten, alhier woonend, die volgens resolutie van de staten generaal dd 3 september 1795, is overgebracht onder de genoemde Hove van Justitie van Bataafs Brabant, den 7e november 1792, betreft de erfsecretarije en erfvorsterij van Nuland. Raad hernieuwd de acte?

Tekent Den Bosch 31 augustus 1797, secretaris JL Wiercx.

Registratie Nuland tekent JA Esser.

 

Blz. 221 dd 16 september 1796 kapitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Heer Arnold Joost Timmermans, erfsecretaris over Nuland en fungerend secretaris en wonend te Meerwijk, compareerde voor notaris Carel Storm van sGravesande op 1 september 1797, een heeft een schuld aan Heer Jan Louis Simon van Tengnagel wonend te St Michielsgestel van 1000-0-0, a 6%. (…) exception van incompetentie? (…). Hernieuwing hypotheekacte?

Den Bosch 2 september 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent D van Groenland, Geert van Creij, JA Esser.

 

Blz. 228 dd 16 september 1797.

Raad van de Hoven over Bataafs Brabant doen weten dat Carel Storm van sGravensande procureur voor deze hove compareerde voor (….) exhiberende zekere acte van realisatie voor de municipaliteit van den Bosch dd 2 september 1797, groot in capitaal 1000-0-0, ten laste van Arnold Joost Timmermans, erfsecretaris van de HH Nuland, wonend te Meerkerk, ten behoeve van Jan Louis Simon van Tengnagel wonend te St Michielsgestel, betreft hypothecatie van de erfsecretarije van Nuland. Den Bosch 6 september 1797, tekent Wh Pels.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 232 dd 6 november 1797

Raad van de Hoven over Bataafs Brabant doen weten dat Carel Storm van sGravensande procureur voor deze hove compareerde voor Mr Jan Heurn eerste presiderende en Raad van Den Bosch, stadhouder van de lenen, en andere mannen van leen, wegens een schepenbrief inzake een lening van 1550-0-0, door Huijbert Dirk Esser, wonend te Rosmalen, als procuratie hebbend voor Arnold Joost Timmermans, erfsecretaris van Nuland ten behoeve van Carel engelbertus van Oven, koopman te Rotterdam, op 31 oktober 1797, voor leden der municipaliteit van Nuland gepasseerd. Hij verzoekt om vernieuwing van de schuld brief, oorspronkelijke acte wordt herhaald ( “…de schuld van 1550-0-0 ter zake geleverde goederen..terug te betalen op 1 januari 1800..a 4%...., dd Nuland 31 oktober 1797, tekent JA Esser”), acte van hypotheek wordt hernieuwd. Den Bosch 1 november 1797, tekent JH Pels.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, D van Groenland, JA Esser

 

Blz. 244 dd 5 november 1797 kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Johannes Ploeghmakers wonend te Nuland, compareerde op 26 april 1790 voor notaris Johannes van den Oever en heeft een schuld aan Vrouwe Johanna Maria Catharina Hijssel, weduwe van wijlen Johannes van Hanswijk, in leven schepen en Raad deser Stad, een capitaal van 400-0-0, a4%, borgen Johannes van Vugt, wonend alhier. Den Bosch 31 oktober 1797.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, W vd Dungen, JA Esser.

In marge voldaan dd 13 april 1802, tekent Ja Esser.

 

Blz. 249 dd 28 november 1797 koop 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Heer en Mr. Antony van Hanswijk, hoogschout van Den Bosch,

-       perceel weiland, groot 1 morgen en 1,5 hond, in een perceel van 9 morgen  en 2 hond, zijnde de ½ naast de oisterkamp in het Agterste Nuland, ten zuijde de Hekkenkamp?

Transportant aangekomen bij koop van Jan de Gier QQ volgens schepenbrief Den Bosch 28 oktober 1772, nu overgedragen aan Hendrik Langens, wonend te Nuland, met onderhoud van Zomer, Agter en Kepkensdonkdijk, Den Bosch 18 oktober 1796, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, W vd Dungen,  JA Esser.

 

 

Blz. 252 dd 4 december 1797  schuld 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Registratie op verzoek van Abraham Verster,

Arnoldus Willems van Heesch, borgen: Gerrit Willems van Heesch ( beiden te Nuland wonend) , Peeter Willems van Heesch (Geffen) , hebben een schuld aan Abraham Verster, rentmeester der geestelijke goederen, van 500-0-0, a 5,5 %. Den Bosch 22 november 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland, tekent C van Gogh, W vd Dungen,  JA Esser.

 

Blz. 255 dd 12 januari 1798 koop 1369-0-0, 80e penn 17-2-4

Verschenen voor schepenen van Den Bosch de Heer Leopold Van Limburg Stirum, raad en rentmeester der geestelijke goederen, gemachtigt door de resolutie van representanten van het Bataafsche Volk, dd 19 juli deses jaar,

-       een morgen en 2 hond land genaamd de Paardscampen onder Nuland, gekomen van het Capitel van St Jan, in 1796 in pacht bij Johannes de Bie,

Nu overgedragen aan Johannes Tasset. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 258 dd 12 januari 1798  koop 190-0-0, 80e penn 2-7-8

Verschenen voor schepenen van Den Bosch de Heer Leopold Van Limburg Stirum, raad en rentmeester der geestelijke goederen, gemachtigt door de resolutie van representanten van het Bataafsche Volk, dd 19 juli deses jaar,

-       2 morgen land in 3 percelen, onder Nuland, gehorende aan de pastorije van Geffen, in pacht nu bij Hendrik Leermans,

Nu overgedragen aan Heer Johannes Tasset. Den Bosch 17 oktober 1796, tekent J de Bergh.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

Blz. 261 dd  12 januari 1798  koop 196-0-0, 40e penn 2-9-0

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 9 juli van dit jaar,

-       …. Morgen land onder Nuland, in 3 percelen, met het onderhoud van de dijk daartoe staande, in pacht aan Hermen Boerdonk, nu wettelijk overgedragen aan Heer Johannes Tasset. Den Bosch 17 oktober 1797. Tekent J de Bergh.

Registratie Nuland JA Esser, secr.

 

Blz. 264 dd  12 januari 1798 koop 105-0-0, 80e penn 1-6-4

Jan Hendrik van der Does en Hendrik Rudolph van Rijn, leden der municipaliteit van Den Bosch

dat is gecompareert Heer Leopold van Limburg Stirum, raad en rentmeester van de episcopale goederen, gemachtigd door de resolutie van de Raden Representatieve van het Bataafsche Volk dd 19 juli van dit jaar,

-       een morgen lands achter Nuland, gekomen van de beneficitia onder de administratie van de gen. Rentmeester oer 1796 in pacht bij Hendrik Leermans,

-       Nu overgedragen aan Heer Johannes Tasset. Den Bosch 19 oktober 1797. Tekent J de Bergh.

Registratie Nuland JA Esser, secr.

 

RA Nuland 38, elders verleende akten, Blz. 267 dd 30 januari 1798  koop 118-0-0, 40e penn 2-19-0

Petrus Cnoebark, koopman te Den Bosch, wonend te Den Bosch, als aangestelde curator van de verhandligte boedel van Peeter van Vugt, volgens authorisatie dd Den Bosch 13 april 17…

-       perceel hooiland, groot 3 lopens en 9 roeden, nr. 1125, gelegen opt Middelst Nuland, ene en andere zijde Hendrik, Anneke en Johanna van Nuland, ene eind het Voorst Nuland, andere eind het Agterst Nuland, aangekomen bij vernadering tegen Adriaan van Vugt, Nuland 1760.

Nu overgedragen aan Rover van den Groenendaal, wonend te Loosbroek.

Den Bosch 2 april 1797, tekent G Koppelaar.

Registratie Nuland tekent J.A. Esser.

EINDE

RA Nuland 37 Elders verleende acten 1764 – 1787

 

Blz. 1 dd 11 maart 1764 koop 3530-0-0, 40e penn: 88-5-0,

Registratie ter instantie van de weduwe van de Heer Dirk van den Huijsbergen

Heer en mr. Abraham Justus Verster, oud schepen en raad van den Bosch, gemachtigd door de Heer Petrus Johannes Josephus van der Vrekken, keizerlijk postmeester, en Petrus Antonius de Limborgh oud pagtmeester, beide te Maastricht, in procuratie aldaar door Notaris Frederix, 31 oktober 1763, als voogden over de minderjarige Eugenius en Paulus, Lambertus, Jacobus,  kinderen van wijlen de heer Petrus Matheas van der Vrekken en Vrouwe Isabella Suijskens, aangesteld bij het testament van Juffr Maria Allegonda Suijskens, der minderjarige moje maternel, volgens authorisatie door Heren en Schepenen van de Hooge Brabantsche Gerechte te Maastricht dd 30 september 1763,

-       een hoeve lands bestaande uit huijs, stal, schuur, karhuijs, voorpotingen van eijken bomen, genaamd de Molengraafsche Hoeve, gelegen te Nuland, groot 56 lopens, zo teul, heij als weijlanden, oost een hoeve van de erfgenamen de Heren de Ghistelles, west de erve Simon Wolffs, zuid erve Adrianus van Herck, noord de erve Peter van de Ven,

-       een jaarlijkse in erfelijke pacht van 8 carolie Gulden losbaar met 200-0-0, gelooft door Jan Hendrik Molengraaf aan vrouwe Theodora de Hee,  weduwe wijlen Heer en Mr. Paulus Suijskens, uit een camp van 13 hont neffens de Goirsteegh onder Nuland, in schepenbrief te Nuland dd 9 juni 1730,

De genoemde minderjarige aangekomen bij deling der boedels van genoemde Vrouwe Maria Allegonda Suijskens voor Notaris Johan Verster de Balbian, dd 26 september 1763, te Den Bosch, nu overgedragen aan Maria Jegers, weduwe Dirk van Huijsbergen, coopvrouw, wonend en borgeresse van Den Bosch,

Getuigen Mr. Stephanus Rosendaal ffz en Carel Hendrik Jacob Sweerts de Lands, schepenen te Den Bosch, dd 26 februari 1764, Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland 11 maart 1764, tekenen Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 6 dd 11 maart 1764 copie van een acte

Juffr Theodora Maria de Hee, weduwe Heer en Mr. Paulus Suijskens, in sijn leven advocaat voor de Raad van Brabant, wonend te Den Bosch, heeft aan mij, Jan Hendrik Molengraaff wonend te Nuland, op 19 juni 1730, voor schepenen van Nuland overgedrageneen stuk weiland groot 13 hont, gelegen te Nuland, neffe de Goorsteegh bovennaast, erve Jan van der Ven benedennaast, ene einde het Bostraatje tot op de erve vant Gemene Land, onder de last hieruit jaarlijks te vergelden zoo veel voeten dijk, en een rente van 8-0-0 per jaar.

Dd 16 november 1730, was getekent Jan Hendrik Molengraaff, tekent J. Quirijns

 

Blz. 8 dd 20 juni 1764 coop 750-0-0, 80e penn: 9-7-8

Registratie voor Schalk van der Ven

Mr. Hieronymus Gerbade en Cornelis de Back, schepenen te Den Bosch, geven aan dat voor hen compareerde Pieter Dirk Santvoort gesubstitueerde voor N. Theusingh, ontfanger generaal der Beursen en andere beneficien, gemachtigd de Hoog Mogende resolutie van 22 maart 1764, (- jvdb-: vervolg van deze acte op blz 13 en 14, dan verder op pag 9) in register van procuratien bij de secretarije van Den Bosch bersutend

- twee kampen bouwland genaamd De Bethmeere, groot 8 mergen, in de Korte Hoeven gelegen, oost de Kerk van Geffen, west Marcelus Quak c.s., noord de Agterdijk, zuid het gemene land zuidwaarts, welke campen aan het genoemd comptoir gehoren, nu wettelijk overgedragen aan Schalk van der Ven wonend te Nuland, voor een erfpacht van 30-0-0, aan het genoemde comptoir der beurse, op 22 maart te vergelden.

 

Tekent Frans van Heurn,

Registratie Nuland 1 augustus 1764, tekent Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 11/12 leeg

 

Blz. 15 dd 12 september 1764 koop 166-0-0, 40e penn 4-3-0

Registratie voor de Heer Nagelmakers.

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornmoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

 

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M’sLeijaarts te Mechelen

-       een stuk lands genaamd het Eeuwsel, groot 5 lopens

-       perceel groot 1 lopens en 34 roeden

Gelegen bij de Pellegromshoeveonder Nuland,

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 22 dd 12 september 1764  koop 91-0-0, 40e penn2-5-0

Registratie voor Heer en Mr. Petrus Nagelmakers

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornmoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M. Steijaarts te Mechelen

- stuk teulland groot 4 lopens gelegen in de Pellegromsche Hoeve,

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 29 dd 12 september 1764  koop 161-0-0, 40e penn 4-0-8

Registratie voor Heer en Mr. Petrus Nagelmakers

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornmoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M. Steijaarts te Mechelen

-       stuk akkerland groot 4 lopens, gelegen bij de Pellegromsche Hoeve, onder Nuland,

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 36 dd 12 september 1764 koop 116-0-0, 40e penn 2-18-0

Registratie voor de Heer Nagelmakers.

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat wonend te Den Bosch, gemachtigd door

-       Vrouwe Maria Caroline Anthonette Lossy, dochter van wijlen de Heer Jean Baptist Lossy, Heere van Wateren, geassisteerd met haar echtgenoot de Heer Francois Ferdinant Nicolaas Joseph de Ferrare Schildknaap, Heere van Rappeau,

-       item van Vrouwe Maria Elisabeth Joseph Lossy, dochter van Heer Jean voornoemd, geassisteert door haar echtgenoot Messire Maximiliaan Albert Antoon Joseph de Ferrare Schildknaap, capitain in het regiment infanterije van Arbergh in garnisoen te Gend,

-       item van Hr Jean Baptist Francois Schildknaap, Heere van Troyenne, zoon van de Heer Jean etc

Respectievelijk procuratie voor Notaris La Fabricque te Wierd, Graafschap Namen, dd 18 juni 1764, te Gend voor Notaris Josse Francois Nuijt, dd 14 juni 1764, en te Doornik voor Notaris Henry dd 16 juni 1764, en

-       tot slot gemachtigd door Vrouwe Maria Catharina Albertine de Soldi, douariere van Heer Joseph Laurens Lossy, in leven capiteijn onder het dragonder regiment van Saint Ignon, zoone, Heer Jean voornoemd, als moeder van haar 2 kinderen Jean Baptist Charles en Theodora Francois Lossy, in procuratie voor Notaris Jan Emons te Brussel dd 19 juni 1764, vrouwe douariere geauthoriseert bij acte van decreet van de Raad en Generaal auditeur der Oostenrijkse Nederlandsendd 11 mei 1764,

Zulks in appt. van 12 december1763 in den secreten Raad van Braband gesteld op haar request en opgevolgde authorisatie dd 18e december 1763 van de Raad

Samen erfgenaam van wijlen Heer Petrus Albertus Lossy, in leven priester in de stad Mechelen, in zijn testament dd 6 maart 1720, voor Notaris M. Steijaarts te Mechelen

- 5 strepen akkerland samen groot 4 lopens, gelegen bij de Pellegromsche Hoeve

De Heer Petrus Albertus Lossy aangekomen als mede erfgenaam van wijlen Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bye, in leven douariere van de Heer Maximiliaan Anton, Baron de Ghistelles, volgens onderlinge acte van deling dd 3 november 1759 voor Notaris de Cassemajor, te Den Bosch, nu overgedragen aan de Heer en Mr. Petrus Nagelmakers, advocaat thans wonend te Gorinchem,

Getuigen: FC Chombach en Daniel Vilters, schepenen van Den Bosch, 24 augustus 1764, tekent A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 43 dd 17 juli 1765

Registratie voor de Heer Arnoldus ter Croije

Jan de Booij wonend te Geffen heeft belooft aan de Heer Arnoldus ter Croije, medic. Doctor alhier, een som van 300-0-0, a 4%.

Den Bosch 9 juli 1765, getuigen: A.J. de Vlieger en W.C. van Heemskerk, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 45 dd 18 maart 1766 koop 395-0-0, 40e penn 9-7-8

Registratie voor Christiaan Godschalk

Hendrik van der Heijden, wonend te Nuland,

-       een huisje rondom in de gemeente van Nulands Vinkel, hem voor de ½ aangekomen als staande huwelijk met zijn eerdere huisvrouw Elisabeth Jan Daandels op de genoemde gemeente gebouwd, en voor de andere ½ bij afgaan van tocht ten behoeve van Wouter Bosmans, zoon van wijle zijn genoemde huisvrouw, gepassert voor heren schepenen van Nuland, dd 17 juni 1765, mitsgaders bij koop van genoemde Wouter Bosmans, gepassert te Nuland dd als voor,

-       1/3 deel in een camp onder het Reebroek onder Berlicum in het geheel groot 2 mergen en 2 hont, 6 roeden, met Jan en Hendrik Jansen Verhagen, ene zijde het Reebroek, andere zijde en ene eind Antony Janse Verhoeven, andere zijde Francijna Jansen Verhagen tegenwoordig huisvrouw van transportant Hendrik van der Heijden

-       1/3e deel in een camp in het Reebroek met Jan en Hendrik Verhagen, groot 1 morgen 3 hond en 17 roeden, ene zijde het Reebroek, andere zijde Jan Peter Smulders, ene eijnde Francijna Janse Verhagen, andere eind weduwe Claas van der Cammen c.s.,

Zijne huisvrouw aangekomen bij de deling jegens Hendricus Janse Verhagen en Jan Jansen Verhagen, volgens schepenenbrief Berlicum dd 26 maart 1764, nu wettelijk overgedragen aan Chrsitiaan Godschalk, wonend te Heesch,

Den Bosch 14 februari 1766 getuigen: A de Vlieger en P van Wullen., tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

 

Blz. 48 dd 7 april 1766  coop 1000-0-0, last 2-0-7, 40e penn: 25-1-0

Registratie voor de Heer en Mr. Cornelis van Boxtel

Francis Loomans, inwoner, Coopman en borger van Den Bosch, gemachtigt door Michiel Guilielmo van Boxtel, volgens procuratie voor notaris Samule de Cassemajor te Den Bosch dd 25 maart 1766,

-       een onverdeelde 1/8e deel in zekere zo grove als smalle tienden geheven over Rosmalen en Nieuwland, de constituant aangekomen van zijne moeije Maria Anna van Boxtel, in welke tiende een onverdeelt 1/6 is competerende de weduwe Meerwijk, thans wonend te Megen, waarbij de gehele tiende leenroerig is aan de Leenhoven van Brabant en lande van Overmaze te sGravenhage,

-       een onverdeelde 1/8e deel in zekere hoeve lands te Rosmalen bestaande in huijsinghe, camer, teul en weijlanden, houtgewassen, thans in huur gebruikt door de Weduwe Crijn van Houten.

Nu Wettelijk overgedragen aan Heer Cornelis van Boxtel, practiserend advocaat te Den Bosch, broer van de constituant. Te vergelden een onverdeelde 1/8e deel in 0-12-15 uit genoemde hoeve aan de Domeijnen van Brabant.

Den Bosch26 maart 1766, getuigen: W van der Does, C. M. Juijn, tekent A. Bastide, secr.

Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

 

RA Nuland 37, blz. 51 dd 21 januari 1767 realisatie kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Registratie voor Heer en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, oud schepen en Raad van Den Bosch

“Op 19 maart 1763 is voor Notaris Jan van den Oever te Den Bosch gecompareert Adriaan van Vught, alhier wonend en als borg: Paulus van Grinsven wonend te Nuland, op het Marktveld, die verklaren schuldig te zijn aan Heer en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, een som van 400-0-0, a 4%. Den Bosch 31 december 1766, getuigen Stephanis Roosendaal en Daniel Velters. Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, J. Quirijns, secr.

 

RA Nuland 37, blz. 55 dd 16 feburari 1767 kapitaal 600-0-0, 40e penn: 15-0-0

Registratie voor de Heer Johannes de Vlieger

Cornelia van Vugt weduwe Gerrit van der Poel, en als borgen: Jan van der Poel, beide wonend te Orthen, Paulus van Vugt wonend te Geffen, hebben schuld aan Johannes de Vlieger wonend alhier in de Verwerstraat, volgens acte dd 31 december 1766,  een som van 600-0-0, a 4%. Om een schuld van 500-0-0 aan Jufr, Ruijsch af te lossen, volgens gecasseerde notariële obligatie dd 31 augustus 1764 voor Notaris Everardus van Bruggen.

Den Bosch 21 januari 1767, getuigen: S. Roosendaal en Daniel Velters, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 58 dd 7 maart 1767 capitaal 1200-0-0, 40e penn: 30-0-0

Registratie voor de Heer Willem Cornelis Ackersdijk, oud schepen en Raad van den Bosch

De Heer Johan de Booij, bierbrouwer te Geffen, verklaart een schuld te hebben aan de Heer Willem Cornelis Ackersdijk, oud schepen en Raad van den Bosch, 1200-0-0, a 4%,

Den Bosch 20 januari 1767, getuigen Daniel Velters en A Walravens, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr

In marge: voldaan aan Heer Ackersdijk 17 mei 1776, Nuland, tekent JA Esser

 

Blz. 60 dd 27 juli 1767 kapitaal 1000-0-0, 40e penn: 25-0-0. Acte is doorgestreept.

Registratie voor Mejuffrouwen Cornelia Elisabeth, Maria Eva Paulina, Robbertina Geertruij en Sophia Alida Noortberg.

Corstiaan Boumans en Hendrik Boumans, wonend te Dinther, Matijs van Creij wonend te Nuland, hebben een schuld aan Cornelia Elisabeth, Maria Eva Paulina, Robbertina Geertruij en Sophia Alida Noortberg, meerderjarige dochters wonend te Den Bosch, een som van 1000-0-0,

Den Bosch 16 juni 1767, tekent A Bastide.

Registratie te Nuland. Tekenen: Gerit van Gogh, Jacobus Langens, J Quijrijns, secr.

 

Blz. 64 dd 7 november 1767  koop 5700-0-0, 40e penn: 142-10-0

Registratie voor Heer Johan van Bommel

Heer en Mr. Cornelis van Boxtel, praktiserend advocaat te Den Bosch, voor zichzelf en last hebbend voor zijn broeder Heer Rijnier van Boxtel, gepasseert voor Notaris Joachim de la Concha, tot Bilbao in Spanjen, dd 8 juni 1757, item van zijn broer Heer Petrus van Boxtel, bij acte voor Notaris Dominicus Geniets te Amsterdam, dd 23 september 1766, item van zijn broer Heer Johannes van Boxtel bij acte voor schepenen van de stad Wessemdd 19 april 1766, item van zijn broeder Heer Michiel Willem bij acte voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, te Den Bosch dd 2 december 1757, item voor de Heer Jacob Baron de Witte de Lemminghe en Vrouwe Theodora van Boxtel, gepasseert voor Notaris Joseph Simon Hubar te St Truiden dd 13 juni 1767, item van zijn zuster Vrouwe Anna Theresia van Boxtel, weduwe Heer Adrianus Cornelis van Wevelinkhoven, gepasseert voor het gerecht van Sambeek int land van Cuijk, dd 16 mei 1767, en van de Heer Laurens Ignatius Beer, als in huwelijk gehad hebbende Juffr. Catharina van Boxtel, gepasseert voor Notaris Gerardus Leonardus Lenaarts tot Luijk dd 9 mei 1767, de laatste 2 ook gemachtigt door de Raad en Leenhoven van Brabant en Lande van Overmaaze, dd 9 april 1767,

Samen testamentair erfgenaam van wijlen hare moeije Juffr. Maria Anna van Boxtel, gewoond hebbende en overleden in deze stad

-       5/6e deel in 1/3e deel in de Rosmalense Tiendenop het Heeseijnde met de Smal en Havertiende, zoals die van oudsher geheven is geweest, waarvan het resterende 1/6e deel en 1/3 competeert aan de weduwe van Meerwijk, het 2e 1/3e deel competeert aan het gemeene land, en het resterende 1/3e deel aan de Heer Martinus van Hooft, Coopman te Eindhoven,

-       5/6e deel in ½ van de Nulandse straat tiende zoals die van ouds geheven is, en waarvan het resterende 1/6e deel toebehoort aan weduwe van Meerwijk, en de wederhelft aan degenoemde Martinus van Hoofd,

De genoemde tienden zijn deels leenroerig aan de Raad en Leenhoven van Brabant en Overmaaze en deels aan genoemde Martinus van Hoofd

De transport aangekomen na de dood van zijne moeije Maria Anna van Boxtel, mitsgaders bij Koop tegens zijn broeders Petrus en Michiel van Boxtel, volgens testament van genoemde Maria Anna van Boxtel en 2 transporten dd Den Bosch 14 september 1763 en 26 maart 1766, mitsgaders constituanten aangekomen door de dood en volgens testament van haare moeije Maria Anna van Boxtel,

Nu overgedragen aan de Heer Mr. Ignatius Petrus van Kessel, wonend te Den Bosch ten behoeve van de Heer Jan van Bommel, wonend te Leijden.

Den Bosch 28 september 1766, getuigen: N.J. Storm van sGravesande en A Walravens, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Dirk Verstege, merk Jan Spierings, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 70 dd 17 november 1767  realisatie capitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Henricus Mossevelt, Coopman en inwoner van Den Bosch, compareert op 18 oktober 1763 voor Everardus van Bruggen, notaris te Den Bosch, en verklaart schuld te hebben aan Adriaan Swanenberg, Coopman en borger van Den Bosch, de som van 1000-0-0, a 3,75% ontvangen uit handen van Johannes Swanenberg.

Den Bosch 23 oktober 1767, getuigen: C.L. Ackersdijck en D. Jannette, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland. Tekent Dirck Verstege, merk Jan Spierings, J. Quirijns, secr.

In marge: erfgenamen van Adriaan Swanenberg verklaren betaald te zijn, Den Bosch 30 april 1784, Nuland 7 mei 1784

 

Blz. 74 dd 5 februari 1768 coop 300-0-0, 40e penn 10-0-0

Registratie voor Welle Ruijs.

Gerit van Boxtel, wonend te Nuland, man en momboir van Erken van Gogh,

Een perceel teulland, groot 3 lopens en 18 roeden, gelegen te Nuland, oost de erve Adriaan Janse Verstege, west Peter van der Linden, noord Jacobus Langens, zuid de gemeente van Geffen, aangekomen na dood van haar ouders en bij deling tegen de mede-erfgenamen, volgens schepenbrief Nuland dd 10 juli 1700 nu wettelijk overgedragen aan Welle Ruijs, inwoner van Den Bosch.

Den Bosch 30 december 1767, getuigen: SF Saijer, FM Deuti, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Lambert van Bocxtel, Jan Ruijs, J. Quirijns.

 

Blz. 76 dd 13 augustus 1768 koop 600-0-0, lasten 195-0-0, totaal 795-0-0, 40e penn: 19-7-8

Registratie voor Maria van den Heuvel weduwe Leendert van Esch.

Hendrik van Neerven, wonend te Orthen,

-       1/3 deel in een hoeve bestaande in een huijsinge landerijen, platagien, en houtgewassen, gelegen te Nuland op Caathoven, nevens de hoeve van de Heer Willem van Engelen,

-       ½ van 8 hont gelegen aan de Rompert onder Rosmalen

-       4 hont land in het Orthens velt, tot de genoemde hoeve gehorende

Hem aangekomen bij vernadering volgens schepenenbrief alhier, dd 9 januari 1748, nu wettelijk opgedragen aan Maria van den Heuvel, weduwe Leendert van Esch, wonend te Orthen, die ook de andere 2/3 deel competeert. Te vergelden een chijns van 2-8-7,5 aan chijnsboek van de Hertog van Brabant onder Orthen op pag. 2v. uit deze hoeve en die van Willem van Engelen, op 17 maart 1764 afgelost op comptoir van de domeijnen van Brabant. Verder te vergelden 1/3e deel in een rente van 22-10-0 aan het comptoir der Episcopale goederen, en 1/3e in een gebuercijns van 0-18-0 aan de borgemeester van Nuland. Verder te onderhouden 2 vakken Maasdijk onder Orthen. Aan paal 56 7 voeten en aan paal 64 1/3 in een roede en ¾ voet.

Den Bosch 3 augustus 1768, getuigen: Pieter Johan Franken en H. Lormier. Tekent  A Bastide, Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

 

Blz. 80 dd 7 september 1768  Koop 950-0-0, 40e penn: 23-18-0

Registratie voor Heer Johan van Bommel

Cornelia van Meerwijk, meerderjarige ongehuwde dochter wonend te Megen,

-       1/6e in 1/3e van de Rosmalense Tienden, op het Heeseind met de Smalle en Havertiende

-       1/6e van de ½ Nulandse straat Tiende, zoals deze van ouds geheven is geweest, leenroerig aan de Heer Martinus van Hooft, te Eijndhoven,

Haar aangekomen bij afgaan van tocht, jegens haar moeder, gelijk in brieven datum vandaag, nu wettelijk overgedragen aan Heer Jan van Bommel, wonend te Leijden.

Den Bosch 29 juli 1768, getuigen: Cornelis Lambert Ackersdijk en Hendrik Lormier, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, loco secr., Hendrik van Gessel, Lambert van Bocxtel.

 

RA Nuland 37 - Blz. 82 dd 11 december 1769  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Registratie voor Mr. Willem Cornelis Ackersdijk

Op 28 oktober 1769 voor schepenen van Geffen waren gecompareert Johan de Booij, en als borgen: Juffr. Helena en Swaantje de Booij, alle wonend te Geffen, de vrouwen met assistente van hun gekozen momboir Johan Vos, hebben een schuld aan Heer en Mr. Willem Cornelis Ackersdijks, oud schepen en Raad van Den Bosch, een som van 500-0-0, a 4%,

Den Bosch 31 oktober 1769, Getuigen: Daniel Velters en Daniel Johan Laajer, schepenen van Den Bosch.  Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland Tekenen: Lambert van Bocxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

In marge: voldaan 17 mei 1776, tekent JA Esser.

 

Blz. 85 dd  20 juni 1770 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Registratie op verzoek van Heer Arnold ter Croije

Johannes Ploegmakers, wonend te Osch, en als borgen: Francis Ploegmakers, wonend te Nuland, Antony Ploegmakers, wonend te Rosmaalen, hebben een schuld aan Heer Arnold ter Croije, medicina doctor wonend te Den Bosch een som van 500-0-0, a 4%,

Den Bosch 6 juni 1770  getuigen N.I. Storm van sGravesande en P van Wullen, schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Hendrick van Bakel, Dirck Verstege, Ja Esser.

 

Blz. 88 dd 12 oktober 1770 kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Registratie voor Allegonda Scholtens

Lambert van Rooij wonend op Nulands Vinkel, als borgen: Jan van der Pas, te Den Bosch wonend, Claas van der Doelen, wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan Allegonda Scholtens, meerderjarige ongehuwde dochter, 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 10 september 1770, getuigen: Daniel Velters en D. de Kempen, tekent A Bastide,

Registratie Nuland, tekent tekent Hendrick van Bakel, merk Jan Spierings, Ja Esser.

 

Blz. 90 dd 29 oktober 1770

Registratie voor Antony van Grinsven en Leonardus van Doorn.

Johannes van Kilsdonk, wonend te Nuland,

-       huijs, hof en aangelag, in eenen bogt, groot 22 morgen en 1 hond, onder de HH Nuland, hem aangekomen van zijn ouders en voorouders en nu wettelijk opgedragen aan Antony van Grinsven en Leonardus van Doorn, beide inwoners en borgers van Den Bosch. Te vergelden aan het Somenarium alhier een rente van 8-0-0 op Ligtmis, aan de Heilige Geest jaarlijks ( lib 1 fol 226)  op St Lambert een rente van 1-8-12, aan onze lieve vrouwe altaar te Dinter fol. 284v, een rente van 1-8-0, verder aan de pastorije van St Jacob, folio 282, een rente van 5-0-0, de 2 laatste aan het comptoir der episcopale goederen alhier. Verder aan hetzelfde nog een erfpacht van 1-8-0, verder aan de armen van Nuland een rente van 1-15-0, en aan de schutterije aldaar een rente van 0-14-0. Tot slot een kapitaal van 800-0-0, schepenen Den Bosch dd 21 juli aan de Heer Major Foreth .

Den Bosch 24 september 1770, getuigen: Daniel Velters en Danker de Kempenaar, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, JA Esser.

 

Blz. 92 dd 2 april 1771 koop 68-0-0, 40e penn 1-14-0

-       Vrouwe Mechtildis van Beugen, weduwe van de Heer Rudolph van Engelen, wonend te Den Bosch, gemachtigd door de Heer Lucas van Engelen, wonend te Looven, in procuratie voor Gerardus Stas, Notaris 24 december 1770 te Loven, voor de ene helft

-       Juffr. Petronella Jacoba Maria van Engelen, meerderjarige dochter wonend te Den Bosch voor de andere ½

Een morgen hooiland, Onder Nuland gelegen opt Agterste Nuland, oost Adriaan van Aelst, west de kinderen Jan van Loon, zuid het Middelst Nuland, noord den hoefdijk,

De Heer Lucas van Engelen en Juffr. Petronella Jacoba Maria van Engelen aangekomen bij afgaan van tocht van hun moeder de eerste comparante, volgens schepenbrief Den Bosch dd vandaag, en van wijlen Rudolph van Engelen hun vader door de dood van zijn vader Willem van Engelen, nu overgedragen aan Willem van der Horst, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 11 maart 1771, getuigen: Jacob de Gijselaar, Hendrik Lormier, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 95 dd 3 augustus 1771 kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Op 23 juli 1771 is voor Johan Verster de Balbian verschenen Antony Hanegraaf en Jan Antony Hanegraaf, beide wonend te Nuland, en Hendrik Antony Hanegraaf, wonend te Berlicum, hebben een schuld aan Heer en Mr. Cristoffel Molengraaf Juijn, oud schepen en Raad van Den Bosch, een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 25 juli 1771, getuigen: C.L. Ackersdijk en N.I. Storm van sGravesande, tekent  Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, JA Esser.

In marge: Voldaan 27 oktober 1778. Tekent JA Esser.

 

Blz. 98 dd kapitaal 500-0-0, 40e poenn 12-10-0

Heer en Mr. Sebastiaan Hugo de Goedt, wonend te Nieuwland, compareert op 14 december 1758 voor Willem Hendrik Pels, Notaris te Den Bosch en had gelooft aan de Heer Johannes Petrus Adrianus de Bruijninx (?), wonend te Den Bosch, een som van 500-0-0, a 3%.

Den Bosch 9 september 1771, getuigen: Abraham Verster, NI Storm van SGravesande, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland tekent Hendrik van Bakel, Dirk Verstege, JA Esser.

In marge: Voldaan 17 augustus 1772, tekent JA Esser.

 

Blz. 100 dd 17 september 1771  koop 185-0-0, 40e penn 4-12-8

Registratie voor Jan van Beek

Heer Clemens Keuchenuis, predikant te Vugt, kwartier van Oisterwijk, gemachtigd voor Juffrouw Lena Huijs, wonend te Leijden, procuratie voor Notaris Jan van den Broek te Leijden dd 16 juli 1771,

Heer Robbertus van de Sprenkel als gehuwd met Maria Huijs, wonend te Delft,

Ieder voor 1/3 erfgenaam van wijlen Juffr. Rachel Pinxteren weduwe wijlen de Heer Willem Aenhuijs, in leven drossaard van Nuland volgens testament voor Mr. Willem Hendrik Pels, te Den Bosch dd 27 maart 1768,

-       perceel teulland groot 2 lopens en 2 roeden, in de Loonse straat gelegen, oost en west Gijsbert van Creij, zuid Juffr Lemmingh, noord de weduwe Peter van Creij,

Hen aangekomen in voorgenoemde kwaliteit wegens de dood van Rachel. Nu overgedragen aan Johan van Beek wonend alhier te Den Bosch, dd 17 augustus 1771, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Nuland, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 102 dd 21 december 1771

Registratie voor de Heer Gerardus Cornelis Tillenius Kruijshof.

Op 17 december 1771 compareert voor notaris Peter Dirk Zantvoort, J.G. Baron van Crohnen wonend op Huize Duijnendaal onder Nuland, verklaart en schuld te hebben aan Heer Gerardus Cornelis Tillemus Kruijshof, wonend te Amsteldam als enige erfgenaam van zijn broer Heer Antony Tillenius Kruijshof, een som van 4000-0-0 uitgekeerd op 13 augustus 1770 op wissel door de huisvrouw van de Heer van Crohen, A.J. van Crohnen, geboren van de Wall, en gepasseert Amsteldam voor Notaris Beukelaar dd 27 augustus deses jaar.

Den Bosch 18 december 1771, getuigen Johan Philips van Eijs, Daniel Janette, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, JA Esser.

 

Blz. 105 dd 18 maart 1772 koop 60-0-0. 40e penn:1-10-0

Hendrik Verhagen en Gerart van Uden, wonend te Heeswijk,

-       een perceel hooiland, groot 1 morgen in de gemeene hoeve, onder HH Nuland, ene zijde oost Jenneke van Gogh, west Toni Govers, zuid Den Hoefdijk, noord den Agterdijk, nu ovegedragen aan Hr Jan van Gogh, regerend schepen alhier.

Tekenen Lambert van Boxel, Jan Antony Hanegraaf, Hendrik Gerits Verhagen, Godefridus van Uden, Hendrik van Bakel , loco secr.

 

Blz. 107 dd 7 oktober 1772  kapitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Willem Gielens, en als borgen: Celen Gielen Celen,  beide wonend te Osch, en Nicolaas Gielens wonend te Berchem, verklaren een schuld te hebben aan de Heer Petrus Johannes Muller, sous Luitenant ten dienste deser lande, wonend te Lith, een som van 1000-0-0, a 4,5 %.

Den Bosch 9 september 1772, getuigen AH de Rook en Piter Johan Franken, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

 

Blz. 109 dd 10 oktober 1772  kapitaal 4000-0-0 40e penn: 100-0-0

Willem Gielens, borgen zijn: Celen Gielen Ceelen, beide wonend te Osch en Nicolaas Gielens Celen wonen te Berchem verklaren een schuld te hebben aan Juffrouwen Johanna Elisabeth en Cornelia Johanna Sandvoort, meerderjarige dochteren wonend te Den Bosch een som van 4000-0-0, a4,5 %.

Den Bosch 9 september 1772, getuigen: AH de Rook, Pieter Johan Franken. Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Jan van Nuland, Adriaan van weert, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

Blz. 111 dd 25 november 1772 coop 1230-0-0, last 18-2-8, totaal 1248-2-8. 40e penn 31-4-2

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       een hoeve lands bestaande in huis, schuur en verdere aangelag, met voorpotingen, en houtwassen, en pantagien, van ouds genaamd de Couwaterse Hoeve, gelegen onder Nuland, oost de gemene weg, zuid de gemeente, west de heijde, noord de soogenoemde Hoeve van Jan van der Poll, groot 28 lopens, zoals nu in huur gebruikt door Giele van Nuland, hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch, te vergelden een grondcijns van 0-16-8 aan de Domeinen van brabant,

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 113 dd 25 november 1772  koop 664-0-0, 40e penn 16-12-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel teulland op de zgn Kleine Hoeve van Couwater, waarop voor dese een huijs gestaan heeft, met zijn houtwassen, groot 12 lopens en 22 roeden, onder Nuland, oost erve Peter Ermert van nuland, zuid en west Jacobus Lange, noord de gemene weg.

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch, te vergelden een grondcijns van 0-16-8 aan de Domeinen van brabant,

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 115 dd 25 november 1772  koop 981-0-0. Last 24-1-4-, 40e penn 25-7-10

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       een hoeve lands bestaande uit huijs, schuur, bakhuijs en verder aangelag vanouds de Hoeve van Oudenhoven en van de Poll, gelegen onder Nuland, de eerste genoemde groot 13 lopens en 41 roeden en de 2e genoemde 13 lopens en 33 roeden, in gebruik door Gerrit van der Horst, met sijn houtwassen en plantagien, buijten de hooijland in de 16e en 17e coop begrepen, tussen oost  erve van de constituant, zuid de Couwaterse hoeve, heden getransporteerd aan de ondergnoemde J.G. Heeren, west en noord de Heijde van Duijnendaal, hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch, te vergelden een nabuercijns van 0-19-0.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 117 dd 25 november 1772  koop 330-0-0, 40e penn:8-5-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel weiland onder Nuland, groot 3 mergen langs overt Nuland, herkomstig vant Cappitel van St Jan, oost Jan Lamberts de Weerdt, zuid het Capitel kampke, west het Kerkeland, noord den Hoefdijk,

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Johannes Godefridus Heeren, Coopman te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

 

 

Blz. 119 dd 25 november 1772 koop 665-0-0, 40e penn: 16-12-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel hooiland, groot 4 mergen, genaamd den Hoogen Kamp, oost Peter van de Ven, west het Kerkenland, zuid de gemene weg, noord den Hogen weg,

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan de Heer Pastoor Martinus Fransiscus Suijskens

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: Willem Cornelis Ackersdijk en Willem van der Does, schepenen Den Bosch, Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz 121 dd 25 november 1772  koop 4460-0-0, last 0-18-12, totaal 4460-18-12, 40e penn:

Pieter Dirk Santvoort Notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd volgens acte dd 4 juli deses jaar, voor Jan van den Oever, Notaris alhier, van de Heer Lucas van Engelen, wonend te Vught en van Bernard Half Wassenaar d’onsenoort wonend te Den Bosch, man en momboir van Vrouwe Petronella Jacoba Marieke van Engelen,

-       huijs, schuur, stal, hof en boomgaard, met landerijen en houtwassen, van ouds genaamd Deventershoeve, groot 27,5 lopens en 5,5 roede, gelegen onder de HH Geffen

-       ½ in 10 mergen land op de Beeksche Hoeve

-       2 morgen en een hont op de Gemeente

-       4 morgen en 2 hond en verscheijde percelen in den Oost Akker in voorgenoemde plaats

-       2 vatsaat en 18,5 roede zijn de de ½ in het Crabbers Bosch

-       2 vatsaat en 15 roeden mede in het Crabbers Bosch, gelegen onder stad en Vrijdom van Osch

-       ½ in 2 morgen hooiland in het Rossum, onder Littoijen

-       ½ in 2 morgen hooiland genaamd het Hoefkampken in de sevenviertels in de polder van der Eijgen onder de HH Nuland,

Hen aangekomen na de dood van hun vader Rudolf van Engelen, nu overgedragen aan Willem Gielens Ceelen, wonend te Osch, te vergelden een chijns aan de vrouwe van Geffen van 0-0-6 op St Lambertsdag.

Den Bosch 15 september 1772, getuigen Pieter Johan Franken en AH de Rook, schepenen van Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland tekent Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 124 dd 14 januari 1773  kapitaal 100-0-0, 40e pemm 2-10-0

Gerard van Bakel en als borgen: Jan van Hees, wonend te Nuland, Hendrik van Doorn wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan de Heer Arnoldus ter Croije, med. Doctor wonend te Den Bosch,  van 100-0-0.

Den Bosch 29 december 1772, getuigen: JH van Heurn, CA Lormier, schepenen van Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz. 126 dd dd 27 januari 1773 koop 7000-0-0, 40e penn: 175-0-0.

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- een heere huisjinghe of buijten plaats genaamd Duijnendaal, met de neerhuisinghe Bassecourt, stal, koorenhuijs. Koestal, schure, omwaterden hoff, visvijvers, boomgaart, verscheijden streepen teullands, houtwassen en plantages, gelegen te Nuland, door de verkoper gebruikt, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch. Vertoont een acte dd 27 oktober 1772 voor notaris Jan van Bruggen, waarbij Joseph van Weert borger van Den Bosch, (…)

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 128 dd koop 243-0-0, 40e penn: 5-6-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weijland, groot 2 mergen, te langs overt Nuland, gekomen van de Pastorije, oost de 3 mergen vant Land, zuid het Groote Hoog, west Rut van de Ven, noord de Hoefdijk.

Hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 130 dd koop 480-0-0, 40e penn: 10-10-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, groot 16 hond, gelegen neven het groot hoog, oost het grote Hoog, zuid de gemene straat, west Tomi van Nuland, noord den Hogen weg,

Hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 132 dd 27 janauri 1773  koop120-0-0, 40e penn3-0-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel hooiland, groot 1 morgen, in de gemeene hoeve gelegen, oost en west Pieter Goverts, zuid den Hoefdijk, noord den Achterdijk, hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 134 dd 27 janauri 1773  koop 245-0-0, 40e penn: 6-2-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- de helft na de oosten kant int Agterste Nuland, zijnde een perceel hooiland, groot ca. 2 mergen, gelegen in een eprceel van 9 mergen en 2 hond, te langst overt Nuland gelegen, belending van het grote perceel: oost …wonend te Weert, zuid den Heeken kamp, west Hendrik Joost Hanegraaf, Peter van de Ven c.s., hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 136 dd 27 januari 1773 koop 300-0-0, 40e penn: 7-10-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

-       perceel hooiland, onder Nuland, genaamd de Heekenkamp, groot 2 mergen,  oost Theijs den Backer, zuid den Hogeweg, west de erfgenamen Ghistelles, noord den Constituant,

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 138 dd 27 januari 1773 koop 265-0-0, 40e penn: 6-12-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- de helft in het laatste agterste Nuland, naast de 2 mergen en 2 hont ten westen, in een perceel van 9 mergen en 2 hont, aldaar langs overt Nuland, oost ….wonend te Weert, weste den Heekenkamp, noord? Hendrik Joost Hanegraaf, Perter van de Ven.

Hem aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 140 dd 27 januari 1773 koop 250-0-0, 4e penn 6-5-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel hooiland, groot 2 mergen in de Korte Hoeve, oost Adriaan van Craij, west den Empel Camp, zuid Claas Swanenberg, noord den Agterdijk, aangekomen bij koop van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 142 dd 27 januari 1773  : koop 940-0-0, 40e penn: 13-0-0 ?

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, groot 3 mergen en 2 hont, zijnde het middelste Nuland in een perceel van 9 Mergen en 2 hont, oost …. Wonend te Weert, west Hendrik Joost Hanegraaf, zuid den HoekenCamp, noord Peter van de Ven, c.s., hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 144 dd 27 januari 1773 koop 193-0-0, 40e penn: 4-16-8

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland te Nuland, groot 3 hont, gelegen midden opt Nuland, oost Heer Speelman, zuid de Wetering, west Arie Aelst, noord de poldersloot, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 146 dd 27 januari 1773 koop 200-0-0, 40e penn: 5-0-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- 9 hont weiland in de gemeene Hoeve, oost Schalk van der Ven, zuid den Hoefdijk, west Toon Peter Govers, noord de Agterdijk, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 148 dd 27 januari 1773 koop 452-0-0, 40e penn: 13-6-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, onder Nuland, groot 9 hont, zijnde het voorste in een perceel groot 9 mergen en 2 hont, gelegen te angst overt Nuland, oost ….. te Weert wonend, zuid de Hoekenkamp, west Hendrik Joost Hanegraaf, noord Pieter van de Ven, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 150 dd 27 januari 1773 koop 406-0-0, 40e penn: 10-3-0

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- perceel weiland, groot 16 hont, opt Nuland, te langst overt de pastorij oost ….., zuid der Heesdonk, west Kees d Eeling, noord de Hoefdijk, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch.

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 152 dd 27 januari 1773 koop 7000-0-0, 40e penn: 175-0-0. Acte is doorgestreept: 2 maal geregistreerd.

Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, gemachtigd van Jean George van Crohnen, wonend te Nuland, volgens schepenacte van Nuland dd 11 augustus 1772,

- een heere huisjinghe of buijten plaats genaamd Duijnendaal, met de neerhuisinghe Bassecourt, stal, koorenhuijs. Koestal, schure, omwaterden hoff, visvijvers, boomgaart, verscheijden streepen teullands, houtwassen en plantages, gelegen te Nuland, door de verkoper gebruikt, hem aangekomen bij koop van van Abraham Arpeau, volgens brieven dd 22 december 1759, nu overgedragen aan Willem Blonket ten behoeve van Mr. Antony van Hanswijk, wonend te Den Bosch. Vertoont een acte dd 27 oktober 1772 voor notaris Jan van Bruggen, waarbij Joseph van Weert borger van Den Bosch, (…)

Den Bosch 28 oktober 1772, getuigen: W van der Does, WC Ackersdijk, schepenen van Den Bosch. Tekent A. Bastide

Registratie Nuland RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 154 dd 4 mei 1773  coop 125-0-0,40e penn: 3-2-8

Wouter Franse van Zutphen, wonend te Heeswijk,

- perceel teulland, gelegen te Nuland int Vinkel, ene zijde de Heer Verkrijger, andere zijde Adriaan van Aalst, groot ca 2 lopens, aangekomen bij huwelijk met zijn huisvrouw Hendrien van der Aa, nu overgedragen aan de Heer Mr. Jacob Speelman, Heer van Nuland.

Tekenen: Wouter Franse van Zutphen, Hendrik van Bakel, klaas Swanenbergh, JA Esser, secr.

 

Blz. 156 dd 29 februari 1775 kapitaal 250-0-0, 40e penn: 6-5-0

Registratie voor Clara Strick

Hendrik Hoeff wonend te Bedaff onder Uden, land van Ravesteijn, en als borgen: Lambert Arien Suijskens, Peter de Garde wonend alhier, zijne vrouws vader mede wonend aldaar hebben een schuld aan Clara Strick, weduwe Hendrik Corstens, wonend te Den Bosch, een som van 250-0-0, a a 4%.

Den Bosch 31 januari 1775, getuigen I Rosendaal en  J de Laijer, schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz. 158 dd 7 maart 1775  kapitaal 100-0-0, 30e penn 2-10-0

Registratie voor Ruth van Vlijmen

Peter Willem Jan Meeuwissen, wonend te Nuland, heeft schuld aan Ruth van Vlijmen, inwoner en borger van Den Bosch, 100-0-0, a 4%.

Den Bosch 9 februari 1775, getuigen: D.J. Saijer, A Walraven, schepenen Den Bosch, tekent A.Bastide

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz. 160 dd 14 maart 1775 kapitaal 150-0-0, 40e penn: 3-15-0

Registratie voor Johan Quirijns, secretaris tot Geffen

Johan de Booij, wonend te Geffen heeft schuld aan Johan Quirijns, secretaris tot Geffen, een som van 150-0-0, a 3%.

Den Bosch 1 februari 1775, getuigen: DJ Laijer, CH Sweet de Lamedas, schepenen Den Bosch

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

In marge: 16 mei 1776, voldaan.

 

Blz. 162 dd 1 september 1775 koop 7800-0-0, 40e penn 195-0-0

Herman Hendrik Cremers bedienaar des goddelijke woordt in de stad Grave, Hendrik Cremers wonend te Amsterdam, Hendrik Kerkhoff, koster en schoolmeester te Rosmalen, voogt over de 5 nog minderjarige kinderen ( 2 broers en 3 zussen) van de 2 eerste Comparanten, alle kinderen van Jacob Dirk Cremers en Juffr. Willemina Peperkoorn, in leven egtelieden gewoond hebbend te Rosmalen, (Kerkhoff gemachtigd door de Raad en Leenhoven van Brabant dd 1 mei van dit jaar), erfelijk vorsterschap binnen de HH Nuland, aan de Raad en Leenhoven leenroerig, hen aangekomen door de dood van hun vader, die het wederom verkregen had van diens vader Herman Cremers, die het bij koop verkreeg tegen Johan Baptista Bonartsdd 30 januari 1715, en de genoemde Bonaarts bij koop van Judith van Beresteijn, dd 5 oktober 1674,

De eerste van 2/8e deel, de 2e voor 1/8e deel en de andere vijf voor ieder 1/8e deel, nu wettelijk overgedragen aan de Heer Johannes Samuel Creutz, philosophia doctor artium leberalium magister tweede directeur van fortificatiën en stadsgebouwen te Amsterdam.

Den Bosch 17 augustus 1775, getuigen: Stephanus Roosendaal en Daniel Johan Laijer, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland: tekent JA Esser.

In marge:brief met advis aan JA Esser, secr. van Nuland en Rosmalen, verzoek om ter secretaije te kanttekenen dat ik van de Heer Mr Thomas van Limburg, in Den Haag hebben te leen ontvangen een som van 3000 a3,75 % voor 4 jaar beginnend 1 oktober 1776 van de erfsecretarij en vorsterij van Nuland en verzoek mij te authoriseren (…) tekent JS Creutz, Haarlem, 6 oktober 1776. Esser heeft dit ingeschreven op 12 december 1776.

 

Blz. 165 dd 25 oktober 1775

Registratie voor Hr Ludwig Markgraaf

Heer en Mr. Gerard Smits, advocaat te Den Bosch, gemachtigt door Heer Franciscus Josephus Bernardus van den Berghe en van Jonkvrouwe Isabella Theodora en Theodora Johanna van den Berghe, enige nagelaten erfgenamen van Vrouwe Allegonda Theodora Suijskens, in leven weduwe van Heer Franciscus Laurentius van den Berghein procuratie dd 10e deser maand, voor Notaris JP Verster te Den Bosch,

-       een hoeve lands onder de HH Nuland, opt Nulands Vinkel, bij Caathoven, met zijne weijde, teul en heijlanden opgaande bomen en schaarhout, bestaande in de volgende percelen volgens het cuohier beschreven:

 • het huijs met vermakelijke kamer en land groot 16 lopens en 13 roeden,
 • perceel teulland genaamd den Els, groot 5 lopens en 8 roeden
 • klaverweijde groot 1 lopens en 8 roeden
 • een broek streepe groot 3 lopens 3 roeden
 • een dito midden in den hoff, groot 5 lopens en 38 roeden
 • een dito op de donken, groot 5 lopens en 5 roeden
 • een dito genaamd de Garst akker, groot 4 lopens en 34 roeden
 • een dito op de Hoeff, groot 5 lopens en 13 roeden
 • een perceel teul, weijde, groes en heijland met houtwas, groot 12 mergen
 • perceel hooiland in de Korte Hoef onder Nuland gelegen, groot 2 mergen
 • een dito in de gemeene hoeve, groot 7,5 hont
 • een dito aldaar groot 1 mergen
 • een dito aldaar, groot 1 mergen

Hem aangekomen bij dood van hunne ouders nu overgedragen aan Ludwig Markgraaf, Koopman en inwoner van den Bosch, te vergelden aan de Kerk van Geffen 0-6-0 waarvoor de hoevenaar het regt heeft om te mogen torven en weiden met schapen.

Den Bosch 30 augustus 1775, getuigen: A Walraven, L. Franken, schepenen Den Bosch. Tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz. 169 dd 27 december 1775 capitaal 1600-0-0,  40e penn: 40-2-4

Ten verzoek van Willem Bloncquet is de volgende brief geschreven

“Op de 23e 1774 is voor Notaris Johannes van den Oever gecompareert Leonardus van Doorn, Mr. Horlogiemaker en inwoner en borger van Den Bosch, die verklaart schuldig te zijn aan Willem Bloncquet, mede borger en inwoner van Den Bosch, een som van 1600-0-0, a 3%, Den Bosch 20 december 1775, getuigen: Storm van sGravesande, en Mr. Willem Cornelis Ackersdijks, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland, tekent Dries van Groenlandt, Baltus Langens, JA Esser.

In marge: voldaan dd. 20 mei 1796, schepenen Nuland, tekent JA Esser

 

Blz. 173 dd 12 februari 1771 (?) lijfrente van 100-0-0 per jaar

Registratie voor Antonie van Grinsven

Antony van Grinsven en Leonardus van Doorn, beide inwoners van Den Bosch, zijn een schuld aangegaan op een huijs, hof en aangelag in een bogt groot,  in de polder van der Eijgen, van 22 morgen en een hond, onder de HH Nuland, aan Johannes van Kilsdonk een jaarlijkse lijfrente van 100-0-0 te betalen, tot zijn sterfdag toe.

Den Bosch 24 september 1770, getuigen Daniel Velters en Danker de Kempenaar, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, Ja Esser.

 

Blz. 175 dd 14 februari 1776  koop 50-0-0, 40e penn: 1-5-0

Registratie voor Jan van Gogh

Heer Peter van den Berk, wonend te Uden, procuratie hebbend ( acte te Uden) voor de Eerwaarde Heer Jospehus van Berkel, Rooms Pastoor te Campen, heeft mondeling verkocht en draagt nu wettelijk over aan Heer Jan van Gogh, oudpresident van Nuland, 8 hont hooiland gelegen aan de anderen, opt Groot Hoog, genaamd Den Verlooren Camp, oost Baltus Langens, west Erfgenamen Heer van Hanswijk, zuid de gemene straat, noord Weteringsgraaf of het voorst Nuland, hem aangekomen uit de boedel van zijn vader Jacobus van Berkel en leenroerig in 2 verheffen aan deze leenhoven.

Getuigen waren Hendrikus van der Linden en Willebrordus van Kilsdonk, leenmannen, getekent te Dinther ten Leenhoven Riddershof ten Bogaart, dd 31 mei 1775, getekent door ontfanger W.C. Heemskerk, 30 mei 1775.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Adriaan Hanegraaf, Ja Esser.

 

Blz. 178 dd 5 april 1776 koop 250-0-0, 40e penn: 6-5-0

Registratie voor Jan Bogers

Peter van den Berk, wonend te Uden, proicuratie hebbend ( acte te Uden) voor eerwaarde Heer Jospehus van Berkel, Rooms Pastoor te Campen, heeft mondeling verkocht en draagt nu wettelijk over aan Jan Bogers, wonend te Geffen, 4 hond hooiland, gelegen te Nuland, op het Voorst Nuland, oost Adriaan Wijgergangs, west weduwe Willem van der Ven, zuid de weteringsgraaf, noord het klijn weteringske. Hem aangekomen uit de boedel van zijn vader Jacobus van Berkel en leenroerig in 2 verheffen aan deze leenhoven.

Getuigen waren Hendrikus van der Linden en Willebrordus van Kilsdonk, leenmannen, getekent te Dinther ten Leenhoven Riddershof ten Bogaart, dd 31 mei 1775, getekent door ontfanger W.C. Heemskerk, 30 mei 1775.

Registratie Nuland, tekent Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, Ja Esser.

 

Blz. 181 dd 19 april 1776 coop 200-0-0, last 197-19-6, totaal 397-19-6, 40e penn 9-19-0

Jacob Dekkers wonend te Empel als een der voogden van de kinderen van Willem Wolfs mede voor Bastiaan Wolfs zijn mede voogd,

-       een perceel land, groot 2 lopens, gelegen in Pelshof, nu overgedragen aan Hendrik Jacobs van Kreij, regerend schepen alhier, belast met een zak rogge op ligtmis aan Magriet Spijkers Vrouwe Gasthuis te Den Bosch in een meerdere pacht, verder 1-14-0 aan Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, in een meerdere rente van 5-0-0,

Tekenen Nuland Jacob Deckers, Hendrik van Kraij, Adriaan Hanegraaf, Jan van Gogh, JA Esser.

 

RA Nuland 37 - Blz. 183 dd 24 april 1777

Registratie voor Jan Quak

Compareerde voor Gerardus van Grinsven en Jacob van der Sluijs schepenen van Rosmalen, Dirk Takkes wonend alhier, die verklaarde van wijlen de Heer van Kessel en van de Heer van Hooft bijde voor de oogst 1775 te hebben gepacht twee clamp tienden op het Heeseijnd, dat hij die had in  gemeenschap met Johannes Jan Wijnen, die op de verpagt conditie als borg aldaar aaangetijkent is dat genoemde Wijnen voor zijn aandeel daarvan hebben uitgekocht, voor de prijs van 15-15-0, onder voorwaarde dat de comparant hem als gebleven borg wilde indemneeren, , nu compareert hier ook Willem Antony Vorstenbosch en Jan Quak, beide wonend alhier, die zich nu stellen als borg, (..) compareert ook Johannes Jan Wijnen die ervan afziet en met 3 ducaten is voldaan, Rosmalen dd 30 september 1775, getuigen G van Grinsven, J vd Sluijs, JA Esser, secr Rosmalen.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 185 dd 11 september 1776 kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Registratie voor Godefridus Spierings

Gerardt Pieter van Werdt, wonend te Nieuwland compareert op 19 augustus 1776 voor notaris Johan van Bruggente Den Bosch, heeft een schuld aan Godefridus Spierings, wonend te Den Bosch, een som van 100-0-0, a 4%.

Den Bosch 30 augustus 1776, getuigen Jacob van Brandwijk, Stephanus Roosendaal, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, loco secretaris

 

Blz. 187 dd  21 september 1776 Staat en inventaris

Registratie Van Magriet van Loon, weduwe Jan van Gestel

Van wijlen Jan van Gestel, overleden te Nuland, nalatend 4 minderjarige kinderen die het erfrecht van de goederen krijgen, met name Johannes, Willemijn, Peter en Johanna, allen verwekt bij Margriet van Loon. Die gaat nu trouwen met Marten Gerrit Suijskens, en ingevolgde van het 53e artikel van het Echtreglement dd 18 maart 1656, en 3 april 1708, voor Notaris Gerardus Hamers, notaris voor de Raad en Leenhoven van Brabant in Den Haag, te Den Bosch residerende.

-       ½ in een kamp hooiland groot int geheel 2,5 mergen in de Korte Hoeve gelegen.

-       2 lopens teulland genaamd Peter Stijne Heufke, gelegen te Nuland

-       2 lopens en 33 roeden te Nuland neffens het Couwaters Land

-       10,5 hont int Sevenvierendeel

-       4 hont hooiland midden opt Nuland

-       Een mergen hooiland gelegen Agter opt Nuland

-       Een mergen hooiland te langst overt Nuland

-       3 hont hooiland voor en midden opt Nuland

-       2 lopens teulland onder Geffen genaamd de Vinkevlugt

De inventarisante en haar 2 broers bezittende de goederen onverdeeld. Zij heeft dus 1/3e deel ervan.

-       2 veere bedden

-       2 peuluwen

-       3 kussens

-       3 wolle dekens

-       17 slaaplakens

-       10 tafellakens

-       5 oirfluwijnen

-       Karhuijf

-       5 korenzakken

-       2 kasten

-       Een kist

-       Een trog

-       7 stoelen

-       Tafel

-       Kar of tab en 2 kinnekes

-       2 emmers en een kopere zeijg

-       Kopere koeketel

-       Dito handketel

-       Dito roomkan

-       Dito beddepan

-       Dito coffij pot

-       Tinnen schotel

-       Dito waterfles

-       Dito trekpot

-       Dito komke

-       16 tinne lepels

-       Lepelrek

-       schotelrek

-       Coffie moolen

-       Blekke theebusch

-       Spiegel

-       Boterkorf

-       2 manden

-       Korfke

-       2 zeven, een grof en een fijn

-       Eijsere haal en lenkhaal

-       Eijsere koekepan

-       Dito hangeijser

-       Dito schup en tang

-       Dito vuureijser

-       Dito eijsere ketels

-       Bijl en hiep

-       3 schakels

-       Eijsere hamer

-       2 dito lampen

-       2 seijssies

-       2 zigten

-       2 beerhaken

-       Een hairgetouw

-       Hoogkar

-       Aardkar

-       Ploeg met toebehoorten

-       Koorn eegt en pars

-       Sneijbak en mes

-       Greel zaal en ligt

-       Helster

-       Paar eijsere hagten

-       2 schoppen

-       2 rieken

-       2 gaaffels

-       Mest haak

-       Vlag seijssie

-       Blok

-       Paars krib en reep

-       3 koebakken

-       2 leeren

-       Wan

-       Strooijen vat

-       2 braken

-       Kruijwagen

-       Scherfbord of hakbord

-       Mes

-       2 houte boterschotelen

-       Lantaarn

-       Kakstoel, zeij en heck

-       3 mansrokken, 2 lakens en een sersie

-       2 laken camisools

-       Verdere linnen en verdere wolle wordt gebruikt voor de kinderen

-       Paar zilvere schoengespen

-       Dito kniegespen

-       Hemdrock met silveren knopen, gebruikt door de minderjarige Johannes Jan van Gestel

-       Enig aardewerk

 

Compareerde Margriet met Joost van Gestel, oom paternel van de kinderen, wonend te Nuland en Peter van Loon, oom maternel, wonend te Geffen.

Getuigen te Den Bosch: Steven Makaske en Johannes van Neurdenburgh beide inwoner en borgers van Den Bosch, 20 september 1776

Tekent G Hamers, notaris.

Registratie Nuland

 

Blz. 207 dd koop 39-0-0, 40e penn 19-8-0

Registratie voor Hendrik Hanegraaf

Heer en Mr. Bartholomeus Molemakers, wonend te Geel aangesteld door borgemeester en schepenen van de stad en lande van Aarschot, volgens acte dd 15 april en 19 juli dezes jaar,  tot curator in de boedel van wijlen Juffr. Jacoba Leijten, weduwe van de Heer Gerard Abangelis,

-       perseel hooiland, groot 4 hond, onder de HH Nuland, ter plaatse op het Agterste Nuland, nevens erve van der Venaan de ene zijde, andere zijde erve Adriaan Hanegraaf.

De weduwe aangekomen bij koop van Antony van den Boom, volgens schepenbrief te Nuland dd 18 januari 1738. Nu overgedragen aan Hendrik Hanegraaf, wonend te Nuland.

Den Bosch 13 augustus 1776, getuigen NI Storm van sGravensande en Claudius Antonius Lormier, schepenen Den Bosch, tekent KLW v Beusekom

Registratie Nuland Jan van Gogh,. Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 210 dd 19 oktober 1776  realisatie kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0.

Registratie voor Johannes van den Bosch

Op 15 maart 1775 voor Johan van Bruggen notaris compareert Johannes van den Bosch, wonend te Geffen, die verklaard schuldig te zijn aan Juffr Helena de Munnik, weduwe wijlen Hendrik Meurs, Koopvrouwe, en borgeresse van Den Bosch de som van 400-0-0, wegens geleverde winkelwaren en goederen die de weduwe aan hem geleverd had, volgens een gesloten rekening, tegen een rente van 2,1%.

Den Bosch 19 september 1776, getuigen: Jacob den Gijselaar en Carel Jan Bisdom, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh,. Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

RA Nuland 37 - Blz. 213 dd 5 januari 1777 kapitaal 250-0-0, 40e penn: 6-5-0

Jan Quack en Willem Antony Vorstenbosch wonend te Rosmalen, hebben ieder voor de ½ een schuld, als borgen: Jan Heijmans en Eijmert de Leeuw mede wonend te Rosmalen, en compareerde voor notaris Everardus van Bruggen te Den Bosch dd 2 oktober 1776, een schuld aan Ruth van Vlijmen, Koopman, wonend te Den Bosch, een som van 250-0-0, a 4%.

Den Bosch 30 december 1776, getuigen: Adriaan Hendrik de Rook, Melchior van Goens, Schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 217 dd 10 januari 1777  kapitaal 425-0-0, 40e penn: 10-12-8

Huijbert Jan Schel wonend te Nieuwland, borgen: Aart Verhoeven en Jan van Wetten wonend te Heesch, hebben een schuld aan Ruth van Vlijmen, inwonend borger van Den Bosch van 425-0-0, a 4%.

Den Bosch, 30 december 1776, getuigen Adriaan Hendrik de Rook en Melchior van Goens, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Klaas Swanenbergh, JA Esser

 

Blz. 220 dd 10 februari 1778 capitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Claas Nederkoorn, en als borgen: Dirk van der Poorten, beide wonend te Osch, Dirk van Dooren wonend te Nieuwland, verklaren schuld te hebben aan Jean Louis Janette, inwoner en borger van Den Bosch, een som van 400-0-0, a 4%,

Den Bosch, 29 januari 1787, getuigen: Mr. Pieter van Wullen, Abraham Hubert, schepenen den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxtel, JA Esser.

 

Blz. 222 dd 10 februari 1778  kapitaal 100-0-0, 40e penn: 2-10-0

Antony Maas, inwoner van Rosmalen heeft een schuld op zijn huis en 33 lopens en 4 roeden ingenoomen land, staande en gelegen alhier in de Heijde, aan de Heer JA Esser, secretaris alhier en in Nuland, een som van 100-0-0, a 5%, borgen: Eijmert Maas wonend te Nuland en Peter van der Horst inwoner Rosmalen.

Rosmalen, 20 janauri 1778, getuigen: Hendrik van Nuland, Jacob van der Sluijs, schepenen Rosmalen. Tekent J. Boll, loco secretaris.

Registratie Nuland, tekentn Klaas Swanenbergh, Jan van Kreij, JA Esser.

 

Blz. 225 dd 19 maart 1779 realisatie kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Registratie voor Rut van Vlijmen

Op 11 januari 1779 zijn voor Everard van Bruggen, Notaris te Den Bosch gecompareert Johannes Schel, en als borgen: Jan Schel, zijn vader en Huijbert Schel, zijnen broeder, alle wonend te Geffen, die bekennen een schuld te hebben aan Ruth van Vlijmen, koopman en inwoner van Den Bosch een som van 300-0-0, a 4%.

Den Bosch 25 februari 1779, getuigen: Mr. Willem van der Does, Mr. Arnoud van Teijlingen, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent Francis Ploeghmakers, Adriaan ….., Jan van Gogh, loco secretaris.

 

Blz. 228 dd 19 maart 1779 kapitaal 616-0-0, 40e penn: 15-8-0

Op 30 januari 1779 zijn voor Notaris Mr. Willem Hendrik Pels gecompareert te Den Bosch Johanna van Nuland weduwe en erfgenaam van Gerard Smits, wonend te Den Bosch, verklaart schuld te hebben aan Jufr Hendrina Kessel, ook wonend te Den Bosch, wegens verachterde hof en huis huur een som van 616-0-0, ( exceptie van geen genooten waarde).

Den Bosch 5 februari 1779, getuigen: Mr. Willem van der Does, Mr. Arnoud van Teijlingen, schepenen Den Bosch, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland: tekent Adriaan Hanegraaf, Francis Ploeghmakers, Jan van Gogh, loco secretaris.

 

RA Nuland 37 - Blz 231 dd5 juli 1779  kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0,

Adriaan Vos, wonend te Rosmalen, compareert op 2 december 1775 voor Notaris Samuel de Cassemajor, en verklaart een schuld te hebben aan Vrouwe Cornelia Kalff, weduwe van eerwaarde Heer Cornelis de Witt, in leven professor alhier, een som van 200-0-0, a 4%, tevens compareren Willem Franken, wonend te Den Bosch en Jan van Dinther, wonend te Nuland, staan borg. Den Bosch 15 mei 1779, getuigen Mr. Willem Cornelis Ackersdijk, en Stephanus Roosendaal, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekenen: RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 234 dd 21 augustus 1779

Is geregistreerd int protocol van transporten folio 126 verso, een realisatie van 800-0-0 capitaal ten laste van Johannes van den Endepoel, ten behoeve van Johan Willem van den Bongart,

 

Blz. 234 dd 4 november 1779  kapitaal 1000-0-0, 40e penn: 25-0-0

OP 7 juli 1779 is voor Hendrik Ter Croije, notaris te Den Bosch gecompareerd Carolus Johannes van Heck, wonend te Meerhout geobtineert hebbend brieven van de Raad van Brabant in Den Haag, dd 9 februari 1779, en verklaart schuldig te zijn aan Vrouwe Helena van Amelsvoort douariere van de Heer Francois Wijnand van Renesse, een som van 1000-0-0, a 3%. Borg: de Eerwaarde Heer Godefridus van Heck, priester en pastoor te Gemonde

Den Bosch 28 september 1779, getuigen: WC Ackersdijk, Stephanus Roosendaal, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser.

In marge: Den Bosch 19 januari 1782 voldaan, tekentA. Bastide, voor Nuland:  JA Esser

 

Blz. 337 dd 24 december 1779 koop 450-0-0, 40e penn 11-5-0

Dielis Smits en Leonardus Ruel, voogden over de minderjarige Maria Smits, kooplieden en borgers van Den Bosch, geauthoriseerd door schepenen dd 2 september 1779, met hen Albert Smits wonend alhier, Laurens Boeveroe, man en momboir over Jacoba de Gruijter, Peter de Gruijter, de rato caveerend voor Willem de Gruijter wonend te Den Bosch en Albert de Gruijter wonend te Amsterdam,

-       perceel teullands met zijn houtwas, genaamd de Vuijlpoort, groot 3 lopens en 37 roeden, gelegen onder Nuland, oost de steeg naar de Molengraaff, west de erve de weduwe P van de Ven, noord de gemeentens straat, zuid erven Heer Huijsbergen,

Hen aangekomen door de dood van hun ouders, nu wettelijk overgedragen aan Cornelis van Vlijmen, inwonend borger van Den Bosch.

Den Bosch, 19 november 1779, getuigen: Mr. Adriaan Hendrik de Rook, Claudius Antonius Lormier, schepenen Den Bosch, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent J van Gogh, Tijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 239 dd 1 juni 1780  capitaal 200-0-0, 40e penn: 5-0-0

Registratie voor Heer en M. Gerard Smits

Also Hendricus Mol, wonend te Rosmalen, n als borgen:  Antony Hanegraaf, wonend te Nuland en Hendrik Hubens, wonend te Berlicum, compareerden op 19 mei 1767 voor Notaris Johan van Bruggen, en hebben een schuld aan Johanna Maria Volkert, weduwe van Jan van Loon, en Hendriena Volkers, gezusters beide wonend te Den Bosch, een som van 200-0-0, a 4%.

Den Bosch, 25 april 1780, getuigen: Diederick Huijgens en Jacob Kien, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz 243 dd 12 juli1 1780 capitaal 350-0-0, 40e penn 8-15-0

Registratie voor de Heer J.L. Janette

Hendrik Jan van der Pavoirt gesworen klerk der stad Den Bosch heeft een notariële acte laten zien “compareerde voor mij Johannes Verster de Balbian, Notaris voor de Raad en Leenhoven van Brabant en Lande van Overmaze te Den Haag, residerend te Den Bosch, Mattheus Geert Gloudemans wonend te Nuland, en Jan Quak wonend te Rosmalen, verklaren dat de eersrte comparant van de Heer JL Janette, volgens huurcedulle voor Notaris Mr. Willem Hendrik Pels dd 29 oktober 1774, had gehuurt een hoeve met zijn landerijen staande onder Rosmalen voor 10 jaar en de 2e comparant borg stond. Er is achterstand in betalen over alle jaren 1775-1779 en nu een schuld van 350-0-0, a 4%, getuigen Rut van Lokven en Piet van den Boom, beide te Rosmalen wonend, stellen zich als borg. Den Bosch 3 mei 1780, getuigen Heer Carel Storm van sGravesande en Godefridus Klerx, beide wonend te Den Bosch. Tekent Johan Verster de Balbian.

Acte wordt nu vernieuwd Den Bosch 20 juni 1780, getuigen Claudius Antonius Loomier en Mr. Anthony van Hanswijk, tekent A Bastide.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus, Dirck van de Wetering, JA Esser.

 

Blz. 250 dd 4 oktober 1780  kapitaal 500-0-0, 40e penn:12-10-0, acte is doorgestreept.

Also Jacobus Ackerman Geregtsbode te Nuland, wonend aldaar, Jacobus Aarts en Johannes Brink, wonend en borger van Den Bosch, compareerden op 22 september 1780 voor Notaris Johan van Bruggen, en verklaarden een schuld te hebben aan Bartholomee Dirk van Hooft, koopman alhier, een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch, 25 september 1780, getuigen: Hendrik van Heurn en Mr. Adriaan Hendrik de Rook, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser.

In marge: voldaan en afgelost, dd 5 juli 1786, Rosmalen, tekent JA Esser.

 

Blz. 253 dd 5 oktober 1780 capitaal 200-0-0, 40e penn: 5-0-0,

Peter Bijveld wonend te Geffen heeft geleend van Johannes van Herpen, inwoner en poirter van Den Bosch, een som van 200-0-0, a 4%. Den Bosch 21 september 1780, getuigen Hendrick de Roock en Mr Antony van Hanswijk, schepenen te Den Bosch, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Geert van Creij, JA Esser.

 

Blz. 255 dd 30 mei 1781  koop 50-0-0, 40e penn: 1-5-0

Jan Teunissen van den Boom, wonend te Berlicum,

-       een onverdeelde ½ in een mergen hooijland, waarvan de andere helft competeert Tijs Jakobs van Kreij wonend te Nuland, gelegen opt Middelst Nuland, Marij Mattijs Wellens, huisvrouw van de transportant aangekomen bij dood van haar zuster Hendriena Tijs Wellens, die de helft aankwam bij de koop van Jan hendrik van den Broek, inwoner van Geffen, volgens schepenenbrief Nuland dd 18 mei 1754, nu overgedragen aan Godefridus Heeren borger en kopman te Den Bosch, wonend in  huisinghe de Driesegt opt Hintamereind.

Den Bosch 15 mei 1781, getuigen Stephanus Roosendaal en Mr. Willem Michiel Altenhuijsen, tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Geert van Creij, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 257 dd 1 december 1781 koop 3400-0-0, lasten: 29-7-10, 40e penn 85-14-12

Heer Johannes Josephus van Veldriel, coopman en inwoner van Den Bosch, man en momboir van Vrouwe Elisabeth Princen,

-       een hoeve lands bestaande in huijs, schuur, verdere getimmerten, landerijen, gelegen onder Middelrode ter plaatse genaamd den langen Brand of het Laar met de volgende percelen

-       5,5 lopens land aldaar, ene eind het Laar, andere einde Gerrit Teeuwisse Gloudemans, ene eind Aart van Beekveld en de korte Brand

-       Item perceel de korte brand aldaar, groot 5,5 lopens,het einde  tegens de graft, ene zijde  eind de langen brand, andere eind de heele akker

-       Perceel genaamd Jennekens Heufken groot 2,5 lopens, ene eind de korte brand, de andere einde en Jennekens Heufken van den anderen hof, de ene zijde een grasdries, de andere zijde de Heelen akker

-       Perceel genaamd den Hele acker groot 4,5 lopens, ene einde genoemd Jennekens Heufken, andere einde de volgende 3 lopens, ene zijde de Heelacker van den anderen hof, en de andere zijde de korte Brand.

-       Perceel 3 lopens, ene einde Thomas Voets, andere einde de Groten akker, de ene zijde de andere hof en de andere zijde den halven akker Jan van der Kammen,

-       Perceel 2,5 lopens, ene einde de straat, andere eind het voruge perceel, ene zijde Jan van der Kammen en andere zijde Thomas Voets.

-       Weijcamp aan de nieuwe Steeg omtrent 4 mergen groot, ene eind de Werst, andere einde de erve van schouten, ene zijde Willem lamberts van Helvoirt,

-       En turfkampke groot een mergen, ene zijde het Rebroek, ene einde de nieuwe steeg,

Allen gelegen onder Middelrode te Berlicum,

-       perceel hooiland groot 2 mergen onder Nuland, inde polder van der Eijgen, in de lange hoeve schietend op de Hoefdijk,

Hem aangekomen uit de deling van de vader van zijn vrouw, Theodorus Princen, volgens delingsacte dd 15 september 1779, voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, te Den Bosch. Nu overgedragen aan Lambertus Schouten, wonend te Middelrode. Te vergelden 12 stuivers gewinchijns aan het Boek van de Heer van Helmond, 3,5 stuijvers gebuerchijns aan de nabueren van Berlicum, een vat rogge aan de koster van Middelrode.

Den Bosch 23 november 1781, getuigen: Mr. Cornelis Lambert Ackersdijk, Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch. Tekent A Bastide

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 261 dd 3 december 1781 koop 3400-0-0,

Lambertus Schouten wonend te Middelrode onder Berlicum heeft belooft op

-       een hoeve bestaande in huijs, schuur en verdere getimmerten, landerijen gelegen onder Middelrode genaamd den Langen Brand off t Laar, met de volgende percelen:

-       5,5 lopens land aldaar

-       Item perceel de korte brand aldaar, groot 5,5 lopens

-       Perceel genaamd Jennekens Heufken groot 2,5 lopens

-       Perceel genaamd den Hele acker groot 4,5 lopens

-       Perceel 3 lopens,

-       Perceel 2,5 lopens

-       Weijcamp aan de nieuwe Steeg omtrent 4 mergen groot

-       En turfkampke groot een mergen

Allen gelegen onder Berlicum,

-       perceel hooiland groot 2 mergen onder Nuland,

Die vandaag aan hem getransporteert zijn.

 

Verder een andere hoeve gelegen ook onder Middelrode in de nabijheid van de eerste hoeve gelegen, hem aangekomen uit de boedel van zijn ouders en thans bij hem bewoond en beteuld geworden,

De Heer Johannes Josephus van Veldriel, coopman te Den Bosch, gehuwd met Juffr Isabella Princen, een som van 4300-0-0, a 3%.

Den Bosch 23 november 1783, getuigen: Cornelis Lambertus Ackersdijk en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen den Bosch.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh,J Sanderus, JA Esser.

 

RA Nuland 37, Blz. 264 dd 6 februari 1782 koop 1800-0-0, 40e penn: 45-0-0

Johannes van den Acker, wonend te Den Bosch

-       een huijs en aangelag, gemeenlijk genaamd Hei en Wei, gelegen te Nuland groot omtrent 8 mergen, oost west en noord de Heijde, zuid de Graafsche Baan, met sijn houtwas en voorpotingen, hem aangekomen bij Koop tegen de Heer Clemens Keuchoneus QQ, , zoals in schepenenbrief Den Bosch dd 27 augustus 1771, nu overgedragen aan Jan Steenbecker, wonend op Nuland.

Den Bosch, 21 januari 1782, getuigen: Jacob Sweerts de Landas en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch,  tekent C van Breugel.

Registratie Nuland tekent J Sanderus en Baltus Langens, JA Esser.

 

RA Nuland 37, Blz. 266 dd 6 februari 1782  koopkapitaal 1400-0-0

Jan Steenbecker wonend op Nuland, heeft een schuld op een huijs en aangelag gemeenlijk genaamd Heij en Weij gelegen te Nuland, groot 8 morgen, oost, west en noord de Heij en zuid de Graafsche Baan, met houtwas en voorpotinge aan Johannes van den Akker, wonend te Den Bosch een som van 1400-0-0, een schuld vanwege de koop van het goed, a 3, 1%.

Den Bosch, 21 janauri 1782, getuigen: Jacob Sweerts de Landas en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch,  tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus en Baltus Langens, JA Esser.

In marge: Nuland, voldaan door Johannes van den Akker op 8 mei 1787, JA Esser tekent.

 

Blz. 268 dd 13 februari 1782 koop 53-10-0, 40e penn: 1-6-12

Willem van der Horst, poirter van den Bosch,

-       een mergen land op het Agterste Nuland, gekocht op 12 december 1781 door de verkrijger voor 53-10-0, nu overgedragen aan Antony Ermers van Nuland, te onderhouden 6 voeten Kepkensdonkdijk onder paal 35.

Den Bosch 9 januari 1782, getuigen Jacob Sweerts de Landas en Mr. Hendrik Albert van Adrichem, schepenen Den Bosch,  tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus en Ra Wierdsma,Joost van Gestel.

 

Blz. 270 dd 13 april 1782 koop 356-0-0, 40e penn 8-16-8

Cornelis van Huijsbergen en Jan van Loon, wonend te Den Bosch als testamentaire executeurs van de boedel van Cornelis van Beijnen, in leven Mr. Loijer (?) alhier, volgens testament voor Notaris van Bruggen dd 8 september 1781, te Den Bosch geregistereerd,

-       perceel teulland, genaamd de Vuijlpoort, met sijn houtwas, groot 3 lopens en 37 roeden, gelegen te Nuland, oost de Steeg naar de Molengraaf, west de erve de weduwe P van de Ven, noord de gemene straat, zuid de erve van Huijsbergen. Hem aangekomen bij koop van Delis Smits c.s., volgens schepenbrief Den Bosch dd 19 november 1779, nu overgedragen aan de Heer en mr. Abraham Bastide, secretairs van Den Bosch, ten behoeve van Cornelis van Huijsbergen, e.e.a. volgens koopcondities voor Notaris van Bruggen dd 7 januari 1782.

Den Bosch 19 februari 1782, getuigen: Nicolaas Jeremias Storm van ’s Gravensande en Jan Dirk van Heemskerk, schepenen Den Bosch

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, Joost van Gessel.

 

Blz. 273 dd 31 juli 1782  afgaan van tocht

Geurt van den Acker, weduwnaar van Jenneke Laurense van Dinther wonend te Nuland,

De tocht hem als langstlevende competerend van alle goederen en schaar te velden van zijn overleden vrouw, haar aangekomen na het overlijden van haar ouders, nu overgedragen aan de 2 kinderen in genoemde huwelijk verwekt genaamd Cornelia Geurt van den Acker gehuwd met Jan Geurt van der Horst wonend te Den Bosch, en Maria Geurt van den Akker, ongetrouwde dochter.

Den Bosch 19 juli 1782, getuigen: Carel Hendrik Jacob Sweerts de Landas en Stephanus Roosendaal, schepenen Den Bosch, tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent Jan van Gogh, Joost van gestel, JA Esser.

 

Blz. 275 dd 15 december 1782

Raad en Leenhoven van Brabant kreeg verzoek van Jan van Bommel, wonend te Den Bosch, dat de ½ van de thienden inde polder van der Eijgen onder Rosmalen, met de Smalle thienden daartoe behorende, welke ½ in 7 gedeeltens verdeelt is, en waarin hij met 3 delen zit, mitsgaders bij de posseseur de andere helft met de 4 overige porties behoorlijk is verleid, mitsgaders 2 delen tiendens geheven wordende onder St Michielsgestel, op Theden, waarmede de suppliant bij het Leenhof der Graafschap Megen, al meede is verlijt geworden, nimmer in handen van geestelijke personen is geweest en vraagt om een verklaring daarover.

Advies van de Advoicaat Fiscaal van Brabant dd 16 januari 1778, de Raad doet deze verklaring.

Den Haag, 14 november 1782, Nicolaas Hendrik van Hoorn, preces Willem van  Laer,  Frederik Willem Chion, Nicolaas Jacob Buteux, Antony Jan Rijgersbos, Nicolaas Willem Hartman, Paulinus Philippus Hendrikus de Dompieres de Joncqeures, Antony Gerard Drijfhout, Daniel Jan Stijmparve, Raden in de genoemde Raad, Tekent C.A. Maclaine.

Registratie Nuland tekent Joost van Gessel, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 277 dd 15 december 1782

Raad en Leenhoven van Brabant kreeg verzoek van Anna Elisabeth Bols, weduwe Martinus van Hooft, wonend te Eijndhoven, zeggende dat de helft van de Thiende van Rosmalen, van Hese, St Hilpeniks waartoe sijn behorende 4 manschappen of achterlenen van 4/7e deel van de andere helft van de genoemde thiende waartoe zij de tocht en haar kinderen het erfrecht in competeren, zoals verleijd door de Raad en Leenhoven dd 9 november 1774,

Mitsgaders 1/3 in 1/3e deel in de thienden onder St Michielsgestel en Gemonde, ook aan hen verleijd op 15 oktober 1778, zijn nimmer in handen van geestelijken geweest, zoals de Raad en Leenhoven bij deze verklaard.

Den Haag, 13 november 1782, (…) tekent CA MacLaine

Registratie Nuland tekent Joost van Gessel, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz 279 dd 11 oktober 1784  realisatie kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Alsoo Peeter Bijvelt, wonend te Geffen compareerde op 21 september 1784 voor notaris Johannes van den Oever, te Den Bosch en verklaard schuldig te zijn aan de Heeren Franciscus Martinus van de Bichelaar en Willem van Gulick, als testamentaire executeuren van de boedel van wijlen Adriaen Hijacinthus van den Bichelaar volgens testament voor genoemde notaris dd 27 maart 1784, en zulks ten behoeve van de minderjarige kinderen van Willem van Zuijlen bij Juffr Agnees van den Bichelaar een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 22 september 1784, getuigen: Abraham Verster, Mr. Pieter van Wullen. Tekent C. van Breugel.

Registratie Nuland tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 282 dd 11 maart 1785  koop nihil, lasten 225-0-0, 40e penn: 5-12-0

Johan van Bremen, wonend te Den Bosch,

-       perceel teulland, groot 8 vaat saat, gelegen onder Nuland, op de Hoge Hoef, oost en west de straat, zuid de weduwe Willem van Rooij, noord de tafelvan de H Geest, hem aangekomen bij koop van Simon wolfs, QQ, volgens schepenbrief Nuland dd 12 januari 1784, nu overgedragen aan Joseph Groutars woonend te Nieuwland, te vergelden een onlosbare rente van 9-0-0 aan transportant door de verkrijger.

Den Bosch 22 februari 1785, getuigen: Mr. Willem van der Does, Mr. Hugo Bowier, schepenen Den Bosch. Tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus, RA Wierdsma.

 

Blz. 284 dd 11 maart 1785  gelofte ter zaken koopcapitaal 225-0-0,

Joseph Groutars wonend te Nieuwland, heeft verkocht aan Johan van Bremen wonend alhier een jaarlijkse onlosbare rente van 9-0-0, te vergelden uit een perceel teulland, groot 8 vaatsaat, gelegen te Nieuwland op de Hoge Hoef, oost en west de straat, zuid de weduwe Willem van Rooij, noord H. Geest

Den Bosch 22 februari 1785, getuigen : Mr. Willem van der Does, Mr. Hugo Bowier, schepenen Den Bosch. Tekent C van Breugel.

Registratie Nuland, tekent J Sanderus, RA Wierdsma.

 

Blz. 286 dd 15 april 1785 koop 1300-0-0, lasten 145-1-14,  40e penn: 36-0-10

Antony van Grinsven inwoner en borger Den Bosch,

-       De onverdeelde ½ in huijs, hof en aangelag in eenen bogt, groot volgens het polkderboek 22 mergen en 1 hond lands, onder de HH Nuland in de polder van der Eijgen, de wederhelft compteert de verkrijger, hem aangekomen bij koop van Johannes van Kilsdonk, volgens schepenbrief Den Bosch dd 24 september 1770, nu overgedragen aan Leonardus van Doorn, inwoner en borger Den Bosch, te vergelden  ½ in een rente van 1-8-12 aan het Geefhuijs te Den Bosch, ½ in een  rente van 1-15-0 aan de Armen van Nuland, ½ in 7stuijvers in een meerdere pacht van 0-14-0 aan de gulde of schutterije van Nuland, ½ in 2-9-0 in een meerdere pacht van 4-18-0 aan het Borger Weeshuijs te Den Bosch, de ½ in 1/3 in 1-8-0 aan lieve vrouwe altaar te Dinter, ½ in 1/3 in een rente van 5-0-0 aan pastorije van St Jacob

Den Bosch 26 maart 1785, getuigen Mr. Johan Hendrik van Heurn, Daniel Baert Vlaspijck, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk

Registratie Nuland tekent J Sanderus, RA Wierdsma.

 

Blz. 290 dd 15 apirl 1785 gelofte 1000-0-0,

Leonardus van Doorn, Mr. Horlogemaker, inwoner en borger van Den Bosch, heeft gelooft op een huijs, hof en aangelag, in eenen Bogt ?, groot volgens het polderboek 22 mergen en een hont land, gelegen in de polder van der Eijgen, onder de HH Nuland, vandaag getransporteerd aan Antony van Grinsven, inwoner en borger van Den Bosch, een som van 1000-0-0, a 4%. Getuigen Johan Hendrik van Heurn, Daniel Baart Verspijk, schepenen den Bosch. 26 maart 1785

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 292 dd

Raad en Leenhoven van Brabant laten weten dat Egbertus Bernardus Ten Dall, procureur voor deze raad, compareerde voor onze lieven seer beminde dHeeren Frederick willem Chion, Raad in deze Raad, vervangende Heer Willem van Laer, eerste presiderende Raad en stadhouder van de leenen, mitsgaders Anthonie Jan Reijgerbos, en Paulinus Phillipus Henricus de Dompieres de Joncqueres, vervangende Carel de Verdun, en genoemde Chion insgelijk Raad en mannen van Leen, van de Raad en Leenhoven, (…) acte van obligatie van Jan Louis Janette en Dina Cornelia van Gerwen, egtelieden dd 21 maart 1785, voor Notaris Johannes de Cassemajor, te Den Bosch tren behoeve van Peter Gerard van Esveld, secretaris Eindhoven en HH Woensel, Gestel, Strijp en Straten, wonend te St Oedenrode. Onder verband van de erfsecretarij en vorsterij van dorp en dingbanck van Rosmalen, mitsgaders van de erfsecretarij en erfvorsterij van Nuland, luiddende de acte als volgt: Voor Johannes de Cassemaor compareert de Heer Jan Louis Janette en vrouwe Dina Cornelia van Gerwen, lenen 5000-0-0 a 4% van Heer Esveld (……..).

Den Bosch 21 maart 1785, getuigen Heer Carel Storm van sGravesande en Petrus Vollaarts, schepenen Den Bosch. Tekent Johannes de Cassemajor, notaris.

Registratie Den Haag 6 april 1785, tekent C. MacLaine

Registratie Nuland 23 april 1785, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser.

In marge: realisatie door G van Esveld dd Den Bosch 18 juni 1786, voldaan. DD Nuland 11 juli 1786

In marge: 21 juni 1786 compareert voor de Raad en Leenhoven Egbertus Bernardus Ten Dall, procureur voor deze Raad, en exhibeerden de obligatie van Heer Jannette, van 5000-0-0,  a 4% realisatie voor deze raad dd 6 april 1785, betaald 18 juni 1786

 

Blz. 306 dd 27 juli 1785  koop 570-0-0, 40e penn: 14-5-0

Juffr. Isabella Helena Josephina van Baalen, weduwe van wijlen de Heer Antony Matthias Suijskens wonend alhier, volgens kracht van mutueel testament voor schepenen van St Michielsgestel, dd 6 oktober 1783 en voor Notaris J van den Oever geopend op 8 december 1782, was aan haar gegeven

-       perceel weiland groot 4 morgen, genaamd den Hogenkamp, oost Peter van de Ven, zuid de gemeene weg, west Kerken …., noord de Hooge Weg, gelegen onder Nuland, haar man aangekomen bij deling uit de boedel van zijn broeder de Heer George Suijskens, in leven Rooms Priester alhier, gepasseert voor Notaris Johan van Bruggen, te Den Bosch 28 oktober 1782, nu overgedragen aan Joost van Gestel wonend te Nuland.

Den Bosch 4 juli 1785, getuigen Nicolaas Jeremias Stoem van ’s Gravesande en Mr. Hugo Bowier, schepenen van Den Bosch, tekent C. van Breugel

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, J Sanderus, JA Esser

 

Blz. 309 dd 9 september 1785  koop 1000-0-0, 40e penn: 25-0-0

Advocaat en Notaris Willem Hendrik Pels, als executeur testamentair van de boedel van wijlen Juffrouw Eva Paulina Noortbergh volgens authorisatie voor Notaris Pieter Dirk Santvoort dd 6 december 1783, geopend op 23 maart 1785,

Een obligatie groot 1000-0-0,  a 4%, gelooft door Corstiaan Bouwmans, en Hendrik Bouwman, woonend te Dinter en Matthijs van Craij wonend te Nuland van Cornelie, Elisabeth, Marie, Eva Paulina, Robertina Geertrui en Sophia Alida Noortbergh,

Nu Eva Paulina aangekomen via de deling en overgedragen aan Hr en Mr. Cornelis Lambertus Ackersdijk, oudschepen en Raad van Den Bosch.

Den Bosch 29 augustus 1785, getuigen Abraham Hubert en Mr. Arnoud van Teijlingen, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent Dirck van de Wetering, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz 312 dd 2 december 1785 kapitaal 300-0-0 40e penn 7-10-0

Compareert van schepenen van Berchem Tonie van der Camp, wonend alhier, die verklaart schuldig te zijn aan Meggilina van de Copp, meerderjarige jonge dochter, wonend te Den Bosch, een som van 300-0-0, a 4%. Borgen: Jan Nollen van den Heuvel en Gijsbert Buuters mede wonend alhier

Berchem 1 december 1785, getuigen: Jan Hendrik Swildens en  Jan van Poppelen, schepenen. Tekent JW van Breugel van Bronkhorstsecr.

Registratie Nuland tekent Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van der Ven, JA Esser.

In marge: Vugt, betaald 1 mei 1801, tekent Gerardus van Dijnsen, JA Esser.

 

Blz. 315 dd 17 februari 1786  1000-0-0

Wouter Hanenberg, inwoner alhier, heeft een schuld aan Johannes Carel van Huijsbergen, inwoner en borger van den Bosch, een som van 1000-0-0 a4%, borgen: Welle Ruijs, wonend te Uden, Hendrik Haanenberg wonend Den Bosch.

Rosmalen, 5 mei 1780, getuigen Adriejaan …. en Antonie van Kardevelt, schepenen Rosmalen, tekent JA Esser.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik vanm Nulant, JA Esser.

 

Blz. 319 dd koop 90-0-0, 40e penn 2-5-0

Johannes van den Akker, borger en koopman alhier.

- twee hont hooiland opt het Nuland gelegen, neevens oost  land van Jan van Grinsven, west Willem de Weert, zuid: de weteringsgraaf, noord Wetering, hem aangekomen bij koop van Johan Willem van den Boomgaart c.s., QQ, volgens schepenbrief alhier dd 230 mei 1772, nu overgedragen aan de weduwe Dielis van Nuland, wonend te Geffen. Onderhoud van 2 voeten Kepkensdonkdijk, paal 85. Compareert ook Peter van Nuland, zoon van  genoemde verkrijger, als borg.

Den Bosch, 12 juni 1786, getuigen: NI Storm van sGravensande, Mr. Willem Michiel Altenhuijsen. Tekent C van Breugel

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 322 dd 20 september 1786  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Johannes van den Endepoel, wonend te Schijndel, Wouterus van de Endepoel, wonend te St Michielsgestel, verklaren schuld te hebben aan Johan Willem van den Bongaart, inwoner en borger Den Bosch een som van 400-0-0, a 3,5 %.

Den Bosch 5 september 1786, getuigen: NI Storm van sGravesande en Dr. Johannes Gijsbertus Hopman, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 324 dd 21 september 1786  kapitaal 500-0-0, 40e penn: 12-10-0

Hendrik Antony Hanegraaf, wonend te Nuland, compareert 27 augustus 1786, voor Notaris Johan van Bruggen, als schuldenaar en Hendrik Mol en Pieter van Rook als borgen wonend te Rosmalen, een schuld aan Heer Bartholomeus Dirk van Hooft, Koopman in wijnen, een som van 500-0-0, a 4%.

Den Bosch 29 augustus 1786, getuigen NI Storm van sGravesande en Mr. Gijsbert van Beresteijn, schepenen Den Bosch, tekent WC Ackersdijk.

Registratie Nuland, tekent RA Wierdsma, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 329 dd 2 oktober 1786

Raad en Leenhoven van Brabant laten weten dat Carel Storm van s Gravesande procureur der stad Den Bosch compareerde voor onze lieve en beminde  dHeer Carel de Verdun, Raad, vervangende de Heer Willem van Laer  eerste presiderende Raad en stadhouder van de leenen,

mitsgaders Frederik Willem Chion en Nicolaas Jacob Buterix, insgelijk Raden en mannen van Leen van de Raad en Leenhoven, (…) acte van procuratie dd 19 maart 1786, voor Notaris Johan de Cassemajor, voor Jan Louis Janette wonend te Den Bosch, (…)  i.v.m. onterving van de erfsecretarije van Nuland en van de erfvorsterij aldaar, de constituant aangekomen van zijn huisvrouw Dina Cornelia van Gerwen volgens hun mutueel testament dd 10 februari 1786, voor Notaris de Cassemajor te Den Bosch, waarmede Dina Cornelis van Gerwen op 20 december 1782 en de constituant op  28 april 1786 is verheeven geworden, welke erfsecretarij en erfvorsterij zij volgens uitspraak van deze raad op 31 augustus laatstleden is gespleeten van de erfsecretarije en erfvorsterij van Rosmalen. Dat van Nuland mag nu gevest en geerft worden mitsgaders verleijden beleend mag worden Arnold Joost Timmermans, wonend te Tilburgh als die deze kocht op de openbare veiling voor 7450-0-0. Jan Louis Janette als erfgenaam van Dina Cornelis van Gerwen wordt er dus van onterft.

Den Haag, 4 september 1786, tekent P. de Jonquieres

Registratie Nuland tekent: RA Wierdsma, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 335 dd 7 juni 1787  koop 1537-10-0, lasten 23-11-7, totaal 1561-1-7, deze koper competeert 1170-16-1

Laurens van Dinter, Thomas Gloudemans, als in huwelijk hebbende Johanna van Dinter, Cornelis van Dinther, Pieter van Dinther,  wonend te Empel en Rosmalen,

-       2 stukken teulland zijnde 5 en 8 lopens gelegen te Nuland omtrent het Heijke, oost en zuid het gemeen steegje, west Geurt van den Akker, noord de erven Zeger van de Poel,

-       333 mergen en 5 hond hooi en weijland, genaamd de Bigt, gelegen tot Hintham onder Rosmalen benevens erve Hermanus van Leeuwarden, aan de ene zijde, Adriaan van Wamel aan de andere zijde, ene einde Mr. Hubert, andere eind exercitieplaats

-       1,5 mergen hooiland gelegen als voor, ene zijde het voornoemde perceel, andere zijde en ene einde de exercitieplaats, andere eind Hubert , met hout was en de visscherije daar aan behorende

-       5 morgen hooiland onder Den Bosch, buijten Jan Louis Herkel ter plaatse genaamd op de Akant, in het Bosbroek, beide zijde en ene eind Nicolaas van den Heuvel, andere eind de Hintamer steeg

-       Perceel teulland met voorhoofd en houtwas, groot 3 lopens, gelegen als voor op het Hoog, nevens erve de weduwe Staas aan de ene zijde, andere zijde Goijert van der Heijde, strekkende van de gemeene straat tot op de steeg na de Booterweg.

Hen aangekomen van hun vader Poulus van Dinther nu wettelijk overgedragen aan Ragier Roabel en Lourens van Dinther die al ¼ deel bezit, te vergelden uit het eerste perceel een vat rogge en een stuijver voor het gemeene land aan het comptoir der geestelijke goederen.

Den Bosch 8 mei 1787, getuigen: Jacob Kien en Mr. Antony van Hanswijk, schepenen Den Bosch.

Registratie Nuland, tekent JA Esser.

 

EINDE

RA Nuland 36, protocol van elders verleende acten 1724 – 1764

 

Blz. 1 dd 20 augustus 1724 realisatie kapitaal 350-0-0, 40e penn 8-17-0, 10e penn 0-17-8. Totaal 9-12-8.

Ter instantie van Heer Arnold de Bois de Vrolant, ridder Baronnet.

Aelbert Clasen van Nulande, meester hovenier wonend te Den Bosch, compareerde op 7 maart 1724 voor notaris Johannes van Bruggen, te Den Bosch, verklaart een schuld te hebben aan Heer Arnold de Bois de Vrolant, ridder Baronnet een som van 350-0-0, wegens verschuldigde huurpenningen, voor gebruik van het huijs en hof, a 4%. Den Bosch 18 maart 1724, Registratie Nuland, tekent J v Clootwijck.

 

Blz. 4 dd 21 augustus 1724  koop 295-0-0, 40e  en 10e penn 8-2-8

Ter instantie van Heer Reijnier Plenus

Hendrik de Bie, notaris en procureur, alhier, gemachtigd door Hr en Mr. Gerard en Heer Gerard Hendrik van Santfoort nu wonend tot Antwerpen, volgens acte van porcuratie voor notarisa Florentius van Woerkom te Vught dd 2 december 1723,

-       2,5 morgen weiland, deels met els beplant en enige eiken, genoemd den elsbos, gelegen te Nuland, ene zijde Hermen Cremers, andere zijde convent van de wintmolenbergh, ene einde de gemene straat, andere einde tot op de Haagh van de erfgenamen Herman Cremers.

Mr. Gerard van Santfoort aangekomen door de dood van zijn ouders, nu overgedragen aan Reinier Plenus. Met onderhoud van de straat en het voetpat. Den Bosch dd 7 juli 1724, tekent J. v Heurn. Registratie Nuland, tekent tekent J v Clootwijck, J v Oosterwijk.

 

Blz. 9 dd 29 april 1725 kapitaal 245-8-12, 40e penn 6-2-12

Ter instantie van Jufr Maria van Engelen, weduwe Heer Andries van Emmerik.

Maria Hack, weduwe wijlen Jan van Iperen, wonend te Osch, borg: Piet Hack, rooms priester en deken wonend te Berchem, heeft een schuld aan Jufr Maria van Engelen, weduwe Heer Andries van Emmerik, Koopvrouwe alhier,  van  245-8-12, a 4%. Den Bosch dd 17 maart 1725, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, tekent J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 12 dd 2 mei 1725 koop 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Ter instantie van Johan Baptiste van Niel

Sr. Gijsbertus van Rijn, apothekarus alhier,

-       een kamp weiland, groot 1,5 mergen, gelegen onder Empel, genoemd het Geerken op het Poolsbroeck, ene zijde erven Wolphart  en haar kinderen, andere zijde den grooten donck,

-       6 morgen heivelt onder Nieuwlant in Vinkel, zuid de wetering, west de weduwe Gerrit Jacob Hens Bos, noord de Baron van Mombeeck, noord de kinderen Teunis Arien Martens.

Eerste perceel aangekomen bij koop van Bernardus Judocus van Niel QQ, dd 20 juli 1724, en het tweede idem dd 20 juli 1724. Nu overgedragen aan Johan Baptiste van Niel, wonend te Caathoven. Den Bosch 30 maart 1725, tekent J. van Heurn.

Registratie Nuland, tekent J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 15 dd 13 juli 1725

Ter instantie van Willem van Engelen

Willem van Engelen als gehuwd met Vrouwe Beatrix Tybosch, om met rechte van vernadering te lossen en quijten zekere 6 morgen heiland, in de geannexeerde contracte gementioneert, en heeft het selve gedaan in presentie van de verkrijger, hun daarin wijkende. Den Bosch dd 28 juni 1725, tekent F Chatvelt. Geannexeerd een transportbrief dd  20 juli 1724 te Den Bosch, registratie alhier dd 20 augustus. Registratie Nuland, tekent J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 16 dd 5 september 1725

Ter instantie van de Heer predicant Santfoort

Heer en Mr. Abraham van Mil, advocaat, nu wonend te Den Bosch, heeft belooft aan Nicolaas Santfoort, predicant te Leerdam, een som van 1550-0-0, a 3,5 %. Den Bosch 22 juni 1725, tekent J v. Heurn. Registratie Nuland, tekent, J v Oosterwijk, J v Clootwijck.

 

Blz. 19 dd 28 april 1726  kapitaal 22-50-0, lasten 136-14-6, totaal 2396-1-4-6,

28 april 1726 heeft Heer en Mr. Cornelis speelman, ridder Baronnet Heer van Nuland, liet hij een brief zien waaruit bleek dat Heer Alert Johan Gansneb geheten Tengnagel, raad en rentmeester der geestelijke goederen, na machtiging van de Raad van Staten dd 26 november 1724 en 12 november 1725, aan hem heeft uitgegeven een erfpacht een hoeve lands te Nuland, genoemd de wintmolenberg hoeve, bestaande in huis, schuur, teul, hooi en weilanden, zoals gespecificeerd voor schepenen van Den Bosch dd 28 februari 1726, voor 90-0-0 per jaar. Waaruit te vergelden 7 vaten rogge aan de Armen van Nulant. Registratie Nuland, tekent J v Clootwijck, Zeger Joosten.

In marge: 23 december 1738 gecasseert te Den Bosch, tekent J de Booij.

 

Blz. 20 dd 6 juli 1726

Ter instantie van heer Reinier Plenus

Gerardus van Woestenhof, inwoner en kleermaker te Den Bosch, man en momboir van Anneke, dochter Jan van der Horst en Eijken Thijssen van de Ven,

-       huis, hof, land groot 4 lopens, gelegen tot Nieulant, ene zijde de gemene straat, andere zijde Gerrit Sijmons, ene eind de kinderen Haars Willem Jongmans, andere einde Gerrit Sijmons,

-       6 lopens gelegen aldaar, onder Rosmalen, ene zijde de Heer van Geffen, andere zijde de erfgenamen Jan Willem Celen, ene eind Corstiaen van Bijvelt,

Aangekomen bij afgaan van tocht van hun vader, als weduwnaar van Eijke Thijssen van de Ven, dd Den Bosch 22 juni 1723, nu overgedragen aan Heer en Mr. F Chatvelt, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van de Heer Reinier Plenus, te vergelden een cijns van 6 gulden en een cijns van 0-14-0. Den Bosch dd 8 juni 1726, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, tekent J v Clootwijk, Seger Joosten.

 

RA Nuland 36 - Blz. 23 dd 7 februari 1727

Ter instantie van Adriaan Cornelissen van Aelst.

Florentius van Woerkom, notaris alhier door de schepenen aangesteld als curator van de goederen van Maria van Keulen, te Waalwijk overleden, autorisatie acte dd 3 september 1726.

Wegens een hoeve lants, onder Nuland, in outvinkel,

-       huijs, schuer en hof en aangelag groot 1 lopens en 9 roeden, noord de straat, oost erve Heer Costerius, zuid: weduwe Dirk Vorstenbosch, west idem en de kinderen Teunis Adriaan Martens.

-       Perceel akkerland genoemd het ……., groot 9 lopens en 20 roeden, noord de gemeente van Geffen, oost Heer de Hee, zuid de Heijcamp, en heijnen houtwas aan de hoeve gehorende, west Costerius

-       Perceel land aan de wetering gelegen, groot 9 lopens en 20 roeden, noord erve weduwe Dirk Vorstenbosch en de kinderen Teunis Arien Martens, oost Heer Costerius, zuid de gemene wetering, west de weduwe Jan de Mulder,

-       4 stukken teulland, samen groot 2 lopens en 13 roeden, noord en west de weduwe Dirk Vorstenbosch, en de kinderen teunis Ariaan Martens, oost de weduwe Vorstenbosch, zuid de erve Hendrik Hanegraaf,

-       Perceel de Cromstukken, groot 2 lopens en 38 roeden, noord de erve de weduwe Vorstenbosch, en oost idem en Hendrik Hanegraaf, zuid de erve de weduwe Jan Mulder, west de kinderen Teunis Arien Martens,

-       Het hopvelt, groot 4 lopens, noord de gemene straat en erve de Heer de Hee, noord Heer Costerius, zuid en west de gemene straat

-       De Heijcamp, groot 8 lopens en 35 roeden, noord het Mudsaat hiervoor genoemd, oost het volgend perceel, zuid de wetering, west Heer Costerius.

-       Een houtwas en binnenwei groot 1,5 mergen, het mudsaat hiervoor genoemd, oiost Heer de Hee, zuid de gemene wetering, west het vorige perceel.

De hoeve int geheel groot 43 lopens en 37 roeden, gebruikt door de weduwe Dirk Vorstenbosch. De overleden Maria van Keulen aangekomen bij dood van haar vader Cornelis Ivens van Keulen, volgens testament dd 19 september 1684 voor notaris van Campen, geopend op 15 september 1690, en acte van renunciatie dd 30 augustus 1700, en het vonnis van de heren schepenen van Den Bosch dd 28 december van dit jaar. Het was haar vader aangekomen na koop van de Heer Adriaan Vosch, den doorluchtigsten Pals Neurenburgse drossaard Nutrole (?) Heerlijkheid en lande van Ravesteijn, dd 9 maart 1654, nu overgedragen aan Arieaan Cornelisse van der Aelst, wonende op de genoemde hoeve. Den Bosch dd 6 december 1726, tekent J. van Heurn. Registratie Nuland, tekent J van Clootwijk, Seger Joosten.

 

Blz. 28 dd 27 mei 1727

Johanna Henrietta van den Bergh, meerderjarige Juffr. Wonend te Den Bosch,

-       4 mergen hooiland, genaamd den regenboogh, onder Nuland, zuid de weteringsgraaf, noord de hoefgraaf, oost de Armen van Nuland c.s., west de Armen van Nuland,

Aangekomen bij testament van Jacob van Casteren, oud schepen en Raad van Den Bosch, dd 27 februari 1716, en op 3 april daaraanvolgend geopend door notaris A. de Lepo, nu overgegeven aan Jan Janse van Lith, wonend te Nuland, met onderhoud van 24 voeten Kepkensdondijk, en 18 treden hoefdijk. Den Bosch 25 april 1727, teknt J.v. Heurn. Registratie Nuland, tekent J van Clootwijk.

 

Blz. 30 dd 26 juli 1726 (!)  kapitaal 125-0-0, 40e penn 3-2-8

Ter instantie van de Heer Johan van Oosterwijk,secretaris te Dinther

Aelbert Janse Dortmans, wonend tot Dinteren, heeft een schuld aan ( compareert voor Heer en Mr. Francois Chatvelt, secretaris Den Bosch,) ten behoeve van Heer Johan van Oosterwijk, secretaris te Dinteren, een som van 125-0-0, a 4%. DD Den Bosch 24 juli 1727, tekent T Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan van der Ven, J v Clootwijck, secr.

 

Blz. 32 dd 10 oktober 1727  kopop 37-0-6, 40e penn 0-9-0

Ter instantie van Delis van Meerendonk.

Voor schepenen van Den Bosch compareerde Johan Louis Verster, procureur voor dit gericht, gemachtigd door Hr. Alart Johan Tengnagel, Raad en rentmeester der geestelijke goederen, volgens autorisatie dd 29 september 1725, Tengnagel gemachtigd door de Raad van Staten, dd 16 april 1718, geemploijeert op 28 april daarop volgend,

- 4,5 hont weiland opt Achterste Nuland, ene zijde de Armen van Nuland c.s., ene einde de hoefdijk, andere eind de middelgraaf met het onderhoud van de bijbehorende dijk, welke percelen behoorden aan de weduwe Nicolaas Scheij, openbaar bij executie verkocht te Berlicum, aan van Meerendonk voor 37-0-0. Om hiervan te verhalen een som van 1161 gulden, die Nicolaas Scheij als borg voor Reijnier Scheij, pachter van de lands korenwindmolen tot Rosmalen, wegens verachterde pacht, dd 26 april 1726. Volgens koopcondities dd 22 augustus van dit jaar. Overgedragen aan Dielis van Meerendonk. Den Bosch dd 26 september 1726, tekent J. van Heurn. Registratie Nuland, J v Clootwijk.

 

Blz. 38 dd 7 mei 1728 koop 80-0-0, lasten 100-0-0, 40e penn 4-10-0

Ter instantie van Jan Celen.

Ceel Goijaart van der Stooven, schipperskneght alhier, Jan Goijaart van der Stooven wonend te Driel in Gelderland, broers,

-       8 hont hooiland, te Nuland gelegen,  oost Jacobus van Bladel, west en zuid Heer van Nuland, nooird de agterste Poldergraaf,

Aangekomen bij successie van de ouders, nu overgedragen aan Jan Celen wonend te Rosmalen.

Met de laste van een kapitaal van 100-0-0, in een meerder kapitaal van 300-0-0, aan de erfgenamen van N. van Schijndel. Met onderhoud van 8 hont Kepkensdonkdijk. Den Bosch, 27 maart 1728, tekent J. v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 40 dd 3 augustus 1728

Ter instantie van Erken, weduwe Jan Wllems van Boxtel

Erken Teunisse van Rooij, weduwe Jan Willems van Boxtel, wonend te Nuland, de tocht haar competerend als langstlevende gelegen te Nuland, nu overgegeven aan Heer F Chatvelt, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van haar enig kind Teuniske Jansen van Boxtel, Den Bosch dd 29 juli 1728, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 42 dd 10 januari 1729

Ter instantie van de Heer Willem van Engelen

Heer Johan Francois Thibosch, rentmeester van de Prince de Hornes, wonend te Boxtel, gemachtigd door Heer Jacob Angelus Borret, Koopman te Dordrecht, gehuwd met Anna Maria Catharina van Niel, volgens autorisatie voor notaris Pieter de Ruijter, te Dordrecht, op 14 december van dit jaar. Wegens een som van 400-0-0 gelooft door Teunis Ermers c.s., aan Catharina Johanna Thibosch dd 2 december 1700 alhier, de huidige bezitter aangekomen via deling tegen de vader en schoonvader Johan Quirijn van Niel, voor notaris Johan van Bruggen dd 11 december 1723 te Den Bosch. Nu overgedragen aan Johan Francois Chatvelt ten behoeve van Heer Willem van Engelen, coopman in wijnen te Den Bosch. Den Bosch dd 18 december 1728, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 44 dd 4 februari 1729

Ter instantie van Juff. Kippincx wonend te Den Bosch

Petrus van der Linde als man en momboir van Maria van den Heuvel, dochter Joost van den Heuvel, verwekt in huwelijk met Agnes Wolfs, borger en koopman van Den Bosch,

-       een schepenschuldbrief van 500-0-0, a3% tot laste van het Corpus van Nuland, gelooft ten behoeve van Marieke en Hilleke Dirck Jan Jaspers, volgens de schepenschuldbrief dd 29 februari 1678,

Haar aangekomen als enige erfgenaam van haar grootvader maternel Sijmen Hendricx Sijmens, die hem was aangekomen bij opdracht tegen Sijmon Dircx c.s., dd 10 november 1691, nu overgedragen aan F Chatvelt, secretaris van Den Bosch, ten behoeve van Juffr. Theodora Steenmans, weduwe Sr. Michiel Kippincx, koopvrouw in wijnen te Den Bosch. Den Bosch dd 17 januari 1729, tekent F. chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 47 dd 25 oktober 1729  koop 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Ter Instantie van Willem van Engelen, koopman in wijnen

Poulus Hendricx Jan Willems, wonend te Deuteren in huwelijk hebbend Maria van Tuijl, voor zichzelf voor 1/20e, peter antonisse van Stratum, ook daar wonend, ook voor 1/20e, als in huwelijk hebbend Maria Lamberts van Uden, gemachtigd door Huibert soone Jacob van Meeusel, verwekt bij Lijske dochter Jan Eliasse van de Laarschot, voor zichzelf en sterk voor Adriaan, Wouter, Jenneke en Maria zijn broers en zussen, als mede voor de kinderen van N. van den Brant, verwekt bij Anneke, insgelijk zijn zuster Ermerijne, dochter Jan van de Laarschot, naargelaten weduwe Jan Peter Roefs. Maria Tonisse van Stratum, naargelaten weduwe van Hendrik van de Laarschot, met haar minderjarig kind, mede sterk voor Adriaantje Elias, Johanna, Jan, Peternel, en Janneke mondige kinderen van Hendrik van Tuijl, verwekt bij Adriaantje Jan van de Laarschot, verder voor de kinderen Poulus Henricx Jan Willems verwekt bij Maria Hendrik van Tuijl. Alle gezamenlijke erfgenamen van Jenneke dochter Jan Eliassen van de Laarschot, verwekt bij Dingena Adriaan van der Dussen, volgens testament van Jenneke voor notaris Willem van Oosterwijk, te Dinter, dd 23 januari 1720,

- een som van 600-0-0 met rente van 5%, gelooft door Antony Ermers en Grietje Hendricx, wonend te Nuland en Jan Rutten wonend te Heesch, aan de Heer Wouter Adriaans van de Dussen, dd 15 december 1692, welke som Jan Eliassen had verkregen bij dood van zijn ouders, die het aanbestorven kregen van Wouter van der Dussen, nu overgedragen aan Willem van Engelen, koopman in wijnen te Den Bosch. Den Bosch dd 16 september 1729, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 50 dd 29 september 1729

Ter instantie van Heer Reinier Plenus, agent en solliciteur, te Den Haag. Had verzocht vanwege 3 percelen teulland gelegen te Nuland, onder de administratie

-       eerste perceel groot 2 morgen

-       tweede groot 16 hont

-       derde groot 3 mergen, gelegen neven de erven van Heer Plenus.

aan hem in koop overgegeven, voor 625-0-0, of wel in erfpacht voor 25-0-0 jaarlijks. De Staten Generaal was niet akkoord, dd 30 mei 1729, volgens bericht in de kantlijn, behalve als het bd verhoogd werd tot 35-0-0 en de dijk te onderhouden. Plenus ging akkoord. Nu compareert Heer Alard Johan Gansneb, genaamd Tengnagel, raad en rentmeester der geestelijke goederen. Den Bosch dd 15 juli 1729, tekent F Chatveld, secr.

Registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 53 dd 16 mei 1729  erfpacht uitgegeven voor 75-0-0, in kapitaal 1875-0-0, 80e penn 23-8-12

Ter instantie van Willem Anhuijs, drossaard van Nulandt

Heer Johan Borst de La Calmette, rentmeester der geestelijke goederen, kwartier van peelland, gemachtigd door de resolutie van de Raad van Staten, “woensdag 9 maart 1729, besloten dat aan de suppliant wordt toegestaan de 22 mergen int Sevenvierendeel en de 13,5 mergen onder rosmalen gelegen, aant convent van de Clarisse behorend, in erfpacht kunnen worden toegestaan, voor de som van 75-0-0 per jaar. Met het onderhoudskosten van 2/3 van de schouwen in clarissenland. Het stuk int sevenvierendeel: noord de gemene achterdijk, oost Kepkensdonkdijk, zuid de gemene hoefdijk, west de erfgenamen Hermen Cremers, de Armen van Geffen en de erfgenamen Hendrik Michiels van denr Bogaart. De 13 morgen onder rosmalen in de hoeven. Noord de gemene achterdijk, oost de H Geest deser Stad, Pardijk en meer anderen, west het gemene lant, onder administratie van rentmeester Tengnagel, en Hendirk Gerits, zuid: de 2 stukken onder administratie van Calmette toebehoort. Borgen: Marten Westerlaken en Hendrik van der Pol, wonend te Rosmalen. Den Bosch 9 april 1729. Tekent J. v Heurn, registratie Nuland, geen handtekening.

 

RA Nuland 36 - Blz. 56 dd 8 december 1729

Ter instantie van Willem Aenhuis, drossard te Nuland

Willem Bijvelt, inwoner en borger van Den Bosch,gemachtigd door Hermannus van Nuland, wonend te Rotterdam, volgens procuratie voor Notaris van Bruggen te Den Bosch dd 3 september 1729,

Geertruij van Nuland, meerderjarige dochter, en zuster van de voorgenoemde,

-       huis, hof em aangelag, groot 2 lopens en 16 roeden, gelegen te Nuland aant Ven, noord het gemene ven, oost Corstiaen Gerits, zuid Jan Jacob Langens, west corstiaen Gerits,

-       3 lopens en 16 roeden teulland op de Ackers, oost de erve Henderken Jan Hendricx, zuid Jacob van Grinsven, west Jan Jacob Langens en Heer Plenus, noord de gemene straat

-       1 lopens teulland gelegen bij het genoemde huis, oost het genoemde huis, zuid Jan Tunnissen,  west Peter Hendrik Peters, noord Hr Plenus

-       4 lopens en 12 roeden op de Ackers, oost de gemene straat, west Jan tunissen van Nuland, zuid Jenneke weduwe Dirk Janse van Schijndel, noord de gemene Santstraat,

-       2 lopens teulland aan het Ven, sijnde de nieuwe streep, ene zijde Jacob Dielis, andere zijde Goort Aarts van Dijk, ene einde de erfenisse van Dijk, tot aan erve Mathijs Slegers,

-       Stuk teulland, groot 3 lopens, gelegen aldaar tussen west:  erve weduwe Haerske Jan Henddriks, oost: Thonis Jan Tonissen, strekkende ene einde erve Lijske Claas rovers, tot op de gemene straat

Alle met zijn opgaande bomen en houtwas, aangekomen van ouders en voorouders, nu overgedragen aan Heer Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland, te vergelden 12 vaten rogge, bossche maat,  aan Rentmeester Tengnagel, 2,5 stuijvers aan Heer Ghistelles, 0-0-10 nabuercijns.

Den Bosch dd 22 novmebr 1729, tekent J van Heurne, secr. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 58 dd 15 juli 1730  koop 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Ter instantie van Adriaan Jan Martens.

Heer Willem van Engelen, koopman wijnen te Den Bosch,

-       een mergen weiland te Nuland, benedennaast de Heer van Nuland,

-       4 hont op het middelst Nuland, bovennaast Heer Cremers, benedennaast Hr Tengnagel als rentmeester van de Salvatoirs

Aangekomen van zijn vrouw Beatrix Tibosch, bij deling tegen zijn zwager Heer Johan Tybosch, wegens de nalatenschap van diens vader Rudolph Tybosch onderhand gepasseerd in 1723, nu overgedragen aan Adriaan Jan Martens, wonend te Caathoven, onder Nuland, met onderhoud van een deel Kepkensdonkdijk. Den Bosch dd 15 juni 1730, tekent F chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 60 dd 15 juli 1730  kapitaal 300-0-0.

Ter instantie van Willem van Engelen.

Adriaan Jan Martens, wonend te Kaathoven onder Nuland, heeft terzaken van bovengenoemde koop een schuld van 300-0-0 aan Willem van Engelen, a 4%. Den Bosch dd 15 juni 1730, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 61 dd 1730 koop 2545-0-0, last 39-10-12, 40e penn 64-12-4

Ter instantie van Heer en Mr. Alexander Berend van Eijbergen, oud schepen en Raad van Den Bosch.

De heer en schepen Hijacinth Callin, griffier van de Heerlijkheid van Londerzeel, als gemachtigd van de Heer Peter Aallert Colen de Toixmooren, Heere van Soetschoove en Spijts, als man en momboir van Vrouwe Maria Gabriele de Seve Lote (?). dochter van wijlen de Heer Carel Hoogeotaris (?) van Sevecoten en van wijlen Maria Johanna de Broeckhooven, die dochter was van wijlen Heer Hijachinth Maria de Broeckhoven in zijn leven president van sijn majesteits groote Baades (?) binnen de stad van Mechelen en van wijlen de Vrouwe Adriana Zwallart, zaliger. De Heer president was zoon van Hoog weledelgeboremn Heer Johan Batista de Broekhooven, Grave van Bergeijk,

De Heer Calis de Fenmore geautoriseert door zijn Vrouwe compagnie, volgens acte van de 27e augustus 1729, voor Notaris Matteau, binnen de stad van Name, en ook gemachtigd door de Heer Carel Fiebalt, Grave van Damgeberge, wonend te Brussel, als man en momboir van Vrouwe Maria Theresia de Broekhooven, en van de Heer Henrik, Baron van Broekhoven, Heer van Linthete, en tot slot van de Heer Johan Janatis Coenen, capitein wonend te Gent, als gemachtigd met de clausule van substitutie van de Heer Joseph Chevalier de Broekhoven, volgens procuratie acte, dd 20 maart 1729, voor notaris Junst en de Bronat, te Parijs, zoals blijkt uit de procuratie van de genoemde heren op 27 augustus 1729 voor Notaris Hendrik Verhulst,  te Brussel, en gepasseert voor de schepenen van Brussel op 1 september daaraanvolgend.

De Heren als kleinkinderen en erfgenamen van Johan Baptista de Broekhooven, in zijn leven Grave van Bergeijk,

-       een speelhuijs, met een stal en aangelag, en half rontom gegraven, met een schone hoeve lants beplant met verschillende opgaande eiken en andere bomen, gelegen op Caatpoven, onder de HH Berlicum en Nulandt, en onder het dorp van Heesch. Bestaande uit de volgende percelen

 • in het speelhuijs een hof,
 • verder huismanshuisinge, stallinge, schuur, bakhuijs met een hop els (?) hof en teullanden, allen aan malkander gelegen, groot met den dries 43 lopensm, gelegn tot Caathoven, ene zijde de erve het Groot Gasthuijs, andere zijde de Vinkelse Wetering, ene einde de straat tot op de andere einde de heijde
 • kamp hooi of weiland, genaamd den voorsten kamp, groot 70 lopens, onder het dorp Heesch, ene zijde de erve van het Groot Gasthuijs, andere zijde het voorgenoemde teulland, ene eind het genoemde Gasthuijs, andere eind het voorgenoemde teulland,
 • een camp weiland, genaamd den Middelste Camp, groot 22 lopens, gelegen te Caathoven, onder Heesch, ene zijde het genoemde teulland, andere zijde erve van het Groot Gasthuijs, ene einde de dwarsstreep tot aan de loopgraaf,
 • camp hooi of weiland, genaamd den Agtersten Camp, groot 38 lopens, op Caathoven onder Heesch gelegen, ene zijde Groot Gasthuijs, andere zijde de vinkelse Wetering, ene eind het navolgende Bosch tot op de loopgraaf
 • een houtbosch genaamd het hoogbosch, dat het volgend seizoen houtbaar is. Groot 36 lopens, op Caathoven onder Nuland, ene zijde het genoemde teulland, andere zijde neffens de streep, ene einde de genoemde campjens, andere eind de middelsten camp.
 • Een houtbosch neffens de achterste camp, groot 15 lopens, te Caathoven onder Nuland, ene zijde de vinkelse wetering, andere zijde de weg naar de genoemde campjens, ene einde de gemene straat, andere eind de agtersten camp.
 • Een Bosch genaamd het Laagbosch, groot 7 lopens, te Caathoven onder Nuland in de voorste campjes rondom in het genoemde teulland,
 • Een houtbosje genaamd het Laagboschjen op de vennekens, groot 13 lopens, op caathoven onder Nuland gelegen, genoemde campjens te eijnde de steegen groot te samen een Bosch 71 lopens grote maet.
 • 1 morgen en 4 hont in 2 percelen, het middelste en het agterste, onder Nuland ene zijde Joost Hendrick Hanegraaf, andere zijde de onmondige kinderen Adriaan Scheupen (?), ene eind de hoofgraaf, andere einde de kleine Wetering,
 • 3 morgen hooiland onder empel in de empelsche hoeven, genaamd den Jeger. Ene zijde erven het gemene land onder administratie van de rentmeester, andere zijde erve Peter Steven Walravens c.s., ene einde het groot gasthuijs, andere einde Hendrik Lammers van Gestel,
 • 2 morgen hooiland, onder Rosmalen in de Block, ene zijde weduwe Hendrik van Sullen, andere zijde Jan Teunis Gerrits, ene einde de kleine wetering, andere eind Hoefgraaf, groot samen in hooiland 6 mergen en 4 hont, groote maat.
 • 2,5 morgen hooikamp, onder Berlicum ene zijde Juffr de weduwe van Niel,  andere zijde het Reepbroeck, ene einde de erve Mr. Adriaan Schoutus,

Speelhuijs en de aparte in gebruik van de weduwe Barend Schaars, de hoeve en landerijen in gebruik door Jan Timmers. Hen aangekomen na de dood van Johan Baptiste Broekhooven, Graaf van Bergeijk, nu overgedragen aan Hr. En Mr. Alexander Berrendt Eijbergen, oud schepen en Raad van den Bosch, te vergelden 0-8-2 aan de gezworenen van Rosmalen, een vat rogge aan de pastorije van Berlicum, 7,5 stuijvers aan het Block van Helmont opgehaald door de borgemeester van Berlicum, verder onder houd van den Halleren of Kepkensdonkdijk agter Geffen 10 voeten, 36 voeten hoefdijk, 36 voeten hoefgraaf, uit het land gelegen onder Nuland, Rosmalen en Empel. Den Bosch 14 februari 1730, tekent J v Heurn, secretaris. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 70 dd 5 juni 1730  belening 90-0-0, 40e penn 2-5-0

Ter instantie van Willem Clasen.

Adriaan Jansen van der Ven, wonend te Nuland,

-       4 hont hooiland gelegen te Nuland, op het Middelst Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hermen Cremers, zuid de weteringh, noord de scheijgraaf tussen het middelst Nuland en het achterst Nuland,

Hem aangekomen bij koop van Hr Johan van Goor, Koopman te Amsterdam, volgens schepenenbrief Nuland dd 28 december 1714, nu beleent en overgegeven aan Willem Clasen wonend te Nuland, met de conditie dat hij het land binnen 4 of 8 jaar mag lossen, na driemaandelijkse vooraankondiging. Met onderhout van 4 voeten Kepkensdonkdijk. Schepenen Den Bosch dd 29 april 1730, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, geen ondertekening.

 

Blz. 72 dd 4 november 1730  erfpacht uitgegeven voor 1-0-0, in kapitaal 25-0-0, 40e penn 0-6-4

Ter instantie van Jan aant Hoog

Johan Louis Verster, notaris en procureur te Den Bosch, met machtiging van Tengnagel, raad en rentmeester der Geestelijke goederen te Den Bosch, volgens autorisatie dd 29 september 1725,

-       2 hont weiland, behorend aan de pastorije van Nulant, in een meerdere camp van de verkrijger, groot 2 mergen en 2 hont, oost het gemene land, west de verkrijger, zuid de gemene straat noord het Nulant,

Eerder gecompeteert aan het gemene land, nu in erfpacht uitgegeven aan Jan aant Hoog, wonend te Geffen, voor 20 stuijvers per jaar. Den Bosch dd 2 oktoner 1730, tekent J van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 74 dd 9 juni 1731   koop 1000-0-0, 40 penn 25-0-0

Ter instantie van de Heer Antonie Paijmans.

Petrus van der Linden, inwoner en borger alhier, heefyt een schuld aan de Heer Antonie v
Paijmans, van 1000-0-0, a 3,5%.

Den Bosch dd 6 maart 1731, tekent J. van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 75 dd 9 juni 1731 koop 550-0-0, 40e penn 13-15-0

Ter instantie van Hendrik, Antonie en Gerritje Gijsberts van Vught.

Hendrik de Bie, notaris en procureur alhier, gemachtigd door Heer Quiliam Poole, oudt borgemeester van Eindhoven, volgens procuratie voor notaris Florentius van Woerkom te Den Bosch dd 27 september 1724.

-       7 mergen weiland, te Nuland, int sevenvierendeel, ene zuijde erve Juffr. Ruijs, andere zijde erfgenamen Cremers, ene einde de Zaarse (?)  wetering

Aangekomen bij deling tegen de andere erfgenamen, uit de nalatenschap van Boudewijn Vlaats, onderhandse deling Den Bosch, dd 17 oktober 1710, nu overgedragen aan Hendrik, Antonie en Gerritje gijsberts van Vught, broers en zus, wonend te Geffen, met onderhoud van 70 voeten Achterdijk en Hoefdijk, Den Bosch dd 19 april 1731, tekent F. Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

 

Blz. 79 dd 7 april 1732 koop 430-0-0, 40e penn 10-15-0

Ter instantie van Reinier Plenus,

Nicolaas Essers, luitenant, in een regiment cavalerie, man en momboir van Johanna Cremers, Mr. Abraham Hubert oud schepen en raad van Den Bosch, man en momboir van Elisabeth Cremers, Mr. David Ragay, secretaris van Grave, man en momboir van Francoise Cremers, acob Dirk Cremers, alle kinderen en erfgenamen van Herman Cremers. Jacob Drik Cremers met autorisatie van de Raad en Leenhoven van Brabant, dd 3 januari 1732,

- een camp van 3 morgen onder Nulandt gelegen, genaamd Papencamp, waarvan 2/3 beplant met essen, voorheen toebehoort hebbend aan Maria Dircx, weduwe Jan de Cock en Hermen Cremers aangekomen tege n Pero de Cassemajor QQ, volgens schepenbrief  Den Bosch dd 9 augustus 1715, nu overgedragen aan Reinier Plenus. Den Bosch 7 maart 1732, tekent J. van Heurn, secr. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 82 dd 7 april 1732 koop 275-0-0, 40e penn 6-17-8

Ter instantie van Antonie Gijsberts Vugts,

Heer Nicolaas Esser, luitenant in een regiment cavalerie, als man en momboir van Johanna Cremers, Mr. Abraham Hubert, oud schepen en Raad van dezer stad,  man en momboir van Maria Elisabeth Cremers, Mr. David Ragay, secretaris van Grave, man en momboir van Francoitia Cremers, Jacob Dirk Cremers, kinderen en erfgenamen van Herman Cremers, in zijn leven wonend te Den Bosch. Jacob dirk Cremers gemachtigd door een open brief voor de Raad en Leenhoven van Brabant te Den Haag, dd 3 januari 1732,

- 2,5 morgen weiland, int Sevenvirdel onder Nuland in een meerdere camp, van 8 morgen. Herman Cremers aangekomen bij koop van Cornelis van Strijp QQ, volgens schepenbrief Den Bosch dd 11 september 1703, nu overgedragen aan Antony gijsbert Vugts. Den Bosch dd 3 maart 1732, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 84 dd 15 november 1732 kapitaal 1500-0-0

Ter instantie van Vrouwe Gratiana Catharina Sweerds de Landas, douariere wijlen Heer Daniel Chambrier.

Heer en Mr. Abraham Hubert compareerde op 9 november 1731 voor Hendrik van Rotterdam, Notaris te Den Bosch, en verklaard een schuld te hebben aan Vrouwe Gratiana Catharina Sweerds de Landas, douariere wijlen Heer Daniel Chambrier, in zijn leven generaal-majoor van een regiment Zwitsers, een som van 1500-0-0, a 4%. Den Bosch dd 10 oktober 1732, tekent J van Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 89 dd 15 november 1732

Ter instantie van Vrouwe Gratiana Catrina Sweerds de Landas, weduwe wijlen Heer Daniel Cambrier

Heer en Mr. Abraham Hubert Junior oud schepen van Den Bosch, compareerde op 29 juni 1731 voor Adam van der Horst notaris te Den Bosch, en heeft een schuld aan Vrouwe Gratiana Catrina Sweerds de Landas, weduwe wijlen Heer Daniel Cambrier, in zijn leven generaal majoor en collonel van een regiment Zwitsers, een som van 2000-0-0, a 4%. Tekent Peter van Bruggen, klerck van de secretarije van de stad, getuigen Nicolaas de Blankendaal en Jacob Elsevier, schepenen van Den Bosch, dd 10 oktober 1732. tekent J v Heurn.

Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 94 dd 17 december 1732  kapitaal 600-0-0, 40e penn 15-0-0

Ter instantie van Theodoor van Velp

Marcelis Quak, wonend te Orthen, als borgen: Sijmen Gerit Bosch wonend te Nuland en Geerling Geerit Geerlings wonend te Rosmalen, hyeeft een schuld aan Theodoroor van Velp van 600-0-0, a 4,5 %. Den Bosch 12 november 1732, tekent J. v Heurn, secr. Registratie Nuland, geen handtekening.

In marge: voldaan 26 november 1754, tekent JD Cremers.

 

RA Nuland 36 - Blz. 96 dd 29 mei 1733 kapitaal 225-0-0, 40e penn 5-12-8

Ter instantie van Juffrouw Maria Tybosch, weduwe Gerardus Notelaers.

Gerrit Janse Quak, wonend te Nuland, borg: jan Jacobs van der Velde, wonend te Rosmalen, als momboir van de kinderen Claas Pels, sig met de min fort en sterk makend, heeft een schuld aan Juffrouw Maria Tybosch, weduwe Gerardus Notelaers, wonend te Den Bosch, een som van 225-0-0, a 4%, Den Bosch 2 mei 1733, tekent J v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

RA Nuland 36 Blz. 98 dd 11 maart 1736

Ter instantie van Notaris Johan van Bruggen

Matthijs van Liessent, inwoner en borger, Mr. Beenhouwer alhier,

- een jaarlijkse rente van 18-0-0, nu betaald wordend met 12 gulden gaande uit de ½ van 18 lopens akkerland, met de houtgewassen te Nuland, aan de Wolfsdijk, competerende de andere helft Antony Claasse. En nog uit de ½ van een 10 lopens teulland gelegen te Nuland, op Schotsheuvel, en een akker genaamd de Hoge Hoeve, gelegen als voor, welke cijns Willem soone Marcelis Arent erfelijk had verkocht Jan Ariaanse Strik, timmerman, volgens schepenbrief Den Bosch dd 31 juli 1633, hem aangekomen als enig testamentaire erfgenaam van de weduwe Eijmert van Schaik, nu overgedragen aan Notaris Johan van Bruggen. Den Bosch dd 11 februari 1736, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 100 dd 6 februari 1736  koop 160-0-0, 80e penn 2-0-0

Ter instantie van Jan Louis Versterre.

Willem Roels, gesworene en Peter van Bruggen, notaris en geautoriseerde klerk van Den Bosch, geautoriseerd door de schepenen om een huisje en landerijen staande te Geffen bij evictie te verkopen, na een verzoek door Jan Gilis van Tuijl, Jan Boudewijns van Tuijl, nomine uxoris en Willem Eijmbers van Kessel, alle te Geffen wonend, dd 22 november 1736,

- 7 hont weiland in de Nieulandsche Hoeve, oost weduwe Plenus, zuid de Hoefdijk, west Joost Hendirk Hanegraaf, noord den Agterdijk, toebehoort hebbende, verhandligt hebbend en nu gebruikt door Cornelis Claasse van Nulant, wonend te Geffen, als man en momboir van Peternel Dircx van Thiel, tevoren weduwe van Dirck Peters van Creij, in gevolge acte van verhandligting voor schepenen Den Bosch dd 30 oktober 1736, nu overgedragen aan Jan Louis Versterre notaris en procureur te Den Bosch. Den Bosch dd 10 januari 1736, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 102 dd 5 februari 1738  koop 1500-0-0, lasten 5-0-0, totaal 1505-0-0, 40e penn 31 -12-14

Ter instantie van de Heer van Esch, wonend alhier.

Heer Cornelis Bosmans, gemachtigd door acte van procuratie voor notaris Peter van Bruggen alhier  van Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reijnier Plenus, in leven agent solliciteur,

-       een schone en welgelegen hoeve, met een nieuwe opgeboude stenen kamer, schoone voorhoofden en plantagien, binnen houtwassen, rondom in zijn grachten en wallen, gelegen in de Maliscamp, bestaande in huisinge, stallinge, schuur, hof en teulland, allen aan malkander gelegen, groot 21 lopens en 31 roeden, oost den weijde hier volgende, zuid de weteringh, west en noord de gemene straat.

-       Een weide groot 10 morgen, waarvan ¼ beplant is met een allee en schoone eijken heesters, oost de gemene heijde en weduwe Adriaan Gloudemans, zuid de genoemde hoeve, west de gemene straat, noord de Heij.

-       1,5 morgen hooiland in een meerdere camp van 6 mergen, gelegen aldaar op de Roomput, noord Hendrik Heeren, oost Jan van der Doelen, zuid en west de gemene straat.

-       4,5 hont hooiland, aldaar in den Block, sijnde 1/3e in 2 morgen, 1,5 hont gemeen met de erfgenamen Cremers, zuid en noord de gemene wetering,

-       2 lopens teulland, gelegen aldaar met zijn houtgewassen, oost Corstiaan Jan Meeusen, zuid Francis van den Broeck, west Leendert Smulders, en noord Adriaan den Kuijper

-       3 lopens teulland met sijn houtgewassen, gelegen aldaarm noord Jan Jansen gloudemans, oost Abraham Gloudemans, zuid de gemene wetering, west het kind van Peter Gloudemans,

Heer Plenus aangekomen de hoeve en hooi en weilanden bij koop van Notaris Hendrick de Bie QQ, Den Bosch dd 7 juli 1724. De tweelopens teulland bij koop van Roelof Smulders, te Rosmalen dd 16 december 1726. en de 3 lopens teulland bij koop van Jan Letmers van Helvoet (?) te Rosmalen dd 28 juli 1728. Na de dood van Plenus kwam het aan zijn weduwe volgens testament voor Notaris Jan Louis Verster, Den Bosch dd 7 september 1735. Kinderen uitgekocht in de acte tussen haar en Hendrik Meijer, dd 4 augustus 1737 voor Notaris Arent Lijbreghts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Johan Philip van Eijs wonend te Den Bosch. Te vergelden een nabuurcijns aan de gezworenen van Rosmalen van 0-4-0. Met het onderhoud van 150 roeden halve Wetering. Den Bosch dd 7 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 115 dd 7 februari 1738 koop 83-0-0, 40e penn 2-1-8

Ter instantie van Andries van der Loo.

Heer Cornelis Willem Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

- een jaarlijke erfelijke cijns van 6 gulden nu betaald wordend met 4-10-0, op het feest van Philipus Jacobus Apostelen, uit een onderpand te Nuland, losbaar met 106-0-0, welke cijns Antony soone wijlen Henderik van den Alsfort c.s., hadde verkocht ten behoeve van Ambrosius van Hanenbergh, soone wijlen Wilhelmus dd 2 mei 1525. Aangekomen door Plenus door koop tegen Lodewijk de Leeuw (?), nomine exoris, dd 6 februari 1710, en de vrouw via het testament voor Notaris Jan Louis Versterre dd 1 september 1735. Kinderen uitgekocht in de acte tussen haar en Hendrik Meijer, dd 4 augustus 1736 voor Notaris Arent Lijbreghts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Andries van der Loo. Den Bosch dd 14 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 117 dd 5 februari 1738  koop 121-0-0. lasten 35-0-0, 40e penn 3-18-0

Ter instantie van Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier

Heer Cornelis Willem Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

-       een akker teulland te Nuland, in den Heelsenhoek, genaamd de huisplaats van Haars Willem Jonghmans, groot 4 lopens en 31 roeden, met een schoone houtwas, schoone voorhooft en plantagien, oost weduwe Plenus, west de gemeente, zuid de gemeente, noord Santstraat.

Plenus aangekomen bij executieverkoop tegen deurwaarder Marcus Peeres, dd 17 december 1726,  en de vrouw via het testament voor Notaris Jan Louis Versterre dd 1 september 1735. Kinderen uitgekocht in de acte tussen haar en Hendrik Meijer, dd 4 augustus 1736 voor Notaris Arent Lijbreghts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier. Te vergelden een cijns van 4 pond paeijments met 26 stuijvers aan de kerk van Berlicum. Den Bosch dd 14 janauri 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 120 dd 5 februari 1738 (?) koop 570-0-0, 40e penn 14-5-0

Ter instantie van Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

-       een huijsje en boomgoet, aangelegen landerijen, groot 1 lopens en 15 roeden, met houtgewassen, 190 eijke heesters, gelegen te Nuland, aant Ven, ene einde  het genoemde ven, andere zijde noord Seger van de Poel, eine einde seger van de poel tot op erve Joost Hanegraaf, no mine uxoris.

-       Een anker (?)  lands genaamd het Nulant daar aan gelegen, groot 1 lopens en 16 roeden

-       5 lopens teulland gelegen op de donken aldaar, ene einde Seger van de Poel oostwaarts, Corstiaan Bijvelt westwaarts

Aangekomen door Plenus door koop van Jenneke Brusten weduwe Jacob Gerrits QQ, dd 18 juni 1710, en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sr. Rudolphus van Reijn, wonend te Den Bosch. Den Bosch dd 19 juni 1738, tekent S Groulart. Registratie Nuland.

 

Blz. 123 dd 5 februari 1738

Ter instantie van Sr. Rudolphus van Reijn, wonend alhier

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738,

-       een schoone nieuw opgeboude huisinge, met erve en landerijen, te Nuland bij het Ven gelegen, groot 6 lopens en enige roeden, voorhoofd beplant met 140 eijken heesters. Zuid het Ven, oost de weduwe Adriaan Fransse, strekkende van de erve Corstiean Bijvelt tot op de erve Sijmen Gerit Bosch.

Plenus aangekomen bij koop van Dirck Goossens Dircx, volgens brief Den Bosch dd 5 februari 1707. en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sr. Rudolphus van Reijn, wonend te Den Bosch. T vergelden 2 sester rogge aan de Armen van Nulant, en 5 oortjesn aan de Hertoigh van Brabant. Den Bosch dd 14 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 126 dd 7 februari 1738

Ter instantie van Jan Louis Versterre

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738

-       2 moergen hooiland gelegen te langst overt Nuland, onder Nieuwland, bovennaast Gerrit Quack, Benedennaast Willem Claassen, strekkende van den Etteringsgraaf tot op Hoefdijk,

Plenus aangekomen bij koop van Antony Laurensen Jongers, dd 14 juli 1729, en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Jan Louis Versterre, notaris en Procureur. Met onderhoud van de Kepkensdonkdijk. Den Bosch 14 janauri 1738, tekent Groulaert. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 128 dd 7 februari 1738 koop 124-0-0, lasten 17-10-0, 40e penn 3-10-12

Ter instantie van Sijmen Bosch

Heer Cornelis Bosmans, collecteur militair te Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe wijlen Heer Reinier Plenus, volgens procuratie notaris Peter van Bruggen dd 6 juni 1738

-       akker teulland, onder Nuland omtrent Duinendaal, met houtgewas aanhorend, groot 4 lopens, oost Sijmen Gerrit Bosch, west huisplaats van Hars Willem Jonghmans, srtekkende van de straat nevens Duinendaal tot de Santstraat,

Aangekomen bij koop van Gerardus van Woestenhof, nomine uxoris, dd Den Bosch 8 juni 1726, en de vrouw bij testament voor notaris Jan Louis Verster dd 7 september 1735, de kinderen waren eerder al uitgekockt volgens acte  van uitkoop tussen haar en Hendrik Meijer, gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1736, voor Notaris Arent Lijbregts te Den Haag. En acte van condemnatie met Mr. Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. Verder acte van exquit tussen haar en Cornelis Willem Bosmans, en juff Catharina Plenus, echtelieden, te Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Sijmen Bosch, te vergelden een rente van 0-14-0 aan Meelmans Gasthuijs te Den Bosch. Den Bosch 14 janauri 1738, tekent Groulaert. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 131 dd 3 maart 1738 koop 340-0-0, 40e penn 8-10-0

Ter instantie van Heer en Mr. Francis Crombach.

Heer Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair in Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen weduwe Reinier Plenus, volgens acte voor notaris van Bruggen dd 6 januari 1738.

- 4 mergen weiland, op het Groot Hoogh, zijnde 6 schare weij, ene zijde bovennaast weduwe Poulus Govers, Heer van Nuland benedennaast, strekkende van de Nulandse straat, tot op het Voorst Nulant. Aangekomen bij koop van Heer Jacobus de Booij, dd 26 april 1728 en hun testament voor notaris Jan Louis Verster, dd 7 september 1735, en overeenkomst tussen haar en Hendrik Meijer als gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1737 voor notaris Arent Sijlregts en getuijgen te Den Haag. Verder een acte van Hr Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange, te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. En een acte van verzoek van Haar en Cornelis Willem Bosmans en juffr Catharina Plenus, egtelieden, voor schepenen van Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Hr. en Mr. Francois Christiaan Chombagh, tekent Den Bosch, 14 januari 1738, J Groulart, registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 133 dd 3 maart 1738 koop 440-0-0, 40e penn 11-0-0

Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland,

Heer Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair in Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen weduwe Reinier Plenus, volgens acte voor notaris van Bruggen dd 6 januari 1738.

-       2,5 mergen land te Nuland, genaamd den Elskamp, beplant met schoone eijke heesters, en bouwaar als else schaarhout, ene kant Vrouwe verkrijgeresse, andere lkant convent van de wintmolenbergh, ene eind de gemene straat, andere eind de steeg

Reinier Plenus aangekomen bij koop van notaris Hendrik de Bie QQ, dd 7 juli 1724, en hun testament voor notaris Jan Louis Verster, dd 7 september 1735, en overeenkomst tussen haar en Hendrik Meijer als gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1737 voor notaris Arent Sijlregts en getuijgen te Den Haag. Verder een acte van Hr Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange, te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. En een acte van verzoek van Haar en Cornelis Willem Bosmans en juffr Catharina Plenus, egtelieden, voor schepenen van Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland. Met onderhoud van straat en voetpad. Den Bosch dd 7 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 136 dd 3 maart 1738

Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland,

Heer Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair in Den Haag, gemachtigd door Vrouwe Maria van Bruggen weduwe Reinier Plenus, volgens acte voor notaris van Bruggen dd 6 januari 1738.

-       3 mergen land te Nuland, genaamd den Hoeken of Papenkamp  beplant met schoone eijke heesters, en bouwaar als else schaarhout, west de bovenste kamp, andere kant Teuntje Aant Hoogh, ene eind de gemene straat, andere eind de steeg

Reinier Plenus aangekomen bij koop van erfgenamen Cremers,  dd 7 maart 1732, en hun testament voor notaris Jan Louis Verster, dd 7 september 1735, en overeenkomst tussen haar en Hendrik Meijer als gehuwd met Geertruij Plenus, dd 4 augustus 1737 voor notaris Arent Sijlregts en getuijgen te Den Haag. Verder een acte van Hr Poulus Plenus voor notaris Pieter de Lange, te Den Haag dd 15 maart en 3 april 1736. En een acte van verzoek van Haar en Cornelis Willem Bosmans en juffr Catharina Plenus, egtelieden, voor schepenen van Den Bosch dd 7 januari 1738. Nu overgedragen aan Heer en Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland. Den Bosch dd 7 januari 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, niet getekent.

 

Blz. 139 dd 15 april 1738

Ter instantie van Juffr. Jacoba van Ravesteijn.

Heer Jacobus van der Meulen, wonend te Helvoirt, heeft een schuld aan Juffr. Jacoba van Ravesteijn weduwe Petrus van Beugen, inwoonster Den Bosch van 1000-0-0 a 4%. Den Bosch 28 maart 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 141 dd 22 mei 1738  koop 1000-0-0, 40e penn 25-0-0-

Ter instantie van Pieter van der Linden

Joost van den Heuvel, als grootvader van Jan, Johanna Geertruijt en Martinus van der Linden, minderjarige kinderen van Pieter van der Linden, en Maria van den Heuvel, gemachtigd door schepenen van de stad, dd 3 april van dit jaar,

-       huis en land onder de Papendijk onder Geffen en Nuland, nuy bewoont door Hendrick de Bije, met opgaande eickenbomen,

De minderjarige kinderen aangekomen bij afgaan van tocht, nu overgegeven aan Pieter van der Linde, coopman en inwoner Den Bosch. Den Bosch dd 13 april 1738, tekent J v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekeningen.

 

Blz. 142 dd 22 mei 1738  afgaan van tocht

Ter instantie van Jan, Johanna Geertruijt, Martinus van der Linden

Pieter van der Linden, laatst weduwnaar van Maria van den Heuvel, wonend te Den Bosch,

-       de tocht hem competerend in huis en land onder de Papendijk onder Geffen en Nuland, nuy bewoont door Hendrick de Bije, met opgaande eickenbomen,

Zijn huisvrouw aangekomen van haar moeder, nu overgedragen aan Joost van den Heuvel voor zijn 3 minderjarige kinderen met name Johan, Johanna Geertruijt en Martinus van der Linden. Den Bosch dd 10 april 1738, tekent J v Heurn. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 144 dd 28 juni 1738  kapitaal 1400-0-0, 40e penn 35-0-0

Ter instantie van Willem van Aken, marktschipper deser stad.

Peter Willem van Balkom, inwoner Geffen, compareerde op 7 juni 1738 voor notaris Peter van Bruggen, en bekende schuldig te zijn aan Willem van Aken, marktschipper deser stad een som van 1400-0-0 a 3-15-0 van elke 100-0-0 te betalen in 4 termijn binnen 8 jaar. Onderpanden:

-       huis en hof aan de papendijkse straat, groot 3 lopens en 21 roeden, zuid Willem Crijnen van Osch, noord Jan Grim, west de straat, oost Hr. De Vlieger,

-       5 lopens en 5 roeden gemeenlijke genaamd Koeckhoeff, noord het Heike, zuid de papendijkse straat,

-       ½ in een stuk land, genaamd den Beselaar, groot 4 lopens en 48 roeden, ( voor de 1/2), noord Jan van den Berck, zuid het volgend perceel, oost de straat, west Gijsbert Crijnen van Osch.

-       3 stukken land, genaamd Jacob Lambert Hof, groot 3 lopens en 48 roeden, ene kant Joost Jansen van Uden, west volgend perceel, noord het vorige perceel, zuid de gemene straat.

-       3 stukken land in Jacob Lambers hof, groot 3 lopens en 29 roeden, oost het vorige perceel, west Joost Jansen, zuid de straat, noord de Beselaar,

-       Een streep land int Creijven, groot 2 lopens, noord Joost Jansen, zuid de straat, … de Beselaar,

-       2 lopens in Creijven, noord Joost van de Goor, zuid de straat, oost Willem Nelissen van der Aelstvoort

-       3 mergen heivelt, zuid de gemeente, noord Peter Haas, west de gemeente, oost Juffr de Leeuw

-       4 hont land in de hooivree, oost de erfgenamen Schalk, west Ariaan Bevers, zuid en noord de Weivree.

-       5 mergen in een meerdere kamp van 55 mergen in de weijvree,

-       2,5 mergen in een meerdere kamp van 55 mergen in de hooivree

-       Huis en hof met 4 stukken land aan de Kerk van Geffen

-       Een afgebrande huisplaats met 6 lopens land inde papendijkse straat,

-       4,5 hont gelegen tot Lith, in Kivitskamp,

-       Een mergen int Osscher Velt op kruijssenbeemd, in een meerdere vlak,

-       Een mergen te Nuland, in de Nulandse straat,

-       Een mergen opt middelst Nuland,

-       Een mergen te Kessel in een meerdere camp op de Breeden Aert.

-       2 hont in een meerdere kamp mede te Kessel aldaar.

Vernieuwing van de acte. Den Bosch 12 juni 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 148 dd 21 januari 1739  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Ter instantie van heer Adriaan Nicols QQ,

Willem van Grinsven, wieldraaijer te Den Bosch, compareerde op 27 juni 1738 voor notaris Hendrik de Bie en heeft een schuld aan Adriaan Nicols QQ, rooms priester te Den Bosch, als testamentair momboir van Johanna Cornelia Nicols, enige dochter van Heer Johan Nicols in wettig huwelijk bij Margaretha van Ravesteijn een som van 300-0-0 a 3%. Den Bosch dd 16 december 1738, tekent Groulart. Registratie Nuland, geen handtekeningen.

 

Blz. 151 dd 27 mei 1739

Ter instantie van Juffr. Weduwe van de Heer van Aken

Compareert voor schepenen van Geffen, Heer Jacobus de Booij, secretaris van Nuland, belooft jaarlijke te betalenb aan zijn matante Juffr. Johanna van Riemsdijk, weduwe wijlen Heer Jan van Laer, in zijn leven secretaris van Heesch, Berghem en Nistelrode, thans wonend in het huis van de Booij. Wegens ontvangen waarde van 900-0-0, en te betalen een som van 90-0-0 per jaar, gedurende haar leven, ingaande 1 juni 1739 in 4 termijnen, alle 3 maanden 1/4e deel. Geffen 15 mei 1739. tekent J de Booij. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 154 dd 19 december 1739  kapitaal 4500-0-0, 40e penn 112-10-0

Heer en Mr. Antony van Heurn, pensionaris deser stad, als testamentair executeur des boedels van Vrouwe Cornelia Pels, laatst weduwe van Heer Lucas van Eijbergen, Theologie doctor en bedienaar des goddelijke woord te Den Bosch, met autorisatie van de schepenen van Den Bosch dd 13 november van dit jaar,

- een som van 4500-0-0, a 4% belooft door Heer en Mr. Alexander Berent van Eijbergen, oud schepen en raad van Den Bosch, aan Heer en Mr. Antony van Heurn in bovengemelde kwaliteit, ter zake de koop van een huijs en erve bij de oude Diese tegenover de Peper straat, nu overgedragen aan Adriana van Zutphen, weduwe Jan van den Ancker, wonend alhier. Den Bosch 14 november 1739. Registratie Nuland, tekent Jan wolfs, Jan Baers, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

Blz. 155 dd 9 juni 1740  kapitaal 16000-0-0, 40e penn 400-0-0

Vrouwe Maria Dorothea Smidts, weduwe wijlen Heer Hendrick Cramer, Vrouwe van Geffen, geassisiteerd met Heer Johan lodewijk Cramer, haar zoon. Hij ook voor zichzelf. Verschenen op 9 september 1739 verscheen voor Pero de Cassemajor, notaris, hebben een schuld aan Johan Philip van Sijs, een som van 16.000-0-0, a 3%. (….uitgebreidde acte) Den Bosch, dd 18 mei 1740. Registratie Nuland, tekent

In marge voldaan, 6 november 1741 Jan wolfs, Jan Baers, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

Blz. 159 dd 11 maart 1741

Jan Hendricx Verhagen, wonend te Caathoven,

-       een mergen land met houtwassen, en voorpoting, gelegen te Nuland, in de Nieuwe Campen, in den verlooren hoek, west en zuid de gemeente van Nuland, noord de gemene wetering.

Aangekomen bij koop van Hendrik van Aelst, dd 1711, nu overgedragen aan Willem van Engelen, inwoner en borger Den Bosch. Den Bosch dd 18 februari 1741, tekent Groulart. Registratie Nuland, tekenen Jan wolfs, Gerit van Gogh. W Aenhuis, drost en loco secr.

 

RA Nuland 36 - Blz. 161 dd 19 april 1741 koop 150-0-0, lasten 4-8-12, 40e penn 3-17-4

Adriaan Jan en Gijsbert Jansen van der Velden broers, wonend te Heeswijk,

-       ½ van 1/3e deel in een kamp hooiland, groot 5 mergen, te Nuland op Caathoven gelegen,

-       1/3e part in 2 maal 1/3e part van genoemde kamp

Haar aangekomen bij afgaan van tocht tegen hun moeder de weduwe Jan Gijsbert van der Velden, nu overgedragen aan Heer Willem van Engelen, borger Den Bosch, te vergelden een gerechte deel in een cijns van 8 stuivers aan de domijnen van Brabant. Den Bosch 5 april 1741, tekent Groulart. Registratie Nuland, tekenen Jan Wolffs, Gerit van Gogh, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

 

 

 

Blz. 162 dd 8 mei 1741

Adriaan Jacobs van Gogh, wonend te Geffen, heeft een schuld aan Dries Handricx van der Ven, wonend te Nuland, van 500-0-0, a 4%. Den Bosch, 1712. Registratie Nuland, tekenen Jan Wolffs, Hendrik van der Ven, W Aenhuijs, drossaard en loco secr.

 

Blz. 163 dd 28 augustus 1741  koop 400-0-0, last 5-12-8, 40e penn

Heer en Mr. Johan Lambert van Ravesteijn, wonend te Londerzeel, buijten Brussel,

-       een camp teulland en hooivelt, groot 5 mergen, onder Nuland in de Nieuwe Campen, ene zijde het vinckel, andere zijde de verkrijger, strekkende van de Geercampen tot op de gemijnte van vinckel,

aangekomen na de dood van zijn moeder Juff. Catrina van Geffen, weduwe Andries van Ravesteijn, die het verkregen had bij koop van Hendrik Jansen van Aelst, dd 15 april 1715 en nu verkocht aan Willem van Engelen. Den Bosch 1 augustus 1741, tekent groulart. Registratie Nuland, tekent Jan Wolffs, Hendrik van der Ven.

 

Blz. 166 dd 26 augustus 1742

Hendrik van Rosmalen inwoner van Nuland heeft op zijn hoeve met landerijen en houtwas, staande onder rosmalen op het Heeseind, bij koop aangekomen op 6 juli van dit jaar, en nu een  schuld aan Teunis van Grinsven, wonend en borger Den Bosch, van 442-0-0, a 4%. Rosmalen 6 juli 1742, tekent Jd Cremers. Registratie Nuland, tekenen Jan Wolffs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

RA Nuland 36 - Blz. 169 dd 16 november 1742

Jan Hendrik Martens man van Henderien Nelissen van Alst, Antony van der Spank als man van Jacomeijn Nelisse van der Aelst, Willem Vorstenbosch als man van Alegonda Nelisse van Aelst, beide wonend te Nuland,

Dirk Nelissen van Aelst wonend in Den Dungen, Nelis Claassen Suijskens, wonend te Dinther,

-       een schepen schuldbrief tot laste van het corpus van Dinter groot 400-0-0, belooft aan Aart en Cornelis Jacobs, a 4%. Nu verlaagt tot 3% door de resolutie van de Ho:Mo, dd 20 september 1724, volgens schepenbrief dd 4 juni 1695.

Hen aangekomen van haar moeder bij afgaan van tocht, volgens schepenbrief te Dinter dd 5 juli 1742, nu overgedragen aan Heer Hendrik Corsten als regerend rentmeester van het sinnelooshuijs, voor het genoemde Sinnelooshuijs. Den Bosch dd 26 oktober 1742, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolffs, Hendrick van der Ven.

 

RA Nuland 36 - Blz. 172 dd 13 maart 1743 koop 265-0-0, 40e penn 6-12-8

Johan Ferdinand Schouten, wonend te Berlicum,

-       perceel hooiland, groot 8 hont, op het middelst Nuland, west Lambert Weijgerganx, beide einde het voorst en achterst Nuland,

Aangekomen bij koop van Hr van de Velde dit Honselaar QQ, c.s. in schepenbrief Den Bosch dd 8 februari 1742, nu overgedragen aan Gooijert Swanenberg, wonend te Nuland, met onderhoud van 8 voeten Helderendijk. Den Bosch dd 13 maart 1743, tekent Groulart.

 

RA Nuland 36 - Blz. 174 dd 11 september 1743  vernadering koop 265-0-0, 40e penn 6-12-8

Adriaen Veraelst, man en momboir van Maria Dirk Vorstenbosch, heeft klinkende munt getoond en betaald om te vernaderen een perceel hooiland, groot 8 hont, op het middelst Nuland, west Lambert Weijgerganx, beide einde het voorst en achterst Nuland. Den Bosch dd 23 juni 1743, tekent N. de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Jan Wolfs, JD Cremers, secr.

 

 

Blz. 175 dd 29 mei 1744 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Dirk Danisse en Cornelia Jan Dircx van Schijndel, weduwe van Louwrens Janse van Dinther, beide wonend te Nuland, Peter Maas wonend te Rosmalen, hebben een schuld aan Hr. Jan Tibos, wonend te Boxtel, en de Heer Willem van Engelen wonend te Den Bosch een som van 200-0-0, a 4%. Den Bosch dd 29 april 1744, tekent Groulart. Registratie Nuland, tekent J. van Nouhuijs, Miggiel van Tuijl.

 

Blz. 177 dd 21 mei 1745

Poulus Geurt Govers, weduwnaar van Beth Ariens Hoes, wonend te Nuland

- de tocht hem als langstlevende competerend in alle goederen van hen samen, waar ook gelegen, nu overgedragen aan Mechteld zijn enige dochter, verwekt in wettelijk huwelijk met Beth Ariens Hoes. Den Bosch dd 23 april 1745, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland Jan wolfs, Adriaen Willems van Creij. JD Cremers.

 

Blz. 179 dd 18 december 1745  koop 700-0-0, 40e penn 17-10-0

Hilleke weduwe Dries Hendricx van der Ven, nu hertrout met Fransis Janse Ploegmakers wonend te Nuland, verleent de tocht haar als langstlevende competerend in

-       huis en land, groot 6 lopens en 14 roeden

-       een mergen en een ½ hont in de Corte Hoeve in een meerdere camp met Corstiaan Bijvelt,

-       verder 3 hont hooiland onder Rosmalen in de Vreeij, met genoemde Corstiaen Bijvelt.

-       2 percelen teulland onder Hees samen 4 lopens,

-       1 mergen weiland te Hees te Monninxvinkel,

Nu overgegeven aan de erfgenamen Dries Hendricx van der Ven. Den Bosch dd 12 oktober 1745, tekent N. de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Hendrik van der Ven,

 

Blz. 181 dd 18 december 1745  koop 1450-0-0, lasten 167-16-4, totaal 1617-16-4, 40e penn 40-9-0.

Hendrik Janse van de Ven wonend te Hees en Jan Hendriks Verhagen wonend te Caathoven, gemachtigd door Zeger van de Poel, voor hemzelf en sterk voor Hendrik van de Ven, Hendrik Willems van de Ven, Pieter Geurt, Govert Goose van der Sande, Hendrik Janse van Gerwen, Dirks weduwe Goijert van Grinsven, Dries Ariens van Grinsven, Eijmert Jan Eijmers, Hendrien weduwe Gerrit van Velthooven, Flooris Adriaanse van Uden, Andries Ariens van Hertumdie zich sterk maakt voor Flooris Ariens van Uden, en Tomas van Nisterick, Jan Tonisse van der Sande, Sijme Janse van Zutphen, Sijme Janse van Driel, Hendrik Janse van Iperen, Seijke Janse van Gerven, Peter van de Ven, Marte van de Wetering, Hendrik van den Broek, Jacob van Caathoven, Jan Bosch, Gijsbert van Grinsven, sterk voor zijn broer Roelof van Grinsven, Johannes van Osch, Jacob Leenders, Art van den Helm, Schalk van der Ven, Jan van Berchem, tevens sterk voor zijn  zwager Pieter van der Camp, Huijbert van Zoggel, Peter Tonisse van der Camp, Hendrik van Rosmalen, alle wonend onder Hees, Rosmalen, Dinther, Nieuland  en Berlicum, volgens acte van procuratie voor Notaris Willem Aanhuijs op 7 oktober van dit jaar te Rosmalen,

-       zeker huijs en land te Nuland, groot 6 lopens  en 14 roeden,

-       een mergen en een ½ hond gelegen als voor, in de Corte Hoeve, in een meerdere camp met Corstiaan Bijvelt

-       3 hond hooiland, onder Rosmalen, in de Vreeij, mede in een meerdere camp met Corstiaan Bijvelt,

-       2 percelen teulland, onder Hees, samen ca. 4 lopens,

-       Een morgen weiland onder Hees ter plaatse genaamd Monnnincxvinkel.

Hen aangekomen door de dood van Dries Hendricx van der Ven, haaren oom en neef, en bij afgaan van tocht dd vandaag, als in schepenbrief alhier door Hilleke weduwe Dries Hendricx van der Ven. Nu overgedragen aan Francis Janse Ploegmakers, wonend te Nuland. Te vergelden uit het huijs een halve zak rogge aan de armen van Nieuwlandt en 2 duijten nabuurchijns, en uit het land te Hees 3-11-8 aan….comptoir van Rentmeester Tengnagel.

Getuigen Hendrik Jan van Breugel, Charles Francois Box de Calamette, schepenen van Den Bosch, dd 12 oktober 1745. Tekent N Blankendaal. Registratie Nuland, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 185 dd 6 april 1746  koop 375-0-0, 40e penn 9-7-8

Peter Hoefs wonend alhier,

-       4 lopens teulland, te Nuland aan de Kerk gelegen, ene zijde Hendrik van der Ven, andere zijde gemene straat, zuid en noord Peter van der Pol c.s.,

-       Campke weiland, groot 8 lopens, opt Heeseind onder Rosmalen, oost de weduwe Gerrits, west de gemene straat, zuid de Heer van Bullesheim, noord de heer Gistel,

Hem aangekomen van zijn ouders, nu overgedragen aan Antony van Grinsven, wonend Den Bosch, met onderhoud van 4 voeten en 8 voeten kepkensdonkdijk. Den Bosch 2 maart 1746, tekent N. de Blankendaal. Registratie Nuland, Jan wolfs, Peter van Boxtel, JD Cremers, secr.

 

Blz. 187 dd 17 december 1746

Dirk Hannisse wonend te Geffen, peter Broekhoek wonend te Hees, sterk voor Maria dochter Jan Huibert Beems,

-       perceel weiland onder Osch, groot 1 lopens, genaamd den Kalvercamp, ene zijde Jan Huibert Beems, andere zijde Hendrik waterlaat, ene einde de gemene steeg,

-       halve mergen hooiland in een meerdere camp, te Nuland genaamd het middelst Nuland, ene zijde Nicolaas Jan Huibers, andere zijde de H. Geest alhier, ene einde Geurt van der Ven, andere eind de togtgraaf.

-       3 lopens onder Hees, genaamd de Heegd, ene zijde Hendrik Ruijs, andere zijde Joost van Eng c.s., beide einde de straat.

-       2 lopens aldara genaamd de Pas, ene zijde de H Geest alhier, andere zijde Johannes Eng, beide einde de straat.

-       Perceel in de Elsen, groot 3 lopens, gelegn aldaar, ene zijde Jan Smits,  andere zijde Joost van Engh, ene einde de straat, andere eind Teunis Jungers.

Hem aangekomen bij verkoping van toicht van Dirk aart Leeijen, wonend te Hees, Nu overgedragen aan Dirk Aart Leeijen, wonend te Hees. Den Bosch 19 november 1746. Registratie Nuland, tekent  Jan wolfs en Miggiel van Tuijl,

 

Blz. 189 dd 17 december 1746

Dirk Aart Leijen, wonend te Hees verschillende goederen hem competerend van zijn vrouw zaliger Pieternel Huijbert Beems,

-       perceel hooiland, groot 1 lopens onder Osch, genaamd den Halver Camp, ene zijde Jan huijbert Beems, andere zijde Hendrik Waterlaat, ene einde de gemene steeg,

-       een halve mergen hooiland, in een meerdere camp, op het Middelst Nuland onder Nuland, ene zijde Nicolaas Jan Huijbers, andere zijde de H Geest alhier, ene eind Geurt van de Ven, andere eind de togtgrave,

-       3 lopens onder Heesch, genaamd de Heegt, ene zijde Hendrik Ruijs, andere zijde Joost van Eng c.s., beide einde de gemene straat

-       Perceel aldaar groot 2 lopens genaamd de Pas, ene zijde de H Geest alhier, andere zijde Johannes van Eng, beide einde de straat,

-       Perceel in de Elsen, groot 3 lopens, ene zijde Jan Smits , andere zijde Joost van Eng, ene einde de straat, andere einde Teunis Jungers,

Nu overgedragen aan Dirk Hannissen, wonend te Geffen, en Maria de dochter van Jan Huibert Beems, Pieter Broekhoek als voogd over de minderjarige Maria Jan Huibers, alle wonend te Hees.

Den Bosch dd 19 november 1746. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Miggiel van Tuijl.

 

Blz. 192 dd 12 februari 1747  koop 700-0-0, lasten 1202-10-0, totaal 1902-10-0, 40e penn 47-11-4

Hendrik Jan Vervenne, inwoner en borger Den Bosch, gemachtigd door procuratie voor notaris Johannes Babtista Gerardi, dd 3 juli 1745, van Franciscus Xaverius Borrens, notaris te Antwerpen, en Elisabeth van de Gevel, zijn huisvrouw, voor de 2/3e delen en Robertus Ignatius van de Geevel inwoner en borger alhier voor 1/3e deel

-       een hoeve bestaande in huijs, landerijen, plantagien, en houtgewassen, te Nuland, onder Caathoven, neven de hoeve van de Heer Willem van Engelen.

-       ½ in 8 hont aan de Rompert te Rosmalen,

-       4 hont land in Orthens veld, alle tot de hoeve behorend

Elisabeth van de Gevel aangekomen van haar ouders en deel broers en zussen. Robertus Ignatius van de Gevel aangekomen deels van ouders en deels van broer. De ouders kwame eraan door koop van wijlen Jonker Jan Antony Spruijt met fideysommisaer retoir op haar kinderen. Nu overgegeven aan Leendert van Esch, wonend te Orthen, te vergelden een rente van 22-10-0 aan het comptoir der Geestelijke Goederen, 2 stuijvers grondcijns, 12 stuivers cijns aan de domeinen alhier, een rente van 0-18-0 aan … wonend te Nuland. Den Bosch dd 9 januari 1747, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 195 dd 7 juni 1747

Monsieur Geerling Heere, inwoner en borger Den Bosch, Vleeshouder, gemachtigd volgens procuratie voor notaris E. van Proijen, dd 29 april 1747, door Juff. Margarita Beek, weduwe wijlen monsieur Wilhelmus Pompe, wonend te Den Bosch

-       een ½ in een cijns van 11-0-0, bij reductie betaald werdende met 8-0-0, wederhelft competeert de genoemde kinderen en erfgenamen, uit huis, erf, schuur, hoff, akkerlant, groot 18 vatsaet, te Nuland aan de Wolfdijk, door Jan soone wijlen Claas Jan Dirks ende Henderske dochter Peter Hendriks alhier dd 5 april 1742, aan Janne Hendricx de Leeuw.

Nu overgedragen aan Francois Beeks, Mr. Knopenmaker, alhier en Juffr. Elisabeth Anna Beeks. Den Bosch dd 1 mei 1747. Tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Hendrik van der Ven.

 

Blz 197 dd 26 februari 1748  koop 69-0-0, last 2-4-7, totaal 71-4-7, 40e penn 1-15-10

Peter Peters Verhoeve,

-       een part in een camp hooiland, met houtwas en voorpotinge, groot voor het part 2 karren hooigewas, gelegen te Nieuwland, ene zijde de Heer Verkrijger, andere zijde de gemeente,

Hem aangekomen van zijn ouders, volgens deling voor schepenen van Schijndel dd 14 oktober 1747, nu overgedragen aan Heer Willem van Engelen, inwoner en borger alhier. Te vergelden 2 stuivers cijns in een meerdere cijns van 8 stuivers aant comptoir der Domeinen. Den Bosch dd 2 februari 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Gijsbert van Craij, Arijaen Willems van Creij.

 

Blz. 198 dd 26 februari 1748  koop 233-6-10, lasten 400-16-5 en 1/3, 40e penn 15-17-2

Hendrik van Neerven, wonend te Orten, heeft blinkende munten getoond en vernadert

-       1/3e part in een camp hooiland, met houtwas en voorpotinge, groot voor het part 2 karren hooigewas, gelegen te Nieuwland, ene zijde de Heer Verkrijger, andere zijde de gemeente,

-       1/3e deel in de ½ van 8 hont gelegen op de rompert te Rosmalen,

-       1/3e deel in 4 hont in Orthens veld.

Te vergelden 1/3e in een rente van 22-10-0 aan het comptoir der Geestelijke Goederen, 2 stuijvers grondcijns, 12 stuivers cijns aan de domeinen alhier, een rente van 0-18-0 aan … wonend te Nuland, met ondrhoud van een stuk Orthense dijk. Den Bosch dd 9 januari 1748, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland tekent Gijsbert van Craij, Arijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 201 dd 25 maart 1748  koop 2400-0-0, last 1000-0-0, 40e penn 85-0-0

Peter van Linden wonend en borger Den Bosch,

- huis en landerijen op den Paoendijk onder Geffen en Nuland, nu bewoont wordend door Heer Jacob van Schaardenburgh en meer andere, met eijken bomen, hem aangekomen bij koop van Joost van den Heuvel QQ,, Den Bosch dd 10 april 1738, nu overgedragen aan Heer en Mr. Johan Frans van Willigen, advocaat viscaal van de stad en lande van Ravesteijn en Graafschap Megen. Met de last van 1000-0-0, aan Joost van den Heuvel, dd 10 april 1738. Den Bosch dd 16 maaty 1748, tekent ND Blankendaal. Registratie Nuland, tekenen Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij.

 

Blz. 203 dd 31 juli 1748 koop 200-0-0, lasten 78-2-8, 40e penn 6-19-2

Johannes van Kilsdonk, inwoner, borger, bierbrouwer alhier, weduwe van Anna Maria Goosens, mede voor zijn 2 minderjarige kinderen, gemachtigd door procuratie voor schepenen Den Bosch dd 15 mei 1748,

-       ½ in een huis en aangelag groot voor de ½ 7 lopens en 15 roeden, gelegen te Nuland, aan de Wolfsdijk, oost Gijsbert Ruijs, west Gijsbert Spierings, zuid en noord  de gemeene straat.

-       ½ in perceel land groot 9 (?) lopens en 23 roeden, genaamd de …. ( niet ingevuld) gelegen als voor, oost Neeske van Boxtel, west de gemene straat, zuid Gerit van Gogh, noord de gemene straat.

Hem voor de 1/2 aangekomen van zijn grootmoeder Allegonda aant Hoog, weduwe wijlen Tomas Maes, en voor de andere helft als erfgenaam van zijn oom Johannes Maes, nu overgedragen aan Anthony Hendricx Hanegraaf, wonend te Nuland, te vergelden ½ zak rogge aan de Heilige Geest alhier. Den Bosch 29 mei 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Gijsbert van Kreij, merk Dirk Spierings, JD Cremers.

 

Blz. 207 dd 1 augustus 1748  kapitaal 1000-0-0, 40e penn 25-0-0

Jan van Kilsdonk inwoner en borger alhier heeft een schuld aan Sr. Gijsbert van Heumen, ook inwoner en borger alhier, een som van 1000-0-0, a 3,5 %. Den Bosch dd 5 juni 1748, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, merk Dirk Spierings, JD Cremers.

 

Blz. 210 dd december 1748  koop 1250-0-0, last 156-15-14, 40e penn 53-3-6

Jan van Veggel als man en momboir van Magriet Peter Bijvelt ( er staat Bijnels), wonend te Nuland,

-       ½ van huis, schuur, hof, groot 12 lopens en 18 roeden, gestaan omtrent Duinendaal, beide zijde Mevrouw Plenus, beide einde de gemeente

-       ½ in 3 lopens en 8 roeden, aldaar, ene zijde Jan Tybos, andere zijde Hars Govers, ene einde Sis Ploegmakersm andere einde Jan Dirks van der Donk,

-       ½ in 3 hont opt Nuland, ene zijde JL Verster, andere zijde de Kinderen Jan van Loon, ene einde de Lottelgraaf (?) andere einde het Agterst Nuland,

-       ½ in de Geercamp, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde den Armen, ene eind Geurt van Grinsven, andere eind de hogenwegh

-       De ½ van de houtwas geringenoot als het eerste perceel

-       De ½ van 8 hont gelegen als voor. Ene zijde Jan Willems van Creij, andere zijde Heer Speelman, ene eind de Wetering, ander eeind Achterst Nuland.

-       ½ in 2,5 mergen in de Corte Hoeve, ene zijde Jan Brouwens van Tuijl, andere zijde Mevr.Plenus, ene eind de Agterdijk andere eind het gemene land

-       ½ van 4,5 hont in de gemene hoeve, ene zijde Mevr. Plenus, andere zijde Jacobus Lambers, ene eind de Agterdijk, andere eind Hoefdijk

Onder Rosmalen:

-       ½ in een morgen in de Rosmalense Hoeve, ene zijde erfgenamen Gijsbert Creijnen, andere zijde de Agterdijk,

Hem aangekomen van zijn vrouws ouders, nu overgedragen aan Adriaan Willems van Creij, wonend te Nuland. Mt de last van ½ van een capitaal van 250-0-0, aan de Heer Willem van Engelen, ½ van 1-8-0 aan de Grote Kerk van Den Bosch, ½ van 2 vat rogge aan comptoir van Tengnagel, ½ van een vat rogge aan de Armen van Nuland. ½ van 2 kannen rogge aan de Armen van Rosmalen, ½ van 0-6-12 aan comptoir van Tengnagel. Den Bosch dd 5 november 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Adriaan van Aelst.

 

Blz. 213 dd 18 december 1748 koop 515-0-0, 40e penn 12-7-8

Sr. Johan van Kilsdonk, inwoner, borger, alhier, weduwe van Anna Maria Goosens, voor de helft en mede voor zijn 2 minderjarige kinderen, gemachtigd door procuratie voor schepenen Den Bosch dd 15 mei 1748, voor de andere helft, gemachtigd door schepenen volgens procuratie dd 25 oktober 1748

-       perceel weiland aan de Nulandse straat, groot 2 mergen en 5 hont, oost mevrouw Plenus, west Cornelis Bijvelt, noord het Bosstraatje

Hem voor de 1/2 aangekomen van zijn grootmoeder Allegonda aant Hoog, weduwe wijlen Tomas Maes, en voor de andere helft als erfgenaam van zijn oom Johannes Maes, nu overgedragen aan Jacobus van Wolfsbergen, inwoner en borger alhier. Den Bosch dd 30 november 1748, tekent Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Adriaen van Aelst, Jacobus Langens, JD Cremers, secr

 

Blz. 217 dd 16 januari 1749  koop 415-0-0. 40e penn 20-7-8

Heer en Mr. Francois Christiaan Choonbach oud schepen en Raad van den Bosch,

- 4 morgen weiland opt Groot Hoog, sijnde 6 scharre weide, ene zijde weduwe Paulus Govers, andere zijde Heer van Nuland, ene eind de Nulandse straat, andere eind het voorst Nuland.

Hem aangekomen bij koop van Cornelis Willem Bosmans, solliciteur militair te Den Haag, volgens schepenbrief alhier dd 14 janauri 1738, nu overgegeven aan Jacobus Lange, wonend te Nieuwland. Den Bosch dd 31 december 1748, tekent Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Poulus Govers, Gijsbert van Creij, JD Cremers.

 

Blz. 220 dd 5 februari 1749 koop 525-0-0, lasten 115-14-10, 40e penn 16-0-6

Sinjeur Johannes Kilsdonk, inwoner en bierbrouwer alhier,

-       ½ in een huis en aangelag groot 9 lopens en 27 roeden, gelegen te Nuland, oost de erfgenamen Corstiaen van Gogh, west Gijsbert Ruijs, zuid de gemeene straat, noord het bosstraetje.

-       ½ in perceel teulland, gelegen aldaar, groot int geheel 4 lopens en 5 roeden, oost de erfgenamen Joost Hanegraaf, west de erfgenamen Corstiaan van Gogh, zuid en noord de straat

-       ½ in perceel hooiland, gelegen bij de hogenwegh, met nog 2 hont van de pastorije, oost het gemene land, west Treijntje Peters aant Hoog, zuid het Bosstraatje, noord de Weteringsgraaf,

Hem aangekomen bij deling tegen juffr Maria Clara Aant Hoog, als erfgenaam van Jan aant Hoog, Geffen 6 januari 1749, nu overgedragen aan Juff. Maria Clara aant Hoog, wonend te Uden,

Te vergelden een cijns van ½ van 1-15-0 aan de armen van Nuland, ½ in 1-18-12 aan het Geefhuis te Den Bosch, beide uit het eerste perceel.

Verder uit het 2e perceel de ½ in 1/3 in 8-0-0 aan de Heer Rentmeester Tengnagel, verder de ½ in 1/3e in een pacht van 6-0-0, competerende de beursen alhier. Uit het derde perceel: ( uit de 2 hond) ½ in 1-0-8 aan Rentmeester Tengnagel. Den Bosch dd 8 januari 1749, tekent Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Adriaan van Alst, Poulus Govers, JD Cremers, secr.

Blz. 222 dd 26 februari 1749  vernadering 1250-0-0, lasten 156-13-14, totaal 1406-13-19, 40e penn 35-0-0

Francis Lamberts Weijgergans wonend te Nuland heeft klinkende munt getoond, zijn 2 voorkinderen verwekt bij wijlen Amerens Peter Bijvelt, en wil vernaderen, de helft van huis en land te Nuland en Rosmalen, van de eerste koper Adriaan Willems van Creij ( zie blz. 210). Den Bosch dd23 janauri 1749, tekentChatvelt. Registratie Nuland, tekent Adriaen willems van Creij, Paulus Govers, JD Cremers.

 

Blz. 224 dd 30 juli 1749 koop 75-0-0, 40e penn 1-17-8

Wouter van Gogh wonend te Hees,

-       0,5 mergen hooiland, gelegen te Nuland, ene zijde Cappelle land, de andere zijde de kinderen Teunis Leenders, ene eind de Neteringssloot,andere eind een groot veldt,

Aangekomen van zijn ouders, nu overgedragen aan Jacob van Gogh, wonend alhier. Den Bosch dd 30 juli 1749, tekent Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Adriaen van Aelst, Gijsbert van Creij, JD Cremers.

 

RA Nuland 36, Blz 226 dd 7 oktober 1749  koop 4400-0-0, lasten 39-10-0, totaal 4439-10-0, 40e penn 110-19-19

Hr. En Mr. Alexander Berendt van Eijbergen, Raad deser stad, met autorisatie van de schepenen Den Bosch dd 8 mei 1742,

-       een speelhuijs met omgraven boomgaart, een schone hoeve, schuur, esthuijs, met voorhoofden, teullanden, houtbossen, wijen en beemden,e n heijvelden, met hooilanden, gelegen tot Caathoven, onder Berlicum, Hees, Nuland en Rosmalen, bestaande in de volgende percelen:

-       in het genoemde speelhuis en boomgaert een huismanshuisinghe, stallingen, schuur, backhuijs, met hop est, hof en teullanden, alle aan malkander gelegen, groot met den dries 4,5 lopens gelegen tot Caathoven onder de geneoemde heerlijkheden en dorpen, ene zijde het Groot Gasthuijs te Den Bosch, andere zijde de vinkelse Wetering, ene einde de straat, andere einde de heide.

-       Camp weiland, gemeen met de voorsten camp, groot 20 lopens, onder Hees gelegen, ene zijde het Groot Gasthuijs, andere zijde het genoemde teulland, ene einde het Groot Gasthuijs, andere einde het genoemde teulland,

-       Camp weiland, genaamd den Middelsten Camp, groot 22 lopens, op Caathoven onder Heesch, ene zijde het genoemde teulland, andere zijde groot Gasthuijs, ene einde de dwarse streep, andere einde de Loopgraaf

-       Den Agtersten Camp weiland, groot 38 lopens, op Caathoven onder Heesch, ene zijde Groot Gasthuijs,  andere zijde vinkelse Wetering, ene einde het volgende Bosch, andere einde de loopgraaf,

-       Het Hoogbosch, groot 36 lopens, te Caathoven onder Nuland, ene zijde het genoemde Teulland, andere zijde de Streepen, ene einde de middelste Camp

-       Een houtbosch nevens de Agterste Camp, groot 15 lopens, op caathoven onder Nuland, ene zijde de vinkelse wetering, andere zijde de wegh naar de genoemde Camp, ene einde de gemeene straat, andere einde de Agstersten Camp.

-       Het Laagbosch, groot 7 lopens, op Caathoven onder Nuland, in de genoemde kampkens rondom in het teulland,

-       Laagboschje off de Vennekens, groot 13 lopens, op Caathoven onder Nuland, in de Voorste Campen gelegen, ene zijde de Steegen,

-       1 mergen en 4 hont in 2 percelen, het middelste en het achterste, onder Nuland, ene zijde Joost H. Hanegraaf, andere zijde kinderen Adriaan Schuppens, ene einde de Hoefgraaf andere einde de Clijne Wetering.

-       2 mergen hooiland onder Rosmalen, in den Block gelegen, ene zijde weduwe Hendrik van Rullen, andere zijde Jan Teunis Gerits, ene einde de kleijne Wetering, andere einde Hoefgraaf

Aangekomen bij koop van Joseph Hijacint Collin QQ, dd 14 februari 1731, nu overgedragen aan Anthony en Johan van Hanswijk, borgers alhier, te vergelden 2 oort gebuercijns aan de gwsworenen van Rosmalen, een vat rogge aan de kosterije van Berlicum, aan de Coster aldaar, 7,5 stuijvers gewincijns aan het boek van Helmond, op St dionysusdagh, opgehaald door de borgemeester van Berlicum. 10 voeten van de Halteren of Kepkensdonkdijk, 36 roeden hoefdijk, 36 voeten hoefgraaf, uit het land onder Nuland, met onderhoud hoef en agterdijk uit het land te Rosmalen. Den Bosch 16 augustus 1749, tekent Chatvelt. Rewgistratie Nuland, tekent Adriaen willems van Creij, Paulus Govers. 

 

Blz. 231 dd 12 oktober 1749

Compareert voor schepenen van Geffen, Hendrik en Jan Joosten de Kort, beide wonend te Maaren, Jan Milsdonck wonend te Den Bosch, Juffr Maria Clara Aant Hoogh, wonend te Uden, Land van Ravesteijn, geassissiteerd met haar momboir Matijs van Cleef, wonend te Den Bosch. Zij machtigen Willem de Kort regerend president van Geffen, om aan de armentafel van Geffen over te geven 2 morgen hooiland, onder Nuland, de ene gelegen te langst overt Nuland, de andere gelegen gelegen in een meerdere camp van 4 mergen, op de Hoog Donk, Geffen dd 6 januari 1749, tekent J van Schaardenburg, secretaris. Registratie Nuland, tekenen Adriaan Willems van Creij en Jacobus Langens.

 

Blz. 232 dd 26 januari 1750  kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0

Lambert Wouters van Rooij, wonend te Nuland, heeft een schuld aan Heer Willem van Engelen, inwoner van Den Bosch, van 250-0-0, a 4%. Den Bosch dd 30 december 1749, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Adriaan Willems van Krij.

 

Blz. 234 dd 11 mei 1750  koop 240-0-0, 80e penn 3-0-0

Compareert voor schepenen van Den Bosch, Heerr Johan Fliph van Eijs, als regent van het Godshuijs, genaamd de Heiligen Geest, gemachtigd door de schepenen dd 21 april 1750, regenten gemachtigd door de Raad van Staten dd 10 januari en 18 november 1749, en de approbatie dd 21 maart 1750,

- 2 mergen was gegeven de Heer Perdijk, wonend te Den Bosch, met onderhoud van 12 voeten Kepkensdonkdijk in paal  902 / 402?. Den Bosch dd 23 april 1750, tekent blankendaal. Registratie Nuland, tekent willem Vorstenbosch, Peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 237 dd 16 juni 1750  koop 120-0-0, 80e penn: 1-10-0

Voor schepenen van Den Bosch compareerde Heer Arnoldus Versfelt, als rentmeester van het Groot Gasthuijs gemachtigd door de schepenen van Den Bosch dd 18 november 1749, en opgevolde approbatie dd 16 maart 1750,

-       perceel hooiland, in de gemenee hoeve, groot 14 lopens, ene zijde Jan vant Hoog, andere zijde Heer van Engelen, ene einde de agterdijk, andere einde Hoefdijk, nu overgedragen aan Hendrik Janse Spierings, wonend ( niet ingevuld).

Den Bosch 14 april 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, gijsbert van Creij, JD Cremers.

 

Blz. 239 dd 26 augustus 1750  koop 82-0-0, 40e penn 2-1-0

Sr Gerardus van Griensven, inwoner en borger alhier, voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige broers en zussen, volgens procuratie dd 2o mei 1750 voor schepenen  van Den Bosch, en autorisatie dd 13 juni 1750

-       een mergen hooiland, genaamd de eijckenman, op het Agterst Nuland, oost Heer costerius, west erfgenamen Willem van Griensven,  zuid het middelst Nuland, noord hoefgraaf.

Aangekomen van hun ouders, nu overgedragen aan Zeger Joosten van der Poel, wonend te Nuland, met onderhoud van 6 voeten Kepkensdonkdijk en hoefdijk. Den Bosch 13 juli 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Jacob Tijssen van Krij.

 

Blz. 241 dd 26 augustus 1750  koop 152-0-0, 40e penn 3-16-0

Sr Gerardus van Griensven, inwoner en borger alhier, voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige broers en zussen, volgens procuratie dd 2o mei 1750 voor schepenen  van Den Bosch, en autorisatie dd 13 juni 1750

-       2 mergen hooiland, op het Agterst Nuland

Aangekomen van hun ouders, nu overgedragen aan Zeger Joosten van der Poel, wonend te Nuland, met onderhoud van 12 voeten Kepkensdonkdijk. Den Bosch 13 juli 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Jacob Tijssen van Krij.

 

Blz. 243 dd koop 152-0-0, 40e penn 3-16-0

Sr. Gerardus van Griensven, mede voogd voor zijn minderjarige broers en zussen, volgens acte voor schepenen van Den Bosch dd 20 mei 1750, gemachtigd door de schepenen dd 13 juni 1750,

-       2 mergen weiland, op het Agterst Nuland, west Lambertus Weijgergancx,

Hen aangekomen van hun ouders, nu overgedragen aan Hendrik Jan Spierings, met onderhoud van 12 voeten kepkensdonkdijk. Den Bosch dd 21 juli 1750, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Jacob Tijssen van Krij.

 

Blz. 246 dd 10 september 1750 koop 64-0-0, 80e penn 0-16-0

Voor schepenen van Den Bosch Arnoldus Versfelt, als rentmeester van het groote gasthuijs, gemachtigd door de schepenen van Den Bosch dd 18 november 1749, en opgevolde approbatie dd 16 maart 1750,

- een halve mergen hooiland, bij de Corte Hoeve, ongedeelt, nu in huur door Willem rut Weijnen, nu overgedragen aan Adriaan van Aelst, wonend ( niet ingevuld). Den Bosch 18 april 1750, tekent N de Blankendaal. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Jacob Langens.

 

Blz. 250 dd 27 december 1750 kapitaal 700-0-0. 40e penn 17-10-0

Peeter van de Ven, wonend te Nuland, als borgen: Schalk van de Ven wonend te Heesch, Paulus Govers wonend te Nuland, compareerden voor notaris Samuel Loeff, op 21 november van dit jaar, en heeft een schuld aan Jonkvrouwe Gijsberdina Diderica, Maria Ruijs, wonend te Den Bosch van 700-0-0, a 4%.

Registratie Den Bosch, dd 23 november 1750, tekent JA Chatveldt, registratie Nuland, tekent: Jan Wolfs, Jacob van Kreij, JD Cremers, secr.

 

Blz. 253 dd 3 juli 1751  koop 3250-0-0, lasten 45-18-12.

Heer Adriaan van Engelen, werels Rooms Priester wonend te Empel,

Onder Geffen:

-       huis schuur een aangehorende landerijen en houtwas, staande Geffen, groot 26,5 lopens en 0,5 roede.

-       2 mergen op de Beekse Hoeve

-       4 mergen en 2 hont in verrschillende percelen in de oogts akker,

-       ½ van 10 mergen op de Beekse Hoeve,

Onder Osch:

-       2 vatsaat en 15 roeden in Crabers hof,

-       2 vatsaat en 18,5 roeden in de ½ van Crabbers Bosch

Onder Littoijen

-       2 mergen hooiland int Rossum in een meerdere camp,

Onder Nuland

-       ½ van 2 mergen hooiland, int sevenveerels, genaamd het hoefkampke

Alles in huur door Gijsbert Westerlaken

Onder Empel:

-       3 mergen en een half hont genaamd het bovenste Cost verloren

-       ½ van 2,5 mergen int benedenste costverloren

-       Een huijs, hof en bogaart aan de Engelse Diese

In Den Bosch:

-       een huijsje in de Verwerstraat over de Beurse straat

De eerste percelen aangekomen van zijn ouders en het laatste huis bij erfenis van zijn zuster, nu overgedragen aan Willem van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch. (…).

Den Bosch 28 mei 1751, tekent N de Blankeldaal,junior. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 257 dd 22 september 1751 koop 55-0-0, 40e penn 1-7-8

Herberdina Bijvelt, weduwe Leunis Mossevelt, wonend alhier

- een halve mergen hooiland onder Nuland, oost de Heer van Nuland, noord den Hoefgraaf, west Adriaen van Aelst, zuid de sloot van het middelst Nuland, haar aangekomen van haar vader in haar weduwlijken staat, nu overgedragen aan Adriaen van Aelst, wonend te Nulandt. Den Bosch dd 16 augustus 1751, tekent N de blankendaal junior. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 259 dd 17 november 1751  kapitaal 9000-0-0, 40e penn 225-0-0

8 november 1751 compareerde voor notaris Peter van Bruggen, Juffr Geertrui Plenus, vrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duinendaal onder Nuland, genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 23 oktober 1750 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Heeft een schuld aan Heer Johan van Hanswijk, wonend te Den Bosch van 9000-0-0 a 4%. (….)

De n Bosch 15 november 1751, tekent J.C. Chatvelt. Registratie Nuland, Jan Wolfs, Peter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 263 dd 6 oktober 1751  koop 100-0-0, lasten 17-18-2, 40e penn2-19-0

Heer Thomas Kochooven van Houwerda, gepensioneerd … in het regiment van de Heer Generaal Aluwa (?),

Onder Geffen:

-       1/6e deel in een huisje schuur en hof, groot int geheel 7 lopens, gelegen te Geffen

-       Item 1/6e deel in 3 stukken teulland, genaamd de Hoefstukken, ene zijde de Heer Versterre, andere zijde Marte Westerlaken, ene eind ….

-       Een stuk teulland genaamd het Haverkampke, groot voort geheel 6 lopens, groot 2 lopens, ene einde Jan Hermens, andere zijde Johannes Jan Bogaers, andere zijde Pieter van Balcom, andere einde de kinderen Jan Gillis.

-       Item in 3,5 streep teulland genaamd de streepen, groot voort geheel 12 lopens, beide zijde en 1 einde Gijsbert Sigmans, ene einde Heer Versterre.

-       Item in 6 stukken teulland, genaamd de driessen aldaar, groot int geheel 4 lopens, ene zijde Heer Versterre en ene einde, andere zijde Gijsbert Sigmans, andere einde Marten Westerlaken,

-       Item in 3 stukken teulland, aldaar groot int geheel 1,5 lopens, ene zijde Heer Versterre, andere zijde Heer Cremers, ene einde Gijsbert Sigmans, andere eind Willem Hanisse

-       In 4 mergen hooiland, gelegen onder Hees, ene zijde Willem Hanisse, andere zijde Heer Versterre, ene einde Heer Vermeulen, andere einde Peter Hallings,

-       Item in een heiveld te Geffen, bij de strepen, groot int geheel 2 lopens ene zijde Gerit Teunisse, andere zijde de genoemde erve,

Onder Nuland:

-       In 4 hont hooiland gelegen te Nuland, ene zijde Heer Aanhuijs, andere zijde Seger van de Poel.

De verkrijger competeert in 4/6e deel. Aangekomen bij koop van Heer Hendrik Smits, als evicteur dd 17 juni 1749, en het 1/6 deel van zijn ouders, nu wettelijk overgedragen aan Heer en Mr. Ignatius Peterus van Kessel, wonend alhier, te vergelden 1/6e part van ¼ in een zak rogge aan de smeede gilde, verder 1/6e part in een ½ vat rogge aan de leprosen alhier. Den Bosch 10 augustus 1751, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peter van der Ven.

 

Blz. 265 dd 18 maart 1752 kapitaal 1000-0-0,

Roelof Lamberts van Heesch wonend te Geffen, compareerde op 8 januari 1752 voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, en heeft een schuld aan Hr Johan van Hanswijk, wonend te Den Bosch, een som van 1000-0-0, a 4%. Borg Lambert van Zandfoirt, borger Den Bosch. Den Bosch dd 13 janauri 1752, tekent N van blankendaal jr. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs,
Peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 268 dd 7 september 1752  koop 275-0-0, 80e penn 3-8-12

Abraham Verster compareert voor schepenen van Den Bosch, J.L. Verster, zoon en drossaard te St michielsgestel en Gemonde, gemachtigd door Tengnagel, raad en rentmeester der geestelijke goederen, volgens autorisatie dd 28 maart 1752, gemachtigd door de Raad van Staten dd 21 augustus 1752,

-       een malder saaijland, behorend aant convent van Coudewater, ene zijde Jan Philipse, andere zijde kinderen Paulus govers, oost de kinderen Claas van Erp, zuid de gemene Groenstraat, west de kinderen Jan van Loon, nu overgedragen aan Jan Philipse wonend te Nuland,

Datum 1 september 1752, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs,
Peeter van der Ven.

 

Blz 271 dd 7 oktober 1752  koop 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Migiel van Tuijl, wonend te Nuland, met autorisatie van drossaard en schepenen van Nuland, dd 20 juni 1752,

- een halve mergen hooiland, te Nuland, opt Nuland, hem aangekomen van Maria van Gogh, zijn eerste vrouw, nu overgedragen aan Jacob van Gogh, wonend alhier. Getuigen J. van Brandwijk  en NJ Storm van sGravensande, schepenen van Den Bosch, dd 29 juni 1752.

Tekent Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 272 dd kapitaal 2500-0-0, 40e penn 62-10-0

Juff. Geertrui Plenus, vrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duijnendaal onder Nuland,

genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 13 oktober 1751 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Compareerde op 27 februari 1753 voor notaris Hendrik Laurens van Linden, te Den Bosch en heeft een schuld aan Heer Johan van Hanswijk, de som van 2500-0-0, a 3,5 %. Den Bosch 4 maart 1754, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland TekentPeeter van de Ven, Gijsbert van Creij.

In marge, Den Bosch, voldaan 20 januari 1759, registratie Nuland 8 april 1760 tekent Gerit van Gogh en Poulus Govers. .

 

Blz. 277 dd 25 maart 1754  kapitaal 4000-0-0 40e penn 400-0-0

Juffr Geertrui Plenus, vrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duinendaal onder Nuland, genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 13 oktober 1751 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Compareerde op 6 juni 1753 voor notaris Hendrik Laurens van Linden, te Den Bosch en heeft een schuld aan Heer en Mr. Cornelis Ackersdijk, de som van 4000-0-0, a 3,5 %. Den Bosch 16 maart 1754, tekent J Schatvelt. Registratie Nuland Tekent Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

In marge, Den Bosch, voldaan 10 januari 1759, tekent Gijsbert van Creij en Peter van de Ven.

 

Blz. 283 dd 10 juli 1754  koop 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Johan van Gogh, wonend te Heesch,

-       een halve morgen hooiland, onder Nuland, waarvan de andere helft de erkrijger competeert, oost Adriaan Nelissen, west de weduwe Jan Lamberts, zuid de sloot, noord de gemeente,

Aangekomen bij successie van zijn ouders, nu overgedragen aan Jacobus van Gogh, inwoner alhier. Den Bosch dd 5 april 1754, tekent J van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

Blz. 284 dd 2 oktober 1754  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0.

Michiel van Doorn, wonend te Heeswijk, borgen: Leendert van Doorn, horlosiemaker, Hendrik van Doorn, de laatste 2 zonen van de eerste en wonend te Den Bosch, hebben een schuld aan Heer Adriaan Schoonhees/ Schoneus, van 400-0-0 a 4%. Den Bosch 28 augustus 1754, tekent F Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Jan wolfs, Hendrik Meijers, JD Cremers.

In marge: voldaan Den Bosch 29 augustus 1768, tekent Frans van Heurn, registratie Nuland, dd 26 oktober 1771, tekent Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel.

 

Blz. 287 dd kapitaal 2000-0-0, 40e penn 50-0-0

Op 21 januari 1755 verscheen voor Hendrik Laurens van Linden, Notaris te Den Bosch, Juff Geertruij Plenus, huisvrouw van Hendrik Meijer, wonend op Duinendaal onder Nuland, genoemd de huwelijkse voorwaarden dd 19 januari 1733 voor notaris Willem Ruijbroek te Den Haag, voor haar behouden hebbende de vrije administratie ende beheering van alle haare goederen, met procuratie voor haar genoemde man, dd 23 oktober 1751 voor, notaris Christoffel Glazer, in Den Haag. Compareerde op 6 juni 1753 voor notaris Hendrik Laurens van Linden, te Den Bosch en heeft een schuld aan Heer en Mr. Cornelis Ackersdijk, de som van 2000-0-0, a 4 %. Den Bosch, 27 januari 1755, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

In marge: voldaan Den Bosch dd 10 januari 1759, Registratie Nuland, 15 janauri 1759, tekent gijsbert van Creij, Peeter van der Ven.

 

Blz. 292 dd 21 maart 1755  kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Jan Theunis ‘t Hort inwoner alhier, heeft een schuld aan Juffr. Jacoba de Witt, wonend te Den Bosch, van 200-0-0, a 4%. Betaald hij te laat dan wordt de rente 4,5%. Borgen: Jan Ariense van Rooij, wonend alhier en Gerrit Ariense van Rooij, wonend te Nuland, registratie Geffen 12 maart 1755, tekent J van Schaardenburgh, registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Francis Lambers Weijgerganx, JD Cremers, secr.

 

 

 

RA Nuland 36 - Blz. 295 dd 3 november 1756  kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0

Lambert van Rooij, wonend te Nuland op het Vinkel, compareerde op 25 januari 1755 voor Isaac van Rulo notaris te Den Bosch, en heeft een schuld aan Juff Catharina Bruijnincx, van 500-0-0, a 4 % en 25 pond booter per jaar. Borg Hendrik Vorstenbosch wonend te Uden land van Ravesteijn. Den Bosch dd 30 oktover 1756, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, Jan wolfs, peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz. 299 dd 12 januari 1757  kapitaal 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Jan Gijsbert van Grinsven, wonend te Nuland heeft een schuld aan Heer Willem van Engelen van 100-0-0 a 4%. Den Bosch 23 december 1756, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, tekent Jan Wolfs, Peeter van der Ven, JD Cremers, secr.

 

RA Nuland 36 - Blz. 301 dd 13 sapril 1758  kapitaal 650-0-0,  40e penn 16-5-0

Claas Vos, wonend te Rosmalen, heeft belooft op een perceel teulland, onder Rosmalen gelegen, op het Heeseind, groot 10 lopens, met eikenbomen en schaarhout, oost Cornelis Sterkman, west erfgenamen Jan de Haas, zuid de vaarwegh, noord de gemene weg., een schuld aan Heer Leonardus Hofmans, koopman tot Aaken, een som van 650-0-0, a 3,5%. Den Bosch 2 maart 1758, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf.

 

RA Nuland 36 - Blz. 303 dd 25 oktober 1758  kapitaal 600-0-0, 40e penn 15-0-0

Willem Dirks Vorstenbosch, wonend te Nulands Vinkel, heeft een schuld aan Adriaan Swanenbergh, koopman en borger te Den Bosch, van 600-0-0 a 4%, Den Bosch 18 september 1758, tekent J Chatvelt. Registratie Nuland, tekent Peeter van der Ven, Dirck Verstege.

In marge: Willem van Gerwe als executeur van de boedel van Adriaan Hanegraaf, is voldaan. Dd 29 oktober 1783, tekent JA Esser.

 

Blz. 305 dd 26 februari 1759  koop 4500-0-0, 40e penn 112-10-0

Heer Abraham Arpeau, capitein luitenant  op 26 april 1758  en 15 januari 1759 op de secretarie van Nuland, op verband van een Heerhuizinge, hoeven en landerijen gelegen te Nuland en Rosmalen, heeft belooft aan Mej. Geertruij Plenus, huisvrouw van Hendrik Meijer, een som van 9500-0-0, te weten 5000-0-0 te betalen binnen een maand en 4500-0-0 binnen 4 jaar, a 3,5%. Dit vanwege de koop van de heerhuizinge en hoeve met landerijen. De 5000-0-0 heeft hij inmiddels betaald, resteert de 4500-0-0. De obligatie is gekocht door Johannes van Hanswijk, regerend schepen van Den Bosch. Eerder casseren van 2500-0-0, voor schepenen van Den Bosch dd 4 maart 1754, het quiteren van een andere lening van 9000-0-0 van Juffr Plenus en haar man aan Johannes van Hanswijk, dd 15 november 1751. Item het toetellen van 1000-0-0, en de voorgenoemde 5000-0-0, tot aflossing van 6000-0-0, welke zij schuldig was aan wijlen Heer en Mr. Willem Cornelis Ackersdijk, oud schepen van Den Bosch, tot slot het paijements vanwege de huwelijke voorwaarden van Juff Geertruij Plenus en Hendirk Meijer voor Notaris Willem Ruijbroeck, te Den Haag,

Nu overgedragen aan Johannes van Hansiwjk, genoemde heerhuizinge, hoeve en landerijen. Hoeve blijft bij Arpeau zolang hij het 4500-0-0 kan blijven betalen. (…..)

Tekenen Den Bosch 26 januari 1759, A Bastide. Registratie Nuland Peeter van de Ven, Handrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz. 312 dd 24 oktober 1759  kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0

Gerardus Peters van Wert wonend te Nuland, heeft een schuld aan Antonet van Velp, inwoonster van Den Bosch een som van 400-0-0. Den Bosch dd 9 oktober 1759, tekent A Bastide, registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Jan Jansen van Creij.

 

 

Blz. 314 dd 15 november 1759 koop 700-0-0, lasten 88-11-14, 40 penn 788-11-14

Nicolaas Albers van Nuland, borger en hovenier te Den Bosch

-       huis en land gelegen te Nuland, in den Helsenhoek, in het vinkel, ene zijde Mattijs Ruijs, andere zijde ( niet ingevuld)

-       item een hofke daar over de straat gelegen tussen goederen van Peter van de Ven,

Aangekomen bij deling met zijn zussen Maria en Johanna van Nuland, voor notaris Isaack van Rulo, dd 12 februari 1752. Nu overgedragen aan Gerardus Peter van Weert, wonend te Nuland, te vergelden een halve zak rogge aan de Armen van Nuland, 0-7-0 aan het St Teunis Gilde aldaar, 2 duijten nabuurcijns, 9 duijten grond gewincijns aan de domeinen van Brabant. Den Bosch dd 10 oktober 1759. Registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Poulus Govers.

 

Blz. 317 dd 11 januari 1760

Heer Abraham Verster, drossaard van St Michielsgestel, Heer Jasper Verster notaris en procureur alhier, Willem van Ophuijsen, deurwaarder van de Raad van Staten, gemachtigd door Heeren Mr. Philip Beinlant Vitrianus, grif des kwartiers en secretaris van Oosterwijk, man en momboir van Vrouwe Hendrica Geertrui Verster, procuratie volgens brief voor Notaris Jacob Althosser, te Oisterwijk, dd 27 november 1759. en een procuratie door Heer Pieter Francois Versterre capitein van regiment dragonders, van de collonel Ditfourth voor Jacob de Bruijn, notaris te Breda, dd 27 november 1759. tot slot Heer Daniel Bosch, man en momboir van Johanna Gijsberta Verster, luitenant in het dragonders regiment van de heer generaal Berghe de Trips,

-       ieder voor 1/5e in een hoeve en landerijen gelegen onder Geffen op de papendijk met sijn houtwassen, en opgaande bomen. Bestaande uit huisinge, schuur, hof, de  ½ van de bakest gemeen met de verkrijger, groot 2 lopens en 23 roeden, naast erve de verkrijgers, andere kant Gijsbert Johannes Leesten, ene eind de gemene straat, andere eind de opdragere erve.

-       6 stukken teulland, aan het einde van de grooten hof, groot 4 lopens en 41 roeden, ene zijde en einde de opdragers, andere einde Gijsbert Johannes Leesten

-       8 stukken over den weg, groot 10 lopens en 45 roeden, ene en andere zijde de verkrijger, ene einde de opdrager, andere eind Gerrit van de Graaf,

-       1/3e dele in de driesse, 4 lopens en 6 roeden groot, ene zijde en ene einde de opdragers, andere zijde de verkrijger, andere einde Marte Westerlaken.

-       Het land in de strepen, groot 4 lopens en 47 roeden, rondom in de erve van de verkrijgers, ene einde mede Aart van Hees

-       Het land op het Heijken, groot 1 lopens, ene zijde de verkrijger, andere zijde en ene eind de straat, andere eind Willem van den Bosch.

-       Een heivelt bij de hoeve, ene zijde en einde de opdragers, andere zijde de verkrijger, andere einde Jan Wouters de Haas.

-       Een campke en 8 strepen in de Camp genaamd den Vleckencamp, onder Hees, zoals het van ouds bij de hoeve heeft gehoord,

-       De 1-2 in 1 morgen en 2 hont hooiland onder Nuland op het agterst Nuland, gemeen met de verkrijger, oost Heer Willem Aanhuijs, west en zuid Zeger van de Poel, noord de Hoefdijk.

Aangekomen na de dood van hun moeder, die het evrkreeg uit erfenisse van haar oom de Heer Francois van Grinsven, nu overgedragen aan Heer Ignatius Peterus van Kessel, wonend te Den Bosch. Te vergelden grondcijns aan de domeinen, aan het ambaagt der smeden een sester rogge in een meerdere pacht van 2 sesteren, aan het comptoir der geestelijke goederen een pacht van 3/15/0, zijnde de ½ in een pacht van 7-10-0. Den Bosch dd 1 decemner 1759, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Adriaan Hanegraaf, Paulus Govers.

 

 

 

Blz. 322 dd 16 juli 1760 koop 510-0-0, 40e penn 12-10-0

Heer en Mr. Antony Jan de Vlieger, oud schepen en Raad van Den Bosch, gemachtigde van de Heer Jean Baptiste Lossy de Froienne, wonend te Doornik, volgens procuratie voor notaris Pieter Dirk Zandvoort, te Den Bosch, dd 27 mei 1759,

Gerart Smits advocaat te Mechelen, dd 11 januari 1760, in plaats van de Heer Peter de Lossy

Petrus Nagelmakers, advocaat, ook voor zichzelf. Alle comparanten woonden te Den Bosch.

-       een camp weiland genaamd de Ossecamp, groot 12 morgen, gelegen te Nuland met een voorhooft van eiken bomen, leenroerig aan de Heer van Empel, noord andere erven van de transportanten en de Heer van Nuland, west de Vrouwe van Geffen, en uitwegende met de voorhoofd op de gemene straat, zuid de Roomse Kerk en van de Pol en nevens de Hasekamp, oost Gerard Hoeve en de Heer van Nuland,

Hen aangekomen als erfgenamen van Vrouwe Maria Anna Pelgrom de Bije, douariere van wijlen de Heer Maximilliaan Anthon de Ghistelles, nu overgedragen aan Heer Cornelis Pardijk, architect en inwoner van Den Bosch. Den Bosch dd 9 juni 1760, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peeter van der Ven, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz. 324 dd 18 oktober 1761  kapitaal 800-0-0, 40e penn 20-0-0

Dirk van Vugt, wonend te Nuland, borgen: Paulus van Vugt wonend te Geffen, Adrianus van Vugt wonend te Den Bosch, heeft een schuld aan Willem van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch, van 800-0-0 a 4%. Den Bosch, dd 26 september 1761, tekent Frans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Peter van der Ven, Gerit van Gogh.

In marge: voldaan 24 oktober 1774 aan P. H. Wassenaar, geboren van Engelen, tekent JA Esser.

 

Blz. 326 dd 28 januari 1762

Compareerde voor Notaris Johannes van den Oever te Den Bosch Heer Willem van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch en universele erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Beatrix Tibosch, volgens testament dd 22 april 1749 voor Notaris Isaac van Rulo te Den Bosch, geopent op 16 augustus 1760 voor Notaris van den Oever, machtigt zijn zoon Rudolph van Engelen, inwoner en borger van Den Bosch, om zijn zaken waar te nemen. Den Bosch 20 augustus 1760, tekent J vd Oever. Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Paulus govers, JD Cremers.

 

RA Nuland 36, Blz. 330 dd 26 april 1762  kapitaal 800-0-0, 40e penn .

Hendrick Heijmans, wonend te Rosmalen, compareerde voor Notaris Leendert Willem van Beusekom, te Den Bosch dd 17 september 1751 die verklaarde schuld te hebben aan Mej. Catarina  Bruijnings wonend te Den Bosch, een som van 800-0-0, a 4%. En 3 koppels jonge honders op de komende Bossche kermis. Borgen Francis van Hassel en Claas Gloudemans, beide wonend te Rosmalen. Rosmalen, dd 26 april 1762, tekent JD Cremers, secr. Registratie Nuland, tekenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs.

 

Blz. 337 dd 27 april 1762  kaptiaal 50-0-0, 40e penn 1-5-0

Hendrik Huijsman, wonend te Rosmalen, compareerde voor notaris Samuel de cassemajor, te Den Bosch 15 mei 1757, en heeft een schuld aan  Mej. Catharina Bruijnings inwoonster van Den Bosch van 50-0-0, a 4%. Borg Daniel van Hassel, vide president en schepen alhier.

Rosmalen dd 26 april 1762, tekent JD Cremers. Registratie Nuland tekent Hendrik van Bakel, Jan Ruijs.

 

Blz. 341 dd 24 november 1762  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Johan de Booij, bierbrouwer, wonend te Geffen, heeft een schuld aan Heer en Mr.  Willem Lambertus Ackersdijk, oud schepen en Raad van Den Bosch,  van 300-0-0 a 4%. Den Bosch dd 6 november 1762, tekent F van Heurn. Registratie Nuland, tekent Gerit van gogh, Jacobus Langens.

 

Blz. 343 dd 1 december 1762  kapitaal 300-0-0, 40e penn 7-10-0

Gerrit van der Poel, als borgen: Dirk van Vugt en Peter Govers, alle inwoner van Nuland, heeft een schuld aan Willem van Engelen, borger en inwoner van Den Bosch, van 300-0-0 a 4%. Den Bosch dd 17 november 1762, tekent A Bastide. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens en Paulus Govers.

 

Blz. 345 dd 31 december 1762 kapitaal 50-0-0, 40e penn 1-5-0

Geert van Bakel, borg: Aart van Hees, beide wonend te Nuland, heeft een schuld aan Catharina Bruijnincx, ongehuwde dochter binnen deze stad, een som van 50-0-0 a 5%. Den Bosch dd 24 december 1762, tekent A Bastide. Registratie Nuland, geen handtekening.

 

Blz. 346 dd 2 april 1763 kapitaal 200-0-0, 40e penn 5-0-0

Geurt Crijnen van Rosmalen, wonend te Nieuland, borgen: Nicolaas van de Grint, Jan van Rosmalen, beide wonend te Orten, heeft een schuld aan Catharina Bruijnincx, ongehuwde dochter binnen deze stad, een som van 200-0-0 a 5%. Den Bosch dd 12 maart 1763, tekent A Bastide. Registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Hendirk van Bakel, loco secr.

In marge: voldaan 22 maart 1771, tekent A Bastide. Registratie Nuland, 21 april 1772, tekent Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 348 dd 12 oktober 1763  kapitaal 100-0-0, 40e penn 2-10-0

Augustinus Antonisse van der Aa, wonend te Nieuwland, op vinckel, heeft een schuld aan Catharina Bruijnincx, ongehuwde dochter binnen deze stad, een som van 100-0-0 a 5%. Den Bosch dd 4 oktober 1763, tekentFrans van Heurn. Registratie Nuland, tekent Paulus Govers, Jacobus Langens, Hendirk van Bakel, loco secr.

 

Blz. 349 dd 24 september 1764, koop 875-0-0, lasten 2-14-0, 40e penn 21-18-8

Francis Lomans, koopman en inwoner van Den Bosch, gemachtigd door Peter van Boxtel, wonend te Looven, in procuratie voor Samuel de Cassemajor, te Den Bosch dd 9 augustus 1763,

-       1/8e deel in een hoeve, teulland en landerijen onder Rosmalen genaamd de Huijsberg, nu in gebruik door Crijn van Houtem, hem aangekomen bij transport te Den Bosch dd 30 december 1749 en 14 juni 1753,

-       1/8e deel in 5/6e deel van 1/3e deel in sekere clamp soo coorntiende tot Heese onder Rosmalen, in de Eijgen als smaltiende ende blocken odner Nuland, Zedijck Agter Heese, Nees en Graft (?), lange en korte hoeven, leenroerig aan leenhof van Braband, resterende 1/6e aan de weduwe Meerwijck,

Hem aangekomen bij testament van Maria anna van Boxtel, nu overgedragen aan Mr. Cornelis van Boxtel,  advocaat te Den Bosch. Den Bosch dd 14 september 1763, registratie Nuland, tekent Gerit van Gogh, Jacobus Langens, Paulus Govers, loco secr.

 

Blz. 352 dd 25 januari 1764  koop 1500-0-0, lasten 1015-12-8, 40e penn 31-9-0

Registratie voor Heer Daniel Janette, oud schepen en Raad van Den Bosch

Voor Schepenen van Den Bosch compareerde Heer Jan Bowier, rentmeester van het Godshuijs genaamd de Heilige Geest te Den Bosch, gemachtigd volgens resolutie dd 26 oktober 1763, door de regenten van het Godshuis, met schepen machtiging dd 16 januari en 18 november 1749, en van 19 oktober 1763,

Onder Heesch:

-       een hoeve en landerijen met zijn potingen, houtwassen, gelegen onder Heesch, genaamd aan den Schutsboom, bestaande in een woonhuijs, schuur, schop, bakhuis, varkenskooij, hoff en aangelag, groot 15 groote vaaten saat en 37 roeden. West Tony Jan Bosch, en voorts rondsom de gemene straat, nu gehuurt door Peter Jansen van Meurs,

-       eeeen perceel genaamd den Leegen Hoff aan de Beemp straat, groot 8 vaaten saat, oost de weduwe Jans van Bakel, west de weduwe Ruth van Hoek, zuid de straat, noord Dirk Aart Leen,

-       een akker in den Beemt, groot 46 roeden, oost Jan van den Boom, west Peter de Laat, zuid dit Godshuijs, noord de straat

-       een perceel genaamd het Klein Hoefken over de straat, groot 2 vaten saats en een roede, oost en zuid Jan Ruijs, west de straat, noord Rijnder van Venrooij.

-       Het eeuwsel aan de heide oostwaarts, groot 3 vaten saats, oost Dirk Aart Leen, west de weduwe Ruth van den Hoek, zuid de straat, noord de weduwe Jan van Bakel,

-       Een perceel aldaar westwaarts groot een vat saats en 41 roeden, oost de weduwe Jan van Bakel, west enm noord Dirk Aart Leen, zuid de straat

-       Aan akker aan de Meurse Maas, groot 12 roeden, oost Peter Jacob Langens, west Peter van Meurs, zuid Roelof Jansen Verstegen, noord de straat

-       Een akker in de buijten pas, groot 1 vat saat en 16 roeden, oost dit Godshuijs, west Dirk Aart Leen, zuid en noord de straat,

-       4 akkerkensin de Volkersen Hoff, groot 3 vaaten en 1 roede, oost Adriaan Hendrik Vos, west de weduwe Hendrik van Bakel, zuid Cornelis van Osch, noord de weduwe Hendrik van Heelwijk,

-       Een akker op den wijstenakker, groot 1 vat saat en 37 roeden, west Jan van den Heuvel, zuid en noord een mestweg,

-       4 akkers aan den Lander, groot 7 vaten saat en 33 roeden, oost de Lander, west de straat, zuid Dries van Venrooij, noord den steegen.

-       Een akker bij de Vlaas, met den Rijswas, groot 4 vaten saats en 31 roeden, oost de straat, west Gerrit Schuurmans, zuid de weduwe Jans van Balkom, noord de erfgenamen Geerits van Roothuijsen c.s.,

-       Een akker op de Santkamp, groot 20 roeden, oost Peter Joost Langens, west Geerit van de Vlaas, zuid Gerrit Schuurmans, noord de straat

-       Een akker bij de moolen nevens den wegh, groot 13 roeden, oost en zuid Hendrik Strik, west de wegh, noord de gemeente,

-       2 akkerkens bij de Braak, nevens de wegh, groot 2 vaten en 12 roeden, oost de straat, west Hendrik Strik, zuid de gemeente, noord Rombout Clingh,

-       Een akker op de Bijlensteel, groot 14 roeden, oost Jan van der Linden, west Peter van Meurs, zuid ddit Godshuis, noord de straat

-       Een akker op de Dommel, groot 22 roeden, oost Jan Greelmakers, west de weduwe Willem Verstegen, zuid de weduwe Jan huibert Beems, noord de straat

-       Een akker op de Heegte, groot 20 roeden, zuid de stegen, noord de gemeente,

-       Item over de Heegte, groot 22 roeden, oost Lambert de Bie, west Jan Greelmans, zuid de straat, noord de gemeente

-       Een akker op de Hongerstukken, groot 1 vat saats en 38 roeden, oost Jan Greelmakers, west de weduwe Willem Verstegen, zuid Jan Smits, noord de gemeente

-       Perceel hooiland, zijnde ¾ gevlagd, in de oude Bleeken, oost de Bleekgraaf, west de Heeswijkse Kampen, zuid Hendirk van der Ven, noord dit Godshuijs,

-       2 Berkstukken in den Berkkamp, Oost Jan van den Bergh, west den Bleekgraaf, zuid de Kerk van Heesch,

-       Den Camp op de Huisdelen, oost de gemeente, west de gesworene steeg, zuid Tony Jan Bosch, noord de gemeente,

-       Een heiveldt, in de Rakt, groot 2 mergen, oost Jan van Baakel, zuid een steeg, noord de gemeente,

-       Een weide eertijds heide, bij de witte Hoeve, groot 3 mergen, oost de straat, west Tomas Versteegh, zuid een steeg, noord Gerrit Ploegmakers,

Onder Nuland:

-       perceel hooiland te langst overt Nuland, groot 4 mergen, oost Huibert van de Pas, west Willem van Engelen, zuid dit Godshuis, noord den Hoefdijk,

Onder Osch:

-       een perceel weiland in de Spellingh, groot 3 hond in een meerdere camp, gecompeteerd hebbende de weduwe Dirk Rijnders,

-       een Hijcamp groot 2 morgen, oost dit Godshuis, west de gemeene heide, zuid Teunis Fransen Jongers, noord de heide

Het Godshuis van onhueglijke tijden aangekomen, nu overgedragen aan Daniel Jannette, oud schepen en Raad van Den Bosch.

Den Bosch, tekent J van Heurn, dd 22 november 1763. Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

Blz. 360 dd 25 januari 1764 koop 1575-0-0, last 937-0-0, totaal 25-12-10, 80e penn 31-8-2

Ter instantie van Jan Waterlaat,

Hijeronijmus Gerbode en Daniel Velters, schepenen van Den Bosch, geven aan dat voor hen compareerde Heer Jan Bowier, rentmeester van het Godshuijs genaamd den Heijligen Geest, gemachtigd volgens resolutie dd 26 oktober 1763 van schepenen van Den Bosch, dat de regenten van het Godshuijs gemachtigd zijn ( akte dd 16 januari 1749, 18 november 1749, 19 oktober 1763)  tot verkoop van

-       een hoeve landts gelegen onder Heesch gelegen aan de Schutsboom, bestaande in woonhuijs, schuer, schop, bakhuijs, varkenskooij, hof en aangelag, groot 14 groote vaaten saads en 3 roeden, oost en zuid de straat, west Johannes Buts, noord de weduwe van Tomas van de Camp, nu bewoont en in gebruik door de weduwe Jan Aard Peters,

-       2 ackerkens in de binnepat, benevens de Run, groot 46 roeden, oost de kinderen Claas van Hoogstraten, west een mestwegh, zuid de Kerk van Heesch, noord de straat

-       De pint in de binnenpat, groot 16 roeden, oost een mestwegh, west de kinderen Claas van Hoogstraten, zuid Gijsbert van Grinsven, noord de weduwe Ansem Cuijpers,

-       Het Mengele in den binnenpas, groot 19 roeden, oost de weduwe Ansem Cuijpers, en verder rondsom in de erven kinderen Claas van Hoogstraten

-       2 akkerkens in de Beempt, bij de hoeve, groot 2 vaaten saads en 13 roeden, oost de weduwe Tomas van de Camp, west de kinderen Joost Verbruggen, zuid dit Godshuijs, noord de straat

-       Een akker in de buijtenpas, groot 36 roeden, oost Peter Joost Langens, west Huijbert van de Pas, zuid de straat, noord de weduwe Willem Verstegen

-       2 akkerkens aldaar, groot 3 vaaten saads en 8 roeden, oost de erfgenamen Corstiaan van Gogh, west dit Godshuijs, zuid en noord de straat

-       2 akkerkens aldaar, groot 2 vaaten saads en 12 roeden, oost Hendrik van Rooij, uid de erfgenamen Corstiaan van Gogh, west en noord de straat

-       3 akkerkens in de Volkartsenhoff groot 2 vaaten saads en 27 roeden oost de straat, west en zuid Hendrik van Heelwijk, noord Jan Ploegmaker,

-       Een akker op de Wijste akkers, met de houtwas groot 4 vaaten saads en 30 roeden, oost Adriaan van Overbeek, west Jan Ploegmakers, zuid en noord de straat,

-       De kamp bij de Vlaas, met hen houtwas genaamd de Braak, groot 7 vaaten saads en 22 roeden, oost de straat, west de weduwe Antony Cuijpers, zuid Jan Gareelmakers, noord de weduwe Jan van Bakel,

-       Een akker op de Rul, groot 1 vat saads en 2 roeden, oost en west de straat, zuid Jan van den Heuvel, noord de weduwe Jan Vos,

-       Een akker op de Akkeren Ooostwaarts, groot 29 roeden, oost Johannes van Eijk, west Adriaan Vos, zuid en noord de straat

-       Een akker aldaar, groot 41 roeden, oost de weduwe Hendrik van Bakel, west de Armen van Heesch, zuid en noord de straat

-       Een akker op de Heijacker, groot 44 roeden, oost de kinderen Peeter Deckers, west west Lambert Seben Weijgergancx, zuid de straat, noord Reijnder van Venrooij,

-       Een akker aldaar, strekkende op de Heelwijksche Steegen, groot 2 vaaten en 3 roeden, oost Jan Ploegmakers, west Reijnder van Venrooij, zuid en noord de straat

-       Een akker op de Bijlensteel, groot 26 roeden, zuid de straat, noord Jan Smits,

-       Een akker op de Vrijacker, groot 8 roeden,

-       Een geslagh hooiland in de oude Bleeken, oost de Bleekgraaf, west de Heesewijksche Campen, zuid dit Godshuijs,

-       2 Berckstukken in de Berkcamp, oost de Huijsdeelen, west de Bleekgraaf, zuid Lambert Celen Weijgergancx

-       6 lange roeden op de Roijen in de Bleken, oost Dries van Venrooij, noord de gesworen steegh,

-       De huijsdeelen in de Bleeken

-       Een kort streepken in Rakt, op de korte streepen, oost de weduwe Gijsbert Broekhoek, zuid een steegje, noord de straat,

Allen te Heesch gelegen.

Onder Nuland:

-       4 lopens hooijland, in een meerdere camp in de gemeene hoeve onder Nuland,

-       De ½ in 4 morgen weiland te langst overt Nuland, oost Huibert van de Pas, west Willem van Engelen, zuid dit Godshuijs, noord den Hoefdijk,

Onder Osch:

-       perceel teulland, nevens de witte hoeve, groot 2,5 groote vaaten saads en … roede, oost de straat, west een heijveldt, zuid de erfgenamen Dirk Claasen, , noord de gemeente,

-       perceel weiland, op de Brand, groot 1,5 morgen, in een meerdere camp,

Het Godshuijs aangekomen van over onheuglijke tijden, nu overgedragen aan Jan Waterlaat, wonend te Heesch, met het onderhoud van een half Zeijl liggende in de Hoogstraat, tegenover het huijs van de erfgenamen Joost Rombout Cuijpers, te vergelden 3 mud goede leverbare rogge, en een capitale som van 800-0-0, registratie Heesch 22 november 1763, tekent Frans van Heurn.

Registratie Nuland, tekent Jacobus Langens, Paulus Govers, J Quirijns, secr.

 

EINDE

RA Nuland 35: Protocol van elders verleden acten over onroerend goed te Nuland  1716-1724                                                                   versie 1.0

 

Blz 1 dd 23 november 1716  registratie te Nuland

Gerrit Peters van Gemonde belooft aan Dries Handericx van der Ven  te betalen 100 gulden, a 4%, voor schepenen van Den Bosch: Jacob van der Hoeve, heer van Dinther, en Francis van Blootenburgh, 25 maart 1704. ( in marge 100 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 1 dd 23 november 1716 registratie te Nuland ( sic)

Gerrit Peters van Gemonde belooft aan Dries Handericx van der Ven  te betalen 100 gulden, a 4%, voor schepenen van Den Bosch: Jacob van der Hoeve, heer van Dinther en Francis van Blootenburgh, 25 maart 1704. ( in marge 100 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 2 dd 19 juni 1717  registratie te Nuland

Op 17 november 1712 compareert voor Theodorus van Asten als Notaris Den Bosch, Corstiaen Jacobs van Gogh, wonend te Nuland, heeft het resterende ¼ deel bij successie van zijn ouders en de genoiemde tweede verkooper voor zijn 4e part, aangekomen door de dood van hun ouders, nu

verkocht aan Jan Lamberts van Boxtel.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven.

 

Blz 3 dd 19 juni 1717 ( acte erg beschadigd) registratie te Nuland

Juffr Maria Cornelia Langhstraten, nagelaten weduwe en erfgenaam van Hr Petrus van Oudenhoven, notaris binnen Den Bosch, volgens testament voor Notaris Daniel Boons, dd 21 juni 1707, 2 hont hooi of weiland, ofte weiland van 4 hont, in een camp van 8 hondt, gelegen te Nuland opt voorst Nuland, oost convent vd Wintmolenbergh, west Nelis Bruijstencamp, zuid de H Geest tot Geffen, noord Dirk Goijers,

De genoemde 2 hont werden Juffr. Margrita van Berlicum, weduwe van Willem van Oudenhoven,  nagelaten, en verkoopt ze nu aan Peter van Oudenhoven, haar zoon. (in marge: 52 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 5 dd 19 juni 1717 (acte erg beschadigd) registratie te Nuland

Thobias van Antwerpen, man en momboir van Allegonda dochter Nicolaus van de Cappelle, borger alhier, verkoopt een mergen hooiland, onder Nuland, genoemd “smallen Mergen” te langst overt Nuland, ene zijde erve van de kooper, andere zijde Heer Gragon (?) met Tunnis Groenendaal, strekkende van de erve Corstiaen van Bijvelt, tot de hoefdijk. Aangekomen van Allegonda, dochter Huijbert van der Cappelle, voor schepenen Den Bosch Jacob Loomans en Cornelis van Clootenburgh, 2 juni 1704, (in marge: 90 gulden)

Tekenen drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits schepen.

 

Blz 7 dd 19 juni 1717 ( acte erg beschadigd)  registratie te Nuland

Eerste deel verdwenen. Voor schepenen te Den Bosch: Abraham Hubert en Gerit van Breugel dd. 23 april 1708 (in marge 500 gulden)

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt schepen.

 

Blz 8 dd 23 juni 1717  (acte erg beschadigd) registratie te Nuland    Gaat over Geffen en Nuland?

… advocaat….van de….secretaris… Willem…. Sigh voor… ende mitsdesen…. Over den…..en gemachtigd…. Acte van authorisatie… nog de heeren raden …. 21 september 1703…. Haar daar bij …. Verleent de ….. heerlijkheijt en jurisdictie …. Om aan te stellen …. Schout,schepenen en secretaris, …borgemeesters, kerck en armmeesters……..het recht van de jagt, ende visserij binnen de selve HH, met alle gerechtigheden, appendienten en dependieten, van de genoemde HH van Geffen, leenroerig aan de edele souveraine rade en leenhove van Brabant in Den Haag, en de genoemde middelen en lagere jurisdictie ant Leenhof van Empel.

Item de havertiende, de gruijt, de houtschadt, en een gerechte 1/3 deel in de smaltiende van Geffen ende de groote coorntiende gehoorende. Havertiende en Smalltiende leenroerig aan ….. (niet ingevuld). Blijvende de genoemde Hooge, middelen en lagere heerlijkheijt en jurisdictie van Geffen met de ap- en dependienten van die gelofte, vergelijkck een somme van 3-0-0 jaarlijks t vergelden staande aan de groote Bogijnhoff alhier,

Item een lopende rente van 13-0-0 aan de bare van de gelovige zielen

Item een rente van 14 stuijvers …………………………….

……….. (blz 9) ……boogaert ten noorden……van den olyslagher…..Heer van Geffen….. twee stukken aan de zuidzijde van genoemd molenhuis zuid ende west, de weduwe Claes Ariaens van Bocxtel, ten noorden het molenhuijs, ten oosten den Heer van Geffen selffs,

Item een stuk landaan de suidzijde van de wintmolen met den rosmolense werff daar aan gehorende zuid Jan Joosten de Kort, west Jan Hermen Grimmen, oost de weduwe Neesken Gijsbert van Grinsven, noord de gemene straat en de wintmolen.

Item een groesveltje met een stuck land aan de noordzijde van de molen, oost Dirk Janse Spierinckx, west de Heer van Deurne als rentmeester, zuid de genoemde Wintmolen, sijnde de genoemde molenhuijs ……. Ende de gespecificeerde landerijen leenroerig aan de Leenhoven  tot Nieulant, ende beloft eerstelijk met een sester rogge jaarlijks te vergelden staende aan Jan Hermans van Osch,

item een rente van 6-0-0 jaarlijks aan Jan van Santen alhier, item 3-0-0 jaarlijks aan Gerit Clingh tot Lithoijen,

item een gewinschijns van 3 duijten ?  jaarlijks aen Hermen Pelgrom in welke genoemde lasten de Heer van Geffen betaald ¾ part en en een 1/6 part met 2/3 parten vant resterende 4e part. (blz 10) ….bestaande …. Huis met de …. De landerijen….voorste acker….Willem Cornelissen…….sijde neffens de ….. .. de Heer van……

….den Elshoff, item…..groot 2 lopens….janse van Groenland….zuidwaarts de armen…..

….westwaarts den uijtganck, …..Elshoff,

item het bouland genaamd het p……ckhoff sijnde 3 Geerstucken groot 1 lopens en 25 roeden, noord en oostwaarts de G…..straat, zuidwaarts Claas Willems van de Coeveringh, westwaarts de erfgenamen Gijsbert Reijner van Heumen,

item een stuk bouland genaamd de Strep.. groot 3 lopens en 18 roede,noordwaarts Hendrik van den Bogaert, west de Heer van Geffen selffs, oost de gemene uijtwegh,

item een stuk lands op de Heeyst ?  groot 35 roeden, noord en zuid Hendrik Jacobs van Heesch, west Hendrik van den Bogaert, oost de gemeijne uijtwegh,

item 2 stkken neffens de strepen, genaamd  de Heeghst? Groot 5 lopens 28 roede, oost de gemne uijtwegh, zuid de weduwe Adriaan willems van Vlijmen en Jan Joosten de Cort, west Hendrik Jansen van Berghem, noordwaarts met een einde de Heer van Geffen,

item 2 cleverveltjes achter d’Elst groot 3 lopens en 25 roede, oost de Loopgraeff, zuid en west de Heer van Geffen, noord Willem Cornelissen van der Aalsvoort,

item 10 mergen weiland op de Bleeksche hoeve ….(blz 11) …..brabant….. in qualiteit….. casteel ofte…..van Nuland…..huijs ofte casteel met een toorn, …met grote schoone zalen, salletten, camers, solder, stene en verwulfde kelders, en andere gemacken, neerhuisinghe en stallingen soo als de selve staan ende gelegen zijn,

item een bouwhuijs, pompen en bruggen zijnde mede in de genoemde neerhuisinge …. en stenen poortmet diepe graften, cingels besloten,

item een schone welgroeiende weijde genaamd de Coppel, groot 12 mergen, oostwaarts nevens erve van de weduwe Peter Aent Hoogh, westwaarts het kerksteegsken, de erve van de vrouwe van Nuland, noordwaarts de halven kerkcken voetpat van de Heer Gerrit Croon, drossaard van Nuland ende Aert Jansen van Dijck,

item het campke met de bogaert ende het Leegh Bosch groot 4 mergen gelegen tot Nuland oost het voorgenoemde kerkendijksken ( blz 12) …….leenmannen…..sijnen stadthouder…..opt selve leenhoff…..doet dagen bij be……. Ende wijse leenmannen vonnisse na ’s leenhoffs ende Brabantse leenrechten de defaillanten ende onwilligen tot verhef ende betalingen van hunne ….. ende andere hoff rechten te vorderen aldaar op het genoemde Hoff te komen voldoen en te presenteren, zijnde het voorgenoemde adelijck casteel ofte leenhoff uit het leenboeck en leenregister leenroerig aant Leenhof van Empel

item 1,5 mergen hooiland gelegen onder Nuland voor agter en opt middelst Nuland, leenroerig aan het ridderhof ten Bogart tot Dinther, doch staat te weten dat dese anderhalve mergen door versuijm van 4 verheffen bij de Heer van het ridderhof den Bogarde is aangeslagen ende daarover proces ( blz 13) ………

item een …. Onder Rosmalen… 2 lopens en 13,5 roede, zuid Juffr. Pelgrom, west de Heer van Geffen, oost en noord de gemene straat

item de hoge streepen, mede aant Heeseijndt gelegen groot 24,5 roe west de weduwe Jan Willem Seelen, noord de gemene straat, zuid Corstiaen Gerits, oost de Heer van Geffen.

Item een acker genaamd het Mouwerse, groot 5 lopens en 19 roeden, west Jacob Jansen van Gogh, zuid de gemene wegh, noord Hendrik Jan Hendricx, oost de Heer van Geffen,

Item een acker int Rosmalense velt, gecoomen van Geertrui van Rooij, groot 4 lopens, west Rut Tijssen, oost Jan Gevers, noord Peter Bastiaanen, zuid de gemene wegh,

Item Rut Gerits Berens met nogh een stuck lands in  de volgende hijcampen groot 33,5 lopens,  in welcke Jan Martens heeft een streep, met noch een streep daar nevens aen, Marten Claessen  drie stukken in dezelfde hijcamp, Willem Jonghmans twee streepen, met Aert Haecx en hooftken? Laatselijk Emont Hendrick Emonts twee stukken den voorsten gehele hijcamp,  gelegen onder Rosmalenaent Heeseijnde, tot aan den Bergh, aen den kelder verdeelt, eerst den nieuwen hijcampaan de westzijde van den vaerwegh, groot 19 lopens, item noch het Nieuwland aan de oostzijdevan de vaerwegh, groot 12 lopens, noort en zuid de gemijne wegh, ( blz 14) ..

…..gelegen zijn zonder….te willen sijn….ende met sterkmakinge….erfelijk opgedragen en overgegeven …. Cramer ten behoeve van vrouwe Maria Dorothea Smitborn, weduwe wijlen den Raadsheer Hendrik Cramer, met alle de brieven, titulen, leenboeck, leenregister, menuten van verkochte en andere documenten, stukken ende bescheiden, daar aff sijnde. (…) expresselijk aan Thomas de Leuw blijft het recht tot de drost plaats en ende secretaris ambt der HH Geffen  mitsgaders het stadhouderampt en griffiersambt van de genoemde leenhove ofte leenhuijse . Item gereserveert aan Hendrick van Riemsdijck sijn leven lanck gedurende, het bedienen van van den leenvinder en vorstersambt van Geffen, item gereserveert aan Jonker Hermen Pelgrom sijne erfgenamen en nakomelingen sijne hoeve aan de Runt tot Geffen, de vrijjacht door ende inde HH van Geffen, hetsij met roer of andersints, en op de hoeve te mogen maken en leggen en houden warant, ende met garens  ende met andere Wijman… getuigh te mogen vangen alderhande wilt gelijck in schepenbrieven deser Stadt daar aff gemaakt, dd 20 april 1673 (…) Getuigen in Den Bosch: Giliam van der Helst, en Abraham Hubert, 22 februari 1704, ondertekend van Teffelen.

Geregistreert te Nuland, 23 juni 1707, Gerard Croon, Corstiaen Gerits, schepen van Nuland.

( beide tekenen)

 

RA 35 Nuland - Blz. 16 dd 23 juni 1717 eerste gehele acte!   registratie te Nuland

Juffr Maria Heringhx, gemachtigd door Hr Bastiaan van Sande, weduwe en erfgenaam van Juffr. Helena Doncquers, c.s., in de procuratie voor Jan Francois Issacx, als openbaar notaris, tot Antwerpen, d.d. 16 juni 1682,  

Verder:

Maria Doncquers, Jan Doncquers Louwrenses dochter

Juffr Barbara Hubert, weduwe Christoffel Comminetta (?), in procuratie voor Notaris als voornoemd te Antwerpen d.d. 22 maart 1681, Voor de ene helfte

 

Peter van Dinter als wettige man en momboir van Johan, dochter Willem Donkers bij Geertruijt van Vreeij, voor 1/4/ deel

Geerit Donkers en Adraen Gijselen, als momboir over de drie onmondige kinderen van de genoemde Willem Donkers, voor ¾ part,

(van Dinter gemachtigd voor schepenen Den Bosch d.d. 20 juni 1682)

 

Betreft een schuer met 24 voeten erve volgens de lengte en breedte van de schuer oostwaarts en de 12 voeten erft noordwaarts, en het bovenhuijske met den Hof, singel tot op den Hoek, van den boomgaert, mits den Somerdijck, met drie bomen daarop staande in den gehelen eijgendom, van het water daar om lopende, item het hopstreepken, met de boomen, ende het schaerhout, item het agterste veldeken, met de dijck, bomen en schaerhout, item de helfte van de akker over de straat, westwaarts met schaerhout en den gehele eijgendom van het Bolken gereserveert dat het bolken in geen mate te mogen strekken, item het huisken in de Nulantse straat, met sijn boomen, met schaerhout, belast met 14 stuijvers aan de Armen tot Nuland, en een duijt cijns.

Item 13 hont weilands onder Rosmalen in de Hoeve ten eijnde van de Heer Ruijs aent Noorden,

Item 2 morgen 3 hont onder rosmalen aldaar gelegen

Aangekomen via Erfdeling op 25 juni 1682, nu verkocht aan Hr Pieter van Mil, koopman te Den Bosch, (in marge 2900 gulden)

Jan van den Bergh en Rutger van Berckt, Schepenen van Den Bosch 16 juli 1682.

Tekenen: drossaard Gerrit Croon, Corstiaen Gerits, schepen.

 

Blz 19 dd 26 juni 1717 registratie te Nuland

Juffr. Jacomina en Maria van Veggel, heer Cornelis van Ingen vader van zijn 3 onmondige kinderen bij Juffr Theodora van Veggel, als erfgenamen van Juff Alegonda van Veggel, van een hof groot 8 lopens neffens Erve Hendrik Fransse, akte 1 juli 1681 notaris Simon van Stockum,

voor schepen van den Bosch Hendrik Copes en Rutger van Berckel, dd 1 oktober 1682.

Overdracht aan Hendrik Fransse van Berghem.

Tekenen: Gerrit Croon, Corstiaen Gerits

 

RA Nuland 35 - Blz 20 dd 26 juni 1717 registratie te Nuland

Joost Hendrics Hanegraaf ( in marge 200 gulden)

- perceel teulland groot 1 lopens te Nulant, in Vinckel gelegen, naast de koper aan de ene kant, erfgenamen Juffr Costerius aan de andere kant en ene einde, andere einde de erfgenamen Cornelis Ywens,

- perceel teulland, groot 1,5 lopens, genaamd "het Bosch", gelegen als voor neffens, ene kant de koper, ander kant de weduwe Aert de Mulder, ene einde de Wetering, andere eind Dirck Willems

(in marge 200 gulden)

- stuck hijlants gelegen als voor neffens de koper aan de ene kant, aan de andere kant Jan Ariens, ene einde Dirck willems, andere einde Jonker de Jeger, aangekomen bij successie van zijn ouders, verkoopt en draagt over aan Tunnis Arien Martens,voor schepenen van Den Bosch: Cornelis van Blootenburgh en Hendrik van Berckel dd 27 juni 1701.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits

 

blz 21 dd 27 juni 1717 registratie te Nuland

Compareert voor Notaris Johannes Keijsers, Jenneke Antonis van … , weduwe Cornelis van Bochoven

- een jaarlijkse cijns van 12 gulden, van een uijthuijs erve, hof, te St Michielsgestel "aan de planck", van de hooge straat aldaar, het onderpant groot 6 lopens,

- stuk akkerlant groot 2 lopens en 5 roeije, aldaar op de oude hofstad,

- stuk allerlant of hopland groot 2 lopens en 11 roeije, "int moerschot" aldaar gelegen, geconstitueert door Jan Adriaens van der Ven, inwoner van St Michielsgestel, volgens schepenen brief den Bosch dd 8 maart 1631,

- erfelijke cijns van 6 gulden uit een huis en land te Nuland, aan den ….. tekst verscheurd! ….geconstitueert door Dirck Soone …… tot Nuland, volgens schepenbrief den Bosch  dd 25 feb 1619, voor notaris Udo Melchior Verweij 21 dec 1678, nu overgedragen aan ….Huijgermans, coopman te Den Bosch, voor schepenen Den Bosch Johan Baron van Leefdael en Johan Christoffel Zeits, dd  30 augustus 1690.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz 24 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Joost Hendricx Hanegraaf wonend te Nuland,

- perceel lant te Vinkel genaamd "den Krommenhoek" , naast erve Peter Jacobs aan de ene kant, aan de andere kant erve ene hoeve, ene eind erve erfgenamen Jan Aert de Wert, tot op de erve….

- stuk lant 25? roeije, gelegen aldaar, ene kant Peter Jacobs, andere kant Jan Aerts de Wert, ene einde de straat tot op ….

- het oude hopvelt gelegen als voor, aan de ene kant….., aan de andere kant Jan Ariens, strekkende van de erve Hendrik Hendricx, tot op erve Jan Ariens, aangekomen bij de deling van zijn ouders, voor schepenen den Bosch 23 sept 1700, draagt over aan Jacob Gijsberts Blommers,  zijn swager, wonend te Nuland, belast met een sester aan de armen van Nuland, 50 gulden aan het block van het Hintamereind, voor schepenen Den Bosch Fransois van Blootenburg en Johan Am, dd 11 februari 1713. ( in marge 259 gulden)

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz 25 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Antony Adriaens van Lendt, huijs, hof en aangelag groot 14 lopens, te Nuland gelegen naast Claas Willem Jansen aan de ene kant, andere kant "den Elskamp", als persoonlijke schuldenaar voor Juff Jacomina en Maria van Vechel en Hr Cornelis van Ingen gehuwd met Theodora van Vechel, voogd over zijn minderjarige kinderen, als erfgenamen van Juff Alegonda van Vechel,  de som van 250 gulden, voor schepenen van Den Bosch Hendrick Copes en Rutger van Berckel, dd 1 oktober 1682.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits, ( stuk in de marge verscheurd en niet te lezen)

 

blz 25 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Antony Adriaens van Lendt, 2 mergen hooiland te Nuland, naast de pastorije aldaar aan de ene kant, andere kant weduwe en kinderen Jan Peter Geeraerts, als persoonlijke schuldenaar voor Juff Jacomina en Maria van Vechel en Hr Cornelis van Ingen gehuwd met Theodora van Vechel, voogd over zijn minderjarige kinderen, als erfgenamen van Juff Alegonda van Vechel, de som van 62 gulden, voor schepenen van Den Bosch Hendrick Copes en Rutger van Berckel, dd 1 okt 1682, (in marge afgelost 12 jan 1744, rest grotendeels verscheurd).

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits,

 

Blz 26 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Jan Jansen van der Ven, 8 hont weiland als onderpand, "over den Hogenwegh", naast Jacob Jacob…. aan de ene kant, aan de andere kant erfgenamen Hendrik ….. , als persoonlijke schuldenaar voor Juff Jacomina en Maria van Vechel en Hr Cornelis van Ingen gehuwd met Theodora van Vechel, voogd over zijn minderjarige kinderen, als erfgenamen van Juff Alegonda van Vechel de som van 61 gulden, voor schepenen van Den Bosch Hendrick Copes en rutger van Berckel, dd 1 okt 1682.

Tekenen: Gerit Croon en Corstiaen Gerits,

Blz 27 dd 29 juni 1717 registratie te Nuland

Jan Hendrik Sijmons van de Weerscheut, wonend te Geffen, verkoopt aan Sijmen Dirck Sijmens, wonend te Nuland:

-       huijs hof en drie stukken akkerland aen malkander gelegen, tot Nuland, tijnden de Weerscheut, groot 3 lopensaet, gelegen west: neffens de Weerscheut, andere einde oostwaarts erfgenamen Hendrik Frensen van Rosmalen, ene zijde de heerbaan, andere zijde  de Meulencamp,

-       twee stukken ackerland aen malkander gelegen, als voor, groot 100 roeijen, neffens erve Hendrik Frensen noordwaarts aan ene einde, zuid erfgenamen Adriaan Adriaans, west de molenheij, oost erfgenamen Frens Aert Hendricx.

-       Twee hop hooftkens groot omtrent 50 roeije, gelegen als voor, oost neffens andere erve der vercoopers, west erfgenamen Hendrik Frenssen, strekkende van de halve leemwal ? noordwaarts tot op erve erfgenamen Hendrik Frensse zuidwaarts

Aangekomen na versterven van zijn ouders, voorschepenen Robert de Lobelle en Peter van Teefelen, van Den Bosch dd 11 jan 1690.

Tekenen: Geerit Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz  28 dd  29 juni 1717 registratie te Nuland

Tomas Maes, man en momboir van Aeltje dochter Jan aent Hoogh, Johan, soone Jan Aent Hoogh, 2 stukken teulland met een bosken hout, groot 1,5 lopens, te Nuland, naast ene zijde de erve Jacob van Gogh, andere zijde gemene straat strekkende op de erfgenamen van Wouter Ariens, aangekomen bij successie van haere ouders nu verkocht en overgedragen aan Sijmon Dircx wonend te Nuland, ( in marge 7-0-0.) Voor schepenen van Den Bosch:Cornelis Ackerdijck,  Cornelis t Hooft, 16 mei 1697, secr. Cattenburgh.

Tekenen: Gerrit Croon Corstiaen Gerits

 

Blz 28 dd 29 juni 1717 registratie Nuland

Peter Peter Deckers, 3 stukken teulland aen malkanderen genaamd de agtersten Akker met den houtwas gelegen tot Nuland Jonker Lemme en van Mil aan de ende zijde, andere zijde erfgenamen Peter Aent Hoogh, strekkende van de erve van de verkoper tot op de erve van Mil, bij koop aangekomen van Rut Jan Rutte Lockven en meer anderen, in schepenbreif van Nuland dd .4 maart 1693, nu verkocht aan Symon Diercx, voor schepenen van Den Bosch Johan van der Meulen en Jan Adriaen Ruijs, dd 4 maart 1701,  (in marge 100 gulden).

Tekenen: Gerart Croon en Corstiaen Gerits

 

blz 29 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Juffrouwen Jacomina en Maria van Veggel, Heer Cornelis van Ingen, vader en voogd over zijn onmondige kinderen verwekt bij Theodora van Veggel, zijn huisvoruw, samen erfgenaam van Juffr. Alegonda van Veggel, stuk weijland, genaamd "Kepkensdonk", groot 6 mergen, neffens Dries Jacob Peter Joosten aan de ene kant en den "segendijk" / Legendijk ? aan de andere kant, van welk perseel Symon van Stockum, notaris ende clerck van der stads secretarije den coop  jegens den rechter verkregen heft volgens acte  dd 1 juli 1681,  en 21 juli 1682, nu verkocht en overgedragen aan Mr Geerlingh de Booij, voor schepenen van Den Bosch: Hendrick Copes en Rutger van Berkel,  dd 1 oktober 1682.

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard

 

blz 31 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Johannes, Cornelis,  Jacobus en Johanna Maria desMenschen, broers en zussen alhier

- een huijsinge en landerijen, groes wei en teulland, met houtwassen, groot 5 lopens, gelegen aan het Merkveld te Nuland, ene zijde bovennaast Jacob Jansen van Gogh, benedennaast gemeene straat,

- 6 lopens en 5 roeije, strekkende met de ene einde van de Loje Camp / Coje Kamp , tot op erve Herbert Dirk Denissen aan de andere einde,

- 2 mergen hooilands int sevenvierdeel, andere sijde en ene eind de nieuwen poldergraaf, andere zijde de Hoefdijck,

- camp van 14 hont weijland te Geffen, ene zijde erve Jonker Pelgrom bovennaast, andere zijde Rijnier Schonck benedennaast

- 4 lopens aldaar, tussen erve Jan Peter Sighmans ene zijde, andere zijde Jan Joosten de Cort,

Verkregen voor de helft bij coop van ….Bockely voor schepen van deze stad dd……., voor de andere helft van hun ouders na hun dood, nu verkocht aan Mr Hendrik de Boij,  drossaard van Geffen, Belast met grond en gewincijns, 1,5 mud rogge in speciemate van Den Bosch aan rentmeester Tijgnagel, mud rogge aan juffr  weduwe van de Vliert, 10 vat rogge aan de armen tot Gestel, 2-14-0 aan kerk tot Geffen, voor schepenen van Den Bosch: Fransoijs van Rotterdam en Jacob Mastingh, dd  22 februari 1716 ( in marge 1444 gulden)

Tekenen: Hr Gerit Croon

 

Blz 32 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Dries Wouters, een morgen onder Nuland noord tegen den Agterdijk, zuid de erfgenamen van de heer, aangekomen van zijn ouders, nu verkocht aan Juff Geertruij de Boij, weduwe des secr. Verhijde, voor schepenen van Den Bosch: Cornelis Blotenburg en Jan Adriaen Ruijs, dd 1 dec 1701, ( in marge 150 gulden).

Tekenen: Hr Gerit Croon, drossaard

 

Blz 33 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Hr Johan Quirijn van Niel borger en Coopman Den Bosch,

- de helft van een welgelegen hoeve, met landerije, genaamd de Sijspechse Hoeve, gelegen tot Caathoven, onder HH Nuland, bestaande uit een huijsinge, cameren, boerenhuijs, stallingen, schuer, houtwerck, verkenskot, hof en boomgaarden, 25 lopens Saijlant, een grote en kleine camp hoijlant, leggende aen den anderen, met houtwassen, tot de Weteringe toe, verkregen voor de helft van Juffr Maria de Hont, weduwe Hr en Mr Niclaes van de Gevel, volgens schepenbrief Den Bosch dd 14 juli 1706, nu overgedragen aan Hr Roedolphus Tijbos, mede borger en coopman te Den Bosch, die de wederhelft competeerde, belast met de 1/2 van de 1/2 en de rente van 8 mudde rogge jaarlijks, met 25 gulden jaarlijks te betalen aan Rentmeester Hr van Deurne, 29 juli 1713 voor schepenen Den Bosch: Mathias de Vlamingh en Johan Willem Groulard, (in marge 1239 gulden).

Tekenen: Hr Gerit Croon

 

blz 34 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Hendrik de Decquare, voor zichzelf en namens broers zussen en zwagers, erfgenamen van Maria Florissen van Gemert, weduwe Willem de Decquare

- een stuk land genaamd den Elscamp groot 15 hont, gelegen te Nuland, eerder toebehoort aan Gerrit Croon, drossaard, openbaar verkocht voor Notaris en clerck Theodorus van Asten te Den Bosch, tegen de rechter, dd 21 november 1704, 10 februari 1705, nu overgedragen aan Hr Roelof Tijbos, coopman in wijnen in Den Bosch, voor schepenen te Den Bosch Rutger Tullekens en Mathias de Vlamingh, dd 27 okt 1706, (in marge 240 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon.

 

Blz 35 dd 30 juni 1717 registratie Nuland

Cornelis van Strijp, clerck deser Stad, gemachtigs door schepenen dd 22 maart 1696,

een mergen land op groot Nuland gebruikt door Jan Gijsbert Lent, notaris Willem Vos te Den Bosch kocht het van de rechter na de evictie dd 27 augustus 1694   ( in marge 128 gulden). Overgedragen aan Hr en Mr Johan Van der Meulen secretaris van Den Bosch ten behoeve van Jan Jansen aent Hoogh. Voor schepenen Den Bosch Cornelis Ackerdijk en Gielus van Berckel, dd 22 maart 1696.

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard

 

blz 36 dd 20 aug 1717 registratie Nuland

Willem soone Jacob Willem Driesse, Jenneke, Hijltje en Metjen gesusters , kinderen Jacob Willems, zuster Marike, i.v.m. 1/4 deel in een stuk land genaamd "den langen camp" gelegen "te langs beneven het Nuland"  aan de westkant, strekkende van de Hogenweg tot op de Hoefdijck,  aangekomen via hun ouders, nu overgedragen aan Peter Hendrics Aent hoogh  voor de helft

Jan soone Jan Hendricx aent Hoogh, ook voor Claas,  Hendrik en Aelken (ook kinderen Jan Hendricx aent Hoogh)  voor de andere helft, belast met 6 voeten kepkensdonkdijk,

Voor schepenen van Den Bosch Johan Fransois Balbiaen en Gijsbert van Hamel, 24 juli 1685 Den Bosch.

Tekenen: Gerart Croon en Corstiaen Gerits

 

blz. 37 dd 20 augustus 1717 registratie Nuland

Hendrick Jansen Smits wonend te Rosmalen man en momboir van Eijcken dochter Mathijs Peters van Vlijmen, 8 vaetsaet teulland te Nuland "onder Wielhuijs" op de ackers tussen de erfenisse Baetje, weduwe Adriaen Goijert Cuijpers oostwaarts, en westwaarts: erfenisse Baetje, voornoemd en Elken weduwe Gerrit Jacobs van Grinsven, streckende van het gemene Hijke zuijdwaarts tot op een vaarwegh noordwaarts, aangekomen na dood van zijn vrouws ouders

verkocht aan Mathijs Gerrits van Grinsven ten behoeve van Elken, weduwe Geerit Jacobs van Grinsven, zijn moeder.

Genoemd schepenschuldbrief van 200 gulden, aan de erfgenamen van Jan van Wolfswinckel, tot Den Bosch, voor schepenen van Den Bosch Cornelis t Hooft en Nicolaas de Loobel, dd 20 maart 1683.

Tekenen: Gerart Croon en Corstiaen Gerits

 

Blz 38 dd 20 augustus 1717 registratie Nuland

Dirck Peters van Tiel, als man en momboir van Hilleken Eijmbers, wonend te Geffen,

een stuk teulland groot 2 vaetsaeten, 27 roeijen, gelegen tot Nuland, ter plaatste genaamd Litterven, neffens erve Tunnis Tunisse aan de ene kant, aan de andere kant de kinderen van Hendrik Peter Broers, strekkende met de ene einde op de erve Jan Jacob Langens, en de andere einde op het Litterven, aangekomen bij successie van zijn vrouws ouders, nu overgedragen aan Peter Aent Hoogh, wonend te Nuland, voor schepenen te Den Bosch Cornelis Ackerdijk en Cornelis van Vrijbergen dd 17 mei 1697  ( in marge 200 gulden)

Tekenen:Geerit Croon, Corstiaen Gerits.

 

Blz 40 dd 20 augustus 1717 registratie Nuland

Jan Jansen van Rosmalen en Joseph zijn broer, Geert Dircxs van Tefelen gehuwd met jenneke jansen van Rosmalen,

- 1/2 van huis hof en boomgaert te Nuland en landerijen, groot 1 lopens, west de verkrijger, oost en noord de gemene straat, zuid het volgende perceel

- 3 lopens nieulant benevens west Hr Pleunus c.s, noord Corstiaen Bijvelt c.s., zuid Litterven, aangekomen via de schoonouders van de ouders, nu overgedragen aan Corstiaen Gerits Bijvelt wonend te Nuland, belast met een cijns van 5 duijten aan de borgemeesters van Nuland, een halve zak rog aan de armen van Nuland, 100 gulden capital aan Juffr Pelgrom alhier, voor schepenen Den Bosch Fransis van Blotenburgh en Mathias de Vlamingh dd  21 juli 1713.

 

 

 

blz 41 dd 13 september 1717 registratie Nuland

Leonardus Corneijts en Joseph Boel, momboiren van de kinderen van Hendrik Hijacinthus van Hoorenbeeck, Genoveva van Tielens, zijn huisvrouw, Adrianus Teulings als man en momboir Aleijda Catharina van Hoorenbeeck, dochter Hendrik Hijancinthus, momboiren gemachtigd door de schepenen van Den Bosch dd 16 juli 1695,

5/6 deel van 1/3 deel in een clamp tiende coorntiende tot Heese onder rosmalen, in d'eigen als Smaeltiende, ende blocken onder Nuland, zeedijck, achterheese, neeffengraaf,  lange en corte hoeve, respectievelijk gelegen, leenroerig aan het leenhof van Brabant, de resterende 1/6 deel gehoort Jan willems van der Aa,

waarvan 2/3 deel na het overlijden van Hendrik Hijacintus van Horenbeek komt  nu toe aan Cornelis Libertus van Hoorenbeeck, sijne oudste zoon, en het resterende 1/3 deel aan zijn drie dochters uit het huwelijk met Genoveva van Tielens,

Nu overgedragen aan Rijnier van Boxtel, inwoner en borger Den Bosch, voor schepenen Den Bosch Hendrik Ackerdijk en Cornelis van Blootenburgh,  dd 12 september 1695

Tekenen: Gerrit Croon.

 

blz 43 dd 19 september 1717 registratie Nuland

Jan, Jan en Joostje alle drie kinderen van Arien Jansen, 3/4 deel in huis schuer en aangelegen land met houtgewas, en een stuk land te Nuland, groot 4 lopens, aangekomen na versterven van de ouders, nu overgedragen aan Hendrik van Aalst, schepen brief 5 mei 1699, Jacob Corsten gehuwd met Anneken Arien Jansen, die vernaderen, voor schepenen Hendrik Hamel en Johan de Caron, van den Bosch 13 maart 1700. (in marge coop 250 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard.

 

blz 43 dd 19 september 1717 registratie Nuland

Jan, Jan en Joostje alle drie kinderen van Arien Jansen, hetzelfde nu verkocht aan Hendrik van der Aelsfoort,voor schepenen Den Bosch Adriaen van Blootenburg en Hendrick Copes, dd 5 mei 1699.

Tekenen: Gerrit Croon.

 

blz 44 dd 23 september 1717 registratie Nuland

Johan van Campen, notaris en procureur binnen Den Bosch, en gemachtighd door Johannes van Breda en Anna Vincx, sijne ouders volgens schepenbrief te Weert dd. 16 mei, goedkeuring van de weeskamer te Antwerpen dd 13 mei.

8 hont achter opt Nuland, overgedragen aan Guiliam van Campen, notaris te Den Bosch,

8 voeten dijcx  wesende 1/2 van 16 voeten dijcx genaamd Zegendijck, ende den Hoefdijck, voor schepenen van Den Bosch: Frederik Hendrik Sweerts de Landas, Hendrik Copes, dd 20 mei 1671.

Tekenen: Gerrit Croon.

 

blz 46 dd 25 september 1717 registratie Nuland

Heer Johan van Goor wonend te Amsterdam,

- een huis en erve, teul en weiland, groot 2 lopens en 9 roeijen, in de Nulandse straat, oost Geerit Bastiaens, west Jan Hendrikck spierings, zuid de nulandse straat, op het Bosstraetje genaamd den Hogen weg,

- halve hof teulland mede aldaar gelegen, genaamd "den Lagen Hoff", groot 2 lopens en 29 roeijen, oost Joostje Dirck Spieringhs, west ….Hoogh, sijnde een gemene weijde, ene einde Nulandse straat, andere eind het bosstraetje

- camp teulland met een half steegske, daer aangehorende, gelegen in den Elst te Geffen, groot 4 lopens en 14,5 roeije, oost lindert van Goor, west Jan van der Steen, ene eind Willem Clasen met de sijne genaamd "den Ham", andere eind de gemeene straat

- een hof teullands met een groesveldje, tot Geffen aan de Goorsteegh gelegen, 4 lopens en 40 roeije, oost de kinderen Willem Udo van Goor, west de HH van Nuland, zuid Jan Quack, andere eind de gemene straat, aangekomen na overlijden van de ouders, nu overgedragen aan Jacob Arts tot Nieuland wonend, belast uit eerste perceel 2 vatten rog aan blok van het Hintamereind,  uit 2e perceel aan de Coster tot Binderen 1-1-0, uit derde perceel: vat rogge aan kerk tot Geffen, uit het geheel een kapitaal van 300 gulden aan juiff Anna van Grave, een kapitaal van 300 gulden aan Hr Advocaat Zandvoort, 200 gulden aan Hr Pieter Abangelis, 100 gulden aan Hr advocaat Coolen te Eindhoven, volgens schepen brief van Den Bosch dd 31 mei 171?

Schepen Jan Dirck Spierings, vernadert , voor schepenen Den Bosch Abraham Daesdonck, Jan Hendrik van der Does, 7 december 1715. ( in marge coop 1234-16-14 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard

 

blz 48 dd 28 september 1717 registratie Nuland

Rijnier Peters van Vlijmen, man en momboir van Maria Claas Adriaens van Boxtel wonend te Cromvoirt, 4 hont land opt Middelst Nuland, ene zijde erve Hendrik van den Boogert, andere kant Antonis gilde tot Nuland, aangekomen bij de deling van zijn moeder tussen de 2 kinderen, voor notaris Petrus van Oudenhoven dd 25 okt 1703, nu overgedragen aan de 8 kinderen van Hendrik van Calcar bij Iken Peters van Vlijmen verwekt, wonend te Deuteren, belast met een rente van 4 gulden te lossen met 100 gulden aan de kinderen van van Summeren, voor schepenen van Den Bosch Tomas Hubert en Jacob Hasevoet, dd 14 juni 1717. (in marge 527 gulden)

Tekenen: Gerrit Croon, drossaard.

 

blz 49 dd 28 september 1717 registratie Nuland

Jasper Hendrick Heijnsbergen, 2  morgen weijlands te Nuland, genaamd den Hogenwegh,  ene zijde de pastorije bovennaast, beneden naast Anthony Hendriks aant Hoogh, strekkende van de Hoge weg tot op de etteringsgraaf,  waarvan gebruiker is geweest Jan Udo Jansen, verkregen van Hermen Wijnant van Rossum, volgens schepenbrief Den Bosch dd 4 februari 1679, nu overgedragen aan Jan Hendricx aent Hoogh en Sijmen Claas Colen te samen,

Voor schepenen den Bosch Rovert van Label en Nicolaas Blom,  dd 5 april 1679.

Tekenen: Gerrit Croon,

 

blz 50 dd 28 september 1717 registratie Nuland

Gerart van Noort, Notaris Den Bosch, gemachtigd door Stijntje Cornelissen weduwe Gijsbert Hendricx van der Linden in procuratie voor Gijsbert Bosch openbaar notaris op  9 februari 1689

1/2 in 1/6 deel van seekere tiende tot Rosmalen in t'eijgen St Hilperix sijnde een manschap van twee manschappen leenroerig aan Johan Fabri en genoemde van der Linden

overdracht aan Hr en Mr Cornelis Ackersdijck voor Jan Willems van der Aa wonend te Rosmalen

Gijsbert Hendricx van der Linden had verkregen voor 30 gulden van Jacob Peter Joosten 1/2 in 1/6 deel van seekere tiende tot Rosmalen. Van der Linden onlangs overleden

Notaris Hendrik van Heeswijk, te Den Bosch, Afstand door Stijntje Cornelissen voor Jan willems van der Aa te Rosmalen , in ruil voor elk jaar drie goede zakken rogge, behalve als de oogst door Hagelslagh beschadigd was,

na overlijden van Stijntje Cornelissen zal Antonis Jansen van Overbeek man en momboir van Grietje Poulus van Uden 150 gulden betalen, ook aan Jan Sijmens van den Heuvel als gehuwd met Yken Pouwels van Uden, eveneens 150 gulden, Aan Jenneke Cornelissen, weduwe Johannes van de Lennisheuvel of haar kinderen 122 gulden, en aan de kinderen van Willem Jacobs van der Aa gehuwd met Geertje Cornelissen ook 122 gulden,

Voor schepenen Den Bosch voor de getuigen Dielis van Herpe mr. Kleermaker en Jan Vercuijlen, Mr. Lintwercker, beiden borger en inwoner den Bosch, dd 4 mei 1683,

Voor schepenen Den Bosch Jacob Schuijl de Walhoorn en Willem van Grimbergen, dd 16 april 1689.

Tekenen: Gerrit Croon.

 

Blz 54 dd 29 september 1717 registratie Nuland

Johan Francois Balbiaen, Nicolaas Blom, schepenen van Den Bosch

Compareert Heer Rogier van Leefdael, heer van Liefting, Deurne, Raad en oud president van Den Bosch, rentmeester episcopale goederen,

7 morgen land in sevenvirdel, ene kant erfgenamen Adriaan Goijaerts Cuijpers c.s., andere kant west de Heer Rentmeester Ruijs ende Jenneke Willem Gerits, ene einde gemeene hoefdijk, tot op achterdijk, toebehoorende de Hr en Mr. Jacob Valckenaer, door de deurwaarder  Johan de Cassemajor geauthoriseerd door de Hr van Deurne, nu verkocht aan Hr. Johan van Sutphen, schepen der Stadt voor 925 gulden, wegens een schuld van 30 gulden en 5 gulden jaarlijks in een capitaal van een rente van 4 gulden en 2 stuijvers jaarlijjks, dd 6 juni 1680,

Den Bosch 18 juli 1680.

Tekenen: Drossaard Gerrit Croon.

 

blz 55 dd 29 september 1717 registratie Nuland

Acte wordt geregistreerd: Hr Johan de Cassemajor

Hoeve wordt publiekelijk verpacht, horend onder de Rentmeester, Hr van Deurne,

tweede convent van de fraters, hoeve nu in gebruik door Hendrik Jan Melten ingezet door Claas Jan Huijbers tot Nuland 115-0-0, gemijnt 125 gulden door dezelfde.

21 maart 1704 voor schepenen  Den Bosch  A.N van Schagel en Baron van Redevinkeer van Rijswoude,

Claas jan Huijbers koper van de tweede uitgifte van de Hoeve, belooft de erfpacht van 125 gulden te zullen betalen, aan de Hr van Deurne, de rentmeester,

Borgen: Wellen Jansen wonend te Hees, Willem jan Huijbers wonend te Nuland,

de eerste geeft als borg:

- 2 akkers in den Boonhoff te Hees, groot 1 lopens en 26 roeije, ene kant Willem Roelofs, andere kant weduwe Jan van Hees,

- een akker opt Nuland, over "de koningssteeg" groot 1 lopens 41 roeije, ene kant erfgenamen Jan Joosten de Cuijper, andere kant de erfgenamen Jan Beecken,

- twee akkers opt Nuland, beneffens de Coningsteeg, groot 3 lopens en 13 roeije, ene kant Jacob Hendrik Hermens, andere kant de gemeente steeg,

- een akker als voor, groot 1 lopens 35 roeije, ene kant erfgenamen Rom Bastiaens, andere kant gemeente steegsken,

- een weijcampke in de Elst, groot 1 lopens 36 roeijen onder Hees gelegen, ene kant Jan Willem Meus, ander kant erfgenamen Rom Bastiaens,

- halve mergen hoijland littoijen, ene kant Jan Meusen, andere kant Joost Roelofs,

Hem aangekomen bij scheiding en deling Hees 12 dec 1690

De tweede geeft als borg:

- een akker lants onder Dinter 4 lopens, genaamd Nuijlant,

- een mergen hooijland opt agterste Nuland, rest alles onder zijn persoon

Den Bosch, schepenen Guilam van de Helft en Jacob Lodewijk Swaerts,  3 april 1704

 

blz  59 dd 29 september 1717 registratie Nuland

Peerken weduwe Aert Wouters, als langstelevende de tocht in 2 mergen, ene zijde Claas Aent Hoogh, andere kant west de gemeijne dijk, noord Jacob Peters van Grinsven, overdracht aan minderjarige zoon Wouter Arts, volgens acte voor schepenen van Nuland van 14e deser maand, overdracht aan Peter Jansen, wonend te Nuland, Voor schepenen van Den Bosch Abraham Daesdonk en Jacob Cooijmans, Den Bosch 17 juni 1707.

 

blz 61 leeg

blz 62 dd 11 november 1717  registratie Nuland

Juff Anna Maria van Deursen, erfelijke rente van 6 gulden, uit 4 hont land "opt Nuland" , ene kant conventen van de H maagd Marie tot Rosmalen , andere kant Johannes Wintkens,

onderpanden: Antonius soone wijlen Hendrick van den Aasfoort verkocht voor Ambrosius van Hanenbergh, soone wijlen Wilhelmus, dd 2 mei 1523, te deel gevallen aan Anna Maria van Deursen bij deling van haar ouders aangekomen voor notaris Jacobus de Bie, 23 februari 1692

nu verkocht aan Jacobus Bockelie, wonende alhier te Den Bosch.

voor schepenen van Den Bosch Cornelis van Blootenburg en Hendrik van Berckel, Den Bosch 22 september 1702.

 

blz 63 dd 25 november 1717 registratie Nuland

Hr Pero de Cassemajor, dijckschrijver, penningmeester polder van der Eijgen en den Groenendijck, achterstand in betaling dd 20 maart 1717,  publiek verkopen van

- een mergen aan kepkensdonkdijk

- 8 hont genaamd Schefferscamp

- 1 hont 33,5 roeije, alle te nuland gelegen, op naam van Dielis Huijberts

Door deurwaarder Willem Ginhoven, verkocht aan Hr Theodorus van Lier, wonend te Den Bosch voor 230 gulden, voor schepenen van Den Bosch: Johan van der Helft, Johan Pinxternagel, schepenen van Den Bosch, dd 22 oktober 1717 ( in marge 230 gulden)

 

blz 66/67/68 leeg

 

blz 69 dd 10 mei 1718 registratie Nuland

Willemke Geerit Hendricx weduwe Lambert de Wert, met haar Corstiaen Geerits Bijvelt en antony Ermers, allen uit Nuland , schuld aan :

Hr Norbertus Snelle, advocaat Den Bosch ten behoeve van het onmondige kind van  Johanna van Pullen, verwekt bij Gerrit Haren een som van 200 gulden, voor schepenen van Den Bosch: Johan van der Helft, Johan Pinxternagel, schepenen van Den Bosch, Den Bosch 9 april 1718.

 

blz 70 dd 13 juni 1718 registratie Nuland

Juffr Elisabeth en Hr Johan Francis van Esch 21 feb 1710 compareren voor notaris Theodorus van Asten, voogd over minderjarige broer Jasper Dominicus en Gerardus van Esch

Hr Daniel Hogendoorn, capiteijn int regiment Walon, commandeur fort Isabella een som van 1000 gulden a 4 % , Juffr Micheleth van den Bucker als legaat in haar testament,

Wilhelmis de Wit, procureur en notaris te Eindhoven, voor schepenen van Den Bosch: Pieter S Gravensande en Johan Pinxternakel, dd 16 mei 1718.

 

blz 73 dd 2 juli 1718  registratie Nuland

Dionysius en Seger van Clootwijck

- akkerland "de Corte Stucken" ca 6 vaetsaet te Nuland, oost de twee langen van de eerste opdrager, zuid corstiaen gerits bijvelt , west willemke weduwe lambert de wert,

- de twee lange stucken teulland te nuland met houtwas, groot 8 vaetsaet, oost Jan aent hoogh, andere kant: Evert Gerits van der Putten, ene einde de Santstraat, perceel is leenroerig aan het huis van empel, aangecomen van haar ouders, erfdeling Nuland 2 feb 1718, tegen zijn broer, nu overgedragen aan Joost Hendricx Hanegraaf te Nuland, voor schepenen van Den Bosch: Jacob van der Helft, Johan Pinxternagel, schepenen van Den Bosch, dd 4 juni 1718.

Tekenen: Gerart Croon Gijsbert Wellens schepen Nuland

 

blz 75 dd 10 september 1718 registratie Nuland

Hr en Mr Arnoldus Costerius, schout en rentmeester van de Stad Weert, huis en hof , "van outs genaamd de Stooters poort" in den Bosch in de peperstraat

deling 3 sept 1655, nu aan zuster Willemina Casterius, nu bewoont door Johan van Turnhout schoenlapper, overdracht aan mr. en hr. Johan Testes van Breugel pensionaris van den Bosch,

voor schepenen van Den Bosch Daniel de Lobel en Jacob van Thienen, den Bosch 16 augustus 1718

 

blz 77 dd 26 juli 1719 registratie Nuland

Johan Dumont, rentmeester van het weeshuijs te Den Bosch, camp hoijland 2 mergen gelegen in het seven virdel  onder Nulant, verkocht aan Jan van der Ven, wonend te Nulant, voor schepenen den Bosch: Willem Vinck en Henricus Bernardus Martini, dd 17 juni 1719

 

blz 80 dd 27 augustus 1719 registratie Nuland

Compareert voor Schepenen van Nuland: Mr Abraham van Mil en drossaard Gerard Croon: Dirck Martens van de Verdonk, wonend te Ballikum, borg voor zijn zoon Jan Dircx van de Veerdonk inwoner te Nuland als hij tot armoede mocht komen.

Tekent: Dirk Martens van de Verdonk, Abraham vanMil, Clootwijck secr., G Croon.

 

blz 81 dd  26 december 1719 registratie Nuland

Peter Hendricx Bijvelt, inw Nuland, 3 stukken teulland groot 4 lopens , 40 roeije "opt Heeseijnt" onder de parochie van Rosmalen, oost: Jan Ariens van Nistelrooij, west de verkrijger, zuid gemeen steegske, noord gemeene straat, aangecomen bij erfdeling van zijn zwagers dd 16 februari1704, nu verkocht aan Willem van Grinsven, wonende te Oosterwijk.

Voor schepenen van Rosmalen: Dries Wouters van Grinsven en Jan van der Donck, dd 25 maart 1719

 

blz 82 dd 20 januari 1720 registratie Nuland

Isabelle en Angelina Kuijsten, meerderjairge dochters van Johan Huijsten verwekt bij Juffr Mechtildis van Ancker, wonend te Den Bosch, een stede of geseten in HH Nuland, in het Vinckel, bestaande uit een huijsinge ofte stallingen met den hoff boomgaert en teulland, met Bos, aan elkaar gelegen met opgaande bomen, groot 9 lopens 18 roede, ene kant Erve Johan de Hee, andere kant weduwe Gerrit Hensen, strekkende met ene eind van het Broek tot ……, tegenwoordig gehuurd door Gerrit van den Broeck, aangekomen bij dood van hun ouders, en voor 1/3 deel als erfgenamen van Maria Catharina Kuijsten, nu overgedragen aan Hendrik Wellens wonend te Caathoven. ( in marge 312 gulden), voor schepenen van Den Bosch Johan Adriaan Ruijsch en Hendrik Antoni van de Graaf, dd 21 december 1719.

 

blz 85 dd 10 augustus 1720 registratie te Nuland

Hendrik Jansen Snijders wonend te Den Bosch gemachtigd door Peter Hendrik Snijders van Nuland, wonend te Oirschot, in procuratie brieven van Notaris Heribert van Oudenhoven, dd 5 juni deses jaar, - een heufken teulland  genaamd " het Snijders hoffken", groot 2 lopens, gelegen aan Schotsheuvel, bovennaast: Jan Lambers en Jan Hendrik Melten, convent van de Wintmolenbergh benedennaast, strekkende van erve kinderen Jan Jansen tot op de gemeijne Bosse straat, aangekomen door koop van Jan Jansen van der Ven dd 6 augustus 1686 voor schepenen van Nuland, nu overgedragen aan Hr en Mr. Johan van Hurn, secretaries van Den Bosch, tot behoef van Christina Snijders, des geconstitueerden dochters,

voor schepenen van Den Bosch Abraham Daesdonk en Alexander Bernard van Eijbergen, 6 juli 1720.

 

blz 86 dd 19 november 1720  registratie te Nuland  (slecht leesbaar)

Dirck Crijnen, Nelis Crijnen, Thomas Jansen Crivier (??), alle inwoners van Rosmalen, als schuldenaar principaal, Mr Johan van der Horst, schoolmeester tot Rosmalen,  mede wonend te Rosmalen, de som van 500 gulden, dd 21 aug 1697, mede gemachtigd voor Pieter de Cort, drossaard van Asten, een schepen schuldbrief van 500 gulden aangekomen van zijne ouders na hun overlijden, nu overgedragen aan de kinderen van wijlen Herman Valckhof, wonend te Den Bosch, borgen hiervoor: Claas Jan huijbers wonend te Nuland, en Geerit Jan Huijbers wonend te Alem, voor schepenen van Den Bosch Cornelis van Blootenburgh en Martinus des Tombes, dd 5 oktober 1720.

 

blz 89 dd 16 november 1720 registratie te Nuland. 

Wouter van Geldrop burger en inwoner van Den Bosch, weduwnaar van Maria Seelen Quack, de tocht hem als langstlevende in

- 3 stukken teulland te Nuland, groot 3 lopens en 9 roeije, genaamd "het heufken" omtrent den Schotsheuvel, ene zijde Merieken Joosten van den Heuvel, andere zijde Jacob Tijssen van Crijl, strekkende van de erve Willem Clase, tot op gemeene straat

- 2 stukken teulland aldaar met de potinge en houtwas, groot 1 lopens en 32 roeije, gelegen op de Hoge Hoef, ene kant Jacob Peters van Grinsven, andere kant de gemene straat, strekkende van de erve Wouter Bastiaens, tot op het gemene schotsheuvel, aangekomen staande huwelijk tegens Jacob en Tieleman van Oldenzeel c.s, voor de ene helft volgens schepenbrief  Den Bosch dd 10 maart 1704, en voor de andere helft tegens Peter, Gerrit ende Willemke Arts van Dijck, volgens schepenbrief van Nuland dd 24 maart 1706, nu overgedragen aan Gerardus van Ceulen, als man en momboir van Ida van Geldrop, zijn dochter, bij genoemde Maria Seelen Quack, zijn huisvrouw verwekt. Deze draagt ze over aan Jan Lambers van Boxtel, wonend te Nuland,

voor schepenen Den Bosch Isack Elsevier en Gerardt van Breugel, dd 11 oktober 1720

(in marge 240 gulden)

 

blz 91 dd 18 november 1720 registratie te Nuland

Isabella en Angelina Kuijsten meerderjarige jonge dochters van Johan Kuijsten verwekt in wettige huwelijk bij Juffr Mechtildis van de Anker, wonend te Den Bosch,

2 hont hooiland te Nuland in een meerdere camp van 4 hont, onder malkander gehooijt werdende, het gehele perceel: ene zijde Jan jansen van Weert, andere zijde Armen van Geffen, strekkende van erve Jans van de Ven te Nuland, nu gehuurt door Gerit Henrik van Berchem, aangekomen na overlijden van hun ouders, en voor 1/3 deel als erfgenamen van Maria Catharina Kuijsten, hun zuster zo men verklaarde, nu overgedragen aan Willem Clasen van Nulant wonend te Nulant, voor schepenen Den Bosch: Johan Adriaen Ruijsch en Hein Antony van de Graaf, dd. 21 dec 1719, (in marge 78 gulden).

Tekenen: G. Croon.

 

blz 93 dd 18 november 1720 registratie te Nuland

Cornelis van Bockhoven, borger en inwoner deser stad gehuwd met Josina Snijders,

een stuk teulland, genaamd Peter Stijnen heufken, groot 2 lopens gelegen te Nuland, oost Gijsbert Willems met de zijnde Fraters Hoef, zuid en west de gemene dijk, hem aangekomenvan zijn vrouw bij koop van Peter Hendrick Snijders van Nuland, wonend te Oirschot, dd 6 juli 1720, en heft bij wijze van belening overgegeven voor 6 jaar aan Willem Clasen, schepen tot Nuland, voor 150 gulden, (in marge belening 150 gulden), voor schepenen van Den Bosch: Nicolaas de Gijselaer en Francois Paddenburgh, dd 17 okt 1720.

Tekent: G Croon.

 

blz  94 dd  28 november 1721 registratie te Nuland

Jacobus de Roij/Boij, secretaris van Geffen, aangesteld door de schepenen van Geffen als curator van de vaste goederen van Marijke dochter van Hendrik van Heumen, verwekt bij Joostje Dirck Spierings, volgens acte van Curateel dd 22 juli 1721,

- een campke bouw of teulland met houtwas, te Geffen gelegen agter den Elshof, groot 2 lopens en 20 roeije, tussen oost erve Cornelis van Crijl, west Willem van Aalsvoort, noord de gemeijne leijwegh, tot zuid op erve van vrouw van Geffen,

- een houtveldje of boschken gelegen aldaar oost Martinus de Louw, zuid de kinderen Adriaan Seelen, west Maijke weduwe Jan Bogers, noord den uijtwegh,

- 1,5 mergen hooijland te Nuland voor en midden opt Nuland, tussen aan beide zijde het Geestelijk comptoir van Hr Tijnnagel, noord de middelgraaf zuid etteringsgraaf,

- halve hof of streep teulland onder Nuland aan de Nulandse straat, 5 hont, oost erfgenamen Jan van Yperen tot Osch, west het groot hoog, strekkende van de nulandse straat tot op het Bosstraetje, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Dirk Spierings

deze goederen zijn aangekomen bij successie van haar ouders, nu overgedragen aan Jan en Peter Spierings, wonend te Geffen en Nuland, belast met 1/4 deel in 4 gulden en 5 stuijvers  aan de weduwe  van de Notaris Verweij, item een capital van 284  gulden en 15 stuijvers aan de Hr Abangelis en een sester rogge aan het Sinnelooshuijs te Den Bosch, voor schepenen van Den Bosch Geeraert van Breugel en Herman van Broekhuijsen, dd 6 oktober 1721, ( in marge 560 gulden)

 

blz 96 dd 26 mei 1722 registratie te Nuland

Hr en Mr Abraham van Mil, advocaat wonend te Nuland, en Juffr Helena van Neerven, weduwe wijlen Theodorus van Mil, coopmansvrouw te Den Bosch, compareerden voor Floris van Woercom, notaris te Den Bosch , (…), onderright aan en ten behoeve van Hr en Mr Cornelis van Blootenburgh, advocaat Den Bosch, een som van 300 gulden, voor schepenen van Den Bosch HB Martini en J van Houven, dd 25 april 1722

 

blz  98 dd                       registratie te Nuland

Cornelis Cuijlen als man en momboir van Peternella van den Dungen, te vorens weduwe Marselis van Bergen, …..

 

blz  98 dd 20 juli 1723 registratie te Nuland

ter instantie van de Heer Griffier E Tulleken geregistreerd:De Heer Abraham Vloots,

Johan Lodewijk Cramer, Heer van Geffen, Mr. Cornelis van Speelman, Heer van Nuland, ridder Baronnet, gecommiteerden in de Polder van der Eijgen, volgens resolutie van de 6e van deze maand, ondertekent door P de Cassemajor, griffier en dijkschrijver alhier,

Mr Evert Tullekens, griffier deser stad een som van 1500 gulden, dd 20 juni deser jaar, om een aflossing te doen van de helft van een som van 3000 gulden, aan de erfgenamen van Herman Cremer, dd 15 aug 1684, voor schepenen Den Bosch Willem Vinckx en Johan Libelot, dd 7 juli 1723. ( in marge 1500 gulden)

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

blz 101 dd 20 juli 1723 registratie in Nuland

Ter instantie van Vrouwe Judith du Peijron, huisvrouw van de heer Griffier Tullekens geregistreerd, De heer Adriaan Vloots, Johan Lodewijk Cramer, Heer van Geffen

Mr. Cornelis van Speelman, Heer van Nuland, ridder Baronnet, gecommiteerden in de Polder van der Eijgen, volgens resolutie van de 6e van deze maand, ondertekent door P de Cassemajor, griffier en dijkschrijver alhier, Vrouwe Judith du Peijron, huisvrouw van de heer Griffier Evert Tullekens, een som van 1500 gulden, dd 20 juni deser jaar, om een aflossing te doen van de helft van een som van 3000 gulden, aan de erfgenamen van Herman Cremer, dd 15 aug 1684,

voor schepenen Den Bosch Willem Vinckx en Johan Libelot, dd 7 juli 1723. ( in marge 1500 gulden)

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

Blz 103 dd 20 juli 1723

Ter instantie van Gijsbert van Heumen geregistreerd

Jacobus Spliethof, coopman te Den bosch, voor de helft, Gijsbert van Heumen, mr. Cuijper en borger van Den Bosch, als executeur aangesteld van het testament en sterfhuijs van wijlen Theodora Deckers, laatst weduwe van wijlen Dirk Spliethof, dd 9 dec 1722 voor notaris Florentius van Woercom, te Den Bosch, eerder codicil 9 sept 1719 voor de eerder genoemde notaris, voor de andere helft,

Stuk teulland te Nuland, groot 7 lopens, op “Wilhuijsen”, west een steeg met een eijke heg tot dit land gehorende, oost Adriaan Wouters, noord de Bosse Straat of Santstraat, zuid de weduwe Jan Hendricx, welke land de eerst verkooper grootvader Dirck Spliethof  staande zijn 2e huwelijk met Theodora Deckers, verkregen had via Koop, van Hendrik van Berge, naar afgaan van tocht gedaan bij Cornelis Crijlen/Crijten, als man en momboir van Petronella van den Dungen, te voren weduwe Marcelis van Berge dd 12 nov 1709, en de eerste verkoper aangekomen na successie van zijn grootvader,

De tweede verkoper aangekomen bij testament als gemachtigd, nu overgedragen aan Hr. En Mr Johan van Heurn, secr van de Stad, en draagt het over aan executeur van Heumen, voornoemd, belast met drie parten in een vijfde deel van 3 sesters rogge, item ¾ deel in 1/5 deel van 7 stuijvers jaarlijks aan de huisarmen van Nuland, en 2/3 deel in 5 kannen , etc

Van Heurn draagt het over aan van Heumen, voor schepenen van Den Bosch Jacob van der Helft en johannes Hibelet, dd 17 april 1723.

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

blz 107 dd 3 november 1723 registratie te Nuland

ter instantie van Willem Clasen geregistreerd

- Willem Arts van den Hogenhof, vader en voogd van zijn 3 onmondige kinderen, gemachtigd door de schepenen van rosmalen dd. 2 sept 1723, voor 1/5 deel

- Cornelis van Bokhoven, man en momboir van Josina Snijders, te Den Bosch voor 4/5 deel

Ivm 2 stukken land onder Nulant, “op de hoge Hoef”, 1 lopens en 41 roeije, oost Joost Hendricx, west de Heer Hubert c.s. (doorgestreept Wouter Bastiaens), noord de gemeene straat, zuid wouter Bastianen, de eerste aangekomen bij acte van afgaan van tocht voor schepenen van Den Bosch dd 10 september 1723 en dus als successie van hun moeder, de tweede ( de vrouw)  via testament van Peter Snijders, voor notaris Heribert van Oudenhoven te oirschot dd 5 juni 1720, nu overgedragen aan Willem Clasen, wonend te Nuland, voor schepenen van Den Bosch Jacob van der Helft en johannes Hibelet, dd 24 september 1723 ( in marge 47 gulden)

Tekenen: J. v Oisterwijk, J.D. Clootwijk.

 

Blz 109 dd 20 augustus 1724 registratie te Nuland

Ter instantie van Gijsbert van Rijn geregistreerd

De heer Bernardus Judocus van …… last hebbende voor de heer Jacobus Angelus Borret, als man en momboir van Juffr. Anna Maria Catharina van Niel, wonend te Dordrecht, met procuratiebrieven voor Notaris Jacob van Dijck te Dordrecht , dd 24 jan 1724,

Een heijvelt, groot 6 mergen, onder Nieulant in het vinckel, zuid de wetering, west de weduwe Gerrit Jacob Hens Bosch, noord de erve de Baronesse de Mombeeck, oost de kinderen Teunis Arie Martens, aangekomen bij de boedelscheiding tegen vrouw en broers voor notaris Johan van Bruggen te Den Bosch dd 11 dec 1723, nu overgedragen aan Gijsbert van Rijn, koopman te Den Bosch, voor schepenen van Den Bosch Mathias de Vlamingh en Francois van Paddenburgh, dd 20 juli 1724, (in marge 100 gulden).

Tekenen: J v Oisterwijk, J.D. Clootwijk

 

RA Nuland 35 Blz 112 dd 20 augustus 1724 registratie te Nuland

Ter instantie van Gijsbert Crijnen, Gerit Antonie en Gijsbert Croonen,

Hendrik de Bie, Notaris en procureur voor deze gerechte, gemachtigd door Mr. Gerard en Mr. Gerard Hendrik van Santvoort althans wonend te Antwerpen, bij acte van procuratie voor Notaris Florentius van Woercom, te …., dd 2 dec 1723,

8 hont hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene kant Adriaen Schuppens, andere kant het gemeene land, strekkende van de erve van de Heer Coehoorn en de Wetering tot op de poldergraaf, door Johan van Zutphen, in leven Raad deser Stad, verkregen van Simon van Stockum, dd 8 dec 1683, aangekomen na overlijden van genoemde van Zutphen aan van santvoort, en overgedragen aan gijsbert Crijnen voor de ½ en de andere twee voor de andere helft. Belast met 8 voeten kepkensdonkdijk,

Voor schepenen van den Bosch Francoiis van Paddenburgh en Lodewijk Graham ?,  dd 7 juli 1724. ( in marge 196 gulden)

Tekenen: J v Oisterwijk, JD Clootwijk

 

EINDE

 

NULAND - Geboorte, Huwelijk, Huwelijksafkondigingen en Overlijden 1821 – 1826

GENVER 6744288, 197 afb.  ( datum  = datum van de gebeurtenis)

Scan no.

Akte

no

Datum

Namen

 

Overlijden 1821

1

7

13 mrt

1821

Adriaan van Uden, echtgenoot van Hendrina van Rosmalen, 38 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Laurens van Uden en Amerens Wijgergans, dagloonster te Nuland, aangevers: Cornelis van Boxtel, dagloner, 48 jaar, nabuur, Jan Vos, dagloner, 30 jaar, nabuur, kan niet schrijven

 

8

10 apr

Geert van Houtem, echtgenoot van Anna Maria Geelings, oud 54 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, zoon van wijlen Dirk van Houtem en wijlen Agnes van Vegchel. Aangevers: Adriaan Sigmans, landbouwer, 39 jaar, nabuur, Machiel Sigmans, landbouwer, 40 jaar, nabuur.

 

9

16 apr

Francijna Gloudemans, oud 7 jaar, geboren Nuland, dochter van Hendrik Gloudemans, landbouwer en Willemijna de Klein, beide wonend te Berlicum. Getuigen: Nikolaas Vos, landbouwer, oom, 50 jaar, kan niet schrijven, Peter Keijzers, landbouwer, 30 jaar, nabuur.

 

10

5 mei

Francis Langens, oud 4 weken, geboren Nuland zoon van Albertus Langens, landbouwer en Hendrina Geelings, beide wonend te Nuland. Aangevers: Hendrik Geelings, landbouwer, 52 jaar, grootvader en Simon van de Ven, landbouwer, 57 jaar, nabuur

2

11

15 mei

Anna Maria van Sleeuwen, weduwe Antonie ’t Hort, 66 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van Sleeuwen en wijlen Petronella van Vlijmen, aangever Adriaan van Schaijk, dagloner, kan niet schrijven, 40 jaar, nabuur, Adriaan Driessen, landbouwer, 25 jaar, nabuur

 

12

16 mei

Willem van Houtem, laatst echtgenoot van Catharina van Sleeuwen, 60 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Jan van Houtem en wijlen Dirris Boerdonk, aangevers: Dilis van den Bosch, metselaar, 57 jaar, nabuur, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 37 jaar, nabuur

 

13

24 mei

Hendrik Maas, oud 2 jaar, geboren Nuland, zoon van Martinus Maas, landbouwer, 40 jaar, kan niet schrijven en wijlen Maria Anna van Loon, aangevers: vader en Martinus de Klein, schoenmaker, 36 jaar, nabuur.

 

14

7 juni

Cornelis van Boxtel, echtgenoot van Maria de Veer, (dagloonster, alhier), oud 48 jaar, geboren Nuland zoon van wijlen Peter van Boxtel en wijlen Johanna Kale. Aangevers: Frans van Uden, dagloner, 21 jaar, nabuur, Jan vos, dienstbode, 30 jaar, nabuur, kan niet schrijven.

3

15

1 juli

Leonardus van de Gevel, Roomsch Katholiek Pastoor, 66 jaar, geboren Woensel, zoon van wijlen Leonardus van de Gevel en wijlen Catharina van Ennete, aangevers Lambertus van de Laar, herbergier, 38 jaar, nabuur, kan niet schrijven, Joost van Nuland, 26 jaar, nabuur.

 

16

18 jul

Hendrikus Langens, weduwnaar van Elisabeth Adriaans, landbouwer, 76 jaar, geboren Nuland zoon van wijlen Jacobus Langens en wijlen Hendrina Hanegraaf, aangevers: Willem van Rooij, landbouwer, 45 jaar, nabuur, Hendrikus van Deursen, landbouwer, 56 jaar, nabuur. Kunnen beiden niet schrijven.

 

17

4 aug

Sigismund Frederich Ludewich Hartog, gepensioneerd eerste luitenant in dienst der Nederlanden, weduwnaar van (onbekend), 57 jaar, geboren te Pruisisch Minden, wonend te Geffen, zoon van onbekende vader en moeder, is doodgevonden in een visvijver. Aangevers: JWFJ van Hagens, 41 jaar, bekende, Tomas van Dieten, herbergier, 55 jaar, bekende.

 

18

12 aug

1821

Jan Timmers, landbouwer, laatst weduwnaar van Megchelina van Sleeuwen, 61 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Daniel Timmers en wijlen Peternella van Gent. Aangevers: Arnoldus van Dijk, dienstbode, 24 jaar, nabuur, Andries de Bruijn, verwer en glazemaker, 44 jaar, nabuur.

4

19

14 okt

Johanna Zeegers, dienstbode, ongehuwd, 22 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Francis Zeegers en wijlen Johanna Maas. Aangevers: Johannes Zeegers, dienstbode, 22 jaar, broer, Dirk van Venrooij, landbouwer, 30 jaar, nabuur.

 

20

2 nov

Alegonda Boerdonk, echtgenote van Pieter Maas, 50 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Pieter Boerdonk en wijlen Dirris van Nuland, aangevers: Dirk van Venrooij, landbouwer, 30 jaar, nabuur, Evert Verhallen, landbouwer, 36 jaar, nabuur

 

21

16 nov

Elisabeth Hanegraaf, oud 2 jaar, geboren Nuland, dochter van Stefanus Hanegraaf , 45 jaar, en Jakomijna Langens. Aangevers: vader en Christiaan van Groenland, bouwman, 39 jaar, nabuur.

 

22

28 nov

Megchilina van Rooij, ongehuwd dienstbode, 30 jaar, geboren Nuland, dochter van Antonie van Rooij, dagloner en Anna Maria Zwanenberg. Aangevers: Jan Wijgergans, landbouwer, 43 jaar, nabuur, Dirk van de Wetering, dagloner, 22 jaar, nabuur

5

23

1 dec

Dirk Hanegraaf, landbouwer, man van Lamberdien Pennings, 70 jaar, geboren Nuland, zoon van wijlen Adriaan Hanegraaf en wijlen Martina Westerlaken, aangevers: Peter van Gestel, rentenier, 53 jaar, nabuur, Eimert Schel, landbouwer, 41 jaar, landbouwer.

 

24

6 dec

Eimert van de Zande, landbouwer, echtgenoot van Johanna van de Ven, 41 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland, zoon van wijlen Johannes van der Zande en wijlen Johanna van Creij. Aangevers: Eimert Schel, landbouwer, 41 jaar, landbouwer, Peter van Gestel, rentenier, 53 jaar, nabuur

6

25

17 dec

Elisabeth Maas, 5 jaar, geboren Nuland dochter van Martinus Maas, landbouwer, 41 jaar, kan niet schrijven, en wijlen Maria anna van Loon, aangevers: vader en Roelof van Dinther, dagloner, 30 jaar, nabuur.

7 / 8

 

 

Alfabetisch register overledenen 1821

9/10

 

 

Geboren 1822

11

1

10 jan

1822

Johannes Gloudemans, zoon van Gerardus Gloudemans, 38 jaar, en Francijna van Dijk, 28 jaar. Getuigen: Gijsbertus Ruijs, 48 jaar, landbouwer, Christiaan Rooijakkers, 36 jaar, landbouwer.

 

2

14 jan

Catharina van den Bosch, dochter van Johannes van den Bosch, 52 jaar, timmerman, en Willemijna van Rooij, 41 jaar, getuigen: Antonie Mathijs van Creij, 50 jaar, landbouwer, Jan Mathijs van Creij, 62 jaar, landbouwer.

12

3

15 jan

Johannes Keijsers, zoon van Peeter Keijsers, 30 jaar, landbouwer, en Maria de Haas, 36 jaar, getuigen: Christiaan Rooijakkers, 36 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38 jaar.

 

4

16 jan

Johanna van Uden, dochter van Jan van Uden, 27 jaar, landbouwer, kan niet schrijven en Eerke van Rijswijk, 24 jaar. Getuigen: Gerardus Gloudemans, 38 jaar, landbouwer, Louwrens van Venrooij, 28 jaar, timmerman.

 

5

20 jan

Johanna van Loon, dochter van Peter van Loon, 36 jaar, kan niet schrijven, landbouwer en Johanna van de Ven, 35 jaar, getuigen Jan van de Ven, 69 jaar, landbouwer, Simon van den Ven, 58 jaar, landbouwer,

 

6

21 jan

Johannes van Balkom, zoon van Cornelis van Balkom, 39 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland, en Catharina van den Boom, 36 jaar, aangevers: Adriaan Smits, 56 jaar, rentenier, kan niet schrijven, Cornelis appel, 38 jaar, schoolonderwijzer.

13

7

1 feb

1822

Johannes van Nuland, zoon van Adriaan van Nuland, 34 jaar, landbouwer, en Anna Margaretha Janssen, 30 jaar, aangevers: Welle van de Ven, 24 jaar, landbouwer, Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer.

 

8

10 feb

Peter van Venrooij, zoon van Louwrens van Venrooij, 28 jaar, timmerman en Peternella van Nuland, 33 jaar, getuigen: Johannes van Nuland, 30 jaar, landbouwer, Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer.

 

9

6 mrt

Johanna Zeegers, dochter van Martinus Zeegers, 34 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, en Willemijna Quack, 33 jaar, getuigen: Johannes van Meurs, 28 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, Welle van de Ven., 24 jaar, landbouwer.

 

10

6 mrt

Lambertus van Schaijk, zoon van Peter van Schaijk, 34 jaar, landbouwer te Nuland, en Lamberdina Gloudemans, 34 jaar, getuigen Antonie maas, 41 jaar, landbouwer, Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer.

14

11

23 mrt

Hermina Alida Venantia Rosa van Hagens, dochter van JWFJ van Hagens, 41 jaar, rentenier, wonend te Nuland op den Elsbos, en Vrouwe Jacoba Elisabeth Roda, 38 jaar. Getuigen Mr. Jan Hendrik van Hoorn, 61 jaar, schout van Geffen en Willem Leendert Brocx, secretaris van Geffen, wonend te Geffen.

 

12

25 mrt

Maria de Klein, dochter van Martinus de Klein, 39 jaar, schoenmaker en Hendrina van den Bosch, 40 jaar, getuigen: Jacob Boerdonk, 44 jaar, landbouwer, Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer.

 

13

22 apr

Elisabet Langens, dochter van Dirk Langens, 25 jaar, landbouwer en Hendrika van Creij, 27 jaar. Getuigen: Peter van Gestel, 53 jaar, rentenier. Eimert Schel, 41 jaar, landbouwer.

 

14

24 apr

Maria Boerdonk, dochter van Jakob Boerdonk, 44 jaar, landbouwer, en Petronella van de Besselaar, 31 jaar. Getuigen: Martinus de Klijn, 39 jaar, schoenmaker, Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer.

15

15

10 mei

Maria van der Pas, dochter van Martinus van der Pas, 40 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, en allegonda Pennings, 30 jaar, getuigen: Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer. Hendrikus van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer

 

16

8 jun

Maria Meulendijk, dochter van Hendrik Meulendijk, 24 jaar, landbouwer, en Geertrui Baars, 29 jaar. Getuigen: Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer. Hendrikus van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer

 

17

24 jun

Willem Janssen, zoon van Gerardus Janssen, 34 jaar, landbouwer, kan niet schrijven en Hendrina van Nuland, 27 jaar. Getuigen; Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer. Hendrikus van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer

 

18

7 jul

Adriana Hermes, dochter van Peter Hermes, 30 jaar, landbouwer, kan niet schrijven en Antonia Sigmans, 35 jaar. Getuigen: Cornelis appel. 38 jaar, schoolonderwijzer. Hendrikus van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer

16

19

9 aug

Theodora Vos, dochter van Stefanus Vos, 27 jaar, kan niet schrijven, landbouwer en Nikolazina Verhoeven, 32 jaar, getuigen Peter van Gestel, 53 jaar, rentenier, Jan Weijgergans, 44 jaar, landbouwer,

 

20

10 aug

Adriana van Deursen, dochter van Hendrikus van Deursen, 58 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, en Maria van der Ven, getuigen Johannes Langens, 26 jaar, landbouwer en Antonie Geelings, 46 jaar, landbouwer.

 

21

27 aug

Geerdina van den Berkt, dochter van Jan van den Berkt, 27 jaar, kan niet schrijven, landbouwer en Maria van den Akker, 42 jaar. Aangevers: Cornelis appel, 39 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer.

 

22

10 sep

Maria Broeksteeg, dochter van Francis Broeksteeg, 40 jaar, landbouwer, analfabeet, Lamberdina van Rooij, 43 jaar, getuigen: Andries de Bruijn, 46, glazemaker, Cornelis appel, 39 jaar, schoolonderwijzer.

17

23

22 sep

1822

Willem van Venrooij, zoon van Gerardus van Venrooij, 33 jaar, timmerman, en Adriana Broeksteeg, 32 jaar. Getuigen: johannes van Groenland, 53, landbouwer, Cornelis appel, 39 jaar, schoolonderwijzer.

 

24

25 sep

Joost van Zandvoort, zoon van Johannes van Zandvoort, 42 jaar, landbouwer, en Maria van Nuland, 33 jaar. Getuigen: Joost van Nuland, 26 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, onderwijzer, 39 jaar.

 

25

13 okt

Gerardus Meulendijk, zoon van Peter Meulendijk, 26 jaar, landbouwer, en Francyna van de Ven, 25 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 39 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer.

 

26

19 okt

Francis van Meurs, zoon van Johannes van Meurs, 28 jaar, landbouwer, en Hendrina Gloudemans, 25 jaar. Getuigen: Welle van de Ven, 24 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 39 jaar, schoolonderwijzer

18

27

24 okt

Hendrika Maas, dochter van Antonie Maas, 42 jaar, landbouwer, Hendrina van Rooij, 35 jaar, getuigen: Peter van Schaijk, 35 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 39 jaar, schoolonderwijzer

 

28

31 okt

Johanna Vissers, dochter van Antonie Vissers, 36 jaar, analfabeet,  landbouwer, en Pieternella van de Laar, 33 jaar, getuigen; Dielis van den Bosch, 60 jaar, metselaar, Geert van Krieken, 29 jaar, landbouwer,

 

29

5 nov

Peter van den Akker, zoon van Adriaan van den Akker, 30 jaar, analfabeet, landbouwer en Willemijna van den Broek, 25 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 39 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 50 jaar, schoolonderwijzer

 

30

7 nov

Catharina van Grinsven, dochter van Adriaan van Grinsven, 32 jaar, analfabeet, landbouwer, en Hendrina van de Ven, 31 jaar. Getuige Jan van de Ven, 69 jaar, rentenier en Jan van Grinsven, 24 jaar, landbouwer.

19

31

29 nov

Johanna Gevers, dochter van Lambertus Gevers, 37 jaar, dagloner, analfabeet, en Cornelia Gloudemans, 31 jaar. Getuigen; Adriaan van Nuland, 35 jaar, landman, Welle van de Ven, 24 jaar, landbouwer.

 

32

3 dec

Johanna van Craaij, dochter van Johannes van Craaij, 36 jaar, landbouwer en Maria van de Zande, 33 jaar. Getuigen: Christiaan van Groenland, 41, landbouwer, Cornelis Appel, 39 jaar, schoolonderwijzer,

20

 

 

suppletoire

21

33

11 dec

Johannes van Grinsven, dochter van wijlen Johannes van Grinsven en Francijna Schoenmakers, 25 jaar, dagloonster. Aangevers: Johanna van Gestel, dagloonster, analfabeet, 52 jaar, Dielis vd Bosch, 59 jaar, metselaar, Geert van Krieken, 29 jaar, landbouwer.

 

34

11 dec

Johannes de Veer, zoon van Hendrikus de Veer, 36 jaar, strodekker, en Alegonda de Haas, 39 jaar, getuigen: Dirk Gloudemans, 49 jaar, landbouwer, Jan van Krieken, 25 jaar, landbouwer.

22

 

 

einde

23/24

 

 

Alfabetisch register geboorten 1822

25/26

 

 

Huwelijksafkondigingen 1822

27

1

13 jan

Johannes van Schijndel, weduwnaar van Anna Maria Voets, 29 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Nuland, zoon van Jan van Schijndel en Dorothea Driessen, gaat trouwen met Hendrika Meulendijk, j:d, 30 jaar, geboren en wonend Rosmalen, dochter van wijlen Jacobus Meulendijk en Johanna van Nuland, landbouwster te Rosmalen.

 

2

13 jan

Lambertus van der Schoot, jongeman, 23 jaar, dagloner, geboren en wonend te Berlicum, zoon van wijlen Adriaan van der Schoot en Anna Maria Schepens, dagloonster te Berlicum, gaat trouwen met Maria Quak, jongedochter oud 39 jaar, geboren en wonend Nuland, dagloonster, dochter van wijlen Antonie Quak en wijlen Johanna Kroon.

28

3

20 jan

Zie 1

 

4

20 jan

Zie 2

 

5

28 apr

1822

Jan van Grinsven, jongman, 24 jaar landbouwer, geboren en wonend Rosmalen, zoon van wijlen Antonie van Grinsven en wijlen Catharina smulders, gaat trouwen met Catharina van Tiel, jonge dochter, 30 jaar, dienstmeid, geboren Geffen, wonend Nuland, dochter van wijlen Paulus van Tiel en wijlen Catharina Bunthof

 

6

5 mei

idem

29

7

5 mei

Johannes van Kreij, jongman, 29 jaar, landbouwer, geboren en wonend Geffen, zoon van Gerardus van Kreij, landbouwer te Geffen en wijlen Geertrui Schuurmans, gaat trouwen met Maria Jaagers, jonge dochter, 28 jaar, dienstmeid, geboren Heesch, wonend Nuland, dochter van wijlen Antonie Jaagers en wijlen Maria van Meurs

 

8

12 mei

idem

 

9

19 mei

Johannes Vos, jongman, arbeider, 31 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van Johannes Waltherus Vos, arbeider en Johanna Theodoris van de Ven, beide wonend te Nuland, gaat trouwen met Maria Anna van Dalen, jonge dochter, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonend Oss, dochter van Jacobus van Dalen, arbeider, en Ardiena Schuppens, beide wonend te Oss.

 

10

26 mei

idem

30

11

13 okt

Johannes van Nistelrooij, jongman, 41 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Geffen, zoon van wijlen Johannes van Nistelrooij en wijlen Petronella Vorstenbosch, gaat trouwen met Johanna van de Ven, weduwe van Eimert van de Zande, 32 jaar, landbouwster, geboren Geffen, wonend Nuland, dochter van wijlen Andries van de Ven en wijlen Mechtildis van Heesch

 

12

20 okt

idem

31

 

 

Alfabetisch overzicht huwelijksafkondigingen 1822

32/33

 

 

Huwelijken 1822

34

1

27 jan

1822

Johannes van Schijndel, weduwnaar van Anna Maria Voets, 29 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Nuland, doop Nuland 29 augustus 1792, zoon van Jan van Schijndel en Dorothea Driessen, gaat trouwen met Hendrika Meulendijk, j:d, 30 jaar, geboren en wonend Rosmalen, doop Rosmalen 1 november 1791, dochter van wijlen Jacobus Meulendijk en Johanna van Nuland, landbouwster te Rosmalen. Getuigen: Jan van de Ven, rentenier, 69 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 49 jaar, Martinus Zeegers, landbouwer, 31 jaar, johannes van Meurs, landbouwer, 28 jaar, allen te Nuland wonend, geen familie. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen. NB namen verkeerde gespeld in doopakte. Bruidegom en beide laatste getuigen kunnen niet schrijven.

35

2

27 jan

Lambertus van der Schoot, jongeman, 23 jaar, dagloner, geboren en wonend te Berlicum, doop Berlicum 29 mei 1798, zoon van wijlen Adriaan van der Schoot en Anna Maria Schepens, dagloonster te Berlicum, gaat trouwen met Maria Quack, jongedochter oud 39 jaar, geboren en wonend Nuland, dagloonster, doop Nuland 23 april 1782, dochter van wijlen Antonie Quak en wijlen Johanna Kroon. Getuigen: Jan van de Ven, rentenier, 69 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 49 jaar, Martinus Zeegers, landbouwer, 31 jaar, Johannes van Meurs, landbouwer, 28 jaar, allen te Nuland wonend, geen familie. Huwelijksafkondigingen ook te Berlicum. Echtpaar, moeder van de bruid en laatste 2 getuigen kunnen niet schrijven.

36

3

12 mei

 

 

 

1822

Jan van Grinsven, jongman, 24 jaar landbouwer, geboren en wonend Rosmalen, doop Rosmalen 25 februari 1798, zoon van wijlen Antonie van Grinsven en wijlen Catharina smulders, gaat trouwen met Catharina van Tiel, jonge dochter, 30 jaar, dienstmeid, geboren Geffen, wonend Nuland, doop Geffen 28 augustus 1791, dochter van wijlen Paulus van Tiel en wijlen Catharina Bunthof. Getuigen: Rut van der donk, landbouwer, 58 jaar, wonend te Geffen. Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 50 jaar, Cornelis van Dinther, 38 jaar, landbouwer. Laatste 3 wonend Nuland. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen.

37

4

19 mei

Johannes van Kreij, jongman, 29 jaar, landbouwer, geboren en wonend Geffen, doop Geffen 16 september 1792, zoon van Gerardus van Kreij, landbouwer te Geffen en wijlen Geertrui Schuurmans, gaat trouwen met Maria Jaagers, jonge dochter, 28 jaar, dienstmeid, geboren Heesch, wonend Nuland, doop Heesch 7 december 1793, dochter van wijlen Antonie Jaagers en wijlen Maria van Meurs. Getuigen: Dirk Jaagers, dienstbode, 34 jaar, Jan Jaagers, dienstbode, 25 jaar, beiden broers van de bruid, wonend te Heesch. Johannes van Nuland, landbouwer, 30 jaar, wonend Nuland, geen familie. Hendrik de Bruijn, kleermaker, 50 jaar, geen familie, wonend Rosmalen. Huwelijksafkondigingen ook te Geffen. Geboorteakte staat van Krij, moet zijn van Kreij. Echtpaar en beide broers kunnen niet schrijven.

38/39

5

27 okt

Johannes van Nistelrooij, jongman, 41 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Geffen, doop Geffen 24 januari 1781, zoon van wijlen Johannes van Nistelrooij en wijlen Petronella Vorstenbosch, gaat trouwen met Johanna van de Ven, weduwe van Eimert van de Zande, 32 jaar, landbouwster, geboren Geffen, wonend Nuland, doop Geffen 7 augustus 1790, dochter van wijlen Andries van de Ven en wijlen Mechtildis van Heesch. Getuigen: Peter van Gestel, rentenier, 54 jaar, Eimert Schel landbouwer, 42 jaar, Johannes van Nistelrooij, landbouwer, 25 jaar, Cornelis appel, schoolonderwijzer, 39 jaar. Huwelijksafkondigingen ook te Geffen. Echtpaar kan niet schrijven.

40

 

 

Alfabetisch overzicht huwelijken 1822

41/42

 

 

Overlijden 1822

42

1

14 jan

1822

Jan van den Bosch, ongehuwd, schoenmaker, 22 jaar, geboren te Geffen, zoon van Dielis van den Bosch, metselaar en Johanna van Weert, beide wonend te Nuland. Getuigen: Laurens van Venrooij, timmerman, 28 jaar, nabuur, Johannes Jan van Nuland rentenier, 66 jaar, nabuur.

 

2

15 jan

Jakobus Schel, landbouwer, gehuwd met Cristina Buuts, 38 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Hubertus Schel en Huiberdina van Wetten, landbouwster te Nuland wonend. Getuigen: Dirk van Venrooij, dagloner, 31 jaar, nabuur, Johannes Jan van Nuland rentenier, 66 jaar, nabuur.

44

3

18 jan

Arnolda van Wetten, weduwe Hubertus Schel, oud 80 jaar, landbouwster, geboren Heesch, wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van Wetten en wijlen Maria van der Heijden. Getuigen: Eimert Schel, zoon, 41 jaar, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, nabuur.

 

4

8 feb

Elisabeth Jansen, oud 2 jaar en 11 maanden, geboren Nuland, dochter van Gerardus Janssen, landbouwer, 34 jaar, kan niet schrijven, en Hendrina van Nuland. Getuige: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, nabuur.

 

5

16 mrt

Maria Zwanenberg, echtgenote van Antonie van Rooij (landbouwer te Nuland), 71 jaar, geboren Nuland dochter van wijlen Nicolaas Zwanenberg en wijlen Hendrina van der Poel. Getuigen: Jan Weijgergans, landbouwer, 43 jaar, nabuur, Dirk van de Wetering, landbouwer, 22 jaar, nabuur.

 

6

25 mrt

Maria de Klijn, oud 2 uur, dochter van Martinus de Klijn, schoenmaker, 39 jaar, en Hendrina van den Bosch, wonend te Nuland, aangevers: vader en Jacobus Boerdonk, landbouwer, 44 jaar, wonend Nuland, nabuur.

45

7

10 apr

1822

Willem van den Hanenberg, dagloner, echtgenoot van Elisabeth van Elswijck, 80 jaar, geboren Nistelrode wonend Nuland, zoon van wijlen Huibert van den Hanenberg en Maria NN. Aangevers: Jan Vos, dagloner, 31 jaar, nabuur, kan niet schrijven. Frans van Uden, dagloner, 22, nabuur.

 

8

22 apr

Elisabeth Langens, oud, ½ uur, dochter van Dirk Langens, landbouwer, 25 jaar te Nuland en Hendrika van Creij, aangevers: vader en Eimert Schel, 41 jaar, landbouwer, nabuur.

 

9

21 apr

Peter Maas, oud 8 jaar, zoon van Martinus Maas, landbouwer, kan niet schrijven, 41 jaar en wijlen Maria Anna van Loon. Aangevers: vader en Martinus de Klijn, landbouwer, 39 jaar, landbouwer.

 

10

5 mei

Jan van Weert, ongehuwd landbouwer, 40 jaar, wonend Nuland, zoon van Adriaan van Weert, landbouwer te Nuland en wijlen willemijna Bijvelt. Aangevers: Johannes Jan van Nuland, landbouwer, 65 jaar, nabuur, Dirk van Venrooij, 31 jaar, nabuur.

46

11

7 mei

Jan van Grinsven, dagloner, echtgenoot van Francijna Schoenmakers, 50 jaar, geboren Heesch, zoon van wijlen Francis van Grinsven en wijlen Pieternella Maas. Aangevers: Dirk van Venrooij, dagloner, 31 jaar, nabuur. Antonie Maas, landbouwerszoon, 21 jaar, nabuur.

 

12

25 mei

Geertje van Creij, ongehuwd, geboren Nuland, dochter vanAntonie Mathijs van Creij, landbouwer, 52 jaar, en Catharina van Venrooij, wonend te Nuland. Aangevers: vader en Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38 jaar, bekende

 

13

12 jun

Hendrina Kuijpers, echtgenote van Cornelis Boerdonk, 36 jaar, geboren Geffen, wonend Nuland, dochter van wijlen Aart Kuijpers en wijlen Catharina Langens, aangevers: Adriaan van Gestel, landbouwer, 26 jaar, nabuur, Johannes Langens, 27 jaar, landbouwer, neef

 

14

19 jun

Alegonda Verhoeven, weduwe Willem Verstappen, 70 jaar, geboren Oss, wonend Nuland dochter van wijlen Antonie Verhoeven en wijlen Maria van der Burght. Aangevers: Stefanus Vos, dagloner, kan niet schrijven, 28 jaar, neef van Alegonda. Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38, bekende

47

15

20 jun

Johannes van Nuland, rentenier, ongehuwd, 64 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Jan van Nuland en Geertje van de Ven. Aangevers: Hendrik van Craaij, landbouwer, 35 jaar, neef, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38 jaar, bekende

 

16

20 aug

Willem Jansen, 8 weken oud, geboren Nuland, zoon van Gerardus Jansen, landbouwer, kan niet schrijven, 34 jaar, en Hendrina van Nuland, aangevers: vader en Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 38 jaar, bekende

 

17

28 aug

Jakob van Mil, landbouwer, laatst weduwnaar van Christina Broeksteeg, 52 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Peter van Mil en wijlen Agnes Pennings. Doodgevonden op een akker. Aangevers: Antonie van Rooij, rentenier, kan niet schrijven, 69 jaar, nabuur en Jakob Boerdonk, landbouwer, 44 jaar, nabuur.

 

18

20 sept

Johanna van Erp, oud 8 jaar, geboren Heesch, wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van Erp en Hendrina van Nistelrode, wonend  Nuland, aangevers: Jan van Vlijmen, landbouwer, 33 jaar, schoonvader(sic), Lambertus van Grinsven, 39 jaar, nabuur

48

19

30 sept

Johanna van Uden, ongehuwd, 24 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van Johannes van Uden, landbouwer en Hendrina de Haas, aangevers: Peter Pennings, landbouwer, 21 jaar, nabuur, Francis van Zonhoven, dienstbode, 22 jaar, nabuur

 

20

4 okt

Peter Schippers, ongehuwd, timmerman, 28 jaar, geboren Heesch, zoon van wijlen Hendrik Schippers en wijlen Johanna van Nistelrooij, aangevers: Eimert Schel, landbouwer, 42 jaar, nabuur, Laurens van Venrooij, timmerman, 28 jaar, nabuur.

 

21

8 okt

1822

Willem van Grinsven, oud 2 jaar, geboren Nuland, zoon van wijlen Johannes van Grinsven en Francijna Schoenmakers, dagloonster te Nuland, aangevers: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, nabuur, Hendrik van Gool, 50 jaar, nabuur.

 

22

18 okt

Johannes van Uden, landbouwer, eerder weduwnaar van Johanna van Heesch, laatste echtgenoot van Hendrina de Haas, oud 58 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Johannes van Uden en wijlen Helena Bogers. Aangevers: Peter Pennings landbouwer, 21 jaar, nabuur, Geert Glaudemans, landbouwer, 40 jaar.

49

23

18 okt

Maria Hendrika Verhallen, oud 5 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van Evert Verhallen, dagloner, en Adriana Kwak, aangevers: Andries de Bruijn, verwer, 46 jaar, nabuur, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, bekende.

 

24

27 dec

Johannes de Veer, oud 2 weken, geboren en wonend Nuland zoon van Hendrikus de Veer, strodekker, en Allegonda de Haas, aangevers: Adriaan van Gestel, landbouwer, 26 jaar, nabuur, Johannes Langens, landbouwer, 27 jaar, nabuur.

50

 

 

suppletoire

51

25

27 dec

Maria Jansen, een vreemdelinge die zich zo noemde, doch volgens informatie genaamd Alegonda Lejeune, ongehuwd, zonder beroep, zwervende, oud 70 jaar, geboren Heumen, dochter van wijlen Jan Jansen en wijlen Maria Geerts, aangevers: Hendrikus de Veer, strodekker, 36 jaar, laatste huisvester, Adriaan van Gestel, lkandbouwer, 26 jaar, nabuur.

52/53

 

 

Alfabetisch register overledenen 1822

 

54/55

 

 

Geborenen 1823

 

56

1

10 jan

1823

Gerardus van de Ven, zoon van Simon van de Ven, 59 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Nuland, en Francijna Gloudemans, 40 jaar, getuigen: Peter Meulendijk, 27 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar.

 

2

10 jan

Francis van de Ven, zoon van Simon van de Ven, 59 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Nuland, en Francijna Gloudemans, 40 jaar, getuigen: Peter Meulendijk, 27 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar.

57

3

21 jan

Willem van Nistelrooij, zoon van Johannes van Nistelrooij, 25 jaar, landbouwer, geboren en wonend Nuland, en Anna Maria Schippers, 27 jaar, getuigen Adriaan Sigmans, 39 jaar landbouwer te Nuland, Jan van Nistelrooij, 42 jaar, landbouwer, kan niet schrijven

 

4

28 jan

Johannes van der Aa, zoon van Jan van der Aa, 35 jaar, landbouwer te Nuland en Adriana van der Ven, 34 jaar. Getuigen: Dielis van den Bosch, metselaar, 59 jaar te Nuland, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar.

 

5

3 feb

Antonie van Grinsven, zoon van Jan van Grinsven, 24 jaar, landbouwer geboren te Rosmalen en wonend te Nuland, en Catharina van Tiel, 30 jaar. Aangevers: Hendrik van Craaij, 35 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar

 

6

7 mrt

Adriana Driessen, dochter van Adriaan Driessen, 26 jaar, kan niet schrijven, landbouwer geboren en wonend Nuland, en Hendrika van Herpen, 28 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer ,51 jaar.

58

7

16 mrt

Gerardus van Nuland, zoon van Johannes van Nuland, 31 jaar, landbouwer geboren en wonend te Nuland, en Johanna Rooijackers, 28 jaar, getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer,51 jaar.

 

8

20 mrt

1823

Johannes van Dinther, zoon van Cornelis van Dinther, 39 jaar, landbouwer, geboren Rosmalen, wonend Nuland, en Mechtildis van Tuijl, 31 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 51 jaar.

 

9

24 mrt

Johannes Sigmans, zoon van Adriaan Sigmans, 39 jaar, landbouwer, geboren Geffen, wonend Nuland, en Lamberdina van Boxtel, 36 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer 51 jaar.

 

10

6 mei

Hendrikus Langens, zoon van Johannes Langens, 27 jaar, landbouwer geboren en wonend te Nuland en Cornelia van Gestel, 28 jaar. Getuigen: Adriaan van Gestel, 27 jaar, landbouwer, Eimert Schel, 42 jaar, landbouwer

59

11

7 mei

Johanna Bijvelt, dochter van Francis Bijvelt, 40 jaar, landbouwer geboren Geffen, wonend te Nuland, en Catharina de Goeij, 31 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 51 jaar.

 

12

12 mei

Hendrikus Langens, zoon van Dirk Langens, 26 jaar, landbouwer geboren en wonend te Nuland en Hendrika van Creij, 28 jaar. Getuigen: eimert Schel, 42 jaar, landbouwer en Johannes de Veer, 46 jaar, strodekker

 

13

23 mei

Theodorus Gloudemans, zoon van Johannes Gloudemans, 34 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, geboren en wonend Nuland, en Hendrina Brok, 34 jaar. Getuigen: Christiaan van Groenland, 42 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar

 

14

2 jun

Antonie van Rooij, zoon van Hendrik van Rooij, 37 jaar, landbouwer, geboren en wonend Nuland, en Johanna Maria Heesakkers, 33 jaar. Aangevers: Jan Weijgergans, 44 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar

60

15

27 jun

Johannes Langens, zoon van Albertus Langens, 26, landbouwer, geboren en wonend Nuland, en Hendrina Geelings, 31 jaar. Getuigen: Hendrik Geelings, 54 jaar, rentenier, Simon van de Ven, 59 jaar, landbouwer.

 

16

30 jun

Elisabet Janssen, dochter van Gerardus Janssen, 36 jaar, dagloner, kan niet schrijven, geboren Boekel, wonend Nuland en Hendrina van Nuland, 28 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 51 jaar.

 

17

19 jul

Antonie van Schijndel, zoon van Johannes van Schijndel, 30 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, geboren en wonend Nuland en Hendrina Meulendijk, 30 jaar. Getuigen: Gijsbertus Ruijs, 50 jaar, landbouwer, Lambertus van Grinsven 40 jaar, landbouwer,

 

18

27 sept

Hendrikus van den Bosch, zoon van Willem van den Bosch, 48 jaar, kan niet schrijven, dagloner, geboren Geffen, wonend Nuland, en Johanna van Schaijk, 36 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 51 jaar.

61

19

30 sept

Eimert van Nistelrooij, zoon van Jan van Nistelrooij, 43 jaar, dagloner, geboren Geffen, wonend Nuland, en Johanna van der Ven, 34 jaar. Getuigen: Antonie Timmers, 49 jaar, kan niet schrijven, dagloner, Johannes van Nistelrooij, 26 jaar, landbouwer.

 

20

11 okt

Lambertus van Nuland, zoon van Joost van Nuland, 28 jaar, geboren rosmalen, wonend Nuland, en Hendrika Verhoeven, 22 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 51 jaar

 

21

20 okt

Gijsberdina van de Wetering, dochter van Marten van de Wetering, 30 jaar, landbouwer, geboren en wonend Nuland, en Petronella van Creij, 28 jaar. Getuigen: Christiaan van Groenland, landbouwer, 41 jaar, Cornelis Appel, 40 jaar, onderwijzer.

 

22

4 nov

1823

Hendrika Elizabeth Jouvenaz, dochter van Abraham Jouvenaz, 46 jaar, commies bij de belasting, geboren Den Haag, wonend Nuland, en Cornelia AchterdenBosch, 27 jaar. Getuigen: Jakob Heijrman, 50 jaar, wonend Nuland, commies bij de belastingen, Adriaan van der Zande, 63 jaar, landbouwer.

62

23

23 nov

Peternella van Grinsven, dochter van Lambertus van Grinsven, 40 jaar, landbouwer, geboren Rosmalen, wonend Nuland, en Johanna van Nuland, 36 jaar. Getuigen: Hendrik Meulendijk, 26 jaar, landbouwer, Francis van Zonhoven, 22 jaar, landbouwersknecht.

 

24

25 nov

Catharina van Boxtel, dochter van Pieter van Boxtel, 40 jaar, dagloner, kan niet schrijven, geboren en wonend Nuland, en Johanna Maria van der Kamp, 33 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 40 jaar, Hendrik van Gool, schoolonderwijzer, 51 jaar

 

25

26 nov

Jan van Nuland, zoon van Adriaan van Nuland, 35 jaar, landbouwerr, geboren en wonend Nuland en Anna Margaretha Janssen, 31 jaar. Getuigen: Jan van de Ven, 70 jaar, rentenier, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 40 jaar

 

26

15 dec

Maria van Deursen, dochter van Hendrikus van Deursen, 58 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, geboren en wonend Nuland en Maria van der Ven, 37 jaar. Getuigen: Johannes Langens, 28 jaar, landbouwer en Gerardus van Heesch, 41 jaar, landbouwer.

63

 

 

einde

64/65

 

 

Alfabetisch register geboorten 1823

 

66/67

 

 

Huwelijksafkondigingen 1823

 

68

1

26 jan

Nicolaas van Nuland, jongman, geboren Rosmalen, 27 jaar, dienstbode wonend te Nuland, zoon van wijlen Antonie van Nuland en wijlen Hendrika van der Doelen, gaat trouwen met Johanna Maria Verstege, jongedochter, 25 jaar, dienstbode, geboren Nistelrode, wonend Nuland, dochter van Cornelis Verstege, landbouwer te Nistelrode en wijlen Elisabeth van den Boom,

 

2

26 jan

Laurens van Uden, jongeman, 22 jaar, geboren Nuland, dagloner, zoon van Johanna van Uden, landbouwster te Nuland gaat trouwen met Arnolda Langenhuizen, jonge dochter, 28 jaar, dienstbode, geboren Berlicum, wonend Nuland, dochter van wijlen Johannes Langenhuizen en Maria van Gerven, dagloonster, te Berlicum.

69

3

26 jan

Michiel Timmermans, weduwnaar, geboren Geffen 43 jaar, dagloner wonend te Nuland, zoon van wijlen Johannes Timmermans en wijlen wilhelmina van Liverloo, gaat trouwen met Maria van der Donk, jonge dochter, 46 jaar, dienstmeid, geboren te Geffen, wonend te Oss, dochter van wijlen Johannes petrus van der Donk en wijlen Petronella Rudolphi de Haas,

 

4

2 feb

Zie 1

 

5

2 feb

Zie 2

 

6

2 feb

Zie 3

70

7

23 feb

Theodorus Hulstmans, jongman, geboren Heesch, boerenknecht wonend te Rosmalen, zoon van wijlen Theodorus Hulstmans in leven landbouwer te Heesch en wijlen Anna Maria van Baeckel, in leven wonend te Heesch, gaat trouwen met Francijna Schoenmakers, weduwe Jan van Grinsven, oud 25 jaar, dagloonster, geboren Oss, wonend Nuland, dochter van Eimert Schoenmakers, landbouwer te Nuland en wijlen Willemijna Bosch.

 

 

8

2 mrt

Zie 7

 

9

6 apr

1823

Dirk van Venrooij, jongman, geboren Rosmalen, 31 jaar, landbouwer wonend te Nuland, zoon van Willem van Venrooij, timmerman te Nuland en Anna Ackermans, gaat trouwen met Wilhelmijna van Nuland, jonge dochter, geboren Heesch, dienstmeid, wonend te Nuland, dochter van wijlen Antonie van Nuland in leven landbouwer te Heesch en Wilhelmijna van der Heijden, landbouwster te Heesch

 

10

13 april

Zie 9

71

11

20 apr

Petrus van den Broek, jongman, geboren Veghel, 31 jaar, kuiper, wonend te Nuland, zoon van wijlen Hendrik van den Broek in leven landbouwer te Schijndel en wijlen Anna Maria Verhagen, gaat trouwen met Laurentia van Geneven, jonge dochter, 17 jaar, dienstmeid, geboren Den Bosch, wonend Heeswijk,  dochter van wijlen Adrianus van Geneven, en wijlen Jacoba van den Boom, in leven wonend Den Bosch.

 

12

20 apr

Petrus van Drunen, jongman, geboren Nuland, 29 jaar, molenaar te Nuland, zoon van Jacobus Joannes van Drunen, molenaar te Nuland en Maria wilhelmi van Gerwen, wonend Nuland, gaat trouwen met Aldegonda van Erp, jongedochter, 26 jaar, geboren Oss, wonend Oss, dochter van Willem van Erp, landbouwer te Oss en Gerarda Wilhelmi Smits.

 

13

27 apr

Zie 11

 

14

27 apr

Zie 12

72

15

27 apr

Gerardus van de Ven, jongman, geboren Rosmalen, 38 jaar, landbouwer te Rosmalen, zoon van wijlen Peter van de Ven, in leven landbouwer wonend te Rosmalen en Adriana Strik, landbouwster te Rosmalen, gata trouwen met Catharina van Druenen, jonge dochter, 31 jaar, landbouwster, te Nuland dochter van Jacobus van Drunen, molenaar te Nuland en Maria van Gerwen, wonend Nuland,

 

16

4 mei

Zie 15

 

17

25 mei

Adrianus van Schijndel, geboren Dinther, 26 jaar, landbouwer, wonend Berlicum, zoon van Jois van Schijndel, landbouwer te Nuland en Theodora Driessen, gaat trouwen met Angela van den Berg, 28 jaar, landbouwster, geboren en wonend Berlicum, dochter van Antonius van den Berg, landbouwer te Berlicum en wijlen Catharina Raijmakers

 

18

1 jun

Zie 17

73

19

8 jun

Joannes van Krieken, jongman, geboren Geffen, 26 jaar, dagloner, wonend Nuland, zoon van wijlen Petrus van Krieken, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Johanna van Dinther gaat trouwen met Anna Maria Krol, jonge dochter, 44 jaar, dagloonster, geboren en wonend Geffen, dochter van wijlen Jacobus Krol en wijlen Maria van de Goor.

 

20

15 jun

Zie 19

 

21

13 jul

Johannes ’t Hort, jongman, geboren Geffen, 30 jaar, bouwmanszoon wonend te Geffen, zoon van Jan ’t Hort, bouwman te Geffen en Elisabeth van Vegchel, gaat trouwen met Theodora Manders, weduwe Hendrik van Nuland, 30 jaar, dagloonster, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van Hermanus Manders, landbouwer te Rosmalen en wijlen Antonia Wijnen.

 

22

20 jul

Zie 21

74

23

12 okt

Eimert Schel, jongman geboren Nuland , 43 jaar, dagloner, wonend te Nuland, zoon van wijlen Huijbert Schel, in leven landbouwer te Nuland, en wijlen Arnolda van Wetten, gaat trouwen met Megchel Broeksteeg, weduwe Johannes van Gog, 41 jaar oud, dagloonster, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Antonie Broeksteeg, in leven dagloner te Nuland en Maria Vorstenbosch.

 

24

19 okt

Zie 23

75

 

1823

Alfabetisch register huwelijksbeloften 1823

76/77

 

 

Huwelijken 1823

78

1

9 feb

Nicolaas van Nuland, jongman, geboren Rosmalen 11 Maart 1795, oud 27 jaar, dienstbode wonend te Nuland, zoon van wijlen Antonie van Nuland en wijlen Hendrika van der Doelen, gaat trouwen met Johanna Maria Verstege, jongedochter, 25 jaar, dienstbode, geboren Nistelrode, 17 april 1797, wonend Nuland, dochter van Cornelis Verstege, landbouwer te Nistelrode en wijlen Elisabeth van den Boom. Huwelijksafkondigingen ook te Nistelrode.

Getuigen: Johannes Langens, 27 jaar, landbouwer, Lambertus Langens, 26 jaar, landbouwer, Francis Kuijpers, 50 jaar, timmerman, Cornelis Appel, schoolonderwijzer, 39 jaar. Allen geen familie. Bruid en vader van de bruid kunnen niet schrijven.

79

2

9 feb

Laurens van Uden, jongeman, 22 jaar, geboren Nuland, dagloner, doop 15 maart 1800, zoon van Johanna van Uden, landbouwster te Nuland gaat trouwen met Arnolda Langenhuizen, jonge dochter, 28 jaar, dienstbode, geboren Berlicum, wonend Nuland, doop 2 oktober 1794, dochter van wijlen Johannes Langenhuizen en Maria van Gerven, dagloonster, te Berlicum. Huwelijksafkondigingen ook te Berlicum. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: Johannes Langens, 27 jaar, landbouwer, Lambertus Langens, 26 jaar, landbouwer, Francis Kuijpers, 50 jaar, timmerman, Cornelis appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, allen te Nuland wonend. Bruid, moeder van de bruid en bruidegom kunnen niet schrijven.

80

3

9 mrt

Theodorus Hulstmans, jongman, 36 jaar, geboren Heesch, boerenknecht wonend te Rosmalen, doop Heesch 5 april 1786, zoon van wijlen Theodorus Hulstmans in leven landbouwer te Heesch en wijlen Anna Maria van Baeckel, in leven wonend te Heesch, gaat trouwen met Francijna Schoenmakers, weduwe Jan van Grinsven, (overleden 17 maart 1822), oud 25 jaar, dagloonster, geboren Oss, wonend Nuland, doop Oss, 22 juni 1797, dochter van Eimert Schoenmakers, landbouwer te Nuland en wijlen Willemijna Bosch. Huwelijksafkondingen ook te Rosmalen, voldaan aan nationale militie. Certificaat van onvermogen van de bruidegom en van de bruid. Getuigen: Martinus de Klijn, 36 jaar, schoenmaker, Dirk van Venrooij, 31 jaar, landbouwer, Geert van Krieken, 29 jaar, landbouwer, Jan van Tuijl, 26 jaar, landbouwer te rosmalen, kan niet schrijven anderen wonen te Nuland. Echtpaar en vader van de bruid kunnen niet schrijven.

81

4

20 apr

Dirk van Venrooij, jongman, geboren Rosmalen, 31 jaar, landbouwer wonend te Nuland, doop Rosmalen 7 september 1791, zoon van Willem van Venrooij, timmerman te Nuland en Anna Ackermans, gaat trouwen met Wilhelmijna van Nuland, jonge dochter, geboren Heesch, dienstmeid, wonend te Nuland, doop Heesch 11 maart 1793, dochter van wijlen Antonie van Nuland in leven landbouwer te Heesch en Wilhelmijna van der Heijden, landbouwster te Heesch. Huwelijks aankondiging ook te Heesch. Voldaan aan nationale militie. NB in doopakte staat abusievelijk Venroij en Nuwland. Getuigen: Peter van Gestel, 54 jaar, rentenier, Adriaan van Gestel, 26 jaar, landbouwer, Hendrik van Gool, 51 jaar, schoolonderwijzer, Cornelis appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, allen te Nuland wonend, geen bloedverwant. Bruid en moeder van de bruid kunnen niet schrijven.

82

5

11 mei

 

 

 

1823

Gerardus van de Ven, jongman, geboren Rosmalen, 38 jaar, landbouwer te Rosmalen, doop Rosmalen 15 maart 1785, zoon van wijlen Peter van de Ven, in leven landbouwer wonend te Rosmalen en Adriana Strik, landbouwster te Rosmalen, gaat trouwen met Catharina van Druenen, jonge dochter, 31 jaar, landbouwster, te Nuland, doop Nuland 17 juli 1791,  dochter van Jacobus van Drunen, molenaar te Nuland en Maria  van Gerwen, wonend Nuland. Huwelijks afkondigingen ook te Rosmalen. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: johannes van Den Bosch, 27 jaar, dienstbode, Martinus de Klijn, 38 jaar, schoenmaker, Hendrik van Gool, 51 jaar, schoolonderwijzer, Cornelis appel, schoolonderwijzer, 39 jaar, allen te Nuland wonend, geen bloedverwant. Moeder van de bruid kan niet schrijven.

83

6

24 mei

Petrus van den Broek, jongman, geboren Veghel, 31 jaar, kuiper, wonend te Nuland, doop Veghel 19 januari 1792, zoon van wijlen Hendrik van den Broek in leven landbouwer te Schijndel en wijlen Anna Maria Verhagen, gaat trouwen met Laurentia van Genve (!), jonge dochter, 18 jaar, dienstmeid, geboren Den Bosch, wonend Heeswijk, doop 26 april 1805, dochter van wijlen Adrianus van Genve en wijlen Jacoba van den Boom, in leven wonend Den Bosch. Huwelijksafkondigingen te Heeswijk. Voldaan aan nationale militie. Vader van de bruid, Adrianus van Genve, 12 jaar geleden vertrokken in Franse Dienst, vermoedelijk overleden. Getuigen: Cornelis van Dinther, 39 jaar, landbouwer te Rosmalen, Bernardus van de Meulenreek, 40 jaar, smid te rosmalen, Antonie Heijmans, 30 jaar, landbouwer te Nuland, Lambertus van de laar, 39 jaar, herbergier te Nuland, kan niet schrijven. Geen bloedverwant. Bruid kan niet schrijven.

84

7

27 jul

Johannes ’t Hort, jongman, geboren Geffen, 30 jaar, bouwmanszoon wonend te Geffen, doop 26 februari 1793, zoon van Jan ’t Hort, bouwman te Geffen en Elisabeth van Vegchel, beiden wonend te Geffen, gaat trouwen met Theodora Manders, weduwe Hendrik van Nuland (overleden 20 maart 1820, 30 jaar, dagloonster, geboren Rosmalen, wonend Nuland, doop Rosmalen 30 mei 1793, dochter van Hermanus Manders, landbouwer te Rosmalen en wijlen Antonia Wijnen. Huwelijksafkondiging ook te Geffen en Rosmalen. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: Gijsbertus Ruijs, 50 jaar, landbouwer, Antonie Mathijs van Creij, landbbouwer, 54 jaar, Lambertus van Grinsven, 40 jaar, landbouwer, Adriaan Driessen, 27 jaar, landbouwer, kan niet schrijven,  allen te Nuland. Geen bloedverwant. Echtpaar, vader van de bruid en bruidegom kunnen niet schrijven,

85/86

8

26 okt

Eimert Schel, jongman geboren Nuland , 43 jaar, dagloner, wonend te Nuland, doop Nuland 30 juni 1780, zoon van wijlen Huijbert Jan Schel, in leven landbouwer te Nuland, en wijlen Arnolda van Wetten, gaat trouwen met Megchel Broeksteeg, weduwe Johannes van Gog (overleden 11 november 1819), 41 jaar oud, dagloonster, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 17 mei 1782, dochter van wijlen Antonie Broeksteeg, in leven dagloner te Nuland en Maria Vorstenbosch, wonend Nuland. Bruid en bruidegom certificaat van onvermogen. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: Peter van Gestel, 55 jaar, rentenier, Johannes de Veer, 46 jaar, strodekker, Johannes Langens, 27 jaar, landbouwer, Hendrik van Gool, 51 jaar., schoolonderwijzer. Allen te Nuland, geen bloedverwant.Bruid en moeder van de bruid kunnen niet schrijven.

87

 

 

Alfabetisch register huwelijken 1823

 

88/89

 

 

Overlijden 1823

 

90

1

5 jan

Peter van den Akker, oud 9 weken, geboren Nuland, zoon van Adriaan van den Akker, kan niet schrijven, 31 jaar, landbouwer en Wilhelmijna van den Broek. Getuigen: vader en Johannes van Nuland, 31 jaar, landbouwer, nabuur.

 

2

10 jan

1823

Gerardus van de Ven, oud 1 uur, geboren Nuland, zoon van Simon van de Ven, 59 jaar, landbouwer, en Francijna Gloudemans. Getuigen: vader en Peter Meulendijk, 27 jaar, landbouwer, nabuur.

91

3

31 dec

Johanna Maria Langens, oud 82 jaar, landbouweresse te Geffen, geboren Nuland, dochter van Jacobus Langens en wijlen Hendrica Hanegraaf,  weduwe van Petrus Bogers. Ontvangen extract uit Geffen

 

4

12 mrt

Adriaan van Weert, 85 jaar, landbouwer, te Nuland, geboren Geffen, zoon van wijlen Jan van Weert en Megchelina van Creij, in leven te Geffen wonend. Weduwnaar van Wilhelmijna Bijveld. Aangevers: Dirk van Venrooij, 31 jaar, landbouwer, nabuur en Pieter Maas, 44 jaar, langbouwer en nabuur, kan niet schrijven

 

5

15 mrt

Jan de Veer, 83 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Quirinus de Veer en Adriana Joosten, in leven landbouwer te Nuland, weduwnaar van Johanna Verhoeven. Aangevers: Jan van Krieken, 26 jaar, landbouwer, nabuur te Nuland. Jan Krol 25 jaar, landbouwer, bekende te Geffen

 

6

24 mrt

Pieter van Krieken, 63 jaar, dagloner, geboren Heesch, wonend Nuland, zoon van wijlen Geert van Krieken, in leven landbouwer te Heesch en wijlen Johanna Maria Ruijs, echtgenoot van Johanna van Dinther, dagloonster te Nuland. Aangevers: Dielis van den Bosch, 59 jaar, metselaar, nabuur, Adriaan Kroon, 75 jaar, strodekker, nabuur.

92

7

18 mei

Johanna van Dinther, 54 jaar, dagloonster, geboren Nuland, wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van Dinther, in leven dagloner te Nuland en wijlen Petronella Vos, weduwe van Petrus van Krieken. Aangevers: Dielis van den Bosch, 59 jaar, metselaar, nabuur, Adriaan Kroon, 75 jaar, strodekker, nabuur.

 

8

7 jun

Johanna van de Ven, 65 jaar, rentenierster, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Roelof van de Ven en wijlen Johanna van de Pol, in leven landbouwers te Nuland.Weduwe van Marte van de Laar en laatst van Adriaan van Nuland. Aangevers: Jan Weijgergans, 44 jaar, landbouwer, nabuur, Lambertus van de Laar, 39 jaar, herbergier, schoonzoon te Nuland, kan niet schrijven.

 

9

7 aug

Dirk van Doren, 83 jaar, rentenier, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Hendrik van Doren, landbouwer te Rosmalen en wijlen Catharina Westerlaken, Weduwnaar van Maria van Grinsven, van Maria Smits en laatste echtgenoot van Geertrui van nuland, wonend te Nuland

 

10

26 aug

Antonetta van Nuland, oud 18 weken, geboren en wonend Heesch, dochter van Antonetta van Nuland, dagloonster te Heesch. Aangevers: Johannes van Nuland, 31 jaar, landbouwer, oom, Antonie Geelings, 48 jaar, landbouwer, bekende. Beide te Nuland wonend.

93

11

29 sept

Gerardina van den Ven, 49 jaar, dagloonster, geboren Nistelrode, wonend nuland, dochter van wijlen Willem van de Ven, linnenwever te Nistelrode en wijlen Johanna Verhoeven, echtgenote van Antonie Timmers, dagloner te Nuland. Aangevers: Antonie Timmers, dagloner, kan niet schrijven, 49 jaar, echtgenoot, Johannes van Nistelrooij, 26 jaar, landbouwer, bekende.

In marge: arrondisementsrechtbank Den Bosch 14 november 1838: naam is Gerardina Peters in plaats van Van der Ven

Acte zie scan 94.

 

12

25 okt

Geerdina van de Berkt, oud ruim 1 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van Jan van den Berkt, 29 jaar, analfabeet, landbouwer te Nuland en Maria van den Akker. Aangevers: vader, Gijsbertus Ruijs, 50, landbouwer, nabuur

 

 

13

10 nov

1823

Gijsberdina van de Wetering, oud 3 weken, geboren en wonend Nuland, dochter van Marten van de Wetering, 29 jaar en Pieternella van Creij, landbouwers te Nuland. Aangevers: vader en cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, beide te Nuland

 

14

22 nov

Adriana Gevers, 74 jaar, rentenierster, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Geert Gevers en wijlen Petronella Ruijs, in leven landbouwers te Nuland, weduwe van Marten Gloudemans, in leven landbouwer te Nuland. Aangevers: Hendrik van Schijndel, 28 jaar, landbouwer, kan niet schrijven, nabuur en Adriaan Driessen, 27 jaar, landbouwer en nabuur, kan niet schrijven.

94

11

 

herhaling

 

12

 

herhaling

 

 

 

Brief: inzake akte 11

95

 

 

Brief: inzake akte 11

 

13

 

herhaling

 

14

 

herhaling

96

 

 

einde

97

 

 

Alfabetisch register overlijdens 1823

98/99

 

 

Geboorten 1824

100

1

15 jan

1824

Elisabet Hanegraaf, dochter van Stephanus Hanegraaf, 48 jaar, landbouwer, geboren Berlicum, wonend Nuland en Willemijna Langens, 30 jaar. Getuigen: Hendrik Cornelis Geelings, 55 jaar, rentenier te Nuland, Simon van de Ven, 60 jaar, landbouwer te Nuland

 

2

2 feb

Hendrina Westerlaken, dochter van Adriaan Westerlaken, 38 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland, geboren te Rosmalen en Catharina van Doren, 38 jaar, getuigen: Antonie Maas, 43 jaar, landbouwer, Jan van Deursen, 35 jaar, landbouwer, kan niet schrijven.

101

3

2 feb

Theodora van de Wetering, dochter van Dirk van de Wetering, 25 jaar, dagloner te Nuland, en Pieternella de Haas, 23 jaar, getuigen; Antonie van der Aa, 73 jaar, dagloner te Nuland, kan niet schrijven, Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 51 jaar, schoolonderwijzer

 

4

14 feb

Maria Anna van de Laar, dochter van Lambertus van de Laar, 40 jaar, kan niet schrijven, herbergier te Nuland, geboren Rosmalen en Hendrica van den Heuvel, 40 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 51 jaar, schoolonderwijzer

 

5

16 feb

Jacobus van Druenen, zoon van Pieter van Druenen, 30 jaar, molenaar te Nuland, geboren Nuland en Aldegonda van Erp, 27 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 51 jaar, schoolonderwijzer

 

6

21 feb

Jacobus Meulendijk, zoon van Hendrik Meulendijk, 26 jaar, geboren Rosmalen, landbouwer te Nuland en Geertrui Baars, 31 jaar. Getuigen: Lambertus van Grinsven, 41 jaar, landbouwer te Nuland, Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer

102

7

23 feb

Martinus van Meurs, zoon van Johannes van Meurs, kan niet schrijven, geboren Heesch, landbouwer te Nuland, 30 jaar en Hendrina Gloudemans, 28 jaar. Getuigen: Simon van de Ven, 60 jaar, landbouwer, Gijsbertus van Creij, 38 jaar, landbouwer, kan niet schrijven.

 

8

Maan

dag

1 of 2 mrt

Willemijna van Houtem, dochter van Leonardus van Houtem, 45 jaar, kan niet schrijven, geboren Rosmalen, winkelier te Nuland en Johanna van der Heijden, 38 jaar. Getuigen: Peter van den Broek, 33 jaar, kuiper, Lambertus van de Laar, herbergier, 40 jaar, kan niet schrijven.

 

9

23 apr

Adriaan van Uden, zoon van Laurens van Uden, 24 jaar, dagloner, geboren en wonend Nuland en Arnolda Langenhuijzen, 29 jaar, getuigen: Jan Weijgergans, 45, landbouwer, H van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

10

6 mei

1824

Maria Anna Philipina Nicoleta van Hagens, dochter van Heer Johan willem Ferdinand Joseph van Hagens, 44 jaar, rentenier, geboren Den Bosch, wonend Nuland op huize de Elsbos, en Vrouwe Jacoba Elisabeth Roda. Getuigen: Nicolaas Esser Meerman, 47 jaar, openbaar notaris te Rosmalen, Cornelis Appel, 40 jaar schoolonderwijzer te Nuland

103

11

9 mei

Johannes van Uden, zoon van Jan van Uden, 30 jaar, landbouwer, kan niet schrijven, geboren en wonend Nuland en Erken van Rijswijk, 28 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 51 jaar, schoolonderwijzer

 

12

27 mei

Anna Maria Sigmans, dochter van Adriaan Sigmans, 41 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Geffen en Lamberdina van Boxtel, 36 jaar te Nuland. Getuigen: Jan van Gestel, 24 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer,

 

13

31 mei

Johannes van Grinsven, zoon van Lambertus van Grinsven, 40 jaar, landbouwer, geboren Rosmalen en Hendrina van Zandvoort, 37 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

14

1 jun

Johanna van Zandvoort dochter van Johannes van Zandvoort, 42 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Rosmalen en Maria van Nuland, getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

104

15

7 jun

Johannes van Kreij, zoon van Antonie van Kreij, 31 jaar, landbouwer, kan niet schrijven, geboren en wonend Nuland, en Hendrika van der Wielen, 24 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer.

 

16

29 jun

Cornelis van Pinxteren, zoon van Hendrik van Pinxteren, landbouwer, 40 jaar te Nuland, geboren en wonend, en Anna Maria van Grinsven, 33 jaar, getuigen: Antonie Jan Bosch, leerlooier, 75 jaar. Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer

 

17

18 jul

Francijna van de Wetering, dochter van Martinus van de Wetering, 30 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Nuland en Petronella van Creij, 28 jaar. Getuigen: Simon van de Ven, 60 jaar, landbouwer, en Antonie van Mil, 22 jaar, landbouwer,

 

18

21 jul

Hendrika van Nistelrooij, dochter van Roelof van Nistelrooij, geboren Rosmalen, wonend Nuland, landbouwer, 25 jaar en Allegonda van Nuland, 26 jaar. getuigen: Cornelis Appel, 40 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer.

105

19

22 jul

Jenneke Gooijers, dochter van Johannes Gooijers, kan niet schrijven, geboren Berlicum, 45 jaar, landbouwer te Nuland en Johanna Boerdonk, 38 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

20

22 jul

Pieter Gooijers, zoon van Johannes Gooijers, landbouwer, kan niet schrijven, geboren Berlicum, 45 jaar, landbouwer te Nuland en Johanna Boerdonk, 38 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

21

29 jul

Hendrikus ’t Hort, zoon van Johannes ‘t Hort, 31 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland, geboren Geffen, en Theodora Manders, 31 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

22

31 jul

Adriaan Verhoeven, zoon van Antoni Verhoeven, 37 jaar, kan niet schrijven, geboren Heesch, landbouwer te Nuland en Johanna ’t Hort. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

106

23

10 aug

1824

Catharina Vos, dochter van Stefanus Vos, 29 jaar, dagloner te Nuland, kan niet schrijven, geboren te Nuland, en Nikolazina Verhoeven, 36 jaar. Getuigen: Jan van Grinsven, 26 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer,

 

24

15 aug

Martinus Brok, zoon van Gijsbertus Brok, 25 jaar, geboren te Nuland, landbouwer te Nuland en Johanna de Valk, 30 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

25

23 sep

Johannes van Vlijmen, zoon van Jan van Vlijmen, 35 jaar, geboren Heesch, herbergier te Nuland en Hendriena van Nistelrooij, 35 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

26

28 sep

Catharina van Grinsven, dochter van Hendrikus van Grinsven, 38 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland, geboren Rosmalen en Geertruij van Kreij, 38 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

107

27

9 okt

Annemarie Hulstmans, dochter van Theodorus Hulstmans, 37 jaar, kan niet schrijven, dagloner, geboren Heesch, wonend Nuland, en Francijna Schoenmakers, 27 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

28

10 okt

Peternella van den Akker, dochter van Adriaan van den Akker, 33 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, geboren Geffen, wonend Nuland, en Jacomijna van den Broek, 26 jaar, Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

 

29

21 okt

Johanna van den Meulenreek, dochter van Bernardus van de Meulenreek, 42 jaar, geboren Berlicum, smid te Nuland, en Jennemie Verstappen, 31 jaar. Getuigen: Gerardus Exelmans, smidsknecht, 23 jaar, Cornelis Appel, onderwijzer, 41 jaar.

 

30

23 okt

Maria Gevers, dochter van Lambertus Gevers, 38 jaar, dagloner, kan niet schrijven, geboren en wonend te Nuland en Cornelia Gloudemans, 33 jaar. Getuigen Hendrik Geelings, 56 jaar, rentenier, Hendrik Hanegraaf 79 jaar, rentenier.

108

31

29 okt

Antonie Zegers, zoon van Martinus Zegers, 36 jaar, landbouwer, kan niet schrijven, geboren Nistelrode, wonend Nuland, en Willemijna Quak, 34 jaar. Getuigen Jan van de Ven, 71 jaar, rentenier, Hendrik Cornelis Geelings, rentenier, 56 jaar.

 

32

23 nov

Mathijs Voets, zoon vanChristiaan Voets, 27 jaar, landbouwer te Nuland, kan niet schrijven, geboren Berlicum, en Johanna Verhoeven, 29 jaar. Getuigen: Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, schoolonderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, schoolonderwijzer

109

 

 

supplement

110

34

9 dec

Hendriena Keisers, dochter van Peter Keisers, 33 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Berlicum en Maria de Haas, 38 jaar. Getuigen Antonie Heijmans, 32 jaar, landbouwer te Nuland en Gerardus Jansen, 36 jaar, landbouwer, kan niet schrijven.

 

35

9 dec

Jan van Schijndel, zoon van Johannes van Schijndel, 32 jaar, kan niet schrijven, landbouwer te Nuland, geboren Nuland en Hendriena Meulendijk, 32 jaar. Getuigen: Gijsbertus Ruijs, 52 jaar, landbouwer, Lambertus van Grinsven, 41 jaar, landbouwer.

111

 

 

einde

112/113

 

 

Alfabetisch register geboren 1824

 

114/115

 

 

Huwelijksafkondigingen 1824

 

116

1

8 feb

1824

Peter Flamans, jongman, geboren Nuland, 27 jaar, bouwknecht, wonend Nuland, zoon van wijlen Hendrik Flamans, in leven landbouwer en Clasina van Dinter, dagloonster gaat trouwen met Catharina van Weert, jonge dochter, 39 jaar, landbouwster, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Adriaan van Weert, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Willemijna Bijveld, in leven wonend te Geffen

 

2

15 feb

Zie 1

117

3

2 mei

Adriaan Verstegen, jongman, geboren Uden, 31 jaar, landbouwer, wonend te Rosmalen, zoon van Cornelis Verstegen, rentenier te Haren en wijlen Elisabeth van den Boom, gaat trouwen met Maria Meulendijk, jongedochter, 28 jaar, dienstmeid, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Peter Meulendijk, in leven landbouwer te Nuland en Judith Gelings, landbouwster te Nuland

 

4

2 mei

Dielis van den Bosch, jongman, geboren Geffen, 25 jaar, dagloner te Nuland, zoon van Dielis van den Bosch metselaar te Nuland en Johanna van Weert, gaat trouwen met Petronella Meulesteen, jonge dochter, 28 jaar, dienstmeid, geboren Erp, wonend Nuland dochter van Mechtildis Meulesteen, dagloonster te Nuland

 

5

2 mei

Petrus Hanegraaf, jongman, geboren Nuland, 28 jaar, landbouwer te Nuland zoon van Johannes Hanegraaf, landbouwer te Heesch en Adriana van Bergen, gaat trouwen met Lamberdina van der Heijden, jonge dochter, 24 jaar, dienstmeid, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van Everhardus van der Heijden dagloner te Rosmalen en Maria Adriana van Lith.

 

6

9 mei

Zie 3

118

7

9 mei

Zie 4

 

8

9 mei

Zie 5

 

9

9 mei

Johannes van den Bosch, jongman, geboren Geffen, 28 jaar, landbouwer te Nuland, zoon van Dielis van den Bosch, metselaar te Nuland en Johanna van Weert, gaat trouwen met Alegonda van Uden, jonge dochter, 32 jaar, dienstmeid, geboren en wonend Nuland dochter van wijlen Johannes van Uden, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Johanna Verhoeven,

 

10

9 mei

Antonie van Boxmeer, weduwnaar van Hendrien Pijnappels, geboren Nistelrode, 37 jaar, landbouwer te Rosmalen, zoon van wijlen Johannes van Boxmeer in leven landbouwer, laatst wonend te Nistelrode, en wijlen Anna Maria Beckers, in leven laatst wonend te Heesch, gaat trouwen met Francijna van Uden, jonge dochter, 43 jaar, dienstmeid, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Laurens van Uden, in leven landbouwer laatst wonend te Nuland en Emerens Wijgergans, dagloonster te Nuland

119

11

16 mei

Zie 9

 

12

16 mei

Zie 10

 

13

16 mei

Martinus van de Ven, jongman, geboren Nuland, 24 jaar, landbouwer te Nuland, zoon van Simon van de Ven, landbouwer te Nuland en wijlen Johanna Langenhuijzen, gaat trouwen met Theodora van Creij, jonge dochter, 27 jaar, landbouwster, geboren en wonend Nuland, dochter van Antonie van Creij, landbouwer te Nuland en Catharina van Venrooij,

 

14

23 mei

Zie 13

120

15

26 sep

Jan Francis de Bruijn, jongman, geboren Rosmalen, 23 jaar, wonend Nuland, verwer, zoon van Andries de Bruijn, verwer, te Nuland en Maria Anna Loeijens, gaat trouwen met Anna Maria Timmers, jonge dochter, 24 jaar, dienstmeid, geboren Nuland, dochter van wijlen Jan Timmers, in leven landbouwer, en wijlen Mechgelina van Sleeuwen, laatst wonend te Nuland

 

16

3 okt

Zie 15

 

17

7 nov

1824

Gerardus van Krieken, jongman, geboren Geffen, 31 jaar, wonend Nuland dagloner, zoon van wijlen Pieter van Krieken, in leven dagloner te Nuland en wijlen Johanna van Dinther, gaat trouwen met Hendrina Kroon, jonge dochter, 33 jaar, dagloonster te Nuland, dochter van Adriaan Kroon, strodekker te Nuland en Maria van de Ven.

 

18

14 nov

Zie 17

121

 

 

Alfabetische lijst huwelijksafkondigingen 1824

122-123

 

 

Huwelijken 1824

124

1

22 feb

Peter Flamans, jongman, geboren Nuland, doop 22 maart 1796, 27 jaar, bouwknecht, wonend Nuland, zoon van wijlen Hendrik Flamans, in leven landbouwer en Clasina van Dinter, dagloonster gaat trouwen met Catharina van Weert, jonge dochter, 39 jaar, landbouwster, geboren en wonend Nuland, doop 2 maart 1784, dochter van wijlen Adriaan van Weert, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Willemijna Bijveld, in leven wonend te Geffen. Voldaan aan nationale militie

Getuigen: Johannes van Groenland, 55 jaar, landbouwer, Adriaan Wijgergans, 42 jaar, landbouwer, Johannes van den Bosch, 28 jaar, bouwknecht, Wilhelmus van Hoorn, molenaarsknecht 23 jaar. Bruidegom en diens moeder kunnen niet schrijven.

125

2

16 mei

Adriaan Verstegen, jongman, geboren Uden, doop 10 december 1792, 31 jaar, landbouwer, wonend te Rosmalen, zoon van Cornelis Verstegen, rentenier te Haren en wijlen Elisabeth van den Boom, gaat trouwen met Maria Meulendijk, jongedochter, 28 jaar, dienstmeid, geboren en wonend Nuland, doop 8 november 1795, dochter van wijlen Peter Meulendijk, in leven landbouwer te Nuland en Judith Gelings, landbouwster te Nuland. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen en Haren. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: Stefanus Hanegraaf, 46 jaar, landbouwer, Adriaan van Nuland, 37 jaar, landbouwer, Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, Cornelis appel, 40 jaar, onderwijzer. Bruidegom, vader bruidegom en moeder van de bruid kunnen niet schrijven.

126

3

16 mei

Dielis van den Bosch, jongman, geboren Geffen, 25 jaar, dagloner te Nuland, doop Geffen 8 mei 1798, zoon van Dielis van den Bosch metselaar te Nuland en Johanna van Weert, gaat trouwen met Petronella Meulesteen, jonge dochter, 28 jaar, dienstmeid, geboren Erp, doop Erp 23 juli 1795, wonend Nuland dochter van Mechtildis Meulesteen, dagloonster te Nuland. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: Stefanus Hanegraaf, 46 jaar, landbouwer, Adriaan van Nuland, 37 jaar, landbouwer, Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, Cornelis appel, 40 jaar, onderwijzer. Echtpaar en moeder van de  bruid kunnen niet schrijven.

127

4

16 mei

Petrus Hanegraaf, jongman, geboren Nuland, 28 jaar, landbouwer te Nuland, doop Nuland 23 december 1795, zoon van Johannes Hanegraaf, landbouwer te Heesch en Adriana van Bergen, gaat trouwen met Lamberdina van der Heijden, jonge dochter, 24 jaar, dienstmeid, geboren rosmalen, wonend Nuland, doop Rosmalen 19 februari 1800, dochter van Everhardus van der Heijden dagloner te Rosmalen en Maria Adriana van Lith. Huwelijksafkondigingen ook te Rosmalen en Heesch. Voldaan aan nationale militie. Getuigen: Stefanus Hanegraaf, 46 jaar, landbouwer, Adriaan van Nuland, 37 jaar, landbouwer, Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, Cornelis appel, 40 jaar, onderwijzer. Echtpaar en vader van de bruidegom kunnen niet schrijven.

128

5

23 mei

 

 

1824

Johannes van den Bosch, jongman, geboren Geffen, 28 jaar, landbouwer te Nuland, doop Geffen 19 februari 1796, zoon van Dielis van den Bosch, metselaar te Nuland en Johanna van Weert, gaat trouwen met Alegonda van Uden, jonge dochter, 32 jaar, dienstmeid, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 20 april 1792, dochter van wijlen Johannes van Uden, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Johanna Verhoeven. Voldaan aan Nationale militie. Bruid is onvermogend. Grootvader van vaderszijde is Jan Laurensen van Uden, overleden, Helena Bogers, grootmoeder van vaderszijde is overleden. Grootouders van moederszijde van de bruid: Antonie Verhoeven en Allegonda Hendrik Zeegers, overleden.3

Getuigen: Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, Peter van Hassel, 22 jaar, bouwknecht, antonie Maas, 43 jaar, landbouwer, Adriaan Wijgergans, 41 jaar, landbouwer. Bruid kan niet schrijven.

129

6

23 mei

Antonie van Boxmeer, weduwnaar van Hendrien Pijnappels ( overleden 23 februari 1823), geboren Nistelrode, 37 jaar, landbouwer te Rosmalen, doop Nistelrode 25 augustus 1786, zoon van wijlen Johannes van Boxmeer in leven landbouwer, laatst wonend te Nistelrode, en wijlen Anna Maria Beckers, in leven laatst wonend te Heesch, gaat trouwen met Francijna van Uden, jonge dochter, 43 jaar, dienstmeid, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 11 december 1779, dochter van wijlen Laurens van Uden, in leven landbouwer laatst wonend te Nuland en Emerens Wijgergans, dagloonster te Nuland. Huwelijksafkondigingen ook te Nuland. Voldaan aan militie.

Getuigen: Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, Peter van Hassel, 22 jaar, bouwknecht, antonie Maas, 43 jaar, landbouwer, Adriaan Wijgergans, 41 jaar, landbouwer. Bruid en haar moeder kunnen niet schrijven.

130

7

30 mei

Martinus van de Ven, jongman, geboren Nuland, 24 jaar, landbouwer te Nuland, doop Nuland 23 april 1800, zoon van Simon van de Ven, landbouwer te Nuland en wijlen Johanna Langenhuijzen, gaat trouwen met Theodora van Creij, jonge dochter, 27 jaar, landbouwster, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 4 april 1797, dochter van Antonie van Creij, landbouwer te Nuland en Catharina van Venrooij. Voldaan aan de militie.

Getuigen; Christiaan van Groenland, 42 jaar, landbouwer, Antoinie Jan Bosch 75 jaar, leerlooijer, Cornelis Appel. 30 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, idem.

131

8

10 okt

Jan Francis de Bruijn, jongman, geboren Rosmalen, 23 jaar, wonend Nuland, verwer, doop Rosmalen 3 juni 1801, zoon van Andries de Bruijn, verwer, te Nuland en Maria Anna Loeijens, gaat trouwen met Anna Maria Timmers, jonge dochter, 24 jaar, dienstmeid, geboren Nuland, doop Nuland 10 april 1800, dochter van wijlen Jan Timmers, in leven landbouwer, en wijlen Mechgelina van Sleeuwen, laatst wonend te Nuland. Voldaan aan nationale militie. Daniel Timmers grootvader van vaderszijde van de bruid is overleden. Petronella van Gent, grootmoeder via vaderszijde van de bruid is overleden. Grootouders Jan van Sleeuwen en Petronel van Vlijmen ook overleden. Getuigen: Adriaan van Gestel, 27 jaar, landbouwer, Peter van Gestel, 56 jaar, rentenier, Hendrikus Hanegraaf, 22 jaar, landbouwer, Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer. 

132-133

9

21 nov

Gerardus van Krieken, jongman, geboren Geffen, 31 jaar, wonend Nuland dagloner, doop Geffen 5 augustus 1793, zoon van wijlen Pieter van Krieken, in leven dagloner te Nuland en wijlen Johanna van Dinther, gaat trouwen met Hendrina Kroon, jonge dochter, 33 jaar, dagloonster te Nuland, doop Nuland 19 mei 1791, dochter van Adriaan Kroon, strodekker te Nuland en Maria van de Ven. Voldaan aan de militie. Bruidegom onvermogend, grootouders beiderzijds al overleden. Getuigen Mathijs van Creij, 55 jaar, landbouwer, johannes van den Bosch, 28 jaar, dagloner, Jan Vissers, 23 jaar, bouwknecht. Pieter van Hassel, 22 jaar, bouwknecht. Bruid kan niet schrijven.

 

134

 

 

Alfabetische lijst huwelijk 1824

135-136

 

 

Overleden 1824

137

1

5 jan

1824

Cornelis Boerdonk, 44 jaar, dagloner te Nuland, geboren Rosmalen, zoon van wijlen Johannes Boerdonk, in leven wonend te Rosmalen, en wijlen Anna Maria van Kreij. Hij is weduwnaar van Hendrina Kuijpers. Getuigen: Jan Gooijers, 43 jaar, landbouwer, zwager, kan niet schrijven. Peter Hanegraaf, 24 jaar, landbouwer, nabuur

 

2

27 jan

Ontvangen uit Den Bosch op 20 februari bericht dat op 27 januari is overleden Adriana Gevers, oud 9 jaar, geboren Nuland, wonend Den Bosch, dochter van Gerardus Gevers, wonend Den Bosch, dagloner,  Theresia Gloudemans.

138

3

26 feb

Antonie van Schijndel, oud ruim een half jaar, zoon van Johannes van Schijndel, 31 jaar, landbouwer, kan niet schrijven en Hendrina Meulendijk. Getuigen: vader en Cornelis Appel, 40 jaar, onderwijzer.

 

4

13 apr

Elizabeth Schoenmakers, 30 jaar, arbeidster, geboren Oss, dochter van Eijmert Schoenmakers, landbouwer te Nuland en wijlen Willemijna van den Bosch. Getuigen: Antonie Vissers, 36 jaar, landbouwer, nabuur, Willem Meulendijk, 27 jaar, dienstbode, nabuur. Kunnen beiden niet schrijven

 

5

22 apr

Alida van Nuland, 73 jaar, rentenierster,geboren Nuland, dochter van Jan van Nuland en Geertrui van de Ven, beiden te Nuland overleden, landbouwers, weduwe van Huibert van Dijk. Aangevers: Adriaan Wijgergans, 42 jaar, landbouwer en nabuur, Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, nabuur.

 

6

28 apr

Eimert Schoenmakers, 63 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Schijndel, zoon van wijlen Francis Schoenmakers en NN, laatst weduwnaar van Willemijna van den Bosch. Aangevers: Adriaan Wijgergans, 42 jaar, landbouwer en nabuur, Geert van Krieken, 30 jaar, landbouwer, nabuur.

139

7

26 jun

Johanna van Uden, 47 jaar, ongehuwd, landbouwster te Nuland, geboren Nuland, dochter van Laurens van Uden, in leven dagloner te Nuland en Emerens Wijgergans, wonend Nuland. Aangevers: Johannes Vos, 61 jaar, kan niet schrijven, landbouwer, nabuur, Peter Keijsers, 33 jaar, landbouwer, nabuur.

 

8

18 jul

Francijna van de Wetering, oud 4 uur, dochter van Marten van de Wetering, landbouwer te Nuland en Petronella van Creij. Aangevers: Simon van de Ven, 60 jaar, landbouwer, nabuur, Antonie van Mil, 22 jaar, landbouwer en Nabuur.

 

9

20 jul

Petronella van Creij, 28 jaar, landbouwster te Nuland, geboren Rosmalen dochter van wijlen Gijsbert van Creij, in leven landbouwer te Rosmalen en wijlen Johanna van Heesch, echtgenote van Marten van de Wetering, landbouwer te Nuland, Aangevers: Simon van de Ven, 60 jaar, landbouwer, nabuur, Antonie van Mil, 22 jaar, landbouwer en Nabuur.

 

10

23 mei

Ontvangen uit register van Den Bosch: Johannes van Boxtel, 67 jaar, arbeider, wonend Orten onder Den Bosch, geboren Nuland, zoon van Peter  van Boxtel en Willemijna van Vlijmen, weduwnaar van Elisabeth van der Maase.

140

11

4 aug

Willemijna van Houtem, oud 5 maanden, geboren Nuland dochter van Leonardus van Houtem, winkelier te Nuland en Johanna van der Heijden, getuigen: Lucas Vissers, 67 jaar, schoenmaker, nabuur, Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, nabuur,

 

12

14 aug

Anna van Weert, 45, landbouwster te Nuland, geboren Nuland, dochter van Adriaan van Weert, in leven landbouwer te Nuland, en Willemijna Bijvelt, echtgenote van Jan van Loon, 47, landbouwer te Nuland, analfabeet. Getuigen: ega, en Jan v Grinsven, 26, landbouwer, nabuur.

 

13

7 okt

1824

Maria Meulendijk, oud 2 jaar, dochter van Hendrik Meulendijk, 26 jaar, landbouwer te Nuland en Geertrui Baars. Getuige: vader en Johannes van Schijndel, 31 jaar, landbouwer, nabuur, kan niet schrijven

 

14

23 okt

Maria Gevers, oud 1 uur, dochter van Lambertus Gevers, dagloner te Nuland en Cornelia Gloudemans, aangevers: Hendirk Cornelis Geelings, 56 jaar, rentenier, nabuur, Hendrik Hanegraaf, 79 jaar, rentenier, nabuur.

141

15

25 okt

Johanna van de Meulenreek, oud 4 dagen dochter van Bernardus van de Meulenreek, 42 jaar, smid, en Jennemie Verstappen. Aangevers: vader en cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, nabuur

 

16

27 okt

Jennemie Verstappen, oud 31 jaar, geboren Nuland, dochter van Peter Verstappen, dagloner te Nuland en Johanna van Gestel, wonend te Nuland, echtgenoot van Bernardus van de Meulenreek. Aangevers: man en Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, nabuur

 

17

29 okt

Antonie Zegers, oud 1 uur, zoon van Martinus Zegers, landbouwer te Nuland en Willemijna Quak, aangevers: Jan van de Ven, 71 jaar, rentenier en nabuur, Hendirk Cornelis Geelings, 56 jaar, rentenier, nabuur

 

18

31 okt

Jan van Schijndel, 64 jaar, landbouwer te Nuland, geboren Heesch, zoon van Gerardus van Schijndel, in leven kleermaker te Heesch en Johanna van Uden. Aangevers: Jan van Vlijmen, 35 jaar, herbergier, nabuur en Gerardus Gloudemans, 42 jaar, landbouwer, nabuur.

142

19

5 nov

Hendrina Gijsbers, 71 jaar, arbeidster, geboren Nistelrode, dochter van Peter Gijsbers, laatst wonend in Nistelrode en Allegonda Adriaans, weduwe Gerardus de Haas. aangevers: Andries de Bruijn, 49 jaar, verwer, nabuur, Jan Weijgergans, 46 jaar, landbouwer, nabuur.

 

20

23 nov

Mathijs Voets, oud 1 uur, zoon van Christiaan Voets, 27 jaar, landbouwer te Nuland en Johanna Verhoeven. Aangevers: vader en Johannes Vos, 61 jaar, landbouwer en nabuur. Beiden kunnen niet schrijven.

 

21

6 dec

Adriana Driessen, 1,5 jaar, dochter van Adriaan Driessen, 28 jaar,  landbouwer te Nuland en Hendrika van Herpen. Aangevers: vader en Johannes van Schijndel, 22 jaar, dienstknecht, nabuur. Kunnen beiden niet schrijven.

143-144

 

 

Alfabetische lijst overlijden 1824

 

145-146

 

 

Geboren 1825

 

147

1

3 jan

Peter van Nistelrooij, zoon van Jan van Nistelrooij, landbouwer 43 jaar, en Johanna van de Ven, 33 jaar. Getuigen: Eimert Schel,landbouwer, 44 jaar en Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer.

 

2

5 jan

Catharina van Schaijk, dochter van Peter van Schaijk, landbouwer, 38 jaar, en Lamberdina Gloudemans, 38 jaar. Getuigen: Johannes van de Ven, 47 jaar, landbouwer, Pieter van Beekveld, 42 jaar, landbouwer, kunnen beiden niet schrijven.

148

3

21 jan

Jacobus van Venrooij, zoon van Gerardus van Venrooij, timmerman, 36 jaar, en Adriana Broeksteeg, 34 jaar. Aangevers: Johannes van Groenland, 55 jaar, landbouwer en Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer

 

4

26 jan

Anna van Loon, dochter van Peter van Loon, 40 jaar, kan niet schrijven,  landbouwer en Johanna van de Ven, 38 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

5

26 jan

Antonia Hermes, dochter van Peter Hermes, landbouwer, 33 jaar, kan niet schrijven, en Antonia Sigmans, 38 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

6

24 jan

Adriaan Gloudemans, zoon van Gerardus Gloudemans, 42 jaar, landbouwer te Nuland en Francijna van Dijk, 32 jaar. Getuigen: Peter van Schaijk, landbouwer, 38 jaar. Adriaan Driessen, landbouwer, 29 jaar

149

7

31 jan

1825

Hendrikus van Duren, zoon van Theodorus van Duren, strodekker, kan niet schrijven, 35 jaar, wonend Nuland, en Johanna de Haas, 33 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

8

10 feb

Johanna Boerdonk, dochter van Jakob Boerdonk, 47 jaar, landbouwer, en Peternella van de Besselaar, 34 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Machiel Timmermans, 45 jaar, dagloner, kan niet schrijven.

 

9

15 feb

Anna Megchelina de Bruijn, dochter van Jan Francis de Bruijn, verwer, 23 jaar, en Anna Maria Timmers, 24 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

10

17 feb

Johanna Maria de Veer, dochter van Hendrikus de Veer, dagloner, 38 jaar en Alegonda de Haas, 41 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

150

11

25 feb

Johanna van den Bosch, dochter van Johannes van den Bosch, dagloner, kan niet schrijven, 29 jaar en Allegonda van Uden, 33 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

12

28 feb

Ardina van den Bosch, dochter van Dielis van den Bosch, dagloner, 26 jaar, en Petronella Meulesteen, 28 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

 

 

Briefje

Bij het huwelijk van Antonie Elshof en Hendrina van Uden, op 8 februari 1825, is het onechte kind Johanna, geboren 16 maart 1825, is erbij erkend.

151

13

2 mrt

Hubertus Schel, zoon van Eimert Schel, landbouwer, 44 jaar, en Megchelina Broeksteeg, 42 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Jan van Nistelrooij, landbouwer, 44 jaar.

 

14

16 mrt

Johanna van Uden, dochter van Hendrina van Uden, 25 jaar, wonend Nuland, aangevers: Peter van Uden, landbouwer, 23 jaar, kan niet schrijven, Johannes van den Bosch, dagloner, 29 jaar en Leendert van Empel, herbergier, 46 jaar. zie bovenstaand briefje! In marge wordt erkenning benoemd.

152

15

16 mrt

Lamberdina Jansen, dochter van Gerardus Jansen, dagloner, 38 jaar, en Hendrina van Nuland, 31 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

16

24 mrt

Peter Verstegen, zoon van Adriaan Verstegen, landbouwer, kan niet schrijven, 32 jaar,  en Maria Meulendijk, 29 jaar. Aangevers: Johannes van den Bosch, dagloner, 29 jaar, Cornelis appel, 41 jaar, schoolonderwijzer

 

17

27 mrt

Maria Westerlaken, dochter van Adriaan Westerlaken, landbouwer, kan niet schrijven, 39 jaar en Catharina van Doren, 39. Aangevers: Hendrik Hanegraaf, landbouwer, 22 jaar, Gregorius Eckart kleermaker, 26 jaar.

 

18

27 mrt

Johannes van Nuland, zoon van Joost van Nuland, landbouwer, 28 jaar, en Hendrika Verhoeven, 24 jaar. Aangevers: Antonie Hanegraaf, herbergier, 49 jaar, Cornelis appel, 41 jaar, schoolonderwijzer

153

19

1 apr

Gerardus Bijveld, zoon van Francis Bijvelt, landbouwer, 42 jaar, en Catharina de Goeij, 33 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

20

5 apr

Johanna Maria van Krieken, dochter van Geert van Krieken, dagloner, 31 jaar, en Hendrina Kroon, 33 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52 jaar, onderwijzer

 

21

6 apr

Adriaan Hanegraaf, zoon van Petrus Hanegraaf, landbouwer, kan niet schrijven, 29 jaar en Lamberdina van der Heijden, 25 jaar. Aangevers: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 52, onderwijzer

 

 

22

11 apr

1825

Willem Driessen, zoon van Adriaan Driessen, landbouwer, 30 jaar, kan niet schrijven en Hendirka van Herpen, 32 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 53, onderwijzer

154

23

10 apr

Johannes van de Ven, zoon van Martinus van de Ven, landbouwer, 25 jaar, en Theodora van Creij,28 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 53, onderwijzer

 

24

1 mei

Hendrikus van Nistelrooij, zoon van Johannes van Nistelrooij, 28 jaar, landbouwer, en Anna Maria Schippers. Getuigen: Evert Verhallen, landbouwer, 38 jaar, Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer

 

25

3 mei

Hendrika van Groenland, dochter van Christiaan van Groenland, landbouwer, 43 jaar, en Ardina van Gestel, 38 jaar. . Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 53, onderwijzer.

 

26

15 mei

Johanna van Krieken, dochter van Gerardus van Krieken, landbouwer, 30 jaar en Peternella van Dinther, 24 jaar. Getuigen: Jan Weijgergans, lamndbouwer, 47 jaar, Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer

155

27

11 mei

Doodgeboren kind van Gerardus Dirks, 55, smid te Nuland, kan niet schrijven, en van Johanna van de Wijgaard, 40. Getuigen: Johannes van de Kamp, tapper, 37, kan niet schrijven Cornelis Appel, 41, onderwijzer

 

28

14 jun

Hendrina Meulendijk, dochter van Peter Meulendijk, landbouwer, 29 jaar en Francijna van de Ven, 29 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendirk van Gool, 53, onderwijzer

 

29

26 jun

Francis van Nuland, zoon van Adriaan van Nuland, landbouwer, 38 jaar, en Margaretha Jansen, 34 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 41 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

30

1 jul

Adriana Gloudemans, dochter van Johannes Gloudemans, landbouwer, 38 jaar, kan niet schrijven en Hendrina Brok, 38 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

156

31

4 jul

Theodorus van Beekveld, zoon van Pieter van Beekveld, landbouwer, 42 jaar, kan niet schrijven en Lamberdina van Helvoort, 42 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

32

11 aug

Lambertus Martinus van Druenen, zoon van Pieter van Druenen, korenmolenaar, 32 jaar en Aldegonda van Erp, 30 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

33

23 aug

Adriana Sigmans, dochter van Adriaan Sigmans, landbouwer, 42 jaar en Lamberdina van Boxtel, 39 jaar. Getuigen: Jan van Gestel, landbouwer, 25 jaar en Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer,

 

34

12 sept

Johanna van Venrooij, dochter van Lourens van Venrooij, timmerman, 31 jaar en Peternella van Nuland, 35 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

157

35

30 sept

Paulus van Grinsven, zoon van Jan van Grinsven, 26 jaar, landbouwer en Catharina van Thiel, 32 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

36

9 okt

Geertrui Langens, dochter van Dirk Langens, landbouwer, 27 jaar en Hendrika van Creij, 31 jaar. Getuigen: Antonie de Haas, landbouwer, 46 jaar en Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer.

 

37

14 okt

Johannes Voets, zoon van Christiaan Voets, dagloner, 28 jaar, kan niet schrijven, en Johanna Verhoeven, 30 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

38

10 nov

Johanna van den Bosch, dochter van Johannes van den Bosch, timmerman, 55 jaar en Willemijna van Rooij, 45 jaar. Getuigen: Antonie de Haas, landbouwer, 46 jaar en Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer.

158

39

10 nov

Hendrik Langens, zoon van Johannes Langens, landbouwer, 30 jaar en Cornelia van Gestel, 30 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

40

30 nov

1825

Lambertus van Boxtel, zoon van Pieter van Boxtel, landbouwer, 45 jaar, kan niet schrijven, en johanna Maria van de Kamp, 35 jaar. Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

159

 

 

supplement

160

41

1 dec

Antonie van Deursen, zoon van Hendrikus van Deursen, landbouwer, 59 jaar, kan niet schrijven, en Maria van de Ven, 39 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

42

10 dec

Martinus Meulendijk, zoon van Hendrik Meulendijk, landbouwer, 27 jaar en Geertrui Baars, 33 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer.

161

43

16 dec

Adriana Gloudemans, dochter van Gerardus Gloudemans, 42 jaar, landbouwer en Francijna van Dijk, 33 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

44

16 dec

Gerardus Vos, zoon van Stefanus Vos, dagloner, 30 jaar, kan niet schrijven en Nicolazina Verhoeven, 35 jaar. Getuigen: Dirk van Venrooij, bouwman, 32 jaar, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

 

45

31 dec

Antonie van Venrooij, zoon van Dirk van Venrooij, bouwman, 32 jaar en Willemijna van Nuland, 32 jaar. Getuigen: Cornelis Appel, 42 jaar, onderwijzer, Hendrik van Gool, 53, onderwijzer

162-163

 

 

Alfabetische lijst geboren 1825

164-165

 

 

Huwelijksafkondigingen 1825

 

166

1

30 jan

Leonardus Verboort, jongman, 40 jaar, landbouwer, geboren Erp, wonend Nuland, zoon van wijlen Roelof Verboort, in leven landbouwer te Boekel en wijlen Jacoba van Lieshout gaat trouwen met Christina Broeksteeg, weduwe, geboren Dinther, landbouwster, 49 jaar, wonend Nuland dochter van wijlen Jan Broeksteeg, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Maria Wijgergans.

 

2

30 jan

Johannes van der Heijden, weduwnaar, broodbakker, 46 jaar, geboren Nuland, wonend Berlicum, zoon van wijlen Jacobus van der Heijden, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Angenees van Hees, gaat trouwen met Joanna Kroon, jonge dochter, geboren Nuland, dienstmeid, 30 jaar, wonend Berlicum, dochter van Adriaan Kroon, arbeider te Nuland en Maria van de Ven.

167

3

30 jan

Johannes Pennings, weduwnaar, landbouwer, 46 jaar, geboren Nuland, wonend Dinther, zoon van Martinus Lambertus Pennings landbouwer te Dinther en wijlen Quirina van Menzel gaat trouwen met Christina Vissers, jonge dochter, geboren Nuland landbouwster, wonend Dinther, dochter van Lucas Vissers, schoenmaker te Nuland en Johanna van Dinter

 

4

6 feb

Zie 1

 

5

6 feb

Zie 2

 

6

6 feb

Zie 3

168

7

17 apr

Hendrik van Dieten, jongman, dagloner, 29 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van Thomas van Dieten, herbergier en Maria van Vucht. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 13 april 1825, gaat trouwen met Geertrui van Grinsven, jongedochter, geboren Rosmalen24 jaar, wonend Rosmalen, dochter van wijlen Antonie van Grinsven in leven landbouwer te Rosmalen en wijlen Catharina Smulders.

 

8

17 apr

Martinus Wijgergans, jongman, dagloner, 24 jaar, geboren en wonend Heeswijk, zoon van Johannes Wijgergans, dagloner te Heeswijk en Petronella Egelmeer. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 13 april 1825, gaat trouwen met Anna Maria Verhoeven, jongedochter, geboren en wonend Nuland, 26 jaar, dochter van Hendrik Verhoeven, landbouwer te Nuland en Gerarda Hanegraaf

 

9

24 apr

Zie 7

 

10

24 apr

Zie 8

169

11

24 apr

1825

Antonie van Mil, jongman, landbouwer, 23 jaar, geboren en wonend Nuland zoon van wijlen Jakob van Mil, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Maria Gooijers. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 9 april 1825, gaat trouwen met Johanna Spierings, jonge dochter, geboren en wonend Rosmalen, dochter van Philip Spierings, schoenmaker te Rosmalen en Johanna Heesakkers.

 

12

1 mei

Zie 11

 

13

1 mei

Joost Verstappen, jongman, landbouwer, 27 jaar, geboren en wonen Nuland, zoon van Peter Verstappen, landbouwer te Nuland en Johanna van Gestel. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 13 april 1825, gaat trouwen met Christina van der Heijden, jonge dochter, geboren Geffen, landbouwster, 33 jaar, wonend Heesch, dochter van wijlen Francis van der Heijden, in leven landbouwer te Nuland en Maria Jongers, wonend Heesch.

 

14

8 mei

Zie 13

170

15

21 aug

Francis van Kessel, jongman, kleermaker, 25 jaar oud, geboren te Varik in Gelderland, wonend Nuland, zoon van wijlen Johannes van Kessel, laatst wonend te Culenborg en wijlen Beatrix Steenbergen, laatst wonend Culenborg. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 25 oktober 1823, gaat trouwen met Hendrika de Bruijn, jonge dochter, geboren en wonend Rosmalen, naaister, 21 jaar, dochter van wijlen Hendrik de Bruijn, in leven kleermaker en wijlen Johanna Maas, in leven laatst wonend te Rosmalen

 

16

21 aug

Johannes van Schijndel, weduwnaar, landbouwer, 33 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Jan van Schijndel, in leven landbouwer te Nuland, en Theodora Driessen. Gaat trouwen met Theodora Maas, jonge dochter, geboren en wonend Nuland, 22 jaar, landbouwster, dochter van Pieter Maas, landbouwer te Nuland en wijlen Allegonda Meulendijk.

 

17

21 aug

Bernardus van de Meulenreek, weduwnaar, smid, oud 44 jaar, geboren Berlicum, wonend Nuland, zoon van wijlen Marten van de Meulenreek, in leven smid van beroep, laatst gewoond te Rosmalen, en wijlen Maria van Gemert, gaat trouwen met Johanna Timmers, jonge dochter, geboren en wonend te Nuland, dienstbode, 22 jaar, dochter van wijlen Jan Timmers, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Megchelina van Sleeuwen.

 

18

28 aug

Zie 15

171

19

28 aug

Zie 16

 

20

28 aug

Zie 17

 

21

16 okt

Antonie Timmers, weduwnaar, dagloner, 52 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Willem Timmers, in leven dagloner te Nuland, en wijlen Johanna Kroon, gaat trouwen met Theodora Brok, jonge dochter, geboren en wonend Nuland, dagloonster, 47 jaar, dochter van wijlen Johannes Brok, in leven landbouwer te Nuland en Willemijna Wijgergans, wonend te Nuland.

 

22

23 okt

Zie 21

172

 

 

slot

173-174

 

 

Alfabetische lijst huwelijksafkondiningen 1825

175-176

 

 

Huwelijken 1825

177

1

13 feb

 

 

 

 

 

1825

Leonardus Verboort, jongman, 40 jaar, landbouwer, geboren Erp, doop Erp 21 juni 1784, wonend Nuland, zoon van wijlen Roelof Verboort, in leven landbouwer te Boekel en wijlen Jacoba van Lieshout gaat trouwen met Christina Broeksteeg, weduwe van Jakob van Mil (overleden 28 augustus 1822), geboren Dinther, doop Dinther 7 juni 1775, landbouwster, 49 jaar, wonend Nuland dochter van wijlen Jan Broeksteeg, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Maria Wijgergans. Getuigen:

Hendrik Hanegraaf, 22 jaar, landbouwer te Nuland, johannes van Nuland, 33 jaar, landbouwer te Nuland, Lourens van Venrooij, 31 jaar, timmerman te Nuland, Antonie van Mil, 22 jaar, landbouwer te Nuland. Echtpaar kan niet schrijven.

178

2

1 mei

Hendrik van Dieten, jongman, dagloner, 29 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 28 november 1795, zoon van Thomas van Dieten, herbergier en Maria van Vucht. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 13 april 1825, gaat trouwen met Geertrui van Grinsven, jongedochter, geboren Rosmalen 24 jaar, wonend Rosmalen, doop Nuland 5 juli 1795, dochter van wijlen Antonie van Grinsven in leven landbouwer te Rosmalen en wijlen Catharina Smulders. Huwelijksafkondiging ook te Rosmalen. Getuigen Cornelis Gelings, landbouwer, 44 jaar, antonie Heijmans, landbouwer, 30 jaar, Cornelis Appel, onderwijzer, 41 jaar, Hendirk van Gool onderwijzer 53 jaar, allen te Nuland, geen familie.

179

3

1 mei

Martinus Wijgergans, jongman, dagloner, 24 jaar, geboren en wonend Heeswijk, doop Heeswijk 26 april 1801, zoon van Johannes Wijgergans, dagloner te Heeswijk en Petronella Egelmeer. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 13 april 1825, gaat trouwen met Anna Maria Verhoeven, jongedochter, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 22 december 1798, 26 jaar, dochter van Hendrik Verhoeven, landbouwer te Nuland en Gerarda Hanegraaf. Huwelijksafkondiging ook te Heeswijk.

Getuigen: Cornelis Gelings, landbouwer, 44 jaar, antonie Heijmans, landbouwer, 30 jaar, cornelis Appel, onderwijzer, 41 jaar, Hendirk van Gool onderwijzer 53 jaar, allen te Nuland, geen familie. Echtpaar, vader van de bruid en van de bruidegom kunnen niet schrijven.

180

4

4 sept

Francis van Kessel, jongman, kleermaker, 25 jaar oud, geboren te Varik in Gelderland, wonend Nuland, doop Varik, 30 augustus 1799, zoon van wijlen Johannes van Kessel, laatst wonend te Culenborg en wijlen Beatrix Steenbergen, laatst wonend Culenborg. Voldaan aan nationale militie, volgens cert. 25 oktober 1823, gaat trouwen met Hendrika de Bruijn, jonge dochter, geboren en wonend Rosmalen, naaister, 21 jaar, doop Rosmalen, 11 januari 1804, dochter van wijlen Hendrik de Bruijn, in leven kleermaker en wijlen Johanna Maas, in leven laatst wonend te Rosmalen. Huwelijksafkondiging ook te Rosmalen. Getuigen: Johannes van Zandvoort, landbouwer, 44 jaar te Nuland, cornelis van Dinther, landbouwer, 41 jaar te Rosmalen, Jan van Tuijl, landbouwer, 31 jaar te Rosmalen, Gerardus Janssen, arbeider, 38 jaar te Nuland,  geen familie.Bruidegom en laatste 2 getuigen kunnen niet schrijven.

181

5

4 sept

Johannes van Schijndel, weduwnaar van Henrica Meulendijk, landbouwer, 33 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 29 augustus 1792, zoon van wijlen Jan van Schijndel, in leven landbouwer te Nuland, en Theodora Driessen. Gaat trouwen met Theodora Maas, jonge dochter, geboren en wonend Nuland, 22 jaar, landbouwster, doop Nuland 28 september 1802, dochter van Pieter Maas, landbouwer te Nuland en wijlen Allegonda Meulendijk. Getuigen: Johannes van Zandvoort, landbouwer, 44 jaar te Nuland, cornelis van Dinther, landbouwer, 41 jaar te Rosmalen, Jan van Tuijl, landbouwer, 31 jaar te Rosmalen, Gerardus Janssen, arbeider, 38 jaar te Nuland,  geen familie. Echtpaar en moeder van bruidegom en vader van de bruid en laatste 2 getuigen kunnen niet schrijven.

182

6

4 sept

 

 

 

1825

Bernardus van de Meulenreek, weduwnaar van Jennemie Verstappen, smid, oud 44 jaar, geboren Berlicum, wonend Nuland, doop Berlicum 17 augustus 1781, zoon van wijlen Marten van de Meulenreek, in leven smid van beroep, laatst gewoond te Rosmalen, en wijlen Maria van Gemert, gaat trouwen met Johanna Timmers, jonge dochter, geboren en wonend te Nuland, dienstbode, 22 jaar, doop Nuland 8 december 1802, dochter van wijlen Jan Timmers, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Megchelina van Sleeuwen. Getuigen: Johannes van Zandvoort, landbouwer, 44 jaar te Nuland, cornelis van Dinther, landbouwer, 41 jaar te Rosmalen, Jan van Tuijl, landbouwer, 31 jaar te Rosmalen, Gerardus Janssen, arbeider, 38 jaar te Nuland,  geen familie. Laatste 2 getuigen kunnen niet schrijven.

183-184

7

30 okt

Antonie Timmers, weduwnaar Gerardina van de Ven, dagloner, 52 jaar, geboren en wonend Nuland, doop Nuland 17 december 1772, zoon van wijlen Willem Timmers, in leven dagloner te Nuland, en wijlen Johanna Kroon, gaat trouwen met Theodora Brok, jonge dochter, geboren en wonend Nuland, dagloonster, 47 jaar, doop Nuland 8 mei 1778, dochter van wijlen Johannes Brok, in leven landbouwer te Nuland en Willemijna Wijgergans, wonend te Nuland. Getuigen: Johannes van Zandvoort, landbouwer, 44 jaar te Nuland, Antonie Hanegraaf, landbouwer, 50 jaar, Jan van Tuijl, landbouwer, 31 jaar te Rosmalen, Antonie Heijmans, landbouwer, 36 jaar, geen familie. Echtpaar, moeder van de bruid en laatste getuige kunnen niet schrijven.

185

 

 

Alfabetische lijst huwelijken 1825

186-187

 

 

Overlijden 1825

 

188

1

13 jan

Maria Westerlaken, oud 6 jaar, geboren rosmalen, wonend Nuland, dochter van Adriaan Westerlaken, oud 38 jaar, landbouwer te Nuland en Catharina van Doren. Getuigen: vader en Lambertus Rovers, bouwknecht, 21 jaar, kunnen beiden niet schrijven.

 

2

12 jan

Overleden te Oss: Gerardus Emanuel Verbeek, Chirurgijn, 68 jaar, geboren Nuland, wonend Oss, weduwnaar van Wendelina Coets

189

3

4 feb

Catharina Vos, oud een half jaar, dochter van Stefanus Vos, landbouwer, 30 jaar, kan niet schrijven en Nikolazina Verhoeven. Aangevers: vader en Gerardus Exelmans, smidsknecht, 23 jaar, nabuur

 

4

7 feb

Maria van de Ven, oud 67 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van wijlen Jan van de Ven, in leven landbouwer en wijlen Maria van Zoggel, echtgenoot van Adriaan Kroon, aangevers: Johannes van den Bosch, dagloner, 28 jaar, nabuur, Pieter van Hassel, bouwknecht, 22 jaar, nabuur

 

5

12 feb

Cornelis van Schijndel, ongehuwd, 75 jaar, geboren en wonend te Nuland, zoon van wijlen Adriaan van Schijndel, in leven dagloner te Nuland en wijlen Maria van Erp, aangevers: Johannes van Nistelrooij, landbouwer, 27 jaar, nabuur, Gerardus van Heesch, 42 jaar, nabuur

 

6

18 feb

Johannes van Venrooij, 59 jaar, zonder beroep, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Pieter van Venrooij, in leven landbouwer te Heesch en wijlen Maria Versteden, weduwnaar van Adriana Gloudemans, aangevers: Johannes van Nistelrooij, landbouwer, 27 jaar, nabuur, Eimert Schel, 44 jaar, landbouwer, nabuur

190

7

25 feb

Adriaan Gloudemans, oud 1 maand, zoon van Gerardus Gloudemans, landbouwer, 42 jaar en Francijna van Dijk, aangever naast vader: Simon van de Ven, landbouwer, 61 jaar, nabuur

 

8

27 mrt

Overleden te Berlicum: Leendert Zwanenberg, landbouwer, 79 jaar, wonend Berlicum, geboren Nuland, zoon van wijlen Nicolaas Zwanenberg, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Hendrina Strik, weduwnaar van Annemarentia van den Ven.

 

9

6 mei

Maria Roovers, landbouwster, 56 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Bartel Roovers, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Pieternella Spierings, echtgenoot van Willem van Rooij, landbouwer, 49 jaar, mede aangever:

 

10

25 apr

1825

Overleden te Geffen: Antonia van Gerven, 86 jaar, geboren Nuland, wonend Geffen, dochter van wijlen Eimert van Gerven en wijlen Johanna Vosch,

191

11

13 mei

Johanna van de Wijgaard, oud 40 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Gijsbertus van de Wijgaard, in leven landbouwer te Rosmalen, en Geertrui van Nuland, echtgenoot van Gerardus Dirks, smid, 55 jaar, mede aangever Johannes van de Kamp, 37 jaar, tapper, nabuur. Kunnen beiden niet schrijven.

 

12

21 mei

Henrica Meulendijk, landbouwster, 33 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland, dochter van wijlen Jacobus Meulendijk, in leven landbouwer te Rosmalen, en Johanna van Nuland, echtgenoot van Johannes van Schijndel, aangevers: Leendert van Empel, herbergier, 45 jaar, nabuur, Jeroon van den Akker, agloner, 36 jaar, nabuur, kan niet

 

13

24 mei

Johannes van Uden, 1 jaar, geboren Nuland, zoon van Jan van Uden, 30 jaar, landbouwer te Nuland, kan niet schrijven en Erken van Rijswijk. Medeaangever: Antonie Maas, landbouwer, 44 jaar, nabuur.

 

14

29 mei

Hendrikus Langens, oud 2 jaar, geboren Nuland, zoon van Johannes Langens, 29 jaar, landbouwer en Cornelia van Gestel, medeaangever: Christiaan van Groenland, 44 jaar, oom van de overledene.

192

15

22 jul

Jan Francis de Bruijn, 24 jaar, geboren Rosmalen, wonend Nuland zoon van Andries de Bruijn, verwer wonend te Schaijk en Maria Johanna Loeijens, echtgenoot van Anna Maria Timmers. Aangevers Antonie van Kreij, dagloner, 32 jaar, nabuur, Reinier Leermans, tuinier, 50 jaar, nabuur. Kunnen beiden niet schrijven

 

16

20 aug

Hendrik Hanegraaf, ongehuwd, rentenier, 87 jaar, geboren en wonend Nuland, zoon van wijlen Adriaan Hanegraaf, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Martina Westerlaken, aangevers: Jan Weijgergans, 48 jaar, landbouwer, neef, Lambertus van de Laar, kan niet schrijven, 42 jaar, nabuur.

 

17

25 okt

Adriana Sigmans, oud 2 maanden, geboren Nuland, dochter van Adriaan Sigmans, 42 jaar, landbouwer, en Lamberdina van Boxtel. Aangever: vader en Jan van Gestel, landbouwer, 25 jaar, nabuur.

 

18

26 okt

Jan van Schijndel, oud 11 maanden, geboren Nuland, zoon van Johannes van Schijndel, 33 jaar, landbouwer, kan niet schrijven en wijlen Henrica Meulendijk, andere aangever: Jacobus van Druenen, boordbakker, 69 jaar, nabuur.

193

19

28 okt

Willem Timmers, ongehuwd, 30 jaar, landbouwer, geboren Berlicum, wonend Nuland, zoon van wijlen Geert Timmers in leven landbouwer te Berlicum en wijlen Anna Maria Krol, aangevers: Johannes Timmers, 50 jaar, broer, landbouwer, kan niet schrijven en Antonie Maas, 45 jaar, landbouwer, nabuur

 

20

13 nov

Arnolda van Gogh, ongehuwd, landbouwster, 50 jaar, geboren en wonend Nuland, dochter van Jan van Gogh, in leven landbouwer te Nuland en wijlen Maria Bogers. Aangevers: Cornelis Appel, onderwijzer, 42 jaar, bekende, Hendrik van Gool, 53 jaar, onderwijzer, bekende

 

21

26 nov

Johanna van Venrooij, oud 10 weken, geboren Nuland, dochter van Laurens van Venrooij, timmerman, 32 jaar, en Peternella van Nuland. Aangevers: Vader en Johannes van Nuland, landbouwer, 33 jaar, oom.

 

22

4 dec

Adriaan van Rijswijk, oud 68 jaar, geboren Uden, wonend Nuland, zoon van wijlen Tomas van Rijswijk, in leven landbouwer te Uden en Jacomeijna Hanegraef, weduwnaar van Elisabeth Roovers, aangevers: Jan van Uden, landbouwer, 31 jaar, schoonzoon, kan niet schrijven en Antonie Maas, 45 jaar, landbouwer

 

194

23

1 dec

Overleden te Rosmalen: Johanna Wijgergans, zonder beroep, 40 jaar, geboren Nuland, wonend Rosmalen, dochter van wijlen Peter Wijgergans  en wijlen Johanna Hanegraaf, echtgenote van Hendrik van Nuland, bouwman te Rosmalen.

195-196

 

 

Alfabetische lijst overlijden 1825

197

 

 

Einde film

 

RA Nuland 106 collaterale successie vanaf 1808

 

Blz. 1 dd 11 november 1808 taxatie

Op verzoek  van Nicolaas Pels wonend Den Bosch van de goederen na de dood Jan Carel van den Huijsbergen,

-       ½ van een hoeve betaande uit huis, stallinge, schuur, karhuis, voorpotinge van eiken bomen genaamd de Molengraafse Hoeve, groot 56 lopens, zoo teul, heide gronden, en hgoutgewasse, waarde 1050-0-0

-       ½ in een camp weiland groot 13 hond  gelegen alhier, aan de ene zijde nevens de Goorsteegh, andere zijde Willem van den Dungen, ene einde de weduwe Joost van Gestel, andere eind het Bos straatje, waarde 102-0-0

-       ½ van een perceel teulland groot 3 lopens en 37 roeden, genaamd de Vuijlpoort, ene zijde de steeg, andere zijde Willem van den Dungen, ene einde de genoemde Hoef, andere einde de straat, waarde 80-0-0

-       ½ in perceel hooiland, groot 4 mergen en 2 hond, genaamd de Hoge Donk, ene zijde het Agterst Nuland, andere zijde Nelis van Creij, ene eind de Hoefdijck, andere eind de Kerk van Geffen, waarde 125-0-0

-       ½ in een perceel teulland, groot 6 lopens, gelegen int Vinkel ene zijde Jan van der Pas, andere zijde D. van Pinxteren, ene eind Jan van der Pas, andere einde D. van Pinxteren. Waarde 175-0-0

-       ½ in perceel teulland, groot 3 lopens en 25 roeden, gelegen aldaar, ene zijde den boedelserf, andere zijde Frederik Huurdemans, ene einde idem, andere einde Drik vanm Pinxteren. Waarde 80-0-0

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 4 leeg

Blz. 5 dd 26 november 1808

Op verzoek van Willem van Gestel, wonend alhier, taxatie van de goederen na overlijden van Johanna Aard van Gestel, weduwe Jan Hendrik van de Ven van een huurachterhuijs en hoef onbegroot, staande alhier bij de Klepelstraat, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Ermert van Nuland, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere eind de Klepelstraat, onverhuurd waarde 206-0-0.

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 7/8 leeg

 

Blz. 9 dd 31 december 1808

Op verzoek van Geert van Loon taxatie van de goederen van wijlen Johannes van Loon, van een perceel hooiland, groot 7,5 hont gelegen alhier in de Corte Hoeve, in de Empelschen Camp, in een meerdere camp met de onmondige Hendrik Cornelis (?) Geelings, onverhuurd waarde de som van 125-0-0.Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 11/12 leeg

 

RA Nuland 106 - Blz. 13 dd 13 januari 1809

Op verzoek van Joh. Jooste Markgraff taxatie van de goederen na het overlijden van  Ludwich Markgraff

-       een hoeve bestaande in een huijs, schuur, karhuijs, verkenshok, bakest, met aangehorende landerijen als hof, teulland, weiland, heigronden, houtgewassen,

 • 16 lopens en 35 roeden huis en land
 • 5 lopens en 8 roeden achter de est
 • 1 lopens en 8 roeden de klaverveldjes
 • 3 lopens en 3 roeden de Broekstreepen
 • 5 lopens en 38 roeden midde op de Hoef
 • 12 mergen binnen wei en bossen,,

Staande onder Nuland in het Vinkel, ene zijde noordwaarts het Nulands Vinkel, zuidwaartd de onmondige kinderen van Adriaan Driessen, oost de gemeene weg, west J van de Pas, niet afzonderlijk verhuurd waarde 2500-0-0

-       perceel teulland, de Donk, groot 5 lopens en 5 roeden, gelegen aldaar, belend beide zijde en 1 eind de weduwe Marte Gloudemans, andere eind Antonie ’t Hort, waarde 250-0-0

-       perceel teulland op de Garstakker,groot 4 lopens en 34 roeden, gelegen aldaar, belend ene zijde Mevrouw de weduwe Poels (?), andere zijde de Heer Alexander Costerius , ene eind mevrouw de weduwe Poels, andere eind de straat, waarde 205-0-0

-       perceel land genaamd het Hoefke groot 5 lopens en 13 roeden, ene zijde Gijsbert Ruijs, andere zijde mevrouw de weduwe Poels, ene eind de straat, andere eind de wetering, waarde 220-0-0

-       teulland en heivelt genaamd den Berkkamp, groot 6 mergen gelegen aldaar ene zijde G Ruijs, andere zijde en ene eind het Geffens Vinkel, andere eind de Weerscheut, waarde 415-0-0

-       perceel hooiland, groot 2 mergen, gelegen alhier in de Corte Hoeve,ene zijde mevrouw de weduwe Poels, andere zijde de weduwe Johannes van de Ven, ene eind de weduwe D. van Vugt, andere eind G. Ruijs, waarde 225-0-0

-       perceel 7,5 hont gelegen aldaar, ene zijde de armen van Geffen, andere zijde de weduwe van Gestel, ene eind den Hoef, andere eind den ..dijk            , waarde 110-0-0

-       1 morgen aldaar, ene zijde Jan Willem Spierings, andere zijde de kinderen JH Heelden (?), ene eind de Hoefdijk, andere eind de Achterdijk, waarde 75-0-0

-       1 mergen gelegen in de Lange Hoeve, ene zijde Antony Peter Govers, andere zijde Willem Wolfs, ene eind den Hoef, andere eind Achterdijk, waarde 105-0-0

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 17 dd 1 februari 1809

Op verzoek van Petrus Emilius Wierdsma en Marte Suijskens als executeurs van de boedel van wijlen Willem van Gestel, wonend alhier taxatie van zijn  goederen: een huis, achterhuijs, hof, onbegroot, staande alhier bij de Klepelstraat, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Eimert Hendrik van Nuland, ene einde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere eind de straat, waarde 210-0-0.

Tekenen: : A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 19/20 leeg

 

Blz. 21 dd 25e van de lentemaand 1809

Op verzoek van de Heer WH van Thije Hannes  taxatie van de goederen van wijlen Gijsbert Deder ? Joh Ruijs, weduwe/naar?  ..  Meijer,

- perceel hooiland groot 3,5 morgen, gelegen int Breed Sevenvierendeel, ene zijde Willem van den Dungen, andere zijde de weduwe Wouter van Zutphen, ene eind de Achterdijck, andere eind de weduwe Joost van Gestel, waarde 475-0-0,

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 23/24 leeg

 

Blz. 25 dd 11e van de grasmaand 1809

Op verzoek van Peter van Gestel taxatie van de goederen vermangeld aan Jan Peter van Dinther tegen een houdbosch gelegen aan de Lage Kant ? van een huisje, achterhuijs en stallen met aangelag groot 47 roeden staande bij de Roomsche Kerk, ene zijde de weduwe van D. van Vugt, andere zijde Ermert van Nuland, ene eind de straat, andere eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 210-0-0.

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 27/28 leeg

 

Blz. 29 dd 11e van de grasmaand 1809

Op verzoek van Jan Piet van Dinther worden getaxeerd van goederen door hemselvevermangeld aan Peter van Gestel tegen een huis, achterhuijs en stallinge met aangelag, gelegen alhier bij de Roomsche Kerk, taxatie van een houtbosch: groot 5 lopens en 25 roeden, gelegen aan de Lage Kant, de ene zijde de voetpadde en de andere zijde de gemene straat, het ene eind de Armen alhier, andere zijde Adrien Baars, waarde 100-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 31/32 leeg

 

Blz. 33 dd 3e van de bloeimaand 1809

Op verzoek van Hendrik Adriaan Hanegraaf, wonend alhier, taxatie van de goederen van wijlen Peter Adriaan Hanegraaf

-       een morgen hooiland, gelegen op het Achterste Nuland, ene zijde noord Willem van den Dungen, andere zijde sw kinderen Jan Louis Verster, ene eind het middelst Nuland, andere eind den Hoefdijk, waarde 130-0-0

-       4 hont hooiland, op het middelst Nuland, ene zijde Peter van gestel, andere zijde de Heer BJH Wassenaar van Onsenoord, ene eind het achterst Nuland, andere eind het voorst Nuland, waarde 105-0-0

-       1/3 in 4 hont hooiland, op het Voorst Nuland, ene zijde Hendrik Langens, andere zijde Peeter Langens, ene einde Neteringagraaf, andere einde het Middelst Nuland,, waarde 50-0-0

-       1/3 in een huis, stallinge, karhuijs en aangelag groot 2 lopens en 13 roeden staande alhier aan de Klepelstraat, ene zijde Adriaan van Weert, andere zijde Geert van Loon, waarde 150-0-0

-       Perceel Bosch en teulland groot 8 lopens, gelegen alhier omtrent de Papendijk, aan de Rijt, ene zijde Josijn Hanegraaf, andere zijde Hendrik Langens, ene eind de Rijt, andere eind de weduwe Geert de Bres ?, onverhuurd waarde 125-0-0

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 37 dd 27e bloeimaand 1809

Op verzoek van Derk van Doorn de goederen taxeren van zijn overleden huisvrouw Maria Teunis Peter Smits, de ½ in een huis, stallinge, karhuis, en schop met aangelag, groot 11 lopens en 10 roeden, staande aan de Lage Kant, ene zijde de gemene straat, andere zijde Willem van den Dungen, ene eind de Nulandsche straat, andere eind het Bosstraatje, waarde 225-0-0.

Tekenen: A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 39/40 leeg

 

Blz. 41 dd 13e wintermaand 1809

Schutblad van een acte

 

blz 42 leeg

 

Blz. 43 dd 13e wintermaand 1809

Taxatie van de goederen nagelaten door wijlen Geert van Loon perceel hooiland, groot 0,5 mergen, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Willem Hubert, andere zijde Peter van Gestel, ene eind Kinderen Cornelis Geerlings, andere eind de …. Graaff, waarde 75-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, HC Geelings, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 45/46/47/48 leeg

 

Blz. 49 dd 31e wintermaand 1809

Schutblad van een acte

 

Blz. 50 leeg

 

Blz. 51 dd 31 wintermaand 1809

Op verzoek van Hendrik Langens van de goederen vermangelt aan Willem van den Dungen tegen een perceel teulland gelegen alhier op de Akkers, een perceel hooiland, groot 4 hont gelegen op het voorste Nuland, andere zijde Dirk van Govers (?), ene eind de Neeteringsgraaf, andere einde de Paddengraaf, waarde 200-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 53/54/55/56 leeg

 

Blz. 57 dd 31e wintermaand 1809

Schutblad

 

Blz. 58 leeg

 

Blz. 59 dd 31 wintermaand 1809

Op verzoek van Willem van den Dungen van goederen die hij vermangelt aan Hendrik Langens, tegen een perceel hooiland, taxatie nu van een perceel teulland groot de ½ van 5 lopens en 3 roeden, gelegen alhier op de Akkers, ene zijde Jan van de Ven, andere zijde weduwe Baltus Langens, ene einde den Berg, andere einde de weg, waarde 50-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 61/62/63/64 leeg

 

Blz. 65 dd 23e van de grasmaand 1810

Op verzoek van de Heer van Gherk QQ, van goederen ten name van de Heer Adriaan van Horenbeek van  een huis en schop met aangehorende groes en weilanden met Hagen en Houtgewassen, bestaande uit

-       15 lopens en 26 roeden

-       2,5 hont het eeusel

gelegen aan de Wolfsdijkse straat, ene zijde Jan van Boxtel, amdere zijde de weduwe Boudewijn, ene eind de straat, andere eind de Molengraafsche Graaf, waarde 1800-0-0.

In marge: Verder als erfgenaam van Hendrik ? en Amelia van Hoorenbeek een mergen hooiland gelegen t’eijnde de Heuvelscamp, in het sevenvierendeel, waarde 50-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, schout, A van Weert, M. vd Laar, HC Geelings, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 67/68  leeg

 

Blz. 69 dd 7 december 1810

Geurt van Kreij wonende te Rosmalen bezit te Nuland aan de Lage Kant een perceel teulland met houtwas, groot 7 (?)  lopens en 6 roeden, aan de straat gelegen, waarde 250-0-0 met de groeiende rogge

Verder een perceel hooiland, groot 4 hont gelegen op het voorst en middelst Nuland, waarde 150-0-0.

Tekenen A van Weert, HC Geelings, schepenen, N Esser Meerman, secr.

 

Blz. 71 leeg

 

Blz. 72 dd 31 december 1810

Franse tekst gesloten bij de komst van de maire 24 december 1810, Tekent C. van Gogh.

 

EINDE

 

 

 

RA Nuland 105 collaterale successie 1807 – 1808

 

Blz. 1

Verklaring over successie, geen datum

Blz. 2 leeg

 

Blz. 3 dd 20 oktober 1807

Acte van taxaties op verzoek van Geurt Govers na dood van Elisabeth Govers

-       1/3 in huis en land groot 10 lopens en 18 roeden, gelegen bij het ven, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Langens, ene einde Margriet van de Ven, andere einde weduwe Baltus Langens, los en onmverhuurd getaxeerd op 300-0-0

-       Perceel teulland groot ½ van 5 lopens en 9 roeden, “den Krakenburg” gelegen alhier aan de Lage Kant, ene zijde Antonie Peter Govers, andere zijde weduwe Baltus Langens, ene eind Jan Mattijs van Creij, andere eind Geert van Creij, verhuurd voor 16-0-0, waarde 175-0-0

-       Een morgen hooiland, alhier opt Agterste Nuland, ene zijde de kinderen Piet van Loon, andere zijde de kinderen Jan Louis Verster, ene eind de Hoefdijk, andere eind den Achterdijk, onverhuurd waarde 90-0-0

Tekenen: N. Esser Meerman, RA Wierdsma, A van Weert. M vd Laar.

 

RA Nuland 105 - Blz. 5 dd 18 maart 1808

Op verzoek van Jan Brok wonend alhier taxatie van de goederen van Dirk Weijgerganx, mede wonend alhier om dat hij hem zijn leven lang zou onderhouden van een huis en stallingen,

Met aangehorende landerijen, hof en teulland, onder Nuland, belend oost Piet Boerdonk, west de Erve G. Geerlings, zuid de Zandstraat, noord Ermert van Nuland op een waarde van 315-0-0.

Tekenen: Armmeester (?) M vd Laar, G Govers, N. Esser Meerman.

 

Blz. 7 dd 31 mei 1808

Op verzoek van Jacobus van Drunen, molenaar alhier, taxatie van de verpondingen van de molen, huizinge, en 6 lopens bij de molen waaronder de grote en kleine hof, bedragende de som van 8 gulden, zonder de molen zou de verponding 7-0-0 bedragen. Tekenen RA Wierdsma, A v Weert, M vd Laar, N. Esser Merrman.  

 

Blz. 8 dd 14 juni 1808

Op verzoek van Heer Antonis Bolsius, notaris den Bosch, van de goederen ontruijmt na dood van Adrianus van den Dungen

-       perceel teulland, “de platte streepen”, groot 3 lopens en 18 roeden, gelegen in de Nieuwe Kampen, ene zijde Marte van de Laar, andere zijde Heer Markgraaf, ene eind het volgend perceel, andere eind Marte van de Laar, waarde 125-0-0

-       perceel houtwas op dammen? En dries of weide groot 4 lopens en 3 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Marte van de Laar, andere zijde andere zijde Heer Markgraaf, ene eind vorige perceel andere eind het Nulands Vinkel, waarde 75-0-0

Tekenen RA Wierdsma, M vd Laar, N. Esser Meerman.

 

EINDE

 

 

RA Nuland 104,  Collaterale successie 1795 - 1807

 

Blz. 1 dd 24 juni 1795

Schalk van der Ven, overleden en begraven Nuland 16 mei 1795

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, Mart Suijskens, JA Esser, secr.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 3 dd 29 juli 1795

Schalk van der Ven, overleden en begraven Nuland 16 mei 1795

-       Onder Nuland: een morgen hooiland te langst overt Nuland, onder no 788 voor, no 876 en 971 midde en achter opt Nuland, 3 percelen, waarde samen 40-0-0

-       Onder Heesch: ½ lopens teulland, op 22 juli 1795 getaxeerd op 100-0-0, belast met pacht en kapitaal (89-7-8), derhalve resteert 1-12-8

In totaal: 50-12-8

Geurt van de Ven, een der erfgenamen verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, Mart Suijskens, JA Esser, secr.

 

Blz. 6 dd 8 februari 1796

Huijbert de Weert overleden en begraven Geffen 6 februari 1796 bezit te Nuland

-       ¼ deel in in 4 hont hooiland voor opt Nuland, no. 1043, in den polder van der Eijgen, waarde 15-0-0

-       ¼ deel van de ½ van een perceel genaamd "halve tisselaar" , groot 3 lopens en 10,5 roeden, gelegen tegen het Vinkel , waarde 55-0-0

-       ¼ deel den houtwas, waarde 20-0-0

-       ¼ deel in land aan de papendijk, genaamd volgens de couhieren der verpondingen "halve tisselaar" , groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 50-0-0

-       ¼ in perceel houtgewas aan voorgaande perceel gelegen, waarde 12-0-0

Totaal 152-0-0, 20e penn= 7-12-0

Tekenen: C. van Gogh, Geert van Creij, Dries van Groenland, JA Esser.

 

RA Nuland 104 collaterale successie, blz. 9 dd 1 maart 1796

Hendrik Joost de Bruijn overleden en begraven Nuland 19 februari 1796, bezit te Nuland een morgen hooi of weiland gelegen in de polder van der Eijgen, gelegen in 4 en 2 hont op het Agterst Nuland, ene eind de hoefdijk, andere eind middelst Nuland, waarde 55-0-0, 20e penn: 2-15-0. Voogd en mede erfgenaam is Jan Tijsse van Creij

Tekenen: Jan Matijs van Creij, RA Wierdsma, G. van Vugt,  Baltus Langens, JA Esser, secr.

 

Blz. 11 dd 14 maart 1796

Wouter Willems van Grinsven, begraven Osch 23 feb 1796, bezit te Nuland 2 mergen hooiland, in de polder van der Eijgen, ene zijde Willem van den Dungen, andere zijde idem, ene eind het voorst Nuland, andere eind Bosstraatje, waarde 300-0-0, 20e penn: 15-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, Mart Suijskens, JA Esser, secr.

 

Blz. 13 dd 11 mei 1796

Maria van Helvoirt, weduwe S. Wolfs, overleden en begraven Ben Bosch op 21 april 1796, bezit te Nuland:

-       5 hont hooiland, op het middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       5 hont hooiland gelegen als voor, waarde 75-0-0

-       2 hont hooiland op het voorst Nuland, waarde 52-0-0

-       2 hont gelegen als voor, waarde 52-0-0

-       Perceel gelegen aan de Weerscheut , groot 2 lopens en 10 roede, waarde 40-0-0

-       Perceel teulland op de Hoge hoef, groot 3 ;lopens en 20 roeden, waarde 125-0-0

-       Perceel teulland gelegen op de Ackers, groot 3 lopens en 32 roeden,waarde 75-0-0

Totaal 494-0-0, 20e penn: 24-14-0

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Kreij, Willem van den Dungen, JA Esser, secr.

 

Blz. 17 dd 16 november 1796

Allegonda van Horenbeek, overleden Megen, begraven aldaar 20 augustus 1796, bezit te Nuland

Een mergen hooi of weiland, gelegen in de polder van der eijgen, int zevenvierendeel onder Nuland, waarde 150-0-0. Waarin zij ¼ en 1/8 deel heeft.

Tekenen: G. v. Vugt, C. van Gogh, W vd Dungen, JA Esser.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 19 dd 20 november 1796

Johannes Sigmans, overleden Rosmalen, begraven Nuland 6 oktober 1796, bezit te Nuland

½ van een perceel teulland met zijn houtgewassen, groot 7 lopens en 8 roeden, gelegen aan de Wolfsdijk, genaamd "den klomp", waarde 225-0-0. Belast met de ½ van 3 gulden rogpacht aan de armen van Dinther in kapitaal 29-5-15, Resteert 195-14-1, 20e penn: 9-13-12

Erfgenamen Johannes Giele van Nuland gehuwd met Hendrina van Nuland wonend te Rosmalen,  volgens testament te Rosmalen 9 september 1796 voor de wethouders van Rosmalen

Tekenen: Johannes van Nuland, Geert van Creij, president, loco officier, Marte Suijskens en Cristiaan van Gogh, leden der municipaliteit, JA Esser, secr.

 

Blz. 21 dd 14 december 1796

Maria Catharina Christiaan Kluijtmans, overleden Schijndel 25 november 1796 aldaar begraven, bezit te Nuland:1/4 deel in een perceel hooiland, genaamd Den Berkkamp te Kaathoven, ene zijde Roelof van de Ven, andere zijde de weduwe Willem van Gemert, ene eind Ludwich Markgraaf, andere eind Geert van Balkom, waarde 75-0-0

Tekenen: Geert van Creij, loco officier,  Dries van Groenland, Marte Suijskens, JA Esser.

 

Blz. 23 dd 14 februari 1797

Jan Michiel van der Putten, overleden en begraven Heesch 17 januari 1797 bezit te Nuland een perceel hooiland, groot 14 hont, in de gemeene Hoeve, ene zijde Johanna Adriaan van Creij, andere zijde Geert van Balkom, waarde 200-0-0.

Tekenen: Geert van Creij, W. vd Dungen, Mart Suijskens, JA Esser.

 

RA Nuland 104, blz. 25 dd 6 maart 1797

Hendrien Adriaans van Creij overleden en begraven Nuland 1 februari 1797, bezit te Nuland

-       huis, hof en teulland, groot 4 lopens en 38 roeden, en het land van Aard van Dijk, gelegen ene zijde de Heer Willem Hubert, andere zijde het Ven, waarde 450-0-0.vBelast met een halve zak rogge aan de armen van Nuland, in kapitaal 70-2-8, resteert 371-17-8.

-       Perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, gelegen als voor, ene zijde Willem Hubert, andere zijde het ven, waarde 25-0-0

-       Perceel teulland, groot 5 lopens en 28 roeden, genaamd “den Boll…”, ene zijde comptoir der beurzen, andere zijde de Zandstraat, waarde 175-0-0

-       Een houtwasse genaamd den Berg, groot 1 lopens en 25 roeden, ene zijde Willem Hubert en B. Verspijk, andere zijde de gemeene straat, waarde 30-0-0. Belast met een blank of nabuurchijns  aan de borgemeester van Nuland van 0-18-12, resteert 29-1-4

-       Perceel hooiland, groot 8 hont, gelegen neffens het Groot Hoog, ene zijde de weduwe Geert Langens,  andere zijde Groot Hoog, waarde 125-0-0

-       1/3 in een perceel teulland, groot 5 lopens en 45 roeden, genaamd Billens Akker, ene zijde Heer GJV van Hagens, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 65-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 11,5 hont gelegen ene zijde de Kerkdijk, andere zijde Heer GJV van Hagens, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 3 hont aldaar gelegen, ene zijde Geert van Creij, andere zijde vorige perceel, waarde 24-0-0, belast met 1/3 in ….in kapitaal 20-8-6, resteert 3-11-10

-       1/3 in per ceel hooi of weiland, groot 2 mergen, aldaar gelegen, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde den Hoogenweg, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel in 2 mergen aldaar gelegen genaamd de wo…ijd (?), ene zijde Hendrik Hoefs, andere zijde Heer L. van Herk, waarde 12-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, in de korte hoeve, groot 13 hont, ene zijde Jacobus van Drunen, andere zijde de weduwe Dirk van Vugt, waarde 42-0-0

-       1/3 in perceel weiland groot 2 mergen gelegen, in de gemeene hoeve, ene zijde Heer Hagens, andere erfgenamen Jan van der Putten, waarde 55-0-0.

Totaal 1089-10-6

Tekenen: Ra Wierdsma, G. van Vugt, Mart Suijskens, JA Esser.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 31 dd 6 maart 1797

Hendrien Adriaans van Creij overleden en begraven Nuland 1 februari 1797, bezit

Onder Rosmalen:

-       perceel hooi of weiland, groot 4,5 hont, gelegen in de 7e Hoeve, waarde 30-0-0

Onder Heesch:

-       perceel teulland, nr. 2249, gelegen aan de Soggelsche Heij, groot 4 lopens en 12 roeden, ene zijde erfgenamen Klaas Verstegen, andere zijde weduwe Francis van Zeeland, ene einde de steeg, andere einde weduwe Francis van Ravesteijn, waarde 175-0-0

-       perceel teulland, nr. 2230, gelegen op de lange Streepen, groot 1 lopens en 16 roeden, ene zijde weduwe Francis van Zeeland, andere zijde Jan van den Akker, ene eind de straat, waarde 75-0-0

-       perceel teulland, nr. 2274, groot l lopens en 36 roeije, ene zijde Johannes Jan Beems, andere zijde weduwe Francis van zeeland, ene eind de straat, andere eind erfgenamen Claas Verstegen, waarde 50-0-0. Hierin bezit de overledene 1/3 deel, dus 100-0-0.

Onder Nuland:

-       huis, hof en teulland, groot 4 lopens en 30 roeden, en het land van Aard van Dijk, gelegen ene zijde de Heer Willem Hubert, andere zijde het Ven, waarde 450-0-0.vBelast met een halve zak rogge aan de armen van Nuland, in kapitaal 70-2-8, resteert 371-17-8.

-       Perceel teulland, groot 1 lopens en 44 roeden, gelegen als voor, ene zijde Willem Hubert, andere zijde het ven, waarde 25-0-0

-       Perceel teulland, groot 5 lopens en 28 roeden, genaamd “den Boll…”, ene zijde comptoir der beurzen, andere zijde de Zandstraat, waarde 175-0-0

-       Een houtwasse genaamd den Berg, groot 1 lopens en 25 roeden, ene zijde Willem Hubert en B. Verspijk, andere zijde de gemeene straat, waarde 30-0-0. Belast met een blank of nabuurchijns  aan de borgemeester van Nuland van 0-18-12, resteert 29-1-4

-       Perceel hooiland, groot 8 hont, gelegen neffens het Groot Hoog, ene zijde de weduwe Geert Langens,  andere zijde Groot Hoog, waarde 125-0-0

-       1/3 in een perceel teulland, groot 5 lopens en 45 roeden, genaamd Billens Akker, ene zijde Heer GJV van Hagens, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 65-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 11,5 hont gelegen ene zijde de Kerkdijk, andere zijde Heer GJV van Hagens, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, groot 3 hont aldaar gelegen, ene zijde Geert van Creij, andere zijde vorige perceel, waarde 24-0-0, belast met 1/3 in ….in kapitaal 20-8-6, resteert 3-11-10

-       1/3 in per ceel hooi of weiland, groot 2 mergen, aldaar gelegen, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde den Hoogenweg, waarde 93-0-0

-       1/3 in perceel in 2 mergen aldaar gelegen genaamd de wo…ijd (?), ene zijde Hendrik Hoefs, andere zijde Heer L. van Herk, waarde 12-0-0

-       1/3 in perceel hooi of weiland, in de korte hoeve, groot 13 hont, ene zijde Jacobus van Drunen, andere zijde de weduwe Dirk van Vugt, waarde 42-0-0

-       1/3 in perceel weiland groot 2 mergen gelegen, in de gemeene hoeve, ene zijde Heer Hagens, andere erfgenamen Jan van der Putten, waarde 55-0-0.

Totaal: 1219-10-6.

Erfgenaam is o.a. Geert van Creij.

Tekenen: G. van Creij, RA Wierdsma, G. van Vugt, Marte Suijskens, JA Esser.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 39 dd 10 mei 1797

Johannes Sigmans, overleden Rosmalen, begraven Nuland 6 oktober 1796,  bezit

½ van een perceel teulland met zijn houtgewassen, groot 7 lopens en 8 roeden, gelegen aan de Wolfsdijk, genaamd "den klomp", waarde 225-0-0. Belast met de ½ van 3 gulden rogpacht aan de armen van Dinther in kapitaal 29-5-15, Resteert 195-14-1, 20e penn: 9-13-12

Erfgenamen Johannes Giele van Nuland gehuwd met Hendrina van Nuland wonend te Rosmalen,  volgens testament te Rosmalen 9 september 1796 voor de wethouders van Rosmalen

Tekenen: Johannes van Nuland, Geert van Creij, president, loco officier, C. van Vugt, Baltus Langens, leden der municipaliteit, JA Esser, secr.

 

Blz. 42 dd 25 oktober 1797

Peeter Hendrik Waterlaat, overleden en begraven Heesch 19 september 1797, bezit te Nuland:

- perceel hooiland, 1,5 mergen in polder van der Eigen neffens het Zevenvierendeel, waarde 200-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Dries van Groenland, Geert Van Creij, Ja Esser.

 

Blz. 44 dd 28 september 1798

Cornelia van de Ven, weduwe Anthony van Griensven, overleden en begraven Nuland 23 augustus 1798, bezit te Nuland:

-       2 mergen hooiland genaamd het heuvelkampke, oostzijde Marte Suijskens, west Rut van der Donk, zuid de Hoefdijk, noord Johannes van Griensven, waarde 180-0-0

-       4 hont gelegen voor opt Nuland, oost eijmert van Tuyl, west Dirk Goovers, zuid de Neteringsgraaf, noord de paddengraaf, waarde 150-0-0

-       Weiland, ½ van 4 mergen, in een meerdere camp aan de Nulandse straat, oost Adriaan van Weert, west kinderen Joost van Gestel, zuid de Nulandse straat, noord den Hogenweg, waarde 225-0-0

Totaal 555-0-0.

Tekenen: W vd Dungen municipaal officier, G van Creij, Geurt Govers.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 47 dd 28 september 1798

Cornelia van de Ven, weduwe Anthony van Griensven, overleden en begraven Nuland 23 augustus 1798, bezit te

Kessel:

-       7 hond land genaamd Moolenkamp, oost de Kerk van Kessel, west Gijsbert van Krevet, noord Adrianus van Riemsdijck, zuid Johannes van Doorn, waarde 500-0-0

Onder Nuland:

-       2 mergen hooiland genaamd het heuvelkampke, oostzijde Marte Suijskens, west Rut van der Donk, zuid de Hoefdijk, noord Johannes van Griensven, waarde 180-0-0

-       4 hont gelegen voor opt Nuland, oost eijmert van Tuyl, west Dirk Goovers, zuid de Neteringsgraaf, noord de paddengraaf, waarde 150-0-0

-       Weiland, ½ van 4 mergen, in een meerdere camp aan de Nulandse straat, oost Adriaan van Weert, west kinderen Joost van Gestel, zuid de Nulandse straat, noord den Hogenweg, waarde 225-0-0

Totaal10555-0-0.

Jan van der Ven, een der erfgenamen

Tekenen: Johannes H. van der Ven, W.vd Dungen locooffcier, G. van Creij, Geurt Govers, JA Esser.

 

Blz. 52 dd 12 januari 1799

Maria Tresia van Kessel overleden in den Bosch op 23 oktober 1798, bezit te Nuland:

- 8 hond hooiland, gelegen opt Nuland, ene zijde weduwe Joost van Gestel, andere zijde BZU van Wassenaar van Onsenoort, waarde 125-0-0

Tekenen: A. van Weert, Peeter. van Doorn, G. van Creij, JA Esser

 

Blz. 54 dd 30 maart 1799

Magriet Teunis van Nifrik, weduwe Jan Adriaan van Creij, overleden en begraven Geffen 21 februari 1799 bezit te Nuland:

- 7 hont hooi of weiland, gelegen in de gemeene hoeve waarde 75-0-0,

Tekenen: A. van Weert, C. van Gogh, W vd Dungen, JA Esser

 

RA 104 Nuland Collaterale Successie, blz. 56 dd 8 mei 1799

Maria Bastiaan van Vught, overleden en begraven Rosmalen 23 maart 1799, bezit te Nuland:

-       huis en teulland, bij het marktveld, ene zijde drossaard RA Wierdsma, andere zijde kinderen Anthony van Nuland, beide einde Mr. GJV van Hagens, waarde 400-0-0, waarin de overledenen voor ½ competeert. Dus 200-0-0. Belast met een obligatie ten behoeve van burger Also ? Nannen Addens, groot 400-0-0,  gepasseert voor notaris van Bruggen dd 6 april 1789, gerealiseerd in den Bosch 20 augustus 1792, voor ½ = 200-0-0. Verder belast met een rente van 5-0-0 aan t comptoir der Geestelijke goederen, in capitaal voor de ½: 62-10-0.

Resteert dus nihil, 20e penn: nihl

Jan van Rosmalen voogd van de overledene minderjarige.

Tekenen: Jan van Roosmalen, RA Wierdsma, A. v. Weert, W. vd. Dungen. JA Esser.

 

Blz. 59 dd 11 juni 1799

Catharina Jansen Driessen, weduwe Geert van der Heijden, overleden en begraven Rosmalen 6 mei 1799, bezit te Nuland:

-       streep teulland, in Nulands Vinkel, ene zijde weduwe Dirk van de Wetering, andere zijde de gemeente, waarde 125-0-0

-       ½ van 7 hont in de gemeene hoeve ene zijde L. Markgraaff, andere zijde Antony Govers, ene eind den Hoev, andere eind de Achterdijck, waarde 80-0-0

Samen 205-0-0, waarin de overleden de ½ competeert 102-10-0

Tekenen: A. v. Weert, G. van Creij, W. vd. Dungen. JA Esser.

 

Blz. 61 dd 10 juli 1799

Zeeger Smits, overleden Berlicum 13 juni 1799, bezit te Nuland:

-       ¼ in perceel hooi of weiland, groot 8 hont op het Kerkenhoog, waarde 35-0-0

-       ¼ in perceel hooi of weiland, gelegen aldaar, groot 7,5 hond, waarde 31-0-0

-       ¼ in perceel hooi of weiland, gelegen aldaar, waarde 50-0-0

Samen 106-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, G. van Creij, W. vd. Dungen. JA Esser.

Blz. 63 dd 26 oktober 1799

Catharina van Oldezeel, vrouw van Adriaan van den Dungen, overleden en begraven Den Bosch 2 september 1799, bezit te Nuland

- ½ in perceel teulland, groot 6 lopens en 3 roeden, gelegen alhier tot Caathoven, onder Nuland, ene zijde Roelof van de Ven, andere zijde Joost Janse van Uden, waarde 175-0-0

Tekenen: M vd Laar, P van Doorn, C. van Gogh, JA Esser

 

Blz. 65 dd 24 maart 1800

Jan Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 22 februari 1800, bezit te Nuland:

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont, gelegen opt Middelst Nuland, ene zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 62-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont genaamd de Donk, gelegen alhier, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het voorst Nuland, waarde 60-5-0

-       1/6 in perceel teulland in de Leege Haag, beide zijde Pioet Boerdonk, waarde 16-12-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 4 mergen gelegen alhier, genaamd de Hooge Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 60-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 3 mergen gelegen te langst overt Nuland, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 50-0-0

Totaal 232-5-0

Tekenen: Peter van Doorn, loco officier, G. van Creij, W vd Dungen, JA Esser.

 

Blz. 68 dd 24maart 1800

Jan Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 22 februari 1800, bezit te

Onder Rosmalen:

-       ¼ deel in perceel hooiland, groot 2 mergen, gelkegen alhier in de Hoeve, waarde 67-10-0

Onder Nuland:

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont, gelegen opt Middelst Nuland, ene zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 62-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 14 hont genaamd de Donk, gelegen alhier, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het voorst Nuland, waarde 60-5-0

-       1/6 in perceel teulland in de Leege Haag, beide zijde Pioet Boerdonk, waarde 16-12-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 4 mergen gelegen alhier, genaamd de Hooge Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 60-0-0

-       ¼ in perceel hooiland, groot 3 mergen gelegen te langst overt Nuland, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 50-0-0

-       een gelofte van 1000-0-0 gelooft door het corpus van Nuland, dd 15 september 1796, waarin de overledene ¼ competeert, 250-0-0

Tortaal: 549-15-0, 20E penn: 27-9-12

Testamentair voogd Johannes Jan van Gestel

Tekenen: Johannes van Gessel, A. van Weert, P. van Doorn, M. vande Laar, JA Esser.

 

Blz. 72 dd 12 april 1800

Antony Janse Spierings, overleden en begraven Heeswijk 6 maart 1800, bezit te Nuland

- ½ in een morgen gelegen alhier Achter opt Nuland, waarde 55-0-0

Broer Johannes Janse Spierings als naaste bloedverwant.

Tekenen: Johannis Spierings, A. van Weert, Geurt Govers, W. vd Dungen, JA Esser.

 

RA Nuland 104 - Blz. 74 dd 30 april 1800

Matheus Peter Hendricxs, overleden en begraven Nistelrode 5 maart 1800, bezit te Nuland:

-       1/3 in perceel hooiland, groot int geheel 3 hont, in de gemeene hoeve gelegen, ene zijde Hendrik Adriaan Driessen, andere zijde Hendrik Zegers, waarde 10-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A van Weert, M vd Laar, JA Esser.

 

Blz. 76 dd 22 oktober 1800

Lambertus Hanegraaf, gediend hebben als grenadier onder 3e bathalion  der 4e halve brigade

overleden in Groningen in het hospitaal 4 juli 1799, volgens declaratie van het battalion dd 13 augustus 1799, bezit te Nuland:

-       perceel teulland, groot 2 lopens en 40 roeden, gelegen te Nuland aan de Nulandse straat, lopende na Geffen, ene zijde Geert van Loon, andere zijde Johannes van der Ven, ene eind Geert van Loon, andere eind de straat, waarde 20-0-0. Belast met een rente van 3-0-0 jaarlijks aan het comptoir der geestelijke goederen, van het quartier van Maasland, ontvanger W van Ophuizen, in capitaal 18-15-0, resteert 1-5-0, dubbele 20e penn: 0-2-8.

Adriaan Hendrik Hanegraaf, broer.

Tekenen: RA Wierdsma, W. vd Dungen, G. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 79 dd 17 juli 1801

Op verzoek van Jan Cornelis van Dinther en Helena Hendriks van Nuland, eerste woont te Nuland, 2e te rosmalen, taxatie van een uijtweg te Nuland, donatie inter vivos geschonken aan  vrouwe Suarz, wonend op het Kasteen van Geffen,  ivm 20e penning

- een uijtweg groot ca 25 roeden, gelegen omtrent de Groote Kerk, ene zijde Helena Hendrik van Nuland, andere zijde …, strekkende uit de zogenaamde Wei-Cappel tot op de Nulandse straat, waarde 50-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, W. vd Dungen, G. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 81 dd 30 januari 1802

Aard van Nistelrooij, wonende alhier schenkt / donatie inter vivos aan Marte Suijskens ivm 40e penning

-       huis en erf aan Nulandse straat en een perceel houtwas, groot 10 lopens 9 roeden, oost de kinderen Aart Hanegraaf, west de minderjarige Spierings, zuid het Bosch straat, waarde 400-0-0, belast met een rente van 30-10-0,  te betalen aan de Heer van Berkel, in den Bosch, in capitaal 337-10-0. Verder belast met een rente van 2-16-0, aan slands comptoir van het kwartier van Peellandin Capitaal 70-0-0, totale rente 407-10-0. 40e penning: 20-3-12

Tekenen: RA Wierdsma, W. vd Dungen, C. van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 85 dd 26 april 1802

Adriaan Hendr. van Schijndel overleden en begraven Nuland 27 februari 1802, bezit alhier:

-       huis en land genaamd de grote garst akker, groot 3 lopens en 37,5 roeije in het Vinkel, ene zijde Huurdemans, andere zijde Anthony ’t Hort, ene eind de straat, andere eind Ludwich Markgraaf, waarde 200-0-0

-       perceel teulland groot 1 lopens en 47 roeden, genaamd de Kromstukken, ene zijde  Adr. van de Pas, andere zijde Anthony van Nuland, beide einde Adriaan van der Pas, waarde 275-0-0

-       perceel teulland, groot 5 lopens en 3o roeden, genaamd de grote heijkamp, ene zijde Jan van der Pas, andere zijde Jan Timmers, ene eind Ludwig Markgraaf, andere eind Jan van der Pas, waarde 150-0-0.

Huis en land belast met een pacht van een schepel rogge, aan de Armen van Nuland, in Capitaal 39-1-4. Verder een rente van 4-0-0 aant Blok vant Hintamereind, in capitaal 100-0-0. Resteert 385-18-12.

Erfgenaam Antony ’t Hort, inwoner alhier, enige en universele erfgenaam, volgens testament voor schepenen alhier 23 februari 1802.

Tekenen: RA Wierdsma, P van Doorn, M. vd Laar, JA Esser.

 

 

Blz. 90 dd 22 december 1802

Johannes van Uden gewesene grenadier onder het Eerste Batalion, vijfde halve Brigade Bataafsche Infanterie, overleden Middelburg in het Battalions hospitaal op 4 augustus 1801, volgens bericht dd 7 december 1802. Bezit te Nuland

-       huis, hof en aangelag in de nieuwe Campen, groot 2 morgen, oost Marte van de Laar, west de gemeente, zuid de steeg en noord de gemeente, waarde 225-0-0, dubbele 20e penn= 12-5-0.

Adam Jochem van Uden, broer en erfgenaam.

Tekenen: merk Adam van Uden, A. van Weert, W vd Dungen, M vd Laar, JA Esser.

 

Blz 93 dd 6 april 1803

Hendrik Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 25 februari 1803, bezit te Nuland:

-       1/3 in perceel hooiland groot 14 hont, op het Middelst Nuland, ene zijde kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 80-0-0

-       1/3 in perceel Hooiland, groot 14 hont, genaamd de Donk, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het Voorst Nuland, waarde 75-0-0

-       1/3 van 10 morgen hooiland, genaamd den Hoogen Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 70-0-0

-       1/3 in 3 mergen hooiland, te langst overt Nuland gelegen, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 45-0-0

Totaal 270-0-0.

Tekenen: A. van Weert, W vd Dungen, C. van Gogh, JA Esser

 

Blz. 96 dd 6 april 1803

Hendrik Joost van Gestel, overleden en begraven Nuland 25 februari 1803, bezit

Te Rosmalen:

-       1/3 in 2 mergen hooiland, gelegen in de Hoeve, waarde 78-0-0

Te Nuland:

-       1/3 in perceel hooiland groot 14 hont, op het Middelst Nuland, ene zijde kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Roelof van de Ven, waarde 80-0-0

-       1/3 in perceel Hooiland, groot 14 hont, genaamd de Donk, ene zijde de Goorsteeg, andere zijde het Voorst Nuland, waarde 75-0-0

-       1/3 van 10 morgen hooiland, genaamd den Hoogen Camp, ene zijde het Kerkenhoog, andere zijde Margriet van de Ven, waarde 70-0-0

-       1/3 in 3 mergen hooiland, te langst overt Nuland gelegen, ene zijde Baltus Langens, andere zijde Jan Mulders, waarde 45-0-0

-       1/3 deel in geld gelofte van 1000-0-0 door het corpus van Nuland, dd 15 september 1796,  waarde 333-6-12

totaal 680-6-12

Johannes Jan van Gestel, voogd van de overledene.

Tekenen: J. van Gessel, A. van Weert, W vd Dungen, C. van Gogh, JA Esser

 

Blz. 100 dd 22 juni 1803

Johannes Hendrik van der Ven, overleden en begraven te den Bosch 13 mei 1803, bezit te Nuland

-       2 lopens en 42 roeden teulland, genaamd de Streep, gelegen aan de Laage Kant, aan de straat ene zijde Marte Suijskens, andere zijde Kinderen Geert Langens, waarde 120-0-0

-       14 hont hooi of weiland gelegen alhier op de Donken, ene zijde het Voorst Nuland, andere zijde de Kepkensdonkdijk, waarde 280-0-0

-       11 hond hooiland, in de Korte Hoeve, ene zijde Jan Lamberts van Boxtel, andere zijde Mej. Costerius, waarde 160-0-0

Totaal 560-0-0

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 103 dd 19 juli 1803

Deris Spierings, overleden Nuland en aldaar begraven 6 juni 1803, bezit te Nuland

-       huis, agterhuis, schop, 4 lopens 44 roe aan het marktveld, ene zijde kinderen Anthony van Nuland, andere zijde  en eene eind Weduwe Jan van Gogh, andere eind straat, waarde 325-0-0

-       Aart Jans hof, teulland, groot 4 lopens en 38 roeijen, ene zijde de weduwe van Gogh, andere zijde Piet van Creij, waarde 175-0-0

-       ½ in perceel hooiland, groot 2,5 morgen, in de Korte Hoeven, in den empelschen Camp aan de Agterdijck, ene zijde Hendrik Baars, waarde 100-0-0

-       2 hond gelegen alhier opot Voorst Nuland, ene zijde Peeter Langens, andere zijde Kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       2 hond hooiland gelegen aldaar, ene zijde Peeter Langens, andere zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       ¼ deel in perceel teulland, aan de Nulandse straat, ene zijde M. Suijskens, andere zijde weduwe P. Weijgergans, ene eind de voetpad, waarde 75-0-0

-       2 lopens en 10,5 roede teulland alhier op de Hoge Hoef, ene zijde de kinderen Jan Goovers,  andere zijde het volgende perceel, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, onbegroot, ene zijde vorige perceel, andere zijde de kinderen J. Goovers, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Peeter van Gestel, waarde 150-0-0

-       2 mergen weiland, genaamd de Geerkamp gelegen aan de Nulandse Kerkdijk, ene zijde de Armen, andere zijde de kerkdijk, ene eind Anthony van Nuland, andere eind den Hogen wegh, waarde 220-0-0

-       4 lopens en 8 roeden gelegen op de Bendels, beide zijde de weduwe van Oijen, ene eind Jan van de Ven, andere eind Ermert van Nuland, waarde 125-0-0

-       Perceel hooiland, onbegroot, gelegen int Vinkel, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de erfgenamen Joost van Boxtel, ene eind Dries Goosens. Waarde 50-0-0

Totaal 1520-0-0

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 111 dd 24 juli 1803

Deris Spierings overleden Nuland begraven 6 juni 1803, bezit

Onder Rosmalen:

-       Perceel hooiland, groot 14 honden, gelegen in de Hoeven gelegen, in de eerste Hoef, ene zijde de Kerkdijk, andere zijde G Sterk, ene eind den Hoefdijk, waarde 300-0-0

Onder Nuland:

-        huis, agterhuis, schop, 4 lopens 44 roe aan het marktveld, ene zijde kinderen Anthony van Nuland, andere zijde  en eene eind Weduwe Jan van Gogh, andere eind straat, waarde 325-0-0

-       Aart Jans hof, teulland, groot 4 lopens en 38 roeijen, ene zijde de weduwe van Gogh, andere zijde Piet van Creij, waarde 175-0-0

-       ½ in perceel hooiland, groot 2,5 morgen, in de Korte Hoeven, in den empelschen Camp aan de Agterdijck, ene zijde Hendrik Baars, waarde 100-0-0

-       2 hond gelegen alhier opot Voorst Nuland, ene zijde Peeter Langens, andere zijde Kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       2 hond hooiland gelegen aldaar, ene zijde Peeter Langens, andere zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 100-0-0

-       ¼ deel in perceel teulland, aan de Nulandse straat, ene zijde M. Suijskens, andere zijde weduwe P. Weijgergans, ene eind de voetpad, waarde 75-0-0

-       2 lopens en 10,5 roede teulland alhier op de Hoge Hoef, ene zijde de kinderen Jan Goovers,  andere zijde het volgende perceel, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, onbegroot, ene zijde vorige perceel, andere zijde de kinderen J. Goovers, ene eind Schotsheuvel, andere eind Laurens van Uden, waarde 50-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Peeter van Gestel, waarde 150-0-0

-       2 mergen weiland, genaamd de Geerkamp gelegen aan de Nulandse Kerkdijk, ene zijde de Armen, andere zijde de kerkdijk, ene eind Anthony van Nuland, andere eind den Hogen wegh, waarde 220-0-0

-       4 lopens en 8 roeden gelegen op de Bendels, beide zijde de weduwe van Oijen, ene eind Jan van de Ven, andere eind Ermert van Nuland, waarde 125-0-0

-       Perceel hooiland, onbegroot, gelegen int Vinkel, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de erfgenamen Joost van Boxtel, ene eind Dries Goosens. Waarde 50-0-0

-       gelofte groot in capitaal 100-0-0 gelooft door het corpus van Nuland, dd 1 februari 1797, waarde 100-0-0

-       gelofte groot in capitaal 100-0-0 gelooft door het corpus van Nuland, dd 10 december 1798, waarde 100-0-0

totaal 2020-0-0

Christiaan van Gogh, een der mede voogden van de overledene.

Tekenen: C. van Gogh, A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 119 dd 30 augustus 1803

Johannes Hendrik van der Ven, overleden en begraven te Nuland 4 juni 1803

-       huis, agterhuis, en hof staande alhier in de Klepelstraat, ene zijde weduwe Bastiaan van Vugt, andere zijde Gijsbert van Vugt, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere eind de straat, waarde 115-0-0

-       ½ in perceel teulland, groot voor het geheel 6 lopens en 14 roeden, genaamd de Clomp, ene zijde de straat, andere zijde Johannes G van Nuland, waarde 150-0-0

-       2 lopens en 17 roeden teulland gelegen alhier op de Akkers, ene zijde de kinderen de weduwe van Oijen, andere zijde Hendrik van Creij, waarde 80-0-0

-       Perceel hooiland, 16 hond gelegen te langst overt Nuland, genaamd den Regenboog, ene zijde de Armen, andere zijde de armen, waarde 315-0-0

-       3 hond hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Cornelis Geerlings, waarde 75-0-0

-       3 hond hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 75-0-0

-       11 hond hooiland, in de Korte Hoeven, ene zijde Jan van Boxtel, andere zijde Mej. Costerius, waarde 160-0-0

Totaal 970-0-0

Johanna Aart van Gestel, weduwe

Tekenen: Johanna Aart van gestel, A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 124 dd 14 september 1803

Leonardus van den Herk, overleden den Bosch begraven 4 juni 1803

-       huis, 10 lopens land op Schotsheuvel ene zijde Nicolaas Pels, andere zijde de Groenstraat, ene eind Aart Kuijpers, ander eind de Groenstraat, waarde 1700-0-0

-       schaarbosch aldaar genaamd den Houtwasch, belend als voor, waarde 200-0-0

-       5 lopens en 18 roeden teulland, ene zijde de Groenstraat, andere zijde Maria van Erp, ene eind Maria van Erp, andere eind Maria Bogers, waarde 125-0-0

-       Schaarbosch aldaar, genaamd den Houtwasch, waarde 105-0-0

-       6 lopens teulland genaamd den Spellenkamp aan de groenstraat, ene zijde Maria van Erp, andere zijde de Groenstraat, ene eind Jan Creijn de Veer, andere eind de boedels erve, waarde 275-0-0. Belast met 2 zakken rogge, in waarde 312-0-0, derhalve nihil

-       Perceel hooiland, groot 1 mergen, te langst overt Nuland gelegen, ene zijde de kinderen Adriaan Hanegraaf, andere zijde Aart van Nistelrooij, ene eind de Hoefgraaf, andere eind de Neterings graaf, waarde 125-0-0

-       5,5 hond hooiland, in de Korte Hoeve, ene eind de Hoefdijk, andere eind de Agterdijck, waarde 105-0-0

-       2,5 mergen hooiland genaamd de Lekkerenbeed, ene zijde Geert van Creij, andere zijde H Geerlings, ene eind de Hogenwegm andere eind Armen van Nuland, waarde 275-0-0

totaal 2635-0-0

Tekenen: A. van Weert, M. vd Laar, Geurt Govers, N Esser Meerman.

 

Blz. 131 dd 5 oktober 1803

Taxatie van de ½ van een huis, achterhuijs als hof aan de Klepelstraat, ene zijde Dirk van Vugt, andere zijde Gijsbert van Vugt, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf en de andere einde de Klepelstraat,  door Gerardus Anthony van Nuland, Geert van de Graaf x Allegonda Anthony van Nuland, Sijmen van de Wetering x Adriana Antony van Nuland, Johannes Jansen van Nuland, Allegonda Jansen van Nuland, Huijbert van dijk x Aaltje Jan van Nuland, Hendrik Hanegraaf x Adriana Jan van Nuland, Geertrui Jansen van Nuland, weduwe Gijsbert van de Wijgert, Margaretha van der Ven, Hendrik Cornelis Geerlings, Gerardus Cornelis Geerlings, Allegonda Cornelis Geerlings, wonend te Nuland en Rosmalen, geschonken aan Johanna Aard van Gestel weduwe van wijlen Jan van der Ven, om 4oe penning te voldoen. Waarde: 106-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 135 dd 5 maart 1804 / 12 mei 1804

Lamberdien van Weert, huisvrouw van Geurt van der Ven, overleden Den Bosch en begraven 17 september 1803, bezit te Nuland:

-       ½ in huis en land in de auohieren bekend staande voor 2/5 deel, tweemaal in 2 lopens, staande aan het Heike, ene zijde Geurt van den Akker, andere zijde erve Jan van Dinther, ene eind de Baan en de andere eind de erve Geert van Creij, waarde 125-0-0. Belast met de ½ in 14,5 vad rogge in capitaal 141-12-8. verder de ½ in 14,5 stuijver rente beide aan lands comptoir  des kwartier van Masland, in capitaal 9-1-4, totaal 150-13=12, resteert nihil

-       ½ in perceel teulland, onbegroot, gelegen aan de Graafse baan, … erven Francis Gloudemans, waarde 25-0-0

-       ½ in huis en aangelegen teulland, groot 45 roeden, gelegen in de Helsenhoek, ene zijde de Graafsche Baan, andere zijde Hendrik Geelings, ene eind Jan Jacob Puttekoffer, andere eind de weg, waarde 150-0-0, belast met de ½ in halve zak rogge aan de Armen van Nuland, in capitaal 39-1-4, verder de ½ in een rente van 7 stuijvers aan St Teunis Gilde, in capitaal 4-7-8. Verder de ½ in een chijns van 2 duijten aan de nabuuren, in capitaal in capitaal 0-3-2. Verder de 1/2 in een gewinschijns van 7 duijten aan de domeinen van Braband, totale lasten 45-2-12, resteert 104-17-4

-       ½ in perceel teulland, groot 1 lopens, staande alhier in de Hutstraat, ene zijde RA Wierdsma, andere zijde N. van Uden, ene eind de Hutstraat, andere eind Hendrik van Creij. Waarde 25-0-0. Belast met de ½ van een schepel aan de armen van Nuland, in capitaal 19-10-12, resteert 5-9-4.

-       ½ in 10 hond hooiland gelegen te langst overt Nuland, waarde 175-0-0

Totaal 310-0-0. Genoemde huis en landen belast met een capitaal van 200-0-0 aan Willem van Gerwen, volgens obligatie voor schepenen van Geffen dd 4 mei 1774, voor de ½ 100-0-0,

En met een capitaal van 125-0-0, aan de Schippers Gilde ….. te Den Bosch volgens obligatie 1782, voor de ½ dus 62-10-0. Resteert totaal 147-16-8. Dubbele 20e penn: 14-15-10

Erfgenaam is Geurt van de Ven, man van de overledene.

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 142 dd 3 oktober 1804

Gerrit Teunis van den Bogert overleden en begraven Heesch 31 augustus 1804, bezit te Nuland:

-       1/2 van perceel teulland groot int geheel 16 hond, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde Annmie van Hees, ene einde het Agterst Nuland, andere eind de Neteringsgraaf, waarde 220-0-0

-       1/3 deel in perceel hooiland, groot int geheel 10,5 roeden, in de gemeene Hoeve, ene zijde de erven van Herk, andere zijde Jan Spierings, ene eind de Hoefdijk, andere eind Agterdijk, waarde 65-0-0

Totaal 285-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman.

 

Blz. 144 dd 27 juni 1805

Taxatie van een stukje grond zover daar linde boomen zijn geplant, (gelegen neven den uijtweg van de donateuren genaamd den Haasenkamp  en ten zuide tegen de Roomsche Kerkmisse),  tussen een uitweg van de zgn Haasenkampen en Roosmsche Kerkmisse door Ermert Hendrik van Nuland bij donatie inter vivo geschonken aan de pastoor en kerkmeesters om de 40e penn te betalen. Waarde 5-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 147 dd 10 augustus 1805

Johannes Jansen van Deurzen, overleden en begraven Heeswijk op 9 juli 1805, bezit  ½  in 3 morgen hooiland gelegen int Sevenvierendeel, waarde 150-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

RA Nuland 104 - Blz. 149 dd 2 oktober 1805

Ferdinand Jan Joseph Costerius, overleden Weert en begraven 1 september 1805, bezit te Nuland”

-       Hoeve, bestaande uit huis, schop en varkenskot  met zijn voorpotingen van eijke boomen, met het aangelag genaamd “het akkerke” 4 lopens en 2.5 roeden gelegen te Vinkel, ene einde de straat, andere einde het volgend perceel, ene eind Gijsbert Ruijs, andere eind Huurdemans, waarde 500-0-0

-       Teulland en houtwas aldaar gelegen genaamd “de 4 strepen”, groot 2 lopens, ene zijde Huurdemans, andere zijde de weduwe Poel, ene eind Ludwich Markgraaf, andere eind de boedelserf, waarde 200-0-0

-       Perceel teulland met houtwas genaamd Varkens Akker, groot 4 lopens en 46 roeden, gelegen aldaar, ene zijde VoskenSteeg (?), andere zijde weduwe Poel, ene eind de Heide, andere eind den Heikamp. Waarde 300-0-0

-       Perceel teulland met houtwas, genaamd den Akker met de drie strepen, groot 6 lopens en 2 roeden, gelegen aldaar, ene zijde Ludwich Markgraaf, andere zijde Annemie Driessen c.s., ene eind de weg,  andere eind de Weetering, waarde 600-0-0.

-       Binnenwei en houtwas, groot 1 morgen en 1,5 hont gelegen aldaar, ene zijde G. Ruijs, andere zijde de weduwe Poel, ene eind de Wetering, andere eind de boedelserf, waarde 145-0-0

-       Perceel land genaam de Heikamp, onbegroot met 48,5 roeije klaverveld aldaar, ene zijde Ludwich Markgraaf, ene eind weduwe Poels, andere eind Vostakker (?). waarde 105-0-0

-       Perceel hooiland groot 8 hont gelegen, te langst overt Nuland, waarde 150-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen op het Achterst Nuland, waarde 102-0-0

-       ½ mergen hooiland, opt Nuland, waarde 50-0-0

totaal 2152-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 156 dd 7 oktober 1805

Johanna Govers overleden en begraven Nuland 11 september 1805, bezit te Nuland

-       huis, stallingen, schop, met aangelag van hof en teulland, houtgewassen en voorpotingen, groot 10 lopens, 18 roeijen gelegen aan t Ven, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Langens, ene eind Margretha van der Ven, andere eind weduwe Baltus Langens, waarde 800-0-0. Belast met een zak rogge jaarliijks aan het Gasthuijs te Den Bosch, in capitaal 156-5-0. Verder 1/6 in een pagtrente van een vad rogge in een meerdere pacht van een schepel, aan de Kerk te Rosmalen, in kapitaal 3-5-2. Verder chijns van 0-6-12  aan het kantoor van de geloovige ….te Den Bosch in kapitaal 8-8-12. Verder ¾ deel in een kapitaal van 450-0-0 op huis en land, begroot bij de deling alhier voor schepenen dd 27 juni 1787. voor ¾ in kapitaal = 337-10-0. Resteert 294-11-2. Verder ¼ deel in een kapitaal van 50-0-0, ten laste van het corpus van Nuland, dd 9=8 september 1796, dus 12-10. Totaal derhalve 307-1-2. 20e Penn: 15-7-2.

Geurt Govers een der erfgenamen

Tekenen: Geurt Govers, Ra Wierdsma, A. van Weert, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

RA Nuland 104, collaterale successie, blz. 161 dd 2 december 1805

Gerardus Cornelis Geelings overleden en begraven te Nuland 7 november 1805, bezit te Nuland:

-       1/3 deel in 14 hont gelegen over den HogenWeg, beide zijde Mevrouw de weduwe Mr. GJ van Hagens, ene eind het Voorst Nuland, andere eind de Hogenweg. Waarde 108-0-0.

Cornelis Geelings, vader en erfgenaam.

Tekenen:  Cornelis Geelings, Ra Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman.

 

Blz. 163 dd 16 december 1805

Hr. en Mr. Jacob Marie mutzaan? Wobma, overleden oirschot begraven 15 november 1805 bezit te Nuland

- perceel hooiland genaamd de Donc (?), groot 5 mergen, twee hond gelegen te Nuland bij de Korte Hoeve, ene zijde de weduwe Dirk van Vugt, andere zijde en ene eind weduwe Johannes van der Ven, andere eind Heer  G. Sterk, waarde 655-0-0. Belast met een rente van 13-4-12 aan de Groten Armen van Dinther, in capitaal 310-18-12. Resteert 324-1-4.

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd Laar, N. Esser Meerman.

 

Blz. 166 dd 3 april 1806

Hendrik Langens verzoekt om taxatie van de goederen na de dood van Jan Langens,

-       perceel weiland groot 8 morgen en 2 hont, genaamd den Hazenkamp, ene en andere zijde Mevrouw van Hagens, ene eind Hendrik Langens, andere eind Willem van den Dungen, waarde 800-0-0

-       2 morgen hooiland, genaamd Heuvelkamp, gelegen int Sevenvierendeel, ene zijde Pieter Verstappen, andere zijde Antony van der Donk, ene eind de Hoefdijk, andere eind Johannes van Grinsven, doende bij Peter Langesns op te bouwen in huur 28-0-0, waarde 205-0-0

-       8 hont hooiland, op het Achterst Nuland, ene zijde Antony van Creij, ene eind de Hoefdijk, andere eind het Middelst Nuland, doende bij Peter van Gestel in huur 24 gulden, waarde 90-0-0

-       4 hont hooiland, opt Nuland, ene zijde de Armen van Geffen, andere zijde ( niet ingevuld), ene eind deNeteringsgraaf, ander eind het Achterst Nuland, doende bij Peter van Gestel in huur 12-0-0, waarde 45-0-0

-       ½ van 8 hont hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde de Armen van Geffen, andere zijde ( niet ingevuld), ene eind de Neteringsgraaf, andere eind ( niet ingevuld) doende bij Peter van Gestel in huur 12-0-0, waarde 45-0-0

-       Perceel teulland 3 lopens groot met houtwas  gelegen op de Akkers aan de Hei, ene zijde de weduwe Baltus Langens, andere zijde Johannes van Nuland, ene eind Jacobus van Drunen, andere eind eenen weg, doende bij Aard van Nistelrooij in huur  behalve het hout 14-0-0, waarde 150-0-0

-       2 lopens en 22 roeden teulland met houtwas, alhier op de Akkers, bij Heuvelskamp, ene zijde weduwe Dirk van Vugt, andere zijde Andries van Groenland, ene eind idem, andere eind de Santstraat, doende bij Peter van Stappen in huur behlave het hout 6-0-0, waarde 60-0-0

-       Houtboske onbegroot, gelegen alhier bij de Krommenakker, ene zijde Hendrikus Langens, andere zijde en beide einde RA Wierdsma, bij de hakking in de 5 jaren opgebracht hebbend 13-0-0, waarde 80-0-0.

totaal 1475-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 171 dd 10 september 1806

Hr. Jan de Bergh, secretaris den Bosch verzoekt om taxatie van de pachtwaarde van zijn goederen te Nuland:

-       3 morgen hooiland, opt Achterst Nuland, waarde 18-0-0

-       3 hont hooiland, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       2 morgen hooiland, gelegen te langst overt Nuland waarde 14-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 173 dd 10 september 1806

Hr. Gerardus Sterk, wonend Den Bosch taxatie pachtwaarde, van goederen te Nulad

-       2,5 mergen hooiland, genaamd de benedenste Roosdomp gelegen in de Korte Hoeve, waarde 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 174 dd 10 september 1806

Heer Walterus Johannes Heeren wonende Den Bosch taxatie pachtwaarde

-       12 lopens en 22 roeden genaamd de kleine hoef in den helzenhoek aan het Heike, waarde 14-0-0

-       Een perceel Bosch 2 lopens en 2 roeden, genaamd Gijsbert Will (?) Hoef, gelegen aldaar, waarde 4-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 175 dd 14 september 1806

Hr Rombertus Anneus Wierdsma schout civie alhier, taxatie pachtwaarde

-       Heer huizinge en stallingen, gequoteerd LB no. 39, en een daarbij apart staande woninge, schuur en stallinge, gequoteerd LB 39b, met aangehorende hof, groot in 2 texten 5 lopens en 40 roeden, bij Schotsheuvel, waarde 43-0-0

-       Item een schuur gequoteerd LB 39c, en perceel teulland, groot 39 veatsaet, of 20 lopens en 2 roeden, gelegen alhier bij Schotsheuvel, waarde 22-0-0

-       Teulland en dries, groot 8 lopens, gelegen op Schotsheuvel, waarde 6-0-0

-       6 lopens teulland genaamd Spillenkamp aan de groenstraat, waarde 9-0-0

-       Weiland en houtgewas groot in ..texten 11 morgen en 4 hond gelegen alhier bij de Elsbosch, waarde 37-0-0

-       22 morgen hooiland, in de polder van der Eijgen, int sevenvierendeel, 132-0-0

-       3 hond hooiland op het Achterst Nuland, waarde 3-0-0

-       1 morgen op het Groot Hoog, waarde 4-0-0

Tekenen: A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 178 dd 14 september 1806

Hr Johannes Louis Wierdsma wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       weikamp groot 9 (?) morgen genaamd de Weikoppel, gelegen bij den Kasteel van Geffen, waarde 21-0-0

-       3 lopens en 35 roeden teulland, genaamd de Huisplaats van Jan aant Hoog gelegen alhier bij den Elsbosch, waarde 4-10-0

-       3 lopens en 9 roeden teulland genaamd het Heufken, gelegen aan de Loonse straat, waarde 4-5-0

-       Een perceel nieuwerf groot 31 lopens, gelegen alhier opt Vinkel langs de Weerscheut, waarde 7-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 180 dd 14 september 1806

Hr. Johan Tasset wonend Hilvarenbeek taxatie pachtwaarde

-       perceel hooi of weiland groot 6 morgen en 2 hond, genaamd de PaardeKampen gelegen inde polder van der eijgen in de Korte Hoeven, waarde 31-0-0

-       10 hond hooi of weiland, gelegen op het Middelst Nuland, waarde 10-0-0

-       8 hont hooiland, gelegen aldaar, waarde 9-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar, waarde 8-0-0

-       1 mergen genaamd de Benifilaten Morgen, opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       3 morgen int sevenvierendeel 18-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

Blz. 182 dd 14e september  1806

Hr. Bernardus Groene wonende Klein Breugel taxatie pachtwaarde van  8 morgen hooi of weiland, genaamd de Betmeren gelegen alhier in de Korte Hoeve, waarde 32-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 183 dd 19 september 1806

Gijsbert Jan Ruijs wonend alhier taxatie pacht waarde

-       Huis en schuur gequoteerd E 107, en aangehorende teullanden groot 1 lopens en 9 roeden gelegen in Nuland Vinkel, waarde 12-10-0

-       4 lopens teulland gelegen aldaar aan de straat, waarde 5-0-0

-       1 lopens en 37 roeden teulland genaamd het andhep? Gelegen aldaar neffens de straat, waarde 2-15-0

-       6 lopens en 20 roeden teulland genaamd de Ronde Veldjes, gelegen aldaar, waarde 9-0-0

-       4 lopens en 20 roeden teulland genaamd het Mutzent en Heiveld gelegen aldaar, waarde 11-0-0

-       9 vaetsaet teulland genaamd de Kromstukken, gelegen aldaar, waarde 5-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 186 19 september 1806

Hr en Mr Bernard Jacob H. Wassenaer van Onsenoord wonend den Bosch taxatie pachtwaarde

-       perceel hout groot voor de helft 5 mergen genaamd de Geerkamp, gelegen op Kaathoven, waarde 11-5-0

-       perceel houtbosch groot 8 mergen genaamd den Heikamp, thans het Groot Bosch, gelegen aldaar, waarde 36-0-0

-       6 mergen Bosch genaamd het Kruisbosch, gelegen aldaar, waarde 40-0-0

-       5 mergen hout genaamd de oude Kooi, ten quohier bekend onder de naam de Binnenweide gelegen aldaar, waarde 37-0-0

-       Een morgen Bosch genaamd den Verlooren Hoek,  gelegen aldaar, in de zogenaamde Nieuwe Kampen, waarde 4-0-0

-       15 hond Bosch genaamd den Elskamp gelegen aan de Lage Kant, waarde 15-0-0

-       Perceel Bosch weide en Hei,  groot 15 lopens, genaamd de Halderse Kamp gelegen aldaar, waarde 5-0-0

-       Een perceel of streep met plantsoen groot 1 lopens  gelegen aldaar, waarde 1-0-0

-       Perceel of stuk land met hout beset van de gewese BiesKamp groot ca.  3 lopens, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       Nog 3 bosjes en lanen, ca. 7 lopens, gelegen aldaar in de Driessen, waarde 7-0-0

-       2 mergen en 5 hond Bosch genaamd den Haverkamp, gelegen aldaar, waarde 12-15-0

-       De voorhofden of Nieuwe Erven gehorende bij het Groot Bosch, Geerkamp, Verloren Hoek, de oude Kooi, en de Haldersen Kamp, groot samen 32 lopens en 15/8 roeden te Kaathoven gelegen, waarde 7-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 190 dd 19 september 1806

Kinderen wijlen Jan van Gogh alhier taxatie goederen pachtwaarde

-       huis stallinge, schuur, varkenshokken, gequoteerd LA nr. 22, met aangehorende hof en teulland,  groot 4 lopens en 44 roeden, en in 3 lopens en 47,5 roeden gelegen aan de Lage Kant bij de Elsbosch, aan de straat, waarde 38-0-0

-       akker teulland, groot 6 lopens en 38 roeden, gelegen aan Schotsheuvel, waarde 12-0-0

-       2 lopens en 34 roeden teulland genaamd Rutte Kamp gelegen bij Schotsheuvel, waarde 4-0-0

-       1 lopens en 45 roeden teulland genaamd het Konijnshol, gelegen bij de  ….baan, waarde 1-0-0

-       6 lopens en 36 roeden teulland, genaamd het Land aan de Rijt, gelegen bij het VlodderBosch (?), waarde 7-0-0

-       4 lopens en 44 roeden teulland, gelegen op de Akkers, waarde 5-10-0

-       Een huis en stallingen gequoteerd LC nr. 58, met aangehorend teulland en nieuw erf, groot 8 lopens en 30 roeden, en 6 lopesn en 3 roeden, staande alhier aan den Hogen Kant, bij het Heike, waarde 21-0-0

-       1 lopens en 12 roeden teulland, genaamd het Heufken, gelegen aan de lage kant, waarde 2-0-0

-       4 lopens en 36 roeden teulland alhier aan de Nulandse straat waarde 3-10-0

-       4 lopens en 3 roeden teulland, genaamd Bagijne land, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       6 morgen weiland, genaamd de Poolsbroeken, alhier bij het Kasteel van Geffen, waarde 21-0-0

-       2 morgen hooiland, gelegen te langst overt Nuland, waarde 14-0-0

-       4 hond hooiland opt voorst Nuland, waarde 6-0-0

-       ½ van 8 hont hooiland op het middelst Nuland, waarde 4-0-0

-       1 mergen en 2 hont hooiland op het Achterst Nuland, in den Eikenman,  waarde 8-0-0

-       2 mergen hooiiland gelegen aan de Kerkdijk in de polder van der Eijgen, waarde 12-0-0

-       2 mergen hooiland, in de gemeene hoeve, waarde 8-0-0

-       1 mergen hooiland int Sevenvierendeel, waarde 6-0-0

-       2 mergen hooiland, op het GrootHoog, waarde 8-0-0

-       2 mergen en 4 hont hooiland, gelegen aldaar, waarde 10-0-0

-       1 morgen en 2 hond hooiland, gelegen aldaar, genaamd Slankette Kamp (?) waarde 5-0-0

-       2 hont hooiland, gelgen aldaar, t einde de gemeente Stek (?) waarde 1-5-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 196 dd 19 september 1806

Willem van den Dungen wonend alhier, taxatie goederen pachtwaarde

-       huis en stallingen gequoteerd LA nr. 8, en aangehorende hof en teulland, groot 7 lopens en 10 roeden, staande aan de Wolfsdijck, waarde 26-0-0

-       4 lopens en 5,5 roeijen teulland aan de Nulandse straat, waarde 3-15-0

-       2 mergen weiland, aan de Hogen Weg, waarde 10-0-0

-       8 hont weiland, gelegen aldaar, waarde 7-0-0

-       2 morgen hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 12-0-0

-       3,5 mergen hooiland, int Sevenvierendeel, waarde 21-0-0

-       2 morgen hooiland in een kamp van 4 morgen, waarde 12-0-0

-       6 morgen hooiland, genaamd Meiken Akker Kamp gelegen bij de Elsbosch, waarde 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 199 dd 19 september 1806

Adriaan van Weert president alhier, pachtwaarde taxatie

-       huis gequoteerd LC 69, met hof en teulland, groot 3 lopens en 40 roeden, staande aan de Klepelstraat, waarde 15-0-0

-       3 lopens en 81 roeden teulland genaamd den Asberg, gelegen alhier in den Helzenhoek, waarde 2-10-0

-       4 lopens en 19 roeden teulland, gelegen aan de Klepelstraat, waarde 5-0-0

-       5 morgen en 3 hond hooiland aan de Nulandse straat, waarde 20-0-0

-       4 hond hooiland, op het Voorst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 morgen opt Groot Hoog waarde 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Geurt Govers, M. vd. Laar,  N. Esser Meerman

 

RA Nuland 105, blz. 201 dd 19 september  1806

Hendrik Antony Hanegraaf, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallinge, schuur, schop, gequoteerd LD 98, met aangehorende teullanden groot 29 lopens en 41 roeije, gelegen alhier bij Duijnendaal, pacht voor 49-0-0

-       Perceel teulland het konijnshol op schotsheuvel pacht voor 1-5-0

-       2 percelen nieuw erf groot 14 lopens en 45 roeden op het Vinkel aan de Graafse baan, waarde 3-15-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 203 dd 10 september 1806

Kinderen wijlen de heer en Mr. Jan Louis Verster, wonend den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       1 morgen hooiland opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       4 hond hooiland, aldaar, waarde 4-0-0

-       1 morgen genaamd Cremers morgen, gelegen opt Voorst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 moregn opt Groot Hoog, waarde 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 205 dd 19 september 1806

Heer Jan Jacob de Suarz wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       perceel hooiland van 1 mergen, gelegen opt voorste en middelst Nuland, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

RA Nuland 104, blz. 206 dd 19 september 1806

Jacobus Schoonwater wonend te Nuland taxatie pachtwaarde

Huis, stallingen geqouteerd LB 38,  land 10 lopens en12 roeden gelegen bij Schotsheuvel, taxatie pacht 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 207 dd 19 september  1806

Johannes van den Tillard wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- huis en stallinge, gequoteerd Litt A, no 15, hof en land groot 7 lopens en 41 roeden bij het Marktveld pachtprijs 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 208 dd 19 september 1806

Willem Gevers wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       Huis, stallinge en aparte schuur, geqouteerd LC 106,  en hof, dries en land 16 lopens en 77 roeden, in het Vinkel pachtprijs 39-0-0

-       1 lopens en 5 roeden teulland genaamd het Nieuwland, waarde 2-0-0

-       6 lopens en 23 roeden teulland genaamd de Vossenacker, waarde 8-0-0

-       2 lopens en 65 roeden teulland, genaamd met Berkveld, waarde 4-0-0

-       Een Heikamp, groot 1 morgen en 2,5 hont,  gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       10 hond hooiland, te langst overt Nuland, waarde 12-0-0

-       1 morgen hooiland, opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       14 hond hooiland, in de Korte Hoeven, waarde 11-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 211 dd 22 september 1806

Hendrik Langens, taxatie pachtwaarde

-       Huis, stallinge en schuur geqouteerd Litt B no. 25,  en land 15 lopens 65,5 roeijen, gelegen alhier aan de Lage Kant, waarde  40-0-0

-       44 roeden teulland gelegen opt Hoog Hoef, waarde 14-0-0

-       6 lopens teulland genaamd de Boerram? Gelegen bij de Papendijk, waarde 6-0-0

-       1/3 deel in perceel teulland int geheel 8 lopens groot gelegen aldaar in Fratersbosch, waarde 1-5-0

-       7 lopens en 28 roeden teulland, gelegen op de Akkers, waarde 7-0-0

-       4 lopens en 44 roeden teulland, gelegen aldaar, waarde 5-0-0

-       9 lopens en 17 roeden teulland, aan de Nulandse straat gelegen, waarde 6-15-0

-       5 lopens en 83,5 roeijen teulland, gelegen tegen de Graafse Baan, waarde 6-0-0

-       2 morgen en 3 hond hooiland, op het Voorst Nuland, waarde 22-0-0

-       4 morgen en 4,5 hont hooiland op het Achterst Nuland, waarde 26-0-0

-       2 morgen en 2 hond hooiland gelegen op het Achterst Nuland, waarde 14-0-0

-       1 mergen hooiland, genaamd den Hackkamp, gelegen alhier aan de Kepkensdonkdijk, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

blz. 214 22 september  1806

Geert en Jacobus van Creij wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       huis, schuur, varkenshokken gequoteerd LC 64, en land 7 lopens 30 roeijen, gelegen bij het Ven pachtprijs 23-0-0

-       5 lopens en 28 roeden teulland gelegen in de Zandstraat genaamd bollensakker, waarde 4-0-0

-       5 lopens en 25 roeden teulland Billensakker gelegen bij de molen 4-0-0

-       Houtboschje groot 1 lopens, gelegen bij het Ven, waarde 0-10-0

-       4 mergen en 4 hont hooiland, nevens de Kerkdijk gelegen, aan den Hogenweg, waarde 18-0-0

-       2 hont hooiland, op het Kerkenhoog gelegen, waarde 1-10-0

-       8 hont hooiland, nevens het Groot Hoog gelegen, waarde 10-0-0

-       2 mergen en 1 hont hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 10-0-0

-       2 mergen hooiland, gelegen in de Gemeene Hoeve, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 217 dd  22 september 1806

Geert van Creij, taxatie pachtwaarde

-       1 lopens en 43 roede teulland, gelegen in de hutstraat, waarde 1-10-0

-       6 lopens en 21 roeden teulland, gelegen aant Ven, waarde 8-0-0

-       7 lopens en 5 roeden, gelegen op de Akkers, waarde 5-10-0

-       1 morgen en 2 hont hooiland, te langst overt Nuland gelegen, waarde 10-0-0

-       2 mergen hooiland in de Korte Hoeven, waarde 10-0-0

-       2 mergen gelegen aldaar, waarde 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 219 dd 22 september 1806

Jacobus van Creij wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       2 lopens en 76 roeden teulland, gelegen alhier int Heikensrot, genaamd in den Krommenhoek, waarde 2-10-0

-       2 lopens en 29 roeden, gelegen alhier nevens de Kleine Hoef, waarde 3-0-0

-       2 lopens en 27 roeden aan het Ven gelegen, waarde 2-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 220 dd 22 september 1806

Andries van Groenland wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, stallinge, schuur tesamen gequoteerd LC 39, met hof en teulland, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen in de Krommenhoek,  pachtrpijs 18-0-0

-       7 lopens en 27,5 roeden, gelegen alhier op de Akkers, waarde 5-10-0

-       1 mergen 2 hont gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 9-0-0

-       2 mergen hooiland neven de Kerkdijk in de polder van der Eijgen, genaamd het Hackkampke, waarde 12-0-0

-       1 morgen hooiland opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       3 hond hooiland, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 222 dd 22 september 1806

Jan Bogers, wonend te Geffen, taxatie pachtwaarde

-       2 morgen hooiland gelegen aan de Kerkdijk in de polder van der Eijgen, waarde 12-0-0

-       Houtboschje 1 lopens en 31 roeden groot, gelegen aan de Nulandse straat,  waarde 1-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 223 dd 22 september 1806

Kinderen Joost van Gestel, taxatie pachtwaarde

-       1 lopens en 17 roeden teulland, gelegen in de Leege Haag, waarde 1-10-0

-       3 morgen hooiland, gelegen te langst overt Nuland, waarde 24-0-0

-       2 mergen en 2 hont hooiland, op het middelst Nuland, waarde 18-10-0

-       2 morgen 2 hont weiland, gelegen alhier tegen de Goorsteeg, waarde 18-10-0

-       4 mergen hooiland, genaamd den Hoogen Kamp, waarde 14-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 225 dd 22 september 1806

Geurt, Maria en Elisabeth Govers, wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       huis en land bij het Ven, groot 10 lopens en 50 roeden, gequoteerd LS nr. 60, waarde 18-0-0

Ten verzoeke van G Govers:

-       6 lopens teulland genaamd de huisplaats gelegen alhier aant Heike, waarde 4-10-0

Ten verzoek van E Govers:

-       de ½ in teulland, groot int geheel 5 lopens en 9 roeden, gelegen aan de Lagen Kant, genaamd Krakenburg, waarde 3-0-0

-       1 morgen hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

Ten verzoeke van Maria Govers:

-       perceel genaamd het Heufke, groot 1.5 lopens, gelegen alhier in den Helzenhoek, waarde 2-0-0

-       7 hond hooiland, in de gemeene Hoeve, waarde 4-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 227 dd 22 september 1806

Hendrik, Peter en Josijna Hanegraaf, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallingen, gequoteerd LC nr. 70, met hof en teulland, groot 2 lopens en 13 roeden, staande aan de Klepelstraat, waarde 12-10-0

-       1/3 deel in teulland int geheel groot 8 lopens, gelegen alhier bij de Papendijk, aan de Graafse Baan in Fraters Bosch, waarde 2-0-0

Verzoek van H Hanegraaf:

-       5 lopens en 25 roeden teulland, alhier bij de Roomsche Kerk, waarde 6-10-0

-       3 hont hooiland, opt Middelst Nuland, waarde 4-0-0

Ten verzoeke van Josijna Hangeraaf:

-       2 mergen opt Achterst Nuland, waarde 12-0-0

Ten verzoek van Peter Hanegraaf

-       1 morgen hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       4 hont hooiland, op het Middelst Nuland, waarde 5-10-0

-       1/3 in 4 hont hooiland op het Voorst Nuland, waarde 1-10-0

Ten Verzoek van Dirk Hanegraaf

-       2 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 10-0-0

-       1/3 in 8 lopens, genaamd FratersBosch, aan de Graafsche baan gelegen bij de Papendijk, waarde 2-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 230 dd 22 september 1806

Dirk Gloudemans  wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallingen gequoteerd LA no. 20,  en hof en land groot 4 lopens en 44 roe gelegen aan de Lage Kant, waarde 16-0-0

-       4 lopens en 38 roeden teulland genaamd Aart Jansen Hof, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       ½ of ¼  van 8 lopens gelegen aan de Nulandse straat, waarde 1-10-0

-        2 lopens en 10,5 roeden gelegen op de hoge Hoef, waarde 2-10-0

-       Perceel genaamd den Heikamp gelegen in Nulands Vinkel, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 232 dd 22 september  1806

Antony Jan Bosch wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, satllinge met den schuur, gequoteerd LD nr. 81, hof en land, groot 4 lopens achter den Duijnberg, waarde 15-0-0

-       5 lopens en 20 roeden, genaamd de voroste en middelste tuinen, gelegen aan Duinendaal, waarde 6-10-0

-       2 hont hooiland opt Voorst Nuland, waarde 3-0-0

-       2 mergen hooiland opt Middelst Nuland, waarde 16-0-0

-       1 mergen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 234 dd 22 september 1806

Theodorus Sopers wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       huis, stallingen en varkenskot, gequoteerd LE nr. 115, hof en land, gekend onder de volgende namen: Krommenakker, Haverkamp, Rondeveldjes, Weikamp, den Heikamp, gelegen te Kaathoven langs de limiten van Berlicum, groot 11 lopens en 79 roeden, waarde 30-0-0

-       Teullanderijen onder de namen als een Heiveldje, de voorste strepen, den Vogelzang, groot 11 lopens en 67 roeden, gelegen aldaar langs en nevens de zogenaamd Voort, waarde 15-0-0

-       Heikamp groot 7,5 mergen gelegen aldaar aan de Wetering, waarde 11-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 236 dd 22 september 1806

Heer Nicolaas Pels en Carel Jan van den Huisbergen wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       hoeve, genaamd de Molengraafse Hoeve, bestaande in een huizinghe, en stallinge, schuur, karhuis, varkenskotten, schoppen, bakhuis, gequoteerd op LA no. 9, hof en land groot 53 lopesn en 35 roeijen aan de lage kant te Nuland, waarde 82-10-0

-       2 lopens en 37 roeden teulland genaamd Vuilpoort, gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       6 lopens teulland, gelegen int Vinkel, waarde 8-0-0

-       13 hont hooiland, gelegen neffens de Goorsteeg, waarde 18-0-0

-       4 mergen en 2 hont hooiland, genaamd de Hoge Donk, waarde 25-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 238 dd 22 september 1806

Heer Nicolaas Pels wonend alhier, taxatie pachtwaarde

- perceel teulland en houtwas ten quohieren den Achtersten Akker, mitsgaders de Kluis, groot 1o lopens en 11 roeden, gelegen alhier int Vinkel, waarde 11-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 239 dd 22 september 1806

De weduwe Huibert Jan Schel inwoner alhier, taxatie pachtwaarde

- huis, stallinge gequoteerd  LA no. 24, hof en land groot 4 lopens en 4 roe aan de Lage Kant

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 240 dd 22 september 1806

Geurt Hendricx van Creij wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- perceel teulland en houtwas, genaamd Pelshof, groot 6 lopens en 48 roeden, gelegen aan de Lage Kant, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 241 dd 22 september 1806

Marte van de Laar, taxatie pachtwaarde

-       Hoeve Heidezigt bestaande uit een Groote Huizinge en stallinge, schuur en aparte stallinge  gequoteerd LE no. 116, hof, boomgaard, houtwas en land groot 10  lopens, 11 roeden gelegen alhier op Kaathoven, waarde 39-0-0

-       Streep teulland, groot 2 lopens en 11 roeden, gelegen aldaar, genaamd de Kleine Schilts (?), waarde 4-10-0

-       Gaat door op blz 246

 

Blz. 242 dd 22 september 1806

Willem Hubert wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallinge, met een schop, gequoteerd LD no. 18, hof en land en voorpotingen, gelegen dicht bij het Ven, groot 2 lopens en 23 roeden,  waarde 22-0-0

-       4 lopens en 31 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, waarde 9-0-0

-       Perceel houtwas, onbegroot, genaamd het Hemelrijck, groot 1 lopens en 25 roeden, gelegen alhier bij ’t Ven, waarde 13-0-0

-       4 streepen teulland ongroot ( in marge: 5 lopens en 2 roeden), genaamd Duinendaal gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       2 strepen teulland, onbegroot (in marge: 3 lopens en 7 roeden) mede genaamd en gelegen als voor, waarde 3-0-0

-       3 lopens en 11 roeden teulland, gelegen alhier op t Ven, langste nevens de weg, waarde 1-0-0

-       Perceel houtwas en heiveldt, groot 8 lopens, gelegen alhier in den Helsenhoek, achter den Duinberg, waarde 2-0-0

-       2 mergen te langst overt Nuland, waarde 16-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 245 dd 22 september 1806

De Weduwe Geert Geelings wonend te Rosmalen, taxatie pachtwaarde

-       2 mergen hooiland, gelegen in den Langen Kamp op het Middelst en Achterst Nuland, waarde 14-0-0

-       3 lopens en 9 roeden teulland, genaamd het Land op het Heikenhoef (?), gelegen alhier aan de Zandstraat, waarde 2-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, M. vd. Laar, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 246 dd 22 september 1806

Vervolg van 241

-       3 lopens en 21 roeden teulland, genaamd de Groote Schilt, gelegen aldaar, waarde 6-10-0

-       5 lopens en 26 roeden teulland, genaamd het Monnik of Grooten Akker aan de Wetering, gelegen aldaar, waarde 16-10-0

-       Perceel teulland, een dries aldaar, onbegroot, waarde 5-0-0

-       4 lopens en 20 roeden teulland, genaamd het Nieuland en aan de Vonder,  gelegen aldaar, waarde 2-10-0

-       ½ in perceel heideveld, int geheel groot 5 lopens, genaamd de Geerkamp, waarde 2-0-0

-       Perceel teulland, zijnde een gedeelte van de Haverkamp, onbegroot, waarde 1-10-0

-       16 hond hooiland in de gemeene Hoeve, waarde 11-0-0

-       1 morgen hooiland voor en midden opt Nuland, waarde 8-0-0

-       4 hont hooiland, gelegen opt Nuland, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 248 dd 22 november  1806

Jan Cornelis van Dinther inwoner Nuland, taxatie pachtwaarde

-       huis, no 2 litt A, met aangelag groot 3 lopens en 10 roeden gelegen bij de Groote kerk, waarde 12-0-0

-       2 lopens en 40 roeden teulland, genaamd de Schuurhof, gelegen aldaar over de straat, waarde 3-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 249 dd 22 november 1806

De weduwe M. Gloudemans, taxatie pachtwaarde

-       huis en schuur, Litt E, no. 103, met aangelag, te Vinkel, groot 3 lopens en 27 roeden, waarde 15-0-0

-       teulland aldaar genaamd de Krommenacker, 3 lopens en 23 roeden, waarde 4-10-0

-       Teulland genaamd het Hekveld, groot 1 lopens en 43 roeden, gelegen aldaar, waarde 2-0-0

-       Teulland genaamd het witte Zijl, groot 4 lopens en 6 roeden, waarde 4-10-0

-       Teulland, den Achtersten Akker, groot 3 lopens en 19 roeden, waarde 3-10-0

-       Het peterselieveldje, groot 2 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, waarde 1-10-0

-       het Heiveldje, groot 2 lopens en 19 roeden, gelegen aldaar, waarde 1-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 251 dd 22 november 1806

De weduwe Peter Wijgergancx wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, schuur litt B, no. 33,  en hof met teulland groot 1 lopens 30 roeden gelegen op Schotsheuvel, waarde 21-10-0

-       perceel teulland zijnde de 2 stukken groot 1 lopens en 11 roeden, gelegen aan de Nulandse straat, waarde 1-10-0

-       4 lopens gelegen aan de Hutstraat, waarde 2-0-0

-       2 lopens en 17,5 roeden, gelegen op de Akkers bij de Molen, waarde 4-0-0

-       Perceel Den kleinen akker, met nog een stuk samen 6 lopens en 5 roeden, bij Schotsheuvel, waarde 7-10-0

-       3 hont hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       1 mergen en 2 hont hooiland, op het Middelst Nuland, waarde 9-0-0

-       2,5 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 12-10-0

-       4,5 hont hooiland, in de gemeene Hoeve, waarde 3-0-0

-       1 mergen int Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 mergen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       2,5 mergen weiland, gelegen nevens het Groot Hoog, waarde 10-0-0

-       2 mergen weiland, gelegen aan Bosch straatje, waarde 8-0-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 255 dd 22 november 1806

Johannes Balthus Langens wonend alhier, taxatie pachtwaarde

- 2 mergen en 1,5 hont op het Achterst Nuland, waarde 13-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 256 dd 22 november 1806

Deweduwe Balthus Langens  wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en stalling en schuur Litt C no.57, en land 14 lopens en 48 roeden aan den Krommenhoek,  waarde  31-10-0

-       5 lopens en 5 roeden alhier aan de Heide, waarde 6-0-0

-       1 lopens en 16 roeden alhier aant Vinkel genaamd den Streep, waarde 1-10-0

-       5 lopens genaamd Krakenburg, aan de Loonse straat, waarde 6-10-0

-       Schuur Litt C 63a, groot 5 lopens en 19 roeden, en de voorpotingen, groot 1 lopens en 14 roeden, alhier aan de Zandstraat, waarde 11-10-0

-       1 mergen 2 hont weiland gelegen op den Wolfsdijk, waarde 8-0-0

-       5 mergen weiland, op het Groot Hoog, waarde 20-0-0

-       2 mergen en 1,5 hont gelegen te lansgt overt Nuland, waarde 17-0-0

-       1 mergen hooiland in de gemeene Hoeve, waarde 4-1-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 259 dd 22 november 1806

De weduwe van Jan Hendrik van de Ven, taxatie pachtwaarde

-       Huis litt C, no 73,  met den hof groot 47 roeden, aan de roomse Kerk, waarde 7-0-0

-       Teulland genaamd de Klomp, groot 6 lopens en 14 roeden, waarde 7-0-0

-       2 lopens en 17 roeden teulland,  alhier op de Akkers, waarde 2-10-0

-       17 hond hooiland, te lansgt overt Nuland, waarde 22-0-0

-       0,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       11 hond hooiland, in de Korte Hoeve, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 262 dd 22 november 1806

Geert van de Graaf wonend te Geffen, taxatie pachtwaarde

- 10 hond hooiland, op het middelst en achterst Nuland, waarde 11-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 262 dd 22 november 1806

Jan L. van Boxtel wonedn te Nuland, taxatie pachtwaarde

-       Huis en stalling Litt. A nr. 10, hof en land, groot 3 lopens en 9 roeden, aan de Lage Kant, waarde 13-15-0

-       Teulland den Hof gelegen aldaar, groot 2 lopens en 7 roeden, waarde 2-10-0

-       2 lopens en 45 roeden teulland, in de Nulandse straat, waarde 3-10-0

-       6,5 hont hooiland in de Korte Hoeve, waarde 9-10-0

-       1 morgen en 1 hont hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 7-0-0

-       1 morgen, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       1 morgen, ook daar gelegen, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 264 dd 22 november 1806

Huijbert van Dijk wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en stallingen litt. C no. 61, met aangelag groot 3 lopens 16 roeden gelegen bij het ven, waarde 15-0-0

-       5 lopens en 7,5 roeden, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 265 dd 22 november 1806

Marte Suijskens wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- huis en stallingen, litt A no 3, hof en land groot 13 lopens 1 roe gelegen aan Nulandse straat, waarde 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 266 dd 22 november 1806

Dirk van Doorn wonend te Nuland, taxatie pachtwaarde

- huis en stallingen, litt A no. 6, hof en land groot 11 lopens 19 roeden aan de Nulandse straat, waarde 24-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 267 dd 22 november 1806

Antonius Govers, wonend te Hees, taxatie pachtwaarde

-       2 mergen hooiland, in de gemeene Hoeve, waarde 8-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       4,5 hont hooiland, waarde 3-5-0

-       8 hont gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       10,5 hont gelegen aldaar, waarde 7-0-0

-       1 mergen opt Voorst Nuland, waarde 9-0-0

-       ½ van 5 lopens en 9 roeden teulland genaamd de Krakenburg, alhier aan de Lage Kant gelegen, waarde 3-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Ra Nuland 104, blz. 269 dd 22 november 1806

Piet Boerdonk, taxatie pachtwaarde

-       huis en schuur, litt C no. 66, hof en land, groot 2 lopens, aan de Zandstraat, waarde 18-10-0

-       21 lopens en 2 roeden teulland gelegen aldaar aan de Zandstraat, waarde 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 270 dd 22 november 1806

Sijmen Willem van de Ven wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis, stallinge en schuur, gequoteerd Litt D, no. 79, hof en land groot 22 lopens aan het ven  gelegen, waarde 34-0-0

-       teulland groot 2 lopens 36?  roeden, op het ven, waarde 1-10-0

-       teulland en Heideveld in de Nieuwe Kampen, groot 17 lopens, 40 roeden, waarde 9-0-0

-       1 morgen en 2 hont hooiland, op het Achterst Nuland, waarde 8-0-0

-       4 hont gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       1 morgen en 2 hont gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz 272 dd 22 november 1806

Antony Mathijs van Creij wonend alhier,

-       hoeve bestaande uit huis, stallinge en schuur, gequoteerd Litt. B, nr. 32, hof en land groot 38 lopens en 25 roeden bij Schotsheuvel gelegen, waarde 58-0-0

-       ca. 5 lopens houtbosch, genaamd het Eusel, gelegen aldaar, waarde 4-0-0

-       4 mergen hooiland te langst overt Nuland, waarde 30-0-0

-       4 mergen hooiland, op het Groot Hoog, waarde 17-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 274 dd 22 november 1806

Geert de Bres, wonend te Geffen, taxatie pachtwaarde

-       5 lopens teulland, aan den Papendijk gelegen, waarde 10-0-0

-       8 lopens en 11 roeden teulland, genaamd den Papendijkschen Hof, gelegen aldaar, waarde 16-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 275 dd 22 november 1806

Godefridus Heeren wonende Den Bosch taxatie pachtwaarde

-       1 mergen hooiland opt Middelst Nuland, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

 

Blz. 276 dd 22 november 1806

Anna Catharina van Gogh, wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       1 mergen hooiland op het Voorst en Middelst Nuland, waarde 8-0-0

-       1 mergen hooiland ook aldaar gelegen, waarde 8-0-0

-       1 mergen op het Voorst Nuland, waarde 8-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 277 dd 22 december 1806

Mej Catharina Adriana van Merefoord, wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       2,5 mergen hooiland, int Sevenvierendeel, zijnde het 5e perceel in den Brreden Kamp, waarde 15-0-0

-       3,5 mergen hooiland, zijnde het 2e perceel van den Derden Kamp, waarde 21-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104 - Blz. 278 dd 22 december 1806

Heren Antony Hom? en Hendrik Rovers wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       Huis, groot achterhuis, stallinge met aangelag, groot 5 lopens en 5 roeijen, item 3 lopens in de Groene Kikvorst, en 2 lopens en 5 roeden voorpotingen daarbij, mitsgaders nog 38 roeden en 84 voeten daar aan gemeeten, staande en gelegen in de Helzenhoek, thans genaamd Puttershoek aan de Graafse Baan, waarde 31-0-0

-       6 lopens gekomen van de erven Jan Verhoeven, gelegen aldaar aan de straat, waarde 6-0-0

-       Huisplaats met aangelag, groot 7 lopens, gelegen aldaar aan de straat, met de voorpotingen, groot 6 lopens en 15 roeden, langs het even gemeld, en dit perceel lopende ten oosten en noorden neven de weg, waarde 13-0-0

-       6 lopens teulland gelegen aldaar achter den groten Duin, waarde 4-10-0

-       9 percelen inculten grond gelegen alhier opt Vinkel, neffe de weg, scheidende Nuland van Rosmalen, en langs de Loopgraaf, groot 2 mergen en 3 hont, item 2 mergen en 3 hont, item 1 lopens en 32 roeden, item 2 mergen 1 lopens en 36 roeden. Item 1 mergen, 4 hont en 42 roeden, item 5 lopens en 31 roeden, item 5 lopens en 41 roeden, item 1 mergen 1 hont en 5 roeden, item 1mergen 2 hont en 4 roeden, (Samen: 15 mergen, 2 hont en 41 roeden), waarde 16-12-0

-       Perceel genaamd den Ruijtenweg, groot 1 mergen 1 hont en 42 roeden, gelegen aldaar opt vinkel, waarde 1-8-0

-       2 voorpotinghen groot 37 roeden en 30 roeden, gelegen aldaar neffe de Graafsche Baan, waarde 0-4-0

-       Perceeltje inculten grond, groot 41 roeden en 39 roeden, gelegen aldaar achter het erf de weduwe Willem Verhoeven. Waarde 0-4-0

-       1,5 mergen hooiland, opt Achterst Nuland, waarde 3-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 282 dd 22 december 1806

Weduwe Gijsbert Bosch, wonend alhier in Nulands Vinkel, taxatie pachtwaarde

-       huis, achterhuis, stallinge, en schop en aangelag, en het Akkerke, groot 4 lopens en 2,5 roeden, gelegen int Nulands Vinkel, waarde 16-0-0

-       teulland en houtwas genaamd de 4 strepen, groot 2 lopens, aldaar bezijden gelegen, waarde 2-10-0

-       teulland en houtwas genaamd Vorster (?) Akker, gelegen teijnden den Heikamp, waarde 5-0-0

-       Teulland en houtwas genaamd den Akker met de drie Streepen, groot 6 lopens en 2 roeden, gelegen aldaar, waarde 6-0-0

-       Perceel binnenwei en houtwas, groot 1 mergen en 1,5 hont, gelegen aldaar, waarde 5-5-0

-       Perceel land genaamd den Heikamp, onbegroot met 48,5 roeden klaverdries aldaar gelegen, waarde 3-0-0

-       8 hont hooiland, te langst overt Nuland gelegen, waarde 9-0-0

-       1 mergen hooiland, gelegen op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       4 lopens hooiland gelegen op het Achterst Nuland, waarde 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 285 dd 22 december 1806

De Armmeesters alhier, taxatie pachtwaarde

-       1 morgen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       1 morgen opt Achterst Nuland, waarde 6-0-0

-       8,5 hont gelegen aldaar, waarde 8-10-0

-       8 hont te langst overt Nuland, waarde 9-0-0

-       3 hont voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       1 mergen genaamd het Hoekkampke op het Achterst Nuland, waarde 6-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 286 dd 22 december 1806

Hendrik Geenen wonend alhier, taxatie pachtwaarde

- huis en stallingen met tuijn, staand en gelegen bij de Roomsche Kerk, waarde 20-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 287 dd 22 december 1806

Peter van Gestel wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       1 mergen hooiiland te langst overt Nuland gelegen, waarde 8-0-0

-       1 mergen aldaar, waarde 8-0-0

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland, waarde 4-0-0

-       4 hont opt Middelst Nuland, waarde 5-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

Blz. 288 dd 22 december 1806

Otto de Suarz wonend Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       kasteel, leenhof, boerewoning, schuren, met stallingen,  tuinen en leegbosch, groot 4 mergen, waarde 56-0-0

-       6 mergen hooiland, genaamd de Hooikoppel, gelegen aldaar, waarde 18-0-0

-       Perceel teul en weiland, groot 2 mergen en 2 hont, gelegen neffens de Kerkstraat, waarde 9-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 289 dd 22 december 1806

Sijmen van de Wetering wonend alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis satllinge en schop, met hof en land, groot 6 lopens en 6 roeden, en 1 lopesn Nieuwland, gelegen op Nulands Vinkel aan de Wetering, en tegen de steeg, waarde 18-0-0

-       3 lopens en 2 roeden teulland, gelegen aldaar over de Wetering, waarde 3-0-0

-       2 mergen en 1,5 hont aan de Binnenweide, aldaar, waarde 14-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, A. van Weert, Geurt Govers, N. Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 291 dd 29 januari 1807

Mevrouw de weduwe van Hagens geboren Lomans, wonende alhier, taxatie pachtwaarde

-       huis en erve zijnde de Hofstede de Elsbos, bestaande in de Heere Huijzinge, stal en koetshuijs, tuinmanswoning, brandhuis, Aschhok, Hoenderhok, Varkenshok, Duivenvlugt, Hoenderhuisje,  Hermitagie, Cappelletje,  etc met aangehorende landerijen als voorplein, hof, den nieuwen tuijn, boerentuin, dreef en water, groot samen 136 lopens en 26 roeden, aan de Lage Kant,  waarde 75-0-0

-       1 lopens en 35 roeden teulland, aan de Nulandse straat, waarde 1-10-0

-       De Hoeve Pelgrim, bestaande in een huis, stal, schuur, karhuis, varkenshok, bakest, met aangelag langs den Dijk, achter den Elsbos, groot 10 lopens, waarde 22-10-0

-       De kleine Pelgrimshoeve, bestaande in een bouwmanswoning , stal, schuur, karhuis, varkenshok, met aangelag, aldaar groot 8 lopens en 33 roeden, waarde 20-0-0

-       Het Slotje Pelgrim met aangelag, en akker daar tegen den Dijk, groot 5 lopens en 35 roeden, waarde 9-0-0

-       Perceel groes de Hazekampen achter het slotje bij de Elsbos, groot 37 lopens en 3 roeden, waarde 22-0-0

-       1 lopens en 15 roeden teulland aldaar, waarde 1-0-0

-       Teulland en houtwas aldaar langs de Zomerdijk, en 2 strepen daar teijnde, groot 7 lopens en 8 roeden, waarde 5-0-0

-       15 akkers, de lange Stukken en 9 de Korte Stukken  aldaar, groot 29 lopens en 4 roeden, waarde 15-0-0

-       Houtbosje aldaar 1 lopens en 33 roeden, waarde 1-0-0

-       1 lopens en 13 roeden op de Akkers, genaamd Jonkersstuk, waarde 1-0-0

-       Teulland aan de Zomerdijk aan de Haag, groot 4 lopens en 15 roeden, waarde 3-0-0

-       Houtwas en teulland de streep Vossebosch met teulland, groot 10 lopens en 4 roeden, bij Schotsheuvel, waarde 5-10-0

-       Houtbosje omtrent de Groenstraat 6 lopens en 2 roeden, en nog een houtbosje aldaar 2 lopens en 35 roeden, met teulland daaraan 1 lopens en 7 roeden, samen 10 lopens en 4 roeden, waarde 6-0-0 ( geheel doorgestreept)

-       Huis, erf …. En aangelag, in Berghof, groot 13 lopens en 35 roeden, in den Helsenhoek, waarde 11-0-0

-       Huizinge en stal bij Hei en Wei, met aangelegen nieuwe Erf, groot ca. 5,5 lopnes, waarde 15-0-0

-       Perceel den Hazenwind, groesgronden aan het Vinkel, groot 14 lopens en 7,5 roeden, waarde nihil

-       Perceel Wildvlugt aldaar, op 10 lopens op den Helsenhoek, waarde nihil

-       Een perceel Snappeveld opt Vinkel, 90 lopens, waarde nihil

-       Een perceel Lijsterveld, aldaar 17 lopens, 42 roeden, waarde nihil

-       Perceel Kivitte Veld, aldaar op 7 lopens 24 roeden, waarde nihil

-       Perceel Spreeuwenveld, aldaar op 31 lopens 28 roeden, waarde nihil

-       Een huisje en aangelag, Hagenveld aldaar op 7 lopens en 28 roeden, aldaar bij de Graafse Baan, waarde 3-0-0

-       Perceel hooiland neffens den HekkenKamp  in de polder van der Eijgen, op 16 ½ , waarde 14-0-0

-       Perceel hooiland aldaar, op het Achterst Nuland, op 5 lopens, waarde 5-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 296 dd 29 januari 1807

Heer van de heer JWFJ van Hagens, wonend te Den Bosch, taxatie pachtwaarde

-       huis met stal en schuur met aangelag op 3 lopens en 42 roeden, bij de Elsbos aant marktveld, waarde 12-0-0

-       een schuur bij de huizinge Vrijenstein en aangelag Hei en Wei, 60 lopens en 20 roeden, waarde 17-0-0

-       Hooiland de Hazenkamp, groot 29 lopens en 17 roeden, bij de Elsbos, waarde 22-0-0

-       Het Kappittel Kamp in e polder van der Eijgen, groot 8 lopens, waarde 8-0-0

-       Den HekkenKamp aldaar, 12 lopens groot, waarde 12-0-0

-       Perceel hooiland, op het voorst Nuland, groot 9 lopens, waarde 9-0-0

-       Perceel Nieuw Erf, Berg en Dalen op 58 (?) lopens en 28 roeden, waarde nihil

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz. 298 dd 29 januari 1807

Op verzoek van Ermert van Nuland wonend te Nuland, taxatie van

-       huis, stal en schuur met aangelag, staande bij de Roomsche Kerk aan de dijk, waarde 21-0-0

-       Teulland 1 lopens 38 roeden, bij het Heike op de Akkers, waarde 1-0-0

-       ½ van 12 morgen de Hazekampe zijnde weiland bij het Kasteel, waarde 22-0-0

-       16 hond hooiland neffens het Groot Hoog, waarde 12-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz. 299 dd 29 januari 1807

Geurt, Petronella, Maria en Anneke van de Wetering wonend te Nuland en Geffen, taxatie van

-       huis, stallingen en aangelag, groot 2 lopens en 7 roeden, op Schotsheuvel, waarde 12-0-0

-       1 lopens 35 roeden teulland bij de molen aan het Heike, waarde 1-5-0

-       1 lopens en 32 roeden alhier op de Hoge Hoeve, waarde 1-0-0

-       7 lopens alhier bij de Graafsche Baan, waarde 7-0-0

-       8 hont op het voorst Nuland, 8-0-0

-       8,5 hont op het Agterst Nuland, 8-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz.300 leeg

 

Blz. 301 dd 29 januari 1807

Op verzoek van Johannes van Nuland, wonend te Nuland taxatie van land:

-       huis, stalhuis, schop en bakestmet aangelag, groot 16 lopens 35 roeden, alhier int Vinkel, waarde 30-0-0

-       teulland achter de est, groot 5 lopens 8 roeden, waarde 5-0-0

-       de klaverveldjes, groot 1 lopens en 8 roeden, waarde 1-0-0

-       de Broekstrepen, groot 3 lopens en 3 roeden, teulland, waarde 1-10-0

-       teulland midden op den Hoef, 5 lopens en 38 roeden, 5-0-0

-       teulland op de Donken, 5 lopens en 5 roeden, waarde 5-0-0

-       de Garstakker, teulland, groot 4 lopens en 34 roeden, waarde 4-10-0

-       het land van het hoefke, groot 5 lopens en 13 roeden, waarde 5-0-0

-       12 mergen binnenwei en Bosse, waarde 6-0-0

-       2 mergen hooiland in de korte hoeve, waarde 10-0-0

-       7,5 hont in de gemeene hoeve, 5-10-0

-       1 mergen aldaar, 4-0-0

-       1 mergen in de lange hoeve, 4-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 303 dd 29 januari 1807

Op  verzoek van Albertus Pennings wonend Nuland taxatie van:

-       huis stal en schuur met aangelag, 4 lopens en 25 roeden, waarde 16-0-0

-       teulland de streepen int Land ’t Bosch, groot 3 lopens, waarde 3-0-0

-       teulland de Kromstukken, aldaar, waarde 2-10-0

-       teulland de Garstakker, aldaar, 4-0-0

-       teulland de Donk, 3 lopens, aldaar, waarde 3-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

Blz. 305 dd 29 januari 1807

Taxatie op verzoek van Willem Wolfs wonend alhier, van:

-       huis stal, schuur en aangelag, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen aan de Weerscheut, waarde 16-0-0

-       teulland aldaar, teijnde de weerscheut, 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 4-10-0

-       teulland aan de Rijt, 3 lopens en 20 roeden, 4-15-0

-       Teulland op Martens akker, 2 lopens en 20 roeden, 1-10-0

-       Nieuw erf op het Vinkel, bij de Weerscheut, waarde 5-0-0

-       Hooiland in de gemeene hoeve, waarde 4-10-0

Tekenen: RA Wierdsma, M. vd Laar, A. v. Weert, N.Esser Meerman

 

RA Nuland 104, blz. 307 dd 29 januari 1807

Taxatie op verzoek van Antony Lambert van Rooij, wonend alhier, gexaeerd als folio 127

-       huis, stal en aangelag, 5 lopens en 7 roeden, gelegen int Vinkel, waarde 18-0-0

-       teulland den Akker, groot 3 lopens en 38 roeden, gelegen aldaar, waarde 3-0-0

-       groesveld en teulland, het Streepke, 3 lopens en 17 roeden, waarde 2-10-0

-       item groes, de Boskens,  28 roeden aldaar, waarde 2-0-0

-       teulland, het Kroonstuk, 2 lopens en 34 roeden, waarde 2-10-0

-       Teulland de Flaas (?) 2 lopens en 22 roeden, waarde 2-0-0

-       Teulland het Hekkeveld, 1 lopens en 39 roeden, waarde 1-10-0

-       Teulland den Voorsten akker, 2 lopens en 41 roeden, waarde 2-10-0

-       Groesveld en 6 percelen teulland, 6 lopens en 34 roeden, waarde 4-10-0.

Tekenen: RA Wierdsam, A van Weert, Geurt Govers

 

Blz. 309 dd 22 maart 1807

Taxatie op verzoek  van Andries Govers, wonende te Den Bosch, van

-       perceel teulland in den Helzenhoek, “Poulus Geurts streep”2 lopens en 34 roeden, waarde 9-0-0

-       heivelden, Bosch in Nieuwlands Vinkel, waarde 7-0-0

-       8,5 hont hooiland, opt Agterste Nuland, waarde 3-0-0

-       6,5 hont in Korte Hoeve 2-10-0

Niet getekend

 

Blz. 310 dd 27 april 1807

Taxatie op verzoek  van Mevr. Maria Agnes Voskamp, weduwe wijlen Hr en Mr. Johan van Bommel wonend Den Bosch, van de waarschijnlijke huur of pacht prijs

- Nulandse straat tiende, pachtprijs 60-0-0

Niet getekend.

 

EINDE

Pagina 2 van 6
Ga naar boven