RA Nuland 103 Collaterale Successie (1779-1795)

RA Nuland 103 collaterale successie 1779 - 1795

 

Blz. 1 dd 25 augustus 1779

Juffr. Elisabeth de Waal overleden en begraven Geffen 5 augustus 1779, bezit te Nuland:

-       perceel hooiland gelegen alhier “op de Donken”, groot 4 morgen en 5 hond, oost en west de Heer Gualtherie, zuid de Kepkensdonkdijk, noord een volgend perceel, waarde 600-0-0

-       3,5 mergen hooiland aldaar, oost de Heer Gualtheri, west de Kerk van Geffen, zuid het vorig perceel, noord: Peeter Verhoeven, waarde 500-0-0

-       Perceel int Sevenvierendeel, groot ½ van 4 mergen, oost het Smal Sevenvierendeel, west Johannes Vervoort, zuid den Hoefdijk, noord Magriet van der Ven, waarde 210-0-0

-       (in marge: bovengenoemde 2 percelen behoren toe aan Johanna Maria de Waal en horen hier niet te staan)

-       Perceel dito gelegen, groot een morgen, oost Comptoir der Beurzen, west Catharina Adriana van Merefoort, zuid den Hoefdijk, noord den Achterdijk, waarde 95-0-0

20e penning: 30-0-0

Tekenen: Josua Sanderus, loco officier, schepenen: Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz. 5 dd 29 september 1779

Josephus van Berkel, overleden Campen 14 augustus 1779, bezit te Nuland

-       huis en verder getimmerten, hof en aangelegen teullanden, gelegen aan de Heij, groot 9 lopens, waarde 450-0-0. Belast met 21 vaeten rogge Bosch maat, aan slands comptoir, in kapitaal 410-3-0. Resteert 39-17-0.

20e penn: 2-0-0.

Tekenen: Adriaen Hanegraaf, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser, secr.

 

Blz. 8 dd 29 september 1779

Josephus van Berkel, overleden Campen 14 augustus 1779

-       huis en verder getimmerten, hof en aangelegen teullanden, gelegen aan de Heij, groot 9 lopens, waarde 450-0-0. Belast met 21 vaeten rogge Bosch maat, aan slands comptoir, in kapitaal 410-3-0. Resteert 39-17-0

Johannes van Berkel als voogd van een van der erfgenamen verklaart dat er geen andere goederen zijn de onderhevig zijn aan de 20e penn.

Tekenen: Joannes van Berckel,  Adriaen Hanegraaf, Jan van Gogh, Francis Ploegmakers, JA Esser, secr.

 

RA Nuland 103, Blz. 12 dd 3 mei 1780

Overeenkomstig het placaat dd 17 januari 1765, op het afbranden van huijzen in de Meijerij, verklaren de schepenen dat op 19 januari 1780 is het huis van Huijbert Jan Schel afgebrant , getaxeert op een waarde van 380-0-0. Schel verklaart beneden de 4000 gulden gegoed te zijn.

Tekenen H.J. Schel, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Jost van Gessel, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 14 dd 31 mei 1780

Hendrien Tijssen Ruijsch, overleden en begraven Geffen 25 april 1780, bezit te Nuland:

- perceel hooi of weiland opt Midde van Nuland, groot 3 hond, ene zijde Vrouwe van Geffen, andere zijde Tijs van Creij, waarde 50-0-0. 20e penn: 2-10-0,. Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 16 dd 31 mei 1780

Hendrien Tijssen Ruijsch overleden en begraven Geffen 25 april 1780, bezit:

-  perceel hooi of weiland opt Midde van Nuland, groot 3 hond, ene zijde Vrouwe van Geffen, andere zijde Tijs van Creij, waarde 50-0-0. 20e penn: 2-10-0. Jan van den Boom, gehuwd met Maria Ruijsch, als universele erfgenaam. Tekenen: Jan van den Boom, Ra Wierdsma, Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

 

Blz. 20 dd 8 juni 1780

G. D. Maria Ruijsch, overleden en begraven Den Bosch 23 mei 1780, bezit te Nuland:

- 3,5 morgen hooiland gelegen int Sevenvierendeel, over den Zeedijck of Kepkensdonkdijk gelegen, waarde 400-0-0. Tekenen: J Sanderus, Jan van Gogh, Jost van Gestel, JA Esser.

 

Blz. 22 dd 3 juli 1780

Gijsberdina Diderica Johanna Ruijsch, weduwe Meijer en erfgenaam van Gijsberdina Diderica Maria Ruijsch, overleden Den Bosch 23 mei 1780, bezit

- de lijftocht van 3,5 mergen hooijland onder Nuland, gwtaxeerd op 400-0-0, waarvan de revenuen zijn jaarlijks 25-0-0, dat de requirante 56 jaar berijkt heeft……… (?) 125-0-0

Tekenen: J Sanderus, Jan van Gogh loco officier, Geert van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 24 dd 7 december 1780

Adriaan Wijgergangs overleden en begraven Nuland 13 november 1780, bezit te Nuland

-       huis, schop en aangelegen land, groot 9 lopens en 10 roeijen in den Helschenhoek, oost Nicolaas Swanenbergh, west Geert Geerlings, zuid de gemeene straat en in het noorden den Zomerdijck, waarde 430-0-0.

-       2 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, oost Cornelis Geerlings, west Jacob Bogers, zuid  Jacobus van der Mei (?),noord den Achterdijk, waarde 140-0-0

-       4 hont hooiland, zijnde de ½ van 8 hont, oost de Heer Onsenoort, west Jan Bogers, zuid Neteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 225-0-0

Tekenen: Jan van Gogh loco officier, Matijs van Creij, Geert van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 27 dd 9 december 1780

Adriaan Wijgergangs overleden en begraven Nuland 13 november 1780

-       schepeenschuldbrief van 175-0-0, a 4%, ten laste van Antony Broeksteeg, gepasseert voor schepenen van Nuland dd 30 november 1774

-       schepenschuldbrief van 225-0-0 a 4%, tot laste van Hermannus de Waal, gepasseert te Rosmalen, dd 2 mei 1774

-       huis, schop en aangelegen land, groot 9 lopens en 10 roeijen in den Helschenhoek, oost Nicolaas Swanenbergh, west Geert Geerlings, zuid de gemeene straat en in het noorden den Zomerdijck, waarde 430-0-0.

-       2 mergen hooiland, in de Korte Hoeve, oost Cornelis Geerlings, west Jacob Bogers, zuid  Jacobus van der Mei (?),noord den Achterdijk, waarde 140-0-0

-       4 hont hooiland, zijnde de ½ van 8 hont, oost de Heer Onsenoort, west Jan Bogers, zuid Neteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 225-0-0

Een der erfgenamen is Jan van der Ven.

Tekenen: Jan van de Ven, Jan van Gogh loco officier, Matijs van Creij, Geert van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz. 31 dd 30 augustus 1781

Hr en Mr.  Jacob Speelman, heer van Nuland, overleden Nuland, begraven te Nuland 9 juli 1781. bezit aldaar:

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 7000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 6200-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 600-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geem huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp, ( zo bekend in de cuohieren), oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 3 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Bogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 dond hooiland genaamd den Roosdomp, oost Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 460-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Dirk Versteegen, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 180-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 350-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Dirk Verstegen, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Heegh (?), in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, oost den Anderen elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 960-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 150-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 175-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weg, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 625-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Heer Suijskens en het Hekken van de Groote Laan, waarde 280-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerart van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       Perceel houtbosch, ene zijde Heer Suijskens, andere zijde de Armen van Nuland, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 150-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 960-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 450-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind Adriaan van Aalst, waarde 300-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 106-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 120-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

Totaal 34.461-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

totaal 623-18-2

Resteert 33.837-1-14

20e penning: 1691-17-2

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103Blz. 55 dd 19 september 1781

Hr. en Mr. Jacob Speelman, heer van Nuland overleden Nuland, begraven 9 juli 1781

goed onder Rosmalen

-       6 morgen hooiiland in de Hoeven, oost Flip van Gogh, west weduwe Jacobus Langens, zuid deze boedel, noord den Achterdijk. Waarde 275-0-0

-       4 mergen aldaar, aan den Achterdijk, oost Adriaan Hanegraaf, west Hendrik Hanegraaf, zuid de 5 morgen en noord den Agterdijk, waarde 190-0-0

-       14 hond gelegen aldaar, in de Eerste Hoeff, oost den Kerkdijk, west Flip van Gogh, zuid den selven, noord  een volgend perceel, waarde 150-0-0

-       3,5 morgen gelegen aldaar, oost den Roosdomp, west Flip van gogh, zuid het vorig perceel, noord de 4,5 morgen, waarde 175-0-0

-       3,5 mergen gelegen aldaar, tegen de kooij, oost de Kooij, west Flip van Gogh, zuid en noord deze boedel, waarde 200-0-0

-       4 mergen en 5 hond gelegen aldaar,  oost Jocker  van de Ven, west Flip van gogh, zuid en noord deze boede;, waarde 220-0-0

Onder Nuland:

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 7000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 6200-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 600-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geem huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp, ( zo bekend in de cuohieren), oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 3 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Bogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 dond hooiland genaamd den Roosdomp, oost Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 460-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Dirk Versteegen, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 180-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 350-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Dirk Verstegen, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Heegh (?), in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, oost den Anderen elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 960-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 150-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 175-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weg, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 625-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Heer Suijskens en het Hekken van de Groote Laan, waarde 280-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerart van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       Perceel houtbosch, ene zijde Heer Suijskens, andere zijde de Armen van Nuland, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 150-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 960-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 450-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind Adriaan van Aalst, waarde 300-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 106-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 120-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

Totaal 35.047-1-14

Mr. Cornelis Jacob Speelman, procuratie voor Beatrix Susanna van der Meer, douariere van de Heer Jacob Speelman, als enige geïnstitueerde erfgenaam

Tekenen: C.J. Speelman, Jan van Gogh, loco officier, Francis Ploegmakers, JA Esser.

 

Blz. 80 dd 25 oktober 1781

Cornelis van Beijnen overleden en begraven Den Bosch 11 oktober 1781, bezit te Nuland:

-       perceel teulland met zijn houtwas, 3 lopens en 37 roeden groot, oost de steeg, west de weduwe Peter van der Ven, zuid de Heer Huijsbergen, noord de gemene straat, genaamd de Vuijlpoortwaarde 350-0-0.

Tekenen: Jost van Gessel, Matijs van Creij, Geert van Creij, JA Esser.

 

Blz. 82 dd 14 november 1781

Agnees Govers overleden en begraven Nuland 14 oktober 1781, bezit aldaar:

-       3 lopens en 36 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, ene zijde Peter van Uden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind de genoemde van Uden, andere eind van Berkel, waard 200-0-0

-       7 hond hooiland in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde de weduwe Jan de Creij, ene eind de Agterdijck, andere eind den Hoefdijk, waarde 80-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Josua Sanderus, Matijs van Craij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 85 dd 14 november 1781

Agnees Govers overleden en begraven Nuland 14 oktober 1781, bezit te Nuland:

-       3 lopens en 36 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, ene zijde Peter van Uden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind de genoemde van Uden, andere eind van Berkel, waard 200-0-0, Jaarlijkse revenuaen 8-0-0, en dat de lijftochteresse bijna 56 jaar berijkt heeft, dus het vruchtgebruik taxeerend over 5 jaren op 40-0-0,

-       7 hond hooiland in de gemeene hoeve, ene zijde Antony Govers, andere zijde de weduwe Jan de Creij, ene eind de Agterdijck, andere eind den Hoefdijk, waarde 80-0-0, revenuen jaarlijks 3-10-0, Voor 5 jaar dus: 17-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Josua Sanderus, Matijs van Craij, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 88 dd 28 november 1781

Agnees Govers, overleden en begraven Nuland 14 oktober 1781, bezit te Nuland:

-       3 lopens en 36 roeden teulland, gelegen in den Helsenhoek, ene zijde Peter van Uden, andere zijde Jan van der Ven, ene eind de genoemde van Uden, andere eind van Berkel, waard 200-0-0

-       7 hond hooiland in de gemeene hoeve, ene izjde Antony Govers, andere zijde de weduwe Jan de Creij, ene eind de Agterdijck, andere eind den Hoefdijk, waarde 80-0-0

Totaal 280-0-0. 20e penn: 14-0-0.

Dirk van de Wetering, een der erfgenamen verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Dirk van de Wetering,  RA Wierdsma, Josua Sanderus, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 92 dd 28 november 1781

Francis van Drunen, overleden Haarlem, begraven Haarlem 31 oktober 1781, bezit te Nuland:

2 morgen hooiland, gelegen aant Sevenvierendeel, ene zijde Juffr. van de Keer, andere zijde Piet van Loon, ene eind de Hoefdijk, andere eind Peter van der Ven, waarde 250-0-0.

Tekenen: Dirk van de Wetering, RA Wierdsma, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 94 dd 16 januari 1782

Clasina van Schijndel overleden en begraven Rosmalen 3 december 1781, bezit te Nuland:

-       3 lopens en 31,5  roeijen teulland gelegen op de hoge hoeff alhier, oost en west de gemeene straat, zuid Zobes van Jan van der Heide, noord Heer Markgraaf, waarde 110-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Geert van Craij, Jan van Gogh.

 

RA Nuland 103 - Blz. 96 dd

Hendrien Driessen, weduwe Hendrik Vorstenbosch overleden en begraven Rosmalen, bezit te Nuland:

- huis en land groot 2 lopens in het Heikensrot gelegen, oost Jan Laurens van Uden, west Melis van Heesch, zuid de Heijde, noord Geert van Creij, waarde 136-14-12, waarvan de overledene ½ competeert dus 68-7-6. Huis en land is belast met 3,5 stuiijvers in een rente van 1-1-0 aan aan slands comptoir, in kapitaal 4-7-8. Verder 3,5 vat rogge in een pacht van een Mudde  en 5 vaten aan het genoemde comptoir, in kapitaal 68-7-4. Totale lasten 72-14-12, waarvan zij de ½ = 36-7-6. Resteert 32-0-0.

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Creij, Joost van Gessel, Baltus Langens, loco secr. JA Esser.

In marge geen collaterale erfgenamen, maar wel opgesteld.

 

RA Nuland 103 - Blz. 99 dd 28 februari 1782

Hendrien Driessen weduwe Hendrik Vorstenbosch overleden en begraven Rosmalen in 1782,

Bezit te Nuland huis en land groot 2 lopens in het Heikensrot gelegen, oost Jan Laurens van Uden, west Melis van Heesch, zuid de Heijde, noord Geert van Creij, waarde 136-14-12, waarvan de overledene ½ competeert dus 68-7-6. Huis en land is belast met 3,5 stuiijvers in een rente van 1-1-0 aan aan slands comptoir, in kapitaal 4-7-8. Verder 3,5 vat rogge in een pacht van een Mudde  en 5 vaten aan het genoemde comptoir, in kapitaal 68-7-4. Totale lasten 72-14-12, waarvan zij de ½ = 36-7-6. Resteert 32-0-0.

Toon Lambert van Rooij als een der erfgenamen verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Niet getekend, doorgesteeept

 

Blz. 103 dd 20 april 1782

Adriaantje Zegers, weduwe Anthony van Grinsven, overleden en begraven Rosmalen op 28 maart 1782, bezit te Nuland

-       een morgen hooiland, in de gemeene Hoeve, oost Cornelis Baars, west Aart Langens, zuid de hoefdijk, noord de Achterdijk, waarde 70-0-0, de overledene voor de ½ = 35-0-0

-       2 lopens en 27 roeden teulland, alhier int Kerkenhoog, oost en noord Peeter Thijs Zeegers, zuid de gemeene straat, west Peter Govers, waarde 150-0-0/

Tekenen: Matijs van Creij, schepen en loco officier, Francis Ploegmakers, Jost van Gessel, JA Esser.

 

RA Nuland 103 - Blz. 105 dd 10 juli 1782

Agnees van Grinsven, weduwe Adriaan van den Brand , overleden en begraven Nuland 1 juni 1782, bezit te Nuland:

-       ½ in 7,5 hont hooiland alhier op het Groot Hoog, oost de Vrouwe deser HH, west Jan van gogh, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, waarde 70-0-0

-       ½ van 0,5 mergen op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Christiaan Bouwens, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 18-0-0

-       ½ van 3 hond hooiland op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west de weduwe Willem Vorstenbosch, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 18-0-0

-       ½ van 4 hont gelegen als voor, oost de weduwe Welle van de Ven, west adriaan Hanegraaf, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 25-0-0

-       ½ in 8 lopens en enige roeden teulland, genaamd den Papenhof, oost Willem van Gerwe, west Paulus van Grinsven, zuid het Rijt, noord de straat, waarde 300-0-0

Percelen zijn belast met de ½ van 11-0-0 van het Lands Comptoir in capitaal 137-10-0, resteert 293-10-0.

Tekenen Jan van Gogh. J Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz. 109 dd 9 juli 1782

Agnees van Grinsven, weduwe Joannes van den Brand, overleden en begraven, Nuland 1 juni 1782 bezit te Rosmalen:

-       ½ in 2 mergen hooiland, in de Rosmalense Hoeve, oost Rijne Kooij, west W. van de Wetering, zuid de weduwe Ploegmakers, noord de weduwe Jan Hanegraaf, waarde 40-0-0

Onder Geffen:

-       ½ in perceel teulland in het Elst, groot 1 lopens en 43 roeden, ene zijde Jan van Creij, andere zijde de straat, ene eind de weduwe Eijmert van Uden, andere eind de Armen, waarde 52-10-0

Onder Nuland:

-       ½ in 7,5 hont hooiland alhier op het Groot Hoog, oost de Vrouwe deser HH, west Jan van gogh, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, waarde 70-0-0

-       ½ van 0,5 mergen op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Christiaan Bouwens, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefgraaf, waarde 18-0-0

-       ½ van 3 hond hooiland op het Achterst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west de weduwe Willem Vorstenbosch, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 18-0-0

-       ½ van 4 hont gelegen als voor, oost de weduwe Welle van de Ven, west adriaan Hanegraaf, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 25-0-0

-       ½ in 8 lopens en enige roeden teulland, genaamd den Papenhof, oost Willem van Gerwe, west Paulus van Grinsven, zuid het Rijt, noord de straat, waarde 300-0-0

Percelen zijn belast met de ½ van 11-0-0 van het Lands Comptoir in capitaal 137-10-0, verder met een rente van 18 stuijvers aan het comptoir van de heer Heemskerk, waarvan de ½ in capitaal = 11-5-0. Resteert 374-15-0. 20e penn: 18-14-12

Hendrik Hanegraaf, weduwnaar en erfgenaam verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Jan van Gogh, loco officier, J. Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz 114 dd 24 juli 1782

Dirris Willem van Vlijmen, huisvrouw van Huibert van Dijk, overleden en begraven Nuland 6 juni 1782, bezit te Nuland:

-       huis en aangelag, groot 2 lopens en 16 roeden in den Helsenhoek, oost Jacobus van Creij, west weduwe Langens, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 300-0-0, waarin de overledene de ½ = 150-0-0.

-       5 lopens en 7,5 roeden, gelegen als voor, oost Geert van Creij, west Jacobus van Creij, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 275-0-0

Totaal 425-0-0. Huis is belast met 1,5 stuijvers chijns aan Casteel van Geffen, een nabuurchijns van 0-1-4,  in capitaal samen 4-13-14, de overledene voor de ½ = 2-6-15. Resteert 422-13-1.

Tekenen: Joost van Gessel, Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

RA Nuland 103 Blz. 116 dd 24 juli 1782

Dirris Willem van Vlijmen, huisvrouw van Huibert van Dijk, bezit alhier:

-       huis en aangelag, groot 2 lopens en 16 roeden in den Helsenhoek, oost Jacobus van Creij, west weduwe Langens, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 300-0-0, waarin de overledene de ½ = 150-0-0.

-       5 lopens en 7,5 roeden, gelegen als voor, oost Geert van Creij, west Jacobus van Creij, zuid de weduwe van Gogh, noord het Ven, waarde 275-0-0

Totaal 425-0-0. Huis is belast met 1,5 stuijvers chijns aan Casteel van Geffen, een nabuurchijns van 0-1-4,  in capitaal samen 4-13-14, de overledene voor de ½ = 2-6-15. Resteert 422-13-1.

Huibert van Dijk, weduwnaar als erfgenaam verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Huijpert van Dijk, Jan van Gogh, loco officier, Matijs van Creij, Joost van Gessel, JA Esser.

 

Blz. 119 dd 28 augustus 1782

George Suijskens, overleden en begraven Den Bosch 6 augustus 1782, bezit te Nuland

-       een houtbosch achter de Groote Kerk tegen de kerken voetpad, genaamd den elscamp, waarde 125-0-0

-       4 mergen hooiland genaamd de Hoogen Camp, waarde 500-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Baltus Langens, Matijs van creij, JA Esser.

 

Blz. 121 dd 10 september 1782

Johannes van Creij, overleden en begraven Nuland 8 augustus 1782, bezit te Nuland:

-       4 hont opt Voorst Nuland, waarde 275-0-0

Tekenen RA Wierdsma, Baltus Langens, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 123 dd 18 september 1782

Johannes van Creij, overleden en begraven Nuland 8 augustus 1782, bezit:

-       4 hont opt Voorst Nuland, waarde 275-0-0

-       Onder Geffen een perceel hooiland groot 3 hond, waarde 80-0-0

Totaal 355-0-0, 20e penn: 17-15-0

Jacob Janse van Creij een der erfgenamen, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Jacob Janse van Kreij, Jan van Gogh, loco officier, Baltus Langens, Matijs van Craij, JA Esser.

 

 

 

Blz. 126 dd 22 oktober 1782

Maria Gijsbers, weduwe wijlen Peter Bogers, overleden Heesch, begraven te Heesch op 22 augustus 1782, bezit te Nuland

-       ½ in 0,5 mergen in de gemeene Hoeve oost Aart van den Berk, west Heijn van Nuland, zuid hoefdijk, noord de Agterdijk, waarde 15-0-0

Tekenen: Jan van Gogh, loco officier, Baltus Langens, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 128

links boven in de hoek: in protocol van veste staat abusievelijk: land achtergelaten door Peter Bruijste van Creij, 19 maart 1783. Had hier moeten staan.

 

Blz. 128 dd 29 oktober 1783

Maria Geert Govers, overleden en begraven Nuland op 30 september 1783, bezit te Nuland:

-       8,5 hond hooiland, op het Agterst Nuland, oost Dirk van de Wetering, west Kobes Langens, zuid het Middelst Nuland, waarde 115-0-0.

-       ½ van 5 lopens en 5 roeden, genaamd de Lange Heij, oost Jan van de Ven, west, de weduwe Langens, zuid de weg, noord Jan van Gogh, waarde 105-0-0

Tekenen Klaas Swanenbergh, Baltus Langens, Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, blz. 131 dd 29 oktober 1783

Maria Geert Govers , overleden en begraven Nuland 30 september 1783

-       8,5 hond hooiland, op het Agterst Nuland, oost Dirk van de Wetering, west Kobes Langens, zuid het Middelst Nuland, waarde 115-0-0.

-       ½ van 5 lopens en 5 roeden, genaamd de Lange Heij, oost Jan van de Ven, west, de weduwe Langens, zuid de weg, noord Jan van Gogh, waarde 105-0-0

Een der erfgenamen is Dirk van de Wetering, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen Klaas Swanenbergh, president en loco officier,  Baltus Langens, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 135 dd 26 november 1783

Nicolaas Gloudemans, overleden Zeeland, land van Ravesteijn, op 4 november 1783

-       3 lopens en 32 roeden teulland, op de ackers, oost en noord de Heer Nagelmaekers, west Dries van Groenland, zuijd Hendrik Janse van Creij, waarde 110-0-0

-       3 lopens en 31 roeden teulland, op de hooge hoeff, oost de Hoolstraat, west de Hutstraat, zuid de weduwe Lambert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 40-0-0

-       1/3 in perceel van 3 lopens en 10,5 roeden, gelegen aan de Weerscheut, genaamd de hopheufkens. Oost en noord Willem van Creij, zuid Hendrik Janse van Creij, waarde 30-0-0

Tekenen: Klaas Swanenbergh, loco officier, Jan van der Ven, Matijs van Craij,  J Sandersu, loco secr.

 

Blz. 138 dd 16 april 1784

Cornelis van den Huijsbergen, overleden en begraven te Den Bosch 16 maart 1784, bezit te Nuland

-       huisinghe, schuur en landerijen genaamd de Molengraafsche Hoeve, groot 38 lopens en 2 roeden, ene zijde de Geffense Somerdijck, andere zijde Hendrik van Creij, waarde 1800-0-0.

-       Perceel binnenweij en houtveld, groot 4 mergen, dicht bij de hoeve gelegen,waarde 200-0-0

-       Perceel land genaamd de Hoge Donk, groot 4 morgen en 2 hond, inde polder van der Eijgen, waarde 425-0-0

-       3 lopens en 37 roeden teulland, genaamd de Vuijlpoort, dicht aan de genoemde hoeve gelegen, waarde 300-0-0

-       3,5 lopens teulland, in het Vinkel gelegen naast het volgende perceel, waarde 150-0-0

-       6 lopens teulland, waarde 375-0-0

-       13 hont hooiland, ene zijde de weduwe van de Ven, waarde 125-0-0 ( in marge: dit perceel heeft de overledene niet gecompeteerd)

Totaal 3375-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, loco officier, Joost van Gessel, J Sandersu, loco secr.

 

Blz. 141 dd  vermelding

Hier had de nalatenschap van Hendrik Jooste Hanegraaf, begraven 11 mei 1784, moeten staan. Staat in protocol van transporten, dd 8 juni/ juli 1784.

 

Blz. 142 dd 1 december 1784

Cornelis van Creij, gewesene soldaat, overleden Schiedam en daar begraven op 1 juni 1784, is pas bekend geworden op de laatste oktober, bezit te Nuland:

-       2 mergen hooiland, int Sevenvierendeel, oost de Heer Advocaat Smits, west Willem van Creij, zuid Heer Hornbeek, noord de Achterdijk, waarde 170-0-0. Belast met 3-0-0 jaarlijks in een rente v1n 12-0-0, gereduceert op 8-0-0, losbaar met 200-0-0, gepasseert voor schepenen van Den Bosch dd 27 februari 1636 (!) thans houdend Juffr. de Hee in capitaal 75-0-0, resteert 95-0-0

-       Houtgewas aan de Rits? Onbegroot waarde 10-0-0

Totaal 105-0-0. 20e penn: 5-5-0. Enige erfgenaam is Mathijs van Creij.

Tekenen: Math van Kreij, Klaas Swanenberg, J Sanderus, Baltus Langens, JA Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 145 dd 6 augustus 1785

Francis Ploegmakers, overleden Nuland begraven aldaar op 30 juli 1785, bezit te Nuland:

-       ½ in Huis en aangelag in den Helsenhoek, groot 6 lopens en 14 roeden, waarde 215-0-0, belast met de ½ van een rente aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4.

-       ½ in 1 mergen en 1 ? hond in e korte hoeve, in een meerdere camp,  waarde 35-0-0.

Totaal 210-18-12.

Tekenen: RA Wierdsma, Dirck van de Wetering, Joost van Gessel, Matijs van Creij, Ja Esser.

 

RA Nuland 103, Blz. 147 dd 31 augustus 1785

Francis Ploegmakers, overleden Nuland begraven aldaar 30 juli 1785

Onder Heesch:

-       2 lopens teulland op de Wijst, waarde 75-0-0

-       1 lopens teulland gelegen aldaar, waarde 45-0-0

-       1 lopens teulland gelegen aldaar, waarde 45-0-0

-       2 lopens op den Hegakker, waarde 50-0-0

-       1 lopens op de Heegt, waarde 40-0-0

-       Perceel weijland 2 lopens gelegen aldaar genaamd De Schoote, waarde 75-0-0

-       Perceel weiland aldaar, groot 2 lopens, waarde 70-0-0

-       0, 5 lopens houtbosch gelegen in de Seris, waarde 12-0-0

-       2 lopens houtgewas gelegen bij Jan Geerts Bosch waarde 10-0-0

-       2 lopens weijland genaamd de Braak gelegen aldaar, waarde 104-0-0

-       ½ in 3 akkers int Binnenveld, groot 1 vatsaet en 18 roeden, waarde 25-0-0

-       ½ Campke genaamd Willems land, benevens het Calverveldgroot 1 vatsaet en 24 roeden, waarde 15-0-0

-       ½ in 4 hoekkens weijland, groot 17 roeden, waarde 38-0-0

-       ½ in 3 weiveltjens, strekkende op de Bunthof, groot 1 vatsaet en 43 roeden, waarde 30-0-0

-       ½ in Perceel genaamd Willemkens Camp, gelegen als voor, waarde 25-0-0

Onder Rosmalen:

-       perceel land in de Vree, 0,5 mergen in een meerdere camp waarde 30-0-0

Onder Osch:

-       3 hont in de koolbeemden, waarde 140-0-0

Onder Lithoijen:

-       op de Polaers 4,5 hont, waarde 180-0-0

-       1 mergen in Hille hoef, waarde 150-0-0

Onder Nuland:

-       ½ in Huis en aangelag in den Helsenhoek, groot 6 lopens en 14 roeden, waarde 215-0-0, belast met de ½ van een rente aan de armen van Nuland, in capitaal 39-1-4.

-       ½ in 1 mergen en 1 ? hond in e korte hoeve, in een meerdere camp,  waarde 35-0-0.

totaal 1369-18-12. 20e penn: 68-10-0

Een der erfgenamen: Peter Goovers, wonend alhier.

Tekenen: Peter Govers, Klaas Swanenbergh, loco officier, Dirck van de Wetering, Joost van Gessel, Jan Hendrik van der Ven, loco secr.

 

Blz. 157 dd

Hier had moeten staan de nalatenschap van Johanna van der Camp, overleden Berlicum, begraven aldaar op 29 september 1785. Staat nu in protocol van transporten fol 101.

 

Blz. 158 dd 22 februari 1786

Dirk Verstegen, overleden en begraven te Nuland, bezit te Nuland:

-       hoeve aan Schotsheuvel, ene zijde Willem/Welle? Ruijs, de andere zijde de hof gekomen van de Heer van Willigen, waarde 2200-0-0,

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, ene zijde de kinderen Jan van Loon, andere zijde de straat, waarde 450-0-0

-       4 morgen te lansgt overt Nuland, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde de Heer Costerius, waarde 400-0-0

-       Perceel opt Groot Hoog, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde (niet ingevuld), het ene eind de Neeteringsgraaf, waarde 275-0-0

-       Perceel houtwas gelegen in de hoef, waarde 125-0-0

-       8 hont opt Groot Hoog, ene zijde ..van Boxel, andere zijde A van Weert, waarde 170-0-0

-       1 morgen hooiland op het Groot Hoog tegen de Neteringsgraaf aan het ene eind en tegen de straat aan het andere einde, waarde 125-0-0.

Totaal: 3745-0-0.

Belast met een erfpacht van 128-2-8 aan het gemeene land comptoir kwartier van Maasland, in capitaal 3203-3-8. Resteert 541-16-8

-       4 hond opt Nuland, ene zijde het Anthonis Gilde, andere zijde Jaocb van Gogh, waarde 60-0-0

-       2 hond aldaar, ene zijde Jacob van gogh, andere zijde St Antonis Gilde, waarde 50-0-0

-       8 hont hooiland opt Achterst Nulanfd, ene zijde Jan van Gogh, het eind de Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       Huis en land aan de Wolfsdijk, ene zijde Heer van Onsenoort, andere zijde de Molegraaf, het eind de straat, waarde 350-0-0

-       De hof aan de Wolfsdijk, groot 9 lopens en 35 roeden, ene zijde de weduwe van de Ven, andere zijde ….van Berkel, waarde 400-0-0. speciaal belast met 4 vaate rog aan het Geefhuijs in kapitaal 78-2-8, 2 vatte rogge aan het geestelijk comptoir van t kwartier van Maasland, in kapitaal 39-1-4. Verder 4-7-8 aan de Armen van Dinther.

Totaal 1280-11-8. 20e penning 64-0-10

Tekenen: RA Wierdsma, Joost van Gessel, Jan hendrik van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 167 dd 13 maart 1786

Dirk Verstegen overleden en begraven Nuland 1 februari 1786, bezit te Nuland

-       - hoeve aan Schotsheuvel, ene zijde Willem/Welle? Ruijs, de andere zijde de hof gekomen van de Heer van Willigen, waarde 2200-0-0,

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, ene zijde de kinderen Jan van Loon, andere zijde de straat, waarde 450-0-0

-       4 morgen te lansgt overt Nuland, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde de Heer Costerius, waarde 400-0-0

-       Perceel opt Groot Hoog, ene zijde de Vrouw van Nuland, andere zijde (niet ingevuld), het ene eind de Neeteringsgraaf, waarde 275-0-0

-       Perceel houtwas gelegen in de hoef, waarde 125-0-0

-       8 hont opt Groot Hoog, ene zijde ..van Boxel, andere zijde A van Weert, waarde 170-0-0

-       1 morgen hooiland op het Groot Hoog tegen de Neteringsgraaf aan het ene eind en tegen de straat aan het andere einde, waarde 125-0-0.

Totaal: 3745-0-0.

Belast met een erfpacht van 128-2-8 aan het gemeene land comptoir kwartier van Maasland, in capitaal 3203-3-8. Resteert 541-16-8

-       4 hond opt Nuland, ene zijde het Anthonis Gilde, andere zijde Jaocb van Gogh, waarde 60-0-0

-       2 hond aldaar, ene zijde Jacob van gogh, andere zijde St Antonis Gilde, waarde 50-0-0

-       8 hont hooiland opt Achterst Nulanfd, ene zijde Jan van Gogh, het eind de Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       Huis en land aan de Wolfsdijk, ene zijde Heer van Onsenoort, andere zijde de Molegraaf, het eind de straat, waarde 350-0-0

-       De hof aan de Wolfsdijk, groot 9 lopens en 35 roeden, ene zijde de weduwe van de Ven, andere zijde ….van Berkel, waarde 400-0-0. speciaal belast met 4 vaate rog aan het Geefhuijs in kapitaal 78-2-8, 2 vatte rogge aan het geestelijk comptoir van t kwartier van Maasland, in kapitaal 39-1-4. Verder 4-7-8 aan de Armen van Dinther.

Totaal 1280-11-8. 20e penning 64-0-10

Erfgenaam is Mathijs van Creij.

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenbergh, Tonie Hendrik van Nuland, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 173 dd 13 maart 1786

Welle Ruijs overleden Uden, begraven Uden 27 februari 1786, bezit te Nuland:

-       9 lopens en 27 roeden teulland, aan de Nulandse straat gelegen, de ene zijde de Heer (?) van Doorn, andere zijde de weduwe Jan van Erp, ene eind de Hogen Weg, de andere eind de straat, waarde 300-0-0

-       4 lopens teulland gelegen in de Hutstraat, ene zijde Willem Wolfs, de andere zijde Hendrik van Creij, schietende van de straat, waarde 180-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, genaamd den Akker, groot 2 lopens en 24 roeden, de ene zijde Tijs van Creij, andere zijde Adriaan Hanegraaf, waarde 200-0-0

-       ½ in 2 mergen hooiland int sevenvierendeel, (andere helft is van Dirk Tomes van Niftrik, waarde 80-0-0

-       Houtbosch gelegen tussen de straat en den Voetpad, aan de ene zijde Toon van Nulandt, de andere zijde de gemeene armen, waarde 180-0-0

Belast met een rente van 2-10-0 aan de Armen van Orthen, in capitaal 62-10-0. Verder met 6 vatten rogpacht, aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, in capitaal 117-3-12. Totaal 179-13-12. Resteert 760-6-4

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 177 dd 29 maart 1786

Vrouwe Diena Cornelia van Gerwe, vrouw van hr. Johan Louis Jannette, overleden den Bosch en begraven te Leijden op 16 februari 1786, bezit te Nuland:

-       de erfsecretarie en vorsterie van Nuland, leenroerig aan de leenhoven van Braband, waarde 6000-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, op het Voorst Nuland, waarde 45-0-0

Tekenen: Dirk van de Wetering, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz. 179 dd 29 maart 1786

Welle Ruijs overleden Uden, begraven Uden 27 februari 1786, bezit te

Te Den Bosch

-       perceel land genaamd de Streep, gelegen ter plaatse genaamd den Bult achter huis van Jan Vissers, waarde 180-0-0

Onder Rosmalen:

-       1 morgen hooiland genaamd den Booterdag, gelegen in de Vree, waarde 70-0-0

-       8 hont hooiland in de Vree voornoemt, waarde 85-0-0

Onder Nuland:

-       9 lopens en 27 roeden teulland, aan de Nulandse straat gelegen, de ene zijde de Heer (?) van Doorn, andere zijde de weduwe Jan van Erp, ene eind de Hogen Weg, de andere eind de straat, waarde 300-0-0

-       4 lopens teulland gelegen in de Hutstraat, ene zijde Willem Wolfs, de andere zijde Hendrik van Creij, schietende van de straat, waarde 180-0-0

-       Perceel teulland, gelegen aldaar, genaamd den Akker, groot 2 lopens en 24 roeden, de ene zijde Tijs van Creij, andere zijde Adriaan Hanegraaf, waarde 200-0-0

-       ½ in 2 mergen hooiland int sevenvierendeel, (andere helft is van Dirk Tomes van Niftrik, waarde 80-0-0

-       Houtbosch gelegen tussen de straat en den Voetpad, aan de ene zijde Toon van Nulandt, de andere zijde de gemeene armen, waarde 180-0-0

Belast met een rente van 2-10-0 aan de Armen van Orthen, in capitaal 62-10-0. Verder met 6 vatten rogpacht, aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, in capitaal 117-3-12. Totaal 179-13-12.

Totaal 1095-6-4. 20e penning: 54-15-10.

Jan Ruijs is executeur van het testament.

Tekenen: Jan Ruijs, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 184 dd 27 februari 1786  ( copie van een acte)

Hr. Jan Louis na Janette, wonend den Bosch, wonend te Den Bosch en weduwnaar van wijlen vrouwe Dina Cornelia van Gerwe compareert voor Notaris de Cassemajor te Den Bosch, volgens testament voor Notaris Cassemajor op 10 februari 1786, waarbij machtig is gemaakt Carel Storm van S Gravensande, procureur te Den Bosch, om de 20e penning te betalen, om zijn  goederen / een hoeve te Rosmalen en de 2 hond onder Nuland te verkopen, getuigen waren Johan Jacob Maat en Petrus Vollaars, tekent Johan de Cassemajor. (Inhoud mij niet helder-jvdb)

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 190 dd 20 september 1786

Gijsbert Jan Timmers, overleden Schiedam, daar begraven, de eerste zondag in mei 1784,

Getuigen Willem van Schaijk en Johannes van Krieken, die niet eerder een verklaring van zijn dood hebben kunnen bekomen, bezit te Nuland

-       1/3 deel in een huijsje  met aangehorende hof en teulland, groot vate, staand een gelegen int Vinkel onder Nuland, waarde 35-0-0

-       1/3 deel in een camp hooiland, aldaar, groot 4 hond, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de Steeg, waarde 3-0-0

-       1/3 deel in een perceel teulland, aldaar, groot 10 vaate, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de steeg, waarde 45-0-0

Totaal 83-0-0. 20e penn: 4-3-0

Een der erfgenamen is Willem van Schaijk, wonend alhier, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: merk Willem van Schaijk, Dirk van de Wetering, Klaas Swanenberg, Ra Wierdsma, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 195 dd 20 september 1786

Pieternel Jan Timmers overleden en begraven Geffen 9 augustus 1786, bezit te Nuland:

-       1/2 in huis en aangelegen hof te Vinkel onder Nuland, groot 6 vaate, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde de weduwe van Gemert, ene einde de Heer Markgraaf, andere einde de steeg, waarde 52-0-0,

-       ½ in camp hooiland, aldaar, groot 4 hond, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de steeg, waarde 5-0-0

-       ½ van perceel teulland, aldaar, groot 10 vaate, ene zijde Johannes van Kessel, andere zijde Dirk van de Wetering, ene eind Heer Markgraaf, andere eind de steeg, waarde 67-0-0

Totaal 124-0-0, 20e penn: 6-4-0.

Weduwnaar is Johannes van Krieken, woont te Geffen.

Tekenen: merk Johannes van Krieken, RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Dirck van de Wetering, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 198 dd 20 september 1786

Beatrix Susanna van der Meer, douariere Speelman vrouwe van Nuland, overleden aldaar en begraven 8 juli 1876, bezit te Nuland

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 6000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 5500-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, sijnde houtbosch, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreeff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 700-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geen huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp daar onder begrepen, oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 2 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Boogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 hond hooiland genaamd den Roosdomp, oost een perceel gekomen van Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 400-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Matijs van Creij, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 140-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 310-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Tijs van Creij, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Wegh, in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, sijnde een houtbosch, oost den Anderen Elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde 700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 950-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 120-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 200-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weij, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 525-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Weduwe van Nuland en het Hekken van de Groote Laan, waarde 250-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerrit van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 350-0-0

-       Perceel houtbosch aan de Nulandse straat, ene zijde de weduwe van Nuland, andere zijde de gemeene Armen alhier, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 120-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west de erfgenamen Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 800-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 350-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den Endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind erfgenamen van Adriaan van Aalst, waarde 310-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 100-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 110-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

Totaal 32.240-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

-       schepen schuldbrief van 3000-0-0 voor de schepenen gelooft dd 11 oktober 1784, aan de Heer J.G. Blisting

Totaal 3623-18-2

Resteert 28.616-1-14

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 223 dd 21 september 1786

Beatrix Susanna van der Meer douariere Speelman vrouwe van Nuland overleden aldaar en begraven 8 juli 1876.

Onder Rosmalen:

-       6 morgen hooiiland in de Hoeven, oost Flip van Gogh, west weduwe Jacobus Langens, zuid deze boedel, noord den Achterdijk. Waarde 300-0-0

-       4 mergen aldaar, aan den Achterdijk, oost Adriaan Hanegraaf, west Hendrik Hanegraaf, zuid de 5 morgen en noord den Agterdijk, waarde 200-0-0

-       14 hond gelegen aldaar, in de Eerste Hoeff, oost den Kerkdijk, west Flip van Gogh, zuid den selven, noord  een volgend perceel, waarde 150-0-0

-       3,5 morgen gelegen aldaar, oost den Roosdomp, west Flip van gogh, zuid het vorig perceel, noord de 4,5 morgen, waarde 175-0-0

-       3,5 mergen gelegen aldaar, tegen de kooij, oost de Kooij, west Flip van Gogh, zuid en noord deze boedel, waarde 190-0-0

-       4 mergen en 4 hond gelegen aldaar,  oost Peter  van de Ven, west Flip van gogh, zuid en noord deze boedel, waarde 240-0-0

Onder Nuland:

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 6000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 5500-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 250-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, sijnde houtbosch, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreeff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde 1500-0-0

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 700-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geen huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 200-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp daar onder begrepen, oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 1200-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 2 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Boogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 620-0-0

-       5 morgen en 2 hond hooiland genaamd den Roosdomp, oost een perceel gekomen van Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 400-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Matijs van Creij, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 140-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 250-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 310-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Tijs van Creij, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 120-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Wegh, in een meerdere camp, waarde 150-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, sijnde een houtbosch, oost den Anderen Elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde 700-0-0

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 950-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 120-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 400-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 200-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 1700-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weij, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 250-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 600-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 525-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 120-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Weduwe van Nuland en het Hekken van de Groote Laan, waarde 250-0-0

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerrit van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 350-0-0

-       Perceel houtbosch aan de Nulandse straat, ene zijde de weduwe van Nuland, andere zijde de gemeene Armen alhier, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde 120-0-0

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west de erfgenamen Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 800-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 500-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 350-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den Endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 800-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind erfgenamen van Adriaan van Aalst, waarde 310-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 175-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 40-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 60-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 40-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 100-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 110-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 950-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 4000-0-0

Totaal 33.495-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 136-14-6

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 31-5-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 330-18-12

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 125-0-0

-       schepen schuldbrief van 3000-0-0 voor de schepenen gelooft dd 11 oktober 1784, aan de Heer J.G. Blisting

Totaal 3623-18-2

Resteert: 29871-1-14

Cornelis Speelman te Gouda, voor hem: Rombertus Wierdsma drossaard, als erfgenaam.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

RA Nuland 103 collaterale successie, blz. 253 dd 20 september 1786

Cornelis Speelman te Gouda, erfgenaam van Beatrix Susanna van der Meer

taxatie van de tocht. Omdat hij de ouderdom van 67 jaar bereijkt heeft en wordt zijn leeftijd nog op 3 jaar gerekend in gevolge de de Hollandse ordonnantie .

-       De Heerlijkheid van Nuland, leenroerig aan het Hof van Braband, met zijn regalien, vergeeven, van drostampt,  aanstellen van schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, geswoorens, houtschat, gruyt, jagt, waarde 110-0-0, dus voor 330-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, met inbegrip van het Sternebosch, het eijken Bosch, neffen de Poolsbroeken, de Dreef in het Bosch neffen den Elsbosch, oost het OostBosch, west de Poolsbroecken, zui de Camp van van Berkel, noord de Groote laan of Middelweg na de Vrouwe van Geffen, waarde 375-0-0

-       Den beneeden hof genaamd den Boerenhof, oost het Marktveld, west de Dreeff, zuid de weg na Geffen, noord den Elscamp, waarde 30-00

-       Den camp achter den Boerenhof, genaamd Den Elscamp, sijnde houtbosch, groot 5 morgen en 5,5 hond, oost Wouter Hanenberg, west de Dreeff, zuid den Boerenhof, noord het Dijkje, waarde nihil ( want net gehakt?)

-       6 morgen genaamd den Poolsbroeck, hooi of weiland, oost de nieuwe Plantagie, west en noord de Vrouw van Geffen, zuid van den Endepoel, leenroerig aan het Leenhof van Empel, waarde 96-0-0

-       Perceel teulland, bekend als huis en land van Jan aan ‘t Hoog, groot 3 lopens en 35 roeden, waar thans geen huis op staat, oost de Dreef, west een houtbosje, zuid de weg na de Vrouw van Geffen, noord de Camp neffens de Dreef, van ouds genaamd den Leegen Hof,  waarde 24-0-0

-       Den Camp achter het Leeghuijs tot de Nulandse straat toe, groot 9 mergen en 1,5 hond, sijnde Aart Frensse Camp daar onder begrepen, oost den Dreef, west de Weijcamp, zuid de weg na het Casteel, noord den voetpad ofte dijkje, waarde 75-0-0

-       De vogelskooij groot 4 morgen en 2 hond, thans onbuijkbaar, oost Jacob Boogers, west den camp onder rosmalen van 3,5 mergen, zuid de Roosdomp, noord Johannes van der Ven, waarde 75-0-0

-       5 morgen en 2 hond hooiland genaamd den Roosdomp, oost een perceel gekomen van Fransis Ploegmakers, west den Kwaade Camp, zuid den Hoefdijk, noord de Vogelkooij, waarde 48-0-0

-       Hooiland te langst overt Nuland, groot 8 hont, oost de kinderen van Berkel, west Matijs van Creij, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 30-0-0

-       Perceel ook daar gelegen, oost Jan van Gogh, west Heer van Onsenoort, zuid de Neeteringsgraaf, noord Hoefdijk, groot 2 mergen waarde: 36-0-0

-       Perceel aldaar gelegen te langst overt Nuland, groot 16 hond, oost de weduwe Welle van der Ven, west Joost van de Ven, zuid De Neteringsgraaf, noord de Hoefdijk, waarde 39-0-0

-       Perceel hooi of weiland opt Groot Hoog, groot 4 hond, oost en west Jan van Gogh, zuid de gemeene straat, noord de Neeteringsgraaf, waarde 9-0-0

-       1 morgen aldaar, oost Tijs van Creij, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeene straat, noord de Neeterinsgraaf, waarde 150-0-0

-       8 hond hooiland in Couwaters Camp, aan den Breeden Wegh, in een meerdere camp, waarde 18-0-0

-       Perceel genaamd den Elscamp van Plenus, groot 5,5 mergen, sijnde een houtbosch, oost den Anderen Elscamp, west den Armen Camp, zuid de weg van de Vrouw van Geffen, noord het voetpad of dijkje, waarde nihil (is in 1785 gehakt en kan pas weer over 4 jaar gehakt worden, dus waarde voor 3 jaar nihil)

-       8 morgen 2 hond gekomen van van Berkel, oost de weduwe Jacobus Langens, west de Poolsbroeken, zuid Heer Nagelmakers, noord de plantage, waarde 66-0-0

-       Perceel in de Windmolenbergse Camp, groot 8 hond oost het Bosch, west den Elscamp, zuid het teulland van Jan aan t Hoog, noord de voetpad of dijkje, waarde 12-0-0

-       Perceel houtbosch int Oostbosch, in het quohier bekend als huis en land in de Loonse straat, groot 6 lopens en 0,5 roeden, oost de gemeene straat, zuid de weduwe Jacobus Langens, waarde 36-0-0

-       De houtwas daaraan, mede in het OostBosch gelegen, waarde 18-0-0

-       hoeve van het convent van de wndmolenbergh, groot 18 lopens en 6 roeden, oost de gemeene straat, west de weduwe Jacobus Langens, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 180-0-0

-       perceel teulland op den Wolfsdijk, groot 4 lopens en 5 roeden, oost ene huisplaats, west de weij, zuid een boske daarbij gehorend samen waarde van 30-0-0

-       3,5 mergen hooiland voor en midden opt Nuland, oost johannes van der Ven, west de weduwe van Creij, zuid het weteringske, noord het Agterst Nuland, waarde 60-0-0

-       5,5 mergen in de Elscampen, oost de 8 hont in de Wintmolenbergse Camp, west het Houtbos, zuid de weg na de vrouw van Geffen, noord de voetpad, waarde 75-0-0

-       Een mergen hooiland op het Groot Hoog, oost de weduwe Jacobus Langens, west Jan van Gogh, zuid de straat en noord de Neeteringsgraaf, waarde 15-0-0

-       Houtwas neffens de Nulandse straat tussen de straat en de Kerkdijk, de erven van de Weduwe van Nuland en het Hekken van de Groote Laan, waarde nihil ( zie eerder opmerking)

-       4 lopens en 22 roeden genaamd den CrommenAcker van Gerrit van der Loo, met zijnen Houtwas, oost de hoef van de Wintmolenberg, west de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid de gemeente, noord de weduwe Jacobus Langens, waarde 42-0-0

-       Perceel houtbosch aan de Nulandse straat, ene zijde de weduwe van Nuland, andere zijde de gemeene Armen alhier, ene einde de voetpad, de andere einde de gemene straat, waarde nihil (zie eerder opmerking)

-       Het huijs en land van Aart de Wert met het half peterselieveldeken, gelegen alhier int Vinkel, onbegroot, oost de weduwe Jan de Wert, west de erfgenamen Adriaan van Aalst, zuid de straat, noord Heer Markgraaf, waarde 96-0-0

-       Het land in de 7 streepen, gelegen alvoor, oost de gemeene straat, west Dirk van de Weetering, zuid de Wetering, noord de weduwe Jan van Sleeuwen, waarde 57-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, met houtwas, gekomen van Juffrouw de Booij, groot 5 lopens en 31 roeden, oost de erfgenamen van de weduwe Spierings, west een vorig perceel, zuid het Oost Bosch, noord de straat na Geffen. Waarde 18-0-0

-       Perceel hooiland gelegen in de Wintmoolen gekomen van Theunis Aant Hoog, zijnde het campke, oost Jan van Gogh, west de weduwe Hanegraaf, zuid den Hoogen weg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 24-0-0

-       6 morgen genaamd de Poolsbroeken, oost de Weijcamp, west den Poolsbroeck, zuid van den Endepoel, noord de nieuwe Plantage, waarde 90-0-0

-       Perceel de Donk gelegen int Vinkel, groot 5 lopens, ene zijde Piet van Venrooij, andere zijde de erfgenamen Peter Dirk van der Aa, ene eind erfgenamen van Adriaan van Aalst, waarde 27-0-0

-       Het land in den Goeden Coop, groot 2 lopens en 25 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 12-0-0

-       ½ van den houtwas in het Hoogbosch  en de wederhelft genaamd den houtwas in den Goeden Coop, groot 1 lopens en 2 roeden, gelegen in het Oost Bosch, waarde 3-0-0

-       1 lopens en 12 roeden gelegen int OostBosch, waarde 6-0-0

-       Een boschken in het Coer, groot 25 roeden, mede gelegen int Oostbos, waarde 3-0-0

-       2 lopens en 6 roeden, op de Wolfsdijk, gelegen als voor int Oost Bosch, waarde 12-0-0

-       2 lopens teulland op de Donk int Nulands Vinkel, waarde 15-0-0

-       Een houtveldeke in den goeden coop, oost, west en zuid deze boedel, en noord de goederen gekomen van de weduwe Adriaan van Schijndel, waarde 12-0-0

-       Huis, schuur, stal en schop staande aan het Heijken, en 2 zakkens land daar aan gelegen, oost en west de gemeene weg, noord Balthus Langens, waarde 111-0-0

-       De Wint coornmolen met de moolenwerf, staande alhier op het Heike, bij het Vinkel, waarde 480-0-0

De goederen zijn belast met

-       een rogpacht van 7 vaaten aan de Armen van Nuland, waarde 12-0-0

-       een rente van 1-5-0 aan de armen van Nuland, waarde 3-15-0

-       rente van 13-4-12 aan de Armen van Dinther, in kapitaal 39-4-4

-       rente van 5-0-0 aan het geestelijk comptoir van Maasland, waarde 15-0-0

-       schepen schuldbrief van 3000-0-0 voor de schepenen gelooft dd 11 oktober 1784, aan de Heer J.G. Blisting, waarde 315-0-0

Totaal: 385-9-4

Derhalve totale lijftocht op 2314-10-12. 20e penn: 115-14-10.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

RA Wierdsma verklaard dat er geen andere goederen zijn.

 

Blz. 292 dd 16 juli 1788

Antoinette Jansen van Deurzen overleden en te Heeswijk 26 mei 1788 begraven, bezit te Nuland

-       1 morgen in 3 morgen hooiland onder Nuland, int Seevenvierendeel, oost Margriet van der Ven, west Geurt van der Ven, zuid Johannes Vervoort, noord Willem van Crij, waarde 115-0-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Matijs van Craij, Jan Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 294 dd 23 september 1788

Hendrien Meeuwis van Gestel, vrouw van Johannes Huibert Vervoort, eerder weduwe van Hendrikus van der Aa, overleden Geffen begraven aldaar op 20 augustus 1788, bezit te Nuland

-       ½ van 3 morgen hooiland, gelegen int Sevenvierendeel, ene zijde Joost van Drunen, andere zijde Geurt …., ene eind de kinderen Jan Hendrik van Deursen, andere einde de Hoefdijck, waarde 160-0-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, loco secr.. Jan Hendrik van Nuland, Peter Wijgergans.

 

Blz. 296 dd 10 december 1788

Wilhelmina Jan Lambers de Weert, overleden en begraven te Geffen 12 november 1788, bezit te Nuland

-       perceel hooiland, groot 4 hond gelegen opt voorst Nuland, in de polder van der eijgen, waarde 50-0-0. Belast met Maasdijk

-       den halve "Tesselaar " gelegen aan de Papendijk, groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 197-0-0

-       de houtwas, waarde 29-10-0

-       perceel genaamd den Tesselaar groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 192-0-0

-       perceel houtgewas, aldaar aangelegen, waarde 31-10-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van Nuland, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 300 dd 17 december 1788

Wilhelmina Jan Lambers de Weert, overleden en begraven te Geffen 12 november 1788, bezit te Nuland, de lijftocht competerend Huijbert de Weert, erfgenaam. De lijftochter heeft de leeftijd van 56 jaar bereikt en wordt op nog 5 jaar gerekend ingevol;ge de Hollandse ordonnantie…..

-       perceel hooiland, groot 4 hond gelegen opt voorst Nuland, in de polder van der eijgen. Belast met Maasdijk. Jaarlijkse revenuen 6-0-0. Lijftocht dus 30-0-0

-       den halve "Tesselaar " gelegen aan de Papendijk, groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 30-0-0

-       de houtwas, waarde 10-0-0

-       perceel genaamd den Tesselaar groot 3 lopens en 10,5 roeden, waarde 30-0-0

-       perceel houtgewas, aldaar aangelegen, waarde 10-0-0

Totaal voor de lijftochter 110-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van Nuland, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 305 dd 16 april 1789

Mr. Jacob Speelman, Heer van Nuland, overleden te Leiden en begraven Nuland 13 november 1788 en bijgezet in de graftombe te Nuland,

-       De Heerlijkheid van Nuland bestaande uit de Hoge, Middelbare en Lage Jurisdictie, het recht tot vergeven van het drostampt, aanstellen van schepenen, borgemeesters, armmeesters, gesworens, den houtschat, biergruijt, visserij en de jagt, waarde 8000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, bestaande in een Heerhuizinghe, tuijnmanhuijs, koetshuijs, stallinge, moestuijnen, visvijvers, lanen en boschen, een genaamd het Sterrebos, het Eijcke bos, de poolsbroecken, de dreef  in het Bosch neffe de Elsbosch, doende in de verpondingen 13-15-12. waarde 6000-0-0

-       Een moestuijn aan de oostzijde van de Groote laan, ten quohiere bekend van den boerenhof, doende in de verpondingen 2-6-0, waarde 200-0-0

-       Perceel teulland aan de westzijde van de Groote Laan, ten quohiere bekend van het huijs van Jan van Osch of Jan aant Hoogh, groot 3 lopens en 35 roeden, doende in de verpondingen 2-2-10, waarde 200-0-0

-       Een gedeelte in een houdbosch aan de oostzijde van de Elsbosch, 6 lopens, aan de Loonse straat, verpondingen 2-15-0, waarde 400-0-0

-       Houtgewas daar aan en in gelegen, waarde 200-0-0

-       Het land nu bosch in voornoemd bosch gelegen, genaamd het land in den Goeden Koop, gekomen van Juffr. de Booij, groot 5 lopens en 30 roeden, in de verpondingen 2-5-12, waarde 175-0-0

-       ½ van de houtgewas en de wederhelft in het Hoogbosch, genaamd den houtwas in den goeden koop, doende in de verpondingen 0-1-2, waarde 120-0-0.

-       Een perceel aldaar genaamd het Choirgroot 25 roeden, in de verpondingen 0-0-8, waarde 106-0-0.

Totaal 15401-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenberg, loco officier, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 310 dd 16 april 1789

Jacob Speelman, overleden te Leiden en begraven Nuland 13 november 1788 en bijgezet in de graftombe te Nuland,

-       De Heerlijkheid van Nuland, volgens taxatie, waarde 8000-0-0

-       Hofstede genaamd den Elsbosch, taxatie waarde 6000-0-0

-       Een moestuijn  den boerenhof, taxatie waarde 200-0-0

-       Perceel teulland aan de westzijde van de Groote Laan, taxatie  waarde 200-0-0

-       Een gedeelte in een houdbosch aan de oostzijde van de Elsbosch taxatie waarde 400-0-0

-       Houtgewas daar aan en in gelegen, taxatie waarde 200-0-0

-       Het land nu bosch in voornoemd bosch gelegen, taxatie waarde 175-0-0

-       ½ van de houtgewas en de wederhelft in het Hoogbosch, taxatie waarde 120-0-0.

-       Een perceel aldaar genaamd het Choir  taxatie waarde 106-0-0.

Totaal 15401-0-0. 20e penning: 770-1-0

Tekenen RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 314 dd 30 september  1790

Delis Jan van den Acker overleden en begraven Berlicum 17 augustus 1789, bezit te Nuland:

-1/2 in een onverdeelde campke hooiland, met den dijk daar toe gehorende, de wederhelft behoort aan Dirk Wouter Dirks, groot 10,5 hond, waarde 125-0-0

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 315 dd 30 september 1790

Delis Jan van den Acker, overleden en begraven Berlicum 17 augustus 1789, bezit:

Onder Schijndel:

-       ½ van een hooicamp, wederhelft behoort aan de weduwe Joostinus Peter Vogels, groot int geheel 1,5 mergen, waarde 125-0-0

-       1.2 van een camp hooiland, wederhelft behoort aan Hendrik Peter van Heeswijk, genaamd de Ceeris (?), groot 1,5 mergen, waarde 125-0-0

Onder Nuland:

-       1/2 in een onverdeelde campke hooiland, met den dijk daar toe gehorende, de wederhelft behoort aan Dirk Wouter Dirks, groot 10,5 hond, waarde 125-0-0

Goijert Jan van den Acker, enige erfgenaam

Tekenen: Goyaert Jan van den Akker, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Matijs van Craij, JA Esser.

 

Blz. 317 dd 30 september 1790

Maria Janse Spierings, weduwe Jan Hanegraaf, overleden en begraven Geffen 8 oktober 1789, bezit te Nuland

-       ¼ deel in 2 mergen en 3 hond op het Groot Hoog, ene eind de Neeteringsgraaf, andere eind de straat neffens de weduwe Langens, waarde 60-0-0

-       ½ in een streeop opt Hoogbosch groot 1 lopens en 25 roeden, neffens Hurdemans en Huijsbergen, t eijnde weduwe van de Aa, waarde 60-0-0

-       ½ van 4 hont hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, waarde 50-0-0

-       ½ van 3 hont opt Nuland, ene zijde Juffr. de Booij, andere zijde het Middelst Nuland, waarde 30-0-0

-       ½ in 1/3 part in 4 hond opt Nuland, tegen de wetering aan de ene zijde en de Neeteringsgragt aan de andere zijde, waarde 25-0-0

-       1 morgen opt Achterst Nuland, ene zijde de weduwe Jan van Gogh, andere zijde Jan Ruijs, ene einde de Hoefdijck, andere einde de Heer van Half Wassenaar, waarde 102-0-0

-       ½ morgen opt Achterst Nuland, ene zijde het Gemene land, andere zijde Gerardus van Weert, ene eind Huijbert van Dijk, andere eind Roelof van de Ven, waarde 45-0-0

Totaal 372-0-0

Tekenen: Jan van der Ven, Matijs van Craij, Tonie Hendrik van Nuland, JA Esser.

 

Blz. 320 dd 24 februari  1790

Johannes Huerdeman, overleden Den Bosch begraven 15 februari 1790

Broer: Frederik Huerdeman, erfgenaam, die verklaard dat de goederen vrij en allodiaal en onbezwaard zijn:

-       onverdeelde helft in huis en land groot 4 lopens en 25 roeden, staande in Vinkel, oost Jan  Ruijs, west en zuid Jan van der Pas, noord de gemeene straat, waarde 175-0-0. Belast met 2 vaten rogge aan de Armen van Nuland, in kapitaal 39-1-4, voor de ½ = 19-10-10. Verder n0g 2 vaten rog aan het geestelijk comptoir, eveneens 19-10-10, resteert 135-18-12.

-       Onverdeelde helft van een ½ in een perceel teulland, gelegen als voor, groot 6 lopens en 13 roeden, waarde 110-0-0

-       Onverdeelde helft in een perceel teulland met houtgewas, gelegen als voor, groot 3 lopens, waarde 105-0-0

-       Onverdeelde helft in een perceel gelegen als voor groot 3 lopens en 25 roeden, waarde 55-0-0.

-       Onverdeelde helft in een perceel teulland, met houtgewassen, gelegen als voor, groot 3 lopens, waarde 110-0-0

-       Onverdeelde helft in perceel teulland, genaamd de Cromstukken, groot 6 vaaten, gelegen als voor, belend oost en west de Heer Huijsbergen, noord Adriaan van Schijndel, waarde 105-0-0

-       Onverdeelde helft in huis en land gelegen als voor, groot 5 lopens en 4 roeden, de ene zijde een volgend perceel, andere zijde en ene einde het Geffens Vinkel, andere eind Markgraaf, waarde 200-0-0. Belast met een rente van 7-0-0 aan slands comptoir in capitaal voor de helft: 97-10-0. En een rente van 0-10-0 aan het Groot gasthuis te Den Bosch, in capitaal voor de ½ = 6-11-4. Resteert 105-18-12

-       Onverdeelde helft in perceel teulland groot 3 lopens, gelegen als voor, genaamd de Donk, waarde 102-0-0

-       Onverdeelde helft in perceel teulland, groot 1 lopens en 22 roeden, gelegen als voor, waarde 62-0-0

-       Onverdeelde helft in perceel teulland, groot 1 lopesn en 12 roeden, gelegen als voor, waarde 62-0-0.

Totaal 952-17-8.

Tekenen Jan van der Ven, Klaas Swanenbergh, Matijs van Creij, JA Esser.

 

Blz. 327 dd 31 maart 1790

Johanna van Boxtel, weduwe van wijlen Cornelis van Gemonde, overleden en begraven Nuland 18 maart 1790, bezit aldaar:

-       3 lopens en 9 roeden teulland en houtgewas gelegen aan de Loonse straat, oost Piet van Loon, west de gemene straat, zuid Hendrik van Crij, noord de Weduwe Willem van Crij, waarde 400-0-0

-       1/2 van 4 lopens en 35 roeden, teulland en houtwal, gelegen bij de molen, oost Hendrik van Creij, west Roelof van de Ven, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 70-0-0. Belast met ½ van een jaarlijkse rogpacht van 2 vaaten, aan slands comptoir, in kapitaal 19-10-10. Resteert 50-9-6, waarvan de ½ voor de overledene: 25-4-11.

Totaal 425-4-11.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 330 dd 31 maart 1790

Johanna van Boxtel, weduwe van wijlen Cornelis van Gemonde, overleden en begraven Nuland 18 maart 1790, bezit:

Onder Rosmalen:

-       een morgen hooiland, gelegen in de hoeve, waarde 45-0-0

Onder Nuland:

-       3 lopens en 9 roeden teulland en houtgewas gelegen aan de Loonse straat, oost Piet van Loon, west de gemene straat, zuid Hendrik van Crij, noord de Weduwe Willem van Crij, waarde 400-0-0

-       1/2 van 4 lopens en 35 roeden, teulland en houtwal, gelegen bij de molen, oost Hendrik van Creij, west Roelof van de Ven, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 70-0-0. Belast met ½ van een jaarlijkse rogpacht van 2 vaaten, aan slands comptoir, in kapitaal 19-10-10. Resteert 50-9-6, waarvan de ½ voor de overledene: 25-4-11.

Totaal: 470-4-11.

Geert Lambers van Boxtel, wonend te Nuland, een der erfgenamen.

Tekenen Geert van Boxtel, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 333 dd 28 juni 1790

Taxatie van de lijftocht competerende Johanna Hendrik Spierings - innocent -  erfgenaam van wijlen Jan Hanegraaf en Maria Janse Spierings, na dood van de langstlevende volgens testament voor schepenen van Geffen dd 11 oktober 1771, langstlevende is overleden en begraven te Geffen dd 18 oktober 1789, bezit:

- lijftocht van 1 morgen hooiland, op het voorst en middelst Nuland, en de lijftochteresse de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt en haar leeftijd moet gerekend worden op 9 jaar, de revenuen bedragen van de 2 (?) morgen 6-0-0, dus totaal 54-0-0.

Voogd is  Nicolaas Swanenberg vanwege innocentie van de Johanna.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, Peter Wijgergans, JA Esser.

 

 

Blz. 336 dd 28 juni 1790

Johanna Hendrik Spierings, erfgenaam van wijlen Jan Hanegraaf en Maria Janse Spierings is overleden en begraven op 28 mei 1790, bezit

-       twee morgen hooiland op het Agterst Nuland, waarde 101-0-0

-       ½ morgen hooiland, op het Agterst Nuland, oost Willem Strik, west Jan Ruijs, noord den Hoefdijk, waarde 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van der Ven, Peter Wijgergans, JA Esser.

 

Blz. 338 dd 28 juni 1790

Johanna Hendrik Spierings, erfgenaam van wijlen Jan Hanegraaf en Maria Janse Spierings is overleden en begraven op 28 mei 1790, bezit

Onder Berlicum:

-       haar land gekomen van Jacob Gijsbert Aalberts, ene zijde Arien Heijmes, andere zijde Geert van Balkum, ene eind de steeg, andere eind Jacob Frens  Daandels, waarde 104-0-0

-       haar land op de Logte hoeve van Jan Hendrik Pepes (?), ene zijde Jacob Frens Daandels, andere zijde Geert van Balkum, ene eind de steeg, andere eind Jacob Frens Daandels, waarde 175-0-0

-       Haar huijs en scvhuur van Van Niel, ene zijde Jacob Frens Daandels, andere zijde en een eind Geert van Balkum, andere eind de straat, waarde 105-0-0

-       3 stukken teulland lang de kanten en heggen, ene zijde en ene einde Jacob Frens Daandels, andere zijde Geert van Balkum, ene eind de straat, waarde 250-0-0

Onder Geffen:

-       perceel teulland genaamd de Dieweg, groot 4 lopens, ene zijde Johannes van Groenland, andere zijde …., ene eind Jan G. Leesten, andere eind de straat, waarde 275-0-0, belast met een zak rog bossche maat, aan het comptoir van de Heren Greve van Stroum (?), ten Den Bosch, waarde 156-0-0, resteert 118-15-0.

Onder Nuland:

-       twee morgen hooiland op het Agterst Nuland, waarde 101-0-0

-       ½ morgen hooiland, op het Agterst Nuland, oost Willem Strik, west Jan Ruijs, noord den Hoefdijk, waarde 10-0-0

Nicolaas Swanenberg, erfgenaam.

Tekent Klaas Swanenbergh, RA Wierdsma, Jan van der Ven, Peter Weijergans, JA Esser.

 

Blz. 343 dd laatste woensdag van de wijnmaand 1790

Taxatie van het op 29 mei 1790 afgebrandde huis van Willem van Schaijk twv 150-0-0, compareert weduwe Deris Jan Timmers, die verklaarde beneden 4000-0-0 gegoed te zijn.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, merk Willem van Schaijk, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, JA Esser.

 

Blz. 345 dd 11 april 1791

Peter van de Ven, overleden en Nuland begraven 12 maart 1790, bezit

-       4 morgen en 2 hond hooiland, aan de nulandse straat, ene zijde Ariaan van Weert, andere zijde Joost van Gestel, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 450-0-0

-       13 hond hooiland op het Kerkenhoog, ene zijde Zeger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg,  andere eind de Nulandse straat, waarde 150-0-0

-       11 hond hooiland in de Korte Hoeve, ene zijde het gemeene land, andere zijde de kooij, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 105-0-0

-       3 hond hooiland, voor en midden opt Nuland, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Cornelis Geerlings, ene eind het Agsterste Nuland, andere eind de Neeteringsgraaf, waarde 45-0-0

-       10 hond hooiland, gelegen over den Hoogenweg, ene zijde het gemeene land, andere zijde Heer Hanswijk, ene eind den Hoogenwegm andere eind Neeteringsgraaf, waarde 125-0-0

-       4 hond hooiland, gelegen aldaar, waarde 55-0-0

Tekenen: Hendrik T Hanegraaf, Dirck van de Wetering, Klaas Swanenberg, loco officier, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 349 dd 11 april 1790

Peter van de Ven, overleden en begraven 12 maart 1790, bezit

Onder Rosmalen:

-       3,5 morgen hooiland, gelegen in de hoeve,  oost de Kooij, strekkende zuid van den Kwaede Kamp tot op noord de weduwe Matthijs van Creij, waarde 175-0-0

Onder Nuland:

-       4 morgen en 2 hond hooiland, aan de nulandse straat, ene zijde Ariaan van Weert, andere zijde Joost van Gestel, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 450-0-0

-       13 hond hooiland op het Kerkenhoog, ene zijde Zeger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg,  andere eind de Nulandse straat, waarde 150-0-0

-       11 hond hooiland in de Korte Hoeve, ene zijde het gemeene land, andere zijde de kooij, ene eind de kinderen Adriaan Hanegraaf, waarde 105-0-0

-       3 hond hooiland, voor en midden opt Nuland, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Cornelis Geerlings, ene eind het Agsterste Nuland, andere eind de Neeteringsgraaf, waarde 45-0-0

-       10 hond hooiland, gelegen over den Hoogenweg, ene zijde het gemeene land, andere zijde Heer Hanswijk, ene eind den Hoogenweg, andere eind Neeteringsgraaf, waarde 125-0-0

-       4 hond hooiland, gelegen aldaar, waarde 55-0-0

totaal 1105-0-0.

Johannes van der Ven, te Den Bosch wonend, executeur van het testament, dd 18 maart 1773.

Tekenen: Johannes van der Ven, Peeter Weijgergans, Hendrik T Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 354 dd 6 mei 1791

Hendrik van der Ven, overleden Nuland, begraven 19 april 1791, bezit:

-       Bouwmanshuisijnge met 13 lopens en 7,5 roeden land, met houtgewassen en hof, gelegen in Heikensrot, oost de Gemeente, west Jan van der Ven, zuid de Heerbaan en noord Peter van Uden, belast met de ½ van 2 mud en 12 vaate aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, dus met 2 zakken en 6 vaten, in kapitaal 429-13-12, verder aan comptoir der geestelijke goederen ½ in een meerdere rogpacht van 2 vaten, voor de ½ dus een vat, in kapitaal 29-10-12, totale lasten 449-4-8. Totale waarde nihil, zoals ook het geen duijt waard was in de publieke veiling in 1790, hebbende de overledene daar voor 1/3 in toebehoort

-       ½ van 4 lopens en 25 roeden, teulland, zijnde 2 stukken, gelegen op de Akkers, bij de Moolen, oost Peter Weijgergans, west Hendrik Janse van Creij, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 55-0-0. Belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis te Den Bosch, in kapitaal 29-6-2, resteert 25-13-14.

-       Perceel teulland en zijn houtgewassen, groot 3 lopens en 6 roeden, gelegen int Vinkel, oost Adrianus van den Dungen, west weduwe Welle van der Ven, zuid Johannes van Kessel, noord Roelof van de Ven, waarde 215-0-0

Tekenen: Jan van der Ven, Peeter Weijgergans, Hendrik T Hanegraaf, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 358 dd 6 mei 1790

Hendrik van der Ven, overleden Nuland, begraven 19 april 1791, bezit

-        Bouwmanshuisijnge met 13 lopens en 7,5 roeden land, met houtgewassen en hof, gelegen in Heikensrot, oost de Gemeente, west Jan van der Ven, zuid de Heerbaan en noord Peter van Uden, belast met de ½ van 2 mud en 12 vaate aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, dus met 2 zakken en 6 vaten, in kapitaal 429-13-12, verder aan comptoir der geestelijke goederen ½ in een meerdere rogpacht van 2 vaten, voor de ½ dus een vat, in kapitaal 29-10-12, totale lasten 449-4-8. Totale waarde nihil, zoals ook het geen duijt waard was in de publieke veiling in 1790, hebbende de overledene daar voor 1/3 in toebehoort

-       ½ van 4 lopens en 25 roeden, teulland, zijnde 2 stukken, gelegen op de Akkers, bij de Moolen, oost Peter Weijgergans, west Hendrik Janse van Creij, zuid de gemeente, noord de weg, waarde 55-0-0. Belast met 1,5 vat rogge aan het Geefhuis te Den Bosch, in kapitaal 29-6-2, resteert 25-13-14.

-       Perceel teulland en zijn houtgewassen, groot 3 lopens en 6 roeden, gelegen int Vinkel, oost Adrianus van den Dungen, west weduwe Welle van der Ven, zuid Johannes van Kessel, noord Roelof van de Ven, waarde 215-0-0

Totaal 223-11-5, 20e penn: 11-3-10

Een der erfgenamen is Roelof van de Ven, wonend te Nuland,

Tekenen: Roelof van de Ven, Jan van der Ven, Peter Weijgergans, Hendrik T. Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 362 dd 22 juni 1791

Vrouwe Geertruijda Helena Speelman, vrouw van Jacob Maximiliaan Wobma, overleden Oirschot, begraven 22 april 1791, bezit te Nuland

-       4 morgen en 2 hond hooiland, zijnde de gedemoljeerde Endvogelkoij in de korte hoeve, oost de weduwe van Vugt, west erfgenamen Peter van de Ven, zuid de Heer Cattenburg, noord de kinderen van de Ven, waarde 725-0-0. Belast met een rente van 13-0-0 aan de armen van Dinther, in kapitaal 325-0-0, resteert 400-0-0.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 364 dd 10 augustus 1791

Jacoba van der Smissen overleden en begraven Den Bosch 27 december 1788, bezit te Nuland

-       perceel hooiland, sijnde de helft van 13 hont, gemeen met Klaar Klomp, waarde 110-0-0, belast met 5,5 vat rogge aan het geestelijk comptoir van kwartier van Maasland, in kapitaal 107-8-7.

Resteert 2-11-9.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 365 dd 10 augustus 1791

Pieter van der Smissen, overleden Maaren begraven 28 juni 1791, bezit te Nuland

-       - ½ van een perceel in de ½ van 13 hond gemeen met Klaar Klomp, waarde 55-0-0, belast met ½ in 5,5 vat rogge aan het geestelijk comptoir van kwartier van Maasland, in kapitaal 53-14- 3,5,

Resteert 1-5-12,5

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 366 dd 10 augustus 1791

Johannes van Nuland, overleden en begraven Nuland 11 juni 1791, bezit te Nuland

-       1/6 deel in 13 hond hooiland, gelegen opt Kerkenhoog, ene zijde Seger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 25-0-0

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103 collaterale successie, blz. 367 dd 10 augustus 1791

Johannes van Nuland, overleden en begraven Nuland 11 juni 1791, bezit

-       - 1/6 deel in 13 hond hooiland, gelegen opt Kerkenhoog, ene zijde Seger Smits, andere zijde idem, ene eind Hoge Weg, andere eind de Nulandse straat, waarde 25-0-0

-       20e penn: 1-5-0.

vader Toni van Nuland als erfgenaam.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Hendrik T. Hanegraaf, Jan van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 369 dd 8 juni 1792

Johanna Wilhelmina van den Endepoel, overleden en begraven Schijndel 8 mei 1792, bezit te Nuland

-       een weijcamp groot 6 morgen, leenroerig aan het leenhof van Empel, gelegen in den HeesenCamp, achter den Kasteel van Geffen, waarde 450-0-0, overledene competeert hierin voor ¼ = 112-10-0

-       perceel hooiland groot 6 morgen, leenroerig aan het leenhof van Empel, den Hase kamp achter het Kasteel van Geffen, waarde 450-0-0, overledene competeert hierin voor ¼ = 112-10-0

Samen 225-0-0.

Tekenen: Joost van Gestel, Klaas Swanenbergh, Jan H. van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 372 dd 27 juni 1792

Sijmen Wolfs, overleden Berlicum en begraven 2 juni 1792, bezit te Nuland

-       5 hond hooiland op t Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       5 hond hooiland, gelegen als voor, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland, gelegen opt Voorst Nuland, waarde 60-0-0

-       2 hond gelegen als voor, waarde 60-0-0

-       Perceel teulland aan de Weerscheut groot 2 lopens en 10 roeden, waarde 40-0-0

-       Perceel teulland op de Hoge Hoef, groot 3 lopens en 20 roeden, waarde 125-0-0

-       Perceel teulland gelegen op de ackers, groot 3 lopens en 32 roeden, waarde 80-0-0

totaal 515-0-0.

Tekenen: Dirck van de Wetering, Klaas Swanenbergh, JanH. van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 376 dd 14 november 1792

Peter Geurt Beems, overleden en begraven Heesch 29 september 1792, bezit te Nuland

-       ½ mergen hooiland opt Middelst Nuland, waarde 40-0-0

Tekenen: Peeter Weijgergans, Klaas Swanenbergh loco officier, JanH. van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, blz. 378 dd 30 januari 1793

Frijke van Vlijmen, huisvrouw van Geert van Loon, overleden en begraven Nuland 12 december 1792, bezit aldaar

-       huisje met een streepke daar neven gelegen teulland, aan de klepelstraat, schietenmde achter op de Erve Jan van der Ven, ene zijde kinderen Cornelis van de Ven, andere zijde Jan Hendrik Mulders, waarde 300-0-0

-       perceel teulland genaamd de asberg aan de santstraat, waarde 200-0-0. Belast met een pacht van 1 zak rogge in een meerdere pacht, aan het Geefhuijs in kapitaal 156-5-0, resteert 43-15-0.

Totaal 343-15-0.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, RA Wierdsma Jan van der Ven, JA Esser.

 

RA Nuland 103, collaterale successie, blz. 381 dd 30 januari  1793

Frijke van Vlijmen, huisvrouw van Geert van Loon overleden en begraven Nuland 12 december 1792, bezit aldaar

Onder Rosmalen:

-       4,5 hont hooiland, in de 7e hoef, in een meerdere camp, den 5e van de hoefdijk, waarde 40-0-0

Onder Nuland:

-       huisje met een streepke daar neven gelegen teulland, aan de klepelstraat, schietenmde achter op de Erve Jan van der Ven, ene zijde kinderen Cornelis van de Ven, andere zijde Jan Hendrik Mulders, waarde 300-0-0

-       perceel teulland genaamd de asberg aan de santstraat, waarde 200-0-0. Belast met een pacht van 1 zak rogge in een meerdere pacht, aan het Geefhuijs in kapitaal 156-5-0, resteert 43-15-0.

Geert van Loon, weduwnaar, erfgenaam

Totaal 383-15-0

Tekenen: Geert van Loon, Klaas Swanenbergh, Dirck van de Wetering, HT Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 384 dd 3 april 1793

Adriaan Geurt Beems, overleden en begraven Heesch 23 februari 1793, bezit alhier

-       3 hont hooiland op het middelst Nuland waarin de overledene voor ¼ in competeert, waarde 10-0-0

 Tekenen: Klaas Swanenbergh, Pieter van Doorn, HT Hanegraaf, JA Esser.

 

Blz. 386 dd 26 juni 1793

Elisabeth van Schijndel, weduwe Jan van Boxtel, overleden en begraven Maren 7 mei 1793, bezit alhier

-       huis en aangelegen land te vinkel, groot 5 lopens en 40 roeden, waarde 290-0-0

-       ½ van 7 hond in de gemeene hoeve, waarde 42-0-0

Totaal 332-0-0, overledene competeert 3/5e deel= 199-4-0. 20e penn: 9-19-4

Johannes van Zuijlekom, in huwelijk hebbende Dina Wijnraads wonend te Maren, testamentaire erfgenaam van de overledene.

Tekenen merk Johannes van Zuijlekom, Klaes Swanenbergh, Peter van Doren, Hendrick J. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 389 dd 8 september 1793

Helena de Booij overleden en begraven Geffen 10 augustus 1793, bezit te Nuland

-       perceel teul land aan Groenstraat genaamd Spellekamp, groot 6 lopens, ene zijde de Somerdijck, ene eind Krijn de Veer, andere eind Heer van Herk, waarde 575-0-0,. Belast met een erfelijke pacht van 2 zakken rogge Aart van Avenne Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 31210-0, resteert 262-10-0

-       2 morgen hooiiland int Sevenvierendeel, in een meerdere kamp van 4 mergen, andere helft is van Joost van Drunen, waarde 215-0-0

-       ½ mergen hooiland, op t Agterste Nuland, ene zijde de weduwe Gerard van Weert, andere zijde weduwe Jacobus Langens, waarde 30-0-0

-       1/2/ mergen hooiland, op het agterst Nuland, ene zijde Jan Lambert van Boxtel, ander3e zijde Willem Strik, waarde 30-0-0

Totaal 537-0-0

Tekenen: Ermert Peter van Nuland, Klaas Swanenbergh, HT Hanegraaf, JA Esser

 

 

 

Blz. 393 dd 30 oktober 1793

Volgens de resolutie van 24 juni 1793 moet betaald worden de 20e penning over het land toebehorende aan de Roomse ingesetene:

-       de Roomse Kerkschuur, annes pastorije huijsinge, en aparte woning met aangelag, groot 4 lopens en 26 roeije, zijnde hof en teulland, met houtgewassen, staande langs de Zomerdijck, tussen erve van de weduwe Dirk van Vugt en ….van den Endepoel, waarde 830-0-0, belast met een jaarlijkse chijns van 0-2-8, in kapitaal 3-2-8, resteert 826-17-8.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, HT Hanegraaf, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 397 dd 29 november 1794

Johanna Piet van der Camp overleden en begraven Berlicum 28 oktober 1794, vermeld erfgenaam Johanna Peter Smulders, bezit te Nuland

- perceel teulland int Vinkel, groot 3 (?)  lopens en 31 roeden, de streep in groes met houtgewas, waarde 110-0-0

Tekenen: Klaas Swanenbergh, HT Hanegraaf, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz. 399 dd 31 december 1794

Wouter van Zutphen overleden begraven Dinter 11 oktober 1794, bezit te Nuland

-       1 morgen op het Middel en Agterst Nuland in 2 meerdere campen, waarde 75-0-0,

Tekenen: RA Wierdsma, EH van Nuland, HT Hanegraaf.

 

Blz. 401 dd 4 januari 1795

Johannes van Boxtel, overleden en begraven Nuland 29 november 1794, bezit aldaar

-       huis en land 4 lopens en 10 roeije, aan de lage kand, waarde 265-0-0

-       item de houtwas en binnenweide, waarde 10-0-0

-       ½ van de laage hof achter gelegen, groot 2 lopens en 29 roeden, waarde 50-0-0

Belast met een schepel rogge aan het Block van het Hintamereind  in kapitaal 39-1-4, resteert 248-12.

Hierin competeert de overledene voor de ½ = 124-4-6.

Tekenen: RA Wierdsma, E.H. van Nuland, H.T. Hanegraaf, JA Esser

 

Blz. 404 dd 25 januari 1795

Nicolaas van Heesch overleden en begraven Geffen 5 jan 1795, bezit alhier

-       2 morgen land, int sevenvierendeel, waarde 140-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, E.Hendrik van Nuland, H.T. Hanegraaf, JA Esser

 

Blz. 406 dd 16 januari 1795

Johannes van Boxtel, overleden en begraven Nuland 29 november 1794, bezit

Onder Heesch

-       perceel teulland gelegen aldaar, in het Vinkel, zijnde een akker van drie akkers  op den achterste akker benevens de Greefkens, waarde 10-0-0

Onder Nuland

-       huis en land 4 lopens en 10 roeije, aan de lage kand, waarde 265-0-0

-       item de houtwas en binnenweide, waarde 10-0-0

-       ½ van de laage hof achter gelegen, groot 2 lopens en 29 roeden, waarde 50-0-0

Onder Rosmalen

-       perceel hooiland, gelegen in de hoeve, zijnde de ½ van een morgen, waarde 25-0-0.

Belast met een schepel rogge aan het Block van het Hintamereind  in kapitaal 39-1-4, en 1-10-0 in capitaal 37-10-0, totaal 248-8-12, hierin competeert de overledene voor de ½ = 124-4-6. Totaal 1594-6. 20e penn: 7-19-4

Een van de erfgenamen is Geert van Boxtel.

Tekenen: P van Boxtel, HT Hanegraaf, EH van Nuland, Hendrik J. van Creij, JA Esser.

 

Blz. 411 dd 28 januari 1795

Jan van Balkum, overleden en begraven Geffen 14 oktober 1794, bezit te Nuland

-       perceel teulland gelegen op den Hoove, ene zijde Johannes van de Ven, andere zijde Toon van Nuland, waarde 105-0-0

genoemd  Johanna van Balkum, weduwe Geert Langens, Pieter Langens

Tekenen: H.T. Hanegraaf loco officier, E.H. van Nuland, Hendrick van Creij, JA Esser.

 

Blz. 413 dd 15 mei 1795

Lambert de Veer, overleden en begraven Nuland 29 oktover 1794, bezit aldaar

-       ½ in huis en aangelegen land bij Schotsheuvel, onder nr. 382, groot 1 lopens en 27 roeden, ene zijde Heer van Hagens, andere zijde weduwe Willem van Creij, waarde 105-0-0.

-       ½ in 3 streepen, onder nr. 392, groot 3 lopens en 25 roeden, ene zijde de Armen, andere zijde Markgraaf, waarde 10-0-0

Onder Geffen

-       3 stukken teulland, gelegen aldaar aant Kerkenhoog, waarde 200-0-0, belast met 3-9-12, in kapitaal 87-3-12, resteert 112-16-4

Totaal: 227-16-4

Weduwe Gonda Toon Verhoeve

Tekent: merk Gonda T. Verhoeven, weduwe Lambert de Veer, RA Wierdsma, P.v.Vugt, JA Esser

 

Blz. 415 dd 15 mei 1795

Johanna van Creij overleden en begraven Nuland 20 april 1795, bezit

-       5 stukken land bij Hagens hoef den Bellard, onder nr. 428, groot 3 lopens en 27 roeden, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 120-0-0

-       Perceel hooi land in de gemeene hoeve, nr. 1381, groot 11 hond en 3 roeden, ene zijde Jan van der Putten, andere zijde Baltus Langens, waarde 105-0-0

-       Perceel hooiland in de Korte Hoeve, of Roosdomp, onder nr. 1428 gemeten groot 14 hond en 36 roeden, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Dries Paulus Gevers, waarde 85-0-0

-       ¼ deel in 5 morgen, neven den Hogenweg, bij de Kerkdijk, waarde 70-0-0

Belast met 2-9-0 pacht  aan sland comptoir en 0-7-0 aan St Teunis Gilde van Nuland, samen 2-16-0, in kapitaal 37-6-14. Resteert 342-13-2

Tekenen: RA Wierdsma, Willem van den Dungen, G van Vugt, JA Esser.

 

Blz. 418 dd 15 mei 1795

Johanna van Creij overleden en begraven Nuland 20 april 1795, bezit:

Onder Nuland:

-       5 stukken land bij Hagens hoef den Bellard, onder nr. 428, groot 3 lopens en 27 roeden, ene zijde Dirk van de Wetering, andere zijde weduwe Jan van Gogh, waarde 120-0-0

-       Perceel hooi land in de gemeene hoeve, nr. 1381, groot 11 hond en 3 roeden, ene zijde Jan van der Putten, andere zijde Baltus Langens, waarde 105-0-0

-       Perceel hooiland in de Korte Hoeve, of Roosdomp, onder nr. 1428 gemeten groot 14 hond en 36 roeden, ene zijde Heer Hanswijk, andere zijde Dries Paulus Gevers, waarde 85-0-0

-       ¼ deel in 5 morgen, neven den Hogenweg, bij de Kerkdijk, waarde 70-0-0 ( dit is perceel nr. 896)

Belast met 2-9-0 pacht  aan sland comptoir en 0-7-0 aan St Teunis Gilde van Nuland, samen 2-16-0, in kapitaal 37-6-14. Resteert 342-13-2

Onder Heesch:

-       teulland, nr. 2218, in den Soggelse Steeg, 4 lopens en 12 roeden, waarde 175-0-0

-       teulland, nr. 2250, gelegen op de Lang Streepen, groot 1 lopens en 16 roeden, waarde 75-0-0

-       perceel teulland, nr. 2274, groot 1 lopens en 36 roeden, waarde 50-0-0

totaal 642-0-0, 20e penn: 32-2-12

Geert van Creij een der erfgenamen

Tekenen: Geert van Creij, Ra Wierdsma, Willem van den Dungen, G. van Vugt, JA Esser.

 

Blz. 422

Schalk van de Ven begraven 1795.

einde protocol

 

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven