RA Nuland 102 Collaterale Successie (1768-1775)

RA Nuland 102 collaterale successie 1769 - 1775

 

Blz. 1 dd 1 september 1769

Quirina Grem, weduwe Willem Verhagen, overleden Nuland 18 augustus 1769

-       Huis, hof en teulland aan de  Nulandse straat, groot 11 lopens 19 roeden, oost en zuid de straat, west Jenneke Corstiaen van Gogh, noord het Bosstraatje, waarde 750-0-0, belast met 4-10-0 aan aan de Arme tafelen van Osch, in kapitaal 112-40-0, resteert 637-10-0

-       2 mergen hooiland, genaamd "hoekcampken" aan de kerkdijk, oost Geert Geelings, west en noord de straat, zuid Jacobus van Berkel, waarde 120-0-0

Overleden heeft hierin ½ = 378-15-0

Tekenen: RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 5 dd 1 september 1769

Quirina Grem, weduwe Willem Verhagen, overleden Nuland 18 augustus 1769, bezit

Onder Geffen:

-       3 mergen weiland in de Rijt gelegen, oost Joost van Drunen, west Jan van Heumen, zuid Willem van de Goor c.s., noord Hendrik van Vugt, waarde 375-0-0

-       Perceel teulland aan de molen, groot 1 lopens en 20 roeden, oost de Vrouw van Geffen c.s., west de weduwe Jan Rutten van Erp, zuid Gerrit Verhoeven, noord den Molenstraat, waarde 35-0-0

-       Een hofken nevens de Vlijmtse straat, groot 1 lopens en 13 roeden, oost Bartel van Tilborgh, west de Somerdijck, zuid de straat en noord Juffr. de Booij, waarde 60-0-0

-       ½ in een Perceel teulland, genaamd den heijcamp, groot 6 lopens en 9 roeden, oost de Heer van Rijn, west Jan de Wert c.s., zuid Peeter van der Ven, noord de straat, waarde 145-0-0

-       ½ in 3 lopens en 22 roeden teulland, gelegen op de Heegd, oost de weduwe Gijsbert  van Grinsven, west Melis van der Boom, zuid de Rungraaf, noord Melis van den Boom, waarde 62-10-0

-       ½ in een perceel teulland aldaar genaamd den Oven groot 1 lopens en 18 roeden, oost de weduwe Roelof van Heesch, zuid Wouter Baars, noord de Heer van Kessel, waarde 27-10-0

Onder Lith:

-       perceeltje land in den Waterzak, oost Jacob Grem, west Peter van Craij, strekkende van de Kesselschen Graaf tot op de steegh, waarde 25-0-0

-       7 hont land gelegen aldaar in de Waterzak, west Peter van Kreij, oost Jacob Grem, strekkende van de Kesselsen Graaf tot op de Art steegh, waarde 25-0-0

Onder Nuland:

-       Huis, hof en teulland aan de  Nulandse straat, groot 11 lopens 19 roeden, oost en zuid de straat, west Jenneke Corstiaen van Gogh, noord het Bosstraatje, waarde 750-0-0, belast met 4-10-0 aan aan de Arme tafelen van Osch, in kapitaal 112-40-0, resteert 637-10-0

-       2 mergen hooiland, genaamd "hoekcampken" aan de kerkdijk, oost Geert Geelings, west en noord de straat, zuid Jacobus van Berkel, waarde 120-0-0

Overleden heeft hierin ½ = 378-15-0

Totaal 1133-15-0

Jan Grem, een der erfgenamen, verklaard dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Jan Gremme, RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, president, Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

 

Blz. 14 dd 13 oktober 1769

Jacob Grem, wonend te Geffen, perceel te Nuland wordt getaxeerd, schenking voor de armen van Nuland. In verband met betaling van de 80e penning.

-       ½ van 2 mergen hooiland, genaamd het Hoekkampken, aan de kerkdijk, oost Gerit Geelings c.s.,  west en noord de straat, zuid Jacobus van Berkel, waarde 60-0-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, president, Lambert van Boxtel, Dirck Verstegen, J Quirijns, secr.

 

Blz. 16 dd 3 januari 1770

Mechel van der Ven, begraven Nuland 28 november 1769, bezit

-       5 lopens teulland gelegen alhier genaamd Krakenburg, oost weduwe Geurt Govers, west de gemene straat, zuid Johannes Verstegen, noord Jan Wolfs, waarde 250-0-0

-       2 lopens en 30 roeden teulland, op de Akkers alhier gelegen, oost Adriaan van Creij, west weduwe van Wormans?, zuid Jan van Nuland, noord de straat, waarde 75-0-0

-       2 lopens teulland op het Voorst Nuland, oost L. Land (?),west de Kerk van Nuland, zuid de weteringsgraaf, noord middelst Nuland, waarde 125-0-0

Totaal 450-0-0, 20e penn: 22-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Jan Ruijs, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 19 dd 17 januari 1770

Mechel van der Ven, begraven Nuland 28 november 1769, bezit:

Onder Geffen:

-       ½ van een houtveldje gelegen aan het Bergeijnd, ongemeten, oost en noord Jan van Niftrik, west de armen van Geffen, zuid den Breeden Wegh, waarde 70-0-0

-       1 morgen en ¾ hond gelegen in de Weijvree, oost, west en zuid de Elscamp, noord de Hooivree, waarde 180-0-0

Onder Nuland:

-       5 lopens teulland gelegen alhier genaamd Krakenburg, oost weduwe Geurt Govers, west de gemene straat, zuid Johannes Verstegen, noord Jan Wolfs, waarde 250-0-0

-       2 lopens en 30 roeden teulland, op de Akkers alhier gelegen, oost Adriaan van Creij, west weduwe van Wormans?, zuid Jan van Nuland, noord de straat, waarde 75-0-0

-       2 lopens teulland op het Voorst Nuland, oost L. Land (?),west de Kerk van Nuland, zuid de weteringsgraaf, noord middelst Nuland, waarde 125-0-0

Totaal 575-0-0, 20e penn: 28-15-0

Erfgenaam Jan van Nuland

Tekenen: Jan van Nuland, RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 23 dd 17 januari 1770

Cornelis Pardijk, overleden en begraven te Den Bosch 30 december 1769, bezit  

-       6 morgen weijland gelegen alhier genaamd de "ossecampe", oost Heer Vitiriarius c.s., west het volgend perceel, zuid Claes Swanenbergh, noord Heer van Nuland, waarde 250-0-0

-       6 morgen gelegen als voor naast oost het vorige perceel, west de Vrouw van Geffen, zuid de Roomse Ingezetenen alhier, noord de Heer van Nuland, waarde 250-0-0

Totaal 500-0-0, 20e penn: 25-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Jan Ruijs, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 26 dd 31 januari 1770

Geurtje Wanders, overleden Rosmalen 17 januari 1770, begraven Nuland, bezit alhier

- perceel op de Beijndels, oost en noord de weduwe Antony Ermers, west de kinderen Peter van der Ven, zuid Francis Ploegmakers, waarde 116-0-0, belast met 5 vaten en 4 kannen rogge in een meerdere pacht, van een mud rogge aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, en een chijntje van 0-2-0 aan rentmeester Tengnagel, in kapitaal 106-13-6. Resteert 9-6-0. 20e penn: 0-9-6.

Broer en erfgenaam Wijnand Croonen.

Tekenen Wijnant Kroone, RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

Blz. 29 dd 20 februari 1770

Anneke Geerts Bosch, overleden Nuland 15 december 1769, bezit

Onder Berlicum:

- haar land op de Logte Hoeff drie stukken belent: ene zijde Adriaan Heijmis Verhaagen, andere zijde Jenneke van Dijk, ene einde de Gemeente, andere einde de weduwe Frans Daandels, waarde 140-0-0, 20e penn: 7-0-0

Erfgenaam Welle van de Ven.

Tekenen: Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland,  JA Esser, secr.

 

Blz. 32 dd 21 maart 1770

Jan Ariaans de Creij, overleden en begraven te Geffen op 22 februari  1770, bezit:

-       ½ van 7 hond hooiland in de gemeene Hoeve, oost de weduwe Govers, west Japik van der Linden, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 35-0-0

20e penn: 1-15-0

Tekenen: Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland,  JA Esser, secr.

 

Blz. 34 dd 21 maart 1770

Johannes Verstegen, overleden Nuland en begraven 22 januari 1770, bezit

-       huis of hoeff met aangelegen land, aan Schotsheuvel, oost de Heer van Willigen, west Welle Ruijs, zuid de gemeene straat, noord Lambert van Boxtel, waarde 2100-0-0

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, oost de kinderen Jan van Loon, west de gemeene straat, zuid Jan van Gogh, noord Jacobus Langens, waarde 500-0-0

-       Perceel hooiland gelegen te langst overt Voorst Nuland, groot 4 mergen, oost Heer van Nuland, west Heer Costerius, zuid de Neeteringsgraaf, noord den Hoefdijck, waarde 375-0-0

-       Perceel hooiland opt Voorst Nuland of Groot Hoog, groot 2 mergen, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid de gemeene straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 300-0-0

-       Perceel houtwas gelegen aldaar, oost Jan Claas van Erp, west idem, zuid Heer van Nuland, noord een vorig perceel, waarde 125-0-0

-       Perceel hooiland opt Groot Hoog, groot 8 hondt, oost Lambert van Boxtel, west Adriaan van Weert, zuid de gemeene straat, noord den Hogenweg, waarde 200-0-0

-       Perceel hooiland, opt Groot Hoog, groot 1 mergen, oost en west Jan Jooste, noord den Neeterinsggraaf, zuid de gemeene straat, waarde 100-0-0

Totale waarde 3700-0-0. Deze landen aangekomen in erfpacht tegen het gemeene land, a 128-2-8 per jaar, in kapitaal 3203-3-8. Resteert 496-17-8

-       perceel hooiland groot 2 hond gelegen midden opt Nuland, oost St Anteunis Gilde, west Japik van Gogh, zuid de Neeteringsgraaf, noord het middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland, gelegen voor en midden opt Nuland, oost Japik van Gogh, west St Antonis Gilde, noord Middelst Nuland, zuid de neeterinsggraaf, waarde

-       8 hont op het Middelst Nuland, oost het vorige perceel, west Jan van Gogh, zuid het Middelst Nuland, noord Hoefdijk, waarde 110-0-0

Totaal 756-17-8, 20e penn: 37-16-14

Erfgenaam broer en erfgenaam Dirk Verstegen.

Tekenen Dirk Verstege, RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser.

 

Blz. 42 dd 14 augustus 1770

Hr. Antony van Hanswijk, overleden Den Bosch 14 juli 1770, bezit:

-       perceel houtbos genaamd het Hoogbos, groot 36 lopens, ene zijde oost een ander bos van deze boedel en percelen teulland onder Heesch, andere zijde west de gemeene straat, zuid volgende perceel, noord de Wetering, waarde 720-0-0

-       een houtbosch groot 15 lopens, zuid de voorste streep, oost enige volgende percelen, west de Dreef, noord voorgaand perceel, waarde 280-0-0

-       een Bosch genaamd het Hoogbosch groot 7 lopens, rondom in de volgende percelen, waarde 104-0-0

-       een Bosch genaamd het Leegbosch gelegen bij de Vennekes, groot 13 lopens, oost de Steege, west de … Campe, zuid de Dreef, waarde 60-0-0

-       10 hont hooiland op het middelst en achterst Nuland, west de weduwe Zeegers, zuid de weterings, noord de Hoefdijck, waarde 170-0-0

-       Het land aan de Vinkelse Wetering, sijnde teulland onbegroot, oost de Dreef, west de straat, noord en zuid de busselen, waarde 116-0-0

-       Perceel teulland met houtwas, genaamd het Haselaars streepke, groot volgens verpondingscohier van Berlicum 4 lopens en 8 roeden, oost den Boogaart, west de straat, zuid erve onder Berlicum en noord het volgend perceel, waarde 50-0-0

-       Den tweede streep groot 2 lopens en 45 roeden, west de straat, oost den Bogaart, zuid het vorige perceel en noord het volgende, waarde 112-0-0

-       De derde streep teulland, groot 26 roeden, oost de groes of de dries, west het Nieuwland, zuid het vorig perceel, noord het Bos, waarde 50-0-0

-       Perceel teulland genaamd nieuwland, groot 1 lopens en 21 roeden, oost het groes, west de steeg, zuid vorig perceel, noord het volgend perceel, waarde 70-0-0

-       De eerste moorse streep teulland, 1 lopens en 18 roeden, oost het groes, west de steeg, zuid het vorige perceel, noord het volgend perceel, waarde 106-0-0

-       De 2e streep teulland, 1 lopens en 22 roeden, oost het groesveld, west de steeg, zuid het vorige perceel, noord het volgend, waarde 110-0-0

-       De derde streep groot 35 roeden, oost het volgend perceel en groes, west tegen de steeg, zuid het vorige perceel, noord het volgend perceel, waarde 30-0-0

-       De vierde streep, groot 1 lopens en 1,5 roeden, oost het groesveld, west de dreef, zuid het vorig perceel, noord het volgend, waarde 106-0-0

-       De 5e streep, groot 1 lopens en 26 roeden, oost het groesveld, west de dreef, zuid het vorige perceel en noord het volgend perceel, waarde 116-0-0

-       Den streep t’eijnde het Henkelsveld, groot 20 roeden, oost het …. Teulland, west de busselen, zuid en noord het groesveld, waarde 2-0-0

-       Enige percelen busselen of houtbouw, groot 3 lopens en 13 roeden, oost het groesveld, west de dreef, zuid het vorig perceel, noord het volgend, waarde 112-0-0

-       Perceel dries of groesveld, groot 43 roeden, oost enige goederen onder Heesch, west de Vennekes, zuid den Bogaart, noord het groesveld, waarde 10-0-0

-       Den bogaart, groot 15 roeden, oost de Dreef, west het vorige perceel, zuid het huijs en Berlicum, noord het groesveld, waarde 64-0-0

-       Perceel bogaart groot 1 lopens en 22 roeden, oost het volgend percee, west de streep, zuid de Capelacker, noord den Bogaart, waarde 140-0-0

-       Het groesveld tussen het land en de steeg, groot 3 hont en 11 roeden, oost de steeg, west het vorig perceel, zuid …… en noord de strook strepe, waarde 104-0-0

-       Het Heesterveld, groot 1 lopens en 16 roeden, oost het vorig perceel, west de dreef, zuid den derde streep, noord het volgend perceel, waarde 50-0-0

-       Haar busselen en landerijen groot 1 mergen en 25 roeden, oost en west de dreef, zuid het vorig perceel en noord den houtwas, waarde 250-0-0

-       Perceel houtwas groot 1 hond en 2 roeijen, oost en west de dreef, zuid het vorig perceel, waarde 60-0-0

Totaal: 2986-0-0, waarin de overledene de ½ competeert = 1493-0-0, 20e penn: 74-13-0

Tekenen: Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco offcier,  JA Esser.

 

 

Blz. 52 dd 12 december 1770

Engel Sebert Wijgerganks, overleden Nuland, begraven 2 november 1770, bezit

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 24-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, op Voorst Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jaocb Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

Totaal 466-10-0. 20e penn: 23-6-8.

Tekenen: Jan van Nuland, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco offcier,  JA Esser.

 

Blz. 58 dd 12 december 1770

Engel Sebert Wijgerganks, overleden Nuland  begraven 2 november 1770, bezit

Onder Berlicum:

-       zijn akker aan de misse, 1 lopens en 8 roeden, voor 1/3, belend ene zijde Adriaan Heijmis Verhagen, andere zijde Peeter Francis Weijgergancx, ene einde de Groenstraat, andere einde de Beek, waarde 225-0-0, belast met 0,5 zak rogge aan Heer van Balen te Den Bosch, in kapitaal 78-2-8, resteert 146-17-8

-       zijn streep op de Wersteeg, groot 21 roeden , item de 2e streep groot 21 roeden, ene zijde de Wersteeg, andere zijde Jan Hendrik Verhoeven, ene eind Johannes Adriaan de Cuijper, andere eind Lucas van Beugen, waarde 120-0-0

-       zijn streep neven de steeg, groot 47 roeden, item de streep daar nevens, groot 40 roeden, ene zijde Aard van den Berg, andere zijde Johanna Goverts van den Braak, ene eind Johannes Adriaan de cuijper, andere eind Lucas van Beugen, waarde 230-0-0

-       zijn gedeelte in Himphamps camp voor 1/3 belend, ene zijde Dirk Driese Walravens, andere zijde Peter Francis Weijgergancx, ene eind idem, andere eind Dirk Dries Walraven, waarde 40-0-0

Onder Nuland:

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 24-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, op Voorst Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jaocb Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 65-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle H. Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

Totaal: 1003-7-8, 20e penn: 50-4-6

Erfgenaam Jan Simon Wolfs.

Tekenen: Jan Wolfs, RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, JA Esser.

 

RA Nuland 102 - Blz. 67 dd 18 januari 1771

Mej. Johanna Rachel Pinxteren, weduwe Hr Willem Aenhuijs, overleden Rosmalen en daar begraven op 12 december 1770, bezit

-       22 mergen hooiland int Sevenvierendeel, oost de Kepkensdonk, west Hendrik van Vugt, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 1700-0-0. Deze 22 mergen en 13,5 mergen in de Rosmalense Hoeve hem aangekomen tegens het gemeene land volgens de resolutie dd 9 maart 1729, onder een erfpacht van 75-0-0 aan het comptoir van het convent van de Clarisse, voor de 22 mergen in capitaal 1575-0-0, resteert 125-0-0

-       2 lopens en 2 roeden in de Loonse Straat, west Gijsbert van Craaij, zuid Juffrouw Lemming, noord weduwe Jenneke van der Velde, waarde 105-0-0

-       Clamp hooi of weiland, groot 4 mergen en 2 hond genaamd de Donk, oost Geurt (?) Verhoeven, west Heer van Kessel, zuid Heer van Willigen, noord Hoefdijk, waarde 350-0-0

-       2 hond weiland gelegen opt Nuland, oost van Neerven, west Schalk van der Ven, zuid de Meeringgraaf, noord de Wetering, waarde 70-0-0

-       Huis en aangelegen land groot 8 mergen gemeenlijk genaamd Hei en Wei, in de Heijde ter plaatse omtrent het gerecht in de Heijde, rontsomme de gemeente waarde 450-0-0

Totaal 1100-0-0, 20e penn: 55-0-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Lambert van Boxtel, Jan van Nuland, Ja Esser, secr.

 

Blz. 73 dd 18 mei 1771

Maria Catharina Aangevaren, overleden en begraven Den Bosch 16 april 1671, bezit:

-       2 mergen hooiland in de Korte Hoeve, oost de Betmeeren, west Heer van den Bergh, zuid kinderen Hendrik van der Ven, noord Jan Quack, waarde 120-0-0

-       4,5 hont hooiland, in de gemeene Hoeve, oost Peter van der Ven, west de Kerk van Geffen, zuid de Hoefdijck, noord den Agterdijck, waarde 50-0-0

Totaal 170-0-0, 20e penn: 18-10-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Lambert van Boxtel, Jan van Gogh, Ja Esser, secr.

 

Blz. 76 dd 30 oktober 1771

Jan Jooste Hanegraaf, begraven Geffen 17 oktober 1771, bezit

-       1/4e deel van 2 mergen en 3 hont opt Groot Hoog, oost Heer van Nuland, west Jacobus Langens, zuid de straat, noord de Neteringsgraaf, waarde 75-0-0

-       2 hont in 4 hont hooiland, oost de Kerk van Geffen, west Geert van der Poel, zuid de Neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 105-0-0

-       1 mergen hooiiland op het Agterst Nuland, oost Heer Hanswijk, west weduwe Spierings, zuid Middelst Nuland, noord Hoefdijk, waarde 65-0-0

-       1/3e deel in Fratersbosch groot 8 lopens, zuid en west Jacobus Langens, oost Papendijkse Hoff, noord Adriaan Hanegraaf, waarde 230-0-0

-       7 hopnt hooiland gelegen over den Hogenweg, oost Heer van Nuland, west Gemeene land, zuid den Hogenweg, noord de Neeteringsgraaf, waarde 150-0-0

-       ½ in een streep opt Hoog Bosch groot 1 lopens en 25 roeden, oost Piet van Venrooij, west en noord Lammert van Rooij, zuid Augustinus van der Aa, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 hont hooiland gelegen achter opt Nuland, oost Juffr de Booij, west en zuid het Middelst Nuland, noord Hoefdijk, waarde 12-0-0

-       ½ in 1/3e deel in 4 hont hooiland opt Nuland, oost en west de weduwe Spierings, zuid de neeteringsgraaf en noord de wetering, waarde 27-10-0

-       ½ van de  ½ van 8 hont hooiland voor en midden opt Nuland, oost de Kerk van Geffen, zuid de neeteringsgraaf, west Geert van der Poel, noord het Agterst Nuland, waarde 70-0-0

Totaal 757-0-0, 20e penning: 37-17-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Lambert van Boxtel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz. 83 dd 26 januari 1772

Adriana de Cort, weduwe Hendrik van Neerven, overleden Orthen, begraven Rosmalen 29 januari 1772, bezit

-       3 lopens en 9 roeden teulland, alhier op Hensenhoef, oost Geert Weijgergangs, west Adriaan Hanegraaf, zuid de Zandstraat en noord den Dijk, waarde 125-0-0

-       1 mergen hooi of weiland, voor en midden opt Nuland, oost St Anteunisgilde, west den armen van Geffen, zuid de neeteringsgraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 160-0-0

-       4 hont hooiland, opt Nuland, oost Jan van Grinsven, west Willemijn de Weert, zuid de neteringsgraaf, noord de wetering, waarde 140-0-0

-       Perceel hooiland groot 2 hont, voor opt Nuland gelegen, oost Schalk van der Ven, west van Heck, zuid de neteringsgraaf, noord de wetering, waarde 85-0-0

-       1 hont hooiland, gelegen over den Hogenweg, oost Dirk Verstege, west weduwe Geert van Gogh, zuid den Hogenwegm noord de neteringsgraaf, waarde 20-0-0

Totaal 530-0-0, 20e penn: 26-10-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 87 dd 26 januari 1772

Jan Wolfs, begraven Empel 17 januari 1772, bezit-

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 25-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, opt Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jacob Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

-       Een huijsinghe en hof op het einde van de Weerscheut, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de Kinderen Jacob Tijsse van Creij, west de heij, zuid de Weerscheut en noord de straat, waarde 400-0-0

-       2 lopens en 16 roeden in Pelshof alhier, oost de weduwe Huijsbergen, west de gemene straat, zuid Jacob Langens, noord Gijsbert van Creij, waarde 200-0-0, belast met een zak rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan Magriet Spijker Vrouwe Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 156-5-0, en een chijns van 1-13-5 aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Boschin kapitaal 41-14-6, resteert 2-0-10

-       Een schepen schuld brief in kapitaal 150-0-0 gelooft door Matijs Adriaan van Creij  voor schepenen van Nuland dd 1 februari 1766

Totaal 1014-10-10, 20e penn: 50-14-10.

Tekenen: RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

 

Blz. 95 dd 26 februari 1772

Jan Wolfs, begraven Empel 17 januari 1772, bezit

Onder Nuland:

-       ½ in een perceel van 2 lopens en 20 roeden teulland, gelegen alhier op “Martens Acker", oost de gemeene straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers, waarde 25-0-0

-       ½ in 3 lopens en 31 roeden teulland, gelegen alhier "op de hooge hoeff", oost de gemeene straat, west idem, zuid Lammert van Rooij, noord den Armen van Nuland, waarde 15-0-0

-       ½ van 2 lopens en 20 roeden teulland gelegen alhier aan de Weerscheut, oost Jacob Langens, west den Berg, zuid Matijs van Creij, noord …Wolfs, waarde 41-10-0

-       ½ van perceel hooi of weiland, groot 8 hondt, opt Nuland, gekomen van Cobus van Berkel, oost Heer van Nuland, west van Berkel, zuid de neeteringsgraaf, noord de Weetering, waarde 130-0-0

-       ½ van 2 hond voor opt Nuland, van Jacob Hanegraaf, belend oost van Nistelrooij, west Hendrik Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ van 7 hondt hooiland gekomen van de zelfde, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van Berk, west Paulus Govers, zuid de Hoefdijk, noord de Agterdijck, waarde 35-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland, gelegen voor opt Nuland, van Hendrik van Rosmalen, belend oost …van Nistelrooij, west Heijn Hanegraaf, zuid de neeteringsgraaf, noord een volgend perceel, waarde 60-0-0

-       ½ in 5 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid het Agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 5 hond hooi land, oost Welle Hendrik Wellens, west Jan van Strijp, zuid vorig perceel, noord het agterst Nuland, waarde 22-10-0

-       ½ in 3 lopens en 20 roeden teulland, alhier op de Hoge Hoef, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel, waarde 51-0-0

-       Een huijsinghe en hof op het einde van de Weerscheut, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de Kinderen Jacob Tijsse van Creij, west de heij, zuid de Weerscheut en noord de straat, waarde 400-0-0

-       2 lopens en 16 roeden in Pelshof alhier, oost de weduwe Huijsbergen, west de gemene straat, zuid Jacob Langens, noord Gijsbert van Creij, waarde 200-0-0, belast met een zak rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan Magriet Spijker Vrouwe Gasthuijs te Den Bosch, in kapitaal 156-5-0, en een chijns van 1-13-5 aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Boschin kapitaal 41-14-6, resteert 2-0-10

-       Een schepen schuld brief in kapitaal 150-0-0 gelooft door Matijs Adriaan van Creij  voor schepenen van Nuland dd 1 februari 1766

Bastiaan Wolfs: een der erfgenamen

Tekenen: Bastiaan Sijmons Wolfs, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

RA Nuland 102, collaterale successie, blz. 106 dd 20 februari 1772

Hendrik van Vught, overleden Geffen 16 januari 1772, bezit

-       perceel hooiland groot 7 mergen int Sevenvierendeel, oost een volgend perceel, west de kinderen Jan van Loon c.s, zuid de Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 875-0-0

-       2,5 mergen hooiland, gelegen aldaar, oost Heer van Heck, west het vorig perceel, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 310-0-0

Totaal 1185-0-0, 20e penn: 59-5-0.

Tekenen: : RA Wierdsma, Lambert van Boxtel, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr

 

Blz. 109 dd 29 april 1772

Joost Verstegen, overleden en begraven Nuland 17 maart 1772

-       Huis of hoef met aangelegen landerijen ter plaatse genaamd Schotsheuvel oost de Heer van Willige, west Welle Ruijs, zuid de gemeene straat, noord Lambert van Boxtel, waarde 2100-0-0

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, oost de kinderen Jan van Loon, west de straat, zuid Jan van Gogh, noord Jacob Langens, waarde 500-0-0

-       4 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west de Heer Costerius, zuid de neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 375-0-0

-       Perceel van 2 mergen hooiland opt Voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 300-0-0

-       Perceel houtwas gelegen aldaar, oost en west Jan Claas van Erp, zuid Heer van Nuland, noord een vorig perceel, waarde 125-0-0

-       8 hont hooiland opt Groot Hoog, oost Lambert van Boxtel, west Adriaan van Weert, zuid de gemeene straat, noord de neteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen als voor, oost en west Jan Joosten c.s., zuid de gemeene straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 100-0-0

Deze hoeve en landerijen belast met een erfpacht tegen het gemeene land van 128-2-8, in kapitaal 3203-2-8. Resteert 496-17-8

-       2 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost St Toonis Gilde, west Jacob van Gogh, zuid de neeteringsgraaf, noord  het Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland gelegen als voor, opt Middelst Nuland, oost Jacob van gogh, west St Toonis Gilde, zuid de neetringsgraaf, noord Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       8 hont hooiland opt Agterst Nuland, oost het vorig perceel, west Jan van Gogh, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 110-0-0

Totaal 756-7-8, Overleden heeft hierin de ½ = 378-8-12, 20e penn: 18-18-7

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 117 dd 29 april 1772

Joost Verstegen, overleden en begraven Nuland 17 maart 1772

Onder Nuland:

-       Huis of hoef met aangelegen landerijen ter plaatse genaamd Schotsheuvel oost de Heer van Willige, west Welle Ruijs, zuid de gemeene straat, noord Lambert van Boxtel, waarde 2100-0-0

-       8 lopens en 25 roeden teulland, gelegen als voor, oost de kinderen Jan van Loon, west de straat, zuid Jan van Gogh, noord Jacob Langens, waarde 500-0-0

-       4 mergen hooiland gelegen als voor te langst overt voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west de Heer Costerius, zuid de neeteringsgraaf, noord den Hoefdijk, waarde 375-0-0

-       Perceel van 2 mergen hooiland opt Voorst Nuland, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 300-0-0

-       Perceel houtwas gelegen aldaar, oost en west Jan Claas van Erp, zuid Heer van Nuland, noord een vorig perceel, waarde 125-0-0

-       8 hont hooiland opt Groot Hoog, oost Lambert van Boxtel, west Adriaan van Weert, zuid de gemeene straat, noord de neteringsgraaf, waarde 200-0-0

-       1 mergen hooiland gelegen als voor, oost en west Jan Joosten c.s., zuid de gemeene straat, noord de neeteringsgraaf, waarde 100-0-0

Deze hoeve en landerijen belast met een erfpacht tegen het gemeene land van 128-2-8, in kapitaal 3203-2-8. Resteert 496-17-8

-       2 hondt hooiland, midden opt Nuland, oost St Toonis Gilde, west Jacob van Gogh, zuid de neeteringsgraaf, noord  het Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       2 hond hooiland gelegen als voor, opt Middelst Nuland, oost Jacob van gogh, west St Toonis Gilde, zuid de neetringsgraaf, noord Middelst Nuland, waarde 75-0-0

-       8 hont hooiland opt Agterst Nuland, oost het vorig perceel, west Jan van Gogh, zuid het Middelst Nuland, noord den Hoefdijk, waarde 110-0-0

Totaal 756-7-8, Overleden heeft hierin de ½ = 378-8-12, 20e penn: 18-18-7

Erfgenaam Dirk Verstegen.

Tekenen: Dirck Verstege, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 126 dd 29 april 1772

Johanna Jan Paulusse van Schijndel, overleden en begraven Nuland 3 april 1772

-       huis en aangelegen land, groot 5 lopens en 40 roeden gelegen int Vinkel, oost Dirk van de Wetering, west de weduwe Daniel Timmers, zuid de wetering, noord  het vinkel, waarde 105-0-0

-       ½ van een perceel hooiland groot 7 hond in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 40-0-0

Totaal 145-0-0, de weduwe competeert 1/5e deel = 29-0-0, 20e pen: 1-9-0

Tekenen: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr.

 

Blz. 129 dd 29 april 1772

Johanna Jan Paulusse van Schijndel, overleden en begraven Nuland 3 april 1772, bezit:

-        huis en aangelegen land, groot 5 lopens en 40 roeden gelegen int Vinkel, oost Dirk van de Wetering, west de weduwe Daniel Timmers, zuid de wetering, noord  het vinkel, waarde 105-0-0

-       ½ van een perceel hooiland groot 7 hond in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijk, waarde 40-0-0

Een der erfgenamen Joost van Boxel verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Merk Joost van Boxel, RA Wierdsma, Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, JA Esser, secr

 

Blz. 133 dd 4 juni 1772

Cornelis van Gemonde, overleden en begraven te Nuland 13 mei 1772, bezit

-       Huis en land in het Heikens rot, groot 13 lopens en 7 roeden, oost de heijde, west de kinderen Pieter van de Ven, zuid de gemeene straat, noord Geert van Uden, waarde 610-0-0

-       perceel teulland op de ackers, oost Jonker Lemming, west de kinderen van Toni van Nuland, zuid de heijde, noord en gemeene voetpad, groot 2 lopens en 17,5 roeden, sijnde de helft van 4 lopens en 35 roeden, waarde 75-0-0

-       5 hont genaamd het hoekkampken bij kepkensdonksdijck, oost Kepkensdonkdijk, west Geert Verhoeven, zuid Heer de Booij, noord den Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       ½ in perceel teulland bij de moolen, groot 4 lopens en 35 roeden,  belend oost Juffr. Lemmink, west de kinderen Toni van Nuland, noord de gemene voetpad, zuid de heide, waarde 37-10-0

Goederen belast met een mud en 6 vaten rogge aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, in kapiotaal 429-13-12. En een rog pacht van 2 vaten aan het sland comptoir onder de administratie van Tengnagel, in kapitaal 39-1-4. Verder een rogpacht van 4,5 vat in een meerdere pacht van 3 sester rogge aan het Godshuijs der H Geest te Den Bosch in kapitaal 87-17-4, totale lasten 556-12-14, resteert 270-17-2. 20e penn: 13-10-14.

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, JA Esser.

 

Blz. 138 dd 4 juni 1772

Cornelis van Gemonde, overleden en begraven te Nuland 13 mei 1772

-       Huis en land in het Heikens rot, groot 13 lopens en 7 roeden, oost de heijde, west de kinderen Pieter van de Ven, zuid de gemeene straat, noord Geert van Uden, waarde 610-0-0

-       perceel teulland op de ackers, oost Jonker Lemming, west de kinderen van Toni van Nuland, zuid de heijde, noord en gemeene voetpad, groot 2 lopens en 17,5 roeden, sijnde de helft van 4 lopens en 35 roeden, waarde 75-0-0

-       5 hont genaamd het hoekkampken bij kepkensdonksdijck, oost Kepkensdonkdijk, west Geert Verhoeven, zuid Heer de Booij, noord den Hoefdijk, waarde 105-0-0

-       ½ in perceel teulland bij de moolen, groot 4 lopens en 35 roeden,  belend oost Juffr. Lemmink, west de kinderen Toni van Nuland, noord de gemene voetpad, zuid de heide, waarde 37-10-0

Goederen belast met een mud en 6 vaten rogge aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, in kapiotaal 429-13-12. En een rog pacht van 2 vaten aan het sland comptoir onder de administratie van Tengnagel, in kapitaal 39-1-4. Verder een rogpacht van 4,5 vat in een meerdere pacht van 3 sester rogge aan het Godshuijs der H Geest te Den Bosch in kapitaal 87-17-4, totale lasten 556-12-14, resteert 270-17-2. 20e penn: 13-10-14.

Johanna van Boxtel, erfgenaam van de overledene.

Tekenen: merk Johanna van Boxtel, Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, JA Esser.

 

Blz. 144 dd 11 augustus 1772

AJ van der Wal, huisvrouw van Baron van Crohnen, overleden en begraven te Nuland 2 juli 1772

-       1/2 deel in een huis en land, groot 13 lopens en 41 roeden met een herenhuis met de stallingen, staande "bij het gemeente ven"  oost de gemeenten, west een volgend perceel, zuid de toebaksstreepen, waarde 2750-0-0

-       ½ in 4 toebakstrepen land met zijne houtwassen, gelegen als voor, tegen erve gekomen van de hoeve Coudewater, waarde 150-0-0

-       ½ in 2 strepen teulland, met een daarop staande schuur, de ene zijde de Heerenhuizinge, de andere zijde de landerijen gekomen van de hoeve van Oudenhoven, waarde 120-0-0

Totaal 3020-0-0, 20e penn: 151-0-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Nuland, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 148 dd 26 augustus 1772

AJ van der Wal, huisvrouw van Baron van Crohnen, overleden en begraven te Nuland 2 juli 1772, bezit

Onder Nuland

-       1/2  in een huis en land, groot 13 lopens en 41 roeden met een herenhuis met de stallingen, staande "bij het gemeente ven"  oost de gemeenten, west een volgend perceel, zuid de toebaksstreepen, waarde 2750-0-0

-       ½ in 4 toebakstrepen land met zijne houtwassen, gelegen als voor, tegen erve gekomen van de hoeve Coudewater, waarde 150-0-0

-       ½ in 2 strepen teulland, met een daarop staande schuur, de ene zijde de Heerenhuizinge, de andere zijde de landerijen gekomen van de hoeve van Oudenhoven, waarde 120-0-0

-       ½ in De couwaterse hoeve gelegen als voor, op 11 en 25 juni 1772 in den Bosch publiek verkocht voor 1230-0-0

-       1/2 in de kleine Hoef gelegen aldaar eveneens verkocht voor 664-0-0

-       9 hont op het Voorst Nuland in 9 mergen, verkocht voor 452-0-0

-       3 mergen en 2 hont gelegen int Middelst Nuland, verkocht voor 440-0-0

-       2 mergen hooiland, sijnde de ½ naast de ooste kant, verkcoth voor 245-0-0

-       De wederhelft gelegen ten westen verkocht voor 265-0-0

-       3 hont midden opt Nuland, verkocht voor 193-0-0

-       9 hont in de gemene hoeve verkocht voor 200-0-0

-       1 mergen in de gemeene hoeve verkocht voor 120-0-0

-       4 morgen genaamd den Hogen Camp gelegen als voor, verkocht voor 665-0-0

-       2 mergen genaamd den HekkeCamp gelegen als voor, verkocht voor 300-0-0

-       3 mergen te langst overt Nuland, verkocht voor 330-0-0

-       16 hont gelegen te langst over de Pastorij opt Nuland, verkocht voor 406-0-0

-       2 mergen in de Korte Hoeve, verkocht voor 250-0-0

-       16 hont neffens het Groot Hoog verkocht voor 420-0-0

-       2 mergen te langst overt Nuland, verkocht voor 239-0-0

Onder Rosmalen:

-       9 mergen op de Rompert verkocht voor 1130-0-0

-       4 mergen gelegen als voor over de Wetering, verkocht voor 298-0-0

-       14 hont hooiland opt Heeseind verkocht voor 197-0-0

-       8 hont gelegen als voor in Scheffers Vree, verkocht voor 79-0-0

-       8 mergen hooiland, genaamd de Burry, gelegen als voor verkocht voor 815-0-0

-       3 mergen naast Pieke Camp, gelegen als voor, verkocht voor 445-0-0

Totaal 16.404-0-0. Overledene competeert hierin de ½.

De goederen zijn belast met

-       een erfpacht van 175-0-0 aan het Geestelijk comptoir van Tengnagel, in kapitaal 4240-0-0.

-       Erfpacht van 35-0-0 aan dezelfde in kapitaal 875-0-0.

-       Een chijns van 0-14-8 aan de domeijnen van Brabant , in kapitaal 18-2-8

-       Een chijns van 0-19-14 aan de naburen van Nuland, in kapitaal 24-16-14

-       Een koopgelofte van Vrouwe de weduwe Hanswijk van 4500-0-0

Tesamen 9667-19-6

Resteert 67360-10, daarvan de ½ = 3368-05. 20e penn: 168-8-2

Hr Johan de Gier, procuratie voor Johan Georg, baron van Crohnen volgens acte van procuratie voor gerecht van Nuland dd 11 augustus 1772.

Tekenen: Jan van Nuland, loco officier, Adriaan van weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

Blz. 158 dd 26 december 1772

Taxatie goederen die Claas Gloudemans wonend te Rosmalen, bij wijze van erfmangeling staat te transporteren aan Sijmen Wolfs te Den Bosch, de goederen zijn vrij allodiaal en niet leenroerig

-       10 hont hooiland opt Middelst Nuland, oost weduwe Sijmon Bosch, west Jan vanm Streijp, zuid wetering, noord het Agterst Nuland, waarde 230-0-0, 40e penn: 5-15-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, RA Wierdsma, Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 160 dd 27 januari 1773

Pieter Bogers, overleden, begraven Heesch 10 december 1772, bezit:

-       ½ van 3 hond hooiland, in de gemeen hoeve, oost Heer en Mr. Anthony van Hanswijk, west Jan van Gogh, zuid hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 15-0-0, 20e penn: 0-15-0

Tekenen: Hendrik van Bakel, Adriaan van Weert,  Jan van Gogh, JA Esser.

 

Blz. 162 dd 12 februari 1774

Maria Jansen van Bakel, vrouw van Philips van der Heijden, overleden en begraven Nuland 14 januari 1774, bezit

-       ½ in een huis en aangelag groot 3 lopens aan de Groenstraat, oost de weduwe van Schijndel, west weduwe Hendrik van Bakel, zuid de gemene straat, noord de weduwe Aard Geurde, waarde 102-0-0, 20e penn: 5-2-0

Tekenen meek Philips van der Heijden, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Johannes van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 165 dd 10 maart 1774

Catharina Magarita van der Keer, overleden en begraven Den Bosch, bezit:

-       ¼ in 5 mergen hooiland int Sevenvierendeel, waarde 113-0-0, 20e penn: 5-13-0.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Johannes van der Ven, JA Esser.

 

Blz. 167 dd 29 juni 1774

Hendrik van der Heijden, overleden en begraven Nuland 4 juni 1774, bezit:

- ½ in 2 lopens teulland genaam de Geercamp, onder Nuland ter plaatse int Vinkel, oost en noord Lammert van Rooij, west de gemene straat, zuid idem, waarde 67-10-0, 20e penn: 3-7-8.

Fransijn Jan Hendrik Verhagen, zijn huisvrouw, verklaart dat er geen andere goederen zijn.

Tekenen: Francijn Verhagen, RA Wierdsma, Dries van Groenland, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

Blz. 170 dd 30 november 1774

Geert Weijgergangs, overleden en begraven Nuland 22 oktober 1774, bezit

-       huis en 9 lopens en 10 roeden teulland, oost Gooijert Swanenberg, west Adriaan van Creij, zuid de Sandstraat, noord den Dijk, waarde 455-0-0

-       2 mergen hooiland, in de Corte Hoeve, oost Cornelis Geelings, west A van Grinsven c.s, zuid Baaijens, en noord erfgenamen mevrouw Smits, waarde 110-0-0

Totaal 565-0-0. Belast met een chijns van 0-6-0, aan de Vrouw van Geffen in kapitaal 8-8-4, resteert 556-11-4.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 173 dd 30 november 1774

Geert Weijgergangs, overleden en begraven Nuland 20 oktober 1774, bezit

-       huis en 9 lopens en 10 roeden teulland, oost Gooijert Swanenberg, west Adriaan van Creij, zuid de Sandstraat, noord den Dijk, waarde 455-0-0

-       2 mergen hooiland, in de Corte Hoeve, oost Cornelis Geelings, west A van Grinsven c.s, zuid Baaijens, en noord erfgenamen mevrouw Smits, waarde 110-0-0

Totaal 565-0-0. Belast met een chijns van 0-6-0, aan de Vrouw van Geffen in kapitaal 8-8-4, resteert 556-11-4. 20e penn: 27-16-9.

Catharina Jan Peters van Bakel, nagelatene weduwe

Tekenen: merk Catharina van Bakel, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 177 dd 4 januari 1775

Christina Lemming, overleden en begraven Nuland op 10 december 1774, bezit:

-       huizinge, hof en teulland, gelegen aan Schotsheuvel, groot 3 lopens en 20 roeden, oost Heer van Willigen, west en noord de straat, zuid Anthony Leermans, waarde 525-0-0, belast met 0-14-0 aan de Kerk te Den Bosch in kapitaal 57-10-0, verder een zak rogge aan de armen van Nuland in kapitaal 156-5-0. resteert 351-5-0

-       5 lopens en 40 roeden, teulland en houtveld genaamd de plaats van Peeter Dekkers, oost den Armen alhier, west de weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de heijde, noord een weg, waarde 250-0-0

-       40 roeden teulland, op Martensacker gelegen, oost de straat, west Claas Gloudemans, zuid de armen van Nuland, noord Welle Ruijs, waarde 8-0-0

-       2 lopens en 16 roeden, teulland in Pelshof, de ene zijde van Laarhoven, andere zijde volgend perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 232-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teullland, in Pelshof, ene zijde van Laarhoven, andere zijde vorig perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 116-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teulland, gelegen in Pelshof, ene zijde Jacob Langens, andere zijde Jacob van Creij, ene eind van Laarhoven, waarde 116-0-0

Totaal 1073-5-0, belast met 1 mud rogge in een meerdere pacht aan Magriet Spijkers Vrouwe Gasthuis te Den Bosch, in kapitaal 312-0-0. Verder 3-6-11 in een meerdere pacht aan Onze Lieve Vrouwen Broederschap, in kapitaal 83-7-3, resteert 677-7-13. Overledene competeert in 1/3 deel = 225-15-15, 20e penn: 11-5-14.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz. 182 dd 4 januari 1775

Christina Lemming, overleden en begraven Nuland 10 december 1774, bezit

-       huizinge, hof en teulland, gelegen aan Schotsheuvel, groot 3 lopens en 20 roeden, oost Heer van Willigen, west en noord de straat, zuid Anthony Leermans, waarde 525-0-0, belast met 0-14-0 aan de Kerk te Den Bosch in kapitaal 57-10-0, verder een zak rogge aan de armen van Nuland in kapitaal 156-5-0. resteert 351-5-0

-       5 lopens en 40 roeden, teulland en houtveld genaamd de plaats van Peeter den Dekker, oost den Armen alhier, west de weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de heijde, noord een weg, waarde 250-0-0

-       40 roeden teulland, op Martensacker gelegen, oost de straat, west Claas Gloudemans, zuid de armen van Nuland, noord Welle Ruijs, waarde 8-0-0

-       2 lopens en 16 roeden, teulland in Pelshof, de ene zijde van Laarhoven, andere zijde volgend perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 232-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teullland, in Pelshof, ene zijde van Laarhoven, andere zijde vorig perceel, ene eind Jacob Langens, andere eind Jacob van Creij, waarde 116-0-0

-       1 lopens en 8 roeden teulland, gelegen in Pelshof, ene zijde Jacob Langens, andere zijde Jacob van Creij, ene eind van Laarhoven, waarde 116-0-0

Totaal 1073-5-0, belast met 1 mud rogge in een meerdere pacht aan Magriet Spijkers Vrouwe Gasthuis te Den Bosch, in kapitaal 312-0-0. Verder 3-6-11 in een meerdere pacht aan Onze Lieve Vrouwen Broederschap, in kapitaal 83-7-3, resteert 677-7-13. Overledene competeert in 1/3 deel = 225-15-15, 20e penn: 11-5-14.

De Heer Jan Post als vader en voogd van zijn minderjarige zoon en voogd van Clara Gerarda Cunicham als mede-erfgenamen.

Tekent J.Post, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 189 dd 25 januari 1775

Pieternel Jansen van Schijndel, vrouw van Joost van Boxtel, overleden en begraven Nuland op 23 december 1774, bezit:

-       huis en aangelegen land, 5 lopens en 40 roeden, int Vinkel gelegen, oost Dirk van de Wetering, west weduwe Daniel Timmers, zuid wetering, noord het vinkel, waarde 110-0-0

-       7 hond hooiland, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 40-0-0

De overledene competeert hierin voor 6/20e deel = 45-0-0, 20e penn: 2-5-0.

Tekenen: Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 192 dd 25 januari 1775

Pieternel Jansen van Schijndel, vrouw van Joost van Boxtel, overleden en begraven Nuland op 23 december 1774, bezit:

-       huis en aangelegen land, 5 lopens en 40 roeden, int Vinkel gelegen, oost Dirk van de Wetering, west weduwe Daniel Timmers, zuid wetering, noord het vinkel, waarde 110-0-0

-       7 hond hooiland, in de gemeene hoeve, oost Mevrouw van den Berg, west weduwe Paulus Govers, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 40-0-0

De overledene competeert hierin voor 6/20e deel = 45-0-0, 20e penn: 2-5-0.

Joost van boxtel, huisman van de overledene.

Tekenen: Merk Joost van Boxel, Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 195 dd 22 februari 1775

Elisabeth weduwe Hendrik Wouters van Zutphen overleden Heeswijk begraven 11 februari 1775, bezit

-       ½ van 4 mergen hooiland int Sevenvierendeel, ene zijde het Smal Sevenvierendeel, andere zijde Juffr. Ruijs, ene eind de weduwe van de Ven, andere einde Agterdijck, waarde 195-0-0

-       1 mergen te langst overt Nuland, ene zijde Gerardus opt Hoog c.s., andere zijde Kerke goederen van Geffen, ene eind hoefdijck, andere eind de neeteringsgraaf,  waarde 80-0-0

Totaal 275-0-0. 20e penn: 13-15-0.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, Peeter van Boxtel, JA Esser.

Blz. 197 dd 31 mei 1775

De vrouw van Gerardus Hoefs overleden en begraven Nuland 30 maart 1775, bezit:

-       huis en aangelag groot 10 lopens en 40 roeden, oost de Heer van Nuland, west Heer Nagelmakers, zuid de straat, noord Heer van Nuland, waarde 525-0-0

-       perceel houtwas groot 10 roeden, oost het genoemde huis, west Heer Nagelmakers, zuid het genoemde huis, noord Nagelmakers, waarde 10-0-0

-       3 hont hooiland agter opt Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Corst Boumans, zuid den sloot, noord de Loopgraaff, waarde 36-0-0

Belast met een schepen gelofte van 300-0-0 van Peter van de Ven, verder een rente van 2-17-0 aan het geestelijk comptoir van het kwartier van Maaslant, in kapitaal 71-5-0, totale lasten 371-5-0, resteert 199-15-0

Tekenen: Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenberg, JA Esser.

 

Blz. 200 dd 31 mei 1775

De vrouw van Gerardus Hoefs, overleden en begraven Nuland 30 maart 1775, bezit:

-       huis en aangelag groot 10 lopens en 40 roeden, oost de Heer van Nuland, west Heer Nagelmakers, zuid de straat, noord Heer van Nuland, waarde 525-0-0

-       perceel houtwas groot 10 roeden, oost het genoemde huis, west Heer Nagelmakers, zuid het genoemde huis, noord Nagelmakers, waarde 10-0-0

-       3 hont hooiland agter opt Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west Corst Boumans, zuid den sloot, noord de Loopgraaff, waarde 36-0-0

Belast met een schepen gelofte van 300-0-0 van Peter van de Ven, verder een rente van 2-17-0 aan het geestelijk comptoir van het kwartier van Maaslant, in kapitaal 71-5-0, totale lasten 371-5-0, resteert 199-15-0, 20e penn: 9-19-12.

Gerardus Hoefs, huijsman van de overledene

Tekenen: Gerardus Hoefs, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 204 dd 31 mei 1775

Adriaan van der Ven, overleden en begraven Den Bosch 16 maart 1775, bezit:

-       huis en land groot 1 lopens en 33 roeden aan de Heerbaan, oost weduwe Cornelis van Gemonde, west de straat, zuid de Heerbaan, noord de weduwe Govers, waarde 300-0-0

-       6 lopens en 25 roeden teulland, gelegen alhier aant Vinkel, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west Wijnand Croon, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 160-0-0

-       47 roeden teulland gelegen aldaar, oost de eerdere percelen, west, zuid en noord de weduwe Govers, waarde 12-0-0

-       1 lopens en 6 roeden teulland, oost Wijnand Croon, west Gerardus van Weert, zuid Heerbaan, noord de vorige percelen, waarde 30-0-0

-       2 lopens en 13 roeden, oost het vorige perceel, west een vorige perceel, zuid Wijnand Croon, noord een vorig perceel.

-       6 lopens en 25 roeden teulland, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west eerdere percelen, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 180-0-0

-       0,5 mergen in de gemeene hoeve oost het Sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 25-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar. Oost het sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijck, waarde 55-0-0

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz. 209 dd 31 mei 1775

Adriaan van der Ven, overleden en begraven Den Bosch 16 maart 1775, bezit:

-       huis en land groot 1 lopens en 33 roeden aan de Heerbaan, oost weduwe Cornelis van Gemonde, west de straat, zuid de Heerbaan, noord de weduwe Govers, waarde 300-0-0

-       6 lopens en 25 roeden teulland, gelegen alhier aant Vinkel, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west Wijnand Croon, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 160-0-0

-       47 roeden teulland gelegen aldaar, oost de eerdere percelen, west, zuid en noord de weduwe Govers, waarde 12-0-0

-       1 lopens en 6 roeden teulland, oost Wijnand Croon, west Gerardus van Weert, zuid Heerbaan, noord de vorige percelen, waarde 30-0-0

-       2 lopens en 13 roeden, oost het vorige perceel, west een vorige perceel, zuid Wijnand Croon, noord een vorig perceel.

-       6 lopens en 25 roeden teulland, oost de weduwe Cornelis van Gemonde, west eerdere percelen, zuid de heerbaan, noord de kinderen Geert van Uden, waarde 180-0-0

-       0,5 mergen in de gemeene hoeve oost het Sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijk, waarde 25-0-0

-       1 mergen gelegen aldaar. Oost het sevenvierendeel, west Heer Hanswijk, zuid Hoefdijk, noord Agterdijck, waarde 55-0-0

Totaal 857-0-0. Belast met 3 vaten rogge aan de armen alhier, in kapitaal 58-14-14. 2 zakken en 6 vaten rogge aan het Sieken Gasthuis te Den Bosch,  in kapitaal 429-13-12. Verder 5 vaten en 4 kannen rogge aan het geetselijk comptoir van het kwartier van Maasland, in kapitaal 104-3-6. Item 1 vat rogge in kapitaal 19-10-12. Verder een rente van 3-0-0 aan het Geefhuijs te Den Bosch in kapitaal 75-0-0. Totaal 626-19-12. Resteert 170-0-4.

Geurt van de Ven, broer en erfgenaam

Tekenen Geurt van der Ven, RA Wierdsma, Cornelis Geelings, Klaas Swanenberg. JA Esser, secr

 

Blz. 215 dd 10 juli 1775

Jacob Dirk Cremers, overleden op Batavia 20 mei 1774, brief van weduwe Batavia dd 24 oktober 1774, ontvangen 16 juni 1775 door Hendrik Kerkhof zijn gewesene voogd en voogd van zijn erfgenamen.

Taxatie van de erfsecretarij van Nuland ter waarde van 6500-0-0 en de erfvosterij ter waarde van  400-0-0. Beiden voor 1/8e deel = 862-10-0.

Samen 6900-0-0. Belast samen met de erfsecretarij en de erfvosterije van Rosmalen voor een bedrag van 4700-0-0.

Tekenen: RA wierdssma, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz. 217 dd 21 augustus 1775

Geert van de Ven, overleden Nuland begraven 24 juli 1775, bezit:

-       huis en aangelegen land groot 7 lopens en 4 roeden, oost de kerkevoetpad, west een volgend perceel, zuid de straat en noord de santstraat, waarde 375-0-0

-       de huisplaats van jan van der horst, gelegen aldaar,m oost het vorige perceel, west Rudolf van Rijn, zuid het Ven, noord de straat, waarde 110-0-0

-       ½ in 1 lopens en 16 roeden in juffr. Elskenshof, met Hendrik Gerits gelegen aldaar, oost deze goederen, west Rudolph van Rijn, noord deze erve, waarde 20-0-0

-       5 lopens en 11 roeden, gelegen in Vinkel het land van Christoffel van Calthuijsen, oost Roelof van de Ven, zuid Willem Sassen, west de Romersteeg, noord de Gemeente, waarde 105-0-0

-       2,5 mergen binnenweij gelegen aldaar, oost Roelof van de Ven, west de steeg, waarde 50-0-0

-       Perceel houtwas, gelegen int Vinkel rontsomme de voogaande landerijen, waarde 30-0-0

-       8 hont hooiland midden opt Nuland, oost van Berkel, west Heer van Nuland, zuid de Weteringsggraaf, noord het Agterst Nuland, waarde 125-0-0

-       4 hont hooiland gelegen opt Nuland, oost Baltus Langens, west Juffr. van Paulussen, zuid de poldersloot, noord den Hoefdijk, waarde 50-0-0

-       ½ in 1 lopens en 16 roeden in elskenhof belend als voor, waarde 20-0-0

-       4 hond voor en midden opt Nuland, oost Heer van Nuland, west Sijmen Wolfs, zuid de Weteringsgraaf, noord de poldersloot, waarde 65-0-0

Percelen zijn belast met

-       6 vat rogge aan comptoir van de Heer Kempenaar in kapitaal 117-3-12

-       3-0-0 aan blok vant Hintamereind, in kapitaal 75-0-0

-       Gewinschijns van 12 stuijvers en 8 penningen aan de domeijnen van Brabant in kapitaal 15-12-8

-       Rente van 0-14-0 aan Meelmans Gasthuis te Den Bosch in kapitaal 17-10-0

-       Kapitaal van 150-0-0 aan Godefridus Spierings als in huwelijk hebbende Netta van Velp.

Totaal 375-6-4, resteert 574-13-12.

Hierin competeert de overleden voor de ½ = 287-6-14. 20e penn: 14-7-6.

Tekenen: RA wierdssma, Cornelis Geelings Peeter van Boxtel, JA Esser.

 

Blz. 223 dd

Geert van de Ven, overleden Nuland begraven 24 juli 1775, bezit

Onder Geffen:

-       2 lopens en 40 roeden teulland in de Keelcamp, waarde 104-0-0

Onder Rosmalen:

-       perceel hooiland, in de hoeve aldaar, waarde 10-0-0

Onder Nuland

-       huis en aangelegen land groot 7 lopens en 4 roeden, oost de kerkevoetpad, west een volgend perceel, zuid de straat en noord de santstraat, waarde 375-0-0

-       de huisplaats van jan van der horst, gelegen aldaar,m oost het vorige perceel, west Rudolf van Rijn, zuid het Ven, noord de straat, waarde 110-0-0

-       ½ in 1 lopens en 16 roeden in juffr. Elskenshof, met Hendrik Gerits gelegen aldaar, oost deze goederen, west Rudolph van Rijn, noord deze erve, waarde 20-0-0

-       5 lopens en 11 roeden, gelegen in Vinkel het land van Christoffel van Calthuijsen, oost Roelof van de Ven, zuid Willem Sassen, west de Romersteeg, noord de Gemeente, waarde 105-0-0

-       2,5 mergen binnenweij gelegen aldaar, oost Roelof van de Ven, west de steeg, waarde 50-0-0

-       Perceel houtwas, gelegen int Vinkel rontsomme

 

Akte eindigt ineens 

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven