RA Nuland 99 Collaterale Successie (1697-1724)

RA Nuland 99 collaterale successie 1697 - 1724       143 pag.     versie 1.0

 

Nb: de bedoelde waarde is de waarde boven de dorps en landslasten en de dijken.

 

Blz. 1 dd 28 maart 1697

Hendrik Adriaan Rutten te Geffen sonder wettige geboorten na te laten overleden op 10 maart 1697 en aldaar is begraven, taxatie van het goed te Nuland: een mergen hooiland op het voorst en middelste Nuland, voor 110-0-0. Schepenen: Mathijs Jansse van Creijll en Jacob Janse van Gogh, G. Croon.

 

Blz. 1 dd 11 april 1697

Rutger Mathijs van der Meulen te Schijndel overleden op 7 maart 1697 aldaar begraven,  zijn weduwe is Willemke Jansen, en wordt het 1/6 deel in een hijcamp groot in het geheel 8 mergen en 3 hondt gelegen in OutVinckel  op 28-0-0 getaxeerd. Schepenen: Peter Aent Hoogh en Anthonis Ermers van Nuland, drossaard G. Croon.

 

Blz. 2 dd 9 juli 1698

Maria Jacobi van Berghem, weduwe van Aert Jansen Dubbeler is overleden op 17 juni 1698 te Osch, ter instantie van Arike Jacobs van Berghem getaxeerd een halven mergen hoiland gelegen in een meedere camp omtrent de Achterdijck ter plaatse genaamd het Sevenvirendeel op 31-0-0, gevolgd hebbende het 11e en 14e artikel van het collateraal. Schepenen: Jan van der Poll en Mathijs van Creij. Drossaard G. Croon.

 

Blz. 3 dd 26 augustus 1698

Willemken Jacob Langens, weduwe Corstiaan Gerits, overleden 16 juli 1698 te Nuland, sonder kinderen na te laten, taxatie voor Corstiaen van de helft van een lopens teulland in den hoff van Willem Antonissen van Roij, tussen erve Willem tonissen voornoemd aan de ene zijde en Corstiaen Gerits aan de andere zijde, op de som van 30-0-0, waarbij de stiptelijk gevolgd hebben het elfde artikel van de laatste ordonnantie vant Klein Zegel. Schepenen: Jan van der Poll en Jacob Janse van Gogh, Drossaard G. Croon.

 

Blz. 4 dd 26 augustus 1698

Corstiaan Gerits, weduwnaar van Willemke dochter Jacob Langens, verklaart dat zijn huisvrouw zaliger geen goederen der twintigsten penning heeft als in de vorige acte benoemd. Tekenen Corstiaen Gerits, G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz. 4 dd 22 oktober 1698

Jenneke van der Kleij, overleden 30 september 1698 in Den Bosch, ter instantie van zus Marike van der Kleij, gaan de schepenen taxeren 2 stukken land op de hooge hoef, groot 1 lopens en 32 roeijen, op een som van 30-0-0. Verder 1 lopens teulland gelegen op Schotsheuvel op 25-0-0. Schepenen: Jan van der Poll en Mathijs van Creijll. Drossaard G. Croon.

 

Blz. 6 leeg

 

Blz. 7 dd 9 oktober 1699

Heer Cornelis Gans overleden 21 september 1699 te Deurne, te Nuland in de tombe bijgezet op de 26 september. Schepenen taxeren zijn bezittingen:

-       Hoge, middelste en Lage Heerlijkheid van Nuland met de houtschat, biergruijt een som van 2500-0-0

-       Een coornwintmolen op 2850-0-0, belast met een cijns van 6-0-0 aan de Hertog van Brabant.

-       Een hoeve lands genaamd den Elsbos met het houtveldt, neffens de oostzijde van de dreef, gecomen van Jan Jan Peeters, samen groot 12 mergen op een som van 2675-0-0

-       Een houtveldeke groot 2 mergen voor de helft op een som van 125-0-0.

-       6 mergen weijlandt in 2 campen genaamd het Polsbroecken, 0- een som van 600-0-0.

-       Een vogelscooij, groot 4 mergen en 2 hont,                                     pro memorie

-       5 mergen en 2 hont genaamd den Roerdomp    pro memorie

-       50 roeijen land gecomen van de wintmolenbergh op een som van 35-0-0.

-       2 mergen aan de westzijde van de dreef gecoomen vant convent van de fraters voor de ½ op een som van 75-0-0.

-       Item 8 hondt gecomen van Bastiaan Huiberts voor de ½ op 30-0-0.

-       4 hont gecomen van viicarij voor de ½ op 15-0-0

-       Item 8 hondt gecomen van Willem van Boeckel voor de ½ een som van 30-0-0

-       Een mergen van St Catarina altaar tot Nulandt voor de ½ op een som van 20-0-0

-       5 hondt gecomen van Marcelis Willems voor de ½ op 25-0-0

-       Een halve mergen gecomen vant convent van de fraters op een som van 65-0-0

-       Doorgestreept: 2 mergen vant convent van de fraters voor de ½  op een som van 66-0-0

-       Een huijs met 3 mergen 2 hondt voor de ½ op een som van 250-0-0.

-       Doorgestreept: 2 mergen aldaar voor de ½ van 75-0-0 ( in cijfers 65-0-0)

-       16 hondt te langs overt Nuland voor de ½ op een som  van 48-0-0

-       8 hondt aldaar voor de ½ op een som van 24-0-0

-       2 mergen aldaar voor de ½ op een som van 36-0-0

-       Een mergen weijland opt Groot Hoogh voorde ½ op een som van 30-0-0.

-       4 hondt aldaar voor de ½ op een som van 20-0-0.

-       8 hondt in de Couwaterscamp voor de ½ op een som van 60-0-0

-       2 mergen land gecomen van Aert Fransse voor de ½ op een som van 100-0-0.

Schepenen: Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijll. G. Croon.

 

Blz. 11 dd 24 december 1700

Handersken Jansen gehuwd geweest met Claes Cornelissen overleden 9 november 1700 op het Heeseijndt onder Rosmalen waarvoor schepenen taxeren het 1/3 deel in 3 lopens land op de Groote Donk, in Out Vinckel, gewaardeert op 25-0-0. Schepenen: Jacob van Gogh, Handrick Marcus. G. Croon.

 

Blz. 12 dd 22 februari 1701

Jan Hendrik Tonissen is te Nuland overleden ( doorgestreept IJken Janse weduwe van Jan Hendrik Tonissen), schepenen taxeren 4 hondt hooiiland gelegen voor en midden opt Nuland op 45-0-0. Schepenen: Anthonis Ermers van Nulandt, Jacob van Gogh, Handrick Marcus, Mathijs van Creijll. G. Croon.

 

Blz. 13 dd 13 april 1701

Specifieke lijst ofte memorie der goederen het recht der collaterale successie subject achtergelaten door  Jan Hendrik Tonissen, overleden Nuland 31 januari 1701,

-       400 hoeij land onder Nuland getaxeerd op 45-0-0

-       ¼ deel in huis, erf en hof, groot

-       Item ¼ in 5 hondt gelegen op den Heuvel,

-       3 hondt in de achterste en middelste hoeve

-       3 hondt in Jan Aert Ceelen campke

-       3 hondt en ¾ in de voorste en middelste hoeve

-       ¼ deel van 5 hondt land in de genoemde laage hoeve

Alle percelen te Lith zijn door schepenen aldaar getaxeert op 146-10-0, plus uit akte 22 februari 45-0-0. Samen 191-10-0. 

20e penning  = 9-11-8, 10e verhoging: 0-19-2. Samen 10-10-10.

 

Blz 14 dd 13 april 1701

Ijken de weduwe Jan Hendrik Tonissen verklaart geen andere goederen te hebben dan de genoemde. Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz. 15 dd 16 juni 1701

Ons werd bericht dat Adriaan van den Burgh is overleden op 13 mei 1701 en in Den Bosch begraven. Voor Guilliam van Breugel wordt de goederen getaxeerd: een gerechte ¼ deel in 10 hondt hooiland ongedeeld met Willem Jansen, gelegen midden en achter opt Nuland, op 5-0-0. Schepenen Hendrik Fransen van Berghem, Sijmon Dierckx.

 

Blz. dd 28 september 1701

Wouter Jansen aent Hoogh begraven 1 september 1711 te Nuland,

-       een stukjen land genaamd den Asbergh groot 41 roeijen, getaxeerd op 20-5-0

-       ½ van huijs en land op den wolfsdijk op 200-0-0, belast met een zak rogge aan de H. Geest te Den Bosch

-       ½ van een stuk land in conijnshol op 10-0-0

-       7 hondt achter opt Nuland 55-0-0

-       Een mergen voor en midden opt Nuland voor de ½ op 40-0-0

-       De ½ van 5 mergen hooiland in de Corte hoeve bevonden boven de gewonen lasten niets waardig  - pro memorie

-       ¼ deel in 300-0-0 kapitaal gecomen van Anthonis aent Hoogh tot last van de corpus, 75-0-0.

-       Item nog ¼ deel van een schepenschultbroef van 500-0-0  tot laste van corpus als voor, dd 4 april 1683, een som van 125-0-0

-       ¼ deel in een schepenschultbrief van 600-0-0 als voor, de som van 150-0-0

-       Schepen schuldbrief van 300-0-0 dd 14 februari 1689

-       Idem van 300-0-0 dd 2 oktober 1683

Schepenen Mart. Kivit, Willem Tunnissenvan Rooij, Secr. D van Clootwijck, drost Croon.

 

Blz. 19 dd 12 oktober 1710

Willem Gerits van Roeij is overleden en begraven op 4 september 1701, schepenen waarderen 4 hondt op het Groot Hoog op 40-0-0. Schepenen: Mart. Kievit, G. Croon, Willem Tonissen van Rooij.

 

Blz. 20 dd 30 november 1701

Diersken Jan Dircx is overleden en begraven op 28 oktober 1701 en op verzoek van Mariken, voorheen getrouwd geweest met Jan Diercx, moeder van de overledene, en schepenen waarderen 1 lopens en 10 roeije in een acker  teulland genaamd het Akkerken, neffens den ………, groot 4 lopens en 38 roeije. Gewaardeerd op 55-0-0. Schepenen: Jonker Mart. Kievit, G. Croon, Mathijs van Creijll.

 

Blz. 22 dd 7 januari 1702

Jonkheer Sevolt uit Den Bosch volgens een missieve van 5 januari 1702, over de goederen van de Heer Herbert van Beaumont, in sijn leven commandeur tot SHeerenbergen, aldaar overleden op 6 november 1701, heeft land in de polder van der Eygen,

-       1/6 deel van een mergen hooiland gelegen in de Hoeve, 2-10-0

-       1/6 deel in 4,5 hondt aldaar gelegen, 2-10-0

Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Willem Tonissen van Rooij. Drost G. Croon.

 

 

 

Blz. 23 dd 10 mei 1702

Hendrik Olyslagers is overleden op 13 april 1702 te Bael. Goederen bestaande 1/9 deel van een halve mergen hooiland ter plaatse voor en midden opt Nuland, gewaardeert op 5-0-0. Schepenen:

Jan Jansen van der Ven, Willem Tonissen van Rooij, Mathijs van Creijll. Drost G. Croon.

 

Blz. 24 dd 17 mei 1702

Jan Claes Lammers overleden op 19 april 1702 te Berlicum, goederen te Nuland: 3 hondt hooiland op het Agterste Nuland, voor 1/5e  deel gewaardeerd op 3-0-0. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mathijs van Creijll .Drost G. Croon.

 

Blz. 25 dd 20 juni 1703

Claas Driessen is overleden te Berlicum op 16 mei 1703. Goed op het Agterst Nuland neffens den slootcant van Peeter Handricx camp. Een 15e deel van een halve mergen hooiland bevonden boven de lasten niets waard te zijn. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mart. Kievit. Drost G. Croon.

 

Blz. 26 dd 20 juni 1703 ( zie blz 31)

Jan Claessen overleden te Alhem op 24 mei waarvan de naargelaten goederen bestaan uit:

-       huis en aangelagh 4 lopens en 44 roeijen groot, voor 1/5e deel, waarde 50-0-0.

-       Het land aan de Reit, met de houtwas groot 3 lopens en 18 roeije, voor 1/5e deel, 18-0-0

-       Het land genaam de Vuijlpoort groot 3 lopens en 37 roeije,, voor 1/5e deel waarde 30-0-0

-       Zie verder bladzijde 31

 

Blz. 27 dd 2 augustus 1703

Juffr Allegonda van Cappelle is op 27 juni 1703 in Den Bosch overleden, schepenen waarderen een mergen land genaamd "den smallen mergen" op 36-0-0 gld. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mart. Kievit. Drost G. Croon.

 

Blz. 28/29/20 leeg

 

Blz. 31 dd = vervolg van blz 26

- een hof veldeke gelegen int koor achter de …. van Ariaen Seelen, groot 30 roeijen, voor 1/5e deel, waarde: 5-0-0. Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Mathijs van Creijll .Drost G. Croon.

D. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 32 dd 7 augustus 1703

Jan en Dries  van der Horst hadden in 1693 een huis en land tegenover de kerk verkocht aan Gerard Croon drossaert, met de last daaruit te blijven vergelden een rente van 6-0-0 jaarlijks losbaar met 100 gulden en dat later ondervonden werd dat het niet losbaar was, waarna de drost hen voor de Raad van Brabant had gedagvaard, en besloten werd dat van der Horst moest zorgen dat de rente lsobaar werd en dat anders de koop ongedaan werd gemaakt. De schepenen verklaren dat het huis ten ene male caduck geworden is en waarderen het op 90-0-0.

Schepenen: Jan Jansen van der Ven, Willem Tonissen van Roij.

 

Blz. 34 dd 13 oktober 1703

Peeter Peeters Bijvelt is overleden en op 14 september 1703 begraven. Goederen:

-       huis en aangelag , groot 16 lopens en 31 roeden, gelegen aant Ven, waarde 500-0-0.

-       2 lopens en 34,5 roeije genaamd het koolheufken, waarde 71-0-0

-       1 lopens en 45 roeije, waarde 38-0-0

-       Een hoefken aan de Nulandse straat groot 2 lopens 48 roeije, waarde 90-0-0

-       8 hpndt opt Midden van Nuland, waarde 65-0-0

-       3,5 mergen aan de Agterdijck vanwege de inundatie niets waard

Tekenen: C. van Coot, Mart. Kievit, Willem van Roij

 

Blz. 35 dd 9 oktober 1794

Lijntje Everts de Bever overleden 7 september 1704 te St Michielsgestel, laat goederen na te Nuland, 1/10e deel in een morgen hooilandachter opt Nuland, waarde 5-0-0. Tekent drost Croon.

 

Blz. 37 dd 23 mei 1705

Catalijn Melis (?) Rijckaertsen is overleden en begraven op 19 april 1705 te Schijndel, na latend goederen te Nuland, ¼ deel van een camp hooiland int Sevenvierendeel, groot 3,5 mergen, waarde 30-0-0. Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Poulus Peters van Osch, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 38 dd 27 mei 1705

Ijken Dielis Hendrickx, huisvrouw van Aelbert Ruelens, begraven te Rosmalen op 26 april 1705 heeft land te Nuland na gelaten:

-       ¼ deel in 3 lopens en 8 roeije teulland gelegen in de Helsenhoeck, waarde 15-10-0

-       Een houtveldeke vergeldende in de verpondingen 0-1-8, dat voor 1/4e gewaardeerd werd op 2-10-0

Tekenen: G. Croon, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, loco secr.

 

Blz. 39 dd 13 juli 1705

Jan Jan Adriaens de Jongh, op 9 mei 1705 begraven te Nuland, bezit de tocht in verschillende goederen, ter instantie van Peerke, dochter wijlen Aert Jansen van Schijndel, genaamd de Wert, weduwe van wijlen Gijsbert Hendricx wonende tot Dinther. Bestaande uit een caduck en vervallen huijs en landerijen in drie percelen te Vinkel, sijnde het 1/5 part van een hoeve land genaamd de Roijpoortse hoeve t.w.v. 450 gulden. Tekenen G. Croon, Jacob Jansen van Gogh, Wouter Joppen Baers, J van Clootwijk, loco secr.

 

Blz. 41 dd 2 oktober 1705

Heer Michiel Ernst, baron van Mombeeck, heer van Terlanen, overleden te Laemen in het land van Luik op 28 augustus 1705

-       huijs, schuer, cruijthof achter de biehal en twee hopveldekens achter het huijs en de grooten acker bij het huijs gelegen, groot 16 lopens en 39 roeden, waarde 595-0-0 gulden

-        5 strepen achter de est gelegen, groot 5 lopens en 8 roeden, waarde125 gulden

-       Cleverveltje tijnden het mouverse, groot 1 lopens en 8 roeijen, waarde 24-10-0

-       De Broeckstrepen, groot 3 lopens en 3 roe, waarde 63-0-0 gulden

-       Het teulland gelegen midden in den hoef, groot 6 lopens en 47 roeden, waarde 160-0-0

-       Het teulland genaamd de donck in de Hoeve gecomen van Maijken Aert de Wert, groot 5 lopens en 5 roeijen, waarde  125 gulden

-       De garstakker, groot 4 lopens en 34 roeijen, waarde 135 gulden

-       Een heufken land aan de Geffense heiden, groot 5 lopens en 13 roeijen, waarde 105-0-0.

-       Een camp hoijlant neffens de Geffense gemeijnt oostwaarts, groot 6 mergen, waarde 110 gulden

-       hijcamp noordwaarts nevens de Nulantse gemijnte en houtwas, groot 6 mergen, waarde 160 gulden

-       1 mergen hoijlants in de gemijne hoeve, waarde 10 gulden

-       1 mergen hoijlants in de voorste hoeve, waarde 10 gulden

-       7,5 hont hoojjland mede aldaar, waarde 12 gulden

-       2 mergen hooijland in de Corte hoeve, waarde 16 gulden.

Totaal 1650-10-0. Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, J v Clootwijck, secr.

Blz. 44/45 leeg

 

Blz. 46 dd 27 januari 1706

Dierck Bastiaens alhier begraven op 30 december 1705, goederen te Nuland: 3 lopens en 16 roeije met een quaat huisken alhier tot Nuland gelegen, voor de ½ gewaardeerd op 26-0-0. Erfgenaam is broer Wouter Bastiaens. Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 47 dd 24 september  1706

Compareert Ghijsbert Wellens, man en momboir van Jenneke dochter Jan Lambers, die verklaart dat Jan Lambers zijn zwager in de Litsert in Beijerland, coetsier van de Vrouw van Nuland, is gestorven aldaar en op 20 augustus 1706 begraven, dat hij geen gronden of vaste goederen heeft dan de onderstaande:

-       1/3 deel in huis en aangelegen land, groot 4 lopens

-       1/3 deel in 6 lopens en 1.5 roeije aan Schotsheuvel gelegen

-       1/3 deel in 3 lopens ook aldaar gelegen

-       1/3 deel in 1,5 mergen midden en agter opt Nuland

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 49 dd 24 september 1706

Taxatie van de goederen van Jan Lambers, zie vorige acte:

-       1/3 deel in huis en aangelegen land, groot 4 lopens, waarde 75-0-0

-       1/3 deel in 6 lopens en 1.5 roeije aan Schotsheuvel gelegen, waarde 70-0-0

-       1/3 deel in 3 lopens ook aldaar gelegen, waarde 21-0-0

-       1/3 deel in 1,5 mergen midden en agter opt Nuland, waarde 22-0-0.

De goederen zijn belast met 1/3 deel in 7-10-0 jaarlijks aan Rentmeester Schravensande.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Mart. Kievit, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 51 dd 22 november  1706

Gosewinus van Geffen gestorven en begraven Den Bosch op 28 oktober 1706, laat te Nulandn goederen na, te weten: 1/6 deel in 3 lopens en 11 roeijen, gelegen in de Helsenhoek, ter waarde van 17-7-0. Ter instantie van Juffr Catarina van Geffen, c..s. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van Lith, P. Mixop ? loco secretaris.

 

Blz. 52 dd 20 november 1708

Willem jansen Quack is gestorven en begraven te Geffen op 24 oktover 1708, laat te Nuland na:

-       8,5 hont land achter en midden opt Nuland, 51-10-0

-       2,5 hont aldaar voor de helft getaxeert op 8-15-0

-       Een mergen achter opt Nuland, 20-0-0

-       Een streep in de Leegh Haegh, groot 1 lopens en 17 roeden, 36-0-0

Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 53 dd 6 maart 1709

Hr Boudewijn Vloots overleden en begraven Den Bosch 19 januari 1709, laat te Nuland na 7 mergen hooiland int Sevenvierendeel, waarde 315-0-0. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, Peeter van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

 

 

Blz. 54 dd 3 februari 1710

Geurtjen Hendricx is op 20 januari 1710 begraven te Nuland, laat man na: Hendrick Merkus en een huis, hof en land groot 1 lopens en 20 roeden, gelegen aan de Helsenhoek, getaxeert voor de helft op 42-10-0. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven de Jonge, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 55 dd 22 april 1710

Peter Jan Rulens begraven Nistelroij op 12 februari 1710 voor de momboiren: Jan Renders en Jacob Tunnissen als momboiren over de onmondige kinderen van Roelof Tunissen ivm goederen te Nuland, nl. de helft van een halve mergen gelegen in de hoeve, en is vanwege de lage situatie en continueele inondatie niets waard te zijn boven de landslasten. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen quack, J. v. Clootwijck, sub secr. Ondergeschreven ze krijgen een boete omdat ze niet binnen 6 weken het land hebben laten taxeren.

 

Blz. 56 dd 28 november 1710

Jan Jansen de Wert, jonckman begraven op 8 november 1710 te Nuland, voor Aert Jansen de Wert, zijn erfgenaam. Goederen: ½ van een akkerken teulland, genaamd de peterselie veldekens, gelegen te Vinkel. Groot 1 lopens en 22 roeden, gewaardeerd op 50-0-0. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, Jan Jacob Langens, J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 57 dd 4 december  1710, doorgestreepte acte

Jan Jansen de Wert, jonckman begraven op 8 november 1710 te Nuland, voor Willemke. weduwe Lambert Jansen de Wert moeder en voogdesse van kinderen bij Lambert de Wert, testamentair erfgenaam van: huis, hof bogaert, opstal, en landerijen bestaande in 7 perselen, gelegen in Out Vinckel, doende jaarlijks in de verpondingen 5-17-0, gewaardeerd op 950-0-0. Belast met een capitaal van 600-0-0, over restant van cooppenningen, aan de erfgenamen Peter Jacobs van Lith, volgens arbitrale uitspraak 19 januari 1705, te Nuland gepasseerd, resteerd derhalve 350-0-0.

Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, Jan Jaocb Langens.

 

Blz. 58 dd 4 december 1710

Compareert Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, moeder en voogdesse van kinderen bij Lambert de Wert en testamentair erfgenaam van Jan Jansen de Wert, oom zaliger  van de kinderen, verklaart dat hij nioets meer achtergelaten heeft dan:

-       huis en land in 7 percelen te Vinkel

-       helft van een akkerken land genaamd de peterselieveldekens,

-       4,5 hont hooiland onder Kessel

Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, Jan Jacob Langens. J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 59 dd 4 december 1710

Jan Jansen de Wert is begraven op 8 november 1710 te Nuland ter instantie van Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert moeder en voogdesse van kinderen bij Lambert de Wert, de goederen worden nu getaxeerd:

-       huis, hof, bogaert, opstal en aangelegen land, groot 28 roeijen, gelegen in Out Vinckel, genaamd de Roijpoortse hoeve, waarde 310-0-0.

-       Een akker, groot 4 lopens en 6 roeden teulland aldaar, waarde 210-0-0

-       Een acker genaamd het sleckveldeke, aldaar gelegen, groot 2 lopens, waarde 105-0-0.

-       3/6 deel in een acker teulland genaamd den Hou groot 5 lopens, waarde 125-0-0

Totaal 750-0-0.

Goederen zijn belast met een capitaal van 1000-0-0 te betalen aan Maria van Amerongen, weduwe van Peter van Lit, in zijn leven borger van Den Bosch, of diens erfgenamen, volgen schepenbrieven uit 1701, Hiervan is 400-0-0 betaald en resteert 600-0-0. De beterschap bedraagt derhalve 150-0-0. Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, Jan Jacob Langens. J. v. Clootwijck, sub secr.

 

Blz. 61 dd 6 januari 1711

Dirck Goosens, jonckman in het leger van de staat, overleden in de laatste campagne, onbekend waar hij begraven ligt. Erfgenaam is Jan Dirck Jan Goosens van een goed te Nuland, nl. 4 hont hooiland gelegen opt Nuland, waarde 20-0-0. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr. Bijgeschreven boete vanwege te late taxatie.

 

Blz. 62 dd 6 januari 1711

Compareert Jan Dirck Jan Goosens, als naaste erfgenaam, die verklaart dat Dirck Goosens, niet meer goederen bezit als de genoemde in de vorige acte. Tekenen: G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz 62 dd 6 januari 1711

Schepenen verklaren dat Jan Dirck Jan Goosens de naaste erfgenaam is van Dirck Goosens die in de laatste campagne overleden is. Tekenen G. Croon, Mathijs van Creijl, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 63 dd 16 juni 1711

Welt Jansen overleden te Nistelrode op 8 mei 1711, laat te Nuland na: 1,5 hont hooiland in de Corte Hoeve in een meerdere camp van 2 mergen, bevonden niet waardig te zijn. Niet getekend.

 

Blz. 64 dd 23 juni 1711

Jan van der Ven oud heemraed is begraven op 12 mei 1711 , voor zijn weduwe Arike Geurts,

-       stuk teulland aan de Nulandse straat, groot 2 lopens en 45 roeden, belast met 1/3 deel van 8-0-0 jaarlijks aant cantoir van de Heer Sgravensande, taxatie 40-0-0.

-       Mergen hooiland in de gemene hoeve, is niets waardig.

Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 65 dd 23 juni 1711

Compareert Arieke Geurts weduwe Jan van der Ven, oud heemraed, verklaart geen andere goederen te Nuland te bezitten als de bovengenoemde. Tekenen: Merck Arieke Geurts, G. Croon, Paulus Peters van Osch, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 66 dd 18 november 1711

Mevrouw Isabella Maria Pellegrom, weduwe heer Maximiliaan van den Driesse overleden  te Mechelen op 17 Oktober 1711, goederen te Nuland:

- een huijsinghe, backhuijs, hoff, bogaert, en aangelegen landerijen, van wederzijds de gemene straat, en een stuk land op d’Akkers, met nog een eusel groesland, en houtgewassen, groot omtrent 27 lopens, getaxeert op 1097-0-0 gulden, belast met een nabuerscijns van 0-2-8 per jaar en onderhoud van 1260 voeten Somerdijck. Tekenen: G. Croon, Paulus Peters van Osch, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 67 dd 2 januari 1712

Jan Dirck Jan Goosens is te Rosmalen overleden, begraven te nuland op 27 november 1711,  zijn

weduwe is Anneke. Goederen: 4 hont hooiland te Nuland gelegen, getaxeerd op 15-0-0. Tekenen: G. Croon, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 68 dd 28 oktober 1712

Goijert Gerits van Grinsven, begraven Nuland op 4 oktober 1712, laat na:

-       een camp weijland, 3 mergen en 2 hont aan de Nulantse straat, waarde 250-0-0.

-       3 stukken teulland bij de smit, groot 4 lopens en 19 roeden, waarde 135-0-0.

-       Een campke hooiland, in de Corte Hoeve, groot 2 mergen, op niggel, dient ter memorie

-       Een rente tot last van het corpus van 250-0-0. Jaarlijkse rente is 10-0-0.

Goederen zijn belast met 1-1-0 aan de Heer rentmeester Sgravensande, een half vat rogge aan de Kerk van Rosmalen, 1-0-0 in een meerdere pacht aan de leprosen te Den Bosch.

Tekenen: G. Croon, Joost Hendrick Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 69 dd 28 oktober 1712

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt man en momboir en erfgenaam van Geertruij Gerits van Grinsven, verklaart dat ze broer van zijn overleden vrouw Goijert Gerits van Grinsven, begraven op 4 oktober 1712, geen andere goederen in Nuland dan de onderstaande:

-       een camp weiland tot Nuland aan de Nulandse straat, groot 3 mergen en 2 hont

-       3 stukken teulland 4 lopens en 19 roeijen groot, gelegen tot Nuland bij de Smit

-       Een campke hooiland, in de Corte Hoeve, groot 2 mergen

-       Een rente tot last van het corpus van 250-0-0

-       1/4e deel in 8,5 hont hooiland gelegen op de Bergen onder Herwaerden in Gelderland

-       Een acker teulland genaamd het Mouwerse, gelegen onder Rosmalen, groot 5 lopens en 2 roeijen.

Tekenen: G. Croon, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 71 dd 2 november 1712

Geertruij de Boij,  weduwe van de secretaris van der Heijden, begraven Geffen 10 september  1712, voor de erfgenamen worden de goederen getaxeerd: een mergen hooiland in een meerdere camp van 4 mergen gelegen int Sevenvierendeel, waarde 30-0-0. Belast met 9 treden Achterdijck.

Tekenen: G. Croon, Hr. Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 72 dd 11 maart 1713

Jan Willem Huijbers, overleden te Hees 5 februari 1713, goederen worden getaxeerd voor broer Aert Willem Huijbers, 2 mergen hooiland, in de Gemene Hoeve gelegen, is boven de dorps en landslasten en onderhoud van de dijken niets waardigh. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 73 dd 4 juli 1713

Fransis van Grinsven, overleden te Waalwijk juni 1713, heeft goederen te Nuland, ter instantie van juffr. Geertruijt Gast, als erfgenaam, de ½ van 8 hont hooiland op het Agterst Nuland, waarde 35-0-0. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 74 dd 9 juli 1713

Jan van Tiel, overleden Geffen en begraven op 7 juni 1713, ter instantie van de weduwe Jenneke Geerits, 4 hont hooiland, op het voorst Nuland, waarde 66-0-0. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gertis Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 75 dd 10 juli 1713

Compareert Jan Poulissen, inwoner alhier, die verklaart dat Hijlke Poulussen, zijn zuster op 27 april 1713 is begraven te Nuland, heeft geen goederen te Nuland, wel 2 stukken op Heeseindt, aldaar gewaardeerd op 5-0-0. Tekenen: Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 75 dd 20 oktober 1713

Hilleke Aert Adams is op 8 oktover 1713 begraven te Nuland, ter instantie van zus Jenneke Aert Adams, helft van een huijs en hof en aangelegen land, groot 3 lopens en 19 roeden, zijnde belast voor de helft aan de huisvrouw van Cornelis de Leuw, 1met 100-0-0 capitaal, aant Sinneloosheuijs een rente van 3-2-8, 0-15-0 aan de weduwe van Van den Berck, aent contoir van de domeinen 1-9-0. Waarde 40-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gertis Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 76 dd 20 oktober 1713

Compareert Jenneke dochter Aert Adams, verklaart dat zus Hilleke geen andere goederen dan genoemd heeft te Nuland. Tekenen: Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 77 dd 14 november 1713

Juffr Anna van der Meulen, wedewe van monsieur Jacobus van Bladel, overleden den Bosch, goederen te Nuland;

-       2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, 40-0-0

-       4,5 hont gelegen in de gemijne hoeve, boven de lasten niets waard

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 78 dd 23 oktober 1714

Juffr Isabella Clara Ruijsch, overleden en begraven Den Bosch op 20 september 1714, ter instantie van Juffr Cornelia Ruijsch, 3,5 mergen hooiland int sevenvirdeel, waarde 175-0-0.

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 79 dd 9 maart 1715

Handerske Handerickx van Tien, begraven te Nuland op  13 februari 1715, voor weduwnaar Hendrik Merkus, goederen: ¼ deel in huis, hof en aangelegen land. Groot 1 lopens en 17 a 18 roeijen, waarde 15-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 80 dd 9 maart 1715

Handerske Handerickx van Tiel, overleden Nuland 13 februari 1715, goederen:

-       ¼ deel in huis, hof en aangelegen land. Groot 1 lopens en 17 a 18 roeijen, waarde 15-0-0.

-       ½ mergen hooiland te Littoijen, in de Geer, aldaar taxatie: 45-0-0

-       1/3 deel in 3 hont land te Geffen gelegen, op den oosten acker, waarde 1-0-0.

-       1/3 deel in huis en land te Geffen aant Bergheind, 2 lopens en 15 roeijen groot, waarde 30-0-0

-       1/3 deel in een hoff lands aldaar gelegen, groot int geheel 3 lopens en 38 roeijen, waarde 25-0-0.

-       1/3 deel in een heufken gelegen aldaar op den Papendijck, groot int geheel 1 lopens en 10 roeijen, waarde 40-0-0

-       1/3 deel in een plack lands daar een huis placht te staan, tot Geffen, groot 2 lopesn en 31 Roeijen, waarde 10-0-0.

Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 82 dd 13 maart 1715

Jan Peters, jongman op15 februari 1715 te Hees begraven, ter instantie van Johannes Hesius, van een mergen hooiland, op het Agterst Nuland, leenroerigh aan het leenhof van Avesteijn tot Dinther, waarde 25-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 83 dd 30 september 1715

Mariken Jansen van Tuijl, jongedochter begraven te Geffen op 16 september 1715, ter instantie van de erfgenamen voor 1/5e deel van een camp hooiland in de Corte Hoeve, groot 4 mergen, belast met Agterdijck en Hoefdijck, waarde 10-0-0. Tekenen: G. Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijck, sub secr

Blz. 84 dd 27 januari 1716

Peeter Jansen Verwetteringh, geboortig van Schijndel , 22 december 1715 te Breil in land van Gulick en zijn zijn goederen getaxeerd voor Hermen Tunnis Voets c.s. als erfgenamen, 1/4e deel van een camp groes en weiland te Vinkel onder Nuland gelegen genaamd den Berckkamp, groot 6 mergen en 2 hont, waarde 30-0-0. Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz. 85 dd 6 mei 1716

Hr Jacob van Casteren, in leven raad van de stad Den Bosch, overleden Den Bosch, voor Balthasar van Kessel als executeur, goederen te Nuland: 4 mergen hooiland, te langhs overt Nuland, waarde 190-0-0, belast met 24 voet Kepkensdonkdijk. Tekent G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf.

 

Blz. 86 dd 11 mei 1716

Mariken Adriaens is overleden te Geffen op 16 april 1716, goederen voor haar weduwnaar Jan Remmits, te weten: 4 hont hooiland te midden opt Nuland, belast met 4 voeten kepkensdonkdijk, waarde 90-0-0. Tekenen: . Tekent G Croon, Jan Jansen van der Ven. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 87 dd 23 september 1716

Hendrik Tomassen is 31 augustus 1716 begraven te Nuland, weduwe is  Lijneke Jansen, goederen te Nuland:

-       2 mergen hooiland in de gemijne hoeve belast met 18 treeijen Achterdijck, waarde 25-0-0,

-       Een mergen opt Nuland, belast met 6 voeten kepkensdoinkdijk, waarde 20-0-0.

Tekenen:G Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrick Hanegraaf, Gijsbert. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 88 dd 23 september 1716

Lijst van de goederen van Hendrik Tomassen, voor diens weduwe Catelijneke Jansen, die verklaart geen andere goederen te bezitten in Nuland als de onderstaande:

-       2 mergen hooiland in de gemijne hoeve belast met 18 treeijen Achterdijck, waarde 25-0-0,

-       Een mergen opt Nuland, belast met 6 voeten kepkensdoinkdijk, waarde 20-0-0.

Tekenen: merk Catalijneke Jansen, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 89 dd  23 oktober 1716

Handerske weduwe Bastiaen Jansen van Roij  is op 13 oktover 1716 begraven te Nuland en laat ter instantie van haar kinderen en erfgenamen van Bastiaen jansen van Roij na in Nuland:

-       huijs, hoff, schuur,  brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen,  belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.

-       2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0

-       ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)

-       2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 91 dd 23 oktober 1716

Handerske Jansen,  weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land

-       1/3 deel in 8 hont land gelegen onder Kessel, waarde 35-0-0

-       2 huisdelen, met een 6e part van een huisdeel, gelegen in de Bleeken onder Hees, waarde 5-0-0.

Compareert Hendrik Wellens, (zwager?) verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 92 dd 23 oktober 1716

Goederen van Handerske Jansen,  weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land

-       huijs, hoff, schuur,  brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen,  belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.

-       2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0

-       ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)

-       2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.

Compareert Peter Soone Bastiaan Jansen van Rooij, mede last hebbende van de verdere erfgenamen, verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 94 dd 26 december 1716

Margrita Coolen is begraven te Den Bosch op 27 november 1716, weduwnaar is Tunnis Jansen van Groenendaal, laten te Nuland na:

-       ½ van 5 mergen in de Corte hoeve, waarde 25-0-0

-       ½ van 5 mergen voor en midden opt Nuland, 25-0-0

-       4 lopens en 3 roeden aan de Nulandse straat, belast met 1-10-0 gulden aan de armen van Dinther, waarde 110-0-0

-       1 mergen achter opt Nuland, waarde 30-0-0

-       8 hont opt Groot Hoog, waarde 105-0-0

-       1 mergen in de gemeijne hoeve, waarde 10-0-0

-       4 lopens en 22 roeden aan Schotsheuvel, waarde 175-0-0

-       ½ in een huis en land op de Wolfsdijk,groot voor het geheel 7 lopens, belast met een ½ zak rogge aan de Hijliegen Geest, waarde 175-0-0

-       De ½ van een stukske land int Conijnshol, waarde 10-0-0

-       1/8e deel in schepen schultbrief van 300-0-0, tot laste van de gemijnte van Nuland, waarde 37-10-0

-       1/8e deel in een schepen schultbrief van 300-0-0, als voor, waarde 37-10-0

-       1/8e in een schepen schultbrief van 500-0-0, ten laste van gemeijnte van Nuland, waarde 62-10-0

-       1/8 deel in een schepenschultbrief van 600-0-0, idem als voor, waarde 75-0-0

-       Een schepenschult brief van 300-0-0, als voor, waarde 300-0-0

-       Een schepenschult brief van 300-0-0, als voor, waarde 300-0-0

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 97 dd 1 februari 1717

Johanna Maria Tromp, weduwe van Cornelis Gans, overleden op 6 januari 1717 snachts om 12 uur, te Bijnderen onder de jurisdictie van Helmont, voor de executeurs Caspar van Kinschot en Heer Ivoy, generaal majoor en commandant van de stad den Bosch.

-       de Hoge, middele en lage heerlijkheid met de houtschat en de biergruijt, waarde 6500-0-0

-       een coornwintmolen belast met een cijns van 6-0-0 aan de hertog van Brabant, en aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch 60-0-0 jaarlijks, waarde 4850-0-0.

-       Hoeve lands genaamd de Elsbos, groot 12 mergen, waarde 4200-0-0.

-       Een houtveldeke groot 2 mergen voor de helft op een som van 200-0-0.

-       6 mergen weijlandt in 2 campen genaamd het Polsbroecken, op een som van 600-0-0.

-       Een vogelscooij, groot 4 mergen en 2 hont, niets waard     pro memorie

-       5 mergen en 2 hont genaamd den Roosdomp, waarde 25-0-0

-       50 roeijen land gecomen van de wintmolenbergh op een som van 30-0-0.

-       2 mergen gecoomen van de fraters aan westzijde van de dreef  voor 100-0-0.

-       Item 8 hondt gecomen van Bastiaan Huiberts, op 50-0-0.

-       4 hont gecomen van St Catarina altaar, op 25-0-0

-       Item 8 hondt gecomen van Willem van Boeckel voor een som van 50-0-0

-       Een mergen van St Catarina altaar tot Nulandt voor 36-0-0

-       5 hondt gecomen van Marcelis Willems voor 30-0-0

-       1,5 mergen gecomen vant convent van de fraters op een som van 55-0-0

-       Een bouvalligh huijs met 3 mergen 2 hondt voor 300-0-0.

-       16 hondt te langs overt Nuland voor 80-0-0

-       8 hondt aldaar voor 40-0-0

-       2 mergen aldaar voor 60-0-0

-       Een mergen weijland opt Groot Hoogh voor 50-0-0.

-       4 hondt aldaar voor 33-0-0.

-       8 hondt in de Couwaterscamp voor 80-0-0

-       2 mergen land gecomen van Aert Fransse voor 130-0-0.

Int geheel 17.324-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens. J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 101 dd 30 april 1718

Jan Willems van Dinther, jonckman, te Geffen begraven 14 april 1718, voor zijn broers en zussen worden zijn goederen getaxeerd:

-       2/3 deel in een huisplaats en land groot 1 lopens en 31 roeijen, belast met 21 stuijvers jaarlijks aan de armen van Nuland, waarde 65-0-0.

-       2 lopens en 25 roeije in de Hoogen Camp

-       1 lopens en 12,5 roeije, dese 2 percelen belast met een Mudde rodde aan Rentmeester Tengnagel, waarde samen 55-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Peeter van Creijl.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 102 dd 3 februari 1719

Gerardus Brandijn, overleden of begraven te Antwerpen op 28 december 1718, voor de kinderen van Jan Kuijsten, in leven Coopman te Den Bosch worden de goederen getaxeerd:

-       een huis en aangelegen land te Vinkel, groot 9 lopens en 18 roeijen, waarde 310-0-0

-       ½ van 2 hont hooiland gelegen opt Nuland, waarde 25-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Peeter van Creijl.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 103 dd 3 maart 1719

Claas Hendrik Wouters Nuland is op 30 januari 1719 begraven te Nuland, en laat voor de armen van Nuland zijn goederen taxeren:

-       ½ van een huisken en land groot int geheel 2 lopens, belast voor de ½ met een pacht van 4,5 vat rogge, en de ½ van 3,5 stuiijvers, waarde 10-0-0

-       ½ van 2 lopens en 36 roeijen op de Hooge Hoef, belast voor de ½ met een pacht van 1-4-0, en een 1/10 deel in een lightmis cijns van 1 stuijver.

Compareren Huijbertus van Cappelle en Jacob Arts den Dorde, armmeesters, dat er geen anderen goederen te Nuland zijn.

Tekenen: G. Croon, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 105 dd 17 mei 1719

Hendrik Ariens Vriens, jonkman te Hees overleden en aldaar op 17 april 1719 begraven. Voor de erfgenamen worden de goederen getaxeerd: ½ van een mergen hooilan gelegen op het middelst Nuland, waard 36-0-0. Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Peeter van Creijl, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 106 dd 21 juni 1719

Maria Catharina Kuijsten, overleden Den Bosch op 20 mei 1719 taxatie voor de erfgenamen, een derde deel van:

-       een huijs, hof en aangelegen land, groot 9 lopens en 18 roeijen, waarde 103-0-0.

-       1/3  in 2 hondt hooiland gelegen op het voorst Nuland, waarde 8-7-0

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 107 dd 7 november 1719

Rombout Pelgrom, overleden te Geffen 28 september 1719, taxatie voor Heer Antony Maximilian Gijstellis, gewesene majoor van een regiement Cavalerij, ten dienste van dese landen en als man van Mevrouw Maria Pelgrom, goederen:  

-       een huijsinghe met opgaande eijcken bomen, een backhuijs, met den bogart, een acker teulland daar tijnde gelegen, een houtbosken, van wedersijden den Somerdijck, den acker bijt huis, met noch de acker lands over de Santstraat gelegen, met noch een eusel groesland, met de houtwassen, samen 25 lopens en 1,5 mergen, belast met een nabuerchijns van 0-2-8, verder 1260 voet Somerdijck te onderhouden, waarde 1050-0-0.

-       Een stuck teullands op d’Ackers 1 lopens en 34 roeijen, 75-0-0

-       10 hont wijlant overden Hogen Wegh, 104-0-0, belast met 1o voet kepkensdonk dijk,

-       4 hont wijlant aldaar, belast met 4 voet kepkensdonkdijk, waarde 41-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Peter van Creijll.  J. v. Clootwijck, sub secr

 

Blz. 109 dd 12 januari 1720

Cornelis van Rijt is overleden te Schijndel op 12 december 1719, laat na in goederen te Nuland eenen camp soo hoij als weijland in OutVinckel, groot 3 mergen, waarde 90-0-0.

Tekenen: G. Croon, Jan van Bocxtel.

 

Blz. 110 dd 17 februari 1721

Schepenen taxeren op verzoek van Lambert Sepen Weijgergancx om daarvan de 40e penning te betalen en de tiende verhogingen.De goederen worden verkocht aan Willem Willem Willems van Vlijmen:

-       een quaet huijs en 9 lopens teulland, gelegen alhier, belast met 50 roeijen Somerdijck,

-       2 mergen hooiland in de hoeve, belast met 36 treeijen achterdijck en Hoefdijk.

De percelen zijn belast met een capitaal van 200 gulden, en een wincijnske van 0-6-12 jaarlijks. De waarde boven de lasten is 150-0-0. Tekenen: Jan Jansen van Lith, Hendrik van den Dungen, J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 111 dd 22 september 1721

Maria Jansen, huisvrouw van Peter Bastiaens, is begraven Nuland op 29 augustus 1721 en laat goederen na: 2 lopens en 20 roeijen teulland met een houtbosken samen 2 lopens en 20 roeijen, gelegen aan de Weerscheut alhier, belast met een rente van 3-0-0 aan Claes Aent Hoogh, alhier, waarde is 15-0-0. Tekenen: G. Croon, Hubertus van der Cappelle, Jan Jansen van Lit.

 

Blz. 113 dd 9 oktober 1721

Jan Jacob Corsten, jonckman te Nuland  op 2 september 1721 begraven ter instantie van Corstiaen, Ariaen en Haarsken, broers en zus, goederen te Nuland:

-       een quaat vervallen huijs met hoff en bogaert, en bijbehorende landerijen, groot 2 lopens en 36 roeijden, in OutVinckel aan de gemijnte gelegen onder Nuland, waarde voor ¼ deel is 28-0-0.

-       Een stuk teulland aldaar gelegen, neffens de Weteringh, groot 4 lopens en 47 roeijen, waarde voor ¼ deel is 22-0-0

Corstiaen Jacob Corsten doet de eed dat er geen andere goederen zijn in Nuland.

Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van Lit, Willem Klaesse. J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 115 dd 29 september  1721

Maria Jansen, huisvourw Peter Bastiaens overleden en begraven op 29 augusuts 1721, laat na:

-       2 lopens en 20 roeijen teulland met een houtbosken samen 2 lopens en 20 roeijen, gelegen aan de Weerscheut alhier, belast met een rente van 3-0-0 aan Claes Aent Hoogh, alhier, en een rente van 2-10-0 jaarlijks aan de kerk van Geffen, verder in een meerdere pacht aan NN 0-5-8,  waarde is 10-0-0.

-       Een houtbosken, groot 12 roeijen, aldaar gelegen, waarde 5-0-0.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Hubertus van de Cappele.

 

Blz. 116 dd 29 september 1721

idem

Compareert Peter Bastiaans, als man van de overledene, die verklaart dat zij geen andere goederen hebben. Tekenen: Jan Jansen van Lit, Hubertus van de Cappele.

 

Blz. 117 dd 2 februari 1722

Bruijst Jan Gerit Wellens, te Rosmalen op 29 december 1721 begraven ter instantie van broers en zussen: Maria, Elisabeth, Aleken, Gerit en Hendrik. 1/6e deel in 8 hont land op het voorst en middelst Nuland, waarde 20-11-14, belast met de ½ van een rente van 3-10-0 aan de Heer Peter Abangelis, daarvan zesde part, waarde 12-0-0. Tekenen: Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 119 dd 5 februari 1722

Achtergelaten door Bruijst Jan Gerit Wellens:

-       3 ackers in de Stock Haagh? onder Hees, groot 2 vatsaet en 36 roeijen, 2 ackers op de Cromstucken groot 1 vatsaet en 33 roeijen, Een streepken in Sleutelsbos groot 33 roeijen, een berckstuck in de Bleecken, allen gelegen onder Hees, voor 1/6 deel waard 9-0-2

-       Teulland onder Osch neffens Neel Denissenhoff, groot 5 kleijne vatsaeten waarde voor 1/6 is 5-0-0

-       Een campken teulland onder Geffen aan de Leijwegh, , groot 3 loopens en 14 roeije, waarde is 7-0-0

-       8 hont onder Nuland voor en midden opt Nuland, 1/6 deel is waard 12-0-0.

Compareren Maria dochter Jan Gerit Wellens en Huijber Jacobs, meerderjarige  dochter en verklaren dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: J van Clootwijck, voor de officier, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen.

 

 

 

Blz. 121 dd 21 oktober 1722

Juffr Anna van der Meulen, weduwe Jacobus van Bladel, overleden Den Bosch op 21 september 1722, laat na

-       2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, waarde 25-0-0.

-       4,5 hont in de gemijne hoeve, zijn niets waard

Tekenen: J. van Clootwijck, Sijmon Gerit Bosch, Hendrik van den Dungen. J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 123 dd 31 oktober 1722

Dirske Decker, weduwe van Dirck Splitthoff, overleden Den Bosch 15 oktober 1722, goederen te Nuland: 4 lopens en 44 roeije teulland op de Ackers gelegen waarde van 60-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Jan Jansen van Lit. J. van Clootwijck, secr.

 

Blz. 124 dd 8 maart 1723

Hendrick Marcus, overleden en  begraven te Nuland op 1 februari 1722, laat goederen na te Nuland: ¾ deel in een huis, hof en aangelag, groot 1 lopens en 17 a 18 roeije, waarde 50-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Sijmen Gerit Bosch, J. de Booij, secr.

 

Blz. 125 dd 9 maart 1723

Hendrick Marcus, overleden en  begraven te Nuland op 1 februari 1722, laat goederen na te Berlicum: stukske teulland 40 roeden gelegen aan het Laar, verder een stukske teulland groot 25 roeije sijnde seer slecht land gelegen op d’ Ackers aldaar, waarde 6-0-0. Nuland: ¾ deel in een huis, etc, waarde 50-0-0. Samen 56-0-0. 20e penning: 2-16-0, 10e verhoging: 0-9-10. Totaal 3-1-10.

Peter dircx wonend te Middelrooij dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Sijmen Gerit Bosch, J. de Booij, secr.

 

Blz. 127 dd 1 april 1723

Jonkheer Jan Antony Spruijte, overleden te Antwerpen op 11 februari 1723, laat goederen na te Nuland:

-       huis en aangelegen teulland gelegen in OutVinckel, groot 2 lopens en 2 roeden, waarde 210-0-0.

-       Akker teulland, genaamd den Hogen Akker, groot 2 lopens en 19 roeijen, waarde 120-0-0

-       De ronde veldekens met de streepkens, groot 5 lopens en 19 roeijen, waarde 240-0-0.

-       1 lopens en 27 roeijen achter de schuur plaats, waarde 135-0-0.

-       “den verloren kost”, groot 1 lopens, waarde 45-0-0.

-       Het land int besloten campke, groot 37 roeijen, 25-0-0.

-       Den Braeck akker, groot 7 lopens, waarde 325-0-0

-       3 lopens en 34 roeijen, teulland genoemd de Vogelsangh, waarde 105-0-0.

-       Het land genoemd de Keel, groot 1 lopens en 8 roeijen, waarde 35-0-0

-       Den houtwas en binnenweij, groot 7,5 mergen, waarde 205-0-0.

Totaal 1245-0-0. Tekenen: J. van Oosterwijck, Sijmen Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz. 130 dd 10 april 1723

Ambrosius van Tuijl is overleden te Geffen op 19 maart 1723, laat goed te Nuland na:

- ½ van 2 mergen hooiland int sevenvierdel in Nuland, waarde 21-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, J. de Booij, secr.

 

Blz. 132 dd 19 november 1723

Anneke Hendrikx, weduwe Dries Wouters van Grinsven, overleden te Nuland op 21 oktober 1723, laat te Nuland na:

-       ½ van een mergen hooiland opt Agterste Nuland, waarde 10-0-0

-       ½ van 3 hont aldaar, waarde 5-0-0

Tekenen: J. van Clootwijck, Jan Jansen van Lit, J. de Booij, secr.

 

Blz. 133 dd 19 november 1723

Anneke Hendrikx, weduwe Dries Wouters van Grinsven, overleden te Nuland op 21 oktober 1723, laat te Berlicum na:

-       ½ in een slecht huijs en aangelegen hof, groot 3 lopens, gestaan tot Caethoven, waarde 105-0-0. Belast met een pacht van 0-16-8, sijnde de genoemde helft in capitaal 11-3-8, resteert daarom: 93-16-8.

-       ½ in perceel teulland groot 1 lopens, gelegen aldaar, waarde 14-0-0

-       ½ in 3 stukken teulland, groot 4 lopens, waarde 41-0-0

-       ½ van een perceel seer slecht teulland groot int geheel 2 lopens, waarde 17-6-14.

-       De Nulandse goederen: ½ van een mergen hooiland opt Agterste Nuland, waarde 10-0-0

-       ½ van 3 hont aldaar, waarde 5-0-0

Jan Hendrik Peters inwoner van Nuland, erfgenaam,

Tekenen: J. van Clootwijck, Jan Jansen van Lit, J de Booij, secr.

 

Blz. 137 dd 28 januari 1724

Neeske Clasen, huisvrouw van Dirck Conincx  is overleden te Osch  op 18 december 1723, heeft goed te Nuland: 1/3 deel in een halve mergen hooiland opt Agterste Nuland, waarde 2-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J de Booij, secr.

 

Blz. 138 dd 8 juni 1724

Gerrit van Grinsven, overleden Den Bosch op 30 april 1724, laat te Nuland na: 1,5 mergen te langs overt Nuland, waarde 60-0-0. Tekenen: J. van Clootwijck, Jan vand er Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz. 140 dd 18 juni 1724

Anna van Nieuland, overleden den Bosch 3 juni 1724, laat goederen te Nuland na:

-       huis en land in de Groenstraat, groot 10 lopens en 40 roeijen, waarde 350-0-0.

-       Sijnen houtwas, 5-0-0.

-       5,5 hont in de Corte hoeve, waarde nihil

-       5 lopens en 18 roeijen Lommershof en moespotje, waarde 115-0-0.

-       Sijn houtwas, aldaar, waarde 2-0-0.

Tekenen: Jan van der Ven, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz. 141 dd 15 juli 1724

Andries Jansen schoenmakers, overleden te Schijndel op 5 juni 1724, heeft 1/6 deel in een camp hooiland, in OutVinckel, groot int geheel 8 mergen, waarde 3-0-0. Tekenen Jan van der Ven, Sijmen Gerit Bosch.

 

Blz. 143 ( kladbriefje?)

Taxatie van de goederen van Peter Peeters Bijvelt,

-       huis en land groot 16 lopens en 31 roeijen, gelegen aant Ven te Nulland, waarde 350-0-0

-       akkerken genoemd het Koolkemken, gelegen naast de erve van de erfgenamen van Handrick Peters tot Nullandt, groot 2 lopens en 34 roeijen, waarde 54-0-0

-       de streep gelegen tussen Dirck Jansen velt tot Nuland, groot 1 lopens en 45 roeijen, 38-0-0.

-       Een hooftken opt Kerkcken hoog aan de Nulandse straat, groot 2 lopens en 8 roeijen, 60-0-0.

-       8 hont midden opt Nuland, 65-0-0

-       3,5 mergen aan de agterdijck, in de Corte hoeve, voor niemendal overmits daar vele jaren daer niets van compt.

-       Samen 577-0-0.

EINDE

Geef ons uw mening

Ga naar boven