RA Nuland 118 Voogdijrekeningen 1751 – 1777

 

Blz. 1 dd 10 januari 1777

Rekening bewijs en reliqua Francis Ploegmaker voor hetgeen gewezen medevoogd Adriaan van Heesch als beedigd door regenten van Heesch aangesteld dd 9 augustus 1760 over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Aart van de Goor verwekt aan Anna Ploegmakers

(blz. 1 in marge: 10 januari 1777 is deze rekening  door de rendant aan de officier en schepenen van Nuland gepresenteerd om gesloten te worden, compareren Heer en Mr.  J.L. Verster en de Heer Penuin (?) door Aart van de Goor daartoe verzocht (?))

Ontvangsten:

-       verzuimt een staat en inventaris te maken gedaan uit oogpunt van kostenbesparing, deels omdat men van plan was de goederen te verkopen tot contante penningen.

-       Ontvangen van griffier van de Stad Osch TD van Breugel 150-15-0 wegens verkocht paarden en meubilair

-       Verkochte granen en gewas ter velde 164-11-0

-       Ontvangen van secretaris Marcelis van Boxel van land onder Maghelen 450-0-0

-       Van Creque (?)  van Geffen de som van 465-0-0 wegens verkocht hooiland, onder Maggelen, groot 2 mergen.

-       Landhuur Jacob Dirk Coolen 3-15-0

-       Idem van Alie Peters van Erp 3-0-0

-       Idem van de schepenen van Maggelen, 0-16-0

-       Een verkochte hegh aan Barend Groes (?) 3-14-0

-       Van Claas van de Goor een som van 4-15-0 wegens huishuur

-       Verkochte hegh aan van Maaren 0-12-0

-       Hooiland 7-19-0 aan Nol Franse van de Goor

Uitgaven ( blz 19)

-       secretaris L van Nieuwenhuijsen betaald voor acte van voogdij voor schepenen van Heesch 3-8-0

-       idem 6-2-0 wegens acte van autorisatie

-       aan secretaris van Osch de Heer  TD van Breugel, de som van 6-11-0 wegens 4% beurt of ontfang loon der verkoop van meubels en paard ( totale som 164-11-0)

-       idem voor jura van deze verkoop 4-7-0

-       idem voor beurt of ontvang loon wegens verkochte schaar te velde (4% van 150-15-0)  de som van 6-0-6

-       idem jura voor het uitmaken van voorgenoemde penningen 4-15-0

-       voor jura aan de heer officier voor de verkoop voornoemd 1-16-0

-       idem voor liquidatie voor schepenen 1-16-0

-       idem voor de deling met zegels volgens dezelfde liquidatie 20-11-0

-       aan schepenen voor het overstaan 1-16-0

-       voor dezelfde heer voor de deling 14-16-0

-       aan schepenen voor overstaan van de deling 1-10-0

-       voor autorisatie de som van 6-7-0

-       jura voor de schepenen 1-4-0

-       aan Heer Procureur Coetz de som van 3-14 voor presentie bij het request voor de autorisatie

-       aan J van Erp voor gehaalde jenever geschonken op het genoemde erfhuijs 1-1-8

-       aan B Croes wegens vertering bij de verkoping, 5-0-4

-       idem voor publicatie 0-6-0

-       aan Peeter van Lieshout 1-3-0 voor doodschuld voor Maria Hendrik van de Goor

-       idem aan Peter van Lieshout ter zaken als voor 5-15-0

-       aan Gijsbert van Roermond ter zaken voornoemd betaald 3-0-0

-       aan pastoor voor jaargetijden 3-12-0

-       idem 3-0-0

-       idem 3-6-0

-       aan A van Overbeek wegens geleverd bier 4-3-0

-       aan H van der Keer c.s. wegens een schuld: 100-0-0

-       idem 50-0-0 wegens 10 jaar rente

-       aan Adrianus Kippingh de som van 72-0-0, wegsn 6 jaar intrest wegens een kapitala van 300-0-0, over de jaren 1755- 1759, dd 2 april 1760

-       idem wegens wegens een jaar rente dd 2 april 1761

-       aan Pero van Druenen 16-0-0 wegens 2 jaar rente bij een som van 200-0-0, a 4%, dd 4 september 1758 en 1759

-       idem 8-0-0 wegens 1760

-       idem 200-0-0 wegens aflossing schuld

-       aan Dirk Franssen de som van 44-13-0 wegens 10 jaar en 2 maanden achterstallige rente bij een som van 100-0-0 a 4%.

-       Idem 100-0-0 aflossing

-       Aan Cornelis van Schenk 0-7-0 wegens rente

-       Aan de vrouw van Joost Kuijpers de som van 12-17-0 wegens schuld van de ouders wegens landhuur en voor kaas op de begrafenis

-       Aan Mr. van Boxel de som van 1-0-0 wegens verdient aan de dijk onder Maggelen

-       Aan Andries van der Meulen 9-14-0 wegens geleverd rogge en voedermaal

-       Aan Peter Teunis Claassen de som van 5-5-0 wegens een jaar weghuur , schuld van de ouders

-       Aan Vrouw van der Sluijssen 0-6-8

-       Aan Wouter Sibbe de som van 0-4-0

-       Aan Willem van Erp de som van 3-14-10 wegens rekening

-       Aan Hendrik van Hoorn wegens gemaakte doodskist 3-10-0

Uitgaven wegens verachterde verpondingen en andere lasten (56)

-       Aan Adriaan van Heesch reëel betaald 8-19-14

-       Aan Jacob van Straaten 0-5-8

-       Aan Jan Lambers wegens verpondingen over 1757 , beede 1758 en verpondingen 1758  en beede van 1759, de middelen van 1757, 1758 de som van 31-17-6

-       Aan Hendrik van Hees de som van 2-7-4 wegens verpondingen en reëel 1761 en 1-1-0 aan Francis Geert van der Goor en 1-6-4 aan Peternel Aart van der Goor

-       Aan Willem Devermijn 0-5-8 en 0-6-12 wegens reëele lasten ten name van voorgaande, samen 0-12-4

-       Aan Peter Meijs als borgermeester anno 1760 de som van 12-0-0 voor de omgelden van 4 mergen in Maggelen

-       Aan Dielis Blommers de som  van 11-19-8 wegens het personeel over 1759

-       Aan Klaas van Erp betaald het reëel over 1760 de som van 0-5-8

-       Aan Hendrik van Hoorn de som van 1-15-0 wegens verpondingen en beede over 1762

-       Idem 1-15-0 wegens 1763

-       Idem over 1759 de som van 16-7-14 wegens verpondingen en gemene middelen

-       Idem 14-17-2 wegens verpondingen en  gemene middelen over 1760

-       Aan J Marsman de som van 8-7-6 wegens verpondingen en beede over 1759 en 1760

-       Aan F Tabbers wegens verponding en bede 0-18-2 verpondingen 1764

-       Idem 0-15-8 voor het jaar 1765

-       Aan G.H. Vos 0-5-8 wegens reëel 1768

-       Aan Jacob van Straaten 0-6-12 wegens lasten over 1756

-       Aan Hendrik van Hoorn 8-10-14 wegens restant van personeel en reëel over 1757 en 1758

-       Aan GH Vos 0-13-4 wegens reëel over 1764 en 1765

-       Aan W de Wijs de som van 0-5-8 wegens reëel 1762

-       Idem 0-6-14 over het voornoemde jaar

-       Aan GJ van Triest 1-7-6 wegens verpondingen en koningsbede over 1765

-       Idem 0-7-0 verpondingen en koningsbede over 1767

Uitgaven wegens vacatien van de rendanten

-       8 en 9 augustus 1760 vacatie te Heesch om benoemd tot voogd te worden, 1-4-0

-       12 augustus 1760  bij het sterfhuijs om het erfhuijs bij te wonen, 0-12-0

-       20 augustus 1760 reis naar Heesch om request te doen, 0-12-0

-       24 augustus 1760 naar Heesch 0-12-0

-       30 augustus wegens autiorisatie voor de schepenen, 0-12-0

-       1-0-0 wegens verteringen met de schepenen en secr. van Heesch

-       Autorisatie naar den Bosch gezonden, port betaald, van heen en weeder, advies van een advocaat, Herman de Gestel, verteer 0-10-0

-       Tevergeefs naar Megen om het land te vesten , ging niet door, 0-12-0

-       Een dag naar Den Bosch voor de achterstallige interest en lasten te betalen, 0-12-0

-       Verteer toen, 0-2-0

-       Naar Megen wegens transport en opdracht 0-12-0

-       Toen ook naar Maggelen, verteer 0-3-0

-       Betaald te megen voor autorisatie te registreren 0-3-12

-       Request laten opstellen 0-12-0

-       …. Voor het competeren bij het asissteren bij het hoogsel der verkoping 0-12-0

-       Naar Osch wegens naar secretaris TD van Breugel te spreken 0-12-0

-       Naar megen vacatie 0-12-0

-       Verteer 0-3-0

-       Naar Maggelen geweest 0-12-0

-       Verteer 0-3-0

-       2 reizen naar den Bosch om zaken te regelen bij de schuldenaren, met verteering 1-4-0

-       De rendanten voor beurloon van in en uitgaaf, de 20e penning van de ontvangsten in totaal 1255-17-0, dus een som van 62-16-0 ( 1 momboir?)

Uitgaven wegens onkosten deze rekening (95)

-       Aan de officier voor het beleggen van deze comparitie 0-15-0

-       Aan hem en de schepenen voor open en sluiten der rekening 10-10-0

-       Secretaris voor het apostileeren van de rekening 5-5-0

-       Zegel eerste blad, 1-5-0

-       Idem voor duplicaat 2-12-0

-       Zegel op duplicaat 0-7-0

-       Formeren borderel 1-16-0

-       Schrijven van het slot 0-12-0

-       De vorster  voor waarnemen van de comparitie en citatie 0-12-0

-       Secretaris voor vacatie bij het doornemen van de documenten , specificeren rekening, 3-18-0

-       In net schrijven van de rekening 4 stuijvers voor elk blad, 50 blad maakt 10-4-0

-       Voor copieren 0-1-8 voor elk blad. Maakt 4-4-8

Uitgave gehele rekening: 981-17-4.

Ontvangsten: 1255-0-0

Resteert 293-19-6.

Francis Aart van de Goor competeert hierin 1/15e deel = 19-10-0, afgezet tegen de kosten van deze rekening 41-19-0, waardoor Frans aan de rendanten schuldig blijft de som van 22-10-0.

Aldus gesloten in Raadkamer van Nuland, tekenen RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Fransis van de Goor, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz. 106/107/109/109/ 110 leeg

 

Blz. 111 Borderel Francis Ploegmakers

 

Blz. 115 dd 23 juni 1775, copie

Vorster der HH Nuland

Francis Ploegmakers inwoner van Nuland samen met Adriaan van Heesch, gewoond hebbende en overleden te Osch zijn voogd geweest over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Aart van der Goor en Anneke Ploegmakers met name Francis, Peternel en Pieternella, zonder dat ze ooit rekening bewijs hebben gedaan. Francis Ploegmakers blijft in gebreke, nu zal de vorster op verzoek van Francis van de Goor voor zichzefl en als beedigd administrateur voogt van de minderjarige kinderen van de genoemde Peternel van de Goor aan haar verwekt door Jan Hak, en samen als erfgenaam van Pieternella van de Goor ab intestato overleden, en nu moet Francis Ploegmakers binnen 4 weken een rekening presenteren. Exploot getekend Osch 22 juni 1775, tekent Francis Aart van de Goor

 

Blz. 119 dd 18 september 1775

Vorster van Nuland

Verzoek Francis van de Goor voor zichzelf en als beedigd administratief voogd over de minderjarige kinderen van Peternel van de Goor, verwekt door Jan Hack, naast Johannes van Nistelrooij mede aangestelde voogd over bovengenoemde minderjarige kinderen, gerechtelijk dagvaarden Francis Ploegmakers wonend te Nuland, staan op de rol voor woensdag 27 september 1775 om 10 uur, om conclusie van eisen aan te horen, e.e.a. wegens het gedane rekening bewijs, dd 23 juni 1775. Getekent Joh. Francen Pienaer (?) als geloten (?).

Registratie copie Nuland 19 september 1775, tekent J Ackermans.

 

Blz. 121 dd Heesch 9 augustus 1760

Compareert voor schepenen en dingbanck van Heesch Francis Ploegmakers, oom van moederszijde en Adriaan van Heesch als achterneef van vaderszijde van de 3 minderjarige kinderen van wijlen Aart van de Goor verwekt aan Anna Ploegmakers zijn aangesteld tot voogd en hebben de eed afgelegd aan Jan Waterlaat, president van Heesch, tekent L v Nieuwenhuijsen, secr.

Acte van voogdij, staat in protocol van voogdij folio 60 en 61.

 

Blz. 125/126 zeer beschadigd, amper te lezen

Betreft een opsomming van zaken? Stukken uit rekening bewijs?

 

Blz. 127 dd  amper leesbaar

Hendrik Willems van de Goor als principale …..Herman van Drunen, molder te Nistelrode een capitale som van 200-0-0, ……

Getuigen Cornelus Spuls en Hendrik G van Breugel

Blz. 131/132/ 133 leeg

Omslag: Realisatie capitaal voor Hermanus van Druenen te Nistelrode , ten laste van Hendrik Willem van de Goor als principale.

 

 

 

 

Blz. 135 dd 24 december 1760 te Osch ( copie, deels)

Erfdeling kinderen Aart van de Goor

Compareert voor GJ van Triest en Pieter Sterlingh schepenen van Osch:

-       Elias Hendriks van de Goor, inwoner Osch

-       Johannes Ploegmakers man van Johanna Hendrik van de Goor

-       De minderjarige kinderen van wijlen Aert Hendriks van de Goor verwekt bij Anneke Ploegmakers, met als voogden Adriaan Janse van Heesch en Francis Ploegmakers, genaamd Peternel, Pieternella en Franciscus

Genoemd Aart van de Goor en Hendrik van de Goor gehuwd met Maria  Verhoeven

Derde lot:  kinderen Aart Hendriks van de Goor en Anneke Ploegmakers: met name:

  • Johannes van Nistelroij gehuwd met Willemijn Aert van de Goor,
  • Johannes Voets gehuwd met Joanna Aart van de Goor
  • Ariaan Jansen van Heesch en Francis Ploegmakers als voogden over de 3 onmondige kinderen van Aart van de Goor met Anna Ploegmakers

-       7 kleine vatsaeten teulland gelegen alhier aan de heijde, ene zijde erve Dirk Megens, andere zijde erve Francis van Erp, schietende van de heij steegh tot op erve Dirk Megens

-       1 ½ grote vatsaet en 19 roeden teulland gelegen al;hier op den Bikkelcamp, aan de Kant, ene zijde erve Dirk Megens, andere zijde erve Francis Jan Gielens van Amstel, schietende van de Lug steegh tot op de heijsteegh. Belast ,met 0-12-8 in een meerdere pacht van 1-5-0 met Dirk Megens aan Geestelijk comptoir van Tengnagel te Den Bosch

-       2 hond hooiland, alhier op huijsenbeemt, ene zijde de armen alhier, andere zijde erfgenamen Cornelis Joosten, schietende van den Dijck tot op de Weteringh

-       1 ½ grote vatsaet gelegen alhier in de Watelaar (?), ene zijde erve Bartel Schuurmans, andere zijde ( niet ingevuld) schietende van de straat tot op erve Aart Rob Linders

-       1 ½ groot vatsaet en … roeden, gelegen alhier op den Breembes ene zijde erve Hendrik Paulusse, andere zijde erve Willem Claas Dikkens, schietende van de straat tot op erve Jan Aart Geurts

Tekent D van Breugel

 

Blz. 143 dd 12 augustus 1760 te Osch

Condities  verkoop meubelen en beesten  te Osch voor de schepenen en officier door de erfgenamen Hendrik van de Goor en Maria Verhoeven met name: Johannes Janse Ploegmakers gehuwd met Johanna van der Goor, Claas van de Goor., Adriaan Janse van Heesch en Francis Janse Ploegmakers als voogden over de onmondi ge kinderen van Aart van de Goor en Anneke Ploegmakers

Blz. 161 eerste koop

-       hoekhaag in het schuurken (?) ingezet Johannes Ploegmakers 4-0-0, 2 slagen

-       hack in de schuur ingezet 27-0-0 Claas van de Goor, gemijnt Johannes Ploegmakers 30-0-0

-       laagkar ingezet Claas van de Goor, 13-0-0, gemijnt Johannes Ploegmakers 14-0-0

-       korte kar Aart Teunis Arts 5-5-0, gemijnt Johannes Ploegmakers 6-0-0, 3 slagen

-       ploeg ingezet Aart Teunisse 4-0-0, gemijnt Joannes van Erp, 5-5-0, 2 slagen, nog slag Francis van Erp

-       snijback,  Dielis van Lent 0-15-0

-       paar hagten, 1-10-0, Jan Spierings, slaat nog Willem Ploegmakers

-       kopere melkkan Peter Clasen van Geffen, gemijnt Peter van Lieshout 3-0-0

-       kopere melkemmer Jan van Hinthem , 10-13-0 Jan van Hees

-       kopere ketel gemijnt van der Sluijssen 0-19-0

-       koeijketel Gert Jan Gijsberts, gemijnt Sluijs 6-2-0

-       zeijgschotel, 1-4-0 Gert Jan Gijsbers

-       koperen handketel, Gert Jan Gijsbers, gemijnt Giele Ceelen 3-4-0

-       kopere koeijketel Jan van Hinthem 4-10-0

-       12 lepels en een huijs, Claas van de Goor, 1-6-0

-       2 tinne schotels 1-2-0 Jan van Hinthem

-       2 dito Joost Spierings, Jan van Hinthem 2-4-0

-       Kopere theepot Johannes van Nistelrooij 0-19-0

-       Kopere ….. Jan van Esschop  1-6-0

-       Eijsere pot Joost Spierings 1-2-0

-       Dito Joost Spierings 1-4-0

-       Zigt en beerhaak Johannes Ploegmakers 0-19-0

-       Dito Paulus Govers 0-15-0

-       Spinnewiel Jan Spierings 1-2-0

-       Haal en langhaal, Johannes van Nistelrooij 1-0-0, 1 slag

-       Vuureijser Johannes van Nistelrooij, 0-15-0

-       Een deken met roije strepen, Jan Spierings 2-2-0

-       Dito Anneke Joost POulusse, 1-11-0

-       Dito Johannes Ploegmakers 2-0-0

-       Deken, Joost Spierings, Johannes Ploegmakers 1-10-0

-       Dito Giele Ceelen, Catharijn willem Smits, slaat nog een slag, 1-1-0

-       Veren bed en 2 peuluwe Joost Spierings 4-0-0, slagen johannes van Nistelrooij

-       Dito Joost Spierings 2-10-0

-       2 kussens en een peluw 2-6-0 Giele Ceelen

-       Beth, peluw en 2 kussens, Jan Spierings,  Giele Ceelen 14-0-0

-       Scherfbort Johannes van Nistelrooij 1-0-0

-       Tonneke gemijnt door Jan Spierings 0-14-0

-       Stenen pot Jan Peters 0-18-0

-       Kar kistje Ariaan van Heesch 1-4-0 Dielis van Lent

-       Kist Ariaan van Heesch 0-19-0

-       Vlasreep Giele Ceelen 1-4-0

-       Kar zaal Aard Teunis Aarts 1-8-0

-       Leunstoel Giele Ceelen 0-18-0

-       Wan, Jan van Hoy, 0-3-0

-       Zeegt met ijsere pennen Jan van Heesch 1-12-0

-       Ax, Wilbert Schuurmans, 0-15-0

-       Schup Jan Spierings 0-10-0

-       Een kast naast de glazen in de keuken Joost Spierings, 2-16-0

-       Boterschotel, Dielis van Lent 0-3-0

-       Trog, Cornelis van Vugt, 1-10-0, johannes van Nistelrooij

-       Tafel, Dirk Vos te Heesch 1-0-0

Tekent J van Nouhuijs, GJ van Triest

 

Blz. 187 dd 9 januari 1761 te Osch

Deling voor Peerke of Peternel Aart van de Goor

Compareert Johannes van Nistelrooij wonend te Heesch, man van Willemijn van de Goor, Johannes Voets gehuwd met Johanna Aarts van de Goor, Adriaan Janse van Heesch wonend Osch, en Francis Janse Ploegmakers wonend te Nieuwland,  als voogden over de 3 onmondige kinderen van Aart van de Goor en Anneke Ploegmakers, genaamd Peternel, Pieternella en Franciscus. Met autorisatie dd 9 januari 1761, van de goederen van hun grootvader en groot moeder Hendrik van de Goor en Maria van den Hoogen (!), deling alhier te Osch dd 24 oktober 1760, nu deling van de goederen van de goederen die zij van hun grootouders aanbestorven kregen,

4e lot: aan de twee voogden van Peternel Aart Van de Goor

-       het voorste stuk in den Heijcamp, groot 3 kleine vatsaeten, ene zijde Francis van Erp, andere zijde de mededeelders, schietende van de erve de kinderen Jan ariens van Vugt, tot op de straat

-       2/3e deel van het achterste dtuk, in den Heijcamp, andere deel is toegevallen aan Francois van de Goor, ene zijde Dirk Megens, andere zijde de mededeelders, schietende van de erve Francis Aart van de Goor tot op de erve Dirk Megens, met het recht van een uijtwegh over de derde part van het achterste stuk

Te betalen aan 5e lot: 1-5-0

Osch, tekent D van Breugel, secr.

 

Blz. 195 Hesch dd 30 augustus 1760.

Verzoek voogden voor schepenen van Heesch door Adriaan van Heesch en Francis Ploegmakers over de 3 onmondige kinderen van wijlen Aert Hendricx van de Goor en Anna Ploegmakers. Te kennen wordt gegeven dat bij het overlijden van Maria de weduwe van Hendrik van de Goor gewoond hebbend te Osch, dat aan de kinderen volgens recht is gekomen 1/3e deel van de goederen van genoemde Maria  en Hendrik. De nalatenschap was volgens de voogden grootendeels met schulden belast, en de goederen zullen moeten worden verkocht. Ze stellen voor – om als beste keus voor de minderjarigen – enige vaste goederen onder Megen en in de Republiek publiek te verkopen. Om hiermee rente en schulden te betalen.

Genoemd Nicolaas van de Goor oom van vaderswege en Johannes Ploegmakers oom van moeders wege. Schepenen gaan akkoord.

Tekent v Nieuwenhuijsen, secr.

 

Blz. 207

Rekening bewijs

Betreft een copie ( of een ruwe versie?)  van de eerste acte in dit protocol (alleen compacter opgeschreven)

 

Blz. 227 Osch dd 12 augustus 1760

Condities en voorwaarden verkoop voor schepenen en officier van Osch graan gewas erfgenamen van Hendrik van de Goor en Maria Verhoeven: Johannes Janse ploegmakers gehuwd met Johanna van de Goor, Claas van der Goor, Ariaan Janse van Heesch en Francis Ploegmakers als voogden over de onmondoige kinderen van Aard van de Goor verwekt bij Anneke Ploegmakers,

-       stuk rog groot ca. 4 vaetsaten gelegen aan de heijde, ene zijde Dirk Megens, andere zijde de erfgenamen van deze, schietende van de heijsteeg tot op de erve Dirk Megens. Ingezet op 10-0-0 door Giele Ceelen, gemijnt Dirk Megens voor 11-10-0. Borg Giele Ceelen en Frans van Erp

-       4 vaetsaten rogge daar neven aan gelegen, ingezet Giele Ceelen 10-0-0, gemijnt door hem voor 13-0-0. 2 slagen Francis van Erp, borg Dirk Megens en Giele Ceelen

-       4 vatsaet rogge gelegen aan de kant, ene zijde Dirk Megens, andere zijde Jan Gielens, schietende van de landweer tot op de heijsteeg. Ingezet 11-0-0 Johannes Ploegmakers, gemijnt Jan willem Peters op 16-10-0. borg: Piet Jan de Crij en Frans van Erp

-       2,5 vatsaet rogge achter het huijs in de molenstraat, ingezet 6-0-0 door Giele Ceelen, gemijnt door hem op 9-0-0. Borg als voor

-       4 vastaat boekwijt gelegen aan de Heesterenweg, ene zijde Teunis van Erp, andere zijde de armen alhier, schietende van de voetpad tot op Heesterenweg. Ingezet 18-0-0 door Claas Gielens, gemijnt 20-0-0 Ariaan van Heesch.

-       4 vatsaet boekwijt daar nevenaan gelegen, ingezet op 20-0-0 door Dries Paulus Driessen , gemijnt Claas van de Goor 23-0-0,

-       3 vatsaat boekwijt op het heufke bij Crijn van Geffen, ingezet 7-10-0 door Jan Spierings, gemijnt Jacob van den Oever 10-15-0, borg Dirk Megens en Cornelus van Vugt

-       Een hoek tarwe gelegen in den Hoff agter het huijs in de molenstraat, ingezet 5-5-0 door Claas van de Goor, blijft bij hem

-       2 hoekjes somersaad ook in de genoemde hof gelegen, ingezet 2-10-0 door Jan van Erp, gemijnt 4-5-0 door Jan van Erp,

-       Partij vlas, ingezet Johannes Ploegmakers, 3-0-0, gemijnt Jan Spierings, 5-0-0.

-       2 mergen met gras gelegen in het macharense Velt, ingezet Johannes van Nistelrooij 14-10-0, gemijnt 15-0-0 Johannes Ploegmakers, borg Thony Ploegmakers en Johannes van Nistelrooij.

-       Hoek aardappelen inden Hoff, ingezet Johannes Ploegmakers 6-0-0, gemijnt Ariaan Claasse van Geffen, Johannes Ploegmakers, 7-5-0

-       Hoek snijbonen en referuceeren de verkopers de staken, ingezet 0-10-0 Johannes Ploegmakers, gemijnt idem op 2-0-0.  

Tekent D van Breugel, secr.

Overzicht ontvangsten graangewas. 322-14-0

Kosten 64-19-8

Later nog bladzijden moeilijk leesbaar met kostenposten, oa. onderhoud dijk Macharen.

EINDE

 

RA Nuland 117 Voogdijrekening 1754 - 1774

 

Blz. 1 dd 2 november 1774

Rekening bewijs voor Schalk van der Ven als eender bij dispositie van Petronella Geurt Govers weduwe van Peter van de Ven, voor schepenen van Nuland dd 21 september 1754 naast de overleden Paulus Govers aangesteld tot voogden over de minderjarige kinderen van Petronella Geurt Govers verwekt bij Peter van de Ven en Heeft Schalk van de Ven, het bewind en administratie.

( blz 1 in marge: vandaag 2 november 1774 is deze rekening door de rendant gepresenteerd aan de schepenen Adraan Hanegraaf en Nicolaas Zwanenberg, drost RA wierdsma, en verder Gert van der Ven, Adriaan van der Ven, Maria van der Ven, en de minderjarige Jan van der Ven.)

Ontvangsten:

-       Geen staat en inventaris gemaakt van de goederen

-       geen contante penningen

-       geen in te manen pretentien

-       verkochte meubels te Nuland,  255-6-0, dd 3 oktober 1754

-       Verkocht graan te velden 48-3-0 over 1755

-       Verkocht hooi 49-17-0, dd 15 maart 1755 openbaar verkocht

-       Verkocht schaarhout 21-16-0, dd 26 februari 1767

-       Verkocht graan te velde, de ene helft  op dd 20 juli 1768, de som van 66-1-0

-       81-7-0 de andere helft van verkocht graan, dd 28 juli 1769

-       Ontvangen van Jan Hendrik van Craij 34-0-0 wegens een jaar huur 1756 van een huijs en land groot 1 lopens en 33 roeden, perceel 6 lopens en 25 roeden, gelegen int Vinkel, perceel 47 roeden, gelegen aldaar, perceel 2 lopens en 13 roeden gelegen in den Hoek, perceel 6 lopens en 25 roeden gelegen aldaar onder de HH Nuland, huurcedullen voor notaris Willem Aenhuijs te Rosmalen dd 25 november 1754

-       Idem van Jan Hendrik van Craij 34-0-0 wegens een jaar huur van voornoemd huis en land over 1757

-       Idem van Jan Hendri van Craij 34-0-0 over 1758

-       Van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 wegens een jaar huur van genoemd huis en land volgens acte voor notaris Samuel de Cassemajor Den Bosch dd 13 december 1757 , ontvangen kerstmis 1759

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1760

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1761

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1762

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1763

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1764

-       Idem van Hendrik Jacob van Creij 34-0-0 over 1765

-       Ontvangen van Johannes Janse Gloudemans 22-0-0 wegens een jaar huur van het genoemde huis en land over 1766 wegens onderhandse huurcedulle dd 31 januari 1765

-       Invordering restant schuld huur en daarom verkoop graan te Velde van Jan Janse GLoudemans dd 2 juli 1767, autorisatie dd 15 juli 1767, een som van 136-10-0, volgens verkoopconditie dd 27 juli 1767, ontvangen kooppeningen dd 15 februari 1768 en ontvangen wegens achterstand 12-0-0, verder een som van 11-18-12 wegens 4/5 betaald verpondingen en beede over het jaar 1766 omdat de huurder in gebreke was gebleven. Ontvangen maar zal ook weer uitbetaald moeten worden. Verder een som van 5-8-8 wegens reeele lasten en gebuurcijns over 1766 door de rendant ook betaald. Een som van 14-16-12 wegens jaarhuur over het huis en landerijen over 1767 volgens onderhandse cedulle

-       Pm. restant jaarhuur over 1767 de som van 19-3-4, die niet betaald worden of gevorderd konden worden

-       Over 1768 is hoeve en land niet verhuurt, maar ten halven heeft laten besaaijen , p.m.

-       Over 1769 niet verhurt en ten halve laten insaaijen , pm.

-       Ontvangen van Jan Govers 34-0-0 wegens een jaar huur van hoeve en landerijen  over 1770.

-       Idem 34-0-0 van Jan Govers wegens jaar huur over 1771

-       Idem 34-0-0 van Jan Govers wegens jaar huur over 1772

-       Ontvangen van Hendrikus Jacob van Creij de som van 36-0-0 wegens een jaar huur over het jaar 1773, volgens acte voor notaris Everardus van de Bruggen te Den Bosch dd 20 november 1772

-       Nog te goed de huur te ontvangen per kerstmis 1774 van de weduwe Hendrikus van Creij , p.m.

-       NB Peter van de Ven heeft voor aanstelling van de voogden uit de hand verhuurt aan Hermen Boerdonk een perceel 1 lopens en 6 roeden gelegen te Nuland neffens de voetpad, pacht: 5 vay en 4 kannen rogge per jaar.

-       Ontvangen van Antony Hanegraaf 12-0-0 wegens jaarhuur van en perceel hooiland  in de gemene hoeve, item van een perceel van 1 mergen gelegen aldaar, uit de hand verhuurt, over 1755

-       ontvangen van Paulus Govers 3-0-0 wegens huur van 1,5 mergen hooiland over 1756, it de hand verhuurt.

-       Ontvangen van Antony van Gerwen  12-15-0 wegens jaar huur van voornoemde 1.5 mergen  ober 1757, uit de hand verhuurt

-        Ontvangen van Peter Boogers 13-2-0 wegens jaar huur van voornoemde percelen vervallen over de jaren 1758, uit de hand verhuurt

-       Ontvangen van Jan van Bakel, 16-0-0 wegens huur van genoemde 1.5 mergen over 1759

-       Ontvangen van Jan van Geffen 16-10-0 wegens huur van genoemde 1,5 mergen over 1760

-       Ontvangen van Peter Brinkmans 15-15-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1761

-       Ontvangen van Peter van den Stoker (?) 15-5-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1762

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 15-10-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1763

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 17-12-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1764

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1765

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1766

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1767

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 15-8-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1768

-       Ontvangen van Jan van Rooij 16-10-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1769

-       NB vanaf 1770 niet meer hebben kunnen verpachten wegens het hoge water!

-       Ontvangen van Christiaan van Zeeland 12-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1771

-       Ontvangen van J. vd Graaf 15-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1772

-       Ontvangen van Jan Janse Bands een som van 18-0-0 wegens huur van 1,5 mergen over 1773

-       Ontvangen van Willem van der Ven, 25-0-0 wegens huur van 4 mergen hooiland genaamd de Betmeeren, door de ouders van de minderjarige mondeling gehuurt samen met de volgende 4 mergen, over 1754

-       Ontvangen van Francis van Hoek 32-0-0 wegens 4 mergen gen de Betmeeren de voorste welke hij in  gebruik had 1754

-       Van Antony Hanegraaf 32-0-0 wegens landhuur van de Bethemeren aan de Achterdijk over 1755

-       Van Antony van der Steen 38-0-0 wegens wegens 4 mergen genaamd de Betmeeren de voorste over 1755

-       De 8 mergen van de Bethmeeren over het jaar 1756 niet verhuurd door het hoge water

-       Van Wijn Wanders 19-4-0 wegens 48 kannen olie verkocht voor 8 stuijvers per kan.

-       Van 12 zaken boekwijt de som van 37-10-0, uit de hand verkocht

-       Van Marcelis Quack voor 10 zakken rogge 41-5-0

-       Van Cornelis van Gemonde 18-0-0 wegens schaarhout van het hout langs de Geer en om het huijs in 1758

-       Van Geurt Quirijnen 6-10-0 wegens schaarhout van den Leegenhof in 1759

-       Van Hendrik van Creij 3-0-0 wegens verkocht schaarhout op de willigen buiten en binnen aan het huijs in 1759

-       Van Hendrik van Creij 9-0-0 wegens schaarhout neffens de Geer en om het hoefken in 1762

-       Van Hendrik van Creij 8-0-0 wegens schaarhout neffens de Leegenhof in 1763

-       Doorgestreept schaarhout aan Cornelis van Gemonde

-       Van Hendrik van Creij 3-0-0 wegens schaarhout op de willige in 1763

-       Idem 8-0-0 wegens schaarhout langst de leegenhoff  in 1764

-       Idem 3-0-0 wegens schaarhout op de willige langst de baan in 1764

-       Van Bartus Gloudemans 8-0-0 wegens schaarhout langst de leegenhoef in 1769

-       Van Jan Gloudemans, 3-0-0 wegens verkocht schaarhout op de williege langst de baan in 1769

-       Van Jan Goovers 10-0-0 wegens schaarhout verkocht in 1772

-       Van Hendricus van Creij 18-0-0 wegens schaarhout langs de Geer en om het heufken, in 1773

-       Van Teun van Gerwen 3-0-0 wegens schaarhout uit de williege langst de baan in 1773

-       Van Jan Verhoeven 7-0-0 wegens achterstallige lasten van de lugtinge (?) der minderjarigen

-       24-0-0 wegens een koebeest aan Jan verhoeven verkocht

Gehele ontvangsten: 1691-18-0

Schuld van Jan Janse Gloudemans: 19-3-4 er nog bij, maakt 1711-1-4

 

(Blz 177) Uitgaven

-       aan secretaris JD Cremers 3-13-0 wegens jura, zegles bij voogdijaanstelling

-       idem 0-3-8 wegens regel gebruik voor verkoop schaarhout dd 3 oktober 1754

-       idem 0-3-8 wegens zegelgebruik bij het uitmaken verkoopconditie verkoop schaarhout dd 20 november 1755

-       aan Jacob Quirijn in leven secr. van Nuland, 1-8-0 wegens jura en verschot bij verkocht schaarhout  in 1767

-       idem 3-0-0 wegens verkochte granen dd 20 juli 1768

-       aan trekgeld verschoten op de voorschreven verkoping 0-16-0

-       aan Heer Quirijn 3-11-0 wegens verkochte granen dd 28 juli 1769

-       aan C Sterkmans vorster van Nuland 0-6-0 wegens publicatie verkoop hooi en stro

-       aan Marten Boerdonk 0-10-8 wegens vertering door peter van de Ven aan zijn huizinge

-       aan Jan Laaseris 1-0-0 wegens verdiend arbeidsloon  int maken van glazen

-       aan Dirk Ermers van Nuland 28-0-0 wegens geleend geld

-       voor 7 bossen latten om het huijs mee te dekken, samen 1-15-0

-       voor duizend banden gelevert aan de huijsinge 0-12-8

-       voor 4 pont nagels voor het huijs 0-10-0

-       aan Boudewijn van Osch 2-0-0 wegens verdiend arbeidsloon als metzelaar aan het huijs

-       idem 1-0-0 wegens loon als metselaar in 1773

-       aan Johannes Lambert van Boxtel 2-0-0 wegens loon als dekker van het huijs

-       aan Antony Coenraade 2-5-0 wegens loon als dekker van het huis

-       aan Jeroon van Grinsven 8-7-0 wegens loon als timmerman aan het huis

-       aan Nicolaas Pels 9-1-0 wegens geleverd hout en nagels voor het huis

-       idem voor een kist voor een der minderjarigen 2-10-0

-       aan Michiel van Tuijl 2-10-0 wegens levering van 10 bossen latten

-       aan Hendrik Hanenberg 10-15-0 wegens loon als timmerman aan het huis

-       aan G. van Amelsvoort 6-12-0 voor leveren van stenen plavuizen voor het huis

-       aan Hendrik Hanenberg 1-15-0 wegens loon als timmerman aan het huis

-       aan Tomas Toni Haanegraaf 1-15-0 wegens loon en leveren van 7 bossen latten voor het huis

-       aan Antony Piet Coenraade 1-9-0 wegens loon als dekker aan het huis

-       aan Nicolaas Pels 5-13-0 wegens geleverd hout voor het huis

-       aan Hendrik van Craij 7-9-8 wegens leveren van latten, nagels aan het huis

-       idem 3-10-0

-       aan Peter van Boxtel 10-10-0 wegens leverantie van 4 eijken bomen voor het huis te gebruiken

-       aan Adriaan Hanegraaf voor verschot 1-0-0 door Jan Goovers gedaan

-       aan Dirk van Vugt 3-5-0 wegens loon als smid en leverantie van ijzer voor het huis

-       idem 1-10-0 wegens loon als smid aan het huis

-       aan Jan van den Braak ( “werd met de kinderen met hen vieren aangenomen”) 21-4-0 wegens leverantie van stoffagie voor de minderjarigen

-       aan schepenen van Nuland voor de Pastorije Tiende door de minderjarige ouders in het jaar 1752 gepacht 17-16-0

-       aan Jan Janse van Vugt 0-18-0 wegens gekochte kramkes en nagels

-       terugbetaald aan Geurt van de Ven wegens geleend geld door de ouders 2-0-0

-       aan Hendrik van der Aa 0-9-0 wegens vertering door Peter van de Ven

-       aan Boudewijn van Osch 3-10-0 wegens loon als metselaar aan het huis

-       aan Ceel de Quak wegens leveren van 2 vimmen dakstro

-       aan Hendrikus van Gaal wegens verteer 0-7-0

-       aan Willem van den Akker  11-1-0 wegens leverantie van 2750 stenen voor het huis

-       aan Hendrik Peter Hanenberg 1-8-0 wegens loon als timmerman

-       aan Hendrik Guldemans 1-16-0 voor het maken van een paar schoenen voor de oude Peeter van de Ven

-       aan Jan Hendrik van Creij 3-0-0 voor kost en drank die de metselaars aan haar huis hadden gebruikt

-       aan Dirk van Nuland 3-0-0 wegens boode loon als knecht bij de minderjarigen ouders gewoond hebbende

-       aan Hendrik Hanenberg 0-10-0 wegens loon als timmerman

-       aan Jan Roovaal 6-0-0 wegens 4 zakken geleverd tarwe aan Peeter van de Ven

-       aan de vorster van Nuland wegens publiceren van het erfhuijs

-       aan de Heer J. van Oerle secretaris van Dinther 40-9-4 wegens een gekocht rundbeest door Peeter van de Ven

-       aan P. Vissers 9-4-8 wegens pachtpenningen van 2 mergen in 3 percelen aan wijlen Peter van de Ven

-       aan Wijnand Wanders 1-15-4 wegens gehaalde winkelwaren

-       aan Peter van den Boom – aangenomen door de 4 kinderen – 1-1-0 wegens loon als kleermaker

-       aan Rijk van den Bloemenberg, coster van Nuland, 0-14-0 voor doodschuld voor de weduwe van Peeter van de Ven,

-       aan Sijme van de Wetering 4-9-8 wegens gekocht schaarhout door Peter van de Ven,

-       aan Johannes Hendrik Mooren 8-2-0 wegens verschulde verpondingen van de wolfdijkse tiende en anderhalve mergenin de hoeve

-       aan Tomas Boselie wegens 10-0-0 wegens gedane visite en geleverde  medicamenten als chirurgijn

-       aan Hendrik van Houtem 2-11-0 wegens arbeidsloon

-       Aan Chrsitianus Paulus Smitsbergen, medicinaal Doctor te Den Bosch 5-5-0 voor het visiteren van het doode lichaam van Peeter van de Ven

-       Aan Peter Goovers 46-11-0 wegens geleend geld door Peter van de Ven

-       Aan Adriaan van Aalst 5-14-0 wegens

-       Aan Peeter Coenraade 3-1-0 wegens dekkersloon aan het huis

-       Aan Sergeant van den Dries 0-8-2 wegens gehaalde winkelwaren

-       Aan Gerardus van Weert, meester Kleermaker 0-15-0 wegens kleermakersloon

-       Aan Huijbert Tonie Kroon 8-1-0 wegens arbeidsloon voor het dorsen van de rog

-       Aan de weduwe Stoffel Keij/Kuij ? wegens verteering van Peter van de Ven 0-18-0

-       Aan Hr Jacob speelman, heer van Nuland, 18-0-0 wegens 2 kopen schaarhout door Peter van de Ven,

-       Aan Peter Geurts de Haas 0-18-0 wegens verteering door Peter van de Ven

-       Aan Harsken Geurt Govers 7-0-0 wegens geleende rog aan de minderjarigen moeder,

-       Aan A. van Roothuijsen, vorster van Hees, wegens publiceren aldaar van het erfhuijs, 0-3-0

-       Aan Regina Piet Palmers 0-15-8 wegens arbeidsloon

-       Aan Willem Vorstenbosch 0-4-0 wegens vertering door Peter van de Ven,

-       Aan G Sterkman, vorster van Nuland, 0-3-0 wegens publiceren verkoping der granen te velden,

-       Aan Piet van den Boom 0-6-0 wegens arbeidsloon, als kleermaker

-       Aan Jan Antony Hanegraaf 1-3-0 wegens land maaien, arbeidsloon

-       Aan Bartus Gloudemans, 0-7-4 wegens gehaalde winkelwaren door hem

-       Aan Antony Croon 1-10-0 wegens arbeidsloon als dekker

-       Aan Jan Janse van Vugt 5-0-0 wegens arbeidsloon als smid

-       Aan Drik Versteegen c.s. armmeesters 13-14-0 wegens pachtpenningen van 8 ½ hond hooiland met de lasten over 1753

-       Aan Jan de Weert 4-10-0 wegens arbeidsloon

-       Aan Adriaan Willems van Creij 60-0-0 wegens huishuur van Peter van de Ven,

-       Aan Baltus Jacob Langens 1-0-0 wegens arbeidsloon van het grasmaaien

-       Aan Willem Toonis 2-5-0 wegens arbeidsloon,

-       Aan Jan van den Braak 9-17-8  wegens geleverde stoffagie, aan de minderjarigen

-       Aan Peter Baarschot 10-4-0 wegens gehaalde winkelwaren door de ouders

-       Aan Jan Janse van Vugt 0-18-0 wegens arbeidsloon als smid

-       Aan Heer JD Cremers 8-1-0 wegens jura en verschot aan trekgeld na aftrek van 2-14-0

-       Aan Johan Hendrik Mooren 49-19-2 wegens verschuldigde gemene middelen, verponding, beede, en bezaaid van huis en land van Willem van Rooij en 2 percelen teulland van dezelfde over 1752 en over 1752 van de genoemde percelen, item over 1753 en van 1,5 mergen in de gemene hoeve, en 8 mergen in de Corte hoeve, van het convent van de Bethmeren over 1753

-       Aan Petrus Baarschot 9-18-0 wegens ( in marge ?)

-       Aan Antony Wanders 3-5-0 wegens loon als dakdekker

-       Aan Michiel van Tuijl 1-0-0 wegens arbeidsloon aan de hoefdijck

-       Aan Antony Wanders 3-5-0 wegens loon als dakdekker

-       Terugbetaald aan Juffr. GDM Ruijs de som van 25-0-0 wegens geleend geld door Peeter van de Ven op 25 juli 1751

-       Idem 4-0-0 wegens rente van voorgeschoten kapitaal

-       Idem 8-0-0 wegens een jaar rente van een som van 200-0-0 opgenomen door Peter van de Ven dd 28 januari 1755

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1756

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1757

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1758

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 februari 1759

-       Idem 9-0-0 wegens jaar rente  van kapitaal van 225-0-0 dd 28 februari 1760

-       Idem 9-0-0 wegens jaar rente  van kapitaal van 225-0-0 dd 28 februari 1761

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 28 januari 1763

-       Idem 3-5-0 wegens een kar klot die Peeter van de Ven nog aan haar schuldig was

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1764

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1765

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1766

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1767

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1768

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1769

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1770

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1771

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1772

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1773

-       Idem 8-0-0 wegens jaar rente dd 24 februari 1774

-       Aan Marcelis Quak 1-15-0 wegens dakdekken op het genoemde huis

-       Doorgestreept som van 5-0-0 aan Dirk van Vugt als smid

-       Aan de vrouw van G van Amelsvoort 4-4-0 wegens geleverde steen voor het huijs

-       Aan Nicolaas Pels 4-7-8 wegens geleverd hout en nagels

-       Aan Antony Piet Coenraade 1-7-8- wegens dekkkersloon

-       Aan Johan van den Braak ( betreft Jan en Adriaan van der Ven), 12-9-0 wegens geleverd Sersie voering, knope, draad, stijflinnen,

-       Aan Hendrik van Craij 3-5-0 wegens geleverde latten, geerde en nagels, en 1-5-0 wegens verschot aan de dekkers

-       Aan Peter van Boxtel 3-14-4 wegens betaling reeele lasten van de Bethmeeren, over 1755

-       Idem 3-14-4 wegens 1756

-       Aan Cornelis van Gemonde 3-14-4 wegens reeele lasten over 1753

-       Aan Hendrik van Bakel c.s. borgemeester over 1754, 12-10-8 wegens reële lasten over de Bethmeeren

-       Aan Peter Govers 14-12-0 wegens restant reële lasten  over 1751

-       Aan Hendrik Hanegraaf 4-2-8 wegens reële lasten 1752

-       Aan Cornelis van Gemonde, borgemeester 4-12-10, reële lasten 1753

-       Aan Hendrik van Craij wegens verschot over het jaar 1759 tot 1765 van 9 hont hooiland in de gemene hoeve 21-0-0

-       Aan Jan Hendrik van Creij, 11-10-0, wegens voorschot, over lasten over de jaren 1756, 57 en 58, van 9 hond hooiland in de gemeene hoeve,

-       Aan Johan Hendrik Mooren 33-1-10 wegens verschuldigde landslasten, over 1750, 1751, 1754.

-       Aan Klaas Swanenberg, borgemeester van Nuland, over 1767 4-10-10, wegens reële lasten,

-       Aan Jan van Nuland, borgemeester van Nuland, 4-9-14 wegens reële lasten over 1768

-       Aan Adriaan Hanegraaf, 8-5-0 wegens verschot aan lasten van de gemene hoeve over 1769,1770 en 1771.

-       Aan Dirk Smits 2-14-8 wegens verschot over de gemene hoeve over 1772

-       Aan Johan Hendrik Mooren 4-10-0 wegens verpondingen en beede over 1753

-       Idem 14-13-2 wegens verschuldigde verpondingen beede eb bezaaijd over 1752

-       Idem 10-12-8 wegens landslasten over 1753

-       Aan Johannes Marsman collecteur van Nuland 11-3-2 wegens verschuldigde verpondingen, beede over de Betmeren over 1756

-       Idem 26-7-4  wegens verpondingen en beede over 1767 en 1768

-       Idem 9-11-0 wegens 2/3e deel in lands en dorpslasten van de goederen van de minderjarigen over 1769 en reel over 1770

-       Aan Heer C Wijgaarts 25-0-0 wegens pachtpenningen van 8 mergen de Beursen, vervallen over 1753, door de overleden Peter van de Ven gepacht gehad,

-       Idem 25-0-0 over 1754,

-       Aan C Wijgaarts als geautoriseerd van  voornoemde Beurs 25-5-0, jaar pachtpenningen van de 8 mergen in de Corte Hoeve over 1755

-       Aan Johan Hendrik Mooren collecteur van Nuland 31-8-0 wegens verpondingen en beede over 1754, alsmede van 2 mergen in 3 percelen over 1753. Nog van 8 mergen inde Corte hoeve van de Betmeeren, over 1755

-       Idem 20-17-2 wegens verschuldigde gemene middelen, over 1754, alsmede verpondingen, beede en bezaaid van huis en landerijen over 1755

-       Aan Heer Nicolaas Versfelt, penningmeester van de polder van der Eijgen, 1-2-8 wegens polderlasten van 9 hond land over 1754

-       Idem 1-4-0 wegens polderlasten over 1755

-       Idem 1-4-0 wegens polderlasten 1756

-       Idem 1-4-0 wegens polderlasten 1757

-       Idem 1-19-0 wegens polderlasten 1758

-       Idem 1-14-8 wegens polderlasten 1759

-       Idem 1-10-0 wegens polderlasten 1760

-       Idem 1-19-0 wegens polderlasten 1761

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1762

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1763

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1764

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1765

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1766

-       Idem 1-16-0 wegens polderlasten 1767

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1768

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1769

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1770

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1771

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1772

-       Idem 1-11-8 wegens polderlasten 1773

-       Aan Heer A.J. Verster rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1754

-       Idem 1755

-       Eigenlijk ook die van 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, die door de huurders zijn betaald, hier p.m.

-       Doorgestreept 1762, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       Doorgestreept 1763

-       Doorgestreept 1764

-       Doorgestreept 1765

-       Doorgestreept 1766

-       Aan Heer Bowier, rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1767

-       Aan AJ Verster, rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1768

-       Aan AJ Verster, rentmeester van het Godshuis 3-0-0 wegens jaarrente 1769

-       Doorgestreept: idem over 1770.  in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       Idem doorgestreept 1771

-       Idem doorgestreept 1772.

-       Idem doorgestreept 1773

-       Betaald voor 2 zakken en 3 schepels rogge en nog 5 vat en 4 kannen rogge aan het Groot Gasthuijs ten comptoir van de Heer Tengnagel de som van 24-4-14 over 1765 zijnde hiermede de staande pacht mee betaald

-       Doorgestreept: 24-4-14 wegens gekochte granen te vergelden aan het groot gasthuijs over 1766, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       Een som van 23-10-0 wegens gekochte granen die de minderjarigen moeten leveren aan het Groot gasthuijs aan Heer Tengnagel en de Armen van Nuland, over het jaar 1767.

-       Een som van 24-4-14 wegens gekochte granen tot voldoening van de pacht  die de minderjarigen moeten leveren aan het Groot gasthuijs aan Heer Tengnagel en de Armen van Nuland, over het jaar 1768.

-       Idem 23-14-14 wegens differente pachte aan het Groot gasthuijs aan Heer Tengnagel en de Armen van Nuland, over het jaar 1769.

-       Doorgestreept: 34-7-12 wegens gekochte rog van 1 mud en 3 schepels als jaarlijkse pacht aan het Groot Gasthuis te Den Bosch over 1772. in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept 17-10-12 wegens gekochte granen van 1 mud en 3 schepels als jaarlijkse pacht aan het Groot Gasthuis te Den Bosch over 1773.  in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept 3-17-12 wegens 5 en 1/3 vat rogge uit de goederen der minderjarigen, te betalen aan het Groot Gasthuijs over 1770

-       doorgestreept 5-18-14 wegens 5 en ¾ vat gekochte rogge over 1771, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 8-4-10 wegens 5 en ¾ vat gekochte rogge over 1772, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 4-5-0 wegens 5 en ¾ vat gekochte rogge over 1773, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 0-12-2 wegens 1 vat rogge om te leveren ten comptoir van Rentmeester Tengnagel over 1774, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: 1-8-12 wegens 1 vat rogge om te leveren ten comptoir van Rentmeester Tengnagel over 1772, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       doorgestreept: betaald 0-15-6 wegens 1 vat gekochte rogge om te leveren ten comptoir van Rentmeester Tengnagel over 1773, in marge: was al betaald door de gebruiker van de goederen

-       betaald 6-10-0 wegens 6 vat rogge te leveren aan de Armen van Nuland over de jaren 1758, 1759 en 1760.

-       Aan de Armmeesters dezer HH 2-10-0 wegens gekochte 3 vat rogge aan de Armen van Nuland over 1767

 

NB: namen van de kinderen pas later toegevoegd in de tekst!

 

-       Betaald aan de minderjarige Geurt van de Ven in verscheijde reizen geld gegeven, samen 6-0-0

-       Aan Hendrik van Kraij 1-0-0 wegens verdiende karvrachte in halen van leem en maken van de eere

-       Aan de drossaard van Nuland 31-10-0 wegens een geinrureerde boete geincureert door Adriaan van der Ven volgens accoord met de drossaard.

-       Betaald 1-16-0 wegens planken, nagels voor het maken van de doodskist voor de moeder van de minderjarigen,

-       Voor een half ton bier gebruikt voor de minderjarigen 2-4-0

-       Aan Antony Hanegraaf 0-16-0 wegens leveren van bier voor de luijers ( luiders)

-       Voor brood en vertering 2-16-6 in het halen van stenen gebracht aan het huis van de minderjarigen

-       Voor een ½ zak kalk voor het huis gebruikt 1-8-0

-       Aan Pieter van den Boom 0-7-0 voor maakloon als kleermaker,

-       Betaald voor een paar schoenen voor Geurt 0-11-8

-       Aan de Kleermaker ( betreft Jan van der Ven) voor kleren 0-16-0

-       Betaald aan Rijnier 0-18-0 wegens vertering door de minderjarigen haar vader gedaan

-       Aan Antony Wanders voor Dekloon op het huis van de minderjarigen 0-15-0

-       Voor nagels voor het huis 0-11-0

-       Voor nagels 0-6-4

-       Voor 3 paar schoenengespe 1-14-0 ( voor Geurt, Jan en Ariaan)

-       Schoenen voor Adriaan en Jan: 1-2-0

-       Voor meesterloon ( raakt Mieke) 0-19-0

-       Aan Hendrik van Creij 9-19-8 wegens een hekken en planken tot een  paardenstal en verschot van deurlatten, geerden, nagels voor het huijs in 5 jaar.

-       Voor maakloon van een caleminken ( raakt Mieke) rok 0-10-0

-       Betaald voor steen en kalk voor het ondervaaren van 2 steijlen 1-18-0

-       Voor 9 pont nagels voor het huis 1-1-6

-       Geroijeert : aan Jan de Wert timmerman 4-10-0 voor arbeidsloon

-       Aan Adriaan Hanegraaf als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Goovers 10-19-0 wegens verschillende verschot door wijlen Jan Goovers aan het huis gedaanen het geven van kostgeld aan de timmerlieden die aan het huis werkten

-       Voor een kist voor Geurt 3-0-0

-       Voor een kist voor Adriaan 3-5-0

-       Aan de rendant voor verschillende vacatie bij het maken van de dijk, reis naar Den Bosch stellende voor iedere dag met verteeringen, 10 dagen a 12 stuijvers, 9,5 dagen gearbeid, 19-14-8

-       Aan Heer pastoor van Nuland 32-12-0 wegens gedane diensten in verschillende keren

-       Aan Adriaan van Aalst wegens verschillende uitgaven een som van 5-14-8

-       Voor vertering bij Ermert van Nuland 0-9-0

-       Aan Willem Aenhuijs drossaard van Nuland 45-0-0 wegens door een van de vrienden van de minderjarige moeten gedaan visitatie zonder daartoe verkregen hebbende consent en over voorschreven misslag gemaakt accoord om verdere kosten te voorkomen.

-       Betaald 5-4-8 voor hemden en maakloon,

-       Betaald voor Jan een kaleminkenhemdrok, voering, seij,en waslight voor de minderjarige 4-0-0

-       Betaald voor een treme (?)  vel voor Jan de minderjarige 1-14- 0

-       Schoolgelt voor de minderjarige Jan 0-4-0

-       Voor silver knopen voor de hemdrock voor Adriaan 7-9-0

-       Voor een hemdrock en broek voor Geurt, maakloon 1-13-8

-       Voor een paar klompe en kousen voor de minderjarige Marike 0-7-8

-       Een paar klompen voor Geurt  0-1-12

-       Een stoffe muts voor Marike 0-9-0

-       Een paar klompen voor Geurt van de Ven 0-1-12

-       Twee paar schoenen en kousen voor Adriaan en Jan 1-4-8

-       Voor een stiklijf voor Mariken 0-11-0

-       Aan Paulus Goovers voor veerschot aan kleeragie voor Geurt 2-5-0

-       Aan Pieter Goovers voor verschot aan kleeragie voor Marike 2-0-0

-       Voor linnen tot hemden voor de minderjarige 6-14-0

-       Aan een silvere haarpin en kousen voor Marie van de Ven 1-3-8

-       Voor latten en dekgeerden aan de huisinge gebruikt 2-1-0

-       Voor een slot aan de voordeur van het huis 0-11-0

-       Voor een keel en broek, kousen, sokken en klompen voor Geurt 1-15-0

-       Aan Paulus Govers 5-5-0 wegens verschillende verschoten aan de weduwe van de Ven gedaan

-       Betaald aan de weduwe Goovers wegens verschoten door haar gedaan aan Adriaan en Jan de som van 2-10-0

-       Voor een paar klompen voor Geurt 0-2-8

-       Voor kleeren en een hoedt voor Adriaan 4-9-0

-       Voor een hemdrock voor Geurt 1-5-2

-       Voor linnen gebruikt om te repareren de hemde van Geurt 0-8-0

-       Voor een stiklijf en stoffe muts voor Mariken 0-18-12

-       Voor een hoed voor Geurt 0-14-0

-       Voor een paar schoenen voor Geurt 0-7-12

-       Aan Marcelis Quak 2-0-0 voor 2 vimmen schuijfstrooij aan de ouders geleend

-       Voor 18 el ellekens.ock voor Geurt Adriaan en Jan 2-14-0

-       Aan Peter Goovers voor neusdoecken kousen en klompen 4-15-8

-       Voor linnen en voering voor Adriaan en Geurt 5-2-4

-       Voor een seem broeck voor Geurt van de Ven 1-5-0

-       Terugbetaald aan Paulus Goovers 5-12-0 voor kleren en schoolgeld voor Geurt

-       Voor een broek, kousen, sokken, voor Adriaan 2-2-8

-       Voor een hemdrock, broeken, voor Geurt, Adriaan en Mieke 2-0-0

-       Voor 2 paar wanten 0-6-8

-       Voor Hoeden voor Geurt en Adriaan 1-6-0

-       Voor linnen voor hemden 2-3-0

-       Voor maakloon voor 2 kamisoolen voor Adriaan en Geurt 0-14-0

-       Voor Marieken voor een kasekunt (?) te maken en mantel, 0-12-8

-       Aan de schoolmeester van Nuland voor schoolgelt voor Geurt Mieke en Adriaan 1-17-12

-       Voor 4 paar klompen 0-11-0

-       Geroijeert: maakloon van 4 siepen (?) 2-3-0

-       Voor Geurt voor 3 hemden 2-18-0

-       Twee hoeden voor Geurt, Jan en Adriaan, 2-4-0

-       Schoolgelt voor de minderjarigen Adriaan Geurt en Marie 1-2-0

-       Voor Baaje Broeken voor Jan en Adriaan 2-1-0

-       Hemdrock voor Adriaan 1-10-0

-       Voor Geurt wegens een hemdrok en maken, 7-10-0

-       Een kamisool en maken daarvan voor Adriaan 2-6-0

-       Voor een stiklijf voor Mariken 1-6-0

-       Voor het maken van een stiklijf voor Mariken 0-8-0

-       Voor een jack van Mariken 2-10-0

-       Linnen voor 12 hemden voor Adriaan en Jan 4-10-0

-       Voor linnen en wollen laken tot keele en hemdrock te maken voor Adriaan en Jan 6-11-0

-       Voor een baaje broek voor Jan 0-16-8

-       Voor schoolgelt en pampier voor Adriaan en Jan 0-17-0

-       Voor 2 hoede voor Adriaan en Jan 1-7-0

-       Voor broeken voor Adriaan en Jan 1-9-14

-       Voor Mariken voor een stiklijf 2-12-0

-       Voor Adriaan en Jan ieder een hemdrock siepseeme broek voor dezelfde 13-7-12

-       Voor adriaan en Jan voor ieder een ketting,  zarsie een lindelaken knoope en gaaren, 14-12-0

-       Voor Adriaan en Jan wegens nieuwe hemden, garen, knopen, 7-12-0

-       Voor laken voering kemelshair en knopen en maken van een kamisool, voor Adriaan, 5-11-12

-       Voor een hoed voor Adriaan 1-2-0

-       Voor schoolgelt voor Adriaan en Jan 0-10-0

-       Voor een lakens hemdrok en een zersie broek voor Adriaan 5-19-0

-       Aan een lakense camisool en een sersie broek voor Jan 6-13-8

-       Voor 5 ellen striep voor Marieken 3-5-0

-       Aan Geurt een som van 3-0-0

-       Aan Geurt in maart 1774 een som van 2-12-0

-       Idem in april 1774 een som van 10-8-0

-       Idem in april 7-16-0.

-       Voor 11 weken en 5 dagen kostgeld voor Geurt toen hij zich dienende stellende voor 1-0-0 per week ( in marge: Geurt protesteert tegen het uittrekken van 1 gelden, maar dit werd wel overeengekomen) 11-15-0, doorgestreept en vervangen door 6-1-0

-       Betaald aan ( in marge: hier voor hetgeen Jan Verhoeven betaald op deze 3 posten heeft in ontvangst gebracht

-       Betaald 3-0-0 wegens pacht gaande uit de uit de goederen der minderjarigen aan het Godshuis de H. Geest over 1750 die Jan Verhoeven had moeten betalen als huurder, maar in gebreke bleef

-       Idem over 1751 (ook door Jan Verhoeven moeten betalen)

-       Idem over 1752  (idem)

-       Idem over 1753  (idem)

-       Idem 3-2-4 betaald wegens verpondingen en beede over 2 mergen in 3 percelen gempacht van het gemene land, over 1753

-       Betaald 0-15-0 wegens onkosten in het sommeeren en renoveeren door P. Vissers als deurwaarder wegens verpondingen en beede van genoemde percelen volgens acte van renovatie

-       Betaald 11-18-12 wegens de 4/5e verpondingen en beede van de goederen die door Johannes Gloudemans hadden moeten betaald worden over de jaren 1766 over verkochte granen

-       Betaald 5-8-8 wegens wegens betaalde reele en nabuurchijns van de goederen der minderjarigen die door Johannes Gloudemans betaald had moeten worden over 1766 wegens verkochte granen

-       Betaald 82-19-0 zijnde 5% van de ontvangst op folio 88 blijkt te hebben gemonteert een somme van 1658-18-0, na aftrek van 52-3-0, remitterende de rendant 41-9-8, resteert in de telling 1754-2-8

-       Betaald voor zegel en ook voor het duplicaat en innaaijen deses 2-14-0

-       Aan de secretaris voor het doornemen van de documenten, diverse vacatien, diverse verkoopcondities 3-3-0

-       Idem voor opcijferen dezer rekening en formeren borderel 3-12-0

-       Idem voor copie borderel voor bijlage tot duplicaat 1-16-0

-       Aan de Heer officier voor vacatie en besoignes voor het opnemen en sluiten van deze rekening 12-12-0

-       Idem Covocatie recht 1-5-0

-       Voor heren commisarissen uit het college van schepenen tot de opneming gecommitteerd voor hun moeijtens 12-12-0

-       komt de secretaris voor het apostileeren en oplezen van deze rekening als ordinaris 12-12-0

-       voor het duplicaat de ½ dus 6-6-0

-       voor het bijschrijven van het slot 0-12-0

-       aan het vorster voor het waarnemen van deze comparitie en het citeeren van de schepenen 0-12-0

-       voor het minuteren en grosseren van deze rekening groot 326 folio, dan maar voor 310 gerekend a 4 stuijvers per folio samen 62-0-0

-       idem voor duplicaat 2 stuivers per folio , voor 16 folio minder, 31-0-0

blz 653:

Totale uitgaaf 150-16-0

Uit consideratie door de secretaris geremiteerd tot 150-16-0

Totale uitgave: 1894-18-8

Afgetrokken de ontvangsten blijkt dat er meer is uitgegeven dan ontvangen, resteert een schuld 183-17-4

 

Gesloten en getekend Schalk van der Ven, Adriaan Peter van der Ven, merk Maria van der Ven, Geurt van de Ven, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Ra Nuland 117 - Blz. 655 dd 3 oktober 1754

Verkoop meubels en beesten door de voogden Schalx van der Ven en Paulus Govers

-       Een bles merry paard oud 3 jaar, gemijnt door Antony Willems Willigendaal voor 45-5-0, borgen Adriaan van Schijndel en Hendrik van Bakel

-       Een blauw bijesde koebeest Adriaan Willems van Creij, gemijnt Goijaert Gloudemans, voor 24-0-0, borgen: Hermanus Driesse en Philip van der Heijde

-       Een Swart koebeest door Heer Pardijk, gemijnt Hendrik Guldemans, 23-10-0, borg: Peter Brock en Geerit van Tuijl te Geffen

-       Een Rooij ruggelde gebeeterde coeij, gemijnt Gijsbert Sigmans, verschillende slagen Adriaan Willems van Creij, 51-15-0, borg: Dirk Versteegen en Gerardus Beijveld

-       Een Swart spreeuwde mael, Heer Pardijk op 16-10-0.

-       Een Swart creunt, Jacob van de Ven, slagen voor Hendrik Guldemans, 9-10-0, borg: als voor

-       Een Swart creunt calf, door Philip van der Heijde op 6-5-0

-       Een Rooij mael calf, door Jacob van der Ven, 6-5-0, borg: Goijaert Gloudemans en Nelis van Houtem

-       Een beslagen Hoogkar, Hendrik van Bakel, slagen voor Peeter Coonincx, voor 12-15-0, borg: Peeter Romme en Gijsbert Smits

-       Een ertkar, Geert van Tuijl, 4-7-0, borg Hendrik Guldemans en Peter Brock

-       Ploeg met toebehoren, Teunis Janse Smits, slagen door Dirk Verstegen, 8-15-0

-       Eegt, Ermert van Nuland 0-10-0

-       Haem, Crijn van Houtem, 1-11-0

-       Sael en Light, Adriaen Penninx, Peter van de Ven, Jacob Heijmans, 3-10-0

-       Een paards back, Hendrik Steenbeckkers, 0-8-0

-       Greel en halster en 2 kettingen, Peeter van de Ven, 0-10-0

-       Paar Hagten, Gielle van Nuland, 0-14-0

-       Snij back met een mes, Dirk Verstegen, 0-16-0

-       Stroomeijt, Dirk Verstegen, 6-0-0

-       Enig vlas, Cornelis Sterkman, Jan Broeksteegh, 3-7-0

-       Coeijketel, Peeter Goovers, 8-15-0, borg: Jacob Janse van Creij

-       Handketel, Heer Meijer, 5-9-0,

-       Idem, Paulus Govers, 1-5-0

-       Zijgschotel, Peter Romme, 0-16-0

-       Koffieketel, Schalk van de Ven, 1-17-0

-       Ijzer keteltje en een pan, Jan Wolfs, 1-5-0

-       Bedpan, Jan Broeksteegh, 2-3-0

-       2 tinne schootelen, 9 lepels, Spiring van Nuland, 1-6-0

-       Ijzere moespot, Jan Timmers, 1-11-0

-       Een corn, Marte van de Wetering, Geurt van der Horst, 3-15-0, borg: Cornelis van Houtem, Gijsbert van Houtem

-       Een corn gemak, Geerit van der Sanden, Peter Konings 1 slag, 2-0-0

-       Trog, Peter van Zochel, 4-2-0, borg: Peter en Jan Broeksteeg

-       Een trog op den eeren, Geerit van der Sanden, 3-19-0

-       Kist, Hendrik van den Boogaart, 4-5-0, borg: Gerardus van Wert en Daniel Timmers

-       Peulingh, Gerardus van Wert, 1-9-0

-       Deken, Jan Roovers, 1-10-0

-       Deken, Jan Broeksteeg, 2-10-0

-       Rosdoek, Jan Janse Broeksteegh, 1-5-0

-       Een haer getouw met een seijsie, Antonie Willigendael, 1-8-0

-       Twee lighten en een peerds haek, Adriaan van Nuland, 0-14-0

-       2 schuppen en een vlagseijssie , Gijsbert van Houtem, 1-7-0

-       Boter schotel, Paulus Goovers, 0-13-0

-       Hiep, Daniel Timmers, 0-15-0

-       Wan en een mand, Jan de Beij, 0-15-0

-       2 emmers en 2 potten, Hendricus van den Boogaard, 1-5-0

-       Een hekel en een bank en een kanneke, Jan van der Leest, 0-4-0

-       Schup en spaij, Cornelis Sterkman, 1-5-0

-       Enige banden en bussen van Ijzer, Francis van Hoek, ( niet leesbaar)

-       Negel hamer, een riek, Willem van de Weijgaert, 0-9-0

-       Zaaikorf en wat rommel, Jan Adriaan de Leest, 0-18-0

-       2 varkensbakken, en een asbak, Geurts van de Ven, 0-9-0

-       Een ketting vuurijzer, tang en schup, Hendrik Meijer, 1-7-0

-       Spinnewiel, Paulus Govers, 0-13-0

-       2 asijn vaten, Jan Wolfs, 0-13-0

-       2 tonne, Leendert Toone van Zochel, 0-8-0

-       Eens tuk Caese en zaad, Cornelis Sterkman, 3-2-0

-       Een hoek aardappelen, en enige Coolen, Paulus Govers, 1-5-0

-       Aardappelen, wortelen, Gile van Nuland, ( bedrag niet leesbaar)

-       Enige boonestaken, en cool, Goijaert Gloudemans, ( bedrag niet leesbaar)

-       2 stukken wortelen, Cornelis Sterkman, 3-4-0

-       …stoelen, …Peeters, 0-10-0

-       …..cooijman, 0-14-0

-       ……Stoelen,…..1-5-0

Tekent Jan Wolfs, president, loco officier, Peter van de Ven en Hendirk Meijer, schepenen., JD Cremers, secr.

 

Blz. 671 dd 25 november 1754

Huur huis door Jan Hendrik van Craaij

Compareert voor notaris Willem Aenhuijs te Rosmalen, Schalck van de Ven en Paulus Govers, inwoners van Nuland, voogden van de kinderen van Pieter van de Ven en Peternel Govers, verhuren aan Jan Hendrik van Craaij, mede wonend te Nuland, van een huis en landerijen, te Nuland gelegen in het Rot of Hoek genaamd Helsenhoek, groot 8 lopens, gereserveert het stuk land nu gehuurt door Herme Boerdonk, verder gereserveert al het schaarhout om het huis en het land. Verhuurd vanaf medio 1755 voor 6 achtereenvolgende jaren. Door de huurder te betalen de pacht aan het Goort Gasthuis: 2 zakken en 6 vat rogge, verder 3-0-0 aan het Gasthuis en verder 1 vat rogge aan het gemene land, aan Rentmeester Tengnagel. Verder 3 vat rogge aan de armen van Nuland. 8 Penningen nabuurcijns aan de borgemeester van Nuland.Verder het dak elk jaar te dekken met dakstro en de dekkers de kost te geven. Het afval mag hij dan wel houden. Pachtprijs 34-0-0. Elk jaar vanaf Kerstmis 1756. Na 3 jaar mogen beiden opzeggen.

Rosmalen, getuigen: Johannes van de Weerd en Marcelis Quack. Teken W Aenhuijs

 

Briefje: ontvangen op deze huurceel:

De som van 10-0-0, rogge 8-0-0, rogge 16-0-0, 5 vimmen stroo voor op het dak, rogge 16-0-0, nog 3 vimmen, nog als voor 9-0-10, een varken 6-10-0, rogge 9-10-0. totaal 75-10-0. ontvangen 6-0-0.

 

Blz. 679 dd 15 maart 1755 - copie

Verkoop stro, hooi en droog hout door de voogden Schalx van der Ven en Paulus Govers

-       Jan van Houtem 2-11-0

-       Jan Dirk Denen, 2-13-0

-       Jacob Janse van Creij, 2-7-0

-       Teunis van de Ven, 2-5-0

-       Crijn van Houtem, 2-5-0

-       Jan Drikcs 2-5-0

-       Janvan Grinsven, 2-1-0

-       Crijn van Houtem, 2-5-0

-       Jan van Houtem, 1-9-0

-       Jan Wolfs, 1-5-0

-       Jan Wolfs, 1-5-0

-       idem, 1-7-0

-       Jan teunisse van Houtem, 1-9-0

-       Jan Wolfs, 1-11-0

-       Martinus van der Aa, 1-11-0

-       Jan Wolfs, 1-11-0

-       idem 1-13-0

-       Gielle van Nuland, 2-11-0

-       Jan van Houtem, 2-13-0

-       Jan Govers, 1-9-0

-       Jooris van der Donck 2-9-0

-       Crijn van Houtem, 2-11-0

-       Idem, 2-9-0

-       Bertus Gloudemans, 2-15-0

-       Cornelis Sterkman, 1-9-0

Totaal 49-17-0

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik Meijer en Peeter van de Ven, JD Cremers

 

Blz. 687 dd 26 november 1755 copie

Verkoop granen te velde door de voogden van de onmondige.

-       rogge – gielle van Nuland 8-10-0

-       rogge – Paulus Govers, 6-10-0

-       rogge – Gerrit Peters van Uden, 7-5-0

-       rogge – Jan Hendrik Roovers, 6-5-0

-       boekwijt – Hermen Boerdonk, 8-15-0

-       boekwijt – Gielle van Nuland, 6-5-0

-       boekwijt – Jan de Creij, 4-12-0

Totaal: 48-3-0

 

 

Blz. 691 dd 22 oktober 1757

Acte aan de Vorster van Nuland, uit naam van de voogden Schalk van de Ven en Paulus Govers

Wordt verhuurt aan Jan de Creij inwoner van Nuland en gebruiker van het huis en land van de onmondigen, huis en land, en moet de vorster gaan aanzeggen dat de huur per 1758 stopt.  Tekent Schalk van de Ven en Paulus Govers.

Blz. 693: notitie ter memorie: Antwoord van Jan de Crij en hem copij gevende den 22 oktober 1757 “ik neem het aan, ick sal bij haar gaan”. Tekent C Sterkman, vorster.

 

Blz. 695 dd 13 december 1757

Copie acte notaris Samuel de Cassemajor te Den Bosch

Compareerde voor hem de voogden Schalk van de Ven en Paulus Govers ver verklaren verhuurt te hebben huis en landerijen gelegen in de Helsenhoek, aan Hendrik Jacobs van Creij, ook wonend te Nuland, voor 4 jaar, met 2 te mogen scheiden, vanaf 1758 voor 34-0-0, te leveren 4 vimmen goed stro voor het huis, met kost voor de dakdekkers, verder 2 zakken en 3 schepels rogge aan het Groot Gasthuis te Den Bosch, een vat rogge aan het gemene land, 3 vat rogge aan de armen van Nuland, 5 vaten en 4 kannen aan het Groot Gasthuis, 3-0-0 aan het Geefhuis. Verder 12 penningen nabuurcijns aan de borgemeester.

Borgen Jacob van Creij en Matijs Jacob van Creij, beide wonen te Nuland.

Tekent Den Bosch Cassemajor.

 

Blz. 703 dd 6 maart 1767

Voorwaarden waaronder Heer en Meester SH Guth zal ten overstaan van schepenen en officier publiek verkopen een partij schaarhout rondom zijn huis staande aan de Wolfsdijk, Hoogsel bij Jacobus Ackermans.

Blz. 709: onder dezelfde voorwaarden verkoopt Schalk van der Ven een partij schaarhout als voogd over de minderjarigen kinderen van Peter van de Ven,

-       Schalk van de Ven, J de Booij, 5-10-0

-       J de Booij, Schalk van de Ven, 6-11-0

-       Toon Blommers, 31-17-0, borg: Willem van der Leest en Toon Piet Coenrade

-       Jan van Nuland, 9-15-0, borg Geert van Gogh

Tekent J Quirijns, secr.

 

Blz. 719 dd 25 juli 1768, copie

Uit naam van de voogden Schalk van de Ven en Paulus Govers verkoop graan te velde

-       rogge Jan van Nuland, Hendrik Hanegraaf 7-14-0, borg: Geerit Peters van Uden en Flips van der Heijden

-       boekweijt, Jan van Nuland, 5-1-0 borg: Flips van der Heijden en Hendrik Hanegraaf

-       rogge, Geerit peters van Uden, 9-0-0, borg: Gerit van den Acker, Hendrik Hanegraaf

-       boekwijt, Jan van Nuland, J Ackermans, Antonie Maas, 6-1-0, borg: Flips van der Heijden, Eijmert Maas

-       rogge, Paulus Govers, Antonie Maas 10-5-0, borg als voor

-       rogge, gerst en boekwijt, Flips van der Heijden, 9-12-0, borg: Hendrik Hanegraaf. Hendrik Paulus Brok

-       rogge en boekwijt, Jan van Nuland, 10-8-0, borg als voor

-       rogge, Hendrik Vorstenbosch, Antonie Maas, 7-12-0, borg als voor

Tekent J. Quirijns

 

Blz. 735 dd 28 juli 1769

Voorwaarden waaronder Schalk van de Ven en Paulus Govers als voogden over de kinderen van Peeter van de Ven, graan te velden verkopen (laatste naam is de koper)

-       boekwijt, Schalk van der Ven, 6-0-0

-       rogge, Jan Strik, 7-17-0, borg Schalk van der Ven en Jan van Gerwen

-       rogge, Jan Strik, 7-5-0, borg als voor

-       boekwijt en erwten, Jan van Gerwen, Antonie Peer Maas, 7-12-0, borg: Jan van Gerwen en Jan Strik

-       Rogge, Antonie Piet Maas, 9-0-0, borg als voor

-       Boekwijt Jan van Gerwen, 5-19-0, borg Jan Strik en Schalk van der Ven

-       Rogge en boekwijt, Schalk van der Ven, 12-6-0

-       Rogge, Gerit van Boxtel, Schalk van der Ven, 8-17-0

-       Rogge, Schalk van der Ven, 5-5-0

-       Garst, RA Wierdsma, 5-19-0

-       Rogge, Jan Govers, 5-7-0, borg Schalk van der Ven en Jan Strik

-       Totaal 81-7-0, kosten 3-11-0

Tekent J Quirijns, secr.

EINDE

RA Nuland 116, voogdijrekening 1746 – 1751

 

Ra Nuland 116 - Blz. 1 dd 3 maart 1751

Rekening bewijs en reliqua door Anthony Hanegraaf en Jan Versteegen als momboiren over de onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen verwekt bij Maria Pels, in leven egtelieden en inwoners deser Heerlijkheid.

 

Ontvangsten:

-       ontvangen van Gerrit Jan Aarts voor de helft van de huur van een huis en landerijen, waarvan de andere helft competeert de rendant, en de andere helft de onmondigen, verschenen kersmis 1747 de som van 25-0-0

-       Van Willem Lambers voor de helft van 2 stukken land gelegen onder de HH Berlicum, waarvan de andere helft competeert Claas Verstegen, vershcenen kersmis 1747, 4-10-0

-       Idem over 1748 de som van 4-10-0

-       Idem 1749 de som van 6-10-0

-       Doorgestreept: ontvangen van Antony Hanegraaf sijne medemomboir 16-0-0

-       Anthony Hanegraaf ontvangt van Hendrick Snel als huurder en gebruiker van huis en land te Rosmalen, gemeenlijk genaamd de Swaan, waarin de kinderen ¼ deel in competeren, de andere ¾ gehoren aan ( niet ingevuld)

-       Idem over de jaren 1743, 1744, 1745 en 1746 een som van 46-0-0

-       Ontvangen van Hendrik Snel ¼ van het jaar huur 1747 een som van 11-10-0

-       Idem 1748 een som van 11-10-0

-       Idem 1749 een som van 11-10-0

-       Van Gerrit Janse de Mulder van het huijs en landerijen te Nuland int Vinkel gestaan en gelegen, waarin de kinderen voor de ½ competeren en de andere helft Jan Claas Verstegen,  over 1748 een som van 33-15-0

-       Het huis en land is publiek verpacht voor 86-0-0, dus voor de onmondigen 43-0-0, pachter is geworden Jan van Grinsven, inwoner alhier, slaat nog 20 slagen, ieder slag een gulden, dus 5-0-0 voor de onmondigen, dd 18 november 1747.

-       Ontvangen van Jan van Grinsven de jaarhuur kersmis 1749, de som van 43-0-0

-       Ontvangen wegens verkochte inboedel ( bedden, hemden, kleren, slaaplakens, meubilaire goederen de som van 62-0-0

-       Wegens achterstallige verteeringen aan de onmondigen ouders verschuldigd geweest: Marte Westerlaken, Jan en Joost Westerlaken, Roelof Gloudemans, Hendrik Huijbers, Gerrit Lambers van Helvoort, Jan Steenbergen, de weduwe van Willem van Gerwen, totaal 14-2-0

Totaal 278-2-0

 

Uitgaven:

-       Toon Hanegraaf betaalt de secretaris voor het uitmaken en passeren van de acte van aanstelling tot voogden 2-2-0

-       Zegels 0-6-8

-       Voor Heer officier voor het afnemen van de eed 0-12-0

-       Schepen voor het overstaan 0-12-0

-       Aan de secretaris voor de copije conditie der verpachtingen van huis en land met het zegel totaal 1-6-8

-       Aan Hendrik Snel gebruiker van het huis onder Rosmalen van 1742 – 1746 voor aangelevert strooij de som van 6-6-0

-       Idem aan wat Snel verschooten had voor planken, nagels, steenen, pannen, latten, gerde plavuijzen, poldergeld, arbeidsloon, samen 18-5-0

-       Aan Willem Vorstenbosch de resterende pachtpenningen die overleden Adriaan van der Biesen aan hem verschuldigd was, 18-0-0

-       Aan de erfgenamen van Jan van den Braak voor geleverde saaij 0-16-4

-       Aan Hendrik Raats het schoolgeld van Betje Adriaan van der Biesen, 0-5-0

-       Laten valideeren aan Hendrick Snel als huurder en gebruiker van het huis onder Rosmalen aan gelevert Eijken hout, strooij, betaald poldergeld, timmermanlatten, gerde en banden, en nagelen, een som van 11-10-0

-       Betaald aan mede momboir Jan Verstegen verschoote penningen, aan strooij, latten, gerde, en aan Cleasie voor Elisabet en Bartus van der Biesen, 16-0-0

-       Aan Jan van Grinsven hetgeen hij had verdient aan het maken van de wanden en aan de put, aan gerde, aan latte, een som van 7-5-0

-       Aan Pieter Cornelisse van Davervelt meester Surisijn hetgeen hij had verdient in het geneesen Betje van der Biesen, 1-16-0

-       Aan de heer secretaris van Berlicum voor het verboeken van 2 percelen ten quohiere van de verpondingen, 0-12-0

-       Betaald voor 2 jaar voor de onmondigen 2-8-0

-       Aan Cornelis Sterkman voor het publiceeren van de verpachting van het huijs int Vinkel 0-1-8

-       Voor het zegel 0-1-12

-       Aan een stoffe muts voor de onmondigen 0-9-12

-       Aan een stoffe quasequien voor Lijsbette een som van 2-7-0

-       Aan de Glazemaker voor het repareren van de glazen, int Vinkel, 1-6-0

-       Costgeld voor Lijsbet in 1747 een som van 6-0-0

-       Een borstrock en een sticklijf en een leijde schortvoor Lijsbette 4-0-0

-       Voor een callenmakke borstrock voor Lijsbet 2-11-0

-       Voor ses silvere knoopen en een silver haar eijser en een sticklijf  de som van 7-0-4

-       Aan den decker hetgeen hij had verdiend opt huis int Vinckel, 1-0-0

-       Voor 7 ellen hemdelaaken, a 0-9-8 de elle: 3-6-8

-       Aan 7 ellen stof 6-0-4

-       Een paar cousen 0-8-8

-       Een paar clompen 0-3-0

-       2 pond deurnagelen 0-5-0

-       Een roijen rock voor Lijsbet met het maken 1-16-8

-       Aan striep tot mutsen een som van 0-16-8

-       Aan een flemminge hemdrock 1-6-8

-       5 vimmen dakstroo voor het huijs int Vinckel 5-10-0

-       10 bosse latten 2-0-0

-       Banden 0-10-0

-       Nagels 0-5-0

Uitgaaaf door Jan Versteegen:

-       Aan hendrik van der Ven voor gedane arbeidsloon, 3-7-0

-       Aan Gerrit Sijmens voor gelevert dakstroo 5-0-0

-       Aan Jan Tonissen van der Aa, voor gelevert stro, latten, gerde en banden, planken en nagelen, arbeidsloon een som van 13-8-8

-       Aan Jacobus Coppelaar voor 600 stenen, 0-18-0

-       Voor kousen en schoen voor Bertus van der Biesen 2-12-8

-       Aan Hendrik Snel voorgeschoten voor reparaties aan het huijs aan de Cruijsstraat, 11-5-0

-       Aan Piet Coenraden voor deecking van de huisjinge int vinkel 4-8-0

-       Aan Monsiuer de Messi 59-0-0 bij moderatie van geleverde gedesteleerde waateren,

-       Aan Hendrik Couwenberg 6-0-0 voor gelevert bier aan de onmondigen ouders

-       Aan Jan van Grinsven geleden schade wegens gebrek aan reparatie de som van 3-0-0

-       Aan Jacobus van Berkel tot Uden voor gelevert bier 11-0-0

-       Voor de officier voor opmaken en sluiten van de rekening 3-0-0

-       Voor de schepenen 3-0-0

-       De secretaris voor het instellen van deze rekening groot 30 folio 6-0-0

-       Duplicaat 3-0-0

-       Idem voor het appostoleeren deser rekeing  0-10-0 en het maken van de bordrelle

-       Voor de vorster voor het waarnemen en oppassen  0-12-0

-       Zegels 0-11-0

Totaal 272-7-12

Resteert 5-9-4.

 

Tekenen W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Willem Vorstenbosch, Jacob van Kreij.

EINDE

 

RA Nuland 115 voogdijrekeningen 1744 - 1751

Blz. 1 dd 10 maart 1751

Rekening gepresenteert om gesloten te worden.

Betreft Hendrik van der Ven en wijlen Willem Hendriks van Creij als momboiren over de onmondige zoon Jan Adriaan Hoefs verwekt bij Metjen Hendriks Beijvelt, in leven wonend alhier.

 

Ontvangsten:

-       Sijn helft in een koeijketel                                                                           6-0-0

-       Zijn aandeel in het speck                                                                            2-10-0

-       Zijn aandeel in de corn                                                                                3-0-0

-       Verkoop rommelarij, lakens, kist, groffe sacken, hoogkar, zijn aandeel      15-13-0

-       verkocht koeijbeest                                                                                     30-0-0

-       wegens decleagie (?) die de onmondige vooruijt is competerende               12-0-0

-       over 1743 de pacht van 2 mergen int sevenvierendeel                                25-0-0

-       pacht van 13 hont opt Kerkenhoog over 1743                                           13-0-0

-       verkochte boekweijt                                                                                    26-9-10

-       verkochte rogge                                                                                           25-17-12

-       pacht van 2 mergen hooiland int sevenvierendeel over 1744                      21-0-0

-       pacht van weijland over 1744                                                                      13-0-0

-       verpacht teulland op Hansenhoef over 1744                                                          10-0-0

-       hooiland over 1745                                                                                      14-0-0

-       weijland over 1745                                                                                      10-0-0

-       teulland over 1746                                                                                       10-0-0

-       weiland over 1746                                                                                       13-0-0

-       hooiland over 1746                                                                                      7-0-0

-       hooiland over 1747                                                                                      37-0-0

-       weiland over 1748                                                                                       23-0-0

-       hooiland over 1748                                                                                      niets

-       hooiland over 1749                                                                                      15-0-0

-       wei en teulland over 1749                                                                           23-0-0

-       hooi, wei en teullanden over 1750                                                               47-0-0

-       teulland vanaf de stoppelen in 1751 verhuurt voor 6 jaar aan Paulus Govers , zonder het schaarhout te mogen hakken, voor dat het 5 jaar oud is. De pachter betaald alle lasten en St Martenchijns, en schouwkosten voor 10-0-0 per jaar

Totale ontvangst 412-10-8

 

Uitgaven:

-       aan verpondingen beede over 1742 en gemene middelen van 1742             11-8-0

-       aan Willem Aenhuijs verpondingen beede over 1744                                  9-6-2

-       verpondingen en beede van 2 mergen  en 13 hond hooi en weiland, over 1745 de som van 5-14-4

-       idem over 1746                                                                                            4-1-8

-       idem 1747                                                                                                    4-1-8

-       de verpondingen en beede van 13 hond weiland over 1748                        2-8-12

-       idem 1749                                                                                                    2-8-12

-       over 1750                                                                                                    5-14-2

-       de verponding en beede van het land van Willem van Grinsven en aan Paulus Govers 1-1-0 voor zijn deel in de gemeene slands middelen over 1744                       1-1-0

-       het poldergelt aan Hr. en Mr. Antony Versfelt over 1743                         4-1-0

-       idem opver 1744, 1745, 1746 , 1747, 1748 en 1749 voor elk jaar 3-15-0 en voor 6 jaar een som van 10-15-0 , dus                                                     18-15-0 en 3-15-0

-       aan Versfelt de polderlasten over de jaren 1750 ?                                       2-10-0

-       aan Adriaan Versteege, borgemeester het reëel van t land aan het kerkenhoog, over 1743                                                                                                                     0-16-4

-       aan Francis Ploegmakers als borgemeester over 1745 het reëel van 13 hond opt Kerkenhoog de som van                                                                                0-16-4

-       aan Paulus Govers, borgemeester over 1746                                                          0-16-4

-       aan Adriaan Hanegraaf, borgemeester over 1747                                        0-16-4

-       aan Welle Ruijs, borgemeester over 13 hond en 2 mergen 1748                  1-18-2

-       aan Francis Weijgergangs borgemeester over de 13 hond     over 1749       0-16-4

-       idem aan de borgemeester van 1740                                                            0-16-4

-       aan Adriaan Willems van Creij, een schuld van                                           50-0-0

-       aan dezlefde wegens rente                                                                           2-0-0

-       aan St Martenschijns over 1743                                                                  0-13-14

-       2 jaar St martenschijns over 1744 en 1745                                                  1-7-12

-       De verdere landen moeten door Paulus Govers als gebruiker van de teullanden betaald worden

-       Aan de deurwaarder omdat men niet dat men moest betalen over 1743     1-0-0

-       Wegens verponding van Heerooms hof 0-5-0 en 0-5-12 van de huur van 2 schaaren weijde die de huur te kort kwamen                                                                    0-10-4

-       Aan de heer officier voor het overstaan van de scheiding en deling            0-6-0

-       Aan schepenen                                                                                            0-6-0

-       Aan de secretaris voor voor passeeren en uitmaken van zijn portie in de deling en scheiding                                                                                                   3-13-8

-       Aan de Weevering van Nistelrooij                                                               1-0-0

-       Aan Gerardus en Hendrikus Hoecks wat zij verschooten hadden aan kousen en seemse broeck                                                                                              0-15-0

-       Zijn deel in de smaltiende                                                                            0-2-0

-       Aan het franckeeren van twee brieven tot Antwerpen                               0-6-0

-       Aan diensten aan de ouders van de rendant                                                0-8-0

-       Idem                                                                                                            1-12-0

-       Voor een nieuw hecken en eijserwerck                                                        4-12-0

-       Voor 1744 betaald voor 2 bannen op den dijck beschoud in de klopschouw 1-8-0

-       Zijn deel int besaijde haverland en van de weij van  den armen opt kerkehoog  een som van                                                                                                    0-4-4

-       Voor het nazien van de schouwen en graaven aan de landen van de onmondigen aan de rendanten, ieder jaar 4-0-0 . voor 8 jaar ( vanaf 1743)  op                32-0-0

-       Aan de rendant voor het verpachten van het land en invorderen van de pachtpenningen, het invaaren van de rog en boekweijt, en na den Bosch, en voor het doen van de administratie voor ieder jaar 1-10-0, voor 8 jaar                   12-0-0

-       De officier voor het overstaan van deze rekening                                       6-0-0

-       Idem de heren schepenen                                                                            6-0-0

-       De secretaris voor het instellen, in het net schrijven, en uitmaken  van de rekening een som van                                                                                                           9-9-0

-       Zegels                                                                                                          1-11-0

-       Aan de vorster voor het oppassen aan de Raadkamer tijdens het doen van de rekening de som van                                                                                                     1-0-0

Totaal 221-5-4. Resteert 191-5-4

Vermeld worden Gerardus en Hendrik Hoefs, Gerardus Buters, oud-president te Berchem, Jan Cornelissen van Rodijne inwoner te Berchem,

Tekenen: Willem Vorstenbosch, W Aenhuijs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr. Geradrus Hoes, G.Buters, Jan Cornelisse …. ( beschadigde bladzijden) Jan Wolfs,

 

EINDE

 

RA Nuland 114 Voogdij rekeningen 1704 - 1710                versie 1.0

 

blz 1: dd 19 december 1710

Ariaen van Veggel, Rut Joost Timmers, voogden over kinderen Jan Joost Timmers x Ariken van Veggel.

 

Ontvangsten

verkochte inboedel                                        twv  68-10-0

verkocht coorn op het velt                            twv 140-5-0

totaal                                                             twv 208-15-0

 

Uitgaven:

aan secr. voor schrijven momboir brief                                                                    1-4-0

voor de officier voor aanstellen momboirs                                                               1-10-0

voor verteer bij doenm van de eed                                                                           0-14-0

aan de schoolmeester voor dootschult van genoemde Jan

Joosten en dochter Peerken                                                                                      1-18-0

aan officier voor verkoop inboedel                                                                          3-0-0

schoolgelt                                                                                                                 0-5-0

aan Jan van Lith, borgemeester 1705, dorpslasten                                                    1-10-0

aan Jan Jacob Langens, borgemeester 1707, dorpslasten                                           4-16-2

aan Jan Lambert van Boxtel, verpondingen 1709, verpondingen                              3-7-0

aan Dries van Grinsven, collecteur kleine specien 1707                                           1-10-0

aan officier voor verkoop graan                                                                               4-10-0

aan secr. voor akten inboedel verkoop, graan verkoop en bestellen van de

kinderen                                                                                                                   1-16-0

aan Gijsbert Wellens, borgemeester 1708?, dorpslasten                                            4-8-14

aan Giliam van de Wordevoort voor Peerken een der onmondigen                         2-10-0

aan Peter Hendrik Peters, borgemeester 1709, dorpslasten                                      5-18-14

aan Hermen Creemers land en dorpslasten                                                                7-15-6

aan Peter Eijmbers voor verschuldige huishuur                                                        17-12-8

aan Willem Felicx voor gedane exploten                                                                  0-6-0

Aan Willem Claesse borgemeester 1707 dorpslasten                                                 4-1-6

aan Jan van der Ven borgemeester 1704                                                                   1-1-14

aan Gerrit Eijmbers voor leveren van rogh om te zaaien op de landerijen                7-17-8

aan Arien van Veggel voor verbouwen, eggen en saaien van het land                       11-9-0

aan Arien van veggel voorschieten van kosten voor uitvaart van Peerken, een

van de onmondige kinderen en arbeidsloon aan de kleermaker                                17-0-0

afgetrokken  verdient huurloon van gen. Peerken    

 (dus bij de kleermaker           inde kost?                                                      -                      4-5-0

aan Cornelis Crijnen van Houtingh voor een jaar cost van Peerken , het

jongste van de kinderen                                                                                            16-0-0

aan Arien van Veggel voor een jaar costgeld van Gijsbert een der onmondigen       7-10-0

aan Vorster Everdingh voor publicatie in het bestelle van de kinderen                    0-19-0

aan officier voor de rekening                                                                                    3-0-0

aan secretaris voor schrijven en uitmaken                                                                3-0-0

idem aan de schepenen                                                                                             0-0-0

aan vorster Everdingh voor het dagen van de schepenen en publiceren van

het doen van deze rekening                                                                                      0-10-0

aan Poulus van Osch voor kleine specielasten in 1708                                             1-10-0

verteer bij deze rekening                                                                                          2-0-0

betaling voor de rendanten wordt aan kinderen gegeven                                          0-0-0

aan Jan Poulussen voor verteer bij verkoop granen                                                  0-8-0

aan Emit Handricx voor hetgeen de luiers hebben verteert  die over Peerken

hadden geluid                                                                                                           0-10-0

 

Totale uitgaven 136-10-4

 

resteert 72-4-12

Tekenen: Schepenen Poulus Peeters van Osch en Jan Jansen Quack., G. Croon

 

Postia zijn de rendanten verdragen met goed vinden en approbatie van de Heren ouditeuren deser rekening dat de genoemde momboiren en rendanten in deser ieder voor de helft sullen …. ….en verantwoorden de overgeschooten penningen, datum ut supra.

EINDE

RA Nuland 113 voogdijrekeningen 1698 - 1704                                   versie 1.0

Blz. 1 dd 13 november 1704

Rekening voor Claas Cornelissen van Rosmalen en Zepert Jansen van Schaijk als momboiren over de onmondige en naargelaten kinderen van Hermen Jan Aarts van Lit en Peerken Aert Roelofs

 

in marge: op 13 nov 1704 hebben de beide momboiren deze rekening gepresenteerd aan de officier en schepenen van Nuland in het bijzijn van Arnoldus van Lith en Antony Geerits als geinteresseerde.

 

ontvangst:

- in 1698 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- van Zepert jansen van Schaijk vanweg 6 jaar capitaal 100,-,                     twv 26-18-12

- in 1699 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1700 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1701 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1702 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

- in 1703 rente van een capitaal van 150 gulden                               twv 7-10-0

- van Dirck van Clootwijck wegens landhuur van den heijcamp      twv 9-0-0

 

op de rekening dd 8 okt 1698 meer ontvangen dan uitgegeven de som van 250-0-0

 

totale ontvangsten: 375-18-12

 

uitgaven

Betaald aan Claes Gerits voor costgeld van

Anneken Hermens Verschuren in 1697                                                twv 6-0-0

aan Juffr van Clootwijck wegens verteeringen met schepenen en de

onmondigen in verschillende momenten                                               twv 10-4-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan Anneken Hermens Verschuren   in 1698                                        twv 38-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan Anneken Verschuren   in 1699                                                       twv 36-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan Anneken Verschuren   in 1700                                                       twv 36-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan gen. Anneken    in 1701                                                                twv 33-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan gen. Anneken    in 1702                                                                twv 32-0-0

aan Claes Gerits   wegens een jaar costgeld

aan gen. Anneken    in 1703                                                                twv 20-0-0

aan Juffr Clootwijck voor opstellen van deze rekening in twee delen

verteer                                                                                                            twv 0-12-0

betaald aan Arnoldus van Lith en Antony Geerits voor zichzelf en de

eerste voor zijn broer en de laatste voor zijn swager Jan van Lith       twv 100-0-0

Betaald aan Officier Croon voor passeren en sluiten van de rek.                    twv  1-10-0

idem aan de schepenen                                                                                    twv  1-10-0

idem de scretaris                                                                                  twv 3-0-0

idem zegels                                                                                             twv 0-15-0

verteer vanwege opnemen en sluiten van de rekening door de rendanten    twv 6-0-0

 

totale uitgave 223-13-0

resteert 192-5-12

De voornoemde Jan Hermens van Lith heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt, mag zijn eigen zaken beheren, maar geen grond verkopen, geen schulden maken.

tekenen Martinus Kievit, Jacob van Gogh, G. Croon.

EINDE

 

RA Nuland 112 voogdijrekening 1694-1703

blz 1 dd 21 april 1703  ( 60 bladzijden voor 1 akte!!)

Voogden Jacob Jansen van Gogh en Philips Geurts, voogden over de onmondige kinderen van Jan de Wert verweckt bij …….

in marge:

21 april 1703 compareren: Jan Jansen de Wert, Gijsbert Wellens gehuwd met Jenneke Jansen de Wert en Grietjen Jansen de Wert die de rekening voor de schepenen verantwoord krijgen.

 

vanaf 22 mei 1694

 

Ontvangsten:

-       een som van 7-6-10 overgehouden van de laatste rekening, dd 22 mei 1694

-       van Tonis Joosten een huijshuursom van 22-8-4 en 18-0-0, tesamen 40-0-0, dd 25 september 1694

-       voor pacht van 1,5 mergen land achter opt Nuland voor het jaar 1694 een som van 9-0-0

-       van Tonis Joosten voor verkoop van schaarhout, over 1695, 10-0-0.

-       Van de weduwe Tonis Joosten 40-0-0 wegens een jaar huishuur over 1695

-       pacht van 1,5 mergen land achter opt Nuland voor het jaar 1695 een som van 12-0-0

-       idem over 1696, 18-0-0 van Hendrik Huijberts

-       van Rut Gerits de som van 40-0-0 wegens een jaar huijshuur over 1696

-       pacht van 1,5 mergen land achter opt Nuland voor het jaar 1696 een som van 20-0-0

-       van Rut Gerits wegens schaarhout 2-10-0

-       van Rut Gerits wegens huijshuur over 1697, 40-0-0

-       idem 1698, 40-0-0

-       ontvangen van 6 zakken boekweijt, dat op de onmondigen land ten halven is geteult, de som van 57-10-0, in het jaar 1699

-       verkocht schaerhout 1699 de som van 7-10-0

-       ontvangen van 18 vatte rogge de som van 19-10-0, op de onmondigegn lant ten halve geteult

-       van 20 vat rogge de som van 26-12-12, over 1699 op de onmondigegn lant ten halve geteult

-       2 opgaende williegen verkocht 5-0-0

-       Ontvangen van Jenneke weduwe Hendrik de Bye, een jaar huijshuur over 1700, 50-0-0

-       Van Willem van Roij 20-0-0 wegens landpacht van 1,5 mergen over 1700

-       Ontvangen van Jenneke weduwe Hendrick de Bie, de som van 50-0-0, wegens huijshuur over 1701

-       Idem 1702

-       22-4-0 wegens landpacht van 1,5 mergen over 1701

-       Idem, de som van 21-0-0

-       Wegens verschillende verkopen van schaerhout, in 1698, de som van 29-15-0

Totaal 637-18-6

 

Uitgaven:

-       200 nagels de som van 0-8-0

-       28 mei gelevert 9 bossen latten, totaal 1-16-0

-       2 vimmen dakstro op de zelfde dag, totaal 2-16-0

-       Stoft voor een broeck 2-3-0

-       2 vellen tot voerderingen van de broeck 0-18-0

-       Aan Juffr. Coot te Den Bosch op 10 september een som van 12-10-0 wegens een jaar rente van een som van 250-0-0, over jaar 1694

-       Betaald 0-12-8 voor een paar hoeten (?) voor de onmondige

-       Aan de secretaris voor het overzetten van de namen op het nieuw verpondingsboek, de som van 0-11-0

-       10 januari betaalt voor stof voor 2 schorten , samen 0-10-0

-       Aan Jan de Wert 0-5-0

-       Op de 6e betaald voor dekloon voor het huis 0-9-8

-       12 februari betaalt voor deckloon voor het huijs 0-14-15

-       22 februari betaalt in Den Bosch aan Herdje voor groenlaken ende corseij ende stoff voor de onmondige 8-12-0

-       22 februari betaalt aan Flips Gurts voor 2 vimmen dakstroo, 2-16-0

-       22 februari betaalt aan Flips voor 4,5 dagen te timmeren 2-4-0

-       22 februari betaalt aan Flips voor 4,5 ellen Hemdlaken en een paar clompen, 3-2-0

-       22 februari betaalt aan Jan de Wert voor schoolgelt de som van  0-10-0

-       22 februari aan Heer Lintworm te Den Bosch de pacht van 2 jaren de som van 5-0-0 over de jaren 1691 en 1692

-       10 maart betaalt aan Geerit den Snijder (=kleermaker) van Neijloon 1-5-0

-       30 augustus gegeven voor laken voor Jenneken  Jansen voor een rijlijff 1-4-0

-       30 augustus zalf voor de onmondige, 0-6-0

-       Voor schoen voor Jan den Metselaar 1-2-0

-       Voor stoff voor een schort te lengen en een rijlijff, maakloon, 1-1-0

-       Aan Jenneke Jansen 0-8-0

-       22 november aan stoff voor een rijlijff voor Grietjen Jansen 2-10-0

-       22 november aan Goossen van Geffen voor groenlacken tot eenen rock ende geele corsij tot een lijfken, de som van 7-2-0

-       22 november betaalt voor kersij tot wanten ende socken 0-12-0

-       3 januari 1696 voor 2 dagen decken 1-0-0

-       Naegels en  bier voor den decker, 0-13-12

-       Voor bier aan den Decker 0-3-12

-       3 januari betaald aan Juffr. Coolen te Den Bosch 12-10-0 wegens een jaar interest wegens een som van 250-0-0, over 1694

-       3 januari vermaakloon voor een lijfken en een rock 0-11-10

-       3 januari voor 4 bosse latten 0-16-0

-       Aan Heer Lintworm voor 2 jaar pacht van 1693 en 1694 de som van 5-0-0

-       4 maart aan Hijlken Flipsen voor 7 ellen hemdlaecken voor Grietje Jansen de som van 3-4-0

-       Idem aan Hilken Flipsen voor grof laecken en 2 paar clompen, en eergelt de som van 1-9-0

-       Aan Flip Gurts voor 3 dagen timmeren en nagel, 1-16-0

-       Aan Geerart den Snijder voor nijloon 0-18-0

-       12 april aan Grietjen Jansen een paar schoen en een paar kousen, 1-15-0

-       Aan Jan de Wert 0-8-0

-       Aan Geerit Jacob Hens Bosch van verpondingen over 1694 som van 1-17-12

-       Aan Heer Laurens Sijmons verpondingen beurder van 1,5 mergen op Nuland, de som van 1-16-10

-       13 mei aan Jenneke Jansen 0-7-8

-       12 augustus aan Thomas Verhofstad 0-16-8

-       Voor 2 bossen latten, 0-12-0

-       Laecken voor Jan de Wert tot een Zandt met het gereetschap daar toe, som van 9-18-0

-       Hoet voor Jan de Wert, 1-7-0

-       4 december betaalt aan Juffr. Coolen ten Bosch 12-10-0 wegens een jaar rente

-       15 januari 1697 betaald voor stof tot een lijfken voor Grietjen Jansen 3-6-0

-       1 februari voor deckloon en nagels, 0-16-8

-       Voor een neerstjen, eenen neusdoeck, en een paar clompen, en snijders loon 1-18-4

-       20 februari voor 6 ellen hemdlaken aan Hijlken Philips 3-0-0

-       Voor voederlacken onder een rijlijff en snijdersloon, 0-18-0

-       Voor lijnde laecken tot een schort, twee paar klompen, 1-4-0

-       Aan Philips Gurts wegens een halve dag timmeren, 0-5-0

-       14 maart voor blouw laecken voor Jenneken Jansen, tot eenen rock, en stoff voor een broeck voor Jan de Wert, de som van 11-12-0

-       Aan Heer Lintworm voor pacht 2-10-0 over 1695

-       Aan Tomas Verhofstadt 0-12-8

-       25 maart aan Peter Vosch voor eenen rock te maken voor Jenneken Jansen, 0-7-0

-       14 mei aan Jenneke Jansen om mouwen te kopen in een rijlijff, 1-10-0

-       14 juli voor een half el linde laken ende snijders loon 1-0-8

-       Voor hoosen en clompen 1-0-0

-       Houtschadt 0-10-0

-       10 november aan Jan Gijsbertsdochter dat zij Grietje heeft leren neijen de som van 2-0-0

-       Een paar schoenen voor Grietjen Jansen 1-2-0

-       28 november aan Juffr. Coolen Den Bosch 12-10-0 wegens rente over 1696

-       16 januari 1698 voor 4 ellen Wlessen ?  laecken voor Grietjen hemden, 2-0-0

-       2 ellen grof laken voor grietje 0-12-0

-       Voor een hecken aan het huijs van de onmondige 2-5-0

-       Betaalt aan Philip Gurts voor het timmeren 0-7-0

-       Clompen voor grietjen 0-4-8

-       17 maart betaalt voor stoff voor Grietje 2-12-0

-       Aan de vosters van Nuland van het eijken van het hout te vijlen, 0-2-0

-       Betaald aan dekken en nagels 1-0-0

-       Aan Tonis Ermers voor de 5e verhoging van de verpondingen 1-16-0

-       Een Hecken haecken en oogh, 0-10-0

-       Aan de vorster voor een relaas 0-18-0

-       Aan ferseij ende baij voor Jenneke Jansen 2-6-6

-       Aan poldergelt van 1,5 mergen 2-14-0

-       Verpondingen van 1,5 mergen aan Jan Jacobs van het jaar 1679, 2-15-14

-       10 september aan Juffr Coolen wegens rente 12-10-0 over 1697

-       Voor Grietjen Janse hoosen en socken, 1-3-12

-       16 februari aan Jan Verhofstadt 1-4-0

-       6 ellen hemd laecken voor Grietjen Jansen 3-0-0

-       Voor groff laecken 3,5  ellen, 1-1-0

-       4 maart voor een schort ende scholck te verwen, 0-7-0

-       Voor neijloon aan Adriaen Adams, 0-7-0

-       Een paar clompen, 0-4-0

-       Voor heesters 1-10-0

-       Eenen arbeijder om de heesters te zetten, 0-10-0

-       Een onderlijfken, 2-14-0

-       16 september voor een silveren ijserken 4-2-0

-       Een paar schoen 1-2-0

-       24 oktober poldergelt voor 2-14-0

-       2 deelen tot deuren ende nagels, 1-14-0

-       Loon en dekloon, 0-13-0

-       Wegens substitutie van de quitslagh van de verpondinen. 0-3-6

-       5 januari 1700 aan Jan de Smit voor haecken en oogen aan de deur te maken, 0-18-0

-       Aan Aert Hoos voor het maken van de deuren, 0-6-0

-       Naegel 0-4-0

-       Aan Jan Verhofstadt 1-4-0

-       Voor hoosen 0-18-0

-       7 maart voor heesters, 2-17-0

-       20 april voor Juffr, Coolen 12-10-0 wegens rente 1698

-       Aan Heer Lintworm 2-10-0 wegens pacht 1698

-       Heer Lintworm 4 jaar pacht 10-0-0 ( 1697, 1698, 1699 en 1700)

-       Voor stof tot een lijfken voor Grietje, 3-13-0

-       Aan Deurwaarder Donkers 0-12-0

-       27 november voor wanten en laecken tot socken en gallon voor Grietjen, 1-3-4

-       Voor hoosen 0-17-0

-       Deckloon 0-15-0

-       13 december aan Jan Jacob Langens van 1/4e jaar extra verpondingen en verhogingen, de som van 4-7-4 over 1699

-       Aan Tonis Ermers de 5e verhoging over 1698, 1-16-0

-       Aan Jan de Wert voor een nieuwe broeck  3-0-0

-       Aan Juffr. Coolen 12-10-0 wegens rente over 1699

-       De verpondingen van 1,5 mergen en de verhoging, 2-4-12

-       24 januari 1701 houtschadt 0-8-0 van 2 opgaande williege

-       15 februari aan Jan Verhofstadt 1-4-0

-       14 maart aan Jan de Smit voor een slot te maken, 0-8-0

-       28 april leacken voor een rijlijff voor Grietjen 0-19-0

-       4 mei laecken om een rock langer te maken  0-11-8

-       Aan secr. Dirck van Clootwijk 10-9-8 wegens opmaken en uitmaken van 2 huurcedullen , schijrven van de verkoopcondities van het houdt,

-       27 mei een paar clompen 0-5-0

-       18 juni aan Groen Dircx Gelt 1-9-0

-       Aan Willem van Roij verpondingen 2-4-12

-       Aan Jan de Wert 0-15-0

-       24 september voor blouw laecken tot een rock te maken voor Grietjen en stoff tot een lijfken, 12-14-0.

-       Maakloon, 0-12-14

-       Voor coorden en baelienden ende Sij, Galjon etc, 1-15-0

-       9 januari 1702 aan Juffr. Coolen 12-10-0 voor rente over 1700

-       Jan de Wert 0-11-0

-       Aan Jacob Corsten ? wegens Deckloon

-       20 februari aan Jan Verhofstad 1-16-0

-       18 maart aan Philips Gurts voor hemd en voederlaecken tot een schort voederlaecken tot een rijlijff in 1699, 5-1-0

-       9 mei voor 8 vimmen stro, 8-16-0

-       Banden 0-18-12

-       Voor de verhoging aan Willem van Roij 1-16-0

-       14 bossen deckgeerden, 0-17-8

-       Naegels 0-10-0

-       Voor het macken van de oven 0-5-0

-       3 bossen latten 0-14-0

-       10 april aan Cornelis van Coot de verpondingen voor 1701, 2-4-14

-       Hr S Gravensande wegens een jaar pacht 2-10-0 over 1701

-       10 december 4 bosse latten, 0-12-0

-       700 deckbanden, 0-7-8

-       Aan de Decker 0-15-0

-       Aan secretaris van Nuland voor het overzetten van 4 percelen opt nieuwe verpondingsboek, 0-12-0

-       Verhoging van de verpondingen aan van Coot over 1701, 1-8-12

-       10 december aan Juffr. Coolen 12-10-0 wegens rente over 1701

-       Aan Johan Verhofstad 1-16-0

-       Aan de weduwe Willem Emens van Vlijmen in sijn leven borgemeester over 1699, 9-15-6, wegens de reeele en personele omslagh

-       Aan Gijsbert Wellens 50-0-0 als man en momboir van Jenneke dochter Jan Lambers de Wert, bij het sterfhuijs te verrekenen met broer en zus Grietjen

-       Paar nieuwe schoenen en lapgelt 1-8-0

-       Aan Heer officier voor het overstaan, horen en passeeren dezer rekening. PM wegens lange rekening.

-       Schepenen voor het overstaan en sluijten van de rekening 3-0-0

-       Secretaris voor het schrijven 9-12-0

-       Idem voor het segelgelt 0-14-4

-       Idem voor het dubbelt 4-16-0 en zegel 0-7-8

-       Aan Cornelis van Coot, in verschillende keren voor verteeringen 9-0-0

Uitgaaf: 464-9-13

Resteert 173-8-9.

Tekenen G Croon, Jan Jansen van der Ven, Martin Kievit,

EINDE

RA Nuland 111 Voogdijrekening  1696 - 1702                versie 1.0   

Rekening door Nicolaas aent Hoogh en Joost de Cort momboiren over het onmondige en naargelaten kind van Hendrik aent Hoogh en Neesken de Cort, inwoners van Nuland in hun leven

(marge: momboirbrief dd 9 mei 1696)

(marge: 18 en 19 jan 1702 werd deze rekening gepresenteerd voor drossaert Croon en de commisarissen: Mattijs van Creijl en Sijmen Dircx.

over de jaren 1696-1702

 

Ontvangsten:

- ontvangen van Claas Nelissen en Dierck Jansen van Schijndel, borgemeesters in 1695 60 gulden vanwege een jaarlijkse rente in een capitaal van 1500 gulden ten laste van de gemeente van Nuland

- ontvangen van Willem Geerits van Roeij 7-8-0 vanwege de koop van anderhalve …. boekweijt in 1696

- ontvangen van Adriaen Bernaerts op 17 oktober 1697, wegens landpacht in de Geffense Weijvree de som van 5-0-0

- ontvangen van Peter aent Hoogh op 14 augustus 1697 125-0-0 dat genoemde Peter had geleend van de onmondige, samen met 6 gulden rente.

- ontvangen van Jacob Aerts c.s. als borgemeester op 24 november 1691 ? de som van 60 gulden jaarrente in een capitaal van 1500 gulden ten laste van de corpus van Nuland

- ontvangen op 10 december van hetzelfde jaar voor houtverkoop 13-10-0

- ontvangen op 7 februari 1698 van Adriaan Beerens wegens landpacht van 2 jaar in de Geffense weijvree a 10 gulden

- ontvangen van Willem Gerits van Roeij wegens het land op den Hanssenhoef waarop genoemde Willem voor de helft op teulde in 1702 en een halve zak rogge de som van 30-1-4

- ontvangen op 4 november 1698 van Willem Gerits van Roeij vanwege 2,5 zak boekwijt 23-2-8 voor het gebruik van het land in 1698

- ontvangen in februari 1699 van Jan aent Hoogh 9,5 vadt rogge voor gebruik van het land in 1698, en de rog verkocht aan Ariaentje Dirck Sijmens voor 17-0-0

- van de voorschreven Rendant de som van 283-10-0 wegens de inboedel

- van Willem van Vorstenbosch de som van 5-17-0 voor een jaar pacht geld voor 2 hondt hooiland voor opt Nuland in 1696

- van Willem Tonissen van Roeij een som van 9-11-0 voor een jaar landpacht van 8 hont hooiland mede voor opt Nuland voor 1696

- van Aert Geurts de som van 10-2-0 wegens landpacht van een mergen hooijland voor en midden opt Nuland in 1696

- van Willem de Olislager de som van 21-2-0 wegens 14 hondt landpacht in de gemeene hoeve 1697,

- van Willem Jansen de som van 13-17-0 wegens landpacht van 5 hont "int small heufken " onder Kessel in 1696

- van Joost de Cort de som van 9-4-0 wegens coop van gebonden mitters?

totaal 710-10-12

hierbij gerekent de jaarpacht van huijsinghe en teulland aan de Nulandse straat met 2 mergen aan den Hoogenwegh en het land gekomen van Grietjen Aent Hoogh vervallen St Maarten 1696 en gepacht door Jan Jansen van Creijl voor de som van 40-0-0 en drie vimmen dakstrooij

 

ontvangst

- van Arien Melten som van 16-6-0 wegens de eerste coop voornoemd?

- van Anthonius Ermers 7-8-0 wegens de tweede coop voornoemd

- van Dierck van Clootwijck 15-16-0 wegens den vierden coop

- van Jan de Smit 9-8-0 wegens den 5e coop

- van Antony Ermeers 16-6-0 wegens de 6e coop

- van idem 22-0-0 wegens de 7e coop

- tweede ontvangst totaal  87-4-0

 

3e ontvangst  van de hooilanden van 1697

- van Claas Gerits 14-3-0 wegens pacht mergen hooijland voor en midden opt Nuland

- van Geurt Tonissen tot gestaan segge van Willem Ermers de som van 16-11-0 wegens 8 hondt opt Nuland

- van Hendrick de Mulder tot Geffen de som van 14-16-0 wegens 2 hondt te langst overt Nuland

- van Geerit Bastiaens 4-6-0 wegens twee hondt voor opt Nuland

- van Arien Geurts 36-6-0 wegens 14 hondt hooiland in de gemeene Hoeve

- van Jacob Aerts tot Heesch 16-0-0 wegens in de Kesselschen Heuvel

- van Joost de Cort als mede momboir 5-16-0 wegens 7,5 hondt onder Maeren in de Beempt Leijen (?)

- van Joost de Cort 60-0-0 wegens de uitcoop van een paard door Rut Matijsen van Vlijmen

- van de twee hondt en een half genaamd "de 5 hondt" in de kesselsche hoeve , die in 1699 niet conden verpacht worden som van 15-0-0

- som van 40-0-0 wegens een jaar huijshuer en land aan de Nulandse straat en twee mergen weijland

totaal 212-18-0

 

in de eerste ontvang staat dat sinds de inondatie van 1698 niets heeft connen werden gepresenteert van genoemd huis en land   pro memorie

 

deel 4 ontvangst voor 1699:

- pachtpenningen van genoemd huis en land 40-0-0

- de hooijlanden konden door de inondatie niet verpacht worden, pro memorie

 

deel 5 ontvangst voor 1700:

- huishuur samen met land 40-0-0

- pachtpenningen van 5 hondt in de kesselse hoeve 11-12-0

- van de helft van een halve mergen weij nevens de weijvree met de slagen 8-17-0

- van 6,5 hondt in gen. Weijvree met een slagh 6-16-0

- staat te weten dat de verdere broecklanden vermits inondatie niet verpacht konden worden

totaal 67-5-0

 

deel 6: 1701

- huurpenningen van huis en land 40-0-0

- twee hondt voor opt Nuland met eenen slagh 6-6-0

- twee hondt te langst over tNuland 3-0-0

- pachtpenningen voor 4 hondt voor opt Nuland  met een slagh 9-8-0

- van een mergen midden opt Nuland met eenen slagh 13-16-0

- van 5 hont hooiland onder kessel 11-0-0

totaal 83-10-0

 

totaal 1241-1-12 gulden

 

7e ontvangst:

- wegens een sack boekwijt Jan Tonissen ten halve heeft geteuld in 1701 5-10-0

- wegens slaghgelt van de verpachtingen 1701 1-8-0

- wegens Willem Claessen als gewesene borgemeester 60-0-0 wegens voor het een jaar inzetten van 1200 gulden capitaal

- van de pachtpenningen van 14 hondt hooiland in de gemeene hoeve, vanwege inondatie maar verpacht voor 4-10-0

- van Willem Gerits van Roeij 10-8-0 wegens pacht van Hanssenhoef in 1699

- van dezelfde ontvangen 2 vadt boekwijt voor de helft van het gewas en voor het land in 1700 4-10-0

totaal 86-6-0

 

Totaal 1327-7-12

 

 

 

Uitgaven:

- op 10 mei bestelt aan Joost de Cort het onmondige kind in de kost aan cranck nemende den 2e meij, jaarlijks voor 40-0-0

- aan Cortjen Jan Gerits als gewesene dienstmaagd 8-15-0 wegens restant van haar verdiende huerloon als bij den onmondigen moeder gewoont hebbende

- op 9 mei voor een schrijfboexken 0-3-8

- op de 10e op verzoek van de overledene betaald aan verschillende noodlijdende personen 100-0-0

- op dezelfde dag aan Antony Driessen, vorster op het erfhuis 3-4-0

- aan de knecht betaald voor verdiend huerloon de som van 14-0-0

- voor publikatie van het verkopen van huisraad, verpachtingen van de landerijen, te Rosmalen, Nuland en Geffen de som van 0-14-0

- op de 23e betaald aan Gijsbert de Smit tot Geffen 1-14-0 vanwege arbeidsloon

- op 16 juni betaald aan Recxken Wouters wegens gefaelde waren de som van 1-4-4

- op 21 juni aan Marten Claas Driesen van gehaalden waren de som van 0-12-8

- aan Heer Laurens Simons als het dorpsampt van Nuland bedienende de som van 7-10-0 voor het overstaan van verschillende actens en andere verdiende vacatie

- op 26 juli aan treckgelt in het vercoopen van de schaer in de Nulandse straat de som van 0-11-0

- op 2 augustus 1696 voor een nieuwen hoet voor de onmondige de som van 1-0-0

- op 12 augustus 1696 aan Dierck Jansen van Schijndel en Claas Nelissen, borgemeesters de som van 32-7-2 voor 1695

- aan dezelfde voor drinkgelt de som van 0-10-0

- aan Lijneke Jan Willem Seelen de som van 1-7-8 voor wat Handrick Aent Hoogh aldaar souden hebben gehadt

- aan Dries Wouters wegens dijcken, diepvooren en andere arbeidsloon de som van 7-10-0

- op 17 oktober aan Jan Huijbers tot Nulandt de som van 1-2-0 wegens dat hij een wagen hooij voor de onmondige tot Maaren heeft gehaald

- op 13 augustus aan Jan Sijmens van den Heuvel als in achtenstaat hebben gehadt Neesken aent Hoogh de som van 625-0-0 waardoor de genoemde van den Heuvel was uitgekocht voor alle goederen van de onmondige.

- op 14 november aan Lijneke Jan Willem Seelen de som van 0-4-0 wegens verteeringen int ontfangen van de penningen vant vercogte coorn

- aan de vorster op dezelfde dag voor het publiceren de som van 0-2-0

- op 15 november aan de Heer advocaat Ackersdijck wegens enige adviesen door Handerick aent Hoogh de som van 1-15-10

- op 18 december betaald aan peij, laecken, baeij, knoopen, seij, ….., en gaeren voor de onmondige  7-9-12

- op 12 januari 1697 aan de secretaris van Nulandt en diens vrouw de som van 50-0-0 wegens verteringen, als schrijfloon, en verschieten van zegels,

- op 2 februari aan Dierck Jansen van Schijndel en Claas Nelissen wegens hoorngelt  de som van 0-11-8

- op 9 februari aan meester Geelingh de Booij 2-3-0 wegens gehaalde waeren

- op 7 maart aan Marij Handericx  … op de cruijsstraat  van verteeringen de som van  0-13-0

- aan Jan van der Pol nog een oud restant als borgemeester de som van 0-4-2

- op de 7e dito aan Tomas Maes wegens restant van hoeij land de som van 0-10-0

- op 15 maart aan de Heer Lintworm ende Heer van Deurne in een meedere pacht met Jacob van gogh 4-16-0

- aan Willem Tonissen wegens het hoorngelt van 1696 de som van 0-19-12

- aan dezelfde Willem Tonissen van Rooij gedaan de 5e van de maand, vercooping van 4 hondt bij hem van de onmondige gepacht de som van 0-3-10

- op 29 april betaald wegens verteeringen de som van 0-5-0

- op 30 mei zijn de momboiren geweest naar Zeelandt, Uden, Bedaf om de onmondige op school te bestellen, betaald voor verteeringen en kar vracht de som van 3-0-0

- op 14 mei betaald aan Heer / Lier ? in de Vughterstraat voor laecken tot een hemptrock en zijn toebehooren de som van 2-5-8

- op de 7e aan monsieur Kuijpers de som van 1-6-0 voor het kopen van een nieuwen hoet voor de onmondige

- op de 19e juli 1697 aan Hendrik Franssen van Berghem als collecteur van de voetpadt de som van 2-18-0 wegens het contingent van de onmondige

- op 5 juli 1697 betaald voor de onmondige 0-7-12 voor twee pondt peeperkoeck en een speelfluijt

- op de 14e dito aan Dries Handericx van de Ven 1-9-0 voor verteeringen in het ontvangen van 125 gulden die Neesken Hendricx aent Hoogh in haar leven aan Peter Hendricx hadde geleent

- op 30 sept 1697 betaald voor peeperkoeck 0-4-0

- op 20 oktober betaald 0-18-0 betaald aan Ariaan Ceelen, als collecteur, wegens zijn gemaal

 - op 13 november 1697 aan Antony Ermers  als verpondingen beurder een som van 11-18-14 voor verpondingen …. oortjens gelt

- aan dezelfde 0-16-11 voor de personele quotisatie van de onmondige

- op 2 november voor een stoof voor de onmondige 0-5-0

- op 26 december aan Jan Tonissen van Creijl de som van 3-10-0 dat hij voor de onmondige had betaald voor deckloon

- aan Adriaan Barens hetgeen hij ons kort wegens het vierendeel jaars verpondingen als Groenendijckgelt de som van 0-18-4

- aan Peter Peters, armmeester de som van 5-5-0 voor  drie jaar pacht gaande uit het huijs in de Nulandse straat voor 1693. 1694. 1695

- in januari 1698  aan Willem Gerits van Rooij de rogge wegens de onmondige broght van ronde mast ende wegh  gelt de som van 0-5-8

- op 4 maart gegeven aan de onmondige voor speelgelt 0-8-0

- op 5 maart wegens den onmondige uit geweest op de rechtbank als borgemeester 0-9-0

- op de 15e maart soo vort wijnen Tunis Jacob Aerts wegens het vierendeel jaars verpondingen , vijfde vercoopingen en oortjensgelt van lant van de onmondige gepacht 1-9-10

- aan Jan aent Hoogh op 19 april de som van 6-12-0 wegens de coop van 6 vimmen dakstroij, en aan dezelfde nog 4-10-0 wegens dijcken en ende veegen van  de onmondigen dijken alsmede verschooten van 2 publicatien tot Geffen 0-0-4 , tesamen 11-6-0

- betaalt of bijgeleijdt dat Handrick aent Hoogh in 1691 was borgenmeester geweest, moeten bijleggen en aan rente betaald 10-0-0

- aan rut matijsen van vlijmen die wij het aert hadden gecoght off toebescheiden de som van 1-0-0.

- op 12 mei verteert ten huijse van Lijneke Jan Willem Seelen in het bestellen van de onmondige aan de schoolmeester tot Maegheren verteert 0-8-0

- op de 17e betaald aan de schoolmeester van Maegheren 55-5-0 wegens een jaar costgelt  en verschiedt van een paar schoenen voor den onmondigen

- op 28 mei betaald aan Jan Jacob Langens 9-11-4 wegens wegens de vijfde vercoopingen ende …. verpondingen van de onmondige

- op 26 mei betaalt aan laeckenstoffen tot een kamesael, voederinge, gaeren, knoopen, seij, en ander toebehooren en voort maken van de cleeren te samen 20-7-0

- op de tweeden maandagh in meij 1698 opnieuw bestelt in de cost aan de schoolmeester tot maegharen per jaar 60-0-0 vanaf Pinxteren 1698 pro memorie

- op 14 juni betaald op reeckeninge van voorschreven jaar cost gelt 15-15-0

- op 23 october betaald aan de selven op reckening vant costgelt  30-0-0

- in maart nog betaald aan de schoolmeester 15-0-0 , zo betaald tot meij 1699

- op de 1e juli betaald aan Jan Tonissen 9-15-0 wegens coop van 4 vimmen dackstrooij , dekloon en nagels

- op 12 juli betaald 2-3-12 voor de onmondigen voor ….., een leesboeck, gespen, een peeperkoeck, en meer

- op 14 juli betaald aan de cleermacker van het verwijden van de rock , knoopen seij en gaeren en linden totaal 1-10-0

- …….toebehoorten  1-10-0

- op 8 november gekort door Wandert Huijbert en Nelis Claassen vanwege een biljet dat sij mosten hebben van wegens Rut  Tijssen,  accoord van de vorster van Nuland  0-7-0

- op 23 oktober betaald vanwege voor clompen, socken, want en schaaften, peeperkoeck, 1-8-8

- op 4 november betaald aan Willem Gerits van Roeij de boekwijt bracht soo aan de ronde maat besaeijt als wegh gelt 0-14-0

- op 13 november betaald aan Roelandt Scholt als penningmeester de som van 18 gulden wegens poldergelt van 1698

- aan dezelfde 2-8-0

- op 18 oktober aan de Heer Lintworm en de Heer van Deurne 4-16-0 wegens een meerdere pacht met Jacob van Gogh en Peerken Jan Handrick Melten

- den 27 e september ten huijse van Dries van der Ven betaald aan verteeringen door de rendanten om het land omgebouwt te worden 0-16-0

- op 17 januari aan Roelandt Scholt 0-15-8 wegens polder gelt van 7 hont met de weduwe Peter aent Hoogh te langst overt Nuland in 1698

- op 5 maart betaald aan de heer Johan Blootenburgh als rentmeester van de H Geest te Den Bosch 3-17-0 wegens 2 jaar pacht uit de goederen van de Nulandse straat voor 1697 en 1698

- aan de selven 3-17-0 wegens de jaren 1699 en 1700

- op 16 maart voor twee paar clompen en een paar schoenen en voor een das, die de vrouw van de schoolmeester verschoot en voor speelgelt 2-8-0

- op 13 april aan Korstjen Jansen 60-0-0 tgeen Korstjen aen Neesken ten bewaren hadde gegeven

- in april aan de vorster van Nuland voor publiceren vant houwt van de onmondige, en verteert  0-6-0

- op 23 juni betaald aan Peter Peters en Jacob Geerits, armmeesters 5-5-0 wegens 3 jaar pacht aan de armen jaarlijks 1-15-0 voor 1696, 1697 en 1698

- 3 juni 1698 betaald  en voor de onmondige uitgegeven tot twee wellen (?)  tot een broeck 1-3-0

- op 20 juli betaald te Lith voor een paar goeten hoefen (?) 0-13-0

- op 24 juli betaald voor een paar schoen (?) aan Aert Verweij  tot Alem  0-14-0

- idem voor een bonte das 0-9-0

- op 10 october voor een paar clompen 0-3-0

- op 3 januari betaald voor een paar clompen en wanten 0-6-8

- op 4 april betaald voor stoffmaecken en toebehoorten voor een broeck voor de onmondige 2-13-0

- aan Willem Franssen  voor een paar kousen  0-15-0

- item voor compen en socken 0-6-0

- item betaalt aan de mettress dat sij salff hadde gecoght 0-6-0

- betaald tot een stoeff en podt tot Lith 0-6-8

- voor een hoet voor de onmondige 1-11-8

- aan poldergelt van twee mergen en een half hondt van drie omsaeyende 11-0-0

- op de 29e en 30e juli 1697 aan Ruth Matijssen van Vlijmen 17-5-0 wegens gedaan arrest van het hoeij opt Nuland en affcoopen van een peert en oncosten volgens accoort 17-15-0

- aan Wouter Jansen als Borgemeester van Maeren 1-18-8 wegens jaar mergen gelt van 7,5 hondt onder maeren in 1700

- betaalt aan Jan de Wert als borgemeester tot Maeren 2-12-8 wegens mergen gelt van 7,5 hondt genaamd " de ben leijen" onder Maeren in 1698

- aan Jan Diercx als gewesene borgemeester tot Maeren 5-5-0 wegens mergen gelt van 7,5 hondt genaamd "de Bern heijden" voor 1692 en 1695

- betaald aan Neesken weduwe Handerick aent Hoogh in 1695 gecoght een sack appels die sij aan Peeter Aent Hoogh soude leveren 1-14-0

- aan Neesken voornoemd in 1695 voor verschillende reijsen gelevert twee saecken haever  5-0-0

- voor het schouwen Joost de Cort als het borgemeester ambt onder Maeren bedient in 1694 de som van 2-12-8 van mergen gelt van 7,5 hondt "de Benheijden"

- op 10 november 1701 aan Jan Antonisse van Creijl wegens arbeitsloon voor het graven van slooijen en verschooten van nagels …besaeijt van Hanssenhoef 6-13-0

- aan Dierck Romme wegens verdiende schoenlappen 0-18-0

- op 12 november 1701 aan pampier en pennen voor de onmondige  0-18-0

- op 17 november 1701 aan Dierck Romme op Seelandt 35-0-0 wegens costgelt voor 1701

- op 17 november 1701 aan seij en laecken  en toereijsel tot een nieuwen Jackt (?) voor den onmondigen de som van 10-4-0

- idem voor een paar handschoenen 0-9-0

- aan Jan Lelivelt 2-2-0 voor het coopen van twee een blauwen correijt (?) tot een broeck voor de onmondige

- op 16 december 1701 betaalt voor twee velkens tot voeder (=voering) tot zijn broeck 1-13-0

- voor twee ellen correij, knoopen, seij en gaeren, linnenlaecken en een paar socken 2-14-0

- op 7 october 1699 aan de schoolmeester van Macharen 65-7-0 voor costgelt vanaf 1 juli 1701?

- aan poldergelt 18-0-0 voor 1699 voor 10 morgen lants

- aan de selven 2-8-0 poldergelt

- op 23 oktober 1699 aan Peter Handricx aent Hoogh 9-0-0 wegens dijcken voor de onmondige

dat er een memorie huer  was geleijt

- voor een nieuwe hoet voor de onmondige 1-12-0

- idem voor twee ellen tot een broeck 1-9-0

- idem voor een paar kousen 0-15-0

- voor pampier en pennen 0-16-0

- voor een paar schoen 1-4-0

- voor pampier 0-6-0

- voor t maken van een broeck en repareren van den hemdrock 0-11-0

- betaald aan de roever voor het verdiende meijloon 1-0-0

- aan de Heer van Deurne wegens pacht 3-4-0

- op 4 maart voor knoopen en seij 1-13-4

- aan Jan Lelivelt voor laecken, tot een hemptrock , knoopen en seij 2-17-10

- op 28 april betaalt voor pampier, peeperkoeck 0-9-10

- op 10 meij wegens houwt schadt 0-6-0

- aan de Heer Lintworm  in een meerdere pacht met Peerken Handericx Melten en Jacob van Gogh1-12-0

- aan Jochem Janssens wegens arbeijtsloon vant uijtdoen en roeijen  van dorre posten? 4-0-0

- voor een nieuwe hoet 2-0-0

- voor een halff  …… 0-11-0

- voor schoenen en gespen 1-2-0

- aan Lelivelt voor laecken en repareeren 15-6-12

- voor 4 ellen tot een broeck en een nieuwe te voederen ….. 1-14-0

- voor knoopen en seij 2-0-0.

- wegens maakloon van genoemde cleeren 2-0-0

- voor verweijden van een rock 1-0-0

- betaald voor knoopen, seij 1-1-4

- betaald voor kor…. 0-17-0

- betaald voor een leesboeck 0-12-0

- betaald voor een peeperkoeck 0-4-14

- betaald voor 1 karvracht en een vogelkoeij toen de onmondige naar Seelandt naar school ging 1-12-0

- voor pampier en schaften 0-8-0

- voor schoenen, peeperkoeck etc 1-5-0

- op 28 october 1700 aan de heer Blootenburgh voor rente meester van het Geefhuis te Den Bosch de som van 3-17-8 voor twee jaar pacht 1699 en 1700

- betaald voor pampier, pennen en corseij, wanten en etc 2-10-0

- wegens het besaijen van Hanssenhoef 0-16-12

- voor twee nieuwe dassen 2-10-0

- voor socken en kouden? 1-0-0

- voor …..0-8-8

- op 27 april 1700 betaald aan de borgemeesters van Geffen voor Groenendijck gelt 1-3-0

- betaald op rekening van costgelt van de onmondige 35-0-0

- betaald aan costgelt 35-0-0 voor een jaar costgelt in 1700

- voor schoolgelt 4-0-0

- op 26 maart 1701 betaald aan Jaocb Geerits als Armmeester tot Nulandt 3-10-0 wegens twee jaren pacht voor 1699 en 1700

- aan pampier en pennen 0-8-0

- voor twee cannen / ramen? 0-4-4

- aan de Heeren van Deurne in een meerdere pacht 4-5-6

- speelgelt voor de onmondige 0-10-0

- aan Cornelis van Coot als verpondingh beurder in 1699 de som van 8-1-0

- aan de deurwaarder van Schade (?) 1-5-0

- betaald aan roussen (?) 1-4-0

- speelgelt 2-0-0

- aan schoenen en een mutch (?) 1-11-0

- aan de vorster tot Nulandt voort publiceren van de hooijlanden van de onmondige en aan de schepenen voor het overstaan van de verpachting 0-14-0

- betaalt tot stoff tot een Camisool en toebehoorten de som van 7-1-0

- een nieuwen hoet 2-10-0

- voor karvraght naar Seeland

- aan Willem Claessen als borgemeester van Nulandt 6-0-12 voor mergengelt over 1699

- voor repareeren van cleeren 0-18-0

- voor een boeck en pampier 0-4-8

- wegens groenendijkx gelt de som van 9-15-0

- aan Willem Teunissen van Roeij als verpondingenbeurder 1700 de som van 7-10-0

- aan secretaris Dierck van Clootwijck de  som van 1-10-0 wegens het maken van een nieuw cohier voor 16 van de 10 landerijen

- betaald Juff Clootwijck 3-10-0 wegens verteeringen bij vier verschillende reijsen

- aan Roelandt Scholt  2-2-0 wegens poldergelt wegens twee hondt in den polder van den Eijgen 1698

- aan Joost de Cort, rendant, 3-18-0, wegens betaald aan Marij Wouters wegens gedane diensten in een reis naar Keveler gedaan

- aan dezelfde voor het voederen en weijen van een paart van de onmondigen, en strooij en hooij voor 8 maanden de som van 10-10-0

- voor de officier voor vorster voor passeren van deze rekening 7-0-0 (?)

- aan de schepenen 4-0-0 voor het maken van deze rekening in twee dagen

- aan de secretaris voor werkzaamheden bij uitmaken van deze rekening, voor de verpachtingen, voor het schrijven van 4 publikatie biljetten 6-9-0

- de selfden voor het schrijven van de rekening voor elk bladzijde 6 stuijvers, totaal 42 folia, totaal 12-12-0

- idem … dubbelt van dien 6-6-0

- voor de …daer toe dienende 1-1-0

- betaald in twee dagen in verteeringen bij het passeren van deze acte 14-0-0

- buerloon voor de rendanten, acte deels verscheurd en niet leesbaar

- totale uitgaven ( slechts deels leesbaar )

58-7-10

ontvangst van 1327-7-12

(dus meer uitgegeven dan ontvangen )

430-9-14

 

19 januari 1702 gedateert

Tekenen: G. Croon, Matijs van Creijl, Sijmen dierckx , Clootwijck officier.

 

blz 85 - 91 leeg / beschadigd

blz 92 omslag  van deze acte: reekening voor Claes aent Hoogh en Joost de Cort als momboiren van t onmondige kind van Handrick aent Hoogh te Nuland gepassert den 18 en 19 januari 1702

 

Blz 93

conditie en voorwaarden waaronder Claas aent Hoogh en  Joost de Cort als momboiren van Jan soone Hendrick aent Hoogh verweckt bij Neesken de Cort zaliger in hun leven egtelieden en inwoners van Nuland na de zondagse veiling ten hoogsten veilen verschillende perceelen hooijland gelegen onder Nuland, Maren, Rosmalen en Keesel voor het jaar 1696 eerst half met met de lange seijsie en daarna de eijmet te bescharen met peerden of beesten

ze moeten het heijnen en de vreden  ( meer voorwaarden)

 

- twee hondt hoijland voor opt Nuland teijnde de onmondigen weijcamp, gemeijnt Willem van Vorstenbosch voor 5-5-0, twee slagen borg: Willem Jansen en sijmen Dircx, Willem Jansen voorgenoemd?

- helft van 8 hont ongescheijden met Thomas Maes, mede voor opt Nuland, gemeijnt bij Willem Teunissen van Roij, voor 9-5-0, slaat een slagh Willem de Olislager en sijmen Dirckx

-  een mergen voor en midden opt Nuland aan "de Regenbooghen", gemijnt door Aert Gurts voor 9-10-0, item twee slagen, borg Denis Dircx en Jan Martens

"daer op ontfangen van Denis Dircx op 5 januari 1697 de som van 4-15-0

"daer op ontfangen van Aerdt Geurts  de som van 4-15-0

 

- 14 hont in "de gemeijne of langhoevens" onder Nuland, gemijnt door Aert Geurts voor 19-0-0, drie slagen, Willem de Olislagers 4 slagen, borg Jan Gurts en Willem Teunissen

"op 19 januari ontvangen van Willem den Olislager  de som van 19-0-0

gekort voor extraordinaire verpondingen 0-11-0

 

onder Kessel:

- 5 hont int small heuffken gemijnt door Joost de Cort voor 11-15-0, slaat den slagh, Willem Emonts slaat twee slaeghen, borg Willem Olislagers en Sijmen Diercx,

"den 9e februari 1697 ontvangen van Willem Jansen de som van 11-15-0, gecort vanwege extra verpondingen: 5 stuijvers

 

- item nogh te beurde gestelt enige gebonde musters off rijsbossen met de vim die bij de momboiren moesten gestelt en hier genomineert werden

Peeter Jan Fransse voor 2-2-0

5 slagen, Joost de Cort zes slagen, borg …… Willem Jansen en Willem den Olislagers

tesamen 2-18-0

 

hier moeten in rekening gebracht worden 4 vimmen een vierendeel …… tesamen 9-4-8

 

idem nog verhuurt aan Ariaen Bans door Neesken Aent Hoogh 5 hondt weijland voor 4 jaar vanaf 1695 voor 5-0-0

idem door haar verhuurt de helft van 2,5 mergen weijlandt onder Geffen bij de vreede aldaar jaarlijks voor 9 gulden voor 1695, 1696, 1697, 1698

item 4,5 hondt hooijland onder Maeren voor 11-10-0

 

akte houdt ineens op

 

EINDE

 

RA Nuland 110 voogdijrekeningen 1695-1700

RA Nuland 110 - Blz 1: dd 20 januari 1700

Door Gijsbert Jansen van der Velde en Geerit Jansen van Geelkerken als momboiren van de onmondige en nagelaten kinderen van Jan Aerts de Mulder, vanaf 1694 tot heden

Ontvangsten:

-       in 1695 uit de goederen te Driel gelegen, verkocht door Gerrit van Geelkerken 61-0-0

-       van Andries van Boekhoeven 2-4-0 dat hij schonk aan de onmondige

-       van Peter den Decker vant schultboeck van Jenneke de Mulder 1-10-0

-       opgenomen van Helena Hamert te Den Bosch met rente 150-0-0

totaal: 214-14-0

 

Uitgaven:

-       aan Peter voor Bodeloon 0-6-4

-       voor een rock aan Geerit van Geelkerken 1-10-0

-       verteert tot Hendrick Bastiaans

-       aan marija haar moeder 2-10-0 hetgeen zij betaalde aan het eerste testament

-       aan de selve voor het broot voor de armen betaald 0-15-0

-       de 20e penning 2-0-0

-       aan de vorster van Driel         0-7-0

-       22 maart 1696 betaald te Nuland wegens verteeringen bij de deling en ruiling van het land van Jenneke Aart de Mulder, en aan de secretaris voort schrijven, 2-7-11

-       1 mei uitgegeven aan Haerske toen zij de pocken had, 2-15-0

-       1 augustus betaald voor een rock voor Aeltje haar dochter , 2-15-0

-       13 november 1697 toen ze het land gekocht hadden bij Hendrik Bastiaans ( vertering?) de som van 1-2-0

-       Op 3 en 4 januari betaald door Gerrit van Geelkerken int gaan en wederkomen naar Schijndel en St Oedenrode int coopen van een huijsken tgeen tot Nuland op den onmondigen land bij de Wetering is gezet, verteering 0-14-0

-       7 januari een huisken gekocht tot Dinther aan werckkoop betaald 0-11-0

-       22 januari betaald ten huijse van Hendrik Bastiaanse daar in 3 reijsen verteert 0-9-0

-       5 en 6 maart ten Bosch geweest om het gelt op te nemen om daarmeede het huijsken te betalen, en voor de timmeragie aan verteert 0-9-4

-       8 april aan de houwt schadt van het huijsken betaald 0-6-0

-       13 juni een half ton bier die de timmerman most hebben vant timmeren vant huisken betaald 2-5-0

-       14 juni idem 2-1-8

-       Latten 5-6-4

-       Ijserwerck voor Hendrick de Smit tot Heeswijk, 1-2-1

-       25 juni betaald met kennis van de moeder van de onmondige kinderen aan nagels 2-14-12

-       Aan Hendrik Merckus voor een deel

-       7 juni betaald aan bier toen gruijt gerecht werd

-       24 juni geweest in Vinkel met Geerit van Geelkerken toen het decken van het huis besteld werd, betaald voor wenkkoop

-       Aan Mattijs Willem Ariens voor het decken van het huijs 9-0-0

-       14 juli betaald aan Dadel Leenders, timmerman van het timmeren van het huijsken , 19-16-0

-       Aan Willem Geerit Beerents voor dackstrooij 4-15-8

-       Dackstrooij 2-10-0

-       Betaald aan de arbeiders van het vintjen? De som van 3-2-0

-       16e betaald aan Aeltjen 4-0-0 om bier te kopen en brandewijn om te laten drinken aan het volk die het huijsken hadden gehaalt

-       Aan Hermen Jansen c.s. betaald voor 5000 deckbanden 3-2-0

-       Betaald aan leem vitten ? de som van 2-4-0

-       Voor 2 vadt rogge voor de onmondige de som van 2-10-0

-       25 augustus betaald voor gelaesen (=ruiten) die in het huisken gezet zijn, 1-16-0

-       De accijns van een ½ vat bier            0-10-0

-       Aan Hendrick van Aelst 11-0-0 wegens gebruik van zijn land

-       Betaald aan Juffr. van Clootwijck 4-12-0 wegens verteeringe in 3 a 4 keer met schepenen 4-12-0

-       Aan de secretaris voor schrijfgelt en uitmaken , 11-7-8

-       Aan officier en schepenen voor het waarderen van de goederen rakende de 40e penning, de som van 5-7-8

-       40e penning: 4-4-8 voor het opnemen van de 150-0-0

-       Voor het maken en registereren van de authorisatie 2-5-0

-       Aan Tijs Willem Ariens voor dackstrooij 12-0-0

-       Dezelfde dag aan Hendrik Hendricx voor dakstrooij 13-0-0

-       Dezelfde dag aan Meck Handericx ook van dakstrooij 12-0-0

-       Idem aan Dierck Willems voor dakstrooij 6-0-0

-       Betaald voor het huijsken dat tot Dinther was gekocht 32-10-0

-       Betaald aan collaterale of 40e penning te Den Bosch 1-15-0

-       Aan de secretaris Clootwijck voor het schrijven, calculeeren, en passeeren van deze rekening  1-16-0

-       Zegel 0-7-4

-       Het dubbelt met zegel 1-4-0

-       Aan de officier voor het overstaan hooren en sluijten van de rekening 1-4-0

-       Aan de schepenen idem 1-4-0

Totaal 209-1-0

Afgezet tegen de ontvangst van 214-14-0, resteert 5-13-0

Kinderen bedanken de momboiren

 

Tekenen: Aaltje Jan Aarts (merk), Geerrad Jansen Hanegraaf, Haerske Jan Aerts (merk), Jan van der Poll, Anthonis Ermerts van Nulant, Clootwijk secretaris

EINDE

RA Nuland 109, Voogdijrekeningen 1694 - 1698                             versie 1.0

Blz 1 dd 29 januari 1698

momboiren: Jacob Jansen van Gogh en Sijmen Handricx als voogden over het onmondige kind van Lambert Frensse van Bocxel, genaamd Jan Frensse

sinds 12 juni 1694.

ontvangsten:

171-0-0           van de verkochte inboedel

84-0-0             verkoop grau mery paert

8-0-0               verkoop honingh? Dd. 18 juni 1694

12-13-0           verkoop boeckwijt, zelfde datum

142-0-0           verkoop rogh en boeckweijt, vleeschspeck en los geld in het sterfhuis gevonden

3-5-8               9 maart  verkoop garst

5-0-0               verkoop hout

2-0-0               idem

33-0-0             voor 6 zakken rogge 10 juli 1696

5-5-0               verkochte rogge

13-10-0           van Jan Gerit Bernaers voor rente van 300 gulden kapitaal voor het jaar 1695

13-10-0           idem 1696

13-10-0           van Peter Eijmbers en Jacob Aerts, rente van kapitaal van 300 gulden

memorie          verpachting van 7 hont hooijland bij de boterwegh onder Rosmalen  over 1694

3-17-19                 halve zak rogge verkocht aan weduwe Peter Jan Claesse

memorie          verpachting deel van teulland 1694, 1695 en 1696 en helft van 1697

33-0-0                    verpachting van 7 hont hooijland bij de boterwegh onder Rosmalen  over 1695/96/97

9-4-0                       verloopen interest Mathijs van Creijl 100 gulden kapitaal, 13 juni 1697

memorie          (en doorgestreept) interest Jan Willems van Bocxtel

555-15-18           totaal

 

uitgaven

3-10-12                 aan sub secretaris Willem Jansen voor uitmaken van koopconditie en inventaris

1-18-0                    op 18 december betaald aan Peter aent Hoogh voor weij

8-0-0                       costgeld aan Jan Meussen tot Heesch voor schoolgelt 21 jan 1695

8-5-8     voor weijland en verschot van verpondingen 9 maart 1695 aan Catheleijn Handricx van Vorstenbosch

2-0-0     10 april aan de onmondigen gegeven

0-18-0                    4 mei verteeringen om geld te krijgen van een verkocht paard aan Herbert Ermers

0-5-0                       Jan Gerart Bernaers ivm een stuk gout ?

300-0-0                 kapitaal aan Jan Gerart Bernaers en later aan Peter Eijmbers

3-0-0                       aan de heer officier voor het passeren van de acte

1-10-0                    aan de schepenen voor haar jura

0-12-0                    voor het overstaan van de schepenbrieven

3-0-0                       aan de secretaris voor het schrijven

105-0-0                 capitaal uitgezet a 4%

0-16-0                    voor passeren deze akte

0-7-8                       voor zegel

2-20-0                    voort dubbelt deser rechtbank

0-7-8                       voor zegel

26-0-0                    uitgezet aan Jan Willems van Boxtel a 4%

27-0-0                    uitgezet geld 555-0-0 (?)

33-0-0                    betaald aan Jan Lambert Frensse

50-0-0                    aan Hendrik Melten a 4%

memorie          de interest sinds 12juli 1694

549-16-4         Totale uitgaven

 

Resteert derhalve: 5-19-4

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijck, G Croon.

EINDE

Pagina 1 van 6
Ga naar boven