RA Nuland 63 Allerhande Acten (1795-1800)

RA Nuland 63 Allerhande acten 1795-1800                                  versie 1.0

 

blz 1 dd 18 juni 1795

Compareert Piet van Loon, van goede naam, inwoner Nuland, sijn paart een Swart kolt ruijn, oud ca. 15 jaar is vermist, zonder het aan iemand te verkopen, of daartoe opdracht heeft gegeven, en het lang lang omvragen heeft gevonden op de stal van Bart van Remunt te Gemonde onder Boxtel, compareren ook Toon Jan Bosch en  Sijmen van de Ven, ook van goede naam, buren van van Loon, en met hem mee naar Gemonde zijn geweest en daar het paard gezien hebben,

Loco officier Geert van Creij.

Tekenen: Peter van Loon, Antony Jan Bosch, Sijmen van de Ven, G van Vught, Dries van Groenland, secretaris Esser.

 

blz 4 dd  24 juni 1795

Jacobus Ackermans, vorster van Nuland, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van Nuland, over 1793 der verpondingen, arresteren de goederen van Nicolaas Swanenberg om daaruit een som te verhalen van 207-5-8, over voorgaande jaren.

Tekenen: J Ackermans, Geert van Creij, Marte Suijskens, Esser secr.

 

blz 6 dd  Rosmalen 1 juli 1795

Willem Gerard van Grinsven als aangetrouwde zoon van wijlen Toon Jan Wijnen en Jenneke van der Sluis, hebben alhier nagelaten een zoon genaamd Hendricus Wijnen, nu moet een voogd benoemd worden, volgens de reglementen, (naaste vrinden van de laatst overledene) , voorgesteld worden Gerard Jan Wijnen en Johannes Smoors.

Tekenen: J van Doorn, G van der Heijde, Esser, secr.

 

blz 9 dd 23 juni 1795

JJ Puttekoffer arresteert goederen van Nicolaas Zwanenberg, ivm achterstallige betalingen bij de verpondingen van1793 a207-5-8

 

blz 10 dd 30 sept 1795

Vorster Ackerman gemachtigd door JJ Puttekoffer vrkoopt in het openbaar goederen van Nicolaas Zwanenberg voor een bedrag van 1852 gulden.

Tekenen: JA Esser secr., G van Vugt, C van Gogh, J Ackermans, W vd Dungen.

 

blz 12 dd 30 sept 1795

Ondervraging door drossaard RA Wiedsma van de volgende personen: Johannes en Willem van Groenland, bouwmannen tussen 20 en 30 jaren oud,

dat zij in de nacht tussen 24 en 25 augustus zij op de Ackers waren, dat er op de Acker gemaaijde rogge stond, niet wetende van wie die was, dat ze daar waren om de rogge te bewaken, en dat zij daar Willem van den Hanenberg zagen op de weg van het steegske lopende naar de straat, het was toen middernacht, dat ze hem tegen kwamen met enkele gasten Rogge op zijn schouder, en hem daarop aanhielden, ze riepen geen hulp in van anderen en zagen ook niemand op dat tijdstip, en hem dwongen de rogge weer terug te zetten op de acker, en hem dreigden naar de drossaard te zullen brengen,

Tekenen: : Johannes en Willem van Groenland, Geert van Creij, loco off. Marte Suijskens, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

blz 17 dd 12 nov 1795

Jacobus Ackermans voster, als deurwaarder van de Raad van Brabant en gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verpondingen over 1793 arresteerd de eerste Clamp tiende genaamd de Hijtiende in pacht bij Johannes Herme Boerdonk om een som van 30-19-0 te verhalen.

Tekenen: J Ackermans, W vd Dungen, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

blz 19 dd 12 nov 1795

Jacobus Ackermans voster, als deurwaarder van de Raad van Brabant en gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verpondingen over 1793 arresteerd de tweede   Clamp tiende genaamd de Hijtiende in pacht bij Sijmen van de Wetering  om een som van 30-19-0 te verhalen.

Tekenen: J Ackermans, W vd Dungen, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

Blz 21 dd

algemene verklaring over de arrestatie van de goederen, zonder namen,

 

blz 22 dd   Borgbrief 30 dec 1795

Van goede ouders geboren alhier Leendert Coenraad, verhuist naar Berlicum,

Tekenen: Geert van Creij, G van Vugt, JA Esser, secr.

 

blz 24 dd 9 jan 1796

Staat en Inventaris van Lamberdien Wijgergans, weduwe van wijlen Frans de Munnik, voor haar kinderen uit dit huwelijk, wil nu gaan trouwen van Jan Herme van Lith, volgens 53 artikel van het echtrecht dd 18 maart 1656

eerste capitel van vaste goederen:

- huis en aangelegen hof en teulland, in de Wolfsdijkse straat te Nuland, 2 lopens 43 roeijen, belast met een rogpacht van 2 zakken aan het Geefhuijs te Den Bosch

- huijs plaats en land daaraan van Jan van Ijperen, gelegen aan de Nulandse straat, 9 lopens, 27 roeijen, waarin comperteert de weduwe Jacob  Langens  voor 3 lopens en 27 roeijen, hieruit jaarlijks 2-12-0 aan de armen van Orthen

capitel van linnen wollen en beddegoederen

- twee bedden een veeren en een kaffe

- 2 peuleuwen

- 2 dekens

- 3 paar lakens

- een paar gordijnen

- twee dosijn hemden

Capitel van kleren

- 2 rokken

- een kamisool

- 2 broeken

- een hemdrok met silveren knoopen

- een hoed,

capitel van silver en goud

- een paar silveren gespen

-Capitel van koper en tin

- koperen koeketel groot ca. 6 emmers

- een kleinere groot ca. 1,5 emmer

- een koperen roomkan

- 4 emmers

- twee koffijketels

- een bedpan

- een landtaarn

- een melte zeeg

- een tinne trekpot

- een lepelbord met 12 lepels

- een tinne soutvat

Capitel van ijser en blek

- ijsere ketel

- twee ijsere lampen

- ijsere ketting

- een vuerijser, een strijkijzer

- een schup en tang

- een paar hagten

- een hoekpan, een hangijser

Capitel van bouw en melkgereedschappen

- een hoogkar

- een laag of Aard kar

- een ploegh

- een eegt

- een karn met toebehooren

- een melkton

- een vormtonneke en melkemmer

- twee water emmers

- een koeijkuip

- twee rieken

- twee schuppen

- een seijssie

- twee sigten

- een haargetouw

- twee gevels

Capitel van meubilaire goederen

- 2 kasten

- een kist

-  een tafel

- 7 stoelen

- een rek

- een spiegel

- een vogelkooij

- een schooldoos

- twee spinnenwielen

- een draaihaspel

Tekenen: G. van Vugt, C. van Gogh, D. van Groenland locosecr.

 

blz 31 dd 26 jan 1796 borg en ontlastbrief

Van eerlijke ouders geboren alhier Annemie Dirks van Beekveldt

Tekenen: Geert van Creij ,G van Vugt, JA Esser, secr.

 

blz 32 dd 28 jan 1796 borg en ontlastbrief, doorgestreept

Van eerlijke ouders geboren alhier Johannes Vosters zoon van Adriaan Vosters, doorgestreept moest door Dinther gedaan worden

Tekenen: RA Wierdsma, JA Esser

 

blz 34 dd 8 febr 1796 borg en ontlastbrief

Van eerlijke ouders geboren alhier Stijntje, Mieke, Johanna, Jacob kinderen van Ermert Hendrik van Nuland is in Rosmalen gaan wonen.

Tekenen: Geert van Creij ,G van Vugt, JA Esser, secr.

blz 36 dd 8 febr 1796, verklaring onder ede

Compareren Jacobus van Drunen, Hendrik Adriaan Hanegraaf, Geurt Poulus Govers, Sijmen Dirk van de Wetering, Toon Jan Bosch, alle inwoners van Nuland

Johannes Ploegmakers, wonend te Rosmalen, alle van competente ouderdom, verklaren op verzoek van Elisabeth Melle, huisvrouw van Jacob van der Ven, tans gedetineerd te Geffen,

verklaren man en vrouw goed te kennen, als eerlijke lieden,

hebben bij de eerste comparant 2 jaar dicht bij in een huis van hem dicht bij zijn woonhuis ingewoont en zich toen gedroegen als braave inwoonders,

de 2e verklaart dat zij en haar man soms bij hem gewerkt hebben, en alle boere werk getrouwelijk hebben verricht, en nooit iets berispelijk tot hun last hebben bevonden

de 3e verklaart dat de man bij hem gewerkt heeft sinds een jaar en er niets op hem aan te merken was, "nog het minste dat naar oneerlijkheijdt streeft".

de 4e verklaart dat man en vrouw in de afgelopen 2 jaren van tijd tot tijd gewerkt hebben en en volcoomen over zijn trouw en eerlijk gedrag tevreden is,

De 5e verklaart dat man en vrouw sinds 4 jaar vast voor hem gewerkt hebben als hij iemand nodig had, en een eerlijke en trouwe handel aan hen ondervonden heeft

de 6e verklaart dat man en vrouw ca 3 jaar in sijn achterhuijs als brave en getrouwe inwoonders hebben ingewoond, sig onbesprooken gedragen en vrijen in en uitganck in sijn huis hadden, behalve de tussentijd dat hij absent is geweest,

Acte niet gepassert omdat de gedetineerde zich fugitief heeft gemaakt.

 

Blz 40 dd 12 febr 1796 , verklaring onder ede

Compareren  Gerardus van Weert en Geert van Loosbroek, inwoners alhier, van goede naam, verklaren op verzoek van de drossaard van Geffen, de heer Mr. J van Hoorn, in de nacht tussen 18 en 19 januari van dit jaar ofwel de nacht dat bij Nel van Strijp te Geffen gestolen was, alhier de nachtwacht hebben gehouden en in die tijd langs het huijs van Jacob van der Ven zijn gegaan en tegen de staldeuren van het huijs met haar stok hebben gestooten, dat zij den hond die daar in lag wel hebben horen blaffen, maar geenszins Jacob van de Ven hebben gehoort noch gesien.

Tekenen: Merk Gerardus van Weert en merk Geert van Loosbroek, Testus Esser Meerman, RA Wierdsma, Geert van Creij, Marte Suijskens, JA Esser

 

blz 42 dd 24 februari 1796 borg en ontlastbrief

Van eerlijke ouders geboren alhier Steeve Jacobs van der Ven,

Tekenen: G. van Vugt, Marte Suijskens, JA Esser, secr.

 

blz 43 dd  13 juni 1797 akkoord

Compareren Pieter van Beugen, en zijn huisvrouw Willemijn de Laat, bevorens weduwe en universele erfgenaam van Hendrik de Bruijn, met haar kinderen Andries de Bruijn, Hendricus de Bruijn, Johanna de Bruijn, wonende allen alhier,

Tekenen: merk Pieter van Beugen, Willemijn de Laat, Handtekening: Andries de Bruijn, Hendricus de Bruijn, Johanna de Bruijn, RA Wierdsma, M Suijskens, JA Esser, secr.

 

blz 47 dd 18 juli 1797

Verzoek van Margriet van der Laar, weduwe en boedelhoudster van Dirk van Uden, inwoners alhier, aan de moeder behoort in tocht en haar dochter in erfrecht:

- een bouwmanswoninge en aangelag groot 4 lopens, 19 roeijen, gelegen op het Heike, bij den Molen, ene zijde de erfgenamen Willem van Roeij en de andere kant Geurt en Roelof van de Ven,

Belast van 200 gulden aan William Killiam te Den Bosch,

Belast met een erfelijke rente 2-10-0 per jaar aan Geestelijk Comptoir te Maasland te Den Bosch.

Belast met een rente van 3 gulden in een meerdere rente per jaar

De vertoonderesse heeft nog meer schulden en het huis is in bouwvallige staat en is vrouw onmachtig en is het volstrekt onmogelijk om aan de schulden te voldoen, als ook het huis te repareren, nu komen te staan voor orbitante kosten voor de executie van de goederen, nu wordt het huijs openbaar verkocht, vragen nu om toestemming hiervoor. Compareert ook de neef Peter Geert van Uden, naaste bloedverwant van vaderszijde, Marte van de Laar eveneens accoord.

Tekenen: RA Wierdsma, M Suijskens, JA Esser, secr., W vd Dungen, G van Vugt, C van Gogh,

 

blz 51 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van de weduwe Augustinus van der Aa, vanwege een schuld van 1-12-12.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 53 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Johanna Antonie Croon, vanwege een schuld van 24-3-4.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 55 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Adriaan Wanders Croon, vanwege een schuld van 3-12-4.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 57 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Jan van Dinther, vanwege een schuld van 1-5-0.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 59 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van de vier kinderen van Leendert Driessen, vanwege een schuld van 15-7-0.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 61 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Frans Gloudemans, vanwege een schuld van 41-18-8

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 63 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van de erfgenamen Aert van Grinsven, vanwege een schuld van 1-1-0

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 65 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Frans de Munnik, vanwege een schuld van 8-4-8.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

 

blz 67 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Geert van der Poel, vanwege een schuld van 3-19-8.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 69 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Adriaan Willem van Schijndel, vanwege een schuld van 4-13-2.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 71 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Jan van Sleuwen,, vanwege een schuld van 2-10-10.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 73 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Dirk van Uden,, vanwege een schuld van 13-5-0.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 75 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Dirk Wijgergans,, vanwege een schuld van 7-4-14.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 77 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Hendricus van Gogh, vanwege een schuld van 1-6-6.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 79 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Geurt Wijgergans, vanwege een schuld van 1-6-10.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 81 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Peter van Dinther, vanwege een schuld van 2-0-6.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 83 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Willem van Houtem, vanwege een schuld van 0-11-14.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 85 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Jan van Houtem, vanwege een schuld van 2-17-14.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

 

blz 87 dd 20 juli 1797

Jacobus Ackermans, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur van de verpondingen van 1792, arresteert nu vaste goederen van Peeter Roovers, vanwege een schuld van 1-19-10.

Tekenen: JA Ackermans, M Suijskens, JA Esser, secr., G van Vugt.

 

blz 89 dd 20 juli 1797

Authorisatie vam JJ Puttekoffer van de vorsters ivm voorgaande 19 actes

Tekenen: JA Esser.

 

blz 90 dd 23 aug 1796 Staat en inventaris.

Willem Kuijpers, wonend alhier van de goederen van hem en zijn overleden huisvrouw, genoemd 2 kinderen, Willem gaat nu voor 3e keer trouwen, nu met Catharina Swanenberg.

volgens echtregelement dd 18 maart 1696 artikel 53 als opgevolgd waarschuwing van 3 aug 1708

- 2 kopere ketels groot ca 2 emmers

- 2 koperen melkkannen inhoudende ca. 18 kannen

- eijken kleerkast

- koperen koffij pot

- twee bedden met haar toebehoorten , een peuling en twee kussen

- drie paar lakens, 4 slopen, 3 tafellakens

- 12 tinnen borden

- 6 tinnen schotels

- twee tafels

- een spiegel

- een ijsere pot

- een tinnen bierkan

- een lepelrek met twaalf lepels

- een ketting

- een tang

- een lamp

- een tinnen trek pot

- koperen vuurpan

Tekenen: Willem Kuijpers, Schepenen G van Vugt, Marte Suijskens, JA Esser, secr

 

blz 94 dd 25 september 1796

Schepenen machtigen - na instructie - Gijsbert van Vugt en Christiaan van gogh om naar Osch te gaan op maandag 26 september 1796 om 10 uur, en de ordinaire generale vergadering bij te wonen.

Tekenen: Schepenen: Geert van Creij, Dries van Groenland, w vd Dungen, Marte Suijskens, loco secretaris.

 

blz 95 dd 11 okt 1796 testament

Compareert Joost van Gestel, weduwnaar van Catharina van der Ven, en Jennke Cornelis van Nuland, echte luijden, genoemde de ge maakte huwelijks voorwaarden dd. 29 sept 1792, nu bepaald dat de voorkinderen van Joost - naast de goederen van de staat en inventaris - vooruit zullen hebben 14 hont hooiland, zoals Joost deze van de erven Leonardus van Doorn en Cornelia de Leuw gekocht heeft,  volgens transport akte d.d. 11 april 1796, en verder een capitaal van 1000 gulden, zoals ten name van dezelfde kinderen ten laste van het Corpus van Nuland genegotieerd zijn, verder alles naar de langstlevende.

Voogden over de minderjarige kinderen uit eerste huwelijk ( met name: Johanna, Jan Hendricus, Aardien) en de burgers Jan van Vugt wonend te Den Bosch, Johannes Jan van Gestel wonend alhier, en Hendrik Cornelis Geelings  als toeziend voogd over de voor en na kinderen, Jacobus van Drunen wonend te Nuland, voor het geval Joost van Gestel als eerste mocht overlijden om de vrouw te assisteren,

Tekent: Joost van Gestel, Jenneke Joost van Gessel, G. v. Vugt, Marte Suijskens, als schepenen.

JA Esser, secr

 

blz 99 dd 20 oktober 1796

Mr. GJV van Hagens, representant van het volk van Bataafs Brabant verklaart te Nuland, op den Elsbosch te wonen, verbleef voor een groot deel van het jaar in Nuland, alwaar hij al zijn lasten betaald, op 24 december 1795 de functie van verkoren representant van het volk naar Breda is gegaan, achterlatend zijn dienstboden die de boerderij voerden,

Tekent: C. van Gogh, G. van Vugt, D. v Groenland, Baltus Langens, JA Esser, secr.

 

blz 102 dd 20 nov 1796

Willem van Gestel, weduwnaar van Anna  Lindesmit, wonend alhier, verklaart op basis van een clausule in het testament voor Notaris Josue L'ange, te Leijden, 13 maart 1774, bedankt nu de persoon van Hendrik Daamisse wonend te Leijden, samen met Gijsbert van der Maat, benoemd als executeur , en benoemt nu de burger Willem Courtens te Leijden wonend, Gijsbert van Vugt en Marte Suijskens, wonend alhier

Tekent: W van Gessel, W vd Dungen, D van Groenland, C. van Vugt, loco secr.

 

blz 105 dd 23 nov 1796

Van wettige ouders alhier geboren Andries Quack,

Tekenen: G. v. Vugt, Marte Suijskens, als schepenen, JA Esser, secr

 

blz 107 dd 26 nov 1796

Gijsbert van Vugt en Christiaan van Gogh worden gemachtigd om op 28 nov. 1796 naar Oss te gaan voor de kwartiervergadering, eerder al de punten toegestuurd aan de schepenen, die advies hebben meegegeven.

Tekent: Geert van Creij, Marte Suijskens, W vd Dungen, D v Groenland

 

blz 108 dd 14 jan 1797

Compareren Toon van Hees en Hendrik van Hees, beiden te Nuland bekend, die op verzoek van Johannes Jan van Uden weduwnaar van Johanna Toon van Hees, waarbij hij 2 kinderen verwekt heeft, en nu van plan is een tweede huwelijk aan te gaan, verklaren dat er geen bezit is nagelaten,

Tekenen: merktekens Toon en Hendrik van Hees, G. v. Vugt, Marte Suijskens, als schepenen

 

blz 109 dd 12 dec 1795 (!)

RA Wierdsma en de schepenen Suijskens en van Groenland, verklaren op 12 dec 1795, naar Vinkel te zijn gegaan op basis van een gerucht van  inbraak door booswichten in deze nacht in het huijs van Dirk van de Wetering, zagen dat de deur gebroken was en er geweld was toegepast en vader, vrouw, zijn zoon en de drie dochters  gebonden waren geweest. Van de Wtering verklaart dat er omstreeks 11 uur5 a 6 mensen binnen drongen, die zij niet kenden en hen overmeesterden, met handen en voeten vastbonden en vervolgens het linnen en wollen uit de kasten en kisten te halen, 4 gouden kruijsen, 3 gouden knopen, en dito sloten, een gouden ring, 3 hemdrokken met zilveren knopen, en pakten in maalzakken, en om ca. 3 uur vertrokken,

Tekent: Dirk van de Wetering, RA Wierdsma, Marte Suijskens, D van Groenland, Baltus Langens, locosecr,

 

blz 111 dd 22 jan 1796 (!)   borg en ontlastbrief

Van wettige ouders alhier geboren: Johanna Alberdina Akkermans, huisvrouw van Dirk van Os,

Tekenen: G. v.Vugt, D van Groenland, als schepenen. JA Esser, secr

blz 113 dd 25 jan 1797       Erfdeling

Compareert Jan Paulus van Vugt, man en momboir van Amerens van Nuland,

Gerardus Toon van Nuland

Geert van de  Graaf,  man en momboir van Allegonda Toon van Nuland

Hendrik Toon van Nuland

allen wonend te Geffen

Sijmen Dirk van de Wetering man en momboir van Adriantje Toon van Nuland, wonend te Nuland,

kinderen en erfgenamen van Toon van Nuland en Maria Hendrik van de Ven, in leven gewoond hebben te Nuland,

Aan Jan Paulus van Vugt:

- te Nuland een huijs, met stal en karhuijs, 7 lopens en 3 roeden land gelegen aan de Lage Kant, ene zijde weduwe van Gogh, andere zijde de weduwe Geert Langens.( in verpondingen 4-8-4)

Hieruit jaarlijkse pacht van een zak rogge op Lightmis aan Rooms Armen Weeshuijs te Den Bosch

Verder 12 voeten Kepkensdonkdijk bij paal 84 of 184?

te betalen aan 2e lot: 1/3 deel van 25 gulden en verder met de andere condividenten te leveren2000 pond strooij en enige boomkens, staande aan de Lage Kant

te betalen aan 3e lot: 1/3 deel van 150 gulden

Aan Gerard Toon van Nuland:

- te Nuland een huis hof en boomgaart, 3 lopens en 10 roeden land, en Rut Thijssen hofken, groot 2 lopens en 26 roeijen, gelegen bij de Groote Kerk, ene zijde het kerkhof, andere kant Helena Hendrik van Nuland, ( samen in de verpondingen 3-6-12)

- verder een schuurplaats over de straat en het RU? Costershofken, ene zijde armen van Nuland, andere zijde de kerkdijk.( in twee texten in de verpondingen 0-4-10)

Belast met erfelijke rente van 3 gulden op lighmis aan de Armen van Nuland,

Idem rente van  1-11-0 op Kersmis aan H Geest te Den Bosch

Van 1e, 4e en 5e lot te trekken 25 gulden en krijgt geleverd2000 pond stro en enige boomkens,

Aan Geert van de Graaf:

- te Nuland 10 hont hooi of wijland "midden en achter opt Nuland" (verpondingen 2-1-6)

Belast met 10 voeten Kepkensdonkdijk , geen paalnummer genoemd.

Van 1e, 4e en 5e lot te trekken: 150 gulden

te leveren aan 2e lot:2000 pond strooij en enige boomkens, staande aan de Lage Kant

Aan Hendrik Toon van Nuland:

- te Nuland perceel hooi of weiland, 13 hont, gelegen opt Kerkenhoog, ene zijde Zeger Smits, andere zijde de zelfde ( in verpondingen 2-0-10)

Belast met 13 voeten kepkensdonkdijk in 3 vakken gelegen.

- onder Geffen: streep teulland op den Hoogen Camp, ene zijde Sijmen van de Wetering, andere zijde "de sestig Camp"

te betalen aan 2e lot: 1/3 deel van 25 gulden en verder met de andere condividenten te leveren2000 pond strooij en enige boomkens, staande aan de Lage Kant

te betalen aan 3e lot: een derde deel in 50 gulden ( moet 150 zijn?)

Aan Sijmen van de Wetering:

- te Geffen perceel "den Hoogen Camp" zijnde 3 stukken met een houtbosken, ene zijde de straat, andere zijnde Hendrik Toon van Nuland,

te betalen aan 2e lot: 1/3 deel van 25 gulden en verder met de andere condividenten te leveren2000 pond strooij en enige boomkens, staande aan de Lage Kant

te betalen aan 3e lot: een derde deel in 50 gulden ( moet 150 zijn?)

Tekenen: Merkteken Toon van Nuland, merkteken Geert van de Graaf, Sijmen van de Wetering, Hendrik van Nuland, J van Vugt, Schepenen: D van Groenland, W vd Dungen, JA Esser secr.

 

 

blz 121 dd 2 feb 1797  borg en ontlastbrief

Van wettige ouders alhier geboren Geert Dirk van Venrooij

Tekenen: G. v.Vugt, Marte Suijskens, als schepenen, JA Esser secr.

 

blz 123 dd 22 februari 1797

Compareren Alida Bogers, huisvrouw van Geert van de Veerdonk

Bet Roovers, huisvrouw van Adriaan van Rijswijck

beide van goede naam en wonend te Vinkel, verklaren op verzoek van RA Wiedsma, drossaard:

de eerste verklaart op donderdag 19 jan is geroepen ten huijse van Deris Jan Timmers , laatst weduwe van Willem van Balcom, mede wonend alhier, daar aangekomen, vertelde Deris "ik moet in de kraam", waarop Alida enige buurvrouwen ontbood, oa. de 2e deponent.

Alida heeft de weduwe onderslaagen en bevonden in barensnood, waarbij "het kind verkeert in de geboorte te zijn geplaatst" en zei:" ik trek hier mijn handen van af"

Beiden verklaren dat de vrouw na 2 uur zonder hulp  is bevallen van een dood kind, zijnde een meisje.

Tekenen: merkteken Alida Bogers, merkteken huisvrouw Adriaan van Rijswijk, Testes W Esser Meerman, Ra Wierdsma, Marte Suijskens, W vd Dungen, JA Esser secr.

 

blz 125 dd 22 febr 1797

Compareert Lamberdina Sis Wijgergans, huisvrouw van Adriaan van Lith, wonend alhier, van goede naam verklaart op verzoek van RA Wierdsma

dat zij met haaren broeder Dirk Sis Weijgergans circa twee jaar geleden in den Hoek van den Haard van haar huis heeft begraven in twee builjens en in een aarde kanneke enig geld , zonder te weten hoeveel dat het was, en dat in de nacht van donderdag op vrijdag voor kerstmis l.l. in haar huis een venster opengebroken en een glas uitgebroken was en het geld sindsdien vermist is. Ze vonden de volgende dag de deur open en het hout, turf en kanneke door de haard lag, zonder te weten wie het gedaan heeft.

Opmerking door tussen komst niet gepasseerd! Niet getekend dus.

 

blz 127 dd 27 feb 1797

Op verzoek van Jacobus van Drunen, molenaar te Nuland, verklaaren de schepenen dat de genoemde van tijd tot tijd in de jaren 1795 en 1796, zonder de preciese dagen te weten, gemalen granen naar Maaren te mogen vervoeren,

Tekenen: G. v.Vugt, Marte Suijskens, D van Groenland als schepenen, JA Esser secr.

 

blz 129 dd 15 maart 1797

Compareert Hendrik Toon Hanegraaf en Toon Jan Bosch, beide wonend te Nuland, aangesteld door de municipaliteit op verzoek van  Cornelis Verbunt als man en momboir van zijn huisvrouw Helena Blanket, enig kind van wijlen Willem Blanket om de goederen in deze gemeente te estimineren:

- perceel teulland met houtgewassen gelegen bij Duinendaal, als voorste en middelste tuijnen, groot 5 lopens en 20 roeden, ene zijde Willem Huberts, andere zijde de weduwe Dirk van Vugt, geestimeert op 275,-.

- perceel teulland gelegen als voor genaamd den Boomgaard of achtersten tuijn, groot 1 lopens, 4 roeijen, ene zijde Hendrik Toon Hanegraaf, andere zijde Hendrik Geerlings a 130,-.

Tekenen: H. T. Hanegraaf, Antony Jan Bosch, Geert van Creij loco officier, Marte Suijskens, D van Groenland, Baltus Langens loco secr.

 

 

 

blz 132 dd  10 april 1797

Compareert Jan van der Ven, inwoner alhier, machtigd RA Wierdsma procureur voor de gerechte van Nistelrooij, in een zaak contra Hendrik Sijmens aldaar woonachtig,

Tekenen: Jan van der Ven, G. v.Vugt, D. van Groenland als schepenen, JA Esser secr

 

Blz 134 dd 10 april 1797

Compareert Jacobus Timmers en Catharina Molensteen echte luijden, wonend alhier staande van goede naam

verklaren op verzoek van RA Wierdsma, officier

dat zij op zondag 26 februari, op Vastenavond, in het Vinkel zijn geweest, ten huijse van Driek van Pinxteren, waar ook Lambert Piet Pennings aanwezig was, wonend alhier

de eerste aldaar 1 kaartje spelende, toen Toon van der Aa voor het genoemde huis hair plukten met zijn vrouws Neef en de deponent Toon van der Aa een klap gaf om hun van den anderen af te scheijden, en genoemde Lambert Pennings tegen hem na die tijd heel morrende was, en op het laatst iemand die ook in het huis was hem aanviel en zij daardoor aan het haarplukken geraakt waren, en zij naar buiten werden gegooid, Jacob Timmers door de deur voor aan het huis en Lambert Pennings door de deur naar de wetering toe , maar Timmers weer in het huis vluchtte en door Lambert Pennings achtervolgt werd, en er door zijn armen en handen gesneeden werd,

De 2e verklaart dat zij haar man volgde in het huijske en hem toe riep:  " hij trekt zijn mes, gaat lopen" waarbij Lambert Pennings hem vasthield en toen zij haar man wilde losmaken Pennings naar haar een snijbeweging maakte, haar sneed en haar man achtervolgde in het huijs, en daar zag dat Lambert Pennings haar man sneden toebracht over hand en armen,

Tekenen: Jacobus Gerrit Timmers, merksteken Catharina Molensteen, RA Wierdsma, G. v. Vugt, D. van Groenland als schepenen, JA Esser secr

 

blz 137 dd 13 mei 1797  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Ammerens Cees van der Ven

Tekenen: G. v. Vugt, W vd Dungen, als schepenen, JA Esser secr

 

blz 138 dd 21 mei 1797  Staat en Inventaris

Jennemie Dirk Veldhooven, met wijlen haar man Geert van Wanrooij, nu willen trouwen met Peeter van Geelkerken,

- een vuurijser

- een spinnewiel

- een tafel

- een …

- drie tinnen lepels

Tekenen: merkteken Jennemie Dirk Veldhoven, HD Esser testus, Marte Suijskens, W. vd Dungen, d van Groenland, als loco secr.

 

blz 140 dd 10 juni 1797  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Francis, Johanna, Petronella, Maria, Hendrien Toon Ermert van Nuland.

Tekenen: G v Vugt, G van Creij, als schepenen, JA Esser secr

 

blz 142 dd 10 juni 1797  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Andries en Hendrik de Bruijn.

Tekenen: G van Creij, Marte Suijskens, als schepenen, JA Esser secr

-----

tot hier toe de municipaliteit en de drossaard haare jura voor overstaan der acten  betaald

----------

blz 144 dd 19 juni 1797

Extra ordinaire vergadering op maandag 19 juni 1797, present 1,2,5,6.

Drossaard Wierdsma geeft te kennen dat op het kasteel van Geffen  is overleden Juffr. … Keijser, weduwe van ….van Schaijk, zonder dat er erfgenamen bekend zijn, de gemeente oordeelt dat "geene cadavers onbegraven moogen blijven, geven de drossaard opdracht "omme het doode lichaam ten min kostbaarste ter aarde te bestellen, de goederen provisioneel te verzegelen, en in de krant het overlijden bekend te maken, en dat iemand met behoorlijke bewijsen  ten spoedigsten aan de drossaard moet opgeven, binnen 3 maanden na deze acte. De drossaard zal later verslag doen,

Tekenen: G van Creij, Marte Suijskens, W vd Dungen, D van Groenland, als schepenen, JA Esser secr

 

blz 146 dd 19 juni 1797

Schepenen verklaren zich op het Casteel begeven te hebben met JA Esser, onze secr., op verzoek van Wierdsma, om tot curatoren van de boedel van wijlen Juff. Keijzer, weduwe van Schaijk, en de goederen van haar zijn bezegeld met rood lak op aanwijzing van Mevr. de Suarz, vrouwe van Geffen,

- een bruin kabinet

- een groote koffer

verder niet gezegeld:

- 9 hemden,

- 2 broeken

- een paar kousen

- een onder rok

- drie boven rokken

- 21 zakken

- 15 zakdoeken

- een borstrokken

- Tien reijkels

- twee keteldoekse doeken

- 4 zakdoeken

alsmede in de was te wezen:

- 9 hemden

- 9 paar kousen

- ten zakdoeken

- acht zakken

- een witte voorschoot

- een broek

- een wit jack

Tekenen: Marte Suijskens, W vd Dungen, als schepenen, JA Esser secr

in marge: op 18 aug 1797 verklaren de schepenen dat op verzoek van Juffr Maria Catharina Petit ontzeegeling hebben gedaan en dat de goederen nog in dezelfde staat werden bevonden, en aan Petit hebben overhandigd.

 

Blz 148 dd  21 juni 1797 Testament

Piet Boerdonk wonend alhier eerst gehuwd met Deris Adriaan van Nuland, nu weduwnaar van Johanna Jansen van den Bogert,

Dochter Allegonda Piet Boerdonk in eerste huwelijk verwekt, krijgt boven haar part 2 morgen  hooijland, gelegen in den Vree onder Rosmalen, gekomen van de Weduwe van Warmond,

Genoemd halfzuster Johanna Piet Boerdonk uit laatste huwelijk.

Ze krijgt dit vanwege het gebrek aan haar arm en daardoor niet zo capabel om haaren kost te winnen, als haar halfzuster.

Tot voogd over de jongste wordt voorgesteld Gijsbert van Vugt en als toeziends voogd zijn broer Johannes Boerdonk.

Tekenen: Piet Boerdonk, Geert van Creij, Marte Suijskens, JA Esser, secr.

 

blz 152 dd 4 juli 1797

Compareert Lamberdien Weijgergans weduwe Frans de Munnick geassisteerd met haar tegenwoordige man Johannes Herme van Lith

voegt toe aan eerdere inventaris van 9 jan 1797: +

- een trog

- een kruiwagen

- een ijsere hamer

- drie gavels

- een zaal en licht

- twee haamen

- een helster

- twee turf schuppen

- vijf dorsvlegels

- een paardsbak en reep

- 21 houten balken

- twee olij kruiken

- een boschkorf

- een handkorf

- een naaimantje

- een handketel

- een veere kussen

- twee kaffe kussens

- twee kinderdeekens

- twee paarde dekens

- een paar slaaplakens

- een ax en vlug

- een kakstoel

- een kinderleij

- een snijbak en mes

- een blekke roompotje

- een krabsessie met mes en haak

- drie koeijschakels

- twee wannen

- negen strooien korven

- drie nagelboomen en een esser

- een dissel en houtmes

- een koffij pot

- drie Pelle boterdoeken

- Bijl en hiep

- Een haalhekel

- vier stoven

te verminderen met: - twee dozijn hemden

Tekent: merk Lamberdien Weijgergans, merk Herme Jan van Lith. Testes RD Esser,

G v Vugt, W vd Dungen, D van Groenland, als schepenen, JA Esser secr

 

blz 154 dd 4 juli 1797

Schepenen machtigen de burgers Gijsbert van Vugt en Christiaan van Gogh, voor de kwartiervergadering in Osch, op 10 juli om 10 uur, op de agenda o.a. verzoek om iets te doen aan de ongeregeldheden van de doortrekkende militairen

Tekenen: M Suiskens,  W. vd Dungen, D. van Groenland, Geert van Creij, Baltus Langens, als schepenen.

 

blz 157 dd 25 oktober 1797  Huurcedule

Compareert Marte van de Laar, wonend alhier, die verklaart verhuurt te hebben aan Toon van der Aa, mede wonend alhier, een bouwmanswoning met stallingen en aangelegen hof en teulland, groot 1 lopens en 10 roeden, staande onder Nuland, bij de Wetering, ene zijde Dirk van Pinxteren, andere zijde de wetering, ene eind de straat andere eind Francis Huerdemans, voor de tijd van 10 jaar, voor 12 gulden per jaar,

Tekent: Mar van der Laar, handmerk Toon van der Aa, Testus H.D. Esser, Marte Suijskens en Baltus Langens als schepenen, JA Esser secr.

 

blz 161 dd 28 okt 1797

Compareert JA Esser, secr van Rosmalen en Nuland, dat hij ontvangen heeft van Gerardus Toon van Nuland en Bertus Gloudemans als gebleeven borgen voor Leonardus Poulus van Grinsven, een som van 19-11-18, wegens aannemeningen, en dus te samen 20-9-0 tesamen , wegens een gereghte hoogkar op het erfhuijs van de weduwe Mathijs van Creij haare erfgenamen, en aldaar wegens een ton met Tarwe en nog wegens een trekpot en andere te samen in drie kopen verkocht op Bamis 1794.

Verder heeft Gerardus Toon van Nuland en Sijme van de Weetering aan Esser betaald, een som van 18-14-18 voor de vorster wegens gebleven borg, voor LP van Grisnven, voor 4 hond hooijland, over 1795 gepacht, dus te samen 40-3-0

Tekent: G van Vugt, Geert van Creij, en Dries van Groenland, loco secr.  als  schepenen, JA Esser secr.

 

blz 163 dd 18 november 1797

Compareert voor RA Wierdsma en Marte Suijskens: mevrouw Wilhelmina Charlotte de Suartz, douariere wijlen Hr. en Mr. Gerbrand Verster, wonend op het Casteel van Geffen, die machtigd: Peter Emilius Wierdsma, procureur van Nuland, in een zaak tegen Andries Paulus van Hoeij, wonend te Osch,

Tekent: Th Vester geboren de Suarz van  Geffen , RA Wierdsma, Marte Suijskens, G van Vugt, loco secr.

 

blz 165 dd 13 dec 1797  Nuland

Compareren de broer Jan en Hendrik Langens inwonend alhier, waarbij Jan aan Hendrik heeft verkocht:

- een huijsinghe met stallingen, schuur, schop en bakest, met aangelag van 15 lopens en 40,5 roeijen, en 25 roeijen van het klaverveldje, gelegen aan de Loonse straat, oost: de straat, west: de weduwe Hendrik de Bruijn, zuid: de Heer Wierdsma, Noord de Heer van Hagens, (in de verpondingen in 2 texten: 8-13-14)

- een stuk teulland op de hoge Hoef, groot 44 roeden, met de houtwas, belend oost Dirk van de Wetering, west de kinderen Antony van Nuland, zuid de Heer Markgraaf, noord: Schotsheuvel.

( in de verpondingen: 4-8-14)

( behalve een boom die reeds verkocht is)

De goederen aangekomen bij de Deling van 27 maart 1793,

Belast met

- een jaarlijke erfelijke pacht van een zak rogge in een meerdere pacht van 4 zakken,

- vijf gulden in een rente van 15 gulden aan slands comptoir

- 10 kannen rogge aan de armen van Nuland,

- chijns van 2 stuijvers aan de nabueren van Nuland,

De koper moet aan de verkoper zijn leven lang, doch aan niemand anders, een kamer in het genoemde huis en het gebruik van een stukje hofland.

Alles voor een som van 2150 gulden,

een som van 600 gulden waarbij de tweede aan de eerste verkoopt :

- peceel teulland, groot 4 lopens, onder Geffen aan de Runstraat, oost Dirk van Niftrik, west de straat, zuid Huibert de wert, noord de kinderen van de Aalsvoort. ( aangekomen bij de genoemde deling)

- een schuldbrief tbv de tweede comparant, 150 gulden, ten laste van corpus van Nuland a 5%, vanaf 1 febr. 1797.

- som van 1200 gulden die de tweede aan de eerste zal betalen, over een jaar, a 4%,

- som van 200 gulden, contant.

Tekenen: merkteken Jan Langens, Hendrik Langens, Schepenen: Marte Suijskens, C v Gogh, JA Esser, secr.

 

blz 173 dd 20 dec 1797

Compareert Antony van der Aa, inwoner alhier, van competerende ouderdom, verklaart op verzoek van Albertus Pennings ook wonend te Nuland: dat hij op de 26e februari l.l. alhier int Vinkel, voor het huis van Drik van Pinxteren, zonder eenige redenen of woordenwisseling, zonder ruzie een klap met de vuist of blooten hand gegeven of toegebracht werd door Jacobus Timmers, inwoner van Nuland, smiddags om half drie, en zonder enige weerstand te bieden,

en savonds bij het genoemde huis en herberg is geweest, terwijl het zeer donker was, daar de persoon van Albertus Pennings gezien heeft, die uit de herberg naar buiten kwam, zonder enige vechten, noch de deur uitgestooten is, en ook niet zag dat Jacobus Timmers eruit gestooten werd, en dat op die avond niemand uit het huis gestooten werd, dus niet Jacobus Timmers door de voordeur aan de straat en ook niet Albertus Pennings door de deur naar de Wetering, en ook niet gezien heeft dat Albert Pennings Jacobus Timmers achtervolgde,  ook niet dat genoemde Timmers in het huis in zijn hand gesneeden werd, en ook niet gezien dat Albert Pennings een mes had,

Tekenen: Merk teken Toon van der Aa, Geert van Creij, loco officier, Marte Suijskens,  G v Vugt.JA Esser, secr.

 

blz 176 dd 20 dec 1797

Compareert Toon Lammert van Rooij, woonend alhier van competerende ouderdom, verklaart op verzoek van Albertus Pennings, dat hij op 26 februari in het huis en herberg van Drik van Pinxteren, alhier int Vinkel is geweest, toen de hele avond zeer donker was, en daar wel de persoon van Albertus Pennings voor het huijs heeft zien staan, en uit de herberg kwam zonder enige ruzie, eveneens niet gezien dat Jacobus Timmers erit gegooid werd, hij ging wel de deur uit met zijn vrouw, s avonds is er niemand uit de herberg gestooten, enz ondersteunt de vorige verklaring geheel.

Tekenen: Antonie Lammert van Rooij, Geert van Creij, loco officier, Marte Suijskens,  G v Vugt.JA Esser, secr

 

blz 179 dd 20 dec 1797

Compareert Hendrik van Pinxteren, wonend alhier in Nulands Vinkel, verklaart op verzoek van Al;bertus Pennings, dat deze op 26 februari toen het zeer donker was, Albertus Pennings, en naar buiten ging zonder enige ruzie of wat dan ook, enz ondersteunt de twee vorige verklaringen.

Tekenen: D van Pinxen, Geert van Creij, loco officier, Marte Suijskens,  G v Vugt.JA Esser, secr

 

blz 182 dd 20 dec 1797

Compareert Johannes Martinus Pennings, wonend alhier, van competerende ouderdom, verklaart op verzoek van Albertus Pennings, verklaren dat Jacobus Timmers smiddags een klap gaf zonder enige aanleiding aan Toon van der Aa,

Tekenen: Johannes Martinus Pennings, Geert van Creij, loco officier, Marte Suijskens,  G v Vugt.JA Esser, secr

 

blz 184 dd 21 dec 1797 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna Geert van Loosbroek,

Tekenen: Marte Suijskens, G v Vugt. JA Esser, secr

 

blz 186 dd 4 jan 1798

Artikelen en vraagpointen ter instantie van Peter Emilius Wierdsma , door de Heer gemachtigd tot het invorderen van de Houtschat, nu wordt verhoord Jacobus van Drunen, molenaar.

- Verklaart 40 jaar oud te zijn, wonend te Nuland en Molenaar alhier te zijn

- verklaart onlangs van Dirk van de Wetering een zware eijken boom gekocht te hebben

- dit was drie jaar geleden zonder echter in de franse tijd behaald te zijn voor een som van 35 gulden

- de boom was gewassen, omgedaan en liggende voor het huijs van Dirk van de Wetering  op de Weteringwal binnen het Hek in het Vinkel.

- in de maand december jl is de boom vervoerd naar Heesch met vier paarden, met assistentie van Johannes Giele van Nuland, Jacob van der Heijden, Matth. Math Gloudemans, Jan Mulders en Geert Kuijpers, wonend te Rosmalen, Geffen en alhier, aslmede Aard van Hurk, zijn knecht en hijzelf

- hij weet niet meer hoeveel vrachten hout er verder van de boom kwam en wie deze vervoerd heeft

- hij heeft meer bomen van anderen alhier gekocht

- Hij heeft gekocht van de erfgenamen van wijlen Anthony van Nuland in 1795, staande alhier aan de Lage Kant, van Jan Tijs van Creij in 1796 staande binnen zijn hoev aan de Papendijk, en van Piet Boerdonk in 1797 aan de Santstraat.

- de eerste boom werd vervoerd naar Heesch, op dezelfde tijd als eerder genoemd met de genoemde mensen, de boom van Jan Tijs van Creij werd in december j.l. naar Heesch met vier paarden met assistentie van Jan Mulders, Geert de Bres, Jan Tijs van Creij, wonend te Geffen en alhier, samen met de deponent en zijn knecht Aard van Heesch.

De boom van Boerdonk ook in december j.l. naar zijn eigen erf, met zijn eigen paard, twee karren van den Top (?),

- Van de boom van Van Nuland had hij 1 kar tophout, die door de knecht Aard van Heesch en de spaander door Piet Boerdonk voor de Mulder van Heesch vervoerd werden.

- van de boom van Van Creij werden 3 karren vervoerd door de knecht en de spaanders als boven vermeldt.

- van de boom van Boerdonk werden 2 karren tophout, vervoerd door zijn knecht.

Tekenen: Jv Drunen, D van Groenland, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz 192 dd 12 jan 1798

Compareert Jacobus Akkermans, voster als gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verlondingen over het jaar 1795, arresteert de vaste goederen van Dirk Goovers, wegens een schuld van 8-0-4,

Tekenen: J Akkermans, G v Creij, C v Gogh, Marte Suijskens,  G v Vugt.

 

 

 

blz 194 dd 12 jan 1798

Compareert Jacobus Akkermans, voster als gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verlondingen over het jaar 1795, arresteert de vaste goederen van Geurt Govers, wegens een schuld van 6-15-12.

Tekenen: J Akkermans, G v Creij, C v Gogh, Marte Suijskens,  G v Vugt. D v Groenland

 

blz 196 dd 12 jan 1798

Compareert Jacobus Akkermans, voster als gemachtigd door JJ Puttekoffer collecteur van de verlondingen over het jaar 1795, arresteert de vaste goederen van Geurt Weijgergans, wegens een schuld van 1-8-10.

Tekenen: J Akkermans, G v Creij, C v Gogh, Marte Suijskens,  G v Vugt. D v Groenland

 

blz 198 dd 7 febr 1798

Verzoek aan de schepenen door Cristina Baltus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland, haar 4 minderjarige kinderen hebben in erfrecht:

- een huijzinge en verschillende lopens land in den Helsenhoek

Belast van 4 vaten rogge aan het groot Gasthuis te Den Bosch op Lighmis en met 6 vaten rogge aan de armen alhier en twee vaten rogge aan lands Comptoir. Verder belast met verscheidene schulden voor een som van 1050 gulden.

- in het huwelijk gekocht een perceel hooij of weiland groot 6 morgen, in een meerdere camp van 24 morgen onder Rosmalen gelegen. ( in verpondingen 6-4-0)

Ze had niet alle kooppenningen en heeft geleend bij Jan Strik te Geffen een som van 250 gulden, die echter "geen regaard neemende op deezen haaren hachgelijken toestand maar steeds blijft met alle ernst  aanhouden om resttitutie van genoemde capitaal , zij heeft het perceel nu verkocht aan de Hr. Sterk te Den Bosch voor 750 gulden,

Ze vraagt de schepenen toestemming vanwege het erfrecht van haar kinderen. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Marte Suijskens,  W vd Dungen, D v Groenland, JA Esser, secr.

 

blz 205 dd 4 maart 1798, verkoop en verhuur

Compareert

Piet Johannes Boogers, wonend te Orthen, vrijden van Den Bosch,

Geert van de Veerdonk, gehuwd met Allegonda Boogers, wonend te Nuland, aan de ene kant

en Marte van de Laar aan de andere kant

De laatste koopt van de eerste twee:

- een huisje en 2,5 lopens land gelegen in de Nieuwe Campen, alhier onder Nuland, ene zijde Roelof van de Ven, andere zijde De erven Jochem van Uden, beide einde het zgn Vinkel of de gemeente, thans bewoont door de 2e comparant, met al het geen daar in Aard, Wortel en nagelvast is, de verkopers aan gekomen bij successie van hunne ouders, voor 300  gulden, onder voorwaarde dat de 2e comparant er nog 10 jaar in mag blijven wonen en werken, voor 20 gulden per jaar een500 pond dakstrooij

Tekenen: Peeter Bogers, Geert Hendrik van de Veerdonk, W vd Dungen, G van Creij, D van Groenland, loco secr, JA Esser, secr.

 

blz 210 dd 4 maart 1798  borg en ontlast brief

Piet Johannes Boogers alhier uit wettige ouders geboren en thans wonend en getrouwd te Orthen,

Tekenen: W vd Dungen, G van Creij, JA Esser, secr.

 

 

 

blz 212 dd 14 maart 1798  borg en ontlast brief

Maria Johanna Catharina Sanderus  alhier uit wettige ouders geboren en thans wonend te Den Bosch en aldaar te willen trouwen,

Tekenen: G v Vugt, G van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 214 dd 20 maart 1798  borg en ontlast brief

Everdina Peters Leermans  alhier uit wettige ouders geboren en thans wonend te Heeswijk en aldaar te willen trouwen,

Tekenen: D van Groenland, G van Creij, JA Esser, secr.

 

blz 216 dd 4 april 1798

Compareren Geurt Weijgergans en Toon 't Hort, wonend alhier van competente ouderdom die verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard alhier

dat de eerste comparant op 26 februari 1797 was in het huis en herberg van Drik van Pinxteren, en daar in keuken hoorde dat er ruzie was in de kamer van de herberg en toen  naar die kamer ging en er van buitenaf in liepen Jacobus Timmers en de zoon van Marte Pennings, de laatste met een mes in den hand, en  Timmers achterna liep, tot deze struikelde en op de grond viel, en Pennings hem aanviel, en Timmers zwaar gekwetst was aan hoofd en hand en sterk bloeijde. Waarbij hij niet weet of deze zoon Albertus of Lambertus gedoopt is, maar wel in de wandeling Bertus Pennings genoemd wordt.

De 2e verklaart op 26 februari, Vastenavond, oppasser te zijn geweest in het huis en de herberg voornoemd, en daar hoorde dat er ruzie ontstaan was, zonder te weten over wie het ging.

Tekenen:  merkteken Geurt Weijgergans, Merkteken Toon t Hort, Tekenen RA Wierdsma, G van Vugt, C van Gogh, JA Esser, scr.

 

blz 220 dd  Erfdeling

Compareren

- Catharina van Sleeuwen, meerderjarig ongehuwde dochter, wonend te Nuland, met verkozen momboir

- Hendrikus van Sleeuwen, wonend te Geffen

- Hendrik van Sleeuwen, wonend te Den Bosch

- Jan Timmers als gehuwd met Meggel van Sleeuwen

- Toon 'T Hort als gehuwd met Annemie van Sleeuwen

Kinderen en erfgenamen van Jan van Sleeuwen en Peternel van Vlijmen, eerder gewoond en overleden te Nuland,

Aan: Catharina van Sleeuwen

- huis en stal en de 1/2 van 1/4 deel van den garstakker voor het geheel groot 1 lopens en 12,5 roeden, staande te Vinkel onder Nuland, ene zijde Toon 't Hort, andere zijde Jan Ruijs, schietende voor van de straat, achter van de erve van den Burger Ludwich Markgraaf  ( verpondingen 0-6-4) , waarvan de verkrijger de helft moet betalen

- een streep teulland zijnde de voorste streep van de vijf strepen, genaamd "het land in de Streepkens", voor het geheel groot 1 lopens en 25 roeden gelegen aldaar, ene zijde Jan van der Pas, andere zijde de erfgenamen Tijs van Creij, ene eind Jan Ruijs, andere eind den Burger Casterius. ( verpondingen voor het geheel: 1-0-6 , hiervan 1/5 betalen: 0-4-1,2)

Hendrikus van Sleeuwen junior

- streep teulland, zijnde de 2e  en 3e streep, genaamd "het land in de Streepkens", voor het geheel groot 1 lopens en 25 roeden gelegen aldaar, ene zijde Jan van der Pas, andere zijde de erfgenamen Tijs van Creij, ene eind Jan Ruijs, andere eind den Burger Casterius. ( verpondingen voor het geheel: 1-0-6 , hiervan 1/5 betalen: 0-8-2,2)

Hendrik van Sleeuwen, senior

een streep teulland zijnde de 4e streep van de vijf strepen, genaamd "het land in de Streepkens", voor het geheel groot 1 lopens en 25 roeden gelegen aldaar, ene zijde Jan van der Pas, andere zijde de erfgenamen Tijs van Creij, ene eind Jan Ruijs, andere eind den Burger Casterius. ( verpondingen voor het geheel: 1-0-6 , hiervan 2/5 betalen: 0-8-2,2)

Jan Timmers

- perceel teulland, genaamd het land in den Heijcamp,groot 1 lopens en 20 roeden, te Vinkel onder Nuland, ene zijde Adriaan van Schijndel, andere zijde den Burger Hurdemans, ene eind Ludwig Markgraaf, andere eind Jan van der Pas. ( verpondingen 0-5-0)

Te betalen aan 5e lot: 15 gulden

Toon 'T Hort

- een streep teulland zijnde de gereghte helft van den Garstakker voor het geheel groot 1 lopens en 12,5 roeden, staande te Vinkel onder Nuland, ene zijde Catharina van Sleeuwen, andere zijde Jan Ruijs, schietende voor van de straat, achter van de erve van den Burger Ludwich Markgraaf  ( verpondingen 0-6-4) , waarvan de verkrijger de helft moet betalen

- 15 gulden van 4e lot

De deling is gewaardeerde op 500 gulden en daarom betalen: elk lot 3,5 stuijvers, volgens de zegelwet van 26 juli 1796.

Merktekens: Catharina van Sleeuwen, Hendrik van Sleeuwen, Jan Timmers, Toon 't Hort, Handtekening Hendrikus Jan van Sleeuwen, RA Wierdsma, G van Vugt, C van Gogh, JA Esser, scr, testes D Esser.

 

blz 229 dd 25 april 1798

Compareren Nol van Berlo en Louisa van Wetten, echte lieden en wonend alhier bij Hei en Wei, staande te goeder naam, verklaren op verzoek:

de 1e verklaart dat vorige week, hij ploegende op zijn akker achter het genoemde huis bij hem kwam Hendrikus Verhoeven, mede wonend te Nuland, en hem om een Soeptjes vroeg en hem zeide: "Wil ik uwen hond eens dood schieten", en hij hem antwoordde: "Nog niet, al gaaft gij mij een ducaat, schiet liever den Haazen in de hoeve dood" , repliceerde: "wil ik hem dan eens schiete dat hij danst" en hij hem antwoorde: "wel neen, maar des niet te min heeft Verhoeven zijn snaphaan  op den hond aan geleid , en daarmee tweemaal ketste, waarop de hond ging lopen. Van Berlo ging weer ploegen en Verhoeven laadde weer zijn  snaphaan, en deze hem in het voorbijgaan weer toeriep"Wil je mij nu saapje geven" en hij hem toeriep " gaat bij de vrouw  in huijs want ge ziet dat ik niet weg kan", en eenige treden verder lopend zag dat Verhoeven op de hond schoot en deze jankte, waarop Johannes Verhoeven weg ging.

De 2e zag dat gen Verhoeven bij het land waar haar man ploegde zijn snaphaan laadde en zij daarop weer in huijs is gaande, hoorde een snaphaan schot, welke haar zeer ontstelde en toen op het roepen van haar man tegen het paard Hoo Hoo naar buiten is gegaan.

Tekenen: Merktekens Nol van Berlo en idem Louisa van Wetten, HC Geelings, loco officier, W Gevers, S vd Ven, JA Esser secr.

 

blz 232 dd 25 april 1798

Compareren Nol Kerkhof en Annemie van de Ven, echtelieden, wonend alhier, staande te goeder naam, verklaren op verzoek van RA Wierdsma, dat op donderdag de 19e april in de achternamiddag bij hen aan huijs is gekomen Johannes Jan Verhoeven en tegen hen zeijde "den dienaar", denoterende  daar mede Joseph Vos, tans gemeente dienaar die bij hen inwoonde, "kan ik in mijn buurt niet veelen", die en aristocraat moet bij mij zo kort in de buurt niet wonen, en als gij hem langer bij u houdt , zal ik het u vreeken. Bij het verlaten van het huijs zei Verhoeven nog " zo gij den opgemelde diender niet weg doet, sal ik u huijs in brand steeken" , waarop Kerkhof antwoordde "dat is toch net het selve,  want dan sal hij  bij Johannes  Marte Vos gaan inwonen" waarop Verhoeven antwoordde " dan sal ik die vant selve doen".

Tekenen: Nol Kerkhof, merkteken Annemie van de Ven. RA Wierdsma, C van Gogh, W vd Dungen, JA Esser, scr

 

blz 235 dd 9 mei 1798 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Willem Poulus van Grinsven en Hendrina Augustinus van der Aa, echte luijden thans wonend te Rosmalen, en zich tijdens hun inwoning altijd goed hebben gedragen.

Tekenen: HC Geelings, G v Vugt, JA Esser secr.

 

Blz 237 dd 11 mei 1798 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Gerardus Antonis van Nuland, thans wonend te Geffen, alwaar hij gaat trouwen,

Tekenen: HC Geelings, S vd Ven, JA Esser secr.

 

Blz 239 dd 13 mei 1798 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Anna Maria Peter van Mil, thans elders verblijvende

Tekenen: C v Gogh, S vd Ven, JA Esser secr.

 

Blz 241 dd 13 juni 1798 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Arnoldus, Laurens en Willem Venrooij

Tekenen: C v Gogh, S vd Ven, JA Esser secr.

 

Blz 243 dd 20 juni 1798 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Maria Iroon van Griensven, thans wonend te Osch en aldaar wil gaan trouwen,

Tekenen: C v Gogh, S vd Ven, JA Esser secr

 

Blz 245 dd 27 juni 1798

Artikelen en vraagpointen op verzoek van RA Wierdsma, drossaard om onder ede te verhoren

Hendrik Toon Hanegraaf, 54 jaar,

Hendrik Geerlings, 29 jaar

Johannes van Loon, 22 jaar

Jan van Loon, 23 jaar

Nol Kerkhof, 33 of 34 jaar

wonend alhier, allen bouwlieden,

Ze kennen allemaal Johannes Verhoeven, wonend in de Heide onder Nuland, ze zeggen geen van allen een bijzondere omgang met hem te hebben gehad, ze hebben wel dikwijls horen zeggen dat Verhoeven zich aan verscheijde misdaden, waaronder dieverij, schuldig zou hebben gemaakt,

HT Hanegraaf geeft aan gehoord te hebben dat Verhoeven van het afhakken van hout en takkebosschen en weg te halen, alsmede aardappelen en andere dingen, zonder te weten van wie hij dat gehoord heeft

H Geerlings verklaart dat hij hoorde dat Verhoeven hier en daar gestolen had, van zijn eigen rog uit de schuur, hij hoorde dit van Willem van Houtem en Tijs van Menzel, en erbij voegde dat hij dikwers  bij Gerardus Heijmans mede wel zoiets ging doen.

De 3e en 4e geven aan dat ze ook wel hoorde dat Verhoeven zaken stal, maar niet te weten van wie ze dat hoorden, de 4e voegt eraan toe dat Willem van Houtem hem eens vertelde dat Johannes Verhoeven Takkebosschen wilde gaan stelen, en zijn snaphaan aan Willem van Houtem gaf en toen hij het geweer tegen een boom zette, ging deze af, waarop Verhoeven erg boos werd en "hem van Houtem braav afsloeg".

De 5e verklaarde gehoord te hebben dat Johannes Verhoeven hout en aardappelen gestolen heeft bij Johannes Marte Vos en Jacobus Meulendijk, en bij Hendrik Geerlings, als meede rogge , een ploegheijser, en schakels en dit door Geert van Loosbroek verhaald is, en Verhoeven heeft horen zeggen "ik moet nog twee bomen hebben staande in t Veld  bij de Groene Kikvors "en deze na enkele dagen ook weg waren.

De 1e comparant verklaart dat hij op zekere nacht ijmand hoorde aan zijn huijs, die bezig was, met hout van zijn werf te dragen, en hij zei"Schelm wat doeje" , en dezelfde alstoen ging lopen, menende dat hij Johannes Verhoeven was, waar voor hij hem liet lopen,

De 3e en 4e verklaren hem nooit betrapt te hebben op dieverij.

De 5e verklaart dat hij Johannes Verhoeven aantrof in de oogsttijd van 1796 en wel in zijn bomen en toen hij gezien werd ging lopen met zijn slip vol met bomen en 's anderdaags naar Verhoeven ging die bekende die bomen bij hem gestolen te hebben.

Tekenen: HT Hanegraaf, HC Geerlings, Nol Kerkhof, merkteken Jan van Loon, idem Johannes van Loon, RA Wierdsma, W vd Dungen, W Gevers, JA Esser, secr.

 

blz 250 dd 2 juli 1798 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Ida Geert Suijskens,

Tekenen: G v Vugt, C v Gogh, JA Esser

 

blz 252 dd 8 juli 1798

Schepenen authoriseren de president Gijsbert van Vugt en schepen Willem Gevers, om naar osch te gaan naar de kwartiervergadering van 19 juli a.s.

Tekenen: HC Geerlings, S vd Ven, W vd Dungen, C van Gogh, JA Esser secr.

 

blz 254 dd 25 juli 1798

Compareert Gijsbert van Vugt, president die verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij Johannes Verhoeven enige jaren terug heeft horen zeggen dat "hij voornemens geweest is om Gerardus Ploegmakers, woonachtig thans te Lithooijen, komende van het Marktveld in Nuland den hals af te snijden, en hem zulks toen ook mee gedreigd heeft, en dat Ploegmakers toen op zijn knieën viel "alvoorens gaarne zijn berouw volkomen zoude maken en dat Verhoeven dan konde doen wat hij wilde" (…)

Tekenen: S vd Ven, W vd Dungen, G v Vugt, C van Gogh loco offiecier, JA Esser secr.

 

blz 256 dd 25 juli 1798

Compareert Willem van den Dungen die verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij op een gegeven moment aanwezig was in huis en herberg van Jan van Vugt , toenmaals wonend aan het Marktveld, waar ook Johannes Verhoeven aanwezig was, en Jan van Schijndel , die tegen elkaar hun messen trokken, en Verhoeven de deur uit raakte, waarna de glaasen ( ruiten) van het huijs werden ingeslagen, door genoemde Verhoeven.

Tekenen: S vd Ven, W vd Dungen, G v Vugt loco officier, C van Gogh, JA Esser secr.

 

blz 258 dd 19 sept 1798

Compareert RA Wierdsma als gecommiteerde voor Marselis Albertus van Beresteijn aan de ene kant, en GJV van Hagens aan de andere kant, tussen hen was meningsverschil ontstaan over de boomen op de weg of dreef loopende van het Marktveld tot het hekken of draaiboom na het Kasteel van Geffen, en vervolgens verder door, waarbij de eerste verklaart dat de bomen horen bij zijn daar gelegen landerijen die hij gekocht heeft van vorige eigenaren van den Elsbosch, terwijl de andere, de eigenaar van de Elsbosch zegt dat ze van hem zijn.

Het wordt niu overgelaten aan de advocaten Pieter Losecaat, Marte Bowier en  Hugo Bowier wonend te Den Bosch,

Tekenen: RA Wierdsma, GJV van Hagens, Marte van de Laar, Peter van Doren, C van Gogh, secr.

 

blz 261 dd 17 november 1798

Compareert Johannes Ignatius van Riet, coster en schoolmeester, die verklaart op verzoek van Gerard Nooten, als borger wonend te Helmond, dat op de 23e juni 1797 alhier is begraven Albertina Keijser, weduwe van Baltazar van Schaijk, in leven geweest commies van den tol  te Helmond, en de coster nog geen betaling heeft kunnen erlangen voor de begrafeniskosten

Tekenen: JI van Riet, RA wierdsma, A van Weert, Geurt Govers, JA Esser, secr.

 

blz 263 dd 17 november 1798

Compareert Marte Suijskens en Gijsbertus Dirk van Vugt, die verklaren op verzoek van Gerard Nooten, als borger wonend te Helmond, dat op de 22e (!)  juni 1797 alhier is begraven Albertina Keijser, weduwe van Baltazar van Schaijk, en dat dezelfde geen goederen of effecten heeft naargelaten en dat de comparanten werden geïnformeerd dat de koster geen helder  (?) of penning   voor haar begravenis heeft kunnen bekomen.

Tekenen: Marte Suijskens, G v Vugt, RA wierdsma, A van Weert, Geurt Govers, JA Esser, secr.

 

blz 265 dd 9 dec 1798   huurcedule

Compareren Cristiaan van Gogh en Hendrik Geerlings voogden over de minderjarige Dielis Spiering snaargelaten dochter van wijlen Willem Spierings en Amerens van Nuland ,  in die tijd echtelieden aan de ene kant en Geert van Hees aan de andere kant,

Geert van Hees huurt van de anderen

- een huijs, achtyerhuijs en schop, en aangelag van 4 lopens en 44 roeden gelegen aan het Marktveld met de schilfthouten in het achterhuis en de stal

- perceel teulland 4 lopens en 38 roeden, genaamt Aard Janse Hov, vlak bij genoemd huis,

- perceel teulland , 1/4 deel van 8 lopens en 15 roeden bij de Nulandse straat

- perceel op de hoge hoef bij Schotsheuvel, groot 2 lopens en 10,5 roeden

- 3 lopens naast het vorige perceel,

Voor 6 jaar, voor 65 gulden per jaar,

Zeer veel bepalingen.

Tekenen G van Hees, C van Gogh, HC Geerlings, W vd Dungen, G van Creij

 

blz 272 dd  14 jan 1799 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna Johannes Jansen van der Velden.

Tekenen: G van Creij, Peter van Doren. JA Esser.

 

blz 274 dd  18 jan 1799  Staat en Inventaris

Van alle vaste en onroerende goederen van Geertrui Jan van Grinsven, weduwe van Adriaan Leendert Driessen , waarvoor het erfrecht is voor het minderjarige kind Adriaan Driessen. Geertrui gaat trouwen met Anthony Hendrik van Nuland

- huis, schuur en boomgaert gelegen alhier te Vinkel, oost de gemene straat, west en zuid de Heer G. Sterk , noord de Heer Markgraaf

- perceel teulland gelegen in t Vinkel genaamd  "de Kromstukken" oost en west Jan van der Pas, Zuid Adriaan van Schijndel, noord Fr. Hurdemans,

- perceel teulland ook aldaar gelegen genaamd "het Hekveldt", oost en zuid Jan van der Pas, west De Heer Markgraaf en noord G Sterk.

- perceel hooi of weijland onder Geffen, groot 13 hond, genaamd de Beekse Hoeve, oost de heer Hoornbeek, west Hendrik Kluijtmans, zuid de kinderen Geert Bijveld, noord De kortraaijen (?)

Capitel van gerede goederen:

Meubelen:

- een groote kast

- twee kisten

- twee tafels

- 5 stoelen

- een spinnewiel

Koper en tin

- een koeijketel

- drie handketels

- een beddepan

- een schuimspaan

- twee koffijpotten

- een tinne fles

- een trekpot

Ijzer en blek

- een vuurijzer

- een schup

- een tang

- een blaaspijp

- een haal en lankhaal

bouw en melkgereedschappen

- een laagkar

- ploeg

- eegd

- snijback en mes

- een paar hagten

beddengoed linnen en wollen

- een bed

- een Peuluw

- een deken

- zes lakens

- drie kussenslopen

- een paar gordijnen

- vijf tafellakens

Compareren tevens Evert Jan van der Heijden, Gijsbert Jan Ruijs als naaste bloedverwanten van vaders en moederszijde

Tekenen:  merkteken Geertrui Jan van Grinsven, idem Evert jan van der Heijden, handtek Gijsbert Jan ruijs, Peter van Doorn, Marte vd Laar, JA Esser

 

blz 282 dd 27 jan 1799 Staat en inventaris

Van Hendrik Geevers, weduwnaar van Marie Piet van Venrooij, voor de kinderen die het in erfrecht hebben, Hendrik gaat huwen met Margriet van der Laar,

Capitel van Linnen wollen en beddegoed

- een bed,

- een peuluw

- een deken

Coper, tin, hout en ijserwerk

- een hoogkar

- een laag kar

- een ploeg

- een haam en zaal

- twee rieken

- een schup

- een spinnenwiel

- een kast

- een kist

- agt tinnen lepels

- een koeijketel

- een kopere handketel

- een tinnen trekpot

- een tinnen trekpot

- een karn

- een water emmer

- een ijzere ketel

- een zeijg

- een koffij pot

Tekenen: Hendrik Gevers, C van Gogh, M vd Laar,

 

blz 286 dd 27 jan 1799 Staat en Inventaris

Van Margriet van der Laar, weduwe van Dirk van Uden, gaat nu trouwen met Hendrik Geevers

Capitel van vaste goederen:

- bouwmanswoning met stallingen , hof en aangelag, groot 4 lopens en 19 roeden, alhier op het Heijken bij de Moolen, ene zijde erfgenamen Willem van Oijen, andere zijde Geurt en Roelof van de Ven, belast met rente van 2-10-0 aan Geestelijk Comptoir in Den Bosch, een rente van 3 gulden in een meerdere rente aan Geestelijk Comptoir in Den Bosch.

Linnen, wollen, Tin Coper, hout

- een koffijpot

- een haal

- 5 tinnen lepels

- een ijzere pot

- een koekpan

- een koffijmolen

- een kast

- een spinnewiel

- twee peulingen

- een tafel

- een rek

- een stoel

- een koornvat

Tekenen: handmerk margriet van der Laar, C van Gogh, M vd Laar, JA Esser  secr. testes JD Esser

 

blz 290 dd 30 jan 1799

Compareert RA Wierdsma die machtigd zijn zoon PE Wierdsma procureur en wonend alhier

in een procedure tegen Lambertus Pennings en Marte Pennings als vader en voogd

Tekenen: RA Wierdsma, C van Gogh, A van Weert, JA Esser

 

blz 292 dd 25 maart 1799

Compareert Johannes van Doorn, president en Evert van Grinsven schepenlid der municipaliteit van Rosmalen, verklaart de eerste dat Hendrik Teulings, gewesene molenaar alhier , begin juni 1796 ? bij hem is gekomen en vroeg hem te helpen om remis te krijgen op zijn erfpacht, zoals al twee jaar gesommeert te moeten betalen aan de Rentmeester van Stirum.

De tweede verklaart dat toen de publicaties waren gedaan om de ingezetenen op te roepen tot het formeeren en daarstellen van een plan van schiekingen vervat in de resolutie der representanten van het voormalig gewest van Bataafs Brabant dd 5 mei 1797, toen Teulings tegenkwam die hem zei dat hij instemde en dat namens hem te zeggen,

Tekenen: J v Doorn, E van Grinsven , RA Wierdsma, A van Weert, G van Creij,

 

blz 295 dd 20 april 1799

Dirk van Hassel is komen te overlijden en diens weduwe Willemijn Cornelis Verstegen , met minderjarige kinderen Johannes, Johanna, waarvoor nu momboiren moeten worden aangesteld: Jan Marte Bosch, neef van vaderszijde en Johannes Verstegen oom van moederswege

Tekenen: merkteken Johannes Verstegen, Jan Marten Bosch, Ra Wierdsma, W vd dungen, Av Weert, JA Esser, secr.

 

blz 297 dd 15 mei 1799  borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Peternella Geurt Weijgergans, huisvrouw van Johannes Verhoeven, voornemens naar Berlicum te gaan,

Tekenen: Geurt Govers, Av Weert, JA Esser, secr.

 

blz 299 dd  17 mei 1799 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Leonardus Poulus van Grinsven en zijn 4  kinderen : mijntje, Peeter, Arnoldus en Allegonda.

Tekenen: C van Gogh, G van Creij, Geurt Govers, Av Weert.

 

blz 300 dd 23 mei 1799 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Jan Peter Willem Jan Meeuwisse, tans woonachtig te Osch, waar hij gaat trouwen,

Tekenen: M vd Laar, W vd Dungen, JA Esser secr.

 

blz 302 dd 11 juni 1799

Compareren Marte Pennings, Gerardus Anthony van Nuland, Johannes Marte Vos, Elisabet van Til weduwe Gerardus Seijsten, Lamberdien van Weert, huisvrouw van Geurt van de Ven , wonend alle te Nuland van competerende ouderdom en goede naam, die verklaren ter instantie van Johannes Verhoeven, gedetineerde in de stads gevangenpoort te Den Bosch

verklaren dat Verhoeven toen hij als knecht bij Marte Pennings werkte en bij de 2e, 3e en 4e als arbeider werkte, als nabeur van de 3e en 4e comparant gewoont heeft, zich als toen als een braav en eerlijk man heeft gedragen, en in al hun omgang nooit onrechtvaardigheid of slegtigheid hebben ervaren en hem zien als een man van goed gedrag, handel en wandel,

De 3e, 4e en 5e comparant zeggen dat Arnoldus Kerkhof en zijn vrouw Maria van de Ven, aan de derde comparant, Van Kerkhof aan de 4e comparant en zijn vrouw aan de 5e comparant, mond aan mond gezegd hebben "dat den afbrand van den Groene Kikvors Huizinge door het vuur van den Oven was gekomen.

Tekenen: M Pennings, Johannes M Vos, Lamberdina van der Ven, merkteken GA van Nuland, idem Elisabeth van Til, A v Weert, G van Creij,  W vd Dungen,

 

blz 305 dd17 juni 1799  1799 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren Maria Hendrik van Bakel

Tekenen: Geurt Govers, M vd Laar, JA Esser

 

blz 306 dd 209 juni 1799

Compareert Francis Willemse inwoner alhier, van competente ouderdom en van goede naam, verklaart ter instantie van Johannes Verhoeven, gedetineerde in de stads gevangenis poort, in den Bosch, mede ingesetene alhier, verklaart dat hij op een zekere avond, niet meer precies wetende wanneer, toen hij werkte bij genoemde Verhoeven, toen Verhoeven en zijn vrouw hem buiten riepen en zeiden : "ziet zij geeven mij de naam dat ik het hout van Jan van der Ven steele en nu ziet gij het dat het Arnoldus Kerkhof doet, en hij toen gezien heeft dat Arnoldus Kerkhof hout van den Hoek van het veldt van de groene Kikvors droeg en daar meede na zijn huis ging,

Tekenen: Handmerk Frans Willemse, A van Weert, Geurt Govers, G van Creij JA Esser

 

blz 308 dd 7 juli 1799

Schepenen commiteren Willem van den Dungen en Geert van Creij op op de 8e van deze maand naar Osch te gaan voor de kwartiervergadering

Tekenen: A van Weert, Geurt Govers, C van Gogh, M vd Laar.

 

blz 309 dd 16 aug 1799

op verzoek van vrouwe Sophia Hendrica Costerius weduwe … Poel, eijgenaresse van de hoeve alhier tot Caathoven, bewoond wordende bij Willem Gevers alsmede van Jan Ruijs, eijgenaar van een hoeve mede gelegen aldaar, die te kennen geven dat er verschil was ontstaan tussen hen beiden, wegens eenen waterkuijl of Put tussen hunne erven bij de erve van genoemde Ruijs gevonden wordende, en willen dit graag in de minne beschikken, ze zullen een beslissing van de schepenen respecteren.

De schepenen gaan er kijken en beslissen dat deze toebehoort aan de Vrouwe, Jan Ruijs krijgt opdracht de put te slechten binnen max. 14 dagen, tussen de landerijen mag slechts een kleine sloot pf geul liggen om het water van de landerijen te kunnen lozen, de 2e mag ook niet zomaar over het land van de 1e gaan.

Tekenen: A van Weert, G van Creij, JA Esser secr.

 

blz 312 dd 21 aug  1799 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacobus Geert Timmers, die naar Berlicum vertrekt,

Tekenen: A van Weert, Geurt Govers, W vd Dungen, G van Creij, JA Esser

 

blz 313 dd 24 aug /bartholomeusdag 1799

Compareren voor RA Wierdsma,

Piet van Loon, wonend alhier

Geert van Loon, idem

Jan Gijsbert de Leest, wonend te Geffen tans alhier

De twee laatsten zijn borgen voor de eerste voor een schuld aan de burger Tomas van den Heesakker, mr. Smit en wonend te Den Bosch, een som van 1100 gulden,

Tekenen: Peeter van Loon, Geert van Loon, handmerk Jan Gijsbert de Leest, Testes N Esser Meerman, M vd Laar lokosecr. A van Weert, Ra Wierdsma.

 

blz 316 dd 27 nov 1799

Verzoek van Maria van Erp, wonend te Geffen, om voor haar land genaamd Spellenkamp gelegen alhier een noodweg te ordonneeren, andere geerfden Hendrik van Erp en pastor L van Herck, is acoord over het oosteind van het naast aangelegen land , mede genaamd Spellencamp, toebehoorden de pastor L van Herck, en zo dwars over den Zomerdijck, op de gemene groenstraat,

Tekenen: A van Weert loco officier , c van Gogh, W vd Dungen, M vd Laar, G van Creij, JA Esser

 

blz  319 dd 24 dec 1799

Compareert Lucas Vissers, gerechtsbooden van Nuland, gemachtigd door JJ Puttekoffer, collecteur der Verpondingen en Beede, over 1797, arresteert de goederen van Lamberdien Wijgergans, weduwe Frans de Munnick, wegens een schuld van 10-2-4.

Tekenen: Lucas Vissers, W vd Dungen, G van Creij.

 

Blz 321 dd 24 dec 1799

De vorster van Nuland wordt gemachtigd om ter instantie van JJ Puttekoffer als collecteur van de verpondingen en beede in 1797 en arrrsteert de vaste goederen van degene die op de lijst staan. 10 okt 1799. JJ Puttekoffer

Acte bedoeld om goederen in arrest te kunnen nemen. Ja Esser

 

Blz 322 dd 24 dec 1799

Compareert Cornelis van Dinter, wonend te Rosmalen,

Hendrik Leermans, in huwelijk hebbende Clasina van Dinter, wonend alhier aan de ene kant

Peter van Krieken gehuwd met Johanna van Dinter wonend alhier aan de andere kant

Hebben een accoord gemaakt met goedkeuring van Jan van Dinter en Petronella Vos, hun ouders.

Peter van Krieken zal gaan wonen in het huis waar  Jan van Dinter in woont en in mindering op hun finale portie, waarbij van Krieken de genoemde Jan van Dinter in huis zal nemen, met zijn en daar zal onderhouden in kost, drank, reding en kleding, almede oppassen in ziekte en gezondheid”

Tekenen: merkteken Cornelis Jan van Dinter, idem Hendirk Leermans, idem Piet van Krieken, testes JD Esser, C. van Gogh, W vd Dungen, schepenen. JA Esser secr,

 

Blz 325 dd borgbrief 4 jan 1800

Uit wettige ouders alhier geboren Jennemie Dirk van Venrooij

Tekenen: C van Gogh, P v Doorn, JA Esser, secr.

 

Blz 327 dd borgbrief 17 maart 1800

Johannes de Kort, inboorling van Nuland,

Niet verleend, niet getekend.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 21:30

Geef ons uw mening

Ga naar boven