RA Nuland 57 Allerhande Acten (1773-1775)

RA 57 Nuland Allerhande Acten 1773 - 1775                                          versie 1.0

 

blz 1 dd 9 april 1773

Compareert Dirk van Vugt, inwoner alhier die ter securiteiten van de Heer Jan de Gier, notaris te Den Bosch. stelt zich tot borg voor alle namaningen uit hoofde van een hypotheek waar een zeker huijs gelegen te Orthen zou kunnen zijn belast en door de comparante Zuster Cornelia van Vugt, weduwe Gerardus Zegers van de Poel, volgens authorisatie van de schepenen van Den Bosch dd 5 januari 1773 publiek aan voorgenoemde de Gier verkocht. In geval zal de Gier schadeloos gesteld worden.

Tekenen: Dirck van Vught, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, loco secr.

 

blz 3 dd 9 april 1773

Verzoek door Mr. Gerard Smits als momboir over de minderjarige kinderen van wijlen de Heer Franciscus Hyacinthus van den Berg en vrouwe Theodora Allegonda Suijskens, dant op hun hoeve gelegen te Nuland in het Vinkel en bewoond door Nicolaas Swanenberg zijn een partij abeele willige en soortgelijke uijtgewassen boomen mitsgaders enige eijkenboomen door den hagelslag soo beschadigd dat ze niet meer sullen aanwassen, dus nu nuttiger zijn om te verkopen dan te blijven staan, te meer dat in Perykel is dat ze worden gehakt en weggeroofd, en verzoeken daar toe worden gemachtigd. De naaste vrinden wonen in het buijtenland en kunnen niet beright worden, schepenen gaan akkoord na inspectie.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Jan van Nuland, JA Esser.

 

blz 5 dd 20 april 1773 borgbrief

alhier uit wettige ouders geboren Tijs Geert van Bakel,

Tekenen: Ra Wierdsma, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser

 

blz 7 dd 22 april 1773

Verzoek van Arieke Quack, laatst weduwe van Sijmen Bosch dat ze door sekere Peeter van Mil, pachter van de Novalia tienden is beschuldigd, en aangebracht aan het comptoir der domeinen, van het land van Arieke in Vinkel geen tienden in het voorleden jaar 1772 te hebben aangebracht, zij heeft daar tegen geen partij kunnen stellen, aangezien haar hooge ouderdom en zelfs niet meer het nagaan van haar teuling zich niet meer kan onderwinden, maar sulks door haar kinderen en dienstboden moet na laten gaan, sulks zonder voorweten van haar en haar kinderen, maar de pachter niet in sijn recht is geturbeert, want er is aangeving van gedane tienden gedaan, echter het frivole bewijs van de pachter kwam niet meer boven water. Om verder proceskosten te voorkomen wordt overeengekomen te betalen, maar ze heeft geen geld, ze vragen enig geld - 200 gulden - uit haar tochtrecht te mogen halen, gezien eerder verzoek dd 20 april 1773 en gezien het schriftelijk bericht van Jan quack en Geert Geerlings als naaste vrinden van de minderjarigen van beide kanten, die opmerken dat ze niet sterk staat. De schepenen gaan accoord.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, JA Esser.

 

blz 11 dd 23 mei 1773 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob van der Heijden, gaat te Rosmalen wonen.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Adriaan van Weert, Hendrik van Bakel, loco secr.

 

blz 13 dd 26 mei 1773

Geert Peters van Uden en Hendrina Jan Dirks deser wereld onlangs sijn overleden, nalatende een minderjarig kind dat geen voogd heeft, aangesteld worden Dirk en Pieter Geert van Uden, broers.

Tekenen: Derck Geert van Uden, Peeter Geert van Uden, Hendrik van Bakel loco officier,Jan van Gogh, Jan van Nuland, JA Esser.

 

blz 15 dd 26 mei 1773 staat en inventaris

Van de goederen van Geert Peters van Uden en Hendrina Jan Dirks, onlangs overleden op verzoek van voorgenoemde voogden

Vaste goederen:

- huis en land, groot 7 lopens 38 roeden, gelegen in de Helsenhoek, oost de weduwe Govers, zuid de weduwe Cornelis van Gemonde, west Weduwe Govers, noord Antony Wanders,

Geen contante penningen

Onroende goederen:

- twee bedden met haar toebehoorten

- kist

- twee kasten

- tafel

- 4 stoelen

- karn

- tob en melkemmer

- water emmer

- seegh

- hael en koijketel

- trog

- 5 tinne lepels

- lamp

- riek en schup

- moespot

- eijsere ketel

- kopere keetel

- lamp

- vuurpan

- koekpan

- hangeijser en vuureijser

- 5 fourchetten

- ploeg met toebehoorten

- eegd

- hoogkar

- aardkar

- kruijwagen

Levende have:

- een grauw paard 13 jaar oud

- rundbeest wit van hair oud 8 jaar

- een dito swartbont oud 6 jaar

- een dito bijsde oud 2 jaar

- een dito sijnde een Swart bont kalf

- een dito

Tekenen: Derck Geert van Uden, Peeter Geert van Uden, Hendrik van Bakel, Jan van Gogh,. JA Esser/

 

blz 21 dd  30 juni 1773 borgbrief

Jenneke de Haas, uit wettige ouders alhier geboren, gaat trouwen te Osch.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, Jan van Nuland, JA Esser

 

 

 

blz 23 dd 30 juni 1770

Compareert Geert Suiskens, wonend alhier en Jan Lambers, wonend te Geffen, die verklaren borg te blijven voor het onderhoud als de H. Geest of Groote Armen hier of elders, voor Cristina Amerens Wijgergangs, geboren te Uden. Niet getekend

 

Blz 24 dd 11 september 1773 (!) Staat en Inventaris

Voor Antony van Nuland, weduwnaar van Maria van der Ven, voor de 6 kinderen van de overleden vrouw. Antony gaat trouwen met Elisabet van Hoek.

Vaste goederen:

-       huisinghe en aangelag groot 7 lopens en 3 roeden gestaan alhier, ene zijde Jan van Gogh, andere zijde Willem van Balkum, strekkende van de straat tot den Hogenwegh.

-       10 hont hooiland gelegen midden en agter opt Nuland, genaamd den Reegenboog, ene zijde Jan van der Ven, andere zijde den Armen, ene einde de Hoefdijk tot op de Weteringh.

-       Perceel teulland genaamd den Lagencamp gelegen onder Geffen, groot 4 lopens.

Meubilaire en andere goederen:

-       2 veere bedden met sijn toebehoort

-       9 paar slaaplakens

-       3 paar hoofd fluwijnen

-       7 servetten

-       3 paar tafellakens

-       Een leijvit kast

-       Eetenskast

-       Kist

-       Grote pretter stoel

-       6 dito stoelen

-       Tafel

-       Een korn

-       Tob

-       Roomtob

-       2 oxhoofden

-       Waskuijp

-       5 emmers

-       1 boterkorf

-       Een kleijn dito kurfken

-       Kleermant

-       Naaijmantje

-       2 kopere koeijketels

-       Kopere kan

-       1 koopere emmer

-       Kopere hantketel

-       Kopere bedpan

-       2 kopere zeege

-       Een metaale pot

-       12 tinne schootels

-       6 tinne borden

-       Tinne kan

-       Tinne waterpot

-       Tinne kannetje

-       26 tinne lepels

-       Tinnen soutvat

-       Tinne mosterd pot

-       9 bonte schotels

-       12 bonte borden

-       2 slenk haele

-       2 lange

-       Schup

-       Koekpan

-       Hangijser

-       Vuureijser

-       3 lepelborden

-       Lantaarn

-       2 eijsere ketels

-       Eijsere etenspot

-       Een punder

-       3 eijsere lampen

-       Kopere lamp

-       2 vaspen ?

-       Een stenen bierkruijk

-       Een eijser strijkeijser

-       2 blekke bussen

-       2 hoogkarre

-       2 aardkarre

-       Ploegh met sijn toebehoort

-       Een eegt

-       Een pars

-       Een kar kistje

-       Kopere koffijpot

-       Een koffijmeulen

-       2 paar hagten

-       2 gereele

-       Twee saalen en twee lighten

-       2 helsters

-       2 wannen

-       Koore vat

-       Seijsie

-       2 sigten

-       2 hairgetouwen

-       Sneijback

-       Sneijmes

-       2 schuppen

-       2 rieken

-       2 gaavels

-       Turfschup

-       Mesthaak

-       Paardsbak

-       Een reep

-       3 kleijn varkensbacken

-       Een gouden ring

-       Een goud kruijs, gouden slot en knop

-       Kerkboeck met 2 silveren slooten

-       Paar silveren schoengespen

-       Een huijf

-       Een vlasheekel

-       3 braake

-       Een swarte Japon

-       Roode rok

-       Bruijne stoffe schort

-       Een iep, 2 bijle en een axt

Tekenen: merk Antony van Nuland, Jan van Nuland, Johannes van der Ven, Jan van Gogh, loco secr.

 

Blz 49 dd 14 september 1773 borgbrief

Giele van Nuland, Maria Claas Zeegers, en hun 7 kinderen met name Gerardus, Diris, Johannes, Adriaan, Adriana, Aaltje en Claas, verklaart alhier gewoond te hebben, zijn nu in Rosmalen gaan wonen.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaen van Weert, Jan van Nuland, Rijk van den Bloemenberg, loco secr.

 

blz 51 dd 11 december 1773 borgbrief

Op verzoek van Maria van der Poel, weduwe Antony Blommers, en haar kinderen met name: Allegonda, Hendrik en Cornelis, hebben alhier geruime tijd gewoond,   met goede naam, gaan nu wonen te Rosmalen,

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

blz 53 dd 11 december 1773 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: de weduwe Jooris van Gestel, gaat wonen te Rosmalen,

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

blz 55 dd 11 december 1773 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Johannes van der Ven, gaat wonen te Rosmalen,

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

 

blz 57 dd 19 januari 1774

Compareert de weledel geboren Vrouwe Alida de Groulard, douariere van wijlen de heer L. Cramer, vrouwe der HH Geffen, die machtigt maakt haar zus Magdalena de Groulard, weduwe wijlen de heer Suarts, in overleg met de Heer Jacob Quirijns, gewesene secretaris van Geffen, nu een vacature te Geffen, en verzoekt een nieuwe secretaris te zoeken, met alle rechten en plichten die daarbij horen,

Tekenen: A. de Groulard,

tekenen: Hendrik van Bakel, Johannes van der Ven, Jan van Gogh, locosecr,

 

blz 59 dd 26 januari 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Jacob den Hagenaar, gaat trouwen en wonen te Dinter. 

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Klaas Swanenberg, Jan van Nuland, JA Esser

 

blz 61 dd 3 februari 1774

Compareert Antony Leermans, wonend te Nuland, die verklaart een hutje in eigendom te hebben, staande alhier in de hutstraat, op de erve van de Heer Markgraaf, welke tans door den wind ten eenen maelen is gedenoljeert en Leermans, door armoede en  gebrek aan middelen niet in staat is de genoemde hut op te bouwen, maar nu heeft Gijsbert Leermans, zoon zich gemeld heeft de hut op te bouwen en in voorgenoemde staat te brengen, waarna Gijsbert zijn vader Antony zijn leven lang zal moeten onderhouden, compareren nu eveneens Peter, Jan en Maria Leermans, en in staande voor hun zus Hendriena Leermans, allen kinderen van Anthony, die hierbij afzien van alle rechten die op de hut stonden.

Tekenen: merkteken Antony Leermans, merk Gijsbert Leermans, Jan Leermans, merk Peter Leermans, merk Maria Leermans,

Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser

 

blz 63 dd 13 april 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Maria van Rooij, gaat wonen te Den Bosch 

Tekenen: Dries van Groenland, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 65 dd 25 mei 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Annemarie van der Heijden, huisvrouw van Jan de Leest, gaat wonen te Rosmalen

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Cornelis Geelings, JA Esser

 

blz 67 dd 9 juli 1774

Verzoek door Willem Antony Vorstenbosch geeft te kennen dat zijn vader Antony Vorstenbosch is komen te overlijden nalatend een minderjarig kindskind uit het huwelijk van Catharina van Endhuijsen met Jan Vorstenbosch, zonder een voogd te hebben, eveneens Geertruij Vorstenbosch die eveneens minderjarig is. Voogden aangesteld: Willem Vorstenbosch wonend alhier en Laurens van de Veerdonk, wonend te Orthen,

Tekenen: Willem Vorstenbosch, L vd Veerdonk,

RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser

 

blz 69 dd 9 juli 1774 Staat en Inventaris

Van Antony Vorstenbosch en Clara Peters van der Aa, eerder egtelieden, voor de voogden van Geertruij en het kind van Jan, genaamd Claas Vorstenbosch

Vaste goederen:

- huis en land, groot 8 lopens gelegen alhier in het Vinkel, ene zijde Cristeereris van Orts (?) de gemeente ?

- 5 stukken aan malkanderen teulland met den houtwas, groot 5 lopens gelegen alhier int Vinkel, ene zijde Augustinus van der Aa, andere zijde Lambert van Rooij, ene einde Willem Dirk Vorstenbosch, andere einde Augustinus van der Aa

- 7 stukken teulland en 2 veldjes daaraan gelegen met den houtwas, gelegen te Heeswijk, groot ca. 7 lopens, ene zijde Gijsbert van der Velden, ene einde de Heijde, andere einde de meer (?)

- twee Berkstukken onder Heesch, ene zijde de Armen van Heesch, andere zijde Jan Dirk Seebert Weijgergangs,

- 2,5 Bergstuk gelegen aldaar, ene zijde de erfgenamen van Jan Dirk Slenders, andere zijde weduwe Dirk Vos

- perceel teulland en een heij kampke, groot ca. 5 lopens, gelegen te Hees, ene zijde Peter van den Acker, andere zijde Lambert van Rooij, ene eind de gemeente van Geffen, andere einde Christiaan van Rooij,

- een perceel Nulandt met den houtwas, groot ca. 4 lopens, gelegen te Heeswijck, ene zijde de kinderen Jochem van Houtem, andere zijde de kinderen Lammert Vos, beide einde de gemeente

Geen contante middelen

Paard en Hoornvee

- een paard sijnde een bruijn bles, oud 6 jaar

- een gespreend beest oud 9 jaar

- een roode dito oud 4 jaar

- een blouw Bijest, oud 2 jaar

- een swarte gespreende os, oud 1 jaar

- een Swart kalff, oud 1/2 jaar

- 2 varkens

Roerende goederen:

- een bed met toebehoorten, doch dit bovenste bed is al reeds voor een uijtsetsel voor Willem en Maria Vorstenbosch

- kast

- kast

- kist

- tafel

- 6 stoelen

- een groote koperen wasketel

- dito

- 2 kleijne dito

- een dito vuurpan.

- een dito seijgschotel

- koperen teeketel

- 2 tinne schotels

- tinne bord

- 7 lepels

- enig aardewerk

- ijsere haal

- dito schop

- dito tang en blaaspijp

- 7 dito vurken

- een dito lamp

- dito koeke pan

- 2 mandens

- baktrog

- coffiemoolen

- een carn

- melkton

- dito ton

- 2 emmers

- boterschootel en lepel

- eijsere ketel

- hoogkar

- aardkar

- eegt

- ploeg

- snijback met toebehoorten

- 2 schoppen

- 2 rieken

- 1 gavel

- 2 koeijkuijpen

- een paardsbak en reepen

- partij hout en takkebossen

- lantaarn

- een saal en ligt

- een greel en hagten

- een braak

- een vlagseijsie

- een sigt

- een seijsie

- een haargetouw

- tafel

Nadelige Schult

onbekend

In te maanen pretentien:

onbekend

Tekenen: Willem Vorstenbosch, L. vd Veerdonk, RA Wierdsma, Gerardus van Weert, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 98 dd  4 augustus 1774 borgbrief

Uit wettige ouders alhier geboren: Coenraad van den Bloemenbergh , gaat wonen te Rotterdam

Tekenen: Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg, Baltes Langes, Dries van groenlandt, Cornelis Geelings, JA Esser

 

blz 100 dd 5 augustus 1773

Compareren

Laurens van de Veerdonk wonend te Orten en Willem Vorstenbosch als aangestelde voogden over het minderjarig kind genaamd Nicolaas zoon van wijlen Jan Vorstenbosch en Catharina van de Veerdonk (sic)

Beiden ook als voogd over Geertruij Vorstenbosch , minder jarige dochter van Antony Willem Vorstenbosch

Willem Vorstenbosch, voor zichzelf

Toni Broeksteegh gehuwd met Maria Vorstenbosch

Johannes van Nistelrooij als gehuwd met Pieternel Vorstenbosch

allen wonend te Nuland,

erfdeling in 5 loten

1e lot: Willem Toni Vorstenbosch

-       2,5 lopens akkerland gelegen onder Heesch, op “den Heesenakker”, oost Peter van den Akker, west 2e lot, zuid Cristiaan van Rooij, noord de gemeente van Geffen

-       5 streepen akkerland gelegen alhier in het Vinkel gelegen, met zijn houtwassen, groot 2,5 lopens, oost: het land bij het huijs in het 3e lot vermeld, rondsom de gemeente van Nuland.

-       Van het 4e lot: 25 gulden

2e lot: Johannes van Nistelrooij

-       akkerland op den Heesenakker, groot 2,5 lopens, oost het eerste lot, west Lambert van Rooij, zuid Cristiaan van Rooij, noord de Gemeente

-       2,5 lopens teulland te Nulandn naast het Hoogbosch, oost Jan Jooste Hanegraaf, west de 6 lopens in het 4e lot, zuid Augustinus van der Aa, noord Willem Dirk Vorstenbosch.

-       3 perselen Berkstukken onder Heesch, ene zijde de erfgenamen Jan Dirk Slenders, andere zijde weduwe Dirk Vos.

-       25 gulden van het 5e lot

3e lot: Antony Broeksteegh

-       huis, esthuijs, hoff en aangelegen land, met houtwas en voorpotingen, groot 6 lopens, gelegen te Nuland, in het Vinckel, ene zijde de gemeente van Geffen, west de 5 streepen, zuid de straat, noord de gemeene van Geffen.

-       1,5 Berkstuck onder het dorp van Heesch, gelegen in den Blijken,

-       Hieruit te vergelden 7-10-0 aan het Geestelijk Comptoir van de Rentmeester Tengnagel, en 0-10-8 aan het Casterius Gasthuis te Den Bosch, dit loth sal den uijtwegh moeten gedulden langs het huijs van de eigenaar van de 5 streepen.

4e lot: Geertruij Vorstenbosch

- 6 lopens akkerland onder Nuland in het Vinckel, oost de 2,5 lopens naast het Hoogbosch, west de weduwe Dirk Vos, te vergelden hieruit: 6-0-0 aan de groote Armen van Berlicum, en 1-8-0 aan het geestelijk comptoir van de Heer Rentmeester Tengnagel, verder te betalen 25-0-0 aan het 1e lot.

5e lot: Jan Vorstenbosch

- 7 stucken teulland met de veldjes daaraan gelegen en de houtwas, groot 7 lopens, gelegen te Heeswijk ter plaatse genaamd Bakkersveld, ene zijde Gijsbert van der Velde, andere zijde het tweede stripke, ene einde de Heide, andere einde de Meer, waaruit te betalen een rente of chijns aan het Chijnsboek van Heeswijk, verder 25 gulden te betalen aan het 2e lot.

Tekenen: Willem Vorstenbosch, Johannes van Nisselroij, merk Anthony Broeksteegh, RA Wierdsma, Baltus Langes, Klaas Swanenberg, JA Esser.

 

Blz 121 dd 22 augustus borgbrief

Johanna Gijsbert van Boekel, alhier van wettige ouders geboren.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Dries van Groenland, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 124 dd 31 september (!) 1774

Verzoek van Willem Vorstenbosch als een der voogden van de 2 minderjarige kinderen van Jan Vorstenbosch en Anthony Vorstenbosch aangesteld, dat de suppliant had ontdekt in den boedel van Anthony Vorstenbosch, de vader en groot vader van de pupil, dat de boedel met verscheijde schulden was bezwaart, en dat het niet mogelijk was dat de suppliant met de andere erfgenamen de boedel tot liquiditeit kon brengen, of enige deiling der goederen te doen, voor en alleen de schulden waren voldaan, dat het de suppliant voorkwam dat er geen bekwame middelen waren dan in een perceel land gelegen onder Heeswijk, zijnde een perceel genaamd Nuland, publiek werd verkocht voor alleman, en met die penningen, de meubilaire goederen en de granen te velde de schulden te betalen, maar nu zijn de meerderjarige kinderen van Antony Vorstenbosch niet genegen het stuk te verkopen, en heeft de voogd de toestemming en authorisatie van de schepenen nodig voor de minderjarige om het te mogen verkopen. Schepenen authoriseren Willem Vorstenbosch en Laurens van de Veerdonk als voogd over de minderjarige zoon van

Jan Vorstenbosch en de minderjarige dochter van Anthony Vorstenbosch, om het genoemde stuk land te mogen verkopen, onder voorwaarden.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, JA Esser.

 

Blz 128 dd 31 augustus (!) 1774, borgbrief

Schepenen en drost getuigen op verzoek van Migiel van Tuyl, dat hij alhier uit wettige ouders is geboren.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, JA Esser.

 

Blz 131 dd 21 september 1774

Verzoek van Jeroon van Grinsven dat hij in tocht en zijn 2 minderjarige kinderen in erfrecht competeren in ¼ in een perceel groot 1 mergen, onder Rosmalen gelegen, dat de suppliant een accident heeft aan zijn arm, en met zijn handenarbeijt de kost moet verdienen, maar hierin is gefrustreerd om enige arbeijt te kunnen verrighten, hij verzoek toestemming het land te mogen verkopen, waarbij een advies van Claas van Grinsven, Jan van Grinsven en Marte van de Wetering. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Peeter van Bocxsel, Baltus Langens,  JA Esser.

 

Blz 134 dd borgbrief 19 september 1774

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob Fres Dandels.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Dries van Groenlandt, JA Esser.

 

Blz 136 dd 6 november 1774

Compareert Herman Boerdonk, wonend alhier, een der voogden van het onmondige kind van wijlen Marte Boerdonk en diens vrouw Meggel van Dinther, verklaart heel goed te weten dat bij het overlijden van Meggel,, laatst huisvrouw van Toon van der Aa, geen goederen ten behoeve van zijn nu nog minderjarige dochter Martijn van der Aa, niet is overgeschooten, aangezien de goederen die zij bezat, door het overlijden van haar man Marte Boerdonk bij welke zij een zoon had verwekt, en ten wiens behoeve allent geene publiekelijk is verkocht, en dus het kind zij zonder iets te kennen hebben  off pretendeeren aan de voorgenoemde Toon van der Aa, niets over aan het selve kind kan bewijsen

Tekenen: merk Herme Boerdonk, Klaas Swaenenbergh, Cornelis Geelings,  JA Esser

 

Blz 138 dd 1 december 1774

Alsoo dese wereld is komen te overlijden Johanna van Osch, weduwe van Jan van Berkel, nalatend drie nog minderjarige kinderen, aangesteld tot voogd: Wouter van Berghem wonend alhier en Jacob Frensen, wonend te Berlicum.

Tekenen: Wouter van Berghem, Wouter Frens Daendels, RA Wierdsma, Dries van Groenlandt, Baltus Langens, Cornelis Geelings loco secr.

 

Blz 140 dd 1 december 1774 Staat en Inventaris

Door Jacob Frensen en Wouter van Berghem als voogden over de minderjarige kinderen van Jan van Berkel en Johanna van Osch, diens weduwe.

- Geen contante penningen

- Geen in te manen pretensien

Vaste goederen:

-       huis en land groot 2 lopens en 13 roeden, alhier gelegen oost Peeter van Creij, west Johannes van Berchem, noord Jan Bogers, zuid de straat, belast met 2 zakken rog aan de Heer Tengnagel te Den Bosch.

-       Perceel hooiland, groot 8 hont gelegen te langs overt Nuland, oost Corstiaan Bouwmans, west Lambert van Osch, zuid de Meringsgraaf, noord den Hoefdijk

Meubilaire goederen:

-       een gebetert rundbeest Swart bont van hair

-       een dito ongebetert Swart bont van hair

-       een kalf

-       2 varkens

-       Een kist

-       3 kaste zoo goed als quaad

-       2 kopere ketels

-       Een eijsere ketel

-       Kopere vurpan

-       Een kopere seijghschotel

-       Koekpan, haal en tang

-       Kopere theeketel

-       3 bedde met haar toebehoort

-       Een korn en haar toebehoort

-       3 spinnewiele

-       Enige ongedorste tarwe en garst

-       Enig hooi

-       2 kuijle met aardappelen

-       Rommelerij

-       Een silvere ring en 6 silvere knoopen

-       Enige kleren die voor de minderjarigen zullen worden gebruikt

Tekenen: Jacob Frens Daendels, Wouter van Berghem, RA Wierdsma, Andries van Groenlandt, Baltus Langens, loco secr.

 

Blz 143 dd 7 december 1774

Compareert voor schepenen de Heer medicinaal doctor Florentius Verster, wonend te Den Bosch en Claudius Samion,  chirurgijn te Berlicum die op verzoek van drost Wierdsma, hebben gevisiteerd het dode lijk alhier liggende ten huijse van de erfgenamen van Jonker Lemmink zijnde een vrouwspersoon, waaraan geen wonden, kneuzingen of ontwrightingen gezien werden, die de doot hadden kunnen veroozaken.

Tekenen: F Verster, C. Samion, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 144 dd 4 december 1774

Compareert Dirk van Vugt, meester Smid, alhier, die verklaarde op verzoek van drost Wierdsma dat hij zich met zijn gereedschap heeft vervoegt ten huijse alhier staand ein het Schotsheuvel, van de erfgenamen Jonker Lemminck, bewoont werdende door Juffr Johanna Cristina Lemminck, weduwe Markgraaf, en op ordre de groot voordeur heeft geforceerd om toegang tot het huijs te verschaffen, en bevonden dat de groote opkamer was gesloten met een dubbele stok en ook dit slot opengebroken te hebben.

Tekenen: Dirk van Vught, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Bocxsel, Cornelis Geelings loco secr.

 

Blz 146 dd 4 december 1774

Schepenen hebben zich vervoegt in het huis alhier op Schotsheuvel toebehorende de erfgenamen van Jonker Lemmink, bewoond werde bij Juffr. Johanna Cristina Lemmink weduwe Markgraaf, en aldaar de juffrouw dood te hebben gevonden, dood te bedde leggend en aller deuren en vensters  in een behoorlijke ordre bevonden gesloten of gegrendelt te zijn. En heeft de secretaris met zijn cachot verzegelt eerstelijk een vierkante kast staande op de groote kamer, met twee roode lakken, nadat er een doodshemd uitgenomen was en er een paar oorbellen van e Juffr. in gelegd waren, naast een voorhande liggende snuijfdoos met enige duijten.

Ook een andere kast met 2 lakken verzegelt, verder een daar staande kist, en een koffer. Verder hebben ze de volgende goederne in deze kamer gebracht, die anders buijten de verzegeling in de grote keuken hadden moeten blijven, die niet versegelt kon worden.

Te weten: 12 tinne borden, 5 tinne schotelen, 3 dito kommen, een mostertbak en rasp, een tinne schenkbord, een dito kan, een kopere kofkan, 2 tinne ponten ?, een toebaksconfoir, een tregter, vuurpan, koffijmolen, lepelbord met 12 tinne lepels, dito, een kopere koffij en thee bus, een pak vlees, een tinne inkpot, 5 theebussen, 5 maatjes, 2 peperbussen, tinne soutvat, strijkijser, 8 delfse borden, 2 kopere schalen met enig gewicht, een houte dito en balans, een handzesse? met kluwen stopsaijer, een pot met snuijf, een pak met gort, een dito met steijsel, een laijke met rommelerij niet waardig te specificeeren, 2 bleke tee bussen, 4 pakjes toeback, een dito met spaanse seep, een mandje met hake oogen en naalden, een potje met suijker, strijkijser, een pak heele peepers, doosje met koffijbonen, een vaatje …vol seep, een gewight punder, kopere ketel, een kopere schuimspaan, een dik panneke, een spinnewiel, een handveger en blik in een dito, een tranne met sipt ?, een kisje met lind garen en band, een trommel met pruijmensuiker, korente en beschuijt., 4 haspels met garen, een halve ton met sout, pot met siroop, twee gordijn roijen, 4 kopere blakers, een extra grote tinne schotel, twee kleijne dito, een kopere lamp, 2 kandelaars, twee kopere dito, een tinne schotel, een taardpan van koper, een deken, een hemd, 2 lakens, 2 zakken, 2 kussens, een wolle deken, een bed en hooft peuluw, zak met bonen, drie bakken met rommelerij, een mandje met enige …., een ton met assen, een mandje met korte pijpen, 1 tafellaken, een ijser confoir, koffijketel, een haal en schalm, een koekpan, haag, rijs en rooster, 1 tinne waterpot, 1 schuijmspaan, 2 tinne schotelen. Ook de kamer werd met lakken gesegelt. Verder ook nog de deur met een lind van de ene naar de andere kant met het cachet van de secretaris versegelt.

Item is het kelderkamerke versegelt.

Buiten de versegeling bleven in de keuken:

Een kasje aldaar hangende nadat het was versegelt, 2 tafelen, een kleijder dito, spiegel, 2 sakken, een winkelbank, 7 stoelen, een hoop raapkoeken, 2 glasgordijnen, 2 bedgordijnen.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz 154 dd 4 december 1774

Alsoo Johanna Cristina Lemmink, weduwe … Markgraaf ( niet ingevuld)  alhier is overleden en niet bekend is of enige van haar bloetverwanten in de nabijheid wonen, zij begraven moest worden en er ordre in het sterfhuis gehouden moest worden, de naaste familie ingelicht moest worden, dus authoriseren de schepenen RA Wierdsma om haar te laten begraven, de familie in te lichten en zorg te dragen voor de goederen.

Tekenen: Klaas Swaenenbergh, Andries van Groenlandt, Baltus Langens, Gerardus van Weert, JA Esser.

 

Blz 156 dd 12 december 1774

Compareren Geurt Crijnen, Dirk van Doorn, Maria Gloudemans, van goede naam en nabueren van Juffr. Johanna Cristina Lemmink, de eerste 2 verklaren haar op vrijdag den 2e december nog rondsom de selve huisinghe nog hebben sien treden, tegen de avond. Geurt Crijnen is de 3e december nog rond het huis gelopen, heeft geroepen, maar alles was dicht, en dacht dat ze van huijs was gegaan, vermits de comparanten dochter luiden welke deselve voor eenige heeren wast op de solder van de genoemde Juffr te drogen had hangen gong sien waarom het venster van de solder niet open was, dat anders dagelijks open stond, waarop zij aan de andere buren vroeg of ze haar hadden zien uitgaan, en van niemand hiervan onderrigtig kreeg. Daarna is de comparant op zondag 4 december naar het Casteel van de Vrouwe van Geffen gegaan om te informeeren of deselve Juffr.Lawijck aldaar wel enige verrichtingen deed,  daar mogte zijn, dan vernemende in het aldaar na te gaan van de Damistique dat deselve daar niet was, welke bij de Smit alhier waren, hem sulcx sijde, soo dat den comparant seide “ik weet er dan niet mee te doen”, maar mogelijk mag ze naar Geffen gegaan zijn? En de vorster Akkermans, daarbij staande zeide “neen daar is zij niet, want daar heb ik geweest”. De vorster zei dat de comparant het aan de president bekend moest maken, of ik sal het doen. De deponent ging naar Dirk de Smit alwaar al de schepenen in de Raadkamer bijeen waren.

Tekenen: merk Geurt Crijnen, merk Dirk van Doorn, merk Mie Gloudemans, Adriaan Hanegraaf, Baltus Langens, Cornelis Geelings. JA Esser.

 

Blz 159 dd 27 december 1774

Schepenen bevestigen dat Jan van Klaveren, wonend te Reeuwijk als procuratie hebbende voor Lucretia Lemming, weduwe van Pieter Dandridge, gepasseert voor notaris Pieter de la Coste dd 23 december 1774 te Gouda, Jan Post als procuratie hebbende van Christiaan Lans, gepassert voor schepenen van Montfoort dd 19 december 1774, van de procuratie van Cornelia Lemming, huisvrouw van genoemde Lans, acte gepasseert te Zwolle dd 10 december 1774, Jan Post ook als vader en voogd van Daniel Hermen Post, mitsgaders als voogd over Clara Gerarda Cueningham, dochter van Robbert Cueningham en Masja Lemming, in der tijd egtelieden, en vragen nu ontsegeling van de gordinen van wijlen Juffr Markgraaf, geboren Lemminck, op 4 december versegelt. Schepenen constateren dat de versegeling van de cabinetten, kaste, kiste, kamers en kelder in deselfde goede orde waren als bij de versegeling.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Baltus Langens, Cornelis Geelings. JA Esser.

 

Blz 161 dd 23 december 1774

Geregistreerd deze en nog 2 akten van procuratie ten bewijs van sekere qualificatie bij de gesubstitueerden alhier verrigt en nog te doen

Eerste luid:

“huijden 23 december 1774 compareert voor mij Pieter de la Coste, notaris bij de Hove van Holland geadmitteerd in Gouda residerende van Lucretia Lemming, weduwe van Pieter Dandridge, in zijn leven hoedemakersbaas binnen deze stad. De comparante woont in Gouda en is bekend bij de notaris. Zij machtigt Jan van Claveren, bouwman wonend onder Reeuwijk, getrouwd met haar dochter Sara Dandridge. Ze zijn beiden medeerfgenaam van Johanna Cristina Lemming gewoont hebbende en overleden te Nuland en verzoekt van Claveren naar Nuland te gaan en haar te vertegenwoordigen, de boedel tot liquiditeit te brengen, de vaste goederen te verkopen.

Ondertekent door de notaris.

 

Blz 165 dd 19 december 1774

Geregistreerd als voor, nummer 2

“Herman de Leuver, schout, Willem Noteboom en Jan de Beus, schepenen van de stad Montfoort geven te kennen dat compareert Christiaan Lans, wonend te Zwolle als gemachtrigde van zijn huisvrouw Cornelia Lemming, om de nalatenschap van haar zuster Johanna Cristina Lemming, weduwe Markgraaf  waar te nemen, te Nuland in de Meijerrij van Den Bosch overleden, volgens een procuratie voor de heren borgemeesters van de stad Zwolle dd 10 december 1774, en stelt nu in zijn plaats de Heer Jan Post aan.

Tekent: secretaris H.A. Gobues.

 

Blz 167 dd 10 december 1774

Geregistreerd als voor, nummer

“borgemeester en schepenen van de stad Zwolle geven aan dat compareert Cornelia Lemming, huisvrouw van de oud president Christiaan Lans, wonende alhier, zij machtigd haar man om de erfnalatenschap van haar zus Johanna Cristina Lemming te gaan regelen,

Tekent: H Roijer, secretaris.

 

Blz 169 dd 4 januari 1775 Staat en inventaris

Achtergelaten door Juffr. Johanna Christina Lemmingh overleden te Nuland

Eerste kapitel van onroerende goederen:

-       huis hof en erve staande en gelegen alhier aan Godsheuvel, groot 3 lopens en 20 roeden, west de straat, zuid Antonie Leermans, noord de straat.

-       Perceel teulland genaamd Peter Deckers huisplaats, groot 5 lopens en 40 roeden, oost den Armen c.s., west de weduwe Cornelis van Gemonde, zuid de straat, noord Geert van Creij c.s.

-       3 percelen teulland genaamd Pelshoff, groot 4 lopens en 32 roeden, oost en west Toon van Laarhoven, zuid Cobus Langens, noord Gijsbert van Creij c.s.

-       Perceel houtbosch met het land daar aan gehorende genaamd van ouds Jonkersbergh, oost de straat, west andere landerijen, zuid de straat, noord Jan Peter Dirks

Effecten:

-       een notariële obligatie ten laste van Theodorus Johan Lemmingh van 400-0-0, voor notaris van Bruggen dd 22 december 1744.

-       tegen een rente van 4% bedraagt 480-0-0

-       een manuale obligatie ten laste van de Heer en Juffrouw De Vlieger, te Den Bosch dd 29 juni 1772 groot 800-0-0, op 28 juni 1772 betaald 100-0-0 aan dezelfde, en nog 25-0-0, volgens e ondertekening van wijlen Juffrouw Lemmingh, weduwe Markgraaff, dd 18 januari 1773 , dus resteert 675-0-0

-       een los obligatie ten laste van Aart Frans Bogers c.s., wonend te Geffen van 100-0-0, dd 1 mei 1771, a 4%

-       ten laste van Tijs Jacobs van Creij te Nuland, een capitaal van 100-0-0, dd 30 april 1771, a 4%

-       contant geld 13-11-0

-       in den boedel van Mathijs Ente te Den Bosch wegens een verkochte ketting en andere kleinigheden een som van 43-0-0

Capitel van goud en silver:

-       een goude singteur geps

-       item een goude ring met steentjes

-       item een geladde dito

-       item een gewerkt dito

-       een paar gouden oorringetjes met kleine bellen

-       een par goude hake en ooge

-       een silveren beugel met een tas

-       een silvere snuijfdoos

-       een silvere vingerhoet

-       item een dito met een vingerhoetkasje

-       een silvere candelareijne doosje

-       een silveren Singteur geps

-       een lorgnet

-       een stuk vreemd gelt

-       item een klein stuk dito

-       twee singteus bande

-       een paar kleine silveren gepsen

-       een silvere gebroken kruijs

Capitel van linde, wolle, kleren en bedde

-       6 linde hemden

-       5 dito

-       19 dito

-       2 linne lakens

-       10 dito

-       4 linde slopen

-       Item 22 dito

-       Een tafellaken

-       3 servetten

-       1 tafellaken

-       3 servetten

-       1 tafellaken

-       6 servetten

-       1 tafellaken

-       6 servetten

-       1 tafellaken

-       6 servetten

-       3 tafellakens

-       1 servet

-       4 witte voorschoten

-       12 dito

-       2 catoene voorschoten

-       2 bonte dito

-       6 mutsen

-       19 dito

-       12 dito

-       14 dito

-       Een kante neusdoeck

-       Een paar lobben

-       6 nagtcapjes

-       6 dito

-       12 ondermutsen

-       12 paar handschoenen

-       4 paar lobben

-       5 sakken

-       4 borsten

-       Een paar mouwen

-       6 paar dito

-       Idem dito

-       Idem dito

-       3 sakdoeken

-       10 oude doekjes

-       5 dito

-       7 neteldoekse doeken

-       5 bonte doeken

-       Idem

-       Een pakje kastdoeken

-       5 sakken met een borst

-       8 ondermutsen

-       7 neeteldoekse doeken

-       7 zakdoeken

-       3 broeke

-       3 dito

-       3 witte borstrokken

-       Een blauwe dito

-       2 witte dito

-       Een witte rok

-       4 dito

-       Een witte rok

-       Een dito

-       Een broek

-       Een blauwe gestreepte rok

-       Een roije katoene dito

-       Een engelse sitten dito

-       Een gekeperde greijne dito

-       Een roije dito

-       Een dito

-       Een gestreepte kalleminke dito

-       Een bruijne seijde dito

-       Een bruijne seijde damasten dito

-       Een leverkleurde seije rok

-       Een bruijne sije gestikte dito

-       Een leverkleurde dito

-       Een gele dito

-       Een silte juke

-       Een katoene dito

-       Een witte sitse jak

-       Item een daale dito

-       Een rood dito

-       Een katoene jakke

-       Een katoene dito

-       Een dito

-       Item een witte diemit dito

-       Een rooije katoene schouwermantel

-       Een groenachtige dito

-       Een rooijlakense dito

-       Een swarte seije dito

-       Een blauwe seije denetten japon

-       Een swarte sije dito

-       Een bruijne dito

-       Een leverkleurige dito

-       Een blauwgreijne dito

-       Een gestreepte dito

-       Een witte engelsche zitse dito

-       Een groene dito

-       3 zeije kappen

-       Een hoed

-       Een doek

-       Een fruweele neusdoek

-       2 fruwele kappen

-       Een lap gaas

-       Een paar fruwele moffen

-       Een lap seij

-       3 kleijne rokken

-       Een pakje met lappen

-       Twee keursleijnen

-       Een lap linnen groot 8,5 el

-       Een swarte kap

-       Een dito hoed

-       Een veere bed

-       Een peuluw

-       2 kussens

-       2 dekens en een spreij

-       3 witte glasgordijnen

-       2 bedgordijnen

-       2 rabatte

-       Een paulanus met 2 cussens

-       2 hooft kussentjes

-       2 schoorsteenkleden

-       2 bedgordijnen en rabat

-       Een veere bed

-       Item een paulauw

-       2 kussens

-       Een spreij

-       2 wolle dekens

-       2 bedgordijnen

-       Een rabat

-       2 glasgordijnen

-       8 linne ……

-       2 lakens

-       9 lakens ( opgeteld-jvdb)

-       8 slopen

-       3 roostekosten ?

-       3 schoorsteenkleden

-       1 tafellaken met 6 servetten

-       1 paar mouwen

-       4 jakken

-       2 borstrokken

-       Een baije rok

-       Een dito

-       Een blauwe striepte dito

-       2 dito

-       Een dito en een baije dito

-       2 hemden

-       10 dito

Meubilaire goederen:

-       Een grote opgeleijde kast

-       Een dito

-       Een houte kist

-       Een coffer

-       Een tafel onder een spiegel

-       Eenige stoelen

-       Een neerslaande tafel

-       Een hang oir dito

-       Een spiegel

-       2 capstokken

-       Een groot rak

-       Een kleijn dito

-       Een thee rak

-       Een lepelbord met 12 lepels

-       Een scherm met 6 stukken

-       6 postelijne borden en een schaaltje

-       6 delfse dito

-       6 postelijne boterschoteljes

-       3 roede trekpotten en melkpotje

-       6 postelijne schoteljes en 5 copjes

-       5 copjes en 9 schoteljes

-       4 copjes en 4 schoteljes

-       Een rakje met 5 eijjer lepeljes

-       Een theebos

-       Een kopere lamp

-       Een dito

-       Een glase kann

-       6 copjes en 6 schoteljes

-       Een postelijne com

-       7 delfse borden

-       4 postelijne commetjes

-       2 bruijne dito

-       Een sak met enige ponden tabak

-       Een spinnewiel

-       Een blek met rijst

-       Een ton met sout

-       Een naaijdoos met linne

-       Een matje met pijne

-       Een mantje met naalden

-       Eenig gaarn en vlas

-       Een sak met witte bonen

-       Een blekke trommel

-       2 thee bossen

-       Een tonnetje met cookasse

-       Een dito met seep

-       Een pot met stroop

-       Een blek met suijker

-       Een pot met snuijf

-       Eenige sakken met winkelwaare

-       Een kleerborstel

-       Een sluijtmant met lappen

-       Eenige rommelerij

-       Een rijssak

-       een sakje met raapsaat

-       een nieuw Testament

-       2 dito

-       Een avondmaalsboekje

-       Een houte rak

-       Een oude kast

-       Een sluijtmande

-       Eenige gemene matten

-       Een riek, schoffel en klauw

-       Een partij bouquet ongemeete

-       Een partij rog ongemeete

-       Een partij tarwe ongemeete

-       Een partij groen erte

-       Eenige drooge witte bonen

-       Eenige roomse boonen

-       Eenige luijker boonen

-       Een paar vuureijsers

-       Een spinnewiel

-       Eenige latte en een ladder

-       Enige rommelerij

-       Een partij onuitgedorse rog

-       Een cruij wagen

-       Een partij hooi en strooij

-       2 ladders

-       Een partij brandhout

-       Een stilletje

-       Een tonnetje

-       Een seef

-       Een vaatje met asijn

-       Een kleermande

-       Een steene pot met ingemaakt goed

-       Eenige flesse

-       Een kopere ketel

-       Een stenen cruijk

-       Een kopere ketel

-       Een kleijne dito

-       Een kopere coffijpot

-       2 dito schalen

-       2 dito klijnder

-       Een dito thee kistje

-       Een dito coffijketeltje

-       Een dito coffijkannetje

-       Een dito blaker

-       Een dito lepel

-       4 dito ….lepels

-       3 dito blakers

-       Een dito deksel

-       Een was tobbe

-       3 eijsere potten

-       Een hangijser

-       Koekepan

-       Een tinne secoep?

-       Nog een kopere keteltje

-       Een blek

-       2 water emmers

-       2 stooven

-       Enig aardwerk niet waard gespecificeerd te worden

-       Een spiegel met een swarte lijst

-       Een wekker

-       Een borde rak

-       Een thee rak

-       Een dito blaatje

-       Een casje

-       Een scheon?

-       Een trog

-       een winkelbank

-       3 tafels

-       10 stoelen

-       Een kopere ketel

-       Een dito bedpan

-       Een dito taaste pan ?

-       2 dito theeketels

-       Een kopere veijsel

-       2 dito kandelaars

-       Een dito Thebos

-       Een dito tabakskonfoor

-       Een dito raps

-       Een kopere kannetje

-       Een coffijmolen

-       Een grote tinnen schotel

-       9 dito

-       2 dito waterpotten

-       12 dito borden

-       Een dito waaterfles

-       2 dito kandelaars

-       Een dito mostertpot

-       3 dito trekpotten

-       2 dito commetjes

-       Een dito tregter

-       2 dito soutvatten

-       2 dito suijkerschoteltjes

-       4 dito maatjes

-       Een dito peperbosch

-       Een eijsere haal

-       Een gemakhaal

-       Een dito roostel

-       Een dito hakmes

-       Een dito strijkijser

-       Een dito vork

-       Een paar schale met de evenaar

-       Een partij gewight

-       En bijbel

-       Een tinne bierkan

-       2 tange

-       Een blaaspijp en schop

-       Een ijsere comptoir

-       2 blikke lampen

-       Een eijsere ketting

-       Een wafeleijser

-       2 seije spek

-       2 hamme

-       2 kinnebakshammetjes

-       Eenige rommelerij

-       Een partij droge boonstaken

-       Een cuijl met aardappelen

-       Een lantaarn

Compareert de Heer Jan Post wonend te Amsterdam, tans present alhier in qualiteit als vader en voogt van Daniel Hermen Post, sijnen zoon in huwelijk verwekt bij Maria Lemmingh mitsgaders als voogt over Clara Gerarda Cunninckham, doghter van de Heer Robbert Cinnickham en Juffrouw Maria Lemmingh in der tijt egtelieden.

Tekenen: J Post, RA Wierdsma, Baltus Langens, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 228 dd

Schepenen gezien het verzoek van Jan Post als vader en voogd over zijn zoon Daniel Hermen Post en als voogd over Clara Gerarda Connincham dat de eerste 1/9 deel heeft inde vaste goederen gelegen alhier nagelaten bij wijlen Juffr. Johanna Christina Lemmingh, en voor 1/3 deel in de meubilaire goederen, en de tweede minderjarige  voor 2/3 in de eerstgemelde goederen, al alsoo de afgelegenheijt des woonplaats van de suppliant en desselfs pupil niet toelaten de administratie van de goederen gade te slaan, met advies van Jan van Claveren, schepenen gaan akkoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, Peter van Bocxsel, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 231 dd 4 januari 1775

Schepenen gezien het verzoek van Wouter van Berchem en Jacob Frens Daandels als voogd over de 3 onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Berkel en Johanna van Osch, dat aan de minderjarige een huis toebehoort en 4 hond land staande in de Wolfdijkse straat, belast met een rogpacht van een Mudde rog aan het geestelijke comptoir. De momboiren zien niet dat het bezit hen enig voordeel opleverd gezien de reparaties die geregeld nodig zijn, en het aan vele gevaren blootstaat, zeker gezien de zware last van de coornpacht, dat ze er geen heil in zien, ze willen het graag publiek verkopen, maar vrezen dat het door de genoemde lasten weinig of niets zal opbrengen. Ze willen een bedrag van 3 of 5 ducaten tot conditie van de koop stellen, gezien ingekomen bericht van Marcelis Servaasse van Berkel, en de weduwe Dirk van Venrooij, als naaste bloedverwanten, die accoord gaan. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Adriaan Hanegraaf, Peeter van Boxsel, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 234 dd 23 januari 1775

Compareert de Heer Jan Post, wonend te Amsterdam, als vader en voogd van sijn minderjarige zoon Herman Post, in egte verwekt bij wijlen Juffr. Maria Lemmingh en als voogd over Clara Gerarda Cunnekam, dochter van wijlen de Heer Robbert Cunnekam en Juffr. Matje Lemmingh,

In der tijt egtelieden, volgesn acte van curatele daarvan, en verder als gevolmachtigde van de Heer Cristiaan Lans als in huwelijk hebbende Juffr. Cornelia Lemmingh, zoo voor zichzelf als gevolmachtigde van zijne genaamde huisvrouw bij procuratie voor borgemeester en schepenen van Zwolle, op 13 december 1774, vermoogens volmacht voor schepenen der stad Montfoort, mitsgader monsieur Jan van Claveren, en Juffr Sara Dandrigo egte lieden wonend te Reiswijk, geassisteerd door haar man, beide als gemachtigde van juffr. Lucretia Lemmingh weduwe van Peter Dandrigo, wonend te Gouda, bij procuratie op den 23e voor notaris Pieter de La Coste te Gouda. Ze zijn de enige erfgenamen ab intestato van Juffr. Johanna Cristina Lemming, onlangs overleden binnen dese HH, ze constitueren de heer RA Wierdsma, drossaard alhier, om in te vorderen en te ontvangen een restant obligatie van 675-0-0, in het geheel groot geweest 800-0-0, op den 29e Junij 1772 , gelooft bij de Heer Louwries de Vlieger en Ludith van den Oudenhoff egtelieden wonend te Den Bosch. Item een obligatie van 100-0-0, op 1 mei 1771 belooft bij Aert Brans Bogers c.s., wonend te Geffen.

En tot slot een obligatie van 100-0-0 gelooft en bekend schuldig te zijn op 30 april 1771 bij Tijs Jacobs van Creij, wonend te Nuland.

Tekenen J. Post, Jan van Klaveren, Sara Dandricd, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 238 dd 15 maart 1775 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens van Gestel en Judik Marcelis Quak, gaan wonen te Rosmalen.

Tekenen: Gerardus van Weert, Klaas Swanenbergh, Cornelus Geelings, Andries van Groenlandt.

 

Blz 240 dd 8 mei 1775 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna van Tuijl.

Tekenen: Gerardus van Weert, Klaas Swanenbergh, Adriaan Hanegraaf, Andries van Groenlandt.

 

Blz 242 dd 31 mei 1775

Compareert Gerardus Hoefs wonend te Nuland, verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Hanegraaf een som van 75-0-0.

Tekenen: Gerardus Hoefs, Gerardus van Weert, Dries van Groenlandt.

 

Blz 244 dd 8 juni 1775

Compareert Dirk van Vugt, mr. Smit en herbergier te Nuland, die op verzoek van Willem Blouket, pachter van de grote Brabantse swijgende Landtol geleijde en paardegelt, verklaart dat op dinsdag 28 maart van dit jaar ter zijner huijse is gekomen Levy Soetman, sijnde van de Joodsche Natie en wonend te Osch, dat gemelde jood aan hem comparant verhaalden dat hij enige  ( en welke) materialen ( en tot wat prijs) op Duijnendal daags te voren hadden gekocht, dat hij comparant over die koop met den jood gesproken heeft, dat vervolgens genoemde Levy Soetman, die nacht tussen 28 en 29 maart ten huijse van hem heeft gelogeert, en op woensdag morgen den 29e met de jood weer in gesprek is gekomen en hem in het vriendelijke onderrigte en waarschouwde, seggende “bent soo goet en vailleert het land niet en haald dog fol van het goed derioteeren (?) daarmede voorgenoemde materialen, waarop Levy antwoordde: “als ik met het goed op het water ben, dan scheijt ik se de neck vol, ik geef daar niet om”.

Tekenen: Dirk van Vught, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, loco secr.

 

Blz 246 dd 12 juni 1775

Schepenen geven procuratie en authoriseren Adriaan Hanegraaf, president schepen alhier, om op donderdag 22 juni 1775 zich te vervoegen op de Kepkensdonkdijk, gelegen onder dese HH van Nuland, om daar te compareren voor de Heer Dijkgraaf en heemraden van de polder van der Eijgen, op de clopschouw, om te geloven voor de dijkvakken van de gemeente en de Grote Armen alhier.

Tekenen: Gerardus van Weert, Baltus Langens, Cornelis Geelings, Dries van Groenlandt, JA Esser.

 

Blz 248 dd 10 juni 1775 staat en inventaris

Van de goederen achtergelaten door Hendrik Brandt door zijn weduwe Ardeijn van den Heuvel, voor het kind uit haar huwelijk en gezien aanstaande 2e huwelijk:

Vaste en onroerende goederen en effecten:

-       een huijsinghe, hoff en erve gestaan in de Nulandse straat, groot 7 lopens en 47 roeden, oost Antony Hanegraaf, west Dirk Versteegen, zuid de gemeene straat, noord de selve, belast met een rogpacht van 4 vat aan den Rentmeester Tengnagel, en een rente van 4-7-8 gulden aan de Armen van Dinter, rente van 0-14-0 aan de armen van Nuland, verder een schuld van 800-0-0 aan Lambert van Erp, a 4%, volgens de schepenschuldbrief dd 28 oktober 1772 voor schepenen alhier.

Meubilaire goederen:

-       een bed met zijn toebehoren

-       een groote kast

-       een kleijne kast  ( is verkocht)

-       een kastje

-       een kist

-       een baktrog ( verkocht)

-       een bedpan

-       grote kopere ketel

-       een kleijnen dito

-       dito

-       eijsere moespot

-       eijsere ketel

-       kopere theeketel

-       een kopere seegschotel

-       3 houte wateremmers ( verkocht)

-       Tinne schotel

-       10 aarde borden

-       Een rak

-       Een rak

-       Koffijmolen

-       Eijsere ketting

-       Tang

-       Schop

-       Trekpot

-       Lamp ( verkocht)

-       Theebosch

-       Tinne  bierkan

-       Roostel

-       Een hangeijser

-       2 eijsere lampkens

-       Een tafel ( verkocht)

-       Twee stoelen

-       Een korn ( verkocht)

-       Een tob ( idem)

-       Twee koeijkuijpe (idem)

-       Een hoogkar (idem)

-       Een laagkar (idem)

-       Een ploeg ( idem)

-       Een eengt (idem)

-       Paardsbak ( idem)

-       Een pab seef (idem)

-       6 vurken

-       6 tinne lepels

-       Een riek (idem)

-       Een grasseijsie (idem)

-       Een sight ( idem)

-       Een gavel (idem)

-       Een vlagseijsie (idem)

-       Een schop (idem)

-       Torfschop (idem)

-       6 linnen slaaplakens

-       4 tafellakens

-       Een lakense rok, broek en camisool

-       Een hemdrok met kleijne silveren knopen

-       Item 10 hemden

Tekenen: Ardijn van den Heuvel, Weduwe Brans, Adriaan Hanegraaf, Cornelis Geelings, Gerardus van Weert.

In marge: de bovenstaande posten die verkocht zijn hebben opgebracht 64-2-0

 

Blz 262 dd 21 juni 1775

Compareert den eersamen Adriaan van Creij inwoner van Nuland, die machtig maakt zijn soon Geert van Creij, om te compareren voor de heer Dijkgraaf en Heemraad van de polder van der Eijgen, op donderdag 22 juni 1775, en volgende dagen op de Kepkensdonkdijk, als de klopschouw gehouden word, en op de 28e daarna op de Somerdijck alhier, om voor de dijkstoel de plichten te beloven.

Tekenen: Adriaen van Creij, Dries van Groenlandt, Baltus Langes, Cornelis Geelings loco secr.

 

Blz 264 dd 28 juni 1775 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Maria Peters van de Ven, wonend alhier, dat zij alhier van eerlijke ouders is geboren.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Dries van Groenlandt, Klaas Swanenbergh, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz 266 dd 28 juni 1775 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Maria Francis Weijgergangs dat zij en haar kind met name Maria Broeksteeg, alhier uit wettige huwelijk is geboren, gaan wonen te Heeswijk.

Tekenen: Dries van Groenlandt, Klaas Swanenbergh, Baltus Langes, Cornelis Geelings, JA Esser, secr.

 

Blz 268 dd 26 juli 1775

Alsoo Toon Hanegraaf en Mie Blommers alhier zijn komen overlijden, met achterlating van een minderjarig kind met naam Annemie, als voogden worden benoemd: Jan Hanegraaf en Jacob Hanegraaf.

Tekenen: Jan Hanegraaf, Jacob Hanegraaf, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, Baltus Langes, Gerardus van Weert, JA Esser, secr.

 

Blz 270 dd 5 september 1775

Schepenen verklaren gezien het verzoek van Maria Bosch, weduwe van Welle van der Ven, dat haar soon Geert van de Ven is komen te overlijden, achterlatend verschillende vaste goederen, te Nuland, Geffen en Rosmalen, en de enige eigenaar is broeder Sijmen van de Ven, en hiervan het collateraal moet worden betaald, die echter geen penningen voorhanden heeft en geen geld wil opnemen, maar nu competeert aan Maria het vruchtgebruik van een perceel teulland onder Berlicum op de Logte, groot een sak land, het erfrecht berust bij haar zoon. Ze wil dit nu verkopen om daarmee de penningen te kunnen betalen, het land ligt ook wel afgelegen.

De naaste bloedverwanten Geert Hendrik van de Ven en Cornelis Geerlings gaan akkoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenbergh, Baltus Langes, Dries van Groenland, Peter van Boxsel, JA Esser, secr.

 

Blz 273 dd 23 september 1775

Compareren Antony Makké en Jacobus Akkermans, vorster alhier en beide wonend alhier, die op verzoek van drost RA Wierdsma verklaren dat zij op de 16e van deze maand op de Goorsteegh zagen aankomen Jan Goijert Sigmans, bij zich hebbende 2 kooijbeesten, hij kwam van het Geffens teritoir en was op Nulandse grond, waarop de vorster vroeg van waar hij met die beesten kwam en Sigmans antwoordde: “van huis”. De vorster vroeg of hij met een behoorlijk certificaat van die beesten voorzien was? Sigmans had dat niet en werd becalangeert door de vorster, in de boete van 100 gulden, volgens het placaat van 17 februari 1745 door de hoge overheid. Sigmans ging wegm de beesten werden gearresteerd en gebracht naar het huis van Jacobus Akkermans.

Tekenen: merk Antony Make, J Ackermans, Cornelis Geelings, Dries van Groenlandt, JA Esser.

 

Blz 275 dd 29 december 1775 Staat en inventaris

Van de goederen nagelaten door Peter Ermert van Nuland, voor diens weduwe Johanna Francis Wijgergangs, die gaat trouwen met Jan Peters van de Ven, voor haar 3 minderjarige kinderen.

Vaste en ontroerende goederen:

-       Goederen onder Nuland;

 • Huis en aangelegen land gelegen aan het Ven, groot 12 lopens en 18 roeden, oost de goederen van Duinendal c.s., west de straat, zuid de gemene Bergh, noord het Ven.
 • Den houtwas daar aan gelegen
 • 2 mergen weiland genaamd den Geercamp gelegen alhier aan de Kerkdijk, oost den Armen alhier c.s., west de Kerkdijk, zuid toon van Nuland, noord den Hogenwegh.
 • 3 lopens 8 roeden teulland gelegen op de Bendels, oost Gerit van Uden c.s., west Francis Ploegmakers c.s., zuid de weduwe Govers.
 • De goederen van de weduwe van haar zijde aangekomen pro memorie
 •  Het land van Willem Doorleijers voor de helft onbegroot, oost dirk van de Weteringh, west en zuid Joost van Boxel, noord de weduwe Daandel Timmers, aangekomen bij transport dd 3 juni 1770,
 • Het land van Jan van den Berk c.s. voor 2/3 deel groot 5 lopens en 47 en 1/3 roeden, oost de gemeene straat, west Antony Peter Govers, zuid Gerardus van Weert,  noord de gemeene straat, aangekomen bij transport dd 26 september 1770
 • Een huis en land groot 4 lopens en 14 roeden, oost des boedels erven, west de gemeene straat, zuid Ploegmakers, noord den Bergh.
 • Een perceel gelegen als voor, groot 4 lopens en 14 roeden, van Hendrik Lambers Bogers, oost en zuid des boedels erven, west de straat en noord den Bergh
 • Den houtwas met Antony Ermers te langs voorgenoemde goederen
 • Perceel teulland, groot 4 lopens en 18 roeden, van Hendrik Bogers, gelegen als voor, oost Antony Manders, west en zuid des boedels erven, noord den Bergh.
 • Den houtwas langs genoemde percelen.

Goud en silver:

-       2 kerkboeken met silver sloten

-       3 hemdrokken met silveren knopen

-       Een paar silveren schoengepsen

-       2 paar broekgepsen dito

-       Een paar silveren dito

Wolle, linnen en beddegoed:

-       3 veere bedden

-       3 cussens

-       3 puluwe

-       Nog een cussen

-       3 dekens

-       28 slaaplakens

-       10 tafellakens

-       22 hemden

-       Een lakense rok, camisool en broek

-       Een Swart treijpe camisool en broek

-       Een blauw camisool

-       Een bruijne broek

-       3 paar vbedgordijnen

-       10 kussenslopen

-       14 witte dassen

-       2 dito

-       Item een met silver ring en een rak met silvere plaaten

-       2 swarte camisoolen

Meubilaire goederen:

-       een eijke grote opgelegde kast

-       een dito

-       een kleijne dito

-       nog een dito

-       3 eijken kisten

-       3 neerslaande tafels

-       12 stoelen

-       Een kopere koeijketel houdende ca. 12 emmers.

-       Een dito houdende ca. 10 a 11 emmers

-       Een dito van 5 a 6 emmers

-       Een kopere handketel van 2 emmers

-       Item 3 van 1 emmer

-       Een kopere melkkan

-       Een kopere melkemmer

-       4 kopere melkseegen

-       2 kopere vuurpannen

-       Een kopere braaijpanneke

-       Een koffijmolen

-       Eene gewijt ponder

-       Een tinne waterpot

-       Een rak met 8 tinne schotelen

-       Een dito met 5 tinne schotelen en 6 tinne borden

-       Een dito met 6 tinne schotelen en 8 tinne borden

-       2 tinne genevercommetjes

-       Een tinne mosterdpot

-       Een tinne peperbosch

-       Een tinne waterpot toebehorend aan het kind Francijntje

-       Een tinne bierkan

-       2 tinne trekpotten

-       3 tinnen lepelborden, een met 11 en 2 met 12 tinne lepels

-       Een dito met 10 tinne lepels

-       Een staande orlogie off klok

-       Een eijser strijkijser

-       Een blekke lantaarn

-       3 eijsere lampen

-       Een lankhaal

-       Een dito

-       Een schop, tang en 2 lankhalen

-       Een tang met kopere knoppen

-       Een hangijser en koekepan

-       Een zak met enige gelijne schotelen

-       2 spiegeltjes

-       Een theerekje met enige kopjes en schoteltjes

-       Een bleke emerke met een half dosijn kopjes en schoteltjes

-       30 stalen vurken

-       2 schooldoosen van de kinderen

-       Een snaphaan

-       Een coppel pistoolen

-       2 vogelkooijen

-       Een blekke theebos en een roompotje

-       2 blekke lugters

-       Een schoorsteenkleed

-       Een Postel jous muts

-       2 slaapmutse

-       Een korn met een eijsere reep en staff en scheijff

-       Een roomton

-       Een melkton

-       Een melkemmer met eijsere banden

-       2 wateremmers met eijsere banden

-       Een slegte varkens ton

-       3 steene potten

-       3 grootte oliekruijken

-       4 kleijndere dito

-       3 aarde kannen

-       3 spinnewielen met haar toebehoren

-       Een vlaskeekel

-       Een paar laarsen

-       Een paar nieuwe schoenen

-       Een reijsaal

-       Twee toome en een frens

-       Een paardsdeken met een cingel

-       Een baktrog met toebehoren van deegspaij etc.

-       Twee akxen en een bot akx

-       Een kort saag

-       Een handzaag

-       2 beijle

-       Twee hiepe

-       2 dekleeren

-       Een haak en 2 ringen

-       5 essers in soorten

-       Een destel

-       3 veijlen in soorten

-       Twee haargetouwen

-       Vier seijsjes

-       2 sigten

-       2 beerhaken

-       Een vlagseijsie

-       Een krookstoel

-       2 kisjes zonder scheele

-       2 koornkurven van strooij

-       Een karkisje

-       Een vierkant eijken koffertje

-       2 boontonnetjes

-       Een koolton

-       Een bierkinnetje

-       Een stroijen en een houten vat

-       Een sneijback en 2 messen

-       2 turfschoppen

-       2 leere

-       Een meelton

-       2 wannen

-       6 maal sakken

-       Een koornschop

-       Een slag zak

-       5 dorsgaavels

-       Een seeff

-       4 rieken

-       Een mesthaak

-       2 spaijschuppen

-       4 braken

-       4 paardsgreelen

-       2 salen

-       2 ligten

-       2 eijsere halsters

-       Een hoogkar met een huijf

-       Een aardkar

-       2 paardshagten

-       Een ploegh met toebehoorten

-       Een ploegschaar en een bijtel

-       4 koeijkuipen

-       3 verkesbakken

-       Een eegt met een eegtpas

-       Een paardsbak en reepen

-       2 kledermanden

-       2 hengelkurfjes

-       Een boschkurf met 2 seelen

-       2 schaalen met balans met 15 pond gewicht

-       Een schreene ? bord met een mes

-       3 zwingstapels en 4 zwingels

-       Een wieg

-       Een vuurmand

-       Een naaijkisje

-       2 naaijmantjes

-       2 banken

-       Een sout tonneke

-       Enige aardewerk niet waard te specificeren

-       Een vlijs kroontje

-       Een houten deurslagh

-       Een boterbak en lepel en boterdos

-       Een coffijpot

-       2 eijseren potten of keetels

-       Eijsere moespot

-       2 polleepels en twee roe ? lepels

-       Een mosterd koogel

-       Een waskuijp

-       Een tinne beker

-       Een tinne soutvat

-       Een viskuijl

Tekenen: Johanna Francis Wijgergans, RA Wierdsma, Baltus Langens, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 317 dd 11 oktober 1775 testament

Johannes Janse Smits en Annemie Jan Franse van Bergen, vermaken alles aan de langstlevende.

Tekenen Johannes Janse Smits, Annemarie van Bergen, RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf, JA Esser, secr.

 

Blz 321 dd 13 september 1775

Gezien verzoek van Jan Hanegraaf en Jacob Hanegraaf, als momboiren over hun zuster Maria Hanegraaf, die competeert een zesde deel in huis en land gelegen, waarbij de andere 5/6 eigenaars hun deel te verkopen, omdat ze belast zijn met 750-0-0, en de vader van de minderjarige heeft naargelaten een met verdere schulden belaste boedel, ze hebben de meubilaire goederen en schaar te velde al verkocht, het was niet toereikend om de schulden te betalen, daarom nu het verzoek om het 1/6 deel te mogen verkopen samen met de andere 5/6 delen. Naasten vrienden Hendrik Hanegraaf en Hendrik van Mill gaan ermee accoord.

Tekenen: RA Wierdsma, Cornelis Geelings, Dries van Groenland, Baltus Langens, JA Esser.

 

Blz 324 dd 11 oktober 1775

Alsoo Peter Ermert van Nuland is komen te overlijden, achterlatend 3 minderjarige kinderen, en zijn weduwe Johanna Francis Wijgergangs, is nu hertrouwd met Jan Peters van de Ven, waarvoor er een staat en inventaris is opgemaakt voor de weduwe, waarvan de goederen door haar huidige man zijn gekocht voor een penning, behalve de kleren en het silver. Aangesteld tot voogd worden Hendrik Ermers van Nuland en Peter Francis Weijgergans.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Baltus Langes, RA Wierdsma, JA Esser.

 

Blz 326 dd 11 oktober 1775

Compareren Hendrik Ermers van Nuland en Peter Francis Weijgergans als voogden over de minderjarige kinderen van Peter Ermert van Nuland en Johanna Francios Weijgergans, aan de ene kant en Jan Peter van de Ven aan de andere kant maken een accoord dat de goederen die in de acte van inventaris passeerde voor schepenen dd 27 september 1775, alle goederen blijven in eigendom van Jan Peter van de Ven die daarvoor 500-0-0 betaald in vorm avn een obligatie ( uitgezonderd waren de kleren en het silver). Als de minderjarige gaan trouwen op meerderjairg worden zullen zij 100-0-0 samen krijgen.

Tekenen: Jan Peeter van de Ven, Hendrik van Nulant, Pieter Francios Weijgergans, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 329 dd 11 oktober 1775

Compareert Jan Peter van de Ven, die belooft te betalen aan de drie minderjarige kinderen een som van 500 gulden, tegen een rente van 3%.

Tekenen: Jan Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 331 dd 25 oktober 1775

Compareren Hendrik van Bakel en Jacobus Akkermans inwoners alhier, van goede naam, weten heel goed dat de ondergenoemde Runderbeest van de besmettelijke ziekte is gebetert, tijde in het jaar 1770, toen de ziekte onder rundvee was , oa. in de stal van de weduwe Spierings alhier te Nuland. Beschrijving van het rundbeest: oud 6 jaar, vaalblont van haar, het rundbeest is nu gesond en komt uit een stal waar geen smettelijke ziekte is.

Tekenen: Hendrik van Bakel, Jacobus Akkermans, Adriaan Hanegraaf, Klaes Swanenbergh, JA Esser.

 

Blz 333 dd 29 dag van de slagmaand 1775  erfdeling

Compareert Jacobus Adriaan van Kreij, meerderjarige jongeman, Hendrina van Kraij, meerderjarige jonge dochter, Baltus Langes als gehuwd met Pieternel van Kraij, Geert Geerlings als gehuwd met Maria Adriaan van Kraij, Johanna Adriaans van Kraij, meerderjarige jonge dochter, Dries van Groenland gehuwd met Anna Geertruijt Geert Adriaan van Kraij, Adriaan van Kraij. Betreft de goederen van hun vader en schoonvader Adriaan van Kraij:

1e lot: Jacobus Adriaan van Kraij

-       huis en aangelegen land op Zoggel onder Heesch, met sijn houtgewassen, 7 vaats en 15 roeije,

-       een streep neffens den hof, 1 vat en 10 roeije,

-       den 2e, 3e, 4e en 5e streep aldaar,

-       een streep nevens den hof, 13 roeden,

-       Kivietshof, 2 vaad en 19 roeijen

-       Een akker aldaar van 2 vaad

-       Het dwarsland teijnde de streepen, 1 vad en 29 roeije,

-       4 akkers teijnde den Hof, 4 vaads,

-       Op Kraaksel (?) de 6e streep met de huijsplaats,

-       Een halve mergen in de rak

Te vergelden: 3-0-0 aan de grote Armen van Heesch.

2e lot: Hendrien Adriaan van Kreij

-       huis, stallinge en getimmerden, met zijn voorpotingen, staande te Nuland, met den hof groot 4 lopens en 36 roeijen, en het land van Aart van Dijk, groot 1 lopens en 12 roede, samen groot 5 lopens en 48 roeijen, oost de gemeene straat, west de Heer Rudolf van Rijn, zuid het Ven en noord de Santstraat

-       den houtwas genoemd den Bergh, oost Hr Rudolf van Rijn, west de Heijde,

-       4,5 hont in de gemeijne hoeve te Rosmalen,

-       1 lopens en 44 roede aan de Santstraat

Belast met een halve zak rogge aan de Armen van Nuland, 0-0-12 nabuerchijns aan de borgemeesters alhier

3e lot: Baltus Langens gehuwd met Peternella van Creij

-       een schuur met zijn aangelag in Hansenhoef, groot 5 lopens en 19 roeden, oost Gerardus Hoefs, west het Ven, zuid weduwe Paulus Govers, noord de Santstraat.

-       De weijde op de Wolfdijk, groot 8 hont, oost Hendrik Sigmans, west Jacobus Hanegraaf, zuid de gemene straat, noord Dillis van Nuland.

-       Seveneneenhalf hont land onder Kessel, in een meerdere camp, oostwaarts Eijmit van Tuijl, zuid de tweede steeg, west Joost Ruijs, noord de Derde steegh.

Belast met een St Martenchijns aan de Vrouwe van Geffen van 0-5-12, verder een rente van 0-7-0 aan de Armen van Nuland.

4e lot: Geert Geerlings gehuwd met Annemie Adriaan van Creij

-       2 mergen in de weijcamp, oost de Heer Nagelmaker, west den Kerkdijk, zuid den Hogenwegh, noord Geert Geerlings

-       Een halve mergen genaamd werst alhier

-       Een perceel teulland genaamd Hansenhoef groot 3 lopens en 9 roeden, van Van Neerven, oost Adriaan Weijgergangs, zuid de Santstraat, west Adriaan Hanegraaf, noord de gemeentens hof

-       Een houtbosch onder Rosmalen, groot 25 roeden, oost Adriaan van Weert, west Cornelis Geerlings, noord Adriaan van Weert, zuid Dielis van Nuland,

-       Den Heijcamp beneffens de Berck onder Heesch, aan sijne Veld, groot 2 vaats en 11 roeden.

Belast met 3 stuijvers St Martenchijns aan de Vrouwe van Geffen op het Casteel aldaar.

5e lot: Johanna Adriaan van Kreij

-       4,5 hont op de Bergen onder Gelderland te Herwaarden, oost den Haam, noord Severijn van Krevel,

-       2 mergen onder Nuland in de gemene Hoeve, oost de weduwe Vos, west Baltus Langens.

-       Perceel teulland te Heesch genaamd Kempkens streep, groot 1 vaat, 25 roeijen.

-       2 ackers in Lijs Jan Densen hof, groot 1 vaat en 13 roeden.

-       2 akkers teijnde de voorschreven hoef, groot 2 vaat en 15 roeden

6e lot: Dries van Groenland gehuwd met Annemie Geertruij van Creij

-       perceel akkerland, groot 7 lopens en 27,5 roeden, gelegen op de Akkers, oost Jan van Gogh, zuid de weg, west de weduwe van Mil, noord de Santstraat.

-       2 mergen over het voorste brug, oost Geert Geerlings, west den poldergraaf, zuid de Neeteringsgraaf,

-       De voorste helft van Jan Lenzen camp, oost het Geffens Vinkel, west en noord idem, zuid Willem van de Ven.

7e lot: Geert Adriaan van Kreij

-       perceel akkerland te Nuland groot 7 lopens en 5 roeden, oost en west Jacobus Langens, zuid Hendrik Vorstenbosch, noord de Santstraat.

-       2 mergen land in de Corte Hoeve, oost Schalk van der Ven, west de Heer Hanswijk.

-       Perceel akkerland sijnde de helft van Jan Lenzencamp, oost Willem van de Ven, zuid de straat, west het Geffens Vinkel, noord Dries van Groenland.

Tekenen: Jakobus Adriaan van Creij, Hendrien Adriaan van Creij, Baltes Langes, Geert Geelings, Johanna Adriaan van Creij, Dries van Groenlandt, Geert Adriaan van Creij, RA Wierdsma, Cornelis Geelings, JA Esser.

 

Blz 352 dd 10 december 1775 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Marten Hack.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Klaas Swaenenbergh, Gerardus van Wert, Peter van Bocxel, Cornelius Geelings, JA Esser.

 

Blz 354 dd 14 december 1775 geregistreerd

Schepenen getuigen dat Geert van der Laar, geboren te Nuland, en Lamberdina Jansen van der Cammen, zijn huisvrouw, alhier van eerlijke ouders is geboren, willen in Nuland gaan wonen, was getekend JJ Rubertus

Tekenen: Klaes Swanenbergh, Gerardus van Weert, JA Esser.

 

Opmerking: de 28e is nog een deling gepasseerd die in het register van 1776 omdat hier geen plaats meer was,

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:30

Geef ons uw mening

Ga naar boven