RA Nuland 56 Allerhande Acten (1767-1773)

RA Nuland 56 Allerhande Acten 1767-1773

Blz 1 dd 9 februari 1767 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peter Jansen van Vugt. Tekenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, merk Jan Spierings, J. Quirijns secr.

Blz 3 dd 16 febr 1767

Compareren Peter van Mil, Peter Hendrik Rovers, inwoners alhier, verklaren op verzoek van RaA Wierdsma, Peter van Mil verklaart eerder voor Wierdsma verklaart te hebben op 2 april 1766 dat hij op zaterdag 8 maart 1766 in gezelschap met verschillende personen was in de herberg en huijs van Antony Hanegraaf en zag dat Antony en zijn zoon Jan en Francis van Berchem , allen inwoners alhier, daar in de keuken om ca. 6 uur met knuppels of andere zaken op Peter Rovers sloegen zodat hij op de grond viel, hij blijft bij deze verklaring. Hij voegt eraan toe duidelijk gezien te hebben dat Francis van Berchem met een knuppels genoemde Rovers sloeg op het hoofd zodat het bloed ervan af liep.Peter Hendrik Rovers verklaart op die tijd gewaar werd dat enige gevegt of krabbelvuijsten tussen 2 personen, die hij niet kende omdat de kamer zo vol was, maar kreeg later te horen dat dit Jan Evers was, knegt van zijn broer Jan Rovers, en Peter Bogers, en dat hij en zijn broer zijn toegeschoten om de vechters te scheiden, dat dit gebeurde in de kamer en dat hij (PH Rovers) nadien naar de keuken ging en daar Hendrik Hanegraaf zoon van Antonie Hanegraaf tegen kwam en hem vroeg wat er in de kamer aan de hand was, en hij antwoordde dat ze er krabbelvuijsten en Hanegraaf zei, waarom gaan ze dan niet aan de deur? Rovers antwoordde dat kun je ze zelf gaan zeggen “ik moeij mij niet met die affaire”,  Hanegraaf riep daarop sla, sla, waarna Francis van Berchem en anderen kwamen toeschieten, en Francis van Berchem hem met een stuk hout een slag toebracht, op de grond viel en een zware wond in zijn hoofd had, hij kreeg nog verscheijde andere slagen. Tekenen: Merk Peter van Mil, Peter Hendrik Rovers, Hendrik van Bakel, Lammert van Boxtel, J Quirijns secr.

Blz 8 dd 10 maart 1767

Compareren Adriaan Hanegraaf en Cornelis van Gemonde, armmmeesters van de Grooten of Gemeentens Armen van Nuland, en verklaren dat aan hen betaald is 220 gulden , 11 stuijvers en 5 penningen in mindering op een lening van 300 gulden ten laste van Corpus van Nuland, volgens schepen schuldbrief voor schepenen van Den Bosch ten behoeve van Jan Jansen aent Hoogh,  dd 14 febr. 1689. Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Cornelis van Gemonde, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

Blz 11 dd 7 mei 1767

Compareert Francis van Berchem, zoon van wijlen Jan van Berchem, en Arieke wouter Baars, wonend alhier aan de ene kant, aan de andere kant Wouter van Berchem,  Jacomeijn van Berchem, Maria van Berchem en Maria van Berchem,  ook kinderen van Jan van Berchem en Arieke Wouter Baars, woonachtig alhier. De vrouwspersonen geassisteerd door Hendrik van Bakel, hun gekozen momboir, hebben nu een accoord gemaakt over de nalatenschap van hun ouders. De eerste zullen in eigendom krijgen een perceel teulland gelegen te Geffen, aan den Breeden weg, groot 25 roeden, ene zijde Juffr de Booij, andere zijde weduwe Jacob van der Ven, ene einde weduwe Jan van Creij, andere einde de straat. De anderen zullen blijven bezitten perceel teulland te Geffen, op de heegd, groot 1 lopens en 13,5 roeden, ene zijde weduwe Frans Daandels, andere zijde Jan van weert, ene einde de straat. Verder perceel teulland gelegen aldaar te Geffen, aan de cruijsweg , groot 2 lopens 33 roeden, ene zijde Gerit Verhoeven, andere einde de straat, ene eind Wouter van Grinsven. Zij zullen ook de schulden op zich nemen en de tegoeden van de genoemde boedel. Tekenen: Francis van Bergen, merk jacomeijn van Bergen, wouter van Bergen, merk Maria van Berchem , Anna Maria van Berghem, Hendrik van Bakel, RA wierdsma, Gerit van Gogh, J Quirijns, secr.

Blz 14 dd 12 mei 1767 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Tonie Vorstenbosch, gaat wonen te Orthen. Tekenen: Lambert van Boxtel, Dirck Verstegen, Hendrik van Gessel, Gerit van Gogh, J Quirijns, secr.

Blz 16 dd  25 mei 1767  doorgestreepte acte

Compareert Hendrik Soetens, vorster van Geffen, gemachtigd door de Heer Zacharias de Febre drosssaard van Geffen, dd 23 mei 1767, om in arrest te nemen de goederen van Cornelis van Berlicum in dese HH, te weten een streep teulland gelegen aan de Nulandse straat , 2 lopens en 42 roeden groot. Tekenen H Soetens, Gerit van Gogh, Dirck Verstegen, J quirijns, secr.

Blz 17 dd 5 juni 1767

Verzoek door Roelof Hendriks van de Ven inwoner alhier, verzoekt authorisatie om de erfhaefelijke meubelen die hem te toght staand en de drie minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw Jenneke van der Pol ten erfrecht, openbaar te mogen verkopen, met advies van Marcelis quack en Wellen Hendriks van de Ven, als naaste bloedverwanten via vader en moeder. Tekenen: RA Wierdsma, Dirck Verstegen, Hendrik van Bakel, Hendrik van Gessel, merk Jan spierings, J Quirijns.

Blz 19 dd 5 juni 1767

Compareert Peter wijergangs, Peter Ermers van nuland, gehuwd met Johanna Wijgergangs, maken deling van de goederen van hun ouders Francis Wijgergangs

Aan: Peter wijgergangs

-       3 hont hooiland voor en midden opt Nuland, gemeen met de kinderen Jan van Loon, oost willem Vorstenbosch, west kinderen Jan van Loon, zuid de Neteringsgraaf, noord agterst Nuland

-       8 hont hooiland agter opt Nuland, oost Heer van Nuland, west Jan Bogers, zuid voorst Nuland, noord Agterst Nuland,

-       2,5 mergen in de Korte Hoeven alhier gemeen met de weduwe Dirk spierings en anderen, oost Heer van Crohnen, west Adriaan Hanegraaf, zuid het gemeene land, noord Agterdijk

-       4,5 hont land in Gemeene Hoeve, oost Hendrik Prince, west Jacobus Langens, zuid Hoefdijck, noord den agterdijk

-       Een mergen achter opt Nuland gekomen van Jan Teunissen in den eijkenman

-       Een mergen agter opt Nuland, gekomen van deselve

-       Een mergen onder Rosmalen in de Hoeven, gemeen met Peeter van de Ven , zuid Johannes Gloudemans, noord de Agerdijk, belast met ½ van 0-1-8 aan de Heeren van Lith

-       2,5 hont onder Teefelen, in een meerdere camp tegen de weerscheut

-       1,5 Berkstuk hooiland, onder Heesch in de Bleeken

-       Perceel teulland onder Dinther met een steegske ten westen daarvan

-       2 stukken teulland onder Berlicum aan de Groenstraat oost Jan wolfs, west Sijke Vercuijlen, zuid een Run, noord de Groenstraat. Belast en halve zak rogge in een  meerdere  pacht

-       2 stukskes teulland onder Berlicum aan de Veedijk belast met een overwegh van aangelegen land

-       Een zaksaet teulland onder Berlicum aan de Werststeeg genaamd Himphamp camp, oost een weijcamp, west de straat

Ten laste van dit lot ½ van een capitaal van 800 gulden volgens acte voor schepenen alhier dd 30 jan 1760, verschuldigd aan de nakinderen van Francis Wijgergangs.

Aan Peter Ermers van Nuland

-       Huis en land gelegen alhier aan t Ven, groot 12 lopens en 18 roeden, oost de Heer van Crohnen, west de straat, zuid de gemene Bergh, noord het Ven, met de houtwas, belast met de pacht van 2 vat rogge aan t Comptoir van de Heer Tengnagel, en 1-8-0 aan de Kerk van Den Bosch

-       2 mergen weiland genaamd de Geerkamp, gelegen alhier aan de Kerkdijk, oost de Armen alhier, west de Kerkdijk, zuid weduwe Ermert van Nuland, noord den Hogenwegh

-       3 lopens 8 roeden teulland gelegen alhier op de Bendels, oost Gerit van Uden c.s., west Francis Ploegmakers, zuid de weduwe Govers, belast met een vat rogge aan de armen alhier.

Ten laste van dit lot ½ van een capitaal van 800 gulden volgens acte voor schepenen alhier dd 30 jan 1760, verschuldigd aan de nakinderen van Francis Wijgergangs. Tekenen: Peter Francis weijgergans, Peter ermers van Nuland, RA Wierdsma, Dirck Verstegen, J Quirijns, secr.

 

 

Blz 26 dd 13 augustus 1767

Jan van Grinsven en Hendrien Blommers zijn overleden en voor hun 4 nagelaten kinderen zijn geen voogden benoemd, stellen tot voogden Adriaan Hanegraaf en Antonie Hanegraaf, die al enige administratie van de goederen hadden gedaan. Tekenen: Toon Hanegraaf, Adriaan Hanegraaf, Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, merk Jan Spierings,  J Quirijns, secr.

Blz 28 dd 13 augustus 1767

Verzoek van Hendrik Hanegraaf  en Adriaan Hanegraaf  als voogden over de 4 minderjarige kinderen van wijlen Jan van Grinsven, verwekt bij Hendriena Blommers, goederen belast met een capitaal van 100 gulden ten behoeve van de Heer Willem van Engelen, a 4%  sinds 1757.De Heer Rudolph van Engelen, gemachtigd door zijn vader Willem van engelen, heeft verzocht om aflossing van de schuld, de minderjarigen zijn verder schuldig vanwege huijshuur aan de erfgenamen van Jan Clasen Verstegen een bedrag van 103 gulden met het aanbod dat ze genoegen namen met 75 gulden als er binnen 8 weken betaald zou worden, er zijn nog andere schulden waarover de supplianten van tijd tot tijd worden gemolestreerd. Ze voelen zich nu genoodzaakt om tot openbare verkoop van vaste goederen over te gaan, te weten

-       2 mergen hooiland onder Rosmalen in de Hoeven

-       2 mergen hooiland onder Nuland in de korte Hoeve

e.e.a. met schriftelijk advies van Peter van Grinsven en Antonie Blommers als naaste bloedverwanten van vaders en moederswege. Schepenen gaan accoord. Tekenen Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, merk Jan Spierings,  J. Quirijns, secr.

Blz 34 dd 17 oktober 1767

Compareert De heer Mr. Jacob Speelman, heer van Nuland, raad in de vroedschap van Gouda , verklaart verhuurt te hebben aan Johannes van Drunen, inwoner alhier, de koorn wintmolen met huijsinghe, schuur, en aangelag gelegen aan het zgn Vinkel, voor 12 jaar m.i.v. 12 mei a.s. , maalloon als vanouds: het 20e deel, etc meer bedingen, voor een huurbedrag van 525 gulden, borgen zijn Peter van Drunen en Pero van Drunen beide wonend te Den Bosch , Teunis van de Veerdonk, schepen en wonend te Dinter, willem van Gerwen, oud schepen te Geffen. Tekenen: J. Speelman van Nuland, Joannes van Drunen, merk Pero van Drunen , Peter van Drunen, H vd Veerdonk, W v Gerwen, Dirk Verstegen, merk Jan spierings , J Quirijns.

Blz 44 dd 20 oktober 1767

Marten Boerdonk en Mechel Laurense van Dinther binnen deze HH zijn  komen te overlijden met agterlating van een minderjarig kind , tot voogden worden benoemd Herme Boerdonk en Jan van Dinther. Tekenen: merk Herme Boerdonk, merk Jan van Dinther, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, Hendrik van Bakel, lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, Jan Ruijs,  J Quirijns, secr.

 

Blz 46 dd 20 oktober 1767

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, dat wanneer het zeijl in den hoogenweg  gelegen tussen de erve tussen de erve van Heer J.G. van Crohnen en Peter van de Ven, aan de zuidzijde en de heer JG van Crohnen en Matijs van Overbeek aan de Noordzijde, bij de schouw in 1766 was afgekeurd en geordonneert een ander behoorlijk zeijl in de plaats te leggen ten laste van de gebrekkigen. Nu wordt er bemiddeld en worden door de schepenen Cornelis van Gemonde armmeester en schepen Hendrik van Gestel aangezocht en officieel aangesteld, e.e.a. om verdere proces te voorkomen. Zij verklaren van sommigen wel geld te hebben ontvangen, maar van anderen niet, die verklaren dat ze nog nooit daarvan gehoord hadden en dus niet betalen. De bemiddelaars geven het dan op en geven het reeds gegeven geld terug. Tekenen: Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, merk Jan spierings, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, Cornelis van Gemonde,  J Quirijns, secr.

Blz 50 dd 20 oktober 1767

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, dat het Haagse Zeil is een stenen zeijl met een deur daar in, gelegen in de Zomerdijck die niet alleen dient tot een waterlossing maar bij hoog water ook moet dienen als waterkering. Tekenen: Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, merk Jan spierings, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrick van Gessel, Jan Ruijs, J. Quirijns, secr.

Blz 51 dd 22 oktober 1767

Hendrik Joosten Hanegraaf verklaart op verzoek van RA Wierdsma, dat hij zeer wel weet dat een zeker zeijl gelegen in de weg genaamd de Wolfsdijk door hem als in huwelijk hebbende Agnes van Grinsven als weduwe en tochteresse van Adriaan van den Brand aan de zuijdzijde daar tegens geerfd en door Antonie Spiering stans wonend te Heeswijk aan de noordzijde daar tegens geerfd , ieder voor de helft moet worden onderhouden, zonder dat anderen daar iets in moeten bijdragen. Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J. Quirijns, secr.

Blz 53 dd 28 november 1767

Ondervraging op verzoek van de Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland, eigenaar en bezitter van de Wiltbanen en waranda aldaar , van Roelof Hendrik Welles van de Ven, oud 39 jaar , wonend te Nuland bij zijn broer Welles Hendrik Wellens van de Ven, van beroeps dat hij bij menschen voor een daggelt te gaan werken, verklaard soms te werken voor een daggeld voor de Heer van Crohnen, wonend op duijnendaal, maar niet in brooddienst van hem is. Op 21 november 1761 was hij in het huis van de Heer Crohnen en werd aangenomen om voor hem te gaan dorsen.Hij werd gevraagd of hij daar gevraagd was of er Jagers in de strepen genaamd het Hemelrijk waren. Van de Ven verklaart dat de knegt van de Heer Capiteijn Crohne bij hem in de schuur is gekomen en tegen hem en de koetsier van de Capiteijn en vroeg om bij de capiteijn te komen zonder de reden daarvan te vragen. hij verklaart door de lijfknegt van de Heer van Crohnen samen met de Koetsier en lijfknacht van de Capiteijn van Crohnen, diens broer, naar de Strepen genaamd het Hemelrijk is gegaan, waar de beide Heren van Crohnen hen stonden op te wachten waarna ze samen de strepen binnengingen zonder te weten wat de bedoeling was, aldus Van de Ven die antwoordde dat hij niet wist dat ze jagers weg gingen jagen.

Hij hoorde de eijgenaar van Duijnendaal zeggen toen ze door de hekken van de strepen gingen dat ze ieder een knuppel of stuk hout moesten nemen, behalve van de Ven die er geen pakte.

De lijfknegt van de eijgenaar van Duijnendaal heet Andries, Van de Ven kent geen verdere naam, de lijfknegt van de Heer van Crohnen werd Armknecht genoemd, meer weet van de Ven niet, de koetsier van de heer Capiteijn heet Jacob Strikker. De beide laatsten zijn soldaat in het regiment van de Heer Prince van Nassau Weijlburgh. Hij vrklaart dat ze met zijn allen voor de middag de strepen genaamd Hemelrijk binnengingen, verklaart niet te weten of de Heer Capiteijn van Crohnen    een rotting of stok in de hand had. Ze vonden daar een zoon van de Heer van Heeswijk, zonder te weten of hij de oudste of de jongste was, als mede Coenraad Keijser, jager en Geurt Crijnen oppasser van de Jagt van de Heer van Nuland. De capiteijn sprak de zoon van de Heer van Heeswijk aan, en vroeg wat komt ghij hier doen en hoe durft ghij hier te komen? Van de Ven verstond blijkbaar alleen de eerste vraag. De jonge Heer antwoordde: om te jagen. De Capiteijn vroeg op orders van wie zij kwamen jagen? Hij antwoordde op order van zijn oom de Heer van Nuland. Hij hoorde vervolgens vragen wie de jongen was, zonder verder iets van het antwoord te horen, de ondervrager meende dat Crohnen gezegd zou hebben “waar is uw oom, laat hem selve komen?” De capiteijn vroeg de jagers te vertrekken. Van de Ven hoorde niet dat de jongeling zei dat ze kwamen om te jagen. De Capiteijn zei tegen de jongeman “het is gelukkig dat ghij er bij bent”, van de /Ven hoorde niet dat hij ook gezegt zou hebben “anders zou het er lelijk uitgesien hebben”. Van de Ven weet dan ook niet wat er dan gebeurd zou zijn. Gevraagd werd of van de Ven niet gehoord had dat Capiteijn van Crohnen met luide stem zei tegen hen dat ze iedereen iemand moesten pakken, bedoelend de Jager en geurt Crijnen, maar dat zij stil beleven staan en hun knuppels lieten vallen.
Van de Ven zegt wel gehoord te hebben dat Capiteijn dit zei maar niet gesien te hebben op wie de Capiteijn wees, verder weet hij geen antwoord op de vraag. Gevraagd werd of hij niet gehoord had dat de jonge heer zei” pkat mij ook maar aan”, en weet dat deze mensen zijn gebrode dienaars en liverijen bedienden van de Heer van Nuland. Van de Ven had het eerste deel niet gehoord, het twede deel wel. De Capiteijn beviel zijn kneght om de pistolen te halen, waarop de Jonge Heer zei”doet dat mijn Heer”. De jager zei vervolgens tegen de jonge Heer “laat ons maar voort jagen”zoals ook geschiedde. De Heer van Crohnen van Duinendaal zei tegen zijn broer “laat hun maar gaan, zonder de jonge Herr zou het er anders uitgezien hebben”, echter van de Ven heeft dit niet gehoord. Daarna ging van de Ven weg met de koetsier en heeft niet gehoord wat de Heren van Crohnen tegen elkaar gezegd hebben. Tekenen: Roelof van de Ven, merk Jan Spierings, Hendrik van Bakel, J. Quirijns, secr. Kosten: secr 7-17-0, Schepenen 1-4-0, Eed 0-12-0, Zegel 0-7-0, Totaal 10 gulden !

Blz 70 dd 28 november 1767

Verzoek van roelof van de Ven, inwoner alhier, verzoekt om 47 roeden land te mogen verkopen, nu met eijkelen besaijt, gelegen onder Geffen in den Litbergh met 11,5 roeden houtwas daaraan, be;last met 5,5 vat rogge jaarlijks in een meerdere pacht aan Heer Tengnagel, in toght bij hem en in erfrecht in bezit van zijn 2 kinderen verwekt bij wijlen Jenneke van der Pol, op onse approbatie gedaan aan Jan Teunissen van niftrik, wonend te Geffen, voor een pachtsom van 13 gulden, vraagt nu het land te mogen transporteren, om kleding voor zijn kinderen te kunnen kopen, mede gezien schriftelijk advies van Marcelis Quack en Geerit Geelings, Wellen Hendriks van de Ven en Gerit van de Ven, als naaste bloedverwanten.

Tekenen: RA Wierdsma, Dirk Verstegen, merk jan spierings, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 73 dd 23 maart 1768

De Armmeesters Adriaan Wijgergans en Johannes Verstegen verklaren dat de schepenen deser HH hebben betaald:

- de som van 79-8-11 ter voldoening van een gehele schuld van 300 gulden, volgens schepenschuldbreif voor schepenen Den Bosch dd 14 februari 1689 tnv. Jan Jansen aant Hoog, in comptoir der bede nr. 1

- de som van 300 gulden volgens een schuld volgesn schepenschuldbreif voor schepenen van Nuland dd 31 december 1747 , in comptoir der beden no 47

- som van 25-13-8 in mindering op schuld van 500 gulden volgens schepenschuldbrief dd 20 maart 1747, geregistreerd in comptoir der bede no. 16.

Tekenen: Adriaan Wijgergans, merk Johannes Verstegen, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 77 dd 31 maart 1768

Compareert Heer Jacob Speelman, Heer van Nuland, mnachtigd de heer Bastian Nederburg, procureur van de Leenhove van Brabant te Den Haag, om waar te nemen en gade te slaan de procedure die hij als impetrant van mendement in maintenu voor die Leenhove te voeren tegen Jean Georg van Crohnen, eigenaar van het goed Duijnendaal. Tekenen: J Speelman van Nuland, merk Jan Spierings, Hendrik van Bakel, J Quirijns

Blz 79 dd 13 april 1768

Compareert Jan van der Velden, thans wonend op Schaijk, land van Ravesteijn, bij de schepenen welbekend, die op verzoek van Pieter van Oploo thans wonend alhier, verklaart dat hij goed weet dat toen Pieter van Oploo trouwde met Maria van der Velden, zus van Jan, al eigenaar was van een huijsplaats en hoff in de HH Groot Lith aan de Bandijk, waarop door hem een huijs is gebouwd, waardoor deze huisplaats door van Oploo is aangebracht in het huwelijk. Geeft verder aan dat van Oploo al voor het huwelijk met zijn zuster had geconverseert, en dat de besitting van het selve goed heeft aanleijding gegeven dat het selve huwelijk te gemakkelijker is doorgegaan. Tekenen: Jan van der Velde, Gerit van Gogh, Dirk Verstegen, J Quirijns, secr.

Blz 81 dd 2 mei 1768

Compareert de Heer Sebastiaan Hugo Guth, inwoner alhier, machtigt Cornelis van Son, wonend te Engelen, om voor het gerecht aldaar te verklaren dat wijlen zijn huisvrouw Amalia van Hoornbeek , overleden te Nuland, geen anderen goederen die onder de collaterale successie vallen bezit dan ½ van 6,5 hont hooiland, gelegen onder Engelen, genaamd Hoge Velt, waarvan de Togt aan hem komt. Tekenen: SH Guth, schepenen Lambert van Boxtel, Hendrik van Gessel, J Quirijns secr.

Blz 83 dd 5 mei 1768 borgbrief 

Alhier uit wettige ouders geboren Geurtje van Vugt, gaat wonen te Rotterdam. Tekenen: Dirk Verstege, Hendrik van Bakel, Hendrik van Gessel, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 85 dd 18 mei 1768 borgbrief 

Alhier uit wettige ouders geboren Pieternel van der Sanden, gaat wonen te Dinther. Tekenen Gerit van Gogh, Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, , merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 87 dd 11 aug 1768 Staat en Inventaris

Voor Jacobus Ackermans nu weduwnaar van zijn vrouw Maria Cathaina Sits, ten togte van hem en ten erfrecht aan hun 3 minderjarige kinderen, (in marge de goederen en de kleeren zijn vermeld in de inventaris door Jacobus Ackermans en Dirk Akkermans, de groot vader van de kinderen, RA Wierdsma en Gerit van Gogh, in plaats van bloedverwanten van moederswege die absent zijn en niet te bereiken aan de ene kant en Jenneke Modders aan de andere kant, getaxeert op 100 gulden.

Erfhaeffelijke goederen:

-       Een veere bed, peuluw en kussens,

-       3 dekens

-       4 paar slaaplakens

-       4 kussenslopen

-       14 servetten

-       Drie witte tafellakens

-       2 bonte dito

-       Een sitsen kinderdeken

-       Een roode seijen doopdoeck

-       2 wollen kinderdekens

-       2 katoenen dito

-       Eenig klein kindergoed

-       Een kast met 3 deuren

-       Een kleijnder dito met 2 deuren

-       3 tafels

-       8 stoelen

-       Een kackstoel

-       Een wieg en een vuurmand

-       Een wascuijp

-       2 tinnen bierkannen

-       2 dito kandelaars

-       9 tinnen borden

-       2 dito achetten

-       2 dito schotels

-       2 dito trekpotten

-       Een dito peperbus

-       Een dito roomkanneke

-       2 dito jeneverkommen

-       Een gescheelde kan en pintje

-       Een rek met 12 tinnen lepels

-       Coffijmolen

-       Kopere koffij kan

-       Een klijne dito

-       3 kopere theeketels

-       Een dito theebus, twee strijkeijsers

-       Een metalen vijzeltje met een eijsere stamper

-       Een tinne inktkoker

-       Koekpan en hangeijser

-       Tinnen waterpot

-       15 porcelijne kopjes

-       20 dito schoteltjes

-       3 dito spoelkommen

-       2 glazen bekers

-       Een spiegel

-       2 blikken bussen, een tregter, 2 wordthorentjens

-       Een kopere rasp

-       Tinnen soutvat

-       2 bijbels

-       Een nieuw testament met een silveren slot

-       Thee rek en twee banden handkorven

-       2 groote rocken

-       6 voorschoten

-       Een coffer en 4 stoven

-       2 kleine kastjens ?

-       2 haakjes om eijser werck aan te hangen

-       Een haal en ketting en 2 tangen

-       Twee schuppen en een blaaspijp

-       Vuureijser

-       Rooster

-       Klompen slagt gereedschap

-       2 lampen

-       Een houten en een blikken emmer

-       Een lantaarn

-       2 eijsere potten

-       4 gordijnen en 2 schouwkleden

-       3 eijsere gardijnroeden

-       2 witte kleermanden en een luer mandje

-       De meeste kleren zijn  verkocht voor een om van 55 gulden.

-       Geen vaste goederen.

Tekenen: J. Ackerman, schepenen: merk Jan Spierings, Hendirk van Gestel, J Quirijns, secr.

Blz 94 dd 5 oktober 1768 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Antonis Hanegraaf, gaat wonen te Berlicum. Tekenen: Schepenen: Gerit van Gogh, Dirck Verstege, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 96 dd 10 oktober 1768 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peter Adriaans van Schijndel, gaat wonen te Haarlem. Tekenen Schepenen: Dirck Verstege, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrik van Gestel, J Quirijns, secr.

Blz 98 dd 19 oktober 1768

Compareert Maria van Erp, weduwe Adriaan van Schijndel die toestemming geeft voor het huwelijk van zoon Peter met Catharina van der Wal, wonend te Haarlem. Tekenen: merk Maria van Erp, RA Wierdsma, Gerit van Gogh, J Quirijns, secr.

Blz 99 dd 2 janauri 1769

Compareert J. Ackermans, geauthoriseert door J. Marsman, collecteur der verpondingen en bede, over het jaar 1765, arresteert de goederen van Nicolaas Swanenberg wegens een achterstand in de betaling van 4-7-4. Tekent J Ackerman, Dirck Verstege, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 100 dd 13 januari 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens Dirks van Mil, gaat wonen te Vechel. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Hendrik van Gessel, merk Jan Spierings, J Quirijns, secr.

Blz 102 dd 1 februari 1769

Compareren Hendrik van Bakel, regerend presidentschepen alhier en Antony van Nuland, wonend alhier, die verklaren op verzoek van Johanna Michiels van Tuyl dat Dirk van Doorn laatst voor knegt heeft gewoond bij haar en tegen allen heeft erkend vader te zijn van het kind waarvan zij verlost is op 20 januari 1769 en toen heeft aangenomen van de ondertrouw met Marie Roelfos van Groenevelt  - voor schepenen van Heesch aangegaan - af te zien, en te trouwen met Johanna. Tekenen: Hendrik van Bakel, Antony van Nuland, Jan Ruijs, Dirck Verstege, J Quirijns, secr.

Blz 104 dd 20 maart 1769

Compareren Adriaan Weijgergangs en Johannes Verstegen als Armmeesters van Nuland, verklaren dat de regenten aan hen hebben betaald een som van 417-5-4 in mindering op een schuld van 500 gulden volgens schepen schuldbrief dd 20 maart 1745 geregistreerd in comptoir der bede onder nr. 16. Tekenen: Adriaan Weijgergangs, merk Johannes Verstege, Hendirk van Bakel en Lambert van Boxtel, J Quirijns, secr.

Blz 107 dd 20 april 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Geertruij Cornelis Bans, gaat wonen te Berlicum. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Dirck Verstege, Lambert van Boxtel, J Quirijns secr.

Blz 109 dd 1 mei 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Jacobs van der Heijden, gaat wonen te Orten. Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Dirk Verstegen, J Quirijns, secr.

Blz 111 dd 1 mei 1769 Staat en Inventaris

Door Marie Hendrik van der Horst, weduwe Hendrik Jan Bosch, ten erfrecht van hun twee kinderen.

- huis hof aan t Ven, groot 1 lopens en 25 roeden

Erfhaeffelijke goederen:

-       kleerkast

-       kleijn kastje

-       2 kisten

-       Karn en tob

-       Groote waskuijp

-       Kuijpke met een bakje

-       Kruijwagen

-       Tafel

-       Spinnenwiel

-       6 stoelen

-       Copere koeijketel groot ca. 6 emmers

-       Idem een kleijne ketel groot 7 kannen

-       Dito groot 5 kannen

-       Copere bedpan en seijgschotel

-       Eijsere ketelke

-       Vuureijser, tang en ketting

-       Koekpan en hangeijser

-       Lepelbord met 5 tinne lepels

-       Een tinne kompke

-       Kopere theeketel en een trekpot

-       Strijkeijser

-       Riek met een graafschup

-       2 emmers

-       2 koornzakken

-       Vere bed en toebehoorten

-       2 wolle dekens

-       3 paar slaaplakens

-       2 tafellakens

-       Silver oireijser

-       Kleren van haar man zijn verkocht, a 25 gulden,

Tekenen: merk Marie van der Horst, Schepenen Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

Blz 116 dd 4 juli 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien Leunisse van Dijck, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Lambert van Bocxtel, dirk Verstege, J. Quirijns, secr.

Blz 118 dd 12 oktober 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria en Franciscus, kinderen van  Hermanus Vermeulen en Elisabeth Stelland, gaan wonen te Rijswijk, borgbrief voor de kinderen. Tekenen: Dirck Verstege, Lamberts van Bocxtel, merk Jan Spierings, J Quirijns secr.

Blz 120 dd 13 oktober 1769

Compareert Sebastiaan Hugo Guth, wonend alhier, machtigt de Heer G Lieshout, schout en secretaris van Engelen en Vlijmen, om ter secretarie te transporteren aan de Heer Franciscus van Orsouw, woonachtig te Osch, ½ van 6,5 hond onder Engelen in een blok genaamd Het Hooge veld, voor 300 gulden. Tekenen SH Guth, dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, J Quirijns, secr.

------------------------------------------------wisseling van secretaris ------------------------------------

Blz 122 dd 24 oktober 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna Cornelis Rut Bans, gaat wonen te Berlicum ( doorgestreept een kind verwekt genaamd Willem den Haan bij dhr. Franciscus de Haan) Tekenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Dirk Verstege, JA Esser, secr.

Blz 124 dd 28 oktober 1769 Staat en Inventaris

Alle boeken overgedragen door J Quirijns vanwege de secretary in Nuland,

Capitel van ingebonden boeken:

-       transportboek beginnende 1732 – 1753

-       idem 1753 – 1764

-       idem 1764 – lopend

-       protocol van scabinale actens 1747-1753

-       idem 1753 – 1760

-       idem 1760 – 1764

-       idem 1764-1767

-       lopend register vanaf 1767

-       protocol van registratieve wegens transport en geloftens van Heeren schepenen van Den Bosch 1724- 1764

-       lopend boek vanaf 1764

-       protocol taxatien 1697 – 1724

-       idem 1724-1747

-       idem 1747 – 1769

-       lopend begonnen 1769

-       testamenten 1694 – 1743

-       idem vanag 1746

-       dingrolle vanaf 1749 –

-       idem 1694– 1748

-       idem 1756 – 1757

-       lopende civiele dingrolle begonnen 1758

-       een lopens resolutie in commissie boek begonnen 1758

-       register placaten 1761 – 1766

-       idem vanaf 1766 tot nu

-       lopend register op het voeren der schouwen vanaf 1765

-       lopend register van gemeentens zaken vanaf 1764

-       lopend protocol van Armen zaken vanaf 1762

-       lopend boek van minderjarigen vanaf 1768

-       lopend protocol van verkopingen en verpachtingen van af 1767

-       een oud verponding boek

-       quohier der verpondingen van 1753

-       dito vernieuwd in het haar 1761

-       idem 1769

-       enige collect lijsten van protocollen en gemeene middelen in een oud bantje

-       trouwboekje vanaf 1742 tot 1756

-       een lopend begonnen 1742

-       een partij oude protocollen en papieren die verdrinken zijn en onleesbaar

-       29 dorpsrekeningen te weten over de jaren 1738 –totmet 1766

-       Een pakket quitantien specterende tot gemeente rekeningen

-       9 arme rekeningen 1738 – 1769 en uittreksel over de jaren 1744/1745 en 1746, en een bijbehorend pakket rekeningen

-       10 rekeningen van voogdij en van bij executie verkochte goederen, een bussel quitantien van Antoni A. Hanegraaf

-       Een rekening van … vercogte goederen gewassen op de landerijen van de kinderen Peeter van de Ven, in huur gebruikt door Jan Janse Gloudemans, 15 febr 1768

-       Pakket documenten over crimineele procedures

-       Een pakket van de Dhr Crohnen contra Mannaarts

-       Een partij collect boeken hooftlijsten en van besaaijt

-       4 lijsten der huijsen

-       Een Lias Verkoopscondities vanaf 1763 -1769

-       Nog een bundel losse vercoop en verpachte condities

-       Lijste weegens den hagelslag van 1767

Overdracht van de gegevens aan Johan Adriaan  Esser. Tekenen: J Quirijns, JA Esser, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Dirck Verstege, loco secr.

Blz 130 dd 23 november 1769 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Leendert Janse Verhoeven. Tekenen Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Dirck Verstege, Jan Ruijs, JA Esser, secr.

Blz 132 dd 31 januari 1770

Compareert Giele van Nuland en Goijert van der Horst van competente ouderdom, naburen van de Heer van Crohnen, die verklaren dat een quantitiet toebak, die staat versonden te worden van hier over Den Bosch naar de provincie Holland, alhier op het land van de Heer van crohnen is gewassen, zij hebben hem mede bewerkt. Tekenen: RA Wierdsma, Giele van Nuland, merk Goijert van der Horst. Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, JA Esser, secr.

Blz 133 dd 21 maart 1770

Compareert Adriaan Weijgergans, armmeester van Nuland , bevestigd dat de regenten van Nuland hebben betaald een som van 57-1-4 wegens een restant in een capitaal van 500 gulden, volgens schepen schuldbrief dd 31 december 1747, geregisteerd onder de beede nr. 16. Tekenen: Hendrik van Bakel, Adriaan Weijgergangs, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 136 dd

Compareert de weleerwaarde heer Schoute van Spranghuijsen, predicant binnen Geffen en Nuland, bevestigd dat de regenten aan hem hebben terugbetaald de som van 250 gulden, volgens schepenschuldbrief dd 8 oktober 1755, comptoir der bede nr. 8secundo. Akte hoefde niet te passeren vanwege….

Blz 138 dd 21 maart 1770

Compareert Jan van Gogh, administrateur van de Huijsarmen van Nuland 122-14-18 vanwege twee rentes, een van 2 april 1674, en de 2e van 8 meu 1677, samen losbaar met 1000 gulden, gelageteerd door Antony Hendriks aant Hoogh, volgens testament dd 24 november 1691, geregistereerd bij de beede onder nr. 5. Tekenen: Jan van Gogh, Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 140 dd 19 april 1770 Borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren: Johanna Janse Weijgergangs gehuwd met Geert Tony Dielisse gaan wonen in Vechel. Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Lambert van boxtel, Jan van Nuland, dirck Verstege, JA Esser secr.

Blz 142 dd 19 april 1770

Jan van der Velde en Jenneke Pieters zijn komen overlijden, laten 3 minderjarige kinderen na, waarvoor nu de voogden worden benoemd: Paulus van Grinsven ( gehuwd met Elisabeth van der Velde)  en Paulus van Thiel, volle neef via moeder. Tekenen: Paulus van Griensven, Poulus van Thiel, Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Dirck Verstege, Lambert van Boxtel, Hendrik van Gestel, merk Jan Spierings, JA Esser, secr.

Blz 145 dd 25 april 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Dieliske Lambert van Rooij, gaat wonen te Den Bosch. Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 147 dd 14 mei 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrina Peter Wellens, gaat wonen te Lithoijen. Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, merk Jan Spierings, JA Esser, secr.

Blz 149 dd 15 mei 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Vos, gehuwd met Anna Maria Dirk van Mil, gaan wonen in de provincie Holland. Tekenen: Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs, Lambert van Boxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 151 dd 24 mei 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan van Bakel, bruijdegom geboren te Nuland, en Catharina Willems van Rosmalen, geboren van hier, gaan wonen te Nuland (!) Tekenen Schepenen Hendrik van Bakel, Lambert van Boxtel, JA Esser, secr.

Blz 153 dd 21 juli 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrina Lambers van Rooij, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Hendrik van Gestel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 155 dd 28 november 1770

Er was verschil geresen tussen Dirk en Joost Verstegen, inwoners alhier, erfgenamen van wijlen hun broer  Johannes Verstegen, gehuwd gehad Adriaantje van der Velden, aan de ene kant, en aan de andere kant: Jenneke Jan Willem Peters, weduwe Jan Jansen van der Velden, die broer was van Adriaantje van der Velden voornoemt,  Paulus van Grinsven en Paulus van Thiel als voogden over de minderjarige kinderen van Jenneke Jan Willem Peters bij Jan Janse van de Velden, omdat Peter Adriaans van der Velden bij zijn testamentaire dispositie voor notaris Willem Aenhuijs dd 29 juli 1733 te Rosmalen, legateerde een som van 150 gulden aan Adriaantje van der Velden, en maakte tot zijn erfgenamen genoemde Adriaantje van der Velden en haar broer Jan Jansen van der Velden. Na de dood van Peter Adriaans van de Velden kwam aan Adriaantje de som van 150 gulden en bovendien de ½ van een som van 1oo gulden en in een capitaal van 180 gulden. Adriaantje van der Velden is gehuwd geweest met Jan Verstegen, overleden zonder kinderen na te laten, waardoor de drie bedragen door Johannes Verstegen overgedragen had moeten worden op Jan Jansen van de Velden als langstlevende van de 2. Jan Verstegen heeft dit niet gedaan, sinds het overlijden van Adriaantje op 22 januari 1760. Nu is ook Jan jansen van der Velden overleden en zouden de sommen aan zijn weduwe of hun kinderen vermaakt moeten worden?

De medestanders van Jan Verstegen brengen hier tegen in dat

-       het legaat van 150 gulden door Adriaantje was ontvangen voor haar huwelijk met johannes Verstegen en bedoeld was voor haar onderhoud en kleding.

-       De andere bedragen kunnen niet bewezen worden en verder heeft Jan Jansen van de Velden nooit moeite gedaan om dat geld te verkrijgen.

Alle erfhaefelijke goederen van Adriaantje van der Velden komen nu aan ter tocht aan Johannes Verstegen en ten erfrecht aan de kinderen van Jan Jansen van de Velden, (ete etc, een heel verhaal). Nu compareren Dirk Verstegen voor zichzelf en sterk voor broer Joost, als erfgenamen van Johannes Verstegen aan de ene kant, en aan de andere kant Jenneke Jan Willem Peters, weduwe Jan Jansen van de Velden en de beiden voogden Paulus van Grinsven en Paulus van Thiel maken nu een accoord om verdere procedure te voorkomen: De comparanten aan de ene kant zullen betalen aan de andere kant een som van 480 gulden eens zonder meer, waarop de andere kant zal afzien van verdere acties. Jenneke krijgt van het geld 100 gulden en de kinderen de som van 380 gulden. Tekenen: Dirck Verstege, merk Jenneke Jan Willem Peters, weduwe Jan Janse van de Velde, Paulus van Griensven, Paulus van Tiel, Schepenen Hendrik van Bakel, Jan Ruijs loco officier,  Lambert van Bocxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 162 dd 17 dec 1770 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabeth van der Velden, vrouw van Paulus van Grinsven, kinderen Willem en Leonardus, gaan wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen Hendrik van Gestel, Jan van Nuland, Lambert van Boxtel, JA Esser, secr.

Blz 164 dd 30 januari 1771 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Antony Peeter Govers, gaat wonen te Heesch. Tekenen Schepenen: RA Wierdsma, drosaard, Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 166 dd 30 januari 1771

Verzoek van Paulus van Grinsven en Paulus van Thiel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan jansen van der Velden en Jenneke Jan Willem Peters, met advies van Jan van der Velden en Hermen van Lith naaste vrienden via vader en van Gijsbert van Thiel en Matijs van Dinther, naaste vrienden via moeder, nemen de schepenen het advies over. Tekenen: Schepenen Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

 

Blz 169 dd 9 februari 1771 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrik Hanenberg, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen: Hendrik van Bakel, Lambert van Bocxtel, Jan van Gogh, Jan Antony Hanegraaf,  JA Esser, secr.

Blz 171 dd 19 februari 1771

Compareren Paulus van Grinsven, wonend te Rosmalen,  en Paulus van Thiel, wonend te Geffen,  als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan jansen van der Velden en Jennek Jan Willem Peters, verklaren dat Dirk Verstegen 300 gulden heeft betaald – mede voor zijn broer Johannes, en een rente brief van 180 gulden heeft afgegeven, om aan een accoord te voldoen. Tekenen Paulus van Griensven, Paulus van Tiel, Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 173 dd 27 maart 1771

Compareert Jan van Gogh, administrateur van de Armen van Nuland, dat de regenten een som van 420-13-7 gulden hebben betaald, in mindering op 2 rente, de ene van 2 april 1674 en de andere van 8 mei 1677, samen losbaar met 1000 gulden, gelegateert door Anthony Hendriks aent Hoogh, volgens zijn testament dd 24 november 1691, geregistreerd bij de Beede onder nr. 5. Aangekomen via zijn vader Geert van Gogh, Tekenen: Jan van Gogh, Schepenen: RA Wierdsma, drossaard, Hendrik van Berkel, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 175 dd 24 april 1771

Hier had moeten volgen acte van indemniteit voor Jan van Schijndel, zie transport boek

Blz 176 dd 8 mei 1771 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Adriaan Jan Weijgergangs en zijn huisvrouw Peternella Lambert Peters, mitsgaders hunne 2 kinderen genaamd Anna Maria en Johanna, gaan wonen te Rosmalen. Tekenen Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Lambert van Bocxtel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 178 dd  8 mei 1771 Staat en Inventaris

Door Roelof van de Ven, weduwnaar Jenneke Jansen van der Pol, hun twee kinderen,

Vaste goederen:

-       huis en land gelegen te Nuland op Vinkel, met 3 lopens en 6 roeden land, ene zijde Dirk van de Ven, andere zijde west Weduwe Sijmen Bosch, strekkende van het Vinkel tot op zuid Hendrik van de Ven

-       8 lopens en 12 roeden neffens de Santstraat, oost Adriaan van Creij, west weduwe Sijmen Bosch, noord de Sant straat

-       De houtwas horende bij het voorgaande land,

-       Perceel land agter opt Nuland, groot 4 hond, oost t Kerkenland, west Juffr. Bangelis, zuid het middelst Nuland, noord Hoefdijck

-       Een mergen voor en midden opt Nuland, oost Toon van Grinsven, west Schalk van de Ven, noord het Agterst Nuland, zuid Groot Hoogh off Neeteringsgraaf

Erfhaefelijke goederen:

-       veere bed

-       2 hooft peuleuwen

-       Een kussen

-       3 slaaplakens

-       4 tafellakens

-       3 servetten

-       2 tinne schootelen

-       Tinne waterpot

-       Tafeltje

-       3 stoelen

-       Koornsak

-       Kist

-       Eijser potje

-       Paar gordijnen en een schoorsteenkleed

-       Kleren van de overledene gebruikt voor de kinderen

-       Verdere meubilaire goederen met goedkeuring dd 5 juni 1767 verkocht voor 143-7-0. Minus de kosten van de verkoop: 21-17-0, resteert dus 121-10-0.

-       Hieruit nog betaald 100 gulden in mindering op een schuld van 200 gulden aan Laurens van Gestel, obligatie dd 20 mei 1767, resteert 21-10-0.

-       Blijft staan een schuld van 160 gulden aan de Heer van Herk te Den Bosch en de eerdergenoemde schuld aan Laurens van gestel die voorgeschoten is door Welle en Hendrik van de Ven.

Tekenen: Roelof van de Ven, Schepenen Hendirk van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

 

Blz 187 dd 13 mei 1771

Hendrik Spierings van Nuland is overleden, nalatend 2 nog minderjarige kinderen, compareert Helena Peter Dielisse weduwe Ermert van Nuland, grootmoeder van de genoemde kinderen, tot voogden worden aangesteld Hendrik van Nuland  en Johannes van der Ven, (ooms van vaders en moederswege). Tekenen: Hendrik van Nulant, Johannes van der Ven, Schepenen: Hendrik van Bakel loco officier, Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 189 dd 13 mei 1771 Staat en Inventaris

Van de goederen nagelaten door Helena Peter Dielissen weduwe Ermert van Nuland, en zoon Dirk van Nuland, gedaan door de voogden van de minderjarige kinderen: Hendirk van Nuland en Johannes van der Ven. Kinderen van Hendrik Spierings van Nuland en Anneke van den Eng.

Onder Berlicum:

-       een huijs tevoren est met ¼ in een acker neven den hoff, groot 1,5 Lopens aan de Werst ene zijde Jan Teunisse Ermers, andere zijde weduwe Lambert Toone van Zoggel, ene eijnde de weduwe Piet Willemse van Rosmalen, andere eijnde Hendrik van Houtum,

Onder Heesch:

-       1 lopens teulland onder Heesch, ter plaatse genaamd Loosbroek, tussen de erve van de koper aan beide zijde, strekkende van de ene eijnde het erve van de Heer Simon van der Putten , andere eijde de erfgenamen van de Heer Noorbergen

-       Een hof teulland in Loosbroek onder Hees, met het houtvelt en aangelegen land, groot 7 lopens en 26 roeden

-       2 strepen teulland onder Heesch in den Agtersten Landen en voorste landen, groot 5 vaetsaet en 19 roeden, met het gedeelte in den Heijcamp

Onder Nuland:

-       huis, hof en Bogert aan de Kerk, groot 3 lopens en 10 roeden, oost Welle Ruijs, west het volgend perceel, zuid de Vrouw van Geffen en noord den straat

-       de schuur over de straat , oost den Armen van Nuland, west en zuid de gemeene straat, noord Peter van Nuland,

-       perceel land gelegen als voor genaamd Ruth Thijssen hofke, oost de Armen van Nuland, west een vorig perceel, zuid de straat, noord Francis Weijgergangs QQ,

-       een houtbosje gelegen als voor genaamd Kosters hofke, groot 14 roeden, oost een voetpat, west een vorig perceel, zuid den voetpad, noord de straat

-       perceel hooi of weiland , groot 2 mergen en 5 hont, van Vrouw van Cappelle aan de Nulandse straat, oost de Heer Crohnen, west Adriaan van Weert, zuid de straat en noord de Hooge wegh

-       3 lopens en 18 roeden aan den Helsenhoek, oost de weduwe Paulus govers, west en noord deze boedel, zuid Peter van Nuland.

-       Een huisinge en land groot 4 lopens en 14 roeden in den Helsenhoek, oost dese boedel, west gemene straat, zuid Ploegmakers en noord den Bergen

-       Perceel 4 lopens en 14 roeden van Hendrik Lambert Bogers, oost en zuid deze boedel, west de straat, noord den Berg

-       Den houtwas samen met Antony Ermers te langs voornoemd perceel

-       4 lopens en 18 roeden van Hendrik Bogers, oost Antony Wanders, west en zuid deze boedel, noord den Berg

-       Den houtwas langst voornoemd perceel

Onder Rosmalen

-       een huisinge groot 19 lopens en 4,5 roeden, bij Hendrik van Doorn tans in gebruik, oost de straat, west Cornelis Geelings, zuid en noord Adriaan van weert

-       een huijsinge tans in gebruik bij Geert Damen, oost Mevrouw Renesse, west  Jonkers, zuid de straat, noord den somerdijck

-       een huijsinge groot 2 lopens en 30 roeden tans in gebruik bij Jan Donkers, oost en noord de straat, west en zuid de Vrouw van Geffen

-       8 lopens en 35 roeden genaamd Heerooms hof, oost de Kerkdijk, west de weduwe Croonen, noord Jacobus Langens en zuid de gemeene straat

-       1 lopens en 24 roeden van Maria Quack, oost de Vrouwe van Geffen, west de Heer van Rijn, zuid Adriaan van Weert, noord de gemene wegh

-       Perceel gelegen als voor groot 1 lopens en 24 roeden, gequoteerd als het vorige

-       3 mergen aant Somerland, oost de Kerkdijk, west Jan Ruijs, zuid de Heer van Berkel, noord van Doorn c.s.

-       Perceel tot Rosmalen voort en moldercamp op den Rompert, groot 1 mergen, achtergelaten bij de hiervoor in het hooft deezes gemelten Dirk van Nuland,

Gereed geld en pretencies

-       364-15-0 gevonden in de boedel

-       798-16-0 in bewaring gegeven te Den Bosch

-       Bij genoemde Dirk van Nuland in bewaring gegeven 75-0-0

-       Van diverse personen op Bamis 1771een som van 500 gulden wegens openbaar verkocht koorn

-       4 mudde rog

-       3 mudde boekweijt

-       Zak garst

-       Swart merriepaard, out ca. 8 jaar

-       Swart blaarte melkkoe

-       Een vaal dito spreeuwt

-       Een blauw beijst dito

-       Een Swart dito

-       Een Swart bonte maal

-       Een Swart dito

-       Een vaalbont dito

-       Een vaal spreeuwt kalf

-       Een speenvarken met 8 baggen

-       6 stukken linnen en een lapje dito

-       Ca. 10 …vlas en 5… gesponnen garen  ( soort maat)

Linnen, wollen en meubilaire goederen:

-       4 veere bedde

-       4 dito peuleuwen

-       2 kussens en 3 wolle dekens

-       10 paar slaaplakens

-       6 paar dito

-       3 paar gordijnen en 3 valle

-       2 kussensloopen

-       2 tafellakens

-       Enige kleijne stukjes van linnen

-       Groote eijken kast

-       Een spint

-       Een klein kasje

-       Een groote kist

-       Een hang oor tafel

-       9 goede als kwade stoelen

-       Een huijsorlogie

-       2 kopere melkkannen

-       2 dito melkemmers

-       8 dito ketels,. Groot en klein

-       3 dito koeijketels

-       4 dito bedpannen

-       Een paar dito schalen

-       Een dito deurslag

-       Twee copere koffijpotten en een dito pannetje

-       2 dito schuijmspaanen en lepel

-       Een blaker en dito veger

-       Eijsere ketel

-       Eijsere pot

-       Kleijn keteltje

-       4 dito tangen, 2 vuurschuppen

-       Dito blaaspijp, een dito rooster, 2 dito haakskes

-       Dito hal en vuureijser

-       24 tinnen schootelen

-       24 dito borden

-       2 dito bierkannen

-       4 dito kommetjes

-       Een dito steckbekke

-       3 dito theepotten

-       Een dito soutvat en mosterd pot

-       Een dito waterpot

-       6 porselijnen kopjes en schoteltjes

-       Seven rekken

-       Coffijmolen en strijkijzer

-       33 tinne lepels

-       2 fourchette

-       2 kopel pistoolen en een zak pistool

-       2 spiegels

-       Een karn en tob

-       1 wastob en 2 wateremmers

-       1 roomtob

-       2 steene potten

-       1 spinnewiel

-       2 hooge karren en een leege dito

-       Ploeg

-       Igt

-       Eenig paardgetuijg

-       Een wanmeulen

-       Eenige rieke akse, zeissies

-       3 maal sakken

-       Een huijf

-       Een koeijback

-       12 stokke bijen waarin de voorse dirk van Nuland en zijn genoemde  moeder ider voor de helft in competeren

-       Enige hooi en strooi voor de beesten

-       Enige rommelderij

-       Enige kleren van de overleden Dirk van Nuland, waar in de minderjarige …..voor 1/36 in competerende

-       2 rokke

-       2 broeke

-       2 camisoole

-       2 hoede

-       Een kist

-       12 hembden

-       4 dasse

-       2 paar kousen

-       2 hembdrokken met silvere knoopen

-       Een paar broekgespen

-       Enige rommelderij

Tekenen: Hendrik van Nulant, Johannes van der Ven, Schepenen: Hendrik van Bakel, loco officier, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 209 dd 18 juni 1771

Compareren Dielis van Nulandt, Antony van Nuland, Jan Donkers gehuwd met Jenneke van Nulandt, Hendrik van Nuland voorzichzelf en samen met Johannes van de Ven als voogden over 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrik spierings van Nuland en Anneke van der Eng.  Maken nu een deling van de vaste goederen nagelaten door Helena Peter Dielisse, weduwe Ermert van Nuland, Ze zijn wonend te Rosmalen, Nuland en Geffen.

1e lot: Hendrik van Nuland

-       Onder Berlicum: een huijs te voore est met ¼ in een acker neven den hoff, groot 1,5 Lopens aan de Werst ene zijde weduwe Jan Teunisse Ermers, andere zijde weduwe Lambert Toone van Zoggel, ene eijnde de weduwe Piet Willemse van Rosmalen, andere eijnde Hendrik van Houtum, belast met 0-6-4 in een meerdere pacht aan comptoir van Tengnagel te Den Bosch

-        1 lopens teulland onder Heesch, ter plaatse genaamd Loosbroek, tussen de erve van dese boedel aan beide zijden, strekkende van de ene eijnde het erve van de Heer Simon van der Putten , andere eijde de erfgenamen van de Heer Noorbergen

-       Een hof teulland in Loosbroek onder Hees, met het houtvelt en aangelegen land, groot 7 vaetsaeten en 26 roeden, tussen erve Ruth Ariens van Gogh, ene eijnde de straat, andere einde tot aan erve weduwe Heer Simon van der Putten

-       2 strepen teulland onder Heesch in den Agtersten Landen en voorste landen, groot 5 vaetsaet en 19 roeden, met het gedeelte in den Heijcamp, tussen erve Adriaan Nelissen aan de ene kant, aan de andere kant Ruth Jansen van den Bogert, strekkende van de straat tot aan erve van het volgen perceel

-       Perceel hooi of weiland gelegen als voor tussen de erve van Antony Huibers, strekkende van de geswoorensteeg tot op het vorige parceel

2e lot: Peter van Nuland

-       Een huisinge en land groot 4 lopens en 14 roeden in den Helsenhoek, oost dese boedel, west gemene straat, zuid Ploegmakers en noord den Bergen/ den Bergh

-       Perceel 4 lopens en 14 roeden van Hendrik Lambert Bogers, oost en zuid deze boedel, west de straat, noord den Berg

-       Den houtwas samen met Antony Ermers te langs voornoemd perceel

Deze 3 percelen belast met 3 gulden aan de Heijlige Geest te Den Bosch, een halve zak rogge aan het groot gasthuijs te Den Bosch, halve zak rogge aan de armen van Nuland, aan Juffr. Van den Berk jaarlijks 15 stuijvers met Atony Ermers c.s. , 5 stuijvers aan de armen van Nuland

-       4 lopens en 18 roeden van Hendrik Bogers, oost Antony Wanders, west en zuid deze boedel, noord den Berg

-       Den houtwas langst voornoemd perceel

Belast met 3 gulden aan het Geefhuijs te Den Bosch, ½ van 15 stuijvers aan Juffr. Van den Berk,

3e lot: Dielis van Nuland

-       een huisinge groot 19 lopens en 4,5 roeden, bij Hendrik van Doorn tans in gebruik, oost de straat, west Cornelis Geelings, zuid en noord Adriaan van weert, belast met 5-10-0 jaarlijks aan Juffr. Maria Catharina van Ingen op 30 april. Te betalen aan 4e lot: 100 gulden en de halve oogst aan het 5e lot, eens zonder meer.

4e lot: de onmondige kinderen van Hendrik Spierings van Nuland

-       een huijsinge tans in gebruik bij Geert Damen, oost Mevrouw Renesse, west  Jonkers, zuid de straat, noord den somerdijck

-       3 mergen aant Somerland, oost de Kerkdijk, west Jan Ruijs, zuid de Heer van Berkel, noord van Doorn c.s.

-       3 lopens en 18 roeden aan den Helsenhoek op de Bendels, dit voorste perceel belast met een vat rogge jaarlijks in een meerdere pacht aan de armen van Nuland

-       100 gulden van het 3e lot, 50 gulden van het 6e lot

5e lot: Jan Donkers

-       een huijsinge onder rosmalen op het Heeseind groot 2 lopens en 30 roeden tans in gebruik bij Jan Donkers, oost en noord de straat, west en zuid de Vrouw van Geffen, belast met een vat  rogge aan de Kerk van Rosmalen, 7 stuijvers aan het weeshuijs te Ben Bosch

-       8 lopens en 25 roeden genaamd Geerooms hof, oost de Kerkdijk, west de weduwe Croonen, noord Jacobus Langens en zuid de gemeene straat, elast met een gewinchijns van 9 stuijvewrs aan het chijnsboek van mevrouw de weduwe de Heer du Gistel op St Maarten, en een rente van 10 stuijvers aan het weeshuijs te Den Bosch

-       De helft van de oogst van het derde lot

6e lot: Antony van Nuland

-       huis, hof en Bogert aan de Kerk, groot 3 lopens en 10 roeden, oost Welle Ruijs, west het volgend perceel, zuid de Vrouw van Geffen en noord den straat

-       de schuur over de straat , oost den Armen van Nuland, west en zuid de gemeene straat, noord Peter van Nuland,

-       perceel land gelegen als voor, groot 2 lopens en 26 roeden genaamd Ruth Thijssen hofke,

-       een perceel gelegen als voor genaamd Kosters hofke, groot 14 roeden,

Belast met een nabuurchijns van 4 penningen aan de gemeente van Nuland, rente van 3 gulden aan de Armen van Nuland, rente van 1-10-0 aan het Geefhuijs te Den Bosch

-       perceel hooi of weiland , groot 2 mergen en 5 hont, van Vrouw van Cappelle aan de Nulandse straat, oost de Heer Crohnen, west Adriaan van Weert, zuid de straat en noord de Hooge wegh

-       te Rosmalen: 1 lopens en 24 roeden van Maria Quack, oost de Vrouwe van Geffen, west de Heer van Rijn, zuid Adriaan van Weert, noord de gemene wegh

-       Perceel gelegen als voor groot 1 lopens en 24 roeden, gequoteerd als het vorige

Tekenen: RA Wierdsma, Johannes van der Ven, Dielis van Nulant, merk antony van Nuland, Jan Donkers, Peeter Ermers van Nuland, Hendrik van Nulant, Schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 223 dd 25 juli 1776

Compareert Jan Sijmen Wolfs, inwoner alhier, machtigt Antony van Laarhoven, wonend te Empel en  Bastiaan Sijmen Wolfs wonend te Engelen, om al zijn zaken te behartigen. Tekent Jan wolfs, schepenen: Dirck Verstege en Jan Antoni Hanegraaf, secretaris Esser.

Blz 226 dd 26 juli 1771

Francis Wijgergans en Cristien Jan Hendrik zijn komen te overlijden, nalatend 3 nog minderjarige kinderen, tot voogden worden aangesteld Adriaan Wijgergans, oom via vader en Peter Wijgergans, halfbroer. Tekenen: Adriaan Weijgergans, Peter Francis Weijgergans, RA Wierdsma, schepenen: Hendrik van Bakel, Dirck Verstege, Jan van Nuland, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 228 dd  24 oktober 1771 Staat en Inventaris

Van de goederen van wijlen Hendriena Jan van Vinkel, op verzoek van Willem Janze van Rooij, haar weduwnaar, die nu gaat trouwen met Hendrien Jacob Peer Roelofs, voor zijn 3 kinderen uit het eerdere huwelijk,

-       2 bedde

-       Hooft peuleuw

-       2 deekens

-       5 beddelakens

-       2 tafellakens

-       2 booterdoeke

-       Groote kopere ketel

-       Kopere koffyketel

-       Koppere zijghschootel

-       Kopere vuurpan

-       Tinne schotel

-       Tinne trekpot

-       Twee leepelhuijskens

-       10 tinne lepels

-       Eijsere ketel

-       Eijsere pot

-       Een haal en een lenkhaal

-       Tang en vuureijser

-       Axt en hamer

-       Bijl en hiep

-       2 kockbijle

-       Handzaag

-       Zeijsje

-       Een hair getouw

-       Vlagseijsie en drie gavels

-       Kalkhouw

-       Schup

-       Riek

-       Hooijhaak

-       Moesmes

-       Kern met haar toebehooren

-       Melktob

-       Eekvat

-       Melkemmer

-       Boterschotel

-       Boterlepel

-       Steene pot

-       Koekpan

-       Groote kast

-       Een kist

-       4 stoelen

-       Tafel en een houten blok

-       Bosch korf

-       2 spinnewielen

-       Trog en wan

-       Vat en een punder

-       2 leere

-       Coffymolen

-       Een opstal van een huijs staande op de arme grond alhier.

Tekenen Willem van Rooij, Schepenen Lambert van Boxtel en  Dirk Verstege, secretaris JA Esser.

Blz 241 dd 3 januari 1772

Compareert de Heer Lucas van Engelen, fort en sterk voor zijn swager de Heer Baron Half Wassenaar, wonend te Den Bosch aan de ene kant en aan de andere kant de Weduwe Jan Hack, wonend te Nuland, maken huurovereenkomst van Hoeve en aangelegen landerijen te Caathoven binnen dese HH Nuland, van ouds genaamd Heijsigt, bestaande uit huisinge, schuur, stallinge, schaapskooijberg, hof met zijn teul, hooi en weilanden daar aan gehorende en nog 16 hont hooiland aan de Kesselse Graaf gelegen, verder 10 hont op het voorst en middelst Nuland, nog 2 morgen in de Beek onder Heeswijk, hooiland in de Geerkamp alhier, voor de tijd van 10 jaar, voor 60 gulden per jaar op St Marten, 8 zakken rog, 8 zakken boekweijt, 2 zakken haver, een goed varken van 125 pond, 60 pond meijerijse boter, 6 vimmen dakstrooi voor de boerderij. Verder een suijglam als er schapen gehouden worden, 20 karre mist, ( … vele andere bepalingen), Borgen zijn Aart Hack en Martinus Hack beijde wonend te Nuland. Tekenen: Lucas van Engelen, Merck Hendrina van Aalst, weduwe Jan Hack, Aart Hack, merk Martinus Hack, schepenen Klaas Swanenberg. RA Wierdsma, JA Esser, secr.

Blz 247 dd 14 januari 1772

Compareert Aart van Gastel, inwoner alhier,  die transporteert aan zijn 3 kinderen genaamd Joost, Hendrik en Johanna van Gestel (meerderjarig en ongehuwd), allen inwoners van Nuland, alle goederen die hij bezit met wijlen zijne huisvrouw Jenneke Willems en dit in ruil voor kost en inwoning. Tekenen Aart van Gestel, Jan van Gestel, Hendrik van Gastel, merk Johanna van Gestel, schepenen: Jan van Nuland en Jan van Gogh, JA Esser secr.

Blz 250 dd 27 maart 1772

Compareert Jan van Gogh, administrateur van de huijsarmen, Andries van Groenland, Armmeester, en bevestigen dat de de regenten van het dorp aan haar hebben betaald:

1)    434-12-2 gulden ter voldoening van twee rentes samen groot 1000 gulden, de eerste dd 2 april 1674, de 2e dd 8 mei 1677 ten laste van de huisarmen aan het Corpus, gelegateert door wijlen Antony Hendrik Aent Hoog, in zijn testament voor schepenen van Nuland dd 24 november 1691, en ingeschreven int comptoir der bede onder nr. 5, de eerste comparant aangekomen van zijn vader Geert van Gogh

2)    21-6-14 gulden aan de tweede comparant in mindering op een capitaal van 100 gulden ten laste van het corpus, volgens verklaring voor schepenen alhier dd 1 november 1727, voor het jaar 1695 van den armen ten lasten deser gemeente opgenomen , geregistereert onder nr. 8 in comptoir der bede

Tekenen Jan van Gogh QQ, Andries van Groenland, schepenen Hendrik van Bakel en Lambert van Bocxtel. JA Esser, secr.

Blz 254 dd 2 april 1772

Adriaan Wijgergans, gehuwd geweest met Johanna van der Kamme, haar erfhafelijke goederne bestaan uit: kleederen, wollen en linnen, een goud kruijs, een silver eijser, kar, ploeg, eegde en verdere bouwgereedschappen, ter toght aan Adriaan Wijgergans en ten erfrecht aan zijn vrouw,  nu compareren Piet van der Kamme voor zichzelf en sterk voor zijn moeder Allegonda Jan van der Kamp, inwoner tot Berlicum, Lamberdien van der Kamme gehuwd met Geert van der Laar, den welke volgens verklaaring van schepenen ondergenoemt is buijten sijn verstand en sinnen, verklaren de schepenen nu dat Adriaan Wijgergans aan hen heeft overgegeven de bovengenoemde lijfsieraden en een som van 17 gulden, voor de verdere meubilaire goederen,  zoals zij werden waardig geschat door de schepenen, verder een som van 50 gulden, derhalve tesamen een som van 67 gulden totaal. Tekenen: Peeter Jansen van der Camme, merk huisvrouw Geert van der Laar, RA Wierdsma, schepenen: Dirck Verstege, Jan Antoni Hanegraaf, JA Esser secr.

Blz 257 dd 8 april 1772

Compareert Jacob Speelman, Heer van Nuland, verhuurt aan Martinus Pennings, inwoner van Berlicum, zijn Hoef, schuer en stallinge,  gelegen binnen Nuland, int Vinkel, voor 10 jaar, huurder moet 10 stuks rundvee houden, zonder paarden of ander vee, voor 100 gulden per jaar, borgen Aart Lambert Pennings te Berlicum en Hendrik van woensel wonend te Geffen. Tekenen: J Speelman van Nuland, merk Dirk van Woensel, Martinus Lambertus Pennings, Arnoldus Lambert Pennings, RA Wierdsma, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser.

Blz 263 dd 11 mei 1772 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Lambert van Schijndel, gaat wonen te Empel. Tekenen: schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, Jan van Gogh, Adriaan van Weert, Klaas Swanenberg loco secr.

Blz 265 dd 4 juni 1772

Cornelis van Gemonde is komen te overlijden nalaten enige lijfsieraden, en karre, ploeg huisraad, bouwgereedschap, ter tochte aan zijn weduwe Johanna van Bocxtel, en in erfrecht bij Jan, Roelof, Geert, Cornelis, Dirk en Heijn van der Ven. Accoord:  de lijfspullen worden afegegeven bij van der Ven, de rest wordt publiek verkocht, compaereren nu Jan, Roelof, Geert, Cornelis, Dirk van der Ven, inwoners van Nuland, sterk voor broer Heijn te Orten die verklaren genoegen te nemen met de helft van de verkooppenningen. Tekenen: merk Jan van der Ven, Roelof van de Ven, Geert van der Ven, Cornelis van der Ven, …….Schepenen Hendrik van Bakel en Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 268 dd 20 juni 1772

Heer Jacob Speelman verhuurt aan Hendrik Janse van Creij, inwoner alhier, zijn hoef, schuur en stallingen en aanhorende landerijen gelegen alhier in Schotsheuvel, voor 10 jaar. Huurder moet het dak dekken met stro, minstens 10 rundbeesten houden, naast de paarden. Hij mag schaarhout ouder dan 5 jaar hakken, moet 2 maal per jaar de biesen die er groeien te maaien en de sloten te onderhouden, huurprijs is 190 gulden, te beginnen op kerst 1773. Huurder moet leveren 4 koppels bequame hoenders. De verhuurder betaald de onderhouds kosten aan het huis, vermits de huurde ordentelijk het huijs bewoont. Borgen: Nicolaas Zwanenbergh en Hendrik van Creij. Tekenen RA Wierdsma, Speelman van Nuland, Hendrik Janse van Creij, Hendrik van Kreij, Klaas Swanenbergh, Schepen Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 273 dd  11 augustus 177 2

Compareert JG van Crohnen, heer van Duijnendaal, machtigt de Heer Jan de Gier, notaris en procureur te Den Bosch, om voor de schepenen van Den Bosch, twee hoeven Landerijen, hooi en weivelden onder Rosmalen en Nuland, waarvan het hoogsel zal plaatsvinden op 25 juni a.s., met de koopennningen schulden te voldoen, aflossing van 2 erfpachten van 170 en 35 gulden, en de rest in mindering van een capitaal aan Vrouwe Weduwe wijlen de Heer Johan van Hanswijk in een capitaal van 4500 gulden, aflossing van 1000 gulden aan Heer gerardus Cornelius Tilenus Kruijthof wonend te Amsterdam, als enige erfgenaam van zijn broer. Hij wordt ook gemachtigd om publiek te verkopen Huize Duijnendaal inclusief stallingen, koetshuijs, schuur, hof en aanhorende landerijen, verder om voor de schepenen van Nuland te verklaren dat de staat of memorie wegens de nalatenschap van Vrouwe Johanna van der Wal, oprecht en naar waarheijd is opgegegeven. Tekenen: JG v Crohnen, Jan van Nuland, Klaas Swanenberg, JA Esser, secr.

Blz 276 dd 29 augustus 1772

Compareert JG van Crohnen verklaart zich gegraveert te vinden met de zodanige executie door Josep van Weert, meerster loodgieter binnen Den Bosch, wegens een pretentie van 111-8-8 gulden en stelt zich als opposant voor deze executie. Tekenen: Baron van Crohnen, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, R van den Bloemenberg, loco secr.

Blz  278 dd 3 oktober 1772

Verzoek van Hendrik Momberg, om admissie prodeo tegen de Heer JG van Crohnen te mogen ageeren. Schepenen gaan accoord. Tekenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, R van den Bloemenberg, Johannes van der Ven, loco secr.

 

Blz 280 dd 3 oktober 1772

Verzoek van Dirk van Houtem, omdat zijn Zwager Dirk Adriaan Spierings en Helena van Houtem zijn komen te overlijden, nalatend  kinderen en schulden die de boedel niet kunnen dragen, terwijl ook de familie niet kan bijspringen, heeft zijn broer Gijsbert van Houtem een van de kinderen uit mededogen  bij zich genomen, vragen toestemming de schamele meubeltjes te mogen verkopen en verder moet er iemand zijn die naar de kinderen kijkt. De drost wordt aangesteld de boedel te verkopen. Tekenen Schepenen: Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, Adriaan van weert, JA Esser, secr.

Blz 283 dd 3 en 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Achtergelaten door Deris Adriaan van Nuland, ter instantie van Piet van Boerdonk, nagelaten weduwnaar, gata nu trouwen met Johanna Jansen van den Bogaart, heeft 2 minderjarige kinderen uit zijn huwelijk.

Sieraden en kleeragie

-       goud kruijs met knop

-       silver eijser met hairpin

-       een boek met silverslot

-       een bruin jack en dito rok

-       Swart jack

-       Roode voorschoot en een Swart bonte dito

-       Roode rok

-       Bruijn scholk en enige kleeragien niet waard verder te specificeren

-       Twee gouden oorringen en een silver haakpenoog

-       Enige hembden voor de kinderen

Roerende goederen:

-       3 veere bedde met 2 dito peuluws

-       Een dito kussen

-       2 wolle dekens

-       9 slaaplakens

-       Een kast

-       Een kleijnder dito

-       Een kist

-       Baktrog

-       Fijn en een grof zeef

-       7 stoelen

-       2 wateremmers

-       Houte melkemmer

-       2 koeijkuipen

-       Paardsbak met een reep

-       Hoogkar

-       Aardkar

-       Ploeg met toebehoorten

-       2 eegden met een paars

-       Een gereel met een zaal

-       Een zigt

-       Een eijsere helster met een paar hagten

-       2 grasseijsies

-       2 koornzigte

-       2 beerhaaken

-       2 hairgetouwen

-       2 schuppen

-       2 rieken en een gavel

-       2 bijls met een iep

-       Een wan met een vat

-       Saaijkorf

-       3 koornzakken

-       2 paar gordijnen met een schoukleed

-       Een karn en een half ton

-       2 kinnekens

-       Een scher bort

-       Boskorf en een kleermand

-       Snijback met een mes

-       Tafel

-       5 tafellakens

-       Kopere ketel

-       Dito handketel

-       Kleijn dito keteltje

-       Eijsere ketelt

-       Moespot

-       2 coffypotten

-       Trekpot

-       Strijkeijser

-       Een bedde pan

-       Koekpan

-       Hangeijser

-       Haal en lenkhaal

-       Tang en vuurschop

-       Vuureijser

-       Leepelbort met 12 lepels

-       7 lepels

-       Zes fourchette

-       Seijgschotel

-       Brootbak

-       2 boterdoecken

-       2 eijsere lampen

-       Kleijn hengelkorfke

-       Kruijwagen

-       Tinne commetje

-       Boterschootel

-       Spinnewiel

-       Vlas sasie

-       Meshak

-       Meshaak

Tekenen Piet Boerdonk, RA Wierdsma, Hendrik van Bakel, schepen, JA Esser, secr. In marge: Giele van Nuland en Jan van Nuland, oomen van de minderjarigen hebben het goud en zilver opgegeven, geschatte waarde 100 gulden,

Blz 292 dd 3 oktober 1772

Jan Govers en Hendrina Hanegraaf zijn komen te overlijden, nalatend 3 minderjarige kinderen, voogden worden nu aangesteld: Dirk van de Wetering en Adriaan Hanegraaf. Tekenen: Dirck sijmens van de Wetering, Adriaan Hanegraaf, RA Wierdsma, schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, R van den Bloemenberg, JA Esser, secr.

Blz 294 dd 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Van alle goederen nagelaten door Dirk Adriaan Spierings en Helena van Houtem zijn huisvrouw, op verzoek van drossaard Wierdsma, als curator van de goederen

-       een zwart spreeuw melkkoeij

-       tafel

-       4 gansen

-       2 ganse netten

-       2 ganse leijnte en toebehoort

-       Kast

-       Kopere ketel

-       Ketting en vuureijser

-       Een ton

-       Een karn

-       Enige rommelderij

Tekenen: RA Wierdsma, schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 297 dd 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Van de goederen achtergelaten door Jan Govers en Hendrien Adriaan Hanegraaf , nalatend 3 minderjarige kinderen, op verzoek van de voogden Dirk van de Wetering en Adriaan Hanegraaf, dd 3 oktober 1772,

Geen contante penningen

-       Swart merriepaard

-       Een Swart spreeuw melkkkoeij

-       Een roode blaarde dito

-       Een Swart bonte dito

-       Een rood spreeuw kalf

-       Een Swart spreeuwt dito

-       Een Swart dito

-       2 varkens

-       Enig koorn in de last

-       Een hoop gedorsen boekwijt , ca 9 zakken

-       Enige ongedorse erten

-       Eni tarwe ongedorsen

-       Een last hooi

-       Een stuk aardappelen

-       Zaal, gereel en haagte

Meubilaire goederen:

-       een veere bed en dito peuluew

-       een kafse bed

-       een wolle deken

-       6 slaaplakens

-       Tafellaken

-       Kast

-       Kleijne kast

-       2 tafels

-       Kist

-       4 stoelen

-       Groot kopere koeijketel

-       Kleijnder dito keteltje

-       Koopere bedpan

-       Eijsere haal en lenkhaal

-       Vuureijser en schup

-       Gordijnen, een val en schoorsteenkleed

-       4 tinne tafelborden

-       2 dito trekpotten

-       Eijsere koekpan en blekke theebus

-       2 eijsere lampen

-       Trog

-       Wan en ertenzeef

-       Een schaal en blans

-       2 spinnewielen en een boskorf

-       Eijsere ketel en moespot

-       Een kribbeke en blok

-       Een korn en toebehoorten

-       Een zigt en zeijs

-       Schup en riek

-       Gavels

-       Sneijback en mes

-       Een reep en paardsbak

-       3 koeijbakken

-       Een oude hoogkar in stukke

-       Een aardkar

-       Ploeg en igt

-       Kopere zeeg  en 2 wateremmers

-       Een mijt droog hout

-       Kruijwagen

-       Nog enig droog hout

-       Eenig aardewerk

-       Een hoogkar bevonden waarop tien gulden door de overleedene waar geavanteert , nu weer terug gegeven

Kleeren en sieraaden

-       een goud kruijs en knop

-       dito ring

-       paar silvere schoengespen

-       een paar dito vrouwengespen met staale beugels

-       2 hembrokken met silvere knoopen

-       Bruijn jack en schort

-       Bruijne rok, camisool en broek

-       Enige kleeren niet te specificeren te gebruiken voor de minderjarigen

-       Enige rommelderij

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Dirck Sijmens van de Wetering, RA Wierdsma, Schepen Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 309 dd 8 oktober 1772 Staat en Inventaris

Van de goederen achtergelaten door wijlen Jenneke Modder, huisvrouw van Jacobus Ackermans, die nu gaat trouwen met Alida Gelderblom, ivm een minderjarig kind

Meubilaire goederen:

-       bed en peuleuw

-       een kleijnder dito

-       kleerkist

-       tafel

-       kopere wasketel

Kleren worden gebruikt voor de minderjarige

Tekenen: J Ackerman, RA Wierdsma, Schepen Jan van Nuland, JA E$sser, secr.

Blz 312 dd 18 november 1772

Compareert Hendrik van Croonenburg slands deurwaarder van de Raad van State, geauthoriseerd door Johannes Marsman, collecteur der Verpondingen en beede, over 1770 en op 16 november 1772 aan ons vertoont, arresteert de goederen alhier van Hendrik van Vugt wegens een schuld van 19-10-2. Tekenen: H van Croonenburg, Schepenen Hendrik van Bakel en Jan van Nuland, JA Esser, secr.

Blz 314 dd 9 december 1772 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hermen van Lith, gaat wonen te Rosmalen. Tekenen: Schepenen Klaas Swanenberg, Adriaan van Weert, Johannes van der Ven, Jan van Gogh, JA Esser, secr.

Blz 316 dd 25 november 1772

Verzoek van Adriaan Weijgergangs en Peter Francis Weijgergangs als voogden over de minderjarige kinderen van Francis Weijgergangs en Cristina Jan Hendriks, dat ze met z’n 3-en hebben aangekomen: - een 1/18 deel in 2 perceelen land te Berlicum aan de Groenstraat, met sijne houtwassen.

-       een perceel aan de verre steeg

-        4 hond onder Nuland opt Voorst Nuland,

-       2 stukken teulland op Martens akker

-       4,5 hont hooiland onder Engelen, genaamd het hoenderland

Voogden vragen toestemming dit deel te mogen verkopen, komend uit de erfenis van de vrouw van Jan Sijmen Wolfs. Tekenen: Schepenen: Klaas Swanenberg, Hendrik van Bakel, Jan van Nuland, Adriaan van Weert, Johannes van der Ven, Rijk van den Bloemenberg, JA Esser, secr.

Blz 319 dd 9 december 1772

 Compareren Adriaan Weijgergangs en Peter Francis Weijgergangs, voor zichzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van Francis Weijgergangs en Cristina Jan Hendriks, Jan dirk Weijgergangs, ook voor zijn zuter Fijke Dirk Weijgergangs, woonachtig tot Heeswijk en Berlicum, Geert Weijgergangs, Peeter van Nuland gehuwd met Johanna Francis Weijgergangs, sterk voor Amerens, Maria en Jenneke Weijgergangs en voor Jan van Heesch gehuwd hebbende Petronella Weijgergangs, aan de ene kant ( voor 1/3 deel)  en Bastiaan Sijmen Wolfs, wonend te Engelen, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Sijmen Wolfs en Johanna Antony Dekkers, Nicolaas gloudemans, wonend te Rosmalen, Sijmen Dirk Wolfs wonend te Den Bosch, aan de andere kant (voor 2/3 deel) Maken een minnelijke scheiding en deling van de goederen van Jan Sijmen Wolfs en Engelina Sebert Weijgergangs, volgens testament voor Notaris P van Bruggen 10 november 1749 te Den Bosch.

1e lot: aan de comparanten ter ene zijde

-       perceel hooi of weiland onder Engelen, groot 4,5 hont, in een meerdere camp van 6 morgen van ouds genaamd het Hoenderland, rijdende alle jaren, oost den Nieuwendijk, west den endelpoelsCamp, zuid den Commersteeg, noord Juffr. Van Zutphen,

-       4 hont hooi of weiland , zijn de de ½ van 8 hont, onder Nuland opt Voorst Nuland de benedenste, oost Heer van Nuland, west Jacob van Berkel, zuid de Neteringsgraaf, noord de Wetering

-       Land op Martensacker, teulland, met zijn houtwassen, groot 2 lopens en 20 roeden, oost de straat, west Claas Gloudemans, zuid Gijsbert van Creij, noord Heer Nagelmakers

-       1/3 deel in schepenschuldbrief groot 150 gulden gelooft door Mathijs Adriaan van Creij voor de schepenen alhier

2e lot: Comparanten ter andere zijde

-       7 hond hooi of weiland in de gemeene hoeve onder Nuland, oost mevrouw van den Berk, west Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord den Agterdijck

-       4 hont hooi of weiland ( 2 percelen van 2 hont) opt Voorst Nuland, de bovenste, west President van Nistelrooij, oost Hendrik Hanegraaf, zuid Neteringsgraaf, noord Wetering

-       De 2 sandstukken gelegen als voor, teulland, oost Jacobus Langens, west de gemeene straat, zuid mathijs van Creij, noord Bastiaan Wolfs,

-       Obligatie van 50 gulden ten laste van Antony Hanegraaf a 4 %

-       2/3 deel in een schepenschuldbrief van groot 150 gulden gelooft door Mathijs Adriaan van Creij voor de schepenen alhier.

3e lot: Comparanten ter andere zijde

-       10 hont hooi of weiland opt Middelst Nuland, ( 2 percelen van ieder 5 hont), oost de weduwe Sijmen Bosch, west Jan van Strijp, zuid de Wetering, noord Agterst Nuland

-       Perceel teulland de Lochtenburg, gelegen alhier in 4 stukken, oost de weduwe Spiering, west de Heer van Willigen, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel

-       Perceel teulland gelegen als voor op de Hoge Hoef, zijnde 2 stukken, oost en wets de gemeene straat, zuid Lambert van Rooij en noord Jacobus van der Heijden,

Tekenen: Adriaan Weijgergangs, Peeter Francis Weijgergangs, Jan Weijgergangs, Peeter van Nuland, merk Geert Weijergangs, Bastiaan Sijmon wolfs QQ, Sijmen Wolfs, Klaas Gloudemans, RA wierdsma, schepenen: Klaas Swanenbergh, Adriaan van Weert, JA Esser, secr.

Blz 329 dd 9 dec 1772

Compareert Bastiaan Wolfs wonend te Engelen, voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Sijmen Wolfs in huwelijk verwekt bij Johanna Antony Dekkers, Nicolaas Gloudemans wonend te Rosmalen en Sijmen Dirk Wolfs wonend te Den Bosch, maken de erfdeling van de vaste goederen van Jan Sijmen Wolfs en Engelina Sebert Weijgergangs

1e lot: Jacob Antony Dekkers en Bastiaan Wolfs als voogden van de kinderen Willem Sijmen Wolfs

-       huis, schuur, hof teijnde de Weerscheut gelegen onder Nuland met houtgewassen en voorpotingen, groot 2 lopens en 25 roeden, oost de erfgenamen Jacob van Creij, west de Molenheij, zuid de Weerscheut, noord de gemeene straat,

-       2 akkerkens teulland gelegen als voor met sijn houtgewassen, “in Pelshof”, groot 2 lopens en 16 roeden, oost de Molengraafse Hoeve, west de gemeene straat, zuid Jacobus Langens, noord de erfgenamen van Gijsbert Ruijs, belast ,et de pacht van 1 zak rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan Margriet Spijkers Vrouwengasthuijs te Den Bosch, verder belast met chijns van 1-13-5 in een meerdere chijns van 5 gulden aan Lieve Vrouwe Broederschap op Ligtmis verscheijnende.

2e lot: Bastiaan Sijmen Wolfs

-       perceel teulland met houtgewassen alhier op de Hoge Hoef, genaamd Lochtenburgh, groot 3 lopens en 20 roeden, oost de weduwe Spierings, west Heer van Willige, zuid de erfgenamen Markgraaf, noord Schodsheuvel

-       7 hond hooiland gelegen in de bovenste gemeijne hoeve  west mevrouw van den Berk, oost Paulus Govers, zuid den Hoefdijk, noord Agterdijk

-       50 gulden in een schepenschultbrief van 150 gulden ten laste van Matijs Adriaan van Creij

3e lot: Claas Janse Gloudemans

-       perceel teulland op de hoge hoef met zijn houtwas, groot 3 lopens en 31 roeden, oost en west de gemene straat, zuid Lambert van Rooij, noord Jacob van der Heijden

-       perceel hooiland ( 2 percelen van ieder 5 hont) groot 10 hont, opt Middelst Nuland, oost weduwe Sijmen Bosch, west Jan van Strijp, zuid de Wetering, noord t agterst Nuland

-       50 gulden in een schepenschultbrief van 150 gulden ten laste van Matijs Adriaan van Creij

4e lot:  Sijmen Dirk Wolfs

-       perceel teulland met houtgewassen, gelegen als voor onder Nuland, genaamd de Zandstukken, groot 2 lopens en 20 roeden, oost Jacob Langens, west de gemeene straat, zuid Mathijs Adriaanse van Creij, noord Bastiaan Sijmen Wolfs

-       perceel hooiland, groot 4 hont ( percelen van ieder 2 hont) , gelegen boven op het voorst Nuland, oost Hendrik Hanegraaf, west de president van Nistelrooij, zuid de Neteringsgraaf, noord de Wetering,

Tekenen: Bastiaan Sijmen wolfs QQ, Sijmen Wolfs, Klaas Gloudemans, RA Wierdsma, schepenen: Klaas Swanenberg, Adriaan van Weert, JA Esser secr.

Blz 338 dd 9 dec 1772

Compareren Adriaan Weijgergangs en Peter Francis Weijgergangs voor zichzelf en als voogden ( 26.7.1772) over de minderjarige kinderen van Francis Lambert Weijgergangs en Cristina Jan Hendriks, Jan Dirk Weijgergangs , ook voor zijn zuster Fijke Dirk Weijgergangs, weduwe Antony Verkuijlen wonend te Heeswijk en Berlicum, Geert Weijgergangs, Peter van Nuland gehuwd met Johanna Francis Weijgergangs, sterk voor Amarens, Maria en Jenneke Weijgergangs, en voor Jan van Heesch gehuwd met Petronella Weijgergangs. Zij machtigen bij deze de Heer Johan Adriaan Esser, secretaris alhier en Bastiaan Wolfs wonend te Engelen om te compareren voor het gerecht van Engelen of Heusden, ook voor die van Berlicum, en het gerecht van Nuland, om vaste goederen over te dragen die te koop worden voorgedragen binnnen de diverse dorpen.

Tekenen: Adriaan Weijgergangs QQ, Jan Weijgergangs, Peeter Francis Weijgergangs, Peeter van Nuland, merk Geert Weijgergangs, RA Wierdsma, schepenen: Klaas Swanenbergh, Jan van Gogh, loco secr.

Blz 341 dd 24 maart 1773

Compareert Geert Welles van der Ven, inwoner alhier, van goede naam, van competente ouderdom, verklaart goed te weten dat Pieter van Mil,  pachter der novalia tienden onder Nuland anno 1772 op 11 augustus 1772 naast het huijs van Van der Ven, met zijn kar is komen rijden, en hem vroeg wanneer hij het koorn ging halen, waarop Van der Ven zei, dat het weer zo veranderlijk stond om te reegenen , waarop van Mil vroeg “is het koorn wel klaar?” Heeft zaterdag al opgezet geweest, zei Welles, waarop van Mil zei dat hij er naar toe zou vaaren. Tekent Geert Welle van de Ven, Schepenen Jan van Gogh, Johannes van der Ven, JA Esser, secr.

 

Blz 343 dd 26 maart 1773

Compareert Andries van Groenland, armmeester, bevestigd dat de regenten aan hem betaald hebben een som van 78 gulden ter voldoening van een som van 100 gulden, ten laste van het corpus, dd 1 november 1727, voor het jaar 1695 van den armen opgenomen ten laste van de gemeente. Registratie comptoir der bede onder nr. 8. Tekenen Andries van Groenlandt, Schepenen Hendirk van Bakel, Jan van Gogh, R. van den Bloemenberg.

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:30

Geef ons uw mening

Ga naar boven