RA Nuland 53 Allerhande Acten (1753-1760)

RA Nuland 53 Allerhande Acten 1753 – 1760                versie 1.0

 

Blz 1 dd 21 maart 1753 borgbrief

Alhier uit wettige ouder geboren Jan van Grinsven, gaat wonen te Berlicum en trouwen.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon van de Wetering, JD Cremers, secr.

 

Blz 2 dd 19 mei 1753 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peter Hendrik Janse, gaat elders trouwen

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx (van de Wetering), Gijsbert van Creij,  JD Cremers, secr.

 

Blz 4 dd 14 mei 1754

Compareeert Juffr. Geertrui Plenus, huisvrouw van Hendrick Meijer, Heer van Duijnendaal, verhuurt

-       haar hoeve bij het genoemde huis staande, bestaande uit een huijsinge, aangelegen teulland, 13 lopens en 33 roeden, genaamd de Hoeve gecomen van Oudenhoven. Verhuurder reserveert stukje wei en perceeltje teulland achter de huisinghe.

-       16 hont weiland op het groot hoog

-       3 mergen hooiland te langst overt Nuland

-       Een morgen sijnde de ½ van 2 mergen genaamd de pastorijCamp

Aan Jan den Blommer voor 6 jaar, voor 65 gulden te betalen op derde kersdag, eerste keer in 1754, verder te leveren 3 zakken rogge, 3 zakken boekwijt, bij misoogst te vervangen door 12 cq 10 gulden, verder 3000 pond dakstroo, etc etc

Tekent: Geertruide Meijers, geboren Plenus, ……Hendrik…………..

Schepenen Peeter van de Ven, Adriaan Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 8 dd 10 juli 1753

Schepenen committeren Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland, en Hendrik Meijer, Heer van Duijnendaal, om op 13 juli 1753 naar de kwartiervergadering te Osch te gaan.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx (van de Wetering), Gijsbert van Creij.

 

Blz 10 dd 4 augustus 1753

Compareert Cornelis Sterkman, voster van Nuland, geauthoriseert door Johan Hendrik Mooren als collecteur van de verpondingen en de beede, dd 3 augustus 1753, arresteert de goederen van

-       Jacobus van Berkel, wegens achterstand in betalen over het jaar 1750 een som van 8-18-14 gulden,

-       Het manhuis achter de 3 mollen, wegens een schuld van 1-8-0

-       Dries Reijders van Venrooij, wegens een schuld van 1-10-6

-       Teunis Leenders, wegens een schuld van 1-2-0

-       Steve Dirks van Grinsven, wegens schuld van 1-8-0

-       De kinderen van Peter Leendert Haake wegens een schuld van 0-14-0

-       Jan Aardt Potters, wegens een schuld van 0-15-6

-       Weduwe Peter Aarts van den Berck, wegens een schuld van 2-1-14

Tekenen: Adriaan Verstegen, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 13 dd 21 augustus 1753

Schepenen committeren president Jan Wolfs om op vrijdag 24 augustus naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen

Tekenen: Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Adriaen Verstegen, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx van de Wetering, Gijsbert van Creij.

 

Blz 15 dd 1 oktober 1753

Schepenen authoriseren Geerit  van Gogh en Adriaan Verstegen om te gaan naar PW de Smeeling, Raad en rentmeestergeneraal der domeinen, om geld te ontvangen wat 7 ingezetenen van Nuland verdient hebben met kar en paard van Den Bosch naar Maastricht, vervoer van monitie en viveres, volgens resolutie van 22 augustus 1753,

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, Sijmon Dirckx van de Wetering, Gijsbert van Creij.

 

Blz  16 dd 13 januaru 1754

Verzoek van Antony Hanegraaf en Gerrit van Gogh, inwoners alhier aangestelde administrateurs over de legaten van Antony Hendricx aent Hoogh aan de huisarmen van Nuland, volgens testament dd 24 november 1691, bestaande in o.a. 8 hont land in den wintmolenbergsen  Camp, waarvan de andere landerijen toebehoren aan de Heer van Nuland. De 8 hont brachten bij jaarlijkse verpachting 3-15-0  gulden op. De Heer van Nuland biedt nu 150 gulden voor de camp, ze willen het wel verkopen, al gaan ze dan in tegen de laatste en uiterste wil van Aent Hoogh, die wilde dat het gerecht van Nuland over dit land ging.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan wolfs, Peeter van de Ven, Adriaan Verstegen, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 19 dd 30 januari 1754

Compareren Jan Wolfs, presidentschepen en zijn huisvrouw Engel, en Schalk van der Ven, alle inwoners van Nuland, die verklaren op verzoek van Antony Hanegraaf, herbergier alhier, na door de voster geciteert te zijn geweest, dat zij op donderdag 17 januari 1754 voor de middag uit de kerck komende en gingen naar de herberg van Antony Hanegraaf, en na enige tijd gezeten te hebben kwamen er drie manspersonen binnen, commanderende een glas bier, na dat geproef te hebben, seggende dat is bier van  Hees, mogen wij dat vat in de kelder eens zien, waarop devrouw zei, ik ben geen baas, maar mijn man ploegt daar voor de deur roerende aan het huijs, ik sal hem roepen. Zij deed dat maar een van de 3 mannen zei wij hebben geen tijd te wagten, gingen de deur uit en zeiden “IK slaa u in de boeten van 50 gulden omdat gij ons weijgert de kelder te visiteren”terwijl ze naar het rijtuig voor het huis liepen, waarin 2 juffrouwen zaten. Terwijl antony binnenkwam klommen de anderen op hun rijtuig en reden weg zonder te zeggen wie ze waren en in welke qualiteit zij kwamen. Antony kende een van hen: N. Monck pepercoekenbaaker tot Den Bosch in de Hinthamerstraat,

Tekenen: Jan wolfs, Engel Seben Weijgergangs, Schalk van der Ven

W Aenhuijs, Gerit van Gogh, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 22 dd 4 april 1754

Compareert Antony Hannegraaf inwoner alhier,

De eijkmeester van de Meijerij Willem van Broekholt had Marcelis Mastenbroek geaurthoriseert zodat deurwaarder Pmans aan Antony Hannegraaf executie dirigeerde wegens een pretentie van een boete van 50 gulden op vandaag 4 april 1754. Antony Hannegraaf verzet zich hiertegen,

Tekenen: Gerit van Gogh, Adriaan Verstegen, JD Cremers

 

In marge 16 april 1754 antony Hannegraaf verklaard een kwitantie voor de 50 gulden te hebben ontvangen van de secretaris Cremers.

 

 

 

Blz 23 dd 14 mei 1754

Compareert De heer Christiaan Paulus Smitsbergen medicine doctoor, wonend te Os die op verzoek van Willem Aenhuijs dat hij op 12 mei 1754 op verzoek van Peeter van de Ven, hem bezocht heb in zijn huis en hem op bed liggende heb gesproken, die vertelden op 10 mei van de Schaijksen Hoeck uit het land van Rabesteijn komende met kar en paard, het paard wat haastig liep , zijn hant aan het karbord vasthoudende , ze ter aarde vielen en hij zich beseert vond en op de 14e is komen te overlijden, waarop hij op verzoek van vrouw en naaste vrienden het lichaam gevisiteerd heeft , en geen uitwendige kwesturen gevonden heb, dat de dood door de val veroorzaakt is

Tekenen: Jan Wolfs president, Hendrik Meijers, CP Smitsbergen.

 

Blz 25 dd 1 juli 1754

Schepenen committeren Jan wolfs en W Aenhuis voor de kwartiervergadering te Os op 3 juli 1754,

Tekenen: Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, Gijsbert van Creij.

 

Blz 26 dd 17 augustus 1754

Compareert Cornelis Sterkman, vorster, die geauthoriseert door Johan Hendirk Mooren, collecteur der verpondingen, bede en gemeene middelen dd 13 aug 1754, in arrest te nemen de vaste goederen van dd gezamenlijke erfgenamen van Claas van Grinsven, wegens een schuld over het jaar 1752,

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, C Sterckman.

 

Blz 27 dd 20 augustus 1754

Schepenen committeren Jan wolfs, president, om op woensdag 21 augustus 1754, te gaan naar den Bosch voor de verpachting der gemeene middelen,

Tekenen: Hendrik Meijers

 

Blz 29 dd 6 septemner 1754

Compareert vorster C Sterkman, geauthoriseert door JH Mooren, collecteur, dd 5 sept 1754, om in arrest te nemen de goederen van de volgende personen:

-       een mergen te langst overt Nuland  van Dries Reijnders van Venrooij

-       1,5 mergen op de gemeene hoeve van de weduwe Peter Aarts van den Berk

-       3 hont in de gemeene hoeven van Huijbert Aarts

-       4,5 hont in de gemeene hoeve van Hendrik van Os

-       De goederen van Fransciscus van der Reijd

In verband met de verpondingen etc van 1752.

Tekent: C Sterkman, J Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers.

 

Blz 31 dd 25 september 1754

Compareert Peternella Geurt Govers, weduwe van Peeter van de Ven, kiest tot voogden voor haar 4 onmondige kinderen de personen van Paulus Govers en Schalk van de Ven, haar broer en swager.

Tekent: merk Peternella Geurt Govers, Jan wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 32 dd ondervraging

Door W Aenhuijs van

1)    Gielle van Nuland

2)    Zijn  vrouw Maria Claas Zegers

3)    Harske weduwe Geurt Govers

4)    Hilleke Geurt Govers

5)    Seijke Jan Ploegmakers huisvrouw van Jan Govers

Ze verklaren alle Peternella Goverts, weduwe van Peeter van de Ven gekent te hebben, die woonden te Nuland. Dat Peternella is komen te overlijden op zondag 22 september 1754 smorgens om 4 uur, allen waren erbij present.

Kort na het overlijden is het doode lichaam opengesneden door Anneke Teunisse van der Putten, verklaren de eerste 4 deponenten, huisvrouw van Peter Govers, wonend te Rosmalen, zonder dat ze zagen wie erbij aanwezig waren. Er is niemand van het gerecht bij geweest en ze wetn niet of er permissie hiervoor was van drost of schepenen. Uit het doode lichaam werd een kind gehaald, zeggen de eerste 4. De 2e en 5e verklaren dat het kind een half uur geleefd heeft. Er is geen doctor of chirurgijn aanwezig geweest.

Tekenen: Haerske Geurt Govers, Hilleke Geurt Govers, Sijken Jansen Ploegmakers, merk Maria Claas Zegers,

Jan Wolfs, Gerit van Gogh, JD Cremers

 

Blz 38 dd 25 september 1754

Compareert Dirk van Vugt en Tomas Adrianus Bouselie beide meester sirursijns, inwoners van Os, die op verzoek van W Aenhuijs het dode lichaam van Peternella Geurt Govers, weduwe Peter van de Ven,  onderzocht hebben, en ondervonden dat het lichaam opengesneden was te langs over den buijk, en geene partijen geraakt, ook niet het doode kind, als ze het zelf hadden gedaan hadden ze het niet beter gekunt,

Tekenen: Jan wolfs, Gerit van Gogh, JD Cremers, Thomas Adriaan Boselie, Dirk van Vught

 

Blz 40 dd 23 oktober 1754

Compareert Lodewies van Weijk, inwoner van Breugel, heeft een accoord gemaakt met de schepenen over het leijde dack aan de toor, het pannedack van het schoolhuijs, de glasen van het schoolhuijs en raadkamer als volgt:

-       hij moet de toren goed onderhouden en elk jaar een keer erop klimmen,

-       het pannendak deugzaam repareren, zoals aansmeren,

-       de glasen in schoolhuis en raadkamer deugdelijk repareren

-       het glas moet hij zelf meebrengen de andere zaken zullen door de schepenen geregeld worden.

-       Ingaande 1754 voor de tijd van 12 jaar voor de som van 8 gulden

Merkteken: Lowies van Weijk ( mooi!), Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Gerit van Gogh, Adriaan Verstegen, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 42 dd 27 november 1754

Compareert Adriaan van der Straate drosaart van de HH Kessel, Empel en Meerwijck, als testamentair erfgenaam van wijlen Juffr Jacoba van Essen, en verklaart dat Cornelis Sterkman de vorster van Nuland aan hem heeft betaald 292 gulden, ivm huis, schuer en bogert en aangelegen landerijen, onder Nuland, genaamd Aen de Kerk, toebehoort hebbend eerst Gijsbert van Grinsven, en nu de erfgenamen Claas van Grinsven, op wiens naam het verkocht is.

Goederen zijn verkocht op authorisatie van de Heer JH Mooren als collecteur van de verpondingen, dd 5 sept 1754, wegens achterstallige verpondingen. De opbrengst wordt in mindering gebracht van een capitaal van 600 gulden met rente door Gijsbert van Grinsven gelooft aan Mej. Van Essen, volgens schepenbrieven alhier te Nuland dd 6 juni 1740.

Tekenen:  AvdStraate, Jan Wolfs, Adriaan Verstegen, JD Cremers,secr.

 

Blz 45 dd 4 juni 1755

Compareert Pieter Vissers, deurwaarder van de Raad van Staate der Verenigde Nederlanden, geauthoriseert door Hr en Mr. Antony Versfelt, penningen meester van de polder van der Eijgen, en de executitoriaal van 23 aug 1754 en neemt in arrest de goederen van Jan Ruijs, gelegen in de gen. Polder, om polderlasten van 1752 en 1753 te verhalen van 2-11-0,

Tekent: P Vissers, Jan Wolfs, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 47 dd 4 juni 1755

Compareert Dirk van Venrooij, gesworene deser HH, Laurens Hendrik van Gestel, Catheleijn weduwe Peter van Os, allen inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van W Aenhuis dat Dirk van Venrooij op 4 mei 1755 kwam in Nuland in het Molengraafsstraatje en daar gevonden heeft Adriaan Janse Scheeper van Jan Eijmerde inwoner van Geffen, met de schapen van genoemde Jan Eijmerde, waarop Dirk van Venrooij een schaap genomen heeft uit de Cooij of hoop schapen om het selve na de schutskooij te brengen, waarop Adriaan Jansen zei “Gij hebt het hart niet dat gij het schaap na de kooij brengt”, waarop hij zijn Scheeper schup neemende en daarmee van Venrooij sloeg op zijn hoofd, zodanig dat de schup van de steel geraakte en in de sloot vloog, waarop hij zijn mes uittreckkende en heeft van Venrooij daarmee een steek in de rug bij het schouwerblat toegebracht.

Van gestel had nog gezien dat Adriaan Jansen met zijn schup sloeg op het lijf of hooft van Van Venrooij en dat Adriaan Jansen een bloot mes in de hand had.

Catelijn verklaart dat Adriaan Jansen een bloot mes in  de hand hebbende en daarmee een steek in de rug toebracht van Dirk van Venrooij, en bij haar een gat in het hooft heeft geslagen door de steel van de schup, wat Dirk van Venrooij ook gezien heeft.

Tekenen: merk Dirk Versteegen, merk lijn weduwe Peter van Os, Laurens Hendrik van Gessel, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers.

 

Blz 51 dd 25 juni 1755

Schepenen authoriseren W Aenhuijs en President Jan Wolfs voor de kwartiervergadering te Os op 3 juli 1755

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Weijgerganx, Adriaan Hanegraaf

 

Blz 52 dd 4 aug 1755

Schepenen committeren PresidentSchepen Jan Wolfs om naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen op 5 aug 1755.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Francis Weijgerganx, Francis Ploegmakers, Hendrik Meijers.

 

Blz 53 dd 15 augustus 1755

Compareert Arnoldus G van Grinsven gehuwd met Mej. Anna Maria Rimakers (?), wonend te Meegen, heeft bekend dat Pieter Vissers landsdeurwaarder aan hem betaald heeft 955-14-0 gulden, verkregen na de executionele verkoop van de goederen van Jan Ruijs,

Tekenen: AG van Grinsven, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 55 dd 8 oktober 1755

Schepenen verklaren op verzoek van Herme Janse Boerdonk inwoner van Nuland, dat hij hier met zijn ouders meer dan 30 jaar gewoont heeft, en zich altijd goed gedragen heeft.

Tekenen: Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, Francis Lambert Weijgerganx, Francis Jansen Ploegmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 56 dd 18 november 1755  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanne Jansen van Gent, gaat elders wonen en trouwen.

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Hendrik Meijers, Francis Lambert Weijgerganx, Francis Jansen Ploegmakers.

 

Blz 58 dd 14 april 1756 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Gijsbertus Jan Gijsbertus van Vugt,

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Hendrik Meijers, Francis Lambert Weijgerganx, Francis Jansen Ploegmakers, Adriaan Hanegraaf .

 

Blz 60 dd 2 juni 1756 Erfdeling

Tussen Johannes Claas Verstegen, Dirck Claas Verstegen, Joost Claas Verstegen, Jan Claas Verstegen, kinderen en erfgenamen van Claas Verstegen en Maria Heijmans, in leven egteliedeen en inwoners van Nuland, nu inwoner van Hees en Nuland,

Eerste Lot: Johannes Claase Verstegen

-       huisinge of hoef met aangelegen teulland, houtwas en voorpotingen, groot 30 lopens en 25 roeden gelegen alhier op Schotsheuvel, oost Jan van Erp, west Hendrik van Gestel, zuid de straat, noord Heer van Nuland,

-       perceel teulland 8 lopens en 25 roeden gelegen als voor en genaamd Claas Acker,oost de kinderen Jan Willem van Loon, west Gemeene Straat, zuid Geerit van Gogh, noord Hendrik van de Ven c.s

-       6 mergen hooi of weiland, gelegen als voor, schietende van de Nulandse straat tot aan den Hoefdijck, oost Heer van Nuland, west Hendrik Hanegraaf, zuid Nulandse straat, noord Hoefdijck

-       14 hont hooi of weiland, gelegen als voor opt Groot Hoog, oost Lambert van Bocxtel, west  de weduwe Gerardus Beijvelt, zuid de Nulandse straat

Te vergelden een rente of erfpacht van 128-2-8 aan ……

Verder: aan Hendrik Verstegen een rente van 3 gulden, zolang hij leeft

Tweede lot: Dirk Claase Verstegen

-       huis en land, 3 lopens en 9 roeden, met houtwas en voorpotingen, gelegen te Nuland aan de Wolfsdijck, oost de Heer van Engelen, west en zuid de Heer Goet, noord gemeene straat

-       sijnen hof aldaar groot 9 lopens en 35 roeden, met houtwas en voorpotingen, oost Gijsbert Spierings, west Peeter van de Ven, zuid wolfsdijkse straat, noord Nulandse straat

Te vergelden: jaarlijks 4 vat rog aan Geefhuijs te Den Bosch

Verder 2 vaten rogge aan comptoir van Tengnagel

4-7-1/2 aan de armen van Dinther

3 gulden aan Hendrik Verstegen zolang hij leeft

Derde Lot: Jan Claase Verstegen

-       1 mergen hooiland te Nuland, oost Jacob van Gogh, west St Antonie Gilde, zuid de Netering, noord den sloot

-       1 mergen hooiland opt Agterst Nuland oost Gerardus Hoeks, west Jan Hendrik van den Broek, zuid den sloot, noord den Hoefgraaf

-       1,5 mergen hooiland gelegen opt Nuland, oost gemeene lant, west Hendrik van den Broek, zuid middelste weteringske, noord den sloot

Te vergelden 3 gulden aan Hendrik Verstegen zolang hij leeft

Vierde lot: Joost Claase Verstegen

-       2 maldersaat land gelegen te Hees, genaamd den swarten camp, oost van dijck, west Peter Jacob Broeks, zuid Huijbert van der Pas, noord de steeg

-       Een steepke in den elsen, groot 1 lopens, oost Elisabeth Geerit Wellens, west Peter ….mans, noord Hendrik van Rooij, zuid Rombout van Grinsven, mede gelegen tot Hees met houtwas en voorpotingen

Te vergelden 3 gulden aan Hendrik Verstegen zolang hij leeft

Tekenen: Dirk Verstegen, merk Joost Claase Verstegen, merk Johannes Claas Verstegen, Jan Verstegen, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, W Aenhuijs.

 

Blz 69 dd 16 juni 1756

Condities waaronder het collecteren van de verpondingen, bede en gemeene middelen, zal geschieden na publikatie te Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Geffen. Bestaande uit Hooftgeld besaaijde landen, geslagt en accijns, alles voor de tijd van 3 opeenvolgende jaren, vanaf januari 1756. ( etc)

Ingezet Heer Johannes Marsman op 6 gulden,

Een slag Lodewijk Markgraaf ( tekent Ludwig Marggraaf)

Een slag Johannes Marsman,

Een slag Lodewijk Markgraaf

2 slagen Johannes Marsman. Stelt tot Borgen Jan Marsman en Willem van der Horst

Tekenen: Johannes Marsmans, J Marsmans, Willem van der Horst, Jan Wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Francis Weijgerganx, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer.

 

Blz  78 dd 21 juni 1756

Schepenen authoriseren Willem Aenhuis, drossaard en Jan Wolfs, president, voor de kwartiervergadering te Osch op 28 juni 1756,

Tekenen:Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Francis Weijgerganx, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer.

 

Blz 79 dd 31 juni 1756

Compareren Antony Hannegraaf, Jan Toon Hannegraaf, Jacob Crol, Gerrit Welles van de Ven, Antony Coenraden, Schalk van der Ven, van competenten ouderdom en inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van Willem Aenhuijs, drossaard, dat zij op zondag 12 oktober 1755 in de avond omtrent de klok van 8 uur zijn geweest, in huis en herberg van Antony Hannegraaf, toen er binnen kwamen Lambert Cuijpers, Wouter Job Baars, Jan van Balcum, Nelis van Balcum, Pieter de Haas, Toontje Hannussen, Piet Gerrit Teunissen, alle inwoners van Geffen, waarbij door een van de Geffenaren een glas bier geeist werd aan de herbergier, en gevraagd werd “waar zijn de vluggen van Nuland?” Daarop zei Antony Hanegraaf, dat als zij op iemand pretentie hadden, dat zij dit dan buijten souden leijden. Dat zij geen molest in zijn huis moesten doen, waarop een of meer van de Geffense zeiden ” in huijs of niet in huijs wat soude dan doen?”. Hannegraaf zei “dan soude het niet wel zijn, want gij hebt mij ontbooden of laten weten dat gij mijn met mijn gasten uijt mijn huis soud jaagen”, daarbij voegende dat hij sulcx niet gern soude hebben of laten geschieden. Alle Geffense trokken hun mes, en vielen aan op Antony Hanegraaf,  zijn zoon Jan, Hendrick Jacob Tijssen, en Jacob Crol, zo vaak dat deze om hun leven te salveren uijt het huijs hebben moeten vlugten. Antony Hanegraaf kwam door het achterhuijs weer naar binnen, waarbij een riek had meegebracht en tegen de Geffense zei “nu sult gij mij mijn huijs niet meer uitjagen”. Ze vielen hem weer aan, Antony was genoodzaakt te retireren tot in de gang van het Agterhuijs, waar bij hem kwamen Hendrik Jacob Tijssen, Jacob Crol, Jan Toon Hanegraaf. Daarna gooiden verschillende Geffenaren de messen tegen de grond, pardon versogten en sommige van hen door de kamervensters gevlugt zijn.

Tekenen: Antony Hendrik Hanegraaf, Schalk van der Ven, Jan Antony Hanegraaf, Antonie Coenraat, merk Jacob Teunis Crol, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Hendrik Meijers, JD Cremers

 

Blz 84 dd 14 augustus 1756

Schepenen authoriseren President Jan Wolfs om op 18 augustus 1756 naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen.

Tekenen: Jan wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer, JD Cremers, secr.

 

 

Blz 86 dd 11 december 1756  borgbrief

Alhier uit wettige huwelijk geboren Jan Quacq, gaat trouwen en wonen in Schijndel

Tekenen: Jan Wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Hendrick Meijer.

 

Blz 87 dd 8 januari 1757 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Angenees van der Hoeve, wiens vader was geweest Adriaan Janse van Hove, moeder Peternella Jan van Bergen, gaat nu trouwen met Lendert Reijsbergen, en wonen te Delft.

Tekenen: Jan Wolfs, Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Adriaen Hanegraaf, Hendrick Meijer.

 

Blz  88 dd 8 januari 1757

Compareren Adriaan Weijgergangs en Hendrik Joost Hannegraaf inwoners alhier en naaste bloedverwanten van de 2 onmondige kinderen van Francis Weijgergangs verweckt bij Emerens Peter Beijvelt, worden aangestelt tot voogd.

Tekenen: Peter van der Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr

 

Blz 90 dd 30 maart 1757

Schepenen verklaren op verzoek van Hr en Mr. Jeremias Storm van sGravenlande ontvanger generaal van de beursen en beneficien over stad en meijerij, ivm 8 mergen hooiland, genaamd Betmeeren, onder Nuland, in den polder van der Eijgen, tans in pagt bij erfgenamen Peeter van de Ven, gehorende aan het comptoir der beursen, bijna de gehele somer of saisoen onder water is blijven staan, en kon door de pachters niet gebruikt worden, en hebben er geen vruchten van kunnen plukken.

Tekenen: Peter van der Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr

 

Blz  91 dd 8 juni 1757

Compareren Adriaan Weijgergangs en Hendrik Joost Hannegraaf inwoners alhier en voogd van de 2 onmondige kinderen van Francis Weijgergangs verweckt bij Emerens Peter Beijvelt, verhuren aan Christiaan Jan Hendricx, weduwe van Francis Weijgergangs huis en aangelegen landerijen gelegen alhier aant Ven, met nog 5,5 mergen hooiland voor 40 gulden per jaar.

( andere condities)

Te vergelden aan de Heer van Engelen een rente van 10-0-0 en nog 1-8-0 aan …., een vat rogge aan de armen van Nuland, een vat rogge aan de kerk van rosmalen, 

Tekenen: Adriaan Lambert Weijergangs, Hendrik Hanegraaf, merk Cristina Jan Hendriksx,

Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 95 dd 10 mei 1757

Compareert Johan Francis Verbeeck mr. Chirurgijn, wonend te Nuland, en Johan Goozen Reijers, chirurgijn te Osch, die op verzoek van Willem Aenhuis die ten woonhuijse van Jan van Grinsven en daar zijn doode lichaam hebben gevisiteerd een wonde tusschen de heupen en de knien, groot 6 vingers breed, boven de knie aan de buijtenzijde van het been ter hoogte van 2 handen breed, veroorzaakt door een scheut met hagel, waardoor een extra vascitis nervixterx en een bloedvat geledeert met een bloedstorting tot gevolg en kort daarna de dood, verder een fractuur ossa famoris. Geen andere kwetsuren aan het lichaam gevonden,

Tekenen: JF Verbeeck, JG Reijers, Hendrik Meijers, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 97 dd 16 mei 1757

Compareert Gijsberdina Hanegraaf, oud 18 jaar door de vorster gevraagd getuigenis af te leggen en verklaart aan drossaard Willem Aenhuijs, dat zij op 9 mei savonds bij haar moeder thuis zijnde, opgedragen werd eens naar haar vader te gaan kijken die op de Nulandse Markt was gegaan.

Ze ging op weg en kwam bij het huis van Jan van Vugt, alias van Ijperen, de smid, waar haar vader was in gezelschap van Jan van Grinsven, Toon Ermert van Nuland, Hendrik van Creij en haar broer Jan Tony Hanegraaf. Op weg gaande zag zij Geurtje van vugt, zus van Jan van Vugt met stenen gooien naar het gezelschap, al staande naast het genoemde huis. Haar broer Jan liep naar Geurtje toe, Geurtje liep het huis binnen, haar zus Maria bleef staan. Zeggende dat zij sulcx niet deedde. Ene Dorus van de Zande, neef van Jan van Vugt hoorde ze roepen: “Wat moey gij heden hebben”, waarop Jan zijn mes trok en tegen zijn vader zei “ik sal die wel keeren” en hem vervolgde. Ondertussen kwam Francis de Haan ertussen, waarop haar broer hem vervolgde tot in de hof van Laurensken, en Jan van Grinsven ter zelver tijd met een stok in de hand ook Francis de Haan vervolgde. Francis riep tegen haar broer “Jan, ick hebbe het niet gedaan”, die antwoordde: “ick wist niet gat gij het was, ick worde met steene gegooijd “. Gijsberdina heeft niet gezien dat Francis door haar broer of Jan van Grinsven is mishandelt of geslagen geworden. Het gezelschap ging naar het huis van Hanegraaf, na een half uur vertrok Jan van Grinsven en ene Lambertus de Kessel. Gijsberdina vervolgde hen en bij het huis van Van Vugt hoorde zij enige woordenwisseling, zij meende te horen dat Van Grinsven aan van Vugt vroeg “Smit kende dat woord nergens wel staan”, daarop hoorde zij een scheut uit het huis van Van Vugt, zonder te weten wie dat gedaan had. De schot ging op Jan van Grinsven, die 3 a 4 treden van het huis af stond, Jan viel ter aarde, dn riep “oh Godt, ick moet sterven, ister geen raad om de pastoor voor mij te krijgen, ick vergeef het hem gaarne. Ze zag niemand uit het huis komen, na korte tijd kwam haar moeder en broer Jan Hanegraeff. Hem hoorde ze roepen ” Smit mijn oom leit daar nou, Jan van Ijperen, schiet er mij maar bij. Haar moeder riep tegen van Vugt niet te schieten, ze hoorde toen ook Jan van Vugt om hulp roepen. Inmiddels was ook haar vader gearriveerd en is zij naar huis vertrokken. Ze vertelt nog dat er voor het schot geen hulp geroepen werd uijt het huis waar het schot uitkwam.

Tekenen: Gijsberdiena Anton Hanegraaf, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 102 dd 16 mei 1757

Compareert Jan Lambert Peters en zijn vrouw Jenneke, wonend alhier, verklaren op verzoek van drossaard Aenhuis dat

-       de eerste dat hij op 9 mei 1754 s avonds  tussen 10 en 11 uur thuiskomend door de vrouw van Antony Hanegraaf verzocht werd mee te komen naar Jan van Grinsven, gekwetst liggend voor de deur en het huijs van Jan van Vugt, alias van IJperen, smit alhier. Hij vond van Grinsven zwaar gekwetst liggend op de grond, buijten spraak, kort daarop stierf van Grinsven, de klok had nog geen 11 geslagen

-       de tweede verklaart dat zij op 9 mei om negen uur was in het huijs van Jan van Vugt, alias van Ijperen, en zag dat van Vugt en zijn knecht Jan Jan Martens het huis uitgingen, kort erna was er een groot rumoer. Daarna kwamen van Vugt en zijn knecht weer naar binnen en sloten de deur achter zich. Ze zag dat Jan van Grinsven en Jan Thoon Hanegraaf en anderen voor het huis stonden, allemaal met bloote messen in de hand, en veel lawaai makend. Ze zag verder dat Jan van Vugt zijn snaphaen laadde, en dreigde te schieten op de mensen die buijten stonden, als ze niet vertrokken, seggend dat den duvel hem den hals mochte breken, als hij niet zou schieten. Zij ging naar haar huis en de moeder van Jan van Vught ging mee, hoorde een half uur later een schot, en daarna toe gaande zagen ze Jan van Grinsven liggen een paar stappen van het huis af, dood ter aarde en zeer bebloeijt.

Tekenen: Jan Lambert Peters, merk Jenneke huisvrouw Jan Lambert Peters, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 104 dd 16 mei 1757

Compareert Jan Antony Hanegraaf, oud ca 20 jaar, verklaart dat hij op 9 mei tussen 8 en 9 uur van de Nulandse markt afkomende in gezelschap van zijn vader Antony Hanegraaf, Jan van Grinsven, Ermert van Nuland en zijn zoon, Hendrik van Creij, en bij het huijs van Jan van Vugt ontmoette hij zijn zuster Gijsberdina Hanegraaf, terwijl ze daar stonden werden er enige stenen in het gezelschap gegooid. Hij zag toen Geurtje en Maria, zusters van Jan van Vugt. Hij liep naar hen toe, vroeg wei er met stenen gooide. Marie wist het niet en Geurtje liep weg. Teruglopend zag hij Jan van Vugt en diens knecht die riepen dat het gezelschap maar “ apen en esels waren”. Jan zei daarop “dat heeft mij nooit een fatsoenlijk mensch gezegt”, waarna zijn vader hem bij de mouw greep en meetrok. Ondertussen kwam Dorus van der Zande, een neef van Jan van Vugt, erbij, greep Antony Hanegraaf bij de mouw en zei “watter te doen was”? Jan zei tegen zijn vader dat ze maar naar huis gingen, hopende dat van de Zande zou keeren, en vervolgens zijn mes heeft uitgetrokken ( van de Zande of Hanegraaf?)

Van de Zande lieo wat weg en Jan volgde hem een weinig, keerde om met de intentie naar huijs te gaan. Even later meende hij gevolgd te worden door Dorus van de Zande, naar hem toeliep en tegen hem zei “komt gij nu wederom op mij toe”. Jan vervolgde de ander, die ter aarde viel, roepend dat hij hem geen kwaad hadde gedaan. Jan zag dat het Francis de Haan en niet Dorus van de Zande was,  en tegen hem zei “Cis bende gij het, dan sal ik u ook geen quaad doen”. Met zijn vader en Jan van Grinsven zijn ze thuisgekomen, even later ging hij naar Duijnendaal, waar hij als knecht dient bij Heer Meijer. Hij wilde tevoren nog eens langs gaan bij Marie van Vugt, daar heeft aangeklopt, Marie liet hem niet binnen. Ondertussen kwam Jan van Grinsven ook langs het huijs van Van Vugt en riep : Van Ijperen ik zal u gaan beklagen, dat gij met stenen geworpen hebt. Gijsberdina Hanegraaf nam Jan mee, zij hoorden even later een scheut uijt het venster van Jan van Vugt, waarop Jan van Grinsven neer viel, 2 a 3 treden van het venster af, op Nulandse grond, zeer kermende, en seggende dat genoeg hadde, en dat moeste sterven, roepende meer off geen pastoor konde komen. Jan Hanegraaf liep er naar toe, zag de ernst van de letsels en riep tegen Van Ijperen/Van Vugt: “Jan van Ijperen, daar leit er nu eene, schiet er mij bij neder. Jan van Vugt/Ijperen riep om hulp. Jan Hanegraaf werd door zij toegesnelde moeder meegenomen.

Tekenen: Jan Antoni Hanegraaf, Peeter van der Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 109 dd 16 mei 1757

Compareren Laurens van Gestel en Lambert Jan Maas, inwoners van Rosmalen die verklaren op verzoek van de drossaard Aenhuis, dat ze beiden wonen tegenover het huis van Jan van Vugt, meestersmit, zijnde de straat maar tussenbeide, op 9 mei hoorden ze s avonds om 10 uren een schot afgaan, maar hebben niet gehoord van eerder molest of gewelt aan het huis van van Vugt/van Ijperen. Een half uur na het schot vonden ze voor het huijs Jan van Grinsven liggen en zagen hem sterven, en gingen daarna naar hun eigen huis. De 2e verklaart tijdens het schot buiten te staan, zijn water te maken en duidelijk zag dat het schot kwam uit het venster van het huis van Jan van Vugt.

Tekenen: Lambert Jan Maes, Merck Laurens van Gestel, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 111 dd 16 mei 1757

Compareert Maria huisvrouw van Antony Hanegraaf, die verklaart als hiervoor door haar zoon verklaart is. Zij geeft aan dat Jan van grinsven - een half uur na het thuiskomen van man, zoon en Jan van Grinsven – met ene Lambert de Keerselaer wederom is vertrokken. Haar man bleef thuis. Haar dochter ging weg en zij ging er achteraan. Maria kwam Jan van Grinsven en Lambert de Keselaer tegen. Ze volgde hen naar het huijs van Jan van Vugt, hoorde een schot en vond Jan van Grinsven Zwaar gekwetst op de grond, zeggende mijn been in afgeschooten, nu moet ik sterven, vragende om of geen kans was ene pastoor te krijgen. Zoon Jan kwam erbij en riep tegen van Vught, “ik heb niet als in vriendschap gesegt, dat gij de deur soude opendoen, nu ligt er een, en schiet er mij bij neer, dan leggen er twee”. Daarna werd er uit het huijs van van Vugt zeer sterk  om hulp geroepen, even later stierf Jan van Grinsven in de armen van Jan Lambert Peters, Ze voegt er nog aan toe voor het schot geen gewelt of molest aan het uis van van Vugt heeft gehoort of gezien

Tekenen: Marie Hanegraaf, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 113 dd 18 mei 1757

Compareert Francis de Haan, inwoner alhier, verklaart aan drossaard Aenhuis dat hij op 9 mei was in de herberg van Laurens van Gestel, onder Rosmalen op de grens met Nuland. Hij hoorde rond 9 uur een gerugt, en uit de herberg komend zag hij Jan Toon Hanegraaf, Toon Hanegraaf en Jan van Grinsven. Hij zag dat Jan Toon Hanegraaf met een uitgetrokken mes Dorus van der Zande heeft aangerand, Dorus vluchte en Jan Hanegraaf ging hem na. De drie zijn hem even later op straat aangevallen, waarbij Jan Hanegraaf een mes in de hand had, Jan van Grinsven had een stok en sloeg Francis verschillende keren zodanig dat zijn linker schouder is gezwollen. Tijdens het vluchten viel Francis ter aarde, Jan van Grinsven gaf hem nog 3 slagen terwijl Jan Hanegraaf het mes boven zijn hoofd hield. Francis zei : “Jan ik heb u geen kwaad gedaan”, die antwoord, Sis ik wist niet dat jij het was”. Vader Hanegraaf zei tegen Sis dat hij mee moest gaan en een glas bier zou krijgen. Maar hij ging niet mee, ging naar het huijs van Jan van Vugt. Hoorde later dat er op de deur werd geslagen en gestooten, zonder te weten wie dat deed. Jan van Vugt zei tegen de anderen: Vrienden gaat naar huis toe. Francis ging weg en hoorde een half uur later buijten het huijs van van Vugt heeft horen roepen “Hier ben ik wederom Jan van Vugt’ of soortgelijke woorden, waarop Jan van Vugt de personnen die voor zijn deur stonden vriendelijk aanmaande naar huijs te gaan, met bedreiging dat hij anders op hen soude moeten schieten. De mensen voor de deur vloekten en tierden, maar hoorde niet dat er op de deur werd geslagen of gestoten. Jan van Vugt heeft 3 keer hulp geroepen, niemand hielp.

Jan van Vugt heeft nogmaals gemaand dat de mensen zouden gaan, had een snaphaen in de hand. Enige tijd later hoorde hij een schot, maar zag hem niet afgaan, omdat hij in het agterhuisinge was gegaan.

Tekenen: Francis de Haan, Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers

 

Blz 118 dd 29 juni 1757 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jenneke Dirk Denisse, gaat elders trouwen en wonen

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Adriaan Hanegraaf, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 120 dd 12 juli 1757

Schepenen authoriseren drossaard Willem Aenhuis en Peter van de Ven, presidentschepen voor de kwartiervergadering in Osch op woensdag 13 juli 1757

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 121 dd

Condities waaronder Peter van der Smisse, wonend te Maren, enige percelen land onder Nuland en Geffen publiek zal verkopen

Het hoogsel gaat uit in de herberg van Marie Quacq,

-       perceel hooi of weiland , groot 6,5 hont, in een meerder camp van 26 hont, gelegen “in den Nulandsen Camp”,

Omdat het niet genoeg opbracht is de koop niet doorgegaan

 

 

Blz 131 dd 6 september 1757

Compareren Jan Wolfs oudpresident, Antony Hanegraaf, oud borgemeester, Jan Toon Hanegraaf, knecht bij de heer Meijer, verklaren op verzoek van Gerardus Pennings, rooms priester tot Erp, dat zij verschillende keren met de Heer Meijer en zijn vrouw redeneerende over de retraite van hun dochter Geertrui Meijer, na Ude en de detentie van hunne pastoor Willem Pennings althans op de gevangenpoort tot Den Bosch zijn geweest, zeggende de retraite ongelukkig was, ze hadden er geen schuld aan. Meijer en zijn vrouw zeiden meermalen dat ze de pastoor er niet van konden beschuldigen, maar het was het naaste middel om hun doghter weerom te krijgen,

De 2 eerste verklaren op 28 augustus van dit jaar op het huis van Meijer zijn verzocht om te praten. De pastoor zat nog steeds vast en dat deed Meijer leed en hij zou hem met het ruijtuig naar huis brengen, ook al was dat 16 uur van hier.

Tekenen: Jan Wolfs, Antony Hanegraaf, Jan Antony Hanegraaf, Peeter van de Ven, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 135 dd 31 augustus 1757 Erfdeling

Tussen Jacob Janse Verstegen ( onmondig) , Mattus van Creij, gehuwd met Hendrina Janse Verstegen, Corstiaan Bouwens gehuwd met Teunisque Janse Verstegen, Peter Janse van Venrooij gehuwd met Maria Janse Verstegen, alle erfgenamen van Jan Claasse Verstegen verwekt bij Maria Teunis van der Biesen, in leven egtelieden en inwoners van Nuland

1e lot: Corstiaan Bouwmans

-       mergen hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, oost de Heer Casterius, west Gerrit van Os, zuid de Neteringsgraaf, noord het agterst Nuland

-       2 strepen teulland met de Geer, gelegen onder Nuland, int vinkel, oost Gerrit Hendrickx, west Piet van Venrooij, zuid Lambert van Rooij, Noord Heer van Nuland,  (in marge Piet van Venrooij)

2e lot: drossaard Willem Aenhuis voor Jacob Janse Verstegen

-       mergen hooiland onder Nuland voor en midden opt Nuland, oost Jacob van Gogh, west de mergen van St Teunis, zuid de neteringsgraaf, noord agterst Nuland,

-       streep teulland onder Nuland int Vinkel, te langs deur opt Hoogbosch, oost Piet van Venrooij, west en zuid Gerrit Jan Aarts, noord Willem Vorstenbosch

3e lot: Peter Janse van Venrooij

-       mergen hooiland gelegen binnen Nuland op het Agterst Nuland, oost Gerardus Hoefs, west Jan van Wert, zuid middelst Nuland, noord den Hoefdijck( in marge Corstiaan Bouwmans)

-       streep teulland binnen Nuland, in het Vinkel op het Hoogbosch te langs deur, oost Gerrit Jan Aarts, west Jan Verstegen, zuid de Wetering, noord Willem Vorstenbosch ( in marge Peter Janse van Venrooij)

-       perceel land gelegen als vorig perceel, zijnde de derde streep in den Camp, oost Corstiaan Bouwmans, west Tijs Jacobs van Creij, Zuid Lambert Wouters, noord den vaarwegh, ( in marge Peter Janse van Venrooij)

4e lot: Matijs Jacobs van Creij

-       1,5 mergen hooiland in het Middelst Nuland, oost het gemeene land, west Hendrien Tijs Wellens, zuid het weteringske, noord Agterste Nuland

-       Perceel teulland opt Vinkel, van ouds genaamd de Doncken en streepkens daarbij, groot 5 vat lands, oost en noord De Heer Costerius, west en zuid Adriaan van Alst,

-       Perceel teulland gelegen als voor sijnde de 4e streep in den Camp, oost Peter Janse van Venrooij, west de erfgenamen Adriaan van der Biesen, zuid Lambert Wouters van Rooij, noord den vaarwegh.

Tekenen: merk Corstiaan Bouwmans, W Aenhuijs, Matijs Jacobs van Kreij, Piet Janse van Venrooij, Peter van de Ven, Drick Verstegen, JD Cremers, secr.

Blz 146 dd 20 september 1757

Schepenen committeren President Peeter van de Ven voor de verpachting der gemeene middelen op donderdag 22 september 1757 in Den Bosch.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Peeter van de Ven, Dirck Verstegen, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, Hendrik Meijers, JD Cremers, secr.

 

Blz 148 dd 29 november 1757

Schepenen verklaren op verzoek van Johan de Lauwere, geheimraad van de kuurvorstelijke doorluchtigheid van de Pals, en erfdorssaard over den lande van Ravesteijn, dat hij vandaag den 29 november 1757 heeft overgebracht Juffr. Geertrui Meijer, die omtrent 1,5 jaar geleden uit haar ouders huis zich haar geretereert naar Uden, land van Ravesteijn, en haar nu onder de macht van haar ouders heeft gesteld, in haar huize genaamd Duijnendaal.

De schepenen zullen er op toezien dat de vrouw wegens haar retraite en wegens wat er tot nu toe gebeurd is, niet opgesloten zal worden mits ze zich gedraagt zoals een gehoorzame dochter betaamt.

Tekenen: W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Francis Ploeghmakers, Dirck Verstegen, JD Cremers,

 

Blz 150 dd 9 december 1757

Compareert Isaack van Cleef, slands deurwaarder geauthoriseert door Johan Hendrik Mooren als collecteur der verpondingen en bede en gemene middelen, en neemt in arrest wegens een schuld over de jaren 1754 en 1755 de goederen van

-       Marcelis Quacq voor 1-15-6

-       Jan Gijsbert Ruijs voor 3-15-8

-       Mevrouw Gistel: voor 5-6-10: een perceel hooi of weiland, groot 4 mergen en 3 hont,

-       Jan Peter Dirks voor 1-3-8

-       Claas van Nuland voor 6-17-12

-       Het manhuijs agter de 3 mollen, voor 1-8-0

Tekenen:: J vKleef, deurwaarder, Gijsbert van Creij, Dirck Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz. 152 dd 28 december 1757  Erfdeling

Tussen Jan Tijsse van Creij als voogd over de onmondige kinderen van Adriaan Tijsse van Creij verwekt bij Gerritje van der Leege, met name Tijs Adriaan Tijsse van Creij en Cornelis Adriaan Tijsse van Creij, Aart Hannegraaf gehuwd met Peternelle Adriaan Tijsse van Creij, alle inwoners van Nuland, goederen aangekomen bij overlijden van Emerens van de Leege, haren vader en schoonvader.

Eerste lot:  Aart Hannegraaf

-       huis en aangelag groot 2 lopens en 42 roeden, gelegen in de Nulandse straat, oost Hendrik van der Ven, west erfgenamen Jan van Loon, noord idem, zuid de nieuwlandse straat, met opgaande bomen en houtwas, voorpotingen, gekomen van Emerens van de Leege, te vergelden hieruit: 3 gulden rente aan comptoir van Tengnagel, 2 gulden aan de Heer de Hee tot Den Bosch, is de rente van een capitaal van 50 gulden,

Tweede lot: Cornelis Adriaan Tijsse van Creij

-       perceel hooi of weiland, groot 2 mergen, int sevenvierendeel, oost Juffr. Van der Keer, west Handrick de Bie, zuid de Goet, noord den Agterdijck

-       ½ van perceel teulland of houtbos, groot int geheel 3 lopens en 20 roeden, gelegen alhier aan de Reijd, oost Adriaan Versteeg, west Bastiaan Wolfs, zuid Jan Tijsse van Creij, met houtwas en voorpotingen

Te vergelden aan de Heer de Hee jaarlijks 3 gulden als interest voor een capitaal van 75 gulden, in een meerder capitaal van 200 gulden, met de verdere condividenten

Derde lot: Tijs Adriaan Tijsse van Creij

-       4 lopens en 34,5 roeden teulland gelegen op de Ackers te Nuland, oost Cornelis Gerrit Eijmonds ?,  west Jacobus Langens, zuid de Heij, noord den vaarwegh

-       ½ van perceel teulland of houtbos, groot int geheel 3 lopens en 20 roeden, gelegen alhier aan de Reijd, oost Adriaan Versteege, west Bastiaan Wolfs, zuid Jan Tijsse van Creij, met houtwas en voorpotingen

-       Te vergelden een coornpacht van 3 vaten rogge aan het Geefhuis te Den Bosch, in een meerdere pacht, 10 stuijvers nabuurchijns, 1-0-0 aan de Heer de Hee wegens een capitaal van 25 gulden,

Tekenen: Jan Tijssen van Creij QQ, merk Aart Adriaan Hanegraaf, W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Francois Ploeghmakers,

 

Blz 161 dd 10 maart 1758

Schepenen verklaren op verzoek van Jan Francois Verbeeck, meester sirusijn, inwoner van Nuland, dat hij hier gewoont heeft ca. een jaar, en alhier heeft genezen diversche been en armbreuken, en verschijde luijden heeft genezen van verscheijde innerlijke qualen, en zich goed heeft gedragen, hij gaat nu naar het buijtenland en vroeg om dit bericht.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, dirck Verstegen , JD Cremers, secr.

 

Blz 163 dd  18 april 1758 Erfdeling

Tussen Adriaan willems van Creij als gehuwd met Elsque Corstiaen Beijvelt en Francis Ploegmakers en Jan Willems van Creij als voogden over de onmondige kinderen van Gerardus Beijvelt, verwekt bij Catharina Willems van Creij, met name Gerrit, Maria, Willemina en Peter Gerardus Beijvelt, alle inwoners van Nuland, alle kinderen en kindskinderen van Corstiaen Beijvel verwekt aan Geertrui Jacobs van Grinsven, van goederen te Nuland, Herwaarden, Rosmalen gelegen.

Eerste lot: aan de 4 kinderen van Gerardus Beijvelt

-       huis, schuur en aangelag, groot 2 lopens en 14 roeden, gelegen in den Helsenhoeck, oost Adriaan Hannegraaf, west de straat, zuid en noord Francis Ploeghmakers.

-       Perceel teulland gelegen te Nuland, aan den asberg genaamd, groot 3 lopens en 40 roeden, met een bosken of streepken, oost weduwe van Vlijmen, west Zeger van der Poel, zuid de straat en noord mevrouw Ducastel

-       4 lopens en 19 roeden teulland te Nuland, oost Adriaan Hannegraaf, west de straat, zuid Zeger van der Poel, noord de weduwe Hendrik Welles van de Ven

-       Perceel teulland te Nuland, gelegen aan den voetpad, groot 1 lopens en 34 roeden, oost den verkrijger, west de straat, zuid Francis Ploegmakers, noord den verkrijger

-       2 stukjens samen groot 42 roeden, ringenoot als voorgaande

-       3 mergen en 2 hont hooiland of weiland, gelegen te Nuland aan de Nulandse straat, oost de Heer Wolfsbergen, west Mej. Antonetta Aent Hoog, zuid de straat, noord den Hogen weg,

-       Perceel hooi of weiland te Nuland, in de Corte Hoeve, groot 2 mergen, oost de Perscampen, west de weduwe Jan van Grinsven, zuid den Hoefgraaf, noord Hendrik van der Ven

-       1,5 mergen hooi of weiland te langs overt Nuland, oost Heer Meijer, west Dirk Spierings, zuid Neteringsgraaf, noord Hoefgraaf

-       4 hont hooi of weiland, voor opt Nuland gelegen, oost Sijmon Bosch, west Gijsbert de Wert, zuid de Weteringsgraafm noord het weteringske

-       Halve mergen hooi of weiland, gelegen onder Herwaarde oost den Ham, west …, zuid Francis van der Velde, noord ….

-       3 lopens en 2 roeden teulland onder Rosmalen, en houtbosch van Kilsdonck, oost en noord Ermert van Nuland, west Hendrik van der Ven, zuid de straat

Hieruit te vergelden:

-       1-1-0 rente  aan Comptoir der beurse te Den Bosch,

-       1-0-0 rente aan het weeshuis te Den Bosch

-       Coornpagt van 1 zak rogge aan comptoir van Tengnagel

Tweede lot: Adriaan Willems van Creij

-       huis en aangelag, groot 4 lopens en 36 roeden, gelegen aan den Helsenhoeck, oost, zuid en noord de Straat, west de Heer van Reijn,

-       5 lopens en 19 roeden teulland, genaamd Hansenhoef, binnen Nuland, oost Jan Hoefs, west het Ven, zuid Paulus Govers, noord de straat

-       Perceel teulland gelegen als voor, zelfde ringenoot, genaamd het land van Aart van Dijck

-       1 lopens en 44 roeden gelegen in de Santstraat en legt in het gemeen

-       2 mergen hooi of weiland, te Nuland genaamd het Hoekcampke, oost en noord Antonetta Aent Hoog, zuid de Kerkdijk, west den Hoogenwegh

-       2 mergen hooi of weiland, te Nuland, in de gemeene hoeve, oost de erfgenamen Hendrik de Cort, west Antonetta Aent Hoog, zuid den Hoefgraaf, noord …

-       Perceel hooi of weiland, groot 4,5 hont onder Herwaarden gelegen oost den Ham, west Francis de Groot, zuid de weduwe Jan de Groot, noord Hendrik Haecks Ertgen

-       Houtbosje gelegen onder Rosmalen, oost Ermert van Nuland, west Hendrik van der Ven, zuid Ermert van Nuland, noord Antonetta Peters aent Hoog,

-       Perceel hooiland onder Rosmalen in de Rosmalense Hoeve, groot 5,5 hont, in de sevende hoef, zuid Toon Wanders, noord de Heer Pardijk,

 Te vergelden hieruit:

-       halve zak coornpagt aan de armen van Nuland,

-       een cijns van 2 taxe van 4 stuijvers en 10 penningen aan mevrouw de weduwe Gistel,

-       nabuercijns van 1 black aan dese heerlijkheid

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Francis Ploeghmakers, Jan van Kreij, Peeter van der Ven, Adriaan Hanegraaf, JD Cremers, secr. W Aenhuijs

 

Blz 176 dd 18 april 1758

Compareert Jacobus Verstegen wonend te Hees geeft volmagt aan Corstiaen Boumans inwoner te Hees, om de goederen en landerijen van hem onder Nuland en Berlicum te verkopen,

Tekent: Jacobus Verstegen, Peeter van der Ven, Francis Ploeghmakers, JD Cremers, secr.

 

Blz 178 dd 4 juli 1758

Schepenen authoriseren Willem Aenhuijs, drossaard en Peeter van de Ven, presidentschepen, voor de kwartiervergadering te Osch

Tekenen: Peter van de Ven, Jan Jansen van Creij, Dirck Verstegen, Adriaen Hanegraaf, Francis Ploeghmakers

 

Blz 179 dd 8 augustus 1758

Peter van de Ven wordt gecommiteerd door de schepen voor de verpachting der algemene middelen op vrijdag 11 augustus in Den Bosch

Tekenen: Peter van de Ven, Jan Jansen van Creij, Dirck Verstegen, Adriaen Hanegraaf, Francis Ploeghmakers

 

Blz 181 dd 9 augustus 1758

Compareren Symon van de Wetering en Hendrik Jansen van Creij beide inwoners alhier, verklaren op verzoek van drossaard Willem Aenhuijs, dat zij op 27 mei 1758 waren in het woonhuijs van Antony Hanegraaf, herbergier alhier, in de namiddag met verschillende andere lieden, ze zagen Jan Geurt Govers en Francis van Berchem hare messen trokken tegen elkaar, dat Francis aan zijn  hand bloeijde

Tekenen: Sijmen van de Weterin, Hendrik Jansen van Kreij, Peeter van de Ven, Dirck Verstege, JD Cremers, secr.

 

Blz 183 dd 4 december 1758

Verzoek van Antony Hanegraaf als aangestelde voogd en Jan Claase Verstegen is geruime tijd geleden is overleden, over de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen, in wettig huwelijk verwekt bij Maria Pels, in leven gewoond hebbende en overleden alhier, met name Lijsbet en Bertus van der Biesen, competeren in een stukje land onder Berlicum aan de Werressteeg, groot met zijn houtwas ca. 5 vatsaet met Hendrik Verstegen die voornemens is zijn deel te verkopen, vragen toestemming het aandeel meede te mogen verkopen en daarvan in te kopen een perceel onder Nuland in het Vinckel digt bij het huis dat den onmondigen toebehoort, tans in eigendom competerende  Jacob Janse Verstegen, betreft een ruiling met gesloten beurs, na advies van Antony Blommers en Willem Vorstenbosch, ooms van de onmondigen.

Tekenen: Peeter van de Ven, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 186 dd 6 en 20 december 1758

Condities waaronder Antony Hanegraaf als voogd over de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen en Hendrik Claase Verstegen inwoner van Uden, land van Ravesteijn,

-       een perceel teulland, groot ca 5 vatsaet / ofwel 3 lopens gelegen te Berlicum aan de Werres, met houtwas en voorpotingen, in gebruik bij Peter van den Broeck, oost Lodewikus van Delft, west de kinderen Goijert van den Braak, zuid Jan van den Heuvel, noord gemeene straat,

-       0,5 lopens teulland, aan den Heijcamp, oost Corstiaen Meeuwisse, west willem Lambers van Helvoort, Zuid heer en Mr. Abraham Versterre, noord de Heer van Galen.

Openbaar gaat verkopen.

Ingezet Lucas Spierings op 335 gulden , gemijnt door Hendrick van Hedel op 342 gulden en nog 10 slagen,

Tekenen: Hendrik Jacobs van Hedel, Hendrik Verstegen, Toon Hanegraaf, Peter van de Ven loco officier, Francis Ploeghmakers, Jan Jansen van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 196 dd 27 december 1758

Schepenen ordoneren Johan Hendrick Mooren collecteur van de verpondingen te betalen aan Jan Marsman, zijn succesor een som van 375-19-5 gulden om zijn rekening te sluiten, over 1755

Tekenen: W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Dirck Verstege,  Francis Ploeghmakers, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 198 dd 15 januari 1759

Compareert Heer Abraham Arpeau Capiteijn-Leutenant ten dienste deser lande tans ingarnisoen in Den Bosch, heeft gelooft op generaal en speciaal verbant van zijn Heer Huijzinge Duijnendaal, hoeve en landerijen, zoals aan hem zijn getransporteerd op 28 april 1758 voor de schepenen van Rosmalen en alhier, gelegen binnen de HH Nuland en binnen de dorpe van Rosmalen, een som van 4500 gulden, over 4 jaren te betalen en intussen rente blijft betalen aan Juffr. Geertrui Plenus, huis vrouw van Hendrik Meijer, tegen 3,1 % . Eerste rente verschuldigt op 26 april 1759. Kan hij niet in 4 jaar betalen, dan blijft de rente gehandhaafd. De koper mag ook eerder aflossen.  

Tekenen: Arpeau,capiteijn-lt, Gijsbert van Creij, Peeter van de Ven, JD. Cremers, secr.

 

Blz 202 dd 26 februari 1759

Verzoek van Willem Vorstenbosch gehuwd met Johanna Pels, inwoner van Rosmalen, en Antony Hanegraaf, inwoner alhier als momboiren over de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen verweckt aan Maria Pels, in haar leven alhier gewoont en overleden. Rekening van de voogdij werd gedaan door Gerrit Quack c.s. over de goederen der 4 kinderen van Claas Pels en Elisabeth Quack in huwelijk verwekt, genaamd Johanna, Maria, Peternella en Jan Pels, een som te boven gecomen van 258-19-12 , waarin de in leven zijnde kinderen van Claas Pels en de 2 gemelde kinderen van Adriaan van der Biesen ¼ in de 1/8 part, en Peternella Pels en Willem Vorstenbosch voor samen ¾ , die ook gehouden zijn ¼ in genoemde som te voldoen met de achterstallinge interest daar op verlopen. De kinderen competeren in huis en land te Nuland en Rosmalen, vanwege haar moeder en grootmoeder, te samen 1/8 part en Maria Quacq de resterende 7/8 part. De genoemde 8 delen zijn belast met de volgende renten:

-       aan comptoir van Tengnagel 7-10-0

-       aan blok van t Hinthamereind 0-10-8

De verzoekers werd door Maria quack gemaand tot het slot van de rekeing, onder bedreiging van gebruik van rechtsmiddelen, de verzoekers zijn nite in staat tot een slot te komen en komen nu overeen dat zij het 1/8 deel opdragen aan Maria Quack, en daarbij betalen een som van 50 gulden eens. Verzoek de schepenen om instemming met deze regeling en authorisatie om hetgeen de uitlandige en innocente Peternella Pels en de 2 onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen competeren aan Maria Quack te mogen overdragen. Advies van Antony Blommers en willem van Grinsven als naaste vrienden van de 2 onmondige kinderen, en van de innocente uitlandige Petronella Pels.

Tekenen: Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Gijsbert van Creij.

 

Blz 208 dd 28 februari 1759

Schepenen gaan op verzoek van Cornelis Wouters van den Tillart naar zijn huis dat bewoont wordt door Derk Teunisse van Nifterick, gestaan alhier opt Marktvelt om het dack te visiteren, en zien dat het dak zijn zuid westen en oosten geheel versleten is, uitgezondert de vorst en boven de groote deuren van het achterhuijs,

Tekenen: Peter van de Ven, Hendrik van Bakel, Gijsbert van Creij. JD Cremers, secr.

 

Blz  209 dd 9 april 1759

Compareert Floores Oucoop, landsdeurwaarder die geauthoriseert dd 8 april 1759  door Johan Hendrik Mooren, als collecteur der verpondingen en bede in arrest neemt de goederen van Wouter Driessen, te weten

-       3 lopens en 16 roeden teulland te Nuland op de Hoge Hoef,

-       1 mergen hooiland Agter opt Nuland

Wegens een schuld over de verpondingen van 1755.

Tekenen: Oucoop, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz  211 dd 9 april 1759 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrikus Spierings en Truijke Zegers van der Poll, gaan wonen te Orte.

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Gijsbert van Creij,  Hendrik van Bakel.

 

Blz 213 dd borgbrief 11 mei 1759

Alhier uit wettige ouders geboren Marie van Velthove, gaat wonen en trouwen te Ammelrooij,

Tekenen: Adriaan Hanegraaf, Gijsbert van Creij,  Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, JD Cremers, secr.

 

Blz 214 dd 22 mei 1759

Compareert Floris Oucoop, deurwaarder die geauthoriseert door Johan Hrendrik Mooren en Wouter van Wolfbergen gewesene collecteurs van Nuland der verpondingen, bede en gemeene middelen over de jaren 1755 en eerder in arrest neemt de goederen van

Marcellus Driessen Quacq, 23-7-2 schuld

Tekent: F Oucoop, Adriaan Hanegraaf, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 216 dd 20 juni 1759

Condities van openbare aanbesteding van de collecteur van de verpondinge, bede en gemene middelen, voor 3 jaar, ingezet door Antony Hanegraaf op 6 gulden, afgemeijnt op 5 gulden en 10 stuivers, slaat nog 2 slagen. 1 slag J Marsman, 1 slag A Hanegraaf, 1 slag J Marsman, borgen : J Marsman en Willem van der Horst.

 

Blz 223 dd 27 juni 1759

Schepenen committeren Peter van de Ven en Willem Aenhuis voor de kwartiervergadering te Osch op 2 juli 1759,

Tekenen: Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf, Gijsbert van Creij,  Jan Jansen van Kreij, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel.

 

Blz 225 dd 30 juli 1759

Verzoek van Hendrik Hanegraaf en Adriaan Weijgergangs als aangestelde voogden over de minderjarige Johanna en Peter Weijgergans door wijlen Francis Weijgergangs verwekt in eerste huwelijk met Emerens Peter Beijvelt, later hertrouwd met Christina Jan Hendricx, en heeft Francis in naam van de 2 onmondigen op 23 janauri 1749 ten overstaan van de schepenen in Den Bosch, vernadert een huis, hof schuur en verscheijde percelen land, te Nuland en Rosmalen , die Jan van Vechel als man en momboir van Margriet Peter Beijvelt voor heren schepenen van Den Bosch had verkocht en opgedragen aan Adriaan willems van Creij op 5 november 1748, voor 1250 gulden. De penningen voor de vernadering zijn genomen met den onraat zijn genomen uit de gereedde goederen des boedels die Francis Lambert Weijgergangs en zijn 2e vrouw waren bezittende. Daarbij zijn enige penningen uit de boedel van de 2 voorkinderen erbij gekomen. Er moet nog 800 gulden betaald worden. Ze vragen tot een accoord te mogen komen, na advies van naaste vrienden: Hendrik van de Ven en  Gerrit Weijgergangs,

Tekenen: Peeter van de Ven, Adriaan Hanegraaf, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel,

 

Blz 230 dd 30 juni 1759

Schepenen verklaren op verzoek van Aart van Gestel, gebruiker van een hoeve en landerijen alhier te Nuland, gemeenschappelijk genaamd de Molengraafse Hoeve, toebehorende Mejuffrouw Allegonda Maria suijskens, inwoonster van Den Bosch, dat in de hoeve is gelegen een perceel land, groot 1,5 mergen, die zolang hen heugt altijd met gagel was gewast en voor heijde gelegen heeft en nooit is besaaijt geweest , dan in voorleden jaar voor de helft en nu dit jaar voor de rest door de verzoeker met haver is besaaijt

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 231 dd 30 juli 1759 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willemeijn Willems van Rosmalen, gaat trouwen te St Michielsgestel

Tekenen: Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Creij, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 233 dd 4 augustus 1759

Schepenen authoriseren Peter van de Ven om op donderdag 9 augustus naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de algemene middelen

Tekenen: Peter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Creij, Paulus Govers, Cornelis van Gemonde, Hendrik van Bakel, JD Cremers, secr.

 

Blz 235 dd 29 augustus 1759

Compareren de 4 dochter van de Capiteijn Arpeau te weten Maria Dorethea Lowise, Susanna Sophie Anna, Sophie Anna Elisabeth en Margaretha Alexandrie, inwoonsters alhier, en omdat er hier geen resident van Vranckrijk zich onthoud krijgen ze nu deze verklaring van de schepenen,

Tekenen: W Aenhuijs, Peeter van de Ven, Paulus Govers

 

Blz 236 dd 22 januari 1760 borgbrief

Alhier uit wettig huwelijk geboren Francijn Peters van Os, gaat trouwen en wonen met Jan Vogels te Berlicum

Tekenen: Peeter van de Ven, Jan Jansen van Creij, Paulus Govers.

 

Blz 238 dd

Condities waaronder publiek verkocht wordt goederen te Rosmalen en Nuland door

Jan van der Ven, Geert van der Ven, Creijn van Houtem gehuwd met Maria van der Ven, allen inwoners van Rosmalen, alle erfgenaam van hun vader Adriaan van der Ven

-       perceel teulland 4 lopens, op den Wolfsdijck onder Nuland, sijnde een huisplaats met sijn houtwas, voorpotingen, oost Heer de Guth, west Michiel van Tuijl, zuid Jan van der Velde, noord de gemeene straat, aangekomen van hun ouders en vrouwsouders

Akte stopt zonder gepasseerd te zijn en zonder ondertekening

 

Blz 249 dd 8 december 1759 Staat en Inventaris

Van de goederen nagelaten na de dood van Marten Boerdonk voor Megtel Laurens van Dinter, zijn weduwe, gaat nu trouwen met Toon Jan Hendrik Timmers,

-       bed met toebehoorten

-       een kist

-       2 kasten

-       Een sopkeetel

-       Een handkeetel

-       Een bedpan

-       Een tinnen kom

-       10 tinne lepels

-       2 lampen

-       1 tafel

-       6 stoelen

-       Een corn met haar toebehoorten

-       Een roomtop

-       Hoogkar

-       Ertkar

-       Ploeg

-       Greel

-       Saal

-       Ligt

-       Een paar hagten

-       haal

Tekenen: merk Megtel Laurens van Dinter, Peeter van de Ven, Paulus Govers

 

 

 

 

Blz 252 dd 30 januari 1760

Compareren Hendrik Hanegraaf en Adriaan Weijgerganx als aangestelde voogden over Johanna en Peter Weijgergans, onmondig kinderen van Francis Lambers Weijgergangs en Emerens Peter Beijvelt

Geaurthoriseert door de schepenen alhier dd 30 juli 1759

En Cristina Jan Hendricx weduwe van Francis Lambers Weijgergangs, inwoonster alhier, hebben een accoord gemaakt vanwege een capitale som van 800 gulden, die de eerste schuldig zijn aan Cristina Jan Hendriks, ten behoeve van de 7 kinderen die zij in hun huwelijk verwekt hebben. Uitbetaald wordt bij het bereiken van de jaren van mondigheid, verder betalen ze rente van die som ofwel 24 gulden aan de 2 voorkinderen. Cristina neemt hiermee genoegen.

Tekent: Merk Christina Jan Hendriks, Hendirk Hanegraafm Adriaan Weijgergangs

Paulus Govers en Cornelis van Gemonde.

 

Blz 255 dd 16 februari 1760  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Willem van Vechelen, gaat wonen en trouwen te Rotterdam.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jan Jansen van Kreij, Hendrik van Bakel, Paulus Govers, JD Cremers,

 

Blz 256 dd 27 februari 1760 borgbrief

Geboren te Heeswijk uit wettige ouders Michiel Daan Timmers  en Annemie Aart Venrooij / van Rooij? Is geboren van Den Dungen, zijn drie jaar hier woonachtig geweest,

Tekenen: Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Adriaan Hanegraaf, Jan Jansen van Kreij, Paulus Govers, Hendrik van Bakel, Cornelis van Gemonde.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:28

1054 reacties

 • http://trungcapluatbmt.edu.vn/UserProfile/tabid/57/userId/477213/Default.aspx

  Geplaatst door http://trungcapluatbmt.edu.vn/UserProfile/tabid/57/userId/477213/Default.aspx

  zondag, 18 augustus 2019 22:48

  SNAP poker is going to be accessed on the proper element of the principle lobby
  display screen. Playing the very first bone of a hand may be referred to as setting,
  leading, downing, or posing the very first bone.

  This card sport is done by way of the usage of dominos. http://trungcapluatbmt.edu.vn/UserProfile/tabid/57/userId/477213/Default.aspx

 • Tracee

  Geplaatst door Tracee

  donderdag, 15 augustus 2019 01:59

  I wanted to thank you for this very good read!!
  I absolutely loved every bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post…

 • Elden

  Geplaatst door Elden

  maandag, 12 augustus 2019 17:51

  Nonetheless it is better to find an area whre you can examine with little or no distractions.
  The best strategy for you would be to become listed on a programming camp and understand new tools
  which can help you master this field. Remember
  that cosmetics service providers often produce new items for customers.

 • 우리카지노

  Geplaatst door 우리카지노

  donderdag, 01 augustus 2019 06:25

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it
  to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone! http://ihategoyafoods.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.vipdondabal.com&

 • Mira

  Geplaatst door Mira

  zaterdag, 27 juli 2019 23:06

  Currently it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform ɑvailable гight now.
  (from what Ӏ've read) Ӏs tha what you'rе սsing on youг blog?

 • Helena

  Geplaatst door Helena

  woensdag, 24 juli 2019 12:15

  This post will help the internet users for creating
  new website or even a weblog from start to end.

 • Lillie

  Geplaatst door Lillie

  dinsdag, 23 juli 2019 22:28

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, fantastic blog!

 • Brett

  Geplaatst door Brett

  zondag, 21 juli 2019 10:21

  Keep this going please, great job!

 • Bettie

  Geplaatst door Bettie

  vrijdag, 19 juli 2019 04:25

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  infringement? My blog has a lot of unique content I've either authored myself or
  outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission.
  Do you know any techniques to help prevent content from being
  stolen? I'd truly appreciate it.

 • 우리카지노

  Geplaatst door 우리카지노

  dinsdag, 16 juli 2019 06:55

  I am really loving the theme/design of your website. Do you
  ever run into any internet browser compatibility issues?
  A small number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any tips to help fix this problem? http://wmhospital.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vipdondabal.com

Geef ons uw mening

Ga naar boven