RA Nuland 52 Allerhande Acten (1743-1753)

RA Nuland 52 Allerhande Acten 1743 - 1753                     versie 1.0

 

Blz 1 dd 22 augustus 1743

Authorisatie Presidentschepen Jan Wolfs voor de verpachting der gemene middelen te Den Bosch op 23 augustus 1743.

Tekenen: Jan wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van der Ven, Adriaan van alst, Lambert van Roij, Adriaan Willems van Creij

 

Blz 2 dd 28 augustus 1743 borg brief

Wouter Hendrick Bosch van eerlijke ouders geboren , vertrokken naar St Michielsgestel

Tekenen: Jan wolfs, Gerit van Gogh, Hendrik van der Ven, Adriaan Willems van Creij

 

Blz 5 dd 11 september 1743

Willem aenhuijs, drossaerd machtigd Hr en Mr Antony Versfelt , griffier en dijckschrjver polder van der Eigen, voor de clopschouw op 12 september door de dijkgraaf en Heemraden, over de watering

twee loten 259 en 261 die ten name staan van Willem Aenhuijs

nr. 14 sijnde 4,5 mergen; nr. 21 sijnde 4 mergen; nr. 36 sijnde 7 hont; nr. 40 sijnde 2 mergen; nr 78 sijnde 3 mergen; nr. 86 sijnde 1 mergen alle ten name van convent van de kruijsbroeren, Rentmeester Heer Tengnagel

alsnog nr. 137 sijnde 3 mergen staande te name van convent der fraters ofwel fraters hommelen bos, door W Aenhuijs aangekomen van het gemeene land, dd 7 juli 1738.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Lambert van Rooij, JD Cremers, secr.

 

Blz 7 dd 17 oktober 1743

compareert Gerrit van de Ven, littoijen, gewesene president, verhuurt aan adriaan van den Brand te Nuland: huis en hof aan de wolfsdijck tussen erve Aelbert Claessen aan ene kant, Jan Giele van Tuijl aan de andere kant, item 2 stukken land  te Geffen "den halven kerkenkamp" , nu in gebruik door Jan Baars voor 31 gulden per jaar.

Tekenen: G van der Ven, merk Adriaan van der Brand, Jan wolfs, Hendrik van der Ven.

 

Blz 12 dd 22 oktober 1743

Jan Wolfs regerend president alhier compareert op verzoek van Willem Pennings,  Rooms Priester alhier, dat hij blijft bij zijn eerdere verklaring op 8 juni 1743 voor schepenen alhier,

Jan Harlager, om zijn kinderen terug te krijgen op Nestelrooijs of Vechelse bodem, dan zou hij aan Harlager een jaar kostgelt geven voor hem en zijn 2 kinderen, of wel 200 gulden gelds, die weijgerde dit te doen,

Tekent: Jan Wolfs, Hendirk van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers

 

Blz 13 dd 20 november 1743 Erfdeling van Creij

Erfdeling voor Eijmert Peters van Creij en Willem Peters van Creij, minderjarige zoon met momboir Hendrik van de Ven, Ceele Driessen Quack gehuwd met Anneke Peters van Creij,allen inw van Nulant, Dirck Claasse van der Smissen te Maren, weduwe van wijlen Hendrien Peters van Creij, voogd over hun kinderen, allen erfgenamen van Peter Eijmers van Creij, hun vader en grootvader, goederen te Nulant en Geffen.

eerste lot: Willem Peters van Creij

- helft van huis en land groot int geheel 7 lopens en 27 roeden, oost: erfgenamen heer en meester Suijskens, west gemene straat, zuid: gijsbert Ruijs, noord: Dirk spierings

hieruit te vergelden:

- helft van 9 vaten rogge aan de kerk van Geffen

- heflt van 6 vate rogge aan armen van geffen

- helft van een gulden, 3 stuijvers of drie ponden peyments aan de armen van Nuland

- helft in 200 gulden capitaal aan Juffrouw  Becks te SBosch

Tweede lot: Eijmert Peters van Creij

- helft van huis en land groot int geheel 7 lopens en 27 roeden, oost: erfgenamen heer en meester Suijskens , west gemene straat, zuid: gijsbert Ruijs, noord: Dirk spierings

hieruit te vergelden:

- helft van 9 vaten rogge aan de kerk van geffen

- heflt van 6 vate rogge aan armen van geffen

- helft van een gulden, 3 stuijvers en drie pnden peyments aan de armen van Nuland

- helft in 200 gulden capitaal aan Juffrouw  Bex te SBosch

derde lot: Ceele Driessen Quack

- twee lopens 12 roeden te Nuland "in den Goeden Coop" oost: Maria quack, west: mej de weduwe Hr de Booij, zuid: erfgenamen Claas van Gerwen, noord: gemene straat

hieruit:

- 2 gulden, 10 stuijvers aan het geestelijk comptoir Rentmeester Tengnagel in een meerdere pacht van 5 gulden met mej. de Booij voorschreven

vierde lot: Dirk claasse van der Smissen

- 6,5 hont hooiland  sijnde de helft van 13 hont met Peter van der Linden te Nuland "in de Nulantse Campen", oost: Peter van der Linden, west: De Heer Jan Lowies Versterre , zuid: t middelst Nulant , noord: Heer Willem Aenhuijs, drost van Nulant

- perceel teulland/weiland te Geffen "den Ligt berg" oost : weduwe Gerrit van Gemonde, westw: kinderen Claas van Gerven, zuid: gemeene straat, noord: den Loopgraaff

Hieruit te vergelden: 50 gulde kapitaal aan Hendrik en Peter van de Ven, 50 gulden aan de Heer Giestel tot SBosch, 5,5 vat rogge aan geestelijk comptoir van Tengnagel

Tekenen: merck van Eijmert van Creij, Dirk van der Smissen, Ceel Quacq,

Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen van Alst.

 

Blz 25 dd 8 januari 1744  borgbrief 

Geertje Claassen, gaat elders trouwen.

Tekenen: Jan wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Adriaen van Alst, Lambert van Rooij, Willem van Vlijmen, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 27 dd 22 augustus 1744

Authorisatie Jan Wolfs, president schepen voor de verpachting der gemeene middelen te Den Bosch dd 24 augustus 1744

Tekenen: Jan wolfs, Hendrik van der Ven, Lambert van Rooij, Willem van Vlijmen, Adriaen Willems van Creij, J v Nouhuijs, Miggiel van Tuil (?)

 

Blz 28 dd 11 januari 1745

Ondervraging door W Aenhuijs drossaard alhier

geerit van de Leege, 85 jaar, outschepen

Corstiaan van gogh, 70 jaar, oud president

peter van der Ven, oud schepen en Heemraad

michiel boudewijns van tuijl, regerend schepen

hendrik teunisse van gestel, regerend gesworene

willem jan  peters bastiaansen

allemaal inw van Nulant

ivm De Heer Hugo Guet , wonend te Nuland, die ze allemaal goed kennen.

Hij heeft een duijfhuis of duijven Tille. Over duiven weet de eerste en tweede niet, de anderen hebben wel eens duijven op het huiske gezien of zien vliegen. Het staat  bij zijn huis en is opgericht in aug/sept 1744 , de 3e en 4e deponent hebben mee helpen bouwen, eerder heeft er niet een ander duijfhuijs gestaan.

Tekenen: Merk Gerit van de Leege, Corstiaen van Gogh, Peeter van de Ven, Miggiel van Tuil, merk Hendrik Jan Bastiaans, Hendrik van Gessel, Willem Jansen van Rooij,

Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Willem van Vlijmen, Adriaen willems van Creij.

 

Blz 35 dd 27 januari 1745

Peter Crijne van der Lee heeft uit gezonde stallen 50 schapen gekocht, alwaar geen sieckte of besmetting is gewaar geworden.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Adrijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 36 dd 10 februari 1745

Collecteren van de verpondingen, bede en gemeene middelen eindigen december 1744 en wordt overgegeven aan Willem Aenhuijs

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Willem van Vlijmen, Lambert van Roij, J v Nouhuijs, Miggiel van Tuijl, Adriaen willems van Creij, W Aenhuijs, J.D. Cremers, secr.

 

Blz 38 dd 21 mei 1745

Gekochte beesten door Antonius Tijckens die gaan naar Oudewater, hebben met haar en teijken hebben gehad de sieckte die hier te lande vengeneert, waarvan zij zijn hersteld, zoals de buren verklaren.

Jan Nies en adriaan willems van Creij, regerend schepen,

-       een rundbeest, oud 5 jaar, van haar Swart spreeuwt, drie calveren al gehad,

-       een Swart speeut hockeling

-       een rood bonte hockeling

-       een rood blaarte coeij oud 8 jaar, 6 kalveren gehad

Geurt van Osch en Gijsbert Ruijs

-       een rood spreeut, oud 4 jaar met drie calveren

-       een rood bont beest, oud 5 jaar, 3 kalveren gehad

Lambert van Rooij en Geurt van Osch

-       een beest Swart spreeut, oud 3 jaar, 2 kalveren gehad

Sijmen Gerrit Bosch en Zeger van de Poel

-       een beest rood blaart, oud 12 jaar, 7 kalveren gehad

Tekenen: Geurt van Os, Lambert van Roij, Gijsbert Ruijs, merk Welle van der Poel (?), Adriaen Willems van Creij, Jan wolfs president schepen.

 

Blz 40 dd 4 juli 1745

Monsieur Peter Boudewijns van Davervelt, meersterchirurgijn  te Berlicum visiteert, op verzoek van W. Aenhuijs, het doode lichaam van Megilina Bol, gewesene dienstmaagt mevrouw de weduwe Bosman, verongelukt door het omvallen van een car bij huijsinghe duijnendaal te Nuland en na 5 dagen overleden. Neusbeen gefractureerd en was gepentreerd door de deuremater en gepassert door de sinus sagitalis, bevonden enige sangues tussen het cerebellum en de deuremater.

Tekent: PB van Davervelt, Hendrik van der Ven, Adriaen willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

Blz 41 dd 24 augustus 1745

Authorisatie jan Wolfs, president, voor de verpachting der gemeene middelen op 21 augustus 1745 te Den Bosch.

Tekenen : Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Thijs Ruijs, Adriaen willems van Creij, Miggiel van Tuijl, J v Nouhuijs, Peeter van Bocxtel.

 

Blz 43 dd 17 januari 1746 

verpondingen  ( lange actie, alle bepalingen )

ingezet lambert van Rooij, oud schepen alhier, op tegen het beursloon van iedere hondert gulden 6 gulden, gemijnt door Willem de Kort, inwoner van Geffen,  op 5-6-0,

2 stuijvers minder door JH Mooren.

2 stuijvers minder door Lambert Sepe Weijgerganx

2 stijvers minder Willem de Kort

2 stuijvers minder door JH Mooren. ( dus 4-18-0), heeft het gekregen stelt als borg Heer Sebastiaan Hugo de Goet, inwoner alhier.

Mooren blijft in gebreken een borg te leveren,

Kortom Willem Joost de Kort voor 5-0-0 voor elke 100 gulden, stelt tot borg Adriaen Willems van Creij en Hendrik van der Ven, tekenen: W d Kort, Adriaen Willems van Creij, Hendrik van der Ven

 

(in marge: collecteren zal in 1746 geschieden als in 1745 worden veraccordeert.

22 febr 1746, tekenen Jan Wolfs, Adriaen Willems van Creij, Hendrik van de Ven, Tijs Ruijs, Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Johan Hendrik Mooren, W.v. Wolfsbergen) )

( in marge: continueren in 1746 en 1747 – niet getekent)

( in marge: continueren in 1749 en 1750- voor 5-15-0, tekenen 27 mei 1750 door JH Mooren, Wv Wolfsbergen, Jan Wolfs, Gijsbert van Creij, )

( in marge continueren in 1751 – dd 9 mei 1752, tekenen JH Mooren, Jan wolfs, Peeter van de Ven, Jacop van Creij, Gerit van Gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaen Verstegen,

( in marge: continueren voor 1752, 1753, 1754 en 1755 – voor de som van 6-10-0, dd 14 januari 1755, tekenen: JH Mooren, W. v Wolfsbergen, Peeter van de Ven, Gerit van gogh, Adriaen Verstegen, Gijsbert van Creij, Simon van de Wetering, )

 

Ook worden te beurde gebracht: het hoofgelt, besaijt, geslagt en accijns, uitmakende slands middelen over 1745 ingezet door Lambert van Rooij, voor 6-10-0. Gemijnt door Willem de kort op 5-4-0.

2 stuijvers minder door JH Mooren.

2 stijvers minder Willem de Kort

2 stuijvers minder door JH Mooren. Gebleven aan 4-18-0. Borgen Heer Sebastiaan Hugo de Goet en Claas Verstegen.

Mooren blijft in gebreken een borg te leveren,

Kortom Willem Joost de Kort voor 5-0-0. Borgen Adriaen Willems van Creij, Hendrik van der Ven

tekenen: W d Kort, Adriaen Willems van Creij, Hendrik van der Ven

( in marge: 18 mei 1746: protest door JH Mooren die het alsnog krijgt.

tekenen: JH Mooren, W. v Wolfsbergen, Jan wolfs, Hendirk van de Ven,  Adriaen Willems van Creij,

Gehele acte wordt ondertekent door Jan Wolfs, Hendrik van de Ven - schepen, Adriaan Willems van Creij – schepen, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs. JD Cremers, secr.

 

Blz 54 dd 26 januari 1746

Jan Wolfs over afrekening van 1742

Op 17 november 1745, zijnde reght dag, waarbij verschillende mensen aanwezig waren in de raadkamer, waarop Johan Theodorus Lemmingh mede inwoner alhier, seer scheldende en onbehoorlijke woorden tegen Jan wolfs uitte “Bent gij president, gij bent een dief, gij hebt de gemeente en anderen mijn grond ontstoolen”. Lemmingh betoogde dat Wolfs voor enige jaren hout had gekocht van de Heer Gistel, dat hebt gij uw grond ingeleijd, en so de erf van die Heer de uwe gemaakt, en ten tweede zo hebt gij mijn land, neffens jou in Pelshof gelegen, van het mijne tot het uwe meer als een ingetreede of voore afgebout, en mijn grond so ontstoolen, totdat ik het van u gecogt het, ten derde so hebt gij de gemeijnte ontstoolen door afgraaven van de Endepoel voor jouw huijs en groote voorpotingen die gij gedaan hebt op de gemeijnte – is dat niet de gemeijnte bestelen?” en dergelijke woorden.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Adriaen Willems van Creij, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs, Peeter van Bocxtel.

 

Blz 57 dd 7 maart 1646

Compareren Crijn Gerrits de Veer en Beelke Aarts J:D , beiden te Nuland wonend die verklaren ter instantie van Willem Aenhuijs, drossaard , naar daartoe door de vorster verzocht te zijn, dat zij op vrijdag 25 februari 1746 na de middag samen uit de stad gekomen, bij de steenweg van Hintum kwam hen tegemoet Johan van Nauhuijs slands deurwaarder, inwoonder van Nuland , op weg naar Den Bosch.

Tekenen: merk Creijn Gerits de Veer, merk Ceelke Arts,

Adriaen Willems van Creij en Miggiel van Tuijl, schepenen.

 

Blz 59 dd 7 juni 1746

Compareren Jan Leenders Verhoeven en diens huisvrouw Clara Boerdonk, Marten Boerdonk, alle van competerende ouderdom, verklaren voor drossaert Aenhuijs dat op 3 juni 1746 kwam een groep Hongarise militairen door Nuland, met witte rocken met rooij opslaggen en groen en andere kleeasie,

Zoals gezegd werd een vrije compagnie van de Hertog van Cumberland. In de herberg van de eerste twee commanderden ze om bier en jenever die ze kregen voor 2-10-0, niets betaald, gingen verder op weg naar den Bosch. Later nog drie mannen van dezelfde troep , ook niet betalen, brutaal en gewelddadig. Een schoot met een snaphaan de derde in zijn been, die bang was zijn been te verliezen, ze hebben de kogel er niet uitgekregen. Het schot werd gedaan in het agterhuis, dat wonder boven wonder geen vlam vatte. Hij dreigde weer te schieten, laadde zijn geweer. Hij werd tegen gehouden door iemand die te hulp was geroepen en te paard aan kwam rijden. De militairen trokken zich terug.

Tekenen: merk Jan Leenders Verhoeven, merk Clara Boerdonck, merk Marte Boerdonck.

Hendrik van de Ven, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers.

 

Blz 63 dd 20 augustus 1746

Authorisatie om op 22 augustus te gaan naar Den Bosch voor de verpachting der gemeene middelen, akte niet met naam ingevuld, wel ondertekent door Hendrik van de Ven, Tijs Ruijs, Jan Wolfs, Peeter van Bocxtel,

 

Blz 64 dd 20 september 1746

Ondervraging op verzoek van Willem Aenhuijs van Jacob Blommers, 70 jaar, oud schepen, Jan van Grinsven, 30 jaar ( hospis van het huijs Hei en Wei) en Antony van Nuland , 25 jaar.

Op 9 sept 1746 in huijs Hei en Wei alhier, dat toebehoort aan de drossaard; de eerste verklaard er niet te zijn geweest, heeft van zonneopkomst tot ondergang gewerkt. De twee anderen verklaren er te zijn geweest. De tweede verklaart dat er soldaat binnenkwam met blauwe monteering, samen met Evert Boerdonck uit Geffen. Hij weet van welk regiment, en dus ook niet of de soldaat van het regiment van de heer generaal de Guy was. De derde heeft hen ook gezien.

De soldaat vroeg een glas bier en gaf een Sestalven en kreeg daarvan niets terug van den hospes.

De hospes verklaart dat hij geen bier gevraagd had, geen geld gegeven heeft maar al snel in het agterhuijs is gaan liggen en zijn degen in bewaring heeft gegeven aan Evert Boerdonck. De derde verklaart hem uit het agterhuijs in de keuken hebben sien aankomen. Aanwezig waren ook Marten jan Martens en diens zoon uit nistelrode, en Huijbert Aarts uit Hees

De soldaat zou uijt het huijs zijn gegaan om zijn water af te staan, samen met Evert Boerdonck,  met enig verschil in woorden. Evert zei dat de Soldaat de kan bier moest betalen zo hij in Hintem beloofd had, toen Evert voor de soldaat betaald had. De soldaat zei “ik betaal voor geen hondtsvot of gij liegt als een hondsvot, waarop Evert Boerdonk geld vattende uit zijn sack om het verteerde te betalen zonder enige quade woorden tegen de soldaat te zeggen.

Drie andere buijtenluiden zijn ook naar buijten gegaan en hebben de soldaat een snee over zijn rechter arm,  en de tweede een snee onder het kaakbeen toegebracht door de montering heen, en een derde onder de linker arm, toen de soldaat zijn mes pas trok, en gingen de drie boeven lopen? was de vraag van Aenhuijs.

2 en 3 verklaren dat zodra de soldaat en Evert ( die de boterkorf nog op zijn rug droeg)  buiten waren, zij meteen met messen tegen elkaar gingen snijden en zij trachtten hen te scheijden, Evert riep dat de soldaat het eerst het mes had getrokken. Toen kwam de soldaat met mes in de vuijst op hen toelopen, om de hospes te steken of te snijden. De vrouw van de Hospes begon te “krijten en lamiteeren “, waarop Antony van Nuland toeschoot om te helpen de hospes te ontzetten. De soldaat werd tot stilstaan gebracht en vroeg om een emmer water, die hij kreeg van de hospes, die toen zag dat hij gekwetst was en bloeijde. De vraag van Aenhuijs of de drie daders van het fijt niet weer binnen zijn  gekomen en zeiden: “Slaat den hondsvot maar dood”?

2 en 3 verklaren dat er niemand het huis is binnengekomen als Evert Boerdonk.

Gevraagd werd of de soldaat niet gevraagd had in huis te mogen blijven, maar dat de hospes dat weigerde en – nadat het meijsje hem de degen had gegeven – 5 uren bleef liggen buijten het huis. 

Van Grinsven verklaart dat de soldaat dit niet heeft gevraagd, wel een andere soldaat vroeg hem naar de gekwetste te kijken. De tweede soldaat zette de eerste recht tegen een boom en ging zelf richting Den Bosch, na een uur ging de eerste soldaat de Graafse baan op naar Hees

Tekenen: merk Jan van Grinsven, Antoni van Nulant, Adriaen Willems van Creij, Thijs Ruijs.

 

Blz 77 dd 1 dec 1746

Jan Claase Verstegen inwoner van Hees en Antony Hannegraaf inwoner van Nuland, als naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Adriaan van der Biesen en Maria Pels, in leven wonend te Nuland, stellen zich tot voogden aan en worden benoemd.

Tekenen: Jan Verstegen, Antoni Hanegraaf, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs, JD Cremers, secr.

 

blz 79 dd 3 dec 1746 Borgbrief

Jenneke Maria van der Sluijs, geboren te Nuland, gaat trouwen en wonen te Groot Lidt

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Adriaen Willems van Creij, Miggiel van Tuijl, Tijs Ruijs, Peeter van Bocxel, JD Cremers, secr.

 

blz 81 dd 23 maart 1747

Compareert Deurwaarder Johan van Nouhuijs, wonend te Nuland, verklaart zich ten uijtersten gegraveert te vinden dat de schepenen ten nadelen van hem hebben kunnen goedvinden en ten voordele van Willem Aenhuijs, drossaard alhier, op het op 18 maart appel aan de leenhoven van Brabant en lande van Overmaase in Den Haag, en verklaart het appel binnenkort te behandelen. Hij commiteert de vorster van Nuland, die de macht heeft om exploiten te doen en hiervan behoorlijke insinuaties te doen aan de heren schepenen van Nuland,

Tekenen: J v Nouhuijs, Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij,  JD Cremers, secr.

 

blz 84 dd 10 juli 1747 Erfdeling

Erfdeling voor Gerrit Corstiaen van Gogh, Peter van der Ven x Maria corstiaen van gogh, Adriaan janse verstegen x Eerken corstiaen van gogh, Jenneke corstiaen van Gogh en haar momboir, allen erfgenamen van Corstiaen van Gogh

eerste lot: Gerrit Corstiaens van Gogh

-       huis, schop, backhuis, boomgaert, met opwassende boomen en houtwas, groot 4 lopens en 44 roeden, oost Peeter van de Ven c.s., west gemene straat, zuid en noord Dirk Spierings, aan de Loonse straat

-       perceel teulland, gelegen te Nuland tegenover de windmolenberg, groot 1 lopens en 7 roeden, oost en noord de Fratershoef, west gemeene straat, zuid Peter van der Linden

-       perceel teulland onder Rosmalen, genaamd den Schild, groot 3 lopens en 33 roeden, oost mevrouw van Geffen, noord Willem Bijvelt

-       een mergen hooi of weiland, onder Rosmalen, genaamd Scheffelscamp, oost Matijs Jan Bos, west Lambert Hendricx van Hees, zuid strekkende van de Wetering , noord tot op de Hoefgraaf,

Te vergelden uit dit lot elk jaar bij lighmis 1/3 deel van 8 gulden met Adriaan van der Ven en Jan Aent Hoog, aan het geestelijk comptoir der beursen en benificien der studenten tot den Bosch onder administrtatie van de Heer S Gravensande, verder 1/3 deel in rente van 6-8-0 aan geestelijk comptoir van Tengnagel, verder 0-1-12 aan nabuurcijns aan Nuland

tweede lot: Peeter van de Ven

-       perceel teulland gekomen van Hilleke Adriaan Wouters, groot 2 lopens en 34 roeden, oost en west Joost Hannegraaf, strekkende van de gemene straat ten noorden tot op de erve van Tomas Hendricx Hanegraaf c.s. ten zuijden, onder Nuland

-       perceel weiland groot 1,5 mergen te Nuland, aan de Nulandse straat, oost den verkrijger, west de Heer Gistel, zuid Jan Ruijs, noord de straat

-       een mergen weiland gelegen opt Agterst Nuland, oost Jan van den Broeck, west het groot gasthuijs tot Den Bosch strekkende van den agterste Graaf zuid, tot op hoefdijk noord,

Te vergelden: een rente van 1-10-0 in een meerdere pacht van 3 guldens met Gerrit Jan Spierings aan de armen van Dinther,

derde lot: Adriaan Jansen Verstegen

-       perceel teulland binnen Nuland, groot 3 lopens en 18 roeden, met den houtwas, oost de verkrijger, west Peter van der Linden, zuid gemeente van Geffen, noord Joost Hannegraaf, de houtwas ongedeelt en ongescheiden met Willemke, weduwe Jan Lambers de Wert

-       8 hont weiland onder Nuland, op het Groot Hoog, oost Joost Hannegraaf c.s, west Heer van Nuland, zuid de Nulandse straat, noord neteringsgraaf,

-       2 hont hooiland gelegen tot Herwaarden, “op de bergen”, in een meerdere camp van 4 hont, met Jenneke Corstiaens van Gogh, ongedeeld, noord Gerrit Melte tot Heeswijk, zuid de erfgenamen Peter Hoecken, oost tot op den Middelgraaf

Te vergelden rente van 0-1-12 in een meerdere pacht van 0-3-8 stuijvers aan de kerk van Geffen, met de weduwe van Jan Lambers de Wert.

vierde lot: Jenneke Corstiaens van Gogh

-       perceel teulland onder Nuland, aan de Nulandse straat, groot 4 lopens en 5,5 roeden, oost en west Jan Aent Hoog, zuid de Nulandse straat, noord Bosstraatje

-       perceel teulland aan de Nulandse straat, gecoomen van Rut Wouters, groot 4 lopens en 3 roeden, oost de weduwe Jan Wouter Baars, west Gerrit Spierings, zuid de Nulandse straat, noord Bosstraatje.

-       2 hont hooiland te Herwaarden, “op de bergen”, in een meerdere camp van 4 hont, samen met Adriaan Jansen, noord Gerrit Melte tot Heeswijk, zuid de erfgenamen Peter Hoecken, oost Hamgraaf tot op den Middelgraaf

Tekenen: Gerit van Gogh, Peter van de Ven, Adriaan Janse Verstegen, Jenneken van Gogh,

Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

blz 95 dd 14 aug 1747

Compareert Harske Jan Jacob Langens weduwe van Geurt Paulus Govers te Nuland, geassisteerd door 2 verkozen momboiren en verklaart dat na haar dood haar 2 oudste zonen ( paulus geurt govers en peter geurt govers ) voogd worden over de  4 onmondige kinderen. Allemaal kinderen van Geurt Paulus Govers, niet getekende akte.

 

blz 97 dd 15 aug 1747

Compareert Harske jan Jacob Langens weduwe Geurt Paulus Govers zelfde akte als hierboven nu wel getekend door Haerske Jan Langens, de weduwe Geurt Govers, Jan Wolfs, Jacobus Langens JD Cremers, secr.

 

blz 98 dd 2 sept 1747

Authorisatie Adriaan van Alst , schepen om op 5 augustus 1747 te gaan naar dn Bosch voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Adriaen Willems van Creij, Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij, Tijs Ruijs, JD Cremers, secr.

 

blz 99 dd 4 november 1747

Lijst om over te geven aan de ontvanger van de verpondingen verpondingen van het kwartier van Maasland ivm de resolutie van 13 juni 1747 waarin landerijen bij opdracht geinundeert werden, gelegen onder Nuland in de Polder van der Eijgen, in 1746, met aangeven hoeveel deze landen bijdragen aan de beede en verpondingen

Onder Nuland in de polder van der Eijgen 238 mergen en 3,5 hont gelegen in verschillende blokken, streeken, gehorende genaamd de Corte Hoeve, Gemeene Hoeve, Heuvelcampen, Agterst Nuland en enige percelen van het middelst Nuland, samen in de verpondingen 286-8-0

In de beede 1/5 van de verpondingen zijnde 57-13-12

Tesamen 344-1-12

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van de Ven, Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Gijsbert van Kraij, Tijs Ruijs.

 

blz 102 dd 4 november 1747

Compareren Joos Hannegraaf, oud 76 jaar, Gijsbert Ruijs oud 70 jaar, beiden out president

Corstiaan Bijvelt, lambert Weijgergangs , beiden ca 76 jaar oud en oud schepen, antony van Nuland, 66 jaar, allen inwoners van Nuland, verklaren dat bij inkwartiering van soldaten, haar palen vertoont hebbende het huijs of casteel van Geffen staande te Nuland onthoudende dat huijs van de biljetering

Nie meer als de andere ingeseetene is verschoont geworden, ze verklaren allen meermalen met debiljeteering te maken te hebben gehad, samen met hun medeschepenen. Verklaren verder dat de Heer of Vrouw van Geffen op het kasteel verscheijde dienstboden heeft tot de bouwerij, zodat er een ingesetende van kan bouwen.

Verder over de aanslag aan de bewoners van het casteel in personele lands en dorpslasten werden ze als andere ingeseetene aangeslagen. Ze hebben nooit gehoord of gezien van een privilentie op dit gebied. Verder geven ze aan dat er nooit een gevangene van Geffen op het Casteel in Nuland gezeten.

De laatste crimineel van Geffen is door drost de Booij naar SBosch gebracht naar de Gevangenpoort.

Tekenen: Joost Hanegraef, Gijsbert Ruijs, Corstiaen Beijvelt, Lambert Seepen, Antoni van Neulant, Hendrick van der Ven, Gijsbert van Kraij.

 

blz 106 dd 7 november 1747

Compareren Antony Hanegraaf en Jan Claas Verstegen als momboiren van de minderjarige kinderen van Adriaan van der Beysen, verpachten een huijs en land te Nuland in Vinckel, nu gebruikt door Gerrit Jan Aarts den Mulder, ingezet Jan van Grinsven te Nuland  74 gulden, afgemijnt op 86 gulden, 20 slagen. Borg Gijsbert van Grinsven te Nistelrooij  en Gerardus van Wert.

Te vergelden uit het goed:

-       aan de armen alhier een schepel rogge

-       schepel rogge aan geestelijk comptoir van Tengnagel

Tekent: merk Jan van Grinsven, Jan Claas Verstegen, Antoni Hendrick Hanegraaf, merk Gijsbert van Grinsven, Gerardus van Wert, Adriaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

blz 115 dd 13 januari 1748 voogdenbenoeming

Compareert Jan Tijsse van Creij inwoner van Nuland als naaste bloedverwant van de onmondige kinderen van Adriaan Tijsse van Creij inwoner van Nuland, en Adriaan willems van Creij, regerend schepen alhier als mede momboir.

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaan (?) Adriaan van Alst.

 

Bblz 117 dd 19 februari 1748

Schepenen verklaren dat Jan Huijbers van Zochel,  inwoner van Hees,  pachter is van een perceel hooijland te Nuland  "in de gemene hoeve", groot 13 hont staande , in het verpondingsboek ten naam van de kerk van St. Jan , geen genot in de jaren 1746 en 1747 heeft gehad vanwege de inundatie.

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaan van Alst.

 

Blz 118 dd 23 maart 1748

Compareert Johannes van Nauhuijs, deurwaarder van de Raad van staten van de Verenigde Nederlanden wonende te Nuland, verklaart sig ten uijterste beswaart te vinden, vanwege een appointment ten nadeel van hem en ten voordeel van Willem Aenhuijs drossart alhier, dd 15 maart 1748, hij gaat protesteren voor de Raad van Brabant en lande van Overmaase te Den Haag. De schepenen beloven met de uitvoering geruime tijd te zullen wachten. Hij stelt de vorster aan tot zijn gemachtigde.

Tekenen: J v Nouhuijs, Gijsbert van Kraij, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 119 dd 7 juni 1748

Compareert Adriana genaamd van Genderen/ van Gelderen (in marge), meerderjarige jonge dochter wonend te Nuland, draagt over aan Gerrit Lemmingh, heer van Herpen , coopman te Amsterdam

voor honderd gulden een perceel hooijland van 3 mergen te Zuijlecom in Bommeler wert omtrent het casteel aldaar, aangekomen via besloten testament van de Heer Arnoud van Gendere.

Tekent: merk Adriana van Genderen, Gerrit Lemmink, Adriaen Willems van Creij, Paulus Govers, JD Cremers, secr.

 

Blz 121 dd 28 augustus 1748 borgbrief

Anna Maria van alst alhier geboren, gaat elders trouwen en wonen.

Tekenen: Jacobus Langens, Adriaen willems van Creij, Gijsbert van Craij, Willem Vorstenbosch, merk Dirk Spierings, JD Cremers, secr.

 

Blz 123 dd 9 september 1748

Authorisatie Adriaan Willems van Creij , president van Nuland voor de verpachting der gemeene middelen in Den Bosch op donderdag 10 september 1748.

Tekenen: Adrian van Alst, Willem Dirks Vorstenbosch, Paulus Govers, merk Dirk Spierings, JD Cremers, secr.

 

Blz 125 dd 30 december 1747 ( sic)

Compareert Corstiaen Beijvelt, heeft ontvangen 300 gulden en rente, uit een schuld aan Antony Hendriks aant Hoogh dd 2 februari 1683 ( comptoir der beede nr. 15 geregistreerd).

Tekenen: Corstiaen Beijvelt, Adriaen Willems van Creij, Adrian van Alst.

 

Blz 126 dd 25 september 1748 Erfdeling  Hanegraaf

Erfdeling tussen Adriaan Hannegraaf, Jacob Langens x hendrina hannegraaf en Jan hannegraaf

alle inwoners van Nuland, kinderen van Joost Hannegraaf.

Betreft goederen te Nuland, Hees, Berlicum, Middelrode, Rosmalen en Littoijen

Eerste lot: Adriaan Hannegraaf

- huis en land oost peter van der Ven, west: straat, zuid: toon hannegraaf, noord de straat te Nuland

- perceel daarbij "den halven Acker van Lambert Frensse”, groot 2 lopens en 24 roeden, oost en noord de weduwe Lambert van Boxtel, west de Vrouwe van Nuland, zuid de straat.

- 1/3 deel in perceel teulland, groot in het geheel 6 lopens gelegen als voor en genaamd "fraters bos", oost de weduwe Paulus Govers, west de weduwe Jan Lambers c.s., zuid de Geffense gemeente, noord de straat.

- 1 lopens en 11 roeden teulland gelegen als voor in de Nulandse straat, oost dirk Spierings, west erfgenamen Jan aent Hoog, zuid de straat, noord Adriaan van der Ven,

- 5 lopens en 25 roeden teulland gelegen als voor en genaamd “zijn korte en lange stukken”, oost de erfgenamen Jan Aent Hoog, west Zeeger van de Poel, zuid de gemeene straat, noord het kerckenhuijs

- een mergen hooi land opt agterst Nuland, oost mej. Abangelis, west Juf Maria Aent Hoog, zuid de middelste graaf, noord den Hoefdijck

- 2 mergen hooiland gelegen onder Rosmalen, in de Rosmalense hoeve, oost de Heer Pardijk, west de weduwe van Boxtel, zuid de erfgenamen van der Doelle, noord Jacob Langens,

- perceel weiland gelegen onder HH Berlicum en Middelrode, oost Antony Goodschalk, west de Aa,

- 1/3 deel in perceel hooiland onder Litthoijen, groot 1,5 mergen, oost de erfgenamen Peter Huijbers, zuid de weduwe van Joost Rom, noord den Polderdijck.

Te vergelden uit de lot jaarlijks:

-       6,5 vat rogge als de halve acker van Lambert Frensse metr 9 stuijvers geld aan geestelijk comptoir van Tengnagel in een meerdere pacht met de weduwe van Boxtel

-       2 guldens aan Tengnagel, in een meerdere pacht met de erfgenamen aent Hoog en de erfgenamen Corstiaen van Gogh, uit het land in de Nulandse straat

-       Uit het middelrooise perceel 18 stuijvers aan het chijnsboeck van Monsieur Godschalx

-       15 duijten nabuurcijns aan Nuland

Eerste lot moet wegen Jacob Langens en weduwe de Wert.

Tweede lot: Jacob Langens

- perceel teulland, groot 6 lopens, onder Nuland, genaamd het broot ven, oost den verkrijger, west Jan Wolfs, zuid de weduwe Jan Lambers, noord de gemeente

- 1/3 deel in perceel teulland, groot in het geheel 6 lopens gelegen als voor en genaamd "fraters bos", oost de weduwe Paulus Govers, west de weduwe Jan Lambers c.s., zuid de Geffense gemeente, noord de straat.

- perceel hooi of weiland onder Nuland, opt groot hoogh, groot 2 hont, oost de Vrouwe van Nuland, west Corstiaan Beijvelt, zuid den Hogenweg, noord de Neeteringsgraaf

- hooiland, gelegen als voor, groot 3 hont, oost de weduwe Jan Lambers, west Adriaan Verstegen, zuid den Hogenweg, noord de Neteringsgraaf.

- 4 hont hooi of weiland, gelegen als voor, oost de Vrouwe van Nuland, west west de erfgenamen Adriaan Gerits van Rooij, zuid de straat.

- mergen hooiland Agter opt Nuland, oost Dirk Spierings, west gemeene land, zuid de middelgraaf, noord den Hoefdijck

- 1/3 deel in perceel hooiland onder Litthoijen, groot 1,5 mergen, oost de erfgenamen Peter Huijbers, zuid de weduwe van Joost Rom, noord den Polderdijck.

- perceel hooiland, onder Heeswijk in een meerdere camp, oost Willem Vorstenbosch, west de erfgenamen Adriaen Weijne Spierings, noord de Aa.

- hooiland onder Rosmalen in de Rosmalense Hoeve, in een meerdere camp met Joost Hannegraaf, oost de Heer Pardijk, west de weduwe van Boxtel, zuid Adriaan Hanegraaf, noord Hendricus Vorstenbosch.

Derde lot: Jan Hannegraaf

- 1/3 deel in perceel teulland, groot in het geheel 6 lopens gelegen als voor en genaamd "fraters bos", oost de weduwe Peter Govers, west Jacob Langens, zuid de Geffense gemeente, noord de straat.

- 7 hont hooi of weiland gelegen onder Nuland en genaamd over den hogen weg , oost Vrouwe van Nuland, west Dirk Spierings, zuid Hogenweg, noord Neeteringsgraaf,

- mergen hooi of weiland op t Agterst Nuland, gekomen van Ceele Gijsbert, oost Heer Eijbergen, west Dirk Spierings, zuid de Middelgraaf, noord den Hoefdijck,

- 4 lopens teulland onder Geffen, oost Teunis van Nifterick, west de gemeene straat, zuid Jan Lambers de Wert, noord Peter Bruijste

- 1/3 deel in perceel hooiland onder Litthoijen, groot 1,5 mergen, oost de erfgenamen Peter Huijbers, zuid de weduwe van Joost Rom, noord den Polderdijck.

- mergen hooiland onder Rosmalen, in de Rosmalense Hoeve, in een meerdere camp met Jacob Langens, oost de weduwe van Boxtel, west Adriaan Hannegraaf, zuid Heer Pardijk, noord Hendrick Vorstenbosch.

- akker teulland onder Berlicum en Middelrode, oost west en noord Hendrik van Gerwen, zuid Juff Abangelis,

Tekenen: merk Jan Joost Hannegraaf, Jacobus Langens, Adriaen Hannegraaf,

Adriaen Willems van Creij, Gijsbert van Craeij

 

Blz 143 dd 25 september 1748 Erfdeling Ruijs

Erfdeling tussen Jan Gijsbert Ruijs, Wellen Gijsbert Ruijs, Gijsbert van Creij gehuwd met lucretia gijsbert ruijs, Johannes Coppens gehuwd met Hendriena Gijsbert Ruijs, allen kinderen van Gijsbert Wellen Ruijs en Jenneke Jansen de Wert, wonende te Den Bosch en te Nuland, betreft goederen te Nuland en Littoijen

Eerste lot: Gijsbert van Creij

-       huis met aangelegen landerijen en een houtbosje, gelegen aan Loonse straat, groot 4 lopens en 4 roeden, oost Heer Willem Aenhuijs, west de straat, zuid Joncker Lemmings c.s., noord weduwe Eijmert van Creij

-       teulland van 2 lopens, sijnde een streep gelegen als voor en genaamd zijn streep over de straat, oost straat, west Vrouwe van Nuland, zuid erfgenamen Joost Hannegraaf, noord gemeene straat, hieruit te vergelden aan de Heer Ewout Schravesande als rentmeester der beursen een rente van 2-10-0, aan het geestelijk comptoir van Tengnagel een zak rogge coornpacht met een rente van 10 stuijvers, 0-1-7 aan de nabueren.

Tweede lot: Jan Gijsbert Ruijs

-       4 lopens en 27 roeden teulland, genaamd wolfsdijck, oost Jan Tijsse van Tuijl, west Toon Hannegraaf, zuid mej. Weduwe de Booij, noord de straat,

-       4,5 hont hooiland gelegen onder Littoijen, in het Littoijens Broek, bovennaast oost weduwe Paulus Govers, zuid den Broekgraaf, noord den Polderdijck

Hieruit te vergelden: coornlacht van halve zak rogge aan het Geefhuijs te Ben Bosch.

Derde lot: Welle Gijsbert Ruijs

-       een huijsplaats met land daaraan van Jan van Iperen aan de nulandse straat, groot 9 lopens en 27 roeden, oost de erfgenamen Jan Aent Hoog, west weduwe Peter Spierings, zuid de straat, noord het Bosstraatje

Hieruit te vergelden een rente van 2-10-0 aan aan de Armen van Orthen.

Vierde  lot: Johannes Coppen

-       4 lopens en 11 roeden teulland gecomen van de Drossaard Croon, oost de straat, west weduwe Adriaan Gloudemans, zuid Joncker Lemmings, noord Jan Nolle

-       Perceel teulland, groot 3 lopens, gelegen aan Schotsheuvel, oost de erfgenamen Willem Beijvelt, west Vrouwe van Nuland, zuid Jan van Boxtel, noord Claas van Erp.

Te vergelden 6 vat rogge aan de lieve vrouwe Broederschap te Den Bosch

Tekenen: Gijsbert van Craeij, Wellen Ruijs, Jan Ruijs, Johannes Koppens, Adriaen Willems van Creij, Jacobus Langens.

 

Blz 154 dd 1 oktober 1748

Lijst gemaakt door de schepenen en gegeven aan de ontvanger der verpondingen van het kwartier van maasland, ivm resolutie van 13 juni 1747 die bij opdracht van het land geinundeerd werden,

in de polder van der eijgen 238 mergen en 3,5 hont in de corte en gemeene hoeve, heuvelcampen, agterste Nuland, en einige percelen van het middelst Nuland, doende in de verpondingen te samen 286-8-0

De beede is 1/5 hiervan dus 57-13-10

Tesamen 344-1-12

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaen van Alst, merk Dirk Spierings, Jacobus Langens, Willem Dirks Vorstenbosch, Gijsbert van Kreij, JD Cremers, secr.

 

Blz 157

Compareert Cornelis Sterckman, voster van Nuland die geauthoriseert is door Johan Hendrik Mooren als collecteur van slands verpondingen en beede, betaald voor het arresteren van goederen derhalve geen doorgang gevonden.

 

Blz 158 dd 16 mei 1749

Compareren Geurt Croone van Grinsven, Teunis Croone van Grinsven, Jan van Creij allen inwoners van Den Bosch en Rosmalen, die verhuren aan Gerrit van Rooij te Nuland:

Huijs, schuur, hof een boomgaart, met het land over de straat, en behalve de groote camer ten oosten, en het land aan de overkant van de straat ten oosten ter breete van de schuur, voor 30 gulden per jaar te betalen op kermis, jaarlijks betalen  aan Jan Tunissen van Creij. Voor de tijd van 4 jaar. Ook de helft van de appelen uit de boomgaart zijn voor de verhuurder. Bepaald wordt dat de huurder geen koebeesten in het huijs mag zetten, wel in de schuur. Borgen Jan Teunis het hort en Jacob Ariens van Rooij.

Tekenen: Geurt Jeroone van Grinsven, Antonie van Grinsven, merk Jan van Creij, merk Gerit van Rooij, merk Jacob van Rooij, Jan Tinus Thort.

Adriaan Willems van Creij, Jacobus Langens, JD Cremers Secr.

 

Blz 163 dd 22 augustus 1749

Compareert Jan van Nouhuijs inwoner alhier, voelt zich erg gegraveert door de acte van de Heren schepenen van Nuland in de zaak tussen verweerder en  Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland, dd 9 augustus 1749, op de 15e augustus aan de comparant geinsinueert, en appeleert voor de Heren schepenen van Den Bosch, belovende het vonnis te prosequeeren.

Tekenen:  J van Nouhuijs, Jacob Langens, Gijsbert van Creij, JD Cremers, secr.

 

 

 

Blz 164 dd 2 september 1749

Authorisatie Adriaan Willems van Creij, presidentschepen, voor de verpachting der algemene middelen in Den Bosch op donderdag 4 september.

Tekenen: Adriaen van Alst, Jacobus Langens, Gijsbert van Creij, Willem Dirks Vorstenbosch, merk Dirk Spierings, Paulus Govers.

 

Blz 166 dd  ( niet afgemaakt)

Mej. Sara Spillenaar weduwe Jacobus de Booij, in leven secretaris van HH Nuland, Heer Christiaan de Booij pesenter van de tweede school tot Den Bosch,

Heer Adriaan Bronck, gehuwd met Maria de Booij,

Juffr Willema de Booij

allen wonend te Den Bosch en erfgenaam van Jacobus de Booij, willen te beurde brengen om te verkopen een weldoortimmerte huijsinge bij het marcktvelt,  met hof en aangelegen landerijen en nog wat verschijde percelen land, allen gelegen onder Nuland, hoogsel zal plaats vinden over 14 dagen in de herberg van Maria Quaacq op 3 december 1749. Volgen dan de coopcondities. Te vergelden een rente van 3 gulden aan Tengnagel, idem een rente van 1 gulden,

Ingezet Antony Spierings voor 260 gulden, opgehouden.

 

blz 183 dd 19 november 1749 en  3 december 1749

Onder voorgenoemde condities wordt verkocht:

-       Eerste koop: 1 lopens en 10 roeden land genaamd den nieuwen hof aan het markt velt, ingezet Adriaan Willems van Creij voor 126 gulden, gemijnt Hendrik Hanegraaf 135 gulden met 15 slagen. Tekenen: Hendrik Haanegraaf, Adriaan willems van Kreij, Paulus Govers, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck.

-       Tweede koop: 8 hont weiland gelegen op Wolfsdijk. Ingezet Adriaan willems van Creij op 364 gulden, daarop afgehangen voor de inzetter die nbog 10 slagen geeft. Tekenen Adriaan willems van Kreij, Paulus Govers, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

-       Derde koop: 3 lopens en 39 roeden teulland aan de wolfsdijck genaamd Baijens hof, ingezet door Adriaan Willems van Creij op 252 gulden, afgehangen op 292 gulden door Heer Willem Joost de Cort, regerend president tot Geffen, met 10 slagen, Hendrik Bruijste van Creij slaat nog 14 slagen op het hoogsel. Hij verklaart het voor de helft gekocht te hebben voor Peter Bruijste van Creij. Tekenen Hendrik Bruijste van Creij, Peeter Bruijste van Creij, Adriaan van alst, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

-       Vierde coop: 2 lopens en 10 en ¾ roede teulland genaamd de hoge hoef,  ingezet door Jan Ruijs op 162 gulden en afgehangen op 172 gulden, door Dirk Spierings geeft nog 8 slagen. Tekenen: merk Dirk spierings, Adriaen van Alst, Paulus Govers, Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

-       Vijfde Koop: perceel teulland genaamd in den goeden Coop, met een houtbosje daar aan gelegen, te vergelden een rente van 2 gulden aan Tengnagel, in een meerdere paht met Marcelus Quack, ingezet door antony Spierings op 250 gulden en afgehangen op 300 gulden door Jan Ruijs, slaat nog 10 slagen. Verklaart de koop gedaan te hebben voor Hr Speelman van deze HH Nuland, tekenen: Sara Spillenaar de Booij, C de Booij, W de Booij, A Bronck

 

Blz 203 dd 26 november 1749

Lijst gemaakt door de schepenen en gegeven aan de ontvanger der verpondingen van het kwartier van maasland, ivm resolutie van 13 juni 1747 die bij opdracht van het land geinundeerd werden,

in de polder van der Eijgen: 485 mergen en 2 en 1/3  hont in de corte en gemeene hoeve, sevenvierendeel, heuvelcampen, agterste Nuland, alsmede het land over den Hogen weg genaamd, doende in de verpondingen te samen 590-8-1

De beede is 1/5 hiervan dus 118-1-10

Tesamen 708-9-10

Tekenen: Adriaen Willems van Creij, Adriaen van Alst, merk Dirk Spierings, Jacobus Langens, Willem Dirks Vorstenbosch, Gijsbert van Kreij, JD Cremers, secr.

 

Blz 206 dd 29 april 1750

Compareren Elisabeth Govers, weduwe Jan van Vught , die een verzoek doet. Ze is blijven zitten met 9 kinderen, waarvan drie de kost nog niet kunnen verdienen. Diverse schulden belasten haar boedel,

Zoals aan juff Meerendonk te SBosch 125 gulden, aan Faaze een som van 75 gulden voor geleverde wijnen brandewijnen en bieren, aan ene Hack een som van 66 gulden, aan baas Sneijders voor geleverde steenen voor reparatie van het huijs een som van 18 gulden, 30 gulden aan Francis Ploegmakers wegens geleend geld, verder nog dorps en landslasten die ze nog moet betalen.

Om proceskosten te verkomen wil ze van Wijnand Wanders altans wonend te Rosmalen een som van 200 gulden leven tegen 4 %, omdat ze nu de goederen alleen in tocht bezit na dood van haar man vraagt ze toestemming om de lening te mogen doen, positief advies werd gegeven door Jan van Vugt, Paulus van Vugt, Gerrit van der Poel gehuwd met Cornelia jan van Vugt, allen meerderjarige kinderen van Jan van Vugt.

Tekenen: Jan Wolfs, Jacobus Langens, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jacob Tijssen van Creij, Willem Dirks Vorstenbosch, merk Adriaan van Rosmalen, JD Cremers, secr.

 

Blz 211 dd 29 april 1750

Authorisatie Jan Wolfs, Gijsbert van Creij, Jacob langens, om op 1 mei 1750 naar Den Bosch te gaan om te ontvangen de gelden voor karvrachten die inwoners gedaan hebben op verzoek en opdracht van dit land gedaan.

Tekenen Jan Wolfs, Jacobus Langens, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jacob Tijssen van Creij, Willem Dirks Vorstenbosch, JD Cremers, secr

 

Blz 213 dd 29 juli 1750 (moet zijn juni)

Schepenen authorisatie Willem Vorstenbosch mede schepenen om op vrijdag 31 juli 1750 te gaan naar Den Bosch voor de verpachting der algemene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Jacobus Langens, Peeter van de Ven, Gijsbert van Creij, Jacob Tijssen van Creij, merk Adriaan van Rosmalen, JD Cremers, secr.

 

Blz 214 dd 11 september 1750

Lijst gemaakt door de schepenen en gegeven aan de ontvanger der verpondingen van het kwartier van maasland, ivm resolutie van 13 juni 1747 die bij opdracht van het land geinundeerd werden in 1749,

in de polder van der Eijgen: 563 mergen en 5 en 1/3  hont in de corte en gemeene hoeve, sevenvierendeel, heuvelcampen, agterste Nuland, alsmede het land over den Hogen weg genaamd, middelst Nuland, doende in de verpondingen te samen 638-19-?

De beede is 1/5 hiervan dus 127-19-10

Tesamen 766-14-12

Tekenen: merk Dirk Spierings, Jacobus Langens, Jan Wolfs,  Willem Vorstenbosch, Peeter van de Ven, Gijsbert van Kreij, merk Adriaan van Rosmalen

 

Blz 217 dd 19 oktober en 4 november 1750

Koopcondities voor Lowies Versterre oud-schepen den Bosch voor publieke verkoping van land te Nuland. Het hoogsel vindt plaats in de herberg van Maria quack op 2 november 1750 alhier te Nuland,

-       2 mergen hooiland te langst overt Nuland gelegen, aangekomen van de erfgenamen van de Heer Reijnier Pleenus, volgens transport te Den Bosch dd 14 januari 1738. Ingezet door Adrian van Alst op 310 gulden, afgehangen op hetzelfde bedrag, slaat nog 10 slagen, op het hoogsel: 1 slag Willem Vorstenbosch, wordt dus de koper, tekent LW Versterre.

-       7 hond hooiland inde gemeene hoeve, aangekomen van Willem Roels QQ volgens transportbrief 10 januari 1737 schepenen Den Bosch. Ingezet door Seger Joosten van de Poel op 84 gulden, afgehangen en gemijnt door de inzetter, maakt nog 2 slagen, tekent LW Versterre.

 

Blz 237 dd 18 november 1750

Hermen Boerdonk inwoner van Nuland, op last van Gijsbertus van den Boerdonk volgens akte voor Notaris PH Claasens binnen de stad Gelder (Hertogdom Gelre,  land der Pruissen), dd 7 oktober 1750, (dan volgt deze akte woordelijk ) om te verkopen

-       een welgelegen huisinge met aangehorende landerijen, opgaande boomen en voorpotingen, groot 1 lopens en 33 roeden, gelegen te Nuland genaamd den Helsenhoek, het hoogsel vindt plaats op 18 november in de herberg van Antony Hannegraaf.

-       6 lopens en 25 roeden teulland gelegen aan het vinckel

-       47 roeden teulland gelegen als voor

-       2 lopens en 13 roeden teulland

-       6 lopens en 25 roeden gelegen als voor

-       1 lopens en 6 roeden onder Nuland, genaamd het Pat Stuck,

De verkopers aangekomen van hunne ouders en via vernadering.

Hieruit de vergelden

-       een coornpacht van 5 vat en 4 kannen aan het Groot Gasthuijs te Den Bosch, in een meerdere pacht met de weduwe Geurt Paulusse

-       rente van 3 vat rogge aan armen van Nuland

-       coornpacht van 2 zakken en 6 vat aan groot gasthuijs te Den Bosch, in een meerdere pacht met Cornelis van Gemonde,

-       coornpacht met genoemde Cornelis van Gemonde van een vat rogge aan Heer Tengnagel

-       rente van 3 gulden aan Geefhuijs te Den Bosch

Inzet door Peter Adriaan van der Ven op 460 gulden, afgemijnt op hetzelfde bedrag, inzetter slaat nog 25 slagen. Blijft aan de inzetter,

Tekent: merkteken Hermen Boerdonck,. Peeter van der Ven, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gijsbert van Creij.

 

Blz 252 dd 2 december 1750

Condities waaronder Willem van Engelen zijn hoeve op caathoven verpacht, nu gebruikt door Adriaan van Rosmalen. Termijn 6 jaar. Te leveren elk jaar:

-       8 zakken welgewande rogge

-       8 zakken welgewande boekweijt

-       Varken van 125 pond

-       60 pond meij of spurrieboter

-       20 karre mest te brengen zoals de verpachter het wenst

-       Uitgezondert is de kleijne perdestal om het paard te zetten en erboven hooij op te slaan, de hof met de vruchten, en de streep in de Vogelsangh, het duijvenhuijs en het mest der duiven, verder de camer met het Cort Stukje in de Deurgang na de put, de eerste streep en mastveldje.

-       Schapen mogen geen schade toebrengen aan het plantsoen en eijke heesters, en dan een vet lam leveren.

Ingezet door Marcelis Quacq op 50 gulden, afgehangen en bij de inzetter gebleven, slaat nog 3 slagen. Op het hoogsel slaat Jan van Grinsven nog 1 slag. Blijft aan hem, stelt tot borg Gijsbert van Grinsven wonend te Nistelrooij en Aart van Grinsven wonend te Nuland.

Tekenen: merk Jan van Grinsven, merk Aart van Grinsven, merk Gijsbert van Grinsven.

Jan Wolfs, Jacob van Krij.

 

Blz 261 dd 7 december 1750

Schepenen visiteren op verzoek van Peter van der ven het gekochte huis aan helsenhoeck. Reparatie die nodig zijn:

-       het huijs is aan de oosten kant geheel ontramponeert

-       de suijd kant is geheel onbequam op dack wande en plaaten.

-       Aan de west kant zijn de deuren gans onbequam om te sluijten, de wande, het dack en de opleggers alleen gans onbequam.

-       Idem aan de noordkant

-       2 gebonte van het huijs zijn onbequam,

-       De voorpotingen is niet bevonden op het placaat op de voorpotingen geemaneert

Tekenen: Jan Wolfs, loco officier, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, JD Cremers.

 

blz 263 dd 28 januari 1751 Erfdeling Van der Biesen.

Erfdeling voor:

1) Jan Claassen Verstegen te Hees en Antony Hanegraaf te nuland als aangestelde voogden

2) Jan Claassen Verstegen te Hees  als aangestelde voogd met Jan Wolfs over de kinderen adriaan van der biesen x Maria Pels

Kinderen en kindskinderen van Antony van der Biesen x Petronella Handrick Hannegraaf  met goederen op het vinckel.

eerste lot: Jan Wolfs voor Bartus en Elisabeth van der biesen

- huijs, schuer, bogaart , en land daaraan gelegen, oost adriaan van alst, west lambert van roeij, noord gemene straat

- 5 strepen in de camp naast het Cruijsbos van de Heer van Engelen, oost: den verkrijger, west: heer van engelen, zuid: lambert van roeij, noord de heer de Hee.

- item de steeg die op het genoemde Cruijsbos uitschiet , waarover het Cruijsbos moet wegen, zelfde omliggende als voorgaande

Hieruit te vergelden:

- 2 vatte rogge aan armen van Nuland

- schepel rogge aan Rentmeester Tengnagel

- jaarlijks aan de verpondingen de helft van 5-2-2 gulden, item voor de heycmap 0-12-10

De verkrijger hebben ook de helft van 2 percelen te Berlicum waarvan de andere helft behoort aan Claas Verstegen

tweede lot : Jan Clasen Verstegen

- perceel teulland ," de donck" met nuland daar aan gelegen, met het hoog en laag bos daaraan gelegen ook te vinkel onder Nuland gelegen, oost de Heer Casterus, west Adriaan van alst, zuid Lambert van Rooij, noord erfgenamen hendrick hanegraaf

- 4 strepen teulland gelegen als voor "in den hoeck", naast Gerrit Hannegraaf, belend oost gerrit hannegraaf, west en noord: de erve van adriaan van der Biesen, zuid Lambert van Rooij.

Hieruit - verpondingen 3-4-4

Tekenen: Jan Claas Verstegen, Toon Hendrik Hanegraaf, Jan Wolfs loco officier, Peeter van de Ven, Jacop van Kreij.

 

Blz 270 dd 20 januari 1751 en 27 januari 1751

Jan Claassen Verstegen te Hees en Antony Hanegraaf te Nuland als aangestelde voogden over de kinderen van Adriaan van der Biesen, verpachten openbaar huis, hof, bogaart en 5 strepen land naast de kruijsbossesteegh en de steeg die op het kruijsbos schiet van de heer van Engelen, voor 6 jaar, in de verpondingen 3-3-14 te betalen door de pachter, en een schepel rogge aan de armen van Nuland, een schepel rogge aan Comptoir van Tengnagel. Het hoogsel gaat uijt op 27 januari 1751

ingezet Piet janse van Venrooij 20 gulden afgemijnt tot 33 gulden en 10 stuijvers , 10 slagen geeft hij nog. Het blijft bij hem, hij stelt tot borg: Tijs van Creij en Joost Verstegen.

Tekenen: Piet Jansen van Venrooij, merk Joost Verstegen, Tijs van Crij, Anthony Hendrik Hannegraaf, Jan Verstegen, Jan wolfs, president en loco officier, Jacobus Langens, Jacop van Creij, JD Cremers, secr.

 

blz 278 dd  10 mei 1751  borgbrief

Francis Sterkman, soldaat onder de  garde en dienste van dit land, is een zoon van Cornelis Sterkman en hendriena verhoeven, ouders en voorouders zijn alhier geboren, hebben ambten bekleed als Heemraden, Schepenen, Schoolmeesters, rigterboden of alhier genaamd vosters.

Tekenen: Jan Wolfs president, Peter van der Ven, Adriaen Verstegen, Willem Vorstenbosch, JD Cremers.

 

blz 280 dd 30 juni 1751 Erfdeling Blommers

Erfdeling tussen Antony Blommers, Jan van Grinsven gehuwd met Hendriena Blommers, Antony Hannegraaf x Maria Blommers, allen erfgenamen van Jacob Blommers en Peternella Hannegraaf, in leven egteliden wonend te Nuland, betreft goederen te nuland en rosmalen.

Eerste lot: Antony Hannegraaf

-       perceel teulland te Nuland in het Vinckel, 1 lopens en 37 roeden, eerder genaamd het Hopland, oost de gemene straat, west en noord Heer van Nuland, zuid de erfgenamen Gerrit Hannegraaf. Hieruit te vergelden: een schepel rogge aan de armen van Nuland, een som van 50 gulden aan het block van het Hintemmereind met 2 gulden rente per jaar.

Tweede lot: Antony Blommers

-       2 lopens en 28,5 roede teulland gelegen te Vinckel van ouds genaamd den Crommenhoeck, oost de Heer de Hee, west Lambert Wouters van Rooij, zuid Adriaan van Aalst, noord Jan de Wert,

-       Perceel weijvelt, groot 1 mergen in een meerdere camp van 2 mergen gelegen in de Korte Hoeve onder Nuland, oost en west de erfgenamen Corstiaen Beijvelt, zuid de Hoefdijck, noord Lambert Weijgergancx.

Derde lot: Jan van Grinsven

-       een mergen hooi of weiland gelegen in de Korte Hoeve onder Nuland, ongedeelt met voorgaande mergen, met de zelfde grenzen als voorgaand.

-       Twee mergen hooiland, gelegen binnen sorpe van rosmalen, in de Rosmalense Hoeve, oost en west het gemeene Land, zuid de weduwe Jan Lambers van Boxtel, noord Heer Wijnans,

Tekenen: Ton Hendrick Hanegraaf, Antonius Blommers, merk Jan van Grinsven,

Jan wolfs president en loco officier, Peter van der Ven, Jacob van Creij, JD Cremers.

 

Blz 287 dd 7 juli 1751

Schepenen authoriseren Willem Aenhuijs drossaert en Jan Wolfs, president schepen voor de kwartiervergadering op donderdag 8 juli te Osch.

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Creij, Gerit van gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaen Verstegen, JD Cremers

 

blz 289 dd 23 juli 1751  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren: Christianus van Velthoven , gaat trouwen in den Bosch.

Tekenen: Jan wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Adriaen Verstegen, JD Cremers

 

blz 291 dd 24 juli 1751 Erfdeling Govers

Erfdeling tussen de kinderen Geurt  Govers: Lijsbet paulus Govers, weduwe Jan van Vugt, Gerardus Hoefs gehuwd met Johanna Paulus Govers, kinderen Aert van Grinsven gehuwd met Maria paulus Govers, kinderen Hendrik van der Sanden gehuwd met Adriana paulus Govers, Peeter van de Sanden gehuwd met Neesque paulus Govers, wonend te Nuland en Weert, over goederen te Nuland, Osch Teefelen en Littoijen.

Eerste lot: Gerardus Hoefs

-       huijs en aangelegen landerijen, te Nuland aan Schotsheuvel, met houtwas, voorpotingen, groot 10 lopens en 12 roeden,

-       3 hont hooi of weiland, gelegen Agter opt Nuland,

Te vergelden uit dit lot: rente van 2-17-0 aan comptoir van Tengnagel, capitale som van 300 gulden aan dhr. de Leeuw in Den Bosch,

Tweede lot: de twee kinderen van aart van Grinsven

-       8 lopens en 11 roeden teulland, te Nuland genaamd den Papendijksen hof met houtwas en voorpotingen,

-       4 hont hooi of weiland gelegen voor opt Nuland

-       Een vat saat land te Os gelegen op Ussen

-       ½ mergen hooiland gelegen aldaar te Os, genaamd housenbemt

-       Perceel teulland te Hees

Te vergelden uit dit lot: rente van 11 gulden aan comptoir van Tengnagel, som van 200 gulden aan Hendrick Hanegraaf,

Derde lot: Lijsbet Paulus Goversm, weduwe Jan van Vugt

-       perceel teulland te Os genaamd den Hof

-       4,5 hont weiland te Os gelegen,

Te vergelden: 14 stuijvers aan lieve vrouwe broederschap te den Bosch, 105 gulden aan Gerardus Hoefs,

Vierde lot: de 7 kinderen van Geurt Govers verwekt bij Haarske Jan Langens

-       5 lopens en 9 roeden teulland te Nuland in den Krakenburg gelegen, met houtwas

-       Mergen hooiland te Nuland neffens de kerkdijk gelegen, sijnde de ½ van 2 mergen

-       7 hont hooi of weiland te Nuland in de gemeene hoeve

-       5 hont hooiland gelegen onder Teefelen, genaamd den Cleeverbeemt

Te vergelden: rente van 14 stuijvers aan Tengnagel, 100 gulden aan Hendrik Ruijs tot Heesch,

Vijfde lot:  Peeter van de Sanden

-       4 schaare min een hont weiland te Nuland opt Groot Hoog en coorncamp bovennaast, sijnde in mergentalen 2 mergen 3 hond

-       Een mergen in Hille hoef  onder Littoijen

-       8 hont in sleckkamp onder Littoijen

Zesde Lot: de 4 kinderen van Hendrik van der Sanden met name Paulus, anna Maria, peternel, Jacomeijn.

-       4 schaare weiland onder Nuland, op het Groot hoog, en coorncamp benedenaan, in mergentaal 2 mergen en 4 hont

-       1,5 mergen en 0,5 mergen in Littoijens broek in Pelkenhof .

Tekenen: Gerardus Hoefs, Paulus Arts van Grinsven, merk Angenees Arts van Grinsven, Elisabeth Paulus Govers, Peter van de Sande, Hendrik van der Sande, Peeter van de Ven, Peeter Govers, Maria Goovers, merk Paulus Hendrik van der Sanden, Neeske govers, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Adriaen Verstegen, JD Cremers.

 

 

 

Blz 304 dd 3 september 1751

Authorisatie Willem Vorstenbosch, mede-schepen om op 4 september 1751 te gaan naar den Bosch voor de verpachting der Gemene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Kreij, Gerit van gogh, Adriaan Verstegen, JD Cremers, secr.

 

Blz 305 dd 15 september 1751

Schepenen verklaren dat alle vaste goederen van Antony Ermers van Nuland en Altje Bijvelt, in leven wonend te Nuland, zijn openbaar verkocht om schulden te betalen, waarvan afrekening heeft plaatsgevonden op 11 september 1743.

Penningen zijn toegewezen aan:

-       Margareta de Raad, wegens een erfelijke chijns van 6-16-0, losbaar met 113-6-10, volgens schepenbreif Den Bosch dd 16 april 1712, en 3 jaar rente

-       Willem van Engelen, 600 gulden, volgens schepenbrief dd 5 december 1685, en 3 jaar rente

-       Juffr. Van de Keer 125 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 20 april 1686, 3 jaar rente

-       Juffr. Van Boxtel 200 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 29 juni 1689, 3 jaar rente

-       Heer van Engelen, 125 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 1 april 1693, 3 jaar rente

-       Heer van Engelen, 400 gulden, volgens schepenbrief Den Bosch dd 1700, er kon maar betaald worden 296-3-12, en dus nog tekort 103-16-4.

Tekenen: Jan Wolfs, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

Blz 308 dd 10 december 1751

Hendrik van der Sanden, weduwnaar van Jenneke Govers met 3 onmondige kinderen, 1 mondig.

Hij heeft nu teveel schulden. Hij heeft verscheijde droevige rampen van den Hemel gehad, had veel van de oogst nodig om in leven te blijven en te weinig om het land mee te bezaaien, wacht op arrestatie van zijn goederen vanwege niet betaald hebben van de land en dorplasten,

Hij wil nu verkopen aan Hendrik huijbert Ruijs met goedkeuring van zoon Paulus van de Sande van een halve mergen onder Littoijen, zojuist van grootvader geerft, voor 168 gulden en 10 stuijvers.

Na schriftelijk advies van Jan Jacobs van der Sande en Aart Driesse van Grinsven, wonend te Geffen. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Gerit van gogh, Adriaan Verstegen, Antoni vorstenbosch, JD Cremers, secr.

 

Blz 313 dd  9 februari 1752  borgbrief

Alhier van wettige ouders geboren Peter Janse van Lith, nu te Empel, gaat er trouwen.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Creij, Gerit van gogh, Adriaan Verstegen, Antoni vorstenbosch, JD Cremers, secr.

 

Blz 314 dd 18 maart 1752 en 29 maart 1752

Sara Spillenaar, weduwe heer Jacobus de Booij, in sijn leven secretaris van Nuland,

Christiaan de Booij, preseptor van de tweede school te Den Bosch

Heer Adriaan Pronck gehuwd met Maria de Booij

Mej. Willemina de Booij, allen erfgenamen van Jacobus de Booij en inwoners van Den Bosch.

Hoogsel in de herberg van Maria Quack.

-       perceel hooiland , groot 1 ? morgen, in een meerdere camp van 4 morgen, int Sevenvierendeel, oost mej. Ruijs, west de volgende 2 mergen, noord den agterdijck, aangekomen van haar man zaliger. Ingezet door Hendrik Wouters van Zutven, inwoner van Heeswijk, afgehangen tot 210 gulden door Hendrik Hanegraaf regerend borgemeester, slaag 10 slagen en nog eens 10 slagen. 20 Slagen Christiaan de Booij,

Tekenen: Hendrik Hanegraaf, Sara Spillenaar, Hr Bronck, W de Booij. C de Booij tekent. Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Gerit van Gogh.

 

Blz 326 dd 20 juni 1752

Michiel van Tuijl inw Nuland, eerste vrouw Maria van Gog overleden, nu 4 onmondighe kinderen, besmettelijke veeziekte, misoogst, verarmd, vraagt toestemming voor verkoop 3 hont land aangecomen van zijn eerste vrouw gelegen hier opt Nuland, en een lening aan te gaan van 100 gulden, positief advies jan van Gogh en Gijsbert van Creij, naaste bloedverwanten van de kinderen. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen W Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacob van Krij. Gerit van Gogh, JD Cremers.

 

Blz 329 dd 20 juni 1752

Antony hendriks aant Hoogh heeft in zijn testament dd 24 november 1691 twee sommen voor de huisarmen van Nuland, 1000 gulden en 8 hont lands in een meerdere camp genaamd de Wintmolenberghsen Camp,

Jan aent Hoogh was de rekeningbwijs maker, nu overleden, beneoemd wordt een nieuwe: Gerrit van Gogh, regerend schepen en Antony Hannegraaf , oud borgemeester.

Tekenen: Toon Hendrik Hanegraaf, Gerit van Gogh, W. Aenhuijs, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen. JD Cremers, secr.

 

Blz 332 dd 28 juni 1752

De schepenen in algemeen overleg, overwegende de resolutie van 3 december 1751 vande staten generaal, ontvangen ivm het onderwater zetten van de landerijen:

Voor de verpondingen 450-0-0, voor de beede 75-0-0, inde landsmiddelen 175-0-0, tesamen 700-0-0. Voorstel tot regeling om e.e.a. af te werken.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Gerit van gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen. JD Cremers, secr.

 

Blz 334 dd 3 juli 1752

Authorisatie Willem Aenhuijs, drossaard en  Jan wolfs, president Schepen voor de kwartiervergadering in Osch op donderdag 6 juli 1752.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Gerit van Gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen.

 

Blz 335 dd 25 augustus 1752 

Authorisatie Jan wolfs presidentschepen door de schepenen voor de verpachting der gemeene middelen in Den Bosch op zaterdag 26 augustus 1752.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, Willem Vorstenbosch, Jacop van Krij, Gerit van gogh, Antoni Vorstenbosch, Adriaan Verstegen. JD Cremers, secr.

 

Blz 337 dd 29 september 1752

Gerrit Jan Aarts den Mulder draagt alle goederen over aan Jan en Augustinus van der Aa inwoners van Nuland,  in ruil voor levenslang onderhoud in cost, dranck en kleeren, huisvesting.

Tekenen: Gerart Jan Aarts den Mulder, Jan van der Aa, Augustinus van der Aa, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 339 dd 28 sept 1752

Compareren Hendrik van der Aa en Sijmen Ariaan van Rosmalen gehuwd met Jenneke van der Aa, alle goederen hen aangestorven of nog te erven van hun vader en vrouwevader Antony van der Aa en  Gerrit jan Aarts den Mulder zijn voor hun broers en zwagers Jan en Augustinus van der Aa.

Tekenen: Hendrik van der Aa, Sijmen Ariaan van Rosmalen, Jan wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers, secr.

 

Blz 340 dd 11 okt 1752 en 25 oktober 1752

Jan van Houtum, Johanna van Houtum, Jan Gerits van Maren, Eijcke gerrits van Maren, Gerrit gerrits van Maren, Johannes gerrits van Maren, alle inwoners  van Groot Lidt, alle kindskinderen van Jan Jansen de Wert verweckt aan Willemke van Nuland. Hoogsel vindt plaats in de herberg van Antony Hannegraaf

Verkoop in het openbaar onder condities:

- eerste koop: 3 lopens, 18 roeden teulland "aan de Rijd" te Nuland met houtwas en eiken bomen, verkopers aangekomen van hun grootmoeder, te vergelden hieruit: 0-1-12 aan de kerk van Geffen, met Adriaan Verstegen,

ingezet Welle Ruijs op 300 gulden, inwoner den Bosch, afgemijnt voor hem voor 305 gulden, 15 slagen. Tekenen met merk veel van de verkopers: Jan Gerits van Maren, Jan Janse van Houtum, eijke Gerrits van Maren, Geuret van Maren, Jan Wolfs, Peeter van de Ven.

- tweede coop: perceel houland, groot 1 mergen gelegen "te langst over het Nuland"

inzet Schalk van der Ven 110 gulden, afgemijnt op hetzelfde, stelt nog 15 slagen, tekent Schalk van der Ven

- derde coop: 2 hont hooijland onder nuland "op het voorst nuland"

inzet Schalk van der Ven 150 gulden, 10 slagen, aan hem gebleven.

Tekent Schalk van der Ven, merktekens Jan van Houtum, Johanna van Houtum, Jan Gerits van Maren, Geurt van Maren, Johannes van Maren, Eijke van Maaren, Jan Wolfs, Peeter van de Ven, JD Cremers,

 

Blz 358 dd 20 januari 1753

Mej. Getruij Pleenus, huisvrouw van de heer Hendrick Meijer, Heer van Duijnendaal, verpacht in het openbaar

-       een hoeve, schuur met 28 lopens land "de couwaterse hoeve",

-       een hoeve "de kleijne hoeve" 12 lopens, 12 roeden gelegen bij het heeren huis Duinendaal

-       2 mergen gelegen in de Corte Hoeve onder Nuland

-       8 mergen binnen dorpe van Rosmalen van ouds genaamd de Beurg

-       4 mergen hooiland aldaar gelegen over de weetering

Voor de tijd van 4 jaar, boven de pachtpenningen te leeveren 8 sacken goede welgewande rogge, 6 zakken boekweijt, mede wel gewant en gesuivert, in geval van misoogst kan de pachetr betalen met 12 gulden voor de rog en 10 gulden voor de boekweijt.

( verdere condities). Alle vruchten uit de boomgaart zijn voor de eigenaresse, zo ook van de nooteboomen, en drie strepen gelegen tussen de vijver en de tuijn liggen. Verplicht te onderhouden de Somerdijck tussen Michiel Esseng of Cornelis Sterkman en de erve van Marthijs Jan Bos.

Bepaald wordt dat Peter Govers niet als pachter en als borg wordt geaccepteerd.

Genoemde ingezet door Leendert de Leeuw voor 51 gulden, daarop ook gemijnt bij het afhangen. Slaat nog 2 slagen, borgen: Hendricus Droote te Hees en Meeuwis Hoof te rosmalen.

Tekenen: Leendert de Leeuw, Geertrui Meijer, geboren Pleenus, merk Meeuwis Hoof, Hendricus Drooth…, Jan Wolfs, Jacop van Kreij,

(akte stopt ineens??)

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:27

Geef ons uw mening

Ga naar boven