RA Nuland 51 Allerhande Acten (1736-1743)

RA Nuland 51 Allerhande Acten 1736 - 1743                             versie 1.0

 

blz 1 dd 29 mei 1736

ondervraging door Willem Aenhuijs, drossaard alhier van

1) Gijsbert Ruijsch, president schepen alhier, 2) Lambert Weijgerganx, schepen alhier, 3)Joost Hanegraaf, 4) Sijmen Bos, 5) Jacob Tijssen van Creijl, allen inwoners van Nuland

of zij op 7 oktober 1735 waren in het huijs van Gerrit Quack, herbergier, waar Collecteur Wijnants  zitdag hield, Claas Verstegen en Jacob Tijssen van Creijl waren ook daar.

Jacob Tijssen van Creijl zou verkocht hebben aan Claas Verstegen diens huis en land te Nuland op Schotsheuvel voor de som van 750 gulden, wijnkoop zoals armengeld gegeven en erop gedronken.

2,3 en 5 verklaren dat dit waar is, dat ze samen gedronken hebben tot 12 of 14 stuijvers,

Verstegen werd gevraagd de koop over te laten aan Jan Tijssen van Creijl vanwege vernadering ( broer), 

1 en 2 weten niet van de vraag om het ongedaan te maken, de 3e verklaart dat hij erbij was toen enige dagen later het huis terug werd overgedragen en Jan Tijssen van Creij werd geluk gewenst door Claas Verstegen. Hij zag geen bedank geld, maar Jan Tijssen van Creij gaf wel enig gelt aan Verstegen.

De 4e verklaart een paar dagen later geweest te zijn in het huijs van Jan Nollen alhier, die Claas Verstegen sprak die zei dat hij het huijs graag zou overdragen, hij hoefde alleen maar te komen.

De 5e verklaart er niet van te weteb, zij zegt dat zijn broer bij hem kwam en zei op Nulandse Marktdag dat het huis op hem gevest moest worden, hij had het overgenomen van Claas Verstegen.

Geen van de deponenten geeft aan te weten dat Claas Verstegen in het huijs van Gerrit Quack, ten dage der Weth verandering 16 januari 1736 en zei dat hij het huis niet gekocht had voor Jan Tijssen van Creij maar voor zichzelf en het wel aan hem overliet voor 2 rijskdaalder.

Het transport was gedaan aan Jan Tijssen van Creij en niet aan Claas Verstegen, dat wist de 5e nog wel, de anderen hadden ervan gehoord.

De eerste verklaarde nog dat Claas Verstegen enige dagen na de coop aan hem zei dat Jan Tijssen van Creij het huijs had en hem een ducaat had gegeven.

Tekenen: Peeter van de Ven, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 6 dd 10 mei 1736

Elske Jansen Quack wonend te Amsterdam, maar nu te Nuland, machtigt haar broer Marcelis Jansen Quack, en Willem en Jan haar verdere broeders, om te verkopen - aangekomen van oom Willem Jansen Quack-

- een mergen onder Kessel,

- 2 hont op t Nuland.

Tekent: Gijsbert Ruijsch, president, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 8 dd 13 juni 1736 borgbrief

Johanna Jacobs Dorde thans bruijt en wonend te Heesch, is te Nuland van eerlijke ouders geboren.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Lambert Weijgergancx, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Gerit Quack

 

blz 9 dd 23 juni 1736

Schepenen verklaren op verzoek aan Mr Ewout Hendrick van 's Gravensande ontvanger der beurse der stad en Meijerij dat Willem Antonis Bouwens, Jan Willems, Tonis Bouwens, Andries Peters, Aeltien Aert Molengraefs, Jan Dirck Jacobs geene de minste vaste goederen te Nuland hebben bezeten of bezitten.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Geurt Govers, Peeter van de Ven, Lambert Weijgergancx, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 11 dd

Mr Cornelis Speelman, ridder, baron, oud schepen en Raedt der Stadt Den Bosch, Heer van Nuland, verpacht onder condities het ontvangen van de gruijtrechten voor een jaar, ingaande augustus 1736. Gemijnt door Gijsbert Croonen van Grinsven voor 16-0-0, borg Antonie Croone van Grinsven en Zeger van de Poel. Acte is niet getekend.

 

blz 15 dd 3 september 1736 authorisatie

Machtiging Jan Wolfs, mede schepen, om 1 september 1736 naar Den Bosch te gaan i.v.m. de Raad voor verpachtingen gemene middelen. Niet getekend

 

blz 16 dd 26 oktober 1736

Juff. Johanna van Riemsdijck, weduwe van Heer Johan van Laer, wonende alhier, ziekelijk te bed,

Ze heeft een schuld van 300 gulden, na een mondelinge overeenkomst, nu cedeert ze al haar meubilaire goederen aan hem, ten laste van haar neef Jacobus de Booij , secretaris alhier

(in marge: 12 febr 1737: beiden komen overeen elkaar te ontslaan van deze eerdere verplichting)

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Geerit Quack, Peter van de Ven, loco secretaris

 

blz 17 dd 17 december 1736, verhuring

Heer Sebastiaan Hugo Goet, inwoner alhier, verhuurt aan Jacobus de Booij al sijn teullanden gehorende aan zijn hoefje aan de Wolfsdijck. Uitgezondert blijft het huis, de boomgaart daaraan gelegen tot het teulland toe, het hofje daar nevenaan gelegen bij de Elst, en het groes of blijckvelt achter of neven de vijver. Verhuurt worden ook: 2 mergen hooiland in de Empelse Hoeve aen den hoefdijk. Huurder mag geen schaarhout gebruiken of eijken bomen beschadigen, het bosken bij de Molengraaf mag hij te zijnder tijd wel hacken, en verder de heggen en schaerhout zoals eerdere hoevenaars als Dries van Grisnsven en Hendrik Jan Bastiaens hebben vermogen te hacken. Voor de tijd van 12 jaar voor 30 gulden, verder dakstroo te leveren, de lasten van het geheel te betalen uitgezonderd de polderlasten.

Tekenen: Geerit Quack, SH Goeth, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 19 dd 7 januari 1737, verhuring

Nicolaes Verstegen inwoner alhier verhuurt aan Jacobus de Booij secretaris alhier, dd  18 maart 1732, Wegens het huijs van Verstegen aan de Wolfsdijk, met aangelegen hof. Gelevert moet worden de helft van alle boomvruchten.

Tekenen: Peter van de Ven en Gerrit Quack.

 

blz 21 dd 8 februari 1737, verhuring

Geerit van de Ven Heemraed, inwoner Littooijen verhuurt aan Jan Wouters Baars , inwoner van Nuland:

-       huis en hof aan de Wolfsdijck tussen de erve Aelbert Claessen en Jan Gielens van Tuijl aan de andere kant,

-       2 stukken land te Geffen gen: "den Halven Kercken kamp"

-       een mergen hooijland te Rosmalen aan de Kerkdijck

Voor 42 gulden per jaar op Kersmis voor 16 jaar , na 8 jaar te mogen scheijden. De huurder mag geen hout kappen behalve in de heg neven de Vuijlpoort.

Tekenen: Peter van de Ven en Gerrit Quack, Jan van Loon (mooie handtekening!), J d Booij, secr.

 

 

blz 24 dd 27 februari 1737

Schepenen verklaren de remissie der verpondingen volgens resolutie dd 18 mei 1735 over Nuland in 1734 verleent, nu alle eigenaars hebben gevalideert en er vrij van gestelt.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Lambert Weijgergancx, Jan Wouter Baars, Willem van Vlijmen,  J d Booij, secr.

 

blz 25 dd 1 maart 1737 Verhuring

Mevrouw Maria Dorothea Cramer, vrouwe van Geffen , verhuurt aan Gijsbert Jansen van Creijl,

-       hoeve en landerijen gelegen alhier en te Rosmalen zoals het thans bewoont wordt door Lunnis van Dijck : huis, schuur en stallingen met den hof, liggende aen de dijck, groot 1 lopens en 33 roeden, het claverstreepken lopende langs den dijck, van het huijs tot aan de dreef van het casteel, 28 roeden in het heufken aent velthecken onder Rosmalen, 2 stukken neven den Staertacker, groot 3 lopens, acker teulland genoemd het mouwerse groot 5 lopens en 19 roeden, den hogen streep groot 44 roeden, 16 lopens en 25 roeden in de 33,5 lopens aan of omtrent de kelder gelegen, alles zo als eerder gebruikt door Lunnis van Dijck.

-       gebruik van het land genaamd het Bos, lopende langs de erve van mevrouw, buijten de graft tot aan de cingel, met het schaarhout daar op staande, mits niet jonger dan 5 jaar te kappen,

Voor 10 gulden voorlijf voor het bos, 5 zakken rogge en 2 zakken boekweijt, 3 koppelse goede hoenderen. Voor de tijd van 6 jaar, verder te betalen de lands en dorpslasten van de landerijen onder Rosmalen, hij mag geen schapen houden, wanneer hij dat wel doet, moet hij een lam leveren.

Tekenen: Jan Baers, Jan van Loon, J d Booij, secr.

 

blz 29 dd 6 juni 1737  borgbrief

Leonardus van Dijck, heeft hier 20 jaar gewoond op zichzelf en bij zijn ouders, geen klachten, thans getrouwd met Marie Melis Huvenaars, geboren te Dinther. Ze willen in Heeswijk gaan wonen, de helft der kinderen zal door Nuland onderhouden worden, bij armoede. (?)

Tekenen: W Aenhuijs, Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Lambert Weijgergancx, Jan Baers, Willem van Vlijmen. J d Booij, secr.

 

blz 30  dd  4 juli 1737 openbare verkoop van Nuland

Willem Aenhuijs, drossaert Nuland als curateur van de vaste goederen van Antonie Ermers van Nulant en Aeltje Geerits Bijvelt, volgens de acte van 15 mei 1737 om drie huijsen te veilen en enige parceelen van landerijen onder Heesch en Nuland, toebehoorende aan de erfgenamen maar geabandondeerd vanwege schulden. Diverse koopcondities, elke slag is 2 gulden.

Hoogsel in herberg Hei en Wei sight staande aan het Lanckvelt bewoont door Willem Boerdonck

Eerste koop:

-       Een welgelegen huijsinghe met den erf en dependentiën in den helsenhoeck met hof en landerijen en houtgewassen , groot 1 lopense en 27 roeijen tussen zuid: erve Weduwe jan van Boerdonk, noord erve Dries Hendrik van de Ven, west: gemeene straat, oost: erve volgende parceel

-       een acker gelegen aldaar, groot 2 lopens, 6 roe gekomen van Antonis Ermers zijn vrouws ouders, tussen zuid: de erve Willemke Boerdonk, noord: idem, west: den hof aan het huijs.

-       acker teulland , mede in de helsenhoeck gelegen , 4 lopens, 38 roe, tussen zuid:  erve Weduwe Boerdonk, noord: Wandert Huijberts, west: erve Dries Hendrik van de Ven, oost erve Willemke Boerdonk.

doorgestreept want naar 2e coop: perceel teulland , ook daar gelegen, groot 4 lop, 18 roe, gekomen van Hendrik -

-       item een perceel teulland op de voorgen. plaats, 3 lopens, 36 roe, gelegen tussen :noord erve kinderen Peter Bijvelt, zuid: Wandert Huijbers, west: Dries van den Ven, oost: derde coop

Alles in gebruik door Johan antonissen van Nuland

hieruit te vergelden:

- jaarlijks 0-2-12 in twee texten aan t comptoir van de domeinen

- een derde deel in een pacht van 2 sacken rogge aan het Groot Gasthuis te Den Bosch

- een vat rogge aan de armen alhier

- twee vaten rogge aen geestelijk comptoir van Hr Tengnagel

kosten 36 gulden

kosten acte: 11-8-0

ingezet door Johannes van Nuland voor 450 gulden

gemijnt bij Geurt Poulisse Govers voor 515 gulden en 30 slagen, nog 20 slagen, nog 10 slagen

Johannes van Nuland nog 1 slag!

Borgen: Corstiaen Bijvelt en Ermert Antony van Nulant

Tweede coop

4 lopens en 18 roeden teulland gekomen van Hendrik Boogers met de houtwas eraan, gelegen te Nuland, in den Helsenhoeck, tussen erve Heer van Lier zuidwaarts, gemene heide noordwaarts, oost de erve Antonie Wanders, tot op erve Ermert van Nulant. Hieruit te vergelden 3 gulden in een meerdere pacht aant Geefhuijs te Den Bosch, samen met Ermert van Nuland, verder ½ van 15 stuivers aan Juffr. Van den Berk te Den Bosch,

Ingezet door Ermert van Nuland, op 50 gulden, gemijnt op 70 gulden door dezelfde, stelt tot borgen: Geurt Govers en Jacobus de Booij

Derde Coop:

huisjinge met aangehorende landerijen, gekomen van Jan Ariens, groot 7 lopens 38 roeden, gelegen te Nuland tussen erve Mathijs Ruijsch noordwaarts, weduwe Gerit van Gemonde zuidwaarts, oost het molenheijke, west erven eerste Coop. Thans bewoont door Jan Dircx van der Donk

Te vergelden: 2-10-0 aan Geestelijk Comptoir van Compenaer, 3-10-0 aan Juff van den Berck in een meerdere pacht,

Ingezet door Jan Dircx van der Donk op 200 gulden, gemijnt door dezelfde op 230 gulden, plus 30 slagen, stelt tot borg: Geurt Govers en Corstiaen Beijvelt.

Vierde Coop: 

4,5 hont hooiland, in de gemeene hoeve onder Nuland, tussen erve kinderen Peter Bijvelt oostwaarts, Mevrouw Plenus westwaarts, land nu nog gebruikt door Johannes van Nuland,

Ingezet door drosaard Aenhuijs, op 50 gulden, gemijnt door Jan Sijmen Wolfs op 60 gulden, plus 6 slagen, Jacobus Langens slaat nog 4 slagen, heeft het dan, borgen: Joost Hanegraaf en Geurt Govers.

Vijfde Coop:

Huisje met aangelegen land en houtgewassen, onder dorp van Heesch op Sochel, groot 3 mauwerse land, met de heijcamp daar aan gehorende, thans bewoont door Roelof Huijbers van Sochel.

Te vergelden 2-5-0 aan Armen van Heesch,

Ingezet door Johannes van Nuland 350 gulden, Gemijnt door Adriaan Willems van Kreijl op 430 gulden, met 30 slagen, vijftig slagen door Nicolaas van Erp, die het kocht voor Jan Roelofs Verstegen, borg: Claas van Erp, Adriaan Willems van Creij.

Zesde Coop:

-       Hof teulland in Loosbroek onder Heesch, met houtvelt en aangelegen land, groot 7 lopens 26 roeden, gebruitk door Ruth van den Boogert,

-       2 strepen teulland in den agstersten landen en in de voorste landen groot 5 vatsaet en 19 roeden, met het gedeelte in de heijcamp gebruikt werdende door Adriaan Melisse

Ingezet door Ermert van Nuland op 260 gulden, gemijnt door de zelfde op 310 gulden, met 40 slagen, borgen als bij 2e coop.

Tekenen: W Aenhuijs, Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, Jan Baers, ?

 

blz 57 borgbrief

Teuniske Antonie Teunissen  getrouwt met Peter Gielens van den Boogaart wonend te Empel, is alhier van eerlijke ouders uit een wettig huwelijk geboren. Niet getekende akte.

 

blz 58 dd 28 augustus 1737

Corstiaen van Gogh, president schepen moet op 2 september 1737 naar S:Bosch namens de schepenen vanwege de verpachtingen der gemene middelen aldaar.

Tekenen: Jan Wolfs, merk Jacob Blommers, Lambert Weijgergancx, Jan Baers, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 60 dd 11 oktober 1737

Jacobus de Booij, secretaris alhier, geeft te kennen dat wijlen Maria Dorothea Smidborn, weduwe Hendrik Cramer, heer van Geffen, vanwege de indispositie van zijn vader Hendrik de Booij, aangesteld tot provisioneel drossaard, dijkgraaf,  en secretaris der HH Geffen en ook tot stadhouder en griffier van de Leenhoven van Geffen te Nuland, nu wordt gemachtigd Abraham Cortebrand, clerck der griffie.

Tekenen: Lambert Weijgergancx, Jan Baars, Jan Wolfs, schepen en loco secr.

 

blz 62 dd 23 oktober 1737 borg en ontlastbrief

Jan Claesse Vestege en Maria Teunisse van de Biese, thans wonend te Heeswijck, beiden te Nuland van eerlijke ouders geboren , "onse inboorlingen"

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, merk Jaocb Blommers, Jan Baers.

 

blz 64 dd 23 november en 30 november 1737 verhuring

Mevrouw de weduwe van de Heer agent en solliciteur Reinier Plenus verpacht publiek een schone hoeve te Nuland, thans bewoont door Adriaan van der Ven, groot 13 lopens, plus ook daar 10 lopens teulland daarnevens die Willem Ruijsch in gebruik heeft, gelegen op duinendael.

Item 8 mergen hooiland  "in de Corte hoeve", samen in gebruik door bovengenoemde gebruikers.

Voor de tijd van 6 jaar. Veiling in de tegenwoordige herberg "den Samson" bewoont door Cornelis Sterckman. Ingezet door Jacobus de Booij op 50 gulden, gemijnt door Adriaan Tijssen van Creijl voor 70 gulden, inwoner van Nuland, nog 3 slagen. Borgen: Lambert Sepen Weijgergangs en Adriaan Dirk Jan Denen.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, president en loco officier, Jan wolfs, Jan Baers, J de Booij secr.

 

blz 72 dd 4 december 1737

Voor schepenen compareert Willem Aenhuijs, drossaert, verklaring over de vergadering op 13 november in de raetkamer om de lijsten van te bezaaien, hoorn en hoofdgelden, om uit te zoeken wat iedereen moest betalen. Toen verscheen Catoleijn weduwe Hendrik Jansen Hanegraaf . Zij kwam niet met een briefje met de opgaven, zoals aangekondigd was en ook door de rotmeesters om gezegd was. Jan Wolfs zei: "gij sijt een ondeugend vercken van een wijf". Blijkbaar had eerder Catoleijn gezegt dat zij teveel moest betalen, toen kwam er een systeem met briefjes die iedereen moest invullen. Zij antwoord "ik sou u voor uw backes slaan" en sloeg Jan Wolfs de vice president in zijn gezicht.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Lambert Weijgergancx, Willem van Vlijmen, J d Booij, secr.

 

 

blz 74 dd 13 januari 1738 machtiging

Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe Hr. Reinier Plenus, in zijn leven agent en soliciteur militait in S Gravenhage, machtigt Petrus van Bruggen, notaris te Den Bosch om te transporteren 3 mergen land te Amelrode, publiek verkocth 3 januari 1738.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Baers, J d Booij, secr.

 

blz 76 dd  23 januari 1738 verhuring

Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe Hr. Reinier Plenu , in zijn leven agent en soliciteur militait in S Gravenhage, verhuurt aan Geurt Govers , inwoner van Nuland de hoeve en aangelegen landerijen, genoemd de Couwaterse Hoeve, die de hoeve nu ook gebruikt , voor de tijd van 6 jaar, uitgezondert de ½ van 9 mergen hooiland  opt Nuland, en de houtwassen in de hoef,  de huurder krijgt het schaarhout in de Clijne Hoef, mist op tijd gekapt, huurder krijgt de vruchten van de boomgaard mits hij de beukenhegh scheert, voor 100 gulden per jaar, 7 bosse malder rogge, 5 malder boekweijt.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Gerit Corstiaen van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 79 dd 13 februari 1738

Vrouwe Maria van Bruggen, weduwe Hr. Reinier Plenu , in zijn leven agent en soliciteur militait in S Gravenhage, verklaart dat Sijmen Gerrit Bos en Sijmen Dirks van de Weteringh, inwoners te Nuland, hebben 40 gulden betaald.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Gerit Corstiaen van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 80 dd 24 maart 1738

Jacobus de Booij, drossaert van Geffen die kwam in het huijs van Jan Francis Verbeeck, mr. chirurgijn wonende alhier, waar te bed lag: Antony, soone Gerrits van de graaf , wonend tot Geffen, oud 24 jaar, zwaar gewond, gisteren op 23 maart met meer andere jongeren op het Marckvelt, ordinair genoemd den Heuvel te Geffen, spelende met de Looten (?), mede aanwezig: Jacob soone Gijsbert Crijnen van Osch, die stak Antony in rug en lendenen, zonder dat er enige woordenwisseling aan vooraf was gegaan. De chirurgijn verklaart dat de steek is schuins over tosilium gegaan, en gekwetst de arteulle iliaca.

Tekent: Jan Wolfs, loco offfico, Jan Baers, Lambert Weijgergancx.

 

blz 82 dd 31 maart 1738

Compareert Jan Francix Verbeeck, mr. chirurgijn, verklaart voor drossaert Aenhuijs, visiteerde op 13 maart het doode lichaam van Marten Poot, gegaseert soldaat dragonder, gewoond hebbende bij Gijsbert van Grinsven, die lag op het kerkenvoetpat alhier, zonder kwetsuren te zien die de dood veroorzaakt zouden kunnen hebben.

Tekent: JF Verbeeck, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 84 dd 12 april 1738  huwelijksvoorwaarden

Hr. Pieter Dandridge ( handtekening), meerderjarige jongeman te Gouda wonende, bruidegom aan de ene kant en Juff Lucretia Lemmingh, jongedochter, wonende alhier geassisteert door haar vader Johan Theodorus Lemmingh, bruid aan de andere kant.

Tekent: P. Dandridge, merk Lucretia Lemmingh, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 87 dd 30 juni 1738 staat en inventaris

Lambert Jansen van Boxtel, weduwe van Maria Janse Spierings, nu bruidegom met Geurtje Gerits/Geurts. Drie onmondige kinderen.

Vaste goederen:

-       camp teulland te Geffen gelegen in d’Elst, groot 4 lopens en 15 roeden

-       ½ van eenen hof ook te Geffen gelegen aan de Goorsteegh, 4 lopens 32 roeden

-       3 hont hooiland, in de hooivree te Geffen

-       7 hont in de Watersacker onder Lith

Meubilaire goederen:

-       swarte mantel

-       stoffen jack

-       een gouden trouw rinck

-       vijf vrouwen hemden

-       een stoffe schort

-       een tierenteije schort

-       een lakens stuck lijf met 6 silvere knopen, en een silvere haeck?

-       2 blauwe rocken

-       2 borstrocken

-       Een silvere haerpin en een silvere eijsere

-       8 silvere knoopen

-       Een striepe voorschoot

-       Een bastel boomen voorschoot en 2 linde dito

-       Een sijde voorschoot

-       5 dimede mutsen

-       22 treck mutse

-       Een falie, 4 witte hemsdoecke

-       Een bonte dito

-       Een kinder ..ul of tuijt

-       4 neerstiens met eenigh kindergoet

-       Een bed met zijn toebehoren, met peuleuwen, kussen en deken

-       Nog een bed met een deken

-       12 slaaplakens.

-       5 tafellakens

-       7 offerwijnen

-       Een servet en 2 boterdoecken

-       Een linde kast en een klein etenskastje

-       Een grote kist, een cleijn kistje

-       Een borstel

-       Eenen trogh met een scheel

-       Een halve bedstede

-       Een tafel

-       Een kleermande een boskorf, met nogh een kleijn korfke

-       6 houtere stoelen

-       Eenen koeck ketel

-       Een kleijn kopere keteltje

-       Eenen moespot van metaal

-       Een eijsere ketel

-       Een kopere melkkan,

-       een kleijne dito die niet digt is

-       spiegel

-       koekpan met een hangeijser

-       een haal met een lengkhaal

-       een vuurschup met een tangh,

-       2 kopere lampen

-       Eenen rooster

-       Een beddepan

-       Een vuureijser

-       Een korn en 2 tobbe

-       2 meel tonnekens

-       Een wan een een koornvat gekuijpt

-       6 koornsacke

-       Strijkeijser

-       Mostert pot tin

-       Brootback

-       Soutvat tin

-       Geutbanck

-       Boterschotel en lepel

-       Wateremmer

-       houten melkemmer

-       zijghschotel

-       schuijmspaan koper

-       vleesrieck eijser

-       bier kinneke

-       een wiegh

-       8 tinne lepels, drie vorcke

-       Een scherf bord , eenen asback, en een sout doos

-       Een hoogkar met blockraeij

-       Een eertkar met raeij

-       Ploegh met toebehoren

-       Eegt met een pars

-       Een greel, een sael en een ligt

-       Een snijback met 2 messen

-       Schup en een torfschup

-       2 riecken en 2 gavels

-       2 koeijbacken en een verckensback

-       Een braeck

-       Eenen swongtistapel met een swengiel

-       Een spinnewiel met toebehoren

-       Een seef

-       2 tinne schotelen

-       Een seijsie en een haargetouw

-       Eenen zigt werf en een beerhaeck

-       Eenen kruijwagen

-       Een vlaghseijsie

-       Een peerdsback en reep

-       Een eijsere helster en twee holsters

-       Een heringhs ton

-       Een kleijn ehoute kribbeke

-       Een schooldoos

-       Eenen misthaeck

-       Een houten plancke leunstoel

-       Een solder leer

-       Een houweel en een paar hagten

-       Een paar silvere vrouwe gespen.

-       Een paar gordijnen

-       Een bijl

Tekenen: Lambert Janse van Boxtel, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 94 dd 26 juli 1738

Jan Francis Verbeeck, inwoner van Nuland voor Drossaert Aenhuijs naar het huis van Jan Nies, inwoner van Nuland, alwaer gisteren een jongen van 3 jaar verongelukt is en in een sandbergh versmoort. De chirurgijn vond geen wonden, kwetsuren of dislocaties en men moet aannemen dat het kind onder het zand is gesmoort.

Tekenen: JF Verbeeck, Willem van Vlijmen, Gerit van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 96 dd 6 september 1738 authorisatie

Jan Wolfs wordt door de medeschepenen gemachtigd voor verpachting gemene middelen op 9 september 1738 te Den Bosch.

Tekenen: Jan Baers, Willem van Vlijmen, Hendrik Wellens

 

blz 97 dd 12 en 22 december 1738 verkoop

Koopvoorwaarden van Jacobus van Berkel, bierbrouwer te Ravestein, gehuwd geweest met Margaretha van Grinsven, gemachtigd volgens acte voor schepenen van Uden op 5 september 1730, en testament voor de schepenen van Uden op 1 januari 1737. Toestemming van ondergenoemde familieleden.

Door Reijnier van Grinsven en Hendrik Joseph van Berkel, oomen en momboiren van de kinderen.

Openbare verkoop van  een schoone en welgelegen hoeve te Nuland, bewoont door weduwe Antony Jorissen van Gestel (?)

Hoogsel in de herberg van Gerrit Quack.

Eerste coop

-       Hoeve aan de Loonse straat, met schuur, esthuijs, hof, boomgaart, en schoone plantagien, en aangelegen bouwland, groot 15 lopens en 40 roeden

-        het claverveldje agter d’est daar aangelegen, leggende tusschen de erve van de 2e coop ende erve van de Heer van Nuland aan de ene kant westwaarts en oost: gemeene straat, noord Heer van Nuland, zuid de Wintmolenberghse Hoeve mede aan de Heer van Nuland competerende.

-       Houtveldje daaraan gelegen, groot 2 lopens, beginnende aan d’est va het genoemde huis tot op erve Heer van Nuland, beide zijde de Heer van Nuland

-       teulland  op de hoge hoef, groot 44 roeden, tussen erve Jan Lambert van Boxtel oostwaarts, west: Gerit Quack, strekkende van Schotsheuvel tot op de erve van Jacobus de Booij.

Goederen bij succesie aangekomen van Jacob Peter van Grinsven, vader van zijn gewesene huisvrouw. Te vergelden: 15 duijten gebuercijns aan de borgemeesters alhier, staande in 2 texten.

1-5-0 jaarlijks aan de kerck van St Jan te Den Bosch. Deze coop zal de tweede coop moeten laten wegen over de missen van deze coop en door het hecken aan de Haag uijt te wegen. Gereserveert worden 8 Elsenboomen staande achter het huijs, en 3 eijken en 2 essen bij de schuer, ten keuze van de verkooper. Kosten van de verkoop 11-10-0

Ingezet door Joost Hanegraaf inwoner van Nuland 750 gulden, gemijnt op 800 gulden, en 125 slagen.

Jan Joost Hanegraaf nog 25 slagen voor zijn vader. Koop is gedaan ten behoeve van Jacobus Langes, inwoner alhier.

Tweede coop

- weiland achter het huijs van de eerste coop, groot 8 mergen, tussen noord: den Elsbos van de Heer van Nuland, zuid de Heer Ghistelles, oost de erve van de eerste Coop, west de Poolsboerken of erve van de Heer de Ghistelles, los ende vrije. Verkooper reserveert 7 eijken boomen die het naeste bij het huijs staan. Uit te wegen door het hekken van de eerste coop aan de Loonse straat. Kosten 13-10-0

Ingezet:  Hendrik van de Ven, 600 gulden, afgemeijnt 870 gulden door Jan Steenbergen wonend te Geffen, 60 slagen, 40 slagen Cornelis Speelman, heer van Nuland.

 

Derde coop:

teulland met sijne schoone heggen, potingen en houitgewassen te Nuland in "de Krakenburgh ",  groot 5 lopens. Gelegen tussen de Loonse straat westwaarts, oost Lijsbet weduwe Poulus Govers, streckende van de erve Nicolaas Verstegen tot op Pelshof. Hieruit te vergelden 5 duijten gebuercijns aan de borgemeesters, aangekomen als bij de eerste coop. Kosten 6-19-0

Ingezet Hendrik van de Ven 300 gulden, Hendrik van de Ven gemijnt op 400 gulden, 40 slagen.

Vierde coop:

4 hont hooijland  "op het voorst Nuland" sijnde de ½ van een stuck van 8 hont, de andere helft houdt de verkoper aan zichzelf, leenroerig aan het ridderhof ten Boogert te Dinter. Leggende deze allodiale 4 hont tussen, de niet verkochte 4 hont benedennaast, bovennaast: Heer van Nuland, aangekomen als bij eerste coop. Kosten 6-18-0. Ingezet door Jacobus de Booij op 200 gulden, gemijnt door Jan Sijmen Wolfs voor 260 gulden en 25 slagen

Tekenen: Jacobus van Berkel, Jacobus Langes, W Aenhuijs, gelaste van Heer van Nuland, Hendrik van der Ven, Jan Wolfs, W Aenhuijs, Lambert Weijgergancx, Willem van Vlijmen, Gerit van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 120 dd 1 januari 1739 verkoop

Juffrouwen Elisabeth, Catharina en Johanna Maria de Waal, allen meerderjarig wonend te Geffen

dragen zaken over aan Juff Johanna Maria van Wingerden

4 kleine profijt obligatien ten laste van Holland en West Friesland op t comptoir Generaal te Den Haag, alle uit de loterij van 12 miljoen van 1 maart 1712, ieder groot in capitaal 200 gulden, naamloos, in de 19e classe, f 6208, numero 620, op 19 juni 1716, no 624 Ra f. 67, waarvan de augmentatie is betaald, 1 in de 21e klasse  f 6208, numero 645, 24 juni 1716, no 645, Ra f 68, augmentatie is afgelost, 1 in de 22e klasse f 6208 nr. 656, dd 24 juni 1716, no 656, Ra f 70, augmentatie afgelost, 1 in de 27e klasse f 6208, nr. 701, 10 juli 1716, nr. 701 Ra f 74, augmentatie van 90 gulden nog te goed, aangekomen na succesie van Juff Maria de Waal. Cooppenningen bedragen 914 gulden.

Tekenen: Elisabeth de Waal, Catharina de Waal,  Johanna Maria de Waal, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 123 dd 12 januari 1739 verhuring

Cornelis Sterkman, vorster verhuurt aan Jan Sijmen Wolfs, president alhier,

een emoliment der vosterij voor 10 jaar, voor 150 gulden, die Sterkman al ontvangen heeft.

Tekenen: C Sterckman, Jan Wolfs, Jan Baers, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 125 dd. 13 januari 1739

Lambert Wouters van Rooij inwoner van Nuland,  van competerende ouderdom, geeft verklaring af voor de hoge offcieren der stad en Maeijerij over Joost Jan Joosten Timmers als naast hem enige tijd gewoont hebbende, maar vanaf palmsondagh of de dag erna hem niet meer gezien, en wetende dat in het jaar 1737 te Geffen een paard van Peter van Berlicom vermist was, dat Peter Verhagen en Peter van Berlicom, hem tegemoet kwamen bij het gereght van Nuland met het vermiste of so gesegd weer gestolen paard, seggende tegen hem: daer hebben we het paard wederom, het was op de mart van Tilburg verkocht, en tot Turnhout hebben wij het wederom gehaald. Verder verklaart hij de verdachte enige dagen niet gezien te hebben, bij hem en zijn vader kwam, seggende “hoe kan gylie dan so werken en slaaven , ick werk niet en leef als de vogelen der hemelen en heb …. en geld genoeg”, halende volle hant met gelt uijt zijn zak.

Tekenen: Lambert Wouters van Roij, Jan Wolfs, Lambert Weijgergancx, J d Booij, secr.

 

blz 127 dd 22 januari 1739

Compareert Gerrit Willem …. Cronenburg deurwaarder van de Raad van State, geauthoriseert door collecteur Wijnands, dd 20 januari 1739, arresteert de vaste goederen van de kinderen Peter Aent Hoog, wegens een schuld van 0-3-10, verder de vaste goederen van Johannes van Clootwijck, in huis en land genaamd het Rooijland, groot 4 lopens en 36 roeden, idem houtwas gelegen als voor en 2 stukken nevens de kerkvoetpad, groot ca. 42,5 roeden wegens een schuld van 3-15-12.

Verder de goederen van Aert Cleijne Willems bestaande uit 2 mergen en 4,5 hond gelegen in de gemeijne hoeve, wegens een schuld van 3-16-14.

Alles wegens de verpondingen van 1736

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, G v Cronenburg, J d Booij, secr.

 

blz 128 dd 7 februari 1739

Compareert Willem Aenhuijs, drossaert wegens terugbetaling van 150 gulden die zijn vader Jan van der Ven had geschoten en gesteld aan Matijs Wellens en zijn  borgen op 27 juni 1720 (borgen: Roelof en Gijsbert Wellens), voor Notaris Johannes van Prooijen.

Tekent: Hendrik van de ven, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, J d Booij, secr.

 

blz 131 dd 25 maart 1739 verhuring

Compareert voor schepenen van Nieuwland Juff jacoba van Essen verhuurt aan  pr. Jan Francis Verbeeck, wonende te Nuland huis, hoff boomgaert en schuur staande aan de kerk voor 4 jaar , voor 54 gulden. Uitgesloten van de verhuur is de zij kamer, de boomgaard en de schuur voor een jaar, door de huidige huurder voor 22 gulden.

Tekenen: Jacoba van Essen, JF Verbeeck, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, J.d Booij, secr.

 

blz 134 dd  19 mei 1739 borgbrief

Hendrik Jansen Vorstenbosch, thans residerende te Delft, zoon van Jan Willems Vorstenbosch en Maria Hendricx van der Heijden, zijn moeder, is alhier geboren van wettige en eerlijke ouders.

Tekenen: Jan Baers, Gerit van Gogh, Jan van Creij, Joris van Gestel.

 

blz 135 dd 17 juni 1739

Schepenen verklaren op verzoek van Jan Verbeet, inwoner van Helmont dat Joost Jansen Joosten Timmers in het begin van dit jaar 1739 in Den Bosch met de koorde gestraft is, dat de doodt nagevolgd is, dat hij eerder woonde te Nuland, maar de laatste twee jaar geen vaste woonplaatrs heeft gehad, gezworven heeft, bezit verder geen goederen in Nuland.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Baers, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Hendrick Wellens, Jan van Creij, Joris van Gestel, J d Booij, secr.

 

blz 137 dd 20 juni 1739

Compareerrt Jacobus de Booij, drossaert Geffen en secretaris alhier, en zijn huisvrouw Zara Spillenaar  machtigen Johannes Aen Sorgh, procureur tot Bommel om voor de schepenen  van Tuyl ivm een coopaan Steven van de Bergh te Heessel vanwege de coop van de 30e maart, betreft een uiterwaartje met enige fruitboomen, genaamd den Dunnigen, groot 2,5 mergen, te Heessel.

Tekenen: J d Booij, Sara Spillenaer, Jan Wolfs, Jan Baers, Joris van Gessel

 

blz 138 dd  24 juni 1739

Lijsbet van Roothuijsen wonende te Den Bosch verkoopt publiekelijk voor iedereen een huisje met aangelegen land, groot een lopense, 25 roeijen, bewoont en gebruikt door Jan Bosch te Nuland op Schotsheuvel tussen erve Pieter van der Linde, oost en westwaarts strekkende van den soomerdijck of Schotsheuvel tot op de erve van Jacobus de Booij, wegens acte van afgaan van tochte (Schepenen  den Bosch 18.6.1739) van haar moeder Catharina van der Plas en vader Jan van Roothuijsen staende het huwelijk met voornoemde haar moeder. Ingezet Arjaan Tijssen van creij 50 gulden, afgehangen gemijnt bij Gerrit Quack 108 gulden en 8 slagen. Hoogsel in huis van Cornelis Sterckman.

Tekenen: Gerrit Quack, Jan Wolfs, loco officier, Jan Baers, Hendrik van de Ven, Joris van Gestel,

 

blz 142 dd 25 juni 1739

Schepenen van Geffen : Jan Dricx van Creij, Jan Lambert de Weert, Schepenen van Rosmalen: Dirck van der Sluijs, Marten Westerlacken verklaren dat ze op verzoek van de regenten van HH Nuland een inspectie hebben gedaan van de teul en hooiland en zelfs er dagelijks last van hebbende, want door hoog water zijn ze sinds begin 1739 tot ver in de maand meij ondergelopen en verdroncken gebleven, dat jet gezaaide winterkoren is bedorven, sommigen landen zijn opnieuw bezaaid, anderen zijn helemaal niet bezaaid kunnen worden, het herbezaaid is door droogte, coude en vorst weder is verdort, en verdorven, dat daarvan geen profijt te verwachten is.

Tekenen: Jan Dircx van Kreij, Jan de Wert, DvdSluijs, merk Martinus Westerlaken

 

blz 143 dd 14 augustus 1739

Compareert Arike weduwe Antonis Jorisse van Gestel bekent schuld aan Jacobus van Berkel, bierbrouwer en inwoner van Uden in land van Ravesteijn van 238 gulden, uit achterstallige huur voor een hoeve en land tot 1739. Aart, Joris, Hendrik zonen, Jan Jansen van Volker gehuwd met Catholeijn, dochter en Adriaentje dochter verklaren samen met hun moeder alsnog te betalen op 1 januari 1740 bij van Berkel te Uden aan huis.

Tekenen: Arike weduwe Antonis Jorisse van Gestel, Aart van Gessel, Joris van Gessel, Hendrik van Gestel, Jan Jansen van Volcker, merk Adriaantje van Gestel, Jan Wolfs, Jan Baers.

 

blz 145 dd 12 september 1739

authorisatie Jan Wolfs, presidentschepen, om op 18 september 1739 te gaan naar de verpachting der gemeene middelen te Den Bosch

Tekenen: Jan Baers, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Hendrick Wellens, Jan van Creij, Joris van Gestel.

 

blz 146 dd 22 september 1739

Compareert Gijsbertje Friek, huisvrouw van Gijsbert van Vliet inwoner van Nuland, verklaren voor de hoogofficie van de Stad en Meijerij dat zij gisteren 21 september waren in het huijs van de vorster van Rosmalen, dhr Wensch. Er waren twee manspersonen, de vrouw van de vorster riep "gaat voorbij of god help u". Ze gingen niet weg, spraken brutaal en quadaardig met de vrouw van de vorster, een onverstaanbare taal, de drossaard kwam aanrijden en zei tot hen, "wat doet ghij hier, hebbe ick u niet gesegt ge magt hier niet gaen schoeijen en gij geloofde door te sullen gaen”. (…onduidelijk vervolg)

Tekenen: Gijsbertje Frick, W Aenhuijs, Jan Baers, Jan van Creij

 

blz 148 dd 27 september 1739

Jan Francis Verbeeck, mr chirurgijn te Nuland, schouwt, op verzoek van Willem Aenhuijs, het dode lichaam van een kind van Willem Vorstenbsoch genaamd Dirck Willem Vorstenbosch, wonend te Nulands Vinke , gevonden in een sloot bij het huijs van Willem Vorstenbosch verdronken, geen andere quetsuren gevonden aan het kind, het moest zeker verdronken zijn.

Tekenen: JF Verbeeck, Jan Wolfs, Hendrick van der Ven, Jan van Creij, loco secr.

 

blz 149 dd   Staat en inventaris

van dingrolle, protocolle, …. en documenten van de gemeente en secretarije van Nuland

Jacobus de Booij, in leven secretaris van Nuland, gevonden bij zijn vrouw en weduwe.

-       dit protocol van acten beginnende maart 1736

-       transportboek beginnende 12 april 1732 – 16 oktober 1739

-       verpondingsboek no. 3

-       trouwboek no. 4

-       protocolle van deserte resolutien no. 5

-       een van verscheijde rekeningen 1698- 1704

-       een van alderhande schepinale acten no 7

-       een van registratie no. 8

-       een van testamenten o. 9

-       een van testamente codicille 1684, no. 10

-       protocolle 1672 – 1683

-       outprotocol van transporten no. 12

-       protocolle beginnende 1718 no. 13

-       idem beginnende 1704, no. 14

-       registratie van placaten resolutien begint 1720, no. 15

-       transporten en geloften 1694, no. 16

-       resoluties beginnend 1711, no. 17

-       coopcondities beginnend 1719, no. 18

-       actens beginnen 1695, no. 19

-       protocol beginnend 1711, no 20

-       allerhande saaken beginnend 1729, no. 21

-       collatrale successie beginnend 1697, no. 22

-       protocol begint 1706, no. 23

-       dingrol 1711, no. 24

-       protocolle van leijstte, ….besaijt vanaf 1732, no. 25

-       protocolle van spullijste diversen, no. 26

-       protocol transporte , no 27

-       dito begint 1718, no. 28

-       criminele rolle, no. 29

-       nieuwe protocolle zonder ingeschreven, no. 30

-       registratieboek, no. 31

-       verpondingsboek, no. 32

-       alderhande actens, no. 33

-       notitieboek begint 1722, no. 34

-       verpondingsboek, no. 35

-       clatboek no. 36

blz 152/153/154/155 leeg

 

blz 156 dd 27 februari 1740 Staat en inventaris Jan Willems van Loon

Staat en inventaris Jan Willems van Loon, regerend schepen te nuland, weduwe is Jenneke Spierings

kinderen: jan, pieter, grietje, gerardus.

Vaste goederen:

-       huis aan nulandse straat, 10 lopens, 9 roeden en losse goederen

-       den houtwas aldaar en alvoor gelegen

Meubelen en klederen:

-       2 hollenincke hemdrocken met silveren knopen

-       Een rock kamesool en broek

-       Een kettingfersieliep (?)

-       Een leesboek item 2 paar silvere gespen

-       4 dassen

-       3 hemden

-       Een hoet

Beddegoedt

-       2 veere beddens

-       2 puluwen

-       2 kussens

-       2 wolle dekens

-       11 slaaplakens

-       5 tafellakens

-       3 paar hooftfluwijnen

-       4 korenzakken

Koperwerk

-       Koeketel

-       Dito houtketel

-       Klein dito keteltje

-       Een kan en seijghschotel

-       Deurslagh

-       Beddepan

-       Vijsel

-       Lamp

Tinwerk

-       schootel met een tafelbort

-       soutvat

-       8 lepels

-       Kom, kleijn kommetje

-       Waterpot

Ijserwerck

-       koekepan en hangijser

-       haeltje en langhaal

-       tang en schop

-       lamp

-       houten schaal en 6 pont gewicht

-       4 koekschotels

Houtwerk:

-       2 kastjes en 2 kisten

-       Tafel en 6 stoelen

-       een pretvloer?

-       een hackbort

-       backtrogh

-       korn met toebehoorten

-       melcktob en waskuijp

-       2 wateremmers

-       Geutbanck

-       Een axhooft met een stelling

-       Een braak

-       Een bos of martkorf

-       Een boon tonnetje

Paardsgetuig en bouwgereedschap:

-       Hoogkar sonder beslagh , ertkar met haar toebehoorten

-       Zaal, greel en ligt

-       Ijsere helster

-       Snijback en mes

-       Een wan, een vat

-       Ploegh met toebehoorten

-       Koeback en 2 kuijpen

-       Een berken back / verken back?

-       Gafel , een torfschop

-       Mesthaak

-       Schup en een haargetouw

-       Hiep en een bijl

-       Een touw gespil (?)

-       4 bolckhouten

-       8 stalhouten

Tekenen: Jenneke Spierings, Jenneke van Loon, Jan van Creij, Joris van Gessel, W Aenhuijs, drossardt en loco secr.

 

blz 160 dd 3 mei 1740

lijst voor de schepenen:

Verpondingen zoals elk jaar met buerloon er onder gebracht:    1881-11-10

De molengelt in de verponding niets als sijnde naar den opheef der verpond gebouwt (?)

De tienden  in de verponding jaarlijkx     192-11-0

De huijsen staan hier niet als met haar aangelagh van landerijen so dat de selve niet specifiek gebracht connen worden, werdende geconsidereert het cressent leggende landt soude de selve gecomen connen worden op ca. 70-0-0

2 en 3 worden afgetrokken van getal 1: 1698-17-10

Tekenen: Jan Wolfs, Jan Baers, Hendrik van de Ven, Gerit van Gogh, Hendrik Wellens, Jan van Creij, Joris van Gestel.

 

blz 161 dd  11 augustus 1740

Compareert Lijneke Jansen, weduwe Hendrik Tomasse inwoner van Nuland, met haar momboir,  

Ivm huis en landerijen tans bezeten door de weduwe van Jan Boerdonk, te wonen Jacob Arts Dorde (??), aan helsenhoeck neffens het vinckel groot samen 18 lopens , 48 roeden, beneffens west: erve van het gemeene vinckel, noord: gemeijne straat, oost: Antony Ermers mee Geurt Govers weduwe. Pretentie van 574 gulden volgens coopconditie volgens transportbrief voor dese HH dd 17 augustus 1716, aangekomen vanwege het testament van haar en haar man Hendrik Tomasse dd 15 augustus 1716 voor schepenen van Nuland, er staat nu nog een restant van 150 gulden, a 4%, zij transporteert dit capitaal aan Hr. Gerardus Deckers, coopman en inwoner van Den Bosch,

(in marge: 11 augustus 1740 alles betaald – 150-0-0)

Tekenen: merk Lijneke Jansen weduwe Hendrik Tomasse, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, W Aenhuijs loco secr.

 

blz 163 dd 21 september 1740

Authorisatie Jan Tijssen van Creij, mede schepen, om 24 september naar S:Bosch te gaan voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Jan Baers, Hendrik Wellens, Jan van Creij, Joris van Gessel.

 

Blz 165 dd 26 september 1740

Comparen Hugo Guet, Gerit Lambers van den Bosch, Leijneke weduwe Hendrik Hanegraaf

Tomas Hanegraaf, Mijntje weduwe de Haes, allen inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van Cornelis Sterkman, vorster alhier, nadat ze eerder al door Eijmert van Creij, geswooren alhier, geregtelijk waren geciteert.

De eerste verklaart dat Gijsbertje Frick, huisvrouw van Gijsbert van Vliet wonende te Geffen, dat ze enige tijd geleden bij zijn woonhuis kwamen, om hem te spreeken.

Ze (?)  zaten bj Sterkman wat te drinken en Sterkman zei “kom Gijsbert ick sal u te huis brengen”, hem vattende, en op den rug schortend ingelaath van naar huijs. Soo bragt hij hem naar de dreef  van de Heer van Nuland, en daarna werpende hem allnog braaf afslaende, en voorts zijn gelt of ….. omtrent 200 gulden dewelke hij van zijn moeder met zijn  gehaald heeft den zoon Jan Sterkman, daar bij sijnde zeide: “vader laat hem nog wat behouden, doen liet hij hem nog 28 overig. En ging weg met zijn zoon. Wat zullen wij daar mee doen? Hugo Guet antwoordde “een man behoeft dan om niet bij mij te komen, want beter steelen als aantijen, als men geen bewijs heeft”, zegt het spreekwoord. Ik kan u daarin niet helpen.

De tweede verklaart dat de requirant hem wel vertelt heeft dat Gijsbert van Vliet zijn vrouwe hem beschuldigde uijt zijn huis gedragen te hebben en op de dreef gebracht, zoals al gezegd, het gelt afgenomen en ….

De 2 laatste deponenten verklaren dat Gijsbert van Vliet hen heeft verteld dat Sterkman aan hem gedaan heeft hetgeen de eerste verklaart heeft. De laatste vertelde dat Gijsbert van Vliet eens aan haar vertelde dat Sterkman zijn gelt had afgenomen.

Tekenen: SH Guet, merk Gerit van den Bosch, merk lijneke weduwe Hendrik Hanegraaf, Thomas Hanegraaf, merk Mijntje de Haas, Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

blz 167 dd 21 oktober 1740

Jan Francis Verbeeck en zijn vrouw Johanna Catharina, chirurgijn en inwoner van Nuland, maken een

Verklaring op verzoek van Cornelis Sterkman, vorster, dat 6 maanden geleden Gijsbert van Vliet aan zijn huis kwam met zijn vrouw gijsbertje, inwoners van Nuland, om te vragen “weet gij niet van Beek wie mij mijn gelt heeft afgenomen. Hij zei wel te weten wie het gedaan had, nl. Sterkman. Van Vliet was in Holland bij een waarzegger geweest, die zij dat het “een swarte kerel en een vreje die het gedaan had”. Verbeeck vroeg of de waarzegger ook niet seijde dat hij een snede over de neus had. Maar dat had de waarzegger ook al gezegd. Verbeeck zei tegen van Vliet : gij bent al een braaf man  dat gij door een waarzegger de waarheijt wilt ondecken, (of andere woorden van berisping), ge moet een dendrast of geregt doen, maar waarom al so lange gewacht? Van Vliet zei maar gezegd te hebben dat hij zijn gelt had uitgezet te Haren, want hij durfde de waarheit niet te seggen, want Sterckman soude mij slaan, zoals hij gedaan had toen hij hem naar de dreef van de Heer van Nuland gebracht had en gelt afnam. Want hij wilde mij vermoorden, als ik er iets van sprak, maar sijn zoon Jan die er bij was zei, vader Laat hem gaan. Laat hem nog de 28 houden en liet mij daar liggen,

De vrouw van Verbeeck was bij dit gesprek en bevestigde wat Verbeek zei.

Tekenen: JF Verbeeck, merk Johanna Catrina Internes (?), huisvrouw van Verbeek, Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

 

blz 170 dd 26 oktober en 9 november 1740 verkoop

Condities waaronder de kinderen van Peter Willem Peters openbaar willen verkopen een perceel met spienhoutwas daaraan gehorende te Nuland aan de Loonse straat in erven van Gijsbert Welle Ruijs, groot ca. 2 lopens en 2 roeijen, hoogsel in herberg hei en weisight,

ingezet Willem Aenhuijs, drossaert van Nuland, 174 gulden, nog 10 slagen.

Tekent: Willem Compers, Merck Poulus Brock, merk Willem Bordonck, W Aenhuijs, Johannes Roefs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh

 

blz 178 dd 13 februari 1741

Compareert Andries Amsom wonend te Erp en  Peter Peters van Gogh te Dinther, naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Jan van Gemonden gehuwd met Maria Hendricx van Dommelen, stellen zich voor als momboiren over deze kinderen.

Tekent: merk Andries Ansom, Peter Peters van Gogh, W Aenhuijs, Jan Wolfs.

 

blz 180 dd 13 februari 1741

Compareert Andries Amsom wonend te Erp en  Peter Peters van Gogh te Dinther, naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Jan van Gemonden gehuwd met Maria Hendricx van Dommelen, stellen zich voor als momboiren over deze kinderen. Het echtpaar woonde te Berlicum en Nuland. Betreft  een zaak met bovenstaande aan de ene kant en Joris dircx van der Donk, inwoner van Nuland, weduwnaar van Maria Hendrics van Dommelen, aan de andere kant. Maken een accoord dat de inboedel opgeschreven voor de gerechte van Berlicum zal blijven aan Joris Dirx van der Donk, en betaald daarvoor ten behoeve van de onmondige kinderen de som van 30 gulden.

Tekenen: merk Andries Aussom, Peter Peters van Gogh, Joris Dircx van der Donk, Gerit Bants, Adriaan Cornelissen van Alst, Jan Wolfs

 

blz 182 dd 7 maart 1741 en 14 maart 1741 verkoop

Willemde weduwe Jan Lambers de Wert publiek verkoop van een ledige huijsplaats met den ouden tuinen (?)daar op sijnde met aangelegen land houtwassen en voorpotinge, groot 3 lopens aan de Loonse straat. Eruit te vergelden:

-       7-10-0 aan Tengnagel Comptoir in een meerdere pacht, van 15 gulden met Geurt Quack op St Jan.

-       0-10-8 aan het block van hintemmerend, in meerdere pacht van 21 stuijvers met Geurt Quack

Uitgezonderd de essenboom uitgedaan leggende met al het hackbaar schaarhout staande te mogen hacken naar haar genoegen. Hoogsel in herberg van Pieter de Haas.

Voor 56 gulden gemijnt door Gijsbert Ruijs, oud president, inwoner van Nuland, stelt nog 10 slagen, Gerrit Quack nog 4 slagen.

Tekenen: merk Willemke weduwe Jan Lambers de Wert, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Joris van Gessel.

 

blz 193dd 15 april 1741 verhuring

Willem Aenhuijs verhuurt aan Jochem Boeijen, Adriaen van Heumen, Jan hendricx van Erp, Leendert Megens, allen inwoner tot Berghem 

in een clamp tienden gelegen te Berghem toebehorenden aan de hr. en mr.  Willem hendrik van Cattenburch, regerend borgemeester tot Gouda, zijnde een 6e part der tienden aldaar, rijdende met de gemene landstienden en de apdy van Ceulen, laatst gebruikt door Claas van den Heuvel, voor 4 jaar, tegen de prijs van 400 gulden in het eerste jaar en 380 in de laatste 3 jaar aan de Heer van Cattenburg binnen Rosmalen.

Tekenen: merk Jochum Boeijen, merk Adriaan van Heumen, Jan Hendrick van Erp, Lindert Peter Meegens, Jan Wolfs, Gerit Bants, Gerit van Gogh, loco secr.

 

blz 198 dd 20 april 1741 momboiren benoeming

Compareren Hendrik van de ven, regerend schepen alhier, Willem hendrik van creij, regerend schepen te Geffen, als naaste bloedverwanten van de 4 onmondige kinderen van Adriaen Fransse Hoefs en Metje Hendrik Bijvelt, in leven egtelieden, benoemt tot momboiren.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Willem Hendrik van Creij, Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

blz 199 dd 19 juni 1741

Compareert Simon Verhellouw, schoolmeester te Caathoven onder de HH van Berlicum en Jan Hendricx Verhagen, woont op grond van Berlicum op grens van Nuland, beiden wonend te Berlicum op Kaathoven. Verklaren op verzoek van drossaard Willem Aenhuijs dat een half jaar geleden de gerechtsdienaar van Berlicum omtrent het huis van Verhagen 2 manspersonen /bedelaars voor zich uit voerde, hij vroeg om touw of koorden. De eerste vond na geroep van naburen de diender van Berlicum, die beide mannen vastgebonden had en mee genomen had naar de kerk, alwaar ze enige dagen opgesloten zaten.

Tekenen: S. v. Hellouw, Jan Hendrick Verhagen, Jan Baers, Hendrik van der Ven.

 

blz 201 dd 25 juli 1741 contract

Op verzoek van Hendrik van de Ven en Willem van Creij, momboiren over de kinderen van Adriaan Fransse Hoefs, verwekt aan Metje Bijvelt, vragen om authorisatie om met de meerderjarige kinderen een contract te mogen aangaan, dat de nagelaten boedel en hoplanden blijven zoals ze nu zijn, tot de onmondige kinderen mondig zijn geworden. Genoemd: advies van Pieter van de Ven en Willem Sijmons van Kessel.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers, Joris van Gessel, Gerrit Bants

 

blz 202 dd 26 juli 1741

Op verzoek van Hendrik van de Ven en Willem van Creij, momboiren over de kinderen van Adriaan Fransse Hoefs, verwekt aan Metje Bijvelt,  over de 4 onmondige kinderen maken een contract met de mondige kinderen: Hendrik, Gerardus en Elisabeth Ariaansen Hoefs  aan de andere kant. Boedel blijft in de staat zoals na overlijden van de moeder als langstlevende ouder, tot alle onmondigen 25 jaar zijn.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Willem Hendrik van Creij, Hendrick Adriaan Fransse Hoefs, Gerardus Adriaans Hoes, Elisabeth Adriaans Hoes, Jan Wolfs en  Gerrit Bants

 

blz 206 dd 14 augustus 1741

Authorisatie van Jan wolfs, presidentschepen, om op 16 augustus 1741 naar den Bosch te gaan voor de verpachting van gemeene slants middelen.

Tekenen: Jan Baers, Jan Wolfs Joris van Gessel, Hendrik van der Ven.

 

blz 207 dd 1 september 1741

Compareert Johanna Joris van der Donck, ongehuwde dochter, verklaart op verzoek van Hendrick de Booij drossaert te Geffen, dat zij 2 maanden geleden, onbegrepen bezwagert, een dochter heeft gekregen en verklaart voor vader: Willem Seebe van Strijp inwoner van Geffen. Ze zegt met niemand anders vleselijke conversatie te hebben gehad.

Tekenen: merk Johanna Joris van der Donk, W Aenhuijs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, Jan Wolfs, loco secr.

 

blz 208  dd 13 januari 1742  borgbrief

Schepenen verklaren dat Pieter van Boekel, geboren alhier, diens vader van Hees afkomstig was, zijn moeder van Nuland afkomstig, gaat nu trouwen te Hees.

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Gerit van Gogh, Gerit Bans, Adrian van Alst, Hendrik van der Ven, Joris van Gessel.

 

blz 210 dd 23 april 1742

Door aflijvigheid van Jan Willems van Loon, laat hij na 4 kinderen bij Jenneke Jansen Spierings

verder overleden: Willem Clasen van Loon en Jenneke Teunis van Rooij, diens vrouw, als grootouders van de 4 genoemde kinderen. Momboiren: Gerrit Spierings (littoijen)  en Adriaan Willems van Creij (nuland), naaste bloedverwanten.

Tekenen: Geridt Spierins, Adriaen Willems van Creij, W Aenhuijs, Gerit Bans, Jan Wolfs, JD Cremers, secr.

 

blz 213 dd 22 mei 1742

Gerrit Spierings en Adriaan Willems van Creij, naaste bloedverwanten en momboiren over de kinderen van Jan Willems van Loon en Jenneke Jansen Spierings verzoeken om authorisatie om met en neffens de erfgenamen van Jan Jansen van Uden te mogen verkopen 1/4 deel in een huis te Nuland gelegen

advies werd gevraagd aan: Jenneke Janse Spierings, de moeder van de onmondige en  Hendrik van Bakel, dezelfs stiefvader en Derk Spiering , bloed oom, (gehuwd met Teuniske Willem Clasen van Loon).

Tekenen: W Aenhuijs, Jan Wolfs, Adrian van Alst, Gerit Bans, Hendrik van der Ven, Jan Baers, Joris van Gessel, JD Cremers, secr.

 

blz 215 dd 8 juni 1742

- Gerrit Spierings en Adriaan Willems van Creij, naaste bloedverwanten en momboiren over de kinderen van Jan Willems van Loon en Jenneke Jansen Spierings

- Derk Spierings, (gehuwd met Teuniske Willem Clasen van Loon)

- Hendrik van Rosmalen gehuwd met Jenneke Peters van Uden

- Gerrit Peters van Uden

allen erfgenamen van Jan Willems van Boxtel gehuwd met Erke Teunissen van Rooij, inwoners van Nuland in hun leven, verkopen een wel doortimmert  huis en aangelegen land te Nuland, houtwas, groot 11 lopens, 25 roeijen, aan de Nulandse straat, oost de gemeene straat,west Corstiaan van Gogh, zuid de Nieulandse straat, noord het Bosch straatje. Hieruit te vergelden: 4-10-0 aan de Armen van Osch, 0-7-0 aan de armen van Nuland. Hoogsel in de herberg van Gerrit Quack.

Ingezet Derk spierings 550 gulden, Gemijnt door Jan wouter Baars, 642 gulden, 50 slagen.

Tekenen: Geeridt Spierins, Adriaan Willems van Creij, merk Dirck Spierings, Geert Peters van Uden, Hendrik van Rosmalen, Jan Baers, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr

 

blz 230 dd 29 mei 1742

Verzoek van Heer Cornelis de Back, rentmeerster der geestelijke goederen van Kempenland en oosterwijck, in het huijs van de Heer Jan Nauwhuijs alhier te Nuland, inspectie van noodzakelijke reparatie:

-       dack van de schuur aan de noordkant geheel nieuw op te decken

-       de schilt langs de oostzijde geheel nieuw op te decken

-       de deuren van de stal geheel ontramponeert

-       een venster naast de straat

-       een venster naast de kerkmuur

-       de muur naast den hof aan de straat tot de agter deur toe,

-       de 2 vensters naast de oostzijde in de agterste kamer naast de straat,

-       het schilt aan de oostzijde van het huis geheel nieuw op te decken

Tekenen: Jan Wolfs loco officier, Hendrik van der Ven, Joris van Gestel, JD Cremers.

 

blz 232 dd 29 mei 1742

Jan van Uden, molenmeester,  op verzoek van de Heer en meester Christiaan Paulus van Beresteijn, heer van Maurick, in de jaren 1738 en 1739 gewerkt aan het kleijn molentje onder Den Dungen van de erfgenamen van de Heer en meester Martinus Cornelis van Beresteijn, verschillende dagen op Casteel Maurick te Vught, hout uit Vught naar de molen laten halen. Christiaan van Beresteijn wees aan van Uden verscheijde balken en steijlen aan, naast een stert, die naar het molentje zijn vervoerd.

Tekent: Jan van Uden, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

blz 234: dd 20 juni 1742 Erfdeling van Loon

  1. momboiren Gerrit spierings en Adriaan Willems van creij over de kinderen van  Jan Willems van Loon en Jenneke jansen spieirngs : te weten jan, peter, gerrit en margariet.
  2. Dirk Spierings x Teuniske willems van loon

Erfgenamen van Willem clasen van loon en jenneke van Rooij.

eerste lot: aan de 4 onmondige kinderen van Jan Willems van Loon.

-       perceel land genaamd Peter Steijnen hofke, groot 2 lopens, oost Claas v Erp, west Heer van Nuland, noord de gemeene straat, gelegen te Nuland,

-       het hofke van Erke Jan Willems van Boxtel, groot 2 lopens en 33 roeden, gelegen als voor, oost het gemeene land, west Jan van Creij, zuid de gemeene straat, noord weduwe Paulus Govers,

-       perceel land te Geffen op den Ham genaamd, oost de weduwe Peter Spierings, west en zuid Gemeene land, noord Lambert van Boxtel, groot 2 lopens en 16 roeden

-       10,5 hont in het sevenvierendeel onder Nuland, oost Dielis van den Acker, west Hendrik van der Ven, noord erfgenamen Juff Ruijs te Den Bosch, zuid den Hoefdijck

-       ¼ deel in een camp genaamd den Empel camp, groot int geheel 5 morgen, gelegen als voor, oost weduwe Plenus, west Jan Boudewijn van Tuijl, zuid gemeene land, noord Agterdijck.

-       4 hont opt Middelst Nuland, gekomen van Adriaan van der Ven, oost de Kerk van Geffen, west Joost Hanegraaf, noord Wouter Driessen, zuid Gerrit Quacq

-       1 mergen agter opt Nuland, oost Heer Cremers tot den Bosch, west Gerrit Quacq, noord de Hoefdijck, zuid het middelst Nuland

-       1 mergen achter langs overt Nuland, oost Joost Hannegraaf, west Dirk Spierings, noord den Hoefdijck, zuid Neeteringsgraaf

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland met Joost Hannegraaf, ongescheijden, oost Heer Jan Louis Verster, west de kinderne Jan Willems van Loon, zuid de Neeteringsgraaf, noord Agterst Nuland,

tweede lot: Dirk Spierings

-       huis, met land groot 4 lopens en 44 roeden, gelegen te Nuland, oost en zuid Corstiaan van Gogh, noord de heer de Booij, drossaard van Geffen, west gemeene straat.

-       Perceel land genaamd Aart Jansen hof of boerenjonker, groot 4 lopens en 38 roeden, gelegen als voor, oost en noord Corstiaan van Gogh, zuid de weduwe Peter van Creij, west gemeene straat

-       2 stukken gelegen op de Hoge hoef, ter plaatse voorschreven, oost Joost Hannegraaf, west en zuid Weduwe Jacobus de Booij, noord Schotsheuvel.

-       Stukje land genaamd het coor, oostweduwe Jacobus de Booij en eijmert van Gerwen, west Heer van Nuland, zuid Jacobus Langens

-       ½ van 8 hont gelegen voor opt Nuland oost Heer van Nuland, west de armen van Geffen, zuid de neeteringsgraaf, noord het weteringske

-       4 hont opt Middelst Nuland, oost de arme bagijne tot Den Bosch, west de verkrijger, zuid het weteringske, noord het agterst Nuland,

-       ¼ deel in een een camp genaamd den Empel camp, groot int geheel 5 morgen, gelegen als voor, oost weduwe Plenus, west Jan Boudewijn van Tuijl, zuid gemeene land, noord de verkrijger,

-       1,5 mergen op het agterst Nuland, oost Armen van Geffen, west Joost Hannegraaf, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijck

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland met Clara aent Hoog, ongescheijden, oost onmondige voorschreven kinderen Jan van Loon, west gemeene land,  zuid de Neeteringsgraaf, noord Agterst Nuland,

Tekenen: Gerridt Spierins, Adriaen Willems van Creij, merk Dirk Spierings, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers, Hendrik van der Ven, JD Cremers, secr.

 

blz 247 dd

Authorisatie jan wolfs, om op 5 september te gaan naar Den Bosch voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit Bans, Gerit van Gogh, Adrian van Alst, Hendrik van der Ven, Jan Baers, Joris van Gessel, JD Cremers, secr.

 

blz 249 dd 28 september 1742 borgbrief

Elegonda Arts de Wert alhier van wettige ouders geboren, gaat elders wonen en trouwen.

Tekenen: Jan Baers, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

blz 251 dd 21 november 1742 openbare verhuring

Condities waaronder Juff Sara Spillenaar, weduwe Jacbus de Booij , in leven secretaris van Nuland

verhuurt

- olijmolen, schuer en en landerijen gelegen op het marcktvelt

- perceel teulland teijnde het huijs langs de straat gelegen

- helft van den Bogert, langs de schuur van de voetpat  of hecken tot aan een perceel teulland genaamd den boegman,

- perceel teulland genaam den boegman,

- den nieuwenhof aent marktveld, groot 1 lopens en 24 roeden

- een ackerken genaamd baijenhof,

- een weijcamp gelegen aan wolfsdijck, groot 8 loopens en 4 roeden

- stukje teulland strekkende van de gemeene weg tot erve van de Heer van Nuland,

- streep teulland nevens de vorige gelegen

- perceel teulland gelegen op de hoge hoef, groot 2 lopens en 10 roeden

- een cleijn hofken gelegen als voor

Het schaarhout blijft aan de verhuurdster, voor de tijd van 6 jaar, de molen vanaf 1 mei 1743,

Te vergelden:

-       2 zakken rogge aan het Geefhuijs te Den Bosch

-       1,5 zak aan de verhuurdster

Hoogsel in herberg Peter de Haas op 21 november 1742

ingezet door de Heer Georging Hendrics de Booij, drost van geffen voor 100 gulden, gemijnt op 130 gulden door Wouter de Looijer wonende tot Osch, met 70 slagen. Jan steenbergen nog 4 slagen, Wouter de looijer nog 2 slagen: Borg: Antonis peters Mulders te Osch en Jan Steenbergen inw oner van geffen, schepen.

Tekenen: Sara Spillenaar, weduwe de Booij, Wouter de Looijer, Anthonie Peter Mulders, J Steenbergen, W Aenhuijs, Jan Wolfs, Jan Baers, JD Cremers, secr.

 

blz 263 dd 29 maart 1743 verkoping

Condities waaronder

Ceele Quack, Sijmen Gerrit Bos gehuwd met Adriaentje Quack, Hendrik Gerrit Bos gehuwd met Lijske Quack, Geerling gerrit Geerlings gehuwd met Jenneke Quack, Laurens van der Stoove en Lijsbet peter Vorstenbosch, allen erfgenamen van Willem Ceele Quack, ook sterk voor Jan Ariaanse Quack, die uijtlandig, of aflijvig is. Hoogsel is op 29 maart 1743 in herberg van Gerrit Quack.

Verkopen aan meestbiedende perceel teulland te Nuland, groot 3 lopens, 33 roeijen  genaamd "couwaters land", oost Claas Jan van Erp, west convent van het couwater, zuid gemene straat, noord weduwe Poulus Peter Geurts.

Hieruit te vergelden:

- rente van 4-10-0 in meerdere rente van 13-1-0 gulden, met Ceele Quacq en Seijme Gerrit Bosch aan de Baronesse du Scharp losbaar met 100 gulden, de rente moet betaald worden door de huurder, de koper zal profiteren de halve schaar die die aan hem door Jan van Creij zal worden gelevert in coorn.

Ingezet: door Jan van Creij op 170 gulden, gemeijnt door Claas jansen van Erp wonend te Geffen op 182 gulden, slaat 10 slagen, 4 slagen Heer Georgius Hendrick de Booij, drost van Geffen, 1 slag Claas van Erp.

Tekenen: Marcelus Quack, Sijmen Gerrit Bosch, Klaas van Erp, Hendrick Gerrit Bos, Gerlin Gerit Gerlin, Lauwrens van de Stoove, merk Lijsberth Peter Vorstenbosch,

Hendrik van der Ven, Adrian van Alst, JD Cremers, secr.

 

blz 279 dd 11 april 1743

Compareren Seijmen gerrit Bosch gehuwd met adriaantje quack, hendrik gerrit Bosch gehuwd met leijsque quack, geerling gerrtis geerling gehuwd met jenneque quack, laurens van der stooven en lijsbeth peter vorstenbosch, alle erfgenamen van Willem Ceelen Quack, verklaren dat Jacob Dirk creemers heeft betaald 298-3-0 gulden, die de erfgenamen op 9 april aan hem hadden geconsigneert.

Tekenen: Marcelus Quack, Sijmen Gerrit Bosch, Klaas van Erp, Hendrick Gerrit Bos, Gerlin Gerit Gerlin, Lauwrens van de Stoove, merk Lijsberth Peter Vorstenbosch,

Willem van Vlijmen, Adriaen Willems van Creij, Adrian van Alst, loco secr.

 

blz 281 dd 15 mei 1743

Compareren

weduwe Jan Gloudemans, Claas Gloudemans, Hendrik Hendricxs, Wouterien Claassen, allen wonend te rosmalen

Hendrik Jacob Bosch en Hendrien zijn vrouw, Goijert Swanenbergh  en zijn vrouw, Adriaan van Aalst, gijsbert Ruijs en Gijsbert van Vught.

1e en 2e deponent verklaren dat Jan Harlager met zijn twee kinderen is komen wonen bij de weduwe Gloudemans in oktober 1739 te Rosmalen, gingen met zijn toestemming naar de roomse kerk

De 3e en 4e verklaren dat Jan bij hen heeft gewoond in de jaren 1740 aan de Nulandse gereformeerde kerk en heeft de kinderen naar de roomse kerk gezonden  - op dezelfde tijd als de predicasie in de gereformeerde kerk begon - met de deponenten met de woorden:  "ik zal wel thuis blijven en het huis bewaaren",

5e en 6 verklaren dat Harlager op de 7e november van vorig jaar bij hen is komen wonen en ook daar de kinderen naar de Roomse kerk stuurde behalve op de laatste morgen toen de kinderen vermist werden, toen ze dat niet meer mochten, in plaats daarvan werden ze naar de school in Caathoven gestuurd, een gehucht in de HH Berlicum,

7e verklaart dat Goijert Swanenberg de kinderen heeft verboden niet naar de Roomse kerk te gaan, omdat Harlager ze zelf daar naar toe stuurde.

De 8e verklaart: dat in 1741 voor meijd heeft gewoond bij Goijert Swanenberg en heeft gehoord dat Harlager zijn kinderen van het bed heeft geroepen om naar de Roomse Kerk te gaan, en de kinderen vanuijt het veld van agter de koeijen heeft geroepen om te komen eeten opdat zij niet te laat in de roomse kerk zouden komen. Ze heeft ook Swanenberg heeft horen praten met zijn huisvrouw en seggende tegen Harlager: “Neemt uw kinderen meede naer de gereformeerde kerk”, waarop hij antwoordde “ laatse maar naar uw lieden kerk gaan , ick sal zelfs kattolijck werden”.

9e, 10e en 11e verklaren: dat Harlager op de 28e april 1743 heeft bekend zijn kinderen selfs weggestuurd te hebben naer de school of om haar boecken te halen,  op het Berlicums en zijn als doende weggebleven.

Tekenen: merk weduwe Jan Gloudemans, Hendrick Bos, merk Hendrien Hendrik Bos, Claas Janse Gloudemans, merk Dierske Swanenberg, Gijsbert Jansen van Vucht, G v Swanenbergh, merk Wouterinen Claassen, merk Hendrik Hendrick, Adriaen van Alst, Gijsbert Ruijs,

Hendrik van der Ven, Adriaen Willems van creij, Gerit van Gogh, loco secr.

 

blz 286 dd 22 mei 1743 Erfdeling Hoefs

erfdeling hendrik van der Ven en Willem hendriks van Creij als momboiren over het onmondige kind van adriaan hoefs en Metjen hendricx Beijvelt. genaamd jan adriaan Hoefs aan de ene kant,

aan de andere kant: Hendrik Adriaans Hoefs, Gerardus Adriaan Hoefs, Peter adriaan Hoefs, Poulus Govers x Elisabeth adriaan Hoefs, Adriaan van den brand gehuwd met Margarietje adriaan Hoefs

alle erfgenamen van hun vader en schoonvader Adriaan Hoefs

Goederen te nuland, geffen en berchem

Eerste lot: Paulus Govers

- huis hof en erf, groot 10 lopens en 18 roeije te Nuland, oost: Papenacker, west: Corstiaen Beijvelt, zuid: Hendrik van de Ven, noord: Santstraat

- een streep teulland oost: corstiaen beijvelt, west Sijmen Bosch, zuid: van Reijn, noord hendrik Bosch

- een stuk teulland over het ven: oost corstiean bijvelt, west: Joost hannegraaf, zuid: mevr Plenis, noord: weduwe van gemonde

Hieruit: - een zak rogge aan comptoir van Tengnagel

            - een rente van 2 kanne en een pintje in een meerder pacht van een half vat aan de kerk van rosmalen

            - aan Hendrik adriaan Hoefs een som van 50 gulden

            - 250 gulden aan Hester van de ven

            - een derde part in eenen gulden samen met Corstuaen Beijvelt aan de leprosen van den bosch

Tweede lot: momboiren voor Jan Adriaan Hoefs

- perceel teulland te Nuland groot 5 lopens en 29 roeijen, oost: papenacker, west: corstiaen beijvelt, zuid: Paulus Govers,

- 13 hond weijland op het kerckenhoog oost: Peter Janse de Klomper, west gemeene land, zuid: gemene straat, noord: het Boschstraatje

- 2 mergen int sevenvierdel te Nuland, oost Joost Ruijs, west: Hr de Wael, zuid : het sevenvierendeel, noord: juffr de weduwe de Booij,

hieruit: jaarlijks: een chijns van 13 stuijvers en 14 penn. aan de heer Gistel

Derde lot: Peter Adriaan Hoefs

-       perceel teulland te Nuland, groot 2 lopens en 27 roeden op het Kerkenhoog, oost Hendrik van der Ven, west Peter Jansen Clumper, zuid de gemeene straat, noord Hendrik van der Ven,

-       perceel wei of hooiland gelegen in het kerkeland, groot 2 mergen en 1,5 hont, oost Peter Janse de Clumper, west gemeene land, zuid gemeene straat, noord Bosstraatje

-       perceel hooi of weiland, te Rosmalen, groot 8 hont, oost Couwenberg, west Heer Cnus, zuid gemeene straat, noord Heer Schiftel,

Vierde lot: Gerardus Adriaan Hoefs

-       huis en aangelag, groot 1 mergen te Berghem, oost Willem Coolen, west Gemeene straat, zuid gemeene voetpat, noord Jan Willems, hieruit 1,5 vat rogge aan de armen van Berghem

-       te betalen aan 150 gulden van Claas van Erp

Vijfde lot: Adriaan van de Brand gehuwd met Magrietje Adr. Hoefs

-       perceel teulland 1 mergen te Berghem, oost de loopgraaf, west de molenweg, zuid Huijbert den Coopman, noord de weduwe Eijken Zanders,

-       perceel teulland, 2 vat groot te Berghem, oost Jan Willems de Hoevenaar, west Jan Gerit Boters, zuid Daniel Jan Ceele, noord Deursense camp,

-       2 stukken teulland groot ½ mergen te Berghem, oost neffens Willem van Poppel, west Jochem Boeijen, zuid de Donck, noord Molenweg

-       ½ mergen hooiland te Berghem, oost Coningscamp, west Perenbosch, zuid Claas Zanders, noord Hooijcampke

-       Mergen hooiland te Berghem, oost Arnoldus Jacob Aarts, west Schouwland, zuid Cleijne Geer, noord Adriaan Aarts

Zesde lot: Hendrik Adriaan Hoefs

-       5 hont hooi of weiland te Berghem, oost Jan Cornelissen, west Heer Breugel tot Osch, zuid Hoogcamp, noord Groote Wetering,

-       4,5 hont hooiland te Berghem, oost gemeene straat, west Ceele Jan Hoefs, zuid Loopgraaf, noord den tussenreete

-       1 mergen hooiland te Berghem, oost adriaan van Heumen, west Adriaan Aarts Jan Lambers, zuid Spieringsteeg, noord Clinge geer

-       4,5 hont hooi of weiland te Berghem, oost Claas van den Heuvel, west Lambert Hoefs, zuid Togtgraaf, noord Dirk Akkermans,

-       1 mergn hooiland te Berghem, oost Gabriel van Heumen, west Hendrik van den Heuvel, zuid Spieringssteeg, noord Metselaarsgeer

-       9 vat teulland te Geffen, oost gemeene weg, west Cornelis Hack, noord Jan Bogers,

-       13 hont weiland te Geffen

Tekenen: Hendrik van der Ven QQ, Poulus Geurt Govers, Gerardus Adriaan Hoes, Peeter Adriaan Hoefs, merk Adriaan van den Brand, Hendrik Adriaan Hoefs,

Jan Wolfs, Gerit van Gogh.

 

blz 299 dd  8 juni 1743  ondervraging

van

  1. Marte Westerlaken,
  2. Adriaan van Nuland,
  3. Adriaan willems van Creij,
  4. Joost hannegraaf,
  5. jan wolfs

allen inwoners van Nuland en op het Heeseind, allen van goede naam

verklaren voor Willem Pennings roomspriester te Nuland,

vraag 1: of de 2 kinderen Harlager niet net als andere kinderen door de priester geleerd en gecathegiseert zijn:

1: heeft pastoor horen zeggen dat hij de kinderen niet mag leren

2, 3 en 4: : weten er niet van

5: heeft gezien en gehoort dat hij de kinderen in het kerckenhuis geleert heeft

6, 7, 9 en 10: weten van niets

Vraag 2: door wie zijn de kinderen in roomse kerk gebracht en of dat niet door Swanenberg, zijn vrouw of hun boden gedaan is?

1, 2,4  en 6: weten van niets

3: heeft haar (?) wel op de weg gezien, maar weet niet met wie ze was

5: zag de kinderen met de kinderen van Goijert Swanenberg naar de kerk gaan

  1. zag de kinderen met haar en meer anderen naar de kerk gaan

9 en 10. zeggen hiervan niet te weten

 

 (bladzijde kloppen niet)

 

Tekenen: merk Marte Westerlaken, Adriaen van Neulant, Adriaan Willems van Creij, Jan Wolfs, Joost Hanegraaf, Gerit van Gogh, Lambert van roij, JD Cremers, secr.

 

blz 303 dd 12 juni 1743

ondervraging door drossaert W Aenhuijs

van:

1. Joost Hannegraaf

2. Corstiaen van Gogh

3. Hendrik Jacob Bosch

4. diens huisvrouw

5. Gerardus van Werd

6. Adriaan Verstegen

7. Dirs Jan Nies dienstmaagd bij Goijert van Swanenberg

8. Claas Damen

9. Jan Wolfs, president

10. Marten Westerlaken, regerend president te Rosmalen

Vraag 1: allen van competente ouderdom

Vraag 2: of Jan Harlager een gegaseert soldaat sijnde van de gereformeerde religie, enige jaren met zijn 2 dochter in Nuland heeft gewoond? De eerste negen weten dat, de 10e heeft er over horen praten.

Vraag 3: of ze 2 jaar bij Goijert Swanenberg op Nulands Vinckel woonden?

Allen weten hiervan, of hebben ervan gehoord.

Vraag 4: of de dochters in die tijd niet in de roomse kerk kwamen?

1: wel gehoord dat ze in de kerk kwamen, maar kende ze niet, 2/3/4/5/7/8: hebben ze daar gezien, 6 meent ze niet in de kerk te hebben gezien, 9: heeft gehoord dat dit gebeurd was, 10: weet er niet van

Vraag 7: of de huisvrouw van gemelde Swanenberg of andere personen niet bij de pastoor gerecommandeert hebben om de kinderen te leren en wie dat zijn geweest?

1: heeft horen zeggen dat Goijaert van Swanenberg met de pastoor in woordenwisseling soude geweest sijn, eng gesegt tegens hem pastoor dat als hij de kinderen gemelt niet en leerde aan sijn geestelijke overheid soude beklaagen, sonder te weten van wie hij het gehoord had.

2/3/4/5/6/79/10: hebben hiervan niets gehoord

Vraag 8: Of zij niet weten dat de vrouw van Swanenberg, genaamd Dirx niet 2 a 3 maanden geleden gezegt heeft die kinderen moeten geleert werden, het gaat hoe het gaat en rooms sijn, al soude ik haar selfs met een kar wegbrengen buijtenlands daar sij van niemand geweten sullen worden?

1/2/3/5/6/7/9. weten van niets

4: weet dat enige tijd voordat de kinderen van hier geraakt zijn de vrouw de swanenberg haar tegemoet quam, omtrent het kerckenhuis alhier, en seijde tegen haar “ik heb de pastoor soo menigmaal aangeweest om de kinderen te leren en wil het niet doen. Dog zij zullen en moeten geleerd worden, al sou in haar stel op een kar leggen buijtenlands voeren.

10: heeft er van horen zeggen.

Vraag 9: of ze niet weten dat de kinderen op 2 april 1743 wegegevoerd of verleijd zijn naar Uden lande van Ravesteijn?

1e hoorde zeggen dat de kinderen ui t de school van Caathoven wegegaan zijn en heeft de kinderen naderhand te uden gezien.

2/3/4/5/6/7/ 9hebben gehoord dat de kinderen weggegaan zijn, maar weten niet hoe

10e weet er niets van maar heeft de kinderen wel in Uden gesproken.

Vraag 10: of ze weten door wie dit gedaan is?

Niemand weet er iets van.

Vraag 11: Of ze weten dat de kinderen nog in Uden zijn en door wie ze onderhouden worden?

1e had van de man waar ze eerst gehuisvest waren hoorde dat de bagijnen van Uden hen gespijst hadden.

2e was in Uden geweest en hoorde dat ze bij de bedeljager waren

3/4/5/6/7/ weten van niets

9e verklaart dat hij de kinderen te uden gezien heeft, het ene was woonachtig bij Frens Wijtjens (?) en de andere bij de bedelvoogd, weet niet wie ze dara besteld heeft.

10e is de paasdagen in Uden geweest en heeft de kinderen gevonden in het huis van een cuijpers weduwe bij het Bagijneklooster, en dat de kinderen door pastoor of desselfs kapelaan Pater Pijnenburg aan haar huis gebracht en besteld was voor enige dagen en daarna door de bagijnen de kost kregen.

Vraag 12: Of zij niet bij de drossaard van Ravesteijn te Uden zijn geweest of bij de pastoor om de kinderen wederom te bekomen en onder de magt van de vader te brengen te Nuland en of sulks niet vrugteloos is geweest?

1e is er geweest, maar er kwam veel gepeupel van menschen op de been om het meebrengen te beletten,

2e is geweest bij pastoor, kapelaan en koster, maar het was vrugteloos

3/4/5/6/7/ 9 weten van niets

10e is tot Uden geweest bij de pastoor en dat hij met Adriaan van Nuland en meende de kinderen magtig te zijn en mee te nemen naar Nuland, er kwamen veel gepeupel van menschen met houten gavels, riecken en haar dreigde hen dood te slaan, en de kinderen te ontweldigen, ze waren genoodzaakt de vlucht te nemen en de kinderen te verlaten.

 

blz 315/316 leeg

 

Vraag 13: Heeft de drossaard van Uden toen niet gezegt “ick soude mijn inprijkel van mijn leeve stellen en selfs niet levendigh uijt uden komen indien ick de kinderen uijt uden wil brengen of permissie daar toe gaf?

Allen weten hiervan niet behalve 9, die het dat het was zoals in de vraag.

Vraag 14: of de pastoor van Uden genaamd van Deuren ende capelaan genaamd Pijnenburg tegen hen gezegd hebben “die kinderen sullen wel wederkomen maar gij wordt nog niet geslagen , laat de kerk eerst gesloten werden.?

Allen weten hiervan niet behalve 9, die het dat het was zoals in de vraag.

 

Vraag 15: of zij niet na het sluijten van de Roomse kerk alsnog naar uden zijn gegaan naar de pastoor en de kapelaan om de kinderen te besorgen?

1/ 3/4/5/6/7/ 10weet van niets

2e is met Jan Wolfs, president alhier, naar Uden geweest en heeft gevraagd zoals in de text staat.

9e verklaart zoals in de text staat.

 

Vraag 16: Of na veel woordewisselingen de pastoor en kapelaan niet seijden de kinderen zijn vrij konnen gaan dog als zij gaan willen dan sullen wij anders praten en sorg dragen dat sij niet weg koomen?

1/3/4/5/6/7/10 weet van niets

2e en 9e: verklaart als in de text staat.

 

Vraag 17 en of de geestelijke daar niet bij voegden als de kinderen wederom quamen wat raad dan met den man of hoevenaar daar de kinderen gewoont hebben?

1/3/4/6/7 weet van niets

2e verklaart dit van de koster en andere personen in het huijs gehoort te hebben, zonder hen te kennen.

5e verklaart dit van andere mensen gehoort te hebben, maar er niet te zijn geweest

9e verklaart hiervan niet van de geestelijke gehoort te hebben

“melt van den kuster en desselfs huisvrouw  als ook van meer andere mensen die daar in huis waren en mede van mensen van Uden, ten huijse van den deponent gecomen die seijde sulks gehoort te hebben,

10e verklaart zoals in de text gevraagd

 

Vraag 18: en of de schoolmeester tot Uden niet ook zulke woorden gezegt heeft? En van welke personen zij dit nog meer gehoord hebben?

1/3/6/7 weten van niets

2e/5e/9e verklaart als in vorige artikel

4e verklaart dat ca. 3 weken geleden een man van Uden bij haar aan huis kwam, en seijde, is de kerk hier gesloten, om de kinderen die te uden zijn? De deponent zei van ja, de man zei: daar hoeven zij niet blijde om te weesenofte verlangen van wederomme te komen, want dan soude in het Vinckel alhier veel naacke op straat geset worden

10e verklaart: de schoolmeester en meer andere luijden

 

Vraag 19:  of zij gesien of gehoort hebben dat hoevenaar Swanenberg en zijn vrouw sedert dat de 2 kinderen weg zijn geweest voort meer naar Uden zijn geweest als wel voor dato?

1e verklaart gehoort te hebben dat de vrouw van Swanenberg enige dagen in Uden zou zijn geweest voor dat de kinderen weg waren en snel nadat de kinderen weg waren, en gezegt heeft daar te hebben weesen bigten, want ik kan mijn hier niet bigten,

2e weet van niets, behalve dat ze van tijt tot tijt in Uden kwamen

3e /4e / 6e/10e  weten van niets

5e weet wel dat de vrouw naar Uden is gevaren met de kar enige dagen nadat de kinderen weg waren,

7e verklaart dat den baas eenmaal en de vrouw tweemaal naar Uden zijn geweest

9e verklaart dat te hebben horen zeggen, ook van de vrouw van Goijert Swanenberg, en wel omdat zij haar hoogtijd voor paasen hier niet kon houden, en zij wilde bigten en dat bij de pastoor niet konde doen

 

Vraag 20: of er mensen uit uden aan het huijs van Swanenberg gekomen zijn en daar bericht brachten hoe het met de kinderen ging?

1e / 2e / 3e / 4e / 7e/ 10e weet bvan niets

5e heeft wel gehoort dat er van tijt tot tijt menschen kwamen sonder te weten wat die daar kwamen doen,

6e verklaart aan het huijs van Swanenberg onlangs er een man met kar en paard langs kwam en met de vrouw over de kinderen sprak, en zei ze zijn gekleden. Straks zal ik seggen waarom ik hier kom. De man werd met veel genegentheijd ontvangen door de vrouw. Verzocht werd het paard goed te verzorgen, naderhand heeft hij gehoort dat de man uit Uden kwam, waar toen de kinderen in huijs waren.

9e verklaart alleen te hebben horen zeggen dat er nu en dan menschen van Uden kwamen, die rapport zouden brengen, hoe het met de kinderen geleegen is. Zonder die menschen te kennen.

 

Vraag 21: of zij niet gehoord hadden dat er uit het huijs van Swanenberg klederen en goed naar de kinderen was gebracht?

Ze weten er allemaal niets van behalve een enkeligng die had horen zeggen dat ze kleren hadden gekregen.

 

Vraag 22:  of ze weten wie de klederen gemaakt had?

Ze weten er allemaal niets van

 

Vraag 23: Of ze verder nog iets weten?

1e verklaart te hebben horen seggen dat de kinderen in Uden onderhouden werden door Goijert Swanenberg of door de Heer de Hee

2e heeft er alleen maar van gehoort

3/4/5/6/ 7/9/10 weten niets verder

8e verklaart bij zijn verklaring op de eerste 4 artikelen te blijven, hoorde wel seggen dat als de kinderen terugkwamen het slecht met Goijert Swanenberg zou aflopen,

Tekenen: Joost Hannegraaf, Corstiean van Gogh, Jacob Bos, Gerardus van Wert, merk van Hendrien huisvrouw van Hendrik Jacob Bos, Adriaan Jansen Verstegen, merk Dirs Jan Nies, merk Claas Dame, Jan Wolfs, merk Marte Westerlaken,

Hendrik van der Ven, W Aenhuijs, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

Blz 328    zie verder blz 336!

Akte zonder begin??

1743 handtekeningen van Wijnand Wanders, merk van Dirs, huisvrouw van Goijert van Swanenberg, Gerit van gogh, Adrijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

blz 328 dd 22 juni 1743

Compaereren Gijsbert van Grinsven, Willem Dirks vorstenbosch wonend te Nuland op het Heeseind te rosmalen verklaren op verzoek van de roomse ingezetenen van Nuland

1e vrklaart dat hij op 21 juni 1743 smorgens om 5 uur in het huijs van goijert van Swanenberg is geweest om strooij te halen, Swanenberg lag nog te bedde, toen hij om 11 uur terug kwam voor de rest van het strooij heeft hij Swanenberg niet gesien, en zag dat alle meubels weg waren en alle spullen, kwam hem tegen met een kar vol huijsraad dat uijt het huijs van Swanenberg kwam,

2e verklaart dat hij van Swanenberg hoorde seggen dat zijn huisjvrouw hem bangmaakte, dat hij beticht zou worden van valse attestatie, en sij hem souden vatten. En hij om die reden uit de HH Nuland vertrok.

Tekenen: Gijsbert van Grinsven, Willem Dirks Vorstenbosch, Adrian van Alst, Lambert van Roij, Jan wolfs, loco officier, JD Cremers, secr.

 

blz 331 dd 12 juli 1743

Schepenen verklaren dat Goijert van Swanenbergen woont sinds 17/18 jaar te Nuland

op een hoeve van de Heer Hee in het Vinckel, een van de grootster boerderijen/bouwerijen te Nuland

3 weken terug met het gehele gezin en goederen vertrokken naar Ude , waar hij nu nog is.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Adrian van alst, Willem van Vlijmen, Lambert van Roij, JD Cremers, secr.

 

blz 332 dd 18 juli 1743

Voor schepenen Hendrik van de Ven, Gerrit van Gogh, compareert Jan Wolfs, regerend president, vermaakt in testament van 31 maart 1743 aan de algemene armen van Nuland 4 hont land  - aangekomen door koop van Joost hendrik hannegraaf en hendrik van rosmalen - nu hersteld van een dodelijke ziekte. Hij maakt er een gift en schenking van 250 gulden, waarvan hij jaarlijks 7 gulden en 10 stuijvers zal betalen, na zijn dood zal het geld betaald worden door de erfgenamen.

Tekenen: Jan Wolfs, merk van Johannes van Nuland, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh, JD Cremers, secr.

 

(in marge compareert Jan Hendrik Spierings 8 dec 1745, alle gelden zijn betaald – Tekent Jan Hendrik Spierings, W Aenhuijs, Hendrik van der Ven, Adriaan Willems van Creij)

 

blz 336  ……. 1743

Compareren Weijnand Wanders en Dirs huisvrouw van goijert van swanenberg

verklaren vanwege de RK prietser Willem Pennings

Wanders heeft Pennings horen zeggen tegen de 2 dochters van Harlager dat zij zouden vertrekken uit de kerk en heeft dat afgewezen en en met de andere kinderen van zijn roomse gemeente niet willen opschrijven of aantekenen

Dirs verklaart dat Pennings in haar huijs is gekomen in het begin van de Vasten en haar heeft verboden de kinderen van Harlager nog meer in de kerk te brengen, want dat hij daar niet meede van doen wilde hebben.

1743,  handtekeningen van Wijnand Wanders, merk van Dirs, huisvrouw van Goijert van Swanenberg, Gerit van Gogh, Adrijaen Willems van Creij, JD Cremers, secr.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:26

Geef ons uw mening

Ga naar boven