RA Nuland 50 Allerhande Acten (1729-1736)

RA Nuland 50  Allerhande Acten ( 1729 - 1736 )                       versie 1.0

 

blz 1/2 leeg

 

blz 3: eerste acte slecht fragmentarisch aanwezig.

 

blz 3 dd 15 juni 1729 inventaris

staat en inventaris van … ter Bastiaense, 2 dochters, (…) goederen op de 13e van deze maan naar het gevangenhuijs gebracht    ( jvdb zie RA49)

-       2 bedden met 2 dekens en 2 paar lakens

-       Kopere bedtpan

-       Vier kopere lampen

-       1 koeijketel en een hant ketel

-       Schuijmspaan

-       Een zijghschotel

-       Een tinnen ….

-       …

-       …

-       3 haelen

-       Blaes pijp

-       Hanghijser

-       Rooster

-       Ijsere ketting

-       Vuurschup

-       Ijsere potje

-       Ijsere ketel

-       Strijkijser

-       Koeckpan

-       Snaphaan en een pistool

-       1 cuijster slot

-       Timmergereedschap

-       Een denhaeck ?

-       Een kastje met lege sacken toegesegen?

-       Kist met hoeden en klede daar in y toe gesegelt

-       Een dito kistje met ….

-       Een toom

-       5 schuppen en spaden

-       Een heeckel

-       Een kast met 4 deuren toegesegelt

-       Een kist

-       Een boterkorn met staf en schijf

-       Bijl en hack mes

-       Een melcktob

-       Snijback met een mes

-       2 spinnewielen

-       Wolrat met enig gereedschap

-       Enige vlegels

-       Een wan, nog een tob ?

-       Twee gavels

-       Braak

-       Lijn

-       Een hooghkar

-       Een eert kar

-       Een ploegh

-       Eenen backtrogh

-       Een seijsie

-       2 eegden

-       Kruijwagen

-       Leer

-       2 koeijbacken

-       Kuijp

-       6 houte stoelen

-       3 paar schoenen

-       2 boecken, doorgestreept

-       Schooldoos

-       Een paar wulle gordijnen, en een rabat

-       Een linde dito

-       3 wateremmers, 2 melckemmers

-       Staende lamp

-       Een langijseren

-       Vuureijser

-       2 leeren

-       Sight en beerhaeck

-       2 koornsacke

-       Ex en een vlugh

-       Boskorf met wat oude prullen

-       Kistje met out ijser

-       Een lampstock

-       Mand met oude prullen

-       Kistje met oud ijser, doorgestreept

-       Schup en een rieck

-       Ijseren bal

-       Boterschotel en lepel

-       Brootback

-       Sporrick kruijs

-       Vlaghseijssie en een rieck

-       Viskuijl

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, H van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Peeter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, ….Jansen van der Ven

 

blz 9 dd 24 juni 1729 Inventaris

Inventaris van Neesken Willem Hendrik Aerts gewesene huijsvrouw van Gerrit Jan Gerrits, inwoner van Nuland, laat na 2 onmondige kinderen

vaste goederen:

-       5,5 hont hooiland in de Geffense Hooivree

-       1 lopens en 7,5 roeije op de Engh tot Geffen

-       1/3 deel in 4 hont op t Middelst Nuland

-       1/3 deel in 3 hont in smitshoef onder Littoijen

Houtwerck:

-       een hoogkar met blockraaij en een karkistje

-       eert kar

-       ploegh met toebehoorten

-       eeght

-       kruiwagen

-       peertsback en reep

-       4 koeijbacken

-       Greel, saal en ligt

-       Ijsere helster

-       3 braecken

-       Kom met een tob

-       Waskuijp

-       Half bier kinneke

-       Scherfbort

-       2 boterschotelen

-       Linde kast met 2 deuren

-       Kastje

-       Eetenskastje

-       Trogh

-       11 stoelen , nl 1 pretter stoel, 4 biese en 6 houte stoelen

-       Bos korf en kleermand

-       Koornvat en een wan

-       2 eijcken kisten

Koper en eijser werk:

-       kopere melkkan

-       kopere vuurpan

-       kopere melkemmer

-       koeijketel groot ca. 8 emmers

-       2 kopere handketelen

-       Kopere zijghschotel

-       2 ijsere ketelen

-       Ijsere moespot

-       3 lampem, een ijsere en 2 kopere

-       Hael met een tangh,

-       Koekpan en hangeijser

-       Rooster met vuureijser

-       Bijl met hiep

-       Een knuijstere en een ijsere spanseel?

-       Spaeij en schup

-       2 rieken en 2 gavelen

Tinwerk:

-       2 tinne schotelen

-       10 tine lepels

-       Tinne komke

-       Tinne beker

Bed en linden:

-       2 bedden met veeren

-       2 peuluwen met veren

-       3 kussens met veren gevuld

-       2 paar gordijnen

-       4 koornsacken

-       3 wolle dekens

-       Kinderdeken

-       Paar vlesse slaaplakens

-       5 paar dito ouborste

-       3 paar offerwijnen

-       3 handdoecken

-       3 linde servetten

-       Karhuijf

-       Tafellaken

-       Tafel

-       Sight en beerhaeck

-       Seijsie met haar getouw

-       Snijback met mes

-       Vlaghseijsie

-       3 water emmers

-       Strijkijser

-       2 seven

-       5 houten tafelborden

-       2 oude heringstonne

-       Een meelkorf met een spilkorf

-       Een oude wiegh

-       Spinnewiel

-       2 sporcken met spinhekels

Kleren van Neeske Willem Hendrik Aerts

-       2 lakense vrouwen rocken, een blauwe en een zwarte

-       Zwarte stoffen mantel

-       Lakens sticklijf met 2 silvere knoopen

-       Nog een kalemuncken dito

-       Stoffe lijfke

-       Blauwen gestriepten voorschoot

-       Een blauwen dito

-       Swarte sijden dito

-       Falie

-       29 treckmutsen

-       Negen half neusdoecken

-       7 witte neerstiens

-       2 hembden

-       Borstrock met 4 silvere knoopen, en een silveren haeck

Tekenen: SH Guth, H van der Ven, Peter van Crijl, H Jansen Hanegraaf, j de Booij, secr.

 

blz 16 dd 29 juni 1729

Jan Jansen Bans en Gerrit Verhagen, bloetvrinden van vaders en moeders wege van de onmondige kinderen van Gerrit Jan Gerrits en Neeske Willem Hendrik Aerts, schatting inboedel, 75 gulden, 12 stuijvers. Aan de kinderen blijven de 2 kisten en de kleren, die ze mogen gebruiken als ze ze nodig hebben. Compareert ook: IJken jansen van der Ven, nu gehuwd met Gerrit jan gerrits

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Gerits Beijvelt, H Jansen Hanegraaf, Claas Jansen ….

 

blz 18 dd 13 juli 1729

Antonie Louwrensen Jongers te Dinther  verkoopt onder condities 2 mergen hoojland, "te langst over het Nuland", tussen bovennaast erfgenamen Cremers, Gerrit Quack en Jan Bos aan de ene zijde, benedennaast: Willen Clasen en Hendrik van de Ven, strekkende van de Etteringsgraaf tot op hoefdijck, aangekomen bij successie van zijn ouders.

In de herberg van Gerrit Quack. Ingezet Reijnier Plenus agens en solliciteur militair in den Haag 180 gulden, 60 slagen.

Tekenen: Reijnier Plenus, W Aenhuijs, SH Guth, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 22 dd 25 juli 1729

Francis van Gemert, Jan van Gemert, johannes Schuller in naam van de kinderen Arnoldus van Gemert, Jacomina van Gemert, Maria van gemert, Hendriena van Gemert, allen kinderen en erfgenamen van Goijert van Gemert en Adriaantje Dirck Wolfs, in leven inwoners van Den Bosch

verkopen 2 stukken teulland te Nuland "op de bendels", 2 lopens 6 roeden, gelegen tussen weduwe Antonie Ermers, andere kant weduwe Jan van Boerdonck, west: Dries Hendricx van der Ven. Hieruit te vergelden:

-       aan groot gasthuijs te Den Bosch, 5 vat en 4 kannen rogge in een meerdere pacht van een mud met de weduwe Antony Ermers en de weduwe Jan van Boerdonck.

-       Aant comptoir der swartsusterscloosters 0-1-12

-       4 pennn. Gebuer cijns

Ingezet: Hendrick Melten, 25 gulden, afgemijnt op 25-10-0 , met 6 slagen,door Wijnand Huijbers inw Nuland, gekocht voor Geurtje zijn dochter.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij

 

blz 30 dd 25 juli 1729

Ondervraging voor Willem Aenhuijs, drossaert van Nuland: van

Jacobus de Booij, secretaris Nuland

Jan sijmen dircx

Eijmbert peters van creijl

Dirris jansse van Schijndel

ivm Wouter Bastiaansen, eerder inwoner van Nuland, voor en sedert zijn fugities ( vlucht?)   heeft anderen de schuld gegeven dat hij wegh moest, en dreigde zich te vreeken,

1 en 2 hebben geen dreigementen ontvangen,

3 vertelt dat Bastiaens tegen hem gezegt heeft: “Jan Sijmens sal nog leren”.

4 vertelt ook hem tegen gekomen te zijn, waarbij hij te horen kreeg: “uwen baas ( i.c. Jan Sijmens) heeft mij daer een papke gekookt, ick sal het hem vergelden al was nog over 10 jaar”

Ze weten geen van allen dat er enige jaren terug een persoon uit Geffen afkomstig komend uit het huijs van Wouter Bastiaens bij zich hebbende een eegt en andere goederen, zeggende “dat heeft hij bij ons gestolen en weggenomen”.

Of ze niet weten dat Wouter Bastiaens een stel boonstaken gestolen heeft bij Jan Sijmens en in zijn tuin heeft gezet?

De eerste en 3e weten van niets. 2 verklaart ca. 6 weken terug zijn boonstaken te hebben vermist en ze zag staan in de tuin van Wuter Bastiaens. 4 verklaart te weten dat de staken van haar eester vermist waren.

Alle vier geven aan al langer gehoord te hebben dat Wouter Bastiaans niet eerlijck was.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij,secr.

Blz 34 dd 25 juli 1729

Ondervraging voor Willem Aenhuijs, drossaert alhier, van

Claas Jansen verstegen, schepen alhier

Job wouters ( herbergier)

Antonia Wandert Huijbers

Zondags 10 juli kwamen 1 en 3 om 12 uur in de herberg van Job en zagen daar Corstiean Bijvelt en Goijert van Swaenbergen, beiden wonend te Nuland. Ze bleven daar tot een uur of 4 a 5 . Antonia was al eerder naar huis. Bijvelt en Swaenbergen maakten veel getier en woorden over de verkoop van een hengst, hetgeen tegen 4 uur gebeurde. Claas hoorde van de verkoop, was niet bij de palmslagh, Job weet nog dat er wijnkoop is gedronken, Antonia weet er niet van. Bijvelt vroeg waar het paard gelevert moest worden, Swaenbergen zei: “aan mijn huijs int Vinckel en zegt dat mijn vrouw het in de stal set”.

Ïck sal u betalen (..) ik heb gelt genoegh in wat voor specie dat gij wilt betaalt zijn”. De eerste beaamt dit, 2 en 3 weten er weinig van.

Of Bijvelt diens zoon Gerardus niet opdroeg het paard om 5 uur weg te brengen zodat de koop gesloten was? Claas en Job hoorden dat de hengst gelevert was, Job wist ook te zeggen dat die de volgende dag weer teruggebracht was.

Toen was ook Jan Raijmakers aanwezig uit Dinter, zeggende in het egselschap: de president van Nuland is de beste te Nuland, waarop Swaenbergen opsprongh en hem een vuijstslag voor de kop gaf, Raijmakers viel op de grond en bloeijde uit neus en mond. Dit wordt door alle drie bevestigd.

Daarna kreeg iedereen rusie, kijvend, dreigend met bierkannen te gooien en dat ook deden? Claas verklaart dat Ermert Antonisse van Nuland ruzie met hem zocht te maken, Job bevestigd dit, Antonia heeft niets gezien.

Ermert eist Jan Raijmakers voor de deur. Job Wouters hoorde dat Raijmakers verschillende keren Ermert uitschold, waarop Ermert zei “swijgt, stil, ik wil u liever beschenken, en gij bent droncken”. Raijmakers bleef doorgaan, waarna Ermert zei “ick moet voor mijn eer spreken, en ik wou dat er iemand was die het voor hem op zou nemen”. Daarna nam Joost Hanegraaf een tinne kommeke met jenever in de hand en dat tegen de grond gooide en zei: “ik zal het voor hem opnemen” waarna beiden voor de deur gingen. Antonia heeft alleen de kom tegen de gornd zien liggen.

Niet getekend!

 

blz 41/42/43/44/45/46 leeg 

 

blz 47

halverwege schuldverklaring?

Goederen ten name van de kinderen Jan Dircx, wegsn een schuld van 3-4-2 over 1727

Goederen ten name van Henderske weduwe Hendrik Franssen, wegens schuld van 6-7-4 over 1727

Goederen ten name van Hendrik van den Boogart, wegens schuld van 7-14-6, over 1727

Goederen ten name van Adriaan Floorisse, wegens schuld van 3-7-0, over 1727

Goederen ten name van Adriaan Peter Adriaan Bevers, wegens schuld van 1-18-0, over 1727

½ van 10 hont te langs overt Nuland, staande ten name van Adriaan Jansen, wegens een schuld van 2-10-8, over 1727

½ van  genoemde10 hont te langs overt Nuland, staande ten name van Jacob Dircx

Stopt zonder handtekeing of dagtekening.

 

blz 49 dd 20 augustus  1729

Gerrit Willem van Cranenburgh, deurwaarder Raad van Staten

op last van Willem Wijnants collectuer verpondingen Nuland dd 25 aug 1729

arresteert de goederen van onderstaande personen:

Maria weduwe Wouter Joppen          2-14-10 vanwege verpondingen 1727

Anneke Jacob Corsten                        2-15-0   idem

Jan Poulissen                                      0-16-6  idem

Emit rutten van vlijmen                    2-11-4  idem , van hem ook 11 hont  in de korte hoeve voor 2-11-2

~blad ontbreekt?~

…..                                                     2-10-8, wegens 1726 en 1727

Wijn Rutten `                                     1-8-0    idem

Willemke weduwe jan lambers                      6-11-10   idem

kinderen Matijs van creijl                   2-13-0    idem

Jacob Joosten                                     2-5-6   idem

weduwe Poulus peters van os                        9-18-14 idem

kinderen Peter aent hoogh                 4-4-10   idem

Cortstiaen gerits  huis en land 2 lopens, 14 roeden en land 1 lopens 44 roeden, op Hansenhoef

                                                           3-13-4

erfgenamen Goijert van Grinsven      2-8-4

Tekenen: H Jansen Hanegraaf, SH Guth.

 

blz 53 dd 3 september  1729

Ondervraging door Adriaan van Tongeren, president van Berlicum op verzoek van de krijgsraad van den Bosch van:  

Willem Peters Tibos, oud 26 jaar

Cornelis Rutten, 23 jaar

Peter Jansen van Heesch, 22 jaar

inwoners van Nuland

Zij waren op 24 aug 1729 in het huijs van Marten Smoors, herbergier te Berlicum, bij het rooms kerkenhuis. Er was ruzie tussen Geurt Jansen Meulenbroek uit Den Dungen en Jan Corstiaen van Gogh uit Nuland, maar geen van de drie heeft dat gezien. Buiten stond een soldaaat Albert van Vreede  uit Den Dungen, soldaat met witte montering, met een blote degen dreigend naar Jan Corstiean van Nuland, stak hem in lijf en buik, tot verschillende keren toe.

Willem verklaart dit gezien te hebben, dat de ruziemakers buiten ruzie kregen en dat toen de soldaat naar buiten sprong – samen met een andere soldaat -  en aanviel op Van Gogh. Willem pakte de soldaat bij zijn arm en zei hem “Aelbert, siet wat ge doet”, waarna Aelbert weer aanviel. Van Gogh trachtte te vluchten, viel tegen de grond en rolde in een sloot. De omstanders droegen de zwaar gewonden op een stoel naar binnen, hij was in zijn buik gestoken, maar weet niet wie hem gestoken heeft,

Cornelis zag twee mannen met messen vechten en later van Gogh het huis binnen werd gedragen, zwaar gewond. Peter Jansen bevestigt het verhaal.

Alle drie kunnen niet zeggen dat daarna Jan Corstiaen van Gogh in een messengevecht is geraakt met Geurt Jansen Meulenbroek. Ze weten ook niet of hij gestoken is voor of na het gevecht met Meulenbroek. Ze hebben wel gehoord dat van Gogh kort daarna is overleden.

Tekenen: Hendrik van der Ven, Hendrik Jansen Hanegraaf, Claas JanseVerstegen, j de Booij.

 

blz dd 3 sept ember1729

Reijnier Plenus machtigt Johan Louis Verster, notaris te den Bosch, om voor de wethouders van Den Bosch aan te gaan, dat hij 2 amen Rijnse Wijn heeft besteld, en gezonden aan de Heer Lokburn.

Tekenen: Hendrik Jansen Hanegraaf, Claas JanseVerstegen, j de Booij.

 

 

blz 63 dd 13 september  1729 erfdeling  De Wert

Jan lambers de Wert wonend te Geffen, Andries Hendricx van de Ven x Hilleke Lambers de Wert,

Willem Willems van Vlijmen x Jenneke Lambers de Wert, kinderen en erfgenamen van Lambert Jansen de Wert en Willemke Gerrits Bijvelt

1e lot: Jan Lambers de Wert

- huis, hof, boomgaaert, houtwas en potingen, groot 11 loopens in Outvinckel in enkele percelen,  belend : oost: gemeene straat komende van de Weerscheut, zuid: gemeene vinkelse straat , west: huis en erve Marieke weduwe Aert de Wert, noord: weduwe Dierck Willem vorstenbosch, de andere percelen liggen veelal tussen de Heer de Hee en weduwe Dirck Vorstenbosch

- helft van een perceel "peterselie veldekens" (ander helft is van Marieke, weduwe Aert de Wert), tussen de Donck van de Heer de Hee oostwaarts, weduwe Aert de Wert westwaarts, van de heijcampke van de verkrijger tot de erven van Hendrik Hendrick Hannegraaf.

hieruit:

- gewinschijns op St maarten aan comptoir van de domeinen te Den Bosch 1-13-0

- 300 gulden capitaal Jasper van Gemonde te Den Bosch

- 150 gulden aan Juffr de weduwe Notelaers te Den Bosch

2e lot: Andries Hendrickx van de Ven

- huis, hof boogaaert plantagien, 2 lopens 13 roeden, langs het rooms kerckenhuis alhier, met de kerk misse, belend de erve Corstiaen Gerits Bijvelt zuidwaarts, stuk int derde lot noordwaarts, strekkende van de kerkmisse tot op Joost Hannegraaf aan de andere kant.

- perceel teulland bij de heuvelscamp , 2 lopens, 22 roeden, tussen erve Gerrit van Gemonde oostwaarts, west: Willem van Grinsven, zuid: Willem van Grinsven, noord: Santstraat

- perceel alhier "bij de Smith", tussen erve Cortstiaen Bijvelt noord, zuid: gerrit van gemonde, gemeente straat tot op erve Joost hannegraaf

hieruit:

- 300 gulden aan erfgenamen Heer Petrus Abangelis

- 200 gulden aan Hr. Blankers gehuwd met Juff. Kars te Gemert

3e lot: Willem Willems van Vlijmen

-       huiske met huisplaats gelegen aan het westeijnde van het kerkenhuijs, vrij van verpondingen en reeele lasten, tussen erve noord waarts het volgende stuk, oost en zuid het kerckenhuijs, west de gemeene straat. Betalen aan 2e lot: 4 stuijvers voor het mede gebruik der kerkmissen.

-       Stuk land in den Legenhof  , groot 48 roeden, tussen erve het kerckenhuis en hof int 2e lot aan de ene kant zuidwaarts, erve Gerrit Peters van Gemonde andere zijde noordwaarts, strekkende van de gemeene straat tot oost op erve Metje weduwe Peter Vos.

-       Perceel teulland alhier ordinaer genoemd in den Asbergh , groot 3 lopens en 40 roeden, gelegen tussen erve Corstiaen Gerits Bijvelt ene zijde westwaarts, Heer de Ghistelles oostwaarts andere zijde, strekkende zuidwaarts van de Santstraat tot op de erve Heer de Ghistelles.

-       ¼ deel in 3 mergen in de Rosmalense Hoeve met Jan Jacob Langes, en Corstiaen Gerits Bijvelt, leggende 2 hoeve aan dees sijde van Reijne Kooij.

Te vergelden:

-       malder rogge aan Rentmeester Tengnagel van Geestelijk Comptoir

Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt, Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 71 dd 15 september 1729

Schepenen verklaren op verzoek van Reijnier Plenus, woonde op de hofstede Duinendaal, en hebben zelf gezien dat binnen de graften (=grachten) in een der hoven waarbij sprake was van gestolen pruimen en vernielde bomen, afgehackte kronen lagen op de grond.

Compareert ook Jan Hasselmans, hovenier van de Heer Plenus aldaar, hij ontdekte vanochtend de schade.

Tekenen: SH Guth, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

blz 72 dd 24 september 1729

Staat en inventaris Grietje Heijmans Dobbelsteen gewesene huisvrouw van Jan Tijssen van Creijl, hebben 1 onmondige dochter: Catherina

Vaste goederen:

-       1/3 deel int land aan de Rijt gekomen van Matijs van Creijl, groot 3 lopens en 10 roeden

-       Een mergen int sevenvirdel in een meerdere camp gekomen van dezelfde

-       Een hooivelt onder Schijndel en betalende zijn lasten onder Dinter,

-       2 stukken teulland onder Dinter “op den hogen acker”.

-       Een streep land onder Dinter

-       Een hoexken hooiland onder Dinter in een meerdere camp

-       2 stukken teulland onder Berlicum op de Hooge ackers sijnde de 5 laatste percelen gekomen van Heijmen Cornelisse Dobbelsteen

Meubilaire goederen:

-       2 greels met een sael en een ligt

-       Een hoogkar met blockraaij

-       Een ert kar

-       Een kleijn eegt en een pars

-       Snijback en mes

-       Ploegh met volle toebehoren

-       Een peerts back

-       Drie koebacken en een kuijpke

-       2 riecken

-       Misthaeck

-       Een spaeij met een schup

-       Turfschup

-       Kopere melckkan

-       Kopere hantketel, groot ca. 10 kannen

-       Kleijn kopere keteltje

-       Kopere zijgh

-       Kopere koeijketel, groot omtrent 8 emmers

-       Ijseren ketel

-       Korn met toebehoren

-       2 tobben

-       Boterschootel met lepel en boterpot

-       Kast met 5 deuren

-       Een broot renneke met drie deurkens

-       Trogh en werkpost

-       Eijke kist

-       Veeren bed,  peuluw en verder toebehoren met 2 dekens en gordijnen

-       7 paar slaaplakens

-       2 drille tafellakens

-       Een langh en een kort linde tafellaken

-       2 tinne schotelen

-       3 tinnen tafelborden

-       Een tinne komke

-       Strijckijser

-       Tinnen beker

-       11 tinne lepels

-       Hael en een lankhael

-       2 tangen met een vuurschup, en een vuureijser

-       Koeckpan met hangijser

-       Bijl en hiep

-       3 houtere stoelen

-       Kleijne stoel met een kroockstoel

-       2 wateremmers met ijser beslag

-       Houten melkemmer met ijser beslag

-       Een ….reep

-       Een hooijseijssie met haar getouw

-       Tafel

-       2 kopere lampen

-       Moesmes

-       Een linde huijf

-       Wan

-       2 gavels

-       2 swongsels

-       5 koornsacke

-       Vlaghseijssie

-       Zigt met 2 beerhaecken

-       Een orsback ?

-       Een peerts reep

-       Boskorf met een messeel

-       Een scherfbort

Kleren van Grietje worden gebruikt voor dochter Catharina.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf,

 

blz 79 dd 24 september 1729

Hr Plenus compareert en verklaart quijt te slaan Adriaan Gerits van Rooij, zijn hoevenaer, wegens alle agterstallinge schulden  e.e.a. in verband met een liquidatie tussen beiden dd 20 januari 1729,  schuild was groot 404-17-8 gulden, nog resterende 284-17-8 gulden, deze schuld wordt opgeschort tot na het overlijden van Van Rooij, dan gaan ze over op diens Jongste dochter Geertruij uit het huwelijk met Maria Adriaens. Het gebruik van de hoeve door Adriaan Gerits van Rooij: afgesproken wordt dat van Rooij op Kerstmis 1729 een vol jaar huur zal betalen, voor de huur van 1730 zal hij de hoeve ten halve besaijen, waarvan Plenus de schaar zal hebben voor de helft, in 1730 zal van Rooij de hoeve verlaten.

Tekenen: Reinier Plenus, Adriaen Gerits, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, J de Booij, secr.

 

blz 82 dd 11 okt 1729

Compareert monsieur Assuerus van de Grient te Orthen wonend, heemraat polder van der Eijgen, de Heer Willem Aenhuijs, drossaard van Nuland. Van der Griendt wordt ondervraagd door Aenhuis op verzoek van Reijnier Plenus

Van de Griendt verklaart dat hij op 20 september 1729 gereden is naar de Elsbos alhier. Kwam onderweg de Heer Perdijk tegen, die in zijn japon in sijnen hof stond, die vroeg of hij eens aankwam.

VdGriendt zei naar de Heer van Nuland te gaan om het capitaal dat geschoten moet worden aan de erfgenamen van de Heer Breugel. Zeggende verders “ick kan met Draeck niet verder over een komen wat de polder aangaat”, waarop Perdijk zei: “wat bruijt uw dien kerel, het is een schurk en bedrieger, zeg hem dat ick dat segge”. Verder “dat de staat het wist soals ik souden hem voor den duijvel jagen, en hij heeft mij schemachtig bedrogen”.

Op zaterdag 24 september is hij met Aenhuijs gekomen aan het huijs van Perdijk, die wandelend buijten den dijck, met hen in huis is gegaan, en samen onder het roken van een pijp tabak, handelend van polderaffaires, o.a. van de Heer Hendrick Draeck, en Perdijk zei met hem te willen scheijden en delen wat ze samen in de polder van den Eijgen hadden gekocht.

Hr Aenhuijs verklaart op de 24e september met van der Griendt bij Perdijk te zijn geweest en Perdijk hoorde zeggen dat hij wilde scheijden van Draeck, zo ook van Warmont, ( blijkbaar ook mee gekocht)

Tekenen: SH Guth, Corstiaen Beijvelt, J de Booij, secr.

In marge: 4 januari 1730 compareert Cornelis van Warmont, vanweg Heer Nicolaes Perdijk, liet een document zien, ondertekent door Perdijk, dat als er iets ten nadele van Hr. Draeck gezegt mocht hebben, waarvan hij geen de minste kennis of geheugen heeft, door sieckte en ijlhoofdigheijt veroorzaakt moet zijn, getekend Den Bosch 17 oktober 1729

 

blz 86 leeg

 

blz 87 dd 15 oktober 1729

Ondervraging door Otto Juijn, drossaard van Loon op Zant, tijdelijke drosaard van Berlicum en  Middelrode, verhoren Goijert van Swaenbergen en Jacobus Jan Jacob Langens, inwoners van Nuland.

Beiden waren op 24 augustus 1729, in huis en herberg van Marten Smoors te Berlicum, aant rooms kerken huijs aldaar. Ze zeggen er niet te zijn geweest tijdens de ruzie tussen Geurt Jansen Meulenbroek van Den Dungen en  Jan Corstiaen van Gogh van Nulant. Langens heeft niets gezien, Swaenbergen wel enige oploop onder het volk, maar weet niet wie aan het vechten waren.

Ze hebben dan ook Aelbert van Vrede niet gezien, soldaat met witte montering en rode opslag, met zijn blote degen in de hand. Ze zagen dan ook niet dat Willem Peters Tibosch inwoner van Nuland, de soldaat vasthield, toen hij van Gogh naliep, etc. Ze hebben wel allebei geholpen de zwaargewonde op een stoel de herberg in te dragen. Ze hoorden van Gogh niet vragen wie de steek had toegebracht. Ze bleven bij hem tot hij 2 a 3 uur later overleed.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, J de Booij, secr.

 

blz 92 dd 15 oktober 1729

Op 15 juni 1720 waren gecompareert Peter Jacobs van der Aa (gehuwd met Henderske Claas Bastiaans) en Jan Bastianen de Haas, geswagers, beiden woonden toen in Dinter, waarbij Jan Bastiaens de Haas een stuk land kocht van Peter Jacobs van der Aa, en bij het passeeren overgaf het volle recht van eijgendom van sijn heele besit en alle gereede effecten en allent gene daar den selve meester van was, en in eigendom was competerend, met nog den timmer van een huijsken mede tot Dinter staende. Nu zijn opnieuw gecompareert Jan Bastiaens de Haas, thans wonend te Rosmalen, verklaart buijten de overgegeven goederen van Peter Jacobs van der Aa, verklaart voldaan te zijn en en geeft de acte van afstaan over aan Henderkse Claas Bastiaens, weduwe van Peter Jacobs van der Aa.

Tekenen: SH Guth, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 94 dd 28 oktober 1729

Nicolaas Hendricx van Grinsven inwoner van Nuland, maakt zijn testament, herroept een eerder testament dd 19 april 1729, legaten die genoemd worden: 125 gulden aan Willem Hendrik van Creijl,

Zijn bed aan weduwe Antonis Joorisse, rock aan Joris Tonissen van Gestel, ook het legaat van de bijen moet verworpen worden, evenals de eerder genoemde legaten.

Tekenen: Claas Hendricx van Grinsven, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf. J de Booij, secr.

 

blz 95 dd 22 december 1729

Compareert Willem van Nes, kapiteijn compagnie dragonders int regiment van de Bregardier van der Duijn, garnizoen houdende te Breda, Hr Johan de Bruijn, mej Martina Gloudina de Bruijn, beide te Den Bosch wonend. Beiden logeerden enkele dagen bij eerst genoemde te Nuland, verder compareert

Agata van der Linden, dienstmaagd van de eerste comparant. Zij verklaren voor Aenhuijs,  de drossaert dat op dinsdag de 20e van deze maand om 7 uur, klopt aan: Gerrit Rut Tijsse met een medeplichtige aan de deur, dienstmaagd Agata riep wie daar? Gerrit drong de keuken in en wilde de Heer alleen spreken, waar van Nes in den hoeck van den Haart sat te spelen, met de beiden De Bruijn, gans ontkleet in zijn overrock, met hangende kousen en losse schoenen, terwijl zijn medehandlanger voor de deur op schiltwacht bleef staan. Gerrit schold enorm tegen van Nes, lasterwoorden uitsprekend, en zei “gij voert uw koeij van mijn hooij”, De kapitein zei “dat kan wel sijn, dan sal ik het u betalen”. Gerrit wilde zijn geld meteen en zei gij doet als een oneerlijk man of kerel. De kapitein eist dat Gerrit uit zijn huis ging, die weigerde waarop de kapitein een stoel greep, er ontstaat een vechtpartij, waarbij de medeplichtige naar binnen kwam lopen “quasie om te scheijden”. De kapitein wist Gerrit de deur uit te krijgen, die alleilei verwensingen uitte als “Gij Blixems kint ick sal u nog wel anders krijgen. Hij wilde weer naar binnen dringen, maar dat lukte niet. Hij trachtte 2 maal de keel van de kapitein dicht te drukken en de mont op te scheuren, waaraan de Kapitein verschillenmde verwondingen overhield bij keel oog en voorhoofd.

Tekenen: SH Guth, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 100 dd 26 januari 1730 / 9 februari 1730 verkoop

Condities waaronder W. Aenhuis, drossaard aangesteld als curator over de goederen van de insolvente en geabandonneerden boedel van Wouter Bastiaens en zijn dochter Elisabeth en Jenneke, gewesene inwoners alhier. Volgens resolutie dd 17 december 1729 verkoopt nu openbaar een huiske met 3 lopens en 16 roeden land staande aan "de hooge hoef" tussen erve Johan Theodorus Lemmingh c.s. noord, Jenneke Claessen zuid, strekkende van de gemeene straat tot op de andere gemene straat met voorpotingen. Kosten van de acte: 12-0-0. ingezet door Willem Aenhuijs op 25 gulden, op 40 gulden afgemijnt door Aenhuijs, slaat 10 slagen, later nog 5 slagen. Twee slagen Jan Sijmen Wolfs. Jacobus de Booij 6 slagen, stelt tot borgen Sebastiaan hugo Guth en Dirk van der Sluijs,

Tekenen: W aenhuijs, Jan Sijmen wolfs, loco secretaris, Joost Hanegraaf, Peter van Creijl.

 

blz 110 dd 31 januari 1730 ondervraging

Door Otto Juijn, drosaard van Loon op Zand, tijdelijk drossaard van Berlicum en Middelrode van: 

 1. Willem Dirks Vorstenbosch, 25 jaar
 2. Hendrik Dirk Vorstenbosch, 21 jaar
 3. Adriaan Teunissen, 24 jaar, allen wonend te Nuland in t Vinckel

Ze waren op 24 augustus de ‘dag dat de vogel geschoten wiert”bij huis en herberg van Marten Moors bij het rooms kerckenhuis aldaar. Ze liepen er naar toe na gehoord te hebben dat er gevochten werd.

Willem en Adriaan zagen dat er rusie en krakeel was tussen Jan Corstiaan van Gogh en een sekere soldaat, waarbij Jan een mes in de hand had en de soldaat een degen. Ze kunnen niet bevestigen dat Willem Peters Tibos uit Nuland nog geprobeerd heeft de soldaat te stoppen, maar die trok zie los en viel weer aan. Willem en Adriaan bevestigen dat de soldaat aanviel en Van gogh, zich terugtrok en zijn mes voor zich hield om de degen te ontwijken. Door de afstand en het vele volg dat er was hebben ze niet gezien dat Aelbert van Gogh in zijn buick stak. Hendrik hoorde van omstanders dat de soldaat de buikwond had toebracht. Ze zagen dat van Gogh zijn mes al in zin zak gedaan had voordat hij struikelde en viel.  Hendrik had aan het mes van van Gogh geen bleod gezien. Adriaan heeft dit ook gezien. De soldaat had een witte kleeren aan, ze kunnen niet zeggen dat het Aelbert Goijaart van Vreede uit Den Dungen was. Door omstanders werd de degen uit de hand van de soldaat geslagen, toen daarna een andere onbekende persoon met een mes voor Jan van gogh ging staan, Van Gogh, struikende en viel. Ze zagen dat hij in zijn buick gekwetst was. Hendrik heeft dit niet gezien. Ze kunnen niet bevestigen dat de ruzie was tussen Geurt Meulenbroeck en Jan Corstiaan van gogh en dat beiden met messen vochten. Het mes van Van Gogh was een gewoon boerenmes, aan 1 kant scherp.

Tekenen: W Aenhuis, Joost Hanegraaf, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, J de Booij, secr.

 

blz 117 dd 9 februari 1730

Schepenen verklaren dat ze op 18 januari 1730 op verzoek van Gerrit Rutten van Vlijmen en Johan Theodorus Lemmingh gegaan zijn naar het huis van de Heer van Nes, capiteijn van een compagnie dragonders int regiment van de Bregadier van der Duijn, garnisoen houdend te Breda. Ze werden door de meijt in huis gebracht, om de Heer te spreken. Lemmingh vroeg hem uit naam van van Vlijmen, of hij zijn hooij uit de schuur belieft te laten volgen t welk van Nes weijgerde. Lemmingh zei dat hij protesteerde en dat alle kosten op hem terecht zouden komen. De kapitein ging naar binnen, de anderen gingen naar huis,

Tekenen: Corstiaen Beijvelt, Claas Verstegen, j de Booij, secr.

 

blz 119 dd 28 februari 1730 borgbrief

Adriaan Adriaens van Rooij is alhier van wettige en eerlijke ouders geboren.

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H. Jansen Hanegraaf, merk Antonie van den Boom.

 

blz 120 dd 1 april 1730 

compareert Cornelis Sterkman, vorster, gemachtigt door Cornelis Speelman, heer van Nuland op 9 maart 1730, en het vonnis van dit gerecht op 11 januari 1730, heeft na genoeg tijd in arrest genomen de goederen van Antony Ermers van Nuland, volgens een schuldbrief van 23 maart 1723 van de volgende percelen te Nuland gelegen:

- huijs, hoff, boogaart aant vinkel groot 16 lopens en 25 roeden

- huijsken met 7 lopens, 38 roeden omtrent de molen gelegen aent Heijke

- 4,5 hont hooiland in de gemene hoeve

- en alle andere goederen te Nuland gelegen

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Peter van Creijl, J de Booij

 

blz 122 dd 14 april 1730  borgbrief

Harske Jan Poulusse vrouw van Francis Peter Wouters wonend te Nuland alhier van eerlijke en egte ouders geboren, de armenkas zal haar en de helft van haar kinderen onderhouden als ze tot armoede vervallen.

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H Jansen Hanegraaf, merk Antonie van den Boom.

 

blz 124 dd 16 april 1730

W Aenhuijs, drossaard, Joost Hanegraaf, president,  Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H Jansen Hanegraaf, Jan sijmen wolfs en Antonie van den Boom, schepenen van Nuland,

Hebben op verzoek van Jacobus de Booij, secretaris een bezoek gebracht aan een perceel door hem gekocht van wouter Corstiaens en diens dochters ( moet dus zijn wouter Bastiaens!!), om het land af te palen. Aanwezig zijn: Johan Theodorus Lemmingh, Jan sijmen wolfs in naam van zijn vader Sijmen Dircx Wolfs, Handrick Gijsberts de Bie in naam en van wege Joost van den Heuvel, Andries Janse Quack in naam en van wege .. acte houdt ineens op

 

Blz 125 dd 15 februari 1723 (!)

andere acte begint ineens

Tekenen Corstiaen van Gogh, J v Clootwijck, j de Booij, secr.

 

blz 125

Schepenen verklaren dat Cornelis van Coot en Meghel Croon, beiden overleden,  achtergelaten 6 kinderen , genaamd Cornelis, Alida, Francisca, Bernardus, Johanna, Arnoldus en Andries Cornelissen, waarbij gemelde Barnardus vele jaren naar Oost Indien is gevaren, alwaar hij zou zijn overleden,

Acte stopt ineens, geen dagtekening en handtekening.

 

Blz 126 dd  9 december 1720 (!)

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lith, merk Hendrik Hanegraaf, Hendrik van den Dungen, Jan Dirck Spierings, Gijsbert Wellens, Sijmen Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

blz 126 dd

Schepenen verklaren dat juff Berberanna van Heurbeeck, weduwe Dirck van Clootwijck, imn sijn leven secrretaris van Nuland en Geffen, acte stopt ineens

 

blz 127 ineens weer 1730     vervolg van acte van blz 124 !!

Jenneke Clasen zijn gewesene suster, allen geerfd zijnde om het genoemde land van secretaris de Booij, en hebben gezamenlijk de scheijdspalen ingegraven. ( deels beschadigde acte)

Tekenen: W. Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, Claas Verstegen, H Jansen Hanegraaf, merk Antonie van den Boom.

 

blz 128 dd 9 april 1730

Schepenen verklaren op verzoek van Rent meester Tengnagel, dat er geen erfgenamen van Nicolaas van Cappelle bekend zijn, mede ook geen goederen, wel hebben horen seggen dat die voor lange jaren van evictie gesleten sijn. E.e.a. vanwege een rente van 3,5 vat rogge en 1-11-8, beiden niet meer betaald sinds ligtmis 1703.

Tekenen: Joost Hanegraaf en Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 128 dd 9 april 1730

Schepenen verklaren op verzoek van Rentmeester Tengnagel dat Willem Jan Huijberts, gewesene pachter van slandshoeve alhier en zijn borg Hendrik Gijsbers alhier tot Nuland of elders geen goederen bezitten.

Tekenen: Joost Hanegraaf en Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 129 dd 25 april 1730

Schepenen van Geffen: Cornelis van Creijl, President, Hendrik van Creijl, schepen

Schepenen rosmalen: Jan van den Bos, Marten Westerlaken dat zij op heden 25 april 1730 op verzoek van de ingezetene van Nuland, en hebben geïnspecteerd de ingesaijde landen door het hoge water in 1729 en 1730 en nopg steeds geinundeert zijn. Al het ingezaaide graan is bedorven, daar komt niets meer van terecht, ze merken op dat de meeste van de landerijen en huijsen buijten de Somerdijck ligge, en door de grote doorbraken van de maasdijken en andere dijken, die deze zomer niet meer hersteld kunnen worden.

Tekenen: Cornelis van Creij, Hendrik van Creij, Jan van den Bos, merk Marten Westerlaken, J de Booij, secr.

 

blz 131 dd 10 mei 1730

Cornelis Sterkman, vorster,  lasthebbend voor de Heer Cornelis Speelman, Heer van Nuland, dd 9 maart 1730, volgens vonnis te Nuland dd 11 januari 1730, ten laste van Aeltje Gerits Bijvelt, weduwe van Antony Ermers van Nuland, publiek gaan verkopen, om te betalen een schepen schuldbrief van 215 gulden,  na betaling van 50 gulden dd 11 oktober 1720,

-       Huijs in Heelsenhoek omtrent het Vinckel, huis, hof boomgaeert en land, groot  ca. 14 lopens belend weduwe Jan Gijsbers van Boerdonk zuid, Joost hanegraaf en juffr van Ravensteijn noordwaarts, strekkende van de gemeene straat tot op de erve van Weduwe Jan Gijsbers van Boerdonk.

-       akker teulland in Heelsenhoeck, groot  4 lopens 14 roeden, tussen erve Juff van Ravesteijn zuid, gemeente aan de andere zijde noordwaarts, west Ermert van Nuland, oost Roelof Wellens,

Te vergelden: aan geestelijk comptoir van Tengnagel een sester rogge  en  idem 1/3 deel van 2 zakken rogge in een meerdere pacht met de weduwe Jan Gijsbers van Boerdonk en Wijnant Wanders, verder pacht van 0-7-8 aan juffr. Van den Berck te Den Bosch, vat rogge aan huisarmen van Nuland.

Verkoop werd opgehouden, niet getekend.

 

blz 140 dd 12 mei 1730 ondervraging

Op verzoek van de Heer van Nuland, van

 1. Heer en meester Abraham van Mil poirter en borger Den Bosch, 70 jaar oud
 2. Jan Jacob Langes, 40 jaar te Nuland gewoont
 3. Jan van lith, oud 65 jaar, 30 jaar te Nuland gewoond
 4. Jan hendrik peters, 24 jaar te nuland gewoond
 5. Willem Clasen van Loon, 62/63 jaar oud
 6. Jan van Boxtel, 52 jaar oud
 7. Gerrit janse quack, 46/ 47 jaar oud, alle laatste drie te Nuland geboren en opgevoed.
 8. Jan Wouter baars, 50 jaar, 20 jaar gewoont op hoeve de Molengraaf van de Heer de Hee en diens erfgenamen poirters en borgers van den Bosch, in die tijd.
 9. Cornelis Sterkman, 9 jaar verster te Nuland

Al vele jaren werd door borgers en inwoners van Den Bosch en vanuit de HH schaer of hout gekocht, bij de verkoop moesten ze ook altijd het recht van de houtschat betalen.

 1. Van Mil verklaart vaak zelf hout of schaer binnen Nuland verkocht te hebben, onder voorwaarde dat de kopers de houtschat betaalden aan de Heer of Vrouwe van Nuland.
 2. Jan Langens verklaart dat de houtschat altijd door de kopers moest worden betaald. Bij verkoop van hout is er nooit verkocht zonder houtschat te moeten betalen, terwijl dit onlangs is gedaan door Heer Willem van Engelen, Heer Plenus en Heer Ijbergen.
 3. Jan van Lith verklaart als nr. 2
 4. Jan Hendrik Peters verklaart als 2.
 5. Willem Clasen van Loon, Jan van Boxtel en Gerrit Janse Quack verklaren als 2.
 6. Willem Clasen van Loon geeft aan een jaar als collecteur van de houtschat voor de Vrouwe van Nulant te hebben gebeurt. 
 7. Jan Wouter Baars, bij verkoop van schaerhout werd bedongen dat de koper de houtschat moest betalen. In het jaar 1700 heeft Jan of zijn ouders op die hoeve van de Heer de Hee een partij schaerhout gekocht en moesten toen ook de houtschat betalen.
 8. Sterckman geeft aan dat in zijn tijd als Verster er verschillende verkopen waren van schaarhout, van borgers van Den Bosch of anderen, nooit is er houtschat vrij hout verkocht. Zoals door de bovengenoemde Heren gedaan is.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, merk Antonie van den Boom, J de Booij.

 

Blz 145 dd 12 mei 1730

Schepenen verklaren op vraag van Philips Jacob van Borsele, van de Hoge Raadt en Rentmeester der domeinen, volgens reglement dd 27 oktober 1729, hebben onderzocht wie gelders zou zijn van een chijns van 7 stuijvers aan comptoir der domeinen uit huis, hof en land, groot 10 lopens onder  nuland in "wilthuijsen", ten name van de 5 kinderen van Toniske Dirk Willems van Rooij. De schepenen hebben alles uitgezocht, protocollen, oude ingezettenen gesproken, maar weten niet wie deze 5 kinderen zijn, nogh ook niet weten waar de onderpanden van gelegen zouden zijn in Nuland, en nog meer wie het nu gelders is ( wie het in bezit heeft?)

Tekenen: Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, Peter van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, merk Antonie Peters van den Boom, J de Booij, secr.

 

blz 146 dd 5 juni 1730

Schepenen verklaren op verzoek van Jacobus de Booij, gegaan naar zijn huis hier te Nuland,  toebehoort hebbende de heeren Hubert en Pinxternakel tot Den Bosch, compareert ook Peter Hanenberg, meester timmerman alhier, hebben de nodige reparaties gevisiteert: dak boven de keuken “is ingezonken en gans ontrepareert”, er moeten 2 gebinte geplaatst worden, 2 gordinge te langs over neven het dak vastgemaakt worden, ook boven het kleijn keukentje, vermits de naels  (?) gebroken is, het dak helemaal veranderen, 2 nieuwe soldervensters aanleggen, in de schuer moet de middelste stijl opgewonden worden, omdat hij verzonken is, met behoorlijke spreijbanden. Het dak op het westen zij aan de schuur, want meer dan de helft gans ontrepareert, 2 nieuwe dorpels in de keukengang, raming volgens Hanenberg 150 gulden.

Tekent: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf..

 

blz 148 dd 14 jun i 1730

Compareert heer Maximilian de Ghistelles majoor te paard ten dienste deser Lande, machtigt Peter van Creijl ivm klopschouw in de polder van der Eijgen.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf., J de Booij, secr.

 

blz 149 dd 17 junu 1730

Compareert Jenneke Weduwe Delis van de Meerendonck, wonende op den Dungen, ivm afgaan van tocht - dat ze haar hele leven al competeerde -  in 4,5 hont hooijland  "agter opt Nuland", tussen west erve Armen van Nuland, oost erfgenamen Willem Jan Gooijers, strekkende van het Middelst Nuland tot op de Hoefdijck, zij en haar overleden man aangekomen via coop van de deurwaarder Ginhoven bij executie uit de boedel van de weduwe Nicolaas Scheij en sulcx voor en tot behoef van de armen van Nuland.

Tekenen: Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf., J de Booij, secr.

 

blz 151 dd 26 juni 1730

Condities van de verkoop door de heer Gerard de Jong, erfsecretaris van veghel, van wegen

Juff Maria de Jong,  weduwe de heer Johan van Oosterwijck, in zijn leven drossaert van Nuland, gemachtigd volgens testament dd 29 augustus 1723 voor Notaris Louis Verster publiek te verkopen 11 hont grasland "in de corte hoeve", sijnde de ½ van 3 mergen en 4 hont, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan van Lith, gelegen tussen oost Erve Willem Clasen van Loon, west en zuid Heer van Nuland, noord Jan Jansen Boudewijns van Tuijl. Aangekomen door de drossaard via coop tegen de deurwaarder Reijnier Pauw uit de executie van de goederen van de weduwe Emidt Rut Tijssen van Vlijmen. Ingezet Hendrik de Booij, drossaard tot Geffen op 45 gulden. Gemijnt op 70 gulden door Lambert Sepen Weijgergancx inwoner alhier, met 10 slagen. Later 4 slagen Hendrik van der Ven.

Tekenen: H van der Ven, Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

 

blz 156 dd 8 augustus 1730

Compareren Jan van den Bosch, Marte Westerlake, schepenen van Rosmalen die verklaren op verzek van de ingezetenen van Nuland dat ze vandaag de hooi en weiland van Nuland in de polder bezichtigd hebben en zagen dat het grootste gedeelte van de polder nog diep onder water staat. Het gras nog ongemaait onder water of al bedorven, ze zijn met een schuijt met 4 menschen geladen over het hooiland heen gevaren, verder staan de meeste wegen nog onder water, akte stopt ineens,

Vervolg staat op bladzijde 163!

Tekenen: Jan van den Bosch, merk van Marten Westerlaken, Claas Verstegen, Jan Sijmens Wolfs, J de Booij, secr.

 

Blz 157 dd 20 september 1730

Akte begint ineens

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar de Booij, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Joost Hanegraaf, secr.

 

blz 157 dd 17 okt 1730 Huur

Compareert Jacobus van Berkel wonend te Uden, weduwnaar van Margriet dochter Jacob Peters van grinsven aan de ene kant en Adriaantje weduwe Antonis Jorisse van Gestel aan de andere kant  en haar zoon Aert Teunissen, maken samen een huurcedulle ivm hoeve land door de laatste in gebruik, voor 4 jaar. Buiten de verhuur blijft een kamp van 4 mergen int Sevenvirdeel, voor 125 gulden per jaar. Verder te vergelden

–      pacht van 2 malder en 5 vat  rogge  aan geestelijk comptoir van Rentmeester Tengnagel.

–      1-5-0- aan het doncker ligt van St Jan tot Den Bosch

–      7-10-0 aan armen van Dinter,

Deze mogen van de huur afgehouden worden, na vertoon van de quitantie

Tekenen: J van Berckel,  merk Arike, weduwe Antonis Jorissen van Gestel, Joost Hanegraaf, Claas Verstegen, J de Booij, secr.

 

blz 161 dd 22 november 1730 ( zie blz 175)

Compareert Jan Hendrik Geurts, oud borgemeester en inwoner tot  Rosmalen, oud  45 jaar

verklaart op verzoek van de Heer Cornelis Speelman, dat zijn vader Hendrik Geurts en andere inwoners van rosmalen in de jaren 1712 en 1713 schaerhout kochten van de Heer advocaat van Mil, borger van Den Bosch, dat stond stond op zijn land te Nuland, onder conditie dat hij het verkocht vrij van houtschat, omdat hij van Mil borger van Den Bosch was. Toen ze het hout kwamen ophalen werden ze door drossaard Croon aangeslagen en gearresteerd omdat de houtschat niet was betaald, waarvoor ze een behoorlijke boete moesten betalen, waarvan de Heer van Nuland een deel betaald heeft, om hen tegemoet te komen. (zie blz 175 voor rest van de akte!)

 

Blz 163 dd 8 aug 1730

 

Akte begint ineens?

 

blz 163 dd 19 september 1730 deling Vorstenbosch

Compareren

1. Adriaan Cornelissen van Aalst gehuwd met Maria dircx vorstenbosch

2. Willem dircx Vorstenbosch

3. Hendrik en Megtelt Dirckx vorstenbosch: voogden: Joost Hanegraaf en Hendrik Hendrick Hanegraaf, kinderen en erfgenamen van Dirck Willems vosrtsnebosch en Henderske Hendrik Hanegraaf

1e lot: voogden Hendrik Dirk vorstenbosch

- Huis schuer, boomgaeert, hof land esthuijs, landerijen teijnde de missen en ruijter….teijnden den hof

in dese HH in outvinckel met pootingen, houtwas, belend Erve jan peter berkers e.a.zuidw, noord: gemeene vinkelse straat, oost: erve kinderen Antonis Arie martens , west: erve weduwe antonie van der aa.

- perceel teulland te vinkel "het nieuwland in den camp" tussen erve de garstakker en de 7 strepen in het vierde lot oostwaarts, Hr Adriaan van Engelen westwaarts, zuid: vinkelse wetering en de weduwe aert de wert, boord weduwe hendrik hendrik hanegraaf

Te vergelden uit huijs en land jaarlijks 2 gulden 7 stuijvers in verpondingen boek

- campke groes/hooijland, gelegen in sijn graven in Geffens Vinkel ( sijnde dit het tweede campke van het heike, welk uit sal wegen door de voorste camp van het tweede lot, oost: camp in 4e lot, zuid: geffens vinkel, west: den voorstencamp in het 2e lot, noord de smalle striem in her derde lot

hieruit in verpondingenboek: 1 gulden en in de beede na advenant

- een mergen hooijland in de rosmalense hoeve in een meerdere camp met Jacob Gijsbert Blommers en het tweede lot.

hieruit:

- jaarlijks rente van 5 gulden aan tengnagel

- item 2 gulden 10 stuijvers aan groot gasthuijs Den Bosch

- vatten rogge aan de armen van Nuland

2e lot: Adriaan Cornelissen van Aelst

- Huijs, esthuijs, boomgaert, erven, hof plantagien, houtgewassen, en aangelegen akkers, aangekomen van Willemke, weduwe lambert de Wert, gelegen tussen de erve de Heer Jacob gijsbert Blommers en anderen noordwaarts, zuidwaarts: erve jan lambers de wert langsneven, oost: gemeene straat, west: erve Marieke Aert de Wert

- een streepke land "in de sleckveltjens" in vinkel gelegen, tussen streepke in het derde lot zuidwaarts, noord: jan lambers de wert, oost Jacob Gijsbert blommers , west: Marike wed aert de wert

- perceel teulland "de twee nieuwe agterste strepen" mede in vinkel gelegen, tussen erve Heer de Hee aan twee kanten, erve jan lambers de wert, achtersten acker in het vierde lot

hieruit: verpondingen: 2-15-0

- mergen in rosmalense hoeve met het eerste lot

- campke groes hooij land op geffens vinkel sijnde het eerste campke

hieruit: verpondingen een gulden en beede na advenant

3e lot: megtelt dirk vorstenbosch

- perceel teulland "den acker"gelegen te vinkel met het nieulant daar neven aangelegen,tussen erve kinderen Teunis Arie Martens noordwaarts, zuiid, weduwe Hendrik Hendrik Hanegraaf , oost en west: adriaan cornelissen van Aelst e.a.

- twee streeepkens land in vinkel gelegen tussen zuid en oost: erve adriaan cornelissen van aelst, noord kinderen teunis arie martens, west: jan peter berkens

- perceeltje land te vinkel "sleckvelt" tussen den acker en streepke in het tweede lot

- perceel teulland te vinkel  "de brede flads" tussen erve Jan lambers de wert aan alle kanten, aan verondingen hieruit: 3-14-4

- campke groesland in geffens vinkel sijnde de agterste camp , verpondingen:2-2-0

hieruit te betalen een som van 40 gulden aan Gooijert Hendrik willems

4e lot: Willem dirx vorstenbosch

- perceel teulland te vinkel "de cromstukken" tussen erve hendrik hendricx hanegraaf noord, jan peter berkes e.a. zuidwaarts, west: de acker in het derde lot, uit te wegen over de missen in het eerste lot

- acker : "garstakker " tussen wede hendrik hanegraaf oost en noord, zuid: campo in eerste lot.

- perceel teulland "in de 7 strepen" tussen erve wede Aert de Wert zuid en west,  oost gemeene straat, noord: campke eerste lot.

- streep teulland aldaar tussen erve Jan lambers de wert aan beide zijden, oost: erve Jacob gijsbert blommers, west: erve heer de hee

-perceel teulland aldaar  "den agstersten acker" , noord: heer de hee, zuid en oost: jan lambers de wert, west: het nieuwlant in het tweede lot , verpondingen 3-9-0

- campke groesland geffens vinkel "den derde camp" en helft van de striem, verpondingen 3-5-0

hieruit te betalen 35 gulden aan Gooijert Hendrik Willems

Tekenen: P van Creijl, loco officier, H Jansen Hanegraaf, Jan Sijmen Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 174 dd  20 september 1730   ( zie 157!)

Compareert Jacobus de Booij, en zijn vrouw Sara Spillenaar hebben schuld aan juff Johanna Aensorgh, weduwe heer Jacob Dijkshoorn wonende tot Bommel, 1000 gulden a 4%

In marge: mijn neef Jacobus de Booij heeft 500 gulden terugbetaald, dd 2 juli 1753

Dagtekening staat op blz 157 s

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar de Booij, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Joost Hanegraaf, secr

 

Blz 175 dd 20 november  1730 ( zie blz 161)

De deponent heeft ook met de kar een deel van het hout gehaald, maar dit horende is hij terug naar Rosmalen gegaan.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, P van Creijl, J de Booij, secr.

 

blz 175 dd 1 december 1730

Schepenen en Jacobus de Booij verklaren dat zij tot voldoening van de apostillen bij de Edelachtbare Heeren der Leen en Tolkamer van Den Bosch, gestelt op de borgemeesters rekening van 1727, dat de nagenoemde posten aangetoond moeten worden, en geven aan dat dese 25 jaar achtereenvolgens zijn betaald, na de gesloten rekeningen gesien te hebben, aan de Heer of Vrouwe van Nuland is jaarlijks betaald 25 gulden + 2 posten van reële en personele lasten, samen met eerdere som maakt het een bedrag van 60 gulden. Het traktement van de schepenen, 15 gulden en 15 stuijvers is ook steeds betaald, vanaf het jaar 1703, als ook aan de jager van de gouverneur van den Bosch, alsmede aan de bode van het kwartier van Maasland, aan de dienders van de Heeren hoofdschout van Den Bosch, ter somme gelijck in hier bij overlegh de rekening van 1728, voor betaling van ieder van de selve.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Corstiaen Beijvelt, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen, merk Toni Peters, Jan Sijmen Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 178 dd 23 december 1730

Schepenen verklaren op ampliatie van van de attestatie dd 10 april 1730, op verzoek van Rentmeester Tengnagel over een jaarlijkse pacht van 3,5 vat rogge en rente van 1-11-8, schepenen kunnen herkomst niet vaststellen.

Tekenen: Joost Hanegraaf, P van Creijl, H Jansen Hanegraaf, Claas Verstegen.

 

blz 179 dd 6 januari 1731

Compareren  Jacobus de Booij in naam van Reinier Plenus, verhuurt aan Joost jan Joosten , thans wonend te Rosmalen, sekere hoeve lants te Nuland in Heelsenhoeck, eerder gebruikt door Adriaan Gerits van Rooij, inclusief de huisplaats en land gekocht door Heer Plenus van Jan van der Horst. Voor 4 jaar, 80 gulden per jaar, borg Adriaan van Veggel  en Roelof Adriaans van Son, inwoners van rosmalen. De huurder mag aan Plenusmaximaal  4 zakken leverbare Rogge , die hij mag korten van zijn huur, vooor 12 gulden voor iedere mud.

Tekenen: J de Booij, merk Joost Jan Joosten, Arijaen van Veggel, merk Roelof Adriaens van Son, Joost Hanegraaf, H Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

blz 185 dd 26 januari 1731 erfdeling Spierings

compareren

Willem Claessen gehuwd met Jenneke dirk spierings

Gijsbert jan dirk Spierings

Dirk jan dirk Spierings

Gerrit jan dirk Spierings

Maria Spierings

kinderen en erfgenamen van Jan Dirk Spierings en Magrietje Gerrits van Schaijk, in leven egtelieden en inwoners van Nuland,

1e lot: Gijsbert Jan Dirck Spierings

Huijsinge met de insta…de bedtsteeden, den  hof, boomgaart, en landerijen , groot 7 lopens en 47 roeden, gelegen aan de nulandse Straat, noord de Nulandse straat, suid de wolfsdijkse straat, oost Hendrik Janse Hanegraaf c.s., west Nicolaas Jansen Verstegen. Belast met een pacht van 4-7-8 aan de armen van Dinter, verder 4 vaten rogge in meerdere pacht aan Geefhuijs te Den Bosch, 14 stuijvers aan Armen van Nuland. Te betalen aan Hendrik Jansen van der Ven een som van 300 gulden in een meerder capitaal van 400 gulden, rest te betalen door laatste lot. ( Dirck Spierings)

2e lot: Jenneke Jan Dirck Spierings

- huijs, hof boomgaeert, en land, groot 10 lopens en 9 roeden, met houtwas, gelegen aan de Nulandse straat, aangekomen bij koop van Jan van Goor, zuid Nulandse straat en erve Gerrit Bastiaans, noord Bosstraatje, oost erve Gerrit Bastiaans en Hendrik van der Ven, west: erfdeel van Dirck Spierings (8 lopens en 15 roeden) , belast met 2 stuijvers jaarlijks voor Tengnagel, 14 stuijvers aan comptoir van rentmeester Cempenaar van de Clarissen, 2-2-0 aan aan dezelfde. Verder een capitaal van 650 gulden aan Dhr Willem van der Meulen, die dit is aangekomen als in huwelijk hebbende een dochter van de Heer Petrus Abangelis. Jenneke Spierings moet jaarlijks 10 stuijvers meer geven als de weduwe van Peter Spierings aan wie de helft van dit kapitaal tot schuld staat.

3e lot: Gerrit Jan Dirck Spierings

-       Huisijge hof en boomgaart, land gelegen aan Nulandse straat, groot 4 lopens en 20 roeden, zuid de Nulandse straat, noord Bosstraatje, oost erve Corstiaan van Gogh, west Jacobus van Berkel, met de houtwas, belast met 1-10-0 aan Armen van Dinter.

-       ½ van den Legen hof , goort voor de ½ 2 lopens en 29 roeden, gelegen neven het Groot Hoog, leggende aan de benedenste rij, namelijk neven het Groot Hoog, oost Gijsbert Wellens, west Groot Hoog, strekkende van de Nulandse straat, tot op het Bosstraatje, hieruit jaarlijks te vergelden 2 vaten rogge aant zinnelooshuis te Den Bosch in een meerdere pacht van 4 vaten rogge met de weduwe Peter Spierings

-       1,5 mergen hooiland te Nuland voor en midden opt Nuland tussen oost het gemeene land, west kinderen Adriaan Schippers c.s., beneden naast de Etteringsgraaf, tot aan Agterst Nuland,

Te betalen 200 gulden aan Gerardus Abangelis wonend te Megen

4e lot: Maria Jan Dirck Spierings:

-       Kamp teulland onder Geffen, in d ‘elst, groot 4 lopens en 15 roeden, tussen erve oost Leendert van Goor, west steegske, strekkende van den Ham tot op Elst straat, te vergelden vat rogge aan de kerk van Geffen.

-       Campke teulland aan de Goorsteegh te Geffen, groot 4 lopens en 32 roeden, oost Aert Willems c.s., west Goorsteegh, strekkende van de erve de weduwe Geurt Sighmans, tot op gemene Elststraat

-       1/2 van een mergen hooiland onder Geffen gelegen, in de grote Hooivree, ongedeelt met Jan Lammers van Bocxtel, tussen erve convent van de Clarisse bovennaast, gemene land met 10 hont benedennaast,

-       ½ van een camp hooiland onder Groot Lith, gelegen in de Watersacken, groot 14 hont, andere helft is van Gerrit Hendricx van Berchem, tussen noord erve Jan Gijsbers van Creijl, oost de Litteren graaf, zuid den Catholieken kamp, west d ‘Atsteegh, hieruit een chijns van 8 stuijvers en enige duijten aan de Heer van Luijck, ofwel aan de Heer Johan Clingh, rentmeester van hem.

5e lot: Dirck Jan Dirck Spierings

-       perceel teulland te Nuland, aan de Nulandse straat, groot 8 lopens en 15 roeden, tussen erve Jenneke Spierings met het huijs en land int 2e lot oostwaarts, west Joost Hanegraaf en de erfgenamen Nicolaas Gerits van Osch, strekkende van de Nulandse straat, tot op het Bosstraatje

-       een mergen hooiland te Nuland, op het agterste Nuland, tussen erve Joost Hanegraaf bovennaast, beneden naast de armen van nuland,

Te betalen 100 gulden aan Hendrik van der Ven,

Tekenen: H. Jansen Hanegraaf, loco officier, Willem van Vlijmen, j de Booij, secr.

 

blz 198 dd 12 februari 1731

Compareert Abraham Dekelingh, borger Utrecht, machtigt de heer Johan Spillenaar wonend Ophemert,

Tekenen: H. Jansen Hanegraaf, loco officier, Willem van Vlijmen, j de Booij, secr.

 

blz 200 dd 23 feb 1731

Peter van Creijl, Hendrik Jansen Hanegraaf, Jan Sijmen Wolfs, Antonie van den Boom, Geurt govers, Gooijert van Swaenbergen en Willem van Vlijmen, schepenen van Nuland,

Jan van Boxtel, borgemeester 1730, Jan van Vught, regerend kerkmeester, Simon Gerrits Bosch, oud schepen, heelmeester van paarden en beesten, Jacob Gijsbert Blommers, oud borgemeester, Adrian Cornelissen van Aelst, ingesetene, Hendrik van der Heijden, gesworene, allen wonend te Nuland

verklaren op verzoek van Gerrit Bastiaens c.s.mede  inwoners alhier, dat de meeste binnedijkse land onder water stond in 1730 door het hoge Vinkelse water, komende uit de Peel en heijde. Dat in het gehucht Vinkel de Watering aldaar genaamd de Vinkelse Wetering door het hoge Heij water in den oogst van 1729 en 173 sodanig was overstroomd dat het weinige koren dat nog op het land stond werd overstroomt en bedorven. Door de overstroming van de binnendijkse landerijen is daar geen profijt van te verwachten, en hebben de beesten het weinige dat nog te bekomen was, tot de buick toe in het water moeten soecken. Door de inundatie van de buijtendijkse landen er weinig hooi of voeder gewonnen kon worden, waardoor de runderen en schapen sieckelijk zijn en veele daaraan dagelijks sterven, waardoor sommige stallen alhier al ledig hem uitgestorven zijn.

Sijmen Gerrit Bosch, heelmeester van paarden en beesten verklaart dat hij sinds enige tijd vele malen door ingezetenen bij kranck vee is geroepen, de dieren sterven door ongansigheijt en zgn watersucht, voortkomende niet alleen omdat ze voorleden jaar in het water hebben moeten weijden, maar ook omdat ze met verdronken hooi moeten worden onderhouden. Ze verklaren verder geen voer voor hun vee te kunnen kopen en de weinig die nog vermogend zijn het voor geld niet kunnen kopen/aankomen. Laat staan dat ze hun schulden kunnen betalen.

Tekenen: Peter van Creijl, Hendrik Jansen Hanegraaf, Jan Sijmen Wolfs, merk tonie van den Boom, Geurt govers, Gooijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, Jan van Boxtel, Jan van Vught, Simon Gerrits Bosch, merk  Jacob Blommers, Adrian Cornelissen van der Aelst, merk Hendrik van der Heijden.

 

blz 204 dd 5 april 1731

Compareert Reijnier Plenus verhuurt aan Geerlingh Geerit Geerlinghs een hoeve of erve op het heeseijndt, onder rosmalen, bestaande uit huijsinge en schuer, en ca. 25 lopens land, 5 mergen weiland, en 1,5 mergen hooiland inde Rosmalense Hoeve, aangekomen van Dirk Teunissen, Peter van Helmont en Dirck Adriaens, voor de tijd van 6 jaar, 80 gulden per jaar.,

Tekenen: Geurt Govers, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 207 dd 9 april 1731

Compareert Reijnier Plenus verhuurt aan Jan Jan Wijnen, een hoeve onder rosmalen in "Malis Camp" met huijs en schuer, land naast de heide, uitgezondert een stuk land naast de heide die reeds door de verhuurder is beplant, aangekomen via koop uit de boedel van de heer Santvoort, Verhuurt wordt ook een stukje land dat onlangs door Plenus is aangekocht, voor 21 gulden voorlijk 6 zakken goeden leverbaren rogge en 4 sacken boekwijt. Verhuurder reserveert voor zich de nieuwe aangetimmerte kamer onder en boven en vrije ingang, voor de tijd van 6 jaaren.

Tekenen: Gooijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 212 dd 28 april 1731

Compareren:

Jan Hendrik Peters Spierings en

Adriaan matijssen van Creijl, beiden inwoners van Nuland, hebben borgemeesterschap overgenomen van Hendrik van de Ven over het jaar 1731.

Tekenen: Gijsbert Wellens en Jan Sijmens Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 213 dd 1 mei 1731 ondervraging

voor Cornelis Speelman

Hendrik van Creijl schepen Geffen, 52 jaar

Berent Lomans, jager heere graaf van Lompesch, gouverneur van den Bosch, 55 jaar

Willem van Vlijmen, regerend schepen, 33 jaar

Hendrik van der Heijden, 39 jaar

Andries Quack te Rosmalen, 60 jaar

Zij kwamen op de voormiddag van 13 april 1731 over de Nulantse Weerscheut, gelegen onder HH Nuland, beginnend van de molen tot Nulants vinkel.

Daar was Reijnier Plenus, met zijn knegt genaamd de Wijs, Pieter zijn hovenier, Jan van de Loght zijn Cooijman, met een grouw paard en kar en visgetuig of zegen. Hendrik can Creijl heeft van der Loght niet gezien, Berent, van der Heijden en Andries hebben Plenus niet gezien. Ze waren vissende en trekkende in een wiel of waterpoel, sijnde onder de houten brugge, daar over leggende, en het neth aan land trekkende op het Nulantse Vinkel, en een menigte vis eruit haalden, verzamelt in een kuijp of ton en daarmee naar huijs zijn  gegaan? Berent, Willem en Andries hebben dit allemaal gezien.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Jan sijmons wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 217 dd 15 mei 1731  Erfdeling

Jan Sijmens, Willem Sijmens, Bastiaen Sijmons, Jan Arien Gloudemans gehuwd met jacomijn Sijmens tot Rosmalen, Hendriena Janse van de Rijt, weduwe van Dirk Sijmens  ( met voogd Peter van de Rijt uit Deursen), erfgenamen Sijmen Dirk Wolfs en Marike Dirk Jan Jaspers, in leven egtelieden en inwoners van Nuland

Erfdeling

1e lot: Jan Sijmens Wolfs

- huijs, hof , schuer aangelegen lanmd, groot 2 lopens en 35,5 roeijen ten Nuland "Teijnde de Weerscheut of aan het vinkel" belend oost: Jan Hendrik Peters, west en noord Molenheijde, zuid: de weerscheut , in verpondingenboek 1-10-12

- teulland in "pels hof", groot 2 lopens en 16 roeden, tussen Johan Theod. Lemmingh aan ene kant, andere kant de straat.

hieruit: 50 gulden aan het vijfde lot, 76-16-0 gulden aan achterstallige pacht en rente, een malder en 1,5 kan rogge aan "Spijkers Gasthuis te Den Bosch", in een meerdere pacht met jonker Lemmingh en Jan Gooijers. Verder een pacht of chijns van 1-14-8 aan LivrouwenBroederschap in een meerdere pacht met genoemde personen.

2e lot: Bastiaen Sijmen Wolfs

- de "hopheufkens" met het land genoemd de "sand stukken" te Nuland tussen de Herbaan en het Vinkel ,groot 3 lopens,  in verpondingeboek 1-10-12.

- teulland "int conijnhol" groot 1 lopens en 40 roeijen, en een houtbosken daar teijnde. Aan de ene kant Corstiaen van Gogh noord,  zuid: de herbaan, west: gemene straat, oost: erve jan lambers van boxtel.

hieruit: 0-4-8 aan de kerk van geffen.

3e lot: Willem Sijmen Wolfs

- perceel teulland te Nuland "op de hooge …", groot 3 lopens en 8 roeden, tussen Johannes van der Linde westwaarts, oost jacobus de Booij, schotsheuvel tot Jacobus de Booij.

vergelden aan 5e lot: 20 gulden.

4e lot: Jan Arien Gloudemans gehuwd met Jacomeijn Sijmens

- perceel teulland "op de Ackers" gekomen van Peter den Decker, groot 3 lopens 32 roeden, Belend: Heer de Ghistelles  oostwaarts en een kant, west: Corstiaen Bijvelt, strekkende van ene eind Heer Ghistelles, tot op erve van Johannes Theodorus Lemmingh

Te betalen aan 5e lot 25 gulden.

5e lot: kinderen Dirck Sijmen wolfs verwekt bij Hendriena Jansen van de Rijt

-       95 gulden van de andere loten.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Goijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 228 dd 21 mei 1731 Inventaris

Inventaris gevonden in de slaapkamer van Rudolphus Hendrick Rijken, gewese jager  van Cronelis Speelmann en volgens gebleken verklaringen voor het gereght van Gogh en het ampt Asperden, dd 18 mei 1731, erfgenaam in halfbroer Jan Peter Rijcken, die nog onmondig is.

Kleren:

-       4 broecke, 3 groene en een witte

-       2 hoede, een met een boort en 1 sonder

-       Een slegte groene rock

-       Een witte rock en camisool met vertinde knoopen

-       Nogh een rock en een camisool, groen met Swart afgezet

-       2 paar oude schoenen

In zijn kist gevonden:

-       10 witte en een bonte das

-       12 hembden

-       5 halve hembden

-       9 paer dubbelde mouwen

-       7 paar enkelde mouwen

-       Eenen swarten rouwbant

-       Eenen reijssack met 3 paar kousen en enige lappen

-       Eenen hartsvanger en een groene porte pee

-       Een banjenet en porte pee

-       Een koopere tabaksdoos

-       4 silvere lepels

-       2 silvere tressen

-       Een salmboeck met silvere slootjens

-       Nog 3 dassen

-       Nog een hartsvanger

-       4 hembdrocken, 3 gestriepte en een wolle

-       Gereed gelt een som van 200-12

-       Een getrocke snaphaens of een bucx

-       Eenen snaphaen

-       Een sack pistool

-       Wat hij nog te goed heeft van de Heer van Nuland

Compareren ook:

Diericus Versteegh en Anna Margrieta Manne te vooren (?), weduwe van Johan Rijcke desselfs huisvrouw, welke laatste de vader is van Jan Peter Rijcken, erfgenaam. Verklaart alles ontvangen te hebben.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Goijert van Swaenbergen, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 231 dd 19 juli 1731

Compareren Ijken Peters van Vlijmen, weduwe van Hendrik Joordesn van Calcker wonende tot Deuteren ivm afgaan tocht in 4 hont hooijland te Nuland  "opt middelst Nuland", haar man zaliger aangekomen bij Koop van Reijnier Peters van Vlijmen ten behoeve van haar dochters Pieternel, Anna Maria, Agnees. Doel was om het land te verkopen en het geld te gebruiken om een schuld te betalen aan degene die de meubilaire goederen uit het eerste huwelijk van haar man hadden gekocht, bedrag van 50 gulden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, president.

 

blz 234 dd 20 augustus 1731

Compareren Jan Iwens van Nunen en Leendert Peter Megens, beide van competente ouderdom, inwoners van Osch, alhier gedaagt ter instantie van Antonie Aert rovers ook wonend te Osch verklaren dat  Jan Jansen Rovers bij erfenis is aangekomen 3 mergen broeckland gelegen onder Osch ter plaatse op Franke Beem (?), verder nog 2 hont in dezekfde camp, verder een campke teulland mede onder Osch gelegen, genaamd Teunis Martens campke, groot 5 vaetsaat van Adriaan Goosens die getrout was geweest met met de zuster van genoemde Jan Jansen Rovers, goederen bij coop aangekomen in sijnen weduwlijken staat en als deselfs huisvrouw Neesken Goossens. Zij hebben Jan Jansen Rovers en diens vrouw goed gekend.

Tekenen: Gijsbert Ruijs en Jan Baars, J de Booij, secr.

 

blz 236 dd 13 september 1731

Ondervraging voor Willem Aenhuijs op verzoek van Adriaan van Straten drossaert van Empel en Kessel, om te verhoren Claas Verstegen wonend te Nuland

“op maandag 10 september was Verstegen in het huijs van Hr. Asseurius van de Grient, heemraed polder van der Eijgen, wonende te Orthen, nuttigde het middagmaal in de nieuwen Camer. Binnen kwam Bernard Vogels, inwoner van Empel met een snaphaen, stak zijn hand in de pan met baljou en greep een stuk vlees, van de Grient zei: eet fatsoenlijk, Vogels nam het eten uit zijn mond en smeet het weg, een deel op de tafel een deel op het aangelight, en zei “ dat is het venijn dat ik tegen u uijt spou. Van der Grient stoof op, omdat Vogels naar zijn snaphaen greep, en raakten in handgemeen.

Marge:: Op 1 november geeft Verstegen nog een aanvullende verklaring: dat Van der Grient voor het hantgemeen zijn snaphaan naar Vogels stiet en hem raakte.

Vogels zei “Ik geeft den duijvel lijff en ziel of diergelijcke vloeck, ik sal van de Grient dood schieten”, ging het huis uijt naar den Bosch.

Tekenen: Gijsbert Ruijs en Jan Baars, J de Booij, secr.

 

blz 241 dd

Doorgestreepte acte Jacobus de Booij en twee personen uit Maastricht te weten Johannes Freints en Johannes Rocx, verklaren betaald te zijn door de Booij.

 

blz 241 dd 14 november 1731 ondervraging

Door W Aenhuijs, van

Peter van de Leemput, 30 jaar,

Pero de Booij, 22 jaar

Jan den Backer, 22 jaar, allen inwoner van Schijndel ,

Op zondag 30 september waren zij in hert huijs van Willem Wouters van Sutphen , herbergier te Heeswijk, alwaar ook waren Hendrik Vorstenbosch en Willem Vorstenbosch uit Nuland. Peter en Jan verklaren deze laatste niet te kennen.

Hendrik Vorstenbosch daagde Peter uit, om te gaan dansen, “comter maar uijt en Speelman, speel opwij sullen om ee kan bier dansen”, Hendrik bleef bezig tot de Peter zei “com ik wil wel met u een deuntje dansen maar het moet in vriendschap sijn en om geen wijn en u moet het uijt geen kwaad doen, want daar ben ik van bedugt”. Nog voor deze woorden waren uitgesproken had Hendrik Vorstenbosch zijn mes in zijn hand en stak Jan den Backer in het aangesight, zodat de tongh uijt de kwetsuur hing, de snee was 3 duijmen lang. Peter heeft niet gesien wie het gedaan heeft, Pero heeft de tong er niet uit zien hangen. Jan verklaart dat er geen enkel verschil van woorden aan vooraf ging en dat hij nergens op bedacht was. Meteen erna is Hendrik Vorstenbosch met meer anderen uit het huijs en uijt het dorp gelopen.

Tekenen: Gijsbert Ruijs en Jan Baars, J de Booij, secr

 

blz 247 dd 3 december 1731

Willem Aenhuijs verkoopt openbaar een rood spreeut hokkeling alhier in de kooij van reghte gestaan, waar van men de eijgenaar niet heeft weten te ontdecken. Als de eijgenaar binnen 4 achtereenvolgende dagen nog komt zal de koper het beest terug moeten geven, waarbij hij 12 stuijvers voor de moeite en voor voeder gelt krijgt, ingezet door Cornelis Sterckman op 1-2-0, afgehangen tot 2-0-0 door Joost Janse Timmers, inwoner alhier.

 

blz 24 dd 11 januari  1732

Compareren Joost Jansen van Seelant uit Geffen, bruidegom, eerder gehuwd met

Antoniske Jan Welle, ook wonend te Geffen, bruid met Vader Jan Wellens uit Hees, betreft huwelijkse voorwaarden. Genoemd een schuld aan Joost jansen en diens eerste vrouw Frederick Willems van Heesch en door Gijsbert Wilbers  van Heesch of zijn ouders (?)

Tekenen: Joost van Zeelandt merk Jan Wellens, merk Antoniske Jan Wellens, Gijsbert Ruijs, Jan Baers, J de Booij, secr.

 

blz 252 dd 30 januari 1732 Voogden benoeming

Compareren Gerrit van Dintheren, wonend te Berlicum en  Jan Lambers de Wert wonend te Geffen

bloedverwanten van de onmondige kinderen van Antonie Aerts de Wert, verwekt bij Gosewina Stockmans, nog in leven.

Tekenen: W Aenhuis, Gijsbert Ruijs, Peeter van der Ven, J de Booij, secr.

 

blz 254 dd 6 februari 1732

Compareert Jacobus de Booij op procuratie van Adriaan Bax schepen tot Littooien, volgens acte dd 31 mei 1731, machtigy Hendrik van Rotterdam, procureur binnen Den Bosch, ivm met een zaak te Den Bosch van Adriaan Bacx, voor de wethouders in appel, tegen Herbert van Maren wonend te Teefelen.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Peeter van der Ven.

 

blz 256 dd 22 januari 1732 ondervraging

voor Drossaert Aenhuijs van Jan Tonies Driessen vorster te Heeswijk, op zondag 30 september (Heeswijkse kermis zondag)  is er gevochten in huijs van Willem Wouters van Sutphen, herbergier te Heeswijk, door Hendrik Vorstenbos inwoner van Nulands Vinkel, waarbij Vorstenbosch Jan den Backer in het aangesight heeft gestocken zonder dat Jan den Backer sijn mes uit hadt, of enige rusie hadt gemaakt, direct daarna is Hendrik Vorstenbosch en zijn medemakkers vertrokken uit het huis, zodat hij niet meer te Heeswijk te vinden was. De vorster heeft hiervan gehoord, maar heeft het niet gezien.

Op zondag nog maandag is drost Rademaker ( drost van Heeswijk en Dinter)  niet in Heeswijk geweest verklaard de Vorster. Hij was al enige dagen in Gelderland, en wel te Bommel aldus de vragensteller, pas 3 dagen later kwam hij ter plaatse. De vorster zegt hem op maandag 1 oktober te Bommel gesproken te hebben, waar hij zei zo snel mogelijk naar huis te komen.

Vorstenbosch heeft zich bij de terugkomst van de drost te Heeeswijk laten vinden om het gevecht met de drost af te maken, dat was wel 3 dagen na het gevecht. De Vorster weet hier niets meer van te zeggen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Sijmon wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 260 dd 13 februari 1732

Compaereren de schepenen die verklaren dat ze op verzoek van de drost hebben nagezien de protocolle en chartres van dese gemeente, dat de drost al lange jaren, meer dan 25 jaar, in gelt en veldvruchten een tractement van 190 gulden, en vanwege de resolutie van 25 juni 1727 van de Ho: Mo: dat een vast tractement vereist, zoals hier al eens is vastgelegd in 1729.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, G van Swaenbergen, Peeter van de Ven, Willem van Vlijmen, Jan Baers.

 

blz 262 dd 16 februari 1732 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van Michiel van Doorn inwoner van Heeswijk, president van Heeswijk, die verklaart niet te weten van de vechtpartij van Hendrik Vorstenbosch te Heeswijk op 30 september, kermis te Heeswijk. Hij kan ook niet bevestigen dat Vorstenbosch met een mes Jan den Backer uit Schijndel met een mes zwaar gekwetst heeft. Op de vraag of hij niet weet dat enige dagen later Hendrik Vorstenbosch en zijn broer Willem Vorstenbosch niet bij hem zijn gekomen om te vragen om voorspraak in die kwestie, “omdat met de drossaard in alle sivilijteijt van genoemd verzoek, wie wie zulk verzoek gedaan heeft, antwoord van Doorn: dat Hendrik Vorstenbosch bij hem is geweest, maar hij weet niet meer op welke dag, dat het verzoek door een ander is gedaan die hij niet kent.

Op de vraag of Claas Suijskens uit Dinter het verzoek niet heeft gedaan antwoord hij: dat hij met Vorstenbosch van Heeswijk naar Dinter is gegaan ten huijse van vorster Rijtserbergh en daar Suijskens hebben gevonden. Hij verklaart geholpen te hebben bij het maken van een accoord over de verbeurde boete voor Vorstenbosch. Van Doorn verklaart dat hij dit gedaan heeft. Het is geschied in het huijs van Vorster Rijsterbergh tot Dinter, waar Hendrikus Vorstenbosch en Claas Suijskens bij waren. Hij weet niet welke discoursen daarover gedaan zijn in die dagen. Hij heeft niet gehoord dat de genoemde Vorstenbosch door de drossaard van Nuland al was becalangeert geworden, maar hij weet zeker dat het accoord niet is gesloten om van de drossaard van Nuland af te wesen. 

Tekenen: Jan Baers, Peeter van der Ven, J de Booij, secr.

 

blz 267 dd 2 maart 1732 openbare verkoop

door Hilleke Aartsen de Weert, Gerrit van Pinxteren gehuwd met  Maria Artsen de Weert, Peternella Aert de Weert, verder: doremie, jenneke , hendrien en aert, kinderen van Antony Aerts de Weert bij Gosewina Stockinge (voogden Gerrit van Pinxteren en Jan Lammers de Wert), verder Hendrik Wouters gehuwd met Jenneke Aert de Weert: kinderen : met name: Cornelis en johanna (voogden Gerrit van Pinxteren en Jan Lammers de Wert), allen kinderen en erfgenamen van Aert Jansen de Weert en Merike Teunis Hensen, verkopen samen goederen die door Aert de Wert zijn nagelaten:  huis hof, boomgaert land  in "outvinckel " met de peter celie veldekens en het land in de strepen.  

Inzet door Jan Lamers de Weert op 500 gulden, gemijnt op 542 gulden door Aenhuijs, slaat 50 slagen, nog 50 slagen, koper voor de heer Speelman. Tekent W Aenhuijs,

Verder verkocht:

- 4,5 hont opt agterste Nuland, leggende omtrent de Nieuwendijk, beneden naast de erve Jan Jacob Langens, Ingezet door Jan Lamers de weert op 40 gulden, gemijnt door Geurt Poulus Govers op 50 gulden, met 5 slagen, Tekent Geurt Govers,

- 4,5 hont hooiland onder Kessel op de Ert, aan de tweede steegt, dit perceel moet onderhouden het den kesselsen graaf, ingezet door Jacobus de Booij, op 25 gulden, gemijnt op 58 gulden door dezelfde, met 10 slagen. Blijft koper. Tekent.

Tekenen: W Aenhuijs, J. de Booij, secr, twee handtekenen niet leesbaar. (papier deels stuk)

 

blz 277 dd 21 april 1732

Compareren,

Dierck Adriaens, Dirck Peter Goosens, Emont Verhagen,  Peter Dielissen, inwoners van Rosmalen alle van hoge leeftijd, verklaren op verzoek van Cornelis Sterckman, dat Dirck Sterkman, vader van de requirant, was vele jaren ouder als zijn broer Benjamin Sterkman, in zijn leven vorster te Mierlo.

De genoemden hebben beiden goed gekent, hun vader was schoolmeester op de kruijsstraat,  

Benjamin was 8 a 10 jaar toen hij bij zijn broer Dirck te Rosmalen woonde.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, G van Swaenbergen, J de Booij, secr.

 

blz 278 dd 26 april 1732

Compareren Hilleke Aartsen de Weert, Gerrit van pinxteren gehuwd met Maria Aertsen de Weert, petronella aertsen de weert, Jan lambers de Weert en Gerrit van Pinxteren als momboiren van de kinderen tonie aerts de weert, en als momboiren voor de kinderen Hendrik Wouters gehuwd met Jenneke aerts de Weert, allen kinderen Aert Janse de Weert x Marike Teunis Hensen, zij machtigen Jan Lambers de Weert te Geffen, om voor het gerecht van Kessel te transporten goederen te Kessel , 4.5 hont hooijland "op de Eert", aan Jacobus de Booij, secretaris alhier. Goed was gekocht op 15 maart 1732.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs.

 

blz 281 dd 28 april 1732

Compareert Lucas Rijsterborgh inwoner van Dinther, gearresteert om getuigenis af te leggen voor Aenhuis, verklaart dat op maandag 1 oktober 1731 rond 5 uur in de namiddag in zijn huijs kwamen Hendrik Vorstenbosch en Nicolaas Jansen Suijskens. Vorstenbosch vroeg naar de Drosaard die echter over enige dagen zou komen, want “ik hebbe tot Heeswijk een abuijs gehadt, namelijk iemand door zijn aangezicht gesneden en dat wil ik met hem afmaken. Rijsterborgh zei dat boetens afmaken bij hem niet kon, hij kon het met provisie voor aangegeven houden. Drie dagen later op woensdag kwam de drossaard van Heeswijk en Dinther aan zijn  deur met iemand in naam van Hendricus Vorstenbosch, om de boete af te maken, onder wisseling van vele woorden, o.a. als wij het voor een bagatel konden afmaken, souden wij het doen, ook met het gevaar het gelt weg te smijten. Het afmaken is geschiedt in aanwezigheid van de President van Heeswijk, waarbij de gemachtigde voor Hendricus Vorstenbosch een acte van calangie liet zien van dr drossaard van Nuland, zonder te weten van welke datum die was.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gooijert van Swaenbergen, J de Booij, secr.

 

blz 283 dd 29 april 1732

Compareert Juffr Jacomina Dijkshoorn, wonend alhier,  machtigt Johannes Aensorgh junior procureur tot Bommel, om als mede erfgenaam van haar moeder Juffr Johanna Aensorgh, weduwe en boedelhoudster geweest van wijlen den Wijnkooper Jacob Dijkshoorn, om te ontvangen het erfdeel en tevens gemachtigd om van schepen Johan Spillenaar om 2198 gulden te transporteren aan Rentmeester Christiaan Spillenaar en sijn weduwe Juffr. Maria Aensorgh.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr

 

blz 285 dd 4 mei 1732

Hendrikus van de Leur meester chirurgijn te Berlicum onderzocht op verzoek van Schepenen en drost W Aenhuis het dood kind Cornelia van Adriaan Cornelissen van der Aelst, op de 3e mei verdronken in watertuijl, zo ook de nabueren verklaarden, de chirurgijn zag geen kwetsuren, en dat het zeker verdronken was.

Tekenen: Hendricus van der Leur, Jan Sijmen Wolfs, G van Swaenbergen, J de Booij, secr.

 

blz 287 dd 12 mei 1732 borgbrief

Adriaan Jacob Korsten en zijn huisvrouw Aertje Teunissen van Altenhuijsen

beiden alhier geboren uit wettige ouders

Tekenen: W Aenhuis, Gijsbert Ruijs, Peeter van der Ven, Jan Wolfs, Geurt Govers, Willem van Vlijmen.

 

blz 288 dd 5 juni 1732 Inventaris

Van Maria Jan Baesse gewesene huisjvrouw van Antonie Teunisse van Nuland, nu getrouwt met jenneke jansen van volcker, 5 kinderen uit eerste huwelijk

Erfhaeffelijke goederen:

-       2 kisten met slooten

-       Een lijnwaet kast

-       Nog een Ren met 3 deuren

-       2 beddekoetsen

-       Een hoogkar met blockraeij

-       Een eert kar

-       Eenen peertsback

-       Een grote en 2 kleine koebacken

-       Greel, sael en ligt, met een ijseren helster en een paar ijsere hagten

-       2 riecken

-       1 gavel

-       1 vlaghseijsie

-       2 hooiseijsies

-       Een sight en 2 beerhaecken

-       Waskuijp

-       Tafel

-       6 houte stoelen

-       Eenen backtrogh

-       Korn met haar toebehoren

-       Spinnewiel

-       Melkemmer en wateremmer

-       Schotelbanck

-       Houte boterschootel met een lepel

-       Een hekel

-       Een graafschup

-       Eenen quaaijen spaaij

-       Een braeck

-       2 spinhekel

-       Een kopere bedpan met een ijsere steel

-       Een kopere braeijpanneke met een ijsere steel

-       Kopere lugter

-       Tinne komke

-       10 tinne lepels met een lepelhuijs

-       Een tinne bekertje

-       Eenen koeijketel

-       hantketel

-       kopere zijghschootel

-       een lanckhaal

-       een rooster

-       2 kopere lampen

-       Een vuureijser

-       Een tangh

-       Een koeckpan met een hangeijser

-       Ijseren ketel

-       3 korensacke

-       Een tiecken bed en hooftpeuluw met veren met een wolle deken

-       een linde bed zonder veeren

-       2 paar auborste slaaplakens

-       Nog een paar slaaplakens

-       Hackmes

-       Een snijback met een mes en nog een quaat snijmes

-       Spiegel

-       Paar sleghte gordijnen

-       Een deck leer, een rinck, eenen haeck en eenen deck haeck

-       Ijsere vuurpotje

-       Een haar getouw

-       Eenen nagelhamer

-       Eenen kruiwagen

-       Een tinne waterpot

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Baers, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 293 dd 7 augustus 1732 Machtiging

Compareert Cornelis Sterkman, vorster, machtigt Michael van Nieuwstadt, procureur wonend te Helmont, mede postulerende voor de leenhoven van Gemert, in een zaak tegen Helena, weduwe Benjamin Sterkcman wonend tot Mierlo, in verband met goederen die na overlijden van Catharina Sterkman, zaliger, aan hem zouden toekomen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr

 

blz 296 dd 13 augustus 1732 borgbrief

Maria Janse Heere gehuwd met Peter Jan Broere, thans wonend tot Berlicum, geboren te Nuland van eerlijke en wettige ouders.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, loco officier, Jan Wolfs, Geurt Govers, Willem van Vlijmen, Jan Baers, Joost Hanegraaf als armmeester.

 

blz 297 dd 16 augustus 1732 borgbrief

Hendrien Janse Heeren gehuwd met Willem Willems van Gestel, thans wonend te Berlicum, geboren te Nuland uit wettige ouders.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, loco officier, Jan Wolfs, Geurt Govers, Willem van Vlijmen, Jan Baers, Joost Hanegraaf als armmeester.

 

blz 298 dd 18 augustus 1732 erfdeling

Compareren

Corstiaen Jacob van Gogh vader, Gerrit Corstiaen van Gogh, Peter van de Ven gehuwd met Maria corstiaen van gogh, Jenneke Corstiaens van Gogh (haar vader is sterk voor haar), erfgenamen voor de zoon en broer Jan Corstiaens van Gogh, aangekomen van zijn grootvader Johannes Hesius

1e lot: Corstiaen Jacobs van Gogh:

4 hont hooiland gelegen op de Bergen onder Herwaarden tussen ene zijde erve weduwe van Melt Penninxc tot Heeswijk, andere zijde erfgenamen van Peter Hack tot Kessel aan de andere zijde

2e lot: Jenneke Corstiaens van Gogh:

-       een acker teulland gelegen op den Wijstenacker onder Heesch , groot 1 lopens en 25 roeden, tussen erve Jan Corsten ene zijde en aan de andere zijde Antonis Huijbers

-       campken teulland onder Heesch gelegen teijnden Rul, groot 1 lopens en 4 roeden, ene zijde Augustinus Nieukerck, andere zijde Claas Gerits

-       mergen hooiland onder Geffen in de hooivree, ene zijde erve Hendrik Ruth Joosten, andere zijde erfgenamen Heijmen Cornelissen

3e lot:Peeter van de Ven:

-       2 ackers teulland tot Heesch gelegen opden Wijstenacker bovennaast Schalk Adriaans, benedennaast de kinderen Jacob van Drunen

-       Het hoeksken aan de Wijst gekomen van den Capiteijn, groot 33 roeden, oost de armen van Heesch, noord Gerrit Adriaans tot Heesch

-       2 hont hooiland in de Crichem onder Littoijen tussen west erve Sijmen Adriaan tot Osch, oost Jan Jacob Leeijen.

-       ½ van 5 hont gelegen in de Bruel onder Huisseling, in den landen van Ravesteijn, ongedeelt met Hermen van Drunen mulder tot Nistelrode,

-       ½ van 10 hont in de Crichem onder Littoijen, ongedeelt met de weduwe Huibert Jansen tot Heesch

-       ¼ van een akker teulland binnen Nuland omtrent de Wolfsdijks genaamd Jan Lambers hof, tussen erve van de verkrijger en die van Drossaard de Booij, strekkende van de Wolfsdijk , tot op de erve  van Willem Clasen van Loon, hieruit 5 stuijvers jaarlijks aan comptoir van Tengnagel te Den Bosch

4e lot: Gerrit Corstiaen van Gogh:

-       een eeusel in de Wijsteusels, met den houtwas, en verdere landerijen daar teijnde gelegen , boven naast Roelof Joost, benedennaast kinderen Jacob van Drunen..

-       mergen hooiland onder Littoijen in den Benedenste Robbers Hoef, ongedeelt met Hendrick van der Poel tot Heesch, zuid Peter Hendruik Poulsen tot Osch, noord Rentmeester Clingh tot Lith, 

Tekenen: Jan Wolfs, Jan Baers, J de Booij, secr.

 

blz 303 dd 8 september 1732

Compareert Carel van Hollebeeq, Catrina van Oosterhout, weduwe Hendrik van Hanswijk,

Johannes Eenius(?),  rentmeester van de Hertog van Ursel, allen inwoners te Den Bosch, die ter instantie van heer Gerrit van Riemsdijck aandachtig kregen voorgelezen de verklaring die ze voor hem hebben gegeven, de eerste de verklaring te Den Bosch voor Notaris Hendrikus van Rotterdam op 23 augustus 1732, die van de 2e voor dezelfde notaris op 26 augustus, en die van de derde op de 29e augustus, en bevestigen hier met hun eed deze verklaring,

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Willem van Vlijmen, Jan Baers, J de Booij.

 

blz 304 dd  29 september 1732  Erfdeling Langes

Compareren Jacob Langes, Gerit Corstiaen van Gogh gehuwd met Aertje Langes

Willem Jan Willems van den Bogaart gehuwd met Jenneke Langes, Gerrit Govers gehuwd met Handerske Langes, Catharina Langes met haar verkozen momboir, Adriaan Bunthof , weduwnaar van Maria Langes vader en voogd over hun 6 onmondige kinderen: jan, claas, peerke, Maria, willemke, neeske. Bunthof geauthoriseert door schepenen van Nuland dd 3 november 1731.

Kinderen en erfgenamen van Jan Jacob Langes en Hilleke Dirckx, egtelieden en inwoners van Nuland

1e lot: Jacobus Langes:

- huis, schuer en hof , land, groot 14 lopens , 47 roeden, gelegen aan "het Plein", oost: seger van de poel, west: hendrik van de ven, strekkende van de erve Hendrik Jan Geurts van Os e.a.tot op de erve heer Plenus en anderen.

- helft van 4 mergen hooijlant te Rosmalen in de hoeve in een meerdere camp met juffr. Casterius in de derde hoef, het parceel van ouds rijdend ene zijde de Heer Thibos, andere zijde de erfgenamen Cremers, ene eijnde: gemeene hoefdijck, tot erve van het onmondige kind van Nelis Crijne van Houtem

- weijcamp in het Vinckel onder de parochie van Hees, oost: weduwe Jan Hendrik Ariens, west: jan Driessen van der Ven, strekkende van de gemene straat tot op de Weteringhe.

Uit dit lot te vergelden:

- een zak rogge in een meerdere pacht van 4 zakken met Willem van Vlijmen, Ariaen Fransse en  Corstiaen Bijvelt aan Tengnagel.

- halve zak rogge aan Leendert van de Goor te Geffen

- 5 gulden jaarlijks aan Tengnagel, in een meerdere pacht met Gerrit Corstiaen van Gogh, Teuntje Peters aent hoogh.

- 10 kanne rogge aan de armen van Nulant te leveren met Hendrik van de Ven

2e lot: Gerrit Corstiaen van Gogh

- huijs en hof en land "aan het plein ", groot 8 lopens en 30 roeden met houtwas en potingen, noord: Teuntje peters aant Hoogh c.s., zuid: het zgn. " gemene plein oft bergen", oost: gemeene straat, west: Heer Plenus.

- hooijcamp genaamd: Tackven onder Hees in het vinckel, het houtwas en potingen, oost Peter Jan Ariens, west: den vinkelsen acker , ene eind zuid: weijsteegh, ander eind: weduwe Jan Hendrik Ariens

- twee mergen hooijland in Rosmalense Hoeve ( andere helft van eerste lot, omliggers aan de beide zijden de zelfde als uit eerste lot, ene einde: Mevrouw Karmans, andere einde onmondige kind van Claes Aent Hoogh.

hieruit:

-       6 vaet rogge

-       5 gulden gelt, samen met Jacob Langes en Teuntje peters aent Hoog

-       0-5-12 samen met Hendrik Jan Geurts van Osch c.s., allen voor Tengnagel.

3e lot: Willem van den Boogaart; alle percelen gelegen onder Heesch.

-       huijs en hof in het Vinkel  onder Hees, oost Teunis Leenders, west Willem van Vlijmen, strekkende van de gemeene straat tot op de erve van Teunis Schalcx

-       222 steepen genaamd de Bemt, oost de weduwe Jan Jansen, west Willem van Vlijmen, strekkende van de gemene straat tot op de Wetering

-       3 stukken teulland op het Groot Stael, oost en west: de Heer de Vien te Den Bosch.

-       4 stukken teullands op het kleijn Stael, zuid en noord Teunis Lenders, strekkende van de gemene Staelsteegh tot op de erve Joost Romme ten westen.

-       2 stukken teulland genaamd het eijkelveldeken, oost Teunis Leenders, west Peter Jan Ariens

-       2 strepen teulland in den nieuwen bunthof, oost Jan Driesse, west Peter Jan Ariens

-       Stuk teulland op de agterste acker oost peter Jan Ariens, west Jan Driessen, ene einde de vinckelse weij en andere eind de gemeijnt van Geffen

-       6 stukken teulland met de agterste weij genaamd de Heuvel, oost de weduwe van Os, west Joost Hille,

-       Een half geslagh in de Bleken, met Peter Jan Ariens.

Verder: onder Nuland 8 hont hooiland op het Agterst Nuland, oost Heer Plenus, west Heer Casterius, ene eind de Hoefgraaf, andere eind agterste Graaf

Te vergelden uit dit lot: 8 gulden aan Groot Gasthuijs te Den Bosch in een meerdere pacht met Piet Jan Ariens c.s., verder St Maartenchijns 2-8-0 op de tolcassier te Den Bosch

4e lot:  Geurt Govers:

-       4 stukken teulland op het groot Stael onder Heesch met de paalen getekend, met den vrijen uitwegh door het land van den onmondige door het hecken. Oost De kinderen Adriaan Bunthof, west Willem van Vlijmen,

-       3 stukken teulland onder Hees in het vinckel, genaamd in de heijstrepen, oost peter Gijsbers, west Peter Jan Ariens,

-       Campke teulland gelegen onder Nuland omtrent de Molen, groot 2 lopens en enige roeij, oost Hendrik van der Ven, west de gemeene Heij, ene einde de Heer van Nuland, andere eind Louwrens van Dinter,  met sijn potingen daar voor staande

-       12,5 hont hooiland op het Agterst Nuland, west de erfgenamen de Wert,  strekkende van de agterste Graaf tot op de Hoefdijck, hieruit te vergelden jaarlijks 3-3-0 aan Tengnagel samen met Willem van Vlijmen in een meerdere pacht.

5e lot: Catrina Langes

-       4 stukken teulland gelegen onder Nuland op de Ackers aende hei, oost Adriaan van Creij, west Teuntje Peters Aent Hoogh, strekkende van de middelwegh tot op de heij

-       4 stukken teulland gelegen aldaar, oost Teuntje peters aent Hoog, west Willem van Grinsven, ene eind het eerste perceel, andere eind de Heer Gijstel

-       1/2 van 3 mergen onder Rosmalen in de Hoeve, sijnde de 7e hof, andere helft competeert Willem van Vlijmen c.s., zuid de erfgenamen Cremers, noord de Clarissen

Uit dit lot: jaarlijks aan het weeshuis te Den Bosch 1-10-0 in een meerdere pacht met Teuntje peters Aent Hoog.

6e lot: kinderen Adriaan Bunthof

-       een leeg huisplaats met een bogaaert en den vrijen uitwegh

-       4 stukken teullands genaamd den Hof,

-       4 strepen teulland met een halven beemt, alle daar aangelegen, onder de Parochie van Hees, oost jan Driessen, west Geurt Govers, ene einde Petr Jan Ariens

-       Streep teulland in den nieuwen bunthof, oost Peter Jan Ariens, west Aert Willems, mede te Hees gelegen

-       5 hont hooiland op de Kruijsenbeemt onder de stadt en vrijheit van Osch, oost de weduwe Jan Aarts van Dijk, west het gemeene land, strekkende van de gemene wegdijk tot op gemene graaf.

-       ½ van 8 hoint hooiland gelegen voor ene midden opt Nuland, andere helft is van Hendrik gerrit Bosch, oost de Heer van Nuland, west Jan Maes c.s., strekkende van de Weteringsgraaf tot op Agterste Nuland

-       Een schuur staande op het erve van Willem van den Bogaert vermits dat deze ervan gehaald wordt voor de som van 10 gulden

Te vergelden 3-9-0 in een pacht aan het gemene land van Tengnagel. Verder 142-7-0 gulden die door de vader van Adriaan Bunthof van de onmondige zijn berustende uit gerede en erfmeubilaire goederen.

Tekenen: W Aenhuis, Jan Wolfs, Willem van Vlijmen, J de Booij, secr.

 

blz 315 dd 19 oktober 1732

Onder de volgende condities heeft de Hr en Mr Jacob van der Houven, heer van Heeswijck en Dinther verhuurt aan Geerling de Booij, thans wonend te Veghel, een hofstede genaamd Swanenburgh gelegen aant Beugh onder Dinter met alle landerijen in groesland, akkerlant, hooilant, met de visserije aan Swaenenburgh gehorende voor 12 jaar, voor 175 gulden per jaar. De verhuurder zal in de schuur aan het genoemde huis zetten een brouerije, soo ketel, kuijpen, koelbacken, ondercuijp, pomp, meltcom, een est, etc. De huurder zal naast het bedrag betalen de rente van het bedrag dat de inrichting van de brouwerij kost.

Compareert ook Hendrik de Booij, drossaard van Geffen, en Gerard de Booij, secretaris alhier, stelt zich tot borg voor zijn broer, de huurder. Compareert ook Cornelis Speelman, Heer van Nuland, reden voor mij onduidelijk.

Tekenen: C Speelman van Nuland, G de Booij, H de Booij, J de Booij, Jan Baers, P van der Ven,

 

blz 320 dd 24 oktober 1732 en 7 november 1732

Condities waaronder het komt tot een openbare verkoop door

- Nicolaas Essers, luitenant in een cavalerie regiment, gehuwd met Johanna Cremers

- Mr. Abraham Hubert oud schepen en Raedt der Stad Den Bosch gehuwd met Maria Elisabeth Cremers

- Mr. David Ragay, secretaris van Grave gehuwd met Francoise Maria Cremers

- Jacob Dirk Cremers

allen erfgenamen van Herman Cremers, in leven wonend te Den Bosch.

Jacob Dirk Cremers geauthoriseert volgens acte dd 3 januari 1732 voor Raad en Leenhoven van Brabant, openbare verkoop van goederen te Nuland, hoogsel in herberg aan het Marktveld te Nuland.

1e coop: perceel teulland binnen Nuland "op de hooge hoef", nu gebruikt door Gerrit, groot 3 lopens en 30 roeden, tussen de erve Wouter Driessen van Rooij aan ene kant, weduwe Hendrik sijmens aan de andere kant, gemijnt door Willem Clasen van Loon voor 40 gulden, nog 2 slagen door de koper Jan Sijmen Wolfs.

2e coop: perceel teulland genaamd  "op marten acker", nu gebruikt bij Ceel Quack , groot 2 lopens en 20 roeden, belend erve aan de ene kant Gijsbert Ruijs, president alhier, aan de andere kant: Hr Gistel, Gemijnt door Jan Sijmen Wolfs,  4 slagen Gerrit Corstiaen van Gogh, 2 slagen door de koper Jan Sijmen Wolfs

3e koop een mergen agter opt Nuland gekomen van Wellen Jan Huijbers, bovennaast: Jan Bosch c.s., benedennaast: Jan van Strijp. Gemijnt door Willem Clasen van Loon, nog 6 slagen, nog 6 slagen idem, 5 slagen claas Verstegen: koper Claas Verstegen

4e coop: 4 hont hooijland "op t middelst Nuland", gecomen van Cooten, tussen erve van de arme bagijnen bovennaast, teunis leenders c.s. beneden naast, gemijnt Joost Hanegraaf op 76 gulden, 4 slagen, 4 slagen en 4 slagen door Willem Clasen van Loon, koper Willem Clasen van Loon.

5e coop: 2 mergen hooijland "te langst overt Nuland", verdeelt in 2 hont voor en 1o hont achter en mideen opt Nuland, gekomen van Hendrik en Arie Melten, tussen erve Gerrit Quack bovennaast en Joost Hanegraaf, benedennaast, gemijnt door Joost Hanegraaf op 240 gulden, slaat nog 2 slagen, slaat nog 2 slagen, koper Joost Hanegraaf .

6e koop: 2 hont hooilant op "het voorst nuland", gecomen van Coot, tussen erve Johannes Aent Hoogh bovennaast, Heer Plenus Benedennaast. Gemijnt door Gerrit Quack, op …tig gulden, slaat 5 slagen, koper Gerrit Quack.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 336 dd 18 november 1732

Nicolaas Verstegen,  inwoner van Nuland verhuurt aan Jacobus de Booij, secretaris alhier een huijs hof en land, groot 3 lopens en 9 roeije, aan de Wolfsdijck voor 4 jaar, voor 20 gulden, en betaling van alle lasten van dorp en land.

Tekent: Peeter van der Ven, J de Booij, secr.

 

blz 338 dd 18 november 1732

Compareert Jacob van der Clocken, mr. chirurgijn te Den Bosch, visiteert voor drossaert Aenhuijs het dode lichaam van Gerrit den Hollander, in de kost gegaan hebbende bij Jacob Tijsse van Creijl, gevonden bij het hecken bij Seger van de Poel in een sloot "door koude verstijft " en zo gestorven.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Willem van Vlijmen.

 

blz 339 dd 15 januari 1733

Compareert Juff Anna Maria Coolen, weduwe wijlen Gerrit van Denne/Deure, wonend te Stratum bij Eindhoven, last voor Hr. Johannes Coolen wonend te Eijndhoven, haar half broer, volgens procuratie dd 3 januari 1733, voor notaris Constantijn van Sutphen, en heeft ontvangen van Gijsbert Wellen Ruijsch 1/6 deel in een rente van 12-10-0 gulden, losbaar met 250 gulden,  en op 5 november 1666 voor Heren Schepenen van Den Bosch, door Dirck Ariens als man en momboir van Lijsken Lammert Jansen c.s., wettelijk verkocht aan Hr Hendrick Coolen, coopman tot Den Bosch, Gijsbert Wellens heeft inmiddels de helft betaald.

Tekenen: Jan Wolfs, Peeter van de Ven, J de Booij.

 

blz 341 dd 25 februari 1733

Compareert Bernardus Judocus van Niel, drossaert van Ravensteijn machtigt Cornelis van Creijl, president schepen van Geffen om te verschijnen voor schepenen van Geffen, om over te geven de

helft van een hofland te Geffen "in de Elst" aan Jacobus de Booij. Ze hebben samen de hele hof gekocht, uit de boedel van Antonis van de Poel.

Tekenen: Bernardus van Niel, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven.

 

blz 343 dd  4 maart 1733  Deling

Compareren

Marcelis Quack, Sijmen Geerit Bosch gehuwd met Adriaantje Quack, Hendrik Gerit Bosch gehuwd met Elisabeth Quack, Geerling Gerit Geerlings gehuwd met Jenneke Quack, alle erfgenamen van Jan Seelen Quack en Metje Jansen van Creijl, egtelieden en in leven gewoont hebben tot Heese onder Rosmalen.

1e lot: Marcelus Quack:

-       een plaxke teulland gelegen tot Geffen, genaamd de Geer, met den houtwas daaraan, noord Adriaan van den Broeck, oost Jan Willems Compeers, zuid de gemene weg.

-       2 mergen hooiland tot Nulant gelegen, in de Corte Hoeve, oost convent van de Betmeren, west Heer Plenus, schietende van agterdijck tot op de erve van de erfgenamen van Bladel.

Te vergelden 4-10-0 jaarlijks in een meerdere rente te lossen met 100 gulden capitaal

2e lot: Sijmen Gerrit Bosch

-       2 stukken teulland gelegen tot Geffen, genaamd in den Ceelkamp, groot 2 lopens en 40 roeden, tussen erve Cornelis Willems van Dinter aan de ene zijde noordwaarts en zuid de Kerk van Geffen, schietende oostwaarts van de erve van de erfgenamen Luijcas van Groenlandt, tot west Lambert van Bergem.

-       8 hont hooiland opt voorst en middelst Nuland, bovennaast Jacobus van Berkel tot Uden c.s., benedennaast de Heer van Nuland, schietende van de Etteringsgraaf tot op de agterste poldergraaf.

Te vergelden 4-10-0 jaarlijks in een meerdere rente te lossen met 100 gulden capitaal

3e lot: Hendrik Gerrit Bosch

-       een hofke of perceeltje gelegen te Geffen aan de Vlijntse groot 2 lopens en 7 roeden, tussen noord erve Peter Willems van Berlicom, zuid Nicolaas Gijsbert van Grinsven, strekkende oost van erve Willem de Kort tot op west de gemeijne straat. Belast met 6 vaten rogge aan Tengnagel te Den Bosch

-       mergen hooiland te Nuland, voor en midden opt Nuland, tussen bovennaast erve Maria Clara aent Hoog, benedennaast erfgenamen Jan Hendrik van Ven tot Hees, schietende van de Etteringsgraaf tot op Agterste Poldergraaf

4e lot Geerling Gerrit Geerlings

-       een hof land gelegen tot Geffen, in de Broeckstraat, groot 2 lopens en 30 roeden, tussen oost erve Geefhuijs te Den Bosch, west Jan Willem Compeers, schietende noord van de Gemeijnte of drankput tot noord de broeckkstraat, hieruit 2 zakken rogge te betalen met 10 gulden aan Catharina Altaar

-       ½ van een hoeff campke te Nuland gelegen, ongedeelt met de weduwe Gerrit Peters van Gemonde, groot int geheel 2 mergen, oost Kepkensdonkdijk, zuid Kepkensdonkdijk gehorende aan drossaard van Geffen, West Maria de Cort, noord den Hoefdijck.

-       4 hont hooiland tot Kessel gelegen, in Leukenshoef, tussen erve Jacobus Hak, aan beide zijden, noord de erve van de erfgenamen Jan Hak, zuid de gemeene Wegh,

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 349 dd 18 maart 1733

Compareert Nicolaas Verstegen inwoner van Nuland, verhuurt aan Jacobus de Booij, secr alhier,

huis, hof, met land, groot 3 lopens en 9 roeden aan de wolfsdijk voor 4 jaar, voor 20 gulden.

Tekent: Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 352 dd 2 april 1733

Compareert Jacobus de Booij, secretaris alhier, als vader en voogd van Christiaan de Booij die een acte liet zien van de Ho: Mo: die woordelijk wordt overgeschreven, betreffende een fundatie / beurs van Peter van Grinsven, voor Christiaan de Booij die professie doet in de ware christelijke gereformeerde religie, hij heeft de beurs gekregen, zonder daarvoor iemand gunsten te hebben gegeven(..)

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Jan Wolfs loco secr.

 

blz 355 dd 21 april 1733

Compareert Juffr Jacoba Leijten, huisvrouw van Hr Gerardus Abangelis, wonend te Megen

machtigt  procureur Jacobus de Booij wonend alhier tot Nuland, om te vorderen een schepenschuldbrief van 100 gulden beloofd door Gerit Gerits hoevenaar van de wintmolenbergse hoeve volgens schepen brief den Bosch 7 november 1670, laatste betaalder is geweest Dirk Jan de Kreij, veragtert sinds 1710.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven.

 

 

 

blz 256 dd 13 juni 1733

Voor Gijsbert Ruijsch, president en Jan Wouter Baers, schepen compareert Benjamin van Wel, wonend te Empel, gedaagd op verzoek van Hendrik van de Pol, te rosmalen wonend. Van wel was present toen van de Pol en Aart van den Dungen op de 14e september van vorige jaar paarden ruilden aan het huis van Leendert Kalf te Empel, waarbij Hendrik hoorde zeggen door Aart van den Dungen “mijn paart gaat op de 10 hont en daar kan je dat krijgen en het uwe sal ik op de 12 mergen wel vinden, dog soo het in de kooij staat, moet gij het buijten mijnen last lossen”.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Jan Baers, J de Booij, secr.

 

blz 358 dd 1 augustus 1733

Compareert Willem Aenhuijs als aangesteld executeur overde boedel van Juffr Jannetje Wildenraet, weduwe de Klopper, in haar leven gewoond hebbende in Leijden, volgens testament te Leiden voor Notaris Pieter van Dieningen, dd 9 juni 1730, machtigt zijn broeder Monsieur Pieter Huijs wonend te Delft om bij de Heer van Alphen boedelmeester der stadt van Leiden, de penningen te gaan ontvangen bij de Heer Phelix de Klopper en te distribueren.

Tekent: Gijsbert Ruijsch

 

blz 360 dd 3 september 1733

Compareert Hendrik Wensch, voster van Rosmalen, die op verzoek van Hendrik Gielens van der Pol verklaart dat hij vandaag is geweest bij Reijnier van Heumen, herbergier te Geffen, en daar heeft gesien een bruijn jongh merriepaard, die toebehoorde Poulus Lucas Smits te Erp, dat hij voorleden zomer 1732 uit de rechtenskooij gekocht had, en verklaart de vorster verder dat dit paard hetzelfde was, dat hij aan Hendrik Gielens van der Pol op order van Aert van den Dungen had verkocht in het laatst van September vorig jaar heeft thuis gebracht, verder dat hij aan het paard geen de minste kreupelheijt nogh hincken heeft gesien.

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Jan Wolfs, J de Booij, secr.

 

blz 361 dd 20 november 1733

Compareren Willem Gerits van Gerwe en Maria Geurt Emons, oude luijden en wonend te Rosmalen, die op verzoek van Cornelis Sterkman een verklaring geven. Ze zeggen Catharina Sterkman goed te hebben gekent, die in haar leven woonde te Velthoven, ze was een zus van Mr. Jan Sterkman, gewesene schoolmeester tot Veghel en tante ( moetje)  van Dirck Sterkman, schoolmeester op de Cruijsstraat, en ook moetje van Cornelis Sterckman, de requirant. Willem verklaart haar vaak gesproken te hebben aan het huijs van Dirck Sterckman, Maria bevestigd dit en zegt dat zij wel 3 nachten te Velthoven geslapen heeft.

Tekenen: Gijsbert Ruijs, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 364 dd leeg

 

blz 365 dd 9 februari 1734

Compareert Peter Hendrik de Haas, oud 40 jaar en Jan Hendrik de Haas, oud 37 jaar, beiden inwoners van Geffen en Jan Verstegen, president van Heesch, die verklaring afleggen op verzoek van de weduwe Thomas Dirckx, wonend op Vorstenbosch onder Dinther.

De twee eersten vertellen dat zij zagen dat op 16 januari 1734 op Geffens Vinckel een kar voor de Sochelse steeghske lag omgevallen, het paard lag en spartelde, de kar was beladen met zakken coorn , en met verschrikking vonden dat er “onder de sakken een mensch lag, dood en versmoort”, ze zeggen verder dat ze Jan Verstegen en meer mensen van zijn familie geroepen hebben, ze hebben samen

Het paard weer ingespannen. Er lagen zoveel zakken op het lichaam dat niemand daar zonder hulp uit had kunnen komen, ze hoorden naderhant dat het betrof het lichaam van Thomas Dirckx uit Vorstenbosch. Jan Verstegen bevestigd dit verhaal.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerrit Quack,  J de Booij, secr.

 

blz 368 dd 18 februari 1734 verkoop 24 februari 1734

Condities waaronder Antony Aert Rovers wonend te Osch als man en momboir van Leendertje Jansen van Rosmalen verkopen publiekelijk 2 percelen hooijland "opt Nuland" aangekomen vanwege de moeder van zijn vrouw, bij de deling met haar broers. Hoogsel op St Matthijsdag sijnde 24 februari.

- Een mergen opt agterst Nuland: tussen benedennaast erve Gerrit Quack, bovennaast Dominicus van Lier, strekkende van het middelst Nuland tot op den Hoefdijck.

Ingezet door Willem Clasen van Loon op 85 gulden, gemijnt door Jacobus de Booij op 100 gulden, slaat 5 slagen, die verklaart gekocht te hebben voor Willem Clasen van Loon.

-       een halve mergen voor en midden opt Nuland tussen bovennaast erve Willem Clasen van Loon, benedennaast het gemene lant, strekkende vant Groot Hoog off Etteringhsgraaf tot opt Agterst Nuland, ongedeelt in een mergen met Claas Aent Hoogh, ingezet door Jan Steenbergen, op 30 gulden, gemijnt op 40 gulden door Jacobus de Booij, slaat 2 slagen, verklaart gekocht te hebben voor Willem Clasen van Loon.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch loco officier, Peeter van de Ven,

 

blz 374 dd    moeilijk leesbaar

machtig maken van Johannes Aensorgh junior procureur binnen Bommel, …. Dorp van Driel … 2000 gulden ….12 april 1730…

Tekenen: Peeter van de Ven, Willem van Loon, J de Booij, secr.

 

blz 376 dd mei 1734 ondervraging

door Adriaan van Straten drossaert van Kessel om te verhoren Jacobus de Booij. Hij was op 19 december 1733 te Kessel, het was “de gewone rechtdagh te Kessel”, “de banck was gespannen”, alle schepenen waren present. Jacobus was er omdat hij als procureur verschillende dagementen had laten doen en zo aan de rolle compareerde. Hendrik Wemmers was ook in de raetkamer, hij was zeer brutaal tegen de president en schepenen, “vloeckende met afgrijselijcke vloecken en zeer groot geraes makende”. Verschillende keren werd Wemmers verzocht naar buiten te gaan. Met gelijke brutaletijdt weijgerde Wemmers  zeggende “ick wil biet buijten gaan”en “ick geeft den buick van dalle, doet wat gij wilt”. De president zei “wij zitten hier in een gespannen banck en in onse ordinaire regtplaats, wij moeten onse vrijheit hebben. Ick verzoeck dat gij buijten gaat off ik becalangere u van sHeeren wege”. Verschillende keren probeerde de president hem buijten te krijgen.

Wemmers brutaliseerde, scheldende en vloekende steeds meer, hij ging er niet uijt, viet een stoel en ging zitten, stak een pijp taback aan, en ging door met vloeken en schelden. Wemmers zei tegen de president: “jou kerel wil ik geen president noemen, ick agt u soo veel als mijn scheper. Ick ben soo goet als den besten in dit collegie en ik scheijt in u”. Ze waren genoodzaakt de vergadering op te schorten. De schepenen zeiden nog tegen de Booij “is het niet bedroefd dat men voor soo een baldadigh mensch uijt de raatkamer moet gaan, maar wat sal men doen?”

Tekenen: Peeter van de Ven, Willem van Loon, Gerit Quack

 

blz 380 dd  zeer moeilijk leesbaar

Compareert Jenneke Jansen, huisvrouw van Geert van Berchen, Maria Jan Geerlings,  Jan Antonies van Tuijl, inwoners van Geffen

Wouter Driessen van Rooij, inwoner van Nuland, allen van competente ouderdom,

…. Huis van Peter Jan Gerits, inwoner alhier, … droevigh ongeluk geschiet was.. haeck die per ongeluk van het huijs kwam afgeschoven en datr gemelten Peter Jan Gerits boven opt ligt lagh….

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij

 

blz 382 dd 25 mei 1734

Compareert Elisabeth Govers, huisvrouw van Jan van Vught, Smith alhier tot Nuland, die op verzoek van Dionysius van Clootwijck getuigenis dat seekere Jan Cornelissen van Uden, meesterradenmaker wonend te Geffen, wiens huisvrouw is Anneke van Sleeuwen, 3 a 4 maanden geleden, aan haar huis te Nuland kwam en tegen haar verschillende woorden zei dat de Heer Predikant de Waal seer bedroefd  was over het geval van de Juffr. De weduwe Clootwijck, die toen de bruid was van sekere Naerendonck (?) waar mee ze thans getrout is, seggende “want hij heeft je soo wel mede gemeent want sij trock hier soo veel uijt de diels.. en uijt Den Bosch heeft haar mijnheer de Waal ook al wel gelt besorgt. Verder verklaart ze naderhant gepraat te hebben met Dionysius van Clootwijk en heeft aan hem dit ook vertelt, eenvoudig en sonder de minste gedachten te hebben, daar iemand door benadeelt zou kunnen worden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsc, Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij

 

blz 383 dd 25 mei 1734 getuigschrift

Schepenen verklaren dat Dionysius van Clootwijck thans substituut schoolmeester alhier, is een man van eer en staande van goede naam en faam, hij heeft het schoolmeester en kosters ampt goed uitgevoerd en waargenomen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Gerit Quack.

 

blz 385 dd 23 juli 1734 Staat en inventaris

Door Joris dircx van der Donk, laatst weduwe van hendrien hendricx, 3 onmondige kinderen,

- een eijcke kist,

- een spinnewiel,

- twee ganse netten met twee lijnden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij.

 

blz 386 dd 29 juli 1734

Compareert de Heer Matthias Musch wonende tot Middelrode, machtigt Isaac Verster te Den Bosch

om in Ammersoden in de Bommelrwert om over te dragen aan Hr. Reijnier  Plenus, een uijterweert van 3 mergen, gelegen op de Welderweert, aan de zuidzijde van de Maas, onder de HH Amersode, in een meerdere wert van 16 mergen, aangekomen als enige erfgenaam van zijn vader Hendrik Mus, die erfgenaam was van zijn vrouw Margreta van der Sanden, enige dochter en erfgenaam van Juffr. Maria Snell, weduwe van wijlen Mathijs van der Sanden, die het verkregen had bij coop van Jan Louis van Cattenburch, secretaris van Den Bosch, als lasthebbende van Vrouwe Maria Ernestina de Merode, douariere en boedelhoudster van de Edele Heer van Poelgeest, als breeder bij schepenbrief te Ammersode dd 14 januari 1684. Compareert ook Heer Plenus, die constitueert de Heer Louis Verster

om het selve te accepteren.

Tekenen: Geurt Govers, Sijmen gerit Bosch, J de Booij.

 

blz 389 dd 4 augustus 1734

Compareren:

Dries Handricx van der Ven, Hillegonde de Wert, zijn huisvrouw, , Willem Boerdonk, allen te Nuland wonend, Willemijntje weduwe Jan de Haas, wonend te Rosmalen.

Verklaring voor Willem Aenhuijs: op afgelopen maandag 26 juli om 10 uur smorgens uit hun huis kwamen en de deuren rontom toegeslooten hebben, teruggekomen van zijn bien, aangekomen bij de middeldeur hoorde Dries een gerucht en er uijt uit sijn huijs was gesprongen, waarop hij zei “ogh dan sal ik bestoolen zijn”, dat hij in de keuken een kast open zag staan en miste daaruijt een gouwe ringetje, waarvan hij dacht dat zijn vrouw het aan de hand zou hebben in het hooijvelt, hetgeen niet bleek te zijn. De ring werd de nacht erna teruggebracht door Willem Boerdonk, inwoner alhier, zonder te zeggen op wienst last hij dit deed.

Willem Boerdonk verklaart op die dag bij de kerk aan het  woonhuis van Dries hendricx van de Ven te zijn gekomen, dat er een mensch kwam springen bovenuijt het huis van Dries van de Ven, met een bruine camisool die stilletjes langs het huijs wegkroop, Cornelis Geerits van Gemonde kwam er bij en zei daar kwam een dief uitgesprongen, Dries zal bestolen zijn.

Jan Willems van Dijk verklaart dat in de nacht tussen maandag en dinsdag bij het huis van de Roomspastoor heeft ze ontmoet de huisvrouw van Adriaan van der Hove. De vrouw van van der Hove gaf aan haar  een gout ringetje dat haar man de dagh tevoren uit get huijs van Dries van de Ven genomen had. Zij vroeg aan Mijntje om het terug te brengen, zij durfde het niet. Mijntje heeft lang geweijgert dit te doen, maar door al het smeken en bidden heeft ze het toch gedaan. Thuis had van der Hove het ringetje verstopt tussen het volder van zijn hoet. Hij wilde het graag stil houden en zou dat ook aan Dries van de Ven vezoeken.

Willemijntje verklaart dat op die maandag avond bij haar huis aankwam Adriaan van den Hove, en Peternel zijn huisvrouw, die tegen haar man “met krijtende oogen”: “Adriaan wat hebt gij gedaan”die antwoordde: “Wat heb ik dan gedaan?” Adriaan bleef lang ontkennen het gedaan te hebben. Tot hij wel bekende alleen een ringetje meegenomen te hebben dat hij aan zijn vrow gaf. Peternel verzocht Willemijn om mee te gaan de ring terug te brengen. Ze gaven het aan Willem Boerdonk die het terug ging brengen. Hij gaf het ringetje aan Hilleke de vrouw van Dries.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 397 dd 23 augustus 1734

Compareert Willem Pennincx, inwoner van Nuland machtigt Pieter Hooijer, procureur voor de Leenhoven van Brabant, te Den Haag, om te verschijnen voor het Leenhof van Brabant ivm een

perceel weiland onder Beers in Peelant, waarvan de laatste verheffer is geweest Jan Pennincx, en daarvan hergewade en hofrechten te betalen, en het land te verheffen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 398 dd 22 september 1734

Compareert Gielen Gielens van de Graaf wonend te Berchem machtigt procureur jacobus de Booij, wonend te Nuland, in een procedure van van der Graaf tegen Cornelia en Anna Ginhoven, wonend te Den Bosch.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack,

 

blz 400 dd 11 november 1734

Compareert Gerrit van der Ven, president littooijen, verhuurt aan lambert Wouters van Rooij inwoner van Nuland, een huis aan de Wolfsdijck met den Hof en land en den halven Kerkencamp onder Geffen, eerder gehuurd door zijn vader Wouter Driessen van Rooij, verder een campke weijland te Nuland groot 8 hont "aan den hoogen wegh", huur 43 gulden, voor 8 jaar,

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 404 dd 17 november 1734

Compareert Jan Gielens van Tuijl president Geffen, Bartholomeuis van Tilborgh schepen geffen

Hendrik van de Ven, Adriaan Bunthof, schepenen van Heesch die verklaren op verzoek van de geerfden in de polder van der Eijgen te Nuland, de hooilanden stonden de hele zomer 1734 onder water, de dijken en wegen zijn onbruikbaar, weinig profijt te halen uit deze landen.

Tekenen: Jan Gielens van Tuijl, Barthel van Tilborgh, Hendrik van de Ven, Adriaan Bunthof

blz 405 dd 1 december 1734

Compareert Gerrit Willem van Cranenburgh, deurwaarder Raad van Staten, geauthoriseert door

Willem Wijnands, collecteur verpondingen over 1732, 1733 neemt zaken in beslag de goederen van

Aert Cleijne Willems, wegens een schuld van 7-13-12

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 406 dd 13 december 1734 testament

Jenneke Claas Aerts, bedaegde jonge dochter te Nuland, benoemt haar nicht tot universeel erfgenaam: JenneMaria Driessen Quack, weduwe Christiaan Eversou.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 409 dd 20 januari 1735

Compareert Jacobus de Booij, secretaris alhier, die op verzoek van Hendrik Wemmers inwoner van Kessel verklaart dat hij nog goed weet dat hij als procureur ter instantie van Herman van Nauhuijs een requirant had laten dagvaarden, voor het gereght van Kessel, dd 19 december 1733, deze compareerde ook mqar leek seer droncken, sotte manieren van doen, strommelingen.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven

 

blz 410 dd 14 februari 1735 verhuring

Compareert Jacobus de Booij verhuurt aan Antonie Leermans, wonend alhier een perceel teulland "op de hooge hoef ", groot 3 lopens en 16 roeden, tussen erve Jennemie Christiaans aan ene zijde en Gerit Quack c.s. aan andere zijde, strekkende met beide einde op de gemene straat, aangekomen van Wouter Bastiaans, voor 28 jaar voor 9 gulden.

Tekenen: Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 412 dd 17 maart 1735

Compareert Hr. en Mr. Abraham van Mil, inwoner alhier, aan de ene kant en aan de andere kant

Lijsbeth weduwe Poulus peter Govers maken een accoord, waarbij Lijsbeth van alles te goed heeft vanwege kostgelt, verschoten penningen, van van Mil, dat Lijsbet van Mil tot zijn dood toe zal onderhouden,  zoals een fatsoenlijk man toekomt, en na zijn dood een eerlijke begrafenis, in ruil daarvoor geeft van Mil al sijn erfhaeffelijke en meubilaire goederen ( contanten, boecken, kisten, kasten), zonder enige uitzondering.

Tekenen: Abraham van Mil, Lijsbeth Paulussen, Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij, secr.

in marge: 30 maart 1735: acte wordt door de partij te niet gedaan.

 

blz 415 dd 25 maart 1735

Abraham van Mil, advocaat en inwoner alhier, machtigt Jan Louis Verster, notaris en procureur in Den Bosch, om een huis te verkopen in Den Bosch "den gulden Appel" aan de grote markt tussen huis "het vercksken" aan de ene zijde Tolburgh straat en  "het suijker huis" , aan de andere zijde, strekkende  van de markt tot aan de Diese met een brugh over de Diese uitkomende in de Tolbrugh straat aangekomen in de deling met zijn broer Theodoor van Mil  op 21 juni 1713 voor Notaris van Woerkom, voor 1500 gulden.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 418 dd 27 maart 1735

Compareert Abraham van Mil advocaat en inwoner alhier, verklaart dat Pieter Verster, coopman in wijnen, heeft betaald 1200 gulden in mindering op een som van 1500 gulden ivm zijn huis  "den gulden appel" op de 26e maart. Machtigt verder Peter van Bruggen, clerk ter secretarij van Den Bosch, om te verschijnen voor de schepenen en de zaak te regelen.

Tekenen: Gerit Quack, sijmen Bosch, J de Booij, secr.

blz 419 dd 7 april 1735 Borgbrief

Compareert Johannes Antonissen van Nulant gehuwd met  Jenneke Clasen van de Wijgaert wonen nu te Berlicum, alhier van eerlijke en wettige ouders geboren.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Gerit Quack, Willem van Loon. Corstiaen Beijvelt, armmeester en H van der Ven, armmeester.

 

blz 421 dd 20 april 1735

Compareren Hendricus van Mil inwoner van Den Bosch , 28 jaar en Arnoldus Meerkerk, dragonder onder de compagnie van de Heer Baron Hevelenbergh onder het regiment van de Heer Generaal Duportaal in garnizoen liggend te Den Bosch, 26 jaar, die op verzoek van Thomas Gerbrants vorster te Schijndel verklaren dat sij in de maant februari waren in het huijs van de vorster, waar ook present was

Lambert Verweij, die in  gesprek was met de vorster om enig land te coopen van de vorster voor 30 gulden, waarna Verweij braaf bier en wijn commandeerde, sonder dat de vorster daartoe verzocht, de vorster heeft ook geen scheldwoorden geuit tegen Verweij. Juist Verweij kwam met vloecken en sweeren, maakte ruzie, wilde dat de vorster mee naar buijten kwam om te snijden. Verweij vroeg aan Hendricus van Mil om een rijskdaalder te lenen, later 10 stuijvers tegen een pant, en gaf tot pant een reissack, een slaapmuts, en een das, en gaf in retour de 10 geleende stuijvers. Verweij vertrok kort daarop. Ze comparanten hebben niet gehoord dat de Vorster Verweij arresteerde.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, namens de officier, Peeter van de Ven, J de Booij, secr.

 

blz 425 dd 27 april 1735

Compareert Hendrik van der Sant,  inwoner van Nuland, verklaart tot voldoening van een afspraak met

Helena van Neerven, weduwe Theodorus van Mil en van  Hendrikus van Mil, wonende te Den Bosch zich te verklaren als erfgenaam van Abraham van Mil in sijn leven gewoont hebbende te Nuland

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 426 dd 31 mei 1735

Compareren Christoffel de Looijer, voor zichzelf en procuratie voor zijn broer Cornelis de Looijer, wonend te Deurne, Wouter en Francis de Looijer beiden uit osch wonend. Samen sterk voor hun zus Judith de Looijer. Allen samen met Jan de Looijer kinderen en erfgenamen van Ivoo Jansen de Looijer en jenneke van Heumen, in leven egtelieden, die hebben Jacobus de Booij, procureur te Nuland sterk gemaakt om voor de schepenen van Osch. Ze willen Jan de Looijer dwingen mee te gaan in een deling. Hij moet rekening bewijs overdragen.

Tekenen: Willem van Loon, Gerit Quack, Sijmon Bosch, loco secretaris

 

blz 428 dd 24 juni 1735

Compareert Peter Aert Poulsen inwoner van Dinter gehuwd met Maria Willems, eerder gewoond te Nuland, verklaren dat Aert Driessen van Grinsven te Geffen  heeft 100 gulden betaald, van een obligatie die Aert Driessen, samen met Dries Gijsberts van Grinsven, en Jacob Driessen van Grinsven, ten name van Maria Willems, voor notaris Willem Aenhuijs, dd Rosmalen 25 mei 1729.

Tekenen: Willem van Loon, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

blz 429 dd 23 juli 1735

Compareert juff Johanna Langenbergh, weduwe van de Heer Henricus Leonardus Charlois, die verklaarde haar in kost, drank, slapen, wassen, een fatsoenlijke huisvesting bestelt te hebben ten huijse van Jacobus de Booij, voor een jaar, voor 150 gulden.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Gerit Quack.

 

blz 431 dd 28 juli 1735

Compareert mr. Pieter egidius gerbrandt Daunis te utrecht wonend en Johanna Langenbergh weduwe van de Heer henricus leonaridus Charlois, wonend te Nuland, willen ingescrheven worden in de ondertrouw, echter geen consent van de vader van Pieter, die nog in leven zou zijn,

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Willem van Loon, Gerit Quack, j de Booij, secr.

 

blz 432 dd 13 augustus 1735

Compareren Jacobus de Booij, secretaris alhier en Zara Spillenaar, zijn huisvrouw, verklaren 1000 gulden schuldig aan Juff. Anna van Gulick weduwe van de heer Poulus Ponsaer  te Grave.

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar, Geurt Govers, sijmen Bosch.

 

blz 434 dd 27 augustus 1735

authorisatie Gijsbert Ruijsch door de schepenen om op 1 september 1735 naar Den Bosch te gaan voor de verpachting der gemeene middelen.

Tekenen: Geurt Govers, Peeter van de Ven, Willem van Loon, Sijmen Bosch, merk Gerrit van de Leege, Gerit Quack, j de Booij, secr.

 

blz 435 dd 13 sept 1735

Compareert Mr. pieter egidius gerbrandt Daunis als bruijdegom aan de ene kant en Johanna Langenbergh weduwe van de Heer Henricus Leonaridus Charlois, wonend te Nuland, aan de andere kant, maken huwelijkse voorwaarden voor dat ze gaan trouwen, genoemd broer Justus Lodewijk Daunis, zuster Alleta Catharina Everarda Daunis,

(laatste stuk op blz 441)

Tekenen: Mr. Pieter egidius gerbrandt Daunis, Johanna Langenbergh  weduwe van de Heer Henricus leonaridus Charlois, Peeter van de Ven, merk Gerrit van der Leege. J de Booij, secr.

 

blz 439 dd 15 september 1735

( begint op 441)

Compareert Jenneke Jan Joosten, weduwe Claas Damen inwoner alhier, gedagvaart op verzoek van Corstiean Bijvelt inwoner alhier, en verklaart onder ede dat zij kent Neeltjen Jansen , waarvan de stiefvader is Joost Jansen Timmers, mede wonend alhier, die heeft gekraampt een jonge dochter. Ze weet niet of Neeltje meer kinderen heeft gehad. Of Joost Timmers onder Uden of elders haar een aantal jaren terug niet heeft gevraagd enige tijd te blijven, en om te kramen? Ze weet niet van de bestelling, maar wel dat zij samen met Neeltje en Joost Timmers naar Uden is gegaan, waarna zij naar huijs is gegaan, en Neeltje ( terug naar blz 439!!)  daar is gebleven aan het huijs van Willem Peter Jochems, ze weet niet of Neeltje vaker gekraamd heeft of miskramen heeft gehad.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven.

 

blz 440 dd

Condities waaronder de heer de heer en meester Espeman (??) heer onder dese HH van Nuland verpacht een huijs te vinkel, thans in gebruik bij Willem Jan Meeus , akte stopt ineens ook geen uijtmaak.

 

Blz 443 dd 13 februari 1736

Einde van een acte?

Tekent: Peter van der Ven en Gerrit Quack

 

 

 

blz 443 dd 24 maart 1736

Compareert Abraham Dekelingh thans residerende alhier, machtigt zijn schoonzoon Johan Spillenaaer wonend te Varick om voor het te onderhandelen over 2000 gulden tegen een zo laag mogelijke rente,

ivm seker huijs te Utrecht op de oude graft op den Hoeck van de hoge Jacobinnestraat naastgelegen m.n snoeckbacken aldaar.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack J de Booij, secr.

 

blz 445 dd 29 november (?)  1736

Compareren Jacobus de Booij, als vader van Christiaan de Booij ( van de ware christelijke religie), die een acte toonde van de Staten Generaal, die laat weten op verzoek van Jacobus de Booij, op de collatie van een beurs van 50 gulden

Jaarlijks uit de fundatie van Pieter van Grinsven 50 gulden voor Christiaan door Andries Gijsbert van Grinsven als collator van 1/3 van voorgenoemde beursen volgens acte dd 1 december 1735 , pleiten ervoor dat de Booij zijn beurs krijgt, akte stopt ineens?? Vervolg op 455!!  15 maart 1736, Jacobus verklaart de beurs te hebben gekregen

Tekenen: W Aenhuijs, Gijsbert Ruijsch, Peeter van de Ven, Jan Wolfs schepen en loco secretaris.

 

blz 447 dd 24 januari 1736

einde van een akte, begin??

Tekenen: Gerit Quack, Lambert Weijgergancx, J de Booij, secr.

 

Blz 447 dd   …….  verhuring

Compareert Johanna van Riemsdijck,  weduwe Johan van Laar wonend te Nuland,  verhuurt aan Anneke van Koukerken, weduwe van Jacobus Ackermans, wonend te Berchem, huis, hof en land te Berchem beneven de Haarsteegh, voor 6 jaar, voor 36 gulden, einde acte ontbreekt??

 

blz 449 dd        24 januari 1736

acte begint ineens       

……Schrijver Hoorenbeeck getuigenis te geven. De eerste verklaart dat de hoeve van de requiranten zo lang hij weet gelegen te Geffen aan het Bergeijndt nu bewoont door Jan Sigman, al langer dan 40 jaar zijn uijtweg heeft gehad over de missen en neven het huijs thans behorende Dirck van den Bos, en zo verder over nog andere luijden erve van de Berghstraat tot in den Bredenwegh. De uijtwegh werd ook gebruikt voor het rijden van mist en vredelijck is gebruikt, zonder enig belet van iemand, tot nu Dirck van den Bos dit heeft willen beletten.  De deponent is te Geffen geboren en groot gebracht, zijn thans levende huijsvrouw is geboren en opgegroeid op de genoemde hoeve.

De tweede deponent verklaart dat zij een suster is van de eerste deponent, en bevestigd het verhaal van haar zus. Tot haar trouwdag 37 jaar geleden heeft ze op die hoeve gewoont heeft en staande haar huwelijk er gewoond heeft. Vervolg zie hierobven blz 447!

Tekenen: Lambert Weijgerganx en Gerit Quack, J de Booij

 

blz 451 dd 6 juli 1736 

Compareert Jan van Vught, inwoner alhier verklaart dat Johanna Poulse Govers, zuster van zijn vrouw

Lijsbet Poulsen van Os, heeft 200 gulden betaald, uit een obligatie, dd 15 april 1732, geeft de obligaite over aan Johanna Govers.

Tekenen: Gijsbert Ruijsch, Willem van Loon, J de Booij, secr.

 

 

 

blz 452 dd

Compareert Jan Jan Jorissen, oud omtrent 68 jaar (?), Marike Jansen van Leent, Vrouw van Steven Peters, oud 64 jaar, beiden inwoner van Geffen, om voor de erfgenamen van … akte stopt ineens

 

blz 453 dd 13 dec 1735 akte start ineens vervolg van 440

de verhuurder reserveert voor hem de appelbomen uijt te doen en jonge in de plaast te zetten, de vruchten zijn voor de huurder. De Verhuerder reserveert voozicht zelf de camer voor int huijs. Ingezet voor Lambert Wouters van Rooij op 45 gulden, slaat 2 slagen, stelt tot borg: Willem Aenhuijs, drossard alhier, Gerrit Quack.

Tekenen: Peeter van de Ven, Gerit Quack, j de Booij, secr.

 

blz 455 dd  29 nov 1736

( andere acte?)  vervolg van 445!

 

blz 456 dd 7 …. 1736

Compareert de Heer Abraham Dekelingh  inwoner alhier, machtigt schoonzoon Johan Spillenaar te Varick om te onderhandelen over 2000 gulden met het onderpand van een nieuwe moderne en wel ter neeringe staande huijsinge erve en bodem en boort, met sijn kelders, en… tot drie woningen, binnen de stadt Utreght, aan de oostzijde van de oude Gragt op de noordhoeck van de hooge Jacobine straat,

Snijdende de succerrije van Dirk Jansen van Schorrenbergh, noordwaarts naastgelegen zijn, strekkende voor met de Werf en Cluijs, uijt de stadtgraft aldaar tot agter aan de huijsinge van de nakomelingen van Maeijgje Jacobs toe.

Tekenen: A Dekelingh, Gijsbert Ruijsch, Gerit Quack, J de Booij, secr.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:25

1 Reactie

 • Alphonse

  Geplaatst door Alphonse

  zaterdag, 04 februari 2017 14:14

  This may link straight to the i-tunes on your computer, where you
  could download your chosen music as compared to phone.

Geef ons uw mening

Ga naar boven