RA Nuland 49 Allerhande Acten (1723-1729)

Rechterlijk Archief  Nuland 49 (1723-1729) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd register

…….onleesbaar….

Acte van arrest op een huis van Merike Aert de Wert                                              fol. 4

Beleijdingen tussen land van de Heer de Hee en Dirk Vorstenbosch                                    fol 4v

Afgaen van tocht van de weduwe Hendrik Marcus en accoort                                fol 5

Procurassie van de Heer Frans Rudolph van Schmitz op zijn vrouw                                   fol 6

Verclaring van Seger van de Poel c.s. voor de  officier                                             fol 7

Heer Hendirk van de Gevel verklaart gecalangeert te sijn overt collateraal              fol 8v

Acte van eed van de weduwe Hendrik Marcus                                                        fol 9

Verclaring van Gerrit Senendam c.s. voor officier                                                    fol 9

Conditie van verkoop van een mergen hooiland van Jan Hendricx                          fol 10

Verklaring van regenten en nabueren over de staat van de gemeente                                   fol 12

Verklaring van regenten van 2 nabuer plaatsen dat de landerijen hier

Onvruchtbaar liggen                                                                                                 fol 14

Acte van beleijdingen ter requisitie van Willem Jan Huijbers                                               fol 14v

Verklaringen van enige deponenten voor de officier                                                fol 15v

Verklaring van Hendrik Jan Timmers voor officier                                                  fol 17v

Verklaring …..                                                                                                                     fol 18v

Verklaring ….secretaris de Booij                                                                              fol 18v

Verklaring van …voor drosaard van oosterwijck                                                     fol 19

Accoord tussen de drossaard deser HH en de drossaard over tractement                 fol 19v

(1724) Attestatie voor juff Barbara anna vd Heurbeeck                                          fol 20v

Schepen verklaring voor deurwaarder Pauw                                                            fol 21

Arrest op de goederen van verschillende inwoners door de deurwaarder                 fol 21v

Attestatie voor verschillende personen door Johan Theod Lemmingh                      fol 22

Verklaring van 2 buurgemeenten overt bevriezen van t coorn                                 fol 22v

Schepen verklaring voor Willem Jan Huijbers over hetzelfde                                              fol 23v

Huur conditie tussen Heer Plenus en Joost de Smith                                                           fol 24

Ondervraging en verclaring voor heer Capiteijn Louwrens spengler                         fol 26

Obligatie van Sijmon dirks van 150 voor Heer Plenus                                             fol 27v

Verklaring van Jan Steenbergen c.s voor hoog officie van Den Bosch                      fol 29

Nog verklaringen van verschillende personen over het zelfde                                              fol 30v

Procuratie van Huijbert Jansen en zijn vrouw voor Andries Popelmo                     fol 32

Momboir brief over de kinderen Leendert Jan Teunissen                                         fol 33v

Attestatie van Roelof Wellens c.s. voor de officier                                                  fol 34

Schepenquitantie van Johannes van Clootwijck voor Heer van Nuland                   fol 35v

Acte van beleijding voor Heer van Nuland                                                              fol 36

Momboirbrief voor Corstiaen Bijvelt over Jenneke Lambers de Wert                                  fol 37

Huurcondities tussen Heer van Nuland en Marcelis Driessen Quack                                   fol 37v

Resolutie op een request door Corstiaen Bijvelt als momboir over Jenneke

Lambers de Wert                                                                                                      fol 39v

Inventaris Willemke, weduwe Lambert de Wert                                                      fol 40

Verpacht condities van de teullanden van de kinderen Leendert Jan Teunissen       fol 44

(1725) Inventaris van de goederen van Leendert Jansen van Os overgegeven

Bij Dirske Jansen                                                                                                      fol 46v

Approbatie van de schepenen taxact van vorige acte                                                           fol 49v

Schepenquitantie van de momboir over de onmondige kinderen Leendert

Jan van Os voor deselfde Dirske Jansen                                                                   fol 50

Huurcondities tussen Heer van Nuland en Adriaan van Heesch over de     

Wintmolen                                                                                                               fol 51

Registratie van vorige priseering in de molen                                                           fol 54

Registratie van een quitantie in dier natuer                                                              fol 55v

Idem                                                                                                                         fol 56

Certificatie voor Aaltje Geurt Rijcken                                                                                 fol 56v

Verkoopcondities van 2 mergen in de hoeve verkocht door Catelijn,

Weduwe Cornelis Altenhuijsen                                                                                fol 57v

Beleijding van de teullanden alhier wegens een hagelslagh                                        fol 59

Certificatie voor Adriaan dinessen van Mil                                                               fol 60

Procuratie van Herrie Tonstelopop huisvrouw van Jan de Smith                             fol 60v

Verclaring van chirurgijn Johan Davervelt wegens verongelukt kind van Tijs

Wellens                                                                                                                    fol 62

Idem kind van Peter Jansen                                                                                      fol 62v

Schepenverklaring voor Jenneke Hendrik Melten                                                    fol 63

Coopconditie van 7,5 hont van Erke van roij gekocht door Jan Bos                                    fol 64

Procuratie van Jan Bos op procureur van der Steen                                                 fol 66v

Verclaring van chirurgijn Jan Davervelt wegens een verongelukt kind van

Jacobus                                                                                                                     fol 67v

Inventaris van de goederen van Adriaan Gielens van Schijndel voor weduwe

Jenneke Peter Jan Clasen        `                                                                                 fol 68

Borgbrief voor Maria dochter Hendrik Poulusse, huisvrouw van Jan Gielens

Van Schijndel                                                                                                           fol 75v

Heer Abraham Hubert als lasthebbende stelt Jacobus de Booij aan als

Secretaris van Nuland                                                                                              fol 76v

Verklaring van Ruijstenberg voor de heer Drost tegens Corstiaen Bijvelt

Wegens het klippelen van den hont                                                                          fol 131v

Heer Abraham Hubert als lasthebbende stelt Cornelis Sterckman aan als

Vorster tot approbatie volgt                                                                                     fol 132

Verklaring van Van Mil  c.s. dat Johannes van Tuijl heeft afgelost                           fol 144.

Schepenen verklaring voor JohanTheodorus Lemmingh dat de granen

Door de koude vorst zijn bevroren in t jaar 1709?                                                   fol 81

Gerardus Woestenhof als man van Anneke van der Horst verkocht aan Heer

Plenus huis en land in de helsenhoeck                                                                                  fol 82

Jan van der Horst afgaan van tocht van houtwas tbv dochter getrouwt met

Gerardus Woestenhof                                                                                              fol 84

Ondervraging door J ooosterwijck tegen de kinderen Jan D Spierings                      fol 85

Nog een ondervraging over hetzelfde                                                                       fol 89v

Idem                                                                                                                         fol 91

Idem                                                                                                                         fol 92

Idem                                                                                                                         fol 93v

Heer van Nuland verhuurt hoeve vaan Lambert Zepen                                           fol 94v

Verklaring van Wouter van Meeuwen en Hendrik van de Heijen voor

De heer van Nuland ivm de jacht                                                                             fol 97

Marcus Peeris, deurwaarder en als kerkmeestervan Berlicum neemt in arrest

De goederen van Haars Willem Jan Mans / Emons                                                  fol 98

Jan ant hoogh als administratuer van Antony Ant Hoog wegens gemaakt

Legaat aan de armen                                                                                                 fol 99

Peter eijmbers en Jan van vugt verklaren aan de armen Silva…                               fol 100

Corstiaen Bijvelt heeft pretentie van 150 gulden ten laste van dese gemeente                     fol 101

Koopconditie van Antony peter Jan Clasen verkocht huis door Peter van Creijl     fol 102

Scheiding en deling tussen Jan van Lit, Hendrik van de Ven, Jan Bos,

Willem van Grinsven etc                                                                                          fol 107v

Verklaring Roelof Vos en zijn vrouw voor Willem Heijkams                                              fol 118

Willem van Grinsven en Jan Bos hebben goederen van grootmoeder gedeelt                       fol 119v

Gerrit Peters van Gemonde verkocht 14 hont land aan Jan Bos                              fol 123

Jan van Lit is betaald wegens een obligatie                                                               fol 125v

Idem                                                                                                                         fol 127

Peter eijmbers en Jan van vugt als armmeesters voor Johanna Clasen van Erp         fol 128v

Contract Huijbert Aansom en zijn vrouw                                                                fol 129v

Verklaring Jan Davervelt voor de Heer Plenus wegens kwetsuur van

De draeck                                                                                                                 fol 131v

Ondervraging Plenus wegens vorige                                                                         fol 132

Arrest op de goederen van Johan van Clootwijck door Jan van Prooijen                 fol 144

Memorie voor de regenten wegens de heer officier wat te doen staat                                  fol 144v

Verklaring van schepenen dat Gerrit Rut Thijssen van Vlijmen hier is geboren       fol 150

Accoord tussen Jan van der Ven en sijn vrouw Hester off testament                                   fol 151

Schepen verklaring voor Heer Regay voor taxatie van het huijs aan de kerk                       fol 152

Sterkman geeft procuratie over van Van der Sluis zijn zwager                                 fol 153v

Willem Jan Huijbers doet afstand van het erfdeel van Rut Wouter Coolen

Tbv broers en zussen                                                                                                fol 154

Joost Jan Kusters geeft procuratie op Jacobus de Booij                                            fol 154

Momboiren aanstelling voor de kinderen van Jan Peters van Hees                           fol 155

Deling Hendrik en Piet van der Ven wegens de goederen van hun vader                 fol 156

Deling van de vaste goederen                                                                                   fol 158

Verhuring door Plenus aan Sijmen Dirk de Wolf                                                     fol 159v

Idem verhuurt hoeve aan Geurt Poulus Govers                                                       fol 16.. v

Rklaring voor de erfgenamen Rut Wouter Coolen                                                   fol …

Verklaring voor Huijbert Clasen wegens de dood van Juff van Bruggen                  fol 172v

Inventaris van Juff van Bruggen door Huijbert Clasen                                             fol 174 v

Heer van Nulant stelt Hendrik van de Ven aan als Heemraad polder                      fol 175v

Verhuurcondities door Cornelis Antonisse van Creijl                                                           fol 178v

Ondervraging W. Aenhuijs van Willem Cranenburgh                                                           fol 181

Jan van Lit is betaald door de schepenen                                                                  fol 182

Juff van Ravesteijn idem                                                                                          fol 184

Commissie van de drost willem Aenhuijs                                                                 fol 185v

Procuratie van Jac de Booij en vrouw op hun swager                                                          fol 186

Ondervraging W Aenhuijs van Heer van Engelen                                                    fol 187

Contract Dries Handricx en vrouw Hilleke de Wert , testament                             fol 188

Peter Wouters gearresteerd wonend te Maren door Martinus de Wert                    fol 189

Margriet weduwe Jan Driessen van der Loo verkoopt aan Heer van Nuland                       fol 189v

Van Tongeren bekend gelt ontvangen te hebben van Marcus Peeres voor

De armen van Berlicum          van het goed van Willem Jonghmans                                   fol 192v

Willem Clasen c.s. armmeesters geld ontvangen van Marcus Peeris                          fol 193

Ondervraging door Aenhuijs van Corstiaen Bijvelt, zijn zoon en Sterckman                        fol 194

Idem                                                                                                                         fol 200 v

Hendrik Coolen verkocht aan Jan Jacob Langens                                                     fol 204v

Maria van Alphen heeft verkcoth aan Jan Lambers van Boxtel                                fol 207

Momboiraanstelling over kind van Jenneke Jan Teunisse, Jan Hendrik

Leenders c.s.                                                                                                             fol 210

Juxken Jansen machtigd Jan Hendrik Leenders         over kinderen

broer Jacob Jansen                                                                                                    fol 211

Ondervraging D van Clootwijck                                                                              fol 212

Vernadering Hendrik Hendrik van Mensel                                                               fol 217

Hendrik Melten Hanegraaf kocht huijs van Jan Wouter Baers                                 fol 218

Jan Poulisse verklaart dat Antony Aert de Wert een eerlijk man is                           fol 218v

Dries Quack geeft procuratie op Pieter van Seghvelt                                                           fol 219v

Verklaring Sterckman wegens het schieten                                                               fol 220

Testament Claas Hendrics van Grinsven                                                                  fol 221

Verklaring Jan Jaocb Langens voor Heer Plenus                                                      fol 223v

Ondervraging Heer Plenus jegens den Draeck                                                          fol 225

(Blz 19)

Verklaring van Aert Hoos dat alhier aan de kerk eijken bomen hebben gestaan       fol 226v

Jan de Haas doet afstand van de goederen van zijn vrouw                                       fol 227v

Ondervraging door W Aenhuijs tegen Wouter Bastiaens                                          fol 228v

 

Blz 11 dd 10 februari en 17 februari 1723

Condities waarop kinderen en erfgenamen Rudolph Thibos, in leven president deser HH, en Koopman binnen Den Bosch, verhuren/verpachten een schone welgelegen hoeve lants gelegen in Nuland in OutVinckel, genaamd de Sijsperse Hoeve, of Heijsight, bestaande uit huisinghe, schuer, stallingen, schaapskooij, bergh, hof etc, en aangehorende landerijen, en 16 hont hooiland aan de Kesselsen NieuwenDijk, 10 hont hooiland op het voorste en middelst Nuland, nu bewoont werdende door Antonie Jan Hoeven. Voor 6 jaar,

Te leveren aan de verpachters

-       3 mudde rogge op kersmis

-       2 mudde boekweijt

-       1 mud haver

-       Een vet varcken van minstens 125 pond in november

-       60 pont meijerijese boter elk jaar in meij

-       Te doen 10 karvrachten naar Den Bosch of elders, zo de verhuurder het wil, max 3 uur afstand

-       10 dagen werken voor de verhuurder door huurder of knecht

-       2000 musters hout maken, de helft voor de verhuurder

-       Elke keer als de verhuurder bij de hoeve komt moeten de paarden goed verzorgd worden

-       Op alle hoeve te leveren behoorlijke mist en die om te spaaijen

-       Een streep land in de Vogelsangh blijft aan de verhuurder, nu besaaijt met eeckelen,

-       Niet verhuurd worden de solderkamer,  boven en benedenkamer, huishof en duijfhuis, met de duiven , helft van de boomvruchten in de nieuwen boogaaert, helft van de noten, helft van de qree peeren

Huurder moet de dorpslasten en landslasten betalen, verpondingen, beede, koningsbeede, reelen omslagh, mogengelt, de poldergelden blijven betaald worden door de verhuurder

Hoogsel in herberg van Jan Quack.

Gemijnt door Antonie Jan Jan Hoeven op 26 gulden, met 4 slagen. Bij het hoogsel verscheen antonie Jan hoeven niet, waartegen de verhuurder protesten

Tekenen: J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J d Booij, secr.

 

Blz 17 dd 22 februari 1723

Compareert voor Johannes van Clootwijck als gelaste van de Heer Drossaard Hendrik van den Dungen en Simon Gerit Bosch schepenen der HH Nuland, Reijnier Pauw,  Deurwaarder geauthoriseert door Johan van Prooijen, collecteur der verpondingen en gemene middelen deser HH, heeft in arrest genomen de vaste goederen bestaande uit een huijs en landerijen groot 8 lopens, in den Helsenhoeck gelegen, competerende Merike weduwe Aert de Wert, wegens een schuld van 57-12-12 wegens achterstallige betalingen over 1720 en 1721

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch, J d Booij, secr.

 

Blz 18 dd 1 maart 1723

Compareren Johannes van Clootwijck, mede gecommiteerd voor de officier, Hendrik van den Dungen, schepenen van Nuland, dat zij vandaag op verzoek van de Heer de Hee, wonend te Den Bosch, zijn gegaan naar zijn hoeve, in out vinckel gelegen, en zagen dat tussen een acker teulland behorende aan deze hoeve aan het westeneind van het huis,

 

Blz 19 = deel van het register, zie boven

Blz 20 = leeg

 

En een stuk teulland competerende Dirck Willems Vorstenbosch een kleijn slipgraefke is gegraven, separerende die 2 akkers van den anderen, verder dat de opgaande eijkenbomen van gen. Vorstenbosch naast het gen. Slipgraefke, niet boven de voet van het slipgraefke af staan,

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J. d Booij, secr.

 

Blz  21 dd 8 maart 1723

Compareert Anneke Hendricx, weduwe van Hendrick Marcus, inwoonster alhier, afgaan van tocht in de vaste goederen die Hendrick Marcus heeft achtergelaten, te Nuland, Berlicum en andere plaatsen, ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen. Comnpareren eveneeens Peter Dirkxc wonend te Middelrode, mede fort en sterk voor Hendrick Jan Jochems, wonende te Osch, Deelis van den Acker wonend te Berlicum, Peter Schr..der man en momboir van Meghtel Kappen, sich mede fort en sterk makend voor zijn swager Jan Kappen, wonend te Rosmalen, Lucas van Rosmalen als man en momboir van Maria Kappen, zich mede fort en sterk makend voor Cornelia Cappen, zijne vrouwe suster , allen tesamen erfgenamen ab intestato van Hendrick Mercus, welke verklaarden af te staan en in volle eigendom aan de bovengenoemde Anneke Hendricx, weduwe van Hendrick Mercus alle meubilaire en erfhaeffelijke goederen.

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrick van den Dungen, Simon Gerit Bosch, J d Booij secr.

 

Blz 23 dd 15 maart 1723

Compareert de weledelgeboren Heer Frans Rudolph van Schmitz etc, heeft een volmacht van beide zijn heeren swagers en voor zichzelf de Heer Johan Maurits van der Pol en Justus Fleming, Heer van Swolgen etc, Vrouwe Isabella van der Pol, etc zijne weledelgeboren Vrouwe om hem in alles waar te nemen.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Symon Gerit Bosch, J d Booij, secr.

 

Blz 25 dd 17 april 1723

Compareert Zeger Joosten van der Poel, Geertruij huisvrouw van Zeger, en Johanna Gerrits deselfs dienstmeijd, verder Peter Jan Geurts, naaste nabuer, alle inwoners van Nuland die verklaren op verzoek van drossaard Johan van Oosterwijck

Zeger verklaart dat hij op 14 februari 1723 ’s avonsds om 7 of 8 uur in zijn huis zijn gekomen Gerrit Rut Tijssen en Hendrik Jan Timmers om een pijp aan te stoken, en nadien weer zijn vertrokken, even nadien kwam er weer iemand aan het huijs, smijtende op de deur, seggende doet open om een pijp toeback aan te steken, waarop Zeger zei: “begint soo niet foeij, dat is geen fatsoen”, waarna er weer op de deur werd geslagen. De volgende dag zag hij dat zijn asback voor de deur in stucken lag, dog de daders aan hun stem niet vast te hebben gekent, maar hij meent dat Gerrit Rut Tijssen en Hendrik Jan Timmers diegene waren die de selve folie aan sijn huijs aanvingen,

Geertrui verklaart hetzelfde als haar man en voegt toe dat haar man om hulp riep toen er op de deur werd geslagen. ( vervolg op blz 28)

Johanna verklaart hetzelfde gezien en gehoort te hebben. Ze meende Hendrik Jan Timmers herkent te hebben aan zijn stem.

Peter verklaart het rumoer gehoort te hebben aan het huijs van Zeger, waarvan gezegd werd dat de daders de bovengenoemden waren.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, J v Clootwijck, J d Booij, secr.

 

Blz 27 dd 1 april 1723

Compareert Hendrik van de Gevel, om te tauxeren de naargelaten goederen van de Heer Jan Antonie van der Spruijt, overleden 11 februari 1723 te Antwerpen, zoals Hendrik vertelde, sonder wettige geboorten na te laten, gesommeert door de drossaard heeft hij de calange aangenomen.

Tekenen: Corstiaen van gogh, Gijsbert Wellens, J d Booij, secr.

 

Blz 29 dd  10 april 1723

Compareert Anneke Hendricx, weduwe van Hendrik Marcus, verklaart aan v Clootwijck gecommitteerde van de officier, niet beswangert te zijn.

Tekenen: J v Clootwijck, Corstiaen van Gogh, Jan Dirck Spierings, J d Booij, secr.

 

Blz 29 dd 13 mei 1723

Compareert Gerrit Senendam en diens huijsvrouw Anneke Huijbers en Peter Jansen van Uden, alle inwoners van Nuland, verklaren op verzoek van de officier

Gerrit verklaart dat ca. 17/18 dagen geleden Hendrik de Bie riep of verzocht in het huijs van Johannes Makaeij, om het beest te bekijken dat hij gekocht had. Johannes Makaeij zei tegen Gerrit Senendam “gij hebt gezegd dat ik olie bij u heb gehaeld, waarop Gerrit zei dat dit een leugen en onwaarheid was” Daarop wilde Makaeij Senendam aanvallen, maar dat wer belet door Hendrick de Bie, waarop Makaeij buitenshuis het mes trok en Senendam naar buiten riep.

Anneke Huijbers dat zij op die tijd vanaf haar nabeurhuijs kwam en woordewisseling hoorde. In huis vond ze de drie genoemde mannen, zij vroeg “wat is hier te doen”, waarop Makaeij met zijn hand naar haar sloeg. Uit vrees voor rusingh deed ze haar man naar binnen gaan, waarna ze bij de agterdeur Makaeij met een bloot mes zag staan.

Peter Jansen van Uden verklaart dat hij Makaeij met een bloot mes buiten zag staan

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan jansen van Lit, j d Booij, secr.

 

Blz 31 dd 1 juni 1723

Verkoopcondities van Jan Hendricx wonend te Heeswijk man en momboir van Teunisken dochter Wijn Rutten van 2 halve mergen hooiland te Nuland in 2 plaasten opt Agterst Nuland, de bovenste tussen erve van Wouter Driessen bovennaast en de erfgenamen van Heer Cremers, benedennaast, aangekomen van de ouders van zijn vrouw. De benedenste mergen: bovennaast Joostje van der Aalsvoort en benedennaast Antonie Louwrense. Gemijnt door Jan Bos op 25 gulden, slaat 10 slagen.

Tekenen: J v Clootwijck, Corstiaen van Gogh, Sijmon Gerit Bosch,  J d Booij, secr.

 

Blz 35 dd 16 juni 1723

Corstiaen van Gogh, president, Jan van Lit, Johannes van Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Dirk Spierings, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch, schepenen, mitsgaders Corstiaen Gerits Bijvelt, Willem Clasen, Jan van de Ven, Jan Jaocb Langens, Hendrik Hanegraaf, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan Jansen Quack, Simon Diercx nabueren en inwoners van Nuland, verklaren dat in de jaren 1697, 1698 en 1699 er in Nuland 3 voorname coopbrouwers woonden die de brouwneeringe florisant excerceerde, hare bieren debiterende binnen als buijten de Heerlijkheid, sijnde ter zelfder tijd ook de tapneeringen alhier florerende, vanwege de sterke passagie,  waardoor hier veel tapneeringen zijn. In die tijdt werd de accijns der bieren, wijnen en brandewijnen , van het besaaijt hoorngelt en bestiaal, hoogh opgejagen wiert, en de Raad van State bepaalde dat er 33% moest worden betaald over de inkomsten over de genoemde jaren. Bij het sluiten van de rekeningen over 1717, 1718 en1719 is de schepenen duidelijk geworden dat er aan slands comptoir meer is betaald dat ontvangen van de ingesetenen, en wel 497 gulden, welke som nog over de ingezetenen zal moeten worden omgeslagen, verder woont er momenteel nog maar 1 brouwer, die weinig omzet heeft. De schepenen moeten jaarlijks een som van 200 gulden contribueren, daarnaast heeft er gedurende 2 jaar een zeer besmettelijke ziekte rond gewaard onder het runtvee, waardoor veel rundvee moest worden afgemaakt. Verder zijn de teullanden hooge, schrale en sandige gronden, waarop gezaaide granen waren vergaan en opnieuw besaaijt moesten worden. Door de droogte is het koorn van het land verbrant en verdroogd. Door het opperwater zijn veel landen langdurig geïnundeerd.

Schepene benoemen de slechte toestand van de gemeente van jaar tot jaar en dat al verschillende ingezetene al bankroet zijn gegaan, en de goederen bij executie verkocht moesten worden

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan van Lit, Johannes van Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Dirk Spierings, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch, schepenen, mitsgaders Corstiaen Gerits Bijvelt, Willem Clasen, Jan van de Ven, Jan Jaocb Langens, merk Hendrik Hanegraaf, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan Jansen Quack, Simon Diercx, J de Booij.

 

Blz 39 dd 29 juni 1723

Compareren Willem Aenhuijs en Gerrit Peters van Gemonde, schepenen des dorpe en dingbanck  van Rosmalen, Gooris van Tilburgh en Jan van Groenland, schepenen van Geffen, verklaren op verzoek van de Nulandse schepenen dat zij op vandaag hebben gezien en geïnspecteerd en bevonden hebben dat: de granen er door de extraordinaire droogte er miserabel slecht te velde staan, zodanig dat gevreesd moet worden dat het niets zal opbrengen, veel minder dan de lasten die jaarlijks opgebracht moeten worden. Verder dat de hooij en weiland zodanig zijn verdort, verdroogt en verbrant, dat er verschillende hooicampen gevonden zijn, waarvan het hooi niet gemaaijt kan worden, staande deselve als een heide.

Tekenen: Willem Aenhuijs, Gerrit Peters van Gemonde, Gooris van Tilburgh, Jan van Groenland, J. d. Booij, secr.

 

Blz 40 dd 29 juni 1723

Schepenen verklaren op verzoek van Willem Jan Huijbers, inwoner alhier, dat zij de landerijen van de hoeve van het Convent van de Wintmolenberg hebben gevisiteerd, die door Willem bewoont wordt, en zagen dat de granen door de droogte er zeer slecht bijstaan, veel akkers zijn verdroogt, de opbrengst zal veel minder zijn dat de lasten die eruit betaald moeten worden. De hoevenaar is door de misgewassen en andere problemen erg verarmt en ten agteren geraakt, en zijn lasten niet kan betalen.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan van Lit, Johannes van Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Dirk Spierings, Hendrik van den Dungen, Simon Gerit Bosch.

 

Blz 42 dd 16 juli 1723

Ondervraging door drosaaard van Oosterwijck van Hendrik van der Heijden, zijn vrouw Elisabeth en van Peter van Lamperen.( die het gestelde maar deels bevestigd – veel weet hij niet )

Op 17 meij zaten aan de deur van de eerste 2 deponenten Peter van Lamperen en Hendrik soone Jan Timmers een kommeke jenever zitten drinken. Bij de voort kwamen toen: Joannes Arien Willems en Gerrit Hendrik Hendricx Hanegraaf. Hendrik Jan Timmers ging van de deur af naar de poort om te kijken wie er was, dacht dat er jonge vrijers of vrijsters waren. Timmers kwam meteen terug en zei “het zijn Joannes Arien Willems en zijn swager Gerrit Hendrik Hendricx”, en de eerste snijd een poot of witboom af van ons die in de voort staat. Hendrik Jan Timmers bracht hen een kommeke jenever, die het aannamen, waarbij Hendrik tegen Joannes – die de poot in de hand had -  zei: toen ik die de laatste keer zag, toen kwam hij ons toe en dij hebt gij afgesneden.

Timmers wilde daarop de poot uit de handen van Joannes nemen, waarbij Joannes een bloot mes in zijn had had en Joannes zei “siet toe, treck het mes door mijn loonden niet”.

Gerrit Hendricx maakte woorden tegen Hendrik Jan Timmers, die Gerrit Hendrics een klap tegen zijn hoofd gaf, waarna Joannes Adriaens, Gerrit Hendricx en Hendrik Janse bloote messen trokken en naar elkaar staken tot ze gescheiden werden? Hendrik van der Heijden zag wel de klap, maar werd daarna door zijn vader het huijs in getrokken en zag het vervolg niet. Diens vrouw zag ze niet naar elkaar steken en heeft ze niet uit elkaar gehaald.  Peter van Lamperen dat hij dit alles wel gezien heeft.

Alledrie weten verder niets, ook niet wie de glazen heeft ingegooijd bij Joannes Arien Willems

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J. d. Booij, secr.

 

Blz 46 dd 8 september 1723

Compareert Hendrik Jan Timmers, oud 20 jaar, verklaart op verzoek van drossaard Jan van Ooosterwijck, dat op 2e pinxterdagh, dd 17 mei 1723, dat hij bij het huijs van Hendrik van der Heijden met meer ander gezelschap een kommetje jenever gedronken heeft, en toen in de wegh, genaamd de Voort, heeft horen aankomen “singende menschen”, en zag dat het Joannes Arien Willems en Gerrit Hendrik Hendricx Hanegraaf, die op de sijde van de hoef waar de vader van Hendrik Jan Timmers woonde aankwamen. Achter een hegh staande hoorde en zag hij de mannen bewegingen maken, hoorde een poot kraken, die afgesneden werd. Timmers ging terug en wachtte de komst van de mannen af. Joannes Arien Willems had de poot, sijnde een wit boompke onder zijn arm. Deze was door Timmers zelf geplant. Timmers wilde de poot afpakken, het mes van Willems staks er onder in, en Willems zei: siet toe, treckt mijn mes door mijn handt niet, en ze kregen woorden.

Tekent: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 48 dd 15 september 1723

Schepenen verklaren onder eede op verzoek van drossaard Johan van Oosterwijck, dat zij hebben besightigd, gevisiteerd en geëxamineerd een zekere stoel of afgesneden stronck van een poot sijnde geweest een wit boomke, staande in de wegh genaamd de voort, naast de hoeve die nu bewoont wordt door Jan Tmmers, wiens zoon het aan ons heeft getoond en hem bevonden een halve voet boven de grond afgesneden.

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 48 dd 21 september 1723

Schepenen hebben op verzoek van Jacobus de Booij, secretaris alhier, een bezoek gebracht met hem aan het huis van Simon Dircx, inwoner alhier, alwaar ze vonden dat Notaris Aenhuis bezig was met het maken van een inventaris van genoemde Simon Dircx, omdat hij in trouw is gegaan. De Booij protesteerde tegen deze gang van zaken, benadrukkend dat de notaris in zijn functie viel. De renovatie van de Hoge Mogendheden dd 3 april 1708 werd voorgelezen, maar Aenhuijs wilde het protest niet aannemen, voor dat hij copy gelevert was.

Tekenen: J v Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 49 dd 24 november 1723

Schepenen verklaren dat de akte van 1 april 1723 van de heer Hendrik van de Gevel, van woord tot woord is voorgesproken aan de schepenen, en is binnen een half uur ter protocolle gestelt.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, j d Booij, secr

 

 

 

Blz 50 dd 8 december 1723

Er zou een kwestie of verschil kunnen ontstaan tussen Joan van Oosterwijck, drossaard alhier aan de ene kant en de gezamenlijke regenten als representanten van het corpus aan de andere kant, of ter zaken van de leges, jura, valantien en besoignes die de drossaard competeerde, zo willen ze een goede intelligentie onder drossaard en regenten houden en om verdere escalatie en geschillen te voorkomen, komen ze tot een accoord:

De drossaard zal de leges, jura, valantien en besoignes die hij zal hebben met de zaken die hem toekomen, zonder uitzondering als schouwen, rekeningen etc, ingaan 1 januari 1723. tot 1 januari 1724, hij zal genieten voor verteer een som van 180 gulden. Dit akkoord zal elk jaar vervolg worden tenzij een van de partijen een kwartaal te voren aanzegt te willen stoppen.

Tekenen: Joan van Oosterwijck, Corstiaen van Gogh, Jan jansen van Lit, J v Clootwijck, Jan Dirk Spierings,  Gijsbert Wellens, j d Booij, secr

 

Blz 52 dd 14 februari 1724

Jan van der Ven, president en Johannes van Clootwijck, schepen alhier,  verklaren dat Juffr. Barbara Anna van de Heurbeeck, weduwe van de Heer Dirck van Clootwijck, in sijn leven secretaris van Nuland en Rosmalen, vandaag voor hen gecompareert is, en hebben het protocol ondertekent: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J d Booij, secr.

 

Blz 53 dd 14 februari 1724

Reinier Pauw, deurwaarder geauthoriseerd door Johan van Prooijen, collecteur der verpondingen te Nuland, en heeft op de 27e in arrest genomen een streepke land aan de Nulandse straat en de ½ van een mergen hooiland opt middelst Nuland, competerende Meggel Verhagen tot Geffen wegens een schuld.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J d Booij, secr.

 

Blz 54 dd 13 maart 1724

Compareert Reinier Pauw, deurwaarder geauthoriseerd door Johan van Prooijen, collecteur der verpondingen te Nuland, en heeft op de 27e in arrest genomen de goederen van Erken Jan Willems, Joost Hendrik Hanegraaf, Johan Theodorus Lemmingh, Geurt Teunissen, Simon Dircx, Johan van Clootwijck, Weduwe Aert de Wert, Jan Poulusse, Peter Jansen van Uden, Emit Rutten van Vlijmen, wegens schuld.

Tekenen: Tekenen Jan van der Ven, Seger Joosten van der Poel, J d Booij, secr.

 

Blz 55 dd 25 maart 1724

Compareren Jan van der Ven, president, mede in naam van de heer officier, Hendrik van den Dungen, schepen, Johannes van Clootwijck, schepen, Jan van Vught Armmeester, Joost Hendrik Hanegraaf out schepen, Willem Jan Huijbers, slants hoevenaer, inwoners alhier, die op verzoek van Johan Theodorus Lemmingh verklaren dat Johan van Prooijen, collecteur, een publikatie bekend had laten maken van het houden van een sitdag in zijn huis te Den Bosch, in de laatste week van januari 1724, van maandag tot zaterdag beginnend op de 24e. en dat van Prooijen door de deurwaarder hen heeft laten executeren.

Tekenen: Jan van der Ven, Hendrik van den Dungen, J d Booij, secr.

 

Blz 56 dd 22 mei 1724

Peter van Heumen en Jan van Groenland, schepenen van Geffen, Gerrit van Gemonde en Nicolaas Cornelissen van Rosmalen, schepenen van Rosmalen hebben op verzoek een inspectie gedaan van de teullanden van Nuland en constateren dat de meeste rogh, garst  erten, vlas en boonen gansch sijn verdort, waarvan weinig meer te verwachten valt als wat voer voor de beesten. Droogte is ingevallen na de extraordinaire vorst in de nacht tussen de 17e en de 18e van deze maand.

Tekenen: Peter van Heumen, Jan van Groenland ( ernstig schrijfprobleem), Gerrit Peters van Gemonde, Claes Nelissen van Rosmalen, J d Booij, secr.

 

Blz 58 dd 27 mei 1724

Schepenen verklaren op verzoek van hoevenaar Willem Jan Huijbers op hoeve van t convent van Wintmolenbergh dat ze gezien hebben dat al het coorn, rogh, erten, boonen, bevroren zijn geweest en nu verdort door de grote droogte, zodat er geen profijt van kan komen. De vorst viel in in de nacht van 17 op 18 mei 1724.

Tekenen: Jan van der Ven Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, J v Clootwijck, Simon Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz 59 dd 17 juli 1724

Condities van verhuring door Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair aan Joost Jansen de Smith inwoner tot Rosmalen van

-       een huijsinge met 4 lopens, gelegen op t Heeseijnd,

-       een weijcamp groot derdehalve mergen opt Heeseijnd voor en agter den dijck

-       1,5 mergen hooiland in Rosmalense Hoeve

Goederen hergekomen van Elbert en Dirck Teunissen voor 6 jaar, voor 32 gulden per jaar

Te leveren aan de verhuurder op Duijnendaal

-       3 vat en 3 kannen rogh

-       20 pond goede boter

Borgen zijn: Jan Dirck Jan Denen en Giele Jansen, inwoners van Rosmalen. 

Tekenen: Reijnier Plenus, merk Joost de Smit, merk Jan Dirk Jan Denen, Seger Joosten, merk Giele Jansen, J v Clootwijk, J de Booij, secr.

 

Blz 63 dd 25 juli 1724 Ondervraging

Door de Heer  Louwrens Spengler, Capiteijn in het regiment van de Prins van Oranje, om te verhoren Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair en Johannes Bosse, thans alhier residerende en gedaagt door de vorster

Vraag 1: of Spengler niet op 18 juli 1724 in het huijs van Plenus is gekomen met de vraag of Plenus enige penningen op wissel wilde avanceeren, om weder te ontvangen van zijne solliciteur van Arnhem, te Nimwegen, die hij nodig had om Jan van Lith te betalen voor een paard dat hij gekocht had?

Beiden verklaren dat dit zo is.

Vraag 2: Dat Plenus akkoord ging en Spengler zijn wissel ter hand stelde?

Beiden: Plenus ontving de wissel die door Spengler zelf geschreven was

Vraag 3: op die dag kwam ook Jan van Lith met zijn paard op Duijnendaal

Ja

Vraag 4: Of Plenes niet zei : “Jan van Lith ick sal u betalen” en hij daarop hem het emport niet in gon.. heeft gepresenteerd t welke Jan van Lith seijde niet te kennen?

Plenus zegt dat het klopt, Spengler zegt niet alles gehoort te hebben, hij liep af ten toe weg.

Vraag 5: Of Plenus niet zeij nu geen silver gelt te hebben, maar deze week naar Den Bosch zou gaan en dan van Lith zou betalen?

Beiden zeggen ja, Plenus zei vrijdag of zaterdag te zullen betalen.

Vraag 6: Of Jan van Lith dit accepteerde en dezelfde dag het paard leverde en hem geluk wenste?

Beiden: Ja

Vraag 7: Of ze niet gezien hebben dat Plenus het helstergelt en het armengelt tot 26 stuijvers aan Jan van Lith betaalde en met het paard wegreed en Jan van Lith tevreden naar huis ging?

Beiden: Ja

Tekenen: J v Oosterwijck, Seger Joosten, J v Clootwijck.

 

Blz 66 dd 19 augustus 1724     doorgestreept

Simon Dircx tot Rosmalen, Jan Sijmens en Willem Sijmens, diens egte en mondige soonen, inwoners van Nuland, verklaren schuldig te zijn aan de Heer Plenus een som van 150 gulden, a 5%.

Tekenen: Hendrik van den Dungen, Zeger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 69 dd 22 augustus 1724

Compareert Beatricx van Heumen, oud 30 jaar, Johan Steenbergen, 34 jaar, haar man, beide wonend te Nuland, die op verzoek van het Hoog Officie te Den Bosch om voor justitie getuigenis te geven

 1. dat op 25 of 26 november 1722 aan haar huijs is gekomen 2 vrouwspersonen met een jongh meisje ongeveer 12 jaar oud, beide cloeck en sterk van postuur, de ene wat groot als andere gekleet op sijn Duits en ook niet hooghs of op zijn Kleefs sprekende, de ene had een roode neusdoeck om het hooft gewonden, alsof sij een kwetsuur in het aangezicht hadde, seggende dat sij enige visch gekocht hebbende , die ze aan haar huijs wel wilden kooken. Dit werd geoed gevonden en zij hebben aan haar huijs verteert 5 stuijvers. Ze gaven haar een 3 gulden stuck om te wisselen, zeggende geen kleijngelt bij te hebben. Ze heeft het aan enige mensen laten zien, die zeiden dat het geld goed was, waarop zij het gelt wisselde en de vrouwen verder gingen naar Eindhoven.
 2. Vertelde die nacht thuis gekomen te zijn, en meteen zag dat het geldstuck vals was, omdat het zo glad was, en er met zijn mes in  snijdend, zag dat het geen silver maar tin was. Hij is voor zonsopgang van huijs gegaan om te kijken of hij de vrouwen nog zag, en vernam bij de Nulandse Molen dat ze op weg naar Den Bosch waren gegaan. Hij had het geluk ze in de Hintamerstraat te zien, omtrent de gevangenpoort, de ene stond in een hantschoenmakerswinkel en de andere voor de deur en eiste zijn goede gelt terug en anders zou hij hen aangeven bij de heren van Den Bosch. De vrouw was eerst weijgerachtig, nam het valse stuck weer aan en gaf 2-28-4 terug toen Steenbergen harder begon te spreken.

Tekenen: Jan Steenbergen, Beatricx van Henbergen (?), Jan van der Ven, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 72 dd

Compareert Elisabeth Jansen, huisvrouw van Hendrik van der Heijden, out 30 jaar, Henderske Hanegraaf, huisvrouw van Dirck Vorstenbosch, out 52 jaar, beide wonend te Nuland, in de gehuchte van outvinckel, verklaren op verzoek van de Hoog Officie te Den Bosch,

1)    verklaart dat ca. een half jaar geleden bij haar huis zijn gekomen 2 vrouwspersonen, beide kloeck en sterk van posture, d’een wat groter dan de andere, met hier ongewone kleding, ieder met een strooijen hoet op het hoofd, die schier haer aangezicht bedeckte, die zij gestadig ophielden, sprekende enigszins op haer Hoogduits, die van haer enig broot kocht, en enig bier en jenever ten haere huijse consumeerden, ze hadden verbruikt voor 4 d’alve stuijvers, een van de vrouwen haalden een enkele rijskdaalder uit haar sack, waarop Elisabeth antwoordde niet zoveel kleijn gelt in huijs te hebben, de vrouwen vroegen het bij de buren te wisselen, en zij ging naar het huis van Henderske, die dat niet wilde doen, want de rijksdaalder “zag er te slecht uijt”. Ze gaf de vrouwen de rijksdaalder terug, dat hij mogelijk niet goed was. De vrouwen zeiden “Kennen de donderse boeren dan geen gelt”, weer in haar sack tasten en eruit kwam met een driegulden stuk. Dit wilde de buurvrouw wel wisselen en gaf klein geld terug. De vrouwen zeiden : “nu schenkt ons nog een rommerken”. Dat werd gedronken, betaald en de vrouwen gingen weg op weg naar Vechel zo ze zeiden,

2)    Henderske vertelt het 3 gulden stuck zo mooi en glad te vinden, maar later er achter kwam dat het vals was. Ze heeft dit geld stuck nu overgegeven aan de regenten,

Tekenen: merk Elisabeth huisvrouw Hendrik van der Heijde, Henderske Dierck Vorstenbosch, Jan van der Ven, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 75 dd 19 september 1724

Compareert Huijbert Samson en Catharina van der Plas, echtelieden en inwoners van Nuland, zij machtigen Andries Poplosno (?) wonende tot Eengien, onder de banck van Bergen in Henegouwen, om van wege hun en haar broers en zussen een erfenis in te vorderen van haar overleden vader Jan van der Plas, overleden tot Wageninge, 26 augustus 1721.

Tekenen: ( speciaal) merk Huijbert Samson, merk Catharina van der Plas, J v Clootwijck, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 78 dd 27 september 1724

Leendert Jan Teunisse ende Jenneke van der Sande in haar leven egtelieden en inwoners alhier, zijn komen te overlijden, laten 4 onmondige kinderen na, als voogden worden nu benoemd Jan Hendricx, inwoner alhier, oom van vaderszijde, en Cornelis Antonisse van Creijl, neef van moederswege.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, J v Oosterwijck, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 79 dd 11 oktober 1724

Compareren Roelof Wellens, Gerrit Janse Quack, Jan Gijsberts van Vught en Zeger van de Poel, inwoners alhier, die verklaren op verzoek van Joan van Oosterwijck, drossaard alhier,

Roelof verklaart dat hij op 15 augustus s avonds omtrent 9 uur in het huijs was van de kinderen Jan Willem Seelen, waar hij zag dat Geurt Poulusse van Os ende Wilhelmus Beumer rusingh ende krakeel met malkanderen hadden, Geurt sloeg Wilhelmus met de vuist, maar na dat het rusingh gedaan was, zag Wilhelmus dat zijn kleren onstuck waren, maar niet te weten of de selve gesneden of gescheurt waren.

Gerrit verklaart ook aanwezig te zijn geweest en zag dat Geurt wel iets in de hand had, maar niet te weten of het een mes was, hij zag Beumer staan in de middeldeur met de blooten degen.

Jan zag het gewoel, zag ook Beumer met de degen in de middeldeur staan, en dat Geurt Poulusse met een bloot mes in de hand stond, zonder gezien te hebben dat ze weerachtig tegen elkaar waren.

Zeger verklaart gezien te hebben dat Geurt Poulusse werd terug gestoten en verders niets gezien te hebben.

Tekenen: Jan van der Ven, Simon Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz 82 dd 25 oktober 1724

Compareert Johannes van Clotwijck, gewese sub. Secretaris, verklaart voldaan te zijn door Hr Cornelis Speelman, Heer van Nuland, voor wat hij in welke qualiteit dan ook gedaan heeft, en bedankt hem daarvoor.

Tekenen: J v Oosterwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 83 dd 25 oktober 1724

Schepenen verklaren dat zij vandaag op verzoek van de Heer Speelman, naar een weijland van hem zijn gegaan, schietende van de moestuijn, ordinair genoemd den boerenhof tot op de kerckenvoetpad, waar ze gemeten hebben de sloot aan de zijde oostwaarts van genoemde weijcamp, die 6 voeten breed was over het algemeen genomen, waarvan de eene helft behoort aan de Heer Speelman en de andere helft daar oostwaarts neven gelegen. Verder hebben ze de gehele sloot opgemeten zoals die uitgezet is door de Heer om uitgegraven te worden, hij is breed:

-       tegen het erf van Gijsbert Wellens aant noordereind van de selve erve te weten aan het voornoemde kerkenvoetpad 26 voeten

-       aan het zuideneinde van het selve erve en en de weijcamp 16 voeten

-       tussen de erve van Joost Hanegraaf en de voornoemde weijcamp aan de noordkant 16 voeten

-       aan de zuidkant 14 voeten

-       tussen erve van de Heer Hubert en voornoemde weijcamp in het noorden 14 voeten,

-       bij het markt velt 11 voeten

Van de hele sloot is volgens de 3 geerfden maar drie voeten aan hen toekomend, de rest is ingestoken in het land van de Heer Speelman.

Tekenen: J v Oosterwijck, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 85 dd 29 november 1724

Willemke Gerits Bijvelt, weduwe van Lambert Janse de Wert is komen te overlijden, na latend een onmondige dochter genaamd Jenneke. Aangesteld tot momboiren Corstiaen Gerits Bijvelt, inwoner alhier, oom van moederszijde.

Tekenen: J v Oosterwijck, Jan van der Ven, Gsijbert Wellens, J v Clootwijck, Hendirk van den Dungen, sijmon Gerit Bosch, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 86 dd 6 december 1724

Johan van Oosterwijck op last van Heer Cornelis Speelman, verhuurt aan Marcelis Driessen Quack, tegenwoordig wonend te Hese onder Rosmalen, van een huijs, esthuijs, hof en aangelegen land, groot 6 lopens, aan de Schotheuvelse straat met de houtwas daar aan gehorende, voor de tijd van 4 jaar voor 37 gulden en 4 koppele jonge hoenderen. Nu gebruikt door Jan Roelofs van der Pol. Inclusief het gebruik van 10 hont hooiland op het groot Hoog van de Heer Speelman. Borgen Peter Eijmbers van Creijl en Dries Jansen Quack.

Tekenen: J. v. Oosterwijck, Marcelis Driessen, J v Clootwijck, Peter van Creijl, Dries Jansen Quack, Hendirk van den Dungen, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 90 dd 6 december 1724

Verzoek van Corstiaen Gerit Bijvelt, beedigde momboir over Jenneke onmondige dochter van Lambert Janse de Wert, verwekt bij Willemke Gerits Bijvelt, waarin staat dat er naast Jenneke, nog 2 meerderjarige kinderen zijn genaamd Jan en Hilleke. Gebruik is het om meeteen de vaste goederen en meubilaire goederen te delen, echter nu wordt verzocht, nu Jenneke inmiddels al 20 jaar is, was er overeengekomen te wachten met de deling, zij met zijn drie het volle bezit hebben, en wachten met delen tot Jenneke mondig geworden is. Dit om extra kosten te voorkomen. Er moet wel een inventaris gemaakt worden.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Sijmon Gerit Bosch, J de Booij, secr.

 

Blz 93 dd 27 december 1724    inventaris De Wert

Voor Jan, Hilleke de wert en Corstiaen Gerits Bijvelt als voogd over Jenneke de Wert, kinderen van Lambert Jansen de Wert en Willemke Gerits Bijvelt

Vaste goederen te Nuland

 1. te Nuland:
 1. huis en 2 lopens, 13 roeden gelegen in Helsenhoexrot, tussen erve oost: gemeene straat, west: Joost Hanegraaf, zuid: Corstiaen Gerits Bijvelt, noord: Gerrit Peters van Gemonde
 2. 3 lopens 40 roe, te Nuland "in de Asberg". Tussen erve oost: de Heer Advocaat, west: Corstiaen Gerits Bijvelt, Santstraat, erve de heer Majoor de Ghisselles
 3. 2 lopens 23 roeden en houtwas daargelegen  te nuland "bij heuvelscamp", tussen erve oost: Gerrit Peters van Gemonde, west: Jan van Lith, noord: Santstraat
 4. 48 roeden teullant in Nuland "den Legenhoff" tussen noord: Gerrit van Gemonde, oost: Joost Hendriks, zuid: eigen kinderen, west: straat
 5. 1 lopens, 34 roe gelegen "bij de smith" tussen noord: corstiaen bijvelt, oost: Joost Hanegraaf, zuid: Gerrit Peters van Gemonde, west: Gemeene straat
 6. een huijsinghe en aangelagh groot 3 lopens 33 roeden, in "out-vinckel" die in het verlondigsboek bijeengetrokken zijn, gelegen tussen: zuid: gemeene straat, west: erve weduwe Aert de Wert, noord en nevenlangs: Dirck Willemse Vorstenbosch
 7. helft van stuk teulland te Nuland in "out-vinckel" ordinair genaamd: “Petercelie veldekens", tussen west: weduwe Aert de Wert, oost: Heer de Hee
 1. goederen te rosmalen:
 1. 4,5 hont in "rosmalense hoeve"in een meedere kamp van 3 mergen waarvan de rest behoord aan Corstiaen Gerrits Bijveld en Jan Jacob Langens

Meubilaire goederen:

Koper: een koeijketel, twee kopere melckkannen, eenen hantketel, eenen uier pan, een zijghschotel, een kleijn ketelken, twee lampen.

Tin: twee schotelen, twee tafelborden, een komken, eem dosijn lepels, een soutvat, eenen waterpot

Ijzerwerk: een hael,  twee roosters,  een koeckepan met een hangijser, een vuerijser, een tangh, een vuerschup, eenen ijseren ketel, twee riecken, een spaeij, een schup.

Houtwerk: twee ateremmers, een eijcke kast, drie kisten, een hangh renneke (?), een tafel, een wascuijp, ses houtere stoele, een asbach, een karn met haar toebehooren, eenen melcktob, eenen boskorf, drie andere manden.

Bed en lindewerk: twee bedden, twee hoofpeuluwen,  vier hooftkussens, twee wollen dekens, 8 paar slaaplakens, 6 offerwijnen, 2 gordijnen, 2 voorhangsels, een of twee schouwkleetjens, 4 rafellakens, 4 korensacken.

Tekenen: J. v. Clootwijck, Hendrik van den Dungen, J de Booij.

( tussengevoegd een kladblaadje met de zelfde tekst)

 

Blz 103 dd 4 januari 1725

Condities waaronder Cornelis Antonissen van Creijl en Jan Hendricx Molegraefs als momboiren over de kinderen van Leendert Janse van Os, verwekt bij Jenneke van der Sande, egtelieden en inwoners alhier in hun leven, publiek zullen verpachten een camp teulland te Geffen gelegen aan de Leijwegh, groot 3 lopens en 21 roeden, voor 6 jaar, ingezet door Goijert van Swaenbergen op 6 gulden, gemijnt op 7 gulden, door dezelfde. Slaat 2 slagen. Blijft aan hem

Borgen: Johannes van Clootwijk en Cornelis Sterckman,

Tekenen: Goijert van Swaenbergen, C Sterckman, J v Clootwijck, Seger Joosten, J de Booij, secr.

 

Blz 108 dd 23 januari 1725

Inventaris Leendert Jansen van Os, voor zijn weduwe Dirriske Jansen, ten erfrecht voor de 2 onmondige kinderen van hen beiden in huwelijk verwekt

Kleden, linden en wolle

bruijnen rock, laken kamisool, seemse broeck, 3 hembden, 5 paar slaaplakens, 5 offerwijnen, een hoet die de weduwe gegeven heeft aan tonie de oudste zoon van Lindert van Os, de andere aan de Armen gegeven, een wolle deken

Koper, tin en ijserwerck:

Tinne kom, 2 kleijne komkens, 9 tinne lepels, ijsere pot, 2 eijsere lampen, 2 riecke, 2 schuppe, 2 turfschuppen, misthaeck, een ploegh houter?

Houtwerck en andere boerengereedschap:

Greel, saal en light, eijke kist, dito, spinnewiel, 2 houte stoele, 2 voorste wagenraden, een kar met haar toebehoorte maar sonder beslagh, snijback met een mes, 2 kleijne koeijback, grof seef, fijn seef, 2 wateremmers met eijsere banden, 2 melckemmers, kleijn etenskastje, twee schaapsscheere, kopere vuerpan, een quaeij koekpan, hangheijser, punder, arx, 2 vlashekelen.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens.

 

Blz 113 dd 24 januari 1725

Dirriske Jansen weduwe Leendert Jansen van Os, vermeldt dat Leendert Jansen eerst weduwnaar was van Jenneke van der Sande, waarbij hij een staat en inventaris had laten opmaken bij het aangaan van het  huwelijk met van der Sande, (inventaris dd Nuland 25 november 1716), en er was ook een accoord ( zelfde dag) gemaakt dat na overlijden van Leendert van Os, de onmondige kinderen een uitkering van 125 gulden zouden ontvangen. Dirriske wil weer trouwen maar weet nu niet goed vwat ze aan de kinderen moet uitkeren, maar wil wel van de inventaris ontlast worden, met advies van de momboiren, Cornelis van Creij en Jan Hendricx Molengraafs. Schepenen oordelen dat de kinderen de som van 125 gulden uitgekeerd moeten krijgen.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 116 dd 27 januari 1725

Compareren Cornelis Antonisse van Creijl en Jan Hendricx Molengraafs, momboiren over de kinderen van Leendert Jansen van Os, verwekt bij Jenneke van der Sande, verklaren 125 gulden ontvangen te hebben van Dirriske Jansen, laatst weduwe van Leendert Jansen van Os,

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 117 dd 28 februari 1725

Joan van Oosterwijk, last hebbend voor Cornelis Speelman, Heer van Nuland, verhuurt onder (uitgebreide) condities de windmolen alhier aan Adriaan Jansen van Heesch, inwoner en molenaar alhier, gelegen omtrent het Vinckel, voor de tijd van 6 jaar, voor 600 gulden, borgen Jan Luijcas van Groenland en Cornelis Antonisse van Creijl, beijde zijn zwagers, en inwoners van Geffen.

Tekenen: J v Oosterwijk, Cornelis Antonisse van Creij, Adriaan Jansen van Heesch, Jan van Groenland, Jan Jacob Langens, Joost Hendrik Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 123 dd 28 februari 1725

Compareert Adriaan Jansen van Heesch vertoont aan de regenten een seeker instrument om te registreren, luiddende woordelijk “priseeringe gedaan op den 1 juli 1688 op de coornwintmolen tot Nuland, door de onderschreeve weerde molenmeesters:

-       de as met haar banden en de stenen op                                             34-0-0

-       de buijten bost met hare lassen, bouten en banden               18-0-0

-       idem de binnenbost                                                              32-10-0

-       de camprade met banden en ijserwerck                                            25-15-0

-       de rontsels met haar banden en bouten                                            7-0-0

-       het winals onder en boven                                                    6-0-0

-       de groote spil en de clauw                                                    26-0-0

-       de cleijne spil, pan en spoor                                                  8-10-0

-       het  …   of den Rijn                                                             12-0-0

Item den loopersteen sijnde een breukelin in een bant gaande, op alle de 4 cartieren gemeten, en dick bevonden 7 duijm en een kwartier rijnlantse maet

Oook de liggersteen gemeten zijnde in 2 stukken, dick 2 duijmen en 3 kwartier

Tekenen: de molenmeesters Willem Scheffers, Willem Jacobs.

Getekent: 13 februari 1719. J v Clootwijck

Tekenen nu: J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

 

 

 

Blz 126 dd 28 februari 1725

Compareert Adriaan Jansen van Heesch laat een eerdere acte opnieuw registreren: “in maart 1715/1719? Verkocht aan Adriaan Jansen van Hees, mulder van Nuland, 2 molenstenen, voor 130 gulden, gelevert door Claes Scheij, mulder tot Middelroij,

Tekenen nu: J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

Blz 127 dd 28 februari 1725

Compareert Adriaan Jansen van Heesch laat een eerdere acte opnieuw registreren “Bosch 16 november 1715, ondergetekende bekend ontvangen te hebben van de mulder van Nuland, de somme van 128-0-0, voldaan voor het eijswerk, was getekend de huisvrouw van Jan Venrooij, voor haar man.

Tekenen nu: J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr

 

Blz 128 dd 2 maart 1725

Schepen tuijgen dat Aeltje dochter Geurt Rijcken, nu getrout met Jan Peters, wonend te Uden, alhier is geboren uit wettige en eerlijke ouders. “dat den hemel haar heeft verzien van met een huijske vol kleijnerkinderen soo ons beright wert”waartoe zij geen middelen heeft, dat “het hem al belieft heeft haar te besoecken met het afsterven van haar runderbeesten, en is nu afhankelijk van de armenkassen.

Alle lezers van deze brief worden verzocht haar waar mogelijk te ondersteunen.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 130 dd 20 maart 1725

Voorwaarden voor Catholeijn Jansen eerst weduwe van Hendrik Tomassen en nu van Cornelis van Altenhuijsen, inwoonster alhier, om 2 mergen grasland in de gemeene hoeve, tussen oost erve van Goor Gasthuijs en west de verkoopster, aangekomen bij successie van haar eerste man,  de openbaar te verkopen.

Hoogsel in huis van Johannes van Clootwijck op maandag 26 maart 1725.

Ingezet Jan Gijsbert van Vught, Smith alhier op 18 gulden. Slaat 14 slagen. Hendrik Verhoeven 1 slag,

Tekenen: J v Clootwijck, Joost Hendrik Hanegraaf, J de Booij, secr

 

Blz 133 dd 26 maart 1725

Peter van Heumen en Cornelis Antonisse van Creijl, president en schepen van Geffen, Nicolaes Cornelissen van Rosmalen en Adriaan Jansen van Vechel, schepenen van Rosmalen, verklaren op verzoek van de Nulandse regenten dat het coorn in 1724 geruineert en bedorven was door de vorst in de nacht van 17 op 18 mei 1724, door de hagelslag op 25 juni daarna, en verdere onheijten. Zo ook in het gemeen Broeck, genaamd het Vinckel. De gemeente van Nuland en Rosmalen liggen zo dicht tegen elkaar dat een “van de naeste huijsen aan de parochie kerk van Nuland behoort onder de jurisdictie van Rosmalen. Zelf hebben ze evenveel last van de droogte etc.

Tekenen: Peter van Heumen, Cornelis Antonisse van Creijl, Claes Nelissen,  Adriaan van Vechel, J de Booij, secr.

 

Blz 135 dd 14 april 1725 borgbrief

Adriaan Dinnese van Mil is alhier van wettige ouders geboren.

Tekenen: J v Clootwijck, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

 

Blz 136 dd 16 april 1725

Compareert Herrie Tonstel, oud negentig jaar, gegaseert soldaat van de artillerie uit de compagnie van de Capiteijn Willem Eersel, woonachtig alhier bij Jan Gijsbert de Smith, en thans zieckelijk , bepaald dat ene Gerrit Willemsoon tot Naerden, waar hij zijn comptoir heeft gehad, enige tijd geleden gedurende zijn zwakkelijkheid zijn penningen of gagement heeft ontvangen en dat hij het laatste half jaar van 1724 apparentelijk ook ontvangen hebben, maar niet aan hem heeft overhandigd, is hierdoor in verlegenheid geraakt, en machtigd hiermee Elisabeth van Os, huisvrouw van genoemde Jan Gijsberts de Smith, om haar te begeven naar ’s Gravenhagen alwaar de Naerdense gegageerdens thans door de overheid betaald worden, om daar zijn pensioen te ontvangen, etc.

Tekenen: J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 139 dd 28 april 1725

Op verzoek van drossaard en voor de schepenen heeft Johan van Davervelt, meesterchrirurgijn uit Berlicum, gevisiteerd het dood lichaam van het kind van Matijs Wellens, inwoner alhier, en bevonden dat het kind was verdronken en tot omtrent de middelt verschroeit en verbrant, waarschijnlijk in heet water, met de dood tot gevolg,

Tekenen: Joannes van Davervelt, Jan Jacob Langes, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 140 dd 29 april 1725

Op verzoek van drossaard en voor de schepenen heeft Johan van Davervelt, meesterchrirurgijn uit Berlicum, gevisiteerd het dood lichaam van het kind van Peter Janse van Uden, bevonden dat het tegen het hart en aan het hoofd was gequetst, dat ook de hals was gebroken, waaruit nootsakelijk de doot heeft moeten volgen.

Tekenen: Joannes van Davervelt, Jan Jacob Langes, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 141 dd 31 mei 1725

President Jan van der Ven, schepenen en Peter van Creijl, armmeester van Nuland, verklaren dat Jenneke dochter Hendrik Melten alhier uit eerlijke echte ouders is geboren, gaat trouwen met Adriaan Janse Wolfs, en wonen te Hedikhuijsen.

Tekenen: J van Oosterwijck, Jan van der Ven ,J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Peeter van Creijl, J de Booij, secr.

 

Blz 143 dd 12 juni 1725

Voorwaarden waaronder Erke Teunissen van Rooij, weduwe van Jan Willems van Boxtel, inwoonster alhier, gemachtigd door de schepenen alhier dd 7.6.1725, publiek te verkopen 8,5 hont weijland te Nuland opt Kerkenhoog gelegen, schietende van de Nulandse straat tot op den Hoogenwegh, ene zijde oost Armen van Nuland, west Henderske weduwe Jan Hendrik Simons. Hoogsel in huijs van Johannes van Clootwijck. Ingezet door Jan van den Bos, brouwer en inwoner tot Heese onder Rosmalen, op 140 gulden, met 35 slagen.

Tekenen: J van Oosterwijck, Jan van der Ven ,J v Clootwijck, Jan Jacob Langens, J de Booij, secr.

 

Blz 148 dd 22 juni 1725

Compareert Jan van den Bosch, bierbrouwer te Heese onder Rosmalen, machtigd de procureur Pieter Gerrit van de Heer, wonend tot Kessel, van alle gelden die Dirk Ruelens van der Kallen wonend te Gewande onder Empel aan hem schuldig is, wegens geleverde bieren, sedert het jaar 1724, gelevert in zijn eerste huwelijk en in zijn 2e huwelijk en daarna, tesamen 72-5-0.

Tekenen: Jan van den Bosch, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

 

 

Blz 150 dd 3 juli 1725

Johan van Davervelt heeft op verzoek van drossaard en schepenen gevisiteerd het dode lichaam van een kind van Jacob Vos, genoemd Hendrick, dat op de 27 juni l.l. te Geffen door een kar is overreden, en heeft bevonden dat de blaas gebarsten waswaaruit nootsakelijk de doot heeft moeten volgen.

Tekenen: Joannes van Davervelt, J v Clootwijck, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 151 dd 4 juli 1725

Staat en inventaris door Jenneke Peter Jan Clasen weduwe Adriaan Gielens van Schijndel, inwoonster van Nuland, ten erfrecht aan 2 onmondige kinderen

Koperwerck:

Kopere melck kan,                 waarde 4-0-0

Kopere hantketeltje,               waarde 1-10-0

Koeijketel,                              waarde 5-0-0

Metalen pot,                           waarde 2-10-0

Een suipens keteltje,               waarde 1-5-0

Zijghschootel,                                    waarde 0-10-0

2 koopere lampen,                  waarde 0-6-0

Tinwerk:

Tinne schotel,                                     waarde 0-10-0

Tinne komke,                         waarde 0-6-0

7 tinne lepels,                         waarde 0-12-0

Ijserwerck:

Koeckpan,                              waarde 0-8-0

Vuureijser,                              waarde 0-10-0

Moespotje,                              waarde 0-15-0

Snijmes,                                  waarde 0-15-0

Spaeij,                                                waarde 0-8-0

2 riecken,                                waarde 0-9-0

Bijl en een hiep,                      waarde 0-10-0

Vlagseijsie,                              waarde 0-12-0

Schelfbort met een mes,         waarde 0-4-0

Een quade walseijse,               waarde 0-6-0

Een quade sight,                     waarde 0-10-0

2 tuijer schakel,                      waarde 0-2-0

Houtwerk en boerengereedschap:

Een korn met haar toebehoort, waarde 2-0-0

Een tob,                                 waarde 0-15-0

Heringston,                             waarde 0-5-0

Melckemmer,                          waarde 0-6-0

Wateremmer,                          waarde 0-6-0

Trogh en scheel,                      waarde 2-10-0

Tafel,                                      waarde 0-16-0

3 houtere stoelen,                   waarde 0-15-0

4 biese stoelen en een kinderstoel, waarde 0-12-0

Een hooge kar met blockraeij, waarde 5-0-0

Een eertkar,                            waarde 2-0-0

Ploegh met verder toebehoort, dogh sondr hant knuppels, waarde 4-0-0

Waskuijp,                               waarde 1-2-0

3 koeijkuipkens,                     waarde 0-10-0

Een slechte pertsback en reep, waarde 0-6-0

Een verckensbackske, met een asback, waarde 0-6-0

Een eegt met een eijsere pars,            waarde 0-15-0

Kruijwagen,                            waarde 0-6-0

Solderleer,                              waarde 0-8-0

Karkist,                                  waarde0-5-0

2 sporricke en koppe met een spinketel, waarde 0-8-0

Greel, sael en light,                 waarde 1-16-0

Ijsere halfster en een holster, waarde 0-8-0

Een eijsere kuijstere,               waarde 0-10-0

Snijback met een moesmes,    waarde 1-5-0

Boskorf met een melck zeel,   waarde 0-4-0

Meelkorf met een wan,          waarde 0-15-0

Een strooije vat en 3 strooije korfkens, waarde 0-6-0

Een wiegh,                             waarde 0-10-0

Boterschotel met een lepel,    waarde 0-7-0

Bedde, linde en wolle werck

Bed met sijn toebehooren,      waarde 8-0-0

Wolle deken,                          waarde 1-10-0

Een slechte tiecq met 2 afgesleten kussens, waarde 0-4-0

9 slaeplackens,                        waarde 5-0-0

2 offerwijnen                          waarde 0-8-0

3 tafellakens                           waarde 0-15-0

2 boterdoecken                      waarde 0-8-0

2 koornsacken met een slaghsack, waarde 0-12-0

Paar gordijnen                                    waarde 0-10-0

 

Tesamen 68-17-0

 

Oom van vaderszijde: Adriaan Gielen van Schijndel, Antonie Peter Jan Clase, oom van moederswege

In marge: Behalve een groote kist, een dito kleijnder, een bedde koets,nog een kastje met het deck getouw met sijn toebehoren : deze worden voor de kinderen gereserveert.

Compareert tevens Matijs Wellens, bruijdegom van genoemde Jenneke, belooft het accoord uit te voeren, ook als Jenneke mocht sterven.

Tekenen: Jan Jacob Langens, Seger Josten, J de Booij, secr.

 

Blz 166 dd 24 augustus 1725

Schepenen verklaren dat Maria doghter Hendrik Poulusse, huisvrouw van Jan Gielens van Schijndel, alhier uit eerlijke en wettige ouders is geboren, gaat wonen te St Michielsgestel. De helft van de kinderen zullen door de armenkasse van Nuland onderhouden worden als ze tot armoede vervallen.

Tekenen: Jan van der Ven ,J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 168 dd 27 augustus 1725

Abraham Hubert als voogt over Jacob Dirk minderjarige zoon van wijlen Herman Cremers, in sijn leven erfelijck beset, en hebbende de erfsecretarije van Nuland  en door de dood van zijn vader, ab intestato overleden, de enige zoon en leenvolger, geauthoriseert door Schepenen van Den Bosch, dd 13 juni 1725, is nu aangestelt Jacobus de Booij, sijnde een litmaat van de ware gereformeerde christelijke religie, tot secretaris van de voornoemde HH onder het tractement, emolument, baten en profijt daar toe staande, voor sijn leven mits hij zich wel en lofelijck quijte zoals een goet en getrouw secretaris betaamd, de reglement stipt naleeft, etc, etc. Brief aan Staten Generaal.

Tekenen: J van Oosterwijck, Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Seger Joosten, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 173 dd 7 september 1725

Compareert Lucas Rijsterborgh, inwoner van Dinter, die op verzoek van Johan van Oosterwijk, drossaard alhier, dat op 18 augustus l.l. na de middag met de drossaard is komen rijden, naast het huijs van Corstiaen Gerits Beijvelt, inwoner alhier, en op straat de hond van Beijvelt gesien te hebben ongeknuppelt en ongejuckt. De drossaard zei tegen de zoon van Corstiaen dat hij de hond 14 dagen terug ook al zo had gezien, en hem daarover becalangierden,

Tekenen: J v. Clootwijck, Jan Jacob Langes, J de Booij, secr.

 

Blz 175 dd 7 november 1725

Abraham Hubert als voogd over Jacob Dirk Cremers zoon van wijlen Herman Cremers, en zodoende het recht van collatie hebbende van de vorsterije van de HH en stellen aldus aan Cornelis Sterckman, zijnde een litmaat van de ware gereformeerde religie, tot vorster. Tegen betaling van 10 gulden per jaar, en het gratis werken voor de familie Cremers. Brief van Staten Generaal over de benoeming.

Tekenen: J de Booij, secr.

 

Blz 177 dd 11 mei 1726

Compareert Hr. En Mr. Abraham van Mil, advocaat alhier, en Hr. En Mr. Thomas van Mil, medicine doctor wonend te Den Bosch, verklaren dat Johan Tonies van Tuijl heeft afgelost een jaarlijkse pacht van 1,5 sack rogge gaande uit zekere perceel hier te Nuland, gelegen op de Wolfsdijck, genoemd den Clamp.

Tekenen: Abraham van Mill, Thomas van Mill, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr.

 

Blz 179 dd 20 mei 1726

Schepenen verklaren op verzoek van Johan Theodorus Lemmingh, Simon Diercx en  Jan Gooijers, eigenaren van enige percelen land genaamd Pelshof te Nuland in de buijtendijkse landen, dat in de jaren 1709 de meeste granen door de harde vorst en groot water zijn bedorven, de landrijen opnieuw besaeijt sijn moeten werden, en dat mede in de jaren 1720 en 1721 door de Ho: Mo: aan de ingezetene kwijtschelding van verpodningen en beede door de overloop van het water, verder dat er door de groote droogte en vorst van de jaren 1723 en 1724 de verpondingen opnieuw zijn geremmiteerd, dat in die jaren door het onmachtig zijn te betalen, afgeschaft is de betaling der personele quotisatie, tiende verhoging, oortjens per gulden op de verpondingen, idem voor de tijd van 10 jaar de helft van het hooftgelt, met den impost op de kleijne specien, dat in het huidige jaar 1726 door het langdurige hoge water het gesaeijde winterkoren op de buijtendijkse landerijen is verdronken en vergaan, moest opnieuw besaeijt worden,

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jacob Langens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 181 dd 4 juni 1726  verkoop

Onder deze voorwaarden heeft Gerardus van Woestenhof als wettig man van Anneke van der Horst, wonend binnen Den Bosch, op een verhoging doen inzetten seker huijsinge met 4 lopens land in de Heelsenhoek tussen west  erve Henderske weduwe Willem Jonghmans of haar kinderen, oost Simon Gerits Bosch strekkende van de gemene Santstraat tot zuidwaarts op de straat van het gemeene ven.

Verder 4 stukken land onder Rosmalen, opt Heeseijndt, ter plaatse genoemd opt Sant., groot 7 lopens, oost de kinderen Jan Willemse, west Vrouwe van Geffen, strekkende van de gemeene straat tot op de erve Corstiaen Bijvelt. Hieruit te vergelden allerlei lasten van 6 gulden en nog 14 stuijvers per jaar aan degene die er recht op heeft en nog aan de Heer Hibelet restant schuld van 30 gulden.

Ingezet door Reinier Plenus voor 125 gulden, met 125 slagen, hij heeft het.

Tekenen: Seger Joosten, Jan Jacob Langes, J de Booij, secr.

 

Blz 185 dd 20 juni 1726  afgaan van tocht

Compareert Johan van der Horst, weduwnaar van Ijken van der Ven, wonend te Esch, afgaan van tocht in 1/3 van 4 hont te Nuland gelegen opt Voorst Nuland, de andere delen competeren de erfgenamen van de Heer van Lier, en van de weduwe Jan van Weert, bovennaast de Heer van Nuland, benedennaast de Armen van Geffen, schietende van de Etteringsgraaf tot het Weteringske voor zijn dochter Anneke thans getrout met Gerardus van Woestenhof, wonend te Den Bosch.

Tekenen: Jan van der Horst, Jan van der Ven, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 187 dd 27 juni 1725 ondervraging

Door drossaard Johan van Oosterwijck,

 1. Pieter van de Ven, 21 jaar
 2. Hendrick Tunnis Jorissen, 22 jaar
 3. Willem Dircx Vorstenbosch, 21 jaar
 4. Adriaen Ariens van Roij, 22 jaar
 5. Adriaan Tunnissen, 20 jaar
 6. Geertruij Melissen, 23 jaar
 7. Lambert Wouter Driessen, 26 jaar
 8. Geerit Corstaen van Gogh, 22 jaar
 9. Jan Tonisse, 24 jaar
 10. Gerardus Corstiaen Bijvelt, 23 jaar
 11. Willem Sijmen Dircx, 24 jaar

Alle 11 mensen waren afgelopen zondag de 23e j.l.  in de herberg Job Wouters alhier.

Ze hebben allemaal in het gezelschap te hebben gezien de beide zonen Gijsbert en Geerit van Jan Dirck Spierings, Gijsbert Soone Andries Gijsberts, Gerrit Lemme, alle inwoners alhier.

De laatst genoemde 4 zouden woorden en krakeel gekregen hebben

1e was in de keuken hoorde wat rumoer, zonder te weten wat er speelde.

2e stond voor de deur, idem

3e zag dat Gijsbert Jan Dirck Spierings en Gerrit Lemme kwestie en krakeel kregen overt dansen, Gijsbert sloeg Gerrit Lemmingh tegen zijn hoofd. Verder weet hij van niet want hij liep de kamer uit.

4e zag bovenstaande ook, dat na de klap Gijsbert Driesen van Grinsven de kamer binnenkwam met Geerit Lemmingh met de messen in de hand heeft sien vechten, waarop Adriaan weg ging uit het huis

5e verklaart als 3e

6e zag dat Lemmingh een mes in de hant had, wie er verder een mes had weet hij niet

7e, 8e en 10e weet van niets

9e verklaart als voorgaande, had hen met messen gezien

11e verklaart van niets te weten, hij was door zijn arm gesneden, maar weet niet door wie.

De zonen Spierings en Gijsbert van Grinsven zouden met Lemmingh gevochten hebben, de vraag is wie Lemmingh verwond heeft?

1e zag alleen dat Lemmingh gekwetst was

2e stond met Lemmingh in de gang van het huijs te praten toen Gijsbert van Grinsven met het mes in de hand uit de keuken kwam en twee keer Lemmingh aanviel, naar hem sneed en later in het licht zag dat Lemmingh in zijn aangezicht en over zijn hand gekwetst was. In huijs hoorde hij gewoel en gevecht, er werd over de vloer gesneden dat de voncken er vanaf vlogen

3e tot en met 11e weten van niets.

Wat weten ze verder nog?

1e hoorde vertellen dat Gijsbert van Grinsven Lemmingh gekwetst had

2e wist dat Lemmingh zich met zijn bloot mes verweerde tegen van Grinsven en Gijsbert Spierings en dat de vechtende werden gescheiden

3e Ging weg bij de ruzie en zag later dat Lemmingh gekwetst was

4e hoorde dat er ruzie was en de messen tegen de solder vlogen, zag later de gekwetste Lemmingh

5e, 6e idem

7/8 idem

9/10 en 11 hadden gehoord dat Lemmingh gekwetst was door 2 of 3 mensen

Tekenen: Jan Jacob Langes, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 194 dd 7 juli 1726 Ondervraging

Door Johan van Oosterwijck drossaard, van

 1. Lambert Jansen van Bocxtel, 23 jaar
 2. Jan Jansen van Crijl, 28 jaar
 3. Adriaan Jansen Heeren, 26 jaar
 4. Jan Gijsbers van Vught, 45 jaar
 5. Jan Lambers de Wert , 26 jaar
 6. Simon tunnisse van Nulant, 18 jaar

Ze waren allemaal j.l. zondag in huis en herberg van Job Wouters

Ze hebben allemaal in het gezelschap te hebben gezien de beide zonen Gijsbert en Geerit van Jan Dirck Spierings, Gijsbert Soone Andries Gijsberts, Gerrit Lemme, alle inwoners alhier. De 4e heeft niet Geerit Spierings gezien.

De laatst genoemde 4 zouden woorden en krakeel gekregen hebben

1e zag dat Gijsbert Jan Dirck Spierings en Gerrit Lemme kwestie en krakeel kregen, Gijsbert sloeg Gerrit Lemmingh tegen zijn hoofd.

2e hoorde rumoer en zag later Lemmingh met een mes uit het huijs komen, hij was gekwetst.

3e en 5e weten van niets

4e hoorde de ruzie en gijsbert Spierings zeggen tegen Lemmingh “ick sou met u wel dansen wasset achter den dijck”, waarop Lemmingh antwoorde “en ick met u wel”. Toen sloeg Gijsbert Lemmingh voor zijn kop.

6e zag ze ruzie krijgen en met de messen naar elkaar snijden

De zonen Spierings en Gijsbert van Grinsven zouden met Lemmingh gevochten hebben, de vraag is wie Lemmingh verwond heeft?

1e verklaart als anderen hiervoor

2e weet van niets

3e zag Gijsbert van Grinsven met het mes in de hant

4e zag ze vechten, maar weet niet of hij messen gezien heeft, hij vluchte de kamer uit kwam gijsbert van Grinsven tegen, tegen wie hij zei “overvalt hem (=Lemmingh) met u bijdeoff met den hoop niet, verders weet hij van niets

5e zag dat Gijsbert Spierings in het backamerken getrokken werd om de vechtende te scheijden, en zag hem daar met het mes in de hant.

6e zag alleen de gekwetste Lemmingh.

Verder weten ze van niets.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 199 dd  24 juli 1726 ondervraging

Van Jacob Driessen van Grinsven inwoner alhier, oud 25 jaar, door Drossaard Johan van Oosterwijck, verklaart op zondag 23 jun i in de herberg van Job Wouters te zijn geweest, zag daar de beide zonen van Jan Dirck Spierings en Gerrit Lemmingh. Hij was buiten de kamer, hoorde enig gewoel maar wist niet wat er aan de hand was. Hij is op het rumoer de kamer ingegaan en zag Lemmingh met een bloot mes staan, later stonden Lemmingh en Gijsbert Spierings in de keuken met messen in de hand. Om ongelukken te voorkomen is hij tussenbeide gekomen,

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Joost Hanegraaf J de Booij, secr.

 

Blz 201 dd 24 juli 1726  ondervraging

Van Jan Willem Clasen, oud 22 jaar,  doorJohan van Oosterwijck, drossaard, verklaart op zondag 23 juni in de herberg van Job Wouters te zijn geweest, en zag daar ook de 4 mannen, waarvan Gijsbert Spierings en Johan Lemmingh ruzie kregen, zonder te weten waarover. Gijsbert van Grinsven en Gerrit Lemmingh stonden met messen tegenover elkaar en naar elkaar sneden, hij zag nog anderen mensen met messen staan, zoals Hendrick Teunis Jorissen.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 204 dd 24 juli 1726 Ondervraging

Van Gerrit Lemmingh, oud 19 jaar, was dus ook in de herberg, in gezelschap van 2 broers Spierings en Gijsbert van Grinsven. Verklaart dat hij verzocht te mogen dansen in de herberg, waarop Gijsbert Jan Dirck Spierings zei “ick wou met u agter het somerhuijs of achter de somerdijck wel eens dansen” en hij antwoordde “als gij wilt”. Daarop sloeg Gijsbert Spierings hem voor zijn kop. Daarna werden de vechtende gescheiden, waarop Gijsbert van Grinsven met zijn bloot mes in de kamer kwam, en op Lemmingh aanviel, maar door het gezelschap werd tegen gehouden, ging weer uit de kamer en stond in de gang te praten met Hendrik Teunis Jorissen en van Grinsven hem weer aanviel met zijn mes en hem sneed in aangezicht en hand, waarna hij in de keuken opnieuw werd aangevallen door Gijsbert van Grinsven en Gijsbert Spierings, ook daar kwam het bijzijnde gezelschap tussen beide.

Tekent: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Joost Hanegraaf J de Booij, secr

 

Blz 206 dd 25 september 1726 verhuring

Condities waaronder Johan van Oosterwijck lasthebbende voor Hr Cornelis Speelman, Heer van Nuland, verhuurt aan Lambert Sepen Weijgergancx van een sekere hoeve en landerijen gelegen binnen Nuland bestaande uit:

-       huis, schuur, verkenskot en bijgelegen teulland

-       acker teulland aan schotsheuvel

-       een acker ook daar gelegen

-       acker teulland met een houtbosje bij de hoef

-       4 lopens en 5 roeden op de Wolfsdijk

-       Mergen weiland op het Groot Hoog

-       2 mergen weiland gekomen van Aert Franssen

-       Den elscamp neffens de steegh en voornoemde 2 mergen , de heer laat wel het schaerhout in de Elscamp kappen(…), in ruil mag hij een weijcamp naast de kerkenvoetpad een jaar gebruiken

-       2 mergen te langst overt Nuland

-       8 hont te langs overt Nuland

Voor de tijd van 6 jaar, voor 122 gulden, met 4 koppelen hoenderen,

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Jan Jaocb Langens, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

 

Blz 211 dd 23 oktober 1726

Compaereren Wouter van Meeuwen, Hendrick van der Heijden, deze laatste is particulier geauthoriseert om op sight en sorge tegen het violeeren en stroopen der jagten van de Heer van Nuland, en die beide hier op verzoek van Johan van Oosterwijck, drossaard, verklaren dat zij op 17 oktober 1726, op order van de Vrouwe van Nuland op jacht zijn gegaan, om een schotel wild te schieten voor haar. Komende in de hooi of grasvelden gelegen onder Heesch Vinkel, sijnde de jagt van de Heer van Nuland, kwam bij hen de Heer Johan Baptistus van Niel, die vroeg of de jacht goed was, en seggende ook dat de Heer van Heeswijk dit kwalijk zal nemen, dat gij hier jaagt. Wouter van Meeuwen antwoordde “dit is de jagt van mijn Heer en daar laat ik mijn meester voor sorgen”. Van Niel vertrok en kwam kort erna terug met een snaphaan. De beiden mannen zeiden “dat is niet te lijden” en Van der Heijden zei “ik sal hem na sijn acte vragen of hij mag jagen en anders hem becalangeeren”. Van Niel zei nog tegen van der Heijden: “kom met mij alleen”, die echter zei “Ick heb met geen rusingh van noode, daer laat ik mijn heer en meester voor sorgen”.

Tekenen: Jan van der Ven Seger Joosten j de Booij, secr.

 

Blz 213 dd 28 october 1726

Compareert Marcus Peeres, deurwaarder, geauthoriseert door de Staten Genraal en door Schepenen van Berlicum dd 3 juli 1726 en nemen in arrest alle goederen van Henderske weduwe Willem Jonghmans, inwoonster alhier, om een jaarlijkse erfelijke chijns van 4 ponden tot 28 stuijvers op te verhalen, gelooft bij de erfgenamen van Peter Eijmgaerts van Nuland en veragtert sinds 1685, inclusieve met de kosten daaromme gedaan.

Tekenen: Jan Jaocb Langes, Joost Hendrick Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 214 dd 1 november 1726

Compareert voor schepenen Joan aant Hoogh als administrateur van de legaten van Antonis Aent Hoogh, aan de armen van Nuland, volgens testament voor schepenen van Nuland dd 24 november 1691, waaronder twee capitale lasten ten laste van de gemeente van Nuland, de ene van 400 gulden dd 2 april 1674 en de andere van 600 gulden dd 8 mei 1677. Hij kan de brieven niet meer vinden en heeft aan de schepenen een verklaring gevraagd en gekregen. De secretarije is in de jaren 1689 afgebrant, waarbij veel papieren afgebrant zijn.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jaocb Langens, Seger Joosten, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

Blz 217 dd 1 november 1726

Compareren Peter van Creijl en Jan van Vugt, Armmeesters van Nuland, dat de gemeente een schuld van 100 gulden heeft, kunnen ook de constitutie brief niet meer vinden, waarop de schepenen de borgemeesterrekeningen hebben onderzocht en bevonden dat de rente elk jaar betaald werd vanaf 1695 en het kapitaal nog intakt is.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jaocb Langens, Seger Joosten, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

Blz 219 dd 1 november 1726

Compareren Corstiaen Gerits Bijvelt, verklaart dat de gemeente een schuld van 250 gulden heeft, waarvoor de rente door de borgemeesters werd betaald, hij kan ook de constitutie brief niet meer vinden, waarop de schepenen de borgemeesterrekeningen hebben onderzocht en bevonden dat de rente elk jaar betaald werd vanaf 1695 en het kapitaal nog intakt is.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Jaocb Langens, Seger Joosten, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, J de Booij

 

 

Blz 221 dd 14 december 1726

Condities waaronder

- Antonie Peter Jan Claesen, wonend alhier,

- Jan Heesackker als man en momboir van Geertruij Peter Jan Claessen,

- Deelis Claassen wonend te Lith, gehuwd geweest met Jenneke Peter Jan Claessen, ook voor zijn kinderen,

- Hendrick de Bie wonend te Geffen gehuwd met Henderske Peter Jan Claessen,

- Jan Adriaan de Jongh in huwelijk hebbende Catholeijn Peter jan Claessen

- Matthijs Wellens gehuwd met Jenneke Peter Jan Claesse

- Hendrik van den Dungen als moedelijke oom en momboir van de kinderen van Lambert Peter Jan Claessen verwekt bij Willemke van den Dungen

Om te verkopen, geauthoriseert door drossaard en schepenen van Nuland dd 10 december 1726 van goederen en land te Nuland en Geffen

 1. huijsinge, hof met 7 lopens en 27 roeden aangelegen land met voorpotingen en houtgewassen, gelegen te Nuland aan de Loonse Straat, noord: Willem Clasen, zuid Gijsbert Wellens, strekkende oostwaarts van de Molengraafse Hoeve tot west de Loonse straat. Te vergelden hieruit 9 vaten rogge aan Kerk van Geffen, 6 vaten aan de armen van Geffen, 1-1-0 aan de Armen van Nuland, een capitale som van 200 gulden aan NN Pompe, capitaal van 100 gulden aan Juffr. Van Berckel tot Den Bosch. Laatste huurder was Antonie Teunissen. Ingezet door Hendrik van den Dungen op 60 gulden, gemijnt op 81 gulden door Gerrit Jan Quack met 15 slagen. 10 slagen Peter Eijmbers van Creijl, koper!
 2. 2 hont hooiland te Geffen in de groote Hooijvree, sijnde de helft van eens tuk van 4 hont, ongedeelt met Jan Lambers van Boxtel, bovennaast Convent van de Clarisse, benedennasst het gemeene land, strekkende van erve Jan Dirck Spierings,  tot op de varsengraaf. Ingezet door Antonie Peter Jan Claessen op 20 gulden, gemijnt op 26 gulden door Jan Lambers van Bocxtel, met een slag. 2 Slagen Jan Dirk Spierings, die aangeeft het gekocht te hebben voor hemzelf en voor Jan Lambers van Boxtel.
 3. Meubilaire goederen:

-       een beddekoets staande in de keuken van het huis, naast de gang, gemijnt door Claes Vos op 2-12-0  ( betaald aan Antonie Peter Jan Claessen)

-       een beddekoets op de geut, met een kast staande in de keuken, gemijnt door Cornelis Sterckman op 1-2-0

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Joost Hanegraaf, J de Booij.

 

Blz 232 dd 26 januari 1727, fol 107v.

Erfdeling (copie) voor schepenen Jan van der Ven, president en Johannes van Clootwijck.

Compareren

-       Willem Bijvelt, borger en Coopman te Den Bosch,

-       Jan van Lith gehuwd geweest met Maria Bijvelt, Hendrik van de Ven gehuwd met Aeltje dochter Jan van Lith en genoemde Maria Bijvelt

-       Willem van Grinsven inwoner en borger van Den Bosch en Jan van den Bosch gehuwd met Jenneke van Grinsven, bierbrouwer te Heese onder Rosmalen, beiden kinderen van Mathijs Gerrits van Grinsven en Aeltjen Bijvelt 

Kinderen en kindskinderen van Jan Hendrik Simons Bijvelt en Henderske Willem Gerits van Rooij, in leven egtelieden en inwoners van Nuland,

Lot  1: Willem Janse Bijvelt:

 1. huijsinge en hof onder rosmalen, nu bewoont door Jan Seelen, gelegen tussen erve noord: Annabel van der Cappelle, zuid: Corstiaen Bijveld, oost: Gemene straat, west: erve Corstiaen Bijveld
 2. half stuk teulland ongescheiden en ongedeeld met Adriaan Roelof Gloudemans, ook onder rosmalen, groot 2 lopens, 33 roe gelegen tussen erve oost: Corstiaen van Gogh, west: Metje Peter Vosse, "wilhelmense wegh" en gemeene weg
 3. helft in perceel teulland onder Rosmalen "den Bies" groot in geheel 6 lopens ( andere helft van Jan van de Bosch, gelegen tussen erve Jan van den Bos, Zomerdijk "in gedeelte binnen de somerdijck tussen denselve en hof van Gerrit Pels met de eijcken bomen op den somerdijck, welke dijck ook onderhouden moet worden.
 4. Weijcamp te Nuland "Leckerenbeet" groot 2,5 mergen gelegen tussen erven oost: kerkenhoogh, west: kinderen Peter Hendrick Bijveld, hoogenwegh en Armencamp, ten laste hiervan 15 voeten kepkensdonck
 5. Mergen hooij of graslant te Nuland "te langst over 't nuland gelegen" tussen erve west: Corstiaen Gerrits Bijvelt, oost: Kerk van Geffen, Etteringsgraaf, hoefgraaf. Hieruit onderhoud: 6 voeten kepkensdonckdijk, waaraan het gelegen is.
 6. Halve mergen "achter opt nuland" gelegen tussen erve oost: Heer van Nulant, west: Adriaan Florisse van Uden, middelst Nuland, hoefgraaf: hieruit onderhoud 3 voeten kepkensdonckdijk
 7. mergen hooijlant "onder rosmalen gelegen in de bagijnevree" sijnde het ooste walstuk in camp van 4 mergen gelegen tussen erve west: Heer Mus, oost Geefhuijs van Den Bosch, oost den hoefgraaff, weteringhske, hieruit onderhoud 6 voeten kepkensdonkdijk
 8. 7 lopens, 3 roeden binnen Nulant "op de ackers" gekomen van Gerrit Willems van Rooij, gelegen tussen de erve : oost en west: erve Antony van Nulant, noord: gemene straat, zuid: erve Lourens Janse van Dinther.
 9. Schepen schuldbrief fl 350,-. Opgenomen door Jan Hendrik Lambers te Schijndel
 10. 100 gulden contant

uit dit lot: jaarlijks fl 6,-. aancomptoir van rentmeester Tengnagel, een gewin en St Maartenchijns van 0-10-0 aan de Heer Ghistelles,

 

Lot 2: voor Jan van Lit en diens dochter Aaltje nu gehuwd met Hendrik van de Ven

 1. Huijsinghe, hof en land, groot 12 lopens 41 roe te Nuland omtrnet "molenheijtje", gelegen tussen erve oost: Hendrik Jan Geurts, west: Jan Jacob Langens en Corstiaen Bijvelt, zuid: het heijken, noord: erve Adriaan Franssen en gemeene weg
 2. Perceel teulland te Nuland "Heesenwerf"groot 3 lopens, 10 roeden gelegen tussen erve oost: Jan van der Ven, west: Jan Jacob Langens, zuid: Heer van Nuland, gemeene steegske
 3. 2 lopens en 30 roe teullant te Nuland, gelegen "op de ackers" gekomen van Adriaan Wouters, gelegen tussen erve oost: perceel teullant derde lot, west: juffr. Splieshof, zuid: rijweg, noord: santstraat
 4. Houtbusseltje te Geffen "Bergeijnt" tussen erve zuid: gemeene bredenweg, noord: kinderen Jeroon Gerrits, west: armen van Geffen, oost: uijtwegh
 5. 13 hont weijlant te Nuland "op kerkenhoog" tussen erve oost: Jan van den Bos, west: Gerrit Peters van Gemonde, zuid: Nulantse straat en erve Adriaan Fransse Hoecx, noord: Hoogenwegh: Hieruit onderhoud betreffende stuk kepkensdonkdijk
 6. 8 hont hoijlant te nuland "voor en midden opt nuland" tussen erve bovenwaarts Jan van der Ven, benedenwaarts: Maria Quack, Etteringhsgraeff, Achterst Nulant: hieruit onderhoud 8 voeten kepkensdonkdijk
 7. halve camp hooijlant in de "korte hoeven "te Nuland, "tende de nulantse kooij"genaamd den "bouwencamp" Andere helft is van Dhr. Johan van Oosterwijck, drossaard van Nuland tussen erve west: Heer van Nulant, oost: Erfgenamen Heer Casterius, zuid: Nulantse Kooij, noord: erfgenamen Jan Boudewijns van Tuijl
 8. fl 427,-, ten laste van Corpus van Nuland

Uit dit lot:

-       zak rogge aan armen van Nulant

-       vat en drie kannen rogge uit den "Heesenwerf" in een meerdere pacht aan de armen van nuland

-       aan armen van nulant 2 stuijvers en 12 penningen in een meerdere pacht

-       aan de armen: vat rogge uit land van Adriaan Wouters.

-       14 stuivers aan het H. Antoniusgilde te Nulant

 

3e lot Willem van Grinsven en Jan van den Bos:

 1. perceel teullant te Nuland " op de ackers" 7 lopens en 9 roeden, gelegen tussen erve west: Jan van Lith, oost: Jan Jacob Langens, noord: Gerrit Peters van Gemonde en gemeene Santstraat, zuid: gemeene weg
 2. camp weijlant te Nulant , 4 mergen en 2 hont gelegen tussen erve oost: Corstiaen Gerrits Bijvelt, west: Heer Plenus, zuid: Nulantse straat, hoogenwegh Hieruit onderhoud 26 voeten kepkensdonkdijk en 1.5 voet ortense maasdijck
 3. 5 mergen hooijlant te Nulant "den eijckenman" opt "agterst nuland" gelegen tussen erve oost: Heer Casterius, west: Weduwe Antonie van Nulant, zuid: middelst nulant, noord: hoefgraeff. Hieruit: onderhoud 30 voeten kepkensdonkdijk en hoefdijk
 4. fl 600,-. Contant

 

Ongedeeld blijft

-       som van fl 700 ten laste van corpus van Alem

-       som van 150,-,. Ten laste van Symon Dircks en Matijs Wellens

Handtekeningen: Willem van Bijveldt, Jan Jan Jan van Lit, Willem van Griensven, Jan van den Bos, Jan van der Ven voor de Hr Officier

 

Blz 253 dd 28 januari 1727

Compareert Roelof Vos en zijn vrouw Maria Hendrik Jansse, wonend te Heese onder Rosmalen, die op verzoek van Willem Heijkants, wonend te St Oedenrode, verklaren dat zij ca. 3 jaar geleden voor knecht en meijd hebben gewoond bij Heijkants, in die tijd werd er door Jan Meijs, meester timmerman wonend te Halder een back trogh gelevert en hoorden ze Meijts zeggen tegen Heijkants dat als hij de woning door hem liet optimmeren, dat de trogh niet betaald hoefde te worden, waarop de vrouw van Heijkants op de wijcoop nog enige kannen bier tapte.

Tekenen: Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Andries van Grinsven, J de Booij

 

Blz 256 dd 5 februari 1727

Compareert Willem van Grinsven, inwoner en borger van Den Bosch en Jan van den Bosch, bierbrouwer wonend te Heese onder Rosmalen, als man en momboir van Jenneke van Grinsven, kinderen van Matijs Gerarts van Grinsven en Aeltje Bijvelt, en kindskinderen van Jan Hendrik Sijmons Bijvelt en Henderske Willem Gerits van Rooij, hare grootvader en grootmoeder, en maken deze erfdeling, volgend op de eerdere deling dd 26 januari 1727 ( zie boven),

Eerste lot: Willem van Grinsven

-       perceel teullant te Nuland " op de ackers" groot 9 lopens den, gelegen tussen erve west: Jan van Lith, oost: Jan Jacob Langens, noord: Gerrit Peters van Gemonde en gemeene Santstraat, zuid: gemeene weg

-       5 mergen hooijlant te Nulant "den eijckenman" opt "agterst nuland" gelegen tussen erve oost: Heer Casterius, west: Weduwe Antonie van Nulant, zuid: middelst nulant, noord: hoefgraeff. Hieruit: onderhoud 30 voeten kepkensdonkdijk en hoefdijk

-       Capitale som van 200 gulden aan contanten uit het capitaal van 600 gulden.

Tweede lot: Jan van den Bos:

-       camp weijlant te Nulant , 4 mergen en 2 hont gelegen tussen erve oost: Corstiaen Gerrits Bijvelt, west: Heer Plenus, zuid: Nulantse straat, hoogenwegh Hieruit onderhoud 26 voeten kepkensdonkdijk en 1.5 voet ortense maasdijck

-       een som van 400 gulden uit het capitaal van 600 gulden,

Tekenen: Willem van Grinsven, Jan van den Bosch, Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 263 dd 25 februari 1727 verkoping

Condities waaronder Gerrit Peters van Gemonde man en momboir van Aeltje Jansen van der Pol heeft laten inzetten 13 hont weiland gelegen op het Kerckenhoog te Nuland, tussen oost Erve Jan van den Bos, west Arien Franse, schietende van de erve Adriaan Franse tot op den Hoogenwegh. 

Hoogsel in huijs van Johannes van Clootwijck. Ingezet door Jan van den Bos op 290 gulden, met 60 slagen, gebleven aan Jan van den Bosch.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, J de Booij, secr.

 

Blz 268 dd 24 april 1727

Compareert Jan Jansen van Lith inwoner van Nuland, verklaart dat de regenten van Nuland aan hem hebben betaald 150 gulden, ten laste van het corpus gestaan, volgens schult brief voor de schepenen alhier ten behoeve van Jan Hendrik sijmens dd 10 april 1652, registratie comptoir der bede no. 28, aangekomen uit de boedel van  de weduwe Jan Hendrik Sijmens,

Tekenen: Jan Jansen van Lith, Jan van der Ven, j v Clootwijck, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Gijsbert Wellens, J de Booij.

 

Blz 271 dd 24 april 1727

Compareert Jan Jansen van Lith, inwoner van Nuland, verklaart dat de regenten van Nuland aan hem hebben betaald 74-16-14 in mindering op een schuld van 77-7 gulden, ten laste van het Corpus van Nuland, volgens schepen schuldbrief ten behoeve van Jan Hendrik Sijmens, dd 15 november 1668, comptoir der bede onder nr. 29 ingeschreven. Aangekomen uit de deling van Jan Hendrik Sijmens,

Tekenen: Jan Jansen van Lith, Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij

 

Blz 273 dd 10 mei 1727

Compareren Peter van Creijl en Jan van Vught, Armmeesteren der HH Nuland, hebben belooft aan de armen tafels van St Michielsgestel, dat als Jacomeijn Claessen van Erp, geboren alhier of haar kinderen uit het huwelijk met haar tegenwoordige man Matteeus Handrick Teeuwens, binnen de 5 eerstkomende jaren tot armoe mochten komen, dan zal de helft van de kinderen onderhouden worden door Nuland, met een totaal van 100 gulden,

Tekenen: Peter van Creijl, Jan Gijsberts van Vught, Joost Hendrick Hanegraaf, Andries van Grisnven, J de Booij.

 

Blz 275 dd 3 juni 1727

Compareren  Huijbert Samson en Catharina van der Plas, egtelieden, wonend te Nuland, geven te kennen dat per contract dd 1 (?)  juni 1725 hebben verkocht en op 2 april 1726 voor borgemeester, schepenen en Raad van de Stadt Wageningen hadden gecedeert en getransporteert de som van 250 gulden aan Rutger van der Plas, procureur binnen Wageningen, half broer van Catharina, alle hunne goederen, rente, actien en crediten gedevolveert ende gesuccedeert aan Catharina vand er Plas, uit hoofde van Joan van der Plas en Margaretha van Zwijsen (?), haar vader en moeder, o.a. de partijen van rente hier na verclaert, te weten het negenste  of sulcx part die haar competeert, in een rente van 38 ponden schuldig bij Steven Lemoisne, op een bunder lants gelegen tot ’t Maercke palende aan den Bos van Enghien aen Nicolaes Laureijs en Marten Paternoster

Item in een andere rente van 22 ponden, 17 grooten, ses penningen, schuldig bij Hubert Hamijs, op sijnhuijs en erve gelegen tot Leckenaije binnen Maercke palende met 2 zijden aen Francissius le Clerck en aan de Heeren Straten

Item in een rente van 17 ponden, 18 grooten en 9 penningen schuldig bij de Heer de Bus op een bunder land te Leckernaeije onder Maercke, palende a Carelsoil  ende aan de Herenstraten. De gelden zijn genampteert aan handen van Paul Martill, maijer van Maercke. Zij machtigen nu Heer Leverd  Advocaat van de souvrainent Raede van Bergen ende griffier van zijn koninklijke majesteit llenhoven van de provincie van Henegouwen, en Adriaan van Droogenbroeck officiael van den Heer Leverd om zicht ecompareren voor de Maijer van Maercke. Etc. Met goedkeuring van de broers en zussen Nicolaas, Hendrick, Geertruijde van der Plas.

Tekenen: merk Huijbert Samson, Merk Margaritha van der Plas

J v Clootwijck, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, J de Booij, secr.

 

Blz 280 dd 9 juni 1727

Compareert Jan van Davervelt, meester chirurgijn tot Berlicum, die op verzoek van Reijnier Plenus, agent en solliciteur militair, wonend alhier, verklaart dat op 2 juni tegen den avond per expresse is gehaald geworden ten eerste aan het huijs Duijnendael, en daar Plenus gekwetst heeft gevonden, die een steek onder zijn rechter oog had, opt oogbeen, omtrent een vinger breet onder het oog, deze verbonden heeft en hoorde zeggen dat de Heer Ingenjeur Draeck dat hem toegebracht had, daags erna kwam er een gezwel bij het gekwetste oog, dat Swart werd en zich van tijt tot tijt vermeerderde,

Tekenen: Jan van der Ven, loco officier, Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf, J de Booij.

 

Blz 281 dd 18 juli 1727 ondervraging

Op verzoek van de Heer Plenus van de Heer Johan van Davervelt, meesterchirurgijn tot Berlicum, schepen van Berlicum, gearresteert op de waarheijt te geven

Verklaart dat hij op 3 juni op de middag gegeten heeft op huize Duinendaal, waar ook aanwezig waren de Heer Rooijers, luijtenant in t regiment van haers holte guarnisoen houdende te Den Bosch, de Heer Nicolaas Perdijck, en de Heer Johan Winterrooij luijtenanten in het regiment van Volckershove.

Ze werden ingehaalt en verwelkomt door Plenus aan tafel en hebben daar lange tijd gediscoureert over seeckere kwestie en voorval dat daags tevoren gepasseert was, tussen de heer Hendrickus Draeck, ingenjeur ende capiteijn van de pontons, en Plenus aant huijs van de Heer Pardijck.

Rooijers zei daarbij “dat geval is nog al redelijk gelukkig afgelopen, want soo ick het niet hadde gedaan en den degen van Draeck omhoog hadde geslagen met mijn arm, hij hadde u naar alle apperentie dood gestoken”.

Tekenen: J v Clootwijck, Andries van Grinsven, J de Booij

 

Blz 285 dd 21 juli 1727

Compareert Cornelis Sterckman, vorster alhier die geauthoriseert door Johan van Prooije, collecteur der verpondingen in arrest te nemen de goederen

1)    van Johannes van Clootwijck, wegens een schuld aan de verpondingen en koningsbede over 1723, 1724 en 1725 tesamen 7-2-2,

2)    ten name van Anneke Jacob Corsten competerende Jan Poulusse int vinckel vanwege een zelfde schuld over de jaren 1722/1723/1724 en 1725 van 6-17-14

Tekenen: Jan van der Ven, Andries van Grinsven, J de Booij, secr.

 

Blz 286 dd 14 augustus 1727

Memorie van de regenten van Nuland ter obedientie van de resolutie dd 25 juni 1727 van de Hoge Overheid ter weering der excessen welke begaan worden door de officieren in het declareren ten laste van de gemeentens, … waarbij oordelen den officieren niet meer te competeren voor het tractement als hier onder is staande:

-       de officieren moeten beleggen en sorgdragen dat alle dorpsrekeningen behoorlijk worden gepubliceert

-       ze zijn ook verplicht het passeeren en overstaan der selver als die der borgemeesters, collecteurs der verpondingen, beede, hooftgelt, besaijt, hoorngelt, weijnen, bieren, geslaght, cleijne specien, en personele quotisasie, docht ter opzichte deser laatste alle middelen, wanneer weder sullen worden introduceert en vervolgens alle andere bij welke van gemeentes wegen enige ontfang en uitgaaf is gedaan, en daarvoor moesten verrichten waartoe hij gerequireert wordt

-       alle van wegens de gemeente gedane verkopingen van turf vlaggen, hout en verpachtingen der landerijen ordentelijk gepubliceert, de condities goed worden gevolgt, overstaan en assisteren.

-       Het leggen der ordinair rechtdagen

-       Het banck spannen

-       Het eligeeren, verenderen en beedigen van schepenen, borgemeesters, sesters collecteuren, reekenmeesters, geswoorens, en alle andere die in dienst van de gemeente komen

-       Het leggen en begaan van alle schouwen en daarvoor in gevolg geen bannen zijn, het sij door vacatien, ofte wagenvragt of soo gemeente beschouwt werde, niets te declareren dragende egter meede zorg dat gemeen werk niet wel bevonden sijnde ten spoedigsten wierd opgemaakt en gerepareert

-       Assisteren van alle publicatien, resolutien, en alle wat van de koning moet worden afgekondigd (…)

-       Het canvaseeren van leden der regering om gemeentens zaken te verhandelen (…)

-       Het slaan en steken van alle ordonnantiën, examineeren van specificatiën, waartoe hij gevraagd wordt

-       Het formeeren afdoen van alle personele sittingen  en omslaagen en reguleeren en behandelen van alle taxatien die vanwege de gemeente vereijst worden

-       Het dresseeren en overstaan van conditiën van bestedingen van collecteurs

-       Afnemen van alle eden

-       het reguleren van inkwartieren

-       iten doormarscheren van troepen en beraling des wegen te verzorgen en alles wat in tijden van oorlog en vreede nodig is

-       het vigileeren tegens vagebonden, moetwilligers knevelaars, roovers, en brantstigters

-       het order stellen in geval van brant

-       het reguleeren en orderstellen tot bewaring van doorbraken van dijken in hoge watersnood, zoals in voorleden jaar 1725 is voorgevallen

-       het reguleeren en orderstellen van pooten en planten op de gemeentens en daarover de schouwen te doen

-       compareren als er gemeentens zaken behandeld worden door president of regenten in de Raatkamer

-       (etc)

Tekenen: J v Oosterwijk, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan van Boxtel, Jan Hendrik Peters, Geurt Poulus Govers, G van Swaenbergen, Jan Gijsberts van Vught, Geurt Jan Gerits, merk Hendrik van der Heijden, J de Booij, secr.

 

Blz 298 dd 10 september 1727

Schepenen verklaren op verzoek van Maria, dochter Rut Matteijsen van Vlijmen, dat haar broer Gerrit Rutten van Vlijmen inwoner te Rosmalen, opt Heeseind binnen dese HH  is geboren van eerlijke ouders, diens vader is borgemeester geweest, en diens grootvader Matijs Peters lange tijd president en schepen. Gerrit heeft lange tijd in Nuland gewoont.

Tekenen: Jan van der Ven, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf, Jan Lambers van Bocxtel, Andries van Grinsven.

 

Blz  299 dd 13 september 1727 testament

Compareert de eersamen Jan van der Ven, president van Nuland, en Hester de Cordt, diens huisvrouw. Jan ligt ziek te bed, onder advies van Gerrit van de Ven, president van Littoijen, broer van Jan van der Ven, Hendrik van der Ven, zijn zoon, Verder Jan aent Hoogh, zijn zwager en Gerrit Verhoeven, zijn neef aangetrout ingezetene van Geffen. Mocht Jan komen sterven dan zal Hester de hele boedel overgeven aan diens kinderen, Hester zal alleen de goederen die van haar kant zijn gekomen kunnen hebben, en de huisraat die zij heeft ingebracht, alle rente die ze op het corpus van Geffen hebben staan, of een som van 15oo gulden ineen. (…)

Tekenen: Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, .. De Booij secretaris van Geffen

In marge heden 19 februari 1728 compareert Hester de Cort, weduwe Jan van der Ven die verklaart betaald te zijn door de kinderen en erfgenamen

 

Blz 301 dd 1 oktober 1727

Schepenen verklaren dat zij op verzoek van de Heer David Ragaij secretaris van de stadt Grave, namens de erfgenamen van de Heer Cremers, hebben gevisiteert en getaxeert de huisjinge, schuer en landerijen van Herman Cremers

 1. een huijs ten oosten van de Kerk met sijn timmerasien, gelinten heijmtingen, en hof daer aan gelegen, met de boomen en plantagien op 450 gulden
 2. een speel of somerhuijs tussen de hof en boomgaert daar ten oosten aangelegen met de boomen, potingen en plantagien op een som van 280 gulden
 3. een klijn bosje ten oosten aan genoemde boomgaart genoemd Costers hoofken, groot 14 roeden op een waarde van 14 gulden
 4. de schuer ana het genoemde huijs over de straat met den Bergh daer aan staende, item het land daar aan gehorende met de huijsplaats van Rut Tijssen met sijne potingen en houtwassen, op een waarde van 275 gulden

Tekenen: J v Clootwijk, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters, J de Booij,

 

Blz 304 dd 25 oktober 1727

Compareerde Cornelis Sterkman, voster gehuwd met Hendriena van Hoeven, machtigt zijn zwager Dirck van der Sluijsen regerend schepen te Rosmalen, gehuwd met Pieternella van Hoeven, beide gesusteren van Gerardus van Hoeven, die onlangs te Den Bosch overleden is, in leven leven woonde te Rotterdam, om te gaan naar Rotterdam en daar namens alle andere swagers en zusters, genaamd Dirck en Johanna van Hoeven,  om alle goederen in te vorderen, van goud of zilver, kleren, gemunt gelt, niets uit te sluiten, die Gerardus heeft naargelaten.

Tekenen: C Sterckman, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij, secr

 

Blz 305 dd 3 november 1727

Compareert Willem Jan Huijbers wonend te Teefelen die verklaart af te zien van zijn erfdeel in de goederen van Rut Wouter Coolen die onlangs te Heesch is overleden, verklaart geen erfgenaam te willen zijn. Hij geeft alles over aan zijn zusters en broeders.

Tekenen: Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 306 dd 15 november 1727

Compareert Joost Jansen Custers, oud borgemeester en inwoner van Heesch, machtigt Jacobus de Booij, procureur tot de Dingbanck tot Heesch, omme alle schulden te innen het zij van zijn borgemeesterboecken dan wel andere.

Tekenen: Jan van Bocxtel, Andries van Grisnven, J v Clootwijck sub. Secr.

Blz 308 dd 19 november 1727

Alsoo Jan Peters van Heesch, inwoner van Nuland, hier onlangs overleden is, nalantende onmondige kinderen genaamd Jan,  Peter, Catharina, Dirriske en Maria, alle verwekt bij Maria Jansen Bosch, benoemen tot voogden Matijs Peters van Heesch, oom via vader, Jacob Jansen Bosch, oom via moeder, wonend te Berlicum

Tekenen: J v Clootwijk, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters.

 

Blz 310 dd  19 november 1727

Onlangs is op 15e november Jan van der Ven overleden, heemraat en president van Nuland, nalatend benevens een andere seekere zoon genaamd Pieter, nog minderjarig, nu heeft zijn broer Hendrik, wilde eigenlijk zaken gaan verhuren, maar dat kan en wil hij niet, nu zijn broer nog onmondig is. Volgens gebruik kan dat pas als hij 2 momboiren heeft en 14 jaar is (?), stelt voor als momboiren Gerrit van der Ven, oom van vaderswege en president tot Littoijen en Adriaan Franse Hoecx, aangetrouwde oom van moederswege, om daarna tot scheiding te kunnen overgaan.

Tekenen: J v Clootwijk, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, Jan van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters, J de Booij

 

Blz 313 dd 19 november 1727 Erfdeling Van de Ven

Compareren

 1. Hendrik van der Ven, inwoner alhier,
 2. Gerrit van der Ven en Adriaan Fransse Hoecx, momboiren over Pieter van der Ven,

Kinderen van Jan van der Ven in leven president en heemraad te Nuland, verwekt aan Geertje Hendrik Bijvelt

1e lot: Hendrik van der Ven

-       huisinghe aan de Nulandse straat met een schop, boomgaertje en 7 lopens en 3 roeden land, met pootingen, houtgewassen, plantagien, gelegen tussen west erve Peter van Berlicum en Gerrit Bastiaens, oost Juffr. Van Esch, schietende van de Nulandse straat tot op den Hogen wegh

-       perceel tuelland, genaamd den halven clomp, 6 lopens en 14 roeden, met potingen en houtgewassen, gelegen tussen west erve Jan Tonies van Tuijl, oost de Clompstraat, strekkende van de wolfsdijk tot op de Nulandse straat

-       streep teulland te Nuland,  2 lopens en 42 roeden west erve Gerrit Bastiaans, oost Peter van Berlicum, strekkende van de Nulandse straat tot op een campke teulland behoorende aan de hof van het genoemde huis

-       perceel teulland onder Rosmalen, groot 5 lopens, genaamd Hillen land, west de Heer Plenus, oost de gemene voetpad, strekkende van de erve van Vrouwe van Geffen tot op de Santstraat

-       campke weilant te Nuland omtrent de Goorsteegh gelegen, groot 14 hont noord de erve Jenneke Weduwe Boudewijn Gielens van Tuijl en Francis van Ravensteijn, oost de Goorsteegh en de seedijck, zuid gemeente land, west ’t Nuland.

-       6 en ¾ hont gelegen te Geffen, in de Weijvree, ene zijde Jan aent Hoogh, andere zijde het gemeene land

-       2 hont hooi of grasland op t Voorst Nuland, bovennaast erve Joost van Goor, benedennaast Erke Jan Willems, strekkende van de Etteringsgraaf tot opt Weteringske

-       ½ van 4 hont hooi of grasland mede opt Voorst Nuland, andere helft behoort aan Jenneke, weduwe Baudewijn Gielen van Tuijl, tussen de Doncken oostwaarts, west de Heer van Nuland

-       Een mergen Agter opt Nuland, oost Antonie Louwrense, west Willem Claesse, strekkende van het middelst Nuland tot op den Hoefdijck

-       Campke hooiland int Sevenvierdeel, groot 2 mergen, genoemd het heuvelcampke, tussen erve oost Erken Jan Willems, west Jacobus van Berckel, strekkende van de hoefdijck tot op erve Mathijs van de Aalsvoort,

-       Campke hooiland te Nuland int sevenvirdel, genaamd het Hamelscampke, gelegen tussen oost Erve van der Keer, west west erfgenamen Jan van Iperen, zuid drosaard de Booij, noord Heer Adriaan van Engelen c.s.

-       14 hont hooiland onder Rosmalen, in de hoeve, oost Heer van Mil c.s., west Heer Pardijk, strekkende van noerd Reijne Kooij tot zuid erve Gerrit van der Ven.

-       Obligatie of schepen schultbrief van 400 gulden, ten laste van Jan Dirk Spierings inwoner alhier voor schepenen van Den Bosch dd 3 december 1715

-       Obligatie van 150 gulden ten laste van Matijs Wellens, dd 7 januari 1720

-       50 gulden ten laste van de erfgenamen Leendert Compeers tot Geffen

Te vergelden uit dit lot:

-       sack rogge aan geestelijk comptoir te Den Bosch van Tengnagel

2e lot: Pieter van de Ven

-       huisinge met aangelegen land, voorpotingen en houtgewas, groot 11 lopens en 22 roeden, gelegen onder Nuland, aan de Wolfsdijck, tussen oost erve Claes Jan Huijbers, west Gijpen hof, strekkende van de Wolfsdijckse straat tot op het weijcampke later genoemd

-       een schuur tegenover het genoemde huijs aan de wolfsdijkse straat, met potingen en houtgewas, 3 lopens en 25 roeden land, oost weduwe Boudewijn Gielen van Tuijl, west Corstiean van Gogh, noord Wolfdijkse straat, zuid erve Peter Eijmbers van Creijl

-       perceel teulland te Nuland, gelegen neven den hof van het genoemde huis, ordinair genoemd Gijpenhof, groot 4 lopens en 18 roeden, met houtgewassen, gelegen tussen oost genoemde huijs en hof, west erve Heer Hubert c.s., strekkende van de Wolfdijkse straat tot op weijcamp van Corstiaen van Gogh.

-       Perceel teulland te Nuland aan de heij, groot 3 lopens, tussen erve west Jan van Lit, oost Corstiaen Bijvelt, strekkende zuid van de erve Heer van Nuland, tot noord op de vaerwegh

-       Een campke binnenweij tenden den hof van het genoemde huis, aangelegen, groot 8 hont, met houtwas en potingen, tussen oost erve Claas Jan Huijbers, west Corstiaen van Gogh, noord de Nulandse straat

-       ½ van een weijcamp van 4 mergen gelegen bij de Hogenwegh, de andere helft behoort aan Wouter van Grinsven, oost Gerrit van der Ven, west Matijs van de Aalsvoort, zuid den Hogenwegh, noord Etteringsgraaf

-       4 hont hooiland opt voorst Nuland, oost erfgenamen Adriaan Wouters, west Jan van Lith, strekkende van de Etteringsgraaf tot op middelst Nuland,

-       2 mergen hooiland te langst overt Nuland, oost erve van het gemeene land, west Jan aent Hoogh, strekkende van de etteringsgraaf tot op hoefdijck

-       ½ van een camp hooiland int sevenvirdel groot int geheel 4 mergen, andere helft aan Adriaan Franse Hoecx, oost Juffr. Ruijs, zuid Matijs van de Aalsvoort, west Arnoldus van de Keer, noord Heer Hubert c.s.

-       Een mergen, 4,5 hont in de gemeijne hoeve te Nuland, tussen oost erve onmondige kint van Claes aent Hoogh, west Willem Bijvelt, strekkende van de Hoefdijck tot op de Agterdijck

-       Mergen hooiland in Rosmalense Hoeven, genaamd  in de Geeren, in een meerdere camp van 4 mergen, noord den agterdijck, west de empelse hoeve.

-       Houtbuske gelegen onder Geffen gelegen in de turfput, groot 45 roeden, west en noord Jan jansen van Tuyl, zuid de Loopgraaf, oost Jenneke weduwe Boudewijn Gielen van Tuijl

Te vergelden:

-       malder rogge aan het Geefhuis genoemd den Heiligen Geest te Den Bosch

-       5 gulden op Geestelijk comptoir van Tengnagel

-       3 gulden aan de armen van Dinther

-       Vat en drie kanne rogge aan de armen van Nuland

-       0-1-8 aan de armen van Nuland

-       Chijns van 6 duijten aan de domeinen tot Lith

Onverdeeld gehouden

-       een schepenschultbrief van 1100 ten laste van Adriaan Cornelissen van Aelst, inwoner alhier, dd 7 december 1726.

-       Obligatie van 500 gulden ten laste van Adriaan Franse Hoecx, inwoner alhier, voor notaris Sterckman dd 12 augustus 1718

Tekenen: J v Clootwijk, loco officier, Joost Hanegraaf, Jan Lamberts van Bocxtel, Andries van Grinsven, Jan Hendrick Peters, J de Booij, secr.

 

Blz 332 dd 28 november 1727

Compareert Reinier Plenus verhuurt aan Simon Dircx

-       seekere hoeve en landerijen gelegen onder Rosmalen genaamd de Malliscamp met huijsinge, schuur, hooilanden, etc. Gereserveert blijft een stuk land naast de heijde aan de hoeve gelegen, reeds door de verhuurder beplant, verkregen uit de boedel van de Heer Santvoort

-       stukje teulland dat hij onlangs bij de hoeve heeft aangekocht, voor 15 gulden, 6 zakken rogge, 4 sakken boekweijt, gereserveert door de heer:  de nieuwe aangetimmerte camer, onder en boven, en de vrije ingang sonder de minste dispositie.

Voor de tijd van 4 jaar.

Tekenen: Sijmen Diercx, Reinier Plenus, Gijsbert Wellens, Andries van Grinsven, J de Booij.

 

Blz 336 dd 5 december 1727

Compareert Reinier Plenus verhuurt de Couwaterse Hoeve bestaande uit huijs, schuur schop, teulland, gelegen te Nuland en Rosmalen, aan Geurt Poulusse Govers, die de hoeve nu al huurt en gebruikt. Voor 6 jaar,

Gereserveert werd ½ van 9 mergen hooiland te langs overt Nuland gelegen. Tevens het stuc klant achter de thans beplante en tot hof gemaakt gelegen achter de huisinge van Duijnendaal, waarvoor de huurder mag gebruiken 4 a 5 strepen land gelegen naast de genoemde hof. Mag tevens gebruiken 2 mergen genoemd het Hesken campke en het agterste campke in de rosmalense Camp, ( meerdere bepalingen….)

Mocht het gebeuren dat de huurder enigh hout moet hebben voor het onderhout van de Kepkensdonkdijk (dat tot de hoeve behoort) dan zal de verhuurder dat hout leveren.

Kosten: 100 gulden, en te leveren elk jaar 8 zakken rogge, 6 zakken boekweijt, 50 pond boter, 12 karren koeijmest. Borg: Jan Jacob Langes.

Tekenen: Rijnier Plenus, Geurt Poulussen Govers, Jan Jacob Langes, Gijsbert Wellens, Andreis van Grisnven, J de Booij, secr.

 

Blz 343 dd 13 december 1727

Schepenen verklaren dat competeert aan de erfgenamen van Ruth Wouters Koole:

-       geregte ¼ deel van 2 capitale sommen van samen 800 gulden ten laste van de gemeente van Nuland, een van 500 gulden dd 4 april 1683, de andere van 300 gulden dd 2 febru 1683.

Ene helft competeert aan het onmondige kind van Claes aent hoogh, en de resterende 200 gulden Hendrik van der Ven.

Tekenen: J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, andries van Grinsven.

 

Blz 344 dd 16 december 1727

Compareert Huijbert Claesen die verklaart dat afgelopen zaterdag in zijn huijsje is overleden Catharina van Vlijmen, weduwe van Arnoldus van Bruggen, dat hij het lichaam niet graag langer in huijs heeft en het graag vandaag wil doen begraven, maar laat weten van haar geen erfgenaam te willen zijn, en dat al haar goederen mag worden geinventariseert

Tekenen: Jan van Bocxtel, Andreis van Grinsven, J de Booij, secr.

Blz 346 dd 16 december 1727

Inventaris van alle goederen door Huijbert Claessen die waren van Catharins van Vlijmen, weduwe Arnoldus Verbrugge

-       een japon met root afgeseth

-       2 catoene voorschoote

-       Een bondeltje met prullen

-       Een stick lijf

-       Schoorsteenkleet

-       2 sleplackens

-       2 hembden

-       Een servetje

-       2 cornet mutsjesen

-       Een partijtje linde prullen

-       Een lamp met een kandelaartje

-       Een paar katoende gordijnen met een rabbat

-       Drie vrouwe rocken

-       Een manteltje

-       Een quaden vrouwen borstrock

-       2 stoelkussens

-       Een bed peuluw met 5 kussens met 2 dekens een wolle en een catoene

Tekenen: Jan Van Bocxtel, Andries van Grinsven, J de Booij, secr.

 

Blz 348 dd 1 december 1727

Nu Jan van der Ven, Heemraat polder van der Eijgen, is komen overlijden moet er een nieuw aangestelt worden tot Heemraet, zo stelt de Heer van Nuland, (zoals zijn recht en taak is) en stelt aan Hendrik van der Ven, zoon van genoemde Jan van der Ven. Actum Den Bosch 1 december 1727, was getekend C Speelman, Heer van Nuland. Daarna heeft Hendrik van de Ven de eed afgelegd,

Tekenen: W. Aenhuijs, Gijsbert Wellens, Joost Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 350 dd 14 januari 1728

Condities waaronder Cornelis Antonisse van Creijl ende Hendrik Molengraafs als momboiren van de onmondige kinderen van Leendert Janse van Os, verwekt bij Jenneke van de Sande in leven egtelieden en inwoners alhier, publiekelijk voor alleman verpachten

- een camp teulland binnen de HH Geffen aan den Leijwegh, groot 1 (?) lopens en 21 roeden, voor de tijd van 6 jaar, ingezet door Jan van Groenland op 2-10-0, gemijnt door Willem Eijmbers van Kessel op 5-0-0, en 1 slag. Hoogsel: blijft aan de koper. Borgen Jan Steenbergen en Jacob van Uden.

Tekenen: W Aenhuijs, Andries van Grinsven, J de Booij.

 

Blz 357 dd 11 februari 1728 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van Rudolph Hendrick Rijcke, 28 jaar,  jager van de Heer van Nuland, en Willem Dircx Verhage, 23 jaar, beide wonend te Nuland.

Beiden verklaren dat op 26 januari 1728 ene Gerrit Willem van Kranenburgh, deurwaarder van haar Ed: Mo: met een schuijt vergezelschapt met de tweede comparant is komen varen, verbij den Elsbos competerende De Heer van Nuland, bij sigh hebbende een snaphaan. Kranenburgh testte ter hoogte van het Sterrebos van de Heer zijn snaphaan en heeft een schot gelost. Rijcke is daarop met een schuitje naar hem toe gevaren en vroeg hem wie hem hadde gepermiteert daar te mogen schieten.

Kranenburgh zei daarop dat hij een persoon is die een snaphaan dragen mag en mag schieten.

Rijcke zei daarop “gij moogt het al evenwel hier onder het huis van den Heer van Nuland niet doen. Kranenburgh nam zijn snaphaan op en zei Gij zult mijn snaphaen niet krijgen.

Rijcke antwoordde: “ik heb u snaphaan niet nodig, ik heb genoeg aan u persoon, maar ick calangeere u uijt naam van de Heer van Nuland”.

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, Hendrick Jan van der Ven, J de Booij

 

Blz 360 dd 21 februari 1728

Compareert Jan Jansen van Lith, inwoner die verklaart dat de regenten van Nuland aan hem betaalt hebben een som van 3-0-2, volgens schepen schult brief voor Schepenen van Nuland ten behoeve van Jan Hendrik Sijmon, dd 15 november 1668, het restant van een capitaal van 77-7-0, rest al eerder betaald dd 24 april 1727.

Ook hebben zij betaald aan hem een som van 100 gulden, volgens schepenschuldbrief te Nuland ten beheove van Henderske, weduwe Jan Hendrik Sijmons, dd 6 juli 1673,

Beiden aangekomen bij erfdeling uit de boedel van Henderske, weduwe Jan Hendrik Sijmons

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Lambers van Boxtel, Jan Hendrick Peters, SH Guth, Hendrik Jansen van der Ven

 

Blz 363 dd 22 februari 1727

Compareert Catharina van Geffen weduwe Andries van Ravesteijn, wonend te Den Bosch, verklaart dat de regenten van Nuland aan haar hebben betaald de som van 22-7-11, in mindering van een capitaal van 500 gulden ten laste van het corpus van Nuland, volgens schepenschultbrief voor schepenen van Den Bosch ten behoeve van Maaijcken van den Anker, weduwe van Lambert Goossens van Geffen dd 5 mei 1674, ( no 7 comptoir der beede) aangekomen bij successie van genoemde maaijken van den Ancker, haar moeder.

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Lambers van Boxtel, Jan Hendrick Peters, SH Guth, Hendrik Jansen van der Ven

 

Blz 366 dd 23 februari 1728

Staten Generaal der Verenigde Nederlanden laten weten dat zij op het te kennen geven van Willem Aenhuijs, notaris te Rosmalen en president te Rosmalen, sijnde van de ware christelijke gereformeerde religie, en door Mr. Cornelis Speelman, Heer van Nuland, volgens zijn commissie dd 1 november 1727, aangestelt tot drossaad der HH Nuland, dd 9 februari 1728.

Tekenen: S Fagel en B Rijnder. Drossaard legt zijn eed af voor de schepenen. Tekenen J de Booij.

 

Blz 367 dd 19 april 1728

Compareert Jacobus de Booij, secretaris van Nuland en Sara Spillenaar, zijn huisvrouw, inwoners alhier, machtigen Johan Spillenaar, schepen in de bank van Tuyl, om nevens haar moeder, broer en zuster, erfgenamen van de rentmeester Christian Spillenaar, om haar rechten waar te nemen. Genoemd wordt een transport op 16 maart 1728 aan Nicolaas Visser, van een obligatie van 300 gulden tot laste van Rijnier van Genderen.

Tekenen: J de Booij, Sara Spillenaar, Joost Hanegraaf, SH Guth, J v Clootwijck, loco secr.

 

Blz 369 dd  28 april 1728 ondervraging

Door Willem Aenhuijs, drossaard, van de volgende personen:

 1. Hendrik van der Heijde, gesworene
 2. Gerrit van Velthoven, inwoner alhier
 3. Cornelis Sterckman, vorster alhier

Vraag: Of Willem van Engelen, Coopman, wonend te Den Bosch niet verleden week vesrchillende bomen heeft doen omhakken, staande op het Heerenstraat te outVinckel in dese HH omtrent de (Voorste) Weteringh aldaer?

Ze weten ervan het was vrijdag 23 april, de bomen werden gehakt voor de erve van de Heer van Engelen en weggevoerd. Gerrit heeft geholpen de bomen te vervoeren.

Vraag: waar zijn ze naar toe gebracht?

2 en 3 weten en hoorden dat ze naar de hoeve van de Heer van Engelen gebracht waren.

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, Jan Hendrick,  Hendrik Jansen van der Ven, J de Booij, secr,

 

Blz 371 dd 3 mei 1728

Compareren Dries Hendricx van der Ven, bruijdegom en Hilleke Lambers de Wert, bruijd  geassisteerd met Willem van Vlijmen haar swager, willen gaan trouwen, accoord voor het huwelijk. (…)

Tekenen: Dries Hendricx van der Ven, merk Hilleke Lambert de Wert,

Joost Hanegraaf, J v Clootwijk, J de Booij, secr. Willem Willem van Vlijmen.

 

Blz 375 dd 4 mei 1728

Compareert Peter Wouters inwoner van Maren alhier gearresteert en Johan Theodorus Lemme, procureur die op verzoek van Mathijs de Wert wonend te Kessel

Peter Wouters verklaart dat hij op 24 oktober 1722 door ene Jacob Dielissen van Crijl, wonend te Alem, is gearresteerd geworden tot Kessel over een pretensie van 100 gulden, die zijn vader zaliger van hem van Crijl in zijn 2e huwelijk hadde opgenomen, over welke pretensie proces voor de rechtbank van Kessel is gevoerd.

Johan verklaart als procureur voor de eerste dat over de pretensie van hem Jacob Dielissen, Peter Smits en Jan Dircx van de Wetering als schepenen hebben gegeven attestatie tot saveur van hem van Crijl, dat hij eerste comparant en sijn broers kinderen hadde getrokken de erfmeubelen en de gerede goederen van zijn vader zaliger die hij in tochte bezat, welke attestatie in rechtens is overgegeven op 12 februari 1724 met attestatie contrarie hebben bewesen, dat zijn halve broeder Hendrick Wouters en zijn moeder deselfde gereede goederen hebben getrokken en genoten van zijn vader zaliger, over welke verklaring hij Peter Smits en Jan Dricx van de Wetering door haren pastoor sijn onderricht geworden, zodanig dat sij in hare gegevene attestatie ter secretarije van Kessel alwaar het proces was hangende, het woort van gerede goederen hebben door laten schrappen en van de erfhaeffelijke meubelen laten staan,

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, Gijsbert Wellens, J de Booij.

 

Blz 376 dd 5 mei 1728

Onder de voorwaarden wil Magrieta van Gogh, weduwe van Jan Driessen van der Loo, wonend te Rosmalen verkopen een acker binnen Nulant ordinair genoemd den Crommenacker , met houtwas, uitgezondet sekere eijkenboom daarop staande, die reeds verkocht is, groot 4 lopens en 22 roeden, ene zijde Jacobus van Berckel en Heer van Nuland, andere zijde weduwe Poulus van Os, nu nog gehuurt door Jan van Bocxtel voor 1o gulden voor de resterende tijd, ingezet door de Heer van Nuland op 240 gulden met 42 slagen, blijft koper.

Tekenen: Joost Hanegraaf, J v Clootwijck, J de Booij.

 

Blz 382 dd 5 mei 1728

Compareert Adriaan van Tongeren, president van Berlicum en Middelrode, verklaart van deurwaarder Marcus Peres ontvangen te hebben voor de kerk van Berlicum een som van 18-7-8, vanwege de geëxecuteerde goederen van Henderske, weduwe Willem Jonghmans, in mindering op een chijns van 4 ponden paijments of 28 stuijvers.

Tekent: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, J v Clootwijck

 

 

 

Blz 383 dd 5 mei 1728

Compareert Willem Claessen en Jan Dirck Spierings armmeesters der HH Nuland verklaren ontvangen te hebben van deurwaarder Marcus Peres voor de armen een som van 78-15-0 vanwege de geëxecuteerde goederen van Henderske, weduwe Willem Jonghmans in mindering op een capitaal van een malder rogge

 

Blz 385 dd 22 mei 1728 ondervraging

Door drossaard Aenhuijs van de volgende personen

 1. Gijsbert Driessen van Grinsven, 32 jaar
 2. Jan Corstiaen van Gogh, 27 jaar
 3. Gerrit Quack, 44 jaar
 4. Jan Jacob Langes, 70 jaar
 5. Huijbert Huijbers, 20 jaar
 6. Gerrit van Gogh, 25 jaar
 7. Arien Janse Heere, 28 jaar
 8. Jan Willem Clasen, 24 jaar
 9. Jacobus Jacob Langens, 22 jaar
 10. Gerardus Corstiaen Bijvelt, 26 jaar
 11. Gerrit Tonis Ermers, 28 jaar
 12. Ermert Tonis Ermers, 37 jaar
 13. Johannes Claes Jan Huijbers,
 14. Dirck Jansen
 15. Peter Jan Peters, 21 jaar

Ze waren allemaal aanwezig in huijs en herberg van Job Wouters op woensdag 17 mei 1728, alwaar ze allemaal Corstiaen en Gerardus Bijvelt  inwoners alhier en Cornelis Sterckman, vorster alhier.

Er was ruzie ontstaan over de samen gekochte eijken bomen, beschuldigen elkaar van liegen en eijste dat de ander naar buiten kwam om daar die woorden opnieuw uit te spreken, waarna ze samen naar buiten gingen.

5e wist dat Corstiaen Bijvelt en Cornelis Sterckman hadden gevochten en dat Bijvelt Sterckman geslagen had met een vuijst.

7e wist dat ze woorden hadden en over en weer zeijden “Gij lieget” en daarbij gehoort te hebben “Slaet of ick slaeij”.

10e weet van niets

12e beaamd dit, zag dat Bijvelt Sterckman sloeg op het lijf, toen Sterckman gezegd had “gij bent een schelm”.

13e wist te zeggen dat Bijvelt tegen Sterckman zei “wat hebt gij gaan seggen, dat Gerardus en Willem Peters de beste bomen hebben opgeladen, en sulcx hoeft gij niet te seggen want ick heb wel 50 gulden voor u verschooten”, waarop Sterckman antwoordde “die sal ick u betalen”

De meesten volgden de vechtenden naar buijten, behalve 3, 4, 13. 12 is alleen buiten gaan wateren.

Vraag: Voor de deur had Bijvelt een hout in de hand en Sterckman op het hoofd sloeg zodat hij viel.

1,3,4,5,8,11,12 weet van niets

2 zag hem slaan maar weet niet waarmee

6 zag ze voor de deur staan, dat Sterckman zijn bloot mes in de hand had,

7 Zag Sterckman met hout en mes voor de deur staan, Hendrick Claasen van Boekel met hout en mes, nog meer anderen met houteren, en onder malkander sloegen, maar niet te weten wie dat waren.

14 heeft alleen gehoort dat Bijvelt Sterckman had geslagen

15 zag Bijvelt met hand of vuijst Sterckman voor zijn kop slaan

Vraag: De anderen trokken daarop hun messen en sneden naar elkaar?

1,3,4,5,11,13 heeft niets gezien

2,6,8,12,14 zag Sterckman met een bloot mes

7 zag Sterckman Hendrik Claessen van Boekel te snijden in zijn zijde, dat sijn hemdrock bebloeijt was,

15 zag Sterckman en van Boekel met messen staan, maar niet dat ze naar elkaar sneden.

Vraag: meerdere trokken hun messen, wie waren dat?

1,5,6,12 alleen Hendrik Claessen van Boekel

2,3,4, 11,13  weten van niets

7 zag Sterckman Hendrik Claessen van Boekel te snijden in zijn zijde, dat sijn hemdrock bebloeijt was,

6, 8,14, 15 alleen Sterckman

Vraag: of niet verschillende personen sigh in postuer stelden seggende wat ick neem ’t voor Corstiaen Bijvelt op, welke dat geweest zijn?

1,2,3,4,5,6, 8,11,12,13, 14,15 hebben dit niet gehoord

7 zag Hendrik Clasen van Boekel bij Corstiaen Bijvelt staan met het mes in de hand

Vraag wie waren gequetst en wie had dat gedaan?

1, 11,15  hoorde dat hendrik clasen van Boekel gesneden was, maar dat niet gezien te hebben

2,3 zag dat van Boekel gekwetst was maar niet wie dat gedaan had

4,12,13 en 14 weet van niets

5,6 hoorde dat Sterckman het gedaan had bij van Boekel

7, 8 verwijzen naar eerdere antwoorden

Verder weet niemand nog iets

Tekenen: J v Clootwijck, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 398 dd 9 en 14 juni 1728 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van de volgende personen

 1. Hendricus Vorstenbosch, 19 a 20 jaar
 2. Adriaan Jacob Gijsbers, 19 a 20 jaar
 3. Geurt Poulusse, 
 4. Willem Jansen Vorstenbosch

Job Wouters, herbergier alhier

Vraag: of zij maandag 17 meij niet waren in de herberg van Job Wouters?

Allen: Ja

Vraag: Of zij niet zagen Corstiaen Bijvelt, met zijn zoon Gerrit en Cornelis Sterckman, vorster alhier en wie nog meer?

Antwoord: de genoemde en meer anderen

Vraag: Of de genoemde 3 geen ruzie kregen over gekocht hout?

1, 2 zeggen van ja

De derde zei dat Zoon Gerrit eerst ruzie had met Sterckman.

Vraag: Waarover het ging?

1 en 2 verklaren gehoort te hebben dat Gerardus zei tegen Sterckman: hebt gij gaan zeggen dat wij het beste hout hebben wegh gehaalt en nog zei: Gij lieget als een schelm, zoals Sterckman ook aan Gerardus verweet

De 3 verklaart dat Gerrit den soon, bij Sterckman kwam seggende “Sterckman seght gij dat ick poeste van u geladen heb, dat liegt gij”. Corstiaen kwam erbij en en zei: “Sterckman gij hebt het tegen mij geseght”.

Vraag: Of ze niet hoorde dat er gescholden werd

1 en 2 verklaren als in vorige vraag

3 weet van niets

Vraag: of zij niet gehoorddat de Bijvelts Sterckman voor de deur daegden, wie dat deed of of ze elkaar niet verwonden vanwege hun eerm, naam en faam?

1 verklaart dat voor de deur Corstiaen zei “Slaet of ick slaa”, waarna Sterckman slaag kreeg, maar hij weet niet van wie, heeft gehoort dat het Corstiaen was.

2 Hoorde alleen het schelden voor de deur

3 Zag hen alleen naar buiten gaan vanwege de kwestie

Vraag of ze niet gezien hebben dat de Bijvelts en Sterckman te samen in de collair uijt den huijse zijn gegaan en daar op niet sijn  gevolgt om voor te komen van verdere omheijle als ander swarigheden?

Allen drie zijn naar buijten gegaan.

Vraag of ze niet zagen dat Corstiaen een stok in de hand had en daarmee Sterkman op zijn hoofd sloeg of tussen hoofd en hals , dan wel met hand of knuijst, zodat Sterckman ter aarde viel?

1 en 2: er waren verschillende personen met houter die Sterckman sloegen om te scheijden over de kwestie die hij tegens Corstiaen hadde, als alleen Gerrit den zoon die met een hout naar Sterckman sloeg, maar niet weet of hij hem geraakt heeft.

3 weet van niets

Vraag: of zij in de collair of haastigheijt niet gezien hebben dat Corstiaen, Gerrit en Sterckman de messen trokken tegen elkaar, wie raakte gewond?

Alledrie zagen alleen Sterckman met een mes in zijn hand.

Vraag: wie van de omstanders ook hun messen trokken, seggende het voor Corstiaen op te nemen, en of Hendrik Claessen van Boekel niet zei “sta vast Sterckman”

1 en 2 verklaren dat Hendrik den boerkelner zijn mes trok, seggende “gaet wegh, ick sal Sterckman eens over zijn kont snijden”, waarop beiden met messen naar elkaar sneden, ze zagen niet of Hendrik gequetst was, wel dat door zijn hemd was gesneden en hij riep “het bleot loopt in mijn schoene”.

1 en 2 verklaren dat Ermert Tonis Ermers met een mes en een tangh in de hand stond, de derde weet van niets.

Vraag: wie gewond werd door wie?

1 en 2 verklaren als vorige antwoord.

3 zag dat Hendrik Claessen van Boekel was gesneden en gekwetst, dat Sterckman dat gedaan had.

Vraag of de herbergier niet getracht heeft de ruzie te stoppen

Vertelt dat Sterckman geslagen was en door de ruzie met Bijvelt, iedereen naar buijten ging , maar daar is hij niet bij geweest.

Vraag 14 Of ze nog meer wetebn?

1 en 2 niet,

3 heeft horen zeggen dat Bijvelt Sterckman voor zijn kop sloeg, maar weet niet van iwe ihj het gehoort heeft.

Tekenen: J v Clootwijck, SH Guth, J de Booij

 

Blz 406 dd 10 juli 1728

Condities waaronder

- Koen Hendrik Koolen wonend te Littoijen, man en momboir van Jenneke Bastiaens Hoos,

- Gerritje Bastiaens Hoos

Openbaar gaan verkopen 4 hont hooiland gelegen te Nuland voor en midden opt Nuland, sijnde de ½ van een stuk van 8 hont, ongedeelt met Hendrick Gerrit Bosch, tussen bovennaast erve Heer van Nuland, benedennaast weduwe Peter Westerlaken. Ingezet door Corstiaen Bijvelt op 101 gulden, gemijnt door Joost Hanegraaf op 111-10-0 met 4 slagen, 2 slagen Jan Jacob Langens, nog 2 slagen,

Blijft koper.

Tekent: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf.

 

Blz  411 dd 6 augustus 1728

Condities waaronder Anna Maria van Alphen weduwe van Antony Hendriks van Bocxtel, wonend te Teefelen in het graafschap Megen, voor haarzelf en voor haar als voogd over haar kinderen  - geauthoriseert door Schepenen van Nuland dd 24 juli 1728, verkoopt een mergen hooi of grasland te Nuland int Sevenvierendeel, sijnde de ½ van een camp van 2 mergen, ongedeelt met Matijs van der Aalsvoort, gelegen tussen noord en zuid: erfgenamen van de Ven, oostwaarts Erken Jan Willems van Rooij c.s., west Jacobus van Berckel.

Ingezet door Zeger van de Poel op 101 gulden, gemijnt door Joost hendrik Hanegraaf voor 113-0-0, met 5 slagen, koop gedaan voor Jan Lamberts van Bocxtel.

Hij is koper gebleven.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf

 

Blz 418 dd 15 november 1728

Compareert Jennek Jan Teunissen weduwe van Jan Hendrick Molengraefs, eerder weduwe van Jacob Jansen, is in Nuland komen te overlijden, nalatend 7 kinderen waarvan 4 onmondig. Tot voogden worden aangesteld: Jan Hendrik Leenders en Christoffel van Heumen, beiden wonend te Osch, bloetvrinden van de genoemde kinderen.

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Hendrik Jansen van der Ven, J de Booij, secr.

 

Blz 419 dd 15 november 1728

Compareren Jucxken Jansen wonend binnen de vrijheid van Osch, met Willem Hermens, haar verkozen momboir, machtigt Jan Hendrik Leenders en Christoffel van Heumen, voogden over de onmondige kinderen van haar broeder Jacob Jansen, om haar goederen sijnde de weder helft der goederen van genoemde onmondigen,

Tekenen: W Aenhuijs, Joost Hanegraaf, Hendrik Jansen van der Ven, J de Booij, secr.

 

Blz 421 dd 21 december 1728

Ondervraging door W Aenhuijs van

 1. Hermanus Driessen, wonend te Rosmalen,
 2. Petronella Jacobs zijn vrouw
 3. Elisabeth Quack, weduwe Claas Pels, wonend te Rosmalen,
 4. Willemijn Jan Willems, wonend te Rosmalen,
 5. Jacob Vos wonend te Nuland

Of de eerste 2 en de laatste niet nog weten dat omtrent een jaar geleden van Dionisius van Clootwijck, subst. schoolmeester alhier, niet een som geld van hem tegoed hadden wegens verrichte arbeid, en wassen alsook gedronken jenever, brandewijn en scheerloon

Hermanus en zijn vrouw beamen dit voor het omkeren van kleren, wassen van hemdendassen.

Jacob Vos verklaart geld te goed te hebben wegens gedronken jenever, brandewijn en scheerloon.

Clootwijck had de vorigen beloofd te betalen uit de penningen die hij zou verdienen met zijn schoolmeesterampt op de Cruijstraat.

De eerste 2 verklaren dat Clootwijk inmiddels de 8 gulden schuld betaald heeft. Vos verklaart 3 maanden terug betaald te zijn.

Vos is 5 maanden geleden door Clootwijck opgedragen een som van 2-2-0 gulden te betalen. Clootwijck beloofde later te betalen, en schreef op een briefje dat hij later zou betalen.

Vos verklaart van Clootwijck een schuld brief je van 4 gulden gekregen te hebben en kreeg beloofd dat de andere gelden (…) verwarrende acte, genoemd nog Antonie Hoos, Hemanus Driessen: daar moesten schuldeisers maar geld zien te krijgen (?). Verder Lunnis van Dijck,

Tekenen: Joost Hanegraaf, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel.

 

 

 

Blz 429 dd 1 januari 1729

Compareren Hendrik Hendrik van Mensel wonend te Geffen die verklaart had te vernaderen, van een koop van een half huijs en de helft van de landerijen erbij, samen 7 lopens, helft van de houtwas en een perceel int Conijnshol, getransporteerd door de kinderen Jan Huijbers aan Jan Wouter Baers, aan Hendrik Jan Melten Hanegraaf, die terwijl van Mensel nader in het bleod was, toch vernaderde, om vandaag toch zijn koopsom te ontvangen. Hanegraaf weigert het geld te ontvangen.

Tekenen: Gijsbert Wellens, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 433 dd 1 januari 1729

Compareert Hendrik Jan Melten Hanegraaf, inwoner van Nuland, die verklaart vanmiddag op schriftelijk verzoek moest komen om te ontvangen penningen van een ½ in een seecker huijs, dat op de tweede januari van voorleden jaar was getransporteerd  door de Kinderen Jan Huijbers aan Jan Wouter Baers, en door hem reeds genaast, dat hij op de gestelde tijd gecompareert was, en als gerequireert in den Coop te wijcken, mits dat Hendrik Hendrik van Mensel, insinuatie en requirant in dezen aan het gerecht presteerde en afleijden, den eedt en sweer, ingevolge die wetten (…)

Tekenen: Gijsbert Wellens, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 434 dd 1 februari 1729

Compareren Jan Poulusse, Nicolaes Dame en Henderske weduwe Dirk Vorstenbosch, inwoners alhier, die verklaren Antonie Aertse de Wert mede inwoner alhier goed te kennen van jomnghs af aan, dat hij een eerlijk persoon is,

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz 436 dd 7 februari 1729

Compareert Andries Jansen Quack wonend tot Heese onder Rosmalen machtigt Pieter van Segvelt, wonend te Amsterdam, om namens hem zich te vervoegen op de Oost-Indien kamer binnen Amsterdam, en voor hem gagien van drie maanden wegens een transport, te ontvangen zoals hem te goede komt, jaarlijks gegeven en gepasseert door Jan Driesen Quack van Nuland, voor de Amsterdamse kamer afgevaren zijnde,

Tekenen: Hendrik Jan Melten Hanegraaf, SH Guth, J de Booij, secr.

 

Blz  437 dd 1 maart 1729

Compareert Cornelis Sterckman, vorster, die op verzoek van Antonie Aertse de Wert, dat hij op 29 mei 1722 geweest sijnde ten huijse van Merike weduwe Aert de Wert, als doen in out vinckel alhier wonend, om ter executie te leggen seker vonnis van den gereghte alhier, door Jan Dirk Spierings geobtineert, dat de comparant naar huijs gaande en omtrent het huijsje van Dirk Vorstenbos gekomen sijnde, aldaer is gekwetst en geschoten geworden, zoals hij al eerder hier verklaart heeft op 30 mei 1722, voegt er nu wel aan toe door de donkerheijt van den avond den persoon die hem dit heeft toegebracht niet gesien of gekent te hebben, dat hij vanwege de voorvallen eerder aannam wie de dader was.

Tekenen: C Sterckman, Joost Hanegraaf, Hendrick Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 439 dd 19 april 1729 Testament

Nicolaes Hendrik van Grinsven, jonghman , zieck te bedde ten huijse van de weduwe Antonie Jorisse, wil dat na zijn dood zijn oom Jan Jansen van Schijndel, thans wonend in het huis van Adriaan van Uden tot Geffen, de enige erfgenaam sal weesen. Hierbij zal Willem Hendricx van Creijl, mede wonend te Geffen, de goederen moeten administreren zo lang Jan Jansen van Schijndel leeft. Als hij sterft gaat alles naar de naaste vriende. Mocht een of meer kinderen van Jeroon Geurts sterven, dan komen de kinderen in plaats van de ouders. Van Creijl krijgt 125 gulden om die te distribueren zoals hij met van Creijl heeft besproken. Zijn bed schenkt hij aan de weduwe Antonie Jorisse, zijn beste Rock aan Joris Teunissen van Gestel, alle bijen aan het huishouden van de weduwe Tunnis Jorisse, met de kurven en hoofjes. Jan jansen van Schijndel compareert ook en neemt de nalatenschap op zich.

Tekenen: Claas Hendrickx van Grinsven, Jan jansen van Schijndel, SH Guth, Peter van Creijl, J de Booij, secr.

 

Blz 444 dd 23 april 1729

Compareren Jan Jacob Langes outschepen en borgemeester, oud ca. 70 jaar, en Jan Poulusse, out geswoorene, oud ca. 60 jaar, beide hier wonend, die beide op verzoek van Reijnier Plenus getuigen:

 1. Jan Langes, dat hij met Willem Emonts van Vlijmen in huur heeft gehad, sind 1693 of 1694 tot dese dag toe, een hoeve lants genaamd De Couwatershoeve gelegen ten dele hier tot Nuland als doe aan het gemeene lant, en nu aan de requirant in erfpacht toebehorende, dat bij de hoeve en de pacht was inbegrepen een een campke land genaamd het haverkampke, gelegen  te Nuland tussen de Nulandse straat en het Coppeldijkje, strekkende van erve Corstiaen Gerits Bijvelt tot op de erve of hofke land ordinaer genaamd Aert Floxen hof , en wordt nu door de erfgenamen van de Heer Herman Cremers gepossedeert, en door haar met elsen beplant. Jan verklaart dat hij het cmapke verhuurd had aan Aart Jansen van Dijck, die hier woont, voor verschillende jaren
 2. Jan Poulusse verklaart dat Aert Jansen zijn stiefvader is, het genoemde cmapke gehuurt heeft van de hoevenaars en het gebruikte so lang hij bij hem inwoonde en dat hij nu maar omtren 26 jaar geleden van hem afgetrocken, maar nadien het Aert van Dijck het land nog langer gehuurt.

Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt, Peter van Crijl, J de Booij, secr.

 

Blz 447 dd 27 april 1729

Onder vraging van de Heer Reinier Plenus om te verhoren de volgende personen:

-       Adriaan van Tongeren, president van Berlicum, alhier gerechtelijk gearresteerd

-       Jan van den Bos., bierbrouwer en schepen tot Rosmalen ook gearresteerd

-       Jan Jacob Langes

-       Jan Gijsbers van Vught

-       Elisabeth Goovers, huisvrouw van Jan Gijsbers van Vught, de laatste 3 wonen te Nuland.

Zij verklaren niet aanwezig te zijn geweest, maar wel hebben horen zeggen van het gebeuren van 2 juni 1727 toen Plenus op een minnelijk verzoek te eten is geweest op de buijten plaats van de Heer Nicolaas Perdijk, genaamd Langenhuijsen, waar ook was Hendricus Draeck, capiteijn van de pontons

En ingenjeur in dienst van dese staat. Ze weten alleen van zeggen dat Draeck met een degen – zonder een reden te hebben  - toegevallen op het lichaam van Plenus dat hij gekwetst was in zijn aangezicht.

Op de vraag hoe lang Plenus er last van had en niet uit huis kongaan, zegt van Tongeren dat hij de kwetsuur gezien heeft, onder het rechteroog, het werd dick en Swart.

De anderen hebben Pleunus vaak gezien met zijn verwondde hoofd, met een dick en Swart aangezicht, hij had een plaester leggen onder zijn rechter oog, ze weten niet precies hoe lang het geduurt heeft.

Tekenen: W Aenhuijs, SH Guth, Hendrick Jansen Hanegraaf, J de Booij, secr.

 

Blz 450 dd 11 mei 1729

Compareert Aert Hoos, meestertimmerman wonend alhier, oud omtrent 74 jaar, en legt een verklaring af voor den drossaard dat in den Fransen tijd (?) of jaren 1671 of 1672 voor het kerkhof alhier, gestaan hebben opgaende eijken boomen, enige tijd later werden ze door de regenten verkocht , waarna de kerkhof door de gemeente door linde bomen opnieuw is beplant, die daar nog opstaan. Dat plantsoen en de kosten van pooten ten laste van de gemeente kwamen.

Tekenen: W. Aenhuijs, Joost Hanegraaf, ….. J de Booij, secr.

 

Blz 452 dd 20 mei 1729

Compareert voor de Heer Sebastiaan Guth en hendrik Jansen Hanegraaf, schepenen alhier Jan Bastiaens de Haas wonend te Hese onder Rosmalen man en momboir van Willemijntje Jacobs van der Aa, verwekt aan Danieltje Wijn Goossens, die verklaart afstand te doen van de erfenisse van sijne vrouwe en van Adriaan Wijnand Goossens, wil van zijn vrouws ouders geen erfgenaam zijn. Compareert ook Peter Jacobs van der Aa wonend te Dinter, ziet verder af van alle percelen van land die zijn oom Goossen Wijnand Goossens heeft achtergelaten in Heeswijk en Dinter, (…)

Tekent: SH Guth, Hendrik Jansen Hanegraaf, J de Booij,

 

Blz 454 dd 9 juni 1729 ondervraging

Door Willem Aenhuijs van

 1. Huijbert Samson, 67 jaar
 2. Catharina van der Plas, diens huisvrouw, 50 jaar
 3. Johan Theodorus Lemmingh, procureur alhier voor het gereght, in de 50 jaar
 4. Maria Lemmingh, dochter, 17 jaar
 5. Johanna Lemmingh, dochter, 15 jaar
 6. Elisabeth Geven Govers, huisvrouw van Jan van Vught, 33 jaar
 7. Jan Willem Wouters, dienstknacht  van Jan van Vught, 19 jaar
 8. Jacob Tijssen van Creijl, van competerende ouderdom
 9. Maria vrouw van Gerart Teunissen, ca. 67 jaar

Vraag: Of ca. 2 jaar geleden Wouter Bastiaans, inwoner alhier met zijn dochters Elisabeth en Jenneke, gekomen zijn in het huijs van Huijbert Samson, gegaseerde, en mede inwoners alhier, met boos en kwaadaardige opzet, nemende de tangh in de hand dreijgende Samson dood of de kop in te slaan

1 en 2 zeggen van ja

Vraag: of in die zelfde tijd Wouter Bastiaens niet gekomen is in het huijs van Jacob Tijssen van Creijl, wonend alhier en ook daar dreigementen geuit heeft?

Jacob verklaart dat ca. 5 a 6 jaar geleden toen hij geswoorene was op een morgen Wouter Bastiaans in zijn huis kwam met bijzondere scheltwoorden, kijvasien, en dreigementen Jacob aanviel, om dat enige tijd tevoren het paard van Wouter Bastiaans geschut was. Jacob riep om hulp en Wouter ging weg.

Vraag: of Wouter Bastiaan en zijn 2 dochters afgelopen maandag 16 juni 1729 s avonds om 10 uur is gekomen van agteren doot gesloten deuren in het huijs van Huijbert Samson met een bloot mes in de hand, seggende “Sa gij geusen duijvel, gij moet er nu aan”en met het mes hem aanviel en stak. Samson en zijn familie riepen om hulp

Huijbert geeft aan dat dit klopt, hij heeft zich verweerd met een stoel, voor de deur stonden de 2 dochters waarvan hij nog een klap kreeg. Ze sloten de deur weer, waarna Wouter heel had op de deur bonste. Door de toeloop van nabueren, ging Bastiaanse weg, nadat ze eerst de heimtingen, staande voor de deur hadden verbroken en verstrapt en met aarde tegen de ruiten wierpen. Catharina geeft dit ook aan. Lemmingh hoorde het hulp roepen en zag uijt zijn venster Wouter Bastiaans en zijn 2 dochters voor de deur staan schelden en bonzen op de deur.

Maria Lemmingh hoorde ook het roepen en ging er naar toe, en zag Wouters en dochters staan schelden en slaan tegen de deur. Johanna Lemmingh zag naast dit ook de afloop: het stuk maken van de heimtingen. 6 en 7 hoorden het ook en zagen het kind van Samson circa 6 a 7 jaar oud hun huis zeer verbaasd in kwam lopen, zeggende “Wouter Bastiaens wil met een mes mijn vader vermoorden”.

Ze gingen kijken en zagen wat de anderen al beschreven hebben.

Vraag: dat de volgende dag de vrouw van Samsonrond 7 a 8 uur met haar koeijbeesten is komen drijven langs het huijs van Wouter Bastiaens en daar opnieuw werd overvallen door dochter Elisabeth die haar tegen de grond wierp en haar keel dichtdrukte. De vrouw werd na hulproepen ontzet door de buren.

1)    heeft het alleen gehoort

2)    bevestigd het

3)    en 4) en 5) hebben het niet gezien, wel rumoer gehoort, zagen Catharina wel blootshoofs terug komen van Wouter Bastiaans en daarbij bloeide aan keel en hoofd

9) zag het en trok de dochter weg van Catharina, zag dat haar muts was afgetrokken en zij bloeijde

Tekenen: Joost Hanegraaf, SH Guth, Claas Jansen van .., Corstiaen Gerits Beijvelt, J de Booij.

Einde

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:24

Geef ons uw mening

Ga naar boven