RA Nuland 48 Allerhande Acten (1718-1722)

Rechterlijk Archief  Nuland 48 (1718-1722) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 31 januari 1718

Compareert Jurriaen Everdincq, vorster deser HH, op last van drossaaert Croon, heeft in arrest genomen het geregte 6e deel van alle goederen  in deze HH, achtergelaten door Adriaen soone Mathijs van Crijl, overleden, om bepaalde boeten te betalen.

Schepenen: Gijsbert Wellens, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers, 31 januari 1718, tekenen: Jurriaen everdingh, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Corstiean Jacob van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J. v. Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 1 dd 3 februari 1718  

Jan van der Ven en Jan ( Lambers - doorgestreept) van Boxtel, schepenen HH Nuland: compareert Juffr. Berberanna van der Keurbeeck, weduwe van wijlen de Heer Dirck van Clootwijck, in leven secretaris alhier, die verklaart nog gezond te zijn ( onleesbaar)3? datum februari 1718

Tekent: ? Clootwijck, sub secretaris.

 

Blz 2 dd 23 februari 1718

Drossaert, schepenen en armmeesters der HH van Nulant verklaren dat Lammertje, dochter van Jan Lambers de Wert te Nuland is geboren en opgevoet van eerlijke ouders…altijt eerlijk heeft gedragen.. en nu getrouwt is met Geerit Gurts wonende tot Maren. Ontlastbrief …met de helft van haar kinderen….

Ondertekent door velen (G. Croon, Hr. Tybosch, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Corstiaen …(onleesbaar), Jan van ….(idem), Hubertus van ….(idem), Jacob….(idem)

 

 

Blz 3 dd 19 maart 1718.

Wij, Jan van der Ven, Gsijbert Wellens, Hr. Abraham van Mil, Peter Eijmbers van Crijl ende Jan van Bocxtel, Schepenen der HH nuland, getuigen voor waarheid dat Hr. Cornelis Speelman, ridder baronet, Heere deser HH, dat ze gevisiteerd en gemeten hebben hoever het huijsken of boeijken (?), alwaer ene Jan Philips in woont staet van deerve van de Hr Reinier Plenus. Het staat ongeveer 45 voeten van de oever van derve van genoemde Hr Plenus, genaamt het hemelrijck, naast het westen vant selve huisken gelegen.

Tekenen: Jan van der Ven, Abraham van Mil, Peeter van Crijel, Jan van Bocxtel, J. v. Clootwijkck sub. secretaris.

 

Blz 4 dd 25 maart 1718

Compareren voor drossaard en schepenen der HH Nuland Hendrik Steenbergen, Francis Smits, wonende tot Dinther, verklaren onder ede dat zij op woensdag 9 maart in de raetcamer van Dinther, alwaar ook Jan Geerts van den Broek, inwoner van Dinther, aanwezig was, alwaar deze verklaarde al zijn goederen aan de armen van Dinther te schenken als hij als de andere arme mensen “mocht genieten en gespeend worden gelijk hij alberijts van de armenmeesters geassisteert is  geweest in de genotenheid”Akte in aanwezigheid van Gerrit Croon, drossaert, Peter van Crijl, schepen.

Tekenen: Hendrik Steenbergen, Merck van Francis Smits, Croon, Peeter van Crijl, J v. Clootwijk, sub. secretaris.

 

Blz 5, dd. 29 maart 1718 Erfscheiding en Deling van Crijl

Compareren voor drossaart en schepenen: Jan, Jacob en Ariaen, gebroeders, Johanna en Margarita Matijsen van Crijl, geassisteert door momboiren Jan Ceelen, Jan Peters van Schijndel gehuwd met Haersken Mathijssen van Crijl, alleen kinderen en erfgenamen van Mathijs Jansen van Crijl verweckt bij Peerken Hendricks Louwrensen van Rosmalen, in leven inwoners van Nuland.

1e lot: Jacob Mattijsen van Crijl

- huis, hof boogert en aangelegen teulland met zijn houtgewassen, groot 4 loopens en 4 roeijen,  gelegen te Nuland oostwaarts: Erke Jan Willems, zuid en west: gemene straat, noord: wouter van Geldrop.

- 1 morgen hooiland, gelegen alhier int Sevenvierdel, in twee mergen samen de helft van 4 mergen, west: dezelfde camp, deze mergen met de mergen van het derde lot, tot de 2 mergens van het 4e en 5e lot.

Hieruit jaarlijks rente van 28 gulden, beginnende kerstmis 1719 aan de Hr. de Leuw, tot S:Bosch, losbaar met 600 gulden kapitaal.

2e lot: Margrieta Tijssen van Crijl

- 2 kleine pat stucken met het heufken gelegen aan de Rijt kant, noord: neffens Jan van Deursen, en den voetpat zuidwaarts, ene einde erve Joost Hendricx oostwaarts, tot op de gemene heide. Groot 8 Vat saet land. Hieruit betalen: derde deel van alle lands en dorpslasten van  de gehele acker van 9 lopens en 30 roeije.

- helft van een houtbosken aldaar gelegen, andere helft is van het 6e lot, waarvan de helft van de lasten, naast de erve noordwaarts Joost van den Heuvel, zuidw: het 6e lot, Jan Peters van Schijndel.

- 2 stukken teullants gelegen in Pelshoff, groot 1 lopens en 8 roeijen, naasst erve noordw en zuid w: Theodorus Lemmingh, westw: Sijmen Dircx, oost: Joncker Lemmingh voornoemd.

Hieruit: - halve zak rogge aan de erfgenamen Juffr. van Campen.

            - jaarlijks 17 stuivers aan de Hr. Rentmeester Scharvelt, rentmeester van de lieve vrouwe broeders.

3e lot: Jan Matijssen van Crijl

- 2 zandstukken gelegen neffens de Hoolstraet noordwaarts gelegen onder den acker van 9 lopense, 30 roeije aen de rijt, zuidw: Sijmen Dircx,

- het groot pat stuck mede onder den voorn. akker behorende, noordw: den voetpat, zuidw: Joost van den Heuvel, groot tesamen 10 Vat Saet lands. Hieruit derde deel van alle dorps en lands lasten van de gehele acker.

- een mergen hooiland, gelegen mede int sevenvirdel, in 2 mergen, zijnde samen de helft van 4 mergen, aan den westen kant te rijden met het eerste lot, tegens het 4e en 5e lot.

Hieruit: - jaarlijkse rente van 5 gulden, losbaar met 110 gulden

            - jaarlijks 9 stuivers aan de kerck van Geffen.

4e lot: Ariaen Tijssen van Crijl

- 4 stukken teulland gelegen alhier op de Ackers , groot 4 lopens en 34,5 roeijen, naast de erve oostw: erve Eijmbert Jacobs van Crijl, westw: Jan Jacob Langens, noordw: de kinderen Peeter aent Hoogh, zuidw: de gemene hei. Hieruit:    - jaarlijks 3 vat rogge aan H:Geest van S:Bosch in een meerdere pacht met de weduwe ijmbert Jacobs,         - 9 stuivers, 14 penningen gebuercijns

- een mergen hooiland , gelegen mede int sevenvirdel, in 2 mergen, zijnde samen de helft van 4 mergen, gelegen oostwaarts van den selve camp, dese mergen zal samen met het 5e lot samen rijden tegen het 1e en 3 lot.

5e lot: Johanna Mattijsen van Crijl

- Een stuk teullands gelegen onder Geffen, op den Solder, groot 26 roeijen, oost en zuidw: Adriaen van Uden, noordw: Baetje Nelis Bruijsten, westw: den Vaerwegh.

- 3 stukken teulland mede aldaer gelegen genaampt de haverstreepkens , groot 1 lopens en39 roeijen, oostw: Joost Tunissen van Uden, zuidw: Willem Ariens, Westw: Jan Rombouts, noordw: Hr. Sloots te S:Bosch.

- een houtbosken achter den elshoff mede tot Geffen, 19 roeijen, oostw: de kinderen Jan Joosten de Cort, zuidw: Peter Rijnen (?), westw: den Armen tot Nuland, noordw: de armen van Geffen.

- 4 hondt en nog 1 hondt weijlant gelegen tot Geffen op de gemeijnte.

- een mergen hooiland gelegen tot Nuland int Sevenvirdel in 2 mergen, zijnde samen de helft van 4 mergen, gelegen oostwaarts in dezelfde camp, dese mergen moet met het 4e lot rijden tegens het 1e en 3e lot.

6e lot: Jan Peters van Schijndel

- 3 stukken teulland gelegen te Nuland in den acker van 9 lopense (Blz 9) en 30 roeijen aen de rijt, met een streepken teulland ter sijde aangelegen, groot 9 vat saet land tussen erve oostw: Jan Tijssen van Crijl en Joost van den Heuvel, westw: Sijmen Dircx, noordw: de heide, zuidw: de Rijt. Hieruit: derde deel van alle dorps en lands lasten van de gehele acker.

- helft van een houtbosken, andere helft Grietjen Tijssen in 2e lot, oostw: dezelfde grietje tijssen, zuidw: de Rijt, Hieruit:           onderhoud vreeij daartoe gehorende, en de helft van de dorps en landslasten tgeen van het selve bosken voort geheel moet worden betaalt

Tekenen: Jacob Tijssen van Krij, merk Margriet Tijssen van Crijl, Jan Seelen, Adriaan Tijssen van Crij, merk Johanna Tijssen van Crijl, Jan Peters van Schijndel, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl, J. v Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz 12 dd 30 maart 1718

Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens en Jan Lambers van Bocxtel, schepenen van Nuland, verklaren onder Ede dat zij met enige inwoners van Geffen sijn geweest in seekere polder van enige landerijen onder de jurisdictie van Nuland, in welke polder die van Geffen in de voorleden maand van December tot weringe van het opcomende Vinkelse water, over den papendijxen  hoff teulland, competerende Elisabeth weduwe Poulus van Osch, verscheijde dijken en dammen hebben geleght, waarbij de comparanten verklaren dat haar landerijen door het overstromen van het Vinkelse water noijt onvruchtbaar en sijn geweest, veel mm bedorvens (?). De eerste verklaart meer dan 30 jaar hier gewoond enn verkeert te hebben, de tweede ongeveer 15 jaar en de derde omtrent de 40 jaar.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens en Jan Lambers van Bocxtel, J v. Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz 12 dd 5 april 1718

Willemke, weduwe Lambert de Wert vraagt authorisatie om 200 gulden op te nemen wegens rechtskosten aan de advocaat procureur, die haar bijgestaan heeft in een procedure tegen Dirk Willems van Vorstenbosch, over het hakken van een hegge hout, waarbij Vorstenbosch met advies van 2 onafhankelijke rechsgeleerden zijn eis en conclusie is ontsijt met condemnatie van 1/3 deel in de kosten  en de resterende 2/3 deel om redenen gecompenseert. Er volgt een advies van bloetoom via moeder van de 3 onmondige kinderen: Corstiaen Gerits Bijvelt, en Antony Ermers, neef van vaderswege. Onderpand zijn alle goederen van de 3 onmondoge kinderen.

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 14 dd 27 april 1718

Het heeft den albesturende Godt almachtig behaeght op den 23 deses hetzij door ongeluk, off door vagebonden, soo het waarschijnlijkste is aangestoken en laten verbranden het huijs van Dirck Jacobs van Vlijmen, inwoner van Nuland, welke brand door de sterke wind soo schielijck vechement is geweest dat door den selven alles tgeene int selve huijs was is verbrant, mitsgaders 7 koebeesten.

In het selve huijs was logerende een gegageerde met de naam Thomas Waly, een gereformeert man, die ook alles heeft verloren, met sijne acte waarop hij is gegageert en zijn tractement is trekkende, zo hij verklaarde. Hij zal voor een nieuw acte naar Den Haag moeten gaan soliiciteren, alle lezers van deze acte worden gevraagd hem te assisteren en te helpen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, Abraham van Mill, Peeter van Creil, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 15 dd 23 mei 1718

Antony Ermers machtigd Hr. Dirk Koets, procureur voor de rechtbank en parochie van Hees, in een zaak tegen Jacob Antony Huibers.

Tekenen: Anthony Ermers van Nulant, G Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz  16 dd 23 mei 1718

Compareert Jan Huijbers, oud schepen, i.v.m. afgaan van tocht voor 2/7 deel van huijs en hof en aangelegen teulland, groot 3 lopens en 9 roeden en nog een acker teulland groot 9 lopens en 35 roeden, beiden gelegen tot Nuland op de Wolfsdijk, ten behoeve van zijn 2 kinderen:

-       Grietje gehuwt met Jan Gielens en

-       Hilleke, weduwe Arien Bans

En tevens de inboedel die zij ook in tocht bezitten.

Tekenen: G Croon, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens,  J v Clootwijk, sub. Secr.

 

Blz 17 dd 7 juni 1718

Verzoek van Erke Tunissen, weduwe Jan Willems van Bocxtel, om authorisatie om enige goederen te mogen verkopen die zij in tocht bezit, om haar huijs weer op te kunnen timmeren dat op 3 juni j.l. is afgebrant. Haar verzoek wordt gesteund door Antony Ermers, Jochem Bogaarsm Jan van Boxtel, Willem Tunissen van Roij, Peter Jansen en Willem Claessen, alle bloetvrinden van de kinderen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Peeter van Creil, Corstiaen van Gogh, Jan Lambers van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 18 dd ondervraging

Door Gerard Croon, drossaard

Compareren:

Geurt Teunissen, ca. 50 jaar

Seger Joosten van der Poel, 40 jaar

Hendrik van der Ven, 17 jaar

Ze waren op zondag 19 juni in het huis van Jan Poulissen, herbergier, waar de broederschap van Catarina en Berbera Gilde vergaderde.

Zij zagen niet dat Antony Aarts de Wert uit baldadigheid een mes in de schouwmantel van het backkamertje stak, zeggende “daar steekt het nu, die daar van wat wil hebben, kant daar aff halen: waarop Jacob Driessen van Grinsven het mes eruit trok en op de vloer neer gooide, seggende “daar lijt het nu”.

Nadien kwam er ruzie tussen hen beiden en gingen in de keuken elkaar met messen te lijf, totdat ze door de wert en anderen werden gescheiden. Geurt wist niet wie er ruzie hadden, Seger zag ze wel met meesen vechten maar wist niet waarom en had geen ruzie gehoord, Hendrik vertrok toen er ruzie ontstond en de Wert van Grinsven buiten de deur eiste.

Ze weten geen van allen wie het eerst het mes trok.

Acte is niet getekend, stop ineens.

 

Blz 21 dd 23 augustus 1718

Compareert Hendrik Clasen van de Camp, wonend te Dinter, doet afstand van tocht van al zijne erfgoederen ten behoeve van zijn 4 kinderen: Adriaantje, Hendrik, Peter en Johannes Hendricx, verwekt bij Geertrui Hendricx zijn huisvrouw zaliger,

Tekenen: J. v. Clootwijk, sub officier, Peeter van Creil, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

 

Blz 22 dd 8 september 1718, doorgestreepte acte

Jan Hermens, onvermogend schaapsherder, 25 jaar, wonend bij Andries Habracken te Handel onder de jurisdictie van Gemert, transporteert aan procureur Johan Theodorus Lemmingh, alle acte en pretensien als deselve ter zake van het leeveren en verkopen van 12 schapen tot lasten van Peter van Doesburgh, wonend tot Wijk bij Veen, tot de som van 32 gulden en 8 stuivers te vorderen inzake het arresteren van 24 schapen die competeren de genoemde van Doesburgh, en int voeder bestelt bij Lindert Jansen van Osch, inwoner van Nuland,

Tekenen: merk Jan Hermes, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijel, J v Clootwijck, sub secr.

Postia compareerde Lemmingh , (…) het transport wordt door Jan Hermens gecassert en te niet gedaan. Tekenen de bovenstaande opnieuw, evenals JT Lemmingh,

 

Blz 23 dd 8 september 1718

Compareert Cornelis Gijsbert van Vught wonend te Geffen, om getuigenis af te leggen over Jacob Driessen van Grinsven, i.v.m. de vechtpartij op zondag 19 juni. In het backkamertje waren Antony Aarts de Wert, Jacob Driessen en Marieken dochter Poulus Peters van Osch aan het drinken. Antony stak een mes in het mantelbord van de schoorsteen zonder de reden te zeggen.

Tekent: J v Clootwijk, sub officier, Jan van der Ven, Peeter van Creil, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 24 dd 8 september 1718

Compareert Jan Hermens, onvermogend schaapsherder, machtigd procureur Johan Theodorus Lemmingh om voor de rechtbank van Nuland of elders als dat nodig is, om een procedure te hebben, pro deo, vanwege 24 schapen van Peter van Doesburgh te vorderen, berustend onder Lindert Jansen van Osch, tevens omdat deze de schapen verstompelt of niet naar behoren bewaart heeft.

Tekent: merk Jan Hermens, J v Clootwijk, sub officier, Abraham van Mill, Peeter van Creil, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 26 dd 24 september 1718

Jan Hermens, schaapsherder tot Handel onder Gemert, heeft 24 schapen, bij Lindert Jansen van Osch  int voeder bestelt, laten arresteren competerende Peter van Doesburgh, wonend te Wijk in het land van Altena, om te verhalen een som van 32 gulden uit een schult van 12 schapen aan Peter van doesburg herlost en gelevert, waarbij Lindert Jansen van Osch dezlefde schapen 10 dagen eerder heeft laten arresteren om een som van 54-14-8 gulden te verhalen, waarop Jan Hermens zo ver had geprocedeert, dat Lindert gedwongen was het arrest te gedogen. Lindert werd opgedragen door de vorster om binnen 24 uur de schapen te leverenm etc. Om verder porces kosten te voorkomen compareert nu Jan Hermens en zijn procureur Lemmingh, aan de ene kant en Lindert Jansen van Osch met Mr. Poulus Suijskens aan de andere kant en verklaren overeengekomen te zijn dat de eerste verklaart uit handen van de tweede ontvangen te hebben de som van 20 gulden, de tweede verklaart de proces kosten van 32-5-0 gulden betaald te hebben, waarmee het geschil is opgelost.

Tekent: G Croon, Hr. Tijbosch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 28 dd ondervraging

Door de vorster op verzoek van drossaard Gerard Croon van de volgende personen:

Jan Cornelissen van Uden, 40 jaar

Wouter van den Tillaart. 30 jaar beiden te Geffen wonend

Beiden waren op 30 juni 1719 in de hut teinde de Kesselse Graaf, noordwaarts de brug liggende over de Hertogswetering, alwaar eene Peter ….den Huttenaer de tapneering van bier en andersins was doende. Daar was ook ene Hendrik van Mierlo, gewesene molenaar en tegenwoordig inwoner van Maren. Tevens was er Pieter de Kesel, deurwaarder van de Raad van Staten.

Ze hebben beiden niet gehoord dat van Mierlo aan Kesel vroeg wanneer hij naar Den Bosch ging. Hij was van plan de volgende ochtend te gaan. Ze weten beiden ook niet dat van Mierlo zei” soo gij gaat naar Cremers, die schelm, en gij bent ook een schelm, honsvot, reeckel met meer andere scheltwoorden. Ze hoorden van Mierlo niet vragen waarom Cremers een schelm zou zijn volgens van Mierlo. Die zou daarop geantwoord hebben – hetgeen beiden verklaarden niet gehoord te hebben – “hij wil gelt hebben, en ick kan mijn peerden niet vercoopen, en ghij schelm, loopt daar gedurigh naar toe om mijn ende meer anderen haar goet te vercoopen, en mijn te bederven.

Kesel stak met een vonkende tocht zijn pijp tabak aan, naar de genoemde van Mierlo, waarna de Kesel vanaf de hut over de brug de Nulandse achterdijck is uitgereden. De beiden verklaren dat ze Kesel wel zagen stoten met het vuur, maar niet te weten naar wie. Ze zagen wel dat van Mierlo’s gezocht vol asse zat.

Of ze niet gehoord hadden dat van Mierlo veel scheltwoorden uitsprak tegen Kesel? Hem achtervolgde en achterhaalde een scheut weeghs op de Nulandse Agterdijck?

Beiden hoorden dat ze woorden hadden maar weten niet welke woorden. Van Mierlo is de Keseler nagevolgd in de Nulandse Agterdijck?

Acte stopt ineens, geen dagtekening, geen handtekening.

 

Blz 30 leeg

 

Blz 31 dd 21 oktober 1718

Compareert Peter Claassen wonend te Deursen, die machtigt Johannes Theodorus Lemmingh, procureuer voor de rechtbank van Nuland, om Leendert Jansen van Osch inwoner alhier te bedwingen, om aan hem te leveren: 3 eenschariege en 2 tweeschariege hamelen, waarvoor Peter Claassen in mangelinge een bruin mery pert aan hem heeft geleverd.

Adriaan van Veggel, wonend te Heese onder Rosmalen, ook met middelen van recht te bedwingen tot betaling van in de dertig schapen door Peter Claassen gekocht van Hr. Pardijck, en aan genoemde Adriaan van Veggel overgelaten, mits aan hem te betalen tot winst op de letsten dag van de oostmaand in 1717, de som van 14 gulden. Bij in gebreke blijven te betalen 2 stuiijvers per dag

Tekenen: Peter Claessen, G Croon, Peter van Creijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 32 dd 5 december 1718

Compareert Theodoris soone Hans Hendrick Lemmingh, inwoner van Nuland die machtigt de Heer W. van Steenler, rechtendoctor, wonend te Arem, om wegens de comparant mandaat van arrest en daeghsel vant hoff des Vorstendomp Gelder en Graafschap Sutphen te lichten en ter excutie te leggen op soodanige som van 499 gulden als de heer Frans Rudolf Smits, als man van volgens de uitspraak van het hoff schuldig was aan Hollingh en van Genderen. Dit speelt in verband met een hereditaire  potie en een vonnis van de hooftbank van Driel, dd 12 maart 1696, tot laste van genoemde Hollingh en van Genderen, zijn Swager te vorderen heeft.

Tekenen: Lemmingh, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 33 dd 9 februari 1719 Staat en Inventaris

Door Geerit van Empel, nu bruidegom met Jenneke Jansen, ten behoeve van zijn kinderen verwekt bij Heijltje Jansen van der Sante, zijn gewesene huisvrouw zaliger.

Capitel van Cooperwerck

-       koeijketel

-       hantketel

-       cleijn keteltjen

-       sijgh schotel

-       melck kan

-       twee hanglampen

-       vuurpan

Capitel van Tinwerck:

-       8 tinnen lepels

Capitel van Linde, en wollen, bet en bult:

-       bet met twee deeckens

-       4 paar slaaplakens

-       6 tafellakens

-       4 meelsacken

Capitel van houtwerck

-       cast

-       etens renneken

-       kist

-       koets

-       trogh

-       taeffel

-       een korne met toebehoorte

-       2 melktobben

-       Spinnewiel

-       6 houten stoelen

-       2 wateremmers

-       Twee hoge karren zonder beslagh

-       2 aert karren

-       Ploegh en eegt en toebehoorten

-       Twee snijbacken met messen

-       Wan, saykorf, stroije vat met twee seven

-       2 koeybacken

-       3 braken

-       Stalleer

Capitel van ijserwerck

-        2 ijsere ketels

-       Strijk ijser

-       Twee schuppen en een spaey

-       Riek en twee gavels

-       Hael en vuurijser

-       Ijseren ketel

-       Sijsie en sight

-       1 Kargetouwe

-       Bijl en hiep

-       Paar hachten

-       Koekepan met hangijser

-       Tangh

-       Sael, greel en light

-       Nog een quade saal, greel en light

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

In marge: postia is gecompareert Jenneke Jansen die verklaart dat aan de kinderen 140 gulden voor deze inventaris zal worden uitgekeerd na de dood van haar man Gerit van Empel.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven en Abraham van Mill.

 

Blz 36 dd 13 februari 1719

Compareert Juff BerberAnna van de Keurbeek, weduwe wijlen Dirck van Clootwijck, in sijn leven secretaris alhier. Ze is nog in leven, maar wel bedlegerig, haar verstand, memory en 5 sinnen nog machtig.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 37 dd 13 februari 1719

Cornelis Speelman, Heer van Nuland, verhuurt aan Adriaan Jansen van Heesch een coorn wintmolen alhier omtrent het Heijke en de gemeente genaamd het Vinkel, Mette huijsinge en beijhorende landerijen gelegen binnen HH Nuland, voor 6 jaren. Hierna volgen alle bepalingen.

De pachter zal genieten het twintigsten molsters. Huurprijs 600 gulden in 2 termijnen per jaar en een vet verreken of 15 gulden, aan te leveren te Nuland of Den Bosch. Verder te betalen een cijns van 6 gulden aan de rentmeester van de domeinen. Aanvaarding 1 juli 1719 (St Jansdag)

Borgen: Jan Luijcasse van Groeland, Cornelis Tunnise van Crijl, bijde zijn swagers en inwoners te Geffen.

Tekenen: C. Speelman van Nuland, Adriaan Jansen van Heesch, merk Jan Luijcasse van Groeland, Cornelis Tunisse van Creijl, G.Croon, Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 43 dd 19 februari 1719

Compareren Willem Arts van Hogenhoff, machtigt procureur Theodorus Lemmingh wegens een procedure wegens een som van 10 gulden berustende bij Cornelis van Altenhuijse en competerende Claas van Erp.

Tekenen: J. v. Clootwijk voor de officier, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

Blz 44/45/46/47/48 leeg

 

Blz 49 dd 8 maart 1719 ondervraging

Ter instantie van Willem Arts van Hogenhoff, om de volgende personen te verhoren: Wouter Bastiaens, 44 of 45 jaar oud, en Lijneke weduwe Hendrik Tomassen. Oud 46 of 47 jaar,, nu getrout met Cornelis van Altenhuijsen, verder Cornelis van Altenhuijse, oud 30 jaar, ook zelf.

Of zij niet in gebruik en pacht  hebben gehad twee stukken land, groot 5 vaet saet, gelegen op de Hooge Hoeff, te weten voor 4/5 deel of voor het geheel? Van wie ze het pachten? Hoeveel jaar ze het in gebruik hebben gehad? Hoe hoog de pachtsom en aan wie betaald?

Wouter verklaart het ongeveer 6 jaar in gebruik te hebben gehad tot 1714 incluis, voor het geheel gepacht van Claas van Erp, tegenwoordig wonend te Geffen, voor 5 gulden per jaar,.

Lijneke verklaart dat haar eerste man Hendrik Tomassen heeft het in gebruik gehad voor 4 jaar (1715-1718 incluis) , de eerste 2 jaar voor 5 gulden per jaar, de laatste 2 jaar onder haar huidige man voor 10 gulden per jaar, betaald aan Claas van Erp. Deze moeten nog betaald worden vanwege het gearresteerd zijn voor Willem Arts van Hogenhoff.

Cornelis verklaart dat toen de som van 10 gulden door van Hogenhoff werden gearresteert hij dit bekend heeft gemaakt aan Claas van Erp, die verklaart dat hij aan hem moest betalen.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 51 dd 17 maart 1719

Compareert Geurt Poulussen van Osch, Jan Simons voor de vorster die op verzoek van de drossaard Gerard Croon hebben bevestigd dat zij op 1 juli 1718 tegen het vallen van de avond bij het huijs van procureur Lemmingh bij de Heer Croon zagen staan de gewesene molenaar Geurt van Mierlo, met sijn swager Geurt Sighmans, waarbij de genoemde van Mierlo zei dat hij daags van te voren op de Nulandse Agterdijk crakeel had gehadt met de Duerwaarder Pieter de Kesel, verzoekende daarover wegens de boeten te accorderen met G Croon. Daarop sloeg Croon van Mierlo in de boeten

Tekenen: Jan v Clootwijk voor de officier, Jan van Bocxtel, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 52 dd 19 maart 1719

Compareert Geerit Jacobs, inwoner van Heeze onder Rosmalen, om getuigenis te doen in de zaak van Willem Aarts van Hogenhoff, en verklaart dat Claas van Erp, wonend te Geffen, in het leven van zijn eerste vrouw zaliger Elisabeth Jansen, ettelijke jaren voor haar dood aan hem comparant heft betaald de pachtpenningen van 1/5 deel  van 2 stukken land op de Hooge hoeff, waarvan de resterende 4/5 deel competeerde Peter van Nuland, wonend te Oirschot, en dat na de dood van zijn eerste vrouw dit 1/5 deel is verstorven op de kinderen van Willem Arts van Hogenhoff.

Tekenen: G Croon, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 53 dd 23 maart 1719

Condities waaronder Peter Hendricx Bijvelt, inwoner alhier op een verhogen uitterhand heeft laten insetten 3 stukken teulland gelegen opt Heeseinde, onder Rosmalen, genaamd het Mouwerse, groot 4 lopens en 44 roeden, gelegen tussen erve oost Jan Ariens, west Willem van Grinsven, schietende met ene einde zuidwaarts van een gemeijne vaarwegh tot op gemeene straat noordwaarts. Jaarlijks hieruit te vergelden de ½ van 1-15-0 aan de Kerk van St Jan tot Den Bosch, in een meerdere pacht met Jan Ariens. Ingezet  door Willem van Grinsven op 200 gulden, slaat 70 slagen, is koper.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill,, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 56 dd 26 april 1719

Condities waaronder Reinier Plenus, solliciteur militair wonend te Den Haag, verhuurt aan Jan Philips, inwoner van Nuland, een schuur of huijsinge gestaan alhier bij Jan Peters aant Ven, met alnoch een vierkant akkerken teulland gelegen opt Heeseinde onder rosmalen, groot 3 lopens en 27 roeden, gelegen omtrent den Kerckenbergh aen de Santstraat, voor 10 gulden per jaar, voor 12 jaar.

Tekenen: Reijnier Plenus, merk Jan Philips, G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  58 dd 26 april 1719

Compareert Mechilina Croon, weduwe van procureur Cornelis van Coot, heeft de schepenen geadresseerd om van Mr. Jurriaan Everdingh, zaliger, gewesene Schurrisijn en vorster van Nuland, om te verlangen dat zekere rekeningen betaald worden, ten bedragen van 31-1-0, het geen haar man zaliger als procureur verdient heeft zoals op de rol gezien kan worden. Op 7 september hebben de schepenen de Heer Everdingh opgedragen om de schuld binnen 8 dagen te voldoen. De kinderen van Everdingh kwamen met een tegen rekening ten waarde van … ( niet ingevuld), om verdere kosten te voorkomen, compareren nu drossaard Geerit Croon, grootvader van de kinderen van Coot, en Engelbert Everdingh voor zichzelf en sterk voor zijn beide zusters, kinderen van Jurriaan Everdingh, en zijn overeengekomen dat ze de kosten tegen elkaar wegstrepen als Engelberth de specificaties van de vorster salarissen kan overhandigen.

Tekenen: G Croon, Hr. Tijbosch ( president), Engelberth Everdingh, Abraham van Mill, Corstiaen van Gogh, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 60 dd 4 mei 1719

Compareert Heer Hermen Creemers, erfsecretaris van deze HH, die authoriseert Johannes van Clootwijck tot het waarnemen van de secretarije in zijn absentie.

In marge den 17e spetember 1721 afge..door de Heer Hubert op behoorlijk zegel.

Tekenen: J van Clootwijck, Hermen Cremers, G Croon, Hr Tijbosch, Jan van der Ven.

 

Blz 61 dd 4 mei 1719

Compareert Heer Hermen Creemers, erfsecretaris en vorster van deze HH, authoriseert David van der Hansen, om de vorster ambt in zijn afwezigheid waar te nemen.

Tekenen: David van der Hans, H Cremers, G Croon, Hr. Tijbosch

 

Blz 62 dd 8 mei 1719

Compareert Antony Ermers, Dirk Jan Frensen, benoemt tot voogden over Mariek en Aertje, kinderen van Tunis Nelissen, gehuwd met Catalina Jan Frensen, tot het huisj en land te Nuland gelegen is verkocht, haar van 2/5 competerende, neffens haar broer en zusters.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 62 dd 18 mei 1719

Schepenen verklaren dat ze met de drossaard G Croon op order van de Heer van Nuland vandaag enige weiland onder Nuland hebben gevisiteerd off daar geen beesten van ingesetenen van Geffen in waren. Alwaar onlangs de besmettelijke ziekte onder het rundvee sterk gegrasseert heeft.

In den camp van Mathijs van den Aalsvoort bevonden ze geschaart 7 runder beesten,

In den camp van Jan en Ambrosius van Tuijl 5 runderbeesten,

Onderweg in de steegh lopende van het markvelt langs de hoeve van den Elsbosch, kwamen ze Jacob Arts tegen, inwoner van Geffen, die verklaarde in de camp van Joncker Pelgrom genaamd Poolsbroek, geschaart te hebben 6 beesten, waarop de drossaard hem gecalangeert heeft en beboet, volgens de resolutie van 13 oktober 1716, rakende het weren van de genoemde bemettelijke ziekte.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, Jan van der Ven, Corstiaen van Gogh, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 64 dd 30 mei 1719

Compareert Jan Peter Vos, inwoner van Nuland, gedaagt om getuigenis af te geven op verzoek van de Heren Regenten van Rosmalen, verklaart aan de drossaard dat hij op 1 januari l.l. ;s avonds gecomen bij Hendrik Kouwenberg, brouwer in den Boerendans te Den Bosch en in die brouwerij heeft helpen brouwen voor een tijd van 5 a 6 weken en dat in die tijd zijn schoonvader, Geerit van Grinsven, wonend te Hintam onder Rosmalen tot borgemeester van Rosmalen is gedaagd om zijn Eed als borgemeester te doen, en dat op die dag ook de stoockbiljetten van de brouwerij sijn gebracht op de naam van Hendrik Kouwenberg en daarna is veranderd op de naam van Geerit van Grinsven.

Tekenen: Jan Vos, G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 65 dd 3 juni 1719

Compareert Teunisken dochter Geurt Tunnissen, wonend te Maren, oud 22 jaar, om getuigenis te geven voor Geurtjen Hendrik Vos. Ze verklaard voor dienstmaagd gewerkt te hebben bij Gijsbertje weduwe Adriaen…….tot Alem op 4 september 1718 bij sonneonderganck bij de Alemse wert gekomen te zijn om haar meesteresse koeijbeesten te melcken, en ziende dat Aeltje de Wert, de vrouw van Jan Joosten, en de voornoemde Geurtje, die tijt voor dienstmaagd wonend bij Geurt Ariens, schepen tot Alem, op de wert met elkaar aan het vechten waren. Ze is er met ene Frens Jansen naar toe gelopen en zagen dat de genoemde Geurtje seer bloeijende en op verscheijde plaatsen gequetst was, dat de voornoemde Frans Jansen een bloot mes in de hand had en omhoog stak, seggende “daer is het mes daer die donder het mede gedaan heeft”.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 66 dd 8 juni 1719

Schepenen verklaren dat ze op verzoek van de vrouw van Jan Hendrick Spierings vandaag hebben gevisiteerd den vreeij of sloot liggende tussen den streep van Jan van Iperen, die in gebruik is hebbende Jan Ariens, gelegen aan de Nulandse straat, en de weijcamp toebehorende  aan de Heer van Nuland, die in gebruik is hebbende voornoemde Jan Dirk Spierings, en aldaar bevonden, dat de sloot of vreeij van beiden kanten onvreeijbaar was, doch op den kant nacht den streep hier en daar den sloot wat opgetrokken was, alwaar het scheen beesten door geloopen hadden.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 67 dd 8 juni 1719

Schepenen verklaren ter instantie van Jan Ariens, inwoner alhier, hebben gevisiteerd de weij en de schade die de beesten van Jan Hendrik Spierings hebben toegebracht, op een seekere streep lands toebehorende Jan van Iperen, liggende oostwaarts naast den wijcamp van de Heer van Nuland, die door de genoemde Jan Dircx is gebruikende, welke streep teulland was besaijt voor het grootste deel met garst  en een eindje met erten. Schade wordt geschat op 2 gulden

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 68 dd 12 juni 1719

De schepenen zijn met de drossaard op verzoek van de Heer van Nuland vandaag enige weijlanden gaan visiteren om te kijken of daar geen beesten van ingesetenen van Geffen in liepen. In Geffen heerste de besmettelijke ziekten onder het rundvee.

In de camp van Mathijs van de Aalsvoort vonden ze een roode ruggelde, twee colde, een roijvalle voltants, een roijspeure , out twee jaren, een roij ruggelt oud 2 jaar, een Swart speuret kalf, een roij best kalf.

In de camp van Bruijst en Jan van Tuijl, wonend te Geffen: een roij blaerde, een roij spreuwde, een blaerde biijst voltants, een roode spreude mael, een Swart bonte mael, een beijst  eenjarig, een Rooij blaert melck kalf, een Swart spreut osch kalfeen roij bont off kalf,

In de camp genaamd het Poolsbroeck: een roij spreude, een roij bleeckachtige, een roij blaer met enige witte plakken voltans, een roij blaerde osch, op sijn derde jaer, een Swart bont kalf out 2 jaar, een vael kolt kalf toebehorende Jaecob Arts, mede wonend te Geffen.

Alle beesten zijn door de drossaard gearresteerd, waar op dag van recht is gelegd op aanstaande woensdag.

Tekenen: G Croon, Abraham van Mill, Peter van Crijl,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 69 dd 10 juni 1719 Erfdeling

Compareren Gerrit Peters van Gemonde, Hendrik Hendricx Haenegraaf als gehuwd met Mechteld Peters van Gemonde, kinderen van Peter Gerits van Gemonde in huwelijk met Anneke Tunissen van Crijl. Verder Peter Eijmbers van Crijl en Claas Gerits als vader en voogd over de 3 onmondige kinderen bij Tuniske Eijmbers van Crijl, mede kinderen van Eijmbert Jacobs van Crijl verwekt vij Anneke Teunissen van Crijl, in leven egtelieden en inwoners van Nuland. Eerder accoord gemaakt voor Notaris Melchior Verweij dd 29 september 1687 tussen de 2 voorkinderen van genoemde Anneke Tunissen van Crijl verwekt bij Peter Gerits van Gemonde en Eijmbert Jacobs van Crijl.

1e lot: Hendrik Hendricx Haenegraeff

-       ½ van 4 lopens 36 roeden, gelegen te Nuland aan de Hij, sijnde 5 stukken land met een hegh int geheel, waarvan de andere helft is competerend Gerit Peters van Gemonde, deijlder in dese, dogh de hegh houts blijft bij dit lot, tusschen oost  erve Theodorus Lemmingh, west de genoemde Gerrit Peters, schietende van den Armen alhier c.s, tot op het Heijken. Deze 5 stukken zijn breet aent suijden eind 9 roeijen en 14 voet, en aant noorden eind 9 roeijen en 8 voeten. Hieruit te vergelden 1,5 vat rogge aan de H Geest tot Den Bosch, in een meerdere pacht van 6 vat rogge met Arien Tijsse van Crijl en Gerit Peters voornoemt.

-       5 hont hooijland gelegen onder Teeffelen int Graafschap Meegen, in een meerdere camp van 5 mergen benevens de ene sijde de Weteringe , de andere sijde Peter Megens c.s., schietende van de Erve Jan Ceelen Coolen tot op de Weteringe.

-       ¼ deel van 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegengenaamd het Litbergh met drie eijken boomen, tussen erve oost Jan Gijsbers van Crijl, west Gerit Peters mede deelder in dese, zuid de gemene straat, noord op het wijken. Vergelden uit dit lot 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge.

-       ½ van 23 roeije Bosch gelegen mede te Geffen ter plaats in de Litbergh, de andere helft is van Gerrit Peters voornoemt, ongescheijden, tussen erve west Jan Gijsbers, oost Claas Gerits erfgenamen, schietende van de straat  tot op Jan Gijsbers voornoemt.

-       Een houtbosch genaamd het Hooghbosch gelegen alhier tot Nuland tussen erve Peter Eijmbers van Crijl deelder in deze westwaarts, willemke Jan Lambers oostwaarts, noord Peter Eijmbers met den halven sloot, zuid  tot op de halve sloot van den striem , met de last van 8 penningen in de verpondingen.

-       Een schuur zoals die staat alhier te Nuland aent Molenheijke met alle de eijken boomen staande op het molenheijken en herbaen, die geruijmt moeten werden binnen nu en een jaar

-       Van Gerrit Peters van Gemonde 60 gulden te betalen voor het ruijmen van de schuur

2e lot: Geerit Peters van Gemonde

-       ½ van 10 hont hooilands genaamd het Hoeckkampken gelegen alhier tot Nuland, ongedeelt met Jan Ceelen, tussen oost den Zeedijck, west de kinderen Jan Joosten de Kort, noord de Hoefdijck, zuid drost de Boij, met het onderhouden van 6 voet Kepkensdonkdijk, en de hoefdijk en hoefgraaf daartoe behorend.

-       ¼ deel in 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegen, genaamd het Litbergh met drie eijken boomen, tussen erve oost de genoemde Hendrik Hendricx, west Peter eijmbers voornoemt,  strekkende van de gemene straat, noord op het wijken. Vergelden uit dit lot 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge.

-       ½ van 23 roeije Bosch gelegen mede te Geffen ter plaats in de Litbergh, de andere helft Hendrik Hendricx ongescheijden, tussen erve west Jan Gijsbers, oost Claas Gerits erfgenamen, schietende van de straat  tot op Jan Gijsbers voornoemt. Uit deze beiden te vergelden 5,5 vat rogge aan slant cantoor tot Den Bosch, in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge.

-       ½ van 4 lopens 36 roeden, gelegen te Nuland aan de Hij, sijnde 5 stukken land met een hegh int geheel, waarvan de andere helft is competerend Hendrik Hendricx, tusschen oost  erve Hendrik Hendricx, west Arien Tijssen van Crijl, schietende van erve Jonker Pelgrom c.s.,  tot op het gemene Heijken. Deze 5 stukken met de hegh zijn breet aent suijden eind 9 roeijen en 14 voet, en aant noorden eind 9 roeijen en 8 voeten. Hieruit te vergelden 1,5 vat rogge aan de H Geest tot Den Bosch, in een meerdere pacht van 6 vat rogge met Arien Tijsse van Crijl en Hendrik Hendricx voornoemt.

-       Een houtbosch genaamd het Hooghbosch tegen de dammen off wel het Leeg Bosch gelegen alhier tot Nuland, beginnende aan de sloot van het noorde einde vant Leeg Bosch, tot op de sloot aant suijden eind vant lant int voorste Coor gelegen, met de last van 8 penningen in de verpondingen, neffens oost de kinderen Arien Seelen.

-       Huijs hof, backest verkenskooij en bijbehorende teullanden, groot omtrent 13 Lopens, gelegen aant Molenheijke, neffens oost en zuid de gemijnte, noord Antony Ermers, zuid Gijsbert vand en Boerdonck, verder te betalen aan het ruijmen van de schuur van Hendrik Hendricx een som van 60 gulden, verder krijgt dit lot de huur van het huijs op kerstmis aanstaande, Hendrik Hendricx krijgt de bomen op het heijken en herbaan, die binnen een jaar geruimd moeten zijn. Dit zal moeten vergelden aan het Groot Gasthuijs in Den Bosch in een meerdere pacht met Gijsbert van den Boerdonck twee sakken rogge en 6 vat, met dezelfde aan slands kantoor een vat rogge. Verder een schepen schuldbrief van 200 gulden, jaarlijkse interest 10 gulden  aan Jacob van Grinsven tot Uden op 8 april.

3e lot: Peter Eijmbers van Crijll

-       Den voorsten Goeden coop met het agterste Coor, alhier tot Nuland gelegen, groot 2 lopens en 12 roeden, met den striem en leegh Bosch off genaamd de Damme, tussen erven west Hr. Pinxternakel, oost weduwe Jan Willem Ceelen c.s. Hendrik Hendricx c.s. en de kinderen Arien Ceelen  tegens het agterst Coor, schietende van het gemeijne merkvelt  tot op de erve het bosken van de kinderen Claas Gerits voornoemt, alles op den halven sloot. Hieruit te vergelden met de Hr Pinxternakel aent slands kantoor 2-10-0

-       ½ van 13 hont hooilands gelegen in den Nulandsen Camp, ongedeelt met Joost van den Heuvel  en de kinderen Claas Gerits, samen groot 4 mergen, 2 hont, oost Bruijst Jan Nelissen, west Hr. Koeijhoorn c.s., ene einde noord erve erfgenamen Juffr. Nuhoff, zuid Middelst Nuland, met 7 voet  Seedijck.

-       ¼ deel van 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegengenaamd het Litbergh met drie eijken boomen, tussen erve oost Gerrit Peters, west kinderen Claas Gerits, zuid de gemene straat, noord op het wijken.

-       1/6 deel in acht hond weijland gelegen tijnde het voorgaande stuk land gelegen mede te Geffen, ongedeelt met Lindert van de Goor c.s., tussen oost Lambert Hendrik Jacobs, west Dries Gijsberts van Grinsven, zuid alle de mededeelders, noord Jonker Pelgrom c.s. Vergelden uit dit lot 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge met alle mede deelders

4e lot:  De kinderen Claas Gerits

-       ½ van 13 hont hooilands gelegen in den Nulandsen Camp, met 5 of 6 voet Seedijck, ongedeelt met Joost van den Heuvel  en Peter Eijmbers, samen groot 4 mergen, 2 hont, oost Bruijst Jan Nelissen, west Hr. Koeijhoorn c.s., ene einde noord erve erfgenamen Juffr. Nieuwenhoff, zuid Middelst Nuland.

-       ¼ deel van 3 lopens en 38,5 roeijen te Geffen gelegen, genaamd het Litterbergh, tussen erve oost Peter Eijmbers, west Jan Gijsbers van Crijl, zuid de gemene straat, noord op het wijken

-       1/6 deel in acht hond weijland gelegen tijnde het voorgaande stuk land gelegen mede te Geffen, ongedeelt met Lindert van de Goor c.s., tussen oost Lambert Hendrik Jacobs, west Dries Gijsberts van Grinsven, zuid alle de mededeelders, noord Jonker Pelgrom c.s. Deze twee percelen moeten vergelden 5,5 vat rogge aant  slands cantoor in een meerdere pacht van 8 sacken en 2 vat rogge met alle mede deelders

-       2 lopens en 6,5 roeije teullands, gelegen te Geffen, in dElst, met een erfsteeghsken, oost Jaocb van Uden, west Tunnis Jacobs van der Poel, zuid de gemeijne straat, noord de kinderen Jan Jansen Grimmen, hieruit te vergelden aan slands cantoor op Paesschen 1-15-0.

-       Een bosken int Coor gelegen tegenover dest  van de kinderen Adriaan Seelen, west Willem Claessen met den helen sloot, zuid Jacob van Grinsven tot Uden, noord Peter Eijmbers van Crijl, in de verpondingen te betalen 8 penningen.

-       ¼ deel in een camp hooijlands van 4 mergen ongedeelt met N. van Kessel tot Den Bosch, gelegen in de Hoeve onder Empel, beneffens erve oost Peter Faessen c.s., west de H. Geest tot Den Bosch, Zuid van Lier, noord het convent van Couwater.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Corstiaen van Gogh, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 82 leeg

 

 

Blz 83 dd 13 juni 1719

Compareren Jan Ariens en zijn vrouw Catalijna Peeters, Reinier Wijnants en diens vrouw Jenneke Jansen geven een verklaring op verzoek van Gerard Croon als drossaard

De eerste verklaren op 6 juni j.l van andere mensen gehoord te hebben dat de beesten van Jan Dirck Spierings in sijn garst gongen, zijn gaan kijken en hebben de gesworene Reinier Wijnants gaan roepen, om de beesten in de schutskooij te krijgen, maar toen zij op de streep kwam, was daar Gijsbert Soone Jan Dirck Spierings die de beesten uit de garst en van de streep joeg.

De derde verklaart dat toen hij aankwam er geen beesten meer in de garst liepen, maar dat de vrouw van Jan Ariens woorden had tegen Gijsbert Jan Dirck Spierings, die een stok in de hand had en dreigde haar met de stok de kop in te slaan. Waarop Wijnants zei “Daer sou u schelm de duijvel overhaelen, sout ghij de luijden noch schade doen en dan nog dreigen de kop in te slaan”. Gijsbert daagde daarop Wijnants uit “dat hij met hem eens alleen soude gaan”.

De vierde kwam uit haar huis toen ze hoorde dat er woorden vielen tussen haar man en Gijsbert  en op het Merckvelt komend zag ze dat Gerrit Jan Drickx, broeder van genoemde Gijsbert aen haar rijsmijt stond  en in de hand hebbende een groote knuppel, en dat haar man en genoemde Jan Ariens en diens vrouw het straetje kwamen uitgaan  en zei tegen Geerit “siet wat ghij doet, slaat soo licht niet, want daer sal geen goet aff komen, want ghij slaet. Want den heer van Nuland is gisteren aan ons huis geweest en order gegeven dat mijn man naar de beesten soude sien, en in de kooij brengen soo se int velt liepen”. Daarop zei Geerit “dat kunde ghij wel liegen, ick heb den bruij van uwen man en van de Heer van Nuland oock”.

De eerste verklaart verder dat hij de dag erop door zijn erten liep en dat er toen een beestje van Jan Dirck Spierings op de streep quam. Hij heeft het gevat en “in de koij van rechten” gebracht.

De derde verklaart dat Jan Ariens, nadat hij het beestje in de koij had gebracht bij hem is gekomen en verzocht om den vreeij langs den selven streep  van Jan van Iperen te visiteren off die vreeijbaar was off niet, en bevonden aldoen vreeijbaar te zijn. Maar de dag erop op 8 juni is hij weer de vreeij op verzoek gaan visiteren op verzoek en bevonden dat de vreeij niet vreeijbaar was, datter verscheijde aerden en vuijlighijt van de kanten in de sloot was gesmeten.

Tekenen: merk Jan Ariens, merk Lijneke Peters, merk Rijnier Wijnants, merk Jenneke Jansen, Jan van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 86 dd 15 juni 1719 Staat en Inventaris

Voor Catharina van der Plas, weduwe wijlen Mr. Jan van Roothuijsen, timmerman alhier, van alle goederen die hij achtergelaten heeft voor zijn onmondige kind, zijn vrouw is nu in ondertrouw met Huijbert Samson

-       Huisj, hof en aangelegen land , zijnde belast met een capitaal van 75 gulden aan de Hr Cremers.

-       7 lepels

-       Een cooper keteltjevan 6 kannen

-       Ijsere potje

-       Een coopere staande lamp en een hangende lamp

-       Een hangend etenskastje

-       Een cleerkast

-       Een eijken kist

-       Een asback onbruijckbaar

-       3 bercke balckhoutere

-       Een spiegel

-       8 else gesaagde ribben tot de schoorsteen

-       Een taeffel

-       Een kackstoel

-       Melckemmer

-       Een korn met toebehoorte

-       Een clijn melcktonneke

-       9 stoelen, groot en clijn, sijnde oud

-       Spinnewiel

-       Schotelrek

-       Een seeft

-       2 quade camme huijskens

-       Een denneleer

-       Een betsteede nagelvast int huijs

-       Een scherff mes

-       Bijl

-       Schup en rieck

-       Hael, tangh en vuurschup

-       Een bet met twee kussens, met veeren gevult

-       Een deecken

Tekenen: G Croon, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 89 dd 24 juni 1719

Compareert Nicolaas van Erp, inwoner van Geffen, ter instantie van Willem Arts van Hogenhoff gearresteerd waarvoor dagh van rechte is belegd op aan staande woensdag 28 juni a.s., en heeft verklaard dat aanwezig te zullen zijn of een gevolmachtigde te zullen sturen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 89 dd 11 juli 1719

Schepenen hebben op verzoek van Robbertus Roomers te schade getaxeerd die de paarden van Willem Jan Huijbers en Jacob Tijssen van Crijl – zo ons bericht werd – aangebracht zouden hebben in een camp haverlants toebehorende de Heer Hermen Cremers, liggende tussen den weijcamp van de Heer Santvoort en de kinderen Peter Aent Hoogh, de schade wordt door ons getaxeerd op 2-10-0 gulden off wel 6 vat hee.. haver naer keur van de Heer Cremers, de drie paarden zijn al eerder in de koij van rechte gebracht.

Tekenen: G. Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  90 dd 12 juli 1719

Compareert voor de schepenen Hr Geerit Croon, drossaard en schout, die verklaart met goed vinden van de Heer Speelman, Heer van Nuland te machtigen zijn schoonzoon Johannes Theodoris Lemmingh om de voorgenoemde ampten als gesubstitueerde uit te oefenen in zijn afwezigheid, met als betaling 1/3 van alle boeten die hij kan ontdekken,

Tekenen: G. Croon, Abraham van Mill, Peeter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel,  J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 91 dd 12 juli 1719

Postia is gecompareerd Dhr. Johannes Theodorus Lemmingh heeft de eed afgelegt aan de handen van J van Clootwijk, sub. secretaris

Tekenen: Abraham van Mill, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 91, dd 20 juli 1719

Schepenen hebben een sekere missieve gezien geschreven door de Heer van Nuland, aan Sub Secr. J v Clootwijck, dd 18 juli 1719, behelsende dat hij als Heer door de vorster gerechtelijk uit zijn naam aan alle schepenen zoude aanseggen, dat sij den voornoemde Theodorus Lemmingh in geenderlij manieren zullen hebben te erkennen, als gesubstitueerde drost, en de acte daarvan ten protocolle geregistereerd te doen annuleeren en vernietigen vermits deselve onwettelijk als sijnde sonder zijn Ho Edele weten en ordere was gepasseerd, want dat den drost daarvan nooit den minste kennisse aen sijn Ho Edele Heer hadde gegeven dat zijn schoonzoon wilde substitueren, derhalve verklaren de Heeren Schepeenen dat ze de genoemde Johannes Theodorus Lemmingh – in vervolg op de missieve van de Heer – noijt voorgenoemde gesubstitueerde drost van Nuland te sullen erkenen, en de acte daarvan voor de schepenen gepasseerd te zullen annuleren.

Tekenen: Jan van der Ven, Abraham van Mill, Gijsbert Wellens, Peter van Crijl, Jan van Bocxtel.

 

Blz 93 dd 11 augustus 1719

Compareert Geerit Jacobs, inwoner van Heeseijnde, onder de banck van Rosmalen, alhier gearresteerd door de procureur Johannes Theodorus Lemmingh als procuratie hebbende voor Willem Arts van Hogenhoff en heeft verklaart op 19 maart laatst leden een verklaring gegeven te hebben die hij nu wil bevestigen. Hij verklaart verder bij nadere recoloment dat zijn eerste vrouw Elisabeth Jansen zaliger, ter tochte heeft beseten het gerecht 5e deel in 2 stukken land op de hooge hoeff, en dat de pachtpenningen van dat deel tot haar dood altijd aan hem en zijn vrouw zijn betaald, dan eens met 7 stuivers, acht stuijvers, oock minder en meer , waar over hij enen Claas van Erp wonende in die tijt tot Nuland, verscheijde rijse (=keren, jvdb) over hadde gemaand tot de voldoeningen van de selve. Ook het laatste jaar heeft hij betaald en gaf hem een schootsvel waarop Geerit Jacobs nog enige stuijvers terug gaf , zodat het selve veel meer bedroeg dan een jaar huur. Hij verklaart verder dat Claas van Erp aan hem heeft verteld ten tijde dat hij gearresteerd werd door Willem van Hogenhoff  ten huijse van Jan Poulisse dat Peter Hendricx van Nulant, hem het schootsvel had laten falideren aan sijne huurpenningen.

Tekenen: merk Geerit Jaocbs, G Croon, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 95 dd 24 augustus 1719 Borgbrief

Dirck soone Peter Peters is alhier geboren, nu getrout met een vrouw uit Osch genaamd Jacomeijn Evers, zo hij verklaarde, en woont nu in Kessel.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel, Hubertus van der Cappelle, Jacob Aerts Dorde, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 96, dd 30 augustus 1719

Schepenen hebben op verzoek van Peter Eijmbers van Crijl een vreeij of sloot gevisiteerd, schietende van den Hoefdijk tot op de Nulandse Achterdijk oostwaarts neffens het breet Sevenvierdeel competerende aant Convent van de Clarissen, alwaar de schepenen de sloot voor het meesten gedeelte onvreeijbaar hebben gevonden, dat men op verscheijde plaatsen uit het genoemde land door den sloot op den Kepkensdonkdijk met een pert en kar met hoij soude konnen varen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 97, dd 30 augustus 1719

Compareert Johannes van Clootwijk die verklaart te blijven als borge voor soodanige Schotgelt als op het peert van Peter Eijmbers is gezet, met de costen van beleijdinge door hem te doen, en in de kooij van rechte is gebracht door de knecht van Maria Ariens, weduwe Gerrit Arts van Hees tot Geffen hetgeen soude geschut sijn deze voorleden nacht, uijt het breet sevenvierdeel competerende aant convent van de Clarisse, welk paard de genoemde Peter Eijmbers belooft altijd – als hij daartoe verzocht wordt- weeder in de koij van rechte te sullen brengen, in cas deselve int ongelijk wert gestelt, op welk schot den selve van horen zeggen dagh van rechte heeft laten leggen tegens vrijdag smorgens den 1e september 1719, om te sien of het genoemde schutten te recht  off onterecht is geschiet.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peeter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

Blz 98, dd 6 september 1719

Schepenen verklaren dat de Heer Geerit Croon, drossaard alhier, vandaag Claas van Erp, inwoner van Geffen, heeft gecalangeert en in de boeten geslagen van 200 ponden van 40 groot en het pont, en alnogh in 50 der gelijke ponden, ter oorzake dat de selder op de 10e augustus l.l. aan de Heer Abraham van Mill ende Peter Eijmbers, schepenen en Sub secr v Clootwijk cc als commissarisse in plaats van accoord selffs in persoon heeft overgegeven een seer prolicx schrifture antwoort sonder met een slands zegel gemunieert te wesen, geintituleert memorie voor Nicolaas van Erp gearresteerde contra Willem Arts van Hogenhoff, arrestant, waarin werd geconcludeerd dat den arrestant sijnen eijs tegens den gearresteerde qualijck en te onrecht heeft geprocedeeert, hem mede condemnerende in de kosten welke schrifture antwoord, gemelten drossard ter saecke van genoemde Contraventie , oock heeft gesaiseerd, ende na sich genomen, om des wegens letteren executoriael , tot laste van voornoemde Claas van Erp van haar Ed Mo Heren Raad van Staten te lichten, soo sijn Edele verklaarden

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 99 dd 4 oktober 1719

Gerrit Croon machtigd Johan Theodorus Lemminck, om als procureur voor de rechtbank van Nulant, tot uiteinde te procequeren een sodanige procedure tegen Jan en Ambrosius van Tuijl, vanwege gearresteerde koeijbeesten.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Abraham van Mill, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 100 dd 6 december 1719

Schepenen verklaren dat ze op verzoek van Mathijs van der Aalsvoort c.s., wonend te Geffen, op hun eigen verzoek, en onze drossaard Gerard Croon, op 15 of 16 mei j.l. naar de Heer van Nuland zijn gegaan, die was op de hoeve de Elsbosch te Nuland, en vroegen hem permissie voor de Geffenaren om hun beesten te mogen inscharen in weijcampen gelegen onder Nuland. Cornelis Speelman antwoordde dat dit niet kon vanwege de resolutie. Ze konden wel gaan procederen en vragen om een juiste interpretatie van de resolutie.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz. 101 dd 11 december 1719

Schepenen verklaren dat zij nooit in het jaar 1719 enige consent hebben gegeven aan een inwoner van Geffen om haar runderbeesten te Nuland te laten weiden, waarover onze drossaard Gerard Croon proces heeft gevoerd. Matijs van der Aalsvoort, Jaecob Arts Dorde en Jan en Ambrosius van Tuyl, inwoners van Geffen, hebben goed gevonden op eigen authoriteit tegen onze willen en tegen de wil van de Heer van Nuland hebben toch hun beesten hier laten weiden, comende uit een besmet dorp waar volgens eigen verklaring de ziekte en sterfte onder rundervee nog binnen de 5 weeken was geweest. Ze hadden een paar dagen tevoren nog toestemming gevraagd aan de Heer van Nuland die dit geweigerd had, volgens resolutie en placcaten van het land. Ook op 23 mei van 1719 heeft hij dit niet toegestaan, wel alleen het weijden van den eijmmit in de maand augustus en september 1719.

Ten dage van de resolutie werd van der Ven gevraagd door de drost van Geffen, Hendrik de Booij, of die van Geffen zouden mogen blijven weijden. Er werd geantwoord dat dit mocht voor de tijd van 1 maand, op approbatie van de Heer van Nuland, waarop de Booij zeer brutaal sprak tegen de Heer van Nuland.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel. .

 

 

Blz 103 dd 11 december 1719

Compareert Dries Gijsbert van Grinsven om een verklaring te geven op verzoek van de Heer van Nuland, verklaart dat hij present is geweest op 15 of 16 mei j.l. op de Elsbosch, bij de Heer van Nuland, als Jan van der Ven en Peter van Crijl, naast drossaard Geerit Croon, en Mathijs van der Aalsvoort present waren. De heer stond het niet toe vanwege een resolutie, verklaart verder dat op de 20e ….. drost de Booij vraagde aan Jan van der Ven of die van Geffen met hun beesten te Nuland mochten weijden, die antwoorddde dat sulcx was toegestaan voor een maent, en dat op approbatie van de Heer van Nuland.

Tekenen: Andries van Grinsven, G Croon, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel.

 

Blz 103 dd 28 december 1719

Schepenen verklaren op verzoek van de drossaard dat voor de maand september 1719 nooit een besmettelijke ziekte onder het runtvee er is geweest, en pas de afgelopen maand zich hier geopenbaard heeft, in de stal van Andries van Grinsven inwoner dese HH wonende een muschet schoot van de inwoonderen van de HH Geffen, waar de besmettelijke ziekte ook is grasseerende.

Tekenen: Jan van der Ven, Peter van Crijl, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, Jan van Bocxtel, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 105 dd 1 januari 1720

Compareren David van der Hans, vorster dezer HH, die verklaart geauthoriseert door Willem Arts van hogenhoff dd 31 december 1719, in arrest te nemen de huur of pachtpenningen die Jan Hendricx van Schijndel schuldig zou zijn aan Peter Hendricx van Nuland, overt gebruik van 2 percelen teulland te Nuland op de hoge hoeff, competerende Peter Hendricx, en het tweede genaamd het Snijdershooffken, om daaraan te verhalen de proceskosten voor van Hogenhoff tegen Claas van Erp, welke dag van gerecht sal worden woensdag 24 januari 1720.

Tekenen: David van der Hans en G Croon.

 

Blz 106 dd 1 februari 1720

Compareert Geerit Croon, machtigs Johan Roscam de jonge, procureur voor de Raad van Brabant in Den Haag, in een procedure tegen Mathijs van de Aalsvoort en Jaocb Arts Dorde, wonend te Geffen,

Tekenen: G Croon, Hubertus van der Cappelle.

 

Blz 107, dd 13 februari 1720

Compareert Berber Anna van der Keurbeek, weduwe wijlen Dirck van Clootwijck, in sijn leven secretaris alhier, nog in leven, gezond van lichaem, gaende en staende, soo ons gebleken is,

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lith, Jan van Bocxtel.

 

Blz 108 dd 23 februari 1720

Compareren G Croon, Corstiaen Gerits Bijveld, oud schepen en regerend borgemeester, Jan van Clootwijk, sub secretaris, verkalren op verzoek van Govert van Steenbergen, dat ene Roelof de Heer, wonend te Lith een rente of schepenschultbrief heeft gehad van 400 gulden capitaal, hij was gehuwd met Cornelia Tielius, welke rente was opgezegd, met gebruik van rechtsmiddelen

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 109 dd 25 februari 1720 Staat en Inventaris

Voor Mathijs Wellens, weduwnaar van Jenneke Aart Adams, ten behoeve van de 2 onmondige kinderen, genaamd Marij en Hendrien Tijssen, gaa nu trouwen met Aertje Jan Dircx, geassisteerd met haar broer Jan soone Jan Dircx en zwager Roelof Wellens

De goederen die aan de kinderen blijven

-       4 silvere haakjes om op lijfkens te zetten

-       Silvere ijserken

-       2 silvere kruiskens

-       3 tinne schootelkens

-       Tinne tafelbort

-       8 tinne lepels

-       Tinne soutvat

-       Tinne beecker

-       Tinne comken

-       2 eijken kisten zijnde de beste van de 4

-       2 etenskasten of rennekens

-       Solderleer

-       Een korn gemack blijft in huis

-       2 betstede of koetsen die daar nu in staan

-       4 paar van de beste slaaplakens

-       8 de beste vrouwe kovels

-       3 kante neusdoeken met nogh een grote

-       2 boterdoecken

-       2 van de beste tafellakens

De kleren die voor de kinderen blijven:

-       een roijen baijen rock

-       eenen blauwen laken rock

-       een swarten laken rock

-       een trichteren rock

-       eenen stoffen farsie mante

-       een gecleurt rijlijff sonder mouwen

-       een stoffen lijfken met mouwen

-       drie sije neusdoecken

-       een Swart stoffe lijfken

-       twee swarte sije kovels

-       2 blaue linde voorschooten

-       Een swarte en bruijne stoffe voorschoot

-       Een roij stoffe neersjen

-       Twee stoffe schorten

-       2 tierentaije schorten

De goederen die gewaardeerd zijn op 69-18-0. De bruid zal dit aan de kinderen betalen als haar man eerder komt te overlijden

-       koeijketel

-       melckkan met sijghschotel met kanscheel

-       papketelken

-       schuijmspaan

-       twee coopere lampen

-       copere betpan

-       ijsere moespot

-       tangh, hael en vuurijser

-       oude hale en vuurschup

-       ketel

-       lamp

-       ijsere moespot

-       bijl en hiep

-       nagelboor

-       nagelhamer en dijstelhamer

-       3 riecken

-       Gavel

-       Hoijseijsie met een sight

-       Kargetouw

-       Schup, spaij en torfschup

-       Ijsere helster

-       2 snijmessen met 2 snijbacken

-       Koeckepan en een hang ijser

-       Wan en vat

-       2 quade eijken kisten

-       Eijke ronde tafel

-       Melck ember met ijser banden

-       4 houte stoelen

-       2 biese stoelen

-       Bosch korff

-       Naijmantjen

-       Water ember

-       Korn met sijn vol toebehoort

-       Melck ton

-       Roomtob

-       Halff bier kijnneken

-       Plancke wiegh

-       Scherff bort

-       Een quad spinnenwiel

-       2 sporreken

-       Booterschootel met een lepel

-       Hooghkar sonder beslagh

-       Aert kar

-       Een vierkante eegt

-       Halve ploegh met haar toebehoorte

-       Een persreep en back

-       Sael, greel en light

-       Koeijback met 2 cleijne

-       Twee sopkuijpkens

-       2 quade balckhouteren

-       Een leer

-       Eenen eijcken trogh

-       3 braecken

-       Twee bedde  met twee hooftpeulinge

-       Twee dekens

-       Acht paar slaaplakens

-       4 offerwijnen

-       2 bedde kussens

-       Een kinderkusse

-       18 vrouwe hemden

-       38 vrouwe kovels

-       21 vrouwe neersjens

-       10 neusdoecken

-       8 boterdoecken

-       4 handt doecken

-       10 tafellakens

-       6 koorensacken

-       Kinderdeecken

-       Melck seel

-       Twee gardijnen

-       Twee lanterije

-       Noch een vrouwen hemt

-       Ses kindermutsen

Bepaald is verder dat als een der kinderne mocht gaan trouwen zij ieder 25 gulden uitzetsel zullen ontvangen.

Getuigen waren Melis Jansen van Hees, neef van de kinderen en Peter Bastiaens ook aangetrouwde neef en Gijsbert Wellens, oom van vaderswege.

Tekenen: Aertje Jansen, Melis Jansen, merk Jan Jan Dircx, merk Peter Bastiaens, Gijsbert Wellens, G Croon, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel, Hubertus van der Cappelle, Jan Jansen van Lit, Peter Hendrikcx Bijvelt, Willem Claesse (?), J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 115 dd 4 maart 1720

Compareert Jan Huijbers, oud schepen i.v.m. afgaan van tochte die hem is competerende in een acker teulland gelegen alhier tot Nuland, op de wolfsdijck, groot 9 lopens en 35 roeijen, ene zijde erve Jan van der Ven, andere sijde Jan Dirck Spierings, beide einde de gemeijne straat, ten behoeve van zijn kinderen: Claas, Willem, Geerit, Maria weduwe Dirk Crij.., en Hilleken gehuwd met Hendrik Gijsbers.

Tekenen: merk Jan Huijbers, J v Clootwijck last hebbende van de officier, Jan van Bocxtel, Willem Klaessen,J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 116 dd 20 maart 1720 Borgbrief

Jacob Jansen van Geffen, is te Nuland geboren (extract uit het doopboeck) van eerlijke ouders, nu getrout met Maria van Schijndel en wonend te Empel.

Tekenen: G Croon, Corstiaen van Gogh, Jan van Bocxtel, Jan Jansen van Lith, Peter Hendricx Bijvelt, Hubertus van der Cappelle, Willem Klaesse, Jan Jaocb Langes.

 

Blz 117 dd 28 maart 1720

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt, oud schepen en nu borgemeester, Jan van Lit, schepen, Jan van de Veerdonk, diens buren, alle inwoners van Nuland, gedaagd door de vorster ter instantie van Jan Poulisse en verklaren dat Jan Poulisse desen voorleden somer, ja selver in geen jaer en geen dagh op sijn stal heeft gehad een swart kalf tgeen hem in eigendom was competerende, wel heeft hij dese zomer een root maal kalf met enige wit voort Hofft, oud werdende St jan in de somer 1720 een jaar oud, dat gestaan heeft toen Jan Poulisse de ziekte en sterfte in sijn stal onder zijn runder beesten heeft gehad, recht tegenover dezelfde beesten waarvan den dorsteere maar alleenlijk tussen bijden is liggende , te weten de siecke beesten in den pers stal en het genoemde kalf in den koeijstal, waar het heeft gestaan tot tijt en wijlde de secretaris Jacobus de Boij het selve heeft gekocht en uijt de stal gelijt.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Corstiaen Gerits Bijvelt, Jan Dircks van de Veerdonk, G Croon, Hubertus van der Cappelle, J v Clootwijck, sub secr.

 

 

Blz. 118

Compareert Hr. Jacobus soone Gerit Hendricx van Kessel, bijgenaamd van Osch, inwoonder van Meegen, machtigd Johannes Theodorus Lemmingh om ten behoeve van Hr. Aelbertus Varsevelt. Schout te Alem, als executeur van den… (acte stopt ineens aan einde van het blad)

 

De volgende acten uit 1722 !!!

 

Blz. 119 dd 25 februari 1722 Start midden in een ondervraging over het hoeden van koeijen

De 1e,2e en 3e comparant verklaren dat de inwoners van Hees Einde onverhindert hun paarden en beesten mogen laten weiden op de genoemde gemeente van Nuland, en daar op haar hei en groestorf neffens die van Nuland mogen steken.

Zij geven tevens aan dat het Hees Einde bestaat uit 2 rotten, ten minste bestaande in 50 huisgesinne die lant onder de ploegh hebben.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Dirk Spierings, J v Clootwijck, sub secr

 

Blz 120 dd 10 april 1722

Compareert Jenneken Jan Franssen van Doorn, wonend op Heeseind onder Rosmalen, gassisteerd met haar swager Peter Dirck Tunissen aan de ene kant en Coenraat Tijssen mede inwoner aldaar aan de andere kant die een huurvoorwaarde maken met elkaar. De eerste verhuurt een huisinge, schuer, backest, schob, en hoff, bogaert, en landerijen, groot 15 lopens, nu in gebruik door Jan Dirck Jaocbs, en nog de helft in 6,5 mergen hooijland in de Rosmalense Hoeve. Voor de tijt van 6 jaar, voor 36 gulden per jaar.

Tekenen: merk Jenneke Jansen van Doorn, Peter Dirk Tonissen, merk Coenraat Tijssen, Hendrik van den Dungen, J v Clootwijck, sub secr

 

Blz 123 dd 20 april 1722 ( strekking is me niett geheel duidelijk – jvdb)

Compareert Pieter Gerardus van der Steen, sub secr en dijkschrijver der HH of Baronije van Kessel en Seger van Clootwijck, borger van Den Bosch, die verklaren borg te blijven voor soodanige froudatie als de erfgenamen van wijlen Heer Hermen Cremers, erfsecretaris deze voorgenoemde HH van Nuland hebben gepredenteert en geeijst, van Johannes van Clootwijck als sub secr. van Nuland bij

continuatie van dien over en ter sacke van fraudatie van sLands zegel waar inne hij als secretaris hem in alle die gevallen buijten slans ordonanntie vant Kleijn Zegel, enigsins moghte te buijten gaan, etc . Beiden eisen dat ze geen enkele schade mogen krijgen door de invulling van het secretariaat door Johannes van Clootwijk.

Van der Steen verbind zijn jaarlijks tractement van 72 gulden,

Johannes van Clootwijk compareert ook en verklaart zijn persoon en goederen te verbinden hebbende, etc.

Tekenen: PG van der Steen, S. van Clootwijck, J van Clootwijck, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen.

 

Blz. 125 dd 20 april 1722

Compareert Johannes van Clootwijck, secretaris van Nuland, maakt machtig N. Hoijer, procureur voor de Raden en Leenhoven van Brabant in een zaken tegen de erfgenamen van wijlen Hermen Cremers, erfsecretaris van de HH Nuland, in verband met zijn aanstelling tot secretaris, etc

Tekenen: J v Clootwijck, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen

 

Blz 126 dd 23 april 1722

Compareert voor Johannes van Clootwijck, gecommiteerde voor de Heer officier en Schepen Jan van Lith: Dries Jansen Quack inwoner alhier, gedaagt om getuigenis af te geven voor drossaard G Croon, dat hij als knecht bij de drossaard gewoond heeft zo’n 28, 29 of 30 jaar en toen het land heeft beteult van Luitjen Bastiaans tegenwoordig is het huis en land in gebruik van Wouter Bastiaans, zonder enige beletsel voor Dries Quack, en hij heeft het koren dat hij teulde en heeft dat gebracht in de schuer van de drossaard.

Tekenen: Dries Jansen Quack, Jan Jansen van Lit, J van Clootwijck

 

Blz 127 dd 8 mei 1722 Staat en Inventaris

Voor Handerske Matijs van Crijl, weduwe van Jan Peter Roeffe tot Dinter en nu getrout met Jan Hendrik Peters, inwoner alhier,

Goederen ingebracht in het huwelijk door Handerkse:

-       3 stukken teulland met een klein streepken gelegen te Nuland aan de Weerscheut, groot 3 lopens

-       Een ploegh met haar volle toebehoort, doch sonder raijen

-       Twee eegde

-       Coopere moespot

-       Tinne mengelen en soutvat

-       Tinnen schotel

-       3 tinne lepels

-       Ijsere strijkijser

-       2 houte stoelen

-       Een braeck en een melcktob

-       Snijback en mes

-       Houte boterschotel

-       Eenen coorensack

-       Twee paar slaaplakens

-       Een trille tafellaken

-       Hael en een klein hael

-       Twee gardijnen  met een voorhangsel

Goederen staande het huwelijk gekocht: totale kosten 31-5-0, sommige staan nogh te betalen

-       coopere hantketel

-       eijke hooge kast

-       een denne coets

-       eijken backtrogh

-       snijback en mes

-       korn met haar toebehoort

-       tob

-       meeltonneke

-       houtere melkemmer

-       water emmer

-       twee driekantige houten stoelen

-       een quaet tafelken

-       coecke pan en hanghijser

-       tangh en schup

-       bet met veeren en toebehoort

-       paar slaaplakens

-       scherfbort

-       rieck en schup

-       quaijen ijseren pot

Goederen ingebracht door Jan Peter Roeffe

-       5 slaaplakens

-       2 tafellakens

-       2 tinne lepels

-       Eenen quaijen sack

-       Een stuck van een hooftpeuling sonder veeren

-       2 henne zonder haen

-       Eenen laken mans rock en stoffe cammesool

Tekenen: merk Handerske Tijssen van Crijl, Jan Hendrik Peters, Jan Jansen van Lit, Sijmon Geerit Bosch, J van Clootwijck, secr.

 

Blz  131 dd 9 mei 1722 Staat en Inventaris

Door Elisabeth Jansen, weduwe van Hendrik Wouters, die nu gaat trouwen met Hendrik Hendricx van der Heijden, er zijn 1 onmondige kinderen, in aanwezigheid van 2 aangetrouwde oomen van de kinderen: Joris Dircx en Goijert van Doorn:

Tinwerck:

- 2 tinne kompkens                                        0-5-8

- 8 tinne lepels                                                           0-10-0

Coperwerck

- clijn papketelken en sijghschotel                  1-10-0

- Bet pan                                                        0-15-0

- hanghlamp`                                                  0-1-8

Ijserwerck

- hael, tangh, langhael, ketting, ruster, vuerijser        1-10-0

- Ijseren pot en ketel                                      1-10-0

- quaet kargetouw                                          0-1-8

- hoijseijsie                                                     0-12-0

- rieck, schup, bijl en hiep                              1-0-0

- strijkijser                                                      0-3-0

                                                                      7-18-8

Houtwerk:

- denne taeffel en 4 houte stoelen                  1-16-0

- denne kastje en hanghkastje                        2-0-0

- 2 eijken kisten                                                         5-0-0

- korn, tob en stander                                    1-16-0

- geutbanck                                                    0-5-0

- meeltonneken melckemmer en Boterschaal 0-15-0

- scherfbort                                                    0-8-0

- betstede                                                       1-10-0

- eenen quaden sporrick                                            0-2-0

- korff                                                            0-1-0

- strooijen cop                                               0-1-8

- waterember                                                 0-5-8

- clijn sopkuijpken                                         0-2-0

- quaijen koeijback                                        0-2-0

- back trogh                                                   0-12-0

- wiegh en een mantje                                    0-6-0

- seeft                                                            0-4-0

                                                                      15-6-0

Belt, bult, linde en wollen:

- hooftpeulingh                                                         0-8-0

- 3 paer slaaplakens                                        3-0-0

- 3 tafellakens                                                0-12-0

- schoorsteenkleet                                          0-3-0

- korensack                                                    0-8-0

- 3 hantdoecken                                                        0-3-0

                                                                      4-14-0

 

De kleding van de vader wordt gebruikt voor de kinderen.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, merk Hendrik Hendricx, Hendrik van den Dungen, J van Clootwijck, secr.

 

Blz 134 dd 11 mei 1722

Compareert Hendrik Jan Martens van Rosmalen en Aart Fransse van Hasselt wonend te Rosmalen, aan de ene kant en aan de andere kant: Aelbert van der Graaff als man en momboir van Maria Peters van Rosmalen, inwoner van Rosmalen, geven aan alle vormen van proces op te geven voor de bank van Rosmalen en Berlicum over de zaken van het doen van rekening als momboir in verkopingen van erfgoederen onder Berlicum, volgens gemaakte afspraken voor advocaat Schoonhees en A. Vloots en de heer en meester Croll, pensionaris tr Stadt van Den Bosch, ende Heer Thomas van Erp.

Tekenen: Hendrik van Rosmalen, merck Aart Fransse van Hasselt, Aelbert van de Graaf,  J van Clootwijk, Jan Jansen van Lit en Sijmen Geerit Bosch

 

Blz 136 dd 30 mei 1722

Schepenen getuigen dat ze op verzoek van drossaard Croon hebben getransporteerd ten huijse van Sijmen Dircx, inwoner van Nuland, alwaar onze vorster Cornelis Sterckman te bedde was liggende, en zwaar gekwetst in zijn duime (?) en beide zijn handen door een muschet schoot, soo ons gezijt was, door 2 dienaars van den Hoogschout van Den Bosch, die met den selven als assistent waren geweest aent huijs van Merieke weduwe Aert de Wert in Vinkel, op vrijdag 29 mei 1722, om af te panden over een vonnis van 1-2-9 gulden het geen door Jan Dirck Spierings ten haren laste hadden. Drie keer heeft secretaris Clootwijck aan Sterckman gevraagd wie geschoten heeft en hij antwoordde Antony Aerts de Wert, omtrent het hecken vant huijsken van Dirck Vorstenbosch en indien hij oock daarvan comt te sterven dat hij niemand anders in den dootslagh lijt als genoemde Antony Aerts de Wert.

Compareren tevens de 2 dienaren Cornelis Beser en Thomas Gerbrans, die verklaren met Sterckman de zaak in de minne was geslecht en ook met vriendschap van Antony Aerts de Wert en diens moeder en zuster geschijden zijnde, in de herberg van Joannes Arien Willems. Tomas Gerbrans zag dat Antony Aerts een snaphaen vattende in die herberg vanaf de bedstede en heeft samen met Cornelis Beser en Cornelis Sterckman van Toon Aerts schijdde. Even later ging een schot af en Gerbrans en Sterckman gekwetst werden. Beide dienaren verklaren dat Antony Aerts de Wert zei dat hij 6 snaphaens had en overal stonde.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Hendrik van den Dungen, J v Clootwijck, Cornelis Beser, Thomas Gerbrands.

 

Blz 138 dd 15 juni 1722 ondervraging

Op verzoek van Gerard Croon, drossaard van de perxoon van Corstiaen Gerits Bijvelt, oud schepen en borgemeester alhier.

Hij verklaart 50 jaar oud te zijn, en dat op donderdagavond 28 me j.l. kwam Antony Aerts de Wert langs. Hij vroeg Anthony “hoe loopt ghij”? Er werd hem gevraagd of Antony niet bij hem is gekomen, seggende ik kom van de secretaris om te accorderen met de vorster Sterckman wegens het vonnis van Jan dirck Spierings tgeen hij tot mijn moeders last heeft verdient over de executie, en hij eist van mijn 4 gulden? Bijvelt beaamt dit. En of de Wert daarop niet zei”Eer ick sulcx zoude geven, ick woude Jan Dirck Spierings liever door zijn backes snijden?”Bijvelt vertelt dat de Wert zei dat hij de verdienste van de vorster, 4 gulden, noijt soude geven, en “soo ras als ik bij Jan Dircx kom, soo sal ik hem door sijn backes snijden” en “ick sal sien wat die vogels sullen doen”

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, J van Clootwijck, secr.

Erbij geschreven “eenige oningebonden origineele acte van het jaar 1720 tot 1722”

 

Blz 139 dd 5 juni 1722 ( acte begint ineens midden in een ondervraging)

Vraag 5: of sij deponenten daarop antwoorden om dit geschil bij te leggen, den voorn. Heer Hubert niet wederomme repliceerde mette zeggen “laat hem denoterende den requirant in dezen, maar afstand doen, en laat hem maar borgen stellen, dan zal ik hem weer aanstellen”

De deponenten verklaren dat de Heer Hubert dese woorden hier heeft geavanceert “dat de Kerel of Clootwijck eerst en vooral afstand deedt van alle prothocolle papieren en effecten tot de secretarije behorende en in onze handen levert en dan behoorlijke en siefficante borgen stelden, dan sal ick d erfgenamen spreecken en sien te bewegen.

Vraag 6: Of zij een paar dagen later niet zijn geweest te Den Bosch in het huijs van de Heer Hubert  om het accomodement te vervorderen, en aldaar opnieuw is gesproken over de vereiste borgtochte?

Ze beamen naar  het huis van Hubert te zijn geweest. Hubert vroeg wie de borgen waren. Ze kwamen dat juist bespreken maar Hubert vrak dat gesprek af, maar bij het afscheid nemen zei Hubert “als ghij borgen hebt soo schrijft mij maar een brief, dan sal ik tot Nuland komen en wij elkaar nader spreken.

Tekenen: L(?)  van Wijdeven, Jan jansen van Lit, G Croon, Hendrik van den Dungen

 

Blz 140 dd 2 juni 1722

Compareert Johan Davervelt, Mr. Chirurgijn te Berlicum, die verklaart op zaterdag 30 mei smoregsn om 8 uur te hebben verbonden Cornelis Sterckman, vorster der HH Nuland, die was gequetst door een musschet schoot, off schietgeweer, met grooven hagel, in sijn buijck, tusschen den avel en sijn schamelhijt, mitsgaders in zijn linker sijde, in de dunne (?) linkeren arm van boven tot de vingers toe, en in sijn rechter arm, hetgeen gedaan zou zijn door ene Antony Arts de Wert, de avond tevoren, welke quetsuur tot nu toe niet staen buijten prijckel , om van deselve te konnen sterven.

Compareert ook drossaard Croon, uit naam van zijn functie, verklaart te interdiceeren  en verbieden dat Hr. Secretaris  en schepenen van Nuland, mitsgaders  heren secretaris van Den Bosch en schepenen aldaar, en alkanderen over geene affganck van tochte bij de moeder van genoemde Antony Arts de Wert ten sijne behoeve mochte komen te doen, noch over geene transporte ofte belastinge die de Wert des wegens alsdan mochten komen te doen, sullen mogen staan of passeren voor en aleer alle misen van executie en costen  des wegen comen te rijsen sullen sijn voldaan en betaalt.

Tekenen: G Croon, Johannes van Davervelt, Gijsbert Wellens, Sijmon Gerit Bosch, J van Clootwijck, secr

 

Blz 142 dd 4 juni 1722

Compareert voor Corstiaen van Gogh, president en schepenen Hendrik Hendricx Hanegraaf, mede schepen te Nuland, Jan Gielens gesworen, die verklaren dat zij op woensdag 27 mei zijn geweest en verzocht door vorster Sterckman om als assistentie meede te gaan om de goederen van Merieke, weduwe Aert de Wert  in arrest te nemen wegens een vonnis van 1-2-9, bij Jan dirck Spierings geobtineerd. Ze kwamen bij het huis van de weduwe toen haar soon Antony zei “gaat maar naar huis toe, ick sal hem betalen” en verder “dat ick wist wie oorsaack daarvan was, ick soude hem ter neer schieten”.

Compareert Deborah van der Steen, huisvrouw van secretaris Clootwijk en Margrieta huisvrouw van Jan Dirck Spierings de welke verklaarden onder eede dat Antony Aerts de Wert is gekomen ter secretarije op de 28e mei met de vrouw van Jan Dirck Spierings om de sacke af te doen. Ze konden het niet eens worden over de kosten die Sterckman gemaakt sou hebben. De wert zei tegen Sterkman “ ick sal u allemaal evenveel geven, en ghij heft het hart niet off niemand al comde met sessen, dat ghij aen mijn huijs komt om ietwis daer uijt te haelen,

Tekenen: merk Hendrik Hendrickx, merk Jan Gielens, Debora van Clootwijck, Margriet Jan Dirck, Corstiaen van Gogh, Gijsbert Wellens, sijmen Gerit Bosch, J van Clootwijck, secr

 

Blz 144 dd 15 juli 1722

Verzoek van Merieke weduwe Aert Jansen de Wert om authorisatie om te mogen verkopen, huis, hof en land, groot 8 lopens, gelegen aan de Helsenhoeck, waarvan zij de tocht heeft en haar kinderen het erfrecht. Dit om haar schulden te kunnen betalen. Goedvinden van kinderen en naaste vrienden. Bij geen toestemming vraagt ze om met onderpand van haar goederen 250 gulden te mogen opnemen.

Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: G Croon, merk hendriks ( Hendrik Hendrik Hanegraaf-jvdb), Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Jan diercx Spierings, Gijsbert Wellens, sijmen Gerit Bosch.

 

Blz 145 dd 3 augustus 1722 Staat en inventaris

Door Jan Philips van der Heijden, weduwnaar van Gijsbertje Jacob Luttekens, nu getrout met Maria Jan Adriaan Clasen, J:D,  inwoner van Schijndel, er zijn 2 inmondige kinderen.

Coperwerck:

- koperen koeijketel                                       5-0-0

- koperen hanglamp                                       0-2-8

Ijserwerk:

-       ijseren ketel, ijsere pot                                   0-15-0

-       lanckhael, korthael, vuureijser                       0-15-0

-       koeckepan                                         0-8-0

-       bijl en hiep                                         0-10-0

-       gevale en rieck                                               0-6-0

-       koeijschakel                                       0-1-8

-       een goei en een quaij hoijseijsie                     1-0-0       (en toebehoort)     

-       sight en beerhaeck                             0-10-0

-       spaij en schup                                    0-4-0

-       8 tinnen lepels                                               0-11-0

-       Naijscheer                                          0-2-0

Houtwerck:

- 2 eijken kisten met slooijen                         3-10-0

- vierkante denne tafel                                              0-6-0

- etensrenneke                                               0-6-0

- 2 quaije stoelen , geutbanck                        0-3-0

- water emmer                                                           0-3-0

- 4 houte haspels                                            0-2-0

- een quaij korn met een quaij schijf              0-8-0

- melck tob                                                    0-4-0

- quaat kuijpke, asback, meeltonneke                        0-5-0

- spinnewiel en sporocken ketel                                0-10-0

- quaijen kruiwagen                                       0-6-0

- 2 quaijen stroijen korven, een mant            0-3-0

- een swongstaepel                                         0-5-0

- lepelhuijsken                                               0-2-0

 

- een campstock en 2 slap schootelen            0-3-0

Bet, bult linnen en wol

- een matte bet en een hooft peuling             0-8-0

- twee quaije deekens                                    0-15-0

- een paar grove slaaplakens                           0-10-0

- eenen linnen hantdoeck                               0-0-8

- een trille tafellaken                                      0-6-0

- een bouwen voorschoot, twee kapsanteeijen , een swart stoffen lijfken, stoffe schort, drie neusdoecken, eenen met kant, een bonte neusdoeck                     3-10-0

- een wiegh, verlkensback en vlegel               0-3-0

Totaal                                                            22-13-8

Naaste vrienden: Adriaan Dircx, oom  en Adriaen Jan Martens, neef van de onmondige kinderen.

Tekenen: G Croon, merk Jan Phi;lips van der Heijden, merk Maria Jan Adriaan Clasen, Sijmen Gerit bosch, J van Clootwijck, secr.

 

Blz 148 dd  23 augustus 1722 Staat en inventaris

Door Joris Dircx van der Donk, weduwnaar van Elisabeth Wouters, en nu bruidegon met Hendriena Hendricx, voor zijn 3 onmondige kinderen

Cooperwerk

- sopketel                                                       1-10-0

- ijsere papketelken                                        0-12-0

- copere sijghschotel                                      0-8-0

- copere hanghlamp                                       0-2-8  

- 6 tinne lepels                                                           0-9-0              

Ijserwerck

- langkhael, tangh en bijl                                1-0-0

- hoijseijsie                                                     0-10-0

- kargetouw                                                   0-6-0

- ijsere moespot                                                         0-15-0

- sight en beerhaack                                       0-11-0

- vlaghseijssie en rieck                                    0-15-0

- hamer                                                                      0-4-0

Houtwerk

- water emmer                                                           0-3-0

- eijke kast                                                     0-15-0

- houte stoel, twee quaije met een denne tafel          0-15-0

- twee quaije eijken kisten                             2-10-0

- eijken backtrogh                                          1-10-0

- sporick en heekel                                         0-6-0

- stroije vat en 3 kuijpkens                            0-4-0

- spilkorff en leer                                           0-4-0

- korn tob met haar toebehoort                                 2-0-0

- kruijwagen, vlegel en asback                                   0-10-0

- quaij wiegh en boskorff                               0-6-0

- lampstock                                                    0-1-0

- booterschootel, 2 papschotels                                 0-6-0

Bet, bult, linnen en wol

- bet en peulingh                                            2-0-0

- deecken                                                       0-15-0

- 2 paar slaaplakens                                        1-13-0

- tafellaken                                                    0-2-0

- 2 booterdoecken                                         0-2-0

- cleeragie van den vrouw op                         1-0-0

Totaal                                                            22-4-8            

Tekenen: G Croon, merk Hendrik Hendricx, Hendrik van den Dungen, J van Clootwijck, secr.

 

Blz 150 dd 30 augustus 1722

Compareert Johannes van Clootwijck, secretaris alhier, machtigt N. Muller, procureur voor de Raden en Leenhoven van Brabant in Den Haag, in een proces tegen de erfgenamen van Hermen Cremers. Acte is niet getekend?

 

Blz 151 dd 26 augustus 1722

Compareert Johannes van Clootwijck, secretaris alhier, revoceert een procuratie die gedaan was op20 april 1722, voor de schepen alhier, op de persoon van N Hoijer, procureur voor de Raden en Leenhoven van Brabant in Den Haag, in een proces tegen de erfgenamen van Hermen Cremers. Hoijer wordt bedankt.

Tekenen: G Croon, drost

 

Blz 152 dd ondervraging

Door Gerard Croon, drossaard van Jan van Lit, regerend schepenJan van der Ven, outschepen, Arien Franssen.

Zij waren op 24 augustus met Petronella Eijmbers , huisvrouw van Joost Hendricx Hanegraaf geweest ten huijse van Jonker Lemme, om hem te spreken.

Onderstaande vragen zijn gesteld maar niet beantwoord:

Petronella deed haar beklag aan de drost over de bequade mishandelinge, sonder wettelijcke reden en drijgementen die haar man deden. Ze vertoonde diverse blouwen placken aen haer lijff die haeren man haer soude geslagen en gestooten hebben, mitsgaders het haar uit hara hooft getrokken te hebben. Peternelle versoght met krijten en lamenteren  aan de drost om verder onhijl en ongemak te voorkomen van bet en tafel van haar man gescheiden te willen sijn.

De drost zei haar de klachten en het verzoek te richten aan de schepenen van Nuland. Peternella heeft dit gedaan en het in handen gestelt heeft van haar man, door procureur de Boij gepresenteerd. De comparanten werden door Pieternella gevraagd haar te assisteren, zij hebben haar geraden om haar klachten niet aan de drost te doen. Niet getekend.

 

Blz 154 leeg

 

Blz 155 dd 2 november 1722

Johannes van Clootwijk heeft op speciale authorisatie van 4 mei 1719 van wijlen de Heer Hermen Cremers als erfsecvretaris van dese HH, heeft gehad de administratie van dese secretarije tot wederseggen toe, en vervolgens door het overlijden van Hermen Cremers, is de authorisatie komen te cesseren, en de genoemde Clootwijck echter sub en opretievelijk heeft weten te obtineren haar Ho:Mo: approbatie om was het mogelijk te continueren in de administratie van genoemde secretarije, omme het welke te stuijten, de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers genoodzaakt waren tegen van clootwijck te ligten mandement van daegsele en de zaak is gebracht voor de Raden en leenhoven van Brabant en is hangende voor heren commisarissen van deze raad en genoemde van Clootwijck het ongelijk van deselfs gesustineerde commende  t’ondervinden, en daar omme genegen zijnde van die procedure af te zien, en de de administratie der secretarije te quitteren, zo compareert nu Johannes van Clootwijck, en geeft de administrait eover aan de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers, doet afstand van alle rechten en pretenties, in welke vorm dan ook. Hij geeft alle papieren over. Hij geeft aan door quade raadslieden misleid te zijn. Hij betaalt de proces kosten van de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers a 250 gulden.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, in naam van de officier, Jan Jansen van Lit, Hendrik van den Dungen, Gijsbert Wellens, loco secr.

Johannes van Clootwijck legt de vereiste eed af.

 

Blz 158 dd 8 november 1722

Compareert Jacobus de Booij, die authorisatie kreeg van de kinderen en erfgenamen van Hermen Cremers als sub secretaris van de HH Nuland en doet de eed als secretaris.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, Jan Jansen van Lit, Gijsbert Wellens, loco secr.

 

Blz 159 dd 3 december 1722

Schepenen zijn op 30 november op verzoek van Joost Hendrik Hanegraaf , inwoner alhier, man en momboir van Petronella van den Bogaert zich hebben vervoegt aan sekere sloot hier teijnden den acker van de weduwe Poulus Peters van Os gelegen, alwaar zij hebben gezien en bevonden dat seeker kind van de huisvrouw van de requirant in voorgaand huwelijk met Peter Hendricx Bijvelt verwekt, op den slootkant dood lagh, verdonken in die sloot zoals verscheijde personen die er bij stonden verklaarden. De kleren en het hair waren nog nat. Op verzoek van de president Corstiaen van Goh, last hebbende voor de drost zijn de schepen weer naar het woonhuis van Hanegraaf geweest, waar mr. Johan Davervelt, chirurgijn tot Berlicum, die het lichaam visiteerde en daaraan geen de minste wonden of quetsuren hebben bevonden.

Tekenen: Jan Jansen van Lit, Gijsbert Wellens. J de Booij secr.

 

Blz 160 dd 21 november 1722

Cornelis Speelman, Heer van Nuland, geeft aan dat met het overlijden van Gerard Croon, de drossaard en warantmeesterampten der HH Nuland, dat wederomme een bequam persoon is komen te overlijden,

En er een nieuwe drossaard en arantmeester sal dienen te worden aangesteld, nu stellen ze hun  vertrouwen in de getrouwigheijt, de neerstigheijt en bequamheijt van Johan van Oosterwijck.

Tekenen: C Speelman van Nuland, drukt met zegel in roode lack.

 

De staten generaal der verenigde Nederlanden stellen aan tot drossaard Johan van Oosterwijck, wonend te Dinter, sijnde van de ware gereformeerde religie, door de Heer Speelman, aangestelt tot Drossaard. DD 4 december 1722. Tekend S v Goslinga,

Acte houdt ineens op in de aftiteling?

 

Blz 163 dd 15 februari 1723

Acte begint ineens.

“van welke Bernardus Koot de naaste erfgenamen zijn zijn 5 susters en broeders”.

Tekenen: Corstiaen van Gogh, J v clootwijck, J d Booij, secr.

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:23

Geef ons uw mening

Ga naar boven