Print deze pagina

RA Nuland 47 Allerhande Acten (1711-1716)

Rechterlijk Archief  Nuland 47 (1711-1716) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 11 februari 1711

Compareert Claas Jansen van Boeckelt, opsiender van de wiltbaan van de jacht, die op verzoek van Mr. Geerit Croon, drossaard,  verklaart dat hij in zijn kwaliteit op 22 januari j.l. op een sekere wijcamp genaamd de Donk onder Nuland, heeft geatroppeerd en gecalangeert Jacob soone Hendrik de Booij en  Dirck soone Cornelis de Booij, die een snaphaen bij zich hadden, die haar afgenomen en na veel bidden en lammitteren weer heeft gegeven.

Tekenen: Poulus Peeters van Os, president, merk Claes van Boekelt, Jan jansen van de Ven den Jonge, J v Clootwijk, sub. Secretaris

 

Blz 2 dd  25 februari 1711

Compareert Jan Tunissen van Nulant, Antony Jansen van Nulant, Antonis Ermers van Nulant, die verklaren als naaste vrienden van Jan soone Tunnis Tunnissen van Nulant geexamineert te hebben het verzoek van Jenneke weduwe Tunnis Tunnissen, om als moeder en voogdesse van haar minderjarige zoon, vraagt om authorisatie om goed te mogen verkopen, naast Antony, Jenneken en Marie, haar meerderjarige kinderen, om publiek te verkopen een huis en land om een schepenschultbrief te kunnen betalen, van 200 gulden, opgenomen door hun vader zaliger als borgemeester van Nuland.

Tekenen: merk Jan Tunissen, Anthony van Nieulant, Anthonis Ermers van Nulant, G Croon, Poulus Peters van Os, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub. Secretaris

 

Blz 4 dd 31 oktober 1711

Compareert Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, als moeder en voogdesse, van haar minderjarige kinderen verwekt bij Lambert de Wert, als testamentaire erfgenamen van wijlen Jan Jansen de Wert, hun oom, geaurthoriseert door de schepen verhuurt nu aan Peter Dircx Valcx een huisinghe hoff en landerijen, gelegen in den gehooghten van Vinkel, haar naargelaten bij Jan Jansen de Wert, en tevens de ½ van de vruchten van de boomgaert, alles wat er afwaaijt is voorbehouden, voor 4 jaar, voor 40 gulden per jaar, als borg: Ariaen Jansen van Uden

Tekenen: merk Peter Dricx Valcx, merk Ariaen jansen van Uden, merk willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, C. van Coot, G Croon, J v Clootwijk, sub. Secretaris

 

Blz 7 dd 11 maart 1711

Condities waaronder Antony, Jenneken en Marie, meerderjarige kinderen van Tunnis Tunnissen van Nulant, naast Jenneke weduwe Tunnis Tunnisen van Nulant als moeder en voogdesse over haar onmondige zoon Jan Tunissen, geauthoriseert door de schepenen, verkoopt voor de meest biedende :

-       een huijsinge, hof en land, groot 2 lopens en 16 roeden, gelegen binnen dese HH aen het ven, beneffens erve noord  het gemene ven, oost Corstiaen Gerits en Jan Jacob Langens, west Corstiaen Gerits c.s.

-       een stuk teulland, groot 3 lopens en 16 roeden gelegen op de Ackers, oost Handerske Jan Hendricx, zuid Jacob van Grinsven, west Jan Jaocb Langens en de Heer Plenus, noord de gemeene straat

-       een streep teulland groot 1 lopens, bij het voornoemde huis, oost het voornoemde huis, zuid Jan Tunissen, west Peter Handrick Peters, noord Hr. Plenus.

-       4 lopens en 12 roeije op de Ackers, oost de gemene steegh, west Jan Tunissen van Nulant, zuid Jenneke weduwe Dirck Jansen van Schijndel, noord de gemeene Santstraat.

-       7 hont hooijlandin de gemijne Hoeve, bovennaast de erfgenamen Peter Peelmans, benedennaast de vrouw van Mombeeck, schietende met de een einde zuidwaarts van den Hoefdijck tot op achterdijck noordwaarts,

-       4 hont hooijland agter opt Nulant, bovennaast Handerske weduwe Jan Hendricx, benedennaast Hr. Casteren, schietende zuid van erve Jan Hendriocx aent Hoogh tot op den Hoefdijck met den andere einde

Hieruit te blijven vergelden 12 vat rogge aan de Heer Rentmeester van Deurne , 4 stuijvers aan de kerk van Geffen, 10 duijten nabuercijns aan gemeijnte van Nuland.

Ingezet door Jan Tunissen van Nulant op 460 gulden, met 45 slagen, blijft koper.

Tekenen: merk Jan Tunissen van Nulant, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub. Secretaris, Anthonus van Nieulant, Herbertus van Nulant,

 

Blz 13 dd 10 maart 1711

Compareren voor drossard en secretaris bij absentie van schepenen “die met het hooghe water niet waren te becomen”, Hendrik Wouters wonend te Maren die machtig maakt de procureur Cornelis van Coot, om voor de rechtbank van Nuland de procedure als aanleggere tegen Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert, in die qualiteit uit crachte van het testament van Jan Jansen de Wert  erfgenaam van de erfhaeffelijke meubelen en  inboedel, mitsgaders gerede effecten, ende mede als moeder en voogdesse van haar kinderen verwekt bij Lambert de Wert, als testamentaire erfgenamen van de gronden van erven van genoemde Jan Jansen de Wert.

Tekenen: Hendrik Wouters, G Croon, j van Clootwijck.

 

Blz 14 dd 10 maart 1711

Speelman, Heer van Nuland, echtgenoot van de Vrouwe van Nuland, out moeije in amodiatie hebbende de wiltbane van de HH Nuland, verklaart tot opsiender van de wiltbaan te authoriseren Jan van Lijnsingh (?), mijnen wijman en Jan Heurskens, mijn hovenier om alle contraventeurs van dese wiltbaan gezamenlijk of ieder apart te calangeren en in gijselingh te nemen volgens het jacht reglement te corrigeren en mulckteren,

Tekenen: C Speelman, G. Croon, drosaard, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 15 dd 10 maart 1711

Compareren voor drossard en secretaris bij absentie van schepenen “die met het hooghe water niet waren te becomen”, Goosen Jansen van Geffen inwoonder tot Maeren, die machtig maakt de procureur Theodorus Lemmingh om voor de rechtbank van Geffen te procederen tegen Peter Dircx, inwoner van Geffen, voor de rechtbank van Geffen.

Tekenen: Goossen Jansen van Geffen, G Croon, drosaard, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 16 dd 21 maart 1711

Compareert Gerit Jansen van Rosmalen, en Elske weduwe Leendert Jansen van Osch, beide wonend te Geffen, alhier gearresteerd om getuigenis af te leggen voor Geerit Geelings en verklaren dat een zeker bleecke rode blaerde melckbeest, die door de deurwaarder van Lent in de week van Kersemis door order van de Heren Regenten van Geffen als obtinent van van tauxcaet van costen tot lasten van Jan Geelings voor de Raden van Brabant geobtineerd verkocht toebehorende Geerit Geelings verklaart de eerste deponent dat hij als naaste nabuer van Gerit Geelings dat deze beesten zijn gekomen uit het sterfhuis van de moeder van Gerit Geelings, verklarende ook gezien te hebben dat de genoemde beesten in het jaar 1708 met een biljet aan de regenten van Geffen zijn overgeboekt op de lijst van de hoornbeesten op den naam van genoemde Geerit Geelings. De tweede deponent verklaart dat zij voor dienstmeid in 1702 heeft gewoond bij de moeder van Geerit Geelings dat de genoemde roijde bleecke bloaerde melckbeest die tijt noch een kalff was en genoemde Geerit Geelings tegen woordig noch toebehoort.

Tekenen: merk Gerit Jansen van Rosmalen, merk van Elsken weduwe Leendert Jansen van Os, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 18 dd 21 maart 1711

Compareert Claas de Wert, wonend te Maren, alhier gearresteerd om te getuigen op verzoek van Hendrik Wouters  en verklaart dat toen Hendrik Wouters in ondertrouw was opgenomen met Jenneke dochter Aert De Wert sijnde ten huijse van Theodorus Lemmingh , dat Jan Jansen de Wert toen tegen hem over het huwelijk discourde en heeft gezegd en belooft dat hij aan Hendrik Wouters ten huwelijk soude geven een van sijn beste beesten uijt den stal, waarop Wouters vroeg “is dat u woord?”, De wert zei van ja en gaf een hand erop.

Tekenen: Claas de Wert, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 19 dd 30 maart 1711

Compareert Jenneke weduwe Tunnis Tunnissen van Nuland, verklaart af te gaan van tocht ten behoeve van haar kinderen in een huis en hof en land, groot 2 lopens en 16 roeden, ter plaatse aan het ven alhier, eenen streep teulland daarlangs aangelegen groot 1 lopens, een stuk teulland alhier op de Ackers groot 3 lopens en 16 roeden, en nog 4 lopens en 12 roeden ook op de ackers gelegen, 7 hont hooiland in de gemeijne hoeve alhier, 4 hont achter opt Nuland gelegen.

Tekent: merk Jenneke weduwe Tunnis Tunissen, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 19 dd 31 maart 1711

Condities waaronder Jan van der Ven, out president en Heemraad inden polder van der Eijgen, aan de ene kant en Wouter Driessen aan de andere kant, dat Wouter Driessen voor de tijd van 6 jaar een huis, hoff, backuijs, en 6 lopens land, zal gaan bewonen aan de wolfsdijk van Jan van der Ven, voor 31 gulden en 10 stuijvers per jaar. De verpachten laat aan de pachter om tot cultivering te laten behouden  een Swart blest 4 jarige merrij pert, 4 melckbeesten, 2 hockelinge, en al het bouwgereedschap, met de inboedel van beddinghe, kist en kasten, stoelen en bancken, verkocht en overgegeven aan de pachter voor 150 gulden. En dat in voldoeninghe van verschuldigde en en verachterde pachtpenningen. De pachter zal de beesten goed moeten onderhouden en alleen genieten de suijvel met de helft van het verweij  en zullen de beesten en inboedel na 4 jaar weer aan de verpachter teruggegeven moeten worden, behalve wat met gewelt gerooft of bij ongeluk mochten coomen  te sterven.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Wouter Driessen, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, Jan Jansen van den Ven den jongen, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 22 dd 15 april 1711

Compareren Aert Jansen de Wert aan de ene kant en Willemke weduwe Lambert Jansen de Wert las moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen aan de andere kant, ze hebben met elkaar een accoord gesloten om een seker stuk land genaamd de petercelieveldekens ter plaatse in Vinkel, die beide partijen ieder voor de helft competeren, om het land bij loting te scheiden en delen, en dus is aan Aert Jansen te deel gevallen het hoge ackerland groot 4 vaetsaet met een geer hoeckigh hout veldeke ter plaatse als voor  gelegen benevens de erve van de minderjarige kinderen bovennaast en de mevrou van Mombeeck benedennaast, zuid zeker erfsteegske en den halven graaf  lopende rondom het selve lot, hieruit te betalen aan het tweede lot wegens de beterschap binnen 4 weken een som van 25 gulden.

Aan de minderjarige kinderen komt het andere deel: twee strepen land waarvan de ene is besaijt met claver, groot 6 vaetsaet tesamen, benevens erve Mevrou van Mombeek bovennaast, Aart Jansen de Wert benedennaast, zuid Hendrik Hendricx Hanegraaf, tot op de erve kinderen Lambert de Wert, noordwaarts. Met recht van uitwegh over het genoemde steegsken en de halven sloot lopende rondom het selve lot. De dorpslasten die beide delen moeten betalen zullen bepaald worden door president Poulus Peters van Os en Joost Hanegraaf.

Tekenen: merk Aert de Wert, merk willemke, weduwe Lambert de Wert, G Croon, Poulus Peters van Osch, president van Nuland, R . Tijbos, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  24 dd 15 april 1711

Questie en proces was ontstaan tussen Willem Tunissen van Roij  over het opnemen en sluijten van zijn rekening als gewesene collecteur van de verpondingen van Nuland over het jaar 1700 en costen deswege gehad zoals hij voorgeeft aan dr. Aan de ene kant en Jacob Jansen van Gogh als gewesene president aan de andere kant, het proces was voldongen na advijs van onpartijdige rechtsgeleerden, dat daarna van Gogh was komen te overlijden, waarna zijn weduwe Handerske de boedelhoudster werd. Beiden kregen steun vanuit het dorp, om verdere porces kosten te voorkomen werd een accoord gesloten.

Tekenen: Jan Jansen van de Ven de Jonge, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 26 dd 6 mei 1711

Condities waaronder Jan Driessen van der Loo, brouwer en inwoner  te Rosmalen, verschillende percelen land gaat verkopen voor de hoogste bieder. Land komt van zijn vrouws ouders, volgens deling voor schepenen van Nuland dd 25 januari 1711.

  1. Streep teulland gelegen tot Geffen, groot 1 lopens en 18 roeden, gelegen boven en benedennaast Jan van der Ven den ouden. Ingezet door Ariaan Jaocbs van Gogh op 100 gulden, slaat 15 slagen, borg Jan Driessen van der Loo en Corstiaen Jacobs van Gogh.
  2. Campke weiland groot 7 hont gelegen alhier tot Nuland over den Hogen Wegh, bovennaast de vrou van Nuland, benedennaast het Cappitelskampken, schietende van het Bosstraatje tot op het voorst Nuland, gemijnt bij Willem Claessen  voor 174 gulden, slaat 10 slagen, borg Jan van der Ven de Jongeen Gijsbert Wellens. Joost Hendricx twee slagen, borg Gijsbert Wellens en Poulus van Osch.
  3. 3 hont wijland in 2 percelen, op het groot hoogh, 2 hont: bovennaast de H Geest tot Den Bosch, benedennaast de Vrou van Nulant. 1 hont: bovennaast erfgenamen Wouter Arien Coolen, schietende van de Nulandse straat tot op het bosstraatje. Gemijnt bij Willem Claessen op 40 gulden, 4 slagen, ten behoeve van Willemke Jan Lambers, Claas Jan Huijbers twee slagen, Joost Hendricx twee slagen, borg als voor

Tekenen: G Croon, Poulus Peters van Osch Jan jansen van de Ven de Jonge, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 32 dd 13 mei 1711

Compareert Antonis Jorissen, oud schepen en inwoner van Geffen, alhier gearresteerd om getuigenis af te geven tegen Jan Jansen Pasnagel, wonend te Ammelroij in Gelderlant, en verklaart dat Augustijn Hoevenaars ongeveer 5 jaar geleden in sijn leven aan hem ten halven heeft gedaan 32 of 33 stocken bijen. Hoevenaars woonde als Wijman bij de Heer Speelman, Heer van Nuland, in het jaar 1710 tot Den Bosch overleden, wesende sijnen broeder Francis Hoevenaer, brouwer wonend in het Hinthamer straat in de Kersboom, de helft van de genoemde bijen die tijt in wesen en aangevolt waren bestaande tot in de 70 stocken, als erfgenaam van zijn broeder augustijn heeft gereclameert dat hij sijn helft van de bijen wederom aan hem Antonis Jorissen op een en dezelfde conditie heeft gelaten, en dat deze voor de helft nog bij hem, Antonis Jorissen, zijn. Hij heeft de brouwer betaald voor het profijt van de genoemde bijen, tot het afsterven van zijn broer gecomen de somme van 11 gulden,

Tekenen: Anthonis Jorissen, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 33 dd 13 mei 1711

Compareert Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Roij aan de ene kant en Jenneke Bastiaans, weduwe van Rut Dielissen, Peter Bastiaens, zich sterk makend voor Aeleke weduwe Jan Peters, Hendrik en Geertrui kinderen van Gerit Hendricx van Volcker, de kinderen van Arien Lambers woonend tot Vught, ter andere zijde, willen een einde maken aan een vesrchil van mening over de tocht die Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Roij competeert, en komen over een dat Handerske nooit enig recht sal maken op alle erfgoederen die zij in tocht bezit, behalve het recht van tocht dat ze nu nog bezit.

De twee in ordine comparanten verklaren na de dood van Handerske zullen genieten een derde part van alle de goederen en gerede effecten, die Handerske nalaat, om onder haar verdere erfgenamen verdeelt te worden, waarmee alle pretenties vervallen die deze 2 comparanten haddeb op Handerske. Onder conditie dat de kinderen Wellen Hendriks zullen blijven behouden al de erfgoederen die van haar kant gecoomen zijn, en de twee resterende derde parten,

Tekenen: merk Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Roij, Wouter van Meenneen voor Dandel Basijaans ende voor de kinderen Arijaen Lambers, merk Peter Bastiaens, merk Aelken huisvrouw van Jan Luijcasse, merk Arien Lambers, merk Ariaentje Ariens, merk Hijltje Ariens, merk Jenneke Rutten, Geertrui Gerrits van Volcker, Hendrik Geraerts van Volcker, merk Daniel Bastiaens, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 35 dd 14 mei 1711

Compareert Aert Jansen de Wert als geauthoriseerde van de Heer Cornelis Speelman, Heer van Nuland, tot het opsicht van de wiltbaen, voogelscoij en visserij van Nuland, en ter instantie van G. Croon, drossaard, verklaart dat hij in sijn qualiteit op 7 juli 1710 gaende naar de vogelcoij van Nuland, gelegen inden polder van der Eijgen, eenen Claas Driessen in den broode wesende van Marten Claes Driessen wonende op het Heeseijndt, komende met een schuijt gras gevaren bij het eerste brugsken van de Kerkdijk present Peter Arts van Dijk, die daer omtrent was vissende heeft aangehaalt en gevisiteert en vond onder het gras zoveel vis als een mensch bij naer soude konnen dragen, die hij hem heeft afgenomen, omdat hij deselve vis uit sijn vuijcken,  gelijck hij niet en onkende, gelight ende gehaelt hadde. Hij is naar de plaats gegaan waar de vuijcken waren, en daar zag dat alle vuijcken gelicht en in het water dreven. In het terugkeren van de vogelkooij en aangekomen bij het achterste kerkbrugske , zei eenen Emont Rutten tegen hem dat als hij Claas Driesen gevisiteerd had hij een partij jonge entvogels in zijn broeck soude gevonden hebben. Daarop is Aert Jansen naar diens meester Marten Claas Driessen en hem datgene heeft voorgehouden, die vervolgens Claas Driessen riep en hem vroeg waar hij de volgels gelaten had, om ze terug te geven aan Aert Jansen de Wert. Maar hij wist te vertellen dat hij die aan de sub. secr. Van Clootwijck had verkocht en ze dus niet terug kon geven.

Tekenen: merk Aert de Wert, Poulus Peters van Osch, Joost Hendricx Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijk, sub secr.

 

Blz 36 dd 16 mei 1711

Compareert Adriaen Hendricx van Aken, Cledermaker die op verzoek van de kwartierschout van Maeslant een getuigenis afgeeft en verklaart aan de drossaard dat hij op 1 mei j.l. ten huijse van Dries Rijnders, herbergier te Hees, alwaar de broederschap van St Caterina gilde was terende, en op de achternamiddag zag dat 2 a 3 personen die hij niet kende Johan Vos, president van Hees in de keuken met blote messen in de hand, hem aanvielen en tegen hem snijden en omdat Vos niet kon wijken heeft hij zich met een mes in de hand gedeffendeert. Van aken trok zich terug en zag niet of Vos iemadn verwondde.

Tekenen: merk Arien Hendricx van Aken, G Croon, Jan Jansen van de Ven de jonge, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 37 dd 20 mei 1711

Compareert Peter Hendrik Jansen, oom van moederswege van de Arien soone Jan Jansen van de Ven, en Arien Frans Hoefs, neef van vaderswege. Zij hebben een verzoek gedaan aan de drossaard voor Jan en Gerrit soone Jan Jansen van der Ven, tenderende om haar jongste halven broer Arien Jansen van der Ven, over de 20 jaren oud zijnde, geauthoriseert te mogen worden om een accoord te bevestigen gemaakt in het sterfhuis van hun vader. Mocht Arien tot de huwelijkese staat komen dan zullen zijn beide half broers aan hem leveren: ieder een leverbaar melckbeest ( of 25 gulden) , en een jonck pert oud sijnde op sijn tweede jaar, te kunnne betalen met 36 gulden.

Schepenen gaan accoord

Tekenen: Merk Peter Hendrik Jansen, Adriaan Fransse Hoefs, Jan Jansen van der Ven, Geret Jansen van de Ven, G Croon, Poulus Peters van Osch, R Tijbosch, Corstiaen Gerits Beijvelt,  Joost Hendricx Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 39 dd 21 mei 1711

Compareert Geurt Tunissen, wonend te Geffen, verklaart ter instantie van Jan Jansen Pasnagel, wonend te Ammelroij, en verklaart aan drossaart Croon dat wijlen Augustijn Hoevenaar in het begin van 1710 in sijn leven aan hem ten halve heeft gedaan 37 stocken bijen. Hoevenaar woonde als wijman bij Cornelis Speelman, heer van Nuland, en overleed in den Bosch in 1710. Zijn broer Francis, brouwer in Den Bosch heeft hij gevraagd wat te doen met de bijen, die zeij dat hij ze kon houden.

Tekenen: merk Geurt Teunissen, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 40 dd  28 juni 1711 Deling

Compareren:

- Jan soon van Jan Jansen van de Ven, oudpresident en Heemraat, verweckt bij Marieke Bouwens

- Geerit Jan Jansen van der Ven, verweckt bij Geertije Geerits van Gemonde (2e vrouw van Jan Jansen van de Ven)

Aan: Jan Jan Jansen van de Ven

- huis, hof, bogaert en aangelag "waar sijn vader in is overleden"gelegen aan de Nulantse straet alhier, groot 7 lopens en 3 roeije en het campke daarachter, belend: oost: Juffr. Van Es erfgenamen, west: Jan van de Goor c.s., Nulantse straet tot op het Bosch straetje

- acker "den Clomp" alkhier gelegen, 6 lopens en 14 roeije, belend: oost: Clompsteegske, west: kinderen Jan Nelis Bruijsten, Nulandse straat, Wolfsdijkse straat.

- akker teulland op het Heeseindt onder Rosmalen, groot 5 lopens en 24 roeije, beneffens oost: weduwe Tomas Maes, west, weduwe Johan de Cock, zuid: Zandstraat, noord: Erve Vrouwe van Geffen c.s.

- 2 mergen hoijlant "te langst overt Nulant" belend: oost: pastory tot Nulant, west: weduwe Peter aent Hoogh c.s., zuid: Etteringsgraeff, noord: hoefgraeff.

- 11,5 hont hooijlant in gemeijne hoeve, belend oost: Claes aent Hoogh, west: vrouwe van Mombeeck c.s., zuid: Hoefdijck, noord: Achterdijck.

- halve mergen hoilant in meerdere camp onder Rosmalen gelegen in "Scheffelscamp" belend: oost: Gerit van de Ven (mededeelder), west: Scheffelscamp, zuid: Weteringske, noord: kinderen Eijmbert Willems Eijmbert

-14 hont hoijlant in rosmalense hoeve onder rosmalen, belend: oost: advocaat van Mil, west: erfgenamen Jan Roelofs van de Pol. Zuid: Gerrit van de Ven, noord: Rijnen Koij.

Hieruit: jaarlijks aan Hr. Van Deursen

- Te vergelden hieruit aan cantoor van  Hr van Deursen: 1 sack rogge  en 1-6-8.

Aan Gerrit Jan Jansen van de Ven:

- huis, hof lant , groot 6 lopens….roeije, gelegen tot Nulant aan de Wolfsdijckse straet, beneffens: oost: kinderen Claas Willem Jansen, west: kinderen Giele Boudewijns, zuid: de Huijshoef, genaamd "Meulegraeff", noord: Wolfsdijckse straet.

- Acker teulland "Kerkcamp"onder Geffen, groot 2 lopens en 31 roeije, belend: oost: weduwe Dirck Jacob Jan Harcx, west: Jan Bastian Joppen c.s., zuid: De Heer de Vlieger, noord: weduwe Jan Hermens c.s

- 2 stukken teulland en 1 stuck te Geffen in de "Bleersenbeeck" groot 3 lopens, 1 roe, belend: oost: Armen van Nuland, west: Jan Jan Willem Ceelen, zuid: Arien Jacobs van Gogh, noord, Armen van Geffen.

- Campke teulland te Geffen "Jaecobsackerken" groot 2 lopens en 44 roe, belend: oost: Hendrik Peter van Dinther, west en zuid: Jan Jan Willem Seelen, noord: Arien Jacobs van Gogh.

- 8 hont weijlant aan de Bosstraatje" onder Nulant, belend: oost: Heer de Heeij, west: Wouter Wouters van Grinsven, zuid: Bosstraatje, noord: Convent Achter de Tolbrugh off de Etteringsgraef.

- 10,5 hont hooiland in de Litse Hoeve onder Lith, bij de Tient weg.

- 1 mergen hooiland onder Rosmalen: belend: oost: kinderen Dirk Jan Dricx, west: kinderen Eijmbert Willem Eijmberts c.s., zuid: Gemene weteringske, noord: kinderen Eijmbert Willem Eijmberts

- 4 hont hooilant "opt middelst nulant" belend: oost: convent van couwater, west: kinderen Eijbert Gielians, zuid: weteringske, noord: erfgenamen Arien Drickx Symons.

- 4 mergen hoilant onder Rosmalen "in de Hoeve" belend: oost: Hr. Wonders, west: Hr. Van Deurne, rentmeester, zuid: Hpefdijck / Hoefgraeff, noord: Erve Jan van de Ven, mededeelder

Hieruit:

- aan erfgenamen Aeltje van Veggel tot Den Bosch: 18-18-8, losbaar

- aan armen van Nuland: 1-10-0

- nabuercijns tot Lit: 0-0-10

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Geerit Jansen van der Ven, G Croon, Poulus Peters van Osch, R Tijbosch, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 49 dd 1 juli 1711

Compareert Jan Jansen Quack, oud schepen van Nuland, die ondervraagd ter instantie van Mr. Jurriaan Eveding, vorster van Nuland, en verklaart dat hij ten behoeve van zijn moeder Lijneke weduwe Jan Willem Selen, van zijn broer Dries Jansen voor het gehele jaar van 1709  in huur en pacht heeft gehad 2 mergen hooiland, ter plaatse in het sevenvierdeel, alhier tot Nuland, competerende Jacob Boeckelie en Jan van Geffen, QQ als borgers en inwoners van Den Bosch.

Tekenen: Jan Janse Quack, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 50 dd 2 juli 1711

Schepenen verklaren ter instantie van Jan Dircx Spierings het huis gevisiteert hebben van Lindertt Willems van Boeckelt aan hem verkocht en bij occulaire inspectie hebben vastgesteld dat het noodzakelijk moet worden gerepareerd, de helft van het gehele strooijdak, met enige opleggers die doorgezonken zijn, dat de backoven met nieuwe plavuijzen moet worden belijt, die ook verder moet gerapareerd, verder een nieuwe want in de oostzijde van het huis.

Tekenen: G Croon, Jan jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 50 dd 10 juli 1711

Compareert Marieke Hendrik Wouters, van competente ouderdom die gedaagt is ter instantie van vorster en mr. jurrisijn Jurrien Everdingh, en verklaart dat zij ten behoeve van haar moeder Jenneke weduwe Hendrik Wouters voor de saisoenen en jare 1709 van Dries Jansen heeft gepacht een halve mergen hooiland gelegen op het agterst Nuland, die competeerde Jacob Bockelie zoals haar gezegt werd, waarvan haar moeder het mergengelt heeft betaald aan Hendrick Melten.

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 52 dd 15 juli 1711 Staat en inventaris

Door Peerken, weduwe Tunnis Arien Martens, met 2 onmondige kinderen. Peerken gaat nu trouwen met Jacob Gijsbers

Capitel van Silver:

2 silveren knoopen om in hemden te dragen

Tinwerck:

3 tinne schotels

6 tinne lepels

2 soutvaten

Cooperwerck

Eenen koeijketel

Eenen hantketel

Een hant keteltje

Een bet pan

Een sijgh schotel

Een luchter

Twee lampen

Ijserwerck:

Moespot

Koekepan

Reuster

Schup en spaij

Twee riecken

Een tangh

Een vuureijser

Lanckhael en kort hael

Moesmes

Snijmes

Twee sijsien

Sight en beerhaeck

Kar hamer

Bijl en hiep

Ijsere helster

Een vlugh

Bet bult wollen en linnen

Twee bedde

Twee hooftpeulinge en een kusse

Een deecken

6 paar slaaplakens

Twee offerwijnen

Een paar gardijnen en een behangsel

De hemden van hare man zaliger zijn aan sijn broer gegeven en aan andere arme menschen, voor memorie

Een mans sant

Een hemt rock

Drie tafel lakens trille

5 coorensacken

Drie linnen hantdoecken

2 booterdoecken

3 mans dassen

Houtwerck

Een wageschotte kast

Een quaije kast

Een sitte

Twee eijken kisten

Een ronde denne tafel

Een koets of betsteeij

Een betstal

7 houte stoelen

Een scherbierton

Een korn en haar toebehoort

Twee tobbe

Een schooldoos

Een houte stooff

Een boskorff

Een water ember en melck ember

Een seeft

Trogh en deegspaij

Een wiegh

Een hoge kar sonder beslagh

Een aertkar

Een ploegh met haar toebehoort

Een dries eeght en een ijsere pars

Een persback en reep

Twee koeijbacken

Snijback en wan

Twee houtere posten met 3 beener?

Kuijpken

Saijkorff en een spilkorff

Grote stroije korff

5 eijke balck houtere soo dick als dunne

Een williege leer

Twee posten onder de persback

Twee lievet mantjes

Twee spoerken

Geutbanck

Cleerborsel

Een int kookeren

4 leesboecken

Een verkensback

Een sael greel en licht

Leepelhuijsken

Een garendoosken

Tekenen: Peerken Hendrickx, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 60 dd 15 juli 1711

Compareren Jacob Gijsbers, bruidegom met Peerken, weduwe Tunnis Arien Martens, aan de ene kant en Joost Handricx Hanegraaf, Philips Arien Martens, en Dirk Willems Vorstenbosch aan de andere kant, als naaste bloedverwanten van de kinderen Tunnis Arien Martens en maken een accorrd met elkaar. Als Peerken eerder sterft zal hij de kinderen 132 gulden betalen. Als de kinderen in huwelijkse staat geraken zullen zij de 132 gulden genieten

Tekenen: merk Jacob Gijsbers, Flips Arien Martens, Peerken Hendricx, Joost Hendrik Hanegraaf, Dierck Willem Vorstenbos, G Croon, Jan Jansen van de Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 61 dd 29 augustus 1711

Compareert Dirck van Clootwijck, secretaris, en Barbara Anna van der Keurbeeck, verklaren dat de kooppenningen voor het huis en land van ouds genaamd het roeijland gecoght van Willem Emmens van Vlijmen ten behoeve van Johannes, Dionysus en Seeger van Clootwijck, kinderen van Dirck van Clootwijck zijn gecomen uit het verkoop van huis en land staande tot Hintham onder Rosmalen, aen Jan Driessen van Sandtvoort, dat Dierck van Clootwijck competeerde voor zijn genoemde voorkinderen.

Tekenen: Dierck van Clootwijck, Barbara Anna van Clootwijck geboren Cuerbeeck, G Croon, Poulus Peters van Osch

 

Blz 62 dd 29 augustus 1711

Compareren Dionysius en Seger van Clootwijck, broers en beiden verklaren hun broer Johannes van Clootwijck machtig te maken als den oudsten, (..) vanwege het land genaamd  het Roeijland gelegen te Nuland, het erfrecht bekomen van Willem Emons van Vlijmen, volgens opdracht voor schepenen van Nuland dd 29 april 1697, tocht behorende aan Dirck van Clootwijck, en vragen hem alles af te handelen.

Tekenen: D v Clootwijck, S v Clootwijck, G Croon, Poulus Peters van Osch

 

Blz 64 dd 23 september 1711

Condities waaronder Jan Driessen van der Loo, man en momboir van Grietjen dochter Jacob Jansen van Gogh, brouwer, wonend te Rosmalen, een mergen hooiland voor alleman wil verkopen, gelegen te Nuland, beneden naast de Vrouwe van Nuland. Verder het verkopen van 4 hont hooiland opt middelst Nuland, benevens erve Heer Cremers bovennaast, de salvatooren, rentmeester de heer van Deurne benedennaast. E.e.a. volgens deling voor schepenen van Nuland dd 25 januari 1711.

Ingezet door Cornelis van Coot op verzoek van Hr. Roeloff Tijbosch, Koopman te Den Bosch, op 225 gulden, met 30 slagen, nog 20 slagen. Blijft koper bij uitgaan van het hoogsel,

Tekenen: R Tijbosch, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaff, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 67 dd 30 september 1711

Compareren Merieke weduwe Aert Adams, Theodorus Lemmingh, en Geerit Bastiaans, om getuigenis af te leggen ter instantie van Mr. Jurriaen Everdingh en verklaren dat als iemand teulland pacht om t stoppelijt te aanvaarden en verlaten, en dat geen men sie in de pacht ceel of mondelinge conditie vant aanveerden en aanvaarden van de groescanten en wallen tot het land gehorende wert gemaakt dat in soodanige geval de selve kanten en wallen tegelijk met het teulland zullen worden aanvaard en verlaten. De deponenten verklaren verschillende jaren land in huur en gebruik hebben gehad sonder dat de eijgenaren enieg actie hebben gepretendeert, maar ook niet conden pretenderen, omdat sulcx in usantie is. Daarbij hebben de huurder alle dorps en lands lasten betaald, terwijl dat anderes was beschreven en afgesproken,

Tekenen: Merk Gerrit Bastiaens, Meriken Aert Adams, T Lemmingh, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 68 dd 20 oktober 1711

Comparteert Dries Jansen Quack, Adriaan Denissen, gedaagt ter instantie van Juriaen Everdingh, mr. Sjurrisijn en vorster alhier, en verklaren:

Dries verklaart dat hij op 22 april 1709 aan Jurriaen Everdingh voor het saijsoen onder ander eniet heeft verpacht een deel van een streep in den hoff aan de huisinge die tijt toebehorende Jacob Bockelie c.s., westwaarts naast de gemeene straat, aanstons te aanvaerden, die er geen eed op af willen leggen want hij heeft voor schepenen van Geffen dd 29 januari 1711 in een verklaring voor Marie van Asten voor drossaard de Boij die het laten zien van de acte niet nodig vond.  Adriaan Denissen verklaart in 1710 op order van Aert Gijsbers en diens vrouw, twee van haar melckbeesten met de hand aan een tou vest hebbende dagelijks op den wal van het gedeelte van genoemde streep, dat Everding met tarwe had laten besaijen, gehuet en het gras afgeweijt te hebben, tot de requirant samen met gezworene wijlen Lambert Peters deze beesten hem heeft afgenomen en in de schutskooij laten brengen, en het daarna niet meer gedaan heeft.

Tekenen: Dries Janssen, merk Adriaen Denissen, G Croon, Poulus Peters van Osch, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 70 dd 20 oktober 1711

De Heer G. Croon, tot last van de schepenen en regenten van Heeseijnde onder de banck van Rosmalen volgens vonnisse dd …. Heeft te pretendeeren een som van 296-13-14  gulden en heeft nu overgedragen aan de volgende personen de Heer Roedolphus Tijbos, coopman en borger van Den Bosch de somme van 100 gulden, op rekening van tgeene aan sijn edele verschult is aen Hr Johan Lelivelt van verschulde winkelwaren 60 gulden, den deurwaarder Ijsack Oucoop, ter zake van verschoote penningen 40 gulden, en zijn schoonzoon Theodorus Lemmingh wegens costgelden de resterende som van 96-13-14 gulden. Hij verzoekt de regenten en schepenen van Heeseinde deze penningen te voldoen aan de voorgenoemde personen. Zo niet dan zal hij het aanhangig maken voor het gerecht.

Tekent: G Croon, Poulus Peters van Osch als getuige mits daer uijt mede belast ofte beswaert te mooge worden ofte geen gementte, Gijsbert Wellens ad ididem, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  72 dd  28 oktober 1711

Willem Tunisse van Roij verkoopt zijn huis en hof en bogaert gelegen "aan t Ven", te weten het erftecht van het genoemde huis, hof en bogaert voor de helft en de andere helft de Tocht die hem daar innen is competerende gedurende zijn leven, groot 1 lopens, belend: west Corstiaen Gerits, oost en noord: Gemeene straet, zuid: eene vierkantiege plack teullant daar voorneomde de Roij de tocht in is hebbende.

Item:

- de tocht in een vierkantige ackerlant en erfrecht na zijn dood: de kinderen Jan Dircx van Rosmalen, alhier gelegen groot 3 lopens, belend: west Hr. Plenus, noord: Corstiaen Gerits c.s., oost en zuid: Het Litterven

Uit het huis:

- 0-0-5 nabuercijns

- Hr. Rijnier Plenus koopman en borger Den Bosch: 4-0-0 losbaer met 100 gulden capitaal

- 10-0-0 Juff. Pelgrom te Den Bosch, losbaar met 200 gulden

- 1/2 zak rogge uit de akker aan de armen van Nulant.

Ingezet: Corstiaen Gerits bijvelt 57-10 en 70 slagen.

Tekenen: G Croon, Poulus Peters van Osch Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 77 dd 25 oktober 1711

Compareert Claes Arts gedaagt om getuigenis te geven voor Jurriaen Everding, mr churrisijn en vorster van Nuland, verklaart dat hij op ordr van zijn schoonzoon Dries Jansen Quack in 1709 de groeskanten en wallen van enige stukken land in den hoff aen het huijs alhier tot Nuland in die tijt competerende Jacob Bockelie, in gebrui heeft gehad, die hij met sijn beesten heeft laten afweijen, tot Everding dit niet langer wilde gedogen dat hij met zijn beesten over het groesland in den hof dat hij ook van Dries Jansen in pacht hadde, Hij heeft later met zijn vrouw het gras aldaar afgesneden en aan zijn beesten tot de stoppeltijt van 1709.

Tekenen: merk Claes Arts, G Croon, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 78 dd 4 november 1711

De ingelanden en geerfden van den polder van den Elsbos, tussen de zomerdijck en kerkenvoetpad of dijcken van Nuland zuijd en westwaarts gelegen, nu ettelijke jaren herwaerts hebben gezien en ondervonden dat het zijl of rejool, lopende langs de muur van den Kerkhof van Nuland en  zo verder onder eennen hoeck van het huijs van den Heer Substituut ontf. Hermen Creemers en door de gemeene straat van geen vrucht of oorbaar is, om het bovenwater daar door te kunnen lossen, ten oorsaecke dat den grondslag van het gen. rejool en Aart rijck aldaar te hoogh is gelegen, en dat het genoemde water nievers bequamer van de landerijen wel een a twee voeten lager kan gelost en afgetrocken worden. En wel door sekere schougraaf gelegen tussen de weijde genaamd de Coppel en den camp van de kinderen Peter Hendricx aent Hoogh, en zovoorts door den geneodme kerkenvoetpad offte dijcken alwaar het genoemde water nu enige jaren herwaarts in tijt van watersnoot bij gedoge en oogluijckinge sijnen koers en loop gehadt heeft, en verklaren de schepenen nu dat ze de voornaamste ingesetene van de genoemde polder gehoord hebben op verzoek van de Vrouwe van Geffen, Dorothea Cramers, en hebben toegestaan dat de Heer Hermen Cremers en de Vrouwe van Geffen het genoemde rejool sullen mogen stoppen en dempen, mits dat de graaf tegen de kerkhof muur met aarde aangevuld wordt, met de uitdrukkelijke condities dat de Vrouwe van Geffen verplicht zal zijn en blijven een ander bequam rejool of sijl in de aankomende somer met een drijf..deur (?)  2 voet vierkant ten hare kosten te laten leggen en onderhouden, voor nu en in ewigen dagen, door het genoemde kerkdijcxsken, ten eijnden den gen. Tocht en schouwgraaf , soo en gelijck den contract van 29 maart 1668, naar der accoord en uitspraken van geauthoriseerde heren arbiters van 29 november 1683, acte van approbatie van de geerfden van den 16e maart, mitsgader de acte van approbatie van de Raden van Staten van 3 mei 1684, daar aan volgende int regarde van het genoemde zijl, lopende langs de kerkhofmuur wel uitdrukkelijk is gestipuleert met evrdere permissie en consent dat de Vrouwe van Geffen de Steene vant genoemde zijl lopende door de gemeene straat ten allen tijde sal vermogen te laten opnemen, mist dat zij de straat wederom moet repareren, naar behoren.

Tekenen: Maria Dorothea Cramer, vrouwe van Geffen, G Croon, Poulus Peters van Osch, Reijnier Plenus, J v Clootwijk, sub secr.

( in marge: afschrift in 4 bladzijden 16 juni 1841)

 

Blz 80 dd 9 november 1711

Schepenen hebben op verzoek van Aert Janse de Wert vandaag een bezoek gebracht aan Willemke weduwe Lambert Janse de Wert, wonend in den gehuchte van Outvinckel, waarbij de drossaard de weduwe woordelijk heeft voorgelezen een copij acte van arbitrale rechtspraak, getekent door J van clootwijck, sub secr. En door de Hr Tijbosch, Hr Plenus, president Poulus van Osch en Corstiaen Gerits Beijvelt, als gecoozen arbiteren in de zaak op 12 mei 1711 uitgesproken en op 10 juni geratificeert door genoemde partijen, en werd de weduwe gevraagd of zij de uitspraak na zou komen. Zij geliefde daarop niet positievelijk te expliceeren, als alleen haar broer daar over te spreken, en heeft de requirant de vorster opdracht gegeven haar te dagvaarden, zoals hij ook deed, te verschijnen voor het eerstkomende gerecht. De weduwe verklaart wegens Jan soone Aert de Wert, bekend gemaakt te hebben dat hij alle uren en stonde daarvan geadverteert zijnde berijt was den Eedt hem in voornoemde uitspraak rakende de 14 stocken bijen  te lasten gelegt waarvan hij der tot noch toe maar twaalf hadde aan handen van ons te sullen afleggen tot hare kosten te weten dat de selve hem toebehooren.

Tekenen: G. Croon, Joost Hendrik Hanegraaff, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 82 dd 15 november 1711

Compareert Jan Bastiaens weduwenaar van Arieke Bruijsten, bruidegom aan de ene kant en Maria dochter Jan Heijmens, weduwe Jan van der Pol, bruid aan de andere kant maken een huwelijks accoord.

Tekenen: merk Jan Bastiaans, merk Maria, weduwe Jan van der Pol, G Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 83 dd 15 november 1711 Staat en inventaris

Door Maria Jan Heijmens, weduwe Jan van der Pol, voor hun gezamenlijke kinderen,

-       een huijsken staande in vinckel, een deel gebout op de gemeente en ten deele op den halven graef van de weduwe Maria Jan Aart de Mulder

-       wat betreft de erfhaeffelijke meubelen van Jan van der Pol, haar eerste man zaliger, weduwnaar sijnde van Maria Hendrik Roelofs daar van t sijnder tijt behoorlijk staat en inventaris heeft gelevert, hier dus voor memorie

Tekenen: merk Maria weduwe Jan van der Pol, G. Croon, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 85 dd 23 november 1711

Condities waaronder willemke weduwe Lambert Janse de Wert, als tochteresse en mede in qualiteijt als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen, en geauthoriseert door de schepenen van Nuland, voor de tijt van 4 jaar te verhuren aan Arien Jansen, een huis, hof en bogert met een esthuijs, met aangelegen en ander land, zoals aangekomen door haar man zaliger bij de deling van zijn ouders, en in gebruik door de genoemde weduwe, gelegen te Vinckel, ( groesvelde naast den bogert genaamd de ganseweij), voor 48 gulden per jaar met 6 stuijvers cijns aan de kerk van Geffen, op St Martensdag aan de rentmeester van de domeinen 1-16-0 per jaar. Als borgen worden genoemd Jan Aart Leeste en jan Jansen,

Tekenen: merk Arien Jansen, Jan Aarts Leeste, Jan Janse, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 88 dd 25 november 1711

Compareert Jan soone Aert de Wert, aan de ene kant en Willemke Weduwe Lambert Janse de Wert aan de andere kant, waarbi de eerste vrklaart altijd te willen verklaren dat de tweede comparant dat de 14 stocken bijen in questie volgens uitspraak van de heren arbiters hem toebehoren met 2 biekleeren die zijn oom zaliger Jan de Wert hem heeft gegeven, en heeft de genoemde weduwe hem daarop bij provisie van den Eedt ontslagen, om deselve bijen te kunnen behouden onder reserve van de gedane presentatie.

Tekenen Jan soone Aert de Wert

Postia heeft de weduwe Jan geheel van het doen van de Eedt ontslagen en deselve bijen bij hem te mogen behouden,

Merk: Willemke weduwe Lambert de Wert, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 90 dd leeg

 

Blz 91 dd   ( kleiner formaat papier)

Schepenen hebbe het verzoek gezien van Hendrik Jan Timmers, als in huwelijk hebbende Peerken Joosten, weduwe Jan Jansen van Crijl, met de vraag om authorisatie om 4 perselen teulland te mogen verkopen, gelegen te Kessel, Geffen en Nuland, welke erfrechtcompeteren de voorkinderen van Peerken, en bij geen verkoop het te mogen belenen om verachterde huishuur te kunnen betalen, aan Jan Aent Hoogh, die Jan Jansen van Crijl schuldig is gebleven. Genoemd Jan Ceelen als aangetrouwde oom. Akte verder gescheurd en niet compleet,

Genoemde het accooord dd 22 juni 1713, schepenen ratificeren het accoord dat wel in Den Bosch geregistreerd moet worden,

Geen dagtekening, geen handtekening

 

Blz 93 dd 25 november 1711

Compareert Aert Jansen de Wert aan de ene kant als aanleggere tegen Willemke weduwe Lambert de Wert aan de andere kant, zijn met elkaar overeengekomen zijn punktueel de arbitrale uitspraak zullen uitvoeren dd 12 mei 1711, en zullen geen pretensies meer op elkaar hebben, de weduwe zal enige kosten betalen bedragende 2-10-0, zoals ze doet.

Tekenen: merk Aert de Wert, Merk Willemke weduwe Lambert de Wert, G Croon, Poulus Peters van Osch, R Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  94 dd november 1711

Compareert Adriaan Denissen, gaande in sijn 16e jaar, Aaltje dochter Cornelis van Coot, gaande in haar 13e jaar, en Juffr. Mechilina huisvrouw van genoemde van Coot, die ter instantie van Mr. Jurriaen Everdingh hebben verklaart dat Adriaan zijn attestatie van 20 oktober j.l. heeft voorgelezen ter instantie van Everdingh voor drost en schepenen, en daarbij te blijven. Aaltje verklaart dat op 19 juni 1710 terwijl haar ouders absent waren de genoemde Everdingh met wijlen Lambert Peters als gesworene 2 beesten in de schutskooij staande aan haar ouders voorhuijs heeft gebracht toebehorende Aart Gijsbers met speciale last en order van genoemde Everdingh die niet sonder zijn consent te ontslaan, dat daags erna de vrouw van Aart Gijsbers aan haar huijs is gekomen seggende dat ze Everdingh had gesproken en deze toestemming had gegeven, waarop haar moeder de beesten heeft laten volgen. Juffr Mechilina verklaart dat ze op de 20 thuis kwamen van Den Bosch de procureur Hendrik de Boij met genoemde Aart Gijsbers bij haar is gekomen, om de beesten uit de schutskooij te lossen en swaerigheijt maakte om voor verhaalde redenen van haar dochter deselve te laten volgen dat sij eindelijk na veele wijfelingen van woorden sonder consent van Everdingh gehad te hebben, de beesten onder expresse protestatie en aan haar betaald hebben 13 stuijvers Cooijgeldt, en de beesten ter goeder trouw heeft meegegeven, niet beter wetend dan dt het ordinaire schutsgelt verschuldigt was.

Tekenen: merk Arien Denisse, Aletta Coot, Mechilina Croon nu Coot, G Croon, Poulus Peters van Osch J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 96 dd 28 december 1711

Conditie waaronder Geerit van der Ven, wonend te Litthoijen verklaart verhuurt te hebben zijn huijs hof en aangelegen landerijen groot omtrent 11 lopens alhier te Nuland en Geffen gelegen aan de Wolfsdijck, gecomen van sijn ouders zaliger, aan Wouter Driessen, voor 4 jaar, a 42 gulden per jaar,

Tekenen: Geret Jansen van der Ven, Wouter Driessen, G Croon, Poulus Peters van Osch J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 98 dd 28 december 1711

Condities waaronder Jan van der Ven, tegenwoordig schepen alhier, zijn huis, hoff, bogert en land gelegen in de Nulandse straat  en een acker in Rosmalen genaamd Hilleland gekomen van zijn ouders zaliger, verhuurt aan Claes Jansen van Boekel voor 4 jaar voor 43 gulden per jaar, verder te leveren elk jaar een zak rogge aan het comptoir van de Heer van Deurne,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven,  merk Claes Jansen van Boekel, Poulus Peters van Osch, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  102 dd 3 februari 1712 staat en inventaris

Door Corstiaen Jacobs van Gogh, weduwnaar van Erken Johannes Hesius, ten behoeve van zijn 4 onmondige kinderen. Corstiaen gaat nu trouwen met Jenneke Adams

-       6,5 hont hooiland onder Littoijen genaamd in den Eers eter,

Een silveren beecker, groot 1 half kan

Drie silveren lepels

Tin:

-       12 tinne schootelen

-       4 tinne tafelborden

-       2 soutvaten

-       Een voete fles

-       Een grote com

-       Twee cleijne comme

-       Twee water potte

-       Tweaalf tinne lepels

Coperwerck:

-       twee copere moespotten

-       twee kannen

-       drie sijghschotels

-       eenen melck ember

-       5 ketels

-       4 lampen

-       Drie luchters

-       Eenen koeijketel

-       Coopere vuureijser

-       Twee copere vuurpannen

IJserwerck:

-       Twee paar hachten, drie ijsere helsters

-       Vlaghseijsie

-       2 rieken en 5 gavels

-       Een meshaeck, spaij en clijspaij

-       Torffschop, 2 graeffschuppen

-       Een schoep

-       Drie snijbacken met messe

-       Een acx, een hack, een bijl, en hiep

-       Twee knuijsters

-       Twee sijsien, twee sichten, een kargetouw

-       Coeckepan

-       Twee halen en twee lenghhaelen

-       3 tangen, 2 vuerschuppen

-       Twee hanghijsers

-       Een reustel  en een vuurijsere

-       Stirjkijser

-       Snaphaen

-       Twee heeckels

-       Een hantsaegh met een hamer

-       Ijseren ketel

Houtwerck:

-       twee wagens met haar toebehoort

-       een ploegh

-       twee hoge karren sonder beslagh

-       een eert kar

-       eenen cruijwagen

-       een eventer

-       een dries eeght met een pars en een clijn eeght

-       een eeght met ijsere tanden

-       drie braecken

-       drie swongstaeppels

-       een reep daar men vlas op reept met een ploegh pars toebehorende voor de helft Arien van Gogh

-       twee greels, twee faels, twee lichten met een saal

-       een korff

-       4 tobben, twee heeringhtonnen,

-       2 waskuijpen, en een bierton

-       Drie persreepen

-       Een meeltobbeken

-       Een sout ton

-       Een water ember, een vlees ton

-       Twee melck embers

-       Een korregemackt

-       Twee vaten en saijkorff

-       Twee backtrogge

-       Twee tafels

-       Een koets

-       Sestien stoelen

-       Een peter stoel

-       Een stoel met stof bekleet

-       Twee kleermanden

-       Boskorff

-       Een wiel en twee sporreken

-       4 kisten

-       Twee kleerkasten

-       Twee etenskasten

-       Een lessenaer

-       Twee boterschotelen

-       Een broot back

-       Twee wannen

-       Een smeervat

-       Een seeff

-       Een achterste cleijploegh met een pars die den voorn. Bruidegom en Jacob Lambers samen toekomen

-       Trwee coren casten

Bet bult wollen en linnen

-       4 bedden met 5 hooftpeulingen, 5 deekens en 8 kussens

-       Een tieck tot een bet met een hooft peulingh

-       15 paer slaaplakens

-       6 paar offerwijnen

-       2 paar Pelle tafellakens

-       7 tafellakens

-       4 servetten

-       6 hantdoecken

-       Een huijff

-       4 fijne slaaplakens

-       4 pelle tafellakens

-       6 pelle servetten

-       4 paar slaaplakens

-       Twee trille tafellakens

-       6 trille hantdoeken

-       12 korensacken

-       De kleren van de vrouw worden aangewend voor de kinderen

Tekenen: Corstiaen van Gogh, G Croon, gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

In marge: op 24 februari heeft Corstiaen nog aangebracht: een gout cruijs, een boeck met silver slooten, een silver ijserken, twee silveren pinnen, een silver haer naelt, 6 silveren knoopen, een silver cruijs met een haeck, te samen waard 30-4-0.

Noch twee swarte Vrouwe stoffen mantels, een grouwen mantel, drie vrouwe rocken, twee swarte stoffe schorten, twee sijde koffelen, een sije voorschoot, twee bast van boomen, en een blauwen voorschoot, dertien neusdoecken, 12 hemden, 6 neelsjens met kanten  en 6 zonder kanten, 15 slaapkovels.

 

Blz 108 dd 25 februari 1712

Jan Peters van IJperen voor zichzelf en procuratie hebbende voor sijnen swager Jan Stoffels van Bunthof hier present, Hijlken Dircx huisvrouw van Martens Teuwens allen erfgenamen van Geurt Rijcken zaliger die verklaaren betaald te wesen van alle pretensie die er waren op Lambert Zepen Wijgergancx als boedelhouder van Sijken weduwe Willem Emens van Vlijmen, o.a. als restant van kooppenningen van huis en land alhier tot Nuland door Willem Emons van Geurt Rijken zaliger gekocht met de rente van dien, in ruol daarvan betaald Lambert Zepen alle geresen gerechtskosten voor de schepenen van Nuland en voor de procureur, waarmee alle questie verdwenen is.

Tekenen: Jan Peters van IJperen, merk Hilleken Dircx vrouw van Marten Teuwens, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 110 dd 29 februari 1712

Drossaard heeft op verzoek van de Vrouwe van Nuland aan laten slaan en in gijseling genomen drie karren met schaerhout geladen, toekomende Dries Lambers tot Rosmalen, sonder alvorens de houtschat aangebracht of betaald te hebben, en dat volgens de ordonnantie van de houtschat, op verbeurte van de paarden, karren en het hout, en wil de drossaard de paarden in de cost bestellen bij de minst biedende. Aangenomen bij Cornelis van Coot ieder pert voor 4 stuijvers alle 24 uren overgenomen bij Jan Poulisse op conditie als voor.

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 111 dd 3 mei 1712

Compareren Jan van Lijnsinghe en Jan Hoffkens, dienaren van de Heer Speelman, en zodanig geauthoriseert opzienders van de wiltbaan, en geven nu een verklaring aan drossaard Croon dat zij op 19 december 1711 in de nacht rond de klok van 9 a 10 uur gaande naar de Warande, int velt alhier hebben geatrappeert en in gijseling genomen, nadat ze ssn scheut van een roer hebben horen losgaan, enen Hendrik Jochems, schaapherder die tijt in den brode wesende van Corstiaen Gerits Beijvelt, schepen, en ene Geurt Jansen, schaapherder in den brode bij Jan Gurts, zijn vader, alle inwoners alhier. Beiden hadden een snaphaen bij zich. Beiden werden gebracht naar de hoeve van de Vrouwe van Nuland, de Elsbos.

Tekenen: Jan Hofkens, merk Jan van Lijnsinghe, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 112 dd 14 maart 1712

Condities waaronder Hr Rijnier Plenus, borger en Coopman der stadt Den Bosch verhuurt zijn hoeve genaamd Couwaters Hoeff bestaande in huis, schuer, schob, teulland, hooiland en weiland, gestaan en gelegen te Nuland en Rosmalen, nu in gebruik bij Lambert Seben, huurder en acceptant in dese, voor 6 jaar, huurder mag geen hout gebruik dan alleen voor de hoeve en op aanwijzen van de verhuurder. Ook als het nodig is voor onderhoud van de Kepkensdonkdijk mag hij hout kappen, reparatie van hoeff en huijsinge blijft aan de verhuurder. Huurder moet elk jaar 50 pond boter leveren en 12 karren koeijmest, de verhuurder moet elk jaar een weij leveren voor een paard. De huurder is opnieuw Lambert Seben Weijgergancx voor 180 gulden, borgen zijn Jan Jaocb Langens.

Tekenen: Rijnier Plenus, Lambert Sepen, Jan Jaocb Langens, G Croon, R Tijbosch, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 117 dd 20 mei 1712

Compareert Aert Janse de Wert gedaagt door de vorster  ter instantie van de drossaard als geauthoriseerd opziender van de wiltbaan, visserij en de vogelskoij, deser HH van Nuland van de Edele Vrouwe van Nuland, verklaart dat hij afgelopen vrijdag 13 mei 1712 op den achternamiddagh varende met zijn schuijt naar de genoemde vogelskooij en daar zag dat ene Aert wonende bij sijn broeder Hermen Jacobs op Heeseijnde sijnde in een aeck vast onder de genoemde vogelskooij, aan de westen kant, het gras met een sight was afsnijdende in de camp van de Vrouwe van Nuland. Hij zag verder ook dat ene Crijn soone Dirk Crijne  en Mattijs Wellens, knecht van Peter Jan Fransen met nog een manspersoon, samen in een aeck mede onder de genoemde vogelskooij gevonden en gezien dat sij het gras in een andere camp teijnde de eerdergenoemde camp, mede van de vrouwe van Nuland, met een sight waren afsnijdende.

Tekenen: merk Aert Janse de Wert, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 118 dd 20 mei 1712

Compareert Jenneke huisvrouw van Jan Beeckman, als geauthoriseert opsiender van de wiltbaan van de vrouwe van Nuland die verklaart voor de drossaard dat zij op vrijdag 6 mei heeft gezien Willem, soone en schaapherder van Sijmon Dircx, en Geurt Willems, schaapherder van Jan Gurts, die bijden bezig waren omtrent haar woning in de heij, op een heuveltje aan de noordzijde om uijt te graven een conijnsnest met 6 jongen, heeft hen met woorden bestraft en gingen zij met de schapen de hij in.

Tekenen: merk Jenneke Huisvrouw van Jan Beeckman, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 120 dd 18 juni 1712

Compareert Aert Jacobs wonend op Heeseijndt onder Rosmalen, alhier gearresteert om verklaring af te leggen aan de drossaard, dat hij op vrijdag 13 mei j.l. met een schuijt of een aeck naar de Nulandse Kooij is gevaren, en daar naar heeft horen seggen. Dat Crijn soone Dirck Crijne  en Tijs Wellens, sijnde de knecht van Peter Jan Fransen, en nog een onbekend persoon in een camp van de Vrouwe van Nuland bezig waren met een sigh het gras af te snijden  en in haren aeck te laden, welke mensen en aeck hij ook gezien, maar niet gekent heeft.

Tekenen: Aert Jacobs, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 121 dd 23 juni 1712

Jan Joseph Tiebos en Claes Claas van Tienbergen, schepenen van Berlicum verklaren dat ze vandaag op verzoek van de ingelanden en geerfden van de polder van der Eijgen onder de HH Nuland hebben

Gevisiteerd de polder en hebben gezien dat alle hooilanden en vele weijland nog zo diep onder water staan, sodanig dat voor het lopende sasoen er geen profijt van te verwachten is,

Tekenen: Jan Josep Tiebos, Claas Claas van Tienbergen, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 122 dd

Registratie van zekere acte als volgt

"Dierck willems woonende in het Vinckel onder Nulant, Tunnis Arien Martens ende Hendrik Hendricx, medewonende aldaar hebben ter griffie van de leen en tolkamer der Stadt ende Meijereije van S:Bosch bekent gemaakt, hoe dat sij in het Oudt Vincel hebben leggen eenen hijcamp groot 4 mergen belend: Hoeve van de Hr. Van Mombeeck, Wetering, Erf van de kinderen van Aert de Wert, Erve Jan Ariaens de Jonge, die sij van meniege waren, metter eersten ter culture te brengen, omme te mogen genieten de vrijdomme en de gerechtigheden bij het placaat van de Edele Moo. Heeren Raaden van Staeten der Ver. Nederlanden van 17 november 1660 op het stuck van de nieuwe in te gravene en ten culture te brengene landen gemaekt versoekende dat dese hare bekent makinge aldaar geregistreert ende haar daer van acte gelevert moghte weorden onder het zegel van deze kamer,

Actum in Leen en Tolkamer S:Bosch 9 juli 1703.

 

Blz 123 dd 10 augustus 1712

Jooris van Tilborg, president en Peter Brock schepen van Geffen verklaren op verzoek van de ingelanden van de polder van der Eijgen onder Nuland, met een schuijt hebben gevisiteerd de genoemde landen en zagen dat de hooilanden en de meeste weilanden tegenwoordig nog zo diep onder water liggen dat daarvan geen profijt valt te verwachten in dit seizoen.

Tekenen: Jooris van Tilborg. Peter Brock, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijk, sub secr

 

Blz 124 dd 2 september 1712

Compareert Jan Hermens van Lith die op verzpoek van G Croon, drossaard verklaart dat hij op 30 augustus in de voormiddag tussen 11 en 12 uur op het blaffen van zijn hontje uijt zijn huis voor de deur gaande om te vernemen wat daar te doen was, en in de bogert onder de appelboomen heeft gezien ene Gijsbert Jan Joosten wonend voor schaapherder bij Arien van Veggel,  ende Adriaan sone Dirk Jan Dene schaapherder wonend bij Dirck Crijnen, opt Heeseijndt onder de banck van Rosmalen, en sij doende waren de appels af te smijten toebehorende de heer Reijnier Plenus. Als toeziender liep hij hen na en achterhaalde hen, waarbij Jan tegen Adriaan – ieder met een schaapschup in de hand – zei “Sa set u”, waarna Gijsbert hem met de schup een paar zware slagen op het hoofd gaf, zodat hij seer bloeijende was, toch wist hij een schup te pakken te krijgen en gaf klappen terug, daarna gingen beiden lopen, waarbij ze Maria de vrouw van Antony Schonck toeriepen “dat sij het in kennis souden houden”. Gijsbert liet nog 2 appels uit zijn broek vallen. Samen met de schup heeft hij deze overhandigd aan de drossaard.

Tekenen: merck Jan Hermens van Lith, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 125 dd 2 september 1712

Compareert Maria Jansen, huisvrouw van Antony Tunissen Schonck en Maria weduwe Jan Willems de Smit die op verzoek van drossaard Croon verklaart Maria dat zij op dinsdag 30 augustus op het velt bij haar huijs aan het werk Jan Hermens met een seer bebloeijt hooft zag, zeggende dat de schepers den Arien van Veggel en Dirck Crijnen hem dat hadde geslagen, en vroeg haar dat in kennis te houden. Ze zag van verre een jongen lopen zonder hem herkent te hebben.

Maria verklaarde dat Jan Hermens bij haar aant huis van Tony Tunissen kwam en hetzelfde tegen haar zegde.

Tekenen: merk Maria huisvrouw Tony Tunissen, Marieken Janse, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt,  J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 127 dd  13 september 1712  akte is doorgestreept

Compareert Roeloff van der Keer, weduwnaar en erfgenaam van Juffr. Cornelia Tielius wonend tot Groot Lit, die verklaart op order van de regenten van Nuland uit handen van de Heer en Mr. Piter Verstern, substituut Rentmeester van de domeinen van Brabant ontvangen te hebben een som van 400 gulden wegens geremitteerde landsmiddelen in aflossing van een rente van 400 gulden die de rentmeester had op de Corpus van Nuland, volgens schepenbrief te Nuland 6 maart 1688,

Niet getekend.

 

Blz 128 dd 13 september 1712

Compareert Roeloff van der Keer, weduwnaar en erfgenaam van Juffr. Cornelia Tielius, overleden 24 januari 1709, sonder kinderen na te laten, in gebreke was gebleven om de 20e penning te betalen aan het comptoir der collaterale successie, van een rente van 400 gulden capitaal, en heeft drossaard Croon, haar bij preventie volgens placcaat en ordonnantie van de collaterale successie gecalangeert in een boete van 200 gulden boven de boete van het generaal placaat

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 129 dd 27 november 1712

Compareert Jan Marcelissen als aangetrouwde oom en Peter Eijmbers van Crijl als grechte neef van vaderswege, mitsgaders Jacob Frenssen, oom en Sijmen Hendricx, neef van moederswege van de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs van Crijl en Peterken Hendricx in hun leven egtelieden, die kennis hebben genomen van het verzoek van Handerske, Jan en Jacob, meerderjarige  kinderen van Matijs van Crijl met het verzoek om authorisatie met haar minderjarige broeder en 2 zusters, met name Ariaan, Johanna en Grietje in gemeenschap van den boedel bij haar ouders achtergelaten te mogen blijven zitten tot de minderjarigen de kost kunnen verdienen, met den appt van de 23 november van de voorleden maand. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: Jan Ceelen, Peter Eijmbers van Crijel, Jacob Fransen, Sijmen Hendricx, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 131 dd 7 november 1712

Registratie van een request van de meerderjarige kinderen van Matijs van Crijl, luidende van woort tot woort:

(…) hun vader onlangs op 28 october 1712 is komen te overlijden, met de plicht binnen 15 dagen te komen met 4 bequame personen, twee van vaderswege en 2 van moederswege, om darauit twee personen te benoemen tot momboiren, waarbij ze opmerken dat de minderjarige met hun portie niet de kost sullen kunnen verdienen en tot miserabelen staat sullen komen, hetgeen zij uit broederlijke en susterlijke liefde niet graag souden zien, en vragen permissie bij elkaar te mogen blijven sitten. Handmerk van Handerske Tijssen van Crijl, Jan tijsen van Crijl en Jacob Tijssen van Crijl, dd 23 november 1712. Ondertekent Reijnier Plenus, en secretaris Clootwijk.

Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: G. Croon, R Tijbos, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr

 

 

 

Blz 134 dd 8 december 1712

Compareert Drossaard Croon die verklaaryt contradictie te doen tegen een vonnis als wijlen Jan van der Ven in sijn leven heemraad van Nuland in de polder van der eijgen, tot sijn voordeel en tot nadeel van de drossaard soude geoptineerd hebben, 9 december 1711

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 135 dd 3 januari 1713

Ruth Matijjsen van Vlijmen krank te bedde liggend heeft een schepen schultbrief van 150 gulden volgens deling van zijn ouders, door handen van de secretaris en Corstiaen Gerits Beijvelt betaald. Verklaart in bijzijn va Maria zijn vrouw en  Emont sijn zoon, en Maria zijn dochter.

Tekent: merk Rut Matijssen van Vlijmen. Merk Emont Rutten, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, J v Clootwijk, sub secr, Joost Hendrik Hanegraaf, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens.

 

Blz 136 dd 9 februari 1713

Compareert Emit Rutten van Vlijmen voorzichzelf en sterk voor zijn zuster Lijke, aan de ene kant en Maria weduwe Rut Matijssen van Vlijmen aan de andere kant, komen overeen dat het accoord voor schepenen dd 21 februari 1710, zal worden vernietigd. Ze maken een nieuw akkoord : de genoemde voorkinderen zullen aan hun schoonmoeder uitkeren de som van 15 gulden en bij de oogst nog eens 5 gulden, indien de kinderen zullen genieten alle naargelaten effecten. De voorkinderen zullen de schulden en lasten van de boedel moeten voldoen.

Tekenen: Emit Rutten van Vlijmen, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 138 dd 14 maart 1713

Compareert Joost Hoeven, gewesene ruijter onder de compagnie van Hr Ritmeester Cramer volgens commissie daarvan aan ons geexhibeert, door de Raad van Staten van Holland en WestVriesland, in west Vriesland en het noorderkwartier, dd 23 september 1712, sijnde geneificeert voor zijn leven, is nog wel in leven maar door indispositie door de Coorts niet in staat om sijn Reise naar de stad Hoorn desselfd kantoor sijnde, te maken.

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 138 dd 1 maart 1713

Compareren Emit Rut Tijssen van Vlijmen en Elisabeth Rutten van Vlijmen, kinderen en erfgenamen van Rut Matijssen van Vlijmen, verwekt bij Geertrui Herbers van Nulant

Aan: Emit:

- huis, hof, en 1 lopens land tot Nuland, gecoomen van Dirck van Clootwijck, belend: zuid en west: Gemeene Straet, noord Peter Hendriks Bijvelt, oost: Hr. Cornelis van Coot, sijnde subject " 't vierde comis volgens testament van Arien Herbers van Nulant.

Aan: Elisabeth:

-       akker teullant onder Rosmalen gelegen "de Hijcamp"gecomen van haar grootvader, belend: west: Vrou van Geffen, noord: Vaerwegh, oost: ArienRoelofs, zuid: Hr. Plenus.

-       11 hont weilant onder HH Nulant in de "Corte hoeve"belend: zuid en west: Vrou van Nuland, noord: Jan Bouwens, oost: Juffr. Casterius c.s.

-       4 hont hoilant onder Rosmalen "in de vreij" zuid: kleine wetering tot op de Hoefgraeff.

Belast: Hr. Abangelis tot S:Bosch, 200 gulden Capitael, interest 8 gulden

Elisabeth moet al het geleend coren van haar ouders teruggeven.

Tekenen: merk Emit Rut Tijssen van Vlijmen, merk Elisabet van Vlijmen, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, J v Clootwijk, sub secr

 

 

 

Blz. 143 dd 1 maart 1713

Emont soone Rut Mathijssen van Vlijmen alhier geboren van "eerlijke ouders, grootvader alhier president ende Heemraedt, vader: Rut Thijssen van Vlijmen: borgemeester"

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 144 dd 6 mei 1713 Staat en Inventaris

Door Peter Jansen van Uden, weduwnaar van Jenneke Rutten, kind: Jenneke Peters

Twee mergen hooiland genaamd het hoekcampken op het Agterst Nuland, belast met 100 gulden capitaal aan Meelmasn Gasthuijs.

Wollen, linnen en cleren:

-       een Swart laken lijfke

-       blauwen lakense rock

-       donkeren groenen lakense rock

-       een swarte sergien rock

-       10 neusdoeken

-       10 trekmutsen

-       4 Hemden

-       Een Swart stoffen schoteldoek

-       2 paar slaaplakens

Houtwerk:

-       2 eijken kisten

-       Een hoge kar sonder beslagh

-       Een ploeg met haar toebehoort

-       Een slaapkoets

-       Een eijken lijwit kast

-       Eiken backtrog

-       Een aert kar met haar vol behoort

Cooperwerck:

-       coopere melckkan

-       coopere sopketel

-       coopere bedtpan

Tekenen: Peter Janssen van Uden, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 146 dd 6 mei 1713

Verzoek van Hendrik Jan Timmers dd  4 mei 1713, als in huwelijk hebbende Peerken Jansen, weduwe Jan Tunissen/ later: Jansen van Crijl met de vraag om authorisatie om te mogen verkopen 2 stukken teulland gelegen te Geffen genaamd Den Keelcamp, groot 2 lopens en 40 roeije, met nog een hoff gelegen in de Wijcxse Straat mede tot Geffen gelegen, groot 2 lopens en 30 roeden, laatste perceel jaarlijks belast met 10 gulden aan de Heer van Deurne, te Den Bosch, waarvan de genoemde vrouw de tocht in competeerde en haar twee voorkinderen het erfrecht, om de lasten te kunnen betalen, samen ongeveer 150 gulden achterstallige betaling. Advies van Jan Seelen aangetrouwde oom en Jan Tijsen van Crijl gerehte neef van vaderswege, mitsgaders Dirk Jan Frenssen aangetrouwde oom en Jan Peters van den Bogaart als neef van moederswege, gaan akkoord met de betaling aan Jan Hendricx Aent Hoogh wegens achterstallinge huur, en de achterstallinge dorps en landlasten van Hendrik JanTimmers. Schepenen gaan akkoord.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J. v. Clootwijk, sub secr.

 

 

Blz 149 dd 15 mei 1713

Condities waaronder Hendrik Jan Timmers, als gehuwd met Peerken Jansen, weduewe Jan Jansen van Crijl, geauthoriseert door de schepenen van Nuland dd. 6 mei 1713, om twee stukken land te verkopen, om schulden te betalen aan Jan Hendricx aent Hoog, ter ontlasting van de borgen die jarenlang de huur hebben gelost

-       2 stukken teulland te Geffen groot 2 lopens en 40 roeden, op de Keelcamp, west den kerk en armen van Geffen, noord Jan Willems en van der Keer, oost Willem Grim, zuid Willemijn Tijssen. Ingezet Mathijs van der Aalsvoort op 50 gulden, gedaalt op 180 gulden en opgehouden.

-       Een hoff teullands gelegen aan de Wijcxse straat te Geffen, 2 lopens en 30 roeden, west Willem Peters, noord de Gemijnte, oosst de H Geest, zuid de wijkse straat. Hieruit 10 gulden per jaar aan Rentmeester van Deurne. Niemand heeft ingezet.

In aanwezigheid G Croon en Jan van der Ven. 24 mei nogmaals geprobeerd te verkopen.

 

Blz 155 dd 23 juni 1713

Compareert Peerken Joosten weduwe Jan Jansen van Crijl, geassisteert met Hendrik Timmers haren tegenwoordige man, doet afgaan van tocht voor de tijd van 10 jaar of gedurende haar leven als ze eerder komt te sterven,  van een stuk akkerland te Geffen op de Keelcamp, groot 2 lopens en 40 roeijen, en eenen hof teullands ook te Geffen gelegen, aan d wijkse straat, groot 2 lopens en 30 roeije, en de helft van het vierde part in 2 mergen hooiland te Nuland gelegen genaamd het Hoefkampken, tot slot de helft van 4 hont hooiland onder Kessel gelegen. De goederen mogen in belening mogen worden uitgegeven aan Jan Ceelen, als oom van de minderjarige kinderen, van genoemde Jan Jansen van Crijl.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 156 dd 23 mei 1713

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt inwoner en schepen deser HH verhuurt aan Dirck Martens Verdonck ten behoeve van zijn zoon Jan Dircx "zijn schuer off huijsinghe gelegen alhier tot Nulant tussen erve Willemke weduwe Lambert de Wert ter eenre en het huis ende hof van voornoemde verhuurder daar Jan Poulisse woont ter andere sijde. Verder ook 3 stucken teullant gelegen alhier bij de Smit gecomen van Goijert Gerits van Grinsven. Verder nog een wortelhoflands op Hansenhoeff. Voor 4 jaar / 25 gulden per jaar. Borg is Dirck Martens voor zijn zoon,

Tekenen: Corstiaen Gerits Beijvelt, Dirck Martens Verdonck, G Croon, Jan Jansen van der Ven, , J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 158 dd 10 juni 1713

Compareert Vorster Jurrien Everdingh, als lasthebbende van Jan van der Ven en Jan van Clootwijck, als collecteurs van de verpondingen en bede over dese HH hebben in arrest genomen een mergen hooiland in de Lange Hoeve, staande op naam van Roelof Cuijpers, en 2/3 deel in 1,5 mergen ook aldaar gelegen, ten name van Aert Willems om een schuld te verhalen over 1711

Tekenen: G Croon, Gijsbert Wellens.

 

Blz 159 dd 22 juni 1713

Hendrik Jansen Timmers als man en momboir van Peerken Joosten voorheen weduwe van Jan Jansen van Crijl, na afgaan van tocht van zekere landen, volgens erfdeling dd 3 juli 1682 voor Schepenen van Geffen van de grootouders aangekomen, bestaande uit een akker teulland groot 4 vaetsaet  genaamd de Keelcamp, een hoff teulland groot 4 vaetsaet, aan de wijkse straat, beide te Geffen gelegen, ½ van 4 hont hooiland gelegen tot Kessel, ongedeelt met Jan Ceelen, en ½ van ¼ deel in 2 mergen hooiland genaamd het hoefkampken onder Nuland gelegen, gekomen van Hendrik Tunissen van Crijl, heeft volgens authorisatie voor schepenen van Nuland dd 6 mei 1713, etc.

Tekenen: Hendrik Jansen Timmers, Peerken Hendricx, Jan Ceelen, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 162 dd 24 juni 1713

Verzoek van Hendrik Jansen Timmers als in huwelijk hebbende Peerken Joosten, weduwe Jan Jansen van Crijl, om geauthoriseerd te worden om te mogen verkoopen of belenen een acker teulland, groot 4 vaetsaet, genaamd de Keelcamp, met nog een hoff teulland gelegen aan de Wijkse straat te Geffen, en de ½ van 4 hont hooiland gelegen tot Kessel, en ½ van ¼ deel in 2 mergen hooiland genaamd het hoefkampken onder Nuland gelegen, om met de opbrengst de huishuur te kunnen betalen, aan Jan Hendricx aent Hoogh, en de dorpslasten en landlasten die Jan Jansen van Crijl nog verschuldigd was, mede gezien het contract van beleeningen van Hendrik timmers en oom Jan Ceelen, als de goederen niet meer waard blijken dan 50 gulden in de veiling, dan zal Jan Ceelen de goederen overnemen en 200 gulden betalen. Als Peerken of de kinderen binnen 10 jaar de 200 gulden terugbetalen, zal hij het goed weer terug geven. Uit de goederen te vergelden aan comptoir van de Rentmeester van Deurne 2 mudde rogge, (volgens accoord 22 juni 1713)

Gezien advies van naaste vrienden Jan Tijssen van Crijl, Gerit Peters van Gemonde neven van  vaderswege en Dirck Jan Franssen en Peter van den Bogert als swagers en neven van moederswege. Schepenen ratificeren het accoord.

Tekenen: Jan Tijssen van Creij, Gerit Peters van Gemonde, Dirck Jansen van Bocxtel, Jan Peeters van den Bogaert, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 165 dd 25 juni 1713 Staat en inventaris

Mathijs Peters van Hees, weduwnaar van Elisabeth Hendricx, bruijdegom met Pieternella dochter Gerit Willem Janse, genoemd 2 voorkinderen

-       eenen coeijketel

-       hantketel

-       coopere kan

-       seijghschotel

-       coopere vuurpan

-       2 ijsere moespotten

-       4 tinne lepels

-       2 coopere lampen

-       Een hael en een langkhael

-       Een vuurijser

-       Coecke pan en rooster

-       Bed met hooftpeulinge en 2 wolle dekens

-       4 paar slaaplakens

-       2 tafellakens

-       Een koets of betstede

-       Backtrogh

-       Twee houtere emmers

-       Een kist

-       Kast

-       Taefel en 4 stoelen

-       Korn met toebehoort en een tob

-       Hoge kar

-       Ploegh

-       Persback en reep

-       Coeijback en asback

-       Sael en greel, licht en ijsere helster

-       Een lange sijsie en een sight

-       Een spaij, 2 riecken en een gavel

-       Een kargetouw

-       Snijback en mes

-       Braeck

-       2 leeren

Gewaardeerd op 25 gulden en 10 stuijvers

Tekenen: merk Matijs Peters, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, , J v Clootwijk, sub secr.

In marge: op 29 juni 1733 compareert voor schepenen van Nuland Petronel en IJken dochters van Matijs Peters, die verklaren het geld ontvangen te hebben.

Tekent: Gijsbert Ruijs, Peter van der Leege, J de Booij, Corstiaan Geerts

 

Blz 167 dd 9 juli 1713

CompareertGerard Croon drossaard die verklaarde ht gerresteerde 1 jaar interest onder de borgemeester Jan Lambers berustende, van 400 gulden capitaal, competrende Roelof van de Keer, weduwnaar van Juffr Cornelia Tilius, ontslagen te hebben, onder voorwaarde dat als Van der Keer geen accoord alhier voor dese rechtbank zijn recht tegen de genoemde drossaard zal vervolgen. Postia heeft de Heer van de Keer gelooft bij hant tasting gemelte drossaard den eerste aanstaande gerechtdag te rechte te staan en alier te compareren

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 168 dd 14 juli 1713

Aert Gijsbers van Heesch, inwoner alhier geeft te kennen aan de drossaard da sin kind genaamd Gijsbert voorleden Paesschen twee jaren oud geweest sijnde op heden verongelukt en verdronken, waarop Jan van der Ven en Gijsbert Wellens, als schepenen met  de drossaard en sub. Secr. Van Clootwijck  nar het huijs van Aert Gijbers zjn gegaan waar ze bij de schuer bij en graeff ht genoemde kind vonden met sijn voetjes nog in het water dood gevonden hebben, sonder aan het lichaem andere tekenen gevonden te hebben, als dat het kind in het water is versmoorte en verdronken. Daarop gaf Aert Gijsbers zijn consent het lichaam opte halen en te begraven,mits betalende de costen van visitatie en voldoende t vordere recht van de officier daartoe,zoals gebruikelijk in de meierij,

Tekenen:  merk aert gijsbers van Heesch , G Croon, Jan Jansen van der Ven, gijsbert wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 169 dd 16 juli 1713

Schepenen verklaren voor de Drossard dat ze present waren bij de visitatie door Jurriaen Everdingh sjurirsijn, van het doodelichaam van Wouter Joppen, inwoner alhier. Zijn lichaam werd geopent om te kijken of hij overleed door een kwetsuur voor aan sijn linkersijde even onder de corte ribben, was gestorven. De wond is drie vingers breed en is veroorzaakt door een schietgeweer met lood, met 2 gaten door de maag geperforeerd, kwetsuur van de milt, die in 2 stukken gesepareert en geschoten was. Comparere mede Gerit Tunissen en Jan Antonis Bruijsten wonend te Geffen verklaren gisteravond bij sonnenonderganck ieder met een kar hooij omtrent de grote brugh bij de hut van Willem Crijnen in den polder op den Agterdijck van Littoijen ene Hubert in de wandeling genaamd “den dolle” gesworene te Littoijen met een roer is gecoomen, bij genoemde Wouter Joppen mede met een kar hooij uijt velt komende om naar Nuland te varen, die hem het roer opt lijf zetteniet willende laten passeren, maar mede naar Littoijen nemen, ende den selve sulcx niet wilde doen, zagen ze dat Willem Crijnen hem dreigde met een mes te snijden, en Hubert den dolle eindelijk het roer op het lijf van genoemde Wouter Joppen settende heeft geschoten en seer swaerlijk gekwetst, waardoor hij afgelopen nacht is komen te overlijden.

Tekenen: J Everdinck, Geerit Toonies, Jan Antonisse, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens,

J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 170 dd 2 augustus 1713

Wouter soone Emet Wouters, oud 23 jaar, had een verzoek aan drossaard en schepenen van Nuland, dat door dood van zijn ouders op hem als enige zoon was verstorven 3 lopens en 31,5 roeden teulland alhier te Nuland, op de Hooge Hoef gelegen, dat ene Claes Arts in het voorleden jaar 1712 overleden wesende het genoemde land voort overlijden van zijn ouders tot sijne doodt toe en nu sijn kinderen in gebruik hebben gehadt, sonder het te willen afstaan. Hij verzoekt al is hij nog minderjarig om authorisatie om het land aan de meestbiedende te mogen verpachten met de halve schaar daar op staande, volgens ploeghrecht en hij de pachtpenningen mag gebruiken voor eigen doel. Als de erfgenamen van Claes Arts niet kunnen aantonen een beter recht op het land te hebben, dan zullen ze aan hem rente moeten betalen, zoveel als de schepenen billik vinden, hij benoemd zijn neef Wouter Bastiaans tot zijn voogd en curator. Op 4 juli hebben de schepenen beschikt dat de erfgenamen binnen 8 dagen moeten reageren (…) Schepenen benoemen de voogd.

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  173 dd 13 augustus 1713

Claes Hendrik Wouters en Hendrik Sijmens, gehuwd met Mariken Hendrik Wouters compareren en komen overeen dat Hendrick Sijmens zal weten te behouden de helft van een melckbeest met de helft van de erfmeubelen en inboedel vanwege het overlijden van de ouders verstorven op Claas Hendrikxs, in ruil waarvoor Hendrik Sijmens zal betalen de verachterde schulden van hare ouders. Henmdrik Sijmens belooft Claas Hendriks in de cost te nemen, in onderhoud verplegen als zichzelf, zolang hij uijt de arme middelen elk jaar 3 zakken rogge krijgt. Hij zal de erfgoederen in gebruik hebben en de dorpslasten ervan betalen.

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 175 dd 20 augustus 1713

Compareren Symon Dirkcx, inwoner van Nuland, ca. 60 jaar en Symen Hendricx wonend te Geffen alhier gearresteert en oud ca. 56 jaar. Zij verklaren dat wijlen Teuntje, weduwe van Wouter Bastiaens na overlijden van haar man een seker huijs en land van ouds genaamd "Wouter Bastiaenshoeff" gelegen tussen de erfeniss van Joncker Lemmingh, gecomen voorheen van Symen Hendrik Bastiaenen noord en den Mugheuvel zuidwaartswaarts,

Dat de genoemde weduwe voor de eerste Franse oorlog of omtrent die tijt alhier overleden wesende en met haar man saliger 5 zonen naliet, te weten: Bastiaen, Hendrik: met de kinderen Claas en Marie, Andries, Willem en Emont, met de kinderen Wouter.

Emont had volgens het meet en verpondingsboek het 5e deel bestaande uit 3 lopens en 31,5 roeden gelegen tussen erfenisse Wouter soone Bastiaan Wouters noordwaarts,  en zuid: Claes en Marie, kinderen van Hendrik Wouters,.

Emont Wouters en zijn vrouw zijn reeds overleden en hebben 1 zoon nagelaten: Wouter.

Tekenen: Sijmen Diercx, Sijmen Henrdricx, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 176 dd 13 september 1713

Compareren Jan Gurts, Hendrik Melten en Jan Lambers van Bocxtel, alle inwoners van Nuland, gedaagt door de vorster om een verklaring af te leggen ter instantie van Jenneke sochter Claes Arts, verklaren haar allemaal goed te kennen, dat Claes Arts hier heeft gewoont en een huijske in bezit heeft gehad, met land groot 3 lopens en 31,5 roeijen, gelegen op van ouds genoemd “Teun Wouters Hoef” of wel de Hooge Hoeff alhier tot Nuland tussen zuid erfgenamen Hendrik Wouters, noord Wouter Bastiaans, ze hebben geregeld horen vertellen dat het land Claes Arts was aangekomen voor 2 beesten van Emit Wouters, en hebben nooit beter geweten als dat het land in eigendom van Claes Arts was.

Tekenen: Merck Jan Gurts, Hendrik Jan Melten, Jan Lamberts van Bocxtel, Jan jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 178 dd 21 september 1713

Compareren Hendrik Jansen van den Dungen en Antony Peter Jan Clasen naaste bloedverwanten en momboiren van vaders en moederswege van de 3 minder jarige kinderen van wijlen Lambert Peter Jan Clasen gehuwd met Willemke Jansen van den Dungen, maken belofte om momboir te zijn.

Tekenen: merk Antony Peter Jan Clasen, Hendreik Jansen van den Dungen, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 179 akte niet afgemaakt

Bovenstaande momboir verkopen…

 

Blz 181/182/183/184 leeg

 

Blz 185 dd 9 oktober 1713

Claas Jan Huijbers compareert als eigenaar van de Slantshoeve genaamd De Fraters Hoeve, verklaart toe te staan dat er een wegh wordt aangelegd over een stuk land van hem op het groot Hoog, gelegen oostwaarts Corstiaen Gerits Bijvelt, west Willemke Jan Lambers, schietende van de Etteringsgraaf tot op den Hogen wegh, welke weg zal dienen voor de geerfden van het voorst. Nuland, om daarover haar hooij of gebruik van dien uit te varen, en te drijven met haar vee onder de conditie dat hij zijn weide zal behouden en soo veel scharen te scharen als van ouds gebruikelijk, en belooft Jan de gebruikelijk dorps en landslasten te betalen, op voorwaarden dan de gebruikers de vaarwegh onderhouden met het hangen van hecken en palen, met de schouwen daar toe behoren aan beide einden: de Etteringsgraaf en de Hogen wegh,  nu en ter ewigen dagen. De medecomparanten beloven dat Jan niet minder te wijden zal hebben.

Tekenen: Claas Jan Huijpers, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Iperen, Lijsbeth weduwe Poulus Peters, ( geerfden op het hoog, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 187 dd 12 oktober 1713

Comparerrt Jan Tijssen van Crijl, jongeman wonend te Nuland,  doet een verklaring dat hij op maandag 9 oktober ten huijse van Jan Poulusse, herbergier alhier, met verscheijde personen in een kermis gelagh is geweest en ’s avonds toen de keers ontstoken werd hij enig discours hands met Gijsbert Arts wonend te Rosmalen. Eerder had Jan dienst gehad bij Gijsbert die toen nog in Geffen woonde, waarbij zijn half broer Jan Gijsbers van Crijl het voor hem opnam, en Gijsbert hem (Jan) toeviel met een bloot mes in de hand, en hem verschijde keren probeerde te steken en te snijden, tot ze van elkaar werden gescheiden, Jan bleek gekwetst onder zijn rechter arm, en was ook verschillende keren door zijn kleren gestoken.

Tekenen: Jan Tijssen van Creij, Jan Janen van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 188 dd 14 oktober 1713

Compareert Elisabeth weduwe Poulus Peters van Osch, Geurt en Elisabeth haar zoon en dochter, Guiliam Bruijsten van Kessel, en Peternella Hendricx haar dienstboden, alle inwoners alhier, ter instantie van Gerard Croon, drossaard een verklaring af geven.

Voorleden dinsdag in de nackt is aan haar huijs een groot rumoer gemaakt, op deuren en vensters geklopt en er werd geroepen dat ze de deur open zouden maken, hetgeen niet geschied is. Peternella verklaart te bedde liggend dat het kussen onder haar hoofd uit is getrokken door het venster. Ze heeft het niet meer teruggezien.

Guiliam hoorde dat in het wagenhuijs rumoer gemaakt werd aen de karren, hij stond op, en met zijn roer geladen met coogels is gegaan naar de staldeur, waar ze met een rad van een wagen een groot gebrul maakten, waardoor de beesten zeer ontstelt werden en tierden om los te breecken, en schoot vanuit het huijs op de deur waar het gebrul vandaan kwam. Ze verklaren geen van de gewelliegers gesien of aan haar spraak gekent te hebben. Behalve Geurt en Elisabeth die verklaren weinig tijt daarna Geerit Antony Ermers te hebben horen roepen, dat sij hem vuer soude geven, om een pijp taback te rooken.

Tekenen: Lijsbeth Paulus Peters, Geurt Paulus Peters, Elisabeth Poulissen, merk Guiliam Bruijsten van Kessel, merk Petronella Hendricx, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 190 dd 31 oktober 1713

Compareert Marieken huisvrouw Dries Wouters wonend te Geffen geeft een verklaring af dat Emont Wouters haar mans broer in sijn leven tot Empel woonachtig, enige tijd dat vrouw Derisken aldaar was overleden, bij haar is gekomen, krank sijnde en haar vroeg waarom hij zijn goedt of land aan Claes Arts weg hadde gedaan, en hij antwoordde dat hij dat voor een tijd had gedaan. Ze vroeg welke tijd en onder welke condities? Hij antwoorde verschillende keren “voor een tijt”. Twee maanden later vertrok hij weer naar Empel en overleed kort daarna.

Tekenen: Merieken huisvrouw Dries Wouters, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 191 dd 9 november 1713

Compareert Heer Rijnier Plenus aan de ene kant en Jacob Luttekens aan de andere kant die overeengekomen zijn dat het huisje van de 2e comparant en aangelegen land bij hem voor het leven lang in gebruik zal worden en na zijn dood zal het door de eerste comparant van de grond geruijmt gaan worden en het land wederom tot voorhooff van sijn lant sal mogen imploojeren  

Tekenen: Rijnier Plenus, merk Jacob Luttekens,G Croon, C Speelman, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 192 dd 30 november 1713

Rekeningbewijs voor Jan Hendrik Jansen en Roelof Wellens momboiren over het minderjarige kind Sijmen zoon van Dirck Sijmens en Marya dochter Jan Jacob Bosch. Marya gaat hertrouwen met Jan Peters van Hees.

Ontvangsten:

Aanbestorven goederen na het overlijden van zijn grootvader en groot moeder volgens inventaris dd 27 september 1702, overgebracht aan Maria zijn moeder en verkocht voor 74 gulden te betalen als het kind meerderjarig wordt. Hier voor memorie

De rendanten hebben aan Marya verpacht de gronden van erven dat het genoemde kind is aanbestroven, voor de tijd van 6 jaar, laatste jaar was kersemis 1708,

voor 42 gulden per jaar tesamen voor                                                                                  252-0-0.

De rendanten hebben met goedkeuring aan Marya verkocht de paarden,

beesten, kalveren en verkens voor                                                                            139-0-0.

Ontvangen voor de verkoop van een halve partij boekweijt voor                            18-10-0

Ontvangen van verkoop van een partij hooi voor                                                    25-0-0

Ontvangen van de verkoop van een partij hopstaecken voor                                               4-10-0

Verkochte musters off brandhout                                                                            3-0-0

6 zakken en een schepel rogge                                                                                  31-0-0

Een partij hop                                                                                                          15-0-0

Verkochte haver                                                                                                       2-10-0

Enig vlas                                                                                                                   2-10-0

Totale ontvangsten                                                                                                   493-10-0

 

Uitgaven:                                          

Betaald aan Jan Peters tegenwoordige man van Marija 6 jaar kostgelt voor

de minderjarige voor 42 gulden per jaar                                                                   252-0-0

betaald op 27 september 1702 aan Cornelis van Coot van verteringen

in zijn  huis bij het maken van de inventaris, maken van accoord                            1-14-0

salaris voor drossaard Croon bij hetzelfde                                                                3-6-0

aan Cornelis van Coot wegens verteringen bij authorisatie vant accoord                 1-2-8

op 6 december 1702 aan Cornelis van Coot voor vertering                                      2-13-0

aan secr. Dirck van Clootwijck wegens salaris volgens specificatie 9 dec 1702        20-0-0

drost Croon wegens vacatie en salaris in 1702                                                                     5-2-0

aan Marij Geerit Jacob Hens Bosch voor tgeen zij heeft betaald aan

Willem Claessen als borgemeester wegens reeele lasten in 1699 voor de helft                      1-14-6

Aan Dirck Willems Vorstenbosch, borgemeester wegens de ½ van de

Personele Omslag van de goederen die de grootmoeder bezat                                  3-15-8

Aan Jacob Gijsbers, borgemeester wegens dorpslasten                                             2-18-10

Aan Hendrik van Aalst borgemeester over 1703 wegens dorpslasten                                   3-15-12

Aan Jacob Jansen, gewesene kneght wegens huerloon

Vanwege werk bij de onmondige grootvader en moeder                                          10-1-4

Aan Peter Jan van Deursen wegens verdient huerloon als voor                               7-0-10

Aan Hendrik de Boij gewesene pachter van het besaijt en hoorngelt                                   3-10-12

Wegens achterstel van 6 vat rogge jaarlijks aan het cantoor van rentmeester

De Tombe                                                                                                                6-0-0

Aan Cornelis van Coot wegens hooftgelt en clijne specien en quotisatie                  3-0-0

De moeder van het kind heeft 7 jaar en 6 maanden gewerkt bij grootmoeder,

Zonder iets ontvangen te hebben      

Overeengekomen dat een vergoeding van 13 gulden per jaar tesamen                     97-10-0

Drossaard wegens overstaan rekening bewijs                                                           3-0-0

Secretaris voor het schrijven                                                                                    3-0-0

Uitmaken met zegel                                                                                                 1-10-0

Jura voor de schepenen wegens het overstaan                                                                      0-12-0

Aan Jan Poulusse voor verteer bij het maken deze rekening                                     6-0-0

Totaal                                                                                                                       439-6-6

Aan de minderjarige komt: 54-3-10.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 204 dd 6 december 1713

Compareert Sijmen Geerit Bosch gerechte neef van vaderswege en Jacob Jansen Bos, oom van moederswege van Sijmon soone Dirck Sijmons hebben gekeken naar een request van wege Jan Hendricx en Roelof Wellens las momboiren van Sijmon Dirck Sijmons, over een mondeling contract aangegaan met Jan Peters van Hees als man en momboir van Maria dochter Jan Jacobs Bos, om het genoemde minderjarige kind op te voeden en te verplegen, en gaan accoord met deze afspraak.

Tekenen: Sijmon Geerit Bosch, Jacob Jansen Bosch, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendricx Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr

 

 

Blz 205 dd 16 december 1713

Schepenen verklaren gezien de requeste van Jan Hendricx en Roelof Wellens als momboiren van Sijmon Dirck Sijmons, sijn overeengekomen dat zijn moeder en haar tweede man, Jan Peters van Hees, de gronden vanuit de erfenis kunnen gebruiken voor de opvoeding van het kind. Het accoord werd door “qualijke mensen “ tegengesproken. Schepenen ratificeren het accoord.

Tekenen: G Croon, R Tijbosch, Reijnier Plenus, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 209 dd 21 december 1713

Schepenen verklaren dat de hooilanden midden en achter in den polder van Nuland gelegen beginnende zuidwaarts van het voorst Nuland, en eijndende aan de Nulandse Achterdijck, bestaande in de grootte van 396 mergen en 3 hont, jaarlijks in de verpondingen moeten betalen 510-15-12 gulden, conform het verpondingen boek, welke som ons door den Heer Jacob Tiggelaar op de verpondingen van 1712 sijn gesalideert, goed gedaan en laten korten.

Tekenen: G Croon, R Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 210 dd

Schepenen verklaren dat de hooilanden midden en achter in den polder van Nuland gelegen beginnende zuidwaarts van het voorst Nuland, en eijndende aan de Nulandse Achterdijck, bestaande in de grootte van 396 mergen en 3 hont, jaarlijks in de beede moeten betalen 102-3-2 gulden, welke som ons door den Heer ontfanger Hendrik Adolff Bentingh ontvanger generaal van de Beede over de Meierij van 1712 sijn gesalideert, goed gedaan en laten korten.

Tekenen: G Croon, R Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 211 dd 6 januari 1714  Deling

Compareren Gijsbert Wellens, schepen en gehuwd met Jenneke Jansen, en Peter Teunissen van de Broek gehuwd met Margrietje Janse Dradere, beijde kinderen van

Kinderen van Jan Lamberts de Wert en Lucretia Jan Joosten

Aan: Gijsbert Wellens

- huis, schuur en hof, 3 lopens gelegen tot Nulant belend: oost: Aeltje weduwe Peter Willem Peters

Zuid: Sijmen Dircx c.s., west: Gemeene straet, noord: Marieke weduwe Peter Jan Claesse

- 1 lopens lant en houtbosken achter in voornoemde velt, belend: oost: Meulengraeffse hoeff, west: Sijmen Dircx, zuid: Aaltje weduwe Peter Willem Peters, noord: marike weduwe Peter Jan Clasen

Hieruit te vergelden aan de rentmeester van de beursen, de Hr Schravesande 2-10-0 en 6 duijten nabuercijns aan Nuland,

-       een acker teulland gelegen aan Schotsheuvel, 3 lopens en 1,5 roe, oost Willem Bijvelt, c.s., zuid Jan Lambers van Bocxtel, west Peter Stijnen Hoofken, noord Claas van Erp, dit perceel heeft recht van uijtwegh door het hecken hangend aan de Somerdijck aent land van genoemde Peter Teunisse, mede deelder, met het onderhoud van 1/4 deel van het heck en heckengat.

Aan Peter Teunissen van den Broeck

-       akker teulland te Nuland aan Schotsheuvel, 6 lopens en 3 roeije met pootingen, oost Willem Bijvelt, c.s., west Claas van Erp, zuid Peter Stijnen hoofken, noord de gemeene Groenstraat.

-       Halve nergen hooijland opt middelst Nuland oost Claas Jan Huijbers, west Heer Grim

-       Mergen hooiland opt agterste Nuland oost Willem Jan Huijbers, west Corstiaen van Gogh

Tekenen: Gijsbert Wellens, Peter Teunissen van de Broek, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 215 dd 9 januari 1714

Compareert Peter soone Ewit Jansen wonend te Druten in MaaserWaal, die machtigt procureur Johan Theodorus Lemmingh om namens hem in 1/3 deel in een rente van 1000 gulden capitaal ( wat er nog van resteert) , tot laste van Aert, Jan en Lambert de Wert, hercomende van restant van kooppenningen van huijs en land alhier in gehuchte van Vinckel gelegen volgens schepenbrief van Den Bosch dd 14 juli 1701, om de erfgenamen van Jan Jansen de Wert te dwingen tot betaling van het derde part.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 216 dd 16 februari 1714

Drossaard Croon als officier van Nuland geauthoriseert door de schepenen om de gebreckelijke betaalders der verpondingen van het jaar 1711 met executie tot betalingen te bedwingen en heeft in aanwezigheid van de schepenen in arrest genomen 16 hont verlaten hoijlant ter plaatse in de gemijne hoeve alhier tot Nuland gelegen, staande de boek onder naam van Mevrouw van Tienhoven,

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 217 dd 21 februari 1714

Schepenen hebben verzoek van Jenneke weduwe Dirck Jansen van Schijndel om geauthoriseert te mogen worden om haar inboedel te verkopen wegens schulden van reële en personele aard, met positief advies van naaste vrienden: Gielen Jansen oom van vaders wege, Jan Jansen van Dinther als man en momboir, schepenen gaan accoord, ze moet zich laten assisteren door Huijbert Jacobs wonend te Geffen als aangetrouwde neef van de kinderen en Jan Arts de Braeck

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 218 dd 24 februari 1714

Condities waaronder Willemke weduwe Lambert Janse de Wert als moeder en voogd van haar kinderen verkoopt – geauthoriseert door de schepenen dd 14 januari 1711- een huijs en landerijen, genaamd de Roijpoortse Hoeve ter plaatse in Out Vinckel, aangekomen bij testament van Jan Jansen de Wert, oom van de kinderen. Aangecomen van Marija van Amerongen weduwe van wijlen Peter Jacobs van Lit.

Hoogsel in de herberg van Jan Poulisse op 28 februari 1714, ingezet door Dirck Willems Vorstenbosch op 11oo gulden, slaat 25 slagen, . Vorstenbosch blijft koper bij het hoogsel.

Tekenen: merk Willemde Weduwe Lambert de Wert, Dirck Willems Vorstenbosch, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr

In marge op 28 februari 1714 heeft Dirck van Vorstenbosch 250 gulden op cortinge van genoemde coop betaald

 

Blz 221 dd 7 maart 1714

Croon als officier neemt in arrest twee mergen wijlant genaamd den Hasenkamp, staande te boek onder Willem Tunissen van Roij, wegens verachterde verpondingen en bede.

Tekenen: G Croon, gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

In marge: postia: van arrest ontslagen

 

Blz 222 dd 7 maart 1714

Peter Ewits inwoonder van Druten in Maes ende Wael, als erfgenaam van 1/3 van Maria van Amerongen, bekent van Willemke weduwe Lambert de Wert als moeder van haar kinderen, ontfangen te hebben de som van 200 gulden met interest in voldoeningen van het gerechte derde deel van 600 gulden, als restant van cooppeningen, van een huijs en landerijen in OutVinckel, genaamd de Roijpoortse Hoeve, zodoende een cassatie van een schultbrief van 1000 gulden voor schepenen van Den Bosch dd 14 juli 1701,

Tekenen: Peter Ewits, G Croon, gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 223 dd 7 maart 1714

Corstiaen Gerits Bijvelt heeft voor zijn zuster Willemke, weduwe Lambert de Wert 18 gulden stukken gepresenteerd aan Peter Ietwis inwoner van Druten land van Maes en Wael, wegsn oncosten geresen in de procedure tussen hem en Willemke, Pieter Ietwis weigerde het geld aan te nemen, was er niet tevreden mee.

Tekenen: G Croon QQ, J v Clootwijck, J Everdinck

 

Blz 224 dd 21 maart 1714

Condities waaronder G Croon als officier geauthoriseert door de schepenen met executie tot betaling te  dwingen en wil aan de meeste biedende verhuren 16 hont verlaten hooiland onder naam van Mevrouw van Tienhoven ter plaaste in de gemene hoeve, tussen de kesselsen Nieuwendijk bovennaast, benedennaast den Gasthuijs ten Bosch, strekkende van zuid den Hoefdijk tot op achterdijk noordwaarts. De pachter moet betalen de verpondingen, beede en reële dorpslasten van 1711 aan de verpachter,

Niemand wilde erop bieden, er wordt besloten het te gaan verkopen.

Tekenen: President R. Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 226 leeg

 

Blz 227 dd 21 maart 1714

Condities waaronder G Croon als officier geauthoriseert door de schepenen met executie tot betaling te  dwingen en wil aan de meeste biedende verkopen 16 hont verlaten hooiland onder naam van Mevrouw van Tienhoven ter plaaste in de gemene hoeve, tussen de kesselsen Nieuwendijk bovennaast, benedennaast den Gasthuijs ten Bosch, strekkende van zuid den Hoefdijk tot op achterdijk noordwaarts.

Ingeset door Theodorus Lemmingh, voor 30 gulden, gemijnt door R Tijbosch op 50 gulden, nog 40 slagen, blijft koper bij het hoogsel.

Tekenen: R. Tijbosch, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 231 dd

Compareert Willem Felix, deurwaarder van de Raad van Staten derVerenigde Nederlanden, geauthoriseert door drossaard Croon QQ, na gedane sommatie gedirigeert aan Leendert Willems van Boeckelt en daar de weet gedaan hebbende aen Jan Dircx Spierings in arrest genomen te hebben een huijsinge en land groot 7 lopens en 47 roeden te Nuland, zuid de Wolfdijkse straat,Noord de Nulandse straat, staande te boek onder Lindert Willems van Boeckel om daarvan te verhalen de verachterde verpondingen, oortjengelt en bede van 1711 a 8-6-0 gulden

Acte niet afgemaakt, geen dag en handtekening

 

Blz 232 dd 12 april 1714

Compareert Willem Felix, deurwaarder van de Raad van Staten derVerenigde Nederlanden, geauthoriseert door drossaard Croon QQ,na gedane sommatie gedirigeert aan Willem Antonissen van Roij in arrest genomen te hebben 2 mergen weijland en enig teulland daarin genaamd den Hasencamp, alhier te Nuland gelegen staande te boeck ten name van Willem tunissen van Roij om daarvan te verhalen de verachterde verpondingen , oortjengelt en bede van 1711

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt voor de officier, Gijsbert Wellens J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 233 dd 14 mei 1714

Croon als drossaard van Nuland seeker tauxaet van schoukosten tot lasten van de ingesetenen van Heeseijndt, gecombineert met de rechtbank van de der parochie van Rosmalen, dd 17 september 1704, ten bedrage van 296-13-14, en nakosten van 63-6-8, heeft bekend en beleden door Heer Substituut ontvanger Hermen Cremers als president van Rosmalen en het Heeseijndt betaald te zijn.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 234 dd 4 juni 1714

Compareert Pero de Cassemajor dijck schrijver des polder van der Eijgen, geassisteert met Assewerius van der Grint Jan van der Ven, Heemraden, verzocht door de Heer Johan Rabo Baron van Keppel, Heer van Peeckendam etc als Hooghdijkgraag, doen taxatie van 3 mergen land genaamd de Papencamp, gelegen aan de Nulandse straat, oost de Heer Zantvoort, west erfgenamen Peter Aent Hoogh, zuid de Vrouwe van Nuland, noord de gemene Nulandse straat, a 175 gulden.

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 235 dd 13 juni 1714

Compareert Peter Jansen van Uden, en Jacob Arts inwoners van Nuland, die ter instantie van Wouter Bastiaans als momboir van Wouter emons onder eede verklaaren:

Peter verklaart dat hij van jonker Theodorus Lemmingh heeft gepacht en overgenomen 4 stukken land groot 3 lopens en 31 roeije ter plaatse op de Hooge Hoeff, voor henen gecompeteerd hebbend ene Willem Wouters, voor 7 gulden jaarlijks vrij geld boven de land en dorpslasten, en is betaald vanaf het jaar stoppeltijt 1713,

Jacob verklaart van Dries Wouters voor 3 jaar gepacht te hebben 3 lopens en 16 roede land, mede in de Hoge Hoef gelegen, vanaf stoppeltijt 1712, voor 7 gulden jaarlijks vrij geld boven de land en dorpslasten.

Tekenen: Peter Jansse van Uden, Jacob Aerts Dorde, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz  236 dd 13 juni 1714

Hr en Mr Abraham van Mill van een camp weijland genaamd den Hasenkamp, bij executie door de deuerwaarder Willem Felicx, als geauthroiseerd door drossaard Croon, die gemachtigd was door de regenten van Nuland, wegens verachterde verpondingen en bede heeft, is cooper gebleven. Echter de koper is in gebreke gebleven, nu compareert Willem Felecx, die verklaart schade hierdoor te hebben gehad, en die op de cooper te sullen verhalen,

Tekenen: Willem Felicx, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 237 dd 23 juni 1714

Drossaard Croon als officier van Nuland geauthoriseert door de schepenen, heeft in arrest genomen:

-       4,5 hont hooiland alhier tot nuland staan de boeck ten name van Willem Nelissen,

-       Enen mergen hooiland op het agterste Nuland nevens den afgegraven camp oost staande op naam van de weduwe Teuwe Philips

Tekenen: G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 238 dd 11 augustus 1714

Jurriaen Everdingh voor de officier, schepenen hebben zich op verzoek van Jenneke Cleas Arts  begeven naar 3 stukken teulland gelegen op de Hoge Hoef, die in kwestie sijn tussen haar en Wouter Bastiaans, als momboir van Emit Wouters en hebben gezien in aanwezigheid van procureur de Boij, dat er tarwe, gierst en Turkse bonen, en de rest Boekweijt groeide op het land, verder nog enig graan dat Camil saet  en Spurry te wesen

Tekenen: J Everdinck, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr

 

Blz 239 dd 10 oktober 1714

Compareert Claas Jan Huijbers inwoner alhier die verklaart verhuurt te hebben aan Joost Hendrik Hanegraaf een akker teullands genaamd Claes Akker, gelegen bij het Schotsheuvel, groot 8 lopens en 25 roeije, voor 8 jaar, voor 30 gulden

Tekenen: Claes Jan Huijbers, Joost Hendrick Hanegraaf, G Croon, Jan jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 241 leeg

 

Blz 242 dd 1 november 1714

Compareert Antony Wijnen inwoner van Heeswijk, verklaart door de door van zijn broer Arien Wijnen 5 rente geerft te hebben staande ten laste van de corpus van Heeswijk, te weten 2 rente van 100 gulden, 2 van 50 gulden en nog 2/5 deel in een rente van 100 gulden, tot slot 1/5 dele in een rente van 100 gulden ( dat zijn er toch echt zes, zou ik zeggen – jvdb) Samen 360 gulden. Zijn broer verkreeg deze renten bij transport van Goijert van Deursen voor schepenen  van Heeswijk dd 31 januari 1702, etc

Tekenen: Merk Antony Weijnen, G Croon, Joost Hendrick Hanegraaf, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 243 dd 15 oktober 1714

Compareren Jacob Joosten en Jenneke Florissen zijn huisvrouw gedaagt door de vorster om getuigenis te geven. Verklaren dat Jan soone Jan Dircx wonend te Oijen alhier omtrent sijn huisinge staande aan de Groenstraat in desen jaren 1714  heeft geteult, besaijt en bemaijt 4 stukken land met boekweijt die de comparanten voor kaf en strooij met hem hebben helpen uitdorsen, welke boekweijt hij met eigen pert en karren op vrijdag 5 oktober van sij n huisj heeft vervoert sonder te weten waar naar toe

Tekenen: Gijsbert Wellens, Joost Hendrick Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz  245 dd 7 november 1714

Compareert Dirck van Clootwijk, secretaris alhier, doet afgaan van tochte van alle sodanige eijke boomen als hij heeft staan bij zijn land genaamd het Roijlant, bij hem in tocht besittende, staande langs de Somerdijck aan het selve huis gehorende met drie essen boomen, ten behoeve van zijn voorkinderen Johannes, Seger en Dionysius van Clootwijk, die het erfrecht competeren.

Tekenen: D van Clootwijck, G Croon, Jan Jansen van der Ven.

 

Blz 246 dd 7 november 1714

Verzoek door Dielis Thomasse weduwnaar van Jenneke Jansen Aent Hoogh, om geauthoriseerd te worden om een huis te mogen verkopen met 13 lopens teulland in verscheijde percelen, gelegen te Nuland aan het Vinkel in den Helsenhoeck, belast met verscheijde rog en gelt pachten die ook sommige jaren achterstaan, en in tocht bezit van Dielis Thomasse. Advies van naaste vrienden: Hendrick Thomasse en Hendrik Jansen bijde bloetvrienden. Schepenen gaan accoord zodat de rekeningen betaald kunnen worden en hij zich in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Tekenen: G Croon, R Tijbosch, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrick Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 247 dd 9 november 1714

Compareert Hendrik Peters van Woensel wonend in het land van Putten, genaamd Ooltjens Plaat, die verklaart aan Goijert Tunissen, zijn neef, inwoner van Nuland, getransporteerd te hebben van alle meubilaire en erfhaeffelijke goederen achtergelaten bij dood van zijn broer Jan Peters van Woensel, getrouwt geweest met Aalltje Willems, zonder kinderen bij haar verwekt te hebben en nu hertrouwt met Jan Geerit Wellens, wonend te Ballikum ten erfrecht van hem en in tocht op Aaltje.

Tekenen: G Croon, Joost Hendrick Hanegraaf, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 248 dd 13 december 1714

Compareert Claas Hendrik Wouters, van Godts hand sodanigh aan sijn lichaam verlamt sijnde dat onbequam is sijn broot en cost te winnen en derhalve uijt onse arme middelen moet onderhouden en gespeent worden, die verklaarde voor zijn selve en en mede als actie en transport hebbende van Hendrik Sijmens, als man en momboir van Maria Hendrik Wouters, sijn suster, machtig te maken de procureur Johan Theodorus Lemminck om metter minne of des noot met middelen van recht van Poulus Jansen van Dinther als man en momboir van Lijneke Jan Jacobs Prillen, voorheen getrout geweest met Hendrik Bastiaans en in die qualiteit als erfgenaam meubilair van den selver hare man zaliger de somme van 8 gulden en 8 penningensalvo justo der saecke van verschulde land pacht en dorpslasten van enige stukken teulland ter plaatse op de hoge Hoef alhier tot Nuland gelegen, met speciale last om de voorn. Penningen te ontvangen, etc

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 250 dd 24 december 1714

Compareren Jan Poulisse, herbergier alhier, Johan Theodorus Lemminck en Hans Hendrick Lemminck, sijnen soon, gaande in zijn 16e jaar, gedaagt door de officier om een verklaring te geven.

Jan verklaart dat de requirant ( = officier) afgelopen zondag, 23 december 1714, in sijn huis is gekomen met ene Luijcas van Hencxtom, en samen hebben gesproken over enige schulden die van hencxtom zou hebben aan de requirant, er ontstond enige verschil van mening. Om 7 uur ’s avonds gingen ze uit elkaar, ze waren er niet uit gekomen. De requirant is met Lemminck en sijn soon uit zijn huijs vertrokken om nara huijs te gaan, enige tijt later ging Van Hencxtum samen met Gerrit Jan Huijbers enige tijd later terugkwamen en aan Jan Poulisse 2 halve rijksdaalders heeft gelangt, seggende dat hij het sijne wel hadde betaald, en vertrokken beiden. De requirant toonde hem een stuk hout, lang 4 voet, dat hem toebehoorde en hij gewend was te gebruiken als er enige vechterije in sijn huijs mochten voorvallen om te scheijden, sonder te weten wie het hout uit zijn huis had gehaald.

De beide Lemminck verklaren dat zij tegen 7 uur ’s avonds met de requirant uit het huijs van Jan Poulisse vertrokken en aangekomen op het kerkenvoetpad van het land off heufken van de Heer advocaat van Mill, dat vandaar van achteren zijn nagekomen de genoemde Luijcas van Hencxtom en Geerit Jan Huijbers, wonend tot Alem, met de genoemde stolk in zijn hand, waar mee hij naar de zoon van Lemminck sloeg, die de slag ontwijkte maar een smak kreeg van het hout, zijn vader heeft hem ontzet, van Hencxtom had een bloot mes in de hand, ze vielen met elkaar overhoop, de zoon hielp zijn vader die geen mes had, beiden vluchten verlatende de genoemde stock  met een mesch, tgeen op heden op den kerkenvoetpad is gevonden door Adriaen van Aken, en aan de heer requirant overhandigt.
Ze zijn met de requirant naar huijs gegaan, hebben een snaphaen met een paar pistolen gehaalt om met kennis en order van de requirant om de straatschenders te vervolgen. Ze hebben ze niet kunnen achterhalen.

Tekenen: J Th Lemminck, Hans Hendrik Lemmingh, Jan Jansen van der Ven, corstiaen Gerits Beijvelt.

 

Blz 253 dd 27 december 1714

Compareert de Heer Johan van Goor, coopman in de stad Amsterdam, die machtigt Jacob Arts Dorde, om te mogen verhuren al sijn land en huijs te Rosmalen, Nuland en Geffen, zoals een rentmeester staat te doen.

Tekenen: Jan van Goor, Jan Jansen van der Ven, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 254 dd 17 januari 1715

Compareert Geerit Noijen, kneght op de hoef van de Heer President Tijbosch, inwoner alhier, nu gedaagd om een verklaring af te leggen ter instantie van Joost Hendrick Hanegraaf, schepen alhier,  en verklaart dat hij op St Peter of St Matijs dag 1708 bij genoemde Joost Hendricks is coomen wonen voor kneght, tot St Peter 1711, en zegt dat hij niet anders getracteerd is dan een eerlijke baas of meester kan doen, en hem eerlijk heeft voldaen en betaald. Verklaart verder dat Willem Paulissen van Overbeeck in het jaar 1710 heeft gewoont bij Tunnis Arien Martens in Vinckel, dat Tunnis in meij 1710 is komen te overlijden en de weduwe hem vroeg aan sijn Baas ( Joost Hendricx) dat hij bij haar mocht komen werken en haar knecht zou zijn, omdat van Overbeeck zijn werk niet meester was, hetgeen ook geschied is, zonder van Overbeeck ooijt te hebben horen klagen dat Joost Hendricx hem qualijck hadde gedaen, maar juist menigmaal wenste dat Joost Hendricx hem soude huren

Tekenen: merk Geerit Noijen, G Croon, gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 256 dd 16 februari 1715

Schepenen verklaren dat Claes soone Hendrik Wouters alhier van eerlijke ouders is geboren, sinds enkelle jaren door Godts hand met verlamthijt aan sijn lichaam is geraakt, en onbequam is de cost te verdienen, en uit de armen kas in het onderhoud voorzien wordt. Hij heeft nu het advies gekregen van de medicine doctoren om zich te begeven naar het badt der stadt van Aken op hoope van sijn gesondheid en herstellinge met Godt gratie alaar werder te erlangen. Alle die dit certificaat te lezen krijgen worden verzocht Claas te laten passere en in sijn nood pro deo te asissteren, de schepenen geven aan in een andere situatie die ook te zullen doen.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Tussenbriefje gekopieerd op een vel ( = blz 257)

Ick ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben van de momboirs van …Jacob Corsten kinderen een som van 3 gulden 10 stuijvers, van gehaalde roggemeel waar ick mede vol ben, actum Nulandt 20 december 1715, Adriaan Jansen van Hees

 

Blz 258 ( in potlood 257)  dd 26 februari 1715

Compareert Dirck Willems Vorstenbosch  ende Jan Jacob Langens tegenwoordig borgemeesters deser HH over 1715, hebben met elkaar een accoord gemaakt te weten: dat Dirck Willems ten sijne costen en lasten allenlijck sal inne en ontfangen de reële en personele boecken, die Heren regenten van Nuland hem ter handt sullen stellen, de ordonnantie die daar op geslagen worden te voldoen, en voorts tgeen hem geordoneert zal worden te betalen, sonder dat Jan Jacobs daar enige moeite mee sal hebben, met de gelofte dat hij gelooft des wegen den genoemde Jan Jacobs van alles te sullen indemneeren cost en schadeloos te houden van allen  tgeene hem des wegen mochte over coomen,onder verbant van sijn goederen en persoon, waarvoor hij sal genieten de somme van 50 gulden eens met het beurloon.

Tekenen: Dierck Willems, Jan Jacobs, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

In marge ondergetekenden verklaren betaald te sijn uit handen van Jan Jacobs, 1 april 1716, tekenen G Croon, Jan van der Ven, J v Clootwijck,

 

Blz 259 dd 19 maart 1715

Schepenen verklaren ter instantie van de Schout, Schepenen en Regenten van Ginneken, in de baronie van Breda dat de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, als trekkende de tavenues van de tiende deser HH, gecomen van het capitel van St Jan, door de rentmeester der Geestelijke goederen den buijck van onse parochiekerck met het cleijnt torentje daar op staande in behoorlijke reparatie als van oudts gebruikelijk laten onderhouden.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 260 dd 19 maart 1715

Schepenen verklaren dat Peter Peters genaamd den Decker binnen dese HH lange jaren gewoont heeft en geerft is geweest, dat enige jaren geleden sijn huijsinghe binnen dese HH bij ongeluck  is afgebrand, zonder een reden te weten hiervan. Peter den Decker is hierdoor geruineerd geworden, hij heeft zich hier altijd eerlijk gedragen.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendrik Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 262 dd 2 april 1715

Compareert Antony Ermers, oudschepen die ter instantie van Wouter Bastiaans, als momboir over Wouter soone Emit Wouters, heeft verklaart dat het borgemeesterampt over 1687 met Jan Huijbers heeft gediend dat onder andere op het collectboeck der contributie offte commerceel  door Heren regenten hem ter handt gestelt staan uitgetrokken de 5 gebroeders haer land op de Hoge Hoeff alhier tot Nuland gelegen om in ieder seel te moeten betalen:

Dries Wouters sijn lant op de Hoge Hoef  gecomen van sijn ouders op 7 stuijvers en 2 penningen, noch nieulant op 6 duijten

Bastriaen Wouters aldaer hij woont op 7 stuivers en 2 penningen, noch sijn nieulant op 6 duijten

Willem Wouters sijn lant van sijn ouders op 7 stuivers en 2 penningen

Emont Wouters, sijn lant van sijn ouders op 5 stuivers en 2 penningen, sijn nieulant op 1 oort

Handrick Wouters sijn lant van sijn ouders op 5 stuivers en 2 penningen, noch sijn nieulant op 3 duijten.

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 263, dd 13 april 1715

Johan van Proijen als collecteur der verpondingen deser HH over de jaren 1713, 1714, 1715, heeft in arrest genomen een hoofken land genaamd Aert Floxken (?) Hoofken, groot 2 hont alhier tot Nuland gelegen tussen erfenisse Vrouwe van Geffen zuidwaarts, Nulandse straat noordwaarts, om daar aan te verhalen de verachterde verpondingen.

Tekent: G Croon.

 

Blz 264 dd 28 mei 1715

Condities waaronder Willem Corsten en Jan willems van Woensel als momboiren over de kinderen Jaocb Corsten verpachten voor de tijt van 4 jaar aan Jooris Dircx van der Donck  een huisinge, hoff, boogaert  met aangelegen land, groot 4 lopens en 9 roeije, ter plaatse in Vinkel onder Nuland gelegen, laatst in gebruik gehad door Anneke weduwe Jacob Corsten. Borgen zijn Jan van der Donk en  Jan Wouters.

Tekenen G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

In marge 15 februari 1719: de momboirs te weten Willem Corsten als mede Corstiaen en Arien Jacob Corsten dese conditie gecontinueert voor noch twee jaren.

Tekenen: Merk Willem Corsten, Joris Dirckx van der Donck, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 265 dd 21 mei 1715

Willem Corsten als bloedoom van vaderswege ende Jan Willems van Woensel aangetrouwde oom van moederswege hebben de eed als momboiren gegeven over de kinderen Jacob Corsten verwekt bij Anneken Jansen.

 

Blz 266 dd 15 juni 1715, soort getuigschrift

Compareert Jan Willems van Dijk, out gesworene en inwoner deser HH, verklaart dat Bartel van Son, sijnde een schoenmaker en stoelenmatter 4 a 5 jaren met sijn vrou en kinderen bij hem heeft opgetrocken, om de luijden ten dienste te staan,  heeft zich steeds als een eerlijk man gedragen, gaat nu vertrekken naar andere landen.

Tekent: Jan Willems, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 267 dd 25 september 1715

Compareert Johan Theodorus Lemmingh inwoner alhier stelt zich tot borg voor Hr Gerard Croon als drossaard deser HH, sijn schoonvader. Om aan Roelof de Heer, wonend te Lith te restitueren en som van 8-11-0, en opgevolgde tacxaet van 48-11-8 gulden

Tekenen: JT Lemmingh

 

Blz 268 dd

Compareert Jurrien Everdingh vorster deser HH als gemachtigd voor drossaard Gerard Croon en neemt in arrest seker opstal van een huijsken staande op de erve van de gemijnte van Nuland, genaamd het ven, mits doode van Jacob Luttekens op deselfs dochter Gijsken Jacobs gedevolveert ter zake om daar van 41-8-0 gulden vanwege een schuld aan wijlen Hr Rentmeester van Rambroeck,

Tekent: J Everdingh ( geen dagtekening!)

 

Blz 269 dd 6 november 1715 Rekening bewijs

Door Willem Corsten en Jan Willems als geeede momboiren van de onmondige kinderen van Jacob Corsten gehuwd met Anneke Arien Jansen.

Ontvangsten:

- twee beesten en een kalf                                                     102-0-0

- eenen bagh                                                                          4-10-0

- een oude deecken, een verrekensback, een merckt korff    2-0-0

- een tob, burrie en een braeck                                                         1-10-0

- een wan, vlagseijssie en een lamp                                        0-15-0

- verkochte inboedel                                                             7-0-0

- verkocht cooren                                                                 34-18-0

- verkogte hop                                                                                  7-10-0

Totaal                                                                                   160-3-0

 

Uitgaven:

-       salaris voor drost en secretaris voor inboedelverkoop, maken van de inboedelbrief            7-0-0

-       betaald aan secretaris voor verpachting huis en zegel                                               1-23-0

-       aan de drost voor het overstaan van dien                                                     0-6-0

-       voor de plancken van de kist van Anneken Jacob Corsten                           1-4-0

-       dootschult                                                                                                    0-14-0

-       aan Marten van Loon voor geleverde waren                                                            2-0-0

-       aan corstiaen van Gogh als borgemeester over 1714 wegens reële lasten                 3-9-8

-       half ton bier tot de uijtvaert van anneke Jacob Corsten                                           2-0-0

-       aan Peter Hendricx Peters als borgemeester over 1709 wegens reële lasten 2-9-10

-       aan Corstiaen Gerits Beijvelt wegens dorpslasten in 1703                            2-4-4

-       aan Jan Jacob Langens en Jan van Lit als beurders der verpondingen 1712  4-7-0

-       aan Rut van Ballikum voor geleverde waren                                                           2-9-0

-       aan Barent van Osch voor gelevert garen, cnoopen en linwaet voor het kind          1-10-0

-       aan Jan van den Braeck voor korsij knoopen en kousen voor het kind                    5-11-0

-       aan Corstiaen Gerits wegens dorpslasten                                                      4-16-8

-       aan Tijs Jan Evers                                                                                        1-1-0

-       aan Handersken Jacob Corsten wegens verschot van een bagh                                4-0-0

-       aan Heer Wedeven vanwege gedane diensten                                                          4-0-0

-       aan Peter Jansen wegens t besaijt                                                                 0-7-6

-       aan Jan Poulusse wegens verteringen bij eed aflegging en het overluijden voor

Anneke Jacob Corsten                                                                                              1-16-0

-       aan Jan Poulusse wegens quitantie                                                               2-4-0

-       aan Jan Ariens wegens geleent geld aan Anneke Jacob Corsten                                28-0-0

-       aan Roelof Wellens wegens reële contributie 1712                                      0-13-0

-       aan Antony Tunissen wegens dorpslasten 1700                                                       0-14-0

-       aan Dries Gijsbers van Grinsven wegens reeele en personele lasten 1713    4-12-0

-       aan Peter Eijmbers van Crijl borgemeester 1712 wegens reële en personele            3-6-0

-       aan secretaris wegens uitschrijven vercoopconditie vant cooren, inboedel, hop      3-8-0

-       aan Hr Wedeven wegens gedane diensten                                                    1-4-0

-       aan Dirck Vorstenbos wegens geleverde waren van cooren                         4-5-0

-       aan Arien van Hees wegens gelevert cooren                                                 3-10-0

-       aan Jan Vorstenbos borgemeester 1709 wegens dorpslasten                         5-13-8

-       aan Jan Hendrick Peters wegens een vat rogh in 1713                                             0-15-0

-       aan drossaard Croon wegens overstaan bij verkoop cooren                         3-0-0

-       aan schepenen idem                                                                                     0-3-0

-       vertering bij verkoop cooren                                                                        1-4-0

-       aan de vorster voor gedane publicatie                                                                      0-6-0

-       aan de vorster voor publicatie en verkoop inboedel                                     0-18-0

-       aan Cornelis Francken wegens hooiland                                                       6-10-0

-       voor de offcier voor het overstaan van deze rekening                                             4-0-0

-       secretaris voor het schrijven van deze rekening                                                       5-0-0

-       voort het uijtmakan van dien                                                                       2-10-0

-       zegel                                                                                                             0-7-8

-       schepenen voor vacatie en overstaan                                                           2-0-0

-       aen de kleermacker Peter Jansen van Roij wegens arbijtsloon                                 2-1-0

-       Jan Evers Wevers wegens laecken te weven                                                1-4-0

-       Om laecken te laten verwen voor het kind                                                  0-15-0

-       Voor boter en boonen in de uijtvaert gebruikt                                                        0-11-0

-       Verschooten bij Jan Willems als momboir, wegens vacatie                          11-8-0

-       Aan Jan van der Ven wegens restant van borgemeesterschap over 1704                  1-2-?

-       Aan verteeringen bij het opstellen van dese rekening ( voldaen Jan Dirck)  2-8-?

-       Aan Hendrik Jansen wegens perts huur om het land te bouwen                              2-0-0

-       Aan Sijmen Geerit Bos voor boekwijt en tarwe omt land te besaijen                      1-10-0

-       Aan van Proijen wegens dorpslasten op rekening                                         5-0-0

Totaal                                                                                                                      164-15-14

Gezien de ontvangsten van  160-3-0, dus een tekort van 4-12-4.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 278 dd 17 november 1715       

Registratie van sekere pachtceel van land te Alem en Maren, luidden:

Onder conditie en voorwaarden hebben Hendrick, Miggiel, Willem en Aeltje van Osch, kinderen van Gerit Hendricx van Osch, verhuurt aan Jacobus van Osch, hun broer, van hoff ende Bogert te Alem met een hont lands gelegen te Maren, op het Moolenvelt, genaamd den Dogh. Voor 5 gulden per jaar, voor 10 jaar. Den Bosch 27 maart 1710, ondertekent Hendrick van Osch, merk Miggiel van Os, merk Willem van Osch, merk Aeltjen van Osch, Jacobus van Osch,  merk Jan Swaen, Leonardus van der Stegen.

Door schepenen van Nuland overgenomen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

                                                                                                                 

Blz 280 dd 19 november 1715

Secretaris van de Vrouwe van Nuland licht de borgemeester rekeningen van de jaren 1708 t/m 1714, na onderzoek komen ze weer terug.

Tekenen E Everdinck, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J v Clootwijk, sub secr.

In marge: 11 januari 1716 rekeningen weer ingelevert door Engelberth Everdinck. Mogelijk wil de Vrouwe ze opnieuw zien, ze gaat er nog niet mee akkoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Ven, Corstiaen Gerits, Gijsbert Wellens, Joost Hendricx Hanegraaf.

 

Blz 281 dd 20 november 1715

Also Jacob Corsten had voor de Notaris Bosch belooft op 8 december 1700 belooft binnen een jaar aan sijn swager Jan Adriaan Jansen 50 gulden te betalen, a 4%. Nu december 1715 is dit opgelopen tot 28 gulden en maakt het tesamen een schuld van 78 gulden. Nu is Jacob Cosrten overleden, nalatende enige minderjarige kinderen en meer schulden dan positieve zaken, compareren nu Jan Adriaan Jansen, aan de ene kant en Jan Willems zich sterk makend voor Willem Corsten als momboiren van de kinderen aan de andere kant, komen overeen dat de som betaald wordt in 4 termijnen van 20 gulden per jaar, startende komende kersmis.

Postia is overeengekomen dat Adriaan Jansen de termijnen zal ontvangen van de pachter van het huijs.

Tekenen: merk Willem Corsten, merk Jan Willems, merk Jan Adriaan Jansen, G Croon, Corstiaen Gerits Beijvelt, Joost Hendricx Hanegraaf, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 282 dd 9 december 1715

Schepenen getuigen dat ze ter instantie van Jacob Arts hebben gevisiteerd op 26 mei 1715 de noodzakelijke reparaties aan het huis dat hij kocht van Hr Johan van Goor, coopman tot Amsterdam. En tegenwoordig vernadert door Jan Dircx Spierings, aen de Nulandse straat:

-       Achterste schilt

-       2 grote placken aan de oost en west zijde van den worm opwaarts van het huis met nieuw stro is gedekt

-       Dat het dack is gevorst

-       Dat volgens verklaring van Arien Gielens, strodekker, 12 vimmen stro heeft gedekt en daarop gelat 16 Bosse Latte gelevert door Joost Peters wonend op Zochel met nog een bos latten die de decker zelf heeft gelevert

-       2 stijlen in de koeijstal met stenen, kalck en hout zijn onder varen

-       Een nieuwe sult is gelegt tussen 2 stijlen

-       De decker heeft volgens verklaring verdient 1-15-0 voor deckloon

Tekenen: G Croon,  Jan Jansen van der Ven, Gijsbert Wellens, J v Clootwijk, sub secr.

 

Blz 284 dd 14 maart 1716

Compareert Dirck van Clootwijck, secretaris deser HH en van Rosmalen, verklaart verhuurt te hebben:

-       sijn huis, schuur, twee hoven en 2 stukken teulland en een plakjen teulland daar neven, groot 12,5 roeijen, in het geheel groot 3 lopens, gelegen bij de Kerk van Rosmalen, nu in gebruik door Toomas Boogers, 

-       4 strepen teulland neffens malkanderen gelegen in de Fraters Hoeff te Rosmalen

-       Een acker teulland te Rosmalen , genaamd de Molenstreepen groot 6 lopens

-       3 mergen weijlands te Rosmalen, genaamd  In Wouter de Smits haren

Aan Hendrik Kannenblat, sijnen schoonzoon, mede comparant, wonend te Rosmalen, voor de tijd van 8 jaren, voor 112 gulden per jaar. De huurder moet betalen:

-       3 zakken leverbare rogge aan sLands comptoir te Den Bosch

De verhuurder behoudt aan zichzelf voor de Keldercamer, met het clijn kamerken, keukentje, spijntje, en het gebruik van de pomp, met de solders daarboven gehorende zoals het nu door de verhuurder wordt bewoont, met het hoffken daar aan gelegen.

Tekenen: D van Clootwijck, Binrecg Kanblat, Jan van der Ven

Eind

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:21

2 reacties