RA Nuland 46 Allerhande Acten (1708-1709)

Rechterlijk Archief  Nuland 46 (1708-1709) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd  19 maart 1708   Accoord   - Start midden in een acte

……..Lambert sal mede in eigendom behouden alle effecten, soo van paarden, beesten en andersints,  uitgescheiden een van de beste melckbeesten en een dragende mael, die genoemde Willem Willems van Vlijmen, als hij gaat trouwen tot zich mag nemen. Waarvoor de genoemde Lambert Weijgergancx de genoemde Willem van vlijmen tot zijn volwassenheid zal opvoeden en onderhouden, in coast en kleding naar sijn fatsoen, en ook te laten leesen en schrijven, ( etc, meerdere voorwaarden).

Mocht het gebeuren dat Lambert Weijgergancx of de vrouw die hij mocht trouwen de onmondige niet naar behoren tracteren, dan mogen de momboiren om hem met de helft van de erfgoederen, in munckvinkel, onder Heesch, met alle erfgoederen onder Nuland gelegen, naar har te mogen nemen zonder enige tegenspreken . (…) de resterende cooppenningen van huijs en land te Nuland gelegen gecomen van Geurt Rijcken, betreffend 100 gulden, zullen door de inmondige en Lambert Weijgergancx ieder voor de helft moeten worden betaald. Borgen Zebert Weijgergancx, zijn vader, en dirck Zepers, zijn broer.

Tekenen: Lambert Zepen, merk Zepert Weijgergancx, Dierck Zepen Weijegrgancx, Jan Jacop Langens, Rut van Vlijmen, G Croon, Matijs van Creijl, Jan Jansen Quack, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 3 dd 19 maart 1708 Staat en inventaris

Na overlijden van Willem Emons van Vlijmen en Sijke Jacob Langens, ten erfrechte voor Willem Willems van vlijmen, hun minderjarige soon, voor de momboiren Jan Jacob Langens en Rut Matijs van Vlijmen, ooms van de onmondige.

Door Lambert Weijgergancx, weduwnaar van genoemde Sijke Jacob Langens

Erfgoederen gecomen van Willem Emons van Vlijmen;

-       huijs, hof en land gelegen aan de gemene Zandstraat, groot 9 lopens en 10 roeije, belast met een schepenschuldbrief van 100 gulden aan Jacobus Boeckelie of diens erfgenamen te Den Bosch. Verder een cijns van 7 stuijvers aan jonker Rombout Pelgrom

-       een partij teulland ter plaatse op Arien Lijnsen acker gelegen, groot 5 lopens en 2,5 roeije

-       2 mergen hooiland  in de Corte hoeve, te Nuland, sijnde belast aan Hr. Abangelis met een gerealiseerde schepenschuldbrief van 200 gulden

Erfgoederen gelegen in MunninckVinkel onder Heesch, aangestorven door Sijke Jacob Langens, door dood van Jacob Langens, haar vader, samen met haar broers Peter Jacob Langens en Hendrik Jacob Langens

-       4 stukken teulland op van Breijstaal gelegen, 5 lopens en 38 roeden

-       Het hoofken aan de Vinkelse straat, 1 lopens en 1,5 roe

-       2 strepen in den nieuwen bunthoff, groot 2 lopens en 30 roeije

-       Clijn weijcampken aan de vinkelse straat

-       Akkers op de hijcampen, 2 lopens en 17 roeden

Hieruit te vergleden aan de Heer van Deurne, een pacht van 4-4-0

-       4 stukken teulland op het Stael, 3 lopens en 40 roeden

-       Den halven beemt soo groes als teulland omtrent de heuvelstraat gelegen

-       Een wijstreepken met een steegh beneffens de beemt

-       2 streppen land in Hendirk Melten Bunthof

-       2 ackers op de Heijcampen met aangelegen groesland

Hieruit te vergleden aan de Heer van Deurne 1-9-0

Derde capitel van erfgoederen:

-       een half huijsinge met 30 roeije aangelegen land  in munninck vinkel gelegen gekocht in het huwelijk van Lambert Weijergnacx en Sijke Langens, belast met de helft van 100 gulden restant van cooppenningen.

Meubelen en inboedel:

-       2 kopere melkkannen

-       De beste sopketel

-       Den besten handketel

-       Den beste kopere melkemmer

-       Den beste kopere pot

-       Beste cooperen vuurpan

-       Cleijn kopere hantketel

-       Copere lamp

-       8 van de beste tinne schotelen

-       Tinne waterpot

-       Twee tinne soutvaten

-       Tinne com

-       4 tinne lepels

-       Ijseren rooster

-       Hael

-       Kopere schuijmspaan

-       2 de beste Cleer of Lijvit casten

-       2 de beste kisten

-       Het beste bedde

-       Een gemeen bet waar de onmondige op kan slapen

-       2 hooftpeulinge

-       2 oorkussens

-       4 paer van de beste slaaplakens

-       3 tafellakens

-       Den beste wagen met 4 raden

-       De beste slaapkoets

-       Een kinderdeecken met alderhande kindergoet

-       Een karhuijff

-       Strijkijser

Tekenen: Lambert Sepen, Jan Jacob Langes, Rut Matijsse van Vlijmen, G Croon, Mathijs van Creijl,  Jan Janse Quack, , J. v. Clootwijck, sub. Secr

 

Blz 8 dd

Compareert

-       Eijmert Hendrik Voets, als man en momboir van Neesken Jacob Aert Langens, en dusdanig als aangetrouwde oom van

-       Arien en Hendrik Melten, broers en gerechte neefs van moeders wege

-       Antony Ermers als man en momboir van Aeltje Gerits Bijvelt, als aangetrouwde gerechte neef

-       Corstiaen Gerits Bijvelt, gerechte neef van vaderswege

Van Willem minderjarige zoon van Willem Emons van Vlijmen en Sijke Jaocb Langens, die naar een zeker verzoek hebben gekeken van Jan Jacob Langens en Rut Matijssen van Vlijmen als bloedvoogden over Willem zoon van Willem Emons van Vlijmen en sijke Jacob Langens, inzake een overeenkomst met Lambert Wijgergancx, dat ze ten voordele van de onmondige beoordelen,

Tekenen: Eijmbert Hendrick Voets, Adriaen Jan Melten, Hendrik Jan Melten, Anthonis Ermers, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, Mathijs van Creijl, Peter van Creijl, Jan jansen van der Ven de Jonge, Jan Janse Quack, , J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 9 dd 21 maart 1708

Verzoek van Jan Jacob Langens en Rut Matijssen van Vlijmen als bloedvoogden over Willem zoon van Willem Emons van Vlijmen en sijke Jacob Langens, hoe ze na advies van Hr. En Mr. L. Tullekens, griffier en Hr. En Mr. Bruinincx, advocaten te Den Bosch ten meesten oorbaare en proffijte van de minderjarige hadden goetgevonden een concept contract met Lambert wijgergancx, zijn stiefvader, getrouwd met zijn moeder Sijke, vanwege over en weer pretentie na testament ene huwelijkse voorwaarden, hetgeen de 19e van dese maand zou gebeuren, waarna de schepenen gezien alle adviezen het contract ratificeren.

Tekenen: G Croon, Mathijs van Creijl, Jan jansen van der Ven de Jonge, Jan Janse Quack, , J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 11 dd 26 maart 1708

Kwestie en verschil was geresen tussen Frans Hendricx voorzoon van Hendrik Fransen van Bergem en de drie nakinderen van genoemde Hendrik Fransen van Bergem, verwekt bij Handerske zijn 2e vrouw, in zake de meubelen en inboedel omdat er geen staat en inventaris was gemaakt bij het aangaan van het tweede huwelijk.

De drie nakinderen: Gerit Hendricx, Jan Hendricx en Jan Handricx als man en momboir van Jenneke dochter Hendrik Jansen maken een accoord met de voorzoon:

Frans Hendricx zal behouden:

-       huijs hof en aangelegen land groot 2 lopens en 43 roeije aan de Wolfsdijkse straat

-       een stuk land gelegen opt Maerresent gelegen tot Geffen

-       een stuk land aldaar aan de noordzijde gelegen met een eijke hegge daarbij behorend

-       een campke land gelegen omtrent de Heeght mede te Geffen gelegen

-       een halve mergen opt Middelst Nuland

-       een schepenbrief raeckende den graeff bij het huijs onder Nuland gelegen gecoomen van den drossaard Croon

-       een copere coeijketel uit het sterfhuis van zijn moeder, een bette met toebehoren,

De andere meubels en inboedel zullen hooft voor hooft met zijn 2 broers en zuster worden gedeeld.

Frans Hendrik ziet dan af van alle rechten op de overigen goederen.

Tekenen: merk Jenneke weduwe Hendrik Franse van Bergem, merk van Frans Hendricx, merk van Gerit Hendricx, merk van Jan Hendricx, Jan Hendricx, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen Quack, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 15 dd 28 maart 1708

Compareert Claas Jansen Aent Hoogh als momboir van Jan Hendricx aent Hoogh, die voor de tijd van 6 jaar volgens acte van verhuringen dd 25 juni 1696 aan Hendrik Jan Timmers huis schuur en landerijen te verhuren zoals hij dese nu al in gebruik heeft, borg is Dirck Jansen van Bocxtel en Matijs van Crijl.

Tekenen: Nicolaes aent Hoogh, Hendrik Jansen Timmers, G Croon, Jan Jaocb Langes, Matijs van Creijl, Dirick Jansen van Boxel, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 16 dd 29 maart 1708  ondervraging

Ondervraging ter instantie van Willem van Roij, als gewesene collecteur van de verpondingen, te verhoren Jan van der Ven, gewesen president en Poulus Peters van Osch nu schepen van Nuland,

Vraag 1: of van der Ven niet aanwezig was en gezien heeft dat Willem van Roij op 14 juni 1700 aan wijlen de Heer ontfanger Gijsbert van Berestijn te Den Bosch in zijn huis heeft betaald 50 gulden en enkele stuivers in voldoeninge vant Slot van reckeninge bij de regenten van Nuland  met zijn E. op 7 april 1700 gesloten?

Jan van der Ven, oud omtrent 65 jaar geeft aan dat dit waar is,

Vraag 2: of van Osch op 15 augustus 1704 niet met de drossaard en ander gecommitteerden ten huijse van de heer advocaat van Breugel als curator van den boedel van wijlen Hr. Gijsbert van Berestijn is geweest te Den Bosch  om met sijn Eed. Wegsn het dorp van Nuland te liquideren over de genoemde verpondingen

Van Osch, oud 44 jaar, verklaart dat dit waar is.

Vraag 3: of ten selve tijd ook Willem Tonissen van Roij daar aanwezig was en een quitantie van 50 gulden aan de Heer van Berestijn in voldoeningen van seeker slot  van rekening dd 7 april 1700 hadde voorgebrocht?

Van Osch verklaart hiervan niet te weten,

Hij weet ook niet meer dat hij tegen van Roij had gezegd dat de rekening de gemeente raeckte en dat sij die moesten hebben, en van Roij hem de rekening gegeven zou hebben.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Poulus Peters van Osch, Mathijs van Creijl, Jan Jacob Langes, J. v. Clootwijck, sub. Secr.

 

Blz 18 dd 16 april 1708

Compareert Mr. Jurrien Everdingh sjurrisijn en vorster alhier, die ter instantie van Willem Tonissen van Roij en verklaart dat hij – mits sijn dispositie door sijn soon engelberth Everdingh – als vorster op de 7 september 1704, ter instantie van Willem voor de volckeren heeft laten publiceeren dat gemelten van Rooij asl gewesene collecteur van de Verpondingen een vijfde verhoginge van de buijtendijkse landen onder Nuland gelegen en bij haar Hoo: Moo:  de genoemde verpondingen van den jaare 1700 hadden gelieven te remitteeren, dat hij alle geïnteresseerden liet bekent macken om een iegelijck contantement te sullen doen binnen den tijt van 2 maar 24 uur, als de Heren regenten zijn rekening soude opgenomen en gesloten hebben.(…). Verklaart verder dat hij enige tijd later aanwezig is geweest toen Willem van Roij ten huijse van Cornelis van Coot, aan vele mensen haar betaalde verpondingen restitueerde wegens het remis, dat hij ( Everdingh) overvallen werd om hun betaling te verkrijgen, en beducht om door hen overvallen te worden dat hij den President Jacob van Gogh tegen van Rooij heeft horen seggen dat hij sigh soude wegh maken gelijck den selve daar naar heeft gedaan.

Tekenen: J Everdinck, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 20 dd 16 april 1708

Compareert  Jan willems van Goor, Jan Gelinghs, beide inwoners van Geffen, alhier gearresteert om een verklaring af te geven ter instantie van Claes de Wert, wonend te Maren, verklaren dat zij op maandag 23 januari 1708 ten huijse van Procureur Theodorus Lemmingh sijn geweest, toen Jan Jan Gerit Berens er ook was. En hebben horen seggen dat hij de schult waar over hij tot Geffen van wegens Claes de Wert aent gerecht was gedaeght, wel schuldigh was, ter sacke van gepacht hooiland voor de helft, versoeken instantelijk dat de genoemde Lemmingh hem uitstel wilde geven tot den eersten Sondagh na het gerecht, en hij de Wert sou betalen als een Eerlijk man. Jan willems van Goor verklaart nog dat Lemmingh tegen hem zei : “Jan sal ik mijn costen dan halen?” en hij tot antwoord kreeg “daat sal ik u een vette hen voor geven, en als ik ze u thuis breng soo sult ghij mij een kan bier geven”. Hetgeen door Lemmingh wiert afgeslagen.

Tekenen: Jan Willems van de Goor, Merk Jan Gelinghs, G Croon, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

 

Blz 22 dd 28 april 1708     Staat en inventaris

Van Rut Gerit Berens nagelaten door Jenneke Willems zijn overleden huisvrouw, voor hun minderjarige kinderen, Rut gaat nu trouwen met Claerken Arts

-       2 slaapkoetse

-       2 bedde met 2 hooftpeulinge

-       2 kussens

-       2 paar slaaplakens

-       Een deecken

-       Een lijvit kast met een deur

-       Een tafel

-       Hael

-       Vuurijser

-       Tangh

-       Ijseren papketel

-       Ijseren moespot

-       Drie houte stoelen

-       2 braecken

-       Ploegh

-       Coopere melckkan en kopere melkemmer

-       Wateremmer

-       Koeckepan met een hangijser

-       Hiep

-       Sijen kove;

-       Eenen blouwen vlessen voorschoot

-       2 copere lampen

-       Een quaije gavel

-       Copere sijghschotel

-       Houtere boterschotel

-       Broot back

-       Ijken kist

-       Een sijsie

Aanwezig was Jan Jan Gerit Berens.

Tekenen: Merck van Rut Gerits, Jan Jansen, G Croon, Matijs van Creijel, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 26 dd 29 april 1708

Gewesene en in de regering sijnde schepenen voor het jaar 1705 verklaren ter instantie van Jacob Jansen van Gogh in die tijd president van Nuland, dat wij op 26 september 1705 vergadet hebben om de rekening van Willem Tunissen van Roij  gewesene collecteur over 1700, op te nemen en te sluiten, leek van Roij te willen heen gaan, en hij kreeg te horen dat hij daar moest blijven tot de rekening gesloten was. Van Roij zei dat hij moest “suijpen gaan eten”, hij kreeg nogmaals te horen dat hij moest wachten. Van Roij wees op de drossaard die zijn medestander zou zijn “soo die het doet, daar ben ik mee tevreden”. Zo hebben ze het gedaan, later heft van Roij niets ingebracht tegen de rekening. Latre kwam hij er op terug en in November 1706 vroeg hij dat zijn rekening opgenomen moest worden, maar de schepenen antwoorden dat dit al gebeurd was. Eind November 1706 vroeg van Roij aan president van Gogh in naam van alle schepenen een insinuatie laten doen welke door van Gogh in de vergadering werd vertoond. Eensgezins besloten zed at de rekening goed afgehandeld was. Van Roij moest maar met bewijzen komen dat er iets verkeerd was, het was de schepenen er niet om te doen hem te benadelen voegden ze er aan toe.

Tekenen: Martin Kievit, Sijmen Diercx, Wouter Joppen, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Mathijs van Creijl als getuige, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 28 dd 2 mei 1708

Schepenen zijn ter instantie van drossaard vandaag gegaan naar het huijs van Claas Jansen van Boeckelt, om als schepenen door Mr. Jurriaan Everdingh schurrisijn, te visiteeren het lichaam van Huibert Jansen van Boekelt ide op 1 mei in de avond binnen dese juridictie op Caathoven moordadelijck omt leven is gebracht, soo gesegt werd. Everdingh constateert dat de aflijvigen was geschoten en gequetst  even beneden de joncktuur van de schouder, in den rechten arm, pnetrerende in de borst, door de longh waar in verscheijde hagel off loot in bevonden is, alsmede verscheijde door het pericardium off het vlies van het hart ende in de lever, waar op de dood noodsakelijk aanstonts heeft moeten volgengelijck ook geschied en gebleeken is, temeer daar het hart door de menichvulligheit vant bloed was overstelpt.

Tekenen: J Everdinck, Matijs van Creijel, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 29 dd 5 mei 1708 ondervraging

Van de volgende personen door drossaard Croon:

1. Dirck Bastiaans

2. Jan Matijssen van Crijl

3. Antony Tunissen

4. Gerit van der Ven,

5. Dirck sijmens

6. Jan wouter Joppen

7. Ermert Tunnis Ermers

8. Jan van Vorstenbosch

Ze verklaren allemaal op de eerste van deze maand met roeren off ander geweer in Vinckel en Kaathoven te zijn geweest op de wolvejaght. Tot zonnenondergang waren ze in huis en herberg van Geurt Westerlaken, aldaar.

Gevraagd of ze niet gehoord en gezien hebben dat er enige kwestie of verschil geresen was tussen enige personen?

Dirck verklaart dat hij wel enige rusie heeft gehoort maar niet te weten tussen wie: hij zag de volgende personen Jan Matijssen van Crijl, Antony Tunissen, Jan Poulisse, Dirck sijmens, Antonis Jacobs, Huibert /Janse van Boeckelt, Emit Geurt Emens, Marten Jan Martens, Mathijs Hendricx, Arien Dirk Ariens en meer anderen. 2 t/m 7 verklaren het zelfde. Jan van Vorstenbosch verklaart de anderen weg te zien gaan, maar zelf gebleven te zijn.

Op de vraag of toen ze gekomen waren bij het vonderken aan het einde van de voetpad, liggende over eenen graeff aan de voorste steegh, Huibert Jansen van Boeckelt hebben horen seggen, “Dirck Bastiaans siet toe, siet toe want het en doogt hier niet, en of ze daarop niet een swaren scheut hebben horen afgaan en meer roeren hebben horen ketsen en fo de de persoon die schoot kennen?

Dirck verklaart dat hij Huibert het heeft horen zeggen, een roet heeft horen ketsen en daarop eenen swaren scheut heeft horen losgaan waarvan hij wel een quartier doof van was, zonder te weten wie geschoten heeft. Hij vond later Huibert Jansen liggen zonder te weten datter noch leven in was.

Jan Mattijssen verklaart de scheut wel gehoort te hebben en zag dat daarop Huibert te neer viel en hem daarop doot heeft gevonden. Hij weet niet wie het gedaan heeft.

Antony weet van niets.

Gerit en Dirck Sijmens en Jan verklaren van niets te weten maar hoorden wel een scheut afgaan, zonder te weten waar hij vandaan kwam.

Ermert heeft een roer horen afgaan zonder te weten waar het vandaag quam.

Jan van Vorstenbosch weet van niets

Op de vraag of ze Huibert Jansen niet dood hebben zien liggen:

Jan wouter Joppen zag hem liggen en riep hem om mee naar huis te gaan.

Jan van Vorstenbosch dacht dat hij dronken was en zag pas daarna dat hij dood was.

Tekenen: Dirck Bastijaens, Jan Tijssen van Creijl, Toni Teunissen, Geeret Jansen van der Ven, Dirck Sijmon, Jan wouters, merk van Ermert Tonies, Jan Willems Vorstenbosch, G Croon, Peeter van creijl, Jan Jansen Quack, J v Clootwijck, sub secr.

 

Blz 33 dd 5 mei 1708

Compareert Goijert Sighmans die verklaart ter instantie van Claas de Wert dat deze hem last gegeven heeft onder een briefje met eigen handt geschreven om van Rut Gerit Berens en van Jan Jan Gerit Berens  in te vorderen ieder voor de helft de som van 15 gulden wegens pachtpenningen van 10 hont hooiland onder Maren, dat Rut Gerit Berens zijn deel heeft betaald op de laatste mercktdag van Nuland 1707. Jan werd gedaagt voor het gerecht te Geffen dd 25 januari 1708 en dezelfde dag bij hem is gekomen ten huijse van de secretaris Hendrik de Boij, verzoekende hem tijd te geven tot de eerst aanstaande zondag en hem dan zou betalen,. Hij zou anders een rijksdaalder geven aan de armen.

Tekenen: Goijert Sighmans, G Croon, Peter Eijmbers van Crijel, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 34 dd 7 mei 1708 ondervraging

Ter instantie van Gerit Croon, drossaard van de volgende personen:

Emit Geurt Emens

Marten Jan Martens

Ariaen Dirck Ariaens

Allen verklaren op 1 mei met roeren en andere geweer in Vinckel te Caathoven sijn geweest op de wolvejacht, en waren tot sonnenonderganck ten huijse van Geurt Westerlaken, herbergier aldaar.

Ze verklaren met Dirck Bastiaans, Antony tunissen, Jan Poulusse, Jan Tijsse van Crijl, Dirck Sijmens, Antony Jacobs, Huibert Jansen van Boeckelt naar huis te zijn gegaan en niet gemerkt te hebben dat er enige ruzie was tussen een aantal mensen.

Op de vraag of toen ze gekomen waren bij het vonderken aan het einde van de voetpad, liggende over eenen graeff aan de voorste steegh, Huibert Jansen van Boeckelt hebben horen seggen, “Dirck Bastiaans siet toe, siet toe want het en doogt hier niet, en of ze daarop niet een swaren scheut hebben horen afgaan en Huibert Jansen dood neer viel, antwoordt

Emit weet niet of hij de scheut heeft gehoord, de andere twee zeggen hem wel gehoord te hebben. Verder weten ze niet van deze vraag, maar zeggen wel dat Mathijs Hendricx onderwegen bij haar quam op het dijkje tijnden den hoef van de Advocaat van de Gevel en hen vroeg of zij niet een scheut hadden gehoort. Zeggende verders “dat heb ik gedaan, ick heb jan poulusse naar sijn been geschoten, maar het kan geen quaat, want hij gaat daar voor ons heenen, ick most mijn leven verweeren overmits hij mij soo hart toeviel en naar mijn aangesight snee”. Aangekomen in het huis van Aert de Wert en na enige tijd hoorden ze zeggen dat Huibert Jansen bij het vonderken lag doodgeschooten.

Tekenen: Ement Geurts, merk Marten Jan Martens, Adriaen Dirckx, G Croon, Matijs van Creijl, Peter eijmbers van Creijl, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 36 dd 10 mei 1708

Drossaart Croon machtigt procureur voor de Raad van Brabant te Den Haag, Arnold de Roij, om te procederen tegen de regenten en schepenen van Nuland om te hebben tauxatie van soodanige overgegeven declaratie van costen ter sake van gewelt spolie, pijn smarten en meesterloon aan sijn persoon door straatschenders op 14 februari 1705 geperpetreert als mede voor de raad te stellen cautie juratoir voor costen van de processen om in de zijle van den constituant te sweeren gene ander borge connen becoomen, en denkend een rechtvaardige zaak te hebben.

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 37 dd 28 mei 1708

Compareert Jan Gurts inwoner alhier die verklaart schuldig te sijn aan Jan Jansen van Rosmalen sijn neef 50 gulden wegens geleend geld, belooft binnen een jaar terug te betalen a 4%.

Tekent;  merk Jan Gurts, G Croon, Peter Eijmbers van Crijel, Poulus Peters van Osch, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 38 dd 2 juni 1708

Ingevolg de order van de Vrouwe van Nuland aan de drossaard deser HH overgezonden, so ist dat voort colegie van Schepenen daarom express in de Raatcamer vergadert. Compareren Antony Ermers van Nulant, Wouter Joppen Baers, die aan handen van de drossaard de eed hebben gedaan om voor de tijd van 1 jaar ingegaan 15 mei 1708 getrouwelijk te sullen collecteeren en insamelen de spaanse en franse contributien soo reeelijk als persoonlijk ingevolge de resolutie van de Raad van Staten dd 6 januair 1703, en conform de couhieren die de regenten binnen 8 dagen ter hand sullen stellen. Ze krijgen een tantjema den 20e penning van de penningen die sij sullen comen op te halen. Als er iemand niet kan betalen sullen de collecteurs worden gededomagjeert ende gedischargeert, mits tonende acte van devoor, uijtgenomen het reëel blijft tot laste van de collecteurs van executie en werden deselve boeken van nu en voor als dan tot laste van de gebreeckelijke betaalders verklaart executabel.

Tekenen: Matijs van Creijl, Peeter van Creijl, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 39 dd 2 juni 1708

Ingevolg de order van de Vrouwe van Nuland soo heeft Joost Hendricx en Gijsbert Wellens den eed aan handen van den Drossaard als borgemeesters van Nuland afgelegt voor het jaar 1708, om in te vorderen de reële en personele boecken die haar sullen worden ter hand gestelt welcke boeken van nu en voor als dan tot laste van de gebreeckelijke betaalders verklaart executabel. Met nog 4 stuijvers van den Gulden topt betaling van de Conincxsbeede.

Tekenen: Matijs van Creijl, Peeter van Creijl, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 40 dd 18 juni 1708

Compareert Peter Jansen van Uden, die aan de drossaard verklaart nooit enige opdracht aan den ingebieder Lieffers of aan iemand anders om op de rolle van Den Bosch tegens de 5e juni 1708 in te gebieden: Adriaan Jansen van Heesch en Theodorus Lemmingh, volgens relaas van de ingebieder aan hem vertoont. Er waren op zijn naam nog meer ingesetenen van Nuland ingeboden totaal een 15 tal.

Acte is niet getekend

 

Blz 41 dd 20 juni 1708  rekening bewijs

Van Sijmen Diercx en Aert Adams als beurders van de contributie over Nuland voor het jaar ingaande 15 mei 1707

Ontvangsten:

- de reeele omslagh volgens het quohier haar ter hand gestelt                                  932-8-0

- de personele omslag over de ingesetene gedaan                                                      376-6-0

Totaal                                                                                                                  1308-14-0

 

Uitgaven:

- aan de Heer van Breeij de franse contributien                                                     1091-10-0

- een schrijfboeck                                                                                                     0-8-0

- een cladt boeck                                                                                                      0-6-6

- aan de secretaris voor de regels tot het executoriaal op te schrijven          

en authorisatie van de schepenen                                                                             1-1-0

- aan Cornelis van Coot volgens ordonnantie en quitantie, wegens

verteringen van het ordnonneren en het afnemen van den Eedt van

genoemde rendanten                                                                                                6-0-0

- Aan de Heer Kwartierschout van verschot van een recognies aan

De heer Pesters                                                                                                        14-3-8

- 17 oktober betaald aan de deurwaarder Peter Trapman wegens een

Sommatie aan Jacob van Gogh                                                                                2-0-0

- voor een beschrijfbrief voor de contributie                                                            0-6-0

- voor een zegel tot onse procuratie om gelt op te nemen                                        0-14-0

- aan Notaris de Bie voort maken van een obligatie van de opgenomen penn.         2-10-0

- aan Jan van der Ven de jonge wegens vacatie en verschot                                      3-2-0

- aan de Clerke van de Heer van Deursen wegsn een

extract van onverpacht land                                                                                     0-13-0

- item voor de vereering                                                                                           1-2-0

- aan de Clerken van de Heer Cramer                                                                       0-2-0

- aan van Coot volgens ordonnantie                                                                         2-4-0

- 29 october 2 dagen met ons bij den Bosch geweest

vacatie om geld op te nemen voor de rendanten                                                      2-8-0

- Sijmen Diercx de 8 januari 1708 op order van regenten naar

Den Bosch geweest wegens een beschrijfbrief, vacatie                                             0-12-0

- 25 oktober ook naar Den Bosch geweest op order van de regenten om al                                  

onze quitanties te tonen volgens den beschrijfbrief, vacatie                                     0-12-0

- 18 juni naar Den Bosch geweest met schepenen om te helpen

Liquideren over gijselkosten inden hopwagen geresen, vacatie                                0-12-0

- 2 jaren interest van 600 gulden capitaal opgenomen tot betaling van de

Contributie tegen 5%                                                                                                           31-14-0

- beurloon voor de rendanten de 20ste penning                                                         65-8-12

- drossaard wegens specificatie                                                                                 11-10-0

- aan de secretaris voor schrijfgelt voor het reeel verpondingsboeck                        2-10-0

- idem voor de regels in het schrijven van 3 extracten                                             0-12-6

- voor de offcier voor het overstaan                                                                         6-0-0

- secreatris voor het schrijven en uijtmaken                                                             3-0-0

- voor de zegels hier toe dienende                                                                            1-19-0

- Voor de schepenen als ouditeuren voort overstaan                                                6-0-0

Totale uitgaven                                                                                                     1255-16-0

 

Tegen over de ontvangsten blijven de rendanten schuldig de som van 52-18-0.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Poulus Peters van Osch, Peeter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 46 dd 20 juni 1708

Theodorus Lemmingh heeft ter sacke van gepachte tienden van mevrou van Nuland gepresenteerd aan Jan van der Ven de jonge als beurder in clinkende munt de somme van 6 gulden in voldoening van sijn contingent in de selve tienden verschuldigt. Van der Ven wilde ze niet ontvangen, waarover Lemmingh heeft geprotesteerd dat alle costen die ervan komen te….

Akte houdt ineens op ( tekst sluit niet aan)

 

Blz 47 dd   acte begint ineens

…. En sijn de penningen genamptiseert onder den sub. Secr. van Nuland, en dat op kosten van ongelijcken. Getuigen de drossaard en alle ondertekende schepenen

Matijs van Creijl, Poulus Peeters van Osch, Peeter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr

 

Blz 47 dd 4 juli 1708

Officier en schepenen ordonneeren de borgemeesters Willem Claessen en Adriaan Franse Hoefs als borgemeesters van Nulandvoor den jaren ingaande pinxteren 1707 op te halen 4 seelen parsoneel over de ingestene deser HH ieder naar sijn bedrijf omgeslagen volgens het quohier haer ter hand gestelt welke 4 seelen werden verklaart tot laste van de gebreeckelijke betaalders executabel.

Tekenen: Matijs van Creijl, , Poulus Peeters van Osch, Jan Jansen van den Ven de Jonge, Peeter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr .

 

Blz 48 dd 4 juli 1708

Op 4 juli 1708 heb ik ondergetekende Drossaard mijnen gedepositeerde specificatiën soo ick tot laste van dese gemeente te pretendeeren heb, wederom van de secretarije van Nuland gelicht en naargenomen. Tekent: G Croon

 

Blz 48 dd 7 juni 1708

Condities waaronder Peter Jansen van Uden en Jan van Lit als hier toe geauthoriseerd door de Vrouwe van Nuland openbaar verpachten de onderstaande clamptiende onder deze heerlijkheid gelegen, voor de oogst en jaren 1708 naar tiendheffersrechtals van ouds gebruikelijk en gewoonlijk.

Akte stopt ineens

 

Blz 49dd 7 juni 1709akte start ineens

…..ende gepassert te Nuland ten overstaan van Jan van Lit, en Jan Jacob Langens, schepenen, den 7e juni 1709.

Tekenen: Willem Tonissen van Roeij, AG van …. C van Coot, G Croon, Jan Jansen van Lith, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr .

 

Blz 49 dd 7 juni 1708

Bastiaan Jansen van Roij en Handerske dochter Adriaan Melisse, echte lieden op 5 juli 1689 voor Notaris Vosch gemaakt testament, was er een lagaat afgesproken aan soon Daniel de som van 125 ineens uit te reiken, en dat deselve daar op hadde betaald voor den genoemde  Daniel aan Peter Bastiaans zijn broederde som van 5 gulden, resteerde de som van 120 gulden, en omdat de genoemde Daniel Bastiaans zijn costen heeft gecogt in het gasthuijs achter de drie mollen tot Den Bosch, voor zijn leven lanck, mits dat daar voor moet worden betaald een som van 150 gulden, so ist dat op instantelijk verzoek van  Daniel, de genoemde testatrice dese som heeft betaald. Na haar dood moet uit de portie van Daniel worden uitgekeerd een som van 30 gulden aan de erfgenamen.

Tekenen: merk Daniel Bastiaens, merk Peter Bastiaens, G Croon, Jan Jansen van Lith, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr .

 

 

 

Blz 51 dd 8 mei 1709

Compareert Vrouwe Johanna Maria Tromp, douariere van wijlen de Heer Cornelis Gans, in sijn leven Heer van Nuland, en geeft te kennen als boedelhoudster van de Heer van Nuland, de heerlijkheid verheven te hebben, toen deze dreigde gedeelt te worden, en nu door het verbaal van de Hoge Raad in Holland de kwestie tussen aan de ene kant haar en aan de andere kant de Heer Johan Willem Groulart c.s. en een akkoord hebben gemaakt, en dat aan haar de Heerlijkheid in volle eijgendom gegeven is. Ze machtigd nu Hermen Cremers om te verschijnen voor de Heren en stadhouder en leenmannen van raden en leenohven van Brabant om de zaak te bevestigen, tot besetman wordt aangesteld Johannis van Clootwijck.

Tekenen: G Croon, J an Janse Quack,  J. van Clootwijck, sub secr.

 

(pm: een tussenblad krijgt nummer 52, daarmee loopt de nummering van de scans en de potloodnummering niet meer synchroon,

Blz 52 leeg

 

Blz 53 dd 11 juni 1709

Claas Jan Huijbers als pachter van de hoeve van het convent van de fraters alhier te Nuland gelegen, in het voorleden jaar 1708 op de klopschouw heeft moeten geloven voor het onderhoud van 9 voeten dijcx op kepkensdonkdijk, wegens een perceel weiland van St Catarina altaar gelegen opt Hoogh, tot de genoemde hoeve gehorende, ende dat iedere voet dijk moet hebben een hont land sijnde 9 hondt, dat gemelten Claas deselve 9 hont oock behoorlijk hadde beschaert, dat Jacob van gogh, door sijnen knegt  met de knegt van Jan Dircx Spierings hadde comen goetvinden op de 10e deser maand vant het genoemde hoogh te laten schutten ende in de kooij van rechte brengen het merypeert  met het vullen van Claas Jan Huijbers, met de pretext dat hij een hondt land meer soude hebben beschaert als hem was competerende. Nu compareert zijn broer Willem Jan Huijbers die zich borg stelt voor zijn broer. Er komt een gesworen landmeeter om het e.e.a. op te meten op kosten van Claas jan Huijbers.

Tekent: Willem Jan Huijbers, Claas Jan Huijpers, G Croon, J an Janse Quack,  J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 55 dd 13 juni 1709

Condities waaronder Tunnis Peeter Decker en Dirck Ariens als oomen van vaders en moederswege van de minderjarige kinderen van Peter Peters Decker ende Marieken Adriaan Aert Celen, als namentlijk Dirck, Grietjen en Maria de Jongsten, geauthotiseert door de schepenen dd 5 juni 1709 , mitsgaders Ariken, Simon en Maria de oudste, de meerder jarige kinderen willen verkopen

-       5 lopensaet en 39 roeije land met den houtwas daar aan gehorende, ter plaatse aan het Molenheijke, naast de gemeene Santstraat c.s. bovennaast, erve van Anneke Weduwe Peter Eijmbers benedennaast, schietende suidwaarts van het molenheijke op de erve van Sijmen Dircx c.s. noordwaarts, gekomen van de erfgenamen Jan Rutten tot Berlicum, hieruit te vergelden aan de gemeente van Nuland 1-7-0 gebuurcijns, en 14 stuijvers jaarlijks aan een gilde of broederschap te Den Bosch.

-       Twee streepen lant aan weerszijden den Streep van Matijs van Crijl, in Pelshof, zuid en noordwaarts met de claverveltjens tot 6 streepkens aldaar oostwaarts ten eijnde aangelegen, samen 2 lopensaet en 16 roeije, met houtwas, hieruit te vergelden aan de weduwe van Campen een malder rogge en aan de lievevrouwenbroederschap tot Den Bosch een rente van 1-13-6

-       Een streep land groot 1 lopens en 8 roeije met houtwas, in Pelshof benevens erve Jacob Peters van Grinsven zuidwaarts, den streep van de vorge koop noordwaarts, oost de genoemde claverveltjens, west: erve Sijmen Dircx, gecomen van de kinderen Jan Frenssen, hieruit te vergelden aan de weduwe van Campen 4 vat rogge en 3 kannen, en aan de lieve vrouwenbroederschap 0-17-0

Ingezet door Theodorus Lemmingh op 150 gulden met 50 slagen, (iedere slag 2 gulden half en half naar ouder gewoonte). Hij blijft koper bij uitgaan van het hoogsel.

Tekenen: Th Lemminck, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 58 dd 24 juni 1709

De Staten Generaal bij resolutie van 3 april 1708, op verzoek van de buijtendijcx ingelanden van der Polder van der Eijgen raeckende het doorsteken van de kepkensdonkdijk en achterdijck onder de jurisdictie van Nuland gelegen, door een grote trop menschen van Osch, gewapent roers, schuppen en spaden, seer fijtelijck geperpetreert aan de supplianten hebben gelaten om de schaden die sij daar door geleden hebben te repeteeren van degene die de dijcken doorgestoken zoude hebben. De staten hebben de zaak gerenvoijeerd aan justitie, zodat de schepenen en drossaard verklaren dat voor hen zijn verschenen de geintresseerde eijgenaars en gebruikers van de ondergelopen landen die verklaren door het doorsteken in 1707 een zodanige schade hebben geleden, meer dan bij ieders naam staat vermelt.

Matijs van Crij – de naschaer van 4 mergen int sevenvierendel                                12-12-0

Jan van der Ven den ouden – de voor en naschaer van een mergen

Idem – de naschaer van 5 mergen                                                                 13-0-0

Idem – de naarschaer van 14 mergen, 1,5 hont met een mergen droog hooi

Verdronken wesende                                                                                    20-5-0

Cornelis van Coot – de naschaer van 13 hont                                                          2-3-4

Idem 16 hont naerschaar                                                                              2-12-12

Sijmen Dircx – 4 mergen 2 hont op de Doncken      , en de naschaer en droog

Hooi van een mergen, en 5 mergen naschaer c.s.                                          9-1-12

Aert Adams – de naar schaer van 2 mergen                                                  2-0-0

Willem van Roij – de voor en naschaer van eenen halven mergen met

de naerschaar van 2 mergen, ½ hont, met nog 7 hont                                              7-8-12

Jan van der Ven de Jonge – de naarschaar van 2 mergen int sevenvirdel

En nog 10,5 hont in de gemeene hoeve, noch 1 mergen en 4 hont

Opt Nuland                                                                                                  8-11-8

Jan van Lit – de naerschaar van 14 mergen en 5 hont                                              15-0-0

Peter eijmbers van Crijl – de naerschaar van 3 mergen en nog 5,5 mergen   11-10-0

Doorgestreept Jan Jacobs 30 juni 1709, omdat hij het moest ondertekenen

                      

Blz 64 dd 28 juni 1709

Schepenen verklaren ter instantie van drossaard Croon dat die van Nulandt, Heeseijnde en Rosmalen te samen in de polder van der Eijgen sijn gelegen en dat volgens de oude repartitie die wij daarop hebben nagesien met de quantiteijt van 2788 mergen en 2 hont land te weten: Nuland met 668 mergen en 2 hont en Rosmalen en Heeseijndt 2120 mergen, te samen met die van Orten moeten met sufficante dijken omringht en beslooten worden en dat op soodanige breedte dat die met wagens en karre malkanderen geladen sijnde connen passeren en speciaal de Kepkensdonkdijk en Agerdijk op de jurisdictie van Nuland gelegen, als mede het Heeseijnde en Rosmalen tot aan de Blauwe Sluijs aan den Maesdijk gelegen, ende wat aanbelangt den schade door het het doorsteken van de kepkensdonkdijk en Agterdijk op 28 augustus 1707, veroorsaakt soo wiert dien aangaande geresureert tot de acte daarvan bij vrscheijde geinterresseerden op den 24e deser lopende maand van  juni gepasseert sonder dat wij toch nogh toe hebben connen weten wat schade de verdere ingelanden die haer nog niet aangegeven. En seer vele hebben daardoor geleden.

Tekenen: Jan Jacob Langes, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 65 dd  

Condities waaronder Corstiaen Gerits Beijvelt en  Adriaen Frans Hoefs geauthoriseerd door de Vrouwe van Nuland willen voor allemaal openbaar verpachten de volgende Clamp tienden voor de oogst en het jaar 1709 naar tiensheffersrecht … acte stopt hiermee

 

Blz 66  dd 8 november 1708  rekening bewijs

Door Jan Jansen Quack als beurder van de franse contributien c.s., over het jaar eindigend op 15 mei 1707, volgens authorisatie dd 4 augustus 1708, van alle sodanige pacht en kooppenningen van de naergespecificeerde verlatene en ledig gelegen hoijlanden in den polder van Nulant, staande te boek ponder naam van de Heer Bemont en Mevrouw van Tienhoven..

Ontvangsten

-       heeft geen betaling ontvangen van de hierna gespecificeerde landerijen, maar heeft deze wel moeten verantwoorden en heeft verzoek aan regenten gedaan deze landerijen te mogen verpachten, zo niet deze te vercoopen. Ze zijn verpacht op 18 augustus 1708, niet meer verpacht konden worden als 16 hont hooijland van mevrouw van Tienhoven voor de pachtpenningen 3-12-0

-       de rest niet kunnen verpachten en deze 5 september 1708 gevijld, 2 mergen hoijland van de Heer Bemont, gelegen in de Hoeve gemijnt door Reijnier Plenus op 12 september 1708, voor 34-0-0

-       een mergen aldaar  gelegen, voor de meest biedende, Reijnier Plenus voor 14-0-0

-       4,5 hont voor deselfde, 9-10-0

-       7 hondt hoijland ter plaatse voorst.  gelegen,  voor Plenus voor 19-0-0

-       8 hont hooijland aldara gelegen, alle te naam staande van de Heer Bemont, nu ook deze gekocht door Reijnier Plenus voor 19-0-0

-       2 mergen hooijland staande te boek onder  naam van mevrouw van Tienhoven, gekocht door Reijnier Plenus voor 66-0-0.

Totaal 161-2-0

Uitgaven van rechtskosten:

Wegens het request de genoemde landerijen te moge n verhuren of verkopen, 1-16-0

-       voor het zegel, 0-4-8

-       officier voor het doen convoceren van de schepenen, 1-4-0

-       aan de vorster voor het doen van de convacatie, 0-12-0

-       voor de rendant voor zijn werk 0-12-0

Den 4e dito de officier en schepenen in de Raatcamer vergadert sijnde het genoemde request overgegeven, voor jura van de selve als extraordinaris om daarop te disponeren, 2-8-0

-       aan de secretaris, 1-4-0

-       voor de rendant voor dierectie en vacatie, 0-12-0

-       den drossaart voor het consipieren en opstellen voor de resolutie van het request, om de landerijen te mogen verpachten of verkopen onder condities dat de eigenaar het nog terug kunnen krijgen onder betaling van achterstallige contributie boinnen een jaar en 6 weken, 1-4-0

-       aan de secretaris voor het registreren en uitmaken van de authorisatie  vanwege grootte en kwaliteit, 1-16-0

-       zegel, 0-7-8

-       zalaris en vacatie van schepenen 1-10-0

-       Jura voor de geauthoriseerden om de landen in arrest te laten nemen door de vorster, 2-10-0

-       Aan de secretaris voor het schrijven en registreren van het arrest van de goederen van de Heer Bemont 0-12-0

-       Voort uijtmaken 0-12-0

-       Voor zegel 0-7-8

-       Den selven voort registreren van het arrest van de goederen van mebvrouw van Tienhoven, 0-12-0

-       Uijtmaken, 0-12-0

-       Zegel, 0-7-8

-       De vorster voor het doen van het arrest, en het te boecjk te stellen, 0-9-0

-       De drossaard voor het opstellen van de acte van publicatie en dubbelt van die om te affigeeren, 1-4-0

-       Voor het zegel daar toe dienend, 0-4-8

-       Voor de vorster voor het publiceren gedaan den 5e dito en t relaas te boeck te stellen, 0-12-0

-       Den 10e dito de drossaard, president van Crijl, Jan Jaocb Langens, en de sub secretaris, en de rendant, ge geauthoriseerde op de verpachtinge gevaceert, omdat de andere schepene niet waren gecompareert om de authorisatie acte te tekenen, zo is de verpachting tot nader order verhouden, voor vacatie, ider een gulden, 4-0-0

-       Op de 12e dito de acte getekent, naaerder acte van puiblicatie opgestelt om de goederen te verpachten, op de 15e dito, , voor de drossaard dubbelt om te affigeeren, 1-4-0

-       Zegel,  0-4-0

-       Vorster voor publicatie en relaas te boeck te stellen, 0-12-0

-       15e dito: drost, poulus peters, jan Jacob Langens, Peter eijmbers, jan van der Ven de jonge, sub secrertaris Clootwijck, en de rendant, op de verpachting gevaceert, maar een perseel kon verpacht worden, goetgevonden de rest op drie achtereenvolgende sondagen te vijlen en te verkopen op 5 september 1709, voor vacatie en jura, 3-10-0

-       Secretaris voor het schrijven van de conditie van de verpachting, 1-4-0

-       De drossaard voor het schrijven van de acte van vijlinge en dubbelt om te affigeeren, van de Heer Bemont, 1-4-0

-       Zegel 0-4-8

-       Idem voor mevrouw van Tienhoven, 1-8-8

-       Den rendant voor sijne vacatie om de goederen op de 5e te verkopen, 1-0-0

-       Comt den vorster voor publicatie van de goederen, van Bemont en relaas, 1-4-0

-       Deselve voor het land van Van Tienhoven, 1-4-0

-       Den rendant en geauthoriseerde den 12e dito op den uijtganck des hoogsel moeten vaceren, 1-0-0

-       Doorgestreept: betaald aan Cornelis van Coot voor wijncoop van het overgedroncken gelagh op de verkopingen en uijtgank  des hoogsel, 10-9-8  ( !) in marge bij specificatie gebleken te betalen bij die het verteert hebben.

-       Secretaris voor het uijtmaken van de verkoopcondities van de Heer Bemont, en Mevr. van Tienhoven, tot naerichtinge van den rendant, 3-10-0

-       Zegel, 0-7-8

-       31e dito voor het overstaan van de opdracht van de goederen, voor jura, 1-16-0

-       Idem voor president van Crijl, Jan Jacob Langens en Jan van der Ven de jonge de juro, 1-16-0

-       De drossaard voor het opstellen van van de acte van publicatie waar de rendant bekent liet maken dat hij van de kooppenningen rekeningbewijs zou doen op 8 november 1708, dat iedereen die een pretensie had, deze over moest brengen naar de secretarije alhier, 0-12-0

-       Aan de Groen Roede te Den Bosch voor de gedane publicatie en relaas, 1-2-0

-       Zegel, 0-4-8

-       Aan den rendant voor het afhalen van hetselve door hem te Den Bosch, 0-12-0

-       Voor het schrijven van de publicatie als voor tot nuland te doen, 0-12-0

-       Vorster voor publicatie en relaas, 0-12-0

-       Drossaard voor het overstaan van dese rekening, 6-0-0

-       Schepenen idem, 6-0-0

-       Secretaris voor het schrijven van en appostilleren deser rekening, 4-0-0

-       Voor het uijtmaken van dien, 2-0-0

-        Zegels, 0-7-8

-       Vacatie van den rendant, 1-0-0

-       Den vorster voor opwachten etc, 1-0-0

-       Den rendant voor het ontvangen en uitgeven van de penningen tegen de penning twintig, 7-17-8

-       De Heer advocaat van de Graeff voor sijn advies om de repartitie van de overschietende penningen te regelen, en de regenten te asissteren, 3-3-0

Totale uitgave: 81-16-0.

Afgezet tegen de ontvangsten resteert een bedrag van 79-17-0

 

Verdere lasten:

-       den rendant voor de franse contributien van de landen van Hr Bemont, 3-12-11

-       idem voor mevrouw van Tienhoven, 2-14-4

-       voor de gemeente wat de regenten aan willem van Roij goet hebben gedaan voor het land van Bemont voor de verpondingen van 1700 over 1 mergen en 4,5 hont, 0-15-8

-       aan Jacob van gogh als beurder der verpondingen over 1702, wegens sollicitatiekosten vant remis, 2-13-8

-       aan Cornelis van Coot, als beurder der verpondingen obver 1701, 1-19-8

-       aan Matijs van Crijl wegens toemaken van den doorgeloopen dijk op order van officier en heemraad, 3-0-0

-       Jacob den Lepper voor arbijt loon aan de dijck mee verdient, 1-0-0

-       Aan Dirck Vorstenbosch als beurder van de franse contributien, oan het jaar evrvallen 1709, van de landen van Bemont, 3-12-11

-       Idem komt roelof Wellens, als beurder van de contributie voor het jaar vervallen  1706, 3-12-11

-       Aan sijmen Diercx c.s. als beurder van de contributien vervallen 1708, voor het land van Bemont, 3-12-11

-       Denselve voor het land van v Tienhoven, 2-14-4

-       Willem Claesse gwesene borgemeester van 1699 wegens reële lasten van een mergen en 4,5 hont van Bemont, 1-12-10

-       Gijsbert Wellens c.s borgemeester voor 1708, reële lasten van land van Bemont, voor ¾ deel 5-16-0

-       Deselfde wegens 2 mergen van v Tienhoven, 1-13-8

-       Jan Jacob Langens als beurder van de contributie voor 1703 en 1704, voor land van Tienhoven, 1-19-0

-       Jan Gijsbers c.s. voort vegen van de hoefgraaf, 0-15-0

-       Antony ermers, c.s. als beurders van de contributien over 1708, van het land van Bemont van 15 mei tot 15 november 1708,  vervallen, 1-16-6

-       Idem 2 mergen van Tienhoven, 1-7-2

-       Den collecteur van 1708 voor Bemont ¾ deel, 5-16-0

-       Idem 2 mergen van Tienhoven, 1-13-0

Tesamen 56-6-6

 

Resteert in totaal 23-0-4

Tekenen: A. van de Graaf advocaat, G Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

In marge: op 1 augustus 1714 zijn van de overige penningen rekening bewijs gedaanin het resolutieboek.

 

Blz 78 dd 9 november 1708

Compareert Willem Tonissen van Roij outschepen en inwoner alhier die ter instantie van drossaars Gerard Croon, verklaart dat hij verscheijde reijsen na dat Jan Jansen van der Ven den Ouden sijn Eed als borgemeester onder de huijsen van Nuland had afgelegt, aanwezig is geweest dat Croon Van der Ven aanmaande tot betaling van sekere penale ordonnantie ter sijner lasten geslagen om ten behoeve van van Roij te betalen een boete van 3 gulden daags, sool lage hij in gebreeke was gebleven, den Eed als borgemeester onder de huijsen en van de polder van der Eijgen als te leggen, dat Van der Ven steesd antwoordde dat hij niet een duijt quijtslagh van de boeten en seggende dat hij een goede acte van indemniteit hadde, en gedekt was door president Jaocb Jansen van Gogh en Martin Kivit. Hij verklaart verder Van der Ven hebben horen zeggen dat hij ten dien tijd de genoemde president van Gogh ook in garant hadden laten sommeren, dat ze dat wedersijds zouden doen.

Tekenen: Willem Tonissen van Roeij, Jan Jaocb Langes, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 79 dd 20 november 1708    bestek kerkreparatie

Bestek van de noodzakelijke reparatie van de buijck van de kerk van Nulant, voor dese lopende jaar 1708 gerequveert werdende opgestelt en gevisiteert door Huibert Jaocbs van Heesch wonend te Geffen ter instantie van kerkmeesters van Nuland,

-       repareren van het dack  en hiervoor te leveren goede lijen, vorstpannen, nagels en kalck

-       de loije geuten waar ze ondicht en verganckelijk zijn met nieuw loot te repareren en dicht te maken

-       de boijems en houtwerck van de geuten met goet eijken hout sonder spijnt te repareren en het ijserwerk met nagels te leveren waar het nodig is.

-       In het cleijn torentje staande op de Buick van de kerk en nu ( nieuw) rat en as, daar de cleijne clock aan hankt te maken en het houtwerk waar nodig te repareren, met ijserwerk en goet eijkenhout

-       De vloer van de buijck van de kerk met goede blauwe stenen plavuizen waar nodig repareren, en de ingesonkene als onder en boven moeten moeten verhogen

-       Afschrabben van de uitgeslagen groenigheijt van de muren en pilaren en de afgevallen kalck aanplijster met goede geprepareerde kalk en de muur doorgaande te witten als naar behoren

Tekenen: Huijbert Jacobs, G Croon, Jan Jansen vand er Ven de Jonge, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 81 dd 9 februari 1709

Schepenen, borgemeesters, armmeesters, gesworene en nabueren van Nuland machtigen Antonis Ermers en Wouter Joppen Baers om als beurders van de franse contributien ten Den Bosch of elders op interesse voor een tijt van  een jaar te mogen negotiëren en opnemen een som van 300 gulden om daarmee de verachterde contributie van dit jaar ingaande 15 mei 1708  te kunnen betalen.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de Jonge, Jan Jacob Langes, Jan Jansen van Lit, Jan Jansen Quack, Jan Jansen van der Ven, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 82 dd 3 december 1708

Compareert Jenneke weduwe Jacob Gerits inwoner van Nuland, die ter instantie van Juffr. Weduwe van Esch, door den ingebieder Lieffers ingeboden te wesen op de rolle van 4 deser 1708 in Den Bosch, sonder dat in de biljet van Sitatie staat geexpresseerd over wat saecke sij ingeboden is. Als het is over een rente die van Esch heffende is uit haar goederen, die sij in gebruik heeft te Nuland,  ( 5 lopens land op de Ackers, tussen ene zijde erve Tunnis Tunissen bovennaast, andere zijde Jan Jacob Langes benedennaast. Verder huis en 1 lopens 19 roeije land aant ven bij  de schutsboom, alhier tot Nuland, soo verklaart Jenneke handlichting van dese goederen te doen en constitueert de procureur Grimbergen.

Tekenen: merk Jenneke weduwe Jaocb Gerits, G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 83 dd 3 december 1708

Drossaard Croon aan de ene kant en vijf leden en verscheijde ingesetene van van de HH Nuland aan de andere kant op approbatie van de Vrouwe van Nuland ten welstant van de genoemde gemeente, soo ten regarde van het voeren van de schouw op de heerbaene, straten, gemene wegen, waterlopen, en de verminderingen van tractementen en vacaties op 6 april 1707 was aangegaan, gesloten en ten protocolle geregistreerd. De Vrouwe wilde dit accoord niet approberen, nu compareert drossaard Croon die verklaart zich in sijn privé te voegen en te conformeren met de genoemde Vrouwe van Nuland tot vernietiging van het genoemde accoord, ealles bij het oude blijft.

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz  84 dd 8 december 1708

Compareren Jan van der Ven den ouden en Wouter Driessen, inwoners van Nuland die verklaren die een verhuring zijn aangegaan. Namelijk van huijs en land met de streep daar neffens, groot 6 lopens en 18 roeije, gelegen op de Wolfsdijck toecomend aan Jan van der Ven den ouden en in gebruik bij Wouter Driessen, voor 6 jaar, voor 31-10-0.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Wouter Driessen, G Croon, Matijs van Creijl, Jan jansen van der Ven de jonge, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 86 dd 14 december 1708 Huwelijks contract

Compareert Joost Segers wonend te Lit, weduwenaar van Geertruij Denissen aan de ene kant en Meggelt weduwe van Wouter Hendrik Jacobs wonend te Ballicum aan de andere kant, “door sonderlinge liefde verdragen en overcoomen te wesen zich te begeven in de huwelijkse staat, Niet gehuwd in gemeenschap van goederen, behalve de goederen die ze in het huwelijk verwerven,

Tekenen: Joost Segers, merk Meggel, weduwe Wouter Hendrik Jacobs, G Croon, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 87 dd 18 december 1708

Compareert Aert Janse de Wert oud borgemeester, en Antonis Ermers, oud schepen die ter instantie van G. Croon, drossaard, verklaren:

Aert verklaart dat hij in het huijs van Cornelis van Coot metTheodorus Lemmingh, verschillende keren Jan van der Ven den Ouden  tegen Croon hoorde seggen  - toen hij over een penale boete werd aangemaand -  dat hij niet een duijt quit slagh van genoemde boete.

Antonis verklaart het zelfde.

Tekenen: Antonis Ermers van Nulant, Jan Jacob Langes, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

 

 

Blz  88 dd 28 januari 1709

Compareert Adriaentje Geerits tegenwoordig huisvrouw van Peter Peter Deckers, geassisteert door haar man, die ten behoeve van haar zoon Gerrit Jansen de Wert verwekt bij Jan de Wert, af te gaan de tocht van 1,5 mergen hooilands, en 7 hont hooiland gelegen onder de parochie van Maren, met nog 8 hont onder de HH van Kessel, op den voorsten Ert, tussen de vierde en derde steegh, sonder daer aen eeniege actie recht ofte pretensie te reserveeren.

Tekenen: merk Adriaantje Gerits, merk Peter Peters Deckers, G Croon, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 89 dd 9 februari 1709

De Heren regenten vergaderden op 19 september 1708 om te bestellen voor de minste penningen de verpondingen en oortjen per gulden voor het jaar ingaande 1 januari 1708, als mede het hooftgelt, kleijne specien en personele quotatie,  Hooftgelt en kleijne specien : den eersten april, personele quotatie 1 januari 1708, de besaijde landen en bestiael ‘t geslacht en bieraccijns op 1 oktober 1708.

De specie wilde niemand met goede gemoed collecteren, en om dese gemeente niet in ruwine laten komen so hebben regenten goed gevonden met consent van de heer officier te loten om drie schepenen uit haar collegie neffens 3 nabueren de genoemde specien te becollecteren:

Verpondingen en oortjen per gulden: Jacob Jansen van Gogh en Jan van der Ven

Hooftgelt, personele quotatie en clijne specien: Poulus van Os en Dirck willems Vorstenbosch

Besaijde landen, bestiael, geslacht en bieraccijns: Jan Jansen quack en Corstiaen Gerits

Loon is 5%.

De collecteuren van het hoorngelt van ieder beest 12 stuijvers, van iedere lopensaet 1-12-0,

Van het geslacht: 2 stuijvers van de gulden.

Gepand goed zal op een siccure plaats aan de Kerkc gebracht worden, dat de officier en regenten sullen laten slijten en doen verkoopen.

Mocht een collecteur tussentijds sterven of dat de menschen door den oorlogh wierden bedurven off verjaegt, dat sij tot geene de minste betalingconde geraken, (…)

Mocht het komen gebeuren dat een van de collecteuren door kwaadaardige mensen schade werd toegedaan, zonder te weten wie dat gedaan heeft, de schade door de gemeente zal worden vergoed.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan Jansen van der Ven de jonge, Dierck willems Vorstenbosch, Paulus Peters van Osch, Jan Jansen quack, Corstiaen Gerits Beijvelt, G Croon, Matijs van Creijl, Peeter van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jaocb Langes.  J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz  91 leeg

 

Blz 92 dd 12 oktober 1709

Compareren Jan Jansen Quack en Dries Jansen Quack broers die ter instantie van G Croon, drossaard verklaren dat G Croon op zaterdag 2 maart Jan van den Ven den Ouden in onze presentie sijnde ten huijse van Lijneke weduwe Jan willem Seelen, hun moeder, heeft gevraagd of Poulus Peters van Osch mede schepen alhier in de raatkamer aanwezig is geweest toen van der Ven aan G Croon den eed als borgemeester had afgelegt? Ze verklaren hem aan tafel in de Raatkamer niet gesien te hebben, dat van de schepenen niemand meer aanwezig was, behalve president Jacob van Gogh, Joncker Martinus Kivit, en sijn advocaat Nicolaas van de Gevel,

Tekenen: Jan Jansen Quack, Dries Jansen Quack, Peter Eijmbers van Creijl, Jan jansen van de Ven de Jonge, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.  ( teken gebeurde op 12 oktober)

 

Blz  93 dd 6 mei 1709

Schepenen verklaren op verzoek van Jan Lambers van Bocxtel, slant pachter van het convent van de wintmolenbergh, dat Willem Willems Vorstenbosch gewesene pachter van de genoemde hoeve, in de maand van juli 1706 bij nacht en onty sich met sijn vee en huijsraedt heeft geretireert ende weghgemaakt naar Uden in den Lande van Ravesteijn, hebbende die tijd vervreemdt enige rijpe granen op de landerijen van de genoemde hoeve, en volgens de algemene condities van de verpachtingen artikel 3 is bedongen dat de afgaande pachter de halve schaar op den velde moet laten staan. Jan Lambers van Bocxtel had de hoeve enige dagen tevoren aanvaard en dat door het vervoeren en vervreemden van genoemde granen de nieuw pachter de teullanden niet hebben connen aanvaarden om die te cultiveren en te bemesten als naar behoren. Schepenen oordelen dat de selve het minste daardoor is benadeelt en beschadigd geworden de som van 36 gulden. Verder verklaren de schepenen dat de nieuwe pachter al zijn winterrogge tot twee mouwer teullandt insgelijcx volgens zijn verklaring off 16 vaetsaet in genoemde hoeve besaijt wesende door den voorleden wintergeselle en ongehoorde vorst ten ene maal doot gevroren en door inondatie van het hoge water is vedronken, sonder dat daar van enige spier behouden is gebleven, op welke landerijen sonder de extraordinaire toeval van vorst en inondatie ten minste 16 malder rogge in 1709 had kunnen groeien, waarvan de opbrengst tegenwoordig is 12 gulden het malder.

Tekent: G Croon Matijs van Creijl, Jan Jansen van Lit, J. van Clootwijck, sub secr. 

 

Blz 94 dd 8 mei 1709

Compareert de Heer Aber Crombie wonend tegenwoordig in Den Bosch, die op verzoek van Hendrik Tijssen van de Wetering inwoner van Heeswijk, hoe dat zijn Ed. het drostambt van Berlicum en Middelrode heeft waargenomen in absentie van den Heer drossaard Vlamingen, dat op 7 april 1706 hebbende aan sijn huis in arrest gehad Hendrik Tijsse van de Wetering, die aangeklaagd was dat hij Peter Jan Corsten met een mes hebben swaerlijck gesteeken en gequetst had, dat de schepenen naast de deponent als su. Drossaard daar over genomen informatie ende dat het savons na den Eeten , de Heer Blankendaal als presidentschepen het mes van Hendrik Tijssen hebben afgeeist, date r aan het mes geen bloed zat, maar datter toender tijt 2 Engelse soldaten aan sijn huis waren die het selfde mes van de requirant uit het kastje hebben gehaelt gehadt, en hebben alle bei aan de deponent bekent en verklaart dat ze aan het mes bloed hadden gestreeken, zoals de deponent heeft gesien, hij zag dat de 2 soldaten met een spel haar selver in de vinger staken en het bloed dat er uit kwam aan het mes gestreeken. Het mes was door Blankendaal gelaten aan het huijs van de deponent sonder op te sluijten. De volgende dag vonden ze het mes met bloet besmeert.

Tekenen: Heer Aber Crombie, Jan Jansen van der Ven de Jonge, G Croon, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 96 dd 8 mei 1709

Schepenen verklaren dat Anneke weduwe Denis Dircx binnen dese HH is geboren van eerlijke ouders, van eerlijke gedrag behalve dat ze verklaart heeft  “soude beswangert wesen op schone woorden en troubeloften van Gerrit Senendam, gewesene ruijter en tegenwoordig apoincte en gegageert ten dienste van deser Verenigde Nederlanden.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jaocb Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 96 21 mei 1709

Op het verzoek van Peter den Decker is gestelt dat het wordt gestelt in handen van naaste vrienden om haar advies als dan gehoort hebbende daar op te disponeren als naar behoren.

Geen handtekeningen.

 

Blz  97 dd 17 mei 1709

Compareert Peter Eijmbers van Creijl, schepen en drossaard Croon de Heer Willem Felicx, deurwaarder van de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden, die geauthoriseertd doior Hermen Cremers als coillecteur van slands middelen en verpondingen en neemt in arrest alle goederen toebehorend Antony Ermers alhier tot Nulandt gelegen wegens een schuld van 120-19-10 over het jaar 1707.

Tekent: Willem Felicx, deurwaarder, G Croon,

 

Blz 97 dd 30 mei 1709

Compareren Dirck Peter Goosens als man en momboir van Grietje en Jan Janse Martens man en momboir van Maria dochter Dirck Ariens, die verklaren als bloetverwanten in voorgenoemde kwaliteit van vaders en moeders wege van de minderjarige kinderen van Peter Peter Deckers en Marieke Adriaan Aert Celen, sijne gewesene huisvrouw zaliger, die een verzoek van Tunnis Peter Deckers oom van vaderswege en Dirck Ariens, oom van moederswege van deselfde kinderen, samen met Simon, Arieke en Maria meerderjarige kinderen (…) de genoemde ooms worden geauthoriseerd om 3 percelen te Nuland, ingezet door Theodorus Lemmingh aan de meest biedende te mogen verkopen, gezien verzoek van 21 mei 1709. Akkoord wordt gegeven.

Tekenen: Matijs van Creijl, G Croon, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 99 dd 5 juni 1709

Gezien het verzoek van de momboiren wegens Tunnis Peters Deckers als oom van vaderszijde an Dirck Ariens als oom van moederswege van de minderjarige kinderen van Peter Peters Deckers verwekt bij wijlen Marieken Adriaan Aert Celen, genaamd Dirck, Grietjen en Maria de Jongste en de meerderjairge kinderen: Arike, Simon en Maria de oudste, om 3 perselen land te mogen verkopen, ingeset door Theodorus Lemmingh, met positief advies van Arnoldus Hendricx van Heretom, neef van vaders. Peter Goosens als man en momboir van Grietje Dirck Ariens, en Jan Jansen Martens als man en momboir van Maria Drick Ariens, neven van moederswege.Schepenen accoord.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter eijmbers van Creijl, Jan Jansen van Lit, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jacob Langes, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 100  dd 6 juni 1709  ondervraging

Ter instantie van Jan Gurts Verhoeven en Geurt Sighmans, wordt verhoord Johannes Clootwijck procureur voor de rechtbank van Rosmalen.

Hij verklaart dat hij voor 22 mei 1708 nooit de requiranten als aanleggers voor de rechtbank van Rosmalen in hun procedure tegen Jan Dercx van de Wetering, gearresteerd en gedaagt en gedient gehad.

Hij verklaart met de requiranten en drossaard Croon ten gerecht van van de 22e mei 1708 ter rolle tot Rosmalen, heeft gecompareert en heeft versogt om opening en pronunciatie van den verhouden advies van rechtsgeleerden, present haar advocaat, dhr van de Graeff.

Hij verklaart op order van de drossaard en advocaat van de Graef op 28 juni 1708 naar Rosmalen is geweest en daar ten gerecht heeft versoght om opening en pronunciatie van den gehaelden advies en heeft mede tussen 22 mei en 26 juni door order van Croon is naar Rosmalen geweest en heeft aan heren schepenen antwoorden gegeven, die op 22 mei aan hem ter hand gestelt waren. Hij voegt eraan toe dat op dezelfde dag het gehaelde advies geopent werd en gelesen, dat aldoende Jan Dircx van de Wetering verzocht aan officier en schepenen vroeg de eed te worden afgenomen, er kwam tussen tussen hem en de schepenen, totdat Johannes Clootwijk uit de raatkamer ging naar zijn vader huis, en seggende tegen zijn moeder en vrouw van Heusden “daar sal Jan Dircx misschien Eedt doen, maar off dien eedt goet sal sijn, dat weet ik niet”. Op advies van zijn vader heeft hij het gehaalde advies ter hand gestelt van Drossaard Croon. ( Inhoud blijft me onduidelijk-jvdB)

Tekenen: J. van Clootwijck, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen quack.

 

 

 

Blz 103 dd   akte houdt ineens op

Compareert Willem Tunissen van Roij, die verklaart deugdelijk schuldig te sijn aan Drossaard Croon de som van 80-2-14, en heeft hiervoor overgegeven de halve schaar staende op Vrouw Maesen acker onder Heeseijndt tegenover het kerckenhuis en daarvan te betalen het geheel besijt zonder meer, item de gehele schaar in den hofflandt aan sijn huis bij hem bewoont, alhier tot Nuland, mits daar uijt te betalen een halve zak rogge aan de armen van Nuland, en daarvan ook de reële dorpslasten en de contributie te betalen staande tot den Hoff voornoemt.

Hij is ook schuldig aan de Hr advocaat van de Graeff een salaris in de zaak tegen Poulus Peters van Osch, de som van 91-12-0. Hiervoor transporteert hij een grou mery pert, 4 melckbeesten, en twee jarige kalveren.

Verder is hij schuldig aan Procureur van Coot, een declaratie van 21-0-0, in de zaak tegen genoemde van Osch, en geeft hiervoor over: een hoge kar, pleogh, eegt, twee bedde en haar toebehoren, aldus gedaan…. (akte stopt op volgende bald een andere acte)

 

Blz 104 dd 26 juli 1709 acte begint ineens  

…de pachters sullen aanstons naar het mijnen moeten slaan 2 slagen doende ieder slagh 1 gulden half en half naar ouder gewoonte, welke slagen en wederslagen, met eenen vrijen slagh van ider perseel aan de secretaris zullen moeten worden betaald, bij het uitgana van het hoogsel met nog 6 stuijvers voor ieder perseel voor de vorster. Hoogsel sal uijtgaan op a.s. vrijdag 6 juli 1709 (..)

De pacxhters moeten hun pachtpenningen voor de eerste helft betalen op 1 oktober1709, en de andere helft op St Maarten of Kersmis.

(..) de pachters sullen van het vlas, saet, spurry en casicken geen tienden mogen nemen, van de inwoonders.

De crijtende smael tiende bestaande uit lammeren, baggen, en bieswarmen ( bijen-jvdb), reserveert de Ho: Ed aan haar selve, om die te laten collecteren zoals afgelopen jaar.

De paxchter sullen van idere 100 kuilen hop niet meer mogen nemen als 4 stuijvers.

Zalaris van officier, schepenen, secretaris en vorster naar ouder gewoonte, de Heer  wil op de tiende geen geen verteeringe gemaakt hebben.

De pachters zullen van iedere clamp tiende zoveel stroij moeten leveren zo als hieronder staat op St maartensdagh.

 1. De Vinckelse Tiend te leveren 800 pond strooij, gemijnt door Hr tijbosch op 525-0-0, 40 en 20 slagen, borgen Corstiaen Gerits Beijvelt en Jan de Wert
 2. De Hijtiende aan de westzijde te leveren 800 pont stroij gemijnt door Jan willems van der Horst voor 490-0-0, 25 slagen, Jan Jacob Langens 10 slagen, nog 5 slagen, nog 5 slagen, Corstiaen Gerits 4 slagen, Hendrik Merckus nog 20 slagen, stelt tot borg: Dirck willems Vorstenbosch, en Jan Jansen de Wert
 3. de derde clamptiende aan de oostzijde, te leveren 600 pond stroij, gemijnt door Jan Jansen Quack voor 370-0-0, 30 slagen, Joost Hendricx 10 slagen, nog 5 slagen, bporg: Peter Eijmbers van Crijl en Hendrick Hendricxs.
 4. de 4e clapmtiende, de grote Tiendt aan de weste kant te leveren 600 pond stroij gemijnt door Peter eijmbers van Creijl voor 285-0-0, 25 slagen, nog 10 slagen, nog 5 slagen, Dirck Vorstenbosch nog 10 slagen, borg: Tunnis Arien Martens en  Hendrick Merckus
 5. de 5e clamp tiende, de grote tiend aan de oost zijde, 600 pond stroij, gemijnt door Willem Jan Huijbers, voor 325-0-0, 20 slagen, Claas Jan Huijbers nog 5 slagen, borg: Dirck Vorstenbosch en Ariaen Jansen van Heesch
 6. Het Boschtiende 200 pond stroij, gemijnt door Claas van Boeckelt, voor 97-0-0, 8 slagen, Lindert Willems 4 slagen, borg: Dirck willems Vorstenbosch en Willem Bijvelt

Tekenen: Handrick Mercus, Dierck Willems, merk van Jan Jansen de Wert, Joost Hendrickx, Peter eijmbers van Creijl, merk van Hendrik Hendricx, Theunis Adriaen Martens, Claas Jan Huijbers, Adriaan Jansen van Heesch, merk Lindert Willems, G Croon, Poulus peters van Osch, Jan Jansen van Lit, , J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 110 dd 26 juli 1709

Condities waaronder Jurriaan Everdingh als vorster van Nuland, geauthoriseerd door G Croon, drossaard, na voorgaande sommatie, renovatie en behoorlijk gedirigeerde executie, voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minste penningen willen bestellen int voer een grou afgepant mery pert oud circa 6 jaar toebehorend Joost Handricx, om een som van 8 gulden te verhalen in voldoening van twee bannen als gelooft hebbende voor Dirck Vorstenbosch op de schouw van 6 junu 1709 met de costen van executie. Door Tonis Arien Martens  =vdBiezen) voor 3 stuijvers.

Tekenen: Mathijs van Creijl, merk van claes Jansen van Boeckelt als getuige, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 111 dd 29 juli 1709

Schepenen,  secretaris Clootwijck, en vorster Everdingh hebben ter instantie van drossaard Croon ten huijse van Cornelis van Coot, omtrent de kerk van Nuland, opgewacht tot sonnenonderganck om het affgepande pert van Joost Hendsricx Hanegraaf bij Antonis Arien Martens voor de tijd van 3 maal 24 uur, op de 26e in het voer aangenomen. De aannemer is in gebreke gebeleven het pert weer te leveren, en heeft de drossaard aan de vorster 9 stuijvers overgetelt om die aan de aannemer voor de voederinge van het genoemde pert volgens conditie te betalen, en die ook de vorster heeft gelast het pert op te halen bij de aannemer, om het norgen met clock slagh te vercoopen, en heeft de drossaard geprotesteerd tegen de gemaakte kosten en die er nog van komen.

Tekenen: G. Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbert van creijl, J. van Clootwijck, sub secr., J Everdinck.

 

Blz 112 dd 30 juli 1709

Condities waaronder Jurriaan Everdingh als vorster van Nuland, geauthoriseerd door G Croon, drossaard, na voorgaande sommatie, renovatie en behoorlijk gedirigeerde executie en de kerkveilinge, aan de meest biedende te willen vercopen een een grou mery pert oud circa 6 jaar toebehorend Joost Handricx Hanegraaf, wegens verschuldigde betaling en executie kosten. Ingezet door Drossaard Croon op 10 gulden en gemijnt op 10 gulden door dezelfde.

Tekenen: G Croon, Matijs van Creijl, Peter Eijmbert van creijl als getuige, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 113 dd 31 juli 1709 / 29 oktober 1709  rekening  bewijs

Door Jurriaen Everdingh, vorster van Nuland, van een executie, afpandige van een grou 6 jarig mery pert van Joost Hendrik Hanegraaf, geauthoriseerd door de drossaard deser HH

-       Joost Hendri Hanegraaf had op de schouw van 6 juni 1709 twee maal belooft voor zijn swager Dirck  Willems Vorstenbosch, die in gebreke was gebleven binnen 14 dagen den banm aan Cornelis van Coot te betalen. Drossaard sommeert hem om te betalen de boete off de ban van 4 gulden van iedere beschouwde, voor de acte van authorisatie de som van 0-12-0

-       25 juni de gelover gesommeert tot betaling van genoemde 2 bannen tesamen 8-0-0, binnen de tijd van 3 dagen op peene van renovatie, de som van 0-12-0

-       Voort leveren van de copy, 1-8-0

-       Voort relaeste boeck te stellen, 0-3-0

-       29 juni gerenoveert, 0-12-0

-       Voor de copy, 1-8-0

-       Voort relaeste boeck te setten, 0-3-0

-       11 juli voor de eerste rijs geëxecuteerd, 1-4-0

-       Voor de copy, 0-8-0

-       Voort relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       12 juli deselve weer om in executie gepresenteert, 1-4-0

-       Voort relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       16 juli voor de derde rijs in executie gepresenteert bij Joost Hendricx, en aanwijzinge van goederen versoght, 1-4-0

-       Voort relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       26 juli voor de middag bij Joost Handricx geweest om te haelen pant en mijn geweijgert om te laten volgen, voor vacatie, 1-0-0

-       relaes te boeck te setten, 0-3-0

-       rapport aan de Heer officier, 0-6-0

-       om een assistent geweest aent huijs van bijde gesworene en geen van bijde thuis gevende, 0-6-0

-       dito na de middag het pert gehaalt en aff gepant, 1-4-0

-       dito de clock getrokken om het pert te bestellen int voedervoor 3 maal 24 uur, 0-6-0

-       voort bestellen,0-6-0

-       aan de secretaris voor het beschrijven van de conditie van het bestellen van het pert en 3 uur gevaceert, 1-4-0

-       voort uitmaken met het zegel, 1-5-8

-       comt matijs van Crijl voor het overstaan van dien, 0-6-0

-       comt Claas van Boeckelt als nabuer, 0-6-0

-       doorgestreept: de 3 dagen van de bestellinge verloopen sijnde soo heeft de declarant met het gelt van den drossaard aaen de aannemer Tunnis Arien Martens betaald, 0-9-0

-       en alsoo den aannemer ingenreeken was gebleven na 3 dagen het pert terug te brengen, waar hij het ontvangen had, soo het de declarant de officier en twee schepenen en secretaris geconvoceert om ordre te stellen wat verder te doen met deselve opgewacht tot sonnenonderganck, voor vacatie van van dese personen, 0-12-0

-       voor vacatie van het opwachten, 0-15-0

-       doorgestreept: den drost voor vacatie van 5 tot 8 uur na de middag, voor ieder uur 10 stuijvers, 1-10-0

-       voor schepenen idem, 1-10-0

-       de secretaris idem, 1-10-0

-       aan de declaraant voor het aanseggen van de aannemer dat hij het pert voor de middag sanderdaags daar aan volgend wederom aan de kerk soude hebben te leverenen aan hem betaald voor 3 dagen voederingh,0-9-0

-       comt voor sijne gedane wete,  0-6-0

-       item het selve pert ten selve dag door de aannemer  naar de middag gelevert sijnde soo ist het selve met clock slagh publiek voor alle man aen de meestbiedende te coop gestelt, comt voor het trekken van de klok, 0-6-0

-       comt de secretaris voor het schrijven van de conditie van de verkoop, als mede van 11 tot 3 uur vacatie en naart pert en vercopinge gewacht, 1-10-0

-       voort uitmaken van het zegel, 1-5-8

-       voor den affhager, 0-6-0

-       voor 2 schepenen voor het overstaan, 0-12-0

-       voort het opstellen van dese rekening, aan de secretaris, 1-10-0

-       voort uitmaken, 0-15-0

-       voort zegel, 0-7-4

-       schepenen voor haar jura, 1-10-0

-       den declarant voor convoceren van schepenen en secretaris, 0-15-0

-       aan de drossaard voor het executeren voor het diriegeren in dese affaire, verschillende keren vaceren, samen 9-6-0

totaal 33-6-4

Waartegen de cooppenningen van het pert, te weten 10 gulden, er blijft een schuld van 23-6-4.

Alles volgens taxatie van de schepenen, met de kans dat er nog meer kosten zullen komen,

 

De som is gemodereert op 19-8-0: te weten den drost Croon daarin 8-6-0, de vorster 6-16-0, secretaris Clootwijk 3-10-0, procureur Coot 0-16-0

Tekenen: J v Clootwijk, sub secretaris, Matijs van creijl, Poulus Peters van Osch, Peter Eijmbers van Creijl, Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langes, Jan Jansen Quack.

 

Blz 118 dd 25 augustus 1709

Drossaard en schepenen ter instantie van Hr. Johannes Kuijsten, Coopman en borger te Den Bosch,

als verpachter en Jan Wouters als pachter van huijs en erve gelegen te Vinckel onder Nuland, gecoomen van de Heer Brandijn, getaxeert de quantiteit van de granen die op de navolgende perselen nog ongemaijd staan:

-       op de streep lands westwaarts neffens den hijcamp van mevrouw van Mombeeck hoeve, 2.5 zak boekwijt

-       een clijn streepke land daar neffens, een vat boekweijt

-       nog een clijn streepke land daar neffenbs gelegen, 2 vat boekwijt

-       een half streepken erten, een eindje gierst, en een streepjen boekwijt, samen 3 vat boekwijt

-       nog een streep land ten eijnden voorst. togh aangelegen, 8 vat boekwijt

-       2 dwersstukjes ten eijnden den voorgaande streep, 1 zak boekwijt

-       Nog 2 dwersstukjes ten eijnde de kop, een zak boekwijt

-       Een streepken land neffens den kop westwaarts, 2 vat boekwijt

-       Noch een streepke land, 4 vat boekwijt

-       Een streepke land daar neffens aangelegen, 3 vat rogh

-       Een streepke land tegen het huijs over gelegen, 2 vat rogge

-       Een eindje land op een vat  casaet (?)

-       Een streepke land aldaar gelegen, een vat boekwijt

Tesamen 6 zaken en 7 vaten boekwijt, 7 vaten rogge, en een vat Casaet  / Kasick Saet (staat er later-jvdb)

Borg is Steven Jan Vos. De pachter belooft deze hoeveelheid binnen 8 dagen na de oogst te leveren aan Johannes Cuijsten, om die op de merkt te laten vercopen, en met de penningen de lands en dorpslasten te kunnen betalen.

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbert van Creijl, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 122 dd 1 september 1709

Compareert Joris Jansen van tilborgh, president en Dirck Peters van Crij, schepen der HH Geffen, die evrklaren vandaag ter instantie van de geerfden en ingelanden van den polder van der Eygen onder Nuland hebben geïnspecteerd en bevonden dat de hooilanden in de Corte en Lange Hoeve, het Achterst en het middelst Nulant tegenwoordig zijn geinondeert tot 1,5 en meer voeten waters. Er zal geen profijt van komen en zelfs de dorps en landslasten zullen er niet door betaald kunnen worden. Ze hebben met een schijt de visitatie moeten doen.

Tekenen: Joris Jans van Tilborgh, Dirck Peters van Kreij, G Croon, Matijs van Creijl, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 123 dd 18 september 1709

Dirck Martens wonend te Heeswijk als erfgenaam van Dirck Ariens, als aanlegger heeft doen dagvaarden Jan Jansen van der Ven als vader en voogd van Geerit Jansen zijn zoon, voor de rechtbank van Nuland op de rolle van de 27e februari 1709. Er was geconcludeert dat Jan van der Ven schuldig was voor een 1/3 deel den Heer van Heeswijk ter sacke van het niet afwinnen en boeten van seeker sijns voor de opdrachte van huijs en erve dd 29 april 1693, gevallen soude hebben te contenteren, en alsoo de aanlegger hem qualijck en ten onrechte heeft aangesproken, en dat dit nog een vervolg gaat krijgen, compareert nu Jan Jansen van der Ven, Heemraedt in den polder van der Eijgen, die verklaart en de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerit Geerits en Peter Gerits van Gemonden ter saecke van voorgenoemde procedure  en dat alle acties van Dirck Martens over het verswijgen van genoemde cijns. Er worden 2 procureurs van uit Den Bosch benoemd om de zaak in handen te nemen.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 124 dd 23 september 1709

Onder condities wil Mr. Juriaen Everdingh als vorster van Nuland, geaurthoriseert door drossaard Croon, de naarvolgende sommatie, renovatie en behoorlijk gedirigeerde executien voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minsten bestellen een grou affgespant mery pert out ca. 6 jaar, toebehorende Joost Handericx, en een Swart afftans mery pert met een oogh, ook van Joost Handricxs, om daaraan te verhalen een ban van 4 gulden als gelooft hebbende voor Dirck Vorstenbosch  op de schouw van 6 juni 1709 met de costen van executie.

Aangenomen door Hendrik Lambers van Woensel voor 1 gulden en 4 stuijvers.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Hendrik Lamberts, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Bl z 126 dd 2 oktober 1709 rekening bewijs

Naar rekening van Jan Jansen Quack en Jan Dirk spierings als gewesene beurders van de Franse contributien  van het jaar eindigend op 15 mei 1707

Bij het slot van de rekening blijken de rendanten meer hadden ontvangen dat uitgegeven,

nl 93-2-6.

Uitgaven:

-       Aan Jaocb van Gogh 8 stuijvers volgens overgeleverde specificatie    0-8-0

-       Idem aan de heer van Breeij                                                             0-8-0

-       Aan Jan Dirk Spierings wegens gedane karvrachten                         60-0-0

-       Aan matijs van creijl volgens specificatie                                          8-4-0

-       Aan secretaris Clootwijk wegens schrijfwerk                                               2-8-0

-       Aan duerwaarder Vissers wegens executiekosten                             10-0-0

-       Aan Drossaard Croon wegens specificatie                                        9-10-4

-       Idem wegens overstaan en convoceeren van de rendanten               2-2-0

Samen                                                                                                   92-14-4

De schuld van de rendanten bedraagt dus 0-8-2

Tekenen:  G Croon, Matijs van Creijl, Poulus Peters van Osch, Jan Jansen van Lit, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 128 dd 12 oktober 1709

Naer rekening van Sijmen diercx en Aert Adams als gewesene beurders van de Franse contributien  van het jaar eindigend op 15 mei 1708

De rendanten blijken schuldig te zijn bij het slot: 52-18-0

 

Uitgaven:

- aan Drossaard Cron wegens verschot aan een franse partij volgens quittantie       6-0-0

- aan Peter Trapman van gedane executie volgens specificatie                                 4-0-0

- aan Peter eijmbers van Creijl wegens verschot                                                       5-18-0

- Aan Dirck Vorstenbosch wegens ….(?)                                                                 14-5-2

- aan Peter Eijmbers volgens specificatie                                                                 2-17-8

- aan de rendanten wegens betaling door hen van de drossaard wegens het regelen

Van de reeele boecken in 1698                                                                                6-0-0

- aan Sijmen Dircx voor 6 dagen vacatie en een half als schepen in Den Bosch

in gijseling geweest over de verpondingen                                                                     3-5-0

- aan Tunnis Jansen wegens gelevert hooi                                                                1-10-0

- aan Aert Hoos wegens verdient arbeidsloon                                                                      4-11-0

- corting van Rut Geerit Beerens personeel                                                              1-15-0

Totaal                                                                                                                      50-0-0

 

- Cortinge van de Heer Kivits personeel                                                                  0-16-0

- Cortinge van personeel van Adriaan van der Perck                                                2-0-0

- cortinge van 3 hont in den langen camp tgeen niet te vinden is                             0-4-11

- cortinge vant lant van Antonis Ermers tgeen niet te vinden is                               2-12-0

Geen handtekeningen.

 

Blz 129 dd

Schepenen getuigen dat compareert Willem Tonissen van Roij, inwoner alhier,  niet meer bezit dan

-       helft van een huijs met een lopensaet land, belast met een rente van 10 gulden jaarlijks, losbaar met 200 gulden, aan de Weduwe van Herman Pelgrom te Den Bosch,

-       ½ van een quaet eusel wij en teulland genaamd den Hasencamp, groot 2 mergen sijnde verpacht aan Roelof Wellens en Peter eijmbert van Creijl, int geheel voor de som van 8 gulden per jaar, belast met een erfpacht van een Mudde rogge te betalen met 6 gulden jaarlijks aan de H Geest te Den Bosch

-       7,5 hont hooijland in de Corte hoeve, die niets waard zijn vanwege de lage ligging en inondatie

Alle goederen belast met 100 gulden capitaal aan Hr. Plenus, coopman te Den Bosch, zodat alle goederen meer belast dan waard zijn!

Tekenen: Willem Tonissen van Roeij, G Croon, Peter Eijmbers van creijl, Jan Jaocb Langens, Jan Jansen Quack, J. van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 130 dd 16 oktober 1709

Condities waaronder Mr Jurriaen Everdingh vorster alhier geauthoriseerd door Geerit Bastiaens, borgemeester voor het jaar 1706 van Nuland na voorgaande sommatie voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minste penningen int voer wil bestellen 2 rooije melckbeesten toebehorende Jan Huijbers om daaraan te verhalen een som van 10-0-4, wegens reële en personele lasten met de costen van executie, aangenomen door Cornelis van Coot voor 10 stuijvers, mits genietende de zuijvel.

Tekenen: G Croon, Peter Eijmbers van creijl, Jan Jansen quack, J. van Clootwijck, sub secr

 

Blz 132 dd 1 febr 1710 staat en inventaris Van der Ven

Door Jan Jansen van der Ven, de jonge, weduwnaar van Geritje dochter Hendrick Peters Beijvelt, nu gaat hij trouwen met Hester, dochter Jan Joosten de Cort

grond:

 1. huis, esthuis, hof en aangelegen land op de Wolfsdijck, 11 lopens, 18 roe
 2. hof land daar neffens, "Gijppenhof" geheten, 4 lopens, 16 roe
 3. 8 hont weiland noordwaarts het voornoemde erf
 4. 1 schuer met halven hof op de Wolfsdijck, 3 lopens, 20 roe
 5. 3 lopens en 9 roe teulland, "op de ackers" aan het molenheijken
 6. 2 mergen weiland over den "hoogenwegh" alhier
 7. 4 hont hooiland op het "voorst nuland"
 8. 2 hont lant aan de "doncken" op het voorst nulant
 9. 1 mergen hooiland opt "achterst nulant"
 10. helft van 4 mergen int "sevenvirdel"
 11.  2 mergen int "sevenvirdel" in het "hennelcampken"
 12. 1 mergen hooiland in de Rosmalense Hoeve
 13. 6 en 3 kwartier honthout in de Weijvree te Geffen
 14. 1 hont wei in de "Teurffputte"te Geffen

silver en Gout

1 gout kruijs en een silveren ketting

1 gout kruijs zonder ketting

1 gouden rinck ( "die tot nocg toe is vermist")

1 gebroken silver "vorijserken" (?)

Coperwerck

 1. hopketel
 2. hopketel
 3. moespoth
 4. melckan
 5. hantketel
 6. papketel
 7. doorslagh
 8. seighschotel
 9. panneken
 10. twee lampen
 11. beddepan

Ijserwerk

 1. moespoth
 2. papketel
 3. twee halen
 4. klein haeltjen
 5. rooster
 6. tangh
 7. twee rijken
 8. schup
 9. spaeij
 10. haergetouw
 11. sight
 12. snijmesch
 13. ijsere koeckepan

Tinwerck:

 1. 19 schootelen
 2. fles
 3. waterpoth
 4. 4 selioren
 5. 6 lepels
 6. kom
 7. soutvath

Houtwerck

 1. slaepkoets
 2. drij kisten
 3. twee etenskasten
 4. 6  stoelen
 5. hoogh beslagge kar met raders
 6. twee greels met een karsael
 7. erd karre
 8. ploegh met toebehoort
 9. veijfbalckense eght
 10. quader pertsback
 11. perts reep
 12. twee koe backen
 13. backtrogh
 14. wan
 15. sneijback
 16. taeffel
 17. water emmer
 18. karn
 19. twee melctobben
 20. een emmer voor in te melken
 21. spinnewiel

Bedden Lijwaet en Clederen:

 1. 2 bedden met haar toebehoren
 2. 2 deckens
 3. vier paar slaeplakens
 4. twee tafellakens
 5. vijf saecken voor coorn in te doen
 6. eenen persoon vrouwen rock
 7. een coleurt hesken
 8. twee rijghlienen
 9. eenen seijen schooteldoeck kwast

Getuigen: Gerart Croon - drossaard, Jan Jansen Quaack – schepen.

Was getekent: Jan Jansen van de Ven den Jongen

 

Blz 137 dd …..?

Compareert Johannes Clootwijk, substituut secretaris van Nuland en procureur voor de rechtbank van Rosmalen die “bij nadere recollectie van zijn gegeven verklaring dd 6 juni 1709 ten verzoeke van Jan Gurts Verhoeven en Geurt Jansen Sighmans, verklaart dat hij ten tijde van… acte stopt ineens.

 

Blz 138 dd ?

Ontvangen van Jan Jansen Quack uiit de kooppenningen van de verlaten landerijen van de Heer Beaumont wegens de reële lasten over 1699 van 1 mergen en 4,5 hont hooiland onder Nuland gelegen de som van 1-12-10, voldaan bij mij

Tekent: Willem Klaessen

 

Blz 139 dd 21 december 1708

Ontfangen van Jan Jansen quack uit de kooppenningen van de verlaten landen staande op de naam van Tienhoven, onder Nuland, wegens de reële franse contributie voor 1703 en 1704 de som van 4-14-0 gelijk in de gedane rekening is te zien.

Tekent: Jan Jacob Langes.

 

Blz 140 dd ?

Ontfangen van Jan Jansen quack voor het wegen van de ………landerijen staande op de naeme van de Heer Beaumont en Mevrouw van Tienhoven op den hoefgraeff gedaan voor het jaar 1708 15 stuijvers, bij mij voldaan.

Tekent: Jan Gijsberts

 

Blz 141 14 november 1708

Bekenne ontfangen te hebben van Jan Jansen Quacq van de ….conincx beede en het morent gelt van de Heer Bemondt land de somme van 5-16-0 voor ¾ deel nui vant land van mevrouw van Tienhoven de som van 1-13-8, voor ¾ parten van het jaar 1708.

Tekent: Gijsbert Wellens

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:20

12 reacties

 • Gina

  Geplaatst door Gina

  donderdag, 27 december 2018 07:35

  Hello. I have checked your nuwelant.nl and i see you've
  got some duplicate content so probably it is the reason that you don't
  rank high in google. But you can fix this issue fast.
  There is a tool that generates content like human, just search in google:
  miftolo's tools

 • Pearline

  Geplaatst door Pearline

  zondag, 19 augustus 2018 08:05

  I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you
  can earn additional cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your
  website

 • Tamela

  Geplaatst door Tamela

  vrijdag, 17 augustus 2018 17:54

  I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn additional cash every month.
  You can use the best adsense alternative for any type of website
  (they approve all websites), for more info simply search in gooogle:
  boorfe's tips monetize your website

 • Florentina

  Geplaatst door Florentina

  zondag, 01 juli 2018 14:42

  I often visit your blog and have noticed that
  you don't update it often. More frequent updates
  will give your blog higher authority & rank in google. I know that writing content takes a lot of
  time, but you can always help yourself with miftolo's tools which will shorten the time of creating an article to a few seconds.

 • Jerome

  Geplaatst door Jerome

  zondag, 20 mei 2018 06:24

  I have checked your blog and i have found some duplicate content,
  that's why you don't rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for; SSundee advices unlimited content
  for your blog

 • Ronnie

  Geplaatst door Ronnie

  maandag, 07 mei 2018 18:34

  I have noticed you don't monetize your blog, don't waste your traffic,
  you can earn extra cash every month because you've got hi quality content.
  If you want to know how to make extra bucks,
  search for: Ercannou's essential adsense alternative

 • Katherina

  Geplaatst door Katherina

  maandag, 12 maart 2018 02:19

  Hello, is anybody here interested in online working?
  It is simple survey filling. Even 10 bucks per survey (10 minutes duration).
  If you are interested, send me e-mail to hansorloski[at]gmail.com

 • Timothy

  Geplaatst door Timothy

  donderdag, 08 maart 2018 04:55

  I have checked your site and i've found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help
  you to create 100% unique articles, search for;
  Best article rewritwer Ercannou's essential tools

 • Alison

  Geplaatst door Alison

  dinsdag, 06 maart 2018 13:48

  Just keep updating nuwelant.nl i have bookmrked your blog

 • Salina

  Geplaatst door Salina

  dinsdag, 13 februari 2018 21:20

  Grat blog buddy, keep updating your website

Geef ons uw mening

Ga naar boven