RA Nuland 43 Allerhande Acten (1698-1701)

Rechterlijk Archief  Nuland 43 (1698-1701) Allerhande Acten          versie 1.0

 

Blz 1 dd 8 januari 1698

Op de dagh van recht van sHeerenwege, present officier en alle schepenen behalve Jacob van Gogh, compareert Jan Geelinghs voor zijn broer Gelingh Peters sustuneert met de som van 49-0-0 als huurloon alsoo bij de laatste gehouden preferentie op de cooppenningen geprocedeert van de vercogte beeste van Baeltje weduwe van Bastiaan Huijben, uitgevallen is, als nu geprefereert te moeten worden op de cooppenningen van de verkogte granen, onder den secretaris alhier berustende.

Item Tomas Dielissen voor sijne suster Aeltjen Dielissen sustineert om redenen als voor op de voorgenoemde cooppenningen geprocedeeert vant Coorn moet geprefereert te wesen met de somme van 14-16-0

Reijndert Tonissen van Heesch sustineert om redenen als voor wegens zijn dochter Iken Reijnders over verdient huurloon op de genoemde cooppenningen vant coorn, te moeten geprefereert te wesen de som van 7-0-0

Schepenen ordonneren desen eijschen gecommuniceert te werden aan de verkopers van de genoemde granen.

Tekenen: G Croon, Roelof van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Peter Aent Hoogh, Mateijs van Creij, Handrick Merckus.

 

Blz 2 dd

Bestek en condities voor de noodzakelijke reparaties aan het huijs van Geurt Rijcken, nu gekocht door Willem Emons van Vlijmen

-       reparatie van het dack, zodat de huurder droog kan wonen, te leveren latten, gaerden, banden enz

-       vernieuwen van de grote en kleijne achterdeuren met de staldeur en alle het ijserwerk te leveren daartoe

-       de voor en middelste deur te weten van de stal , verwerken van oude planken van de achterdeuren is accoord

acte stopt ineens.

 

Blz 3 dd 6 maart 1698  half vergane pagina.

…Peter Schonck…1 oktober 1697.., seeker hout (veldeken?)… het moespotje liggende…dese heerlijkheid… Herbert Dircx…

Tekenen: Jacob van Gogh, Matheijs van (Creij), D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 4 dd 19 maart 1698 half vergane pagina.

… Ruth Matijs van Vlijmen….voogt van sijne onmondige kinderen met name Emons en Lijske, …bij Geertrui dochter Herbert Adriaens, …uijterhand verkopen…Jan Aent Hoogh acceptant…. Een camp hooiland … gelegen onder dese jurisdictie… ter plaatse genaamd… waarin Ruth …en de kinderen het erfrecht …aangekomen van sijne ouders… verkoop tegen zijn broeders en zusters …450 gulden….

Jan Aent hoog slaat 30 slagen, blijft koper.

Tekenen: Rudt Mathijssen van Vlijmen, Jan Aent Hoogh, G Croon, D. van Clootwijck, Matheijs van Creij.

 

Blz 6 dd 19 maart 1698

- Remmit Cornelissen Brughmans voor 5/8 part

- Jan Dirck Janse en Remmit Brughmans als momboiren over Dirck minderjarige soon van Goossen Dircx en Willemke Cornelis Brughmans voor 1/8e deel

- Dielis Adriaan Melissen voogd over zijn kinderen verwekt bij Jenneke Cornelis Brugmans, met name Adriaan, Johan, Maria en Anna, voor 1/8e deel

- Antonis Aerts van Schijndel voogd en vader over Lijsken dochter uit het huwelijk met Luijtjen Cornelis Brughmans

Op de volgende conditie uijterhand op een verkoping door Ruth Matijssen van Vlijmen als vader en voogd over Emont en Lijske verwekt bij Geertrui dochter Herbert Adriaans, laten inzetten van een:

-       huis, hoff en aangelegn teulland, groot 13 lopensaet, gelegen aan den Helschenhoek te Nuland, naast erve Jan Roelof van der Pol, oost en zuidwaarts, noord en west waarts neffens de gemeente van Nuland.

-       3 strepen land ook gelegen aldaar, naast Convent van Couwater bovennaast, Jan Roelofs vand er Pol benedennaast, strekkende met de ene einde van de gemene straat tot op het convent met de andere einde.

-       Een half busselken ongedeelt met de erfgenamen Dielis Hendrik Cornelissen gelegen groot voor de helft een half vat saet, naast oost Handerske weduwe Handrick Sijmens, en verder romtom  de gemene straat en de gemeene heide van Nuland, ( leter vermeld het busselken int velt van Handerske Geerits)

Op de somme van 464 gulden

Vermeld de pachtpenningen van de genoemde Rootse Hoeve van Aert Gerits a 42 gulden op Sint Maarten 1698,

Uitgaand van Hoogsel op woensdag 19 maart 1698, in de tegenwoordige herberg.

Uit het goed te vergelden een rente van …. Jaarlijks, losbaar met 600 gulden capitaal. Aan Marie van Doorn te Den Bosch. Verder een gebuer chijns van 1-0-0 aan de gemeijnte van Nuland, Koper is Rudt Matijssen van Vlijmen, die eerder 10 slagen sloeg.

Tekenen: Jan Dierck Jansen, Dielis Arijaens, merk van Antonis Aerts, Rudt Matijssen van Vlijmen, Remmit Cornelissen, G Croon, Peter Aent Hoogh, Mateijs van Creij, D van Clootwijck, secr.

 

Blz 10 dd 19 maart 1698

Compareert Hendrik Hendrik Rutten en Lijsbeth Hendrik Rutten kinderen en erfgenamen van Hendrik Rutten zaliger, die verklaren betaald te wesen door Geerit Bastiaens hare monboiren , hij mag ontslagen worden van zijn bewindvoering.

Tekenen: Hendrik Pijnappels, merk van Lissebet Hendrik Rutten, G Croon, D van Clootwijck.

 

Blz 11 dd 26 maart 1698     moeilijk leesbaar

Rut matijs van Vlijmen vader en voogt van sijn onmondige kinderen met naeme Emont en Lijsken, verwekt bij Geertruij dochter Herbert Adriaans van Nuland …………………….

Peter Aent Hoogh slaat 5 slagen en nog 5 slagen,

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol. Anthony Ermers van Nuland, D van Clootwijck secr.

 

Blz 13 dd  26 maart 1698 erg moeilijk leesbaar

Alsoo Jan Gee……….sijn tegenwoordige huisvrouw….Bastiaan Geerits…….laten insetten een hofken teulland groot omtrent 1 lopens, gelegen neffens erve oost en zuid Willem Tonissen van Roeij, noord de gemene straat, westwaarts Corstiaen Gerits, aangecomen van sijn vrouws ouders bij de deling, voor 60 gulden (koopcondities)

Koper blijft Corstiaen Gerits.

Tekenen: G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Jan van der Pol, D vna Clotwijk, secr.

 

Blz 16 dd 2 april 1698

Compareert voor schepenen de Heren Thomas Verhofstad, gedaagt en Lucas Hoebens, gearresteert ter instantie van Hendrik van den Boogaert oud president van de HH Geffen,  verklaren dat zij op 1 februari 1697 voor de heren schepenen van Nuland ter instantie van Jan en Mathijs van der Aelsvoort gepasseert hebben zekere attestatie over een verschil dat voorgevallen was op 13 december 1696 ten huijsen van de voorstaande van Geffen, tussen Hendrik van den Bogaert aan de ene kant en aan de andere kant de beiden van de Aalsvoort waarbij van den Bogaart Jan van de Aalsvoort uitgescholden zou hebben voor een …dief, en Hendrik van den Boogaart op den remonstrantie van haar attestatie en geefdt nu aan alle van de Aalsvoort voor eerlijke mensen te houden, door de dranck was hij gaan schelden, waarna de van der Aalsvoort ook erkennen van de Bogaart voor een eerlijk man te houden.

De eerste deponent verklaart op ordre van Hendrik van den Bogaart tegen de tweede deponent gezegt te hebben dat degene die de koeij in questie gestoolen hadde souden moeten geven aan de armen de som van 20 gulden,

Tekenen: Thomas Verhofstad, Lucas Hoebens, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creij, D van Clootwijck, secr.

In marge: 15 januari 1704 hier uit acte aen van den Bogaart akte gegeven

 

Blz 19 dd slecht leesbaar, akte is doorgestreept

Compareren Jacob van Gogh en Dielis Geurts als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Lamberts de Weert en  Rut Geerit Berens, waarbij de momboirenverklaren verhuurt te hebben aan Rut een huijsinghe en bijhorende teullanden zoals hij nu al in gebruik is door Rut Gerit Berens voor 50 gulden. Acte is niet ondertekend.

 

Blz 21 dd 18 augustus 1698

Drost en schepenen verklaren dat voor hen compareert Rut Matijsen van Vlijmen weduwenaar van Geertruijt Herberts van Nulandt, afgaan van tocht aan zijn minderjarige kinderen, in een camp hooiland groot 5 mergen hier tot Nuland in de Corte Hoeve , en de tocht in 8 hondt hooiland te lansg overt Nuland gelegen,

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, D v Clootwijck secr.

 

Blz 22 dd 18 april 1698

Schepenen en drossaard verklaren dat Jan van der Pol, schepen hier, als geadmitteerde coopbrouwer het peijl van sijn brouwketel heeft aangegeven, om daar op te sullen brouwen iedere Reijs 6 tonnen bier, om het te kunnen verantwoorden vanwege het placaat .

Tekenen G Croon, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nulant, D v Clootwijck secr

 

Blz 22 dd 10 mei 1698

Alsoo Geeritje dochter Hendrick van Liempt hier door de vorster gedaagt hadden doen arresteren Jan Gielen Pels inwoner tot Geffen, en schepen tot Rosmalen ten eijnde sij haar wegens defloratie als van hem beswangert willende soude hebben toe te leggen soo voor craemcosten en reparatie van haar eer zoveel als de Heere schepenen van Nuland soude oordelen te behooren.

Jan Gielen Pels verklaart dat hij en niemand anders vader van het kind was. Compareert nu Geeeritje die verklaart van niemand anders beswangert te sijn dan door Jan Gielen Pels,

Tekenen: merk Geritje Hendrick van Liemt, G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, D. v. Clootwijck, secr.

 

Blz 23 dd

Condities waaronder schepenen en drossaard voor de minste penningen willen bestellen in een openbare veiling het innen van de ordinaire verpondingen met oortjens gelt, met de 5e verhoging, ingaande 1 januari 1698, acte niet afgemaakt, niet getekend.

 

Blz 24 leeg.

Blz 25 dd 28 juni 1698

Condities waaronder drossaard Croon als aangesteld curateur van de insolvente en nagelaten en verlaten boedel van Mathijs van Vlijmen in sijn leven inwoonder van Geffen, is van mening na drie behoorlijke sondaagse veilinge aan de meest biedende te verkopen een morgen hooiland voor en midden opt Nuland, tussen erfenisse Bastiaan Huijbers en Claes ……………………………. tot op de achtersten poldergraaf, hem aangecomen wegens de deling met zijn broeder en zuster voor schepenen van Nuland dd 21 september 1670. Ingezet door Jan van der Ven op 30 gulden, gemijnt op 47 gulden,

Slaat 6 slagen, nog 4 slagen, Hendrik van den Bogaart 1 slag, die blijft koper.

Tekenen: Hendrik van den Bogaert, Anthony Ermers van Nuland, D. van Clootwijck.

 

Blz 28 dd 4 juli 1699

Jan van der Poll en Antonie Ermers als schepenen en gecommiteerden van de plantagie van de HH van Nuland verklaren dat zij op 4 juli 1699 met de heer Gerard Croon en Secretaris van Clootwijk als rentmeester van de Heer van Nuland, op verzoek van de drossaard hebben gevisiteerd en beschouwt de voorhoff van de naar genoemden geerfden en derselve uitgeroeijde bomen en ledige plaatse.volgens ordonantie van de Raad van Staten, op het beplanten van de Meijerei dd 26 oktober 1696, ook waren vervult en wederbeplant en hebben bevonden dat de naargenoemde pesonen hun ledige liggende plaats met het naarvolgende getal sullen moeten vervullen en aanplanten te weten op de straat tegen de erve

-       Evert Robben c.s. 2 eijken poten

-       Op de straat of tegen de erve van Peter Vos 4 eijken of berken pooten

-       Op de erve van Lambert de weert eenen willighen poten

-       tegen de erve van Evert Robben 3 eijken poten

-       tegen de erve van Geerit Jacob Hens Bosch 5 eijken en 17 bercken

-       op de santstraat rut matijsen van Vlijmen 29 eijken poten

-       Jan van der Pol 15 eijken poten

-       Rut matijsen voornoemd nog 6 eijken poten bij sijn huis

-       Den selve c.s. aan den Bergh tegenover sijn huis 8 bercken

-       Haersken weduwe Hendrick Sijmens op haar erf 50 bercken

-       Van Strijp als curateur van de goederen van Juffr Eelkens 24 eijken tegen deselfe verf

-       Gerit Jacob Hens Bosch aent Ven 28 eijken

-       Het onmondige kind van Goossen Dircx 151 eijken langs deselve erve opt ven

-       Willem Tonissen van Roeij tegen sijn erf 57 willige

-       Haersken weduwe Bastiaan van Roij …willighe

-       Secretaris van Clootwijk …santstraat

-       Willem emons van Vlijmen …………..

-       Peter Peters ……………….

-       Corstiaen Gerits …vant ven 16 willige

-       …………….

-       Peter Peters  ….eijken wittbomen off bercken

-       ……………………………..

-        Geerit Jacobs 50 wittboomen

-       Grietje weduwe …..wittboomen of pops.

-       ..couwaters hoeff …. 88 eijken pooten

-       Jenneke Jansen de Weert c.s. 80 bercken en 9 eijken

-       Jenneke Gerits 26 eijken en 4 aldaar

-       Willem Claessen 75 eijken

-       De kinderen Jan Ruelens van der Pol 40 eijken, nogh langs de vinkel rand 30 populen of wittboomen

-       Dielis Tonissen 40 wittbomen, langs de Vinkel rand 55 willigeof wittboomen

-       De kinderen Jan Ruelens van der Pol aldaar 14 idem

-       Dielis Tomassen alnogh 30 pooten

-       Hendrick Mercus aldaar 60 poten

-       Dielis Tomassen alnogh 90 poten

-       Anneke eijmbers 19 Wilighe en nogh 26, nogh 18 eijken, of wittboomen,

-       De kinderen Jan Arien Jan Arien 36 eijken of wittboomen omtrent zijn huis

-       Antony Cornelis van Altenhuijsen 116 bercken

-       Antony Ermers 100 bercken

-       Jan Jacobs 200 idem

-       Antonis Roevers 6 wittboomen off popelen

-       Jan Tonissen 24 idem

-       De weduwe Claas Dircx Wouters 30 idem

-       Jacob van Grinsven 5 eijken aant Heijken

-       Jan Geurts 11 eijken

-       Haarsken weduwe Hendrik Sijmens  27 eijken

-       Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, 11 popelen,

-       Peter aent Hoogh 5 wilighe of popelen

-       Idem nog 10 wilighen

-       Peter Peters bij sijn huis 4 popelen

-       Jenneke Jan Roelofs van der Pol 10 eijken,

-       Jan Jacob Langens 30 bercken of wittboomen

-       Matheijs van Creijl  39 bercken off wittboomen

-       Anneke Eijmberts 40 idem

-       Peter den Decker 120 idem

-       Sijmen Diercx 41 idem

-       Mathijs van Creijl 30 idem

-       Jan van Deursen 15 idem

-       Sijmen Diersc 19 idem

-       Heer Croon drossaard 17 idem

-       Dries Wouters 26 idem

-       Dropssaard Croon 6 idem

-       Jenneke Hendrik Wouters 6 idem

-       Croon 6 idem

-       Luitjen Bastiaens 8 idem

-       Jenneke Jacobs 26 idem

-       Peterken Melten 30 idem

-       Jan Aent Hoogh c.s 4 idem

-       Jacob van Gogh 8 idem

-       Sijmen Diercx 8 idem

-       Mateijs van Creil 24 idem

-       Jan van Deursen 18 idem

-       Sijmen diercx 52 idem

-       Handersken Wouter Ariens 10 idem

-       Aert Frensen 48

-       Peternel Verhofstad 30 idem

-       Inde Fraters hoef langs wortiervelt ? 44 eijken

-       Den papendijkse hoff 18

-       Idem 13 willighe

-       Dierck Peters van Tiel aan den teefelare ? heester

-       Den fratershoeff 41 heesters

-       Dirck Claesen ….

-       Peterken Jan Melten twee heesters

-       Hoogh Hoeff ….

-       Jan willem Ceelen c.s. tot het huijs ….

-       …..claessen 100 wittboomen off heesters

-       De kinderen Evert Claessen 21 idem

-       Jacob Frenssen 18 idem

-       Sijmen Handricx 27 idem

-       Dierck Claessen 30 eijken

-       De wintmolenberg13 heersters

-       Jacob van Grinsven 3 willighe

-       Heer van Nuland 22 heesters

-       Convent van de wintmolenberg 8 idem

-       De heer Santvoort 8 willighe

-       De Vrouw de Goeij 11 pooten

-       Vrouw aent Hoogh 3 pooten

-       De wijmelenberg 5 heesters

-       Jan de Smit 4 heesters

-       Wijmelenberg 9 heesters

-       Peter Sijmens 19 idem

-       De kinderen van Jan Lambers 36 wittboomen

-       Willem Jansen Bijvelt 9 heesters

-       Matijs van Creijl 25 idem

-       Geerit Florissen c.s 5 populieren

-       Willem Jansen Bijvelt 12 idem

-       Claas Jansen 11 idem

-       Convent van Couwater 7 idem

-       Willem Claessen c.s. 4 idem

-       Matijs van Creijl 7 idem

-       Aert van Dijck 5 idem

-       Kinderen Evert Clasen 2 idem

-       Convent van de Fraters 5 idem,

-       Kinderen Jan Lambers de Weert 2 idem

-       Tegens de erve van de weduwe Gijsbert Faessen 18 idem

-       Willem Antonissen van Roeij 2 idem

Geen handtekeningen.

 

Blz 31 dd 9 juli 1698

Rekening bewijs en reliqua van Anthonis Ermers van Nuland als collecteur van de wegens personele quotisatie voor de HH Nuland ingaande 1 januari 1696

Ingekomen:

-       Ontvangen 116-6-9

Uitgaven:

-       uitgaven van 100 gulden voor 12 maanden personele quotatie aan de Heer ontfanger van Bueren 

-       corting van Mr. Hendrik van Putten, wegens niet ontvangen, omdat hij dubbelt op de lijst stond, 0-11-0

-       corting wegens Antony Driessen, 0-5-0

-       idem Mr. Tielemans. 0-5-0

-       beurloon van den rendant 5-0-0

-       Officier en schepen voor het maken van de lijst, voor het overstaan en passeren en sluijten van de rekening, 9-0-0

-       Voor zegels 1-15-0

Totaal 116-17-8

Daarom 11 stuijvers meer uitgegeven dan ontvangen

Tekenen: G Croon, Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 33 dd 9 juli 1698

Rekening bewijs en reliqua door Willem Emons van Vlijmen als collecteur van het hooftgelt over Nuland ingaande 1 april 1696

Ontvangen:

-       Ontvangen 502-14-8 volgens de lijst met daarbij 12 stuijvers van idere gulden

Uitgaven:

-       aan de heer ontfanger van Bueren 150-0-0

-       idem 132-0-0

-       aan het comptoir van de Heer 180-0-0

-       beurloon 25-0-0

-       officier voor het overstaan, sluijten en passeeren 3-0-0

-       jura voor de schepenen 6-0-0

-       zegels 1-15-8

totaal 499-5-8

Resteert 4-14-0

Tekenen: G Croon, Laur. Sijmonts,Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Matheijs van Creij, Handerik Marcus.

 

Blz 36 dd 21 juli 1698

Compareren Juff Pieternelle de Vooght , Jonker Arnold de Vooght, mitsgaders Antonij Geerits sterk voor zijn minderjarige broers en zussen na appt. van de Heeren schepenen van Den Bosch, en beschrijfbrieven dd …juli 1698…………twee affgepande peerden ……….mede compareert Caspar de Vooght, Heer van Geffen, verbindt sijn persoon en goederen (borgstelling?).

Tekenen: MLC de Voochte, Ar. de Voocht, C de Voocht, Inv. Van Geffen, Anthonis Geerits Lammers, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van gogh.

 

Blz 37 dd 23 juli 1698

Condities waaronder dirck van Clootwijck als adminsitratie hebbende voor Cornelis Gans, Heer van Nuland verpachten voor alle man verschillende percelen hooijland van de Heer om te meijen met de lange seijsie voor de eerste aflsagh van 1698

-       de eerste camp naast het Casteel van de Heer van Geffen gemijnt door Dirck van Clootwijk voor 86-0-0, slaat 10 slagen, Jan aent Hoogh 4 slagen, stelt tot borg Dirck van Clootwijk en Dries Handricks,

-       de tweede camp van de Polsbroecken naast den Elsbosch gemijnt door Dirk van Clootwijk, slaat 20 slagen, Jan aent Hoogh nog 4 slagen totaal 170-0-0, borgen als voor

-       Fransmanscampken gemijnt door Jan de Smit op 13-0-0. slaat 6 slagen, borg Willem van Vorstenbosch en Jan van der Poll,

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijk, secr.

Blz 40 dd 18 juli 1698

Condities waaronder Anthonius Driessen van der Horst, vorster van Nuland, na voorgaande sommatie, renovatie ….uit craghte van authorisatie van Willem emens van Vlijmen, als gewesene collecteur van het hooftgelt, voor het jaar eindigend 1 april 1697 in het voeder te bestellen voor drie dagen en nachten 2 bruijne merrypeerden competerende de Heer van Geffen, om daar aan te verhalen een het verschuldigde hooftgelt en de costen van executie daar van.

Ingezet Tonis Driessen voor 3-10-0

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 40 dd 18 juli 1698

Condities waaronder Anthonius Driessen van der Horst, vorster van Nuland, na voorgaande sommatie, renovatie ….uit craghte van authorisatie van Geerit Jacob Dielissen en Peter Peters als armmeesters als obtinent van een vonnisse ten overstaan van schepenen van Nuland voor de tijd van 3 dagen en nachten voor de minste penningen int voeder te bestellen 2 bruijne merrypeerden om daaraan te verhalen den achterstael van 4 sacken rogge jaarlijks aan de armen hier, aangenomen door Tonis Driessen, vorster hier voor 3-10-0

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijk, secr.

 

Blz 41 dd 4 augustus 1698

De hoog edele van Geffen is tot nu toe in gebreke gebleven van Geerit Jacob Dielissen en Peter Peters als Armmeesters van Nuland te voldoende den verpacht roghpacht, soo is Antonis Driessen van der Horst als vorster van Nuland, met voorgaande klokslag uit kracht van vonnisse om voor de meeste biedende te verkopen het int voeder bestelde bruine merrypeerden die behoort aan de Heer van Geffen, om de achterstallige rogpacht te verhalen.

-       bruijn aftands merrypert gemijnt door Antony Driessen voor 7-0-0, 4 slagen, nog 2 slagen, 10 slagen Jan van der Pol,

-       bruijn merrypert ca. 6 jaar oud, gemijnt door Antony Driessen voor 30-0-0, 10 slagen, 4 slagen de secretaris van Clootwijk,

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, D. van Clootwijck

 

Blz 44 dd 18 augustus 1698

Condities waaronder Jacob van Gogh en Philips Geurts als momboiren van de onmondige kinderen van Jan de Weert hebben verhuurt huijs, hof en bijhorende landerijen, groot 5 lopens aan Rut Gerit Berens, voor 1 jaar, voor 19 gulden. Borg: Willem Vorstenbosch.

Tekenen: merk Rut Gerit Berens, Jacob van Gogh, Willem Vorstenbosch, Philips Geurts, Jan van der Poll, Mathijs van Creij, D van Clootwijck

 

Blz 46 dd 2 september 1698

Schepenen en drossaard verklaren ter instantie van Antonie Driessen van der Horst, vorster hier, dat de vorster onmachtig is, hebbende geen middelen of incomsten of seer wijnigh, zodat hij niet in staat is processen te voeren en verzoeken dat anderen voor hem kunnen waarnemen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creij, D van Clootwijck

 

Blz 46 dd 3 september 1698

Compareert Jacob soone Geerit Jacob Dielissen inwoner hier, die verklaart ter instantie van Antony Driessen van der Horst vorster alhier, dat Peter Peters met zijn vader armmeesters alhier op 19 juli l.l. bij hem is gecomen seggende dat de Heer van Geffen 5 zakken rogge aan zijn huis had laten brengen  op cortinge van 13 zakken die hij volgens vonnis van de schepenen van Nuland was veroordeelt was schuldig te sijn aan de Armen van Nuland, waarbij de Zoon van de Heer van Geffen verzocht de Vorster te spreken om hem te verzoeken de executie een dag op te houden, ….dat hij Jonker Pelgroms sanderdaags soude brengen om borg te blijven voor de resterende zakken rogge. Hij evrklaart dit de volgende dag aan de vorster bekend gemaakt te hebben uit naam van de Heer van Geffen en niet uit name van de Armmeesters. De Vorster zei  “als de Heer het niet nakomt, zullen de costen wel doorgaan”.

Tekenen: Jacop Geerits, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijck

 

Blz 47 dd 18 september 1698

Rut Matijsen van Vlijmen ten behoeve van sijn twee minderjarige kinderen verwekt bij Geertrui Herbert van Nuland van Rembout Cornelissen Brughmans c.s. hadde gecoght eene huijsinge ende erve genaamd de Rootse Hoef hier tot Nuland gestaan en deselve heeft nog te betalen heeft van de kooppenningen  de som van 338 gulden en de verkopers door het gebrek van betaling voornemens zijn de genoemde Rootse Hoeve wederom te verkopen, waardoor Rut van Vlijmen en zijn kinderen tottaal geruineert zouden worden, de kinderen hun toevlucht zouden moeten nemen tot de goede luijden en arme middelen te moeten nemen, nu worden voorgden benoemd: Willem Emons van Vlijmen, gerechte neef van vaders wege van de kinderen en borgemeester alhier, en Jan Adriaans de Jongh gerechte neef van moederswege, tot Dordrecht de penningen of goederen van de groot vader van de kinderen zaliger Herbert Adriaan van Nuland, in zijn leven schipper en inwoner van Dordtrecht , onder de achtbare Heeren weesmeesteren of iemand anders berust , allen wordten verzocht de momboiren te helpen.

Tekenen: G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van creijl,

 

Blz 50 dd 30 september 1698

Compareert Haarske weduwe Bastiaan van Roeij die verklaart als koopbrouweresse ieder Reijs 8 aem te sullen brouwen, wiens ketel groot is bevonde volgens de laatste gedane peilinge 12 aem,

Tekenen: Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland

 

Blz 51 dd 30 september 1698

Compareert Dirck van Clootwijck scretaris hier die verklaart in iedere Reijs als coopbrouwer te sullen brouwen 9 aem bier …groot wel voor de 15,5 aem, volgens de laatste gedane peijling.

Tekenen: Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland

 

Blz 51 dd 30 september 1698

Compareert Jan van der Pol, onse mede schepen, die verklaart als coopbrouwer, iedere Reijs te sullen brouwen 6 aem.

Tekenen: Antonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl, D. van Clootwijk, secr.

 

Blz 52 dd 2 oktober 1698

Compareert Jan Jansen van der Ven, gewesene president, oud 5 jaar, en Aert Jansen van Dijck, oud 81 jaaren, beiden geboren en wonend te Nuland, die ter instantie van de geerfden die liggen tussen de Kerken en de Nulandse straat voetpad, mitsgaders den Somerdijck alhier, dat van alle ouden tijden herwaerts in watersnoot de geinteresseerde geerfden de open liggende graven loopende door den kerkenvoetpad sonder enige interdictie van iemandt off oppositie werden toegeleijt, om daar door de inundatie van het somerwater te keeren. Beiden hebben dit verschillende keren gezien,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Aert Jansen van Dijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, D. v. Clootwijk, secr.

 

Blz 53 dd 5 oktober 1698

Antonis Ermers had voor de minste penningen aangenomen te collecteren de verpondingen van onse HH voor het jaar ingaande 1 januari 1698 en de personele quotasie mitsgaders het hooftgelt, ende cleijne specien voor het selve jaar, en verplicht was te stellen twee borgen die binnen dese HH geerfd zijn, nu compareren de Heer drossaard Croon, en Aardt Janse de Weerdt,  die verklaren  borg te sullen zijn.

Tekenen: G Croon, merk Aert Jansen de Weerdt, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 54 dd maandag 6 oktober 1698

Schepenen, regenten, ingelanden van Nuland geven aan een missive ontvangen te hebben van de Heer Lintworm geauthoriseerd door de Hoogschout van Den Bosch en de Ho. edele Heer van der Hoeve, Heer van Dinther, als kwartier schout, en dijkgraaf van Maeslant, waarin ze aangaven een resolutie ontvangen te hebben van de Raad van State, dd 15 augustus 1698, om gezamenlijk naast de Hoogschout en de Heer van Nuland om te overleggen off en wat middelen er is om het arme dorp van Maren te redden en de Empelschen Maesdijck op te maken en te verzekeren tegens gedaerige doorbracken. Na deliberatie is goed gevonden om Mathijs van Creijl en Dirck van Clootwijck wegend de drossaard Croon te committeren om het volgende over te brengen:

-       wat betreft het sologieren van het arme dorp van Maren dat men niet kan begrijpen waar inne de armoede meer bestaat als in de andere tien dorpe van Maeslant, die allemaal subject sijn van de inodatie van het maeswater,

-       of het gelt dient ter beschutting van haar eijgen landen buijten den Maesdijck gelegen off wel tot voordeel van de schans van Sint Andries?

-       Als het dient ter ontlasting van die van Maren zou het onredelijk wesen om andere dorpe daar mee te belasten, omdat sij haar goederen met die last ende serviteijten hebben verkregen

-       Als het dient voor de schans zodat er geen versandingen werden opgeworpen het onder restrentie reedelijk en willigh wesen dat costen van de selve dan werden gedragen bijt gemeene land maar niet bij de dorpe van maaslant, belangende den Empelschen Maesdijck moet mee genomen worden dat de ingelanden van Empel haar landerijen bij coop of anderssints hebben vercregen met de last voor de dijck inclusief, volgens schouw en dijckreght, sonder “ dat iemand ter werelt daer meede magh belast of beswaert worden”.

-       Ze besluiten alleen de dijken van Maren en Empel over te nemen om die voor watersnood te beschermen mits dat de ingelanden van Maren en Empel haar tranporteren en overgeven alle landerijen en goederen tot de dijck gehorende.

-       Ze hopen dat de heren die advies meenemen naar de Raad van State.

Tekenen:  Jan van der Poll, Anthonis Ermers, Jacob van Gogh, merk van Jan Huijbers, …de Vooght, Heer tot Geffen als ingelande, C van Coot, Jan Jansen van der Ven, Hendrik Jan Melten, Peter Eijmbers van creijll, merk Jan willems van Bocxel, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 58 dd 3 oktober 1698

Compareren Jan Antonis Claassen van Nistelrooij en Geurt Antonis Geurts wonend te Geffen die verklaren als naaste vrinden van de kinderen Willem Claessen Bercker verwekt bij eijcken Jan Dielissen gesien en geexamineert te hebben het verzoek van Willem Claessen aan drost en schepenen van Nuland tendeerende authorisatie te vragen om op sijn huis en erve te Geffen en Nuland gelegen een som van 200 gulden op te nemen om een som van 100 gulden en de costen daarvan te kunnne betalen aan Geurt Rijcken volgens vonnis van de Stad Den Bosch

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll.

 

Blz 60 dd 4 oktober 1698

Gezien de voogaande acte, gezien het advies van genoemde naaste vrienden, Schepenen gaan accoord.

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Handrick Marcus, Matheijs van Creijl.

 

Blz 62 dd 4 oktober 1698

Compareert Willem Jansen, president van Geffen en Adriaan van Tilborgh, schepen aldaar, die ter instantie van de Heer Caspar de Vooght, Heer van Geffen, verklaren dat de Heer op 29 september 1698 bij hen is gecomen om de 4 laatste gedane dorpsrekeningen uit de gemeente casten te geven, om ze gereed te leggen tegens de ….. van de Heere van Dinther en Gijsbert van Beresteijn die daartoe speciaal zijn gecommitteerd door de hoge overheid om dese rekening naast de andere te examineeren. Hij heeft dit gedaan sonder enig geweld , maar ze juist uit de kast gehaald te hebben en mee geleijd naar het Raat Huis.

Tekenen: Willem Jansen, Adriaan Jansen van Tilborgh, Jan van der Poll, Mathijs van Creij.

 

Blz 63 dd 5 november 1698

Rut Gerit Bernaerts als schuldenaar principaal, mitsgaders Willem van Vostenbosch, en Handrick Melten, als borgen hebben gelooft de drie minderjarige kinderen van Teunis Joosten en Hendrick Jan Adriaans zaliger de som van 75 gulden a 5%, ….van Peter Eijmbers en Aert Jacobs op cortingen van en schult van 175 gulden, opgenomen voor de kinderen en beloven Rut Berens en Willem van Vorstenbosch

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh,

In marge: 30 november 1709 compareert Hendrik Teunissen van der Doelen, als man en momboir van Jucxken dochter Tunnis Joosten, en Peeter Soone Tunnis Joosten, die verklaren voldaan te sijn van bovenstaande som uit handen van Peter Eijmbers van Creijl en Jacob Aerts van de 3 minderjarige kinderen van genoemde Tunnis Joosten en

Tekenen: G. Croon, J van Clootwijk, sub secr.

 

Blz 64 dd 5 november 1698

Compareren G. Croon en Jan Gelinghs die verklaren zich borg te stellen voor een ordonnantie van Peterus van Oudenhoven tot behoeve van Gelingh Peters en Aaleke Dielissen, ter zaken van verdient arebeijtsloon van 64 gulden dd 15 juli 1698.

Tekenen: Mathijs van Creijl, Handrick Marcus.

 

Blz 65 dd 13 september 1698  ( doorgestreept november)

Competeert Jan Adriaans de Jongh en Willem Emons van Vlijmen, ter instantie van de 2 onmondige kinderen van Rut Mattijsen van Vlijmen, verwetk bij Geertrui Herbert van Nulandt, genaamd Emet en Lijsken, alhier wonend, die op last van Gerard Croon drossaard en schepenen verklaren het momboirschap op zich te nemen.

Tekenen: Antony Ermers van Nuland, Matijs van Creijl, D van Clootwijck, Willem Emonts van Vlijmen, Jan Adriaens de Jongh.

 

Blz 66 dd 1 december 1698

Schepenen verklaren dat de buitendijkse hooi en weilanden groot 625 mergen en een half hondt. Teullanden in de selve polder groot 29 mergen, die op 30 mai 1698 door een ongewoone hooge maas, van de Wael gesterkt sijnde, door de Empelschen Dijck gebrocken en onder water gelopen en het water een weijnigh gezakt sijnde hebben ingeseetene hun teullanden met geleend of gebeden gelt opnieuw ingesaeijt het geen door een tweede ongewoone onverwacht hoogh water, als met de maas nogh gemeen liggende in het laatst van de maand juni de polder geheel is ondergelopen en er geen profijt uit de polder gehaald kan worden.

-       int sevenvierdeel tot den Heuvel comp toe 42 mergen per mergen in de verpondingen 1-15-0, totaal derhalve 73-10-0

-       van de genoemde heuvel tot de gemene hoeve 43 mergen per mergen 1-7-0, samen 58-11-10-0

-       gemeene hoeve groot 71 mergen 3 hondt, iedere mergen 1-3-0, samen 83-2-6

-       de Corte hoeven groot 70 mergen en 2 hondt, iedere mergen 1-3-0, samen 81-15-4

-       de doncken groot 33 mergen en 3,5 hondt, per mergen 1-2-0, samen 33-19-0

-       de campen over den hogenwegh, 16 mergen, per mergen 1-1-0, samen 17-0-0

-       het groot hoogh tot op de kerkdijck, 76 mergen en 2 hondt, per mergen 1-4-0, samen 97-12-2

-       De Elscampen, tussen de Nulandse straat en de Wolfsdijkse straat met de polsbroecken, groot 59 mergen en 2 hondt, iedere mergen 0-18-8, samen 54-7-10

-       Voorst. middelst en achterst Nuland 205 mergen groot, per mergen 1-5-0, samen 258-19-4

-       Een camp groot 6 mergen per mergen 0-15-12, samen 4-14-8

-       De teullanden langs de Nulandse straat en WolfsdijksStraat, en Somerdijk, die zijn verdronken en geinondeert groot 29 mergen per mergen 4-10-0, samen 414 -0-0 (??????)

Totaal: 1181-11-14 jaarlijks in de verpondingen

Tekenen: Jan van der Pol, Anthony Ermers van Nuland, Matheijs van Creijl.

 

Blz 69 dd 1 december 1698

Compareert Jan van der Ven, outpresident die heeft …….sonder persuadatie van iemand, afgaan van tocht van de volgende perselen

-       de schuer met de halven hof, groot ca. 4 lopens gestaan neffens erve Jacob van gogh west, kinderen Gielen Bouwe oost,

-       2 mergen hoeijland int sevenvierdel naast erve Jan Willems van Bocxtel c.s. oostwaarts, west Jacob Peters van Grinsven,

-       2 hondt voor opt Nuland, genoemde Jan van der Ven oost, west het clooster van de Wintmolenbergh,

-       Een houdt busselken te Geffen neffens erve kinderen Gielen Bouwens, west.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan van der Poll, Antthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl.

 

Blz 71 dd 8 december 1698

Ondervraging Vrouwe van Geffen ter instantie van drossaard G Croon

Vraag: of zij niet altijd als er een boete te Geffen viel, neffens de dorssaard met de ….personen geaccordeerd had?

Antwoord: Ze geeft aan nog niet te kunnen antwoorden en vraagt eerst op copij.

Vraag: Er waren enige boeten vervallen waarin den …. Part nog deel hadde en of de Vrouwe van Geffen neffens den drossaard niet altijd vooraf met de selve personen hebben versproken, dat het aan part van den armen in de selve boeten bleef gereduceert om die aan de armen eester en te sullen voldoen  door de personen die in boeten vervallen waren?

Antwoord: verklaart als voor

Vraag: Of zij of de drossaard ooit enige boeten competerende de armen hebben ontvangen en of de selve boete niet alnogh staan te betalen bij de personen geperpeert hebbende voor soo veel sij van gedane betalinghen van de armen meesters geen quitantie of bewijs conden toonen

Antwoord: verklaart als voor

Vraag of de vrouwe voordat Croon naar Den Haag ging in Geffen genoemde Drossaard niet verzocht op bij haar op de kar comen zitten om naar Nuland te varen?

Antwoord: idem

Vraag Of zij niet tegen de drossaard zei en alnogh claagde dat de Heer van Geffen, haar man die aanclaght tegens de drossaard overgegeven hadde aan de Raad van Brabant, door instigatie van Thomas de Leuw hadde gedaan, dat die alleen de oorsaak daar van was

Antwoord als voor

Tekenen: Jan van der Poll, Antonis Ermers van Nuland

 

 

Blz 73 dd 11 december 1698

Dries Gijsberts van Grinsven en Willem Emens van Vlijmen als borgmeesteren deser HH, over het jaar begonnen Pinksteren 1698 maken een contract :Willem heeft aangenomen van Dries de verantwoordelijkheid van het borgemeesterschap, Dries wordt schadeloos gestelt, waarvoor 2 borgen worden gestelt: voor de som van 50 gulden te betalen door Dries. Borgen: Jan Jacob en Corstiaen Gerits Bijvelts,

Tekenen: Andries van Grinsven, Jan Jacob Langes als borg, Willem emont Vlijmen, Jan van der Pol, Costiaen Gerits, anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 74 dd 4 februari 1699

Condities waaronder Jacob van Gogh en Philips Geurts als momboiren van de onmondige kinderen van Jan de Wert verhuurt te hebben aan Jan Meulengraafs ( doorgestreept), Jenneken Handrick Gijsberts (er boven vermeld), van huis hof en land, groot 15 lopens, aan de Wolfsdijck voor 6 jaar. Acker is gelegen bij Schotsheuvel. Prijs 50 gulden per jaar.

Borgen Handerick Marcus en Jenneken Handrick Gijsberts ( erboven: Jan Molengraafs)

Tekenen: Jacob van Gogh, merk Jan Molengraafs, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van nulant, merk Jenneke Hendrik Gijsberts ( bijna niet te lezen)

 

Blz 75 dd 11 februari 1699

Compareert Adriaan Faessen als man en momboir van Jenneke Jan Roelofs van der Pol, verklaart voldaan te sijn door Jan van der Pol en Gielen Jansen van der Pol, als gewesene momboiren van genoemde Jenneke van der Pol. Worden bedankt.

Tekenen: Adriaan Fasen, Jacob van Gogh, Matijs van Creijl, D van Clootwijck secr.

 

Blz 76 dd 13 februari 1699

Compareert Juffr. Berber Anna van der Keurbeeck tegenwoordig getrouwt met Dierck van Clootwijk, secr van het drop van Rosmalen en Nuland, en nogh in leven sijnde, Gezond gaande en staande en in kennisse der waarheit,

Tekenen: Barbar Anna van Clootwijk geboren Cuerbeek, G. Croon, Jacob van Gogh

 

Blz 76 dd 13 februari 1699

Drossaard G Croon transporteert aan Cornelis van Coot, sijn schoonzoon een som geld zoveel als Croon getaxeerd heeft in costen van verschillende processen voor wethouders van de stad den Bosch, het lichten van de condemnatie bedraagt 324-12-0 , tot laste van Gerit Adriaens van Creijl woonend te Geffen te pretendeeren heeft,

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh

 

Blz 77 dd   zeer slecht leesbaar

Rekening bewijs en reliqua in zake verpondingen door Antony Ermers

Inkomsten

-       verpondingen 1776-?-?

-       5e verhoging 377-7-0

Totaal: 2154-1-0.

Uitgaven:

-       verpondingen 400-0-0

-       idem 356-5-0

-       idem 725-0-0

-       idem 485-0-0

-       idem? 209-?-?

totaal 2166-5-0

Meer uitgegeven dan ontvangen 12-4-0

Acte is niet ondertekent.

 

Blz 80 dd 23 februari 1699

Compareert Willem emons van Vlijmen die machtigd hierbij Hr en Mr. Nicolaas van de Gevel advocaat om de Heer van Geffen Caspar de Vooght, drosaard Croon en Hendrik van den Boogaert, Dierck Jansen Spierings, Sijmen Handericx, Gijsbert Jansen Jongers, Peter Brock, Adriaan van tilborg en Hendrik Fransen van Berghem, allen met middelen van recht te dwingen te voldoen aan sekere obligatie van 100 in capitaal, van hem constituant, op 18 juli 1697, tegen de penn. 20, genegotieert en opgenomen ( …) voor de bank van Geffen, etc

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van nulant, D van Clootwijck, secr.

 

Blz 81 dd 23 februari 1699

Compareert Claas Robben van der Heiden J:M wonend in den Heihoeck onder Osch die verklaart door drossaard Croon aangehaalt te zijn met sijn kar en paart met 2 zakken boekwijt die niet met een pas was voorzien, en de goederen daarmee 4 voet verbeurd verklaarde overeenkomstog het placaat dd …..( niet ingevuld),  de waarde van de boekwijt , 8 zakken (?), bedraagt 80 gulden. Nu is Claas Robben en Jan Gerrets Wellens inwoner van Nuland als borg en beloven de 8 zakken aan de drossaard te leveren binnen drie dagen, en de pas om de 2 zakken naar Den Bosch te mogen vervoeren, dan weer in te leeveren.

Tekenen: Jacob van Gogh, Mateijs van Creijl.D. v. Clootwijck secr.

In marge: compareert Croon, die cassattie verklaart in deze. Dd 11 maart 1699 ( tekenen de schepenen en hij)

 

Blz 82 dd 23 februari 1699

Drossaard verklaart in arrest te hebben genomen ½ van een camp weijland, groot 4,5 mergen terplaats de Donck, competerende de zoon van Gijsbert van de Acker, int Lland van Ravesteijn gewoont hebbende, om een boete te verhalen die de erfgenamen schuldig zijn, omdat het recht vant collateraal is gefrondeert .

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, D van Clootwijck, secr.

 

Blz  83 dd 11 maart 1699

Schepenen machtigen Lambert de Weert, inwoner alhier en borgemeester in Vinckel, onder Nuland gelegen, om 150 gulden op te nemen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, D v Clootwijk, secr.

 

Blz 84 dd 11 maart 1699

Schepenen machtigen Willem Emens van Vlijmen en Dries van Grinsven, borgemeesters van Nuland, om 400 gulden op te nemen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, D v Clootwijk, secr.

 

Blz 85 dd 23 maart 1699

Condities waaronder Willem van Onne, inwoonder van Oisterwijck, procuratie hebbende van Meghel Frans Timmermans, laatst weduwe van wijlen Hendrik Steenbackers, mitsgaders Frans en Jenneken Aerts van Hees, kinderen en erfgenamen van Aart van Hees (?), verwekt bij Geertruijt Frans Timmermans, beiden zich sterk makend voor Martinus Caezijbroeder(?) , als erfgenaam van Frans Timmermans, en Jenneke Roevers hare ouders, mede inwoonders van de vrijheid van Oisterwijk, gepasseert voor de notaris Abraham van Rotterdam, openbaar notaris bij de Raad van Brabant, in S Gravenhage, geadmiteerd binnen Oisterwijk, op 8 maart 1699 gepasseert. Verkopen voor de meest bieden een perceel akkerland groot 2 lopens, gelegen te Nuland tussen erfenise Antony roovers aan beide zijden, schietend van de gemeente Heide tot op de weduwe Handerske Jan Hendricx. Hieruit te blijven vergelden aan comptoir van de Heer van Liesselt rentmeester van de geestelijke goederen, te Den Bosch, het 1/6 deel in een Mudde en 5 vat rogge sijnde 3,5 vat rogge en 1/6 part in rente bam 0-21-0 aan hetzelfde comptoir sijnde 0-3-8. Gemijnt op 26 gulden, ingezet door Jochem Jansen van den Boogaart, slaat 10 slagen, stelt tot borg Jan van der Poll, Antony Ermers

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers.

 

Blz 89 dd 23 maart 1699

Condities waaronder Sijmen Diercx en Jan claas Everts als momboiren van de minderjarige kinderen van Evert Clasen en Merieken Dircx, geauthoriseerd door de schepenen van Nuland , willen verkopen voor alleman een huis, hoff en 4 aangelegen stukken land gestaan en gelegen binnen Nuland, gropot 3 lopens en 25 roeije, gelegen aan Schotsheuvel, tussen ervenisse Aert Jansen van Dijck bovennaast, benedennaast Jacob Frenssen, strekkende van de ene einde van de erve Luitjen weduwe Bastiaan wouters, tot op Schotsheuvel. Verder een stukske teulland, groot 33 roeije hier gelegen tussen erve Aert van dijck aan de ene sijde en Jenneke Jacobs de andere sijde, schietende oostwaarts van de erfgenamen van Jenneke willem Geerits tot op west de gemeene straat, gemijnt door Sijmen Diercx op 180 gulden, en 15 slagen, blijft koper, borgen Anthonis Ermers en secretaris van Clootwijck.

Tekenen G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland

Verder: Twee stukken teulland, groot 3 lopensaet, gelegen te Nuland tussen erfenisse Jacob van Gogh c.s. aan de ene sijde, en Jennek Jacobs aan de andere sijde, schietende van de erfenbisse van de erfgenamen Jenneke Willem Gerits, tot op de gemeene straat, Gemijnt door sijmen Handericx op 130 gulden, borg Jan van der Pol en anthonis Ermers,

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers.

 

Blz 95 dd 23 maart 1699

Condities waaronder Dirck Peters van Thiel wonend te Geffen en Jan Tonissen van Nuland wonend te Den Bosch, momboiren van de 2 onmondige kinderen van Peter Jan Willems van Vlijmen, verwekt bij Diersken eijmbers, geauthoriseerd door drost en schepenen, gaan veilen voor de meest biedende koper:

-       3 lopens teulland tussen erve Haarsken weduwe Jan Handericx westwaarts, Tonis Tonissen oostwaarts, schietende met de ene einde tot de erve van Lijsken Claes Roevers, tot op de gemene straat aan het andere eind,

Gemjnt door Jan Tonissen van Nuland voor 24 gulden met 25 slagen, borgen Willem van Vorstenbosch en Antonis Zegers (?).

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 99 dd 25 maart 1699

Schepenen verklaren dat Rut Matijsen van Vlijmen inwoner alhier, is zodanige armoede is vervallen dat hij en sijn kinderen van gebrek sullen moeten vergaan, ten waeren pro deo gedient soude worden, dus door haar momboir Jan Adriaens de Jongh octroij vant Hoff van Holland te besolliciteeren ten einde om geauthoriseert te mogen worden om sekere bestorven erfenisse van des selffs voorkinderen grootvader Herbert Adriaans van Nuland, berustende onder Adriaan Herberts en Seger van Dulver tot Dortrecht, om de penningen bestaande uit 2/3 van 535 gulden so wij bericht werden, voor levensmiddelen van de genoemde kinderen.

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijll, Handrik Marcus, D. v. Clootwijck.

 

 

 

Blz 100 dd 28 maart 1699

Antony Claas Evers en Sijmen Handericx als naaste vrinden van de 4 onmondige kinderen van Evert Claasse vanwege een request overgegeven door Sijmen Diercx en Jan Claas Evers als momboiren van de genoemde kinderen tenderende tot authorisatie om zoveel goederen te mogen verkopen als nodig om schulden te betalen. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijll.

 

Blz 100 dd 28 maart 1699

Dirck Janse Spierings en Aert de Wert als naaste vrienden van de 2 onmondige kinderen van Peter Jansen van Vlijmen, verweckt bij Diersken Eijmbers, vanwege een request van Dirck Peters van Tiel, wonend te Geffen, en Jan Antonissen wonend te Den Bosch, als momboiren van de kinderen, met een vraag om authorisatie om goederen te mogen verkopen, te weten 2 stukken teulland groot 8 vaetsaeten lands. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijll.

 

Blz 102 dd 28 maart 1699

Geerit Jansen van Dijck en Hendrik Jan Bastianen als naaste vrienden van de minderjarige kinderen van Jan Jaocb Hens Bosch hebben goed gevonden het request aan de schepenen van Nuland, wegens Geerit Jacob Hens Bosch (momboir)  tenderende om geauthoriseert te mogen worden om aan de genoemde kinderen aen partier ? in het seste part van 8 hondt hoijland alhier tot Nuland gelegen, met nog 1 lopens en 13 roeden teulland gelegen in de Lochtse hoeff (?) ………….neffens Dirck Sijmens nomine uxoris en Lijske dochter Jan Jacobs Hens Bosch aan de meeste biedende te mogen verkoopen,

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl.

 

Blz 103 dd 30 maart 1699

Condities en voorwaarden waaronder Aert Frenssen van Bocxtel, voor zichzelf en uit kracht van het testament van Hendrik Frenssen van Bocxtel, sijn broeder zaliger, met approbatie van de naaste vrienden van genoemde Hendrik, wil nu voor alle man verkopen

- een campke weiland van 2 mergen op de Wolfsdijk, tussen erve van Heer van Nuland bovennaast, armen van Nuland benedennaast, strekkende van het convent van de wintmolenberg aan de ene zijde tot op de Nulandse straat met aan de andere einde. Gemijnt door Dirck van Clootwijck op 200 gulden, slaat 30 slagen,

- een ackerken teulland genaamd Brooteven.

De eerste verkoop vanwege een schuld aan Johan van Turnout, boekbinder tot Den Bosch, wegens een rente van 200 gulden. De tweede voor zijn eigen onderhoud. Het teulland wordt verhuurt aan Adriaan Melten.

Gemijnt door Jan van der Pol op 338 gulden, slaat 18 slagen, Hendrik Melten 2 slagen,

Tekenen: G Croon, Mathijs van Creijll, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 110 dd 30 maart 1699

Condities waarna Geerit Jacob HensBosch als momboir van Jacob en Anneke, mitsgader Dirck Sijmens als man en momboir van Maria en Lijsken, alle kinderen en erfgenamen van Jan Jacob HensBosch willen voor alleman verlopen

-       het 1/6 deel in 8 hont hooiland, ongedeelt met Gerrit Jacob HensBosch, gelegen voor en middenopt Nuland, tussen bovennaast de Heer van Nuland, benedennaast idem?, oost waarts de Neteringsgraaff, west de achterste poldergraaf,

-       1 lopensaat en 13 roeije teulland in de Lochtse Hoeve op Kaethoven  onder Belicum gelegen, beneffends erve Wauter Martens oostwaarts, weduwe Jenneke Bosch westwaarts, zuid de erve Peeter Deenen, noord de gemeijnte van Berlicum.

Aangekomen van hunne ouders. Bij de coop te genieten de huur van Jacob Corsten tot 3-7-0.

Gemijnt door Gerrit Jacob Hens Bosch voor 22-0-0, slaat 2 maal 2 slagen. Koper.

Tekenen: G Croon, mathijs van Creijl

 

Blz 115 dd 18 april 1699

Compareert Mr. Hermen van Gastel, die verklaart als molenmeester op verzoek van Dirk van Clootwijck, secretaris en rentmeester van de Heer van Nuland, vandaag gevisiteert te hebben het nieuwe cruijswerck onder den molen van Nuland aangenomen en gemaakt bij Mr. Arnoldus de Jongh, die verklaart ten aanzien van het eerste artikel van het bestek niet naer behoren was nagecomen, omdat het onderstaande cruijsbalk omtrent op de breete van van een half quartier duijm was raeckende die volgens bestek 1,5 of 2 duimen daar van hadde moeten blijven.

Betreffende het tweede artikel van het bestek de cruijsbalken ende aen seedels (?) niet en zijn gebiljoent.

Tekenen: Hermen van Gastel, molenmeester tot Bommel, G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 117 dd 18 april 1699

Condities waaronder Peter van Geldrop man en momboir van Maria Rovers voor 1/6 deel, Antony Rovers voor zichzelf voor 2/6 deel, mede als momboit over Rover Peters voor 1/6 deel, Aert van Diest als man en momboir van Elisabeth Rovers voor 1/6 deel en Jacobus Buijten Aen als man en momboir van Marrejan Rovers voor 1/6 deel gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Rover Claas Rovers te verkopen aan de meestbiedende. Hoogsel op 15 april 1699, in de herberg.

-       een huijsinge met aangelegen 8 lopensaet  teulland gelegen aan het Molenheijke tussen seeker steegsken Jochem Boogers oost en west, schietende van het molenheijke tot op erve anneke weduwe Jan Roelofs van der Poll en Handerkse weduwe Jan Hendricx. Waaruit te vergelden aan de Heer van Liesselt als rentmeester van de geestelijke goederen tot Den Bosch 14 vaten rogge jaarlijks, en aan de zelfde een rente van 1-1-0, en verder een rente van 0-14-0.

Gemijnt door Jan van der Poll voor 50-0-0 met 20 slagen, idem nog 5 slagen, Antonis Ermers nog 1 slag, drost Croon nog 1 slag, Dirck Jansen van Schijndel nog 7 slagen, drost nog 1 slag ten behoeve van Dirck Jansen van Schijndel,

-       en haar Teulland genoemt den Bost/Bolst, groot 1 lopensaat en 45 roeije alhier tot Nuland gelegen tussen ervenisse Hr Drossard Croon, zuid en noord, strekkende met ene einde van de Santstraat tot op de erve van Peter den Decker aan de andere kant. Hieruit te vergelden aan de armen van Nuland 5 vat en 4 kannen rogge , 0-5-12 gebuercijns aan de gemijnte van nuland, ingezet door Jacob Helligers voor 10 gulden (?), 2 slagen, 2 slag Dirck Jansen van Schijndel, Jacob Hellegers een slag voor Jochem Bogers,

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 121 dd 29 april 1699

Cornelis Tonissen, neef van moederswege en Sijmen diercx Wolfs, rechte neef van vaderswege, van Rover, minderjaarige zoon van Peter Josephs, vanwege een verzoek van Antoony Roovers als momboir van genoemde Rover om authorisatie om

-       1/6e in 12 lopens land,

-       6 en een catoil roeije lands

-       1 lopensaat land en 45 roeije genaamd den Bolst, alle alhier tot Nuland gelegen.

Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. v. Clootwijck, secr.

 

 

 

Blz 122 dd 2 mei 1699

Jan van der Pol en Anthonis Ermers schepenen en gesworen pootmeesters, met Pieter le Chevalier, als collecteur van de houtschat, Hendrik Pouwelse en Hendrik Melten als gesworene, verklaren met heer Gerard Croon als drossaard van Nuland  op 1 mei 1699 conform het 15e artikel van het reglemant van de Raad van State  op het beplanten van de Meijerei, dd 26 oktober 1696, na publicatie de schouw op de voorhoofden en ledige plaatsen van de uijtgerooide en gedorde boomen gevoert te hebben in Vinckel, onder Nuland, de volgende personen zijn in gebreken gebleven:

-       erfgenamen van de hoeve van de Jonker de Jeger tijnde de weerscheut: 62

-       en langs de genoemde hoeve aan de vinkelse kant: 85

-       Heer advocaat van den Gevel in de Voortse straat : 6

-       Heer van Begijk aldaar 60

-       Heer Brandijn: 86

-       Gijsbert van der Lijnde c.s op de straat 30

Op 2 mei beschouwt op de Nulandse Straat

-       4 …en drij hont genoemd de Worst competerende 1

-       tegens de erve van de kinderen Geurt Zegers, 13

-       tegens erve van Jan van der Ven, genoemd den Clomp 3

-       tegen de erve van de weduwe van Aert Hendricx van der Ven 20

-       tegens de erve vant Convent van Couwater op de groenstraat 11

-       tegens het land van Luitjen weduwe Bastiaan Wouters aan beide einde 14

-       tegen de erve van Jan Gurts 10

-       tegens de erve van Willem Claesen Bercker 25

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 124 dd 15 mei 1699

Schepenen verklaren dat de polder van der Eijgen bestaat uit Orten, Rosmalen en Nuland, die van Nuland zijn geerfd met 666 mergen land, dat de landerijen door de inondatie, te samen met die van Rosmalen geringht, door de inondatie op 4 april 1697 net zoveel of weinig profijt is gekomen als van die van Rosmalen.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijll, Handerick Marcus, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 125 dd 3 mei 1699

Compareert drossaard Croon, die machtigd de Heer en Meester Nicolaas van de Gevel als wonend binnen dese HH, om namens de constituant Joost Jansen de Kort wonend te Geffen met middelen van Recht om een salaris verschot dat hij aan hem schuldig is.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijll, Handerick Marcus, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 125 dd 3 mei 1699

Compareert Drossaard Croon die machtigd de Heer en Mr. Nicolaas van de Gevel, advocaat wonend binnen Nuland, om met middelen van recht tegen Joost Jansen de Cort te procederen, wegens een niet betalen van Salaris aan hem.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 125 dd 20 mei 1699

Schepenen verklaren dat de landen van Nuland onder de Polder van der Eijgen in 666 mergen, in de jaren 1697 en 1698 sodanige geinondeert sijn geweest dat er geen porfijt van is gekomen, ja zelfs zodanig dat de paarden en beesten door gebrtek aan fouderagie, tot de knieen in het water, ze hebben zich met het gras moeten behelpen om het leven te behouden, maar zijn zo ongans geworden dat bijna de helft is komen te overlijden, ook nu sijn de landerijen nog sodanig geinondeert dat er weer weinig van te verwachten valt, zodat de ingesetene onmachtig zijn de verpondingen en andere dorpslasten te betalen,

Tekenen: Laur. Simonts, president, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijll, Handerick Marcus, D v Clootwijck, secr.

 

Blz 127 dd

Condities waaronder Willem Tonissen van Roeij als momboir en stiefvader van de 4 onmondige kinderen van Jan Dirck Peters verwekt bij Marieke Jansen van Kuringen, wil hij nu voor alleman in het openbaar verhuren 5 lopens teulland gelegen neffens den Hogen camp, noordwaarts, tegenwoordig in gebruik door genoemde van Rooij, voor de tijd van 6 jaar,

Acte niet afgemaakt, niet ondertekend.

 

Blz 129 dd 3 juni 1699

Compareren Mr. Aert van den Heuvel, wonend te Den Bosch en Mr. Constantinus, wonend tot St Michielsgestel, beide molenmeesteren die verklaren ter instantie van Arnoud de Jongh molenmeester, die een nieuw Cruijswerk gemaakt heeft onder de Nulandse Coorn windmolen, en hebben de molen vandaag gevisiteerd, en verklaren dat alles wel en loffelijk gemaakt is en wat aangaat dat de staander onder op de onder plaat te dicht soude aangewerkt wesen, vinden zij juist het tegendeel : het is beter gemaakt dan het bestek,

Tekenen: Aard van den Heuvel, Constantinus,  molenmakers, Laur. Simonts, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl.

 

Blz  130 dd 9 juni 1699

Willem Claessen aan de ene kant, en Claas Jan Huijbers beide borgmeesters van Nuland, aan de andere kant, hebben verklaart voor het borgermeesterampt ingaande pinxteren 1699, zijn overeengekomen dat Willem Clasen het ampt alleen sal bedienen. Claas Jan Huijbers krijgt wel zijn gewone beurloon, maar Willem zal hem wel 50 gulden betalen, borgen voor Willem Claessen zijn Geerit Claessen en Henderick Poulussen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 131 dd 11 juni 1699

Vandaag heeft deurwaarder Isack Oukoop geauthoriseerd door Heer Baron van Leefdael, Heer van Deurne, en rentmeester Generaal van de episcopale en andere geestelijke goederen van Stad en Meijerei, ten overstaan van drossaard en schepenen in arrest genomen alle goederen van Servaas Hendricx in de HH Nuland om te verhalen een pacht van 3 malder rogge veragtert sedert 1693.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol.

 

Blz 132 dd 12 juni 1699  

Compareert Johan van der Ven, outpresident en tegenwoordig Heemraad van de polder van der eijgen, en laaste weduwe van Maria dochter Hendrik Jansen, aan de ene kant en Arieken meerderjarige dochter van Geurt Zegers, bruid ter andere kant, geassisteert met haar broer Jan Geurt Zegers, maken een accoord voordat ze gaan trouwen. Elke jkind dat gaat trouwen krijgt een paard, 2 melckbeesten en andere noodzakelijkheden, om de akker besaijen en aan de oogst te geraken, mee.

Aan sijn zoon Jan van der Ven overgegeven een schepen schultbrief van 100 gulden tot laste van Dries Gijsberts van Grinsven, hiervan is 92 gulden geprocedeert van verkochte eikenbomen op de Wolfsdijck waarvan de Tocht is van Jan de oude en het erfrecht Jan de zoon. 8 gulden komen uit het sterfhuis van Grietjen Frans Rommen die Jan van der Ven de jonge aan sijn half broer Geerit van der Ven op wie de selve verstorven waren.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, merk Arike Geurt Zegers. G Croon, Jan van der Pol

 

In marge Arieke Geurt Zegers als weduwe van Jan Jansen van der Ven,  verklaart van de kinderen van Jan van der Ven, verwekt bij Merieke Boudewijns en Geritje Gerits van Gemonde 250 gulden ontvagen te hebben zoals afgesproken in dit accoord, dd 9 november 1712.

 

Blz 135 dd 23 juni 1699

Condities waaronder Hendrik Poulussen als gesworene deser HH van Nuland mits het overlijden van den vorster bij provisie bediendende het vorsterampt, geauthoriseerd door de Heer Nicolaas van de Gevel  als gemachtigde van de erfgenamen van Walraven Jan Willems …om voor de minsye penningen int voeder te bestellen 2 affgepande melckbeesten competerend Jan Geerit. Aangenomen voor 2 gulden door Juffr. Mechilina van Coot, voor 3 dagen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 136 dd 26 juni 1699

Alsoo Jan Geerit Bernaert gecondemneerde in gebreken blijvende aan de erfgenamen van Walraven Jan Willems wil verkopen, present Dierck van Nifterick, Peter Willems en Jan Jansen van Grinsven, alle drie mede erfgenamen, de afgepande melkbeesten,

Een rood blaerde melkbeest: koper is gebleven Dirck Toomissen van Nifterick voor 15 gulden

Een rood rugelde blaerde melkbeest koper Juffr Megilina van Coot voor 10-10-0

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 138 dd 11 augustus 1699

Eijmbert soone Willem Eijmberts van Kessel heeft ter instantie van Willem Claessen Berckers als koper en eigenaar van huis, hof en bogaaert met 12 vaetsaet teulland ter plaatse aan de Helsenhoeck te Nuland en verklaart van Willem Claessen ontvangen te hebben 200 gulden, gepasseert op 17 januari 1677, voor schepenen van Nuland, hem tot behoeve van de Heer Michiel van de Gevel, en verklaart zelf dit gelt te Antwerpen bij de heer Michiel van de Gevel gebracht te hebben, en heeft een copij van de acte laten passeeren te Den Bosch door de Clecrk van Stokkum in de jaren 1683 a 1684.

Tekenen: Eijmers van Kessel, G Croon, Jan van der Poll. D van Clootwijck, secr

 

Blz 139 dd 10 augustus 1699

Jan Seijmens van den Heuvel als erfgenaam van Goijert Ploegh, voor zichzelf en sterk voor de verdere erfgenamen heeft bekend een capitaal van 150 gulden den 17e januari 1677 begroot ophuis hoff en boogaert met 12 vaetsaet lands tot Nuland aan de Helsenhoeck, door Willem Clasen Berckers als cooper voldaan te sijn.

Tekenen: Jan Seijmens van den Heuvel, Jan van der Poll.

 

Blz 140 dd 10 augustus 1699

Condities waaronder G Croon en schepenen te bestellen de ordinaire verpondingen met oortjens gelt, met de 5e verhoging, voor het jaar ingaande 1 januari 1699, aangenomen door Pieter Le Chevalier voor 5 gulden van iedere honderd gulden.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Mathijs van Creijll, Handerick Mercus, Laur. Simonts.

 

Blz 141 dd 10 augustus 1699

Condities waaronder drossaard en schepenen voor de mindste penningen willen bestellen het innen en ontvangen van cleijne specien, personeele quotisatie, het hooftgelt over Nuland, ingaande het hooftgelt op 1 april, rest op 1 januari 1699.

Aangenomen door Peter Le Chevalier voor 5 gulden van iedere honderd gulden

Tekenen; G Croon, L Sijmonts, borgemeester, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 143 dd 28 augustus 1699

Compareert Gijsbert en Jan soone Geurt Seegers, inwoners hier gedaagt ter instantie van Hans Jurien Vogelbos als pachter van de besaijde landen over de HH Geffen, voor het jaar ingaande 1 oktober 1698, en verklaren dat toen sij uit craght van vonnisse geoptineert bij Jan Willem Sighmans wierde geeperuteerd en land lighting hadde gedaan van een huisinghe  met aangelegen teullanden, groot 10 lopensaat, gelegen aan de Goorsteegh in de parochie van Geffen, en in die tijd is het land niety besaaijt geweest, welke landen zij een kleine tijd na de landlighting oop het boeck van de besaijde mergens door de pachter Hans Jurgen Vogelbos wederom van haar namen hebben laten affschrijven, ter oorzaken om van de inpost vant besaijt gedeschargeert te wesen,

Tekenen: Gijsbert Geurt Seegers, Jan Geurt Seegers, G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 144 dd 5 september 1699

Alsoo proces was ontstaan voor de Raad van Brabant te Den Haag tussen de Heer Gerard Croon als vader en voogt voor zijn kinderen en Hr. Steven Croon, mede als vader en vooght van sijn kinderen, mitsgaders de Heer Arnold Croon, als impetrant (…) aan de ene kant en Johan van Turnhout als executeur van het testament van wijlen Antony van Remortel gedaagt aan de andere kant, wegens een som van 300 gulden, met 56 gulden rente, als restant van een legaat van 1000 gulden en compareren vandaag Hr Geerit Croon, mede sterk voor zijn 2 broers, ende Johan van Thurnhouwt aan de andere kant, en komen overeen dat de Heer Croon, zijn 356 gulden mag lighten, en authoriseren Mr van Rinshoeve advocaat voor de Hove van Justitie in Den Haag, en de Heer Arnolduis de Roij, procureur voor de Raad van Brabant, in Den Haag, om de verdere zaak zo te regelen dat er verder geen proces meer tussen hen komt.

Tekenen: G Croon, Johan van Turnhout, Jacob van Gogh, Matheijs van Creijll,

 

Blz 147 dd 5 september 1699

Compareert Drossaard Gerard Croon voor hemzelf en zijn kinderen, ook sterk voor Majoor Steven Croon, sterk voor hem en zijn kinderen en Luitenant Arnoldt Croon, die verklaren getransporteerd te hebben aan Arnoldus de Roij procureur voor de Raad van brabant een som van 356 gulden als Johan van Turnhout uijt cracht van provisionele sententie van de Raad tot beheove van de Heren Croon, onder de Heer en Mr. Herman Moerkerk, advocaat in Den Haag, en agent van de Meierij heeft geamplificeert om de penningen te betalen volgens de memorie en onder drossaard Croon berustend,

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, Matheijs van Creijll.

 

Blz 148 dd 29 september 1699

Compareert Juffr Christina Croon, out 22 jaar, Johanna Croon, 20 jaar, dochters van de Heer majoor Steven Croon geassisteerd door Cornelis van Coot hun aangetrouwde neef, mede sterk voor hun zuster Lecretia Croon, te ratificeeren voor soveel hen aangaat het accoord tussen Heer drossaard Gerit Croon, hun oom, dd 5 september, met de Heer Johan van Turnhout, als executeur van wijlen Heer Antony van Remortel.

Tekenen: Christina Croon, Johanna Croon, C. van Coot, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nulant, D van Clootwijck, secr.

 

Blz 150 dd 29 september 1699

Lijst van Coopbrouwers en huijsbrouwers voor het jaar ingaande 1 0ktober 1699

-       Jan van der Pol, coopbrouwer, iedere Reijs zes aem (?)

-       Handerske weduwe Bastiaan van Roij, brouweresse, iedere Reijs 8 tonnen

-       Jonker Arnoldus de Vooght, verklaart dat sijn vaders brouwerij onbruikbaar te wesen, als het weer gerepareert is, sal hij als huijsbrouwer sijn peil overbrengen

-       Dirck van Clootwijck verklaart dat sijn brouwerij ook onbruikbaar is, dan zal hij zijn peil als huisbrouwer overbrengen

Tekenen; G Croon, anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mateijs van Creijl, Handrick Mercus, D. van Clootwijk, secr.44

 

Blz 152 dd 10 oktober 1699

Compareert Geraerdt Jan Aartse J:M, inwoner alhier, verklaart ter instantie van drossaard G Croon en aan handen van Anthony Ermers van Nulandt als gecommitteerde dat eenen Joost Hendrick Melten nu omtrent 3 a 4 maanden geleden den deponent met een schup op den gemeijne straat in Out Vinckel heeft geagressseerd ende ter neder geslagen waarbij present  Dierck Willems en Mathijs Willem Ariens ende Hendrick Mercus,

Niet getekend.

 

Blz 153 dd 14 oktober 1699

Compareert Johan Waliens, eerste Deurwaarder  ende Camerbewaarder van de Raad van Brabant, geauthoriseerd door de Raad dd 16 maart 1699 om voor 12 december 1699 executoriaal generaal was verleent na voorgaande insinuatie, sommatie en renovatie aanwijzinge van goederen van de Hoge Overheid in arrest genomen

-       een sekere huis en hoff  en aangelegen land aan de Kerk tot Nuland, groot 1 mergen, tussen erve van de Heer van Geffen zuidwaarts en de Nulandse straat noordwaarts,

-       huis en hoff daar tegenover gelegen groot 1 vat saets tussen erve Armen van Nuland noordwaarts en Nulandse straat zuidwaarts,

alle toecomende de Heer Gerard Croon om hiervan te verhalen

 

Blz 154 dd 27 oktober 1699

Compareert

-       Jan Jansen van der Ven, oud president en Heemraad van de polder van der eijgen,

-       Jan Dirck Jansen, mede oud schepen van Nuland,

die ter instantie van de Heer Drossaard Croon in vaveur van den armen alhier dat sij als gekozen arbiters in het jaar 1696 in december hebben helpen ackerdeeren sekere acte van boeten die de drossaard sustineerden te hebben op Grietjen  weduwe Hendrik Emonts van Vlijmen na dat hij in gebreken was gebleven de nagelaten goederen te laten taxeren en de 20e penn. te betalen op de goederen ter tocht aan haar en ten erfrecht aan hun kind. Afgesproken was dat de weduwe costen van de armen haar daarin competerende apart soude moeten opleggen en betalen,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan Dirck Jansen, Jan van der Pol, Athonis Ermers van Nulandt

 

Blz 156 dd 19 december 1699

Compareren Geerit Soone Bastiaan Broeren aan de ene kant en Hendrik soone Bastiaan Jansen als man en momboir over Lijneke dcohter Bastiaan Broeren, aan de andere kant, die verklaren een erfdeling met elkaar gemaakt te hebben:

Aan Geerit:

-       huis, hoff een een aangelegen acker, groot 1 mergen, gelegen te Nuland tussen erve kineren en erfgenamen Willem van Boeckelt bovennaast en Johan van der Goor benedennaast, strekkende met de ene einde van de Nulandse straat tot op de erve van Jan van Goor voornoemt, hieruit te vergelden een rente van 7-10-0 jaarlijks aan Juffr. van Wamel, losbaar met 150 gulden, verder een rente van 3 gulden aant comptoir van de heer van Deurne als rentmeester generaal van de episcopale goederen.

Aan Henderick:

-       2 stukken teulland groot 7 vaetsaet, met twee einde teulland groot 2,5 vaetsaet, en een bosje Schaarhout, groot 3 vaetsaet, alles aan elkaar gelegen, in de parochie van Heesch, naast erve Jan Luijcasse bovennaast, Jan Hansen benedennaast, zuid: erve Meus Willem Meusen,

Verdere bepalingen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll,

 

Blz 159 dd 23 december 1699

Schepenen verklaren dat alle hooi en weilanden in de polder vand er Eijgen in het voorleden jaar 1698 het gehele somersaijzoen sijn geinondeert geweest, onder welke landen zijn gelegen de ondergenoemde landerijen die behoren onder de administratie van de Heer van Liesselt als Rentmeester van de Episcopale goederen

-       16 hondt hooiland van de pastorije van Nuland

-       2 mergen in 3 parten van de Salvatoiren in pachtinge gehad, het eerste perceel door Dirck Crijnen van Houtingh,

-       Nog 2 mergen mede in 3 perselen, van de Salvatoiren, gepacht door Claas Jan Huijbers,

-       Het Goorcampken weijland, groot 2 mergen en 2 hondt, vant Clooster achter de Tolbrug,

-       2 mergen van de pastorije tot Geffen gepacht door Jan Huibert Goosens,

-       3 mergen hooiland in de slagh van Catalijnen Altaar van Nuland gepacht door Ermert Jansen,

-       3 mergen hooiland vant capitel van St Jan, gepacht door Willem Tonissen van Roeij,

-       8 a 9 hondt weiland, genaamd het capittels campken, met een halve mergen weilands genaamd de Worst, gepacht bij Jan Handericx,

Tekenen: G Croon, Jan vand er Poll.

 

Blz 160 dd 23 december 1699

Compareert Johan van der Ven, Heemraad van Nuland die verklaart ter instantie van jan Huibert Goosens alspachter van 2 mergen en 2 hondt  weiland, genaamd het Goorcampken vant Clooster achter den Tolbrug binnen Den Bosch, int somer saijsoen van het vorige jaar 1698 bij occulaire inspectie hebben gezien en ondervonden dat den dijck tot het selve kampke gehorend omtrent 2 roeije lanck tot 4 distincte reijsen doorgesteecken en verloopen tot de gelijke grondt aff. Elke keer heeft Jan Huibert de dijk na publicatie door Heemraad en Dijkgraaf weer moeten opmaken, waarvan de selve heeft verdient en voorgeschoten voor houtwerk ten minste 15 gulden.

Tekenen: G Croon Jan van der Poll.

 

Blz 161 dd

Alsoo Claes Rovers een rente van 3 gulden uit hof en erfenisse groot een mudsaet, onder de parochie van Nuland ter plaatse genoemd Wilshuijsen, bovennaast Roelof Lambers, Jacob Peter Joosten benedennaast, ene einde Noordwaarts erfenisse Ariaan Jansen en Jan Jacob van den Boogaaert, en zuid de gemene straat, was overdragen aan Neeske weduwe wijlen Wouter Huijbers, wonend te Geffen, losbaar met 50 gulden capitaal, volgens schepenbrieven van Nuland en Rosmalen dd 28 maart 1628, nu compareert Handersken weduwe Claas Adriaan van Bocxtel, die de erfbiref kreeg in een deling met haar broers en zussen die evrklaart betaald te sijn door Dirck Jansen van Schijndel, 28 december 1699

Niet getekend.

 

Blz 162 dd 19 januari 1700

Compareren Gijsbert Geurt Segers en Jan Geurt Segers, broers en inwoners van Nuland, mitsgaders Claas cornelissen inwoner van Geffen, van competerende ouderdom, de eerste 2 door de vorste rgedaagt om ter instantie van Hans Jurrie vogelbosch als pachter van de besaijde landen, over Geffen het jaar eindigend met 1699, verklaren dat al het land gelegen aan het huis gestaan aan de Goorsteegh, , op de jurisdictie van Geffen, competerende de eerste twee comparanten en hun zuster, en daarvan handlighting ten behoeve van Jan Willem Sighmans als actenent van vonnisse van heer wethouderen van Den Bosch, groot 10 a 12 lopensaet onbegrepen is bestaande uitgezondert de kanten en wallen, in teul off akkerland, tgeen niet gehooit of geweijt, maar met graan ordinaires besaijt wierd. Verklaren gezien te hebben dat Geurt soon Jan Willem Sighmans en Jan Jansen getrout met de dochter van Jan Willem Sighmans, bijde bij haar vader en schoonvader inwoonende en in desselfs broode sijn, het genoemde land meyt zijn paarden en de kneght van de Heer de Leuw hebben gemest en getuijlt,

Niet getekend.

 

Blz 163 dd 20 januari 1700

Jan van der Poll, coopbrouwer geeft aan voortaan 8 tonnen te brouwen. Niet getekend.

 

Blz 164 dd 10 februari 1700

Jan Geerit Wellens, oud 40 jaar, ende Meggel Eijmbers Guiliams oud ca. 36 jaar, gedaagt door de vorster, om een verklaring te geven voor drossaard Croon, verklaren dat op maandag 2 februari omtrent de klok van 10 uur met t broot te backen doende wesende een grote confluentie van menschen, met slaende en stekens van horens bij haar huis zijn gekomen, en Meggel uit de backerij komende en vroeg wat sij daar kwamen doen, waarbij ze aanstonts ter aerde neder is geslagen, sonder te weten wie sulcx gedaan had, ze is daarop van de aarde opgecosse door Jan van der Pol en Jan Antonisse van Kessel, die haar in haar huis bracht. Jan verklaart na het gerucht met een riek uit de backerij is gekomen en tegen de menschen, nl Poulus Peters Geurts, alsmede Jacob diens kneght, Geerit Claasen en andere mensen. Hij vroeg wat ze kwamen doen en kreeg te horen dat hij met zijn riek terug moest blijven, waarna hij met stokken door de menigte in swijm te neder is geslagen, en werd wle 7 of 8 keer door zijn kleren gesneden, en werd flink geslagen, hij ziet bont en blauw.  Hij zag o.a. Poulus Peters Geurts met een hout naar hem slaan, Jacob sneed hem in de kleren. Nadien is hij bijgekomen en naar zijn huis gegaan naar zijn vrouw met Jan Antonisse van Kessel,

Acte is niet getekend.

 

Blz 167 dd 10 februari 1700

Geerit Bastiaan Broere oud 35 jaar, en Erken Gerits zijn huisvrouw, mitsgaders Tonis Bruijs Ariens, oud 22 jaar, inwoners van Nuland verklaren ter instantie van Drossaard Croon, dat op maandag 2 februari na sonnenonderganck in haar huijs, bij de hert sittend met Jan Bastiaans, bij hem inwonend en Antonis Bruijsten, hun nabuer, een groot rumoer van menschen slanede op een trom bij het huis hebben gehoord, alsmede steecken van hoorens. Geerit verklaart dat toen hij sijn duer wilde toedoen, hij een steen kreeg toegeworpen en een gat in sijn hoofd had, zag veel mensen die door zijn hooff en ackerlant liepen, sonder hen te kennen, behalve Willem van Vorstenbosch en Willem Tonissen van Rooij staande bij de schuur. Erken verklaart zag een menigte van menschen een ploegh voortrekkend, zonder hen te kennen. Tonis verklaart zag een groep menschen een ploegh voortrekkend. Acte is niet ondertekend.

 

Blz 169 dd 12 februari 1700

Jacob Arts inwoner van Nuland, 26 jaar oud, gedaagt door de vorster ter instantie van drossaard Croon, verklaart dat hij maandag 1 februari op Schotsheuvel gaande naar het huijs van Jan de Smit, zag hij een grote groep mensen en terugkomend zag hij bij zijn eigen huis terugkomend zag hij een grote groep menschen bij het huis van Geerit Bastiaan Broere slaande op een trom, blazend op een horen, die een ploegh op straat voortrokken, Poulus peter Guerts had hem in de hand, Mathijs van Crijl was erbij, hij had iets onder de arm, maar weet niet of het een sweepstock of iets anders was. Hij hoorde peter gijsbers op een hoorn blasen,

Acte is niet getekend.

 

Blz 170 dd , niet gedateerd

Willem Tonissen van Vorstenbosch, oud ca. 56 jaar die verklaart dat hij op maandag 1 februari omtrent het huijs van Willem Tonissen van Roij aan Schotsheuvel, een grote confluentie van menschen heeft gesien aan het huijs van Gerit Bastianen Broeren, in de avond slaande op een trom, en blazend op horens, hebbende bij haar een ploegh die door menschen op de straat wiert voort getrocken, dat ene Poulus Peters Geurts de ploegh staart in de hand hadde. Dat ene Peter Dircx o.a. de ploeg hielp voorttrekken, sonder de anderen gekent te hebben. Hij heeft gehoort en gezien dat op de deur vant huis van Gerit Bastianen met stenen is geworpen, sonder te weten wie dat deden.

Niet ondertekent.

 

Blz 172 dd 7 februari 1700

Schepenen authoriseren Laurens Sjimons en Jacob van Gogh, als schepenen, Jan Jacob Langens, en Willem tonissen van Roeij, als nabueren ten eijnde naar Den Bosch te gaan met met heer gijsbert van Beresteijn de evrpondingen af te rekenen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl, Handrick Marcus.

 

Blz 172 dd 20 februari 1700

Compareert Berber Anna van der Keurbeeck getrout met de Heer dirck van clootwijck, secretarisa en stadhouder van de dorpe en dingbanck van Rosmalen en secretaris hier, nog in leven sijnde gezond gaande en staande en in kennise der waarheijt,

Tekenen: Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl.

 

Blz 173 dd 12 maart 1700

Condities waaronder Mr. Jurrien Everdingh churgigijn en vorster heeft van Dirck van Clootwijck gehuurt een huijs, hoff boomgaert, met aangelegen teulland, groot 10 lopens, gelegen omtrent het Casteel van Nuland, van outs genaamd het Roeijland voor 6 jaar, voor 50 gulden per jaar, waaruit jaarlijks te betalen aan jonker Pellegom 5 duijten gewinchijns.

Tekenen: Jurgen Everdinck, D van Clootwijck, Jan van der Poll, Anthonie Ermers van Nuland.

 

Blz 176 dd 26 maart 1700

Compareert Cornelis van Koot, en Jan Jansen van der Ven, inwoners hier, die ter instantie van Jan Huijbers als pachter van de hoeve genaamd de Molengraaff, alhier tot Nuland gelegen, die in faveur van justitie verklaren dat derequirant op 29 januari l.l. aan haar heeft vertoont een sekere copij acte van opsegging van genoemde hoeve op de naame J Maas  op 10 november 1699, door de vorster deser HH, Jurghen Everdingh

Tekenen: C van Coot, Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 177 dd

Condities waaronder officier en schepenen na sondaagse veiling voor de minste penningen te bestellen het innen en ontfangen van de cleijne specien, personeele quotisatie, het hooftgelt, voor dese HH, ingaande het hooftgelt op 1 april 1700, de anderen op 1 januari 1700.

Akte stopt ineens, niet ondertekent

 

Blz 178 leeg

 

 

 

Blz 179 dd

Condities waaronder drossaard en regenten na sondaagse veiling voor de minste penningen te bestellen het innen van de ordinare verpondingen, met oortjens gelt, met de 5e verhoging, ingaande 1 januari 1700, akte stopt ineens, geen handtekening

 

Blz 181 dd 8 mei 1700

Schepenen verklaren dat Dries Wouters geboren van Nuland lange jaren daar gewoont heeft, sinds  twee jaar in Geffen woont. Dat hij door het verkopen en vervoeren van zijn graan door de borgemeesters van Geffen in het jaar 1699 aan de officier Thomas de Leuw vercoght in sodanige armoede is comen te vervallen en genoodzaakt zijn toevlucht tot de armen alhier te moeten nemen.

Op 30 april hebben ze hem nog twee vaten rogge gegeven en die ontvangen van Piter le Chevalier en Jacob Gerits als armmeesters van Nuland,

Tekenen: Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Mathijs van creijl.

 

Blz 182 dd 18 mei 1700

Cpompareert Hendrick van Riemsdijck, vorster van Geffen, en Peter Willem Peters, inwoner aldaar, die ter instantie van Hendrik de Joode wonend te Varick verklaren waar te zijn dat Hendrik de Joode met nog 1 of 2 andere personen van 2 verschillende mensen op 28 apirl, Geffense Markt, een partij schapen heeft gekocht, tot 64 int getal, de koper heeft de schapen nog 7 dagen in de schuur van Hendrick laten drijven.

Tekenen: Hendrik Rimdick, Peter Willem Peter, G Croon, Mathijs van Creijl, D van Clootwijck.

 

Blz 183 dd 17 mei 1700

Compareert Jan willems van Bocxtel, als man en vooght van sijn huidige vrouw Erken tonissen van Rooij, machtigd zijn vrouw om uit zijn naam 200 gulden op te nemen om haar tegenwoordige schulden te kunnen betalen,

Tekenen: merk Jan Willems van Bocxtel, G Croon, Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Mathijs van Creijl.

 

Blz 184 dd 29 mei 1700

De staten van Holland hebben op het verzoek van Jan Ariens de Jongh als momboir van Emont en Elisabeth minderjarige kinderen van Ruth van Vlijmen verwekt bij Geertrui Herbers van Nuland, uit soevereine maght en authoriteit na advies van de Heer president en de Raad van den Hoeve (?) seekere 2/3 deel in een som van 554-5-2 gulden de kinderen mits doode van haar grootvader Herbert Adriaana van Nuland in sijn leven schipper en borger der stad Dordrecht aanbestorven van sekere fidescommes ? de selve penningen uit craght van testament subject wesende hebbende ontslagen, mits dat de penningen soude moeten worden aangeleght tot aencoop van stuk lands binnen Nuland …. En het genoemde land soude moeten blijven, als het genoemde gelt voor dato van de ontgeslagen is geweest. En tot meerdere verzekering van dien dat het gelt de drost en schepenen ter condt soude werden gestelt om sorge te dragen dat ten protocolle aan te …werden gehouden van het genoemde te kopen land, met videcomes is beswaert en de revenuen moeten worden bestelt tot sustinentie van de genoemde kinderen. Zoals blijkt uit het octrooij van de Ho: Mo: heren dd 17 maart 1700. Schepenen commiteeren en machtigen Jan van der Pol om te Dordrecht van Adriaan Herberts van Nuland en Heer Seger van Drongelen, Coopman en borgers aldaar, als curateuren van de boedel van genoemde Herbert Adriaan van Nuland te ontvangen de genoemde 2/3 deel.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl, Handrik Mercus.

 

 

Blz 187 dd 21 juni 1700

Alsoo Geeritje weduwe Adriaan Geurts en Jan roelofss haar schoonzoon, wonend te Heesch, hebben samen en ieder voor zich op de 19e januari 1700 getransporteeerd aan Antony Ermers, een som van 200 gulden met de rente, vervallen sedert St Catalijn des jaren 1697, soos ij tot lasten van Antony Tonissen van Nulandt te pretenderen hadden. Nu compareert Anthony Ermers die bekend uit handen van Antony Tonissen voldaan te zijn.

Tekenen: Anthonis ermers van Nuland, G. Croon.D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 188 dd 26 juni 1700

Theodorus Lemmingh inwoner van Nuland, verklaart als coopbrouwer verklaart iedere Reijs 6 tomnnen bier te brouwen.

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland

 

Blz 189 dd 4 augustus 1700

Compareert Juriaan Everdingh vorster van Nuland, Peter Handericx inwoner van Rosmalen, die op verzoek van Jacob Boeckelij en Jan van Geffen als eigenaren van 2 stukken land tot Geffen gelkegen competerende Juffr Maria van de Coeveringh, verklaren dat zij op donderdag 29 juli 1700 met de requitant zijn gegaan in het woonhuijs van Jan Gerit Berens inwoner alhier, seggende Boeckelij tegens Jan Gerit Berens dat hij geen coorn staande op de 2 stukken, soude hebben aan te vaarden, en hij zijn hand er af soude hebben te houden, als sijn het requirante haar eigen gelt met het gewas van dien, volgens de verkoopconditie, waar Jan Gerit Berens in de keuken van zijn huis tot antwoord gaf :” als gij requirant het coorn hebt laten maijen, soos al ik het selve daar aff laten halen”.

Tekenen: Jurgen (!)  Everdinck, merk peter Hendricx, G Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, mathijs van Creijl.

 

Blz 190 dd 4 augustus 1700

Drossaard en schepenen verklaren dat zij ter requisitie van Jacob Boeckelij en Jan van Geffen als eijgenaren van 2 stukken teulland, groot 5 vatensaeten gelegen te Geffen ter plaatse het Leeckland op dinsdag 3 augustus 1700 ons hebben getransporteerd in het woonhuis van Jan Geerit Berens, inwoner hier en aldaar int achterhuijs hebben gevonden een goede quantiteit ongedorste rogh, en die geweermerkt, 2 a 3 afgeworpen wesende,

Wij hebben bevonden nogh seer vochtig , nadt en onbequaam te wesen , onbequam om ingevoerd te werden.

Verder hebben ze gezien en gevisiteerd al het land bij het genoemde alwaar alleen de rogh eenighe weinighe gemaeijt ende de rest nogh ongemaijt, op den velden was staande.

Tekenen: G Croon, Mathijs van Creijl

 

Blz 192 dd 4 augustus 1700

Compareert Johan Fier, Notaris te Den Bosch, en Jan van Uden wonend te Rosmalen, die ter instantie van Jacob Boeckelij en Jan van Geffen als eigenaren van 2 stukken land te Geffen, competetrend Juffr Maria van de Coevering, verklaren dat zij op disndag 3 augustus 1700 haar hebben getransporteerd op de twee stukken land en hebben gezien dat de rogge die erop stpond was gemaijt en vervoerd, uitgezondert de 10e in 24 hopen, iedere hoop 6 gerven, en 4 gevren erboven,

Tekenen: Merk Jan van Uden, J. Sier, G Croon, van der Poll, Antonis Ermers van nuland, Mattijs van Creijll

 

Blz 193 dd 16 augustus 1700

Alsoo Jan Jansen Hoos laatst inwoner van Nuland, op 5 juli 1700 is komen te overlijden  tot Maartendijk in de provincie van Utrecht, zonder wettige geboorten na te laten, soo ist dat Bastiaan Geerit Hoos en Jan Handrick  Tonissen als man en momboir van Iken Geerit Hoos als testamantaitre erfgenamen van Jan Jansen Hoos, hebben aan de schepenen collateraal hebben verklaart, dat hij geen andere goederen heeft nagelaten de 20e penning betreffende als dan die hier staan gespecificeerd, allen onder Groot Lith gelegen, zoijnde belast met 25 gulden, losbaar aan Gerit Gerits van Hurwenen met 300 gulden capitaal, 1-5-0 jaarlijjks losbaar met 25 gulden, aan Hemndrik van Hooren.

-       huis hof en aangelegen land groot 5 hondt

-       5 hondt opden Heuvel gelegen

-       4,5 hondt opt achterste Heerenland

-       4,5 hondt opt voorste Heerenland

-       3 hondt in de achterste en middelste hoeve

-       3 hondt in Aert Ceelen camp

-       3 hondt en 3 kwartier in de voorste en middelste hoeve

-       ¼ deel van 1,5 mergen in de Leege hoeve te langs deur

-       5 hondt in de leege hoeve

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 196 dd 20 augustus 1700

Schepenen en drossart hebben de schouw gevoerd op de plantagie van de Heerbaen binnen dese HH en aldaar lopend over het langvelt bevonden 24 ledige plaatsen daar de heesters gedort, ende wegh waeren, en op de Heerban van het molenheijke 91, sonder dat de ledige plaatsen wederom met pootien zijn vervuld.

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 196 dd 22 augustus 1700

Compareert Willem meerderjarige soone Lambert Tonissen van de Wetering wonend te Middelroij, die machtigt nu drossaard G Croon, en Arnold de Roij, procureur voor de raad van Brabant, uin het proces van Wuillem en zijn vader Lambert tonissen van de Wetering als voogt tegen antonisken, weduwe Antonis Jansen van de Wetering, wonend tot Rosmalen, en de groot vader wil rekeningbewijs doen van een som geld dat hij te Veghel inzake de koop van enige erfgoederen, die Willem competeren. Zaak loopt te Rosmalen, Den Bosch en voor de Raad van Brabant.

Tekenen: Jan van der Poll, antonis Ermers van nuland.

 

Blz 198 dd 25 augustus 1700

Compareert Willem emons van Vlijmen, die machtigd de Heer Arnoldus de Roij, procureur  van de Raad en Leenhoven van Brabant, in S Gravenhage, om een proces voor hem waar te nemen, in een zaak tegen Maria Cuijpers, weduwe wijlen Nicolaas van de Cappelle, wonend te Rosmalen,

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Antonis Ermers van nuland.

 

Blz 200 dd 11 september 1700 Staat en Inventaris

Door Geertruijt Geerits van Grinsven weduwe van Peter Aent Hoogh, waar sij de tocht en haar minderjarige kinderen het erfrecht in hebben

Tinwerck:

-       16 tinne schotels groot en cleijn

-       Een taeffelboort

-       Een sasiercken

-       4 tinne commen

-       Sout vadt

-       8 tinne lepels

-       Een pispodt

-       10 leepels

-       Een alnoghever com ?

-       Een bierbeecker

-       Een flesch

Coperwerck:

-       Een copere lughter

-       Schuijmspaen

-       Twee kopere melckembers

-       4 houdtketels

-       Een ….

-       Een kleijn kenneken

-       Een copere podt

-       Een coperen deurslagh

-       Een copere hantketel

-       Een cleijn ketelken

-       Een podtje

-       Copere melckkan

-       Een vuerpan

-       Een keetel

-       Een seijghschotel

-       Twee lampen

-       Een copere koeketel

-       Een copere moespot

IJserwerck

-       een ruster

-       twee vuurkuijpen

-       drie tangen

-       hael en lanckhael

-       rustel

-       vuer schup

-       tangh

-       twee vuerijsers

-       drie gavels

-       twee hangijsers

-       een rieck

-       een struijfffpan

-       …..

-       Bijl

-       Spaeij

-       Hiep

-       …..

-       …getouw

-       Een schup en turffsschup

Houtwerck

-       Drie kisten

-       Schooldoos

-       Twee linde casten

-       ………..

-       Drie tafelen

-       14 stoelen

-       2 sittens

-       Een carn met haar toebehoren

-       Eenen toij

-       Twee hoge karren sonder beslagen raeijen

-       Aertkar

-       Ploegh

-       Een eeght

-       Een met jaere tanden

-       Een sadel en light

-       3 greels

-       Een schop

-       Twee spaeijen

-       ……

-       3 gavels

-       4 koebacken

-       Paarts reep

-       Was cuijp

-       Een cleijn….

-       3 water emmers

-       Eenen melckemmer

-       Twee snijbacken metten snij messen

-       Een kofferen

Linde en bedde werck

-       3 paar slaaplakens

-       4 tafellakens

-       2 offerwijnen

-       3 servietten

-       Eenen handdoeck met twee ellen teick?

-       3 tafellakens

-       2 gardijnen

-       5 paar slaaplakens

-       Offerwijn

-       3 servietten

-       Wollendeecken

-       3 bedde

-       Een bet

-       Twee hooftpeulings

-       3 kussens met veere, item nog twee

-       Een hoes daer men in slaept

-       Twee deeckens

-       Een decken

-       8 paar slaaplakens

-       4 offerwijnen

-       4 trille tafellakens

-       2 trille hantdoecken

-       2 trille boterdoecken

De kleren van de man sijn – zoals hij op zijn sterfbed vroeg – verdeelt onder de armen nooddruftige mensen

Capitel Gronden van Erven:

-       Huis en land genaamd het Reijen huis, groot 1 lopens en 18 roeije

-       Haar bessaerts acker  groot 5 lopens en 45 roeijen,

-       Haar bossaerts acker groot 5 lopens en 24 roeijen

-       Arien Leijnsen Acker , groot 2 lopens en 15 roeije

-       Het koolkampken groot 1 lopens en 14,5 roeije

-       11,5 hondt neffens den Kerkdijck

-       Twee mergen in den Langencamp

-       2 mergen achter opt Nuland

-       Haar land int kooolkampken, 1 lopens en 15 roeije

-       Een mergen achter opt Nuland

-       Twee hondt opt Groot Hoogh

-       een hondt over den Hogenweg

-       halve mergen in den Langen Camp

-       haar huijs en land op Arien Leijnsen Acker groot 47 roeije

-       Dierck Seepen Stuk, 1 lopens en 34 roeije

-       8 hondt neffens het groot hoogh

-       4 mergen in de Elscampen

-       Haar land in den Smallencamp , 1 lopens en 47 roeden

-       10 hondt in de smallen camp

-       ½ van 4 mergen en 2 hondt in de Corte Hoeve

-       Haar land aent Ven, 3 lopens en 21 roeije

-       Haar land aan de Heij, 4 lopens en 27 roeije

-       Haar land aan de Wolfsdijck, 2 lopens en 46 roeden

-       6 mergen c.s. te langs overt Nuland

-       Een mergen opt Groot Hoogh

-       4 hondt te langs overt Nuland,

-       Een mergen opt Groot Hoogh

-       Een hondt c.s. aldaar

-       Eenen mergen inde gemeene Hoeve

-       ½ mergen voor en midden opt Nuland

-       Op de bergen 2 hondt …quartiers….

-       ½ mergen aghter opt Nuland,

-       3,5 mergen in de Rosmalense Vree

-       8 hondt te langs overt Nuland,

-       Het huijs en land onder rosmalen

-       Een busken uitgeroeijt land aldaar

-       Onder Osch een halve mergen

Tekenen: Gertruijken van Grinsven, G. Croon, Jan van der Pol, Mathijs van Creijl,

 

Blz 213 dd 11 september 1700

Schepenen en drost verklaren dat 2 mergen te langst overt Nuland gelegen gemiddelt genomen niet meer waard zijn dan de verpondingen, dorpslasten, onderhoudt van dijken, en schouw daar toe gehorend, dan een som van 6 gulden.

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Mathijs van Creijl,

 

Blz 214 dd 13 september 1700

Drost en schepenen verklaren ter instantie van Andries wouters, geboren te Nuland, en inwoner van Geffen, dat hier gebruikelijk is dat als er een executie is wegens achterstallige dorpslasten dat het graan op het land wordt verkocht, de helft volgens ploeghrecht moet gelaten worden voor de gebruiker, te weten soo de schult gemaakt is voordat de schuld gemaakt werd voordat het land is gebruik is genomen door de gebruiker.

Tekenen: G Croon, Jan van der Pol, Jacob van Gogh

 

Blz  215 dd 24 september 1700

Lijst van koop en huisbrouwers in 1700 vanaf 1 oktober 1700 door officier en schepenen

-       Jan van der Poll, coopbrouwer iedere Reijs 8 aem, zijn ketel is groot 14,5 aem.

-       Handersken weduwe Bastiaan van Roeij, koopbrouwer, 8 aem iedere Reijs,ketel is groot 12 aem.

-       Jan Lemmingh koopbrouwer iedere Reijs 6 aem, ketel is groot 15 aem.

Tekenen: C van Coot, Jacob van Gogh, Antonis Ermers van Nuland, Mateijs van Creijl, Handrick Marcus.

 

Blz 216 dd 25 september 1700

Compareren Dries Wouters, geboren te Nuland, nu wonend te Geffen, machtigd Arnoldus de Roeij, procureur van de Raad en leenhoven van Brabant, in een procedure tegen Thomas de Leuw, drossaart Thomas dielissen en Geerit Jansen van Rosmalen als gewesenen borgemeesteren van Geffen,

Tekenen: C. van Coot, Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland.

 

Blz 218 dd 8 oktober 1700

Jan zoon Jansen van der Ven als man en voogt over Geertje dochter Handerick Peters, Jan Aent Hoogh i.v.m. een zekre request aan de schepenen deser HH, wegens Geertruit weduwe Peter Handerickx aent Hoogh, en nu getrout met Corstiaen Gerits Bijvelt, om de nagelaten goederen en meublen te laten taxeren.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven de jonge, Jan aent Hoogh, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 219 dd 14 oktober 1700

Antonie Ermers en Hendrick Peters als momboiren van de kinderen Geerit Handerick Sijmens werwerkt bij Hilleken dochter Willem Dirck Luijken, hebben eerder al rekening bewijs en reliqua gedaan, nu sijn enige kinderen meerderjarig geworden en worden de momboiren bedankt.

Na het sluijten van de rekening heeft Antoe Ermers van Nuland aan Corstiaen zoon Geerit Handerik Sijmons verschillende sommen van penningen had verschoten, en Corstiaen had een aantal pretenties tegen Antonie Ermers, en er was questie en verschil ontstaan.Door tussenkomst van goede mannen willen ze escalatie voorkomen, en sijn overeengekomen. Corstiaen moet 18 gulden betalen aan Antony. Verder dat Corstiaen Gerits naast zijn zus Jenneke Gerits voor genoemde Antony Ermers, hun swager haar als borge principale te Den Bosch of elders te sullen verbinden en obligeren voor een som van 400 gulden. Antony belooft Corstiaen en Jenneke de komende 2 jaar cost ende schadeloos te sullen stellen (….)

Tekenen: G Croon, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl.

 

Blz 221 dd 25 oktober 1700

Jacob Aert Langens voor zichzelf en sterk voor zijn kinderen heeft bekent tot laste van Corstiaen Gerits laatst weduwnaar van Willemke Jacob Aerts geen actie recht of pretensie meer te hebben, rakende de verkregen erfgoederen op willemke zijn dochter, op sijne kinderen tot erfrechte en Corstiaen Gerits ter toght staande. Hij maakt zich ook sterk voor zijn kinderen om geen pretentie meer te hebben op Corstiaen Gerits.

Tekent: Jacob Aerts Langens, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland

 

Blz 222dd 24 oktober 1700

Het bestellen van de verpondingen, vijfde verhoging en oortjens gelt, is na het bestellen gegaan voor het jaar ingaande 1 januari 1700 naar Willem Tonissen van Roeij, hier volgende de condities waaronder e.e.a. zal plaatsvinden. Borgen: Jan Jacob Langens, Jacob Aerts.

Niet ondertekent

 

Blz  225 dd 25 oktober 1700

Compareert Jenneke van den Boogaert laatst weduwe van Lambert Antonisse van de Wetering in haar zaak voor dese Dinghbanck  van Nuland als gedaagde genoodzaakt was te sustineren tegens de Heer G Croon als aanleggere, Mr Nicolaas van de Gevel, advocaat en borger van Den Bosch,

Tekenen: Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl

 

Blz 226 dd 25 oktober 1700

Drossaart en schepenen hebben het request van Geertruijt dochter Geerit Jacobs van Grinsven, weduwe Peter Hendricx Aent Hoogh, getrout wesende met Corstiaen Gerits aan haar gepresenteerd waarbij ze verzoekt om authorisatie om enige inboedel te mogen taxeren en tot haar te mogen nemen, en een obligatie te maken zo groot als de opbrengst is. Advies van Jan aent Hoogh, neef van vaderswege en Jan van der Ven de jonge als man en momboir van Grietje dochter Handrick peters en sodoende neef van moederswege. Schepenen gaan accoord.

Genoemde de kinderen Tonisken en Hendrik.

- 16 tinne lepels                                             0-15-0

- een tinne comp                                            0-6-0

- copere deurslagh                                          2-10-0

- copere handt ketel                                       2-10-0

- copere potje                                                1-16-0

- copere melckkan                                         1-16-0

- copere ketelken                                           1-5-0

- 2 copere lampen                                          0-6-0

- hael en lankhael                                           0-15-0

- rooster                                                         0-6-0

- vuurschup                                                   0-3-0

- tangh                                                           0-3-0

- 2 vuureijsers                                                0-10-0

- 3 gavels                                                       0-7-8

- riek                                                              0-4-0

- misthaeck                                                    0-3-0

- beijl                                                             0-6-0

- spaeij                                                           0-8-0

- hiep                                                             0-6-0

- seijsingh                                                       0-12-0

- schup en turfschup                                      0-10-0

- 14 stoelen                                                    3-10-0

- corn met toebehoren                                               3-0-0

- wastob                                                        1-5-0

- 2 hoge karren sonder beslagen raden           14-10-0

- Aertkar                                                        4-10-0

- ploegh met toebehoren                                4-0-0

- eegt                                                              0-6-0

- een sael met light                                         2-10-0

- drie greels                                                    1-10-0

- 4 koeijbacken                                                          2-0-0

- pertsreep                                                      0-6-0

- waskuijp                                                      1-5-0

- kleijn kuipken                                             0-6-0

- 3 wateremmers                                            1-10-0

- melkemmer                                                  0-10-0

- 2 snijbacken met 2 messen                           2-0-0

- 3 bedden                                                      20-0-0

- hooftpeuling                                                5-0-0

- 3 hooftkussens                                             1-10-0

- 2 deeckens                                                   2-0-0

- 8 paar slaaplakens                                        12-0-0

- 4 offerwijnen                                              1-4-0

- 4 trille tafellakens                                        1-4-0

- 2 trille handtdoecken                                              0-6-0

- 2 trille boterdoecken                                               0-6-0

Totaal                                                            102-6-0                     

Mochgt zijn vrouw sterven dan sal Corstiaen Gerits dese som binnen 6 weken betalen aan de 2 minderjarige kinderen Toniske en Geerit (!) zie aanhef daar staat Hendrik.                    

Tekenen: Corstiaen Gerits, antonij Ermers van Nuland, G. Croon.

 

Blz 232 dd 3 november 1700

Officier en Schepenen committeren de Heer Lourens Sijmons onse president om op het comptoir van de Heer ontfanger van Beresteijn te passeren quitantie van een som van 1181 gulden wegens het remis van haar Ho: Mo: ter zake van de verpondingen aan die van Nuland voor het jaar 1698 geremitteerd heeft.

Tekenen: G Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl, Handrick Mercus.

 

Blz  233 dd 3 november 1700

Compareert Handerick de Boeij, inwoner van Geffen die ter instantie van Dirck Sterkman Notaris en schoolmeester vant Heeseijnde onde Rosmalen, verklaart dat hij als gewesen pachter van het gemaal voor Heeswijk Dinther en Berlicum nooit enige acte van authorisatie heeft gegeven op de deurwaarder Olivier van Hervelt onder persoon van Wouter Rommen wonend tot Heeswijck op de pachters rolle van de stad Den Bosch te gedagen op vrijdag 19 februari 1701 na de middag om 4 uur te compareren om aldaar te aanhoren soodanige eijsch en …. als  wegens hem pachter souden werden gedaan, sodat de copij autentiek daar van op 12 februari 1700 aan Wouter Rommen gelevert en door de deurwaarder onderteeckent is vals ende versiert.

Tekenen: H de Booij, G Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Mathijs van Creijl

 

Blz 234 dd 8 december 1700

Condities waaronder drossaad en schepenen voor alleman voor de minste penningen willen bestellen het innen van de kleine specien, personele quotatie ( vanaf 1 januari) , hooftgelt ( vanaf 1 april) voor het jaar 1700. Aangenomen door Cornelis van Coot, voor 6-10-0, van iedere 100 gulden. Borg Jan van der Pol, en Jan Jacob Langens,

Tekenen: C van Coot, Jan van der Poll, Jan Jacob Langens, Antonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh. G Croon.

 

Blz 237 dd 8 december 1700

Registratie van een quitantie: wordt woordelijk benoemd:

“Ondergetekende verklaart geen pretensie te hebben op Jan Jansen van der Ven vanwege een proces voor de Raad van Brabant, de procedure is hiermee dood. Datum 6 december 1700, tekent Hendrik van Boxmeer.

Tekenen: Jan van der Poll, Antonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijck

 

Blz 246 dd 22 december 1700

Officier en schepenen van Nuland hebben de defecten van het orlogie in den alhier voor sijn leven langh aanbesteede te repareren ende te onderhouden door Hendrick de Jongh, dat het sal gaan op secuure uure als naar behoren, waarvoor Hendrik de Jongh, acceptant in dese, zo gauw het gerepaerd is. Voor een som van 18 guldens voor de reparatie en voor het jaarlijks onderhoud de som van 7-10-0.

Tekent: Hendrik de Jongh, G Croon.

 

Blz 247 dd 23 december 1700

Schepenen authoriseren Simon Diercx en Aert Adams, om als borgemeesters van Nuland van het jaar eindigen 1 januari 1698, volgens resolutie van de Staat dd 22 augustus 1699, en andere brieven van de Raad van Staten, dd 12 januari 1700, tot verval van de dorpslasten, reeelijk soo van de eijgenaren van de tienden als gronden van erven met paratie executie te mogen nemen en te doen betalen van 4/5 deel van een verponding, en daarboven in voldoening van de Conincxbeede twee jaren, mits rekening en bewijs.

Tekenen: G Croon, Laur. Simonts, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl.

 

Blz 248 dd 1 februari 1701

De vorster van Nuland heeft op 30 januari 1701 uit de ackeren en coornvelden van den Helschen hoeck heeft geschut en in des Heeren kooij gebracht  een Swart 5 jarig merypert toebehorende ene Geerit…. wonend te Berghem, alwaar het paard drie dagen heeft gestaan. Nu willen ze het paard in het voeder bestellen voor het minste geld voor 3 dagen. Volgen de condities. Aannemer is Handrik Poulusse voor 9 stuijvers.

Tekenen: Jan van der Pol. Matijs van Creijl.

 

Blz 249 dd 5 februari 1701  acte is niet getekend

Condities waaronder G Croon na voorgaande clockslag voor alle man aan de meest biedende wil verkopen een Swart 5 jarig meriepert uijt de schutskoij int voeder bestelt, aangekomen omdat de eijgenaar Geerit Geerits Deenen wonend te Berghem, na behoorlijk geadverteerd te wesen, in gebreke is gebleven het paard te lossen, ingezet door Handrick Poulusse op 6 gulden en gemijnt op 8 gulden door dezelfde. Slaat 1 slag. Blijft koper.

 

Blz  251 dd 21 februari 1701

Compareert voor schepenen Geerit Donckers deurwaarder geauthoriseert door de Heer Sijmon ….. …Lintworm ontfanger generaal van de …….. beurse en andere beneficien, ….heeft in arrest genomen in hande van de hoge overigheid al de goederen van de kinderen van Willem Driessen van der Horst, om daarvan te verhalen een rente van 6 gulden jaarlijks aan de fondatie van de Hr. Peeter van Mil, verachtert sedert 1692.

Tekenen: G Donckers, G Croon, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh.

 

Blz 252 dd 30 maart 1701

Schepenen Antonis Ermers en Jan van der Pol, en Armmeester Jacob Geerits verklaren dat Elsken weduwe Bastiaen Hoes, wonend te Nuland met drie cleijne kinderen belast sijnde alhier op de Armenlijst vermits hij zelfe onmachtig is gebracht om alle half jaar tot haare subsistentie te werden uitgereikt 4 vad rogge, so dat de selve weduwe ten ene maal onmachtig is.

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob Gerits.

 

Blz 253 dd 30 maart 1701

Schepenen verklaren dat in de tijd dat Willem sone Lambert Antonisse van de Weetering wesende den 22 augustus 1700 procuratie …onder andere op de procureur de Roeij van sekere procedure bij sijn vader in sijn minderjarigheid voor de Raad van Brabant uit krachte van mandement tegen Duiffken weduwe van Antonis Jansen van de Wetering….hetgeen ter protocolle is gesteld te Nuland en hem duidelijk voorgelezen, …de naam van Jenneke Boogaers weduwe Jan Aert de Wert wiert genoemd. De Roeij is lange tijd bij de schepenen geweest tijdens het passeeren en heeft amper gesproken met Willem soone Lambert Tonissen van de Wetering.

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh.

 

Blz 254 dd 30 maart 1701

Compareert voor schepenen Iken weduwe Jan Hendricx Tonissen aan de ene kant en Peter Sijmons en Aert Hendrik Jacobs die ook sterk is voor Lambert Handrik willems als erfgenamen van genoemde Jan Hendrik Tonissen, hebben samen een accoord gemaakt over de erve en erfhaefelijke goederen van Jan Hendrik Tonissen, tocht voor de weduwe en  het erfrecht voor de tweede comparanten, ivm 4 hont lands onder Nuland voor en midden opt Nuland een opdracht voor dit gerecht van Nuland op voorwaarde dat de weduwe aan de tweede comparanten zal uitkeren een som van 29 gulden.

Tekenen: Peter Sijmons, merk van Aert Hendrik Jacobs, G Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 256 dd 2 april 1701

Compareert voor schepenen Jonker Arnold de Voogt die verklaart te constitueren de heer …..(niet ingevuld) procureur voor de Raad van Brabant, of wel thoonder deses om in naam van de heer constituant een verzoek voor de Raad te presenteren ten fiene sijne wel edele als naaste in den bloede van sijn heer vader Jonker Caspaer de Vooght, Heer van Geffen, in cas van appositie verclaart magh werden, gequalificeert te wesen om het drost en secretarisampt van Geffen mitsgaders het stadhoudersampt van den Adelijken Leenhoven van Nuland bij Thomas de Leuw in pandschap ……mogen vernaderen en in cas van oppositie van de Heere constituanten ….voor de Raad met middelen van recht te prosequeeren, en waar te nemen, …..

Tekenen: G Croon,  Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz  257 dd 6 april 1701

Ruth van Vlijmen heeft belooft op verband van sijn persoon en goederen schepenen en drost schadeloos te sullen houden, wegens de ontfangen penningen van de curateuren van Herbert Adriaans van Nuland, tot Dortrecht ten behoeve van de kinderen van Rut van Vlijmen ontfangen heeft gedaan op 3 november 1700 en verklaart Rut van Vlijmen zich vrijwillig te onderwerpen aan het gezag van de schepenen van Den Bosch.

Tekenen: Rut Matijsen van Vlijmen, Laur. Simons, President, Hendrik Marcelis

 

Blz 258 dd 8 april 1701

Compareert Jan Jansen van Lith, Mr. Brouwer kneght wonend bij Handerske weduwe Bastiaan van Roij, inwoonderesse alhier, die verklaart dat hij op donderdag 7 april op de barlicomse Merkt als last hebbende van genoemde Handerske aan Adriaan Jan Schellekens wonend te Boxtel present Willem Spierings mede comparant in dese heeft verkocht een Swart en Haerigh Ruijn paert, staende op zijn derde jaar, voor 94 gulden met 2 schellingen holstergelt, welke paard volgens de schepenen jaar en dag bij de weduwe gestalt was geweest.

Tekenen: Jacob van Gogh, G Croon.

 

Blz  259 dd 13 april 1701

Compareert Iken weduwe Jan Hendrik Tonissen die verklaart dat haar man zaliger ter tochte geen goederen meer heeft nagelaten als 1/4e deel van een huisinghe met hof boomgaert en aangelegen land met nogh meer andere perceelen, in de parochie van Lith gelegen getaxeerd….. en 4 hont hooiland hier tot Nuland.

Tekent: G Croon, Antonis Ermers van Nuland.

 

Blz 260 dd

Op de klacht van Antony de Helt als pachter van de vogelcoij van de Vrouwe van Nuland al oof Aert de Wert sijn slaghnet om wilde gansen te gaan vangen te dicht bij de genoemde vogelcoij gelegt zou hebben, en compareren nu voor de schepenen Cornelis Crijnen en Reijnier Wijnants inwoners van Rosmalen, die verklaren op 21 oktober 1700 ter instantie van genoemde Aert de Wert dat ze de netten op de bekende plaats hebben gezien, geven aan dat de vogelkoij bestaat in 450 vadem en de netten liggen 598.

Tekenen: merk Cornelis Crijnen, J. Everdinck, Jan van der Pol, Handrik Marcelis.

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:18

Geef ons uw mening

Ga naar boven