RA Nuland 42 Allerhande Acten (1694-1697)

Rechterlijk Archief  Nuland 42 (1694-1697) Allerhande Akten          versie 1.0

 

Blz. 1 d.d. 14 april 1694

Overlijden Geurt Hendricx van Volcker  en Barbara Bastiaens, egtelieden inwoners van Nuland, aanstelling momboiren: Frederick Hendricx oom van vaderswege en Daniel Bastiaens van Roij oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Poll, P. le Chevalier, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 1 d.d. 24 april 1694

Lambart Frensse van Boxtel, eerder getrouwd met Teuniske Jan Roelofsen van ….En laatst getrouwd met Rijxken Tonis Rutten, nu overleden, nalatend 2 onmondige kinderen genaamd Catalijn Lambarts en  Jan Lambars van Bocxtel, verwekt bij Toniske Jan Roelofse, momboiren benoemd: Jacob Jansen van Gogh, schepen hier en Sijmen Hendricx, aangetrouwde neef van vaderswege, op den papendijk onder Geffen.

Tekenen: Jan van der Poll, P le Chevalier, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 2 d.d. 28 april 1694

Aert Hendricx Molegraafs, getrouwd geweest met Marie Jan Willem Teunissen van Rosmaelen is overleden en  laat kind na genaamd Aeltien Aert Molegraafs. Momboiren worden Jan Willem Teunissen, grootvader van moederswege en Jan Hendricx Molegraaf, oom van vaderswege.

Tekenen: Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Willem Jansen, loco secr.

 

Blz. 3 d.d. 17 juni 1694

Rekening bewijs door Jacob Jansen van Gogh en Hendrik Willems in plaats van Lambert van Bocxtel zaliger, zijnen schoonvader i.v.m. ontvangen verpondingen 1691 en 1692

Ontvangen:

-       jaarlijks aan verpondingen 1776 gulden en 14 stuijvers = samen: 3553-9-0

-       oortjens gelt 1688-1692, vermindert met wat niet ontvangen was van de Heer van Liesselt en van Heurn van de lands landerijen ( 2-6-12) resteert 108-3-4

Totale ontvangst 3661-12-4

Uitgaven:

-       21 febr. 1692 betaald aan Gijsbert van Beresteijn ontvanger van de verpondingen 531-0-0

-       Idem 1 april 1692 een som van 304-0-0

-       13 juni 1692 de som van 277-10-0

-       22 augustus 1692, de som van 170-0-0

-       26 augustus de som van 416-10-0

-       17 oktober 1692 de som van 294-0-0

-       10 febr. 1693 de som van 327-0-0

-       20 maart 1693 de som van 236-0-0

-       18 juli 1693 de som van 194-0-0

-       25 februari 1693 de som van 332-0-0

-       Dito heeft Daniel de Kesselaar deurwaarder wegens executie de som van 48-0-0

-       15 december 1693 aan de ontvanger betaald 165-9-0

-       Oortjens gelt betaald voor de jaren 1688-1692 de som van 112-10-0

-       20 januari 1694 aan de zelfde de som van 306-0-0

-       Voor cortingen van het merckvelt de verpondingen voor het jaar 1691 en 1692, van 2-4-0

-       Cortingen voor de rendanten wegens een som van 127 gulden die zij onder zich hadden de som van 10-10-4.

-       Secretaris voor het schrijven van de rekening, 1-10-0

-       Idem voor het zegel, 1-10-0

-       Heer officier voor het overstaan en teken 1-10-0

-       Tantième voor de rendanten zal elders uit gehaald worden, pro memorie

Totaal 3730-3-4

Daarom: 68-11-0 meer ontvangen dan uitgegeven.

Tekenen: Jan van der Pol, Geerit Jacob Bosch, Peter aent Hoogh, Laur. Simonts, P le Chevalier, Theodorus van Mil, Jan Jacob Langens, merk van Dirck Jansen, Claas Cornelissen van Rosmalen

 

Blz. 5 d.d. 27 juni 1694

Compareert Eijmbert Willems van Kessel oudschepen en inwoner van Geffen die ter instantie van de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, verklaart dat zijn kinderen en zijn swager Jan van Weert, in dit jaar aan hem bekend hebben gemaakt, dat de kinderen betaald hadden aan  de curatoren van het sterfhuis van Cornelis van Boxmeer in sijn leven penning meester van den Groenendijck en polder van der eijgen, de polder gelden van 14 honts land,

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 6 d.d. 27 juni 1694

Compareert Hendrik Thomasse,  inwoner van Nuland, die ter instantie van de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, verklaart waar te zijn dat de deurwaarder in dit lopende jaar 1694, na executoriale brieven van de Raad van Brabant, heeft gesommeert de erfgenamen van Cornelis van Boxmeer de polder lasten te betalen van 3 mergen land in de polder van der eijgen, en heeft de deurwaarder door absentie van de deponent executie gedaan aan Handeske, weduwe Jan Hendrik Sijmens, die dat ook had bekend gemaakt.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 6 d.d. 27 juni 1694

Compareert Anthonis Driessen van der Horst, vorster, die verklaart in 17694 met deurwaarder de Willem, bij verscheijde inwoners van Nuland en Geffen present te sijn geweest, o.a. bij Handrick Thomassen, en aan de woning van Handerske weduwe Jan Hendricx Sijmens, bij de kinderen van Eijmbert Willems van Kessel, zijn swager Jan van Weert, om hun landslasten te betalen aan de boedel Cornelis van Boxmeer, in sijn leven penning meester van den Groenendijck en polder van der eijgen,

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 7 d.d. 12 juli 1694

Alsoo Dirk Jacob van Bers en Grietje Gurts, in leven egtelieden en inwoners vanNuland, Grietje nu een jaar overleden, Dirk onlangs, laten na een onmondige zoon genaamd Jacob Dircx van Bers, momboiren worden: Jan Gurts, mulder, oom van moeders wege en de heer officier.

Tekenen Jan van der Pol, P le Chevalier, Willem Jansen, loco secr.

 

Blz. 7 d.d. 28 juli 1694

Compareren Melis Jansen van Heesch en Adriaen Jansen van Heesch, broers, machtigen oudste broer Hendrik Jans wonend in Nuland, om in hun naam Peter Philipsen te vesten en gronden van 2 perceelen hoijbeemden gelegen tot de heerlijkheid Oirschot onder de hertgang van Straten, voor haar 4e part gekomen van Matijs Adriaen van Heesch wonend te Den Bosch, hun oom zaliger.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr

 

Blz. 8 d.d. 27 september 1694

Laurents Symons, officier, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Peter le Chevalier, Peter Aent Hoogh, Theodorus van Mil, schepenen HH Nuland

machtigen Antonis Joosten en Jan Gerit Bernarts om 700 gulden op te mogen nemen,

Tekenen: Laurents Symons, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Peter Aent Hoogh, Willem Jansen loco secr.

 

blz. 9 d.d. 27 september 1694

Compareren Antonis Joosten en Jan Gerit Bernarts in verband met bovengenoemde lening. Schepenen geven hen ontlasting van de 700 gulden

Tekenen: Jan Gerit Bernaerts, Jacob van Gogh, Willem Jansen, loco secr.

 

blz. 9 d.d. 27 september 1694

Laurents Symons, officier, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Peter le Chevalier, Peter Aent Hoogh, Theodorus van Mil, schepenen HH Nuland

machtigen Meriken weduwe Hendrik Hendricx en Joost Hendricx haar zoon om een som van 100 gulden te mogen lenen.

Tekenen: Laurents Symons, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob HensBosch, Jan van der Pol, Peter Le Chevalier, Willem Jansen loco secr.

 

blz. 10 d.d. 24 september 1694

Schepenen machtigen Gerrit Jacob Hens Bosch en Hendrik Remontes van Vlijmen om voor het jaar beginnen Bamis 1693 om de ordinaire verpondingen te collecteren en het oortje van iedere gulden.

Loon is 5 gulden van iedere honderd gulden.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol

 

blz. 10 d.d. 4 oktober 1694

Vorster geeft aan Jan Adriaans de Jonge op 18 september 1694 gesommeert te hebben door

Jacob van Gogh als collecteur van de verpondingen, op 21 september is dit gerenoveert en op 25 september geëxecuteerd. Op 1 oktober op “peene van executie”. Op 4 oktober zijn de Coeij afgepant, en zijn bestelt in het voer voor 4 dagen voor 2 stuijvers.

Tekent: Anthonis Driessen.

 

blz. 11 d.d. 8 oktober 1694

Vandaag een coeij verkocht voor alleman van Jan Jan Adriaens de Jonghe wegens verachterde verpondingen aan Jacob van Gogh als collecteur over de jaren 1691 en 1692.

Tekenen: Jan van der Pol, Peter aent Hoogh.

 

blz. 11 d.d. 27 oktober 1694

Door het afsterven van Hendrick Jan Adriaens als momboir in sijn leven, met Jan Bouwens,

over de onmondige kinderen van Gielen Bouwens verweckt bij Merieke dochter Jan Adriaens.

Anthonis Joosten wordt nu de mede momboir, als aangetrouwde oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Pol, Peter aent Hoogh.

 

blz. 11 d.d. 8 oktober 1694

Brief aan de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden

Cornelis Gans schrijft dat enige ingesetenen van Nuland onwilligh waren om hun land nevens het kerken voetpad te doen taxeren om het gemelte voetpad te verbreeden ende verhogen, tot het keeren van het water waardoor veele saeijlanden jaarlijks comen te inonderen, waarin volgens de resolutie van de Hoge overheid d.d. 19 oktober 1693, is voorzien. Hij vraag spoeding over te gaan tot het geven van een opdracht daartoe, en de kosten om te slaan, van de kosten voor de eijgenaars en gebruikers die enige roeijen zullen moeten missen. In marge: Raad gaat akkoord de ophoging publiekelijk aan te besteden. Was getekend: Arent Slaghtol.

 

blz. 12 d.d. 10 november 1694 (overgeschreven acte)

Leendert Willems van Boekel en Willemke Willems van Boekel minderjarig kinderen

Dirck Janse Spierings, aangetrouwde neef van vaderswege als opsiender van de kinderen en hun goederen, in plaats van de momboiren die gestorven zijn. Nu is een suster gestorven zonder kinderen na te laten, nu moeten de erfgronden getaxeerd worden om de 20e penning te kunnen betalen, verder om verachterde pacht te kunnen betalen, en voor het onderhoud van de kinderen, genoemde een grote schade vanwege “een grooten en schadelijke hagelslagh die hier gevallen is”, waardoor de kinderen weinig te verwachten hebben van de oogst. Ze vragen authorisatie om grond te mogen verkopen om in het onderhoud te voorzien. Betreft een of meer mergen opt Agterste Nuland.

In marge: vrienden accoord 10 oktober 1694, getekend Willem Jansen, loco secr.

Lager stond: na advies van Jan Jansen van der Ven, rechte neef van de kinderen, authoriseren de schepenen Jan Jansen van de Ven en Dirck Janse Spierings naast Leendert en Willemke Willems van Boekel, om 1 mergen land op het Agterste Nuland te mogen vesten aan Willem soone Jan Willem Ceelen.

Was getekend: Jan Jansen van der Ven, Jacob van Gogh, Geerit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Laur. Simonts, secr.

 

Blz. 13 d.d. 27 oktober 1694

Jan Jansen van der Ven, oud president en Dirck Janse Spierings, schepen, inwoner van Geffen,

als naaste vrienden in plaats van momboiren over Leendert en Willemke, kinderen van Willem Willems van Boekel en Merike Jan Dielissen, verkopen de mergen op het agterste Nuland aan de ene Zijde de Heer van Geffen zuidwaarts tot op de Hoefdijck noordwaarts. Wordt ingeset door Willem soone Jan Willem Seelen inwoner van Nuland op 45 gulden, volgen de condities (…).

Hoogsel op 27 oktober in het huijs van de weduwe van der Steen, Willem Jansen slaat 5 slagen.

Tekenen Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

blz. 14 d.d. 1 oktober 1694 erfdeling

Compareert,

- Lucas van Gerwen, procuratie voor zijn moeder Anetje dochter Aart Mr. Lucas van der Loo, weduwe Christiaan van Gerwen,

- Willem soone Jan Willem Seelen

- Lijsbeth dochter Peter Aarts van der Loo

- Dirsken Gijsberts van Elswijck, met haar gekozen momboir Hendrik Gerits van Elswijck.

Ieder voor een 4e deel als erfgenamen van Jan soone Aerts Mr. Lucas van der Loo.

Aan 1 en 3 en 4:

-       een acker teullands groot 5 lopens gelegen in dorp en parochie van Rosmalen ter plaatse genoemd op het Heeseijnd tussen oost: Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, west Heer van Blaijel, ene eind Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, tot op erve Maria weduwe Jan de Cock, out secretaris van Rosmalen,

Aan 2: Willem soone Jan Willem Seelen:

-       8,5 (?)  hont weiland in een meerdere camp van 10 hont, waarvan de rest competeert de Heer van den Bergh te Den Bosch, (...) in de parochie van Nuland midden en achter opt Nuland, west de erve Lendart Harkes erfgenamen, schietende van zuid de erve Neesken weduwe Handrik Jansen aent Hoogh, tot op de hoefdijck.

Tekenen: Willem Jansen, merk Drieske Gijsberts van Elswijck, Lijsbet Peters van der Loo, merk Anetje van der Loo, Jacob van Gogh, Jan van der Pol

 

blz. 16 d.d. 23 november 1694

Compareren de Schepenen versus Barbera Anna van de Keurbeeck, weduwe Heer Johan van der Steen in leven secretaris deser HH die met elkaar een accoord hebben gesloten waarbij de weduwe door haar gesworen cleck zal laten schrijven of iemand anders die voor de weduwe de secretarije zal waarnemen, alle gemeijntsaffairen, commer ceel, dorprekening, merghen boeck, attestaties, procuratie of andere voorvallen, waarbij de nodige zegels apart betaald moeten worden aan de weduwe. Dit voor een som van 75 gulden per jaar, ene helft op 1 juni, andere helft op Nieuwjaar. Voor een tijd van 6 jaar of eerder als ze daartoe samen besluiten. Start 1 januari 1695. Mocht de secretaris in een of andere commissie moeten zitten dat moet dat apart betaald worden, als mede nieuwe oversettingen van commer ceele, merghen boecken, off ietwils dat op extraordinairs souden mogen genoempt worden moet ook apart betaald worden.

Tekenen: Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe van der Steen, Laur. Simontz, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Peter aent Hoogh, P. le Chevelier.

 

blz. 17 d.d. 20 november 1694

Schepenen, borgemeesters, armmeesters verklaren voldaan te zijn door moderatie van de extraordinaire omslagh die Marcelis Willem Marcelissen heeft ontvangen voor zijn part over tienden, molen etc. van de HH Nuland van de jaren 1675, 1676, 1677, 1678 en 1679 en dat uit handen van de gezamenlijk erfgenamen van Marcelisen Willem Marcelissen: zijn zonen: Adriaan, Willem en Jan, Wouter Hermis van Geldrop, Willem Gerits van Rooij, Goijaert van der Slooven, getrouwd met drie dochters van Marcelis Willem Marcelissen,

Tekenen: Laur. Simonts, Jacob van Gogh, Gerrit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Peter aent Hoogh, P. le Chevelier.

 

blz. 18 d.d. 5 september 1694 ( overgeschreven acte)

Kwartierschout Bressy en sijn  circulaire missive d.d. 9 april laatstleden, om woensdag te compareren in Osch, om een concept reglement te examineeren rakende het bestuur en de 4 kwartieren van de Meierij.

Tekent: Cornelis Gans Heer van Nuland

 

blz. 18 d.d. 24 november 1694 ( overgeschreven acte)

Verzoek van Jacob van Gogh aan de Raad van Staten waarna de Raad aangeeft goed te vinden om het verzoek te geven aan de verpachter van de tienden in de meierij om na verhoor van de Heer van Liessel, rentmeester, d.d. 3 juni 1694, ter ordonnantie van de Raad van Staten was getekend, G van Slingeland, lager stond: bij dese gestelt in handen van de Heer van Liessel, den Bosch 10 juli 1694, was getekend J Schimmelpenninck van der Ooij, nog lager stond:

De gedeputeerde van de Raad van Staten gesien het bericht van de Heer van Liessel en authoriseren hem om het houdt busselen, te inspecteren door onpartijdigen, en te laten taxeren, en bericht te geven, den Bosch 13 juli 1694. was getekend J Schimmelpenninck van der Ooij, nog lager stond:

Houtbussel voor 90 gulden op te dragen met alle bijbehorende chijnsen en lasten, d.d. 20 september 1694.

Er onder stond: drossaard Sijmonts wordt opgedragen het Fraters houtbussel op te dragen ten behoeve van Petronella Verhofstadt, d.d. 24 november 1694 Den Bosch.

Was getekend: JHN Leefdael.

 

Blz. 19 d.d. 2 december 1694

Jan Jansen van der Ven, oud president en Dirck Janse Spierings schepen, inwoner Geffen als naaste vrienden in plaats van momboiren over Leendert en Willemke, kinderen van Willem Willems van Boekel en Merike Jan Dielissen, haar rekening gedaan van een mergen die zij verkocht hebben aan Willem Jansen die betaald heeft en waarvan het gelt is overgedragen aan Lendart en Willemke Willems van Boekel.

Niet getekend.

 

Blz. 20 d.d. 17 december 1694

Also Jan Adriaan Jan Adriaens en Hilleke Gurts, echtelieden in hun leven wonend te Nuland, zijn overleden, momboiren voor de 2 onmondige kinderen: Adriaentje en Adriaentje Jansen worden aangesteld: Matijs van Haaren aangetrouwde oom via vader en Matijs Gurts van Heeswijk, rechte oom via moeder.

Tekenen: Willem Jansen, loco secr. , Jan van der Pol. Peter aent Hoogh.

 

Blz. 20 d.d. 1 februari 1695 erfdeling

Er compareren Peter Peters en Peter Aent Hoogh, met de Heer Laurens Simontz,  officier, als momboiren over de kinderen van Hendrick Peters (overleden) en Grietje Gerits van Grinsven, wonend te Nuland. De (klein) kinderen zijn: Peter, Geritje en Metje. Verder vermeldt wordt de andere zoon van het echtpaar: Peter Peters.

Peter en Hendrik zijn kinderen en erfgenamen van Peter Hendrik Sijmons verwekt bij Metje Willem Gerits van Rooij

1e deel: aan Peter Peters:

 1. huis en lant op "Hansenhoef"groot 10 lopens en 47 roeden te Nuland "aent Ven", tussen de erve oost: Hr. Peelmans, west: het gemeijne ven ofte straet, zuid: erve Peter Aent Hoogh, met anderen, noord: Corstiaen Gerit Handricx. Hieruit jaarlijks sack rogge aan 't Cantoir van de Heer van Kessel in een meerdere pacht. Verder 9 stuivers en 4 penningen ….chijns aan Jonkheer Pelgrom opt Casteel tot Nulandt
 2. Half heuffke groot 1 lopens en 70 roeden, overt ven beneven de Cleijnhoeff tussen erve oostw. Peter aent Hoogh, west: Hendrik Peters erfgenamen, zuid: erve Coudewater, noord: erve Jan Roeloff van der Poll
 3. Heuffken opt kerkenhoogh, tussen oost: erve Jan Handrick Sijmens, noord: erve Jan roeloffs van der Poll, zuid: gemeijne straat, noord: erve Jan Roeloffs van der Pol, met meer anderen
 4. Een Mouwerse lants onder Rosmalen opt Heeseijnt, groot 4 lopens en 40 roeije. Tussen oost: erve Goirt Geurts van Grinsven, west: weduwnaar Aert Tibosch, zuid: erve erfgenamen Aert roeloffs, noord: gemeijne straet. Hieruit jaarlijks aan kerck van St. Jan Den Bosch 17 stuivers, 8 penningen.
 5. Halff huijs en halve hof, groot voor de helft 14 roeije in parochie van rosmalen opt Heeseijnt, tussen erve oost: Convent vant Couwater, west: Dierck Willems erfgenamen, zuid: gemeijne straat, noort: Convent vant Couwater.
 6. Half weijcampken groot voor de helft 4 hont, in parochie rosmalen offte Heese, tussen erve oost: erfgenamen Matijs van Grinsven, west: erve Heer van ……, zuid: gemeijne straat, noord: erve Jonker van der Vries (?)
 7. 8 hont opt middelst Nulant, tussen oost: erve Heer van Nulant, west: Jacob Bogaers, zuid: kleijnen wetering, noord: achterste graeff
 8. 2 mergen drie hont in de "corte hoeve" in een meerdere camp van 5 mergen. Tussen oost…, west: Jan Bouwens c.s., zuid: Predikheren.
 9. 4 hont hoijlant in den "ingebiederen camp"in de rosmalense hoeve parochie rosmalen tussen erve oost Heer van Nulandt, west: Hr. Casteren, zuid: erve Hr. Van de Water, noord: erve Hr. Van Casteren
 10. mergen in de "geeren" in parochie van rosmalen in "rosmalense hoeve", tussen oost: erve Hr. Van Driel c.s., west Jonker Pinck erfgenamen, zuid erve …, noord agterdijck. Hieruit jaarlijks 12 penningen chijns te Lit te betaelen aan Hr. Van Cuijck.
 11. Streep heijlant in "Dirck Jansen velt"groot 1 lopens, 47 roeije te Nuland, tussen oost: Willem Tunisse c.s., west: Gerit Jacob Hensbosch, zuid: Dirck soone Goossen Dircx, noord: Gerit Jacob Hensbosch.

Deel 2: aan momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrick Peters en Grietje Gerit Jacobs van Grinsven, te Nuland wonend

 1. huijs en lant groot 11 lopens en 40 roeije te Nulandt oost: erve Jan Huijbart Goosens, west: erve Willem Tunisse van Roij en Jacob van Gogh, zuid: gemeene Wolfsdijck, noord: weijcampken van de voornoemde kinderen. Hieruit jaarlijks zak rogge in een meerdere pacht aan H. Geest te Den Bosch en 5 stuivers rentmeester van de Heer van Liessel.
 2. Weijcampken: een mergen en twee hont, te Nuland, tussen erve oost: Erve Jan Hyper Goossens, west: Jacob van Gogh, zuid: erve van de kinderen ( zie boven), noord: gemeijne Inlandse straet
 3. 4 mergen int "sevenvirdel" te Nulandt. Tussen: oost: Heer Collonel Ruijs, west: Adriaan van der Keer c.s., zuid: Erve Jacob van Grinsven met meer, noord: erve Dhr. Croon.
 4. 1 mergen achter opt Nulandt (hoijlant) gelegen tussen erve oost: Leenart Harckes/ Hacken erfgenamen, west: "den smaelen mergen", zuid: achterste graeff, noord: poldergraeff.
 5. 4 hont hoijlant voor opt Nulandt gelegen tussen erve oost: Jan Roeloff van der Poll, west: erve Jan Handrick Sijmens, zuid: Etteringsgraeff, noord: Cleijne Wetering,
 6. helft van een vertiendaling (?) hont in de Geffense Hoijvree te Geffen
 7. 1 mergen hoijlant in "de Geeren" te parochie rosmalen, of "rosmalense hoeve", tussen oost: erve Heer van Driel, west: Jonker Piek's erfgenamen, zuid heer Predikant, noord: Gemeijne Achterdijck. Hieruit aan de Heer van Luijck: St. Jan tot Lit 12 penningen jaarlijks

Handtekeningen: Peter Aent Hoogh, Hendrick Emonts als vooght, Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Willem Jansen, loco secretaris.

 

Blz. 24 d.d. 14 februari 1695

Compareert Hendrik van den Boogaert president schepen en Jan Gijsbars Jongers, beiden schepenen van Geffen, verklaren ter instantie van Heer Caspar de Vooght, Heer van Geffen, dat de Heer van Geffen na enige discoursen te houden met de vorster van Geffen, d.d. 6 september 1692, met daarna een relaas op 8 september door de vorster ondertekent. Nieuwe acte waarbij de vorster onder protest de acte voorleest aan Hendrik van den Bogaart, Jan Joosten de Cort, Jan Gijsbars Jongers, Willem Udo van de Goor, Evert van Ravesteijn, Dirck Janse Spierings en Mathijs van der Aalsvoort. DD Geffen 8 september 1692. Was getekend Hendrick van Riemsdijck.

Tekenen: Handrik van den Boogaert, Jan Gijsbers Jongers, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 25 d.d. 15 februari 1695

Johan van der Pol gecommiteerde van de officier en schepenen getuigen dat Barbara Anna van der Keurbeeck hier woont, gezond gaande en staande en in kennis van de Waarheijt.

Tekenen: Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe van der Steen, Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Willem Jansen loco secr.

 

Blz. 26 d.d. 2 maart 1695

Schepenen hebben ter instantie van de Heer van Nuland gevisiteerd het einde van den dreef van de Cappel neffens Polsbroecken al waar wij hebben bevonden verscheijde posten daar de boomen seer schandelijk afgehouwen waren.

Tekenen: Laur. Simonts, Jan van der Pol, Theodorus van Mil.

 

Blz. 26 d.d. 8 maart 1695

Compareert Jacobus van Schevelaar (?) kneght van de Heer van Geffen, Jan Adriaens, laatst gewesene kneght geweest van de Heer van Geffen en inwoners van Nuland, die ter instantie van de Heer Gans, Heer van Nuland, dat Jacobus in de maand december 1694 op last van de Heer van Geffen heeft afgekapt verscheijde boomen staande op een steeg hier te Nuland gelegen tussen erve oost het Blou hecken, west de Heer van Nuland’s Polsbroeck, noord Peter aent Hoogh camp en zuid de heer van Nulands Polsbroeck. Beiden verklaren de boomen op last van de Heer van Geffen gehaald te hebben naar zijn Casteel tot Nuland gebracht.

Tekenen: merk Jacobus Schevelaar, merk Jan Adriaans, Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bos, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, Peter aent Hoogh. Willem Jansen, loco secr.

 

Blz. 26 d.d. 8 maart 1695

Claas Cornelissen en Zebart Jansen als momboiren van de onmondige kinderen van Hermen Jan Aertssen bestelt een der kinderen genaamd Jan Hermen den selve voor de tijt van een jaar in cost en drank te onderhouden ingaande vandaag, onder conditie dat hij moet schoolen gaan en dat voor een som van 11 gulden, aangenomen door Claas Cornelissen.

Tekenen: Claas Cornelissen van Roosmalen en Jacob van Gogh.

 

Blz. 27 d.d. 14 maart 1695

Compareert Wouter Hermus van Geldrop borger en inwoner van Den Bosch, die authoriseert Adriaan Marcelis inwoner van Nuland, in zijn naam naast Hermen Jan Hermens inwoner van Lidt, beide beëdigde momboiren over Iken onmondige dochter van Aert Gijsbars, de secretaris Nouhuijs van Lidt daarin te vesten erven en gronden, en dat uit craght van authorisatie haar tot Lidt gegeven, van seeker huis, hof, bogaert, met aangelegen land gelegen in de dorpe van Groot Lidt aan de Lidtse Graeff, Aert Gijsbers aangekomen van zijn ouders.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz. 27 d.d. 19 februari 1695

Condities waaronder Sijmen Dircx en Jan Claessen als momboiren van de onmondige kinderen van Evert Claessen openbaar voor alle man verhuren hun huijs gestaan en gelegen te Nuland aent Schotsheuvel groot tsamen soo op de Hooge Hoeff als in beide heufkens op 3 plaatsen groot int geheel 14 vadt saet, voor 4 jaar, gemijnt door Jan Bastiaan Jansen voor 16 gulden sonder slagen, borg Bastiaan Jansen en Hendrick Bastiaans.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz. 28 d.d. 5 maart 1695

Condities waaronder Mathijs Gurts en Mathijs Aerts van Haaren als aangestelde momboiren van de onmondige kinderen van Jan Adriaens, verhuren aan Peter Joosten van Heesch twee huijskens met het teulland daar aangelegen, gelegen te Nuland aant Molenheijke, groot 8 lopens, voor 6 jaar, voor 25 gulden.

Tekenen: Jan van der Pol, Peter aent Hoogh

 

Blz. 29 d.d. 23 maart 1695

Compareert Udo Willems, oud 30 jaar, inwoner van Geffen, die verklaart ter instantie van Jan Joosten de Cort dat hij tot Uden in het land van Ravesteijn is comen gaan op 14 maart 1695, waar hij Antoni van Lent ontmoette, deurwaarder en inwoner van Osch, sittende op het pert wesende het donker grou afftands ruijn paert, of wel dat sijn soon Abraham van Lent met executie heeft doen vercoopen door de deurwaarder Gerit Donckers, en bij hem Antony van Lent ingecoght en nu in voorleden somer toegecomen hebbende Jan Joosten de Cort.

Tekenen: Udo Willems, Jacob van Gogh, Jan van der Pol

 

Blz. 29 d.d. 23 maart 1695

Compareert Jan Adriaen Joris inwoner van Geffen out omtrent 76 jaar, Toniske Willems oud omtrent 36 jaar, nu laatst gewesene dienstmeijt van Jan Adriaens, en nu dienstmeijt van de Heer van Geffen, en verklaren samen dat zij in augustus 1694 en het coorn van Jan afgemeijjt was, in slands tiende onder Geffen waarvan de pachter is Abraham van Lent, voor het jaar 1694, en zij het coorn op het veld nedergelegd hadden met zijn bossen en en volgens oud gebruik tiendbaar gemaakt, em heeft Jan zijn overleden Broeder aangegeven, aan genoemde genoemde collecteur van Lent zijn Tiend die zijn overleden broer geconsenteert heeft, om selve te mogen tienden, soo dat hij collecteur dat met tijts genogfh gedaan zou hebben, zoals de deponentne verklaren waar te zijn, en de broer weinig voor zijn dood hebben horen seggen. Zij hebben het door een ander laten doen en het tiend coorn opgezet op bevel van de collecteur aan de overleden broer, waarna de collecteur met de vorster en de deurwaarder G Donckers en zijn assistent Willem kwamen aan het huis van de deponent smorgens met force de staldeur ingebroken om het vee af te panden wegens executie, en pachter van Lent met een bloten degen het huijs binnenkwam en de stok oude mensen (….), de broer werd in gijselingh genomen en hebben ze een accoord met van Lent.

Tekenen: Jan Adriaens, merk van Teuniske Willems, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz. 30 d.d. 26 maart 1695

Compareren Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694 machtigen Deurwaarder Willem Heringhs vanwege verachterde verpondingen van 4 mergen en 2 hont hooiland competerende de Heer van Breederoij gelegen alhier tot Nuland, waarvan rentmeester is de Heer drossaard van Bochoven.

Tekenen: Jacob van Gogh, als collecteur, Jan van der Pol collecteur, P le Chevalier.

 

Blz 30 dd 2 maart 1695 (overgenomen acte)

Alsoo requeste was gepresenteerd door Peter Peters en Peter aent Hoogh als momboiren van de onmondige kinderen van Hendrick Peters zaliger verwekt bij Gritje Gerits van Grinsven, en hebben het verzoek gesteld in handen van naaste vrinden van de kinderen om advies te vragen. Was getekend: Willem Jansen,

Nog lager stond:

Compareert Jan van der Pol, rechte neef van vaders wege, Willem Gerits ook rechte neef van vaderswege, die verklaren in te stemmen met het verzoek om een som van 125 gulden van de som van 400 gulden, te betalen aan genoemde van Vlijmen, indien hij daarmee volcomen consent is. DD 2 maart 1695.

Was getekend: Jan van der Pol, Willem Gerits, Jacob van Gogh, Gerit Jaocb Bosch, Dirck van der Donck, Peter Le Chevalier, lager stond was getekend Willem Jansen, loco secr.

Nog lager stond: bij mij gezien Acoord door de schepenen. Dd 2 maart 1695.

Getekend: Willem Jansen loco secr.

 

Blz 31 dd 31 maart 1695

Registratie van de verpondingen van het gehele jaar 1693

-       G van Berestijn verklaart 478-6-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 15 december 1693.

-       G van Berestijn verklaart 320-0-0 ontvangen te hebben van Jan Jacob Langens, dd 28 maart 1694

-       G van Berestijn verklaart 377-1-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 11 mei 1694

-       G van Berestijn verklaart 513-0-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 30 september 1694

-       G van Berestijn verklaart 148-0-0 ontvangen te hebben van Jan van der Pol, dd 29 maart 1695

-       Ontvangen 2-4-0 voor het oortjens gelt

Tekenen Jacob van Gogh, P. le Chevalier, Gerit Jaocb Bosch, Peter aent Hoogh, Theodorus van Mill.

 

Blz 32 dd 5 april 1695

Compareert Toniske weduwe Peter Rijcken, verklaart af te gaan in tocht van alle erfmeubelen, na gelaten door Peter Rijcken, ten behoeve van Gurt Rijcken of welke daar toe gerechtigd is.

Tekenen: merk Teuniske Peter Rijcken, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 33 dd 6 april 1695

Alsoo questie was ontstaan tussen Tonisken weduwe Peter Rijcken aan de ene kant en Geurt Rijcken met de zijne als erfgenamen van Peter Rijcken aan de andere kant. Zij hebben een accoord gemaakt. Voor het erfrecht sal Toniske van de boedel gecomen van Peter Rijcken en van Maria Jan Rijcken betalen aan Geurt Rijcken een som van 36 gulden eens. De inbegrepen boedel van Maria Jan Rijcken zou 10 gulden waard zijn.

Tekenen: merk Teuniske weduwe Peter Rijcken, Jacob van Gogh, merk Geurt Rijcken, Jan van der Pol.

 

Blz 33 dd 1 april 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven oud president en nu Heemrrad van de polder van der Eijgen, Jacob van Gogh, regerend schepen, een attestatie op 13 augustus 1694 ter instantie van Jan Joosten de Cort, verklaren waar en waarachtig te wesen,

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

Blz 34 dd 1 april 1695

Compareert Goris Jansen van Tilborgh, inwoner van Geffen, oud 38 jaar, verklaart ter instantie van Jan Joosten de Cort ook inwoner van Geffen, dat hij op 14 oktober laatst leden op de gemeijne waarheijt voor drosaard Gerrit Croon van Geffen, geciteerd zijn ter instantie van Abraham van Lendt, pachter van de groote landse Tiende te Geffen is gecompareert als wanneer hij door Croon is ondervraagd of hij niet had sien saaijen of maijen de spurrie in de hophof van de requirant waarop hij antwoorde van Neen, maar wel te weten dat de genoemde Hophof bewassen was maar niet te weten met wat. Croon vroeg of hij er geen claver in had gezien? Dat had hij niet, maar wel enige stoppelen geplukt werden door Antony van Lendt. Hij weet niet in welke jaar er gesaeijt en gemaijt was.

Verder zei hij dat de genoemde drossaard gedreijgt had omdat hij niet wilde getuigen, onder de woorden “ick sal u doen sluiten aan handen en voeten omdat gij denoterende hem deponent niet seggen off tuijgen wildt” dat op het genoemde Claverveldeke garst gestaan had.

Tekenen?

 

Blz 35 dd 1 april 1695

Compareert Teunis Peters oud omtrent 42 jaar, en Metjen Floriss huisvrouw van Jan Jansen van Gennip oud omtrent 33 jaar beide wonend te Geffen, en hebben ter instantie van Jan Joosten de Cort, inwoner van Geffen, en verklaren het volgende. Teunis Peters verklaart dat hij dikwijls als een arbeider om daghloon is werkende voor de requirant en in mei 1694 wat cleversaat op en in een hoecxken land gelegen teijnde een lepoeldeken (?) beneffens den huijse van de vorster van Geffen, den voornoemde requirant toebehoorend, en dat hij geen ander zaad of specie van de granen heeft gesaaijt. Metjen verklaart dat Margriet de dochter van de vorster van Geffen alle de speurrie onder de hoeve gewassen op t genoemde lepoeldeken heeft gethient, op eenen saterdagh 27 juni laatsleden, en dat Remmet de soon van de vorster en broer van Margriet daar stond met een kruiwagen die tiende spurrij daar uijt heeft gehaald en in zijn vaders huijs heeft gevoerd.

Tevens compareert Lijsken weduwe Goossen Dircx die genoemde Margriet heeft horen seggen dat zij de spurrij heeft getiend, op de dagh als Peter Ariens bruidegom worden, den 26 juni

Tekenen: merk van Teunis Peters, merk van Lijske weduwe Goossen Dircx, Metje Florisse, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

Blz 36 dd 11 april 1695 Erfdeling

Compareert Willem Emonts van Vlijmen en Handrick Emonts van Vlijmen, kinderen en erfgenamen van Emonts Matijssen van Vlijmen en Cattelijn dochter Willem Dirck Luijcken.

Aan Willem Emonts van Vlijmen:

-       huis hoff en aangelegen teulland groot 14 vaed saet gelegen in de parochie en dingbanck van Rosmalen genaamd den Prathoeck, tussen oost Het groot Gast en Antonis Martens c.s., west de erfgenamen Adriaan Hermus, zuid den Heijacker, noord de gemeijne straat.

-       2 mergen weilands gelegen in de parochie van Rosmalen genoemd In den Els / Esch? Tussen oost Jonker Hermen Pelgrom, west het groot Gasthuis, zuid de gemeijne straat, noord de Predickheeren tot Den Bosch. Hieruit jaarlijks te vergelden 2 stuijvers, 8 penningen aan het comptoir van de domijnen te Den Bosch, te aanvaarden met een staande en lopende pacht.

Aan Hendrik Emonts van Vlijmen:

-       Huis, hof en aangelegen teulland groot 8 vaetsaet, gelegen te Nuland genaamd ter plaatse het Roijland, tussen zuid erfenisseJan Gerit Sijmens, noord Jonker Pelgrom, en einde Jonker Pelgrom en andere zijde gemeijne straat. Dit perceel is leenroerig aan de Heer van Empel ende Meerwijck.

-       Een acker teulland groot 10 lopensaet gelegen te Nuland ter plaatse genoemd op Hans van Spangiens hoeff tussen oost erfgenamen Hendrik aent Hoogh, west Claes aent Hoogh en erfgenamen Hendrick Sijmens c.s, ene einde het genoemde Roijland, andere einde erfgenamen Sijmen Hendrick Sijmens en met twee stukken op de gemeene Santstraat.

-       Campke hooiland, groot 2 mergen gelegen in de Corte Hoeve te Nuland, tussen oost weduwe van der Cappelle, west Ruth Matijssen van Vlijmen, zuid Roelof Jan Thijsse erfgenamen en noord Jonker de Jeger.

-       Hieruit te vergelden 30-15-0 aan het sinnenlooshuis te Den Bosch, 0-3-3 chijns aan Jonker Pelgrom.

Tekenen: Handrick Emonts van Vlijmen, Willem emonts, Jacob van Gogh, Jan van der Pol. Willem Jansen sub secr.

 

Blz 39 dd 5 december 1694 (!)

Hendrik Emonts van Vlijmen verhuurt aan Barbara Anna van der Keurbeeck, weduwe van der Steen seker huis, hof boogaart en aangelegen teulland groot 18 vadt saet, zoals het nu laatst door de weduwe gebruikt is geweest, genoemd het Roeijland , met t land op Hans van Spangienshoeff, voor de tijd van 4 jaar. Voor 30 gulden.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 40 dd 18 april 1689 (!)

Ten overstaan van de schepenen is dit transport onderde hand geregistreerd luidend “ick ondergeschreven drossaard van Nuland verklaar als mijn recht en pretentie ter sake van een bestelling en verkooping uit craght van vonnis van schepenen te pretenderen heb op de huisinge van Anthonis Driessen aan hem over te geven en te cederen. Was getekend G Croon.

Nu getekend: door Jacob van Gogh, Jan van der Pol, P. le Chevalier, Gerit Jacob Bosch, Peter aent Hoogh.

 

Blz 40 dd 6 april 1695

Compareert Willemken Aerts van Dijck voorheen getrout geweest met Gijsbart Faessen zaliger, en nu laatst weduwe van Aert Hendricx van der Ven, verklaart af te gaan de tocht in 2 mergen hooijland gelegen int sevenvierdeel alhier tot Nuland, tussen oost: het smael sevenvierdel, west Hendrik van den Boogaert, zuid de gemeijne Hoefdijck, noord de Heer Hamel, voor hhaar 4 onmondige voorkinderen verwekt bij haar eerste man Zaliger Gijsbart Faessen.

Tekent: Willemken Aerts, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 40 dd 17 maart 1695

Alsoo request was gepresenteerd door Willemke Aerts van Dijck nu laatst weduwe van Aert Hendricx van der Ven, is dit request gestelt in handen van de naaste vrienden van de kinderen, was getekent: Willem Jansen sub secr.

 

Blz 41 dd 17 maart 1695

Compareert Wouter Joppen rechterneef van vaderswege en Jan Handerik Molengraaff achterneef ook van vaderswege, Aert van Dijck, Peter Aerts van Dijck, Jan Marcelis Willems als naaste bloetverwanten van moederswege van de minderjarige kinderen in dit requat vermeld die verklaren na examinatie en stemmen in met het verzoek om de 2 mergen lands te verkopen om de opvoeding van de kinderen te kunnen betalen. Volgens een acte dd 17 maart 1695. Lager stonden de handtekeningen van de genoemde, met Willem Jansen als sub secr. Eronder stond: gezien het advies stemmen schepenen in met het verkopen van 2 mergen int sevenvierendeel. Lager stond Willem Jansen zijn handtekening.

 

Blz 42 dd 12 april 1695

Condities waaronder Willemke Aerts van Dijck, eerst getrout geweest met Gijsbart Fraessen geauthoriseerd door de schepenen dd 17 maart 1695 voor alle man verkopen 2 mergen hooiland int sevenvierendeel tussen erve oost het Smael Sevenvirdel, west Hendrick van den Boogaart, zuid de Hoefdijck, aangekomen bij koop van Cornelis van Boxmeer als procuratie hebbende van de Heer Dijkgraaf  Bressie. Gemijnt door Jan van der Pol op 90-0-0. Slaat 20 slagen. Blijft koper.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh.

 

Blz 43 dd 20 mei 1695

Onder de nalatenschap van de Heer borgemeester Kivit zaliger nog is onverkocht gebleven sekere desteleer ketel staande in sekere vervallen schuer tegenover daar de heer heeft gewoond. De welke prijckel ? mocht lopen van int ongereet te raken waren bij de geinteresseerden souden mogen werden verkocht. Heer van Nuland vraagt de officier en 2 schepenen om de ketel uit het huis te halen en te brengen naar zijn huis (?).

Niet getekend.

 

Blz 44 dd 26 april 1695

Compareert Hendrik Emons van Vlijmen en Grietje Gerits van Grinsven zijn wettige huisvrouw verklaren betaald te zijn van seker gemaakt acoord tussen hen en de momboiren Peter Peters en Peter aent Hoogh van de kinderen Handrick Peters zaliger, met een som van 125 gulden komende uit een som van 400 gulden.

Tekenen: Handrick Emonts, Margrietjen Hendrikcx, Gerit Jaocb Bos, Jan van der Pol.

 

Blz 44 dd 27 april 1695

Claas Gerits van Alem, wonend te Lith, Goossen Evers inwoner van Maren en Mechel Wouter Joosten inwoonster van de Baronije van Hersell (?) hebben gelooft aan Neesken Arien Joosten de Cort weduwe Hendrik Jansen aent Hoogh schadeloos te stellen en te ontlasten van een som van 300 gulden, waarvoor genoemde Neesken naast Goossen evers en Mechel Wouters een voor al vandaag tot behoeve van Jan van der Poll heeft gelloft gelijk haar beloven te ontlasten.

Tekenen: Goossen Evers, Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Claas Gerits van Alem, Mechel Wouters.

 

Blz 45 dd 12 mei 1695

Schepenen verklaren ter instantie van drossaard Croon gevisiteerd te hebben diens huis staande aan de straat omtrent de Kerk van Nuland, gecomen van de kinderen Willem Driessen van der Horst, laatst gebruikt in pacht door de Hr. Kivit zaliger welke huis ze Caduck en niet bequaam om te bewonen hebben bevonden en niet bewoont kan worden aleer de omgevallen muren en kelder opgemetselt, de wanden en meeste plaaten, want stijlen vernieuwd, de deuren gerepareerd en het voorhuis van het achterhuijs gelijk voor heen geweest is affgeschooten met de gelasen gerepareerd. De kosten zijn meer dan 150-0-0, en de olyslagmolen door de Heer Kivit in het huijs gebout , deze wordt door de schepenen onbruikbaar bevonden en ten enemale caduck, die oock enige tijt voor het afsterven van de Heer Kivit heeft stilgestaan.

Tekenen: Laur. Simonts, Jacob van Gogh, Jan van der Poll,

 

Blz 45 dd 14 mei 1695

Schepenen machtigen Mariken weduwe Hendrik Hendricx, Jan Gerit Bernaerts, Handerske weduwe Teunis Joosten, inwoners hier om gezamenlijk of ieder voorzich om een som van 250 gulden op te nemen.

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, P le Chevalier, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 46 dd 26 maart 1695

Compareren Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694, machtigen Deurwaarder Willem Treningh om vanwege verachterde verpondingen in 4 mergen en 2 hont hoijland hier te Nuland, competerende de Heer van Brederoij, waarvan rentmeester is Heer drossaard van Bockhoven

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Jan van der Pol, Dirck van der Donck, P le Chevalier.

 

Blz 47 dd 14 april 1695

Willem Treningh als deurwaarder heeft ten overstaan van schepenen in arrest genomen 4 mergen en 2 hont hooiland van de erfgenamen van de Heer van Breederoij, dit ter instantie van Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694.

Tekent: P. le Chevalier

 

Blz  47 dd 9 juni 1695

Rekening bewijs en reliqua door Jan van der Pol en Jan Jacob Langens collecteurs van de verpondingen over het jaar ingaande 1 oktober 1693.

Ontvangen:

-       de verpondingen som van 1776-0-0

-       oortjensgelt 22-6-0

Totaal 1798-6-0

Uitgaven:

-       15 september 1693 betaald aan ontvanger Gijsbert van Berestijn 478-6-0

-       28 maart 1694 idem 320-0-0

-       11 mei 1694 idem 337-1-0

-       30 september 1694 idem 513-0-0

-       29 maart 1695 idem 148-0-0

-       Oortjens gelt idem 2-4-0

-       Voor cortinge vanwege het mercktvelt over 1693 de som van 2-4-0

-       Aan de secrataris voor het schrijven van de rekening 1-10-0

-       Idem voor het zegel 1-10-0

-       Aan de heer officier voor het overstaan van deze rekening 1-10-0

-       Tanteme voor de rendanten pro memorie

Totaal 1805-5-0

Derhalve teveel uitgegeven: 6-19-0

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch

 

Blz 49 dd 20 mei 1695

Peter Eijmbers van Creijl verhuurt aan Jan Hendricx Molengraaffs huis, hof, schuur, verkenskooij, met aangelegen ( 13 lopens ?)  teulland, uitgenomen de camer daar Handrick Jorissen tegenwoordig in woont, met sooveel plaats tot het setten van een koeij, met het coorn, en hooij als Handrick Jorissen voor zich nodig heeft. Verder een gebruikelijk stukje land als hoff voor hem.

Voor de tijd van 3 jaar, voor 30 gulden met 3 sacken en een vat rogge.

Tekenen: Peter Eijmerts van Creij, merk van Jan Hendrik Molengraafs, Jacob van Goh,. Jan van der Pol.

 

Blz 50 dd 20 meij 1695

Compareren Jacob van Gogh, Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, collecteuren van de ordinaire verpondingen over de jaren 1692, 1693 en 1694, mitsgaders Jan van der Ven, Adriaan Melten, Jan Gerits, als borgemeesters over de genoemde jaren. Deurwaarder Willem Treningh  heeft de eijgenaar van Breederoij gemaand te betalen, die beidt nu het land te koop aan. Ze manen de deuerwaarder wel aan alles te doen om het geld te innen.

Tekenen: Jan van Gogh, Jan van der Pol, Jan Jansen van der Ven, Adriaan Jan Melten, Jan Gerarts Bans, Willem …, deurwaarder, P le Chevalier

 

Blz 51 dd 20 mei 1695

Geregistreerde acte luidend: De heer Peter Ingenhout geauthoriseerd door de Heer Graaf van der Lip, Vrij Heer van Vianen, verklaart dat de deurwaarder Willem Freric morgen den 21e mei gaat verkopen 4 mergen en 2 hont land gecomen uit de boedel van de executie van de Graaf van Brederode, met uitstel van de verpondingen collecteurs en borgemeesters van Nuland, met een overeengekomen uitstel van 6 en 7 weken, dd 4 meij 1695 te Den Bosch. Bij Notaris Verweij. Tekenen Peter Ingenhout.

Tekenen: Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, P. le Chevalier.

 

Blz 51 dd 10 juni 1695

Compareert Jan Adriaens inwoner hier, laatst gewoond hebbende voor dienstkneght bij de Heer van Geffen, en machtigt Willem Jansen om een som geld in te vorderen met middelen van recht, volgens acte dd 18 mei 1695 tegen de voorgenoemde Heer van Geffen.

Tekenen: Jan van der Pol. Peeter aent Hoogh.

 

Blz 52 dd 25 juni 1695

Schepenen verklaren dat dagelijks diverse casse sijn voorvallen (…) die tegen een placaat van de hoge overheid ingaan, so ist dat de schepenen na rijpe deliberaties bij ons dien aangaande hebben goet gevonden ende geresolveert te committeren en aan te stellen tot advocaat van dese HH de Heer en Mr. Cornelis Ackerdijck, advocaat en Raad van Den Bosch om hen van advies te voorzien. Met een voorschot van 50-50-0 boven zijn verschot.

Tekenen: Cornelis Gans.

 

 

 

 

Blz 53 dd 28 juni 1695

Alsoo Hendrick Jan Arijans en Arijaen Jan Adriaens zijn komen te overlijden, waarvan voor de ene helft eigenaar zijn de kinderen Celen Bouwens verwekt bij Mariken Jan Adriaens, hun zuster. Jan Bouwesns de mobmoir van de kinderen heeft ontvangen 150-0-0. 100 gulden op interest uitgezet aan Teunis Joosten en Jan Gerits borgemeesters van Nuland, de andere 50 gulden aan costgelt aan Anthonis Joosten hun oom, mede participant in genoemde erfenisse, volgens acte 29 oktober 1695 (?).

Tekenen: Jacob van Gogh, Peeter aent Hoogh.

 

Blz 54 dd 30 juni 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven, oudt president en Heemraad van Nuland, verklaart dat hij omtrent october of november 1694, een obligatie heeft moeten passeren en tekenen van omtrent 49 gulden met Boxmeer zijn eigen hand geschreven, om op lightmis 1695 aan hem Hendrik van Boxmeer te sullen betalen de inhoud van de obligatie, i.v.m. restant van poldergelt. Deze acte heeft van der Ven met schrik en banck ondertekent omdat Boxmeer hem met executie en andere gerichtsmiddelen wilde overvallen. En aan te tasten zoals hij bij de Heer van Nuland gedaan had. De obligatie word dood en te niet verklaard.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 54 dd 30 juni 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven, oudt president en Heemraad van Nuland, machtigt Arnolud de Roij, procureur voor de Raad van Brabant, in Den Haag, om op te treden voor de Heren Commissarissen op 5 juli 1695, in de zaak tegen Hendrik van Boxmeer, wegens enige verachterde poldergelden.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 55 dd 1 juli 1695

Vandaag heeft de Heer van Geffen formezeell door de deurwaarder Anthony van Lent deurwaarder van de Raad van Brabant, in arrest doen nemen, het hout liggende op en omtrent de Zingel off Casteele, nu cooper een voor all, Heer Roghmans wonend te Middelrode om daaraan te verhalen een pretentie van Roghmans op de Heer van Geffen.

Tekent: Caspar de Vooght, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 55 dd 13 juli 1695

Compareert Geerit Adrijaens van Creijl, voorheen armmeester en inwoner van Geffen, die ter instantie van Peter Jan Schonck verklaart dat hij zeer goed weet dat 50 a 60 jaar voorheen en soo herwaarts altijt continueel in de huisinghe van Peter Schonck van tijt tot tijt gebacken en getapt is geweest, zoals dat vandaag gaande is, voor eigen gebruik en om te verkopen. Schonck heeft voor hem als armmeester het armenbrood gebacken. Verder weet hij goed dat Adriaen Tabbers in 1693 tot Geffen pachter van bieren is geweest, en de brouwers en tappers elkaar qualijck costen verslaan van al sulke pachtpenningen te fourneren. Zo is ten lange lesten drossaard Croon gecomen aent huis van Gerit van Creijl en daar een bulle aan van Creijll verthoont, soo het scheen een gemaakt contract, waarin Croon tegen van Creijl segelt en tekent, waardoor hij in 3 termijnen moest betalen, hetgeen hij heeft gedaan.

Adriaan Tabbers is toen langs gekomen als pachter met een gemaakt accoord van schepenen, brouwers en tappers, “doch den deponent onnosel zijnde alsoo den drost hem niet bekend gemaakt hadde den inhoud van het accoord, dat soodanigh was luijdende” dat als pachter niet betaalden zij iedere dag een boete van een halve rijskdaalder zouden krijgen, vor de helft voor de pachter en de andere helft voor Croon.

Tekenen: Jacob van Gogh, P. le Chevalier, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 56 dd 26 juli 1695

Compareert Jan Jan Arijens de Jongh inwoonder en oudt officier alhier, Jan Willem Arijens, mede inwoner alhier, Jan Jansen van der Ven, oudt president en nu Heemraad om ter instantie van de Heer van Nuland een verklaring af te leggen. Verklaren dat de oude Heer van Geffen, Philip de Cock van Appijnen tussen de 40 en 50 jaar geleden een stuk land heeft doen afgraven van zijn Camp genaamd het Poolsbroeck, en dat aan de noorden kant alwaar hij een steegh of uijtwegh heeft gemaakt om de … naar Geffen te kunnen komen. De weg was niet met kar en paard te berijden. De derde deponent verklaart nog goed te weten dat de sloot nog niet gevult was en datter er ook genen wegh om met kar en paard te gebruiken. Van het afgraven weet hij niet want hij is jonger dan de andere 2. Ze weten niet precies of er eerder “een doije sloot geweest is”.

Tekenen: Jan Adriaens de Jongh, Jan Willems, Jan Jansen van der Ven, Jacob van Gogh, Jan van der Pol. Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 57 dd 27 juli 1695

Gerit Jacob Hens Bosch en Dirck van der Donck (zie ondertekening – jvdb) schepenen verklaren dat Jacob van Goch en Jan van der Pol verschenen zijn die verklaren machtig te maken de heer en Mr. Wilbert Nebelingh advocaat en Hr  Abram Mispelblom procureur voor de Raad van State, in een zaak tegen drossaard Croon.

Tekenen: Jan van der Pol, Gerit Jacob Hens Bosch, Dirck van der Donck, Willem Jansen  sub secr.

 

Blz 58 dd 27 augustus 1695

Schepenen machtigen Dirck Jansen van Schijndel en Claas Cornelissen van Roosmalen om in Den Bosch of elderd 200 gulden op te nemen.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll.

 

Blz 58 dd 27 augustus 1695

Schepenen machtigen Aerdt Jansen de Werdt inwoner van Nuland om 100 gulden op te nemen in Den Bosch of elders.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll.

 

Blz 59 dd 12 september 1695

Compareert Jan Dirck Jansen gewesene collecteur van de verpondingen van de jaren 1686, 1687, 1688, 1689 en Jacob van Gogh mede collecteur van de jaren 1691 en 1692, Jan van der Pol van het jaar 1693 en Hendrik emonts van Vlijmen mede collecteur voor hjet jaar 1694, die verklaren ter instantie van de Heer van Nuland verklaren ieder voor zich ontvangen te hebben van het gehele Polsbroeck de verpondingen, het genoemde Polsbroeck gecomen van de Heer van Geffen en nu behorend aan de Heer van Nuland staat voor 6 mergen, i.v.m. een steegsken dat enige jaren geleden afgegraven zou zijn.

Tekenen: Jacob van Gogh, Jan van der Poll, Handrick Emonts, Peter aent Hoogh, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 59 dd 9 september 1695

Compareert Metjen weduwe Hermen Handricx die verklaarde af te gaan de tocht in 2/3 deel ( andere derde deel competeert Anthonis Ermers van Nulant), aan de Helschen Hoeck genoemd de Bendels, groot 1 lopens, oost Jenneke Gerits, west Anthonis Ermers, zuid Handrick Thomasse, noord Anthonis Ermers.

Tekenen: merk Metjen Hermens, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

 

 

Blz 59 dd 14 september 1695

Lijst van Brouwketels binnen Nuland geleijlt door Handrick Hoffdijk als gesworen landspeijler in de Meijerij van Den Bosch

-       ketel van Dirck van Clootwijck groot 14,5 tonnen belooft 9 tonnen te brouwen iedere Reijs als coopbrouwer

-       ketel van Bastian van Roij, groot 12 tonnen, 8 tonnen iedere Reijs te brouwen als coopbrouwer

-       de keetel van de Heer van Geffen is onbruikbaar

Tekenen: Laur. Simontz officier, Jacob van Gogh, Willem Jansen, sub secr., Jan van der Pol,  Hendrik Hoffdijk (?)

 

Blz. 60 dd 14 september 1695

Schepenen authoriseren Anthonis Driessen van der Horst, vorster van Nuland, om tot betaling te dwingen met alle middelen van recht, vanwege de verpondingen van 1690 binnen Nuland doenmaals ontvangen van de goede en willige betaalders bij Eijmbert Creijl en Lambert van Bocxtel en wordt nu betaald door Peter Eijmbers Creijl en Handrick Melten.

Tekenen: Laur. Simontz officier, Jacob van Gog, Jan van der Poll, Dirck van der Donck, Peter aent Hoogh.

 

Blz 60 dd 14 september 1695

Compareert Lucas Jansen van Groenland brouwer en oudschepen van Geffen, om ter instantie van Peter Jan Schonck verklaart dat hij op een zaterdag laatstleden in gezelschap bij de vorster van Geffen met Frans Aartsen van Osch, out borgemeester en verpondingsbeurder van Geffen, Hendrik van den Bogaart nu regerend president schepen van Geffen, Dirk Jansen Spierings oud borgemeester en nu schepen van Geffen, en de Heer Gerrit Croon, drossaard en Secretaris van Geffen. Croon had discoursen met het gezelschap en “met een open mont was seggende dese woorden in substantie ick salse tot Geffen bederven”. Boogaart antwoordde “daar sulde veel leets mee hebben als gij het ons t samen hadde”. Croon antwoordde “ick sal den enen voor nemen en den anderen naer “.

Tekenen: Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Jan van der Poll, Frans Aartse van Osch, Lucas van Groenland.

 

Blz 61 dd 14 maart 1695 Staat en inventaris

Door Juffr, Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe weijlen Heer Johan van der Steen, in sijn leven officier en secretaris van Nuland voor de voogden van de onmondige kinderen:

Silverwerck:

- 6 silvere lepels met een kleijn paplepelken, waard      24-0-0

- silvere kinder belle                                                              2-0-0

- een singhnet ?                                                          2-0-0

- een degen met een silvere gevest                             5-0-0

Tinnewerck:

- 4 grote tinne schotelen                                            8-0-0

- 2 kleijnere                                                               2-10-0

- 6 assiette                                                                 3-10-0

- 24 telleworen                                                                     7-12-0

- 3 waterpotten                                                         4-0-0

- 4 tinne comme                                                        1-12-0

- 2 kandelaars                                                            1-10-0

- mosterd pot                                                            0-8-0

- 12 lepels                                                                  1-0-0

- 2 zoutvaten                                                            0-18-0

- peper doosen                                                                      0-6-0

- pindt                                                                       0-8-0

- een maetje en een …..                                             0-10-0

- een con…. Beecker                                                 1-12-0

Cooperwerck:

- koeijketel                                                                7-10-0

- twee handketels                                                      2-18-0

- kleijn keteltje                                                                      0-12-0

- melckkanne                                                             2-0-0

- schuijmspaan                                                                      0-8-0

- koeckpanne                                                             0-5-0

- melckemmer                                                           1-5-0

- 2 coopere snuijters                                                  0-10-0

IJserwerck:

- 3 ijsere potten out                                                   1-5-0

- groot en kleijn braeijpot                                          2-0-0

- ………..                                                                 1-10-0

- druijp leepel                                                            0-2-0

- 2 kettinghe                                                              1-0-0

- haelboom                                                                0-18-0

- 2 vuurijsers                                                             1-0-0

- 3 tangh                                                                    0-15-0

- 4 brantreije (?)                                                        0-10-0

- hangh ijser                                                               0-5-0

- rooster                                                                    0-8-0

- 4 blecke lampen                                                      0-6-0

- een blecke rasp                                                        0-6-0

- blecke suijkerdoos                                                   0-4-0

-8 ijsere assieten                                                        2-9-0

- een schupke daar men pannekoecken mee went     0-3-0

- 4 schoppe (?)                                                                      0-8-0

- een blecke karsloeij?                                                           0-10-0

- een blecke swaenel Doofne ?                                  0-6-0

Houtwerck:

- een cabineth                                                            12-0-0

- 2 kastjens                                                                6-0-0

- 2 taeffels                                                                 1-18-0

- 24 beste stoelen                                                      5-0-0

- karne en melcktobbe                                                          3-0-0

- room tonneke                                                         0-6-0

- booter schootel                                                       0-5-0

- houtte Schaeff                                                        0-2-0

- hacke bort                                                               0-6-0

- 2 emmers                                                                0-12-0

- Vlees tonne                                                             2-0-0

- 2 capstocke                                                             0-12-0

- 6 vlooten                                                                2-0-0

- 20 tonne                                                                 25-0-0

- 20 hal vaten                                                            12-10-0

- hoogh kar met beslaghen raaij                                 10-0-0

- Aert Kar                                                                 4-0-0

- ploegh                                                                     3-0-0

- 2 snijbacken                                                            0-16-0

- 2 wascuijpen                                                           3-0-0

- 1 kannebort (?)                                                       0-16-0

- 2 kleermanden                                                        0-8-0

- een houten kleer bancken                                       0-3-0

- spinnewiel                                                               0-6-0

- een wiegh, kakstoel, en bancken madt (?)               2-10-0

- vuur mande                                                             0-5-0

- kist                                                                          3-0-0

- 3 rekkens                                                                1-4-0

- item …daarmen porselein op seth                           2-0-0

Beddewerck:

- 3 bedde, 2 oude, 3 pullinge                                     28-0-0

- 6 kussens                                                                 3-3-0

- 2 ….. kussens                                                          0-10-0

- 5 deecken soo geoij als quaaij                                  12-0-0

- watte deecken                                                         6-0-0

- twee oude gordijnen en omloop                              1-0-0

- 16 gardijnen soo groot als kleijn                              9-0-0

Lindewerck:

- 12 mans hemden                                                     20-0-0

- 3 paar mouwen                                                       1-4-0

- 8 dasse soo kant als sonder kant                              4-0-0

- 6 slaap mutse                                                                      2-0-0

- 10 paar slaaplakens, soo goet als quaaij                   20-0-0            

- 8 sloopen                                                                2-10-0

- dosijn damasten servetten                                       8-0-0

- dosijn fijne servetten                                                          8-0-0

- 2 dosijngewoner servetten                                      6-10-0

- 11 tafellakens, goed als quaaij                                 25-0-0                       

- 6 handdoeken                                                         2-0-0

- Bijbel met 10 andere boecken                                 6-0-0

Tekenen: Berber Anna van der Keurbeeck, weduwe van der Steen, A Davitson, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

Uitgaande van de voorgenoemde staat en inventaris:

-       aan de erfgenamen Hermen Jan Aartssen een som van 200-0-0, wegens hetgeen haar man zaliger te cort quam wegens verkochte boedel

-       aan de boedel van de weduwe Grinsven 145-0-0

-       aan Mr Roessingh tot Schijndel wegens een schepen schultbrief van 150-0-0

-       aan de boedel van de Heer Borgemeester Kivit 172-15-8.

 

Blz 65 dd 13 maart 1695

Aldus questie en  verschil was ontstaan tussen de momboiren en andere vrinden van vaderszijde van de onmondige kinderen van Johan van der Steen en Dirck van Clootwijk, secretarisa van Rosmalen, tegenwoordig getrout met de weduwe van der Steen, aan de andere kant, waarbij van Clootwijck sustineert dat de genoemde schulden aan den getaxeerde huisraat van de kinderen van Johan van der Steen, af te corten en de momboir sustineert dat sulx niet behoort. Om verder verschil en proces te voorkomen zijn ze nu overeengekomen: dat van Clootwijck al de schulden die zijn huidige vrouw voor mochte betaald hebben, neemt te zijner laste. Hiervoor zal van Clootwijck profiteeren van alle huisraad. Wel in percelen maar niet in geld.

Tekenen: Barbara Anna van der Keurbeeck weduwe van der Steen, D van Clootwijck, A Davitson, Jacob van Gogh, Jan van der Pol,

In marge: “ick ondergetekende vrijwillige voogd van de kinderen van Dirck van Clootwijck verwekt bij Catharina Emens, verklaart zich te conformeren, met tgeen zijn zoon …Clootwijck bij sijn tweede huwelijk ende als doen (…)

Tekent: Emens, G Croon, Anthony Ermens van Nulant, Jacob van Gogh. D.d. 9 mei 1698

 

Blz 66 dd 29 september 1695

Compareert Jan Jansen van der Ven, outpresident en regerend Heemraad, die machtigt Maria dochter Hendrik Jansen, zijn vrouw, om in te vorderen, zo nodig met middelen van recht de pretentie die hij volgens dijkrecht.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven als heemraad, Jacob van Gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 66 dd 1 oktober 1695   erfdeling

Comparen Adriaan Marcelis Wllems, Willem Marcelis Willems, Jan Marcelis Willems, wouter Hermen van Geldrop als man van Maria Marcelis Willems, Willem Gerits vanb Roij als man van Geertruij Marcelis Willems, Goijaeert van der Slooven als man van Aelken Marcelis willems, allen kinderen en erfgenamen van Marcelis willems in zijn leven sub. secretaris hier, verwekt bij Lijsken Jan Adriaens:

Aan Adriaan Ceelen:

Huis, esthuis, varckenskooij, met aangelegen land genaamd Valckenburgh, groot 5 lopens en ½ roeij. Gelegen te Nuland aan de wolfsdijckse straat, oostwaarts: wolfdijkse straat, west: erfgenamen Peter Gerits van Gemonde, schietende zuidwaarts van erve Jacob van Grinsven tot Uden, tot op erve Willemke weduwe Jan Lambars met de andere eijnde. Hieruit te vergelden een capitaal van 200 gulden aan de fondatie van Hr. Peter Peelmans tot Den Bosch, rente 10 gulden per jaar. Verder 200 gulden van de erfgenamen Jan Roelof van Gerwen, met 10 gulden rente aan diens weduwe Geertruij dochter Juriaen Juriens,

Aan Willem Marcelis Willems:

Een hof lands met een werff (?) daarop genaamd Hendrick Claessen hof, groot 3 lopens en 13 roeije, zoals de hoff met den huis werff (?) gelegen is te Nuland tussen oost Frans Evers van Valkenburgh, west Convent van Couwater, zuid de gemeijne Boschstraat tot op andere einde erve Dirck Clasen tegenwoordig regerend president schepen tot Heesch noordwaarts. Hieruit te vergelden 100-0-0 capitaal aan de Heer Johan van Geffen tot Gestel, met rente van 5 gulden op St Peters Stoel. (=datum?)

Aan Jan Marcelis Willems:

Een campken hooilands voorheen toebehoort hebbende Gerit Willems van Roij, groot 2 mergen, in de Corte Hoeve gelegen, tegen de Agterdijck gelegen, waaruit te vergelden 100-0-0 capitaal aan de Heer Johan van Geffen tot Gestel met een rente van 5 gulden.

Aan: Wouter Hermus van Geldrop

2 Hont hooiland gelegen opt Nuland, oost Handerske weduwe Jan Hendfrick Sijmens, west de weduwe Jan Hendrick Melten, ene einde de Etteringshgraaf, noord gemeijne Cleijne Wetering.

Aan willem Gerits van Roij:

-       3 stukken op de Hoge Hoeff aan het Schotsheuvel, oost de erfgenamen Willem Ceelen, andere zijde Peter Hendricx wonend te Oirschot, zuid de Heer Bastiaan Wouters tot noord het gemene Schotsheuvel.

-       Een heufken teullands genaamd Snijders heufken groot 30 roeije, gelegen tussen Nulandse straat en de Wolfsdijk , oost de gemene straat, west Bastian Huijbers, zuid erve Drossaard Croon, noord Johan van IJperen, hieruit te vergelden aan cantoor van de Heer van Liessel, 2 stuijvers per jaar.

Aan Goijaarts van der Slooven:

-       8 hont hooiland gelegen voor en midden opt Nuland, oost Jacob van Grinsven, west Heer van Nuland, ene einde Etteringhsgraaf tot op het Salvators land, hieruit te vergelden een capitaal van 100-0-0, aan de Heer Johan van Schijndel (!) tot Gestel, jaarlijks te betalen 5 gulden.

Vermeld de 3 renten ten behoeve van Johan van Schijndel (!)

Tekenen: Adriaan Seelen, Jan Seelen, Wouter van Gelderop, Willem Seelen, Willem Gerits van Roij, merk van Goijaert Laurense van der Stooven, Jacob van gogh, Jan van der Pol.

 

Blz 69 dd doorgestreepte acte

Compareert Adriaen Tabbers inwoner van de Vrijheid van Osch, commies van de Brabantse Swijgende Land Toll, en heeft ter instantie van de brouwers en tappers te Geffen en verklaart dat hij in het jaar 1693 de pacht heeft gehad van de Wijnen, bieren en brandewijn, (…) conflict met drossaard Gerrit Croon die de pachters en tappers lastig viel.

Niet ondertekend.

 

Blz 70 dd 3 oktober 1695

Compareert Adriaen Tabbers inwoner van de Vrijheid van Osch, commies van de Brabantse Swijgende Land Toll, en heeft ter instantie van de brouwers en tappers te Geffen, verklaart dat drost Croon van hem als pachter van de bieren, wijnen en brandewijn over Geffen, van 2 jaren, beginnend 1 oktober 1692 van haar heeft opvergenomen de gemelte pacht voor een premie van 80-0-0.

Tekenen: Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Willem Jansen sub secr., A Tabbers, PJ Schonck.

 

Blz 70 dd 3 oktober 1695

Compareren Jan Joosten de Cort, Frans Aerts van Osch, Luijcas Jansen van Groenland, allen brouwers en tappers van Geffen die verklaren ter instantie van de Heer Adriaen Tabbers en Peter Jan Schonck als pachter en medestander van de dranken over Geffen, verklaren dat zij ieder har quota volgens de repartitie van de Heer Croon hebben betaald. Croon had de pacht overgenomen van Tabbers en Schonck.

Tekenen: Jan Joosten de Cort, Frans Aartse van Osch, Lucas Groenlant, Jan van der Pas(?), Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh. Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 71 dd 4 oktober 1695

Compareert Jan Joosten de Cort, Frans Aertsen van Osch en Lucas Jansen van Groenland, inwoners van Geffen, machtigen Heer advocaat Willem van Rijnshoven en Johan van Ourijck, procureur beiden residerencde in Den Haag, in een procedure wegens het overnemen off composeren van de impost van de Bieren over Geffen ingaande 1 oktober 1693, tegen Drossaart Geerit Croon,

Tekenen: Jacob van Gogh, Frans Aertsen, Jan Joost de Cort, Lucas Groenland, Jan van der Pol, Willem Jansen loco secr.

 

Blz 72 dd 5 oktober 1695

Voorwaarden waaronder voor de minste penningen besteld wordt het collecteren van de ordinaire verpondingen voor 1 jaar beginnend Bamis 1695, gemijnt door Laurens Sijmonts officier hier, voor 4-10-0 voor elke 100 gulden, borg Dirck van Clootwijck, secr. van Rosmalen en Jan van der Poll,

Tekenen: Laur. Simons, D. van Clootwijck, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

 

 

 

Blz 73 dd 5 oktober 1695

Officier en schepenen stellen op ordre van de pachter van het hooftgelt aan tot collecteur Peter Le Chevalier, voor het jaar beginnend april 1695, van ieder persoon boven 16 jaar een gulden en onder 16 jaar 10 stuijvers,

Tekenen: Laur. Simons, P le chevalier, Jan van der Pol, Gerit Jacob Bosch, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Dirkc van der Donck,

 

Blz 73 dd 12 oktober 1695

Compareert Jan Joosten de Cort, Frans Aertsen van Osch en Lucas Jansen van Groenland, inwoners van Geffen, verklaren dat ze elkaar zullen helpen als een van hen wordt aangesproken inzake de procedure tegen Gerard Croon betreffende de ompost van de bieren.

Niet ondertekend.

 

Blz 74 dd 12 oktober 1695

Drossaard Gerard Croon geeft voor enige pretenties te hebben ten laste van de gemeente van Nuland, spruitende uit dier voege, dat de ten dier tijd,  regerend Schepene, borgemeesters en andere leden van de HH van nuland, hem Croon in verscheijde voorvallen hebben gevolmachtigd als sullen blijken bij de specificatie en declaratie. Croon stelt al zijn  pretenties in handen van de Heer van Nuland, zoals de schepenem, borgemeesters en andere leden der HH ook doen, om alle pretenties te taxeren en modereren.

Tekenen: G Croon, d van clootwijck, Jan van der Poll, Dirck van der Donck, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers, Jacob van Gogh, Gerit Jacob Bosch, Peter Peters als armmeester, Gerart Jacobs als armmeester, Adri Jan Jansen, Adriaan Ceelen gesworene, Claas Cornelissen van Roosmalen.

 

Blz 75 dd 28 oktober 1695

Alsoo Jan Aertse Mulders dese wereld is komen te overlijden, laat verscheijde onmondige kinderen na, verwekt bij Marijke Jan van der Velde, aangesteld tot momboir wordt Gijsbart Janse van der Velden, rechte oom van moederswege.

Tekent: Jan van der Poll.

 

Blz 76 dd 28 oktober 1695

Alsoo Jan Peeter Deckers dese wereld is komen te overlijden, heeft verscheijde onmondige kinderen achtergelaten verwekt bij Peternella zijn wetttige huisvrouw, er er is naast Peter Dircx nog een andere momboir nodig, aangesteld wordt: Peeter Peeter Deckers, rechte oom van vaders wege. Ze worden gecommiteerd om goederen van de erfgenamen van Aert de Mulder en dat voor zijn broeders die absent en buiten s lands zijn,

Tekent: Jan van der Poll.

 

Blz 77 dd 2 npovember 1695

Alsoo Jeuxken Jansen van Grinsven is komen te overlijden en heeft achtergelaten een onmondige dochter, met name Jenneke Jansen, verwekt bij Janse Clasen haar wettige man, aangesteld tot momboir worden Huijbert Claassen oom van vaders wege en Jacob Petersen oud-oom van moederswege

Tekenen: D van Clootwijck, Jan van der Pol, Laur. Simontz.

 

Blz 78 dd 2 november 1695

Compareert Janse Clasen verklaart af te gaan de tocht hem competerende in huis hof en aangelegen teulland genoemd de Rootse Hoeff groot 30 lopens en 41 roeije met enighe binnenweije en houtwassen, met de helt van de helft van de Rosmalense Kooij in de Vreij, zoals het selve eerst van Jacob Peter Joosten en nu laatst van Jan Jacobs gecomen is, en dat tot behoeve van zijn dochter Jenneke Jansen van Grinsven.

Tekenen: Jansse Claessen, D. van Clootwijck, Jan van der Poll, Laur. Simontz,

 

Blz 79 dd 19 oktober 1695

Jan Gurtsse Mulders als momboir van het onmondige kind van Dirck van Bers heeft met instemming van dit gerecht laten insetten een huijs met omtrent … roeije land gelegen te Nuland ter plaatse omtrent het Casteel tussen erve oost Hendrik Emonts van Vlijmen, west de gemeijne straat, zuid Claes aent Hoogh, noord: Corstje Jans met haar suster.

Laten inzetten door Hendrik Voss voor 80-0-0, inclusief een capitaal van 50-0-0 waarvan de koper elk jaar de rente moet betalen, Hendrik Voss slaat 25 slagen.

Tekenen: Handrick Vos, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh

 

Blz 82 dd 13 november 1695ooghHoogh

 

 

Compareert Geerlingh Arents de Boij, vorster en schoolmeester te Geffen, die op verzoek van Frans Aertsse van Osch, inwoner van Geffen verklaart in het jaar 1693 is geweest in gelagh off companie ten huijse van Peeter Schonck, alwaar ook present waren Adriaan Tabbers, pachter van de dranken onder Geffen van de jaren 1692 en 1693, en Heer Drossaard Croon, waarbij er discoursen vielen tussen beiden heren, wegens het overnemen van de Verrpachting zijn samen uijtgegaan en binnenkomende heeft Croon gezegd tegen Geerling de Booij “ick heb met hem veraccedeert (?), paep en Custer (?) is nu vrij”.

Tekenen: G.A. de Booij, Laur. Simontz, officier, D van Clootwijck, secr., Willem Jansen sub secr. Jan van der Pol, Anthonis Ermers.

 

Blz 84 dd 23 november 1695

Registratie “aan de Raad van Brabant”

Geven reverentelijk te kennen de gezamentlijke crediteuren van de insolvente inboedel van Mr, Johan Kivit, in sijn leven oud borgemeester der Stadt Rotterdam, dat over den selven boedel tussen de suppl.. voor desen ende Raad gehouden sal moeten werden preferentie en concurentie gelijk dan daar over enig discourse tussen de suppl. op gisteren gevallen zijn, voor de ed: mo Heer Cornelis Gerard Fagel, ende Feltrum de Vries, als commisarissen tot soo verre dat de suppl. metten anderen mondelingh affgesproken zijn ende ende daarinne gesamentlijk geconsenteert hebben dat men bij requeste van des ed. Raad souden verzoeken om authorisatie op Gerard Croon drossaard en gewesene curateur in genoemde boedel, om een olymolen, met een disteleer keetel en de appendentie en dependentie van dien staande in het huis van de genoemde Drossaard en gehorende tot den genoemde boedel, te verkoopen ende te gelden te maken,  (…) was getekend van den Leenweg, 1695, in marge stond dat de Raad acoord ging om het aan de meestbiedende te verkopen. 23 juni 1695”

Ingeschreven Nuland, tekent: Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 86 dd 24 november 1695

Compareert Gerit Adrijaens van Creij, inwoner van Geffen, die op verzoek van Frans Aertsse van Osch verklaart dat hij als borge en medestander heeft gehad de pacht van de drancken onder Geffen, van de jaren 1690- 1691, aan het einde heeft de drost van Geffen een repartitie gemaakt, tussen de tappers aldaar en dat tegen de wil en dank van de attestant, en verklaart dat Adriaan Tabbers in 1693 tot Geffen heeft gehadt ook de pacht van de dranken, en alsoo tappers malcander met veel costen verstaan int fourneren van de genoemde penningen, en so is de drost zonder voorweten van Gerit van Creijl gecomen aan het het huijs van van Creij en kwam met een accoord van de genoemde dranken, off ener accijns, doch gemaakt zonder kennisse van de attestant. Hij vorderde betaling in 3 termijnen zonder verder iets voor te lezen

Tekenen: Gerrit Arijens van Kreij, Jan van der Pol, Peeter Peeters, Willem Jansen, sub secr.

Blz 88 dd 25 november 1695

Compareert Jan Joosten de Cort, tegenwoordig Heemraad en out poresident van Geffen, gedaagt door de vorster om ter instantie van Gerrit Arijaens van Creijll, mede inwoner van Geffen, dat hij op een zaterdag in september laatstleden zonder de precieze dag onthouden te hebben, in gezelschap is geweest bij de vorster van Geffen met de president vand en Boogaart, Dirck Jansen Spierings, tegenwoordig schepen aldaar, mitsgaders drossaard Croon, Lucas van Groenland en Frans Aartse van Osch, waarbij Croon was discooursende met het gezelschap, seggende  “ick salse onder nemen (?)”, waraop Hendrik van den Boogaart tot antwoord gaf, “mijn Heer daar suldij veel leets met hebben, om ons t samen onder te houden, waarop Croon antwoordde: “ick salse een voor een onder nemen”,

Tekenen: Jan van der Poll, Peter aent hoogh, Anthonis Ermers, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 90 dd 25 november 1695 Staat en Inventaris

Van Hendrik Jansen aent Hoogh getrout geweest met Neesken Arijaen Joosten de Cort, voor de langstlevende, te weten Neesken:

Silverwerck:

-       3 silvere lepels

-       2 silvere knoopen om in hemden te dragen

Tinnewerck:

-       9 tinnen schootelen soo groot als kleijn

-       2 tinne pispotten

-       3 komme

-       Een cull (?) en een soutvat

-       12 lepels

Cooper werck:

-       2 coopere melckemmers

-       Een coopere kanne

-       5 koopere keetels

-       Een klein keteltjen

-       2 coopere blaekers

-       1 vuur keteltje

-       1 vuurpan

-       1 lughter

-       2 schuimspaenen

-       1 coopere podt

-       1 sijghschootel

IJserwerck

-       2 roosters

-       2 schuppe

-       2 tang

-       Een vleesrieck

-       1 paptang

-       2 lenckhaelen

-       1 hael

-       Rond vuurijser

-       Strijckijser

-       Een blecke lanteern

-       Ijsere potje

-       Koeckpan

-       Bijl en hip

-       Perts toom met zijn toebehooren

Houtwerck

-       Spiegel

-       Een hoogh beslagen kaar met een kistje

-       Een wagen met zijn toebehoort

-       Een aert kar sonder raeij

-       Een schuijt

-       2 koeijbacken

-       2 gavelen

-       Een rieck

-       Snijback sonder mes

-       4 kisten ieder met een slodt

-       Een sitten

-       Etens kastje

-       Pertsback met een reep

-       2 pertsgreelen met een sael en light

-       2 tafelen

-       1 kreckstoel (?)

-       1 wieg

-       2 kleermanden

-       Boscurff

-       Een krone

-       een lijvaet doos

-       tobbe

-       vleestonne

-       waskuijp

-       half tonne

-       punder

-       scherfburt

-       een recke ?

-       lepelbort

-       7 balckhouten

-       Het schilfsel boven de eren

-       Het schilfsel boven de stal en ganck

-       2 stroijt korve

-       Wastrogh

Beddewerck

-       twee bedde goet

-       twee hooftpullings

-       een mentick met hooftpullingh

-       3 groene deeckens en een wit

-       4 kussens

-       Een paar groene tesse gardijnen met behanghsel

-       Een paar bonte gardijnen met behanghsel

Capitel van Lijwat:

-       24 slaaplakens soo goeij als quaaij

-       12 vierkante tafellakens

-       Een lang taefellacken

-       De helft in een lang tafellaken

-       15 manshemden

-       10 offerwijnen

-       6 servetten

-       Een swarte laecken sandt

-       4 sacken

Tekenen: D. van Clootwijck, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 94 dd 30 november 1695

Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol verhuurt aan Jan Peter Dircx genaamd Valck

-       een huis, hof en aangelegen land groot 14 lopens en 48 roeije met

-       4 stukken int campken aent Hoecken, groot 1 lopens en 32 roeije

-       het Dordel, groot 1 lopens en 7 roeije,

-       met den acker aan Heuvelscamp groot 2 lopens en 22 roeije,

-       het land overt Ven groot 1 lopens en 22 roeije

Nu in gebuik door Jan van der Pol, uitgenomen den Leegen hoff, die sij aan haar selve houdt.

Pachter mag ook het hout gebruik aan beide einde van de Hoogen Hoeck.

Voor 6 jaar, voor 29 gulden per jaar en 2 zakken rogge, 2 zakken boekweijt. En 10 kannen aan de armen van Nuland, 14 stuijvers in een meerdere pacht te betalen.

Borg Willem Willems van Vorstenbosch,

Tekent: merk Jan Peter Dircx, Willem van Vorstenbosch, Anneken Jans, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 97 dd 2 januari 1696

Compareert Catteleijn Jansen wonend te Geffen, transporteert al haar goederen, gelt en pretenties hetgeen zij te pretendeeren heeft van haar oom Handrik Arijen Rutten daar zij tegenwoordig bij woont, aan haar half broer geweest Vrouwe Marija Arijens, mede wonend te Geffen. Om haar kinderen mee op te voeden.

Tekenen: Peeter Peters, D. van Clootwijck

In marge: compareert Marija Arijaens, op 11 februari 1696, en geeft alle zaken weer terug.

 

Blz 98 dd 5 december 1695

Lijst van alle de beampten binnen HH Nuland, volgens placaat van de staten Generaal dd 2 november 1695,

Laur. Sijmontz, drossaard en secretaris zonder tractement

Matteus Gargon, predicant van Geffen en Nuland zijnde Nuland een combinatie van Geffen

Hendrik van Putten, koster en schoolmeester, met tractement

Anthonis Driessen, vorster en gerichtsboden, sonder tractement

Jan van der Ven, Heemraad

Dhr. Tieleman van Breugel, griffier van de leenhuijse van Geffen tot Nuland en stadthouder int selve cas.

Hendrik van Riemsdijck vorster tot Geffen en leenvinders van voorgenoemde huijse

Dirck van Clootwijck, president schepen

Jan van der Poll, schepen

Dirck van der donck, schepen

Peeter aent Hoogh, schepen

Theodorus van Mill, schepen

Peter Peters, schepen

Anrthonis Ermers, schepen

Cornelis Ackersdijk, advocaat deser banck

Laur. Simontz, procureur deser banck

Aert de Wert borgemeester

Dirck Jansen van Schijndel, borgemeester

Claas Cornelissen van rosmalen, borgemeester

Adriaan Jansen van Vechel, gesworene

Adriaan Ceelen, gesworene

Laur. Simonts, kerkmeester

Jan van der Pol,. Kerkmeester

Peter Peters, Armmeester

Gerit Jacob Dielissen, Armmeester

Laur. Simontz, collecteur van de Verpondingen

De ambten veranderen elke 2  a 3 jaren, drost ampt, secretaris ampt, vorster ampt wordt van weinig importantie genoemd alsoo geen rechtzaken er voor vallen.

Tekenen: D. van Clootwijk, Jan van der Poll, Dirck van der Donck, Peeter Peeters, Anthonis Ermers, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 101 dd 25 januari 1696

Rekening bewijs en reliqua van Jan Willem Teunissen en Jan Handrick Molengraeff als beedigde momboiren van Aeleke onmondige dochter van Aert Hendricx Molengraaff verwekt bij Maria Jan Willem Teunissen, in hun leven egtelieden en wonend te Nuland, van het jaar 1795

Ontvangsten:

-       2/3 deel van de erfhuisraad volgens accoord dd 13 mei 1694 een som van 75-0-0

-       Verkocht coorn van het seizoen 1694 de som van 90-0-0

-       Verkochte huisraad dd 17 december 1694 een som van 43-0-0

-       Aan Ariaen Melten uitgeleent ten behoeve van het sterfhuis 50-0-0

-       Ten Bosch bevonden bij de suster van Aert Molengraaff aan de onmondige gehorend een som van 50-0-0

-       In het sterfhuis bevonden 14-0-0

Totaal 322-0-0

Uitgaven:

-       200 gulden die ten interesse uitgezet is tot Schijndel aen de kinderen Willem Fransen 200-0-0

-       Betaald aan de secretaris van Schijndel voort maken van genoemde brief, afgaan van tocht en verteringen de som van 7-5-0

-       Aan Aert Frensen voor landhuur 9-12-0

-       Aan Bastiaan van Roij voor een ton bier tot de uijtvaart gebruikt 4-0-0

-       Aan Hendrik emonts voor de verpondingen 5-9-6

-       Aan de Heer Chevalier het hooftgelt 2-10-0

-       Aan Frans van Valckenburgh een jaar huishuur 18-0-0

-       Aan Willem Clasen, Borgemeester, restant van contributie 8-13-0

-       Aan Jenneke Hendriks van een half jaar kostgeld van genoemde onmondige  13-0-0

-       Aan de offcier voor het tekenen, overstaan etc 3-0-0

-       Schepenen voor hun jura 1-10-0

-       Aan de secretaris voor het schrijven van de rekening 3-0-0

-       Idem voor het uijtmaken 1-10-0

-       Zegel pamper idem 0-7-0

-       Voor het appostileeren van deze rekening 1-10-0

Totaal: 279-6-6.

Resteert derhalve 43-6-6.

Tekenen: Dirck van der Donck, Anthonis Ermers van Nulant.

Blz 108 dd 24 januari 1696  staat en inventaris

Van Antonis Joosten als gehuwd geweest met Handerske Jan Adriaens ten behoeve van Handerske Jans als langstlevende:

Tinwerck:

-       3 schotelen, groot en cleijn

-       2 teloren

-       8 lepels

-       1 com

Coperwerck:

-       2 koeijketels

-       2 hantketels

-       2 copere kannen

-       Een copere melckemmer

-       2 sijghschotels

-       2 vuurpannen

-       4 copere lampen

-       Een blecke lantaarn

-       Een coopere panneke

Ijserwerck:

-       2 moespotten

-       2 koeckpannen

-       Ijsere ketelken

-       3 haele

-       4 lenckhaelen

-       2 tangh

-       1 hanghijser

-       Rooster

-       4 seijsie, so goet als quaat

-       2 sighten

-       Snijback met een mes

-       2 spaeije

-       2 riecke met een quaije

-       2 perts knuijsters

-       2 gavelen

-       3 bijlen en 2 hiepen

-       1 acx met een houeel

-       3 graeffschuppe soo goet als quaat

-       2 vlaghseijsies

-       3 krijgh spille (??)

-       Een vuureijser met een strijkeijser

-       Een schoep

Houtwerck en pertsgetouw

-       een waegen soo die gadt

-       een hooghkar

-       een aert kar sonder raeij

-       een ploegh met toebehoort

-       twee eegde

-       pertsback met een reep

-       3 koeijbacken

-       Een sleghte wan

-       Een vat

-       3 braecke

-       Een taffel

-       11 tehoren (?)

-       4 pertsgreelen , twee saelen met 3 lighten

-       3 grote kisten en een kleijn

-       2 koetsen

-       3 kasten soo goet als quaat

-       2 emmers met een melckemmer

-       Een schelfbort

-       2 tobbe en 2 asbacken

-       Een schael met enigh gewicht

-       Een room tonne

-       Een kors met de schijven (?)

-       Wascuijp

-       7 stoelen

-       3 sporicke met haar toebehoort

-       Een boscorff

-       Een …stock

-       Een nagelboor

-       Een punder

-       Een trogh

-       Een schuijt met sijn toebehoort

Bedde:

-       3 bedde soo goet als quaat

-       3 hooftpeulinge

-       2 kussens

-       2 dekens soo goet als quaat

-       Een paar linde gardijnen

Linde:

-       17 paar slaaplakens

-       8 offerwijnen

-       31 manshemden soo goet als quaat

-       Een trijn sladtplaake (?) en een hempt

-       3 pelle toffellakens

-       6 pelle servetten

-       4 pelle handdoecken

-       19 tafellakens

-       En nog 3

-       10 zakken waaronder 2 kleijn

Wolle kleren:

-       2 rocken van Tonis Joosten

-       Een vlesse wammis met een hemptrock

-       Een paar kleren verkocht voor 12 gulden

 

Genoemd de onmondige kinderen,

Tekenen: merk Harske Jan Ariens weduwe Tonis Joosten, merk Rudt Gerit Berens, D. van Clootwijck, Antonis Ermers van Nulant.

Blz 114 dd 2  februari 1696

De heer Christiaan van Vlierden heeft door de vorster deser HH ten overstaan van schepenen beslagh en arrest gedaan op een rente van 300 gulden capitaal toebehorende Jenneke Lievens, weduwe Abram van der Schelstraten, ten laste van de weduwe van Claes Willem Janssen inwoonster hier, om daaraan te verhalen. De pretensie is door de vorster gedaan aan Willem soon van genoemde Claas Willems.

Tekenen: Peeter Peeters, Peter Aent Hoogh, De Vlierden.

 

Blz 116 dd 11 februari 1696

Ontvanger van de verpondingen verklaart ontvangen te hebben

-       4 juni 1691: van Lambert Frenssen van Bocxtel: 468-0-0

-       3 september 1691: van Eijmbert Jacobs: 230-0-0

-       3 november 1691 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 378-10-0

-       18 december 1691 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 228-0-0

-       28 februari 1692 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 300-0-0

-       23 februari 1692 van Lambert Frenssen van Bocxtel: 172-0-0

Schepenen verklaren deze informatie van de ontvanger Gijsbert van Beresteijn ontvangen te hebben.

Tekenen: D van Clootwijck, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant, Peeter Peters, Peter aent Hoogh.

 

Blz 118 dd 27 februari 1696

Schepenen verklaren dat Juffr Berber Anna van der Keurbeeck alhier in dese HH is wonende en nogh in leven, gezond gaande en staande en in kennis der waarheijt.

Tekenen: Berber Anna van Clootwijck, geboren van Kuerbeeck, D. van Clootwijck, Jan van der Pol, Peeter Peters.

 

Blz  119 dd 27 februari 1696

Compareert Jenneke weduwe Jan van Vechel aan de ene kant en Adriaan Jan van Vechel, haar zoon aan de andere kant, die een accoord gemaakt hebben, met consent van Jan Joosten, man en momboir van Arieken van Vechel en Jan adriaans als man en voogt over Cornelia van Vechel, en Maria van Vechel. Jenneke geeft haar hele inboedel over aan haar zoon, en diens vrouw Anneke Florisse, waarvoor beiden haar voor de rest van haar leven zullen onderhouden voor drank, cost, kleding. Maria krijgt een middelbare koeij uit de stal van Adriaan als zij gaat trouwen. Adriaan zal aan Jan Joosten, Jan Adriaans en Maria van vechel 150 gulden moeten betalen bij het overlijden van Jenneke.

Tekenen: merk Jenneke Jansen weduwe Jan van Vechel, merk Maria Jan van Vechel, Adriaan Jansen van Vechel, merk van Anneke Florisse, vrouw vasn Adriaan Jansen van Vechel, merk van Jan Joosten, merk van Jan Adriaans, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 123 dd laatste februari 1696

Rekeing bewijs en reliqua door Hendrik Welten in plaats van zijn schoonvader Lambert Frenssen van Bocxtel, zaliger, en Peter Eijmbers van Creijl in plaats van Eijmbert Jacobs van Creijl zaliger, zijn vader, van de verpondingen van Nuland,  ingaande 1 oktober 1690.

Ontvangen:

-       jaarlijks 1864-26-0 gulden

Uitgaven:

-       4 juni 1691 betaalt aan Gijsbert van Beresteijn ontvanger van de verpondingen 468-0-0

-       7 september 230-0-0

-       3 november 378-10-0

-       18 december 228-0-0

-       28 februari 1692 300-0-0

-       Februari betaald 172-0-0

-       17 december 1691 betaald aan Cornelis van Vlijmen 36-0-0 wegens verteringen in zijn huis toen Jan Diercx en Bastiaen Jansen van Roij in de terten (?) gegijselt waren wegens het restant van de verpondingen

-       18 december betaald aan Willem Freinxc, deurwaarder wegens zalaris 24-0-0

-       Idem betaald aan hem wegens extraordinaire verpondingen, gijseling van regenten 42-0-0

-       29 december betaald aan Cornelis van Vlijmen wegens verteeringen 4-12-0

-       28 februari 1692 expres naar Den Bosch gegaan om gelt op te nemen 1-10-0

-       Verteert bij Lambert Frenssen, Gerit Peters en Jacob van Gogh, dat zij andermaal om gelt zij gegaan maar niets konden uitrichten 1-2-0

-       Secretaris voor het schrijven van de rekening 1-10-0

-       Idem voor het uitmaken 1-10-0

-       Zegelpampier  0-7-0

-       Officier voor het overstaan 1-10-0

-       Tanteme pro memorie, doorgestreept

-       In marge: Beurloon van 2-10-0 van iedere hondert gulden 44-8-0

Totaal 1890-14-0

Meer uitgegeven dan ontvangen: 69-19-0.

Tekenen: D. van Clootwijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Peter aent Hoogh, Jacob van Gogh, Mathijs van creij, Handrick Marcus.

 

Blz 132 dd 9 maart 1696

Compareert Cornelis Gans, Heer van Nuland, getrout hebbende Vrouwe Anna Maria Tromp, en authoriseert N.N. Gerichtsboden van Kralingen om in arrest te nemen alle meubelen die opt slodt van Honnigh (?) gevonden mogen worden, volgens het transport daarvan op 16 oktober 1668, aan Juffr. Margaretha Trompzaliger, zuster van zijn Vrouw.

Tekenen: Cornelis Gans, Laur. Simonys, secr., D. van Clootwijck, Peter aent Hoogh.

 

Bzl 133 dd

Eijmbert Jacobs van Creijll en Willem Willems Vorstenbosch, borgemeesters van Nuland, worden geordonneerd te betalen aan drossaard Croon, 312-14-6 gulden in voldoening van het contingent van die van Nuland wegens de Graafs (?) welke in een som van 15400 gulden en in 8209-14-0 gulden, bedragden tsamen het contingent van Nuland ter somme van 1569-5-8 gulden, mits dat de drost de resterende penningen van de genoemde Graafswercken (?) sal moeten voldoen actum Nuland 22 juli 1689, was getekent Jan Jansen van der Ven, Advocaat van de Grist?, Bastiaen (?) Jansen van Roij, Jan Dirck…Jacob Jansen van Gogh, J van der Steen,

Lager stond: bekenne van dese ordonnantie door handen van de borgemeesters met de som van 312-14-6 ten volle voldaan te zijn, dd 27 juni 1689. Tekent G Croon.

Niet getekend.

 

Blz 134 dd 21 maart 1696

Compareert Rudt Gerit Bernarts aan de ene kant, en Peter Joosten als momboir van de onmondige kinderen van Teunis Joosten zaliger, verwekt bij Harske Jan Arijens, hebben een accoord gemaakt, inzake de inventaris gemaakt op 24 januari 1696: Rudt Gerrits zal alle meubelen en inboedel houden om daarmee te doen wat hij wil, uitgezondert de 3 van de beste kisten, 2 vrouwenrocken, te weten den besten tingteren rock met sartijnen koorden met den besten blouwen rock, en een mans stoffen rock, een broeck, die hij aan de kinderen moet uitkeren samen met 175 gulden ineens.

Tekenen: merk van Rut Gerrits, merk van Peter Joosten, Peeter Peeters, Jan van der Pol.

Blz 136 dd 20 maart 1696

Compareren Gurt van Gelkerken als man en momboir van Meghel Aarts Mulders, Peter Peters Deckers ook sterk voor zijn broers, Willem Peters, Gijsbert Jansen als momboir van de onmondige kinderen van Jan Aarts Mulders, mitsgaders Hendrik van Aalst, als cooper van Andries van Bokhoven zijn part, alte samen testamentair erfgenaam van Jenneke Aarts Mulders zaliger en ieder met voorgenoemde advies hebben een deling gemaakt:

Aan Gurt Jansen van Geelkerken:

-       gerechte 4e part in de grote Donck int geheel groot 5 lopens tussen erve oost Cornelis Ivens c.s., west Maria Janse Hanegraaf, zuid genoemde Ivens, noord idem.

Aan Peter Peters:

-       stuk akkerland gelegen int Hoogbosch, tussen erve oost de weduwe Hanegraaf, west Hendrik van Aalst mededeijlder in deze, zuid Dirk Vorstenbosch en noord de genoemde van Aalst,

Aan Gijsbart van der Velde

-       twee stukken teulland mede gelegen in vinckel genaamd ’t vierde part van de Groote Donck, tussen erve oost Gurt van Geelkerken, west Cornelis Ivens, zuid idem.

Aan Hendrik van Aalst:

-       stuk akkerland int Hoogbosch met twee eindekes klevervelt daar aangelegen, tussen erve oost Maria Hanegraaf, west idem, zuid Dirck van Vorstenbosch, noord idem.

-       Half bussel op de vinckelse wetering tussen erve oost Meriken Hendricx, west de gemene straat, zuid de Wetering, noord Dirck Vorstenbosch,

-       Klein houtveldeken teijne Peter den Deckers stuk, oost Maria Hanegraaf, west genoemde van der Aalst, zuid idem, noord idem.

Bepaald dat de erfgenamen van Aert de Mulder zullen alle de achterste landen moeten uijtwegen

Tekenen: Gurt Jansen van Geelkerken, merk van Peter Peter Deckers, Gijsbert Jansen van de Velde, Handrik Jansen Verhagen voor zijn swager Hendrik van der Aalst, D. van Clootwijck, Jan van der Pol, Willem Jansen, sub. secr.

 

Blz 143 dd 21 maart 1696

Compareert Johan Pels deurwaarder van de gemeene middelen, geauthoriseerd door de Heer Gerard van Roeij, ontvanger van gemeene slands middelen, heeft in arrest genomen de Molengraafse Hoeve, toekomende de Heer Christoffel van Beughem, van met alle haar op en deprendienten, behalve de huurpenningen, om daarvan te halen de achterstallige gelden.

Tekenen: Jan van der Pol, D. van Clootwijck

 

Blz 144 dd  24 maart 1696

Dirck Jansen van Schijndel, Claas Cornelissen van Rosmalen en Teuniske Jan Wouters nu laatst weduwe van Peter Rijcken, verklaren een en voor al, als schuldenaar principaal Dirck van Clootwijck, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Peter Peters en Anthonis Ermers van Nulant, schadeloos te sullen stellen binnen een jaar na vandaag, van een borgtocht die zij hebben gedaan voor Notaris van Heeswijck voor 200-0-0 opgenomen van Maria van Diepenbeeck, weduwe Tibosch, 23 maart 1696,

Tekenen: merk Dirck Jansen van Schijndel, merk van Antoniske Cornelissen

 

Blz 145 dd 24 maart

Compareert Peter Joosten als beeidigde momboir van de onmondige kinderen van Teunis Joosten, zaliger, en verklaart voldaan te zijn, volgens accoord tussen de genoemde kinderen aan de ene kant en Rudt Gerit Bernars aan de andere kant, met de som van 175 gulden, uit handen van Rudt Gerritsen, waarvoor de kinderen wegens den huijsraat is opgedragen, achtergelaten na de dood van Teunis Joosten.

Tekenen: Jan van der Pol, Peeter Peters, merk van Peter Joosten.

Blz 147 dd 1 april 1696

Jan van der Pol, regerend schepen verhuurt aan Denis Dircx Deckers zijn huis, hof en aangelegen land, groot 14 lopens, genoemd de Rootse Hoeff, die al 1 a 1,5 jaar gebruikt wordt door Denis Dircx. Voor de tijd van 4 jaar, voor 42 gulden. Er werd ondersproken dat de …. van tuijnen als andersints sal slaan tot verpachters last, pachter draagt alles dorpslasten. Borgen: Rijckske, weduwe Jan Luijcasse. Bij brand moet er vergoed worden,

Tekenen: merk van Denis Dircx, merk Rijckske Jan Luijcasse, Anthonis Ermers, Peter aent Hoogh, Willem Jansen sub secr.

 

Blz 151 dd 3 april 1696

Compareert Claas Jansen van Boeckel, inwoner hier, gedaagt om een verklaring te geven ter instantie van Jochaem van Sinneren borger en inwoner van Den Bosch, dat hij in mei 1694, heeft aangenomen om te kloven of kort te maken den afval van 4 eijken boomen, offwel hetgeen dat tot geen timmerhout bequaam mochte wesen, alsoo sijn deponenten Mr. Adriaan de Boom, alwaar hij het van aangenomen heeft, en het overschot gebruikt mocht worden voor de Engelandsche brug, welke hout gevallen was op de lants hoeve tot Nuland gehoirende aan het convent van de Fraters, aangenomen voor 12-0-0 gulden, waarvoor hij ten dele betaald is.

Tekenen: merk: Nicolaas Jansen van Boeckelt, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van nulant.

 

Blz 153 dd 5 april 1696

Compareert Willemke Aerts van Dijck, laatst weduwe van Aert Hendricx van der Ven, en Peter Aarts van Dijck haar broer,  verklaren zich borg te stellen voor de verkoop van twee mergen hooiland die Willemke heeft opgedragen aan de 3 kinderen van Adriaan Wouters tot Rosmalen, mocht Mr. Wilhelmus van Lier nog een pretentie hebben.

Tekenen: Peter Aerts van Dijck, Jan van der Poll, Peter Peeters, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 155 dd 5 april 1696

Op het verzoek van Sijmen Dircx en Dirck Jacobs als momboiren van Geritje Adriaen Dircx, zijn de schepenen ermee accoord dat Geritje haar eigen zaken kan behartigen en worden de momboiren bedankt.

Tekenen: Jan van der Poll, Peter Peeters, Peter Aent Hoogh, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 156 dd 9 april 1696

Schepenen Peeter aent Hoogh en Dirck van der Donck, en Jan van der Poll als gecommitteerde van de officier, hebben ter instantie van Laurentz Sijmons, officer van Nuland, hebben het huijs van Lambert Tonis Hensen gevisiteert als soude hebben geperpetreert eenen manslagh op 8 april 1697 in de HH Heeswijk aan een zekre Antony…. ( niet ingevuld) wonend te Schijndel en overmits denselve was fugitiff en Jenneke de huisvrouw van genoemde Lambert becalangeert en alle goederen gearresteert en oock geinventariseerd.

Tekenen: Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 157 dd 9 april 1696

Compareert Cornelis van Coot, in naam van zijn schoonvader Drossaaert Croon, aan de ene kant en de Heer Secretaris Dirck van Clootwijcck aan de andere kant, verklaren dat de eerste twee huisen, hoff en aangelegen land,als mede het costers heufken, gelegn aan de kerk van Nuland,  verhuurt aan de tweede comparant, voor de tijd van 4 jaar, en alsoo de Heer secretaris van der Steen zaliger, de genoemde pachters voorraad aan de groote huisingh een brouwerij op sijn costen heeft doen maken, zo is bepaald dat de genoemde pachter de de brouwerij, mout… en alles wat er bij hoort, na het eindigen van de pachtperiode weer terug sal nemen, zonder het huis te mogen beschadigen, zo niet dan boete of herstel op kosten van de pachter.

De verpachter sal het cleijn huis aanstonts tot een bequame schuer, dack, wande en venster dicht maken rondom naar den eijsch van deuren en binnen een stalling voor paarden, koeibeesten en een dorsdeel maken.

Genoemd de eerste condities van de verpachter en Jonker Mart. Kividt  en genoemde secretaris van der Steen zaliger, wegens het grote huis en het aangelegen land souden mogen gemaakt en opgeinckt hebben.

Pacht van 70 gulden,

Later is overeengekomen dat de termijn verlengd zal mogen worden.

Tekenen: G. Croon, D. van clootwijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, Willem Jansen, sub secr.

 

Blz 163 dd 2 mei 1696

Alsoo Anthonis Joosten inwoner hier is komen te overlijden, en zijn weduwe Harske Jan Ariens enige maanden later is komen te trouwen met rudt Gerit Bernarts, de erfmeubelen laten inventariseren, op 24 januari 1696, en de momboiren authorisatie hebben gekregen van het gerecht van Nuland, om de huisraad te mogen transporteren naar Rut Gerarts, zoals gebeurt is op 21 maart 1696, voor 175 gulden.

Nu is dat genoemde Handerske laatst huisvrouw van Rut Gerarts onlangs overleden is en 3 onmondige kinderen heeft achtergelaten, verwekt door genoemde Teunis Joosten, woirdt nu gesustineerd dat de helft van de gekochte meubelen versterven op de genoemde kinderen, waarbij er verschil van mening was ontstaan tussen Rut Geritse en Peter Joosten als momboir van de kinderen met zijn medemomboir de officier deser HH, en hebben met instemming van het gerecht hier gemaakt een accoord.

Rudt Gerritse blijft meester van de gekochte huisraad, hij heeft hem gekocht, de kinderen hebben daarop geen pretentie meer. Daarentegen zal Rudt het jongste kind Teunis Teunisse 5 jaar onderhouden in cost en kleding. Mocht het kind binnen 5 jaar overlijden dan zal dat tot profijt van Rudt wesen, dit gedaan sonder argh ende list.

Tekenen: Merk Peter Joosten, merk Rudt Geerits, Jan van der Poll, Laur. Sijmomts officier, Peetera ent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, D. van Clootwijck.

 

Blz 167 dd 9 mei 1696

Compareert Johan Visser Deurwaarder Raad van Brabant, wegens een mandaat van arrest en daaghsel, dd 17 mei 1696, door de Raad gegeven, ten behoeve van Johan Charel de Jeger tot Loghtenburg, Michiel Antony de Jeger en Beatricx Catharina de Jeger, laatst huisvrouw van Philips de Garve?, kinderen van wijlen Wouter Michiel de Jeger, verweckt bij Cathrina van der Linde, allen wonend te Oderoij in de Meijerij vanwege de hoge overheid heeft in arrest genomen een hoeve lants gelegen te Nuland, nu gebruikt door Dirck van der Donck, met de huur en pacht penningen, toebehoorende de Baron van Mombeeck om daaraan te verhalen de inhoud van het mandaat met de costen van dien.

Tekenen: Peeter Peters en Jan van der Pol.

 

Blz 169 dd 9 mei 1696

Alsoo Hendrik Jansen aant Hoogh en Neesken Adriaan Joosten de Cort in hun leven egtelieden, inwoners van Nuland, hebben een onmondig kind nagelaten genaamd Jan Hendrik, nu worden momboiren benoemd: Claes Jansen Aent Hoogh, oom van vaderswege en Joost de Kort oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Pol, D. van Clootwijck

 

Blz 171 dd

Registratie van een acte aan de Raad van Staten van de Verenigde Nederlanden.

“Cornelis Gans vraagt zich af hoe dat de Raad hem beliefde te gratificeren met overlaten van enig land bij resolutie van 6 juni 1692 voor de som van 70 gulden, en de Heer van Liessel als rentmeester op zijn boeck bevondt het selvere groter te zijn als het was opgegeven, soo hebben (…) later getaxeert op 180-0-0 , (…) Heer van Liesselt wordt gevraagd e.e.a. te regelen, … Raad besluit dat de landerijen getransporteerd mogen worden aan Cornelis Gans,

Met nogh:

- 4,5 hont land van het Catarina Altaar

- 3,5 hont en een mergen quaden Groesland

Samen voor de som van 180-8-0 gulden., Getekend 18 februari 1693, Tekenen Arent Flasch (?), Heer van Slingelandt. 

Schepenen verklaren nu dat ter instantie van de Heer Baron van Leefdael, raad en rentmeester generaal van de episcopale goederen, hebben voor de 2e keer de volgende goederen het gemene land competerend, getaxeerd:

-       5 hont in de Elscamp,

-       9 hont quaad groesland opt Groot Hoogh ten eijnde gelegen tot de Etteringsgraeff, gehorende aan het St Catarina Altaar in de kerk van Nuland,

Tesamen 187-18-0

Verder:

-       3,5 hont en een mergen quaad groesland overet Grott Hoogh en de elscampen, tot de Etteringshgraaf  getaxeert op 72-10-0.

Samen derhalve 180-8-0 (???)

27 oktober 1692, was getekend: J van der Steen, secr.

En wordt nu getransporteert aan de Heer Cornelis Gans:

-       5 hont gehorende aan he St Catarina altaar,

-       4,5 hont land gehorende aan Priarije (?)  aldaar samen voor 70 gulden, hetgeen zal worden door gegeven aan de rekenkamer zodat die som aan de rentmeester verrekent kan worden,

Niet getekend.

 

Blz 177 dd 25 juni 1696

Compareert Jan van der Heuvel regerend schepen van Rosmalen aan de ene kant en Claes aent Hoogh en Joost de Cort, regerend schepen van Maren aan de andere kant als momboiren van het onmondige kind van Hendrik Aent Hoogh en Neesken Adriaens de Cort, en hebben een accoord gemaakt: Van den Heuvel heeft getrouwd gehad de genoemde Neesken de Cort, en hebben huwelijkse voorwaarden gemaakt:

De langstlevende zal uit de eerste aflijvigen de gereden middelen zal de genoemde bruid profiteren 300 rijksdaalders, en de tocht in het goed van de bruidegom. Van den Heuvel zal genieten 200 rijskdaalders uit het goed van de bruid en de tocht in haar goederen. Van den Heuvel zal aanstonts uit de penningen van de onmondige 500 gulden eens in volle voldoening van genoemde huwelijkse voorwaarden, en 125-0-0 waarvoor van den Heuvel de tocht heeft afgestaan ten behoeve van het onmondige kind, en 100-0-0 die van den Heuvel tot allemisse gedistribueert als Neesken is gestorven, tesamen 725 gulden, waarmee van den Heuvel geheel consent is. Behalve de halve schaar opt velt die van den Heuvel beseijt heeft, waartegen de momboiren alle schulden op zich nemen ten laste van het sterfhuis van van den Heuvels vrou staan te betalen,

Tekenen: Jan Sijmens van den Heuvel, Claes Jansen aent Hoogh, Joost de Cort, Jan van der Pol, Peeter Peters.

 

Blz 181 dd 20 juni 1696

Claes aant Hoog en Joost de Cort als momboiren van het onmondige kind van Hendrik Jansen aent Hoogh, verhuren aan Jan Jansen van Creij een huis, schuur boogaert, en aangelegen akkerland, aan de Nulandse straat, verder een weijcampke aan den Hogenwegh, groot twee mergen, en het 1/3 deel in Grietje Aent Hoogh acker, voor 6 jaar, voor 40 gulden, borgers: Mathijs Jansen van Creij ende Adriaan Ceel Willems

Tekenen: Jan Jansen van Creij, Mathijs Jansen van Creij, Adriaan Ceelen, Jan van der Pol, Peeter Peters

 

Blz 184 dd

Compareert Cornelis Gans, Heer van Nuland en Vrouwe Alida Gans, weduwe douariere van de Heer Steven Cronbart (?), in leven Heer van …… en hooftbaljuw tot Maastricht, en hebben de drossaart Peter Schoock volgens accoord 30/20 januari 1691 en opgevolgde verkopingen van enige goederen door genoemde Schoock in naam van de comparanten, dd 21 januari 1696, …acte gaat niet verder op de volgende bladzijde

 

Andere akte blz 185 dd 30 juni 1696

…is gekomen den eersten dag van juni om gras te halen, voor de deponenten eerst binnen dese HH omtrent de Heer van Nulands huis, alwaar zij deponente in een zijsloot heeft vinden liggen een jongelingh en de eerste deponent riep de tweede erbij en bevonden dat hij doot was, en zoo het scheen verdroncken was.

Tekenen: P. le Chevalier, merk Willemke weduwe Jan Lamberts, D. van Clootwijk, Jan van der Poll.

 

Blz 186 dd 30 juni 1696

Schepenen verklaren vandaag op de lesten dag van juni zijn gekomen omtrent het huis van de Heer van Nuland en aldaar in een zijslootje int water vinden liggen een jongeling niet anders wetend als daar verdroncken te zijn,

Tekenen: Peter Peters, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh D van Clootwijck, secr.

 

Blz 187 dd 18 juni 1696

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 600-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, 3 september 1695, tekent G van Berestijn,

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 180-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 29 maart 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 257-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 10 juni 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 235-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 7 oktober 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Bosch de som van 157-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 22 september 1695

Ondergetekende ontfanger van de verpondingen startend bamis 1693 van kwartier van Maasland verklaart ontvangen te hebben van Gerit Jacob Hens Bosch  de som van 337-0-0, dat Nuland nog achter was in betalingen, tekent G van Berestijn, dd 8 juli 1696

Ontvangen 22 -0-0 voor oortjen gelt, van 1693, tekent v Beresteijn.

Tekenen: Laur. Simonts, officier, Jan van der Pol, D. van Clootwijck

 

 

 

Blz 191 dd 5 september 1696

Peter aent Hoogh verhuurt 2 stukken teulland gelegen omtrent het huijs van de Heer van Nuland, aan Cattelijn, weduwe Jan Willems, voor 6 jaar, voor 7-10-0 per jaar.

Tekenen: Peter Peters en D.van Clootwijck, secr.

 

Blz 192 dd 5 september 1696

Condities waaronder de schepenen willen bestellen voor de minste penningen het collecteuren van de verpondingen en oortjensgelt van een oortje per gulden, met ingang van 1 oktober 1695, Aannemer is Anthonis Ermers van Nulant voor 4 gulden en 4 stuijvers voor ieder 100 gulden, borgen zijn Gerit Croon en Aert de Weert. 

Tekenen: Anthonis Ermers, G. Croon, merk van Aert de Wert

 

Blz 194 dd 5 september 1696

Compareert Juffr Berber Anna van der Keurbeeck, dochter van wijlen Heer Hendrick  van der Keurbeeck in sijn leven capiteijn ten dienste van dit land, verwekt bij juffr. anna Maria ter Hell, zaliger, nu getrout met Dirck van Clootwijck, president schepen van Nuland en secretaris van Rosmalen, en machtigt haar man om in de stad van Campen als erfgenamen van …. Ter Hell, ongelukkig vant leeven geraeckt, te reclameren

Tekenen: Barbar Anna van Clootwijck geboren van Heurbeeck, Anthonis Ermers van Nulant, G. Croon, Jan van der Poll.

 

Blz 195 dd 18 september 1696

Compareert de Vrouwe Anna Maria Tromp, Vrouwe van Nulant, uit cracghte van seker acte van Pieter van der Keurbeeck, capiteijn ten dienste deser lande, op 11 oktober 1673, voor Dirk Stapman, notaris binnen den Briel residerende, zoals uit originele acten is gebleken, en heeft aangesteld de Heer Dirck van Clootwijk, gehuwd met Berber Anna van der Keurbeeck, zuster van genoemde Pieter van der Keurbeeck om naar Campen te gaan, voor de erfenisse van Jonker Jan Jurriaen  en Juffr Berber Anna ter Hell nu onlangs te Campen van hun leven berooft

Tekenen: Mari Tromp, vrouw van Nuland, G. Croon, Jan van der Pol.

 

Blz 197 dd  19 september 1696 akte is doorgestreept

Lijst van het peil van de brouwketels;

-       Dirck van Clootwijk: coopbrouwer, iedere Reijs 9 tonnen

-       Bastiaen Jansen van Rooij, of diens huisvrouw vanwege zijn indispositie, ketel is 12 tonnen groot, brouwt iedere Reijs 8 tonnen als coopbrouweresse.

-       Heer van Geffen sijn ketel onbruikbaar

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 198 dd 19 september 1696

Compareert Dirck van Clootwijck coopbrouwer die verklaart dat zijn ketel 15,5 ton groot is en elke Reijs 9 tonnen bier te zullen brouwen.

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 198 dd 19 september 1696

Compareert Bastiaen Jansen van Rooij, of diens huisvrouw vanwege zijn indispositie, ketel is 12 tonnen groot, brouwt iedere Reijs 8 tonnen als coopbrouweresse.

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 199 dd 19 september 1696

Compareert Jonker Rosier de Vooght, in naam van sijn Heere vader, de Heer van Geffen, en formiseel inwoner van Nuland die verklaart als huisbrouwer iedere Reijs 8 tonnen kan brouwen,

Tekent: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 199 dd  1 oktober 1696 Staat en Inventaris

Voor Emerens Willems, als getrout geweest met Gerit Bastiaans, ten behoeve van Gerit Bastiaans

Tinnewerck:

-       2 tinne schootelen

-       3 tinne lepels

Cooperwerck:

-       copere moespot

-       copere melkkan

-       een sijghschootel

-       coopere hantketel

-       koeijketel

-       copere lamp

IJserwerrck

-       ijsere moespot

-       ploegh en toebehoren

-       2 riecken

-       Hael en lanckhael

-       Een spaeij

-       Tangh

-       Hoijseijssie

-       Vlaghseijsie

-       Sight

-       Gavel

-       Snijback met een mesch

-       Mesthaeck

Houtwerck

-       hoogkar

-       5 drij voet stoelen

-       Een kinder …stoel

-       Kinderstoeltje

-       Tardel?

-       Een sitten?

-       Trogh

-       Etenskastje

-       ….

-       Een sleghte ….

-       Een koets

-       Een korn met haar toebehoort

-       Tobbe

-       Kuijpke

-       2 koeijbacken

-       Een pertback met een reep

-       Sael, light, met een greel

-       …….

-       Boschkorf

-       Wanne

-       Een vat van …..

-       2 emmers

-       Een leerke

-       Een seef

Linde:

-       2 paar slaaplakens

-       Een toffellaken

-       Een bedde met hooftpeulingh en kussen

-       Een blou deken

-       Een geutbanck met een stelling 4 sacken

PM de kleren van Emerens zijn voor de kinderen.

 

Blz 202 dd 15 oktober 1696 Staat en inventaris

Van Peter Joosten nu ter tochte aan Merieke Dielisse, zijn weduwe:

Capittel van Bedde

-       een bed met een koets

-       een hooftpeulingh en een deecken

-       3 paar slaaplakens

Houtwerck:

-       twee kisten, een renneke

-       een backtrogh, een korf, twee tobbe

-       een rossel, twee kuijpkens

-       wateremmer, drie stoelen

-       koeijback

IJzerwerk, Cooper en tinne

- koeijketel, handketel, vuurpan, twee lampen, zes tinne leepels, tinne schotel, ijsere moespot, een koeckpan, een hael, tangh, spaeij, schup, twee riecken, een gavel, bijl, hiep, hoijseijssie met een kargetouw, snijback met een mesch, 3 meelsacken, twee tafellakens, 2 offerwijnen, scherffbort, kruijwagen,

Tekenen: Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 202 dd 17 oktober 1696

Compareert Jan van den Heuvel, oudschepen en inwoner van Rosmalen, die verklaart ten volle betaald te zijn inzake het acoord van 25 juni 1696 door Claas aent Hoogh en Joost de Cort, als momboiren van het onmondige kind van Hendrik aent Hoogh van een som van 725 gulden,

Tekenen: Jan Sijmons van den Heuvel, Jan van der Pol, Mathijs Jansen van Creij, Willem Jansen loco secr.

 

Blz 204 dd 30 oktober 1696

Schepenen verklaren ter instantie van Gerard Croon, drossard zich vervoegt te hebben bij Willem soone Jan Huibert Goosens bij het huijs van zijn vader, gekwetst en te bedde liggend, en hem gevraagd, in het geval dat hij dood mocht gaan, wie hem de kwetsuur hadde toegebracht. Hij verklaart afgelopen zondag in de avond tussen light en donker aan het huijs van Gerrit Adriaens van Creijl, herbergier wonend in de Croon, op den Papendijk tot Geffen, en hoorde dat Gerrit kijffelijcke woorden had tegens iemand en hij aan de dochter Geertruijt en een ander kind wat voor ruzie er aan de hand was, zij zeiden dat het haar vader was. In huis gekomen kreeg hij gevraagd door Gerrit wat hij begeerde, hij vroeg een roomer met hem te drinken. Twee roomerkens brandewijn werden ingeschonken, gedronken waarbij Gerit verschillende inpertinente woorden uitbracht tegen president Hendirk van den Bogaert en advocaat van den Gevel, dat ze schelmen waren, Willem antwoorden dat sulcx hem niet en raakt. Daarna maakte Gerrit hem ook uit voor een schelme en een rekel, en verschillende keren tegen hem opsprong en tegen gehouden werd door de vrouw en kinderen van Gerrit. Toch heeft Gerrit hem met een mesch achter in de rug gestoken,

Tekenen: Anthonis Ermers van Nulant, Willem Jansen, loco secr.

 

Blz 205 dd 3 november 1696

Alsoo Jenneke Jansen, huisvrouw van Dielis Thomasse op 26 september binnen Den Bosch is komen te overlijden zonder kinderen na te laten en hebben schepenen vanwege de resolutie van collaterale successie d.d. 24 oktober 1695 van de Staten Generaal en hebben de goederen getaxeerd voor haar man:

-       huis en 13 lopens land gelegen aan het gemeen Vinckel , belast met 17 vaten en 4 kannen rogge aant Groot Gasthuis te Den Bosch, en 3 vaten rogge aan de armen van Nuland, en een erfpacht van 3-0-0 aan de Heilige Geest tot Den Bosch, en 1-10-0 aan …. ( niet ingevuld), verder een pacht van 6-0-0 aan ….. ( niet ingevuld) te Den Bosch, de beterschap is gewaardeerd op 45-0-0

-       een mergen hooiland  gelegen opt Nuland 40-0-0

Samen 85-0-0.

Niet ondertekent.

 

Blz 208 dd 27 november 1696

Alsoo Hendrik soone Hendrik Emons van Vlijmen is overleden in 1696 en hebben de schepenen voor zijn moeder Grietje Geerits van Grinsven als tochteresse van de goederen deze getaxeerd:

-       huis, hof en 9 lopens en 41 roeije land, genaamd het Roeijland sijnde leenroerig aan de Heer van Empel, belast met een erfpacht van 225 gulden aan het Sinnelooshuis te Den Bosch, en 0-3-6 gewinchijns jaarlijks aan Jonker Hermen Pelgrom, belast met onderhouden van een ….swaeren somerdijck lanck 337 treden, beterschap getaxeert op 35-0-0

-       twee mergen hooiland in de Corte hoeve getaxeert op 36-0-0

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland

In marge: Grietje verklaart verder geen goederen verzwegen te hebben.

 

Blz 209 dd 28 november 1696

Drossaard Croon machtigt Hr. en Mr. Nicolaas van de Gevel, advocaat en poirter avn Den Bosch, in een procedure tegen Jan Jansen aent Hoogh

Tekenen: G. Croon, Laur. Simonts, Jan van der Poll

 

Blz 210 dd 28 november 1696

Drossaart Croon in aanwezigheid van de schepenen heeft Jan Jansen aent Hoogh een peene  ende boete gegeven, wegens placaat van het kleine zegel,

Tekenen: Laur. Simonts, Jacob van Gogh Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll, Mathijs Jansen van Creij, Handrik Marcus.

 

Blz 211 dd 1 januari 1697

Drost en schepenen aan de ene kant en Dirck van Clootwijk secretaris aan de andere kant verklaren op approbatie van de Heer van Nuland, met elkaar overeengekomen te hebben, dat genoemde secretaris voor de tijd van 6 jaren, met 3 jaar op te zeggen, voor het schrijven van alle schepenacte en andere zaken en alle jaren uit de gemene middelen van Nuland zal voldaan worden een som van 90-0-0. blijft het verschot van zegels, zijn vacatie buijten de gemeente dat hij mag declareren, als hij een verpondingsboek levert aan de schepenen zal hij daarvoor betaald moeten worden, als er een nieuw Commer Ceel geschreven moet worden (…)

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs Jansen van Creij, Handrick Mercus.

 

Blz 213 dd 10 januari 1697

Compareren Aert Jacob Aerts en Jacob sijnen soon, Peter Eimbers en Anneke weduwe Eijmbert Jacobs van Creijl, sijn moeder die gelooft zich als schuldenaar principaal om op te nemen 600-0-0, van drost en schepenen van Nuland, binnen 2 jaar terugbetalen (?).

Tekenen: Jacob Aerts, Peter Eijmers van Creij, merk Anneke weduwe Eijmert Jacobs van Creij, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs Jansen van Creij.

 

Blz 214 dd 9 januari 1697

Schepenen verklaren dat Jan en Willem, zonen van Sijmen Jansen van de Wetering, hier uit eerlijke ouders zijn geboren, en tot 24 maij 1694 zich altijd goed hebben gedragen,

Tekenen: G. Croon, Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh

 

Blz 214 dd 16 januari 1697

Compareert Grietje dochter Geerit Jacobs van Grinsven weduwe van Hendrik Emons van Vlijmen, geassisteert met Peter aent Hoogh en Peter Peters haar gekozen momboiren, voor afgaan van tocht voor Willem Emons van Vlijmen in een huis, hoff bogaert met teullanden genaamd het Roeijland , groot 9 lopens en 41 roeije, met noh 2 mergen hooiland in de Corte Hoeve, en de tocht in het erfhuisraet en meubelen bij genoemde Hendrik emonts ten huwelijk ingebracht, alles achtergelaten behalve het lijwaet waarvoor de selve sal genieten 3 van de beste hemden met een nieuwe snaphaen,

Compareert Willem Emons van Vlijmen, die verklaart als enige universeele erfgenaam van Hendrick Emons, sijnen broeder, verklaart hiermee geheel content te zijn. Te vergelden eruit: een rente van 13-5-0 losbaar met 275 gulden, aan het Sinnenlooshuis te Den Bosch. Verder 0-3-6- gewinchijns aan Jonker Hermen Pellegrom. Genoemd de rechtkosten te Den Haag tegen Juffr. Schui.

Tekenen: Willem Emons van Vlijmen, Margrietjen Hendricks, Peter aent Hoogh, G. Croon, Anthonis Ermers van Nuland.

 

Blz 216 dd 16 januari 1697

Grietje dochter Geerit Jacobs van Grinsven, getrouwt geweest met Handerick Peters, en nu weduwe van Handrick Emons van Vlijmen, geassisteerd met Peter Aent Hoogh, haar gekozen momboir, verklaart schuldig te zijn aan Peter Peters als momboir van de kinderen van Grietje verwekt bij Handrick Peters voornoemd, een som van 175 gulden, zij stelt in handen van Peter Peters het vruchtgebruik van het huijs en landerijen hier te Nuland, op de wolfsdijk gelegen, waarvan Pachter en gebruiker is Jan Gerit Berens, en het vruchtgebruik van 4 mergen hooiland in het sevenvierendeel, te Nuland gelegen, om dese te mogen verhuren tot het geld met rente is tergubetaald.  

Tekenen: Margarietjen Hendriks, Peter aent Hoogh, G Croon, Mathijs van Creij, Jan van der Poll.

 

Blz 218 dd 16 januari 1697

President Symonts als gewesene collecteur van de verpondingen over Nuland eindigend oktober 1695, en had 3 verschillende quitantie van de Heer van Berestijn ontfanger tesamen een som van 1798-4-0 gulden, waarmee alles voldaan is.

Tekent: G. Croon Jan van der Pol, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh, Mathijs Jansen van Creij.

 

Blz 219 dd 1 februari 1697

Compareert De Heer Thomas Verhofstad en de Heer Lucas Hoeben, om een verklaring af te geven ter instantie van Jan en Mathijs van der Aalsvoort, verklaren dat zij op 26 december 1696 waarbij de eerste deponennt ontboden was in het huijs van de 2e om een verschil te slechten. Op 13 december aan het huis van de voorgenoemde te Geffen waren aan de ene kant Hendrik van der Boogert pesident te Geffen en aan de andere kant Jan en Mathijs van de Aalsvoort, waarbij Hendrik Jan uitgescholden zou hebben voor een kuildief, hij erkent em en al zijn familie voor eerlijke mensen, het was door het drinken gekomen dat hij zoiets gezegd had.

Tekenen: Thomas Verhofstad, Lucas Hoebens, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creij, D van Clootwijck.

 

Blz 221 dd 6 februari 1697 ondervraging

Ondervraging ter instantie van Drossaart Croon van de volgende personen

-       Jan Gurts, pachter van de hoeve van de Heer van Mil wonend omtrent het claphecken alhier tot Nuland, oud 38 jaar

-       Engel huisvrouw van Jan Geurtse voornoemd, 34 jaar ( doorgestreept)

-       Erken Tonissen huisvrouw van Jan Willems van Boxtel

V: of zij op 14 april tegen de klok van 9 uur, een groot rumoer omtrent het claphecken aan haar huis, hebben gehoort, en geroep om hulp?  En of zij Hendrik van den Boogaert, president tot Geffen, niet hoorden hulp roepen?

A: Jan heeft wel hulp horen roepen, hij herkende de stem niet, Gerrit van Creijl zei hem later dat het Hendrik van den Bogaert geweest zou zijn.

Erken: verklaart wel rumoer en hulproepen gehoord te hebben, zij is gaan kijken en zag Hendrik van den Bogert en Gerrit van Creijl die met malkander verschil hadden, ene geerit van creij zei tegen haar dat hij met haar huis zoude gaan, maar zij wilde dat niet, later is ze wel naar huis gegaan.

V: of het kind van Hendrik van den Bogert niet in het huis van Jan Gurts is gekomen, zeggend dat haar vader door Gerrit van creijl, weert in de Croon op de Papendijk aan het genoemde Claphecken, met gewelt wiert gekeert en dat hij met kar en paard er niet door conde en hij vroeg om hulp.

A: Jan verklaart dat van Willem Tonissen in sijn huis kwam de zoon van Hendrik van de Bogaart krijtende zonder gehoort te hebben dat zijn vader Hendrik van den Bogaaert vroeg om hulp, later zei het kind wel dat het haar vader was.

Erken verklaart dat het kind van Hendirk bij haar kwam, haar aant lijf gevat, verzoekende en zeer jammerlijk schrijend, om Geerit van Craij van haar vader aff te helpen.

V: of zij uit hun achterhuis niet Gerrit van Creijl met een mesch in de handt de president daarmee was keerende dat hij met kar en peert niet door het claphecken kon komen, en of zij niet hebben gezien dat een Dries Tonissen van der Horst op de gerucht af is gekomen, en Hendrik van den Boogert door het hecken hielp.

A: Jan verklaart dat van Willem Tonissen van Roeij zijn huis komend zag dat een peert aan een heester omtrent de varckenskooij van Willem van Roeij, gebonden stond, en zag ook Gerrit van Creijl ter zelfder tijd naar het claphecken gaan, en hoorde dat geroepen wierd “schelm, gij sult er niet deur vaeren”, en als antowoord kreeg “dat hebt dij wel meer geseght”. Hij hoorde Gerrit van Creijl verschillende keren dit zeggen, en dat Erken Tonissen, nu getrouwt met Jan Willems van Bocxtel, en Meriken huisvrouw van Willem Tonissen omtrent de deur van zijn huis heeft horen zeggen dat Dries Tonissen van der Horst er aan kwam. Hij zag verder dat Dries meteen naar Gerrit Adriaens van Creijl ging (….).

De getuigen vroegen twee dagen tijd om zich te beraden over hun eed.

Merk: Jan Gurts, merk Erken Tonissen, Peter Aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs Jansen van Creij, Hendrick Mercus, D van Clootwijck

 

Blz 224 dd 6 februari 1697 ondervraging

Op verzoek van Gerard Croon, drossaard van

- Jan van Lith brouwersknecht wonend bij Bastiaan Jansen van Roij, 30 jaar oud

- Jan Jansen Leunissen, mede knecht van genoemde Bastiaan Jansen van Roij, 24 jaar oud

V: of op zaterdag 14 april in de avond tussen 7 en 8 uur, niet aan het huijs van hun meester is gekomen Hendrik van den Bogaart, president schepen van Geffen bij zich hebbende sijn karre en paard om eenig bier te laaijen, dat hij aldaar had laten brouwen, en of zij hebben helpen laaijen?

A: Beiden bevestigen dit

V: Of terwijl Hendrik nog in het voorhuis was er aan de deur te paard ene Gerit Adriaens van Creijl, herbergier wonend in de Croon onder Geffen, is gecomen en eischende en drinkende een glas jenever?

A: Beiden bevestigen dit

V: Of Gerrit van creijl geen wonderlijke figuren maakte door zijn peert met groote force met den voet op de deure slaan, seggende onder andere “soo manneke clopt nog eens voor die schelm die daar in is”?

A: Beiden zeggen hiervan niet te weten.

V: Off zij Hendrik van de Bogaart, die vertrecken wilde, niet hebben gewaarschuwd en gerecommandeert soo lange te blijven tot Geerit vertrokken was, omdat hij anders veel rusie met hem soude krijgen?

A: Jan van Lith weet er niet van, behalve dat gesegt werd: “Siet nog wat aan”. De andere kneght weet van niets.

V: Off van de Bogaart eer st niet gewacht heeft, maar siende dat Gerrit geen apparentie maakte , maar integendeel meer brandewijn eiste en geraas maakte, dat Hendrik toen toch vertrokken is, van Creijl er achteraan ging en hem voorbij reed?

A: Jan van Lith zag van Creijl de president van den Bogaard voorbij rijden, verder weet hij van niets, waarbij andere Jan zich aansluit.

V: Of van Lith niet snel van den Bogaart is gevolgt en hem een knuppeltje heeft gegeven om in cas van noot de genoemde Gerrit van creijl van het lijf te connen houden. En dat hij daarvan tergu is gegaan?

A: Jan van Lith erkent dit. Jan Jan Leunissen: zag van Lith de knuppel geven aan van den Boogaart.

Tekenen: Jan Jansen van Lith, merk van Jan Jan Leunissen, Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 227 dd 1 februari 1697

Schepenen verklaren op 1 februari met drossaard Croon en vorster Antonis Driessen van der Horst , present Melis Jansen den molen hier hebben gevisiteerd  en daar vonden 6 vat molster rogge en 2 vat boekweijt, waarvan molenaar Melis Jansen zei dat dit enige dagen en nachtyen vernaght was geweest, en in de keuken van het molenhuis hebben bevonden een quantitiet broot om te verkopen, waarover de drost de molenaar en diens moeder Catalijn heeft becalangeert en in de boeten van het gemaal geslagen,

Tekenen: Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creij, D. van Clotowijck, secr.

 

Blz. 228 dd 6 februari 1697

Compareert Peter Sijmons inwoner hier, gedaagt door de vorster, die op verzoek van drost Croon verklaart dat hij op 14 april 1696 ( vorig jaar) op de straat tussen zijn huis en Anneke weduwe Jan Peters bij het claphecken bij sonnenonderganck hulp hoorde roepen, sijnde Hendrik van den Boogaart, president van Geffen, hoorend ook de stem van Gerrit Adriaens van Creijl, die van den Bogaart verschillende keren voor een schelm  uitschold, o.a. dat hij hem niet door het hecken sou laten. Ook ene Dries Tonissen van der Horst kwam eraan, die het heck opende en Hendrik doorliet,

Tekenen: Peter Sijmons, Handrick Marcus, Anthonis Ermers van Nulant.D. van Clootwijck, secr.

 

 

 

Blz 229 dd 6 februari 1697

Schepen verklaren dat Dirck van Clootwijk als coopbrouwer aan drossaard Croon een eed heeft afgelegd van slantmiddelen en inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flrondeeren, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.

Tekenen: D. van Clootwijck, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creijl, Hendrick Marcus.

 

Blz 230 dd 6 februari 1697

Schepenen bij elkaar geroepen door de drost in de Raetcamer verklaren dat Haersken weduwe Bastiaan Jansen van Roij als coopbrouweresse aan Drossaard Croon een eedt van slantmiddelen ende inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flronderen, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.

Tekenen: merk Haerske Jan Bastiaans, D. van Clootwijck, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creijl, Hendrick Marcus.

 

Blz 231 dd 6 februari 1697

Schepenen bij elkaar geroepen door de drost in de Raetcamer verklaren dat Lijneken weduwe ……… als coopbrouweresse aan Drossaard Croon een eedt van slantmiddelen ende inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flronderen, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.

Niet ondertekend.

 

Blz 231 dd 8 februari 1697

Schepenen verklaren dat de drost laten arresteren Dierck Ariaans wonend te Gemert, en een tolbriefken luidend “den 8e febr. 1697 laat passeren wegens haar Ho: Mo: Brabantsche landtol,  ende geleijde ….. .Dierck  Arieaens met een Car Turff en was ondertekend PSJ Schonck, op de kant stond No 19 L van Rosmalen solvit”

En heeft Dirck Ariaens  dat de oudste dochter van Peter Jansen Schonck met name Teuntje selffs met haar eijgen hand uitgesondert de gedrukte letters, het genoemde tolbriefken geschreven,

Niet ondertekend

 

Blz 232 dd 16 februari 1697

Con dities waaronder Willem Jansen uit ter hand door Jan Adriaens inwoner uit Rosmalen laten inzetten een huis en aangelegen land groot 30 roeijen, gelegen te Rosmalen opt Heeseindt beneffens erve oostwaarts Convent van Couwater, zuid de gemeene straat, west Zebaert Claessen en noord het convent van Couwater.

Verder een hoff lands aldaar, groot 4 lopens en 41 roeije, tussen erve de weduwe Jan de Cocq in sijn leven secretaris aldaar bovennaast, Peter Peters benedennaast, strekkende met ene einde zuidwaardts de Heer van Blaijel en genoemde Willem Jansen tot op de gemeene straat off het voorgeschreven huis noordwaarts. Aangekomen van Juffr Maria van Diepenbeeck, weduwe Tiebosch, bij schepenbrieven van de stad Den Bosch

Verder een hoff lands teijnde eerder genoemde Hoff lands groot 5 lopens en 26 roeije, gelegen aldaar, tussen erve weduwe Jan Roelofs van der Pol bovennaast, Heer van Blaijel benedennaast, Suijt een gemene wegh tot op de genoemde hoff lands en de weduwe de Cocq noordwaarts,

Aangekomen bij Koop van de erfgenamen Jan Aert Luijken zaliger, volgens schepenbrieven van Rosmalen,

Gereserveert aan de verkoper: 3 eijken bomen, staande aan de west rand van het huijs, di eerder verkcoth zijn aan Cornelis Crijnen, en verder 2/3 deel in een hegge schaarhout in den middelsen hoff, te ruimen voor 1 mei 1697.

Hieruit te vergelden een jaarlijkse pacht van 0-17-8 in een meerdere pacht aan St Jans Kerk te Den Bosch. Onderhoud deel van de Somerdijck hoort erbij.

Hoogsel in huis van Catalijn weduwe Jan Willem Ceelen,

Ingezet Jan Adriaens op 510 gulden en 5 gulden voor de verkopers huisvrouw , met 6 slagen., nog 6 slagen. Blijft koper

Tekenen: Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland,

 

Blz 236 dd 5 februari 1697

Leendert en Willemke, kinderen Willem willems van Boeckel willen voor de meeste biedende verkopen  onder de volgende condities: een campken weijland groot 14 hondt, gelegen op de doncken onder Nuland, beneffens de Goorsteegh bovennaast, Jan van der Ven c.s. benedennaast, strekkende van de ene einde van he convent achter de tolbrugh, tot op de kinderen Gielen Boudewijn c.s.  aan de andere kant. Aangekomen van de ouders en Maria hun zuster.

Koper moet bij de veste betalen aan Willem Jansen van Dinther een som van 60 gulden, om binnen 3 maanden na het expireren van het jaar van vernadering aan de Heer Geerit van der Bleij, borger den Bosch een som van 400 gulden, a 4,1 %, ook onderhoud van 14 voeten Seedijck. Gemijnt door Jan van der Ven op 80 gulden, slaat 20 slagen, later nog 15 slagen, nog 15 slagen. Jan van der Ven blijft koper. Borg Jan Jansen van der Ven, zijn zoon en Jan Huijbers.

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs Jansen van Creij.

 

Blz 239 dd 26 februari 1697

Compareert Geerit van Creijl inwoner van Geffen, die machtigd de procureur Anthony van Lendt, residerent te Osch, in een procedure tegen drossaard Geerit Croon.

Tekenen: Gerit Ariens van Kreij, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 239 dd 26 februari 1697

Compareert Geerit van Creijl inwoner van Geffen, die machtigd de procureur Anthony van Lendt, residerent te Osch, in een procedure tegen de momboiren van wegens Bruijst Giliams voor de rechtbank van Geffen.

Tekenen: Gerit Ariens van Kreij, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 240 dd 26 februari 1697

Compareert Geerit van Creijl inwoner van Geffen, die machtigd de procureur Anthony van Lendt, residerent te Osch, in een procedure tegen Antonis Jan Hendricx  wegens een obligatie die door Gijsbert Lamberts sou sijn opgenomen voor de rechtbank van Geffen,

Tekenen: Gerit Ariens van Kreij, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 241 dd 26 februari 1697

Schepenen verklaren dat Juffr. Berber Anna van der Keurbeeck hier is wonende, gezond gaande en staande en in kennis van de waarheijd,

Tekenen: Barbara Anna van Clootwijk, geboren Kuerbeeck, Jan van der Pol, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 242 dd 28 februari 1697 Staat en inventaris

Door Haersken Adriaens, weduwe van Bastiaan Jansen van Rooij, van alle goederen ten erfrtecht van de kinderen van hem en Geertrui Daniels van Osch,

-       huijs, schuur en brouwhuis, brouwketel, kuijp, Caelback, affslager van Coopere en verdere toebehoorten, een backhuijs met een verckenskooij, en aangelegen land, groot ( niet ingevuld) , belast met 4 Smalhoenderen, met 0-2-8 jaarlijks te betalen aan Jonker Hermen van Pellegrom,

-       1/6 deel in een partij teulland genaamd de Hooge Haegh, belast met 1/6 in 10 malder rogge, aan de geestelijke rentmeester Heer van Liesselt.

-       2 strepen land met een hofken teijnden aangelegen, genaamd de lage Haegh, alles hier tot Nuland gelegen.

Tinwerck:

-       tinne schotel

-       vier commen

-       een maetjen

-        

blz 244/245  leeg

 

Cooper werck:

-       koekeetel

-       twee hantkeetels

-       klijn keteltjen

-       coperen panneken

-       luchter

-       4 lampen

-       Melck kan

-       Schuimspaan

-       Copere moespot

-       Copere vuurpan

-       Hooge lampbleck

Ijserwerck:

-       ketel

-       Hael en heere tangh

-       Twee meshaken en een vlaghseijsingh , turfschup

-       Een trifjen

-       Twee tangen

-       Vuurijser

-       Bijl en hiep

-       Een paarts knosteren

-       Twee spaeijen

-       Twee gavelen

-       Drie riecken en een schop

-       Een  eesch riecken

-       Hoeijhaeck

-       Een geestlepel

-       Drie ijsere hagten

-       Schuimspaen

-       Twee helsteren

-       Een quade rijtouw

-       Een peerts keetjen

-       Een ruster

-       Strijkijser

-       Gieter

-       Lanteern

-       Struifpan en een hanghijser

-       Twee quade seijsingh

-       Drie sighten met berhaecken

-       Een haargetouw

Houtwerck

-       cast

-       twee houten coornschoppen

-       4 eijcken kisten

-       Slaepbanck

-       Trogh

-       Lessenaer

-       Glasen kastjen

-       Seventien houten stoelen

-       Een biese stoel

-       Een protter stoel

-        Een tafel stoel

-       Vierkante tafel

-       Twee lange tafels

-       4 bancken

-       Voete banck

-       Een doos daar brieven in sijn

-       Twee coetsen

-       Twee groote leeren, een kleijn

-       Hackbort met een mes

-       Korn met toebehooren

-       Twe melcktobbe

-       Roomtob

-       Kleijn tonneke en vleeschton

-       Boterschotel en lepel

-       Een paartsback en een reep

-       6 koeijbacken

-       2 quaije verckensbacken

-       Quade ton

-       Snijback met 2 messen

-       Twee wannen

-       Twee seven

-       Een schepel

-       Twee heeckels

-       19 tonnen

-       Elff halffaten 4 kinnekens

-       Een melt cuijp

-       Een quade

-       Drie bier stellinge

-       Twee klijmen

-       Hooghkar met beslaghen raeijen

-       Hooghkar sonder beslagh

-       Aert kar

-       Dries eeght en een ander eeght

-       Twee wielen en een spondrick

-       Ploegh met toebehoorten

-       Carhuiftjen

-       een braceken en een Cruiwagen

-       spigeltjen

-       een quaden mostert ….

-       Twee merckt korven, klein korfken

Linnewerck

-       12 paar slaaplakens soo goet als quad

-       5 strille tafellakens

-       2 linnen tafellakens

-       6 overwijnen

-       3 pelle booterdoecken en een servet

-       17 manshemden

-       2 dassen en een muts

-       2 neusdoecken

-       27 coornsacken

-       2 coornsacken

-       6 ellen nieuwe linde lackens hetgeen geern tot een doot kleet souden houden

-       Linnen keel en broeck

Wollewerck

-       Een staartemans rock

-       Eenen ertten (?) Cluerd mans rock

-       Twee quaden broecken

-       Een grooten rock

-       Een camisool

-       Een witten corseijen hemtrock

-       Een quade hemdrock

Beddewerck

-       3 bedde soo goet als quaat

-       Een quaat beddeken

-       3 witte deeckens

-       3 kussens

-       3 hooftpeulinge

-       Twee greels en twee sadels en twee lighten

-       2 gardijnen

Tekenen: Jan van der Pol, Athonis Ermers van Nuland, Matijs Jansen van creijl, G Croon.

In marge:

Quitantie door de erfgenamen van Bastiaan Jansen van Roij luidend: de erfgenamen bekennen voldaan te zijn door de erfgenamen van Handerske Bastiaan van Roij, dd Nuland 6 november 1716, ondertekend: Peter Bastiaans, wouter van Meeuwen, Hendrick Geraerdts, Peter van der Hijden, merk van Peter van Vught, merk Daniel Bastiaans, tekentn J van Clootwijck, sub secr.

 

Blz 253 dd 12 maart 1697 Staat en Inventaris

Voor de weduwe Bastiaan Huijberts van de goederen die gearresteert zijn door de vorster en drosssaard ter instantie van Ivo Deckers en Adriaen Spijkers als momboiren over de onmondige kinderen van Igrom van Ruermonde om daarvan huurpenningen te verhaelen en coorn boekwijt volgens de achterstand, volgens de cedulle.

-       8 hondt land gelegen tegen het mercktvelt over

-       Een hondt land gelegen voor opt Nollandt

-       Twee paerden

-       6 melckbeesten

-       5 kalveren

-       Kast en kist

-       Taeffel

-       Trogh en van alles

-       Partij stoelen

-       IJsere hael

-       Partij gaeren

-       Partij boerengereedschap

-       Partij lijnvaet

-       Een melck topken, ijsere potjen, koeckepan

-       Koekeetel, aertkar, hooghkar, ploegh, eeght, partij ongedorst coorn, twee bedde, en peuluwe, slaaplakens en lampen,

Tekenen: G. Croon.

 

Blz 255 dd 4 april 1697

Compareert Deurwaarder Geeraerdt Donckers geaurthoriseerd door de Heer SG Lintworm, als ontvanger generaal van de beursen en ander beneficien tot studien gedestineert, dd 2 april 1697 in arrest heeft genomen eens tuk weiland bij Bastiaan Huijbert Bastiaans met de dood ontruijmpt, en achtergelaten  en genaamd den Elscamp, groot 8 lopens, gelegen onder dese HH  in den Elscamp, oost Claes Dircx erfgenamen, westwaarts Cattelijne land, strekkende noordwaarts op de gemene straat, zuidwaarts de erfgenamen van Willem Jansen van Boeckel, tegenwoordig tot het Mercktvelt geapproprieert, om daarvan een rente van 6-0-0 te verhalen , met de achterste van dien verkocht aan de fundatie van Adriaan Appels volgen schepenbrieven dd 18 november 1664.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh, D. van Clootwijck

 

Blz 256 dd 13 april 1697

Condities waaronder Antony Driessen van der Horst, vorster van Nuland, geauthoriseert door Dierck Clasen out president tot Heesch  en Johannes van IJperen als erfgenaam van Claas Diercx, dd 30 maart 1697, en mede op vonnis van de Schepenen van Nuland dd 16 december 1690, worden de volgende paarden en beesten openbaar verkocht, competerende Baetjen, weduwe Bastiaan Huijbers, om daarvan een som van 80-12-0 te verhaelen,

-       root afftans bruijn merry peert , gemijnt door Jan Geelinghs op 13-5-0

-       een corstaine bruijn merry peert out 4 jaar, gemijnt door de selfde, op 42-0-0

-       een root blaert koeijbeest idem, 9-0-0

-       root melck beest idem 7-10-0

-       roeij melckbeest idem 5-10-0

-       roeij cruijst melckbeest diem 13-0-0

-       Rooij blaart melckbeest idem 8-0-0

-       Een spreidde mael beest, idem 7-0-0

-       Een var colff  ? idem 2-0-0 

-       Een root blaert osrunt idem 2-5-0

-       Root calff idem 2-5-0

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, Jan van der Poll, D. van Clootwijck

 

Blz 259 dd 18 april 1697

Condities waaronder voor de minste penningen bestelt wordt het collecteren van het hooftgelt van Nuland, het hooftgelt in plaats van t gemaal, beginnend 1 april 1697, verder het collecteren van de kleine specien, met de 10e en 5e verhoging, en de omgeslagen personele quotisatie, ingaande januari 1697, aangenomen door Arien Melten, voor 4-19-0 per 100 gulden, borgen Mathijs van Creijl en Handrick Melten.

Tekenen: Adriaan Jan Melten, Hendrik Jan Melten, D. van Clootwijck

 

Blz 260 dd 18 april 1697

Jan Jansen van der Ven en Aert Jansen de Wert verklaren zich borg te stellen voor de 300 gulden capitaal die Jan Jansen Craaneven, op aflossing van een obligatie vandaag heeft ontvangen van Willem Emons van Vlijmen, volgens contract van Reijnier Aertse gepasseert de Berlicum voor Notaris godert van Ewijck, dd 9 mei 1696, compareren nu Jan Jansen Craneven en zijn vader Jan Craneven, ze zullen de acte te Berlicum en Heeswijk laten protocolleren,

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nulant, D. van Clootwijck

 

Blz 261 dd 22 april 1697

Compareert de Vrouwe Anna Maria Tromp, Vrouwe van Nuland, uit kracht van een procuratie door de Heer Pieter van der Keurbeeck, capiteijn ten dienste van dit land, voor notaris Dirck Stopman te Den Briel dd 11 oktober 1673, en machtigt nu Dirck van Clootwijck, secretaris van Nuland en Rosmalen, als man en momboir van Juffr. Barbara Anna van der Keurbeeck, zuster van genoemde Pieter, beiden kinderen en erfgenamen van wijlen Heer Hendrik van der Keurbeeck, en Juffr Anna Maria ter Hell, om binnen de stad Kampen, en daar met alle middelen uit de boedel  en nalatenschap van wijlen Jonker Jan Juriaen en  Juffr Theodora Berbera ter Hell op de portie van Pieter van den Heurbeek als mede erfgenaam. Erfhuijs staat te Campen.

Tekenen: Mari Tromp, vrouwe van Nuland, G Croon, Jan van der Pol, Jacob van Gogh.

 

Blz 263 dd 23 april 1697

Condities waaronder Antony Driessen van der Horst vorster hier geauthoriseert door Dierck Claessen, out president van Heesch en Johannes van IJperen als erfgenamen van Claes Dierck dd 30 maart 1697, en uit vonnis van de schepenen van Nuland dd 16 december 1690, na executie en afpandinge voor het hoogste bod gaat verkopen allerhande huijsraat, competerende Baetje, weduwe Bastiaan Huijbers om daaraan een som van achterstalling betaling te verhalen.

-       root blaert melckbeest gemijnt door merieken Hendrik Hendricx voor 9-0-0

-       hoogh kar, gemijnt door Jan Hendrick Ariens voor 7-5-0

-       aert kar door Jan Geelinghs voor 2-10-0

-       een koets door Jan van der Pol voor 4-0-0

-       backtrogh door Jan van der Pol voor 2-10-0

-       kastje door deselve voor 2-5-0

-       een kar met haar toebehooren door deselve voor 2-10-0

-       melcktobbe door Geerit Jacob Hens Bosch voor 0-19-0

-       koekeetel door Antony Ermers voor 2-0-0

-       ijserkeeteltjen door Jan Geelinghs voor 0-10-0

-       ijser moespot door Geerit Florisse voor 0-15-0

-       twee tonnen door Jan van der Pol voor 0-10-0

-       paartsback en reep door Antony Ermers voor 1-1-0

-       twee koebacken door Jan Geelinghs voor 0-7-0

-       bedt met twee lackens , deecken, door Jan van der Pol, voor 0-18-0

-       quaat beddeken met sijn toebehoorten, door Antony Ermers voor 0-11-0

-       waterember en twee leeren door Antony ermers voor 1-0-0

-       kist door Joost Handericx voor 1-16-0

-       taeffel met enige quade stoelen door Antony Driesse voor 1-10-0

-       sael met twee greels en light door Antony Ermers voor 0-15-0

Totaal: 42-12-0

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Antony Ermers, Handrick Mercus

 

Blz 266 dd 1 april 1697

Condities waaronder Willem emons van Vlijmen verkoopt zijne huijsinghe en aangelegen teulland groot 10 lopens, gelegen omtrent het Kasteel van Nuland, genaamd het Roeijland, noord Jonker Pellegrom, oost Geurt Rijcken c.s, zuid de Sant straat, west Goijert van Grinsven c.s., ten behoeve van de 3 onmondige kinderen van Dirck van Clootwijck, genaamd Johannes, Dionysius en Seger. Voor 300-0-0 gulden, waaruit te vergelden een rentje van 13-5-0 aan het Sinnelooshuis te Den Bosch, losbaar met 275 gulden, en 0-2-6 aan Jonker Pellegrom op St Martensdagh.

Somerdijck tot last van de Cooper. 

Tekenen: Willem Emonts van Vlijmen, Anthonis Ermers van Nuland, Jan van der Poll,

In marge: Willem Emonts verklaart voldaan te zijn door de drie onmondige kinderen, dd 5 mei 1697.

 

Blz 268 dd 3 mei 1697

Compareert Gerit Willems van Rooij, out president van Nuland, en gewesen Heemraad, voor de heerlijkheid in de polder van der Eijgen, Verder Jan Jansen van der Ven, oud president en nu Heemraad, die ter instantie van de Heer Cornelis Gans, Heer van Nuland, in faveur van justitie hebben verklaard Gerit Willems dat hij nog goed weet dat toen De Heer Thomas Voller (?) zaliger kwartierschout was en dijkgraaf van Maasland, Gerrit Croon als drossaard van Nuland, door Andries Peters van der Horst als vorster van Nuland omtrent de 30 jaar geleden protest heeft laten doen tegens soodanige bannen en voeren van de schouw als door ordre van de kwartierschout Voller met hem deponent en meer heemraden, die tijt tot de jurisdictie van Nuland waren voerende, dat Reijnder van Meerwijck, mede Heemraad daarop antwoordde: “Kom laat ons al voortgaan, het sal sich selffs wel vinden”.

Van der Ven verklaart dat hij in 1676 aangestelt werd tot Heemraad in plaats van de eerste genoemde van Rooij, en goed weet dat drossaard Croon tegen de Heere Diederick Bressy na dat in plaast van genoemde Thomas Voller hij tot kwartierschout en dijkgraaf was aangesteld, insgelijks tegen het bannen en voeren van de schouw op de jurisdictie van Nuland verscheijde Reijsen heeft geprotesteerd. Dat ook Drost Croon vanwege de Heer van Nuland aan de ene kant, en Jan de Cock als gecommitteerde van genoemde Bressy aan de andere kant, ongeprejudiceert een ieder recht tsamen de klopschouw hebben gebannen en gevoert, in 1684 op kepkensdonkdijk op de jurisdictie van Nuland nogmaals de Heer van Nuland ook tegen de Heer van der Hoeven, Heer van Dinther als tegenwoordige kwartierschout op het bannen van de schouw ook heeft geprotesteerd.

Tekenen: Gerardt Willems van Roij, Jan Jansen van der Ven, D. van Clootwijck, secr. Antonis Ermers van Nulant.

 

Blz 271 dd 3 mei 1697

Compareert Adriaan Melten neef van moederswege en Gijsbert Jansen Jongen/Jongers als getrouwd geweest met Peerken Jansen van der Pol, en zo aangetrouwde oom van Jenneke, minderjarige dochter Jan van der Pol, van vaders wege, die na examinatie van sekere request van Jan van der Pol als vader en voogt van  genoemd onmondige kind, aan het gerecht van Nuland,  met vraag naar authorisatie om een stuk driesland onder Heesch gelegen te mogen verkopen.

Tekenen: G. Croon, Antonis Ermers van Nulant, Hendrick Mercus, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 271 dd 4 mei 1697

Schepenen gaan accoord met voorgaande verzoek.

Tekenen: G. Croon, Laur. Sijmonts, Antonis Ermers van Nulant, Hendrick Mercus, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh.

 

Blz 272 dd 18 mei 1697

Compareert Jan Joosten die verklaart voldaan te zijn door Adriaan van Vechel een som van      50-0-0, zijn deel van de erfenisse van Jenneke de weduwe Jan van Vechel, in mnindering van de 150 gulden van het accoord, dd 27 februari 1696.

Tekenen: merk Jan Joosten, Antonis Ermers van Nulant, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijck.

 

Blz 274 dd 5 juni 1697

De rodt meester van de Nulandse straat commandeert van Heeren wegen die op waght niet sijn geweest te weten Dries Gijsberts van Griensven, Jan Handrick Franssen en Willem Jansen van Rooij, om precies voor de klok van 9 uur met geweer in de kerkck de waght te houden bij Lambert Antonis Hensen, op boete bij niet verschijnen.

Tekenen: Geerit Croon.

 

Blz 274 dd 6 juni 1697

Schepenen hebben gisteren vergaderd op verzoek van Drost Croon, dat hij met door de vorster met assistentie van sijnen soon hadden doen approcondeeren de persoon van Lambert  antonis van de Wetering om hem ingevolgde van de vonnisse van de schepenen al voor ettelijke tijd geprominceert (?) andere tot exempel hier te doen straffen dat hij ook den selve die naght tevoren bij previsie met een roth ter huijse van  de weduwe Jan Willem Seelen had doen bewaren, dat sulcx tot grote costen zou leidden, dat hij graag had gezien dat er een ander esecure plaats van detentie tot minder last en ongelegentheijd van de gemeente, maar het zou enkele dagen duren tot de Heer van Nuland nadre ordre sou oversenden, en hebben met de drost een cleijn vertreksken in de kerk besichtigd en ook gevisiteerd den block en kettingh die aldaar om in gelijke voorvall als deze om een crimineele gevangene daar aan te sluijten, en al voor ettelijke tijden is gebrockt. Met een waght sou het moeten gaan, en zo is de gevangenen van het huijs van de weduwe Ceelen met de waght gebracht naar de kerk, en is het block met de kettingh aan het been gesloten. Schepenen hebben vandaga voor de middag weer vergaderd op verzoek van de drost in de raetcamer, hoe hij omtrent middernaght was gerapporteerd door iemand gestuurd door secretarisa van Clootwijck dat de gedetineerde het glas en de spijlen van het clijn vertrek in de kerk had uitgebrocken, en ontvlught. Ze hebben een occulaire inspectie uitgevoerd en zagen dat het slot geforceerd was, en het block van zijn plaats verbroct of gerolt tot onder het uitgebroken glas, en daarop gelegd enige van de sware stenen die in het kamertje lagen, boven op de stenen lagen de twee bossels strooij die men aan gevangen om op te leggen had doen brengen.

Tekenen: Laur. Sijmonts, Antonis Ermers van Nulant, Jan van der Pol, Hendrick Mercus, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh, Mathijs van Creij,

 

Blz 277 dd 7 juni 1697 ondervraging

Ter instantie van Geerit Croon, van:

Willem Jansen van Roeij, 45 jaar

Jan Hendricx van Berghem, 24 jaar

Dries Gijsberts 32 a 33 jaar oud

V: of zij afgelopen woensdag door de Rodt meester van de Nulandse straat op schriftelijke ordre van de requirant zijn gecommandeert om met geweer de naghtwaght te houden bij Lambert Antonisse van de Wetering, die tijt in de geerfden kamer van de kerk van Nuland sittend gedetineert, niet aan haar is overgebracht?

A:

Willem verklaart door de zuster van de Rotmeester genaamd Arieken Bruijsten aangezegt te wesen om de naghtwaght te houden, zonder een schriftelijke ordre gezien te hebben.

Jan verklaart idem, heeft de schriftelijke ordre van arieke gekregen.

Dries weet van niks, hij was rond de klok van 3 uur, naar Osch gegaan. Had niets gehoord van een ordre en kwam pas om 11 uur thuis en van zijn vrouw hoorde dat hij gecommandeert was de naghtwaght te houden.

V: off sij op het kerkhof gecomen en de waght houdend omtrent het glas van de geerfden kamer, tegen 10 of 11 uur in de geerfden kamer geen gerammel van een ketting of ander gesleijp hebben gehoort, en off zij het glas niet hebben horen vallen en clincken?

A:

Willem verklaart wel enig gerammel en enig gecling van het glas gehoort te hebben, maar hij kon niet in de kerk, hij had geen sleutel, de koster ook niet, zo hij verklaarde.

Jan verklaart na het gerammel op verzoek van zijn kameraad Willem van Roeij naar het huijs van de secretaris gegaan te hebben om assistentie te verzoeken, en Claas Nelissen den kneght is mede gegaan, teruggekomen hoorden ze geen rumoer meer en bemerkten ze dat de gedetineerd al ontvlucht was.

V: off ze niet gesien hebben dat genoemde Lambert Tonissen met de voet voorwaarts door het gat daar het glas uitgebroken was, sigh heeft afgelaten en ende is gaan lopen?

A:

Willem dacht wel iets, hij dacht een schoen, gezien te hebben, zonder verder het minste van het lichaam van de gedetineerde gezien te hebben.

Jan weet van niets.

V: off zij wel iets gedaan hebben om de gedetineerde vast te houden?

A:

Willem verklaart zich uit angst en vrees geretireerd te hebben naar het huis van de secretaris om om assistentie te roepen, en terug komend was de gedetineerde al ontvlucht, zonder hem gesien te hebben.

Jan verklaart niets te weten.

V: of zij zich direct of indirect hebben laten corrumpeeren om de gevangen te laten schapperen of door iemand daartoe verzocht zijn?

Beiden verklaren van niet.

Tekenen: Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus.

 

Blz 279 dd 10 juli 1697

Compareert Jan Handricx die verklaart ten volle betaald te zijn door Hendrick Mercus, tegenwoordig regerend schepen van Nuland, wegens coop van huis en hoff, groot 1 lopensaet, aan de Heelsenhoeck, voor 20 gulden,

Tekenen: Jan Hendrickx, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland

 

Blz 280 dd 10 juli 1697

Beleijding van seker huis door Hendrik Mercus gekocht van Jan Handericx, beide inwoners van Nuland, gestaan aan de Vinckelse kant van den Helsenhoeck, om de nodige raparaties te noteren:

-       de middelwant moet worden vernieuwd met platen

-       deuren te repareren

-       het huis deels ontbloot van daklatten en banden

-       geordonneert door de heren schepenen om een cuijl ontrent aant hecken neffens de Heerbaan moeten voor een gedeelte te vullen als oock andere slootjens, hetgeen ca. 15 gulden gaat kosten

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 281 dd 10 juli 1697

Beleijding van seker huis gekocght door Dirck van Clootwijk van Willem Emons van Vlijmen, gelegen omtrent het casteel, genaamd het Roeijland, noodzakelijke reparaties:

-       bijna het gehele dak laten dekken

-       de gehele want naast den dijck met de platen en wandstokken alsmede enige in tengels en worff moet werden besmeurt,

-       reparatie achterdeuren,

-       idem kelderdeur,

-       nieuwe dorstvloer,

-       enige latten

Tekenen: Jan van der Pol, Anthonis Ermers van Nulant

 

Blz 282 dd 29 augustus 1697

Drost en schepenen machtigen de Heer Willem van Strijp, procureur van de raad van state te Den Haag, om te procederen tegen de Heer en Mr. Jacob van de Hoeven, als kwartierschout van Maeslant.

Tekenen: G. Croon, Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, Geerardt Jacob Dielissen.

 

Blz 283 dd 10 september 1697

Gerart Croon als drossaart had verscheijde pretenties op de regenten van Nuland

-       vacatie en verschot voor de schepenen dd 31 juli 1690, in aanmanen en vervolg van een procedure tegen Udo Melchior Verweij, notaris te Den Bosch, als cooper van 6 mergen land van de kerkelijke goederen van Nuland, met verdere kosten samen 1150-7-0.

-       Procedure tegen de curateuren van Cornelis van Boxmeer voor de Raad van Brabant, inzake pachtpenningen van de kerk van Nuland, tegen Cornelis van Boxmeer als penningmeester van de Polder van der Eijgen, verpacht aan de drossaard

-       Wegens vacatie en verschot in een procedure die de drost voor de schepenen volgens acte 20 september 1684 voor schepenen van Den Bosch tegen Johan Casmajoor als collecteur van de extraordinare omslagh , kosten van 202-0-0

-       Costen van procedure  die het officy fiscaal tegen de drost voerde, rakende de penningen die de drost van Johan Casmajoor, op ordre van de schepenen heeft ontvangen voor 7 jaar gepretendeerde verachterde emalimenten tot 60-10-0, jaarlijks te weten van de jaren van 1672 tot 1678, incluijs, een som van 60 gulden voor Notaris Verweij. Een som van 423 gulden staat nog open vanwege het voorgaande.

Schepenen hadden eerder aan hem gezegd dat hij tegen de oude schepenen moest gaan procedren niet bij hen. Nu door tussenspreken van Jacob Jansen van Gogh en Mathijs Jansen van Creijl schepenen en de geerfden Jan Diercx en Jan Jacobs Langens hebben een accoord gesloten. Nl. de beslissing wordt in handen van de Heer van Nuland gelegd.

Tekenen; G. Croon, Laur. Sijmonts, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh, Anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mathijs van creij, Handrick Marcus, Jan Dirck Jansen en Jan Jacob Langens.

Uitspraak:

Schuld wordt gemiddelt op 750 gulden te betalen binnen 8 dagen. Dd. 16 september 1697. Was getekend: Cornelis Gans, D. van Clootwijck, secr.

16 oktober G. Croon verklaart ten volle betaald te zijn.

 

Blz 290 dd 18 september 1697

Bestellen van de ordinaire verpondingen, oortjens gelt, 5e verhoging, voor de minste penningen voor het jaar ingaand 1 oktober 1696. Aangenomen door Jan Jacob Langens voor 4-16-0 per ieder 100-0-0 gulden. Borgen Willem Emons van Vlijmen en Jan van der Pol.

Tekenen: Jan Jaocb Langens en Willem Emons van Vlijmen

 

 

Blz 291 dd 28 september 1697

Compareert de weduwe van Bastiaan Jansen van Rooij inwoonster alhier, die haar voor koopbrouwter heeft verklaart, iedere reijs 8 aem te brouwen, de ketel is 12 aem groot,

Tekenen: Laurents Sijmonts, Anthonis Ermers van Nulant.

 

Blz 292 dd 28 september 1697

Compareert Heer Caspar de Vooght, Heer van Geffen, verklaart als huisbrouwer, brouwt ioedere Reijs 8 tonnen.

Tekenen: Laurents Sijmonts, Mathijs van Creij,

 

Blz 292 dd 28 september 1697

Compareert Heer Dirck van Clootwijk, secretaris en inwoner alhier, verklaart dat sijn ketel onbruijkbaar is, ketel is 15 ,5 aem groot

Tekenen: Laurents Sijmonts, Jacob van Gogh

 

Blz 293 dd  10 oktober 1697

Schepenen machtigen Sijmen Diercx en Aert Adams, borgemeesteren van Nuland, om een som van 700 gulden op te nemen,

Tekenen: Laurents Sijmonts, Anthonis Ermers van Nulant. Mathijs van Creij, Jacob van Gogh, Sijmen Diercx, merk Aert Adams, Peter Aent Hoogh, Hendrick Marcus.

 

Blz 294 dd 12 oktober 1697

Compareert Geelingh de Boij, schoolmeester van Geffen als man en momboir van zijn vrouw Maijken Cornelissen, machtigt de Heer Johan Boon, procureur tot de Raad van Brabant te Den Haag, om namens hem te procederen wegens het arresteren en onmatig visiteeren en injureeren van het doode lichaam van zijn zoon Jacob de Boij, en sustineert tegen de drossaard Gerard Croon, drosaart en secretaris van Geffen,

Tekenen: G. A .de Boij, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 295 dd 16 oktober 1697

Schepenen machtigen Jan Hendrick Tonis, borgemeester te Vinckel, om 150 gulden op te nemen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant. Mathijs van Creij, Jacob van Gogh, Hendrick Marcus.

 

Blz 296 dd 26 oktober 1697

Compareert Corstiaen Gerits Bijvelt, lambert Jansen de weert, als man en momboir van Willem Gertis Handrick Sijmens, mede in naam van Jenneke Gerit Hendrik Sijmons, die verklaren voldaan en betaald te zijn door Ement Tijssen of Floris Gijsberts ten behoeve van de erfgenamen van Geerit Handrick Sijmens, door Willem Emens de som van 200 gulden,

Tekenen: Corstiaen Gerits, merk van Lammert de Weert, Jan van der Poll, Matijs van Creij,

 

Blz 297 dd 27 oktober 1697

Compareert Corstiaen Gerits Hendrik Sijmens Bijvelts, lambert Jansen de weert, als man en momboir van Willem Gerits Handrick, Jenneke Gerit Hendrik Sijmons Bijvelts, die verklaren de procuratie op Anthony Ermers, voor schepenen van Geffen dd 10 oktober 1697, verklaren wegens het ontvangen van de som van 200 gulden uit de vorige acte, deze procuratie voor dood.

Tekenen: Corstiaen Gerits, Anthonis Ermers van Nulant, merk van Lammert de Weert, Jan van der Poll, Matijs van Creij,

 

 

 

Blz 298 dd 13 november 1697

Rekening bewijs door Pieter Le Chevalier, als gewesene collecteur van het hooftgelt, van het jaar eindigend 1 oktober 1696.

Ontvangen: iedere mens boven 16 jaar 1-0-0, onder 16 jaar 0-10-0, samen 438-15-0

Uitgaven:

-       aan de heer ontvanger van Bueren 80-0-0

-       idem 151-3-2

-       idem 182-11-0

-       beurloon van Pieter voor iedere 100-0-0, 5 gulden, derhalve 21-8-0

-       corting vanwege de mensen die niets konden betalen, 4-10-0

-       drost en schepenen voor het overstaan 6-0-0

-       zegel 1-8-0

-       voor de dubbelt een zegel  0-7-8

Totaal 448-17-10

Meer uitgegegven dan ontvangen: 10-2-10

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Peter Aent Hoogh, Mathijs van Creij, Jacob van Gogh, Hendrick Marcus, D. v Clootwijck, secr.

 

Blz 301 dd 20 november 1697

Lijst en staat op ordre van de Heer van Liesselt als raet en rentmeester generaal van de episcopale en andere geestelijke goederen voogens resolutie van de hoge overheid dd 8 oktober 1697, van wat de geestelijke goederen betalen aan verpondingen, vijfde verhoging, conincxbede, gront en andere chijns:

-       Hoeve van t Convent van Couwater, gebruiker Willem Emons van Vlijmen

 • Verpondingen 50-17-12
 • 5e verhoging 10-3-10
 • Oortjens gelt 0-15-4
 • Nabuerchijns 0-13-8
 • Gewinschijns aan de domijne van Brabant 0-14-8
 • Comptoir van de Heer avn Liesselt een rentje van 2-10-0
 • Conincxbede 8-3-0 ( van het totaal 300-14-0)
 • Rente van opgenomen penningen van een capitaal van 677 gulden: 14-10-0
 • In de crackeel van de houtwassen 0-15-0

Totaal 89-1-10

- Hoeve van het convent van de wintmolenbergh, gebruiker Willem van Vorstenbosch

 • Verpondingen 24-4-10
 • 5e verhoging 4-17-0
 • Oortjens gelt 0-7-4
 • Conincxbede 4-7-0
 • Rente van opgenomen penningen 7-15-0
 • In de crack ceel van de houtwas 0-5-10
 • Aan de armen van Nuland 7 vat rogge

Totaal 41-16-8 ( en de rogpacht)

- Hoeve vant convent van de Fraters , gebruiker Hendrik Melten:

 • Verpondingen   29-3-8
 • 5e verhoging  5-17-12
 • Oortjens gelt  0-8-12
 • In de crack ceel van de houtwas 0-14-14
 • Conincxbede 7-12-8
 • Rente van opgenomen penningen 13-14-0

Totaal: 57-11-6

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Peter Aent Hoogh, Jacob van Gogh.

 

Blz 303 dd 20 november 1697

Compareert Jan Paulussen die verklaart coopbrouwer te zijn en elke Reijs op de ketel van de secretaris, 9 aem, ketel is groot 5,5 aem

Tekenen: Jacob van Gogh, Peter aent Hoogh.

 

Blz 304 dd 22 november 1697

Compareert

-       Peter Peters Deckers, neef van vaderswege,

-       De kinderen van Aert Haenegraaf verweckt bij Marijcken Jansen van de Velde,

Die verklaren na examinatie van de inhoud van een request door Gijsbert Jansen van der Velde en Goijert Jansen van Geelkerken als momboiren van genoemde onmondige kinderen met de vraag om authorisatie om een lopens land te mogen verkopen hier in Vinckel, en voor het geld een busken en een heiveldje ook te Vinkel gelegen, en dat te mogen betimmeren en een som van 200 gulden op te nemen.

Tekenen: merk van Peter Peters, merk van Haersken (?) Jans, Gerardt Jansen Hanegraaf, G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 304 dd 22 november 1697

Gezien het verzoek eerst van Gijsbert Jansen van de Velde en Gooijert Jansen van Geelkerken, als momboiren van de kinderen van Jan (!)  Aert Hanegraaf verwekt bij Marijke Handericx (!) vand er Velde met vraag om authorisatie, en nu het advies van Peter Peters Deckers en de onmondige kinderen. Schepenen gaan accoord.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh, Peter Aent Hoogh,

 

Blz 306 dd 22 november 1697

Compareert Goijaert Jansen van Geelkerken, momboir van de kinderen van Jan (!) Aert Hanegraaf en Merijken Jansen van de Velden, over belofte rekening bewijs te doen.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Jacob van Gogh.

 

Blz 307 dd 22 november 1697

Condities waaronder Jan Diercx in naam van de kinderen van Cornelis Aert Roeloffen verweckt bij Toniske Jan Wouters, uiitterhandt, mont tegen mont verkoght  aan Jan Jansen van der Ven, ten behoeve van Jacob Corsten een huijs, hof en aangelegen land, groot 5 lopens en roeije gelegen beneffens Jacob van Grinsven bovennaast, en Handerske weduwe Jan Hendrik Sijmens benedennaast, strekkende met ene einde van het molenheijke tot op erve Anneke weduwe Jan Roelofs van der Pol, waaruit te vergelden aan comptoir van de Heer van Liesselt rentmeester van de geestelijke goederen, 5 vat rogge jaarlijks, en ook een rente van 1-11-8, verder een rente van 5-0-0 losbaar met 100-0-0 aan de Heer van Affvoorde, voor 90 gulden.

Tekenen: Jan Dirck Jansen, Jan Jansen van der Ven, G. Croon, Jacob van Gogh, Jan van der Poll.

 

Blz 310 dd 23 november 1697

Compareert Jan Jansen van der Ven, out president geeft over zijn pretentie aan Dirck van Clootwijck, wegens het aangenomen (?) Hooghe Seijl ter somme van 1000 gulden door de dijkgraaf en heemraden bestelt op 17 augustus 1695, voor een rechte ¼ deel, competerend Geurt Rijcken als mede erfgenaam van de weduwe Peter Rijcken, ingevolgde de gecoghte (…) int voeren van de klopschouw, en op 12 oktober overstaan.

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, Jan van der Poll, Peter aent Hoogh.

 

Blz 310 dd 28 november 1697

Schepenen verklaren dat Willem Vorstenbosch inwoner hier, aangeeft, conform het 17e artikel van de de collaterale successie, dat zijn zoon Cornelis, alhier is overleden en en geen goederen heeft nagelaten, die onderworpen zouden zijn aan de 20e penning, behalve 1/3 deel in een huis en land, groot 3 lopens tot Rosmalen, en daar op 12 oktober getaxeert.

Tekenen: G. Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz 311 dd 29 november 1697

Compareert Jan Poulussen, Jacob Luttekens, Jan Peters, Joost Aerts, Jan Jan Geerits, die gedaagt woerden om een verklaring af te geven ter instantie van drossaard Gerard Croon, verklaren dat ze op zondag 17 november in het huis van Jan Poulussen hier tot Nuland hebben gehoort en gesien dat Joost zoon van Willem Jansen en Hendrick zoon van Jan Diercx, beide J:M en inwoners alhier, elkaar na seer weinig woorden gewisseld te hebben elkaar met blote messen te lijf gegaan, en Jan Poulusse sprong er tussen met een driestapelde houten stoel. Ze zagen dat Joost Willem Jansen in zijn linker hand was gekwetst, en Hendrik Jansen had een kwetsuur in de borst, zeer bloedde en zeggende dat hij het genoegh hadde.

Tekenen: merk Jan Poulussen, merk Jacob Luttekens, merk Jan Peeters, merk Joost Aerts, Jan Jan Geerits, Anthonis Ermers van Nuland, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijck secr.

 

Blz 312 dd 29 november 1697

Gevisiteert door Heer  Hendrik Hamel medicijnendoctor uit Den Bosch en Mr. Willem van Goor, sjurgijn wonend binnen de vrijheid van Osch, het dode lichaam van Hendrik zoon van Jan Diercx en bevonden een steek tussen de 4e en 5e ribben, doorgaande tot in de holligheijt van de borst. Na opening van de borst, bevonden de borst vol bloet, dat de rechtersijde van de longen ten enen malen was verdorven, soo dat wij oordelen dat een longader was doorgestoken. Ten tweede dat door de verotting van de longen dat daar door het bloet in de borst leggende is bedorven. Verder bevonden dat de wonde niet naar de konst is verbonden, waardoor het bloet uit de borst niet is ontlast geweest, waarop de dood heeft moeten volgen.

Tekenen: H Hamel MD, Willem van de Goor, Anthonis Ermers van Nuland, Peter Aent Hoogh, D van Clootwijk, secr.

 

Blz 313 dd 29 november 1697

Compareren Jan Diercx en Willem Jansen de Smit inwoners hier die verklaren bij handtastinge aan de schepenen ondergenoemd te zullen goetmaken de kosten de gemaakte kosten of toekomende kosten, bij het openen en visiteeren van het doode lichaam van Hendrick Jan Diercx.

Tekenen: Anthonis Ermers van Nuland, Peter Aent Hoogh, D. van Clootwijk, secr.

 

Blz 314 dd 4 december 1697

Condities waaronder Geurt Rijcken heeft verkocht aan Willem Emons van Vlijmen een huis en aangelegen land, groot 9 lopens, gelegen bovennaast Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Rooij, benedennaast onmondige kind van Hendrik aent Hoogh, strekkende van de gemeene Santstraat tot op de erve van Jonker Hermen Pellegrom c.s., waaruit te blijven vergelden:

-       rente van 18-0-0 aan Jacob Bockelij, losbaar met 300 gulden

-       0-6-14 gewinschijns aan Jonker Pellegrom

Voor 100 gulden.

Tekenen: merk Goijaert Rijcken, Willem Emonts, G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nuland, D. van Clootwijk, secr.

 

 

 

Blz 317 dd 5 december 1697

Compareert Antony Ermers van Nuland, man en momboir van Aleke Gerits, Jenneke Geerits, Lambert Jansen de Wert als man en momboir van Willemken Geerits, Corstiaen Gerits allen kinderen van Geridt Hendrick Sijmens en Hilleke dochter Willem Dirck Luijcken, zaliger in hun leven egteliden, maken erfdeling van de goederen van hun broer Leunis Gerits:

1e lot: Antonis Ermers:

200 gulden te betalen door Corstiaen Gerits

2e lot: Jenneke Gerits:

200 gulden te betalen door Corstiaen Gerits

3e lot: Lambert Janse de Wert:

 1. akkerland 1 lopens, 33 roe gelegen alhier "in den Legenhoff" te Nuland, tussen noord: erve Anneke weduwe Jan Roelofs van der Poll, zuid: Lambert Janse de Wert, gemene straat en erve Peter Vosse.
 2. Teulland 1 lopens 43 roe mede alhier gelegen tussen: zuid: erve Anneke weduwe Jan Roelofs voornoemt, noord: Corstiaen Jan Gerits c.s., Gemene straat en erve van de voorkinderen van Secretaris Clootwijck.

4e lot: Corstiaen Gerits

 1. huis, schuer, hoff en aangelegen akkerland, groot 2 lopens en 14 roeije. Tussen: zuid: erve Corstiaen Jan Gerits c.s., noord: Lambert Janse de Wert, gemene straat, Erve voornoemde Aert Janse van Dijck
 2. helft in 3 lopensaet en 4 roeije lant in "den Asbergh" tussen oost: Erve Lambert Janse de Wert, west: Jan Aent Hoogh, Santstraat, Erve Juffr. Van Mill c.s.
 3. 2 stukken teulland 1 lopens alhier gelegen tussen zuid: erve Aart Jansen van Dijck, noord: erve Lambert Janse de Wert, oost: voornoemde kinderen Dirck van Clootwijck, idem
 4. helft in 1,5 morgen hooiland samen met Willemke Gerits in Rosmalense Hoeve in een meerdere camp van 3 mergen

uit dit lot te betalen:

-       200 gulden aan Jenneke Gerits,

-       200 gulden aan Antonis Ermers

-       malder rogge jaarlijks aan Cantoir van de Heer van Lieselt als rentmeester van de geestelijke goederen tot den Bosch

-       aan erfgenamen van de Heer Machijn (?) een rente van 1 gulden en 16 stuivers jaarlijks.

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Mathijs van Creij.

Bijgeschreven: Hendrik Spierings als man en momboir van Jenneke Gerits heeft geld ontvangen Nuland 23 september 1716

 

Blz 319 dd 11 december 1697

Jan Jansen van der Ven bekend betaald te zijn wegens het aangenomen Haeghs Seijl  op de laatste klopschouw gedaan

Tekent: Jan van der Ven, Jacob van Gogh, Mathijs van Creijl, D van Clootwijk.

 

Blz 320 dd 11 december 1697

Verkoping van de inboedel paarden en beesten van wijlen Bastiaan Huijberts en hebben de schepenen de rekening gecontroleert, opsomming van de kosten van de aanwezigen bij de verkoop.

Genoemd Wouter Joppen, gewesene borgemeester van Vinckel, 12-18-0 wegens dorpslasten

Merieke weduwe Handrik Handericx, 25-1-4 verschenen Pinxteren 1695

Aert Jansen de Wert 28-17-4 gulden vervallen pinxteren 1696,

Antony Ermers als collecteur der verpondingen 21-6-0 eindigend 1 oktober 1696

Doorgestreept

-       Jan Gelinghs voor zijn broer Gelingh Peters als gewesene kneght van de overledene

-       Reijnder Tomasse van Heesch wegens Iken sijn dochter wegens sijnde dienstmeijd

Tekenen: G. Croon, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Mathijs van Creijl, D van Clootwijk.

In marge 19 december 1697: geldeisers verklaren voldaan te sijn.

 

Blz 322 dd 20 december 1697

Condities waaronder Antony Ermers van Nulandt verhuurt als last hebbende van Jenneke Gerits aan Bastiaan Geeris Hoes, huis en bijbehorende landerijen, groot 6 lopens en 10 roeije, gelegen aan den Helsenhoeck, voor 4 jaar, voor 27 gulden, ter vergelden jaarlijks 4 vat rogge aan de armen hier.

Tekenen: Bastijaen Goossen, Mathijs van Creij, Handrick Marcus, Anthonis van de….., D. van Clootwijck, secr.

 

Blz 323 dd 20 december 1697

Compareert Geurt Rijcken, eigen broer van Peter Rijcken, Roelof Nelissen, Claas Nelissen, Marij Nelissen en Hilleke Nelissen, alle kinderen en erfgenamen van Peter Rijcken voornoemt, haar schoonvader ende Tunniske Jan Wouters, hare natuurlijke moeder, maken een erfdeling:

Aan Geurt Rijcken:

-       huis met bijbehorend teulland groot 9 lopensaat, gelegen te Nuland, eertijds gecomen van Jan Rijcken, neffens erve Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Roeij bovennaast en het onmondige kind van Hendrik Aent Hoogh benedennaast, strekkende met de ene eijnde van de gemene Santstraat tot op de erve Jonker Pellegrom aan de andere kant, hieruit te vergelden aan Jacob Boeckelij een som van 300 gulden, en aan Jonker Pellegrom 0-6-14 per jaar gewinchijns, met de somerdijck daarbij behorend.

Aan: Roelof, Claas, Marij en Hilleke Nelissen, alle kinderen van Nelis….. en Tonisken Jan Wouters ende erfegnamen van Peter Rijcken:

-       Een huijs en bij gelegen Teulland, groot 5 lopens, neffens erve Jaocb van Grinsven bovennaast, en Handerkse weduwe Jan Handrick Sijmens benedennaast, strekkende met ene einde van het Molenheijke tot op erve Anneken, weduwe Jan Roelofs van der Pol, waaruit te vergelden aan comptoir van de Heer van Liesselt als rentmeester van de geestelijke goederen 5 vat rogge jaarlijks, aan het zelfde compoir een rente van 1-11-8, verder een rente van 5-0-0 aan de Herr advocaat Afferden tot Den Bosch, losbaar met 100 gulden capitaal.

Acte is niet getekend.

 

Blz 325 dd 27 december 1697

Compareert Dirck soone Jan Dirckx die verklaart als bloedverwant van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Aert Roeloffen te vernaderen soodanig huijsinghe met aangelegen land, groot 6 lopens gelegen aant Molenheijke, gelegen bij Jacob Corsten inwoner hier, van genoemde erfgenamen onlangs gekocht hebbende op 24 december aan voorgenoemde koper, ook gerechtelijk wesende insinuatie laten doen om sijne geschootene penningen alhier in de Raatcamer op heden te komen ontvangen, zoals de genoemde Jacob ook bekende ontvangen te hebben.

Tekent: G. Croon, Jacob van Gogh.

 

Blz 326 dd 24 december 1697

Schepenen verklaren op verzoek van Willem emonts van Vlijmen gevisiteerd te hebben seker huijs staande aan de Santstraat omtrent de Haegh, binnen dese HH, onlangs gekocht van Goijert Rijcken, en bevonden dat het dack grotendeels is vergaan, zodat de gebruiker er niet droog in kan zijn, waardoor het houtwerk komt te verrotten en bederven. De grote en kleine achterdeuren, de voordeur en de staldeur met de plaate naast de deur vergaan, waardoor ze niet gesloten kunnen worden. De stalling is oock te niet alsmede de wande, waardoor de leem….veelal sijn nedergezonken, hetgeen allemala gerepareerd moet worden.

Tekenen: G. Croon, Anthonis Ermers van Nuland, Jacob van Gogh

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 22:17

Geef ons uw mening

Ga naar boven