RA Nuland 60 Allerhande Acten (1782-1786)

RA Nuland 60 Allerhande acten 1782 - 1786                                 versie 1.0

 

Blz 1 dd 24 juli 1782

Verzoek van Piet van Venrooij wonend te Heesch, in zijn huwelijk met wijlen Maria Janse Versteeg, had hij geleend voor de opvoeding van de kinderen uit het huwelijk een som van 500 gulden a 4 % van Juffr. Gijsberdian DM Ruijsch, verder nog een som van 100 gulden van dezelfde, en van Hr de Bruijn een som van 200 gulden, zijn vaste goederen hebben dus een hypotheek. Goederen bestaan uit een huisje en land te Nuland en vinkel, vanwege huwelijk is het erfrecht overgegaan op de kinderen en de tocht berust bij de vader. Hij moet nu de 500 gulden aflossen voor 31 oktober 1782, is nu gedwongen zijn goederen te verkopen, vraagt hiervoor toestemming van de schepenen van Nuland. Naaste vrienden Sis van Venrooij, oom van vaderswege, en Thijs Jacobs van Creij, oom van moederswege. Schepenen authoriseren drosaard Wierdsma om de goederen publiek te verkopen,

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gessel, Dirck van de Wetering, J Handerus, JA Esser, secr.

 

Blz 6 dd 7 aug 1782

Schepenen geven aan op verzoek van Goijert van den Akker, inwoner alhier, dat zij goed weten dat hij “tijde sijner decadentie van de Armen Tafelen de uitdelingen benevens de verdere behoeftigen is gealimenteerd,

Tekenen: Francis Ploegmakers, Dirk van de Wetering, Ja Esser.

 

Blz 7 dd 4 sept 1782

Compareert dirk van Vugt, wonend alhier, stelt zich tot borg voor Jacobus Blom, wonend te Den Bosch, jegens Jacobus Akkermans, vorster alhier, ivm met een vernadering van een huijs en erve alhier,

Tekent: RA Wierdsma, Jan van Gogh, Ja Esser,

 

Blz 8 dd 11 sept 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Marthinus van Dinther, woont nu te Rosmalen,

Tekenen: Jan van Gogh, Joost van Gestel, JA Esser,

 

Blz 10 dd 24 september 1782

Compareert Maria Francoise Bihain, op verzoek van RA Wierdsma, dat zij op 19 februari 1773 met Simon Joseph Grootaart voor de pastoor van de commanderije Gemert in de huwelijkse staat is bevestigd, waarna drie kinderen werden verwekt

En dezelfde zich hier te Nuland getrouwd is door de predikant onder de naam Joseph Groutars

Tekenen: Joost van Gessel en Francis Ploegmakers. JA Esser.

 

Blz 12 dd  3 sept 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jacob Hanegraaf en zijn huisvrouw Annemie van Tuijl, nu wonend te Rosmalen.

Tekent: RA Wierdsma, Joost van Gessel en Baltus Langens, JA Esser

 

Blz 14 dd 6 sept 1782 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria van Creij, huisvrouw van Daniel Gloudemans, nu naar Rosmalen,

Tekent: RA Wierdsma, Joost van Gessel en Baltus Langens, JA Esser

 

 

 

 

Blz 16 dd 12 oktober 1782

Compareert Jan Aart van Schaijk, wonend te Berchem, machtigd RA Wierdsma, procureur van de dingbank van Maasland, vanwege enkele schulden ten lasten van Heer Jurriaan Gustaaf Lindenberg, om deze te liquideren,

Tekenen: Jan Aart van Schaijk, Matijs van Craij en Jost van Gessel, JA Esser

 

Blz 18 dd 13 nov 1782  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Peeter van Uden, nu wonend in Den Bosch, samen met zijn twee kinderen  genaamd Hendrien en Geert, verwekt in het huwelijk met Johanna Piet Kerkhof,

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus,  JA Esser

 

blz 20 dd 13 nov 1782

Verzoek van Philip van der Heijden, wonend alhier, verklaart dat hij in het jaar 1767 een som van 300 gulden had geleend van Heer Johannes de Vlieger wonend te Den Bosch, a 5%, volgens schepenacte Nuland 20 okt 1777, onderpand zijn de goederen zoals huis en hof en land gelegen alhier in de Groenstraat, vraagt nu toestemming om deze goederen publiek te mogen verkopen, het huis werd in zijn tweede huwelijk aangekocht, zijn zoon bezit de helft ervan.

Authorisatie versoht door Philip, zijn zoon, Jan van Bakel en  Jan Brox, naaste vrienden van de tweede vrouw van Philip.

Tekenen: Jan van Gogh, J Sanderus, Matijs van Creij, Johannes Ploegmakers, Jost van Gessel, Dirk van de Wetering.

 

blz 24 dd 13 november 1782

Verzoek van Marte Suijskens getrouwd met Magriet van Loon, eerder weduwe van Jan van Gestel, wonend alhier, verklaart dat zijn vrouw 3 nog in leven zijn deminderjarige kinderen had uit haar eerste huwelijk, en bij hem een zoon, dat de grootmoeder van deze voor en nakinderen is overleden, achterlatend een huis  en land te Nuland, waarvan de tocht voor 1/3 bij zijn vrouw berust ( en 2/3 bij Piet en Geert van Loon, broers) , ze moeten tot deling komen van de goederen te Nuland en Geffen, er is echter een moeilijkheid: het aandeel van zijn zoon is dermate gering dat dit moeilijk maakt te delen, derhalve het voorstel dat de drie voorkinderen zullen genieten het aandeel in het genoemde huis en land, en het nakind de gehele inventaris en een som van 60 gulden.

Schepenen gaan na over leg met Piet van Loon en Joost van Gestel, ooms van de kinderen,  akkoord

Tekenen: Jan van Gogh, Josua Sanderus, Johannes Ploegmakers, Jost van Gessel, Dirk van de Wetering. JA Esser,

 

blz 29 dd 20 december  Testament

Compareert Jacobus Ackermans, en Alida Gelderblom, echtelieden, wonend alhier,

aan nicht Maria Cornelis Gelderblom een gouden ring, Alles aan langstlevende.

Ten woonhuijse, tekenen: J Ackermans, A Gelderblom, J Sanderus, Matijs van Creij, JA Esser.

 

blz 32 dd laatste woensdag van januari 1783  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Toni Vorstenbosch, gaat naar Rosmalen,

Tekenen: Jan van Gogh, Matijs van Creij, JA Esser

 

blz 34 dd 5 feb 1783

Compareert Johanna Dekker weduwe van Antony van Laarhoven, en tevoren van Willem Wolfs, verklaart dat haar laatste man enige jaren terug in Nuland heeft verkocht een perceel land genaamd Pelshof , dat dit perceel eigenlijk van haar voorkinderen was, zoals Jan van Gogh beaamt, die dit ook nog tegen de van Laarhoven gezegd had toen die een ander perceel kocht zei: waarom heb je dat nu op uw en niet op uw vrouwsvoorkinderen laten vesten, dan had je er geen moeijte meede

en verklaart verder dat wijlen haar man op 23 februari 1774 gekocht heeft van Mathijs Adriaan van Creij, nomine uxoris, twee perceelen land voor 250 gulden, voor geld van de twee voorkinderen Jan en Willem Wolfs, maar gevest werd op haar laatste man, gevraagd wordt in het verpondingsboek de percelen anders te verboeken,

Tekenen: teken Johanna Dekker, Johannes Ploegmakers, Baltus Langens, Jan van Gogh, JA Esser.

 

blz 36 dd 5 maart 1783

Verzoek van Jan arnoldus van den Heuvel en Leendert van den Heuvel beiden als voogd over de minderjarige dochter van Hendrik Brands, genaamd Maria Brands, in huwelijk verwekt bij Ardina van den Heuvel, en hier te Nuland het erfrecht heeft over huisinge en land in de Nulandse Straat. waarvan de tocht is voor haar moeder , de weduwe van Wouter van Berghem, goederen belast met een som van 800 gulden, ten behoeve van Jan Adriaan van den Heuvel, die het geld nu terug wil. De suppl heeft geen geld, wil toestemming het puibliek te mogen verkopen, met positief advies van wouter Arnold van den Heuvel, Roelof Meegens en Roelof Dirk Horks, alle naaste bloedverwanten van de minderjarige.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, J Sanderus, Joost van Gessel, Jan van der Ven,

 

blz 39 dd  2 april 1783  Erfdeling

Comperen Geert van Loon, Piet van Loon, beide wonend alhier,

Piet van Loon en Joost van Gestel als voogd over de drie nagelaten en minderjarige kinderen van Jan van Gestel in huwelijk met Magriet van Loon, genaamd Johannes, Peeter en Johanna van Gestel, (benoemd de eerdere acte over marte suijsken etc zie 18 nov 1782)

Komen nu tot erfdeling van de goederen van wijlen Jan van Loon en Jenneke Spierings

eerste lot: Geert van Loon.

- huis en landerijen te Nuland, met perceel houtbos groot 10 lopens en 9 roeden, oost Aart Hanegraaf, west de weduwe Spierings, zuid de Nulandse straat, noord het Bossestraetje (in de verpondingen 5-10-4)

- perceel hooi of wijland groot 1/2 mergen gemeen met Peter Weijgergans gelegen voor en midden opt Nuland, oost de weduwe Willem Vorstenbosch, west de erfgenamen, zuid de Neeteringhsgraaf, noord het agterst Nuland, (in de verpondingen: 0-13-10)

- perceel akkerland onder HH Geffen, gelegen "op den Dam", 2 lopens en 16 roeden, oost de weduwe Jan van Erp, west en zuid Delis van Nuland, noord Lambert van Boxtel.

Huis en land belast met een rente van 13 gulden, 10 stuijvers aan de Heer van Bakel te Den Bosch , de helft van 6 voeten Kepkensdonk of Zeedijk, de andere helft is van Peeter Wijgergans, paal 130, verder 10 voeten kepkensdon of zeedijk in paal 156,

Tweede lot: Piet van Loon

- perceel hooi of weiland 7,5 hont in een meerdere camp genaamd den Empee camp alhier in de Corte Hoeve, oost Heer Hanswijk, west Adriaan Hanegraaf, zuid gemeene land, noord den agterdijk  in de verpondingen 1-9-2

- perceel akker of teulland, 2 lopens en 33 roeden, gelegen neffens het Couwaters land ,  oost weduwe Jacobus Langens, west Hendrik Jansen van Creij, zuid de Groenstraat, noord Toni Peter Govers, in de verpondingen 1-8-0

- mergen hooiland agter opt Nuland, oost Hendrik van Nuland, west weduwe Poulus Govers, zuid het middelst Nuland, noord den Hoefdijk, in de verpondingen 1-3-4

- 1/2 van een mergen hooiland, voor en midden opt Nuland, oost Cornelis Geelings, west de Heer van Geffen, zuid het middelst Nuland, noord hoefdijk, andere helft gehoord aan het derde lot.

Deze goederen belast met 1/2 van 6 voeten kepkensdonk of zeedijk, paal 24, andere helft van het 3e lot, nog met 6 voeten kepkensdonkdijk paal 341,

3e lot: Magriet van Loon , huisvrouw van Marte Suijskens, eerder weduwe van jan van gestel, haar drie voorkinderen hebben het volgende in erfrecht:

- perceel akker of teulland genaamd Peter Stijnen hofke, groot 2 lopens, oost weduwe Jacobus Langens, west Vrouwe van Nuland, noord de gemeene straat , in de verpondingen 1-5-0

- 10,5 hont hooi of weiland, int Sevenvierendeel, oost Jan Delissen van den Akker, west weduwe Toni van Grinsven, zuid hoefdijk, noord erfgenamen Juff Ruijs, in de verpondingen 3-1-4

- 4 hont hooi of weiland, midden opt Nuland, oost de Kerk van Geffen, west Hendrik Haanegraaf, zuid het voorst Nuland, noord het agterst Nuland, in  de verpondingen 0-18-4

- 1/2 in een mergen hooi of weiland , voor en midden opt Nuland,oost een vorig perceel van het eerste lot, west weduwe Dirk Spierings, zuid de Weteringsgraaf noord agterst Nuland,

Belast met de 1/2 van 6 voeten kepkensdonkdijk in paal 24, samen met vorige lot, verder nog 4 voeten kepkensdonkdijk in paal 82,

Tekenen: Geert Janse van Loon, Peeter van Loon, merk Magriet van Loon,

Maart Suijskens, J Sanderus, loco secr. Baltus Langens, Jan van der Ven , JA Esser

 

blz 49 dd 10 april 1783 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Elisabet Jan Bosch,

Tekenen: Jan van der Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

Blz 51 dd 28 mei 1783

Compareren Jan en Leendert van den Heuvel, wonend te Berchem, hebben verhuurt aan Geert de Haas, wonend te Geffen, een huis, stal en schop en verdere getimmerten, met aangelegen land, groot 7 lopens en 47 roeden, gelegen aan de Nulandse straat, voor 6 jaar, voor 28 gulden per jaar, de huurder zal een rogpacht moeten leveren van 4 vat rogge aan de rentmeester Grave van Stirum te Den Bosch, en een rente van 4-7-8 aan de armen van Dinther, en 14 stuijvers aan de armen van Nuland, meer bepalingen nog in de tekst, borg is Johannes van Bergen te Geffen, en Peter Hendrik van Nisterooij te Nistelrooij,

Tekenen Jvd Heuvel, merk Leendert van den Heuvel, Geerit de Haas, Merk Johannes van Bergen, merk Peter Hendrik van Nistelrooij, Baltus Langens, Joost van Gessel, JA Esser

 

blz 57 dd 1 aug 1783 testament

Compareert Dirk Versteegen, oud schepen alhier, ziekelijk maar verstand nog in orde, alvoreens lichaam toe te vertrouwen aan de buijck van de aarde,  eerder testament voor Notaris Hendrik Jan van den Pavort,dd 17 maart 1774,  te Den Bosch,

- aan de 7 kinderen van Maria Janse Verstegen uit huwelijk met Piet van Venrooij, ieder 50 gulden, en aan Pieternella van Venrooij, een van de 7 kinderen, een som van 100 gulden eens,

- aan de twee kinderen van Teuniske Janse Verstegen verwekt bij Corstiaen Bouwmans, ieder 50 gulden,

- aan de armen van Nuland 50 gulden

- aan dienstmaagd Maria Janse van Berghem 200 gulden, of aan haar erfgenamen

- universele erfgenaam is: Hendrien Janse Verstegen huisvrouw van Mathijs van Creij

Tekenen: Merk Dirk Verstegen, kan door zwakte niet tekenen, J Sanderus, Baltus Langens, JA Esser,

 

blz 61 dd 7 aug 1783

Schepenen committeren Nicolaas Swanenberg om naar Den Bosch te gaan voor de verpachting van de gemeene middelen op 16 aug 1783

Tekenen: Matijs van Creij, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Baltus Langens, Joost van Gestel.

 

 

blz 63 dd 9 aug 1783

Compareert Hendrik Witzel, jaager van de Vrouwe van Nuland die op verzoek van drossaard RA Wierdsma verklaart dat hij enige jaren geleden op jagt was voor de Heer, zoals zijn  dagelijkse plicht was, en om hem te beschermen tegen stroperij en roverij, hoe hij hoorde dat ene Peter van Mil onbevoegt maar er dagelijks gebruik van maakte, en trachte van Mil te calangeren, maar deze wist zich steeds zo te verschuijlen of te ontvlughten, dat hij geen kans had hem te pakken te krijgen. Hij heeft hem eens ter jagt gevonden en heeft nageweest tot op de scheiding van Rosmalen, alwaar de genoemde Peter van Mil, met zijn snaphaan onder zijn arm gaande ( zoals men meesttijds ter jagt gewoon is) maar niet goed kan onderscheiden of hij nog op de jagt in Nuland was, over een sloot sprong en vervolgens de jagt van Rosmalen die aangrenzend en daar met jagen doorging,

Tekenen: Johan Hendrik Witzel, J Sanderus, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 66 dd 9 aug 1783

Schepenen verklaren op verzoek van RA Wierdsma, drossaard, dat zij goed kennen Peter van Mil, toegenaamd Peer Denissen, inwoonder alhier en in eigendom heeft:

- huis en land in de hutstraat

- een stuk land gekomen van Peter Dekkers, volgens coop dd. 23 feb 1782, zoals in verpondingen boek staat van Adriaan Wijgergans,

- op de gemeente alhier heeft hij een huijsje staan en daarbij heeft geïncorporeerd 4 morgen land,

Tekenen: Klaas Swanenberg, J Sanderus, Jan van der Ven Dirk van der Wetering, JA Esser.

 

blz 68 dd  10 sept 1783 Staat en Inventaris

Van de goederen van Hendrik de Bruijn als in huwelijk gehad hebbende Willemijn Driesse de Laat, aan sijne drie onmondige kinderen Johanna Hendrik en Andries. Willemijn, in de 40 jaren,  gaat huwen met Piet van Beugen.

- een huis, stallinge en schuur met aangelegen land, groot 10 lopens, 12 roeden, en een perceel houtwas, daarbij behorend, gelegen aan Schotsheuvel, ene kant Vrouwe van Nuland, andere kant Heer Nagelmaakers, strekkende van de straat tot op erve Vrouwe van Nuland, belast met een rente van 2-17-0 aan het geestelijk comptoir te Den Bosch , en met een capitaal van 1000 gulden voor de schepenen van Nuland, dd 25 aug 1779, aan Jacobus en Cristiaan van Drunen a 3 %,

Capitel van linnen wollen en beddegoed

- een veere bed getaxeerd op 2-10-0

- een veere bed  getaxeerd op 0-12-0

- idem

- een veere peuleuw getaxeerd op 0-10-0

- idem

- idem

- drie wolle dekens gewaardeerd op 3-0-0

- 8 paar slaaplakens 3-10-0

- veere kussen 0-2-0

- 2 paar tafellakens 0-10-0

- 2 schoukleden 0-6-0

- 2 paar gordijnen 1-0-0

Coper, tin, eijser, hout en overigen:

- koperen ketel, 4-0-0

- idem 1-10-0

- idem 1-0-0

- eijsere potje 1-0-0

- idem 0-10-0

- 2 kopere schaaltjes 0-10-0

- koopere doorslag 1-4-0

- een schop 0-2-0

- tang 0-2-0

- eijseren ketting 0-3-0

- koperen lamp  0-2-0

- idem

- 2 tinne maaten 0-6-0

- dosijn tinne lepens en bord 0-12-0

- kastje 2-0-0

- kastje 0-14-0

- tafel 0-18-0

- tafel 0-3-0

- 6 stoelen  0-12-0

- koffijmolen 0-6-0

- 2 manden 0-1-0

- 2 rekjes 0-4-0

- 6 kopjes en schoteltjes en verdere rommel, samen 2-10-0

De kleren van de man zijn nu in gebruik door de kinderen of vermaakt,

Vanwege de jonge leeftijd van de vrouw - inde 40 jaar - zijn de prijzen erbij gezet, sommige zaken zouden versleten kunnen zijn tegen de tijd, totale som 32 gulden en 3 stuijvers.

Tekenen: merk Willemijn Andries de Laat, merk Piet van Beugen, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, JA Esser,

 

blz 88 dd 24 sept 1783

Compareert Ra Wierdsma, drossaard op verzoek van de Hoofd Officie te Den Bosch dat tussen 9 en 10 februari snacht sin zijn huis is ingebroken , zijnde het houten venster van de kelderkamer buijten geforceert, en opengebroken, en 12 ruijten in het lood staande uit het venster gehaald, en een gat in de binnen blind geboort, ten lengte van 1,5 en ter breedte van 1/2 voet, verder waren er in de back die voor de blind sloot twee gaten geboord, en clampen van die blind afgeslagen, wat gehoord werd door de vrouw des huizes , die haar man wakker maakte, die daarop met een geladen snaphaan naar die kamer ging, maar daar geen man meer zag, en op gissing door het gat geschooten heeft. Vermist werd een man's blauwe lakense rok, met witte spinsbekke knoopen, verder een rood en groen geruijt kinder wambuisken uit een spaane doos, een stuk van het deksel afgebroken zijnde, en daaruit genomen een seije gaase muts, met een lind daarop alsmede een seije gaase garnituur bestaande uit een tabeeje slabbe en Four de Gorges en manches. 

Tekenen: RA Wierdsnma, Baltus Langens, Joost van Gessel. JA Esser

 

blz  91 dd 25 septe 1783

Compareert Lambert de Bie, ca. 71 jaar, wonend te Heesch, Paulus van Vugt, oud 67 jaar,  wonend te Geffen, Willem Jan van den Dungen, oud ca 30 jaar, wonend alhier, verklaren op verzoek van Jacobus Blom als in huwelijk hebbende Jennemie van Vugt, wonend te Den Bosch, "op 13 juni 1782 alhier voor geregt gestaan - akte wordt herhaald -

- de eerste 2 zeggen dat zij Jennemie of Johanna Maria van Vugt goed kennen, haar moeder heette Johanna van den Boom, getrout geweest met Gijsbert van Vugt, gewoond hebbende en overleden alhier, en ook haar vader hebben ze goed gekend: Anthony of Teunis Peters van den Boom, die getrout was met Lijske, gewoont hebbende en overleden alhier. Ze geven verder aan dat de genoemde van de Boom een broer had Lambert Peters van den Boom, die getrout was met Willemijn, gewoond hebbende en overleden alhier. Ze "kregen de naam omdat ze bij de schutsboom woonden". Uit het huwelijk van Lambert Peters is geboren een zoon genaamd Jan Lammers, bijgenaamd Jan Lammers van den Dungen, deze naam gekregen omdat hij seer jonk  ouderloos geworden zijnde was groot gebracht bij oom Hendrik van den Dungen, en dat hij zelf getrout is geweest met Anneke Vos, beide gewoond hebbende en overleden alhier, dat uit dit huwelijk is vorotgesproten een dochter met name Petronella, die trouwde met Adriaan Johan wijgergancx, beiden gewoond hebbende en overleden alhier, die een dochter nalieten genaamd Annemie Weijgerganx nog in leven en wonend alhier,

- de derde verklaart bovenstaande personen niet gekent heeft , maar dat hij het vernomen had van zijn vader Jan Lammers, bijgenaamd van den Dungen, die een volle neef was van Johanna van den Boom, een half zuster van Petronella van den Dungen,

- de eerste verklaart een zustersoon te zijn van Antony en Lambert van den Boom, en verklaart dat hij zijn moeder dikwijls heeft horen spreken over zijn oom Lambert, en de begravenis van genoemde Antony van den Boom, van Lijske en van Johanna van den Boom bijgewoond heeft,

- de 2e verklaart dat hij naast de deur van Jan Lammers gewoond heeft en meer dan 10 maal uit de mond van hem heeft gehoord dat zijn vader Lambert Peters geheeten had, en dat die een eigen broer was van Antony van den Boom, en weet nog goed dat de genoemde Antony dikwijls hem oom genoemd heeft, zoo dat Jan Lammers een volle neef was van Johanna van den Boom, elkaar als zodanig erkenden en door de anderen ook.

De comparanten blijven bij hun eerdere verklaring,

Tekenen: merk Lambert de Bie, Paulus van Vugt, Willem Jan van den Dungen, RA Wierdsma, Baltus Langens, J van der Ven, Klaas Swanenberg, loco secr.

 

blz 99 dd 25 sept 1783

Compareert Schalk van der Ven, oud burgemeester en wonend alhier, Lammert van Boxtel, oud Schepen mede wonend alhier, Hendrik van Bakel oud president, mede wonend alhier,

op verzoek van Jacobus Blom, als in huwelijk hebbende Jennemie van Vugt, wonend te Den Bosch, doen een attestatie dd 13 juni 1782 "compareren voor Johua Sanderus en Mathijs van Creij, schepenen van Nuland, Schalk van de Ven , oud ca. 71 jaar, verklaard op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch dat hij goed gekend heeft Lijske Weduwe Antony van den Boom, gewoond hebben en overleden alhier, bij haar als knegt gewoond heeft , en aldaar goed gekend heeft Jan van den Dungen, die daar mede verkeert heeft en gras met hem gemaaijd heeft en tegen Lijske Moeije of LijsMoeije zei, verder dat hij ook goed Johanna van den Boom, dochter van genoemd Lijske gekend heeft, die kort er na uitgetrokken is en gediend heeft als meijd en later getrouwd is met Gijsbert van Vugt

Hendrik van Bakel, oud president schepen alhier oud omtrent 65 jaar, die ook verklaart Antony van den Boom goed gekent te hebben,  en diens overleden vrouw Lijske, en in het huis van genoemde van den Boom geweest is samen met Lambert van Boxtel en daar hoorde zeggen dat genoemde Antony van den Boom een broer gehad heeft, genaamd Lambert en dat Antony en Lijske een doichter hadden genaamd Johanna van den Boom, die getrout is met Gijsbert van Vugt. 

Jan Lambert van den Dungen is getrouwt met Anneke Vos, uit welk huwelijk geboren is een dochter genaamd Petronella die getrout is geweest met Adriaan Johan Wijgergans , uit welk huwelijk nog in leven is Annemie wijgergans

Verder dat uit het huwelijk van Gijsbert van Vugt en Johanna van den Boom is gesproten een dochter Jennemie van Vugt getrout met den Requirant"

Tekenen: Voorgelezen voor de schepenen Baltus Langens, Jan van der Ven, Klaas Swanenberg, loco secr, RA Wierdsma, Schalk van de Ven, Hendrik van Bakel,

 

blz 106 dd 30 sept 1783

Compareert Jan Toon Hanegraaf oud 46 jaar ,

Jenneke Paulus Geurts weduwe Adriaan Gloudemans, oud 45 jaar, beide wonend te Nuland,

Willem van Doorn , oud 36 jaar, wonend te rosmalen,

verklaren op verzoek van de Justitie Militair van het Garnizoen te Den Bosch

- de eerste verklaart als knegt heeft gewoond bij Hendrik Meijer alhier op Duijnendaal, die een dochter had met de naam Truij Meijer, die getrouwd was met een kleermaker Willem, zonder zijn naam verder te weten, en Trui vertelde dat haar man een deserteur was van de Fransen

- de tweede verklaart ook goed deze Willem gekent heeft, getrouwd met Trui Meijer, weet verder dat genoemde Willem9 a10 jaar terug heeft ingewoond in een kamer bij Francis Ploegmakers , oud schepen alhier, waarvan zij in die tijd de rest van het huijs in huur had, en in die jaren verschillende malen gezien heeft dat zij anderhande sleght volk en landloopers, die zij niet kende, daar logeerden en zich ophielden, en zij vaak beducht en bevreesd is geweest dat het huijs in brand soude geraaken, alsoo sij in alle hoeken van de kamer alwaar zeer vuurvattende en brandagtige stoffe laagen, vuur stookten,

- de derde verklaart ook goed deze Willem en zijn huisvrouw Trui Meijer gekend heeft, en in die tijd zijn broer Johannes van Doorn soldaat was ten dienste van deze staat, hem verscheijde reijsen verhaalt heeft dat genoemde Willem en zijn  vrouw Trui Meijer in de tijd dat zij in het huijs van Francis Ploegmakers woonden , zij hem vberzochten na Uden, naar de territoir van den Pruijs te gaan, wat hij deed, en in een herberg met genoemde Willem en zijn huisvrouw, alwaar ze twee Pruisense Warvers ontmoeten, wat dronken in een gelag en de genoemde broer Johannes van Doorn trachte te werven voor Pruisen, waarop hij antwoorde: niemand kan 2 heeren dienen, de Pruisen bleven aanhouden, en gaven hem zeer veel te drinken, om hem te verleiden dienst te nemen, hij kreeg het erg benauwd en vreesde dat zij hem zou Joxesse (?) en met geweld meenemen, en trachte van hen weg te gaan, ging seer stil op een stoel zitten met geslooten ogen alsof hij slaapte, met insight om het discours of gesprek tussen de wervers en Willem en zijn huisvrouw aan te horen en hoorde dat de wervers tegen Willem en Trui sijden  "hij moet ons niet bedriegen" waarop Willem en Trui antwoorden "zo veel is er niet bij" . waarop van Doorn wist dat ze hem bedoelden,  en hij niet wist hoe uit het huis te kunnen komen en zich te redden, de wervers waren zeer bezorgd dat de deur van de kamer van de herberg gesloten was , toen de hospes of iemand van hen met een soepje jenever in de kamer wilde komen , en toen de deur open ging de gen. van Doorn en de ober een slag gaf  en de deur uit liep, en gevlucht is in het klooster aldaar, en vreesde dat de wervers hem zouden achterhalen,

alle drie verklaren dat Willem en zijn vrouw Trui hier niet meer geagt als fatsoenlijke lui werden, omdat ze sich met allerhande slegtigheden ophielden en uit Nuland zijn vertrokken , s nachts met zijn huisgezin vertrokken is zonder een van de buren in te lichten,

Tekenen: Jan Antonie Hanegraaf, merk Willem van Doorn, Merk Jenneke Paulus Geurts,

RA Wierdsma, Matijs van Creij, Jan van der Ven en Klaas Swanenberg, loco secr.

 

blz 114 dd 4 nov 1783 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Piet van Venrooij, gaat trouwen te Schiedam,

Tekenen: J Sanderus, Klaas Swanenbergh, Dirck van de Wetering, JA Esser

 

blz 116 dd 4 nov 1783

Compareren Peter van Vugt, 56 jaar,

Mechilina van Hout, weduwe Gijsbert van Vugt, oud 69 jaar, wonend Den Bosch

Dirk Verstegen oud 84 jaar

Adriaan Hanegraaf, oud ca. 70 jaar,

verklaren op verzoek van Jacobus Blom, wonend te Den Bosch,

"dat zij kennen Annemie Weijgerganx wonend alhier, geweest zijnde eigenares van huis en land alhier, bij de Roomse Kerk staande, aangekomen van haar grootvader Jan Lambert Peters, dat zij de moeder van Annemie goed gekend hebben met naam: Petronella Jan Lamberts, getrout geweest met Adriaan Johan Weijgerganx,  mede gewoond hebbende en overleden alhier,

dat ze de vader van Petronella met name Jan Lambert Peters goed gekend hebben, bijgenaamd van den Dungen, deze bijnaam had ontvangen omdat zijn vader Lambert Peters vroegtijdig was gestorven en hij grootgebracht was bij zijn oom Hendrik van den Dungen,

ze weten ook goed dat de vrouw van Jan Lamberts,  Anneke Vos heette , uit welk huwelijk Petronella was geboren.

Ze vertellen de vader van Jan Lambert Peters, genaamd Lambert Peters niet gekend te hebben,

Ze vertellen goed gekent te hebben Teunis Peters bijgenaamd van den Boom, gekregen omdat hij bij de Schutsboom woonde, de eerste verklaart niet alleen in zijn jeugd gehoort te hebben dat Teunis Peters een broer was van Lambert Peters. Hij hoorde Antonie Peters en zijn vrouw Lijske vaak spreken over hun overleden broer Lambert Peters

de 2e verklaart dat Lijske dikwijls in haar huisje in Den Bosch is geweest, en dat Jan L:amberts dan sprak over Lijske als zijn moeije, en haar dood bij haar in Den Bosch kwam, en vroeg om een strik of floss? met bijvoeging "hij moet over zijn moeije rouwen" .

Ze verklaren dat dit echtpaar een dochter had: Johanna van den Boom die getrout was met Gijsbert  van Vugt,

Tekenen: merk Dirk Verstegen, Adraan Hanegraaf, Peeter van Vugt, merk Meggilina Hout, weduwe Gijsbert van Vugt, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Baltus Langens, JA Esser

 

blz 122 dd 4 nov 1783

Compareert Hendrien van den Dungen wonend alhier, die een eerdere verklaring dd 13 juni 1782 krijgt voorgelezen  ( zie ook blz 99!!) Hendrien herbevestigd de verklaring.

Compareert Lambert van Boxel, wonend alhier, verklaart op 25 sept onpasselijk geworden was en daarom toen zijn verklaring niet heeft afgemaakt,

Tekenen: merk Hendrien van den Dungen, Lambert van Boxtel, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Baltus Langens, JA Esser

 

blz  127 dd 5 nov 1783 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren: Cornelis Peter van Dinter, gaat trouwen te Schiedam,

Tekenen: Klaas Swanenberg, J Sanderus, loco secr, Jan van der Ven,

 

blz 129 dd 4 nov 1783

Op verzoek van Dirk van de Wetering en Goiert Govers, beide wonend te Nuland,  als voogden over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Govers in huwelijk verwekt bij Hendrien Hanegraaf, met name Geurt en Dirk.

Verder als voogd over de minderjarige dochter van wijlen Poulus Govers verwekt in echte bij Seijke Ploegmakers, met name Johanna, dat haar Moeije Maria Geurt Govers onlangs is komen te overlijden, en heeft nagelaten enige vaste goederen

- 1/2 van 5 lopens 5 roeden teulland genaamd "de Lange Heij",

- 8,5 hont hooiland opt Agterst Nuland , beiden gelegen onder Nuland,

waarvan de eerste twee 1/5 hebben en de laatste 1/5.

en er is nog een stuk overerft nl 3 lopens en 36 roeden, op de Bendels en 7 hond hooiland in de gemeene hoeve , beiden te Nuland, waarin hun moeije Maria Geurt Govers erfgenaam was van haar zuster Agnes Govers,

de erfgenamen van de overige 4/5 deel min 5/7 deel voornemens zijn publiek te verkopen, nu vragen de voogden of ze de stukken ook mogen verkopen, anders zouden er alleen maar problemen uit voort kunnen komen, toestemming komt er van naaste vrienden Jan van de Ven en Geurt van de Ven, Schepenen gaan akkoord

Tekenen: J Sanderus, Joost van Gessel, JA Esser, RA Wierdsma

 

blz 135 dd 13 jan 1784

Compareren Peter van Hogten, gerichterbode te Berghem, Christiaan van Hoeij en Machiel Wijs, beide wonend te Rosmalen, verklaren op verzoek van dhr. en Mr Isaac Verster stadhouder van het kwartier van Maasland,

de eerste verklaart dat hij een authorisatie dd 12 april 1783 door RA Wierdsma van Mr. Carel Jan Bisdom heeft gekregen, oud schepen van Den Bosch, volgens vonnis van de schepenen van Berghemd d 9 nov. 1780,   ten laste van Willem Dupree, wonend te Berghem,

dat hij samen met 2e en 3e comparant in het huijs van Willem Dupree op 7 jan 1784 en de goederen in arrest nam van de vrouw van Willem Dupree, daar Willem weg was. S avonds om 8 of 9 uur kwam Jan of Johannes Boeijens die zei dat hij zijn zwager ging halen, bedoelde daarmee Willem Dupree, die aan de 2e en 3e comparant wat ze kwamen doen in zijn huis, die hem zeiden op authorisatie van een heer uit Den Bosch en de drossaard van Nuland, en dreigde daarop de 2e en 3e comparant met een eijseren tang te vermoorden, als ze niet meteen uit het huis gingen, waarna de eerste comparant weer in het huijs verscheen, en alle deponenten verklaarden dat Dupree hen allen met sterke vloeken met sodanig geweld om  hen te vermoorden, waarop zij de vlucht namen,

de eerste verklaart dat op de volgende dag, bij zijn huis zijn  gekomen Willem Dupree met zijn zwager, die zei " je kunt versichtig zijn van niet geen dienders meer in zijn huis te komen, want je kunt oppassen want ik sal alle doodslaan,

Tekenen: P van Hogten, Christiaan van Hoeij, M. Weijs, Klaas Swanenberg, J Sanderus, Jan van der Ven, JA Esser

 

blz 139 dd 20 april 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Margrietje van Os, weduwe Derk van Venrooij, gaat trouwen te Druenen.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Baltus Langens, JA Esser

 

blz 141 dd 21 april 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Roovers, weduwnaar van Johanna Dirk van Elsen, gaat trouwen te Den Bosch

Tekenen: Klaas Swanenberg, J Sanderus, JA Esser

 

blz 143 dd 1 mei 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Hendrien van der Velden, gaat wonen te Os en trouwen aldaar,

Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, JA Esser

 

bzl 145 dd 22 juni 1784

Compareren voor RA Wierdsma, drossaard Francis Steenbergen en Jaocb van Grinsven, beide van competente ouderdom en wonend te Geffen, ze verklaren beide goed te weten dat Hendrik Witzel, jager van de vrouwe deser HH op 25 mei heeft doodgeschoten op het gebied van de HH Nuland een wolf, zijnde een reu,

Tekenen: Jacob van Grinsven, Francis Steenbergen, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus, bz

 

147 dd 22 juni 1784

Compareert Hendrik Witzel jager van de vrouwe van Nuland, en Jaocb van Grinsven, wonend te Geffen van competente ouderdom, dat zij samen met Francis Steenbergen, de jager van de Heer van Geffen, dat zijn op de 20e pasjato op wolvenjacht zijn geweest waarbij van Steenbergen een wolf schoot, zijnde een teef.

Tekenen: J H Witzel, Jacop van Grinsven, Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg en J Sanderus, loco secr.

 

blz 149 dd  22 juni 1784

Compareren Jan van de Ven, regerend schepen van Nuland en Hendrik Jacob van Creij , wonend alhier, verklaren dat hun door Peeter van Houtum en  Laurens Janse van Dinter beide alhier wonend is vertoond zes jongen wolven , die zij gevonden hadden onder jurisdictie van Heesch in het zogenaamde Dominiale Bosch gevangen hadden op de 21e juni 1784  zijnde alle jaren van de groote van een volwasse Kat.

Tekenen: Hendrik van Kreij, Jan van der Ven, Klaes Swanenbergh, Baltus Langens, J Sanderus, loco secr.

 

blz 151 dd 17 juli 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Diena Hendrik van Creij,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, JA Esser.

 

blz 153 dd 28 juli 1784

Staten Generaal verpachten op zaterdag 14 auf 1784 de gemene sLandsmiddelen voor een jaar vanaf 1 oktober a.s. Nicolaas Swanennerg wordt gemachtigd om namens de HH naar Den Bosch te gaan.

Tekenen: Joost van Gessel, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Matijs van Creij en Baltus Langens

 

blz 155 dd 28 sept 1784  borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Jan Toon Hanegraaf en Maria Cobus van der Heijden, echtelieden, nu wonend te Rosmalen, en hun kinderen genaamd Tomas,Willem, Toon

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

blz 157 dd 7 okt 1784

Compareert Johannes van Drunen, weduwnaar van Maria Kuijpers, wonend alhier, en stelt tot voogd van zijn minderjarige zoon Christoffel aan: zoon Jacobus van Drunen, Jacob Antony van de Veerdonk, Jan van Gogh, zijne neeven,

Teken: Jan van Drunen, kan door lichamelijk zwakheid niet anders tekenen, Klaas Swanenberg, Baltus Langens en J Sanderus, loco secr.

 

blz 162 dd 17 nov 1784 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Petronella van Berkel,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Baltus Langens en JA Esser

 

blz 164 dd decienlente ? december 1784

Op verzoek van de officier verklaart Marte Hak, wonend te Dinter dat hij getrouwd was met Peeternel van de Laar, waarbij twee kinderen verwekt waren, en van hun grootvader Geert van der Laar waren aanbestorven 1/4 in een perceel in land onder Berlicum en 1/4 in paarden, koeijbeesten, bouwgereedschappen, meubilair en ander gereedschap, nu wil Marte weer gaan trouwen en worden momboiren voor de kinderen aangesteld: Aart Hak, broer, en Dirk van Uden, oom via moeder.

Tekenen: Dirk Geerts van Uden, Aart Hak, Klaas Swanenberg, J Sanderus, Baltus Langens,

 

blz 167 dd 1 nov 1784

Compareert Matijs Adriaan van Creij, die constitueert Johan Adriaan Esser, secretaris alhier, om publiek te verkopen een morgen hooiland int Sevenvierdel in een meerdere camp, aangestorven van zijn broer Cornelis van Creij, om een capitale som van 75 gulden af te lossen, aan Juffr de Hee, en betaling van de collaterale successie,

Tekenen: Matijs van Creij, Klaas Swanenberg, J Sanderus,

 

 

 

blz 169 dd  15 dec 1784   Erfdeling collaterale succesie voor een broer en zus

Hendrik Joost Hanegraaf in twee loten

1e lot: aan  ( Hendrien- niet ingevuld-) …. Hanegraaf, weduwe Jacobus Langens,

- onverdeelde 1/2 in perceel hooi of weiland, voor het geheel groot 2 mergen en 3 hont gelegn op het groothoog, de andere helft is van de weduwe Jan Jooste Hanegraaf ( bekend in de verpondingen  F 132)

- perceel teulland mede gelegen alhier, 4 lopens en 29 roeden, bij het conijnshool, oost de weduwe van de Ven, west Dirk van de Wetering, zuid idem, noord de straat ( verpondingen: F 152)

- perceel alhier genaamd Snijdershofke 14 roeden, in quohier van de verpondingen F 152)

- perceel land alhier aan het marktveld, 1 lopens 10 roeden volgens verpondingen F 152 , oost de gemene straat, west de vrouw van Nuland, noord….Hanenberg,

- perceel hooij of weiland alhier op het groothoog 8 hont, inde gemeene wijde, bekend F 152,

- perceel hooiland gelegen onder Rosmalen, 2 morgen, in de 3e hoef , cohier F 265.

2e lot: Adriaan Jooste Hanegraaf , oudpresident en schepen

- perceel teulland op de hooge hoef , 2 lopens en 20 roeden, volgens quohier F 152, oost de weduwe Spierings, zuid Markgraf, Noord Schotsheuvel.

- perceel hooi of weiland, alhier op het Nuland,  2 morgen te langst overt Nuland

- perceel hooi of weiland, 3 hont in 3 mergen en 4 hond op het agterst Nuland , quohier F 152 , 6

- perceel hooi of weiland, 2 hont, op het voorst Nuland, gekomen van Creemers, quohier 152vs.

- 1,5 mergen of 3 hont hooi of weiland gelegen op het agterst Nuland,  in de Polder van der Eijgen, onder nuland, quohier  F152,6 ?

- perceel hooiland onder Rosmalen,  2 mergen,  in de Polder van der Eijgen, in de hoeve bij Rijne  Kooij, qouhier F 265

Voor Hendrik Hanegraaf wonend alhier als gelaste voor zijn vader Adriaan Hanegraaf, en Dirk Langens, wonend alhier mede als gelaste voor zijn moeder Hendrien Hanegraaf, weduwe Jacobus Langens,

Tekenen: Dirk Langens, merkteken Hendrik Hanegraaf, Ra Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel.

 

blz 178 dd 6 jan 1785 Staat en Inventaris

Staat en inventaris Geert van der Laar,  weduwnaar van Lamberdien van der Cammen, voor de voogden van de kinderen: Aart Hak en Dirk van Uden, aangesteld 1 dec 1784 over de kinderen van Marte Hak verwekt bij Peternel van der Laar, dochter van Geert van der Laar,

- de genoemde minderjarige kinderen maar voor 1/4 van de goederen van hun grootvader

perceel teulland , 5 lopens, onder Berlicum genaamd "de horst", ene eind en ene zijde Adriaan van der Biesen, andere zijde Mons. Louis Langelaar, andere einde de Beek

Havelijke goederen:

- paard

- 6 koebeesten

- 4 kalveren

- 37 schapen

- 4 varkens

Koper, Tin en ijserwerck

- 2 kopere koeketels

- 2 kopere handketels

- kopere papketel

- kopere koffijketel

- kopere vuurpan,

- tinne schotel

- tinne kommeke

- 9 tinne lepels en negen vorken

- 4 eijsere koeschakels

- 2 eijsere lampen

- een koekepan en hangeijser

- een haal, vuurtang, schop

- twee eijsere ketels

- groote kast

- een kleine kast

- een kist

- 5 stoelen

- 3 banken

- tafel

- 2 spinnenwielen en toebehoren

- lampstok,

- waskuijp

- een sluijt en twee andere maanden

- naaijmand

- een trog,, enig aardewerk

Paardegetuig en bouw en melkgereedschappen:

- korn

- 2 tonnen

- een top

- 3 emmers met eijsere banden

- boskorf

- 5 koebakken

- paardenbak en reep

- 3 dorsvlegels

- wanmoolen

- ploeg

- eegd

- twee saale en twee ligten

- een gareel

- een toom

- twee sigten

- twee seijsien

- drie mesthaken

- twee schuppen en een tuf schup

- twee vlagseijsien

- een mesthak en haak

- 2 schaapsbenne schelfhouten ?

- kruiwagen

- paar haagte

- 2 wanne

- partij boonstaken

- hoop brandhout en torf

Linnen en wollen:

- 2 veere bedde

- 2 veere peuluen

- een kussen

- 2 dekens

- 5 lakens

- 2 tafellakens

- karhuijf

Granen en veldgewasse:

- enige gedorste en ongedorste rog

- een hoop gedorste boekweijt

- een hoop haaver

- een hoop tarw

- een hoop garst

- een hoop olij en lijnsaet

- een partij boonen en erte

- een hoop hooi in de schuur

- een mijt buiten

- een hoop roggestrooij

- een hoop boekweijde strooij

Geld en tegoeden:

gereed geld:                                                                                                               4-0-0

tegoed van Peeter van der Cammen op 1 jan 1785 wegens 5 maanden kostgeld      20-17-0

idem wegens 4 maanden kostgeld van diens dochter  op 1 jan 1785                                    15-7-0

idem wegens restant cooppeningen                                                                          100-0-0

idem wegens voorgeschoten hoofdgeld voor hem en zijn dochter                            2-8-0

tegoed van Evert van der Pas voor 4 maanden kostgeld op 1 jan                            13-7-0

tegoed van Peeter van der Cammen geleend geld                                                     6-12-0

tegoed van Adriaan van der Biesen de huur van het land onder Berlicum ,

kerstmis 1784                                                                                                           19-0-0

Schulden:

aan Evert van der Pas wegens geleend geld                                                              69-10-0

aan Drik van Pinxteren voor geleverde jenever                                                        5-6-0

aan Guiliam Werelds voor winkelwaren                                                                   2-0-0

aan de weduwe Dielis Godschalx te Middelroij voor geleverd bier                          5-10-0

aan Sis van Heedel voor 2 paar schoenen                                                                 2-10-0

aan Jan van der Pas te Den Bosch voor geleverde winkelwaren                               12-9-0

aan juff Sopers te Den Bosch voor stoffasie van een trijpe broek                            7-7-0

aan Johannes Jan Gooijers voor 8 weken arbeidsloon, per week 18 stuijvers                       7-4-0

aan Mie Dori Jan Ruijs als dienstmaagd wegens huur                                                           1-8-0

aan Jenneke van de Ven voor 8 weken huur als dienstmaagd                                              2-10-10

wegens restant cooppenningen van 10 schapen                                                        14-0-0

aan Heijn van de Ven als schaapherder zijn huur                                                     1-10-0

aan Adriaan van Kreevel te Maren voor pagt van hooiland                                      11-0-0

aan Drossaard Wierdsma wegens gepacht hooiland van de vrouwe van Nuland      61-0-0

aan Francis Ploegmakers voor hooiland                                                                   6-0-0

aan Secr JA Esser voor pagtpenningen van hooiland                                                           12-15-0

aan de erfgenamen de weduwe van Esch de huishuur                                              120-0-0

aan de heer pastoor voor kerkgeld                                                                            0-12-0

aan Geert van der Pas voor het slaan van de olie                                                     2-0-0

komt peeter van der Laar, soon van wijlen Geert van der Laar en dus mede erfgenaam die alle kinderen kregen als uitzetsel bij het aangaan van het huwelijk                                         100-0-0

Tekenen: Derck Geert van Uden, Aart Hak, RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gestel,

 

blz 197 dd 27 januari 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Toon van der Poel,

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus

 

blz  199 dd 7 februari 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Allegonda Johannes van den Bogert

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus

 

blz 201 dd 10 febr 1785

Verzoek van Aart Hack en Dirk van Uden beide wonend alhier, als wettige voogden over de 2 minderjarige kinderen van Marte Hack bij Petronella van der Laar, opmerkende dat hun grootvader Peter van de Laar alhier abintestas was komen te overlijden, de kinderen zijn voor 1/4 erfgenaam,

- perceel teulland 5 lopens onder HH Berlicum, genaamd "de Horst" . De andere erfgenamen willen hun 3/4 deel nu verkopen en de voogden vragen toestemming dit 1/4 deel ook te mogen verkopen, dit om praktische redenen: het deel kan er niet zomaar uit gehaald worden en is bovendien extra belast met jet leggen en onderhouden van een brug.

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, J Sanderus. Matijs van Creij, Jan van der Ven, JA Esser.

 

blz 204 dd 16 feb 1785

Geert Crijne van Rosmalen verzoekt toestemming om een huisje en stukje land, gelegen alhier, groot 1 lopens en 20 roeden , beide zijden Willem van Creij, voor van de dijk tot op de erve Markgraaff, het erfrecht behoort aan zijn kinderen en kindskind,

voor 1/3 aan zijn kindkind verwekt door dochter Crijneke bij Dirk Gloudemans, die nog in leven is.

overige 2/3 voor zijn meerderjarige kinderen

om het uit de hand te verkopen aan Lambert de Veer voor 250 gulden, om hiermee een schepenbrief aan Juffr Ruijs van 200 gulden te kunnen lossen, Schepenen gaan akkoord

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Matijs van Creij, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Peter Weijgergans, J Sanderus.

 

blz 207 dd 6 april 1785

Hendrik van Nuland, een van de voogden over de 3 minderjarige kinderen van wijlen Peter Ermers van Nuland, is komen te overlijden, en nu wordt een nieuwe voogd aangesteld nl Antony Hendrik van Nuland, die samen met Peeter Weijgergans voogd is.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, Matijs van Creij, Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Peter Weijgergans, JA Esser, Antony Hendrik van Nuland tekent ook

 

blz 209 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Piet Johannes Verhaagen, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 211 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Delis Johannes Verhaagen, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 213 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Cornelis Johannes Verhaagen, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 215 dd 6 april 1785 borgbrief

Schepenen verklaren op verzoek van Antony Piet van Venrooij, dat hij altijd zich alhier goed gedragen heeft, alhier geboren uit wettige ouders.

Tekenen Klaas Swanenberg, Jan van der Ven

 

blz 217 dd 9 april 1785 testament

Compareren Gerardus van Weert en Geertruij Zedendam, echtelieden wonend alhier, "uit conjungaale liefde  die zij den anderen zijn toedraagende, maken de langstlevende tot erfgenaam.

Tekenen Gerardus van Wert, Geertrui Sedendam, Klaas Swanenberg, Jan van der Ven, J Sanderus loco secr.

 

blz 221 dd 4 mei 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Catharina Rombouts.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser

 

blz 222 dd 14 juni 1785

Schepenen committeeren RA Wierdsma en JA Esser voor de kwartiervergadering te Osch op 29 juni a.s.

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Joost van Gessel, J Sanderus, Peeter Weijgergans,

 

blz 223 dd 15 juni 1785

De naaste vrienden van Jacob de Vos, minderjarige zoon van wijlen Anna Maria van Mil, in huwelijk verwekt aan Hendrik Vos, onvoorsien van voogden, een half jaar geleden aanbestorven van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel in leven weduwe van Dirk van Mil, naaste vrienden wonen in Holland, laten tot nu toe de erfportie beheeren door Jan van Gogh, aangesteld worden nu JA Esser.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, J Sanderus, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans,

 

blz 225 dd 15 juni 1785

Compareert JA Esser al;s curator van Jacob de Vos, ivm 1/4 in de nalatenschap van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel, weduwe Dirk van Mil, te beheren. Bestaande uit een klein perceeltje van 2 lopens 30 roeden, alhier op de Ackers. Omdat er niet gedeelt kan worden, en de andere erfgenamen geresolveert waren, wordt het goed  nu verkocht om de penningen te verdelen.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, Ra Wierdsma, Jan H van der Ven, Joost van Gessel en Peeter Weijgergans,

 

blz 227 dd 21 juni 1785  Staat en inventaris

Voor Jacob de Vos van de goederen die hem te deel vielen uit de erfenis van zijn grootmoeder Dieris van Schijndel:

- 2 kopere keetels

- tafel,

- een delfse pot met lenige snuijf

1/4 deel in onroerend goed is publiek verkocht.

Tekenen: Klaas Swanenbergh, J Sanderus, loco secr.  Jan H van der Ven, JA Esser.

 

blz 229 dd 24 juli 1785 Testament

Compareert Francis Ploegmakers weduwnaar van Hilleke Lamberts de Weert, inwoner alhier,

in plaats van eerder testament met zijn vrouw dd 2 mei 1763,

- aan dienstmaagd Sofia van Vlijmen  250 gulden

- laat verder alles na aan de kinderen van zijn broers en zussen

Tekenen: merkteken Francis Ploegmakers  ( zwakheid van lichaam), Klaas Swanenbergh,Jan H van der Ven, JA Esser.

 

blz  232 dd 3 aug 1785

Schepenen committeren Nicolaas Swanenberg voor de verpachting van de gemene lasten te Den Bosch op vrijdag de 19e a.s.

Tekenen: Joost van Gessel, Dirck van de Wetering en Matijs van Creij , JA Esser.

 

blz 234 dd 3 aug 1785

Francis Ploegmakers is komen te overlijden, onder de erfgenamen bevindt zich een minderjarige kind, nl. Johanna Goovers, als voogden worden nu aangesteld Peter en Geurt Goovers, haar broers, wonend alhier,

Tekenen: Peter Govert, Geurt Govers, RA Wierdsma, J Sanderus, Jan hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 236 dd 15 aug 1785 Staat en inventaris

Na overlijden van Johanna Weijgergans, laat na haar man Jan van der Ven, die de goederen in tochte bezit, haar kind in erfrecht, Jan gaat nu huwen met Geertrui Swanenberg

- perceel teulland te Vinkel, groot 6 lopens 26 roeden, genaamd den Leege Hoef, onder Nuland,

- 1/3 in 8 lopens en 46 roeden, teulland onder Nulandm, genaamd Willemsveld

- 2 hond hooiland gelegen opt Voorst Nuland

Koperwerk

- kopere koeketel, groot ca 12 emmers

- idem, 9 emmers groot

- idem ca5 a6 emmers groot

- kopere handketel groot 3 kannen

- idem groot ca 2 emmers

- idem 1 emmer

- kopere melkkan

- kopere melkemmer

- 2 kopere melkseijge

- 2 kopere vuurpanne

- kopere braaijpanneke

- 2 koffij ketels

- kopere lepel met een eijsere steel

Tin:

- tinne waterpot

- rek met 8 tinne schotels

- idem met 5 tinne schotels en 8 tinne borden

- idem met 6 schotels en 6 borden

-2 tinne jeneverkommekes

- tinne mosterdpot

- tinne peperbus

- tinne bierkan

- tinne trekpot

- drie tinnen lepelborden ieder met 12 lepels

- idem met 10 lepels

- tinne soutvat.

- tinne beeker

Blek en eijser

- strijkeijser

- blekke lantaarn

- drie eijsere lampen

- 2 lankhaalen, 2 haalen

- vuureijser

-  vuurschup

- tang

- idem met kopere knoppe

- hangeijser

- koekpan

- 13 staale vroken

- 2 snaphaanen

- een koppel pistoolen

- een vlijs kroon

- 2 eijsere potten

- eijsere moespot

- een mostert kogel

- een blekke emmer

Houtwerk en meubels

- 2 grote opgeleijde eijke kasten

- 2 onopgeleijd

- 3 eijke kisten

- 2 neerslaande tafels

- 10 stoelen

- koffymolen

- een punden

- een staande klok

- 2 spiegels

- twee rekken

- een schooldoos

- kleermand

- een bos met nog drie andere korde schaalen met ontaan15 pondgewicht

- een scherp bord met een mes

- een wieg

- een muurmand ?

- 2 banken

- een houte deurslag

- grote en kleine waskuijp

- een sluijtmand met slot en sleutel

- 3 spinnewielen

- een heekel

Linne wol en beddegoed

- 3 veere bedden

- 3 veere peuleuwen

- 4 veere kussens

- 3 dekens

- 18 slaaplakens

- 8 hooft flewijnen

- 3 paar bedgordijnen

- 10 tafellakens

- wolfijn vlasse laken ?

- schoorsteen kleed

- karhuijf

Bouw en melkgereedschappen:

- een korn met een eijsere band, staf en scheijf

- twee roomtonnen

- melkton

- melkemmer met koopere banden

- 2 wateremmers met eijsere banden

- varkenston met 2 eijsere banden

- een reijsaal

- 2 toomen en een frens

- baktrog met toebehooren

- 2 axen met een botax

- kortsaagh

- hand saagh

- bijl

- 2 hiepen

- een dek leer haak en twee ringen

- 2 effens

- een dissel

- 3 veijlen

- 3 haargetouwen

- 4 seijsien

- 2 sigten

- twee beerhaaken

- twee vlagseijsies

- krookstoel

- twee karkistjes

- een koolton

- een houten en strooijen vat

- snijback met twee messen

- 2 turfschuppen

- een leer

- 2 wannen

- 6 maal sakken

- een kroonschup

- 4 Gaafels

- twee seeven

- 2 rieken

- mesthaak

- 2 spaaijschuppen

- 4 braaken

- twee gereelen

- twee saalen

- twee ligten

- een eijsere helster

- idem

- een hoogkar met beslag

- een laagkar

- een paar hagten

- ploeg met toebehooren

- drie koekuijpen

- 3 varkensbakken

- een eegd

- een eegdpars

- paarde bak en reep

- 2 swong staapels en 3 swongsels

- 2 baggerbeugels

- karreepen

- kruijwaagen met rat en spil

- een korn sleijp

- een seel voor de paarden

- 4 beijdels

Tekenen: Jan van der Ven, Dirk van de Wetering, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz  250 dd 31 aug 1785 Staat en Inventaris

Jacobus van Uden overleden laat na weduwe Johanna Jan Bosch, 2 kinderen in de echt verwekt hebben erfrecht,  Johanna gaat trouwen met Johannes Helliggers:

- twee eijken kasten

- kist

- 2 houte en een bieze stoel

- tafeltje

- schootelbank

- 2 schotelrekken

- een lampstok

- 2 kopere keteltjes

- 2 koffijpotten

- beddepan

- kopere teebus

- 2 tinne schotels

- 5 tinne borden

- tinne trekpot

- 5 lepels

- een tinne kommeke

- 2 eijsere keetels

- een haal,

- een tang

- vuurschup

- lamp

- spiegel

- coffijbus

- zeef

- veere bed

- veere peuleuw

- deeken

- 2 paar lakens

- een paar gordijnen en roeij

- wateremmer

- koekpan

Tekenen: Joost van Gessel locosecr, Johanna Jan Bosch, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, Peeter Weijgergans, JA Esser.

 

blz 254 dd 10 sept 1785

Schepenen commiteren RA Wierdsma en JA Esser voor de buitengewone kwartiervergadering op de 21e deser maand in Osch, over de bouw van een Tugthuis

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peeter Weijgergans, Matijs van Creij, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 256 dd 10 sept 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Adriaan van Venrooij,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 258 dd 23 sept 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johannes van der Heijden,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

Blz 260 dd 23 sept 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens van Dinter

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 262 dd 25 sept 1785

Verzoek van Peter en Gerit Goovers, als voogden aangesteld over hun minderjarige zus Johanna Goovers, vanwege de erfportie van haar oom Francis Ploegmakers, van wege de ongelijke percelen en de menigte van erfgenamen wordt besloten de vaste goederen publiek te verkopen. Schepenen geven toestemming na gehoord te hebben de moeder en naaste vrienden van de vaderszijde

Tekenen: RA Wierdsma, Klaas Swanenberg, Peeter Weijgergans, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 266 dd 24 okt 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Aart Hack, thans wonend te Heeswijk,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

 

blz 268 dd 18 nov 1785

Jenneke Jansen van Boxtel, weduwe wijlen Cornelis van Gemonde, wonend alhier met assistentie van haar momboir, heeft geld geleend aan Jan van Boxtel, wonend alhier, een som van 100 gulden, a 3%,

( in marge geld is betaald dd 29 juli 1790)

Tekenen: merkteken Jenneke Jansen van Boxtel, Klaas Swanenbergm Jan hendirk van de Ven, Dirk van de Wetering, loco secr.

( deze acte had in protocol van vaste en hypothecatien goederen moeten staan)

 

blz 270 dd 21 nov 1785 Staat en Inventaris

Van de boedel van wijlen Francis Ploegmakers gewesene weduwnaar van Hilleke Lambert de Weert, door Peter en Geurt Govers als voogden over hun minderjarige zuster Johanna Govers, mede erfgenaam voor 1/7 deel van haar oom.

* gereed geld     15-12-0

* alle vaste goederen zijn publiek verkocht en hebben opgebracht: niet ingevuld

* het provenu van alle losse goederen bedraagt: niet ingevuld

* tegoeden:

            - wegens restant huurpenningen die nog niet werden opgegeven: pro memorie

* Schulden:

            - aan Seijke van Vlijmen voor een legaat 250 gulden

            - loslopende schulden die nog niet werden opgegeven: pro memorie

Tekenen: Peter Govers, Geurt Govers, RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven

 

blz 274 dd 22 november 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Laurens Hendricus Bogers, momenteel wonend in Swijndregt,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, JA Esser.

 

blz 276 dd laatste woensdag van 1785 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Maria Jan Hack, huisvrouw van Peter Broeksteeg, momenteel wonend te Heeswijk,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel, J Sanderus, loco secr.

 

blz 278 dd  28 dec 1785

Compareert J Ackermans, vorster gemachtigd door Willem Wolfs collecteur der lands en dorpslasten der HH Nuland, arresteert 3 lopens en 31,5 roeden land op de Hoge Hoef toebehooren Dirk Dielissen wegens een schuld van 5-2-8, wegens de verpondingen, beede  over 1782 en 1783

J Ackermans,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel loco secr. , J Sanderus,

 

blz 280 dd 30 jan 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Adriaentje Geurt Crol, nu wonend aan de Schans St Andries,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Joost van Gessel loco secr, Jan Hendrik van der Ven

 

blz 282 dd 11 febr 1786 Staat en Inventaris

Na overlijden van Johanna Piet Wijnen, tocht aan haar man Marte van Dinter, en haar kind Maria in dit huwelijk verwekt, heeft het erfrecht. Marte wil gaan trouwen met Helena Jansen van Uden,

Houtwerk:

- hoog kar

- aard kar

- twee kasten

- 4 stoelen

- kist

- eijken tafel

- 2 roomtonnen

- 2 rekken

- spinnewiel

- spiegel

eijserwerk

- hael

- tang

- schup

- vuureijser

- graafschup

- mestriek

- 6 vorketten

- eijsere pot groot ca 5 kannen

- 2 emmers

- scherfmes

Koperwerk:

- 2 koffijpotten

- koper keteltje, groot ca 2 kannen

- bedpan

- zeijgschotel

- tabakx comfoor

Tinnegoed

- lepelbord met 16 lepels

- jeneverkom

- peperbus

- zuijkerbakje

beddegoed en linnen

- een veere bed en peuleuw

- kussen

- wolle deken

- 2 paar slaaplakens

- 2 tafellakens

Goud en silver

- een goud kruijs en knop

- een gouden vingerring

geen silverwerk

Paartsgetuijg:

- een gereel

- een saal

- een ligt

pm de kleren reeds tot kleren van het kind gebruikt.

Tekenen: Marten van Dinter, Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 288 dd 11 febr 1786 borgbrief

De opperprovisoren van de Armentafel staan in voor de alimentatie van het kind van Anthony Makke, genaamd Antthony Makke, alhier geboren, als het tot armoede mocht vervallen, woont nu te Rosmalen,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Joost van Gessel, loco secr

 

blz 289 dd 11 febr 1786

Compareert Sophia van Vlijmen ongehuwde meerderjarige dochter wonend alhier geassisteert met haar momboir Joost van Gestel, en machtigd nu RA Wierdsma drossaard om in te vorderen van de erfgenamen van wijlen Francis Ploegmakers, in leven gewoond hebbende alhier, te samen of ieder afzonderlijk voor een som van 235 gulden voor schriftelijke verklaring te leen geschooten,

Tekent: Sophie Willems van Vlijmen, Klaas Swanenberg, Jan H van der Ven, Joost van Gessel, loco secr.

 

blz 292 dd 17 febr 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Johanna Geurt van Dinter, nu wonend te Osch,

Tekenen: Klaas Swanenberg, Peeter Weijgergans, JA Esser

 

blz 294 dd 22 febr 1786

Op verzoek van Jan van der Ven gaan de schepenen naar zijn  huis in den Helsenhoek onlangs van de erfgenamen van Francis Ploegmakers en Hilleke Lambert de Weert, indertijt echte lieden, gekocht en tans bewoont door Paulus Jansen, maken een verklaring van noodzakelijk onderhoud:

achter de stal aan de oost, west en zuidzijde zeer uijt malkanderen gezakt, op te winden en rontom de buijten wanden Plaaten en stijlen geheel te vernieuwen,

de paarden en koeijenstal op te maken,

de zolder boven de keuken onrepareerbaar, geheel te vernieuwen,

de kelder boven af te breeken en opnieuw te vendulven en bevloeren,

de muur in de westhoek van het huijs uitgevallen , in te metselen

in het kosijn van de keuken onder twee nieuwe glaase raamen te plaatsen

den rok van den oven te repareeren ,

de binnenmuur boven de kamerdeur uitgevallen, in te metselen,

de binnen en buitendeuren alle te verstellen en sluijtbaar maken

het gehele dak te repareren

Tekenen: Matijs van Creij, Tonie Hendrik van Nuland locosecr, Peeter Weijgergans.

 

blz 297 dd 5 april 1786 borgbrief

Alhier uit wettige ouders geboren Annemie van der Heijden,

Tekenen: Ra Wierdsma, Jan Hendrik van de Ven, Tonie Hendrik van Nuland, Peeter Weijgergans

 

blz 298 dd 26 april 1786

Compareren Peter van de Laar, Wouter Hanenberg, Hendrik van Schijndel, Hendrik Jan Peters, Willem Jan Ariaens, Willem Peerboom, Toni Kuijpers, Hendrik Swanenberg, sterk voor de absente, wonend alhier, te Rosmalen en het Land van Ravesteijn,

Alle erfgenamen van Welle Ruijs, overleden te Uden, die verklaarden dan Jan Ruijs als executeur testementair hen heeft voldaan en betaald ieder voor hun 1/13 deel een som van 179- 11-2 en 3/5

Tekenen: Peter van de Laar, Wouter Haenebergh, Hendrik van Schijndel, merk Hendrik Jan Peters, merk Willem Peereboom, merk Hendrik Peereboom, merk Toon Kuijpers, Merk Hendrik Swanenberg, Jan Hendrik van de Ven, Klaas Swanenberg, JA Esser

 

EINDE 

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 21:31

Geef ons uw mening

Ga naar boven